Está en la página 1de 4

grupa a

Rolnictwo i przemys .....................................


Imi i nazwisko
................

Klasa
Poniszy test skada si z 13 zada. Przy kadym poleceniu podano
liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 33 punkty.

1. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P, 4. Podkrel prawidowe informacje w poniszych


a obok faszywego liter F. 02 p. zdaniach. 02 p.

a) Uprawie roli sprzyjaj tereny pagrkowate a) W Polsce dominuj indywidualne / pastwowe


o stromych stokach. . . . . . gospodarstwa rolne.
b) Najwikszy niedobr opadw wystpuje b) Okoo 15% / 51% ogu zatrudnionych
na Kujawach. . . . . . pracuje w rolnictwie.
c) Okres wegetacyjny w grach trwa ponad c) Na jeden cignik w Polsce przypada okoo
220 dni. . . . . . 1,6 ha / 10 ha uytkw rolnych.
2. Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia. 03 p. 5. Uzupenij zdania terminami wybranymi spord
podanych poniej. Zapisz je w odpowiedniej
formie gramatycznej. 04 p.

Grjec, Pogrze Karpackie, ziemniaki,


Gra w. Anny, Gra Kalwaria, buraki cukrowe

a) Na urodzajnych glebach uprawia si m.in.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Ziemniaki uprawia si gwnie na

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Due obszary sadw znajduj si w okolicy

. . . .. . .. i .......................

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Podaj nazwy dwch wojewdztw o najwikszej 6. Rozpoznaj i podpisz przedstawion na fotografii


redniej powierzchni gospodarstw rolnych. rolin uprawn. Podaj przykad regionu jej uprawy.
02 p.
. ZACHODNIO-POMORSKIE. . . . . . . . . . . . . . .

. WARMISKO-MAZURSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...

b) Podaj przyczyn wystpowania takich wielkoci


gospodarstw w wymienionych przez Ciebie
wojewdztwach.
.

..

3. Podkrel nazw zwierzt gospodarskich, ktrych


udzia w strukturze hodowli w Polsce jest najwikszy. Rolina: .................... . . . . . . . . . . . . . . . ..
01 p.
Region uprawy: . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Konie. b) Bydo.
c) Trzoda chlewna. d) Owce.
7. Wpisz poniej nazwy okrgw 10. Na podstawie poniszych informacji oblicz
przemysowych oznaczonych na mapie wielko plonw ziemniakw w Polsce
literami AD. 03 p. w 2009 roku. 03 p.

Plon to ilo podw rolnych uzyskana


z jednostki powierzchni pola. Wielko plonw
podaje si w dt/ha (1 dt = 0,1 t). Powierzchnia
upraw ziemniakw wynosia w Polsce w 2009
roku okoo 510 tys. ha, a zbiory 9,7 mln ton.
Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................................................... . .

Odpowied: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Do podanych surowcw mineralnych dopasuj
miejsca ich wydobycia, wybierajc spord
wymienionych poniej. 04 p.

Bechatw, Bogatynia, Suwaki,


Kodawa, Lubin, Ostrw Wielkopolski,
A. . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zotoryja, Polkowice

B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Rudy miedzi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................................... .....
C. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Wgiel brunatny . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................... .....
8. Korzystajc z mapy zamieszczonej w zadaniu 7.,
wykonaj polecenia. 03 p. c) Sl kamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Podpisz na mapie liter E Gdaski Okrg .................................................................. ..

Przemysowy.
d) Gaz ziemny . . .. . . . .
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................ ........
b) Podaj nazwy dwch orodkw przemysowych
znajdujcych si w tym okrgu. 12. Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy,
korzystajc z wymienionych poniej. 03 p.
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cieplne opalane wglem kamiennym,
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cieplne opalane wglem brunatnym,
wodne szczytowo-pompowe
c) Wymie dwa dziay przemysu, ktre rozwiny
si na obszarze tego okrgu. a) Turw, Ptnw .
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) arnowiec, ydowo .
......................................................................... c) Kozienice, Dolna Odra . .
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Podkrel typ elektrowni, ktre dostarczaj
........................................................................ najwicej energii w Polsce. 01 p.

9. Podaj dwa przykady czynnikw spoeczno- a) Wiatrowe. b) Wodne.


-ekonomicznych decydujcych o lokalizacji c) Geotermalne. d) Cieplne.
przemysu w Polsce. 02 p.
.,
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
grupa b
Rolnictwo i przemys .....................................

Imi i nazwisko
................

Klasa
Poniszy test skada si z 13 zada. Przy kadym poleceniu podano
liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 33 punkty.

1. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P, a obok 4. Podkrel prawidowe informacje w poniszych
faszywego liter F. 02 p. zdaniach. 02 p.

a) Wrd uytkw rolnych w Polsce dominuj


a) Roczna suma opadw w Polsce zapewnia ki i pastwiska / grunty orne.
niezbdn ilo wody do uprawy roli. . b) Wikszo gospodarstw rolnych ma
b) Najduszy okres wegetacyjny wystpuje powierzchni ponad 15 ha / mniejsz ni 5 ha.
na Pojezierzu Suwalskim. c) Od poowy lat 90. XX w. wielko zuycia
c) W Polsce dominuj gleby redniej i sabej nawozw sztucznych w Polsce ronie / maleje.
jakoci.
2. Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia. 5. Uzupenij zdania terminami wybranymi spord
03 p. podanych poniej. Zapisz je w odpowiedniej
formie gramatycznej. 04 p.

Nizina Podlaska, Nizina lska, pszenica,


liwki, Wyyna Lubelska, yto
a) Gleby sabej jakoci wykorzystuje si pod
upraw m.in. ziemniakw i . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

b) Pszenic uprawia si gwnie na . .. . . i . . . . . . . . . . . . .


........................

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Dominujcym kierunkiem w sadownictwie jest
produkcja jabek i . . . . .

6. Rozpoznaj i podpisz przedstawion na fotografii


a) Podaj nazwy dwch wojewdztw o najmniejszej rolin uprawn. Podaj przykad regionu jej uprawy.
redniej powierzchni gospodarstw rolnych. 02 p.

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Podaj przyczyn wystpowania takich wielkoci


gospodarstw w wymienionych wojewdztwach.
.
.
Podkrel nazw rolin, ktrych udzia
w strukturze zasieww w Polsce jest najwikszy.
01 p.
a) Zboa. b) Ziemniaki.
c) Roliny pastewne. d) Roliny przemysowe.
Rolina: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region uprawy: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Wpisz poniej nazwy okrgw 10. Na podstawie poniszych informacji
przemysowych oznaczonych na mapie oblicz wielko plonw pszenicy w Polsce
literami AD. 03 p. w 2009 roku.
03 p.

Plon to ilo podw rolnych uzyskana z


jednostki powierzchni pola. Wielko plonw
podaje si w dt/ha (1 dt = 0,1 t). Powierzchnia
upraw pszenicy wynosia w Polsce w 2009 roku
okoo 2,3 mln ha, a zbiory 9,7 mln ton.
Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......................................................................

Odpowied: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Do podanych surowcw mineralnych dopasuj


miejsca ich wydobycia, wybierajc spord
wymienionych poniej. 04 p.

Kodawa, Barnwko, Bogdanka, Chem,


Ruda lska, Strzegom, Bochnia, Strzelin
a) Ropa naftowa . . . .. . . . . . . . . . . . . .
A. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................

B. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Granit . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................

D. . . c) Wgiel kamienny .. . . . . . . . . .

8. Korzystajc z mapy zamieszczonej ............................................................... ....

w zadaniu 7., wykonaj polecenia. d) Kreda piszca . . .. . . . . . . . . . . . . .


03 p.
a) Podpisz na mapie liter E Legnicko- ............................................................... .....
-Gogowski Okrg Przemysowy.
b) Podaj nazwy dwch orodkw przemysowych 12. Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy,
znajdujcych si w tym okrgu. korzystajc z wymienionych poniej. 03 p.
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cieplne opalane wglem kamiennym,
cieplne opalane wglem brunatnym,
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wodne przepywowe
c) Wymie dwa dziay przemysu, ktre rozwiny a) Poaniec, Rybnik . .
si na obszarze tego okrgu.
b) Wocawek, Ronw .
. .. . . . . . . . . . . . . . . . .
............

................................................................
c) Bechatw, Turw . . . . cieplne opalane wglem
brunatnym
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Podkrel region, w ktrym jest zlokalizowana
wikszo elektrowni wiatrowych. 01 p.
................................................. ...............

a) Gry. b) Kotliny Podkarpackie.


9. Podaj dwa przykady czynnikw przyrodniczych
c) Pobrzea. d) Pojezierza.
decydujcych o lokalizacji przemysu w Polsce.
02 p.

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .