Está en la página 1de 2
mossos d'esquadra coneraftat de Catala Departament dnteror aeee Benvoiguts i benvolgudes mossos i mosses, | tot el personal que treballant al nostre costat forma part indiscutble d'aquesta estructura, En data d'avui ma estat comunicat el cessament com a cap del cos. de ‘mossos ’Esquadra. No és un dia facil per a mi i us demano comprensié si les reves paraules no us satisfan plenament o si trobeu en elles algun oblit o alguna manca de consideracis, Pero aquesta tristesa, per important que pugui ser en 'Smbit personal, es vou abastament superada pel goig ia satisfaccié en fobservacié del que hem anat cconstruint junts aquests dims anys. Hou treballat de valent, sovint amb una exigéncia que va més enll del que la funcié publica hauria de suposar, en uns anys de mancances de mitians, de ‘etallades en les condicions de treball i dincomprensié, de vegades, davant les nostres accions. ‘Amb vosalres el concepte de servdor public pren la seva vertabl signficac6, ‘Anys realment complexos per® quan els analitzo de manera global, com ppertoca fer ara, no puc deixar de mostrar una intima satisfacci. ‘Aes organitzacions, alld realment complicat de fer, és implementar un canvi Cultura €s ab el que hem fet tots plegats. HI naura motes maneres de di-ho ‘© molts aspectes parcals en qué aixd es pugui manifestar perd indiscutiblement € tracta d'un canvi global, com dic, dun canvi cultura El cos de mossos desquadra és avui una organitzacié professional, moderna, ceficag, amb una ambicié constant dexcebir en tot allo que fa Una organitzacié confiable, especiaizada, amb una estructura de ‘comandament que assumeix les seves responsabiltats en el dia ada, | una ‘organitzaci, i val la pena no oblidar-ho, on els seus valors es manifesten no en, ‘ls discursos, sin6 en el dia a dia de la funcié polcal,integrats en cada un de vosallres en la manera de fer. | aquest canvi cultural en Forganitzacié té una premissa que inunda tot allo que toca: posa per davant al ciutada, Es moment també de demanarvos disculpes, disculpes per Fexigencia poc compensada, disculpes perqué no sempre la defensa del Cos va impedir que patissiu consequencies |incomprensié | disculpes als qué segur que heu tingut mossos d’esquadra CGorwaa e Catahnye UD Seperamene ter anne motius per considerar-vos oblidats 0 poc culdats per Forganitzecié que he agit, Heu de continuar escrivint el futur. Ele comandaments que prenen el relleu us ajudaran a fer-ho, | us demano -com sempre heu fet-leialtat i comprensio ‘envers les seves decisions, Fa molt temps que els mossos ens hem acostumat al soroll que envotta ualsevol de les nostres actuacions peré també fa molt temps que hem aprés a {ue aquest no ens condiconi en el dia @ dia, i aixi ho continuareu fent ‘Avui recordo nitidament les primeres paraules que us valg adregai com a cap dol cos, en aquella diada de les esquadres de Tany 2013, perque prenen realment sent Em pregunto sovint, no tant com a cap, siné com a professional, qué vull que sigui aquest cos de policia en un futur, cap a on anar. Lendema de! dia que em van nomenar estava a un. carrer de Santa Coloma de Grameonet; al costat de la placa de la Vile. Esperava a la mova pparelia. Vaig sentir la cridéria d'un nen peti, | vaig girar ol cap. Era una parella jove, pare i mare, acompanyats dels seus dos fils. Caminaven cap a entrada del metro, felicos, rient tots quatre, aliens a mi al qué unes hores abans havia passat en una sala de! Departament interior. AIxo @s o| meu model de policia, ef que garanteXx exactament aquesta escena, ‘No som els protagonistes. Ho sén, aquesta parelia / els seus des fills, o's ‘Sot milfons i mig de persones que donen sentit ala nostra professié...” ‘Sabadell, 28 c'octubre de 2017