Está en la página 1de 1

PANIDA 157

Versos a Magda

Ml1!Ileilil\lIIo-W,tlll 'l1!llt:l e.~twdlas dle 1la>rde- j1!!I lecollo-u :


no> qu:i!egeis e.s1i1!lldilaJ1l!a So>blOtl> mi cO>l:ft2:QII1

J;l's llJIlil d.OJU@u.1ie 1Ii(bl,"0! <l!e ~at:\it@l1es y pe11\as


que> ti!e;.e la. fli'ilsfle-z;a. dle l!!iS llQobes ~e"en<ts.

:eIl
l oirs el ecO! die J'l'll! ltesola,ciioIt
que se ~Q>u.vte'cte, a ve~es en jngeItu<t eaaoi!n.

~'Jl".Q>B1\el\ll e.>l! I:i!bli'o tl,"j!::;,te t\!llil' mltl\ll(H~;1ia.SJ 111l1Le,: qas


y U-lilIellil!Ql dle 'g;Q>Qe. etlle P' ~ yr dle <I\l!Iuee-:qasl

"\ro> llevo> WJ Ima. :;JO!Ja blijQ1 l!! l.tIIZ; :gQetwma:


t'.lN/QJ qui,e!i'e! se>l" lt ly;mbJie die e~hl: ~llla; taciit1!u:na

&.e muel"!} ~lor~do lti,11\ am,or y ~Il; n.adla.?


q1l;\)
Bifes bueIJa., eres be,l la. ,,11\0 qu!!e"es sel' amada?

~I:>tae>s, oh. dl1l!l.ce nia" l!a. l,)l1il.tnera le-edl,n


QllIie hay eJlt el Ubl1Q tcd~te> d.e aqllles1le lIloraz;n.

Biblioteca Nacional de Colombia

También podría gustarte