Está en la página 1de 2
Canara de Catalunya Departament dErsenyaret Institut de Tecnificac Informe técnic relatiua Fexpodiont SER 01/2018 de la contractacié del servel de noteja dol centre Institut de Tecnificacié. Fots 1. Ena lstaci per ala conractaclé dt sorvel de netla shan presentat 2 empreses. 2, Els erteris que shan epcat per valoraris son els sogUents + Forma de realitzacé dels trebals 1) Mecanismes de supervisi des treballs que cal fer, oferts per 'empresa, que ‘garantebsn ta eatzacis correcta dol sorvel tos oes 1) Slotemes de variieacié de la presdncia I assiténcia del porsonal: es atop + Milores teniques {2} Major freqéria de les operacions que cal fer sagons el calendar establet en a plec de presespcionstécniques: ns 8 pnt ) Prestacions adsiconals a les descites en el ple de prescripcions taniques: rsa 3. Lapuntuacé weniea que han obtingut las empreses ds la cogent ‘iors nines Fons dereaitzaclé dee robals eee Neam| as wren | Sunt | sorimaianle | reasons stpera coon |e fit CComentais sobre la puntuacié: Fonma de reaitzacié empresa BRILL, SL ha estat puriuada per sota de ‘rob empresa AMARCOR,SCa que per una benda no fa esment de tregar el tera dls passatlssos, la consergori ila Secretaria i alta banda ro complex amb un dels requisis det lec de prescripcionstécniquss ja que proposen netjar es vidres exteriors anualent enlloc {e semesiralment com Fnsiturequelx, Tampoc pera de a ete del magatzem essent Generalitat de cataeya Departament bEasoament Institut de Tecnificacié j questa un dels requists dl pec, Laresia de requis 6 cumpls per igual per es dues cempreses. Millores taeniques; femgresa AMARCOR, SC 6s avantajoss sobre BRILL, SL. en els segvents punts: ‘+ AMIARCOR,SC incou ambientador po als lavas. + AMARCOR.SC neloa cl sostres de tt Fnsitt (BRILL nomésnetea el hall el pork entads), ‘+ AMARCOR,SC neteja les paets de usta dels passadissos an genoral. ‘+ AMARCOR.SC neteja caren + Brtrau els ils, vicros de es aul. \Vempresa BRILL és avantatjosa sobre AMARCOR, SC en ols seguens aspectes: “+ BILL trau a pols dels despatios cada 2 dios enfront de AMARCOR que ho fa ‘setmanslent acd ami es requis. + Netea farmer eoxdinadors quinzenelment enfont de AMARCOR que ho fa teimestramont \Vemprese BRILL presenta des tasques que no es demanen ino tenen sential nose Insti que sén abralantar el terra ol nose és rou Ino necessita abrilanatinetear os vestiors dol | ‘imnas ja que ro tenim ginnds ino esa Extealem la concluslé quelempresa BRILL, SL ha presentat una proposta generalist, sense {enir en compe les caractrstques del nose institut no pou adaptada als noses espals “Amposta, 24 de novembre de 2017 La seu > ee aaa Fete Tose Fob nearsaomece

También podría gustarte