Está en la página 1de 7

P N V BIU IM KIM TRA CHNG 1 I S 11CB

Cu p n im
Cu 1 sin x
(2) Tm tp xc nh ca hm s : y =
3 tan x + 1
0,5
cos x 0

iu kin: 3
tan x - 0,5
3
p 0,5
x + kp
2
( k.l Z )
x - p + l p 0,5
6
p p
D = R\ + k p ; - + l p , k , l Z
2 6
Cu 2 Tm gi tr nh nht v gi tr ln nht ca hm s: y = f ( x ) = 4 - 3 cos x
2p
(2) vi x
0;
3
0,5
2p
Ta c: 0 x
3 0,5
1 2p
- 1 cos x (do hm s y = cos x nghch bin trn 0;
)
2 3 0,5
11 11 2p
-1 4 3 cos x
hay 1 y , "x 0;
2 2 3
11 2p 0,5
Ta c : y = 1 khi : x = 0 , y = khi : x =
2 3
2p 11
m ax y
Kt lun: 2 p = f = , min y = f ( 0 ) = 1
x
0; 3 2 2p
x
0;

3 3

Cu 3 2p
6p
Tm cc nghim x ; ca phng trnh: 3 sin 7 x - cos 7 x = 2
5 7
(2) Bin i phng trnh v dng: 0,25
3 1 2
sin 7 x - cos 7 x = 0,5
2 2 2
p p
sin 7x - = sin
6 4 0,5
5p 2p 11p 2p
x= +k x = +l ( k ,l )
84 7 84 7
2p 6p
Chn x ; , phng trnh cho c cc nghim tho bi l:
5 7 0,75
53p 5p 59p
x= ; x= ; x= (mi nghim ng cho 0.25)
84 12 84
Cu 4 Gii cc phng trnh lng gic sau:
a) 2 cos 2 x + 4 sin x + 1 = 0 0,5
4a 2 ( 1 - 2 sin 2 x ) + 4 sin x + 1 = 0 4 sin 2 x - 4 sin x - 3 = 0
0,5
(2) 3 1
sin x = ( loa
i ) sin x = -
0,5
2 2
p
x = - + k 2p
0,5
6

7 p
x= + l 2p ( k , l )

6
4b b) cos 7 x cos 5 x - 3 sin 2 x = 1 - sin 7 x sin 5 x
Bin i:
(1d )
cos 7 x cos 5 x + sin 7 x sin 5 x - 3 sin 2 x = 1 0,25
cos 2 x - 3 sin 2 x = 1 (cng thc cng hoc bin i tch thnh tng)
1 3 1 0,25
cos 2 x - sin 2 x =
2 2 2 0,25
p 1
cos 2 x + =
3 2
p 0,25
x = - + kp


3 ( k; l )
x = lp

4c 3 co s 2 x + 2 sin x cos x - 3 sin 2 x - 1
c) =0
(1)
2 sin x + 1 0,25
p
x - + k 2p
2 4
iu kin: sin x - ( k , l )
2 x 5p + l 2p
4 0,25
Vi iu kin pt cho tng ng:
( )
3 cos 2 x - sin2 x + 2sin x cos x = 1 3cos 2x + sin 2x = 1 0,25

p p p p 0,25
cos 2x - = cos x = + m p x = - + np ( m,n )
6 3 4 12
p p
So iu kin pt cho c nghim: x = + m2p ; x = - + np ( m,n )
4 12
Lu : C th quy v phng trnh bc hai theo tanx.

sin x
Cu 1 (2): Tm tp xc nh ca hm s : y =
3 tan x + 1
Cu 2 (2):
2p
Tm gi tr nh nht v gi tr ln nht ca hm s: y = f ( x ) = 4 - 3 cos x vi x
0;
3

2p
6p
Cu 3 (2 ): Tm cc nghim x ; ca phng trnh: 3 sin 7 x - cos 7 x = 2
5 7
Cu 4 : Gii cc phng trnh lng gic sau:
a) (2 ) 2 cos 2 x + 4 sin x + 1 = 0
b) (1 ) cos 7 x cos 5 x - 3 sin 2 x = 1 - sin 7 x sin 5 x
3 cos 2 x + 2 sin x cos x - 3 sin 2 x - 1
c) (1 ) =0
2 sin x + 1
KIM TRA 1 TIT I S 11 CHNG I
p
Cu 1: (1 ). Tm tp xc nh hm s y = 3tanx - 4

Cu 2: (1 ). Tm GTLN GTNN ca hm s:
y = 3sinx 2
Cu 3: Gii phng trnh :
-1
a/ cos(2 x - 300 ) = (2 )
2
b/ 2sin 2 x - 3sin x - 2 = 0 (2 )
Cu 4: Gii phng trnh :
a) sin x - 3 cos x - 2 = 0 (2 )
b) cos2x + 5cosx 2 = 0 (1 )
c) tan 3 x = tan x (1 )

-------------HT-----------

P N KIM TRA 1 TIT I S 11 CHNG I


Cu NI DUNG IM
Cu 1 p 1,0
(1 im) Tm tp xc nh hm s y = 3tanx-
4
Hm s xc nh 0,5
p
cos x - 0
2
p p
x - + kp
4 2
3p 0,25
x + kp
4

3p 0,25
Vy TX D = R \ + kp ; k Z
4
Cu 2 Tm GTLN GTNN ca hm s: y = 3sinx 2
(1 im) Ta c: -1 sin x 1 0,25
-5 y 1 0,25
p 0,25
Maxy=1 khi x = + k 2p
2
p 0,25
Miny=-5 khi x = - + k 2p
2
Cu 3 Gii phng trnh :
(4 im) -1 4,0
a/ cos(2 x - 300 ) =
2
b/ 2sin x - 3sin x - 2 = 0
2

-1 0,5
a) cos(2 x - 30 ) = co s(2 x - 300 ) = cos120 0
0

2
2 x - 300 = 1200 + k 3600

0,5
2 x - 300 = -1200 + k 3600


x = 750 + k1800
(k Z) 1
x = -450 + k1800

b) 2sin 2 x - 3sin x - 2 = 0 (2) 0,5
iu kin -1 sin x 1
sin x = 2(l ) 0,5
(2) -1
sin x = (n)
2
-p 0,5
sin x = sin
6
-p 0.5
x= + k 2p
6
(k Z )
7p
x= + k 2p

6
Cu 4 Gii phng trnh : 4,0
(4 im) a) sin x - 3 cos x - 2 = 0 (2 )
b) cos2x + 5cosx 2 = 0 (1 )
c) tan 3 x = tan x (1 )
a) sin x - 3 cos x - 2 = 0
1 3 0,5
sin x - cos x = 1
2 2
p p 0,5
sin x cos - sin cos x = 1
3 3
p 0,5
sin x - = 1
3
5p
x= + k 2p
6 0,5
b) cos2x + 5cosx 2 = 0
2cos 2 x + 5cos x - 3 = 0 0,25
iu kin -1 cos x 1 0,25
cos x = -3(l ) 0,25
1
cos x =
2
p 0,25
x = + k 2p (k Z )
3
c) tan 3 x = tan x 1.0
p mp 0.25
x 6 + 3
iu kin p ( m, n )
x + n p
2
3 x = x + kp 0.25
kp
x= ( k )
2
So vi iu kin ta c nghim ca pt l 0.5
x = + k2 p v x = k2 p ( hay c th vit gn l x = k p )
p
Cu 1 ( 3,0 im)
3
Cho hm s y = f ( x ) = sin x + cos 2 x + 5
2

2
a/ Xt tnh chn, l ca hm s.
b/ Tm gi tr ln nht v gi tr nh nht ca hm s.
Cu 2 ( 1,5 im)
sin x - cos 2 x
Tm tp xc nh ca hm s sau: y = .
cot x - 3
Cu 3 ( 4,0 im)
Gii cc phng trnh sau:
1/ 2cos 2 x - 3 = 0
2/ cos2 x + sin 2 x + 2 cos x + 1 = 0
3/ 3 sin 2 x + cos2 x = 1
Cu 4( 1,5 im).
3
Gii phng trnh sau: sin 4 x + cos4 x = 2(sin 6 x + cos6 x) + cos2 x
2
--------------------------- HT -------------------------

HNG DN CHM KIM TRA 1 TIT


I S 11 CHNG I NM HC: 2014 2015.

Cu Ni dung im
Cu 1 Tp xc nh: D = R : "x D - x D 0,5
a)(1.5) 3 3
* f (- x ) = sin 2 (- x) + cos 2.(- x) + 5 = sin 2 x + cos 2.x + 5 = f ( x) 0,75
2 2
Hm s chn 0,25
b)(1.5) Tp xc nh: D = R
3 1 - cos2 x 3 11 0,5
* f ( x) = sin 2 x + cos 2 x + 5 = + cos 2 x + 5 = cos2 x +
2 2 2 2
Mt khc ta li c:
11 11 11 9 11 13
-
1 cos2-+ x 1++ + 1+ cos2 x 1 cos2 x 0,5
2 2 2 2 2 2
13
Vy GTLN: y = khi cos2 x = 1 x = kp (k Z )
2 0,5
9 p
GTNN: y = khi cos2 x = -1 x = + kp (k Z )
2 2
Cu 2 sin x - cos 2 x sin x 0
(1,5) Hm s y = xc nh . 0,5
cot x - 3 cot x - 3 0
x lp ( l Z)
sin x 0
p 0,5
cot x 3 x + kp ( k Z)
6
p 0,5
Vy tp xc nh ca hm s trn l: D = \ { lp , l Z} + kp , k Z
6
Cu 3
a)(1.0) 3 p 0,5
2 cos 2 x - 3 = 0 cos2 x = = cos
2 6
p 0,5
x = + k 2p (k Z )
12
b)(1.5) cos2 x + sin 2 x + 2 cos x + 1 = 0
2 cos 2 x - 1 + 1 - cos 2 x + 2 cos x + 1 = 0 0,5

cos 2 x + 2 cos x + 1 = 0 0,5


cos x = -1 x = p + k 2p ( k Z ) 0,5

c)(1.5)
3 1 1
3 sin 2 x + cos2 x = 1
sin 2 x + cos2 x = 0,75
2 2 2
x = kp
p p 0,75
sin(2 x + ) = sin p ( k Z )
6 6 x = + kp
3
3
sin 4 x + cos 4 x = 2(sin 6 x + cos 6 x ) + cos2 x
2
3
cos 4 x (2 cos 2 x - 1) - sin 4 x(1 - 2 sin 2 x ) + cos2 x = 0
2
0,75
cos2 x = 0(1)
3
cos2 x (cos 4 x + - sin 4 x) = 0 4 3
Cu 4 2 cos x + - sin 4 x = 0(2)
(1.5) 2
p p
*cos2 x = 0 x = + k (k Z ) 0.25
4 2
3
*cos 4 x + - sin 4 x = 0 0.5
2
Ta nhn thy
*cos 4 x - sin 4 x = (cos 2 x - sin 2 x)(cos 2 x + sin 2 x) = cos 2 x - sin 2 x = cos 2 x
3 3
cos 4 x + - sin 4 x = 0 cos 2 x = - ( pt vn )
2 2
Vy pt(2) v nghim
p p
Phng trnh c nghim l: x = + k (k Z )
4 2