Está en la página 1de 13

Quy trình cấu hình Pasolink V4 :

I. CẤU HÌNH PASOLINK:

B1: Chạy chương trình PMNT từ Start menu. Đợi chương trình kết nối với IDU và load dữ liệu
ban đầu của thiết bị. Khi hoàn thành, màn hình chương trình sẽ như hình dưới.

B2: Kích chọn menu System và chọn Login, hộp thoại Login/Logout xuất hiện nhập Use
name là “admin”, Password để trắng rồi chọn OK để đăng nhập vào hệ thống, khi đó bạn mới có
thể khai báo cấu hình cho thiết bị.

B3: Kích chọn tab Configuration rồi chọn Equipment Setup để cấu hình thiết bị.

-11-
B4: Cửa sổ Equipment Setup xuất hiện, để đặt tần số, kích chọn vào nút Frequency Plan, hộp
thoại Frequency Plan xuất hiện. Nhập vào kênh tần số tại mục TX/RX CH: để chọn lấy cặp tần
số thích hợp của Viettel, rồi kích chọn nút Execute để update thông tin vào IDU.

B5: Tiếp theo nhấp chọn vào phần TX Power Control để đặt công xuất phát, hộp thoại TX
Power Control xuất hiện, đánh dấu kiểm vào lựa chọn ATPC rồi kích chọn nút Execute.

-12-
B6: Tiếp tục kích chọn vào phần Bit Rate để đặt loại lưu lượng truyền dẫn, hộp thoại Bit Rate
xuất hiện, đánh dấu kiểm vào loại lưu lượng truyền dẫn yêu cầu rồi kích chọn nút Execute.

B7: Để đặt thông số Ber kích chọn vào phần BER Threshold, hộp thoại BER Threshold xuất
hiện, lựa chọn giá trị BER là 1E-6 rồi kích chọn nút Execute.

-13-
B8: Để tiếp tục cấu hình, chạy phần mềm NetConfigTool từ Start Menu, của sổ chuơng trình
NetCfgTool xuất hiện, kích chọn biểu tượng chảo viba như hình dưới và chọn loại Viba là
Pasolink V4. Rồi kích chuột vào vùng màn hình màu xanh để chương trình tự tạo Network
terminal.

B9: Kích chọn menu Tools -> Create Configuration để config network.

B10: Hộp thoại Create Configuration – Option xuất hiện, kích chọn nút Next.

-14-
B11: Hộp thoại Create Configuration – Check xuất hiện, kích chọn Test để chương trình thực
hiện check, đến khi hoàn thành thì kích chọn Next. Hộp thoại Create Configuration – Finish xuất
hiện, chọn Finish để kết thúc quá trình config Network.

B12: Tiếp tục, kích chọn menu File -> Export -> Configuration Files for PM Card. Hộp thoại
Browse for Folder xuất hiện, kích chọn thư mục lưu trữ file PM Card.

-15-
B13: Hộp thoại Changed NEs List xuất hiện, kích chọn nút Save để lưu file thực hiện nếu có
hộp thoai mới xuất hiện hỏi thì chọn OK, rồi kích chọn nút Close tại hộp thoại Changed NEs
List.

B14: Quay lại chương trình PMNT, tại cửa sổ bên trái, kích chọn tab PMC để config network.

-16-
B15: Trong phần Download (PC >> PMC), kích chọn Configuration File, hộp thoại Download
Configuration File xuất hiện. Đầu tiên ta chọn type là System Config, phần File kích chọn nút
Browse rồi chỉ đường dẫn đến thư mục chứa file system.cfg trong thư mục No.001 hoặc No.002
(Mặc định đầu nào cấu hình trước thì đặt là No.001, đầu nào cấu hình sau thì đặt là No.002)
trong PMCard được tạo ra bởi chương trình NetConfigTool ở các bước trên và Execute rồi tiếp
tục kích chọn Update.

B16: Khi kích chọn Update, hộp thoại Update Configuration File xuất hiện, nếu là update
System Config thì hộp thoại sẽ có hộp kiểm System Config được tích còn nếu update Network
thì hộp kiểm Network Config sẽ được đánh dấu, tiếp theo kích chọn nút Execute.

B17: Hộp thoại Confirmation xuất hiện để kiểm tra có chắc chắn update hay không, kích chọn
nút Yes để bắt đầu update.

-17-
B18: Sau khi update xong, đợi 1phút, hệ thống sẽ khởi động lại, thực hiện Login như bước
22 sau đó tiếp tục update Network Config bằng file Network.cfg theo trình tự từ bước 34 đến
bước
37 để hoàn thành việc cấu hình Viba.

Thực hiện tương tự ở đầu còn lại của Hop Viba, sau khi thực hiện xong ta sẽ nhìn thấy cấu
hình cả hai đầu của hop viba tại hai cửa sổ bên phải và bên trái của tuyến.
II.Loop test , lấy log file và thay đổi IP :

B1 :Baät & taét cheá ñoä Maintenance:


B2 :Thay ñoåi thoâng soá : môû Equipment Setup

• Chænh taàn soá : chæ chænh Keânh (channel)

• Chænh caùc thoâng soá khaùc : click vaøo caùc nuùt leänh
khoâng bò môø töông öùng.

B3 :Thao taùc vôùi luoàng 2M : môû tab IDU.


• Loop luoàng : chæ loop ñöôïc luoàng E1, theo 2 höôùng LB1, LB2
(hình)
• Baät & taét luoàng : choïn tab Usage.

Löu yù :

 Nhaán Execute ñeå thöïc hieän.


 Khi luoàng khoâng söû duïng hoaëc loop veà ODU thì vaãn coù
tín hieäu treân krone.
 Khi luoàng khoâng söû duïng maø loop cöùng taïi krone seõ coù
caûnh baùo treân IDU.
B4: Ñoåi IP : Duøng phaàn meàm NetCfgTool, keát hôïp vôùi PNMT .
1) Chaïy phaàn meàm NetCfgTool.
2) Taïo caùc NE vaø caùc keát noái cuûa toaøn maïng PSL.
3) Vaøo menu Tools -> Create Configuration .....

4) Vaøo menu File -> Export -> Configuration Files for PM


Card .....
5) Caùc file sau khi Export ñöôïc chöùa trong thö muïc \PmCard\,
trong moãi thö muïc cuûa NE coù 02 file Network.cfg vaø
System.cfg, caùc file Network.cfg trong caùc thö muïc cuûa NE
laø nhö nhau.

6) Chaïy phaàn meàm PNMT, keát noái vaøo NE muoán ñoåi IP.
7) Baät cheá ñoä Maintenance.
8) Môû tab IDU.
9) Nhaán nuùt leänh Configuration file trong phaàn Download
(PC>>PMC)
10) Choïn Type vaø file töông öùng ñaõ taïo ôû böôùc 5
(Network.cfg vaø System.cfg).
11) Nhaùn Execute .
12) Nhaán Update .
13) Nhaán Close
14) IDU seõ töï reset laïi.