Está en la página 1de 26

2017ko abenduaren 13a, asteazkena 236 Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

4 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOA AUTÓNOMA

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

LAN ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA


Lan eta Gizarte Segurantzako Delegación Territorial de Trabajo y
Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza Seguridad Social de Gipuzkoa

EBAZPENA, Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde RESOLUCIÓN del Delegado Territorial de Trabajo y Se-
ordezkariarena, Unialco, S.L.U. enpresaren hitzar- guridad Social, por la que se dispone el registro, pu-
men kolektiboaren erregistro, gordailu eta argitara- blicación y depósito del convenio colectivo de la em-
pena agintzen duena (20102002012017 kodea). presa Unialco, S.L.U. (código 20102002012017).

AURREKARIAK ANTECEDENTES
Lehenengoa. 2017ko irailaren 22an enpresako zuzendari- Primero. El día 22 de septiembre de 2017 se suscribió el
tzak eta enpresa batzordeak sinatu zuten aipatutako hitzarmen convenio citado por la dirección de empresa y el comité de em-
kolektiboa. presa.
Bigarrena. 2017ko urriaren 6an aurkeztu zen Lurralde Or- Segundo. El día 6 de octubre de 2017 se presentó en esta
dezkaritza honetan, adierazitako hitzarmenaren erregistro, gor- Delegación Territorial solicitud de registro, depósito y publica-
dailu eta argitalpen eskaera. ción del referido convenio.
Hirugarrena. Urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuaren 8. Tercero. Se ha efectuado el requerimiento previsto en el
artikuluak aurreikusitako errekerimendua burutu (2011-2- art. 8 del Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial del
15eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) eta 2017ko aza- País Vasco de 15-2-2011), y se ha cumplimentado el 15 de no-
roaren 15ean bete da. viembre de 2017.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK FUNDAMENTOS DE DERECHO


Lehenengoa. Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Primero. La competencia prevista en el art. 90.2 del texto
Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren Legearen testu refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real De-
bateginaren 90.2 artikuluan aurreikusitako eskuduntza, lan creto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre corresponde a esta
agintaritza honi dagokio, honako arautegiaren arabera: Lan eta autoridad laboral de conformidad con el art. 15.1.h del Decreto
Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezar tzen 84/2017, de 11 de abril (Boletín Oficial del País Vasco de 21-
duen, apirilaren 11ko 84/2017 Dekretuaren 15.1.h artikulua 04-2017) por el que se establece la estructura orgánica y fun-
(2017-04-21eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria); urta- cional del Departamento de Trabajo y Justicia, en relación con
rrilaren 25eko 9/2011 Dekretua (2011-2-15eko Euskal Herriko el Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial del País
Agintaritzaren Aldizkaria) eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Vasco de 15-2-2011) y con el Real Decreto 713/2010, de 28 de
Dekretua (2010-6-12ko Estatuko Aldizkari Ofiziala), hitzarmen mayo (Boletín Oficial del Estado de 12-6-2010) sobre registro y
eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzkoak. depósito de convenios y acuerdos colectivos.
Bigarrena. Sinatutako akordioak aurretik aipatutako Lan- Segundo. El acuerdo ha sido suscrito de conformidad con
gileen Estatutuaren Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xe- los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada
datutako baldintzak betetzen ditu. Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Honen ondorioz, En su virtud,

EBATZI DUT RESUELVO


Lehenengoa. Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregis- Primero. Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de
troan inskribatzeko eta gordailutzeko eta aldeei jakinarazteko Convenios y Acuerdos Colectivos, con notificación a las partes.
agindua ematea.
Bigarrena. Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzeko Segundo. Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL de
agintzea. Gipuzkoa.
Donostia, 2017ko azaroaren 22a.—Ramón Ler txundi Aran- San Sebastián, a 22 de noviembre de 2017.—El delegado te-
guena, lurralde ordezkaria. (8400) rritorial, Ramón Ler txundi Aranguena. (8400)
EK\CV GAO-I-2017-08400

www.gipuzkoa.eus 1 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

UNIALCO SL ENPRESAREN 2016. URTETIK 2020. URTERA CONVENIO COLECTIVO DE UNIALCO, S.L. PARA
BITARTEKO HITZARMEN KOLEKTIBOA LOS AÑOS 2016 A 2020
1. artikulua. Hitzartzen duten alderdiak. Artículo 1. Partes que lo conciertan.
Unialco SLko Gipuzkoako langileen legezko ordezkaritzak El presente Convenio Colectivo de la empresa Unialco, S.L.
eta enpresako zuzendaritzak hitzartu dute hitzarmen kolektibo se concierta entre la Representación legal de los Trabajadores
hau. de Unialco, S.L. en Gipuzkoa y la Dirección de ésta.
2. artikulua. Eginkizun-, lurralde- eta langile-eremua. Artículo 2. Ámbito funcional, territorial y personal.
Hitzarmen kolektibo hau Unialco SL Enpresak Gipuzkoan El presente Convenio Colectivo resulta de aplicación en
dauzkan lantoki guztietan aplikatuko da. Enpresarekin lan-kon- todos los centros de trabajo que la empresa Unialco, S.L. dis-
tratua duten eta hartan zerbitzuak ematen dituzten langile guz- pone en Gipuzkoa, afectando al conjunto de los trabajadores y
tiei aplikatuko zaie, edozein kontratu-mota dutela ere, Langileen trabajadoras que presten servicios para la misma con contrato
Estatutuaren 1.3 eta 2. artikuluetan adierazitako salbuespenak laboral, cualquiera que sea su modalidad de contratación, con
kontuan hartuta. Enpresako estatutu-hitzarmen honetan jasota las excepciones enumeradas en los artículos 1.3 y 2 del Esta-
ez dagoen guztirako, hitzarmena indarrean dagoen bitartean, tuto de los Trabajadores. Para todo lo que no recoja este conve-
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuta dagoen Gipuzkoako nio estatutario de empresa durante su vigencia, será de aplica-
elikaduraren industria eta merkataritzako azken estatutu-hitzar- ción lo recogido en el último convenio colectivo estatutario de
men kolektiboan jasota dagoena aplikatuko da, eta horrez gain industria y comercio de alimentación de Gipuzkoa publicado en
aldeen artean negoziatu diren eta gehiengo osoz langileen bat- el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y lo contemplado en los acuerdos
zarrean berretsi diren indarreko akordio eta itunetan aurreiku- y pactos vigentes negociados entre las partes y refrendados por
sita dagoena ere bai, eta enpresaren estatutu-hitzarmen hone- mayoría absoluta en asamblea de trabajadores, y para todo lo
tan jasota ez dagoen guztirako, estatutu-hitzarmen honen au- que no recoja este convenio estatutario de empresa durante el
rreraeragin-aldian, aplikatu beharreko arloko estatutu-hitzar- periodo de ultractividad de este convenio estatutario de em-
menean xedatuta dagoena aplikatuko da, bai eta aldeen artean presa será de aplicación lo dispuesto en el convenio sectorial
negoziatu diren eta gehiengo osoz langileen batzarrean berretsi estatutario que fuera de aplicación y lo contemplado en los
diren indarreko enpresako akordio eta itunetan aurreikusita da- acuerdos y pactos de empresa que estén vigentes negociados
goena ere bai. entre las partes y refrendados por mayoría absoluta en asam-
blea de trabajadores.
3. artikulua. Denbora-esparrua eta hitzarmena salatzea. Artículo 3. Ámbito temporal y denuncia.
Unialco SL enpresaren hitzarmen kolektibo hau 2016ko ur- La vigencia del presente Convenio Colectivo de Empresa
tarrilaren 1ean hasiko da eta indarrean egongo da 2020ko Unialco S.L. dará comienzo el 1 de enero de 2016 y tendrá vigen-
abenduaren 31ra arte; halaber, aurreraeragin mugatua izango cia hasta el 31 de diciembre de 2020 y una ultractividad ilimi-
du. Enpresaren estatutu-hitzarmen hau 2020ko irailaren 1etik tada. Este convenio estatutario de empresa se entenderá auto-
aurrera automatikoki salatuta dagoela ulertuko da. máticamente denunciado a partir de 1 de septiembre de 2020.
4. artikulua. Arrakasta-osagarria, denbora-eremua, arra- Artículo 4. Complemento de éxito, ámbito temporal, com-
kasta-osagarria (soldatako gutxienekoa), arrakasta-osagarria plemento de éxito (mínimo salarial), complemento de éxito
(sarea), arloko hitzarmeneko (2016 – 2020) antzinatasun- (red), sustitución del concepto de antigüedad del convenio sec-
osagarria ordeztea, arrakasta-osagarritik antzinatasun- torial (2016 – 2020), fórmula en caso de paso del comple-
osagarrira aldatuz gero aplikatu beharreko formula. mento de éxito a la antigüedad.
Artikulu hori Taldearen negoziazio kolektiboan funtsezko Este artículo se incorpora como medida clave en la negocia-
neurri gisa txertatzen da, soldata-igoerak taldearen bilakaera ción colectiva del Grupo basada en el acompasamiento de los
errealera moldatzeko beharrizanean oinarrituta; laburbilduta, incrementos salariales a la evolución real del grupo y que, en
artikulu horren helburua da proiektu iraunkorra eta epe luzekoa definitiva, se orienta a la consecución de un proyecto sostenible
lor tzea, hori enpresentzat eta langileentzat bermea delakoan. y a largo plazo como garantía para empresas y trabajadores.
Neurri honek bultzatu eta justifikatu egiten du soldata-ber- Esta medida, impulsa y justifica la garantía salarial que, a tra-
mea, enpresako estatutu-hitzarmen honen bitartez Unialco vés del presente convenio estatutario de empresa, se acuerda
SLko langile guztientzat hitzartu dena. para todos los trabajadores y trabajadoras de Unialco, S.L.
Arrakasta-osagarria indarrean egongo da 2016ko urtarrila- El complemento de éxito tendrá una vigencia del 1 de enero
ren 1etik 2020ko abenduaren 31ra arte, eta epealdi horretan de 2016 al 31 de diciembre de 2020, y durante ese periodo
osagarri horrek ordeztu egingo du enpresaren estatutu-hitzar- sustituye al complemento o módulo de antigüedad regulado en
men hau sinatzean indarrean dagoen Gipuzkoako elikaduraren el último convenio colectivo estatutario de industria y comercio
industria eta merkataritzako azken estatutu-hitzarmen kolekti- de alimentación de Gipuzkoa a la firma del presente convenio
boan araututako antzinatasuneko osagarri edo modulua; hala, estatutario de empresa, de tal manera que durante este período
epealdi horretan ez da antzinatasunik sortuko. no se devengará antigüedad.
Arrakasta-osagarriaren klausula desegiteko honako irizpide Se acuerda el siguiente criterio de disolución de la cláusula
hau hitzar tzen da: de complemento de éxito:
Baldin eta 2019-07-31n gehienez Uvesco taldeko 750 lan- En el supuesto que a fecha 31/07/2019 no haya más de
gile badaude arrakasta-osagarria arautzen duten enpresa-itu- 750 trabajadores del grupo Uvesco afectados por pactos de em-
nen eraginpean, langileen legezko ordezkaritzak erabakiko du presa que regulen el complemento de éxito, se determinará por
artikulu hori 2020an mantentzen den ala ez. la Representación Legal de los trabajadores mantener este artí-
culo en el año 2020 o no.
Ituna 2020an ez aplikatzea erabakitzen bada, «sarea» ize- En caso de determinar la no aplicación del acuerdo en 2020
neko osagarria doitu eta erregularizatu beharko da (hala, se deberá ajustar y regularizar el complemento «red» (de tal ma-
«sarea» osagarriaren eragin ekonomikoak ez du egingo inola ere nera que el impacto económico del complemento «red» no será, en
EK\CV GAO-I-2017-08400

bost urteko kostuak lautan duen diferentzia). ningún caso, la de la diferencia del coste de cinco años en cuatro).
2021eko otsailaren 28an artean itunik ez badago, antzi- En caso de superada la fecha de 28 de febrero de 2021, y
natasunari dagokionez 2021eko urtarrilaren 1ean aplikatu be- en ausencia de acuerdo, en lo referente a la antigüedad se ac-
harreko arloko estatutu-hitzarmenean jasota dagoena aktiba- tivará lo recogido en el convenio sectorial estatutario que sea de
tuko da. aplicación a 1 de enero de 2021.

www.gipuzkoa.eus 2 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Enpresaren estatutu-hitzarmen hau indarrean dagoen bitar- En caso de decaimiento del convenio de industria y comer-
tean Gipuzkoako elikaduraren industria eta merkataritzako hit- cio de alimentación de Gipuzkoa durante la vigencia de este
zarmena (2016 – 2020) indargabetzen bada, arrakasta-osaga- convenio estatutario de empresa (2016 – 2020), el comple-
rria mantendu egingo da, salbu eta kontrakoa dioen erabaki bat mento de éxito se mantendrá salvo acuerdo en contrario, hasta
har tzen bada, enpresaren estatutu-hitzarmen honen indarraldia la finalización de la vigencia de este convenio estatutario de em-
amaitu arte. presa.
Enpresaren estatutu-hitzarmen hau sinatzen denetik au- A partir de la firma del presente convenio estatutario de em-
rrera, 2015-12-31ra arte Unialco SL enpresako profesional ba- presa, la antigüedad generada hasta el 31-12-2015 por cada uno
koitzak sortutako antzinatasuna kopuru per tsonal gisa finka- de los profesionales de la empresa Unialco S.L, se consolidará
tuko da «Antzinatasun finkatua» izeneko kontzeptuan. como cuantía personal en el concepto Antigüedad consolidada.
2015eko abenduaren 31ra arte sortutako laugarren laurte- La parte proporcional del último cuatrienio generada hasta
koaren zati propor tzionala ordainduko da laurteko berri hori har - el 31 de diciembre de 2015, se abonará en el momento en el
tzea egoki denean; horretarako, kopuru hori gehituko zaio Antzi- que hubiese correspondido la percepción de ese nuevo cuatrie-
natasun finkatua izeneko kontzeptu per tsonal eta finkatuari. nio incorporando esta cuantía al concepto personal y consoli-
(Adibidea: Laurteko berria 2016-6-30ean beteko du; data horre- dado denominado Antigüedad consolidada. (Ejemplo: El nuevo
tan laurtekoaren 3.5/4 zati ordaintzen zaizkio, 2015-12-31n cuatrienio lo cumplirá el 30-6-2016; en esa fecha se le abona
izoztu delako). 3.5/4 partes de cuatrienio debido a que se congela a 31-12-
2015).
«Arrakasta-osagarria» 230 €-ko urteko zenbateko bat da. El concepto «complemento de éxito» es una cuantía anual de
Zenbateko hori hartu eta finkatuko da baldin eta Uvesco Tal- 230 € que se percibirá y consolidará en el caso en el que el % de
deko langile guztiek uneko urteko salmentekin alderatutako lan- Gasto de Personal sobre Ventas conseguido en el año en curso
gileria-gastuaren ehunekoa aurreko urteko salmentekin aldera- por el conjunto de trabajadores del Grupo Uvesco sea igual o in-
tutako langileria-gastuaren ehunekoaren berdina edo txikiagoa ferior al % del Gasto de Personal sobre Ventas del año anterior
+ 0,05 ehuneko puntu bada. Baldin eta salmentekin alderatu- + 0,05 puntos porcentuales. En el supuesto en el que el % de
tako langileria-gastuaren ehunekoa handiagoa bada, N-1 urtea- Gasto de Personal sobre Ventas obtenido sea superior en una
rekin alderatuta, 0,06 ehuneko puntutik 0,11 ehuneko puntura horquilla entre los 0,06 puntos porcentuales y los 0,11 puntos
arteko tarte batean, 115 € ordaindu eta finkatuko dira arra- porcentuales respecto al del año N-1, la cuantía que se abonará
kasta-osagarri gisa. y se consolidará será de 115 € como complemento de éxito.
Adibidea: Ejemplo:
Salmentekin alderatutako langileria-gastua = langileria-gas- Gasto de personal sobre ventas = gasto de personal / ventas.
tua / salmentak.
Langileria-gastua, N-1 urtean = 120.000.000 / Gasto de personal año N-1 = 120.000.000 / 600.000.000
600.000.000 = 0,2. = 0,2.
Kobratzeko tarteak. Horquillas de cobro.
1. Salmentekin alderatutako langileria-gastua N-1 urtean 1. Gasto de personal / vtas. año N-1 = 0,2000 y el gasto
= 0,2000 eta salmentekin alderatutako langileria-gastua N ur- de personal / vtas. año N = 0,2005 se cobra 230 €.
tean = 0,2005, 230 € kobratzen dira.
2. Salmentekin alderatutako langileria-gastua N-1 urtean 2. Gasto de personal / vtas. año N-1 = 0,2000 y el gasto
= 0,2000 eta salmentekin alderatutako langileria-gastua N ur- de personal / vtas. año N = 0,2006<gto./vtas.<.0,2011 se
tean = 0,2006<salmentekin alderatutako gastua<0,2011, cobra 115 €.
115 € kobratzen dira.
Salmentekin alderatutako langileria-gastuaren ehunekoa Como el cumplimiento o no del % de Gasto de Personal
bete al den N urtearen amaiera arte jakingo ez denez, hurrengo sobre Ventas no se conocerá hasta finalizado el año N, en fe-
urteko otsailean (N +l) arrakasta-osagarriari dagozkion kopu- brero del año siguiente (N +l) se abonarán las cuantías corres-
ruak ordainduko dira, N urteko urtarrilaren 1etik aurrerako atze- pondientes al Complemento de Éxito con efectos retroactivos a
raeraginez. 1 de enero del año N.
2021. urtean, 2020. urteari dagokion arrakasta-osagarria En el año 2021 en caso de corresponder el cobro del com-
kobratu behar bada, 2021eko urtarrila eta otsaila bitartean or- plemento de éxito correspondiente al año 2020 se abonará
dainduko da. entre los meses de enero a febrero de 2021.
Salmentekin alderatutako langileria-gastuaren ehunekoa ez En el supuesto en el que no se consiga la percepción del
lor tzeagatik arrakasta-osagarria har tzea ez bada lor tzen (N-1 ur- complemento de éxito por la no obtención de un % de Gasto de
tekoa baino ehuneko 0,11 puntu handiagoa den diferentzia), Personal sobre Ventas que así lo posibilite (una diferencia supe-
baina lortutako lehiakortasun-ratioa, Enpresaren estatutu- rior a 0,11 puntos porcentuales al del año N-1), pero, la ratio de
hitzarmeneko soldata-igoeraren 5.4 puntuan definitutako irizpi- competitividad obtenida, de acuerdo a los criterios definidos en
deen arabera, handiagoa bada aurreko urtekoa baino –uneko el punto de 5.4 Incremento salarial del Convenio estatutario de
urteko KPIarekin handituta– (kontuan hartuta hitzarmen honen Empresa, supere a la del año anterior incrementada en el I.P.C.
5.4 puntuan jasota dagoena), kasu horretan, 115 €-ko arra- del año en curso (teniendo en cuenta lo recogido en el punto
kasta-osagarria ordainduko da. 5.4 del presente convenio), en este caso, se abonará un com-
plemento de éxito de 115 €.
Ordainketako irizpideak: Arrakasta-osagarri horren onuradu- Criterios de pago: El colectivo beneficiado por este comple-
nak izango dira uneko urtean altan emanda egon diren per - mento de éxito será todo el que haya estado de alta en la em-
tsona guztiak; haiei, arrakasta-osagarriari dagokion zati propor - presa en el año en curso y se le abonará la parte proporcional
EK\CV GAO-I-2017-08400

tzionala ordainduko zaie. correspondiente del complemento de éxito.


Artikulu honetan jasota dauden kopuruak lanaldi osoa duen Las cuantías recogidas en este artículo son relativas a una
per tsona bati dagozkio. Azkenean ordaindu behar den kopurua persona con jornada a tiempo completo. La cuantía que final-
propor tzioan egokituko zaio profesionalaren lanaldiari, bai go- mente se tenga que abonar, se adaptará, proporcionalmente, a
rantz, bai beherantz. la jornada del profesional bien sea al alza o a la baja.

www.gipuzkoa.eus 3 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Arrakasta-osagarriaren kopuruak finkatuta egongo dira, eta Las cuantías del complemento de éxito serán consolidadas
ez dira xurgagarriak izango. Arrakasta-osagarriari eta «sarea» y no absorbibles. Las cuantías correspondientes al comple-
arrakasta-osagarriari dagozkion kopuruak Unialco SL enpresa- mento de éxito y complemento de éxito red se actualizarán en
ren estatutu-hitzarmen honen 5.4 artikuluaren arabera egune- base al art. 5.4 del presente convenio estatutario de empresa
ratuko dira. de Unialco, S.L.
Arrakasta-osagarritik antzinatasun-osagarrira aldatuz gero Fórmula en caso de paso del complemento de éxito a la an-
aplikatu beharreko formula: tigüedad:
2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, antzinatasun-moduluari A partir del 1 de enero de 2021 en lo referente al módulo de
dagokionez, Unialco SLn aplikatu beharreko arloko hitzar- antigüedad será de aplicación lo dispuesto en el convenio sec-
menean xedatuta dagoena aplikatuko da, edo bestela aldeen torial de aplicación en Unialco, S.L. o bien lo acordado entre las
artean erabaki dena eta gehiengo osoz langileen batzarrean be- partes y refrendado por mayoría absoluta en Asamblea General
rretsi dena. de Trabajadores.
2021eko urtarriletik aurrera, eta kontrakoa erabakitzen ez A partir de enero de 2021, y salvo acuerdo en contrario, no
bada, ez dira aplikatuko, eta ez zaizkio gehituko jada ordainduta serán de aplicación y no se adicionarán al ya abonado (la cuan-
dagoenari (ordaindutako kopurua finkatuta dago, eta ez da xur- tía abonada es de carácter consolidada y no absorbible) o se de-
gagarria), edo «Sarea arrakasta-osagarria» kontzeptuko ordain- vengarán nuevos pagos del concepto Complemento de éxito
keta berriak sortuko dira. Red.
2021eko urtarriletik aurrera, eta kontrakoa erabakitzen ez A partir de enero de 2021, y salvo acuerdo en contrario, no
bada, ez da aplikatuko, eta ez zaizkio gehituko jada ordainduta será de aplicación y no se adicionarán a la cuantía ya abonada
dagoen kopuruari (ordaindutako kopurua finkatuta dago, eta ez (la cuantía abonada es de carácter consolidado y no es absorbi-
da xurgagarria), edo arrakasta-osagarriaren ordainketa berriak ble) o se devengarán nuevos pagos del Complemento de Éxito.
sortuko dira.
Aplikatu beharreko arloko hitzarmenak antzinatasunaren En el supuesto en el que el convenio sectorial que fuere de
formula gaurkoen antzeko irizpideen arabera mantentzen badu, aplicación mantuviese la fórmula de la antigüedad conforme a
aldaketa egiteko honako irizpide hauei jarraituko zaie: criterios similares a los actuales, el paso se hará de acuerdo a
los siguientes criterios:
— Arrakasta-osagarriaren indarraldia amaitu ondoren, eta — Una vez finalizada la vigencia del complemento de éxito y
kontrakoa erabakitzen duen enpresaren itun edo estatutu- salvo pacto o convenio de empresa estatutario que defina
hitzarmenik ez badago, eta arloko estatutu-hitzarmena aplika- acuerdo en contrario, y en aplicación del convenio sectorial es-
tuta, Unialcoko profesional batek beste laurteko bate bete badu, tatutario, en el supuesto de que un profesional de Unialco cum-
finkatutako antzinatasun-osagarriari gehituko zaio laurteko pla un nuevo cuatrienio de tiempo, se adicionará, al comple-
horri dagokion kopurua, Enpresaren estatutu-hitzarmenaren in- mento de antigüedad consolidada, la cuantía correspondiente
darraldia amaitu eta osteko epealdian sortu dituen epealdi ho- al nuevo cuatrienio de acuerdo a los años que de este periodo
rretako urteen arabera. haya devengado en el periodo posterior al fin de la vigencia del
Convenio de Empresa estatutario.
— Akordioa amaitu ondoren, antzinatasunari ez zaio kopuru — Una vez finalizado el acuerdo no se adicionarán o minora-
bat ere gehituko, ezta kenduko ere, enpresan egindako beste rán cuantías a la antigüedad hasta la incorporación de la nueva
laurteko batengatik kopururen bat sor tzen ez den bitartean. cuantía que corresponda por un nuevo cuatrienio de tiempo en
la empresa.
Arrakasta-osagarria (soldatako gutxienekoa): Complemento de éxito (mínimo salarial):
Enpresaren hitzarmen honen 4. artikulua indarrean dagoen Se garantizará, durante la vigencia del artículo 4 del pre-
bitartean, Unialco SLko bulego ataleko profesionalen artetik ur- sente convenio de empresa, al colectivo de profesionales de la
tean 20.500 €-tik beherako diru-sarrerak dituztenei (kontzeptu sección de oficina de Unialco S.L. con ingresos totales inferiores
guztiengatik eta lanaldi osoan) bermatu egingo zaie hilero a 20.500 € anuales (por todos los conceptos y a jornada com-
gutxieneko sarrera bat, enpresan laurteko berri bat bete eta hu- pleta) un ingreso mensual mínimo a partir del mes siguiente a
rrengo hilabetetik aurrera: cumplir un nuevo cuatrienio de tiempo en la empresa de:
2. mailako administrari laguntzailea: 46,94 € Antzinatasuna Auxiliar Administrativo de 2.ª: 46,94 € en el totalizado men-
(finkatua) + arrakasta-osagarria hileko baturan. sual de Antigüedad (consolidada) + complemento de éxito.
3. mailako administrari laguntzailea: 46,34 € Antzinatasuna Auxiliar Administrativo de 3.ª: 46,34 € en el totalizado men-
(finkatua) + arrakasta-osagarria hileko baturan. sual de Antigüedad (consolidada) + complemento de éxito.
«Sarea» arrakasta-osagarria: Complemento de éxito Red:
Negoziazioa, hasieran, arrakasta-osagarri gisa oinarrizko La negociación inicialmente se vinculó a la retribución del
soldataren % 1 ordaintzeari lotu zitzaion. Azkenik, horren ondo- 1 % del salario base como complemento de éxito. Finalmente,
rioz, 230 €-ko kopuru lineal finkagarri eta eguneragarria eta ez esto derivó en una cuantía lineal de 230 € consolidable y actua-
xurgagarria sortu zen (kategoria eta soldata edozein dela ere). lizable y no absorbible (independientemente de la categoría y
Negoziazioa nola antolatu zen azaltzeko, eta arrakasta-osaga- del salario). En respuesta a como se articuló la negociación y en
rriarengatiko oinarrizko soldataren % 1en eta 230 € linealen ar- la medida en que la diferencia entre el 1% del salario base por
teko diferentziak kategoriaren araberako diferentzia bat agerian complemento de éxito y los 230 € lineales arroja una diferencia
har tzen duen neurrian, diferentzia hori konpentsatzea erabaki- en función de la categoría, se acuerda compensar esta diferen-
tzen da (hala izan ezean, galera gertatuko litzateke hasieran ne- cia (de lo contrario supondría una pérdida respecto al criterio
goziazioan planteatu zen irizpidearekin alderatuta). que inicialmente se planteó en la negociación).
EK\CV GAO-I-2017-08400

Horregatik, oinarrizko soldataren % 1en eta 230 € linealen Por ello para paliar la diferencia generada entre el 1 % del
artean sortutako diferentzia arintzeko, langile bakoitzari «sarea» salario base y los 230 € lineales se acuerda abonar una cuantía
arrakasta-osagarria izeneko kopuru bat ordaintzea erabakitzen denominada complemento de éxito red para cada trabajador
da, bere kategoria kontuan hartuta (ikus «sarea» osagarriaren respecto a su categoría (ver tabla de complemento red).
taula).

www.gipuzkoa.eus 4 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Unialco SL enpresako profesional baten kategoria aldatzen En caso de cambio de categoría de un profesional de la em-
bada, «Sarea» arrakasta-osagarria eguneratu egingo da, katego- presa Unialco S.L. el complemento de éxito Red se actualizará a
ria berri horri dagokion kopuruaren arabera (bai gorantz, bai be- la cuantía correspondiente a esta nueva categoría (tanto al alza
herantz). Beherantz eguneratuko da, kategoria aldaketa boron- como a la baja). La actualización a la baja se producirá en aque-
datez egin bada, edo langilea, bere kategoriari esleitutako egin- llos casos en los que el cambio de categoría se realice de forma
kizunak betetzean, arriskutsua bada gainerako lankideentzat voluntaria o en el supuesto de que el trabajador en el desarrollo
edo instalazioak arriskuan jar tzen baditu eta horregatik langile de las funciones adscritas a su categoría sea un peligro para el
hori beheragoko kategoria batera aldatu behar bada, arrisku resto de compañeros o ponga en riesgo a las instalaciones y,
hori murriztearren. Bigarren kasu horretan, aldaketa hori justifi- por ello, se le tenga que cambiar a una categoría inferior que mi-
katzen duen arriskuaren arrazoia enpresa-batzordearekin ba- nimice este riesgo. En este segundo caso, se acordará junto con
tera adostuko da. el comité de empresa, la existencia del motivo de riesgo que jus-
tifica el cambio.
Neurri horren eraginpean ez dagoen taldea: 2016. urtean Colectivo no afectado por esta medida: Todos los que ten-
45.000 € gordin (barnean direla aldagaiak eta gainerako sol- gan un salario superior a 45.000 € brutos (incluidos variables y
data-kontzeptuak) baino gehiagoko soldata dutenak. Gehieneko resto de conceptos salariales) para el año 2016. Este tope se
kopuru hori eguneratu egingo da hitzarmen honen 5.4 artiku- actualizará conforme a los incrementos que se contemplan en
luan (soldata-igoera) aurreikusten diren gehikuntzen arabera. el artículo 5.4 incremento salarial del presente convenio.
Ordaindutako kopuruak finkagarriak eta ez xurgagarriak Las cuantías abonadas son consolidables y no absorbibles,
dira, eta gainera eguneragarriak, enpresaren hitzarmenaren 5.4 además de actualizables conforme a los incrementos regulados
artikuluan araututako gehikuntzen arabera: en el artículo 5.4 del convenio de empresa:

“Sarea” arrakasta-osagarriare taula, 2016 urte


Tabla complemento de éxito red año 2016

Biltegiko morroia / Mozo de almacén 251,25 € 16,75 € hileko/mes


Morroi Espezializatua *1. tart / Mozo Especializado*1º Tram 251,25 € 16,75 € hileko/mes
Morroi Espezializatua *2. tart / Mozo Especializado*2º Tram 251,25 € 16,75 € hileko/mes
Morroi Espezializatua *+1urte / Mozo Especializado *+1 año 251,25 € 16,75 € hileko/mes
Morroi Espezializatua *+10 urte / Mozo Especializado *+10 año 251,25 € 16,75 € hileko/mes
1. mailako ofiziala *Gidariak / Oficial 1ª *Chóferes 422,1 € 28,14 € hileko/mes
1. mailako ofiziala *Izoztua / Oficial 1ª *Congelado 422,1 € 28,14 € hileko/mes
Gidaria C-H *Autosalmentak / Chofer C-H *Autoventas 422,1 € 28,14 € hileko/mes
1. mailako ofiziala *Makinista / Oficial 1ª *Maquinista 422,1 € 28,14 € hileko/mes
2. mailako ofiziala *Laguntzailea / Oficial 2ª *Ayudante 351,75 € 23,45 € hileko/mes
2. mailako ofiziala *Cash / Oficial 2ª *Cash 351,75 € 23,45 € hileko/mes
Arduraduna *Cash / Encargado *Cash 251,25 € 16,75 € hileko/mes
1. mailako administrari laguntz. / Aux. Administrativo 1ª 201 € 13,4 € hileko/mes
2. mailako administrari laguntz. / Aux. Administrativo 2ª 201 € 13,4 € hileko/mes
Ofizial administraria / Oficial Administrativo 201 € 13,4 € hileko/mes
Operadorea / Operador/a 201 € 13,4 € hileko/mes
Analista / Analista 201 € 13,4 € hileko/mes
Laguntzaile Informatikoa / Auxiliar Informático 201 € 13,4 € hileko/mes
Programatzailea / Programador 201 € 13,4 € hileko/mes
Atalburua / Jefe de Sección 201 € 13,4 € hileko/mes
Lizentziaduna / Licenciado 201 € 13,4 € hileko/mes
Langileburua / Jefe Personal 201 € 13,4 € hileko/mes
Erosketa-burua / Jefe Compras 201 € 13,4 € hileko/mes
Salmenta-burua / Jefe Ventas 201 € 13,4 € hileko/mes

“Sarea” arrakasta-osagarriaren taula, 2017. urtea (behin betiko gehikuntzaren arabera –5.4 artikulua– eguneratzeko dago) /
Tabla complemento de éxito Red año 2017 (pendiente de actualización por el incremento definitivo, art. 5.4)
EK\CV GAO-I-2017-08400

Biltegiko morroia / Mozo de almacén 253,26 € 16.88 € hileko/mes


Morroi Espezializatua *1. tart / Mozo Especializado*1º Tram. 253,26 € 16.88 € hileko/mes
Morroi Espezializatua *2. tart / Mozo Especializado*2º Tram. 253,26 € 16.88 € hileko/mes

www.gipuzkoa.eus 5 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

“Sarea” arrakasta-osagarriaren taula, 2017. urtea (behin betiko gehikuntzaren arabera –5.4 artikulua– eguneratzeko dago) /
Tabla complemento de éxito Red año 2017 (pendiente de actualización por el incremento definitivo, art. 5.4)

Morroi Espezializatua *+1urte / Mozo Especializado *+1 año 253,26 € 16.88 € hileko/mes
Morroi Espezializatua *+10 urte / Mozo Especializado *+10 año 253,26 € 16.88 € hileko/mes
1. mailako ofiziala *Gidariak / Oficial 1ª *Chóferes 425,48 € 28,37 € hileko/mes
1. mailako ofiziala *Izoztua / Oficial 1ª *Congelado 425,48 € 28,37 € hileko/mes
Gidaria C-H *Autosalmentak / Chofer C-H *Autoventas 425,48 € 28,37 € hileko/mes
1. mailako ofiziala *Makinista / Oficial 1ª *Maquinista 425,48 € 28,37 € hileko/mes
2. mailako ofiziala *Laguntzailea / Oficial 2ª *Ayudante 354,56 € 23,64 € hileko/mes
2. mailako ofiziala *Cash / Oficial 2ª *Cash 354,56 € 23,64 € hileko/mes
Arduraduna *Cash / Encargado *Cash 253,26 € 16,88 € hileko/mes
1. mailako administrari laguntz. / Aux. Administrativo 1ª 202,61 € 13,51 € hileko/mes
2. mailako administrari laguntz. / Aux. Administrativo 2ª 202,61 € 13,51 € hileko/mes
Ofizial administraria / Oficial Administrativo 202,61 € 13,51 € hileko/mes
Operadorea / Operador/a 202,61 € 13,51 € hileko/mes
Analista / Analista 202,61 € 13,51 € hileko/mes
Laguntzaile Informatikoa / Auxiliar Informático 202,61 € 13,51 € hileko/mes
Programatzailea / Programador 202,61 € 13,51 € hileko/mes
Atalburua / Jefe de Sección 202,61 € 13,51 € hileko/mes
Lizentziaduna / Licenciado 202,61 € 13,51 € hileko/mes
Langileburua / Jefe Personal 202,61 € 13,51 € hileko/mes
Erosketa-burua / Jefe Compras 202,61 € 13,51 € hileko/mes
Salmenta-burua / Jefe Ventas 202,61 € 13,51 € hileko/mes

«Sarea» arrakasta-osagarria ordainduko da hitzarmena si- El complemento de éxito red se abonará en el momento de
natu baino lehenagoko epealdiarengatik sortutako «antzi- liquidar la «antigüedad consolidada» devengada por el periodo
natasun finkatua» likidatzerakoan. Aurreko adibidean 2016-6- anterior a la firma del convenio. En el ejemplo anterior se abo-
30ean ordainduko da. nará el 30-6-2016.
Eragiketak berberak izango dira erakundean hitzarmenaren La operativa será la misma para los eventuales que, dentro
barruan lau urte betetzen dituzten behin-behineko langileen- del convenio, cumplan cuatro años de tiempo en la organiza-
tzat. Kategoriaren arabera dagokien «sarea» arrakasta-osaga- ción. Devengarán el complemento de éxito red que les corres-
rria sortuko dute. ponda por categoría.
— Adibidea (1): — Ejemplo (1):
1. mailako ofiziala. Oficial de 1.ª
Enpresan 2017ko otsailean laurteko bat bete du. Cumple cuatrienio de tiempo en la empresa el mes de fe-
brero de 2017.
Hilabete horretatik aurrera kopuru bat gehitzen zaio Antzi- A partir de ese mes se adiciona una cuantía al concepto An-
natasun finkatuaren kontzeptuari, hilean 28 €, «sarea» ar- tigüedad consolidada de 28 € mensuales correspondiente al
rakasta-osagarriari dagokiona (420 €/15 ordainketa). complemento de éxito red (420 €/15 pagas).
Horrez gain, 2017ko otsaileko nominan ordainketa bakar- Adicionalmente, en la nómina de febrero de 2017 se liqui-
rean likidatzen dira 28 €, Sarearen atzerapenei dagozkionak, dan en un único pago, como atrasos de Red con efectos retro-
2017ko urtarriletik aurrerako atzeraeraginez, gehi otsailari activos a enero de 2017, una cantidad de 28 € más los 28 €
dagozkion 28 €-ak. pertenecientes al mes de febrero.
— Adibidea (2): — Ejemplo (2):
1. mailako ofiziala. Oficial de 1.ª
Enpresan 2019ko ekainean laurteko bat bete du. Cumple cuatrienio de tiempo en la empresa el mes de junio
de 2019.
Hilabete horretatik aurrera kopuru bat gehitzen zaio Antzi- A partir de ese mes se adiciona una cuantía al concepto An-
natasun finkatuaren kontzeptuari, hilean 28 €. tigüedad consolidada de 28 € mensuales.
EK\CV GAO-I-2017-08400

Horrez gain, 2019ko ekaineko nominan (ekainaren 30a) or- Adicionalmente, en la nómina de junio de 2019 (30 de
dainketa bakarrean likidatzen dira 196 €, «Sarea» arrakasta-os- junio) se liquidan en un único pago, como atrasos complemento
agarriaren atzerapenei dagozkionak, 2019ko urtarriletik aur- de éxito Red con efectos retroactivos a enero de 2019, una can-
rerako atzeraeraginez (sei hilabeteko atzerapenak + mozkine- tidad de 196 € (equivalentes a los atrasos de seis meses + la
tako ordainsaria). paga de beneficios).

www.gipuzkoa.eus 6 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Arrakasta-osagarritik antzinatasun-osagarrira aldatuz gero Fórmula en caso de paso del complemento de éxito a la an-
aplikatu beharreko formula: tigüedad:
2021eko urtarriletik otsailera bitarteko epealdian akordiorik En el supuesto de que en el periodo que va de enero a fe-
ez badago Unialco SLko langileen Batzar Nagusian gehiengoz brero de 2021 no hubiese acuerdo para un nuevo convenio de
berretsitako enpresaren estatutu-hitzarmen edo enpresa-itun empresa estatutario o pacto de empresa, refrendado por mayo-
berri baterako, data horretatik aurrera orain eraentzen gaituen ría en una Asamblea general de trabajadores de Unialco S.L, su-
arloko estatutu-hitzarmenean xedatuta dagoena aplikatuko da, pondría que, a partir de esa fecha, se aplicará, con efectos re-
2021eko urtarrilaren 1etik hasitako atzeraeraginez. Aplikatu troactivos al 1 de enero de 2021 lo dispuesto en el convenio
beharreko estatutu-hitzarmenaren irizpidea Gipuzkoako elika- sectorial estatutario por el cual nos rijamos. Si el convenio esta-
duraren industria eta merkataritzako azken estatutu-hitzarmen tutario de aplicación tuviera como criterio lo mismo que lo reco-
kolektiboan antzinatasunerako jasota dagoen berbera bada, gido para la antigüedad en el último convenio colectivo estatu-
antzinatasun-modulu berriari dagokion kopurua ordainduko da, tario de industria y comercio de alimentación de Gipuzkoa, se
arrakasta-osagarriaren indarraldia amaitu eta osteko epealdian abonará la cuantía correspondiente al nuevo módulo de anti-
sortu dituen epealdi horretako urteen arabera. güedad de acuerdo a los años que de este periodo haya deven-
gado en el periodo posterior al fin de la vigencia del comple-
mento de éxito.
Adibidea: Ejemplo:
Kategoria: 1. mailako ofiziala. Categoría: Oficial de 1.ª
Enpresan laurtekoa bete du 2019-01-01ean. Cumple cuatrienio en la empresa el 01/01/2019.
2016tik 2020ra bitarteko epealdian 2011tik 2015era bitar- En el periodo del año 2016 al 2020 se repiten los resulta-
teko emaitzak errepikatu dira: dos del 2011 al 2015:
2016: 115 € arrakasta-osagarriarenak (lehiakortasun-ra- 2016: 115 € complemento de éxito (por ratio de competiti-
tioarengatik). vidad).
2017: Ezer ez. 2017: nada.
2018: 115 € arrakasta-osagarriarenak (lehiakortasun-ra- 2018: 115 € complemento de éxito (por ratio de competiti-
tioarengatik). vidad).
2019: Ezer ez. 2019: Nada.
2020: 230 € arrakasta-osagarriarenak (salmentekin aldera- 2020: 230 € complemento de éxito (por gasto de personal
tutako langileria-gastuarengatik). sobre ventas).
2017ko otsailean 122,67 € hartu ditu atzerapenengatik, En febrero de 2017 percibe, con efectos retroactivos a enero
2016ko urtarriletik aurrerako atzeraeraginarekin, eta nomina de 2016, una cantidad de 122,67 € de atrasos e incluyendo en
berean hil horretatik aurrera (otsaila barne dela), arrakasta-osa- la nómina a partir de este mes (febrero inclusive), en el con-
garriaren kontzeptuan, hilero 7,67 €-ko kopuru finkatua sar tzen cepto complemento de éxito, una cantidad mensual consoli-
da (115 €, urte oso batean). dada de 7,67 € (115 € en el total de un año completo).
2019ko urtarrilean arrakasta-osagarriaren kontzeptuan hi- En enero de 2019 se le abona, se le consolida y no se ab-
lean 28 € ordaintzen zaizkio, eta kopuru hori finkatzen zaio eta sorbe en el concepto complemento de éxito una cuantía men-
ez da xurgatzen, hau da, guztira 420 € (28 € 15 ordainketatan; sual de 28 € equivalentes a un total de 420 € (28 € en 15
12 hileko ordainketa eta aparteko 3 ordainketa: mar txoa, uz- pagas; 12 mensuales y 3 pagas extras: marzo, Julio y diciembre)
taila eta abendua), urteko zenbaketan, «sarea» arrakasta-osaga- en cómputo anual correspondientes al concepto complemento
rriaren kontzeptuarengatik. de éxito red.
2019ko urtarrilean laurtekoa likidatzen zaio, irizpide honen En el mes de enero de 2019 se le liquida el cuatrienio de
arabera: tiempo de acuerdo con el siguiente criterio:
Arrakasta-osagarriaren akordioaren eraginpean dauden ur- Años afectados por el acuerdo de complemento de éxito: 3
teak: 3 urte (2016, 2017 eta 2018). años (2016, 2017 y 2018).
Arloko hitzarmeneko antzinatasun-osagarriaren akordioaren Años afectados por el acuerdo del complemento de antigüe-
eraginpean dauden urteak: 1 urte (2015). dad del Convenio Sectorial: 1 año (2015).
Aurreko paragrafoan bildutako irizpidearen arabera arloko De acuerdo con el criterio recogido en el párrafo anterior se
hitzarmenak arautzen duen laurtekoaren % 25 ordainduko zaio le abonaría el 25 % del cuatrienio regulado por el Convenio Sec-
(12,82 €). torial (12,82 €).
2019ko otsailean 122,67 € ordainduko zaizkio atze- En febrero de 2019 se abonará, con efectos retroactivos a
rapenengatik, 2018ko urtarriletik aurrerako atzeraeraginarekin, enero de 2018, una cantidad de 122,67 € de atrasos e inclu-
eta nominan hil horretatik aurrera (otsaila barne dela), arra- yendo en la nómina a partir de este mes (febrero inclusive), en
kasta-osagarriaren kontzeptuan hilero 7,67 €-ko kopuru finka- el concepto complemento de éxito, una cantidad adicional men-
tua sartuko da (115 €, urte oso batean). Hau da, arrakasta-osa- sual consolidada de 7,67 € (115 € en el total de un año com-
garrian hilero 15,33 €-ko kopuru finkatua izango luke, arra- pleto). Es decir, en el complemento de éxito tendría una cuantía
kasta-osagarrian produktibitateari dagokionez jasota dagoena mensual consolidada de 15,33 € correspondiente al cumpli-
betetzeko. miento de lo recogido en el complemento de éxito en lo relativo
a productividad.
2021eko otsailean 245,33 € hartuko ditu atzerapenengatik, En febrero de 2021 percibe, con efectos retroactivos a
2020ko urtarriletik aurrerako atzeraeraginarekin,, eta nominan enero de 2020, una cantidad de 245,33 € de atrasos e inclu-
EK\CV GAO-I-2017-08400

hil horretatik aurrera (otsaila barne dela), arrakasta-osagarria- yendo en la nómina a partir de este mes (febrero inclusive), en
ren kontzeptuan hilero 15,33 €-ko kopuru finkatua sar tzen da el concepto complemento de éxito, una cantidad adicional men-
(230 €, urte oso batean). Hau da, arrakasta-osagarrian hilero sual consolidada de 15,33 € (230 € en el total de un año com-
30,66 €-ko kopuru finkatua izango luke. pleto). Es decir, en el complemento de éxito tendría una cuantía
mensual consolidada de 30,66 €.

www.gipuzkoa.eus 7 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Adibidean sortutako kopuruen laburpena: Resumen de cantidades generadas en el ejemplo:


2017. urtea: Año 2017:
Otsailean: guztira 130,33 € ordainduko dira. Febrero: se abonará un total de 130,33 €.
2016ko atzerapenen 115 €, lehiakortasun-ratioaren arabe- 115 € de atrasos del 2016 por complemento de éxito por
rako arrakasta-osagarriarengatik. ratio de competitividad.
7,67 € (115 €/15 ordainketa), finkatuta baina ez ordain- 7,67 € (115 €/15 pagas) correspondientes a atraso de
duta dagoen 2017ko urtarrileko arrakasta-osagarriaren atze- complemento de éxito consolidado y no pagado de enero de
rapenarengatik (2016ari dagokio). 2017 correspondiente a 2016.
7,67 €, 2016ko arrakasta-osagarriaren kopuru finkatuari 7,67 € correspondientes a cuantía consolidada del comple-
dagozkionak. mento de éxito del 2016.
Mar txotik aurrera: arrakasta-osagarriarengatik hilero 7,67 € Marzo en adelante: el complemento de éxito se abonará
ordainduko zaizkio. una cuantía de 7,67 €/mes.
2019. urtea: Año 2019:
Urtarrilean eta hortik aurrera: Enero y en adelante:
— Hilean 12,82 € kobratuko ditu, 2015-12-31ra arte sortutako — Cobrará 12,82 €/mes correspondiente al 25 % del cuatrie-
laurtekoaren % 25. Kopuru hori, finkatutako antzinatasunaren nio generado hasta 31-12-2015. Esta cuantía se añadirá a la que
kontzeptuan ordura arte jasotzen duenari gehituko zaio. viniera percibiendo en el concepto de Antigüedad consolidada.
— Hilean 28 € kobratuko ditu (urtero 420 € /15 ordainketa), — Cobrará 28 €/mes (420 € por año /15 pagas) correspon-
«sarea» arrakasta-osagarriaren kontzeptuarengatik. Kopuru diente al concepto de complemento de éxito red. Esta cuantía
hori, arrakasta-osagarriaren kontzeptuan ordura arte jasotzen se añadirá a la que viniera percibiendo en el concepto de com-
duenari gehituko zaio. plemento de éxito.
Ohar argigarri gisa zera esan behar da: antzinatasuna aben- Como nota aclaratoria decir que los que cumplan la antigüe-
duan betetzen dutenek modu berean 420 € jasoko dituzte urte dad en diciembre del mismo modo percibirán 420 € ese año y
horretan, eta ez soilik abenduko 28 €-ak eta abenduko apar- no sólo 28 € de diciembre y 28 € de la paga extra de diciembre.
teko ordainsariko 28 €-ak.
Otsailean: guztira 130,33 € ordainduko dira. Febrero: se abonará un total de 130,33 €.
— 2018ko atzerapenen 115 €, lehiakortasun-ratioaren ara- — 115 € de atrasos del 2018 por complemento de éxito por
berako arrakasta-osagarriarengatik. ratio de competitividad.
7,67 € (115 €/15 ordainketa), finkatuta baina ez ordain- 7,67 € (115 €/15 pagas) correspondientes a atraso de
duta dagoen 2019ko urtarrileko arrakasta-osagarriaren atze- complemento de éxito consolidado y no pagado de enero de
rapenarengatik (2018ari dagokio). 2019 correspondiente a 2018.
7,67 €, 2018ko arrakasta-osagarriaren kopuru finkatuari 7,67 € correspondientes a cuantía consolidada del comple-
dagozkionak. mento de éxito del 2018.
Mar txoan eta hortik aurrera: Marzo y en adelante:
— Arrakasta-osagarriaren zenbatekoa (43,34 €/ hilero eta — La cuantía del complemento de éxito (43,34 €/mes y 15
15 ordainketa) honela banakatuko da: pagas) estará compuesta por el siguiente desglose:
7,67 €, 2016ko arrakasta-osagarriari dagozkionak. 7,67 € correspondiente complemento de éxito del 2016.
28 €, «sarea» arrakasta-osagarriari dagozkionak. 28 € correspondiente al complemento de éxito red.
7,67 €, 2018ko arrakasta-osagarriari dagozkionak. 7,67 € correspondiente al complemento de éxito de 2018.
2021. urtea: Año 2021:
Otsailean: guztira 260,66 € ordainduko dira. Febrero: se abonará un total de 260,66 €.
— 2020. urteko atzerapenen 230 €, arrakasta-osagarriaren- — 230 € de atrasos del año 2020 por complemento de éxito
gatik, salmentekin alderatutako langileria-gastuaren ratioa por cumplir la ratio de gasto de personal sobre ventas.
betetzeagatik.
15,33 € (230 €/15 ordainketa), finkatuta baina ez ordain- 15,33 € (230 €/15 pagas) correspondientes a atraso del
duta dagoen 2021eko urtarrileko arrakasta-osagarriaren atze- complemento de éxito consolidado y no pagado de enero de
rapenarengatik (2020ari dagokio). 2021 correspondiente a 2020.
15,33 €, 2020ko arrakasta-osagarriaren kopuru finkatuari 15,33 € correspondientes a la cuantía consolidada del com-
dagozkionak (otsailari dagokio). plemento de éxito del 2020 y correspondiente al mes de fe-
brero.
Mar txoan eta hortik aurrera: Marzo y en adelante:
— Data horretara arte sortutako arrakasta-osagarriaren zen- — La cuantía del complemento de éxito generada hasta esta
batekoa (58,66 €/ hilero eta 15 ordainketa) honela banakatuko fecha (58,66 €/mes y 15 pagas) estará compuesta por el si-
da: guiente desglose:
7,67 €, 2016ko arrakasta-osagarriari dagozkionak. 7,67 € correspondiente complemento de éxito del 2016.
EK\CV GAO-I-2017-08400

28 €, «sarea» arrakasta-osagarriari dagozkionak. 28 € correspondiente al complemento de éxito red.


7,67 €, 2018ko arrakasta-osagarriari dagozkionak. 7,67 € correspondiente al complemento de éxito de 2018.
15,33 €, 2020ko arrakasta-osagarriari dagozkionak. 15,33 € correspondiente al complemento de éxito del 2020.

www.gipuzkoa.eus 8 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Arrakasta-osagarritik antzinatasun-osagarrira aldatuz gero Fórmula en caso de paso del complemento de éxito a la an-
aplikatu beharreko formula (izen berbera duen aurreko puntua- tigüedad (complementario al punto anterior con el mismo nom-
ren osagarria): bre):
2021eko mar txoan ez da akordiorik lortu enpresaren itun En marzo de 2021 no se llega a un acuerdo de un nuevo
edo estatutu-hitzarmen berri baterako, eta aplikatu beharreko pacto o convenio estatutario de empresa y, en el supuesto en el
arloko estatutu-hitzarmenak antzinatasun-modulua arautzen que el Convenio Sectorial Estatutario de aplicación regulase el
badu gaur egungo irizpideen arabera, 2021eko mar txoan ho- módulo de antigüedad conforme a los criterios actuales se ac-
nela jokatuko litzateke: tuaría, en el mes de marzo de 2021, de la siguiente manera:
Antzinatasun finkatuan ateratzen den kopurua handiagoa En el caso de que la cuantía resultante en la antigüedad
bada arrakasta-osagarriaren artikulua abian jarri ezean egoki- consolidada fuese superior a la que correspondería en el caso
tuko litzatekeena baino, diferentzia hori ez litzateke kenduko de no haber puesto en marcha el artículo de complemento de
(langileak ez luke diferentzia ordainduko). éxito esta diferencia no se retraería (el trabajador no abonará la
diferencia).
Antzinatasun finkatuan ateratzen den kopurua txikiagoa En el caso de que la cuantía resultante en la antigüedad
bada arrakasta-osagarriaren akordioa abian jarri ezean egoki- consolidada fuese inferior a la que correspondería en el caso de
tuko litzatekeena baino, diferentzia hori ez litzateke gehituko. no haber puesto en marcha el acuerdo de complemento de
éxito esta diferencia no se incorporaría.
2023. urteko urtarrilean profesional horrek enpresan den- En enero del año 2023 este profesional cumple un módulo
bora aldetik beste antzinatasun-modulu bat bete du. de antigüedad adicional de tiempo en la empresa.
2023ko urtarrilean antzinatasun-modulua likidatu zaio, au- En el mes de enero de 2023 se le liquida el módulo de an-
rreko modulua likidatzeko erabili ziren irizpide berberekin. tigüedad con los mismos criterios con los que se liquidó el mó-
dulo anterior.
Arrakasta-osagarriaren akordioaren eraginpean dauden ur- Años afectados por el acuerdo de complemento de éxito: 2
teak: 2 urte (2019 eta 2020). años (2019 y 2020).
Aplikatu beharreko arloko estatutu-hitzarmenaren antzi- Años afectados por el módulo de antigüedad del Convenio
natasun-moduluaren eraginpean dauden urteak: 2 urte (2021 Sectorial Estatutario de aplicación: 2 años (2021 y 2022).
eta 2022).
Aurreko paragrafoan bildutako irizpidearen arabera, apli- De acuerdo con el criterio recogido en el párrafo anterior se
katu beharreko arloko estatutu-hitzarmenak arautzen duen ant- le abonará el 50 % del módulo de antigüedad regulado por el
zinatasun-moduluaren % 50 ordainduko zaio. Convenio Sectorial Estatutario de aplicación.
Adibidea (4): 2020an per tsona bat lanaldiaren % 100eko Ejemplo (4): Persona que en 2020 está con contrato al
kontratuarekin dago, 1.718 orduko lanaldiarekin, baina % 50era 100 % de la jornada de 1.718h pero con reducción de jornada
arteko lanaldi-murrizketa dauka, eta 2021ean lanaldi osora al- hasta el 50 % de la jornada, y que pasa a tiempo completo en
datu da: 2021:
1. mailako ofizialaren kategoria. Categoría Oficial de 1.ª
2020. urtea: Lanaldiaren % 50ean ari da lanean (legezko Año 2020: Trabaja el 50 % de la jornada (reducción de jor-
zaintzagatiko lanaldi-murrizketa). nada por guarda legal).
1. mailako ofizialari dagozkion soldata-kontzeptuez gain, Además de los conceptos salariales correspondientes a un
2020ko abenduaren 31n honako ordainsari hauek jasoko ditu: Oficial de 1.ª el 31 de diciembre de 2020 disfruta de las siguien-
tes retribuciones:
Arrakasta-osagarria: 287,5 € (lanaldi osoan 575 € izango li- Complemento de éxito: 287,5 € (a tiempo completo serían
rateke, 230 €-ko bi urte eta arrakasta-osagarriaren 115 €-ko 575 €, dos años de 230 € y uno de 115 € de complemento de
bat). Horrek guztira hilero 19,17 € egiten ditu, lanaldiaren éxito). Lo que supone un total de 19,17 € mensuales con reduc-
% 50eko murrizketarekin. ción de jornada al 50 %.
594,68 € antzinatasun finkatuaren eta «sarea»ren kontzep- 594,68 € en concepto de antigüedad consolidada y red. Lo
tuan. Beraz, guztira 39,65 € hilero (biak batuta). que supone un total de 39,65 € mensuales sumando las 2.
2021. urtea: 2021eko otsailetik aurrera lanaldi osoan lan Año 2021: A partir de febrero de 2021 pasa a trabajar a
egiten hasten da. tiempo completo.
2021eko otsailetik aurrera bere soldata, 1. mailako ofizia- A partir de febrero de 2021 su salario vinculado a la catego-
lari dagokiona, % 100ean gehituko da (kasu honetan bikoiztuko ría de Oficial de 1.ª se incrementará al 100 % (en este caso al
da). doble).
2021eko otsailetik aurrera honako hau jasoko du: A partir de febrero de 2021 pasaría a percibir:
Arrakasta-osagarria: 38,33 € hilero, kontzeptu horregatik Complemento de éxito: 38,33 € mensuales por este con-
(575 € urtean). cepto (575 € anuales).
79,29 € (antzinatasun finkatuaren 51.29 € hilero + «sarea» 79,29 € (51.29 € mensuales de antigüedad consolidada
arrakasta-osagarriaren kontzeptuko 28 € hilero). Urtean, guz- + 28 € mensuales en concepto de complemento de éxito red).
tira, 1.189,36 € dira. Esto totaliza 1.189,36 € anuales.
5. artikulua. Artículo 5.
EK\CV GAO-I-2017-08400

5.1. Urtekotutako soldata-kopuru gordinaren bermea. 5.1. Garantía de la cuantía salarial bruta anualizada.
5.2. Soldata-taula. 5.2. Tabla salarial.
5.3. Primak eta haborokinak. 5.3. Primas y gratificaciones.
5.4. Soldata-igoera. 5.4. Incremento salarial.

www.gipuzkoa.eus 9 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

5.1. Urtekotutako soldata-kopuru gordinaren bermea. 5.1. Garantía de la cuantía salarial bruta anualizada.
Negoziazioaren helburua soldata-igoerak enpresaren egoe- La negociación ha ido encaminada a adecuar los incremen-
rari egokitzea izan da. Horregatik, enpresaren eta langileen ar- tos salariales con las realidad de la empresa. Por ello se
tean soldata-bermea adostu da. acuerda una garantía salarial entre empresa y trabajadores.
Unialco SL enpresaren estatutu-hitzarmen honen indarral- Durante la vigencia y ultractividad del presente convenio es-
dian eta aurreraeraginean berme bat egongo da hitzarmen hau tatutario de empresa de Unialco, S.L. existirá una garantía sobre
sinatu arte jasotzen den ordainsari gordin urtekotuaren gainean la retribución bruta anualizada (de los conceptos salariales ob-
(bermearen xede diren soldatako kontzeptuak), bai eta urterik jeto de garantía) que se venga percibiendo hasta la firma del
urte hitzarmen honen 5.4 artikuluaren bidez finkatzen den ko- presente convenio y sobre la cuantía consolidada año a año vía
puruaren gainean (kontzeptu berberen gainean). Berme hori ba- art. 5.4 del presente convenio (sobre los mismos conceptos).
liozkoa izango da hitzarmen hau aplikatu behar zaien langileei, Esta garantía operará para aquellos trabajadores a los que les
baldin eta 2016ko mar txoaren 17a baino lehen Unialco SL en- sea de aplicación el presente convenio y que antes del 17 de
presan gutxienez 30 egun naturaletan alta emanda egon ba- marzo de 2016, hubieran estado dados de alta en la empresa
dira. Unialco, S.L. al menos 30 días naturales.
Kontzeptu horiek (barne direla arrakasta-osagarria, eta Dichos conceptos, entre los que se encuentra el comple-
beren kopuruak soldata-tauletan jasotzen direla), bermearen mento de éxito y del que se contempla su cuantía en tablas sa-
pean dauden horiek, soldata-taulan, primen taulan eta osaga- lariales, sujetos a garantía son los recogidos en la tabla salarial,
rriaren taulan (Sarea) jasota daude enpresaren estatutu-hitzar- en la tabla de primas y la tabla de complemento (Red) del pre-
men kolektibo honetan. sente convenio colectivo estatutario de empresa.
Berme hori aplikatuta gorabeherarik sor tzen bada, oroko- Si, resultando de aplicación la presente garantía, se produ-
rrean une bakoitzean jaso beharreko soldatari buruz (adibidez jeran incidencias que por lo general afectan al salario a percibir
grebak, soldatarik gabeko baimenak, zehapenak, lanaldi-mu- en cada momento (tales como huelgas, permisos sin sueldo,
rrizketak, eta abar), gorabehera horiek eragina izango dute sanciones, reducciones de jornada, etc.), dichas incidencias
modu arruntean jaso beharreko soldataren zenbatekoan, eta afectarán al importe de la cuantía salarial a percibir de manera
dagokien propor tzioaren arabera egingo dira. ordinaria y se harán en la proporcionalidad que corresponde.
Aldi baterako ezintasunak, enpresaren estatutu-hitzarmen Los casos de incapacidades temporales, durante la vigencia
honen indarraldian, ez dira kontuan hartuko soldataren zenba- de este convenio estatutario de empresa, no tendrán considera-
tekoa murrizteko, Gipuzkoako elikaduraren industria eta merka- ción para la minoración de la cuantía salarial, de acuerdo a lo
taritzako hitzarmenean jasota dagoenaren arabera. Hitzarmen recogido en el Convenio de Industria y Comercio de Alimenta-
horrek, zehazki, 16. artikuluan zera dio: «Enpresek gaixotasun ción de Gipuzkoa en el que, concretamente, recoge en su artí-
arruntagatik edo lan istripugatik lanerako ezintasun iraganko- culo 16.º («Las empresas completarán las prestaciones que per-
rrean egonez gero, Gizarte Segurantzaren kontura jasotzen di- ciba el trabajador por cuenta de la Seguridad Social, por motivo
tuen prestazioak benetako soldataren % 100era arte osatuko de I.T. derivada de enfermedad común o accidente de trabajo,
dituzte, 18 hilabeteko gehienezko aldian.»). Enpresaren esta- hasta el 100 % de su salario real, hasta un periodo máximo de
tutu-hitzarmen honen indarraldia amaitutakoan, aldi baterako 18 meses.»). Una vez finalizada la vigencia del presente conve-
ezintasunen kasuan, aplikatu beharreko arloko hitzarmenean nio estatutario de empresa en el caso de incapacidades tempo-
xedatutakoa eta hitzarmen honen 9. artikuluko 2. paragrafoan rales se estará, salvo acuerdo en contrario por las partes y rati-
jasota dagoena beteko da, salbu eta aldeek kontrakoa erabaki- ficado por asamblea general de trabajadores (Dirección de Em-
tzen badute, langileen batzar nagusiak (Enpresaren zuzendari- presa y Comité de Empresa), a lo dispuesto en el convenio sec-
tza eta Enpresa-batzordea) berretsita. torial estatutario que fuere aplicación y a lo recogido en el artí-
culo 9.º párrafo 2 del presente convenio.
Langile batek ordura arte egiten zituen eginkizunak egiteari En el caso que un trabajador deja de realizar funciones que
uzten badio, objektiboki arriskutsua delako gainerako venía realizando porque, objetivamente, es un peligro para el
lankideentzat edo instalazioak arriskuan jar tzen dituelako: sol- resto de compañeros o pone en riesgo a las instalaciones: la ga-
data-bermea moldatu egingo da, bete behar duen lanpostuan rantía salarial se adaptará a lo que hubiese correspondido en el
egokituko litzatekeenaren arabera, betiere langileen legezko nuevo puesto que vaya a desempeñar siempre con el acuerdo
ordezkaritza ados badago. con la representación legal de los trabajadores.
5.2. Soldata-taula. 5.2. Tabla salarial.
Taula honetako zenbatekoak urtero eguneratu eta argitara- Los importes de esta tabla se actualizarán y publicarán
tuko dira, enpresaren estatutu-hitzarmen honen 5.4 artikuluan anualmente en base a los criterios marcados en el art. 5.4 del
ezarritako irizpideen arabera. presente convenio estatutario de empresa.
Arrakasta-osagarriaren taula: Tabla de Complemento de éxito:
Kategoria guztientzat: Para todas las categorías:
— Soldata-taulan arrakasta-osagarri gisa jasotzen den zen- — La cuantía recogida en la Tabla Salarial como Comple-
batekoaz bete egiten da hitzarmen honen 4. artikuluan kasu ho- mento de Éxito supone el cumplimiento del objetivo contem-
netarako aurreikusita dagoen helburua. plado en el art. 4 del presente convenio para este supuesto.
— Soldata-taulan aurreikusitako arrakasta-osagarriaren — La mitad de la cuantía del Complemento de Éxito contem-
erdia ordainduko litzateke baldin eta hitzarmen honen 4. artiku- plado en la Tabla Salarial se abonaría en el supuesto del cum-
luan kasu honetarako aurreikusita dagoena betetzen bada. plimiento de los contemplado en el artículo 4 del presente con-
venio para este supuesto.
EK\CV GAO-I-2017-08400

www.gipuzkoa.eus 10 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

A@?>=<;:9876:5;=4>3>23>A=>:
3>1=>:5>=>0?>=:9876:A@?>=<;:
:
$$%"%%!%%$$'$'")
('&%$$'#"!)
$!"''%)) $$%"%%)(%%$$'%) %)$"!)!%%))
) !%%)))
)$!''%) !)
'!) ) %%$'!)&%'#%!)'&)
%%$'!)%)
!)
'!)

1/.-,+/*):.('+/.,(*:&:%,$#)'(.:>."(! ':
)$$)/:&:)): 777:: 2: 9888:: 7988::
1/.-,+/*):")$$)/(:&:)):>."(! ': 799:: 2: 9888:: 998::
)$$)/:,#,/(./(-(::7:-($-:&:)):#,!/(./():7:-$("): 798:: 7876:: 9888:: 98::
)$$)/:,#,/(./(-(::9:-($-:&:)):#,!/(./():9:-$("): 786:: 7876:: 9888:: 9997::
7:"(/.(*):) //(.(:&:; /!/(.:7 :: 979:: 798:: 9888:: 7::
9:"(/.(*):) //(.(:&:; /!/(.:9 : 779:: 798:: 9888:: 9878::
1.,+)*):.('+/.,(*:&:%,$#)'(.:; /!/'(#:
7:"(/.(*):("/'/#-$($/:.(+'-(/.,(:&::
796:: 2: 9888:: 9778::
> :>"/'/#-$(-/
):7 :
9:"(/.(*):("/'/#-$($/:.(+'-(/.,(:&::
797:: 2: 9888:: 797::
> :>"/'/#-$(-/
):9 :
:"(/.(*):("/'/#-$($/:.(+'-(/.,(:&::
7978:: 2: 9888:: 797::
> :>"/'/#-$(-/
): :
; //(.:("/'/#-$($/(:&:; /!/(.:>"/'/#-$(-/
): 76:: 2: 9888:: 978::
;,$()$,(:&:;,$()$&(: 76:: 2: 9888:: 978::
>'(./#-(:&:>'(./#-(: 76:: 2: 9888:: 978::
=(+'-(/.,:/' )$"(-/*)(:&:> /./($:?' )$" -/!): 76:: 2: 9888:: 978::
%$)+$("(-(/.,(:&:%$)+$("()$: 76:: 2: 9888:: 978::
5*$-#(.,*):$(:&:, ,:,:5!$#(.:: 76:: 2: 9888:: 978::
1/.-,+/*):$(:&:, ,:>."(!,': 76:: 2: 9888:: 978::
>-(.$(:&:, ,:5,!!/)': 76788:: 2: 9888:: 97798::
=/,'-/('(:&:=/!,'!/(): 766:: 2: 9888:: 988::
=('+/.,$(:&:, ,:%,$#)'(.: 766:: 2: 9888:: 988::
$)#*,-(2$(:&:, ,:<)"$(#: 766:: 2: 9888:: 988::
5(.",'-(2$(:&:, ,:,'-(#: 766:: 2: 9888:: 988::
:
7:1/.-,+/*):")$$)/($,':*(-,+)$/(*:)'(*):(,*:($-,':/-:,$,:(/-(':($$)(+(-/*):$/"($/:(+)*/)':)$(/'*,-(:,-(:/$:(+,':
(-/:$))$-/)'(.(:
7:=(:!(-,+)$(:)):>."(! ':/'!.,:,.:()'):,:.(:%$/"(:,:0)(::.(:($-,:$))$!/)'(.:,:.(#:-$,#:(+(#:
9:1,-/:,$,::($-/*.(*:,($-,':(:*)'-,-:)$$,':)$(/'*,-(:
9:5/,"$,::!('):!)$$,#)'(:#:()'):,:(!,$):(:.):!)'-,".():,':,.:($-!.):: :

"!)'$%&%'$'")%"!)"!&#%))
&#'&%%&%))&'%) )
!&!)'&)'&'%)&)))

1/.-,+/*):.('+/.,(*:&:%,$#)'(.:>."(! ':
)$$)/:&:)): 2:
1/.-,+/*):")$$)/(:&:)):>."(! ': ::
)$$)/:,#,/(./(-(::7:-($-:&:)):#,!/(./():7:-$("): 8::
)$$)/:,#,/(./(-(::9:-($-:&:)):#,!/(./():9:-$("): 8::
EK\CV GAO-I-2017-08400

7:"(/.(*):) //(.(:&:; /!/(.:7 :: 7::


9:"(/.(*):) //(.(:&:; /!/(.:9 : 7::
1.,+)*):.('+/.,(*:&:%,$#)'(.:; /!/'(#:

www.gipuzkoa.eus 11 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

)('&%$#"!  "!"%# %$#%$ ##


"   ##" # #
$$#"#"" ##)('&##

HGFEDCBDA@FD?EC>C=<;D;CFBD:9><8DCB7DF6F594GF5?EC>C=<;D<C3@FH2F 10/.-F,F
-GFEDCBDA@FD?EC>C=<;D;CFBD:9><8DCB7DF6F594GF5?EC>C=<;D<C3@F-2F +*/H*F,F
)GFEDCBDA@FD?EC>C=<;D;CFBD:9><8DCB7DF6F594GF5?EC>C=<;D<C3@F)2F +(/1*F,F
'&C8CDBFD?EC>C=<;D;CDF6F'&C%CDBF5?EC>C=<;D<C3@F (H/10F,F
'$7;D?@;7DF6F'$7;D?@;6DF (H/10F,F
5>DBC=<DF6F5>DBC=<DF (0/.*F,F
#D:9><8DCB7FC>&@;ED<CA@DF6F594CBCD;F">&@;E!<C%@F (H/10F,F
;@:;DED<8DCB7DF6F;@:;DED?@;F (H/10F,F
9A9;<=DB7A@F9;9DF6F7&7F?7F9%9;=DBFF (H/10F,F
CB<7:CA@F9;9DF6F7&7F5BED%>F (H/10F,FF
5<DB9;9DF6F7&7F7%%C>F (/*0F,F
#C87><8CD?9>DF6F#C%7>%CD?@F (/*0F,F
#D>:CB79;9DF6F7&7F7;=@>DBF (/*0F,F
;@=A7<D9;9DF6F7&7F@E$;D=F (/*0F,F
DBE7><D9;9DF6F7&7F7><D=F (/*0F,F
F
F -0H(-0-0F BD>C<8D;E7>D;7>F DC<D>F D$BCAD<87>F 78F ?7>F D><8C>D<D=9>F A@><87$<9DF DAD;;CAF D=@<87>F ?DF 87>D<7A@D;7>F CBDAD7;DF
87C>F ?7>F DAC<7A@/F 7<CF 7;7F =@B?D<D<D9B7<D>F 78D;;C<DA@F C:@7;DAF D$BCAD<87>F D?C;DGF 5;;DAD=<D@=D:D;;CDF D$BCAD<87D;CF 9<8C8F :7;@/F -0H(
-0-0FBD>C<8D;E7>DAF78D;;CA@F?9FD><8C>D<D=9>DF7<DF@;;CF?D:@AC@>F87>D<7A@DGF
FBF%@>%7$<@F5><C:7?D?F 97F>@F<C7>7FD$BC%D%C>F?7FD%97;?@FDBF%@>37>C@F?7F7E$;7=DF$D;DF7BF$7;C@?@F-0H(FDF-0-0F
>C%DE7><7F=7F;7%@:7FDF7&7%<@=F?7F%@>@%7;F=9F73@B9%C>F?7F%9D><
DF7>F7BF=9$97=<@F?7FD$BC%D%C>F?7FB@=FC>%;7E7><@=F
D%@;?D?@=F$D;DF7BF=DBD;C@F?7F<DBD=GF>F7BF=9$97=<@F?7F 97F=7F?77F?7FD$BC%D;F7BF%@E$B7E7><@F?7F4C<@/F=7F7=<!/F$D;DF
BDFD><C:7?D?FF=9F%9D><
DFDFB@F?C=$97=<@F7>F7BFD%97;?@F&C;ED?@F$D;DF7BF$7;C@?@F-0H(FDF-0-0GF
F
"5#'F-0H*F'#555#5F
5#5F5#5"5#F-0H*F"5#'F

" !!"%$# !! %  # !! %  $  !!"!"%# #


!$%"" ##
#
$  ###   !!" #$# !%$#$  ##
 !"$#
#!$"" #

 !"$# # "$# ) #  " $#"#$#"$#

CB<7:CA@FBD>:CB7DAF6F7;=@>DBF5BED%>F
@;;@CF6F@8@F HGH0/.)F,F F -)H/H1F,F H*G.(-/+1F,F
CB<7:CA@FE@;;@CDF6F@8@F5BED%>F HG1)1/1HF,F F -)H/H1F,F -)G0)-/(1F,F
@;;@CF7=$78CDBC8D<9DFFHGF<D;<GF6F@8@F=$7%CDBC8D?@FHF<;DE@GF HG*)+/*-F,F H0-/10F,F -)H/H1F,F -*G-10/.0F,F
@;;@CF7=$78CDBC8D<9DFF-GF<D;<GF6F@8@F=$7%CDBC8D?@F-F<;DE@F HG.-H/-+F,F H0-/10F,F -)H/H1F,F -.G1+./(0F,F
HGFEDCBDA@F@&C8CDBDF6F'&C%CDBFH2F -GH(+/+)F,F H-/*)F,F -)H/H1F,F )+G0-)/-HF,F
-GFEDCBDA@F@&C8CDBDF6F'&C%CDBF-2F HG.+(/0*F,F H-/*)F,F -)H/H1F,F -G-+*/.HF,F
9B7:@A@FBD>:CB7DAF6F7;=@>DBF'&C%C>D=F
HGFEDCBDA@FD?EC>C=<;D;CFBD:9><8DCB7DF6F594GF5?EC>C=<;D<C3@FH2F HG+)(/.(F,F F -)H/H1F,F -HG11-/0F,F
-GFEDCBDA@FD?EC>C=<;D;CFBD:9><8DCB7DF6F594GF5?EC>C=<;D<C3@F-2F HG))/++F,F F -)H/H1F,F -0G0H/(0F,F
)GFEDCBDA@FD?EC>C=<;D;CFBD:9><8DCB7DF6F594GF5?EC>C=<;D<C3@F)2F HG--*/.)F,F F -)H/H1F,F H.G+H*/+1F,F
'&C8CDBFD?EC>C=<;D;CDF6F'&C%CDBF5?EC>C=<;D<C3@F HG(+./(-F,F F -)H/H1F,F -+G*-/)0F,F
'$7;D?@;7DF6F'$7;D?@;6DF HG(+./(-F,F F -)H/H1F,F -+G*-/)0F,F
5>DBC=<DF6F5>DBC=<DF HG(+./(-F,F F -)H/H1F,F -+G*-/)0F,F
#D:9><8DCB7FC>&@;ED<CA@DF6F594CBCD;F">&@;E!<C%@F HG(+./(-F,F F -)H/H1F,F -+G*-/)0F,F
EK\CV GAO-I-2017-08400

;@:;DED<8DCB7DF6F;@:;DED?@;F HG(+./(-F,F F -)H/H1F,F -+G*-/)0F,F


9A9;<=DB7A@F9;9DF6F7&7F?7F9%9;=DBF HG(+./(-F,F F -)H/H1F,F -+G*-/)0F,F
CB<7:CA@F9;9DF6F7&7F5BED%>F HG(+./(-F,F F -)H/H1F,F -+G*-/)0F,F

www.gipuzkoa.eus 12 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

('&%$$'#"!) $$%"%%) $$%"%%!%%$$'$'")%)


$!"''%))
) !%%))) (%%$$'%)!) $"!)!%%)) %%$'!)
)$!''%)
%%$'!)%)
'!) ) &%'#%!)'&)!)
'!)

FEDCBA@AD?>?=<;<?:<99874? 32100/.1?-? ,? 0+3/3*?-? 0)2+))/)(?-?


'8&<4E&8D%A4D?>?'89<498D%$? 32#1#/).?-? ,? 0+3/3*?-? 0#2(0"/+*?-?
'D4!8C<BA@AD?>?=<;<? <@$4DC? 32#1#/).?-? ,? 0+3/3*?-? 0#2(0"/+*?-?
@$<ED,BA@AD?>?=<;<?$@D? 32#1#/).?-? ,? 0+3/3*?-? 0#2(0"/+*?-?
:DC<4ED,BA@AD?>?=<;<?<4ED? 32#1#/).?-? ,? 0+3/3*?-? 0#2(0"/+*?-?
?
32?8CE<!8$?$@@$8D@<4?DE<!$@8D?$4D$?DA<?D@E&<4?%8EA?B<@<?BD8ED4?D@@$D!DE8$?@8D@8?%D!$8$4?$@%D84<ED?<ED?8@A?D!<4?
&DE8?@$$@E&8$4DCD2?
32?'D?9DE<!$@D?$&$?FCD94?849CA<?<C?DB$4$?%<?CD? @8D?%<?$D??CD?D@E<?@$$@98$4DC?%<?CD?E@<?D!D2?
02?<E8?<@<?)2?D@E8ACAD?<&D@E&<4?BD%A?$4E&<EA?$@@<4?$@%D84<ED2?
02?:8<@<??9AD4%$?9$@@<$4%D?A?DB$4$?%<?D9A<@%$?D?C$?9$4E<CD%$?<4?<C?D@E9AC$?)2?
? ?
"!)'$%&%'$'")%"!)"!&#%))
&#'&%%&%))&'%) )
!&!)'&)'&'%)&)))

8CE<!8$?CD4!8C<D?>? <@$4DC?FCD94?
$@@$8?>?$&$? ,?
8CE<!8$?$@@$8D?>?$&$?FCD94? ??
$@@$8?<<&8DC8&DEAD??32?ED@E2?>?$&$?<98DC8&D%$?3?E@D$2? ))/(*?-?
$@@$8?<<&8DC8&DEAD??02?ED@E2?>?$&$?<98DC8&D%$?0?E@D$? ))/(*?-?
32?D8CD$?$;8&8DCD?>? ;898DC?3 ?? *3/.1?-?
02?D8CD$?$;8&8DCD?>? ;898DC?0 ? *3/.1?-?
AC<!$$?CD4!8C<D?>? <@$4DC? ;8984D?
32?D8CD$?D%848E@D@8?CD!A4E&D8C<D?>?FA 2?F%848E@DE8
$?3 ? *3/0+?-?
02?D8CD$?D%848E@D@8?CD!A4E&D8C<D?>?FA 2?F%848E@DE8
$?0 ? )"/**?-?
+2?D8CD$?D%848E@D@8?CD!A4E&D8C<D?>?FA 2?F%848E@DE8
$?+ ? )1/.)?-?
;8&8DC?D%848E@D@8D?>? ;898DC?F%848E@DE8
$? 13/..?-?
<@D%$@<D?>? <@D%$@>D? 13/..?-?
F4DC8ED?>?F4DC8ED? 13/+1?-?
'D!A4E&D8C<?84;$@DE8$D?>?FA 8C8D@? 4;$@E89$? 13/..?-?
@$!@DDE&D8C<D?>? @$!@DD%$@? 13/..?-?
:AA@EDC<$?BA@AD?>?=<;<?%<?:A9A@DC?? 13/..?-?
8CE<!8$?BA@AD?>?=<;<?FCD94? 13/..?-?
FEDCBA@AD?>?=<;<?:<99874? "(/0*?-?
'8&<4E&8D%A4D?>?'89<498D%$? "(/0*?-?
'D4!8C<BA@AD?>?=<;<? <@$4DC? "(/0*?-?
@$<ED,BA@AD?>?=<;<?$@D? "(/0*?-?
:DC<4ED,BA@AD?>?=<;<?<4ED? "(/0*?-?
?
? 0(31,0(0(? CD4,8E&D@<4D@<4? BD8ED4? DC8DE&<4? <&? %<4? D4E&84DEDA4? $4E&<EAD? BDD@@8? D$E&<4? %D? &<4BDE<$D@<4? B8CDD<@D?
&<84? %<4? D8E<$/? B<E8? <@<? $C%DED,EDAC<ED4? <&D@@8ED$? 8!$<@D? DC8DE&<4? BD%8@D2? F@@DDED,$D!D@@8D? DC8DE&<D@8? AE&8&? !<@$/? 0(31,
0(0(?<4@<D?CD4,8E&D@<4D?<&D@@8$?%A?D4E&84DEDA4D?<ED?$@@8?%D!$8$4?&<4BDE<$D2?
?C?9$49<E$?F4E8!<%D%?A<?4$?E8<4<?DC89D9874?%<?D9A<@%$?DC?9$4
<48$?%<?<@<D?D@D?<C?<@8$%$?0(31?D?0(0(?
489D<4E<?<?@<9$!<?D?<;<9E$?%<?9$4$9<@?A?<
$CA9874?%<?9AD4ED?<4?<C?AA<E$?%<?DC89D9874?%<?C$?849@<<4E$?
D9$@%D%$?D@D?<C?DCD@8$?%<?EDBCD2?4?<C?AA<E$?%<?A<?<?%<<?%<?DC89D@?<C?9$C<<4E$?%<? 8E$/?<?<E/?D@D?
CD?D4E8!<%D%??A?9AD4ED?D?C$?%8A<E$?<4?<C?9$4
<48$?9$C<9E8
$?%<?<@<D?;8@D%$?D@D?<C?<@8$%$?0(31?D?0(0(2?
EK\CV GAO-I-2017-08400

www.gipuzkoa.eus 13 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

5.2.1. Oinarrizko soldataren, antzinatasun finkatuaren, 5.2.1. Los conceptos de salario base, antigüedad consoli-
arrakasta-osagarriaren eta «sarea» arrakasta-osagarriaren kon- dada, complemento de éxito y complemento de éxito red se per-
tzeptuak 15 hilekotan hartuko dira; hileko horietatik 3 aparteko cibirán en 15 mensualidades, de las cuales 3 son pagas extras
ordainsariak dira, Mar txoko, Uztailekoa eta Abendukoa. Produk- en marzo, julio y diciembre. El concepto de prima de productivi-
tibitate-primaren kontzeptua 12 hilekotan hartuko da. dad se percibirá en 12 mensualidades.
Unialcoko profesional baten antzinatasuna kalkulatzeko, Para el cálculo de la antigüedad de un profesional de
kalte-ordainen xederako, kontuan hartuko da lehenengo kontra- Unialco, a efectos indemnizatorios se tendrá en cuenta la del
tuaren antzinatasuna (behin-behineko kontratua zein iraupen primer contrato (eventual o indefinido) siempre y cuando no
mugagabekoa), baldin eta kontratu baten amaieratik hurrengo- transcurran más de 20 días hábiles de lunes a viernes entre la
aren hasierara arte gehienez 20 lanegun igaro badira astelehe- finalización de un contrato y el inicio del siguiente (de ser así se
netik ostiralera (hala bada, zenbaketa berriro hasi beharko da). reiniciaría el cómputo).
Antzinatasun-modulu baten ordainketa-data kalkulatzeko, A efectos de cálculo de fecha de pago de un módulo de an-
aplikatu beharreko arloko hitzarmenak edo enpresaren hitzar- tigüedad en el caso de que el convenio sectorial de aplicación o
menak edo enpresaren itunak hala arautzen badu, enpresan convenio de empresa o pacto de empresa así lo regule, se ten-
kontratua izan den epealdi guztiak kontuan hartuko lirateke, eta drían en cuenta todos los periodos con contrato en la empresa
antzinatasunaren data moldatuko litzateke xede horrekin. Hau adaptando la fecha de antigüedad a estos efectos. Es decir, se
da, enpresan alta emandako epealdiak konputatuko dira, eta computarán los periodos de alta en la empresa y su sumatorio
egunen batukaria kontuan hartuko da antzinatasun-dataren at- de días se tendrá en cuenta para retrotraer la fecha de antigüe-
zeraeraginerako. Kontratu-hausturak urtebete baino gehiago dad. En caso de que la ruptura contractual sea de más de un
irauten badu, zenbaketa berriro hasiko da (ez dira denbora- año, el cómputo se reiniciaría (no supondrá ruptura de tiempo,
haustura izango, xede horretarako, legezko zaintzaren ziozko a estos efectos, la excedencia por guarda legal o procesos de re-
eszedentziak edo ezintasun iraunkor osoa eta/edo absolutua conocimiento de incapacidad permanente total y/o absoluta).
onar tzeko prozesuak). Adibidea: Ejemplo:
— 2015. urtean per tsona bat sei hilabetez aritu da lanean; — Una persona que en el año 2015 ha trabajado seis
2016. urtean sei hilabetez aritu da lanean eta 2017. urtean sei meses, en el año 2016 ha trabajado seis meses y en el año
hilabetez aritu da lanean. 2017 ha trabajado seis meses.
— Antzinatasuna 2018ko urtarrilaren 1era moldatu da: — Antigüedad adaptada a 1 de enero de 2018: Su fecha de
Antzinatasun-data 2016-07-01 izango da (antzinatasun-data antigüedad será la de 01/07/2016 (se retrotrae la fecha de an-
atzera eramaten da, 18 hilabete lehenagora arte, eta ez hasie- tigüedad a 18 meses antes y no a la fecha inicial de alta).
rako altaren datara arte).
5.3. Primak eta haborokinak. 5.3. Primas y gratificaciones.
Primen zenbatekoak urtero eguneratu eta argitaratuko dira, Las cuantías de las primas se actualizarán y publicarán
enpresaren estatutu-hitzarmen honen 5.4 artikuluan (soldata- anualmente en la misma cuantía que lo dispuesto en el incre-
igoera) xedatuta dagoen zenbateko berean. Urterokoak diren mento salarial art. 5.4. del presente convenio estatutario de
prima guztiak urte bakoitzeko mar txoan edo apirilean ordain- empresa. Todas las primas que tengan carácter anual se paga-
duko dira, eta gainerakoak, enpresaren hitzarmen hau sinatu rán durante los meses de marzo o abril de cada año y el resto
arte ohi bezala ordainduko dira (primen taulan jasota dagoena- se abonarán como ha sido costumbre hasta la firma del pre-
ren arabera). sente Convenio de Empresa (de acuerdo a lo recogido en la
tabla de primas).
Primen eta haborokinen taula: Tabla de primas y gratificaciones:

Antzinatasun gabeko
Sarien taula 2016 Zenbatekoa soldata muga Kolektiboa Ordainketa modua abono
Tabla de primas 2016 Importe Límite salario sin Colectivo Forma abono
antigüedad

Tipo de Primas / Tipo de Primas


8 eta 16 urte bitarteko iraupena 12 hilabete-sari
57,81 € 33.753,15 €
Permanencia de 8 a 16 años 12 mensualidades
16 eta 24 urte bitarteko iraupena 12 hilabete-sari
98,73 € 33.753,15 €
Permanencia de 16 a 24 años 12 mensualidades
24 eta 32 urte bitarteko iraupena 12 hilabete-sari
139,82 € 33.753,15 €
Permanencia de 24 a 32 años 12 mensualidades
32 eta 40 urte bitarteko iraupena 12 hilabete-sari
163,57 € 33.753,15 €
Permanencia de 32 a 40 años 12 mensualidades
40 urtetik gorako iraupena 12 hilabete-sari
195,45 € 33.753,15 €
Permanencia más 40 años 12 mensualidades
San Migel ospakizuna Ordainketa bakarra irailan
63,94 €
Festividad San Miguel Pago único en Septiembre
EK\CV GAO-I-2017-08400

Lanean hutsik ez egiteagatiko prima Lehen mailako ofiziala Ordainketa bakarra martxoan
559,10 €
Prima no absentismo Oficial 1ª Pago único en Marzo

www.gipuzkoa.eus 14 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Antzinatasun gabeko
Sarien taula 2016 Zenbatekoa soldata muga Kolektiboa Ordainketa modua abono
Tabla de primas 2016 Importe Límite salario sin Colectivo Forma abono
antigüedad

Bigarren mailako
Lanean hutsik ez egiteagatiko prima Ordainketa bakarra martxoan
518,90 € ofiziala
Prima no absentismo Pago único en Marzo
Oficial 2ª
Lanean hutsik ez egiteagatiko prima Morroi espezializatua Ordainketa bakarra martxoan
498,80 €
Prima no absentismo Mozo Esp. Pago único en Marzo
Lanean hutsik ez egiteagatiko prima Morroia Ordainketa bakarra martxoan
438,50 €
Prima no absentismo Mozo Pago único en Marzo
Lanean hutsik ez egiteagatiko prima Saririk gabe Ordainketa bakarra martxoan
818,48 €
Prima no absentismo Sin prima Pago único en Marzo
Kamioiak mantentzeagatiko prima Gidariak Ordainketa bakarra apirilean
642,83 €
Prima Mantenimiento Camiones Chóferes Pago único en Abril
Kamioiak mantentzeagatiko prima Laguntzaileak Ordainketa bakarra apirilean
215,79 €
Prima Mantenimiento Camiones Ayudantes Pago único en Abril
Anorakengatiko prima Ordainketa bakarra apirilean
52,85 €
Prima Anoraks Pago único en Abril
Arropengatiko prima Ordainketa bakarra apirilean
86,56 €
Prima Ropa Pago único en Abril
Bulegoko langileen oporraldiagatiko
prima 370,57 €
Prima Vacaciones oficinas
Biltegiko langileen oporraldiagatiko
prima 571,07 €
Prima vacaciones almacen
Biltegiko langileen oporraldiagatiko
prima (Aste santua-urritik azarora)
370,57 €
Prima vacaciones almacen (Sem.
Santa-Oct a Nov)
Prestakuntza (eskulanak)
37,94 €
Formaciones (manuales)
Prestatzaile plusa (IRV Pertsonala)
56,17 €
Plus Formador (Personales IRV)

Antzinatasun gabeko
Sarien taula 2017 Zenbatekoa soldata muga Kolektiboa Ordainketa modua abono
Tabla de primas 2017 Importe Límite salario sin Colectivo Forma abono
antigüedad

Tipo de Primas / Tipo de Primas


8 eta 16 urte bitarteko iraupena 12 hilabete-sari
58,27 € 34.023,21 €
Permanencia de 8 a 16 años 12 mensualidades
16 eta 24 urte bitarteko iraupena 12 hilabete-sari
99,52 € 34.023,21 €
Permanencia de 16 a 24 años 12 mensualidades
24 eta 32 urte bitarteko iraupena 12 hilabete-sari
140,94 € 34.023,21 €
Permanencia de 24 a 32 años 12 mensualidades
32 eta 40 urte bitarteko iraupena 12 hilabete-sari
164,88 € 34.023,21 €
Permanencia de 32 a 40 años 12 mensualidades
40 urtetik gorako iraupena 12 hilabete-sari
197,01 € 34.023,21 €
Permanencia más 40 años 12 mensualidades
San Migel ospakizuna Ordainketa bakarra irailan
64,45 €
Festividad San Miguel Pago único en Septiembre
EK\CV GAO-I-2017-08400

Lanean hutsik ez egiteagatiko prima Lehen mailako ofiziala Ordainketa bakarra martxoan
563,57 €
Prima no absentismo Oficial 1ª Pago único en Marzo

www.gipuzkoa.eus 15 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Antzinatasun gabeko
Sarien taula 2017 Zenbatekoa soldata muga Kolektiboa Ordainketa modua abono
Tabla de primas 2017 Importe Límite salario sin Colectivo Forma abono
antigüedad

Bigarren mailako
Lanean hutsik ez egiteagatiko prima Ordainketa bakarra martxoan
523,05 € ofiziala
Prima no absentismo Pago único en Marzo
Oficial 2ª
Lanean hutsik ez egiteagatiko prima Morroi espezializatua Ordainketa bakarra martxoan
502,79 €
Prima no absentismo Mozo Esp. Pago único en Marzo
Lanean hutsik ez egiteagatiko prima Morroia Ordainketa bakarra martxoan
442,01 €
Prima no absentismo Mozo Pago único en Marzo
Lanean hutsik ez egiteagatiko prima Saririk gabe Ordainketa bakarra martxoan
825,03 €
Prima no absentismo Sin prima Pago único en Marzo
Kamioiak mantentzeagatiko prima Gidariak Ordainketa bakarra apirilean
647,97 €
Prima Mantenimiento Camiones Chóferes Pago único en Abril
Kamioiak mantentzeagatiko prima Laguntzaileak Ordainketa bakarra apirilean
217,52 €
Prima Mantenimiento Camiones Ayudantes Pago único en Abril
Anorakengatiko prima Ordainketa bakarra apirilean
53,27 €
Prima Anoraks Pago único en Abril
Arropengatiko prima Ordainketa bakarra apirilean
87,25 €
Prima Ropa Pago único en Abril
Bulegoko langileen oporraldiagatiko
prima 373,53 €
Prima Vacaciones oficinas
Biltegiko langileen oporraldiagatiko
prima 575,64 €
Prima vacaciones almacen
Biltegiko langileen oporraldiagatiko
prima (Aste santua-urritik azarora)
373,54 €
Prima vacaciones almacen (Sem.
Santa-Oct a Nov)
Prestakuntza (eskulanak)
38,24 €
Formaciones (manuales)
Prestatzaile plusa (IRV Pertsonala)
56,62 €
Plus Formador (Personales IRV)

2017ko primen taula eguneratzeko dago, 5.4 artikuluan zer La tabla de primas de 2017 estaría pendiente de su posible
jasotzen den eta horren arabera. actualización en función de lo recogido en el art. 5.4.
5.3.1. Dedikazioaren eta produktibitatearen araberako hi- 5.3.1. Prima mensual en función de dedicación y producti-
leroko prima. vidad.
Enpresaren estatutu-hitzarmen hau indarrean dagoen bitar- Durante la vigencia del presente convenio estatutario de
tean, prima horri dagokionez, gaur egun aurreraeragina duen empresa se estará también a lo referido a esta prima a lo dis-
Gipuzkoako elikaduraren industria eta merkataritzako hitzar- puesto en el artículo 16.º del actualmente ultractivo Convenio
men kolektiboaren 16. artikuluan xedatuta dagoenari jarraituko Colectivo de Industria y Comercio de Alimentación de Gipuzkoa
zaio, eta langilearen soldata erreala % 100ean osatzen da gai- complementando al 100 %, en situación de baja por IT en caso
xotasuna arruntaren edo laneko istripuaren ziozko ABEren ego- de enfermedad común o accidente laboral, el salario real del
eran, produktibitate-prima barnean dela. trabajador incluyendo la prima de productividad.
Euren eginkizunak biltegi arloetan betetzen dituzten langile Se pagará a todos los empleados que realicen sus funcio-
guztiei ordainduko zaie. nes en las secciones de almacén.
Dagokion zenbatekoa oporraldian ere ordainduko da. Prima El importe correspondiente se pagará también durante el
hori ez da ordainduko langilea lanerako bajan badago bajaren periodo de vacaciones. No corresponderá esta prima cuando el
iraupenaren zati propor tzionalean (alde batera utzita hitzarmen trabajador se encuentre en situación de baja para el trabajo en
kolektibo honen 9. artikuluko –lizentziak– 2. puntuan laneko la parte proporcional de la duración de la baja (salvo lo recogido
gaixotasunei eta sistema muskuloeskeletikoan jatorri duten lan- en el artículo de licencias, art. 9 punto 2 del presente convenio
bide-gaixotasunei buruz jasota dagoena). Prima horren zenbate- colectivo, en relación a los accidentes de trabajo y enfermeda-
koa primen taulan jasotzen da. des profesionales de origen musculoesquelético). El importe de
EK\CV GAO-I-2017-08400

esta prima se recoge en la tabla de primas.


5.3.2. Lanpostuan arropa ez entregatzeagatiko urteko prima. 5.3.2. Prima anual por no entrega de ropa en el trabajo.
Enpresako langileen artean laneko arroparik jasotzen ez du- Tendrán derecho a la misma todos los trabajadores de la
tenek prima hori jasotzeko eskubidea izango dute. Prima horren Empresa a los que no se les entregue ropa de trabajo. La cuantía

www.gipuzkoa.eus 16 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

zenbatekoa entregatu ez den arroparen prezioarena izango da, de la misma será acorde con el precio de la ropa no entregada,
eta urtero zehaztuko dute Batzordeak eta Enpresak, ados ja- y se determinará anualmente entre Comité y Empresa. A los
rrita. Aurreko xedeetarako, ez da laneko arropa izango euren efectos anteriores no tendrá la consideración de ropa de trabajo
lana kalean egin ohi duten langileei uretatik babesteko bi urtez la que para protegerse del agua se entregará cada dos años al
behin entregatzen zaiena. Personal que habitualmente realiza su trabajo en la calle.
Prima horren zenbatekoa primen taulan jasotzen da. El importe de esta prima se recoge en la tabla de primas.
5.3.3. Kamioiak artatu eta mantentzeagatiko urteroko 5.3.3. Prima anual por Conservación y Mantenimiento de
prima. Camiones.
Gidari kategoria duten langile guztiei (1. mailako ofizialei + Se pagará anualmente a todos los empleados con categoría
gidarien ordezkoei urte horretarako ordezkapen kopuruaren zati de chóferes (oficial de 1.ª + a los sustitutos de chófer se les abo-
propor tzionala ordainduko zaie) edo laguntzaileei (2. mailako nará lo proporcional al número de sustituciones de ese año) o
ofizialak – morroi espezializatua) urtero ordainduko zaie, baldin ayudantes (oficiales de 2.ª – mozos especializados), y que nor-
eta normalean eginkizun horiek betetzen badituzte. malmente realicen esas funciones.
Primaren kontzeptuarengatik berarengatik, eginkizun horre- Dado el concepto de la prima, podrá ser anulada a los tra-
tarako beharrezkoa dena egiten ez duten langileei edo ibilgai- bajadores que no realicen lo necesario para tal menester, o que
luetan enpresaren izaera orokorrarekin bat ez datozen kalteak produzcan daños a los vehículos no acordes con la generalidad
sorrarazten dituztenei kendu ahalko zaie. Kasu horietan, Enpre- de la Empresa. En estos casos la Empresa comentará las cau-
sak arrazoiak komentatuko dizkio Enpresa-batzordeari, eta iri- sas con el Comité de Empresa, al que necesariamente se le pe-
tzia eskatuko dio. Kopurua urtero zehaztuko dute Batzordeak dirá su opinión. La cuantía se determinará anualmente entre
eta Enpresak, ados jarrita. Langileak kategorian urte osoa bete- Comité y Empresa. Si el trabajador no cumple el año entero en
tzen ez badu, lan egindako epealdiaren zati propor tzionala or- la categoría, se pagará por la parte proporcional al periodo tra-
dainduko zaio. bajado.
Prima horren zenbatekoa primen taulan jasotzen da. El importe de esta prima se recoge en la tabla de primas.
5.3.4. Lanean hutsik ez egiteagatiko urteroko prima: ab- 5.3.4. Prima anual por no falta al trabajo: prima de no ab-
sentismorik ezagatiko prima. sentismo.
Enpresan urtean 10 lanegunetan baino gehiagotan (bene- Se cobrará anualmente por todos los trabajadores de la Em-
tan lan egindako egunak), justifikatuta izan arren, hutsik egin ez presa que cumplan la condición de no tener faltas al trabajo du-
duten langile guztiek urtero kobratuko dute hori. Kalkulu horre- rante el año, por más de 10 días laborables (efectivos de tra-
tarako salbuesten dira mediku-orduengatiko lizentzia, ezkontza- bajo) aún cuando sean justificadas. Se excluye para dicho cál-
gatiko edo izatezko bikoteagatiko baimena, eta amatasun-aita- culo, la licencia por horas de médico, el permiso por motivo de
tasun-edoskidetzeagatiko edo arriskua duen haurdunaldiaga- Matrimonio o pareja de Hecho, así como los correspondientes a
tiko baimenak (Gizarte Segurantzak hala onar tzen duenean). 6 maternidad-paternidad-lactancia o embarazo de riesgo (así re-
hilabetean baino gehiagoan lan egiten duten behin-behineko conocido por la Seguridad Social). En el caso de las personas
per tsonen kasuan, egitate hori kontuan hartuko da jaso beha- eventuales que trabajen más de 6 meses se tomará en cuenta
rreko primaren zati propor tzionala kalkulatzeko. este hecho a efectos de calcular la parte proporcional de prima
a percibir.
Istripuagatiko bajaren kasuan ere salbuetsiko da, istripu También se excluirá en caso de baja por accidente cuando
hori laneko denboran eta enpresaren instalazioan gertatu bada, se corresponda con un accidente en tiempo de trabajo en las
«in itinere» gertatu bada edo enpresarentzako zerbitzu bat ema- instalaciones de la empresa, en «in itinere» o prestando un ser-
ten eta enpresaren bitartekoak erabiliz gertatu bada, eta vicio para ella con medios de la misma, con un período de recu-
susper tzeko epealdiak 2 hilabete baino gehiago iraun badu (ez peración superior a los 2 meses (no consecutivos y por la
jarraian, eta arrazoi berberarengatik). 2 hilabete baino gehia- misma causa) de duración. El cómputo de esta baja por acci-
goko istripuagatiko baja horren zenbaketa ez litzateke kontuan dente superior a 2 meses en total no se tendría en cuenta para
hartuko, zein urtetan gertatu den eta urte horietako baterako ninguno de los año/os en los que hubiera sucedido. Ejemplo: si
ere. Adibidea: istripuagatiko baja 2016ko abenduaren 1ean reconocen la baja por accidente el 1 de diciembre del 2016 y
onartu badute eta arrazoi horregatik bajan badago 2017ko está de baja por esta causa hasta el 15 de febrero de 2017,
otsailaren 15era arte, epealdi horiek ez dira konputatuko estos periodos no computarán ni para la prima de no absen-
2016ko absentismorik ezagatiko primarako, ezta 2017ko ab- tismo del 2016 ni para la prima de no absentismo del 2017, si
sentismorik ezagatiko primarako ere, baldin eta data txan- fueran fechas alternas y por la misma causa se operaría del
dakatuak badira, eta arrazoi berberarengatik modu berean jo- mismo modo.
katuko litzateke.
Prima horren zenbatekoa primen taulan jasotzen da. El importe de esta prima se recoge en la tabla de primas.
5.3.5. Soldata-kategoriaren antzinatasunagatiko hileko 5.3.5. Prima mensual por antigüedad en la categoría sala-
prima: Iraute-plusa. rial: Plus de permanencia.
Iraute-prima honako arau hauek eraenduko dute: La Prima de Permanencia se regirá por las normas siguientes:
1. Urteko soldata gordina (enpresan antzinatasunik izan 1. Afectará a aquellos trabajadores de Unialco S.L. cuyo
gabe eta familiako prestaziorik gabe) 2. mailako ofizialaren ka- salario bruto anual (sin antigüedad en la Empresa y sin presta-
tegoriaren oinarriaren kopuru berberekoa edo txikiagoa duten ciones familiares) sea igual o inferior a la base de la categoría
Unialco SLko langileak. Inola ere, ez gaur egun, ezta etorkizu- de Oficial de 2.ª En ningún caso actual ni futuro esta prima será
nean ere, prima hori ez zaie aplikatuko gaur egungo edo etorki- de aplicación a trabajadores ni categorías actuales o futuras
zuneko langileei edo kategoriei, baldin eta euren urteko soldata cuyo sueldo bruto anual sea igual o superior a la base de la ca-
1. mailako ofizialaren kategoriaren oinarriaren kopuru berbere- tegoría de Oficial de 1.ª en igualdad de jornada.
EK\CV GAO-I-2017-08400

koa edo handiagoa bada, lanaldi berberean.


2. Aurreko taulan eraginpean dagoen langile bakoitzaren 2. A efectos de determinar el nivel inicial de cada trabaja-
hasierako maila zehazteko, soldata-kategoria aldatzeagatik har- dor afectado en la tabla anterior, se computarán el número de
tukizuna handitu gabe igaro diren urteen kopurua konputatuko años transcurridos sin haber tenido aumento de percepción,
da. por cambio de categoría salarial.

www.gipuzkoa.eus 17 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

3. Soldata-taulan azaltzen diren kopuruak urtero aldatuko 3. Las cifras estipuladas en la tabla salarial se modifica-
dira, enpresan orokorrean ezar tzen den aldaketa-ehunekoaren rán cada año en función del porcentaje de modificación que se
arabera. establezca con carácter general en la Empresa.
4. Langile baten soldata-kategoria edozein modutan alda- 4. Cualquier modificación de la Categoría Salarial de un
tzen bada, ezeztatu egingo da prima jasotzeko eskubidea, edo trabajador, anulará el derecho de percepción de la prima, o en
bestela, urteen zenbaketa zerotik hasiko da, zein kategoria al- su caso tendrá como consecuencia el inicio desde cero del cóm-
daketa den. Aurreko hori gorabehera, prima kenduz gero inola puto de años, dependiendo del cambio de categoría que fuese.
ere ez da murriztuko langilearen urteko hartukizun osoa, sol- No obstante lo anterior, la eliminación de la prima en ningún
data gordinetan. caso podrá dar como resultado la disminución de la percepción
total anual en salarios brutos del trabajador.
5. Biltegiko langileentzat, iraute-primaren sor tzapena ho- 5. Para el personal de almacén el devengo de la Prima de
nelakoa izango da: Permanencia será el siguiente:
Morroi Espezializatua: Kategoria horretan (morroi espeziali- Mozo Especializado: Una vez transcurridos 8 años en esta
zatua) 8 urte igaro ondoren, bederatzigarren urtea hastean, categoría (Mozo Especializado), al inicio del noveno año, se co-
iraute-prima jasotzen hasiko da. Morroi espezializatuaren kate- menzará a percibir la Prima de Permanencia. Se determina con-
goria, bere bi tarteetan, etenik gabekotzat hartuko da (bai kate- siderar a la categoría de Mozo Especializado, en sus dos tra-
gorian, bai soldataren zenbaketan), iraute-primaren zenbaketa- mos, como un continuo (tanto en categoría como en cómputo
rako. salarial) a efectos del cómputo de la Prima de Permanencia.
2. mailako ofiziala: Aldaketa egiterakoan, iraute-prima jaso- Oficial 2.ª: En el momento del cambio, se dejará de percibir
tzeari utziko zaio, eta kategoria horretan 8 urte igaro ondoren, la Prima de Permanencia y una vez transcurridos 8 años en esta
bederatzigarren urtearen hasieran, hasierako iraute-prima jaso- categoría, al inicio del noveno año, se comenzará a percibir la
tzen hasiko da. Prima de Permanencia inicial.
Iraute-prima ordaintzeko, morroi espezializatuaren katego- A efecto del abono de la prima de permanencia, el paso de
riatik 2. mailako ofizialaren kategoriara aldatuz gero, urteen Mozo Especializado a Oficial de 2.ª supondrá el inicio desde
zenbaketa zerotik hasiko da. cero del cómputo de años.
6. Prima horren zenbatekoa primen taulan jasotzen da. 6. El importe de esta prima se recoge en la tabla de primas.
5.3.6. Oporren pizgarria. 5.3.6. Incentivo de vacaciones.
Oporrak urtarrilean, otsailean, mar txoan, apirilean, maia- Todos los trabajadores de la Empresa que disfruten sus vaca-
tzean, urrian edo azaroan har tzen dituzten enpresako langile ciones durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
guztiek, hitzar tutako haborokina jasoko dute. Abendukoak ez du octubre o noviembre, percibirán la gratificación estipulada. No
balio izango oporrak har tzeko. será válido para disfrutar de vacaciones el de diciembre.
Kopuruak bi motatakoak izango dira, bat urrirako eta azaro- Las cuantías serán de dos tipos, una para los meses de oc-
rako eta Aste Santua barnean har tzen duen hamabostaldirako, tubre y noviembre y la quincena que contenga Semana Santa, y
eta beste bat urtarriletik maiatzera bitarteko hilabeteetarako otra para los meses de enero a mayo (inclusive). Las cuantías
(biak barne). Soldata-tauletan jasota dauden kopuruak bat recogidas en las tablas salariales se corresponde o bien por el
datoz hamabostaldi bat har tzearekin edo bestela hilabete osoa disfrute de una quincena y otra cuantía por el disfrute del mes
opor har tzearekin. Tauletan jasota dagoena hileko kopuruarekin entero de vacaciones. Lo recogido en las tablas se corresponde
bat dator, eta hamabostaldia izanez gero erdia izango da. con la cuantía mensual siendo la mitad en caso de quincena.
Adibidea: Ejemplo:
1. Maiatzeko 1. hamabostaldian oporrak hartu ditu, 1. Disfruta vacaciones 1.ª quincena de mayo, percibirá
284,11 jasoko ditu. 284,11.
2. Maiatzean oporrak hartu ditu, 568,23 jasoko ditu. 2. Disfruta vacaciones el mes de mayo, percibirá 568,23.
Prima horren zenbatekoa primen taulan jasotzen da. El importe de esta prima se recoge en la tabla de primas.
5.3.7. San Migel eguna (irailaren 29a). 5.3.7. Día de San Miguel (29 de septiembre).
Enpresaren zuzendaritzak, jai hori (San Migel) probintziako La dirección de la empresa decidirá, en el caso de que dicha
hitzarmenean mantentzen bada, eta salmenten egoeraren ara- festividad (San Miguel Arcángel) se mantenga en el convenio
bera, ordainduko duen ala ez erabakiko du. provincial y, en función de la situación de ventas, su abono o no.
Prima hori primen taulan jasotzen da. Esta prima está recogida en la tabla de primas.
5.3.8. Elikagaien konpentsaziorako prima-ogitartekoa. 5.3.8. Prima compensación alimento bocadillo.
12 hilekotan ordainduko da. Se abonará mensualmente y en 12 mensualidades.
Prima hori, hondar gisa 2015a baino lehenago kopuru hori Esta prima, que residualmente se abona a aquellas perso-
jasotzen zuten per tsonei ordaintzen zaiena (jasotzeko eskubi- nas que antes de 2015 percibían esta cuantía (la última incor-
dea duen azken langile sartu berria 170 kodea duena da), poración con derecho a percibirla es el trabajador código 170)
hitzarmen honen 5.4 artikuluan jasotako gehikuntzen arabera se actualizará conforme a los incrementos recogidos en el art
eguneratuko da. 5.4 de este convenio.
5.4. Soldata-igoerak. 5.4. Incrementos salariales.
Soldata-igoera. Incremento salarial.
2016tik 2020ra bitarteko urteetarako irizpide nagusia: Le- Criterio principal para los años del 2016 al 2020: Indepen-
EK\CV GAO-I-2017-08400

hiakortasun-ratioak portaera negatiboa izan arren, eta adibidez, dientemente de que la ratio de competitividad tenga un compor-
are gehiago, aurreko urteetakoa baino txikiagoa izan arren (ho- tamiento negativo y, por ejemplo, sea, incluso, inferior al de
rrek ekar dezakeen eragin ekonomikoarekin), betiere eta kasu años precedentes (con el impacto económico que podría tener)
guztietan gutxienez aurreko urteko estatuko KPIaren % 50eko se garantiza siempre y en todos los casos un incremento conso-
igoera finkatua bermatzen da bost urteetan. lidado mínimo de un 50 % del IPC estatal del año anterior du-
rante los cinco años.

www.gipuzkoa.eus 18 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Oharrak: Consideraciones:
2016ko urtarriletik aurrera beste supermerkatu-kate bat En el supuesto de incorporación, a partir de enero de 2016,
sar tzen bada, taldean urtarriletik abendura bitarteko lehenengo de una nueva cadena de supermercados se determinará por la
epealdia gehi hilabete bat betetzen duenean, langileen legezko Representación Legal de los Trabajadores, una vez cumpla el
ordezkaritzak erabakiko du kate hori akordio honen indarraldian primer periodo completo de enero a diciembre en el grupo más
lehiakortasun-ratioaren eta salmentekin alderatutako langileria- un mes, su inclusión o no en el cálculo de la ratio de competiti-
gastuaren ehunekoaren kalkuluan sartu behar den ala ez. vidad y del % del Gasto de Personal sobre ventas durante la vi-
gencia del presente acuerdo.
Langileen legezko ordezkaritzaren erabakia sar tzearen alde- En el caso de que la decisión de la Representación legal de
koa bada, kalkulua honela egingo da: los trabajadores sea favorable a la inclusión, el cálculo operará
de la siguiente manera:
Inola ere ez dira kontuan hartuko sartu den urteko epeal- No se tendrá en cuenta, en ningún caso, los datos relativos
diari buruzko datuak, urte hori osoa ez den bitartean (urtarrila- al periodo del año de incorporación mientras éste no sea com-
ren 1etik abenduaren 31ra arte). pleto (de 1 de enero a 31 de diciembre).
Taldean sartu berri den kate horri, urte oso batean urtarrila- Esta nueva cadena incorporada en el grupo una vez haya
ren 1etik abenduaren 31ra arte eragiketak egiten dituen arte, operado en un año completo del 1 de enero al 31 de diciembre,
ez zaio kontuan hartuko lehiakortasun-ratioa, ezta langileria- su dato de ratio de competitividad y de Gasto de personal no se
gastua ere, N urtetzat jotzen den bitartean (lehen N urtea, tendrá en cuenta mientras sea considerado año N (el primer
osoa). año N completo).
Hala ere, sartu berri den kate horri dagokion informazio hori Sin embargo, esta información correspondiente a esta
baliozkoa izango da N-1 urtearen erreferentzia eta konparake- nueva cadena incorporada, sí operará en la referencia y compa-
tan, eta une horretatik aurrera baliozkoa izango da modu nor- rativa del año N-1 y ya de forma normalizada a partir de este
malizatuan. momento.
Supermerkatu-kate berria dagoela ulertuko da data berean Se entenderá por nueva cadena de supermercados toda
(hiru hilabeteko epean) supermerkatu bi edo gehiago sar tzea, aquella incorporación, en la misma fecha (en un periodo de tres
baldin eta supermerkatu horien urteko salmenta zenbatetsiak meses), de un conjunto de dos o más supermercados y con
30 milioi eurotik gorakoak badira, eta eragiketak eskurapena- unas ventas propias anuales estimadas de más de 30 millones
ren aurretik zeinu berberaren pean egin ostean orain Uvesco de euros que, habiendo operado antes de la adquisición bajo
Taldearen barruan egiten badituzte. una misma enseña, ahora lo hacen dentro del Grupo Uvesco.
Lehiakortasun-ratioa eta salmentekin alderatutako langile- Para el cálculo de la ratio de competitividad y del % de Gasto
ria-gastuaren ehunekoa kalkulatzeko, ez dira kontuan hartuko de Personal sobre ventas no se tendrán en cuenta los nuevos
taldean irekitzen diren zentro berriak, baldin eta aurreko pun- centros aperturados en el grupo que, no formando parte de lo
tuan supermerkatu-kate berritzat jotzen ez badira eta urtean considerado en el punto anterior como nueva cadena de super-
gutxienez 2.250.000 €-ko salmentak edo hileko batez besteko mercados, no superen unas ventas anuales mínimas de
187.500 €-ko salmentak gainditzen ez badituzte, azken hori ha- 2.250.000 € o una media de 187.500 € de venta mensual en
sitako urtean irekiz gero. caso de apertura en año iniciado.
Aurreko urteko erreferentziako KPIa zerotik azpikoa bada, ez En el supuesto en el que el IPC de referencia del año ante-
da aplikatuko aurreko urteko KPIaren % 50eko aurrerakinaren rior fuese inferior a cero, no se aplicaría el criterio del anticipo
irizpidea. Soldatak eta primak ez lirateke murriztuko, eta N-1 ur- del 50 % del IPC del año anterior. Los salarios y primas no se ve-
teko soldata-zenbateko gordina bermatuko litzateke. rían disminuidos y se garantizaría el importe salarial bruto del
año N-1.
Artikulu honetan jasotzen diren gehikuntzek eragina izango Los incrementos recogidos en el presente artículo afectarán
dute erreferentziazko urtean indarrean dauden soldata-taule- a las cuantías recogidas en las tablas salariales, tabla de pri-
tan, primen tauletan, «sarea» arrakasta-osagarriaren taulan eta mas, tabla de complemento de éxito red y al complemento de
arrakasta-osagarrian jasotako kopuruetan. éxito vigentes en el año de referencia.
2016. urtea: Urtean gutxienez bermatzen den ordainsari Año 2016: Se acuerda una retribución general anual mí-
orokorra honako hau izango da: 2015. urteko estatuko KPIaren nima garantizada del 50 % del IPC estatal del año 2015 +0,5
% 50 + ehuneko 0,5 puntu, eta gehienez estatuko KPIa (2015. puntos porcentuales y una retribución máxima del I.P.C. estatal
urtea) + ehuneko 1 puntu, jarraian azalduko diren irizpideen (del año 2015) + 1 punto porcentual de acuerdo a los criterios
arabera. que se reflejan a continuación.
2016. urtean, 2015ean indarrean dauden soldata-taulak Para el año 2016 serán de aplicación las tablas salariales
aplikatuko dira, honako irizpide hauen arabera handituta: vigentes en 2015 incrementadas conforme a los siguientes cri-
terios:
Lehiakortasun-ratioa 2015. urtekotik behera egon da, La ratio de competitividad se ha situado por debajo de la del
2016. urteko KPIarekin handituta: aurreko urteko KPIaren % 50 año 2015 incrementado en el I.P.C. del año 2016: se abona el
+ ehuneko 0,5 puntu ordaintzen da, gehikuntza hori finkatuko 50 % del I.P.C. del año anterior + 0,5 puntos porcentuales, ga-
dela bermatuta. rantizando la consolidación de este incremento.
Lehiakortasun-ratioa 2015. urtekotik gora egon da, 2016. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin handituta, baina ratio hori 2016ko KPIarekin + del año 2015 incrementada en el IPC del año 2016 pero por de-
ehuneko 0,5 puntu handituta ateratzen den kopurutik behe- bajo de la misma incrementada en el IPC del 2016 + 0,5 p.p.:
rago: aurreko urteko KPIa + ehuneko 0,5 puntu ordaintzen da, se abona el I.P.C. del año anterior + 0,5 puntos porcentuales,
eta kopuru hori gehikuntza gisa finkatzen da. consolidando esta cuantía como incremento.
EK\CV GAO-I-2017-08400

Lehiakortasun-ratioa 2015. urtekotik gora egon da, 2016. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin + ehuneko 0,5 puntu handituta, baina ratio del año 2015 incrementada en el IPC del año 2016 + 0,5 pun-
hori 2016ko KPIarekin + ehuneko 1 puntu handituta ateratzen tos porcentuales pero por debajo de la misma incrementada en
den kopurutik beherago: lehiakortasun-ratioaren gehikuntza or- el IPC del 2016 + 1 p.p.: se abona el incremento de la ratio de
daintzen da, eta aurreko urteko KPIa + ehuneko 0,5 punturi da- competitividad, consolidando el incremento correspondiente al
gokion gehikuntza finkatzen da. I.P.C. del año anterior + 0,5 puntos porcentuales.

www.gipuzkoa.eus 19 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Lehiakortasun-ratioa 2015. urtekotik gora egon da, 2016. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin + ehuneko 1 puntu handituta: aurreko urteko del año 2015 incrementado en el IPC del año 2016 + 1 punto
KPIa + ehuneko 1 puntu ordaintzen da, eta kopuru hori gehikun- porcentual: se abona el IPC del año anterior + 1 punto porcen-
tza gisa finkatzen da. tual, consolidando esta cuantía como incremento.
2017. urtea: Urtean gutxienez bermatzen den ordainsari oro- Año 2017: Se acuerda una retribución general anual mínima
korra honako hau izango da: urteko estatuko KPIaren % 50 + garantizada del 50 % del IPC estatal del año 2016 y una retribu-
ehuneko 2016 puntu, eta gehienez estatuko KPIa (2016. urtea) ción máxima del I.P.C. estatal (del año 2016) + 1 punto porcen-
+ ehuneko 1 puntu, jarraian azalduko diren irizpideen arabera. tual de acuerdo a los criterios que se reflejan a continuación.
2017. urtean, 2016an indarrean dauden soldata-taulak apli- Para el año 2017 serán de aplicación las tablas salariales vi-
katuko dira, honako irizpide hauen arabera handituta: gentes en 2016 incrementadas conforme a los siguientes crite-
rios:
Lehiakortasun-ratioa 2016. urtekotik behera egon da, 2017. La ratio de competitividad se ha situado por debajo de la del
urteko KPIarekin handituta: lehiakortasun-ratioaren gehikuntza año 2016 incrementado en el I.P.C. del año 2017: se abona el
ordaintzen da, gutxienez aurreko urteko KPIaren % 50ekin, eta incremento de la ratio de competitividad con un mínimo del
aurreko urteko KPIaren % 50 finkatzen da. 50 % del IPC del año anterior, consolidando el 50 % del IPC del
año anterior.
Formula: Fórmula:
LR 2017 < (LR 2016 + KPI’17) = % 50 KPI’16 (finkatzen da). RC 2017 < (RC 2016 + IPC’17) = 50% IPC’16 (se consolida).
Lehiakortasun-ratioa 2016. urtekotik gora egon da, 2017. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin handituta, baina ratio hori 2017ko KPIarekin + del año 2016 incrementada en el IPC del año 2017 pero por de-
ehuneko 0,5 puntu handituta ateratzen den kopurutik behe- bajo de la misma incrementada en el IPC del 2017 + 0,5 p.p.:
rago: lehiakortasun-ratioa ordaintzen da, eta KPIa finkatzen da. se abona el incremento de ratio de competitividad, consoli-
dando el IPC.
Formula: Fórmula:
LR 2017 > (LR 2016 + KPI’17) eta LR 2017 < (LR 2016 + RC 2017 > (RC 2016 + IPC’17) y RC 2017 < (RC 2016 +
KPI’17 + 0,5 p.p.) = KPI’16 (finkatzen da). IPC’17 + 0,5 p.p.) = IPC’16 (se consolida).
Lehiakortasun-ratioa 2016. urtekotik gora egon da, 2017. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin + ehuneko 0,5 puntu handituta, baina ratio del año 2016 incrementada en el IPC del año 2017 + 0,5 pun-
hori 2017ko KPIarekin + ehuneko 1 puntu handituta ateratzen tos porcentuales pero por debajo de la misma incrementada en
den kopurutik beherago: lehiakortasun-ratioa ordaintzen da, eta el IPC del 2017 + 1 p.p.: se abona el incremento de ratio de
KPIa + 0,5 finkatzen da. competitividad, consolidando el IPC + 0,5.
Formula: Fórmula:
LR 2017 > (LR 2016 + KPI’17 + 0,05 p.p.) eta LR 2017 < (LR RC 2017 > (RC 2016 + IPC’17 + 0,05 p.p.) y RC 2017 < (RC
2016 + KPI’17 + 1 p.p.) = KPI’16 + 0,5 p.p. (finkatzen da). 2016 + IPC’17 + 1 p.p.) = IPC’16 + 0,5 p.p. (se consolida).
Lehiakortasun-ratioa 2016. urtekotik gora egon da, 2017. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin + ehuneko 1 puntu handituta: aurreko urteko del año 2016 incrementado en el IPC del año 2017 + 1 punto
KPIa + ehuneko 1 puntu ordaintzen da, eta kopuru hori gehikun- porcentual: se abona el IPC del año anterior + 1 punto porcen-
tza gisa finkatzen da. tual, consolidando esta cuantía como incremento.
Salbuespena: 2016. urtean lortutako lehiakortasun-ratioa Salvedad: En el supuesto de que la ratio de competitividad
2015ean lortutakoa baino txikiagoa bada, kasu horietarako, au- obtenida en el año 2016 fuese inferior a la del 2015, como re-
rreko urtearen erreferentzia 2015ekoa izango da. ferencia del año anterior para estos supuestos se tomaría la del
2015.
2018. urtea: Urtean gutxienez bermatzen den ordainsari Año 2018: Se acuerda una retribución general anual mí-
orokorra honako hau izango da: urteko estatuko KPIaren % 50 nima garantizada del 50 % del IPC estatal del año 2017 y una
+ ehuneko 2017 puntu, eta gehienez estatuko KPIa (2017. retribución máxima del I.P.C. estatal (del año 2017) + 1 punto
urtea) + ehuneko 1 puntu, jarraian azalduko diren irizpideen porcentual de acuerdo a los criterios que se reflejan a continua-
arabera. ción.
2018. urtean, 2017an indarrean dauden soldata-taulak Para el año 2018 serán de aplicación las tablas salariales
aplikatuko dira, honako irizpide hauen arabera handituta: vigentes en 2017 incrementadas conforme a los siguientes cri-
terios:
Lehiakortasun-ratioa 2017. urtekotik behera egon da, 2018. La ratio de competitividad se ha situado por debajo de la del
urteko KPIarekin handituta: lehiakortasun-ratioaren gehikuntza año 2017 incrementado en el I.P.C. del año 2018: se abona el
ordaintzen da, gutxienez aurreko urteko KPIaren % 50ekin, eta incremento de la ratio de competitividad con un mínimo del
aurreko urteko KPIaren % 50 finkatzen da. 50 % del IPC del año anterior, consolidando el 50 % del IPC del
año anterior.
Lehiakortasun-ratioa 2017. urtekotik gora egon da, 2018. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin handituta, baina ratio hori 2018ko KPIarekin + del año 2017 incrementado en el IPC del año 2018 pero por de-
ehuneko 0,5 puntu handituta ateratzen den kopurutik behe- bajo de la misma incrementada en el IPC del 2018 + 0,5 p.p.:
rago: lehiakortasun-ratioa ordaintzen da, eta KPIa finkatzen da. se abona el incremento de ratio de competitividad, consoli-
dando el IPC.
EK\CV GAO-I-2017-08400

Lehiakortasun-ratioa 2017. urtekotik gora egon da, 2018. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin + ehuneko 0,5 puntu handituta, baina ratio del año 2017 incrementado en el IPC del año 2018 + 0,5 pun-
hori 2018ko KPIarekin + ehuneko 1 puntu handituta ateratzen tos porcentuales pero por debajo de la misma incrementada en
den kopurutik beherago: lehiakortasun-ratioa ordaintzen da, eta el IPC del 2018 + 1 p.p.: se abona el incremento de ratio de
KPIa + 0,5 finkatzen da. competitividad, consolidando el IPC + 0,5.

www.gipuzkoa.eus 20 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Lehiakortasun-ratioa 2017. urtekotik gora egon da, 2018. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin + ehuneko 1 puntu handituta: aurreko urteko del año 2017 incrementado en el IPC del año 2018 + 1 punto
KPIa + ehuneko 1 puntu ordaintzen da, eta kopuru hori gehikun- porcentual: se abona el IPC del año anterior + 1 punto porcen-
tza gisa finkatzen da. tual, consolidando esta cuantía como incremento.
Salbuespena: 2017. urtean lortutako lehiakortasun-ratioa Salvedad: En el supuesto de que la ratio de competitividad ob-
2016. urteko erreferentzia gisa erabilitakoa baino txikiagoa tenida en el año 2017 fuese inferior a la utilizada como referencia
bada (2016ko eta 2017ko KPIarekin handituta), kasu horieta- del año 2016 (incrementada con el IPC del 2016 y 2017), como
rako, aurreko urtearen erreferentzia 2016koa izango da. Super- referencia del año anterior para estos supuestos se tomaría la uti-
merkatu-kate bat sar tzen bada, oharretan ezarritako irizpideen lizada en el 2016. En el supuesto de incorporación de una cadena
arabera, ateratzen den lehiakortasun-ratioari gehituko zaio, de supermercados, de acuerdo a los criterios definidos en las con-
talde osoarekin haztatuta, supermerkatu-katean betetako lehen sideraciones, a la ratio de competitividad resultante se le incorpo-
urte osoan (urtarriletik abendura) lortutako lehiakortasun-ra- rará, de forma ponderada con el conjunto del grupo, la ratio de
tioa. competitividad obtenida en la cadena de supermercados en el pri-
mer año (enero a diciembre) completo realizado.
2019. urtea: Urtean gutxienez bermatzen den ordainsari Año 2019: Se acuerda una retribución general anual mí-
orokorra honako hau izango da: urteko estatuko KPIaren % 50 nima garantizada del 50 % del IPC estatal del año 2018 y una
+ ehuneko 2018 puntu, eta gehienez estatuko KPIa (2018. retribución máxima del I.P.C. estatal (del año 2018) + 1 punto
urtea) + ehuneko 1 puntu, jarraian azalduko diren irizpideen porcentual de acuerdo a los criterios que se reflejan a continua-
arabera. ción.
2019. urtean, 2018an indarrean dauden soldata-taulak Para el año 2019 serán de aplicación las tablas salariales
aplikatuko dira, honako irizpide hauen arabera handituta: vigentes en 2018 incrementadas conforme a los siguientes cri-
terios:
Lehiakortasun-ratioa 2018. urtekotik behera egon da, La ratio de competitividad se ha situado por debajo de la del
2019. urteko KPIarekin handituta: lehiakortasun-ratioaren gehi- año 2018 incrementado en el I.P.C. del año 2019: se abona el
kuntza ordaintzen da, gutxienez aurreko urteko KPIaren incremento de la ratio de competitividad con un mínimo del
% 50ekin, eta aurreko urteko KPIaren % 50 finkatzen da. 50 % del IPC del año anterior, consolidando el 50 % del IPC del
año anterior.
Lehiakortasun-ratioa 2018. urtekotik gora egon da, 2019. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin handituta, baina ratio hori 2019ko KPIarekin + del año 2018 incrementado en el IPC del año 2019 pero por de-
ehuneko 0,5 puntu handituta ateratzen den kopurutik behe- bajo de la misma incrementada en el IPC del 2019 + 0,5 p.p.:
rago: lehiakortasun-ratioa ordaintzen da, eta KPIa finkatzen da. se abona el incremento de ratio de competitividad, consoli-
dando el IPC.
Lehiakortasun-ratioa 2018. urtekotik gora egon da, 2019. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin + ehuneko 0,5 puntu handituta: lehiakorta- del año 2018 incrementado en el IPC del año 2019 + 0,5 pun-
sun-ratioaren gehikuntza ordaintzen da, eta KPIa + 0,5 finka- tos porcentuales: se abona el incremento de ratio de competiti-
tzen da. vidad, consolidando el IPC + 0,5.
Lehiakortasun-ratioa 2018. urtekotik gora egon da, 2019. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin + ehuneko 1 puntu handituta: aurreko urteko del año 2018 incrementado en el IPC del año 2019 + 1 punto
KPIa + ehuneko 1 puntu ordaintzen da, eta kopuru hori gehikun- porcentual: se abona el IPC del año anterior + 1 punto porcen-
tza gisa finkatzen da. tual, consolidando esta cuantía como incremento.
Salbuespena: 2018. urtean lortutako lehiakortasun-ratioa Salvedad: En el supuesto de que la ratio de competitividad
2017. urteko erreferentzia gisa erabilitakoa baino txikiagoa obtenida en el año 2018 fuese inferior a la utilizada como refe-
bada (2016ko, 2017ko eta 2018ko KPIarekin handituta), kasu rencia del año 2017 (incrementada con el IPC del 2016, 2017 y
horietarako, aurreko urtearen erreferentzia 2017an erabilitakoa 2018), como referencia del año anterior para estos supuestos
izango da. Supermerkatu-kate bat sar tzen bada, oharretan eza- se tomaría la utilizada en el 2017. En el supuesto de incorpora-
rritako irizpideen arabera, ateratzen den lehiakortasun-ratioari ción de una cadena de supermercados de acuerdo a los crite-
gehituko zaio, talde osoarekin haztatuta, supermerkatu-katean rios definidos en las consideraciones, a la ratio de competitivi-
betetako lehen urte osoan (urtarriletik abendura) lortutako le- dad resultante se le incorporará, de forma ponderada con el
hiakortasun-ratioa. conjunto del grupo, la ratio de competitividad obtenida en la ca-
dena de supermercados en el primer año (enero a diciembre)
completo realizado.
2020. urtea: Urtean gutxienez bermatzen den ordainsari Año 2020: Se acuerda una retribución general anual mínima
orokorra 2019. urteko estatuko KPIaren % 50 izango da, eta ge- garantizada del 50 % del IPC estatal del año 2019 y una retribu-
hienez estatuko KPIa (2019. urtea) + ehuneko 1 puntu, jarraian ción máxima del I.P.C. estatal (del año 2019) + 1 punto porcen-
azalduko diren irizpideen arabera. tual de acuerdo a los criterios que se reflejan a continuación.
2020. urtean, 2019an indarrean dauden soldata-taulak Para el año 2020 serán de aplicación las tablas salariales
aplikatuko dira, honako irizpide hauen arabera handituta: vigentes en 2019 incrementadas conforme a los siguientes cri-
terios:
Lehiakortasun-ratioa 2019. urtekotik behera egon da, La ratio de competitividad se ha situado por debajo de la del
2020. urteko KPIarekin handituta: lehiakortasun-ratioaren gehi- año 2019 incrementado en el I.P.C. del año 2020: se abona el
kuntza ordaintzen da, gutxienez aurreko urteko KPIaren incremento de la ratio de competitividad con un mínimo del
% 50ekin, eta aurreko urteko KPIaren % 50 finkatzen da. 50 % del IPC del año anterior, consolidando el 50 % del IPC del
año anterior.
EK\CV GAO-I-2017-08400

Lehiakortasun-ratioa 2019. urtekotik gora egon da, 2020. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin handituta, baina ratio hori 2019ko KPIarekin + del año 2019 incrementado en el IPC del año 2020 pero por de-
ehuneko 0,5 puntu handituta ateratzen den kopurutik behe- bajo de la misma incrementada en el IPC del 2019 + 0,5 p.p.:
rago: lehiakortasun-ratioa ordaintzen da, eta KPIa finkatzen da. se abona el incremento de ratio de competitividad, consoli-
dando el IPC.

www.gipuzkoa.eus 21 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Lehiakortasun-ratioa 2019. urtekotik gora egon da, 2020. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin + ehuneko 0,5 puntu handituta: lehiakorta- del año 2019 incrementado en el IPC del año 2020 + 0,5 pun-
sun-ratioaren gehikuntza ordaintzen da, eta KPIa + 0,5 finka- tos porcentuales: se abona el incremento de ratio de competiti-
tzen da. vidad, consolidando el IPC + 0,5.
Lehiakortasun-ratioa 2019. urtekotik gora egon da, 2020. La ratio de competitividad se ha situado por encima de la
urteko KPIarekin + ehuneko 1 puntu handituta: aurreko urteko del año 2019 incrementado en el IPC del año 2020 + 1 punto
KPIa + ehuneko 1 puntu ordaintzen da, eta kopuru hori gehikun- porcentual: se abona el IPC del año anterior + 1 punto porcen-
tza gisa finkatzen da. tual, consolidando esta cuantía como incremento.
Salbuespena: 2019. urtean lortutako lehiakortasun-ratioa Salvedad: En el supuesto de que la ratio de competitividad
2018. urteko erreferentzia gisa erabilitakoa baino txikiagoa obtenida en el año 2019 fuese inferior a la utilizada como refe-
bada (2016ko, 2017ko 2018ko eta 2019ko KPIarekin handi- rencia del año 2018 (incrementada con el IPC del 2016, 2017,
tuta), kasu horietarako, aurreko urtearen erreferentzia 2018an 2018 y 2019), como referencia del año anterior para estos su-
erabilitakoa izango da. Supermerkatu-kate bat sar tzen bada, puestos se tomaría la utilizada en el 2018. En el supuesto de in-
oharretan ezarritako irizpideen arabera, ateratzen den lehiakor- corporación de una cadena de supermercados de acuerdo a los
tasun-ratioari gehituko zaio, talde osoarekin haztatuta, super- criterios definidos en las consideraciones, a la ratio de compe-
merkatu-katean betetako lehen urte osoan (urtarriletik aben- titividad resultante se le incorporará, de forma ponderada con
dura) lortutako lehiakortasun-ratioa. el conjunto del grupo, la ratio de competitividad obtenida en la
cadena de supermercados en el primer año (enero a diciembre)
completo realizado.
Lehiakortasun-ratioaren eta salmentekin alderatutako langi- Auditoría de datos de ratio de competitividad y del porcen-
leria-gastuaren ehunekoaren datuen auditoretza: taje de Gasto de Personal / Ventas:
Langileen legezko ordezkaritzak egokitzat jotzen duenean, En el momento en el que la RLT lo estime oportuno, puede
kanpoko auditoretza bat hautatzeko eta kontratatzeko eskatu solicitar a la empresa la selección y contratación de una audito-
ahal dio, enpresaren kontura, Unialco SL enpresaren zuzendari- ría externa, costeada por la empresa, para la certificación de la
tzak lehiakortasun-ratioari eta salmentekin alderatutako langi- información y verificación de datos y resultados trasladados por
leria-gastuaren ehunekoari buruz emandako datuen eta emai- la Dirección de la empresa Unialco S.L. relacionados con la ratio
tzen berri emateko eta horiek egiaztatzeko. de competitividad y con el cálculo de % de Gasto de personal
sobre Ventas.
Urtearen hasieran enpresak soldatak handituko ditu, ber- Al inicio del año la empresa incrementará los salarios en la
matutako gutxieneko kopuruan. cuantía mínima garantizada.
Aurreko urteko KPIaren % 50eko gehikuntzaren eta atera- La diferencia entre el incremento del 50% del IPC del año
tzen den azken gehikuntzaren arteko diferentzia, hurrengo ur- anterior y el incremento final resultante se abonaría en febrero
teko (N+1) otsailean ordainduko litzateke, erreferentziazko ur- del año siguiente (N+1) con efectos retroactivos a enero del año
teko (N) urtarriletik aurrerako atzeraeraginarekin. Honako hau de referencia (N). Aclarar que en febrero de 2021 se abonará
argitu behar da: 2021eko otsailean, 2020tik aurrerako atze- con efectos retroactivos a enero de 2020 las cantidades que en
raeraginarekin ordainduko dira artikulu honen arabera –bidez- su caso y, de acuerdo a este artículo, correspondan.
koa izanez gero– egokiak diren kopuruak.

Salmenta propioak BEZik gabe, N urtea (*1)


Lehiakortasun ratioa Ventas propias sin IVA año N(*1)
Ratio de competitividad =
Langileen urteko zenbaketa, N urtea (*2)
Trabajadores en cómputo anual año N (*2)

(*1) Uvesco Talde osoaren salmenta propioak, BEZ gabe, (*1) Se trata de ventas propias, del conjunto del Grupo
erreferentziazko urteko urtarriletik abendura (ez dira kontuan Uvesco, sin I.V.A. de enero a diciembre del año de referencia (no
har tzen errentan hartutako atalak). se tienen en cuenta las secciones arrendadas).
(*2) Uvesco Taldeko langile guztiak. Zenbaketa horreta- (*2) Total de trabajadores del Grupo Uvesco. Para este
rako, kontuan hartuko da altan benetan emandako denbora cómputo se tendrá en cuenta el tiempo efectivo de alta (tiempo
(alta-denbora, urte osoan lanaldi osoan lan eginez gero izango de alta respecto a lo que supondría trabajar a tiempo completo
zenarekin alderatuta). Adibideak: todo el año). Ejemplos:
Langile batek lanaldi par tzialeko kontratua badauka lanaldi Si un trabajador tiene un contrato a tiempo parcial al 50 %
osoaren % 50ean eta erreferentziazko urte osoan lan egiten de la jornada completa y trabaja todo el año de referencia con-
badu, 0,5 zenbatuko du. tará 0,5.
Langile batek lanaldi osoan lan egiten badu baina 2016-09- Si un trabajador trabaja a jornada completa pero desde el
01etik 2016-11-30era, 0,25 zenbatuko du 2016an. 01/09/2016 al 30/11/2016, contará 0,25 en el año 2016.
Unialco SLko langileen legezko ordezkaritzak honako gogo- Se traslada la reflexión, por parte de la RLT de Unialco, S.L.,
eta hau azaldu du: artikulu honetan txertatzen den salbuespe- que la fórmula de la salvedad incorporada en el este artículo y
naren formula, gaur egun taldeko hainbat enpresatan ezarrita que es la que, en la actualidad, está instaurada en diferentes
dagoena, zentzuzkoa da denden errealitaterako; hala ere, empresas del grupo, tiene sentido para la realidad de las tien-
Unialco SL enpresako kide askoren lanbide-jarduera azken be- das pero que, en la medida en que la actividad profesional de
EK\CV GAO-I-2017-08400

zeroarekiko zuzeneko harremanarekin lotuta ez dagoenez (nor- muchos de los integrantes de la empresa Unialco, S.L. no tiene
malean, Unialco SLren zuzeneko bezeroa denda da, edo denda una afección directa en el proceso de contacto directo con el
horri atxikitako langileak) eta jardueraren ardatza epe ertain eta cliente final (siendo, normalmente, el cliente directo de Unialco
luzea denez, formula hori aldatzea eta Unialco SLren errealita- S.L la tienda o el personal adscrito a ella) y con un componente
teari gehiago egokitzea planteatzen da. de actividad centrado en el medio y largo plazo, se plantea mo-
dificar la misma adaptándola más a la realidad de Unialco, S.L.

www.gipuzkoa.eus 22 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Horregatik, salbuespenerako honako formula hau plantea- Es por ello que se plantea la siguiente fórmula de Salvedad
tzen da, eta formula hori aplikatu beharreko irizpidea izango da siendo, la misma, el criterio de aplicación para la empresa
Unialco SL enpresarentzat: Unialco, S.L.:
N urtean lortutako lehiakortasun-ratioa txikiagoa bada N-1 En el supuesto de que la ratio de competitividad obtenida en
urteko erreferentzia gisa erabilitakoa baino, N+1 urterako erre- el año N fuese inferior a la utilizada como referencia del año N-
ferentzia N urtearen eta 2015. urteko lehiakortasun-ratioa gehi 1, la referencia para el año N+1 será la media ponderada entre
N urtera arteko KPIaren arteko batezbesteko haztatua izango el año N y la ratio de competitividad del año 2015 incrementada
da. en los IPC´S hasta el año N.
6. artikulua. Lanaldia. Artículo 6. Jornada.
Gaur egun, Unialco SL enpresan aplikatu beharreko urteko En la actualidad la jornada anual de aplicación en la em-
lanaldia Gipuzkoako elikaduraren industria eta merkataritzako presa Unialco S.L es la recogida en el Convenio de Industria y
hitzarmenean jasota dago; 2016. urterako, 1.731 ordu da. Le- Comercio de Alimentación de Gipuzkoa que, para el año 2016,
horren biltegiko atalean, Herrerako Cash-ean eta izoztuen ata- es de 1.731 horas. En la sección de almacén de seco, Cash de
lean 1718 ordu da. Aplikatu beharreko urteko lanaldian egin- Herrera y sección de congelado es de 1.718 horas. Esta reduc-
dako murrizketa hori lan-egutegia aldatzeko barneko akordio ción sobre la jornada anual de aplicación es debida a un
baten ondorioz egin da. Jaiegunen Akordioa izena duen akordio acuerdo interno de modificación de calendario laboral llamado
hori indarrean egongo da lanaldiaren gaur egungo baldintzak Acuerdo de los Festivos y que estará vigente mientras se man-
aplikatu beharreko arloko estatutu-hitzarmenean mantentzen tengan las condiciones actuales de jornada en el Convenio sec-
diren bitartean (1.731 ordu). torial estatutario que es de aplicación (1.731 horas).
Gaur egungoa (1.731 ordu) baino lanaldi luzeagoa aplikatu Si fuese de aplicación una jornada superior a la actual
behar bada, lanaldi hori ezin izango da 1.751 ordu baino luzea- (1.731 horas) esta no podrá superar sin acuerdo entre las par-
goa izan lehorren biltegiko atalean, Herrerako Cash-ean eta tes (Dirección de Empresa y Comité de Empresa) y refrendado
izoztuen atalean (espezialisten eta kalifikatu gabeen hautesle- por mayoría absoluta en asamblea de trabajadores las 1. 751
kua), ezta 1.770 ordu baino luzeagoa ere gainerako ataletan horas en las secciones de almacén de seco, Cash de Herrera y
(teknikari eta administrarien hauteslekua), baldin eta aldeen ar- sección de congelado (colegio electoral de Especialistas y No
tean (enpresaren zuzendaritza eta enpresa-batzordea) hartu- Cualificados) y las 1.770 horas en el resto de secciones (Colegio
tako eta langileen batzarrean gehiengo osoz berretsitako akor- electoral de Técnicos y Administrativos).ª
diorik ez badago).
7. artikulua. Hitzarmenean araututako lan-baldintzak ez Artículo 7. Inaplicación de las condiciones de trabajo reco-
aplikatzea. gidas en el convenio.
Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, baita aurrerae- Mientras persista la vigencia y ultractividad del presente
ragin-aldian ere, honako baldintza hauek bete beharko dira en- convenio, la inaplicación, por parte de la empresa de las condi-
presak hitzarmenean hitzar tutako lan-baldintzak ez aplikatzeko: ciones de trabajo pactadas en el mismo, se formulará en las si-
guientes condiciones:
1) Enpresak 15 eguneko kontsulta-epeari hasiera emango 1.º) La empresa abrirá el período de consultas de 15 días
dio. Horretan, enpresaren erabakia eragin duten arrazoiak az- que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empre-
tertu behar dira, baita ondorioak saihesteko edo gutxitzeko au- sarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como
kerarik dagoen ere, eta ondorio horiek langileengan dituzten sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias
eraginak arintzeko neurriak. para los trabajadores afectados.
Kontsultak egiteko aldian, aldeek fede onez negoziatu be- Durante el período de consultas, las partes deberán nego-
harko dute, akordio bat lor tzekotan. Akordioa lor tzeko, enpresa- ciar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.
batzordeko kide gehienen adostasuna beharko da, eta enpre- Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los
sako langileek gehiengo osoz berretsi beharko dute. miembros del comité de empresa y a su vez deberá ser refren-
dado en Asamblea general por la mayoría absoluta de los traba-
jadores de la empresa.
2) Kontsulta-aldian desadostasunik badago, edozein 2.º) En el supuesto de desacuerdo en el período de consul-
aldek jo ahal izango du, bost eguneko epean, PRECO-Gatazkak tas, cualquiera de las partes podrá, en el plazo de cinco días,
Konpontzeko borondatezko Prozeduren gaineko Konfedera- acudir para solventar las discrepancias, al Acuerdo Interconfe-
zioen arteko 2000ko otsailaren 16ko Akordiora (apirilaren 4ko deral sobre Procedimientos voluntarios de Resolución de Con-
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria). Beren-beregi ezarri da flictos (PRECO) de 16 de febrero de 2000 (Boletín Oficial del
arbitraje-prozedura soilik aplikatuko dela baldin eta alde biek País Vasco de 4 de abril). Se establece expresamente, que el
gehiengoz erabakitzen badute hari men egingo diotela. PRECO- procedimiento de arbitraje se aplicará únicamente mediante
ren prozedura amaitu ondoren, bi aldeen adostasuna (enpresa- acuerdo de sometimiento al mismo por la mayoría de ambas
ren ordezkaritza eta langileen legezko ordezkaritzaren gehien- partes. Una vez finalizado el procedimiento del PRECO, seguirá
goa) beharko da ez aplikatzeari buruzko desadostasuna instan- siendo necesario el acuerdo entre ambas partes (representa-
tzia hauetan ebazteko: Estatutu araberako Hitzarmen Kolekti- ción de la empresa y la mayoría de la representación legal de
boak ez Aplikatzeko Prozedurak Ebazteko Organoan (OR- los trabajadores) para someter el desacuerdo sobre la inaplica-
PRICCE) edo, bestela, Hitzarmen Kolektiboen Aholku Batzorde ción al ORPRICCE o, en su caso, a la CCNCC.
Nazionalean (CCNCC).
Langileen legezko ordezkaritzarik ez badago, batzorde mis- En caso de ausencia de representación legal de los/as tra-
toari eman behar zaio hitzarmena ez aplikatzeko prozesuaren bajadores/as la Comisión Mixta deberá ser informada del inicio
hasieraren berri. del proceso de inaplicación.
8. artikulua. Enpresaren ondorengotza eta langileen su- Artículo 8. Sucesión de empresa y subrogación del perso-
EK\CV GAO-I-2017-08400

brogazioa. nal.
Enpresaren ondorengotza gertatuko balitz, kontuan hartuko En caso de sucesión de empresa, se estará a las previsio-
dira aplikatu beharreko lege-aurreikuspenak eta kapitulu hone- nes legales que resulten de aplicación y a lo dispuesto en el pre-
tan hemendik aurrera garatuko den, baldin eta azken hori aipa- sente artículo a continuación, siempre y cuando no resulte con-
tutako legezko araudiaren kontrakoa ez bada. trario a la normativa legal antedicha.

www.gipuzkoa.eus 23 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

Artikulu honen helburua, funtsean, Unialco SL enpresaren El objetivo de este artículo es, fundamentalmente, garanti-
zati bat edo enpresa osoa subrogatuz gero, hitzarmen honen zar y asegurar, en el supuesto de subrogación de una parte o de
5.1 eta 6. artikuluetan azaltzen dena bermatzea eta ziurtatzea la totalidad de la empresa Unialco, S.L., lo indicado en el artí-
da. culo 5.1 y 6 del presente convenio.
Unialco SL enpresa osorik edo zati batean saldu edo lagaz Una vez finalizada la vigencia de este convenio en el su-
gero hitzarmen honen indarraldia amaitzen denean, langileen puesto de venta, cesión de todo o una parte de la empresa
legezko ordezkaritzak eskatuta, enpresaren zuzendaritzak kon- Unialco, S.L. a solicitud de la Representación Legal de los Traba-
promiso hau har tzen du: lehenengo paragrafoan jasotako kon- jadores existe el compromiso de la Dirección de la Empresa en
promisoei eusteko beharrezkoa dena egingo du. hacer lo necesario para mantener los compromisos contempla-
dos en lo recogido en el segundo párrafo.
Enpresa edo enpresako ekoizpen-unitate bat edo batzuk sal- En el supuesto de una eventual venta de la empresa o de
tzen badira, Unialco SLko profesionalei bermatutako gutxieneko una o varias unidades productivas de la misma, las condiciones
soldata-baldintzak 2020ko abenduaren 31n bermatuta edukiko salariales mínimas garantizadas de los profesionales de
dituzten berberak dira. Unialco, S.L. serán aquellas que tuvieran garantizadas a 31 de
diciembre de 2020.
Enpresaren bategitea, xurgapena edo lagapena eginez gero, En todos los supuestos de fusión, absorción, cesión de la
edo beste figura edo modalitate batengatik Unialco SLk eman- empresa así como respecto de cualquier otra figura o modali-
dako zerbitzua hirugarren batek eman behar badu, arrazoi ho- dad que suponga que un servicio prestado por Unialco, S.L.
rregatik Unialco SL enpresan baja diren langileak zerbitzu hori pase a ser prestado por un tercero, los trabajadores que, por
eman behar duen enpresaren titular berriari atxikiko zaizkio, eta este motivo, sean baja en la empresa Unialco, S.L. pasarán a
titular berri horrek hitzarmen honetan bermatutako eskubide estar adscritos a la nueva titular de la empresa que vaya a rea-
eta betebeharrak errespetatuko ditu. lizar el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones ga-
rantizados en el presente convenio.
Langileen subrogazioa egingo da ondoko kasuren bat gerta- Se producirá la mencionada subrogación de personal, siem-
tzen bada: pre que se den alguno de los siguientes supuestos:
a) Enpresako langile aktiboak izatea, lan-kontratuaren mo- a) Trabajadores/as en activo que realicen su trabajo en la
dalitatea edozein izanda ere. empresa sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo.
b) Lanpostua erreserbatzeko eskubidea duten langileak b) Trabajadores/as con derecho a reserva de puesto de
eta/edo aldi baterako ezintasun egoeran daudenak, lanpostu trabajo en la empresa, y/o aquellos/as que se encuentren en si-
berdina erreserbatzeko aukera ematen duen eszedentzia, opo- tuación de IT, excedencia que dé lugar a reserva del mismo
rrak, baimenak, amatasuna, hurrengo bi urteetan berrikusi be- puesto de trabajo, vacaciones, permisos, maternidad, Incapaci-
harreko Ezintasun Iraunkorra edota antzeko egoerak. dad Permanente sujeta a revisión durante los dos años siguien-
tes o situaciones análogas.
c) Bitartekotasun-kontratua duten langileak, betiere b) le- c) Trabajadores/as con contrato de interinidad que sustitu-
tran adierazitako langileren bat ordezten badute, antzinatasuna yan a alguno de los trabajadores mencionados en el apartado b),
alde batera utzita eta haien kontratuak irauten duen bitartean. con independencia de su antigüedad y mientras dure su contrato.
Ordainsarien likidazioa, aparteko pagen, oporren eta atse- Liquidación de retribuciones, partes proporcionales de
denaldien zati propor tzionalak, Unialco SLren eta zerbitzua pagas extraordinarias, vacaciones y descansos con respecto a
emango duen enpresaren langileei dagokienez: los trabajadores entre Unialco, S.L. y la empresa entrante:
a) Langileek beren hileroko ordainsariak ezarrita dagoen a) Los trabajadores/as percibirán sus retribuciones men-
egunean jasoko dituzte, eta aparteko pagen zati propor - suales en la fecha establecida y las partes proporcionales de
tzionalak edo jasotzeko dituzten ordainsarien likidazioa Unialco pagas extraordinarias o liquidación de retribuciones pendientes
SLren kontrata amaitzen den egunaren biharamunetik zenba- de percibir, en los cinco días siguientes a la fecha de termina-
tzen hasi eta bost eguneko epearen barruan. ción por parte de Unialco, S.L.
b) Langileek ezarrita dauden arauzko oporrak opor-egute- b) Los trabajadores tendrán que disfrutar sus vacaciones
gian ezarritako aldian egin beharko dituzte, une horretan zerbi- reglamentarias establecidas en el periodo fijado en el calenda-
tzuak egiten ari diren enpresa edozein izanik ere. rio vacacional, con independencia de cuál sea la empresa en la
que en ese momento estén prestando servicios.
c) Subrogazioa gertatzean arauzko oporrik hartu ez duen c) Los trabajadores/as que no hubieran disfrutado sus va-
langilerik bada, enpresa berriaren kontura hartuko ditu, baina caciones reglamentarias al producirse la subrogación, las dis-
enpresa berriak berari dagokion zati propor tzionala baino ez du frutarán con la nueva empresa, que sólo abonará la parte pro-
ordainduko, Unialco SLri baitagokio dagokion likidazioan ordain- porcional del período que a ella corresponda, ya que el abono
tzea. del otro período corresponde a Unialco, S.L., que deberá efec-
tuarlo en la correspondiente liquidación.
d) Subrogazioa dela medio, Unialco SLrekin bertan lan d) Los trabajadores/as que, con ocasión de la subroga-
egindako urtearen zatiarengatik zegokiena baino oporraldi han- ción, hubiesen disfrutado en la empresa Unialco, S.L. de un pe-
diagoa egin duten langileei, likidaziotik egindako gehiegizko riodo de vacaciones superior al que le correspondería por la
oporraldiaren zati hori deskontatuko zaie, dagokion propor - parte de año trabajado en la misma, se les descontará de la li-
tzionaltasuna kontuan izanik. Sar tzen den enpresak langile ba- quidación el exceso disfrutado de acuerdo con la proporcionali-
koitzari egiteko geratzen zaion oporraldia egiten utzi beharko dad que corresponda. La empresa entrante habrá de permitir el
dio, eta edozein kasutan langileari bertan zerbitzuak egiten di- disfrute del periodo vacacional que a cada trabajador/a le que-
tuen denborarengatik propor tzionalki jasotzea legokiokeena or- dara pendiente de disfrutar, y en todo caso deberá abonar al
EK\CV GAO-I-2017-08400

daindu beharko dio, eta ordainketa hori ezingo du ordeztu opor trabajador/a lo que le correspondería proporcionalmente perci-
gehiago ematearekin. bir por el tiempo en que preste servicios para la misma, sin que
pueda sustituir tal abono por un disfrute mayor de vacaciones.
Artikulu honen izaera loteslea ez da desager tzen, zerbitzua No desaparece el carácter vinculante de este artículo, en el
etetera behar tzen duen lantoki baten aldi baterako itxieraren supuesto de cierre temporal de un centro de trabajo que obligue

www.gipuzkoa.eus 24 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

kasuan. Kasu horretan, egoera horrek enplegu-erregulazioko a la suspensión del servicio. En tal caso, dicha circunstancia
espedientea sustatzea ekarriko du, eta espediente horren bitar- dará lugar a promover expediente de regulación de empleo por
tez eraginpean har tzen dituen langileen lan-kontratuen eten- el que se autorice la suspensión de los contratos de trabajo de
dura baimenduko da. Etenaldia amaitzen denean, langileek lan- los empleados que resulten afectados. A la finalización del perí-
postua erreserbatuta izango dute aipatutako lantokian. odo de suspensión, dichos trabajadores/as tendrán reservado
el puesto de trabajo en el centro en cuestión.
Derrigorrezkotasuna: Unialco SL edo enpresa hori zatitu on- Obligatoriedad: La subrogación del personal de Unialco, S.L.
doren sortutako enpresak, atalak, alderdiak edo zerbitzuak su- operará en todos los supuestos de subrogación de empresas,
brogatu behar badira, eta, halaber, enpresak elkar tzen dire- partes, zonas o servicios que resulten de la fragmentación o di-
nean, langileak subrogatuko dira. visión de las misma, así como en las agrupaciones que de aqué-
lla puedan efectuarse.
9. artikulua. Lizentziak. Artículo 9. Licencias.
Artikulu honen bitartez lizentzia berriak gehitzen zaizkie en- Mediante este artículo se incorporan nuevas licencias a las
presan gaur egun aplikatzen direnei: que son de aplicación en la empresa en la actualidad:
1. Laneko istripua gertatuz gero, langile guztiek eskubidea 1. Siempre y cuando coincidan con la jornada laboral,
izango dute mutuak ezarritako errehabilitaziorako eta kontsulta todos los trabajadores tendrán derecho, en caso de accidente
medikorako orduak erabiltzeko, lanaldiaren barruan egin behar de trabajo, a las horas de rehabilitación y consulta médica esta-
badira, eta ordu horiek ez dira konputatuko mediku-laguntzako blecidas por la mutua, no computándose éstas dentro de las 14
14 orduen barruan, ezta lanpostuan huts egindako ordu gisa. horas de asistencia médica ni como horas de defecto en el
puesto de trabajo.
2. Produktibitate-prima aplikatzen zaien langilek guztiek 2. Todos los trabajadores a los que se le aplica la prima de
eskubidea izango dute prima horren ordainketa jasotzeko, la- productividad tendrán derecho al pago de la misma mientras se
neko istripuaren edo sistema muskuloeskeletikoan jatorri duten encuentren en situación de baja derivada por accidente de tra-
lanbide-gaixotasunaren (halakotzat onartu badira) ondoriozko bajo o enfermedad profesional de origen musculoesquelético
baja-egoeran dauden bitartean. (reconocidas como tal).
3. Bizilekua Oarso Bidasoa eskualdean duten langileen 3. En los casos en los que los trabajadores cuya residen-
kasuan, mutuako medikuaren hitzordura Donostiara joan behar cia sea la comarca de Oarso Bidasoa, y deban acudir a una cita
badute, eta/edo langileek, euren lanpostuan Unialco SLn (Irun) médica en la mutua en Donostia, y/o en los casos en los que los
lanean egonda, mutuako medikuaren hitzordura Donostiara trabajadores, estando trabajando en su puesto de trabajo, sito
joan behar badute, Donostian dagoen mutuaren zentro medi- en Unialco, S.L. (Irun), deban acudir a una cita médica en la
kora joateagatiko kostua langileei honela ordainduko zaie: 8,55 mutua en Donostia, el coste del desplazamiento hasta el centro
€ (hitzarmen honen 5.4 artikuluarekin eguneratu ahal da) (joan médico de la mútua sito en Donostia será abonado a los traba-
eta etorria), edo zati propor tzionalean (ordainketa hori mutuak jadores por un importe de 8,55 € (actualizable con el artículo
egingo du, eta hala egin ezean, enpresak). 5.4 del presente convenio) (ida y vuelta) o en su proporcionali-
dad (este pago lo realizará la mutua y, en caso de no hacerlo, lo
abordará la empresa).
Halaber, 2016-2020 epealdian indarrean egongo diren Así mismo se acuerda añadir nuevas licencias con una vi-
lizentzia berriak gehitzea erabaki da. Lizentzia horiek, kontra- gencia de 2016-2020. Estas licencias, salvo acuerdo en contra-
koa erabakitzen ez bada, 2021eko urtarriletik aurrera ez dute rio, a partir de enero de 2021 no tendrán ningún efecto:
ondoriorik izango:
— Langile guztiek izango dute urtean gehienez 14 ordu har - — Todos los trabajadores tendrán derecho a 14 horas como
tzeko eskubidea medikuarengana joateko, kontsulta medikoa máximo al año, para asistencia a consulta médica, ya propia o
egitera edo 14 urtez azpiko seme-alabari, ezkontideari eta gura- para acompañamiento al hijo menor de 14 años, cónyuge y pa-
soei laguntzera. Langileak mediku-orduengatik ezin izango du dres. Salvo justificación expresa a través de acreditación de ci-
lanpostuan lanaldi osoan huts egin (espezialistaren orduak taciones médicas que abarquen todo el día no se podrá ausen-
barne direla), salbu eta egun osoa har tzen duten mediku-hitzor- tarse por horas de médico (incluidas horas de especialista) toda
duak egiaztatzen badira. la jornada laboral.
— Langileek urtean 2 ordu gehienez har tzeko eskubidea — Todos los trabajadores tendrán derecho a 2 horas como
izango dute, aurreko puntuan ezarritako 14 orduez gain, espe- máximo al año, a más de las 14 horas establecidas en el punto
zialistaren kontsultara joateko, frogagiria aurkeztuz gero. Langi- anterior, para asistencia a consulta de especialista, con justifi-
leak mediku-orduengatik ezin izango du lanpostuan lanaldi cante. Salvo justificación expresa a través de acreditación de ci-
osoan huts egin (espezialistaren orduak barne direla), salbu eta taciones médicas que abarquen todo el día no se podrá ausen-
egun osoa har tzen duten mediku-hitzorduak egiaztatzen badira. tarse por horas de médico (incluidas horas de especialista) toda
la jornada laboral.
— Langile guztiek 3 lanegun har tzeko eskubidea izango dute — Todos los trabajadores tendrán derecho a 3 días labora-
euren gurasoak hiltzen badira. Eta beste senide batzuk –adibi- bles en caso de fallecimiento de los padres. Y en caso de falle-
dez anai-arrebak, bilobak eta aitona-amonak– hiltzen badira 2 cimiento de otros parientes tales como hermanos, nietos y
lanegun. abuelos 2 días laborables.
10. artikulua. Hitzartutakoarekin konpromisoa hartzeari Artículo 10. Cláusula de compromiso con lo acordado.
buruzko klausula.
Hitzarmen honen negoziazioan honako hau kezkagarria da: En la negociación del presente convenio, preocupa el hecho
aplikatu beharreko legezko araudia aldatuz gero, hemen ezarri de que una modificación de la normativa legal de aplicación
den hitzarmena osorik edo zati batean betetzeari kalte egin ahal pueda afectar a la consecución de parte, o todo, el convenio
EK\CV GAO-I-2017-08400

zaio. aquí contemplado.


Hemen hitzartu dena osorik zaintzeko gogoarekin, aldeek Con ánimo de salvaguardar íntegramente lo aquí acordado,
borondate irmoa erakutsi dute hitzar tutakoa betetzeko, eta neu- las partes asumen una decidida voluntad para la consecución
rri horiengatik ez da beste negoziaziorik egin beharko. de lo acordado sin que estas medidas deban de suponer una
nueva negociación.

www.gipuzkoa.eus 25 LG.:S.S.1-1958
236 zenbakia Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala Número 236
2017ko abenduaren 13a, asteazkena Boletín Oficial de Gipuzkoa Miércoles, a 13 de diciembre de 2017

11. artikulua. Batzorde paritarioa eta gatazka kolektiboak Artículo 11. Comisión paritaria y resolución de los conflic-
ebazteko prozedura. tos colectivos.
Batzorde bat eratuko da, hitzarmena interpretatzeko ga- Se constituye una Comisión Paritaria que entenderá con ca-
raian sor tzen diren zalantza guztiak aurretiaz ebatziko dituena, rácter previo y obligatorio en cuantas dudas se susciten en la in-
eta organo horrek ezarritakoa bete beharrekoa izango da. terpretación del Convenio y tiene su domicilio en domicilio social
Batzorde horrek Unialco, S. L. enpresaren egoitza sozialean de la empresa Unialco, S.L. Esta Comisión Paritaria estará com-
izango du egoitza, eta enpresaren hiru ordezkarik eta hiru ordez- puesta por tres representantes de la empresa, y por tres repre-
kari sozialek osatuko dute. Ordezkaritzari dagokionez, lan sentantes sociales, manteniendo en cuanto a representativi-
hitzarmen hau negoziatzeko eratu zen mahai negoziatzaileak dad, la misma proporcionalidad y representación, que tenían en
izan duen propor tzionaltasuna eta ordezkaritza bermatuko da, la constitución de la mesa negociadora del presente convenio
hura ere propor tzionalki eratu baitzen, hitzarmenaren sina- colectivo, efectuada proporcionalmente, a los firmantes del con-
tzaileak kontuan hartuta. venio.
Lan-hitzarmenaren interpretazioaz gain, honako hauek dira Además de la interpretación del Convenio ya referida, esta
Batzorde Paritarioaren egitekoak: Comisión Paritaria entenderá de aquellas cuestiones que a con-
tinuación se señalan:
Hitzarmen kolektiboak aplikatu eta interpretatzeari buruz Los términos y condiciones para el conocimiento y resolu-
sor tzen diren gaiak aztertu eta ebazteko moduak eta baldintzak, ción de las cuestiones en materia de aplicación e interpretación
Langileen Estatutuaren 91. artikuluan ezarritakoari jarraituz. de los convenios colectivos de acuerdo con lo establecido en el
artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores.
Hitzarmena haren indarraldian egokitu edo, horrela badago- El desarrollo de funciones de adaptación o, en su caso, mo-
kio, aldatzeko eginkizunak. dificación del convenio durante su vigencia.
Batzorde Paritarioari interpretazio-arazoren bat aurkeztuz Cuando se plantee una cuestión interpretativa a la Comisión
gero, organo hori gehienez 15 eguneko epean bilduko da, eta Paritaria, ésta se reunirá en un plazo máximo de 15 días y de-
hiru hilabeteko epea izango du ebazteko. Ebazpenaren azkarta- berá resolver en un plazo máximo de tres meses, a fin de garan-
suna eta eraginkortasuna bermatze aldera hartutako neurria tizar la rapidez y efectividad de la misma, todo ello en los térmi-
da, beti ere Langileen Estatutuaren 91. artikuluan ezarritakoari nos del artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores.
jarraituz.

EK\CV GAO-I-2017-08400

www.gipuzkoa.eus 26 LG.:S.S.1-1958

También podría gustarte