Está en la página 1de 4

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Rektora UR
Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r.

SYLABUS
Rok akademicki 2016/2017

Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Filologii Angielskiej
Kod przedmiotu MK1_12
Studia
Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Filologia, specjalność: filologia studia I stopnia stacjonarne
angielska
Rodzaj przedmiotu przedmiot kierunkowy
Rok i semestr studiów I rok
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu dr hab. Lucyna Falkiewicz-Wille
Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób dr hab. Lucyna Falkiewicz-Wille
prowadzących) zajęcia z przedmiotu
Cele zajęć z przedmiotu
Celem wykładu jest przedstawienie studentom fenomenu języka jako przedmiotu godnego
badań naukowych i poddającego się tym badaniom z jednej strony oraz zjawiska pełnego
tajemnic i do końca niezgłębionego z drugiej strony. Chodzi przede wszystkim o
wykształcenie u studenta zainteresowania zjawiskami językowymi, na które nie zwraca się
zazwyczaj uwagi, a które przy bliższym spojrzeniu potrafią wręcz zaskoczyć. Celem zajęć nie
jest bynajmniej szczegółowa prezentacja wymienionych poniżej zagadnień, lecz – zgodnie z
nazwą przedmiotu – przedstawienie ogólnego zarysu dziedziny, jej podstawowych działów,
pojęć i wybranych zagadnień
Wymagania wstępne brak

Wiedza:
1) Student wymienia podstawowe działy
językoznawstwa i przedmioty ich badań, K_W01,
Efekty kształcenia K_W12
2) Student definiuje podstawowe pojęcia
językoznawstwa, K_W02, K_W04, K_W13
3) Student nazywa najważniejsze nurty językoznawstwa
i ich przedstawicieli, K_W05, K_W07, K_W10, K_W14
4) Student podaje kilka definicji języka i rozróżnia ich
zaplecze teoretyczne/ideowe, K_W06, K_W11,
K_W16
Umiejętności:
1) Student rozpoznaje w języku zjawiska opisywane przez
językoznawstwo, K_U02, K_U03, K_U08
2) Student analizuje wypowiedź językową w aspekcie
semantycznym pragmatycznym, K_U04, K_U09
3) Student przypisuje różnym sytuacjom komunikacyjnym
Właściwe i akceptowalne rejestry, K_U07, K_U19, K_U20

alomorf. Morfologia – pojęcia morfem. Kompetencje społeczne: 1) Student dba o poprawność wypowiedzi językowej. centrum i peryferia kategorii SUMA GODZIN: 30 Metody dydaktyczne Klasyczny wykład akademicki. K_09 Forma(y) zajęć. Przekładoznawstwo – lingwistyczne techniki tłumaczeniowe 2 15. badania semazjologiczne i 2 onomazjologiczne 10. cecha 2 dystynktywna. para minimalna 5. klasyfikacja czasowników wg 2 kryterium Pragmatyki wypowiedzi 14. liczba realizowanych godzin Wykład. 30 godzin Treści programowe 1. alofon. przysłowie. szyk zdania. regionalizmy. Językoznawstwo kognitywne – zaniechane zasady logiki 2 Arystotelesa. struktura informacyjna 2 9. Pragmalingwistyka – akty mowy. K_K03. Generatywizm N. Socjolingwistyka – lekty. podstawowe pojęcia i przykłady są wypisywane na tablicy na bieżąco. warunki tekstualności. Składnia – części zdania. Semantyka – definicje znaczenia. Chomsky’ego. Koncepcja F. K_K03 2) Student dostrzega nieprecyzyjność języka wskutek rozmycia pojęć. Stylistyka – tropy i figury stylistyczne 2 11.K_K07. 2 kolokacja 8. Fonetyka i fonologia – pojęcia fon. typy i 2 rodzaje tekstu 12. Słowotwórstwo – mechanizmy słowotwórcze w j. wygłaszany z pamięci. języki fachowe i 2 specjalistyczne 13. Studenci regularnie potwierdzają . definicje języka 2 2. K_K02. pojęcia langue i parole 2 3. morf. Przedmiot badań językoznawstwa. powiedzenie. Frazeologia – pojęcie frazeologizm. pojęcia kompetencji i 2 performancji oraz gramatyki uniwersalnej 4. angielskim i 2 polskim 7. de Saussure’a. K_K08 4) Student tolerancyjnie podchodzi do błędów językowych popełnianych przez cudzoziemców. Lingwistyka tekstu – pojęcie tekst. fonem. K_K07 3) Student jest wyczulony na możliwość manipulacji przez język. klasyfikacja 2 morfemów 6.

): Podstawy językoznawstwa kognitywnego. Its Structure and Use. Fort Worth et al. 1957.db. 90% . dla chętnych egzamin cząstkowy w sesji zimowej Metody i kryteria oceny punktowanie – 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź. Chomsky. : An Introcuction to Language.+dst. Kraków 2000. E. Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki .: Language. 30 g przygotowania do egzaminu. De Saussure.dst./Rodman. The Hague. F.bdb Całkowity nakład pracy studenta 30 g wykładu. 2. V. E.Fort Worth et al. 95% . (red.R. 1993. 40 potrzebny do osiągnięcia założonych godzin lektura własna efektów w godzinach oraz punktach 4 pkt ECTS ECTS Język wykładowy angielski Praktyki zawodowe w ramach brak przedmiotu Literatura Literatura podstawowa: 1. Finegan. zrozumienie prezentowanych treści i mają okazję zadawać pytania Sposób(y) i forma(y) zaliczenia egzamin w sesji letniej w formie testu pisemnego. N.+db.Tabakowska. 2.: Kurs językoznawstwa ogólnego. 3. 60% . Literatura uzupełniająca: 1. 70% . 80% . 1999. Warszawa 2000.Fromkin. : Syntactic Structures.