Está en la página 1de 2

coververhaal

VANAF VOLGEND JAAR MOET U KIEZEN

MEER PENSIOENSPAREN OF NIET


Vanaf volgend jaar kunt u elk jaar tot 940euro of tot 1200euro opzijzetten
voor uw oude dag. Het scale voordeel verschilt wel. Hoe maakt u de keuze?
ILSE DE WITTE, ILLUSTRATIE JENS CLAESSENS

it jaar kunt u maximaal 940euro storten

D voor het pensioensparen, waarvan u vol-


gend jaar 30 procent recupereert via uw
belastingafrekening. Dat systeem blijft be-
houden, maar vanaf 2018 kunt u er ook
voor kiezen tot 1200euro opzij te zetten voor uw
pensioen. Spaart u meer dan 940euro, dan bedraagt
de belastingvermindering wel 25 procent op de totale
PENSIOENSPAREN
De pensioenspaarder
moet toestemming
geven om meer
dan 940euro te
kunnen sparen.

storting. Volgens het kabinet Financin kunt u elk


jaar opnieuw de keuze maken tussen een van beide
systemen. U mag perfect het ene jaar 1200euro spa-
ren en het andere jaar 940euro, naargelang de nan-
cile ruimte die u hebt.
Als u per ongeluk meer dan 940euro zou storten,
moet de bank u verwittigen dat u de belastingvermin-
dering van 30 procent verliest. U moet dus expliciet
toestemming geven aan de bank om meer te kunnen
sparen. De consument wordt zo beschermd, klinkt
het op het kabinet. Blijft nog de vraag voor pen-
sioenspaarder: is het wel interessant meer dan
940euro te storten?

MEER OF MINDER
1 BELASTINGEN
Als u volgend jaar 940euro stort, krijgt u daarvan
het daaropvolgende jaar 282euro terug via de perso-
nenbelasting. Stort u n euro meer, dan bedraagt de
belastingvermindering 235,25euro, of 46,75euro
minder. Om meer te sparen en in absolute termen
evenveel of meer belastingvoordeel te hebben, moet u
minstens 1128euro opzijzetten.
Het pensioensparen dankt een groot deel van zijn
aantrekkingskracht aan de belastingvermindering die
eraan gekoppeld is. Als u op uw 25ste start met
pensioensparen, kunt u 40 jaar lang elk jaar besparen U hoeft niet extra te storten voor het
op uw belastingafrekening. Als u uw stortingen be- pensioensparen als u alleen uit bent
perkt tot 940euro per jaar, krijgt u een totaal belas-
tingvoordeel van 11.280euro op een investering van op de belastingvermindering.

WWW.TRENDS.BE 16 NOVEMBER 2017 15


coververhaal

37.600euro. Als u elk jaar 1200euro 9 procent winst. Die 940euro is intus-
stort, hebt u een belastingvermindering
van 12.000euro op een investering van
48.000euro.

MEER OF
2 MINDER KAPITAAL
sen gemiddeld 1024,6euro waard, zon-
der rekening te houden met de belas-
tingvermindering van 282euro die u
volgend jaar krijgt. Er zijn wel grote
onderlinge verschillen in rendement.
Het dynamische Pricos-fonds van KBC
25
PROCENT
bedraagt de belasting-
vermindering voor
Maar pensioensparen rendeert ook is sinds Nieuwjaar gestegen met 11,5 het pensioensparen
zonder belastingvermindering. Het procent, terwijl het gros van de defen- als u vanaf 2018
brengt meer op dan een spaarboekje. Al sieve fondsen minder dan 5 procent tussen 941 en 1200
is de vergelijking met een spaarreke- heeft gewonnen. 2017 is een goed jaar euro stort per jaar.
ning niet helemaal eerlijk, want het voor de pensioenspaarfondsen. Het ge-
geld op een spaarrekening is onmiddel- middelde jaarrendement over de voor-
lijk opvraagbaar, terwijl u moet wach- bije tien jaar bedraagt net geen 5 pro-
ten tot uw 60ste verjaardag, vooraleer u cent.
uw pensioenspaarvarken kunt open- De oudste pensioenspaarfondsen, die
breken. ongeveer dertig jaar geleden werden
Het pensioensparen zet wel aan tot gelanceerd, halen op heel lange termijn
gedisciplineerd sparen. De meeste ban- een gemiddelde jaarreturn van 7 8
ken raden aan maandelijks een vast be- procent. Het zijn dynamische fondsen,
drag opzij te zetten. Zo kunt u vrijwel die meer investeren in aandelen dan in cus langs. Als u met een fonds aan pen-
moeiteloos een mooi kapitaal bij elkaar obligaties. Vandaag zijn er ook defen- sioensparen doet, betaalt u 8 procent
sprokkelen voor uw oude dag. Zelfs sieve of gebalanceerde fondsen op de belasting op het ctieve kapitaal dat u
met een magere gemiddelde opbrengst markt, die meer in obligaties dan in zou hebben opgebouwd als u elk jaar
van 1 procent per jaar, staat er na veer- aandelen beleggen, of evenveel in obli- 4,75 procent zou hebben verdiend. Ligt
tig jaar pensioensparen toch meer dan gaties als in aandelen. het gemiddelde jaarlijkse rendement
50.000euro op u te wachten (zie tabel De wetgever heeft vanaf het begin van uw fonds hoger, dan krijgt u een
Pensioensparen rendeert voor de lange beperkingen en verplichtingen opge- stukje rendement belastingvrij. Is het
termijn). legd aan de pensioenspaarfondsen. Zo rendement lager, dan betaalt u belas-
Pensioensparen kan met een fonds of mogen ze niet te veel in andere munten ting op iets dat u niet hebt gekregen. De
een verzekering. Switchen tussen een dan in euro investeren. Ze moeten be- dynamische pensioenspaarfondsen die
fonds en een verzekering kan niet, ten- leggen in obligaties n in aandelen, en meer in aandelen dan in obligaties in-
zij u bereid bent 33 procent belasting te ze moeten wegblijven van derivaten. Ze vesteren, hebben allemaal een rende-
betalen op het kapitaal dat u overzet. U moeten ook een deel van de middelen ment dat daar ver boven ligt. Doet u aan
kunt wel belastingvrij overschakelen reserveren voor aandelen van kleine pensioensparen met een verzekering,
van het ene fonds op het andere of van bedrijven. dan wordt enkel het vooraf gewaar-
de ene verzekering op de andere, als u De rendementen van de pensioen- borgde rendement belast. Daar kunnen
bijvoorbeeld ontevreden bent over het spaarverzekeringen schommelden in nog winstdeelnemingen bovenop ko-
rendement. Maar daar kunnen wel kos- 2016 tussen 0,5 en 2,5 procent. 1,05 pro- men, die dan onbelast zijn.
ten bij komen kijken. cent was de hoogste gewaarborgde ren- U hoeft niet extra te storten voor het
tevoet die we konden vinden voor de pensioensparen als u alleen uit bent op
MEER OF MINDER verdere looptijd van het contract. de belastingvermindering. Maar u moet
3 RENDEMENT dat wel doen als u stelselmatig iets wilt
Pensioenspaarders die begin 2017 AAN HET EINDE opbouwen voor uw oude dag en als u
meteen het volledige bedrag stortten in
4 VAN DE RIT de nancile bewegingsvrijheid hebt
een fonds, hebben vandaag gemiddeld Op uw 60ste verjaardag komt de s- om nog wat extra opzij te zetten. z

PENSIOENSPAREN RENDEERT VOOR DE LANGE TERMIJN Bron: Trends

Kapitaal opgebouwd na veertig jaar*


STORTING PER JAAR JAARRETURN 6% 3% 1%
940 euro 134.262 euro 65.606 euro 42.661 euro
1200 euro 171.398 euro 83.753 euro 54.460 euro
* Zonder rekening te houden met instapkosten en belastingvoordelen. Rekening houdend met 8 procent eindbelasting op het kapitaal op 60 jaar.

16 16 NOVEMBER 2017 WWW.TRENDS.BE