Está en la página 1de 2
3 Generalitat de Catalunya Ae seesser eoee Departament éEnoonyament Institut de Tecnificacié Resolucié dadjudicacié del contracte de serveis de netoja Antecedents 4. Per resolucié do data 0)t1.20176s vain | aprovar expedient SER 01/2018 per contact, mtjangantprocediment ober, owvel do nets la convocatora do qual es va publica al pet el contractant (htpitecnitacio.ca) per un impor de 2545608 euros, IVA exces (25644, 27 210s, IVA inl) 2, En data 05/12/2017 la Mese de Contracacé ha propose adudicar ol servel esmentat a empresa AMARCORS.C ats que ha obingut a puntuacié més ata que complex els requis {exigis, per un import total de 21900 eure, IVA excbs (25489 eur, IVA ics), mb un termini sfexocucé dun ary. 9, En dala 04/12/2017 shan presenta corectament els documents raquerts, Fonaments de dret Article 151 del Text refs de lalol do contracts dol sector pb, aprovat pel Rial decret legislativ 3/2011, de 14 de novembre, quant ala cassicacé de las ofetes | Fadjuccacis de contactes, Resolucié Por tot and, resole 1. Estabir a lassicacié de es proposcions de es empreses letadores, cl acord amb el quatre de puntuacis soguent | romacerasonssac | lore enone une ines acne de mae Te So sari tagoonsa | Saat | Pe | cas) eas | Petar | gee | e o 5 : s | srs 5 : : Les caracersiques ies avatatges do a proposiis da Tempresa adjudictiia, que han compotat ave oferta sigu seioccionace devant do ae de a rest do latadors, son les qu consten a rforme ‘éenic que s'acompanya com a annex, quant als ters avaluabee mjangant un jl de val, on ‘er empresa que ha obtingu la puniuaci més alta 'acord amb es fermules establertes al plc de ‘eusues acminstalves un 29p ponderal amb es cis | que compleix amb ols requis engi. Cena 4 Catalunya Departament sneenyament Institut de Tesniticaci6 2. Determinar Fexlusié de empresa BRILLS.L per havo presenta una proposta massa (generals | qua not an compro les caractorsiques espectiques del nos rit 8, Adjuicar el contracte del serve de neteja a fempresa AMARCOA,S.C amb CIF J55719264 até ‘quer oblingut I puntuacé més alta que comple es requsits ex, por un impor total de Fraddeures, VA exchs (25499 euros, IVA nls), amb un termini execucie dun any. 4, Publicar aquosta reolucéon ol peri del cotractant (tteeicaco at), 5, Notiicar aquestaresoluci a adjudicatri | requei-ia perqué fmaltz| el corresponent contract, thos 15 dies habs eogUents que rebi a notficacié df aquesta resold 6. \Noticar aquasta resolve a la resta de stadors, Contra aquesta resolu, que exhaurex lava adminisrava, les personesinteressades poden inteposa un recurs contonciés administatu davant a Sata Contnciosa Acministatva dol Tribunal ‘Superior Ge Justiga de Catakya, on ol termin de dos mesos a comptar do Fendoma de lt potficae,dacord amb el que preveu Fate 46.1 dela le 2911898, de 13 dejul,reguladora de {2 jurssiedé contonciosa admnistatva. ‘Axi mate, podeninerposarpotastativament un recurs de reposic6, previ al recurs contencios fsdministraty, davant rorgan que va dear Tact, en e termini lun mes a complar de fendema do la fotieaeis, segone ol que Gsposen els aicles 1231124 dela li 36/2016, 1 dactubre, det provedment aeministrati comi de les administracions pabliques o qualsevl ale recurs que ‘oneidern convenient per aladefensa dels seus interesss. Arnpost, 5 do desembre ds 2017 Ladera dl con rtd Teint d ID ease Luca Tomas Lorento

También podría gustarte