Está en la página 1de 10

1

PARLAMENTDECATALUNYA

I 2?8CT, ai7
iO'.M) 4 'ENTRADANM.....?.Z:2
Ref.:255LCD27101700003 ~|NT. /11

f&s ooooqfif
ALA MESADEL PARLAMENT

LlusM.CorominasiDaz,president delGrupParlamentari deJuntspelS, Mar


taRoviraiVergs,portaveudelGrupParlamentari deJuntspelS, MireiaBoyae
Busquet,presidenta delGrup ParlamentaridelaCandidaturad'Unitat Popular
CridaConstituent, AnnaGabriel iSabat,portaveu delGrup Parlamentaride la
Candidaturad'Unitat Popular CridaConstituent, d'acord amb el que establei
xenels articles 151i152 delReglament delParlament, presentenles segents
propostes de resoluci subsegents al Debat general sobre l'aplicaci de
l'article 155 de laConstituci espanyolaa Catalunyai els seus possibles efec
tes(tram.25500004/11).

PROPOSTESDE RESOLUCI

Propostaderesoluci1
DeclaracidelsrepresentantsdeCatalunya

Els diputats del Grup Parlamentari de Junts pe! S i la CUPCrida


Constituent van signar el proppassat 10 d'octubre al Parlament de
Catalunyalasegent:

DECLARACIDELSREPRESENTANTSDECATALUNYA

AlpobledeCatalunyaiatotselspoblesdelmn.

La justciaielsdretshumans individualsicollectiusintrnsecs,fonaments
irrenunciables que donen sentit a la legitimitat histrica ia la tradici
Jurdica iinstitucional de Catalunya, sn la base de la constituci de la
Repblicacatalana.

Model:255PropostesderesolucisubsegentsaldebatgeneralenelPle
27 OCI. I
PARLAMENTDECATALUNYA I
ENTRADANM....1203%
N.T

La naci catalana, la seva llengua i la seva cultura tenen mil anys


d'histria. Durant segles, Catalunya s'ha dotat i ha gaudit d'institucions
prpies que han exercit l'autogovern amb plenitud, amb la Generalitat
com a mxima expressi dels drets histrics de Catalunya. El
parlamentarisme ha estat, durant els perodes de llibertat, la columna
sobrela quals'hansustentataquestesinstitucions,s'ha canalitzata travs
delesCortsCatalanesiihacristallitzatenlesConstitucionsdeCatalunya.

Catalunya restaura avui la seva plena sobirania, perduda i llargament


anhelada, desprs de dcades d'intentar, honestament iIleialment, la
convivnciainstitucionalambelspoblesdelapennsulaibrica.

Desdel'aprovacidelaConstituciespanyolade1978,lapolticacatalana
ha tingut un paper clau amb una actitud exemplar, lleial idemocrtica
enversEspanya,iambunprofundsentitd'Estat.

L'estat espanyol ha respost a aquesta lleialtat amb la denegaci del


reconeixement de Catalunya com a naci; iha concedit una autonomia
limitada,ms administrativa que poltica ien procs de recentralitzaci;
un tractament econmic profundament injust i una discriminaci
lingsticaicultural.

L'Estatut d'Autonomia, aprovat pel Parlament iel Congrs, ireferendat


per la ciutadania catalana,havia deser elnoumarcestableidurador de
relaci bilateral entre Catalunya iEspanya. Per va ser un acord poltic
trencatperlasentnciadelTribunalConstitucionaliquefa emergirnoves
reclamacionsciutadanes.

Recollintles demandesd'una gran majoria de ciutadans de Catalunya,el


Parlament,elGovernilasocietatcivilhandemanatrepetidamentacordar
lacelebracid'unreferndumd'autodeterminaci.

Davant la constataci que les institucions de l'Estat han rebutjat tota


negociaci, han violentat el principi de democrcia iautonomia, i han
ignorat els mecanismes legals disponibles a la Constituci,la Generalitat
de Catalunya ha convocat un referndum per a l'exercici del dret a
l'autodeterminacireconeguteneldretinternacional.

L'organitzaci icelebraci del referndum ha comportat la suspensi de


l'autogoverndeCatalunyail'aplicacidefactodel'estatd'excepci.

Model:255PropostesderesolucisubsegentsaldebatgeneralenelPle
2
jREGISTREGENERAL

PARLAMENTDECATALUNYA ENTRADA
N.T

La brutal operaci policial de caire iestil militar orquestrada per l'estat


espanyol contra ciutadans catalans ha vulnerat, en moltes i repetides
ocasions, les seves llibertats civils ipoltiques i els principis dels Drets
Humans,ihacontravinguiels acordsinternacionalssignats iratificatsper
rEstatespanyol.

Milers de persones, entre les quals hi ha centenars de crrecs electes i


institucionals i professionals vinculats al sector de la comunicaci,
l'administraci i la societat civil, han estat investigades, detingudes,
querellades,interrogadesiamenaadesambdurespenesdepres.

Les institucions espanyoles, que haurien de romandre neutrals, protegir


elsdretsfonamentalsiarbitrardavantdelconflictepoltic,hanesdevingut
partiinstrumentd'aquests atacsihan deixat indefensa la ciutadania de
Catalunya.

Malgratla violnciaila repressiperintentarimpedir la celebraci d'un


procs democrtic i pacfic, els ciutadans de Catalunya han votat
majoritriamentafavordelaconstitucidelaRepblicacatalana.

La constitucide la Repblica catalana es fonamenta enla necessitat de


protegir la llibertat,la seguretatila convivncia de totsels ciutadansde
Catalunya id'avanar cap a un Estat de dret iuna democrcia de ms
qualitat,iresponal'impedimentperpartdel'estatespanyoldeferefectiu
eldretal'autodeterminacidelspobles.

Elpoblede Catalunyas amantdeldret,ielrespectea lalleisiseruna


delespedres angularsdela Repblica.L'estatcatal acatarifarcomplir
legalment totes les disposicions que conformen aquesta declaraci i
garanteixque la seguretat jurdicaielmanteniment delsacords subscrits
formarpartdel'esperitfundacionaldelaRepblicacatalana.

La constitucide la Repblicasuna m estesa aldileg. Fenthonor a la


tradici catalana del pacte, mantenim el nostre comproms amb l'acord
comaformaderesoldreelsconflictespoltics.Alhora,reafirmemlanostra
fraternitatisolidaritatamblarestade

pobles del mni,enespecial, ambaquells amb quicompartimllengua i


culturailaregieuromediterrniaen defensade lesllibertatsindividualsi
collectives.

Model:255PropQstesderesolucisubsegentsaldebatgeneralenelPle
3
PARLAMENTDECATALUNYA 27 K.2017 ,
i
ENTRADANM....3.2012...

LN . "
La Repblica catalana s una oportunitatper corregir els actuals dficits
democrticsisocials ibastir una societat ms prspera, ms justa,ms
segura,mssostenibleimssolidria.

En virtut de tot el que s'acaba d'exposar, nosaltres, representants


democrtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret
d'autodeterminaci, id'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de
Catalunya,

CONSTITUM la Repblica catalana,com a Estat independentisobir,de


dret,democrticisocial.

DISPOSEM l'entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurdica i


fundacionaldelaRepblica.

INICIEMelprocsconstituent,democrtic,debaseciutadana,transversal,
participatiuivinculant.

AFIRMEM la voluntat d'obrir negociacions amb l'estat espanyol, sense


condicionants previs, adreades a establir un rgim de collaboraci en
benefici de les dues parts. Les negociacions hauran de ser,
necessriament,enpeud'igualtat.

POSEMEN CONEIXEMENTdela comunitatinternacionalilesautoritatsde


la Uni Europea la constituci de la Repblica catalana ila proposta de
negociacionsambl'estatespanyol.

INSTEM a la comunitatinternacionalilesautoritatsde la UniEuropea a


intervenirper aturar la violacide dretscivilsipolticsen curs,ia fer el
seguimentdelprocsnegociadorambl'Estatespanyolisernetestimonis.

MANIFESTEMlavoluntatdeconstruccid'unprojecteeuropeuquereforci
elsdrets socialsidemocrticsde la ciutadania,aixcom elcomproms de
continuaraplicant,sense solucidecontinutatidemaneraunilateral,les
normesde l'ordenamentjurdicde la UniEuropea ilesde l'ordenament
de l'estat espanyol i de l'autonmic catal que transposen aquesta
normativa.

AFIRMEM que Catalunya t la voluntat inequvoca d'integrarse tan


rpidamentcomsiguipossiblealacomunitatinternacional.ElnouEstates
comprometarespectarles

Model:255PropostesderesolucisubsegentsaldebatgeneralenelPle
4
I PAnl/.,'T\T S cr tarIa {
I DE CATAiU \'Y G e n e r a l {
' MEatSTRK GENERAL

PARLAMENTDECATALUNYA 27 CT. 2017 I


ENTRWANM |
IN.T ./III
obligacionsinternacionalsques'apliquenactualmentenelseuterritoriia
continuarsentpartdelstractatsinternacionalsdelsqualss partelRegne
d'Espanya.

APELLEM als Estats ia les organitzacions internacionals a reconixer la


RepblicacatalanacomEstatindependentisobir.

INSTEMalGoverndelaGeneralitata adoptarlesmesuresnecessriesper
ferpossible la plenaefectivitatd'aquesta Declaracid'independnciaide
les previsions de la Llei de transitorietat jurdica i fundacional de la
Repblica.

FEMunacridaatotsicadascundelsciutadansiciutadanesdelaRepblica
catalanaa fernosdignesdelallibertatqueenshemdonatia construirun
Estatquetradueixienacciiconductalesinspiracionscollectives.

ASSUMIMelmandat delpoble deCatalunya expressaten elReferndum


d'AutodeterminacideI'ld'octubreideclaremque Catalunya esdevun
estatindependentenformadeRepblica.

PROPOSTADERESOLUCIO

El ParlamentdeCatalunya expressa elseu rebuiga l'acorddelConsellde


Ministres de l'Estat espanyol proposant al Senat de l'Estat Espanyol les
mesures per a concretar el que disposa l'article 155 de la Constituci
Espanyola. Les mesures proposades, al marge del propiestament jurdic
actual,suposenl'eliminacidel'autogoverndeCatalunya.Alhorasituenal
Governde l'Estatespanyol coma substitutdel Governde la Generalitati
censordelParlamentdeCatalunya,una mesuraque notansolsnoes pot
acceptar sin que s un atac a la democrcia sense precedents en els
darrers40anys.

Hem ofertnegociaciidilegiens hancontestat amb l'article155 de la


Constituci i l'eliminaci de l'autogovern: la resposta ha estat d'una
contundnciapolticasimilaral'sdelaforadeldia1d'octubre.

Model:255PropostesderesolucisubsegentsaldebatgeneralenelPle
5
1
PARLAMENTDE CATALUNYA
I'
j 2 7 l L

IENTRADANM
IN.T....
El Parlament acorda, instar el Govern a dictar totes les resolucions
necessries per al desenvolupament de la Llei de transitorietat jurdica i
fundacionaldelaRepblicaienespecial:

Apromulgar elsDecrets necessaris,dotantpersonalimaterialment


els serveis administratius presos per a l'expedici a la ciutadania
delsdocumentsacreditatiusdelanacionalcatalana.

Aestablir la regulacidelprocediment pera l'adquisicide la naci


onalitat catalana, per ra dels supsits previstos en l'article 8 ila
disposicifinalsegona.

Aimpulsar la subscripcid'untractat de doblenacionalitat ambel


governdelregned'Espanya,deconformitatambl'article9.

Adictar,deconformitatambl'article12.1,lesdisposicionsnecess
riesper a l'adaptaci,modificaci,iinaplicacidel dretlocal, auto
nmiciestatalvigentabansdel'entrada envigorde la Lleidetran
sitorietatjurdicaifundacionaldelaRepblica.

Adictar,ambfonamenta allque disposa l'article12.3els Decrets


precisospera la recuperaciieficcia deles normesanteriors a la
successi d'ordenamentsjurdics, anulladesosuspeses permotius
competencialspelTribunalConstitucionaliperla restadetribunals,
parantespecialatenciatotesaquellesreguladoresd'impostosial
tresfigures impositives,aix com aquelles que desenvolupen eines
peralalluitacontralapobresailadesigualtatsocial.

A promoure,davant totsels estats iinstitucions el reconeixement


delaRepblicaCatalana.

A establirpelprocedimentcorresponent ideconformitat amball


quedisposal'article15,la relacidetractatsinternacionalsqueha

Model:255Propostesderesolucisubsegentsaldebatgeneralenel Ple
6
PARLAMENT DE CATALUNYA ^

ginde mantenir la seva vigncia,aixoomla d'aquellsque hagio de


resultarinaplicats.

A establir, d'acord amb l'article 17, el rgim d'integraci, a


l'Administraci de la Generalitatde Catalunya, llevatde renncia
expressa dels mateixos; de tots aquells funcionaris, personal de
l'estat espanyol, quefins a la data prestaven els seus serveisa
l'administraci general de Catalunya, a l'administraci local de
Catalunya, les universitats catalanes, l'administraci de justicia,
l'administraci institucional de l'estat a Catalunya, o dels
funcionaris,personal de l'estat espanyol, de nacionalitat catalana,
queprestinelsseusserveisforadeCatalunya.

^ A donar coneixement al Parlan^ent, de la relaci de contractes,


convenis lacords objecte de subrogaclperpartde la Repblica
Catalana,d'acordamballquedisposal'article19.

^ AImpulsarun acordambl'estatespanyol pera la Integraci del


personalllasubrogacideiscontractesprevistosenelsapartats1^1
^,deconformltatamballquedlsposal'article20.

^ Aacordartotallquesiguiprecedent,aixcomadoptarlesmesures
necessries per a l'exercicl de l'autoritat fiscal, de la seguretat
social,duaneralcadastrald'acordamballquedisposenelsarticles
80,81,82183,establint,sl s elcas,els perodesdetraspsentre
administracionsnecessarisperaunadequatserveipblic.

^ Apromourelesactuaclonsimesureslegislativesnecessriesperala
creaci d'un banc pblic de desenvolupament al servei de
l'economiaproductiva.

^ Apromourelesactuaclonsimesureslegislativesnecessriesperala
creacidel^ancdeCatalunya,amblesfuncionsdebanccentral,qui
badevetllarperl'estabilitatdelsistemafinancer.

Model:255PropostesderesolucisubsegentsaldebatgeneralenelPle
7
^ Apromourelesactuacioosimesureslegislatives
creaci de la resta de les autoritats reguladores,aml^ les funcions
queelssninherents.

^ Aohrirunperodedenegociacionsamhl'estatespanyol,segonsall
quedisposal'article82,peradetern^inar,siselcas,ienquingrau,
la successide l'estatcatal n^itjanantunacord,endretsiohliga^
cionsdecarctereconn^icifinancerassun^itspelregned'Espanya.

^ Aelahoraruninventari del hns de titularitat de l'estat espanyol,


radicatsalterritorinacionaldeCatalunya, afideferefectivala suc
cessienla sevatitularitatperpartdel'estatcatal,deconforn^itat
an^hallquedisposal'article20.

^ Aelahorar una proposta de repartiment d'actiusipassiusentre el


regne d'Espanya i la repl^lica de Catalunya, an^l^ fonament als
criteris internacionalment estandaritzats, ol^rint un perode de
negociaci entre els representants d'aml^ds estats, sotmetent
l'acordassolit,siselcas,al'aprovacidelParlamentdeCatalunya

El Parlament ohreunainvestigaciperadeterminar les responsabilitats


delGovernde l'EstatEspanyol,lesseves institucionsirgansdependents
en la comissi de delictes relacionats aml^ la vulneraci de drets
fonamentals,individualsicollectiusperevitarl'exercicideldretdevotdel
pohiedeCatalunyaelpassatld'octuhre.

Aquesta Comissi d'investigaci estar conformada per diputats dels


grups parlamentaris i persones expertes de l'mhit nacional i
internacional, de l'Oficina Antifrau, de la Sindicatura de Greuges ide
l'advocacia catalana i en representaci de les entitats de defensa dels
dretshumans, procurant quehisiguin representadesles organitzacions
internacionals.

Model:255PropostesderesolucisubsegentsaldebatgeneralenelPle
8
1
PARLAMENTDECATALUNYA
I
)DE CATAI
1

I 2?CT.2m7 I
IENTRADANM I
l ^ ,!
Propostaderesoluci2
Procsconstituent

ElParlamentdeCatalunyaacorda:

Declararl'iniciil'oberturadelprocsconstituent.

InstarelgoverndelaGeneralitata:

a) Activardemaneraimmediatatotselsrecursoshumans,pblicsiso
cialsaixcommitjansmaterialsalseuabast,pera ferefectiuelpro
cs constituent democrtic,de base ciutadana,transversal,partici
patiuivinculant,queha deculminaramb laredacciiaprovacide
la constituci de la Repblica per part del Parlament constitut en
AssembleaConstituentqueresultideleseleccionsconstituents.

b) ConstituirenelterminidequinzedieselConsellassessordelprocs
constituent per tald'assessorar en la fase deliberativa constituent
lideratperlasocietatcivilorganitzada.

c) Convocar,difondre iexecutar la fase decisria delprocs constitu


ent,recollint les propostes sistematitzades al FrumSocial Consti
tuent,sotmetentlesa consultaciutadana,que constituirunman
dat vinculant pel Parlament constitut en Assemblea Constituent
queresultideleseleccionsconstituents.

d) Convocar eleccions constituentsun cop culminades totesles fases


delprocsconstituent.

Encoratjar a tots els agents cvics isocials per a qu en el termini d'un


mes,constitueixinlaplataformapromotoradelprocsconstituentoPacte
nacionalpelprocsconstituent.

Constituir, en el termini de quinze dies, la Comissi parlamentria de


seguiment del procs constituent, a fid'emparar, que no interferir; la
tasca de la plataforma promotora, garantint el desplegament dels seus

Model:255PropostesderesolucisubsegentsaldebatgeneralenelPle
9
P A R L A M E N T D E C A T A L U N Y A { 2? [Cl 2017
{ 40
ENTRADA
N.T....
treballsaixcomelcomplimentdelterminisemestrallegalmentdefinitper
elseudesenvolupamenticonclusions.

Encoratjar als ajuntaments a impulsar els debats constituents des de


l'mbit local promovent la participaci de la societat civil, facilitant els
recursos i espais propis necessaris pel desenvolupament correcte del
debatciutad.

PalaudelParlament, 27d'octubrede2017

LlusM. Corominaslaz MartaRoviraiVergs


PresidentdelGE4S^ PortaveudelGPJS

MireiaBoyae Busquet AnnaGabrieliSabat


PresidentadelGPCUPCC PortaveudelGP CUPCC

Model:255PropostesderesolucisubsegentsaldebatgeneralenelPle
10