Está en la página 1de 148

$SUHQGHUDOHHU

GHIRUPD
FRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

)HGHULFR5RQFDO\6LOYLD0RQWHSHTXH
$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

'EXEPSKEGMzRHIPEJYIRXI

6SRGEP*IHIVMGS]1SRXITIUYI7MPZME
%TVIRHIVEPIIVHIJSVQEGSQTVIRWMZE]GVuXMGEIWXVEXIKMEW]LIVVEQMIRXEW
+YEXIQEPE)HMXSVMEP7EUMP8^MN
T
-7&2

4EPEFVEWGPEZIGSQTVIRWMzRPIGXSVEIWXVEXIKMEWPIGXSVEWSVKERM^EHSVIWKVjJMGSWERMQEGMzRHIPEPIGXYVE
QIHMEGMzRPIGXSVEGSQTIXIRGMEPIGXSVEPIGXYVEGVuXMGE

-PYWXVEHSV)HKEV(ERMIP1SVEPIW>YPIXE
(MEKVEQEHSV+YWXEZS<S]zR
%TS]SIRPEQIHMEGMzR(ERMIP'EGMj

)HMXSVMEP7EUMP8^MN
%KIRGMEHIPSW)WXEHSW9RMHSWTEVEIP(IWEVVSPPS-RXIVREGMSREP 97%-(

)WXIQEXIVMEPLEWMHSIPEFSVEHSFENSPE3VHIRHI8VEFENS2S )(,-HIPE%KIRGMEHIPSW
)WXEHSW9RMHSWTEVEIP(IWEVVSPPS-RXIVREGMSREP 1MWMzR+YEXIQEPE 97%-(+ GSR.YjVI^]%WSGMEHSW
TVS]IGXS97%-(6IJSVQE)HYGEXMZEIRIP%YPE]IRETS]SEP'SRZIRMSHIHSREGMzRHISFNIXMZSIWXVEXqKMGS
2S-RZIVWMzR7SGMEPTIVWSREWQjWWEREW]GSRQINSVRMZIPHIIHYGEGMzR

%HIQjWGSRJSRHSWHIPE%KIRGME'EXEPEREHI'SSTIVEGMzREP(IWEVVSPPSHIPE+IRIVEPMXEXHI'EXEPYR]E
]PE*YRHEGMzR463-()IRGSRZIRMSGSRIP4VS]IGXSHI(IWEVVSPPS7ERXMEKS 463()77% 

0EWSTMRMSRIWI\TVIWEHEWTSVPSWEYXSVIWRSVIJPINERRIGIWEVMEQIRXIPSWTYRXSWHIZMWXEHI97%-(SHIP
KSFMIVRSHI0SW)WXEHSW9RMHSWHI%QqVMGE

5YIHERTVSLMFMHEWWMRPEEYXSVM^EGMzRIWGVMXEHIPSWXMXYPEVIWHIPGST]VMKLXFENSPEWWERGMSRIWIWXEFPIGMHEW
IRPEWPI]IWPEVITVSHYGGMzRHIIWXESFVETSVGYEPUYMIVQIHMSSTVSGIHMQMIRXSEI\GITGMzRHIPGETuXYPS
GMRGSGSRJMRIWIHYGEXMZSWWMRYWSWGSQIVGMEPIW


LKQBKFAL
,QWURGXFFLyQ

/DFRPSHWHQFLDOHFWRUD 


 (QTXpFRQVLVWHVDEHUOHHUELHQ"
 D 3URFHVR LQWHUDFWLYR
 E 'HFRGLILFDFLyQ HILFLHQWH
 F &RPSUHQVLyQ
 G 9DORUDFLyQFUtWLFD
 H 8VRGHODLQIRUPDFLyQ
 3RU TXp HV LPSRUWDQWH VDEHU OHHU ELHQ"
 D $OJXQDVUD]RQHVEiVLFDV
 E 2WUDVUD]RQHVXUJHQWHV

(OSURFHVROHFWRU                                    

 4Xp RFXUUH DO OHHU"


 D $QWHVGHOHHUHQFHQGHUODOX]
 E 'XUDQWH OD OHFWXUD FROHFWDU HVHQFLDV
 F 'HVSXpV GH OHHU RUGHQDU OD PHQWH
 4Xp IDFWRUHV GHWHUPLQDQ OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD"
 D /D PRWLYDFLyQ
 E (OYRFDEXODULR\ODOHQJXD
 F /RV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV
 G (ODFFHVRDOLEURVSRGHUOHHU
 H /DV GLIHUHQFLDV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV
 I (OXVRGHHVWUDWHJLDV

(VWUDWHJLDVOHFWRUDV ,GHQWLILFDU HO WLSR GH WH[WR \ VX SRVLEOH FRQWHQLGR


 (VWDEOHFHU QXHVWUR SURSyVLWR GH OHFWXUD
 $FWLYDU ORV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV
 +DFHU KLSyWHVLV VREUH HO FRQWHQLGR
 (QWHQGHUSDODEUDVQXHYDV\VXVLJQLILFDGRSUHFLVR
 ,GHQWLILFDUHOWHPD
 (VWDEOHFHU OD LGHD SULQFLSDO
 6HJXLU HO KLOR DO WHPD SURJUHVLyQ WHPiWLFD 
 (VWDEOHFHU UHODFLRQHV
 0RQLWRUHDU OD SURSLD FRPSUHQVLyQ
 5HVXPLU \ RUJDQL]DU OD LQIRUPDFLyQ
 9DORUDU FUtWLFDPHQWH OR OHtGR


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD &yPRPHMRUDUODFRPSHWHQFLDOHFWRUDGHIRUPDHIHFWLYD"
 D 'HVDUUROODU HVIXHU]RV VLVWHPiWLFRV
 E $SUHQGHU \ HQVHxDU HVWUDWHJLDV OHFWRUDV
 F 8WLOL]DUODPHGLDFLyQ
 G $WHQGHU OD GLYHUVLGDG
 H ,QFUHPHQWDUODIOXLGH]\ODYHORFLGDG
 I 3URPRYHU OD H[SUHVLyQ HVFULWD
 J ,QYROXFUDU D ODV IDPLOLDV
 K (YDOXDU SHULyGLFDPHQWH OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD
 &yPR GHVSHUWDU HO JXVWR SRU OHHU"
 D $PELHQWHV DPLJDEOHV
 E 'DUOH VHQWLGR D OR TXH VH YD D OHHU
 F (VFRJHUORVOLEURVDGHFXDGRV
 G 'DUOH VHQWLGR D OR OHtGR
 H 'LQDPL]DU OD ELEOLRWHFD GH DXOD
 &yPR SUHSDUDU \ DQLPDU WDOOHUHV GH OHFWXUD"
 D /R TXH HQWHQGHPRV SRU WDOOHUHV GH OHFWXUD
 E (VTXHPDGHOWDOOHUGHOHFWXUD
 F +DFLD XQ SODQ GH OHFWXUD
 G /D SUHSDUDFLyQ GHO WDOOHU GH OHFWXUD
 H (MHPSORVGHSODQHVGHWDOOHUHVGHOHFWXUD

+HUUDPLHQWDVSHGDJJLFDVSDUD
PHMRUDUODFRPSHWHQFLDOHFWRUD 2UJDQL]DGRUHV SDUD DQWHV GH OHHU


 1DUUDWLYD
 3RHVtD
 7H[WRLQIRUPDWLYRFLHQWtILFR
 7H[WR,QIRUPDWLYRQRWLFLRVR
 2UJDQL]DGRUHVFRQIRUPDVGHOHHU
 /HFWXUDSRUHOGRFHQWH
 /HFWXUDHQFRUR
 /HFWXUD SRU SiUUDIRV
 /HFWXUDSRUWXUQR
 /HFWXUD VLOHQFLRVD
 2UJDQL]DGRUHV SDUD GHVSXpV GH OHHU
 &LQFRSUHJXQWDV
 ,GHQWLILFDQGRHOWHPD
 /RV SHUVRQDMHV
 &RPSDUHPRV
 0DSDGHODKLVWRULD
 6HFXHQFLD GH HYHQWRV
 $WDQGRFDXVDV\HIHFWRV
 +DFLHQGRFRQH[LRQHV
 ,QWHUSUHWRORTXHOHR
 ,QILHUR\FRQFOX\RTXH
 (ODXWRU\\R
 (QUHVXPHQ
 +HFKRV\RSLQLRQHV
 ,PDJLQR TXH
 0DSD FRQFHSWXDO

$QH[R
%LEOLRJUDItD


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

7RGRHVWDEDHQVXVSHQVRWRGRHQFDOPDHQVLOHQFLRe
/OHJ DTX HQWRQFHV OD SDODEUD YLQLHURQ MXQWRV 7HSHX
\*XFXPDW]HQODRVFXULGDGHQODQRFKH\KDEODURQe
FRQVXOWDQGRHQWUHV\PHGLWDQGRVHSXVLHURQGHDFXHUGR
3RUODVQRFKHVFXDQGRHOVROVHYD
MXQWDURQVXVSDODEUDV\VXSHQVDPLHQWR
\HVWPX\RVFXURSDUDMXJDU
PHJXVWDHQWUDU\EXVFDU
3RSRO:XM

DPLJRVHQORVOLEURVSDUDSODWLFDU

/DUDQ3DH]

&RQR]FR XQ SODQHWD GRQGH YLYH XQ VHRU PX\ FRORUDGR TXH QXQFD
KDROLGRXQDIORUQLKDPLUDGRXQDHVWUHOOD\TXHMDPVKDTXHULGRD
QDGLH(QWRGDVXYLGDQRKDKHFKRPVTXHVXPDV<WRGRHOGDVHOR
SDVDUHSLWLHQGRFRPRWo|<RVR\XQKRPEUHVHULR\RVR\XQKRPEUH
VHULRpe$OSDUHFHUHVWROHOOHQDGHRUJXOOR3HURHVRQRHVXQKRPEUH
|HVXQKRQJR
(O3ULQFLSLWR$QWRLQH'H6DLQW([XSpU\

/DVWXPEDVQREHVDQDORVPXHUWRVHOODQRORGHEDEHVDUHQFDPELRORVRSULPHQ
PXFKRPXFKRFRPRHOODORHVWDEDKDFLHQGR6RQFDPLVDVGHIXHU]D\GHFDULRTXH
ORVREOLJDQDVRSRUWDUTXLHWRVLQPYLOHVODVFRVTXLOODVGHORVJXVDQRVORVDUGRUHVGHOD
GHVFRPSRVLFLQ$SHQDVDXPHQWODOX]LQFLHUWDGHODUHQGLMDXQLQFLHUWRDIQFDGD
PLODRV/DVVRPEUDVSHUVHJXLGDVSRUHOFODURUTXHLEDVXELHQGRJDQDEDQORVPXURV
SDXODWLQDPHQWHFRPRDODFUDQHV(UDQORVPXURVGHKXHVR
+XHVRV WDWXDGRV SRU GLEXMRV REVFHQRV 1LD )HGLQD FHUU ORV RMRV ODV WXPEDV VRQ
RVFXUDV SRU GHQWUR \ QR GLMR SDODEUD QL TXLVR TXHMLGRODV WXPEDV VRQ FDOODGDV SRU
IXHUD
(O6HxRU3UHVLGHQWH0LJXHOQJHO$VWXULDV

&DGDYH]TXHOHRXQDKLVWRULDVLHQWRTXHGR\XQSDVRPVTXHFRQHVWHOLEURDSUHQGDQR
GDUPHSRUYHQFLGD\OXFKDUSRUPLVGHUHFKRV$KRUDLQYHQWRPLVSURSLDVOHFWXUDV\HQHOODV
SXHGRWUDQVPLWLUVHQWLPLHQWRVHPRFLRQHVLGHDV\HQVHDQ]DVDOOHFWRU\FUHRTXHIXHSRU
HVRTXHFUHDURQHVWHOLEURSDUDWUDQVPLWLUVHQWLPLHQWRVHPRFLRQHVLGHDV\HQVHDQ]DVD
ORVOHFWRUHV3HURORPVLPSRUWDQWHHVTXHPHHQVHDVHJXLUPLVVXHRV\PLVPHWDV

$QD1RHPt9HQWXUD*RQ]iOH]DxRV(VFXHOD7LSR)HGHUDFLyQ-XWLDSD
3DUWLFLSDQWHGHOSURJUDPDGHOHFWXUD\YDORUHV.HPRQ&KDElO


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

4XYR\DKDFHU"0XFKDVYHFHVGHFD\RPHGHGLFDUTXL]VDWUDEDMDUHQHO
DOWLSODQRDXQTXHSDVHKDPEUHSHURQREDMDUDODILQFD3UHFLVDPHQWHSRUTXHPL
DPLJDDOOVHPXULPLVGRVKHUPDQRVVHKDQPXHUWRDOO8QRGHPLVKHUPDQRV
PHFRQWDEDPLPDGUHVHPXULGHLQWR[LFDFLQWDPELQ\RWURGHPLVKHUPDQRV
TXH\RYLPRULUGHKDPEUHGHGHVQXWULFLQ0HDFRUGDEDGHWRGRVORVPRPHQWRV
GH PL PDGUH D TXLHQ \R YHD VXGDU \ WUDEDMDU \ QXQFD VH DUUHSHQWD 6HJXD
WUDEDMDQGR0XFKDVYHFHVQRWHQDQDGD/OHJDXQPHV\GHFDQRWHQHPRVQLXQ
FHQWDYR4XYDPRVDKDFHU"(VRPHGDEDWDQWDFOHUD\\RGHFDSHURTXPV
VHSXHGHKDFHUHQODYLGD"

<R5LJREHUWD5LJREHUWD0HQFK~7XP

/DSRHVDHVIXHJR
TXHPDGHQWURGHXQR
\GHQWURGHORWUR
8QGDORVLQWHOHFWXDOHVDSROWLFRVGHPLSDV
6LQRVHUFXDOTXLHUFRVD
VHUQLQWHUURJDGRVSRUHOKRPEUHVHQFLOORGHQXHVWURSXHEOR
QRSRHVD
6HOHVSUHJXQWDUVREUHORTXHKLFLHURQ
FXDQGRODSDWULDVHDSDJDEDOHQWDPHQWH
FRPRXQDKRJXHUDGXOFHSHTXHD\VROD
+XPEHUWR$N$EDO

1RVHUQLQWHUURJDGRVVREUHVXVWUDMHV
QLVREUHVXVODUJDVVLHVWDVGHVSXVGHODPHULHQGD
WDPSRFRVREUHVXVHVWULOHVFRPEDWHVFRQODQDGD
QLVREUHVXRQWROJLFDPDQHUDGHOOHJDUDODVPRQHGDV

,QWHOHFWXDOHVDSROtWLFRV2WWR5HQp&DVWLOOR

/D2YHMDQHJUD
(QXQOHMDQRSDVH[LVWLKDFHPXFKRVDRVXQD2YHMDQHJUD
)XHIXVLODGD
8QVLJORGHVSXVHOUHEDRDUUHSHQWLGROHOHYDQWXQDHVWDWXDHFXHVWUH
TXHTXHGPX\ELHQHQHOSDUTXH
$VHQORVXFHVLYRFDGDYH]TXHDSDUHFDQRYHMDVQHJUDVHUDQUSLGDPHQWH
SDVDGDV SRU ODV DUPDV SDUD TXH ODV IXWXUDV JHQHUDFLRQHV GH RYHMDV
FRPXQHV\FRUULHQWHVSXGLHUDQHMHUFLWDUVHWDPELQHQODHVFXOWXUD

&XHQWRV\IiEXODV3DODEUDGHHVWD$PpULFD$XJXVWR0RQWHUURVR

1RKD\HVSHFWFXORPVKHUPRVR
TXHODPLUDGDGHXQQLRTXHOHH

*QWHU*UDVV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
&KQOLAR@@FrK
/HHU HV XQ SURFHVR IDVFLQDQWH WDQWR
SDUDQLxRV\QLxDVFRPRSDUDMyYHQHV\
DGXOWRVSXHVSHUPLWHFRPRXQDSXHUWD
PiJLFD LQJUHVDU D PXQGRV QXHYRV
ORV GH OD IDQWDVtD OD LPDJLQDFLyQ OD
DYHQWXUD PXQGRV GH FRQRFLPLHQWRV
VREUH LQILQLGDG GH iUHDV GH OD YLGD HO
PXQGR GH OD KLVWRULD TXH QRV SXHGH
D\XGDU D GHVFXEULU TXLpQHV VRPRV \
TXLpQHVTXHUHPRVVHU

6LQ HPEDUJR FRPR PXFKDV RWUDV


FRVDV HQ QXHVWUD TXHULGD *XDWHPDOD
HVWD SXHUWD PiJLFD OD FRPSHWHQFLD
O H F W R U D  H V W i F H U U D G D S D U D
PXFKtVLPRV QLxRV QLxDV MyYHQHV \
DGXOWRV

/D FULVLV GH OD HVFXHOD KD YHQLGR


LGHQWLILFiQGRVH HQ ORV ~OWLPRV
DxRV FRQ OD FULVLV GH OD OHFWXUD /RV
DGROHVFHQWHV OOHJDQ D ORV GRFH D
ORV FDWRUFH D ORV GLHFLVpLV DxRV VLQ
VDEHU OHHU HV GHFLU VLQ OHHU DSHQDV
QDGDPiVTXHOHFWXUDVLPSXHVWDVHQ
ODHVFXHOD\VLQVHUVLHPSUHFDSDFHV
GH HQWHQGHU DTXHOOR TXH DO PHQRV /DPD\RUtDGHHVWXGLDQWHVQRVDEHOHHU
SRU IXHU]D KDQ WHQLGR TXH OHHU ELHQ QR WLHQH KiELWR GH OHFWXUD \ HOOR
&RPRTXLHUDTXHGHODSUHQGHUDOHHU OLPLWD IXHUWHPHQWH VXV RSRUWXQLGDGHV
GHORVSULPHURVDxRVGHODSULPDULDVH SDUD DSUHQGHU HQ WRGDV ODV iUHDV
KDFHOXHJRLQHOXGLEOHHOSDVRDOOHHU FXUULFXODUHV\DORODUJRGHWRGDVXYLGD
SDUDDSUHQGHUGHOUHVWRGHORVFXUVRV DVt FRPR HO HMHUFLFLR GH VXV GHUHFKRV
GH OD YLGD GHO HVWXGLDQWH HO IUDFDVR IXQGDPHQWDOHV
HQ OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD HVWi D
PHQXGR OLJDGR DO IUDFDVR HVFRODU )DFLOLWDU HO GHVDUUROOR GH OD FDSDFLGDG
-RYHU GHOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
HV XQD UHVSRQVDELOLGDG SHGDJyJLFD
GH OD HGXFDFLyQ FRPR OR SODQWHD OD
+D HVFXFKDGR FRPHQWDULRV FRPR HO SURSXHVWDGH3DXOR)UHLUHHVQHFHVDULR
DQWHULRUGH*XDGDOXSH-RYHU"1RVRWURV OLJDU OD OHFWXUD GH OD SDODEUD D OD
KHPRVRtGRPXFKRVSXHVDGHPiVGH OHFWXUDGHOPXQGRSDUDSURSLFLDUXQD
ORVUHVXOWDGRVGHODVSUXHEDVQDFLRQDOHV HGXFDFLyQ YHUGDGHUDPHQWH OLEHUDGRUD
H LQWHUQDFLRQDOHV GH OHFWXUD TXH \ WUDQVIRUPDGRUD TXH QR VH OLPLWH D
HYLGHQFLDQ HO SUREOHPD H[LVWH XQD UHSURGXFLU ODV HQRUPHV GHVLJXDOGDGHV
SUHRFXSDFLyQFDGDGtDPD\RUSRUOD H[LVWHQWHV /D OHFWXUD GHEH SHUPLWLU D
OHFWXUDHQGRFHQWHVSDGUHV\PDGUHV OD QLxH] \ OD DGROHVFHQFLD XQ GLiORJR
GH IDPLOLD H LQFOXVR HQ ORV QLxRV \ ODV DUJXPHQWDGR GH PRGRV GH VHU \ GH
QLxDV HVWDUHQHOPXQGR


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
7RGDV\WRGRVVDEHPRVTXHHVXUJHQWH \ WpFQLFDV UHVXOWDQ ~WLOHV SDUD HVWRV
D\XGDU D OD QLxH] \ OD MXYHQWXG D ILQHV 1XHVWUR LQILQLWR DJUDGHFLPLHQWR
DSUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD DFDGDXQRGHHOORV\HOODV
\FUtWLFD([LVWHSUHRFXSDFLyQHLQWHUpV
SRU SDUWH GH ORV GRFHQWHV (QWRQFHV (OOLEURKDVLGRHVFULWRFRQXQREMHWLYR
GyQGHHVWiHOSUREOHPD" PX\ FODUR RIUHFHU LQIRUPDFLyQ
UHOHYDQWH VREUH HO SURFHVR OHFWRU \
&RQYHUVDQGRFRQPDHVWURV\PDHVWUDV KHUUDPLHQWDV SHGDJyJLFDV ~WLOHV D
KHPRVFRPSUHQGLGRTXHHOSUREOHPD GRFHQWHVSDUDGHVDUUROODUHQORVQLxRV
HV PX\ FRPSOHMR SXHV WLHQH PXFKDV \ ODV QLxDV OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD
FDXVDVFRPRODPD\RUtDGHSUREOHPDV SDUWLFXODUPHQWH HQ ORV JUDGRV GH
HQ OD YLGD 6LQ HPEDUJR KHPRV VHJXQGRDVH[WRSULPDULD3RUORWDQWR
LGHQWLILFDGR TXH XQR GH ORV YDFtRV QR LQWHQWD KDFHU XQ H[DPHQ GH ODV
IXQGDPHQWDOHV HV FRQRFHU FyPR WHRUtDV H[LVWHQWHV QL HV XQD UHYLVLyQ
VROXFLRQDUOR 6DEHPRV TXH KD\ TXH GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV UHDOL]DGDV DO
GHVDUUROODU OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD UHVSHFWR 6L ELHQ KHPRV H[SXHVWR
SHUR QRV IDOWDQ RULHQWDFLRQHV FODUDV ORV IXQGDPHQWRV WHyULFRV GH OD
VREUHFyPRKDFHUOR\DHOORVHGHGLFD SURSXHVWD QXHVWUR SURSyVLWR KD VLGR
HVWHWH[WR RIUHFHU HVWUDWHJLDV \ KHUUDPLHQWDV
SHGDJyJLFDV SDUD VX DSOLFDFLyQ
(VWHOLEURWUDWDVREUHFyPRPHMRUDUGH SUiFWLFD
IRUPD HIHFWLYD OD FDSDFLGDG GH OHHU
GHPDQHUDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD)XH +HPRV RUJDQL]DGR HO OLEUR HQ GRV
HODERUDGR D SDUWLU GH OD H[SHULHQFLD JUDQGHV VHFFLRQHV /D SULPHUD TXH
GH GLVHxR \ DSOLFDFLyQ GHO SURJUDPD LQFOX\HORVFDStWXORVGHOXQRDOFXDWUR
GH OHFWRHVFULWXUD HILFD] FRQ HQIRTXH H[SOLFD OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD \
GHYDORUHV .HPRQ&KDElO 7(-,(1'2 HO SURFHVR OHFWRU VX LPSRUWDQFLD
(/ /(1*8$-( HQ LGLRPD NDTFKLNHO ORV IDFWRUHV TXH OD GHWHUPLQDQ ODV
HQ HVFXHODV GH GLVWLQWDV UHJLRQHV HVWUDWHJLDV OHFWRUDV TXH OD IDFLOLWDQ
GH *XDWHPDOD 3RU HOOR HVWH OLEUR \ RIUHFH UHFRPHQGDFLRQHV SDUD
UHFRJH ODV YLYHQFLDV \ UHIOH[LRQHV GH GHVDUUROODUODHQHOiPELWRHVFRODU/D
GRFHQWHV QLxRV \ QLxDV TXH D WUDYpV VHJXQGD VHFFLyQ HO FDStWXOR FLQFR
GH VX H[SHULHQFLD HQ ODV DXODV \ IXHUD FRQWLHQH XQ FRQMXQWR GH ILFKDV
GHHOODVQRVSHUPLWLHURQDSUHQGHUDVX SDUD DQLPDU WDOOHUHV GH OHFWXUD FRQ
ODGR VREUH OD IDVFLQDQWH H[SHULHQFLD RULHQWDFLRQHV SUiFWLFDV \ HMHPSORV
GH PHMRUDU OD FDSDFLGDG GH OHHU ODV RUGHQDGDV HQ WUHV EORTXHV DQWHV GH
SDODEUDV \ HO PXQGR $GHPiV QRV OHHUIRUPDVGHOHHU\GHVSXpVGHOHHU
D\XGDURQDFRPSUREDUHQODSUiFWLFD
TXpSODQWHDPLHQWRVWHyULFRVHVWUDWHJLDV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
rJLRP>OBPQBIF?OL
6DEHPRVTXHXVWHGGHFLGLUiODPHMRUPDQHUDGHXVDUHVWHWH[WRHQIXQFLyQGH
VXV LQWHUHVHV \ QHFHVLGDGHV VLQ HPEDUJR TXHUHPRV SURSRQHUOH XQD IRUPD GH
KDFHUOR

&UHHPRV ILUPHPHQWH TXH DSUHQGHU


HV GLDORJDU LQWHUFDPELDU FRQVWUXLU
QXHVWUDV SURSLDV UHVSXHVWDV 3RU
HOOR KHPRV RUJDQL]DGR HVWH WH[WR
FRQ XQD YDULHGDG GH LQYLWDFLRQHV
D FRQYHUVDU D TXH XVWHG H[SUHVH
VXV LGHDV HMHUFLWH VXV KDELOLGDGHV \
HODERUHVXVFRQFOXVLRQHV$OJXQDVGH
HVWDV LQYLWDFLRQHV OH VXJLHUHQ HVFULELU
DOJRKDFHUXQHMHUFLFLREUHYHRWUDV
~QLFDPHQWH OH SURSRQHQ KDFHU XQ
DOWR HQ OD OHFWXUD DGHQWUDUVH HQ VXV
SHQVDPLHQWRV \ VHQWLPLHQWRV SDUD
SRGHUFDPLQDUMXQWRVHQHVWHWH[WR

5HDOL]DU ODV DFWLYLGDGHV OH


SHUPLWLUi GHVFXEULU HVWUDWHJLDV
\ FRQVWUXLU FRQRFLPLHQWRV GH
PXFKDXWLOLGDGDGHPiVGHHMHUFLWDU
\ IRUWDOHFHU GHVWUH]DV SDUD PHMRUDU
VX FRPSHWHQFLD OHFWRUD \ OD GH VXV
DOXPQRV\DOXPQDV

4XpRSLQD"6HDQLPDDTXHWUDEDMHPRVMXQWRVHVWHOLEUR"

DO>AB@FJFBKQL
1R SRGHPRV FHUUDU HVWD LQWURGXFFLyQ VLQ FRPXQLFDU QXHVWUR SURIXQGR
DJUDGHFLPLHQWR D WRGR HO HTXLSR GH SHUVRQDV TXH SDUWLFLSy HQ HO GLVHxR H
LPSOHPHQWDFLyQGHOSURJUDPDGHOHFWRHVFULWXUDHILFD]FRQHQIRTXHGHYDORUHV
.HPRQ&KDElO\FX\RVDSRUWHVUHIOH[LRQHV\HVIXHU]RVKLFLHURQSRVLEOHHVWH
OLEUR )UDQFLVFR &DEUHUD <HVHQLD -XiUH] 'DQLHO &DFLi %UHQGD 2OLYD (GJDU
'DQLHO 0RUDOHV 5RVHOLD 5H\HV -XYHQWLQR 6LPyQ 'LDQD =HSHGD 2OJD /LGLD
5RGUtJXH]6DQWLDJR3RS2OJD2UHOODQD*XVWDYR;R\yQ\6HEDVWLiQ6L

/RVDXWRUHV


&DStWXOR

/DFRPSHWHQFLDOHFWRUD


&DStWXOR
/DFRPSHWHQFLDOHFWRUD

)>@LJMBQBK@F>IB@QLO>

"KNRi@LKPFPQBP>?BOIBBO?FBK

7RGDV \ WRGRV WHQHPRV XQD LGHD VREUH OR TXH LPSOLFD VDEHU OHHU ELHQ &XDQGR
HVFXFKDPRV D XQ FRPSDxHUR R D XQ HVWXGLDQWH OHHU XQ WH[WR R OH HVFXFKDPRV
KDFHUXQFRPHQWDULRVREUHORTXHKDOHtGRKDFHPRVMXLFLRVGHYDORUpOQRVDEH
OHHUHOODOHHEDVWDQWHELHQHWF

$FWLYLGDG
4XpSLHQVDTXHVLJQLILFDOHHUELHQ"(VFULEDVXUHVSXHVWDHQHOHVSDFLRGHDEDMR

&RQHODIiQGHSRQHUQRVGHDFXHUGRVREUHORTXHLPSOLFDVDEHUOHHUELHQRDOFDQ]DU
ODFRPSHWHQFLDOHFWRUDOHSURSRQHPRVFRQVLGHUDUODVLJXLHQWHGHILQLFLyQ/HHUHV
XQSURFHVRLQWHUDFWLYRTXHFRQVLVWHHQFDSWDUH[WUDHUFRPSUHQGHUYDORUDU\XWLOL]DU
HOVLJQLILFDGRGHXQWH[WR

([LVWHQ PXFKDV GHILQLFLRQHV SHUR KHPRV HODERUDGR pVWD SRUTXH UHVXOWD PX\ ~WLO
SDUD LGHQWLILFDU HQ HOOD ORV SULQFLSDOHV HOHPHQWRV GH OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD TXH
H[SRQHPRVDFRQWLQXDFLyQ

> -OL@BPLFKQBO>@QFSL

(ODXWRUVORHVFULEHODPLWDGGHOOLEUR
'HODRWUDPLWDGGHEHRFXSDUVHHOOHFWRU

-RVHSK&RQUDG

)UDQN 6PLWK HQ 'XERLV 


IXH XQR GH ORV SULPHURV HQ DSR\DU
OD WHRUtD GH TXH OD OHFWXUD HV XQ
SURFHVRLQWHUDFWLYRSXHVFRQVLGHUy
TXH LQWHUDFW~D OD LQIRUPDFLyQ TXH
SRVHHHOOHFWRUROHFWRUDFRQODTXH
HVWi HQ HO WH[WR 7DPELpQ +HLPOLFK
\ 3LWWHOPDQ  FRQVLGHUDQ HO
SURFHVR GH OD OHFWXUD FRPR XQ
GLiORJRPHQWDOHQWUHHOWH[WRHVFULWR
\HOOHFWRU


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
(QWHQGHU OD OHFWXUD FRPR XQ SURFHVR SULPHURV DxRV GH OD YLGD HVFRODU
LQWHUDFWLYR QRV SHUPLWH LGHQWLILFDU &RQVLVWH HQ UHFRQRFHU ODV OHWUDV TXH
GRV FRQVHFXHQFLDV SHGDJyJLFDV GH VRQFyGLJRV \DVRFLDUODVSDUDFRQVWUXLU
LPSRUWDQFLD VLQJXODU TXH GHEHPRV ODVSDODEUDVGHQWURGHQXHVWUDPHQWH
WRPDU HQ FXHQWD DO PRPHQWR
GH IDFLOLWDU HO DSUHQGL]DMH GH OD /D GHFRGLILFDFLyQ SDUD TXH VHD
FRPSHWHQFLDOHFWRUD HILFLHQWH GHEH UHXQLU XQ FRQMXQWR
GH FDUDFWHUtVWLFDV TXH YDOH OD SHQD
D/RV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV GHO FRQVLGHUDU
HGXFDQGR VRQ LQGLVSHQVDEOHV SDUD
HQWUDU HQ GLiORJR FRQ HO WH[WR 3UHFLVLyQ (V OD SRVLELOLGDG GH
&RPRYHUHPRVPiVDGHODQWHHVWRV LGHQWLILFDU FRUUHFWDPHQWH ODV
FRQRFLPLHQWRVSUHYLRVWLHQHQTXHYHU OHWUDV TXH HVWiQ HQ HO WH[WR \ D
FRQHOWHPD\HOYRFDEXODULRSURSLR SDUWLU GH HOODV DUPDU ODV SDODEUDV
GHODOHFWXUDSHURWDPELpQFRQXQD TXH HIHFWLYDPHQWH FRPSRQHQ HO
VHULH GH FRQRFLPLHQWRV HQ UHODFLyQ HVFULWR /D IDOWD GH SUHFLVLyQ KDFH
D OD PDQHUD GH OHHU HVWUDWHJLDV TXH FXDQGR HVWDPRV OH\HQGR
OHFWRUDV FDPELHPRV ODV SDODEUDV TXH HVWiQ
HVFULWDV SRU RWUDV 3RU HMHPSOR VL
E/D DFWLWXG GH GLiORJR PLHQWUDV OHHPRV JRWD HQ OXJDU GH URWD
VH OHH HV LQGLVSHQVDEOH SDUD
6HJXUDPHQWH XVWHG KD SRGLGR
FDSWDU FRPSUHQGHU \ YDORUDU
FRPSUREDU TXH PXFKDV SHUVRQDV
ORV VLJQLILFDGRV 6L QR HVWDPRV
FRPHWHQ HUURUHV GH SUHFLVLyQ FRQ
KDFLpQGRQRV SUHJXQWDV PHQWDOHV
FRQVWDQWHPHQWH \ HVFXFKDPRV ODV EDVWDQWHIUHFXHQFLD
UHVSXHVWDVTXHHOWH[WRQRVGDDHVDV
LQWHUURJDQWHV HV LPSRVLEOH OOHJDU DO )OXLGH] (V XQ FRQFHSWR DO TXH VH
VLJQLILFDGRGHORTXHOHHPRV OH KDQ DVLJQDGR VLJQLILFDGRV PX\
GLIHUHQWHV TXL]i SRUTXH HV XQ
*OHQEHUJ \ /DQJVWRQ HQ WpUPLQRSURSLRGHODItVLFDDGDSWDGR
6iQFKH] FRPHQWDQDOUHVSHFWR DO OHQJXDMH 3DUD DOJXQRV DXWRUHV
&RQFHELPRVODFRQVWUXFFLyQ HV OD FRPELQDFLyQ DGHFXDGD GH
Qu novedades GH XQ PRGHOR PHQWDO GH XQ YHORFLGDGSUHFLVLyQ\HQWRQDFLyQDO
encuentra en lo WH[WRFRPRXQSURFHVRDFWLYR PRPHQWRGHOHHU7LHQHTXHYHUFRQ
que se expone TXH GHPDQGD DWHQFLyQ
respecto a la QR FRPR DOJR TXH RFXUUH
lectura? DXWRPiWLFDPHQWH FRQ OD
OHFWXUD

? !B@LAFCF@>@FrKBCF@FBKQB
/ D G H F R G L I L F D F L y Q H I L F L H Q W H
FRUUHVSRQGH D OD DFFLyQ GH FDSWDU
PHQFLRQDGD HQ OD GHILQLFLyQ GH OD
FRPSHWHQFLDOHFWRUD/DUHFXHUGD"
6H UHILHUH D OR TXH JHQHUDOPHQWH
OODPDPRV DSUHQGHU D OHHU HQ ORV


 &DStWXOR
/DFRPSHWHQFLDOHFWRUD

HOULWPRSXHVODOHFWXUDH[LJHKDFHU &DGD XQD GH HVWDV WUHV


SDXVDV SHTXHxDV R PHGLDQDV \ KDELOLGDGHV HV QHFHVDULD Qu diferencias
YDULDU OD HQWRQDFLyQ GH QXHVWUD SDUD GHFRGLILFDU GH y similitudes
YR] VHJ~Q OR LQGLFDQ ORV VLJQRV GH IRUPD HILFLHQWH \ SDUD encuentra entre las
SXQWXDFLyQ \ HO SURSLR FRQWHQLGR GHVDUUROODU ORV VLJXLHQWHV caractersticas de
GH OR TXH OHHPRV QR VH OHH LJXDO FRPSRQHQWHV GH OD la decodificacin
OR TXH GLFH XQ SHUVRQDMH TXH HVWi FRPSHWHQFLD OHFWRUD presentadas y lo
HQWUDQGR HQ XQD FXHYD RVFXUD OD FRPSUHQVLyQ \ OD que usted saba de
PX\ RVFXUD TXH XQ FRQFHSWR GH YDORUDFLyQFUtWLFD las mismas?
WHUPRGLQiPLFD

 (Q FRQFOXVLyQ SRGHPRV GHFLU @ LJMOBKPFrK


TXH OD IOXLGH] HV OD FRPELQDFLyQ
DGHFXDGDGHOULWPR\ODHQWRQDFLyQ /DOHFWXUDHVFRPRHODOLPHQWR
FRQ OD TXH OHHPRV RUDOPHQWH SDUD HOSURYHFKRQRHVWHQSURSRUFLQ
FDSWDU PHMRU HO VLJQLILFDGR GHO GHORTXHVHFRPH
VLQRGHORTXHVHGLJLHUH
WH[WR

 9HORFLGDG (V OD FDQWLGDG GH -DLPH/XFLDQR%DOPHV


SDODEUDV TXH ORJUDPRV OHHU
&RQIRUPH YDPRV GHVDUUROODQGR
VLOHQFLRVDPHQWH HQ XQ SHUtRGR GH
OD FDSDFLGDG GH GHFRGLILFDU
WLHPSR JHQHUDOPHQWH VH PLGH SRU
HILFLHQWHPHQWHOHHUFRQYHORFLGDG
PLQXWR /D YHORFLGDG OHFWRUD VH
DOFDQ]DFRQIRUPHODGHFRGLILFDFLyQ SUHFLVLyQ \ IOXLGH] DFHSWDEOH
VH YD KDFLHQGR DXWRPiWLFD HQ OD YDPRV LQJUHVDQGR DO WHUUHQR GH OD
FRRUGLQDFLyQ RMRPHQWH \ HQ OXJDU FRPSUHQVLyQ 3RGHPRV OOHJDU D
GHYHUOHWUDVYHPRV\UHFRQRFHPRV HQWHQGHU OR TXH RWUD SHUVRQD KD
SDODEUDV FRPSOHWDV \ OXHJR TXHULGR FRPXQLFDU D WUDYpV GH OD
FRQMXQWRVGHSDODEUDV SDODEUDHVFULWD

 6LELHQODYHORFLGDGGHOHFWXUDQRHV (O SURFHVR GH OD FRPSUHQVLyQ


VLQyQLPRGHFRPSUHQVLyQVHSXHGH LQLFLD FXDQGR ORJUDPRV FRQHFWDU
OHHU PX\ UiSLGR \ QR FRPSUHQGHU HO VLJQLILFDGR GH FDGD SDODEUD \
QDGD HV QHFHVDULR DOFDQ]DU FLHUWD FRQVWUXLPRV HO VLJQLILFDGR GH OD
YHORFLGDG SDUD FRPSUHQGHU RUDFLyQ GHVFXEULHQGR HQ HOOD XQD
(VWR VH H[SOLFD SRUTXH VL HO QLxR LGHD R SURSRVLFLyQ 9HDPRV XQ
R OD QLxD R FXDOTXLHU SHUVRQD HMHPSORPX\VHQFLOOR
OHH PX\ GHVSDFLR VX PHQWH HVWi
FRQFHQWUDGD HQ FRQYHUWLU ODV
/D FDUUHWD QR VDOtD GH DTXHO LQIHOL]
OHWUDV HQ SDODEUDV R HQ UHFRQRFHU
KR\R SRUTXH HVWDED VREUHFDUJDGD
ODV SDODEUDV XQD D XQD OR TXH
FRQ WRGR WLSR GH FKXQFKHV \ \R
SRGUtDPRV OODPDU GHFRGLILFDFLyQ
PHFiQLFD \ HOOR QR OH SHUPLWH FDQVDGDGHHPSXMDUOD
FRQFHQWUDUVH HQ EXVFDU HO VLJQLILFDGR
GHODRUDFLyQRHOSiUUDIR'HVDUUROODU 3 D U D F R P S U H Q G H U H V W H W H [ W R
OD GHFRGLILFDFLyQ DXWRPiWLFD \ QHFHVLWDPRV FRQHFWDU ORV VLJQLILFDGRV
XQD EXHQD YHORFLGDG OHFWRUD VRQ GHODVSDODEUDVFDUUHWDQRVDOLUKR\R
UHTXLVLWRV SDUD FRPSUHQGHU OR TXH SRUTXH VREUHFDUJDGD FDQVDGD
OHHPRV HPSXMDUOD < FRQ HVRV VLJQLILFDGRV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
HODERUDUXQDLGHDRYDULDVSRUHMHPSOR ,QWHUSUHWDU VLJQLILFDGRV (Q HO WH[WR
XQD PXMHU LQWHQWD VDFDU XQD FDUUHWD GLFH LQIHOL] KR\R VLQ HPEDUJR
GH XQ KR\R SHUR QR ORJUD KDFHUOR VDEHPRV TXH QR VH WUDWD GH XQ
SRUTXH OD FDUUHWD SHVD PXFKR \ HOOD KR\R TXH QR HUD IHOL] 3RGHPRV
\DVHFDQVy LQWHUSUHWDUTXHODH[SUHVLyQWUDWDGH
FRPXQLFDU HO HQRMR \ PROHVWLD GH
/D FRPSUHQVLyQ HV HQWRQFHV OD SHUVRQD HO DJXMHUR GHO FDPLQR
HVH SURFHVR SRU PHGLR GHO FXDO 3DUD FRPSUHQGHU QHFHVLWDPRV
FRQVWUXLPRV XQD VHULH GH VLJQLILFDGRV LQWHUSUHWDU
HQQXHVWUDPHQWH\ORJUDPRVKDFHUQRV (ODERUDU HO VLJQLILFDGR JOREDO
XQD UHSUHVHQWDFLyQ GH DTXHOOR TXH $XQTXHDOJXQDVYHFHVHOVLJQLILFDGR
OHHPRV6HJXUDPHQWHXVWHGKDSRGLGR JOREDO GH XQ SiUUDIR R GH XQ WH[WR
LPDJLQDUYHUFRQVXPHQWHXQDFDUUHWD HVWi FODUDPHQWH H[SUHVDGR HQ XQD
PHWLGDHQXQDJXMHUR\DXQDSHUVRQD R YDULDV RUDFLRQHV OD PD\RU SDUWH
HPSXMiQGROD GHO WLHPSR QHFHVLWDPRV FRQVWUXLUOR
HODERUDUOR D SDUWLU GH ODV GLVWLQWDV
9HDPRV DOJXQRV GH ORV SURFHVRV SLH]DV TXH KHPRV FRQHFWDGR
EiVLFRV TXH LQWHUYLHQHQ HQ OD (Q HVWH FDVR DO ILQDO HODERUDPRV
FRQVWUXFFLyQGHOVLJQLILFDGR XQD LGHD FRQ SDODEUDV SURSLDV \
RUGHQDGDV GH XQD PDQHUD GLVWLQWD
 ,GHQWLILFDU SDODEUDV FODYHV (Q HO DODGHOWH[WR
HMHPSOR XWLOL]DPRV RFKR SDODEUDV
GH ODV YHLQWLXQR TXH FRQIRUPDQ
OD RUDFLyQ 6DEHU VHOHFFLRQDU ODV
SDODEUDV FODYHV SDUD HODERUDU ODV
LGHDVSULQFLSDOHVHVDOJRHVHQFLDOHQ
HOSURFHVRGHFRPSUHQVLyQOHFWRUD
 &RQHFWDU VLJQLILFDGRV (Q HVWH
FDVR FRQRFtDPRV HO VLJQLILFDGR GH
FDGD SDODEUD \ SRU HOOR ORJUDPRV
FRQHFWDUORV 6LQ HPEDUJR D YHFHV
QR FRQRFHPRV DOJXQRV VLJQLILFDGRV
\HOORGLILFXOWDODFRPSUHQVLyQ2WUDV
YHFHVQRWHQHPRVFODULGDGGHTXp
WHQHPRV TXH FRQHFWDU FRQ TXp \
UHVXOWD PX\ GLItFLO FRPSUHQGHU (Q
HOHMHPSORKLFLPRVXQDFRQH[LyQGH
FDXVD\HIHFWR
 ,QIHULU VLJQLILFDGRV 'yQGH GLFH
TXH VH WUDWD GH XQD PXMHU" 1R OR
GLFH GLUHFWDPHQWH SHUR SRGHPRV
LQIHULUOR SRUTXH GLFH TXH HVWDED &RQVLGHUDQGR HO HMHPSOR \ VX DQiOLVLV
FDQVDGD 0XFKtVLPRV GH ORV SRGHPRV DILUPDU HQWRQFHV TXH OD
VLJQLILFDGRV TXH QHFHVLWDPRV XVDU FRPSUHQVLyQFRQVLVWHHQODHODERUDFLyQ
SDUDFRPSUHQGHUXQWH[WRQRHVWiQ GHO VLJQLILFDGR JOREDO GHO WH[WR \ TXH
FODUDPHQWH H[SUHVDGRV GHEHPRV SDUD HOOR HV QHFHVDULR VHOHFFLRQDU
LQIHULUORV,QIHULUTXLHUHGHFLUREWHQHU
FRQHFWDU LQIHULU H LQWHUSUHWDU ODV LGHDV
LQIRUPDFLyQQXHYDDSDUWLUGHODTXH
SULQFLSDOHV
WHQHPRV


&DStWXOR
/DFRPSHWHQFLDOHFWRUD

(ODERUDU HO VLJQLILFDGR JOREDO GH XQ


WH[WR HV FRPR GLEXMDU HQ QXHVWUD B 2PLABI>FKCLOJ>@FrK
PHQWH XQ PRGHOR GH
Qu agregara a lo OD VLWXDFLyQ &XDQGR (Q RSLQLyQ GH DOJXQRV HVSHFLDOLVWDV VHU
XQOHFWRUFRPSHWHQWHUHTXLHUHDGHPiV
expuesto sobre la YHPRV OD LPDJHQ GH ORV SURFHVRV TXH KHPRV DQDOL]DGR
comprensin? KHPRVFRPSUHQGLGR VDEHU XWLOL]DU HQ GLIHUHQWHV VLWXDFLRQHV
\ FRQWH[WRV OD LQIRUPDFLyQ TXH VH KD
REWHQLGR GH OD OHFWXUD (V OR TXH VH
A 3>ILO>@FrK@OmQF@> FRQRFH FRPR OHHU SDUD DSUHQGHU
SXHV D WUDYpV GHO OHQJXDMH HVFULWR
/D OHFWXUD FUtWLFD HV HO SURFHVR SRU QRV DSURSLDPRV GH LQIRUPDFLyQ \ OD
PHGLRGHOFXDOHOOHFWRUGLDORJDFRQOD FRQYHUWLPRVHQFRQRFLPLHQWR~WLO
REUD SDUD DVHQWLU FRQ OR TXH HVWi GH
DFXHUGR SDUD GLVFUHSDU FRQ OR TXH 3DUDRWURVDXWRUHVODSRVLELOLGDGGHXWLOL]DU
QR OH SDUHFH \ HVSHFLDOPHQWH SDUD OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD D WUDYpV GH OD
UHIOH[LRQDU VREUH Vt PLVPR \ VREUH HO OHFWXUD FRUUHVSRQGH PiV D OD KDELOLGDG
PXQGRHQTXHYLYH GH DSUHQGHU SRU FXHQWD SURSLD TXH
D OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD HQ Vt PLVPD
3ODQWHDQ TXH XWLOL]DU OD LQIRUPDFLyQ
(VWH SURFHVR UHTXLHUH XQD GRVLV IXHUWH UHTXLHUHXQQLYHOGHGHVWUH]DPD\RUTXH
GH FUHDWLYLGDG FRPR GLFH *LDQQL OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD 6H QHFHVLWD
5RGDUL FRQHFWDU \ WUDQVIHULU OD LQIRUPDFLyQ
QXHYDDVLWXDFLRQHVFRQFUHWDVHQGRQGH
/D FUHDWLYLGDG HV VLQyQLPR GH VHSXHGHDSOLFDU
SHQVDPLHQWR GLYHUJHQWH R VHD FDSD]
GHURPSHUFRQWLQXDPHQWHORVHVTXHPDV ,QGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD SRVWXUD
GH OD H[SHULHQFLD (V XQD PHQWH TXH QRV SDUH]FD PiV SUHFLVD ODV \ ORV
VLHPSUH GLVSXHVWD D KDFHU SUHJXQWDV HGXFDGRUHV HVWDPRV FRPSURPHWLGRV
D GHVFXEULU ORV SUREOHPDV GRQGH RWURV FRQ GHVDUUROODU DPEDV FRVDV OD
VyORHQFXHQWUDQUHVSXHVWDVVDWLVIDFWRULDV FRPSHWHQFLDOHFWRUD\ODFDSDFLGDGGH
FDSD] GH KDFHU MXLFLRV DXWyQRPRV H XWLOL]DUODLQIRUPDFLyQSRUORWDQWRKHPRV
LQGHSHQGLHQWHV LQFOXVR GHO SDGUH GH GH SURPRYHUODV HQ ORV QLxRV \ QLxDV GH
IRUPDVLVWHPiWLFD
ODSURIHVRUDRGHODVRFLHGDG 5RGDUL
HQ-RYHU
)>@LJMBQBK@F>IB@QLO>
'HEHPRV UHFRUGDU TXH DQWHV GH
&RQRFLPLHQWRVSUHYLRV
SUHFLSLWDUQRV D YHUWHU QXHVWUDV GHOHGXFDQGR
-OL@BPLFKQBO>@QFSL
RSLQLRQHV DFHUFD GH ORV WH[WRV KHPRV $FWLWXGGHGLiORJR
PLHQWUDVVHOHH
GHHVWDUVHJXURV\VHJXUDVGHKDEHUORV
FRPSUHQGLGRELHQ 3UHFLVLyQ
!B@LAFCF@>@FrKBCF@FBKQB )OXLGH]
9HORFLGDG
/D FRPSHWHQFLD OHFWRUD VDEHU
OHHU ELHQ LPSOLFD GRPLQDU ODV
WUHV GLPHQVLRQHV R FRPSRQHQWHV ,GHQWLILFDUSDODEUDVFODYHV
/D VROD GHFRGLILFDFLyQ HV XQ &RQHFWDUVLJQLILFDGRV
LJMOBKPFrK ,QIHULUVLJQLILFDGRV
DQDOIDEHWLVPR IXQFLRQDO QLFDPHQWH ,QWHUSUHWDUVLJQLILFDGRV
OD GHFRGLILFDFLyQ \ OD FRPSUHQVLyQ (ODERUDUHOVLJQLILFDGRJOREDO
HV LQVWUXFFLyQ SDUD
OD LQJHQXLGDG /D 3>ILO>@FrK@OmQF@> 'XGDU
Qu opinin tiene 9DORUDU
OHFWXUD FRPSUHQVLYD
usted sobre lo \FUtWLFDHVXQDFWRGH $SUHQGHU
expresado? OLEHUWDG 2PLABI>FKCLOJ>@FrK 5HVROYHUSUREOHPDV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

$FWLYLGDG
/H JXVWDUtD DXWRHYDOXDU VX FRPSUHQVLyQ VREUH DOJXQDV GH ODV LGHDV H[SXHVWDV KDVWD
DTXt"%LHQOHSURSRQHPRVORVLJXLHQWH

A. Lea los siguientes enunciados y seale la respuesta correcta a partir de lo que ha comprendido del texto.

 6DEHUOHHUELHQVLJQLILFD
D 5HFRQRFHU\FDSWDUHOVLJQLILFDGRGHODVSDODEUDVSDUDIRUPDURUDFLRQHV
E 5HFRQRFHUHLQWHUSUHWDUHOVLJQLILFDGRGHWH[WRVFRPSUHQGHUVXPHQVDMHYDORUDUOR\XWLOL]DUOR
HQVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDV
F 5HFRQRFHUHLQWHUSUHWDUODVLGHDVHVFULWDVSDUDWHQHUPD\RUIOXLGH]DOOHHU

 6HSXHGHGHFLUTXHXQDSHUVRQDWLHQHXQEXHQQLYHOGHGHFRGLILFDFLyQVL
D $OOHHUFDSWDODVSDODEUDVSURQXQFLiQGRODVGHELGDPHQWHDXQTXHGHPDQHUDOHQWDFXDQGR
VRQQXHYDV
E 1RFRQIXQGHSDODEUDVWLHQHEXHQDYHORFLGDG\OHHGHFRUULGRDXQTXHRPLWHORVVLJQRVGH
SXQWXDFLyQ
F 1RFRQIXQGHSDODEUDVXWLOL]DORVVLJQRVGHSXQWXDFLyQDGHFXDGDPHQWH\ORKDFHDXQD
YHORFLGDGTXHOHSHUPLWHFRPSUHQGHU

 &XDQGRVHGLFH/DOHFWXUDHVXQSURFHVRLQWHUDFWLYRVHUHILHUHD
D /DUHODFLyQTXHVHIRUPDHQWUHORVOHFWRUHV
E /DUHODFLyQTXHVHIRUPDHQWUHHOOHFWRU\HOWH[WR
F (OSURFHVRTXHVHUHDOL]DGHVSXpVGHODOHFWXUD

 9DORUDUFUtWLFDPHQWHXQWH[WRVLJQLILFD
D ,GHQWLILFDUODVSDUWHVFRQODVTXHPHLGHQWLILFRHQHOWH[WR\PHKDFHQUHIOH[LRQDU
E ,GHQWLILFDUODVSDUWHVPiVERQLWDVGHOWH[WR\FRQODVTXHHVWR\GHDFXHUGR
F (PLWLUXQMXLFLRVREUHHOFRQWHQLGRGHXQWH[WRDSDUWLUGHORTXHFRQR]FR\DUJXPHQWDUPL
SRVWXUD

%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQHODQH[RGHODSiJLQD

B. Emita su opinin.

 /DPD\RUtDGHHVWXGLDQWHVQRVDEHOHHUELHQQRWLHQHKiELWRGHOHFWXUD

(VWiGHDFXHUGR"

3RUTXp"
C. Compare las ideas que escribi al inicio de este apartado sobre el significado de leer bien (pgina 13) con lo
que ha ledo hasta aqu. Qu elementos pueden enriquecer la definicin que usted tena al inicio?


&DStWXOR
/DFRPSHWHQFLDOHFWRUD

-LONRiBPFJMLOQ>KQBIBBO?FBK

|&XQWDVYHFHVODOHFWXUDGHXQOLEURQRKDVLGRODHQFUXFLMDGD
TXHKDFDPELDGRGHFXUVRODYLGDGHXQDSHUVRQD
+HQU\'DYLG7KRUHDX

$FWLYLGDG
$QWHVGHVHJXLUOH\HQGRSLHQVHHQODSUHJXQWD\HVFULEDSRUTXpFRQVLGHUDTXHVDEHU
OHHUELHQHVLPSRUWDQWH

Conforme avance
en la lectura, vaya
> IDRK>PO>WLKBP?bPF@>P comparando sus

'HQPHXQHVWXGLDQWHTXHVHSDOHHU\HVFULELUELHQ las razones que se


respuestas con

\QRWHQGUHPRVPVOPLWHVTXHHOFLHORLQILQLWR presentan.
$QyQLPR

3DUD FRPHQ]DU D DQDOL]DU OD LPSRUWDQFLD GH OD OHFWXUD HQ OD YLGD GH ORV VHUHV
KXPDQRVOHSURSRQHPRVDOJXQDVUD]RQHVEiVLFDV

(VWLPXODHOOHQJXDMH\HOSHQVDPLHQWR
/D OHFWXUD QRV SHUPLWH GHVDUUROODU KDELOLGDGHV OLQJtVWLFDV SXHV D WUDYpV GH HOOD
FRQRFHPRV SDODEUDV QXHYDV TXH QRV SHUPLWHQ DPSOLDU QXHVWUDV SRVLELOLGDGHV GH
SHQVDU \ H[SUHVDU OD UHDOLGDG QXHVWURV VHQWLPLHQWRV \ VXHxRV /D OHFWXUD SHUPLWH
PHMRUDUODPDQHUDGHFRPXQLFDUQRV

$GHPiV HO OHQJXDMH HVWi tQWLPDPHQWH


UHODFLRQDGR FRQ QXHVWUDV FDSDFLGDGHV
GH SHQVDPLHQWR /DV SDODEUDV \ ODV
RUDFLRQHV VRQ QHFHVDULDV SDUD SHQVDU
VREUH REMHWRV SURFHVRV UHODFLRQHV
HWF /D PD\RUtD GH ORV SVLFyORJRV
FRQWHPSRUiQHRV LQVLVWHQ HQ OD UHODFLyQ
HQWUHOHQJXDMH\SHQVDPLHQWR

)DYRUHFHHOp[LWRDFDGpPLFR
/DOHFWXUD\ODHVFULWXUDVRQODVSULQFLSDOHV
KHUUDPLHQWDVGHODHVFXHOD\GHWRGDVODV
LQVWLWXFLRQHVGHOVLVWHPDHGXFDWLYR4Xp
SRVLELOLGDGHV GH p[LWR WLHQHQ GHQWUR GH
HVHVLVWHPDODVSHUVRQDVTXHQRFXHQWDQ
FRQHVDVKHUUDPLHQWDV"


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
(VWi FRPSUREDGR TXH OHHU ELHQ $OJXQRV HVWXGLRV FRPR HO ,QIRUPH
SHUPLWH D ODV QLxDV \ QLxRV DSUHQGHU *pPLQLV GH &KLOH KDQ SRGLGR
PHMRUHQODVGLVWLQWDViUHDVGHOFXUUtFXOR FRQVWDWDU TXH OD FRPSUHQVLyQ GH
PDWHPiWLFD FLHQFLDV VRFLDOHV \ OHFWXUDHVWiDVRFLDGDDORVLQJUHVRVGH
RWUDV \ REWHQHU PHMRUHV UHVXOWDGRV ODVSHUVRQDV\ORVSDtVHV'HPXHVWUDQ
DFDGpPLFRV 3RU HMHPSOR HV VDELGR TXH H[LVWH XQD LQIOXHQFLD GH GREOH
TXH PXFKDV YHFHV ODV \ ORV DOXPQRV YtD ODV SHUVRQDV TXH WLHQHQ PHMRUHV
IDOODQ HQ PDWHPiWLFDV SRUTXH QR LQJUHVRV OHHQ PHMRU SHUR WDPELpQ
HQWLHQGHQ HO HQXQFLDGR GH ORV ODV SHUVRQDV TXH WLHQHQ PHMRU
FRPSUHQVLyQ GH OHFWXUD REWLHQHQ
SUREOHPDV D~Q FXDQGR FRQR]FDQ HO
PHMRUHVLQJUHVRV
SURFHGLPLHQWRPDWHPiWLFR\ORVHSDQ
DSOLFDU
&RPRGLFH+RO]ZDUWK /DOHFWXUD
HV XQ GHUHFKR TXH WRGRV GHEHPRV
3HUPLWHDSUHQGHU
DORODUJRGHWRGDODYLGD UHVSHWDU\TXHQDGLHGHEHUtDTXLWDUOHD
'HVGH KDFH YDULRV DxRV VH KD SXHVWR ORVQLxRVDORVMyYHQHVQLDORVDGXOWRV(V
XQDKHUUDPLHQWDGHUHVLVWHQFLDIUHQWHD
GH PRGD OD H[SUHVLyQ DSUHQGHU D
ODH[FOXVLyQVRFLDO
DSUHQGHU SRUTXH HV FRQVLGHUDGD OD
GHVWUH]D FRJQLWLYD PiV LPSRUWDQWH
HQ ODV VRFLHGDGHV DFWXDOHV (O
FRQRFLPLHQWR VH SURGXFH FRQ WDQWD
YHORFLGDG TXH FXDOTXLHU SHUVRQD VL
GHVHD FRQVHUYDU VX WUDEDMR QHFHVLWD
VHJXLU DSUHQGLHQGR \ DFWXDOL]DUVH SRU
FXHQWDSURSLD

3UHJXQWpPRQRV &XiO HV OD SULQFLSDO


IRUPDGHDSUHQGHUSRUFXHQWDSURSLD"
/DVLJXLHQWHIUDVHGH&KDUOHUV(OOLRWQRV
SXHGHD\XGDU

/RVOLEURVVRQHOPVFRQVWDQWH\
HVWDEOHGHORVDPLJRV
HOPVVDELR\DFFHVLEOHGHORVFRQVHMHURV
\HOPVSDFLHQWHGHORVPDHVWURV
&KDUOHUV:(OOLRW

3RVLELOLWDPHMRUDUODV
FRQGLFLRQHVGHYLGD
(V UHODWLYDPHQWH IiFLO GHGXFLU TXH
XQD SHUVRQD TXH VDEH OHHU ELHQ WLHQH
PD\RUHV SRVLELOLGDGHV GH PHMRUDU
VXV FRQGLFLRQHV GH YLGD 3XHGH OHHU
\ DSUHQGHU FyPR PHMRUDU VX VDOXG
SHUVRQDO \ OD GH VX IDPLOLD FyPR
DFFHGHU D PHMRUHV RSFLRQHV GH
HPSOHR FyPR UHVROYHU GLILFXOWDGHV
SHUVRQDOHVHWF


&DStWXOR
/DFRPSHWHQFLDOHFWRUD

SDUD SURFHVDUOD FRQ HVWUDWHJLDV


? ,QO>PO>WLKBPRODBKQBP FRQVFLHQWHV \ HIHFWLYDV SDUD EXVFDUOD
\ VHOHFFLRQDUOD \ VREUH WRGR FRQ
/XHJR GH UHYLVDU DOJXQDV UD]RQHV FULWHULRV TXH QRV SHUPLWDQ HVWDEOHFHU
EiVLFDV TXH KDFHQ LPSRUWDQWH MHUDUTXtDV GH FDOLGDG \ GH ILDELOLGDG
GHVDUUROODU OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD HQ
WRGDV ODV SHUVRQDV TXHUHPRV LQYLWDUOH (Q LQWHUQHW WHQHPRV UHVSXHVWDV SDUD
DSURIXQGL]DUXQSRFRPiVDLUPiVDOOi FDVL WRGR SHUR HO XVR HILFD] GH ODV
HQUHODFLyQDODVLPSOLFDFLRQHVVRFLDOHV PLVPDV GHSHQGHUi GH ODV SUHJXQWDV
TXH WLHQH SDUWLFXODUPHQWH HQ QXHVWUR
TXH QRV JXtHQ \ GH FRQWDU FRQ
SDtV ORJUDU TXH WRGD OD SREODFLyQ
DYDQ]DGDV KDELOLGDGHV GH OHFWXUD
DSUHQGDDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD
\FUtWLFD &RPR SODQWHD 0LOOiQ HQ -RYHU
REFLW 
6REUHYLYLUHQVRFLHGDGHV
OOHQDVGHLQIRUPDFLyQSHUR
FDUHQWHVGHFRQRFLPLHQWR (O SUREOHPD HV VDEHU TXp LQIRUPDFLyQ
EXVFDPRV \ SDUD TXp D ILQ GH VHU
/RVOLEURVPHHQVHDURQDSHQVDU FDSDFHV OXHJR GH KDFHUOD QXHVWUD
\HOSHQVDPLHQWRPHKL]ROLEUH GH WUDQVIRUPDUOD HQ FRQRFLPLHQWR
5LFDUGR/HyQ
\ KDVWD RMDOi HQ VDELGXUtD /D
LQIRUPDFLyQ HV DOJR TXH SHUWHQHFH DO
/DVQXHYDVWHFQRORJtDVSDUWLFXODUPHQWH H[WHULRUHOFRQRFLPLHQWRDOLQWHULRU/D
LQIRUPDFLyQ HV FDyWLFD \ IiFLOPHQWH
HO LQWHUQHW SHUPLWHQ DFFHGHU D XQD
DFXPXODEOH HO FRQRFLPLHQWR HVWi HQ
FDQWLGDG LQPHQVD GH LQIRUPDFLyQ
FDPELR HVWUXFWXUDGR \ VyOR SXHGH
VREUH OD PiV GLYHUVD YDULHGDG GH
FUHFHU OHQWDPHQWH /D LQIRUPDFLyQ
WHPDV$WUDYpVGHODUDGLRODWHOHYLVLyQ VH SXHGH DXWRPDWL]DU \ SHUPDQHFH
\ RWURV PHGLRV PDVLYRV FDGD GtD LQHUWH PLHQWUDV HO FRQRFLPLHQWR HV
UHFLELPRV XQ GLOXYLR GH LQIRUPDFLyQ HVSHFtILFDPHQWHKXPDQR\FRQGXFHD
3RU HOOR HV LPSUHVFLQGLEOH FRQWDU ODDFFLyQ
FRQ KHUUDPLHQWDV PHQWDOHV HILFDFHV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
5HVXOWDGHYLWDOLPSRUWDQFLDGHVDUUROODU VHQWLPRVODLQWHUSUHWDFLyQTXHGDPRV
QXHYDV KDELOLGDGHV GH OHFWXUD TXH D VHQVDFLRQHV \ HPRFLRQHV YLHQHQ
SHUPLWDQ LGHQWLILFDU SURFHVDU \ PRGHODGDVSRUORVUHODWRVTXHOHHPRV
DSURSLDUVH GH OD LQIRUPDFLyQ SDUD
WUDQVIRUPDUOD HQ FRQRFLPLHQWR DVt &RPRH[SOLFD%UXQHU HVDWUDYpV
FRPR DGTXLULU GHVWUH]DV H[SUHVLYDV GH ORV UHODWRV FRPR QRV DQFODPRV
TXH SHUPLWDQ FRPXQLFDU HVWH FXOWXUDOPHQWH HV HQ HOORV GRQGH
FRQRFLPLHQWR (VWDV FRPSHWHQFLDV IXQGDPHQWDPRV QXHVWUDV FUHHQFLDV
FRQVWLWX\HQ UHTXLVLWRV EiVLFRV GH OD \ HV HQ IRUPD QDUUDWLYD FRPR QRV
DOIDEHWL]DFLyQ TXH UHTXLHUH HO PXQGR
UHSUHVHQWDPRVQXHVWUDH[SHULHQFLD/D
PRGHUQR
LPSRUWDQFLD GH ORV UHODWRV HV GHFLVLYD
$SUHQGHUDVHU\DFRQYLYLU SDUD OD FRKHVLyQ GH XQ JUXSR \ SDUD
OD HVWUXFWXUDFLyQ GH OD YLGD GH XQ
(OKDOOD]JRDIRUWXQDGRGHXQEXHQOLEUR LQGLYLGXR
SXHGHFDPELDUHOGHVWLQRGHXQDOPD
0DUFHO3UHYRVW /DPHQWDEOHPHQWH HQ OD DFWXDOLGDG
PXFKRV QLxRV \ QLxDV GH QXHVWUDV
/D OHFWXUD SXHGH FRQWULEXLU D OD VRFLHGDGHV HVWiQ GHYRUDQGR GHVGH
IRUPDFLyQ FXOWXUDO pWLFD HVWpWLFD PX\ SHTXHxRV LQQXPHUDEOHV UHODWRV
DIHFWLYDGHODQLxH]\ODMXYHQWXG\D D WUDYpV GH OD WHOHYLVLyQ TXH KDQ VLGR
ODFRQIRUPDFLyQGHXQDVRFLHGDGPiV ODQ]DGRV DO PHUFDGR FRQ HO ~QLFR
GHPRFUiWLFDMXVWDVROLGDULD\SDFtILFD REMHWLYR GH DOLPHQWDU \ SHUSHWXDU OD
TXHODDFWXDO VRFLHGDGGHFRQVXPR

$ WUDYpV GH OD OHFWXUD SRGHPRV


UHFRQRFHUQRV HQ ODV YLGDV GH RWURV o8QSDVFX\RVKDELWDQWHV
KRPEUHV\PXMHUHVFX\RVSUREOHPDVVRQ QROHHQROHHQHVFDVR
SDUHFLGRVDORVQXHVWURV/RTXHOHHPRV HVPVYXOQHUDEOHDOHQJDRp
QRVSHUPLWHFRQIRUPDUQXHVWURSUHFLVR )HUPtQ%RFRV
PRGR GH HQWHQGHU DO VHU KXPDQR $O
UHVSHFWR-RYHU REFLW SODQWHD 9DOH OD SHQD FXHVWLRQDUQRV TXp WLSR
GH SHUVRQDV SURPXHYHQ ORV PRGHORV
*UDFLDVDODFLHQFLDDFFHGHPRVDXQ WHOHYLVLYRV\SXEOLFLWDULRV\ORVFRQRFLGRV
PHMRUFRQRFLPLHQWRGHOPXQGRH[WHULRU MXHJRV GH YLGHR 'LUtDPRV TXH
\GHVDUUROODPRVHOSHQVDPLHQWROyJLFR SURPXHYHQ SHUVRQDV LQGLYLGXDOLVWDV R
FLHQWtILFR SHUR JUDFLDV D OD SDODEUD VROLGDULDVFRPSHWLWLYDVRFRRSHUDWLYDV
JUDFLDV D ORV UHODWRV FRQVWUXLPRV XQD LPSXOVLYDVRUHIOH[LYDV"3HUVRQDVTXH
LQWHUSUHWDFLyQ GHO PXQGR \ EXVFDPRV ~QLFDPHQWHSHUVLJXHQHOp[LWRSHUVRQDO
QXHVWUROXJDUHQpO(VHOSHQVDPLHQWR R HO ELHQHVWDU GH OD FRPXQLGDG"
QDUUDWLYRHOTXHQRVSHUPLWHDFFHGHUD 'HUURFKDGRUDVRDXVWHUDVLQGLIHUHQWHV
FXDQWRWLHQHTXHYHUFRQHOVHUKXPDQR RVHQVLEOHVGHVSLDGDGDVRFRPSDVLYDV
\VXVSUREOHPDVFRQQXHVWUDVDFFLRQHV YLROHQWDV R SDFtILFDV" 3UHGRPLQD OD
HLQWHQFLRQHV GLVFULPLQDFLyQ\HOVH[LVPRHQORVPHGLRV
GH PDVLYRV LQIRUPDFLyQ R OD HTXLGDG
/RV UHODWRV TXH OHV FRQWDPRV D HQWUH KRPEUHV \ PXMHUHV HO UHVSHWR D
QXHVWURVKLMRVHKLMDVQXWUHQVXXQLYHUVR
ODVGLIHUHQFLDVHOGLiORJRLQWHUFXOWXUDO"
LQWHULRU/DIRUPDHQTXHSHUFLELPRV\


&DStWXOR
/DFRPSHWHQFLDOHFWRUD

)UHQWHDOLQPHQVRSRGHUGHORVPHGLRV IRUPDV GH VHU KRPEUHV \ PXMHUHV D


PDVLYRVGHLQIRUPDFLyQ\VXVHVWUDWHJLDV UHHGXFDU QXHVWUR PXQGR LQWHULRU GH
SHUVXDVLYDV HV FRPSUHQVLEOH TXH ODV \ DIHFWRV \ VHQWLPLHQWRV D DSUHQGHU
ORVHGXFDGRUHVQRVVLQWDPRVGHVYDOLGRV QXHYDV IRUPDV GH YLYLU QXHVWUDV
H LPSRWHQWHV SDUD LPSHGLU VX GLIXVLyQ UHODFLRQHVIDPLOLDUHV\VRFLDOHV
VX LQIOXHQFLD QHJDWLYD \ HQ GHILQLWLYD
VX GRPLQDFLyQ VREUH ODV PHQWHV \ 1DGDPHMRUTXHXQSHUtRGRGHOHFWXUD
FRUD]RQHV GH OD QLxH] \ OD MXYHQWXG SDUDDSUHQGHUDH[SRQHUDUJXPHQWDU
6LQHPEDUJRHOFRPSURPLVRGHIRUPDU \ PRGLILFDU ORV SURSLRV SXQWRV GH
FLXGDGDQRV \ FLXGDGDQDV OLEUHV \ FRQ YLVWD SDUD DSUHQGHU D GLDORJDU
YDORUHV KXPDQRV HV LUUHQXQFLDEOH SRU UHIOH[LYDPHQWH SDUD DSUHQGHU HQ
HOOR KHPRV GH LGHQWLILFDU HQ OD OHFWXUD GHILQLWLYDDFRQVWUXLUFROHFWLYDPHQWHHO
FUtWLFD XQ FDPLQR TXH VL ELHQ QR YD FRQRFLPLHQWR
D GHWHQHU OD DYDODQFKD GH PHQVDMHV
QHJDWLYRV TXH UHFLEHQ OD QLxH] \ OD /DV DFWLYLGDGHV SDUD GHVDUUROODU OD
MXYHQWXGGHODWHOHYLVLyQODSXEOLFLGDG\ FRPSHWHQFLD OHFWRUD HQ OD HVFXHOD KDQ GH
ORVMXHJRVGHYLGHRVtSXHGHRIUHFHUOHV SHUPLWLUTXHDOXPQRV\DOXPQDVWRPHQOD
HVWUDWHJLDV SDUD HQIUHQWDUORV 6H WUDWD SDODEUDSXHVODOHFWXUD\VXDQOLVLVSXHGH
GH DSUHQGHU D GHVYHODU VX FRQWHQLGR VHU XQ YHKFXOR GH HPDQFLSDFLQ LQGLYLGXDO
\ VX LQWHQFLRQDOLGDG SDUD GDU SDVR D \FROHFWLYD
HOHFFLRQHVOLEUHV -RYHU

Est de acuerdo con lo


que se expone respecto
al poder de los medios
masivos de informacin?
Por qu?

)UHQWH D OD SXEOLFLGDG


OD WHOHYLVLyQ HO FLQH HWF
GHEHPRV RIUHFHU D OD QLxH]
\ OD MXYHQWXG KHUUDPLHQWDV
HIHFWLYDV SDUD TXH XQD
YH] IXHUD GH ODV DXODV
SXHGDQ VHU OHFWRUHV FUtWLFRV
\DXWyQRPRVGHWRGRVHVWRV
PHQVDMHV TXH FRQ XQDV
HVWUDWHJLDV GH VHGXFFLyQ
ILQDPHQWH HODERUDGDV
S U H W H Q G H Q F R Q I R U P D U
QXHVWUD PLUDGD VREUH HO
PXQGRSUHWHQGHQPROGHDU
QXHVWURPRGRGHVHU\HVWDU
HQpO

/D OHFWXUD GHEH DSR\DUQRV


HQODFRQVWUXFFLyQGHQXHYDV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
6H WUDWD GH IRUPDU OHFWRUHV FUtWLFRV \ GHMDGR GH YHUVH FRPR XQ SUR\HFWR
DXWyQRPRV SXHV ORV DSUHQGL]DMHV YDQ VRFLDO\SROtWLFRGHODUJRDOFDQFHSDUD
D LQFLGLU HQ OD YLGD GH FDGD XQR \ QR FRQFHELUVHHQPXFKRVFDVRVFRPRXQD
VyORHQVXOLEUHWDGHFDOLILFDFLRQHV IiEULFDGHPDQRGHREUDPiVRPHQRV
EDUDWDPiVRPHQRVFXDOLILFDGD\HQ
3UDFWLFDUXQQXHYR OD TXH FDGD FOLHQWH IDPLOLD SXHGH
WLSRGHFLXGDGDQtD
HVFRJHU HO SURGXFWR PiV DFRUGH FRQ
4Xp VLJQLILFD HQFDPLQDUQRV D WUDYpV VX EROVLOOR \ HVWDWXV 7RUUHV HQ
GH OD OHFWXUD KDFLD OD IRUPDFLyQ HQ -RYHUREFLW
XQDQXHYDFLXGDGDQtDHQ*XDWHPDOD"
6LJQLILFDGHVDSUHQGHUYLHMDVIRUPDVGH (VWH SUR\HFWR VRFLDO \ SROtWLFR TXH
HQWHQGHU DO SDtV IRUPDV GH HQWHQGHU HV FRPR HQWHQGHPRV OD HGXFDFLyQ
D VXV KDELWDQWHV LQFOXLGRV QRVRWURV KD GH FRQVLGHUDU OD GLYHUVLGDG GH
PLVPRV\IRUPDVGHYLYLUFRQORVGHPiV ODV VRFLHGDGHV FRPR SODQWHD 7RUUHV
5HTXLHUH GHVFXEULU \ FRPSUHQGHU HQ HQ-RYHUREFLW 6LODGLYHUVLGDG
FDGD JXDWHPDOWHFR \ JXDWHPDOWHFD FXOWXUDO HV XQ OHJDGR YDOLRVR ODV
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH VX RULJHQ LQVWLWXFLRQHV HVFRODUHV WLHQHQ TXH
FRQGLFLyQ R VLWXDFLyQ XQ FRQMXQWR GH FRODERUDU HQ VX PDQWHQLPLHQWR
GHUHFKRV\REOLJDFLRQHVTXHQRVH[LJHQ QHFHVLWDQ LQFRUSRUDU HVWD SOXUDOLGDG
FDPELDUODVRFLHGDGTXHWHQHPRV\OD FXOWXUDO HQ ORV FRQWHQLGRV FXUULFXODUHV
IRUPDHQTXHQRVUHODFLRQDPRV TXHVHWUDEDMDQHQODVDXODV\FHQWURV
HVFRODUHV 'H OR FRQWUDULR SHUVLVWLUi
8QRGHORVFDPELRVHQHVWDIRUPDGH XQD VLWXDFLyQ GH LQMXVWLFLD FXUULFXODU
YHU D ORV GHPiV \ D QRVRWURV PLVPRV HQ OD TXH XQRV JUXSRV WLHQHQ OD
TXH FRQOOHYD HVWD QXHYD FLXGDGDQtD RSRUWXQLGDG GH WUDQVPLWLU VX FXOWXUD D
HV OD PLUDGD TXH WHQHPRV VREUH OD WUDYpVGHODHGXFDFLyQSHURVHREOLJD
FRQGLFLyQ GH YLGD GH ODV SHUVRQDV D RWURV D DVXPLU VHxDV GH LGHQWLGDG
/D VRFLHGDG QRV KD HQVHxDGR D YHU TXH OHV VRQ DMHQDV QHJDQGR DVt VXV
FRPR DOJR QRUPDO \ PXFKDV YHFHV GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
D QR TXHUHU YHU ODV FRQGLFLRQHV GH
SREUH]D \ H[WUHPD SREUH]D HQ TXH /RV QLxRV \ QLxDV DSUHQGHQ OR TXH
VRQ REOLJDGDV D YLYLU PXFKtVLPDV KDFHQHQODVDXODV\VLORTXHDSUHQGHQ
S H U V R Q D V / D O H F W X U D Q R V G H E H HV TXH ORV SXHEORV LQGtJHQDV WLHQHQ
D\XGDUDGHVDSUHQGHUODLQGLIHUHQFLD TXHDVLPLODUODFXOWXUDGHODSREODFLyQ
\ D D S U H Q G H U O D L Q G L J Q D F L y Q PHVWL]D \ TXH HO EDJDMH FXOWXUDO GH
FRPSURPHWLGD HVD LQGLJQDFLyQ VXV SDGUHV PDGUHV \
TXH QRV OOHYD D EXVFDU DFFLRQHV GH DEXHORVHVLUUHOHYDQWH Qu opina sobre el
FDPELR GH QDGD VHUYLUi TXH papel de la lectura
OXHJR VH OHV KDEOH GH en la formacin de
+R\ ORV (VWDGRV KDQ FHGLGR SRGHU D LQWHUFXOWXUDOLGDG la ciudadana?
IDYRU GH ORV PHUFDGRV \ VRQ pVWRV ORV
TXHYLHQHQGLFWDQGRORVFRQRFLPLHQWRV $GHPiV GH HVWD FLXGDGDQtD
FRQTXHKDQGHFRQWDUORVWUDEDMDGRUHV LQWHUFXOWXUDO QHFHVLWDPRV XQ QXHYR
GHO PDxDQD (O QHROLEHUDOLVPR KD LGR WLSR GH FLXGDGDQtD TXH GHVPRQWH
JDQDQGRWHUUHQRYRUD]PHQWHGHVGHORV ODV GHVLJXDOGDGHV HQWUH KRPEUHV \
DxRVQRYHQWDKDVWDLPSUHJQDUWRGDV\ PXMHUHV XQD FLXGDGDQtD FRQVFLHQWH
FDGDXQDGHODVHVWUXFWXUDVHGXFDWLYDV GHTXHOD7LHUUDHVXQDQDYHGHUHFXUVRV
(Q ODV ~OWLPDV GpFDGDV OD HVFXHOD KD


&DStWXOR
/DFRPSHWHQFLDOHFWRUD

OLPLWDGRV H LQMXVWDPHQWH UHSDUWLGRV &RPR SODQWHD 7RUUHV HQ -RYHU


XQD FLXGDGDQtD FRQVWUXLGD VREUH OD RE FLW QHFHVLWDPRV UHFUHDU HQWUH
SDUWLFLSDFLyQ GH WRGRV \ FDGD XQR XQRV \ RWURV XQ LPDJLQDULR FROHFWLYR
HQODHVIHUDGHORS~EOLFR<WRGRHOOR GH PiV DQFKR SHUtPHWUR HQ HO TXH
WRGRV \ WRGDV SRGDPRV UHFRQRFHUQRV
FRPRQRVSODQWHD-RYHU REFLW GHEH
\UHVSHWDUQRV
DSUHQGHUVHHQODHVFXHOD

3RUTXH KD\ PXFKDV IRUPDV GH VHU


(Q VXPD FRPR OR H[SXVR 0RULQ
 VH WUDWD GH FRQIRUPDU XQD
KRPEUH \ GH VHU PXMHU SRUTXH ORV
FLXGDGDQtD GHPRFUiWLFD VRFLDO
PRGHORV PDVFXOLQRV \ IHPHQLQRV GH ORV HTXLWDWLYD LQWHUFXOWXUDO \ HFROyJLFD
TXH VHJXLPRV EHELHQGR GH PDQHUD FRPSURPHWLGD FRQ VDOYDJXDUGDU OD
PiV R PHQRV FRQVFLHQWH PiV R PHQRV GLJQLGDG GH WRGDV ODV SHUVRQDV \ OD
FUtWLFD VLJXHQ FHUFHQDQGR FRQGHQDQGR VRVWHQLELOLGDGGHOSODQHWD
R H[SURSLDQGR DOJXQDV GH QXHVWUDV
SRVLELOLGDGHVGHFUHFLPLHQWRSHUVRQDOPiV ,PDJLQDUXQD
SUHFLRVDV SRUTXH WRGR HOOR FRQWDPLQD \ QXHYDVRFLHGDG
8QRGHORVREMHWLYRVIXQGDPHQWDOHVGH
GLQDPLWD ODV UHODFLRQHV HQWUH XQRV \ RWURV
DSUHQGHU D OHHU ELHQ HV HO GHVDUUROOR
HQWUHXQRV\RWUDV
GH ODV FDSDFLGDGHV FRPSUHQVLYDV \
1RV HQFRQWUDPRV HQ OD H[LJHQFLD GH H[SUHVLYDV GH DOXPQRV \ DOXPQDV DVt
HVFRJHUHQWUHOLPLWDUQRVDUHSURGXFLUODV FRPR HO FXOWLYR GH HVD H[WUDRUGLQDULD
FDSDFLGDG GHO VHU KXPDQR TXH HV OD
GHVLJXDOGDGHV H[LVWHQWHV R SRQHUQRV
LPDJLQDFLyQ
HQFDPLQRSDUDWUDWDUGHFRUUHJLUODV

(V QHFHVDULR GHVFXEULU \ OXHJR


GHVPDQWHODU HO SDSHO UHSURGXFWRU GH
ODHVFXHODFX\DIXQFLyQPXFKDVYHFHV
VH OLPLWD DO VRVWHQLPLHQWR GHO RUGHQ
YLJHQWH VLQ TXH KD\D OXJDU SDUD HO
FXHVWLRQDPLHQWRFUtWLFRGHOPLVPR

7RGR HVWR GHPDQGD XQD UHOHFWXUD GH


QXHVWUR SDVDGR FROHFWLYR 'HVFXEULU
TXHVHKDGLIXQGLGRXQDGHWHUPLQDGD
LQWHUSUHWDFLyQ GHO SDVDGR QDFLRQDO
HQIXQFLyQGHXQPRGHORFRQFUHWRGH
QDFLyQ \ SUHJXQWDUQRV SRU HO PRGHOR &XDQGROHHPRV\FRQVWUXLPRVKLVWRULDV
GHVRFLHGDGTXHTXHUHPRVFRQVWUXLU HQ OD PHQWH QHFHVLWDPRV LU PiV
DOOi GH OR TXH ORV VHQWLGRV SHUFLEHQ
'HEHPRV SUHJXQWDUQRV HQ UHTXHULPRV SHQVDU VLQ HO DSR\R GH OD
TXp WpUPLQRV TXHUHPRV RUJDQL]DU UHDOLGDGPDWHULDO(QFDPELRFXDQGR
OD FRQYLYHQFLD GH ODV GLIHUHQWHV XQR YH LPiJHQHV FRPR HV HO FDVR
FRPXQLGDGHV FXOWXUDOHV TXH KR\ GH OD WHOHYLVLyQ OD LPDJLQDFLyQ WLHQH
FRH[LVWHQ VREUH XQ PLVPR VXHOR SRFDV SRVLELOLGDGHV GH SRQHUVH HQ
VL FRQ PRGHORV DVLPLODFLRQLVWDV X MXHJR FRPR OR H[SOLFD ,VHU 
KRPRJHQHL]DGRUHV VL YLYLHQGR GH FLWDGRSRU-RYHUREFLW 6LXQRYHOD
HVSDOGDVXQRVFRQRWURVRDEULpQGRQRV PRQWDxDHVWiFODURTXH\DQRSXHGH
DOGLiORJRLQWHUFXOWXUDO LPDJLQiUVHOD \ SRU HOOR HO DFWR GH
UHSUHVHQWDU PHQWDOPHQWH OD PRQWDxD
SUHVXSRQHVXDXVHQFLD


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
/DH[WUDRUGLQDULDSRVLELOLGDGGHODOHFWXUDSDUDGHVDUUROODUODLPDJLQDFLyQSXHGH
VHUELHQHMHPSOLILFDGDDSDUWLUGHOPLFURFXHQWRGH$XJXVWR0RQWHUUURVRFRQRFLGRD
QLYHOPXQGLDOFRPRHOFXHQWRPiVFRUWRGHOPXQGR&XDQGRGHVSHUWyHOGLQRVDXULR
WRGDYtDHVWDEDDOOt6RQPLOHVORVOHFWRUHVTXHVHKDQDSUR[LPDGRDHVWHWH[WR\
WDPELpQPLOHVORVXQLYHUVRVFUHDGRVHQODLPDJLQDFLyQUHVSHWXRVRVWRGRVHOORVFRQ
ORTXHH[SUHVDHOWH[WR

$FWLYLGDG
/HD GH QXHYR HO PLFURFXHQWR GH 0RQWHUURVR &XDQGR GHVSHUWy HO GLQRVDXULR WRGDYtD
HVWDEDDOOt'GHMHWUDEDMDUVXLPDJLQDFLyQYLVXDOLFHLPiJHQHV\SLHQVHHQODKLVWRULDTXHQDUUD
FRQVFLHQWH GH TXH XVWHG GHEH LPDJLQDU JUDQ SDUWH /XHJR FRQWUDVWH FRQ RWUDV SHUVRQDV ODV
LQWHUSUHWDFLRQHVGHFDGDTXLHQ\FRPSUREDUiHOHQRUPHSRWHQFLDOGHODOHFWXUD\GHODOLWHUDWXUD
HQFRQFUHWRSDUDH[SDQGLUODLPDJLQDFLyQ

&RPR SRGUi FRPSUREDU SDUD DOJXQDV SHUVRQDV HO VXMHWR TXH GHVSHUWy HV XQ DQLPDO H[WLQWR
XQGLQRVDXULRHQVHQWLGROLWHUDO\SDUDRWUDVUHSUHVHQWDXQVHUKXPDQRSXHVOHGDQXQVHQWLGR
PHWDIyULFR(OGLQRVDXULRSXHGHVHUODSDUHMDTXH\DQRVLHQWHDPRUXQDHQIHUPHGDGXQSUREOHPD
ODERUDORXQDSHUVRQDTXHQRVKDFHODYLGDLPSRVLEOH$OOtHVSDUDXQRVXQH[WHQVRYDOOHGHXQ
YHUGHSURIXQGR\SDUDRWURVXQSDUWLGRSROtWLFRXQGRUPLWRULRODRILFLQDRXQEDQFRHQTXLHEUD
7RGDHVWDSROLYDOHQFLDLQWHUSUHWDWLYDVHUtDPX\GLItFLOFRQVHJXLUODHQXQDSHOtFXODGHOFXHQWR

(O GHVDUUROOR GH OD LPDJLQDFLyQ HV HVHQFLDO HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH OD YLGD GH XQD
SHUVRQD \ GH XQD FRPXQLGDG 6L HV OD LPDJLQDFLyQ OD TXH QRV SHUPLWH DQWLFLSDU
KLSyWHVLVEXVFDUDOWHUQDWLYDVYLVOXPEUDUORTXHD~QQRHVFRQYHQGUHPRVHQTXH
VH WUDWD GH XQD IDFXOWDG LPSUHVFLQGLEOH HQ QXHVWUD YLGD SHUVRQDO \ WDPELpQ HQ
QXHVWUD YLGD FRPXQLWDULD VHDPRV HGXFDGRUHV PpGLFRV LQJHQLHUDV DJULFXOWRUHV
DUWHVDQDVRFRFLQHURVQHFHVLWDPRVHVWDUVLHPSUHHQFRQGLFLRQHVGHDSDUWDUQRVGH
ORVFDPLQRVWULOODGRVSDUDVDOLUDOSDVRGHFRQGLFLRQHVQXHYDV\WDOYH]DGYHUVDV

(VSRVLEOHTXHSRUHVWHPLVPRDUJXPHQWRKD\DQVLGRVLHPSUHORVSRHWDV\QRYHOLVWDV
PX\WHPLGRVSRUHOSRGHU\VXVOLEURVTXHPDGRVFRQPXFKDIUHFXHQFLDHQODpSRFD
GHODLQYDVLyQHVSDxRODRHQUHJtPHQHVGLFWDWRULDOHVSRUTXHVRQHOORVORVTXHWLHQHQ
ODFDSDFLGDGGHKDFHUYHUTXHODVFRVDVSXHGHQVHUGHRWUDPDQHUD

$WUDYpVGHODOHFWXUDSRGHPRVOOHJDUDDTXHOORVTXHODVRFLHGDGKDGHFLGLGRFDOODU
SRGHPRV GDU YR] D ORV TXH QR OD WLHQHQ HQ ORV FDQDOHV PDVLYRV GH LQIRUPDFLyQ
3RGHPRVHVFXFKDUDDTXHOORVTXHKDQVLGRFHQVXUDGRVSRUQRKDEHUGLFKRDOJR
FRPSODFLHQWHFRQHOSRGHU

/DLPDJLQDFLyQTXHQRVGHPDQGDODOHFWXUDQRVSHUPLWHYHUQXHVWURPXQGRGHVGH
RWUDSHUVSHFWLYDPLUDUODVFRVDVFRQRWURVRMRV

&RPRDILUPD-RYHU REFLW WDOYH]XQDEXHQDHGXFDFLyQHQODOHFWXUDSXGLHUD


D\XGDUQRV D UHHGXFDU QXHVWUD PLUDGD GHO PXQGR D ILQ GH UHVWDEOHFHU OD WDQWDV
YHFHVTXHEUDGDLJXDOGDGHQWUHORVVHUHVKXPDQRV


&DStWXOR
/DFRPSHWHQFLDOHFWRUD

(Q FRQFOXVLyQ SUDFWLFDU OD OHFWXUD HQ ODV DXODV FRQ OD PHGLDFLyQ SHGDJyJLFD
DGHFXDGD HV HVHQFLDO HQ HO FXOWLYR GH OD PHPRULD KLVWyULFD SDUD VDEHU TXLpQHV
VRPRV DVt FRPR HV HVHQFLDO HQ HO FXOWLYR GH OD LPDJLQDFLyQ SDUD VDEHU TXLpQHV
TXHUHPRVVHU

$FWLYLGDG
A. Complete el siguiente organizador con las ideas principales del apartado anterior.

&RQWHQLGR 5HVXPDHQGRVOtQHDV
GHTXpVHWUDWD
6XEWHPDV

 3HUPLWHDSUHQGHUD
ORODUJRGHWRGDOD
 5D]RQHV
YLGD
 EiVLFDV

7HPD 

,PSRUWDQFLDGH
ODFRPSHWHQFLD
OHFWRUD


 $SUHQGHU D VHU \


 5D]RQHV FRQYLYLU
 XUJHQWHV
%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQHODQH[RGHODSiJLQD

B. Formule dos o tres preguntas, para promover la reflexin, relacionadas a la importancia de la lectura en la
vida de las personas y los pueblos.


&DStWXOR

(OSURFHVROHFWRU


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU

"IMOL@BPLIB@QLO

&RPSUHQGHUHOSURFHVROHFWRUHTXLYDOHDWHQHUXQPDSD
DOPRPHQWRGHKDFHUXQYLDMHRXQSODQRDOFRQVWUXLU
XQHGLILFLRVLQORVFXDOHVUHVXOWDPX\GLIFLO
\KDVWDSHOLJURVRHPSUHQGHUWDOHVWDUHDV

(VWi FODUR FRPR OR YLPRV HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU TXH DSUHQGHU D OHHU ELHQ HV
VXPDPHQWHLPSRUWDQWH$KRUDQRVHQIRFDUHPRVHQDYHULJXDUTXpRFXUUHFXDQGR
OHHPRVTXpSURFHVRVPHQWDOHVKDFHQSRVLEOHRGLILFXOWDQODFRPSUHQVLyQGHOD
SDODEUD HVFULWD 6L FRQRFHPRV HO FDPLQR TXH VLJXH HO SURFHVR OHFWRU SRGUHPRV
DFRPSDxDUPHMRUDQXHVWURVDOXPQRV\DOXPQDVSRUHVDVHQGD

(QORV~OWLPRVWUHLQWDDxRVODVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDVHKDQ
HQIRFDGRHQHOHVWXGLRGHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGLVWLQJXHQDORVOHFWRUHVQRYDWRV
TXHD~QQRSXHGHQOHHUELHQGHORVH[SHUWRVORVTXHOHHQPX\ELHQ6HKDWUDWDGR
GH LGHQWLILFDU TXp KDFHQ ORV OHFWRUHV H[SHUWRV SDUD FRPSUHQGHU ELHQ XQ WH[WR \
FRPSDUDUORFRQORTXHKDFHQRORTXHGHMDQGHKDFHUORVOHFWRUHVQRYDWRVSDUD
GHWHUPLQDUODVDFWLYLGDGHVFRQRFLPLHQWRV\HVWUDWHJLDVTXHPDUFDQODGLIHUHQFLD
HQWUHFRPSUHQGHURQRXQWH[WR

*XLDGRV SRU ODV OXFHV TXH KDQ GDGR HVWDV LQYHVWLJDFLRQHV \ SRU OR TXH KHPRV
SRGLGR DSUHQGHU HQ ODV DXODV FRQ ORV QLxRV ODV QLxDV ORV MyYHQHV \ ORV GRFHQWHV
HQHVWHDSDUWDGRYDPRVDH[SORUDUHOSURFHVROHFWRUH[SOLFDQGRORTXHKDFHQODV
SHUVRQDVTXHKDQGHVDUUROODGRVXFRPSHWHQFLDOHFWRUD\WDPELpQDQDOL]DQGRODV
GLILFXOWDGHVTXHWLHQHQODVSHUVRQDVTXHHVWiQHQFDPLQRGHORJUDUOR
(QWHQGHU HO SURFHVR OHFWRU UHVXOWD
GH JUDQ XWLOLGDG WDQWR SDUD PHMRUDU
QXHVWUD FRPSHWHQFLD OHFWRUD FRPR
SDUD GHVDUUROODUOD HQ ODV QLxDV QLxRV
\ MyYHQHV /XHJR GH XQD MRUQDGD
GH FDSDFLWDFLyQ XQD PDHVWUD
FRPSUHQGLy OR DQWHULRU \ QRV GLMR
&RQRFHU HVWR GHO SURFHVR OHFWRU HV
FRPR HQFHQGHU XQD OiPSDUD TXH
OH SHUPLWH D XQR YHU HO FDPLQR SDUD
HQVHxDUDOHHUELHQ

(O FDStWXOR HVWi RUJDQL]DGR HQ GRV


SDUWHV

 4XpRFXUUHDOOHHU"
 4XpIDFWRUHVGHWHUPLQDQOD
FRPSHWHQFLDOHFWRUD"


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

.RiL@ROOB>IIBBO
&XDQGRYDPRVDOHHUQRQRVGLULJLPRVDOWH[WRHQEODQFR+D\XQFRQMXQWRGH
DFWLYLGDGHVPHQWDOHVTXHKDFHPRVDQWHVGHFRPHQ]DUDOHHU+D\DOJRHQQXHVWUD
PHQWHTXHLOXPLQDQXHVWURFDPLQR\QRVDGYLHUWHFRPRVLIXHUDXQPDSDLQWHUQR
VREUHORVSXQWRVFODYHTXHSRGHPRVRQHFHVLWDPRVHQFRQWUDUHQHVHWH[WR

3DUDTXHXVWHGSXHGDH[SHULPHQWDUORDQWHULRUOHUHFRPHQGDPRVKDFHUODVLJXLHQWH
DFWLYLGDGDQWHVGHVHJXLUOH\HQGRVREUHHOSURFHVROHFWRU

$FWLYLGDG
/RLQYLWDPRVDOHHUXQFXHQWR8VWHGVDEHTXHORVFXHQWRVUHVXOWDQPiJLFRVSDUDORVQLxRV
\QLxDV\WDPELpQSDUDODPD\RUtDGHSHUVRQDV$QWHVGHFRPHQ]DUDOHHUSLHQVH\HVFULED

4XpWLSRGHLQIRUPDFLyQGHOWH[WRGHEHVHOHFFLRQDU\UHWHQHUSDUDGHFLUTXHKDFRPSUHQGLGR
ELHQHOFXHQWR"4XpLQIRUPDFLyQQHFHVLWDWRPDUGHOFXHQWRSDUDFRQWiUVHORDRWUDSHUVRQD"

6LOYLD5HLQDXGL\'LHJR3DUpV

/DFHEULWD$GDHVEXHQD\ERQLWD3HUR
QRVDEHSRUTXpWLHQHPLHGRGHMXQWDUVH
FRQRWURVDQLPDOHVTXHQRVHDQFHEUDV
1ROHJXVWDQDXQTXHVXPDPiVLHPSUHOH
GLFHTXHHVOLQGRWHQHUDPLJRVGLIHUHQWHV
VLHPSUH\FXDQGRVHDQEXHQRV

$GD HV PX\ MXJXHWRQD 6DOWD SHUVLJXH


PDULSRVDV FRUUH FDUUHULWDV FRQ VXV
KHUPDQDV FHEUDV 7DQWR TXH XQ GtD VH
HQWXVLDVPyPXFKtVLPR\VHUHYROFyHQHO
ORGRFRQHOORPRHQHOVXHOR\ODVFXDWUR
SDWLWDV JROSHDQGR HQ HO DLUH (VWDED
WDQ FRQWHQWD TXH QR HVFXFKy FXDQGR
OODPDURQ D WRGDV ODV FHEULWDV SDUD TXH
YROYLHUDQDFDVD

6XPDPiPX\HQRMDGDODIXHDEXVFDUDOFDHUODWDUGH$GDQRWXYRWLHPSRSDUDODYDUVH(VWDED
WDQVXFLDTXHQRVHOHYHtDQODVUD\DVEODQFDV$ORWURGtDPX\WHPSUDQRODFHEULWDVHIXHDOUtR
DEDxDUVHDQWHVGHTXHWRGRVODYLHUDQWDQVXFLD3HURHQHOFDPLQRVHFUX]yFRQXQFDEDOOLWR


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU

EODQFRTXHPX\DOHJUHOHSUHJXQWy

$GyQGHYDVWDQWHPSUDQR\HJLWDQHJUD"

$GDPLUyDVXDOUHGHGRUEXVFDQGROD\HJLWDQHJUD\GHSURQWRVHDFRUGyTXHVXVUD\DVEODQFDV
HVWDEDQWDSDGDVFRQEDUUR/DTXHSDUHFtDXQD\HJLWDQHJUDHUDHOOD<HOFDEDOOLWREODQFROH
GLMR

4XpVXHUWHTXHWHHQFRQWUp4XLHUHVVHUPLDPLJD"
Est encontrando
$ OD FHEULWD OH JXVWy HO FDEDOOLWR 6LQ SHQVDUOR PXFKR VH SXVR D MXJDU D VDOWDU la informacin
D FRUUHU PDULSRVDV \ WRGR DTXHOOR OH SDUHFLy PX\ OLQGR SRUTXH HVWDED FRQ VX
que se propuso
obtener?
QXHYRDPLJR

3HURVXFHGLyTXHFXDQGRHVWDEDQHQORPHMRUGHOMXHJRHPSH]yDOORYHU\OORYLy\OORYLy/DOOXYLD
ODYyD$GD\HOFDEDOOLWREODQFRYLRTXHHUDXQDFHEUD

3RUTXpQRPHORGLMLVWH"3UHJXQWy

3RUTXHSHQVpTXHDORPHMRUQRTXHUUtDVMXJDUFRQPLJRVLVDEtDVTXHHUDGLVWLQWDFRQWHVWy
$GD

(OFDEDOOLWRVDFXGLyODFDEH]D

1RVDEHVTXHHVOLQGRWHQHUDPLJRVGLIHUHQWHV"0HHQFDQWDWHQHUXQDDPLJDFRQUD\DV

$GD\HOFDEDOOLWREODQFRVLJXHQVLHQGRDPLJRVeOGHYH]HQFXDQGRMXHJDDVHUFHEUDVHSLQWD
UD\DVFRQEDUUR\ORVGRVVHUtHQPXFKR

(VPX\SUREDEOHTXHDQWHVGHOHHUXVWHGSHQVDUDTXHSRUWUDWDUVHGHXQFXHQWR
GHEtD HVWDU DWHQWR D LGHQWLILFDU SHUVRQDMHV DPELHQWH XQ SUREOHPD R SURSyVLWR
XQDVXFHVLyQGHHYHQWRVDOJXQDVROXFLyQ\TXL]iXQPHQVDMH/XHJRKDOHtGRHO
FXHQWR EXVFDQGR HVRV HOHPHQWRV \ ILQDOPHQWH VL ORV KD SRGLGR HQFRQWUDU OR KD
FRPSUHQGLGR\SXHGHQDUUDUORDRWUDSHUVRQD

> KQBPABIBBO BK@BKABOI>IRW


&RPR KDEUi SRGLGR FRPSUREDU FRQ OD
DFWLYLGDG DQWHULRU DQWHV GH OHHU QXHVWUD
PHQWH UHDOL]D XQD VHULH GH DFWLYLGDGHV
TXH QRV SHUPLWHQ HQWUDU DO WH[WR FRQ OD OX]
HQFHQGLGD (V GHFLU HPSH]DU D OHHU FRQ
XQD LGHD D YHFHV YDJD D YHFHV SUHFLVD
SHUR XQD LGHD DO ILQ VREUH OR TXH SXHGH
KDEHUGHQWURGHOWH[WRTXHOHHUHPRV\VREUH
ORTXHQHFHVLWDPRVHQFRQWUDUHQpO


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
(PLOLR6iQFKH]0LJXHOXQLQYHVWLJDGRU HQWUiEDPRV HQ XQ DXOD SHUR HUD XQ
PX\UHFRQRFLGRHQPDWHULDGHOHFWXUD JLPQDVLR\QXQFDDQWHVKDEtDPRVYLVWR
FRPSUHQVLYD \ DO TXH FLWDUHPRV FRQ XQR
IUHFXHQFLD HQ HVWH OLEUR H[SOLFD TXH
OHHUVLQFRPSUHQGHUHTXLYDOHDFDPLQDU $OJR PX\ SDUHFLGR D HVWH ~OWLPR
DRVFXUDV HMHPSOR RFXUUH FRQ PXFKRV QLxRV
\ QLxDV HQ VX SURFHVR GH OHFWXUD
&RPR DEULU XQD SXHUWD \ HQWUDU HQ
$SUHQGHQ D PRYHUVH GHQWUR GH ORV
XQD KDELWDFLyQ VLQ WHQHU QLQJXQD
FXHQWRV\IiEXODVSXHVHQODHVFXHOD
H[SHFWDWLYD FRQFUHWD \ UHFRQRFHU
OHV HQVHxDPRV TXp KD\ GHQWUR GH
VHJ~QDYDQ]DPRVXQDVLOODOXHJRRWUD
HOORV SHUVRQDMHV HYHQWRV DPELHQWH
\RWUDPiVDOOiXQDPHVDGHVSXpVXQD
HWF 3HUROXHJRORVODQ]DPRVKDFLD
YHQWDQD \ GH UHSHQWH DO IRQGR XQD
RWUDV KDELWDFLRQHV GHVFRQRFLGDV
SL]DUUD/RVOHFWRUHVFRPSHWHQWHVSRU
ORV WH[WRV FLHQWtILFRV \ UHVXOWD TXH HQ
HO FRQWUDULR VDEHQ GH DQWHPDQR TXH
HVRVH[WUDxRVOXJDUHVORVQLxRV\QLxDV
ODSXHUWDTXHDEUHQHVODSXHUWDGHXQ
EXVFDQ D VXV TXHULGRV SHUVRQDMHV
DXOD 1R VDEHQ VL HV XQ DXOD JUDQGH
DTXHOORV TXH WDQWR GLVIUXWDEDQ SHUR
RSHTXHxDGHHVFXHODRXQLYHUVLGDG
WHUPLQD HO WH[WR \ QR DSDUHFH QL
SHUR HVSHUDQ HQFRQWUDU VLOODV PHVDV
VLTXLHUDXQR7DPSRFRRFXUUHQFRVDV
R HVFULWRULRV XQD SL]DUUD DXQTXH QR
HPRFLRQDQWHV \ DO ILQDO
VHSDQ TXp WLSR GH VLOODV HVFULWRULRV R
UHVXOWD TXH VLPSOHPHQWH Recuerda
SL]DUUDV  (YLGHQWHPHQWH WDQWR ORV alguna
QR KDQ HQWHQGLGR QDGD \
TXH DYDQ]DQ D RVFXUDV FRPR ORV TXH experiencia
HVH QXHYR OXJDU HO WH[WR
ORKDFHQDODOX]GHVXVFRQRFLPLHQWRV
LQIRUPDWLYR R FLHQWtILFR OHV similar a
S U H Y L R V SX H G H Q LG H Q WLI LF D U OR V
KDUHVXOWDGRGHVDJUDGDEOH la que se
HOHPHQWRV FRQFUHWRV TXH describe?
\RVFXUR
Qu semejanza HQFXHQWUDQ ODV VLOODV ODV
PHVDV OD YHQWDQD \ OD
encuentra entre /RVHIHFWRVGHHVWHFDPLQDUDRVFXUDVR
SL]DUUD SHUR XQRV WLHQHQ
lo que dice Emilio OHHUVLQFRPSUHQGHUVRQPX\QHJDWLYRV
XQD LPDJHQ PHQWDO VREUH
Snchez y lo que FXDQGRRFXUUHGXUDQWHPXFKRWLHPSR
ocurre cuando lee? OR TXH HQFRQWUDUiQ \ ORV &RPRHOQLxRRQLxDQRFRPSUHQGHOR
RWURVQR 6iQFKH]
TXHOHHVXDFWLWXGKDFLDODOHFWXUDVH
YXHOYH DSiWLFD H LQGLIHUHQWH &RPR
6LJXLHQGRFRQHOHMHPSORGH6iQFKH]
WRGR HVWi RVFXUR FRPR QR VDEH TXp
HV SRVLEOH TXH HVD LPDJHQ PHQWDO R
SXHGH HQFRQWUDU GHQWUR GHO WH[WR QL
PDSD LQWHUQR TXH RULHQWD QXHVWURV
FyPR OR SXHGH XVDU VX DFWLWXG KDFLD
SDVRV VHD HTXLYRFDGD (Q HVH FDVR
OD OHFWXUD VH YXHOYH LQGLIHUHQWH QDGD
EXVFDUHPRV FRVDV TXH QR SRGUHPRV
GHORTXHOHDWHQGUiXQDLPSRUWDQFLD
HQFRQWUDU \ ODV TXH HQFRQWUHPRV QR
HVSHFLDO SDUD pO R HOOD &XDQGR HVWR
VDEUHPRVGyQGHFRORFDUODVHQQXHVWUD
VXFHGHHOQLxRRODQLxDVHDFRVWXPEUD
PHQWH EXVFDPRV VLOODV \ QRV WRSDPRV
DOHHUSRUOHHUHVGHFLUPLHQWUDVOHH
FRQ EDQFRV \ EDUUDV GH PHWDO
VX PHQWH QR HVWi DFWLYD QR EXVFD
HVSHUDPRV PHVDV \ HQFRQWUDPRV
FRVDV SDUD FRPSUHQGHU HO PHQVDMH
DSDUDWRV DO]DPRV OD YLVWD HQ EXVFD
R HO VLJQLILFDGR GHO WH[WR VLQR VX
GHXQDSL]DUUD\ORTXHFRQWHPSODPRV
PHQWH PDUFKD FRQ ORV RMRV FHUUDGRV
HV QXHVWUD SURSLD LPDJHQ HQ XQ
FRQFHQWUDGD HQ VDOLU OR DQWHV SRVLEOH
JUDQ HVSHMR TXH UHFXEUH HO IRQGR
GH HVD RVFXULGDG WUDWDQGR GH TXH
GH OD KDELWDFLyQ 3HQViEDPRV TXH


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU
VHHVFXFKHERQLWRORTXHOHHSHURVLQ (VWDVHOHFFLyQGHORVHOHPHQWRVFODYHV
WUDWDUGHFRPSUHQGHU5HQXQFLDQDOD SDUD FRPSUHQGHU XQ WH[WR VH OOHYD D
E~VTXHGDGHOVLJQLILFDGR FDERDWUDYpVGHXQDVHULHGHGLiORJRV
R FRQYHUVDFLRQHV TXH WHQHPRV FRQ
+D SRGLGR REVHUYDU HVWD DFWLWXG QRVRWURVPLVPRVDQLYHOLQWHULRUPLHQWUDV
KDFLD OD OHFWXUD HQ DOJXQRV QLxRV OHHPRV\VLJXHXQSURFHVREiVLFR
\ QLxDV" 1RVRWURV OD HQFRQWUDPRV
ODPHQWDEOHPHQWH HQ PXFKtVLPRV (ODERUDU LGHDV R SURSRVLFLRQHV /R
FDVRV LQFOXVR HQ VH[WR SULPDULD \ HQ SULPHURHVGHVHQWUDxDUODVOHWUDVODV
EiVLFRV/HHQXQWH[WRLQFOXVRFRQXQD SDODEUDV \ ODV IUDVHV SDUD HODERUDU
YHORFLGDG\IOXLGH]DFHSWDEOHSHURDO FRQ HOODV LGHDV R SURSRVLFLRQHV
ILQDO QR VRQ FDSDFHV GH H[SOLFDU GH 3XHGH UHSUHVHQWDUVH HQ HO VLJXLHQWH
TXpVHWUDWDEDQLFXiOHVHUDQODVLGHDV GLiORJR LQWHULRU (VWH SiUUDIR PH
SULQFLSDOHV/HHQFRQODOX]DSDJDGD KDEODVREUH\GLFHTXH

(O UHWR GH OD HQVHxDQ]D GH OD OHFWXUD 6HJXLU OD UHODFLyQ GH LGHDV (VWR
FRPSUHQVLYD HV RIUHFHU D ORV QLxRV LPSOLFD HVWDEOHFHU FLHUWR RUGHQ R
QLxDV \ MyYHQHV ORV FRQRFLPLHQWRV KLOR FRQGXFWRU HQWUH ODV LGHDV TXH
\ ODV HVWUDWHJLDV TXH OHV SHUPLWDQ SUHVHQWDHOHVFULWRDWUDYpVGHFDGD
UHFRQRFHU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH SDUWHGHOPLVPR$HVWRVHOHOODPD
WH[WRV \ HQWUDU HQ HOORV FRQ OD OX] SURJUHVLyQ WHPiWLFD \ UHVXOWD PX\
HQFHQGLGD (VDV HVWUDWHJLDV \ RWUDV LPSRUWDQWH SDUD SRGHU FDSWDU ODV
LJXDOPHQWH LPSRUWDQWHV ODV YHUHPRV GLVWLQWDVLGHDVTXHSUHVHQWDHOWH[WR
PiVDGHODQWH (O GLiORJR LQWHULRU TXH UHSUHVHQWD
HVWD DFFLyQ HV (O SiUUDIR DQWHULRU
!RO>KQBI>IB@QRO> WUDWDED GH DKRUD pVWH WUDWD
? VREUH
@LIB@Q>OBPBK@F>P
&XDQGR VH LQJUHVD DO WH[WR FRQ OD OX] $KRUD ELHQ SDUD UHDOL]DU HVWRV WUHV
HQFHQGLGD OD DFWLYLGDG PHQWDO GH ORV SDVRV VH UHTXLHUH SRQHU HQ PDUFKD
EXHQRV OHFWRUHV HVWi GHGLFDGD D OD
XQ FRQMXQWR GH HVWUDWHJLDV TXH
VHOHFFLyQGHODLQIRUPDFLyQFODYHSDUD
DQDOL]DUHPRV PiV GHODQWH GH IRUPD
FRQVWUXLUHOVLJQLILFDGRGHOWH[WR
GHWHQLGD
6L VHJXLPRV FRPSDUDQGR OD OHFWXUD

@ !BPMRiPABIBBO 
FRQ OD DQDORJtD GH FDPLQDU SRU XQD
KDELWDFLyQGXUDQWHODOHFWXUDQRVWRFD
EXVFDUGHQWURGHODKDELWDFLyQFLHUWRV LOABK>OI>JBKQB
REMHWRV TXH UHVXOWDQ HVHQFLDOHV SDUD
HVHWLSRGHKDELWDFLyQ\WRPDUOHVXQD &XDQGR KHPRV WHUPLQDGR GH OHHU
IRWRHQQXHVWUDPHQWH QHFHVLWDPRV RUJDQL]DU HQ QXHVWUD
PHQWH HVDV LPiJHQHV R HVHQFLDV TXH
%XVFDU ORV HOHPHQWRV PiV LPSRUWDQWHV KHPRV UHFRJLGR GXUDQWH OD OHFWXUD
PLHQWUDV OHHPRV HV XQD QHFHVLGDG 3DUD HOOR GHEHPRV KDFHU XQ UHVXPHQ
SRUTXH QR SRGHPRV UHFRUGDU WRGR HO PHQWDO
WH[WRFDGDLGHD1XHVWURFHUHEURWLHQH
TXH VHOHFFLRQDU DOJXQRV VHJPHQWRV (V XQ GLiORJR LQWHULRU HQ HO TXH QRV
GH LQIRUPDFLyQ \ FRQ HOORV HODERUDU HO SUHJXQWDPRV GH TXp WUDWDED OR TXH
VLJQLILFDGRGHWRGRHOWH[WR OHtPRVTXpFRPSUHQGLPRVTXpHUDOR


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
PiV LPSRUWDQWH TXp SHQVDPRV GH OR
TXHOHtPRV

(VWH UHVXPHQ PHQWDO GHEH SHUPLWLU


FRQHFWDU ODV LGHDV SULQFLSDOHV TXH
IXLPRV LGHQWLILFDQGR R HODERUDQGR
GXUDQWHODOHFWXUD6LQHVWDYLQFXODFLyQ
GHLGHDVRSURSRVLFLRQHVQRHVSRVLEOH
FRQVWUXLUHOVLJQLILFDGRJOREDOGHOWH[WR
\QRVTXHGDPRVFRQSLH]DVVXHOWDVR
SHGD]RVVLQYHUODWRWDOLGDG

3DUD IDFLOLWDU HVWRV SURFHVRV OD


FRQH[LyQGHLGHDV\ODFRQVWUXFFLyQGHO
VLJQLILFDGRJOREDOGHOWH[WRUHVXOWDQGH
JUDQXWLOLGDGORVRUJDQL]DGRUHVJUiILFRV
(VWRVHVTXHPDVRGLEXMRVSHUPLWHQ

 'LULJLUODDWHQFLyQ\HODQiOLVLV KDFLD
ORV DVSHFWRV IXQGDPHQWDOHV GHO
WH[WR
 5HODFLRQDU ODV LGHDV SULQFLSDOHV GHO
WH[WR
 &RPSUHQGHU HO VLJQLILFDGR JOREDO
GHOWH[WR
 0 H M R U D U H O U H F X H U G R G H O D $FWLYLGDGHMHPSOR
LQIRUPDFLyQPiVUHOHYDQWH

/H SURSRQHPRV SRQHU HQ SUiFWLFD ORV


5HVXPHQGHORTXHLPSOLFDFRPSUHQGHUXQWH[WR
SURFHVRV TXH KHPRV PHQFLRQDGR FRQ XQ
WH[WR FRQFUHWR (O REMHWLYR HV TXH XVWHG
$VXPLUXQDDFWLWXGGHE~VTXHGD ORJUH H[SHULPHQWDU \ WRPDU FRQFLHQFLD
GH FDGD XQD GH ODV HWDSDV GHO SURFHVR
OHFWRU
'HFRGLILFDUSDODEUDVHVFULWDV
Antes de comenzar a leer:
2EVHUYH ~QLFDPHQWH HO WtWXOR VLQ OHHU HO
FRQWHQLGR GH ORV SiUUDIRV \ UHVSRQGD ODV
(ODERUDULGHDVRSURSRVLFLRQHV
VLJXLHQWHVSUHJXQWDV
'HTXpFUHHTXHYDDWUDWDU"
6HJXLUODUHODFLyQGHLGHDV 4Xp WLSR GH LQIRUPDFLyQ SXHGH
FRQWHQHU"

&RQHFWDUODVLGHDV Durante la lectura:


$KRUD OH LQYLWDPRV D OHHU HO WH[WR SHUR
WUDWDQGRGHLGHQWLILFDUODVSDODEUDVHLGHDV
&RQVWUXLUXQUHVXPHQPHQWDO FODYHV SDUD OR TXH SXHGH VXEUD\DUODV R
HVFULELUODVHQHOPDUJHQ


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU

/RVPDPtIHURV
/RV PDPtIHURV KDQ WHQLGR XQ JUDQ p[LWR DGDSWDWLYR
6RQORVDQLPDOHVPiVH[WHQGLGRVSRUWRGRHOSODQHWD
6RQ WDPELpQ ORV TXH PHMRU KDQ UHVLVWLGR ORV PiV
YDULDGRVDPELHQWHV\FRQORVLQVHFWRVVRQORVDQLPDOHV
PiVQXPHURVRVGHFXDQWRVKDELWDQODWLHUUD

+D\YDULDVUD]RQHVTXHH[SOLFDQHVWHp[LWR/DSULPHUD
FDXVD UHVLGH HQ TXH ORV PDPtIHURV WLHQHQ XQ JUDQ
FXLGDGRGHVXVFUtDV'HWDOPDQHUDTXHODVSURWHJHQ
GHORVGHSUHGDGRUHVVHRFXSDQGHVXDOLPHQWDFLyQ
HLQFOXVRODVLQVWUX\HQ/DVFUtDVHVWiQEDMRODWXWHOD
GHVXVSURJHQLWRUHVKDVWDTXHSXHGHQVREUHYLYLUSRU
VtPLVPDV'HHVWDIRUPDORVPDPtIHURVFRQVLJXHQOD
FRQWLQXLGDGGHVXHVSHFLHDORODUJRGHOWLHPSR

2WUR IDFWRU H[SOLFDWLYR UHVLGH HQ HO H[WUDRUGLQDULR


GHVDUUROOR GH VX FHUHEUR TXH OHV SHUPLWH DSUHQGHU
GHODH[SHULHQFLD\FRPRFRQVHFXHQFLDDGDSWDUVH
PHMRUTXHHOUHVWRGHORVDQLPDOHVDORVFDPELRVGHOPHGLRDPELHQWH(OVHUKXPDQRHVXQEXHQ
HMHPSORGHHVWDFDSDFLGDGGHDGDSWDFLyQ

)LQDOPHQWH RWUD GH ODV UD]RQHV GHO p[LWR GH ORV PDPtIHURV HV VX FDSDFLGDG SDUD PDQWHQHU
FRQVWDQWHODWHPSHUDWXUDLQWHUQDGHVXFXHUSR+DJDIUtRRFDORUHQHOH[WHULRUODWHPSHUDWXUDGHO
FXHUSRGHORVPDPtIHURVHVFRQVWDQWHHQWUH\$VtHQFRQWUDPRVPDPtIHURVHQHOGHVLHUWR
FRPRHOFDPHOORHQHOSRORFRPRHORVRSRODUHQHOIRQGRGHORVRFpDQRVFDVRGHOFDFKDORWH
GHEDMRGHODWLHUUDFRPRORVWRSRVRHQODVDOWXUDVGHPiVGHPHWURVFDVRGHO\DNHQHO
7tEHW2WUDVFODVHVGHDQLPDOHVFRPRHVHOFDVRGHORVUHSWLOHV\DQILELRVVyORSXHGHQYLYLUHQ
GHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV
7RPDGRGH6iQFKH]REFLW

(VPRPHQWRGHHODERUDULGHDVRSURSRVLFLRQHVSDUDHOOROHLQYLWDPRVDDQDOL]DUHOSULPHUSiUUDIR
REVHUYH

/RV PDPtIHURV KDQ WHQLGR XQ JUDQ p[LWR DGDSWDWLYR /RV PDPtIHURV VRQ ORV DQLPDOHV PiV
H[WHQGLGRVSRUWRGRHOSODQHWD6RQWDPELpQORVTXHPHMRUKDQUHVLVWLGRORVPiVYDULDGRV
DPELHQWHV\FRQORVLQVHFWRVORVDQLPDOHVPiVQXPHURVRVGHFXDQWRVKDELWDQODWLHUUD

$SDUWLUGHODVSDODEUDVFODYHVTXHKHPRVLGHQWLILFDGRSRGHPRVHQFRQWUDUODLGHDSULQFLSDOGHO
SiUUDIRRHODERUDUOD HQHVWHFDVRKHPRVWHQLGRTXHHODERUDUOD REVHUYH

/RVPDPtIHURVKDQWHQLGRXQJUDQp[LWRDGDSWDWLYR\DTXHHVWiQSRUWRGRHOSODQHWDUHVLVWHQ
YDULDGRVDPELHQWHV\VRQPX\QXPHURVRV

/HDRWUDYH]/RVPDPtIHURV\DQRWHHQXQDKRMDHOWHPD\ODLGHDSULQFLSDOGHFDGDSiUUDIR


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
&RPSDUHODVDQRWDFLRQHVTXHKL]RFRQODVTXHKHPRVKHFKRHQHOVLJXLHQWHFXDGUR
1RVHSUHRFXSHVLVXVUHVSXHVWDVQRVRQH[DFWDPHQWHLJXDOHVSXHVXQPLVPRWHPD
SXHGHH[SUHVDUVHGHPXFKDVIRUPDV

&RQIRUPH DYDQFH REVHUYH OD SURJUHVLyQ WHPiWLFD HV GHFLU FyPR HO WH[WR YD
SDVDQGR GH XQ VXEWHPD D RWUR SXHV DXQTXH WRGD OD OHFWXUD WUDWD GH XQ PLVPR
WHPDSULQFLSDOFDGDSiUUDIRDERUGDXQVXEWHPDHVSHFtILFRUHODFLRQDGRFRQHO
SULQFLSDO

'HTXpWUDWDHVWH 4XpHVORPiVLPSRUWDQWH
SiUUDIR" TXHGLFHVREUHHOWHPD"

/RVPDPtIHURV
/RV PDPtIHURV KDQ WHQLGR XQ JUDQ /RVPDPtIHURV /RV PDPtIHURV KDQ WHQLGR
p[LWR DGDSWDWLYR /RV PDPtIHURV 2PHMRU XQ JUDQ p[LWR DGDSWDWLYR
VRQORVDQLPDOHVPiVH[WHQGLGRVSRU e[LWR DGDSWDWLYR GH ORV \D TXH HVWiQ SRU WRGR HO
WRGRHOSODQHWD6RQWDPELpQORVTXH PDPtIHURV SODQHWD UHVLVWHQ YDULDGRV
PHMRU KDQ UHVLVWLGR ORV PiV YDULDGRV DPELHQWHV \ VRQ PX\
DPELHQWHV \ FRQ ORV LQVHFWRV ORV QXPHURVRV
DQLPDOHVPiVQXPHURVRVGHFXDQWRV
KDELWDQODWLHUUD

+D\YDULDVUD]RQHVTXHH[SOLFDQHVWH (OFXLGDGRGHODVFUtDV (O p[LWR GH ORV PDPtIHURV


p[LWR/DSULPHUDFDXVDUHVLGHHQTXH VH GHEH D OD PDQHUD HQ
ORVPDPtIHURVWLHQHQXQJUDQFXLGDGR TXH FXLGDQ D VXV FUtDV
GH VXV FUtDV 'H WDO PDQHUD TXH ODV DVHJXUDQGRODFRQWLQXLGDG
SURWHJHQ GH ORV GHSUHGDGRUHV VH GHVXHVSHFLH
RFXSDQGHVXDOLPHQWDFLyQHLQFOXVR
ODV LQVWUX\HQ /DV FUtDV HVWiQ EDMR OD
WXWHODGHVXVSURJHQLWRUHVKDVWDTXH
SXHGHQVREUHYLYLUSRUVtPLVPDV'H
HVWD IRUPD ORV PDPtIHURV FRQVLJXHQ
OD FRQWLQXLGDG GH VX HVSHFLH D OR
ODUJRGHOWLHPSR

2WUR IDFWRU H[SOLFDWLYR UHVLGH HQ 'HVDUUROORGHOFHUHEUR 2WUDUD]yQHVHOGHVDUUROOR


HO H[WUDRUGLQDULR GHVDUUROOR GH VX GHO FHUHEUR TXH OHV
FHUHEURTXHOHVSHUPLWHDSUHQGHUGH SHUPLWH DSUHQGHU \
ODH[SHULHQFLD\FRPRFRQVHFXHQFLD DGDSWDUVHPHMRU
DGDSWDUVH PHMRU TXH HO UHVWR GH ORV
DQLPDOHV D ORV FDPELRV GHO PHGLR
DPELHQWH(OVHUKXPDQRHVXQEXHQ
HMHPSOR GH HVWD FDSDFLGDG GH
DGDSWDFLyQ


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU

'HTXpWUDWDHVWH 4XpHVORPiVLPSRUWDQWH
SiUUDIR" TXHGLFHVREUHHOWHPD"

)LQDOPHQWH RWUD GH ODV UD]RQHV 7HPSHUDWXUD LQWHUQD GHO 2WUD UD]yQ HV TXH
GHO p[LWR GH ORV PDPtIHURV HV VX FXHUSR PDQWLHQHQODWHPSHUDWXUD
FDSDFLGDGSDUDPDQWHQHUFRQVWDQWH 2WDPELpQ FRUSRUDO\DVtSXHGHQYLYLU
ODWHPSHUDWXUDLQWHUQDGHVXFXHUSR 7HPSHUDWXUDFRUSRUDO HQWRGRVORVKiELWDWV
+DJD IUtR R FDORU HQ HO H[WHULRU
OD WHPSHUDWXUD GHO FXHUSR GH ORV
PDPtIHURV HV FRQVWDQWH HQWUH \
 $Vt HQFRQWUDPRV PDPtIHURV HQ
HO GHVLHUWR FRPR HO FDPHOOR HQ HO
SRORFRPRHORVRSRODUHQHOIRQGR
GHORVRFpDQRVFDVRGHOFDFKDORWH
GHEDMRGHODWLHUUDFRPRORVWRSRVR
HQODVDOWXUDVGHPiVGHPHWURV
FDVRGHO\DNHQHO7tEHW2WUDVFODVHV
GH DQLPDOHV FRPR HV HO FDVR GH
ORV UHSWLOHV \ DQILELRV VyOR SXHGHQ
YLYLU HQ GHWHUPLQDGDV FRQGLFLRQHV
DPELHQWDOHV

2EVHUYH HO KLOR FRQGXFWRU R SURJUHVLyQ WHPiWLFD GHO WH[WR (O SULPHU SiUUDIR
KDEODVREUHORVPDPtIHURV\VXp[LWRDGDSWDWLYRSXHVHVHODVXQWRGHOTXHWUDWD
ODPD\RUSDUWHGHRUDFLRQHV

$KRUDELHQDOLQLFLDUHOVHJXQGRSiUUDIRVHLQWURGXFHXQQXHYRWHPDHVSHFtILFR
SXHV DXQTXH VLJXH KDEODQGR GH ORV PDPtIHURV VH UHILHUH DO FXLGDGR GH ODV
FUtDV(OWHUFHURFRPSDUWHHOPLVPRWHPDJHQHUDO ORVPDPtIHURV SHURVHFHQWUD
HQXQDVSHFWRHVSHFtILFRHOGHVDUUROORGHOFHUHEUR(OFXDUWR\~OWLPRSiUUDIR
KDFHDOXVLyQDODWHPSHUDWXUDFRUSRUDO

$OLGHQWLILFDUORVWHPDVHVSHFtILFRVRVXEWHPDVGHFDGDSiUUDIRYDVXUJLHQGROD
LGHDGHTXHHOWHPDSULQFLSDOGHODOHFWXUDSRVLEOHPHQWHQRVHDORVPDPtIHURV
\D TXH SXHGH UHVXOWDU PX\ JHQHUDO &RQIRUPH YDPRV FRQHFWDQGR ODV LGHDV
SULQFLSDOHV GH FDGD SiUUDIR QRV GDPRV FXHQWD TXH WRGDV H[FHSWR OD GHO
SULPHURVRQFDXVDVGHDOJRHQWRQFHVQRVSHUFDWDPRVGHTXHHVHDOJRHV
HOWHPDSULQFLSDOGHWRGDODOHFWXUD(Op[LWRDGDSWDWLYRGHORVPDPtIHURV

Despus de leer:
$KRUD QHFHVLWDPRV RUGHQDU \ FRQHFWDU ODV LGHDV SULQFLSDOHV SDUD HOOR OH
SURSRQHPRV HODERUDU XQ RUJDQL]DGRU JUiILFR HVTXHPD GLDJUDPD FXDGUR
VLQySWLFR HQ HO HVSDFLR GH DEDMR )LQDOPHQWH HVFULED HQ XQ SiUUDIR OD LGHD
JOREDOGHWRGRHOWH[WRHQIRUPDGHUHVXPHQ


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
2UJDQL]DGRUJUiILFR

5HVXPHQ


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU
8QSRVLEOHRUJDQL]DGRUJUiILFRGHOWH[WRGH/RVPDPtIHURVSRGUtDVHUHOVLJXLHQWH

&DXVDV (YLGHQFLDVGHOHIHFWR

&XLGDGR HVSHFLDO /RVPiVH[WHQGLGRV


GHODVFUtDV SRUHOSODQHWD

(IHFWR
&HUHEUR
5HVLVWHQYDULDGRV
GHVDUUROODGRTXH
e[LWRDGDSWDWLYR DPELHQWHV
SHUPLWHDSUHQGHU
GHORVPDPtIHURV

&DSDFLGDG
GHPDQWHQHU /RVPiVQXPHURVRV
WHPSHUDWXUD MXQWRDLQVHFWRV
FRUSRUDO

Resumen:
/RV PDPtIHURV KDQ DOFDQ]DGR XQ JUDQ p[LWR DGDSWDWLYR SULQFLSDOPHQWH SRU WUHV
UD]RQHV HO FXLGDGR HVSHFLDO TXH WLHQHQ FRQ VXV FUtDV TXH OHV KD VLJQLILFDGR OD
FRQWLQXLGDGGHODHVSHFLHHOGHVDUUROORGHVXFHUHEURTXHOHVSHUPLWHDSUHQGHU\
VXFDSDFLGDGGHPDQWHQHUODWHPSHUDWXUDFRUSRUDOFRQVWDQWHSDUDDGDSWDUVHD
GLVWLQWRVKiELWDWV

$QRWHHQODVVLJXLHQWHVOtQHDVORTXHKDDSUHQGLGRFRQHVWHHMHUFLFLRHMHPSORROR
TXHKDOODPDGRVXDWHQFLyQ

.RiC>@QLOBPABQBOJFK>KI>@LJMBQBK@F>IB@QLO>

(Q HVWH DSDUWDGR UHYLVDUHPRV ORV DVSHFWRV SULQFLSDOHV TXH GHWHUPLQDQ ODV
SRVLELOLGDGHV GH DSUHQGHU D OHHU ELHQ &DGD XQR LQIOX\H GH GLVWLQWD IRUPD HQ ODV
DFWLWXGHV \ KDELOLGDGHV OHFWRUDV GH ODV SHUVRQDV 3RU HOOR GHEHPRV WRPDUORV HQ
FXHQWD VL TXHUHPRV PHMRUDU QXHVWUD FDSDFLGDG GH OHHU ELHQ \ D\XGDU D RWURV D
KDFHUOR


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
> )>JLQFS>@FrK
(O LQWHUpV SRU OD OHFWXUD HV XQ IDFWRU
PX\ LPSRUWDQWH SDUD DSUHQGHU D OHHU
ELHQ &XiQGR QDFH HO LQWHUpV SRU OD
OHFWXUD"FyPRVHGHVDUUROODHVHJXVWR
SRUKRMHDU\OHHUOLEURV"

/DV LQYHVWLJDFLRQHV FRQFOX\HQ TXH


HO JXVWR SRU OD OHFWXUD VH GHVDUUROOD
GH PXFKDV IRUPDV HQ VLWXDFLRQHV
GLYHUVDV\DHGDGHVGLIHUHQWHVQRKD\
XQD VROD HGDG SDUD DSDVLRQDUVH SRU
OD OHFWXUD VHJ~Q ODV FDUDFWHUtVWLFDV
GH FDGD SHUVRQD VXV H[SHULHQFLDV \ (Q QXHVWUR SDtV OD SUiFWLFD GH HVWLPXODU
RSRUWXQLGDGHV ODOHFWXUDDWHPSUDQDHGDGHQHOKRJDU
VH YH OLPLWDGD SRU YDULDV UD]RQHV DOWRV
6LQ HPEDUJR YDULDV LQYHVWLJDFLRQHV QLYHOHV GH DQDOIDEHWLVPR DEVROXWR R
FRLQFLGHQ HQ TXH GXUDQWH ORV SULPHURV IXQFLRQDO OD VLWXDFLyQ GH SREUH]D \
DxRVPiVRPHQRVGHORVVHLVPHVHVKDVWD SREUH]D H[WUHPD HQ TXH YLYH PiV GH OD
ORVVHLVDxRVHVPiVIiFLOFUHDUXQYtQFXOR PLWDG GH OD SREODFLyQ FRPSUDU XQ OLEUR
DIHFWLYRHQWUHODVSHUVRQDV\ORVOLEURV HTXLYDOHDQRFRPHUHVHGtDHQPXFKRV
KRJDUHV HOSRFRLQWHUpVGHO(VWDGR\VXV
(VWHYtQFXORDIHFWLYRTXHVHGHVDUUROODHQ LQVWLWXFLRQHV HQPXFKRVSDtVHVGHOPXQGR
ODSULPHUDLQIDQFLDKDFLDODOHFWXUD\TXH H[LVWHQ ELEOLRWHFDV SRSXODUHV HQ FDGD
JHQHUDOPHQWH\DQRVHURPSHDORODUJR FRPXQLGDG \ OD SURJUHVLYD LQYDVLyQ GH
GHODYLGDVHSURGXFHFXDQGRORVSDGUHV ODWHOHYLVLyQHQQXHVWUDVYLGDVHQQXHVWURV
\PDGUHVOHHQDORVQLxRV\QLxDVFXHQWRV KRJDUHV \ HVSDFLRV IDPLOLDUHV OD WHOH
IiEXODV \ OH\HQGDV HQ XQ DPELHQWH GH HQWUHWLHQHDORVQLxRV\QLxDV\VXVWLWX\HORV
DPRU 6RQ HVRV PRPHQWRV PiJLFRV PRPHQWRVGHOHFWXUD 
HQ TXH SDSi R PDPi WRPD XQ OLEUR \
FXHQWD XQ FXHQWR PRVWUDQGR DIHFWR (VWDVVRQDOJXQDVGHODVUD]RQHVSRUODVTXH
DO QLxR R QLxD MXJDQGR GLVIUXWDQGR OD QXHVWURSDtVQRHVXQSDtVGHOHFWRUHV
KLVWRULDPRWLYDQGRVXLPDJLQDFLyQFRQODV
LOXVWUDFLRQHV\VXVJHVWRVFKLVWRVRVGDQGR (Q PXFKDV FRPXQLGDGHV UXUDOHV OD
RSRUWXQLGDG D TXH HO QLxR MXHJXH D OHHU HVWLPXODFLyQ GH ORV QLxRV \ QLxDV VH OOHYD
HO OLEUR D ORV SHTXHxRV OHV JXVWD KDFHU DFDERDWUDYpVGHODRUDOLGDG(VGHFLU
FRPRTXHOHHQ\QDUUDUHOFXHQWR VHOHVLQWURGXFHDOPDUDYLOORVRPXQGRGH
ODQDUUDWLYDSHURGHIRUPDRUDODWUDYpV
Viene a su mente (VRV PRPHQWRV PiJLFRV VH GHORVFXHQWRVKLVWRULDV\OH\HQGDVGHORV
alguna experiencia JUDEDQ HQ FDGD SHUVRQD DEXHORV ODV WtDV ORV SULPRV < DXQTXH
que se relacione con \ JHQHUDOPHQWH SURYRFDQ HVWDSUiFWLFDWDPELpQVHHVWiSHUGLHQGR
lo que se describe XQDDWUDFFLyQSRUODOHFWXUD HQPXFKDVIDPLOLDVHVXQDVHPLOODTXHOD
respecto al vnculo TXHSHUGXUDKDVWDORV~OWLPRV HVFXHODGHEHDSURYHFKDU\FXOWLYDUSDUD
afectivo con la DxRVGHODYLGD GHVDUUROODUHOJXVWRSRUODOHFWXUD
lectura?


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU

4XpSRGHPRVKDFHUGHVGH GH WH[WRV TXH UHVXOWHQ


ODHVFXHOD" DWUDFWLYRVSDUDORVOHFWRUHV Qu lecturas
&RPR \D GLMLPRV DXQTXH ORV \OHFWRUDV'HORFRQWUDULR recuerda que hizo
SULPHURV DxRV VRQ LPSRUWDQWHV SDUD FRPHQ]DPRV PDO \ por obligacin y que
FUHDU HO JXVWR SRU OD OHFWXUD HVWH QXHVWUDV SRVLELOLGDGHV GH no le motivaron?
HQDPRUDPLHQWR SXHGH OOHYDUVH D p[LWRVHYHQUHGXFLGDV/RV Qu implicaciones
FDER D FXDOTXLHU HGDG DVt TXH OD FXHQWRV \ HQ JHQHUDO OD tuvo esta situacin
HVFXHOD WLHQH OD RSRUWXQLGDG \ OD QDUUDWLYD VRQ ORV UHFXUVRV en usted?
REOLJDFLyQGHSURPRYHUOR SRU H[FHOHQFLD SDUD
PRWLYDUODOHFWXUD
3DUD JHQHUDU HO JXVWR SRU OD OHFWXUD
QRV SDUHFH LPSRUWDQWH FRPHQ]DU FRQ 3RURWURODGRHVWiODPRWLYDFLyQKDFLD
ODUHIOH[LyQGH+RO]ZDUWK  OD FRPSUHQVLyQ GHO WH[WR $XVXEHO
GHFtD TXH HO DSUHQGL]DMH VLJQLILFDWLYR
'HEHPRV WHQHU SUHVHQWH TXH QDGLH
UHTXLHUH GH XQD GLVSRVLFLyQ SDUWLFXODU
FRQWDJLD OR TXH QR WLHQH VL QRVRWURV
GHO HGXFDQGR XQ JHQXLQR LQWHUpV SRU
QR DPDPRV OD OHFWXUD VL QR UREDPRV
DSUHQGHU GH IRUPD VLJQLILFDWLYD HQ
WLHPSRVDQXHVWURVXHxRDODVP~OWLSOHV
OXJDUGHPHPRUL]DURJDQDUXQH[DPHQ
DFWLYLGDGHV TXH UHDOL]DPRV WRGRV ORV
(VWH SULQFLSLR WDPELpQ VH DSOLFD D OD
GtDV SDUD DYDQ]DU HQ OD OHFWXUD GH
OHFWXUD([LVWHLQWHUpVSRUHQWHQGHUHO
HVH OLEUR TXH QRV WLHQH DWUDSDGRV
WH[WR"UHDOPHQWHTXLHURFRPSUHQGHU
SDUD GHPRUDUQRV HQ HVDV SiJLQDV
ORTXHGLFHODOHFWXUD"
TXH L Q V LV WLP R V H Q YR OYH U D OHHU
R VLPSOHPHQWH SDUD
3RGUtDPRVFUHHUTXHWRGDVODVSHUVRQDV
WHUPLQDUUiSLGDPHQWH
Est de acuerdo TXH FRPLHQ]DQ D OHHU DOJR GHVHDQ
\ SDVDU DO SUy[LPR
con lo que dice FRPSUHQGHUOR SHUR QR HV DVt 9DULRV
FDStWXORQRSRGUHPRV
Holzwarth? LQYHVWLJDGRUHV KDQ GRFXPHQWDGR OD
WUDQVPLWLUHOSODFHUSRU
Por qu? GHVHVSHUDQ]D DGTXLULGD HQ HO WHUUHQR
ODOHFWXUD
HGXFDWLYR &XDQGR ODV \ ORV DOXPQRV
%LHQ DFODUDGR HO SXQWR GH TXH KDQWHQLGRH[SHULHQFLDVQHJDWLYDVFRQ
GHEHPRV FRPHQ]DU SRU QRVRWURV FLHUWDV WDUHDV HVFRODUHV OHHU UHVROYHU
\ QRVRWUDV PLVPDV DQDOL]DUHPRV OD SUREOHPDV GH PDWHPiWLFD GLEXMDU
PRWLYDFLyQ KDFLD OD OHFWXUD HQ OD IRUPDV JHRPpWULFDV HWF GHVDUUROODQ
HVFXHOD GHVGH GRV SHUVSHFWLYDV XQ WLSR GH GHVHVSHUDQ]D HV GHFLU
OD PRWLYDFLyQ KDFLD HO WH[WR \ OD SLHUGHQODHVSHUDQ]DGHSRGHUUHDOL]DU
PRWLYDFLyQ KDFLD OD FRPSUHQVLyQ GHO HVDV WDUHDV ELHQ (QWRQFHV FDGD YH]
WH[WR TXHLQLFLDQHVDDFWLYLGDGVHGLFHQDVt
PLVPRV\RQRSXHGRFRQHVWRQRVR\
/DV SRVLELOLGDGHV GH FRPSUHQGHU EXHQRFRQHVWDWDUHD\ODUHDOL]DQVLQ
XQ WH[WR HVWiQ FRQGLFLRQDGDV SRU HO LQWHUpV
LQWHUpVTXHWHQJDPRVHQpOQRVOODPD
OD DWHQFLyQ HO WHPD R FRQWHQLGR" (Q QXHVWUD H[SHULHQFLD KHPRV
QRV DWUDH HO WtWXOR ODV LOXVWUDFLRQHV" SRGLGR FRPSUREDU FRQ WULVWH]D TXH
VHQWLPRV JDQDV GH DYHULJXDU DOJR PXFKRV QLxRV \ QLxDV TXH DVLVWHQ D
FRQVyORYHUODSRUWDGD" OD HVFXHOD HQ *XDWHPDOD SRVHHQ OD
GHVHVSHUDQ]D DGTXLULGD HQ HO iUHD
&XDOTXLHU HVIXHU]R SRU PHMRUDU OD
GH OHFWXUD \ HQ PXFKDV RWUDV TXH QR
FRPSUHQVLyQ GH OHFWXUD GHEH SDUWLU


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
HVWDPRV DQDOL]DQGR DFi $VXPHQ HO VREUH ODV PDUDYLOODV GHO PXQGR OD
DFWRGHOHHUFRPRDOJRPHFiQLFRGHO QDWXUDOH]D\HOVHUKXPDQR
FXDO QR SUHWHQGHQ REWHQHU QDGD 6H
FRQFHQWUDQHQOHHUGHFRUULGR\WUDWDU (VWHSODFHUSRUODOHFWXUDVHDGTXLHUHGH
GHUHFRUGDUDOJXQRVGHWDOOHVGHOWH[WR PXFKDVIRUPDVSHURFRPR\DGLMLPRV
IHFKDV QRPEUHV FDQWLGDGHV FRQ OD XQD GH ODV PiV LPSRUWDQWHV HV HO
HVSHUDQ]D GH SRGHU UHVSRQGHU D ODV FRQWDJLR 6L WHQHPRV OD RSRUWXQLGDG
SUHJXQWDV OLWHUDOHV GH VX PDHVWUD GH YHU D RWUDV SHUVRQDV JR]DU GH OD
SHUR QR KDFHQ HVIXHU]R DOJXQR SRU OHFWXUD \ FRPSDUWLPRV FRQ HOODV HV
FRPSUHQGHUHOVLJQLILFDGRGHOWH[WRQR PX\ SUREDEOH TXH VH QRV SHJXHQ
LQWHQWDQHQWHQGHUHOPHQVDMH ODV JDQDV GH YLYLU HVD IDVFLQDQWH
H[SHULHQFLD
(VWDVLWXDFLyQQRVOOHYDDXQDFRQFOXVLyQ
SHGDJyJLFD PX\ LPSRUWDQWH HO (Q HVWD WDUHD GHEH SDUWLFLSDU
SURFHVR GH DSUHQGL]DMH GH OD OHFWXUD WRGD OD FRPXQLGDG HGXFDWLYD
\ GH FXDOTXLHU RWUD iUHD FXUULFXODU ODV HGXFDGRUDV \ HGXFDGRUHV ORV
GHEH DVHJXUDUOH H[SHULHQFLDV H[LWRVDV SDGUHV \ PDGUHV ODV DXWRULGDGHV GH
DWRGRVORVQLxRV\QLxDVDOLQLFLRSDUD OD FRPXQLGDG \ HO PXQLFLSLR HWF
JHQHUDU OD FRQILDQ]D VXILFLHQWH \ XQD 9LYLPRV ODPHQWDEOHPHQWH HQ XQD
DFWLWXGELHQHVSHUDQ]DGDGHSRGHUHQ VRFLHGDG SRFR OHFWRUD SHUR WRGDV
HOHGXFDQGR/RSULPHURTXHGHEHPRV ODV VRFLHGDGHV OR IXHURQ DOJXQD YH]
ORJUDUHVTXHpORHOODVHSDQTXHHVWpQ 3RGHPRV FRQYHUWLU QXHVWUD FRPXQLGDG
FRQYHQFLGRV TXH SXHGHQ KDFHU OD HQ XQD FRPXQLGDG
WDUHD GH IRUPD H[LWRVD HQ QXHVWUR OHFWRUDVLGHVSHUWDPRV Qu opina sobre lo
FDVRHQWHQGHUXQPHQVDMHDSDUWLUGH OD SDVLyQ SRU OHHU expuesto respecto
ODOHFWXUDGHXQWH[WR/XHJRYHQGUiQ GHQWUR GH QRVRWURV R de la motivacin
WDUHDVPiVFRPSOHMDVTXHQRSRGUiQ QRVRWUDV \ OD YDPRV para leer? Qu
UHVROYHUDOSULPHULQWHQWRSHURWHQGUiQ FRQWDJLDQGR estrategias
propone para
HVDVHQVDFLyQHVHFRQYHQFLPLHQWRGH
motivar la lectura?
TXHFRQHVIXHU]RSXHGHQFRPSUHQGHU
ORTXHOHHQ

7DQWR OD PRWLYDFLyQ KDFLD HO


WH[WR FRPR OD PRWLYDFLyQ
KDFLD OD FRPSUHQVLyQ SHUPLWHQ
GHVDUUROODUHOJXVWRSRUODOHFWXUD
(VGHVFXEULUHVHSODFHUPiJLFRGHO
DFWR GH OHHU GH YLYLU HQ QXHVWUD
LPDJLQDFLyQ SHURGH IRUPDPX\
UHDO H[SHULHQFLDV DYHQWXUDV
HPRFLRQHV WUDJHGLDV WULXQIRV \
SDVLRQHVMXQWRDORVSURWDJRQLVWDV
GHO WH[WR (O JRFH TXH SURGXFH
FRQYHUVDU FRQ SHUVRQDV GH RWURV
OXJDUHV\pSRFDVVREUHORVWHPDV
TXH QRV LQWHUHVDQ VREUH OR TXH
KDQ GHVFXELHUWR \ DSUHQGLGR


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU

? "ISL@>?RI>OFLVI>IBKDR>
/D FDQWLGDG GH SDODEUDV TXH XQD
SHUVRQD FRQRFH GHO LGLRPD HQ TXH
HVWi OH\HQGR GHWHUPLQD IXHUWHPHQWH
VXV SRVLELOLGDGHV GH FRPSUHQVLyQ
'LIHUHQWHV LQYHVWLJDFLRQHV OR KDQ
FRPSUREDGR 'DYLV -RKQVWRQ
 \ SRQHQ GH PDQLILHVWR TXH
DO PHQRV XQD SDUWH HVHQFLDO GH OD
*XDWHPDODPXOWLOLQJH
KDELOLGDG FRPSUHQVLYD UDGLFD HQ HO
FRQRFLPLHQWR GHO VLJQLILFDGR GH ODV (Q XQ FRQWH[WR PXOWLOLQJH FRPR HO
SDODEUDV +HUQiQGH] GH *XDWHPDOD HO YRFDEXODULR \ HO
LGLRPD GH DSUR[LPDGDPHQWH HO 
(O YRFDEXODULR FRPR HOHPHQWR GHWRGRVORVQLxRV\QLxDVFRUUHVSRQGH
LQKHUHQWH D WRGD PDQLIHVWDFLyQ DDOJXQRGHORVLGLRPDVPD\DVDO[LQND
FRPXQLFDWLYD HV HO LQVWUXPHQWR EDVH R DO JDUtIXQD 5HFRQRFHU \ UHVSHWDU
VREUHHOTXHVHHODERUDODOHQJXD3RU HVWD VLWXDFLyQ UHVXOWD IXQGDPHQWDO
HOOR VX HQVHxDQ]D GHEH FRQVWLWXLUVH SDUDHODERUGDMHGHODVFRPSHWHQFLDV
FRPR XQD YtD LPSUHVFLQGLEOH FRPXQLFDWLYDVHQODHVFXHOD
SDUD HO SURJUHVR GH ODV GLIHUHQWHV
FRPSHWHQFLDVOLQJtVWLFDVWDQWRRUDOHV 7DQWR ODV OH\HV DFWXDOHV GH OD
FRPRHVFULWDV +HUQiQGH]REFLW HGXFDFLyQ JXDWHPDOWHFD FRPR
ODV LQYHVWLJDFLRQHV VREUH HGXFDFLyQ
(V XQ IDFWRU WDQ GHWHUPLQDQWH HQ HO ELOLQJH FRLQFLGHQ HQ TXH OD OHQJXD
SURFHVR OHFWRU TXH PXFKDV GH ODV PDWHUQDHVODEDVHGHOOHQJXDMHGHODV
SUXHEDV GH OHFWXUD TXH VH DSOLFDQ HQ SHUVRQDV \ GH VX FXOWXUD \ SRU HOOR
QXHVWURSDtVDVtFRPRHQHYDOXDFLRQHV GHEH DVHJXUDUVH TXH WRGDV ODV QLxDV
UHJLRQDOHV OH GHGLFDQ PXFKDV \ QLxRV SXHGDQ XVDU \ SHUIHFFLRQDU
SUHJXQWDVRtWHPVFRPRHOVLJXLHQWH D VX LGLRPD PDWHUQR HQ OD HVFXHOD DVt
YHFHVPiVGHORVQHFHVDULRV FRPRDSUHQGHU\GRPLQDUXQVHJXQGR
LGLRPD
(OLMD OD SDODEUD TXH VLJQLILFD OR PLVPR
TXH OD SDODEUD VXEUD\DGD HQ OD (VWRVLJQLILFDTXHWRGDVODVKDELOLGDGHV
RUDFLyQ SURFHVRV\HVWUDWHJLDVTXHVHSUHVHQWDQ
HQHVWHOLEURGHEHUtDQVHUDSOLFDGDV\
 3RU HO RULILFLR GH OD SXHUWD VH SRGtD WUDEDMDGDV HQ HO LGLRPD PDWHUQR GH
YHUKDFLDHOLQWHULRUGHODYLYLHQGD ORV QLxRV \ QLxDV FRQ WH[WRV HVFULWRV
HQ GLFKD OHQJXD \ FRKHUHQWHV FRQ VX
D1~PHUR FXOWXUD/XHJRGHEHUtDQGHWUDQVIHULUVH
E7RFDGRU DOVHJXQGRLGLRPDGHOQLxRRODQLxD
F 7LPEUH
G$JXMHUR 8Q DUJXPHQWR D IDYRU GH OD WHVLV
DQWHULRU DGHPiV GH TXH OR PDQGD OD
7RPDGRGHODSUXHEDOLEHUDGDGHOHFWXUDGH
OH\\HVXQGHUHFKRGHODVSHUVRQDVHV
VH[WRSULPDULD',*('8&$0,1('8&
TXHVLQRVHIRUWDOHFHODFRPSHWHQFLD
FRPXQLFDWLYD HQ HO SURSLR LGLRPD ODV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
SRVLELOLGDGHVGHKDFHUORHQXQVHJXQGR TXH GHVDUUROOD \ IRUWDOHFH HO LGLRPD
RWHUFHULGLRPDVRQPiVUHGXFLGDV PDWHUQR\ODFXOWXUDGHORVQLxRV\QLxDV
\ RIUHFHU RSRUWXQLGDGHV HIHFWLYDV
(Q HVWH HVFHQDULR OD VHJXQGD OHQJXD GH DSUHQGL]DMH GHO VHJXQGR LGLRPD
GHEHLQWURGXFLUVHGHIRUPDSURJUHVLYD\ IDFLOLWDQGR OD DGTXLVLFLyQ SHUPDQHQWH
VLHPSUHDSR\iQGRVHHQODVKDELOLGDGHV GHYRFDEXODULRQXHYR
OLQJtVWLFDV GHVDUUROODGDV HQ HO SULPHU
LGLRPD 3RU HMHPSOR XQD YH] TXH \D
VH VDEH HQWHQGHU \ KDEODU HO LGLRPD Qu opina sobre lo
expuesto en relacin a la
PDWHUQR VH SXHGH DSUHQGHU PHMRU D
realidad lingstica de
HQWHQGHU\KDEODUXQVHJXQGRLGLRPD
Guatemala?
OXHJRGHTXHVHKDDSUHQGLGRDOHHU\
HVFULELU HQ HO SULPHU LGLRPD VH SXHGH
WUDVODGDU HVH FRQRFLPLHQWR GH IRUPD @ )LP@LKL@FJFBKQLPMOBSFLP
PiV HILFLHQWH D OD VHJXQGD OHQJXD

6L WXYLHVH TXH UHGXFLU WRGD OD SVLFRORJD


FRQIRUPHVHDOFDQ]DFLHUWDYHORFLGDG
HGXFDWLYD D XQ VROR SULQFLSLR HQXQFLDUD
GH OHFWXUD HQ HO LGLRPD PDWHUQR VH
HVWHHOIDFWRUPVLPSRUWDQWHTXHLQIOX\H
SXHGHSUDFWLFDUODOHFWXUDUiSLGDHQHO
VHJXQGRLGLRPDHWF HQ HO DSUHQGL]DMH HV OR TXH HO DOXPQR
\D VDEH $YHUJHVH HVWR \ HQVHVH HQ
/DPHQWDEOHPHQWH QXHVWUR SDtV KD FRQVHFXHQFLD
UHFRQRFLGR VX QDWXUDOH]D PXOWLFXOWXUDO 'DYLG$XVXEHO
\ HO GHUHFKR GH WRGRV ORV SXHEORV D
XQD HGXFDFLyQ HQ VX SURSLR LGLRPD
3DUDFRPSUHQGHUXQWH[WRQHFHVLWDPRV
\ FXOWXUD KDVWD KDFH UHODWLYDPHQWH
SRVHHU \ XWLOL]DU FLHUWRV FRQRFLPLHQWRV
SRFR $FXHUGRVGH3D] <HVWH
TXH VLUYHQ GH EDVH SDUD DGTXLULU
UHFRQRFLPLHQWRKDVLGRPiVIRUPDOTXH
QXHYRV
SUiFWLFR
(O WH[WR /RV PDPtIHURV SXHGH
'HELGRDHOORODGLVSRQLELOLGDGGHWH[WRV
VHUYLUQRV GH HMHPSOR SDUD LGHQWLILFDU
\ SHUVRQDO FDSDFLWDGR HQ WRGRV ORV
ORVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRVTXHQHFHVLWD
LGLRPDV LQGtJHQDV D~Q HV LQVXILFLHQWH
XQD SHUVRQD SDUD FRPSUHQGHUOR (Q
HQQXHVWURSDtV6LQHPEDUJRWHQHPRV
SULQFLSLR HO OHFWRU QHFHVLWD WHQHU XQD
ODFRQILDQ]DGHTXHSRFRDSRFRHVWR
LGHDEDVWDQWHFODUDVREUHORVPDPtIHURV
FDPELDUi \ ILQDOPHQWH VH DVHJXUDUi
\ GHEH VDEHU TXH HV XQ FRQMXQWR GH
HO GHUHFKR GH WRGRV ORV QLxRV \ QLxDV
DQLPDOHV TXH VH GLIHUHQFLD GH RWURV
D HVWXGLDU \ DSUHQGHU HQ VX SURSLR
JUXSRV UHSWLOHV DYHV SHFHV LQVHFWRV
LGLRPD \ FXOWXUD VLQ GHWULPHQWR GH
DQILELRV  6LQ HVWH FRQRFLPLHQWR WRGR
VXV SRVLELOLGDGHV SDUD DSUHQGHU RWURV
HOWH[WRFDUHFHGHVHQWLGRSXHVLQWHQWD
LGLRPDV\GHDFFHGHUDRSRUWXQLGDGHV
H[SOLFDU ODV YHQWDMDV TXH HO JUXSR
GHHVWXGLRWUDEDMRUHFUHDFLyQMXVWLFLD
PDPtIHURV WLHQH VREUH RWURV JUXSRV GH
VDOXGRFXDOTXLHURWUD
DQLPDOHV
4XpSRGHPRVKDFHUHQ
HVWHHVFHQDULR" 2WURV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV TXH
%iVLFDPHQWH UHFRPHQGDPRV LPSXOVDU UHTXLHUHHOWH[WRVRQFDXVD\HIHFWRVL
WRGRVORVHVIXHU]RVTXHHVWpQDQXHVWUR QRVHFRPSUHQGHHVWHWLSRGHUHODFLyQ
DOFDQFH D IDYRU GH OD HGXFDFLyQ HVLPSRVLEOHFRPSUHQGHUWRGRHOWH[WR


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU
DGDSWDFLyQDODPELHQWHTXHHVSDUWHGHOWHPDSULQFLSDOWHPSHUDWXUDFRUSRUDO
TXHGHILQHHOWHPDGHO~OWLPRSiUUDIRHWF

(VWHDQiOLVLVQRVSHUPLWHFRPSUHQGHUPHMRUODVLGHDVGH'DYLG$XVXEHODXWRUGHOD
WHRUtD GHO $SUHQGL]DMH 6LJQLILFDWLYR VREUH OD JUDQ LPSRUWDQFLD TXH WLHQH SDUD ODV
\ ORV HGXFDGRUHV H[SORUDU ORV FRQRFLPLHQWRVSUHYLRV \ SDUWLU GH HOORV HQ FXDOTXLHU
DFWLYLGDGGHDSUHQGL]DMH

6LQRVHWLHQHQFLHUWRVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRVODLQIRUPDFLyQQXHYDTXHVHHQFXHQWUD
HQ HO WH[WR QR VyOR UHVXOWD LQFRPSUHQVLEOH VLQR TXH WDPSRFR VH SXHGH FRQHFWDU
FRQDOJR\HOORKDFHPX\GLItFLOUHFRUGDUOD

&XDQGR VHOHFFLRQHPRV XQD OHFWXUD GHEHPRV HVWDU VHJXURV GH TXH ORV QLxRV
QLxDV R MyYHQHV WLHQHQ ORV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV EiVLFRV SDUD FRPSUHQGHUOD \
DSUHQGHUGHHOODFRVDVQXHYDV(VSUHFLVDPHQWHDORTXHVHUHIHUtD$XVXEHOFXDQGR
PHQFLRQDEDTXHXQUHTXLVLWRSDUDHODSUHQGL]DMHVLJQLILFDWLYRHVTXHORVPDWHULDOHV
VHDQSRWHQFLDOPHQWHVLJQLILFDWLYRVHVGHFLUTXHVHDQDGHFXDGRVSDUDHOWLSRGH
FRQRFLPLHQWRVSUHYLRVTXHWLHQHHOTXHYDDDSUHQGHUFRQHOORV

A "I>@@BPL>IF?OLPMLABOIBBO
7RGRVORVHGXFDGRUHV\HGXFDGRUDVTXHKHPRVWUDEDMDGRHQXQDHVFXHODVDEHPRV
TXHD~QHQPHGLRGHJUDQGHVOLPLWDFLRQHVGHUHFXUVRVVHSXHGHQORJUDUPXFKDV
FRVDVDIDYRUGHODSUHQGL]DMHGHORVQLxRV\ODVQLxDV

/DDILUPDFLyQDQWHULRUHVYiOLGDSDUDHOGHVDUUROORGHFRPSHWHQFLDVUHODFLRQDGDV
FRQ ODV FLHQFLDV OD VRFLHGDG HO FXHUSR KXPDQR OD FXOWXUD GH OD FRPXQLGDG OD
SURGXFFLyQODP~VLFDHODUWHHWF6LQHPEDUJRHQHOFDVRGHODFRPSHWHQFLD
OHFWRUD QR DSOLFD 6LQ WH[WRV QR VH SXHGH DSUHQGHU D OHHU ELHQ 1RV UHIHULPRV D
DSUHQGHUDOHHUWH[WRVVHSRGUiDSUHQGHUDOHHUFXDOTXLHURWUDFRVDOD1DWXUDOH]D
HOFXHUSRKXPDQRODVHVWUHOODVSHURQRWH[WRV

(ODFFHVRDOLEURVIROOHWRVUHYLVWDVHQFLFORSHGLDVHWFFRQGLFLRQDGHPDQHUDUDGLFDO
ODV SRVLELOLGDGHV GH DOFDQ]DU OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD HQ ODV SHUVRQDV 3RGHPRV
DILUPDUTXHODUHODFLyQHVGLUHFWDPHQWHSURSRUFLRQDODSRFRVOLEURVSRFRGHVDUUROOR
GHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDDPiVOLEURVPD\RUHVSRVLELOLGDGHVGHOHHUELHQ

8QDUHYLVLyQUHDOL]DGDSRU9pOH]6FKLHIHOEHLQ\9DOHQ]XHOD VREUHORVIDFWRUHV


TXHDIHFWDQHOUHQGLPLHQWRDFDGpPLFRHQODHGXFDFLyQSULPDULDHQ$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEHFRQILUPDORDQWHULRU(QODVLJXLHQWHWDEODHODERUDGDFRQORVGDWRVGHO
HVWXGLRORSRGHPRVFRQVWDWDU


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
0DWHULDOHVHGXFDWLYRV\UHQGLPLHQWRHVFRODUHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
5HODFLyQ 5HODFLyQ
6LQUHODFLyQ
SRVLWLYD QHJDWLYD
&DUDFWHUtVWLFD 7RWDO
1~PHUR 1~PHUR 1~PHUR 

$FFHVRDOLEURV
GHWH[WR\
   
PDWHULDOHVGH
OHFWXUD

2WURVPDWHULDOHV    

,QIUDHVWUXFWXUD    

/XHJR VL TXHUHPRV PHMRUDU VLJQLILFDWLYDPHQWH OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD \ HO


UHQGLPLHQWR HVFRODU GH ORV QLxRV \ QLxDV GH QXHVWUD DXOD HVFXHOD R FRPXQLGDG
WHQHPRVTXHKDFHUQRVGHOLEURVDFRPRGpOXJDU

&XiQWRVOLEURVQHFHVLWDPRV"/DUHVSXHVWDVHUtDWRGRVORVTXHSRGDPRVFRQVHJXLU
DGHFXDGRVDODHGDG\UHDOLGDGVRFLRFXOWXUDOGHODV\ORVDSUHQGLHQWHV1RKD\
OtPLWH VXSHULRU SXHV WDPSRFR OR WLHQHQ ODV PHQWHV \ FRUD]RQHV GH OD QLxH] \ OD
MXYHQWXG 0LHQWUDV PiV SRVLELOLGDGHV GH WH[WRV SRGDPRV RIUHFHUOHV HQ FXDQWR D
WHPDVWLSRVGHWH[WRVWDPDxRHGLWRULDOHWFPD\RUHVSRVLELOLGDGHVWHQGUHPRVGH
TXHFDGDTXLHQHQFXHQWUHOLEURVDGHFXDGRVDVXVLQWHUHVHVSUREOHPDV\VXHxRV

/D PHWD PtQLPD HV GLItFLO HVWDEOHFHUOD SXHV HO HVIXHU]R GHEH VHU SRUTXH WRGRV \
WRGDV WHQJDQ GHUHFKR D OHHU HQ LJXDOGDG GH FRQGLFLRQHV \ RSRUWXQLGDGHV 6LQ
HPEDUJRFRQEDVHHQQXHVWUDH[SHULHQFLDSODQWHDPRV

'HEHPRV KDFHU WRGR OR TXH HVWp HQ QXHVWUDV SRVLELOLGDGHV SDUD TXH
FDGD DXOD WHQJD XQD SHTXHxD ELEOLRWHFD FRPSXHVWD FRPR PtQLPR
SRUFLQFROLEURVSRUFDGDQLxR\QLxD

(VWH HVIXHU]R GHEH DVXPLUVH


FROHFWLYDPHQWH HQWUH WRGD OD
FRPXQLGDGORVSDGUHV\ODVPDGUHV
ODV DXWRULGDGHV ORFDOHV ORV OtGHUHV
FRPXQLWDULRV ODV LQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDV ODV RUJDQL]DFLRQHV QR
JXEHUQDPHQWDOHV ODV HPSUHVDV
HWFWRGRV\WRGDVSXHGHQ\GHEHQ
FRPSURPHWHUVH FRQ DXPHQWDU ODV
SRVLELOLGDGHV GH WRGRV ORV QLxRV
QLxDV \ MyYHQHV D WHQHU DFFHVR D
VXILFLHQWHV\YDULDGRVOLEURV


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU
&yPRSRGHPRVFRQVHJXLU 6ROLFLWXGHV HVFULWDV D RWUDV
OLEURVSDUDODHVFXHOD" RUJDQL]DFLRQHV ([LVWHQ DOJXQDV
3UHVHQWDPRV D FRQWLQXDFLyQ DOJXQDV RUJDQL]DFLRQHV QR JXEHUQDPHQWDOHV
UHFRPHQGDFLRQHVTXHKHPRVUHFRJLGR 2 1 * \ R W U D V H V W D W D O H V
HQ GLVWLQWDV H[SHULHQFLDV GH HVFXHODV PXQLFLSDOLGDGHV %DQFR GH
S~EOLFDV *XDWHPDOD HWF TXH WLHQHQ
SUR\HFWRV GH ELEOLRWHFDV 7DPELpQ
 $FWLYLGDGHV GH VHQVLELOL]DFLyQ (O SRGHPRV GLULJLUQRV D ELEOLRWHFDV \D
SULPHU SDVR SDUD UHVROYHU FXDOTXLHU HVWDEOHFLGDV SDUD SHGLUOHV DSR\R
SUREOHPD HV UHFRQRFHU TXH H[LVWH * H Q H U D O P H Q W H  OD V D X W R U L G D G H V
'HEHPRV FRPHQ]DU SRU GDU D GHSDUWDPHQWDOHV GHO 0,1('8& WLHQHQ
FRQRFLPLHQWR GH ODV RUJDQL]DFLRQHV
FRQRFHUHLQWHUHVDUDODFRPXQLGDG
TXHWUDEDMDQHQHVWHWLSRGHSUR\HFWRV
HGXFDWLYD GH QXHVWUR SUR\HFWR GH
HQ OD UHJLyQ 3RGHPRV FRQVXOWDUOHV
FRQVHJXLU OLEURV SDUD OD HVFXHOD
SDUD DYHULJXDU ORV QRPEUHV GH ODV
\ PHMRU D~Q GH FRQYHUWLU D OD
LQVWLWXFLRQHV \ OD PDQHUD GH KDFHUOHV
FRPXQLGDG HQ XQD VRFLHGDG OOHJDUQXHVWUDVFDUWDV(ODERUDU\HQYLDU
OHFWRUD 'HQWUR GH ODV DFWLYLGDGHV VROLFLWXGHV HVFULWDV SDUD FRQVHJXLU
TXH SRGHPRV RUJDQL]DU HVWiQ OLEURVSXHGHDEULUSXHUWDVSDUDKDFHU
FKDUODVOHFWXUDS~EOLFDGHFXHQWRV UHDOLGDG HO VXHxR GH TXH FDGD DXOD
GHEDWHVSUHVHQWDFLyQGHUHVXOWDGRV WHQJD VXILFLHQWHV OLEURV GH OHFWXUD
GH HYDOXDFLyQ GH OD FRPSHWHQFLD DSURSLDGRV D OD HGDG \ FRQWH[WR
OHFWRUD GH ORV QLxRV \ QLxDV HWF VRFLRFXOWXUDO GH ORV QLxRV QLxDV \
(O DSDUWDGR GH HVWH OLEUR 3RU MyYHQHV
TXpHVLPSRUWDQWHVDEHUOHHUELHQ"
SXHGH VHU GH XWLOLGDG SDUD GDUOH (OGtDGHOOLEUR$~QFXDQGRVDEHPRV
FRQWHQLGR D HVWDV DFWLYLGDGHV GH TXH OD PD\RUtD GH SDGUHV \ PDGUHV
VHQVLELOL]DFLyQ GH IDPLOLD GH ODV HVFXHODV S~EOLFDV
GH QXHVWUR SDtV YLYHQ HQ VLWXDFLyQ
 5HTXHULUORV DO (VWDGR /D HGXFDFLyQ HV GH SREUH]D \ TXH HV HO (VWDGR HO
UHVSRQVDEOHGHDVHJXUDUHOGHUHFKR
XQ GHUHFKR KXPDQR IXQGDPHQWDO
D OD HGXFDFLyQ OD LPSRUWDQFLD
\ HO SULQFLSDO UHVSRQVDEOH GH
GH FRQVHJXLU OLEURV HV WDO TXH QRV
DVHJXUDU HO DFFHVR \ OD FDOLGDG DWUHYHPRV D VXJHULU OD RUJDQL]DFLyQ
GH OD PLVPD D WRGRV \ WRGDV HV HO GH DFWLYLGDGHV SDUD TXH FDGD
(VWDGR7DQWRORVHGXFDGRUHVFRPR IDPLOLD DSRUWH XQ OLEUR GH OHFWXUD
OD FRPXQLGDG HGXFDWLYD RUJDQL]DGD 8QD YH] DO DxR R GRV VH SXHGH
\ ODV DXWRULGDGHV HGXFDWLYDV RUJDQL]DU(OGtDGHOOLEURHQQXHVWUD
ORFDOHV GHEHQ FRPSUHQGHU TXH FRPXQLGDG TXH HV XQD SHTXHxD
VL OD HGXFDFLyQ GH FDOLGDG HV XQ ILHVWD VHJ~Q ODV SRVLELOLGDGHV GH OD
GHUHFKRKXPDQRHODFFHVRDOLEURV HVFXHODHQODTXHFDGDIDPLOLDOOHJD
WDPELpQ OR HV \D KDEODPRV VREUH DODHVFXHODDKDFHUHQWUHJDGHXQ
OD LPSRUWDQFLD GH OD FRPSHWHQFLD OLEUR GH OHFWXUD TXH KD FRQVHJXLGR
OHFWRUD \ VREUH OD QHFHVLGDG GH SDUD OD ELEOLRWHFD GH DXOD VH
UHDOL]DQ DGHPiV DFWLYLGDGHV FRPR
WH[WRV SDUD GHVDUUROODUOD \ SRU OR
OHFWXUDGHFXHQWRVWHDWURHWF(O'tD
WDQWR GHEHPRV GHPDQGDU D ODV
,QWHUQDFLRQDOGHO/LEURSXHGHVHUXQD
DXWRULGDGHV UHVSHWDUOR \ KDFHUOR EXHQD RSRUWXQLGDG SDUD UHDOL]DU HVWD
UHDOLGDG1RGHFOLQHPRVHQQXHVWUD DFWLYLGDG
H[LJHQFLD GH OLEURV GH WH[WR \ GH
OHFWXUDSDUDORVQLxRV\QLxDV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
 / R V S H U L y G L F R V  $ O J X Q R V
URWDWLYRV JXDWHPDOWHFRV LQFOX\HQ /D FDQWLGDG GH WLHPSR HQ TXH OD
VHPDQDOPHQWH PDWHULDO GH OHFWXUD SHUVRQDHVWiH[SXHVWDDODOHFWXUDGH
SDUD QLxRV \ QLxDV TXH SRGHPRV EXHQD FDOLGDG WDQWR HVFXFKDQGR
DSURYHFKDU PX\ ELHQ SDUD QXHVWUD OHHU D RWURV FRPR OH\HQGR SRU
E L E O L R W H F D  0 X F K D V S H U V R Q D V FXHQWDSURSLDHVXQRGHORVIDFWRUHV
F R P S U D Q G L D U L D P H Q W H D O J ~ Q PiVGHWHUPLQDQWHVSDUDDOFDQ]DUOD
SHULyGLFRSHURQRXVDQHOPDWHULDO FRPSHWHQFLDOHFWRUD
GH OHFWXUD SDUD QLxRV \ QLxDV
SRUTXH QR WLHQHQ KLMRV R KLMDV HQ &RPR YHUHPRV PiV DGHODQWH
HGDGHVFRODU/DFODYHHVXELFDUODV OD PD\RUtD GH HVSHFLDOLVWDV H
\ VROLFLWDUOHV VX FRODERUDFLyQ
LQYHVWLJDGRUHV UHFRPLHQGD TXH ORV
GRQDQGRHVWHFRQWHQLGR
QLxRV QLxDV \ MyYHQHV OHDQ WRGRV ORV
GtDV DO PHQRV GXUDQWH PLQXWRV 6L
 7DPELpQ ORV SHULyGLFRV FRPSOHWRV
QR GHGLFDPRV WLHPSR D OD OHFWXUD HO
VRQ XQ PDWHULDO LPSRUWDQWH WDQWR
DFFHVRDORVWH[WRVHVLQ~WLO
SDUD DQDOL]DU ODV QRWLFLDV \ ORV
UHSRUWDMHV FRPR SDUD FRQVWUXLU
PDWHULDOHV GH OHFWXUD FRQ HOORV )>PAFCBOBK@F>P
B
8QD LGHD SUiFWLFD HV HODERUDU FKAFSFAR>IBPV@LIB@QFS>P
FRQMXQWDPHQWH FRQ ORV QLxRV \
QLxDV iOEXPHV GRV FDUWRQHV ELHQ /DVSDUWLFXODULGDGHVGHFDGDQLxRQLxD
GHFRUDGRV TXH VLUYHQ GH SDVWDV R MRYHQ DIHFWDQ HO ULWPR \ OD PDQHUD
SXHGHQ VHUYLU FRQ QRWDV GH GH DOFDQ]DU OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD
GLDULRV FX\R FRQWHQLGR GHVSLHUWH /DV RSRUWXQLGDGHV TXH KDQ WHQLGR HQ
OD FXULRVLGDG GH ODV \ ORV VXVKRJDUHVGHHQWUDUHQFRQWDFWRFRQ
Cules de DOXPQRV 3RU HMHPSOR iOEXP ODOHFWXUDPDUFDUiQGLIHUHQFLDVIXHUWHV
las ideas para GHGHSRUWHiOEXPGHPHGLR GHODPLVPDPDQHUDTXHVXVLQWHUHVHV\
conseguir libros DPELHQWH iOEXP GH QRWLFLDV KDELOLGDGHVJHQHUDOHV
cree que podra GH QXHVWUR GHSDUWDPHQWR
implementar? iOEXPGHFRFLQDHWF&DGD (VWDV GLIHUHQFLDV LQGLYLGXDOHV KDUiQ
Qu otras XQR GH HVWRV iOEXPHV VH
TXH SRU HMHPSOR DOJXQRV DOFDQFHQ
sugiere? FRQYLHUWHHQHOHTXLYDOHQWHD
DQWHV FLHUWD YHORFLGDG GH OHFWXUD \
XQOLEURGHOHFWXUD

6HJXUDPHQWH FDGD HGXFDGRU


\ HGXFDGRUD LGHDUi RWUDV
DFWLYLGDGHVSDUDFRQVHJXLUOLEURVD
PHGLGDTXHFRPSUHQGDTXHVyOR
REWHQLpQGRORV SXHGH DVSLUDU D
TXH VXV DSUHQGLHQWHV WHQJDQ XQD
HGXFDFLyQGHFDOLGDG

&RQVHJXLUOLEURV\
OHHUORVHOPD\RUWLHPSR
SRVLEOH
(O DFFHVR D OLEURV FRPR HV IiFLO
VXSRQHUQRVHUHILHUHDTXHHVWpQ
D OD PDQR VLQR D TXH ODV QLxDV
QLxRV\MyYHQHVORVOHDQ


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU
QLYHO GH FRPSUHQVLyQ PLHQWUDV TXH D PDWHUQR R HQ OD VHJXQGD OHQJXD GH
RWURV OHV OOHYH PiV WLHPSR \ UHTXLHUDQ ORV QLxRV QLxDV \ MyYHQHV 7RGRV \
GHDSR\RHVSHFLDO WRGDVWLHQHQGHUHFKRDDSUHQGHUHQVX
SURSLRLGLRPD\DUHFLELUXQDHGXFDFLyQ
&RPR HGXFDGRUHV \ HGXFDGRUDV DSURSLDGD SDUD DSUHQGHU RWUD X RWUDV
FRPSURPHWLGRV FRQ HO DSUHQGL]DMH OHQJXDV
GH WRGRV \ WRGDV QXHVWUDV DOXPQDV
GHEHPRVWRPDUHQFXHQWDTXH 5HVSHWDU ODV GLIHUHQFLDV FROHFWLYDV GH
ODV GLVWLQWDV FRPXQLGDGHV FXOWXUDOHV
 7RGDV \ WRGRV ORV QLxRV QLxDV \ OLQJtVWLFDV GH QXHVWUR SDtV H[LJH
\ MyYHQHV SXHGHQ DOFDQ]DU OD GHVDUUROODU HVIXHU]RV HVSHFtILFRV GH
FRPSHWHQFLD OHFWRUD DXQTXH HQ HGXFDFLyQ ELOLQJH LQWHUFXOWXUDO TXH
WLHPSRV \ GH PDQHUDV GLVWLQWDV VL
UHVSHWHQ\WRPHQHQFXHQWDVXVLGLRPDV
VH OHV RIUHFHQ ODV RSRUWXQLGDGHV
\FXOWXUDVDOGHVDUUROODUODFRPSHWHQFLD
VXILFLHQWHV \ VH OHV HQVHxDQ
OHFWRUD
HVWUDWHJLDVSDUDORJUDUOR

 'HEHPRV UHVSHWDU ODV GLIHUHQFLDV C "IRPLABBPQO>QBDF>P


LQGLYLGXDOHV HYLWDQGR H[LJLU TXH
WRGRV\WRGDVYD\DQDOPLVPRULWPR
3XHGH KDEHU DOXPQRV \ DOXPQDV TXH
GXUDQWH HO DxR R TXH WRGRV VH
HVWpQ PRWLYDGRV TXH OHDQ D XQD
LQWHUHVHQSRUHOPLVPRWLSRGHWH[WRV
5HVSHWDU ODV GLIHUHQFLDV VLJQLILFD YHORFLGDG \ SUHFLVLyQ UD]RQDEOH TXH
RIUHFHUWDQWDVRSRUWXQLGDGHVFRPR WHQJDQVXILFLHQWHFRQRFLPLHQWRSUHYLR
SRGDPRV SDUD TXH FDGD TXLHQ VREUH OR WUDWDGR HQ HO WH[WR \ TXH HO
VHJ~Q VX ULWPR \ SRVLELOLGDGHV YRFDEXODULR HPSOHDGR OHV UHVXOWH
ILQDOPHQWH DOFDQFH HO QLYHO GH IDPLOLDU\QRREVWDQWHQRFRPSUHQGDQ
FRPSHWHQFLD OHFWRUD GHO JUDGR HQ 4XpRFXUUHHQHVWRVFDVRV"
TXHVHHQFXHQWUD
/D H[SOLFDFLyQ HQ OD PD\RUtD GH
 $WHQGHU ODV GLIHUHQFLDV LQGLYLGXDOHV ODV YHFHV HVWi UHODFLRQDGD FRQ OD
LPSOLFD WDPELpQ GHGLFDU HVSHFLDO DXVHQFLD GH HVWUDWHJLDV OHFWRUDV
DWHQFLyQ D TXLHQHV SRU GLVWLQWDV 3HURTXpVRQODVHVWUDWHJLDVOHFWRUDV"
UD]RQHV SUHVHQWDQ PiV GLILFXOWDGHV &RQVLVWHQ HQ IRUPDV IOH[LEOHV GH
6RQDHOORV\HOODVDTXLHQHVGHEHPRV DFWXDU DO PRPHQWR GH OHHU PDQHUDV
RIUHFHU PiV WLHPSR \ YDULDGDV GH WUDEDMDU FRQ HO WH[WR TXH UHVXOWDQ
HVWUDWHJLDV VXPDPHQWHHIHFWLYDVSDUDFRPSUHQGHU
ORTXHVHHVWiOH\HQGR
$Vt FRPR VH GHEHQ UHVSHWDU ODV
GLIHUHQFLDV LQGLYLGXDOHV WDPELpQ VH
7RGDV ODV HVWUDWHJLDV OHFWRUDV HVWiQ
GHEHQ UHVSHWDU ODV FROHFWLYDV 1RV
UHODFLRQDGDV FRQ OD SRVLELOLGDG GH
UHIHULPRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVOLQJtVWLFDV
HVWDEOHFHU GLiORJRV LQWHULRUHV HV
\FXOWXUDOHVGHORVQLxRV\QLxDV
GHFLUHOKiELWRGHKDEODUFRQQRVRWURV
3RU HMHPSOR QR SRGHPRV HVSHUDU ORV PLVPRV PLHQWUDV HVWDPRV OH\HQGR
PLVPRV UHVXOWDGRV GH FRPSHWHQFLD KDFHUQRV SUHJXQWDV UHVSRQGHUODV
OHFWRUDHQHOPLVPRSHUtRGRGHWLHPSR YHULILFDU HVDV UHVSXHVWDV \ FRQVLGHUDU
VL HVWDPRV WUDEDMDQGR HQ HO LGLRPD RWUDVDOWHUQDWLYDVGHDFWXDFLyQ


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
8QDSRVLEOHUHSUHVHQWDFLyQGHOXVRGHHVWUDWHJLDVVHUtDODVLJXLHQWH

4XYR\DOHHU"SDUHFH
XQFXHQWRTXLQVHUHO
LECTOR TEXTO SHUVRQDMH"TXOHLUD
LECTOR SDVDUDHVWHSHUVRQDMH"
TEXTO

(QHOSULPHUFDVRRFXUUHXQDOHFWXUDLQPHGLDWDHQODTXHHOOHFWRUVHLQWURGXFHHQ
HOWH[WRVLQKDFHUXVRGHHVWUDWHJLDV(QHOVHJXQGRFDVRVHLQWHUSRQHXQGLiORJR
LQWHULRUHQWUHHOOHFWRU\HOWH[WRVHDSOLFDXQDHVWUDWHJLD

/DPHWDGHODVDFWLYLGDGHVSDUDDSUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFDHV
DFWLYDUHVHGLiORJRLQWHULRU\HQULTXHFHUORFRQHVWUDWHJLDVHIHFWLYDVHVGHFLUFRQ
SUHJXQWDVHLQGLFDFLRQHVTXHQRVGDPRVDQRVRWURVRQRVRWUDVPLVPDVPLHQWUDV
YDPRVOH\HQGRSDUDDOFDQ]DUXQDEXHQDFRPSUHQVLyQ

$OLQLFLRHOSURIHVRURSURIHVRUDSURYRFDUiHVHGLiORJRLQWHULRUKDFLHQGRODVSUHJXQWDV
H[SORUDQGRSRVLEOHVUHVSXHVWDVWRPDQGRGHFLVLRQHVVREUHORTXHFRQYLHQHKDFHU
SHURVXILQDOLGDGGHEHVHUTXHHOHGXFDQGRGHVDUUROOHVXGLiORJRLQWHULRU\ORYD\D
HQULTXHFLHQGRFDGDYH]PiV

/DVHVWUDWHJLDVFRPRYHUHPRVHQHOVLJXLHQWHFDStWXORHVWiQRULHQWDGDV
Qu estrategias DJDUDQWL]DUORVSURFHVRVQHFHVDULRVSDUDFRPSUHQGHU\YDORUDUORTXH
lectoras conoce? OHHPRV\VHDSR\DQHQHOXVRGHSUHJXQWDVWpFQLFDV\IRUPDVIOH[LEOHV
GHHYDOXDUFDGDVLWXDFLyQ

$FWLYLGDGDXWRHYDOXDFLyQ

A. Lea cada pregunta y seale la respuesta correcta.

 4XpDILUPDFLyQUHVXPHPHMRUODPRWLYDFLyQDOOHHU"
D ,QWHUpVTXHVHOHGHVSLHUWDDXQDSHUVRQDSDUDWHQHUODFRQILDQ]DGHFRPSUHQGHUXQWH[WR
E (VODFDSDFLGDGGHGLVIUXWDUGHXQDOHFWXUD
F (VHOLQWHUpVSDUWLFXODU\JHQXLQRTXHWLHQHXQDSHUVRQDSRUOHHUFRPSUHQGHU\GLVIUXWDUGH
XQWH[WR


&DStWXOR
(OSURFHVROHFWRU

 &XiOGHODVVLJXLHQWHVDILUPDFLRQHVFRUUHVSRQGHDORH[SXHVWRHQHOWH[WR"
D /DOHQJXDPDWHUQDHVODEDVHGHOOHQJXDMHGHODVSHUVRQDV\GHVXFXOWXUD\SRUHOORGHEH
DVHJXUDUVHTXHWRGDVODVQLxDV\QLxRVSXHGDQXVDU\SHUIHFFLRQDUVXLGLRPDPDWHUQRHQOD
HVFXHOD
E /DOHQJXDPDWHUQDHVODEDVHGHOOHQJXDMHGHODVSHUVRQDV\GHVXFXOWXUDSHURQRHVWDQ
LPSRUWDQWH FXDQGR VH DSUHQGH D OHHU SRUTXH HO LGLRPD PDWHUQR OR VLJXHQ XVDQGR HQ VX
FDVD
F /DOHQJXDPDWHUQDHVODEDVHGHOOHQJXDMHGHODVSHUVRQDV\GHVXFXOWXUDSHURDYHFHVHV
XQREVWiFXORSDUDDSUHQGHUDOHHUHQRWURLGLRPD

 4XpDILUPDFLyQH[SOLFDPHMRUSRUTXpHVLPSRUWDQWHDFWLYDUORVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRVDQWHVGH
OHHUXQWH[WR"
D 3RUTXHDOUHFRUGDUORTXHVDEHPRVVREUHHOWHPDTXHYDPRVDOHHU\DQRHVWDQLPSRUWDQWH
SRQHUOHDWHQFLyQDOWH[WRFRPSOHWRSDUDFRPSUHQGHUOR
E 3RUTXHFXDQGRORVFRQRFLPLHQWRVQXHYRVVHFRQHFWDQFRQORTXHVHFRQRFHRVHVDEHOD
OHFWXUDDGTXLHUHVLJQLILFDGRHVGHFLUUHVXOWD~WLOSDUDHOOHFWRU\ODYXHOYHGLQiPLFD
F 3RUTXHFXDQGRORVFRQRFLPLHQWRVQXHYRVVHFRQHFWDQFRQORVDQWHULRUHVVHSXHGHGHVFXEULU
HOVLJQLILFDGR\HOPHQVDMHGHODOHFWXUD

 4XpDILUPDFLyQGHILQHPHMRUORTXHHVXQDHVWUDWHJLDOHFWRUD"
D (VXQDIRUPDHVSHFLDOGHKDFHUODOHFWXUDGHPDQHUDTXHVHSXHGDFRPSUHQGHU\VHDXPHQWH
ODYHORFLGDGDOOHHU
E 6RQIRUPDVIOH[LEOHVGHDFWXDUTXHUHVXOWDQVXPDPHQWHHIHFWLYDVSDUDFRPSUHQGHUORTXHVH
HVWiOH\HQGR
F 6RQSURFHGLPLHQWRVHVSHFtILFRVTXHVHXWLOL]DQSDUDDXPHQWDUODFDSDFLGDGGHFRPSUHQGHU
WH[WRVPX\FRPSOHMRV

%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQHODQH[RGHODSiJLQD

B. Responda lo siguiente:

 4XpRSLQDGHODV\ORVDOXPQRVDTXLHQHVVHOHVHQVHxDDOHHU\HVFULELUHQXQLGLRPDTXHQR
FRQRFHQVXILFLHQWHPHQWH"

 'HVFULEDTXpHVWUDWHJLDVXWLOL]DXVWHGSDUDOHHUGHPDQHUDFRPSUHQVLYD


&DStWXOR

(VWUDWHJLDVOHFWRUDV


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

"PQO>QBDF>PIB@QLO>P
$KRUDUHYLVDUHPRVXQRSRUXQRORVSURFHVRVTXHGHEHQRFXUULUSDUDFRPSUHQGHUOR
TXHOHHPRV3DUDFDGDXQRGHHVWRVSURFHVRVLGHQWLILFDUHPRVHVWUDWHJLDVOHFWRUDV
TXHUHVXOWDQPX\YDOLRVDVSDUDFRPSUHQGHU\YDORUDUHOVLJQLILFDGRGHORVWH[WRV

/DVHVWUDWHJLDVTXHWUDEDMDUHPRVFRUUHVSRQGHQDORVVLJXLHQWHVSURFHVRV\VHSXHGHQ
FODVLILFDUVHJ~QHOPRPHQWRHQTXHPiVVHXVDQVLQROYLGDUTXHPXFKDVGHHOODVVH
GHEHQDSOLFDUWRGRHOWLHPSR

$QWHVGHOHHU

 ,GHQWLILFDUHOWLSRGHWH[WR\VXSRVLEOHFRQWHQLGR
 (VWDEOHFHUQXHVWURSURSyVLWRGHOHFWXUD
 $FWLYDUORVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRV
 +DFHUKLSyWHVLVVREUHHOFRQWHQLGR

'XUDQWHODOHFWXUD
 (QWHQGHUODVSDODEUDVQXHYDV\VXVLJQLILFDGR
 ,GHQWLILFDUHOWHPD
 (VWDEOHFHUODLGHDSULQFLSDO
 6HJXLUHOKLORDOWHPD SURJUHVLyQWHPiWLFD
 (VWDEOHFHUUHODFLRQHV
 0RQLWRUHDUODSURSLDFRPSUHQVLyQ

'HVSXpVGHOHHU
 5HVXPLU\RUJDQL]DUODLQIRUPDFLyQ
 9DORUDUFUtWLFDPHQWHOROHtGR

1RWDDFODUDWRULDQRVHSUHVHQWDKDFHULQIHUHQFLDVFRPRXQDHVWUDWHJLD
HVSHFtILFDSRUTXHVHXWLOL]DHQYDULDVGHODVHVWUDWHJLDVTXHVHSUHVHQWDUiQ
\VHH[SOLFDHQFDGDFDVR


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

&ABKQFCF@>OBIQFMLABQBUQLVPRMLPF?IB@LKQBKFAL
&RPR YHtDPRV HQ HO DSDUWDGR 4Xp RFXUUH DO OHHU" DQWHV GH LQLFLDU OD OHFWXUD
HV QHFHVDULR HQFHQGHU OD OX] GH OD KDELWDFLyQ D OD TXH YDPRV D LQJUHVDU (VWH
SURFHVRGHXELFDFLyQSUHYLDDODOHFWXUDHVHQRSLQLyQGHPXFKRVLQYHVWLJDGRUHVH
LQYHVWLJDGRUDVLQGLVSHQVDEOHSDUDOOHJDUDFRPSUHQGHUORTXHYDPRVDOHHU

6LHOOHFWRUROHFWRUDQRORJUDLGHQWLILFDUTXpWLSRGHWH[WRWLHQHHQIUHQWHQRSRGUi
HQFRQWUDUODVSDODEUDVHLGHDVSULQFLSDOHVSUHFLVDPHQWHSRUTXHQRVDEHTXpGHEH
EXVFDUPLHQWUDVOHH

$OUHFRQRFHUHOWLSRGHWH[WRTXHYDPRVDOHHUQRVIRUPDPRVXQDLGHDGHVXSRVLEOH
HVWUXFWXUD \ HOOR QRV SHUPLWH UHGXFLU H[WHQVRV IUDJPHQWRV GH LQIRUPDFLyQ D XQ
Q~PHURGHLGHDVPDQHMDEOHVVLQTXHDOKDFHUORSHUGDPRVLQIRUPDFLyQUHOHYDQWH
H[SOLFD6iQFKH] REFLW 

([LVWH XQD JUDQ GLYHUVLGDG GH WH[WRV TXH


YDUtDQ VHJ~Q VX WHPiWLFD SURIXQGLGDG
IXQFLyQ \ H[WHQVLyQ (VWR KDFH PX\ GLItFLO
HVWDEOHFHU XQD WLSRORJtD TXH DEDUTXH
WRGRVORVDVSHFWRVTXHWLHQHXQWH[WRSRU
HOOR H[LVWHQ PXFKDV FODVLILFDFLRQHV 3RU
HMHPSOR OD FRQILJXUDFLyQ GH XQD QRYHOD
KLVWyULFDSXHGHVHUEDVWDQWHPiVFRPSOHMD
TXH HO UHODWR GH XQ SDUWLGR GH I~WERO \
DPERV SXHGHQ VHU FRQVLGHUDGRV GHO WLSR
QDUUDWLYR


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

$SHVDUGHORDQWHULRUHVQHFHVDULRDSUHQGHUDGLVWLQJXLUORVWLSRVGHWH[WR\SDUDHOOR
SUHVHQWDPRVDFRQWLQXDFLyQXQDFODVLILFDFLyQTXHQRVKDVHUYLGRSDUDWUDEDMDUFRQ
ORVQLxRVQLxDV\MyYHQHVHVWDLPSRUWDQWHHVWUDWHJLD

&RQWHQLGRV
7LSRVGHWH[WRV 'HVFULSFLyQ\HMHPSORV
IXQGDPHQWDOHV
/D QDUUDFLyQ HV XQ WLSR GH WH[WR HQ HO TXH VH 3HUVRQDMHVDFFLRQHV
FXHQWDQ KHFKRV UHDOHV R ILFWLFLRV (MHPSORV GLiORJRVGHVFULSFLRQHV
OD QRYHOD HO FXHQWR OD IiEXOD HO UHODWR OD SUREOHPDVVROXFLRQHV
DQpFGRWDHOWHDWURODOH\HQGD\ODFDUWD6RQ VHFXHQFLDV
1DUUDWLYRV ORVTXHHVWiQPiVFHUFDQRVDOGLVFXUVRRUDOUD]yQ
SRUODFXDOVHXWLOL]DQFDVLGHIRUPDH[FOXVLYDHQ
ORVSULPHURVDxRVGHODHVFXHODSDUDLQWURGXFLUOD
OHFWXUD\HVFULWXUD

6RQORVWH[WRVTXHXWLOL]DQXQDVHULHGHUHFXUVRV 'HVFULSFLRQHV
GH HVWLOR SDUD FRPXQLFDU LGHDV VHQWLPLHQWRV \ VHQWLPLHQWRV
3RpWLFRV HPRFLRQHV6HGHVWDFDQSRUHOXVRGHOOHQJXDMH FRPSDUDFLRQHV
ILJXUDGR\HOXVRHVWpWLFRGHOLGLRPD(OHMHPSOR DQDORJtDV
SULQFLSDO VRQ ORV SRHPDV SHUR H[LVWHQ PXFKRV
RWURV

6RQ ORV TXH VH SURGXFHQ HQ HO FRQWH[WR GH OD &RQFHSWRV
FRPXQLGDG FLHQWtILFD FRQ OD LQWHQFLyQ GH GHILQLFLRQHV
SUHVHQWDU GHPRVWUDU R H[SOLFDU FRQRFLPLHQWRV GHVFULSFLRQHV
SURGXFLGRVSRUODLQYHVWLJDFLyQ3XHGHQLQFOXLUVH IXQFLRQHV
ORV TXH WUDWDQ VREUH HO PXQGR QDWXUDO \ VRFLDO FDUDFWHUtVWLFDV
&LHQWtILFRV FRQ LQWHQFLRQHV GLGiFWLFDV $OJXQRV HMHPSORV VLPLOLWXGHVGLIHUHQFLDV
VRQODWHVLVHODUWtFXORFLHQWtILFRODPRQRJUDItD\ PpWRGRVGDWRV
ORVWH[WRVHGXFDWLYRVRHVFRODUHVTXHVHUHILHUHQ DUJXPHQWRVFDXVDV
DODVFLHQFLDV HIHFWRVVHFXHQFLDV
SURFHGLPLHQWRV

6RQDTXHOORVTXHVHSURGXFHQFRPRPHGLRGH
FRPXQLFDFLyQHQWUHODSHUVRQD\GHWHUPLQDGD
LQVWLWXFLyQ R HQWUH LQVWLWXFLRQHV R HQWUH ODV 'DWRVKHFKRV
LQVWLWXFLRQHV \ ODV SHUVRQDV 6H WUDWD GH WH[WRV LQVWUXFFLRQHV
$GPLQLVWUDWLYRV PX\IRUPDOHV\FRQHVWUXFWXUDVUtJLGDV$OJXQRV GHVFULSFLRQHV
HMHPSORVVRQOH\HVGLFWiPHQHVQRWLILFDFLRQHV DUJXPHQWRV
FHUWLILFDGRV VROLFLWXGHV PHPRV \ EROHWLQHV
RILFLDOHV

6RQ WRGRV ORV WH[WRV TXH SXHGHQ DSDUHFHU HQ ,QIRUPDWLYRV


HO FRQWH[WR GH OD FRPXQLFDFLyQ SHULRGtVWLFD 6XMHWRVOXJDUHV
6XHOHQ VXEGLYLGLUVH HQ GRV JUXSRV LQIRUPDWLYRV VXFHVRVVHFXHQFLDV
TXH WLHQHQ SRU IXQFLyQ WUDQVPLWLU XQD IHFKDVGHVFULSFLRQHV
GHWHUPLQDGDLQIRUPDFLyQDOOHFWRU\GHRSLQLyQ FDXVDV
3HULRGtVWLFRV TXHYDORUDQFRPHQWDQ\H[SUHVDQMXLFLRVVREUH
ODV LQIRUPDFLRQHV GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GHO 'HRSLQLyQ
SHULRGLVWDRGHODSXEOLFDFLyQ(QWUHORVSULPHURV +HFKRVDUJXPHQWRV
ORV IXQGDPHQWDOHV VRQ OD QRWLFLD \ HO UHSRUWDMH YDORUDFLRQHVFUtWLFDV
HQWUH ORV VHJXQGRV HO HGLWRULDO HO DUWtFXOR GH SURSXHVWDV
RSLQLyQODFUtWLFDRODFROXPQD


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
&RQWHQLGRV
7LSRVGHWH[WRV 'HVFULSFLyQ\HMHPSORV
IXQGDPHQWDOHV
$XQTXH HVWH WLSR GH WH[WR HVWi UHODFLRQDGR ,QGLFDFLRQHV
FRQ HO DGPLQLVWUDWLYR VH SURSRQH FRPR XQR SURFHGLPLHQWRV
GLVWLQWR SRU VX HVSHFLILFLGDG \ XWLOLGDG 6RQ FRQGLFLRQHV
ORV WH[WRV TXH RIUHFHQ SDXWDV R LQGLFDFLRQHV DGYHUWHQFLDVGDWRV
,QVWUXFWLYRV SXQWXDOHV SDUD KDFHU DOJR SDUD GHVHPSHxDU
GLVWLQWDV IXQFLRQHV R DFFLRQHV 6H LQFOX\HQ
DFi ORV PDQXDOHV ODV UHJODV GH XQ MXHJR ODV
LQVWUXFFLRQHVGHXQDSDUDWRORVSURVSHFWRVGH
ODVPHGLFLQDV
6H OH OODPD DVt D WRGRV ORV WH[WRV TXH QR 'DWRVFDQWLGDGHV
VLJXHQ OD HVWUXFWXUD FOiVLFD RUDFLRQHV TXH VHFXHQFLDVLPiJHQHV
IRUPDQ SiUUDIRV \ SiUUDIRV TXH IRUPDQ HO VLPEyOLFDVUHODFLRQHV
WH[WR FRPSOHWR 6RQ WH[WRV TXH SUHVHQWDQ OD
'LVFRQWLQXRV
LQIRUPDFLyQ VHJPHQWDGD \ PXFKDV YHFHV
D WUDYpV GH JUiILFRV 3RU HMHPSOR FXDGURV
JUiILFDV WDEODV GLDJUDPDV PDSDV EROHWRV R
WLFNHWVSDQIOHWRVYRODQWHV

(V XQ WLSR GH WH[WR TXH JHQHUDOPHQWH HV ,QGLFDFLRQHV


GLVFRQWLQXR SHUR TXH WLHQH XQD IXQFLyQ DUJXPHQWRVGDWRV
HVSHFtILFD FRQYHQFHU DO OHFWRU DFHUFD GH ODV
FXDOLGDGHVGHXQDUWtFXORRVHUYLFLRHLQFLWDUOR
DO FRQVXPR GHO PLVPR (VWD QHFHVLGDG GH
3XEOLFLWDULRV DWUDHUODDWHQFLyQGHOOHFWRUKDFHTXHHOWH[WR
SXEOLFLWDULR HPSOHH JHQHUDOPHQWH UHFXUVRV
FRPRODFRPELQDFLyQGHSDODEUDHLPDJHQORV
MXHJRVGHSDODEUDVORVHVOyJDQHVRODVWLSRJUDItD
OODPDWLYDV (O WH[WR SXEOLFLWDULR IXQGDPHQWDO HV
HODQXQFLR
(ODERUDFLyQSURSLDFRQFULWHULRVGLGiFWLFRV

(V LPSRUWDQWH UHFRQRFHU TXH ODV QLxDV \ QLxRV VH HQFXHQWUDQ HQ VX YLGD
Cul es el tipo de FRWLGLDQD FRQ XQ DPSOLR DEDQLFR GH WH[WRV GH FDUDFWHUtVWLFDV PX\
texto que ms ha GLIHUHQWHVH[SRVLWLYRV\DUJXPHQWDWLYRVLQVWUXFWLYRVQDUUDWLYRVGHVFULSWLYRV
ledo? Si es docente SXEOLFLWDULRV&DGDXQRGHHOORVUHTXLHUHGLIHUHQWHVHVWUDWHJLDVGHOHFWXUD\
en servicio, cul GLIHUHQWHVHVWUDWHJLDVGHSURGXFFLyQRHODERUDFLyQ
es el tipo de texto
que ms han ledo &RPR\DKHPRVGLFKRFRPSUHQGHUUHTXLHUHVHOHFFLRQDUORPiVLPSRUWDQWH
los nios y nias del GHXQWH[WRSRUHOORHVLQGLVSHQVDEOHVDEHUTXpYDPRVDEXVFDUHQHOWH[WR
grado que atiende? DQWHVGHFRPHQ]DUDOHHUORRDOPHQRVWHQHUXQDKLSyWHVLVDOUHVSHFWR<
HOORHVORTXHSHUPLWHODHVWUDWHJLDGHLGHQWLILFDFLyQGHOWLSRGHWH[WR

3DUDORJUDULGHQWLILFDUHOWLSRGHWH[WRTXHYDPRVDOHHU
VHXWLOL]DODHVWUDWHJLDH[SORUDUODOHFWXUD&RQVLVWHHQ
XQD UHYLVLyQ PiV R PHQRV UiSLGD GHO WH[WR SRQLHQGR
DWHQFLyQDXQFRQMXQWRGHHOHPHQWRVTXHQRVRIUHFHQ
SLVWDVVREUHHOWLSRGHWH[WR\VXSRVLEOHFRQWHQLGR/D
SDODEUD H[SORUDFLyQ QRV SXHGH D\XGDU D UHFRUGDU
OD ILQDOLGDG GH OD HVWUDWHJLD 5HFRUUHU XQ OXJDU SDUD

 (VWHWLSRGHWH[WRV DGHPiVGHORVFRQWLQXRV IRUPDSDUWHGHORVTXHHYDO~DHO0LQLVWHULR


GH(GXFDFLyQ\HOSUR\HFWR3,6$3,6$HVXQHVWXGLRFRPSDUDWLYRLQWHUQDFLRQDOTXH
HYDO~DHOUHQGLPLHQWRGHODOXPQDGRGHDxRVHQOHFWXUDPDWHPiWLFD\FLHQFLDV


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
FRQRFHUORRGHVFXEULUORTXHKD\HQpO/RVDVSHFWRVTXHGHEHPRVH[SORUDUDQWHVGH
OHHUVRQ

 (OWtWXORQRVGLFHPXFKRVREUHTXpWLSRGHWH[WRHV\VXFRQWHQLGRWHPiWLFR
 /DVLPiJHQHVGHEHPRVDSUHQGHUDOHHUODVSXHVQRVRIUHFHQPXFKtVLPDLQIRUPDFLyQ
VREUHHOFRQWHQLGR$GHPiVUiSLGDPHQWHQRVGDQXQDLGHDGHOWLSRGHWH[WRGHOTXH
VHWUDWD
 /D IRUPD GH ORV SiUUDIRV QRV SHUPLWH LGHQWLILFDU VL VH WUDWD GH XQD QRWLFLD XQ
DQXQFLRSXEOLFLWDULRXQUHFLERGHOX]XQSRHPDXQWH[WRQDUUDWLYRHWF
 /DRUJDQL]DFLyQGHOWH[WRHVGHFLUYHULILFDUVLHVXQWH[WRFRQWLQXRVREUHXQPLVPR
WHPDRVLWLHQHGLIHUHQWHVWtWXORVVXEWtWXORVFDStWXORVDSDUWDGRVHWF(QFDVRGH
WUDWDUVHGHXQWH[WRRUJDQL]DGRFRQGLVWLQWRVWtWXORV\VXEWtWXORVGHEHPRVOHHUORV
SDUDWHQHUXQDLGHDJHQHUDOGHWRGRHOOLEURDQWHVGHFRPHQ]DUVXOHFWXUD

$FWLYLGDG
(QHOVLJXLHQWHFXDGURVHPXHVWUDQGLIHUHQWHVWH[WRV7RPDQGRHQFXHQWDHOFRQWHQLGRGHO
DSDUWDGRDQWHULRUFRPSOHWHODLQIRUPDFLyQTXHVHVROLFLWD

4XpWLSR &XiOSRGUtDVHUVX
7H[WRV 3RUTXpORGLFH"
GHWH[WRFUHHTXHHV" FRQWHQLGR"


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
4XpWLSR &XiOSRGUtDVHUVX
7H[WRV 3RUTXpORGLFH"
GHWH[WRFUHHTXHHV" FRQWHQLGR"

5HYLVH OD VHFFLyQ 2UJDQL]DGRUHV SDUD $QWHV GH OHHU


HQ ODV SiJLQDV D (VWRV RUJDQL]DGRUHV HVWiQ
RULHQWDGRVDLGHQWLILFDUHOWLSRGHWH[WR

"PQ>?IB@BOKRBPQOLMOLMrPFQLABIB@QRO>

'HILQLUQXHVWURSURSyVLWRGHOHFWXUDUHVXOWDIXQGDPHQWDOSXHVDSDUWLUGHO
Qu otras PLVPRXWLOL]DUHPRVHVWUDWHJLDVHVSHFtILFDV3RUHMHPSORVLYDPRVDOHHUXQ
razones agregara FXHQWRRXQDQRYHODFRQHOSURSyVLWRGHGLVWUDHUQRV\GLVIUXWDUODOHFWXUD
para explicar la QRV HQIRFDUHPRV HQ FRPSUHQGHU OD
importancia de WUDPDJHQHUDO\HQWHQGHUORVPRWLYRV
establecer el R VHQWLPLHQWRV GH ORV SHUVRQDMHV
propsito de una SHUR VHJXUDPHQWH QR XWLOL]DUHPRV HO
VXEUD\DGRQLKDUHPRVUHV~PHQHV
lectura?
6REUH HVWH WHPD 6iQFKH] RE FLW 
SODQWHD $O OHFWRU FRQ EDMD FDSDFLGDG GH
FRPSUHQVLyQSDUHFHGDUOHLJXDOOHHUSDUDHVWXGLDU
TXH OHHU SDUD KDFHUVH XQD LGHD JOREDO GH OR
WUDWDGRRSDUDFRQVWDWDUVLFLHUWDVSDODEUDVHVWiQR
QRSUHVHQWHVHQHOWH[WR(QRWUDVSDODEUDVOHHVLQ
PHWDDOJXQDHQODFDEH]D\SRUWDQWRVLQUHDOL]DU
XQHVIXHU]RHQEXVFDUHOVLJQLILFDGR

&XDQGR WHQHPRV PHWDV KDFHPRV SODQHV \


VXSHUYLVDPRV VL HVWDPRV FXPSOLHQGR HO SODQ R
DOFDQ]DQGR OD PHWD 7HQHU SURSyVLWRV FODURV
SHUPLWHKDFHUHOPRQLWRUHRGHQXHVWUDFRPSUHQVLyQ


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
$GHPiV HV PX\ SUREDEOH TXH XWLOLFHPRV QXHVWURV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV \D VHD
VREUHHOWLSRGHWH[WR\VXHVWUXFWXUDRVREUHHOWHPDPLVPRGHOFRQWHQLGR

([LVWHQIRUPDVPX\GLIHUHQWHVGHOHHUFDGDXQDHQGHSHQGHQFLDGHOSURSyVLWRX
REMHWLYRTXHWHQJDPRV$OJXQDVGHHOODVVRQ

3URSyVLWRGHODOHFWXUD )RUPDGHOHHU

([SORUDUHOFRQWHQLGRGHXQOLEUR1RVLQWHUHVD /HFWXUDYHOR]RGHH[SORUDFLyQ6HOHHHOtQGLFH
IRUPDUQRVUiSLGDPHQWHXQDLGHDGHOFRQWHQLGR \ODSUHVHQWDFLyQ/XHJRVHOHHQ~QLFDPHQWH
GH XQ WH[WR SDUD VDEHU GH TXp WUDWD GHFLGLU ORVWtWXORV\DOJXQRVSiUUDIRVGHFDGDDSDUWDGR
VL OR YDPRV D OHHU VL FRQWLHQH ORV WHPDV TXH JHQHUDOPHQWHHOSULPHURDOJXQRGHOPHGLR\
QRVLQWHUHVDQVLFRQYLHQHOHHUVyORXQFDStWXOR HO~OWLPRSDUDWHQHUXQDLGHDGHOFRQWHQLGR
HWF 6L GHVSXpV GH HVR QR KHPRV DOFDQ]DGR HO
SURSyVLWR SRGHPRV OHHU HO WH[WR FRPSOHWR
SHURDODPD\RUYHORFLGDGTXHSRGDPRV
&RPSUHQGHU \ GLVIUXWDU +DELWXDOPHQWH HV OD /HFWXUD DWHQWD R GH FRPSUHQVLyQ 6H OHH HO
PDQHUDGHOHHUXQOLEURVREUHXQWHPDTXHQRV WH[WRFRPSOHWRSRQLHQGRDWHQFLyQDODVLGHDV
LQWHUHVDLQFOX\HQGRREUDVOLWHUDULDVTXHOHHPRV SULQFLSDOHV \ D DOJXQRV GHWDOOHV GH OR TXH VH
SRUSODFHU FXHQWRVQRYHODVOH\HQGDV H[SOLFDRVHFXHQWDHQHOWH[WR

$SUHQGHU \ XWLOL]DU 6H DSOLFD FXDQGR OHHPRV /HFWXUD D SURIXQGLGDG R GH HVWXGLR
XQWH[WRSDUDFRQRFHUVREUHXQWHPD\XWLOL]DU *HQHUDOPHQWH VH DSOLFD OXHJR GH KDEHU
SRVWHULRUPHQWH HVH FRQRFLPLHQWR HQ XQD OHtGRDWHQWDPHQWHXQDYH]WRGRHOWH[WR(Q
WDUHDFRQFUHWDUHVROYHUXQSUREOHPDH[SOLFDU OD OHFWXUD D SURIXQGLGDG VH VXEUD\DQ ODV
HOWHPDDRWUDSHUVRQDUHVSRQGHUXQH[DPHQ LGHDV SULQFLSDOHV R VH WRPD QRWD GH HOODV
R XWLOL]DU OD LQIRUPDFLyQ HQ OD HODERUDFLyQ 3RVWHULRUPHQWH VH KDFH XQ DQiOLVLV GH HVDV
GH RWUR GRFXPHQWR LQYHVWLJDFLyQ UHSRUWH LGHDV VH HODERUDQ RUJDQL]DGRUHV JUiILFRV
UHYLVWDFUtWLFDHWF PDSDV FRQFHSWXDOHV FXDGURV VLQySWLFRV
HWF \VHSUHSDUDXQUHVXPHQ

(QFRQWUDU DOJR HVSHFtILFR (V FXDQGR /HFWXUD VHOHFWLYD 6H XWLOL]D OD OHFWXUD YHOR]
QHFHVLWDPRVEXVFDUHQHOWH[WRDOJRFRQFUHWR R GH H[SORUDFLyQ KDVWD HQFRQWUDU OR TXH
TXHQRVLQWHUHVDFRPRXQGDWR ODDOWLWXGGHXQ EXVFDPRV$OHQFRQWUDUORVHOHHHVDSDUWHD
OXJDUXQDGLVWDQFLDSRUHMHPSOR RXQWHPD SURIXQGLGDG
SDUWLFXODU FXLGDGRVGHODVHPLOODGHFDIp 

(ODERUDFLyQSURSLDFRQFULWHULRVGLGiFWLFRV

(VWDVIRUPDVGHOHHUSXHGHQFRPELQDUVHGXUDQWHODOHFWXUDGHXQOLEURSXHVHOOHFWRU
SXHGHGHFLGLUXWLOL]DUDOJXQDSDUDXQDVHFFLyQ\RWUDIRUPDSDUDHOUHVWR3RUHMHPSOR
HV SRVLEOH TXH HVWHPRV OH\HQGR XQD QRYHOD OHFWXUD DWHQWD R GH FRPSUHQVLyQ SHUR
HQFRQWUHPRV DOJR XQ SHQVDPLHQWR XQ GLiORJR OD GHVFULSFLyQ GH XQ OXJDU TXH QRV
OODPHPXFKRODDWHQFLyQ\OROHDPRVYDULDVYHFHVWRPHPRVQRWDGHOSDVDMH\ORXVHPRV
DOHVFULELUXQDFDUWD OHFWXUDVHOHFWLYD 

/R LPSRUWDQWH HV VDEHU TXH SRGHPRV OHHU GH GLVWLQWDV IRUPDV D GLVWLQWDV YHORFLGDGHV
\ FRQ SURSyVLWRV GLIHUHQWHV OR TXH QRV SHUPLWLUi VHU PiV HILFLHQWHV \ OHHU VHJ~Q QRV
LQWHUHVH


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

$FWLYLGDG
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQYDULRVWtWXORV6HOHFFLRQHHOTXHOHJXVWDUtDOHHU\FRPSOHWH
HOVLJXLHQWHFXDGUR

3RUTXpTXLVLHUD 4XpIRUPDGH
7tWXOR OHHUHVWHWH[WR" OHFWXUDXVDUtDSDUDOHHUOR"

5HYLVH OD VHFFLyQ 2UJDQL]DGRUHV SDUD $QWHV GH OHHU


HQODVSiJLQDVDHLGHQWLILTXHODVSUHJXQWDVTXH
VHUHILHUHQDHVWDEOHFHUHOSURSyVLWR\IRUPDGHOHHU

@QFS>OILP@LKL@FJFBKQLPMOBSFLP
<D KHPRV PHQFLRQDGR TXH OD FRPSUHQVLyQ HV XQ SURFHVR LQWHUDFWLYR TXH
UHTXLHUH TXH OD SHUVRQD TXH OHH XWLOLFH VXV FRQRFLPLHQWRV $O UHVSHFWR 6iQFKH]
REFLW H[SOLFD3DUDTXHORVFRQRFLPLHQWRVUHOHYDQWHVDFW~HQHQHOSURFHVRGH
FRPSUHQVLyQGHEHQHVWDUDKtHQHOPRPHQWRMXVWR

$OWUDEDMDUGLIHUHQWHVHMHUFLFLRVGHFRPSUHQVLyQGHOHFWXUDFRQQLxRV\QLxDVKHPRV
FRQVWDWDGRTXHDOJXQRVQRORJUDQFDSWDUODLGHDSULQFLSDOGHOWH[WRRHVWDEOHFHU
ODUHODFLyQHQWUHXQDVLGHDV\RWUDVSRUTXHQRHVWiQXVDQGRFLHUWRVFRQRFLPLHQWRV
SUHYLRVQHFHVDULRV/RLUyQLFRHVTXHFXDQGROHVPHQFLRQDPRVHVRVFRQRFLPLHQWRV
SUHYLRVHOORVLQPHGLDWDPHQWHGLFHQHVR\DORVDEtD

(VWRGHPXHVWUDORTXHH[SOLFD6iQFKH]TXHQREDVWDFRQSRVHHUORVFRQRFLPLHQWRV
SUHYLRVTXHUHTXLHUHODOHFWXUDVLQRKD\TXHDFWLYDUORV

(VWD DFWLYDFLyQ GH ORV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV HTXLYDOH D EXVFDU HQ QXHVWUD
ELEOLRWHFDLQWHULRUODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDDOWH[WRSDUDFRORFDUODVREUHQXHVWUD
PHVDGHWUDEDMRDOPRPHQWRGHOHHU


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

/RVFRQRFLPLHQWRVTXHGHEHPRVDFWLYDUDQWHVGHFRPHQ]DUDOHHUGHEHQVHUGH
GRVWLSRVIXQGDPHQWDOHV

D/RVUHODFLRQDGRVFRQHOWHPDRFRQWHQLGRGHODOHFWXUD3RUHMHPSORVLWUDWDVREUH
HOPDUSXHVGHEHPRVUHFRUGDUQXHVWUDVH[SHULHQFLDVSHUVRQDOHVFRQHOPDU\OR
TXHKHPRVOHtGRVREUHODYLGDPDUtWLPDORVDQLPDOHVODVPDUHDVODVKLVWRULDVGH
PDULQHURVHWF

E/RV FRQRFLPLHQWRV VREUH HO WLSR GH WH[WR 6L VH WUDWD GH XQ WH[WR QDUUDWLYR
QHFHVLWDPRV UHFRUGDU RWURV SDUHFLGRV \ SHQVDU HQ VX FRQWHQLGR SHUVRQDMHV
DYHQWXUDVGHVHQODFH PLHQWUDVTXHVLVHWUDWDGHXQWH[WRFLHQWtILFRGHEHPRV
EXVFDUHQQXHVWUDPHQWHQXHVWURVFRQRFLPLHQWRVVREUHHVWRVWH[WRVVXFRQWHQLGR
\ HVWUXFWXUD GHVFULSFLRQHV FRQFHSWRV FDUDFWHUtVWLFDV IXQFLRQHV IHQyPHQRV
FDXVDV\HIHFWRV 

(O XVR GHILFLHQWH GH ORV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV SXHGH GHEHUVH D TXH
PXFKDV SHUVRQDV FUHHQ TXH OHHU HV ~QLFDPHQWH HVFXFKDU DO WH[WR Qu implicaciones
VyORHOWH[WRKDEODUiHQHOWH[WRHVWiWRGRORTXHKD\TXHVDEHU\QR tiene no activar
KDQ FRPSUHQGLGR TXH QHFHVLWDQ FRQYHUVDU FRQ pO SRQHU HQ GLiORJR los conocimientos
VXV FRQRFLPLHQWRV FRQ OD LQIRUPDFLyQ QXHYD GHO WH[WR SUHJXQWDUOH previos?
HVFXFKDUOHFRQWHVWDUOH


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
3DUDDFWLYDUORVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRVSRGHPRVXWLOL]DUGLIHUHQWHVWpFQLFDVHQWUH
HOODV
&XDGURGHODVWUHV4

7tWXOR
4XpFRQR]FRGHOWHPD" 4XpPHJXVWDUtDDSUHQGHU 4XpDSUHQGtGHOWHPD"
GHHVWHWHPD" VHOOHQDGHVSXpVGHOHHU

0DSDGHLGHDV

7tWXOR

6LQ HPEDUJR OD HVWUDWHJLD IXQGDPHQWDO FRQVLVWH HQ PDQWHQHU XQ GLiORJR LQWHULRU
TXHQRVSHUPLWDDFWLYDUQXHVWURVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRV

 4XpFRQR]FRVREUHHVWHWHPD"
 4XpUHFXHUGRVPHWUDHHOWHPD"
 4XpRWURVWLSRVGHWH[WRVSDUHFLGRVDHVWHKHOHtGR"


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

$FWLYLGDG
(VFRMDXQDGHODVWpFQLFDVSUHVHQWDGDVSDUDDFWLYDUORVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRV\DSOtTXHOD
DXQRGHORVVLJXLHQWHVWH[WRV

5HYLVH OD VHFFLyQ 2UJDQL]DGRUHV SDUD


$QWHV GH OHHU HQ ODV SiJLQDV D 
H LGHQWLILTXH ODV SUHJXQWDV TXH EXVFDQ
DFWLYDUORVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

%>@BOEFMrQBPFPPL?OBBI@LKQBKFAL

,PDJLQH TXH XVWHG YD D OHHU XQ WH[WR /D IRUPXODFLyQ GH KLSyWHVLV QR GHEH
TXHWLHQHSRUWtWXOR+XHKXHWHQDQJR UHDOL]DUVH ~QLFDPHQWH DQWHV GH OHHU
3DUD FRPSUHQGHUOR ELHQ QHFHVLWD VLQRGXUDQWHWRGDODOHFWXUD&RQIRUPH
KDFHU XQD VHULH GH KLSyWHVLV DQWHV GH DYDQ]DPRV GHEHPRV UHYLVDU ODV
FRPHQ]DU D OHHUOR 'H TXp SXHGH KLSyWHVLV TXH KLFLPRV DO LQLFLR \
WUDWDUHVWHWH[WR" PRGLILFDUODVRVXVWLWXLUODVSRUFRPSOHWR
VHJ~QFRPSUREDPRVHOFRQWHQLGRGHO
(V EDVWDQWH SUREDEOH TXH SDUD WH[WR $Vt PLVPR QHFHVLWDPRV KDFHU
XVWHG QR VHD GLItFLO DQWLFLSDU TXH HO SUHGLFFLRQHV VREUH HO FRQWHQLGR TXH
WH[WR SRVLEOHPHQWH WUDWDUi VREUH YLHQHSRUGHODQWH+DFHUSUHGLFFLRQHV
OD JHRJUDItD HO FOLPD OD KLVWRULD UHVXOWDGHWHUPLQDQWHSDUDFRPSUHQGHU
OD HFRQRPtD HO VLVWHPD SROtWLFR OD HOWH[WR6HJ~QHOWLSRGHWH[WRSRGHPRV
SREODFLyQ ORV LGLRPDV \ FXOWXUDV XVDUSUHJXQWDVFRPRODVVLJXLHQWHV
R ORV SUREOHPDV \ QHFHVLGDGHV GH
+XHKXHWHQDQJR 'HTXpWUDWDUiPiVDGHODQWH"
 4XpSDVDUi"
(Q HO SiUUDIR DQWHULRU WHQHPRV XQ &yPRVHUHVROYHUiHOSUREOHPD"
FRQMXQWR GH KLSyWHVLV VREUH HO
FRQWHQLGR GHO WH[WR (VWDV KLSyWHVLV 2EVHUYH ODV SUHJXQWDV HQ HO VLJXLHQWH
J X L D U i Q O D O H F W X U D G H O P L V P R HMHPSOR
SXHV FXDQGR FRPHQFHPRV D
OHHUOR WUDWDUHPRV GH FRPSUREDU VL
HIHFWLYDPHQWHWUDWDVREUHODJHRJUDItD
\ OD KLVWRULD R VL VH HQIRFD PiV HQ OD
SREODFLyQ

6L ELHQ UHVXOWD ~WLO TXH QXHVWUDV


KLSyWHVLV UHVXOWHQ FRUUHFWDV OR PiV
LPSRUWDQWH HV TXH ODV HODERUHPRV
SXHVD~QFXDQGRVHDQHTXLYRFDGDV
SRU HMHPSOR GHVFXEULPRV TXH HO
WH[WR WUDWD H[FOXVLYDPHQWH VREUH
OD IDXQD GH +XHKXHWHQDQJR OD
FRPSUHQVLyQ VH IDFLOLWD HQRUPHPHQWH
SRUTXH QXHVWUD PHQWH HVWi DFWLYD
HVW i EXVF D Q G R  VH OH FF LR Q D Q GR 
GHVFDUWDQGR KLSyWHVLV \ FUHDQGR
QXHYDV

/D JHQHUDFLyQ GH KLSyWHVLV IRUPD


SDUWHGHXQHQIRTXHHILFD]\UHFLHQWH
VREUH OD HQVHxDQ]D GH OD OHFWXUD
FRPSUHQVLYD %URZQ\3DOLQFVDU
$IIOHUEDFK \ -RKQVWRQ HQ %DXPDQQ&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

(MHPSOR
/HDODVSUHJXQWDVTXHVHVXJLHUHQSDUDSURYRFDUODHODERUDFLyQGHKLSyWHVLV\SLHQVHHQ
RWUDVTXHDJUHJDUtD

-TU]KPIKPWXZW\MOQLW
0HOODPR'DQLHO6R\ODGLQR\YLYRHQ*XDVWDWR\D(O3URJUHVR(VWR\HQTXLQWR
JUDGR&RQWDUpORTXHPHVXFHGLyHQODVYDFDFLRQHVGHODxRSDVDGRFXDQGR
YLVLWpDPLWtDHQ6DQWD0DUtD&KLTXLPXODHQ7RWRQLFDSiQ$OOtPHKLFHDPLJR
GH/RUHQ]RXQQLxRNLFKHTXHWDPELpQHVWiHQTXLQWRJUDGR

8Q GtD /RUHQ]R PH LQYLWy D 4Xp


SDUWLFLSDU HQ XQD FHUHPRQLD
PD\D6XSDSiHVDMTLMRJXtD LPDJLQDVTXH
HVSLULWXDOPD\D6DOLPRVWRGRV KDUiQ'DQLHO
\ WRGDV UXPER D XQ FHUUR HQ \/RUHQ]R
XQD FDPLQDWD GH FDVL GRV DOOOHJDUDO
NLOyPHWURV
FHUUR"
/OHJDPRVDOFHQWURFHUHPRQLDO
8Q KDOFyQ VREUHYRODED
KDFLHQGRSLUXHWDVHQHOFHUUR
&RPR VLHPSUH ORV KRPEUHV
\ ODV PXMHUHV VH SXVLHURQ D
OLPSLDUHOOXJDUGRQGHVHKDUtD
HO IXHJR <R D\XGp D OLPSLDU 4Xp
/R KLFLHURQ EDMR XQRV SLQRV
LPDJLQDVTXH
(QFHQGLHURQ HO IXHJR \ QRV
XELFDPRVDOUHGHGRUVLQ]DSDWRV/HSXVLHURQFDQGHODVQHJULWDVD]XOHVURMDV VXFHGHUi
EODQFDV DPDULOODV \ YHUGHV WDPELpQ SXVLHURQ FDQGHODV GH FHER KLHUEDV GXUDQWHOD
DURPiWLFDV RFRWH D]~FDU FDFDR FDUQH DJXD GH IORULGD SRP DMRQMROt FHUHPRQLD"
LQFLHQVRFXLOFR\RWUDVFRVDVDJUDGDEOHVDORVDEXHORV\DEXHODV

/DVOODPDVVXELHURQPXFKRGHXQRDFDVLGRVPHWURV(QPHQRVGHPHGLDKRUD
VHGHUULWLHURQODVFDQGHODV8QULtWRGHFHUDGHUUHWLGDVHHPSH]yDIRUPDUKDFLD
GRQGH \R HVWDED &XDQGR OOHJy D XQD GLVWDQFLD GH FXDUHQWD FHQWtPHWURV
4XpFUHHV
/RUHQ]RTXHHVWDEDDODSDUPtDWRPyXQDSLHGUDFRQWLHUUD\VHODSXVRSDUD
TXHORGHWXYLHUD6XDYHPHQWHOHOODPDURQODDWHQFLyQ3HURQRVHGHWXYRVH TXHKDUi
DEULyHQGRVULtWRVURGHyDTXHOHVWRUERGHSLHGUDVHMXQWyGHQXHYR\VLJXLyHO 'DQLHO"
PLVPRFDPLQR

<DFDVLJULWDEDSDUDSHGLUSHUPLVR\PRYHUPHKDFLDDWUiVFXDQGRDTXHOULtWR
GHFDQGHODVGHUUHWLGDVMXVWRDXQRVFXDWURFHQWtPHWURVGHPLVGHGRVSHODGRV
QXHYDPHQWHVHDEULyHQGRV\PHURGHyFRQWDQWDH[DFWLWXGTXHPLVSLHV
TXHGDURQGHQWUR\VLQTXHPDUPH7RGRV\WRGDVHVWDEDQPX\DOHJUHVSRUODV
EXHQDVVHxDOHVSHUR\RWHQtDPXFKDVSUHJXQWDV
(ODMTLMHOSDSiGH/RUHQ]RPHGLMR
9LVWHFyPRWHEXVFyHOIXHJR"
3HUR3RUTXpODUXHGDDPLDOUHGHGRU"SUHJXQWp
3DUDSURWHJHUWHORVDEXHORV\ODVDEXHODVWHEXVFDURQSDUDHVR
Qu opina de la
'HVGHHQWRQFHVPHVLHQWRSURWHJLGR 4XpLPDJLQDVTXHKDUi importancia de
'DQLHOFXDQGRUHJUHVHD hacer hiptesis al
*XDVWDWR\D(O3URJUHVR" leer?


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

$FWLYLGDG
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQORVWtWXORVGHDOJXQDVOHFWXUDV(ODERUHXQDKLSyWHVLVVREUHHO
FRQWHQLGRGHFDGDXQRFRPSOHWDQGRHOVLJXLHQWHFXDGUR

7tWXOR ,GHDVTXHVHUHODFLRQDQ +LSyWHVLVGHOFRQWHQLGR


FRQHOWtWXOR HOWH[WRSRVLEOHPHQWHWUDWDGH

Alto a la discriminacin!

Las y los migrantes

Nina y las tortuguitas

5HYLVHODVHFFLyQ2UJDQL]DGRUHVSDUD$QWHVGHOHHUHQODV
SiJLQDVDHLGHQWLILTXHODVSUHJXQWDVTXHD\XGDQD
HODERUDUKLSyWHVLVVREUHHOFRQWHQLGRGHODOHFWXUD


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
9DOH OD SHQD PHQFLRQDU TXH HO
"KQBKABOM>I>?O>PKRBS>P FRQRFLPLHQWR GHO YRFDEXODULR HV
VPRPFDKFCF@>ALMOB@FPL QHFHVDULR SDUD FRPSUHQGHU XQ WH[WR
SHUR QR VXILFLHQWH /RV DOXPQRV
(QFDGDWH[WRHOOHFWRUROHFWRUDSXHGH SXHGHQ IUDFDVDU HQ OD WDUHD GH
HQFRQWUDUSDODEUDVQXHYDV6LODPD\RU FRPSUHQGHU XQ WH[WR D~Q FXDQGR
SDUWH GH ORV WpUPLQRV HPSOHDGRV WRGDV ODV SDODEUDV OHV VHDQ IDPLOLDUHV
HQ HO WH[WR OH VRQ GHVFRQRFLGRV OD &RPSUHQGHU HV XQ SURFHVR TXH H[LJH
FRPSUHQVLyQ UHVXOWD PX\ GLItFLO 3RU RWUDVWDUHDV\HVWUDWHJLDVTXHYHUHPRV
HOORHVQHFHVDULRPDQHMDUXQDVHULHGH PiVDGHODQWH
HVWUDWHJLDVSDUDDYHULJXDUHOVLJQLILFDGR
GHODVSDODEUDVQXHYDV 3DUD DSR\DU D ORV OHFWRUHV \ OHFWRUDV
HQ VX HVIXHU]R SRU FRPSUHQGHU ODV
(Q FRQWH[WRV PXOWLOLQJHV FRPR HO GH SDODEUDVQXHYDVHVQHFHVDULRD\XGDUOHV
QXHVWUR SDtV GRQGH PXFKtVLPRV QLxRV D DSURSLDUVH GH DOJXQDV HVWUDWHJLDV
\QLxDVVHYHQHQODQHFHVLGDGGHOHHU FRPRODVH[SXHVWDVDEDMR
HQ XQ LGLRPD HO FDVWHOODQR TXH QR
HVHOPDWHUQRHVFRPSUHQVLEOHTXHOD ,GHQWLILFDUODVSDODEUDV
GLILFXOWDGFRQHOYRFDEXODULRVHDPD\RU QXHYDV\VXUHOHYDQFLD
$QWHHOORHVQHFHVDULRSUHVWDUDWHQFLyQ $XQTXH SDUH]FD REYLR HQ FLHUWRV
HVSHFLDO DO LQFUHPHQWR SURJUHVLYR GHO FDVRVORVOHFWRUHVQRVHGDQFXHQWDTXH
Op[LFR\DSR\DUOHVFRQHVWUDWHJLDVSDUD DOJXQDVGHODVSDODEUDVTXHHVWiQHQHO
DSURSLDUVH GHO VLJQLILFDGR GH QXHYRV WH[WROHVVRQGHVFRQRFLGDV3RUHOORHV
WpUPLQRVSRUFXHQWDSURSLD QHFHVDULRD\XGDUOHVDLGHQWLILFDUODV

+HPRV SRGLGR REVHUYDU D DOJXQRV 8QDYH]LGHQWLILFDGDODSDODEUDQXHYD


GRFHQWHV TXH KDQ FRPSUHQGLGR ELHQ HVQHFHVDULRTXHHOOHFWRUVHSUHJXQWH
HVWDQHFHVLGDG\WRGRVORVGtDVKDFHQ (VWD SDODEUD SDUHFH LPSRUWDQWH R
XQHVIXHU]RSRUD\XGDUDORVQLxRV\QLxDV QHFHVDULDSDUDFRPSUHQGHUHOWH[WR"
DLQFUHPHQWDUVXYRFDEXODULRFRQXQD
R GRV SDODEUDV QXHYDV (VWD SUiFWLFD 6L OD UHVSXHVWD HV QR HV FRQYHQLHQWH
SXHGHUHVXOWDUGHJUDQEHQHILFLRSDUD VHJXLU OH\HQGR SDUD QR SHUGHU OD
PHMRUDUODFRPSHWHQFLDOHFWRUD FRQFHQWUDFLyQHQHOWHPD\DOILQDOGH
ODOHFWXUDDYHULJXDUVXVLJQLILFDGRSDUD
&RPR SODQWHD +HUQiQGH] RE FLW DPSOLDUQXHVWURYRFDEXODULR
QXHVWUR REMHWLYR GHEH VHU FRQVHJXLU
TXH ORV DOXPQRV GHVDUUROOHQ HO LQWHUpV $KRUD ELHQ VL OD SDODEUD QRV SDUHFH
\ OD FDSDFLGDG QHFHVDULRV SDUD UHOHYDQWH SDUD FRPSUHQGHU HO WH[WR
DSUHQGHUHOVLJQLILFDGRGHODVSDODEUDV QHFHVLWDPRV GHWHQHUQRV \ DSOLFDU
VLQ QHFHVLGDG GH DOJXQDGHODVVLJXLHQWHVHVWUDWHJLDV

Cree importante D \ X G D  ( V G H F L U 
$YHULJXDUHOVLJQLILFDGRSRU
prestar atencin FRQYHUWLU DO DOXPQR FODYHVGHFRQWH[WR
a lo que se dice H Q X Q D S U H Q G L ] $QWHV GH FRQVXOWDU HO GLFFLRQDULR HV
respecto al LQGHSHQGLHQWH GH FRQYHQLHQWH KDFHU XQ HVIXHU]R SRU
vocabulario? SDODEUDV WDO FRPR GHGXFLU HO VLJQLILFDGR GH ODV SDODEUDV
Explique. VHxDODQ $QGHUVRQ \ QXHYDV D SDUWLU GHO FRQWH[WR HQ TXH
)UHHERG\  HVWiQHVGHFLUGHOWH[WRTXHODVURGHD


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
*HQHUDOPHQWH SRGHPRV HQFRQWUDU PiV LPSRUWDQWH HVWi HQ OD VHJXQGD
DOJXQDV FODYHV HQ HVH FRQWH[WR TXH RUDFLyQ VHQWDGR D XQ ODGR GH VX
VL DSUHQGHPRV D XWLOL]DU QRV VHUYLUiQ WHODUDxD 6L WLHQH XQD WHODUDxD QR
SDUD GHGXFLU HO SRVLEOH VLJQLILFDGR GH FDEHGXGDHVWDPRVKDEODQGRGHXQD
ODSDODEUDQXHYD DUDxD

3DUDDSUHQGHUDXWLOL]DUHVWDHVWUDWHJLD
9HDPRVXQHMHPSORPX\VHQFLOOR HV QHFHVDULR SUDFWLFDUOD EDVWDQWH
\ DSURSLDUVH GHO VLJXLHQWH GLiORJR
(O PDFKR GH OD KLODQGHUD HV PiV LQWHULRU
SHTXHxR TXH HOOD \ VX FXHUSR HV GH
FRORUFDIpVXDYH3DVDODPD\RUSDUWH 4XpTXHUUiGHFLUHVWDSDODEUD"
GHVXWLHPSRVHQWDGRDXQODGRGHVX 9R\ D OHHU GH QXHYR HO SiUUDIR \
WHODUDxD PHYR\DILMDUHQRWUDVSDODEUDVTXH
HVWpQ UHODFLRQDGDV FRQ OD TXH QR
FRQR]FR HV GHFLU TXH GLJDQ DOJR
GHODSDODEUDQXHYD
 (QFRQWUpDOJXQDVFODYHV"
 4XpPHGLFHQHVDVFODYHV"
 ( Q W R Q F H V  F X i O
S R G U t D V H U H O
VLJQLILFDGR GH OD Qu opina del
SDODEUDQXHYD" dilogo que se
 9R\ D SUREDU HVWH sugiere? Lo
VLJQLILFDGR D YHU VL aplicara?
VXHQDOyJLFRVLPH Por qu?
SHUPLWHHQWHQGHU
8VDUHOGLFFLRQDULRGH
IRUPDHILFLHQWH
&XDQGR OD HVWUDWHJLD DQWHULRU IUDFDVD
R QRV TXHGD XQD GXGD UD]RQDEOH HV
LPSRUWDQWHUHFXUULUDOGLFFLRQDULR

(QODHVFXHODJHQHUDOPHQWHVHHQVHxD
D XVDU HO GLFFLRQDULR SHUR GH IRUPD
OLPLWDGD (VWR HV VH HQVHxD D EXVFDU
SDODEUDVHQHOGLFFLRQDULR

4Xp HV KLODQGHUD" %LHQ FRPR )LMDUVH HQ OD OHWUD FRQ TXH LQLFLD OD
KDEUi SRGLGR QRWDU HO HMHPSOR QRV SDODEUD
SUHVHQWD GRV FODYHV IXQGDPHQWDOHV %XVFDU HVD OHWUD HQ HO GLFFLRQDULR
(O PDFKR GH QRV SHUPLWH GHGXFLU VHJ~QHORUGHQGHODOIDEHWR
TXH SUREDEOHPHQWH VH WUDWD GH )LMDUVH HQ OD VHJXQGD OHWUD GH OD
XQ DQLPDO \D TXH QRV UHIHULPRV D SDODEUD \ EXVFDU DPEDV HQ HO
PDFKRV\KHPEUDVFXDQGRKDEODPRV GLFFLRQDULR
GH DQLPDOHV QR GH SHUVRQDV QL GH 6HJXLUHQHORUGHQKDVWDHQFRQWUDUOD
FRVDV QL GH OXJDUHV /D RWUD FODYH OD SDODEUDTXHEXVFDPRV


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
'LUtDPRV TXH OR DQWHULRU DXQTXH 3DUD HVFRJHU HO VLJQLILFDGR PiV
QHFHVDULR HV VyOR OD PLWDG GHO DSURSLDGR  GHEHPRV VDEHU TXp HV
F DPL Q R  / D V H J X Q G D SD UWH GHO XQDRQGD\FyPRVHPXHYH
SURFHVR HV DSUHQGHU D HVFRJHU OD
GHILQLFLyQ DSURSLDGD DO WH[WR TXH
(VWHSURFHVRGHUHYLVLyQDQiOLVLV\WRPD
GHVHR FRPSUHQGHU SXHV OD PD\RUtD
GH SDODEUDV SRVHHQ PiV GH XQ GH GHFLVLRQHV VREUH ORV VLJQLILFDGRV
VLJQLILFDGR SRVLEOH (VWD WDUHD UHVXOWD GHEHVHUSDUWHGHQXHVWUDVDFWLYLGDGHV
PiVFRPSOHMD(VSHFLDOPHQWHSRUTXH SDUDHQVHxDUDXVDUHOGLFFLRQDULR
ODPD\RUtDGHGLFFLRQDULRV~QLFDPHQWH
GHILQH QR H[SOLFD SDODEUDV < HV )LQDOPHQWH HO XVR GHO GLFFLRQDULR
SUREDEOH TXH ODV SDODEUDV TXH FRQFOX\H FRQ OD VXVWLWXFLyQ PHQWDO
XVDQ SDUD GHILQLU WDPELpQ UHVXOWHQ GH OD SDODEUD GHVFRQRFLGD SRU VX
GHVFRQRFLGDV (QWRQFHV QHFHVLWDPRV GHILQLFLyQ R H[SOLFDFLyQ (VWR QRV
V H J X L U L Q Y H V W L J D Q G R S D O D E U D V
SHUPLWLUi FRPSUHQGHU OD RUDFLyQ
QXHYDV SDUD OOHJDU D HQWHQGHU OD
TXH RULJLQDOPHQWH EXVFiEDPRV \ SUREDEOHPHQWH WRGR HO SiUUDIR
FRPSUHQGHU 5HYLVHPRVHOVLJXLHQWHHMHPSOR

9HDPRV OR FRPSOHMR TXH SXHGH /HHPRV


UHVXOWDU OR DQWHULRU DQWH XQD SDODEUD $ &DUORV OH KDEtDQ GHMDGR FODUR TXH
SROLVpPLFD GH YDULRV VLJQLILFDGRV VX H[SHGLHQWH GHEtD HVWDU LPSROXWR VL
FRPRODVLJXLHQWH TXHUtDRSWDUDOHPSOHR

-XDQ &DUORV VH HQFRQWUDED HQ OD (QFRQWUDPRV HQ HO GLFFLRQDULR XQD
FUHVWDGHXQSHUtRGRGHYHQWDVOOHQR GHILQLFLyQDSURSLDGD
GHDOWLEDMRV ,PSROXWROLPSLRVLQPDQFKD
FUHVWD
 UJDQR FDUQRVR XVXDOPHQWH 6XVWLWXLPRV OD SDODEUD
GH FRORU YLVWRVR SURSLR GH ODV RULJLQDOSRUVXGHILQLFLyQ
$&DUORVOHKDEtDQGHMDGR Qu encuentra de
DYHV GH DOJXQRV UHSWLOHV FRPR novedoso respecto
ODVLJXDQDV\GHDOJXQRVDQILELRV FODUR TXH VX H[SHGLHQWH
a lo que se dice del
FRPRORVWULWRQHV GHEtD HVWDU OLPSLR VLQ
uso del diccionario?
PDQFKDVLTXHUtDRSWDUDO
 0RxRGHSOXPDVHQODFDEH]DGH
HPSOHR
DOJXQDVDYHV6LQyQLPRVFRSHWH
SHQDFKR 'HFLUORFRQODVSURSLDV
 3XQWRPiVDOWRGHODSHUWXUEDFLyQ SDODEUDV
GH XQD RQGD (MHPSOR OD FUHVWD (VWD HV XQD GH ODV HVWUDWHJLDV PiV
GHXQDROD XWLOL]DGDV SRU ORV OHFWRUHV HILFLHQWHV
 &XPEUHSHxDVFRVD\SURORQJDGD &RQIRUPH DYDQ]DQ HQ OD OHFWXUD GHO
GHXQDPRQWDxD6LQyQLPRFLPD WH[WR PHQWDOPHQWH YDQ GLFLHQGR
 3HLQDGR GH SHOR HUJXLGR \ WLHVR FRQ VXV SURSLDV SDODEUDV OR TXH KDQ
FRPR HO TXH XVDURQ DOJXQRV FRPSUHQGLGR
LQGtJHQDV SLHOHV URMDV HQ HO
SDVDGR\TXHDKRUDXVDQDOJXQRV $O WUDGXFLU HO WH[WR DO OHQJXDMH
MyYHQHV SLQWiQGROR FRQ FRORUHV SURSLRODSHUVRQDUHDOL]DXQDVHULHGH
YLVWRVRV FRPR GLVWLQWLYR GH VX SURFHVRV PHQWDOHV SDUD GDUOH VHQWLGR
SHUWHQHQFLDDXQDWULEXXUEDQD DODLQIRUPDFLyQ/RVSURFHVRVEiVLFRV
TXH OOHYD D FDER VRQ HVWDEOHFHU


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
HO VLJQLILFDGR GH ORV WpUPLQRV DFHUFDUORV D VX YLGD FRWLGLDQD VXV FRQRFLPLHQWRV
SUHYLRV \ UHDOL]DU XQD VHULH GH LQIHUHQFLDV VREUH LQIRUPDFLyQ TXH QR HVWi GLFKD
GLUHFWDPHQWHSRUHOWH[WRSHURTXHHVWiVREUHHQWHQGLGD

(OVLJXLHQWHHMHPSORGH6iQFKH] REFLW SHUPLWHREVHUYDUODXWLOLGDGGHH[SUHVDU


HOVLJQLILFDGRGHOWH[WRFRQODVSURSLDVSDODEUDV\DODYH]ODQHFHVLGDGGHKDFHU
LQIHUHQFLDV

(OWH[WRGLFH
-XDQFRPSUyVXHQWUDGDWUDVXQDODUJDHVSHUD
HQODFROD'HVSXpVHQWUyDODVDOD&XDQGRVH
VHQWyHQVXDVLHQWRVHDSDJDURQODVOXFHV\ODV
LPiJHQHVHPSH]DURQDIOXLUHQODSDQWDOOD

(OOHFWRUH[SUHVD
-XDQIXHDOFLQH

2EVHUYHTXHHQHOWH[WRQRGLFHFODUDPHQWHTXH-XDQIXHDOFLQHSHURRIUHFHOD
LQIRUPDFLyQSDUDLQIHULUOR/DHVWUDWHJLDGHGHFLUORFRQODVSURSLDVSDODEUDVSHUPLWH
PXFKDVYHFHVQRVyORGHVFLIUDUHOVLJQLILFDGRGHODVSDODEUDVFRQRFLGDVVLQRLQIHULU
HOGHODVTXHQRVHFRQRFHQ

(OVLJXLHQWHGLDJUDPDHODERUDGRSRU:UD\\/HZLV UHSUHVHQWDXQDIRUPDGH


D\XGDUDORVQLxRV\QLxDVDFRQWURODU\UHVROYHUORVSUREOHPDVGHFRPSUHQVLyQGHODV
SDODEUDVQXHYDV\ODVIUDVHVTXHQRHQWLHQGHQ
&/,& &5$&
( V F R Q Y HQ LHQ WH F RQ V LGHUD U TXH
/RHQWLHQGR 1RORHQWLHQGR
OD UHODFLyQ HQWUH FRPSUHQVLyQ \
YRFDEXODULR HV FRPSOHMD &RPR \D
4XpGHFtD" 4XpSURYRFD GLMLPRV HO YRFDEXODULR HV QHFHVDULR
5HVXPLU HOSUREOHPD"
SDUD HQWHQGHU OR TXH OHHPRV SHUR
D O P LV P R WLHP SR  OHHU SHUP LWH
8QDIUDVH"
LQFUHPHQWDU HO YRFDEXODULR GH IRUPD
8QDSDODEUD"
$QRWDUOR SURJUHVLYD

9ROYHUDOHHU 9ROYHUDOHHU (V XQD UHVSRQVDELOLGDG WDQWR GHO


ODIUDVH ODIUDVH G R F H Q W H F R P R G H O H G X F D Q G R 
DPSOLDU \ HQULTXHFHU HO YRFDEXODULR
/HHUKDVWDOD 9ROYHUDOHHU SHUPDQHQWHPHQWH3URFXUDUGHVDUUROODU
IUDVHVLJXLHQWH HOSiUUDIR
HO FRQRFLPLHQWR GHO LGLRPD \ GH OD
Le encuentra WHUPLQRORJtDHVSHFtILFDTXHSRVHHQODV
8VDUXQ
utilidad al YRFDEXODULRR /HHUKDVWDOD GLYHUVDViUHDVGHDSUHQGL]DMH
contenido del XQGLFFLRQDULR IUDVHVLJXLHQWH
diagrama?
Explique.
3UHJXQWDUD 3UHJXQWDUD
DOJXLHQ DOJXLHQ


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
8WLOL]DUHOYRFDEXODULRQXHYR
/DV HVWUDWHJLDV TXH KHPRV SODQWHDGR SDUD HQWHQGHU SDODEUDV QXHYDV GHEHQ
DSR\DUVH\UHIRU]DUVHFRQRSRUWXQLGDGHVSDUDILMDUHOYRFDEXODULRQXHYR\XWLOL]DUOR
HQGLIHUHQWHVFRQWH[WRV

6yORVLHOHGXFDQGRSHUFLEHODUHODFLyQDSUHQGHUXWLOL]DUSRGUiH[SHULPHQWDUORTXH
&RRSHUGHQRPLQDVHQWLPLHQWRGHSRVHVLyQRSURSLHGDGVREUHHVDVSDODEUDV(Q
FDVRFRQWUDULRHODOXPQRRDOXPQDFRQRFHUiHOVLJQLILFDGRGHOWpUPLQRFRQFUHWR
SHURQRORLQWHULRUL]DUiSRUORTXHVHUiPX\GLItFLOTXHpVWHOOHJXHDIRUPDUSDUWHGH
VXYRFDEXODULRDFWLYR +HUQiQGH]REFLW

3DUDHOORGHEHPRVSURSRQHUHMHUFLFLRVTXHSHUPLWDQKDEODU\HVFULELUXVDQGRODV
SDODEUDVFX\RVLJQLILFDGRVHKDDGTXLULGRUHFLHQWHPHQWH3RUHMHPSOR

6HOHFFLRQDHOVLJQLILFDGR
(VFULEHXQDRUDFLyQFRQOD
7H[WR DGHFXDGRGH
SDODEUDQXHYD
ODSDODEUDUHVDOWDGD
/DVSHUVRQDV D 7LHQHQ PXFKRV PDHVWURV 6LSUDFWLFRDSUHQGHUpDPDQHMDU
GHHVDUHJLyQ SDUDWUDEDMDUHOEDUUR HOSLQFHOFRQPDHVWUtD
WUDEDMDQHOEDUUR E 6RQ PX\ KiELOHV SDUD
FRQPDHVWUtD WUDEDMDUHOEDUUR

(VFULEHHOVLJQLILFDGR
(VFULEHXQDRUDFLyQFRQOD
7H[WR DGHFXDGRGHODSDODEUD
SDODEUDQXHYD
UHVDOWDGD
&RQDVSHFWR +DFHU DOJR PDQLIHVWDQGR $O HVFXFKDU OD QRWLFLD VDOLPRV
GHVSDYRULGR HVWDUDVXVWDGR GHVSDYRULGRV
FRUULyKDFLDHO
MDJXDUGDQGR
JULWRV

$FWLYLGDG
/HLQYLWDPRVDUHDOL]DUDOJXQRVHMHUFLFLRVFRQSDODEUDVQXHYDV

$ /HDHOVLJXLHQWHIUDJPHQWR/XHJRUHDOLFHHOHMHUFLFLRFRQODVSDODEUDVGHVWDFDGDV

 +DEtDHPSH]DGRDOHHUODQRYHODXQRVGtDVDQWHV/DDEDQGRQySRUQHJRFLRVXUJHQWHVYROYLy
DDEULUODFXDQGRUHJUHVDEDHQWUHQDODILQFDVHGHMDEDLQWHUHVDUOHQWDPHQWHSRUODWUDPDSRU
HOGLEXMRGHORVSHUVRQDMHV(VDWDUGHGHVSXpVGHHVFULELUXQDFDUWDDVXDSRGHUDGR\GLVFXWLU
FRQHOPD\RUGRPRXQDFXHVWLyQGHDSDUFHUtDVYROYLyDOOLEURHQODWUDQTXLOLGDGGHOHVWXGLRTXH
PLUDEDKDFLDHOSDUTXHGHORVUREOHV$UUHOODQDGRHQVXVLOOyQIDYRULWRGHHVSDOGDVDODSXHUWD
TXH OR KXELHUD PROHVWDGR FRPR XQD LUULWDQWH SRVLELOLGDG GH LQWUXVLRQHV GHMy TXH VX PDQR
L]TXLHUGDDFDULFLDUDXQD\RWUDYH]HOWHUFLRSHORYHUGH\VHSXVRDOHHUORV~OWLPRVFDStWXORV

)UDJPHQWRGH&RQWLQXLGDGGHORVSDUTXHVGH-XOLR&RUWi]DU


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

4XpSLVWDVPH 4XpFUHR 4XpGLFH


3DODEUD
GDHOWH[WR" TXHVLJQLILFD" HOGLFFLRQDULR"

7UDPD

DSRGHUDGR

DSDUFHUtDV

DUUHOODQDGR

LQWUXVLRQHV

%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQHODQH[RGHODSiJLQD

% (VFULEDXQDRUDFLyQXWLOL]DQGRFDGDXQDGHODVSDODEUDV


D 7UDPD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

E $SRGHUDGRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

F $SDUFHUtDVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

G $UUHOODQDGRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

H ,QWUXVLRQHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

& /HDODVRUDFLRQHV\VXEUD\HORTXHVLJQLILFDODSDODEUDHQQHJULOOD

 +L]RXQDVDILUPDFLRQHVDPELYDOHQWHVTXHGHVSLVWDURQDPXFKRV
D (TXLYRFDGDV
E &RQVHQWLGRVGLIHUHQWHV
F ,QGLVFUHWDV\PROHVWDV

5HYLVH ORV RUJDQL]DGRUHV LQILHUR \


 9DVKHFKRXQHVSHUSHQWR
FRQFOX\R TXH HVWiQ HQ ODV SiJLQDV 
D )HR D (VWDV ILFKDV SXHGHQ XVDUVH SDUD
E )DEXORVR D\XGDUDLQIHULUVLJQLILFDGRVSRUFODYHVGH
F )XULRVR FRQWH[WR

 (VPX\GtVFRODSRUHVRWLHQHSUREOHPDV
D *ULWRQD
E ,JQRUDQWH
F 5HEHOGH

%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQHODQH[RGHODSiJLQD


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

&ABKQFCF@>OBIQBJ>

(QFRQWUDUHOWHPDGHORTXHHVWDPRVOH\HQGR
HTXLYDOHDVHOHFFLRQDUODVHPLOODGHXQFXOWLYR
VLQVHPLOODQRKD\SODQWDV\FRQODVHPLOODHTXLYRFDGD
QRWHQGUHPRVODVSODQWDVTXHQHFHVLWDPRV

'HTXpWUDWDHVWR"(VXQDGHODVSULQFLSDOHVSUHJXQWDVTXHORVOHFWRUHVHILFLHQWHV
VH KDFHQ GXUDQWH OD OHFWXUD 3HUPLWH FRPSDUDU ODV KLSyWHVLV \ SUHGLFFLRQHV TXH
VH KDFHQ DQWHV GH OHHU FRQ OR TXH HO WH[WR H[SUHVD ,GHQWLILFDU HO WHPD HV XQR
GHORVSURFHVRVFODYHVSDUDFRPSUHQGHUWRGRHOWH[WRSXHVDSDUWLUGHOPLVPRVH
FRQVWUX\HRFXOWLYDHOUHVWRGHVLJQLILFDGRVGHXQHVFULWR

3DUDFRPSUHQGHUDIRQGRHVWHSURFHVRGHILQDPRVTXpHQWHQGHPRVSRUWHPDHV
HODVXQWRGHOTXHWUDWDQWRGDVRODPD\RUtDGHSDUWHVGHXQWH[WR*HQHUDOPHQWHVH
H[SUHVDFRQSRFDVSDODEUDV\VLQOOHJDUDIRUPDUXQDRUDFLyQFRPSOHWD

3DUDH[SOLFDUHOFRQFHSWRGHWHPDUHVXOWDGHJUDQD\XGDXWLOL]DUODLGHDGHSRQHUOH
XQWtWXORDOWH[WR9HDPRVFXDQGROHSRQHPRVQRPEUHDDOJRDXQDSHUVRQDDXQ
DQLPDODXQOXJDUDXQHOHPHQWRGHODQDWXUDOH]DDXQREMHWRDXQVHQWLPLHQWR
D XQD PiTXLQD QR XVDPRV RUDFLRQHV FRPSOHWDV VLQR ~QLFDPHQWH UHIHULPRV HO
VXMHWRXREMHWRGHXQDSURSRVLFLyQ

7HPDR WtWXOR ,GHDVREUHHVHWHPD

/DVDYHQWXUDVGH0i[LPR /DVDYHQWXUDVGH0i[LPROHSHUPLWLHURQDSUHQGHUD
UHVSHWDUDORVDQLPDOHV

(OSURFHVDPLHQWRGHOTXHVRHQ-DODSDVHUHDOL]DHQ
(OSURFHVDPLHQWRGHOTXHVRHQ-DODSD WUHVHWDSDV\FRQPHGLGDVGHKLJLHQHH[WUHPDV

/DVIORUHVSXHGHQFODVLILFDUVHHQGRVWLSRVVHJ~Q
7LSRVGHIORUHV ODIRUPDGHVXVVpSDORVGLDVpSDODFXDQGRHVWiQ
VHSDUDGRV\JDPRVpSDODGHVpSDORVXQLGRV

3DUDH[SOLFDUHOFRQFHSWRGHWHPDUHVXOWDGHJUDQ
(OWHPDFRPRWtWXORGHOWH[WR
D\XGDXWLOL]DUODLGHDGHSRQHUOHWtWXORDOWH[WR

&RPRSRGHPRVYHUHQHOFXDGURDQWHULRUHOWHPDVHUHILHUHDDOJRDXQDVXQWR
SHURQRGHEHH[SOLFDUHVHDVXQWR LGHDVREUHHOWHPD 

/DLPSRUWDQFLDGHLGHQWLILFDUHOWHPDSDUDOXHJRFRPSUHQGHUHOVLJQLILFDGRGHXQ
WH[WR KD VLGR GRFXPHQWDGD HQ ORV FpOHEUHV WUDEDMRV GH .LQWVFK \ 9DQ 'LMN 
 HQORVTXHHVWDEOHFHQTXHHOWHPDSHUPLWHFRQHFWDUODVLGHDVGHXQWH[WR
HQWUHVt


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
$O UHVSHFWR 6iQFKH] RE FLW H[SOLFD (QPXFKRVFDVRVHOWHPDGHXQWH[WR
TXHLGHQWLILFDUHOWHPDHTXLYDOHDTXH VHSUHVHQWDDOLQLFLRGHOPLVPR SULPHU
HOOHFWRUWHQJDXQGLiORJRLQWHULRUFRPR SiUUDIRSULPHUDRUDFLyQ VLQHPEDUJR
HOVLJXLHQWH HQRWURVFDVRVHOWHPDVHSUHVHQWDPiV
DGHODQWHRQRVHPHQFLRQDGHIRUPD
6LHPSUH PH KDEODQ GH DOJR (VH H[SOtFLWD\GHEHPRVHODERUDUOR
DOJRHVODSLH]DFODYHSDUDFRQVWUXLU\
HQOD]DU ODV LGHDV 'HER HQFRQWUDU HVH (V PX\ LPSRUWDQWH FRQVLGHUDU TXH HO
DOJR \D VHD GLUHFWDPHQWH HQ HO WH[WR WHPD GH XQ WH[WR VH SXHGH H[SUHVDU
RHODERUiQGRORFRQPLVFRQRFLPLHQWRV GH GLVWLQWDV IRUPDV 'LFKR GH RWUD
SUHYLRV 'H TXp KDEOD HVWH WH[WR" PDQHUDSXHGHKDEHUGLIHUHQWHVWtWXORV
6REUHTXpWUDWD" R QRPEUHV SDUD LGHQWLILFDU XQ PLVPR
VHJPHQWR GH LQIRUPDFLyQ \ WRGRV
$QDOLFHPRVXQHMHPSOR,GHQWLILTXHPRV SXHGHQ VHU FRUUHFWRV VL FRUUHVSRQGHQ
H O W H P D G H O V L J X L H Q W H S i U U D I R DODVXQWRGHOWH[WR(QHOFDVRDQWHULRU
UHVSRQGLHQGRDODVSUHJXQWDV VHUtDLJXDOPHQWHFRUUHFWRGHFLUTXHHO
WHPDHVDQDWRPtDGHOWLEXUyQ
 'HTXpWUDWDHVWHSiUUDIR"
 4XpDVXQWRVHUHSLWHHQODPD\RUtD /DFODYHSDUDHQFRQWUDUHOWHPDGHXQ
GHRUDFLRQHV" SiUUDIR FRPSXHVWR VLHPSUH GH YDULDV
RUDFLRQHV HV GHVFXEULU OR TXH WLHQHQ
(O FXHUSR GH XQ WLEXUyQ HV GLIHUHQWH HQFRP~QWRGDVRODPD\RUtDGHHOODV
DOGHRWUDVFODVHVGHSHFHVSRUYDULDV 'H OD PLVPD IRUPD SDUD HQFRQWUDU HO
UD]RQHV 3RU HMHPSOR XQ WLEXUyQ WHPDGHXQDOHFWXUDFRPSOHWDRGHXQ
QR WLHQH KXHVRV 6X HVTXHOHWR HVWi FDStWXORFRPSXHVWRSRUYDULRVSiUUDIRV
IRUPDGR GH FDUWtODJRV XQ PDWHULDO OD FODYH HVWi HQ LGHQWLILFDU OR TXH
GXUR\HOiVWLFR8QWLEXUyQWLHQHYDULDV WLHQHQHQFRP~QWRGRVRODPD\RUtDGH
ILODVGHGLHQWHVHQVXERFD6LSLHUGH SiUUDIRV
XQGLHQWHXQRQXHYRSXHGHPRYHUVH
DO IUHQWH \ WRPDU VX OXJDU (O FXHUSR Qu figura se repite en todas las filas?
HVWiFXELHUWRGHSHTXHxDVHVFDPDV
GHQWDGDV (VWR KDFH TXH OD SLHO GHO
WLEXUyQ VHD PX\ iVSHUD /D SLHO GH
WLEXUyQ VH KD OOHJDGR D XVDU FRPR
SDSHOGHOLMD

$ODQDOL]DUFDGDRUDFLyQHQFRQWUDPRV
TXH pVWDV WUDWDQ GH FXHUSR GH ORV
WLEXURQHVRWURVSHFHVUD]RQHVKXHVRV
HVTXHOHWR FDUWtODJRV ILODV GH GLHQWHV
ERFDFXHUSRFRQHVFDPDVGHQWDGDV
SLHOiVSHUDSDSHOGHOLMD
 (ODVXQWRFRP~QHVHOFXHUSRGHORV
WLEXURQHV


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
(OWHPDVHSDUHFHDXQWUDMHRDXQDVRPEULOOD
(QDOJXQRVFDVRVHOWHPDGHOSiUUDIRRGHODOHFWXUDFRPSOHWDDSDUHFHFODUDPHQWH
H[SUHVDGR \ UHVXOWD IiFLO LGHQWLILFDUOR SHUR HQ PXFKRV FDVRV QR HVWi GLFKR \ HV
QHFHVDULRHODERUDUOR

3DUDSRGHUHVWDEOHFHUHOWHPDGHXQWH[WRHVQHFHVDULRHQFRQWUDUXQFRQFHSWR
XQQRPEUHTXHQRVSHUPLWDLQFOXLUGHQWURGHpOORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVRFRQFHSWRV
TXH VH WUDWDQ HQ HO WH[WR 3DUD HOOR VH UHTXLHUHQ ODV KDELOLGDGHV GH FODVLILFDFLyQ
JHQHUDOL]DFLyQ\FDWHJRUL]DFLyQ FUHDUFRQMXQWRV 

8QDH[SOLFDFLyQTXHQRVKDVHUYLGRPXFKRSDUDWUDEDMDUODLGHQWLILFDFLyQGHOWHPD
FRQ QLxRV QLxDV \ MyYHQHV HV GHFLUOHV TXH HVWDEOHFHU HO WHPD GH XQ SiUUDIR HV
FRPRKDFHUOHXQWUDMHDXQDSHUVRQD(OWUDMHQRGHEHVHUGHPDVLDGRDSUHWDGRR
FRUWRFRPRSDUDTXHDOJRTXHGHDIXHUDODSDQ]DSRUHMHPSORQLWDPSRFR
GHPDVLDGRKROJDGRRJUDQGHSXHVHVPX\LQFyPRGR(OWHPDGHGHEHTXHGDU
FRPRXQEXHQWUDMHELHQWDOODGRMXVWRDODPHGLGDGHOWH[WR

'LFKRHQOHQJXDMHWpFQLFRHOWHPDGHEHVHUODJHQHUDOL]DFLyQPiVSHTXHxDSRVLEOH
SDUDORVHOHPHQWRVVXVWLWXLGRVSHURVLQGHMDUDOJXQRIXHUD'HEHVHUXQDFDWHJRUtD
GRQGHTXHSDQWRGRVORVHOHPHQWRVTXHVHDERUGDQ\QRRWURV

2WURHMHPSORFRQJUDQSRGHUYLVXDOSDUDH[SOLFDUODLGHQWLILFDFLyQGHOWHPDDWUDYpV
GHODHODERUDFLyQGHFDWHJRUtDVHVODVRPEULOOD %DXPDQQREFLW 

$QDOLFHPRVHOVLJXLHQWHWH[WR

'DQLHO WLHQH XQD FDPLVD D FXDGURV ]DSDWRV QHJURV FDOFHWLQHV EODQFRV XQ
SDQWDOyQPX\HOHJDQWH\XQVRPEUHURPX\VLPSiWLFR

'HTXpWUDWDHVWHWH[WR"


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

5RSDGH'DQLHO
'DQLHO
FDPLVD
]DSDWRV
FDOFHWLQHV
SDQWDOyQ FDPLVD SDQWDOyQ
VRPEUHUR ]DSDWRV VRPEUHUR
FDOFHWLQHV

(OWH[WRWUDWDVREUHODURSDGH'DQLHO

-XQWRDODOLVWDGHSDODEUDVKHPRVGLEXMDGRXQDVRPEULOODTXHQRVKDVHUYLGRSDUD
LQFOXLUODOLVWDGHSDODEUDVGHOSiUUDIRGHQWURGHXQDVRODURSD(VLPSRUWDQWHTXH
ODVRPEULOODQRVHDWDQSHTXHxDTXHGHMHSDODEUDVIXHUDQLWDQJUDQGHTXHFXEUD
RWUDV

9HDPRVRWURVHMHPSORV

/D PD\RUtD GH ORV WLEXURQHV FRPHQ SHFHV YLYRV LQFOXVR FRPHQ RWURV WLEXURQHV
/RVWLEXURQHVWLHQHQVHQWLGRVDGDSWDGRVHVSHFLDOPHQWHSDUDODFD]D6XVHQWLGR
GHOROIDWRHVSDUWLFXODUPHQWHDJXGR/RVWLEXURQHVSXHGHQROIDWHDUDOJXQRVRORUHV
FRPRHOGHODVDQJUHKDVWDXQFXDUWRGHPLOODGHGLVWDQFLD$GHPiVWLHQHQXQ
RtGRH[FHOHQWH3XHGHQRtUXQSH]KDVWDDPHGLDPLOODGHGLVWDQFLD

 (OWHPDHVVHQWLGRVGHORVWLEXURQHV
 3RUTXp"/DPD\RUtDGHODVRUDFLRQHVWUDWDGHHVWHDVXQWR/DSULPHUDRUDFLyQ
QRKDEODGHOWHPDVLUYHGHLQWURGXFFLyQ(OUHVWRGHRUDFLRQHVVHUHILHUHQDORV
VHQWLGRVGHORVWLEXURQHV

/DSLHOGHOWLEXUyQGHVSXpVGHTXHVHOHTXLWDQODVHVFDPDVUHVXOWDXQDSLHOGH
ODUJD GXUDFLyQ 0XFKDV SHUVRQDV HQ FLHUWDV SDUWHV GHO PXQGR FRPHQ FDUQH GH
WLEXUyQ/RVFKLQRVXVDQODVDOHWDVGHWLEXUyQSDUDKDFHUVRSD+R\GtDORVWLEXURQHV
VHXVDQSDUDKDFHUHVWXGLRVFLHQWtILFRV/RVFLHQWtILFRVWUDWDQGHLQYHVWLJDUFyPRVH
SURWHJHQORVWLEXURQHVGHODVHQIHUPHGDGHV

 (OWHPDHVXWLOLGDGGHOWLEXUyQ
 (QHVWHFDVRHVQHFHVDULRHODERUDUHOWHPDSRQHUOHQRPEUHDOFRQMXQWRGH
HOHPHQWRVTXHVHPHQFLRQDQHQODVRUDFLRQHV

Qu otra analoga se le ocurre para facilitar la


comprensin de lo que es identificar el tema?


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
7HPDSULQFLSDORWHPDVHFXQGDULR"
$YHFHVVHSURYRFDFLHUWDFRQIXVLyQVREUHHOWHPDSULQFLSDOGHXQDOHFWXUD\ORV
WHPDVVHFXQGDULRV3DUDD\XGDUDFRPSUHQGHUHVWRGHEHPRVFRQVLGHUDUGHQXHYR
QXHVWUDGHILQLFLyQGHWHPD(ODVXQWRGHOTXHWUDWDQWRGDVRODPD\RUtDGHSDUWHV
GHXQWH[WR

)LMpPRQRV TXH VH UHILHUH D ODV SDUWHV GHO WH[WR 8Q WH[WR SXHGH VHU XQD OHFWXUD
FRPSOHWDFRPSXHVWDGHYDULRVSiUUDIRVXQVRORSiUUDIRRXQDRUDFLyQ(VWRSHUPLWH
GHGXFLU TXH FDGD RUDFLyQ SiUUDIR R FRQMXQWR GH SiUUDIRV SRVHH XQ WHPD \ DVt
WHQHPRV

2UDFLyQ 7HPDGHODRUDFLyQRVXEWHPDGHOSiUUDIR

7HPDGHOSiUUDIRR
3iUUDIR VXEWHPDGHOWH[WRFRPSOHWR

7H[WR
7HPDSULQFLSDOGHODOHFWXUD
FRPSOHWR

$ORVQLxRV\QLxDVJHQHUDOPHQWHVHOHVSLGHLGHQWLILFDUHOWHPDGHFDGDSiUUDIRD
ORVTXHVHOHVOODPDVXEWHPDV\HOWHPDSULQFLSDOGHODOHFWXUDSDUDUHGXFLUHOQLYHO
GHFRPSOHMLGDG

$FWLYLGDG
A. Qu le parece si pone a prueba su destreza para identificar el tema? Seale la opcin que exprese
mejor el tema de cada prrafo.

 /RVPHWHRULWRVVRQIUDJPHQWRVGHFXHUSRVFHOHVWHVTXHDWUDYLHVDQODDWPyVIHUD\DOFDQ]DQ
ODVXSHUILFLHGHOD7LHUUD(OHVWXGLRGHORVPHWHRULWRVUHYHODGDWRVLQWHUHVDQWHV\DTXHVRQ
EXHQRVHMHPSORVGHODPDWHULDSULPLWLYDGHOVLVWHPDVRODU/RVPHWHRULWRVKDQVLGRGLItFLOHVGH
FODVLILFDUSHURVHSXHGHQHVWDEOHFHUWUHVJUDQGHVJUXSRVSpWUHRSpWUHRIHUURVR\IHUURVR

D (OPHWHRULWR\VXFODVLILFDFLyQ
E /DPDWHULDSULPLWLYDVRODU
F 7LSRVGHPHWHRULWRV
G /RVPHWHRULWRV

 /RVSHUURVSROLFtDSXHGHQSHUVHJXLU\GDUDOFDQFHDORVODGURQHV$OJXQRVSHUURVWUDEDMDQHQ
HOFDPSRUHXQLHQGRYDFDVXRYHMDV\DKX\HQWDQGRUDWDV\UDWRQHV/RVSHUURVGHFRPSDxtD
VRQ~WLOHVSRUTXHVRQEXHQRVDPLJRVGHVXVDPRV

D /RVSHUURVSROLFtD
E /RVSHUURV
F /DXWLOLGDGGHORVSHUURVSDUDODVSHUVRQDV
G /RVSHUURVGHFRPSDxtD


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
 /RV PD\DV DQWLJXRV FRPSDUWLHURQ FRQ RWUDV FXOWXUDV PHVRDPHULFDQDV UDVJRV FXOWXUDOHV
LQFOX\HQGROD FUHHQFLDHQOD YLGD GHVSXpVGHOD PXHUWH\HQODV UHODFLRQHVHQWUHHOPXQGR
KXPDQR\HVSLULWXDO$VtPLVPRGHVDUUROODURQXQVLVWHPD~QLFRGHHVFULWXUDSHUIHFFLRQDURQXQ
FRPSOLFDGRFDOHQGDULR\ORJUDURQFRPSUHQGHUHOPRYLPLHQWRGHORVSODQHWDV

D /RVPD\DV\VXVFUHHQFLDV
E 5DVJRVFXOWXUDOHVGHORVPD\DV
F (OFDOHQGDULRPD\D
G 6LVWHPDGHHVFULWXUDPD\D

%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQHODQH[RGHODSiJLQD

B. Lea cada prrafo e identifique o elabore el tema.

/HFWXUD /DVRUDFLRQHV (OWHPDHV


WUDWDQGH
(O JDWR R JDWR GRPpVWLFR
)HOLV VLOYHVWULV FDWXV HV XQ
SHTXHxR PDPtIHUR FDUQtYRUR
GH OD IDPLOLD IHOLGDH (O JDWR
FRQYLYH FRQ HO VHU KXPDQR
GHVGH KDFH XQRV DxRV
SHUtRGR VXSHULRU DO HVWLPDGR
DQWHULRUPHQWH TXH RVFLODED
HQWUH\DxRV
/RVSXHEORVLQGtJHQDVVHUiQORV
SULPHURVHQVHQWLUVHDIHFWDGRV
SRU HO FDPELR FOLPiWLFR \D
TXHVXVXSHUYLYHQFLDGHSHQGH
GHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVGHVX
HQWRUQR \ FXDOTXLHU FDPELR
FRPR SRU HMHPSOR VHTXtDV
H[WUHPDV SXHGHQ DPHQD]DU
VXYLGD
/DVHUHQLGDGHVXQDVHQVDFLyQ
GH ELHQHVWDU TXH QRV SHUPLWH
IRFDOL]DUODVFRVDVTXHVXFHGHQ
D QXHVWUR DOUHGHGRU GHVGH
XQD SHUVSHFWLYD PiV DFWLYD
/DV SHUVRQDV VHUHQDV ORJUDQ
SHQVDUDQWHVGHGHFLGLU\QRVH
VLHQWHQ GHPDVLDGR DVXVWDGDV
SUHRFXSDGDVRDQVLRVDVSRUHO
SRUYHQLU
%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQHODQH[RGHODSiJLQD

5HYLVHORVRUJDQL]DGRUHV,GHQWLILFDQGRHOWHPDTXHHVWiQHQODVSiJLQDVD


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

(QWRQFHVORPV
LPSRUWDQWHGHHVWH
"PQ>?IB@BOI>FAB>MOFK@FM>I
WHPDHVe
3DUD FRPHQ]DU D KDEODU VREUH OD LGHD
SULQFLSDO FRQYLHQH DFODUDU SULPHUR TXp
HV XQD LGHD 8QD LGHD R SURSRVLFLyQ
HV DOJR TXH WLHQH XQ VLJQLILFDGR SOHQR
JHQHUDOPHQWH H[SUHVDGR HQ XQD RUDFLyQ
$OJR SDUD VHU PiV SUHFLVRV TXH SXHGH
VHU YHUGDGHUR R IDOVR 7RGDV ODV SDODEUDV
WLHQHQXQVLJQLILFDGRSHUR~QLFDPHQWHODV
SURSRVLFLRQHV SXHGHQ VHU YHUGDGHUDV R
IDOVDV

$FWLYLGDG
0DUTXHFRQXQD;ODVSDODEUDVRFRQMXQWRGHSDODEUDVVREUHODVFXDOHVVHSXHGHKDFHU
XQMXLFLRUHVSHFWRDVLVRQIDOVDVRYHUGDGHUDV1RLQWHUHVDVLVRQIDOVDVRYHUGDGHUDV
VyORVLVHSRGUtDDILUPDUXQDFRVDXRWUDVREUHHVDVH[SUHVLRQHV

6HSXHGHGHFLU
([SUHVLRQHV VLVRQIDOVDVR
YHUGDGHUDV"
&DPSDQD

/DJUDQFHQD

(OFRKHWHIXHODQ]DGRHOMXHYHVSDVDGR

/RVFDQDULRVGHHVWHSXHEORFDQWDQPiVERQLWRTXHWRGRVORVGHPiV

(OVtPERORTXtPLFR

&XDWURKHUPDQDVWHQtDGRQ&DUDODPSLR0RQWHUURVR

/DJUDYHGDGGHODWLHUUDHVXQDFRQVWDQWH

(OURVWURGHODSULQFHVD

/DSULQFHVDWHQtDXQKHUPRVRURVWUR

%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQHODQH[RGHODSiJLQD


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
QLFDPHQWH DTXHOODV H[SUHVLRQHV GH LGHDV VHFXQGDULDV HMHPSORV
VREUHODVFXDOHVSXHGHGHFLUVHTXH GHWDOOHV FRPSDUDFLRQHV
VRQIDOVDVRYHUGDGHUDVVRQLGHDVR UHDILUPDFLRQHV HWF TXH DSR\DQ
SURSRVLFLRQHV H[SOLFDQ R UHIXHU]DQ OD LGHD
SULQFLSDO SHUR TXH QR VRQ WDQ
$FODUDGR OR DQWHULRU SRGHPRV LPSRUWDQWHVSRUTXHQRGHWHUPLQDQ
DQDOL]DUTXpHVXQDLGHDSULQFLSDO HO VLJQLILFDGR JOREDO GHO WH[WR
(V OD LQIRUPDFLyQ PiV LPSRUWDQWH DXQTXHVHDQGHJUDQXWLOLGDGSDUD
TXHHOWH[WRGLFHVREUHHOWHPD FRPSUHQGHUOR

&RPR \D YLPRV FDGD WH[WR QRV (Q PXFKRV FDVRV OD PHMRU IRUPD
KDEOD GH DOJR HO WHPD XQD GH HQFRQWUDU OD LGHD SULQFLSDO HQ
YH] TXH KHPRV LGHQWLILFDGR HVH XQ WH[WR HV LGHQWLILFDU \ GHVFDUWDU
DOJR GHEHPRV LGHQWLILFDU ORV ODV LGHDV VHFXQGDULDV SDUD TXH
FRPHQWDULRVTXHSUHVHQWDHOWH[WR DO ILQDO QRV TXHGH ~QLFDPHQWH OR
VREUH HVH WHPD \ GHWHUPLQDU FXiO IXQGDPHQWDO &RPR FXDQGR VH
HV HO PiV IXQGDPHQWDO (QWRQFHV OLPSLD HO PDt] R HO DUUR] VH TXLWDQ
ODLGHDSULQFLSDOHVHOFRPHQWDULR ODV FiVFDUDV SDUD TXH TXHGH VyOR
PiVLPSRUWDQWHGHOWHPD HOJUDQR

/DLGHDSULQFLSDOHVWiDFRPSDxDGD 9HDPRVXQHMHPSORVHQFLOOR

0XFKDVPHUFDQFtDVVHWUDQVSRUWDQSRUWLHUUD3RUHMHPSORFDPLRQHVJUDQGHV\
SHTXHxRVWUDQVSRUWDQPHUFDQFtDV\PDWHULDOGHWRGDVODVIRUPDV\WDPDxRV/RV
WUHQHVWUDQVSRUWDQFDUJDVH[WUHPDGDPHQWHSHVDGDV\YROXPLQRVDV

7HPDHOWUDQVSRUWHGHPHUFDQFtDV
,GHDSULQFLSDO0XFKDVPHUFDQFtDVVHWUDQVSRUWDQSRUWLHUUD

,GHDVVHFXQGDULDV

3RUHMHPSORFDPLRQHVJUDQGHV\ (VXQHMHPSORGHODLGHDSULQFLSDO
SHTXHxRVWUDQVSRUWDQPHUFDQFtDV
\PDWHULDOGHWRGDVODVIRUPDV\
WDPDxRV
/RVWUHQHVWUDQVSRUWDQFDUJDV (VRWURHMHPSORGHODLGHDSULQFLSDO
H[WUHPDGDPHQWHSHVDGDV\
YROXPLQRVDV


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
([WUDHU ODV LGHDV SULQFLSDOHV HV ,GHDVSULQFLSDOHV
GHWHUPLQDQWH HQ HO SURFHVR GH H[SOtFLWDVHLPSOtFLWDV
FRPSUHQVLyQ GH XQ WH[WR \D TXH
$O LJXDO TXH HO WHPD OD LGHD SULQFLSDO
QXHVWUD PHQWH QR SXHGH DOPDFHQDU
SXHGH HVWDU H[SUHVDGD FRPR WDO HQ
WRGDV ODV SDODEUDV H LGHDV GH XQ
XQDGHODVRUDFLRQHVGHOWH[WR\VHOODPD
HVFULWR QHFHVLWD HVFRJHU VyOR DOJXQDV
H[SOtFLWDRSXHGHQRHVWDUFODUDPHQWH
SDUD DOPDFHQDUODV WHPSRUDOPHQWH
GLFKD\OODPDUVHLPSOtFLWD
PLHQWUDV HVWDEOHFH HO VLJQLILFDGR
JOREDO 6L HVFRJHPRV SDODEUDV R &XDQGR OD LGHD SULQFLSDO HV H[SOtFLWD
LGHDV TXH QR VRQ ODV IXQGDPHQWDOHV PXFKDV YHFHV VH XELFD DO LQLFLR GHO
ODLPDJHQPHQWDOTXHQRVIRUPDUHPRV WH[WR SULPHUSiUUDIRRSULPHUDRUDFLyQ 
GHO PHQVDMH R GHO FRQWHQLGR VHUi RWUDVSXHGHHVWDUHQPHGLRRDOILQDO
LQFRPSOHWDHTXLYRFDGDRVXSHUILFLDO
/RV WUDEDMRV GH .LQWVFK \ 9DQ 'LMN
/RVEXHQRVOHFWRUHVH[WUDHQODHVHQFLD  \ 9DQ 'LMN  DSRUWDURQ
GH OD LQIRUPDFLyQ GHVSXpV GH KDEHU SURFHGLPLHQWRV \ HVWUDWHJLDV PX\
OHtGR 9DQ 'LMN \ .LQWVFK HQ ~WLOHV SDUD DQDOL]DU WH[WRV \ IDFLOLWDU
%DXPDQQREFLW VX FRPSUHQVLyQ 3ODQWHDURQ DOJXQRV
SURFHGLPLHQWRV HVSHFtILFRV SDUD
$OJXQDV LQYHVWLJDFLRQHV FRPR OD GH REWHQHUODLGHDSULQFLSDOTXHYHUHPRV
0H\HU HQ6iQFKH]REFLW KDQ DFRQWLQXDFLyQ
GHPRVWUDGR TXH ORV HVFRODUHV TXH
OHHQ GHILFLHQWHPHQWH VXHOHQ UHFRUGDU &XDQGR OD LGHD SULQFLSDO HV H[SOtFLWD
~QLFDPHQWHGHWDOOHVGHOWH[WRTXHQR ORV SURFHGLPLHQWRV SDUD HQFRQWUDUOD
VRQUHOHYDQWHVSDUDFRPSUHQGHUOR VRQODVHOHFFLyQ\ODRPLVLyQ(VGHFLU
EXVFDPRV HQ FDGD RUDFLyQ VL GLFH
/DPHQWDEOHPHQWH HVWD SUiFWLFD DOJR HVHQFLDO VREUH HO WHPD \ YDPRV
UHFRUGDU GHWDOOHV HQ OXJDU GH FDSWDU RPLWLHQGR R GHMDQGR D XQ ODGR ORV
ODV LGHDV SULQFLSDOHV D YHFHV HV FRPHQWDULRV TXH QR FXPSOHQ HVH
UHIRU]DGD SRU ODV SUHJXQWDV TXH ORV UHTXLVLWR $O ILQDO QRV TXHGD OD LGHD
SULQFLSDO
GRFHQWHV KDFHQ D ORV QLxRV \ QLxDV
GHVSXpVGHOHHUFXHQWRVSXHVHQVHxDQ
9HDPRVDOJXQRVHMHPSORVGHSiUUDIRV
DGLULJLUODDWHQFLyQDORVGHWDOOHV\QR
HQ ORV TXH OD LGHD SULQFLSDO HV
DODVLGHDVSULQFLSDOHV'HTXpFRORU
H[SOtFLWD \ SRQJDPRV HQ SUiFWLFD HO
HUDHOVRPEUHUR"FXiQWRVDxRVWHQtD
SURFHGLPLHQWRGHVHOHFFLyQ\RPLVLyQ
HOJDWR"FyPRVHOODPDEDODFLXGDG 5HFRUGHPRV OD SUHJXQWD FODYH HV
TXHYLVLWDURQ"HWF 4Xp HV OR IXQGDPHQWDO TXH GLFH HO
WH[WRVREUHHOWHPD"<ODLGHDSULQFLSDO
'HEHPRV D\XGDU D ORV VHH[SUHVDFRQXQDRUDFLyQFRPSOHWD
Qu otra QLxRV \ QLxDV D HQIRFDU
argumento VX DWHQFLyQ HQ OR PiV
agregara para LPSRUWDQWH GHO WH[WR VL
justificar la TXHUHPRV TXH OOHJXHQ
importancia de D FRPSUHQGHUOR D
encontrar la FDEDOLGDG HQ OXJDU GH
idea principal?
UHFRUGDU XQ SXxDGR GH
GHWDOOHVGHVRUGHQDGRV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
(QORVFDVRVHQTXHODLGHDSULQFLSDOHV
(O FXHUSR GH XQ WLEXUyQ HV GLIHUHQWH DO GH LPSOtFLWDHOSURFHGLPLHQWRTXHVXJLHUHQ
RWUDV FODVHV GH SHFHV SRU YDULDV UD]RQHV .LQWVFK\9DQ'LMNHVODJHQHUDOL]DFLyQ
3RU HMHPSOR XQ WLEXUyQ QR WLHQH KXHVRV 6X 0HGLDQWHHOODGDGDXQDVHFXHQFLDGH
HVTXHOHWR HVWi IRUPDGR GH FDUWtODJRV XQ RUDFLRQHV R SURSRVLFLRQHV VXVWLWXLPRV
PDWHULDO GXUR \ HOiVWLFR 8Q WLEXUyQ WLHQH ORV FRQFHSWRV LQFOXLGRV HQ HVWD
YDULDVILODVGHGLHQWHVHQVXERFD6LSLHUGHXQ VHFXHQFLDSRUXQFRQFHSWRPiVDPSOLR
GLHQWH XQR QXHYR SXHGH PRYHUVH DO IUHQWH RVXSUDRUGHQDGR<DSDUWLUGHOPLVPR
\WRPDUVXOXJDU(OFXHUSRHVWiFXELHUWRSRU HODERUDPRVODLGHDSULQFLSDO
SHTXHxDVHVFDPDVGHQWDGDV(VWRKDFHTXH
ODSLHOGHOWLEXUyQVHDPX\iVSHUD/DSLHOGH $QDOLFHPRVHOVLJXLHQWHSiUUDIR
WLEXUyQVHKDOOHJDGRDXVDUFRPRSDSHOGH
OLMD
/D SLHO GHO WLEXUyQ GHVSXpV GH TXH VH OH
TXLWDQODVHVFDPDVUHVXOWDXQDSLHOGHODUJD
 (OWHPDHVHOFXHUSRGHORVWLEXURQHV
GXUDFLyQ0XFKDVSHUVRQDVHQFLHUWDVSDUWHV
 /D LGHD SULQFLSDO HV (O FXHUSR GH ORV
GHO PXQGR FRPHQ FDUQH GH WLEXUyQ /RV
WLEXURQHV HV GLIHUHQWH DO GH RWUDV FODVHV
FKLQRVXVDQODVDOHWDVGHWLEXUyQSDUDKDFHU
GHSHFHVSRUYDULDVUD]RQHV
VRSD+R\GtDORVWLEXURQHVWDPELpQVHXVDQ
 (OUHVWRGHLGHDVVRQVHFXQGDULDVSRUTXH
SDUDKDFHUHVWXGLRVFLHQWtILFRV/RVFLHQWtILFRV
VyOR HMHPSOLILFDQ R DPSOtDQ OD LGHD
WUDWDQ GH LQYHVWLJDU FyPR VH SURWHJHQ ORV
SULQFLSDO HVWDEOHFHQ ODV UD]RQHV SRU ODV
WLEXURQHVGHODVHQIHUPHGDGHV
TXHHOFXHUSRGHORVWLEXURQHVHVGLIHUHQWH
DOGHRWURVSHFHV
 (OWHPDHVXWLOLGDGGHOWLEXUyQ
 /D LGHD SULQFLSDO GH HVWH SiUUDIR KD\
/D PD\RUtD GH ORV WLEXURQHV FRPHQ SHFHV
TXH HODERUDUOD SRUTXH QR DSDUHFH
YLYRV LQFOXVR FRPHQ RWURV WLEXURQHV /RV
IRUPXODGD1LQJXQDGHODVRUDFLRQHVWLHQH
WLEXURQHV WLHQHQ VHQWLGRV DGDSWDGRV
XQDUHOHYDQFLDPD\RUTXHODVGHPiV
HVSHFLDOPHQWH SDUD OD FD]D 6X VHQWLGR
 3DUD IRUPXODU OD LGHD SULQFLSDO
GHO ROIDWR HV SDUWLFXODUPHQWH DJXGR /RV
QHFHVLWDPRV KDFHU XQD JHQHUDOL]DFLyQ
WLEXURQHV SXHGHQ ROIDWHDU DOJXQRV RORUHV
HV GHFLU XWLOL]DU XQD H[SUHVLyQ PiV
FRPR HO GH OD VDQJUH KDVWD XQ FXDUWR GH
DPSOLDTXHFRQWHQJDODVTXHHVWiQHQHO
PLOOD GH GLVWDQFLD $GHPiV WLHQHQ XQ RtGR
SiUUDIR3RUHMHPSOR/DVSHUVRQDVXWLOL]DQ
H[FHOHQWH3XHGHQRtUXQSH]KDVWDDPHGLD
ORVWLEXURQHVGHGLVWLQWDVPDQHUDV2FRQ
PLOODGHGLVWDQFLD
RWUDVSDODEUDVSHURH[SUHVDQGRODPLVPD
LGHDSRUHMHPSOR/RVWLEXURQHVOHVVLUYHQ
 (OWHPDHVVHQWLGRVGHORVWLEXURQHV
DORVVHUHVKXPDQRVSDUDGLVWLQWDVFRVDV
 /D LGHD SULQFLSDO HV /RV WLEXURQHV WLHQHQ
VHQWLGRV DGDSWDGRV HVSHFLDOPHQWH SDUD
ODFD]D 3DUDHODERUDUODLGHDSULQFLSDO\FDSWDU
 /DSULPHUDRUDFLyQQRHVODLGHDSULQFLSDO HO VLJQLILFDGR GH XQ WH[WR HQ PXFKRV
SRUTXH QR KDEOD GHO WHPD GHO SiUUDIR FDVRV HV QHFHVDULR KDFHU LQIHUHQFLDV
KDEOD GH OR TXH FRPHQ ORV WLEXURQHV &RPR \D OR KHPRV GLFKR LQIHULU HV
QR GH ORV VHQWLGRV FXPSOH HO SDSHO REWHQHULQIRUPDFLyQQXHYDDSDUWLUGHOD
GH LQWURGXFFLyQ /D WHUFHUD \ OD FXDUWD TXHWHQHPRV&DVLWRGRVORVWH[WRVSRU
RUDFLRQHVWDPSRFRVRQODLGHDSULQFLSDO PiV VHQFLOORV TXH SDUH]FDQ UHTXLHUHQ
SRUTXH VRQ HMHPSORV GH ORV VHQWLGRV \ VX KDFHUPXFKDVLQIHUHQFLDV9HDPRVXQ
XWLOLGDGSDUDFD]DU HMHPSOR


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

+DEtD XQD YH] XQ SHTXHxR SREODGR VHSDUDGR GHO PDU \ VXV JUDQGHV DFDQWLODGRV SRU XQ
ERVTXH$TXHOERVTXHHUDODPHMRUGHIHQVDGHOSXHEORFRQWUDODVWRUPHQWDV\ODVIXULDVGHO
PDUWDQIHURFHVHQWRGDODFRPDUFDTXHVyORDOOtHUDSRVLEOHYLYLU3HURHOERVTXHHVWDED
FRQVWDQWHPHQWHHQSHOLJURSXHVXQSHTXHxRJUXSRGHVHUHVPDOYDGRVDFXGtDFDGDQRFKH
DWDODUDOJXQRVGHDTXHOORVIXHUWHViUEROHV/RVKDELWDQWHVGHOSREODGRQDGDSRGtDQKDFHU
SDUD LPSHGLU DTXHOOD WDOD DVt TXH VH YHtDQ REOLJDGRV D SODQWDU FRQVWDQWHPHQWH QXHYRV
iUEROHVTXHSXGLHUDQVXVWLWXLUDORVTXHKDEtDQVLGRFRUWDGRV (OSHTXHxRERVTXHMXQWRDO
PDU3HGUR3DEOR6DFULVWiQ

4Xp LQIHUHQFLDV QHFHVLWDPRV \ SRGHPRV KDFHU FRQ OD LQIRUPDFLyQ TXH QRV
SURSRUFLRQDHVWHSiUUDIR"3UHVHQWDPRV~QLFDPHQWHDOJXQDVGHHOODV

,QIRUPDFLyQGHOWH[WR ,QIHUHQFLDV
(OWH[WRGLFH 3XHGRGDUPHFXHQWDTXH

+DEtD XQD YH] XQ SHTXHxR SREODGR (QWUHHOSREODGR\HOPDUKDEtDXQERVTXH


VHSDUDGRGHOPDU\VXVJUDQGHVDFDQWLODGRV
SRUXQERVTXH

$TXHOERVTXHHUDODPHMRUGHIHQVDGHOSXHEOR /RVERVTXHVGHWLHQHQRGHVYtDQHOYLHQWR
FRQWUD ODV WRUPHQWDV \ ODV IXULDV GHO PDU WDQ (QHVDUHJLyQQRVHSXHGHYLYLUDODRULOODGHO
IHURFHVHQWRGDODFRPDUFDTXHVyORDOOtHUD PDU
SRVLEOHYLYLU (OSXHEORGHOTXHQRVKDEODQHVHO~QLFRGH
ODFRPDUFD

3HUR HO ERVTXH HVWDED FRQVWDQWHPHQWH HQ 6LVHWDODQiUEROHVHOERVTXHGHMDUiGHH[LVWLU


SHOLJUR SXHV XQ SHTXHxR JUXSR GH VHUHV HQDOJ~QPRPHQWR
PDOYDGRVDFXGtDFDGDQRFKHDWDODUDOJXQRV 6LQRKD\ERVTXHHOSREODGRFRUUHSHOLJUR
GHDTXHOORVIXHUWHViUEROHV

/RV KDELWDQWHV GHO SREODGR QDGD SRGtDQ /RV VHUHV PDOYDGRV GHEHQ VHU HVSHFLDOHV
KDFHU SDUD LPSHGLU DTXHOOD WDOD DVt TXH VH SRUTXHQRVHOHVSXHGHGHWHQHURHQIUHQWDU
YHtDQ REOLJDGRV D SODQWDU FRQVWDQWHPHQWH 6LVHSODQWDQiUEROHVHOERVTXHVHPDQWHQGUi
QXHYRV iUEROHV TXH SXGLHUDQ VXVWLWXLU D ORV 6LKD\ERVTXHHOSREODGRSXHGHVREUHYLYLU
TXHKDEtDQVLGRFRUWDGRV

3DUD ORV DGXOWRV DOJXQDV LQIHUHQFLDV


SDUHFHQ REYLDV VLQ HPEDUJR QR OR VRQ
SDUDPXFKRVQLxRVQLxDV\MyYHQHV3RU
HOORHVLPSRUWDQWHD\XGDUDORVOHFWRUHV\
OHFWRUDV D DSUHQGHU D KDFHU LQIHUHQFLDV
D SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ GHO WH[WR /RV
HMHUFLFLRV GHO WLSR (O WH[WR GLFH \
3XHGR GDUPH FXHQWD TXH FRPR
HO FXDGUR DQWHULRU HVWiQ RULHQWDGRV D
GHVDUUROODUHVWDGHVWUH]D YHU
SiJLQDVD Qu dificultades
tendr una persona
/D LPSRUWDQFLD GH KDFHU que no tenga
LQIHUHQFLDV PLHQWUDV OHHPRV habilidad para
HV WDO TXH DOJXQRV DXWRUHV determinar la idea
principal?
OODPDQOHFWXUDLQIHUHQFLDODODOHFWXUDFRPSUHQVLYD


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
/RLPSRUWDQWHSDUDHOWH[WR 3RU OR DQWHULRU HQ QXHVWUD H[SHULHQFLD
\ORLPSRUWDQWHSDUDPt
GH GHVDUUROOR GH OD FRPSHWHQFLD
9DOH OD SHQD WRPDU HQ FXHQWD XQD OHFWRUD KHPRV SUHVHQWDGR D ORV QLxRV
FRQVLGHUDFLyQ PX\ LPSRUWDQWH \ QLxDV ~QLFDPHQWH HO FRQFHSWR GH
VREUH OD LGHD SULQFLSDO TXH SODQWHDQ LGHD SULQFLSDO GHO WH[WR \ SRU DSDUWH
&XQQLQJKDQ \ 0RRUH HQ %DXPDQQ OHV DQLPDPRV D LGHQWLILFDU OR TXH PiV
REFLW DSDUWLUGHORVWUDEDMRVGH9DQ OH OODPD OD DWHQFLyQ D FDGD TXLHQ R
'LMN ([LVWHQGRVFODVHVGHLGHDV ORTXHPiVOHKDJXVWDGRDFDGDXQR
SULQFLSDOHV ODV TXH KDFHQ UHIHUHQFLD SDUDQRFRQIXQGLUOHVFRQGRVFRQFHSWRV
D OR PiV LPSRUWDQWH GHQWUR GHO WH[WR VLPLODUHV
FRPR OR KHPRV YHQLGR WUDEDMDQGR
KDVWDDTXt\ODVTXHKDFHQUHIHUHQFLD /DVSUHJXQWDVFODYHSDUDLGHQWLILFDUODV
D OR PiV LPSRUWDQWH SDUD HO OHFWRU LGHDVSULQFLSDOHVFRPR\DKHPRVYLVWR
9DQ'LMNOHVOODPyLPSRUWDQFLDWH[WXDOH VRQ
LPSRUWDQFLDFRQWH[WXDO
 4XpGLFHHVWHWH[WRGHOWHPD"
3RU HMHPSOR VL WHQHPRV XQ WH[WR TXH 4XpHVORPiVLPSRUWDQWH"
QDUUD ODV DYHQWXUDV GH XQD SURIHVRUD 3RGHPRV TXLWDU DOJR GHO WH[WR
HQVXHVFXHODODVLGHDVSULQFLSDOHVGHO SRUTXH VH GLFH OR PLVPR GH YDULDV
WH[WRVHUiQODVTXHHVWDEOH]FDQORTXH PDQHUDV" LGHDV VHFXQGDULDV
RFXUUH\SRUTXpVLQHPEDUJRHVSRVLEOH HOLPLQDUH[SOLFDFLRQHVRGHWDOOHV
TXHSDUDXQOHFWRUHQSDUWLFXODUUHVXOWH +D\DOJRHQHOWH[WRTXHVHSXHGD
PiVLPSRUWDQWHORTXHOHGLFHXQQLxR FRQVLGHUDUFRPRXQHMHPSOR" LGHDV
D OD SURIHVRUD HQ XQR GH ORV GLiORJRV VHFXQGDULDV
SRUTXHVHFRQHFWDIXHUWHPHQWHFRQVXV 3RGHPRV VXVWLWXLU WRGR HVWR SRU
YLYHQFLDVRVXVGHVHRVGHVHUPDHVWUR DOJXQD SDODEUD QXHVWUD TXH GLJD
/DIUDVHGHOQLxRVHUiODLGHDSULQFLSDO OR PLVPR" VXVWLWXLU XQD OLVWD SRU XQ
SDUDHVHOHFWRUHQSDUWLFXODU FRQFHSWRPiVDPSOLR

2WURHMHPSORPX\LOXVWUDWLYRHVFXDQGR (VWDVSUHJXQWDVFODYHSXHGHQJXLDUOD
HVWDPRV OH\HQGR XQ WH[WR SDUD DSOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHVXEUD\DU
HQFRQWUDU XQ GDWR R XQD LQIRUPDFLyQ VHxDODUHQORVPiUJHQHV\WRPDUQRWDV
SUHFLVD ODV GLPHQVLRQHV TXH GHEH
WHQHUXQFDPSRGHI~WEROSRUHMHPSOR 6XEUD\DU
$O HQFRQWUDU OD LQIRUPDFLyQ TXH /DXWLOLGDGGHHVWDWpFQLFDGHSHQGHGH
EXVFDPRVHQHOWH[WRHVDVHUiODLGHD QXHVWUD FDSDFLGDG SDUD VHOHFFLRQDU
SULQFLSDOSDUDQRVRWURVD~QFXDQGRVX ODVLGHDVSULQFLSDOHV$OJXQDVYHFHVVH
LPSRUWDQFLDGHQWURGHOWH[WRHQJHQHUDO SUHVHQWDFRPRXQDVROXFLyQPiJLFD
VHDVHFXQGDULD HVGHFLUVHSLGHDODV\ORVHVWXGLDQWHV
VXEUD\DU OR PiV LPSRUWDQWH SHUR QR
(VWD GLIHUHQFLD HQWUH LGHDV SULQFLSDOHV VHOHVH[SOLFDFyPRKDFHUOR'HDKtOD
GHQWUR GHO WH[WR H LGHDV SULQFLSDOHV QHFHVLGDGGHWUDEDMDUODLGHQWLILFDFLyQ
SDUD HO OHFWRU GHEH WUDEDMDUVH FRQ GHO WHPD \ GH ODV LGHDV SULQFLSDOHV
FXLGDGR HQ OD HVFXHOD SULPDULD SXHV GH IRUPD SDUDOHOD D OD WpFQLFD GHO
SXHGH SURYRFDU FRQIXVLyQ \ DOJXQRV VXEUD\DGR
QLxRV SXHGHQ FUHHU TXH OD LGHD TXH
PiV OHV DWUDMR HV OD LGHD SULQFLSDO GHO
WH[WR


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
J

$QRVRWURVQRVKDIXQFLRQDGREDVWDQWH GHPiV \ D HOOD OH FRORFDPRV HO


ELHQ VROLFLWDU D ORV QLxRV QLxDV \ DVWHULVFR SDUD GLIHUHQFLDUOD GHO
MyYHQHV FLUFXODU HO WHPD \ VXEUD\DU HO UHVWR
FRPHQWDULRSULQFLSDOGHOWHPD
/DV DQRWDFLRQHV DO PDUJHQ

8WLOLGDGGHOWUDEDMR
WDPELpQ VRQ XQ UHFXUVR YDOLRVR
&XDQGR KDEODPRV GH MXVWLFLD VRFLDO OD
(Q HOODV HVFULELPRV GH PDQHUD
HQWHQGHPRV FRPR OD HTXLGDG HQ ODV
PX\ UHVXPLGD PHQRV GH FXDWUR
RSRUWXQLGDGHV TXH WRGRV ORV PLHPEURV GH
SDODEUDV XQSHTXHxRFRPHQWDULR
XQD VRFLHGDG GHEHQ WHQHU IUHQWH D VXV
TXH SXHGH VHU HO WHPD FRQ HO
GLVWLQWDV RSFLRQHV GH YLGD (GXDUGR 9LWDO
TXH FUHHPRV TXH DOJXQD LGHD VH
ZZZHOTXHW]DOWHFRFRPJW
UHODFLRQD QXHVWUD RSLQLyQ FUtWLFD
HO QRPEUH GH RWUR WH[WR TXH
TXHUHPRV UHYLVDU VREUH HVD LGHD
6HxDODUHQORVPiUJHQHV
XQDGXGDFRQFUHWDHWF
(VWD WpFQLFD PHQRV FRQRFLGD TXH OD
GHO VXEUD\DGR HV GH JUDQ XWLOLGDG 7RPDUQRWDV
SDUD VHxDODU RWURV HOHPHQWRV HQ HO (VXQDWpFQLFDDX[LOLDUGHODOHFWXUDGH
WH[WRSRUHMHPSOR HVWXGLRHVGHFLUODOHFWXUDTXHKDFHPRV
QRVyORSDUDFRPSUHQGHUHOFRQWHQLGR
8WLOL]DU XQ FRUFKHWH HQ HO PDUJHQ VLQR SDUD H[WUDHU GH pO LQIRUPDFLyQ
SDUD VHxDODU WRGR XQ SiUUDIR HQ TXH XVDUHPRV SRVWHULRUPHQWH \D VHD
OXJDUGHVXEUD\DUOR(VWRVHDSOLFD SDUD HODERUDU XQ GRFXPHQWR SDUD
FXDQGR XQ SiUUDIR GH OD SiJLQD UHVSRQGHUDXQFXHVWLRQDULRSDUDOOHYDU
SUHVHQWDWRGRpOODLGHDSULQFLSDO D FDER XQD DFWLYLGDG R SDUD UHVROYHU
GHO WHPD 6L YDPRV D VXEUD\DU XQSUREOHPD
WRGR HO SiUUDIR UHVXOWD PiV IiFLO
\SUiFWLFRFRORFDUHOFRUFKHWHHQ $OLJXDOTXHODVWpFQLFDVGHOVXEUD\DGR
XQFRVWDGR \GHODVVHxDOHVDOPDUJHQODWRPDGH
QRWDV GHSHQGH GH QXHVWUD KDELOLGDG
3RGHPRV FRORFDU XQ VLJQR GH SDUDVHOHFFLRQDUORPiVLPSRUWDQWH(V
LQWHUURJDFLyQ D OD SDU GH ORV XQHMHUFLFLRH[FHOHQWHSDUDSUDFWLFDUOD
SiUUDIRV R OtQHDV HQ ORV TXH LGHQWLILFDFLyQ GH ODV LGHDV SULQFLSDOHV
HQFRQWUDPRV FRQWHQLGR GLItFLO VLQPDQFKDUHOWH[WRSXHVODVQRWDVVH
GH FRPSUHQGHU R GXGRVR (VWD WRPDQHQXQDKRMDRFXDGHUQR
VHxDO QRV VHUYLUi SDUD LGHQWLILFDU
UiSLGDPHQWHODVSDODEUDVRLGHDV 5HFRPHQGDPRV DSURYHFKDU HVWD
TXHGHVHDPRVFRQVXOWDURGLVFXWLU WpFQLFD SDUD GLDORJDU FRQ ODV \ ORV
FRQHOJUXSRRHOHGXFDGRU HGXFDQGRV VREUH HO WHPD ODV LGHDV
SULQFLSDOHV \ OD UHODFLyQ HQWUH pVWDV
(O DVWHULVFR OR SRGHPRV XVDU $QWHV GH OHHU HO WH[WR VH SLGH TXH
SDUD VHxDODU OD LGHD SULQFLSDO GH FDGDTXLHQDQRWHODVLGHDVSULQFLSDOHV
WRGDXQDSiJLQD0XFKDVYHFHV TXHLGHQWLILFDHQpO/XHJR
VXEUD\DPRV YDULDV LGHDV TXH VRQ VHDQDOL]DQ\GLVFXWHQSDUD Qu otras
LPSRUWDQWHV VLQ HPEDUJR GHQWUR PHMRUDU OD FDSDFLGDG GH tcnicas conoce
GH pVWDV H[LVWH DOJXQD TXH HV LGHQWLILFDFLyQ GH ODV LGHDV para encontrar la
WRGDYtD PiV LPSRUWDQWH TXH ODV SULQFLSDOHV idea principal?


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

$FWLYLGDG

A. Ahora le invitamos a practicar. Subraye o escriba la idea principal de cada prrafo:


 -XDQHUDXQQLxRPX\DOHJUH7RGRHOGtDHVWDEDMXJDQGR\DQLPDQGRDVXVFRPSDxHURV
SHURWRGRVWRGRVORVGtDVWHQtDVXPRPHQWRGHWULVWH]D6XVDPLJRVQRORHQWHQGtDQODYDUVH
ORVGLHQWHVHUDPX\GLYHUWLGR\VDOXGDEOH SHUR-XDQVHSRQtDQHUYLRVRFXDQGRWHQtDTXH
KDFHUOR1ROHJXVWDEDODVHQVDFLyQTXHSURYRFDEDHQVXVGLHQWHVHOURFHGHORVSHOLWRVGHO
FHSLOOR

D -XDQHUDXQQLxRPX\DOHJUH\WRGRHOGtDHVWDEDMXJDQGR
E $-XDQQROHJXVWDEDODYDUVHORVGLHQWHV
F -XDQWHQtDPRPHQWRVGHWULVWH]D
G -XDQHUDXQQLxRPX\DOHJUHSHUROHHQWULVWHFtDODYDUVHORVGLHQWHV

 8Q SHUUR PDVFRWD QHFHVLWD PXFKDV FRVDV 1HFHVLWD XQ OXJDU VHFR SDUD GRUPLU 1HFHVLWD
FRPLGDDGHFXDGDSDUDSHUURV\XQSODWRSDUDWRPDUDJXD7DPELpQHVLPSRUWDQWHGDUOH
XQMXJXHWHSXHVDORVSHUURVOHVHQFDQWDMXJDU
D /RVSHUURVQHFHVLWDQXQMXJXHWH
E /RVSHUURVQHFHVLWDQXQOXJDUVHFRSDUDGRUPLU
F 8QSHUURPDVFRWDQHFHVLWDPXFKDVFRVDV
G $ORVSHUURVOHVHQFDQWDMXJDU

 (O DJXD HV LPSUHVFLQGLEOH SDUD HO RUJDQLVPR 3RU HOOR ODV SpUGLGDV TXH VH SURGXFHQ SRU
OD RULQD ODV KHFHV \ HO VXGRU KDQ GH UHFXSHUDUVH PHGLDQWH HO DJXD TXH EHEHPRV \ OD
FRQWHQLGD HQ EHELGDV \ DOLPHQWRV (V PX\ LPSRUWDQWH FRQVXPLU XQD FDQWLGDG VXILFLHQWH
GHDJXDFDGDGtDSDUDHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHORVSURFHVRVGHDVLPLODFLyQ\VREUH
WRGRSDUDORVGHHOLPLQDFLyQGHUHVLGXRVGHOPHWDEROLVPRFHOXODU

D (ODJXDHVLPSUHVFLQGLEOHSDUDHORUJDQLVPR
E (VPX\LPSRUWDQWHFRQVXPLUXQDFDQWLGDGVXILFLHQWHGHDJXD
F /DSHUGLGDGHDJXDTXHVHSURGXFHSRUODRULQDGHEHUHFXSHUDUVH
G (ODJXDHVLPSRUWDQWHSDUDODHOLPLQDFLyQGHUHVLGXRVHQHORUJDQLVPR

 (O XVR GH UHPHGLRV GH RULJHQ YHJHWDO VH UHPRQWD D OD pSRFD SUHKLVWyULFD (V XQD GH ODV
IRUPDVPiVH[WHQGLGDVGHPHGLFLQDSUHVHQWHHQWRGDVODVFXOWXUDVFRQRFLGDV/DLQGXVWULD
IDUPDFpXWLFD DFWXDO VH KD EDVDGR HQ ORV FRQRFLPLHQWRV WUDGLFLRQDOHV SDUD OD VtQWHVLV \
HODERUDFLyQGHIiUPDFRV(OSURFHVRGHYHULILFDFLyQFLHQWtILFDGHHVWDVWUDGLFLRQHVFRQWLQ~D
KR\HQGtDGHVFXEULHQGRQXHYDVDSOLFDFLRQHV

%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQHODQH[RGHODSiJLQD

5HYLVHHORUJDQL]DGRUGHODSiJLQDTXHD\XGDDWUDEDMDUODLGHDSULQFLSDO


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

$QDOLFHPRV HO VLJXLHQWH HMHPSOR


0BDRFOBIEFIL>IQBJ> XWLOL]DGRFRQMyYHQHV

MOLDOBPFrKQBJbQF@>
8Q WH[WR SXHGH KDEODU WRGR pO GH OD
(VWDEOHFHU OD SURJUHVLyQ WHPiWLFD FLXGDG GH 7RWRQLFDSiQ R FXDOTXLHU RWUD 
HTXLYDOHDGHVFXEULUODVFDUUHWHUDVTXH \HVWRTXLHUHGHFLUTXHVXWHPDSULQFLSDOHV
XQHQ GLVWLQWRV SREODGRV HQ XQ PDSD 7RWRQLFDSiQ \ GH pO VH KDEOD HQ WRGRV ORV
/RV SREODGRV DO LQLFLR DSDUHFHQ SiUUDIRV$KRUDELHQVLHQXQRGHORVSiUUDIRV
GLVSHUVRVHQHOPDSDGHVFRQHFWDGRV VHGHVFULEHQODVWUDGLFLRQHVGH7RWRQLFDSiQ
&RQIRUPH HQFRQWUDPRV ODV FDUUHWHUDV VHUtD LQFRUUHFWR GHFLU TXH HO WHPD GH HVH
TXHORVXQHQDSUHQGHPRVDPRYHUQRV SiUUDIRHV7RWRQLFDSiQVLQPiV+DEUtDTXH
HQHVHWHUULWRULR GHFLUPiVELHQTXHHOWHPDHVODVWUDGLFLRQHV
GH7RWRQLFDSiQ/RPLVPRRFXUULUtDVLHQHO
VLJXLHQWHSiUUDIRDOXGHDODVFRPLGDVWtSLFDV
GH7RWRQLFDSiQ WDPDOLWRVGHFDPEUD\DWRO
GH PDVD FDOGR GH KDEDV FDOGR GH 7RELN
WDPDOLWRV GH HORWH SDQ GH \HPDV (VWDUtD
ELHQGHFLUTXHHOWHPDHV7RWRQLFDSiQ"1R
FUHHQ TXH VHUtD PHMRU GHFLU ODV FRPLGDV
GH 7RWRQLFDSiQ R OD JDVWURQRPtD GH
7RWRQLFDSiQ" < VL ILQDOPHQWH HO VLJXLHQWH
SiUUDIRGLMHUD

7RWRQLFDSiQ HV XQR GH ORV SULQFLSDOHV


SURGXFWRUHV GH DUWHVDQtDV SRSXODUHV ODV
FXDOHVWLHQHQJUDQGHPDQGDSRUVXYDULHGDG
\ FDOLGDG (QWUH pVWDV SXHGHQ PHQFLRQDUVH
WHMLGRV GH DOJRGyQ \ GH ODQD FHUiPLFD
WUDGLFLRQDO\YLGULDGDSURGXFWRVGHPDGHUD
\ KLHUUR KRMDODWHUtD FXHUR PDWHULDOHV GH
FRQVWUXFFLyQ SLURWHFQLD FHVWHUtD HWF
7RWRQLFDSiQ HV FRQVLGHUDGD OD PHFD GH OD
DUWHVDQtD

&XiOFUHHQTXHVHUtDXQEXHQWtWXORRQRPEUH
SDUDHVWHSiUUDIR"(VWDUtDELHQGHFLUTXHHO
WHPDHV7RWRQLFDSiQQDGDPiV"
4Xp UHSUHVHQWDQ ORV SREODGRV HQ OD
FRPSUHQVLyQGHXQWH[WR"6HJXUDPHQWH
XVWHG\DORKDGHGXFLGRVRQORVWHPDV (VWDFRQFLHQFLDGHODPDQHUDHQTXH
\VXEWHPDV&RQIRUPHOHHPRVYDPRV ODOHFWXUDYDSDVDQGRGHXQVXEWHPD
LGHQWLILFDQGRWHPDVSHURQHFHVLWDPRV D RWUR UHVXOWD IXQGDPHQWDO SDUD
GDUQRVFXHQWDTXHYDPRVDYDQ]DQGR FRPSUHQGHU HO VLJQLILFDGR JOREDO GHO
\ TXH FRQIRUPH OR KDFHPRV HVRV WH[WR
WHPDV YDQ FDPELDQGR 6HJXLU HO KLOR
GHODOHFWXUDRHVWDEOHFHUVXSURJUHVLyQ (OKLORGHOWHPDRSURJUHVLyQWHPiWLFD
WHPiWLFDHVFRQHFWDUHVRVWHPDVHQWUH DOLJXDOTXHODVFDUUHWHUDVHQXQPDSD
Vt QRVSHUPLWHQHVWDEOHFHUFyPROOHJDPRV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
DFDGDSREODGRDVtHOKLORGHOWHPDQRVSHUPLWHHQWHQGHUODVUHODFLRQHVHQWUHORV
DVXQWRVGHOWH[WR\VXFHUFDQtDROHMDQtDWHPiWLFD6yORUHFRQRFLHQGRODVFDUUHWHUDV
SRGUHPRVPRYHUQRVSRUHOWHUULWRULRHVGHFLUFRPSUHQGHUHOWH[WR

(VWH HVIXHU]R SRU FRQHFWDU ORV WHPDV H KLODUORV HQWUH Vt VH OOHYD D FDER FRQ HO
VLJXLHQWHGLiORJRLQWHULRU

 6LJXHHVWHSiUUDIRKDEODQGRGHORPLVPRTXHHODQWHULRU"
 'HTXpQRVHVWiKDEODQGRDKRUD"
 3ULPHURPHKDEODURQGHOXHJRGH\DKRUDPHHVWiQKDEODQGRGH

8ELTXHPRV OD SURJUHVLyQ WHPiWLFD GH ORV SiUUDIRV TXH KHPRV XWLOL]DGR FRPR
HMHPSORVHQHOWH[WRVREUHORVWLEXURQHV

'HTXpWUDWD &yPRVHUHODFLRQD
7H[WR HVWHSiUUDIR" HOQXHYRWHPDFRQHO
DQWHULRU"

(OFXHUSRGHXQWLEXUyQHVGLIHUHQWH (OFXHUSRGHORVWLEXURQHV
DOGHRWUDVFODVHVGHSHFHVSRUYDULDV
UD]RQHV 3RU HMHPSOR XQ WLEXUyQ
QR WLHQH KXHVRV 6X HVTXHOHWR HVWi
IRUPDGR GH FDUWtODJRV XQ PDWHULDO
GXUR \ HOiVWLFR 8Q WLEXUyQ WLHQH
YDULDVILODVGHGLHQWHVHQVXERFD6L
SLHUGHXQGLHQWHXQRQXHYRSXHGH
PRYHUVHDOIUHQWH\WRPDUVXOXJDU(O
FXHUSR HVWi FXELHUWR GH SHTXHxDV
HVFDPDV GHQWDGDV (VWR KDFH TXH
ODSLHOGHOWLEXUyQVHDPX\iVSHUD/D
SLHOGHWLEXUyQVHKDOOHJDGRDXVDU
FRPRSDSHOGHOLMD

/D PD\RUtD GH ORV WLEXURQHV FRPHQ 6HQWLGRVGHORVWLEXURQHV 7UDWDVREUHDOJRUHODFLRQDGR


SHFHV YLYRV LQFOXVR FRPHQ RWURV DO FXHUSR GH ORV WLEXURQHV
WLEXURQHV /RV WLEXURQHV WLHQHQ SHUR HVSHFtILFDPHQWH GH
VHQWLGRV DGDSWDGRV HVSHFLDOPHQWH VXVVHQWLGRV
SDUD OD FD]D 6X VHQWLGR GHO ROIDWR
HV SDUWLFXODUPHQWH DJXGR /RV
WLEXURQHV SXHGHQ ROIDWHDU DOJXQRV
RORUHV FRPR HO GH OD VDQJUH KDVWD
XQ FXDUWR GH PLOOD GH GLVWDQFLD
$GHPiV WLHQHQ XQ RtGR H[FHOHQWH
3XHGHQ RtU XQ SH] KDVWD D PHGLD
PLOODGHGLVWDQFLD


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

&yPRVHUHODFLRQD
'HTXpWUDWD
7H[WR HOQXHYRWHPDFRQHO
HVWHSiUUDIR"
DQWHULRU"

/D SLHO GHO WLEXUyQ GHVSXpV GH TXH 8WLOLGDGGHOWLEXUyQ $KRUD DERUGD RWUR WHPD
VH OH TXLWDQ ODV HVFDPDV UHVXOWD UHODFLRQDGR DO FXHUSR
XQDSLHOGHODUJDGXUDFLyQ0XFKDV GH ORV WLEXURQHV SHUR
SHUVRQDVHQFLHUWDVSDUWHVGHOPXQGR HVSHFtILFDPHQWH GH OD
FRPHQFDUQHGHWLEXUyQ/RVFKLQRV XWLOLGDG GH HVWH SDUD HO VHU
XVDQODVDOHWDVGHWLEXUyQSDUDKDFHU KXPDQR
VRSD +R\ GtD ORV WLEXURQHV VH XVDQ Qu tanto se
SDUD KDFHU HVWXGLRV FLHQWtILFRV /RV orienta a las
FLHQWtILFRVWUDWDQGHLQYHVWLJDUFyPR nias y los nios
VH SURWHJHQ ORV WLEXURQHV GH ODV en la estrategia
HQIHUPHGDGHV presentada?
Cules son las
consecuencias?

$FWLYLGDG

A. Le proponemos practicar la estrategia de progresin temtica con el siguiente texto. Complete las columnas
de la derecha.

&yPRVHUHODFLRQD
'HTXpWUDWD
7H[WR HOQXHYRWHPDFRQHO
HVWHSiUUDIR"
DQWHULRU"

8Q iUERO HV XQD SODQWD GH WDOOR


OHxRVR FRQ XQD DOWXUD PtQLPD GH
DPHWURV/RVWDOORVVHFRQRFHQ
FRQ HO QRPEUH GH WURQFRV ORV
FXDOHV QR VH UDPLILFDQ KDVWD XQD
DOWXUD FRQVLGHUDEOH GHO VXHOR 3DUD
FRQVLGHUDUVH iUERO HO WDOOR GHEH
WHQHUXQDFLUFXQIHUHQFLDPtQLPDGH
 FP 6H FRQVLGHUD iUERO FXDQGR
XQDSODQWDWLHQHXQVRORWURQFRRHMH
SULQFLSDO\XQDFRSDELHQGHILQLGD
IRUPDGD SRU WDOORV VHFXQGDULRV R
UDPDV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

&yPRVHUHODFLRQD
'HTXpWUDWD
7H[WR HOQXHYRWHPDFRQHO
HVWHSiUUDIR"
DQWHULRU"

8Q iUERO FRQWLHQH ODV VLJXLHQWHV


SDUWHVUDt]WDOORKRMDVUDPDVIORUHV
\IUXWRV/DUDt]VXMHWDDXQiUEROVREUH
HOVXHOR\DEVRUEHHODJXD\ODVVDOHV
PLQHUDOHV (O WDOOR VHSDUD ODV UDtFHV
GHODVFRSDVGRQGHVHHQFXHQWUDQ
ODVKRMDVTXHVRQODVHQFDUJDGDVGH
UHDOL]DUODIRWRVtQWHVLV/DVUDPDVVRQ
WDOORVVHFXQGDULRVTXHVHRULJLQDQD
SDUWLUGHODV\HPDV/DVIORUHVVRQORV
yUJDQRV VH[XDOHV GH ORV iUEROHV $
SDUWLUGHHOODVVHGHVDUUROODQORVIUXWRV
HQ FX\R LQWHULRU VH HQFXHQWUDQ ODV
VHPLOODVGHODVFXDOHVQDFHQQXHYRV
iUEROHV

(O WDPDxR GH ORV iUEROHV HV


PX\ YDULDGR ([LVWHQ iUEROHV GH
GLIHUHQWHV DOWXUDV \ YRO~PHQHV
GHVGH ORV TXH QR VXSHUDQ ORV 
PHWURV\FX\RWURQFRQRYDPiVDOOi
GHORVFPGHGLiPHWURKDVWDORV
TXHPLGHQPiVGHPGHDOWXUD
\VXGLiPHWURVXSHUDORVP

([LVWHQ DSUR[LPDGDPHQWH 


R HVSHFLHV GH iUEROHV /RV
FXDOHV VH SXHGHQ FODVLILFDU SRU
LQILQLGDG GH FULWHULRV GHVGH VX XVR
HQMDUGLQHUtDKDVWDODXWLOLGDGGHVX
PDGHUD

%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQODSiJLQD


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

B. Otro tipo de ejercicio que ayuda a identificar la progresin temtica, especialmente en los textos narrativos,
es el siguiente:

1. Identifique el orden correcto de la secuencia de los enunciados y numrelos. (Tomado de lecturaveloz.jimdo.


com)

$HOODOHJXVWDEDFRQWDUFXHQWRV\DHOORVOHVDJUDGDEDPiVHVFXFKDUORV

8QDVHxRUDKDEtDVDOLGRGHVXFDVDPX\WHPSUDQR

$OYROYHUVXPDGUHORVHQFRQWUyGRUPLGRVMXQWRDODWtD

6XVGRVKLMRVVHTXHGDURQHQFRPSDxtDGHVXKHUPDQDPHQRU

$TXHOGtDORVSHTXHxRVODSDVDURQPX\ELHQHLQFOXVRQRWRPDURQODDYHQD
FRQOHFKHQLH[WUDxDURQDVXPDPL

%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQODSiJLQD

"PQ>?IB@BOOBI>@FLKBP

/DFRPSUHQVLyQUHTXLHUHLGHQWLILFDUODUHODFLyQVXVWDQWLYDTXHH[LVWHHQWUHODVLGHDV
TXHSUHVHQWDHOWH[WRORTXHLPSOLFDQHFHVDULDPHQWHUHFRQRFHUDOJXQDHVWUXFWXUD
WH[WXDO

/DVHVWUXFWXUDVWH[WXDOHVKDFHQUHIHUHQFLDDOWLSRGHUHODFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQ
HQWUH ORV HOHPHQWRV IXQGDPHQWDOHV GH XQ WH[WR (V XQD IRUPD GH RUGHQDU GH
DJUXSDUODVSDUWHV\UHODFLRQDUODVHQWUHVt

6LGHVSXpVGHOHHUQRVRPRVFDSDFHVGHUHFRQVWUXLUODHVWUXFWXUDJHQHUDOGHOWH[WR
KHPRVIUDFDVDGRHQODFRPSUHQVLyQGHOPLVPR

&LQFRHVWUXFWXUDVWH[WXDOHVIXQGDPHQWDOHV
3UHVHQWDPRV D FRQWLQXDFLyQ FRQ DOJXQDV DGDSWDFLRQHV OD SURSXHVWD GH 0H\HU
HQ6iQFKH]REFLW TXHQRVSODQWHDFLQFRHVWUXFWXUDVWH[WXDOHVGLVWLQWDV

 3UREOHPD VROXFLyQ (Q HVWRV FDVRV VH RUGHQD OD LQIRUPDFLyQ GH XQ WH[WR HQ
WRUQRDGRVFDWHJRUtDVEiVLFDVHOSUREOHPD\ODVROXFLyQTXHPDQWLHQHQHQWUHVt
UHODFLRQHVSDUWLFXODUHVSRUHMHPSORHOSUREOHPDHVDQWHULRUDODVROXFLyQH[LVWH
XQYtQFXORHQWUHDPERVSXHVODVROXFLyQORJUDDIHFWDUDOSUREOHPDVLQHPEDUJR
HOSUREOHPDQRSURYRFDQHFHVDULDPHQWHODVROXFLyQ


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
(MHPSOR

(OPXUR /XLV&DUORV&XHYDV'iYDORV

eUDVH XQD YH] XQ QLxLWR D]XO


TXH TXHUtD XQD PDQ]DQD SDUD
UHJDOiUVHOD D VX PDPi SHUR ODV
PDQ]DQDV HVWDEDQ HQ HO KXHUWR
GHODJHQWHYHUGHJHQWHTXHORV
D]XOHVGHFtDQTXHHUDPDOD\TXH
KDEtDQSXHVWRXQJUDQPXURTXH
LPSHGtDOOHJDUDVXKXHUWR3HURHO
QLxLWRD]XOTXHUtDXQDPDQ]DQD\
HVFDOy HO PXUR \ XQD YH] DUULED
YLR TXH OD JHQWH YHUGH QR HUD
PDOD FRPR GHFtDQ HVWDEDQ
EDLODQGR \ FDQWDQGR (QWRQFHV
XQ QLxLWR YHUGH VH DFHUFy D OD
EDUGD\OHGLMR
3RUIDYRUQRQRVKDJDVGDxR\RVpTXHODJHQWHD]XOHVPDODSHURQRVRWURVQRWHKHPRVKHFKR
QDGDSRUIDYRUGpMDQRV
<HOQLxLWRD]XOFRQWHVWy
/DJHQWHD]XOQRHVPDODVLQRODYHUGHKDQSXHVWRpVWHPXURSDUDTXHQRWHQJDPRVPDQ]DQDV
(OQLxRYHUGHUHVSRQGLy
(VRQRHVFLHUWRHOPXURORSXVLHURQXVWHGHVORVD]XOHVSDUDQRGHMDUQRVWRPDUPDQJRVORVpSRUTXH
\RTXLVLHUDGDUOHDPLPDPiXQPDQJRSHURXVWHGHVQRQRVGHMDQWRPDUORV
(OQLxRD]XOFRPSUHQGLyHOPDOHQWHQGLGR\OHGLMR
3DUDTXHYHDVTXHQRHVDVtWRPDHVWHPDQJR
<W~WDPELpQWRPDHVWDPDQ]DQD&RQWHVWyHOQLxRYHUGH
<IXHURQDGiUVHODVDVXVPDPiVTXHODVGLVIUXWDURQPXFKR
$VtVHKLFLHURQJUDQGHVDPLJRV\WLHPSRGHVSXpVFRQODVSLHGUDVGHOPXURFRQVWUX\HURQXQDJUDQ
SLVWDGHEDLOHSDUDJHQWHD]XO\YHUGH\FXDOTXLHUDSRGtDWHQHUPDQ]DQDV\PDQJRV\WRGRVIXHURQ
IHOLFHVSDUDVLHPSUH

(QHVWHFXHQWRODVLGHDVSULQFLSDOHVJXDUGDQXQDUHODFLyQGHSUREOHPDVROXFLyQ
(OSUREOHPDODGLYLVLyQHQWUHODVSHUVRQDVD]XOHV\YHUGHV/DVROXFLyQGLDORJDU\
FRPSDUWLU

/DVHVWUXFWXUDVWH[WXDOHVVHSXHGHQUHSUHVHQWDUJUiILFDPHQWHORTXHIDFLOLWDPXFKR
VXLGHQWLILFDFLyQ\ODFRPSUHQVLyQGHOWH[WR


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

3UREOHPD 6ROXFLyQ

6ROXFLyQ

3UREOHPD 6ROXFLyQ

5HYLVHORV
6ROXFLyQ RUJDQL]DGRUHV
TXHHVWiQHQODV
SiJLQDVD

 &DXVD\HIHFWR(VWDHVWUXFWXUDHVVLPLODUDODDQWHULRUSXHVWDPELpQFRQWLHQHGRV
FDWHJRUtDVFDXVD\HIHFWRWDPELpQOODPDGDVDQWHFHGHQWH\FRQVHFXHQWH/D
UHODFLyQHQWUHODVGRVFDWHJRUtDVWLHQHWDPELpQXQFRPSRQHQWHWHPSRUDOSXHV
ODFDXVDSUHFHGHDOHIHFWR6LQHPEDUJRDFiH[LVWHXQYtQFXORFDXVDOSXHVHO
DQWHFHGHQWHSURYRFDHOHIHFWRRFRQVHFXHQWH

(MHPSOR

1XM_Z[PQ7aUOT
&XHQWRFKLQR

1XQFD VH KDEtD YLVWR XQ DVQR HQ


.XLFK~ KDVWD HO GtD HQ TXH XQ
H[FpQWULFR iYLGR GH QRYHGDGHV
VH KL]R OOHYDU XQR SRU EDUFR 3HUR
FRPR QR VXSR HQ TXp XWLOL]DUOR OR
VROWyHQODVPRQWDxDV

8Q WLJUH DO YHU D WDQ H[WUDxD


FULDWXUDORWRPySRUXQDGLYLQLGDG
/RREVHUYyHVFRQGLGRHQHOERVTXH
KDVWDTXHVHDYHQWXUyDDEDQGRQDU
ODVHOYDPDQWHQLHQGRVLHPSUHXQD
SUXGHQWHGLVWDQFLD


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

8QGtDHODVQRUHEX]QyODUJDPHQWH\HOWLJUHHFKyDFRUUHUFRQPLHGR3HURVHYROYLy\SHQVyTXH
SHVHDWRGRHVDGLYLQLGDGQRGHEtDGHVHUWDQWHUULEOH<DDFRVWXPEUDGRDOUHEX]QRGHODVQRVHOH
IXHDFHUFDQGRSHURVLQDUULHVJDUVHPiVGHODFXHQWD

&XDQGR\DOHWRPyFRQILDQ]DFRPHQ]yDWRPDUVHDOJXQDVOLEHUWDGHVUR]iQGRORGiQGROHDOJ~Q
HPSXMyQPROHVWiQGRORDFDGDPRPHQWRKDVWDTXHHODVQRIXULRVROHSURSLQyXQDSDWDGD$Vt
TXHHVHVWRORTXHVDEHKDFHUVHGLMRHOWLJUH<VDOWDQGRVREUHHODVQRORGHVWUR]y\GHYRUy

3REUHDVQR3DUHFtDSRGHURVRSRUVXWDPDxR\WHPLEOHSRUVXVUHEX]QRV6LQRKXELHVHPRVWUDGR
WRGRVXWDOHQWRFRQODFR]HOWLJUHIHUR]QXQFDVHKXELHUDDWUHYLGRDDWDFDUOR3HURFRQVXSDWDGD
HODVQRILUPyVXVHQWHQFLDGHPXHUWH

$OILQDOGHOFXHQWRGRQGHVHXELFDHOPHQVDMHVHHVWDEOHFHFODUDPHQWHXQDUHODFLyQ
FDXVD\HIHFWR&DXVDSDWDGDGHODVQR(IHFWRHOWLJUHFRQRFLyWRGRHOWDOHQWR
GHODVQROHSHUGLyHOUHVSHWR\ORGHYRUy

&DXVD
(IHFWR
3DWDGDGHODVQR
(OWLJUHFRQRFLyWRGRHOWDOHQWR
GHODVQR

Qu tipo de texto
cree que se puede
relacionar ms con
las dos estructuras
iniciales?
/H SHUGLy HO UHVSHWR \ OR
GHYRUy
5HYLVHORV
RUJDQL]DGRUHV
TXHHVWiQHQODV
SiJLQDVD

 &RPSDUDFLyQ0HGLDQWHHVWDHVWUXFWXUDGRVRPiVHQWLGDGHVRIHQyPHQRVVRQ
FRQIURQWDGRV HQWUH Vt KDFLHQGR QRWDU VXV GLIHUHQFLDV \ VHPHMDQ]DV +D\ WUHV
YDULDQWHVEiVLFDVGHFRPSDUDFLyQDOWHUQDWLYDFXDQGRORVKHFKRVRIHQyPHQRV
SRVHHQHOPLVPRSHVRRYDORUDGYHUVDWLYDFXDQGRXQDGHODVRSFLRQHVDSDUHFH
FRQ PiV LPSRUWDQFLD TXH OD RWUD \ DQDORJtD FXDQGR XQR GH ORV IHQyPHQRV
R HQWLGDGHV VLUYH GH HMHPSOR R LOXVWUDFLyQ GHO RWUR (Q HVWRV FDVRV QR H[LVWH
QHFHVDULDPHQWHYtQFXORWHPSRUDOHQWUHORTXHVHHVWiFRPSDUDQGR


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
(MHPSOR

/RVDVQRV

(OUDVJRPiVFDUDFWHUtVWLFRGHORVDVQRVREXUURVVRQVXVJUDQGHVRUHMDVTXHOHVHUYtDQSDUDSHUGHU
FDORU HVWRVDQLPDOHVYLYtDQGHIRUPDVDOYDMHHQORVGHVLHUWRV 6LQHPEDUJRQRGHMDQGHUHFRUGDUQRV
PXFKRDORVFDEDOORV'HKHFKRSHUWHQHFHQDODPLVPDIDPLOLDODGHORVpTXLGRV&RPRORVFDEDOORV
ORVDVQRVWLHQHQXQDERQLWDFULQ

8QDGLIHUHQFLDHQWUHHODVQR\HOFDEDOORHVVXWDPDxR*HQHUDOPHQWHHODVQRHVPiVSHTXHxR
TXHHOFDEDOOR&RQVHFXHQWHPHQWHHQFDPELRODFDEH]DGHODVQRHVSURSRUFLRQDOPHQWHPD\RU
D OD GHO FDEDOOR 6LQ HPEDUJR VLHPSUH H[LVWHQ H[FHSFLRQHV FRPR HO DVQR GH 3RLWRX GH RULJHQ
IUDQFpVFRQVXPGHDOWXUDDODFUX]RHOFDEDOORGHRULJHQDUJHQWLQR)DUDEHOODFRQVXVHVFDVRV
PGHDOWXUD HOFDEDOORPiVSHTXHxRGHOPXQGR 

(QHVWRVSiUUDIRVSRGHPRVXELFDUFODUDPHQWHXQDHVWUXFWXUDFRPSDUDWLYDGHWLSR
DGYHUVDWLYD6HFRPSDUDDORVDVQRVFRQORVFDEDOORVSHURKDFLHQGRPD\RUpQIDVLV
HQORVDVQRV

$612 &$%$//2

0iVSHTXHxR 6(3$5(&(1(1 0iVJUDQGH


7LHQHRUHMDVJUDQGHV 6XFDEH]DHVPiV
7LHQHQKHUPRVDFULQ
7LHQHODFDEH]DPiV SHTXHxDTXHODGHO
3HUWHQHFHQDODIDPLOLD
JUDQGHTXHODGHO DVQR
GHORVpTXLGRV
FDEDOOR

5HYLVHORV
RUJDQL]DGRUHV
 'HVFULSFLyQ(QHVWDHVWUXFWXUDGLVWLQWRVHOHPHQWRVVRQDJUXSDGRV TXHHVWiQHQ
HQWRUQRDXQDGHWHUPLQDGDHQWLGDGRIHQyPHQRFRPRUDVJRV ODVSiJLQDV
DWULEXWRVFDUDFWHUtVWLFDVRIXQFLRQHV(QHVWRVFDVRVHOWHPDROD D
HQWLGDG TXH VH HVWi GHVFULELHQGR WLHQH XQD SRVLFLyQ MHUiUTXLFD
VXSHULRUDORVHOHPHQWRVTXHDFW~DQFRPRGHVFULSWRUHV

(MHPSOR

(O/DJR$WLWOiQ
(O ODJR $WLWOiQ HV XQR GH ORV DWUDFWLYRV WXUtVWLFRV GH
*XDWHPDOD PiV YLVLWDGRV 5RGHDGR GH WUHV YROFDQHV
$WLWOiQ 7ROLPiQ \ 6DQ 3HGUR RIUHFH XQ SDLVDMH
DVRPEURVR TXH OR FRQYLHUWH HQ XQD MR\D QDWXUDO TXH
UHODMDDPLOHVGHYLDMHURVTXHGHFLGHQTXHGDUVHDYLYLU
HQORVSXHEORVTXHVHHQFXHQWUDQDOUHGHGRU6XVDJXDV
VRQGHJUDQSXUH]DDOFDQ]DQGRQLYHOHVGHOHQODV
SDUWHVFHQWUDOHVGHOODJR


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
(V HO ODJR PiV SURIXQGR GH &HQWURDPpULFD \ VH XELFD HQ XQD FDOGHUD YROFiQLFD OODPDGD /RV
&KRFR\RV TXH KDFH DSUR[LPDGRV DxRV IXH IRUPDGD SRU XQD WUHPHQGD HUXSFLyQ
YROFiQLFD

(OWH[WRGHVFULEHHOODJR$WLWOiQORGHILQH DWUDFWLYRWXUtVWLFRMR\DQDWXUDO \SODQWHD


DOJXQDVGHVXVFDUDFWHUtVWLFDV YROFDQHVTXHORURGHDQSDLVDMHSXUH]DGHODJXD
SURIXQGLGDGRULJHQ 
&DUDFWHUtVWLFDV

$WUDFWLYR

7HPD 7XUtVWLFR

(VXQDMR\DQDWXUDO
(OODJRGH$WLWOiQ

(VWiURGHDGRGHYROFDQHV

7LHQHXQKHUPRVRSDLVDMH

(VHOPiVSURIXQGRGH&HQWURDPpULFD

 6HFXHQFLD &RQVLVWH HQ OD SUHVHQWDFLyQ GH HYHQWRV TXH VLJXHQ XQ RUGHQ HQHO
WLHPSR\HVWiQUHODFLRQDGRVFRQXQIHQyPHQRRHQWLGDG6HRUGHQDQQRSRUVX
LPSRUWDQFLDRMHUDUTXtDVLQRSRUHORUGHQWHPSRUDOTXHGHEHQOOHYDU

(MHPSOR

7PCHNQTCNFsC
3HGUR3DEOR6DFULVWiQ DGDSWDFLyQ

+DEtD XQD YH] GRV DPLJRV TXH WUDEDMDEDQ HQ


ODPXQLFLSDOLGDGGHXQLPSRUWDQWHSXHEOR8QR
GHHOORVFRQRFLyDXQDPXFKDFKDTXHOHJXVWy
WDQWRTXHSHQVyHQKDFHUOHXQUHJDOR

8Q GtD SDVHDED FRQ VX DPLJR SRU HO VDOyQ


SULQFLSDO GH OD PXQLFLSDOLGDG \ YLR XQ JUDQ
MDUUyQ FRQ ODV IORUHV PiV ERQLWDV TXH SXGLHUD
LPDJLQDUVH (QWRQFHV GHFLGLy DJDUUDU XQD \
UHJDOiUVHODDODPXFKDFKDSHQVDQGRTXHQRVH
QRWDUtD/RPLVPRKL]RDOGtDVLJXLHQWH\DORWUR
\DORWURKDVWDTXHXQGtDIDOWDURQWDQWDVIORUHV
TXHHODOFDOGHVHGLRFXHQWD\VHHQIDGyWDQWR
TXHPDQGyOODPDUDWRGRVORVWUDEDMDGRUHV


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

&XDQGR HVWDEDQ DQWH HO DOFDOGH HO MRYHQ SHQVDED TXH GHEtD GHFLU TXH KDEtD VLGR pO SHUR VX
DPLJROHGHFtDTXHVHFDOODUDTXHHODOFDOGHVHHQIDGDUtDPXFKtVLPRFRQpO(VWDEDPXHUWRGH
PLHGRSHURFXDQGRHODOFDOGHOOHJyMXQWRDpOGHFLGLyFRQWiUVHORWRGR(QFXDQWRGLMRTXHKDEtD
VLGRpOHODOFDOGHVHSXVRURMRGHFyOHUDSHURDORtUORTXHKDEtDKHFKRFRQODVIORUHVHQVXFDUD
DSDUHFLyXQDJUDQVRQULVD\GLMRQRVHPHKDEUtDRFXUULGRXQXVRPHMRUSDUDPLVIORUHV

<GHVGHDTXHOGtDHOMRYHQ\HODOFDOGHVHKLFLHURQPX\DPLJRV7RGRVORVYLHUQHVYDQMXQWRVDO
PHUFDGR D FRPSUDU GRV GH DTXHOODV PDUDYLOORVDV IORUHV XQD SDUD OD PXFKDFKD \ RWUD SDUD OD
HVSRVDGHODOFDOGH

(VWHFXHQWRSXHGHDQDOL]DUVHDWUDYpVGHODVHFXHQFLDGHORVHYHQWRVTXHUHODWD
(OMRYHQFRQRFHDXQDPXFKDFKD\GHVHDKDFHUOHXQUHJDOR7RPDXQDIORUFDGD
GtDGHOMDUUyQGHIORUHVGHODOFDOGH(ODOFDOGHVHGDFXHQWD\PROHVWRPDQGDD
OODPDUDWRGRVORVWUDEDMDGRUHV(OMRYHQFRQILHVD\DODOFDOGHOHSDUHFHEXHQDLGHD
UHJDODUIORUHV6HKDFHQDPLJRV

6HFXHQFLDGHHYHQWRV

$OSULQFLSLR
8QMRYHQFRQRFHDXQDKHUPRVDPXFKDFKD\GHFLGHUREDUVHXQDVIORUHVGHXQMDUUyQGHOD
PXQLFLSDOLGDGSDUDUHJDOiUVHODV

/XHJR
(ODOFDOGHVHHQWHUDHLQWHUURJDDWRGRVORVWUDEDMDGRUHVRWURDPLJROHGLFHTXHQRGLJD
TXHpOKDVLGRSRUTXHHODOFDOGHVHHQRMDUiFRQpO

/XHJR
(OMRYHQGHFLGHVHUKRQHVWR\GHFLUTXHpOIXH

/XHJR
(ODOFDOGHHVFXFKyODUD]yQGHOURERGHODVIORUHV\ORFRPSUHQGLy

$OILQDO
(O MRYHQ \ HO DOFDOGH VH KLFLHURQ PX\ EXHQRV DPLJRV \ YDQ MXQWRV DO PHUFDGR D FRPSUDU
IORUHV

5HYLVHORVRUJDQL]DGRUHVTXHHVWiQHQODV Qu lecturas puede mencionar que se relacionen con


SiJLQDVD las tres ltimas estructuras presentadas?


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
8QD FODYH SDUD LGHQWLILFDU ODV UHODFLRQHV HQWUH ODV LGHDV \ GHVFXEULU OD HVWUXFWXUD
WH[WXDOHVXELFDUFLHUWDVSDODEUDVTXHVHXVDQSDUDFRQHFWDURHQOD]DUODVRUDFLRQHV
\SiUUDIRV(QODVLJXLHQWHWDEODSRGHPRVHQFRQWUDUDOJXQDVGHHOODV

(VWUXFWXUDWH[WXDO &RQHFWRUHVPiVFRPXQHV
8Q SUREOHPD TXH GHEH UHVROYHUVH HV ODV VROXFLRQHV VRQ ODV
3UREOHPDVROXFLyQ
PHGLGDVTXHVHWRPDURQIXHURQ

3RUTXH HQWRQFHV SRU HVWD UD]yQ D FDXVD GH


FRQVHFXHQWHPHQWHHQFRQVHFXHQFLDSXHVWRTXHGHELGRD
&DXVD\HIHFWR
SRU HOOR SRU HVWD FDXVD SRU OR DQWHGLFKR GH DKt TXH SRU OR
WDQWRDVtHQHIHFWR

6H SDUHFH D HV FRPR XQ D GLIHUHQFLD GH GH PRGR VLPLODU
&RPSDUDFLyQ GHO PLVPR PRGR GH LJXDO PDQHUD GH GLIHUHQWH PRGR
LQYHUVDPHQWHPLHQWUDVTXH

(V FRQVLVWH HQ VH FRPSRQH GH VH FDUDFWHUL]D SRU HVWi
'HVFULSFLyQ FRPSXHVWRGHVXVSHFXOLDULGDGHVVRQODVFXDOLGDGHVTXHWLHQH
VRQVXVIXQFLRQHVVRQ

/DVIDVHVVRQODVHWDSDVIXHURQDOLQLFLRSRVWHULRUPHQWHOXHJR
6HFXHQFLD HQWRQFHV VHJXLGDPHQWH D FRQWLQXDFLyQ SRVWHULRUPHQWH
ILQDOPHQWH

(VPX\LPSRUWDQWHTXHHVWDWDEODODHQWHQGDPRV\XVHPRVFRPRXQDUHIHUHQFLD
SXHVH[LVWHQPXFKRVRWURVFRQHFWRUHV\FDGDXQRVHSXHGHXVDUGHPXFKDVIRUPDV
6HUtDHTXLYRFDGRFUHHUTXH~QLFDPHQWHFRQEXVFDUHOFRQHFWRUGHODOLVWDYDPRV
DLGHQWLILFDUHOWLSRGHHVWUXFWXUDWH[WXDO/DXWLOLGDGGHOFXDGURHVWiHQFRPSUHQGHU
TXpVRQORVFRQHFWRUHV\TXHSXHGHQVHUYLUQRVSDUDGHVFXEULUHOWLSRGHUHODFLyQ
HQWUHORVHOHPHQWRVGHOWH[WR

&RPRH[SOLFD6iQFKH] REFLW FRQYLHQHWRPDUHQFXHQWDTXHVLELHQORVWH[WRV


SRVHHQXQDHVWUXFWXUDSUHGRPLQDQWHHQPXFKRVGHHOORVSRGHPRVHQFRQWUDUYDULRV
WLSRVGHHVWUXFWXUDV3RUHMHPSORHQXQFXHQWRODHVWUXFWXUDSUHGRPLQDQWHHVOD
VHFXHQFLDVLQHPEDUJRGHQWURGHODPLVPDSRGHPRVHQFRQWUDUXQSUREOHPD\OD
VROXFLyQDVtFRPRUHODFLRQHVGHFDXVD\HIHFWRHQODVDFFLRQHVGHORVSHUVRQDMHV

7DPELpQ HQ ORV WH[WRV H[SRVLWLYRV R FLHQWtILFRV SRGHPRV HQFRQWUDU XQD HVWUXFWXUD
SUHGRPLQDQWHSRUHMHPSORSUREOHPD\VROXFLyQSHURSDUDSUHVHQWDUHOSUREOHPD
VH XWLOL]D OD HVWUXFWXUD GHVFULSWLYD \ OXHJR SDUD H[SOLFDU OD VROXFLyQ VH XWLOL]D XQD
VHFXHQFLDFRQORVSDVRVTXHSHUPLWHQDSOLFDUXQPpWRGRSDUWLFXODUSDUDUHVROYHU
HOSUREOHPD

/RUHOHYDQWHHVGDUQRVFXHQWDTXHHVWDVHVWUXFWXUDVWH[WXDOHVVLUYHQGHJXtDDOOHFWRU
SDUDLGHQWLILFDUORTXHHVLPSRUWDQWHHQXQWH[WR\DVtOOHJDUDFRPSUHQGHUOR3RU
HMHPSORVLXQWH[WRH[SOLFDODVUD]RQHVGHDOJRWDQWRHVHDOJRFRPRVXVUD]RQHV
FDXVD\HIHFWR WHQGUiQXQDLPSRUWDQFLDPD\RUTXHHOUHVWRGHODVLGHDV


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
(ODERUGDMHHGXFDWLYRGHODHVWUDWHJLD
(VWDEOHFHU UHODFLRQHV UHTXLHUH
WUDEDMDU XQD SRU XQD ODV HVWUXFWXUDV
WH[WXDOHV TXH KHPRV YLVWR SRU HOOR
PXFKDV YHFHV VH SUHVHQWDQ FRPR
HVWUDWHJLDVOHFWRUDVGLVWLQWDV

$OJXQDV SUHJXQWDV JHQHUDOHV TXH


SXHGHQ VHUYLUQRV SDUD HVWDEOHFHU
UHODFLRQHV H LGHQWLILFDU OD HVWUXFWXUD
WH[WXDOVRQ

 4XpRUJDQL]DFLyQGHODVTXH
FRQRFHPRVSRGUtDFRUUHVSRQGHUD
HVWHWH[WR"
 &XiOHVSRGUtDQGHVFDUWDUVH"
 'yQGHHVWiQHQHOWH[WRVHJ~Q
VHDHOFDVRODVFDXVDVHIHFWRV
SUREOHPDVVROXFLRQHVIDVHV
FDUDFWHUtVWLFDV"
 6LXQLPRVODVLGHDVTXHHVWiQ
UHODFLRQDGDVDTXpFRQFOXVLyQ
SRGHPRVOOHJDU"

&RPRSXHGHREVHUYDUVHHQOD~OWLPDSUHJXQWDODHODERUDFLyQGHFRQFOXVLRQHVHV
XQDFRQVHFXHQFLDGHODUHODFLyQHQWUHLGHDV&RQHFWDPRVXQDFRVDFRQRWUD\D
SDUWLUGHHOORVDFDPRVXQDFRQFOXVLyQ(VWDGHVWUH]DGHEHVHUHMHUFLWDGDGHIRUPD
VLVWHPiWLFDSDUDSRGHUDOFDQ]DUODFRPSHWHQFLDOHFWRUD

5HYLVHPRVHOVLJXLHQWHHMHPSORGHHODERUDFLyQGHXQDFRQFOXVLyQ

/RVUHSUHVHQWDQWHVGHO(VWDGRKDEODQHQODWHOHYLVLyQRHQGLVFXUVRVSROtWLFRV\GLFHQ
TXHODHGXFDFLyQSDUDWDORFXDOJRELHUQRHVXQDSULRULGDG(VIXQGDPHQWDOTXHORV
HGXFDGRUHVGLVFXWDQHOFRQFHSWRGHSULRULGDG/DSULRULGDGTXHQRVHPDQLILHVWD
HFRQyPLFD\ILQDQFLHUDPHQWHHVXQDPHQWLUD 3DXOR)UHLUH(GXFDFLyQXQVXHxR
SRVLEOH 

4XpSXHGHVFRQFOXLUDOOHHUHVWHSiUUDIR"

/RV SROtWLFRV TXH GLFHQ TXH OD HGXFDFLyQ HV XQD SULRULGDG SHUR QR OH DVLJQDQ
ILQDQFLDPLHQWRPLHQWHQ


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

$FWLYLGDG

A. Identifique la estructura predominante en cada texto.

 +DEtDXQDYH]GRVSXHUWDVHQODPLVPDFDVD8QD
HUDXQDEHOODSXHUWDGHVDOyQPLHQWUDVTXHODRWUD
HUDXQDSXHUWDGHEDxRGHOPRQWyQSHURHQORTXH
FRLQFLGtDQ DPEDV HUD HQ TXH OOHYDEDQ XQD YLGD D &DXVD\HIHFWR
GHSHUURV/DFDVDHVWDEDOOHQDGHQLxRVWUDYLHVRV\ E 6HFXHQFLD
GHVFXLGDGRVTXHQRGHMDEDQGHDUUHDUOHVSRUWD]RV F 3UREOHPDVROXFLyQ
\JROSHVGtDWUDVGtD&DGDQRFKHFXDQGRWRGRV G 'HVFULSFLyQ
GRUPtDQODVSXHUWDVFRPHQWDEDQVXPDODIRUWXQD H &RPSDUDFLyQ
SHUR PLHQWUDV OD SXHUWD GH VDOyQ VH PRVWUDED
VLHPSUHKDUWD\DSXQWRGHH[SORWDUODSXHUWDGH
EDxRODWUDQTXLOL]DED

 (Q XQ GtD FDOXURVR HQ HO KXHUWR IUHQWH D OD FDVD
XQD PXMHU ULHJD VXV KRUWDOL]DV FRQ XQ YHVWLGR
YLROHWD \ XQ GHODQWDO QHJUR 'HWUiV VH YHQ ODV
HOHYDGDVPRQWDxDVYHUGHVFRPRHOFpVSHG(QHO
D &DXVD\HIHFWR
FRUUDO GH DO ODGR VH HVFXFKDQ ODV JDOOLQDV SROORV
E 6HFXHQFLD
\ YDFDV $O IRQGR UHVDOWD OD HUPLWD EODQFD FRPR
F 3UREOHPDVROXFLyQ
ODV QXEHV 7LHQH XQD SXHUWD GH HQWUDGD PDUUyQ
G 'HVFULSFLyQ
\ FLQFR YHQWDQDV D]XOHV FRPR HO FLHOR $ XQRV H &RPSDUDFLyQ
PHWURVFXDWURJLUDVROHVVHPXHYHQDOVRQGHODLUH
&DQWDQORVSDMDULOORV6XFDQWRHVDOHJUH(QWRQFHV
OOHJDHODQRFKHFHU$OODGRGHODPXMHUGRVJDOOLQDV
FDFDUHDQ/DPXMHUFLHUUDWRGR\VHDFXHVWD

 $SDFHQWDQGRXQMRYHQVXJDQDGRJULWyGHVGHOD
FLPDGHXQFROODGR
 )DYRUTXHYLHQHXQORERODEUDGRUHV
 eVWRV DEDQGRQDQGR VXV ODERUHV DFXGHQ
D &DXVD\HIHFWR
SURQWDPHQWH \ KDOODQ TXH HV XQD EURPD
E 6HFXHQFLD
VRODPHQWH
F 3UREOHPDVROXFLyQ
 9XHOYH D OODPDU \ WHPHQ OD GHVJUDFLD 6HJXQGD
G 'HVFULSFLyQ
YH]ORVEXUOD/LQGDJUDFLD3HURTXpVXFHGLyOD
H &RPSDUDFLyQ
YH] WHUFHUD" 4XH YLQR HQ UHDOLGDG OD KDPEULHQWD
ILHUD (QWRQFHV HO =DJDO VH GHVJDxLWD \ SRU PiV
TXH SDWHD OORUD \ JULWD QR VH PXHYH OD JHQWH
HVFDUPHQWDGD\HO/REROHGHYRUDODPDQDGD


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

 7UDV HO FRQVXPR H[FHVLYR GH DOFRKRO SXHGH


DSDUHFHUODLQFRQVFLHQFLD\QLYHOHVH[WUHPRVGH D &DXVD\HIHFWR
FRQVXPR SXHGHQ OOHYDU D XQ HQYHQHQDPLHQWR E 6HFXHQFLD
SRU DOFRKRO \ D OD PXHUWH /D PXHUWH SXHGH F 3UREOHPDVROXFLyQ
WDPELpQ VHU FDXVDGD SRU DVIL[LD VL HO YyPLWR XQ G 'HVFULSFLyQ
UHVXOWDGR IUHFXHQWH GH OD LQJHVWD H[FHVLYD GH H &RPSDUDFLyQ
DOFRKRO REVWUX\H OD WUiTXHD \ HO LQGLYLGXR HVWi
GHPDVLDGRHEULRSDUDUHVSRQGHU

 $TXt KD\ DOJXQDV FRVDV TXH XVWHG GHEH KDFHU


SDUDFXLGDUGHXQDKHULGDFDXVDGDSRUXQJDWR
RXQSHUUR
 /DYH OD KHULGD FXLGDGRVDPHQWH FRQ DJXD \
MDEyQ
D &DXVD\HIHFWR
 $SOLTXHSUHVLyQFRQXQDWRDOODOLPSLDDOiUHD
E 6HFXHQFLD
OHVLRQDGDSDUDFRQWHQHUFXDOTXLHUVDQJUDGR
F 3UREOHPDVROXFLyQ
 &RORTXHXQYHQGDMHHVWpULOVREUHODKHULGD
G 'HVFULSFLyQ
 0DQWHQJD OD OHVLyQ HOHYDGD SRU HQFLPD GHO
H &RPSDUDFLyQ
QLYHOGHOFRUD]yQSDUDGLVPLQXLUODKLQFKD]yQ\
SUHYHQLUODLQIHFFLyQ
 5HSRUWHHOLQFLGHQWHDODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
HQVXFRPXQLGDGSRUHMHPSORDODRILFLQDGH
FRQWUROGHDQLPDOHVRDODSROLFtD

%XVTXHUHVSXHVWDVVXJHULGDVDHVWDDFWLYLGDGHQODSiJLQD

 *LKFQLOB>OI>
 MOLMF>@LJMOBKPFrK

(QVHDUDOHHUVLJQLILFDWDPELQHQVHDU
D HYDOXDU OR TXH FRPSUHQGHPRV OR TXH
QR FRPSUHQGHPRV \ OD LPSRUWDQFLD TXH
HVWR WLHQH SDUD FRQVWUXLU XQ VLJQLILFDGR D
SURSVLWRGHOWH[WRDVFRPRHVWUDWHJLDVTXH
SHUPLWDQFRPSHQVDUODQRFRPSUHQVLQ
6ROp

(O PRQLWRUHR LPSOLFD WUHV SURFHVRV


EiVLFRV SODQLILFDU PL OHFWXUD HV GHFLU
HVWDEOHFHU PL SURSyVLWR GH OHFWXUD \
PL IRUPD GH OHHU HYDOXDU VL HVWDPRV
FRQVLJXLHQGR HVH SURSyVLWR \ FRUUHJLU
R WRPDU PHGLGDV FRUUHFWLYDV FXDQGR
QRORHVWDPRVORJUDQGR


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
3DUD PRQLWRUHDU QXHVWUD FRPSUHQVLyQ (OREMHWLYRGHWUDEDMDUODHVWUDWHJLDGH
SRGHPRVXVDUSUHJXQWDVFRPR PRQLWRUHR GH OD SURSLD FRPSUHQVLyQ
FRQ QLxRV QLxDV \ MyYHQHV HV TXH
 (VWR\FRPSUHQGLHQGRHVWR" DSUHQGDQ D WHQHU XQ GLiORJR LQWHULRU
 'H TXp WUDWD DKRUD HQ FDGD FRQWLQXR \ DXWRPiWLFR PLHQWUDV OHHQ
PRPHQWRHOWH[WR" IRUPXOiQGRVH OD SUHJXQWD (VWR\
 3XHGR H[SOLFDU FRQ PLV SURSLDV HQWHQGLHQGR"<DSDUWLUGHODUHVSXHVWD
SDODEUDVORPiVLPSRUWDQWHTXHGLFH VHSDQWRPDUDFFLRQHVFRQFUHWDV
HOWH[WR"

$OJXQDVGHODVPHGLGDVFRUUHFWLYDVTXH /BPRJFOVLOD>KFW>O


OHFWRUHV \ OHFWRUDV HILFLHQWHV XWLOL]DQ
FXDQGR QR HVWiQ FRPSUHQGLHQGR
 I>FKCLOJ>@FrK
VRQ 5DXHQVEXVFK \ %HUHLWHU HQ
&RPRKHPRVH[SOLFDGRDQWHVGHVSXpV
6iQFKH]REFLW 
GH OHHU QR VH SXHGH UHFRUGDU WRGR
DTXHOOR TXH VH OH\y FDGD SDODEUD
 5HOHHUHOWH[WRFRQHOILQGHFODULILFDU FDGD LGHD 6HQFLOODPHQWH QXHVWUD
HOVLJQLILFDGR PHQWHQRSXHGHKDFHUOR1HFHVLWDPRV
HQIRFDUQRV HQ XQ Q~PHUR OLPLWDGR
 6HJXLUKDFLDDGHODQWHHQHOWH[WR GH LGHDV SULQFLSDOHV SDUD SRGHU
SDUDHQFRQWUDUDOJXQDLQIRUPDFLyQ UHFRUGDUODV\DVtXVDUODVSDUDHODERUDU
TXHSHUPLWDFRPSUHQGHU HOVLJQLILFDGRJOREDO

 5HVXPLUORTXHVDEHPRVVREUHHO /R DQWHULRU H[SOLFD SRU TXp DO ILQDOL]DU


WHPD FXDOTXLHU OHFWXUD XQ FXHQWR XQD
QRWLFLD HO WHPD GH XQ OLEUR
 'HWHUPLQDUODVSDODEUDV XQ SRHPD QHFHVLWDPRV KDFHU XQ
SUREOHPiWLFDV\EXVFDUVX UHVXPHQ PHQWDO TXH QRV SHUPLWD
VLJQLILFDGR\DVHDHQHOPLVPR SRU XQ ODGR VHOHFFLRQDU HO FRQMXQWR
WH[WRHQXQGLFFLRQDULRRFRQRWUD GH LGHDV SULQFLSDOHV FRQ ODV TXH QRV
SHUVRQD TXHGDUHPRV\SRURWURRUJDQL]DUHVDV
LGHDV

8QD FXHVWLyQ FODYH GHO PRQLWRUHR


(O SURFHVR GH VHOHFFLyQ GH ODV LGHDV
FRPRLQGLFD6iQFKH] REFLW FRQVLVWH
PiV LPSRUWDQWHV OR YDPRV KDFLHQGR
HQ ORFDOL]DU FRQ SURQWLWXG HQ HO
GXUDQWH OD OHFWXUD SHUR HV DO ILQDO
PRPHQWR MXVWR ODV GLILFXOWDGHV TXH
FXDQGR GHFLGLPRV FRQ TXp QRV
VXUJHQHQHOSURFHVRGHFRPSUHQVLyQ
TXHGDPRV&RPRFXDQGRQRVLQWHUHVD
'HVFXEULUHQTXpPRPHQWRGHODOHFWXUD
FRPSUDUDOJRHQXQPHUFDGRFRQIRUPH
QRV HVWDPRV SHUGLHQGR QR HVWDPRV
FDPLQDPRV YDPRV HVFRJLHQGR
FRPSUHQGLHQGR ELHQ \ QR VHJXLU
DOJXQDVFRVDVSHURQRODVFRPSUDPRV
FDPLQDQGR KDVWD HO ILQDO VLQ VDEHU
LQPHGLDWDPHQWH VLQR TXH VHJXLPRV
FXiQGRQLGyQGHQRVH[WUDYLDPRV
UHFRUULHQGR HO PHUFDGR KDVWD HVWDU
VHJXURV GH TXH KHPRV HQFRQWUDGR
Est comprendiendo lo que
OR TXH QHFHVLWDPRV \ DO PHMRU SUHFLR
lee? Cmo lo resumira?
SRVLEOH $Vt DO ILQDO GHFLGLPRV TXp
FRPSUDU\HVRQRVOOHYDPRV


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
/D VHOHFFLyQ GH LGHDV SULQFLSDOHV \ FRUUHFWDVRQR(VGXUDQWHODOHFWXUDTXH
VX RUJDQL]DFLyQ HVWi IXHUWHPHQWH GHEHPRV FRQILUPDUODV R GHVFDUWDUODV
YLQFXODGD  6LJDPRV FRQ HO HMHPSOR \ VXVWLWXLUODV SRU RWUDV  &RQIRUPH VH
GHO PHUFDGR SDUD FRPSUREDUOR DYDQ]D HQ HO WH[WR HWDSD 'XUDQWH
LPDJLQHPRV TXH GHVHDPRV KDFHU OD OHFWXUD VH YDQ FRPSUREDQGR ODV
XQ GHOLFLRVR FDOGR GH UHV 3XHV HQ KLSyWHVLV R GHVFDUWDQGR \ FUHDQGR
IXQFLyQGHHOOREXVFDUHPRVODVPHMRUHV RWUDV YDPRV UHRUJDQL]DQGR OD LGHD
YHUGXUDV XQD FDUQH DSURSLDGD TXL]i JOREDOVHJ~QORTXHHQFRQWUDPRV
FRQ XQ SRFR GH KXHVR SDUD GDUOH
PiV VDERU ODV KLHUEDV (QHOHMHPSORGHOPHUFDGRORDQWHULRU
Qu otra DURPiWLFDV GH QXHVWUD HTXLYDOH D TXH DQWHV GH HQWUDU QRV
analoga propone SUHIHUHQFLD XQ DUUR]
para mediar la KDFHPRV XQD LGHD GH TXp SODWR QRV
SDUD FRPSOHPHQWDU
comprensin JXVWDUtD FRFLQDU \ ORV LQJUHGLHQWHV
HWF 6H GD FXHQWD"
de lo que es TXH QHFHVLWDUHPRV 6LQ HPEDUJR \D
(V OD LGHD GHO FDOGR
encontrar la idea GHQWUR QRV HQFRQWUDPRV FRQ XQDV
LGHD JOREDO OD TXH
global y las ideas FRVWLOOLWDV TXH VH YHQ EXHQtVLPDV \
GLULJH OD VHOHFFLyQ GH
principales en HVWiQDXQH[FHOHQWHSUHFLRHQWRQFHV
ORV LQJUHGLHQWHV LGHDV
una lectura?
SULQFLSDOHV PRGLILFDPRVQXHVWUDLGHDSUHYLDVREUH
HOSODWRDFRFLQDU\ORUHFRQILJXUDPRV
(QWRQFHV GXUDQWH QXHVWUR UHFRUULGR
/DV LGHDV SULQFLSDOHV VH VHOHFFLRQDQ FDPELDPRVODVGHFLVLRQHVVREUH"TXp
SRUTXH WHQHPRV XQD KLSyWHVLV VREUH YDPRV D FRFLQDU \ TXp QHFHVLWDPRV
ODLGHDJOREDOGHOWH[WR\VXHVWUXFWXUD SDUDHOOR"
DKt OD LPSRUWDQFLD GH OD SUHOHFWXUD
\ OD IRUPXODFLyQ GH KLSyWHVLV 3RU 3DUD IDFLOLWDU HVWD HWDSD FODYH GH
HMHPSOR VL FUHHPRV TXH HO WH[WR WRPD GH GHFLVLRQHV VREUH ODV LGHDV
QRV YD D SUHVHQWDU XQ SUREOHPD \ SULQFLSDOHV D WRPDU HQ FXHQWD \ VX
VX VROXFLyQ FRPR HVWUXFWXUD JHQHUDO UHODFLyQGHFRQMXQWRORVRUJDQL]DGRUHV
QRV GHGLFDUHPRV D HQFRQWUDU ODV JUiILFRV KDQ GHPRVWUDGR XQD XWLOLGDG
LGHDV SULQFLSDOHV TXH GHVFULEHQ HO VLQLJXDO$WUDYpVGHORVRUJDQL]DGRUHV
SUREOHPD \ OXHJR DTXHOODV TXH JUiILFRV
SODQWHDQ VROXFLRQHV 6L QR VH SRVHH
HVD KLSyWHVLV VREUH OD LGHD JOREDO \ VX /D FRPSUHQVLQ VH SHUFLEH YLVXDOPHQWH
HVWUXFWXUD HV PX\ GLItFLO VDEHU FXiOHV HQ OXJDU GH RUDOPHQWH (Q OXJDU GH OHHU
VRQ UHDOPHQWH ODV LGHDV SULQFLSDOHV D OD LQIRUPDFLQ XQR OD YH (O LPSDFWR
WRPDUHQFXHQWD JHVWDOW JOREDO WRWDO YHU HO WRGR \ VXV
SDUWHV UHODFLRQDGDV HV SRGHURVR KDFHQ
OD FRPSUHQVLQ LQPHGLDWD \ OD UHWHQFLQ
IFLO
/DVHVWUDWHJLDVTXHFRUUHVSRQGHQDOD
HWDSD$QWHVGHOHHUSUHWHQGHQD\XGDU
+DQIHQ%DXPDQQREFLW
DO OHFWRU D IRUPDUVH XQD LGHD VREUH
HO WLSR GH WH[WR VREUH VX HVWUXFWXUD /RV RUJDQL]DGRUHV JUiILFRV VRQ
JHQHUDOVREUHVXFRQWHQLGRKLSRWpWLFR HVTXHPDVIRUPDV\GLEXMRVGHGLVWLQWR
SHUR WRGDV ODV FRQFOXVLRQHV D ODV TXH WLSR TXH QRV SHUPLWHQ RUGHQDU OD
VHOOHJDHQODHWDSDGHSUHOHFWXUDVRQ LQIRUPDFLyQ PiV LPSRUWDQWH GHO WH[WR
SURYLVLRQDOHV WHQWDWLYDV SXHGHQ VHU GHWDOIRUPDTXHVHDPiVIiFLOREVHUYDU
ODUHODFLyQHQWUHXQDVLGHDV\RWUDV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
9HDPRVDOJXQRVHMHPSORV

/RPiVFKLVWRVR
7tWXOR (OJDWR\ODVUDWDV

$XWRURDXWRUD (VRSR

3HUVRQDMHV
/DSDUWHPiVGLYHUWLGDIXHFXDQGR

(OJDWR (O JDWR VH IXH D FROJDU D XQD YLJD \ VH KL]R HO
/DVUDWDV PXHUWR

$VtORLPDJLQR


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

,GHQWLILFRHOWHPDORVVXEWHPDV
7tWXOR /RVSHUURV

$XWRURDXWRUD *UDFLHOD,7RUUHQW%LRQH

6XEWHPD
/RVSROLFtDV
'HWDOOHV3HUVLJXHQDORVODGURQHV

6XEWHPD
7HPD /RVSDVWRUHV
/RVSHUURV 'HWDOOHV5H~QHQJDQDGRHQHOFDPSR

6XEWHPD
/RVGHFRPSDxtD
'HWDOOHV6RQEXHQRVDPLJRV

3HVFDQGRFRQFHSWRV
7tWXOR 3ODQWDVVLOYHVWUHVPHGLFLQDOHV\FRPHVWLEOHV
$XWRURDXWRUD -XOLD/ySH]

(QFRQWUDVWH" 6t 1R 6LORHQFRQWUDVWHUHVSRQGHRFRPHQWD

4XpFRQFHSWRVLPSRUWDQWHVLQFOX\HODOHFWXUD"
&RQFHSWRV
LPSRUWDQWHV
6t 3ODQWDVLOYHVWUH

4XpVHGHVFULEH"&yPRHV"
'HVFULSFLyQR /DVSODQWDVVLOYHVWUHVVRQODVTXHFUHFHQHQIRUPDQDWXUDO
FDUDFWHUtVWLFD 6t
$OJXQDVVRQPHGLFLQDOHV\RWUDVFRPHVWLEOHV

(VFULEHHOFRQFHSWRTXHVHHMHPSOLILFD
\HMHPSORVTXHHQFRQWUDVWH
(MHPSOR 6t 0RVTXHWDEHUURUHFXODRUWLJDFDUGRDUiQGDQRVDYHOODQDV
QXHFHVFDVWDxDVYHUGRODJD

'LDJUDPDV 4XpFRQWLHQHHOGLDJUDPDHVTXHPDRJUiILFD"
HVTXHPDVR 1R 1RWLHQH
JUiILFDV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
$\XGDWHPSRUDO FRPSUHQGHU PHMRU OD LQIRUPDFLyQ D
GHJUDQHILFDFLD UHFRUGDUOD SRU PXFKR PiV WLHPSR \
(O RUJDQL]DGRU JUiILFR DO LJXDO TXH D XWLOL]DUOD HQ ODV VLWXDFLRQHV TXH OR
OD PHGLDFLyQ GHO GRFHQWH RIUHFH QHFHVLWDQ
XQD D\XGD XQ DSR\R DO OHFWRU SDUD
HVWDEOHFHU OD LGHD JOREDO \ UHODFLRQDU 3DUD KDFHUQRV XQD LGHD GH OD
ODV LGHDV SULQFLSDOHV (O REMHWLYR HV QDWXUDOH]DGHORUJDQL]DGRUJUiILFR\GH
UHWLUDU HVD D\XGD FRQ HO WLHPSR \ FyPR D\XGD D ORV DOXPQRV \ DOXPQDV
TXH FDGD OHFWRU HODERUH VXV SURSLRV D GLVWLQJXLU OD LQIRUPDFLyQ LPSRUWDQWH
RUJDQL]DGRUHV JUiILFRV HVTXHPDV GH OD TXH QR OR HV SHQVHPRV TXH VH
X RWUR WLSR GH D\XGDV YLVXDOHV SDUD WUDWD GH DOJR VLPLODU D XQ PDSD GH
HVWDEOHFHUORPiVLPSRUWDQWHGHORTXH FDUUHWHUDV ORV HGXFDQGRV GHEHQ
KD OHtGR OD HVWUXFWXUD GHO WH[WR \ ODV HPSOHDU HO RUJDQL]DGRU FRPR XQD
UHODFLRQHVHQWUHODVLGHDVSULQFLSDOHV JXtD HQ OD E~VTXHGD GH UHVSXHVWDV D
SUHJXQWDV VREUH HO PDWHULDO TXH KDQ
6L VH FRPSUHQGH GH HVWD IRUPD OHtGR\GHHVDIRUPDORJUDQFRQHFWDUORV
HO RUJDQL]DGRU JUiILFR SHUPLWH SREODGRVHVWDEOHFHU
Ha utilizado
OD SDUWLFLSDFLyQ SURJUHVLYD GHO ODVGLVWDQFLDV\ organizadores
HGXFDQGR(QXQLQLFLROHHVWDPRV WLHPSRVGRPLQDUHO grficos? Cules
RIUHFLHQGR XQD JUDQ D\XGD WHUULWRULRPRYHUVH han sido los
OH EULQGDPRV OD HVWUXFWXUD GHO OLEUHPHQWHGHQWURGH efectos?
WH[WR SDUD TXH pO XELTXH ODV LGHDV pO
SULQFLSDOHV \ ODV UHODFLRQH /XHJR 2UJDQL]DGRUHVJUiILFRV
FRQIRUPH GHVDUUROOD VXV KDELOLGDGHV SDUDFDGDRFDVLyQ
OHFWRUDVGHEHVHUHOHGXFDQGRHOTXH &DGDWLSRGHWH[WRQDUUDWLYRFLHQWtILFR
VHOHFFLRQHHORUJDQL]DGRUJUiILFRPiV SHULRGtVWLFRHWFSRVHHXQDHVWUXFWXUD
DSURSLDGR SDUD UHVXPLU XQD OHFWXUD GLVWLQWD \ SRU HOOR SXHGH UHVXPLUVH \
\ RUJDQL]DU VXV LGHDV )LQDOPHQWH RUGHQDUVH PHMRU FRQ XQ RUJDQL]DGRU
VH HVSHUD TXH FRQVWUX\D VXV SURSLRV JUiILFR HVSHFtILFR (VWR TXLHUH GHFLU
RUJDQL]DGRUHV JUiILFRV HVSHFtILFRV TXH XQ RUJDQL]DGRU JUiILFR SXHGH VHU
SDUD UHODFLRQDU VXV FRQRFLPLHQWRV PX\~WLOSDUDWUDEDMDUXQFXHQWRSHUR
SUHYLRV FRQ OD LQIRUPDFLyQ QXHYD UHVXOWDULQHILFD]SDUDDQDOL]DUXQWHPD
TXH KD HQFRQWUDGR VHOHFFLRQDGR FLHQWtILFR
RUJDQL]DGR \ DQDOL]DGR HQ HO WH[WR
(QHVHPRPHQWRSRGHPRVGHFLUTXH 3RURWURODGRHVSRVLEOHTXHXQPLVPR
KD SDVDGR D OD HWDSD GH OHHU SDUD RUJDQL]DGRU JUiILFR VHD DSURSLDGR
DSUHQGHU SDUDWH[WRVGHQDWXUDOH]DGLVWLQWDSHUR
TXH FRPSDUWHQ OD PLVPD HVWUXFWXUD
/D HILFDFLD GHO XVR SHGDJyJLFR WH[WXDO 3RU HMHPSOR HQ XQD IiEXOD
GH ORV RUJDQL]DGRUHV JUiILFRV KD SRGHPRVHQFRQWUDUODUHODFLyQFDXVD\
VLGR FRPSUREDGD HQ GLVWLQWDV HIHFWRXQDQLPDOLWRKDFHDOJR FDXVD 
LQYHVWLJDFLRQHV 0RRUH 5HDGDQFH \ SRU HOOR VXFHGH DOJR HIHFWR 
 $OYHUPDQQ %RRWKE\ \ :ROIH DVt PLVPR HQ XQD OHFWXUD FLHQWtILFD
 \QRVRWURVODKHPRVFRQVWDWDGR VREUH OD DOLPHQWDFLyQ HV SRVLEOH TXH
HQ ODV DXODV GH PXFKDV HVFXHODV /DV HQFRQWUHPRV OD PLVPD HVWUXFWXUD
SHUVRQDV TXH XWLOL]DQ RUJDQL]DGRUHV WH[WXDOODLQJHVWDGHFLHUWRVDOLPHQWRV
JUiILFRV GHVSXpV GH OHHU WLHQGHQ D FDXVD SURYRFDUHVXOWDGRVHVSHFtILFRV
HQQXHVWURRUJDQLVPR HIHFWRV 


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
2EVHUYHPRV DOJXQRV RUJDQL]DGRUHV JUiILFRV UHFRPHQGDGRV SDUD FLHUWRV WLSRV GH
WH[WR\HVWUXFWXUDVWH[WXDOHV

&DXVDV\HIHFWRV
7tWXOR ([WLQFLyQGHORVGHOILQHV
$XWRURDXWRUD ZZZ]RQDFDWDVWURILFDFRP

(IHFWRV
&DXVD
/DVREUHSHVFDGH 1XHVWURVKLMRVQRSRGUiQ
RWUDVHVSHFLHV FRQRFHUHVWRVKHUPRVRV
6LWXDFLyQ
DQLPDOHV
0XFKDVHVSHFLHVGH
GHOILQHVFRUUHQVHULR
SHOLJURGHH[WLQFLyQ
(IHFWRV
&DXVD 'DxRDODYLGD
/DFRQWDPLQDFLyQ PDULQD

4XpSLHQVDVGHHVWR"
4XHGHEHPRVGHMDUGHFRQWDPLQDU
ORVPDUHV\ORVRFpDQRVSDUDTXHORV
GHOILQHVSXHGDQYLYLU

%XVFRFODYHVSDUDHVWDEOHFHUFRQFOXVLRQHV
7tWXOR (OSUHPLR

$XWRURDXWRUD .HYLQ5XL]

&ODYH
&DUPHQHVWDEDFRQWHQWDSRUORTXHHVFXFKyHQODUDGLR

&ODYH 0LUDEDHOQ~PHUR

&ODYH /DPDPiQRWHQGUiTXHFRUWDUPiVOHxDVyORFRPSUDUXQWDPERGHJDV

&RQFOXVLyQR
3UHGLFFLyQ 6HKDQJDQDGRHQXQDULIDXQDHVWXIDGHJDV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
/RVRUJDQL]DGRUHVJUiILFRVSXHGHQXVDUVHHQPRPHQWRVGLIHUHQWHVDQWHVGHOHHU
GXUDQWHODOHFWXUD\GHVSXpVGHOHHU&XDQGRVHXWLOL]DQDQWHVGHOHHUFXPSOHQ
HO REMHWLYR GH RUJDQL]DU ODV KLSyWHVLV TXH WHQHPRV VREUH HO WH[WR \ QXHVWURV
FRQRFLPLHQWRVSUHYLRVPLHQWUDVTXHFXDQGRVHXVDQGXUDQWH\GHVSXpVGHOHHU
SHUPLWHQ GHILQLU OD VHOHFFLyQ GH ODV LGHDV SULQFLSDOHV \ FRQHFWDUODV HQWUH Vt SDUD
HVWDEOHFHUODLGHDJOREDOGHOWH[WR

(MHPSORVGHRUJDQL]DGRUHVJUiILFRVSDUDDQWHVGHOHHU

([SORUDQGRODOHFWXUD
7tWXOR 3ODQWHPRVXQUERO

$XWRURDXWRUD (QULTXH(5LYDUROD
7LSRGHGRFXPHQWR 3RHPD

4XpLOXVWUDFLRQHVWLHQH"
8QQLR\XQDQLDHVWQVHPEUDQGRXQUERO\RWURVHVWQGHEDMRGHXQUEROFRQXQIUXWRHQOD
PDQRXQSODQHWDWLHUUDFRQFDUDGHDQJXVWLDXQGHVLHUWRXQUEROVHFRXQERVTXHGRQGHVHKDQ
FRUWDGRUEROHV\XQFDPLQFDUJDGRGHWUR]RVXQJUXSRGHQLRV\QLDVPRVWUDQGRXQDSODQWDFRQ
FDUDGHIHOLFLGDGXQKRPEUH\HOSODQHWDWLHUUDGHOODGRGHOFRQWLQHQWH$PHULFDQRFXELHUWRGHUEROHV

'HTXpFUHHVTXHVHWUDWDUi"
'HORVEHQHILFLRVTXHWLHQHVHPEUDUUEROHV\ORVHIHFWRVTXHWLHQHSDUDODYLGDGHODVSHUVRQDV\GHO
SODQHWDFRUWDUORVUEROHV

4XpRWUDLQIRUPDFLyQFUHHVTXHHQFRQWUDUiV"

&PRSRGHPRVFXLGDUHOPHGLRDPELHQWH\PDQHUDVGHSODQWDUXQUERO

%DUFRV
0DSDGHLGHDV
7LQWHV

$ERQRV
7LQWDGH
LPSUHQWD
&HQWUDO 3LQWXUD
HOFWULFD

1DLORQ 3OVWLFRV

&DUEQ ,QVHFWLFLGD
)XHJR
SDUDDUEROHV

3HUIXPHV ([SORVLYRV
7UHQGHYDSRU
'HWHUJHQWHV

0HGLFLQDV


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
(MHPSORVGHRUJDQL]DGRUHVJUiILFRVSDUDGHVSXpVGHOHHU

&LQFRSUHJXQWDV
/D0DQR
 
}4XLQ" }4X" }'QGH"
(O0LQLVWHULRGH6DOXG\ 5HFRPLHQGDQDOD *XDWHPDOD(VFXLQWOD\
OD&RRUGLQDGRUD1DFLRQDO SREODFLQHOXVRGH 6DFDWHSTXH]
SDUDOD5HGXFFLQGH PDVFDULOODV\QR
'HVDVWUHV &RQUHG H[SRQHUVHDODOOXYLD

 
}3RUTX" }&XQGR"
3RUODSUHVHQFLDGH &XDQGRWHQJDQTXHVDOLU
SDUWFXODVGLPLQXWDVTXHVH GHVXVFDVDV
PDQWLHQHQHQHODPELHQWH

WUDVODIXHUWHHUXSFLQHO

9ROFQGH3DFD\D

7LWXOR
(IHFWRVGHOD
7RUPHQWDWURSLFDO
$JDWKD
$XWRURDXWRUD
35(16$/,%5(


(QUHVXPHQ
7WXOR   $XWRURDXWRUD
/DSXHUWDDELHUWD 3HWHU%UR RN

3DODEUDVFODYH 5HVXPHQ

QLRVMDSRQHVHV /RVQLRVMDSRQHVHVWLHQHQFXHUSRVPVGHVDUUROODGRVTXH
FXHUSRVGHVDUUROODGRV ORVQLRVRFFLGHQWDOHVGHELGRDTXHDSDUWLUGHORVGRV
GRVDRVVHQWDUVH DRVDSUHQGHQDVHQWDUVHHTXLOLEUDGDPHQWH\HPSLH]DQD
HTXLOLEULRLQFOLQDUVH LQFOLQDUVH(MHUFLFLRVIDQWVWLFRVSDUDHOFXHUSR
HMHUFLFLRV

GLEXMR


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
(V PX\ LPSRUWDQWH TXH ODV \ ORV GRFHQWHV \ HQ HVSHFLDO ORV DOXPQRV \ DOXPQDV
FRPSUHQGDQTXHHOREMHWLYRHVTXHSXHGDQGLVHxDU\HODERUDUSRUFXHQWDSURSLD
VXVRUJDQL]DGRUHVJUiILFRV3RUHOORGHEHQHPSH]DUDFRQVWUXLUVXVSURSLRVHVTXHPDV
HQFXDQWRVHVLHQWDQSUHSDUDGRVSDUDKDFHUOR

$FWLYLGDG
A. Ordene las ideas principales del tema Resumir y organizar la informacin en el siguiente organizador.

,GHDSULQFLSDO

,GHDVHFXQGDULD ,GHDVHFXQGDULD ,GHDVHFXQGDULD

'HWDOOHV 'HWDOOHV 'HWDOOHV


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
3RU OR JHQHUDO PXFKDV SHUVRQDV HQ
 3>ILO>O@OmQF@>JBKQBILIBmAL HVSHFLDOPHQWH QLxRV QLxDV \ MyYHQHV
FUHHQTXHORTXHHVWiHVFULWRHVFLHUWR
SRU HO KHFKR GH HVWDU LPSUHVR HQ
1RKD\QLQJXQDOHFWXUDSHOLJURVD SDSHO 6H SLHQVD TXH OD LQIRUPDFLyQ
(OPDOQRHQWUDQXQFDSRUODLQWHOLJHQFLD TXHKDVLGRFRORFDGDHQXQOLEURRHQ
FXDQGRHOFRUD]QHVWVDQR RWUR WLSR GH WH[WR UHYLVWD SHULyGLFR
-DFLQWR%HQDYHQWH PDQXDO LQIRUPH SRU HO VyOR KHFKR
GHDSDUHFHUDKtHVFLHUWD/DOHFWXUD
(ODQiOLVLVFUtWLFRGHODOHFWXUDLPSOLFDXQD FUtWLFD LPSOLFD FRQYHQFHUVH GH TXH
DFWLWXGIUHQWHDORTXHVHOHH\XQDVHULH HVWRHVHTXLYRFDGR
GHDFWLYLGDGHVPHQWDOHVRKDELOLGDGHV
TXH HVWiQ PX\ UHODFLRQDGDV HQWUH /D DFWLWXG LQGDJDGRUD HV OD GXGD
Vt 3UHVHQWDPRV D FRQWLQXDFLyQ ODV FRQVWDQWH \ SHUPDQHQWH GH OD
PiV LPSRUWDQWHV D SDUWLU GH QXHVWUD YHUDFLGDG H LQWHQFLRQDOLGDG GH XQ
H[SHULHQFLD WH[WR 3RU HOOR VH OH FRQRFH WDPELpQ
FRPRVHQWLGRFUtWLFR3XHVXQVHQWLGR
$FWLWXGLQGDJDGRUD FRPR OD YLVWD HO RtGR
QR VH WLHQH D UDWRV HV
GHFLU QR HQFHQGHPRV Qu ejemplos
(Q RWUR GRFXPHQWR 5RQFDO  dara para
SODQWHiEDPRV(ODQiOLVLVFUtWLFRQRVyOR R DSDJDPRV QXHVWUR
ROIDWR QXHVWUR WDFWR VLQR evidenciar que
LPSOLFDHQWHQGHUTXHXQWH[WRSXHGHR
HV SDUWH GH QXHVWUR VHU \ pocas personas
QR VHU FLHUWR R YiOLGR VLQR HO JHQXLQR
OR PDQWHQHPRV VLHPSUH muestran sentido
LQWHUpVSRUGHVFXEULUOR DFWLYR SDUD FDSWDU OD crtico en una
UHDOLGDG lectura?


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
'LIHUHQFLDUKHFKRVGH 8QD FODYH SDUD LGHQWLILFDU RSLQLRQHV
RSLQLRQHV FRQ UHODWLYD IDFLOLGDG HV XELFDU
FDOLILFDWLYRVVXEMHWLYRV TXHGHSHQGHQ
/D LQIRUPDFLyQ TXH FRQWLHQH XQ GHOREVHUYDGRU FRPRPXFKRSRFR
WH[WR SXHGH FODVLILFDUVH HQ GRV JUDQGH YLHMR KHUPRVR FHUFD OHMRV
JUDQGHV FDWHJRUtDV KHFKRV TXH VRQ HWF /DV RUDFLRQHV TXH LQFOX\HQ HVWH
GHVFULSFLRQHV UHODWLYDPHQWH REMHWLYDV WLSRGHFDOLILFDWLYRVVRQRSLQLRQHV
GH HYHQWRV VLWXDFLRQHV R IHQyPHQRV
VH SXHGH FRPSUREDU VL VRQ IDOVDV (Q QXHVWUD H[SHULHQFLD GLIHUHQFLDU
R YHUGDGHUDV \ RSLQLRQHV TXH VRQ KHFKRV GH RSLQLRQHV HV XQD GH ODV
YDORUDFLRQHV MXLFLRV GH YDORU VREUH KDELOLGDGHV PHQRV GHVDUUROODGD HQ
HYHQWRVVLWXDFLRQHVRIHQyPHQRV HVWDV ORV HVFRODUHV \ MyYHQHV (VWR UHVXOWD
DSUHFLDFLRQHVQRSXHGHQFRPSUREDUVH SUHRFXSDQWH SXHV QRV OOHYD D
GLUHFWDPHQWH\DVHDSRUTXHGHSHQGHQ SUHJXQWDUQRVVLHVWi
GHO SXQWR GH YLVWD GHO REVHUYDGRU R SRFRGHVDUUROODGD 5HYLVHORV
SRUTXHVHUHILHUHQDOIXWXUR SRUVXFRPSOHMLGDG RUJDQL]DGRUHV
RSRUTXHHOVLVWHPD GHODV
5HYLVHPRV ORV VLJXLHQWHV HMHPSORV GH HGXFDWLYRHYDGH SiJLQDV
KHFKRV\RSLQLRQHV ODUHVSRQVDELOLGDG D
GHIRUPDUSHUVRQDV
FUtWLFDV
2UDFLyQ +HFKR 2SLQLyQ

 &RQVLGHURTXHDODV ,GHQWLILFDUWHVLV\


PXMHUHVVHOHVGLVFULPLQD DUJXPHQWRV
PXFKRSRUKDEODUVX
LGLRPD $OJXQRV WH[WRV WLHQHQ SRU REMHWLYR R
FRPR LQWHQFLyQ SULQFLSDO GHPRVWUDU
 /DVOOXYLDVKDQ
FDXVDGRGHUUXPEHVH DOJR GHPRVWUDU XQD LGHD HV GHFLU
LQXQGDFLRQHVHQGLVWLQWRV WUDWDQ GH FRQYHQFHUQRV GH TXH HVD
GHSDUWDPHQWRV LGHD HV FLHUWD R FRUUHFWD (Q HVWH WLSR
GHWH[WRVSUHGRPLQDODDUJXPHQWDFLyQ
 /DVLWXDFLyQGHSREUH]D
HQTXHYLYHQODVSHUVRQDV
TXH VH FRPSRQH IXQGDPHQWDOPHQWH
VHGHEHDODIDOWDGH GHODWHVLV\ORVDUJXPHQWRV
RSRUWXQLGDGHVGH
HVWXGLR /D WHVLV HV OD LGHD VREUH OD TXH HO
DXWRU QRV TXLHUH FRQYHQFHU HV
 /RVFDPHOORVWLHQHQGRV XQD RSLQLyQ TXH GHILHQGH FRQ XQ
MRUREDVPLHQWUDVTXHHO FRQMXQWRGHUD]RQHV
GURPHGDULRVyORWLHQH
XQD /RVDUJXPHQWRVVRQODVUD]RQHVTXH
VLUYHQSDUDGHIHQGHUODWHVLV
 8QODKDUTXHGHVFHQGLy
DQRFKHGHO9ROFiQ 9HDPRV D FRQWLQXDFLyQ XQ WH[WR GH
6DQWLDJXLWRGHMy FDUiFWHU DUJXPHQWDWLYR HQ HO TXH VH
LQFRPXQLFDGDDOD GHILHQGHODLGHDGHTXHORVDGHODQWRV
SREODFLyQGH5HWDOKXOHX FLHQWtILFRV FRQWULEX\HQ DO ELHQHVWDU
GXUDQWHWUHVKRUDV
GH OD KXPDQLGDG WRPDGR GH ZZZ
NDOLSHGLDFRP 


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

/RV DGHODQWRV FLHQWtILFRV WUDHQ FRQVLJR XQD SROtWLFD GHO PXQGR WDQWR GHO HQWRUQR
PHMRUDGHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHORVVHUHV LQPHGLDWR FRPR OD IDPLOLD \ OD
KXPDQRV $Vt OR GHPXHVWUDQ ORV FRQWLQXRV FRPXQLGDGFRPRGHRWURVHVFHQDULRV
DYDQFHV HQ HO FDPSR GH OD PHGLFLQD TXH PiV GLVWDQWHV FRPR OD UHJLyQ \ HO
SHUPLWHQKR\HQGtDWUDWDUFRQp[LWRPXFKDV SDtV
HQIHUPHGDGHV TXH KDVWD KDFH SRFR HUDQ
LQFXUDEOHV /D UHYROXFLyQ LQIRUPiWLFD SRU (V OD UHODFLyQ TXH VH FRQRFH FRPR
VXSDUWHKDVLPSOLILFDGRHQJUDQPHGLGDOD WH[WR FRQWH[WR 5HTXLHUH HQ SULPHU
UHDOL]DFLyQGHQXPHURVRVWUDEDMRVTXHDQWHV OXJDU DVRFLDU HO FRQWHQLGR GHO WH[WR
H[LJtDQXQHVIXHU]RPXFKRPD\RU FRQ DOJR GH OD UHDOLGDG \ D SDUWLU GH
HOOR HVWDEOHFHU FRPSDUDFLRQHV HQ
TXp VH SDUHFH OR TXH GLFH HO WH[WR D
(Q HVWH WH[WR OD WHVLV TXHGD H[SXHVWD
HVDUHDOLGDG"HQTXpVHGLIHUHQFLD"
HQHOSULPHUHQXQFLDGR/RVDGHODQWRV
KDVWDTXpSXQWRRFXUUHHQODUHDOLGDG
FLHQWtILFRV WUDHQ FRQVLJR XQD PHMRUD
TXH \R FRQR]FR" TXp WDQWR PH
GHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHORVVHUHV
SHUPLWHH[SOLFDUODUHDOLGDGTXHYLYR"
KXPDQRV/RVDUJXPHQWRVTXHDSR\DQ
ODWHVLVVRQORVVLJXLHQWHV
(VWDKDELOLGDGGHUHODFLRQDUVHUHILHUH
WDPELpQ D OD FRQH[LyQ HQWUH OR TXH
 /RVDYDQFHVPpGLFRVSHUPLWHQWUDWDU
HVWR\ OH\HQGR FRQ RWUDV LGHDV TXH KH
FRQ p[LWR HQIHUPHGDGHV TXH DQWHV
OHtGR FRQ RWURV WH[WRV \
HUDQLQFXUDEOHV
ORV FRQRFLPLHQWRV TXH 5HYLVHORV
 /RV DGHODQWRV LQIRUPiWLFRV IDFLOLWDQ
KH GHVDUUROODGR VREUH RUJDQL]DGRUHV
ODUHDOL]DFLyQGHPXFKRVWUDEDMRV
HO WHPD D SDUWLU GH VX GHODVSiJLQDV
OHFWXUD D
$ S U H Q G H U D L G H Q W L I L F D U W H [ W R V
DUJXPHQWDWLYRV \ GLIHUHQFLDU ORV
/HHUHQWUHOtQHDV
HOHPHQWRV TXH ORV FRPSRQHQ WHVLV
\ DUJXPHQWRV HV LQGLVSHQVDEOH SDUD
$SUHQGHU D UHFRQRFHU OR TXH HO
YDORUDU FUtWLFDPHQWH OR TXH OHHPRV
WH[WR GLFH HQWUH OtQHDV HV GHVFXEULU
'HEHPRV VDEHU XELFDU
XQD VHULH GH LGHDV TXH QR HVWiQ
Qu otros VREUH TXp QRV TXLHUHQ
FODUDPHQWH H[SUHVDGDV SHUR TXH VH
ejemplos FRQYHQFHU \ OXHJR
SXHGHQGHGXFLUGHOWH[WR'HGXFLUHV
dara para DQDOL]DUVLORVDUJXPHQWRV
FRQVLGHUDU 6L GLFH ; HQWRQFHV < /R
la habilidad R UD]RQHV QRV SDUHFHQ
TXHHVWiHVFULWRHV;\QRVRWURVWHQHPRV
presentada? YiOLGRV\VXILFLHQWHV
TXHDYHULJXDU<

5HODFLRQDUODVLGHDVGHO /HHU HQWUH OtQHDV LQFOX\H HO


WH[WRFRQODUHDOLGDG\
UHFRQRFLPLHQWRGH
FRQRWUDVLGHDV

 /DLQWHQFLyQGHODXWRU4XpSUHWHQGH
1RV UHIHULPRV D OD DFWLYLGDG GH
HODXWRUFRQHVWHWH[WR"TXpTXLHUH
UHODFLRQDU ODV SDODEUDV FRQFHSWRV
KDFHUPH SHQVDU \ VHQWLU" TXp
LGHDV H[SOLFDFLRQHV YDORUDFLRQHV
TXLHUH TXH \R KDJD DO WHUPLQDU GH
DUJXPHQWRV R SURSXHVWDV GHO WH[WR
OHHU VX WH[WR" FyPR SUHWHQGH
FRQ H[SHULHQFLDV SHUVRQDOHV FRQ OD
LQIOXLU PL FRPSRUWDPLHQWR KDFLD
OHFWXUDTXHKDFHPRVGHODYLGDVRFLDO
GHWHUPLQDGDVSHUVRQDVRWHPDV"
HFRQyPLFD FXOWXUDO HFROyJLFD \


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
 /RV VXSXHVWRV GHO DXWRU 4Xp (PLWLURSLQLyQ
HQWLHQGH HO DXWRU SRU FDGD XQR
GH ORV FRQFHSWRV IXQGDPHQWDOHV &RQVLVWHHQH[SUHVDUORTXHSHQVDPRV
GHO WHPD TXH HVWi WUDWDQGR" 3RU \H[SOLFDUGHIRUPDUD]RQDGDQXHVWUDV
HMHPSOR TXp HVWi HQWHQGLHQGR YDORUDFLRQHV \ ORV DUJXPHQWRV GH ODV
SRU SXHEORV LQGtJHQDV SRU QDFLyQ PLVPDV ,PSOLFD SODQWHDU QXHVWURV
SRU GHPRFUDFLD SRU OLEHUWDG SRU DFXHUGRV \ GHVDFXHUGRV FRQ HO WH[WR
WUDEDMR SRU MXVWLFLD SRU HVWDGR FRQ ODV LGHDV H[SOtFLWDV H LPSOtFLWDV
GH GHUHFKR" 5HFRQRFHU ORV FRQ ODV SURSXHVWDV SUHVHQWDGDV \ VXV
FRQFHSWRVRLGHDVTXHHODXWRUHVWi FRQVHFXHQFLDV
PDQHMDQGRDXQTXHQRORVH[SOLFD
GLUHFWDPHQWH HV LQGLVSHQVDEOH
SDUDYDORUDUHOWH[WRFUtWLFDPHQWH

 /RVYDORUHVKXPDQRVGHODXWRU&XiOHV
VRQODVDFWLWXGHVORVFRPSRUWDPLHQWRV
TXH HO DXWRU FRQVLGHUD FRUUHFWRV
R LQFRUUHFWRV" TXp DFFLRQHV
KXPDQDV HVWi DYDODQGR DXWRUL]DQGR
RFXHVWLRQDQGR"

(YDOXDUODLQIRUPDFLyQ

6H UHILHUH D OD YDORUDFLyQ GH ORV


DUJXPHQWRV \ ODV HYLGHQFLDV TXH
SODQWHD HO WH[WR HQ IXQFLyQ GH VX
YHUDFLGDGHVFLHUWRRQR"\ODYDOLGH]
HVWRUHDOPHQWHFRQOOHYDDHVWRRWUR"

$GHPiV GH OD YHUDFLGDG \ OD YDOLGH]


/DRSLQLyQDGHPiVGHODVYDORUDFLRQHV
RWURV DVSHFWRV TXH SRGHPRV HYDOXDU
TXH KHPRV KHFKR DVSHFWR DQWHULRU 
GHXQWH[WRVRQ
SXHGH LQFOXLU QXHVWUDV FRQVLGHUDFLRQHV
VREUH
 ([DFWLWXG
 $FWXDOLGDG
 /RVDVSHFWRVSRVLWLYRV\QHJDWLYRVHQ
 ,PSRUWDQFLD
JHQHUDOGHOWH[WR
 $SOLFDELOLGDG
 /DV OLPLWDFLRQHV \ SRVLELOLGDGHV GHO
 )XQGDPHQWDFLyQ
WH[WR
 (VWLOR
 /RV ULHVJRV TXH SUHVHQWD \ ODV
RSRUWXQLGDGHVTXHRIUHFH
5HFRUGHPRV TXH OD RPLVLyQ GHMDU GH
GHFLU DOJXQDV FRVDV HV XQD GH ODV
(V LPSRUWDQWH FRPR SODQWHDQ :UD\
HVWUDWHJLDVPiVXWLOL]DGDVSDUDGLVIUD]DU
\ /HZLV RE FLW HQWHQGHU TXH OD
ODUHDOLGDG
DSUR[LPDFLyQFUtWLFDDODOHFWXUDGHEH
IRUPDU SDUWH GH ODV DFWLYLGDGHV GH
Cul es la intencin del IRUPDFLyQ GHVGH ORV SULPHURV DxRV 6L
autor de este texto? ELHQHOMXLFLRFUtWLFRH[LJHODFRPSUHQVLyQ


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV
GH OR TXH VH HVWi YDORUDQGR QR GHEH FRQFHELUVH FRPR XQ iUHD D GHVDUUROODU
GHVSXpVGHODFRPSUHQVLyQOHFWRUD

(QQXHVWURWUDEDMRKHPRVFRPSUREDGRTXHHVSRVLEOH\QHFHVDULRDQLPDUDORVQLxRV
\QLxDVGHVGHORVSULPHURVDxRVDH[SUHVDUVXVRSLQLRQHVDGXGDUGHODYHUDFLGDG
D H[SRQHU VXV DUJXPHQWRV D IXQGDPHQWDU VXV DSUHFLDFLRQHV 3RU VXSXHVWR TXH
FRQIRUPHDGTXLHUHQPD\RUPDGXUH]ODFDOLGDGGHVXVYDORUDFLRQHVVHLQFUHPHQWD
HQPXFKRVVHQWLGRV

5HYLVHORVRUJDQL]DGRUHV
6LHPSUH TXH OHDPRV DOJR LQYLWHPRV D DQDOL]DUOR TXHHVWiQHQODVSiJLQDV
FUtWLFDPHQWH\DH[SUHVDURSLQLRQHVVREUHHOOR D

$FWLYLGDG
/H LQYLWDPRV D DSOLFDU ODV HVWUDWHJLDV GH DQiOLVLV FUtWLFR DO VLJXLHQWH WH[WR LQIRUPDWLYR
WRPDGRGH5RQFDO\2UHOODQD 

&DPSHVLQRV SDUDURQ HO WUiILFR GXUDQWH PiV GH GRV KRUDV HQ XQD LPSRUWDQWH FDUUHWHUD GHO
SDtV&RORFDURQEDUULFDGDVGHSLHGUDV\WURQFRVSDUDLPSHGLUHOSDVRGHORVYHKtFXORV$QWH
HOUHFODPRGHODVSHUVRQDVTXHYLDMDEDQHQODFDUUHWHUDORVFDPSHVLQRVUHVSRQGLHURQFRQ
DPHQD]DV \ FRQVLJQDV (VWD VLWXDFLyQ SURYRFy HO UHWUDVR GH ORV WUDQVSRUWHV GH SURGXFWRV \
GHSDVDMHURV$GHPiVJHQHUyHOGHVFRQWHQWRGHXQJUXSRGHWXULVWDVTXHWUDQVLWDEDQSRU
HO OXJDU (VWDV DFFLRQHV DIHFWDQ OD HFRQRPtD H LPDJHQ GHO SDtV H[SUHVy XQ DXWRPRYLOLVWD
DIHFWDGR

(VFRMDDOJXQDVGHHVWDVSUHJXQWDV\UHVSyQGDODVHQXQDKRMDDGLFLRQDO

 4XpHQXQFLDGRVH[SUHVDQKHFKRV\FXiOHVRSLQLRQHV"

 ,QFOX\HXQDWHVLV\DUJXPHQWRV"&XiOHVVRQ"

 &RQ TXp H[SHULHQFLD OR SXHGR UHODFLRQDU" 4Xp SXHGR DQDOL]DU GH HVD H[SHULHQFLD \ HO
WH[WR"
 &XiOHVODLQWHQFLyQGHODXWRU"

 4XpHQWLHQGHHODXWRUSRUGHUHFKRVKXPDQRV"$TXpGHUHFKRVOHVGDPD\RULPSRUWDQFLD"

 4XpFRVDVQRGLFHHODXWRU RPLVLRQHV \SRGUtDQVHULPSRUWDQWHVSDUDFRPSUHQGHUPHMRUOR


TXHRFXUULy"

 4XpDFWLWXGPXHVWUDHODXWRUKDFLDORVFDPSHVLQRVKDFLDORVWUDQVSRUWLVWDV\KDFLDORVWXULVWDV"
ORVSUREOHPDVGHTXLpQOHSUHRFXSDQ"

 4XpOHSDUHFHODYHUDFLGDG\H[DFWLWXGGHOWH[WR"

 )LQDOPHQWH&XiOHVVXRSLQLyQVREUHHVWHWH[WR"


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
5HVXPHQGHHVWUDWHJLDVOHFWRUDV

(VWUDWHJLDVJHQHUDOHV (VWUDWHJLDVHVSHFtILFDV &RQRFLPLHQWRVQHFHVDULRV


 ,GHQWLILFDUHOWLSRGH 3 ([SORUDUODOHFWXUD &DUDFWHUtVWLFDV\FRQWHQLGR
WH[WR\VXSRVLEOH 3 $XWRSUHJXQWDV TXp WLSR GH GHORVGLVWLQWRVWLSRVGH
FRQWHQLGR WH[WR VHUi HVWH" TXp WLSR WH[WRQDUUDWLYRVSRpWLFRV
LQIRUPDFLyQSXHGHLQFOXLU" FLHQWtILFRVDGPLQLVWUDWLYRV
SHULRGtVWLFRVSXEOLFLWDULRV
$QWHVGHOHHU

LQVWUXFWLYRVGLVFRQWLQXRV

3 ([SORUDUODOHFWXUD )RUPDVGHOHHUGH
 (VWDEOHFHUQXHVWUR
SURSyVLWRGHOHFWXUD 3 $XWRSUHJXQWDV SDUD TXp H[SORUDFLyQGH
YR\DOHHUHVWHWH[WR"FyPR FRPSUHQVLyQGHHVWXGLR
ORYR\DOHHU" VHOHFWLYD

 $FWLYDUORV 3 $XWRSUHJXQWDVTXp /RVFRQRFLPLHQWRVSURSLRV


FRQRFLPLHQWRV FRQR]FRVREUHHVWHWHPD" GHOWHPDGHODOHFWXUD
SUHYLRV TXpUHFXHUGRVPHWUDHHO
WHPD"

 +DFHUKLSyWHVLV 3 ([SORUDUODOHFWXUD /RVFRQRFLPLHQWRVSURSLRV


VREUHHOFRQWHQLGR 3 3UHGHFLU GHOWHPDGHODOHFWXUD
3 $XWRSUHJXQWDVGHTXp
WUDWDUi"TXpGLUiPiV
DGHODQWH"

(VWUDWHJLDVJHQHUDOHV (VWUDWHJLDVHVSHFtILFDV &RQRFLPLHQWRVQHFHVDULRV


 (QWHQGHUSDODEUDV 3 $XWRSUHJXQWDV KD\ DOJXQDV (VWUXFWXUDGHOGLFFLRQDULR
QXHYDV\VX SDODEUDV TXH QR HVWR\ &RQRFLPLHQWRVSURSLRVGHO
VLJQLILFDGRSUHFLVR HQWHQGLHQGR" WHPDGHODOHFWXUD
'XUDQWHODOHFWXUD

3 8VDUGHFODYHVGHFRQWH[WR
3 8VDUHOGLFFLRQDULR
3 'HFLUOR FRQ ODV SURSLDV
SDODEUDV
3 ,QIHULU

 ,GHQWLILFDUHOWHPD 3 $XWRSUHJXQWDVGHTXpWUDWD 6LJQLILFDGRGHWHPDWHPDV


HVWHWH[WR" H[SOtFLWRVHLPSOtFLWRVWHPD
3 6XVWLWXLU OLVWDV SRU FRQFHSWRV SULQFLSDO\VXEWHPDV
PiVJHQHUDOHV

 (VWDEOHFHUODLGHD 3 $XWRSUHJXQWDVTXpHVORPiV 6LJQLILFDGRGHLGHDSULQFLSDO


SULQFLSDO LPSRUWDQWH TXH GLFH HO WH[WR WHPDFRPHQWDULRGHO
VREUHHOWHPD" WHPD LGHDVSULQFLSDOHV
3 2PLWLU FRPHQWDULRV R LGHDV
VHFXQGDULDV H[SOtFLWDVHLPSOtFLWDVLGHDV
3 +DFHUJHQHUDOL]DFLRQHV VHFXQGDULDVHMHPSORV
3 ,QIHULUHLQWHUSUHWDU HVWUXFWXUDVWH[WXDOHV
3 8VDU WpFQLFDV VXEUD\DGR
VHxDOHVHQORVPiUJHQHVWRPD
GHQRWDV


&DStWXOR
(VWUDWHJLDVOHFWRUDV

 6HJXLUHOKLORDO 7HPDSULQFLSDOVXEWHPDV


3 $XWRSUHJXQWDV VLJXH HVWH 6LJQLILFDGRGHOWHPD
WHPD SURJUHVLyQ SiUUDIRKDEODQGRGHORPLVPR
WHPiWLFD TXH ORV DQWHULRUHV" SULPHUR
KDEODED GH OXHJR GH
DKRUDGH"

 (VWDEOHFHU 3 $XWRSUHJXQWDVTXpUHODFLyQ 6LJQLILFDGRGHSUREOHPD


'XUDQWHODOHFWXUD

UHODFLRQHV WLHQHQODVLGHDVHQWUHVt" VROXFLyQFDXVDHIHFWR


3 5HODFLRQDU SUREOHPD FRPSDUDFLyQGHVFULSFLyQ
VROXFLyQ
3 5HODFLRQDUFDXVDHIHFWR VHFXHQFLD
3 ,GHQWLILFDUFRPSDUDFLRQHV
3 &RPSDUDU
3 ,GHQWLILFDUGHVFULSFLRQHV
3 'HVFULELU
3 ,GHQWLILFDUVHFXHQFLDV
3 5HODFLRQDUWH[WRFRQWH[WR
3 6DFDUFRQFOXVLRQHV

 0RQLWRUHDUODSURSLD 3 $XWRSUHJXQWDVHVWR\ 3URFHGLPLHQWRVSDUDUHVROYHU


FRPSUHQVLyQ HQWHQGLHQGRELHQ"SXHGR SUREOHPDVGHFRPSUHQVLyQ
H[SOLFDUORFRQPLVSURSLDV
SDODEUDV"TXpSRGUtD
HVWDUFRPSUHQGLHQGRPDO"
TXpGHERKDFHUVLQRHVWR\
HQWHQGLHQGR"
3 5HOHHU
3 6HJXLUKDFLDGHODQWH\
UHJUHVDU

 5HVXPLU\RUJDQL]DU 3 $XWRSUHJXQWDVTXpHV 6LJQLILFDGRGHODV


ODLQIRUPDFLyQ ORPiVLPSRUWDQWHGHHVWH HVWUXFWXUDVWH[WXDOHV
WH[WR" HVTXHPDV\RUJDQL]DGRUHV
'HVSXpVGHOHHU

3 ,GHQWLILFDUODHVWUXFWXUDWH[WXDO JUiILFRVVLJQLILFDGRGH
3 (ODERUDUJUiILFRVSDUD UHVXPHQ
RUJDQL]DUODLQIRUPDFLyQ
3 5HVXPLU

 9DORUDUFUtWLFDPHQWH 3 'XGDUGHOWH[WR 6LJQLILFDGRGHKHFKRV


OROHtGR 3 'LIHUHQFLDUKHFKRVGH RSLQLRQHVWHVLVDUJXPHQWRV
RSLQLRQHV ,QWHQFLRQHVEiVLFDVGH
ORVGHDXWRUHV LQIRUPDU
3 ,GHQWLILFDUWHVLV\DUJXPHQWRV
FRQYHQFHUHWF 
3 5HODFLRQDUHOWH[WRFRQODV &ULWHULRVSDUDHYDOXDU
LGHDVSURSLDV YHUDFLGDGYDOLGH]
3 ,GHQWLILFDUODLQWHQFLyQGHO H[DFWLWXGHWF
DXWRU
3 (YDOXDUODLQIRUPDFLyQ
3 (PLWLURSLQLyQ


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
)LQDOPHQWHTXHUHPRVLQVLVWLUHQTXHORVSURFHVRVTXHKHPRVYLVWR\VXVHVWUDWHJLDV
DXQTXHORVKHPRVRUJDQL]DGRHQWUHVPRPHQWRVSDUDIDFLOLWDUVXFRPSUHQVLyQ DQWHV
GXUDQWH \ GHVSXpV GH OHHU QR VRQ H[FOXVLYRV GH HVRV PRPHQWRV VLQR RFXUUHQ \
GHEHQDSOLFDUVHWRGRHOWLHPSR3RUHMHPSORODYDORUDFLyQFUtWLFDFRPLHQ]DGHVGH
HO PRPHQWR HQ TXH OHHPRV HO WtWXOR \ HO DXWRU GHO WH[WR SXHV QRV SUHJXQWDPRV
VREUHODVLQWHQFLRQHVGHOPLVPR\VXILDELOLGDG/DLGHQWLILFDFLyQGHOWLSRGHOHFWXUD
\GHOWHPDVHFRPSUXHEDGHVSXpVGHOHHUHWF/DVHVWUDWHJLDVGHEHQHQWHQGHUVH
\XVDUVHFRQIOH[LELOLGDGVLQRGHMDQGHVHUHVWUDWHJLDV

$FWLYLGDG

(VFULEDVXRSLQLyQVREUHODVHVWUDWHJLDVSUHVHQWDGDV/HSDUHFHQ~WLOHV"FUHHTXHVHGHEHQ
HQVHxDU"OHKDOODPDGRODDWHQFLyQDOJXQDPiVTXHODVRWUDV"QRHVWiGHDFXHUGRFRQDOJR"
$QRWHVXVLGHDVHVVXSXQWRGHYLVWDHOTXHGHILQLUiORTXHXVWHGKDUiFRQORTXHOHH


&DStWXOR

(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLD
OHFWRUDHQODHVFXHOD


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD

"IABP>OOLIILABI>@LJMBQBK@F>IB@QLO>BKI>BP@RBI>

3XHGH OD HVFXHOD R HO LQVWLWXWR


GHVDUUROODU OD FRPSHWHQFLD
OHFWRUDGHWRGRVORVQLxRVQLxDV\
MyYHQHV"6tHVWDPRVFRQYHQFLGRV
GH TXH HV SRVLEOH 3DUD ORJUDUOR
HV QHFHVDULR LPSOHPHQWDU XQ
FRQMXQWR GH DFFLRQHV FRQFUHWDV
\ GHVDUUROODUODV FRQ FRQVWDQFLD \
SHUVHYHUDQFLD

(Q HVWH FDStWXOR SUHVHQWDPRV ODV


DFFLRQHV TXH SXHGHQ D\XGDU D
XQFHQWURHGXFDWLYRDGHVDUUROODU
ODFRPSHWHQFLDOHFWRUDGHWRGRV
\WRGDVVXVDSUHQGLHQWHV(VWi
RUJDQL]DGRHQWUHVSDUWHV

 &yPRPHMRUDUODFRPSHWHQFLDOHFWRUDGHIRUPDHIHFWLYD"
 &yPRGHVSHUWDUHOJXVWRSRUOHHU"
 &yPRSUHSDUDU\DQLPDUWDOOHUHVGHOHFWXUD"

 rJLJBGLO>OI>@LJMBQBK@F>IB@QLO>ABCLOJ>BCB@QFS>

> !BP>OOLII>OBPCRBOWLP
PFPQBJbQF@LP
3DUD ORJUDU XQD PHMRUD VLJQLILFDWLYD KRUDULRDSOLFDUVHHQODVGLVWLQWDViUHDV
HQODFRPSHWHQFLDOHFWRUDGHODQLxH] GH DSUHQGL]DMH /RV HVIXHU]RV DLVODGRV
\ OD MXYHQWXG HV QHFHVDULR LPSXOVDU GDQUHVXOWDGRVSREUHV
HVIXHU]RVVLVWHPiWLFRVTXHOHVSHUPLWDQ
SDVDU GH OD VLWXDFLyQ HQ TXH HVWiQ D (QWHQGHPRV SRU HVIXHU]R VLVWHPiWLFR
XQDPHMRU XQ WUDEDMR TXH UHDOL]D WRGD OD
FRPXQLGDG HGXFDWLYD FRQ ODV
/D UHVSXHVWD GH OD FRPXQLGDG VLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
HGXFDWLYD D OD QHFHVLGDG GH PHMRUDU
OD FRPSUHQVLyQ OHFWRUD GH ODV \ ORV D'H IRUPD SHUPDQHQWH QR SXHGH
DOXPQRVGHEHVHULQWHJUDOIRUPDUSDUWH VHU XQ WDOOHU LQWHQVLYR DO LQLFLR GH
GH OD YLGD HVFRODU LQWHJUDUVH HQ VX DxRRDOJXQDVDFWLYLGDGHVDLVODGDV


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
SRUTXHHOLPSDFWRVHUiPX\SREUH PDGUHV\SDGUHVGHIDPLOLD6HGHEH
6H UHFRPLHQGD GHGLFDU XQD KRUD DQDOL]DUODLPSRUWDQFLD\QHFHVLGDG
X KRUD \ PHGLD WRGRV ORV GtDV GH DWHQGHU GH IRUPD FRQMXQWD OD
DO GHVDUUROOR GH OD FRPSHWHQFLD LPSHULRVD QHFHVLGDG GH PHMRUDU OD
OHFWRUD 0iV DGHODQWH VH SODQWHDQ FRPSHWHQFLD OHFWRUD GH OD QLxH] \
DOJXQDV RSFLRQHV FRQFUHWDV SDUD ODMXYHQWXG
HVWDEOHFHUHVWHWLHPSRHQHOKRUDULR
HVFRODU J9LQFXODQGRODOHFWXUDFRQODViUHDV
GHO FXUUtFXOR HV GHWHUPLQDQWH TXH
E(Q WRGRV ORV JUDGRV \D TXH GHEH OR TXH VH YD\D DSUHQGLHQGR VREUH
VHU XQ WUDEDMR DFXPXODWLYR /D ODV HVWUDWHJLDV OHFWRUDV VH DSOLTXH
FRPSHWHQFLDOHFWRUDQRVHDOFDQ]D HQ HO HVWXGLR GH ODV GHPiV iUHDV
HQ XQ VROR DxR HV QHFHVDULR GH DSUHQGL]DMH PDWHPiWLFDV
WUDEDMDUODHQWRGRVORVJUDGRVGHOD F L H Q F L D V Q D W X U D O H V  F L H Q F L D V
HVFXHODSULPDULD\VHFXQGDULD VRFLDOHVIRUPDFLyQFLXGDGDQDHWF
&RQIRUPHVHKDFHHVDWUDQVIHUHQFLD
F 7UDEDMDQGRHVWUDWHJLDVFRQHVWRQRV ORV HGXFDGRUHV \ HGXFDGRUDV
UHIHULPRVDTXHHVQHFHVDULRFRPR GHVFXEUHQ TXH ORV QLxRV QLxDV \
OR KHPRV YHQLGR H[SOLFDQGR D OR MyYHQHV ORJUDQ GDU HO VDOWR SDUD
ODUJRGHWRGRHOOLEURD\XGDUDODV\ SDVDU GH DSUHQGHU D OHHU D OHHU
ORVDSUHQGLHQWHVDXWLOL]DUHVWUDWHJLDV SDUDDSUHQGHU
OHFWRUDV 'HGLFDU SHUtRGRV OLEUHV
GH OHFWXUD SXHGH VHU ~WLO SHUR HV K (YDOXDQGR UHVXOWDGRV \ WRPDQGR
LQVXILFLHQWH 1XHVWUD SURSXHVWD PHGLGDV FRUUHFWLYDV FXDOTXLHU
HV HQVHxDU GH IRUPD GLUHFWD ODV HVIXHU]R GHEH VHU HYDOXDGR GH
HVWUDWHJLDV OHFWRUDV D WUDYpV GH IRUPD SHULyGLFD SDUD REVHUYDU
WDOOHUHV GH OHFWXUD GH ORV TXH VX LPSDFWR VXV IRUWDOH]DV VXV
KDEODUHPRVPiVDGHODQWH GHELOLGDGHV \ D SDUWLU GH HVR
GHILQLU DFFLRQHV
G'H IRUPD SURJUHVLYD HV QHFHVDULR FRQFUHWDV SDUD Qu caractersticas
D\XGDU D ORV DOXPQRV \ DOXPQDV SRGHU PHMRUDU le parecen novedosas?
D SHUIHFFLRQDU JUDGXDOPHQWH VXV \ VXSHUDU ODV Cules agregara?
KDELOLGDGHV3DVDUGHXQPDWHULDOGH GLILFXOWDGHV
OHFWXUDVLPSOHDRWURPiVFRPSOHMR
GHWH[WRVQDUUDWLYRV\FRUWRVDWH[WRV &XDWURFRQGLFLRQHV
OLWHUDULRV \ FLHQWtILFRV FDGD YH] PiV SDUDORJUDUOR
H[WHQVRV\GHQVRVHWF 3DUD OOHYDU D FDER XQ HVIXHU]R
VLVWHPiWLFR FRPR HO TXH KHPRV
H 'H PDQHUD SURJUDPDGD VH GHEH GHVFULWR HV QHFHVDULR TXH OD
SODQLILFDUHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH FRPXQLGDG HGXFDWLYD DWLHQGD WUHV
GH OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD \ WHQHU QHFHVLGDGHVIXQGDPHQWDOHV
XQD LGHD FODUD GH OR TXH VH YD D
WUDEDMDU HQ FDGD DFWLYLGDG TXp $FFHVRDOLEURVFRPRKHPRVGLFKR
HVWUDWHJLDFRQTXpWH[WRVFyPR VLQPDWHULDOHVDSURSLDGRVGHOHFWXUD
UHVXOWDLPSRVLEOHDSUHQGHURHQVHxDU
I 'H IRUPD FRRUGLQDGD WDQWR HQWUH DOHHUELHQ
ODV \ ORV HGXFDGRUHV FRPR FRQ ODV


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD
 7LHPSR SDUD WDOOHUHV GH OHFWXUD HVWUDWHJLDV D OHHU \ D UHIOH[LRQDU
SRFR VH SXHGH ORJUDU VL QR VH OH FROHFWLYDPHQWHVREUHORTXHVHOHH
GHGLFDVXILFLHQWHWLHPSR &ODURSDUDGHVDUUROODUHVWRVSHUtRGRV
GHOHFWXUDVHUHTXLHUHQOLEURVUHYLVWDV
 &RODERUDFLyQ PXWXD WRGRV ORV WH[WRVFRQOHFWXUDVGLYHUVDV
PDHVWURV\ODVPDHVWUDVODVIDPLOLDV
\ ODV DXWRULGDGHV GHEHQ HVWDU (Q QXHVWUD H[SHULHQFLD HQ GLIHUHQWHV
FRPSURPHWLGDV \ FRRSHUDU FRQ HVFXHODV\FHQWURVHGXFDWLYRVSULYDGRV
OD PHWD TXH OD QLxH] \ OD MXYHQWXG KHPRVFRPSUREDGRTXHORVUHVXOWDGRV
GHVDUUROOH XQ DOWR QLYHO GH OHFWXUD GH HVWH WLSR GH HVIXHU]RV VRQ PX\
FRPSUHQVLYD\FUtWLFD EXHQRV \ VH FRPLHQ]DQ D QRWDU GH
LQPHGLDWR
 )RUPDFLyQ GRFHQWH ODV \ ORV
HGXFDGRUHV GHEHQ FRQRFHU HO
SURFHVR OHFWRU ODV HVWUDWHJLDV GH
OHFWXUDODPHGLDFLyQ\KHUUDPLHQWDV
FRQFUHWDV SDUD D\XGDU GH IRUPD
HILFLHQWHDGHVDUUROODUODFRPSHWHQFLD
OHFWRUDGHODQLxH]\ODMXYHQWXG

'RVRSFLRQHVSDUDGHGLFDUOHWLHPSR
3DUD HVWDEOHFHU HO KRUDULR GH OHFWXUD
H[LVWHQ GLVWLQWDV SRVLELOLGDGHV GH ODV
FXDOHV SUHVHQWDPRV D FRQWLQXDFLyQ
GRV

 (O SHUtRGR GH OHFWXUD (Q PXFKRV


GH ORV FHQWURV HGXFDWLYRV HQ
GRQGHKHPRVSRGLGRWUDEDMDUFRQ
PDHVWURV PDHVWUDV DXWRULGDGHV
PDGUHV \ SDGUHV GH IDPLOLD KHPRV
YLVWR XQD WRPD GH FRQFLHQFLD
 3HUtRGRV HVSHFtILFRV GHQWUR GH
IXHUWH VREUH OD WUDVFHQGHQFLD
&RPXQLFDFLyQ\/HQJXDMH(QRWURV
GH OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD \
FHQWURV HGXFDWLYRV ORV GRFHQWHV
KDQ GHFLGLGR GHGLFDU XQD KRUD
KDQGHFLGLGRGHGLFDUWUHVSHUtRGRVD
GLDULD HQ DOJXQRV OXJDUHV KDVWD
ODVHPDQDDOGHVDUUROORH[SOtFLWRGH
 PLQXWRV GLDULRV SDUD WUDEDMDU
ODFRPSHWHQFLDOHFWRUDFRPRSDUWH
HO GHVDUUROOR GH OD FRPSHWHQFLD
GHO iUHD &RPXQLFDFLyQ \ /HQJXDMH
OHFWRUD1RVRQSHUtRGRVGHOHFWXUD
$XQTXHHQHVWDPRGDOLGDGVHGHGLFD
OLEUH TXHWDPELpQSXHGHQVHU~WLOHV
PHQRVWLHPSRVLVHKDFHGHIRUPD
SHUR VyOR VL \D VH KD HVWLPXODGR
VLVWHPiWLFD \ VH UHODFLRQD OR TXH
VXILFLHQWHPHQWH HO JXVWR SRU OD
VH DSUHQGH HQ HVH
OHFWXUD \ ODV HVWUDWHJLDV EiVLFDV
HVSDFLR FRQ HO UHVWR
SDUD OHHU GH IRUPD DXWyQRPD  /R Qu otras
GHiUHDVORVUHVXOWDGRV
TXH SURSRQHPRV HV XQ HVSDFLR opciones propone
VRQSRVLWLYRV
GH WLHPSR FDGD GtD GHGLFDGR para desarrollar
D PHGLDU OD OHFWXUD D DSUHQGHU habilidades lectoras?


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
$O SULQFLSLR LQFRUSRUDU XQ HVIXHU]R /OHYDU D FDER HVWRV SURFHVRV
VLVWHPiWLFR SRU OD OHFWXUD HQ QXHVWUR HILFLHQWHPHQWH UHTXLHUH XVDU
FHQWUR HGXFDWLYR SXHGH SDUHFHU HVWUDWHJLDVGLIHUHQWHVVHJ~QHOWLSRGH
GLItFLOSHURXQDYH]TXHVHHVWDEOHFHHO WH[WR\HOFRQWHQLGRGHOPLVPRDOJXQDV
KRUDULR\VHRUJDQL]DVLVHKDFHELHQ GHHOODVVRQ
UHVXOWDXQHVSDFLRHQTXHHGXFDGRUHV
\ DSUHQGLHQWHV GLVIUXWDQ PXFKtVLPR ([SORUDUODOHFWXUD
DSUHQGHQ FRPSDUWHQ VXHxDQ VH )RUPXODU SUHJXQWDV UHVSRQGHUODV \
WUDQVIRUPDQ WRPDUGHFLVLRQHV GLiORJRLQWHULRU 
 9DULDUODIRUPDGHOHHU
MOBKABOVBKPBq>O 8WLOL]DUFODYHVGHFRQWH[WR
? 6HOHFFLRQDU\RPLWLULQIRUPDFLyQ
BPQO>QBDF>PIB@QLO>P
 8WLOL]DU HILFLHQWHPHQWH WpFQLFDV GH
3DUD DSUHQGHU D OHHU ELHQ FRPR VHxDOL]DFLyQ
OR KHPRV GLFKR DQWHV ODV SHUVRQDV +DFHUJHQHUDOL]DFLRQHVLQIHUHQFLDV
QHFHVLWDQ XWLOL]DU HVWUDWHJLDV OHFWRUDV FDWHJRUtDV\FRQH[LRQHV
/R KHPRV FRPSUREDGR HQ QXHVWUD (ODERUDU RUJDQL]DGRUHV JUiILFRV R
H[SHULHQFLD \ DVt OR SODQWHDQ GLVWLQWDV WRPDUQRWDV
LQYHVWLJDFLRQHV +DFHUUHV~PHQHV
 'LIHUHQFLDU KHFKRV RSLQLRQHV WHVLV
/D PHMRU IRUPD GH GHVDUUROODU OD DUJXPHQWRVSDUDHYDOXDU
FRPSHWHQFLD OHFWRUD HV D WUDYV GH OD 6DFDUFRQFOXVLRQHV
HQVHDQ]D GLUHFWD \ VLVWHPWLFD GH (PLWLURSLQLRQHV
HVWUDWHJLDV
$OJXQDV QLxDV QLxRV \ MyYHQHV ORJUDQ
0HMRUDU VLJQLILFDWLYDPHQWH OD DSUHQGHUSRUVXFXHQWDDUHDOL]DUFRQ
FDSDFLGDG GH OHHU GH IRUPD p[LWR HVWRV SURFHVRV FRQ VXV SURSLDV
FRPSUHQVLYD\FUtWLFDUHTXLHUHTXHODV HVWUDWHJLDV \ DOFDQ]DQ XQ EXHQ QLYHO
SHUVRQDVVHDQFDSDFHVGH GH OHFWXUD VLQ PiV DSR\R TXH OD
SUiFWLFD LQWHQVLYD OHHU PXFKR \ OD
 ,GHQWLILFDU HO WLSR GH WH[WR \ VX FHUFDQtDFRQSHUVRQDVTXHVDEHQOHHU
SRVLEOHFRQWHQLGR ELHQ XQ IDPLOLDU R DOJXQDV PDHVWUDV 
 (VWDEOHFHUVXSURSyVLWRGHOHFWXUD 6LQHPEDUJRFDGDYH]HVWRVFDVRVVRQ
 $FWLYDUVXVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRV PHQRV IUHFXHQWHV HQ ODV VRFLHGDGHV
 +DFHUKLSyWHVLVVREUHHOFRQWHQLGR GHKR\SRVLEOHPHQWHSRUODH[SDQVLyQ
 (QWHQGHU SDODEUDV QXHYDV \ VX FDGD YH] PD\RU GH OD FXOWXUD
VLJQLILFDGR DXGLRYLVXDO
 ,GHQWLILFDUHOWHPDGHORTXHOHHQ
 (VWDEOHFHUODVLGHDVSULQFLSDOHV /DV HYDOXDFLRQHV QDFLRQDOHV H
 6HJXLUHOKLORDOWHPDRODSURJUHVLyQ LQWHUQDFLRQDOHV GHPXHVWUDQ TXH HO
WHPiWLFD SRUFHQWDMH GH QLxRV QLxDV \ MyYHQHV
 (VWDEOHFHU UHODFLRQHV HQWUH ODV TXHOHHQGHILFLHQWHPHQWHHVPX\DOWR
LGHDVSULQFLSDOHV
 0RQLWRUHDUODSURSLDFRPSUHQVLyQ &RQVLGHUDQGR ORV P~OWLSOHV FDPELRV
 5HVXPLU\RUJDQL]DUODLQIRUPDFLyQ T X H H V W i Q W H Q L H Q G R Q X H V W U D V
 9DORUDUFUtWLFDPHQWHOROHtGR VRFLHGDGHV\ODQLxH]\ODMXYHQWXGQR
SRGHPRVGHMDUDVXVXHUWHDSUHQGHUR


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD
QRDOHHUGHIRUPDHILFLHQWH7HQHPRV
XQDUHVSRQVDELOLGDGFRQVXDSUHQGL]DMH @ 2QFIFW>OI>JBAF>@FrK
\SRUHOORLQVLVWLPRVHQTXHHVQHFHVDULR
D\XGDUOHVDDSUHQGHU\GRPLQDU $SR\iQGRVH HQ OD WHRUtD GH /HY
9\JRWVNL GLVWLQWRV DXWRUHV SURSRQHQ
 /RV GRFH SURFHVRV GH OD OHFWXUD OD PHGLDFLyQ FRPR HO SULQFLSDO
FRPSUHQVLYD \ FUtWLFD TXH KHPRV UHFXUVR SDUD HQVHxDU D OHHU GH IRUPD
H[SXHVWR FRPSUHQVLYD\FUtWLFD
 7RGDVODVHVWUDWHJLDVTXHOHVSHUPLWDQ
UHDOL]DUHVRVSURFHVRVFRQp[LWR %iVLFDPHQWH OD PHGLDFLyQ GHO
 /DV GHVWUH]DV PHQWDOHV TXH VH SURFHVR OHFWRU FRQVLVWH HQ TXH HO
UHTXLHUHQ SDUD OOHYDU D FDER ORV HGXFDGRU VRVWLHQH XQ GLiORJR FRQ
SURFHVRV LQIHULUFRPSDUDUGHGXFLU HO HGXFDQGR PLHQWUDV DPERV OHHQ
JHQHUDOL]DUHYDOXDU FRQ OD LQWHQFLyQ GH TXH WDO GLiORJR
 +HUUDPLHQWDV HVSHFtILFDV SDUD ODV SUHJXQWDV ODV HVWUDWHJLDV SDUD
DSOLFDUODVHVWUDWHJLDV TXHYHUHPRV UHVSRQGHUODV VHD LQWHULRUL]DGR SRU
HQ HO FDStWXOR FLQFR GH QXHVWUR HO HGXFDQGR SDUD GHVDUUROODU OD
OLEUR FRPSHWHQFLDOHFWRUD

(Q HVWH VHQWLGR QXHVWUD SURSXHVWD /DPHGLDFLyQQRVyOREXVFDHVWDEOHFHU


HV TXH ORV SHUtRGRV GH OHFWXUD VHDQ TXp KD\ TXH KDFHU TXp HVWUDWHJLDV
WDOOHUHV GH OHFWXUD TXH LQFOX\DQ OD XWLOL]DU VLQR FyPR GHEHQ XWLOL]DUVH
SUHVHQWDFLyQGHHVWUDWHJLDVOHFWXUDGH PRVWUDQGR FRQ OD PD\RU FODULGDG
GLVWLQWRVWLSRVGHWH[WRVHMHUFLFLRVSDUD SRVLEOHHOFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVTXH
SUDFWLFDU ODV HVWUDWHJLDV DFWLYLGDGHV UHTXLHUHHOSURFHVROHFWRU
SDUD KDFHU DOJR FRQ OD OHFWXUD \
DSUHQGHU GH HOOD SDUD VHU PHMRUHV
SHUVRQDV

$SUHQGHUHVWUDWHJLDV $SOLFDUHVWUDWHJLDV

+DFHUDOJR
/HHU
FRQOROHtGR

Cul es la diferencia
entre un taller de
lectura y asignar una
hora de lectura libre?

$SURSLDUVHGHORV
8WLOL]DUKHUUDPLHQWDV 8WLOL]DUODLQIRUPDFLyQ
SURFHVRVGHOHFWXUD


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
&XDWUR FDUDFWHUtVWLFDV GHILQHQ OD
FDOLGDG GH OD PHGLDFLyQ SHGDJyJLFD
GHODOHFWXUD

(OPRGHODGR
YHUFyPRVHKDFH
6H OH OODPD PRGHODGR D OD DFWLYLGDG
TXH SHUPLWH D ORV DOXPQRV \ DOXPQDV
REVHUYDUFyPRXQH[SHUWRUHVXHOYHXQ
SUREOHPDRUHDOL]DXQDDFWLYLGDG(QHO
FDVRGHODOHFWXUDHOPRGHODGRGHEH
LQFOXLUWDQWRODPDQHUDGHGHFRGLILFDU
SUHFLVLyQ HQWRQDFLyQ IOXLGH] FRPR
HO XVR GH ODV HVWUDWHJLDV OHFWRUDV
LGHQWLILFDU HO WLSR GH WH[WR LGHQWLILFDU
HO WHPD HODERUDU OD LGHD SULQFLSDO
HVWDEOHFHUODSURJUHVLyQWHPiWLFDHWF

(Q HO FDVR GH OD GHFRGLILFDFLyQ


HVFXFKDU D XQD SHUVRQD OHHU FRQ
SURSLHGDGGHIRUPDIOXLGDKDFLHQGROD %LHQ YR\ D OHHU HVWH OLEUR OR PXHVWUD /R
HQWRQDFLyQ\ODVSDXVDVTXHGHPDQGD SULPHURTXHKDUpVHUiH[SORUDUOR2EVHUYRHO
HO WH[WR UHVXOWD LQGLVSHQVDEOH SDUD WtWXORODSRUWDGDORVGLEXMRV0HSDUHFHTXH
WHQHUXQEXHQPRGHORGHOHFWXUD6LHO VHWUDWDGHXQFXHQWR SRUTXHGLFH&ULVWLQD\
PRGHORHVGHILFLHQWHHVSRFRSUREDEOH ODOXFLpUQDJDMXJXHWRQD&DVLVLHPSUHTXH
TXHHOMRYHQOHFWRUOOHJXHDOHHUELHQ HOWtWXORKDEODGHXQDSHUVRQD\GHXQDQLPDO
VH WUDWD GH XQ FXHQWR 1R PH SDUHFH TXH
$Vt PLVPR HO PRGHODGR GH VHDXQDQRWLFLDQLXQDOHFWXUDFLHQWtILFDVREUH
ODV HVWUDWHJLDV OHFWRUDV UHVXOWD OXFLpUQDJDV MXJXHWRQDV $GHPiV HO GLEXMR
LQGLVSHQVDEOH SDUD TXH HO HGXFDQGR GHODSRUWDGD ORPXHVWUD WLHQHDXQDQLxD
GHVFXEUD FyPR SXHGH OOHJDU D PX\VLPSiWLFDTXHSDUHFHHVWDUSODWLFDQGR
FRPSUHQGHUORTXHOHHFRPRYHUHPRV FRQ XQD OXFLpUQDJD 6HJXUR VH WUDWD GH XQ
DFRQWLQXDFLyQ FXHQWR

+DFHUYLVLEOH
$QWHVGHHPSH]DUDOHHUPHJXVWDLPDJLQDU
ODDFWLYLGDGPHQWDO
GH TXp WUDWDUi OR TXH YR\ D OHHU SRUTXH
/D YLVLELOLGDG GH OD DFWLYLGDG PHQWDO
PH UHVXOWD PX\ GLYHUWLGR DYHULJXDU OXHJR VL
HV TXL]i OD FDUDFWHUtVWLFD PiV ~WLO GH
ORJUp DGLYLQDU R QR &UHR TXH HVWH FXHQWR
ODPHGLDFLyQ6HUHILHUHDODH[SUHVLyQ
SRGUtD WUDWDUVH GH XQD QLxD &ULVWLQD TXH
HQ YR] DOWD GH ORV SURFHVRV PHQWDOHV
WLHQH SRU DPLJD XQD OXFLpUQDJD 3HUR
TXHRFXUUHQKDELWXDOPHQWHHQQXHVWUR
FyPRVHKLFLHURQDPLJDV"TXpDYHQWXUDV
LQWHULRU\TXHUHVXOWDQSRUHOORSULYDGRV
KDEUiQ SDVDGR MXQWDV" SRU TXp GLUi TXH
R LQYLVLEOHV 6H FRQRFH FRP~QPHQWH
HVMXJXHWRQD"4XL]iODQLxDHVWDEDSHUGLGD
FRPRSHQVDUHQYR]DOWD
HQ OD RVFXULGDG \ OD OXFLpUQDJD OH D\XGy D
HQFRQWUDU HO FDPLQR GH UHJUHVR 4XL]i OD
9HDPRVHOVLJXLHQWHHMHPSORHQHOTXH
QLxD HVWDED WULVWH \ OD OXFLpUQDJD VH SXVR D
HO HGXFDGRU VH GLULJH D VXV DOXPQRV \
MXJDU FRQ HOOD %XHQR QR Vp 3HUR Vt TXH
DOXPQDVPLHQWUDVUHYLVDXQOLEUR
WHQJRJDQDVGHFRPHQ]DUDOHHU


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD
(V PX\ LPSRUWDQWH TXH HO PRGHODGR $WUDYpVGHHVWHPRGHODGR\H[SRVLFLyQ
\ OD H[SUHVLyQ HQ YR] DOWD GH ORV GH ORV SHQVDPLHQWRV HQ YR] DOWD OD
SHQVDPLHQWRVVHSUHVHQWHQFRPRDOJR SURIHVRUD WUDWD GH OODPDU OD DWHQFLyQ
WHQWDWLYR QXQFD GHILQLWLYR FHUUDGR R VREUHWUHVSXQWRV
H[DFWR6HGHEHSUHVHQWDUFRPRDOJR
TXHSRGUtDIXQFLRQDU\FX\RUHVXOWDGR 3UHGHFLUORTXHHOWH[WRYDD
GHEHVHUFRPSUREDGR\HYDOXDGR1R SODQWHDU
HVWDPRVSUHVHQWDQGRXQDUHFHWDVLQR 'HFLUFRQODVSURSLDV Puede explicar
FRPXQLFDQGRXQDHVWUDWHJLD'HEHPRV SDODEUDVORTXHVH con sus propias
FRPSDUWLUODVGXGDVTXHWHQHPRV\OD HQWLHQGHGHOWH[WR palabras lo que
PDQHUDHQTXHSHQVDPRVUHVROYHUODV +DFHUVHSUHJXQWDV se expone en los
VREUHHOFRQWHQLGR prrafos?
(OPRGHODGRQRGHEHHQWHQGHUVHFRPR
OD DSOLFDFLyQ PHFiQLFD GH XQD VHULH
+DFHUH[SOtFLWRVORVSURFHVRVTXHVLJXH
GHSDVRVSRUTXHHVRSURYRFDTXHORV
HO SHQVDPLHQWR GH OD SURIHVRUD HQ HO
DSUHQGLFHVVHDSURSLHQ~QLFDPHQWHGH
PRPHQWR HQ TXH VH SURGXFHQ FRPR
ORVSDVRV\QRGHODPDQHUDGHXVDUORV
H[SOLFDQ:UD\\/HZLV REFLW DSRUWD
QRGHHVWUDWHJLDVIOH[LEOHV
OHFFLRQHV LPSRUWDQWHV VREUH TXp HV OR
TXHKDFHXQOHFWRUFRQH[SHULHQFLD$O
*HQHUDOPHQWHHVQHFHVDULRGUDPDWL]DU
UHVSHFWRH[SOLFDQ
XQSRFRODUHDOL]DFLyQGHODVHVWUDWHJLDV
SDUD HQIDWL]DU HQ FXiOHV VRQ FyPR \ 1XQFD LQVLVWLUHPRV EDVWDQWH HQ OD
FXiQGRVHXVDQ LPSRUWDQFLDGHTXHORVGRFHQWHVQRVH
OLPLWHQ D H[SOLFDU GH SDODEUD OD IRUPD
9HDPRVRWURHMHPSORGH:UD\\/HZLV GH UHVROYHU SUREOHPDV GH SODQLILFDU \
REFLW WRPDUGHFLVLRQHVFDUDFWHUtVWLFDVWRGDV
%LHQ HVWD SDUWH VH OODPD /D PiTXLQD GHOSURFHVRGHOHFWXUDVLQRTXHGHEHQ
GH YDSRU &UHR TXH KDEODUi GH FyPR GHPRVWUDUORGHIRUPDUHDO&XDQGROD
IXQFLRQDQODVORFRPRWRUDV\TXL]iGHFyPR SURIHVRUDRSURIHVRUDFW~DGHPRGHOR
VH LQYHQWDURQ 6p TXH ODV PiTXLQDV GH SXHGH KDFHU H[SOtFLWRV ORV SURFHVRV
YDSRU IXHURQ PX\ LPSRUWDQWHV SDUD LQLFLDU TXH DFRPSDxDQ OD UHDOL]DFLyQ GH
ORV SURFHVRV GH LQGXVWULDOL]DFLyQ DOOi SRU ORV DFWLYLGDGHV GH OHFWXUD \ HVFULWXUD
DxRV6XSRQJRTXHHOWH[WRGLUiFXiQGR SURFHVRV TXH SRU VX QDWXUDOH]D VRQ
RFXUULyHVWR9R\DOHHUODVSULPHUDVRUDFLRQHV LQYLVLEOHV6LHVWRVSURFHVRVQRVHKDFHQ
/DV SHUVRQDV VH KDQ VHQWLGR IDVFLQDGDV H[SOtFLWRV ORV QLxRV \ QLxDV QR WHQGUiQ
GXUDQWH FLHQWRV GH DxRV SRU OD IXHU]D TXH SRVLELOLGDG GH FRPSUHQGHU HQ TXp
GHVDUUROODHOYDSRU'XUDQWHHOVLJOR,'&XQRV FRQVLVWHSHQVDUFRPRORKDFHXQOHFWRU
FLHQWtILFRVJULHJRVVHGLHURQFXHQWDGHTXHHO HILFLHQWH :UD\\/HZLVREFLW
YDSRUFRQWHQtDHQHUJtDTXHWDOYH]SXGLHUDQ
XWLOL]DU ODV SHUVRQDV 9D\D SDUHFH TXH OD
/DSUiFWLFDJXLDGD
IXHU]DGHOYDSRUVHFRQRFHGHVGHDQWHVGH WUDQVIHULUHOFRQWURO
OR TXH \R FUHtD (O VLJOR , GHVSXpV GH &ULVWR 8Q WHUFHU DVSHFWR GH OD PHGLDFLyQ
HVWRTXLHUHGHFLUTXHKDFHXQRVDxRV TXH HQULTXHFH ORV DQWHULRUHV FRQVLVWH
\QRFRPR\RSHQVDED3HURQRVpTXp HQ SODQWHDUVH FRPR H[SRQH 6iQFKH]
VLJQLILFDTXHHOYDSRUFRQWLHQHHQHUJtD9R\
REFLW HOSUREOHPDGHFyPRKDFHU
D VHJXLU OH\HQGR SHUR ILMiQGRPH ELHQ SDUD
DXWyQRPR DO DSUHQGL] UHVSHFWR GH OR
DYHULJXDUOR
TXHVHWUDWDGHHQVHxDUOHGHWDOPDQHUD


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
TXHQRVyORDSUHQGDKDELOLGDGHVVLQR $OXPQR 4XpHVORSULPHURTXH
WDPELpQ D UHJXODU VX XVR HV GHFLU D WHQHPRVTXHKDFHUFXDQGRQR
VDEHUFXiQGR\SRUTXpXVDUODV HQWHQGHPRVXQDSDODEUD"
0DHVWUD %XVFDUODHQHOGLFFLRQDULR
3HDUVRQ HQ 6iQFKH] REFLW OR $OXPQR 1R3ULPHURWHQHPRVTXHWUDWDU
H[SOLFDHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
J GHDGLYLQDUODFRQODVFODYHVGH
FRQWH[WR
(Q HO PRPHQWR LQLFLDO GHO SURFHVR
0DHVWUD (VFLHUWRSHURFyPROR
HGXFDWLYR OD ODERU GHO SURIHVRU HV
KDJR"
LU SUHVHQWDQGR FDGD XQD GH ODV
$OXPQR 7LHQHVTXHYROYHUDOHHU
DFWLYLGDGHV PRGHOiQGRODV DQWH
HOSiUUDIR\EXVFDUSDUD
ORV DOXPQRV 3RVWHULRUPHQWH \ GH
HQWHQGHU
IRUPD LPSHUFHSWLEOH VH LQLFLD OD
SUiFWLFD JXLDGD TXH VH FRQFLEH /D HQVHxDQ]D UHFtSURFD UHVXOWD PX\
FRPRXQWUDEDMRHQFRP~QHQHOTXH YDOLRVD SRUTXH HO HGXFDQGR VH YH
HGXFDQGRV \ SURIHVRU FRODERUDQ GH REOLJDGR D IRUPXODU ODV SUHJXQWDV
IRUPD VLVWHPiWLFD HQ OD UHDOL]DFLyQ TXH OH KDUi DO HGXFDGRU R D VXV
GH OD WDUHD (Q HVWD VHJXQGD IDVH HO FRPSDxHURV FRPR TXH VL pO IXHUD HO
SURIHVRU WUDVSDVD SURJUHVLYDPHQWH OD SURIHVRU (QWRQFHV QHFHVLWD QR VyOR
UHVSRQVDELOLGDG DO HGXFDQGR VHJ~Q HODERUDUODVSUHJXQWDVELHQVLQRVDEHU
pVWHYDPRVWUiQGRVHPiVFDSD](QOD FXiQGR KDFHUODV FyPR HYDOXDU VL ODV
~OWLPDIDVHGHOSURFHVRORVHGXFDQGRV UHVSXHVWDVVRQDFHUWDGDV\TXpKDFHU
GHEHQ VHU FDSDFHV GH HIHFWXDU SRU Vt VLQRORVRQ7RGRVHVWRVSURFHVRVVRQORV
PLVPRVFDGDXQDGHODVDFWLYLGDGHV\ TXH FRQVWLWX\HQ XQD HVWUDWHJLD SXHV
UHJXODUVXDSOLFDFLyQ VH WUDWD GH PDQHUDV GH DFWXDU PiV
TXHGHSDVRVUtJLGRVRSURFHGLPLHQWRV
3DOLQFVDU \ %URZQ HQ 6iQFKH] PHFiQLFRV
RE FLW SURSRQHQ OD HQVHxDQ]D
UHFtSURFD FRPR XQD PRGDOLGDG (O HGXFDGRU R HGXFDGRUD
GH PHGLDFLyQ &RQVLVWH HQ TXH HO GHEHFUHDUODVFRQGLFLRQHV Alguna vez ha
HGXFDGRU\HOHGXFDQGRVHWXUQDQHQ DGHFXDGDVSDUDTXHVHDQ experimentado
HOHMHUFLFLRGHOSDSHOGHSURIHVRU$O ORV SURSLRV HVWXGLDQWHV ORV una prctica
LQLFLRHVHOHGXFDGRUHOTXHGLULJH\DOD TXH YD\DQ FXHVWLRQDQGR guiada? Cmo
YH]PRGHODHOSURFHGLPLHQWRJHQHUDO HYDOXDQGR FRUULJLHQGR VX evala este tipo
SRVWHULRUPHQWH HO DOXPQR DVXPH HO IRUPD GH OHHU VX SURFHVR de mediacin?
SDSHO GH JXtD R SURIHVRU \ VROLFLWD DO GH FRPSUHQVLyQ \ GH
HGXFDGRU OD HMHFXFLyQ GH GLIHUHQWHV DQiOLVLVFUtWLFR
DFWLYLGDGHV
/R DQWHULRU VyOR HV SRVLEOH VL
(O VLJXLHQWH HMHPSOR HQ HO TXH XQ HVWDEOHFHPRV HQ HO DXOD XQ FOLPD GH
DOXPQR DVXPH HO URO GH OD PDHVWUD UHVSHWRDOWUDEDMR\DODVLGHDVGHFDGD
SXHGH D\XGDUQRV D FRPSUHQGHU OD TXLHQ GH WDO PDQHUD TXH VHD SRVLEOH
XWLOLGDGGHODHQVHxDQ]DUHFtSURFD OD GLVFXVLyQ VREUH OD WDUHD QR VREUH
ODV SHUVRQDV  (VWR LPSOLFD HUUDGLFDU
ODV EXUODV ORV FRPHQWDULRV DJUHVLYRV R
GHVFDOLILFDGRUHV \ WRGRV ORV PHQVDMHV
TXHLQKLEHQODH[SUHVLyQ\GLVFXVLyQGH
LGHDV


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD

'HEHPRVKDELWXDU\HQVHxDUDRSLQDU\ (ODSUHQGL]DMHVLWXDGR
DUJXPHQWDUDHVFXFKDUDFWLYDPHQWH\ )LQDOPHQWHODFXDUWDFDUDFWHUtVWLFDGH
DFRQWUDDUJXPHQWDUUHVSHWXRVDPHQWH OD PHGLDFLyQ HV TXH GHEH OOHYDUVH D
$ HQWHQGHU TXH SDUD RSLQDU KD\ TXH FDERHQVLWXDFLRQHVUHDOHVFRQVHQWLGR
FRQWDU FRQ LQIRUPDFLyQ TXH UHVSDOGH 1REDVWDFRQTXHHOHVWXGLDQWHREVHUYH
QXHVWUDVYDORUDFLRQHV OD GUDPDWL]DFLyQ GH XQ SURFHVR GH
UHVROXFLyQ GH SUREOHPDV \ DGTXLHUD
ORV PHGLRV TXH VH OH SURSRQHQ SDUD
3RUHOORODFODYHGHODPHGLDFLyQHVWi
UHVROYHUOR (V QHFHVDULR DGHPiV TXH
HQ OD FDSDFLGDG GH KDFHU EXHQDV
HVHSUREOHPDRPHWDVHDVXSUREOHPD
SUHJXQWDV \ HQ QR DEDQGRQDU HVWD R PHWD (V GHFLU TXH HO DSUHQGL]DMH
DFWLWXGLQWHUURJDWLYD HVWpXELFDGRVLWXDGRHQXQFRQWH[WR
HVSHFtILFR\FHUFDQRDODUHDOLGDGGHO
(Q HVWH VHQWLGR UHVXOWD GHWHUPLQDQWH HGXFDQGR
DQLPDUDODV\ORVHVWXGLDQWHVDHQXQFLDU
HO SRUTXp GH VXV UHVSXHVWDV \ FyPR 3DUD HOOR VH UHFRPLHQGD WUDEDMDU OD
ODV REWXYLHURQ 3RU HMHPSOR VL VH HVWi FRPSUHQVLyQ GH OHFWXUD \ OD OHFWXUD
GLVFXWLHQGRVREUHFXiOHVHOWHPDGHXQ FUtWLFD FRQ WH[WRV FRPSOHWRV QR
SiUUDIRGHEHQH[SUHVDUSRUTXpFUHHQ IUDJPHQWRV \ TXH VLUYDQ SDUD DOJR
TXHHVHHVHOWHPD\SRUTXpRWURQR TXHOXHJRGHOHHUORVVHKDJDDOJRFRQ
OR HV $Vt PLVPR GHEHPRV DQLPDUOHV HOORV &RPR YHUHPRV PiV DGHODQWH
D H[SUHVDU FyPR GHVFXEULHURQ TXH DSUHQGHUDOHHULPSOLFDWDPELpQVDEHU
HVH HUD HO WHPD TXp KLFLHURQ SDUD TXpKDFHUFRQOROHtGR
LGHQWLILFDUOR
(OSURFHGLPLHQWROD

1R EDVWD FRQ HQFRQWUDU OD UHVSXHVWD


HQVHxDQ]DGLUHFWD
/DV FXDWUR FDUDFWHUtVWLFDV TXH KHPRV
FRUUHFWD HV QHFHVDULR VDEHU H[SOLFDU SRU SUHVHQWDGR VREUH OD PHGLDFLyQ
TXHVFRUUHFWD\FPROOHJDPRVDHOOD SHGDJyJLFD SXHGHQ VHUYLUQRV SDUD
HQVHxDU GH IRUPD GLUHFWD HVWUDWHJLDV
O H F W R U D V / D H Q V H x D Q ] D G L U H F W D
(O DSUHQGL]DMH HQ ODV DXODV GHEH VHU FRQVLVWH HQ SODQWHDU D ODV \ ORV
GLDOyJLFR\FRRSHUDWLYR\ODGLVFXVLyQ DSUHQGLHQWHVHVWUDWHJLDVH[SOLFiUVHODV
VREUHODIRUPDFRUUHFWDGHFRPSUHQGHU HMHPSOLILFDUODVXVDUODV\SUDFWLFDUODV
XQ WH[WR QRV RIUHFH RSRUWXQLGDGHV
YDOLRVDVSDUDORJUDUOR -RDQQD :LOOLDPV HQ %DXPDQQ
REFLW UHVXPHHOSURFHGLPLHQWRGHOD
'HEHPRV VXEUD\DU TXH HO SDSHO GHO VLJXLHQWHPDQHUD
HGXFDGRU HV HO GH JDUDQWL]DU XQD
EXHQD GLVFXVLyQ HQWUH ORV DOXPQRV \ 3UHVHQWDU XQR R YDULRV HMHPSORV
DOXPQDV GH PDQHUD TXH VHDQ HOORV \ EXHQRV GH OD DSOLFDFLyQ GH OD
HOODV TXLHQHV DSOLTXHQ ORV FULWHULRV TXH HVWUDWHJLD ELHQ HVWUXFWXUDGRV
VHKDQYHQLGRWUDEDMDQGR FRKHUHQWHV FRQ OD HVWUDWHJLD  6H
PRGHODODDSOLFDFLyQGHODHVWUDWHJLD
&RPR GLFH 6iQFKH] RE FLW QR FRQXQHMHPSORFRQFUHWR
LPSRUWD WDQWR HO WLHPSR TXH FXHVWH 'HVFULELUODHVWUDWHJLDGHODPDQHUD
FRQVHJXLUOR OR LPSRUWDQWH HV TXH PiV FODUD SRVLEOH QRPEUH GH
WUDWHPRV GH WDO PRGR D ORV DOXPQRV OD HVWUDWHJLD XWLOLGDG \ FODYHV
TXH HQ DOJ~Q PRPHQWR SXHGDQ SUHJXQWDVSURFHGLPLHQWRV 
DSURSLDUVHGHHVDPHGLDFLyQ


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

 5HVXPLUODVHFXHQFLDGHWDUHDVRSDVRVTXHVHXVDURQHQHOHMHPSORSDUDDSOLFDU
ODHVWUDWHJLD([SOLFDUTXHHVRVSDVRVQXQFDVHDSOLFDQGHODPLVPDIRUPDVLQR
DGDSWDGRVDFDGDFLUFXQVWDQFLD
 3UDFWLFDUODHVWUDWHJLDGHIRUPDDEXQGDQWH\FRQWH[WRVYDULDGRV(VWDSUiFWLFD
HVWiDFDUJRGHOHGXFDQGRFRQODD\XGDGHOGRFHQWHTXLHQYDFHGLHQGRFDGD
YH]PiVHOFRQWURODODOXPQR

&RPRH[SOLFD%DXPDQQ REFLW KDVWDKDFHXQRVDxRVVHFUHtDTXHODPHMRUIRUPD


GHHQVHxDUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYDHUDSRQLHQGRDODVSHUVRQDVDOHHU\OXHJR
IRUPXODUOHV SUHJXQWDV VREUH HO FRQWHQLGR GHO WH[WR R SHGLUOHV TXH UHDOL]DUDQ XQ
UHVXPHQGHOPLVPR8QDFRQVHFXHQFLDGHHVWHYLHMRHQIRTXHHVTXHVHHYDOXDED
SHUPDQHQWHPHQWH KDELOLGDGHV TXH QXQFD VH KDEtDQ HQVHxDGR OR FXDO UHVXOWD
PX\LQMXVWR$GHPiVVHFUHtDTXHHOUHPHGLRSDUDODVGHILFLHQFLDVHUDKDFHUPiV
SUHJXQWDV\SRQHUPiVWDUHDV

8QFDVRWtSLFRGHORDQWHULRUHVHOUHVXPHQ&XiQWDVYHFHVVH
OH VROLFLWD D XQ HVWXGLDQWH KDFHU UHV~PHQHV VREUH OR TXH OHH
En qu se asemeja y se
diferencia las experiencias GXUDQWH VX YLGD HVFRODU 3HUR FXiQGR VH OH HQVHxDURQ ODV
de enseanza directa que HVWUDWHJLDVSDUDKDFHUHOUHVXPHQ"(VGHFLUHQTXpPRPHQWR
usted ha aplicado respecto VHOHHQVHxDURQSURFHGLPLHQWRVIOH[LEOHVSDUDLGHQWLILFDUHOWHPD
al proceso presentado? ODV LGHDV SULQFLSDOHV \ OD PHMRU IRUPD GH RUJDQL]DU pVWDV HQ XQ
UHVXPHQ"

(QFRQWUDSRVLFLyQDHVWHHQIRTXHVHSURSRQHODHQVHxDQ]DGLUHFWDGHHVWUDWHJLDV
GH OHFWXUD FRPSUHQVLYD \ FUtWLFD D WUDYpV GH OD PHGLDFLyQ GHO SURFHVR OHFWRU /D
VLJXLHQWHKLVWRULHWDHMHPSOLILFDPX\ELHQODHQVHxDQ]DGLUHFWDGHHVWUDWHJLDVOHFWRUDV
ODPDHVWUDHVWiSUHVHQWDQGRODHVWUDWHJLDGHHQWHQGHUSDODEUDVQXHYDVSRUFODYHV
GHFRQWH[WR 

/RTXHYDPRVDDSUHQGHU $TXKD\XQDSDODEUD
KR\GDHVPX\WLOFXDQGRe TXHQRPHSHUPLWHFRPSUHQGHU
2FXUUHTXH (QWRQFHVYR\DVHJXLUHVWD
(OFRQWH[WRHVHO HVWUDWHJLD3ULPHURe/XHJRe
FRQMXQWRGHe PHILMRHQe(QWRQFHVYHULILFR
9HDPRVFPRIXQFLRQDe &PRORKLFH"

 

(QWRQFHVWUDEDMDUHPRV $KRUDYDQDWUDEDMDUVROLWRV
MXQWRVHVWHHMHPSORVLKD\ 6RORSLGDQD\XGDVLHVQHFHVDULR
GXGDVSUHJXQWHQRSLGDQ /HRORHVWVKDFLHQGRELHQ
D\XGDDXQFRPSDHUR &ODXGLDILMDWHHQHOSUHILMR

 


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD
6HJ~QODHGDGGHOQLxRRODQLxDHVWD 'HORVFXDWURSDVRVGHOSURFHGLPLHQWR
HQVHxDQ]D GLUHFWD GH HVWUDWHJLDV GHHQVHxDQ]DGLUHFWDTXHSUHVHQWDPRV
OHFWRUDVVHKDFHPHQRVRPiVH[SOtFLWD DQWHV SURSXHVWDGH:LOOLDPV ODVHVLyQ
3RU HMHPSOR D ORV QLxRV SHTXHxRV GH TXH VH GHVFULEH D FRQWLQXDFLyQ VH
VLHWHXRFKRDxRVQRVHOHVGLFH9DPRV UHILHUH DO Q~PHUR FXDWUR SXHV VH
D LGHQWLILFDU OD HVWUXFWXUD SUREOHPD HQIRFD HQ SUDFWLFDU OD HVWUDWHJLD GH
VROXFLyQ $ HOORV \ HOODV VH OHV D\XGD LGHQWLILFDFLyQ GHO WHPD TXH KD VLGR
D HQFRQWUDU HQ HO WH[WR HO SUREOHPD \ SUHVHQWDGDFRQDQWHULRULGDGDODV\ORV
OXHJRODVVROXFLRQHVDWUDYpVGHOGLiORJR HVWXGLDQWHV
\ORVHMHPSORV
(OREMHWLYRGHSUHVHQWDUDFiHOHMHPSOR
(Q HO FDVR GH QLxRV QLxDV \ MyYHQHV HV PRVWUDU OD GLQiPLFD GH WUDEDMR HV
JHQHUDOPHQWHDSDUWLUGHORVDxRV GHFLUHOUROGHOHGXFDGRURHGXFDGRUD
VHSURSRQHXWLOL]DUXQOHQJXDMHFDGDYH] \ HO GH ORV DOXPQRV GXUDQWH XQD
PiVSUHFLVRSDUDTXHFRPSUHQGDQODV DFWLYLGDGHQODTXHVHDSOLFDHOSURFHVR
HVWUDWHJLDV TXH XWLOL]D XQ EXHQ OHFWRU GH PHGLDFLyQ GH ODV HVWUDWHJLDV
SDUDFRPSUHQGHU\MX]JDUORTXHOHH OHFWRUDV

(Q FRQFOXVLyQ OD SHGDJRJtD $QWHVGHOHHU'HIRUPDFRQMXQWDKDQ


\ OD SVLFRORJtD HGXFDWLYD KDQ H[SORUDGR HO WH[WR SDUD LGHQWLILFDU
HYROXFLRQDGR VXILFLHQWHPHQWH SDUD TXpWLSRGHWH[WRHV FLHQWtILFR KDQ
TXH ORV HGXFDGRUHV \ HGXFDGRUDV HVWDEOHFLGRHOSURSyVLWRGHVXOHFWXUD
GHPRVXQSDVRLPSRUWDQWHD\XGHPRV FRPSUHQGHUORDSURIXQGLGDG KDQ
D IRUPDU OHFWRUHV FRPSHWHQWHV \ DFWLYDGR ORV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV
VHJXUDPHQWH SHUVRQDV FRQ PD\RUHV OOXYLD GH LGHDV VREUH ORV ERVTXHV 
KDELOLGDGHVFRJQLWLYDV \ KDQ HODERUDGR DOJXQDV KLSyWHVLV
Cmo explicara JHQHUDOHV D WUDYpV VREUHVXFRQWHQLGR WLSRVGHERVTXHV
esto de la
GH OD HQVHxDQ]D GHIRUHVWDFLyQ LQFHQGLRV FXLGDGR
enseanza directa
GLUHFWDGHHVWUDWHJLDV GHORVERVTXHVHWF 
de estrategias
lectoras? OHFWRUDV
 'XUDQWHODOHFWXUD(OHGXFDGRUOHVKD
SHGLGROHHUGHIRUPDLQGLYLGXDOWRGR
(MHPSORGHOD HO WH[WR \ SRQHUOH XQ WtWXOR D FDGD
PHGLDFLyQGHXQWH[WR SiUUDIRSDUDLGHQWLILFDUHOWHPD/HV
3UHVHQWDPRV D FRQWLQXDFLyQ OD KDH[SOLFDGRDQWHVTXHHOWHPDHV
GHVFULSFLyQDPDQHUDGHHMHPSORGH GHORTXHKDEODQWRGDVRODPD\RUtD
XQ SURFHVR GH PHGLDFLyQ HQ HO DXOD GH ODV RUDFLRQHV GHO SiUUDIR \ TXH
DGDSWDFLyQGHXQHMHPSORSUHVHQWDGR GHEHVHUFRUWR
SRU6iQFKH]REFLW (QHVWDRFDVLyQ
HO SURIHVRU WUDEDMD OD HVWUDWHJLD GH /H LQYLWDPRV D XVWHG D LGHQWLILFDU HO
LGHQWLILFDFLyQGHOWHPDFRQXQWH[WR WHPDGHFDGDSiUUDIR\HVFULELUORHQHO
FRQFUHWR %RVTXHVHQSHOLJUR PDUJHQ


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV

&SWUYIWIRTIPMKVS
$FWXDOPHQWHHVWDPRVDODUPDGRV
SRU OD GHVDSDULFLyQ GH ORV
ERVTXHV WURSLFDOHV /D UD]yQ HV
PX\ IiFLO GH H[SOLFDU 0XFKRV
SDtVHV FRPR %UDVLO &RVWD GH
0DUILO \ 1XHYD *XLQHD YLYHQ
GH VXV ULTXH]DV PDGHUHUDV \
ODV H[SORWDQ FRQ PiV UDSLGH]
GH OR TXH OD QDWXUDOH]D SXHGH
UHSURGXFLU (VWR WLHQH FRPR
FRQVHFXHQFLD TXH GLVPLQX\D
GUiVWLFDPHQWH OD PDVD IRUHVWDO
$VtSRUHMHPSORHQWUH\
IXHURQ GHVWUXLGDV PLOORQHV GH
KHFWiUHDVGHERVTXH

/RV JRELHUQRV GH DOJXQRV SDtVHV HVWiQ WRPDQGR PHGLGDV FRQWUD HVWD H[SORWDFLyQ PDVLYD GH
ERVTXHV 3RU XQ ODGR VH HVWi LPSRQLHQGR XQ FRQWURO HQ OD WDOD GH iUEROHV 3RU HMHPSOR GH
DOJXQDVHVSHFLHVFRPRHOUREOHVyORVHSHUPLWHFRUWDUiUEROHVGHFDGDFRQORTXHVH
LPSLGHVXGHVDSDULFLyQ\ODLQYDVLyQGHRWUDVHVSHFLHV

8QDVHJXQGDPHGLGDHVREOLJDUDODVFRPSDxtDVPDGHUHUDVDUHSREODUORViUEROHVDEDWLGRVGH
PDQHUDTXHFDGDHMHPSODUGHIRUHVWDGRWLHQHTXHVHUFRPSHQVDQGRFRQODSODQWDFLyQGHRWURV
GRVHMHPSODUHVTXHSRUVXSXHVWRQRSRGUiQVHUH[SORWDGRVKDVWDTXHVHDQDGXOWRV$VtVLXQD
FRPSDxtDFRUWDXQWHUFLRGHXQERVTXHWLHQHODREOLJDFLyQGHUHSRQHUORHLQFOXVRGHSODQWDU
PiVGHORTXHKDFRUWDGR
6iQFKH]REFLW

 'HVSXpV GH OD OHFWXUD (O HGXFDGRU VROLFLWD D ORV HGXFDQGRV TXH OH GLJDQ ORV
WtWXORVTXHOHKDQSXHVWRDOSULPHUSiUUDIR\ORVDQRWDHQODSL]DUUD

/DGHVWUXFFLyQ
%RVTXHVWURSLFDOHV
([SORWDFLyQGHORVERVTXHV
3DtVHVFRQULTXH]DVPDGHUDV
'HVDSDULFLyQGHORVERVTXHV
(OWUDEDMRHQHOERVTXH

3RVWHULRUPHQWHOHSLGHDOJUXSRDQDOL]DUODVSURSXHVWDVHLUGHVFDUWDQGRODVTXHHOORV
FRQVLGHUHQLQFRPSOHWDVRHTXLYRFDGDV([LVWHXQFOLPDGHUHVSHWR\ORJUDTXHVH
GLVFXWDVREUHODVLGHDVQRVREUHODVSHUVRQDVTXHODVSURSRQHQ3LGHDODVDOXPQDV
\DOXPQRVVXVRSLQLRQHVSHUROHVVROLFLWDTXHH[SOLTXHQSRUTXpSLHQVDQDVt


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD

3URIHVRU $OXPQRV GLVWLQWRVFDGDYH]


&XiOHVOHVSDUHFHQEXHQRVWtWXORV" &UHRTXHKD\TXHHOLPLQDU3DtVHVFRQULTXH]D
&XiOHV GH HVWRV WtWXORV FUHHQ TXH SRGHPRV PDGHUHUD
HOLPLQDU"

3RUTXp" (VTXHWRGRHOSiUUDIRQRKDEODGHHVR

%LHQHVWiQGHDFXHUGR" /RVGHPiVDVLHQWHQ

3XHV OR ERUUDPRV OR ERUUD 4Xp RWUR WHPD %RVTXHVWURSLFDOHV


SRGUtDPRVHOLPLQDU"

3RUTXp" 3RUTXHHVPX\JUDQGH

7LHQHV UD]yQ HO SiUUDIR QR KDEOD GH OD YLGD $SUREDFLyQGHOJUXSR
HQ ORV ERVTXHV WURSLFDOHV ORV WLSRV GH ERVTXHV
WURSLFDOHV 4Xp GLFHQ" OR TXLWDPRV
WDPELpQ"

6H HOLPLQDQ RWURV WHPDV GH FRP~Q DFXHUGR FRQ HO PLVPR DUJXPHQWR GH TXH QR HV GH OR TXH
KDEODODPD\RUtDGHRUDFLRQHVGHOSiUUDIR

%LHQ HQWRQFHV FXiO FUHHQ TXH SXHGH VHU HO /DH[SORWDFLyQGHORVERVTXHV


WHPDGHHVWHSiUUDIR"

(VWiQWRGRVGHDFXHUGR"&yPRSXHGHQHVWDU <RQRSURIHSRUTXHKDEODPiVGHODGLVPLQXFLyQ
VHJXURVGHTXHHVHHVHOWHPDGHOSiUUDIR" GHORVERVTXHV

4XpSLHQVDQORVGHPiV" (O JUXSR VH GLYLGH DOJXQRV HVWiQ D IDYRU GH


GLVPLQXFLyQ\RWURVGHH[SORWDFLyQ
/HVSURSRQJRTXHDFHSWHPRVSRUHOPRPHQWR (OJUXSRDFHSWD
ORVGRVWHPDV\TXHVLJDPRVOH\HQGRSDUDYHUVL
ORVWtWXORVGHORVVLJXLHQWHVSiUUDIRVQRVD\XGDQ
D UHVROYHU HVWH GLOHPD 8WLOL]D OD HVWUDWHJLD GH
VHJXLU DGHODQWH SDUD UHVROYHU XQ SUREOHPD GH
FRPSUHQVLyQ
6H VLJXH HO PLVPR SURFHGLPLHQWR FRQ HO VHJXQGR SiUUDIR VH FRSLDQ HQ OD SL]DUUD ODV GLVWLQWDV
SURSXHVWDV GH WHPDV GH ORV DOXPQRV \ DOXPQDV \ VH YDQ HOLPLQDQGR ODV PHQRV DSURSLDGDV $O
ILQDOSDUDHOVHJXQGRSiUUDIRVHHVFRJHHOWHPDHOFRQWUROGHODWDOD

4XpUHODFLyQWLHQHHVWHWHPDFRQHODQWHULRU" (V XQD VROXFLyQ HO DQWHULRU SUHVHQWD XQ


SUREOHPD

0X\ELHQ(QWRQFHVFXiOFUHHQTXHHVHOWtWXOR ([SORWDFLyQGHORVERVTXHVSRUTXHHOVHJXQGR
PiVDGHFXDGRSDUDHOSULPHUSiUUDIR" SiUUDIRGLFHTXHORVJRELHUQRVHVWiQWRPDQGR
PHGLGDVFRQWUDHVWDH[SORWDFLyQPDVLYDGHORV
ERVTXHV
Es factible guiar una actividad de aula
de la manera como se describe en el ejemplo? Por qu?


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
)LQDOPHQWHVREUHODPHGLDFLyQTXLVLpUDPRVFRPSDUWLURWUDVSUHJXQWDVTXHSXHGHQ
UHVXOWDUGHJUDQD\XGD

 &yPRSRGHPRVHVWDUVHJXURVGHTXHKHPRVFRPSUHQGLGRELHQ"
 4XpHVH[DFWDPHQWHORTXHQRHQWLHQGHV"
 4XpHVORTXHFRQVLGHUDVTXHKDVHQWHQGLGR"
 &yPR ORJUDVWH KDFHU HVR LGHQWLILFDU HO WHPD LQIHULU XQD LGHD VDFDU XQD
FRQFOXVLyQ "
 4XpKDEtDPRVGLFKRTXHKDEtDTXHKDFHU DQWHVGHOHHUGXUDQWHODOHFWXUD
GHVSXpVGHOHHU "
 &yPR GLMLPRV TXH SRGtDPRV LGHQWLILFDU HO WLSR GH WH[WR KDFHU KLSyWHVLV
LGHQWLILFDUHOWHPDHODERUDUODLGHDSULQFLSDOHVWDEOHFHUODSURJUHVLyQWHPiWLFD
HWFVHJ~QVHDHOFDVR "
 3XHGHVGHFLUFRQWXVSURSLDVSDODEUDVORTXHGLFHHVWHWH[WR"

$FWLYLGDG

(VFULEDXQFRPHQWDULREUHYHVREUHHOHMHPSORDQWHULRUVHxDOHORVDVSHFWRVTXHPiVOHKDQOODPDGR
ODDWHQFLyQ

A QBKABOI>AFSBOPFA>A

6HU XQ PHGLDGRU GH OHFWXUD VLJQLILFD


WHQHU XQD FRQVLGHUDFLQ DOHUWD FXLGDGRVD
LQWHUHVDGD FXULRVD GH ORV JXVWRV LQWHUHVHV
\ QHFHVLGDGHV GH OHFWXUD GH ORV HVWXGLDQWHV
WHQHU HQ FXHQWD ORV UHFRUULGRV OHFWRUHV TXH
HOORV YDQ WUDQVLWDQGR H LQWHUYHQLU FRQ XQD
UHFRPHQGDFLQRSRUWXQD
+RO]ZDUWKREFLW

/D HGXFDFLyQ VH GHVDUUROOD HQ XQD


HQRUPH GLYHUVLGDG HQWUH HVFXHODV HQWUH
GRFHQWHVHQWUHJUDGRV\HVSHFLDOPHQWH
HQWUH DSUHQGLHQWHV GHELGR D OD JUDQ
GLYHUVLGDGFXOWXUDO\OLQJtVWLFDTXHWLHQH
QXHVWURSDtV


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD
$GHPiV GH HVWDV GLIHUHQFLDV PLVPR QLYHO GH FRPSHWHQFLD OHFWRUD
VRFLRFXOWXUDOHV ODV \ ORV HGXFDGRUHV \DVHDSRUTXHQRKDQWHQLGRODVPLVPDV
VDEHPRV TXH ORV DOXPQRV \ DOXPQDV RSRUWXQLGDGHV GH OHHU \ DSUHQGHU D
WLHQHQGLIHUHQWHVKDELOLGDGHVLQWHUHVHV KDFHUOR GH IRUPD HIHFWLYD R SRUTXH
ULWPRV \ HVWLORV SDUD DSUHQGHU /D VXV SRVLELOLGDGHV GH DSUHQGL]DMH VRQ
SULQFLSDO FRQVHFXHQFLD SUiFWLFD GLVWLQWDV $OJXQRV WLHQHQ QHFHVLGDGHV
GH HVWD FRQVWDWDFLyQ HV TXH D ILQ HVSHFLDOHV D ODV TXH GHEHPRV VDEHU
GH DXPHQWDU ODV SUREDELOLGDGHV GH UHVSRQGHU FRQ DFWLYLGDGHV HMHPSORV
FRQHFWDU D FDGD DOXPQR FRQ HO WH[WRV\DSR\RVGLYHUVRV

8WLOL]DUXQDUXWDQLFD\UJLGDGHVLQFHQWLYD
SURFHVR GH DSUHQGL]DMH ORV GRFHQWHV

DPXFKRVTXHSRGUDQKDFHUDWDMRVRGHMDDO
GHEHPRV XVDU JUDQ YDULHGDG GH

PDUJHQDRWURVTXHUHTXLHUHQH[SOLFDFLRQHV
PHWRGRORJtDV GH WUDEDMR \ PDWHULDOHV

\WUDEDMRVDGLFLRQDOHV
GHHQVHxDQ]D

( Q S U L P H U O X J D U  S R U U D ] R Q H V %HOOHL\FRO

PRWLYDFLRQDOHVKD\HVWXGLDQWHVTXHVH
LQWHUHVDQPiVSRUFLHUWRVWHPDV\WLSRV 3DUD DWHQGHU HVWD GLYHUVLGDG FRQ
GH OHFWXUDV SRU HMHPSOR QDUUDWLYDV PDWHULDOHV DFWLYLGDG \ PpWRGRV
\ RWURV SUHILHUHQ ODV TXH WUDWDQ GH YDULDGRV UHFRPHQGDPRV WRPDU HQ
DQLPDOHVOXJDUHVRSURFHVRVHVGHFLU FXHQWDODVVLJXLHQWHVSUHJXQWDVFODYHV
H[SRVLWLYDVRFLHQWtILFDV
 &yPRHVWiODFRPSHWHQFLDOHFWRUD
GHFDGDHVWXGLDQWHGHFDGDJUXSR
(QVHJXQGROXJDUFRPRH[SOLFD%HOOHL\
FODVH" GHFRGLILFDFLyQ XVR GH
FRODERUDGRUHV SRUTXHORVHVWLORV HVWUDWHJLDV FRPSUHQVLyQ JHQHUDO
GHDSUHQGL]DMHVRQGLIHUHQWHVPLHQWUDV HWF
DOJXQRVDSUHQGHQFRQPD\RUIDFLOLGDG &XiOHVVRQORVWHPDVIDYRULWRVGH
FRQFHSWXDOPHQWH RWURV OR KDFHQ ORVQLxRVQLxDVRMyYHQHV"
PiV YLYHQFLDOPHQWH PLHQWUDV DOJXQRV 4XpOLEURVKDQOHtGR" Si piensa en
QHFHVLWDQ OD JXtD GHO SURIHVRU SDUD 3RUTXpORVOH\HURQ" un grupo de
RWURVHVPiVIiFLODSUHQGHUH[SORUDQGR 4XpOHVKDQSDUHFLGR" estudiantes que
SRUVtPLVPRV $OJXQRVWLHQHQ haya estado a su
QHFHVLGDGHVHVSHFLDOHV" cargo, podra
(VWR KDFH TXH DOJXQRV HGXFDQGRV &XiOHV"'HTXp responder las
SUHILHUDQ PpWRGRV H[SRVLWLYRV SRU WLSR"&yPRSRGHPRV preguntas
HMHPSOR TXH VH OHV H[SRQJD HO RIUHFHUOHVXQDDWHQFLyQ presentadas?
FRQFHSWR3HURRWURVQHFHVLWDQYHUOD DSURSLDGD"
DSOLFDFLyQ SUiFWLFD SDUD HQWHQGHU HO
FRQFHSWRHMHPSORVFRQFUHWRV$RWURV )LQDOPHQWH FRPR KHPRV SODQWHDGR
HQRWUDVSDUWHVGHHVWHOLEURTXHUHPRV
OHV UHVXOWD LQGLVSHQVDEOH KDFHUOR SRU
LQVLVWLU HQ OD LPSRUWDQFLD GH TXH
VX FXHQWD SDUD GHVFXEULU MXQWR D VXV SDUD OD VHOHFFLyQ GH OR TXH VH YD D
FRPSDxHURVORVSURFHVRVGHORVTXHVH OHHU HQ HO DXOD VH WHQJD HQ FXHQWD
HVWiKDEODQGR OD FRPSRVLFLyQ PXOWLFXOWXUDO GH
QXHVWUD VRFLHGDG SDUD SURSLFLDU XQ
7DPELpQ HV QHFHVDULR XWLOL]DU XQD YHUGDGHUR GLiORJR LQWHUFXOWXUDO HQWUH
YDULHGDG GH DFWLYLGDGHV \ PpWRGRV ODV GLIHUHQWHV FRPXQLGDGHV OODPDGDV
SRUTXH QR WRGRV ORV QLxRV QLxDV \ DFRQYLYLU\IRUMDUXQLPDJLQDULRFRP~Q
MyYHQHVGHQWURGHXQDXODHVWiQHQHO HQ HO TXH WRGRV \ WRGDV SXHGDQ
UHFRQRFHUVH -RYHUREFLW


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
&K@OBJBKQ>O
B 9RFDOL]DFLyQ (V OD QHFHVLGDG
I>CIRFABWVI>SBIL@FA>A GH SURQXQFLDU ODV SDODEUDV D~Q
HQ YR] PX\ EDMD PLHQWUDV YDPRV
/D OHFWXUD HQ YR] DOWD GHEH UHDOL]DUVH OH\HQGR 6L ELHQ HQ ORV SULPHURV
FRQ XQ ULWPR DGHFXDGR SDUD VHU JUDGRV HV DFHSWDEOH TXH ORV QLxRV
HQWHQGLGD DSURSLDGDPHQWH SRU HO \ QLxDV OHDQ SURQXQFLDQGR OR TXH
DXGLWRULRODOHFWXUDVLOHQFLRVDUHTXLHUH OHHQ OHV D\XGD D GHFRGLILFDU SXHV
GH XQD YHORFLGDG DGHFXDGD SDUD QHFHVLWDQ HVFXFKDU OR TXH OHHQ 
ORJUDU OD FRPSUHQVLyQ SRU SDUWH GHO HVWD FRVWXPEUH GHEH HOLPLQDUVH
OHFWRU $ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ SURJUHVLYDPHQWHSDUDDOFDQ]DUXQD
DOJXQDVUHFRPHQGDFLRQHVSDUDTXHORV EXHQDYHORFLGDGGHOHFWXUD
DOXPQRVPHMRUHQHQHVWRVDVSHFWRV 6HJXLUODOHFWXUDFRQHOGHGR$OLJXDO
TXHHOKiELWRDQWHULRUpVWHFXPSOHXQ
/DIOXLGH] SDSHO LPSRUWDQWH FXDQGR HVWDPRV
(VWD VH UHILHUH D OHHU FRQ YHORFLGDG DSUHQGLHQGR D OHHU SHUR GHEH VHU
SUHFLVLyQ \ H[SUHVLyQ DGHFXDGD VLQ HOLPLQDGR FRQIRUPH DYDQ]DPRV HQ
DWHQFLyQFRQVLVWHQWH\UHDOL]DUP~OWLSOHV HOSURFHVROHFWRU
WDUHDV GH OHFWXUD SRU HMHPSOR
HO UHFRQRFLPLHQWR GH SDODEUDV \
Es habitual observar en nias y nios los
FRPSUHQVLyQ DO PLVPR WLHPSR hbitos descritos?
'LYLVLyQRI5HVHDUFKDQGSROLF\ Cules sern las causas?
&XDQGR OD OHFWXUD HV DXWRPiWLFD
IDFLOLWD SURFHVRV GH FRPSUHQVLyQ
$PSOLDUHOFDPSRYLVXDO
OHFWRUD /LQDQ7KRPSVRQ 
/DV LQYHVWLJDFLRQHV KDQ GHPRVWUDGR
TXH DO OHHU QXHVWURV RMRV QHFHVLWDQ
(O SURSyVLWR GH GHVDUUROODU OD IOXLGH]
DOWHUQDU OD SHUFHSFLyQ GH LPiJHQHV
HV ORJUDU TXH OD GHFRGLILFDFLyQ
ILMDUFRQHOGHVSOD]DPLHQWRDWUDYpVGH
VHD DXWRPiWLFD SDUD IDFLOLWDU OD
FDGDOtQHDPRYHU(VGHFLUQHFHVLWDQ
FRPSUHQVLyQ /RV FRPSRQHQWHV FUtWLFRV
FDSWDU XQD LPDJHQ OXHJR PRYHUVH
SDUDGHVDUUROODUODIOXLGH]VRQHVFXFKDU
FDSWDU RWUD LPDJHQ PRYHUVH HWF $
PRGHORVGHOHFWRUHVIOXLGRV PDHVWURV
HVWRVHOHOODPDVDOWRVYLVXDOHVJROSHV
WH[WRV JUDEDGRV FRPSDxHURV HWF 
GHYLVWD\GHPXFKDVRWUDVIRUPDV
ODRSRUWXQLGDGGHOHHUP~OWLSOHVWH[WRV
\ HO DFRPSDxDPLHQWR (VWR VH SXHGH (OFDPSRYLVXDOHVORTXHHORMRLQFOX\H
ORJUDU OH\HQGR HQ SDUHMD WHDWUR GH HQ FDGD SDUDGD HQ FDGD JROSH GH
OHFWRUHV SDUDHMHUFLWDUODOHFWXUDWRGRV YLVWD &XDQGR VH HVWi DSUHQGLHQGR D
SUDFWLFDQORVGLIHUHQWHVUROHVRSDSHOHV OHHUVHQHFHVLWDKDFHUXQDSDUDGDSRU
VH DVLJQDQ ORV UROHV XQ GtD DQWHV GH FDGD VtODED OXHJR SRU FDGD SDODEUD
OD SUHVHQWDFLyQ \ OHFWXUD FRUDO \ KDVWD TXH VH YDQ LQFOX\HQGR YDULDV
GLULJLGD SDODEUDVHQFDGDVDOWR

/DYHORFLGDG (QWRQFHV SDUD ORJUDU XQD PD\RU


&XDQGR \D HO HVWXGLDQWH XVD OHFWXUD YHORFLGDG GH OHFWXUD HV QHFHVDULR
VLOHQFLRVD SXHGH LQFUHPHQWDU VX HQWUHQDU QXHVWUD YLVWD SDUD TXH
YHORFLGDGOHFWRUD GHWHUFHURSULPDULD QXHVWURV RMRV FDSWHQ PiV SDODEUDV HQ
HQ DGHODQWH DSUR[LPDGDPHQWH FDGDSDUDGD\QHFHVLWHQKDFHUPHQRV
3DUD ORJUDUOR HV LPSRUWDQWH HYLWDU ODV SDUDGDVSRUOtQHD
VLJXLHQWHVFRVWXPEUHV


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD
/RV VLJXLHQWHV HMHPSORV QRV D\XGDQ D FRPSUHQGHU OD LGHD GH DPSOLDU HO FDPSR
YLVXDO WRPDGRVGHZZZXQHGHV 

/HDHOVLJXLHQWHWH[WRKDFLHQGRVyORWUHVSDUDGDVRJROSHVGHYLVWDXQRSRUFDGD
FROXPQD\ORPiVUiSLGRTXHSXHGD

7UHVJROSHVGHYLVWDSRUOtQHD

&XLGHQ SDGUHV \HGXFDGRUHV


TXH ODOX] QDWXUDOR
DUWLILFLDO HQWUHSRU ODL]TXLHUGD
HQ VXMHWRV GLHVWURV\
SRUOD GHUHFKDHQ ORV]XUGRV
7DPSRFR SHUPLWDQ DOHVWXGLDQWH
DFHUFDU ODYLVWD DOOLEUR
PiVGH WUHLQWD FHQWtPHWURV

$KRUDLQWpQWHORKDFLHQGR~QLFDPHQWHGRVSDUDGDVXQDSRUFROXPQD

'RVJROSHVGHYLVWDSRUOtQHD
/DSURSLHGDG IXQGDPHQWDO
GHODSHUFHSFLyQ HVODGHVHU
VHOHFWLYD (VWRVLJQLILFD
TXHVyOR VHSHUFLEH
DTXHOORDOR TXHVHHQWLHQGH Qu conclusiones saca
PLHQWUDVTXH HOUHVWRGH de la experiencia de
ORVHVWtPXORV SDVDQ lectura que se propone
GHVDSHUFLELGRV en esta pgina?

$XPHQWDUODYHORFLGDG
$XQTXHH[LVWHQPXFKRVPpWRGRVSDUDDXPHQWDUODYHORFLGDGGHOHFWXUDODSULQFLSDO
UHFRPHQGDFLyQTXHSRGHPRVKDFHUHVHMHUFLWDUODFRQSDFLHQFLD\SHUVHYHUDQFLD
'HGLFDUDOJXQRVPLQXWRVDODVHPDQDRDPHMRUDUQXHVWUDYHORFLGDGOHFWRUD
REOLJDQGR D QXHVWURV RMRV D LU PiV UiSLGR GH OR QRUPDO  +DFHU HVWDV SUiFWLFDV
GHIRUPDIUHFXHQWHQRVSHUPLWLUiDXPHQWDUSURJUHVLYDPHQWHODYHORFLGDGOHFWRUD
&RQHOWLHPSRQXHVWUDPHQWHDSUHQGHUiDFRQFHQWUDUVHHQODVSDODEUDVFODYHVD
VDOWDUODVTXHQRORVRQ\DFRQVWUXLUVLJQLILFDGRVFRQPHQRVGHWDOOHV

(OVLJXLHQWHHMHPSOROHGHPRVWUDUiORTXHQXHVWUDPHQWHSXHGHKDFHUFXDQGRHVWi
HMHUFLWDGDHQODOHFWXUD7UDWHGHOHHUHOVLJXLHQWHSiUUDIRFRPRTXHIXHUDFXDOTXLHU
RWUR


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
3DUD ORJUDUOR DGHPiV GH FRQRFHUORV
6JHXQ XQ HWVGXLR GH XQD XYHLQUVGLDG
VH UHTXLHUH HVFXFKDU D RWUDV SHUVRQDV
LJQOVHD QR LSPRQWUD HO RGUHQ HQ HO
OHHUFRUUHFWDPHQWHFRQODHQWRQDFLyQ
TXH ODV OWHDUV HWVDQ HUVFLDWV OD XLFQD
DSURSLDGD \ UHVSHWXRVD GH ORV VLJQRV
FVRD LSRUPQDWH HV TXH D SPULUHD
GH SXQWXDFLyQ \ SUDFWLFDU OD OHFWXUD
\ OD XWOLPD OWHUD HWVHQ HFVULWDV HQ OD
HQYR]DOWDDILQGH
SVLRFLRQ FRFUUHWHD (O UVWHR SHXGHQ
TXH RWUD SHUVRQD Con cul objetivo ha
HVWDUWWDROPQWHHPDO\DXQDVtVHSRUGD
SXHGD D\XGDUQRV enseado los signos
OHHU VLQ SREUOHDPV (VWR HV STXRUH QR
D FRUUHJLU QXHVWURV ortogrficos?Coincide
OHPHRVFDGDOWHUDSRUVLPVLPDVQLROD con el autor?
HUURUHV
SDDOEUDFPRRXQWGRR3HVRUQDPHOQWH
PHSUHDFHLFUQHLOH
-OLJLSBO
3XGROHHUOR"(VWHHMHUFLFLRGHPXHVWUD C
TXHODPHQWHGHORVOHFWRUHVHILFLHQWHV
I>BUMOBPFrKBP@OFQ>

/DSOXPDHVODOHQJXDGHODOPD
QHFHVLWD PX\ SRFD LQIRUPDFLyQ GHO
RMRSDUDFDSWDUODVSDODEUDV\FRQVWUXLU
VLJQLILFDGRV 0LJXHOGH&HUYDQWHV6DDYHGUD

Por qu es /D HMHUFLWDFLyQ GH OD OHFWXUD


importante UiSLGD VH YH DSR\DGD FRQ 'LVWLQWRV DXWRUHV H LQYHVWLJDGRUHV
mejorar la OD PHGLFLyQ SHULyGLFD GH OD H[SOLFDQ TXH OD FRPSUHQVLyQ OHFWRUD
velocidad YHORFLGDG 0iV DGHODQWH HVWi FRQHFWDGD IXHUWHPHQWH FRQ
lectora? H[SOLFDUHPRVFyPRPHGLUOD OD FDSDFLGDG GH H[SUHVLyQ HVFULWD
$SUHQGHU D OHHU PHMRUD OD FDSDFLGDG
GHHVFULELU\YLFHYHUVD
$SUHQGHUDXVDU
ORVVLJQRVRUWRJUiILFRV
6LDQDOL]DPRVHOSURFHVRGHUHGDFFLyQ
/D IOXLGH] OHFWRUD SDVD WDPELpQ SRU
GH XQ WH[WR QRV GDUHPRV FXHQWD
FRQRFHU\XWLOL]DUORVVLJQRVRUWRJUiILFRV
TXH VLJXH PiV R PHQRV ORV PLVPRV
T X H  V L H Q G R U H O D W L Y D P H Q W H
SDVRV TXH HO SURFHVR GH OHFWXUD
SRFRV VXHOHQ VHU GHVFRQRFLGRV
2EVHUYHPRV
HVSHFLDOPHQWHHQFXDQWRDVXXVR
 3UHHVFULWXUD VH JHQHUD XQ WHPD \
/RV VLJQRV GH SXQWXDFLyQ VRQ XQ
VXEWHPDV VH GHFLGH VREUH TXp VH
LQVWUXPHQWR TXH XWLOL]D OD SHUVRQD TXH
YDDHVFULELU
HVFULEHSDUDWUDQVPLWLUGHIRUPDSUHFLVD
 5HGDFFLyQ GH LGHDV FODYHV VH
ODV LGHDV SDUD KDFHU PDWL]DFLRQHV
HVFULEHQ ORV HQXQFLDGRV VREUH ORV
SDUD HYRFDU SDUD VXJHULU SRU OR TXH
WHPDV VH UHGDFWD OR TXH VH TXLHUH
VL VH GHVFRQRFH VX VLJQLILFDGR \ VX
FRPXQLFDU LGHDVSULQFLSDOHV 
IXQFLyQ OD FRPSUHQVLyQ GH ORV WH[WRV
 (ODERUDFLyQGHSiUUDIRVVHRIUHFHQ
VHUiOLPLWDGD
GHWDOOHV TXH DPSOtDQ SUXHEDQ
HMHPSOLILFDQ R DFODUDQ ODV LGHDV
8QD FRUUHFWD OHFWXUD GH ORV VLJQRV GH
FODYHVRLGHDVSULQFLSDOHV
SXQWXDFLyQ DJLOL]D OD XWLOL]DFLyQ GHO
 2UJDQL]DFLyQ GHO HVFULWR VH
WH[WRUHYHODODLPSRUWDQFLDTXHHODXWRU
RUGHQDQ ORV SiUUDIRV SDUD DVHJXUDU
GD D ODV GLIHUHQWHV LGHDV DXPHQWD OD
TXH WHQJDQ XQ RUGHQ OyJLFR TXH
YHORFLGDG \ OD FRPSUHQVLyQ \ JHQHUD
UHVSRQGDQDXQDHVWUXFWXUDWH[WXDO
VROWXUDHQODDFWLYLGDGGHOHHU


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD
TXH WHQJDQ KLOR FRQGXFWRU R FRQRFLPLHQWR \ XVR GH ODV HVWUXFWXUDV
SURJUHVLyQWHPiWLFD WH[WXDOHV
 &RUUHFFLyQ VH UHYLVD VL ODV LGHDV
HVWiQELHQH[SUHVDGDV\VLHVWiQELHQ *HQHUDOPHQWHORVQLxRVQLxDV\MyYHQHV
UHODFLRQDGDVHQWUHVt6HHYDO~DVLHO HODERUDQ VXV SURSLRV OLEURV D SDUWLU GH
WH[WR FRPXQLFD OD LGHD JOREDO TXH ORV TXH KDQ OHtGR &RPR SODQWHD /XLV
TXHUtDPRVFRPXQLFDU ,JOHVLDV HQVXH[TXLVLWDSURSXHVWD
 3XEOLFDFLyQ GHHGXFDFLyQUXUDOSDUDGHVHQYROYHU
\HMHUFLWDUHOOHQJXDMHHQXQDSHUVRQD
Coincide con el proceso descrito para la HV SUHFLVR TXH pVWD WHQJD DOJR TXH
escritura? Quitara o agregara algo? GHFLU

6LKDOHtGRHOFDStWXORGRVGHHVWHWH[WR (V PX\ LPSRUWDQWH LQFHQWLYDU OD


(O SURFHVR OHFWRU HVWDUi GH DFXHUGR SURGXFFLyQ WDQWR GH WH[WRV QDUUDWLYRV
FRQ TXH HO SURFHVR GH HVFULWXUD VH FXHQWRV IiEXODV UHODWRV FRPR GH
SDUHFHPXFKRDOSURFHVROHFWRUVLJXH WH[WRV FLHQWtILFRV HQ ORV TXH DERUGDQ
OD PLVPD OyJLFD 3RU HOOR UHVXOWD PX\ XQ WHPD TXH OHV LQWHUHVD ODV DEHMDV
LPSRUWDQWH TXH WUDEDMHPRV DPERV ORV DYLRQHV ODV FRPSXWDGRUDV OR
SURFHVRV GH OD PDQR SDUD GHVDUUROODU H[SOLFDQ FRQ VXV SURSLDV SDODEUDV
OD FRPSHWHQFLD FRPXQLFDWLYD GH ODV OR LOXVWUDQ OR UHYLVDQ \ ILQDOPHQWH OR
QLxDVQLxRV\MyYHQHV HPSDVWDQ

)ORRG \ /DSS HQ %DXPDQQ RE FLW (V QHFHVDULR TXH OD HODERUDFLyQ GH
SODQWHDQDOUHVSHFWR WH[WRV SRU SDUWH GH ODV \ ORV DOXPQRV
VH GHVDUUROOH HQ XQ FOLPD GH OLEHUWDG
(O PHMRU PRGR GH D\XGDU D ORV DOXPQRV HV GHFLU TXH FDGD TXLHQ SXHGD
D HQWHQGHU VXV UHVSRQVDELOLGDGHV FRPR GHWHUPLQDU TXp WLSR GH HVFULWR TXLHUH
OHFWRUHV DFWLYRV HV DQLPDUORV D VHU HODERUDU VREUH TXp WHPD \ FRQ TXp
HVFULWRUHVFX\RVSURGXFWRVYDQGHVWLQDGRVD IRUPDWR 1R GHEHPRV FRQIXQGLU OD
XQDDXGLHQFLDFRQFUHWD/DVGRVDUWHVGHO HODERUDFLyQGHOLEURVFRQODUHGDFFLyQ
OHQJXDMH OD OHFWXUD \ OD HVFULWXUD FXDQGR GHWUDEDMRVREOLJDWRULRV
VH HQVHDQ FRQMXQWDPHQWH VH UHDO]DQ
PXWXDPHQWH \ D\XGDQ D DILDQ]DU OD
KDELOLGDGGHODOXPQRHQDPEDVUHDV

/DHODERUDFLyQGHWH[WRV
VRFLDOPHQWHLPSRUWDQWHV
(VWD HV XQD H[FHOHQWH IRUPD GH
FRQHFWDUODOHFWXUD\ODHVFULWXUD1RV
UHIHULPRVDODFUHDFLyQGHWH[WRV OLEURV
FXHQWRVIROOHWRVHWF SRUSDUWHGHORV
QLxRV QLxDV R MyYHQHV $GHPiV GH
GHVDUUROODUODVGHVWUH]DVGHUHGDFFLyQ
SHUPLWHFXOWLYDUODH[SUHVLyQFUHDWLYD\
ODDSURSLDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVVREUH
GLYHUVRV WHPDV 7DPELpQ FRQVROLGD ODV
GHVWUH]DV OHFWRUDV SXHV IDYRUHFH HO


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
(ODERUDUXQWH[WRHVXQSURFHVRTXHLPSOLFDDODXWRUDQLYHOHPRFLRQDO\FRJQLWLYR
1RVHQFDULxDPRVIXHUWHPHQWHFRQORTXHSURGXFLPRVORFXLGDPRVORDOLPHQWDPRV
ORPRVWUDPRVORGHIHQGHPRVORPLPDPRV3HURHVWRVyORRFXUUHFXDQGRVHQWLPRV
TXHHVWDPRVKDFLHQGRDOJRSURSLRDOJRSHUVRQDODOJRTXHFRQWLHQHXQSHGDFLWR
GHQRVRWURVPLVPRV

,JOHVLDV REFLW VHUHILHUHDORVWH[WRVHODERUDGRVSRUORVQLxRV\QLxDVGHHVFXHODV


UXUDOHVFRQODVVLJXLHQWHVSDODEUDV

(QVXVSHTXHRVOLEURVQRVWUDHQWRGRHOPXQGRGHODLQIDQFLDFDPSHVLQDUHFRUULGRFRQRMRV
SXURVGHDVRPEUR\DOHJUDWRGRHOFDPSRVXYHUGHJHRJUDIDHOLQPHQVRFLHORGHOODQXUDODV
HVWUHOODVORVSMDURVWRGDODFDVDFRQHOSHUURORVJDOORVODULVD\ORVKHUPDQRVHODEXHOR
ORVUEROHVODQRFKH\HOPLHGRODOPSDUD\HOVXHRWRGDODDYHQWXUDLQHVSHUDGDGHORV
GHVFXEULPLHQWRVGHORTXHVHYH\VHKXHOHSRUSULPHUDYH]FRQLQILQLWRMELOR

6HUHFRPLHQGDGHVWLQDUVXILFLHQWHWLHPSRDODHODERUDFLyQGHOLEURVSRUSDUWHGH
ODV \ ORV DOXPQRV WDQWR HQ HO DXOD FRPR HQ FDVD 1R HV UHFRPHQGDEOH TXH OD
HODERUDFLyQ GH OLEURV VHD ~QLFDPHQWH WDUHD SDUD OD FDVD SXHV GHVSHUGLFLDPRV
RSRUWXQLGDGHVPX\YDOLRVDVSDUDSURPRYHUHODSUHQGL]DMH

6HUHTXLHUHGHGLFDUWLHPSRDHVFRJHUHOWHPD\WLSRGHWH[WRDVXFRQIHFFLyQD
LQYHVWLJDUVREUHHODVXQWRDLOXVWUDUORDUHYLVDU\PHMRUDUODUHGDFFLyQDSUHSDUDU
VX SUHVHQWDFLyQ ILQDO D SUHVHQWDUOR DO JUXSR \ HQ DOJXQRV FDVRV D OD FRPXQLGDG
HGXFDWLYD

&DGDXQDGHHVWDVDFWLYLGDGHVGHEHVHUDFRPSDxDGDSRUHOGRFHQWHFRPRXQD
RSRUWXQLGDG H[FHOHQWH GH D\XGDU D ORV HGXFDQGRV D PHMRUDU VXV GHVWUH]DV SHUR
FXLGDQGRPXFKRQRPDWDUHOHQWXVLDVPRFRQFRUUHFFLRQHVIRUPDOHVGHRUWRJUDItD
UHGDFFLyQRIRUPDSXHVODILQDOLGDGHVDSR\DUHOSRWHQFLDOH[SUHVLYRGHODQLxH]\
ODMXYHQWXG

&RQFOXLPRVODUHFRPHQGDFLyQGHLQYLWDUDORVQLxRVQLxDV\MyYHQHVDHODERUDUWH[WRV
FRQXQDGHODVDQRWDFLRQHVGH,JOHVLDV REFLW HQVXGLDULRSHGDJyJLFR

/HR HQ YR] DOWD HO WH[WR HODERUDGR SRU 'RPLQJR 6RQ RUDFLRQHV EUHYHV VREUH FRVDV
UHFLQGHVFXELHUWDV\KHFKRVUHFLQYLYLGRV'RPLQJRVHYDLQFRUSRUDQGRHQVXDVLHQWR
DPHGLGDTXHOHHPRV\FRPHQWDPRVVXVRUDFLRQHV6HFRORUHDWRGROHVWYLEUDQGR\
DWURSHOODGDPHQWHUHVSRQGHDFXDQWDVSUHJXQWDVOHKDFHPRVVREUHVXOLEUR

Qu porcentaje del tiempo de escuela cree


que dedican las nias y los nios a producir
sus propios escritos? Cules son las
consecuencias de ello?


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD

$FWLYLGDG

(VFULEDXQDFDUWDDXQFRPSDxHURRFRPSDxHUDDPLJRRDPLJDFRQWiQGROHTXHHVWiOH\HQGR
HVWHOLEUR\H[SOLFiQGROHGRVRWUHVFRVDVTXHKDDSUHQGLGRGXUDQWHVXOHFWXUDODVTXHPiVOH
KD\DQOODPDGRODDWHQFLyQ


$SUHQGHUDOHHUGHIRUPDFRPSUHQVLYD\FUtWLFD
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
QLxRV\MyYHQHVTXHWUDWHQVREUHORV
D &KSLIR@O>O>I>PC>JFIF>P WHPDV TXH D HOORV \ HOODV OHV OODPHQ
OD DWHQFLyQ \ TXH SUHIHULEOHPHQWH
1XPHURVDVLQYHVWLJDFLRQHVKDQ KD\DQ VLGR HVFRJLGRV SRU HOORV
GHPRVWUDGRODLPSRUWDQFLDGHOKRJDUHQHO PLVPRV
GHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDGHORV (VFXFKDUDORVQLxRVQLxDV\MyYHQHV
QLRV\QLDV OHHU3HGLUOHVTXHOHDQHQYR]DOWDORV
OLEURV TXH OHV JXVWDQ \ RWURV WH[WRV
,&)(6 TXHFRQVLGHUHPRVYDOLRVRVD\XGDUi
D ORV PiV MyYHQHV D FRPSUHQGHU
OD XWLOLGDG VRFLDO GH OD OHFWXUD 1R
&RPR \D H[SOLFDPRV DO DQDOL]DU HO
GHEHPRV FULWLFDUOHV PXFKR FXDQGR
SDSHOGHODPRWLYDFLyQHQHOGHVDUUROOR
OR KDJDQ VLQR HVWLPXODU VXV ORJURV \
GHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDODVSULPHUDV
ODFRQILDQ]DHQVtPLVPRV
H[SHULHQFLDVHQHOKRJDUFRQHOOHQJXDMH
 3HGLUDORVQLxRV\QLxDVHVFULELUWH[WRV
RUDO\HVFULWRHVWDEOHFHQODVEDVHVSDUD
IXQFLRQDOHV &XDQGR OD IDPLOLD
HODSUHQGL]DMHGHODOHFWXUD
VROLFLWDDORVPHQRUHV\DORVMyYHQHV
UHGDFWDU XQD SHTXHxD OLVWD GH
/DIDPLOLDSXHGH\GHEHMXJDUXQSDSHO
PDWHULDOHVTXHVHQHFHVLWDUiQHQXQD
GHWHUPLQDQWH DO FUHDU XQ FOLPD TXH
DFWLYLGDG IDPLOLDU XQ PHQVDMH SDUD
DQLPH D ORV QLxRV QLxDV \ MyYHQHV D
XQYHFLQRXQDFDUWDSDUDHOIDPLOLDU
H[SORUDU\H[SHULPHQWDUFRQHOOHQJXDMH
OHMDQR R XQ FXHQWR SDUD GLYHUWLUVH
\FRQGLYHUVDVIRUPDVGHWH[WRV3RUOR
MXQWRV HVWi VHPEUDQGR HQ HOORV \
WDQWRGHEHPRVLQYROXFUDUDODVIDPLOLDV
HOODV OD SDVLyQ SRU FRPXQLFDUVH D
HQ HVWD LPSRUWDQWH WDUHD D WUDYpV GH
WUDYpVGHOOHQJXDMHHVFULWR
DFWLYLGDGHVFRPRODVVLJXLHQWHV
(VWDVDFWLYLGDGHVDXQTXHPX\VHQFLOODV
 1DUUDUFXHQWRVOH\HQGDVKLVWRULDV
SXHGHQ KDFHU OD GLIHUHQFLD HQ HO
IiEXODV WUDGLFLRQHV \ DQpFGRWDV
GHVDUUROOR GH OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD
D ORV QLxRV \ QLxDV < KDFHUOR GH
GHODQLxH]\ODMXYHQWXG
IRUPD SHULyGLFD DO PHQRV XQD YH]
+DJDPRV WRGR OR TXH Qu opina del
SRUVHPDQDWUDWDQGRGHTXHHVRV
HVWp D QXHVWUR DOFDQFH tema tratado
PRPHQWRV VHDQ DJUDGDEOHV SDUD
SRU PRWLYDU H LQYROXFUDU en esta parte?
ORV PHQRUHV 6L ORV PLHPEURV GH OD
DODVIDPLOLDVHQHOODV
IDPLOLD VDEHQ OHHU VHUi LPSRUWDQWH
TXH OHDQ D ORV QLxRV \ QLxDV HQ YR]
DOWDOLEURVFRQHVWHWLSRGHQDUUDWLYD "S>IR>OMBOFrAF@>JBKQBI>
SHURVLQRVDEHQLJXDOPHQWHSXHGHQ E
@LJMBQBK@F>IB@QLO>
KDFHU XQ DSRUWH PX\ LPSRUWDQWH VL
GHGLFDQWLHPSRDODQDUUDFLyQRUDO 0HMRUDU OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD
 +DFHU HVIXHU]RV SRU FRQVHJXLU OLEURV UHTXLHUHHYDOXDUODGHIRUPDSHULyGLFD
SDUD ORV QLxRV QLxDV \ MyYHQHV SDUDRULHQWDUQXHVWURWUDEDMRDSDUWLUGH
'LVSRQHU GH WH[WRV DWUDFWLYRV HQ HO ORVUHVXOWDGRVGLILFXOWDGHV\SURJUHVRV
KRJDU SRWHQFLDUi HQRUPHPHQWH
FXDOTXLHU HVIXHU]R TXH VH KDJD 'HQWUR GH ORV DVSHFWRV TXH GHEHPRV
HQ OD HVFXHOD SRU GHVDUUROODU OD HYDOXDUSRGHPRVLQFOXLUYHORFLGDGGH
FRPSHWHQFLD OHFWRUD (V QHFHVDULR OHFWXUD VLOHQFLRVD IOXLGH] HQ OHFWXUD
TXHHVRVWH[WRVVHDQGHLQWHUpVGHORV RUDO FRPSUHQVLyQ JHQHUDO XVR GH


&DStWXOR
(OGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOHFWRUDHQODHVFXHOD
HVWUDWHJLDVOHFWRUDVSDUDFDGDXQRGH GH ODV KDELOLGDGHV VH
Est de acuerdo
ORVSURFHVRV DQWHVGHOHHUGXUDQWHOD XWLOL]D ~QLFDPHQWH FRPR
con lo que se
OHFWXUDGHVSXpVGHOHHU FRQRFLPLHQWR SDUiPHWUR GH FUHFLPLHQWR
dice respecto
GHORVWLSRVGHWH[WR\GHODVHVWUXFWXUDV SHUVRQDOGRQGHFDGDTXLHQ
a no asignar
WH[WXDOHV FRQRFH HQ TXp VLWXDFLyQ calificaciones
HVWiFyPRKDPHMRUDGRHQ a una actividad
/D HODERUDFLyQ GH SUXHEDV REMHWLYDV XQSHUtRGRGHWLHPSR\TXp lectora ?
SDUD HYDOXDU OD FRPSHWHQFLD OHFWRUD GHEH DWHQGHU GH PDQHUD Por qu?
HV XQD WDUHD FRPSOHMD TXH UHTXLHUH HVSHFLDO
GH H[SHULHQFLD \ GH FRQRFLPLHQWRV
HVSHFLDOL]DGRV 3RU HOOR VXJHULPRV
UHDOL]DU HMHUFLFLRV SHULyGLFRV TXH QRV 0HGLUOD
GHQ XQD LGHD VREUH ORV DYDQFHV \ ODV YHORFLGDGGHOHFWXUD
GLILFXOWDGHV TXH HVWiQ WHQLHQGR ORV 8QDVSHFWRLPSRUWDQWH\UHODWLYDPHQWH
QLxRVQLxDV\MyYHQHVFRQHOGHVDUUROOR IiFLOGHPHGLUHVODYHORFLGDGOHFWRUD
GH VXV KDELOLGDGHV 0XFKDV GH ODV 3DUD HOOR VH XWLOL]D OD UHODFLyQ HQWUH
DFWLYLGDGHV TXH KHPRV LQFOXLGR HQ FDQWLGDG GH SDODEUDV \ WLHPSR
HVWH WH[WR DVt FRPR ODV KHUUDPLHQWDV PLQXWRV HVWDEOHFLHQGR HO Q~PHUR
SHGDJyJLFDV TXH VH SUHVHQWDQ HQ HO GH SDODEUDV SRU PLQXWR SSP /D
FDStWXOR FXDWUR QRV SXHGHQ VHUYLU GH YHORFLGDG OHFWRUD GHEH PHGLUVH
JUDQD\XGDSDUDGLVHxDUHMHUFLFLRVGH GXUDQWHODOHFWXUDVLOHQFLRVD
HYDOXDFLyQ
(V PX\ LPSRUWDQWH WRPDU HQ FXHQWD
$KRUD ELHQ VL SRGHPRV DFFHGHU D TXH OD YHORFLGDG FRQ OD TXH OHHPRV
SUXHEDV REMHWLYDV HODERUDGDV FRQ GHSHQGHGHOSURSyVLWRGHOHFWXUD$Vt
FULWHULRVWpFQLFRV\YDOLGDGDVpVWDVQRV SRGHPRVGLIHUHQFLDU
VHUiQGHJUDQXWLOLGDGSDUDLGHQWLILFDU
ODV KDELOLGDGHV \ SURFHVRV D ORV TXH /HHU SDUD UHFRUGDU XQ WH[WR XQ
PiVDWHQFLyQGHEHPRVSUHVWDU SRHPDSRUHMHPSOR PHQRVGH
SSP
5HVSHFWR D OD IRUPD GH WUDEDMDU OD /HFWXUDDSURIXQGLGDGRGHHVWXGLR
FRPSHWHQFLD OHFWRUD ORV WDOOHUHV GH HQODTXHDGHPiVGHFRPSUHQGHU
OHFWXUD UHFRPHQGDPRV KDFHU WRGR QHFHVLWDPRV H[WUDHU LQIRUPDFLyQ
FXDQWRVHDSRVLEOHSRUDOHMDUQRVGHORV TXH GHEHPRV UHFRUGDU R XWLOL]DU HQ
VLVWHPDVGHFDOLILFDFLRQHV\SXQWRV(V RWUDWDUHDSSP
GHFLU SURSRQHPRV TXH HO SHUtRGR GH /HFWXUD DWHQWD R GH FRPSUHQVLyQ
OHFWXUD\ODVDFWLYLGDGHVTXHVHUHDOLFHQ HQ OD TXH QRV LQWHUHVD FDSWDU HO
HQpOQRWHQJDQXQDFDOLILFDFLyQQLVH VLJQLILFDGRGHOWH[WRSSP
SUHPLHQRFDVWLJXHQFRQSXQWRV /HFWXUDYHOR]RGHH[SORUDFLyQFRQ
HOODQRVIRUPDPRVXQDLGHDJHQHUDO
(VWD IRUPD GH WUDEDMDU QRV KD GHOFRQWHQLGRSSP
GHPRVWUDGR TXH SHUPLWH LQYROXFUDU D
ORVQLxRV\QLxDVGHIRUPDUHVSRQVDEOH (QWUH HVWRV WLSRV GH OHFWXUD OD OHFWXUD
HQVXSURFHVRGHPHMRUDGLVIUXWiQGROR GH FRPSUHQVLyQ HV SUREDEOHPHQWH
\ GHVDUUROODQGR DVt HO JXVWR SRU OD OD PiV LPSRUWDQWH \D TXH HV OD TXH
OHFWXUD VLQ OD SUHVLyQ GH JDQDU R PRWLYDODOHFWXUDFRWLGLDQDGHODPD\RU
SHUGHU XQ FXUVR /D HYDOXDFLyQ SDUWHGHODJHQWH