Está en la página 1de 121

AURKIBIDEA

NDICE
INDEX

11 Aurkezpena
Presentacin 169 Trukaketako artistak
Presentation Artistas de intercambio
Exchange artists
19 Bekadun artistak
Artistas becados 171 Carla Andrade
Grant holder artists 173 Rut Briones & Raquel Durn
175 David Cantarero
21 Diego Aldasoro Gmez 177 Gonzalo Fuentes
25 Mara Altuna Lizarraga 179 Patrik Grijalvo
29 Bego Antn 181 Nadine Hirschauer
23 Nerea Apodaka 183 Fi Jae Lee
37 Paula Bauelos Trigo 185 Andrea Salzmann
41 Mara Benito Priz
45 Manuel Blzquez 189 Erakusketak
49 Elizabeth Casillas Exposiciones
53 Adrin Castaeda Exhibitions
57 Jos Luis Cremades
61 Cludia Del & Jaume Clotet 191 Vestigios de una cultura
65 Natalia Domnguez contempornea
69 Mikel Escobales 193 Tecnologa del encantamiento
73 Andere Etxegarai Zubiaur 195 Ikus esparru zabalduak
77 Roberto Freire 197 Dimensiones paralelas
81 Ins Garca 199 La inteligencia en otro idioma
85 Ignacio Garca Snchez 201 Self Identity is a Bad Visual System
89 Kiwon Hong 203 Unlid
93 Zuhar Iruretagoiena Labeaga 205 Deklinabideak
97 Oier Iruretagoiena Arregi
101 Roman Ljubimov Dacko
105 Borja Llobregat 209 Zentrua
109 Jone Loizaga El centro
113 Uxue Lpez Iruretagoyena The centre
117 Raul Lorenzo Prez
121 Ion Macareno 213 Jarduerak
125 Itziar Markiegi Oiza Actividades
129 Paulina Mellado Activities
133 Eriz Moreno
137 Mara Ona
141 Myriam P I
145 Pula Prieto Fernndez De Velasco
149 Javier Rodrguez Prez-Curiel
153 Saskia Rodrguez
157 Amaia Salazar
161 Beatriz Snchez
165 Josune Urrutia Asua
AURKEZPENA
PRESENTACIN
PRESENTATION
Ate Irekien jardunaldiak eta BilbaoArte Fundazioan abenduan zehar ematen
diren gainerako ekintzek ziurrenik urtean zehar garatu den lanaren amaiera
fidagarri bat adieraziko dute. Eta zalantzarik gabe, esku artean daukazun
katalogo honek geure 2017. urtea osatu duten pertsona, ekintza eta egoera
multzo horren berri eman dezake. Honako orriak laburpen gisa gainbegira-
tuz, nabari egiten da BilbaoArteren funtsa eratzen duen izaera, hots, Bilbo-
ko Udalak mantendu eta bultzatzen duen sorkuntza plastikoarekiko apustu
konprometitua.

1999. urtean sortua, mende baten amaieraz gain milurtekoaren agurra


ere markatuz, BilbaoArte Fundazioak arte-komunitate eta hiritarrentzako
zerbitzua eskaintzeko duen borondatea finkatuz joan da. Bertako ekintzen
oihartzuna eta bertatik pasatu diren eta pasatzen jarraitzen duten artis-
ten ibilbideak gure aurretik doaz eta gure berri ematen dute. Baina zer da
BilbaoArte eta zeintzuk dira bere eginkizunak? Onartu dezagun honako
premisa nagusia: ezer ezin dela geldirik betirako egon, are gutxiago arte
garaikidearen sorkuntzara bideratzen den espazio baten kasuan. Beraz,
BilbaoArte Fundazioaren errealitatea etengabeko bilakaeran, hazkuntzan
eta bere inguruko errealitatearekiko moldaketan ari izatean oinarritzen
gara. Arte sorkuntzan diharduten pertsonek mantentzen duten errealitatea,
alegia.

Etengabeko eraldaketa eta kultura zein artearekiko eskaeren aurreko za-


baltze prozesu honetan, BilbaoArte Fundazioa bi esku-hartze mailetan an-
tolatuta dago. Lehena, barnekoa, arte sorkuntzari eta produkzioari dago-
kio; berrogei inguru artista bekadunek eta berrehun bat erabiltzailek euren
proiektuak garatu eta gauzatzen dituzten estudio eta lantegietan.

Bigarrena, kanpoaldekoa, ikusleari bideratuta da. Bere funtsa hiriari lan ho-
nen emaitza gerturatzea da, ekintza, ziklo, hitzaldi eta mintegiek osatzen
duten glosario baten barruan. Zentzu honetan, bien arteko elkartze horrek
BilbaoArtek adierazitakoa mantentzen du. Eta adierazten duen hori ere to-
paleku bat da, bertan urtero garatzen diren dozenaka proposamenek era-
kundean integratutako profesionalen lanari zentzua ematen diotelarik. Aur-
kezpen honen jarraian dauden orrialdeetan 2017 urtean zehar BilbaoArtek
barne izan dituen ekintza guztien berri ematen da. Geroago zehazki ikusi-
ko dugun guztia hemen azaltzeko intentziorik ez badugu ere, urte honek
ekintza interesgarri eta nabarmenez beteriko oroigarri bikaina sortu duela
esan dezakegu. Hauen bitartez, hain beharrezkoa, aberasgarria eta eraba-
kitzailea den arte sorkuntza eta kultura-sektorea babesten lagundu baldin
badugu, gure helburua lortu dugula esan dezakegu. Eta hainbat motatako
dozenaka ekimen hauen bitartez egina dugu.

Bilboko Udala ez da Fundazioari laguntzen dion bakarra eta. Bizkaiko Foru


Aldundia eta BBK Fundazioa ere erabakigarriak dira. Era berean garrantzi
tsuak dira Bilboko Institut Franais, Protugalgo Enbaxada Madrilen edo Ko-
reako Kultura Zentroarekin izandako nazioarteko kolaborazioak, baita bes-
te dozenaka ekimen pribatu eta erakundeekin izandako elkarlanak. Euren
laguntzaz, kultura eta artea hiri honen giro musikala bihurtuz, BilbaoArtek
gero eta hiri bizigarriago, adeitsuago eta solidarioagoa egiteko konpromi-
sua du.

Hori da gure helburua

Nekane Alonso
Bilboko Udaleko Kultura Zinegotzia

13
Probablemente la jornada de Puertas Abiertas y todo el conjunto de activi-
dades que surgen a lo largo del mes de diciembre en la Fundacin BilbaoAr-
te signifiquen un fidedigno colofn a la actividad desarrollada durante todo
un ao. Y sin duda, este catlogo que ahora tiene en sus manos puede dar
noticia del conjunto de personas, actividades y circunstancias que jalonaron
lo que ha sido 2017. Al repasar sus pginas, de manera sintetizada, se puede
advertir la naturaleza que conforma la esencia de BilbaoArte, una apuesta
comprometida con la creacin plstica e impulsada y sostenida por el Ayun-
tamiento de Bilbao.

Fundada en 1999, en el final de un siglo que tambin jalon la despedida


de un milenio, la Fundacin BilbaoArte ha ido consolidando su voluntad de
servicio a la comunidad artstica y a la ciudadana. El eco de sus actividades
y la trayectoria de las y los artistas que han pasado y siguen pasando por
sus instalaciones nos preceden y nos anuncian, pero qu es BilbaoArte y
cules son sus funciones? Asumiremos la premisa principal de que nada
debe ser esttico, y mucho menos un espacio dedicado a la creacin artstica
contempornea. En consecuencia, partimos de que la realidad de la Funda-
cin BilbaoArte permanece en constante proceso de evolucin, crecimiento
y adecuacin a la realidad a la que pertenece. Una realidad sostenida por el
conjunto de personas dedicadas a la creacin artstica.

En ese proceso de transformacin permanente y de apertura a las deman-


das artsticas y culturales, la Fundacin BilbaoArte se articula sobre dos ni-
veles de intervencin. Uno, interno, pertenece a la creacin artstica, a la
produccin; a los estudios y talleres en donde cerca de cuarenta artistas
becados y dos centenares de usuarios desarrollan y ejecutan sus proyectos.

Otro, externo, que mira hacia el pblico. Su fundamento es acercar a la ciu-


dad el fruto de ese trabajo en medio de un glosario de actividades, ciclos,
conferencias y seminarios. En ese sentido, el encuentro entre ambos sos-
tiene lo que BilbaoArte representa. Y ese "lo que representa" es tambin
un espacio de encuentro en el que cada ao decenas de propuestas hacen
posible y dan sentido al trabajo de las y los profesionales integrados en esta
institucin. En las pginas que continan a esta presentacin se da cumpli-
da noticia de todas y cada una de las acciones que ha hecho BilbaoArte a lo
largo de 2017. Un ao del que, por no agotar lo que luego puede verse con
ms detalle, diremos que ha labrado un gran recuerdo lleno de sugestivas
y notables acciones. Si con ellas se ha contribuido a atender un sector tan
necesario, enriquecedor y decisivo como el de la creacin artstica y la cul-
tura, habremos conseguido nuestro objetivo. Y lo habremos hecho con la
inestimable ayuda de decenas de iniciativas de toda ndole.

Porque el Ayuntamiento de Bilbao no est solo en este apoyo a la Fundacin.


La Diputacin Foral de Bizkaia y la Fundacin BBK resultan tambin deter-
minantes. Como importantes son las colaboraciones internacionales como
las que representa el Institut Franais de Bilbao, la Embajada de Portugal de
Madrid, el Centro Cultural Coreano y las decenas de iniciativas privadas e
instituciones con las que BilbaoArte ha colaborado en su deseo de convertir
la cultura y el arte en la msica de fondo de una ciudad que da a da se com-
promete a hacerla ms habitable, ms amable, ms solidaria.

Ese es nuestro objetivo

Nekane Alonso
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao

15
BilbaoArte Foundations Open House day, together with the activities taking
place at the space throughout December, are bound to mark the culmina-
tion of the work done during an entire year. Certainly, the catalogue that you
hold in your hands gives an account of the people, events and circumstances
that have marked 2017.

By leafing through its pages, one catches a glimpse of the nature that makes
up BilbaoArtes essencea commitment with artistic creation, with the sup-
port and encouragement of Bilbao City Council. Founded in 1999, at the end
of a century that also bid a millennium farewell, BilbaoArte Foundation has
firmly established its intention to serve artists and citizens alike. We are
preceded and represented by the echo of its activities and by the careers
of the artists who have worked and are still working at its facilities. What is
BilbaoArte, though, and which functions does it perform?

We shall assume the main premise that nothing must be static, much less a
space devoted to the creation of contemporary art. Thus, we part from the
principle that BilbaoArte Fundations life remains a process of constant evo-
lution, growth and adaptation to its reality. A reality sustained by a group of
people devoted to artistic creation.

In this process of continuous transformation and openness towards artistic


and cultural demand, BilbaoArte Foundation is articulated on two levels of
action: An internal level, which belongs to artistic creation itself, that is, pro-
duction; the studios and workshops where about forty scholarship-holding
artists and approximately two hundred users develop and carry out their
projects. On the other hand, there is the external level, that which looks out-
ward to the public. Its main goal is to bring the outcome of all this work
closer to the city through a glossary of activities, event seasons, conferences
and seminars.

In that sense, the encounter between both of them supports that which Bil-
baoArte represents. That is to say, a meeting space in which the work of this
institutions professional staff is made possible and meaninful by dozens of
proposals every year.

In the pages that follow this introduction, plenty of information is provided


about each and every event that BilbaoArte has held during 2017. A year
that can be said to have cultivated a memory full of suggestive and notable
activities. If we have managed to support such a necessary, enriching and
decisive sector as art and culture, we will have achieved our goal. And we will
have done so with a myriad initiatives invaluable help.

For Bilbao City Council does not stand alone in its support of this Founda-
tion. The Provincial Council of Bizkaia and the BBK Foundation are also de-
cisive institutions, as well as international collaborations such as those with
the Institut Franais of Bilbao, the Portuguese Embassy in Madrid, the Ko-
rean Cultural Center, and the numerous private initiatives and institutions
with which BilbaoArte has collaborated towards transforming culture and
art into a sort of background music for a city that the foundation is comitted
to making more livable, friendly and supportive every day.

That is our goal

Nekane Alonso
Councilor of Culture of Bilbao's Council

17
BEKADUN ARTISTAK
ARTISTAS BECADOS
GRANTED ARTISTS
Diego Aldasoro
Soria, 1975
definitioestnegatio.blogspot.com.es

In medias res is one part of the wide


and kaleidoscopic project theoreti-
cally developed during this last year,
In medias res es una parte del amplio which has formally started to unfold
y caleidoscpico proyecto desarro- in the six month that this schol-
llado tericamente a lo largo de este arship has lasted. It started from
In medias res azken urtean teorikoki, ltimo ao y empezado a desplegar photography and video. One of the
eta azken sei hilabetetan formalki, formalmente en los seis meses de main goals that were set was setting
garatutako proiektu zabal eta ka- esta beca. Partiendo de la fotografa up a multidisciplinary installation,
leidoskopiko baten zati bat da. Bi- y el vdeo, realizar una instalacin and he has concentered most of his
deoa eta argazkilaritzatik abiatzen multidisciplinar era uno de los obje- time there. If you wish to get further
zen. Diziplina anitzeko instalazio bat tivos que se haba propuesto. Y ah information about his work and the
garatzea zen proposatutako helbu- ha concentrado la mayor parte del process that has been carried out,
ruetako bat. Eta horretan bildu du tiempo. Si se quiere ampliar la infor- you can check the BilbaoArte web-
denbora gehiengoa. Bere lanaren macin sobre su trabajo y el proceso site, in addition to the blog he has
ikuspuntu zabalago bat jaso nahi llevado a cabo se puede consultar la specifically created as a logbook
bada BilbaoArteko webgunea kon web de BilbaoArte, as como el blog and a journal. Definitio est negation
tsultatu daiteke, bereziki egunkari que ha creado especficamente a is another part of the project that is
moduan sortu duen blogarekin ba- modo cuaderno de bitcora. independent and at the same time
tera. Definitio est negatio proiektua- Definitio est negatio es otra parte del it is integrated in the installation,
ren beste zati bat da, independentea proyecto, independiente y a la vez providing a contextualization for the
baina aldi berean instalazioa osatu integrada en la instalacin, que sir- work. It is an atlas-map for images
eta era berean hau testuinguruan ve, a su vez, de contextualizacin de with some guiding texts. Some of
jartzen duena. Irudien mapa-atlas la misma. Es un mapa-atlas de im- concepts around which the research
bat da, testu-gida batzuekin. Hila- genes con algn texto-gua. Algunos is made are: memory, imagination,
bete hauetan egindako ikerketa ho- de los conceptos sobre los que gira and dreams. Rurality, exodus, and
nako kontzeptuen inguruan eratzen la investigacin realizada son los abandonment. Cultivating, culture,
da: oroimena, irudimena, ametsak. siguientes: memoria, imaginacin, and barbarism. Self-ethnography,
Landa-tasuna, exodoa, abandonua. sueos. Ruralidad, xodo, abando- landscape, and seismography. Ru-
Landu, kultura, basakeria. Auto-et- no. Cultivar, cultura, barbarie. Au- ins, rescue, and archive. Happy
nografia, paisaia, sismo-grafia. to-etnografa, paisaje, sismografa. hopelessness, surviving, and re-sig-
Hondakinak, erreskatea, artxiboa. Ruinas, rescate, archivo. Feliz deses- nificance. Image dialectics, redemp-
Etsipen alaia, biziraupena, esanahi peranza, supervivencia, re-significa- tion, and profane illumination.
berria. Irudi dialektikoa, erospena, cin. Imagen dialctica, redencin,
argiztapen profanoa. iluminacin profana.
Diego Aldasoro holds a BA in Phi-
losophy. He has recently studied a
Diego Aldasoro Filosofian lizen Diego Aldasoro es licenciado en ACTP masters degree (with pho-
tziatua da. Berriki ACTP masterra Filosofa. Recientemente ha realiza- tography as the field of expertise
burutu du (argazkilaritzan eta mu- do el Mster ACTP (especialidad en and image in movement as the line
gimenduan dagoen irudiaren iker- fotografa y lnea de investigacin of research). Self-taught until 2013,
ketan espezializatua). 2013. urtera en imagen en movimiento). Auto- the year in which he starts taking
arte autodidakta, ordutik hainbat didacta hasta el 2013, fecha en que courses, seminars and workshops
ikastaro, mintegi eta tailerretan comienza a realizar cursos, semina- and is paid by his job. He has carried
parte-hartu du. Besteak beste Una rios y talleres a destajo. Ha realiza- out several exhibitions: Una tarda
tarda eterna destiu entre mars, do varias exposiciones: Una tarda eterna destiu entre mars, Nostalgia
Nostalgia y desarraigo eta Calado eterna destiu entre mars, Nostalgia y desarraigo, and Calado de races,
de races erakusketak burutu ditu. y desarraigo y Calado de races, en- among others; he got an accordi-
Edo! Argitaletxearen bitartez Uda- tre otras. Tiene el librito (formato on-format booklet published under
ko arrats eternala liburua argitaratu acorden - mini exposicin) Udako the title Udako arrats eternala, pub-
zuen (akordeoi formatua/erakuske- arrats eternala, publicado por la lished by Edo! Publishing house, as
ta txikia) eta gaur egun beste ar- editorial Edo!, as como otro libro well as another photography book
gazki liburu bat bidean dauka: So- de fotografa en camino, Cartogra- that is on the way: Cartografa de los
riako aldundiak argitaratuko duen fa de los recuerdos, a editar por la recuerdos, which will be published
Cartografa de los recuerdos. Diputacin de Soria. by Diputacin de Soria.

21
Mara Altuna Lizarraga
Zizurkil, 1988
marialtunalizarraga.com

The Narrative Cartography project


El proyecto Narrativas cartogrficas se focuses on the artistic production
Narratiba Kartografikoak proiektua centra en la produccin artstica de of participatory mechanisms whose
artista liburuekin oinarritutako de- artefactos participativos a partir de starting point is based on the artists
riben bitartez hasitako parte-hartze las derivas ya comenzadas en base a books. Mobile, touch, portable, inter-
artefaktuen arte produkzioan ardaz- los libros de artista. Laboratorios m- active, ludic, aesthetic, intimate, or
ten da. Plastikoki esperimentatzeko viles, tctiles, porttiles, interactivos, public laboratories in which you can
ukimen-laborategi mugikor, era- ldicos, estticos, ntimos o pblicos, experiment in a plastic way, having
mangarri, interaktibo, ludiko, esteti- en los que experimentar plstica- as a common thread the everyday
ko, barneko edo publikoak, egunero- mente, teniendo como eje central experiences and their artistic-educa-
kotasunean bizitako esperientzia eta las experiencias cotidianas vividas tional value.
hauen arte balio hezigarria ardatz y su valor artstico-educativo. Cabe The experimental and creative na-
nagusi bezala edukita. destacar el carcter experimental ture of these mechanisms is remark-
Aipagarria da artefaktu hauek ins y creativo de estos artefactos como able. Due to the value of the proper
trumentu estetiko moduan duten instrumento esttico en cuanto al artistic production, the art works are
izaera esperimental eta sortzailea, valor de la misma produccin artsti- suggested as triggering prints of the
arte-produkzio beraren balioari da- ca. Por lo que se proponen las piezas process so that they create a change
gokionez. Horrela, pieza ezberdinak como desencadenantes de huellas throughout the knowledge and the
prozesuaren aztarna sortzaile bezala del proceso para que se d un cam- physical spaces, having as a refer-
proposatzen dira, zeharkatutako ja- bio en los saberes y espacios fsicos ence the idea of the aesthetic act of
kintza eta espazio fisikoetan aldaketa atravesados, partiendo de la idea de Francesco Carieris line (2002).
bat eman dadin, Francesco Careriren acto esttico del caminar de Fran- The different contexts that have
ibileraren ekintza estetikoaren ideia- cesco Careri (2002). Han sido claves been experienced during the crea-
tik abiatuta (2002). los diferentes contextos que se han tion process are key to her work: the
Sormen prozesuan bizi izan diren habitado en el proceso de creacin, workshop space and the everyday
testuinguruak oinarrizkoak izan dira, el del taller y el trabajo diario en el work done in it, as well as the creat-
tailerra eta bertan eginiko egunero- mismo, as como las interrelaciones ed interrelations during the creation
ko lana, baita sormen prozesuetan creadas en los procesos de creacin. processes. I have got closer to the
sortu diren interrelazioak ere. Espe- Acercndome a los aspectos ms tc- more tactile and poetic aspects of
rientzien ukimen-alderdi eta poetika tiles y poticos de las experiencias, a experience, by way of map for knowl-
alderdietara gerturatuz, sortzen di- modo de mapa de los conocimientos edge that has been generated.
ren ezagutza mapa moduan. generados. La magia del azar y el The magic of the random and the
Seriean errepikatzen den proze- error del proceso de repetecin en error of the serial repetition put me
suaren zoria eta akatsaren magiak serie, me acerca a la sorpresa y al closer to surprise and change. Ce-
ustekabekora eta aldaketara gertu- cambio. La cermica es el material ramic is the material that, due to its
ratzen nau. Zeramika, bere ezauga que, gracias a sus cualidades, hace qualities, makes it possible to artic-
rriei esker, materialaren hauskorta- posible articular el contraste entre la ulate the contrast between the fra-
suna eta euskarrietan gehitzen diren fragilidad del material y la persisten- gility of the material and the retinal
irudien erretina iraunkortasunaren cia retiniana de las imgenes incor- persistence of the images that have
arteko kontrastea artikulatzea ahal- poradas a los soportes. been incorporated into the brackets.
bidetzen duen materiala da.

Mara Altuna Lizarraga es licencia- Mara Altuna Lizarraga holds a BA


Mara Altuna Lizarraga Arte Ede- da en Bellas Artes y ha cursado el in Fine Arts and has also studied a
rretan lizentziatua da eta Arte Iker- mster de Investigacin y Creacin masters degree in Research and
keta eta Sorkuntza masterra eta en Arte y el mster de Formacin del Creativity in Art, as well as en Educa-
Irakasle Formakuntza masterra profesorado en la EHU/UPV, donde tion Masters Degree at the universi-
burutu ditu EHUan. Bertan, gaur actualmente realiza la tesis dentro ty of the Basque Country, where she
egun, Arte Garaikide Ikerketa dok- del Programa de Doctorado en In- is currently writing her doctoral the-
toretza programan tesia garatzen vestigacin de Arte Contemporneo. sis at the Contemporary Art Research
ari da. Bere lana estatuan nahiz na- Su trabajo ha podido verse tanto en PhD Program. Her work has been
zioarteko taldekako erakusketetan exposiciones colectivas a nivel nacio- shown nationally and internationally
erakutsi da, bakarkakoetan bezala. nal e internacional, as como en indi- at collective exhibitions, as well as at
Hainbat ekitaldi eta argitalpenetan viduales. Tambien ha participado en individual ones. She has collaborated
parte-hartu du. diferentes eventos y publicaciones. in different events and publications

25
26 27
Bego Antn
Bilbao, 1983
begoanton.com

Haiek Danak Sorginak 300 urtetan ze- Haiek Danak Sorginak (Todas Ellas Haiek Danak Sorginak (All of Them Witch-
har Euskal Herrian eman zen sorgin Brujas) es una recreacin visual de la es) is a visual creation about the witch-
ehizaren inguruko birsorkuntza bi- caza de brujas en el Pas Vasco du- hunt that took place in the Basque
suala da. Seguruenik ez zen ukendu rante un periodo de 300 aos. Segu- Country during a 300 year-long pe-
magiko ez erratz hegalaririk egon; ramente no hubo unguento mgico riod. There were probably no magic
ez zen jantzitako aporik ez akela ni escobas voladoras; no existieron ointments or flying brooms; dressed-
rreetara joateko katu bilakatzen zi- los sapos vestidos ni mujeres que up toads did not exist, and neither did
ren emakumerik izan. Eta hala ere, se convertan en gato para volar a the women that turned into cats so
inkisidoreek tortura eta mehatxu- los aquelarres. Y sin embargo, este that they could fly above the witches'
pean aitorrarazten zituztenean hau es el mundo que las brujas descri- Sabbath. Yet, this is the world that the
da sorginek deskribatzen zuten bieron a los inquisidores cuando las so called witches described to inquis-
mundua. Sorgin ehiza Euskal Herrian hacan confesar mediante tortura y itors as they were being threatened
landare eta fruitu basatien biltzaile amenazas. La caza de brujas arran- and tortured. The witch-hunt started
eta hauen ezaugarri sendagarrien ja- c en el Pas Vasco por la existencia in the Basque Country because there
kintzan adituak ziren emakumeenga- de mujeres recolectoras y expertas were women who picked medicinal
tik hasi zen. Beraz, sendalariak ziren. en las propiedades curativas de di- plants and had a great knowledge on
Baita emaginak ere, eta batzuetan, ferentes plantas y frutos silvestres. their healing properties and the wild
igarleak. Eta ezaugarri guzti hauen- Eran, por tanto, curanderas. Tam- fruits. They were healers as well as
gatik euren bizilagunen biktima iza- bin matronas y, a veces, adivinas. Y midwives and, sometimes even seers.
ten bukatu zuten, hauetan aurkitu por todas estas cualidades acabaron Due to all these characteristics, they
baitzituzten bizi zituzten gaitz fisiko siendo vctimas de sus vecinos, que ended up being victims of their own
eta moralei erantzunak. Elizarentza- encontraron en ellas la explicacin neighbors, who found in them an ex-
ko mehatxu bat ziren, bere sinesmen de sus males fsicos y morales. Eran planation for their own physical and
sistema arriskuan ikusita hauek suta- una amenaza para la Iglesia, que vi moral sicknesses. They were a threat
ra bidaliaz erantzun zuelarik. Ez ziren peligrar su sistema de creencias y to the Church, which realized that
inoiz Akelarre edo ukendu magikoen contest envindolas a la hoguera. its belief-system could be in danger
existentziaren probarik aurkitu eta Nunca se encontraron pruebas de la and responded by putting witches at
sorginen bolada gutxitzen joan zen existencia de aquelarres o unguen- the stake. Evidence on the existence
desagertu arte, Isiltasunaren Au- tos mgicos y la ola de brujas dismi- of witches' Sabbath or magical oint-
toaren ondoren hauetaz hitz-egiteari nuy hasta desaparecer cuando se ments has never been found, and the
utzi zitzaionean. dej de hablar de ellas tras el Auto witch wave decreased until it disap-
de Silencio. peared when people stopped talking
about them after the Auto de Silencio.
Bego Antn EHUn kazetaritza ikasi
zuen eta argazki dokumentalean es- Bego Antn estudi periodismo en
pezializatu zen Bartzelonan. Haren la Universidad de Pas Vasco y se es- Bego Antn studied journalism at
lan fotografikoak giza portaera aletu pecializ en fotografa documental the UPV/EHU and specialised in doc-
nahi du eta, era berean, natur mun- en Barcelona. Su trabajo fotogr- umentary photography in Barcelona.
duarekin dugun inplikazio psikolo- fico disecciona el comportamiento Her photographic work dissects hu-
giko eta moralari buruzko gogoeta humano y reflexiona sobre nuestra man behaviour and reflects on our
egin. Halaber, interes berezia jartzen implicacin psicolgica y moral con psychological and moral involvement
du lantalde txikietan, egia, errealitate el mundo natural. Tambin muestra with the natural world. She also shows
edo fantasiaren gisako kontzeptuei particular inters por pequeos gru- a particular interest in small groups
buruz lan egiteko. Haren lana ospe pos para trabajar sobre conceptos working on concepts such as truth,
handiko argitalpenetan kaleratu da, como la verdad, la realidad o la fan- reality or fantasy. Her work has been
hala nola NYTko Lens Blog-en, Na- tasa. Su obra ha sido publicada en published in Lens Blog of NYT, Na-
tional Geographic, Le Monde, CNN Lens Blog del NYT, National Geogra- tional Geographic, Le Monde, CNN
Photos eta The British Journal of Pho- phic, Le Monde, CNN Photos y The Photos and The British Journal of Pho-
tography-n; orobat, erakusketak egin British Journal of Photography entre tography among others, exhibiting in
ditu Espainian, New Yorken, Washing- otros, exponiendo en Espaa, Nueva Spain, New York, Washington, Switzer-
ton-en, Suitzan edo Alemanian. Be- York, Washington, Suiza o Alemania. land and Germany. She has received
kak lortu ditu hainbat erakundetan: Ha sido becada por Vegap, Spain scholarships from Vegap, Spain USA
Vegap, Spain USA Foundation, Norve- USA Foundation, EEA Grants de la Foundation, EEA Grants of the Norwe-
giak Madrilen duen enbaxadaren EEA embajada Noruega en Madrid, la gian Embassy in Madrid, the Regional
Grants, Bizkaiko Foru Aldundia eta Diputacin Foral de Bizkaia y El Ins- Government of Bizkaia and the Etxe-
Etxepare Euskal Institutua. tituto Vasco Etxepare. pare Basque Institute.

29
Nerea Apodaka
Llodio, 1992
nereapodaka.com

A z a r a z a: eskulturatik, totema A z a r a z a: desde la escultura, el


eta bere zero maila fetitxea. Giza ttem y su grado cero el fetiche. A z a r a z a: from sculpture, totem
funtzionamenduaren ezkutuko me- Una investigacin en torno a la im- and its zero degree fetish. A research
kanismo batzuen garrantziaren in- portancia de ciertos mecanismos on the importance of certain hidden
guruko ikerketa. Kultura eta espazio ocultos de funcionamiento humano. mechanisms of the human func-
inkontzientetatik eginiko erabilera Un trabajo con cuerpos objetuales tioning. A work with object-bodies
eta esanahi anitzak eduki ditzake- y sus proyecciones que podran te- and their projections, which could
ten gorputz objektualak eta hauen ner diversos usos y significados con be used in different ways and have
proiekzioekin eginiko lan bat, argi- asociaciones que se realizan desde a meaning linked to unconscious
tu gabe eusten eta ilunpean irau- lugares culturales inconscientes, cultural places, from mechanisms of
ten duten erakarpen eta sedukzio desde mecanismos de atraccin y attraction and seduction that refuse
mekanismoetatik. seduccin que se resisten a ser des- to be revealed and keep themselves
A z a r a z a irudi kontzeptua bezala, velados y permanecen ocultos. hidden.
ez da soilik hitz eta irudien ekintza Como el concepto imagen a z a r a The image-concept A z a r a z a does
ludikoak eragiten duen lilura, sin- z a, que no slo parte de la fascina- not only come from the fascination
taxiaren hutsaren joko hutsa edo cin que provoca entregarse a la of jumping into the ludic action of
zorrotza eta batzuetan zoragarria accin ldica de las palabras e im- words and images, into the pure
den zentzugabekeria fonetiko ba- genes, al puro juego del vaco de la game of emptiness of syntax, or into
tean sortzen den semantikaren sintaxis o al mero acto de exprimir la the simple act of squeezing the se-
ustiatzearen ekintza soila ekite- semntica que se origina en una es- mantics that originates in the strict
tik abiatzen. Erakarpen hau ez da tricta y a veces maravillosa sinrazn and sometimes wonderful phonetic
soilik agudeziaren asmamenaren fontica. Esta seduccin no se basa nonsense. This seduction is not only
adierazpen bisual edo epidemikoe- solamente en las manifestaciones based on the visual or superficial
tan oinarritzen, Nereak Artearen bi- visuales o epidrmicas del ingenio expressions of the wit of acuteness,
detik lantzen duen argitaratzearen de la agudeza, sino en la resistencia but on the resistance of the non-hid-
erresistentzian baizik. Bizitzaren al desocultamiento que Nerea tra- ing that Nerea analyzes from Art,
kontzientzia primitiboaren moduko baja desde el arte, desde la indaga- from the investigation of attraction
zerbaiten inguruko erakarpenaren cin en la atraccin hacia algo como towards something as the primitive
hausnarketatik. la conciencia primitiva de la vida. conscience of life.

Nerea Apodaka Arte ikaskete- Nerea Apodakaes graduada en Nerea Apodaka graduated in Art
tan graduatua da Euskal Herriko Arte por la Universidad del Pas from the University of the Basque
Unibertisatean eta RUFAn (Rome Vasco y la RUFA (Rome University Country and Rome University of
University of Fine Arts) eta Euskal of Fine Arts) y mster en Investi- Fine Arts. She also holds a masters
Herriko Unibertisateko Ikerketa eta gacin y creacin en Arte por la degree in Research and Creativi-
Sorkuntza masterra burutu du. Bere Universidad del Pas Vasco. Com- ty in Art from the University of the
ikasketa eta arte praktika Bilboko pagina sus estudios y su prctica Basque Country. She combines her
Box Arten burutzen dituen pintu- artstica con la labor de monitora studies and artistic practice with her
ra eta eskulan monitore lanekin de pintura y manualidades en Box job as a painting and crafts instruc-
uztartzen ditu. Bere erakusketen Art (Bilbao). Entre sus exposicio- tor in Box Art (Bilbao). Among her
artean Erromako SET eta Lanificio nes destaca la participacin en exhibitions, we could highlight her
159 edo Bilboko Bizkaia Aretoa, elSET, enLanificio 159(Roma), Bi- participation in SET and Lanificio 159
Zwap eta Nuka Espazioan burutu- zkaia Aretoa, ZWAPy Espacio Nuka (Rome), or in Bizkaia Aretoa, Zwap
takoak dira nabarmenenak. 2013. (Bilbao). En el ao 2013 particip and Espacio Nuka (Bilbao). In 2013,
urtean Arte imposible de etiquetar en la exposicin itineranteArte im- she took part in the itinerant expo-
erakusketa ibiltarian parte-hartu posible de etiquetar en:BilbaoAr- sition Arte imposible de etiquetar
zuen: Bilbao Arte, Sala EFTI (Madril), te, Sala EFTI (Madrid), Escenario in Bilbao Arte, EFTI Room (Madrid),
Escenario Santander eta Sala SETBA Santander,y en laSala SETBA(Bar- Escenario Santander, and in the Sala
(Bartzelona). Arte colgante edo Ar- celona). Tambin ha participado SETBA Room (Barcelona). She has
teshop moduko programetan ere en programas comoArte colgan- also participated in programs such
parte-hartu du (hiru aldiz jarraian teoArteshop (durante tres aos as Arte colgante or Arteshop (during
azken honetan). consecutivos). three consecutive years)

33
Paula Bauelos
Logroo, 1987

Proiektu hau Kretar izeneko Continuacin natural de una pieza au- This project emerges as a natural
ikus-entzunezko aurreko pieza baten diovisual anterior llamada Kretar, esta continuation of a previous audio-
jarraipen natural gisa sortu da eta obra nace con la intencin de crear un visual piece called Kretar and is
haren asmoa da gizakiari, bizitza- espacio de reflexin sobre el ser hu- born with the intention of creating
ri eta heriotzari buruzko gogoeta mano, la vida y la muerte a travs de a space for reflection on the human
eremua sortzea naturaren, ederta- la naturaleza, su belleza y su simbo- being, life and death through na-
sunaren eta sinbologiaren bidez, loga, uniendo todos estos elementos ture, its beauty and symbolism, unit-
elementu horiek guztiak bilduz gure para retrotraernos a lo ms primario ing all these elements to go back
izaeraren eta ingurunearen oinarriz- de nuestro ser y nuestro entorno, to the most primary aspects of our
koenera biltzeko, gure muina lortzen para intentar captar nuestra esencia being and our environment, to try
ahalegintzeko trantsizioaren azken a travs de los ltimos momentos de to capture our essence through the
uneen bidez. Genus azken bidea da, transicin. Genus es el ltimo camino, last moments of transition. Genus is
hausnartzeko baina batik bat senti- un camino para la reflexin, pero so- the last path, a path for reflection
menduak azaltzeko azken bidea. bre todo para los sentimientos. but above all, for feelings.

Paula Bauelos EHUn Ikus-entzu- Paula Bauelos estudi Comunica- Paula Bauelos studied Audiovi-
nezkoen Komunikazioa ikasi zuen, cin Audiovisual en la UPV, especia- sual Communication at the UPV,
ondoren zinearen, telebistaren eta lizndose despus en Produccin specialising in Film Production, TV
ikuskizunen ekoizpenean espezializa- de cine, TV y Espectculos en el CEV and Shows, at the CEV in Madrid.
tuz Madrilgo CEVn. 2013an Nouvelle en Madrid. En 2013 forma junto a In 2013, she formed the Nouvelle
Basque kolektiboa osatu zuen, na otros tres artistas el colectivo Nou- Basque collective focused on explo-
rratiba berriak eta ikus-entzunezko velle Basque, centrado en explorar ring new narratives and audiovisual
molde berriak esploratzeko. Garai nuevas narrativas y formas audio- forms. Now is when she began to
horretan bere piezak sortzen hasi zen, visuales. En esta poca, comienza create her own pieces, taking ad-
ikus-entzunezkoen munduko postu a crear sus propias piezas, apro- vantage of her knowledge in the
desberdinetan lortutako ezagupenak vechando sus conocimientos en different positions in the audiovisu-
baliatuz. Besteen mezuak berrinter- los diferentes puestos del mundo al world. She begins reinterpreting
pretatzen hasi zen bideokliparen bi- audiovisual. Empieza reinterpre- foreign messages through video
dez; bitarteko horrek erabateko sor- tando mensajes ajenos a travs del clips, a medium that gives her to-
kuntza askatasuna eman zion. 2015an videoclip, medio que le proporciona tal creative freedom. In 2015, she
aurrerapauso bat gehiago eman una libertad creativa total. En 2015 took a more creative step forward,
zuen sorkuntzaren aldetik eta Kretar da un paso ms y surgen las piezas and the video art pieces Kretar and
eta Itinere bideoartearen piezak sor- de videoarte Kretar e Itinere, la pri- Itinere, the first piece of the Fronte-
tu zituen. Itinere Frontera Imaginaria mera pieza del proyecto Frontera ra Imaginaria project, a night-time
proiektuaren lehenengo pieza da, Imaginaria, un roadtrip nocturno road trip with no apparent end and
gaueko roadtrip bat, amaierarik gabe- sin final aparente y de atmsfera a heavy atmosphere. She addresses
koa eta giro astunekoa. Lan horretan pesada. En l aborda una temtica a constant theme throughout her
behin eta berriz errepikatzen den gai constante en su obra, como son las work, such as the relationship of a
bat azaltzen da: bikote harremanak relaciones de pareja y el papel de la couple and the role of the woman in
eta horietan emakumezkoek duten mujer en ella as como la liberacin it, as well as personal liberation and
zeregina, bai liberazio pertsonala eta personal y la bsqueda del yo cons- the pursuit of constant ego. Kretar
nitasunaren bilaketa ere. Kretar eder- tante. Kretar es un ejercicio narrati- is a narrative exercise of beauty,
tasun, sentsibilitate eta garbitasuneko vo de belleza, sensibilidad y limpie- sensibility and cleanliness, where
ariketa narratiboa da; bertan irudiaren za, donde la potencia de la imagen the power of image and feelings fills
eta sentimenduen indarrak dena y los sentimientos lo inunda todo. everything, an opportunity to reflect
hartzen du. Gizakiaren gain haus- Una oportunidad de reflexionar so- on the pure being. She won the Na-
nartzeko aukera bikaina da. Bideoar- bre el ser en estado puro. Obtiene tional Video Art Award in Valencia
tearen Nazio Saria eskuratu zuen el premio Nacional de Videoarte en Crea 2015 and has been part of diffe-
Valencia Crea 2015 ekimenean eta Valencia Crea 2015 y forma parte rent video art festivals in Europe and
bideoartearen zenbait jaialditan izan de diferentes festivales de videoar- Latin America. She is currently wor-
da Europan eta Latinoamerikan. Gaur te por Europa y Latinoamrica. Ac- king in La ventana indiscreta, Looking
egun La ventana indiscreta, Looking for tualmente trabaja en La ventana for the Bechdel Film, an award-win-
the Bechdel Film ari da lanean; egitas- indiscreta, Looking for the Bechdel ning project in the XXXII Muestra de
mo hori irabazlea izan zen Errioxako Film, proyecto ganador en la XXXII Arte Joven de la Rioja [32nd Edition
Gazte Artearen XXXII. erakusketan. Muestra de Arte Joven de la Rioja. of the Young Art Show of La Rioja].

37
Maria Benito
Durango, 1992

Sprechgesang abestu eta hitz-egite- Sprechgesang es un trmino musi- Sprechgesang is a musical term used
aren artean aurkitzen den teknika cal que se emplea para referirse a to refer to a vocal technique that sit-
bokal bati igortzen dion termino una tcnica vocal que se encuentra uates between singing and talking.
musikala da. Hitz egiteko eta idaz- entre cantar y hablar. Se analizan The limits between the moment of
teko momentuaren arteko mugak los lmites entre el momento de speaking and writing are analyzed.
aztertzen dira. Hitzaren musikalta- hablar y de escribir. Se busca la mu- The musicality of the word and the
suna eta poesiarako forma berriak sicalidad de la palabra y las nuevas new poetry forms are sought. A
bilatzen dira. Hitzarentzat forma formas para la poesa. Se necesita physical form for the word is need-
fisiko bat behar da. Negarra ele- una forma fsica para la palabra. ed. The cry as the plastic element.
mentu plastiko moduan. Abesti ala El llanto como elemento plstico. The memorized interpretation of a
olerki-testu baten buruz ikasitako La interpretacin memorizada de song, of a poetic text. The memo-
interpretazioa. Buruz ikasitako ahoz- una cancin, de un texto potico. rized oral quality, the unnatural cry.
kotasuna, behartutako negarra. Itxu- La oralidad memorizada, el llanto The pretended quejo. The dram-
rako kexua. Antzerki-forma eman- forzado. El quejo fingido. La pala- atized word. Success and failure,
dako hitza. Arrakasta eta porrota, bra teatralizada. El xito y el fraca- the successful and the looser. The
arrakastatsua eta porrot egin duena. so, el exitoso y el fracasado. Cunto higher you get, the worst the fall will
Orduan eta gorago egon, orduan eta ms alto ests, mayor ser la cada. be. The staging of my texts. Floor
handiagoa izango da erorikoa. Nere La escenificacin de mis textos. Es- structures created from a poetic
testuen antzezpena. Ahozko olerki tructuras de suelo creadas a par- text that has been made oral. The
testu batetik abiatuta lurrean sortu- tir de un texto potico oralizado. modification of the floor so that it is
tako estrukturak. Lurraren eraldake- La modificacin del suelo para ser used as a recital space by creating a
ta errezitaldi espazio moduan erabili utilizado como espacio de recital surface at a higher level to the one
ahal izateko, ibilera ala egotearen creando una superficie a una altura in which we walk and stand. Differ-
gainetik dagoen altueran sortutako superior a la del caminar, al de estar. ent heights of a surface are analyz-
azalera. Azalera baten altuera ezber- Se analizan las diferentes alturas de ed to turn them into a stage, a base,
dinak aztertzen dira hau agertoki, una superficie para convertirse en a podium. Taking height as the ego,
idulki ala podium batean bilakatzeko. escenario, en peana, en podium. Te- each texts needs a distance from
Altuera egoa bezala hartuta, testu ba- niendo la altura como el ego, cada the floor according to the emotional
koitzak bere egoera emozionalarekin texto necesita de una distancia del state of the text. Arrogance, over-
bat datorren lurrarekiko distantzia suelo acorde con el estado emocio- bearingness, and pride, or humanity
bat behar du. Harrokeria, gailentasu- nal del texto. La arrogancia, la prepo- and insecurity. The ego as a unit of
na eta hantustea edo apaltasuna eta tencia y la soberbia o la humildad y measurement. The different levels
segurtasun eza. Egoa neurri unitate la inseguridad. El ego como unidad of height, of walk tours, of reflection,
bezala. Errezitatutako olerki-testuak de medida. Los distintos niveles de of respect that the recited poetic
aldarrikatzen dituen altuera, ibilbide, altura, de recorrido, de reflexin, de text suggests: intonation, rhythm,
gogoeta eta errespetu maila ezber- respeto que pretende el texto poti- metrics, structure and duration and
dinak: intonazioa, erritmoa, metrika, co recitado: la entonacin, el ritmo, the values that need to be taken into
estruktura eta luzapena dira kontu- la mtrica, la estructura y la duracin account.
tan hartzeko balioak. son los valores a tener en cuenta.

Maria Benito Priz holds a BA de-


Maria Benito Priz Arte Ederretan Maria Benito Priz es licenciada en gree in Fine Arts and a masters
lizentziatua eta Ikerketa eta Sor- Bellas Artes y mster de Investiga- degree in Research and Creativi-
kuntza masterra burutu du EHUan. cin y Creacin en arte por la UPV/ ty in Art from the University of the
Eskultura, bideoa, soinua ala idaz- EHU. Trabaja con distintas discipli- Basque Country. She uses different
keraren moduko diziplinekin lan nas como la escultura, el video, el techniques in her work, such as
egiten du. 2017. urtean proiektu bat audio y la escritura. Ha recibido la sculpture, video, audio, and writing.
gauzatzeko BilbaoArteko egoitza beca de residente en BilbaoArte en She has received the residency grant
beka jaso du. Urte honetan bertan 2017 y ha sido parte del proyecto at BilbaoArte in 2017. This year, she
Eginberri proiektuan parte-hartu du, Eginberri exponiendo su obra Es- has also taken part in the Eginberri
bere Escenarios lana Gugenheim Bil- cenarios en el Museo Guggenheim project showing her work Escenarios
bao Museoko erakutsi zuelarik. Erti- Bilbao. Ha formado parte de la at the Guggenheim Biblao Museum.
bil 2017 erakusketa ibiltarirako eta Muestra Itinerante Ertibil (2017) y She has also taken part in Muestra
Errioxako Arte Joven 2017 erakuske- la Muestra de Arte Joven de la Rioja Itinerante Ertibil (2017) and Muestra
tetan ere parte-hartu du. (2017). de Arte Joven in La Rioja (2017),

41
Pieza beltzak lantokian
Piezas negras en el estudio
Manuel Blzquez
Valencia, 1978
blazquezmanuel.com

Abundant, Friendly, Composed


Timeline
Until: 27.10.2017

26.10.2017 AAC div 160. & 220, 512940 mm. AAC, div. 01 of 220, 48400 mm.
AAC div. 160, Printing , 60320 mm. 16.09.2017 04 10.09.2017
AAC div. 220, Printing, 127160 mm. AAC, div. 80 of 160, 320 mm. Desoxidization
24.10.2017 AAC, div. 40 of 160, 640 mm. 3.09.2017
AAC Epilogue, 73102 mm. AAC, div. 32 of 160, 800 mm. A4+ Box, 2220 mm.
23.10.2017 AAC, div. 20 of 160, 1280 mm. A4+ Box, 2220 mm.
AAC div. 160, Printing , 60320 mm. AAC, div. 16 of 160, 1600 mm. 2.09.2017
AAC div. 220, Printing, 127160 mm. AAC, div. 10 of 160, 2560 mm. A4 1/2V, 79200 mm.
16 17.10.2017 AAC, div. 08 of 160, 3200 mm. 1.09.2017
AAC Epilogue (Template), 73102 mm. AAC, div. 05 of 160, 5120 mm. A4 1/2V, 79200 mm.
12 13.10.2017 14.09.2017 24.07.2017
AAC div. 160, Printing, 60320 mm. AAC, div. 04 of 160, 6400 mm. DIV 3 of 210 (12/12), 20790 mm.
AAC div. 220, Printing, 127160 mm. AAC, div. 02 of 160, 12800 mm. DIV 5 of 210 (11/12), 12474 mm.
09 11.10.2017 AAC, div. 01 of 160, 25600 mm. DIV 6 of 210 (10/12), 10395 mm.
AAC div. 160, Embossing, 60320 AAC, div. 110 of 220, 440 mm. 22.07.2017
mm. AAC, div. 55 of 220, 880 mm. DIV 7 of 210 (9/12), 8910 mm.
AAC div. 220, Embossing, 127160 AAC, div. 44 of 220, 1100 mm. DIV 10 of 210 (8/12), 6237 mm.
mm. AAC, div. 22 of 220, 2200 mm. DIV 14 of 210 (7/12), 4455 mm.
04 05.10.2017 AAC, div. 20 of 220, 2420 mm. DIV 15 of 210 (6/12), 4158 mm.
Intervallum Recomposed, 84080 AAC, div. 11 of 220, 4400 mm. DIV 21 of 210 (5/12), 2970 mm.
mm. 11.09.2017 DIV 30 of 210 (4/12), 2079 mm.
05 06.10.2017 AAC, div. 20 of 220, 2420 mm. DIV 35 of 210 (3/12), 1782 mm.
AAC, div. 210 2 by 2, 62370 mm. AAC, div. 11 of 220, 4400 mm. DIV 42 of 210 (2/12), 1485 mm.
30 31.09.2017 AAC, div. 10 of 220, 4840 mm. DIV 70 of 210 (1/12), 891 mm.
DC, div. 297 2 by 2, 62370 mm. AAC, div. 05 of 220, 9680 mm.
17 29.09.2017 AAC, div. 04 of 220, 12100 mm. A4+ Box for A6, 473 mm.
Printing AAC, div. 02 of 220, 24200 mm. A4+ Box, 2220 mm.

Manuel Blzquez Institutuko urte- Manuel Blzquez madura un fuerte Manuel Blzquez consolidates an
tan zehar marrazketa teknikoa eta inters por el dibujo tcnico y el gra- interest in technical drawing and
graffitiaren inguruko interes bizi bat fiti desde el instituto que desarrolla graffiti throughout his high school
lantzen du, Jaume I egindako uniber despus en los estudios universita- years, an interest he later develops
tsitate ikasketetan garatzen duena. rios de la Jaume I de Castelln.Tras during his undergraduate studies at
Publizitatean egindako lehen zikloa el primer ciclo en publicidad y un the Jaume I. Upon leaving university
eta diseinatzaile grafiko bezala jar- perodo de experiencia como disea- and working as a graphic design-
dundako garai baten ondoren Ita- dor grfico, se traslada a Italia donde er for some time, he spends a few
liara aldatzen da, Bolognako Arte comienza el estudio de la Grfica Ar- years at the Academy of Fine Arts in
Ederren Akademian Arte Grafika tstica en la Academia de Bellas Artes Bologna, where he graduates with a
ikasketak hasten dituelarik. Bertan de Bolonia, donde se diploma con thesis entitled Comunicazione e ripro-
Comunicazione e riproducibilit tesia- una tesis titulada Comunicazione e ri- ducibilit and works as a teaching as-
rekin diplomatzen da, bi urtez Catal- producibilit y trabaja dos aos como sistant to Professor Cataldo Serafini
do Serafini irakaslearen laguntzaile asistente del profesor Cataldo Serafi- for two years. In late 2011, he enters
moduan lan egiten duelarik. 2011 ni. A finales del 2011 inicia una nueva a further stage in his career, this
urte amaieran garai berri bat hasten etapa en Grecia junto al profesor de time in Greece with Professor Xenis
du Grezian Tesalonikako Aristoteles Grabado Xenis Sachinis de la Univer- Sachinis of the Aristotle University in
Unibertsitateko Xenis Sachinis graba- sidad Aristteles de Tesalnica. Ac- Thessaloniki. Manuel currently lives
tu irakaslearekin batera. Gaur egun tualmente reside en Valencia donde in Valencia, where he continues his
Valentzian bizi da non zenbaki-ko- profundiza su investigacin entorno research on numbers and their plas-
deak eta hauen aukera plastikoen in- a los cdigos numricos y sus posibi- tic possibilities.
guruko ikerketan lan egiten duelarik. lidades plsticas.

45
Intervallum (plantillas). Inpresio digitala 80 g.ko paper erreziklatuan, eskuz
zulatua | Impresin digital sobre papel reciclado 80 g. perforado a mano |
225 x 165 cm | 2017

Intervallumentzat kutxa irekia | Caja abierta para Intervallum | 1,4 mm.ko


Passe-partout kartoian | Cartn Passe-partout 1,4 mm |22,5 x 16,5 x 2 cm |
2017

DIN A4/2V en A4+, 130 g.ko Basik paperean eskuz moztua| Papel Basik 130 g.
cortado a mano | 32,5 x 23 x 2,5 cm | 2017. Argazkia: Saskia Rodrguez

Abundante Amigable Compuesto (160V) | Tinta 130 g.ko Basik paper gainean
| Tinta sobre papel Basik 130 g. | Neurri aldakorrak (alea: 21 x 29,7 cm) |
Dimensiones variables (c/u: 21 x 29,7 cm) | 2017
Elizabeth Casillas
Bilbao, 1986

Nola antzematen dira emakumeak


literatura arloan? 1983an Joanna Cmo son percibidas las mujeres
Russ idazle, akademiko eta feminis- dentro del campo de la literatura?
tak How to Suppress Womens Writing La escritora, acadmica y feminis-
entsegua argitaratu zuen. Bertan ta Joanna Russ public en 1983 el
emakumeenganako eguneroko lai- ensayo How to Suppress Womens
doztasun praktikak salatzen zituen, Writing, un libro en el que denun-
hauek hamaika kategoriatan kata- ciaba las prcticas habituales con How are women perceived within
logatuz; idazteko oinarrizko tres- las que se denostaba a las autoras literature? Author, scholar, and fem-
netarako sarrera ukatzetik, lanaren y las catalogaba en once categoras inist thinker Joanna Russ published
autoretzaren ukatzea edo isolamen- que iban desde impedir el acceso in 1983 her essay How to Suppress
duaren teora. Teora honen bitar- a las herramientas bsicas para la Womens Writing, in which she ex-
tez praktika bati edo lanaren zati escritura hasta la negacin de la au- posed the usual practices by which
txiki bati soilik ematen zitzaion ga toria o la teora del aislamiento, que women writers are belittled. Russ
rrantzia, ekintza soilaren adierazpe- consista en crear el falso mito de catalogued these practices into elev-
nean oinarritzen zen mito faltsu bat que se trataba de un hecho aislado en types, including categories such
sortuz. afirmando que slo un trabajo o una as preventing women from access
Russen entsegua abiapuntutzat pequea parte de su carrera se con- to the basic tools for writing, deni-
hartuta, Elizabeth Casillasek di- sidera relevante. al of agency or the theory of isola-
seinu grafikoa eta horma-irudiak Con el ensayo de Russ como punto tion, fabricating the myth that only a
erabiltzen ditu literaturaren barruan de partida, Elizabeth Casillas utiliza single work or small part of the au-
emakumeen "toki eza" salatu eta el diseo grfico y la cartelera para thors career is considered worthy.
letren munduan eduki behar duten denunciar ese "no lugar" de las mu- Parting from Russs essay, Elizabeth
tokia aldarrikatuz. jeres en la literatura y reivindicar su Casillas deploys graphic design and
posicin dentro de la historia de las posters as a means to bring atten-
letras. tion to womens "no place" in liter-
Elizabeth Casillas kazetaria, Cac- ature and reclaim their place in the
tus aldizkariko argitaratzailea eta history of literature.
argitaletxe kudeatzailea da. 2016an, Elizabeth Casillas es periodista,
Jvenes y blasfemas jaialdia zuzendu editora de la revista Cactus y ges-
zuen, espiritu feministaren ikuspe- tora editorial. Dirigi en 2016 el Elizabeth Casillas is a journalist
gitik abiatuta; izan ere, jaialdi horren festival Jvenes y blasfemas, un fes- and editorial manager. She is the
helburua emakumearen presentzia tival que pretende, bajo un espritu editor of Cactus magazine. In 2016
komikiaren eta bideo-jokoaren in- feminista, hacer una celebracin she managed Jvenes y blasfemas, a
dustrietan bultzatzea da. Gaur egun de la presencia de la mujer en las feminist festival celebrating wom-
Joker liburu dendaren Nobela Gra- industrias del cmic y del videojue- ens presence in the comic book and
fikoaren Kluba zuzentzen du eta, go. Actualmente coordina el Club de videogame industries. She current-
halaber, kulturaren inguruko ekital- Novela Grfica de la librera Joker y ly coordinates the Graphic Novel
diak dinamizatzen ditu. Komikietan, dinamiza eventos en torno a la cul- Reading Club at Joker bookshop and
literaturan eta feminismoan mur- tura. Centrada en cmics, literatura promotes cultural events. She writes
gilduta, kultura arloan gutxieneko y feminismos, escribe de todo aque- about all things culturally interest-
interesa duen edozein gairi buruz llo que demuestre un mnimo inte- ing, focussing on comics, literature,
idazten du. rs cultural. and feminisms.

49
Adrin Castaeda
Salamanca, 1990

Proiektu hau demokrazia ordezka- El proyecto ha sido desarrollado a The project has been developed
garriaren egungo egoera eta maila partir del anlisis y cuestionamien- from the analysis and questioning
politikoaren partetik egiten den bo- to del estado actual de la demo- of the current status of represent-
tere ariketa hertsatzailearen analisia cracia representativa y del ejercicio ative democracy and the practice of
eta eztabaidatik garatzen da. Her del poder coercitivo por parte de la the coercive power belonging to the
tsaduraren helburu nagusia giza- clase poltica. El principal objetivo political class.
banakoren jokaeraren baldintzatze- de la coercin es el cumplimiento The main goal of coercion is to com-
aren bitartez legea betearaztea da; de las normas a partir del condicio- ply with the regulations as of con-
paretarik gabe, modu garden bate- namiento de las conductas de los ditioning of individuals behavior;
an eta gure bizimodura lasaiki guz- individuos; sin paredes, de manera without walls, transparently and
tiz egokitzeko gaitasunarekin, gure transparente y con la capacidad de with the ability to nicely adapt to our
osasuna eta pertsona bakoitzaren adaptarse apaciblemente a nuestra lifestyle, watching over the health
ongizateaz arduratuz eta gizartean forma de vida, velando por la salud and wellbeing of each person, and
banan-banako modeloa inposatuz. y bienestar de cada persona, e im- imposing an individualizing role
Boterearen kontrako mekanismo poniendo un modelo individualizan- model in society.
moduan botere sinbolikoa erabiliz te en la sociedad. Haciendo uso del Making use of symbolic power as an
hainbat pieza sortu dira proiektu poder simblico como mecanismo anti-establishment mechanism, sev-
honen barruan, objektuak eta hitzak de contrapoder, se han llevado a eral pieces have been made in which
euren testuingurutik atera edo iro- cabo varias piezas en las que desta- the utilization of several resources is
nia eta satiraren erabilera azpima can la utilizacin de recursos como highlighted, such as object de-con-
rratzen direlarik. Ikusleen artean la descontextualizacin de objetos, textualization, the word, or the use
konplizeak bilatzen saiatzen diren la palabra o el empleo de la irona of irony and satire. Works that strive
lanak dira, hauek bideratu dituzten y la stira. Obras que se afanan en to look for accomplices among the
sumisio egoeratik atera eta bes- buscar cmplices entre el pblico, public, inviting them to abandon
te alderdira batzeko gonbidapena invitando a abandonar esa posicin that submissive position to which
luzatuz. de sumisin a la que han sido rele- they have been pushed into and en-
gados y sumarse a las filas. couraging them to join the ranks.

Adrin Castaeda Arte Ederretan


Graduatua da Salamancako Uniber Adrin Castaeda es graduado Adrin Castaeda received his BA
tsitatean eta Arte Produkzio Mas- en Bellas Artes por la Universidad degree in Fine Arts at the Univer-
terra burutu du Valentziako Uni- de Salamanca y Mster de Produc- sity of Salamanca and his masters
bertsitate Politeknikoan. Bere arte cin Artstica en la UPV de Valencia. degree in Artistic Production at UPV
praktika pentsamendu kritikoaren Considera su prctica artstica como in Valencia. He considers his artistic
sorrerarako makinaritzat hartzen maquinaria de creacin de pen- practice as a machine that creates
du. Egoera honetatik abiatuta bote- samiento crtico. Partiendo de ese critical thinking. From that point of
rea eta hegemoniarako hainbat me- posicionamiento aborda diferentes view, he addresses different aspects
kanismoen inguruko hainbat alder- aspectos relacionados con el poder related to power and its diverse
di aztertzen ditu, egungo ikuspegi y sus diversos mecanismos de hege- mechanisms of hegemony, inviting
sozial, politiko eta demokratikoaren mona, invitando a parar y reflexio- us to stop and reflect upon the cur-
inguruan pausatu eta gogoeta bat nar en torno al panorama social, po- rent social, political and democratic
egitera gonbidatuz. Bere lanak, bes- ltico y democrtico actual. Su obra outlook. His work has been exhibit-
teak beste, Valentziako Las Naves ha sido expuesta en Las Naves Espai ed at Las Naves Espai dInnovaci i
Espai dInnovaci i Creaci, Segovia- dInnovaci i Creaci de Valencia, Creaci in Valencia, Palacio de Quin-
ko Palacio de Quintanar, Vallecasko Palacio de Quintanar en Segovia, tanar in Segovia, ABM Confecciones
ABM Confecciones, Madrilgo Sala ABM Confecciones deVallecas, Sala in Vallecas, Sala Amads of Injuve in
Amads (Injuve), Salamancako Zink Amads de Injuve en Madrid, espa- Madrid, Espacio Zink in Salamanca,
espazioa edo Greziako Piraeusen cio ZInk de Salamanca o en Piraeus, or in Piraeus, Greece, among others.
erakutsiak izan dira. Grecia, entre otras.

53
Captulo Primero: Prevenciones
generales
215 x 130 x 30 cm | Plater
apaingarriak eta kalka zeramikoak
215 x 130 x 30 cm | Platos
decorativos y calcas cermicas

Aurreko orrialdea | Pgina anterior


Voy a tener suerte
135 x 47 x 40 cm | Makina saltzailea
eta kautxozko bolak
135 x 47 x 40 cm | Mquina
expendedora y bolas de caucho

Urrengo orrialdea goian | Pgina


siguiente arriba
155 kilos
110 x 52 x 32 cm | Hormigoia
110 x 52 x 32 cm | Hormign

Urrengo orrialdea behean | Pgina


siguiente abajo
Huevos de gallinas criadas en jaula
170 x 65 x 35 cm | Kartoia eta
eraikuntzarako kaskoa
170 x 65 x 35 cm | Cartn y cascos
de obra
Jos Luis Cremades
Ibi, 1979

I will create a poem out


Har un poema de la pura nada. of the nothingness.
Har un poema de la pura nada. No tratar de m ni de otra gente. It will not be about me
No tratar de m ni de otra gente. No celebrar amor ni juventud or any other person.
No celebrar amor ni juventud ni cosa alguna, It will not celebrate love and youth
ni cosa alguna, sino que fue compuesto durmiendo or anything else,
sino que fue compuesto durmiendo sobre un caballo. but it will have been
sobre un caballo. composed while sleeping
Guillermo de Aquitania on a horse instead.
Guillermo de Aquitania
Guillermo de Aquitania
El proyecto Composicin en seis lien-
Composicin en seis lienzos proiek- zos toma como referencia la Teora
tua erreferentziatzat hartzen du de los colores de Goethe, en con- The Composition on six canvases pro-
Goetheren koloreen teoria, zehatza- creto su crculo cromtico, propo- ject takes Goethes Theory of Co-
go haren zirkulu kromatikoa, tamai- niendo la realizacin de una obra lours as a reference, specifically his
na handiko sei mihisek osatutako compuesta por seis lienzos de gran chromatic circle, proposing a work
obra bat egiteko proposatuz. Hiru formato. Tres lienzos estarn pinta- composed of six large-format can-
mihise margoturik daude kolore pri- dos con un color primario cada uno, vases. Three canvases will be pain-
mario batez, bertikalean zuriarekin fundindose verticalmente al blan- ted with one primary colour each,
bat eginez; gainerako hiri mihiseak co, los otros tres lienzos estarn, a melting vertically to white and the
kolore sekundario batez margoturik su vez, pintados cada uno con un co- other three canvases will be pain-
daude, baina bertikalean ere zuria- lor secundario fundindose de igual ted with a secondary colour, fusing
rekin bat eginez. Lana pieza bakar modo al blanco. La obra se presen- equally to white. The work will be
gisa erakutsiko da eta sei mihiseek tar como una sola pieza formada presented as a single piece made up
osatuko dute, hurrenkera honetan: por los seis lienzos distribuidos en el of the six canvases distributed in the
gorria, laranja, horia, berdea, urdina siguiente orden: rojo, naranja, ama- following order: red, orange, yellow,
eta bioleta. rillo, verde, azul, violeta. green, blue and violet.

Jos Luis Cremades Arte Ederretan Jos Luis Cremades es licenciado en Jos Luis Cremades graduated in
lizentziatu zen 2006an Valentzia- Bellas Artes por la facultad de BB. AA. Fine Arts at the Fine Arts Faculty
ko Unibertsitate Politeknikoko San de San Carlos de la Universidad Poli- of San Carlos of the Polytechnic
Carlos Arte Ederretako Fakultatean, tcnica de Valencia en el ao 2006, University of Valencia in 2006, spe-
margolantzan espezializatuz. Or- especializndose en Pintura. Desde cialising in Painting. Since then,
dutik hona bakarka naiz kolektibo entonces ha realizado exposiciones he has hosted solo and collective
erakusketa ugari egin ditu, hala nola individuales y colectivas como su ex- exhibitions such as his solo exhi-
Murtziako Art Nueve galerian izan- posicin individual Todo es entonces bition called Todo es entonces at
dako Todo es entonces erakusketa en la Galera Art Nueve de Murcia, the Art Nueve Gallery in Murcia,
indibiduala 2015ean edo Madrilgo en el ao 2015 o Fuera qued cada in 2015 or Fuera qued cada vez
Espacio Sin Ttulo galerian izandako vez menos en la galera Espacio Sin menos at the Espacio Sin Ttu-
Fuera qued cada vez menos erakus- Ttulo de Madrid, en el ao 2014. Su lo gallery in Madrid, in 2014. His
keta 2014an. Haren lanak zenbait trabajo ha sido merecedor de becas work has been awarded scholar-
beka eskuratu ditu, hala nola Va- como la Alfons Roig de la Diputacin ships, such as the Alfons Roig by
lentziako Diputazioko Alfons Roig de Valencia o la Beca Mario Antoln. the Diputacin de Valencia or the
beka edo Mario Antoln beka. Haren Su obra est representada interna- Mario Antoln Scholarship. His
lana nazioartean ere erakutsi da cionalmente en colecciones tanto work is represented international-
bilduma publiko nahiz pribatuetan. pblicas como privadas. Su ltima ly in both public and private collec-
Bere azken erakusketa Camino de exposicin ha sido Camino de cam- tions. His last exhibition has been
campo izan zen Galera Pelairesen, po en la Galera Pelaires, Palma de Camino de campo in Galera Pelai-
Palma de Mallorca. Mallorca. res, Palma de Mallorca.

57
Composicin en seis lienzos
195 x 130 cm ale bakoitza | Akrilikoa
mihise gainean
195 x 130 cm cada pieza | Acrlico
sobre lienzo
Cludia Del & Jaume Clotet
Girona, 1994 | Barcelona, 1994

Millennials-en belaunaldiak (90eko


hamarkadan jaiotakoak) mass me-
diaren dinamikak barneratu ditu: The generation of the Millennials
norbanako gisa duten izaera datu La generacin de los millennials (los (those born in the 90s) has inter-
eta informazio base baten antzera nacidos en los 90s) ha interiorizado nalised the dynamics of the mass
irakur daiteke; entretenimenduaren las dinmicas de los mass media: su media: their identity as subjects can
logika mediatikoari jarraikiz komu- identidad como sujetos se puede be read as a database and informa-
nikatzen dira (arintasuna, azaleko- leer como una base de datos e in- tion, they communicate following
tasuna eta ikus inpaktua) eta euren formacin, se comunican siguiendo the media logic of entertainment
bizitza kontatzen dute auto-propa- la lgica meditica del entreteni- (rapidity, superficiality and visual
gandan oinarrituz. Irratia eta te- miento (rapidez, superficialidad e impact) and tell stories about their
lebistarekin igorle komunikatzaile impacto visual) y cuentan su vida life based on self-propaganda. With
bakarra zegoen eta hartzaile ma- basndose en la auto-propaganda. radio and television, there was a sin-
siboa: ikus-entzuleak. Internete- Con la radio y la televisin exista un gle transmitter/communicator and
kin rol horiek bat egiten hasi dira: emisor/comunicador nico y un re- a massive receiver: the audience.
ikus-entzuleak erabiltzaile bihurtu ceptor masivo: la audiencia. Con in- With the Internet, these roles began
dira, aldi berean edukia kontsumituz ternet, estos roles se empiezan a fu- to merge: the audience becomes
eta ekoiztuz. Cludia Del eta Jaume sionar: la audiencia se convierte en the users, those who consume and
Clotet-en jardun artistikoa bilba los usuarios, que consumen y pro- produce content at the same time.
tzen da Interneta eta gailu teknolo- ducen contenido a la vez. La prcti- The artistic practice of Cludia Del
gikoak elkarrekin bizitzeko eta gure ca artstica de Cludia Del y Jaume and Jaume Clotet revolves around
egunerokotasunari eragiteko duten Clotet gira entorno a cmo internet how the Internet and technological
moduaren inguruan. Planteamendu y los dispositivos tecnolgicos convi- devices coexist and affect our daily
ironiko eta ludiko bati eutsiz, ikus ven y afectan nuestra cotidianidad. lives. In keeping with an ironic and
kontakizunak eratzen dituzte eta ho- Manteniendo un planteamiento playful approach, they construct
riek benetakoa eta digitalaren arte- irnico y ldico, construyen relatos visual stories that lead us to explore
ko banaketa aztertzera garamatza- visuales que nos llevan a explorar la the dissolution of the real with the
te, ingurunea eta haren irudikapena disolucin de lo real con lo digital, a digital, to question and caricature
zalantzan jartzera, haien karikatura cuestionar y caricaturizar el medio y the medium and its representation
egitera eta entretenimenduaren su representacin y a tergiversar el and to distort the meaning of enter-
zentzua nahastera. sentido del entretenimiento. tainment.

Cludia Del Arte Ederretan gradua- Cludia Del es graduada en Bellas Cludia Del graduated in Fine Arts
tua da Bartzelonako Unibertsitate- Artes por la Universidad de Barce- from the University of Barcelona.
an. Sala dArt Jove 2017 ekoizpeneko lona. Ha obtenido el premio de pro- She won the Sala d Art Jove 2017
saria eskuratu du (Bartzelona) eta duccin Sala dArt Jove 2017 (Barce- production prize (Barcelona) and
Bartzelonako Fbrica de Creaci lona) y ha sido residente en Fbrica was a resident artist at Fbrica de
Fabra i Coats-en egoiliarra izan da de Creaci Fabra i Coats en Barcelo- Creaci Fabra i Coats in Barcelona
Didgenes kolektiboarekin. na con el colectivo Didgenes. with the Didgenes collective.

Jaume Clotet Arte Ederretan gradua- Jaume Clotet es graduado en Bellas Jaume Clotet graduated in Fine Arts
tua da Bartzelonako Unibertsitate- Artes por la Universidad de Barcelo- from the University of Barcelona.
an. NeoGroupie haren lehendabiziko na. NeoGroupie fue su primera ex- NeoGroupie was his first solo exhi-
erakusketa indibiduala izan zen SIS posicin individual en la Galeria SIS bition at the SIS Gallery (Sabadell,
galerian (Sabadell, 2015) eta hainbat (Sabadell, 2015) y ha participado en 2015) and he participated in several
erakusketa kolektibotan parte hartu varias exposiciones colectivas como: collective exhibitions such as: Ensi-
du, besteak beste: Ensima Intempesti- Ensima Intempestiva (espai 2 Gale- ma Intempestiva (espai 2 Galeria n-
va (espai 2 Galeria ngels, Bartzelona, ria ngels barcelona, 2016), La Gran gels Barcelona, 2016), La Gran Illusi
2016), La Gran Illusi (Sala dArt Jove, Illusi (Sala dArt Jove, 2015), Biennal (Sala dArt Jove, 2015) and Biennal de
2015) eta Biennal de Valls (Museu de de Valls (Museu de Valls, 2015), entre Valls (Museu de Valls, 2015), among
Valls, 2015). otras. others.

61
Goian | Arriba
See Time Go By | 2017 | Fotograma,
11'50" bideo loop-a | Fotograma,
Aurreko orrialdea | Pgina anterior vdeo en loop 11'50"
See Time Go By | 2017 Goian | Arriba
Ikusentzunezko instalazioa | Instalacin audiovisual | Egurrezko egitura eta Behean | Abajo State of Mainstream - Mark Leckey
poliuritano espanditua | Estructura de madera y poliuretano expandido | How to get more followers (2017) | 2017 | Lau kortina inpimatuta, Behean | Abajo
50 x 140 x 105 cm |Pantaila 96 x 56 cm | Pantalla 96 x 56 cm | Bedar Kiroletarako bufanda | Bufanda barrak eta plastikozko anillak | State of Mainstream - H&M | 2017 |
artifizialezko bi kuxin 45 x 145 x 15 cm | Dos cojines de csped artificial 45 x deportiva | 50 aleko edizioa | Cuatro cortinas impresas, barras y Fotograma, 30' bideoa | Fotograma,
145 x 15 cm | 1150 bideo loop-a | Vdeo en loop 1150 Edicin de 50 |20 x 140 cm anillas de plstico| 200 x 90 x 90 cm vdeo 30'
Natalia Domnguez
Jerez de la Frontera, 1990
nataliadominguez.com

Greetings to the audience egitasmoa


NASAk 1977an zuzendutako proiek-
tu baten jabekuntza eta itxuragabe
tzetik sortzen da: The Golden Records
binilozko bi diskoetatik, hain zuzen. Greetings to the audience surge de
Diskook Voyager 1 eta 2 espazio la apropiacion y tergiversacin de
ontzietan eraman zituzten eta ber- un proyecto dirigido por la NASA en Greetings to the audience arose
tan gure planeta eta zibilizazioaren 1977: The Golden Records, dos discos from the appropriation and misrep-
ikus-entzunezko zenbait agiri jaso- de vinilo a bordo de las naves Vo- resentation of a project led by NASA
tzen ziren, balizko aurkitzaile estra- yager 1 y 2 que contienen diversos in 1977: The Golden Records, two
lurtarrei zuzenduta. Ekintza horren documentos audiovisuales propios vinyl records aboard the Voyager I
erromantizismo eta xalotasunetik, de nuestro planeta y civilizacion diri- and II ships that contain various of
hedapen eta komunikaziorako du- gidos a unos posibles descubridores their own audiovisual documents of
gun azterketatik, XX. mendearen er- extraterrestres. Partiendo del ro- our planet and civilisation aimed at
dialdeko gizarteak aurrerapenaren manticismo e inocencia de tal acto, potential extraterrestrial discoverers.
alde azaldutako mirespenetik eta el anlisis de nuestra necesidad de Based on the romanticism and in-
etorkizuna vs. futurismoaren eta expansin y comunicacin, el fervor nocence of such an act, the analy-
zientzia vs. zientzia fikzioaren arteko del progreso que experiment la sis of our need for expansion and
paradoxetatik abiatuz, zenbait objek- sociedad de mediados del siglo XX communication, the fervour of
tu eta eszenatoki sortu ditu, ikusleari y las paradojas futuro vs. futurismo progress experienced by society in
ongietorria emateko eta egoteko eta y ciencia vs. ciencia ficcin, Domn- the mid-twentieth century and the
izateko esperientziarekin saritzeko, guez ha generado una serie de obje- future vs. futurism and science vs.
ikuslea, azken batean, pieza bakoi- tos y escenarios que pretenden dar science fiction paradoxes, she has
tzaren aktibatzailea baita. la bienvenida al espectador y obse- generated a series of objects and
quiarlo con la experiencia de estar y scenarios that aim to welcome the
ser, a fin de cuentas, el activador de spectator and give them the expe-
Natalia Domnguez Arte Ederre- cada una de las piezas. rience of being, who, at the end of
tako lizentziatua da Granadako the day, are the activators of each of
Unibertsitatean eta EHUn ekoiz- the pieces.
pen artistikoko masterra egin du. Natalia Domnguez es licenciada
BilbaoArte Fundazioan egondutaz en Bellas Artes por la Universidad
aparte, 2017. urte honetan Iniciar- de Granada y posee un mster en Natalia Domnguez has a degree in
te laguntzetaz baliatu ahal izan da. produccin artstica por la UPV. Ade- Fine Arts from the University of Gra-
Artista egoilarra izan da El Ranchito ms de su estancia en la Fundacin nada and holds a masters degree in
Brasil (Matadero Madrid / PIV) eta BilbaoArte, durante 2017 ha sido be- Artistic Production from the UPV. In
alRaso12 (Valle de Lecrn, Granada) neficiaria de las ayudas Iniciarte. Ha addition to her residency in BilbaoArte
lekuetan eta 2010. urtetik aurrera sido artista residente en El Ranchito Foundation, she has received grants
bere lanak erakutsiak izan dira Chiri- Brasil (Matadero Madrid / PIV) y from Iniciarte. She has been a resident
vella Soriano Fundazioa (Valentzia), alRaso12 (Valle de Lecrn, Granada) artist in El Ranchito Brasil (Matadero
Mr. Pink galera (Valentzia), CAC y desde 2010 su trabajo ha sido ex- Madrid/PIV) and in alRaso12 (Gra-
Mlaga, Mostra dArt Pblic 2016 puesto, entre otros espacios, en la nada). Since 2010, her work has been
(Valentzia), Working Title Festibala Fundacin Chirivella Soriano (Va- exhibited, among other spaces, at Fun-
(Bruselas), OSTRALE12 (Dresde), lencia), galera Mr. Pink (Valencia), dacin Chirivella Soriano (Valencia),
FACBA16 eta FACBA13 (Granada) CAC Mlaga, Mostra dArt Pblic Mr. Pink Gallery (Valencia), CAC Mala-
tokietan. Bere produzkzio artistikoa 2016 (Valencia), Working Title Festi- ga, Mostra dArt Pblic 2016 (Valencia),
burutzearekin batera, 2012 eta 2014 val (Bruselas), OSTRALE12 (Dresde), Working Title Festival (Brussels), OS-
urte bitartean Espacio Cienfuegos FACBA16 y FACBA13 (Granada). En TRALE12 (Dresden), and in FACBA16
(Mlaga) lekuan egon da artista paralelo a su produccin artstica, and FACBA13 (Granada). Parallel to
aktibo bat bezala. Horretaz gain, ha sido miembro activo de Espacio her artistic production, she has been
Co-autorea izan da Nosotrosduran- Cienfuegos (Mlaga) entre 2012 y an active member of Espacio Cienfue-
te tokian 2016. urtean, Jos Ramn 2014 y co-autora en Nosotros du- gos (Malaga) between 2012 and 2014,
Sandar eta Cristina Anglada sortu- rante 2016, una plataforma online and coauthor in Nosotros, an online
tako plataforma online bat, non arte de investigacin artstica y terica artistic and theoretical research plat-
kontemporaneo arloan burutzen sobre arte contemporneo fundada form about contemporary art founded
diren inbestigazio artistikoak eta te- por Jos Ramn Sandar y Cristina by Jos Ramn Sandar and Cristina
orikoak. Anglada. Anglada.

65
Mikel Escobales
Arrasate-Mondragn, 1991

A Long Day for Parafiction. The art of


A long day for parafiction. Mikel Es- A long day for parafiction. El trabajo Mikel Escobales works as an open
cobalesen lanak oraindik idazteko de Mikel Escobales funciona como vector which is able to link to any
dagoen edozein kontakizun ala for- un vector abierto capaz de vincular- form and narrative that is still to be
mari elkartzeko gai den bektore ire- se a cualquier forma o relato an por written. With sculpture, photogra-
ki baten moduan funtzionatzen du. escribirse. Mediante la escultura, la phy, archive materials, publications,
Eskultura, argazkia, artxiboko ma- fotografa, el material de archivo, la video, writing, and other comple-
teriala, argitalpena, bideoa, idatzia publicacin, el vdeo, la escritura y mentary techniques such as para-
eta para-fikzioa bezalako beste osa- otros complementos como la para- fiction, he analyzes the aesthetics
garrien bitartez akatsaren estetika ficcin, analiza la esttica del error of error through conceptualism and
aztertzen du kontzeptualismoa eta a travs del conceptualismo y la re- the discontinuous relation between
forma, edukia eta komunikatiboa lacin discontinua entre forma, con- form, content, and the non-commu-
ez den hizkuntza barrena. tenido y el lenguaje no comunicativo. nicative language.
Ca garatzen duen arte produk- Ca es tambin una extensin o una Ca is also an extension or an am-
zioaren hedapen ala deformazio deformacin ambigua de la produc- biguous deformation of the artistic
anbiguo bat da. Ca jjjjjjjjjjjjjjjjtik da- cin artstica que desarrolla. Ca es production that he develops. It is a
torren plataforma para-fiktizio una plataforma paraficticia proce- parafictitious platform that comes
bat da, non gauzen azalera, bere dente de jjjjjjjjjjjjjjjj, donde la superfi- from jjjjjjjjjjjjjjjj, where the surface of
edukia eta teoriaren xuxurlak eza- cie de las cosas, ms all de su conte- things, beyond their content and rec-
gutzetik harutzago, maloca bar; nido y de reconocer los susurros de ognition of the whispers of a theory
pira-paran soinutik, eta bi soinu una teora, se ha enriquecido del so- has improved due to the sound of
analogoetatik sortzen den materia nido de la maloca bar; pira-paran, maloca bar, pira-paran, and from
irristakorretik aberastu dena. Cak y de la resbaladiza materia que surge the slippery matter emerged from
ez dauka historia bat, produktu bat de dos sonidos anlogos. Ca, no tie- two analogous sounds. Ca has no in-
ala ekintza ahaztezin bat sortzeko ne intencin de generar una historia, tention of generating a story, a prod-
asmorik, ahazteko erraza den zer- un producto o un hecho inolvidable, uct, or an unforgettable event, but
bait sortu nahi du. sino algo olvidable. something forgettable.

Mikel Escobales Arte Ederretan Mikel Escobales es graduado en Mikel Escobales graduated with
lizentziatua da Madrilgo Konplu- Bellas Artes por la Universidad Com- BA in Fine Arts at the Complutense
tense Unibertsitatean eta Arte Ga- plutense de Madrid y MA en Historia University of Madrid and with a MA
raikidearen Historia eta Kultura del Arte Contemporneo y Cultura in Contemporary Art History and
Bisualean MA MNCARSen. Mikel Visual en el Museo Nacional Centro Visual Culture at the Museo Nacion-
Escobales Ca figuraren sortzaileeta- de Arte Reina Sofa. Mikel Escobales al Centro de Arte Reina Sofa. He is
riko bat da eta Elliot? proiektuaren tambin es uno de los fundadores also one of the founders of the Ca
editorea izateaz gain. Hassenheide de la figura de Ca, es editor del pro- figure, as well as the editor of the
9, Berln, Kastanienalle 26, Berln yecto Elliot? y ha realizado exposi- Elliot? project, and has held indi-
eta Madrilgo Montera 32 espazioe- ciones individuales en Hassenheide vidual exhibitions in Hassenheide
tan bakarkako erakusketak burutu 9, Berln; Kastanienalle 26, Berln 9, Berln; Kastanienalle 26, Berln
ditu, Madrilgo Matadero, Bogotako y Montera 32, Madrid; Adems de and Montera 32, Madrid. He has
El Parqueadero, Madrilgo Sala de participar en exposiciones colec- also participated in collective expo-
Arte Joven, Bilboko BilbaoArte Fun- tivas en Matadero, Madrid; El par- sitions in Matadero, Madrid, El par-
dazioa, Madrilgo Proyecto Rampa queadero, Bogot; La Sala de Arte queadero, Bogot; the Sala de Arte
ala Wangjiang kanpuseko Gimna- Joven, Madrid; La Fundacin Bilbao Joven, Madrid; in BilbaoArte, Bilbao;
sioan, Sichuango Unibertsitatean Arte, Bilbao; Proyecto Rampa, Ma- Proyecto Rampa, Madrid and Gim-
(Chendu) antolaturiko taldekako drid y Gimnasio del Campus de nasio del Campus de Wangjiang, Si-
erakusketetan ere parte-hartu Wangjiang, Univesidad de Sichuan, Chuan University, Chengdu, among
duelarik. Chengdu, entre otras. others.

69
Aurreko orrialdea | Pgina anterior
b, sustitucin por antinoma
Latoia, pago egurra, pinu egurra,
papera eta tintatutako metakrilatoa
| Latn, madera de haya, madera
de pino, papel, metacrilato tintado
| Neurri aldakorrak | Medidas
variables |2017 Cuando la omisin es inmediata, tenemos
una metfora fcil
Goian | Arriba 53x35x13 cm |Latoia, pinu egurra
Moondl la, la, an didly mmis an glug | eta kola |Latn, madera de pino,
Elliot? | 2017 pegamento | 2017
Andere Etxegarai
Leioa, 1980

El trabajo que viene desarrollando The projects she has been work-
en los ltimos aos es esencialmen- ing on these last years are mainly
Azken urtetan garatu duen lana te escultrico, aunque tambin hay sculptural, although there is also an
nagusiki eskultorikoa da, nahiz una presencia importante del au- important presence of audiovisual
eta ikus-entzunezkoen presentzia diovisual. Partiendo de una apro- techniques. Making use of funda-
handi bat ere badagoen. Funtsean piacin de materiales e imgenes mentally opposite materials and im-
aurkituak diren material eta iru- fundamentalmente encontrados, ages, she works with the technique
dien jabetzetik abiatuta muntaiaren utiliza la tcnica del ensamblaje of assembly in order to build objects
teknika erabiltzen du objektu eta para construir objetos e imgenes and images where internal relation-
irudiak eraikitzeko. Hauen barruan, en los que se generan relaciones ships are generated by activation
zatien artean aktibatzen diren bar- internas activadas entre sus partes, between its parts, often clearly dis-
nealdeko harremanak sortzen dira, a menudo claramente diferenciadas tinguished among each other, and
askotan euren artean nabarmen be- entre ellas, generando as brechas thus creating sense-making open-
reiziak, zentzu arrailak sortuz. Lana de sentido. El trabajo se ocupa de ings. This work deals with keeping
guztiz ez hausteko bezain hauskorra mantenerse en la frontera entre itself in the borderline between
den zerbaiten mugan mantentzen algo sucientemente frgil como something that is fragile enough to
arduratzen da. para no romperse del todo. not get completely broken.

Andere Etxegarai Arte Ederretan Andere Etxegarai es licenciada en Andere Etxegarai has a BA degree
lizentziatua da Euskal Herriko Uni- Bellas Artes por la Universidad del in Fine Arts from the University of the
bertsitatean, bertan Artean Ikerke- Pas Vasco, donde ha realizado tam- Basque Country, where she has also
ta eta Sorkuntza masterra burutu bin un Master de Investigacin y studied a MA degree in Art Creation
duelarik. 2015. urtean Ertibil saria Creacin en Arte. En 2015 recibe el and Research. In 2015, she received
jaso zuen. Zinebi 59 festibalean, primer premio de Ertibil. Colabora the first Ertibil prize. She has also col-
Guggenheimen Bilbao, estreinatu como ayudante de direccin en el laborated as an assistant director in
zen Margaria Alexander dokumen- documental Margaria Alexandre es- the Margarita Alexandre documen-
talean kolaboratu zuen zuzendari trenado en el festival de Zinebi 59, tary, which was released in Zinebi 59
laguntzaile bezala eta Getxophoto en el Guggenheim Bilbao y realiza Film Festival at the Guggenheim Mu-
2012ko promozio bideoak egin zi- los videos promocionales para la seum. She also made the advertising
tuen. edicin de Getxophoto 2012. video for the Getxophoto 2012 edition.

73
Roberto Freire
Tudela, 1992
roberto-freire-artista.webnode.es

"Paria" kontzeptua hutsala, balio- El concepto de "paria" se refiere a The concept of "paria" refers to
gabea ala maila sozial baxukoa den alguien insignificante, sin valor o de someone who is insignificant, with-
pertsonari dagokio. Zygmund Ba- clase social baja. Zygmund Bauman out value, or belonging to a low so-
umanek gizartetik kanpo dauden lo utiliza para hablar de las personas cial class. Zygmunt Bauman uses
pertsonei-buruz hitz egiteko era- excluidas de la sociedad, desechos the term to talk about people who
biltzen du, etengabeko aurrerapen generados por en un sistema basado are excluded from society, a waste
batean oinarritzen den sistemak en el constante progreso, la moder- generated by a system based on the
(modernitatea) eragindako honda- nidad. constant progress: modernity.
kinak. Partiendo de este concepto, se inicia Taking this concept as a starting
Kontzeptu honetatik abiatuta, "pa- una bsqueda de smbolos, pinta- point, a search of symbols begins:
ria" hauek hirian eginiko sinbolo, das e inscripciones urbanas de estos graffitis and urban wall-messages of
pintaketa eta inskripzioen bilaketa "parias" de la ciudad, centrando en these "parias" of the city, focusing
bat hasten da, sistema hegemo- relacin a la precariedad, la especu- on their connection to scarcity, the
nikoarekin errebeldian dauden lacin urbanstica y los movimientos urban speculation and the squatter
eskastasuna, hiritar espekulazioa okupas, en rebelda con el sistema movements, rebelling against the
eta mugimendu okupen harre- hegemnico. Con esto se genera un hegemonic system. With these, a
manean ardaztutakoa. Honen bidez recorrido por la ciudad, en busca de tour around the city is created where
hiriko ibilbide bat sortzen da, arte este tipo de expresiones creativas these types of creative expressions
eremutik kanpo gelditzen diren fuera del circuito artstico, que no can be found outside the artistic cir-
arte espresio hauen bila. Artearen podran ser llamadas arte, pero que, cle. They could not be called art, but
izenpean egon ez arren, hiriaren conforman una subcultura con la they form a subculture with which a
isilpeko isla bat sortzen duen azpi- que se genera un reflejo subrepticio hidden reflection of the city is gen-
kultura bat osatzen dute. de la ciudad. erated.
Bilaketa prozesuari zoria gehitzen Al proceso de bsqueda se le une el Fate joins this searching process,
zaio, aurkitutako objektuen bitartez azar, que determina la concepcin and it determines the material con-
piezaren sorkuntza materiala ze- material de la pieza mediante el ha- ception of the piece by using the ob-
hazten duena. Balioa eta erabilera llazgo de objetos encontrados, ma- jects that have been found: wasted
galdu duten baztertutako materia- teriales desechados que han perdido materials that have lost their value
lak izan arren, artearen sistemaren su valor y su utilidad, siendo consi- and their use, and thus become
barruan, objektu moduan duten derados basura, pero que, dentro trash. So then, within the system
funtzioa berreskuratu eta aurretik del sistema del arte, recuperan su of art, they recover their function
izan ez duten balio bat eskuratzen funcin como objetos, y adquieren as objects, and they acquire a value
dute. un valor que nunca antes haban po- they had never had before.
sedo.

Roberto Freire Arte Ederretan Roberto Freire graduated from col-


graduatua da Felipe II Goi Mailako Roberto Freire es graduado en lege with a BA degree in Fine Arts at
Ikasketa Zentroan (UCM) eta Artea BBAA en el CES Felipe II (UCM) y CES Felipe II (UCM), where he also
eta Sorkuntza masterra burutu du Mster en Investigacin en Arte y got his masters degree in Art Re-
unibertsitate berean. Argazkilaritza Creacin (UCM). Trabaj como pro- search and Creation. He has worked
irakasle bezala lan egin du, nahiz fesor de Fotografa, aunque no de- as a Photography teacher, although
eta bere lana ez duen soilik teknika sarrolla su trabajo nicamente con this is not the only means he uses for
honen bitartez garatzen. Hainbat este medio. Ha participado en di- his art. He has participated in several
taldekako erakusketa eta festiba- versas exposiciones colectivas y en collective exhibitions and in different
letan parte-hartu du, besteak bes festibales como Hybrid (2017) con festivals such as Hybrid (2017) with
te Hybriden PROA Espazioarekin Espacio PROA y obra expuesta en Espacio PROA, as well as in Fundacin
(2017) eta Montevideoko NMAC Arte la Fundacin NMAC Montenmedio NMAC Montenmedio Arte Contem-
Garaikide Fundazioan. 2016. urtean Arte Contemporneo. En 2016 reali- porneo. In 2016 he held his first in-
bere lehen bakarkako erakusketa z sus primera exposicion individual dividual exhibition called Residuos Hu-
aurkeztu zuen Tuterako Maria For- Residuos Urbanos: Mierda en la Fun- manos: Mierda en la Fundacin Mara
cada Fundazioan Residuos Urbanos: dacin Mara Forcada (Tudela). Forcada (Tudela). He has recently
Mierda izenburupean. Berriki Taba- Recientemente realiz una residen- been working at a residency program
calera Promocin del Arte (Madril) cia en Tabacalera Promocin del in Tabacalera Promocin del Arte
egoitza burutu zuen, bertako eraku- Arte (Madrid) con su correspon- (Madrid) with his corresponding ex-
sketarekin batera, eta JustMad8ko diente exposicin, y form parte de hibition, and he was also part of Fran-
Franqueadosen pare-hartu zuen. Franqueados JustMad8. queados JustMad8.

77
Ins Garca
Bilbao, 1983
ines-garcia.com

1828an Franz Schubert-ek Winterrei- En 1828 Franz Schubert compuso In 1828, Franz Schubert composed
se konposatu zuen, guztira piano eta Winterreise, un conjunto de 24 can- Winterreise; a set of 24 songs for pi-
ahotserako 24 kantako multzoa; kan- ciones para piano y voz que relatan, ano and voice that recount, without a
tek, argumentu ildo zehatzik gabe, sin una lnea argumental definida, el definite storyline, the walk of a walk-
ibiltari baten ibilaldiaren berri ematen paseo de un caminante a travs de un er through a winter landscape, after
dute neguko paisaia batean, behin paisaje invernal, tras conocer que su finding out that his beloved rejected
pertsona maiteak errefusatu duela amada le ha rechazado. Es una obra him. It is a romantic piece, where the
jakin eta gero. Estilo erromantikoa de estilo romntico, donde la letra lyrics describe the landscape and
duen lana da; letrak paisaia eta ibil- describe el paisaje y los sentimientos the desperate feelings of the walker.
tariaren sentimendu etsiak azaltzen desesperados del caminante, pero el However, the work as a whole goes
ditu, baina obraren multzoa harago conjunto de la obra va ms all y se beyond that and gains a marked ex-
doa eta pieza existentzialista bihur convierte en una pieza de marcado istentialist character where the ex-
tzen da, kanpo paisaia barne mundu carcter existencialista donde el pai- terior landscape is transformed into
bilakatuz. Barne mundu horrek egoe- saje exterior se transforma en mundo an interior world; an inner world that
ra mental eta psikologikoa irudika interior. Un mundo interior que repre- represents a mental and psychologi-
tzen du, maila sozial eta kulturaleko senta un estado mental y psicolgico cal state reflecting a period of aware-
kontzientzia krisialdi baten isla gisa. reflejo de un perodo de crisis de con- ness crisis, on a social and cultural
Winterreise konpositore austriarra- ciencia, a nivel social y cultural. Win- level. Winterreise is a re-reading of
ren Lied ospetsuaren berrirakurketa terreise es una re-lectura del famoso the famous Lied of the Austrian com-
bat da, denbora ikuspegi desberdin Lied del compositor austriaco, desde poser, from a different time angle,
batetik, baina esentziara edo ezere- un ngulo temporal diferente, pero but with the same existential drifts
zera doan deriba existentzial berdine- con las mismas derivas existenciales towards the essence or nothingness.
kin. Helburu nagusia film bat sortzea hacia la esencia o la nada. El objetivo The main objective is the creation of a
da, 24 kapituluz edo zatiz osatutakoa; principal es la creacin de una pelcu- film, composed of 24 chapters or frag-
guztien hari gidaria Shubert-en kon- la, compuesta por 24 captulos o frag- ments with Schuberi's composition as
posizioa izango da. mentos que tienen como hilo conduc- the guiding thread.
tor la composicin schuberiana.

Ins Garca Arte Ederretan lizen Ins Garca graduated in Fine Arts at
tziatu zen Bartzelonako Fakultatean Ins Garca se licencia en Bellas Ar- the Faculty of Barcelona and received
eta urtebeteko beka jaso zuen Balin. tes por la Universidad de Barcelona a one-year scholarship in Bali. She
Bere irakaskuntza osatzeko, Abbas en 2009, obteniendo una beca para complete her training by participating
Kiarostami, Vctor Erice, Gabriel Oroz- estudiar un ao en Bali. Completa su in workshops given by Abbas Kiarost-
co eta Wilfredo Prieto maisuek eman- formacin con talleres impartidos por ami, Victor Erice, Gabriel Orozco and
dako tailerren bitartez lortzen du. Abbas Kiarostami, Gabriel Orozco, Wil- Wilfredo Prieto. At a national level,
Estatu mailan zenbait erakusketetan fredo Prieto y Vctor Erice. Ha partici- she participated in several exhibitions
parte hartu du, esaterako Bartzelo- pado en varias exposiciones en Barce- in Barcelona, Madrid and Bilbao. Her
nan, Madrilen eta Bilbon, eta haren lona, Madrid y Bilbao, sus vdeos han videos have been screened at CA2M,
bideoak hainbat tokitan proiektatu sido proyectados en el CA2M, en La La Conservera de Murcia, LOOP and
dira, hala nola Murtziako Lan Con- Conservera de Murcia, en el MARCO at the SCREEN Festival in Barcelona,
serveran, LOOPn eta Bartzelonako de Vigo, en el LOOP, y en el SCREEN among others. Internationally, her
SCREEN jaialdian. Nazioartean haren Festival en Barcelona entre otros. In- audiovisual pieces have been show-
ikus-entzunezkoen piezak hainbat ternacionalmente sus piezas se han cased at the Brao de Prata Lisboa
tokitan ikusi ahal izan dira: Lisboako podido ver en el Instituto Cervantes Factory, the Tehran Film Festival and
Brao de Prata fabrikan, Teheraneko de Lisboa, en el Festival de Cine de various festivals such as the Latin Vid-
Zinemaldian, New Yorkeko Videoarte Tehern, en el Festival de Videoarte eo Art Festival in New York, the FIVA
Latino jaialdian, Buenos Airesko FIVAn Latino de Nueva York, el FIVA en Bue- in Buenos Aires and other cities such
eta hainbat hirietan (Berlin, Suedia, nos Aires, y en ciudades como Berln, as Berlin, Sweden, Athens, Paris and
Atenas, Paris eta Montreal). Azken Suecia, Atenas, Pars y Montral. En los Montreal. In the last few years, she
urteontan Paris, Berlin eta Madrilgo ltimos aos ha sido seleccionada en has been selected in Les Rencontres
Les Rencontres Internationales-en Les Rencontres Internationales Pars/ Internationales Paris/Berlin/Madrid.
aukeratua izan da, Bilboko Pantaila Berln/Madrid, ha formado parte de She has also been part of the IV ex-
Fantasmaren IV. erakustaldian parte la IV Muestra Pantalla Fantasma en hibition Pantalla Fantasma in Bilbao
hartu du eta haren lana erakutsi du Bilbao y ha mostrado su trabajo en Ta- and has exhibited her work in Tab-
Tabakaleran eta Lisboako Cervantes bakalera, Sala Rekalde y en el Fbrica akalera and at the Instituto Cervantes
Institutuan. Brao de Prata en Lisboa. in Lisbon.

81
Ignacio Garca Snchez
Madrid, 1987
ignaciogarcia.net

Aurreko mendearen hasieran Prolet- A principios del siglo pasado la insti- At the beginning of the last century,
kult gisa ezagututako erakunde ar- tucin artstica conocida como Pro- the artistic institution known as Pro-
tistikoak sortu nahi izan zuen klaserik letkult se propuso crear una esttica letkult set out to create a genuinely
gabeko gizarte berria eraikitzeko fun genuinamente proletaria que desem- proletarian aesthetic that would play
tsezko zeregina beteko zuen estetika peara un papel fundamental en la a fundamental role in the construction
proletarioa. Proiektu honek gogoeta construccin de una nueva sociedad of a new classless society. This pro-
egin nahi du mendebaldean klase er- sin clases. Este proyecto especula so- ject speculates on the type of social
tainak eta langileak desagertu ondo- bre el tipo de organizacin social que organisation that emerged after the
ren sor litekeen gizarte antolakuntza surgira tras la eventual desaparicin eventual disappearance of the mid-
motari buruz. "Prekariatu" edo "kog- de las clases medias y trabajadoras dle and working classes in the West.
nitariatu"-ren moduko kontzeptuak en Occidente. Conceptos como "pre- Perhaps concepts such as "precari-
sortu dira gizarte posfordistan langi- cariado" o "cognitariado", acuados ousness" or "cognitariat", coined to
leriaren klasea ordeztu dutena defi- para definir lo que ha venido a sus- define what has eventually replaced
nitu ahal izateko, baina litekeena da tituir a la clase obrera en la sociedad the working class in the post-Fordist
hemendik gutxira existitzeari utzi dion posfordista, quizs dentro de poco no society, might soon not be considered
zerbait eguneratzeko ahalegin etsitzat se consideren ms que intentos des- anything more than desperate at-
hartzea, betiere utzitako hutsunea ez esperados de actualizar algo que ha tempts to update something that has
duela kategoria postmoderno batek dejado de existir como tal, evitando ceased to exist as such, not wanting
beteko onartzea saihesteko, baizik eta reconocer que el vaco no lo ocupar to recognise that the void they left will
hemen izan den baina ikusi nahi izan ninguna categora posmoderna, sino not be occupied by any postmodern
ez dugun azken estratuak: lunpenak, el ltimo estrato que siempre ha esta- category, but instead by the last stra-
alegia. Lumpenkult fikziozko kultur do ah aunque no lo quisiramos ver: tum that has always been there, al-
mugimendu baten berreraikuntza el lumpen. Lumpenkult es la recons- though we might not have wanted to
da, haren produktuetatik abiatuz: agi- truccin de un movimiento cultural fic- see it, the lumpen. Lumpenkult is the
tazio kartela, irudi sasihistorikoak edo ticio a partir de sus propios productos: reconstruction of a fictitious cultural
maketa arkitektonikoak, gizarte exo- carteles de agitacin, estampas pseu- movement based on its own prod-
tikoa ikustea ahalbidetzen digutenak, dohistricas o maquetas arquitect- ucts: agitation posters, pseudo-his-
gizarte horretako bazterreko klasea nicas que nos permiten vislumbrar torical prints or architectural models
gaur egun klase hegemoniko bilakatu una sociedad extica en la que la clase that offer a glimpse into an exotic so-
delako, bere indarraren kontzientzia marginal de hoy se ha convertido en ciety in which today's marginal class
bereganatu duelako eta langile klase hegemnica, ha adquirido conciencia has become dominant, aware of its
zaharraren bestelako interesak defen- de su fuerza y comenzado a defender strength and begun to defend inter-
datzen hasi delako. Bere mundu ikus unos intereses distintos a los de la an- ests other than those of the former
kerari leialki jarraituz, lunpen garaileak tigua clase obrera. Fiel a su visin del working class. Faithful to their vision
ez luke zalantzarik izango azaleko era- mundo, el lumpen victorioso no ha- of the world, the victorious lumpen
kundeak desagerrarazteko edo eroso- bra dudado en deshacerse de institu- would not have hesitated to give up
tasun material batzuk sakrifikatzeko, ciones superfluas o sacrificar algunas superfluous institutions or sacrifice
baldin eta ezarritako balio batzuetatik comodidades materiales a cambio de material comforts in exchange for
askatzea lortuko balu, hala nola la- liberarse de valores impuestos como freeing themselves from imposed val-
naren aldeko kultutik, aurrerapenaren el culto al trabajo o la fe en el progreso ues such as the work cult or faith in
fedetik edota hazkunde ekonomikotik. y en el crecimiento econmico. progress and economic growth.

Ignacio Garca Snchez Arte Ede Ignacio Garca Snchez es licencia- Ignacio Garca Snchez has a de-
rretan lizentziatua da UCMn eta Ham- do en Bellas Artes por la UCM y la gree in Fine Arts from the Com-
burgo Hochschule fr Bildende Kns- Hochschule fr Bildende Knste de plutense University of Madrid and
tearen bitartez. Artista egoiliarra izan Hamburgo. Ha sido artista residente the Hochschule fr Bildende Knste
da Tabakalera (Donostia), NauEstruch en Tabakalera (Donostia), NauEstruch in Hamburg. He has been a resident
(Sabadell) eta El Ranchito Rusia (Ma- (Sabadell), El Ranchito Rusia (Mata- artist in Tabakalera (Donostia), Nau-
tadero Madril / NCCA Vladicucaso) dero Madrid / NCCA Vladicucaso) y Estruch (Barcelona), El Ranchito Rus-
zentruetan. 2008. urtetik aurrera bere en la Fundacin BilbaoArte (Bilbao). sia (Matadero Madrid/Vladicaucaso)
lana Marta Cervera (Madril), Luis Ade- Desde 2008 su trabajo se ha podido and at the BilbaoArte Foundation
lantado (Valentzia), PM8 (Vigo) gale- ver en galeras como Marta Cervera (Bilbao). Since 2008, his work has
rietan ikusi ahal izan da edo Espacio (Madrid), Luis Adelantado (Valencia), been put on show in galleries such
Alexandra (Santander) zentruan beste PM8 (Vigo) o Espacio Alexandra (San- as Marta Cervera (Madrid), Luis Ad-
batzuen artean. tander) entre otras. elantado (Valencia) among others.

85
Aurreko orrialdea | Pgina anterior
Friso heroico (detalle)
196 x 440 cm | Enbalaje paper
gainean aerografoa eta margo
plastikoa | Aergrafo y pintura
plstica sobre papel de embalar.

Goian | Arriba
(De)Crecimiento
70 x 100 cm | Aerografoa enbalaje Goian | Arriba
paper gainean | Aergrafo sobre pa- Fancy Hoboness
pel de embalar Neurri aldagarriak | Medidas variables
|Makila eta estanpatutako ohiala |Palo
Behera | Abajo y tela estampada
Monumento a la ltima Internacional
155 x 63 x 63 cm | kartoia, egurra, Behera | Abajo
plastikoa, aluminio papera, korde- Chispa de la libertad
la eta alanbrea | Cartn, madera, 100 x 70 cm | Aerografoa enbalatzeko
plstico, papel de aluminio, cordel y papelaren gainean | Aergrafo sobre
alambre. papel de embalar.
Kiwon Hong
Sel, 1978

Kiwon Hong gorputza, memoria,


espazioa eta mugimenduaren ar-
teko erlazioaz hausnartzen duen Kiwon Hong es un artista visual cuyo
ikusmen artista da. Bere arte lanak trabajo reflexiona sobre la relacin Kiwon Hong is a visual artist whose
bideo, performance, instalazio eta entre cuerpo, memoria, espacio y work reflects upon the relationship
marrazketa tekniketan oinarritzen movimiento. Su creacin incluye between body, memory, space, and
dira. Disneyland moduko leku bat ga- tcnicas de vdeo, representacin, movement. His creations encom-
leria esparrutzat hartu zuen bere au- instalacin y dibujo. En su concep- pass video, performance, instal-
rreko lan-kontzeptu bezala. Azkenal- to de trabajo anterior, Hong tom lation, and drawing techniques. A
di honetan, bere proiektu berrirako un lugar concreto como puede ser specific place like Disneyland was
ingurugiro sozial oso bat egokitu du Disneyland como si fuera un espa- presumed to be a gallery space in
erakusketa espazio modura, espa- cio de galera. Para su nuevo tra- his previous concept of the work.
zioa, gorputza eta memoriaren arte- bajo, ha instalado todo un espacio Recently, he has set up the entire
ko erlazioa aztertu nahirik. Bestalde, de exhibicin en un entorno social social environment as an exhibit
bere lanak sufrimenduaren oroitza- para analizar la relacin entre es- space in his new project, examin-
penaren eragina ere erakusten du, pacio, cuerpo y memoria. Por otro ing the relationship between space,
artistak zaldi gaineko istripu baten lado, su creacin tambin tiene una body, and memory. On the other
ondoren izan zuen gorpu erdiaren fuerte influencia de la memoria del hand, his work has also been deeply
paralisiaren memoria eta haren erre- sufrimiento por la parlisis de la influenced by the memory of suffer-
kuperazio prozesua islatzen baititu. mitad inferior de su cuerpo debido ing from paralysis of the lower half
Horren ondorioz, bere lana era kon- a un accidente montando a caballo, of the body after a horseriding acci-
kretu batetan sortzen da, non hain- as como tambin por el proceso de dent, as well as the process of recov-
bat kontzepturekin esperimentatu recuperacin. Como resultado, su ery. As a result, his work is created
nahi den, hala nola mekanikoa eta trabajo se crea de una cierta mane- in such a way that it experiments
organikoa, estatikoa eta dinamikoa, ra para que experimente con con- with concepts like mechanical and
funtzionala eta funtzio-eza, edota ceptos tales como lo mecnico y lo organic, static and dynamic, func-
erregularra eta irregularra. Hongek orgnico, lo esttico y lo dinmico, tional and non-functional, or regular
landuko duen proiektua BilbaoArte- lo funcional y lo no-funcional o lo re- and irregular. The project that Hong
ko erresidentzia programan zehar gular y lo irregular. El proyecto que will develop during the residency in
memoria soziala eta kulturaren esfe- Hong va a desarrollar en durante BilbaoArte explores the ambiguous
ra anbiguo eta ulertezinak aztertzen la residencia en BilbaoArte explora and unintelligible sphere of social
ditu, beste kontzeptu batzuekin bate- la ambigua e ininteligible espefera memory or culture, the individual
ra, hala nola gizabanakoa eta bere in- de la memoria social o la cultura, el and his individuality, the bounda-
dibidualtasuna, gizabanakoaren eta individuo y su individualidad, los l- ries between the individual and his
bere inguruaren arteko mugak, eta mites entre el individuo y su mundo external world, and the hierarchy
emandako gauzen eta onartutakoen externo y la jerarqua entre lo que se between given things and accepted
arteko hierarkia. da y lo que se acepta. things.

Kiwon Hong Seulen, Hego Korean, Kiwon Hong vive y trabaja en Sel, Kiwon Hong lives and works in
bizi da eta bertan egiten du lan. Arte Corea del Sur. Se licenci en Be- Seoul, South Korea. He graduated
Ederretan lizentziatu zen Londreseko llas Artes por la University of the from BFA Chelsea College of Art &
Chelsea College of Art & Design, Uni- Arts London en 2009. Ha expuesto Design, University of The Arts Lon-
versity of The Arts, 2009an. Bakarka- su obra a nivel individual en las si- don (2009). Hong held his solo ex-
ko hainbat erakusketa aurkeztu ditu: guientes exhibiciones: Apassionata, hibitions Appassionata; Mysterious
Appassionata; Mysterious Impres- Mysterious Impression en CR Collec- Impression at CR Collective (Seoul,
sion CR Collective-en (Seul, Korea) tive (Sel, Corea) en 2017, Asymme- Korea) in 2017, Asymmetric con-
2017an, Asymmetric conversation tric conversation (Performing open versation (Performing open studio,
(Performing open studio, BilbaoAr- studio, BilbaoArte) en 2016, Kiwon Bilbao Arte) in 2016, Kiwon Hong's
te) 2016an, Kiwon Hong's Solo Show Hong's Solo Show en Brain Factory Solo Show at Brain Factory (Seoul,
Brain Factory-n (Seul, Korea) 2012an, (Sel, Corea) en 2012 y From One Pla- Korea) in 2012, and From One Place
eta From One Place to Another Gale- ce to Another en Galerie Plan.d. (Ds- to Another at Galerie Plan.d. (Ds-
rie Plan.d.-n (Dsseldorf, Alemania) seldorf, Alemania) en 2011. Tambin seldorf, Germany) in 2011. Also, he
2011n. Taldekako beste hainbat era- ha participado en varias exhibicio- has participated in a number of se-
kusketetan ere hartu du parte Asia nes a nivel grupal a lo largo del Este lected group shows across East Asia
Mendebaldetik eta Europatik. Asitico y Europa. and Europe.

89
Appassionata #2, ophelia
Bideo | Video | 15 28| 2017
Zuhar Iruretagoiena Labeaga
Zarautz, 1981

Ni naiz zure irudia, zure azalera, zu I am your image, your surface; you
sostengatzen nauen estruktura, nire Yo soy tu imagen, tu superficie, t la are the structure that bears my
euskarria. estructura que me sustenta, mi apoyo. weight, you are my support.

Hebra hainbat elementu estruktural Hebra problematiza sobre la conver- Hebra questions the conversion into
irudian bilakatzearen arazoaren in- sin en imagen de ciertos elementos image of certain structural elements
guruan garatzen da, bere onarpen estructurales, que tras su asuncin that, after their form acceptance,
formalaren ondoren, eskultura la- formal, se conforman como parte they get to be defined as an elemen-
nen adierazle naturalaren funtsezko elemental de la naturaleza signifi- tary part of the significant nature of
parte bezala osatzen direlarik. cante de la operacin escultrica. the sculptural functioning.

Argi epel batek erortzen diren gauzen Una tibia luz ilumina el ruido de las A warm light colors the noise of
soinua argiztatzen du. cosas cuando caen. things when they fall down.

Zuhar Iruretagoiena Labeaga Zuhar Iruretagoiena Labeaga es Zuhar Iruretagoiena Labeaga


Arte Ederretan doktorea da EHUan Doctora en BB. AA. Por la UPV/EHU holds a PhD in Fine Arts from the
eta Arte Digitalen masterra buru- y Master en Artes Digitales, por University of the Basque Country
tu zuen Pompeu Fabra Unibertsi- la Universidad Pompeu Fabra. Su and a MA degree in Digital Arts from
tatean. Bere lana, besteak bes trabajo ha sido mostrado en luga- Pompeu Fabra Uniersity. Her work
te, Bilboko Guggenheim Museoa res como el Guggenheim Museum has been exhibited at the Guggen-
(Espainia), Donostiako San Telmo Bilbao (Espaa), Museo San Telmo heim Museum Bilbao (Spain), San
Museoa (Espainia), CAAM (Las Pal- Donostia-San Sebastian (Espaa), Telmo Museum in Donostia-San Se-
mas, Kanaria Handia), Manchester- CAAM (Las Palmas de Gran Cana- bastian (Spain), CAAM (Las Palmas
ko NY Space (Erresuma Batua), Lon- rias), NY Space Manchester (Reino de Gran Canaria), NY Space in Man-
dresko Pinta (Erresuma Batua), La Unido), Pinta Londres (Reino Uni- chester (UK), Pinta London (UK), La
Casa Encendida, (Madril, Espainia), do), La casa encendida, Madrid (Es- Casa Encendida, Madrid (Spain),
c-art Galerie Prantl & Boch Bregenz paa), c-art Galerie Prantl & Boch C-art Galerie Prantl & Boch Bregenz
(Bregenz, Austria), Bilboko Rekal- Bregenz Bregenz, (Austria), Sala Bregenz, (Austria), Sala Rekalde Bil-
de Aretoa (Espainia), Getariako Rekalde Bilbao (Espaa), Museo bao (Spain), Balenciaga Museum in
Balenciaga Museoa (Espainia), Do- Balenciaga Getaria (Espaa), KM, Getaria (Spain), KM, Donostia-San
nostiako KM (Espainia), Gabarron Donostia San Sebastian (Espaa), Sebastian (Spain), Gabarron Funda-
Foundation (New York) eta Kultura Gabarron Fundation (New York), tion (New York), Centro Cultural de
Zentro Espainiar ezberdinetan, hau- Centro Cultural de Espaa en, Te- Espaa in Tegucigalpa (Honduras),
en artean Tegucigalpa (Honduras), gucigalpa (Honduras), San Jos San Jos (Costa Rica), Mexico City,
San Jos (Costa Rica), Mexiko DF (Costa Rica), Mexico DF (Mxico), Montevideo (Uruguay), Crdoba
(Mxico), Montevideo (Uruguai), Montevideo (Uruguay), Crdoba (Argentina) and Managua (Nicara-
Kordoba (Argentina) eta Managua (Argentina) y Managua (Nicara- gua), among other places. She has
(Nikaragua). Hainbat sari eta beka gua), entre otros. Ha recibido di- received several scholarships and
jaso ditu, Generacin 2008 Caja versos premios y Becas como Ge- prizes such as Generacin 2008
Madrid, Ertibil 2009, Gipuzkoako ar- neracin 2008 Caja Madrid, Ertibil Caja Madrid, Ertibil 2009, Artista
tista gazteen lehiaketa 2010, Muro 2009, Artista Noveles Guipuzcoa- Noveles Guipuzcoanos 2010, Muro
Guggenheim, KUNSTHAUS egoitza nos 2010, Muro Guggenheim, Beca Guggenheim, KUNSTHAUS Bregenz
(Bregenz, Austria), BilbaoArte Fun- Residencia KUNSTHAUS Bregenz Residency Scholarship (Austria), Es-
dazioaren egoitza beka (utzitako (Austria), Beca de residencia Espa- pacio de Cesin Temporal Residency
espazioen modalitatea), Rekalde cio de cesin temporal Fundacin Scholarship Fundacin Bilbao Arte,
Aretoko Nekatoenea Artistes en Bilbao Arte, Beca residencia Sala Sala Rekalde Residency Scholarship,
Rsidence egoitza (Hendaia, Fran Rekalde, Nekatoenea Artistes en Nekatoenea Artistes en Rsidence
tzia) edo LABORE DSS2016 egoitza- Rsidence Hendaia Francia, Be- Hendaia Francia, LABORE, and
beka, besteak beste. ca-Residencia LABORE, DSS2016. DSS2016 Residency Scholarship.

93
Oier Iruretagoiena Arregi
Errenteria, 1988

El proyecto girar en torno al m-


todo comparativo usado en varias The project will revolve around the
reas de conocimiento como la comparative method used in var-
Proiektua zenbait jakintza arlotan antropologa y la lingistica, que ious areas of knowledge such as
erabilitako metodo konparatiboan consiste en establecer comparacio- anthropology and linguistics, which
oinarritzen da, hala nola antropolo- nes morfolgicas entre diferentes consists of establishing morpholog-
gian eta hizkuntzalaritzan; helburua lenguas, creencias, tradiciones, etc. ical comparisons between different
da erkaketa morfologikoak ezartzea para buscar analogas e indagar en languages, beliefs, traditions, etc.
hizkuntza, sinesmen, tradizio eta posibles conexiones desconocidas looking for analogies and investi-
antzekoen artean, analogiak bi- que no han dejado ningn otro re- gating possible unknown connec-
latzeko eta bestelako erregistrorik gistro. Esos paralelismos pueden tions that have left no other record.
utzi ez duten konexio ezezagunetan sugerir un parentesco, pero si los These parallelisms may suggest
arakatzeko. Paralelismo horiek ahai- parecidos no son ms sistemticos kinship, but if the similarities are
detasuna iradoki dezakete, baina o suficientes, es imposible demos- no more systematic or sufficient,
antzekotasunak sistematikoagoak trar que no se trate de una mera it is impossible to prove that it is
edo nahikoak ez badira ezinezkoa coincidencia, a la vez que tampoco not a mere coincidence, and at the
da frogatzea kointzidentzia huts bat hay manera de demostrar que no same time, there is also no way of
denik; era berean, ezinezkoa da era- haya realmente una relacin. Esto proving that there is a relationship
kustea benetan erlaziorik dagoen abre un campo muy amplio para la anyway. This opens a very wide field
ala ez. Horrek espekulaziorako oso especulacin. Como artista, puede for speculation. As an artist, I can
eremu zabala zabaltzen du. Artista hacer relaciones por intuicin, de make relationships by intuition, in
gisa, erlazioak egin ditzake intuizioa manera manipulativa, sin pretender a manipulative way, without trying
baliatuz, modu manipulatiboan, be- desvelar conexiones reales e inclu- to reveal real connections and even
netako konexioak agerian jarri gabe so creando algunas ficticias. Para- creating fictitious ones. At the same
eta fikziozko batzuk sortuz. Para- lelamente, esa investigacin dar time, this research will give rise to
leloki, ikerketa honek bide ematen pie para la construccin de objetos, the construction of objects, seeking
du objektuak eraikitzeko, bi zatien buscando la complementacin en- complementation between the two
arteko osagarritasuna bilatuz, ira- tre las dos partes, para abrir nuevas parts, in order to open new read-
kurketa berriak eratzeko. lecturas. ings.

Oier Iruretagoiena artista da eta Oier Iruretagoiena es artista y de- Oier Iruretagoiena is an artist who
haren lana eskulturaren, soinuaren sarrolla su trabajo entre la escultu- develops his work between sculp-
eta testuaren artean kokatzen da. ra, el sonido y el texto. Se licenci ture, sound and text. He took a de-
Arte Ederretan lizentziatu egin zen en Bellas Artes por la UPV-EHU, y ha gree in Fine Arts at the UPV-EHU
EHUn eta modu indibidualean egin expuesto individualmente la galera and exhibited his work in the Carre-
ditu erakusketak Bilboko Carreras Carreras Mgica de Bilbao (2015), ras Mgica gallery in Bilbao (2015),
Mgica galerian (2015), Bartzelo- el espacio Halfhouse de Barcelona the Halfhouse space in Barcelona
nako Halfhouse espazioan (2014), (2014), la Casa de Cultura de Egia (2014), the Casa de Cultura in Egia
Egiako Kultur Etxean (2013) eta Gas- (2013) y el centro cultural Monte- (2013) and the Montehermoso cul-
teizko Montehermoso kultur zent- hermoso de Vitoria-Gasteiz (2011). tural centre in Vitoria-Gasteiz (2011).
roan (2011). Era berean, Bilboko Le Tambin es uno de los coordinado- He is also one of the coordinators
Larraskito Kluba espazioaren koor- res del espacio Le Larraskito Kluba of the Le Larraskito Kluba in Bilbao
dinatzaileetariko bat da. de Bilbao. space.

97
Aurreko orrialdea | Pgina anterior
Sin ttulo
Mach papera, margoa eta
oilategiko sarea | Papier mach,
pintura, red de gallinero | 120 x 115
x 25 cm |

Eskuina | Derecha
Sin ttulo
Mach papera, margoa eta
oilategiko sarea | Papier mach,
pintura, red de gallinero | 162 x 114
x 60 cm |

Argazkiak | Fotografas: Daniel Mera


Roman Ljubimov Dacko
Preov, 1985
romanrandom.com

La tecnologa acompaa y dene Technology has been accompanying


al humano desde que usamos la and defining the human being since
Teknologiak gizakia lagundu eta de- primera piedra como herramienta. we used our first stone as a tool.
finitu du lehen harria erabili genue- Ahora, con la inminente llegada de Now, with the imminent arrival of
netik. Orain, super-inteligentziaren la superinteligencia, nadie sabe de Superintelligence, no one knows in
berehalako etorrerarekin, inork ez qu forma se va a redenir nuestra what way our relation to technology
daki nola birdefinituko den gure relacin con la tecnologa y la reali- and reality is going to be redefined.
harremana teknologia eta erreali- dad. Es posible que el cuerpo deje We might not need our body any-
tatearekin. Baliteke gorputzak be- de ser necesario o que no haga falta more, or we might not need to do
harrezkoa izateari utzi edo zerbait hacer nada. anything at all.
egitea beharrezkoa ez izatea. Por otro lado, nuestra respiracin, On the other hand, our breathing,
Beste alde batetik, gure arnaske- al igual que la expansin y contrac- just like the expansion and contrac-
ta, unibertsoaren hedapena eta cin del universo, son oscilaciones tion of the universe, is the oscilla-
uzkurketa bezala, errealitate hau que componen esta realidad. Si la tions that compose our reality. If
osatzen duten oszilazioak dira. Giza evolucin humana forma parte de human evolution is a part of it, it will
eboluzioa honen parte bada, mo- ella, en algn momento llegar a su get to the end at some point and it
menturen batean bere amaierara nal y comenzar el camino de re- will take the way back towards the
iritsi eta itzulera bidea hasiko da torno hacia la esencia de la materia: essence of the matter: geometry.
materiaren oinarrirantz: geometria. la geometra. This interactive piece aims to high-
Artelan interaktibo honek murgil- Esta pieza interactiva pretende resal- light the spiritual-technological du-
duta aurkitzen garen dualtasun es- tar la dualidad espiritual-tecnolgica ality in which we are now immersed.
piritual-teknologikoa nabarmendu en la que nos hallamos inmersos. A wooden structure supports the
nahi du. Una estructura de madera da sopor- round screen that contains differ-
Egurrezko estruktura batek pantaila te a una pantalla circular, en cuyo ent geometries that are made out
zirkular bat eusten du, honen erdian centro habitan diferentes geome- of a circle. One point travels from
zirkulutik abiatuta eraikitzen diren tras construidas a partir del crcu- one side to another through the
geometria ezberdinak daudelarik. lo. Un punto recorre de un lado a lines that shape the piece, making
Puntu bat hau eraikitzen duten le otro las lneas que lo conforman, sounds in the intersections. The hu-
rroen barrera dabil, gurutzaketetan produciendo sonidos en los cruces. man element, which can alter the
soinuak eraginez. Giza elementuak, El elemento humano, que puede al- angle of such journey, also alters it-
ibilbide honen angelua alda deza- terar el ngulo de dicho recorrido, self in the human shapes that show
keena, geometrien bidez azaltzen tambin se altera a si mismo en la these geometries.
den giza forman ere bere burua al- forma humana que se muestra tras Are we manipulators or manipulat-
datzen du. las geometras. ed? Do the technological way and
Manipulatzaileak ala manipulatuak Somos manipuladores o manipula- the spiritual one lead to the same
al gara? Bide teknologikoak eta es- dos? Conducen el camino tecnol- place? Then, if the only element that
piritualak toki berdinera bideratzen gico y el camino espiritual al mismo varies is the journey itself, what is
gaituzte? Beraz, aldatzen den baka sitio? Entonces, si lo nico que vara more important, the process or the
rra ibilbidea bada, zer da garrantzi es el recorrido, qu es ms impor- final result?
tsuagoa, prozesu ala azken emaitza? tante, el proceso o el resultado nal?

Roman Ljubimov Dacko moves be-


Roman Ljubimov Dacko artea, di- Roman Ljubimov Dacko se mueve tween art, design, and technology,
seinua eta teknologiaren artean entre el arte, el diseo y la tecnolo- combining techniques according to
mugitzen da, proiektuaren arabe- ga, combinando disciplinas segn each project. He holds a BA degree
ra diziplinak konbinatuz. Teleko- cada proyecto. Licenciado en Inge- in Technical Engineering from the
munikazio Ingeniaritza Teknikoan niera Tcnica de Telecomunicacio- UPN, and his field of expertise is
lizentziatua, ikus-entzunezkoen nes, especialidad en Imagen y So- Image and Sound. He has been able
espezialitatean (NUP), bere burua nido en la UPN, ha sabido reciclarse to recycle himself in order to apply
birziklatzen jakin du algoritmo, for- para aplicar algoritmos, frmulas y algorithms, formulas, and equations
mula eta ekuazioak musika eta arte ecuaciones, tanto a su creacin mu- to his musical and artistic creations
sorkuntza nahiz bere diseinu, asma- sical y artstica, como a sus diseos, as well as his designs, inventions,
kizun eta programetan erabiltzeko. inventos y programas. and programs.

101
Path (Camino)
78 x 90 x 20 cm | Lan interaktiboa |
Pieza interactiva
Borja Llobregat
Valencia, 1991
borjallobregat.com

El trabajo de Borja Llobregat se Borja Llobregats work is situated


Borja Llobregaten lana argazkila- ubica entre los mrgenes de la fo- between the margins of photogra-
ritza, eskultura eta instalazioaren tografa, la escultura y la instalacin, phy, sculpture, and the installation,
mugen artean kokatzen da, nahiz aunque siempre utilizando la ima- although he always uses the image
eta beti, esperimentaziorako abia- gen como punto de partida para la as a starting point of experimenta-
puntu modura, irudia erabili. experimentacin. tion.
Material, irudi eta hainbat tekniken Mediante asociaciones entre ma- Through combining materials, im-
elkarketaren bitartez esanahi be teriales, imgenes y tcnicas diver- ages, and different techniques, new
rriak sortzen dira, argazkiaren itxura sas, se crean nuevos significados, meanings are created and photo-
eta izaera geruzak isolatuz, beti ere pudiendo aislar capas de carcter y graphic appearances and layers are
eskultura eta instalazio maila altu apariencia fotogrfica pero con un isolated, but with a high sculptural
batekin. alto grado escultrico e instalativo. and building degree.
Egoitzan zehar garatu den proiek- El proyecto desarrollado durante la The project developed during the
tuak, eremu-ikerketa baten bi- residencia plantea como base una stay considers the reconstruction of
dez, euskal skatearen historiaren reconstruccin de la historia del ska- the history of skateboard in Bilbao
berreraikitzea du oinarri, bidean te en Euskadi a partir de un trabajo as a basis, and it does so through a
aurkitutako artxibo irudi eta doku- de campo, que se va entrelazando field work which intertwines with ar-
mentazioarekin gurutzatzen doa- con el archivo y la documentacin chive and the documents he found
na. Bertan, zentzu zabal batean, encontrada a su paso. En este se in- on his way. In the latter one, aspects
berrargitalpen sistemen alderdia cide en aspectos como los sistemas such as reprinting in their wider
azpimarratu eta prozesu industri- de reedicin en su amplio significa- meaning are stressed, and con-
alak eta ustekabekoen arteko kon do y se tratan conceptos como los cepts such as industrial processes
frontazioaren inguruko kontzeptuak procesos industriales en confronta- confronting the accidental are ad-
lantzen dira. cin con lo accidental. dressed.

Borja Llobregat gaur egun Ma Borja Llobregat actualmente tra- Borja Llobregat currently works
drilen bizi eta bertan lan egiten du. baja y reside en Madrid. Tras aca- and lives in Madrid. After finishing
Valentziako AESDen Argazkilaritzan bar sus estudios de Artes Plsticas his Plastic Arts and Photography
Arte Plastikoa eta Diseinu ikasketak y Diseo en Fotografa en EASD Va- Design Studies at EASD Valencia,
burutu ondoren Madrilgo Blank Pa- lencia, recibe una beca para estu- he received a scholarship to study
per eskolan Argazkigintza Proiek- diar el Master en Creacin de Pro- a masters degree in Photography
tuen Sorkuntza Masterra ikasteko yectos Fotogrficos en la escuela Project Creation at Blank Paper
beka bat jasoko du. Bere lana, bes- Blank Paper de Madrid. Su trabajo School in Madrid. His work has been
teak beste, Palma Mallorcako Es ha sido expuesto en: Es Baluard exhibited in: Es Baluard (Palma de
Baluard, Blank Paper (Madril), Las (Palma de Mallorca), Blank Paper Mallorca), Blank Paper (Madrid), Las
Naves (Valentzia) edo Sala Amadsen (Madrid), Las Naves (Valencia), Naves (Valencia), Sala Amads (Ma-
(Madril) erakutsia izan da, hainbat Sala Amads (Madrid), entre otras drid), among others, and he has had
publikaziorekin batera. y realizado diversas publicaciones. several publications.

105
Aurreko orrialdea | Pgina anterior Goian | Arriba Goian | Arriba Behera | Abajo
Las ms macabras de las vidas Valueweight Zap Me Up! 1 Savage N50
84 x 46 cm | inpresioa paper gainean, skateko lija, 11 x 8 cm | Kamiseta etiketa, oihala, 170 x 142 cm |Oihal bakero urdina 30 x 40 cm |96 orrialdeko aldizkaria
neodimiozko imanak, altzairu lakatua | Impresin inperdibleak | Etiqueta de camiseta, laserrez higatua|Desgastado lser disolbentez esku hartua |Revista
sobre papel, lija de skate, imanes de neodimio, acero tela, imperdibles sobre tela vaquera azul intervenida con disolvente 96 pginas
lacado
Jone Loizaga
Bilbao, 1983

ERORIA se desarrolla en paralelo a


un proceso de bsqueda y registro
fotogrfico de monumentos fran-
quistas que han sido intervenidos ERORIA has been developed in paral-
ERORIA sortuak izan ziren botere- en respuesta al poder bajo el que lel with a search for and photograph-
ari erantzunez esku hartuak izan fueron creados. Las formas y estruc- ic record of Francoist monuments
diren monumentu frankisten bila- turas de esta materialidad violenta- that have been intervened as a re-
keta eta argazki-erregistro proze- da son el punto de partida de una sponse to the power under which
su batekin paraleloki garatzen da. obra que experimenta con el gesto they were created. The shapes and
Behartutako materialtasun honen iconoclasta a travs de la serigra- structures of this vandalised mate-
forma eta estrukturak serigrafiaren fa. Mediante la libre manipulacin riality are the starting point of an
bitartez keinu ikonoklastarekin es- del fragmento, la superposicin de experiment in iconoclastic gestures
perimentatzen duen lanaren abia- masas de color y la fusin entre fi- via silk-screen printing. By freely
puntua dira. Zatiaren manipulazio gura y fondo se obtiene una nueva manipulating fragments, superim-
askea, kolore masen gainezarpena imagen donde toda la informacin posing blocks of colour, and merg-
eta figura eta atzealdearen arteko est al mismo nivel, desactivando su ing figures with their background, a
bat-egitearen bitartez informazioa sentido inicial y su vinculacin con la new image is obtained in which all
maila berdinean aurkitzen den iru- realidad. the existing information is on the
di berri bat lortzen da, haserako same level, deactivating its original
zentzua eta errealitatearekin duen meaning and its link with reality.
lotura desaktibatuz. Jone Loizaga vive y trabaja en Bil-
bao. Licenciada en Bellas Artes e
Historia del Arte por la Universidad Jone Loizaga lives and works in
Jone Loizaga Bilbon bizi eta bertan del Pas Vasco. Ha complementado Bilbao. She holds a BA degree in
lan egiten du. Arte Ederretan eta Ar- sus estudios universitarios con la Fine Art and Art History from the
tearen Historian lizentziatua EHUan. realizacin de residencias artsticas University of the Basque Country.
Bere unibertsitate ikasketak Luis en el Taller de Tcnicas Grficas de She has complemented her studies
Ricaurteren teknika grafikoen tai- Luis Ricaurte (Mxico DF, 2012) y with artist residencies at Taller de
lerra (Mxico DF, 2012) eta Ceiba la Ceiba Grfica (Veracruz, Mxico. Tcnicas Grficas de Luis Ricaurte
Grafikan (Veracruz, Mxico. 2012) 2012), y diversos seminarios, como (Mexico City, 2012) and Ceiba Grfi-
burututako egoitza edo Arte Ga- Zonas de Disturbio, dentro del pro- ca (Veracruz, Mexico, 2012), as well
raikideko Unibertsitate Museoan grama acadmico Campus Expandi- as attending seminars such as Zonas
MUAC (Mexiko DF, 2011), Hedatuta- do del Museo Universitario de Arte de Disturbio, at the MUAC Campus
ko Campusa programaren barruan, Contemporneo MUAC (Mxico Expandido (Mexico City, 2011). She
eginiko Zonas de Disturbio modu- DF, 2011). En el ao 2014 obtuvo la received a Plastic Arts Scholarship
ko mintegiekin osatu ditu. Bizkai- Beca de Artes Plsticas de la Dipu- from the Provincial Council of Biz-
ko Foru Aldundiko Arte Plastikoen tacin Foral de Bizkaia, y la Beca de kaia in 2014 and an Artistic Produc-
Beka (2014) eta Eusko Jaurlaritzako Produccin Artstica del Gobierno tion Scholarship from the Basque
Arte Produkzio Beka (2014 eta 2016) Vasco en 2014 y 2016. Entre otras Government in 2014 and 2016. Her
jaso ditu. Beste taldekako erakus- exposiciones colectivas, destaca work has been featured in group
keten artean Ertibil lehiaketaren su participacin en la 34 Edicin exhibitions, among which we can
34. edizioa (Bizkaia, 2016), Grabatu del Certamen Ertibil 2016 (Bizkaia, highlight the 34th edition of the Ert-
Garaikidearen Nazioarteko Lehen 2016), el Primer Festival Interna- ibil Competition (Bizkaia, 2016), the
Festibala FIG Bilbao 2012 edo Jose cional de Grabado Contemporneo first International Contemporary En-
Caballero XII. Grabatu Lehiaketa FIG Bilbao 2012, o el XII Certamen graving Festival (FIG) (Bilbao, 2012),
Nazionala (Madril, 2012) dira aipa- Nacional de Grabado Jos Caballero and the XII Jos Caballero Engraving
garrienak. (Madrid 2012). Competition (Madrid, 2012).

109
110 111
Uxue Lpez
Bilbao, 1992
uxuelopez.com

A practical experiment around the


Compuestos 2.0 se fundamenta en language of things, Compuestos 2.0
una experimentacin prctica en is linked to the tension between im-
Compuestos 2.0 gauzen hizkuntzen torno al lenguaje de las cosas su- pulse, reflection, and contradiction.
inguruan eginiko esperimentazio jeta a la tensin entre el impulso, It parts from the artists interest in
praktiko batean oinarritzen da, la reflexin y la contradiccin. Par- the relationship with the functio-
bultzadei, hausnarketei eta kon tiendo de intereses asociados a las nal object. Uxue draws a process in
traesanei lotua. Objektu funtziona- relaciones con el objeto funcional. which multipossibility is highlighted
lekin erlazionatuta dauden intere- Uxue, dibuja un proceso en el que as a significant proposal; she gene-
setatik abiatuz, Uxuek prozezu bat destaca la multiposibilidad como rates systems that enable an evo-
marrazten du zeinetan proposame- propuesta significativa, generando lutionary dialogue between space,
naren posibilitate anitzak nabar- sistemas que permiten un dilogo time, form, and function.
mentzen dira, espazioa, denbora, evolutivo con el espacio, el tiempo, The composites used by the artist,
forma eta funtzioarekin elkarrizketa la forma y la funcin. in terms of an ensemble of things
ebolutibo bat posible egiten duen Los compuestos en los que traba- composing a variable whole, bring
sistemak sortuz. ja, como un conjunto de cosas que together materials, systems, and
Lantzen dituen konposizioak (guzti componen un todo variable, anan components, all of which tend
aldagarri bat osatzen duten gauzen materiales, sistemas y piezas que towards synthesis and reflect cer-
multzoa bezala),materialak, siste- tienden a la sntesis y reflejan un tain nowness. The initial impulse
mak eta gaurkotasuna islatzen eta ahora. El impulso inicial deriva en drifts within an hybrid lab on the
sintesira doazen piezak lotzen ditu. un hbrido erdisciplinar en el plano three-dimensionality plane throu-
Hasierako bultzada esparru tridi- de la tridimensionalidad a travs gh processes that unite a range of
mentsionaleko laborategi nahasi de procesos que recogen distintas traditional methodologies, on one
batean bideratzen da, testuinguru metodologas tradicionales combi- hand, and new technologies, on the
esperimental batean metodologia nadas con nuevas tecnologas en un other, within an experimental con-
tradizional dezberdinak teknologi contexto experimental. text.
berriekin bateratzen dituelarik.

Uxue Lpez Iruretagoyena vive y Uxue Lpez Iruretagoyena Uxue


Uxue Lpez Iruretagoiena Blbon trabaja en Bilbao. Es Graduada en Lpez lives and works in Bilbao.
bizi eta lan egiten du. Arteko gra- Arte por la facultad de Bellas Artes Shes got an Arts degree from the
duatua da EHU-koArte Ederreta- de la UPV/EHU. Tras su paso por el Arts Faculty at the University of the
ko fakultatean. Keramika; artea Mster en Cermica; arte y funcin, Basque Country (UPV/EHU). Since
eta funtzioa izeneko masterre- su trabajo empieza a verse influen- she got her Masters degree in Clay;
tik bere lana keramikak dauzkan ciado por las caractersticas de la art and function, her work started to
ezaugarriekin nahasten hasten da, cermica, y referenciado por el ob- get swayed by the features of clay,
aldatzeko aukera eta funtzioa erre- jeto funcional y la posibilidad de and referenced by functional ob-
ferentzia-puntuak bilakatuz. Gaur cambio. Actualmente se encuentra jects and the possibility of change.
egun, Bilbon kokaturiko Hemen ize- inmersa en el proyecto Hemen, des- She is currently working on a project
neko proiektuan murgildua dago, de el que desarrolla un trabajo en called Hemen, where she is carrying
non artea eta diseinuarekin erlazio- colectivo, enseando, aprendiendo out collective work, teaching, learn-
naturiko jardueretan lan kolekti e intercambiando desde prcticas ing and exchanging from practices
boan dihardu, ikasten, irakasten eta relacionadas con el arte y el diseo related to art and design in the city
partekatzen. en Bilbao. of Bilbao.

113
Raul Lorenzo Prez
Zamora, 1985
raullorenzoperez.com

En su obra, Ral Lorenzo reflexiona


sobre cmo, a travs de la historia,
las prcticas y la tradicin artstica
se han articulado entre si median- In his work, Ral Lorenzo reflects
te ciertos impulsos subversivos y/o on how artistic practices and tradi-
Bere lanaren bitartez, Raul Lorenzok, mitificadores. El concepto de ruina, tions have articulated one another
historian zehar arte praktika eta tra- expresado por diferentes autores throughout history by means of
dizioaren artean, hainbat bultzada emblemticos, le sirve para ensayar certain subversive and/or myth-
subertsibo edo mitifikatzaileen bi- una potica sobre la mitificacin his- making impulses. Lorenzo makes
tartez, eman den artikulazioaren trica, particularmente sobre aque- use of the concept of ruins, as ex-
gogoeta bat garatzen du. Hondaki- lla que sublima las obras cannicas. pressed by several iconic authors, in
naren kontzeptua, egile adierazgarri La intencin es mostrar el conflicto his creation of a poetics of historical
ezberdinen bitartez adierazia, mitifi- que se da entre subversin y miti- mythmaking, particularly that which
kazio historikoaren inguruan poetika ficacin, sin pretender tomar una exalts canonical artworks. His inten-
bat entseatzeko erabiltzen du, be- posicin que se site definitivamen- tion is to unveil the conflict between
reziki obra kanonikoak goraipatzen te en uno de sus polos, sino con el subversion and mythmakingnev-
dituztenei buruz. Asmoa, alderdieta- objeto de explorar sus cualidades er settling for a position definitely
ko batean behin betiko kokatu gabe, poticas. placed on either side, seeking in-
subertsioa eta mitifikazioaren artean Siguiendo esta lnea, en su produc- stead to explore its poetic qualities.
ematen den gatazka azaleratzea da, cin artstica ha pretendido tratar Along these lines, Lorenzos artistic
honen ezaugarri poetikoak ikertzeko estas posibilidades a travs de di- production deals with these possi-
asmoarekin. versos lenguajes plsticos: la ins- bilities in a diversity of plastic lan-
Bide hau jarraituz, bere arte pro- talacin, la composicin pictrica, guages: installation, pictorial com-
dukzioan hainbat lengoaia plasti- el video y la escultura. Las obras position, video, and sculpture. The
koen bitartez aukera hauek tratatu resultantes pueden considerarse el resulting pieces can be considered
nahi izan dira; instalazioa, pintura producto de conciliar los desarrollos the product of bringing together
konposizioa, bideoa eta eskultura. conceptuales antes referidos con the conceptual developments men-
Emaitza aurretik aipatutako garapen los retos caractersticos de la prcti- tioned above, on one hand, and the
kontzeptualak eta ohiko arte prakti- ca artstica material, de manera que challenges presented by the materi-
ka materialaren erronken arteko uz- unos no sean subalternos de otros, ality of artistic practice, on the other,
tarketatik dator, batzuk besteekiko es decir: buscando una tensin en so that neither is subordinate to the
menpekotasunik adierazten ez du- la que los estudios tericos y la pro- other. In other words: he looks for a
telarik, hau da: ikerketa teorikoa eta duccin artstica se enriquezcan mu- tension in which theory and artistic
praktika artistikoa elkarri aberastuko tuamente. production may enrich one another.
diren tentsio bat bilatuz.

Ral Lorenzo Prez es graduado en Ral Lorenzo Prez is a gradu-


Ral Lorenzo Prez Arte Ederretan Bellas Artes por la Universidad de ate in Fine Art by the University of
graduatua Salamancako Unibertsi- Salamanca y Mster en Produccin Salamanca and holds an MA in Ar-
tatean eta Arte Produkzio masterra artstica por la Universidad Politc- tistic Production by the Polytechnic
burutu zuen Valentziako Unibertsi- nica de Valencia. Ha participado en University of Valencia. He has tak-
tate Politeknikoan. A Quemarropa Residencias a Quemarropa en Ali- en part in the 2016 Residencias a
arte egoitzan parte-hartu du (2016) cante en la edicin de 2016 y ha sido Quemarropa artists residency, in
eta PAM!PAM! 2017Rako sailkatua seleccionado en PAMPAM! 2017 en Alicante, and has been selected for
izan da (Valentzia). Valencia. PAMPAM! 2017, Valencia.

117
118
Ion Macareno
Bilbao, 1980
ionmacareno.com

Displacement. Gradualmente en el
desarrollo del trabajo de Ion Maca-
reno el soporte e imagen digital co-
mienza a formar parte material del
Displacement. Gradualki, Ion Macare- dispositivo escultrico. Esta nueva Gradually, during the development
noren lanaren garapenean, euskarri implicacin con los procedimientos of Ion Macarenos work, the digital
eta irudi digitala gailu eskultori- digitales tiene su origen en la necesi- format and image begin to be a ma-
koaren parte izaten hasi da. Proze- dad de dar cuenta de la complejidad terial part of the sculptural mecha-
su digitalarekin duen inplikazio de las sociedades contemporneas, nism. This new implication with dig-
berri honek gizarte garaikidearen especialmente manifestada en tr- ital procedures has its origin in the
konplexutasunaren berri emateko minos de representacin digital. necessity of proving the complexity
beharrean aurkitzen du jatorria, As, la incorporacin de nuevas tec- of contemporary societies, specially
bereziki errepresentazio digitalaren nologas (fundamentalmente sus ex- expressed in terms of digital rep-
mugetan adierazten dena. presiones en forma de animacin 3D resentation. Thus, the incorporation
Horrela, teknologia berrien sarrerak e imagen digital) cobra importancia of new technologies (fundamentally
(nagusiki 3D animazioa eta irudi di- en su estudio ya que entiende que their articulation in 3D animation
gitalaren espresio formetan) bere estas herramientas contienen gran and digital image) gains importance
estudioan garrantzia hartzen du, potencial para construir espacio/ regarding its study, since it is under-
arte praktikan espazioa/tokia eta lugar y sentido en la prctica del ar- stood that these tools have a great
zentzua eraikitzeko potentzial han- tista, atendiendo de igual manera a potential to build a space/place and
dia dutela ulertzen baitu, era berean esa idea segn la cual la pantalla de a sense for the artists practice, pay-
gaurkotasuneko errepresentazio representacin en la actualidad vie- ing the same attention to that idea
pantaila prozesu digital eta hauen ne mediada por procesos digitales y according to which the represent-
forma anitzen bitartekotzaren ideia sus mltiples formas. ing screen today is mediated by
aintzat hartuz. Siendo tarea del arte la de operar, digital processes and its numerous
Artearen eginbeharra izanik tekni- tcnicamente, en dicha pantalla de forms. It is arts duty to perform,
koki errepresentazio pantaila hone- representacin para articular dispo- technically, in such representing
tan jardutea, artearen xedea (orai sitivos con capacidad de reactualizar screen in order to articulate devices
naren sentsibilitatearen osaketa) el propsito del arte: conformar sen- with the capacity of reenacting the
berritzeko gaitasunarekin gailuak sibilidad en el presente. Es por ello purpose of art: to conform sensibil-
artikulatzeko. Hau dela eta, bere que dentro de su trabajo encuentra ity at the present time. That is why
lanaren barruan, prozesu hauen una urgencia para abordar la investi- he finds, within his work, an urgen-
ikerketa plastikoa ekiteko premia gacin plstica de estos procesos ya cy to approach the plastic research
bat aurkitzen du, gizarte mailan in- que a nivel social la interaccin, la co- of these processes, since at a social
terakzioa, komunikazioa eta testuin- municacin y la generacin de con- level, interaction, communication
guruen sorrera, maila handi batean, textos se expresa, en gran medida, a and the generation of contexts are
hauen bitartez adierazten baita. travs de los mismos. expressed through themselves.

Ion Macarenok bakarka, besteak Ion Macareno ha expuesto de for- Ion Macareno has held individu-
beste, Jos de la Fuente Galeria, ma individual en la Galera Jos de al exhibitions at Galera Jos de la
Rekalde Aretoa eta Monteher- la Fuente, la Sala Rekalde y el Centro fuente, Sala Rekalde and Centro
moso Kultura Zentroa erakutsi Cultural Montehermoso entre otros Cultural Montehermoso, among
ditu bere lanak. Halaber hainbat espacios. As mismo ha participado other spaces. Likewise, he has par-
taldekako erakusketa eta nazio en numerosas exposiciones colecti- ticipated in several group exhibi-
ezberdinetako ferietan parte har- vas y ferias en diferentes pases.Doc- tions and fairs in different countries.
tu du. Arte Ederretan doktorea tor en Bellas Artes por la Universidad He is a Doctor in Fine Arts from the
EHUan, 2010. urtetik ikerketaren del Pas Vasco, desde 2010 desarrolla University of the Basque Country,
eremuan garatzen du bere lana su actividad en el mbito de la inves- and since 2010 he works in the re-
unibertsitate bereko Eskultura De- tigacin dentro del Departamento de search field within the Department
partamentuan. Escultura de la misma universidad. of Sculpture of that same university.

121
Pirmide, duracin 1 minuto 20 sg
Instalazioa | Neurri aldakorrak |
Metala, eskaiola, margoa, egurra,
papera, poliester erresina
Instalacin | Medidas variables |
Metal, escayola, pintura, madera,
papel, resina de polister
Itziar Markiegi Oiza
Villava, 1981

El proyecto consiste en construir


Proiektua da soinuzko gailuak erai- y transformar dispositivos sono-
kitzea eta eraldatzea, objektuak ros, mutar objetos y experimentar The project consists of building and
aldatzea eta zenbait material ero- a travs de diferentes materiales transforming sound devices, mutat-
aleren bidez esperimentatzea, gor- conductivos que con el trazo y el ing objects and experimenting with
putzaren trazaketarekin eta mugi- movimiento del cuerpo, generen y different conductive materials that
menduarekin soinua sortzeko eta alteren el sonido. Explorar las posi- generate and alter sound with each
aldatzeko. Soinuaren, inprobisa- bilidades del sonido, improvisacin, line and movement of the body. Ex-
zioaren eta aleatorioaren aukerak lo aleatorio y performatividad de lo ploring the possibilities of sound,
aztertzea, bai eta soinuaren perfor- sonoro. improvisation, randomness and per-
matibitatearenak ere. Experimentar con las nociones de formativity of sound.
Akatsaren eta transgeneroaren error y transgnero a travs de la Experimenting with the notions of
nozioekin esperimentatzea ikus-en fusin y transfusin de lo sonoro y error and transgender through fu-
tzunezkoak DIY/DIWO elementue- lo visual con elementos DIY/ DIWO sion and transfusion of the sound
kin fusionatuz eta transfusionatuz, as como a travs de estrategias per- and visuals with DIY/DIWO ele-
bai eta estrategia performatiboen formativas. El ruido como apertura ments, as well as through perform-
bidez ere. Soinua irekiera gisa, que muestra que tanto la msica ative strategies. Considering noise
musika nahiz generoa eraikuntza como el gnero son construcciones as an opening that shows that both
sozialak direla erakusteko. sociales. music and genre are social construc-
tions.
Hizkuntza bezala tonalitatea Como el lenguaje la tonalidad ha
historikoki ezaugarritu da askatasun estado histricamente caracterizada Like language, tonality has
faltagatik. Gizarteak tonal bihurtzen por su falta de libertad. La sociedad historically been characterised by
gaitu: gizarte hori ezabatuz bakarrik nos hace tonales: nicamente its lack of freedom. Society makes
gaindi daitezke menderakuntzaren con la eliminacin de esa sociedad us tonal: only by eliminating
gramatikak se superaran las gramticas that society will the grammars of
de la dominacin domination be surpassed
John Zerzan
John Zerzan John Zerzan

Itziar Markiegi artista transdizipli-


narra da, marrazkilaria, soinu egilea Itziar Markiegi es artista trans- Itziar Markiegi is a transdiscipli-
eta performerra. Esperimentatzen disciplinar, dibujante, ruidista y nary artist, cartoonist, noisemaker
du eta lankidetza grafiko eta soinuz- performer. Experimenta y realiza and performer. She experiments
koak eta inprobisazioak egiten ditu colaboraciones grficas y sonoras and makes graphic and sound col-
zenbait artista eta kolektiborekin. e improvisaciones con diferentes laborations and improvisations with
Baba-Llaga edo AMren gisako for- artistas y colectivos. Co-creadora different artists and collectives. She
mazioen sortzaileetariko bat. Gaur de formaciones como Baba-Lla- is the co-creator of formations such
egun 2014tik jardunean egondako ga o AM. Actualmente compone- as Baba-Llaga or AM and is currently
Magmadam esperimentazio bikotea nete del do de experimentacin a member of the Magmadam exper-
osatzen du. Era berean, Zorran, FFist Magmadam, en activo desde 2014. imental duo, active since 2014. She
eta Grutal-en ere parte hartzen du. Tambin es parte de Zorra, FFist y also forms part of Zorra, FFist and
Hainbat jaialditan parte hartu du, Grutal. Ha participado en festivales Grutal. Itziar has participated in fes-
besteak beste Ertz (Bera), Zarata como Ertz (Bera), Zarata Fest (Ma- tivals such as Ertz (Bera), Zarata Fest
Fest (Madril-Bilbo), MEM, In-Sonora drid-Bilbao), MEM, Muestra Inter- (Madrid-Bilbao), MEM, Muestra In-
nazioarteko erakusketa (Madril) eta nacional In-Sonora (Madrid) y Ars ternacional In-Sonora (Madrid) and
Ars Electronica-n (Linz). Electronica (Linz). Ars Electronica (Linz).

125
Paulina Mellado
Temuco, Chile, 1986

Goizetan dena estaltzen duen


mantu gris bat dago: muinoa,
eguzkia, zerua. Orduak pasatzen
doazen moduan mantua jasotzen En las maanas hay un manto gris
doa: muinoek, zeruek eta eguzkiek que lo cubre todo: el cerro, el sol, el
bertan diraute, denak nere urruneko cielo. Al pasar las horas el manto se
presentziarekin asaldatzen ez diren recoge: cerros, cielos y soles siguen
gauzak. Denak, gauza guztiak ah, todas cosas que ni se inmutan
bezala, lainoan zeharka-meharka con mi lejana presencia. Todas During the morning a gray blanket
ibiliaz ni saihesten nauten gauzak. cosas que, como todas las cosas, covers everything: the hill, the sun,
Adarra jotzen didate: beraien me esquivan serpenteadas por la the sky. As time passes by the blanket
irrifar konplizeak entzuten ditut niebla. Me hacen bromas: escucho withdraws: hills, skies and suns
nire bizkarrean. Ulertzen ez dudan sus risas cmplices a mis espaldas. remain there, all things that do not
hizkuntza batean xuxurlatzen dute. Murmuran en un idioma que no bother with my distant presence. All
Armiarma sare bat, ala laino trinko logro comprender. Una tela de things that, as all of things, avoid me
bat, dena biltzen duela dirudi, bueno, araa, o una espesa niebla, parece zigzagged by the fog. They make fun of
ia dena: nik urrunean jarraitzen dut, envolverlo todo, bueno, casi todo: yo me: I can hear their complicit chuckles
nire leihoaren beste aldean. permanezco a la distancia, al otro behind my back. They whisper in a
lado de mi ventana. language that I cannot grasp. A spider
web, or a heavy fog, seems to wrap
Paulina Melladoren lanak pai- everything, well, almost everything: I
saiaren problematika eta gai honen La obra de Paulina Mellado inda- remain at a distance, at the other side
barruan errealitatea eta fikzioaren ga las problemticas del paisaje y of my window.
artean bat etortzen diren mugen los lmites entre realidad y ficcin
inguruan ikertzen du: paisaiarekin que convergen en esta temtica: el
harremantzen diren irudiak nola cmo construimos imgenes rela- Paulina Mellados practice deals
eraiki eta hauetan nola kokatzen cionadas con el paisaje y el cmo with the issues of landscape and
garen ikerketaren zati garrantzi nos posicionamos en estas imge- the limits between reality and fic-
tsu bat bilakatzen dira. Umorea eta nes son parte importante de su in- tion that merge in this topic: how we
egunerokotasunera eta artisautzara vestigacin. A travs del humor y de build images that are related with
igortzen duten materialen konbi- la combinacin de materiales que it, and how we position ourselves in
nazioaren bitartez naturarekin eta remiten a lo cotidiano y artesanal these images are an important part
honek dituen amaigabeko hainbat recuenta de nuestra difcil relacin of her research. Through humor and
misterioekin dugun harreman zaila con la naturaleza y de sus tantos the use of materials that refer both
adierazten du. misterios inconclusos. to everyday life and

Paulina Mellado Santiago de Txilen Paulina Mellado vive y trabaja en Paulina Mellado lives and works in
bizi eta bertan lan egiten du. Arte Santiago de Chile. Es Licenciada en Santiago, Chile. She holds a Bachelor
Ederretan lizentziatua da Txileko Artes Visuales de la Universidad of Fine Arts from Universidad de Chile
Unibertsitatean eta AKV St. Joosten de Chile y Magister en Bellas Artes and a Master of Fine Arts from AKV St.
(Den Bosch/Breda) Arte Ederren de AKV St. Joost, Den Bosch/Breda, Joost, Den Bosch/Breda, The Nether-
masterra burutu zuen. Besteak bes- Holanda. Ha participado en exposi- lands. She has participated in exhibi-
te Txile, Holanda, Belgika edo Suiza- ciones en diversas instituciones, ga- tions at several institutions, galleries,
ko hainbat erakunde, galeria eta leras y espacios independientes en and independent art spaces in Chile,
espazio independenteetako erakus- Chile, Holanda, Blgica, Suiza, entre The Netherlands, Belgium, Switzer-
ketetan parte-hartu du. otros. land, among others.

128 129
130
Eriz Moreno
Bilbao, 1982
erizmoreno.info

2017. urtean Cortaderia selloana lan- Durante 2017 comenc una nueva In 2017, I started a new line of re-
dare inbaditzailean oinarritutako lnea de trabajo a partir de la planta search focusing on the invading
lanerako bide berri bat hasi nuen, invasora Cortaderia selloana, especie plant Cortaderia selloana, a species
Espainiara 40. hamarkada amaieran que lleg a Espaa a finales de los that arrived in Spain at the end of
iritsi zen espeziea. Gerraostean eman aos 40, cuando la escasez de ali- 1940s, right in the post-war context.
zen jangaien eskasiak eta Espainia mentos de la posguerra y la exclu- The lack of food and the exclusion of
sortu berri zen NBEtik (Nazio Ba- sin de Espaa de la recin formada Spain from the UN forced the coun-
tuen Erakundea) kanpora gelditzeak ONU oblig a importar alimentos try to import products from Argen-
elikagaiak Argentinatik (Francoren desde Argentina, uno de los pocos tina, one among very few countries
gobernua onartzen zuen herrialde pases que reconocan al Gobierno that recognized Francos govern-
bakanetako bat) inportatzera behar- de Franco, de dnde parece que lle- ment. The seeds seemed to be mixed
tu zuen eta badirudi landare honen garon las semillas mezcladas con los with the wheat that was sent in. The
haziak arto aleekin nahastuta iritsi granos de trigo. La especie aparece species was already described in the
zirela. 50. hamarkadan jada espeziea ya descrita en terrenos cercanos al 50s in some fields close to the port
deskribatuta agertzen da Santander- puerto de Santander en los aos 50. of Santander. As of the work with
ko portu inguruko lurretan. Landare A partir del trabajo con estas plan- these invading plants, the points of
inbaditzaile hauekin egindako lane- tas invasoras, en el desarrollo del view have been expanded during
tik, proiektuaren garapenean ikus- proyecto se han expandido los pun- the development of the project, lay-
puntu ezberdinak zabaldu dira glo- tos de vista planteando una mirada ing out a new look on the self-rep-
balizazioaren auto-irudikapenaren sobre la auto-representacin de la resentation of globalization and the
begirada bat eta historia garaikidean globalizacin y los procesos cultu- neocolonial cultural processes that
zehar emandako kultura prozesu rales neocoloniales ocurridos en la have taken place along the contem-
neo-kolonizatzaileak (natura eta giza- historia contempornea (una dialc- porary history (dialectics between
kiaren arteko dialektika bat) plantea- tica entre naturaleza y humanidad) nature and humanity), and the
tuz, hauen joan etorrien ondorioekin y las consecuencias de ida y vuelta back-and-forth consequences oc-
batera. Ingurumenarekin lotutako de stos. Donde aspectos del expan- curring from these. Some aspects of
paradoxak zabalkuntza ekonomiko sionismo econmico o geopoltico economic or geopolitical expansion
eta geopolitikoek emaitza bezala tienen como resultado paradojas have environmental paradoxes as a
aurkezten zaizkigu, herrialde kolo- medioambientales por las que los result, because of which the coloni-
nizatzaileak kolonizatutako herrial- pases colonizadores han sido inva- alizing countries have been invaded
deetatik datozen fauna eta florarekin didos por fauna y flora procedentes by the flora and fauna from the co-
inbadituak izan direlarik. de los pases colonizados. lonialized countries.

Eriz Moreno Arte Ederretan Mas- Eriz Moreno tiene un Mster en Be- Eriz Moreno received a Master of Fine
ter bat dauka La Lagunako Uniber llas Artes por la Universidad de La Art from the University of La Laguna.
tsitatean. Armenia, Alemania, Espa- Laguna. Ha realizado proyectos en He has produced projects in Armenia,
nia, EEUU, Macao, Georgia, Grezia, Armenia, Alemania, Espaa, EEUU, Germany, Spain, USA, Macao, Geor-
Polonia, Erresuma Batua eta Jugos- Macao, Georgia, Grecia, Polonia y gia, Greece, Poland, the United King-
lavian hainbat proiektu burutu ditu. Reino Unido y Yugoslavia. De las l- dom, and former Yugoslavia. Some
Azken erakusketa nabarmenenak: timas exposiciones destacan: Projekt of his latest exhibitions include Pro-
Projekt Beton, Gdanskeko ak Ga- Beton en la Galera ak de Gdansk y jekt Beton in ak Gallery, Gdansk, and
lerian eta Szczecineko Herrialde en el Museo Regional de Szczecinek the Regional Museum in Szczecinek
Museoan (2013); Horizontes Bilbo- (2013); Horizontes en el Museo Gug- (2013); Horizontes in Guggenheim
ko Guggenheim Museoan (2013); genheim de Bilbao (2013); 18/19/2013 Bilbao Museum (2013); 18/19/2013
18/19/2013, Leipzig-eko espazio con motivo del 200 aniversario de la on the occasion of the 200th anni-
publikoan (2013) eta BilbaoArte Fun- Batalla de las Naciones en el espa- versary of the Battle of the Nations in
dazioan (2014) Nazioen Guduaren cio pblico de Leipzig (2013) y en la Leipzigs public spaces (2013) and in
200. urteurrena dela eta; Meeting Fundacin BilbaoArte (2014); Mee- BilbaoArte Foundation (2014); Meet-
Point Konstanz Kunstverein (Ale- ting Point en la Konstanz Kunstverein ing Point in the Konstanz Kunstverein
mania) eta Kunstraum Kreuzlingen (Alemania) y la Kunstraum Kreuzlin- (Germany) and Kunstraum Kreuzlin-
(Suitza), Konztanzako Kontzilioaren gen (Suiza), con motivo del 600 ani- gen (Switzerland) on the occasion of
600. urteurrena ospatzeko; eta versario del Concilio de Constanza the 600th anniversary of the Council
Bratstvo / Jedinstvo Rekalde aretoan, (2015); y Bratstvo / Jedinstvo en la Sala of Constance (2015); and Bratstvo / Je-
Bilbao (2016) eta Getxoko Torrene Rekalde de Bilbao (2016) y en la Sala dinstvo in Sala Rekalde, Bilbao (2016),
aretoan (2017). Torrene de Getxo (2017). and Sala Torrene, Getxo (2017).

133
Mara Ona
Zaragoza, 1990
maraona.wixsite.com/armarioestrafalario

Cosmic Anthology . Guided by the cu-


Egun batean, bitxitasunek sortzen Antologa Csmica. Guiada por la riosity she shows for strange things,
dioten jakin-minak zuzendurik, out- curiosidad que le causan las rarezas, one day she discovered the outsiders.
siderak ezagutu zituen. Egun haie- un buen da descubri a los outsiders. She was a little weary of post-con-
tan diskurtso post-kontzeptualekin Andaba entonces un tanto extenua- ceptual discourses at that time, and
pixka bat akituta zebilen eta mundu da de los discursos post-conceptua- this new world, on the sidelines of
berri honek, arte merkatutik at, ikur les, y este nuevo orbe, al margen the artistic market, became a never
eta zirrara iturri amaigabe bat izan del mercado artstico, signific para ending source of symbols and emo-
zen berarentzat. Mundu bitxi hauek ella una fuente inagotable de smbo- tions to her. Before her eyes there
bere begien aurrean agertzen ziren, los y emociones. Ante sus ojos apare- appeared those extravagant worlds
aparteko zintzotasun batekin euren can esos mundos extravagantes, de of artists that let their truth flow with
egia zabaltzen duten artistak. Uni- artistas que derraman su verdad con an overwhelming honesty. Following
bertsoaren erritmo naturala jarra- una sinceridad aplastante. Siguiendo the natural rhythm of the universe,
ituz Mara Ona Bilbora iritsi zen. el ritmo natural del universo, Mara Mara Ona landed in Bilbao. In her
Hirugarren egunean sortzaile hau- Ona lleg a Bilbao. Al tercer da pudo third day here, she could confirm
ekiko zuen magnetismoak eragina comprobar que su magnetismo ha- that her magnetism towards these
zuela egiaztatu zuen. Hilabete hau- cia estos peculiares creadores surta peculiar creators took effect. During
etan zehar bere bidean gurutzatzen su efecto. Durante estos meses no these three months, they have not
jarraitu dute. Bitartean, arte basatia- han dejado de cruzarse en su ca- quit coming across her. In the mean-
ren inguruko ikerketarekin jarraitu mino. Mientras, ha seguido con su time, she has continued her research
du, bat-batekotasunean oinarritu- investigacin sobre el arte bruto, y on art brut, and she keeps a sponta-
tako arte praktikarekin jarraitzeaz contina con una prctica artstica neity-based artistic practice. The goal
gain. Proiektu honen helburua fan- basada en la espontaneidad. El ob- of this project is to enlighten these
tastikoaren asmatzaile karismatiko jetivo de este proyecto es dar luz a charismatic inventors of the fantastic
hauek argitaratzea da, arte-teoria estos carismticos inventores de lo that, without having needed a good
eta teknika dosi handirik behar izan fantstico que, sin haber necesitado dose of technique or art theory, they
gabe eta nora iritsiko diren gehiegi de una buena dosis de tcnica o teo- project their creations towards the
arduratu gabe euren sorkuntzak ra del arte, proyectan al cosmos sus cosmos without worrying too much
kosmosean proiektatzen dituztenak. creaciones sin preocuparse excesiva- about the landing.
mente del aterrizaje.

Mara Ona Arte Ederretan gradua- Mara Ona got her degree in Fine
tua da Cuencako Unibertsitatean eta Mara Ona es graduada en Bellas Ar- Arts at the Cuenca College and she
Zaragozako Arte Eskolan Goi-mai- tes por la Facultad de Cuenca y ob- obtained the Sculpture Technician
lako Eskultura Teknikari titulua jaso tuvo el ttulo de Tcnico Superior de title at the Zaragoza Arts School. She
zuen. Artea energia katartikoak bil- Escultura en la Escuela de Artes de regards art as a form of expression
tzen dituen espresio forma bezala Zaragoza. Defiende el Arte como una in which cathartic energies come
defenditzen du, beraz, botere tera- forma de expresin donde confluyen together; therefore, she confers
peutikoa duela uste du. 2009. urtetik energas catrticas, por lo tanto le therapeutic powers to art. Her art
bere artelanak hainbat erakuskete- atribuye un poder teraputico. Sus works have been shown in several
tan erakutsi dira Zaragozako Arte piezas se han podido ver en mlti- exhibitions at the School of Arts in
Eskola, Teruelgo Luvitien Espazioa ples exposiciones, desde 2009: en la Zaragoza from 2009, in Espacio Luvi-
eta Cuencako Arte Ederren Fakulta- Escuela de Artes de Zaragoza, en el tien in Teruel, and afterwards in the
tean. Taldeka ere hainbat erakuske- Espacio Luvitien de Teruel y poste- Fine Arts School in Cuenca. She has
tetan parte-hartu du, hauen artea, riormente en la Facultad de Bellas participated in collective exhibitions
Espacio sin Fronteras, Juarezko Uni- Artes de Cuenca. Ha participado en such as at the Espacio sin fronter-
bertsitatea (Durango, Mexiko), Casa exposiciones colectivas en la Univer- as in Juarez University in Mxico, in
de la Demandaderan, La Situacin sidad Jurez de Mxico , en Casa de la Casa de la demandadera, La situ-
(Cuenca) edo Formatu Txikien 17. Demandadera, La Situacin (Cuenca) acin (Cuenca) or at the 17. Edicin
Edizioa, Finestra Galeria (Zaragoza). o en la 17 Edicin De Pequeos For- de Pequeos Formatos in Galera
Bere lana Caja Rioja Fundazioaren matos de la Galera Finestra (Zarago- Finestra (Zaragoza). Her work got se-
TransformARTEko X. Edizioan hau- za). Su obra fue seleccionada en la X lected for the 10th edition of Trans-
tatua izan zen eta Segovian ospatu Edicin TransformARTE Fundacin formARTE Fundacin Caja Rioja and
zen birziklatutako materialekin sor- Caja Rioja y en Segovia recibi el pri- she received the first price in Segovia
tutako IV. Eskultura Lehiaketan sari- mer premio en el IV Concurso de Es- at the IV Concurso de Escultura con
tua izan zen. cultura con material reciclado. material reciclado contest.

137
138 139
Myriam P I
Dima, 1975

Partiendo de esquemas electrnicos


Sarean aurkitutako free share eskema free share de la red y de la publica-
elektronikoak eta Nicolas Collins-en cin Handmade Electronic Music de
Handmade Electronic Music argitalpe- Nicolas Collins, Myriam construye Parting from free share electronic
netik abiatuz, neurrira egindako soi- instrumentos sonoros personaliza- models downloaded from the inter-
nudun tresnak bildu ditu Myriamek, dos, adaptados para continuar in- net and Nicolas Colinss text Hand-
gorputzaren eta honen mugimen- dagando en las posibilidades musi- made Electronic Music, Miriam P I has
dua, ekintza eta lekuak berez sortzen cales y performativas del cuerpo, el built custom instruments, adapting
duten soinudun guztia bateratze- movimiento, la accin, los espacios them to further research around the
aren posibilitate musikal eta perfor- en s y todo lo sonoro generado en musical and performative possibili-
matiboetara moldatuta daudenak. su confluencia. ties of the body, movement, action,
DIWO-DIY lehen tresna bezala zuze- Dispositivos que ha probado en di- space itself and all sounds produced
nean frogatutako gailuak: versos directos como primeras he- in their convergence.
Grafito (edo beste material eroale- rramientas DIWO-DIY: The devices tried at different live
ak) sintetizadorea 555 txip batekin Sintetizador de grafito (u otros mate- performances as first-time DI-
sortutako zirkuitu elektronikoa duen riales conductivos) es un dispositivo WO-DIY tools are:
eta frekuentzia soinudun eta alda- sonoro de circuito electrnico bsico Graphite (or other conductive ma-
garriak (nola eraikitzen den arabera con chip 555 que emite frecuencias terial) Synthesiser is a sound device
ezberdinak direnak) igortzen dituen sonoras (variadas segn los compo- built from a basic electronic circuit
soinudun gailua da, grafitoa, altzai- nentes con los que se construye) y and a 555 chip. It emits alterable
rua, ura eta gorputzak bezalako ma- alterables, generando un circuito sound frequencies (which vary de-
terial eroaleen bidez zirkuitu itxia bi cerrado entre un polo y otro a travs pending on the components used in
poloen artean sortzen duena. de materiales conductivos como el its assembly), creating a closed cir-
Crackle box LM386 txip batekin sor- grafito, metal, agua, cuerpos. cuit between one pole and the other
tutako funtsezko zirkuitu elektroni- Crackle box es un dispositivo sonoro through conductive materials such
koa duen eta zarata aldagarriak (nola de circuito electrnico bsico con as graphite, metal, water, bodies.
eraikitzen den arabera aldatzen dire- chip LM386, que emite ruido altera- Crackle Box is a sound device built
nak) igortzen dituen soinudun gailu ble (variado segn los componentes from a basic electronic circuit and a
bat da, gorputzen (materia eroalea) con los que se construye) conec- LM386 chip. It emits alterable noise
bidez poloak (lau arte) elkar konek- tando los polos (hasta 4) entre s a (which varies depending on the
tatuz. travs de cuerpos (materia conduc- components used in its assembly),
Theremin Fotosensible 555 txip ba- tiva). connecting up to 4 poles through
tekin sortutako funtsezko zirkuitu Theremin Fotosensible es un disposi- bodies (conductive matter).
elektronikoa duen eta argia eta ho- tivo sonoro de circuito electrnico Photosensitive Theremin is a sound
nen aldaketen arabera soinu alda- bsico con chip 555 que emite soni- device built from a basic electron-
garriak (nola eraikitzen den arabera do alterable (variado segn los com- ic circuit and a 555 chip. It emits
aldatzen direnak) igortzen dituen ponentes con los que se construye) sounds (which vary depending on
soinudun gailua da. segn la luz y los cambios de luz que the components used in its assem-
recibe. bly) which are altered depending on
the changes in the light it receives.
Myriam P I 1994. urtean ibilbidea
jorratzen hasi zen bateria-jotzaile eta Myriam P I cuenta, desde 1994, con
perkusionista gisa eta zenbait talde- una trayectoria como baterista-per- Myriam P I, with a drummer/per-
ren sortzaile gisa; bestalde, Myriam cusionista y co-creadora en distintas cussionist career since 1994 and
P Iren jardunak zerikusia du esperi- formaciones. La prctica de Myriam being co-creator in different forma-
mentazioarekin, inprobisazioarekin P I relacionada con la experimenta- tions, Myriam P Is activity related
eta soinuzko performance-arekin eta cin, improvisacin y performance to experimentation, improvisation
hori garatu ahal izan du Gora Japon sonora se ha desarrollado como and sound performance has devel-
bikotearen kide gisa (20052013) componente del do Gora Japon oped as a component of the Gora
eta Magmadam bikote ireki esperi- (20052013), con el do abierto ex- Japon duo (20052013), with the
mentalean (2014tikgaur egunera perimental Magmadam (2014ac- open experimental duo Magmadam
arte) eta beste artista batzuekin izan- tualidad) y mediante colaboraciones (2014present) and through trans-
dako lankidetzei esker, esperimen- transdisciplinares con otras/os artis- disciplinary collaborations with oth-
tazio musikalaren eta performance- tas en el contexto de la experimen- er artists in the context of musical
aren testuinguruan. tacin musical y la performance. experimentation and performance.

141
Aurreko orrialdea | Pgina anterior
Performance sonido-texto Todo Cumbia con
sintetizador de grafito basado en el circuito electrnico
de los encuentros DIY/DIWO Teknotrakitana (Huarte).
Argazkia | Fotografa: Camila Tllez

Goian ezkuinean| Arriba izquierda


Pruebas con otros dispositivos DIY. Mixer pasiva
(dispositivo mezclador de 4 canales sin necesidad de
alimentacin)

Behera ezkuinean | Abajo izquiera


Performance Todo Cumbia
Argazkia | Fotografa: Joel Englund

Goian eskerraldean | Arriba derecha


Detalle de fototheremin adaptado
Argazkia | Fotografa: Aitor V

Zentro| Centro
Variacin expandida de Theremin fotosensible.
Argazkia | Fotografa: Aitor V

Behera eskerraldean | Abajo derecha


Primeras pruebas sonoras con *Crackle box.
Argazkia | Fotografa: Aitor V

Jonatan G. Lana eta Aitor Villanuevaren


laguntzarekin | Con el apoyo de Jonatan G. Lana y
Aitor Villanueva.
Paula Prieto Fernndez de Velasco
Santander, 1993
paulaprietofernandezdevelasco.wordpress.com

Marrazkien sorta zabala egin du


Paula Prietok, plastiko eta paperez-
ko euskarrien gainean. Erabiltzen
dituen materialak lan egiteko erre- Paula Prieto desarrolla una serie Paula Prieto develops an exten-
sistentzia baten arabera hautatzen extensa de dibujos, sobre soportes sive series of drawings, on plastic
ditu, irudia artikulatzeko modu bat plsticos y de papel. Los materiales and paper supports. She selects the
eskuratu nahi baitu. Sarri askotan que utiliza los selecciona en fun- materials she uses according to the
esmalte, pintura eta tintekin lan cin de una resistencia con la que strength with which she works, from
egiten du euskarri iragazgaitzen trabajar, de la que quiere obtener which she wants to obtain a specific
gainean. Orain arte figurazioak mar- una manera de articular el dibujo. way of articulating the drawing. She
gotu ditu; marrazteko hautatzen di- Muchas veces trabaja con esmal- often works with enamels, paint and
tuen irudiek errealitate bat osatzen tes, pintura y tintas sobre soportes inks on impermeable substrates.
dute, zabaldu eta ulertu nahi du- impermeables. Hasta ahora ha di- Until now, she has drawn figures;
ena: berea. Bere txakurrak, auto- bujado figuraciones, las imgenes the images from which she chooses
ak, furgonetak, eraikinak, mutilak, desde las que elige dibujar forman to draw form a reality that she is in-
emakumeak, aldizkariak, gorputzak, una realidad que le interesa estirar terested in stretching and unders-
eskuak, tatuaiak, autoerretratuak... y comprender: la suya. Dibujo a sus tanding: her reality. She draws her
margotzen ditu. perros, coches, furgonetas, edificios, dogs, cars, vans, buildings, boys,
Begiak zuzentzen ditu, eskuak kon chicos, mujeres, revistas, cuerpos, women, magazines, bodies, hands,
trolatu gabe. Figurazioa deszifratuz manos, tatuajes, autorretratos Di- tattoos, self-portraits... Directs the
doan ildoak irudi bat eraikitzea lortu rige los ojos sin controlar las manos. eyes without controlling the hands.
behar du. Conseguir que la linea que va des- Get the line that deciphers the figu-
cifrando la figuracin construya una re to build an image.
imagen.
Paula Prieto Fernndez de
Velascok Santanderreko tailerrean Paula Prieto Fernndez de Velasco
lan egiten du 2016ko urtarriletik; Paula Prieto Fernndez de Velas- has been working in her workshop
bertan bere lana marrazketan fo- co trabaja en su taller de Santander in Santander since January 2016,
kalizatzen du. Lehenago, EHUn Arte desde enero de 2016, donde focaliza where she focuses on her drawing
Ederretako ikasketak bukatu bitar- su trabajo hacia el dibujo. Anterior- work. Previously, while finishing her
tean, Donostiara lekualdatu zen mente, mientras finaliza sus estu- Fine Arts studies at the UPV/EHU,
Kalostran parte hartu ahal izateko. dios de Bellas Artes en la UPV/EHU, she moved to Donosti to be part of
Bilbon ikasi bitartean, Kalearteanen se traslada a Donosti para formar Kalostra. While studying in Bilbao,
parte hartu zuen (Basauri) eta era- parte de Kalostra. Mientras estudia she took part in Kaleartean" (Ba-
kusketa kolektiboetan. 2013an ikas- en Bilbao participa en Kaleartean sauri) and collective exhibitions. In
turte akademiko bat egin zuen Flo- (Basauri) y en exposiciones colec- 2013, she attended one academic
rentzian. Studio Krypton antzerkian tivas. En 2013 cursa un ao acad- year in Florence. She collaborated
jardun zuen lankidetzan; bertan mico en Florencia. Colabora en el in the Teatro Studio Krypton, where
ikastaroak eta Pietro Galian-ren Teatro Studio Krypton, donde recibe she received courses and tutorship
babesa jaso zituen eta performer cursos y tutela del curador Pietro from the curator Pietro Gaglian
modura lan egin zuen zenbait ar- Gaglian y trabaja como performer and worked as a performer for sev-
tistarekin eta Made in Filandian. para varios artistas y Made in Filan- eral artists and Made in Filandia.
2010ean Pancho Cosso eskultura dia. En 2010 obtiene el primer pre- In 2010, she won the first prize for
eta instalazio saria erdietsi zuen eta mio de escultura e instalacin Pan- sculpture and installation Pancho
Santanderreko Tatin eremuan egin cho Cosso y expone en el espacio Cosso and exhibited her work at the
zuen erakusketa. Tantin de Santander. Tantin space in Santander.

145
Javier Rodrguez Perez-Curiel
Oviedo, 1978

Erreminta bat, bihurkin bat edo Usar una herramienta con el n para
kalkulu orria bat dela, diseinatua el que fue diseada, ya sea un des-
izan zen erabilerarako erabiltzea tornillador o una hoja de clculo, es
soilik bere potentziala garatzea da. simplemente desarrollar su potencial.
Erreminta bat gaizki erabiltzean, Al usar mal una herramienta, es decir, To use a tool as it was intended,
hau da, bere bilgarri ideologikoa al despojarle de su envoltura ideolgi- whether a screwdriver or spreadsheet,
kendu eta ikuslearen pentsamendu- ca y aplicarla a un nuevo propsito is simply to fulfill its potential. By mis-
an ez zegoen helburu berri batetara o efecto que no estaba en la mente using that tool-that is, by peeling off
egokitzean, artistek, era adierazgarri de su creador, los artistas explotan el its ideological wrapper and applying
batean, teknologia baten ezkutuko potencial oculto de una tecnologa de it to a purpose or effect that was not
potentziala ustiatzen dute un modo revelador its maker's intention-artists can ex-
ploit a technology's hidden potential
Jon Ippolito Jon Ippolito in an intelligent and revelatory way

Jon Ippolito
Proiektu honetan hirian zeharreko En este proyecto se registra la acti-
deriban egindako ekintzetan jaso vidad del artista a travs de objetos
edo erakusten diren objektuen bi- que se obtienen o muestran en ac- Within this project the artist activi-
tartez artistaren jarduera erregis ciones realizadas en su deriva por ties are registered through objects
tratzen da, hauen artean Bilboko la ciudad, entre ellos se encuentran achieved or show in actions pre-
parkimetroetan jasotzako dohai- los tickets obtenidos gratuitamente viously carried out in his city drift.
neko tiketak, kristalak, argiak, bai- en los parqumetros de Bilbao, cris- Among those objects there are the
ta ekintzetako argazki eta bideoak tales, luces, as como fotografas o free obtained public parking tickets
ere. vdeos de estas acciones. from Bilbao, lights, crystals and the
Ekintza hauen bitartez gizartean A travs de estas acciones se vislum- actions photos and videos.
kontrola eta ordenaren ideiak ikus bran las ideas del control y el orden By means of those process the ideas
ten dira, baita neurri batean ideia en la sociedad as como sus contra- of order and control of society are
hauek gizabanakoan inposatzea- rios o subproductos producidos en glimpsed as well as their opposites
ren ondorio eta erreakzio bezala cierta medida como reaccin o con- or derivate to some extent as a re-
produzitzen diren aurkakoak eta secuencia de la imposicin de estas action or consequence from those
azpiproduktuak ere. ideas sobre el individuo. ideas imposed on the individual.

Javier Rodrguez Prez-Curiel Arte Javier Rodrguez Prez-Curiel es li- Javier Rodrguez Prez-Curiel
Ederretan lizentziatua da eta Iker- cenciado en Bellas Artes y mster de has a degree in fine arts from the
keta eta Sorkuntza masterra buru- Investigacin y Creacin en la Uni- university of basque country and
tu du EHUan. Gaur egun doktoretza versidad del Pas Vasco, en la actua- a master in research and creation
egiten ari da unibertsitate berdine- lidad realizando el doctorado en la and is currently writing his doctor-
an. Hainbat taldekako erakuskete- misma universidad. Ha participado al thesis within the contemporary
tan parte hartu du, besteak beste, en diversas exposiciones colectivas art research phd program.He Has
Out of the loop Montehermoso como Out of the loop en Monteher- participated in several collective
(Gasteiz, 2017), Ertibil 2013 (Bizka- moso (Gasteiz, 2017) o Ertibil 2013 exhibitions like 'Out of the Loop'
ia) edo Caostica, Zinebi, Surf Music (Bizkaia) entre otras, as como ac- in Montermoso art center (Gasteiz,
and Friends, Larraskitun egindako tuaciones entre las que se encuen- 2017) or Ertibil 2013 (Bizkaia) amid
emanaldiekin batera. tran Caostica, Zinebi, Surf Music and others, as well as performances in
Bere lana medio desberdinetan Friends o Larraskitu. Su trabajo se Caostica, Zinebi, Surf Music and
artikulatzen diren ekintzetan ma- articula en torno a acciones que se Friends or Larraskitu.
terializatzen da, forma intertextua- materializan en diferentes medios, His work it is constructed around
lak erabiliz, zita, alusio edo parodia utilizando formas intertextuales, actions that materialize on differ-
bezala; Ethosaren maila desberdi- como la cita, la alusin, la parodia... ent media, using intertextual forms
netan, Groupek deskribatu zuen en diversos rangos del Ethos, en- like citation, allusion, parody... on a
bezala ulertua edo ta testu batek tendido este como el descrito por el wide range of ethos, described this
lortu ahal duen nahitako erantzun Groupe como la respuesta rectora by Groupe as ruling intended ef-
rektore bezela. intencionada que un texto alcanza. fects in a text .

149
Aurreko orrialdea | Pgina anterior
Paranoia
DTRNMNT bideoa | video |2017

Goian eskerra| Arriba a la izquierda


On Kawara an vive
2017ko urtarrilaren oraina| Burn all
Enero 2017 presente 12.10.2017
Saskia Rodrguez
Gran Canaria, 1993
cargocollective.com/saskiarodriguez

Irudi bat erreproduzitzean, karte-


lekin egiten den moduan, honen
esanahi ahalmena biderkatu eta Al reproducir una imagen, como se
zatitzen da. Espazio erabilgarria hace con los carteles, se multiplica Reproducing an image, as it is done
proiektuak gure kontzientzia as- y fragmenta su capacidad de signi- with posters, its capacity of meaning
tintzea proposatzen du inguratzen ficacin. Espacio disponible plantea gets multiplied and fragmented. Es-
gaituen imajinario hiritarraren egu- agitar nuestra consciencia sobre pacio disponible aims to realise our
nerokotasunaren parte osatzen la constante invasin de imgenes consciousness about the constant
duten irudien inbasio jarraituaren que forman parte de nuestro da a invasion of images that create our
inguruan. Proiektu honek bilaketa- da en el imaginario urbano que nos daily life in the urban imaginary that
ren inguruan garatzen da, ala hobe rodea. Este proyecto gira en torno a surrounds us. This project focuses
esanda artelanaren originala eta ho- la bsqueda, o ms bien al cuestio- on the search, or rather on the ques-
nen estatusaren zalantzan jartzean. namiento, de lo original en la obra tioning, of the originality in the piece
Horrela, kopiaren ahalduntzea ira- de arte y su estatus. of art and its status.
dokitzen du, bakarra eta anizkoitza Sugiere el empoderamiento de la This way, it suggests the empow-
edo originala eta ordezkoaren arte- copia, generando una paradoja en- erment of the copy, creating a par-
ko paradoxa bat sortuz. Errealitatea tre lo nico y lo mltiple, entre el adox between the unique and the
eta fikzioaren arteko joko bat. original y su doble, un juego entre multiple, between the original and
Seriea eta kopiaren planteamendu realidad y ficcin. Partiendo de un its copy, a game between reality and
batetik abiatuz, irudia modelo bezala planteamiento de serie y duplicado, fiction. This work is based on the
behin eta berriz dudan jartzen da, se pone en duda constantemente la idea of series and duplicates, and it
hau erreproduzitua izan ondoren imagen como modelo pues al ser re- constantly questions the image as a
original berri batean bihurtzen bai- producida se convertir en un nue- model, since after being duplicated
ta eta beraz beste hainbatentzako vo original y por tanto en referencia it will become a new original, and
erreferentzia. Egileak asmatzeko para otras tantas. thus, a reference for many others.
baimena dauka, beraz gezurra esa- El autor est autorizado a inventar y The author is authorized to invent
tekoa ere. Arrazoi hau dela eta ezin por tanto a mentir, razn por la que and, therefore, to lie. This is why the
da iritsi beharreko mezua supo- no se puede leer ni descifrar el men- message that is supposed to be con-
satzen den hori ez irakurri ez argitu. saje que se supone tiene que llegar. veyed cannot be read or deciphered.
Ikuslearentzat irakurgarri eta uler- Una estrategia evidente de ilegibili- An obvious strategy of illegibleness
garria ez den ageriko estrategia bat. dad e incomprensin para el espec- and lack of understanding for the
Gezurra eta kopian oina rritutako tador. Un discurso fundamentado spectator. A discourse based on the
diskurtso bat. en la mentira y el duplicado. falsehood and the duplicate.

Saskia Rodrguez Arte Ederretan Saskia Rodrguez es graduada en Saskia Rodrguez graduated from
graduatua da Salamancako Uniber Bellas Artes por la Universidad de the University of Salamanca with a
tsitatean eta Arte Produkzio maste Salamanca, y ha realizado el mster BA in Fine Arts, and has also studied a
rra burutu du Valentziako Unibertsi- de Produccin Artstica de la Univer- masters degree in Artistic Production
tate Politeknikoan. Honez gain CIEC sidad Politcnica de Valencia. Ade- at the Polytechnic University of Valen-
Fundazioan (Betanzos, A Corua) ms ha realizado los mdulos de li- cia. Besides, she has taken modules
litografia eta serigrafia moduluak tografa y serigrafa en la Fundacin on lithography and serigraphy at the
burutu ditu. CIEC en Betanzos, A Corua. CIEC Foundation in Betanzos, Galicia.

153
Berbera den errepikapenik ez dago | Ninguna repeticin es idntica | No repetition is identical
Amaia Salazar
Madrid, 1992
amaiasalazar.com

A travs de una investigacin y pro-


duccin artstica basada en el tras-
Loaren paralisia gisa ezagututako torno neurolgico del sueo cono-
loaren trastorno neurologikoan oi- cido como parlisis del sueo, y su The project intends to study differ-
narritutako ikerketa eta ekoizpen ar- representacin arquetpica y este- ent neurological alterations with
tistiko baten bidez eta hori artearen reotipada en la historia del arte, en hallucinatory processes, as in the
historian modu arketipiko eta este- este proyecto se estudiarn distintas Charles Bonnet Syndrome case,
reotipatuan irudikatuz, proiektu ho- alteraciones neurolgicas que po- through artistic research and pro-
netan zenbait alterazio neurologiko sean procesos alucinatorios, como duction, based on the neurological
aztertuko dira, prozesu liluratzaileak es el caso del Sindrome de Charles sleep disorder known as sleep pa-
dituztenak Charles Bonneten sindro- Bonnet. Se indagar sobre la repre- ralysis, and its archetypal and ste-
mearen kasuan bezela. Zentzuetako sentacin artstica de las diferentes reotypical representation in history
haluzinazio hipnagogiko desberdi- alucinaciones hipnaggicas (senso- of art. The project will delve further
nen irudikapen artistikoari buruz riales) y cmo stas pueden llevar- into the artistic representation of
ikertuko da eta nola eraman gaitza- nos a cierta imaginera imposible the different hypnagogic (sensorial)
keten ezinezko irudimen batera edo u otra percepcin del mundo que hallucinations and how these can
munduaren beste pertzepzio batera puede llegar a cambiar nuestra rea- lead to a certain impossible image-
eta horrek nola alda dezakeen gure lidad e incluso llegar a construir una ry or other perceptions of the world
errealitatea edo berea eraiki. Haluzi- propia. Dichas alucinaciones nos that can change our reality and even
nazio horiek ikus eremu berri batera acercan a un nuevo campo visual build our own. These hallucinations
haurreratzen gaituzte, burmuineko procedente de complejos circuitos bring us closer to a new visual field
zirkuitu konplexuen bitartez. Modu cerebrales. De esta manera, se rea- coming from complex brain circuits.
honetan, teknologia berrien bidez lizar una produccin fotogrfica y This way a photographic production
ekoizpen fotografikoa eta eszenato- un estudio escenogrfico mediante and scenographic study using new
ki ikerketa egingo da, artearen bidez nuevas tecnologas con el propsito technologies will be carried out with
kasu klinikoak eta sintomatologia de comprender a travs del arte di- the aim of understanding different
zehatzak ulertu ahal izateko. ferentes casos clnicos y sintomato- clinical cases and defined symptoms
logas definidas. through art.

Amaia Salazar Arte Ederretan eta


Diseinuan graduatua eta Kudeaketa Amaia Salazar es graduada en Be- Amaia Salazar graduated in Fine
Sortzaileko Aditua da Madrilgo UFVn llas Artes y Diseo y Experta en Ges- Arts, in Design and is an Expert in
eta Arte eta Sorkuntza Ikerketako tin Creativa por la UFV de Madrid, Creative Management by the UFV of
Masterra du (MFA) UCMan; gaur con Mster de Investigacin en Arte Madrid, with a Master of Research
egun unibertsitate ho rretan ari da y Creacin (MFA) en la UCM donde in Art and Creation (MFA) at UCM
Arte Ederretako Doktoregoa egiten. actualmente se encuentra realizan- where she is currently doing her
Honakoetan finalista izan da: The Bil- do el Doctorado en Bellas Artes. Ha Ph.D. in Fine Arts. She has been a
lboard Creative (Los ngeles, AEB), sido finalista de The Billboard Creati- finalist in The Billboard Creative (Los
Argazkigintzako Nazioarteko Bienala ve (Los ngeles, EEUU) Bienal Inter- Angeles, USA), International Bienni-
(Bartzelona), hiru aldiz jarraian au- nacional de Fotografa (Barcelona), al of Photography (Barcelona), se-
keratu dute Explorando los Nuevos seleccionada tres veces consecutivas lected three times running for the
Territorios Visuales konferentzietara- para las conferencias Explorando los conferences Exploring the New Visual
ko (UFV, Madril), Soirzine (Miami) eta Nuevos Territorios Visuales (UFV, Ma- Territories (UFV, Madrid), Soirzine
Bikaintasunaren Bekaren saria eman drid), Soirzine (Miami) y premio Beca (Miami) and Scholarship for Excel-
dio Madrilgo UCMk. Haren lana ikus- de Excelencia por la UCM de Madrid. lence by the UCM of Madrid. Her
gai izan da toki askotan: Estampa eta Su trabajo ha podido verse en Estam- work has been shown in Estampa
ABC Museoa 2012 (Madril); Artean pa y en el Museo ABC 2012 (Madrid), and the ABC 2012 Museum (Madrid),
Donostiako Nazioarteko Azoka 2014, Donosti Artean 2014, Galera Rafael Donosti Artean 2014, Rafael Prez
Rafael Prez Hernndo 2015 galeria Prez Hernndo 2015 (Madrid), Mu- Hernndo 2015 Gallery (Madrid),
(Madril), Jantziaren Museoa 2015 seo del Traje 2015 (Madrid), Ateneo Museo del Traje 2015 (Madrid); Ate-
(Madril), Madrilgo Ateneoa 2015, de Madrid 2015, Edinburgh Art Fair neo de Madrid 2015, Edinburgh Art
Edinburgh Art Fair 2015 (Edimburgo), 2015 (Edimburgo), THEREDOOM Fair 2015 (Edinburgh), THEREDOOM
THEREDOOM galeria 2015 (Madril); 2015 (Madrid), JUSTMAD 2016 (Ma- 2015 Gallery (Madrid), JUSTMAD
JUSTMAD 2016 (Madril), Arte Ederre- drid), Crculo de Bellas Artes 2016 2016 (Madrid), Crculo de Bellas Ar-
tako Zirkulua 2016 (Madril y Tenerife) (Madrid y Tenerife) y en Getxophoto tes 2016 (Madrid and Tenerife) and
eta Getxophoto 2017 (Getxo). 2017 (Getxo). Getxophoto 2017 (Getxo).

157
Beatriz Snchez
Crdoba, 1977
beatrizsanchez.net

Estado lquido ikus-entzunezko for- Estado lquido es un laboratorio de fic-


matua duen fikzioen laborategi bat ciones en formato audiovisual. El pro- Estado lquido is a fiction lab in
da. Proiektua etengabeko ikerketa yecto se encuentra en un permanente audiovisual form. The project is in
egoera batean aurkitzen da eta soft estado de investigacin y tiene como a permanent research stage and
warearen efektu digitalen erabilera propsito disolver el uso de los efec- its purpose is to dissolve the use of
desegitea da bere helburua; hauek tos digitales propios del software; es- digital effects in software. These are
gainjarri eta pelikula urratzen duten tos son sustituidos por recursos pls- replaced by plastic and analogue re-
baliabide plastiko eta analogikoekin ticos y analgicos que se superponen sources, which are superimposed,
ordezkatuak dira, esanahi berriak y rayan la pelcula, generando nuevos scratching the film as a result. This,
sortu eta etengabeko eraldaketan significados y alcanzando un lengua- in turn, generates new meanings
dagoen lengoaia propio eta autono- je propio y autnomo en permanen- and accomplishes its own autono-
mo bat lortuz. Prozesua etengabeko te mutacin. El proceso no deja de mous, endlessly mutating language.
deriba, esperimentazioa, ausazko- ser un constante ejercicio de deriva, The process remains a constant act
tasuna eta obsesio ariketa bat da, experimentacin, aleatoriedad y ob- of drifting, experimentation, ran-
errorea, segurtasun eta intuizioaren sesin que en su aparente devenir domness, and obsession. In its ap-
bidez itxurazko bilakaera kaotiko catico halla y asume un significado parently chaotic transformations, it
batean ustekabean aurkitzen den que es encontrado sorpresivamente finds and assumes a meaning that is
esanahi bat topatu eta onartzen de por error, certeza e intuicin. A pesar discovered by surprise, by mistake,
larik. Aldaerak jaso arren, hauetako de las variantes obtenidas, en la ma- conviction and intuition. Despite the
entsegu gehienetan funts berdina yora de estos ensayos reina un mis- differing versions obtained, under-
nagusitzen da, logikaren desafioa, mo sustrato pues coinciden en ste lying them all prevails an identical
ustekabeko erritmoa, teknologia ni- el desafo a la lgica, el ritmo descon- substrate, in which the defiance of
hilista, jarrera desobedientea, tonu certante, la tecnologa nihilista, la acti- logic, disconcerting rhythms, nihilist
irrigarria eta estetika groteskoare- tud desobediente, el tono jocoso y la technology, disobedient attitudes,
kin kointziditzen baitute. Azkenik, esttica grotesca. Finalmente, el pro- jocular tones, and grotesque aes-
proiektuak prozesua arte espresio yecto se ha decantado por ensalzar thetics converge. The project has
forma bezala gorestearen alde egi- el proceso como forma de expresin chosen to uplift the process itself to
ten du, trikimailua gezurrik gabe artstica, mostrando el truco sin tapu- the category of artistic expression,
erakutsi eta jarraitutako pausoak jos y jugando a evidenciar los pasos revealing the trick as if playing a
nabarmenduz. seguidos. game of showing the ropes.

Beatriz Snchez marrazkilaria, per- Beatriz Snchez es dibujante, perfor- Beatriz Snchez is a draughtswom-
formera eta ikus-entzunezkoen mera, creadora audiovisual, y acta an, performance artist and audio-
sortzailea da, horrez gain diskurtso desde distintos frentes en relacin al visual creator, dividing her activities
hetero-normatikoak eta informazio anlisis del impacto que origina en among different analytical fronts
gizarteak guregan sortzen duen era- nosotros el discurso heteronormati- from which she looks at the impact
ginaren analisiarekin harremandun vo y la sociedad de la informacin. A heteronormativity and the informa-
esparru ezberdinetan lan egiten du- travs de distintas estrategias y tc- tion society have on us. She uses a
elarik. Teknika eta estrategia ezberdi- nicas, a Beatriz tanto le da poner en range of strategies and techniques
nen bitartez, Beatrizi berdin zaio hiri- cuestin las figuras subjetivadas del with which she questions the sub-
tar arduratsu baten figura subjektiboa ciudadano responsable y el deseable jective figure of the responsible
eta giza desiragarria zalantzan jartzea social incitndonos a convertirnos en citizen and desirable member of
desobediente zibil ean bilakatzea desobedientes cibiles; como posi- society" inciting us to turn into
bultzatuz; gizonentzako sexu-grafiak bilitar una reflexin-accin del efecto cibil disobeyers and allows for
emakumearengan eragiten duen cosificador que sobre la mujer ejerce a reflection-action on womens ob-
gauza bihurtze efektuaren inguruko la sexografa para hombres; o en con- jectification by mens sexography.
gogoeta-ekintza; ala cyberpunk gri- cordancia con el anhelo cyberpunk She also performs echoing the cy-
naren bat-etortzean sare sozialek nor- realizar una indagacin prctica de berpunk spirit a practical enquiry
tasunaren gorputza galdu eta beste las posibilidades [no previstas] que into the [unpredicted] possibilities
nortasun digitalekin elkarri eragin eta ofrecen las redes sociales virtuales that virtual social networks offer in
ezinezkoak diren istorioak sortzeko para descorporeizar la identidad y tra- terms of identity disembodiment
ahalmena duen nortasun paralelo ba- vestirse en una personalidad paralela and cross-dressing into a parallel
tean trabestitzeko eskaintzen dituzten con capacidad para interactuar con personality, capable of interacting
aukeren [aurrez ikusi-gabeak] inguru- otras identidades digitales y generar with other digital identities and gen-
an ikerketa bat egitea. historias imposibles. erating impossible stories.

161
Josune Urrutia Asua
Bilbao, 1976
josunene.com

Gaixotasuna bizitzaren alderdi La enfermedad es el lado oscuro Illness is the night side of life, a
iluna da, herritartasun garestiago de la vida, una ciudadana ms more onerous citizenship. Everyone
bat. Guztioi, jaiotzen garenean, cara. A todos, al nacer, nos otorgan who is born holds dual citizenship,
herritartasun bikoitza ematen zaigu, una doble ciudadana, la del reino in the kingdom of the well and in
osasuntsuen erresuma eta gaixoen de los sanos y la del reino de los the kingdom of the sick. Although
erresuma. Eta nahiz eta guztiok enfermos. Y aunque preferimos we all prefer to use the good
pasaporte ona nahiago dugun, usar el pasaporte bueno, tarde o passport, sooner or later each of
lehenago ala beranduago beste alderdi temprano cada uno de nosotros se us is obliged, at least for a spell, to
horren hiritar bezala identifikatua ve obligado a identificarse al menos identify ourselves as citizens of that
izatera behartuta ikusten da por un tiempo, como ciudadanos de other place
aquel otro lugar
Susan Sontag Susan Sontag
Susan Sontag
Gran enciclopedia universal ilustrada de Gran enciclopedia universal ilustrada de
MI cncer, Josune Urrutia Asuaren es- Gran enciclopedia universal ilustrada de MI cncer is an autobiographic account
perientzia pertsonalean oinarritutako MI cncer, es un relato autobiogrfico based on Josune Urrutia Asuas per-
kontaketa autobiografikoa da. 2010. basado en la experiencia personal de sonal experience. She got diagnosed
urtean obario minbiziarekin diagnos Josune Urrutia Asua. Fue diagnos- with an ovarian cancer in 2010. She
tikatua izan zen. Tratamendua eta ga- ticada de cncer de ovario en 2010. survived the treatment and the illness.
ixotasunari biziraun zien. Minbiziaren Sobrevivi al tratamiento y a la enfer- She believes it is necessary, and even
inguruko esperientzia zabaltzea eran- medad. Considera una responsabili- a responsibility, to share her experi-
tzukizun eta behar bat kontsideratzen dad e incluso necesidad, compartir su ence and research regarding cancer
ditu, ahal duen neurrian minbiziarekin experiencia e investigaciones en tor- in order to normalize/naturalize our
lotutako bizitzak normalizatu eta na- no al cncer y normalizar/naturalizar lives as much as possible regarding
turalizatzeko. Atik Zra itxuraz lotura- en la medida de lo posible nuestras this illness. From A to Z, we find some
rik ez duten hitzak aurkitzen ditugu. vidas con cncer. De la A a la Z en- apparently unrelated words. For ex-
Horrela, adibidez, C-en Cicatriz, Ca- contramos palabras aparentemente ample, in the C we find the words Cic-
lendario, Cerebro edo Conducir hitzak inconexas. As por ejemplo en la C se atriz, Calendario, Cerebro, or Condu-
aurki ditzakegu. Testua eta ilustrazioa encuentra la palabra Cicatriz, Calen- cir. She includes text and illustrations,
sartzen dira, literatura-genero ezber- dario, Cerebro o Conducir. Se incluye combining different literary genres
dinak bateratuz hiztegi entziklopediko texto e ilustracin combinando gne- in a kind of encyclopedic dictionary.
baten moduan. Proiektu honek minbi- ros literarios diferentes en una suer- She intertwines different narratives,
zia duten pertsonak hunkitu eta hau- te de diccionario enciclopdico. Este languages and registers. This project
en inguruan hesiak sortzen dituzten proyecto busca liberar mitos y estig- seeks to free the myths and mysteries
mito eta estigmen askatzea bilatzen mas que generan barreras y afectan that generate barriers and affect peo-
du, gai hauen inguruan gogoeta piztu, a personas con cncer, as como a re- ple with cancer, as well as to reflect, to
kontzientziatu eta sentsibilizatzeare- flexionar, concienciar(nos) y sensibili- raise awareness, and to make us more
kin batera. zar(nos) sobre estas cuestiones. sensitive about these issues.

Josune Urrutia Asua marrazkia eta Josune Urrutia Asua. Su pasion por Josune Urrutia Asuas passion about
marraztearen inguruan duen pasioak el dibujo y sobre todo por dibujar, le drawing has led her to get involved
marrazketaren praktika eta hau talde- han llevado a enredarse en proyectos in research and innovation projects
ka egiten den ikerketa eta berrikuntza de investigacion e innovacion relacio- relates to the drawing practice in a
proiektuekin nahastera bideratu dute. nados con la practica de dibujar y de collective way. She looks for ways to
Marrazkia, bere lengoaia eta prakti- hacerlo en colectivo. Busca maneras take drawing, together with its lan-
ka, eremu ezberdinetara eramateko de llevar el dibujo, su lenguaje y prac- guage and practice, to different fields,
bideak bilatzen ditu. Hasiera batean tica, a diferentes ambitos. Contextos that is, to context in which, a priori, the
marrazkia eta marrazketa ohikoak ez en los que a priori el dibujo o dibujar picture or drawing might not seem
diren testuinguruak. Arte Ederretan puede no ser tan habitual. Licencia- so common. She has a degree in Fine
lizentziatua EHUan, Ilustrazio ikaske- da en BBAA por la UPV/EHU, estudi Arts from UPV/EHU, and she studied
tak burutu zituen Madrilgo Arte Diez Ilustracin en la Escuela Arte Diez de Illustration at Escuela Arte Diez in Ma-
Eskolan. Bere argitalpenen artean As Madrid. Entre sus publicaciones se drid. Among her publications, we can
me veo (2015), Breve historia del pimien- encuentran: As me veo (2015), Breve find: As me veo (2015), Breve historia
to para la vida extraterrestre (2015) eta historia del pimiento para la vida extra- del pimiento para la vida extraterrestre
En el parque (2012) aurki ditzakegu. terrestre (2015) y En el parque (2012). (2015), and En el parque (2012).

165
TRUKAKETAKO ARTISTAK
ARTISTAS DE INTERCAMBIO
EXCHANGE ARTISTS
Carla Andrade
Vigo, 1983
carlafernandezandrade.com

Through the controversial figure of


A travs de la controvertida figura the French occultist from the 19th
XIX. Mendeko Alexandre Sa- del ocultista francs del siglo XIX century Alexandre Saint-Yves
int-Yves dAlveydre okultista fran Alexandre Saint-Yves dAlveydre dAlveydre, and his theoretical leg-
tsesaren pertsonai eztabaidagarria y su legado terico sobre la ordena- acy on the world order Ex Oriente
eta honek munduaren antolake- cin del mundo;Ex Oriente Lux,par- Lux, the work starts with the idea
ta-buruz utzitako teorien bitartez; tiendo de la idea de que el medio es about the massage as the means,
ingurua mezua denaren ideiatik el mensaje, busca construir su pro- and seeks the creation of a formal
abiatuz, berezko hizkuntza formal pio lenguaje formal, para acceder language in order to access altered
bat eraikitzea bilatzen du Ex Oriente aestados alterados de la conciencia. states of mind. Likewise, the title
Lux, kontzientziaren asaldatutako Asimismo el ttulohacereferencia a addresses the Latin expression Ex
egoeretara iristeko. Halaber, izen- la expresin latinaEx oriente lux, ex oriente lux, ex occidente dux (light
buruak Ex oriente lux, ex occidente occidentedux (la luz viene de oriente, comes from the east, power from
dux (argia ekialdetik dator, boterea el poder de occidente) que alude al the west), which refers to the mean-
mendebaldetik) adierazpen latin- significado de viajar a oriente como ing of traveling to the East as a sym-
darrari aipamena egiten dio, ekial- un ascenso simblico a la fuente de bolic rise to the source of light and
dera egindako bidaiaren esanahia luz y sabidura. knowledge.
argia eta jakintzaren iturrira eginda-
ko goraldi sinbolikoarekin lotuz.
Carla Andrade es licenciada en Co- Carla Andrade holds a BA degree in
municacin Audiovisual y estudian- Media Studies and is now a Philos-
Carla Andrade Ikus-entzunezko te de Filosofa. Ha realizado residen- ophy student. She has carried out
komunikazioan lizentziatua eta fi- cias artsticas en Islandia, Suecia, artistic stays in Iceland, Sweden, Ne-
losofiako ikaslea da. Besteak beste, Nepal, Chile y Pars, entre otras. Ha pal, Chile and Paris, among others.
Islandia, Nepal, Txile edo Parisen expuesto de forma individual en el She has exhibited individually at
egonaldi artistikoak burutu ditu. Ba- MAC (A Corua), CDAN (Huesca), MAC (A Corua), CDAN (Huesca),
karka MAC (A Corua), CDAN (Hues- COLEP (Pars), Galera Trinta (San- COLEP (Paris), Galera Trinta (Santia-
ca), COLEP (Paris), Trinta galeria tiago de Compostela), Galera Al- go de Compostela), Galera Aldama
(Santiago de Compostela), Aldama dama Fabre (Bilbao), IFP (Oporto), Fabre (Bilbao), IFP (Oport), Casa das
Fabre Galeria (Bilbo), IFP (Oporto), Casa das Artes (Vigo) o Fundacin Artes (Vigo), or Fundacin FiaRT (Ma-
Casa das Artes (Vigo) edo Madril- FiaRT (Madrid). Colectivamente, su drid). At a collective level, her work
go FiaRT Fundazioan aurkeztu ditu trabajo se ha mostrado en el MAR- has been shown at MARCO in Vigo,
bere lanak. Taldeka berriz bere lana CO de Vigo, Museo Guggenheim Bilbao Guggenheim Museum, Real
Bilboko Guggenheim Museoa, Ma- de Bilbao, Real Academia de BBAA Academia de BBAA de San Fernando
drilgo San Fernando Arte Ederren de San Fernando de Madrid, 104 de in Madrid, 104 Paris, etc., and at cin-
Akademia Erreala, Parisko 104 espa- Pars, etc; en festivales de fotografa ema and photography festivals such
zioetan, PhotoEspaa, Mois de la y de cine como PhotoEspaa, Mois as PhotoEspaa, Mois de la Photo,
Photo, Filmadrid, Zinebi edo Bartze- de la Photo, Filmadrid, Zinebi o LAl- Filmadrid, Zinebi, or LAlternativa in
lonako LAlternativa bezalako ar- ternativa de Barcelona; y en pases Barcelona; and in countries such as
gazkigintza eta zinema festibaletan como EE.UU, Alemania, Reino Unido, the USA, Germany, the UK, Taiwan,
eta AEB, Alemani, Erresuma Batua, Taiwn, Corea, Chile y Portugal. Ha Corea, Chile, and Portugal. She has
Taiwan, Korea, Txile eta Portugal recibido reconocimientos como el received several awards, like the
bezalako herrialdetan erakutsia izan Primer Premio XV Artes Plsticas de first prize at the XV Artes Plsticas
da. Hainbat sari jaso ditu, hauen ar- la UCM; Premio Absolut//Collection, contest at UCM, Absolut//Collection
tean, UCM XV. Arte Plastikoen lehen Premio Franc Vila de adquisicin Ga- Prize, Franc Vila Prize at Galeria Luis
saria, Absolut//Collection saria, Luis lera Luis Adelantado, Premio Muje- Adelantado, Mujeres-Foro-Dilogo
Adelantado Galeriako Franc Vila es- res-Foro-Dialogo Alliane Franaise Alliane Franaise / Pilar Citoler,
kuratze saria, Mujeres-Foro-Dialogo / Pilar Citoler, Premio de Fotogra- Photography Prize by the Auton-
Alliane Franaise / Pilar Citoler sa- fa Comunidad de Madrid SUMMA omous Community of Madrid SU
ria edo SUMMA 2015 Madrilgo Erki- 2015, entre otros. Ha sido becada MMA 2015, among others. She has
degoko Argazkigintza saria. Injuve, por Injuve, Vegap, Agadic, o Gas Na- received a grant from Injuve, Veg-
Agadic edo Gas Natural Fenosa be- tural Fenosa. Adems, su trabajo ha ap, Agadic, or Gas Natural Fenosa.
kak jaso ditu eta bere lana hainbat formado parte de mltiples publica- Besides, her work has been part of
argitalpen nazional eta nazioarteko- ciones tanto nacionales como inter- many national and international
etan aurki daiteke. nacionales. publications.

171
Rut Briones & Raquel Durn
Pontevedra, 1982 | A Corua, 1982
gheada.com

Die guten Brger toma la estructu-


Die guten Brgerrek museoaren ra del museo como punto de par- Die guten Brger takes the museum
estruktura abiapuntutzat hartzen tida para realizar una reflexin en structure as the starting point of an
du gizabanakoa, taldea eta bien torno al individuo, la colectividad act of reflection around the individ-
arteko elkarrekiko eraginaren ingu- y la influencia recproca de ambas. ual, the collective, and the reciprocal
ruan gogoeta bat egiteko. Espazioa, Los lmites del espacio, los objetos influence between the two. The limi-
objektu sinbolikoak eta ekintza per- simblicos y la accin performativa tations of space, of symbolic objects
formatiboaren mugek mugimendua conforman una narrativa en la que and of performative action make up
eta lengoaia, fisikoa eta sinbolikoa, el movimiento y el lenguaje se ven a narrative in which movement and
testuingurua eta materia ala gizar- dirigidos por lo fsico y lo simblico, language are directed by the physi-
tea eta denboraren partetik, zuzen- por el contexto y la materia, por la cal and the symbolic, by context and
duak diren narratiba bat osatzen sociedad y el tiempo, haciendo eco matter, society and time, echoing
dute, gure mugimendua, lengoa- de aquellos condicionantes cons- those conscious and unconscious
ia eta pentsaera zuzentzen duten cientes e inconscientes que dirigen determinants guiding our move-
eragile kontziente eta inkontziente- nuestro movimiento, nuestro len- ments, language, and way of think-
ak zabalduz. Erakusketa espazioa, guaje y nuestro pensamiento. El es- ing. The exhibition space is used as
ikuspuntu kontzeptual eta sinboliko pacio expositivo se utiliza como un an aseptic microcosm that enables
batetik, ohitura eta mekanismoen microcosmos asptico que permite them to tackle the conventions and
bitartez gizarteak gizabanakoan abordar las convenciones y mecanis- mechanics of societys influence on
duen eragina ekitea onartzen duen mos de influencia social sobre el in- the individual, from a conceptual
mikrokosmos aseptiko bat bezala dividuo desde un punto de vista con- and symbolic standpoint; stripped
erabiltzen da; ekintzak inguru errea- ceptual y simblico; desproveyendo all context off the action and all links
lista batekin harremana duen testu- la accin de un contexto que tenga with a realistic environment erased.
inguruaz gabetuz. Horrela, Die guten relacin con un entorno realista. As, Thus, the protagonists of Die guten
Brgerreko protagonistek euren bi- las protagonistas de Die guten Brger Brger initiate their journey as indi-
daia gizabanako bezala hasten dute, inician su viaje como individuos para viduals only to embark on a social-
prozesua emaitza baino esangura embarcarse en un proceso de socia- isation process that will turn into
tsuagoa azaltzen den hartu-eman lizacin que se convertir en un tira y a tug-of-war in which the process
batean bilakatuko den sozializazio afloja en el que el proceso se mues- turns out to be more revealing than
prozesu batean nahasteko. tra ms revelador que el resultado. the result itself.

Rut Briones eta Raquel Duranen Rut Briones y Raquel Durn empe- Rut Briones y Raquel Durn began
arteko elkarlana 2014. urtean hasi zaron a colaborar en 2014 a travs collaborating in 2014 during their
zen BilbaoArte Fundazioaren egoi- de la residencia de la Fundacin Bil- BilbaoArte Foundation residencies,
tza bekaren bitartez. Egoitza hone- baoArte, para la que desarrollaron el for which they worked on the pro-
tarako Foodlndia proiektua garatu proyecto Foodlndia y seleccionado ject Foodlndia. They were selected
zuten, 2015. urtean bakarkako era- para realizar exposicin individual en for an individual exhibition in 2015.
kusketa egiteko aukeratua izan zela- 2015. Un ao despus, este proyecto A year later, the same project was
rik. Urtebete beranduago, proiektu fue seleccionado para el IX Premio selected for the IX Auditorio Award
hau IX Auditorio Sarian (2015) eta Auditorio de Galicia y para la mues- in Galicia and the Kaleartean show
Basauriko Kaleartean erakusketara- tra Kaleartean de Basauri. Han parti- in Basauri. They have taken part in
ko hautatua izan zen. Bilboko Arte- cipado en el programa ArteShop de the ArteShop programme in Bilbao,
Shop programan parte-hartu dute, Bilbao para el que desarrollaron el for which they developed Carnivale,
bertan Carnivale garatu zutelarik, proyecto Carnivale, con la que empe- in which they initiated their explora-
cinemagrapharen teknika aztertzen zaron a explorar la tcnica del cine- tion of the cinemagraph technique.
hasi ziren proiektua. Flneur Dome- magraph. La misma tcnica se utiliz This same technique they used in
stiquen (2017) teknika berdina erabi- en Flneur Domestique (2017) proyec- Flneur Domestique (2017), a pro-
li zuten, Bizkaiko Foru Aldundiaren to que se desarroll como parte de la ject developed as part of the artistic
Arte Sorkuntza bekaren barruan ga- beca de creacin artstica de la Dipu- creation scholarship from the Pro-
ratu zen proiektuan. tacin Foral de Bizkaia. vincial Council of Bizkaia.

173
David Cantarero
Teruel, 1979
davidcantarerotomas.com

Bere lanetan, meta-irudiak bezala En sus obras, que podramos cata-


katalogatu ditzakegunak, azalera, logar como metaimgenes, se da In his artworks, which could be clas-
objektu eta espazioetan egindako cierto extraamiento a nivel visual sified as meta-images, a certain dis-
inprimatze eta proiekzioen erabi- fruto de la utilizacin de impresiones location takes place on a visual level
leraren fruitua den nolabaiteko y proyecciones sobre superficies, ob- as a result of his use of prints and
erbesteratze bat ematen da maila jetos y espacios. En ellas se abordan projections on surfaces, objects, and
bisualean. Horrela, irudien zirku- cuestiones relativas a la circulacin spaces. Through these meta-images,
lazioa eta masa komunikabideak eta de imgenes y al impacto de los me- he addresses questions pertaining
teknologiak duten eraginaren ingu- dios de comunicacin de masas y de the circulation of images and the
ruko gaiak lantzen dira, era berean la tecnologa, a la vez que se examina impact of mass media and technol-
mimesia eta irudikapenaren antze- la vigencia de nociones como las de ogy, while at the same time exam-
ko kontzeptuen indarra aztertzen representacin o mmesis. Durante ining the validity of notions such as
delarik. Bregenzen egin duen ego- su estancia en Bregenz estas ideas representation and mimesis. During
naldia zehar ideia orokor hauek ele- generales han condensado en una his residency in Bregenz, these gen-
mentu komun batetik abiatu diren serie de instalaciones que han par- eral questions were condensed into
instalazio multzo batean laburbildu tido de un elemento comn, la ban- a series of installations all of which
dira. Bandera da elementu hau, to- dera. Un objeto con una presencia parted from a common element:
kian presentzia adierazgarria duen significativa en el lugar y que puede the flag. An object with a significant
objektua eta erakunde ofizialen encontrarse tanto en edificios de or- presence in that space and which can
eraikuntzetan, saltoki handi, mer- ganismos oficiales, como en grandes be found in equal measure in official
katalgo txiki eta ikuskizun turistiko superficies y pequeos comercios, organisation headquarters, depart-
ezberdinetan aurki dezakeguna. Di- pasando por diferentes atracciones ment stores, small shops, and tourist
tuen ezaugarri formal nahiz histori- tursticas. Un elemento que, tan- attractions. The artist has thought of
koengatik agerikotasuna eta muga to por sus caractersticas formales the flag, due to to its formal charac-
bezalako kontzeptuen inguruko como por su historia, se ha pensado teristics and its history, as especially
gogoeta eramateko bereziki egokia especialmente adecuado para con- appropriate as a guide towards a
da elementu hau. Agerikotasuna ducir la reflexin sobre conceptos reflection around concepts such as
eta mugaren kontzeptuek guztiz como los de visibilidad y lmite, co- visibility and boundary. He connects
argi gelditzen ez den zeregin ba- nectando ambos en la tarea no se them both in an act of demonstrat-
tekin lotura dute, nabarmendu ala sabe muy bien si de evidenciar o de ing or of diluting it is not easy to tell
desagertzearekin, bai gizakiak sor- diluir, tanto los contornos de ciertas which both the outline of certain
tutako hainbat mugaketa abstrak- delimitaciones abstractas realizadas abstract delimitations performed by
tuen ingurunearekin, bai gaur egun por los seres humanos, como los humans, and the increasingly subtle
asmatzen geroz eta zailagoak diren cada vez vas sutiles y difciles de adi- and unfathomable limits of the im-
irudiaren mugekin. vinar lmites de la imagen hoy. age today.

David Cantarero Toms Arte David Cantarero Toms es licen- David Cantarero Toms received a
Ederretan lizentziatua da eta Pen ciado en Bellas Artes y Mster en Bachelors Degree in Fine Art and a
tsamendu Garaikidean Masterra Pensamiento Contemporneo por Master of Contemporary Thought
burutu zuen Bartzelonako Uniber la UB, y Mster en Produccin Arts- from UB, and a Master in Art Produc-
tsitatean. Gaur egun doktoretza tica por la UPV donde realiza estu- tion from UPV, where he is pursuing
ikasketak burutzen ditu Valentziako dios de doctorado. Ha completado a PhD. He has completed his edu-
UPVen, Arte-produkzio Masterra su formacin en UK (UWE) y Mxi- cation in the UK (UWE) and Mexico
burutu ondoren. Bere formakuntza co (UNAM). Ha sido galardonado (UNAM). He has received awards at
Erresuma Batuan (UWE) eta Mexi- en diversos certmenes como los different competitions, including the
kon (UNAM) osatu du. Hainbat lehia- Premios de Arte Pblico Bienal de Public Art Awards of the Mislata Bi-
ketetan saritua izan da, hauen arte- Mislata 2016, la XV CALL de la Ga- ennial in 2016, the XV CALL of Luis
an Mislatako Arte Publiko Biurtekoa lera Luis Adelantado o los Premios Adelantado Gallery, and the Artistic
(2016), Luis Adelantado Galriako a la Creacin Artstica de la UZ. Ha Creation Award in UZ. He has com-
XV CALL edo Arte Sorkuntza Sariak disfrutado de residencias artsticas pleted artist residencies in countries
(UZ). Austria (Kunsthaus, Bregenz) en pases como Austria (Kunsthaus, such as Austria (Kunsthaus, Bregenz)
edo Finlandian ( SAARI Residence) Bregenz) o Finlandia (SAARI Resi- and Finland (SAARI Residence), and
arte egoitzak burutu ditu eta bere dence) y su obra ha sido expuesta his work has been exhibited interna-
lana nazioarteko hainbat zentro eta en diferentes centros y salas inter- tionally at a wide variety of centres
aretoetan erakutsia izan da. nacionalmente. and galleries.

175
Gonzalo Fuentes
Malaga, 1991

Fuentes ha presentado un proyec- Fuentes has represented a pictorial


Fuentesek proiektu piktoriko bat to pictrico en el que a travs de la project in which, through the ap-
aurkeztu du, baliabide eta errefe- apropiacin de recursos y referen- propriation of architectonical mod-
rentzia arkitektonikoen jabetzearen tes de lo arquitectnico, plantea el els and resources, he suggests the
bitartez, plano piktorikoa espazioan plano pictrico como un lugar de re- pictorial drawing as a ludic place of
zehar hainbat formatan era tzeko flexin transitable y ldico que tiene walking-reflection that has the po-
gaitasuna duen gogoetarako espa- la potencialidad de configurarse de tential to get different shapes in the
zio ibilerraz eta ludiko moduan plan- formas mltiples en el espacio. space.
teatuz. En ella, se plantea un escapatoria In this space, a way to escape the
Bertan, Frank Gehry edo Zaha a la rigidez de las formas de arqui- rigid shapes of rationalist architec-
Hadidek sortutako proiektu garai- tectura racionalista partiendo de ture is presented, which is based
kideetatik abiatuz arkitektura arra- proyectos contemporneos como on contemporary projects such as
zionalistaren formen zurruntasuna- los de Frank Gehry o Zaha Hadid. Frank Gehrys or Zaha Hadids.
rekiko ihesbide bat planteatzen da. Con ello se propone investigar acer- With these, a research about the
Horrela, espazio garaikidea, honen ca del espacio contemporneo, su contemporary space is suggested,
hibridazioa eta solidoa, itxia eta hibridacin y cmo ste ms all de as well as its hybridization and the
absolutuarekin identifikatzetik ha- identificarse con lo slido, lo cerra- way it is in a continuous decompo-
rantz etengabeko deskonposizioan do y absoluto, est en continua des- sition beyond identifying as a solid,
aurkitzen den espazio horren ingu- composicin. closed, and absolute space.
ruko ikerketa proposatzen da. En este nuevo proyecto se pretende In this new project, the artist tries
Proiektu berri honen bitartez ar- establecer un nexo con la esttica to establish a link to the proper
kitektura de-konstruktibistak be- propia de la arquitectura decons- aesthetics of deconstructive archi-
rezkoa duen estetikarekin lotura tructivista, concretamente del Mu- tecture, specifically to the Bilbao
bat ezarri nahi da, zehazki Bilboko seo Guggenheim de Bilbao, del que Guggenheim Museum, which is cel-
Guggenheim Museoarekin, aurten en este ao se conmemoran 20 aos ebrating its 20th anniversary this
honen sorreraren 20. urtemuga os- de su creacin. year.
patzen delarik.

Gonzalo Fuentes es licenciado en Gonzalo Fuentes received his BA


Gonzalo Fuentes Arte Ederretan li- Bellas Artes por la Universidad de degree from Universidad de Mla-
zentziatua da Malagako unibertsita- Mlaga y ha cursado un mster en ga, and he has studied a masters
tean eta Arte Ikerketa eta Sorkuntza Investigacin en Arte y Creacin degree in Research and Creativity in
masterra burutu du Madrilgo Uni- en la Universidad Complutense de Art at Universidad Complutense in
bertsitate Konplutensean. Besteak Madrid. Ha expuesto en Galera JM Madrid. He has exhibited his work
beste, Malagako arte garaikideko de Arte Contemporneo de Mlaga in Galera JM Arte Contemporneo
JM Galeria (2016) eta Malagako Arte (2016), en la Sala de Exposiciones de in Mlaga (2016), in Sala de Exposi-
Ederren Fakultateko Erakusketa Are- la Facultad de Bellas Artes de Mla- ciones at the Fine Arts College of
toan (2014) erakutsi ditu bere lanak. ga (2014), entre otros espacios. Con Mlaga (2014), among other spaces.
Aurretik Lanakengo (Belgika) GloArt anterioridad obtuvo beca de resi- Before, he got the GloArt residence
egoitza eta produkzio beka eta dencia y produccin GloArt en La- and production grant in Lanaken
Gaztela eta Leongo artista topaketa naken (Blgica), y de encuentro de (Belgium), and another artist-gath-
beka jaso zituen. artistas de Castilla y Len. ering grant in Castilla y Len.

177
Patrik Grijalvo
Bilbao, 1984
patrikgrijalvo.net

Grijalvoren lanak, kameraren leia- Los trabajos de Grijalvo, creados a


rraren behaketaren bitartez sortu- partir de la observacin a travs de
ak eta argazkiaren euskarri lau eta la lente de una cmara y presenta-
ukigarrian aurkeztuak, modu inte- dos en la superficie plana tangible The works of Grijalvo which are
resgarri batean laburbiltzen dute de la fotografa, condensan de una created by observing through the
espazioaren eztabaida artearen manera interesante la cuestin del lens of camera and presented on
barruan. "Espazioaren" ideiak bere espacio en el arte. La idea de "es- flat tangible surface of photogra-
lanen oinarrietako bat zeharkatzen pacio" atraviesa un principio de sus phy, interestingly condense the ma-
du. Artistak bere lanetarako auke- obras. Est tambin ntimamente tter of space in art. The idea of spa-
ratu duen gaiarekin ere -arkitektu- relacionado con el tema que el ar- ce goes through a principle of his
rak- estuki erlazionatzen da. Artistak tista ha elegido para sus trabajos, works. It also closely related to the
elementu naturalen argazkiak egin las arquitecturas. El artista hace fo- subject matter that he has chosen
eta estruktura artifizialak eraiki tos de elementos naturales y cons- for his works, architectures. The ar-
tzen ditu. Gero irudiak negatiboan truye estructuras artificiales. Luego tist takes photo of natural elements
errebelatu eta zuri-beltzean inpri- revela e imprime en blanco y negro and artificially built structures. Then
matzen ditu. Beranduago, irudiak las imgenes en negativo. Poste- he develops and prints them out in
objektu natural edo artifizialak gor- riormente compone las imgenes black and white negative images.
de eta aurkezten dituen paspart sobre un paspart, que esconde y Afterwards the photo images are
baten gainean konposatzen ditu, presenta solamente objetos natu- attached on shaped mount, which
artistaren asmoaren arabera. Irudi rales o artificiales, dependiendo de hide and present only natural ob-
gardenak geruzetan gainjartzearen la intencin del artista. La tcnica de jects or artificial ones by artists in-
teknikak, fisikoaren ordez, espazioa- superponer imgenes trasparentes tention. The technique of multi-la-
ren atmosfera nabarmentzen duen en capas se torna en una composi- yers transparent images turns into
konposizio tridimentsional batean cin tridimensional que enfatiza la shaped mounting which emphasize
bilakatzen da. Negatiboan dauden atmsfera del espacio, en vez de la the atmosphere of space rather
irudi beltzek paspartaren atzealde fsica. Las imgenes negras en ne- than physical one. The black negati-
zuriarekin biziki desberdintzen dira gativo contrastan fuertemente con ve images, strongly contrasts to the
eta irudien zatien hautaketa selek- el fondo blanco (el paspart) y el white background (the mount) and
tibo bat aurkezten duen muntaia montaje tridimensional que presen- the shaped mount which selectively
tridimentsionalak espazioak hosto, ta de manera selectiva fragmentos present part of images, make the
zuhaitz ala harkaitzen itxura hartzea de las imgenes hace que el espacio familiar space with leaves, streams
eragiten du. Eraldaketa honen ema- recuerde a hojas, rboles o rocas. of trees or rocks, turn into totally di-
itza ohiz kanpokoa eta arraroa den Esta transformacin resulta en una fferent atmosphere of uncanny and
atmosfera bat da. atmsfera inslita y extraa. strange.

Patrik Grijalvo Arte Ederrak ikasi Patrik Grijalvo estudi Bellas Ar- Patrik Grijalvo studied Fine Arts
zituen, ikus-entzunezkoak eta ar- tes con la especialidad de imagen with a minor in audiovisual image
gazkigintza espezialitatea, EHUn eta audiovisual y fotografa en la UPV y and photography at the UPV, as well
Atenasko Arte Ederren Eskolan esko- realiz un ao lectivo en la Acade- as studying abroad at Athens School
la-urte bat egin zuen. Bere lana forma mia Athens School of Fine Arts. Su of Fine Arts. His work is character-
arkitektonikoaren inguruko gogoeta obra se caracteriza por la precisin ized by its accuracy and the con-
sakon eta sofistikatu baten ondorio y el rigor constructivo derivado de structive rigor derived from a deep
den zehaztasun eta zorroztasun ba- una honda y sofisticada reflexin and sophisticated thinking process
tekin bereizten da, forma arkitekto- sobre la forma arquitectnica, la about the architectural shape, which
niko hau hedatutako esanahi batekin cual convierte en imagen fotogr- turns the expanded meaning of the
berreraikitako argazki irudian bila- fica reelaborada con un significado built space into a re-elaborated pho-
katzen SEMA duelarik. Bere lana Gu- expandido del espacio edificado. Ha tographic image. His work has been
ggenheim Bilbao, Seoul Museum of expuesto en Guggenheim Bilbao, exhibited at Guggenheim Bilbao,
Art, Alicanteko MUA, Errioxako Wrth Seoul Museum of Art SEMA, MUA the Seoul Museum of Art, the MUA
eta besteak beste, Scope Basel, Scope de Alicante, Wrth la Rioja y en fe- in Alicante, Wrth in La Rioja, and at
New York, Contemporary Istambul, rias como Scope Basel, Scope Nueva different fairs: Scope Basel, Scope
Kunst Zurich edo Swab moduko fe- York, Contemporary Istambul, Kunst New York, Contemporary Istambul,
rietan erakutsia izan da. Zurich o Swab entre otras. Kunst Zurich, Swab, among others.

179
Nadine Hirschauer
Vorarlberg, Austria, 1990
nadinehirschauer.com

Nadine Hirschauerrek, bere lane- En su trabajo, Nadine Hirschauer


an, paisaia modeloak eta espazio examina modelos de paisaje y espa-
publikoa aztertzen ditu hauek giza cio pblico en relacin a estructuras In her work, Nadine Hirschauer
estrukturekiko duten harremanareki- sociales. La artista desarrolla sus examines landscape models and
ko. Artistak toki bakoitza historietan trabajos con la suposicin previa de the public space in relation to social
osatzen denaren aurretiko usteare- que cada lugar consiste en historias, structures. She develops site-spe-
kin garatzen ditu bere lanak, toki hau a travs de las cuales construimos cific interventions, installations and
bera historia hauen bitartez eraikitzen ese mismo lugar. El hecho de contar texts with the previous assumption,
dugularik. Historia hauek kontatze- estas historias crea nuevos espacios. that each place consists of stories
aren ekintzak berak espazio berriak Durante su estancia en BilbaoArte, through which we construct it. Tell-
sortzen ditu. Bilbao Arten egin zuen Nadine estuvo investigando el desa- ing these stories creates new spac-
egonaldian zehar, Nadine hiriaren rrollo de la ciudad y lo que la estruc- es. During her stay at BilbaoArte she
garapena eta hiriaren estrukturak tura de la ciudad puede decir sobre was researching about the devel-
honen inguruan esan dezakeenari ello. La artista comenz por trabajar opment of the city Bilbao and what
buruz ikertzen egon zen. Artista ma- con mapas, cuestionando la funcin/ a structure of a city can tell about
pekin lanean hasi zen, hauek duten no-funcin. El mapa de un determina- it. She startet to work with maps,
funtzioa / funtzio eza zalantzan jarriz. do rea debera ayudar a tener mejor thinking about what functions or
Toki jakin bateko mapak orientazio orientacin. La naturaleza efmera de non-functions they have. A map of
hobea izaten lagundu beharko luke. los lugares es negada; en cambio, un an area should give us an overview
Tokietako natura galkorra ukatzen da; mapa da la impresin de que el esta- and help us to get a better orienta-
ostera, mapa batek irudiaren egoera do de la imagen es esttico. Para el tion. The ephemeral nature of places
estatikoa denaren irudipena zabal- trabajo 1 m/s (un metro por segundo), is negated; on the contrary, a map
tzen du. 1m/s (metro bat segundoko) se utilizaron mtodos cientficos, tales gives the impression that the imaged
lanarentzako metodo zientifikoak como la medicin exacta de la hora y state is static. For the work 1 m/s (one
erabili ziren, hauen artean, ordua eta el lugar, y mtodos de mapping, con meter per second) scientific methods
kokalekuaren egoera zehatza eta ma- atencin a los umbrales donde los are used such as the exact recording
pping metodoak, zientzialariak hala- cientficos inevitablemente empiezan of time and place and the methods
beharrean istorioak kontatzen hasten a contar historias. 1 m/s representa la of mapping with the attention on
diren atalaseetan arreta jarriz. 1m/s velocidad a que Hirschauer se mueve the thresholds, where scientists inev-
Hirschauer hiritik mugitzean duen por la ciudad. Hay mapas diarios de la itably begin to tell stories. One me-
abiadura irudikatzen du. Bi hilabete- ciudad de un perodo de dos meses, ter per second stands for the speed
ko tartean hiriko eguneroko mapak en los cuales slo se puede ver una l- with which Nadine Hirschauer moves
daude, hauetan linea bakar bat ikus nea, la ruta de cada da, en escala, eti- through the city. There are daily city
dezakegularik, eguneroko ibilbidea, quetada con la fecha, el lugar, la dis- maps of two months in Bilbao on
eskalan eta eguna, tokia, distantzia tancia y el tiempo. Son estas mismas which only the drawing of a line can
eta denborarekin etiketaturik. Linea lneas que, formando figuras, con- be seen, the route of each day, in
hauek dira, figura ezberdinak osatuz, tribuyen para un enajenamiento del scale, labeled with date, place, route
mapa baten benetako helburuaren propsito real de un mapa. En este and time. These lines form figures
zorapenera laguntzen dutenak. Lan trabajo, el mapping no es solamente and alienate the actual purpose of
honetan, mappinga ez da erreminta una herramienta, sino tambin un a map. In this work the map is also
bat soilik, komunikatzeko bide bat ere medio para comunicarse; las lneas seen as a medium to communicate
bada; lineak hiriaren testuaren esaldi son como una frase del texto de la and the lines are like one sentence
baten antzekoak dira. Bere ibilaldie- ciudad. En sus paseos, Hirschauer of the text of a city. While walking
tan, Hirschauerrek hiriko bidean poe- escribi poemas utilizando tickets de Hirschauer parallely wrote poems
mak idatzi zituen parking-eko ticketak parking para que cada palabra tenga by printig every word on a parking
erabiliz, hitz bakoitzak toki eta data un lugar y una fecha. Al final, todos ticket on the way through the city
bat izan dezan. Bukaeran, ikerketara- los mapas que fueron utilizados para so that they are located and dated.
ko erabili ziren mapa guztiak zatikatu- la investigacin fueron cortados en In the end all the maps collected for
ak, nahastuak eta hiru dimentsiotako trozos, mezclados y acumulados bajo reasearching were cuttet into pieces,
eskultura baten forma osatuz pilatu- la forma de una escultura tridimen- mixed up and built up as a threedi-
ak izan ziren. sional. mensional sculpture.

Nadine Hirschauerrek Paisaia Dise- Nadine Hirschauer estudi Diseo Nadine Hirschauer studied Land-
inu ikasketak burutu zituen Vienako de Paisajes en la Universidad de Artes scape Design at the University of Ap-
Arte Aplikatuen Unibertsitatean. Aplicadas de Viena. plied Arts in Vienna.

181
Fi Jae Lee
Sel, 1981
fijaelee.com

La pintura The Mandala Project for


The Mandala Project for the Million the Million Hands Holding Candles
Hands Holding Candles pintura lana se inspir en las experiencias de
Fi Jae Leeren esperientzietan oi- Fi Jae Lee unindose a la protesta
narritzen da, zehazki Hego Koreako con velas en Corea del Sur. De oc- The painting, The Mandala Project
kandelen protestara elkartu zeneko- tubre de 2016 a abril de 2017, todos for the Million Hands Holding Can-
ra. 2016ko urritik 2017ko apirila bi- los sbados participaban cerca de dleswas highly inspired by Fi Jae
tarte, larunbatero, 17 miloi pertsona 17 millones de ciudadanos en los Lees experiences of joining the
inguruk orduko Park Geun-hye pre- eventos pacficos para impugnar al candle protest in South Korea. From
sidente ustela auzitaratzeko antola- (ahora ex) corrupto presidente Park October 2016 to April 2017, every
tu ziren bake ekintzetan parte har- Geun-hye. La pintura se realiz en Saturday about 17 million citizens
tzen zuten. Pintura hau Bilbao Arten BilbaoArte porque los edificios ro- had participated in the peaceful
gauzatu zen, Bilboko industria-gu- jos en la rea industrial de Bilbao events to impeach the (now former)
neko eraikuntza gorriek Fi Jae Leeri recordaban a Fi Jae Lee a las luces corrupted president Park Geun-hye.
kandela hauen argiak gogorarazten de las velas. La artista tambin con- The painting was done in BilbaoArte
zizkiotelako. Artistak bere pintura- sider que el tema de su pintura because the red buildings of the
ren gaia Euskal Herriaren historia- se relacionaba con la historia del industrial area of Bilbao reminded
rekin erlazionatzen zela ere kontuan Pas Vasco. Ms tarde, la pasin y Fi Jae Lee of the candle lights. She
hartu zuen. Beranduago, egoitza emocin que haba experimentado also thought the theme of the paint-
programaren bidez esperimenta- a travs del programa de residencia, ing would be related to the history
tu zuen pasio eta zirrara gradualki gradualmente se disolvi en colores of Basque. Later, the passion and
kolore bizietan urtu zen. Fi Jae Leek vividos. Fi Jae Lee emple la tcnica excitement she had experienced
Budista Korearren tradiziozko hor- de pintura mural tradicional de los throughout the residency program
ma-pinturaren teknika erabili zuen, Budistas Coreanos, tcnica esta que gradually dissolved into the vivid
mila urte baino gehiago dituen tek tiene ms de mil aos. Diferente a colors. Fi Jae Lee used the technique
nika. Ohiko pintura budistekiko ez- las tpicas pinturas Budistas, la ar- of traditional Korean Buddhist mural
berdina, artistak kandelak pintura tista coloc las velas a lo largo de painting which is over one thousand
guztian zehar ipini zituen, Buda eta toda la pintura en vez de Buda y years old. Unlike the typical Bud-
Bodhisattvan ipini beharrean. Kan- Bodhisattva. Los dueos de las ma- dhist paintings, she located the can-
dela hauek eusten zituzten eskuak nos que sujetaban las velas podran dles in the entire painting instead of
protestan zebiltzan pertsonenak ser tanto los protestantes como las Buddha and Bodhisattva. The own-
nahiz Bilboko kaleetatik igarotzen personas que pasaban por las calles ers of the hands holding the candles
ziren pertsonenak izan zitezkeen. de Bilbao. could be both the protesters and the
people on the streets in Bilbao.

Fi Jae Lee Seulen, Korea, jaio zen Fi Jae Lee naci en Sel, Corea, en
1981an. Chicagoko Arte Institutuko 1981. Tras recibir los ttulos del Gra- Fi Jae Lee was born in Seoul, Ko-
Arte Ederren Eskolan Gradua eta do y del Master en Bellas Artes en la rea, in 1981. After receiving BFA
Masterra burutu ondoren , artistak Escuela del Instituto de Arte de Chica- and Master of Fine Arts from School
hamaika bakarkako erakusketa egin go, la artista realiz once exhibiciones of the Art Institute of Chicago, she
eta hainbat taldekakotan parte har- individuales y diversas exposiciones has held 11 solo shows and many
tu zuen Korea, Japonia, Frantzia eta colectivas en Corea, Japn, Francia y group exhibitions throughout Ko-
AEBetan. Fi Jae Leek pertsonai nagu- Estados Unidos. Fi Jae Lee tiene expe- rea, Japan, France and the United
si bezala parte hartu zuen New York riencia en figurar como personaje States. She has an experience of ap-
Galleryk 2007. urtean burututako principal en un reality show del New pearing on a New York Gallery HDs
Artstar Season 2 "reality Show"-ean. York Gallery HD, llamado Artstar Sea- reality show Artstar Season 2 in 2007
Arts Council Koreako AYAF bekare- son 2, en 2007. Fue tambin premia- as a main character. She is a recipi-
kin ere saritua izan da 2009 eta 2010 da con la beca AYAF del Arts Council ent of AYAF prize fellowship of Arts
urteetan. Artistak hainbat arte egoi- Korea en 2009 y 2010. La artista par- Council Korea, in 2009 and 2010. The
tzatan parte hartu du, hauen artean ticip en diversos programas de resi- residency programs where she has
Goyang Studio, Koreako Arte Mo- dencia, como Goyang Studio, Museo participated are Goyang Art Studio,
derno eta Garaikideko Museo Nazi- Nacional de Arte Moderno y Contem- National Museum of Modern and
onala (2011), Nanji Egoitza, Seulko porneo en Corea (2011), Residencia Contemporary Art, Korea (2011),
Arte Museoa (2014) eta BilbaoArte Nanji, Museo de Arte de Sel (2014) y Nanji Residency, Seoul Museum of
(2017). BilbaoArte (2017). Art (2014), and BilbaoArte (2017).

183
Andrea Salzmann
Bregenz, 1979
salzmann.klingt.org

Lamia proiektua espazioan zehar El proyecto Lamia consiste en una


astiro mugitzen den 2,40 m-ko vara de madera de 2,40 m que se
egurrezko makil batean oinarritzen mueve lentamente a travs del es-
da. Makil hau sabaiarekin lotzen da pacio. La vara se conecta al techo
kotoizko ari fin baten bitartez. Maki- por medio de un fino hilo de algo-
laren alde batera urez beteriko ontzi dn. De un lado de la vara hay un The Lamia Project consists of a 2,40
bat dago, beste aldean plastikozko recipiente de agua que equilibra las meter stick of wood is moving slow-
poltsen barruan erakusten diren veinte bolsas de plstico que exhi- ly threw the space connected to the
objektuak orekatuz. Objektu hauek ben objetos del otro lado. Estos ob- ceiling only with a thin cotton twine.
Lamia kasua osatzen duten probak jetos constituyen pruebas del caso On one side of the stick there is a wa-
dira. Andrea Salzmannek Euskal Lamia. Andrea Salzmann cruz ter canister balancing twenty plastic
Herria zeharkatu zuen, harriak, pos el Pas Vasco para recoger objetos bags showing evidence objects from
talak eta plastikozko orrazi baten mo- como piedras, postales y un peine the Lamia case on the other side.
duko objektuak jasotzeko. Guzti hau- de plstico, preservndolos en pe- Andrea Salzmann criss-crossed the
ek plastikozko poltsa txikien barruan queas bolsas de plstico con las Basque Country to collect all this
gorde zituen, hauek aurkituak izan respectivas anotaciones del lugar y items such as stones, postcards,
ziren tokia eta orduaren inguruko hora donde los haba encontrado. a plastic comb etc. and preserved
oharkizunekin. Artistak Lamiaren La artista ha seguido la ruta de las them in small bags with notes where
ibilbidea jarraitu du, euskal mitolo- lamiak, criaturas ambiguas de la mi- and when she has found each ob-
giako izaki anbiguoa. Nagusiki gauez tologa vasca. Activas mayoritaria- ject. She followed the route of the
aktiboak, izaki hauek nekazariei egu- mente por la noche, estas criaturas Lamiak, who are ambiguous crea-
neko lanak amaitzen laguntzeagatik son conocidas por ayudar a los al- tures from the Basque mythology.
dira ezagunak. Lamia bat molesta deanos a terminar el da de trabajo. Mainly night active, they help the
tzen baduzu, ez da bueltatuko. Insta- Si molestas a una lamia, no volver. villagers to finish their day work.
lazioan artistak izaki hauek egune- En su instalacin, la artista trae a If you upset a Lamia she will never
ratzen ditu, ez soilik jasotzen dituen estas criaturas a los das de hoy no return. In her installation the artist
objektuen bitartez, makilaren atzean slo a travs de los objetos reco- brings this creatures into nowadays
zintzilikaturik eta nekromantzia mo- gidos, sino tambin a travs de un not only threw the objects but also
duko batean idatziriko testu baten texto escrito en una forma de nigro- by attaching a text that is written in
bitartez ere. Aurretiko izpiritu hauek mancia en la pared detrs de la vara the manner of necromancy at the
berpiztuz, artistak ikuslearen arreta colgante. Al reactivar estos espritus wall behind the mobile. By reacti-
partekatu, lagundu eta komunitate de tiempos pasados, la artista hace vating this spirits from former times
forma berriak sortzera orientatzen que la atencin del espectador se the artist directs ones attention into
den gizarte berri baten sorrerara bi- enfoque en la creacin de una socie- the creation of a society that is fo-
deratzen du, mugen itxierarekin eta dad orientada a compartir, apoyar y cused on sharing, supporting each
errefuxiatuak edo estralurtarren mo- crear nuevas formas de comunidad other and creating a new form of
duko "beste" zital baten sorrerarekin que nada tienen que ver con el cie- community that has nothing to do
zerikusirik ez daukana. Lamiak bizi rre de fronteras y la creacin de un with closing borders and creating
dugun garaiari aurre egiteko instruk- "otro" malvado como refugiados, the evil Other such as refugees, al-
zio baliabide iraultzaile bat bilakatu aliens, etc. Las lamiak se pueden iens etc. The Lamiak could become a
daiteke. convertir en un recurso subversivo resource for subversive instructions
para lidiar con nuestro tiempo. to deal with our time.

Andrea Salzmann Vienan bizi da eta Andrea Salzmann lives and works
bertan lan egiten du. Bere lanak prak- Andrea Salzmann vive y trabaja en mainly in Vienna, Austria. Her focus
tika feministaren garapena bidera Viena. Su trabajo enfoca el desarrollo lies on developing a feministic prac-
tzen du, komunitate baten eraikuntza de la prctica feminista, cuestionan- tice dealing with questions on how a
bideak eta honen berezko narratiben do cmo se construye una comuni- community is constructed and how it
garapenaren inguruko galderak tra- dad y cmo desarrolla sus propias develops its own narratives. Therefor
tatuz. Beraz, artistak teknologia mota narrativas. La artista emplea diferen- she uses all different kind of media,
ezberdinak erabiltzen ditu, abordatze tes tipos de tecnologa, comenzando but always starting from a perform-
performatibo batetik hasita. Honetaz por un abordaje performativo. Ade- ative approach toward each topic.
gain, Andreak antzerkigile bezala lan ms, trabaja como dramaturga e im- Beside her own artistic practice she is
egiten du eta Arte Ederren Akademia- parte clases en la Academia de Bellas working as a dramaturge and teach-
ko Arte Performatiboen departamen- Artes en el departamento de Artes ing at the Academy of fine Arts Vienna
tuan irakasten du. Performativas. at the Performative Arts department.

185
186 187
EKOIZPEN PROPIOKO ERAKUSKETAK
EXPOSICIONES DE PRODUCCIN PROPIA
SELF PRODUCED EXHIBITIONS
VESTIGIOS DE UNA CULTURA CONTEMPORNEA
Urtzi Ibarguen
2017.04.7 > 2017.05.3

Vestigios de una cultura contempor-


nea funciona como un fake antropo-
Kultura Garaikide baten aztarnak lgico o arqueolgico, reflexionan-
fake antropologiko edo arkeolo- do sobre la influencia del progreso
giko moduan funtzionatzen du, tecnolgico que desemboca en una Remains of a Contemporary Culture
aurrerapen teknologikoaren eragi- efervescencia social que repercute works as an anthropological or ar-
naren inguruko gogoetaren bidez en una constante evolucin y cam- chaeological fake, reflecting on the
ondorio bezela gizartearen etenga- bio. Lo nuevo ya es viejo y lo de ayer influence of technological progress
beko bilakaera eta aldaketa duen ya es historia. As, el proceso plan- that leads into a social effervescence
eferbeszentzia soziala aztertuz. tea una nueva lectura de diferentes that has an effect on the constant
Horrela, proiektuak gaur egungo herramientas actuales y su mezcla evolution and change. What is new is
erreminta ezberdinen irakurketa con materiales ms tradicionales already old, and yesterday is already
berri bat planteatzen du, material como identificadores de una comu- history. Like this, the process suggests
tradizionalagoekin nahastuz ko- nidad contempornea, tanto en el a new interpretation of current new
munitate kultural garaikide baten aspecto formal como constructivo. tools and their mixture with more
identifikatzaile bezela, alderdi for- Formalmente, tanto smbolos como traditional materials as the identifiers
mal nahiz konstruktiboan. Formalki estructuras tridimensionales surgen of a contemporary community, in the
sinbolo nahiz estrukturak Interne- a partir de diferentes programas de formal aspect as well as in the con-
teko bilaketen trackingak egiten tracking que crean perfiles geom- structive one. Formally, symbols, as
dituzten programetatik sortzen di- tricos de bsquedas de Internet, los well as tridimensional structures, arise
ren profil geometrikoetatik sortzen cuales son volcados sobre superfi- from different tracking programs that
dira, azalera bidimentsional eta cies bidimensionales o tridimensio- create geometrical profiles for the In-
tridimensionaletan digitalki irau- nales. Tcnicamente, la posterior ternet search, which are revealed over
liak direnak. Teknikoki, artelanak, construccin de las obras surge de bidimensional and tridimensional
fabrikazio digitalen teknikak (soft la mezcla de tcnicas de fabricacin structures. Technically, the later crea-
ware eta 3D inpresorak, laser tren- digital (software e impresoras 3D, tion of the works arises from mixing
katzailea edo fresadora), egurra, cortadora lser o fresadora) y ma- techniques of digital fabrication (soft-
argizaria, zementua, brontzea edo teriales tradicionales como la ma- ware and 3D printers, laser cutters or
artilea bezelako ohikoagoak diren dera, la cera, el cemento, el bronce a milling machine), and traditional ma-
materialekin nahastuz sortzen dira. o la lana. De esta manera el proce- terials like wood, wax, cement, bronze
Bide hontatik, arte prozesu ho- so artstico tiene como resultado la or wool. This way, the artistic process
nen emaitza jada anakronikoa su- creacin de vestigios de una cultura results in the creation of remains that
matzen den kultura garaikide baten contempornea que ya se advierte belong to a contemporary culture that
aztarnen sorreran datza. anacrnica. can already be told as anachronistic.

Urtzi Ibarguen Arte Ederretan Urtzi Ibarguen es licenciado en Be- Urtzi Ibarguen holds a BA degree
Lizentziatua da EHUan eta Bartze- llas Artes por la UPV y titulado en in Fine Arts from the University of
lonako Ramon Llull Unibertsitatean el Mster en Comisariado en Arte y the Basque Country, and a MA in Art
Artea eta Oinarri Berrietan Komisa- Nuevos Medios por la Universidad and New Media Management from
riaketa masterra burutu zuen. Az- Ramn Llull de Barcelona. Estos l- Ramn Llull University in Barcelona.
ken urte hauetan bere sormen lana timos aos su trabajo creativo se These past years, he has focused his
prozesu eta material teknologiko eta centra en el estudio, la re-lectura y creative work on the analysis, reread-
tradizionalak nahasten dituzten bide la creacin de nuevos caminos que ing and the creation of new ways to
berrien ikerketa, ber-irakurketa eta entrelazan procesos y materiales merge processes with technological
sorreran ardazten da. Ibarguenen tecnolgicos y tradicionales. Su obra and traditional materials. His work has
lana, besteak beste, Sala Amarika, ha sido expuesta en diferentes cen- been exhibited at different centers
Koldo Mitxelena Kulturgunea, Bil- tros y espacios de arte como La Sala and art spaces such as La Sala Amari-
baoArte Fundazioa edo Can Xalant Amarika, Koldo Mitxelena Kulturgu- ka, Koldo Mitxelena Kulturgunea, Fun-
arte espazio edo zentroetan eraku nea, la Fundacin BilbaoArte o Can dacin BilbaoArte, or Can Xalant, and
tsia izan da, produkzioa, forma- Xalant, habiendo obtenido varias he has also been granted different
kuntza nahiz lankidetzako hainbat becas de produccin, formacin y production, education, and collabora-
laguntza jaso dituelarik. colaboracin. tion programs.

191
TECNOLOGA DEL ENCANTAMIENTO
Mario Espliego
2017.05.11 > 2017.05.31

jakina, bizitza oro da eraiste-proze- claro, toda vida es un proceso de


su bat, baina zeregin horren alde demolicin, pero los golpes que llevan
dramatikoa burutzen duten kolpeak a cabo la parte dramtica de la tarea ...of course all life is a process of
kanpotik datozen edo ustez kanpo- los grandes golpes repentinos que breaking down, but the blows that
tik datozen kolpe handiak, norberak vienen, o parecen venir, de fuera, do the dramatic side of the work
gogoratzen dituenak eta errua gauzei los que uno recuerda y le hacen culpar the big sudden blows that come,
egoztera daramatenak, ahulaldietan a las cosas, y de los que, en momen- or seem to come, from outside
lagunekin hizpide izaten dituenak, tos de debilidad, habla a los amigos, the ones you remember and blame
halako kolpeen ondorioak ez dira be- no hacen patentes sus efectos de in- things on and, in moments of weak-
rehala agertzen. Badira beste kolpe mediato. Hay otro tipo de golpes que ness, tell your friends about, dont
batzuk, barrutik datozenak, norberak vienen de dentro, que uno no nota show their effect all at once. There
ezer egiteko astirik ez dagoenean bai- hasta que es demasiado tarde para is another sort of blow that comes
no antzematen ez direnak, norbera hacer algo con respecto a ellos, hasta from within that you dont feel
behin betiko ohartzen denean ezen, que se da cuenta de modo definitivo until its too late to do anything
handik aurrera, nolabait, ez dela hain de que en cierto sentido ya no volver about it, until you realise with finali-
gizon osasuntsua izango. Lehen erais- a ser un hombre tan sano. El primer ty that in some regard you will never
te mota bizkor gertatzen dela dirudi; tipo de demolicin parece producirse be as good a man again. The first
bigarren motakoa norbera ia kontu- con rapidez, el segundo tipo se produ- sort of breakage seems to happen
ratu gabe gertatzen da, baina berez ce casi sin que uno lo advierta, pero quick the second kind happens
bat-batean hauteman ohi da [...] Adi- de hecho se percibe de repente [...] la almost without your knowing it but
men bat lehen mailakoa delako froga prueba de una inteligencia de prime- is realised suddenly indeed [...] the
hau da: gai izatea bi ideia kontrajarri ra clase es la capacidad para retener test of a first-rate intelligence is the
aldi berean gogoan edukitzeko, eta dos ideas opuestas en la mente al ability to hold two opposed ideas in
funtzionatzeko gaitasuna izaten ja mismo tiempo, y seguir conservando the mind at the same time, and still
rraitzea. Norberak, esate baterako, la capacidad de funcionar. Uno de- retain the ability to function. One
gai izan behar luke ikusteko gauzek ez bera, por ejemplo, ser capaz de ver should, for example, be able to see
dutela erremediorik eta, hala eta guz- que las cosas son irremediables y, sin that things are hopeless and yet be
tiz ere, erabakimen osoz saiatu behar embargo, estar decidido a hacer que determined to make them other-
luke bestelakoak izan daitezen sean de otro modo wise...

1936ko otsaila, The Crack Up Febrero de 1936, The Crack Up February 1936, The Crack Up
F. Scott Fitzgerald F. Scott Fitzgerald F. Scott Fitzgerald

Mario Espliego Arte Ederretan lizen Mario Espliego es licenciado en Be- Mario Espliego graduated with a
tziatua da Madrilgo Unibertsitate llas Artes en la Universidad Complu- degree in Fine Arts from the Com-
Complutensean eta Artea eta Sor- tense de Madrid y Mster en Investi- plutense University in Madrid and a
kuntzako Ikerketa Masterra burutu gacin Arte y Creacin. Actualmente masters in Art Research and Crea-
zuen. Gaur egun Artearen Historia est finalizando su Tesis Doctoral en tion. He is currently working on his
Garaikideko departamentuan dok- el Departamento de Historia del Arte doctoral thesis in the Department of
toradutza tesia amaitzen ari da, non Contemporneo, en cuya investiga- History of Contemporary Art, focus-
bere ikerketa formatu monumenta- cin analiza distintas problemticas li- ing his research on different issues
letik/-runtz sortzen den indarkeriari gadas a la violencia producida desde/ linked to the violence produced by/
lotutako arazoak aztertzen dituen. hacia el formato monumental. Como towards the monumental format. As
Ikertzaile moduan MNCARS, La Casa investigador ha impartido lecturas a researcher he has given lectures
Encendida, Matadero Madrid edo la en el MNCARS, La Casa Encendida, at the MNCARS, La Casa Encendida,
Fundacin Eugenio Almeida-n ira- Matadero Madrid o la Fundacin Eu- Matadero Madrid and the Eugenio
kurketak eman ditu. Bere artelanak, genio Almeida. Su trabajo artstico ha Almeida Foundation. His artwork
orain gutxi, Arnhem Museum, AR- sido expuesto recientemente, entre has recently been on show at the
TIUM, MACBA, Ca2m, MEIAC , Casa otros espacios, en Arnhem Museum, Arnhem Museum, ARTIUM, MACBA,
Velzquez edo Tabacaleran erakutsiak ARTIUM, MACBA, Ca2m, MEIAC, Casa Ca2m, MEIAC, Casa Velzquez and
izan dira. Velzquez o Tabacalera. Tabacalera, among others.

193
IKUS ESPARRU ZABALDUAK
Zaloa Ipia
2017.06.8 > 2017.06.28

Gardentasunak berak espazioaren La propia transparencia provoca la Transparency makes space disap-
desagerpena eragiten du, hau ireki desaparicin del espacio, abrindolo pear by opening and expanding it.
eta zabalduz. Artelanaren tituluak y expandindolo. El ttulo de la obra The title of this work leads us towards
ideia honetara bideratzen gaitu, nos encamina hacia esa idea, al con- that idea: the concept of openness. It
zabaltzearen kontzeptura. Izan ere cepto de apertura. Y es que el espa- is because the space that protects
babestu eta besarkatzen gaituen cio que nos protege y abraza puede and embraces us can also get to be
espazioa lotzen gaituena ere izatea llegar a ser tambin el que nos apri- the one that imprisons us. It imposes
iritsi daiteke. Fisikoak baino menta- siona. Nos impone lmites, que ms limits that, going beyond the physi-
lak izan daitezkeen mugak ezartzen que fsicos, tambin pueden llegar a cal sphere, can also get to be mental
dizkigu. Eta agian hortik dator pare- ser mentales. De ah surge, tal vez, la ones. Maybe this is where the need
ta ikusezin hauek argiaren bitartez necesidad de atravesar las paredes to go across invisible walls through
zeharkatzeko beharra, eremu hau invisibles mediante la luz, de superar light comes from, the need to over-
gainditzekoa, horrela, nolabait, ese mbito, para, de alguna forma, come that sphere in order to, some-
mugarik ez duen espazio bate- convertirlo en espacio ilimitado. En how, make it a limited space. In any
an bilakatzeko. Edozein modura, cualquier caso, Ipia desde un prin- case, Ipia, from the very beginning,
Ipiak hasieratik barnealdeko eta cipio ha pretendido establecer una has tried to establish a relationship
kanpoaldeko eremuen arteko har- relacin entre los mbitos interiores between the outdoors and indoors
reman bat finkatu nahi izan du, ba- y exteriores, ya que la separacin es spheres, since separation is unavoid-
naketa ezinbestekoa baita. Akaso ez inevitable. Acaso las ltimas luces able. Do the last lights of sunset not
al dute eguneko azken argiek nere del amanecer no reducen y entriste- make my room darker and small-
logela txikitu eta tristatzen? Akaso cen mi habitacin? Acaso el paisaje er? Does the exterior landscape not
kanpoaldeko paisaia ez al da nire exterior no se transforma en fondo transform itself into the background
etxearen fondo apaingarri batean decorativo de mi casa? Los vanos decoration of my house? The open-
bilakatzen? Hutsalek Ipiaren la- ocupan un sitio especial. Adems de ings occupy a special spot, which, be-
nean leku berezi bat daukate. Duela ser indispensables en el estudio de la sides being essential for the study of
denbora bat argiaren inguruan egi- luz que est realizando desde hace light she has been doing for a long
ten ari den ikerketan nahitaezkoak mucho tiempo, tambin resultan ser time, they also happen to be a way
izateaz gain, kanpoaldeko multzo una va para el enjambre exterior: for the outdoor hive: from there, the
handiarentzat bide bat ere bada: he- desde ah entran hasta la cocina el sky and the mountain situated next
mendik, etxearen alboko zeru nahiz cielo o el monte situado al lado de to the house enter all the way to the
mendiak sukalderaino sartzen dira. la casa. De esa forma, se convierten kitchen. That way, they become the
Horrela, euskarri gardenen gainean en punto de partida para construir starting point to build objects held by
intimitatea bezain arinak, hauskorrak sobre soportes transparentes obje- on see-through brackets that are as
eta liluragarriak diren objektuak erai- tos tan ligeros, frgiles y fascinantes light, fragile and fascinating as priva-
kitzeko abiapuntu bilakatzen dira. como la misma intimidad. cy itself.

Zaloa Ipia Arte Ederretan lizentzia- Zaloa Ipia es licenciada en Bellas Zaloa Ipia graduated from the Uni-
tua da eta A Coruako CIEC Fun- Artes por la Universidad del Pas Vas- versity of the Basque Country with a
dazioan Lan Grafiko Garaikidean co y ha realizado un mster en Obra BA in Fine Arts, and from Fundacin
masterra burutu du. 2015. urtean Grfica Contempornea en la Funda- CIEC in A Corua with a MA in Con-
Bartzelonako Centre dart contem- cin CIEC de A Corua. Ha sido artista temporary Graphic Work. She was
porani Piramidnen arte egoitza bat residente en el Centre dart contem- a resident artist at Centre dart con-
burutu zuen. Bere azken bakarkako porani Piramidn de Barcelona en el temporani Piramidn in Barcelona in
erakusketen artean Rekalde Aretoko 2015 y entre sus ltimas exposiciones 2015 and, among her last individual
Espacios pticos expandidos (Bilbo, individuales destacan Espacios pti- exhibitions, we can highlight Espaci-
2016), Antoni Pinyol galeriako Invasi cos expandidos en la Sala Rekalde de os pticos expandidos in Sala Rekalde
lumnica (Reus, 2016), Windsor Kul- Bilbao, Invasi lumnica en la Galeria Bilbao, Invasin lumnica in Galeria
turgintzako ITZALezinak (Bilbo, 2014) Antoni Pinyol de Reus, ITZALezinak Antoni Pinyol in Reus (Catalonia),
eta Michel Mejuto galeriako Abierto en la galera Windsor Kulturgintza y ITZALezinak in Windsor Kulturgintza
por vacaciones (Bilbo, 2012) dira aipa- Abierto por vacaciones en la Galera Gallery and Abierto por vacaciones in
garrienak. Michel Mejuto de Bilbao. Michel Mejuto Gallery, Bilbao.

195
DIMENSIONES PARALELAS
Cristian Villavicencio
2017.07.6 > 2017.07.26

Las obras que forman parte de la ex- The works that belong to the exhi-
posicin Dimensiones Paralelas ocu- bition Parallel Dimensions are situat-
pan una zona de frontera, donde las ed at a borderline area in which the
Dimensiones Paralelas erakusketa imgenes proyectadas, los objetos projected image, the registered ob-
osatzen duten artelanek mugaren registrados y los dispositivos tecno- jects, and the technological devices
zonalde bat betetzen dute, non, lgicos sirven para crear un cuarto can be used to create a fourth space
proiektatutako irudi, erregistratu- lugar entre lo digital, lo analgico between the digital, the analogical
tako objektu eta gailu teknologikoek y el cuerpo. En ese cuarto lugar se and the body. In that fourth space,
gorputza, analogikoa eta digitalaren cuestiona el conocimiento, se re- knowledge is questioned and the
arteko laugarren toki bat sortzeko velan capas de discursos sociales y layers of social discourses and con-
balio duten. Laugarren toki horretan preocupaciones sobre la posibilidad cerns about the possibility of revis-
ezagutza zalantzan jartzeaz gain, de revisin y relectura de la historia ing and rereading the history of sci-
giza diskurtsoa eta, zientzia, erakun- de las ciencias, de las instituciones, ence and institutions are revealed,
deak eta artearen historiaren berri- del arte. Las excursiones artsticas al as well as art itself. The artistic field
rakurketarako aukeraren inguruko campo de las ciencias se han vuelto trips to the field of science have be-
kezken azalerak ezagutzera ematen habituales desde que los artistas come regular since artists started
dira. Artistek zientziaren alorrera empezaron a actuar como investi- acting as researchers, crossing the
egindako bidaiak ohikoak bilakatu gadores, traspasando las fronteras borderlines of the praxis of art in or-
dira hauek ikertzaile moduan jardu- de la praxis del arte para hurgar der to dig in an undisciplined way
ten hasi zirenetik, artearen praxia- indisciplinadamente en otras dis- into other disciplines. That undisci-
ren mugak gaindituz eta, diziplinarik ciplinas. Ese indisciplinamiento es plining becomes really productive
gabe, beste diziplinak arakatuz. Dizi- de lo ms productivo cuando sirve when it serves for creating a tension
plina gabezia hau ezagutzaren sor- para poner en tensin los marcos in the creative pictures of knowl-
men inguruak tentsioan jartzerako de creacin de conocimiento. Eso edge. This is what happens during
orduan benetan emankorra da. Hau ocurre en las jornadas de trabajo del the workdays of the artist in the re-
gertatzen da artistak Eskola Politek- artista en la reserva del Instituto de served area of the Instituto de Cien-
niko Nazionaleko (Ekuador) Biologia Ciencias Biolgicas de la Escuela Po- cias Biolgicas of Escuela Politcnica
Zientzien Institutuan edo Indietako litcnica Nacional (Ecuador) o en el Nacional (Ecuador), or in the Archivo
Artxibo Orokorrean (Espainia) egin- Archivo General de Indias (Espaa). General de Indias (Spain). The dried
dako lan jardunaldietan. Disekatu- Los especmenes disecados y las specimens and the historic illustra-
tako espezimen eta ilustrazio histo- ilustraciones histricas, vistos des- tions, seen through the lens of art
rikoek, artearen ikuspuntutik ikusiak de la lente del arte y puestos a gi- and made to be turning around,
eta hauek biratuz, ohiko erregis- rar, sueltan sus registros habituales withdraw from their usual registers
troak askatu eta hauek begiratzeko para empezar a hacernos preguntas in order to start making questions
sortu ditugun sistemen inguruko sobre los sistemas que hemos crea- about the systems we have creat-
galderak egiten hasten zaizkigu: do para mirarlos: de dnde vienen ed to look at them: where do those
Nondik datoz sistema hauek? Eza- esos sistemas? Qu lgicas de co- systems come from? Which knowl-
gutzaren kolonizaziorako ze logikek lonizacin de conocimiento los atra- edge-colonizing logics go through
zeharkatzen dituzte? viesan? them?

Cristian Villavicencio artista eta Cristian Villavicencio es artista e Cristian Villavicencio is an artist as
ikertzailea da eta gaur egun La ma- investigador, actualmente est lle- well as a researcher. He is currently
terialidad en la imagen en movimien- vando acabo su proyecto de tesis working on his PhD thesis La mate-
to izenburua duen doktoretza tesi doctoral titulado La materialidad en rialidad en la imagen en movimiento
proiektua garatzen ari da Euskal la imagen en movimiento en la Uni- (Materiality in the Moving Image) at
Herriko Unibertsitatean. Bere lanak versidad del Pas Vasco. Sus obras the University of the Basque Coun-
Espainia, Austria, Portugal, Argenti- han sido expuestas en Espaa, Aus- try. His works have been exhibited
na edo Italian erakutsiak izan dira. tria, Portugal, Argentina o Italia. En in Spain, Austria, Portugal, Argenti-
2016. urtean Bilboko eta New Yor- 2016 recibi la beca Basque Artist na and Italy. In 2016, he received the
keko Guggenheim museoek antola- Program organizada por el Gug- Basque Artist Program scholarship
tutako Basque Artist Program beka genheim Museum en Nueva York y by the Guggenheim Museums in
jaso zuen. Bilbao. New York and Bilbao.

197
LA INTELIGENCIA EN OTRO IDIOMA
Pablo Capitn del Ro
2017.08.31 > 2017.09.20

La inteligencia en otro idioma es un


proyecto transdisciplinar que parte
Jakinduria beste hizkuntza batean del estudio de la etologa, estudio Intelligence in another language is a
Etologiaren (animalia eta gizakiaren comparado de las conductas animal transdisciplinary project that comes
jokaeren ikerketa) inguruko iker- y humana, para aplicarlo al lenguaje from the study of etiology the com-
keta instalazio plastikoen legoaian de la instalacin plstica. Es un pro- parative study of animal and human
aplikatzen duen diziplina gaindiko yecto experimental que busca trasla- behaviors in order to apply it to the
proiektua da. Alor zientifiko baten dar las posibilidades narrativas de un language of plastic installations. It is
aukera narratiboak arte praktikara campo cientco a la prctica arts- an experimental project that seeks
eramatea bilatzen duen proiektu tica. Est planteado en una primera to transfer the narrative possibilities
esperimentala da. Lehen fase ba- fase como una investigacin terica of a scientific field into the artistic
tean Konrad Lorenz, Nicolas Tim- sobre la experiencias de observacin practice. At a first phase, it is set out
bergen, Paul Roazen eta Irenus etolgica de Konrad Lorenz, Nicolas as a theoretical investigation on the
Eibl-Eibesfeldten behaketa etolo- Timbergen, Paul Roazen e Irenus experiences of etiologic observation
gikoen inguruko ikerketa teoriko Eibl-Eibesfeldt, a travs del estu- of Konrad Lorenz, Nicolas Tim-
bezala planteatzen da, hauen lan ai- dio de sus obras ms signicativas. bergen, Paul Roazen, and Irenus
pagarrien azterketaren bitartez. Atendiendo a conceptos clave como Eibl-Eibesfeldt, through their most
Erreferentzia, tranpa eta gailua referencia, trampa y dispositivo, el significant studies. By paying at-
bezalako funtsezko kontzeptuetan artista plantea ensayar una suerte tention to key concepts such as ref-
arreta jarriaz, Pablok irudiaren gra- de gramtica de la imagen, es decir, erence, trap, and device, the artist
matika antzeko bat saiatzea plan- plantear el ejercicio de instalacin y suggests practicing with a type of
teatzen du, hau da, elementuen ins- manipulacin de elementos como un image-grammar, that is, setting out
talazioa eta manipulazioaren ariketa correlato en el que las posibilidades the exercise of installation and the
bat planteatu, hauetatik at gelditzen asociativas de los objetos se van des- element manipulation as a correlate
den logikatik objektuak zabalduz plegando desde una lgica externa a in which the associative possibilities
doazen asoziazio-aukeren korrelatu ellos. Con esta investigacin trata de of objects keep unfolding from a
baten antzera. Ikerketa honen bitar- buscar estrategias de narracin obje- foreign logic. With this research, he
tez, artea eta etologiaren eremueta- tual desde campos de conocimiento tries to look for objectual narrative
tik, objektuen kontaketa estrategiak como son el arte y la etologa, que strategies from fields of knowledge
bilatzen saiatzen da, itxura batean aparentemente estn distantes en such as art and etiology, which ap-
euren prozesuetan urrunak direnak sus procesos pero que, sin embar- pear to be distant in their process-
baina, hala ere, ezaugarri komun bat go, comparten un rasgo comn: la es, but, on the other hand, share a
partekatzen dutenak: pasio bisual voluntad de comunicar una pasin common feature: the will to convey
bat komunikatzeko nahia. escpica. a visual passion.

Pablo Capitn del Rio Arte Ede Pablo Capitn del Ro es licenciado Pablo Capitn del Ro graduated
rretan lizentziatua da Granadako en Bellas Artes por la Universidad de from the University of Granada with
Unibertsitatean eta Valentziako Granada y Mster en Produccin Ar- a BA in Fine Arts and from the Poly-
Unibertsitate Politeknikoan Arte tstica por la Universidad Politcnica technic University of Valencia with a
Produkzioa Masterra burutu zuen. de Valencia. Ha sido ganador de la MA in Artistic Production. He won the
Atzerrian arte-ikasketak luzatzeko Beca Manuel Rivera de Ampliacin Manuel Rivera Scholarship to pursue
Manuel Rivera beka irabazlea izan de Estudios Artsticos en el Extran- his artistic education abroad, he has
da, V Encontro de Artistas Novo- jero, ha sido seleccionado para el V been selected for the V Encontro de
sen aukeratua, LaFraguan artista Encontro de Artistas Novos, invitado Artistas Novos, invited to La Fragua
gonbidatua eta Andaluziako Junta- en LaFragua y premio de obra en el and received the prize for the work
ren Arte Plastikoen Lehiaketako Ar- Certamen de Artes Plsticas de la at the Certamen de Artes Plsticas of
telan Saria 2007 eta 2010 edizioe- Junta de Andaluca en las ediciones the Junta de Andaluca in 2007 and
tan. Bakarka nahiz taldeka, bere 2007 y 2010. Tanto a nivel individual 2010. His work has been exhibited at
lana, besteak beste, Cordobako como en muestras colectivas, su obra an individual level as well as in col-
Espacio Combo edo Palacio de los se ha expuesto en Espacio Combo de lective exhibitions in spaces such as
Condes de Gabian erakutsia izan Crdoba o en el Palacio de los Con- Espacio Combo in Crdoba or in the
da. des de Gabia, entre otros. Palacio de los Condes de Gabia.

199
SELF IDENTITY IS A BAD VISUAL SYSTEM
Gala Knrr
2017.09.28 > 2017.10.18

Self Identity is a Bad Visual System


proiektuak Susanne Von Falken- Self Identity is a Bad Visual System
hausenek Veneziako Bienalaren 56. toma el ttulo del ensayo que Susan-
edizioan e-flux journalen argitaratu ne Von Falkenhausen public en Self Identity is a Bad Visual System
zuen saiotik hartzen du izenburua. e-ux journal, en el que comenta que takes up the title of the essay Su-
Bertan, nartzisismoak praktika kultu- el narcisismo como prctica cultural sanne Von Falkenhausen published
ral moduan aurrerapen teknologikoe- produce un efecto en los avances at e-flux journal, in which she dis-
tan efektu bat gidatzen duela azaltzen tecnolgicos que ha llegado a con- cusses that narcissism as a cul-
du, kontsumitzaile moduan gure trolar y dominar nuestra vida como tural practice creates an effect on
bizitza kontrolatu eta menperatzera consumidores. A nales de los aos the technological progress that has
iritsi dena. 80. hamarkada amaieran, ochenta, internet fue considerado managed to control our lives as con-
Internet gizakia existitu eta askatasun como un espacio utpico donde el sumers. In the late 1980s, the Inter-
osoz edozein motatako informazioa hombre podra existir y acceder a in- net was considered a utopic space
jaso ahal izango genuen espazio uto- formacin de todo tipo con absoluta in which the human being could
pikoa kontsideratu zen, korporazio libertad, donde las grandes corpora- exist and access all type of informa-
nagusienek eta politikoek kontrolik ciones y polticos no podran tener tion with absolute freedom, a space
izango ez zuten tokia. Ziberespazio ningn control. De este ciberespacio where the great corporations and
edo idealizatutako ordezko errealita- o realidad alternativa idealizada poco politicians could have no control.
te honetatik ezer gutxi gelditzen da queda con la introduccin de las re- Since the existence of the social net-
sare sozialen sarrerarekin. Sortzen des sociales. Todo uso y contenido works, there is little left of this cyber-
ditugun erabilera eta edukia ordena- que generamos es analizado por sis- space or idealized alternative real-
gailu sistemen bitartez aztertzen da temas computerizados para seleccio- ity. All the content we generate is
erakutsi behar digutena, eta beraz, nar qu ensearnos, qu consumir analyzed by computerized systems
Interneten kontsumitu behar dugun dentro de internet. Nuestra identi- in order to select what we show,
hori hautatzeko. Gure nortasuna, dad, nuestros gustos y personalidad what we consume within the Inter-
gure gustuak eta nortasuna irudike- son objeto de comercio dentro de net. Our identity, our preferences
ria baten barruan saleroste objektuak un espejismo. Simultneamente las and personality are traded objects
dira. Momentu berean, sare sozialek redes sociales tienen un aspecto ra- within a mirage. Simultaneously, so-
alderdi erradikal bat ere badute, eu- dical en el que, debido a su accesibi- cial networks have a radical side in
ren erabilerraztasuna dela eta ma- lidad, se puede compartir contenido which, due to their accessibility, one
instream bidetan normalean aurki- que regularmente no se encontrara can share a content that would not
tuko ez genituzkeen edukiak banatu en los medios mainstream. Self Iden- be found usually in the mainstream
ditzakegularik. Self Identity is a Bad tity is a Bad Visual System genera nue- media. Self Identity is a Bad Visual
Visual Systemek narratiba barnerakoi vas narrativas inclusivas en las que System creates new inclusive narra-
berriak sortzen ditu, pinturak gure la pintura re-escribe nuestra historia tives where painting re-writes our
egungo historia berridazten duelarik. presente. present history.

Gala Knrr pintura, argazkigintza Gala Knrr es artista multidisciplinar Gala Knrr is a multidisciplinary art-
eta bideoaren eremuetan lan egiten que trabaja en los distintos campos ist that works in the different fields
duen diziplina anitzeko artista da. Arte de la pintura, la fotografa y el vdeo. of painting, photography, and video.
Ederretan Lizentziatua da Parsons Licenciada en Bellas Artes por la Par- She graduated from Parsons The
The New School For Designen (Paris, sons The New School For Design de New School For Design in Paris with
Frantzia) eta Londresko Central Saint Pars, se gradu con un Mster en a BA in Fine Arts, and from Central
Martinsen (Erresuma Batua) Arte Bellas Artes de la Central Saint Mar- Saint Martins in London with a MA
Ederretako Masterra burutu zuen. tins de Londres. Ha recibido becas, in Fine Arts. She has received inter-
Hainbat beka, arte egoitza eta sari residencias y distinciones internacio- national scholarships, residencies
internazional jaso ditu, hauen artean nales entre las que se incluyen una and distinctions, such as the artistic
aipagarrienak Pariseko Cit Interna- residencia artstica en el 50 aniver- residency in the 50th anniversary of
tionale des Artsen 50. urtemugako sario de la Cit Internationale des Cit Internationale des Arts in Paris,
arte egoitza eta Bilboko Guggeheim Arts de Pars o la beca Basque Artist or the Basque Artist Program from
eta The Solomon R. Guggenheim Mu- Program de The Solomon R. Guggen- Solomon R. Guggenheim Museum
seumen Basque Artist Program beka. heim Museum y Guggenheim Bilbao. in Bilbao.

201
UNLID
Tania Blanco
2017.10.26 > 2017.11.17

Unlid alimentuen industrializazio Unlid es una propuesta profunda-


prozesuarekin sakonki kritikoa den mente crtica con el proceso de in-
proposamen bat da, honek janaria- dustrializacin alimentaria y su inte- Unlid is a deeply critical proposal
ren produkzio eta banaketa forma rrelacin entre las nuevas formas de about the food industrialization pro-
berrien artean duen erlazioarekin produccin y distribucin de la comi- cess and its interrelation with the
batera. Egia-oste deiturikoaren da que, en su alianza con el marke- new ways of production and distri-
garaian, Marketina eta publizita- ting y la publicidad en tiempos de la bution of food, which, together with
tearekin duen elkartasunean, kon posverdad, son capaces de proponer the marketing and the advertise-
tsumo ondasun jakinen lorpenaren identidades y estilos de vida espe- ment in the post-truth era, are capa-
bidezko lotzen diren nortasun eta cficos a partir de la adquisicin de ble of suggesting specific identities
bizi-estilo espezifikoak proposatze- determinados bienes de consumo, and life styles from the acquisition
ko gai dira, aldi berean osasunerako a la vez que enmascaran los riesgos of certain consuming goods, while
gordetzen dituzten arriskuak eta para la salud o las condiciones de masking the health risks or the con-
hauen sorreran eman diren esplo- explotacin en las que a menudo ditions of exploitation in which they
tazio egoerak ezkutatuz. Tania Blan- son producidos. Tania Blanco sinteti- are often produced. In this project,
cok proiektu honetan aztertuz joan za en este proyecto las dos grandes Tania Blanco summarizes the two
garen bi ardura nagusiak laburbil preocupaciones que hemos venido great concerns we have come to
tzen ditu: alde batetik nekazaritzako analizando: por un lado, la dimen- analyze: on the one hand, the bio-
elikagaien industriaren dimentsio sin biolgica de la industria agroa- logical dimension of the processed
biologikoa, transgeniko eta landako limentaria, basada en las tecnologas food industry which is based on
toxikoen teknologietan oinarritua. de los transgnicos y los agrotxicos the technologies of the genetically
Erabat antropozentrikoa den jakin y en la confianza radicalmente an- modified products and the toxins,
tza zientifikoarekiko konfiantza eta tropocntrica en el saber cientfico y as well as on the radically anthropo-
honek natura-prozesuetan ematen su capacidad de controlar absoluta- centric faith on the scientific knowl-
diren aukera guztiak kontrolatzeko mente todas las variables ocurrentes edge and its ability to control each
duen gaitasunak garapen tekni- en los procesos naturales, nos remite and every variables that can occur
ko-zientifikoarekiko eta naturatik a su preocupacin por el desarrollo in natural processes leads us to her
aldentzearekiko kezka sortzen du, tecno-cientfico y su separacin de la concern about the techno-scientif-
artistak hona bideratzen gaituelarik. naturaleza; por otro, la manipulacin ic development and its separation
Beste alde batetik marketinak eta informativa que el marketing y la pu- from nature; on the other hand,
publizitateak, eskura dituzten estra- blicidad, con sus diversas estrategias, the informative manipulation that
tegiak erabiliz, negozio honi eskaint- le ofrecen a este negocio est en re- marketing and advertisement, with
zen dien manipulazio informatiboa lacin con el problema del control de their diverse strategies, offer this
benetako produkzioaren informa- la informacin y las tecnologas de la business is related to the issue of
zioa eta teknologien kontrolaren produccin de verdad. the control of information and the
arazoarekin lotzen da. truth-creating technologies.

Tania Blanco es licenciada por la


Tania Blanco Valentziako San Facultad de Bellas Artes de San Tania Blanco received her BA in Fine
Carlos Arte Ederren Fakultatean Carlos de Valencia en 2001, habiendo Arts from Facultad de Bellas Artes
lizentziatua da 2001. urtean, ikasketa completado parte de sus estudios en de San Carlos, Valencia, in 2001. She
hauen zati bat Londresko Middlesex la Middlesex University de Londres, studied abroad at the Middlesex
Universityn osatu zituelarik, gaur ciudad en la que actualmente University in London, where she
egun lan egin eta bizi den Hiria. vive y trabaja. En el ao 2017 currently lives and works. In 2017,
2017. urtean 3 urteko iraupena duen fue seleccionada para participar she got selected to take part in the
Royal Academy of Arts graduondoko durante tres aos en el Programa de 3 year-long postgraduate program
arte sorkuntza programan parte- Posgrado de creacin artstica de la in Artistic Creation at the Royal
hartzeko aukeratua izan zen. Bere Royal Academy of Arts. Su trabajo ha Academy of Arts. Her work has been
lana, besteak beste, Valentziako Sala sido expuesto en museos y galeras exhibited at museum and galleries
Parpall, Sevillako Alarcn Criado como la Sala Parpall de Valencia, la such as Sala Parpall in Valencia,
Galera edo Perpignanko Arte Galera Alarcn Criado de Sevilla o el Galera Alarcn Criado in Seville, or
Garaikideko Zentroan erakutsia izan Centro de Arte Contemporneo de in the Centre d'Art Contemporain in
da. Perpignan. Perpignan.

203
DEKLINABIDEAK
Artista ugari | Varios artistas
2017.11.03 > 2017.11.17

Declinaciones. Una perspectiva con-


tempornea de la grfica se centra Declensions. A contemporary perspec-
de un modo natural en aquellas tive of graphics naturally focuses on
propuestas plsticas que han de- those plastic projects that have been
sarrollado sus proyectos artsticos developed by means of graphics. It
Deklinabideak. Grafikaren ikuspuntu utilizando el medio de la grfica. Se is about works that have been creat-
garaikide bat erakusketak, modu na- trata de obras desarrolladas en su ed entirely in the Graphic Workshop
tural batean, proposamen plastiko- prctica totalidad en el taller de Gr- at BilbaoArte.
ak grafikaren erabileraren bidez ga- fica de BilbaoArte. Throughout these years of journey
ratu dituzten proiektuetan ardazten A lo largo de estos aos de recorrido for BilbaoArte, society and culture
da. Osotasunean BilbaoArteko Gra- de BilbaoArte, la sociedad y la cul- have kept evolving, and this phe-
fika tailerrean sortuak izan direlarik. tura han mantenido una evolucin nomenon can be seen in the cre-
BilbaoArteren ibilbidea osatzen du- que se refleja en la concepcin, el ation, the approach and the mater-
ten urte hauetan, hemen aurkez- enfoque y la materializacin de las ialization of the works of the artists
ten diren artisten obren sorrerak, obras de los artistas aqu presen- that have been represented here. All
ikuspuntuak eta gauzatzeak gizar- tados. Todo ello supone algo que this means something that happens
teak eta kulturak mantendu duten resulta muy ilustrativo sobre los as- to be illustrative about the aspects
bilakaera islatzen dute. Guzti ho- pectos asociados histricamente a that have historically been associ-
nek historikoki estanparekin harre- la estampa como son su capacidad ated with the printed image, such
mantzen diren alderdien inguruan comunicativa y divulgativa, su res- as its communicative and informa-
oso adierazgarria den zerbait su- puesta a las necesidades y oportu- tive ability, its response to business
posatzen du, hauen artean, komu- nidades comerciales y su capacidad needs and opportunities, and its abil-
nikazio eta dibulgazio gaitasuna, como medio artstico de ofrecer ity as an artistic means to offer some
behar eta aukera komertzialekiko unas cualidades especiales. Es, pro- special qualities. It is probably at this
erantzuna eta arte-bide bezela ezau- bablemente en este ltimo punto en point in which these selected artists
garri bereziak eskeintzeko duen gai- el que estos artistas aqu selecciona- have gone into depth and made a
tasuna. Azken puntu hau da, zihu dos han profundizado y han incidido more noticeable impact. A combina-
rrenik, hemen hautatutako artistek de manera ms notable. tion of processes and developments
nabarmenki sakondu eta azpimarra- En las obras aqu expuestas se pue- on numerous surfaces can be seen
tu dutena. de apreciar una combinacin de in these pieces exhibited here. On
Hemen erakusten diren lanetan procesos y desarrollos en numero- the whole, they are works in which
euskarri anitzeko prozesu eta gara- sas superficies. Obras, en suma, en artists look beyond the standard
penen nahasketa bat ikus daiteke. las que los artistas miran ms all de framework and the limited edition.
Azken finean, artistek markoaren la convencin del marco y de la edi- Occasionally, the technical resource
arau eta edizio mugatutik harantz cin limitada. En ocasiones el recur- used as the expressive means differ-
begiratzen duten artelan hauetan. so tcnico empleado como vehculo entiates itself by keeping proper-en-
Batzutan, eramaile espresibo mo- expresivo se distingue manteniendo tity procedures.
duan erabilitako baliabide teknikoa un trabajo de entidad propia. The artists that are presented here
entitate propioa mantentzen duen Los artistas aqu presentados utili- make use of all this resources and
lan bat bezela bereizten da. zan todos estos recursos dndoles convey a meaning through image
Hemen aurkezten diren artistek, un significado a travs de la imagen in order to shape together with
irudiaren bidez, beste esanahi bat para configurar con sus obras una their works a suggestive diversity
ematen diete erabiltzen dituzten ba- sugerente diversidad de plantea- of approaches and interests, which
liabide guzti hauei. Hauen bitartez, mientos e intereses que se plasman are captured in the material results
planteamentu eta interes aniztasun en los resultados plsticos de sus of their pieces. These pieces repre-
iradokitzaile bat erakusten dute obras. Obras, las que aqu se pre- sented in here make up an inter-
artelan ezberdinen emaitza plasti- sentan, que conforman un intere- esting universe to be analyzed and
koaren bitartez. sante universo a analizar y disfrutar. enjoyed.

204 205
ZENTRUA
EL CENTRO
THE CENTRE
BilbaoArte es un centro de produc-
cin artstica, dependiente del rea BilbaoArte is an artistic production
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento centre belonging to the Culture De-
de Bilbao, que pone a disposicin de partment of the Bilbao City Council.
BilbaoArte ekoizpen artistikorako los artistas residentes los medios e It provides young creators with the
zentro bat da eta Bilboko Udal Go- infraestructuras necesarias para el means and infrastructures required
renaren Kultur Sailari lotuta dago. desarrollo de sus propuestas. Des- to develop their artistic ideas. Since
Sortzaile gazteen eskura jartzen de su inauguracin en 1998, centra it opened in 1998, it has been fo-
ditu beha rrezkoak diren baliobide su labor en las siguientes activi- cused on the development of the
eta azpiegiturak euren egitasmo dades: becas para el desarrollo de following programmes and activi-
artistikoak garatzeko. 1998an sortu proyectos artsticos; cursos, semi- ties: grants for the development of
zenetik, ondoko ekintzen garape- narios y conferencias en las que artistic projects; courses, seminars
nean zentratu da: proiektu artisti- participan creadores de consolidado and conferences involving consoli-
koak garatzeko bekak; ikastaroak, prestigio internacional; exposicio- dated and prestigious international
mintegiak eta hitzaldiak; hauetan, nes de jvenes creadores y jorna- creators; exhibitions by young crea-
nazioartean ospea duten sortzai- das de puertas abiertas; intercam- tors and open days, artist exchanges
leek parte hartzen dute; sortzaile bios de artistas con otros centros with other national (Fundacin Via-
gazteen erakusketak eta ateak za- artsticos, nacionales (Fundacin naCajasur, Crdoba) and interna-
balitako jardunaldiak; artistak beste VianaCajasur, Crdoba) e interna- tional (Bregenz, Paris, Seul) artistic
nazioarteko (Seul, Bregenz, Paris) cionales (Bregenz, Pars, Seul) y ase- centres and artistic advice for the
eta nazioko (Viana FundazioaCa- soramiento artstico para el desarro- development of institutional pro-
jasur, Crdoba) arte-zentroekin tru- llo de proyectos institucionales. jects.
katzea eta aholkularitza artistikoa
erakundeen proiektuak garatzeko. El objetivo fundamental de BilbaoAr- The main aim of BilbaoArte is to pro-
te es proporcionar una destacada vide outstanding professionalisa-
BilbaoArteren helburu behinena, profesionalizacin de los artistas y tion of young creators, and making
sortzaile gazteen profesionalizazioa poner a disposicin de la comunidad available modern infrastructures
erraztea da eta, era berean, artearen artstica modernas infraestructuras for artistic practices within the art
praktikarako beha rrezko azpiegitu- para la prctica artstica. Para ello, community. For this purpose, Bil-
ra modernoak komunitate artisti- BilbaoArte cuenta con una super- baoArte has a usable surface area of
koaren eskura jartzea. Honetarako, ficie aproximada de 3.500m2 tiles, approximately 3.500m2, divided into
BilbaoArtek 3.500m2 inguruko azale- divididos en cuatro plantas, un mue- four floors, as well as a loading and
ra erabilgarria dauka, lau solairutan lle de carga y descarga, adems de: unloading area and the following
banatuta, zamaketarako kaia, eta sala de exposiciones, acondicionada facilities: exhibition room equipped
gainera: erakusketa gela, edozein para cualquier intervencin artsti- for any artistic intervention; twelve
jarduera artistikorako egokituta; ca; doce espacios de cesin para el studio spaces that are lent out for
hamabi lagapen-gune, egitasmo ar- desarrollo de proyectos artsticos; the development of artistic projects;
tistikoak garatzeko; argazkigintza, talleres de fotografa, escultura, gra- photography, sculpture, engraving,
eskultura, grabatu, serigrafia tekno- bado, serigrafa, nuevas tecnologas silkscreening, new technologies
logia berriak eta MediaLab tailerrak, y MediaLab as como un plat de fil- and MediaLab workshops, as well
filmazio-aretoaz gain, arte jarduera- macin, equipados con todo tipo de as a film set, provided with all the
rako beharrezko makineria eta bi- maquinaria y de tiles para la prc- equipment and facilities needed
tarteko guztiez hornitutak. Halaber, tica artstica. Asimismo, disponen de for artistic practice. They also have
langile adituak ere badaude. Hauek personal especializado encargado specialised personnel in charge of
erabiltzaileei aholkuak eman eta az- de asesorar a los usuarios y de ga- providing information for users and
piegituren funtzionamendu zuzena rantizar el correcto funcionamiento guaranteeing the correct use of
bermatzen dute eta Art House Zi- de las infraestructuras y el Art Hou- the infrastructures and Art House
nema: proiekzio eta hitzaldietarako se Zinema, una sala polivalente para Zinema: screening and conference
areto polibalentea. proyecciones y conferencias. room.

211
JARDUERAK
ACTIVIDADES
ACTIVITIES
Erakusketak | Exposiciones | Exhibitions

Apirilaren 6tik maiatzaren 3ra Del 6 de abril al 3 de mayo From 6th of April to 3rd of May
Urtzi Ibarguen Urtzi Ibarguen Urtzi Ibarguen
Vestigios de una cultura Vestigios de una cultura Vestigios de una cultura
contempornea contempornea contempornea

Apirilaren 7tik maiatzaren 19ra Del 27 de abril al 19 de mayo From 27th of April to 19th of May
David Hornback David Hornback David Hornback
Jugar: una cuestin de vida o Jugar: una cuestin de vida o Jugar: una cuestin de vida o
muerte muerte muerte

Maiatzaren 11tik 31ra Del 11 al 31 de mayo From 11th to 31th of May


Mario Espliego Mario Espliego Mario Espliego
Tecnologia del encantamiento Tecnologia del encantamiento Tecnologia del encantamiento

Ekainaren 8tik 28ra Del 8 al 28 de junio From 8th to 28th of June


Zaloa Ipia Zaloa Ipia Zaloa Ipia
Ikus-esparru zabalduak Ikus-esparru zabalduak Ikus-esparru zabalduak

Uztailaren 6tik 26ra Del 6 al 26 de julio From 6th to 26th of July


Cristian Villavicencio Cristian Villavicencio Cristian Villavicencio
Dimensiones paralelas Dimensiones paralelas Dimensiones paralelas

Abuztuaren 31tik irailaren 20ra Del 31 de agosto al 20 de From 31st of August to 20th of
Pablo Capitn del Ro septiembre September
La inteligencia en otro idioma Pablo Capitn del Ro Pablo Capitn del Ro
La inteligencia en otro idioma La inteligencia en otro idioma

Irailaren 28tik urriaren 18ra Del 28 de septiembre al 18 de From 28th of September to 18th of
Gala Knrr octubre October
Self identity is a bad visual system Gala Knrr Gala Knrr
Self identity is a bad visual system Self identity is a bad visual system

Urriaren 5tik 18ra Del 5 al 18 de octubre From 5th to 18th of October


Talde erakusketa Exposicin colectiva Collective exhibition
Habitare Habitare Habitare

Urriak 26 26 de octubre October 26th


Nadine Hirschauer & Andrea Nadine Hirschauer & Andrea Nadine Hirschauer & Andrea
Salzmann Salzmann Salzmann
Open studio Open studio Open studio

Urriaren 26tik azaroaren 17ra Del 26 de octubre al 17 de From 26th of October to 17th of
Tania Blanco noviembre November
Unlid Tania Blanco Tania Blanco
Unlid Unlid

Azaroaren 3tik 17ra Del 3 al 17 de noviembre From 3rd to 17th of November


Talde erakusketa Exposicin colectiva Collective exhibition
Deklinabideak. Grafikaren ikusputu Declinaciones. Una perspectiva Declinations. A contemporary pers-
garaikide bat contempornea de la grfica pective of the graphic

214 215
Mintegiak, hitzaldiak eta ikuskizunak
Seminarios, conferencias y espectculos
Seminars, conferences and performances

Urtarrilaren 23tik 25era Del 23 al 25 de enero From 23rd to 25th of January


Jon Bilbao Jon Bilbao Jon Bilbao
Tailerra: Fabrikazio digitala Taller: Fabricacin digital en el Workshop: Digital making in
MediaLab-ean VIII MediaLab VIII MediaLab VIII

Urtarrilaren 23tik otsailaren 7ra Del 30 de enero al 7 de febrero From 30th of January to 7th of
February
Pilar Valdivieso Pilar Valdivieso Pilar Valdivieso
Ikastaroa: Serigrafiaren Curso: Iniciacin a la serigrafa IV Course: Initiation to screen
hastapenak IV printing IV

Urtarrilaren 31tik otsailaren 15era Del 31 de enero al 15 de febrero From 31th of January to 15th of
February
Francisco Javier San Martn Francisco Javier San Martn Francisco Javier San Martn
Mintegia: Gua para el Arte del Seminario: Gua para el Arte del Seminar: Gua para el Arte del
Siglo XXI Siglo XXI Siglo XXI

Martxoak 1 1 de marzo 1st of March


Flix Linares, Maite Redondo eta Flix Linares, Maite Redondo y Flix Linares, Maite Redondo
Kike Martn Kike Martn and Kike Martn
Aurkezpen-omenaldia: Presentacin-homenaje: Presentation-tribute: Xabier Senz
Xabier Senz de Gorbea Xabier Senz de Gorbea en la de Gorbea in communication
komunikabideetan comunicacin

Martxoak 15 15 de marzo 15th of March


Carmen Marn Carmen Marn Carmen Marn
Mintzaldia: Prcticas artsticas Conferencia: Prcticas artsticas Conference: Prcticas artsticas
frente a la crisis ecolgica frente a la crisis ecolgica frente a la crisis ecolgica

Martxoaren 21etik 22ra 21 y 22 de marzo 21st and 22nd of March


Iaki Esteban Iaki Esteban Iaki Esteban
Medioen teoria kritikoko mintegia: Seminario de teora crtica de los Seminar of critical theory of
Del Watergate a los tuits de Trump medios: Del Watergate a los tuits media: Del Watergate a los tuits de
de Trump Trump

Martxoaren 27tik 31era Del 27 al 31 de marzo From 27th to 31st of March


Katsumi Komagata Katsumi Komagata Katsumi Komagata
Ilustrazio ikastaroa Bonito Curso de ilustracin en Illustration course in collaboration
Editorial-en lankidetzarekin colaboracin con Bonito Editorial with Bonito Editorial

Martxoak 29 29 de marzo 29th March


Katsumi Komagata Katsumi Komagata Katsumi Komagata
Ilustrazio mintzaldia: La sorpresa Conferencia de ilustracin: La Illustration conference: La
sorpresa sorpresa

Apirilaren 3tik 4ra 3 y 4 de abril 3rd and 4th of April


Mara Ibarretxe Mara Ibarretxe Mara Ibarretxe
Performance: Estudio coreogrfico Performance: Estudio coreogrfico Performance: Estudio coreogrfico
sobre el fin de las cosas sobre el fin de las cosas sobre el fin de las cosas

217
Apirilak 3 3 de abril 3rd of April daada: repensar la fotografa daada: repensar la fotografa daada: repensar la fotografa
Egiar Aldizkaria Egiar Aldizkaria Egiar Aldizkaria como contrato civil como contrato civil como contrato civil
Mintzaldia: La experiencia editorial Conferencia: La experiencia Conference: La experiencia
editorial editorial Apirilak 18 25 de abril 25th of April
VI. Ikerketarekin topaketak VI. Encuentros con la investigacin VI. Meetings with the research
Apirilak 4 4 de abril 4th of April Pablo Maravi Martnez Pablo Maravi Martnez Pablo Maravi Martnez
Bitamine Faktoria Bitamine Faktoria Bitamine Faktoria Al Hollywood madrileo. Lo ms Al Hollywood madrileo. Lo ms Al Hollywood madrileo. Lo ms
Aurkezpena: EAS-EZE 2017 Presentacin de la convocatoria Presentation of the EAS-EZE 2017 espaol para una reconstruccin espaol para una reconstruccin espaol para una reconstruccin
deialdia EAS-EZE 2017 call flmica flmica flmica
Ivn Gmez Ivn Gmez Ivn Gmez
Apirilak 5 5 de abril 5th of April Los puertos de Hamburgo Los puertos de Hamburgo Los puertos de Hamburgo
David Hornback David Hornback David Hornback
Argazkilaritza mintzaldia: Jugar: Conferencia de fotografa: Jugar: Photography conference: Jugar: Apirilaren 27tik maiatzaren 29ra Del 27 de abril al 19 de mayo From 27th of April to 19th of May
una cuestin de vida o muerte una cuestin de vida o muerte una cuestin de vida o muerte David Hornback David Hornback David Hornback
Argazkilaritza ailerra: Jugar, accin, Taller de fotografa: Jugar, accin, Photography workshop: Jugar,
Apirilak 10 10 de abril 10th of April dispara! dispara! accin, dispara!
Oxfam Intermn eta Arturo Oxfam Intermn y Arturo Oxfam Intermn and Arturo
Cisneros Cisneros Cisneros Maiatzak 2 2 de mayo 2nd of May
Krisi ekonomikoari buruzko Proyeccin-coloquio sobre la crisis Screening-colloquium about the VI. Ikerketarekin topaketak VI. Encuentros con la investigacin VI. Meetings with the research
proiekzio-eztabaida econmica economical crisis Onintza Echeveste Onintza Echeveste Onintza Echeveste
Baserriko ahotsak Baserriko ahotsak Baserriko ahotsak
Apirilaren 18tik 21era Del 18 al 21 de abril From 18th to 21st of April Ane Miren Luja Ane Miren Luja Ane Miren Luja
Pablo Auladell Pablo Auladell Pablo Auladell Cmo nacen las letras Cmo nacen las letras Cmo nacen las letras
Ilustrazio ikastaroa Bonito Curso de ilustracin en Illustration course in collaboration
Editorial-en lankidetzarekin colaboracin con Bonito Editorial with Bonito Editorial Maiatzak 3 3 de mayo 3rd of May
Ixone Sadaba Ixone Sadaba Ixone Sadaba
Apirilak 18 18 de abril 18th of April Argazkilaritza mintzaldia: La Visin Conferencia de fotografa: La Photography conference: La Visin
VI. Ikerketarekin topaketak VI. Encuentros con la investigacin VI. Meetings with the research Daada Visin Daada Daada
Andere Echegaray Andere Echegaray Andere Echegaray
Estar atenta: o de cmo medir el Estar atenta: o de cmo medir el Estar atenta: o de cmo medir el Maiatzak 8 8 de mayo 8th of May
valor de una resistencia valor de una resistencia valor de una resistencia Estibaliz Sadaba Murguia Estibaliz Sadaba Murguia Estibaliz Sadaba Murguia
Lorena Relloso Lorena Relloso Lorena Relloso Aurkezpena: 2016ko BilbaoArte Presentacin: Intercambio entre Presentation: Exchange between
La identidad de las artistas y la La identidad de las artistas y la La identidad de las artistas y la eta Cit des Arts de Paris-en arteko BilbaoArte y Cit des Arts de Pars BilbaoArte and Cit des Arts de Pars
dificultad de las mismas para la dificultad de las mismas para la dificultad de las mismas para la trukaketa de 2016 of 2016
toma de posicin profesional dentro toma de posicin profesional dentro toma de posicin profesional dentro
del campo artstico del campo artstico del campo artstico Maiatzak 9 9 de mayo 9th of May
VI. Ikerketarekin topaketak VI. Encuentros con la investigacin VI. Meetings with the research
Apirilak 19 19 de abril 19th of April Jon Ander Garca Jon Ander Garca Jon Ander Garca
Pablo Auladell Pablo Auladell Pablo Auladell Situarme y #Situarse Situarme y #Situarse Situarme y #Situarse
Ilustrazio mintzaldia: Espejos y Conferencia de fotografa: Espejos Photography conference: Espejos y Janire Echebarria Janire Echebarria Janire Echebarria
Metamorfosis y Metamorfosis Metamorfosis La funcin de la arteterapia en los La funcin de la arteterapia en los La funcin de la arteterapia en los
procesos de aprendizaje procesos de aprendizaje procesos de aprendizaje
Apirilaren 24tik 28ra Del 24 al 28 de abril From 24th to 28th of April
Mariana A Miservel Mariana A Miservel Mariana A Miservel Maiatzak 16 16 de mayo 16th of May
Ilustrazio ikastaroa Bonito Curso de ilustracin en Illustration course in collaboration VI. Ikerketarekin topaketak VI. Encuentros con la investigacin VI. Meetings with the research
Editorial-en lankidetzarekin colaboracin con Bonito Editorial with Bonito Editorial Enriko Masak Enriko Masak Enriko Masak
Capa neuropsquica en la escultura Capa neuropsquica en la escultura Capa neuropsquica en la escultura
Apirilaren 25tik maiatzaren 28ra Del 25 de abril al 17 de mayo From 25th of April to 17th of May Hasier Goikolea Revilla Hasier Goikolea Revilla Hasier Goikolea Revilla
Ixone Sadaba Ixone Sadaba Ixone Sadaba Horizontal Horizontal Horizontal
Argazkilaritza mintegia: La visin Seminario de fotografa: La visin Photography seminar: La visin

218 219
Fermn Ezkieta Yaben Fermn Ezkieta Yaben Fermn Ezkieta Yaben Cristina Ezquerra Cristina Ezquerra Cristina Ezquerra
Liburu aurkezpena: Los fugados Presentacin de libro: Los fugados Book presentation: Los fugados del Zine dokumentalari buruzko Jornadas sobre el cine Documentary filmmaking
del fuerte de Ezkaba del fuerte de Ezkaba fuerte de Ezkaba jardunaldiak: Territorios y fronteras documental: Territorios y fronteras conferences: Territorios y fronteras
2017 2017 2017
Maiatzak 17 17 de mayo 17th of May
Mintzaldia: Videoarte: Tecnologa y Conferencia: Videoarte: Tecnologa Conference: Videoarte: Tecnologa Ekainak 16 16 de junio 16th of June
experimentacin en los inquietos 80 y experimentacin en los inquietos y experimentacin en los inquietos Brbara Bauelos Brbara Bauelos Brbara Bauelos
80 80 Performance: Inventario. Memorias Performance: Inventario.Memorias Performance: Inventario.Memorias
de una aspiradora de una aspiradora de una aspiradora
Maiatzak 23 23 de mayo 23rd of May BLV-ART-en lankidetzarekin En colaboracin con BLV-ART In collaboration with BLV-ART
VI. Ikerketarekin topaketak VI. Encuentros con la investigacin VI. Meetings with the research
Mar Domnguez Mar Domnguez Mar Domnguez Ekainaren 19tik 23ra Del 19 al 23 de junio From 19th to 23rd of June
La repartidora de incienso La repartidora de incienso La repartidora de incienso Fabiola Gil Fabiola Gil Fabiola Gil
Alberto Diez Alberto Diez Alberto Diez Xilografia tailerra: De la mancha al Taller de xilografa: De la mancha Woodcutting workshop: De la
Preposiciones para una escritura Preposiciones para una escritura Preposiciones para una escritura moku-hanga al moku-hanga mancha al moku-hanga

Maiatzaren 23tik 25era Del 23 al 25 de mayo From 23rd to 25th of May Uztailak 19 19 de julio 19th of July
Gervasio Snchez Gervasio Snchez Gervasio Snchez Hector Canonge & Vernica Pea Hector Canonge & Vernica Pea Hector Canonge & Vernica Pea
Argazkilaritza tailerra: La dignidad Taller de fotografa: La dignidad es Photography workshop: La Performance: De lo nuestro Performance: De lo nuestro Performance: De lo nuestro
es lo que importa lo que importa dignidad es lo que importa
Abuztuaren 7tik 11ra Del 7 al 11 de agosto From 7th to 11th of August
Maiatzak 25 25 de mayo 25th of May Pilar Valdivieso Pilar Valdivieso Pilar Valdivieso
Gervasio Snchez Gervasio Snchez Gervasio Snchez Ikastaroa: El color en la serigrafia. Curso: El color en la serigrafia. Workshop: El color en la serigrafia.
Mintzaldia: Maldita la guerra Conferencia: Maldita la guerra Conference: Maldita la guerra Recursos de creacin y elaboracin Recursos de creacin y elaboracin Recursos de creacin y elaboracin
de una imagen II de una imagen II de una imagen II
Maiatzaren 29tik 31era Del 29 al 31 de mayo From 29th to 31st of May
Rosina Gmez-Baeza eta Susana Rosina Gmez-Baeza y Susana Rosina Gmez-Baeza and Susana Abuztuaren 23tik 30era Del 23 al 30 de agosto From 23rd to 30th of August
Blas Blas Blas Yumi Goto Yumi Goto Yumi Goto
Azterketa eta zabalkuntza Jornadas de anlisis y expansin: Analysis and expansion meetings: Tailerra: El fotolibro como objecto Taller: El fotolibro como objecto Workshop: The photobook as an
jardunaldiak: The Artist at Centre The Artist at Centre Stage The Artist at Centre Stage GetxoPhoto-rekin lankidetzan En colaboracin con GetxoPhoto object.
Stage In collaboration with GetxoPhoto

Maiatzak 29 29 de mayo 29th of May Irailaren 13tik 20ra Del 13 al 20 de septiembre From 13th to 20th of September
Daniele Sciacca Daniele Sciacca Daniele Sciacca Blanca Ortiga Blanca Ortiga Blanca Ortiga
Performance: How to make it Performance: How to make it Performance: How to make it Tailerra: Mapping para artistas Taller: Mapping para artistas Workshop: Mapping para artistas

Maiatzaren 29tik ekainaren 2ra Del 29 de mayo al 2 de junio From 29th of May to 2nd of June Irailaren 21tik 22ra Del 21 al 22 de septiembre From 21st to 22nd of September
Pilar Valdivieso Pilar Valdivieso Pilar Valdivieso Ral Arias Ral Arias Ral Arias
Ikastaroa: El color en la serigrafia. Curso: El color en la serigrafia. Workshop: El color en la serigrafia. Bekak-mintegia: Ilustracin en los Becas-seminario: Ilustracin en los Grant-seminar: Ilustracin en los
Recursos de creacin y elaboracin Recursos de creacin y elaboracin Recursos de creacin y elaboracin medios de comunicacin medios de comunicacin medios de comunicacin
de una imagen de una imagen de una imagen Euskal Irudigileak elkartearekin En colaboracin con la asociacin In collaboration with Euskal
lankidetzan Euskal Irudigileak Irudigileak Association
Ekainak 1 1 de junio 1st of June
Estibaliz Sadaba Murguia Estibaliz Sadaba Murguia Estibaliz Sadaba Murguia Urriaren 2tik 3ra Del 2 al 3 de octubre From 2nd to 3rd of October
Liburu aurkezpena: Intersticios Presentacin de libro: Intersticios Book presentation: Intersticios Itziar Bilbao Urrutia Itziar Bilbao Urrutia Itziar Bilbao Urrutia
Hitzaldi-kreazio tailerra: Reactiva, Charla-taller creativo: Reactiva, Talk-creative workshop: Reactiva,
Ekainaren 7tik 9ra Del 7 al 9 de junio From 7th to 9th of June revolucionaria, repugnante revolucionaria, repugnante revolucionaria, repugnante
Carlos Subirana, Mauro Herce, Carlos Subirana, Mauro Herce, Carlos Subirana, Mauro Herce,
Usoa Fullaondo, Jaime Pena, Usoa Fullaondo, Jaime Pena, Usoa Fullaondo, Jaime Pena, Urriaren 5tik 6ra Del 5 al 6 de octubre From 5th to 6th of October
Manu Yaez, Marta Nieto eta Manu Yaez, Marta Nieto y Manu Yaez, Marta Nieto and Isusko Vivas, Luis Bilbao, Jaime Isusko Vivas, Luis Bilbao, Jaime Isusko Vivas, Luis Bilbao, Jaime

220 221
Proiekzioak | Proyecciones | Screenings

Cuenca eta Fernando Bayn Cuenca y Fernando Bayn Cuenca and Fernando Bayn Urtarrilaren 12tik otsailaren 3ra Del 12 de enero al 3 de febrero From 12th of January to 3rd of
Jardunaldiak: Ciudad-Ficcin. Jornadas: Ciudad-Ficcin. Conferences: Ciudad-Ficcin. Xabier Dolan zikloa Ciclo Xavier Dolan February
Xavier Dolan cycle
Urriak 26 26 de octubre 26th of October
Radouan Mriziga Radouan Mriziga Radouan Mriziga Urtarrilak 12 12 de enero 12th of January
Dantza-performance: 55 Danza-performance: 55 Dance-performance: 55 Jai tu ma mre Jai tu ma mre Jai tu ma mre
Urtarrilak 19 19 de enero 19th of January
Azaroaren 2tik 10era Del 2 al 10 de noviembre From 2nd to 10th of November Les amours imaginaires Les amours imaginaires Les amours imaginaires
Ros Boisier Ros Boisier Ros Boisier Urtarrilak 26 eta 27 26 y 27 de enero 26th and 27th of January
Mintzaldia: Fotolibros: narrar con Conferencia: Fotolibros: narrar con Conference: Fotolibros: narrar con Laurence Anyways Laurence Anyways Laurence Anyways
fotografas fotografas fotografas Otsailak 2 eta 3 2 y 3 de febrero 2nd and 3rd of February
Fernando Maselli Fernando Maselli Fernando Maselli Mommy Mommy Mommy
Liburu aurkezpena: Infinito Presentacin de libro: Infinito Book presentation: Infinito
Artificial Artificial Artificial Urtarrilaren 16tik 27ra Del 16 de enero al 27 de marzo From 16th of January to 27th of March
Txema Salvans Txema Salvans Txema Salvans Refugiados y emigracin zikloa Ciclo Refugiados y emigracin Refugiados y emigracin cycle
Mintzaldia: Basado en hechos Conferencia: Basado en hechos Conference: Basado en hechos
reales reales reales Urtarrilak 16 (sesio bikoitza) 16 de enero (doble pase) 16th of January (double pass)
Sema DAcosta Sema DAcosta Sema DAcosta Lescale, Kaveh Bakhtiari Lescale, Kaveh Bakhtiari Lescale, Kaveh Bakhtiari
Mintzaldia: De cmo la fotografa Conferencia: De cmo la fotografa Conference: De cmo la fotografa Urtarrilak 23 (sesio bikoitza) 23 de enero (doble pase) 23th of January (double pass)
se comi a las Bellas Artes y luego se comi a las Bellas Artes y luego se comi a las Bellas Artes y luego Hope, Boris Lojkine Hope, Boris Lojkine Hope, Boris Lojkine
las regurgit las regurgit las regurgit Urtarrilak 30 (sesio bikoitza) 30 de enero (doble pase) 30th of January (double pass)
Begira Photorekin lankidetzan En colaboracin con Begira Photo In collaboration with Begira Photo Le Havre, Aki Kaurismki Le Havre, Aki Kaurismki Le Havre, Aki Kaurismki
Otsailak 6 (sesio bikoitza) 6 de febrero (doble pase) 6th of February (double pass)
Azaroaren 6tik 10era Del 6 al 10 de noviembre From 6th to 10 of November La cour de babel, Julie Bertuccelli La cour de babel, Julie Bertuccelli La cour de babel, Julie Bertuccelli
David Arteagoitia David Arteagoitia David Arteagoitia Otsailak 13 (sesio bikoitza) 13 de febrero (doble pase) 13th of February (double pass)
Grabatu tailerra: Materia y relieve Taller de grabado: Materia y relieve Engraving workshop: Materia y La permanence, Alice Diop La permanence, Alice Diop La permanence, Alice Diop
en la grfica contempornea en la grfica contempornea relieve en la grfica contempornea Otsailak 27 (sesio bikoitza) 27 de febrero (doble pase) 27th of February (double pass)
Les arrivants, Claudine Bories & Les arrivants, Claudine Bories & Les arrivants, Claudine Bories &
Azaroak 10 10 de noviembre 10th of November Patrice Chagnard Patrice Chagnard Patrice Chagnard
Mintzaldiak eta mahai ingurua: Conferencias y mesa redonda: Conferences and round table: Martxoak 6 (sesio bikoitza) 6 de marzo (doble pase) 6th of March (double pass)
Debates urbanos Debates urbanos Debates urbanos Invente-moi un pays, Catalina Villar Invente-moi un pays, Catalina Villar Invente-moi un pays, Catalina Villar
Proiekzioa eta mintzaldia: Ficcin Proyeccin y conferencia: Ficcin Screening and conference: Ficcin Assa, Clment Trhin-Lalanne Assa, Clment Trhin-Lalanne Assa, Clment Trhin-Lalanne
inmobiliaria inmobiliaria Inmobiliaria Atlantiques, Mati Diop Atlantiques, Mati Diop Atlantiques, Mati Diop
Urbanbat-ekin lankidetzan En colaboracin con Urbanbat In collaboration with Urbanbat Martxoak 13 (sesio bikoitza) 13 de marzo (doble pase) 13th of March (double pass)
Tanger, le rve des bruleurs, Leila Tanger, le rve des bruleurs, Leila Tanger, le rve des bruleurs, Leila
Azaroak 14 14 de noviembre 14th of November Kilani Kilani Kilani
David Arteagoitia, Julio Len, David Arteagoitia, Julio Len, David Arteagoitia, Julio Len, La traverse, Elisabeth Leuvrey La traverse, Elisabeth Leuvrey La traverse, Elisabeth Leuvrey
Pilar Valdivieso eta Roberto Pilar Valdivieso y Roberto Senz Pilar Valdivieso and Roberto Martxoak 20 (sesio bikoitza) 20 de marzo (doble pase) 20th of March (double pass)
Senz de Gorbea de Gorbea Senz de Gorbea Les eclats, Sylvain George Les eclats, Sylvain George Les eclats, Sylvain George
Grabatuari buruzko mahai Mesa redonda sobre grabado Round table on engraving Martxoak 27 (sesio bikoitza) 27 de marzo (doble pase) 27th of March (double pass)
ingurua En colaboracin con Fig Bilbao In collaboration with Fig Bilbao Les arrivants, Claudine Bories & Les arrivants, Claudine Bories & Les arrivants, Claudine Bories &
Fig Bilbaorekin lankidetzan Patrice Chagnard Patrice Chagnard Patrice Chagnard

Urtarrilak 25 25 de enero 25th of January


Azken asteazkeneko hitzordua La cita del ltimo mircoles con Last Wednesday's appointment
zine frantziarrarekin (sesio el cine francs (doble pase) with French cinema (double
bikoitza) pass)
Bird People, Pascale Ferran Bird People, Pascale Ferran Bird People, Pascale Ferran

222 223
Otsailaren 9tik 20ra Del 9 al 20 de febrero From 9th to 20th of February Martxoaren 2tik 16ra Del 2 al 16 de marzo From 2nd to 16th of March
The story of film An Odissey by Ciclo The story of film An Odissey The story of film An Odissey by Yorgos Lanthimos zikloa Ciclo Yorgos Lanthimos Yorgos Lanthimos cycle
Mark Cousins zikloa by Mark Cousins Mark Cousins cycle
Martxoak 2 2 de marzo 2nd of March
Otsailak 9 9 de febrero 9th of February Canino Canino Canino
Los albores de un nuevo arte Los albores de un nuevo arte Los albores de un nuevo arte Martxoak 9 9 de marzo 9th of March
El triunfo cine americano El triunfo del cine americano El triunfo del cine americano Alps Alps Alps
Los rebeldes cine Los rebeldes del cine Los rebeldes del cine Martxoak 16 16 de marzo 16th of March
Otsailak 10 10 de febrero 10th of February Langosta Langosta Langosta
Los grandes gneros y el surgir cine Los grandes gneros y el surgir del Los grandes gneros y el surgir del
europeo cine europeo cine europeo Martxoaren 23tik maiatzaren 12ra Del 23 de marzo al 12 de mayo From 23rd of March to 12th of May
La guerra y los nuevos lenguajes La guerra y los nuevos lenguajes La guerra y los nuevos lenguajes Ver el sonido, or el Ciclo Ver el sonido, or el Ver el sonido, or el
Sexo, drama, pasin y rabia Sexo, drama, pasin y rabia Sexo, drama, pasin y rabia pensamiento zikloa pensamiento pensamiento cycle
Otsailak 16 16 de febrero 16th of February
El nuevo cine europeo El nuevo cine europeo El nuevo cine europeo Martxoak 23 eta 24 23 y 24 de marzo 23rd and 24th of March
Una nueva ola Una nueva ola Una nueva ola Janis Little girl blue, Amy Berg Janis Little girl blue, Amy Berg Janis Little girl blue, Amy Berg
El nuevo cine americano El nuevo cine americano El nuevo cine americano Martxoak 30 eta 31 30 y 31 de marzo 30th and 31st of March
Otsailak 17 17 de febrero 17th of February Marley, Kevin MacDonald Marley, Kevin MacDonald Marley, Kevin MacDonald
Directores de un cine radical Directores de un cine radical Directores de un cine radical Apirilak 6 eta 7 6 y 7 de abril 6th and 7th of April
Innovacin en la cultura popular Innovacin en la cultura popular Innovacin en la cultura popular George Harrison Living in the George Harrison Living in the George Harrison Living in the
Cine y protesta Cine y protesta Cine y protesta material world, Martin Scorsese material world, Martin Scorsese material world, Martin Scorsese
Otsailak 20 20 de febrero 20th of February Apirilak 11 eta 12 11 y 12 de abril 11th and 12th of April
Los ltimos das antes digital Los ltimos das antes del digital Los ltimos das antes del digital Control, Anton Corbijn Control, Anton Corbijn Control, Anton Corbijn
La llegada digital La llegada del digital La llegada del digital Apirilak 20 eta 21 20 y 21 de abril 20th and 21st of April
El futuro cine El futuro del cine El futuro del cine Gimme Danger, Jim Jarmusch Gimme Danger, Jim Jarmusch Gimme Danger, Jim Jarmusch
Apirilak 27 eta 28 27 y 28 de abril 27th and 28th of April
Otsailaren 21etik 24ra Del 21 al 24 de febrero From 21st to 24th of February Omega, Jos Snchez-Montes & Omega, Jos Snchez-Montes & Omega, Jos Snchez-Montes &
Zinegoak zikloa Ciclo Zinegoak Zinegoak cycle Gervasio Iglesias Gervasio Iglesias Gervasio Iglesias
Apirilak 4 eta 5 4 y 5 de mayo 4th and 5th of May
Otsailak 21 21 de febrero 21st of February The devil and Daniel Johnston, Jeff The devil and Daniel Johnston, Jeff The devil and Daniel Johnston, Jeff
Born this way, Shaun Kadlec & Deb Born this way, Shaun Kadlec & Deb Born this way, Shaun Kadlec & Deb Feuerzeig Feuerzeig Feuerzeig
Tullmann Tullmann Tullmann Apirilak 11 eta 12 11 y 12 de mayo 11th and 12th of May
Disco limbo, Fredo Landaveri & Disco limbo, Fredo Landaveri & Disco limbo, Fredo Landaveri & Lets get lost, Bruce Weber Lets get lost, Bruce Weber Lets get lost, Bruce Weber
Mariano Toledo Mariano Toledo Mariano Toledo
Otsailak 22 22 de febrero 22nd of February Martxoak 29 29 de marzo 29th of March
Call me Kuchu, Fairfax Wright & Call me Kuchu, Fairfax Wright & Call me Kuchu, Fairfax Wright & Azken asteazkeneko hitzordua La cita del ltimo mircoles con Last Wednesday's appointment
Malika Zouhali-Worrall Malika Zouhali-Worrall Malika Zouhali-Worrall zine frantziarrarekin (sesio el cine francs (doble pase) with French cinema (double
Where horses go to die, Antony Where horses go to die, Antony Where horses go to die, Antony bikoitza) pass)
Hickling Hickling Hickling Geronimo, Tony Gatlif Geronimo, Tony Gatlif Geronimo, Tony Gatlif
Otsailak 23 23 de febrero 23rd of February
Tchindas, Pablo Garca Prez de Tchindas, Pablo Garca Prez de Tchindas, Pablo Garca Prez de Apirilak 10 10 de abril 10th of April
Lara & Marc Serena Lara & Marc Serena Lara & Marc Serena Mami, ya s dnde est el dinero!, Mami, ya s dnde est el dinero!, Mami, ya s dnde est el dinero!,
Mara Mara, David Aguilar Mara Mara, David Aguilar Mara Mara, David Aguilar Arturo Cisneros Arturo Cisneros Arturo Cisneros
Otsailak 24 24 de febrero 24th of February
Difficult love, Zanele Muholi & Difficult love, Zanele Muholi & Difficult love, Zanele Muholi & Apirilak 24 24 de abril 24th of April
Peter Goldsmid Peter Goldsmid Peter Goldsmid Crtate el pelo!, Marino Goi Crtate el pelo!, Marino Goi Crtate el pelo!, Marino Goi
Declaracin de los objetos, Cristbal Declaracin de los objetos, Cristbal Declaracin de los objetos,
Arteaga Arteaga Cristbal Arteaga

224 225
Apirilak 26 26 de abril 26th of April Ekainak 23 eta 29 23 y 29 de junio 23rd and 29th of June
Azken asteazkeneko hitzordua La cita del ltimo mircoles con Last Wednesdays appointment Assassination, Choi Dong-Hoon Assassination, Choi Dong-Hoon Assassination, Choi Dong-Hoon
zine frantziarrarekin el cine francs with French cinema Ekainak 29 eta 30 29 y 30 de junio 29th and 30th of June
Lombre des femmes, Philippe Lombre des femmes, Philippe Garrel Lombre des femmes, Philippe Garrel Mother, Bong Joon-ho Mother, Bong Joon-ho Mother, Bong Joon-ho
Garrel
Ekainak 19 19 de junio 19th of June
Maiatzaren 18tik ekainak 1era Del 18 de mayo al 1 de junio From 18th of May to 1st of June Sketch of San Francisco Sketch of San Francisco Sketch of San Francisco
Leos Carax zikloa Ciclo Leos Carax Leos Carax cycle
Ekainak 28 28 de junio 28th of June
Maiatzak 18 eta 19 18 y 19 de mayo 18th and 19th of May Azken asteazkeneko hitzordua La cita del ltimo mircoles con Last Wednesday's appointment
Chico conoce chica Chico conoce chica Chico conoce a chica zine frantziarrarekin (sesio el cine francs (doble pase) with French cinema (double
Maiatzak 25 eta 26 25 y 26 de mayo 25th and 26th of May bikoitza) pass)
Mala sangre Mala sangre Mala sangre Jamais de la vie, Pierre Jolivet Jamais de la vie, Pierre Jolivet Jamais de la vie, Pierre Jolivet
Ekainak 1 eta 2 1 y 2 de junio 1st and 2nd of June
Holy Motors Holy Motors Holy Motors Uztailaren 3tik 21era Del 3 al 21 de julio From the 3rd to 21st of July
Nakashima El lirismo y la Ciclo Nakashima El lirismo y la Nakashima El lirismo y la
Maiatzak 31 31 de mayo 31st of May perversidad zikloa perversidad perversidad cycle
Azken asteazkeneko hitzordua La cita del ltimo mircoles con Last Wednesday's appointment
zine frantziarrarekin (sesio el cine francs (doble pase) with French cinema (double Uztailak 3 eta 4 3 y 4 julio 3rd and 4th of July
bikoitza) pass) Kamikaze Girls Kamikaze Girls Kamikaze Girls
21 nuits avec Pattie, Arnaud & Jean- 21 nuits avec Pattie, Arnaud & Jean- 21 nuits avec Pattie, Arnaud & Jean- Uztailak 4 eta 5 4 y 5 de julio 4th and 5th of July
Marie Larrieu Marie Larrieu Marie Larrieu Conociendo a Matsuko Conociendo a Matsuko Conociendo a Matsuko
Uztailak 5 eta 6 5 y 6 de julio 5th and 6th of July
Ekainaren 5etik 6ra Del 5 al 6 de junio From 5th to 6th of June Confessions Confessions Confessions
Jean Rouch zikloa Ciclo Jean Rouch Jean Rouch cycle Uztailak 6 eta 7 6 y 7 de julio 6th and 7th of July
El mundo de Kanako El mundo de Kanako El mundo de Kanako
Ekainak 5 eta 6 5 y 6 de junio 5th and 6th of June
Chroniques dun t Chroniques dun t Chroniques dun t Uztailaren 10etik 14ra Del 10 al 14 de julio From 10th to 14th of July
Moi un noir Moi un noir Moi un noir My French Film Festival zikloa Ciclo My French Film Festival My French Film Festival cycle
Les veuves de 15 ans Les veuves de 15 ans Les veuves de 15 ans
Uztailak 10 10 de julio 10th of July
Ekainaren 14tik 30era Del 14 al 30 de junio From the 14th to 30th of June Je ne sais pas un salaud, Emmanuel Je ne sais pas un salaud, Emmanuel Je ne sais pas un salaud, Emmanuel
Imgenes del paraso de EveR Ciclo Imgenes del paraso de Imgenes del paraso de EveR Finkiel Finkiel Finkiel
zikloa EveR cycle Uztailak 11 11 de julio 11th of July
Violence en runion, Karim Violence en runion, Karim Violence en runion, Karim
Ekainak 14 eta 30 14 y 30 de junio 14th and 30th of June Boukercha Boukercha Boukercha
A girl at my door, July Jung A girl at my door, July Jung A girl at my door, July Jung Le chair et les volcans, Clmence Le chair et les volcans, Clmence Le chair et les volcans, Clmence
Ekainak 14 eta 15 14 y 15 de junio 14th and 15th of June Demesme Demesme Demesme
No tears for the dead, Lee Jeong- No tears for the dead, Lee Jeong- No tears for the dead, Lee Jeong- Le dernier des cfrans, Le dernier des cfrans, Le dernier des cfrans,
beom beom beom Pierre-Emmanuel Urcun Pierre-Emmanuel Urcun Pierre-Emmanuel Urcun
Ekainak 15 eta 16 15 y 16 de junio 15th and 16th of June La convention de Genve, Benot La convention de Genve, Benot La convention de Genve, Benot
Veteran, Ryoo Seung-wan Veteran, Ryoo Seung-wan Veteran, Ryoo Seung-wan Martin Martin Martin
Ekainak 16 eta 21 16 y 21 de junio 16th and 21st of June Maman(s), Mamouna Doucour Maman(s), Mamouna Doucour Maman(s), Mamouna Doucour
Princess, Lee Su-jin Princess, Lee Su-jin Princess, Lee Su-jin Uztailak 12 12 de julio 12th of July
Ekainak 21 eta 22 21 y 22 de junio 21st and 22nd of June La bande Juliette, Aurlien Peyre La bande Juliette, Aurlien Peyre La bande Juliette, Aurlien Peyre
The Fake, Yeon Sang-ho The Fake, Yeon Sang-ho The Fake, Yeon Sang-ho Un grand silence, Julie Gourdain Un grand silence, Julie Gourdain Un grand silence, Julie Gourdain
Ekainak 22 eta 23 22 y 23 de junio 22nd and 23rd of June 1992, Anthony Doncque 1992, Anthony Doncque 1992, Anthony Doncque
The Berlin File, Ryoo Seung-wan The Berlin File, Ryoo Seung-wan The Berlin File, Ryoo Seung-wan

226 227
Uztailak 13 13 de julio 13 of July En la brecha En la brecha En la brecha
Irrprochable, Sbastien Marnier Irrprochable, Sbastien Marnier Irrprochable, Sbastien Marnier Entierro Durruti Entierro Durruti Entierro Durruti
Uztailak 14 14 de julio 14th of July El instituto Regional Agropecuario El instituto Regional Agropecuario El instituto Regional Agropecuario
la mmoire du rock, Franois la mmoire du rock, Franois la mmoire du rock, Franois Alas negras Alas negras Alas negras
Reichenbach Reichenbach Reichenbach Irailak 18 18 de septiembre 18th of September
LAmour existe, Maurice Pialat LAmour existe, Maurice Pialat LAmour existe, Maurice Pialat Amanecer sobre Espaa Amanecer sobre Espaa Amanecer sobre Espaa
Foutaises, Jean-Pierre Jeunet Foutaises, Jean-Pierre Jeunet Foutaises, Jean-Pierre Jeunet Criminales! Bombardeos sobre Criminales! Bombardeos sobre Criminales! Bombardeos sobre
Tous la manif, Laurent Cantet Tous la manif, Laurent Cantet Tous la manif, Laurent Cantet Barcelona Barcelona Barcelona
Tous les garons sappellent Patrick, Tous les garons sappellent Patrick, Tous les garons sappellent Patrick, Aurora de esperanza Aurora de esperanza Aurora de esperanza
Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard Irailak 25 25 de septiembre 25th of September
Barrios bajos, Pedro Puche Barrios bajos, Pedro Puche Barrios bajos, Pedro Puche
Uztailak 17tik 20ra Del 17 al 20 de julio From the 17th to 20th of July
Kitano El retorno buen yakuza Ciclo Kitano El retorno buen Kitano El retorno buen yakuza Uztailak 26 26 de julio 26 of July
zikloa yakuza cycle Azken asteazkeneko hitzordua La cita del ltimo mircoles con Last Wednesday's appointment
zine frantziarrarekin (sesio el cine francs (doble pase) with French cinema (double
Uztailak 17 eta 18 17 y 18 de julio 17th and 18th of July bikoitza) pass)
Hanabi Hanabi Hanabi Caprice, Emmanuel Mouret Caprice, Emmanuel Mouret Caprice, Emmanuel Mouret
Uztailak 18 eta 19 18 y 19 de julio 18th and 19th of July
Kikujir no natsu Kikujir no natsu Kikujir no natsu Uztailaren 27tik irailaren 28ra Del 27 de julio al 22 de septiembre From the 27th of July to the 22nd of
Uztailak 19 eta 20 19 y 20 de julio 19th and 20th of July Cine de Verano zikloa Ciclo Cine de Verano September
Outrage Outrage Outrage Cine de verano cycle
Uztailak 21 eta 22 20 y 21 de julio 20th and 21st of July
Outrage 2 Outrage 2 Outrage 2 Uztailak 27 eta irailak 22 27 de julio y 22 de septiembre 27th of July and 22nd of August
Negociador, Borja Cobeaga Negociador, Borja Cobeaga Negociador, Borja Cobeaga
Uztailaren 24tik irailaren 25era Del 24 de julio al 25 de septiembre From the 24th of July to the 25th of Uztailak 28 eta abuztuak 3 28 de julio y 3 de agosto 28th of July and 3rd of August
Cine de la Guerra Civil: Ciclo Cine de la Guerra Civil: September El hijo de Sal, Lszl Nemes El hijo de Sal, Lszl Nemes El hijo de Sal, Lszl Nemes
Imgenes para no olvidar zikloa Imgenes para no olvidar Cine de la Guerra: Civil Imgenes Abuztuak 4 eta 10 4 y 10 de agosto 4th and 10th of August
para no olvidar cycle Elle, Paul Verhoeven Elle, Paul Verhoeven Elle, Paul Verhoeven
Abuztuak 11 eta 17 11 y 17 de agosto 11th and 17th of August
Uztailak 24 24 de julio 24th of July Mara (y los dems), Nely Reguera Mara (y los dems), Nely Reguera Mara (y los dems), Nely Reguera
Un peridico mural Un peridico mural Un peridico mural Abuztuak 18 eta 31 18 y 31 de agosto 18th and 31st of August
Tejados hundidos Tejados hundidos Tejados hundidos Take shelter, Jeff Nichols Take shelter, Jeff Nichols Take shelter, Jeff Nichols
Un perro andaluz, Luis Buuel Un perro andaluz, Luis Buuel Un perro andaluz, Luis Buuel Irailak 1 eta 7 1 y 7 de septiembre 1st and 7th of September
Abuztuak 1 1 de agosto 1st of August Carretera perdida, David Lynch Carretera perdida, David Lynch Carretera perdida, David Lynch
En el balcn vaco, Jom Garca En el balcn vaco, Jom Garca En el balcn vaco, Jom Garca Irailak 8 eta 14 8 y 14 de septiembre 8th and 14th of September
Ascot Ascot Ascot Magical girl, Carlos Vermut Magical girl, Carlos Vermut Magical girl, Carlos Vermut
Abuztuak 7 7 de agosto 7th of August Irailak 15 eta 21 15 y 21 de septiembre 15th eta 21st of September
Raza, Jos Lus Senz de Heredia Raza, Jos Lus Senz de Heredia Raza, Jos Lus Senz de Heredia Citizenfour, Laura Poitras Citizenfour, Laura Poitras Citizenfour, Laura Poitras
Abuztuak 14 14 de agosto 14th of August
Sierra de Teruel, Andr Malraux Sierra de Teruel, Andr Malraux Sierra de Teruel, Andr Malraux Abuztuaren 21tik 29ra Del 21 al 29 de agosto From the 21st to 29th of August
Irailak 4 4 de septiembre 4th of September El poder de la animacin zikloa Ciclo El poder de la animacin El poder de la animacin cycle
Carne de fieras, Jos Estvalis Cabo Carne de fieras, Jos Estvalis Cabo Carne de fieras, Jos Estvalis Cabo
(Armand Guerra) (Armand Guerra) (Armand Guerra) Abuztuak 21 21 de agosto 21st of August
Irailak 11 11 de septiembre 11th of September Le roi et loiseau, Paul Grimault Le roi et loiseau, Paul Grimault Le roi et loiseau, Paul Grimault
Aguiluchos de la FAI 1 Aguiluchos de la FAI 1 Aguiluchos de la FAI 1 Abuztuak 22 22 de agosto 22nd of August
Divisin Heroica (Frente de Huesca) Divisin Heroica (Frente de Huesca) Divisin Heroica (Frente de Huesca) Annecy zikloa Ciclo Annecy. Annecy cycle
Bajo el signo libertario Bajo el signo libertario Bajo el signo libertario Abuztuak 23 23 de agosto 23rd of August
Ayuda a Madrid Ayuda a Madrid Ayuda a Madrid Le royaume Le royaume Le royaume

228 229
Oktapodi Oktapodi Oktapodi Irailaren 12tik 28ra Del 12 al 28 de septiembre From 12th to 28th of September
Tigres a la queue Tigres a la queue Tigres a la queue Bideodromo 2017 Bideodromo 2017 Bideodromo 2017
La moufle La moufle La moufle
5 metres 80 5 metres 80 5 metres 80 Irailaren 25etik 26ra Del 25 al 26 de septiembre From 25th to 26th of September
Sweet cocoon Sweet cocoon Sweet cocoon Borobilbi Jaialdia Festival Borobilbi Borobilbi Festival
A la franaise A la franaise A la franaise
Le moine et le poisson Le moine et le poisson Le moine et le poisson Irailak 25 25 de septiembre 25th of September
Nebula Nebula Nebula Plastic planet, Werner Boote Plastic planet, Werner Boote Plastic planet, Werner Boote
For socks sake For socks sake For socks sake Irailak 26 26 de septiembre 26th of September
Premier automne Premier automne Premier automne Sesin remix 100% Basura Sesin remix 100% Basura Sesin remix 100% Basura
Fur Fur Fur
Abuztuak 24 24 de agosto 24th of August Irailak 27 27 de septiembre 27th of September
Dans les eaux profondes Dans les eaux profondes Dans les eaux profondes Azken asteazkeneko hitzordua La cita del ltimo mircoles con Last Wednesday's appointment
Sous tes doigts Sous tes doigts Sous tes doigts zine frantziarrarekin (sesio el cine francs (doble pase) with French cinema (double
Conversations with changes Conversations with changes Conversations with changes bikoitza) pass)
Manque de preuves Manque de preuves Manque de preuves Maestro, La Fazer Maestro, La Fazer Maestro, La Fazer
Ascension Ascension Ascension
La legend du Pauvre Bossu La legend du Pauvre Bossu La legend du Pauvre Bossu Urriaren 9tik 13ra Del 9 al 13 de octubre From the 9th to 13th of October
Ex-E.T. Ex-E.T. Ex-E.T. Julie Bertuccelli zikloa Ciclo Julie Bertuccelli Julie Bertuccelli cycle
Abuztuak 28 28 de agosto 28th of August
Captain 3d Captain 3d Captain 3d Urriak 9 eta 13 9 y 13 de octubre 9th and 13th September
Plato Plato Plato La Fabrique des juges La Fabrique des juges La Fabrique des juges
La petite casserole dAnatole La petite casserole dAnatole La petite casserole dAnatole Urriak 10 eta 13 10 y 13 de octubre 10th and 13th September
La grosse Bete La grosse Bete La grosse Bete La Cour de Babel La Cour de Babel La Cour de Babel
Le jardin enchant Le jardin enchant Le jardin enchant Urriak 11 11 de octubre 11th of October
Una noce en Enfer Una noce en Enfer Una noce en Enfer LArbre LArbre LArbre
8-9 8-9 8-9
Floating in my mind Floating in my mind Floating in my mind Urriak 16tik 24ra Del 16 al 24 de octubre From the 16th to 24th of October
Le ballet Le ballet Le ballet Movimiento sobre movimiento Ciclo Movimiento sobre Movimiento sobre movimiento
Hurleys irish Hurleys irish Hurleys irish zikloa movimiento cycle
Aprs la pluie Aprs la pluie Aprs la pluie
Burning safari Burning safari Burning safari Urriak 16 eta 20 16 y 20 de octubre 16th and 20th of October
Le building Le building Le building Saburo Teshigawara, danser Saburo Teshigawara, danser Saburo Teshigawara, danser
Rhapsodie pour un pot au feu Rhapsodie pour un pot au feu Rhapsodie pour un pot au feu linvisible, Elisabeth Coronel linvisible, Elisabeth Coronel linvisible, Elisabeth Coronel
In beetween In beetween In beetween Uzs quintet, Catherine Maximoff Uzs quintet, Catherine Maximoff Uzs quintet, Catherine Maximoff
Petite escapade Petite escapade Petite escapade Urriak 16 eta 17 16 y 17 de octubre From the 16th to 17th of October
Le son des flammes Le son des flammes Le son des flammes Lhomme qui danse, Rosita Lhomme qui danse, Rosita Lhomme qui danse, Rosita
Le trop petit prince Le trop petit prince Le trop petit prince Boisseau & Valrie Urra Boisseau & Valrie Urra Boisseau & Valrie Urra
Abuztuak 29 29 de agosto 29th of August Le corps silencieux, Emmanuel Le corps silencieux, Emmanuel Le corps silencieux, Emmanuel
Adama, Simon Rouby Adama, Simon Rouby Adama, Simon Rouby Vantillard Vantillard Vantillard
Entropie, Jrme Thomas Entropie, Jrme Thomas Entropie, Jrme Thomas
Urriak 17 eta 18 17 y 18 de octubre From the 17th to 18th of October
Abuztuak 30 30 de agosto 30th of August Les pieds sur scne, Eric Legay Les pieds sur scne, Eric Legay Les pieds sur scne, Eric Legay
Azken asteazkeneko hitzordua La cita del ltimo mircoles con Last Wednesday's appointment Lexique dans, Jeannette Dumeix Lexique dans, Jeannette Dumeix Lexique dans, Jeannette Dumeix
zine frantziarrarekin (sesio el cine francs (doble pase) with French cinema (double Urriak 18 eta 19 18 y 19 de octubre From the 18th to 19th of October
bikoitza) pass) Cris de corps, Cline Serrano Cris de corps, Cline Serrano Cris de corps, Cline Serrano
La belle vie, Jean Denizot La belle vie, Jean Denizot La belle vie, Jean Denizot Divagations dans une chambre Divagations dans une chambre Divagations dans une chambre
dhtel, Philippe Barcinski dhtel, Philippe Barcinski dhtel, Philippe Barcinski

230 231
La mada, Benjamin Silvestre La mada, Benjamin Silvestre La mada, Benjamin Silvestre Saavedra Saavedra Saavedra
Urriak 19 eta 20 19 y 20 de octubre From the 19th to 20th of October
La danseuse dbne, Seydou Boro La danseuse dbne, Seydou Boro La danseuse dbne, Seydou Boro Azaroaren 6tik 8ra Del 6 al 8 de noviembre From 6th to 8th of November
My lunch with Anna, Alain Buffard My lunch with Anna, Alain Buffard My lunch with Anna, Alain Buffard La gloria de hacer cine en Ciclo La gloria de hacer cine en La gloria de hacer cine en
Urriak 23 23 de octubre 23rd of October Portugal zikloa Portugal Portugal cycle
Dans les couloirs, Ileana Leiva Dans les couloirs, Ileana Leiva Dans les couloirs, Ileana Leiva
Ixtab, Mara Salgado Gispert Ixtab, Mara Salgado Gispert Ixtab, Mara Salgado Gispert Azaroak 6 eta 8 6 y 8 de noviembre 6th and 8th of November
The rythm of my life, Parinaz The rythm of my life, Parinaz The rythm of my life, Parinaz Cinema, Rodrigo Areias Cinema, Rodrigo Areias Cinema, Rodrigo Areias
Hashemi Hashemi Hashemi A Glria de fazer cinema em A Glria de fazer cinema em A Glria de fazer cinema em
Urriak 24 24 de octubre 24th of October Portugal, Manuel Mozos Portugal, Manuel Mozos Portugal, Manuel Mozos
Mi vida sin ti, Eduardo Lario Mi vida sin ti, Eduardo Lario Mi vida sin ti, Eduardo Lario O velho do restelo, Manoel de O velho do restelo, Manoel de O velho do restelo, Manoel de
Bailabilonia, Silvina Estvez Bailabilonia, Silvina Estvez Bailabilonia, Silvina Estvez Oliveira Oliveira Oliveira
Timecode, Juanjo Gimnez Timecode, Juanjo Gimnez Timecode, Juanjo Gimnez Maria do Mar, Joo Rosas Maria do Mar, Joo Rosas Maria do Mar, Joo Rosas
Giuliette e Romei, Raffaella Giuliette e Romei, Raffaella Giuliette e Romei, Raffaella Azaroak 6 eta 7 6 y 7 de noviembre 6th and 7th of November
Traniello Traniello Traniello Amlia & Duarte, Alice Guimares Amlia & Duarte, Alice Guimares Amlia & Duarte, Alice Guimares
& Mnica Santos & Mnica Santos & Mnica Santos
Urriak 25 25 de octubre 25th of October Kali, o Pequeno Vampiro, Regina Kali, o Pequeno Vampiro, Regina Kali, o Pequeno Vampiro, Regina
Azken asteazkeneko hitzordua La cita del ltimo mircoles con Last Wednesdays appointment Pessoa Pessoa Pessoa
zine frantziarrarekin (sesio el cine francs (doble pase) with French cinema (double Cidade pequena, Diogo Costa Cidade pequena, Diogo Costa Cidade pequena, Diogo Costa
bikoitza) Je suis un soldat, Laurent Larivire pass) Amarante Amarante Amarante
Je suis un soldat, Laurent Larivire Je suis un soldat, Laurent Larivire noite fazem-se amigos, Rita noite fazem-se amigos, Rita noite fazem-se amigos, Rita
Barbosa Barbosa Barbosa
Urriaren 27tik azaroaren 30era Del 27 de octubre al 30 de noviembre From the 27th of October to the A Brief History of Princess X, Gabriel A Brief History of Princess X, Gabriel A Brief History of Princess X, Gabriel
Reflejos y distorsiones zikloa Ciclo Reflejos y distorsiones 30th of November Abrantes Abrantes Abrantes
Reflejos y distorsiones zikloa Azaroak 7 eta 8 7 y 8 de noviembre 7th and 8th of November
Urriak 27 eta azaroak 2 27 de octubre y 2 de noviembre 27th and 2nd of November Penmbria, Eduardo Brito Penmbria, Eduardo Brito Penmbria, Eduardo Brito
Ai Weiwei: Never sorry, Alison Ai Weiwei: Never sorry, Alison Ai Weiwei: Never sorry, Alison Estilhaos, Jos Miguel Ribeiro Estilhaos, Jos Miguel Ribeiro Estilhaos, Jos Miguel Ribeiro
Klayman Klayman Klayman Noite sem distncia, Lois Patio Noite sem distncia, Lois Patio Noite sem distncia, Lois Patio
Azaroak 3 eta 9 3 y 9 de noviembre 3rd and 9th of November The dockworkers dream, Bill The dockworkers dream, Bill The dockworkers dream, Bill
Im still here, Casey Affleck Im still here, Casey Affleck Im still here, Casey Affleck Morrison Morrison Morrison
Azaroak 10 eta 16 10 y 16 de noviembre 10th and 16th of November
Exit through the gift shop, Banksy Exit through the gift shop, Banksy Exit through the gift shop, Banksy Azaroaren 13tik 27ra Del 13 al 27 de noviembre From 13th to 27th of November
Azaroak 17 eta 23 17 y 23 de noviembre 17th and 23 of November Le mois du film documentaire Ciclo Le mois du film Le mois du film documentaire
The September issue, R. J. Cutler The September issue, R. J. Cutler The September issue, R. J. Cutler zikloa documentaire cycle
Azaroak 24 eta 30 24 y 30 de noviembre 24th and 30th of November
Michel Petrucciani, Michael Radford Michel Petrucciani, Michael Radford Michel Petrucciani, Michael Radford Azaroak 13 eta 27 13 y 27 de noviembre 13th and 27th of November
Swagger, Olivier Babinet Swagger, Olivier Babinet Swagger, Olivier Babinet
Urriaren 30etik 31ra Del 30 al 31 de octubre From 30th to 31st of October Azaroak 13 eta 14 13 y 14 de noviembre 13th and 14th of November
Censurados Film Festival Censurados Film Festival Censurados Film Festival Ce quil reste de le folie, Joris Ce quil reste de le folie, Joris Ce quil reste de le folie, Joris
Lachaise Lachaise Lachaise
Urriak 30 30 de octubre 30th of October Azaroak 14 eta 20 14 y 20 de noviembre 14th and 20th of November
Boconas, Leonor Jimnez Boconas, Leonor Jimnez Boconas, Leonor Jimnez Le potager de mon grand-pre, Le potager de mon grand-pre, Le potager de mon grand-pre,
This was Hasankeyf, Tommaso This was Hasankeyf, Tommaso This was Hasankeyf, Tommaso Martin Esposito Martin Esposito Martin Esposito
Vitali Vitali Vitali Azaroak 20 eta 21 20 y 21 de noviembre 20th and 21st of November
Urriak 31 31 de octubre 31st of October Les Ppites, Xavier de Lauzanne Les Ppites, Xavier de Lauzanne Les Ppites, Xavier de Lauzanne
Wait, just wait, Javi Julio Wait, just wait, Javi Julio Wait, just wait, Javi Julio Azaroak 21 eta 27 21 y 27 de noviembre 21st and 27th of November
Berta vive, Katia Lara Berta vive, Katia Lara Berta vive, Katia Lara La Sociologue et lourson, Etienne La Sociologue et lourson, Etienne La Sociologue et lourson, Etienne
Ya no basta con marchar, Hernn Ya no basta con marchar, Hernn Ya no basta con marchar, Hernn Chaillou & Mathias Thry Chaillou & Mathias Thry Chaillou & Mathias Thry

232 233
Azaroak 28 28 de noviembre 28th of November
Festival de Cans Festival de Cans Festival de Cans

O trece que crece, Isaura Docampo O trece que crece, Isaura Docampo O trece que crece, Isaura Docampo
Einsten-Rosen, Olga Osorio Einsten-Rosen, Olga Osorio Einsten-Rosen, Olga Osorio
Aava, Andrea Zapata-Girau Aava, Andrea Zapata-Girau Aava, Andrea Zapata-Girau
Decorado, Alberto Vzquez Decorado, Alberto Vzquez Decorado, Alberto Vzquez

Azaroak 29 29 de noviembre 29th of November


Azken asteazkeneko hitzordua La cita del ltimo mircoles con Last Wednesday's appointment
zine frantziarrarekin (sesio el cine francs (doble pase) with French cinema (double
bikoitza) pass)
14 ans, Helene Zimmer 14 ans, Helene Zimmer 14 ans, Helene Zimmer

Esker onak| Agradecimientos | Acknowledgment: Institut Franais, Avalon, Yedra Films S.L., Zinegoak, Centro Cul-
tural Coreano, Intermon Oxfam, CNT, Filmoteca de Zaragoza, Filmoteca Espaola, Embajada de Portugal, Zinebi59,
Bideodromo, Borobilbi, UPV/EHU, Censurados Film Festival y Festival de Cans.
FUNDACIN Juan Zapater Lpez FUNDACIN BILBAOARTE

BILBAOARTE Zuzendaria
Director
FUNDAZIOA
Edizioa
FUNDAZIOA Director Edicin
Editing
Aitor Arakistain
Jon Bilbao BilbaoArte
Koordinazioa Azalaren diseinua
Coordinacin Diseo portada
Coordination Cover design
Bilboko Udala
Ayuntamiento de Bilbao Txente Arretxea Elizabeth Casillas
Bilbaos City Council Pilar Valdivieso Alicia Prieto
Adrin Castaeda Maketazioa
Juan Mari Aburto Jone Loizaga Maquetacin
Bilboko Alkatea Roman Ljubimov Layout
Alcalde de Bilbao Muntaia
Bilbaos Mayor Montaje Arrate Hidalgo
Assembly Urtzi Ibargen
Nekane Alonso Itxaso del Olmo
Kultura Zinegotzia Ana Canales Hori-hori
Concejala de Cultura Agurtzane Quincoces Itzulpenak
Councillor of Culture Ekoizpen exekutiboa Traducciones
Produccin ejecutiva Translations
Koldo Narbaiza Executive production
Alba Fatuarte Grafilur
Ins Ibaez de Maeztu Alicia Prieto Inprenta
Beatriz Marcos Komunikazioa eta hedapena Imprenta
Amaia Arenal Comunicacin y difusin Printing
Marta Vega Communications and diffusion
BilbaoArte Fundazioko Marta Oliva
Patronatuaren kideak BI-1918-2017 Ander Makazaga
Miembros del Patronato de la Legezko gordailua Aitziber Rebolleda
Fundacin BilbaoArte Depsito legal Emilia Linnavuori
BilbaoArte Foundations Legal deposit Filipa Isabel Duarte Lima
boards members Ana Catarina Lino
Irati Mayo
Kolaboratzaileak
Colaboradores
Collaborators

UDALA
AYUNTAMIENTO
KULTURA ETA HEZKUNTZA SAILA
REA DE CULTURA Y EDUCACIN

FUNDACIN BILBAOARTE FUNDAZIOA - Urazurrutia 32 - 48003 BILBAO - Tel. 94 415 50 97


info@bilbaoarte.org - www.bilbaoarte.org

También podría gustarte