Está en la página 1de 322

http://IslamiSangkolon.wordpress.

com 1
m~Pxc
f~w gKv ........................................................................................................................................... 7
Avjv ni w`K bex-ivm~j `i Avnvb.................................................................................................... 9
Avjvn myenvbv IqvZvqvjv gvbylK Kb mw KiQb?.......................................................................... 10

Kvjgv mK Rvbvi cqvRbxqZv.............................................................12

Kvjgv mK eZgvb AwaKvsk jvKi Aev ............................................ 13

Gi iZ I ghv`v............................................................................... 13
ZvInx`i DcKvwiZv.................................................................................................................... 15

Gi dhxjZ................................................................................. 16
wbR Rxeb ZvInx` evevqb ev ZvInx` cwZv ................................................................................... 17
wkiKi fqvenZv .......................................................................................................................... 19
wki&K cwiwPwZ .............................................................................................................................19
wki&Ki fqvenZv........................................................................................................................ 20
wkiK& mePq eo Aciva-eo bvn .......................................................................................................................................20
wkiK&i Aciva/ bvn Avjvn& gv Kieb bv..........................................................................................................................20
wkiK& Kij RvbvZ nvivg Ges Rvnvbvg AeavwiZ ...................................................................................................................20
wkiK& Kij me Avgj evwZj nq hvq Ges wZM`i Af~ nq hvq................................................................................... 21
wkiK&Kvix asm Ges wechq cwZZ nq ................................................................................................................................21
wkiK&Kvix gyk wiK Acwe-Zvi Rb `vqv Kiv hve bv, Giv mwi Aag ..................................................................................... 21
wkiK& Kij Kvdi-gykwiK cwiYZ nq hvq..........................................................................................................................22
wki&Ki wZKi w`K Ges Zvi wec`mg~n ........................................................................................... 22
wki&K gvbeZvi Rb AegvbbvKi ...........................................................................................................................................22
wki&Ki KviY mg AvRevR Kzmsvi I evwZj gvbyli ga cek Ki ...............................................................................22
wki&K mePq eo hyjyg ........................................................................................................................................................23
wki&K nQ m g Kbv I fqi g~j .......................................................................................................................................23
wki&Ki KviY bK Avgjjv b nq hvq............................................................................................................................23
wki&K DZK Uz Kiv UzKiv Ki `q....................................................................................................................................23
ZvInx` I wki&Ki wPiKvjxb ..................................................................................................... 24
wki&K Kb GZ fqven .................................................................................................................. 25
wki&K bv Kivi wb`k Ges Avnvb ................................................................................................... 26
wki&K bv Kivi dhxjZ .................................................................................................................. 26
wki&K mK Rvbvi cqvRbxqZv .................................................................................................... 27
wki&Ki KviY............................................................................................................................. 28
Avjvn mK g` aviYv I Lvivc gbew cvlY Kiv .............................................................................................................28
mwK mvi mgZzj Kiv ......................................................................................................................................................28
AvjvnK h_vh_ ghv`v bv `qv .............................................................................................................................................29
Avjvn mK AZv I gy LZv ..............................................................................................................................................29
wKfve Avgiv Avjvn&i mv_ wki&K Kiv nZ weiZ ne............................................................................ 29
ZvInx` Ges wkiKi c Kvif` ....................................................................................................... 31
ZvInx` Ges Gi kbx wefvM .......................................................................................................... 31
ZvInx` Avi-ieyweqvn ..........................................................................................................................................................31
ZvInx` Avj&-AvQ&gv IqvQ-wQdv Z (Avjvni bvg I Yvejxi GKKZ eRvq ivLv) ........................................................................ 33

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 2
ZvInx` Avj&-Bev`vn& (Avjvni Bev`Zi GKKZ eRvq ivLv)....................................................................................................35

Avj KziAvb Bjvni () cwiPq .................................................................................................... 39


Bjvn ebvg gZv........................................................................................................................ 42
ZvInx`i kZvejx Z_v" Gi kZvejx ................................................................................ 43
c_g kZt Gjg ev vb ......................................................................................................................................................43
wZxq kZ t BqvKxb (` p wekvm) ...........................................................................................................................................44
ZZxq kZt Keyj (MnY Kiv).................................................................................................................................................45
PZz_ kZt BbwKqv` (mgcb Kiv) ..........................................................................................................................................45
cg kZt (wQ`& K) mZZv)...................................................................................................................................................46
6 kZt BLjvm (mZZv I GKwbZv)....................................................................................................................................46
mg kZt gynveZ (fvjevmv) ...............................................................................................................................................46
ZvInx`i gwjK Dcv`vb (iKb) Z_v i gwjK Dcv`vb ...................................................... 47
c_g iKbt ZvZK A^xKvi Kiv ....................................................................................................................................... 48
Avjvni cwZ C gvb I ZvZK eRbi AcwinvhZv ............................................................................................................49
ki kiqx msv ....................................................................................................................................51
cavb cavb ZvZ...........................................................................................................................................................52
ZvZK wKfve A^x Kvi Kieb .....................................................................................................................................59
ZvZi Bev`ZKvix Kvdi, gyk wiK`i mv_ AvPiY bxwZ.................................................................................................. 61
ZvInx`i wZxq iKbt GK Avjvni cw Z C gvb ......................................................................................................................64
Avjvni ieyweqvZi c wZ Cgvb .......................................................................................................................................65
Avjvn Zvqvjvi Avmgv I wmdvZ (bvg I bvejxi) c w Z Cgvb.............................................................................................65
Avjvn Zvqvjvi DjywnqvZi cw Z Cgvb.............................................................................................................................65
gvbyl AvjvnK ev` w`q hviB Bev`Z Ki mB wK ZvZi Af~?......................................................... 65
AvjvnK ev` w`q ev Avjvni cvkvcvwk gvbyl hv`iK Avjvni ghv`vq Mnb Ki ........................................ 67
ZvInx`i kZv......................................................................................................................... 69

i `vex ............................................................................................. 72
hveZxq Bev`Z md Avjvni Rb Lvjm Kiv .........................................................................................................................72
hveZxq wki&K Ges ZvZK eRb Kiv ...................................................................................................................................72
Avjvn Ges Zvui ivmyji wb`kK mKj wKQyi D AMvwa Kvi `qv ..........................................................................................73
Kvb ew wekl ev `ji A AbymiY bv Kiv.......................................................................................................................74
Kvwjgvi `vexi wecixZ AevbKvixi mv_ Kvbic mK bv ivLv ............................................................................................74
Avjvn& (myet) I Zuvi ivm~j (mt)-Gi gneZ........................................................................................ 75
Avj Iqvjv Iqvj eviv.................................................................................................................. 75
kixqZi cwifvlvq Avj Iqvjv Iqvj evivi msv.................................................................................................................76
Avj Iqvjv Iqvj eviv Cgvbi AZvekKxq Ask ...................................................................................................................76
Avj Iqvjv Iqvj evivq wekvmi ghv`v ................................................................................................................................ 78
Avj Iqvjv Iqvj evivi `vex mg~n .......................................................................................................................................79
Kvwdi`i m wgZvi eb cgvY Ki Ggb 20wU wb`kb ....................................................................................................81

K_v I KvR ..................................................................... 86


ev`v wKfve Avjvni gyIqvnwn` (GKZi) Abymvix ne ......................................................................... 88
Avjvn ZvAvjvi wekl nK ev Awa Kvi wZbwUt.................................................................................................................. 88

NvlYvi mvigg / g~jK_v...........................................................................91

ZvInx` webKvix welq Z_v webKvix welq................................................. 92

mskq wbimbt hviv ej gyL DPviYB h_ .................................... 95

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 3
mskq wbimbt h ew xbi KwZcq dih IqvRe A_vr AekKiYxq KZe cvjb Ki, m ZvInx` weivax Kvb
KvR Ki djjI Kvdi nq hvq bv| hviv GB v aviYv cvlY Ki, Zv`i vwi wbimb Ges Zvi wevwiZ
cgvYcx .................................................................................................................................. 96
wkiKi cKvif` Ges cPwjZ wkiK ................................................................................................ 98
ZvInx`yi ieyweqvn..............................................................................................................................................................99
gvbyl hfve gvbyli ie nq hvq ......................................................................................................................................100
MbZ K gb bqv, GB cwZZ fvU `qv, Avjvn Qvov Ab Kviv AvBb-weavb `vbi AwaKviK gb bqv wkiK Ges Kydix 104
MYZi gvag cv Kzdi Ges my wki&Ki GKwU msw chvjvPbv............................................................................104
wbevPb cwZ Ges fvUvi`i Dci Gi cqvM ................................................................................................................106
MYZvwK wbevPbi c hvM`vb msv mskqjvi evcvi dqmvjv .............................................................................108
MYZvwK wbevPb AskMnYKvix`i evcvi ivq ............................................................................................................. 114
Bmjvg I MYZ - wKQz gwjK cv_ K ...........................................................................................................................115
gvbyli ZixK Z AvBbi (MYZ, mgvRZ ------) m g_bi mv_ RwoZ _v Kv nvivg, Kzdi Ges wkiK ..................................... 116
hv`y, ZvweR-KeR Ges f Ak~f msKZ Mnb wki& K ............................................................................................................. 121
Rv`yg .......................................................................................................................................................................121
Rv`yi Dci ivq ............................................................................................................................................................123
KviAvbxq ZvweR KeP .................................................................................................................................................123
k~f Af msKZ .........................................................................................................................................................124
f-Af msKZ m^ Bmjvgi ivq ............................................................................................................................126
ZvInx`yj Djywnqvn ...........................................................................................................................................................128
Avk- wki K& Avj Av Kevi ev eo wkiK& ............................................................................................................................130
Avk- wki K& Avj AvmMvi ev QvU wkiK& ..........................................................................................................................132
Avk&-wkiK& Avj Ldx ev Mvcb wkiK& ..............................................................................................................................132
eZgvb c PwjZ KwZcq wki K& .............................................................................................................................................133
wgjv` wkiK& [gynv` (m) Mvqe Rvbb ej wekvm Kiv wkiK&] .........................................................................................133
cxi-`iek, Ijx-AvDwjqv Ges Kei kvwqZ`i wbKU `vqv Kiv wkiK& .............................................................................134
cxi-`iek, Ijx- AvDwjqvi K_v A Abymib Kiv wki K& ................................................................................................134
ZveviK nvwmji Rb MvQi wbKU fv M `qv wki K&| ......................................................................................................135
Avjvn eZxZ evc-`v`v, gvZv, cxi-`iek wKsev AbwKQzi bvg Kmg Kiv wki K& ...............................................................135
wbRi gZ ev cew ev gZ AbymiY Kiv wki K& .................................................................................................................135
bvex (mvt) K b~ii Zix gb Kiv wkiK& ........................................................................................................................136
gvRvi I `kbxq ey ...........................................................................................................................................................137
Iqvmxjvn ev cxi aiv ........................................................................................................................................................ 138
kixqZ mZ Amxjvn ...................................................................................................................................................140
we`AvZx Ges wki Kx Amxjvn.........................................................................................................................................142
Amxjvn welq wKQz mskq I Zvi wbimb .........................................................................................................................142
ZvZi KvQ wePvi dqmvjv PvIqvi A_ ZvZi cw Z Cgvb cvlY Kiv .................................................................................146
wePvi dvqmvjvi evcvi v mskq Ges Gi wbimb.........................................................................................................149
ZvInx`yj Avmgv Iqvm wmdvZ.............................................................................................................................................161
ZvInx`yj Avmgv Iqvm wmdvZ Gi cP wjZ wevwKi Ges wki& Kx AvKx`v ...................................................................162
fvM MYbv ........................................................................................................................................................................169
wRbi RMr .................................................................................................................................................................170
fvM MYbv m^ Bmjvgi ivq......................................................................................................................................173
ivwkP m^ Bmjvgi ivq .........................................................................................................................................174
Bmjvgi KwZcq iZc~Y w`K ...................................................................................................... 176
eaZvi g~jbxwZ .........................................................................................................................176
Bmjvg ....................................................................................................................................177
Bmjvg I gymwjg ........................................................................................................................177
eZgvb hyM Bmjvg hfve Abykxjb Kiv nq......................................................................................178
gymwjg I Kvdii ga wekl cv_K .............................................................................................178
gymwjg KvK ej.......................................................................................................................183
gymwjgi ewk ........................................................................................................................184

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 4
mvnvev (ivt) (ivm~j (mvt)-Gi mv_xMY) wKfve gymwjg nqwQjb ............................................................184
eo Kzdi Ges Zvi kYx wefvM .......................................................................................................185
QvU Kzdi Ges Zvi kYx wefvM .....................................................................................................186
Kvdi I Kzdi ..........................................................................................................................186
BQv bv _vKv mI KydixZ wj nq Bmjvg _K ei nIqv ............................................................... 188
eo wbdvK I gvbvdKx ...............................................................................................................189
QvU bdvK ev QvU gybvwdKx ........................................................................................................189
gybvdK...................................................................................................................................190
gybvwdK ebvg bvnMvi................................................................................................................190
kvixAv wbavwiZ AbymiY Ges A AbymiY ........................................................................................192
mybvZ......................................................................................................................................195
we`&qvZ ...................................................................................................................................195
mybvZ ivm~j (mt) AvuKo aiv Ges we`&AvZ _K mZK _vKv Acwinvh ....................................................197
we`&qvZ wKfve Pvjy nq................................................................................................................201
we`qvZ mbv Kivi Dcvq ............................................................................................................202
gyiZv` ................................................................................................................................... 203
kxqv mc`vq Ges Dnv`i g~j Drmi ^ic...................................................................................... 203
LviRx ................................................................................................................................... 204
gywRqv .................................................................................................................................... 205
gyZvwhjv ................................................................................................................................. 205
wZbwU gjbxwZ hv cZK gym wjgi Rvbv IqvwRe............................................................................ 207
c_g gj bxwZ ) (....................................................................................................... 207
wZxq gj bxwZ
( ) ......................................................................................................210
c_g chvqt Bmjvg ( ) ....................................................................................................................................210
wZxq chvqt Cgvb ( ) ......................................................................................................................................212
ZZxq chvqt Bnmvb ( ) ....................................................................................................................................212

ZZxq gj bxwZt
( ) .....................................................................................................214
Avi&Kvbyj Cgvb, ev Cgvbi mg~n ( ) .......................................................................... 218
Cgvbi QqwU ivKb Ges Zvi wevwiZ AvjvPbv ................................................................................220
c_g iK&b ev t gnvb Avjvni cwZ Cgvb ( :) .......................................................................220
wZxq iK&bt wdwik& Zv`i c wZ Cgvb ( . : ) ....................................................................................226
ZZxq iK&bt Avmgvbx M m g~ni cw Z Cgvb ( . : ) ............................................................................231
PZz_ iK&bt ivm~j`i cw Z C gvb ( : ) ............................................................................................ 235
cg iK&b t kl w`emi cw Z C gvb ( :) ............................................................................... 243
l iK&bt fvMi cw Z C gvb ( : ) ................................................................................................. 253

gym wjg`i AvKx `v....................................................................................................................... 261


Avi&Kvbyj Bmjvg ev Bmjvgi mg~n (. ) ..................................................................... 270
c_g t Avjvn Qvov Kvb mZ Dcvm bB Ges gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avjvni ivm~j G mv
`Iqv. (: ) ............................................................. 270

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 5
wZxq iK&bt Avm&-mjvZ (bvgvh).
( : ) ...................................................................... 275
ZZxq iK&bt hvKvZ.
( : ) ........................................................................................ 282
PZz_ iK&bt ivgvhvbi wmqvg mvab.
( : ) ......................................................291
cg iK&bt nv .
( : ) ..........................................................................................296
`qi evwa I Aii weZvi wP Ges KwZcq `qewa I Zvi wPwKrmv .............................................. 309
gym wjg`i Pzo v j .................................................................................................................. 315

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 6
f~wgKv
mg cksmv Avjvn& Zvqvjvi| Avgiv ZuviB cksmv Kwi| ZvuiB mvnvh Kvgbv Kwi| ZvuiB KvQ gv PvB| Avgv`i
bd&mi mKj AwbZv Ges Avgv`i mKj Kgi fzj-vw _K Avjvni KvQ Avkq PvB| Avjvn hvK n`vqZ `vb
Kib KD ZvK Mvgivn KiZ cvi bv| Avi hvK MvgivnxZ wbc Kib, KD ZvK n`vqZ `vb KiZ cvi
bv| Avwg ^v w`wQ h, Avjvn eZxZ Kvb Bjvn bB| wZwb GKK, Zvui Kvb kixK bB| Avwg Aviv ^v w`wQ
h, gynv` (mt) Avj vni ev`v Ges Zvui ivm~j|
Avjvn myenvbv IqvZvqvjvi evbxt

p CiwdbwkMY! Awlwp K jid ht Kkw DxPu xVK Zixdhwg ht KkZ awK| Ggv AgmB ioliwd dw pt
iZ gkY Kkw dw| (Avj-Bgivb 3t 102)

p iwdg oiwR! Zwikw Zwiwbk ewldKZ wK ht Kk, xjxd ZwiwbkK GK gx aK ox KkQd Ggv xjxd
Zwk aK Zwk oydyK ox KkQd; Awk xgwk KkQd Zwbk b Rd aK AMxYZ ekn I dwky| Awk AwlwpK
ht Kk, j^wk dwi Zwikw GK A ekk xdKU jwPTw Kk awK Ggv AwZyt wxZbk gwewk oZK Zw Agld Kk|
xdPt A wwpz Zwiwbk gwewk oPZd ktQd| (Avb-wbmv 4t1)

p ixidMY! Awl wpK ht Kk Ggv oxVK Kaw gl|

xZxd Zwiwbk Awil-AwPkY ovmwcd Kkgd Ggv Zwiwbk eweoip qiw Kkgd| j KD Awwpz I Z^wk kvo lk
AwdMZ Kk, o AgmB ipw owfl A Rd Kkg| (Avj-Avnhve 33t 70 -71)
AZtci ivm~j (mt) Gi evbxt wbqB mevg evbx nQ Avjvni wKZve Ges mevg c_ nQ bexi (mt) c_|
mePq wbK KvR nj xbi bZzb AvweZ welq, cZK bZzb AvweZ welq we`AvZ, cZK we`AvZB
Mvgivnx Ges cZK Mvgivnxi cwiYvg nj Rvnvbvg| (myb vb Beb gvRvn, mnxn)
hyM hyM bex-ivm~jiv cwiZ nqwQjb gvbeRvwZK Avjvni w`K Avnvb Kivi Rb, n`vqZi ivv `Lvbvi
Rb| hvivB m Avnvb mvov w`qQ ZvivB mdjZv jvf KiQ| Avi hviv gyL wdwiq wbqQ Zviv e_ nqQ|
Avjvn& myenvbv IqvZvqvjv ejbt

Awxi e ZK DiZk icB kwol e kY KkxQ GB ii j, Zwikw Awwpz k GgwbZ Kk Ggv ZwMZ aK xdkweb
awK| A Z:ek Zwbk ic xKQ ovL KK Awl wpz pbwtZ KkQd Ggv xKQ ovLKk Rd xgeaMwxiZw AgcwxkZ
pt Ml| o Zkwv Zwikw exagyZ iY Kk Ggv bL xiawkweKwkybk xKke exkYxZ ptQ| (m~i v, bvnj-16t36)
Avgiv Avjvni w`K Avnvb msKjb bex-ivm~ jiv h Avnvb wbq G hgxb GmwQjb m cKZ Avnvb Zzj
aiwQ m me mZi Abymvbx`i Rb hviv wmivZvj gy vwKg ev mwVK c_i AbymiY mdjZv Ges gyw jvf KiZ
Pvb, hviv Avjvn Qvov hZ evwZj Bjvn (gvey`) AvQ Zv`i `vmZK cwiZvM Ki GKgv Avjvni Bev`Z KiZ
Pvb| GwU Avgiv Ggb GK PgrKvi avivq msKjb KiwQ h KD GUv Aaqb Kij ZvInx`, Cgvb Ges Bmjvg
mK c~Yv aviYv jvf KiZ cvi| GwU msKjbi mgq Avgiv Kvb ew ev `ji A AbymiY Kwiwb KviY

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 7
GKgv Avjvni ivm~j Qvov G mw RMZ Kviv A AbymiY ea bq| Avgv`i GKgv gvb` nQ KziAvb Ges
mybvn| Avgiv G msKjb Kvb ew _K ZZUzKzB Mnb KiwQ hZUzKz KziAvb Ges mybvni ga Gi evBi Kvb
wKQy Mnb bv Kivi GKv Pv KiwQ| Avjvni Kmg! Gi msKjbi cQb Kvb ^v_ciZv RwoZ bB ay GK_v
Qvovt
Awk p Awiwk RwxZ! Awxi Zw GRd Zwiwbk KwQ Kwd Aa PwB dw; Awiwk ewxkmx iK Zw Awwpzk xRiwt
ktQ (m~iv, ` 11t28)|

G msKjbi cQb Avgv`i Dk GKUvB gvbeZvi Kjvb, hb gvbyliv Ab me wKQyi `vmZ _K gy nq


Avjvni Bev`Zi w`K wdi Avm| n Avjvni ev`v Avjvn& AvcbvK mZ c_i w`kv `vb Kib! G msKjbwU Avcwb
wbic `wKvb _K cvV Kib, Avgiv Avkvev`x Avjvn& nqZv AvcbvK Gi gvag n`vqZ `vb Kieb| KviY
AvjvnZv AvcbvK weeK-eyw w`q mwi Ab`i Dci kZ w`qQb, Avcwb Zv fvj-g` eySZ cvib|
Avjvn myenvbv IqvZvqvjvi evbxt Awxi iwdn K ox KkxQ xim m xgb aK-Ghwg j, ZwK ekyqw Kkg
AZ:ek Zw K Kk xbtxQ mgY I bxmxoed | Awxi ZwK ea bxLt xbtxQ| GLd o pt KZ pt, dw pt
AKZ pt| (m~i v, `vni 76t2-3)

AvcbvK iY Kwiq w`wQ Avjvn myenvbv IqvZvqvjvi mB evbxt j KD ouea Pl, Zwkw xdRk ilk
RdB ou ea Pl| Awk j ea pt, Zwkw xd Rk A ilk RdB ea pt| KD A ekk gwSw gpd Kkg
dw| (m~iv, ebx CmivCj 17t15)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 8
Avjvni w`K Avnvb

Avjvni w`K bex-ivm~j`i Avnvb


gvbeRvwZK (A_vr mec_g gvbe Av`g I Zvui xK) G `ywbqvq cvVvbvi mgq Avjvn myenvbv IqvZvqvjv
ejwQjbt Awxi p Ki Kklwi, Zwikw ogwB dyP di jwI| AZ:ek jxb Zwiwbk xdKU Awiwk eq aK Kwd
pbwtZ e^#Q, Zg j gx Awiwk o pbwtZ Ado wk Plg, Zwk Dek dw Kwd ht Awog, dw (Kwd KwkY)
Zwkw xPwM I o pg| (m~iv, evKviv 2t 38)
hyM hyM bex-ivm~jiv m n`vqZi Avnvb wbq gvbeRvwZi KvQ GmwQjb| Avgv`i H mZ c_i AbymiY Kivi
Rb Rvbv cqvRb bex-ivm~ j`i Avnvb mK, hvZ Avgiv gyw I mdjZv jvf KiZ cvwi| Avj&- KyiAvbi AbK
vb Avjvn (myet) bex-ivm~j`i Avnvbi eYbv w`qQb| GLvb Avgiv Avj-KziAvb _K KqKRb bex Ges
ivm~ji Avnvb Zzj aiwQ-
b~n (Av t) Gi Avnvbi evcvi Avjvn (my et) ejbt
Awk AgmB Awxi dp (Aw:) K Z^wk RwxZk exZ ekY KkxQ, (xZxd glld) xdPt Awxi Zwiwbk Rd e Kwm
oZK Kwky| Zwikw Awwpz gZyZ Kwkw BgwbZ Kkg dw| xdPt Awxi Zwiwbk gwewk GK jYwbwtK xbdk
Awjwgk ht KkxQ| ( m~iv, ` 11t25-26)
Bev nxg (Av t) Zvui KIgK GB ej Avnvb RvwbqwQjbt
p Awiwk oe bwt, Zwikw jog xgntK mkyK Kk, Awxi Iog aK i | p Awiwk oe bwt, Awxi GKiLy pt
yt Awdd H owk xbK KkxQ, xjxd dhwil I hi l ox KkQd Ggv Awxi i mkK dB| (m~iv, AvbAvg
6t78-79)
okY Kk BgvpyiK| jLd xZxd Z^wk oeb wtK glld; Zwikw Awwpzk BgwbZ Kk Ggv Z^wK ht Kk| GUwB
Zwiwbk Rd Di jxb Zwikw gwS| ( m~iv, AvbKvey Z 29t 16)
` (Av t) Gi Avnvbt
Awk Awb RwxZk exZ Awxi Zwbk hwB pb K e kY KkxQ ; xZxd gld-p Awiwk RwxZ, Awwpzk Bev`Z Kk, xZxd
Qvov Zwiwbk Kwd Bjvn dB| (m~iv, ` 11t 50)
mvjn (Av t) Gi Avnvbt
Awk owib RwxZi e xZ Zwbk hwB owlp K e kY Kxk; xZxd glld-p Awiwk RwxZ| Awlwpk Bev`Z Kk, xZxd
Qwrw Zwiwbk Kwd Bjvn dwB| (m~iv, ` 11t 61)
BDmyd (Av t) Gi Avnvbi Askweklt
p KwkwMwkk oykw! ea K ea K AdK D ewo hwl, dw ekwimwly GK Awwpz? Zwikw A wlwp K Qr xdQK
KZM lw dwik BgwbZ Kk, oM lw Zwikw Ggv Zwiwbk gwe-bwbwkw owg Kk xdtQ| Awwpz Gbk Kwd e iwY
AgZyY Kkdxd| A wwpz Qwr w KwkI xgcwd bgwk q iZw dB| xZxd Awbm xbtQd j, xZxd gZyZ Ad KwkI
BgwbZ Kkw dw| GUwB okl ea| xK AxcKwvm lwK Zw Rw d dw| (m~iv, BDmy d 12t39-40)
Avjvni GKK mvefgZi `vex`vi ZvZ wdivDbi Dk gymv (Avt) ejwQjbt
Awwpzk gwb wbkK Awiwk KwQ A eY Kk| Awxi Zwiwbk Rd ew kZ xgm kvol | Awk Zwikw Awwpzk xgk
JZ eK wm Kkw dw| (m~iv, Av`-`vLvb 44t 18-19)
Cmv (Av t) Gi Avnvbt
xdPt Awwpz Awiwk ewldKZw I Zwiwbk ewldKZw| AZGg, Zwikw Zwk Bev`Z Kk| GUw okl ea| (m~iv
gviBqvg 19t36)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 9
Avjvni w`K Avnvb

gynv` (m t) wimvjvZ cvIqvi ci _K AvgZ~ Avjvni w`K Avnvb RvwbqwQjb| wZwb Avnvb RvwbqwQjb GB
ejt
Bqv AvBqynvb& bvm Kyjy ZzdjnvI n jvK mKj! Zvgiv ej Avjvn
eZxZ Kvb Bjvn bB| Zvnj Zvgiv mdjKvg ne| (Avngv`, Avj we`vqv Iqvb wbnvqv)| gynv` (mt) Gi Avnvb
Gi evcvi Avjvn ejbt
jd Zwikw Awwpz g ZyZ A d Kwkw Bev`Z dw Kk| xdPt A wxi Zwiwbk exZ Z^w kB eq pZ oZKKwky I
oovgwb bwZw| Awk Zwikw xdRbk ewldKZ w oiye q iw e wadw Kk| Adk Z^ wkB e xZ idwxdgm Kk| Zwpl
xZxd ZwiwbkK xdxb oit ej DuK RygdweKkY bwd Kkgd Ggv AxcK AwilKwky K gmy Kk bgd Awk
jxb Zwikw xgiL pZ awK, Zg Awxi Zwiwbk Dek GK ipw xbgok Awjwgk Awmw KkxQ| Awwpzk owxd cB
ZwiwbkK xfk jZ pg| Awk xZxd og xKQk D ek qiZwgwd| (m~iv, ` 11t2-4)
ivm~j (mt) hLb gykwiK`i evwZj Bjvn`i eRb Ki GKKfve ay Avjvni Bev`Zi Avnvb RvwbqwQjb ZLb
Zviv Reve ejwQjt Avgiv wK GK cvMj Kwei K_vq Avgv`i gvey`jvK eRb Kie? (m~iv, mvddvZ 37t36)
Avnj wKZve`i Avnvb Kivi Rb Avjvn Zuvi ivm~j (mt) K wkv`vb Kibt
gl: p Awpz l-xKZwgMY! GKxU xgntk xbK Awo jw Awiwbk ic I Zwiwbk ic oiwd j, Awikw Awwpz
Qwrw Ad KwkI Bgwb Z Kkg dw, Z^w k owa Kwd mkyK owg Kkg dw Ggv GKiw A wwpz K Qwrw Avgv`i KD
KwDK ie wnme Mnb Kie bv| Zwkek jxb Zwkw gyL wdwiq bq, Zwpl gl bwI j, owqy awK Awikw Zw
gymwjg| (m~iv, Avj- Bgivb 3t64)
Dciv Avjvni evbxjv _K fve eySv hvq mg bex-ivm~jivB GKKfve Avjvni Bev`Z Kivi Avnvb
RvwbqwQjb, KziAvb m~iv bvnji 36 bs AvqvZ ivm~j`i ciYi Dk mK Avjvn myenvbv IqvZvqvjv
ejbt

Avwg cZK RvwZi wbKU ivm~j ciY KiwQ Avjvni Bev`Z Kivi Ges ZvZK eRb Kivi wb`k `evi
Rb| (m~iv, bvnj 16t36)
Avjvn myenvbv IqvZvqvjv Aviv ejbt

A_: Avwg Zvgvi cye Ggb Kvb ivm~j cvVvBwb Zvi KvQ GB Inx Qvov h ( ) Avwg eZxZ
Kvb Bjvn bB ( ) myZivs AvgviB Bev`Z Ki| (m~iv, Avw^ qv 21:25)
myZivs mg bex-ivm~ jMbi Avnvbi Kvwjgv wQj GKUvBt -Avjvn eZxZ Kvb Bjvn
bB|

Avjvn myenvbv IqvZvqvjv gvbylK Kb mw KiQb?


Avjvni (myet) evbxt
iwd nk Dek Gid GK oit AxZgwxpZ ptQ jLd o DlLjwM xKQ xQl dw| Awxi iwdnK o x KkxQ xim
mxgb aK-Zw K ekyqw Kkg, AZ: ek ZwK Kk xbtxQ mg Y I bxmxoed | Awxi ZwK ea bxLt xbtxQ|
GLd o pt KZ pt, dw pt A KZ pt| (m~iv `vni 76t1-3)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 10
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn& (myet) gvbeRvwZK AbwZ _K AwZ GbQb, Zv`iK weeK-eyw Ges fvj-g`i vb `vb KiQb|
mvgvb exh KYv _K mw Ki Avjvn& gvbylK AbK Dg Aevb wbq GmQb, Abvb cvbx _K kZ
w`qQb| Zv`i RxweKvi cqvRbxq mg wRwbm wZwbB mieivn KiQb| Avjvn& (myet) ejbt
xdPt Awxi Awb i owdK ijwbw bwd KkxQ, Awxi ZwbkK l I Rl PlwPlk gwpd bwd KkxQ; ZwbkK
Di RygdweKkY e bwd KkxQ Ggv ZwbkK AdK o gk D ek m Z bwd KkxQ| (m~i v, ebx CmivCj
17t70)
Avjvn& gvbeRvwZi Rb G hgxbK m~Y emevm DchvMx Ki w`qQb, AvmgvbK Zv`i Rb KiQb Qv` ^ic|
Avjvn (myet) ejbt
Zwiwbk Rd hx iK xgQwdw Ggv AwKwmK Qwb ke wed Kk xbtQd, Awk A wKwm aK ewxd gn Y Kk
Zwiwbk Rd fl-fol Duewbd KkQd Zwiwbk Lwb xpowg| (m~iv, evKviv 2t21-22)
GZme Avjvn& (myet) Ggwb GgwbB `bwb| Gme wKQyi cQb iqQ mywbw` Dk, Avjvn& (myet) ejbt

Zwikw xK cwkYw Kk j, Awxi ZwiwbkK AdaK ox KkxQ Ggv Zwikw Awiwk KwQ xfk Awog dw? (m~iv,
gywgbyb 23t115)
gvbyl mwi mywbw` Dk mK Avjvn& (myet) Zvqvjv ejbt

A_vr Avwg gvbyl Ges wRbK mw KiwQ GKgv Avgvi Bev`Zi Rb| (hvwiqvZ 51t56)
AvqvZi Gi evLvq AvjgMY ejb A_vr Avgvi (Avjvni) GKZK gb bqvi
RbB Avwg Zv`i mw KiwQ| myZivs ZvInx`K gb wbq GKKfve ay Avjvni Bev`Z Kivi RbB Avjvn (myet)
gvbylK mw KiQb| Avi G w`KB mg bex-ivm~jMY Avnvb KiwQjbt

AvwgcZK RvwZi wbKU ivmyj cib KiwQ Avjvni Bev`Z Kivi Ges ZvZK eRb Kivi wb`k `evi
Rb| (m~iv, bvnj 16t36)
mg gvbyli cwZ Avjvni nK& nQ GKKfve Avjvni Bev`Z Kiv, Avjvni mv_ Kvb wKQyK kixK bv Kiv| ivm~j
(mt) ejQb-ev`vi cwZ Avjvni nK& nQ Zviv Zvui Bev`Z Kie Ges Zvui m Kvb wKQzK kixK Kie bv|
(gymwjg, Bdvev/50)
myZivs h ew kixKwenxb Aevq Avjvni Bev`Z Ki m Zvi mwi DkK c~iY Kij, Avjv ni nK& Av`vq Kij|
Avi h ew Avjvni kixK Kij m mwi DkK A^xKvi Kij Ges Avjvni nK& Av`vq Kij bv| m Zvi wbRi
asm WK Avbj, m Kvwdi, gykwiK Ges AKZ| AZGe GKRb gvbyli DwPZ Zvi wbRi gywi Rb wbgi wZbwU
welq Rvbv Ges wbRi Rb gb bqvt
1| GKKfve Avjvni Bev`Z Kiv;
2| Avjvni mv_ Kvb wKQyK kixK bv Kiv;
3| AvjvnK ev` w`q AbK ie Ges Bjvn wnme Mnb bv Kiv;
Avi Kvjgvi ^xKwZi gvag Dciv wZbwU wRwbmiB ^xKwZ `qv nq;

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 11
Avjvni w`K Avnvb

Kvjgv mK Rvbvi c qvRbxqZv


n Avjvni ev`viv (Avjvn& Avcbv`i mZ c_i w`kv `vb Kib) Avcbviv Rb ivLyb Bmjvg ceki GKwU gv
Kvjgv BnvK Kvjgv ZvBqev ev KvjgvZzZ ZvInx` ej| G Kvjgvi ^v `vbi gvag
GKRb gvbyl ZvInx` K gb bq, Bmjvg cek Ki Ges gymwjg cwiYZ nq| Aciw`K h G Kvjgvi ^v`vb
_K weiZ _vK m Kvwdi Ges gykwiK _K hvq| G Kvjgv mK Rvbvi Rb Avjv n myenvbv IqvZvqvjv wb`kt

Zywg Rb ivLv, Avjvn Qvov Kvbv Bjvn bB| (gynv` 47t19)


ivm~j (mt) Bikv` KiQbt Avj vn Qvov Kvb Bjvn bBGK_v Rvbv Aevq h ew gZy eiY Kijv m RvbvZ
cek Kie| (gymwjg)Avjvgv kvBL Avyi ingvb web nvmvb Avj kvBL (int) ejQbt jv Bjvnv Bjvjvni A_mn mB Gjg BqvKxbx ev
wbwZ vb jvf Kiv hv ( wK A^xKvi Kiv nq Avi wK mve Kiv nq Zv) mn Rvbv Avjvn& IqvwRe Ki
w`qQb| (Av` `viy mybv n)
kvBL Avyjvn web Avew`i ivngvb Avev evwZb (int) ejbt Avjv n Zvqvjv ejQbt

eZt mKj gvbyli Rb GUv GKUv cqMvg| hvZ Gi viv Dnviv mZK nq Ges Zviv Rb wbe h, cKZc
Bjvn ay GKRbB, Avi eyw gvb hvZ jvKiv Dc`k Mnb Ki| (m~iv Beivnxg 14t 52)
kL gynv` web Ave`yj Iqvnnve (int) ejQb, A_ Rvbv eZxZ Ges Kvjgv (jv-Bjvnv-Bjv jvn) Gi `vex
gvZveK Kg mv`b eZxZ aygv kvwK ^v c`vbKvix ew gymjgvb nZ cvi bv| eis G gwLK ^v
Av`g mvbi wei GKwU `wjj wnme weewPZ| wZwb AviI ejb, Avcwb Rb ivLyb (Avjvn Avcbvi cwZ
ing Kib) h, bvgvR-ivRv diR wK GiI AvMi diR nQ i ^v `vbi welqwU
Rb bqv| AZGe bvgvR-ivRvi MelYvi AcwinvhZvi Pq ev`vi Rb AwaKZi Acwinvh welq nQ
Gi A_ wbq MelYv Kiv|
G Kvjgv mK Rvbv Acwinvh G Rb h, Avjvn GK Ges wZwbB GKgv Bev`Zi hvM nK`vi GUv bv Rvbj
Kvb ewi Bmjvg cek MnbhvM bq| G RbB ZvInx`i BjgK ev`vi Bmjvg Keyji kZi~c wbaviY Kiv
nqQ| myZivs Ggb cZK ew h wbRK gymwjg `vex Ki Zvi cwZ diR nQ m G Kvjgvi A_, iyZ, ghv`v,
dhxjZ, Gi ivKb I Gi kZvejx Rb be; hb Gi `vex cyiY KiZ cvi Ges `ywbqv I AvLivZ mdjZv jvf
KiZ cvi| KviY G Kvjgv mK AZv, gyLZv ev`vi e_Zv Ges wPivqx asm WK Avb| Avmy b, Avgiv
mKj G Kvjgv mK fve Rb bB|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 12
Avjvni w`K Avnvb

Kvjgv mK eZgvb AwaKvsk jvKi Aev


AZ `ytLi welq h eZgvb AwaKvsk gvbyl G Kvjgv mK A, GKgv Avj vn myenvbvIqv Zvqvjv hvi cwZ
Kibv KiQb, Avi wkiK& _K iv KiQb, m Qvov AwaKvsk jvKi gaB KwZcq wkiK& jyKvwqZ AvQ ej
cZxqgvb nQ| AwaKvsk jvKi Aev nQ Zviv Rvb bv G Kvjgvi A_ wK, wK Gi iZ I ghv`v, G Kvjgvi
`vexB ev wK, G Kvjgvi ^v `vbi gvag wK Zviv ^xKvi Ki wbqQ Avi wK A^xKvi KiQ| Zviv `vex KiQ
Avgiv gymwjg Avgiv Avjvn& Qvov Avi Kiv Bev`Z Kwi bv A_P Zviv evweKfve Avj vni cvkvcvwk Ab AbK wKQyi
Bev`Z KiQ|
Avjvn&i (myet) evbxt

A_vr AdK iwdn Awwpzk ex Z xgm wo wed Kk, xK owa owa xmkKI Kk| (m~iv, BDmy d 12t106)
eZgvb G AvqvZi eveZvq `LwQ AwaKvsk gvbyl gyL Cgvbi `vex Kiv mZI Kgi Zviv Avjvni mv_
wkiK& KiQ| eZgvb mgqi AwaKvsk gvbyli Aev Zzj aiZ wMq kL gynv` Avjx Avj ivdvC ejb- AwaKvsk
gymjgvbB G fyj aviYv Ki h, KvjgvwU gyL DPviY Kij A_ev gymwjg Ni RbMnb Kij I jvwjZ cvwjZ nj
Ges GKwU gymwjg bvgaviY KijB gymjgvb nIqv hvq| Zvi KvRKg, Rxeb-hvcb cwZ hvB nvK bv Kb| GwU
wLvb`i GKwU AvKx`v| mvnvev`i Rxebx chvjvPbv Kij `Lv hvq evweKfve, Zv`i Ges Avgv`i Kvjgv
evSvi wei eeavb iqQ| cKZc Bmjvgi cZvKvZj wbRK `vwLji Rb cZKiB KvjgvK
mwVKfve Dcjw Ges evevqb KiZ ne|

Gi iZ I ghv `v
Gi iZ h KZ Acwimxg, Gi ghv`v h KZ DP Zv ejvi Acv ivL bv| G z`
cwimi Zv ej kl Kivi gZ bq| ZeyI msw cwimi Avgiv G Kvjgvi iZ Ges ghv`v Zzj aiwQ|
1. GwU Bmjvgi g~j Kvjgv| Gi ^v `vbB Bmjvg ceki GKgv ivv| KD
eyS b G Kvjgvi ^v w`j m ne gymwjg, Avi A^^xKvi Kij m ne Kvwdi| G nQ Ggb GK
Kvjgv hv gvbyli Cgvb Ges Kzdixi ga cv_K Ki `q| meviB GK_v Rvbv AvQ h, GKRb Ab
agvej^x hw` Bmjvg AvmZ Pvq Zvnj ZvK AekB G Kvjgvi ^xKwZ w`Z nq| eZgvb hviv
wbR`iK gymwjg `vex KiQ Zv`i RbI AekB Riix h Zviv eyS-kyb G Kvjgvi ^v `e
Ab_vq Zv`iI gymwjg `vex Kiv e_v ne|
ivm~j (mt) hLb gyqvh (ivt) K Bqvgvb cvwVqwQjb ZLb ejwQjb, wbqB Zzwg Avnj wKZve`i
(Bqv`x I wLvb`i) GK m`vqi KvQ hvQ| myZivs Zzwg c_g Zv`iK Kvjgv
i `vIqvZ w`e- -------- | (mnxn eyLvix I gymwjg)
2. bvex-ivmy j`i g~j `vIqvZB wQj Gi w`K Avnvb Kiv, hv`iK Avjvn
myenvbv IqvZvqvjv gvbe RvwZi n`vqZi Rb cvwVqwQjb| Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t Avwg Zvgvi c~e Ggb Kvb ivm~j cvVvBwb Zvi KvQ GB Inx Qvov h ( )
Avwg eZxZ Kvb Bjvn& bB ( ) myZivs AvgviB Bev`Z Ki| (m~iv, Avw^qv 21:25)
myZivs G Kvjgvi `vIqvZB mek `vIqvZ, G KvjgvK gb bqvB n`vqZi ivv MnY Kiv Ges
mek KjvbK gb bqv|
3. Kvjgv Bmjvgi g~j wfw| Bmjvgi cvuPwU wfwi c_g wfw nQ kvnv`vZvBb
ev `ywU welq ^v `qv| c_g h welq ^v w`Z nq Zv nQ | Avjvni ivmyj
ejQb:- Bmjvg wfw cuvPwU| G ^v `qv h, Avjvn Qvov Kvb nK& Bjvn& bB Ges gynv` (mt)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 13
Avjvni w`K Avnvb

Avjvni ev`v Ges Zvui ivmyj| mvjvZ Kvqg Kiv, hvKvZ Av`vq Kiv, (Avjvni) Nii nv Av`vq Kiv Ges
ighvb gvm wmqvg cvjb Kiv| (eyLvix, gymwjg)
GUv hnZz Bmjvgi gyj wfw, GLb KD hw` ej Avwg gymwjg, Avgvi xb Bmjvg Zvnj AekB ZvK G
Kvjgvi ^v Rb-b w`Z ne Ges GUvK `pfve Mnb KiZ ne|
4. Kvjgv nQ Cgvbi mevP Ges mek kvLv| Avjvni ivm~j gynv` (mt) ejb-
Cgvbi kvLv myiwUiI wKQz ekx| Gi mev P kvLv G K_v ^xKvi Kiv | Avi Gi
mewbg kvLv nQ ivv _K K`vqK e mwiq `qv| (eyLvix, gymwjg)
GLb KD hw` Cgvb Mnb KiZ Pvq Ze AekB G KvjgvK ^xKvi KiZ ne| Avi hviv KzdixZ
wbgwZ _vKZ Pvq, ZvivB G Kvjgvi ^v `Iqv _K weiZ _vK|
5. Kvjgv K gb bqv Ges m Abyhvqx KvR Kiv, ev`vi cwZ Avjvni nK&| KviY
G Kvjgv ^v `vbi gvag ev`vn& ZvInx` K gb bq| A_vr me Avjvn&K GK I GKK wnme
gb bq Ges hveZxq Bev`Z ay Zvui Rb wbe`b Kie Ges Zvui Bev`Z KvDK kixK Kie bv ej
^xKwZ `q| ivm~j (mt) ejQb- ev`vi cwZ Avjvni nK& nQ Zviv Zvui Bev`Z Kie Ges Zvui m
Kvb wKQzK kixK Kie bv| (gymwjg, Bdvev/50)
6. G Kvjgvi Rb Avjv nZvqvjv gvbyl Ges wRbK mw KiQb| KviY G Kvjgvi ^xKwZi gvag ev`vn&
Bev`Zi Avjvni GKKZK gb bq| AvjvnZvqvjv ejQbt

Avwg gvbyl Ges wRbK mw KiwQ GKgv Avgvi Bev`Zi Rb| (hvwiqvZ, 51:56)
AvqvZi Gi evLvq AvjgMY ejb A_vr Avgvi (Avjvni) GKZK
gb bqvi RbB Avwg Zv`i (gvbyl I wR b) mw KiwQ|
7. Ggb GK gnvb Kvjgv hvi ^v ^qs AvjvnZvqvjv, dikZv Ges hviv vbevb
Zviv w`qQb| AvjvnZvqvjv ejQbt

Avjvn& ^v `b h, wbqB wZwb eZxZ Kvb nK& Bjvn bB| dikZvMY Ges vbevb jvKiv
mZZv I Bbmvdi mv_ G ^vB w`Q h, cKZc mB gnv civgkvjx Ges wevbx Qvov KnB
Bjvn nZ cvi bv| (Avj Bgivbt 18)
Avjvn& ejQb hviv vbx Zviv mZZv Ges bvqi Dci cwZwZ _K G Kvjgvi ^v `q| myZivs GK_v
h hviv A, g~L, Rvnj ZvivB G Kvjgvi ^v `qv _K weiZ _vK|
8. Ggb GK Kvjgv h, Avmgvb-hgxb Ges Ges Gi gaeZx hv wKQz AvQ Zv hw`
GK cvjvq Zvjv nq Avi K Aci cvjvq Zvjv nq Ze G
cvjvB fvix ne|
nv`xm GmQ Avjvni ivm~j (mt) ejQb gymv (Avt) ejb, n Avgvi ie AvgvK Ggb wKQz wkv w`b hv
viv Avwg AvcbvK WvKZ cvwi Ges Avcbvi whK&i KiZ cvwi| Avjvn Zvqvjv ejjb, n gymv! ej-
| gymv (Avt) ejjb, n Avgvi ie Avcbvi mg ev`vivZv Bnv ej| Avjvn Avn&Kvgyj
nvwKwgb, iveyj Avjvgxb whwb me Rvbb hLvb Avgiv wKQzB Rvwbbv, wZwb bvwhj Kijb, n gymv! Avwg Qvov
mvZ AvKvk Ges Dnvi ga hvnv wKQz AvQ Ges mvZ hgxb hw` cvjvi GK w`K vcb Kiv nq Ges Aci w`K
K vcb Kiv nq Ze wZxq AskwU fvix nq hve| (Beb wnevbt2323, Avj-nvwKg
1/528)
9. G Kvjgvi ^xKwZ `Iqv bv `Iqvi DciB wbfi Ki ev`vi mdjZv e_Zv| h G KvjgvK gb-cvb Mnb
Kij m RvbvZ jvf Kie | Avi RvbvZ cvIqv ev`vi AbK eo mvdj| AvjvnZvqvjv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 14
Avjvni w`K Avnvb

wbqB hviv Cgvb GbQ Ges bK Avgj KiQ Zv`i Rb iqQ RvbvZ hvi Zj`k b`x cevwnZ|
GUv AbK eo mvdj| (m~iv eyiR, 85t11)
Avi G Kvjgvi ^v`vbKvix ew h Pyov e_Zv Rvnvbvg _K euP Pzov mdjZv RvbvZ jvf Kie| G
evcvi ivm~j (mt) ejbt h ew Gi wbwZ wekvm wbq gZyeiY Kie m RvbvZ
cek Kie (gymwjg, Bdvev/23)
ivm~j (mt) AviI ejb, AvjvnZvqvjv H ewi Rb RvbvZi Avb nvivg Ki w`qQb h GKgv Avjvn&i
mw jvfi Rb- DPviY KiQ| (eyLvix, gymwjg)
g~jK_v nQ ZvInx`B Bmjvgi i I kl, Rvnix-evZbx Ges gyL Dk| Avi BnvB mKj ivm~j (AvjvBwnm
mvjvg) Gi `vIqvZ wQj| G ZvInx` (Kvqg) Gi j Avjvn& ZvAvjv gvLjyKvZ mw KiQb, mKj bvex-ivm~j`i
ciY KiQb Ges me Avmgvbx wKZve AeZxY KiQb| Avi G ZvInx`i KviYB gvbyl gy wgb-Kvwdi, mfvM-
`~fvM wef nqQ| Avi ZvInx`B ev`v`i Dci mec_g IqvwRe| mec_g Gi gvagB Bmjvg cek Ki|
Ges G ZvInx` wbqB `ywbqv ZvM Ki|

ZvInx`i DcKvwiZv
Kvjgv Gi ^xKwZi gvag g~jZ ZvInx`i ^xKwZ `qv nq| ZvInx`i kvwK A_ GKxKiY
(Kvb wKQz GK Kiv) A_ev `pfve GKKZ NvlYv Kiv| wK hLb Zwn` kwU Avjvni m^ eeZ nq ZLb
Avjvn mwK Z gvbyli mKj civ I cZ KgKv Avjvni GKKZ Dcjw Kiv I Zv wbiewQbf ve Azb ivLv
eySvq| gvbyli GKK I mgwMZ Rxeb i ^v `vbi gvag hLb mwZKvi ZvInx`
Avme ZLb AZxe my`i dj cvIqv hve| H mg jvfi ga AvQt
1. ZvInx` gvbylK Acii `vmZ _K Ges Avjvn Qvov Abi KvQ bZ nIqv Ges H mg mw hviv Kvb wKQz
mw Ki bv eis Zv`iKB mw Kiv nqQ, hv`i Kvb gZv bB wbR`i wZ VKvZ ev fvj KiZ, bv
Zviv gZz `qvi AwaKvix, bv Kei _K evuPvbvi gZvi AwaKvix, ZvInx` H mg wKQzi Bev`Z Kiv nZ
gvbylK gyw `q; Acii Mvjvgx Kiv nZ evuwPq H GK Avjvni `vmZ jvwMq `q whwb Zvi cwZcvjK I
mv| Zvi eywK bvbv aibi Kzmsvi I wg_v aviYv nZ ^vaxb Ki| GRb KziAvb cvK `Lv hvq gykwiK`i
bZviv I A mxgvjNbKvixiv me`vB mg bex`i `vIqvZi weivwaZv KiQ Ges weklfve Avgv`i ivm~j
(mt)-Gi `vIqvZi KviY Zviv eySZ h hLbB KD eje Kvjgv jv Bjvnv Bjvjvn ZLbB m gvbyli Mvjvgx
Kiv nZ ^vaxb nq hve Ges m AZvPvii eovRvj wQo dje, gywgb`i Kcvj DuPz ne Ges Zviv
wekRMZi cwZcvjK GKgv Avjvn Qvov Kviv KvQ Zv bZ Kie bv|
2. ZvInx` mwVK ewZ MoZ mnvqZv Ki| gvbyl GZ mwVKfve Rxeb MVb KiZ cvi Ges mwZKvii w`K
wb`kbv cvq| Zvi j eyK wbw` Ki `q| KviY m eyS GK Avjvn Qvov Avi Kvb Dcvq bvB| dj Zvui
w`K Mvcb I cKvk gyL divZ cvi| myL I `ytL ZvuK WvKZ cvi| Abw`K gykwiK`i AvZv bvbv
aibi ie I Dcvmi cwZ wew Aevq _vK| dj GKevi m RxweZ`i w`K gyL Nvivq, Avevi m gZ`i
w`K Nyi| G KviYB BDmy d (Avt) ejQbt
A_vr, n Avgvi Rji mv_xq! bvbv aibi ieB Dg, bv GK Avjvn whwb GKK Ges mev P kwai| (myiv
BDmydt 39)
ZvB gywgb GK Avjvni Bev`Z Kib| wZwb Rvbb wK Kij Zvi ie Ly kx neb, Avi wK Kij wZwb bvivR
neb| ZvB h KvR wZwb Lyk x nb ZvB KiZ _vKb| dj Zvi Ai kv nq hvq| Avi gykwiK bvbv aibi
Dcvmi Dcvmbv Ki| KvbUv ZvK Wvb wbq hvq, KvbUv evg| Avi Zvi gvS co m nq wKsKZeweg~p|
GZ Zvi gb Kvb kvw _vK bv|
3. ZvInx` nQ gvbyli Rxeb wbivcvi wfw| KviY, Gi vivB m wbivcv I kvw cvq| Avjvn Qvov KvDK fq
Ki bv| Zv fqi mg vi e Ki `q, hgb wiwhKi evcvi, Rvbi evcvi, cwiRbi Rb, gvbyl nZ fq,
wRb nZ, gZz nZ Ges Abvb fq-fxwZ nZI| GKZev`x gywgb Avjvn Qvov Ab KvDK fq Ki bv| Abiv

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 15
Avjvni w`K Avnvb

hLb fqi ga _vK ZLb ZvK `Le wbfxK| hLb gvbyl wPv cikvbxZ RRwiZ, ZLb m AwePwjZ _vK|
Gw`K wb`k Ki KziAvb cvK ejbt
A_vrt hviv Cgvb GbQ Ges Zvi mv_ wki&KK RwoZ Kibwb, Zv`i RbB iqQ kvw Ges ZvuivB
nQ n`vqvZcv| (myiv AvbAvgt 82)
Avi GB wbivcv gvbyli Aii Aj nZ wbMZ nq| Kvb cnixi cnivq nq bv| G nj `ywbqvi wbivcv|
Avi AvwLivZi wbivcv Zv AviI eo Ges wPivqx| KviY Zviv Avjvni Rb GLjvQi mv_ Bev`Z KiQ
Ges Zv`i GKZev`i mv_ Kvb wki&K wgkvqwb| KviY wki&KB nQ mePq eo AZvPvi|
4. ZvInx` nQ gvbyli gbi kwi Drm| Zv ZvK gvbwmK kw hvMvq| dj Zvi Ai Avjvn& nZ cvwi
Avkvq fi hvq| Zvi Dci wekvm Rb Ges Zvui Dci fimv Ki, Zvui wePvi gb Lykx _vK, Zvui nZ c`
wec` mn gZv Avm| mw _K m gyL NyivZ cvi, m cvnvoi gZ AUj nq hvq| hLbB m Kvb wec`
cwZZ nq, ZLbB wec` _K gyw cvIqvi Rb AvjvnK WvKZ _vK| m KLbI gvRvi gZi KvQ dwiqv`
KiZ hvq bv| Zv`i wb`kb nQ bex (mt)-Gi wbgv nv`xmt
A_vr, hLb Kvb wKQz PvI ay Avjvni KvQB PvI, hLb Kvb mvnvh PvI Zvui KvQB PvI| (wZiwghx, nvmvb,
Qnxn)| Zvuiv mv_ mv_ Avjvn& cvKi H K_vi Dci Avgj Ki-
A_vr, hLb Avjvn cvK ZvgvK Kvb wec` k Kivb, ZLb wZwb Qvov KD ZvK `~i Kivi bB| (myiv
AvbAvgt 17)
5. ZvInx` nQ vZZ Ges GKZvi ebi g~j| KviY Zv KLbB Ggb AbygwZ `q bv h, AvjvnK Qo GK`j
jvK Aci `jK ie wnme gvbe| KviY, Dcvmbv KiZ ne GKgv Avjvni Rb Ges mg gvbyli Bev`Z
cvIqvi hvMZv GKgv wZwbB ivLb| Avi mg Ave``i gyKzU nQb gynv` (mt) hvK Avjvn& wbe vPb
KiQb mKji ga nZ|

Gi dhxjZ
Gi ^v h ew `q wZwb gymwjg, mevg wRwbm Cgvb jvf Ki| m nq AbyMn
jvfi hvM GK Avjvni ev`v| Gi AbK dhxjZ| msw fve GLvb wKQz dhxjZi
K_v Avgiv Zzj aiwQ-
gvbyli Rxebi Pzov mdjZv nQ Avj vni mw jvf Kiv| G Kvjgv RvbvZ cek Kivq| Avj vni ivmyj
ejb, h ew gviv Mj G Aevq h m Rvb Avjvn Qvov Kvb Bjvn nK& bB, m
RvbvZ cek Kie| (gymwjg nv/26)
ivmyj (mt) Avi I ejb, h ew mZZvi mv_ LuvwU Ai eje m RvbvZ cek
Kie| (gymwjg)
Ze AekB Gi Rb kZ nQ ev`vK wkiK gy _vKZ ne, hveZxq Bev`Z md Avjvni Rb wbe`b KiZ
ne| KviY Avj vnZvqvjv ejbt

A_vrt Kn Avjvni mv_ kixK Kij Avjvn Zuvi Rb RvbvZK AekB nvivg Ki w`eb Ges Zvi
Avevm Rvnvbvg| hvwjg`i Rb Kvb mvnvhKvix bvB| (m~iv-gvq`v, 5t72)
gvbyli Pzov e_Zv nQ Rvnvbvgi Awaevmx nIqv| h ew Rvnvbvg hve m asmi Mnei coe|
Ggb gnvb Kvjgv h Zv RvnvbvgK nvivg Ki `q|
Avjvni ivmyj (mt) ejb-

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 16
Avjvni w`K Avnvb

h KD Ai nZ mZ mnKvi G Kvjgvi ^v c`vb Kie h, (Avjvn Qvov Kvb


nK& Bjvn bB) Ges gynv` (mt) Zuvi ivmyj Avjvn Zvui Dci Rvnvbgi Avb K nvivg Ki w`eb| (eyLvix,
gymwjg)
wKqvgZi KwVb Ges fqven g~Z G Kvwjgvi ^v`vbKvixi Rb bex (mt) mycvwik Kieb| wcq bex (mt)
Gikv` Kib- Avgvi kvdvqvZ cq mevwaK mvdj jvf Kie H ew h Zvi Ai _K Lvjmfve eje-
(eyLvix, wKZveyj Bjg)
Gi whwK&i KiZ mg gvLjyK Avw` | G Kvjgvi whwKi mevg whwKi| bex (mt)
ejb- me vg whwKi nQ- | (mnxn my bvb wZiwgwR wjj Avjevbx 3/2694)
G Kvjgv h ^xKvi Ki be Ges wkiK gy _vKe m wbivcv jvf Kie| wcq bex (mt) ejb,
h ew ej Avi Avjvn Qvov hvi Bev`Z Kiv nq Zv meB A^xKvi (eRb ) Ki Zvi
m` Ges i nvivg| Avi Zvi wnmve Avj vni Dci| (gymwjg)
AvLivZi wPivqx myL `q Ges bvn gvd Kivq|
kL Avyjvn Lqv_ `vwjjyi gymwjg wd-G Zv` Iqv Zv_nxi-wKZve ejb- gvbyl cKwZMZ KviY Ges gvmyg
bv nIqvi KviY gvS gvS c`wjZ nq| dj Avjvn cvKi wei cvci ga wj nq| hw` m wki&K nZ
euP LvjQ ZvInx`i AwaKvix nq, Ze AekB Zvi GKZev` aygv Avjvni Rb Ges GLjvm _vKe
ejvi ga| dj GUv Zvi mePq eo KviY ne myLi Rb Ges Zvi bvn gvdi Rb
Ges cvcK `~ixf~Z Kivi Rb; hv bex (mt)-Gi nv`xm GmQt
A_vrt h mv `q h, Avjvn Qvov mwZKvi Kvb Dcvm bvB| wZwb GK Ges AwZxq Ges gynv` (mt) Zvui
ev`v Ges Zuvi cwiZ ivm~ j| Avi Cmv (Avt) Avjvni `vm Ges Avjvn ZvAvjvi H K_v hv gwiqg (Avt)- Gi
cwZ ciY KiwQjb Ges wZwb Cmv (Avt) Avjvn& nZ cwiZ in, RvbvZ mZ Ges Rvnvb vg mZ- Ze ZvK
Avjvn cvK RvbvZ cek Kiveb, m h Kvb AvgjB KiK bv Kb| (eyLvix I gymwjg)
GB mg mv hLb Kvb gymjgvb w`e, ZLb Zvi Rb Rvb vZ cek Kiv IqvRe ne, hv wPivqx bqvgZi
RvqMv, hw`I Zvi Kvb Kvb Avgj `vl _vK Ges KgwZ _vK| nv`xm Kz`mxZ cvIqv hvq Avjvn cvK ejbt
A_vr, n Av`gi mvb, hw` Zzwg Kvb wki&K bv Ki Avgvi mvgb `ywbqv fiwZ cvcivwk mn nvwRi nI, Ze
Avwg ZvgvK `ywbqv fiwZ gv wbq mvvr Kie| (wZiwghx)
A_vr, hw` Avgvi KvQ Avm `ywbqv c~Y Yvn Ges cvc wbq, wKy GgZvevq h Zzwg GKgv ZvInx`i Dci
gZzeiY KiQ, Ze Avwg AekB Zvgvi bvnLvZv gvd Ki w`e| Ab nv`xm AvQt
A_vr, h Avjvn cvKi mv_ Kvb wki&K Kiv eZxZ gZzeiY Ki AekB m RvbvZ cek Kie Avi h
wki&Ki Dci gviv hve m Rvnvbvg cek Kie| (gymwjg)
GB mg nv`xmmg~n ZvInx`i dhxjZ cKvk KiQ| gvbyli myLi Rb GUvB mePq eo KvR| Zvi bvn
gvdi Rb Ges Zvi fyjvw gyQ djvi Rb GUvB mePq eo AwQjv|

wbR Rxeb ZvInx` eve vqb ev ZvInx` cwZv


ZvInx`i evevqb njt ZvInx`K wki&K, we`&AvZ I cvcvPvi gy Kiv|
ZvInx`K Kjyl gy Kiv `y iKgt
IqvwRe I
gvb&`ye ev gy vnve|
IqvwRe ZvInx` wZb welqi gvag nqt
ZvInx`K Ggb wki&K, nZ gy Kiv, hv g~j ZvInx`i cwicx|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 17
Avjvni w`K Avnvb

ZvInx`K Ggb we`&AvZ nZ gy Kiv hv ZvInx`i cwic~YZvi cwicx ev g~j ZvInx`i cwicx A_ev m
we`&AvZ hw` Kzdyix chvqi nq _vK|
ZvInx`K Ggb cvcKg nZ gy Kiv hv ZvInx`i (AwRZ ) c~Y nvm Ki Ges ZvInx` Kz -cf ve dj|
Avi gvb&`ye (ZvInx`) njv gy vnve KvR| hgb wbgict
Bn&mvbi (BLjvmi) c~Y evevqb|
BqvKxbi c~Y evevqb Kiv|
Avjvn Qvov Kviv wbKU AwfhvM bv Ki c~Y ah aviY Kiv|
mw Rxe nZ gy nq ay gv Avjvni KvQ mvnvh PvIqvB h_ gb Kiv|
wKQy ea DcKiY ZvMi gvag Avjvni Dci c~Y ZvIqvK&Kzji cKvk| hgb-Svo dyuK I `vMv (ivM
wbivgqi Rb) Qo `Iqv|
bdj Bev`vZ Ki Avjvni bKU ARbi gvag c~Y fvjevmv jvf Kiv|
AZtci hviv ZvInx`K evevqb Kie Dci eY bvbycvZ Ges eo wki&K nZ euP _vKe, Zviv Rvnvbvg wPivqx
emevm Kiv nZ cwivb jvf Kie| Avi hviv eo I QvU wki&K Kiv nZ euP _vKe Ges eo I QvU cvc nZ `~i
_vKe, Zv`i Rb `ywbqvZ I AvwLivZ c~Y wbivcv iqQ|
Avjvn ZvAvjv ejbt wbq Avjvn ZvAvjv Zvui mv_ wki&Ki Aciva gv Kieb bv| Avi Bnv eZxZ hvK
BQv Kib (Zvi Abvb Aciva) gv Ki `b| (m~iv Avb-wbmv, AvqvZ, 48)
wZwb Aviv ejbt hviv Cgvb Avb Ges ^x q wekvmK wki&Ki mv_ wgwkZ Kibv, Zv`i RbB kvw Ges
ZvivB myc_Mvgx| (m~iv, Avj-AvbAvg, AvqvZ-82)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 18
Avjvni w`K Avnvb

wkiKi fqvenZv
Avjvn myenvbv IqvZvqvjv ejbt

Zvgiv Avjvni Bev`Z Kie Ges Zvui mv_ Kvb wKQzK kixK& Kie bv| (m~iv, wbmv-4t36)
G AvjvPbvq Avgiv ZvInx` Gi wecixZ wkiK& mK AvjvPbv KiwQ mB mZvbymvbx`i Rb hviv eZgvb
RvwnwjqvZi G AKvi wbR ZvInx`i PZbv wbq GKRb gymwjg wnmve evuPZ Pvb Ges cwievi, mgvR Z_v
Avjvni G hgxb _K wkiKi Kjyl KvwjgvK gyQ w`q ZvInx`i Avjvq AvjvwKZ KiZ Pvb| Avi Avjvni
Lwjdv wnmve GUvB Avgv`i AbZg `vwqZ |

wki&K cwiwPwZ
hnZz wkiK& ZvInx`i m~Y wecixZ KvRB, wkiK& mK RvbZ nj mec_g ZvInx` mK Rvbv cqvRb|
ZvInx`
ay ZvInx` ejZ ZvInx` gyZjvK ev Awef ZvInx` K eySvq| hvi A_- GKKZ ev GKZ f~wlZ Kiv| mvjd
mvjnxbMY ZvInx`K wewfb msvq msvwqZ KiQb|
1. ZvInx` nj- KvqgbvevK G my`p wekv m cvlb Kiv h, mKj welqB Avjvn GK I GKK, AwZxq, wbicg,
mgKnxb, Zyjbvnxb| wZwb ew mZv, KgivwR, my`i bvgmg~n I bvejx Ges Bev`Zi mvefg AwaKvi m~b
GK I GKK| Zgwbfve wZwb GKZi AwaKvix mwKg I wb`k`vb| (kij AvwK`vn AvZ& Zvnvweqvn)
2. ZvInx` nQ- Avj vni jkgv `vlnxb cwic~b bivwRZ Avjvni GKZi `qMZ Bjg I wek vm, gwLK ^xKwZ
I Bev`Zi Zvui GKZ cwZv Kiv| (wKZveyZ ZvInx`)
3. ZvInx` nQ- GKgv mZ gvey`i Rb GKgv mZ xb I Cgvbi c_ GKvwfgyLx ev`vn nq hvIqv| (Bebyj
KvBqg int)
4. ZvInx` nQ- Bev`Z Z_v BmwZqvbvZ Z_v `vmZ I mvnvh cv_bv GKgv Avj vni mv_ wekwlZ Kiv| (wKZvey Z
ZvInx` wj Beb ZvBwgqvn int)
wkiK&
wki&K ki AvwfavwbK A_- Askx`vwiZ, Askxev`, wgjvbv, mgK Kiv, Askxwi Kiv, mgvb Kiv, fvMvfvwM, m
Kiv| BsiRxZ Poytheism (GKvwaK Dcvm wekv m), Sharer, Partner, Associate.
cvwifvwlK cwiwPwZ
kixqZi cwifvlvq hme bvejx Kej Avjv n&i Rb wba vwiZ mme b Ab KvDK bvw^Z fvev ev
GZ Ab Kviv Ask AvQ ej gb KivB wkiK&|
wkiK& nQ ev`vn&i Avjvni mv_ Zvui ieyweqvZ msv Kg wKsev Zuvi RvZ I Avmgv Iqvm wmdvZ Z_v
bvg I bvejx A_ev DjywnqvZ (Bev`Z) KvDK kixK Kiv| (wgivwmj Avw^ qv, ct 8)
wkiK& nQ Avjvni mv_ Ggb welq mgK wi Kiv hUv Avjvni RbB chvR| hgb- Avjvn Qvov Ab
KvDK fq Kiv, Ab Kviv wbKU Avkv Kiv, Avjvni PvBZ Ab KvDK ekx fvjevmv, A_vr Avjvni
Bev`Zi Kvb GKwU Abi w`K m^vab KivK wkiK& ej| (AwaKvsk jvK Cgvb Avbv mZI gykwiK
ct30)
ZvInx`yjvn nQ Avj vni mv_ cZ ev civfve mKhy gvbyli mKj wekvm, K_v I KvR Avjvni
GKKZi Dcjw I gb Pjv| cvi wkiK& nQ Gi m~Y wecixZ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 19
Avjvni w`K Avnvb

Bgvg KziZzex ejb, wkiK& nj Avjvni wbisKzk cf ~Z Kviv Askx`vwiZi AvKx`v cvlY Kiv|
AvKx`vi cwifvlvq, wkiK& nQ Avjvni mv_ mswk I mxgve Kvb welq Avjv n& Qvov Ab Kviv Rb Kiv|
wkiKi GKUv welq jbxq h, GZ `ykixKi Ask mgvb nIqv AvekK bq| eis kZfvMi
GKfvMi Askx`vi njI ZvK Askx`vi ejv nq| ZvB AvjvnZvqvjvi nK&i mvgvbZg Ask AbK w`jB
Zv wki&K cwiYZ ne| GZ Avjvni AskUv hZB eo ivLv nvK bv Kb| (ZvInx` wRvmv I Reve
ct35)

wki&Ki fqvenZv
wki&Ki cwiYvg fqven| GwU gvbyli Pzov asm WK Avb| Avj KviAvb I mnxn nv`xm _K Gi fqvenZvi
^ic Zzj aie BbkvAvjvn& |

wkiK& mePq eo Aciva-eo bvn


Avjvn& myeZvbv IqvZvqvjv ejbt

Avjvni mv_ kixK Kiv bv| wbqB wki&K Pig hyj&g| (m~i v, jyK&gvb 31t13)
Beb gvmD` (ivt) _K ewbZ, wZwb ejb GK ew ejj, n Avjvni ivmyj mePq eo Mvbvn KvbwU? ivmy j
(mt) ejjb, Avj vni mv_ kixK Kiv, A_P AvjvnB ZvgvK mw KiQb| (mnxn eyLvix, gymwjg)

wkiK&i Aciva/ bvn Avjvn& gv Kieb bv


Avjvn& myeZvbv IqvZvqvjv ejbt

wbqB Avjvn Zvui mv_ kixK Kiv gv Kib bv| GwU Qvov Abvb Aciva hvK BQv gv Kib| Ges Kn
Avjvni kixK& Kij m GK gnvcvc Avivc Ki| (myiv, wbmv-4t48)

wbqB Avjvn& Zvui mv_ kixK& Kiv gv Kib bv| GwU Qvov Abvb Aciva hvK BQv gv Kib| Ges Kn
Avjvni kixK& Kij fxlYfve c_ nq| (myiv, wbmv-4t116)
Rvwei web Ave`yjvn nZ ewYZ, bex (mt) ejQb- ev`vi Rb me`vB gv iqQ hZb ch wnhve ev c`v cwZZ
bv nq| ejv njv, n Avjvni ivmyj! wnhve ev c`v wK? wZwb ejjb, Avjvni mv_ kixK& Kiv| (gymbv`
Avng`, Beby KvQxi 1g L 678ct)

wkiK& Kij RvbvZ nvivg Ges Rvnvbvg AeavwiZ


Avjvn myeZvbv IqvZvqvjv ejbt

n ebx BmivBj! Zvgiv Avgvi ie Ges Zvgv`i ie Avjvni Bev`Z Ki| KD Avjvni kixK Kij Avjvn
Zvi Rb RvbvZ AekB nvivg Kieb Ges Zvi Avevm Rvnvbvg| (m~iv, gvq`v-5t72)
ivmyj (mt) ejQb, h ew Kvb wKQzK Avjvni mv_ kixK& Kiv Aevq gZyeiY Ki, m Rvnvbvg hve|
(gymwjg)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 20
Avjvni w`K Avnvb

wkiK& Kij me Avgj evwZj nq hvq Ges wZM `i Af~ nq hvq


Avjvn myeZvbv IqvZvqvjv ejbt

Zvgvi cwZ Ges Zvgvi c~eeZx`i cw Z AekB GB Inx nqQ Zzw g Avjvni mv_ kixK& Kij Zvgvi Avgj
wbj nq hve Ges Aek Zzw g ne wZM| (m~iv hygvi, 39t65)
m~iv Avbdvji 83-87 AvqvZ Avj vn myeZvbv IqvZvqjv 18 Rb bexi bvg wbq Zv`i evcvi ejQb-
GwU Avjvni n`vqZ, wbR ev`vn`i ga hvK BQv wZwb GwU viv mrc_ cwiPvwjZ Kib| Zviv hw`
wkiK& KiZv Ze Zv`i KZ Kg wbj nZ| (m~iv, AvbAvg-6t88)
Avjvn myeZvbv IqvZvqjv AviI ejbt

Avwg Zv`i Avgji cw Z gbvwbek Kie, AZtci mjvK wew ayw jKbvq cwiYZ Ki `e| (m~iv,
dviKvb-25t23)

wkiK&Kvix asm Ges wechq cwZZ nq


Avjvn& myeZvbv IqvZvqvjv ejbt

h KD Avjvni kixK Ki m hb AvKvk _K coj, wKsev evqy ZvK Dwoq wbq GK `~ieZx vb wbc
Kij| (m~iv, nv 22t31)
Avjvn myeZvbv IqvZvqvjv AviI ejbt

hviv Avjvni mv_ Aci Bjvn evwbq wbqQ, myZivs kxNB Iiv (gykwiKiv) Gi cwibwZ RvbZ cvie| (m~iv,
wnRi 15t96)
Avey ivBiv (ivt) _K ewYZ, wZwb bex (mt) _K eYbv Kib, bex (mt) ejb- Zvgiv mvZwU asmvZK e _K
euP _vKe| mvnvevMY ejjb, n Avjvni ivmyj mjv wK? ivmyj (mt) ejjb, Avjvni mv_ kixK Kiv
Ges hv`y----------| (eyLvix I gymwjg)

wkiK&Kvix gykwiK Acwe-Zvi Rb `vqv Kiv hve bv, Giv mw i Aag


Avjvn myeZvbv IqvZvqvjv ejbt

wbqB gykwiKiv Acwe| (m~iv, ZvIevn-9t28)


Avjvn myeZvbv IqvZvqvjv ejbt

AvZxq-^Rb njI gykwiK`i Rb gv cv_bv Kiv bvex I gy wgb`i msMZ bq, G welqwU my nIqvi ci
h Zviv Rvnvbvgx| (m~iv, ZvIevn 9t113)
Avjvn myeZvbv IqvZvqvjv AviI ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 21
Avjvni w`K Avnvb

Avnj wKZve I gykwiK Kvdiiv Rvnvbvgi Avb vqxfve _vKe| ZvivB mw i Aag| (m~iv, evBqbvn
98t6)

wkiK& Kij Kvdi-gykwiK cwiYZ nq hvq


Cgvb Avbvi ciI KD hw` Avjvni mv_ wkiK& Ki Ze m Kvdi Ges gykwiK nq hvq| Bmjvgx kixqv Abyhvqx
ZvK gyZv` ejv nq| Zvi `y` (kvw) gZy`| ivmyj (mt) ejjb- Zvgiv mvZwU asmvZK I mebvkv bvn
_K weiZ _vK| AZ:ci wkiKi K_v ejjb| AZ:ci ejjb- h ew wbRi xbK cwieZb Ki (A_vr
BmjvgK ZvM Ki) ZvK nZv Ki| (eyLvix, Avngv`, Kexiv bvn-evsjv`k BmjvwgK mUvi ct7)
Avjvn myeZvbv IqvZvqvjv ejbt

hw` Zvgiv Zv`i (gykwiK`i) K_vgZ Pj Ze Zvgiv AekB gykwiK ne| (m~i v, AvbAvg 6t121)
Dciv AvqvZ Avjvn my eZvbv IqvZvqvjv gymwjg`iK mveavb Ki w`qQb hw` Zviv gykwiK`i AvKx`v-wekvm,
KvR-Kg AvbyMZ Ki Zvnj Zviv gykwiK nq hve|

wki&Ki wZKi w`K Ges Zvi wec`mg~n


wki&K AbK AwbKi w`K AvQ, ew Rxeb I mgvR Rxeb Zvi weklZjvt

wki&K gvbeZvi Rb AegvbbvKi


gvbyli mvbK a~jvq jywZ Ki I Zvi mvg_K wbPz Ki `q| Zvi ghv`vKI wbPz Ki `q, KviY Avjvn cvK
gvbylK Ljxdv wnme `ywbqvZ cvwVqQb Ges ZvK mvwbZ KiQb Ges ZvK mg bvg wkwLqQb| Zvi AbyMZ
Ki w`qQb; hv wKQz AvQ Avmgvb I hgxb, ZvK GB RMZi mKji Dci bZZ w`qQb| wKy m Zvi AevK
fyj MQ| dj m GB RMZi Kvb Kvb wRwbmKI Bjvn I gvey` evwbq wbqQ| Zvi KvQ wbRK QvU Ki
Ges AcgvwbZ nq| Gi _K Amvbi welq Avi wK nZ cvi hv AvRK `Lv hvQ KvwU KvwU jvK wn`y vb
Mvfxi c~Rv KiQ hvK Avjvn cvK gvbyli L`gZi Rb mw KiQb Ges ZvK SvuK ai em AvQ| Zv`i KvQ
wbR`i cqvRb wbe`b KiQ| A_P ZvivI Zv`i gZB Avjvn cvKi `vm| bv wbR`i Rb Zviv Kvb DcKvi
KiZ cvi; bv wZ KiZ cvi| `L, nvmb (ivt) wbRK knx` nIqvi nvZ _K evuPvZ cviwb RxweZvevq|
Ze Kgb Ki Acii K `~i Kieb GLb gZzi ci Ges fvjK WK Avbeb? gZivB RxweZ gvbyli `vqvi
gyLvcx| ZvB Avgiv Zv`i Rb `vqv Kwi| Avgiv hb Zv`i KvQ `vqv bv PvB AvjvnK Qo|
Avjvn cvK GB m^ ejbt
A_vr, hviv AvjvnK Qo AbK WvK Zviv GZUz KzI wRwbm mw Ki bv, eis Zv`iKB mw Kiv nqQ|
gZiv KLbB RxweZ`i mgvb bq Ges Zviv Rvb bv KLb Zv`iK Kei _K DVvbv ne| (myiv bnjt 20)
Ges Ab Avjvn cvK ejbt
A_vr, h Avjvn cvKi mv_ Kvb wki&K Ki, hb m AvKvk _K co MQ Ges GK cvwL ZvK VvuU w`q
wbqQ A_ev ZvK evZvm e `~i wbc KiQ| (myiv nt 31)

wki&Ki KviY mg AvRevR Kzmsvi I evwZj gvbyli ga cek Ki


KviY h gb Ki GB RMZ Avjvn Qvov Abi cfve AvQ, hgb b, wRb, bki, AvZv BZvw`, Zvi eyw Ggb
nq hvq h, m mg KzmsviK MnY KiZ Zwi nq hvq Ges mg wg_vev`x `vvj`i wekvm KiZ i Ki|
Gfve mgvRi ga wki&K cek KiZ _vK| wRb ekKvix, MYK, hv`yKi, RvZxl Ges GB RvZxq jvKiv wg_v

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 22
Avjvni w`K Avnvb

`vwe Ki h, Zviv H fwelr Rvb hv Avjvn Qvov KD Rvb bv| dj mgvRi ga Av Av Avmeve msMni
cPv `~ej nq Ges RMZi wbqg D hZ _vK|

wki&K mePq eo hyjyg


mwZB GUv hyjyg| KviY mePq eo mZ nj Avjvn Qvov Kvb gvey` bB I Ab Kvb cwZcvjK bB| wZwb Qvov
KD AvBb cYZv bB| wKy gykwiK AvjvnK Qo AbK gvey` evwbq bq| Abi KvQ _K AvBb MnY Ki
Ges gykwiK wbRi DciI hyjyg Ki| KviY, gykwiK ZviB gZ AviKRb `vmi Mvjvg nq hvq| wKy Avjvn cvK
ZvK ^vaxbfve mw KiQb| wki&K Acii Dci hyjyg | KviY, h Avjvni mv_ AbK wki&K Ki m Zv AZvPvi
Kij; KviY Ggb KvDK m nK& w`j hvi H AwaKvi bB|

wki&K nQ mg Kbv I fqi g~j


KviY, hvi gv_vq Kzmsvi evmv evuaZ i Ki Ges mg AvRevR K_v I KvRK MnY KiZ _vK, dj mg w`K
nZB m fq cZ i Ki| KviY, m bvbv gvey`i Dci fimv KiZ wkLQ| Zv`i cZKB fvj KiZ
AcviM, GgbwK wbR`i _KI Zviv K gywmeZ `yi KiZ cvi bv| dj hLvb wki&K PjZ _vK mLvb bvbv
aibi Kzmsvi I fq cKvk cZ _vK Kvb cKvk KviY QvovB| Avjvn cvK GB m^ ejbt
A_vr, hviv Kzdix Ki Avwg Zv`i A i fqK wbc Kie| H KviY h Zviv Avjvni mv_ wki&K KiQ,
Avi h m^ Avjvn cvK Kvb cgvb cvVvbwb| Zv`i wVKvbv Avb Ges Rvjg`i Rb mUv KZB bv wbK
RvqMv| (myiv Avj Bgivbt 151)

wki&Ki KviY bK Avgjjv b nq hvq


KviY m Zvi AbyMvgx`iK gvag I kvdvqvZKvixi Dci fimv KiZ kLvq| dj bK KvRjvK m QvoZ i
Ki Ges bvn KiZ i Ki GB aviYvi ekeZx nq h mg Ajxiv Zv`i Rb Avjvn cvKi KvQ mycvwik
Kie| GUv Bmjvgi c~ei Avie`i wekvm| hv`i m^ Avj vn cvK ejbt
A_vr, Zviv AvjvnK Qo Ggb Ab`i Bev`Z Ki hviv bv cvi Zv`i wZ KiZ Avi bv cvi Kvb fvj
KiZ Ges ej, Giv Avjvni KvQ Avgv`i mycvwikKvix| ej (n gy nvv`)! Zvgiv wK AvjvnK Avmgvb I
Rwgbi ga H wRwbm wkLvZ PvI hv wZwb Rvbb bv| Zviv h mg wki&K KiQ Avjvn cvK Gi _K cwe
I DP| (m~iv BDbymt 18)
ZvwKq `L GB wLvb`i w`K hviv GKUvi ci GKUv Abvq KvR Ki hvQ GB aviYvi ekeZx nq h, Cmv (Avt)
hLb k~j PoQb ZLb Zv`i mg bvn gyQ w`q MQb| AvR `Lv hvq AbK gymjgvb diR, IqvwRe ZvM
KiQ Ges bvbv aibi nvivg KvR KiQ| Zv mI G aviYv Ki em AvQ h, ivmyj Zv`i RvbvZ ceki Rb
AekB kvdvqvZ Kieb| wKy ivmyj mvjv jv AvjvBwn Iqvmvj vg Zvi Av`ii Kbv dvZgv (ivt)-K ejQbt
A_vr, n dvZgv webZ gynvv` (mt) Zvgvi hZ UvKv `iKvi Zv Avgvi wbKU nZ Pq bvI; wKy AvLivZ
Avjvn cvKi nvZ _K ZvgvK evuP vbvi evcvi Avgvi Kvb nvZ bB| (eyLvix)

wki&K DZK Uz Kiv UzKiv Ki `q


Avjvn& ejbt A_vr, Zvgiv gykiK`i gZ nqv bv hviv Zv`i xbK UzKiv UzK iv KiQ Ges Zviv `j
`j fvM nq wMqQ| cZK `j Zv`i KvQ hv AvQ ZvB wbq Lykx| (m~iv igt 31-32)
g~jK_vt AekB AvMi GB mg Aavqjv cwivifve GUvB dzwUq ZzjQ h, wki&K Lye Lvivc KvR, ZvB G _K
euP _vKv diR| Zvi _K `~i mi _vKv `iKvi Ges Zvi ga XyK covi evcvi fq Kiv `iKvi| KviY, GUv
mePq eo bvn| Zv ev`vi mg AvgjKB b Ki `q, GgbwK Zvi H mg bK KvRI hvZ DZi DcKvi
nZ, gvbeZvi mev nZ| hgb, Avj vn cvK ejbt
A_vr, Zv`i H mg AvgjK Avgvi KvQ cQvbv ne wKy mjv Avwg a~w ji gZ Dwoq `e| (m~iv
dziKvbt 23)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 23
Avjvni w`K Avnvb

ZvInx` I wki& Ki wPiKvjxb


ZvInx` I wki&Ki ga hy e cyivZb| b~n (Avt) g~wZ c~R v QvovZ hLb Zvui RvwZK GK Avjvni
Bev`Zi w`K WvKwQjb ZLb _KB Zv i nq| wZwb Gfve mvo bkZ eQi ch `vIqvZ `b| Zviv
hfve Zvi weivPiY Ki m mK KziAvb ejt
A_vr, Zvi KIgi bZviv ejjt Zvgiv KLbI Zvgv`i `e`ex`i Qo bv, bv Iv, m~qvq,
BqvQv, BqvqyKv, bvQiv, hw`I Giv AbKKB c_ KiQ| (m~iv b~nt 23-24)
eyLvix kixd Beb Avevm (ivt) _K GB AvqvZi Zvdmxi ejv nqQt Giv wQjb b~n (Avt)-Gi RvwZi
ga fvj I bKKvi jvK| hLb Zviv gviv Mjb ZLb kqZvb Zv`i RvwZi jvK`i KvQ Mvcb ejj,
Zviv hLvb emZ mLvb Zv`i cwZg~wZ Zix KiZ Ges Zv`iK Zv`i bvg wef~wlZ KiZ| Zviv Zv
Kij| wKy ZLb chI Zvu`i Bev`Z Kiv nZ bv| hLb GB jvKiv gviv Mj ZLb Kb h g~wZjv
evbvbv nqwQj Zv jvKiv fyj Mj; dj ZLb _KB g~wZ I cv_ii c~Rv i nq Mj|
Zvici b~n (Avt) Gi ci hZ ivmyjMY (Avt) GmwQjb cZKB GK Avjvni Bev`Zi w`K WvKZ i
Kijb Ges H mg gvey``i ZvM KiZ ejjb hv`i Bev`Z Kiv nZ Avjv nK Qo Avi hviv Bev`Z
cvIqvi hvMZvB ivL bv|
KziAvb cvK GB Lei ficyi| Avjvn& ejbt
A_vr, KIg Av`i KvQ Avmjb Zv`i fvB ` (Avt) wZwb Zv`i `vIqvZ w`q ejjbt n Avgvi
RvwZ, GK Avjvni Bev`Z Ki, wZwb Qvov Zvgv`i Ab Kvb Dcvm bB| Zvgiv wK cinRMvi ne
bv? (m~iv Avivdt 65)
Ab ejbt
A_vr, Zv`i KIg mvgy`i KvQ GmwQjb Zv`i fvB Qvjn (Avt)| wZwb GB `vIqvZ w`Zbt n
Avgvi RvwZ, Avjvn cvKi Bev`Z Ki| wZwb Qvov Zvgv`i Ab Kvb Dcvm bvB| (m~iv `t 61)
Ab ejbt
A_vr, gv`vqb Avmjb Zv`i fvB qvBe (Avt)| wZwb Zv`i ejjbt n Avgvi RvwZ, Avjvn
cvKi Bev`Z Ki| wZwb Qvov Zvgv`i Ab Kvb Dcvm bB| (m~iv `t 84)
Ab ejbt
A_vr, hLb Bevnxg (Avt) Zvu i wcZv Ges RvwZi jvK`i ejjb, AekB Avwg I`i _K mKgy
hv`i Bev`Z Zvgiv Ki| Avwg aygv Zvu iB Bev`Z Kwi whwb AvgvK mw KiQb| wbqB wZwb
AvgvK mwVK ivv `Lveb| (m~i v hyLidt 26-27)
gykwiKiv mg bvex`i weivwaZv KiZ Ges Anvii mv_ gyL Nywiq wbZ| mv_ mv_ Zvuiv h mg
`vIqvZx wbq AvmZb Zvi weiI hZ aibi kw Zv`i wQj Zv w`q Zvu`i weivwaZv KiZ|
GB Avgv`i ivmyj (mt) whwb Avie`i KvQ beyqZ cvIqvi AvM wekvmx Avj-Avgxb ej mycwiwPZ wQjb|
wKy hLbB Zv`i GK Avjvni Bev`Zi w`K WvKjb Ges H mg g~wZi Bev`Z bv KiZ ejjb hv
Zv`i evc `v`viv KiZ, mv_ mv_ Zviv Zvui mZev`xZv I AvgvbZ`vix fyj Mj| Avi ejZ i Kijt
wZwb wg_vev`x, wZwb hv`yKi| GB KziAvb cvK Zv`i weivwaZv Ki eY bv KiQt
A_vr, hLbB Zv`i ga nZ GKRb fq c`kK Avmjb ZLbB Zviv AevK nq Mj, dj Kvdiiv
ejZ jvMjt G hv`yKi Ges Pig wg_vev`x| m wK Avgv`i mg gvey``i GK gvey` evwbq djZ
Pvq, G Zv eoB AevK nIqvi K_v| (m~iv Qvqv`t 4-5)
Ab ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 24
Avjvni w`K Avnvb

A_vr, Gfve hZ ivmyj Zv`i c~e GmQb Zv`iK Zviv AekB ejQ hv`yKi Ges cvMj| Zviv
wK GK AciK GB evcvi Dc`k w`Z? ei Zviv nQ mxgvjNbKvix| (m~iv hvwiqvZt 52-53)
GUvB nQ mg ivmyji ZvInx`i w`K `vIqvZ `qvi cii Aev| GUvB nQ Zvu`i wg_vev`x KIg I
Acev` `vbKvix`i f~wgKv|
Avi Avgv`i GB mgq hLb Kvb gymjgvb Zv`i fvB`i `vIqvZ `q Pwi mskvab KiZ, mZ K_v
ejZ Ges AvgvbZ`vix wVK KiZ, ZLb ZvZ Kvb weivwaZvi myLxb nq bv| Avi hLbB H ZvInx`i
w`K `vIqvZ w`Z i Ki hvi w`K mg ivmyjiv `vIqvZ w`qQb, Avi Zv nj GK Avjvni KvQ `vqv
Kiv Ges ZvuK Qo Ab bvex Ges AvDwjqv (hviv Avj vni `vm) G`i KvQ `vqv KiZ wbla Kiv, ZLbB
gvbyl Zvui wei `vuw oq hvq Ges ZvK bvbv aibi wg_v Acev` RRwiZ KiZ _vK|
hviv ZvInx`i w`K gvbylK WvKe Zvu`i AekB ah aiZ ne| Ges H ivmyj (mt)-Gi AbymiY KiZ
ne hvuK Zvi ie ejQbt
A_vr, Zviv hv ej Zv Zzw g mn Ki Ges Zv`iK my`ifve cwiZvM Ki| (m~iv gyRvjt 10)
Ab AvqvZ ejbt
A_vr, Zviv hv ejj Zv mn KiZ _vK Ges Zv`iK cvci ev Kzdix Kvh AbymiY Ki bv| (m~iv
Bbmvbt 24)
gymjgvb`i Dci `vwqZ nQ ZvInx`i w`K h `vIqvZ `qv nq ZvK Keyj Kiv Ges H `vIqvZK
fvjevmv| KviY, ZvInx`i w`K `vIqvZ `qv mg ivm~j`i KvR wQj Ges Avgv`i ivmyj (mt) Gi w`K
`vIqvZ w`qQb| h bvexK fvjevm AekB m Zvui `vIqvZK fvjevme| h ZvInx`K NYv Kij m
hb ivmyj (mt)-KB NYv Kij| Avi Kvb gymjgvbB wK G KvR KiZ ivRx ne?

wki&K Kb GZ fqven
wki&K g~jZ G cw_exZ gvbyl mwi g~j DkKB A^xKvi Ki| KviY Avjvn myeZvbv IqvZvqvjv
gvbylK mw KiQb GKgv Zvui Bev`Z Kivi Rb, G evcvi Avjvn ejbt

Avwg gvbe Ges wRb RvwZK GKgv Avgvi Bev`Zi Rb mw KiwQ| (m~iv, hvwiqvZ-51t56)
wkiKi gvag Avjvni ghv`v Ges wbisKzk mvefgZ zb Kiv nq| Avjvn nQb Avgv`i ie Ges Bjvn,
Avi Avgiv nwQ Zvi ev`vn ev `vm| hv wKQz AvQ meB Avjvni mw| wkiK& Kij GB bMY `vmK/mvgvb
mwK mvi vb wbq hvIqv nq| G RbB wkiK nQ Avjvni ghv`v Ges mvefgZi cwicx, Pig
hyjg-AwePvi| G evcvi Avjvn ejbt

Avjvni mv_ kixK Kiv bv| wbqB wkiK& Pig hyj&g| (m~i v, jyK&gvb-31t13)
Avjvn myeZvbv IqvZvqvjv AviI ejbt

Avjvn Zvgv`i Rb Zvgv`i wbR`i ga GKwU ` v eYbv KiZQbt- Zvgv`i Avwg h


wiwhK& w`qwQ, Zvgv`i AwaKvif~ `vm-`vmx`i KD wK ZvZ Askx`vi? dj Zvgiv wK mgvb?
Zvgiv wK Zv`i mic fq Kiv hic Zvgiv cii ciiK fq Kiv? Avwg evakw mb
mc`vqi Rb wb`kbvejx wevwiZ eYbv Kwi| (m~iv, ig 30t28)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 25
Avjvni w`K Avnvb

PvKi ev `vm-`vmx gwbei ab-m`i AwaKvix nq bv, gwbe Zv`iK fq Ki bv, mic gnvb Avjvni
m Kvb mwi Kvb evcvi kixKvbv nq bv, nZ cvi bv|
wkiK& Kij Avjvni nK AvjvnK bv w`q AbK `qv nq| ivmyj (mt) ejb- ev`vi cwZ Avjvni nK&
nQ ev`v ay ZvuiB Bev`Z Kie Ges Zvui mv_ KvDK kixK& Kie bv| (eyLvix nv/2646)

wki&K bv Kivi wb`k Ges Avnvb


Avjvn myeZvbv IqvZvqvjv ejbt

Avi Zvgiv Avjvni Bev`Z Kie Ges Zvui mv_ Kvb wKQzK kixK Kie bv| (m~iv, wbmv-4t36)

weavb `evi AwaKvi Kej AvjvniB| wZwb Av`k w`qQb Ab KviI Bev`Z bv KiZ, Kej Zvui eZxZ;
BnvB k&vkZ xb wK AwaKvsk gvbyl Bnv Rvbbv| (m~iv, BDmyd 12t40)

Zvgiv Avgvi ie Ges Zvgv`i ie Avjvni Bev`Z Ki| KD Avjvni kixK Kij Avjvn Zvi Rb RvbvZ
AekB nvivg Kieb Ges Zvi Avevm Rvnvbvg| (m~iv, gvq`v-5t72)

ej, Avwg Zv Zvgv`i gZ GKRb gvbylB, Avgvi cw Z GB Inx nq h, Zvgv`i Bjvn GKgv Bjvn| myZivs
h Zvi iei mvvZ Kvgbv Ki, m hb mrKg Ki Ges Zvi iei Bev`Z KvDK kixK bv Ki| (m~iv-
Kvnd-18t110)

(n bex) Zzwg ej n wKZvexMY! Avm Ggb GKwU K_vq, hv Avgv`i I Zvgv`i ga GKB, hb Avgiv
Avjvn Qvov Avi KviI Bev`Z bv Kwi Ges Kvb wKQzK Zvui kixK bv Kwi, Avgv`i KD KvDK Avjvn eZxZ
wbR`iK ie wnme Mnb bv Kwi| hw` Zviv gyL wdwiq bq Zvnj ej, Zvgiv ^vx _vK, AekB Avgiv
gymwjg| (m~iv, Avj Bgivb-3t64)
AvjvnZvqvjv AviI ejbt

Avi Dnv GB h, Zzw g GKwb fve xb cw Zw Z nI Ges KLbI gykwiK`i Af~ nBI bv| (m~iv, BDbym
10t105)
gyqvh web Rvevj (ivt) _K ewYZ, wZwb ejb- ivmyjyj vn (mt) AvgvK ejQbt Avj vni mv_ Kvb wKQzK kixK&
Kiv bv, hw`I ZvgvK nZv Kiv nq wKsev cyywoq gviv nq| (gymbv` Avngv`)

wki&K bv Kivi dhxjZ


Avjvn myeZvbv IqvZvqvjv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 26
Avjvni w`K Avnvb

hviv Cgvb GbQ Ges Zv`i CgvbK hyjg (wki&K) viv Kjyw lZ Ki bvB, wbivcv Zv`iB Rb Ges ZvivB
n`vqZ cv| (m~i v, AvbAvg 6t82)
gyqvh (ivt) _K ewbZ wZwb ejb- Avwg DdvBi bvgK GKwU Mvavi wcV bvex (mt) Gi cQb emwQjvg| bvex (mt)
AvgvK wRm Kijbt Zzwg wK Rvb ev`vi wbKU Avjvni nK& wK? Avwg ejjvg Avjvn Ges Zvui ivmyjB fvj
Rvbb| wZwb ejjbt ev`vni wbKU Avjvni nK& nj ev`vn Zvui Bev`Z Kie Ges Zvui mv_ KvDK kixK Kie
bv| Avi ev`vni wbKU Avjvni AwaKvi njv Zvui mv_ KvDK kixK bv Kij Avj vn ZvK kvw c`vb Kieb bv|
(eyLvix nv/2646)
Avey hi (ivt) bvex (mt) _K eYbv Kib, bvex (mt) ejb- wRevCj Gm AvgvK mymsev` w`jb, Avjvni mv_
kixK& vcb bv Ki h ew gviv hvq m RvbvZ jvf Kie| Avey hi ejjb, hw` m Pzwi Ki Ges ewfPvi Ki
ZeyI wK? bvex (mt) ejjb, nvu hw` m Pzwi Ki Ges ewfPvi Ki ZeyI| (eyLvix nv/9696, gymwjg nv/180)
Rvwei (ivt) _K ewYZ, wZwb ejb- GK ew bvex (mt) Gi wbKU Gm wRm Kij, RvbvZ Ges Rvnvbvg IqvwRe
Kvix e `ywU wK wK? wZwb ejbt h ew Avjvni mv_ KvDK Askx`vi bv evwbq gZyeiY Kij m RvbvZx| Avi
h ew Avjvni mv_ KvDK kixK evwbq gviv Mj m Rvnvbvgx| (gymwjg nv/177)
AvbvQ (ivt) _K ewYZ, ivmyj (mt) ejQb h- AvjvnZvqvjv ejQb: n Av`g mvb Zvgiv hw` Avgvi mv_
Askxvcb bv Ki `ywbqvfiv Aciva (bvn) wbqI Avgvi mv_ ^vvZ Ki, Ze Avwg `ywbqv fiv gv wbq Zvgv`i
wbKU DcwZ ne| (wZiwgRx, gkKvZ, eveyj BMdvi)

wki&K mK Rvbvi c qvRbxqZv


ZvInx` nQ Cgvb I Bmjvgi g~j wfw| ZvInx` mKj bvex-ivmyji `vIqvZi K`xq welq| Avjvni wbKU Bev`Z
Keyji kZ nQ ZvInx`| wecixZ w`K wki&K nQ RNbZg cvc| wkiKi AcivaxK Avjvn gv Kib bv| wki&K
hveZxq AvgjK b Ki `q, Rvnvb vgi w`K Ub bq| ZvB Avgv`i ZvInx`i cvkvcvwk wki&K mKI Bjg&
ARb KiZ ne| wkiK& mK mwVK vb bv _vKj Avgiv Avgv`i AvZB Avjvn bv Kib wki&K Rwoq hZ
cvwi| Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejbt
ejyb, hviv Rvb Ges hviv Rvb bv; Zviv wK mgvb nZ cvi? wPv-fvebv Kej ZvivB Ki, hviv eyw gvb|
(m~iv, h~gvi 39t9)
Avgv`iK RvbZ ne wki&K wK? wki&K wKfve nq, wki&Ki KviY wK? wki&Ki cwiYvg I fqvenZv wK? ZvnjB
Avgiv wki&K _K mZK I mveavb _vKZ cvie| fvj wKQy Rvbj hgb Zv ARb Kivi AvMn _vK, Zgwb Lvivc
wKQy Rvbj Zv _K mZK _vKvi BQv mw nq| hvi cwiYvg g` I fqven Zv RvbjB Zv _K mZK I mveavb _vKv
hvq| ZvB weeK-eywi dvqmvjv nQ fvj I g` `y wUiB vb ARb KiZ ne|
cwm mvnvex nvhvBdv (ivt) ejbt jvKiv ivmy j (mt) K fvj I Kjvbi welq wRm KiZ, Avi Avwg ZvuK
wRm KiZvg g` I Awbi welq, GZ RwoZ nq hvIqvi fq| (eyLvix)
g` _K evuPvi Rb g` mK RvbZ ne| Awb _K mZK _vKZ nj Zv RvbZ ne| nKi Dci cwZwZ
_vKZ nj evwZjK RvbZ ne| Bmjvgi Dci ewjfve wUK _vKZ nj wki&K, Kzdi I RvwnwjqvZK cyivcywi
wPbZ ne| Zv bv nj `pfve Bmjvgi Dci wUK _vKv hve bv| G RbB Dgvi (ivt) ejQbt h RvwnwjqvZ
mK wKQy bv Rb Bmjvg (Bmjvgx cwiek) eo DVQ Zvi GB Bmjvgi wMUjv GKwU GKwU Ki wQo
hve| (ZvBmxij AvwRwRj nvwg` ct114)
ay ZvInx`i BjgB h_ bq, wki&Ki Bjg ARb KiZ ne| ZvnjB wkiK& _K evuPv mnR ne| wki&K mK
mwVK aviYv bv _vKj Avgv`iK AbK wki&K AvQb Ki dje A_P Avgiv eySZI cvie bv h Gjv wki&K|
Avi Gme wkiK& Avgv`i CgvbK I hveZxq AvgjK webvk Ki w`e|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 27
Avjvni w`K Avnvb

wki&Ki KviY
KviAvb Ges myb vn _K Avgiv GLvb wki&Ki 6 wU KviY Dcvcb KiwQ, hb mKj Gjv Rb wki&K _K euP
_vKZ cvi-
Avjvn mK g` aviYv I Lvivc gbew cvlY Kiv
g` aviYvB wkiKi bc_ KviY| h Kvb wkiKi cQb Avjvn mK Kvb bv Kvb `vl-wU I g` aviYv KvR
Ki| fvjevmvi wecixZ G g` aviYv cvlb Kivi KviYB gvbyl Avjv nK Qo AbI Bev`Z Ki| MvqijvnK
Zvi Rb Avjvni Pq AwaK `qvjy I KjvbKvgx gb Ki| Avjvn mK hviv g` aviYv cvlY Ki Zv`i evcvi
Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejbt

Ges gybvwdK cyil I gybvwdK bvix, gykwiK cyil I gykwiK bvix hviv Avjvn mK g` aviYv cvlb Ki
Avjvn Zv`iK kvw `eb| Agj P Zv`I Rb| Avjvn Zv`I Dci ivMvw^Z nqQb Ges Zv`i cw Z
AwfmvZ KiQb Ges Zv`i Rb Rvnvbvg c Z iLQb, Zv KZ wbK Avevm| (m~iv dvZn 48t6)
gykwiK`i G g` aviYvi wei KVvi cwZev` Rvwbq ZvInx`i Bgvg Bevnxg (Avt) Zvui m~h, P`, b I g~wZ
cyRvix RvwZi mvgb h ee w`qwQjb cwe KziAvb Zv Gfve DZ nqQ-

Zvgiv wKmi cyRv KiQ? Zvgiv wK AvjvnK ev` w`q m~Y wg_v AjxK gvey`jvK PvI? Zvnj wek
Rvnvbi ie mg Zvgv`i wK aviYv? (m~i v- mvddvZ 37t85-87)
G K_vi gg njv, Zvgiv iveyj Avjvgxbi ga wK aiYi `vl-wU I g`i avibv cvlY KiQ? hvi dj ZvK
cwiZvM KiQ Ges Zvui cwieZ GZme gvey` I `eZv evwbq wbqQ? Avj vni m v, Zvui bvejx I Kvhve jx mK
wK aiYi Lvivc gbvew cvlY KiQ? wK aiYi `vl-wU Zvui ga AvQ ej aviYv KiQ? wK aiYi AgZv,
AcviMZv, KiyYvi Afve Zvui ga AvQ ej Zvgiv gb KiQ? hvi dj mivmwi Zvui Bev`Z bv Ki fvqv I gvagi
cyRv KiQ Ges Zv`i KvQB KjvYi cZvkv KiQ? Ges AKjvY _K evuPvi Rb Zv`i kiYvcb nQ?
Eci gykwiKiv gb Ki h, Avjvn Zv`iK `qv Kieb bv| GRbB Zviv gvag I fvqv gvey `i Bev`Z Ki|
Avjvni wbKU Gme fvqv gvey`i cf ve-cwZcw AvQ ej wekvm Ki| Avjvn Zv`iK fvj bv evmjI fvqv
gvey`iv mycvwik Kij m mycvwik Avjv n evwZj KiZ cvib bv|
mwK mvi mgZzj Kiv
Avjvni mv_ wkiKi KviY nQ, mwK mvi mgZzj Kiv| Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejb-
Zvui mgZzj Kvb wKQzB bB Ges wZwb mekvZv, me`v| (m~iv iv 82t11)
Zvui mgZzj KDB bB| (m~iv- BLjvm t4)
A_P gvbyl `yAv, fq, Avkv-fimv, wmR`v, gvbZ, Kvievbx Gme Bev`Z jv GKKfve Avjvni Rb wbe`b bv Ki
mwKI Gme Bev`Z kixK KiQ| cxi, dwKi, gvRvi, gywZ, gZ Ajx-AvDwjqv`i Rb Zviv Gme wbe`b Kivi
gvag mwK mvi mgZzj KiQ| Avjvn Avgv`i GKgv ie| A_P gvbyl bex, dikZv, Rxb, Ijx- AvDwjqv,
cvc-dv`vi, cyivwnZ, cxievev, LvRvevev, `qvj evev, Kei-gvRvi gZ ew, gywZ-`eZvi KvQ gvbyli jvf-wZ,
`vb-ebvi gZv AvQ ej gb Ki GKgv ie Avjvni mgZzj KiQ| Avjvn GKgv AvBb-weavb `vZv,
mvefgZI gvwjK A_P gvbyl gvbyli Rb AvBb-weavb w`q mvefgZI gvwjK mvRQ|
Ggwb Aviv AmsLfve gvbyl mwK mvi mgZyj KiQ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 28
Avjvni w`K Avnvb

AvjvnK h_vh_ ghv`v bv `qv


wkiK gvb Avjvni mg ghv`vK A^xKvi Kiv| Avjvn my envbv Iqv Zvqvjv ejbt

Zviv Avjvni h_vwPZ mvb Ki bv| KqvgZi w`b mgM cw _ex _vKe Zuvi nvZi gyVvq Ges AvKvkgjx
fvuR Kiv _vKe Zvui Wvb nvZ| cwe gnvb wZwb| Zviv hvK kixK Ki wZwb Zvui D| (m~i v h~gvi 39t67)
AvqvZi nvv Kv`winx A_ h_vh_ ghv`v, hic ghv`v w`Z nq mic ghv`v| cwic~Y, AwefvR, Askx`vigy
ghv`v| m ghv`vi Aci bvg ZvInx`, GKZ, cwic~Y AvZmgcb| h wkiK Kij m Zvui ghv`v LwZ Kij, fvM
Kij, Zvui ghv`vi GKvsk AbK w`j Ges AvjvnK w`j AvswkK ghv`v| AvjvnK hic ghv`v `qv DwPZ mic
ghv`v bv `qvi KviYB AbK Avjvni mv_ wkiK Ki|
Avjvn mK AZv I gyL Zv
wkiKi KviY mg~ni ga GwU nj Rbbx ev gvZ KviY| Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejbt

ejyb, n g~Liv! Zvgiv wK AvgvK Avjvn eZxZ Abi Bev`Z KiZ Av`k KiQ? (m~iv, hygvi-39t64)
Avjvn Ges Zvui GKZ mK g~LZv mePq eo g~LZv| Avi Avjvni GKZ mK vb nQ mePq eo
vb| Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejbt Rb iLv, Avjvn eZxZ Kvb Bjvn bB| (m~iv gynv`-47t19)

wKfve Avgiv Avjv n&i mv_ wki& K Kiv nZ weiZ ne


Avjvn&i mv_ wki&K Kiv nZ weiZ _vKv KLbB c~Y ne bv hZY ch bv Avgiv wZb aibi wki&Ki ev` w`e|
ieyweqvZi wki&K
GB wekvm cvlY Kiv h, Avjvn&i (mye t) mv_ Ab mv Ges cwiPvjK AvQ| hgb KwZcq cxi gb Ki _vK h,
Avjvn& (my et) `ywbqvi wKQz KvR KvieviK Kvb Kvb AvDwjqvi nvZ mvc` KiQb, ZvivB Zv wbe vn Ki _vKb,
hgb KzZzeiv| GB aviYv Bmjvgi c~ei gykwiKiv ch Ki bvB hLb KziAvb Zv`i ck Kit
Avi K mg KvR `Lvbv Ki, Zviv eje h, Avjvn& | (m~iv BDbym 10t 31)
jLK ejb, GK m~ dx ejQbt Avj vn&i Ggb ev`vI AvQ hw` m ej, nI, mv_ mv_ Zv nq hve| wKy KziAvb
Zv`iK GB ej wg_vev`x ej ht
hLbB wZwb (Avjvn&) Kvb wKQz KiZ BQv Kib ZLb ejb- nI, mv_ mv_ Zv nq hvq| (m~iv BqvwQb 36t
82)
Ges Avjvn& ejbt In ZuviB mw Ges KzgZ| (m~iv Avivd 7t 54)
Bev`Zi wki&K
Zv nj Avjvn&i mv_ Abi Bev`Z Kiv, hgb bex`i Ges bKKvi ev`v`i| hgb Zvi Awmjvq wec` gyw PvIqv
Ges wec` co Zv`i KvQ `vqv Kiv Ges GB RvZxq Kvh| eoB AbyZvci welq h, Gme GB DZi ga AbK
AvQ Ges G wekl cvc H mg cxiiv MnY Kie hviv GB RvZxq wki&KK mvnvh Ki| Awmjv LuvRvi bvg ZvK
Ab bvg wef~wlZ Ki| KviY Awmjvi A_ nj Avjvn&i KvQ Kvb gvagK LuvRv| hgb jvKiv ej h, Avjvn&i
ivm~j mvnvh Kib, n Ave`yj Kv`i wRjvbx mvnvh Kib| Avi GB PvIqvUv Bev`Z| KviY Zv nj `vqv Ges `vqv
nj Bev`Z|
Zuvi Yi ga wki&K

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 29
Avjvni w`K Avnvb

Zv nj Zuvi Kvb mwK H mg Y f~wlZ Kiv hv ay ZuviB Rb wbw`| hgb Mvqe (fwelZ) Gi Bj&g Rvbv| GB
`ji ga AbK cxiiv Afy Ges hviv Zv`i mv_ RwoZ AvQ| hgb eyQvBix bex (mt)-Gi cksmvZ ejbt n
bex (mt)! Zvgvi `qvZB `ywbqvi fvj, Avi g`I Zvgv nZ Ges Zvgvi Bj&g nZB Kjg I jIn gvn&dzRi
Bj&g| Gi _K c_ Pig wg_vev`x`i K_v GmQ hviv fyj aviYv cvlY Ki h, bex (mt)-K Zviv RvMZ
Aevq `LZ cvq Ges ZuvK H mg Mvcb (evZb) wRwbm m^ ck Ki hv Zviv Rvb bv| H mg jvK`i
Mvcb K_v hv`i mv_ Zviv fvjevmv Ki Ges hv`i Kvb Kvb Kvh Zviv nc KiZ Pvq| GgbwK H K_vI hv
bex (mt) Zuvi RxweZ AevZI RvbZb bv| hgb Avjv n& bex (mt)-Gi evcvi ejbt
hw` Avwg Mvqe RvbZvg Ze fvjKB evwoq wbZvg Ges Kvb wZB AvgvK k KiZ cviZ bv| (m~iv Avivd
7t 188)
Avi GUv wKfve me wZwb Zu vi IdvZi ci GB MvqeK Rvbb hLb wZwb Zuvi Dcii ezi KvQ Pj MQb|
GK`v bex (mt) bjb GKUv evPv gq ejQt Ges Avgv`i ga Ggb bex AvQb whwb AvMvgxKvji K_v Rvbb|
ZLb bex (mt) ZvK ejjbt bv, G K_v ej bv, H K_vB ej hv ejwQj| (mnxn eyLvix)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 30
Avjvni w`K Avnvb

ZvInx` Ges wkiKi cKvif`


ZvInx` Ges Gi k bx wefvM
Zwn`i AvwiK A_ GKxKiY (Kvb wKQz GK Kiv) A_ev `pfve GKKZ NvlYv Kiv Ges GUvi Drcw Aviex
Iqvnnv`v k nZ hvi A_ GK Kiv, HKe Kiv A_ev msnZ nIqv| 1 wK hLb Zwn` kwU Avjvni (A_vr
Zwn`yjvn) 2 m^ eeZ nq ZLb Avjvn mwKZ gvbyli mKj civ I cZ KgKv Avjvni GKKZ Dcjw
Kiv I Zv wbiewQbfve Azb ivLv eySvq| Avjvn GK, Zu vi AvwacZ Ges Zuvi KgKv (ieyweqvn) Kvb kixK ev
Askx`vi bB| GUvB wekv m h, Avjvn GKK, Zuvi ivRZ Ges Kg Kvb kixK bB (ieyweqvn)| wZwb Zu vi gwjKZ
Ges YvejxZ AZzjbxq (Avmgv Iqvm wmdvZ) Ges Dcvmic wPi AcwZx (Djywnqvn/Bev`vn)| GB wZbwU
welqK wfw Ki ZvInx`i kYx webvm Kiv nqQ| GB kYx wZbwU cii IZcvZfve RwoZ Ges GKwUi m
AciwU GZB AweQ` h, KD hw` GKwU welq ev` `b Zvnj wZwb ZvInx`i kZ c~iY e_ neb| Dci ewYZ
ZvInx`i h Kvb GKwU welq ev` `qvK wki&K (Askx`vix) ej; AvjvnK Askx`vi`i m mshy Kiv, hv
Bmjvg A_ cKZc cwjKZv|
ZvInx`i wZb kYxK mvaviYZt wbgwjwLZ wkivbvg Dj L Kiv nq _vKt
1) ZvInx` Avi-ieyweqvn (cwZcvjKi GKKZ Azb ivLv)
2) ZvInx` Avj-AvQgv IqvQ wQdvZ (Avj vni bvg I bvejxi GKKZ eRvq ivLv)
3) ZvInx` Avj-Bev`vn (Avjv ni Bev`Zi GKKZ eRvq ivLv) 3
ivmyj (mt) Gi mgq ZvInx`i g~j Zwj Ggbfve wek lYi cqvRb wQj bv weavq ivm~ j (mvt) A_ev Zuvi
mvnvevMY KZK ZvInx`K wewfb kY xZ fvM Kiv nqwb| Zv mZ&I , KviAvbi AvqvZ Ges ivm~ j (mvt) I Zuvi
mvnvevMYi evLvg~jK eei gvag ZvInx`i kYxwj wfw vwcZ nqQ|

ZvInx` Avi-ieyw eqvn


ZvInx` Avi-ieyweqvi g~j K_v nQ h hLb wKQzB wQj bv ZLb Avjvn GKB mKj mwK AbwZ _K AwZ `b;
mw _K A_ev mwi Rb Kvb cqvRb gUvbvi KviY ewZiKB Avjvn m RMr cwZcvjb Kib| wZwb mgM wek
I Gi Awaevmx`i GKgv cf y Ges Zuvi mvefgZi Kvb cwZx bB| Aviex fvlvq ieyweqvn kwUi g~j avZz
nQ ie (cwZcvjK) hv GKB mv_ mw gZv Ges cwZcvjb Dfq Yi cwiPq enb Ki| GB kYx webvm
Abyhvqx AvjvnB GKgv mwZKvi kw, wZwbB mKj ei Pjvdiv I cwieZbi gZv w`qQb| wZwb hUyKz NUbv
NUvZ `b mUzKz eZxZ mw RMZ wKQzB NU bv| GB eveZvi ^xKwZ ^ic ivm~j gynv` (mt) cvqB jv nvIjv
Iqv jv KyIqvZv Bj v wej vn (Avj vni BQv eZxZ Kvb wePjb A_ev gZv bB) ej weqm~PK Dw KiZb|
KviAvbi e AvqvZ ieyweqvn AvKx`vi wfw cvIqv hvq| D`vniY^ic, Avjvn ejQb-

1. J.M. Cowan,the Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic (Spoken language Services Inc, New
York, 3 rd ed, 1976 p 1055)

2. cKZ c Zwn` kwU KviAvb A_ev ivm~j (mt) Gi evYxi (nv`xm) Kv_vI DjL bB| Zv mI, beg wnRix mb
ivm~j (mt) hLb gyAvh Beb hvevK Bqgb MfYi Ki cvVvjb ZLb wZwb ZuvK ejwQjb, Avcwb Lvb I B`x
(Avnj Avj wKZve)`i KvQ hveb, KvRB Avcwb c_gB Zv`i Avjvn Gi GKKZ `pfve NvlYv Kieb (BDIqvnwn`y
Avjvn) Beb Avevm KZK ewbZ Ges Avj eyLvix KZK msMnxZ (Muhammad Muhsin khan, Sahih Al Bukhari,
(Arabic English), (Riyadh; Maktabah ar Riyaad al-Hadeetah, 1981), 8 vol, 9, pp 348-9, no, 469) and
Muslim (Abdul Hamid Siddiq, Sahih Muslim (Englishtrans), (Lahore; Sh. Muhmmad ashraf Publishers,
1987) Vol. 1, pp 14-5, no. 27). GB nv`xm bex (mt) h wqvi eZgvb Kvj ic eenvi KiQb, mB wqvi wekl
nZ Zwn` kwU Drcw|

3. Beb Avwej-G Avj nvbvdx, kvi-Avj-AvKx`vn AvZ-ZvnvDBqv, cv 78|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 31
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn mg wKQzi mv Ges wZwb mg wKQzi wbqv| (m~iv Avh-h~gvi 39t 62)
cKZ c AvjvnB mw KwiqvQb Zvgvw`MK Ges Zvgiv hvnv Ki ZvnvI| (myiv AvQ&-QvddvZ 37t 96)
Ges Zzwg hLb wbc KwiqvwQj ZLb Zzw g wbc Ki bvB, AvjvnB KwiqvwQjb| (m~iv Avj&-Avbdvj 8t
17) 4
Avjvni AbygwZ ewZiK Kvb wec`B AvcwZZ nq bv| (m~iv AvZ&-ZvMveyb 64t 11)
ivm~j (mt) GB aviYvi AviI wek` evLv w`q ejb, mveavb, hw` mg gvbe RvwZ ZvgvK mvnvh Kivi Rb wKQz
KiZ Pvq, Zviv ay AZUzKzB KiZ mg ne hZUzKz Avjvn Zvgvi Rb AvMB wjL iLQb| Abyic, hw` mg
gvbe RvwZ wZ Kivi Rb GKwZ nq, Zviv ay ZZUzKzB wZ KiZ mg ne hZUzKz Avj vn Zvgvi Rb AvMB
wjL iLQb| 5
KvRB, gvbyl hv mfvM I `yfvM ej aviYv Ki Zv aygv GB Rxebi cye wbavwiZ cixvi Ask| Avjvn h fve
wbaviY Ki iLQb mB fveB NUbvmg~n msNwUZ nq| Avjvn KviAvb DjL KiQb,
n gywgbY! Zvgvw`Mi x I mvb-mw Z`i ga Zvgvw`Mi (wKQz) k iwnqvQ; AZGe Zvnvw`Mi
mK Zvgiv mZK _vwKI| (m~iv Av Z&- ZvMveyb 64t14)
A_vr gvbyli Rxebi fvj wRwbmi gaI Avjvni Dci wekvmi KwVb cixv wbwnZ AvQ| Abyicfve,
Rxebi KwVb I fqven NUbvejxZI cixv wbwnZ iqQ; hgb AvqvZ DjL nqQt wbqB Avwg
Zvgvw`MK fq, zav, gvj I Rvbi wZ I dj-dmj webi gvag cixv Kwie| Zzw g ahkxjMYK f
msev` `vI| (m~iv Avj& -evKviv 2t155)
KLbI KLbI Rxebi NUbvjv Dcjw I evLv Kiv mnR hLb KvhKiY Abyhvqx djvdj NU| Avevi KLb Dcjw
Kiv KwVb hLb AvcvZt `wZ g` KvRi myd j A_ev fvj KvR _K Lvivc dj Avm| Avj vn Dj L KiQb h,
mxwgZ vbi Rb GB aibi AvcvZt Awbqgi cQb wK weZv iqQ Zv gvbyli cZ Dcjwi evBi|
wKy Zvgiv hvnv cQ` Ki bv meZv Zvnv Zvgv`i Rb KjvYKi Ges hvnv cQ` Kiv meZv Zvnv
Zvgv`i KvQ AKjvYKi| (m~iv-Avj evKviv 2t 216)
gvbyli Rxeb AvcvZt AKjvYKi NUbv KLbv kl ch KjvYKi ej cgvwYZ nq Ges AvcvZt KjvYKi wRwbm
hv gvbyl cQ` Ki Zv kl ch AKjvYKi nq| Rxeb h me myhvM Avm Zv _K cQ` Ki Rxeb Movi gaB
gvbyli cfve mxgve- myhvMi cKZ djvdji Dci gvbyli Kvb gZv bB| Ab K_vq- gvbyl cve Ki, mv
wbw Ki|
ZvInx`yi ieyweqvi cwZ Cgvbi `vex nQ wbg wjwLZ Avjvni GKZ gb bqvt
1) AvjvnB GKgv mwKZv- m~i v AvbAvg 6t102/ Avivd 7t54/ hygvi 39t65/ mvddvZ 37t96|
2) wZwbB Avmgvb, hgxb Ges Gi gaeZx mewKQyi cwZcvjK- m~iv dvwZnv 1t1/ qviv 26t24/ bvm 4t1|
3) wZwbB mecvbxi GKgv RxweKv `vZv- m~iv ` 11t6/ hvwiqvZ 51t58|
4) mg wKQyi GKQ gvwjKvbv ZvuiB- m~iv evKviv 2t255/ gy wgbyb 23t84-85|
5) AvjvnB Avmgvb-hgxb mn me wKQyi cwiPvjbvKvix- m~iv mvR`v 32t5|
6) AvjvnB Avmgvb, hgxb Ges Gi gaeZx mg wKQyi GKQ KZZi AwaKvix- m~i v gy wgbyb 23t88|
7) AvjvnB GKgv mvefgZi AwaKvix- m~iv Avj Bgivb 3t26/ dviKvb 25t2/ Avivd 7t158|

4. GwU GKwU AjwKK NUbvi m~ hv NUwQj hLb ivm~j (mt) nvZ wKQy a~jv wbq k`i w`K wbc KiwQjb (e`ii hyi c_g
w`K)| k`i Aevb e`~i _v Kv mI Avjvn mB a~wj Zv`i gyL gj cuQ `b|

5. Beb Avevm KZ K ewb Z Ges AvZ-wZiwgRx KZ K msMnx Z| `Lyb Ezzeddin Ibrahim Denys Jonson- Davies, An-
Nawawiis Forty Hadith, (Englishtrans) (Damascus, Syria;the Holy Koran publishing House, 1976), p 68,
no 19

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 32
Avjvni w`K Avnvb

8) AvjvnB GKgv AvBb-weavb `vZv, nvjvj-nvivg NvlbvKvix- m~iv BDmyd 12t40/ Avivd 7t54/ iv`
13t41/ Kvmvm 28t70, 88/ AvbAvg 6t57/ 10t59/ 9t37/ 5t50/ bvnj 16t116|
9) wZwbB fvj-g` wbaviYKvix, mvnvhKvix, wec`vc` `vZv Ges gyw`vZv, ivKZv- m~iv ZvMveyb 64t11/
BDbym 10t107/ AvbAvg 6t64/ Avj Bgivb 3t26/ 7t188/ 3t150/ 36t74-75|
10) wZwbB GKgv mvb`vZv Ges Rxeb-gZyi gvwjK- m~iv iv 42t49-50/ nv 22t66|
11) wZwbB GKgv Mvqe ev A`ki vbx- m~iv AvbAvg 6t59/ bvgj 27t65/ jyKgvb 31t34|

ZvInx` Avj&-AvQ&gv IqvQ-wQdvZ (Avjvni bvg I Yvejxi GKKZ eRvq ivLv)


GB kYxi ZvInx`i cuvPwU cavb ic AvQt
1) Avjvni bvg I Yvejxi GKKZ eRvq ivLvi c_g kZ nj, KviAvb Ges nvw`m Avjvn Ges Zuvi ivm~j
(mvt) Avjvni hfve eYbv w`qQb mfve Qvov Avi Kvbfve Avjvni bvg Ges Yvejxi eYbv `qv hve
bv| wZwb ejb,
Ges gybvwdK cyil I bvix Ges gykwiK cyil I bvix hvnviv Avjvn m^ g` aviYv cvlY Ki
Zvnvw`MK wZwb kvw w`eb| Dnvw`Mi Pvwiw`K Agj P, Avjvn Dnvw`Mi cw Z ivM KwiqvQb,
Dnvw`MK Awfk KwiqvQb Ges Dnvw`Mi Rb Agj cwiYwZ c yZ ivwLqQb| (m~iv Avj&-dvZ&n&
48t 6)
KvRB va Avjvni Yvejxi GKwU| GUv ejv f~j ne h, hnZz va gvbyli ga GKwU `yejZvi wP
hv Avjvni Rb kvfb bq mnZz Avjvni va AekB Zuvi kvw eySvq| Kvb wKQzB Zuvnvi m`k bn
(m~iv Avk&- k~iv 42t 11) Avjvni GB NvlYvi wfwZ Avjvni va h gvbyli vai gZ bq Zv MnY
KiZ ne| Z_vKw_Z weZvc~Y (rational interpretation) evLv Abyhvqx hLb hywmZ wmv
cQvb hvq ZLb Zv bvwKZvi Rb `q| (Abyev`Ki gZvgZt rational interpretation viv Lye
meZ jLK Avey Avwgbvn GUvB ejZ PqQb h hnZz Kvb wKQzB Zuvnvi m`k bn (42t 11)
KvRB Avjvn gvbyli gZ Ges hnZz gvbyli cvY AvQ KvRB Avjvni cvY _vKZ cvi bv| GB hywi
djB GKRb bvwKZvq DcbxZ nq| wKy GUv ay ki gvicuvPi gvag mZi AcevLv) KviY Avjvn
wbRK Rxe ej DjL KiQb, myZivs hy wev`x wePvi Abyhvqx mv wbv Y Ges AwZnxb bq| cKZ
evcvi nj Avjvni Yvejxi m gvbyli mv`k aygv bvg, gvvq bq| hLb mvK Dk Ki Yvewj
eeZ nq ZLb mwj mvefg A_ MnY KiZ ne Ges eySZ ne m mwj gvbe myjf AmyYZv
gy|
2) ZvInx` Avj&-AvQ&gv Iqvm-wmdvZ Gi wZxq ic nj Avjvni Dci Kvb bZzb bvg I Yvejx Avivc bv Ki
wZwb wbRK hfve DjL KiQb mfveB ZuvK DjL Kiv| D`vniY^ic, hw`I wZwb ejQb h wZwb
ivM Kib Z_vwc Zuvi bvg Avj& -Mvw`e (ivMx Rb) `qv hve bv KviY Avjvn ev Zuvi ivmyj (mvt) KD GB bvg
eenvi Kibwb| GUv GKwU z` welq gb nZ cvi, wKy Avjvni AmZ ev f~j eYbv iva Kivi Rb
Zwn` Avj&-AvQ&gv IqvQ-wQdvZ AekB eRvq ivLZ ne| A_vr mmxg gvbyli c KLbvB Amxg mvi
msv `Iqv me bq|
3) ZvInx` Avj&-AvQ&gv IqvQ-wQdvZ Gi ZZxq kZ Abyhvqx AvjvnK KLbvB Zuvi mwi Yvewj `qv hve bv|
D`vniY^ic, evBej I ZivZ `vex Kiv nq h Avjvn Qq w`b wek mw Kib Ges Zvici mg w`b
wb`v hvb| GB KviY Bw` I LvbMY nq kwbevi bZzev iweeviK wekvgi w`b wnmve bq Ges H w`b KvR
KivK cvc ej MY Ki| GB aiYi `vex mvi Dci Zuvi mwi Yvejx Avivc Ki| gvbylB ifvi
KvRi ci Kv nq co Ges mejZv cybivii Rb Zv`i Nygi cqvRb nq| 6 evBej I ZivZi
Ab RvqMvq DjL Kiv nqQ h gvbyl hgb Zvi f~j Dcjw Ki AbyZ nq Zgwb mvI Zuvi Lvivc wP

6. Gi wecixZ Avjvn KviAvb cwivifve DjL KiQb, ZuvnvK Z`v A_ev wb`v k Ki bv| (m~iv Avj evKviv
2t255)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 33
Avjvni w`K Avnvb

vi Rb AbyZ nb| 7 Abyicfve mv GKwU AvZv A_ev Zuvi GKwU AvZv AvQ ej `vex Kiv Zwn` Avj&-
AvQgv IqvQ wQdvZK myYf ve asm Ki `q| Avjvn KviAvbi Kvb RvqMvq wbRK AvZv ej Dj-
L Kibwb A_ev Zuvi ivmyj (mt) nvw`m H aiYi Kvb ee c`vb Kibwb| cKZc, Avjvn AvZvK
Zuvi mwi GKwU Ask wnmve DjL KiQb|8
Avjvni Yvejx Dj L KiZ KviAvbi AvqvZK gwjK wbqg wnmve AbymiY KiZ ne,
Kvb wKQzB Zuv nvi m`k bn, wZwb mekvZv, me`v| (m~iv Avk-k~iv 42t 11)
keY I `kb gvbyli Yvejx wKy hLb mvi Dci AvivwcZ Kiv nq ZLb mwj Zz jbvwenxb Ges wUgy|
hvnvK GB Yvejx gvbyli m m KiZ PvL I Kvb Acwinvh, hv mvi Rb chvR bq| mv m^
gvbyl Kejgv ZZUzKyB vZ hZUzKz wZwb Zuvi cqM^i`i gvag cKvk KiQb| myZivs, gvbyl GB msKxY
Mwi ga Aevb KiZ eva| gvbyl hw` mvi eYbv w`Z jvMvgnxb eyw cqvM Ki Zvnj AvjvnK Zuvi
mwi Yvejxi m m Kivi gZ f~ji mebv _K hvq|
KwZ wPi cwZ Avmwi KviY Lvbiv gvbyl m`k AMwYZ wP Ab, Lv`vB Ges XvjvB Ki mwjK
mvi cwZQwe bvg w`qQ| GBwj RbMYi ga whLi `eZi ^xKwZ Av`vq KiZ mvnvh KiQ|
mv gvbyli gZ, GKevi GB Kbv Mn YhvM nj, whLK mv wnmve Mn Y KiZ mwZKvi Kvb mgmv
`Lv `q bv|
4) ZvInx` Avj&-AvQ&gv IqvQ&-wQdvZi PZz_ ici Rb cqvRb gvbyli Dci Avjvni Yvejx Avivc bv Kiv|
hgb, evBeji bZzb msiY (Newtestament) cjK (Paul) ZivZ (Genesis 14:18-20) ewYZ
mvjgi ivRv gjwPR`Ki ic `Lvb nqQ Ges Zvi I whLi Kvb Avw` ev A bB| GB ej
^Mxq Y Yvw^Z Kiv nqQt

mvi cavb cyivwnZ, mvjgi ivRv gjwPR`K ivRv`i ea Kivi ci cZvMZ Avevnvgi m
mvvZ Kijb Ges ZvK Avk xev` Kijb;
Ges Avevnvg ZvK me wKQzi GK `kgvsk wewj Ki w`jb| Zuvi bvgi A_ wnmve wZwbB c_g
bqwbvi ivRv Ges mvjgiI ivRv, A_vr kvwi ivRv
wZwb wcZv A_ev gvZv A_ev esk ev Ges Avw` Awenxb; wKy mvi cyi m`k nq wPiw`b
cyivwnZ wnmve envj _vKeb| 9
myZivs whLI wbRK cavb cyivwnZ c` c`vbwZ `bwb wKy Zuvi viv wbqvwRZ nqwQjb
whwb ZuvK ejjb, Zzwg Avgvi cy, AvR Avwg ZvgvK Rb`vb Kijvg;
hgb wZwb AbLvbI ejb, gjwPR&`Ki ci Zzwg wPiw`bi Rb cyivwnZ| 10 ekxi fvM
wkqv mcv`vq (Bqgbi hvB`vB`iv Qvov) Zv`i BgvgMYK myYf ve f~jvwi D
(gvmyg) 11, AZxZ, fwelZ I A`k m^ vbx, fvM cwieZb mg 12 Ges mwi AbycigvYy

7. Exod s 32: 14 i andthe Lord repented ofthe evil which hethoughtto doto his people. (Ges cfy AbyZ
njb gvbyli Agj Kivi wPv Kivi Rb)| (Holy Bible, Revised Standard Version).

8. Avjvn fve GB AvqvZ DjL Kibt Zviv AvcbvK (gynv`K) AvZv m^ ck Ki| ej `b (Zv`i) h,
Avgvi mvi Av`k AvZv (we`gvb)| (m~iv Avj BQiv 17t 85)

9. Hebrews 7: 1-3 (Holy Bible, Revised Standard Version)

10. Hebrews 5: 5-6 (Holy Bible, Revised Standard Version)

11. gynv` wi`v Avj&-gyRvddi Zvi Faith of Shia Islam (U.S.A) Muhammaditrust of Great Britain and
Northern Ireland, 2nd ed, 1983). kxlK eBZ DjL KiQb, Avgiv wekvm Kwi h, ivm~ji gZ, GKRb Bgvg
AekB f~jvwi D A_vr Rb nZ gZz ch, cKvk A_ev AcKvk, cwiKwZ fve A_ev AcwiKwfve fyj Kiv
A_ev Abvq Kivq Ag KviY BgvgMY Bmjvgi msiK Ges GUv Zv`i Aaxb myiwZ| cv 32 AviI `Lyb Islam
(Teheran: A Group of Muslim Brothers, 1973), p 35, by Sayed Saeed Akhtar Rizvi.

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 34
Avjvni w`K Avnvb

wbqYKvix 13 wnmve ^Mxq Y bvw^Z KiQ| GuUv KiZ hq Zviv mB me cwZx mw


KiQ hviv mvi AwZxq Yvewji Askx`vi Ges Avjvni mgmvgwqK|
5) Avjvni bvgi GKKZ eRvq ivLvi AviI A_ nj hw` bvg AvM Ave&` (A_ fZ A_ev ev`v) mshvwRZ
bv Kiv nq Zvnj Zvi mwK Avj vni Kvb bvg bvgKiY Kiv hve bv| wKy ivDd Ges iwng Gi gZ e
^Mxq bvg gvbyli bvg wnmve Abygvw`Z KviY ivmyj (mt) K DjL KiZ hq Avjvn GB aibi wKQz bvg
eenvi KiQb|
Zvgvw`Mi ga nBZB Zvgvw`Mi wbKU GK ivmyj AvwmqvQ| Zvgvw`MK hvnv wecb Ki Dnv
Zuvnvi Rb K`vqK| wZwb Zvgvw`Mi gjKvgx, gy wgb`i cw Z m `i`x (ivDd) I cig `qvjy
(iwng)| (m~iv AvZ&-ZIev 9t 128)
wKy Avi-ivDd (whwb mePq mge`bvq ficyi) Ges Avi iwng (mePq gvkxj) gvbyli evcvi
ZLbB eenvi Kiv hve hLb bvgi AvM Ave` eenvi Kiv ne, hgb Avyi-ivDd A_ev Avyi iwng|
Avi-ivDd Ges Avi iwng Ggb GK c~YZvi cwZwbwaZ Ki hv aygv Avjvni RbB chvR| Zgwbfve,
Avyi-ivm~j (evZvevnKi Mvjvg), Avyb-bex (ivmyji Mvjvg), Avyj-mvBb (mvBbi Mvjvg) BZvw`
bvgwj wbwl, KviY GLvb gvbyl wbR`iK Avjvn eZxZ Abi Mvjvg wnmve NvlYv KiQ| GB
gZev`i wfwZ, ivmyj (mt) gymwjg`i Zv`i Aaxb`i Ave`x (Avgvi Mvjvg) A_ev AvgvZx (Avgvi
euv`x) ej DjL KiZ wbla KiQb| 14

ZvInx` Avj&-Bev`vn& (Avjvni Bev`Zi GKKZ eRvq ivLv)


c_g `yB kYxi ZvInx`i evcK iZ I cqvRbxqZv _vKjI aygv mwji Dci `p wekvmB Zwn`i Bmjvgx
cqvRbxqZv cwic~iY h_ bq| Bmjvgx gZ Zwn`K cwic~YZv `qvi Rb Zwn` Avi-ieyweqvn Ges Avj&-AvQgv
IqvQ-wQdvZ AekB G`i cwic~iK Zwn` Avj&-Bev`vn&-i m m nZ ne| GB welqwU h NUbv viv cgvwYZ
Zvnj Avjvn wbRB cwivi fvlvq DjL KiQb h ivmyji mgqKvi gykwiKY (cwjKY) Zwn`i c_g `yB
kYxi e welq mZ ej ^xKvi KiwQj| KviAvb Avjv n ivmyj (mt)-K cwjK`i ejZ ejQb,
ej K Zvgvw`MK AvKvk I cw _ex nBZ RxebvcKiY mieivn Ki A_ev keY I `w kw Kvnvi KZ Zvaxb,
K RxweZK gZ nBZ wbMZ Ki Ges K gZK RxweZ nBZ wbMZ Ki Ges K mKj welq wbqwZ Ki?
ZLb Zvnviv ewje, Avjvn| (myiv BDbyQ 10t 31)
hw` Zzwg Dnvw`MK wRvmv Ki, K Dnvw`MK mw KwiqvQ, Dnviv AekB ewje, Avjvn| (myiv Avh-
hyLid 43t 87)
hw` Zzwg Dnvw`MK wRvmv Ki, fzw g gZ nBevi ci AvKvk nBZ evwi elY Kwiqv K DnvK mxweZ Ki?
Dnviv AekB ewje, Avjvn| (myiv Avj-AvbKveyZ 29t 63)
gvi cwjKiv mevB RvbZv h Avjvn nj Zv`i mwKZv, cvjbKZv, Zv`i cf y Ges gvwjK ZeyI Avjvni KvQ
H vb Zv`i gymwjg evbvZ cviwb| Avjvn ejQbt
Zvnvw`Mi AwaKvsk Avjvn wekvm Ki wKy Zuv nvK kixK Kwiqv| (myiv BDmy d 12t 106)

12. Avj gyRvddi Aviv DjL KiQb, Avgiv wekvm Kwi h BgvgMYi AbyciYv cvevi gZv DrKlZv P~ov wkLi cuQQ
Ges Avgiv GUvK ^Mxq fve c` gZv ewj| GB gZv ej Bgvg mykLj hywZK A_ev Kvb wkKi c_ wb`k
QvovB h Kvb vb Ges h Kvb mgq h Kvb welq msev` ZvrwbKfve eyS Z mg|

13. Avj Lvgbx ejb, wbqB Bgvgi GKwU mvbRbK Aevb, myDP c`ghv`v, mRbkxj LjvdZ Ges mwi mKj
cigvYyi Dci mvefg gZv I cvavb iqQ| (Aayatullah Musavi al-khomeini al-Hukoomah al-
Islaameyah, Beirut: attaleeiah press, Arabic ed, 1979, p 52)

14. Sunan Abu Dawud, (Englishtrans), Vol, 3 pp 1385, no 4957.

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 35
Avjvni w`K Avnvb

GB AvqvZi Dci, gyRvwn`i 15 fvl njt Avjvn Avgv`i mw KiQb, Avgv`i cwZcvjb Kib Ges Avgv`i
Rxeb bb GB eei gvag Avjvni cwZ wekvmi NvlYv Zv`iK Avjvni cvkvcvwk Abvb `e `eZvi Dcvmbv
nZ weiZ Kiwb| 16 c~e DjLKZ AvqvZ GUv nq hvq h, Kvdiiv Avjv ni mvefgZ, ivRZ I gZv
m^ vZ wQj| cKZc, fxlY cqvRb Ges `yhvMi mgq Zviv wekZvi m n, `vb, c ewj, gvbZ GgbwK
DcvmbvI KiZ| GgbwK Zviv Bevwngi ag AbymiY KiQ ejI `vwe KiZ| H aiYi `vexi KviY Avjvn GB
AvqvZ bvwhj Kijbt
Bevwng Bqv`xI wQj bv, LvbI wQj bv, m wQj GKwb AvZmgcYKvix Ges m gykwiK`i Ayfy wQj
bv| (myiv Avj-Bgivb 3t 67)
wKQz cwjK gvevmx GgbwK cybivb, kl wePvi Ges c~e wbavwiZ fvM (K`i) wekvm KiZ| cvK-Bmjvgx
KweZvq Zv`i GB wekvmi cPzi mv-cgvY cvIqv hvq| hgb, Kwe hyn vBi (Zuhayr) ejwQjbt
nq Bnv wMZ Kiv nqwQj, GKwU cy K iwZ nBqvwQj Ges kl wePvi w`bi Rb iv Kiv nqwQj bZzev Zivw^Z
Kiv nqwQj Ges cwZkva jIqv nBqvwQj|
Avviv (Antarah) ejQb ej DZ AvQt
In Gwej gZz nBZ Zzwg Kv_vq cvjvBqv hvBe, hw` AvmgvbwZ Avgvi mv Zvgvi fvM Zv wjwLqv _vK?
gvevmxi Zwn` mK ^xKvivw Ges Avjvn mK vb _vKv mZI GKgv Avjvni Bev`Zi cvkvcvwk Zviv
Abvb `e`exi Dcvmbv Kivi KviY Avjvn Zv`iK bvwK (Kvdi) Ges cwjK (gykwiK) wnmve NvlYv
KiwQjb|
dj Zwn`i mePq iZc~Y w`K nj Zwn` Avj-Bev`vn A_vr Avjvni Bev`Z GKKZ eRvq ivLv| hnZz
GKgv AvjvniB Bev`Z cvc Ges gvbyli Bev`Zi dj wnmve GKgv wZwbB gj gyix KiZ cvib, mRb
mKj cKvi Bev`Z GKgv AvjvnK Dk KiB KiZ ne| AwaKy, gvbyl Ges mvi ga h Kvb aiYi
gaZvKvix A_ev hvMvhvMKvixi cqvRb bB| Avjvn GKgv ZuvK Dk KiB Bev`Zi iZ Avivc KiQb
Ges GUvB mKj cqM^i KZK cPvwiZ evZvi mvigg| Avjvn ejQb-
Avwg mw KwiqvwQ wRb Ges gvbylK GB Rb h, Zvnviv AvgviB Bev`Z Kwie| (myiv Avh-hvwiqvZ 51t 56)
Avjvni Bev`Z Kwievi I ZvZK (wg_v `e`exK) eRb Kwievi wb`k w`evi Rb Avwg Zv cZK
RvwZi gaB ivmyj cvVvBqvwQ| (myiv Avb-bvnj 16t 36)
mwi Dk myYf ve Dcjw Kiv gvbyli mnRvZ gZvi D| gvbyl GKwU mmxg mwKg Ges Zvi wbKU nZ
Amxg mvi wqvKv myY hywmZfve Dcjw Avkv Kiv hvq bv| GB KviY mv Zu vK Bev`Z Kiv gvbyli
^fvei GKwU Ask wnmve Zwi KiQb| mwi Dk m^ cwivi Ki eySvbvi Rb wZwb cqM^ vi`i Ges
gvbwmK gZvi evaMg wKZvemg~n ciY KiwQjb| mvi Bev`Z (Bev`vn) Kiv Dk Ges cqM^vi`i cv_bv
evZv wQj GKgv mvK Bev`Z Kiv, Zwn` Avj Bev`vn| Gi KviY Avjvn Qvov A_ev Avjvn mn AbK Bev`Z
Kiv KwVb bvn, wki&K | h m~iv Avj dvwZnv, gymwjg bibvix`i bvgvR cwZw`b AZc mZievi coZ nq mB
m~ivi PZz_ AvqvZ Dj L Ki Avgiv GKgv ZvgviB Bev`Z Kwi Ges GKgv Zvgvi KvQB Avgev mvnvh
PvB| GB weewZ _K cwivi nq hvq, mKj cKvi Bev`Z AvjvnK Dk Ki KiZ ne whwb mvov w`Z
cvib|
ivm~j (mvt) GKKZi `kb `pfve mg_b Ki ejQbt Zzwg hw` Bev`Z wKQz PvI Zvnj ay Avj vni wbKU PvI Ges
Zzwg hw` mvnvh PvI Zvnj ay Avjvni wbKU PvI cqvRbxq Ges Avjv ni wbKUeZxZv AviI `pfve cKvk cvq
KviAvbi e AvqvZ| D`vnib^ict

15. gyRvwn` Beb hyevqi Avj gvx, Beb Avevm Gi AwZ wewk Qv wQjb| Zuvi KviAvbi Zvdwmii (weeiYx) eYbv
Ave`yi ingvb AvZ-Zvwni KZK msKwjZ nqQ Ges Zvdwmi gyRvwn` kxlK wkivbvg (Islamabad ;Majma al-
Buhooth)`yB L cKvwkZ nqQ|

16. Beb hvixi AvZ Zvevix KZK msMnxZ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 36
Avjvni w`K Avnvb

Avgvi ev`vMY hLb Avgvi m^ AvcbvK ck Ki, Avwg Zv wbKUB| AvnevbKvix hLb AvgvK Avn&b Ki
Avwg Zvi Avnevb mvov `B| myZ ivs ZvnviI Avgvi WvK mvov w`K Ges AvgvZ wekvm vcb KiK hvnvZ
Zvnviv wVK c_ PwjZ cvi| (m~iv Avj evKviv 2t 186)
AvwgB gvbylK mw KwiqvwQ Ges Zvnvi cew ZvnvK Kzgbv `q Zvnv Avwg Rvwb| Avwg Zvnvi Mx evwZ
agbx Acv I wbKUZg| (m~iv Kvd 50t 16)
Zwn` Avj Bev`vn Gi ^xKwZ, wecixZ fve mKj cKvi gaZvKvix A_ev Avj vni m Askx`vii mZvi
A^xKwZ Acwinvh Ki Zvj| hw` KD RxweZ ew`i Rxebi Dci A_ev hviv gviv wMqQ Zv`i AvZvi Dci
cfve wevii Rb gZi KvQ cv_bv Ki, Zviv Avjvni m GKRb Askx`vi hy Ki| GB aiYi cv_bv Avjvni
cvkvcvwk Abi Dcvmbv Kivi gZ| ivm~ j (mt) my fve ejQbt
cv_bvB Bev`Z| 17 Ges Avjv n mek Ges gwngvw^Z ejQbt
Avjvni cwieZ Ggb wKQzi Bev`Z Ki bv hvnv Zvgvw`Mi Kvb DcKvi KwiZ cvi bv, wZI KiZ cvi
bv| (m~iv Avj Avw^q v 21t 66)
Avjvn eZxZ Zvgiv hvnvw`MK Avnevb Ki Zvnviv Zv Zvgvw`MiB gZ ev`v| (m~iv Avj Avivd 7t 194)
hw` KD ivm~j (mvt) A_ev Z_Kw_Z AvDwjqv, wRb A_ev dikZvMYi wbKU mvnvhi Rb cv_bv Ki A_ev
cv_bvKvixi c nq Zv`iK mvnvh KiZ Abyiva Ki Zvnj ZvivI wki&K Ki| g~L jvKiv hLb Avyj Kv`i
wRjvbxK 18 MvIwQ AvRg DcvaxZ f~wlZ Ki ZLb Zwn`i GB wbqg wki&K Ki| DcvwawUi AvwiK A_, gyw
cvwi cavb Drm; Ggb GKRb whwb wec` nZ iv Kivi Pq mePq Dchy A_P GB aiYi eYbv ay gv
Avjvni Rb chvR| `~NUbv NUj KD KD Ave`yj Kvw`iK GB DcvwaZ WK Zuvi mvnvh Ges AvZiv Kvgbv
Ki, hw`I Avjvn AvMB ejQbt
Avjvn ZvgvK Kk `vb Kij wZwb eZxZ Dnv gvPbKvix Avi Kn bvB| (m~iv Avj-Avb&Avg 6t 17)
KviAvb ewYZ nqQ, hLb gvevwm`i Zv`i g~wZc~Rvi Dk m^ ck Kiv nj Zviv Di w`jt
Avgiv Zv`i Bev`Z Kwi hvnvZ Zvnviv Avgvw`MK Avjvni KvQvKvwQ cQvq| (m~iv Avh&-hygvi 39t 3)
g~wZwjK aygv gaZvKvix wnmve eenvi KijI Avjvn Zv`i AvPvi Abyvbi KviY Zv`i cwjK
ejQb| gymwjg`i ga hviv Avjvn Qvov AbK Bev`Z Kivi cwZ Rvi `q Zviv fvj fve G welh wPv Ki
`LZ cvib|
Zvi&mvm bMixi mji (cieZxKvj hvK cj ejv nZ) wkvq cfvevw^Z nq LvbMY cqM^i whLi Dci `eZ
Avivc KiwQj Ges Zviv whL I Zuvi gvZvK Dcvmbv KiZ| Lvb`i ga Kv_vwjK`i cwZwU Dcji Rb
wKQz mvay AvQ| Kv_vwjKiv mvay`i KvQ mB wekvmi wfwZB cv_bv Ki h GB me mvayiv RvMwZK NUbvewjZ
mivmwifve cfve djZ mg| Kv_wjKiv Zv`i cyivwnZ`i Avjvn Ges Zv`i wbR`i ga gaZvKvix
wnmveI eenvi Ki| Zviv wekvm Ki h GBme cyivwnZ`i Kgvh I agvbyivMi KviY Avjvn KZK Zv`i K_v

17. Sunan Abu Dawud, vol 1, p 387, no 1474.

18.Ave`yj Kvw`i (1077-1166) evM`v`i nvbvwd AvBbi zj I GKwU gv`vmvi wcwcvj wQjb| hw`I wZwb KviAvbi wKQy
AvqvZ AvavwZK evLv w`qwQjb ZeyI Zuvi agvc`k KVvifve mbvZbx wQj (Avj-dvZn Avi-ievbx, Kvqiv, 1302 cy
K msMnxZ)| Beb Avivex (Rb 1165) ZuvK (Rvgvbvi KzZze wnmve NvlYv `b Ges ZuvK Avjvn eZxZ mKj ei D
vb `b| Avjx Beb BDmyd Avk-kvIbvdx (gZ 1314 L) evnhvZ Avj Avkivi (Kvqiv, 1304) bvg wjwLZ GKwU cyK
Ave`yj Kvw`i Gi Dci e AjwKK NUbv AvivwcZ Kib| Zuvi bvgvbymvi Kv`ixqv m~dx c_vi bvgKiY Kiv nq Ges Gi
AvavwZK Abykxjb I wewaweavbi Avw` Drm Zvi Dci Avivc Kiv nq| (Shorter Encyclopedia of Islam, pp 5-7
and 202-205)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 37
Avjvni w`K Avnvb

bvi mebv ekx| gaZvKvix m^ weKZ wekvmi KviY wkqv mcv`vqi ekxi fvM jvK mvni KqKwU w`b
Ges w`bi KqK NUv Avjx, dvZgv, nvmvb Ges nvmb- Gi cwZ cv_bvi Rb wbavwiZ iLQ| 19 18F

Bmjvgx `wKvY _K Bev`Z (Bev`vn&) ay ivRv ivLv, hvKvZ c`vb, n Ges c Kvievbx Kiv QvovI AbK wKQz
Ayf~| Gi ga fvjevmv, wekvm Ges fqi gZ AveM Af y, hwji wewfb gvv iqQ Ges hv aygv mvi
Dk cwiPvwjZ nZ ne| Avjvn GB me AveMi evovevwo m^ mveavb Ki w`q DjL KiQbt
Z_vwc Kn Kn Avjvn Qvov AciK Avjvni mgKic MnY Ki Ges AvjvnK fvjevmvi bvq Zvnvw`MK
fvjevm; wKy hvnviv Cgvb AvwbqvQ Avjvni cw Z Zvnv`i fvjevmv `pZg| (m~iv Avj-evKviv 2t 165)
Zvgiv wK mB mc`vqi mwnZ hy Kwie bv, hvnviv wbRw`MK cw ZkwZ f KwiqvQ I ivmyji
ewniYi Rb msK KwiqvQ? DnvivB c_g Zvgvw`Mi weivPviY KwiqvQ| Zvgiv wK Zvnvw`MK fq
Ki? gywgb nBj AvjvnK fq KivB Zvgv`i c mgxPxb| (myiv AvZ&-ZvIev 9t 13)
Avi Zvgiv gyw gb nBj Avjvni DciB wbfi Ki| (myiv Avj&-gvq`v, 5t 23)
Bev`Z (Bev`vn&) ki A_ myYf ve AvZmgcY Ges AvjvnK Pzov AvBb cYZv wnmve MY Kiv| KvRB ^Mxq
AvBbi (kvixqvn) Dci wfw bv Ki agwbic AvBb weavb evevqb ^Mxq AvBbi cwZ Awekvm Ges Zvi kZ
A^xKvi Kivi chvq co| GB aibi wekvm Avjvn eZxZ Ab`i Dcvmbv Kivi bvgvi (wki&K )| Avjvn
KviAvb DjL KiQbt
Avjvn hvnv AeZxY KwiqvQb Z`vbymvi hvnviv weavb `q bv, ZvnvivB mZ cZ vLvbKvix (Kvwdib)| (myiv
Avj-gvq`v 5t 44)|
mvnvex Avw` Beb nvwZg, whwb Lvb ag nZ agvwiZ nqwQjb, ivmy j (mvt) K KviAvbi AvqvZ coZ bb
Zvnviv Avjvn eZxZ Zvnvw`Mi cwZMYK I msmvi-ZvMxMYK (rabbis and monas ticis m) Zvnvw`Mi
cfy (Avieve) ic MnY KwiqvQ| (myiv AvZ&-ZIev 9t31)
wZwb ivmyj (mvt) K ejjb, wbqB Avgiv Zv`i Dcmbv Kwi bv| ivm~j (mt) Zvi w`K ZvwKq ejjb Avjvn
hv wKQz nvjvj KiQb Zviv wK Zv nvivg Nvlbv Kiwb Ges Zvgiv mKj Zv nvivg Kiwb Ges Avjvn hv nvivg
KiQb Zv wK Zviv nvjvj Kiwb Ges Zvgiv mKj Zv nvjvj Kiwb? wZwb Di ejjb wbqB Avgiv Zv KiwQ|
ivm~j (mt) ZLb Di w`jb, H fveB Zvgiv Zv`i Dcmbv KiwQj| (AvZ wZiwgwR KZK msMnxZ)
AZGe ZvInx` Avj Bev`vn Gi GKwU DjLhvM Ask nj kixqvn evevqb, wekl Ki h `ki msLvMwi
RbmsLv gymwjg| e Z_vKw_Z gymjgvb `k, hLvb miKvi Avg`vbxKZ MbZvwK A_ev mgvRZvwK kvmbZ
viv cwiPvwjZ Ges hLvb ^Mxq AvBb m~Yfve wejy A_ev AcvKZ Kg iZc~Y KqKwU bvwgq `qv
nqQ| mLvb Bmjvwg AvBb Pvjy KiZ ne| Abyi~cfve gymwjg `k mg~n hLvb Bmjvwg AvBbKvbyb Pvjy iqQ
mLvbI kixqvn AvBbKvbyb ceZb KiZ ne KviY Rxebi mKj GB AvBbKvbyb mKhy| gymwjg `k
kixqvn AvBbi cwieZ AbmjvwgK AvBbKvbybi ^xKwZ nj wki&K Ges GUv GKwU Kz dix KvR| hv`i gZv AvQ
Zv`i AekB GB AbmjvwgK AvBbKvbyb cwieZb Kiv DwPZ| hv`i m gZv bB Zv`i AekB Kzdi Gi wei
Ges kixqvn AvBb evevqbi Rb mvPvi nIqv DwPZ| hw` GUvI me bv nq, Zvnj Avjvni myw I Zwn`
mgybZ ivLvi Rb AbmjvwgK miKviK AvwiKfve NYv I Aev KiZ ne|
Rb ivLv cqvRb h Avjvn GKK Bjvn wnme wbgi Bev`Zwj GKgv AvjvniB cvc| Bev`Zi cKvi mg~n hv
Avjvn ZvAvjv wb`wkZ KiQb Zv nQt
(K) ( Avj- Bmjvg)- Avjvni AvbyMZ wbRK mgcY Kiv|
(L) ( Avj-Cgvb)- wek vm vcb Kiv|

19.dvZgv, ivm~j (mt) Gi Kwbv Kbv wQjb hvi ivm~ji PvPZv fvB Avjx Beb Avey Zvwje Gi m weevn nq Ges nvmvb I
nvmb Zuv`i cy wQjb|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 38
Avjvni w`K Avnvb

(M) ( Avj-Bnmvb)-wbvi mv_ KvR Kiv| `qv-`vwY I mnvbyf ~wZ c`kb, DcKvi mvab Kiv|
(N) ( Av`-`vqv) cv_bv, Avnevb Kiv|
(O) ( Avj-LvId) fq-fxwZ c`kb Kiv |
(P) ( Avi-ivRv) Avkv-AvKvsLv Kiv |
(Q) ( AvZ&-ZvIqvzj) wbfikxjZv, fimv Kiv |
(R) ( Avi-ivM&evn) AbyivM, AvMn |
(S) ( Avi-ivn&evn) fq fxwZ|
(T) ( Avj-L~k~) webq-bgZv|
(U) ( Avj-LvwkqvZ) AgsMji AvksKv|
(V) ( Avj- Bbvevn) Avjvni AwfgyLx nIqv, Zuvi w`K wdi Avmv|
(W) ( Avj-B AvbvZ) mvnvh cv_bv Kiv|
(X) ( Avj-B-Avhv) Avkq cv_bv Kiv|
(Y) ( Avj-BMvmvn) wbicvq evwi wec` Dvii Rb Avkq cv_bv|
(Z) ( Avh&-hvevn) AvZZvM ev Kzievbx Kiv|
(_) ( Avb&-bhi) gvb Z Kiv|
Gwj Ges Abvb h cwZ mg~ni Av`k I wb`k Avjvn w`qQb mewKQyB Zu vi mw weavbi Rb|
DcvivwjwLZ Bev`Zwji Kvb GKwU hw` KD Avjvn Qvov Abi Rb wbe`b Ki Ze m gykwiK cwiYZ ne|

Avj KziAvb Bjvni () cwiPq


Kvjgv Gi ^xKwZi gvag AvjvnK GKgv wnme ^xKwZ `qv nq| G Rb Avgv`i
Bjvni cwiPq Rvbv cqvRb| Avj KziAvb myfve wnme Avjvni cwiPq cvIqv hvq| Avjvn myenvbv
Iqv Zvqvjv ejbt

m~iv evKvivi D AvqvZwU (m~iv evK viv 2t 255) AvqvZyj Kzimx bvg LvZ| m AvqvZi c_g ejv nqQ
A_vr Avjvn wZwb eZxZ Kvb Bjvn bB whwb-
ev wPixe, Avjvn Qvov Avi Ggb KDB bB h wPixe KviY cZK cvbxKB gZyeiY KiZ

ne| Aciw`K Avjvn ev wPi cw ZwZ wZwb Qvov Avi KDB bB h wPi cwZwZ KviY cZK
eB asmkxj Avi Avj vn nQb Awebki mv | hnZz Avj vn eZxZ Avi KD wPixe Ges wPi cwZwZ
bq mnZz Avjvn Qvov Avi KD nevi hvMZv ivL bv|
AZtci ejv nqQ A_vr ZvuK Z`v Ges wb`v k Ki bv| Avjvni Zv Nyg
AvmB bv GgbwK Nygi h wSgywb fve mUvI Avm bv, wZwb Gme `~ejZv _K gy| KviY whwb Bjvn wZwb
hw` Gme `~ejZv _K gy bv nZb Ze Zv Avmgvb-hgxb me wKQyB asm nq hZ| A_P mwi hZ cvbx
AvQ Zviv KDB Gme `~ejZv _K gy bq, GRbB AvjvnB GKgv hvM
A_vr AvKvk Ges cw _exi mewKQyB Zvui | GB Avmgvb-hgxb Ges

Gi gaeZx hv wKQy AvQ mewKQyi GKQ gvwjKvbv GKgv Avjvni| Avj vn Qvov KDB G gvwjKvbv `vex
KiZ cvi bv, `vex Kivi Kvb AwaKviI bB| G KviY wZwbB GKgv
A_vr K AvQ Ggb h Zvu i wbKU mycvwik Kie Zvui AbygwZ
eZxZ| Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv Ggb kZi AwaKvix h Zvui mvgb KD mycvwik Kivi AwaKvi
ivL bv, wZwb hvK AbygwZ `b m eZxZ| GgbwK Kvb bexI Avjvni mvgb gyL Lvjvi ev myc vwik Kivi

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 39
Avjvni w`K Avnvb

AwaKvi ivLb bv hZb bv Avjvn Zv`i AbygwZ `eb| Avjvn Qvov Ggb ghv`v I kZ Avi Kviv bB,
G RbB AvjvnB GKgv
AZtci ejv nqQ A_vr Zv`i myL Ges cvZ hv wKQy AvQ Zv wZwb
Rvbb| AvjvnB GKgv m v whwb gvbyli AM-cvZ mewKQyB Rvbb, wZwb Qvov Avi KD Zv Rvb bv| G
RbB Avjvn eZxZ KD nevi hvM bq|
A_vr hv wZwb BQv Kib Zv eZxZ Zvui vb fvvi _K wKQyB
Zviv AvqZ KiZ cvi bv| Avjvn nQb cwic~Y vbx, wZwb mw RxeK `qv Ki hZUzKz vb w`qQb
mUzKz vbB mwi AvQ| myZivs mwi ga hZwKQy AvQ mevB nQ Ac~Yv vbx, Avevi G mvgvb
vbUzKzI Avjvni `qv| myZivs Avjvn cwic~Y vbi AwaKvix ejB wZwb Avgv`i GKgv , wZwb Qvov
Avi KD Bjvn nZ cvi bv|
A_vr Zvui Kzimx AvKvk Ges cw _exgq cwiev| Avjvni Kzimx
AvKvk Ges cw_exK cwieb Ki AvQ|
A_vr G`i (AvKvk Ges cw _exi) ibv-eb ZvuK Kv Ki bv| Avj vnB
GKgv mv whwb Avmgvb-hgxb Ges Gi gaeZx hv wKQy AvQ mewKQyi iYveY KiQb Ab_vq mewKQy
g~Zi ga asm nq hZ| Avi Gme wKQyi iYveY AvjvnK we`y gv K v Ki bv| wZwb hveZxq
`~ejZv-Am~ YZv _K gy Ges cwe| G RbB AvjvnB GKgv |
mekl Avjvn my envbv Iqv Zvqvjv ejQb- A_vr Avi wZwb gnvb, k| Dci
DjwLZ KZZ Ges bvejxjvi AwaKvix GKgv Avj vn| wZwb eZxZ Avi KDB Gic kZ Ges KZZi
AwaKvix bB| G KviY AvjvnB Avgv`i GKgv Zwb eZxZ Avi KD bB, nIqvi hvM bq, nZ cvi
bv|
Avj& KziAvb Aci GK AvqvZ wnme Avjvni cwiPq cvIqv hvqt

A_vr xZxdB Awwpz ZwAwlw, xZxd gZyZ Kwd dB; xZxd bm I AbmK Rwdd xZxd eki btwl, Aoyi bwZw|
xZxdB A wwpz xZxd gxZZ Kwd dB| xZxdB GKiw iwxlK, exg, mwx I xdkwewbwZw, AwmtbwZw, ekww,
eZwewxdZ, iwpwZ myl| Zwkw jwK Avmybwk Kk Awwpz Zw Awlw Zw aK exg| xZxdB Awwpz ZwAwlw, ow,
DwgK, kebwZw, Di dwi oip Z^wkB| dhwil I hil jw xKQ AwQ, ogB Z^wk exgZw NwnYw Kk| xZxd
ekww e wit| (m~iv, nvki 59t22-24)
AvjvnB GKgv , Avj-KziAvb G evcvi Pvj-
1g Pvjt

A_vr gl Zw K ox KkQd dhwil I h il Ggv AwKwm aK Zwiwbk Rd gnY KkQd ewxd; A Z:ek
Zw wkw Awxi idwki gwMwd ox KkxQ | Zwk gq wxb Dued Kkwk mxB Zwiwbk dB| AZGg, Awwpz k owa Ad
Kwd ( Bjvn&) AwQ xK? gkv Zwkw oZxgP Z oeb wt| (m~iv, bvgj 27t 60)
2q Pvjt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 40
Avjvni w`K Avnvb

A_vr gl Zw K exagyK gwowejwMy KkQd Ggv Zwk iwS iwS db-dby e gwxpZ KkQd Ggv ZwK xZ
kwLwk Rd egZ wed KkQd Ggv bB oi b k iwSLwd Ak wt kLQd| AZGg, Awwpzk owa Ad Kwd
(Bjvn&) AwQ xK? gkv Zwbk AxcKwvmB Rwd dw| (m~iv, bvgj 27t 61)
3q Pvjt

A_vr gl Zw K xd:opwtk Ww K owrw bd jLd o WwK Ggv K bkyhZ Kkd Ggv ZwiwbkK exagyZ
egg Zy bk lwxhxn Kkd| o Zkwv Awwpzk owa Ad Kwd Dewo AwQ xK? Zwikw AxZ owiwdB cwd Kk|
(m~iv, bvgj 27t62)
4_ Pvjt

A_vr gl Zw K ZwiwbkK Rl I l AKwk ea bLwd Ggv xjxd Z^wk AdMpk e g oovgwbgwpy gwZwo
ekY Kkd? AZGg, Awwpzk owa Ad Kwd ( Bjvn&) AwQ xK? Zwkw jwK mkyK Kk, Awwpz Zw aK AdK
Ec| (m~i v bvgj 27t63)

5g Pvjt

A_vr gl Zw K ea igwk ox Kkd, AZ:ek Zw K ed kwt ox Kkgd Ggv K ZwiwbkK AwKwm I iZ aK


xkxjK bwd Kkd| oZkwv Awwpzk owa Ad Kwd ( Bjvn&) AwQ xK? gld, Zwikw jxb oZgwby pI Zg
Zwiwbk ei wY DexZ Kk| (m~iv bvgj 27t64)

6 Pvjt

A_vr- xZxdB A wwpz xZxd gZyZ Kwd dB| BpKwl I ekKwl Z^wkB emvow| xgcwd Z^wkB qiZwcyd Ggv
Zwikw Z^wkB KwQ e ZwgxZ Z pg|gld, hg bL Zw, Awwpz jxb kwx K KtwiZk xbd ej wty Kkd, Zg
Awwpz g ZyZ Gid K AwQ, j ZwiwbkK AwlwK bwd KkZ ewk? Zwikw xK ZgI KY ewZ Kkg dw? gld,
hg bL Zw, Awwpz jxb xb dK KtwiZk xbd ej wty Kkd, Zg Awwpz gZyZ Gid K A wQ j,
ZwiwbkK kwx bwd KkZ ewk, jwZ Zwikw xgmwi Kkg? Zwikw xK ZgI hg bLg dw? (m~iv, Kvmvm 28t
70-72)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 41
Avjvni w`K Avnvb

A_vr- xZxd Awoiwd I jiyd ox KkQd jawjahwg| xZxd kwxK xbgo wkw AwQwxbZ Kkd Ggv xbgoK kwx
wkw AwQwxbZ Kkd Ggv xZxd oj I Pb K Kw R xdj KkQd e ZKB xgPkY Kk xdxb oitKwl ej| Rd
kwLd, xZxd ekwimwly, qiwmyl| xZxd ox KkQd ZwiwbkK GKB gx aK| A Z:ek Zw aK Zwk jMl
ox KkQd Ggv xZxd Zwiwbk Rd A wU e Kwk PZeb R A gZyY KkQd| xZxd ZwiwbkK ox KkQd
Zwiwbk iwZ Mh ejw ti G Kk ek GK xxgc AKwk| xZxd Awwpz Zwiwbk ewldKZw, owiw R Z^wkB| xZxd
gZyZ Kwd dB| A ZGg, Zwikw Kwawt xgw pQ? (m~iv h~gvi 39t5-6)

Bjvn ebvg gZv


h ew KvDK mvnvhKvix, Afve c~iYKvix, `vqv kebKvix, fvj-g` mvabKvix ej gb Ki, Zvi GgbwU gb
Kivi KviY GB h Zvi gZ H ew wek-Rvnvb cwiPvjbvq Kvb bv Kvb gZvi AwaKvix| Abyi~cfve KD hw`
Kvb ewK fq Ki Ges gb Ki h Zvi Amw Avgvi wZi KviY Ges mw Kjvbi KviY| Zvi G wekvm I
Kgi KviY GQvov Avi wKQy bq h, Zvi gb m ewi m GK aibi kwi aviYv iqQ| Aciw`K Kvb ew
gnvb Avjvn iveyj AvjvgxbK ^xKvi Kivi mZI Gfve Abi w`K cZveZb Ki, Zvi Gnb Kgi KviY ay
GB h, m AbK Kvb bv Kvbfve Avjvni mv_ Askx`vi ewbq bq ev Gic Askx`vwiZi aviYv Ki|
Abyicfve h ew Kviv wb`kK AvBb Ges Aek cvjbxq gb Ki, m ZvK mevP gZvi AwaKvix ^xKvi
Ki| myZivs DjywnqvZi A_vr Bjvn wnme Avjvni GKZi cKZ wwiU nQ gZv| cZK welq Avj vnB
GKK Ges wbisKzk gZvi AwaKvix| mvefg KZZi AwaKvix wZwb GKvB| Avmgvb-hgxbi mKj gZv ZvuiB
BLwZqvi| mw Kiv, wbqvgZ `vb Kiv, wb`k `qv, kw-mvg_ mewKQyB Zvui nvZ wbwnZ| mewKQyB BQvq-AwbQvq
Zuvi AvbyMZ KiQ| wZwb Qvov Kviv Kvb gZv bB, bB wb`k `vbi AwaKvi, mRb, eevcbv I cwiPvjbvi
inm mKI KD AeMZ bq| myZivs cKZc wZwb eZxZ Ab Kvb bB, nevi hvMZv ivL bv, nZ
cvibv|
G KviYB Avj-KziAvb GKK Bjvn wnme Avjvni wbisKzk NvlYvt

Awk Zwiwbk GKiw | wZwb eZxZ Ab Kvb bB| xZxd ipw KkYwit, btwl | (m~iv, evKviv 2t 163)

xZxdB dhwil Ggv xZxdB hi l| xZxd e wit, og | (m~iv, hyLid 43t 84)

jxb dhwil I h il Awwpz gZyZ Adwd awKZ, Zg Dhtk cvo pt jZ| AZGg Zwkw jw gl, Zw
aK Awkmk AxcexZ Awlwpz exg| (m~iv, Avw^ qv 21t 22)

xZxdB Awwpz Zwiwbk ewldKZ w| xZxd gZyZ Kwd dB| xZxdB og xKQk o w| A ZGg, Zwikw Zw^kB GgwbZ
Kk| xZxd e ZK gk Kwj xdgwpy| (m~iv, AvbAvg 6t 102)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 42
Avjvni w`K Avnvb

ZvInx`i kZ vejx Z_v " Gi kZv ejx


kZ Ggb GKwU welq, hvi AbycwwZZ Abi AbycwwZ Acwinvh Ges hvi AwZ Abi AwZ Acwinvh bq|
hgb- mjvZi GKwU kZ nQ IRy ev Zvqvygi gvag cweZv nvwmj Kiv| GLb KD hw` IRy bv KiB mjvZ
`vwoq hvq Zvnj Zvi mjvZ Keyj ne bv GRb h m mjvZi Acwinvh GKwU kZ c~iY Ki bvB| kZ nPQ Kvb
wRwbmi evBii welq Ges H wRwbmwU i~ Kivi c~eB Zv c~iY KiZ nq|
Ab~icfve ZvInx`i I AbKjv kZ AvQ| Gi iZ Acwimxg| G mK vbvRb Kiv Ges Gi kZjv ciY
Kiv cZK gymjgvbi Rb IqvwRe| GUv GRb h, Kviv gvS ZvInx`i Kvbv kZ bv cvIqv Mj Zvi ga
Cgvb I Bmjvgi gjB cvIqv Mjv bv ej weewPZ ne| hgb bvgvR mnxn nIqvi kZvejxi ga hw` Kvbv
GKwU kZ hgb KejvgyLx nIqv A_ev QZi XvKv BZvw` bv cvIqv hvq Zvnj bvgvR evwZj ej MY ne| kZ
hnZz evBii welq Ges wRwbmwU i~ Kivi c~eB Zv c~iY KiZ nq mnZy Kvb ew wbRK gymwjg `vex Kij
ZvK AekB ZvInx`i wbgi kZvejx wbRi ga c~iY KiZ ne|
ZvInx`i kZ 7 (mvZ) wU

c_g kZt Gjg ev vb


Avjvn Zvqvjv Bikv` KiQbt

Zywg Rb ivLv, Avjvn Qvov Kvbv Bjvn bB| (gynv`t19)


GUv G Rb h, Avjvn GK Ges GKgv wZwbB Bev`Zi nK`vi- G K_v bv Rvbv, ev`vi Bmjvg MnYhvM nIqvi
c_ weivU Aivq| G KviYB (ZvInx`i) Gjg ev vbK ev`vi Bmjvg Keyji kZ wbaviY Kiv nqQ|
ivm~j (mt) Bikv` KiQbt
Avjvn Qvov Kvbv Bjvn bBGK_v Rvbv Aevq h ew gZy eiY Kijv m Rvb vZ hve| (gymwjg)
Avjvgv kvBL Avyi ingvb web nvmvb Avj kvBL (int) ejQbt jv Bjvnv Bjvjvni A_mn mB Gjg BqvKxbx ev
wbwZ vb jvf Kiv hv ( wK A^xKvi Kiv nq Avi wK mve Kiv nq Zv) mn Rvbv Avjvn IqvwRe Ki
w`qQb|
IqvwRi Aveyj gyRvddi BdQvn bvgK M ejQbt jv Bjvnv Bjvjvni ^v `vbi `vex nQt ^v`vbKvixi
AekB jv-Bjvnv-Bjvj vn A_vr Avjvn Qvov Kvbv Bjvn bB G mK my vb _vKZ ne| hgbwU Avjvn
Zvqvjv Bikv` KiQbt Zzw g Rb bvI h Avjvn Qvov Kvbv Bjvn bB|
wZwb Aviv ejbt Aviex M vgvii `wZ ki ci ki ck nIqvi viv GUvB eySbv nqQ h, DjywnqvZ
(Bjvn nIqvi hvMZv) GKgv Avjvni RbB wbw`| AZGe Avjvn Zvqvjv Qvov Ab KD DjywnqvZi nK`vi nZ
cvi bv| wZwb ejbt GLvb mviK_v nQ, ZvZK A^xKvi Kiv Ges Avj vni cwZ Cgvb cvlY Kiv Dfq welqB G
Kjgvi Afy G K_vwU Rb bqv| ZvZi Avcbvi DjywnqvZi A^xKwZ Avi Avjvni Rb DjywnqvZi
^xKwZ viv Avcwb Zv`i Af y njb, hviv ZvZK cZvLvb KiQ Avi Avjvni cwZ (Bjvn wnme) Cgvb
GbQ| (Av` `viy myb vn)
kvBL Avyjvn web Avew`i ivngvb Avev evwZb (int) ejbt
Avjvn Zvqvjv ejQbt

eZt mKj gvbyli Rb GUv GKUv cqMvg| Avi GUv cvVvbv nqQ G Rb h, Gi viv Zv`iK mveavb
Kiv ne Ges Zviv Rb wbe h, cKZc Bjvn ay GKRbB, Avi eyw gvb jvKiv hb wPv-fvebv Ki|
(Beivnxgt52)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 43
Avjvni w`K Avnvb

Dciv AvqvZ ( hvZ Zviv ej, cKZ c Bjvn GKRbB) ejv nqwb| Avjv n Zvqvjv
Aviv ejQbt
hviv Rb b mZi ^v w`qQ Zv`i K_v wfb A_vr Zviv Ai hv Rvb ZvB gyL ^v w`qQ|
ivmyj (mt) ejQbt Avj vn eZxZ Kvbv Bjvn bB G K_v Rvbv Aevq h gZzeiY KiQ m RvbvZ hve|
Gme AvqvZ viv Ijvgvq Kivg GUvB cgvY KiQb h, gvbyli Ici mec_g IqvwRe nQ AvjvnK Rvbv|
Dciv AvqvZ viv GUv cgvwYZ nqQ, h mePq eo diR nQ A_ mn jv-Bjvnv-Bjv jvni vbvRb Avi
mePq eo g~LZv nQ A_mn jv-Bjvnv Bjvjv ni vb bv _vKv| AZGe A_mn Kjgvi vb jvf hgwb fve
mePq eo IqvwRe, Zgwbfve Kjgvi A_ mK AZv nQ eo g~LZv|
kL gynv` Ave`yj Iqvnnve ejQb, A_ Rvbv eZxZ Ges Kvjgv (jv-Bjvnv- Bjv jvn) Gi `vex gvZveK Kg
mv`b eZxZ aygv kvwK ^v c`vbKvix ew gymjgvb nZ cvi bv, eis G gwLK ^v Av`g mvbi
wei GKwU `wjj wnme weewPZ| Aek hviv ay gwLK ^xKwZK Cgvb ej _vK hgb Kviivwgqv mc`vq
Ges hviv AvwiK ^xKwZ I wekvmK Cgvb ej hgb Rvnvwgqv mc`vq, Zviv G gZi weivwaZv Ki|
Avjvn Zvqvjv gybvwdK`i Kg I `vexi evcvi Zv`i gwLK ^v c`vbK wg_v AvLvwqZ KiQb| A_P ^v
c`vbi evKi ga Zviv KqK aiYi ZvwM` (emphasis) eenvi KiQb| Avjv n Zvqvjv Bikv`
KiQbt

Avcbvi KvQ gybvwdKiv hLb Avm ZLb ejt Avgiv ^v w`wQ h, Avcwb AekB Avjvni ivmj| Avjvn
Rvbb h, Avcwb AekB Avjvni ivmyj| Avi Avjvn ^v w`Qb h, gybvwdKiv AekB wg_vev`x|
(gybvwdKzbt 1)
gybvwdKiv Zv`i gwLK ^vK Aviex Mvgvii `wKvb _K wZbwU- ( wbqB) ( AekB) Ges
(wekl cavb evK) Gi gvag ZvwM` (emphasis) eenvi KiQ| Avjvn ZvqvjvI Zv`i ^vK evKi ga
e ZvwM` (emphasis) w`q wg_v AvLvwqZ KiQb| Gi mv_ mv_ Zv`iK wekx DcvwaZ f~wlZ Kivi NvlYv
w`qQb Ges Zv`i fqsKi I exfrm vbi K_v ejQb| G Z_i gvag AvcbvK AekB RvbZ ne h, Cgvb
bvgwUi ga AekB AvwiK ^xKwZ Ges Z`vbyh vqx Avgj (Kg) cvIqv hZ ne|
h ew jv-Bjvnv Bjvjvni ^v w`jv Avevi MvBijvni (Avjvn Qvov AbwKQz) Bev`Z Kijv, Zvi G ^vi
Kvbv gj bB, hw`I m bvgvR co, ivRv ivL Ges Bmjvgi wKQy KvR Kg Ki| h ew wKZvei (Bmjvgi)
wKQy gvbe Avi wKQy gvbe bv Zvi Dk Avj vn Zvqvjv ejbt

Zvgiv wK wKZvei wKq`sk wekvm Kiv Avi wKq`sk Awekvm Kiv? (Avj evK vivnt 85)

wZxq kZ t BqvKxb (`p wekvm)


ZvInx` (Avjvni GKvZev`) Rvbvi ci Ges jv-Bjvnv Bjv jvni A_ Rvbvi ci G Kjgvi cwZ ev`vi `p wekvm
_vKZ ne| Ges Gi viv me aiYi Bev`Z h GKgv Avj vniB Dk wbe`b KiZ ne G K_vi cwZI Zvi `p
wekvm _vKZ ne| G Kjgv viv hv eySvbv nqQ m ev`vi Ai Kvbv aiYi wav I m`n _vKZ cvie
bv| Avjvn Zvqvjv Bikv` KiQbt

cKZc gyw gb Zv ZvivB, hviv Avjvn I Zvi ivmji (mt) cw Z Cgvb GbQ, AZtci Kvb m`n cvlb
Kiwb Ges Rvbgvj w`q Avjvni c_ wRnv` KiQ| ZvivB mZev`x I mZwb jvK| (Avj-RyivZt15)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 44
Avjvni w`K Avnvb

gymwjg _K ewYZ mnxn nv`xm bex (mt) Bikv` KiQbt h ev`v ^v `q, Avjvn Qvov Kvbv Bjvn bB Ges
Avwg (gynv`) (mt) Avjvni ivmyj Avi G evcvi Kvbv m`n cvlY bv Ki Avjvni mv_ mvvZ Ki (gZz eiY
Ki), Zvnj m RvbvZ cek Kie|

ZZxq kZt Keyj (MnY Kiv)


ZvInx` Rvbvi ci jv-Bjvnv Bjvjvni A_ Rvbv Ges Zuvi cwZ `p wekvm vcb Kivi ci KjgvK gb-cvY MnY
KiZ ne Kvbv cKvi Bev`Zi gvagB Zv cZvLvb Kiv hve bv| A_vr Kvbv cKvi Bev`ZB ZvInx`i
cwicw ne bv|

Gme jvKiv Ggb wQjv h, Zv`iK hLb ejv nZvt Avjvn Qvov Kvbv Bjvn bBZLb Zviv AnsKvi
dU coZv| Zviv ejZvt Avgiv GK cvMj Kwei K_vq wbR`i gvey`jvK cwiZvM Kiev? (mvddvZt
35-36)
KD hw` ZvInx` mK my fve Rvbvi ci Mnb bv Ki Zvi Aev ne Eciv AvqvZ ewYZ gykwiK`i gZ|

PZz_ kZ t BbwKqv` (mgcb Kiv)


ZvInx` Rvbvi ci, jv Bjvnv Bjvjvni A_, Gi cwZ `p wekvm vcb, Bev`Zi gvag Kjgv MnY Kivi ci AekB
jv Bjvnv Bjv jvni KvQ wbRK mgcb KiZ ne| G mgcb ne mKj ZvZi mv_ Kzdix Kivi gvag Ges
ZvZ _K wbRK gy Kivi gvag, GK Avjvni cwZ wekvm vcb Kivi gvag| Avjvn Zvqvjv NvlYv KiQbt

bv, n gynv`, Zvgvi iei bvg Kmg, Zviv wKQyZB Cgvb`vi nZ cvibv, hZY bv Zv`i ga m
weev`i evcvi ZvgvK bvqwePviK wnme gb wbe| AZtci Zzw g hvB dqmvjv Kie m evcvi Zviv
wbR`i gb we`ygv Kzveva Kie bv eis dqmvjvi mvgb wbR`iK m~Yic mgcb Kie| (Avb-
wbmvt 65)
ZZxq kZ I PZz_ kZi ga cv_K nQ GB h, ZZxq kZ (Keyj) nQ K_vi ga, Avi PZz_ kZ (BbwKqv`)
nQ Kgi ga|
Avjvgv Ave`yi ingvb web nvmvb Avj kvBL (int) ejQbt Bmjvg aygv GKwU `vex Ges gwLK DPviYi bvg
bq| eis Bmjvgi A_ nQ Avjvni GKZK gb bqvi gvag Avjvni KvQ wbRK mgcY I mvc` Kiv,
GKgv Avjvni ieyweqvZ I DjywnqvZi KvQ AvZmgcb Kiv (Avjvn Qvov Ab wKQyi ieyweqvZ I DjywnqvZK
A^xKvi Kiv)| hgbwU Avjvn Zvqvjv NvlYv KiQbt

h ew ZvZK A^x Kvi Kijv Ges Avjvni cw Z Cgvb Avbjv, mB k iy AvKo aijv| (Avj
evKvivnt 256)
Avjvn Zvqvjv Aviv ejQbt

eZ mvefgZi gZv GKgv Avjvni| wZwb wb`k w`qQb, ^qs ZuvK Qvov Zvgiv Kviv `vmZ I
e`Mx Kie bv| GUvB mwVK I LvwU Rxeb weavb| wK AwaKvsk jvKB Zv Rvbbv| (BEmydt 40) (Av`& `yivi
Avm& mywbqv wKZveyZ ZvIwn` 2/264ct)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 45
Avjvni w`K Avnvb

cg kZt (wQ`&K) mZZv)


ZvInx`, jv-Bjvnv Bjvj vni A_ Rvbvi ci Gi cwZ `p wekv m, Zv gb cvY Keyj Kiv, Gi cwZ wbRK mgcb Kivi
ci AekB ev`vK Kjgvi ^xq mZZvK cgvY KiZ ne| mnxn eyLvix I gymwjg _K ewYZ nv`xm bex
(mt) Bikv` KiQbt h ewB mZwb Ai ^v w`e h Avjvn Qvov Kvbv Bjvn bB, Ges gynv` (mt)
Avjvni ev`v I ivmy j, Avjvn Zvi Rb Rvnvb vgi Avb nvivg Ki w`qQb|
ivmj (mt) Aviv Bikv` KiQbt h ew mZZvi mv_ LuvwU Ai jv Bjvnv Bjvjv n eje m RvbvZ cek
Kie| (Avng`)
h ew G Kjgv ay gyL DPviY Kie wK G Kjgv viv hv eySvbv nq Zv hw` Ai A^xKvi Ki Ze m
bvRvZ (gyw) jvf KiZ cvie bv, hgbwU Avjvni eYbv Abyhvqx gybvwdKiv jvf KiZ cvie bv| gybvwdKiv ay
gyL ejwQjvt Avgiv mv w`wQ, Avcwb AekB Avjvni ivmj Gi Reve Avj vn Zvqvjv
ejjbt

AvjvnI Rvbb, Avcwb AekB Zuvi ivm~j| Avi Avjvn mv w`PQb h gybvwdKiv AekB wg_vev`x|
(gybvwdKzbt1)
Ggwb fve Avjvn Zvqvjv Ab AvqvZ Zv`iK wg_vev`x ej eYb v KiQbt

Avi gvbyli ga Ggb wKQy jvK iqQ hviv ej Avgiv Avjvn I ciKvji cw Z Cgvb GbwQ, A_P
cKZc Zviv Cgvb`vi bq| (Avj evKvivnt8)

6 kZt BLjvm (mZZv I GKwbZv)


ZvInx`, jv-Bjvn Bjvjvni A_, Gi cwZ `p wekvm, Ai w`q Zv MnY, Gi KvQ wbRK mgcY Ges Cgvbi
mZZv hvPvB Gi ci ev`vK AekB Kjgvi evcvi gyLjm ev GKwb nZ ne| Avi BLjvm nQ ev`vi Bev`Z
GKgv Avjvni RbB wbew`Z nIqv, MvBijvni Rb Bev`Zi we`ygv AskI wbew`Z ne bv| Avj vn Zvqvjv
Bikv` KiQbt

Zv`iK G Qvov Kvb KzgB `qv nqwb h, Zviv LuvwU gb, GKwbfve GKgv Avjvni Bev`Z Kie|
(evBwqbvnt 5)
BLjvmi ga GUvI Afy h, ev`v G Kjgv Kvbv ewK K` Ki wKsev Kvbv ewi mwi Dk
ejeI bv AvKoI aie bv| ivmyj (mt) ejQbt Avjvn Zvqvjv H ewi Rb Rvnvbvgi Avb nvivg Ki
w`qQb, h GKgv Avjvni mw jvfi Rb jv-Bjvnv Bjvjvn DPviY KiQ| (eyLvix I gymwjg)
ivmj (mt) Aviv ejQbt h ew GKwb Ai ejjv jv-Bjvnv Bjvj vn mB nQ wKqvgZi w`b Avgvi mycvwik
jvfi Rb mePq mfvMevb| (eyLvix)

mg kZt gynveZ (fvjevmv)


ZvInx` Rvbvi ci jv-Bjvnv Bjvj vn Gi A_, Gi cwZ `p wekvm, Ai w`q Zv MnY, Gi KvQ wbRK mgcb,
Cgvbi mZZvi hvPvB, Kjgvi evcvi GKwb nIqvi ci ev`vK AekB KjgvK gynveZ KiZ ne| Ai w`q
KjgvK gynveZ KiZ ne, Avi gyL Kjgvi cwZ gyneZK cKvk KiZ ne| Avj vn Zvqvjv Bikv` KiQbt

Avi gvbyli ga GgbI jvK iqQ hviv AbvbK Avjvni mgKic mve Ki Ges Zv`i cw Z Zgwb
gyneZ ev fvjevmv cvlY Ki, hgb fvjevmv DwPr GKgv AvjvnK| wK hviv Cgvb`vi Avjvni cw Z
Zv`i fvjevmv mePq ekx| Avi KZBbv fvj nZv hw` G Rvjgiv cvw_e Kvbv Kvbv Avhve cZ Ki

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 46
Avjvni w`K Avnvb

Abyaveb Ki wbZv h, hveZxq gZv aygv Avjvni Rb Ges kvw c`vbi evcvi Avjvn AZ KVvi|
(Avj evKvivnt 165)
kvBL myjvBgvb web mvgnvb (int) ejbt G me welq K_v ejv Ges Reve `qvi ce Avwg jv-Bjvnv Bjvjvni A_,
Ges Djvgvq Kivg G evcvi hv ejQb Zv DjL KiZ PvB| Kjgvi mB kZvejxi K_vI DjL KiZ PvB
hme kZvejx ciY Kiv eZxZ Kvbv gvbyli Bmjvg mwVK ne bv| GKRb gvbyli ga hLbB G kZjvi
mgvek NUe Gi vb, Avgj I avb aviYvi ga mg^q NwUq G KjgvK DPviY Kie, mv_ mv_ kvBLyj
Bmjvg gynv` web Ave`yj Iqvnnve (int) Gi DjLK Z Bmjvgi mv_ mvsNwlK `kwU welq _K m gy _vKe,
ZLbB Zvi Bmjvg mwVK ej weewPZ ne| KviY, GUvB nQ Kjgvi gj, hvi Dci wfw Ki Gme gvmAvjvi
wewfb kvLv ckvLv Ges Kzgi De nqQ| (Av`& `yivi Avm my wbqv wKZveyZ ZvInx`)
Avjvgv kvBL Ave`yi ingvb web nvmvb Avj kvBL ejbt Zzwg Kjgvi evcvi hv DjL KiQv ZvZ Avwg Lykx|
Zvgvi RvbvgZ, AwaKvsk jvKB jv-Bjvnv Bjvni A_ mK A| Zv`i Aev GB h, hw` gyL Kjgvi K_v
DPviY Ki, Zvnj A_i w`KUv A^xKvi Ki| ZvB QqwU A_ev mvZwU welq ZvgvK LyeB mZK _vKZ ne| G
QqwU welqi mgvek eZxZ GKRb ev`v Kz d&ix I gybvdKx _K gy _vKZ cvibv| GKRb ev`vi ga QqwU
welqi mgvnvi Ges Z`vbyhvqx Avgj Kivi gvagB mwZKvi gymwjg nIqv me| ZvB vb, Avgj, wekvm, MnY,
gynveZ I AvbyMZi w`K _K ev`vi Ai I Revbi ga mvgm _vKZ ne|
AZGe GKRb gymjgvbi vb Ggb nZ ne, hLvb gyLZvi AeKvk bB| Zvi BLjvm ne wkiK gy , mZZv ne
wg_vPvi gy, Zvi Pwi nZ ne wkiK Ges wbdvK gy| Zvi wekvm nZ ne m`n I mskqgy| m Kjgv DPviY
Kie A_P Zvi gb Kvjgv viv hv eySvq Zvi evcvi Ges Gi `vexjvi evcvi Kvbv cKvi mskq _vKe bv|
Zvi gb _vKe mB fvjevmv, hvi ga _vKe bv Kvbv NYv, _vKe Ggb MnY hvMZv hvi ga _vKe bv Kvbv
A^xKwZ| mB Avie gykwiK`i gZv Zvi Aev ne bv hviv Kjgvi A_ eySZv A_P Zv Mnb Kiwb|
GKRb gymwjgi ga _vKv PvB mB AvbyMZ, hvi ga _vKe bv wkiKi AwZ, h wkiKi De nqQ Kvjgvi
`vex, Acwinvh welq I AwaKvi cwiZvM Kivi KviY| Kjgvi Gme `vex I Acwinvh welqjvi gvagB ev`vi
Bmjvg I Cgvb cwi nq|
DjwLZ welqjvi cwZdjb h_v_ fve hvi Rxeb NUe, m jv-Bjvnv Bjvjvni A_ wkvi Zvi KZe I
`vwqZ cvjb mg ne| mv_ mv_ m Zvi vb cv fvj-g`i wePvi eyw, n`vqvZ I wiZvi mvnvh Zvi
xbK Dcjw KiZ mg ne|

ZvInx`i gwjK Dcv`vb (iKb) Z_v i gwjK Dcv`vb


iKb nQ Ggb welq, hvi AbycwwZZ Ab GKwU welqi AbycwwZ Acwinvh nq DV| iKb AekB gj
welqwUi AMZ nIqv PvB| hnZz iKb Kvb wRwbmi AvfixY ev fZii welq, mnZz nIqvi welqwU Gi
Dci wbfikxj| AZGe Kvb wRwbmi iKb eZxZ Zv mnxn ev nq bv|
iKb wK wRwbm, GUv Rvbvi ci AvcbvK AekB RvbZ ne h, h ZvInx` Avjvn Zvqvjv Avcbvi Ici IqvwRe
Ki w`qQb, m ZvInx`iI bvgvRi gZvB iKb AvQ| bvgvR hgb Zvi iKb h_v- ZvKexi Zvnwigv, iKz,
mR`v, kl eVK BZvw` Av`vq Kiv eZxZ nq bv, Kvbv ew hw` bvgvRi Kvbv iKb ev` `q Zvnj Zvi
bvgvR hgb fve evwZj nq hvq, Zgwb fve Kvbv ew hw` ZvInx`i Kvbv GKwU iKb ev` `q, Zvnj m
ewI Avjvni GKZ wek vmx ewZ cwiYZ nZ cvie bv| GgZvevq Kjgv jv-Bjvnv Bjvj vn Zvi Kvbv KvR
Avme bv, m Avi gymwjg _vKe bv eis m Kvdi cwiYZ nq hve|
ZvInx`i `ywU iKb (gwjK Dcv`vb)
ZvInx`i c_g iKb ev gwjK welq nQ Kzdi weZ ZvZ ev ZvZK A^xKvi Kiv|
Avi wZxq iKb ev gwjK welq nQ Cgvb wejvn ev GK Avjvni cwZ Cgvb Avbv|
Gi cgvY nQ, Avjv n Zvqvjvi wbv evbxt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 47
Avjvni w`K Avnvb

h ew ZvZK A^x Kvi Kijv Avi Avjvni cw Z Cgvb Avbjv, m Ggb GK k iy aviY Kijv hv
KLbv wQo hvevi bq| (Avj-evKvivn 2t 256)
Dciv AvqvZi nPQ 1g ivKb, nPQ 2q ivKb Ges ( k
iy) ejZ Kjgv K eySvbv nqQ| Avi GUvB gjZt ZvInx`i Kjgv| mnxn gymwjg kixd
ewYZ nv`xm ivm j (mt) Bikv` KiQbt
h ew jv-Bjvnv Bjvjvn ejjv Avi Avjvn Qvov Ab mKj DcvmK A^xKvi Kijv Zvi Rvb I gvj cwe
(A_vr Kvdi`i Rvb I gvji gZv MwbgZi gvj bq|) Ges Zvi wnmvei fvi Avjvni IciB b (A_vr gbi
Kzdixi wePvi AvjvnB Kieb|)

c_g iKbt ZvZK A^x Kvi Kiv


wcq vZv, (Avjv n AvcbvK mwVK c_i w`kv `vb Kib) AvcbvK Rb ivLZ ne h, ZvZi Kzdix eZxZ
GKRb ev`v KLbv gyIqvwn` (Avjvni GKZ wek vmx) nZ cvi bv| Avi ZvZ wK wRwbm Zv Rvbv eZxZ,
ZvZK A^xKvi Kiv KLbv me bq|
Gi AvwfavwbK msvt
ki A_ nQ mxgvjsNb Kvix, Avjvn`vnx, wec_ cwiPvjbvKvix| kwU Aviex
(ZzMBqvb) k _K DrmvwiZ, hvi A_ mxgvjsNb Kiv, evovevwo Kiv, ^QvPvwiZv|
ki wqvg~j (ZMv) Ges eePb |
hgb cvwbi GKwU wbw` mxgv AvQ| b~n (Avt) Gi mgq hLb RjvQvm nqwQj ZLb cvwb Zvi G mxgv AwZg
KiwQj, G NUbvK KviAvb Gfve ejv nqQt

hLb RjvQvm nqwQj ZLb Avwg Zvgv`iK Pj bhvb Avivnb KwiqwQjvg| (m~iv, nvv-69t11)

AvqvZi Gi evLvq ejv nqQ hLb cvwb ew cq Zvi mxgv AwZg KiwQj| KviAvb
kwU 50 evi GmQ Avi kwU GmQ 8 evi| wqvwU Ges G _K D`MZ
k KviAvb Avjvn myenvbvIqvZvqvjv mvaviY mxgvjsNb Ges mywbw` mxgvjsNbi eYbv w`Z eenvi KiQb|
hgb mvavib mxgvjsNb A_ KviAvb wqvwU eeZ nqQ-
A_vr eZ gvbylZv mxgvjsNb ( ) KiB _vK| (m~iv, AvjvK- 96t6)
hvZ Zvgiv mxgvjsNb ( ) bv Ki gvb`| (m~iv, Avi& ingvb-55t8)
mywbw` mxgvjsNb A_ wqvwU eeZ nqQ (nvjvj Lvevi mK)t

Zvgvw`MK Avwg hv w`qwQ Zv _K cwe emg~n LvI Ges mxgvjsNb Kiv bv, Zvnj Zvgv`i
Dci Avgvi va bg Avme Ges hvi Dci Avgvi va bg Avme m asm nq hvq| (m~iv, Z -nvt 81)
hviv Awekvmx nq mxgvjsNb Ki Avjvn Zv`i RbI G wqv eenvi KiQb| hviv AvjvnK ev` w`q AbK ie
Ges Bjvn (Bev`Zi hvM) wnme Mnb Ki mxgvjsNb KiQ KviAvb m Kvwdi`iK Avjvn mye nvbv
IqvZvqvjv (Z v-wM-b) ejQb|
Avjvn myenvbv IqvZvqvjv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 48
Avjvni w`K Avnvb

Avi mxgvjsNbKvix`i ( ) Rb iqQ wbK cwiYvg| (m~iv, Qvqv`-38t55)

cKvk Kiv ne Rvnvbvg, Abi h ( ) mxgvjsNb Ki Ges cvw_e RxebK cvavb `q| (m~iv,
bvwhqvZ-79t 36-38)

A_vr Qvgy` mc`vq AevaZvq ( ) A^x Kvi KiwQj| (m~iv, kvg&m-91t11)

Avjv ni cw Z Cgvb I ZvZK eRbi Acwinvh Zv


cZK ewi GB vb _vKv DwPr h, mg Rxe I Roi m~Pbv I KZZ gnvb Avjvni| mvjvZ, hvKvZ ev Abvb
Bev`Zi c~e h `p evcvi gnvb Avjvn Av`g (Avt) Gi mvb`i Av`k KiQb Zv nj Avjv n Zvqvjv GKZi
cwZ Cgvb Avbqb Kiv Ges Ab mg DcvmjvK (ZvZ) cwiZvM I A^xKvi Kiv| Gi RbB Avjvn Rxe mw
Kijb, bex`i ciY Kijb, Avmgvbx wKZvejv bvwhj Kijb Ges Av`k w`jb wRnv` I kvnv`vZi| Gi
RbB gnvb Avjvni ev`v I kqZvbi Abym vix`i ga iqQ kZv Avi Gi vivB gymwjg RvwZ I mwVK wLjvdZ
iv cwZwZ ne|
Avjvn Zvqvjv ejbt Avwg mw KiwQ wRb Ges gvbylK GBRb h, Zviv AvgviB Bev`Z Kie| (m~iv-
hvwiqvZ: 56)
Gi A_ GKgv AvjvniB Bev`Z Kiv wZwb AviI ejbt Avjvni Bev`Z Kwievi I ZvZK eRb Kievi wb`k
w`evi Rb Avwg Zv cZK RvwZi gaB ivm~j cvwVqwQ------| (m~iv-bvnj: 36)
Kvb Bjvn bvB Avjvn eZxZ (AvwiK Kvb Dcvm ev Bev`Zi hvM Kvb wKQz ev KD bvB GKgv Avjvn Qvov),
GB wekvm nQ Bmjvgi g~j ev wfw|
GB wekvmi AeZgvb Kvb `vIqv, wRnv`, mvjvZ, mIg, hvKvZ ev n wKQzB MnYhvM ne bv| Kvb ewKB
Rvnvbvgi Avb _K evPuvbv hve bv hw` bv m GB wfwi cwZ Cgvb bv Gb _vK| KviY GUvB gnvb Avjvni c
_K Zvui ev`v`i cwZ Av`kKZ AjNbxq wfw| GB wfwi AeZgvb xb-Bmjvgi Abvb jv Kvb ewK
Rvnvbvgi Avb nZ wbivc` ivLvi Rb h_ bq| gnvb Avj vn ejbt ----h ZvZK A^x Kvi Kie Ges
Avjvn Cgvb Avbe m Ggb GK gheyZ nvZj aie hv KLbI fve bv| Avjvn mekvZv, cvgq| (m~iv-
evKviv:256)
gnvb Avjvn AviI ejbt hviv ZvZi Bev`Z nZ `~i _vK Ges Avjvni Awfg~Lx nq, Zv`i Rb AvQ
mymsev`| AZGe mymsev` `vI Avgvi ev`v`iK| (m~iv-hygvi:17)
j Kib Kgb Ki Avjvn ZvAvjv Zvui wbRi cwZ Cgvb Avbvi c~e mKj (wg_v) Dcvm`i A^xKvi I Awekvm
Kivi K_v ejQb, hgb wZwb Cgvb Avbqbi c~e KzdiK ZvM Kivi K_v ejQb|
jv Bjvnv Bjv jvn- GB kjvi gvag Avjvn ZvAvjvi GKZev`i Av`k w`qQb hv wKbv Bmjvgi GB gReyZ
wfwi iZc~Y g~jbxwZi w`K j Avivc Ki| AZGe, mKj (wg_v) Dcvm`i Pig gvvq A^xKvi Kiv eZxZ
gnvb Avjvni cwZ GKwb Cgvb cvlY Kiv hvq bv|
ZvZK Pbvi ci wbqB ZvZK A^xKvi Kivi AcwinvhZv wK eySZ cviQb| KviY GUv Ame h, Kvb
evcvi wekvm Kiv, hZb bv G wekvmi wecixZ wKQzK A^xKvi I Awekvm Kiv nq| D`vniY^ic KD hw` `vex
Ki, Avwg GK BjvnK wekvm Kwi| AZ:ci m ejj, Avwg `yB BjvnK wekvm Kwi| H ewi wZxq Dw c_g
^xKvivwK wg_vq cwiYZ Ki ev A^xKvi Ki| KviY wZxq Dw c_g Dwi m~Y wecixZ| Gi A_ nQ Zvi
GKUv `vex wg_v A_ev DfqwUB wg_v| GRbB HiKg Dw mZK wg_v Ges AMnbhvM Ki `q| mywbwZ mZ
GKUv evcvi `y wU wecixZgyLx w`K _vKZ cvi bv, hv H wbwZ welqK A^xKvi Ki|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 49
Avjvni w`K Avnvb

ZvZK A^xKvi Kiv Avjvni cwZ Cgvb Avbqbi Awbevh `vex| ZvInx`i c_g ivKbB nQ ZvZK A^xKvi
Kiv, myZivs ZvZK eRb bv Kij Avjvni cwZ Cgvbi `vex ne A_nxb| Cgvbi c_g AvjvnK wek vm Kiv
Ges `pfve Nvlbv `qv | c_g Ask A^xKvi Ki wZxq Ask Gi
weivax ev wecixZ Kvb wKQyK| bxPi AvqvZwU G welqwU Ki `q h, ZvZK gb bqv GKKfve Avjvni
Bev`Z Kivi m~ Y wecixZ|
Avjvn myenvbv IqvZvqvjv ejbt

A_vr Avwg cZK RvwZi wbKU ivmyj ciY KiwQ Avjvni Bev`Z Kivi Ges ZvZK eRb Kivi wb`k
`evi Rb| (m~i v, bvnj-16t36)
myZivs h ew ZvZK A^xKvi Kij bv m bex`i g~j `vIqvZK A^xKvi Kij Ges g~jZt Avjvni Bev`Z KiZ
A^xKvi Kij| KviY cZK bex Zv`i KIgK ZvZi Bev`ZK cwiZvM Ki GK Avjvni Bev`Z Kivi Avnevb
RvwbqwQjb|
GLb KD hw` wbRK Cgvb`vi `vex Ki ZvK AekB ZvZK eRb KiZ ne| KviY h Kvjgvi ^xKwZ w`q
m Bmjvg GmQ m Kwjgvi c_gvsk NvlYv Kivi gvag hveZxq evwZj gvey`K A_vr ZvZ eRbi
`p NvlYv w`qQ Ges wZxq Ask NvlYvi gvag GKgv AvjvnKB Bjvn wnmve gb wbqQ| myZivs
ZvZK eRb bv Kij Cgvbi `vex wg_v cgvwbZ ne| hviv GB ZvZ`i gvb Zviv AvjvnK gvbZ cvi bv, Avi
hviv AvjvnK gvb Zviv ZvZ`i gvbZ cvi bv| Ze nv Ggb AbK ew AvQ AvjvnK gvb Avevi
ZvZ`iKI gvb, wK Avmj h AvjvnK gvbv nq bv G eva Zv`i bB| Avi eZgvb AwaKvsk jvK`i
AevB GiKg| D`vniY^ic, KviAvb gvRx` Avjvn myenvbv IqvZvqvjv H ewi Cgvbi g~jnxbZvi K_v
ejQb h ew wbRK Cgvb`vi `vex Ki Avevi ZvZi KvQ wePvi-dvqmvjv Pvq, Avj vnZvqvjv ejbt

Avcwb wK Zv`iK `Lb wb, hviv `vex Ki h, Avcbvi cw Z hv bvwhj Kiv nqQ Ges Avcbvi c~e hv
bvwhj Kiv nqQ Zvi cw Z Zviv Cgvb Avbqb KiQ| Zviv weivac~Y welqK dqmvjvi Rb ZvZi w`K
wbq hZ Pvq, A_P Zv`i cw Z ZvK (ZvZK) Agvb Kivi Rb wb`k `qv nqQ| (Avb-wbmvt 60)
hviv AvjvnK ev` w`q wKsev Avjvni cvkvcvwk ZvZi Bev`Z Ki Zv`i Dci Avjvni jvbr ewlZ ne|
AvjvnZvqvjv ejb-
Zxi xK ZwbkK bLxd, jwkw xKZwgk xKQ Avm ew ptQ, jwkw iwd Kk exZiw I ZvZK Ggv KwfkbkK
gl j, Gkw ioliwdbk Z ldwt AxcKZk okl oxVK ea ktQ Gkw plw o oi lwK, jwbk Dek lwdZ
KkQd Awwpz ZwAwlw tv| g Z: Awwpzz jwk D ek lwdZ Kkd Zx i Zwk Kwd owpwjKwky L^ R ewg dw| (m~iv
wbmv 4t51-52)
c~eeZx RvwZ hviv ZvZi Bev`Z KiwQj Zv`i evcvi Avjvn ejbt
gld: Awxi ZwiwbkK gxl, Zwbk ic Kwk ib exZf l ktQ Awwpzk KwQ? jwbk exZ Awwpz AxhoewZ
KkQd, jwbk e xZ xZxd wcwxZ ptQd, jwbk KZKK gwdk I mKk kewxkZ Kk xbtQd Ggv jwkw
ZvZi Bev`Z KkQ, ZwkwB ijwbwk xbK xbt xdK Zk Ggv oZ ea aKI AdK b k| (m~iv gvq`vn-5t60)
Avi hviv ZvZi Bev`ZK cZvLvb Ki Avjvn Zv`i mymsev` c`vb Kibt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 50
Avjvni w`K Avnvb

jwkw ZvZi aK b k awK Ggv Awwpz AxhiLy pt, Zwbk Rd ktQ oovgwb| A ZGg, oo vgwb xbd Awiwk
gwbwbkK jwkw idwxdgm opKwk Kaw m d, AZ: ek jw Di, Zwk AdokY Kk| ZwbkKB A wwpz ouea e bmd
Kkd Ggv ZwkwB gxiwd| (m~iv hyg vi 39t17-18)
hviv ZvZi Bev`ZK cZvLvb Ki Avj vn Zv`i Iqvjx nebt
jwkw Ciwd GdQ, Awl wpz Zwbk AxhhwgK| ZwbkK xZxd gk Kk Awdd A Kwk aK Awlwk xbK| A wk jwkw
Kfky Kk Zwbk AxhhwgK pQ ZwM Z| Zwkw ZwbkK Awlw aK gk Kk AKwkk xbK xdt jwt| GkwB
plw bwjLk Axcgwoy, xPkKwl Zwkw oLw dB awKg (m~iv evKviv 2t257)

ki kiqx msv
GLvb Avgiv AvjvPbv Kie ki kviqx A_ wbq Zv, GRb h KviAvb-mybvq hLb Kvb k
eeZ nq ZLb Zvi GKUv wbw` kviqx A_ `vovq| kwU Avjvn KZK cwiZ Inx viv mve, hv
AvKx`vi mv_ m| Gi fvlvMZ g~j (Zv-wM-b) Gi gZ GKB iKg g~j njI
nQ mxgvjsNbi ( ) myw bw` aiY| mxgvjsNb KijB ZvZ nq hvqbv, hgb Avjvn wb`k
w`qQb cwe (nvjvj) Lvevi LvIqvi Rb Ges G evcvi evovevwo ev mxgvjsNb bv Kivi Rb (m~iv, Z-nv 20t81)|
GLb KD hw` nvivg Lvq Zvnj m ZvZ nq hve bv, eis m Aeva ne| GiKg Abvb cvci I
kwU eeZ nqQ| G aibi cvc ev mxgvjsNb Kzdi, wkiK&, wbdvK& ch cQZ cvi wK G KviY KD ZvZ
nq hvq bv| eis ZvZ ne H iKg mxgvjsNbi hLb Kvb ew wbRK Avjvni mv_ kixK& Ki| myZivs
GK_v my, h Avjvn Qvov Abi Bev`Z Ki m gykwiK wK m ZvZ bq| Avjvn ZvK Zv-wM-b ejQb| Avi
ZvZ nQ m h wbRK (wg_v) ie Ges Bjvn (A_vr Bev`Zi hvM) evwbq bq| GRbB me ZvZiv Zv-wM-b
wK me Zv-wM-biv ZvMyZ bq| h ew Avjvni AwaKvi, bvejx, Kvhvejx I mvi `vexZ mxgvjsNb Ki m
ZvZ| Avjvn eZxZ h KD Bev`Z Mnb Ki ev `vex Ki m ZvZ Ges h KD Avj vni bvejx `vex Ki mI
ZvZ| ZvZ nPQ mB ew h wbRi cwZ Avjvni Kvhvejx ev My bvejx Avivc Ki| hgb divDb Avjvn`vnx
nqwQj Ges mxgvjsNb KiwQj, Avjvn mvefgZi gvwjK A_P m wbR wgmii mvefgZ `vex KiwQj| m
jvK`iK Rov Ki fvlY w`qwQj hv KviAvb DjL Kiv nqQt

divDb Zvi RvwZi Dk (GK) fvlY w`jv| m ejjv, wgkii mvefgZ wK Avgvi bq? Zvgiv wK
`LQv bv h, GB b`xjv Avgvi (ivRZ i) AaxbB eq PjQ--------| (m~iv hyLid 43:51)
AvjvnZvqvjv ZvK ejQb m~iv Z vnvi 24 bs AvqvZ Ges gymv (Avt) K wb`k w`qwQjb Zvi KvQ
hvIqvi Rb- divDbi wbKU hvI, m Zv mxgvjsNb KiQ|
kixqZi cwifvlvq, Ggb cZK ewB (ZvZ) h, Avjvn`vnx nqQ Ges mxgvjsNb KiQ,
Avi Avjvni Kvbv nKK wbRi w`K mKhy KiQ Ges Ggb welq wbRK Avjvni mv_ mgK evwbqQ, hv
GKgv Avjvni Rb Lvm|
my fve Gi A_ nQ, Kvb gvLjyK (mw) wbgv wZbwU welqi h Kvb GKwU welqK (Avjvni
j) wbRi w`K mKhy Kivt-
Kvb gvLjyK (mw) KZK Avj vnZvqvjvi Kvhvejxi h Kvb Kvh mv`bi welqwU wbRi w`K mK hy
Kiv| hgb mw Kiv, wiwRK `vb A_ev kixqZ (weavb) iPbv| Gme welqjv mv`bi evcviK h ew
wbRi w`K mKhy Kie (A_vr KD hw` ej, Avwg mw Kwi, Avwg weavb `B) mB |
Kvb gvLjyK (mw) Avj vnZvqvjvi Kvb wmdvZ ev b K wbRi w`K mKhy Kiv| hgb Bjg Mvqe
Rvbv| hw` KD Zv Ki (A_vr ej Avwg Gjg Mvqe Rvwb) Zvnj ZvK ZvZ wnme Mb Kiv ne|
h Kvb Bev`Z gvLjyK KZK (ev mwi) Gi Dk mv`b Kiv | hgbt `vqv, gvbZ, bKU jvfi Rb
c RevB A_ev wePvi dvqmvjv PvIqv| hw` (Kvb gvLjyK) Gme Bev`Z Mnb Ki, `vexKi, AvKvLv Ki

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 51
Avjvni w`K Avnvb

A_ev (wbRi Rb) mv`b Ki, Zvnj mB ZvZ| GgbwK KD Zvi Rb Bev`Z wbe`b Kij hw` m
bxie _vK ZvnjI m Zv Z ej Mb ne, hZb ch bv m wbRK G _K cwe I gy Ki bq Ges
G nK& Avjv ni GK_v fve Rvwbq `q|
Dciv h wZbwU welq AvjvPbv KiwQ, Zvi h Kvb GKwU hw` KD wbRi w`K mKhy Ki ev wbRi Rb
mv`b Ki Zvnj m ZvZ wnme Mb Ges wbRK Avjvni mgK Ki wbj|
Bgvg AvZ& Zvevix (int) ejb, Avjvni `qv mxgvjsNbKvix gvB ZvZ ej wPwZ, hvi Aaxb ewiv Pvci gyL
Zvi Bev`Z Ki ev ZvK Zvlvgv` Kivi Rb ev Zvi AvbyMZ cKvk Kivi Rb Zvi Bev`Z Ki| G (ZvZ)
DcvmwU gvbyl wKsev kqZvb ev g~wZ A_ev Ab hKvb e nZ cvi| (Zvdmxi Zvevix, Bdvev/5g L, 256 bs
AvqvZi Zvdmxi)
mvBq` Aveyj Avjv gI`y`x Zvndxgyj KviAvb m~iv evKvivi 256 bs AvqvZi Zvdmxi ZvZi evLvq ejb,
AvwfavwbK A_ Ggb cZK ewK ZvZ ejv ne, h wbRi ea AwaKvii mxgvjsNb KiQ| KviAvbi
cwifvlvq ZvZ Ggb GK ev`vK ejv nq, h e`Mx I `vmZi mxgv AwZg Ki wbRB cf ~ Ges ie nevi `vex`vi
mvR Ges Avjvni ev`v`iK wbR`i e`Mx Ges `vmZ wbhy Ki| Kvb ew GB ZvZK A^xKvi bv Kiv
ch Kvb w`b mwVK A_ Avjvni gy wgb ev`v nZ cvi bv|
Avjvgv W: gynv` ZKxDxb njvjx I Avjvgv W: gynv` gynwmb Lvb KZK Abyw`Z KziAvb gvRx`i BsiRx
Abyev`i m~iv evKvivi 256 bs AvqvZ DjwLZ ki evLvq ejv nqQ-
The word `Taaghoot` covers a wide range of meaning: it means anything worshipped
otherthan Allah. i.e. all false deities. It may be satan, devil`s, ido ls, stones, sun, stars, human
beings. A_vr ZvZ kwU weZZ A_ evSvqt GUvi A_ Avjvn Qvov hv`i Bev`Z Kiv nq| hgb mKj wg_v
Dcvm; GUv kqZvb, gZ ewi AvZv, gywZ, cv_i, m~h, ZviKv, A_ev Kvb gvbylI nZ cvi| (The Noble
Quran English translation, P.58)
mvBq` KzZze (in:) ejb, ZvZ ejZ mBme ew I eevK evSvq hjv Hkx xb Ges bwZK, mvgvwRK I
AvBb-kLjvK Aegvbbv Ki Ges Avjvn wb`wkZ ev Zvi `qv w`K-wb`kbv _K DyZ bq Ggb me g~jeva I
ixwZbxwZi wfwZ GB Rxeb eev cwiPvjbv Ki| (Zvdmxi wd whjvwjj KviAvb)

Bgvg gvjK (in:) ZvZi msv w`Z wMq ejQbtGgb cZK wRwbmKB ZvZ ejv nq, AvjvnZvqvjvK ev` w`q hvi Bev`Z Kiv nq| (dZj Kv`xi, Avjvgv
kIKvbx)
G msvwU Dg Ges evcK A_vcK| Avjvn eZxZ hviB Bev`Z Kiv nq mB G msvi Af ~|
hme DcvmK wnme Mb Kiv nq mjvi ga iqQt
g~Zx, Ggb me Kei, MvQ, cv_i I APZb c`v_ h jvi Dcvmbv Kiv nq;
Avjvni AvBb evZxZ Ggb me AvBb hvi gvag wePvi dvqmvjv PvIqv nq;
Ggbme wePviK ZvZi Af ~ hviv Avjvni AvBbi weivax AvBbviv gvbyli ga wePvi dvqmvjv Ki;
kqZvb, hv`yKi, MbK (hviv Bjg Mvqei evcvi K_v ej);
Dcvm nZ h ivRx;
hviv AvBb iPbv ev gvbyli Rb nvjvj-nvivg wbaviY Ki wKsev Kivi AwaKvi ivL ej gb Ki;

cavb cavb ZvZ


Bgvg gvnv` web Ave`yj Iqvnnve (int) ejb, ZvZi msLv AbK| Ze cvuP aiYi ZvZ bZZi Avmb
iqQt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 52
Avjvni w`K Avnvb

1. Mvqijvni Bev`Zi w`K AvnevbKvix kqZvb;


2. Avjvni AvBb cwieZbKvix Rvjg kvmK;
3. Avjvn Zvqvjvi bvwhjKZ weavb Qvov h wePvi-dvqmvjv Ki;
4. Avjvn eZxZ h ew Gjg Mvqe Rvb ej `vex Ki;
5. Avjvn Qvov hvi Bev`Z Kiv nq;

1| MvBijvni (Avjvn Qvov Ab wKQy ) Bev`Zi w`K Avn&evbKvix kqZvb


Gi cgvY Avjvn Zvqvjvi wbgv evYxt

n Av`g mvbMY! Avwg wK Zvgv`iK ej ivwLwb h, kqZvbi Bev`Z Kivbv, Kbbv, m Zvgv`i
cKvk `ykgb| (Bqvmxb: 60)
kqZvb `yB cKvi- gvbyl kqZvb Ges wRb kqZvb| Avj vn Zvqvjv ejbt
ej, Avwg Avkq cv_bv KiwQ gvbyli iei, gvbyli gvwjKi, gvbyli Bjvni| AvZMvcbKvix KygYv`vZvi
Awb nZ| h KzgYv `q gvbyli Ai| wRbi ga _K Ges gvbyli ga _K |
wRb kqZvb Ges gvbyl kqZvb Zv`i Kgi KviY G k bxi ZvZi Af ~ nZ cvi|
Avjvgv Ave`yjvn web Ave`yi ingvb Avev-evZxb (int) ejb, Avjvn eZxZ mKj gvey` (Dcvm), me Mvgivnxi
cavb, h evwZji w`K Avnevb Rvbvq, evwZjK m`h gwZ Ki Giv mKjB ZvZi Af~| Gi mv_ mv_
MYK, hv`yKi I Keiemxmn Abvb ei Dcvmbvi hviv AMbx f~wgKv cvjb KiQ (Kei, gvhvi BZvw`i Lv`g)
ZvivI ZvZi ga kvwgj| (gvRgyAvZzZ& ZvInx` 173/1ct)
wRb kqZvb kbxi ZvZ nQ-
wRb kqZvb`i ga hviv Avjvn Qvov Abi Bev`Zi w`K Avnevb Ki A_ev Abi Bev`Z KiZ ci Yv
hvMvq eis `wi Aivj _K wbRB Bev`Z bq Zviv ZvZi Af ~| wRb kqZvbiv hfve Abi
Bev`Zi w`K Avnevb Ki wKsev ciYv hvMvq-
MbK`iK Mvqei (A`k) msev` c`vbi bvg mZ-wg_v wgwkZ Lei c`vb Ki hvi KviY gvbyl
MbK`i KvQ hvq Ggb welq (Mvqe) Rvbvi Rb hv Avjvn eZxZ KD Rvb bv |
kqZvb gvbylK avKv `q, civPbv `q, gvbyli gb KznK Rvj mw Ki g~wZ, gvRvi, cxi-dwKi, MvQ-
cv_i BZvw`i Rb gvbZ, mR`v, `vqv Gme Bev`Z Kivi Rb Ges `wi Aivj _K kqZvbB Gme
Bev`Z Mnb KiQ|
wewfb Pigcx mydx (gigx) weavbi kvBLMb (m`viMY)| Zv`i AbK `nK k~b fvmvZ, gynZi ga
e `yiZ AwZg KiZ, k~b nZ Lv` A_ev A_ nvwRi KiZ cvi ej gb nq| Zv`i A Abymvixiv
H me Rv`yi fjwKK ^Mxq AjwKK NUbv ej wekvm Ki| Zv`i Dci gvbyl Avjvni gZv Avivc
Ki, cxi`i Rb Zv`i A_ I Rxeb ^PQvq DrmM Ki| GB me NUbvi wcQb Mvcb Ges Af wRb
RMr jywKq iqQ| Ges

gvbyl kqZvb kbxi ZvZ nQ-


gvbyl`i ga _K hviv Avjvn eZxZ Abi Bev`Zi Avnvb Rvbvq, DrmvwnZ Ki Zviv G kbxi ZvZi A
f~| Giv nQ-

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 53
Avjvni w`K Avnvb

mme cxi Ges gvRvii Lv`giv hviv gvbylK cxi I gvRviK wmR`v w`Z, gvbZ KiZ, `vqv KiZ, fq
KiZ Avnvb Rvbvq Ges DrmvwnZ Ki, GjvK my`i Ki gvbyli mvgb Dvcb Ki Zviv G kb xi A
f~|
mme bZv hviv gvbylK cPwjZ MbZvwK `ji Af ~ nZ Ges cv_xK wbevwPZ Kivi Rb Avnevb
Rvbvq, DrmvwnZ Ki, Pvc cqvM Ki, eva Ki Zviv G kbxi Af ~| KviY m bZv gvbylK Kzdixi
Ges wkiKi w`K Avnevb Ki Ges eva Ki| hnZy AvjvnB GKgv AvBb-weavb `vZv, mvefg gZvi
gvwjK| m Zvi `ji bZv`i mvefg gZvq ev AvBb-weavb iPbvKvixi Avmb emvevi Rb Avnvb
Ki, Pvc cqvM Ki cKvivi m Zvi `jxq bZv`i iei Avmb emvZ Avnvb Ki Ges Pvc cqvM
Ki|

2| Avjvni AvBb cwieZbKvix Rvjg kvmK


Gi `wjj; Avjvn Zvqvjvi evYxt

Avcwb wK Zv`iK `Lb wb, hviv `vex Ki h, Avcbvi cw Z hv bvwhj Kiv nqQ Ges Avcbvi c~e hv
bvwhj Kiv nqQ Zvi cw Z Zviv Cgvb Avbqb KiQ| Zviv weivac~Y welqK dqmvjvi Rb ZvZi w`K
wbq hZ Pvq, A_P Zv`i cw Z ZvK (ZvZK) Agvb Kivi Rb wb`k `qv nqQ| (Avb-wbmvt 60)
Avjvn Avgv`i GKgv ie| wZwb Zvui Kvhvejx, gZv Ges KZZi GKK| h KD Avjvni Kvhve jx, gZv
Ges KZZi Kvb GKwU Zvui wbRi Rb `vex Kie ev Gic KvR Kie hUv Avjvni AwaKvi m ZvZ cwiYZ
ne| Avjvn mvefgZi GKK AwaKvix, Avjvni G KZZ KD we`ygv kixK bB| Avjvn Zvqvjv Bikv`
KiQbt

whwb AvKvk I cw _exi mvefgZi AwaKvix; wZwb Kvb mvb M nb Kibwb; mvefgZ Zvui Kvb kixK bB
| wZwb me wKQy mw KiQb Ges cZKK cwiwgZ KiQb h_vh_ AbycvZ| (m~iv, dviKvb-25t2)
mvefgZi AwaKvix AvjvnB GKgv AvBb-weavb`vZv| Avjvn Zvqvjv Bikv` KiQbt

xgcwd bgwk AxaKvi AvjvniB| xZxd Awbm xbtQd j, xZxd gZyZ Ad KwkI GgwbZ Kkw dw| GUwB okl
ea| xK AxcKwvm lwK Zw Rwd dw| (m~iv, BDmyd -12t40)

Avjvn Zvqvjv AviI Bikv` KiQbt

Rb iLv mw Ges weavb Zvu iB| (m~iv, Avivd -7t54)


Avjvni weavb `vbi mvefg KZZ KDB kixK bB| G evcvi Avjvn ejbt

mvefgZ Zvui Kvb kixK bB | (m~iv, dviKvb-25t2)


Avjvni AvBb-weavb KD cwieZb KiZ cvi bv| Avjvn Zvqvjv AviI Bikv` KiQbt

Awwpz xdbm bd| Z^wk xdbmK ePwZ xdqe ev i`Kwky KD dB| xZxd bZ xpowg MpY Kkd| (m~iv, iv`-
13t41)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 54
Avjvni w`K Avnvb

myZivs Avjvni AvBb-weavb`vbi G mvefg AwaKvii h ewB mxgvjsNb Kie m ZvZ cwiYZ ne|
KviY m Avjvni Lvm AwaKvii mxgvjsNb KiQ| KviAvb Avjvn divDbK ZvZ ejQb| m cKvk
wbRK ie NvlYv KiwQjv Zv KviAvb my fvlvq Zyj aiQt
`kevmxK Ro Ki m fvlY w`jv, AZci m ejjv, AvwgB Zvgv`i mePq eo ie| (m~iv bvwhqvZ 79:
23-24)
GLb K_v njv, divDb wbRK ie ejZ Kx eywSqQ? m wK `vex KiwQjv h, m Avmgvb hgxb mw KiQ,
gvbe RvwZK mw KiQ wKsev cvnvo-ceZ hgxbi eyK Mo hgxbK m wwZkxj Ki iLQ?
bv, Ggb `vex m KLbv Kiwb| m hw` Ggb `vex KiZv Zvnj Zvi msMx-mv_xivB ZvK cvMj ej Dwoq w`Zv|
eis m wbRI wewfb c~R v-cveb Ask wbZv| ZviI AbK aibi Bjvn, gvey` ev Dcvm wQjv| KviAvb _KB Gi
cgvY `L wbbt
divDbi RvwZi bZviv (divDbK) ejjv, Avcwb wK g~mv I Zvi `jejK ivR wechq mw i myhvM
w`eb Avi Zviv AvcbvK I Avcbvi Bjvn`i Gfve eRb Ki Pje? (m~iv Avivd 7: 127)
`Lyb AvqvZ myfve cgvY KiQ h, ZviI AbK Bjvn ev Dcvm wQjv| Zvnj Zvi ie `vex ejZ Avmj Kx
eySvq? ie ej m Kx `vex KiwQjv? mivmwi Avjvni Kvjvg KviAvbB Avgv`iK Ki Rvwbq w`Q h,
divDbi `vex wQj mvefgZi `vex| mviv cw_exZ bq Zvi `vex wQj Kej wgkii kvmb gZvi Dci wbisKzk
AvwacZi `vex| Zvi `vex wQjv wgkii mvaviY RbMYi Rb Zvi BQvbyhvqx hgb Lykx Zgb AvBb-Kvbyb I
g~jeva wbaviYi gZvi `vex| `Lyb KviAvb Kx ejQt

divDb Zvi RvwZi Dk (GK) fvlY w`jv| m ejjv, wgkii mvefgZ wK Avgvi bq? Zvgiv wK
`LQv bv h, GB b`xjv Avgvi (ivRZ i) AaxbB eq PjQ--------| (m~iv hyLid 43:51)
KviAvbi AvqvZjv Ges eve cvcU hw` Avgiv wPv Kwi Zvnj wbqB eySZ cvwi h, Avj vn Qvov Ab
Kvbv ew, Mvx, P ev h Kviv mvefgZ gb bqv gvbB njv ZvK ev Zv`iK ie evwbq bqv| KviY
Ab Kviv mvefgZ gb bqv gvbB njv Avjvni mvefgZ A^xKvi Ki AvBb-Kvby b iPbv Kivi AwaKvimn
wbisKzk kvmb KZZ Zv`i nvZ Zzj `qv| KviAvbi AvjvK gvbyl wKfve gvbyli ie nq hvq Zv LwZq
`LZ wMq gvbe RvwZi AZxZ BwZnvmB ay bq eZgvb wekI AmsL (wg_v) iei c`PviYv Avgiv mPivPi `LZ
cvB| Ze Zviv ay gyL w`q ej bv h, Avgiv Zvgv`i ie| eZgvb hviv G ZvZ k bxi Af ~-
hme Rvjg kvmKiv Avjvni AvBbK ev` w`q wbRiv AvBb w`Q | hgb Avjvn Pzwii weavb w`qQbt

j ekn Pxk Kk Ggv j dwky Pxk Kk Zwbk pwZ KU bwI Zwbk KZKik owRw xpog| Awwpzk eq
aK pxmtwky| Awwpz ekww, wdit| (m~i v, gvq`v-5t38)
A_P eZgvb Gme kvmKiv weavb w`qQ Pzwii kvw nQ Rj ev Rwigvbv| Ggwbfve Abvb Acivai
`Lyb WvKvwZi `, ewfPvii `, mvm `gb AvBb, weevn wewamn Aviv AbK welq Avjvn ZvAvjv h weavb
Avj-KviAvbi gvag NvlYv KiQb, Zv ev` w`q Zviv wbR`i gbgZv ` wewa ev AvBb Zix Ki
wbqQ|
hme kvmKiv Avjvni nvjvj-nvivgi weavbK cwieZb KiQ ZvivI ZvZi Af ~| Zviv wbR`i wg_v
iei Avmb ewmqQ| Zviv wKfve Zv`iK Avjvni cwieZ ie evwbq wbqwQjv Zv Avgiv mivmwi Avjvni
ivm~j (mt)-Gi Kiv GB AvqvZi Zvdmxii AvjvK GKevi Ki eySZ cviev BbkvAvjvn| wZiwghxZ
DZ nvw`m nhiZ Av`x Beb nvZg (ivt) ejb, Avwg GKevi ivm~jyjvn (mt) Gi KvQ Gm `Ljvg wZwb m~iv
ZIevi GB AvqvZwU ZjvIqvZ KiwQjbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 55
Avjvni w`K Avnvb

Zviv Zv`i mbvmx I aghvRK (cxi, bZ vbxq jvK`iK) Avjvni cwieZ ie evwbq wbqQ-----|
(m~iv ZIev 9:31)
AZci ivm~j (mvt) ejb Zvgiv kvbv Zviv Zv`iK (kvwK A_) c~Rv/ Dcvmbv KiZv bv, wK Zviv hLb
gbMov fve Kvbv wKQzK ea NvlYv KiZv, RbMY Zv gb wbZv, Avi hLb Kvbv wKQzK Aea NvlYv
KiZv ZLb Zviv Zv Aea ej gb wbZv|
Zvdmxi Beb Kvmxi Bgvg Avng` wZiwghx I Beb Rvixii m~ Av`x Beb nvZg (ivt) _K ewYZ AvQ,
Zvi KvQ Bmjvgi `vIqvZ Avmvi ci c_g wZwb wmwiqvq cvwjq wMqwQjb, ci hLb ivm~j (mt) Gi KvQ
wZwb Gjb ZLb Zvi Mjvq zk Szjvbv wQjv| ZLb ivm~j (mt) DjwLZ AvqvZwU cowQjb| nhiZ Av`x (ivt)
ejb, Avnj wKZveiv (B`x I Lvbiv) Zv Avjg/ `iek`i (Z_v bZv`i) c~Rv Dcvmbv KiZv bv! ivm~j
(mt) ejjb, Zv mZ| Ze Zviv gbgZv Kvbv wKQyK ea wKsev Aea NvlYv Kij RbMY Zv wbwePvi gb
wbZv| GUvB Zv`i c~Rv-Dcvmbv/ Bev`Z|
eZgvb ZvZx (mxgvjNbKvix) miKvi eevq Gi D`vniY `Lybt g`, Ryqv, jUvix, my`, ec`v, bvix bZZ,
ekvew (ewfPvi) Ggb Aviv AmsL welq iqQ, hjv Avjvn ZvAvjv KVvi fve Aea NvlYv KiQb,
cvi, Zviv GjvK eaZvi mvwUwdKU w`qQ|

3| Avjvn Zvqvjvi bvwhjKZ weavb Qvov h wePvi-dqmvjv Ki


Avjvn Zvqvjv Bikv` KiQbt

hviv Avjvni bvwhjKZ weavb gvZveK wePvi-dqmvjv Ki bv ZvivB Kvdi| (Avj-gvq`vnt 44)
Gi viv Ggb wePviK eySvbv nqQ, h Avj vni kixqZK cwieZbKvix Kvbv weavbi mvnvh wePvi-dqmvjv Ki|
kvBL~j Bmjvg Beb ZvBwgqv (int) ejb, Avjvni wKZve Qvov hvi KvQ wePvidvqmvjv PvIqv nq, ZvKB ZvZ
bvg AvLvwqZ Kiv nq - A_vr Avjvni wKZve Qvov wePvi dvqmvjvKvixB ZvZ (gvRgy Dj dZvqv 701/ 78ct)
Bebyj KvBwqg (int) ejb, cZK KIgi H ewB nQ ZvZ, KIgi jvKiv Avjvn I Zuvi ivmyjK (mt)
ev` w`q hvi KvQ wePvi-dqmvjv Pvq| (Gjvgy gywKCb40/1ct)
Avjvgv Ave`yjvn web Ave`yi ingvb Avev-evZxb (int) ejb, Avj vn Ges Zvui ivmyji cwicx me Rvnjx AvBbi
gvag hviv gvbyli ga wePvi-dqmvjv Ki ZvivI ZvZi ga kvwgj| (gvRgyAvZzZ& ZvInx` 173/1ct)
cyeeZx kbxi ZvZi weklYi Avgiv fve `LwQ h AvBb-weavb `vb nQ ie wnme Avjv ni GKK
AwaKvi, G KDB Zvui kixK bB, nZ cvi bv| KviY wZwbB GKgv mvefgZi AwaKvix | wZwb gvbe
RvwZi Kjvbv_ wewfb Acivai Rb wewfb kvwi weavb w`qQb| A_P eZgvb Ggb AbK wePviK AvQ hviv
Avjvni Gme weavb ev` w`q wbRiv weavb w`Q, G KviY Zviv ZvZ cwiYZ nqQ| eZgvb hviv G kbxi
ZvZ-
mgvRi ga Gi~c wKQy bZv kbxi jvK AvQ hviv gbMov weavb wePvi-dvqmvjv Ki| mgvR hLb Kvb
Aciva msNwUZ nq ZLb gvbyl G`iK Rov Ki G`i KvQ dvqmvjv Pvq, ZLb Giv wbR`i gbgZ
weavb w`q Acivai wePvi Ki| hgb Pzwii Acivai Avjvni weavb nQ nvZ KvUv| wK G`i
KvQ hLb gvbyl hvq, ZLb Giv Pzwii Acivai Rb weavb `q - PviK GZUv RyZvi evwo, GZ UvKv
Rwigvbv wKsev Ry Zvi gvjv Mjvq w`q nvUvbv, cvq AvK`qv bvK LZ `qv BZvw`| Avevi hbv-ewfPvii
Avjvni dvqmvjv nQ- hbvKvi AweevwnZ nj GKk `viiv gviv Avi hw` weevwnZ nq Ze eyK ch
gvwUZ cyZ cv_i wbc Ki nZv Kiv (iRg Kiv) Ges GK`j gy wgb mUv cZ Kiv| A_P G`i
KvQ hLb D Acivai wePvi Pvq ZLb Giv weavb `q - RbvKvii GZ nvRvi UvKv Rwigvbv, mgvR
ewnf~Z Kiv A_ev Qj-gqi weq cwoq `qv BZvw`| Gicfve Avjvni weavb ev` w`q wbRiv weavb

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 56
Avjvni w`K Avnvb

w`q Giv ZvZ cwiYZ nqQ Avi gvbyl Zv`i mB weavbK Mnb Ki AvjvnK ev` w`q Zv`iK ie
ic Mnb KiQ| Avj vnZvqvjv ejbt

Zwbk xK Gid mkyK bgZw AwQ, jwkw Zwbk Rd o xb xo KkQ, jwk AdixZ Awwpz bdxd? jxb
Pr w xow dw awKZ, Zg Zwbk gwewk ftowlw pt jZ| xdPt jwlibk Rd ktQ jYwbwtK
mwx | (m~iv, k~iv-42t21)

4| Avjvn eZxZ h ew Gjg Mvqe Rvb ej `vex Ki


Avjvn Zvqvjv Bikv` Kibt

wZwb Avwjg~j Mvqe (A`ki vbx) eZt wZwb ^x q Mvqei (A`k) welq Kviv KvQ cKvk Kib bv|
(Avj wRbt 26)

Avjvn Zvqvjv AviI ejbt Zw^k KwQB Abm RMZk Pwxg ktQ| G M lw
xZxd gZyZ KD Rwd dw| (m~i v, AvbAvg -6t59)

myZivs ev A`ki vbx GKgv AvjvnB, GUv Zvui GKK gZv| GLb KD hw` `vex Ki m Mvqe
Rvb wKsev `vex bv KiI hw` KD Mvqei K_v ej m wbwZfve ZvZ cwiYZ ne|
eZgvb GKkbxi MbK wUqvcvwL ev GB RvZxq wRwbm w`q nvZ MYbv Ki Ges fwelZ Zvi wK wec` ev f msev`
AvQ G evcvi msev` c`vb Ki| Kvb Kvb MbK nvZi iLv wKsev ivwkPi gvag gvbyli nvqvZ-gDZ,
mdjZv-e_Zv G RvZxq Mvqe ev A`ki msev` c`vb Ki| GKkbxi cxiivI Gic Mvqei evcvi K_v ej|
Zv`i KvR Avmv jvK`i AZxZ Rxebi msev`, wKsev cxii KvQ Avmvi AvM evwoZ wK cwiKbv KiwQj,
AcwiwPZ jvKi bvg wVKvbv, eqm BZvw` ej `qvi gvag jvK`i PgrKZ Ki `q| gvbyl Zv`i evcvi Gic
aviYv Ki h Zviv Mvqe Rvb, hv GKgv Avj vni GKgv RbB chvR| G KviY Zviv ZvZ cwiYZ nQ|
KD KD ej Avgiv MbKi KvQ hvB G Rb h, Zv`i c`vbKZ msev` mZ nq Ges GZ Avgiv DcKZ nB|
Zv`i Reve ejwQ- GUv mZ h Zv`i c`vbKZ msev`i wKQy wKQy mZ nq eU| Zviv Gic msev` c`vb Ki `y
wRb`i mvnvh| MbKiv wRb`i mv_ ekxi fvM mgqB wbwl ev ag`vnx KvRi gvagB hvMvhvM Ki| Gfve
Zje Ki Avbv `y wRb Zv`i mx`i bvn KiZ Ges mvK Awekvm KiZ mvnvh KiZ cvi| Zv`i j nj
mv Qvov A_ev mvi cvkvcvwk AbK Dcvmbv Kivi gZ iZi bvn KiZ hZ ekx RbK cviv hvq ZZ RbK
AvK Ki| GKevi MYK`i m hvMvhvM Ges Pzw nq Mj, wRb fwelZi mvgvb wKQz iZc~Y NUbv RvbvZ
cvi| ivmyj (mt) eYbv w`qQb wRbiv wKfve fwelZ m^ msev` msMn Ki| wZwb eYbv `b h, wRbiv c_g
Avmgvbi Dci Ask ch gY KiZ Ges fwelZi Dci wKQz Z_vw` hv wdwikZviv wbR`i ga ejvewj KiZ Zv
bZ mg nZ| Zvici Zviv cw_exZ wdi Gm Zv`i cwiwPwZ gvbyli KvQ H Z_wj cwiekb KiZ| (eyLvix
Ges gymwjg KZK msMnxZ) gynv` (mt) Gi beyIZ cvwi c~e ch GB aiYi e NUbv msNwUZ nZ| Ges MYKiv
Zv`i Z_ c`vb wbf~j wQj| Zviv ivRKxq Av`vjZ Avmb jvf KiZ mg nqwQj Ges cPzi RbwcqZv ARb
KiwQj| GgbwK cw_exi wKQz Aj Zv`i cyRvI Kiv nZ|
ivmyj (mt) KZK ag cPvi i Kivi ci nZ Aevi cwieZb nq| Avj vn wdwikZv`i w`q Avmgvbi bxPi GjvKv
mZKZvi m cvnvov `evi eev Kijb| Zvici nZ ekxifvM wRb`i Dv Ges avegvb bivwR w`q Zvwoq
`qv nZ| Avjvn GB weqKi NUbv KviAvbi fvlvq eYbv KiQ&bt
Ges Avgiv PvwnqvwQjvg AvKvki Z_ msMn KwiZ wK Avgiv `wLZ cvBjvg KVvi cnix I Dv wc viv
AvKvk cwic~Y ; Avi c~e Avgiv AvKvki wewfb NvwUZ msev` wbevi Rb ewmZvg wK GLb Kn msev`
wbZ Pvwnj m Zvnvi Dci wbci Rb c yZ Rj Dv wci myLxb nq| (myiv Avj-wRb 72t8-9)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 57
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn AviI ejbt cZK Awfk kqZvb nBZ Avwg DnvK iv Kwiqv _vwK; Avi Kn Pzw i Kwiqv msev`
wbZ Pvwnj Dnvi cvveb Ki c`x wkLv| (m~iv Avj wnRi 15t17-18)
Beb Avevm (ivt) ejb, hLb ivmyj (mvt) Ges Zuvi GK`j mvnvev DKva evRvii w`K iIqvbv njb, ZLb
kqZvb`i Hkx LeivLei kvbvq evav c`vb Kiv nj| Dvwc Zv`i Dci Qo `qv nj| dj Zviv Zv`i
jvK`i KvQ wdi Gj| hLb Zv`i jvKiv wRvmv Kij wK nqwQj, Zviv Zv`i Rvbvjv| KD KD civgk w`j
h wbqB wKQz NUQ, KvRB Zviv KviY LyR ei Kivi Rb cw_exi Pviw`K Qwoq coj| Zv`i KqKRb ivmyj
(mt) Ges Zvui mvnvevMYi mvjvZ iZ Aev `LZ cj Ges Zviv Zv`i KviAvb cov bjv| Zviv wbR`i ga
ejvewj Kij h wbq GUvB Zv`i kvbvq evav c`vb KiwQj| hLb Zviv Zv`i jvK`i ga wdi Mj ZLb Zviv
ejj, Avgiv Zv GK weqKi KviAvb keY KwiqvwQ| hvnv mwVK c_ wb`k Ki, dj Avgiv BnvZ wekvm
vcb KwiqvwQ| Avgiv KLbI Avgvw`Mi cw ZcvjKi Kvb kixK wi Kwie bv| (myiv Avj wRb 72t1-2)
(eyLvix, gymwjg) GBfve ivm~j (mt) KZK ag cPvii c~e Rxbiv hfve mnR fwelr m^ LeivLei msMn KiZ
Zv Avi Avi cviwb| H KviY Zviv GLb Zv`i LeivLeii m AbK wg_v wgwkZ Ki| ivmyj (mt) ejb,
Rv`yKi A_ev MbKi gyL bv cQvb ch Zviv (wRbiv) LeivLei bxP diZ cvVvZ _vKe| KLbI KLbI Zviv
Lei Pvjvb Kivi AvMB GKwU Dv wc Zv`i AvNvZ cv Kivi c~e cvVvZ cvij Gi m Zviv GKkUv wg_v
hvM Kie| (eyLvix, gymwjg)
Avqkv eYbv `b h wZwb Avjvni ivm~ji (mt) KvQ MYK`i m^ wRmv Kij wZwb Di `b h Iiv wKQz bv|
Avqkv (ivt) ZLb Dj L Kijb h MYKiv KLbI KLbI hv ej mZ nq| ivmyj (mt) ejb IZ mZZvi wKQz
Ask hv wRbiv Pzwi Ki Ges Zvi ezi KvQ ej wK m Gi mv_ GKkwU wg_v hvM Ki|
wRbiv Zv`i mv_ hvMvhvM ivKvix gvbylK AvcZt fwelr m^ AewnZ KiZ mg| D`vniY^ic, hLb KD
GKRb MYKi KvQ Avm m Avmvi AvM wK wK cwiKbv MnY KiwQj Zv MYKi wRb AvMZ jvKwUi Kvwibi
(cZK gvbyli m wbqvwRZ wRb) KvQ _K wRb Rb bq| myZivs MYK jvKwUK ejZ mg nq h m GUv
Kie A_ev AgyK AgyK RvqMvq hve| GB cwqvq GKRb mwZKvi MYK AcwiwPZ jvKi AZxZ cwic~Y fve
RvbZ mg nq| m GKRb APbv ewi wcZvgvi bvg, Kv_vh RbMnY KiwQj Ges Zvi Qj ejvi AvPiY
BZvw` m^ ejZ mg nq| AZxZ m^ cwic~Y eYbv `evi gZv wRb Gi m gyZi ga e `yiZ AwZg
KiZ Ges Mvcb welq nvivbv wRwbm, A`Lv NUbv ewj m^ e Z_vw` msMn KiZI mg| KviAvb ewYZ
cqM^i myjvqgvb Ges wmevi evYx wejwKmi M ga GB gZvi mZZv cvIqv hvq| myjvqgvb (Avt) GKwU wRbK
ivYxi `k _K Zvi wmsnvmb wbq AvmZ ejjb| GK kwkvjx wRb ejj, Avcwb Avcbvi vb nBZ DwVevi
c~e Avwg Dnv Avwbqv w`e Ges GB evcvi Avwg AekB gZvevb wek | (m~iv Avb bvgj 27t39)

5| Avjvn Qvov hvi Bev`Z Kiv nq Ges G Bev`Z MnY h ivRx ev m _vK
Gi `jxj, Avj vn Zvqvjvi evYxt

Zv`i ga h ew ej h, Avjvn eZxZ AvwgB Dcvm, ZvK Avwg Rvnvbvgi kvw w`e| Avwg
Rvwjg`iK GfveB cw Zdj w`q _vwK| (Avw^q v-29)
Bebyj KvBqg (int) ejb, ZvZ nQ Ggb h KD hvi cwZ ev`vn (Ave`) mxgvjsNb Ki, mUv KvDK Bev`Z
Kiv (gveyw`b) ev AbymiY Kiv (gvZeyB b) ev gvb Kiv (gyZvBb) hvB nvK bv Kb| (Gjvgyj gywKCb)
Bgvg gvjK
(in:) ZvZi msv w`Z wMq ejQbt

Ggb cZK wRwbmKB ZvZ ejv nq, AvjvnZvqvjvK ev` w`q hvi Bev`Z Kiv nq| (dZj Kv`xi, Avjvgv
kIKvbx)
G kbxi Z vZ nQ-
m cxi-dwKi Z_vKw_Z Iwj- AvIwjqviv hv`iK gvbyl mR`v `q, Zv`i KvQ `vqv Ki, Zv`i bvg
gvbZ Ki, Zv`iK fq Ki, Zv`i KvQ gvbyl mvnvh Pvq, wec`-Avc` Avkq Pvq, Zv`iK Avjvni

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 58
Avjvni w`K Avnvb

PvBZ ekx gynveZ Ki, KviAvb-mybvni PvBZ Zv`i K_vK ekx cvavb `q Z_v AvbyMZ Ki Ges
Zviv mw wP mjv gb wbQ wKsev m hw` bxieI _vK ZeyI m G kbxi ZvZi Af ~ ne| G
Bev`Z jvi Kvb GKwUI hw` KD KviI wbe`b Ki Avi m mUv gb bq ZvnjI m ZvZi A
f~ ne|

ZvZK wKfve A^x Kvi Kieb


cuvP fve ZvZK A^xKvi Kiv Acwinvht
1| ZvZi Bev`Z evwZj G AvKx`v cvlYi gvag
Avjvn Zvqvjv Bikv` KiQbt

GUv G Rb h, AvjvnB cKZ mZ| Avi Avjvn Qvov Zviv hvK WvK Zv evwZj I AmZ| AvjvnB mevi
DP Ges AvjvnB gnvb| (nt 62)
ZvZi Rb gvby l h Bev`Z wbe`b Ki, hgb cxi-gvRviK wmR`v `qv, `vqv Kiv, Zv`i bvg gvbZ Kiv
GmeB evwZj Gjv Kvb KvR Avme bv| Gme K gvbyl h gb gb fq Ki, Gjv _K gji Avkv Ki
Avevi Agji AvksKv Ki meB evwZj aviYv| Gme aviYv ZvZi evcvi Kiv hve bv| Gicfve gvbyl hZ
aibi Bev`ZB ZvZi Rb wbe`b KiK Zv meB evwZj G AvKx`v ev wekvm AekB ivLZ ne|
2| ZvZK cwiZvM I ZvZ _K `~i _vKvi gvag
Gi A_ nQ ZvZi Bev`Z cwiZvM Kiv, cwinvi Kiv| Avjvn Zvqvjv ejbt

Avwg cZK DZi gaB ivmj cvwVqwQ GB gg h, Zvgiv Avjvni Bev`Z Kiv Ges ZvZ _K
wbivc` `~iZ _vKv| (bvnjt 36)
h ew AvKx`vMZ fve ZvZK cwiZvM Ki wK KvRi gvag cwiZvM KI bv Zvi Aev H ewi
gZv h, ZvZK mR`v Ki A_ev Zvi Dk gvbZ Ki, A_ev wePvi dqmvjvi Rb ZvZi KvQ hvq,
Avevi G `vexI Ki h Zvi AvKx`v AvQ|
ZvZ hw` Ggb kY xi nq hvi KvQ wePvi-dqmvjv PvIqv nq Zvnj ev`vi KiYxq nQ Zvi KvQ wePvi-
dqmvjvi Rb bv hvIqv|
ZvZ hw` Ggb kbxi nq h m Avjvni AvBbK ev` w`q wbRB AvBb `q ev`vi KiYxq nQ Zvi
AvBbK bv gvbv, ZvK weavb `vZv wnmve bv gvbv, fvUi gvag ZvK AvBb`vZvi Avmb bv cvVvbv|
Ggwbfve h Kvb Bev`Z hv Avjvni Rb Lvm m Bev`Zjv ZvZi Rb wbe`b bv Kiv| KviY KD hw`
DcivwjwLZ Bev`Zmn Ab hKvb Bev`Z ZvZi Rb wbe`b Ki Zvi gymwjg `vex Kiv e_v, Zvi mjvZ, hvKvZ,
nv Kvb Bev`ZB Keyj ne bv| KviY m ZvZKI cwiZvM Ki bvB GRb Avjv ni cwZ Zvi CgvbI Avbv nqwb|
AZxe `ytLRbK njI mZ h eZgvb AwaKvsk gvbyli AevB GB h Zviv Kvb bv Kvb fve ZvZi Bev`Z
KiQ ev Zvi AbymiY KiQ ev ZvK mvnvh mnhvwMZv KiQ| A_P cZK bex-ivmyjB GB ZvZi Bev`ZK
cwiZvM Ki GKK fve Avjvni Bev`Z Kivi Avnevb wbq Zv`i DvZi KvQ GmwQjb| GUvB wQj bex-
ivmyj`i g~j `vIqvZ|

3| `ykgwb ev kZvi gvag


Avjvn Zvqvjv nhiZ Beivnxg (Avt) Gi NUbv eY bv KiZt ejb-

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 59
Avjvni w`K Avnvb

Beivnxg ejjvt Zvgiv Ges Zvgv`i AZxZ evc-`v`viv h me wRwbmi Bev`Z Ki AvmZQv, m wj wK
KLbv Zvgiv PvL gj `LQv? Giv mevBZv Avgvi `ykgb GKgv iveyj Avjvgxb Qvov| (Avk& Avivt
75-77)
ZvZi mv_ _vKe my kZv| KviY ZvZ Avjvni ev`v`i Zvi `vmZ wbqvM Ki cKvivi m wbRK ie
Ges Bjvni Avmb emvq| h ewi bybZg vb AvQ Ges `vex Ki h m Avj vni cwZ Cgvb GbQ m KLbv
ZvZK ez wnme wbZ cvi bv| eis ZvZi mv_ _vKe Zvi `ykgwb ev kZv| ZvInx`i ivKb ev gwjK
`vex ZvZK eRb Kiv, ZvZi mv_ kZv Kiv eZxZ G ivKb gvbv me nq bv|
AvjvnZvqvjv ejbt jwkw Ciwd GdQ, Awlwpz Zwbk AxhhwgK| ZwbkK xZxd gk Kk Awdd AKwk aK
Awlwk xbK| Awk jwkw Kfky Kk Zwbk AxhhwgK pQ ZwM Z| Zwkw ZwbkK Awlw aK gk Kk AKwkk
xbK xdt jwt| GkwB plw bwjLk Axcgwoy, xPkKwl Zwkw oLwdB awKg| (m~iv evKviv 2t257)
AvjvnZvqvjv AviI ejbt jwkw Ciwdbwk Zwkw j, wKZvj Kk Awwpzk c_| eqw k jwkw Kwfk Zwkw wK Zvj
Kk ZvZi c_| (myiv wbmv 4t76)

myZivs ZvZi mv_ Cgvb`vi`i _vKe my kZv, ZvZi weivwaZv KiZ ne Ges cPv _vKe ZvZi
`vmZK wgwUq w`q wKfve GK Avjvni `vmZi w`K gvbylK wbq Avmv hvq|

4| va I NYvi gvag
Avjvn Zvqvjv Bikv` KiQbt

Zvgv`i Rb Beivnxg I Zuvi msxMYi ga my`i Av`k iqQ| Zviv Zv`i mc`vqK ejwQjvt
Zvgv`i mv_ Ges Zvgiv Avjvni cwieZ hvi Bev`Z Kiv, Zvi mv_ Avgv`i Kvbv mK bB| Avgiv
Zvgv`iK gvwb bv| Zvgiv hZY bv GK Avjvni cw Z wekvm vcb Kie, ZZY Zvgv`i I Avgv`i
ga _vKe wPi kZv, va I NYv| (Avj gygZvwnbvt 4)
bvgK Mi 1/93 cvq

AvqvZi evLvq ejv nqQ G AvqvZwU G


K_viB cgvY h, gvbyl hw` Zvi iei AvbyyMZ, gynveZ Ges wZwb hv cQ` Kib Zvi gynveZ Bev`Z Ki, wK
gykwiK`iK (hviv ZvZi `vmZ Ki) Ges Zv`i KvRK NYv KI bv, weivwaZv Ki bv, Ze m ZvZK
cwiZvM KiZ cviwb| Avi h ew ZvZK cwiZvM KiZ cviwb m BmjvgI cek KiZ cviwb| AZGe m
Kvdi hw`I m ivZ RM Bev`Z Kivi gvag Avi w`b ivhv ivLvi gvag DZi mePq eo Ave` I eyRyM
ew nq _vK| Zvi Aev nQ H bvgvRx ewi gZ, h diR Mvmj eZxZ bvgvR Av`vq Kijv A_ev Zxe
Migi w`b bdj ivhv iL ighvb gvm w`bi ejv Akx j KvR wj _vKjv|
myZivs ZvZK A^xKvii `vex nQ ZvZ Ges h ew Zvi Bev`Z Ki Kvdi cwiYZ nqQ DfqKB cwiZvM
KiZ ne Ges Dfqi mv_ Cgvb`vi`i _vKe `ykgwb, NYv-wel| Dciv AvqvZ _K G welqwU my nq
hvq| j Kiyb Bevnxg (Avt) Gi NvlYv Zvgv`i mv_ Ges Zvgiv Avjvni cwieZ hvi Bev`Z Ki c_g wZwb
ZvZi hviv cyR vix Zv`i mv_ AZci ZvZi mv_ mKPQ`i NvlYv w`qQb|
GUv Ame h Kvb Cgvb`vi ZvZi cwZ NYv-wel, kZv-`ykgwb ivLebv, mKQ` Kie bv GUv evSvi ci
h m Avjvni k, m Avjv ni ev`v`i Zvi `vmZ wbqvM KiQ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 60
Avjvni w`K Avnvb

5| A^xKvi ev Kz dix Kivi gvag


ZvMZK A^xKvi Kiv| ZvZi hviv Dcvmbv Ki Ges bZZi Avmb emvq Zv`iK A^xKvi Kiv Ges h ew
Kzdix gZev`i ceZb Ki A_ev Kz dixi w`K Avnevb Rvbvq ZvK A^xKvi Kiv|
Bgvg gynv` web Ave`yj Iqvnnve (int) ejbt Av`g mvbi Ici Avjvn ZvAvjv mec_g h diRwU Pvwcq
w`qQb Zv nQ, ZvMZK A^xKvi Kiv Ges Avjv ni cwZ Cgvb Avbv| Gi cgvY nQ Avjvn Zvqvjvi evYxt

Avwg cZK DZi KvQ G gg ivmyj cvwVqwQ h, Zvgiv Avjvni Bev`Z Kiv Avi ZvM Z _K wbivc`
`~iZ _vK| (bvnjt 36)
ZvZK A^xKvi Kivi aiY ev cKwZ nQ-
MvBijvni Bev`Z evwZj ej wek vm Kiv;
MvBijvni Bev`Z cwinvi Kiv;
MvBijvni Bev`ZKvix`iK A^xKvi ev Kzdix Kiv; Ges
Zv`i weivwaZv Kiv;
wZwb Aviv ejbt ZvZi mv_ Kzdix Kiv A_vr ZvZK A^xKvi Kiv eZxZ KD gywgb nZ cvie bv| Gi cgvY
nQ, Avjvn Zvqvjvi evYxt

h ew ZvZK A^x Kvi Ki Ges Avjvni cw Z Cgvb Avbqb Ki mB my`p nvZj aviY KiQ| (Avj
evKvivn&t 256) (gvRgyAvZyZ& ZvIwn` AviwimvjvZyj Djv 14-15ct)
Bgvg gynv` web Ave`yj Iqvnnve (int) ejbt fvB me, Avj vni Iqv ejwQ-
Avcbviv Avcbv`i xbi gjK AuvKo aib, AuvKo aib A`vcv Ges Avc`gK;
jv-Bjvnv Bjv jvni mv c`vb Kib| Gi A_ Abyaveb Kib| G KjgvK fvjevmyb ;
fvjevmyb Gi aviK I evnK`iK| Zv`iK Avcbviv Avcbv`i fvB wnme MnY Ki wbb hw`I Zviv
Avcbv`i KvQ _K e `i Aevb KiQ;
ZvZjvK Avcbviv A^xKvi Kib, Zv`i weivPiY Kib, Zv`iK NYv Kib| NYv Kib H me
jvK`iK, hviv Zv`iK fvjevm, Zv`i c hviv ZK Ki A_ev hviv Zv`iK A^xKvi Ki bv;
A_ev GK_v ej h, Zv`i (ZvZ) evcvi Avgvi wKQy Kivi bB;
A_ev GK_v ej h, Zv`iK wKQy ejv ev Kivi `vwqZ Avjvn AvgvK `bwb| GK_v ejj AekB m
Avjvni cwZ RNY wg_v Avivc KiQ| A_P Avjvn Zvqvjv Zvi Ici `vwqZ Acb KiQb| Zv`iK
A^xKvi Kiv Avj vn diR Ki w`qQb| hw` Zviv fvB wKsev mvbI nq Zey Zv`i KvQ _K wbivc`
`iZ Aevb KiZ ejQb;
Avjvni Iqv G Av`kK AvKo aib| Avcbv`i iei mv_ Avcbv`i mvvr NUe| Zuvi mv_ KvDK kixK
Kieb bv| n Avj vn, gymjgvb wnme Avgv`i gZz`vb Kib Ges bKKvi jvK`i mv_ Avgv`iK wgwjq w`b|

Zv Zi Bev`ZKvix Kvdi, gyk wiK`i mv_ AvPiY bxwZ


hviv Avjvni cvkvcvwk ZvZi Bev`Z Ki Zviv gykwiK Ges Kvdi, Zv`i ejvq Avj eviv (kZv, Nbv, wel)
chvR| Zv`i mv_ GKRb Cgvb`vii AvPiY ne wbgic-
1| Zv`iK ez wnme Mnb Kiv hve bv

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 61
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn myenvbv IqvZvqvjv ejbt n Cgvb`viMb! gy wgb`i cwieZ Kvdi`i ez wnme Mnb Kiv bv|
Zvgiv wK AvjvnK Zvgv`i wei cgvb w`Z PvI? (m~iv wbmv 4t144)
Avjvn myenvbv IqvZvqvjv ejbt gy wgbMb hb gy wgbMb Qvov Kvwdi`iK ezic M nb bv Ki| h KD
Gi~c Kie Avjvni mv_ Zvi Kvb mK _vKe bv| Ze ewZg hw` Zvgiv Zv`i wbKU _K mZKZv
Aej^b Ki| (m~iv Avj Bgivb 3t28)
2| Zv`i kvmb KZZ gb bqv hve bv
Avjvn (myenvbv IqvZv Avjv) ejbt
Avjvn KLbB gyw gb`i wei Kvwdi`i Kvb c_ ivLeb bv| (wbmv 4t 141)
Avi Zzwg Kvdi Ges gybvwdK`i K_v gvbe bv (Avj Avnhve 33t48)
wZwb Zvui ivmyjK n`vqZ I mZ xb mnKvi ciY KiQb hb GK mg xbi Dci weRqx KiZ cvib,
hw`I gykwiKiv Zv AcQ` Ki| (m~iv md 61t9)
3| Zv`iK AwffveKic Mnb Kiv hve bv, Zv`i AvbyMZ Kiv hve bv hw`I Zviv wcZv wKsev fvB nq
Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejbt p CiwdbwkMY! Zwikw yt xeZw I hwBbk AxhhwgKke Mp Y Kkw dw,
jxb Zwkw Ciwd A eqw Kf kK hwlgwo| Awk Zwiwbk jwkw Zwbk AxhhwgKke M pY Kk Zwkw hvjg| (m~iv
ZvIev 9t23)
jxb Zwikw Zwbk AwdM Z Kk, ZwikwI imkK pt jwg| (m~iv AvbAvg 6t121)
Awexd Kwfk I i dwxf Kbk AwdMZ Kkgd dw Ggv Zwbk Dueyrd Deqw Kkd I Awwpz k Dek hkow Kkd|
Awwpz Kwjx dgwpy ke ja| (Avnhve 33t48)
4| Zviv ZvZ cZvLvb bv Kiv ch Zv`i wbKU _K Kvb bymivn (`vij Bmjvg cwZvi I iv Kivi Rb
eMZ mg_b) PvIqv hve bv
Avqkv (ivt) eYbv KiQb h ivmy jyjvn (mt) ejQb, Avwg GKRb gykwiK Gi KvQ KLbB mvnvh PvBev bv
(gymwjg)
Zv`i _K bymivn bqv hve bv G Rb h hv`i KvQ bymivn PvIqv nq Zv`i mv_ DBwjqv (ezZi) mK vcb
Kiv nq, Avi gy wgb`i mv_ Kvdi`i KLbB ezZ nZ cvi bv| bymivn h GK aibi DBwjqv, hv GB AvqvZi
gvag cgvwbZ-
hme jvK Avjvni cw Z Cgvb AvwbqvQ wnRiZ KwiqvQ Ges Avjvni c_ Rvb I gvj DrmM KwiqvQ, Avi
hvnviv wnRiZ Kvwi`i (bvmvi) Avkq w`qvQ Ges Zvnv`i mvnvh KwiqvQ, ZvnvivB Avmj ciii ez I
ccvlK| (Avj-Avbdvjt 72)
cyeKvi I wbbwjwLZ AvqvZi gZ e AvqvZ `Lv hvq DBwjqv (ezZ) gywgb`i ga mxgve, Avjvn (my envbv
IqvZvAvjv) ejb, cKZc Zvgv`i (ezI ccvlK) nBZQb Kejgv Avjvn, Zvnvi ivmyj Ges mBme
Cgvb`vi jvK hviv mvjvn Kvqg Ki, hvKvZ `q, Ges Avjvni myL AebwgZ nq| (Avj gvq`v 5t55)
Ges n Cgvb`viMb gyw gb`i K ZvM Kwiqv Kvwdi`i K wbR`i AvDwjqv (ezic) Mnb KwiI bv|
Zvgiv wK wbR`i wei Avjvni wbKU my cgvb Zzw jqv w`Z PvI|? (wbmvt 4t144)| Abvb e AvqvZ
bymivnK Cgvb`vi`i ga mxgve ivLv nqQ, D`vniY^ic, hvnviv Cgvb AvwbqvQ, Ges wbR`i Ni
evwomgyn Avjvni c_ ZvM KwiqvQ (wnRivn) Ges Pv mvabv KwiqvQ, Avi hvnviv Avkq w`qvQ, mvnvh
KwiqvQ (bvmvi) ZvnvivB LvwU Ges cKZ gyw gb (Avj-Avbdvj 8t62)| AmsL nvw`m _K Avgiv RvbZ cvwi,
bex (mt) ejQb wZwb mec_g gZvevb Avbmvi`iK ZvInx`i `vIqvZ w`qwQjb |
5| gymwjgiv Zv`i bvix`i weq KiZ cvie bv
Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 62
Avjvni w`K Avnvb

Zvgiv gykwiK gq`iK KLbv weq Kie bv, hZb bv Zviv Cgvb bv Avwbe| eZ GKRb gy wgb
KZ`vmx bvix, GKRb gykwiK kixdRvw` bvix AcvI Dg, hw`I m Zvgv`i gvwnZ Ki| (Avj evKviv 2t
221)|
6| gymwjg bvix`iKI Zv`i mv_ weq `Iqv hve bv
Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejbt
Avi Zvgv`i wbR`i Kbvw`MKI gykwiK cyil`i mwnZ weevn w`e bv, hZb bv ch Zviv Cgvb
Avwbe| Kbbv GKRb Cgvb`vi KZ`vm GKRb DPeskxq gykwiK Acv AbK fvj, hw`I c_gZ jvKwUK
Zviv AwaK cQ` Kwiqv _vK| Kbbv Zvnviv Zvgvw`MK Rvnvbvgi w`K Uvwbqv bq| Avi Avjvn Zvnvi
wbRi AbygwZg Zvgv`iK RvbvZ I gvi w`K Avnvb Rvbvb| (Avj evKviv 2t 221)
`ytwii x jvK `ytwi cyil`i Rb hvM, Ges `ytwi cyil jvK `y twi x jvK`i Rb hvM|
Abyi~c fve cwe Pwii x jvK`i Rb cwe cyil hvM, Ges cwe Pwii cyil`i Rb cwe x jvK
hvM| (Avb byi 24t 26)
7| gymwjgiv Zv`i DivwaKvix nZ cvibv, Zviv gymwjg`i DivwaKvix nZ cvie bv
Dmvgv web hvq` (iv) eYbv Kib h, bex (mt) ejQb, GKRb gymwjg GKRb Kvwdii DivwaKvix nq bv A_ev
GKRb Kvwdi GKRb gymwjgi DivwaKvix nq bv| (eyLvix, gymwjg)
8| gymwjgiv gykwiK`i RevB Kiv MvkZ LZ cvi bv
9| gymwjgiv Zv`i wcQb mjvZ Av`vq KiZ cvi bv
Avey ivBiv (ivt) eYb v KiQb h, bex (mt) ejQbt Zvgv`i Dci cZK gymwjgi wcQb bvgvh Av`vq
evaZvgyyjK Kiv nqQ| (Avey `vD`)
10| Zviv gviv Mj Zv`i Rvbvhv cov hve bv
Avey ivBivn (ivt) eYbv KiQb, bex (mt) ejQb, GKRb gymwjgi cwZ AviK Rb gyymwjgi QqwU KZe
iqQ---- (GKwU nQ) Ges hLb m gviv hvq Zvi `vdb Kvh AbymiY Kiv| (gymwjg)
Avjx (ivt) eYbv KiQb h, bex (mt) ejQb, GKRb bKKvi gymwjgi cwZ AviK Rb gymwjgi QqwU KZe
iqQ-----m gviv Mj m Zvi `vdb wqv AbymiY Kie| (wZiwgwR)
Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) gybvwdK`i mK ejb, Avi Zv`i Kvb jvK gviv Mj Zv`i Rvbvhv Zyw g
KLbI coe bv, Zvi Keii cvk KLbI `vove bv| Kbbv Zviv Avjvn I Zvui ivmyjK Awekvm KiQ| Avi
Zviv giQ Ggb Aevq h Zviv dvmK wQj| (AvZ ZvIev 9 AvqvZ 84)
11| gykwiKiv hLb gviv hvq ZLb gymwjgiv Zv`i Rb gv PvBZ cviebv
bex I Cgvb`vi`i c kvfv cvqbv h Zvnviv gykwiK`i Rb gvMwdivZi `vqv Kie, Zvnviv Zvnv`i
AvZx q-^RbB nvK bv Kb; hLb Zvnv`i mvgb GK_v Dby nBqv wMqvQ h Zvnviv Rvnvbvg hveviB
Dchy| (AvZ ZvIev AvqvZ 113)
12| Zv`i K gymwjg Keivb `vdb Kiv hvebv
13| Zviv gvq nvivg kixd cek KiZ cvie bv
Avjvn (myevnvbv Iqv Zvqvjv) ejb, n Cgvb`vi ewMb gykwiK jvKiv bvcvK| AZGe GB ermii ci hb
Zviv gmwR` nvivgi cvkI bv AvmZ cvi| (AvZ ZvIev 9t 28)
14| fvZZi AwaKvi I KZe Zv`i Rb chvR bq
Avjvn (mye vnvbv Iqv Zvqvjv) ejb, wbB aygv gyw gbiv ciii fvB| (Avj RivZ 49t 10)
15| Zv`i nZvi Rb wKmvm wbZ GKRb gymwjgK nZv Kiv hve bv
ewYZ AvQ h, Avjx (ivt) ejQb, mKj Cgvb`vi`i i mgvb, Zv`i ga mePq bxPZg ew Zv`i
wbivcvi wbqZv w`Z cvi Ges Zviv Abvb`i wei GK nvZ| GKRb gywgbK GKRb Kvwdii Rb nZv

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 63
Avjvni w`K Avnvb

DwPZ bq, A_ev KD Py&we _vKj Zvi Pzw Rvwi _vKv ch ZvK nZv Kiv hve bv| (Avng`, Avey `vD`, bvmvB
Iqvj nvwKgi MW mnxn hgb Beb nvRvi AvmKvjvwb, ---------Avw`jv Zzj AvnKvg ebb v KiQb), (wKZveyj
wRjvBqvZ b^i 998)
16| Zv`i Bev`Zi mKj Kg evwZj (AKvhKi) ej Mb ne
Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) ejb, Zvgvi cw Z Ges Zvgvi cyeeZx`i cw Z GB Anx AeZxY nqQ h, Zyw g
hw` wkK Ki Zvnj Zvgvi mg Avgj Zv eiev` ne Ges Zzw g ne wZM `i AZfy| (hygvi 39t65)
17| Zv`i Hme eVKvw`Z hvM`vb Kiv hve bv hLvb xb Bmjvgi Kvb welq nvwm-Vvv Ki
Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) ejbt Awk KwkAwdk iwci Zwiwbk e xZ GB p Ki Rwxk Kk xbtQd j, jLd
Awwpz Zw Awlwk AwtwZoi pk ex Z AyKx Z wed I xgbe pZ m dg, ZLd Zwikw Zwbk owa gog dw, jZqY
dw Zwkw eow k Pl jwt| Zw dw pl ZwikwI ZwbkB iZ pt jwg| (m~iv wbmv 4t140)

Avj evivi (mKQ`i) Gme weavb AvZxq ^R b GgbwK cwievi Gi I chvR| Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv)
ejb, n Bgvb`vi jvKiv, wbR`i wcZv I fvBKI ezic Mnb Kiv bv, hw` Zviv Cgvb Acv KzdiK
ewk fvjevm| Zvgv`i h jvKB Zv`iK ezi c Mnb Kie m-B hvjg nBe| (AvZ ZvIev 9 AvqvZ
23)
Zvgiv KLbv Avjvn Ges ciKvj wekvmx Ggb jvK`i cve bv h Zviv fvjevm Avjvn Ges Zvi ivmyji
weiyvPvix`iK, Zviv nDK bv Zv`i wcZv, cy A_ev Zv`i vwZ-Mv, Bnviv mB jvK hv`i Ai
Avjvn Cgvb `pg~j Ki w`qQb Ges wbRi Zid _K GKwU in `vb Ki Zv`i kwkvjx KiQb| wZwb
Zv`i K Ggb me RvbvZ `vwLj Kieb hvi wbg`k Sbvaviv cevwnZ ne| ZvZ Zviv wPiw`b _vKe|
Avjvn Zv`i cw Z m nqQb Ges ZvivI Avjvni cw Z m| Giv Avjvni `j| Rb iL Avjvni `ji
jvKB Kjvb cv ne| (Avj gyRv`vjvn 58t 22)
ZvZ I Zvi ez`i cZvLvb Ges Cgvb`vi`i mv_ Iqvjvi (ezZ) gvagB Kej Dfq RMZ weRq AvmZ
cvi| Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) ejb, Avi h ew eZB Avjvn, Zvnvi ivmyj Ges Cgvb`vi jvKw`MK
wbR`i ez I ccvlK evbve Zv`i Rb ivLv `iKvi h Avjvni `jB Rqx ne| (Avj gvq`v 5t 56)
hvnviv mZ AgvbKvix Zviv GK AciK mvnvh Ki| Zvgiv (Cgvb`vi jvKiv) ciii mvnvh GwMq
bv Gj Rwgb wdrbv I Pig wechq mw ne| (Avj Avbdvj 8t 73)
hvnviv Cgvb Avb, Zv`i Iqvjx nQb Avjvn; wZwb Zv`i K AKvi nZ ei Ki Avjvi w`K wdwiq
Avbb| Avi hviv Kzdix Ki Zv`i Iqvjx nQ ZvZ Dnviv Zv`i K Avjv _K ei Ki AKvi wbq
hvq| Giv Rvnvbvgi Awaevmx, mLvb Zviv wPiKvj _vKe| (Avj evKviv 2t 257)
cvi Avjvn ejbt hviv ZvZi Bev`Z _K `~i _vK Ges Avjvni AwfgyLx nq Zv`i Rb AvQ
mymsev`| AZGe mymsev` `vI Avgvi ev`v`iK-hviv gbvhvM mnKvi K_v b Ges Gi ga hv Dg Zv
Mnb Ki| Dnv`iK Avjvn mrc_ cwiPvwjZ Kib Ges DnvivB evakw mb| (m~iv, hygvi 39t 17-18)

ZvInx`i wZxq iKbt GK Avjvni cw Z Cgvb


ZvInx`i wZxq iKb ev nQ, GK Avjvni cwZ Cgvb cvlY Kiv|
Avjvni cwZ Cgvb Avbqb Kiv nPQ Avjvn Zvqvjvi ieyweqvZ msv hveZxq KvR Ges Zuvi hveZxq bvg I Yvejx
(Avmgv I wmdvZ) Gi GKZK ^xKvi Ki bqv Ges Ggb mKj Bev`Zi Zuvi GKZK gb bqv hv
GKgv ZuviB Rb chvR| Avjvn Zvqvjvi cwZ Cgvb wZbwU fvM wef|
Avjvni ieyweqvZi cwZ Cgvb;
Avjvn Zvqvjvi Avmgv I wmdvZ (bvg I bvejxi) cwZ Cgvb;
Avjvn Zvqvjvi DjywnqvZi cwZ Cgvb;

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 64
Avjvni w`K Avnvb

Avjv ni ieyw eqvZi cw Z Cgvb


Gi A_ nPQ Avjvni ieyweqvZi mv_ Lvm (wekwlZ) Avjvni Ggb hveZxq Kgi cwZ Cgvb cvlY Kiv| hgb:
mw Kiv, wiwhK c`vb, weavb iPbv Kiv BZvw` Avjvn Zvqvjvi Kgi Af| G KvRjv Avjvni GKK gZvi
Aaxb| ZvB G KvRjv GK Avjvni RbB wbw`| G me KvR MvBijvni Ask MnYK A^xKvi KiZ ne| G me
KvRi we`ygv AskI MvBijvni Rb wbw` Kiv hve bv|
Avjvn Zvqvjv Bikv` KiQbt

AvjvnB Zvgv`iK mw KiQb, AZtci wiwhK w`qQb, Gici Zvgv`i gZz w`eb| Gici RxweZ
Kieb| Zvgv`i evbvbv kixK`i ga Ggb KD AvQ wK, h Gme KvRi ga Kvbv GKwUI KiZ
cvie? Zviv hvK kixK Ki Avjvn Zv _K cwe| (Avi-igt 40)

Avjv n Zvqvjvi Avmgv I wmdvZ (bvg I bvejxi) cw Z Cgvb


Gi A_ nQ Avjvn Zvqvjvi H mg bvg I bvejxi (Avmgv I wmdvZ) cwZ Cgvb Avbqb Kiv hjv Avjvn
wbRB wbRi Rb mve KiQb Ges Zuvi ivmyj Zuvi Rb mve KiQb| Cgvb Avbqbi Avjvn Zvqvjvi
Kvbv bvg I YK AvKwZ wewk ejv hvebv, wbi_K ev AKvhKi ejv hve bv, cwieZb Kiv hve bv, (mwi)
mgZzj ejv hve bv|

Avjv n Zvqvjvi Djyw nqvZi cw Z Cgvb


Gi A_ nQ, GKgv Avjvn ZvqvjvB nQb Bjvn Ges gvey` (Dcvm) GK_v wekvm Kiv| `vqv, iKz, mR`v,
gvbZmn hveZxq Bev`Zi wbizk AwaKvi GKgv Avjvn Zvqvjvi| hveZxq Bev`ZK GKgv Avjvni RbB wbe`b
KiZ ne| Bev`Zi we`ygv AskI MvBijvni Rb wbew`Z Kiv hvebv| Avjvn Zvqvjv Bikv` Kibt

Zvgiv ay Avjvni Bev`Z Kie Kvb wKQyK Zvu i kixK Kie bv| (m~iv wbmv 4t36)
ZvInx`i mePq iZc~Y w`K nj ZvInx` Avj-Bev`vn A_vr Avjvni Bev`Z GKKZ eRvq ivLv| hnZz GKgv
AvjvniB Bev`Z cvc Ges gvbyli Bev`Zi dj wnmve GKgv wZwbB gj gyix KiZ cvib, mRb mKj cKvi
Bev`Z GKgv AvjvnK Dk KiB KiZ ne| AwaKy, gvbyl Ges mvi ga h Kvb aiYi gaZvKvix A_ev
hvMvhvMKvixi cqvRb bB| Avjvn GKgv ZuvK Dk KiB Bev`Zi iZ Avivc KiQb Ges GUvB mKj
cqM^i KZK cPvwiZ evZvi mvigg| Avjvn ejQb-
Avwg mw KwiqvwQ wRb Ges gvbylK GB Rb h, Zvnviv AvgviB Bev`Z Kwie| (myiv Avh-hvwiqvZ 51t 56)
Avjvni Bev`Z Kwievi I ZvZK (wg_v `e`exK) eRb Kwievi wb`k w`evi Rb Avwg Zv cZK
RvwZi gaB ivmyj cvVvBqvwQ| (myiv Avb-bvnj 16t 36)

gvby l AvjvnK ev` w`q hviB Bev`Z Ki mB wK ZvZi A f~?


Avgv`i Rb ivLv cqvRb h, Avjvn Zvqvjv Qvov hvi Bev`Z Kiv nq ZvK ej gvey` ev Dcvm| G aibi gve`
ev Dcvmi msLv nQ Pvi| h_vt mvbvg (g~wZ), Iqvmvb (cwZgv), Bjvn (Avjvn Qvov hvK Bjvn gb Ki Bev`Z
Kiv nq) Ges ie (Avjvn Qvov hvK ie gb Kiv nq)|
G Pvi Dcvm hLb GKwZ nq ZLb wewfb `wKvb _K Zv`i ga cv_K cwijwZ nq| Avevi hLb Zviv Avjv`v
ev wewQb _vK ZLb Abw`K _K Zv`i ga HK cwijwZ nq| AZGe Zviv hLb wewQb fve Avm ZLb
Zv`i KviY chvjvPbv Kij GKwU welq Zv`i ga HK cvIqv hvq Avi Zv nQ Zviv mKjB (Avjvn Qvov)
Dcvm| Zviv hLb GK Avm ZLb Zv`i A_ wfb wfb nq| G `wKvb _K Zviv wewQb|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 65
Avjvni w`K Avnvb

mvbvg (gwZ)t mvbvg nQ H me Lv`vB Kiv APZb c`v_, hv gvbyl wKsev Kvbv c ev Ab Kvbv wKQyi AvKwZZ
Zix Ki (Avj vnK ev` w`q) Dcvmbv Kiv nq|
IqvQvb (cwZgv)t nQ H mg e AvjvnK ev` w`q hvi Bev`Z Kiv nq| PvB Zv PZb c`v_ nvK A_ev APZb
c`v_ nvK, Lv`vBKZ nvK A_ev bv nvK| hgb MvQ, cv_i, Kei, gvbe iwPZ msweavb Ges G mv`kcY hv wKQy
AvQ| Gi cgvY nQ ivmyj (mt) Gi evYxt n Avjvn Zzwg Avgvi KeiK Ggb cwZgvZ cwiYZ Kiv bv hvi
Bev`Z Kiv nq| mB RvwZi Ici Avjvni MRe Zxe nqQ hviv Zv`i bex`i KeiK gmwR` cwiYZ KiQ
(A_vr Kei Dcvmbvjq evwbqQ (gyqvv gvjK) Lv`vB Ki wbwgZ gwZ Iqvmvb (Avjvn Qvov hvi Bev`Z Kiv
nq) nZ cvi| KviY h me wei I APZb c`v_i Dcvmbv Kiv nq meB Iqvmvb Gi Af | cZK gwZ
Iqvmvb wK cZK Iqvmvb gwZ bvI nZ cvi| Kbbv gwZ Ges Abvb h me eK Avjvn eZxZ Bev`Z
Kiv nq Gi meB Iqvmvbi Af |
Bjvnt Avjvni DjywnqvZi mv_ weklfve m Bev`Z hviB Dk wbe`b Kiv nq ZvKB Bjvn ejv nq| PvB
Zv Rv gvbyl nvK, A_ev Lv`vB Kiv A_ev ALv`BKZ Kvbv APZb c`v_ nvK| Gi `wjj ev cgvY nQ Avjvn
Zvqvjv ejbt
Zviv ej, Zvgiv Zvgv`i Dcvm`iK ZvM Kiv bv Ges ZvM Kiv bv Iqv`v myqv, BqvQ, BqvDK Ges
bmiK| (bnt23)
Avjvn Zvqvjv Aviv ejbt


AbKB gb Kib ZvZ ne Kej Rxe ew hviv Bev`Z Mnb Ki mwP G Qvov gvbyl Avi hv`i Bev`Z
KI, hgb-MvQ, cv_i, ZviKv BZvw` ZvZ ne bv| G evcvi kvBL mvjvBgvb web Ave`yi ingvb (int) ejbt
ZvZ ejv nq Ggb cZK AwZ mb eK hvi Rb Avjvni Kvb GKwU Bev`Z mivmwi wbe`b Kiv nq, GUv
nQ weeK-eywnxb, wPv I gavnxb Kvb ei , hgb Kei-gvRvi, MvQ-cv_i, g~wZ, Avb, Mi ev Ab Kvb
c, fvh, Mn-ZviKv, kixqv ewnf~Z Kvb weavb BZvw`| Aciw`K, weeK-eyw, wPv I gav mb ew, hvK
mivmwi Bev`Z Kiv nq m AwZwi kZ we`gvb iqQ| Gic weeK mb ewi Rb hw` AvjvnK ev`
w`q Kvb GKwU Bev`Z mivmwi wbe`b Kiv nq Ges m hw` GZ ivRx ev m _vK (ZeB m ZvZ ne)| GB
kZwU evav `q Cmv Beb gwiqg (Avt) ev Avjx Beb Avwe Zvwje (ivt) K ZvZ ejZ| KviY Cmv (Avt) KLbI
Zvi Bev`Z Kivi wb`k `bwb eis wZwb GKgv Avjvni Rb Bev`Z wbe`b Kivi wb`k w`qQb| GgbwK kl
wePvii w`b wZwb Zv`i cwiZvM Kieb Ges Zv`i mv_ kZv Kieb| (`Lyb m~iv, gvq`v-5t72-78;116-
7;Avbdvj-8t6)| Ab~icfve Avjx (ivt) I (wkqv`i wbew`Z Bev`Z) _K gy| (Av` `vjvBj wd gvqvjvZ
Avnj Avj BkivK)
Bjvn Ges ie _K H mg Avw^qv Kivg Ges cYevb ewiv ewZg, Avjvn eZxZ hv`iK Bev`Z Kiv nq,
wK Zviv G Bev`Z ivwR I m bq| Avj vnK ev` w`q mwi ga hv`iB Bev`Z Kiv nq Zviv hw` G Bev`Z
m bv nb ev ivRx bv nb Zvnj Zviv ZvZ nIqvi Abvq Ges bvn _K invB cjb| AvKx`vMZ w`K _K,

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 66
Avjvni w`K Avnvb

K_vi w`K _K Ges Avgji w`K _KI Zviv G Abvq wbwZ cjb| Avjv n eZxZ Gme gvey` ev Dcvmjvi
K_v hLb my nq DVQ ZLb AekB Rb ivLv DwPr h, mKj gwZB ZvZ Ges mKj AvImvb ev cwZgvI
ZvZ| AZGe Hme msweavb Ges wewa-weavb AvImvb bvgK ZvZi ga kvwgj hjv Avjvn Zvqvjvi weavbi
cwicx, Ges wePvi-dqmvjvi Rb I Gjvi KvQ gvbyl hvq|

AvjvnK ev` w`q ev Avjvni cvkvcvwk gvbyl hv`iK Avjv ni gh v`vq Mn b Ki


1| Avievet
Avieve kwU ieyexqvn k _K GmQ, iei eePb nQ Avieve| Avjvn& myenvbv Iqv ZvAvjv Avgv`i GKgv
ie| wZwb (1) gvwjK I cfy| (2) AwffveK, cwZcvjbKvix, iYv-eYKvix I msiYKvix| (3) mvefg gZvi
AwaKvix, kvmbKZv, cwiPvjK I msMVK| GmKj welq GKgv Avjvn ZvAvjvB Kib ev w`q _vKb m wnme Zuvi
h YevPK weklY eeZ nq ZvB nj; ieyweqvn&| hgb: mw Kiv, wiwRK `Iqv, weavb `Iqv, mvb `Iqv, Rb
I gZy `Iqv, nvjvj I nvivg Kiv, Mvqe Rvbv mvnvh Kiv BZvw`B nj Avjvn& myenvbv Iqv ZvAvjvi ieyweqv|
Avjvn& myenvbv Iqv ZvAvjvi ieyweqvi Kvb Ask hw` KD `vex Ki ev ej h, Avwg wiwRK `B, Avwg Kzg `B,
Rxeb I gZz `B, Avwg Mvqe Rvwb ev Avwg AvBb weavb`vZv wKsev `vex bv KiI hw` KD Zvi Kgi gvag Gme
wRwbm mv`b KiZ cvi ej BwZ `q, Zvnj m wg_v ieyweqvn `vex Kij, ZvK GKRb Avieve wnme
kYxfy Kiv hZ cvi| Avi Zvi G `vex hw` KD gb bq Zvnj ZvK H ew Avieve wnme Mnb Kij|
g~jK_v, Avjvn& myenvbv Iqv ZvAvjv GKgv ie, Zuvi KvRjv AbivI KiZ cvi ev w`Z cvi GB wekvm
hv`i KvQ hvIqv ev PvIqv nq A_ev Gmei Ask hv`iK `Iqv nq Zv`iKB Avieve ej| Avjvn& iveyj
Avjvgxb Avj-KziAvb ejbt

A_vr: Zviv Avjv n& eZxZ Zv`i cwZ I `iekMYK Zv`i ie wnme MnY KiQ| (m~i v ZIevt31)
Av`x web nvwZg (wZwb ZLbv gymwjg nbwb) wRm Kijb: n gynvv`! (mt) Zviv Zv cwZ I `iekMYi Bev`Z
KI bv, Zvnj Zv`iK wKfve ie MnY Kiv njv? gynvv` (mt) ejjb: cwZ I `iekMY Avjvn hv nvjvj
KiQb Zv nvivg Ges hv nvivg KiQb Zv nvjvj Ki Avjvni AvBb cwieZb KI bv? Ges RbMb wK Zv Afve
gvbbv? Av`x web nwZg Di w`jb; wR nuv gvb, ZLb gynvv` (mt) ejjb; BnvB njv Zv`i Bev`Z Kiv| (Beb
Kvmxi)| gynvv` (mt) Gi DZi ga hviv Avjg Zviv njb IqvivmvZyj-Avw^qv| Zv`i ghv`v AbK, hv Avj-
KziAvbi e AvqvZ I ivm~ji (mt) AbK nv`xm viv cgvwYZ| Avgiv Zv`i _K mwVK Bj&g nvwmji gvag
bvn& _K euP _K Avjvn iveyj Avjvgxbi Bev`vZ& Ki ZviB myw ARbi Pv Kwi| wK hw` Zviv
Avgv`iK fzj Bj&g wkv `q Avi Avgiv Afve MnY Kwi Ges Zv`I AvbyMZ Kwi Zvnj wK Avgiv Zv`iK ie
wnmve MnY Kijvg bv? iei Avmb Zv`i emv njv bv? AvRI `ywbqvq fyj wkv`vZv GK kYxi ^v_v^lx bvgavix
Avjg I Zv`i fzj ivq MnYKvix GK`j jvK we`gvb| G wkKi fqvj M vm _K euvPvi Rb wePYZvi mv_
wkqvi _vKZ ne| Abw`K hviv gvbeiwPZ msweavbi gvag Avjvni nvivg Kiv wRwbmjvK nvjvj KiQ,
hgb- my`, g` BZvw` Avjvn nvivg KiQb, Avi msweavbi gvag GjvK ea ev nvjvj NvlYv Kiv nqQ| Avi
gvbyl Zv`iK gb wbq Avjvni cvkvcvwk Avieve wnme Mnb KiQ| Ab Avj vn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt

A_vr Zzwg ej, n Avnj wKZveMY! Gmv m K_vq hv Avgv`i I Zvgv`i ga GKB; hb Avgiv Avjvn
eZxZ KviI Bev`Z bv Kwi, Kvb wKQyKB Zuvi kixK bv Kwi Ges Avgv`i KD hb KvDK Avjvn eZxZ ie
wnme MnY bv Ki| hw` Zviv gyL wdwiq jq Ze ej Zvgiv mvx _vK, AekB Avgiv gymwjg| (m~iv Avj
Bgivbt 64)| Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv Aviv ejbt

A_vr wdwikZvMYK I bexMYK ie ic M nY KiZ wZwb Zvgv`iK wb`k w`Z cvib bv| Zvgv`i
gymwjg nIqvi ci wZwb wK Zvgv`iK Kzdixi wb`k w`eb? (m~iv Avj Bgivbt 80)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 67
Avjvni w`K Avnvb

j Kivi welq h, me KwU AvqvZB Avieve kwU iZ mnKvi GmQ| Gviv G K_vB cgvwbZ nq h, Avjvn
iveyj AvjvgxbK ie wnme MnY KiZ nj, eRb KiZ ne mKj AvieveK| GKwU Mvm hw` wel _vK m Mvm
viv cvwb cvb KiZ nj hfve c_g MvmwU h_vh_ fve cwivi Ki Zvici cvwb cvb KiZ nq; Zvbvnj wel
_K cwic~Y AvZiv Kiv hvq bv, wVK Zgwbfve wbRi Revb, gb, gMR I Kg _K Avieve mg~nK cwic~Y ei
bv Kij Avjvn ivey j Avjvgxbi ieyweqv Z_vq cek Ki bv| ZvBZv Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt

A_vr Zv`i AwaKvskB Avjvni cw Z Cgvb Avb bv Zuvi mv_ kixK mve bv Ki| (m~iv BDmy d: 106)
2| Avwjnvt
Bjvn& ki eePb Avwjnv| ie Ges Bjvni ga cv_K nj, Avjvn ie wnme Zuvi ev`vi nK ev KvRjv Avjvn
myenvbv Iqv ZvAvjvi _K Zuvi mwi w`K Avm| Bjvn&i evcviUv nj ev`vi KvQ _K A_vr mwi _K mvi
w`K Bev`vZ wnme hvq| GK Bjvn&i j Abvb Bjvn mve Kivi dj Djywnqvq mgmv `Lv `q| mvaviYfve
gvbyli ga ieyweqvi aviYv AbKUv mwVK _vKjI Djywnqv A_vr Bev`vZ Kivi evcvi mgmvwU cKU| KD KD
Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjvK ie wnme gvbjI Bev`vZ Kivi AbvbK kixK Ki dj| Gi KviY m
gb Ki Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv Qvov AbivI Zvi cqvRb, wec`vc` Ges gvbwmK Akvwi mgq ZvK
mvnvh KiZ cvi| m Hmg ew ev eK Zvi Pq DbZZi gb Ki Djywnqvi wKQy Ask Zv`iK w`q `q|
AbK RvbI bv h GZ wkK nq| D`vniY^ic ejv hvq h eZgvb mgvRi AbK ewB gvhvi wMq gvbZ Ki,
gZ ewi KvQ mvb BZvw` PvIqvi gZ wkK wj nq| RvnwjqvZ hyMi gykwiK Avieivmn cvPxb RvwZmg~ni
Gme aviYv Lb Ki Avj vn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt

A_vr Zviv Avjvn& Qvov Ab me Bjvn GRb MnY KiQ hvZ Zviv (Bjvniv), Zv`i kwi KviY nZ
cvi| (m~iv gviBqvg: 81)

A_vr Zviv Avjvn& Qvov Ab me Bjvn GRb MnY KiQ hvZ Zviv mvnvhcv nq| (m~iv Bqvmxb: 74)
Dciv AvqvZq Avwjnv k `yUv kwi KviY Ges mvnvhKvix wnme eeZ nqQ| Kvb cKvii kw Qvov
KvDK mvnvh Kiv hvq bv| gvi gykwiKiv gywZjvK mwKZvi KvQ mycvwikKvix wnme gb KiZv| A_P Zviv
mv wnme AvjvnK gvbZv| ieyweqvi evcvi AbKiB aviYv _vKjI mKj mgmv `Lv hvq Djywnqvi evcvi|
myiv BDmydi 40 bs AvqvZ Abyhvqx weavb `Iqvi gvwjK aygv Avjvn& myenvbv Iqv ZvAvjvB| A_P eve
`Lv hvq Cgvbi `vex`vi ekwKQy jvKivI Rb A_ev bv Rb Anin gvbyli `Iqv KziAvb-mybvn& weivax weavb
gb PjQ| GgbwK Zviv KwZcq cxi, Ajx, eyRyM, MvDm, KzZze, `iek`vex`vi, Ggb wK Kei, gvRvi, MvQ-cv_iK
Zv`i fq, gvbZ, mR`v mn AbK Bev`Z wbe`b Ki Avwjnv ic Mnb KiQ|
gvbyl Zvi bdmKI Bjvnic Mnb KiZ cvi| KviY gvbylK Mvgivn Kivi gZ hZ wRwbm AvQ Zvi ga gvbyli
bdmB nQ Zvi mecavb c_Kvix kw| h ew wbRi LvnkvZi `vmZ Kie, Avjvn&&i ev`vn nIqv Zvi c
GKeviB Ame| KviY h KvR UvKv cvIqv hve, h KvR Kij mybvg I mvb ne, h wRwbm AwaK ^v` I
Avb` jvf Kiv hve, Kej m KvRB KiZ m cvY-cY Pv Kie| mme KvR KiZ hw` Avjvn&& wblaI Ki
_vKb, ZeyI m mw`K c Kie bv| Avi Gme wRwbm hme KvR cvIqv hve bv mme KvR KiZ m KLbI
cZ ne bv| Avjvn&& ZvAvjv hw` mB KvRi wb`k w`q _vKb ZeyI m Zvi wKQygv civqv Kie bv| GgZvevq
GK_v cwivi Ki ejv hZ cvi h, m Avjvn&& ZvAvjvK Zvi Bjvn ic ^xKvi Kiwb eis Zvi bdmKB m Zvi
GKgv Bjvni ghv`vq AwawZ KiQ| KvRB Ggb ew Kvb cKvi Avjvn&&i n`vqvZ jvf KiZ cvi bv|
KziAvb kixd GK_v Ab Gfve ejv nqQ|
(n bex!) h ew wbRi bdmi LvnkvZK wbRi Bjvn evwbq wbqQ, Zzw g wK Zvi mK fe `LQ?
Zzw g wK G aibi gvbyli cvnviv`vix KiZ cvi? Zzw g wK gb Ki h, G`i ga AbK jvKB (Zvgvi
`vIqvZ) kvb Ges eyS? KLbI bq| Giv Zv GKevi R -Rvbvqvii gZ eis Zv AcvI Giv wbK|
(Avj-dziKvb 43-44)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 68
Avjvni w`K Avnvb

h ew bdmi `vm, m h ci PqI wbK ZvZ Kvb cKvi m`n _vKZ cvi bv| Kvb cK Avcbviv
wbavwiZ mxgvjsNb KiZ `Leb bv| cZK c mB wRwbmB Avnvi Ki Ges wVK mB cwigvY Lv` Lvq h
cwigvY Avjvn&& ZvAvjv Zvi Rb wbw` Ki w`qQb| wK GB gvbyl GgbB GK kYxi c h, m hLb bdmi `vm
nq hvq, ZLb m Ggb me KvR Ki hv `L kqZvbI fq cq hvq| gvbyli c_ nIqvi GUvB c_g KviY|
3| Avb`v`t
Avb`v` A_ mgK A_ev Aviv mywbw`fve Ggb KvbwKQy hvZ Avjv ni mgK evbvb nqQ| GUv h Kvb AvKvi
nZ cve hgb m`, cwievi, mgvR, bZZ I Abvb| D`vniY^ic Avjvni KvQ _K GKwU Av`k Gjv Ges
Avcwb Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) Av`k gvbvi cwieZ Avcbvi wcZvi, gvZvi, `ki, mgvRi A_ev bZvi
Av`k gvbjb G Avcwb Avjvni mv_ GKRb ev GKwU Avb`v` evbvjb KviY Avcwb Ab KvbwKQy AbymiY
KiZ Avjvni Av`k cZvLvb KiQb|
KvbwKQyK fvjevmv ^vfvweK wK Avcwb hw` GB wRwbmK Avjvni Rb Avcbvi h fvjevmv Zvi mgvb A_ev Zvi
Pq ekx fvjevmb Zvnj GUv Ggb kixK nq hvq hv Avcwb AvjvnK ev` w`q Bev`Z Kib| me wRwbmi cwZ
Avgv`i fvjevmv AekB AvjvnI Avjvni ivm~ji cwZ Avgv`i fvjevmvi ci AvmZ ne| aygv GK Avjvni
Bev`Z Kivi Rb Avgv`i meiKg Avb`v` cZvLvb KiZ ne|
Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) AviI ejbt
Avi Kvb jvK GgbI iqQ hviv AbvbK Avjvni Avb`v` (mgK) mve Ki Ges Zv`i cw Z Zgwb
fvjevmv cvlY Ki, hgb Avjvni cw Z fvjevmv nq _vK| wK hviv Avjvni cw Z Cgvb`vi Zv`i fvjevmv
I`i Zzjbvq eb ekx| Avi KZBbv Dg nZ hw` G hvjgiv cvw_e Kvb Kvb AvRve c Z KiB Dcjw
Ki wbZ h, hveZxq gZv aygv Avjvni RbB Ges Avjvni AvRveB mePq KwVbZi| (m~iv evKviv
2t1654)
Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) KziAvb ejbt
n bex ej `vI h,t hw` Zvgv`i wcZv, Zvgv`i cy, Zvgv`i fvB, Zvgv`i x iv Ges Zvgv`i
AvZxq-^Rb Zvgv`i mB ab-gvj hvnv Zvgiv DcvRb KiQ, mB eemvq hvi g`v nIqvK Zvgiv fq Ki,
Avi Zvgv`i mB Ni hvK Zvgiv LyeB cQ` Ki-Zvgv`i wbKU Avjvn I Zuvnvi ivm~j Ges Avjvni c_
Pv-mvabv Kiv Acv wcq nq, Zv nj Zvgiv Acv Ki, hZY bv Avjvn Zuvi P~ov dvqmvjv Zvgv`i
mvgb ck Kib| Avi Avjvn Zv dvmK jvK`i KLbB n`vqvZ Kib bv| (m~iv 9 AvZ-ZvIevn, AvqvZ
24)
mewKQyi cwZ Avgv`i fvjevmv AekB Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) Ges Zvi ivm~j (mvjvjv AvjvBwn Iqv Iqv
mvjvg) Gi cwZ Avgv`i fvjevmvi ci AvmZ ne| GK Avjvni Bev`Z Kivi Rb me aibi Avb`v` ZvM KiZ
ne|
4| ZvZt (c~e AvjvwPZ nqQ)

ZvInx`i kZv
hyM, RvwZ, bex ivm~j AbKwKQy cvvjI Zv`i GB kZvi aiY KLbvB cvvqwb| Avi GKviYB Avjvn (myet)
ejbt
Zvgvi m^ Zv ZvB ejv nq hv ejv nZ Zvgvi c~eeZx ivm~jMY mK| (m~iv dzm&wmjvZ 41t 43)
Ges wZwb myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt GfveB Zv`i c~eeZx `i wbKU hLbB Kvb ivm~j GmQ Zviv ZvK
ejQ, Zzwg Zv GK hv`y Ki bv nq Dbv`| Zviv wK GK AciK GB gbvB w`qQ (eskvbyg wkwLqQ)?
eyZ Zviv mxgvjONbKvix mc`vq| (m~iv hvwiqvZ 51t 52-53)
Zv`i GB kZvi iqQ bvbvict

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 69
Avjvni w`K Avnvb

Aii A^xKwZ (ZvKwQe); Avj vn ZvAvjv ejbt wbq Zvgvi c~e AbK ivm~jK wg_vev`x ejv
nqwQj; wKy Zviv ahaviY Kib.. .. | (m~iv AvbAvg 6t 34)
Vvv (myL&wiqvn) Ges we`c (BmwZn&Rv) Kiv; Avjvn ZvevivK Iqv ZvAvjv ejbt hviv Acivax Zviv Zv
gywgb`iK Dcnvm KiZ| (m~iv gyZvd&wddxb 83t 29)
Ges wZwb myenvbv Iqv ZvAvjv AviI ejbt cwiZvc ev`v`i Rb; Zv`i wbKU hLbB Kvb ivm~j
GmQ ZLbB Zviv ZvK we`yc KiQ| (m~iv Bqvmxb 36t 30)
gywgb`iK cvMj (Rzbyb) ej Acev` `qv; Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zviv ej, In hvi cw Z
KziAvb AeZxY nqQ! Zzw g Zv wbq Dbv`| (m~iv wnR&i 15t 6)
gywgb`i KZZ (K&g) I gZvjvfx (wiqvmvn) wnme Awfhy Kiv, Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt
Zviv ejZ jvMjvt Zzw g wK Avgv`i wbKU GBRb GmQ h, Avgv`iK mwiq `vI mB ZwiKv _K,
hvZ Avgiv Avgv`i c~ecyil`i cqwQ, Avi cw _exZ Zvgv`i `yBRbi AvwacZ vwcZ nq hvq|
(m~iv BDbym 10t 78)
gywgb`i agZvM I wek Ljv (dvmv`) mwi `vq Awfhy Kiv, Avjvn my envbv Iqv ZvAvjv ejbt wdivDb
ejj, AvgvK Qo `vI, Avwg g~mvK nZv Kwi Ges m Zvi cw ZcvjKi iYvcb nvK| Avwg AvksKv
Kwi h, m Zvgv`i xbi cwieZb NUve A_ev m cw _exZ wechq mw Kie| (m~iv gy wgb 40t 26)
gywgb`i `vwi` I AmnvqZi myhvM Mvjg` Kiv, Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zviv ejjt Avgiv
wK Zvgvi cw Z wekvm vcb Kie A_P wbPz kbxi jvKiv Zvgvi AbymiY KiQ| (m~iv k~i v 42t 111)
Zviv GwU KiZ hvZ Ab gvbyliv gy wgb`i KvQ bv fot ... Kvwdiiv gy wgb`i ejt `y `ji ga
KvbwU ghv`vq kZi I gRwjm wnme KvbwU Dg| (m~iv gviBqvg 19t 73)
gywgbiv Awfk Ges gy wgb`i KviY Zv`i Dci Mhe Avme Ggb AwfhvMt Zviv ejjt Avgiv
Zvgv`iK Agji KviY gb Kwi Ges hw` Zvgiv weiZ bv nI Ze AekB Zvgv`iK c ivNvZ
nZv Kie;.. .. (m~iv Bqvmxb 36t 18)
mZ cZvLvb Ges gvbylK wev Kivi Dk wg_v hyw c`kb; Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt ...
wKy Kvwdiiv wg_v Aej^b weZv Ki, Gi viv mZK e_ Ki `qvi Rb Ges Avgvi wb`kbvejx I
hv viv Zv`iK mZK Kiv nqQ mB mgK Zviv we`ci welqeyic Mnb Ki _vK| (m~iv Kvn&d
18t 56)
Gjvi gvS jywKq wQj Zv`i wevwmgyn hv viv Zviv Avj vni c_ evuav mw KiZ|
mvaviY gvbylK gy wgb`i wei wcq Zvjv, Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zvi mc`vqi
Awekvmx cavbiv ejjt Zvgiv hw` AvBeK AbymiY Ki Ze Zvgiv Zv wZM ne| (m~iv Avivd
7t 90)
wZwb myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt wdivDb ejj, AvgvK Qo `vI, Avwg g~mvK nZv Kwi Ges m Zvi
cwZcvjKi iYvcb nvK| Avwg AvksKv Kwi h, m Zvgv`i xbi cwieZb NUve A_ev m
cw_exZ wechq mw Kie| (m~iv gy wgb 40t 26)
gywgbiv gywgq nIqv mI AwaKvsk RbMYi Dci Zv`i gZev` Pvuwcq w`Q Ggb AwfhvM Dvcb| Gi
D`vniY^ic Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejQbt Gici wdivDb kni kni jvK msMn Kvix cvVvjv
GB ejt Bnviv Zv z` GKwU `j| Bnviv Zv Avgv`i va D`K KiQ Ges Avgiv Zv mKjB m`v
kLjve I m`v mZK | (m~iv Aviv 26t 53-56)
Zviv `vex Ki h, mZ xbi evcvi Zv`i Aevb gy wgb`i Pq Dg| Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv
ejbt wdivDb ejjt Avwg hv eyw S, Avwg Zvgv`iK ZvB ejwQ| Avwg Zvgv`iK Kej mrc_B
`wLq _vwK| (m~i v gy wgb 40t 29)
wZwb myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zviv ejjt wbqB Giv `yBRb hv`yKi, Zviv Pvq Zv`I hv`y w`q
Zvgv`iK `k _K ei KiZ Ges Zvgv`i DrK Rxebeev asm KiZ| (m~iv Z vnv 20t 63)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 70
Avjvni w`K Avnvb

wZwb myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zv`i KvQ hLb wb`kbmn Zv`i ivm~j AvmZ ZLb Zviv
wbR`i vbi ` KiZ| (m~i v gy wgb 40t 83)
bvbvwea Pv I cwiKbv Ki mvaviY gvbylK gy wgb`i AbymiY _K weiZ ivLv| Avjvn (mye) ejbt
hv`iK `yej ejv nZ Zviv gZv`cx `iK ejet cKZc ZvgivB Zv w`eviv Pv wj wQj,
Avgv`iK wb`k w`qwQj hb Avgiv AvjvnK Agvb Kwi Ges Zvui kixK vcb Kwi| hLb Zviv kvw
cZ Kie ZLb Zviv AbyZvc Mvcb ivLe Ges Avwg Kvwdi`i Mjvq kLj cive| Zv`iK Zviv hv
KiZ ZviB cw Zdj `qv ne| (m~iv mvev 34t 33)
gywgb`iK myweavewZ Ki xb _K `~i ivLvi cPv| Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zviv ejt
Avjvni ivmyji mnPi`i Rb eq Ki bv hZb bv Zviv Zvi _K mi co| AvKvkgjx I cw _exi
abfvvi Zv AvjvniB wKy gybvwdKiv Zv eySbv| (m~iv gybvwdK~ b 63t 7)
gywgb`iK bvbvwea mgmvq dj xb _K `~i ivLvi cPv| Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zviv
Pvq Zzwg bgbxq nI; Zvnj ZvivI bgbxq ne| (m~iv Kvjvg 68t 9)
wZwb myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt . . .Zv`i mK mZK nI hvZ Avjvn hv cw Z bvwhj KiQb Zv
_K Zviv ZvgvK wePyZ KiZ bv cvi| (m~iv gvwq`v 5t 49)
Kvwdiiv KLbv gy wgb`i Ggb Avnevb Kibv hvZ Zviv mZ _K wKQy mi Avm| wKQy mgqi Rb GgbwU
PvBjI, Zv`i cwic~Y Zw ZZY ch Avmbv hZY bv gy wgbMY mZ _K cyivcywi mi Avm| Avjvn
myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Bqv`x I Lx vbiv Zvgvi cw Z KLbv my ne bv, hZb bv Zzw g Zv`i
agv`k AbymiY Ki| (m~iv evKviv 2t 120)
gywgbiv hw` Zv`i xb _K bv mi A_ev Kvwdi`i mvnvh mnhvMxZv bv Ki Ze Zv`iK Rj I
gZy`i fq `Lvbv| Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Kvwdiiv Zv`i ivm~jMYK ejwQjt Avgiv
Zvgv`iK AekB Avgv`I `k _K ewnZ Kie| (m~iv Be&ivnxg 14t 13)
Avjvn ZvAvjv ejbt Zviv hw` Zvgv`i evcvi RvbZ cvi Zvnj Zvgv`iK civNvZ nZv
Kie A_ev Zvgv`iK Zv`i ag wdwiq wbe Ges m Zvgiv KLbvB mdjKvg ne bv| (m~iv
Kvn&d 18t 20)
gywgb`i Dci AZvPvi, nZv Ges msNvZ Pvuwcq `qv| Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zviv ejjt
ZvK cyw oq `vI; mvnvh Ki Zvgv`i `eZv`iK.. ..| (m~iv Avw^qv 21t 68)
wZwb myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Avi iY Ki hLb Kvwdiiv Zvgvi wei loh Ki h, ZvgvK
e`x Kie A_ev nZv Kie A_ev wbevwmZ Kie... (m~iv Avb&d vj 8t 30)
wZwb myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zviv me`v Zvgv`i wei hy KiZ _vKe h ch bv Zvgv`iK
Zvgv`i xb _K wdwiq `q| (m~iv evKviv 2t 217)
ZvB gywgb fvB`i Dk ejwQ, Kvwd`i kZv I weivwaZvi wKQy wbw` cwZ AvQ hv KLbv e`jve bv| wZwb
myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zviv wK GK AciK GB gbvB w`qQ (eskvbyg wkwLqQ)? eyZ Zviv
mxgvjNbKvix mc`vq| (m~iv hvwiqvZ 51t 53)
Avi mePq eo K_v njv gy wgb`i Cgvbi KviYB Kvwdiiv gy wgb`i mv_ hy Ki Ges kZv cvlY Ki| wZwb
(myet) ejbt Zviv Zv`iK wbhvZb KiwQj ay GB KviY h Zviv wekvm KiZ civgkvjx I cksmvn
AvjvnZ- AvKvkgjx I cw _exZ hvi megq KZZ ; Avi Avjvn mew elq me`v| (m~iv Avj eyiR 85t 8-9)
Ges wZwb myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zviv GUvB Kvgbv Ki h, Zviv hgb Kzd ix KiQ Zvgiv miKg
Kzdix Ki; hvZ Zvgiv Zv`i mgvb nq hvI| (m~iv wbmv 4t 89)
myZivs AwekvmxMY gy wgbMYK k wnme bq Zv`i Cgvbi Rb| GKRb gywgbi Cgvb hZ ew cvq Zvui cwZ
Kvwdi`i kZv ZZB ew cvq| G evcvi ivm~jyj vn mvjvjv AvjvBwn Iqv mvj vg ejbt mePvBZ ekx cixwZ
gvbyl njb bexMY, Gici Zv`i wbKUeZx (Cgvbi if`), Zvici Zv`i wbKUeZx (Cgvbi if`)|
gvbyl Zvi Cgvb Abyhvqx cixwZ ne.. .. ..| (AvZ wZiwghx; mnxn&)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 71
Avjvni w`K Avnvb

Avi GwU ev`v wbRI eySZ cvi h, Zvi Cgvb ewi mv_ mv_ Zvi cwZ Kvwdi I dvwmK`i kZvI ew cve|
myZivs m Zv`iK fvjv KvRi Av`k `q Ges g` KvR wbla Ki, GZ kZv Aviv ew cvq| Avi Zvi Cgvb
hZ nvm cvq Zv`i kZvI ZZB nvm cvq|
Ze gywgbiv hZw`b Cgvbi Dci _vKe Zv`i cwZ Kvwdi`i kZv ZZw`b ch kl ne bv; hw`I GZ wKQy
_vK ZeyI| Avjvn myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Bqv`x I Lx vbiv Zvgvi cw Z KLbv m ne bv, hZb bv
Zzwg Zv`i agv`k AbymiY Ki| (m~iv evKviv 2t 120)
wZwb myenvbv Iqv ZvAvjv ejbt Zviv me`v Zvgv`i wei hy KiZ _vKe h ch bv Zvgv`iK
Zvgv`i xb _K wdwiq `q| (m~iv evKviv 2t 217)

i `vex
i `vex ejZ GB Kvjgvi cwZ Cgvbi AZvekKxq `vex I KiYxq Kyg AvnKvg
cvjb Kiv Ges Cgvbi wecixZ hveZxq wekvm I Kg eR b KivK eySvq| wK `ytLRK njI mZ h, eZgvb gymwjg
mgvR G Kvjgvi `vex mg~n mK A| Avgv`i mgvR esk ciivq gymwjg `vex`vi ej BmjvgK mgKic
eyS wbZ Avg`i AbKvskB e_Zv iqQ| A_P Bmjvg Ggb wKQy bq h Zv mwi gZ DivwaKvi m~ jvf
Kiv hve| Avgiv hw` Bmjvgi g~j wfw Kvjgv i `vex mg~n mK bv Rvwb Ze
Avgiv wbR`i Rb e_ZvB WK Avbe| Avmy b Avgiv Rb bB G Kvjgvi AZvekKxq `vexmg~n mK-

hveZxq Bev`Z md Avjvni Rb Lvjm Kiv


Avjvn myenvbv IqvZvqvjv ejbt

Zvgvi iei Pzov dvqmvjv h, Zvgiv Kej ZvuiB Bev`Z Kie------| (m~iv ebx BmivCj 17t23)

Avi Zv`iK Bnv Qvov Avi Kvb wb`k `qv nqwb h, Zviv Avjvni Bev`Z Kie, xbK GKgv Avjvni
Rb Lvjm Kie| (m~iv evBqbvn 98t5)
Avjvni Bev`Z Ki, xbK GKgv Zvu iB Rb Lvjm Ki| mveavb Lvjm xb Zv md AvjvniB cvc|
(m~iv h~gvi 39t2)

gvbyl mwi Dk nQ GKgv Avjvni Bev`Z Kiv, G evcvi Avj vn myenvbv Iqv Zvqvjv ejbt

n gvbeRwZ! Zvgiv Zvgv`i mB iei Bev`Z Ki whwb Zvgv`iK mw KiQb Ges my KiQb
Zvgv`i c~eeZx`iKI| hvZ Zvgiv gyvKx nZ cvi| (m~iv evKviv 2t21)

hveZxq wki&K Ges ZvZK eRb Kiv


D AvnvbB wQj mg bex-ivmyj`i Avnvb| Avi GUvB Kvjgvi Pzov `vex| wki&K Ges Zv ZK eR b KiZ bv
cvij Cgvbi `vex Kvb AevZB Av`vq ne bv eis Kvjgv cvVKvixK gykwiK Ges Kvdi wnme euP _vKZ
ne, hvi cwiYvg wnme wPivqx Rvnvbvg hZ ne| mg bex-ivm~j`i Avnvb mK Avjvn ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 72
Avjvni w`K Avnvb

Avwg cZK DvZi KvQB G gg ivmyj cvwVqwQ h, Zvgiv Avjvni Bev`Z Kie Avi ZvZ _K `~i
_vKe| (bvnjt 36)
wkiK _K mZK Ki Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejbt

Zvgvi cwZ Ges Zvgvi c~eeZx`i cw Z AekB GB Inx nqQ Zzw g Zzw g Avjvni mv_ kixK& Kij Zvgvi
Avgj wbj nq hve Ges Aek Zzw g ne wZM | (m~iv-hygvi-39t65)
wkiK gyfve Avjvni wb`k w`q Avjvn my envbv Iqv Zvqvjv ejbt

Zvgiv Avjvni Bev`Z Kie Ges Zvui mv_ Kvb wKQzK kixK& Kie bv| (m~iv, wbmv-4t36)
wkiK& Kij RvbvZ nvivg Ges Rvnvbvg AeavwiZt

Zvgiv Avgvi ie Ges Zvgv`i ie Avjvni Bev`Z Ki| KD Avjvni kixK Kij Avjvn Zvi Rb RvbvZ
AekB nvivg Kieb Ges Zvi Avevm Rvnvbvg| (m~iv, gvq`v-5t72)

Avjvn Ges Zvui ivmyji wb`kK mKj wKQyi D AMvwaKvi `qv


Avjvn myenvbv IqvZvqvjv ejbt

n Cgvb`viMY! Zvgiv Avjvn Ges Zvui ivm~ji mvgb AMbx nqv bv Ges AvjvnK fq Ki, wbqB Avjvn
mekvZv Ges me| (m~iv RivZ 49t1)

gld: Awwpzk A wdM Z Kk Ggv ko lk A wdM Z Kk| ( m~iv b~i 24t54)

Kvb gywgb I gy wgb bvixi G AwaKvi bB h Avjvn I Zvui ivmyj hLb Kvb welq dvqmvjv Ki `b, m
welq wbR`i Kvb BLwZqvi ck Kie, KD Avjvn I Zvui ivmyjK Agvb Kij m Zv cKvk c_Zvq
wj nq| (m~iv Avnhve 33t36)

AZGg, Zwiwk ewldKZwk Koi, o lwK Ciwdbwk pg dw, jZqY dw Zwbk ic o xggwbk gwewk ZwiwK
dwtxgPwkK gl id dw Kk| AZ: ek Zwiwk iyiwvowk gwewk xdRk id Kwd kKi ovKyY Zw ewg dw Ggv Zw
pxP Kgl Kk dg| (m~iv wbmv 4t65)
AZGe Avjvn Ges Zvui ivmyji wb`kK mKj wKQyi D vb `qv G Kvjgvi `vex, KD hw` G `vex c~iY bv Ki
Ze KwbKvjI m gymwjg nZ cvie bv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 73
Avjvni w`K Avnvb

Kvb ew wekl ev `ji A AbymiY bv Kiv


webv `jxj (KviAvb I myb vni evBi) Kviv Kvb K_v gvbvK A AbymiY ej| Avj vni wb`k-

Zwikw A dokY Kk, jw Zwiwbk exZewl Kk eq aK AgZyY ptQ Ggv A wwpz K gwb xbt Ad AvDwjqv`i
AdokY Kkw dw| (m~iv Avivd 7t3)
KviAvb mybvni evBi Kviv K_v gvbv ev AbymiY Kivi A_ nQ Avjvn Ges Zvui ivmy ji PvBZ ZvK ekx cvavb
`qv, hv my Kzdix| Gic ew gymwjg nZ cvi bv|

Kvwjgvi `vexi wecixZ AevbKvixi mv_ Kvbic mK bv ivLv


Kvjgvi ^v`vbKvix gymwjg KLbv Kvb Kvwdi-gykwiKi mv_ ezZ ivLZ cvie bv| KviY hviv Kvdi- gykwiK
Zviv Avjvn Ges Zvui ivmyji k| Avi Avjvn I Zvui ivmyji k KLbv Kvb Cgvb`vii ez nZ cvi bv| Avjvn
myenvbv Iqv Zvqvjvv ejbt

jwkw Awwpz I ekKwl xgm wo Kk, ZwbkK Awexd Awwpz I Z^wk ko lk xgkwPkYKwkybk owa gZ KkZ
bLgd dw, jxbI Zwkw Zwbk xeZw, e , wZw Aagw wxZ-Mwy pt| Zwbk A k Awwpz Ciwd xlL xbtQd Ggv
ZwbkK mxmwly KkQd Z^ wk Abm mx wkw| xZxd ZwbkK Rwd wZ bwxLl Kkgd, jwk Zlbm dby e gwxpZ|
Zwkw Zawt xPkKwl awKg| Awwpz Zwbk e xZ o Ggv Zwkw Awwpzk ex Z o | ZwkwB A wwpzk bl| Rd kwL,
Awwpzk blB oflKwi pg| ( m~iv gyRv`vjv 58t22)

G evcvi Dg D`vniY wnme Avjvn myenvbv IqvZvqvjv DjL Kibt

Zwiwbk Rd Bgkwpyi I Z^w k oyMYk ic PiuKwk Awbm ktQ| Zwkw Zwbk oe bwtK glxQ l: Zwiwbk
owa Ggv Zwikw Awwpzk exkgZ jwk GgwbZ Kk, Zwk owa Awiwbk Kwd oeK dB| Awikw Zwiwbk iwxd dw|
Zwikw GK Awwpzk exZ xgmwo wed dw Kkl Zwiwbk ic I Awiwbk ic xPkmZw awKg| xK Bgkwpyik
Dx Z^wk xeZwk Dm GB A wbmk gxZi| xZxd glxQld: Awxi AgmB Zwiwk Rd q iw ewad w Kkg| Zwiwk
DeKwkk Rd Awwpz k KwQ Awiwk Awk xKQ Kkwk dB| p Awiwbk ewldKZ w! Awikw ZwiwkB Dek hkow
KkxQ, ZwiwkB xbK iL KkxQ Ggv ZwiwkB xdKU Awiwbk eZwgZ d| (m~iv gygZvwnbv 60t4)
Avjvn myenvbv IqvZvqvjv ejbt n Cgvb`viMb! gy wgb`i cwieZ Kvdi`i ez wnme Mnb Kiv bv|
Zvgiv wK AvjvnK Zvgv`i wei cgvb w`Z PvI? (m~iv wbmv 4t144)
Avjvn myenvbv IqvZvqvjv ejbt gy wgbMb hb gy wgbMb Qvov Kvwdi`iK ezic M nb bv Ki| h KD
Gic Kie Avjvni mv_ Zvi Kvb mK _vKe bv| Ze ewZg hw` Zvgiv Zv`i wbKU _K mZKZv
Aej^b Ki| (m~iv Avj Bgivb 3t28)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 74
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn& (myet) I Zuv i ivm~j (mt)-Gi gneZ


1) Avjvn& (myet) ejbt n bex Avcwb ejbt hw` Zvgiv Avjvn&K fvjevmZ PvI Ze Avgvi AbymiY Ki|
ZeB Avjvn& (myet) Zvgv`i fvjevmeb Ges Zvgv`i bvnmg~n gvd Ki `eb| Avjvn& (myet) AwZ
gvkxj I `qvjy| (m~iv Avwj-Bgivb 3t 31)
bex (mt) ejbt Zvgv`i KD ZZY ch Cgvb`vi nZ cvie bv hZY ch bv Avwg Zvi KvQ Zvi
wcZv, mvb Ges mg gvbyl nZ ewk fvjevmvi cv nB| (mnxn eyLvix)
2) G AvqvZ Avgv`i GB wkv w`Q, Avjvn&i (myet) gneZ GKgv bex (mt) hv wbq GmQb Zvi AvbyMZi
gaB iqQ| wZwb hv Kzg KiQb Zv gvb Kivi gaB| hv KiZ wbla KiQb Zv ZvMi gaB iqQ|
hv Avgiv mnxn nv`xmi ga cvB hv wZwb gvbyli Rb evLv w`q MQb| gyLi K_vi viv KLbB gneZ nZ
cvi bv, Zuvi K_vi Dci Avgj Kiv eZxZ Ges Zuvi Kzg cvjb eZxZ I Zuvi mybvZ gZ wbRK Mov eZxZ|
3) mnxn nv`xm Avgv`i wkv w`Q h, gymjgvbi Cgvb ZZY ch c~Y nZ cvi bv hZY bv bex (mt)-K
fvjevm wbRi Qj, evc I gvbyli cwZ fvjevmvi _K ewk| GgbwK ZuvK wbRi Rxebi _K ewk
fvjevme| hfve Ab nv`xm GmQ| mZB ZuvK wbRi Rxebi _K ewk nQ wKbv Zvi cgvY cvIqv hvq
hLb bex (mt)-Gi Kzgi I wblai wei wbRi bdmi LvqkK Kzievbx Kiv nq; wbRi x, mvb I
Pvwicvki gvbyl`i _K hw` ewk fvjevmv nq, hw` m mwZKvii bexi AvkK nq Ze m Zuvi Kzg AvnKvgK
AMvwaKvi `q Ges wbRi cew I cwievii fvjevmvi weivwaZv Ki Ges Pvwicvki Ab`iI| hw` wg_vev`x
nq Ze ivm~j (mt)-Gi weivwaZv Ki, wbRi Lvqk I kqZvbi AvbyMZ Ki|
4) hw` Kvb gymjgvbK wRm Kiv nq Zywg wK bexK fvjevmv? mv_ mv_ eje, nuv, Zvi Rb Avgvi Rvb I
gvj Kzievb nvK| ZLb hw` ejv nq Zvnj `vwo KvU Ges Zu vi Kzgi evwni Pj, Avi Zvi mv_ Kb Zvgvi
evwnK icK wgjvI bv, PwiK wgjvI bv, Ggb wK Zuvi GKZev`i mv_ wbRK wgjvI bv| ZLb m ZvgvK
Di w`et fvjevmv Aii ga Ges Avgvi Ai cwe, Avj-n&vg`ywjjvn| Avgiv ZvK ewjt hw` Zvgvi w`j
mvd _vK Ze AekB Zv Zvgvi kixi cKvk cve| KviY bex (mt) ejbt
In kixii wfZi Ggb GKUv A AvQ hw` Zv wVK nq hvq Ze cyiv kixiB wVK nq hvq| Avi hw` Zv b
nq hvq, cyiv kixiB b nq hvq, Avi Zv nj Kje ev Ai| (mnxn eyLvix I gymwjg)
5) jLK ejQbt GKevi Avwg GK gymjgvb Wvvii P^vi cek Kijvg| ZLb `Ljvg Zvi `qvj cyil I
gq`i Qwe Szjvbv| ZLb ZvK ejjvg, bex (mt) Qwe Sz jvZ wbla KiQb| ZLb m GB ej AvgvK
A^xKvi Kij h, Giv Avgvi wekwe`vjqi mv_xiv| GUv RbI h Zviv ewki fvMB Kvdi| wekl Ki H
gqiv hviv PzjK Lvjv iLQb Ges Zv`i m`hK czwUZ Ki ZzjQ Ges Zviv Kgywb `ki| GB
Wvvi `vwo KvUv| ZLb ZvK Dc`k w`q ejjvg, GZ bvn ne| ZLb m ejjt gZy ch I Avwg `vwo ivLe
bv| wKy eoB AevK nIqvi welq GB h, G Wvvi whwb bex (mt)-Gi wkvi wecixZ PjQb| wZwb bex (mt)-
Gi cwZ Zvi wg_v fvjevmvi `vwe Kib Ges AvgvK ejbt ej n Avjvn& ivm~j, Avwg Avcbvi mxgvi ga| gb
gb ejjvgt Zzwg bex (mt)-Gi Kzg Agvb Ki Ges Zvici Zuvi mxgvi ga cek Ki| bex (mt) wK GB RvZxq
wki&K Lykx nb?
6) bex (mt)-Gi cwZ fvjevmv ay Zuvi wgjv` covi ga bv Ges bvZ covi ga bv hvZ AbK agweivax K_v
_vK Ges Abvb e`AvZ _vK hvi Kvb Kzg bvB| fvjevmvi cgvY nj Zvi n`vqvZ gZ Pjv Ges mybvZK
AuvKo aiv Ges Zu vi wkv Rxebi meAsk dzwUq Zvjvi ga|

Avj Iqvjv Iqvj eviv


(Avjvni RbB fvjevmv Ges Avjv ni RbB Nbv Kiv)
Avj Iqvjv (fvjevmv, mvnvh Kiv, iv Kiv, AbymiY Kiv BZvw`) Gi cKZ A_ nQ K_v, KvR I Cgvbi ga
mvgm _vKv hv Avjvn&K my Ki Ges H mg gvbyl`i mv_ GKgZ nIqv hv`iK Avjvn& fvjevmb| Avj
Iqvjv Iqvj eviv Ggb GKwU wekv m hv gymjgvb`i mKj KvR I K_vK cwiPvwjZ Ki Ges GUvi Abykxjb I ev
evqbi Dci gy wgb`i ghv`vi ii ZviZg NU| GB wekvm gymwjg`i gbgvbwmKZvi _nxb ne hv Zvi
mg Kvh mwVKfve evevwqZ ne| Avjvn& ZvAvjv Zu vi gy wgb ev`v`iK Kvdi`i mv_ mg iKgi mvnvh

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 75
Avjvni w`K Avnvb

mnhvMxZv c`kb wbla KiQb| GUv Zv`i mv_ fvjevmv I Kibvi mKK A_ev AvZxqZvi cwiwPwZi
KviY Zv`i mv_ ezZ I mnhvMxZvi mKK gReyZ ev kwkvjx Ki| gy wgbiv Avjvn&i k`i ez nZ cvi
bv Ges Avjvn&i fvjevmv I Zvi k`i fvjevmvK GKwZ Kiv GKRb gvbyli c Ame KviY GUv nQ wecixZ
`yB ey A_ev evcvii mg^q mvab; mRb h Avjvn&K fvjevm, m AekB Zuvi (Avjvn&) k`i NYv Kie|
Kvdi`i ccvlKZv Kiv, mvnvh Kiv Ges gy wgb`i ZvM Kiv gymwjg`i Rb nvivg| Cgvb I Kzdii h Kvb
evcvi Kvb mvnvh mnhvMxZv A_ev m^ bvB|

kixqZi cwifvlvq Avj Iqvjv Iqvj evivi msv


Avj Iqvjv (A_vr fvjevmv, mg_b Kiv, mvnvh Kiv, AbymiY)t Gi kixqx A_ nQ, h ay Avj vn&K my KiZ
fvjem K_v, KvR I wekvm m~Y GKgZ nq| Avj eviv (A_vr NYv Kiv, ZvM Kiv, `~i _vKv BZvw`)t nQ
Avj-Iqvjvi m~Y wecixZ Ges H mg me wKQzi mv_ weivwaZv Kiv, wfbgZ cvlY Kiv hv Avjvn& NYv Kib Ges
`vlvivc Kib| Avj Iqvjv Iqvj evivi wek vmi PviwU welq RwoZ, h_vt K_v, KvR, wekvm Ges ^Z
ewZMY| wKQz wRwbm hv Avjvn&K (myet) my Ki mjv nQ- Avjvn&i iY (whwKi), Avj vn&i ivvq wRnv` Kiv,
Avjvn&i GKZ wekvm Kiv| (Avj-KvIqvwq`yb-b~ivwbqvn Avj-wdwKq vn) Ges gy wgb`i fvjevmv| MxeZ, whbv, wki&K
Ges Kzdi nQ Ggb KZjv wRwbm hv Avjv n& (myet) NYv Kib Ges Gjv gy wgb`iI AekB NYv KiZ ne|

Avj Iqvjv Iqvj eviv Cgvbi AZvekKxq Ask


Iqvjv'i Drm nQ fvjevmv Ges evivi Drm NYv; Ai Ges KvR GB `ywU vivB GwU eve cwiYZ nq| Iqvjv
AiZvq, DwMZvq Ges mvnvhi w`K DrmvwnZ Ki| eviv evav, cwZeKZv, kZv Ges A^xKviK Bb
hvMvq| Iqvjv Ges eviv `yUvB Cgvbi NvlYvi mv_ RwoZ Ges Gi AvekKxq g~j m~jvK cwZwZ Ki|
KziAvb Ges nv`xm _K Gi cgvY jbxq hv wbgv wKQz AvqvZ DjL Kiv njvt
gywgbMY hb gy wgbMY eZxZ Kvwdiw`MK ezic MnY bv Ki| h KD Gic Kie Zvi mv_ Avjvn&i
Kvb mK _vKe bv; Ze ewZg, hw` Zvgiv Zv`i wbKU _K AvZivi Rb mZK Zv Aej^b Ki| Avi
Avjvn& Zvui wbRi m^ Zvgv`iK mveavb KiQb Ges Avjvn&i w`KB cZveZb| (m~iv Avwj Bgivb 3t 28)
Ges wZwb ejbt ej, Zvgiv hw` Avjvn&K fvjevm Ze AvgvK AbymiY Ki, Avjvn& Zvgv`iK fvjevmeb
Ges Zvgv`i Aciva gv Kieb| Avjvn& AZ gvkxj, cig `qvjy| ej, Avjvn& I ivm~ji AbyMZ nI| hw`
Zviv gyL wdwiq bq Ze Rb ivLv, Avjvn& Zv Kvwdi`iK cQ` Kib bv| (m~iv Avwj Bgivb 3t31-32)
Avjvn& Zuvi k`i Dk DjL Ki ejbt Zviv GUvB Kvgbv Ki h, Zviv hic Kzdix KiQ ZvgivI
mBic Kzdix Ki, hvZ Zvgiv Zv`i mgvb nq hvI| ZvB Zvgiv Zv`i ga _K KvDK ezic MnY
Kiv bv hZY bv Zviv Avjvn&i c_ wnRiZ Ki| (m~iv wbmv 4t 89)
Ges wZwb AviI ejbt n gy wgbMY! Zvgiv Bqv`x I Lvb`iK ezic MnY Ki bv, Zviv cii ciii
ez| Zvgv`i ga KD Zv`iK ezic MnY Kij m Zv`iB GKRb ne| wbqB Avjvn& hvwjg
mc`vqK mrc_ cwiPvwjZ Kib bv| (m~iv gvwq`v 5t 51)
n gywgbMY! Zvgiv Cgvb`vi eZxZ Ab KvDKI Ai ezic MnY Kiv bv| Zviv Zvgv`i Awb KiZ
wU Kie bv; hv Zvgv`iK wecb Ki ZvB Zviv Kvgbv Ki| Zv`i gyL wel cKvk cvq Ges Zv`i `q
hv Mvcb ivL Zv AviI iZi| Zvgv`i Rb wb`kbmg~n wevwiZfve weeZ Kiv njv, hw` Zvgiv
Abyaveb Ki| `L, ZvgivB Zv`iK fvjevm wKy Zviv Zvgv`iK fvjevm bv A_P Zvgiv mg wKZve
Cgvb ivL Avi Zviv hLb Zvgv`i msk Avm ZLb ej, Avgiv wekvm Kwi; wKy Zviv hLb GKv wgwjZ
nq ZLb Zvgv`i cw Z Avvk Zviv wbR`i Avyji AMfvM `vuZ KvUZ _vK| ej, Zvgv`i
AvvkB Zvgiv gi| Ai hv iqQ m m^ Avjvn& mwekl AewnZ| Zvgv`i gj nj Zviv Zv`iK
K `q Avi Zvgv`i Agj nj Zviv GZ Avbw`Z nq| Zvgiv hw` ahkxj nI Ges gyvKx nI Ze Zv`i
loh Zvgv`i wKQzB wZ KiZ cvie bv| Zviv hv Ki wbqB Avjvn& Zv cwieb Ki iqQb| (m~iv
Avwj Bgivb 3t 118-120)
Avgiv GB welq AbKjv nv`xmi ga A KqKwU nv`xm Ges mvnvex`i AvjvPbv DjL Kiev hgbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 76
Avjvni w`K Avnvb

Rvwei web Avyj vn (ivt) nZ ewYZ, gynvv` (mt) Zv`iK, cZK gymjgvbK civgk `qvi Ges cZK
KvdiK cwinvi Kivi kc_ KivZb| (gymbv` Bgvg Avng` -4/357-8)
Avj-eviiv web AvwRe (ivt) nZ ewYZ h, bex (mt) ejbt Avjvn&i Rb fvjevmv Ges Avjvn&i Rb NYv Kiv nQ
Cgvbi mePq `p eb| (Avngv`)
Beb kvqev ejb h gynvv` (mt) ejQbt Cgvbi `pZg eb njv aygv Zu viB Rb fvjevmv Ges ZuviB
Rb kZv| (Zvevivbx, Avj Kwei, Beb kvqev GUv Beb gvmD` _K gvidz ic eYbv KiQb Ges GUv
nvmvb ic AvLvwqZ KiQb)
Beb Avevm (ivt) nZ ewYZ, ivm~j (mt) ejQbt Cgvbi `pZg eb nQ Avjvn&i Rb AvbyMZ Ges Zuvi
Rb weivwaZv, Avjvn&i Rb fvjevmv Ges Zuvi Rb kZv| (AvZ Zvevivbx, Avj Kvwei| my q~Zx (int) GUv Zuvi
Avj Rvwg Avm mvMxi M DjL KiQb Ges Avjevwb GwUK nvmvb AvLv w`qQb)
Beb Avevm (ivt) Aviv ejQb, h Avjvn&i Rb fvjevm Ges Avjvn&i Rb NYv Ki, Ges h Avjvn&i Rb
ezZ b Ki A_ev Zvi Rb kZv NvlYv Ki, m Avjvn&i KvQ _K wbivcv cve| GUv Qvov KD cKZ
Cgvbi ^v` cve bv, hw`I Zvi mIg I mvjvZ AbK nq| gvbyl `ywbqvex welq mK Mo Zvj, hv Zv`iK
Kvb DcKviB KiZ cvie bv| (Beb iRe Avj nv^vjx, Rvwg Avj Dj~gIqvj nvwKg, ct30)
kvCL myjvBgvb web Avyjvn web Avyj In&nve Beb Avevm KZK Avjvn&i Rb ezZ b Kiv GB K_vwUi
evLvq ejb h, GwU Avjvn&i Rb fvjevmvi I wek Zvi mK Mo Zvjvq AvekKZv wb`k Ki, GUvB
Avjvn&i Rb ezZ| GUv AviI wb`k Ki h, mvaviY AveM ev Abyf~wZ GLvb h_ bq; GLvb hv eySvbv
nqQ Zv nQ fvjevmv gxi Dci cwZwZ| GUv mvnvh, mvb Ges fwi AcwinvhZv wb`k Ki| GUvi A_
Zv`i mv_ _vKv hv`iK m K_vq I KvR fvjevm| Avjvn&i Rb kZv GwU Avjvn&i Rb kZvi
AvekKZv wb`k Ki hv Avjvn&i Rb weivwaZv| GUv KvRi gvag Zv`i mv_ weivwaZv NvlYv Kiv, Zuvi
(Avjvn&i) k`i wei AaviY Kiv, Zv`iK cwiZvM Kiv Ges K_v I KvRi gvag Zv`i _K `~i
_vKv| GUv cgvY Ki h, mvaviY weivwaZv h_ bq Ges GUv Zvgvi cwZkw Zi cwZ c~Y mvb c`kb, KviY
Avjvn& ejbt
Zvgv`i Rb Be&ivnxg (Avt) I Zvui Abymvix`i ga iqQ Dg Av`k| hLb Zviv Zv`i mc`vqK
ejwQj, Zvgv`i m Ges Zvgiv Avjvn&i cwieZ hvi Bev`Z Ki Zv`i m Avgv`i Kvb mK
bB| Avgiv Zvgv`iK gvwb bv| Zvgv`i I Avgv`i ga mw nj kZv I wel wPiKvji Rb; hw`
bv Zvgiv GK Avjvn& Z Cgvb Avb| (m~iv gygZvwnbv 60t 4)
GB me njv Avgv`i GB wmv cuQvi h, Avjvn&i AvbyMZi cKZ A_ nQ Avjvn&K fvjevmv Ges Zvui xbi
mvnvh GwMq Avmv; Zv`iK fvjevmv hviv Zvui (Avjvn&i) cwZ AvbyMZcivqY Ges Zv`i mvnvh GwMq Avmv|
Avjvn&i Rb weivwaZv nQ Avj vn&i k`i ecvi vavw^Z nIqv Ges Zv`i wei wRnv` Kiv, GB KviY
Avjvn& c_g `jwUK Avjvn&i `j Ges wZxq `jwUK kqZvbi `j ejQbt
hviv Cgvb Avb Avjvn& Zv`i AwffveK, wZwb Zv`iK AKvi nZ ei Ki Avjvi w`K wbq hvb| Avi
hviv Kzdix Ki ZvZ Zv`i AwffveK, Giv Zv`iK Avjv nZ AKvi wbq hvq| GivB Avbi Awaevmx,
mLvb Zviv wPivqx ne| (m~iv evKviv 2t 257)
Ges Avjvn& ejbt hviv gy wgb Zviv Avjvn&i c_ hy Ki Ges hviv Kvwdi Zviv ZvZi c_ hy Ki| myZivs
Zvgiv kqZvbi ez`i wei hy Ki; kqZvbi Kkj AekB `yej| (m~iv wbmv 4t 76)
GUv mywew`Z h, hLbB Avjvn& Zvui Dk mvabv_ Kvb bex ciY KiQb, ZLbB Zv`i (bex`i)
weivPiYKvix`iI wZwb (Avjvn&) c Z KiQb| Avjvn& ejbt GBfveB Avwg gvbyl I wRbi ga
kqZvb`iK cZK bexi k KiwQ, cZviYvi Dk Zv`i GK AbK PgKc` evK viv civwPZ Ki|
hw` Zvgvi cw ZcvjK BQv KiZb Ze Zviv Gme KiZv bv; myZivs Zzw g Zv`iK I Zv`i wg_v iPbvK
eRb Ki| (m~i v AvbAvg 6t 112)
nZ cvi h, GB mg Hkx evKi weivPiYKvixiv Anxi wKQz Ask Avq KiQ Ges mv_ wKQz cgvbvw`I AvQ|
hgb Avjvn& ejbt Zv`i wbKU hLb wb`kbmn Zv`i ivm~j AvmZb ZLb Zviv wbR`i vbi `
KiZ| Zviv hv wbq Vvv-we`c KiZ ZvB Zv`iK eb Kie| (m~iv gy wgb 40t 83)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 77
Avjvni w`K Avnvb

cZK gymjgvbi Rb Avjvn&i xb wkv Kiv AvekKxq hv Zvi Rb GKwU gviYv wnmve kqZvbi ez`i wei
msMvg KiZ mvnvh Kie| GUvZ Zvi Kvb fq I AvksKv _vKe bv, hnZz kqZvbi Kkj me mgq `yej|
Avjvn& ejbt AekB Avgvi evwnbxB weRqx| (m~iv mvd&dvZ 37t 173)
Avjvn&i mvnvhKvix`i weRq nZ cvi K_vevZvq, weZK, Zgwb hy I kZvq| GBfve GK Bjvni `j _K
GKRb mvaviY gvbylI Kvdi`i nvRviI vbx`i wei Rqx nZ cvi (Kvkd Avk-myeyn vZ, Avyj In&nve, ZZxq
msiY-ct 20)
eZgvb mgq KyiAvb I mybvn _K cwivi h, AvbyMZ nQ Kvjgvi (jv Bjvnv Bjv jvn) `vex| hnZy GUv nQ
Kvjgvi cKZ A_I Acwinvh Ask| hgb Beb ZvBwgqvn ejQb, Cgvbi NvlYv- bvB Kvb Bjvn, Bev`Z
hvM Avjv n& Qvov- Gi `vex nQ Zz wg ay Avjv n&i Rb KvDK fvjevme, KvDK ay Avjvn&i Rb NY v Kie,
wbRiv ezZ Kie Avj vn&i Rb, KviI mv_ kZv NvlYv Kie ay Avjvn&i Rb; Gi `vex nQ Zzwg fvjevme
hv Avjvn& fvjevmb, Zzwg NYv Kie hv Avj vn& NY v Kib (Beb ZvBwgqvn, Avj-Bn&w ZRvj wdj K`i, ct 62)

Avj Iqvjv Iqvj evivq wekvmi ghv`v


Bmjvgx AvKx`vq Avj-Iqvjv Iqvj evivq wekvm GKwU DP ghv`v `Lj Ki AvQ| GwU wbgwjwLZ KviYjv nZ
eySv hZ cvit
GKwU Ask hgbt Kvb Bjvn bB hv njv Avjvn Qvov Kvb Bjvn bB-Gi Ask| hvZ eySvqt Avjvn Qvov
h mewKQzi Bev`Z Kiv nq m me nZ gy Ges wbivc` _vKv| mekwgvb Avjvn (myet) ejbt Avwg cZK
DZi ga Kvb bv Kvb ivm~j cvwVqwQ, GB wb`k cPvii Rb h, Zvgiv Kej gv Avjvni Bev`Z
Ki Ges ZvZ _K `~i _vK...| (m~iv bvn&j 16t 36)
Avj-Iqvjv Iqvj eviv AbZg cavb AvKx`v hv nQ Cgvbi mePq `pZg eb| Avj-eviiv web AvwRe (ivt) nZ
ewYZ h, bex (mt) ejbt Avjvn&i Rb fvjevmv Ges Avjvn&i Rb NYv Kiv nQ Cgvbi mePq `p eb|
(Avngv`)
GUv nQ Ggb GKUv wfw hUvi viv Ai Cgvbi m`h Ges cig Avk Zv Abyfe Ki| bex (mt) ejbt
hviB wbg wjwLZ wZbwU Y _vKe m Cgvbi gva~h jvf Kiet (1) Zvi KvQ Avjvn& I Zuvi ivm~j Ab hKvb
wKQzi Zzjbvq AwaK wcq ne| (2) h GKRbK fvjevm Ges ZvK fvjevm aygv Avjvn&i Rb| (3) Ges m
KzdixZ diZ hvIqvK Ggbfve NYv Ki hgb m Avb wbw nIqvK NYv Ki| (mnxn& eyLvix, gymwjg)
GUv nQ eywbqv` hUvi Dci gymwjg mc`vqi mg m^ Ges Av`vb-c`vb wbfi Ki, hgb gynvv` (mt)
ejbt Zvgv`i Cgvb bvB hZY m wbRi Rb hv cQ` Ki Zv Zvi fvB (gymwjg) Gi Rb cQ` Ki|
(eyLvix)
Ges mekwgvb Avjvn& ejbt gy wgbMY cii fvB fvB Qvov Avi wKQz bq; myZivs Zvgiv vZMYi ga
kvw vcb Ki Avi Avjvn&K fq Ki hvZ Zvgiv AbyMn cv nI| (m~iv RyivZ 49t 10)
Zv`i Rb AbK eo I Adzi cyivi iqQ hv`i ewk nQ, Zviv hLb KvDK fvjevm ay Avjvn&i RbB
fvjevm| bex (mt) fve ejQbt hviv AvgvK fvjevm Zviv wKqvgZi w`b GKwU b~ii wg^ii Dci
`vove| wZwb (mt) AviI ejbt mvZ cKvii jvK hv`iK Avjvn& Zvui Qvqvi wbP Avkq w`eb, hw`b Zvui
Qvqv eZxZ Kvb Qvqv _vKe bv| Zv`i ga GKRb nQ, hviv Avjvn&i Rb GK AbK fvjevmZ, Zviv
Avjvn&i Rb wgwjZ nZ Ges Avjvn&i Rb wewQb nZ|
GUv nQ mePq kwkvjx eb ev mK hv gvbyli ga cii eb Zix Ki| Avjvn& ZvAvjv GUvK me
aibi ebi Dci cvavb w`q `pfve NvlYv KiQbt ej, Zvgv`i wbKU hw` Avjvn&, Zvui ivm~j Ges
Avjvn&i c_ wRnv` Kiv Acv AwaK wcq nq Zvgv`i wcZv, Zvgv`i mvb, Zvgv`i x , Zvgv`i
AvZxq-^Rb, Zvgv`i AwRZ m`, Zvgv`i eemv-evwYR hvi g`v covi AvksKv Ki Ges Zvgv`i
evmvb hv Zvgiv fvjevm, Ze Acv Ki Avjvn&i weavb Avmv ch| Avjvn& mZZvMx mc`vqK
mrc_ c`kb Kib bv| (m~iv ZIev 9t 24)
GB Avj-Iqvjv Iqvj eviv AvK x`v nQ Avjvn&i Iqvjvn (AvZiv, gZv, KZZ, ivRZ) cvevi GKwU gvag|
Beb Rvixi Beb Avevm (ivt) nZ eYbv KiQbt h Avjvn&i Rb fvjevm Ges Avj vn&i Rb NYv Ki h

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 78
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn&i Rb gyqvjvZ (mvnvh Kiv, mg_b Kiv) Ki Ges Avjvn&i Rb kZv cvlY Ki, m Avjvn&i
Iqvjvqvn' AR b Kie|
Avj Iqvjv Iqvj evivi mK KqvgZi w`bI _vKe hv Avjvn mevZv Avgv`i c~eB RvwbqQbt hviv
AbymZ nqQ- Zviv hLb Abymvix`iK cZvLvb Kie ZLb Zviv kvw cZ Kie Ges Zv`i m^
wewQb nq hve| (m~i v evKviv 2t 166)
h Avjvn& I Zuvi xb Qvov Ab wKQzK fvjevm Ges ZvK (Avj vn&), Zvi xbK A_ev Zvi Abymvix`i NYv Ki,
m wbwZ Kvdi| Avj vn& ZvAvjv ejbt n gy wgbMY! Zvgiv B`x I Lv`iK ezic M nY Kie bv,
Zviv cii ciii ez| Zvgv`i ga KD Zv`iK Avj-Iqvjv Iqvj eviv nQ Cgvbi AweQ`
Ask Ges Gi c~YZvi Rb GwU cqvRbxq| GKwU nv`xm iqQt h Avjvn&i mywi Rb fvjevm, Avjvn&i m
ywi Rb NYv Ki Avjvn&i Rb `vb Ki Ges Avjvn&i Rb (`vb Kiv nZ) weiZ _vK, H ew Zvi CgvbK
cwic~Y KiQ| (Avngv` I wZiwghx, nvmvb nv`xm)

Avj Iqvjv Iqvj evivi `vex mg~n


Kvb gymwjg h Cgvbi `vex Ki ZvK GB AvLvi (Avj Iqvjv) Dchy nIqvi Rb AekB Gi kZ I `vexmg~n
c~iY KiZ ne, wbtm`n Avj Iqvjv (Bmjvg I gymwjgK fvjevmv, mg_b Kiv, mvnvh Kiv, AbymiY Kiv, iv
Kiv BZvw`) Ges Avj eviv (Kz di Ges Kvdi`i Aev Kiv, cwiZvM Kiv, cKvk eRb, `vlvivc Kiv, Zv`i
_K wbirmvnx I wbivc` _vKv BZvw`) `vexmg~n c~iY GKRb gymwjgi xbi mv_ jM _vKvi cgvY enb
Ki|
Bmjvg I gymwjgi cwZ Avj Iqvjvi `vexmg~nt
xb iv_ Agymwjg f~wg _K gymwjg f~wgZ wnRiZ Kiv, aygv hviv `yej I AZvPvwiZ Ges hviv fMwjK I
mgmvgwqK ivRbwZK cvcUi KviY wnRiZ KiZ cvi bv Zviv Qvov|
xb Ges `ywbqvi h Kvb welq, h Kvb gymwjg mc`vqK mg_b I mvnvh Kiv, hv wKbv Avgv`i K_vi
gvag nvK, Ai w`q nvK ev m`i gvag nvK| Avjvn& ejbt hviv Cgvb GbQ, wnRiZ KiQ,
Rxeb I m` viv Avjvn&i c_ wRnv` KiQ, Avi hviv Avkq `vb KiQ I mvnvh KiQ Zviv cii
ciii ez-----| (m~iv Avbdvj 8t 72)
Abvb gymwjg fvB`i Avb` Ges `y`kvi mgqi mv_x nIqv| bex (mt) ejbt cviwiK fvjevmvi w`K w`q
gywgb`i `v GKwU gvbe `ni gZ, hw` Zvi Pz cxwoZ nq ZLb gv_v Amy nq Zvnj mgM kixiB Amy
nq co| (mnxn& gymwjg)
gymwjg`i evcvi mswk _vKv Ges Zv`i Leiv-Lei wgwWqvq Qwoq `qv GB k Yxi AMZ|
GKRb gymwjg Zvi fvBqi fvj wKQz ARb Kiv Ges Lvivc wKQz _K weiZ nIqv AekB cQ` Kie, hfve
m Gjv wbRi Rb cQ` Ki| bex (mt) ejbt Zvgiv ZZY ch Cgvb`vi nZ cvie bv hZY ch
m Zvi fvBqi Rb ZvB cQ` Kie, hv m wbRi Rb cQ` Ki| (mnxn& gymwjg)
Abvb gymwjg`i Mvwj `Iqv, Vvv Kiv Ges MxeZ Kiv _K weiZ _vKv, Avjvn& ZvAvjv GUvK gymwjg`i
MvkZ LvIqvi mv_ Zzjbv KiQb| gnvgwngvw^Z Avjvn& ejbt n gy wgbMY! Kvb cyil hb Aci Kvb
cyilK Dcnvm bv Ki; Kbbv hvK Dcnvm Kiv nq m DcnvmKvix Acv Dg nZ cvi Ges Kvb
bvix Aci Kvb bvixKI Dcnvm bv Ki; Kbbv hvK Dcnvm Kiv nq m DcnvmKvwibx Acv Dg nZ
cvi| Zvgiv GK Acii cw Z `vlvivc Kiv bv Ges Zvgiv GK AciK g` bvg WKv bv; Cgvbi
ci g` bvg AwZ Lvivc| hviv ZIev bv Ki ZvivB hvwjg| n gy wgbMY! Zvgiv AwaKvsk Abygvb nZ
`~i _vK; KviY Abygvb Kvb Kvb cvc Ges Zvgiv GK Acii Mvcbxq welq mvb Kiv bv Ges
GK Acii cvZ wb`v Kiv bv| Zvgv`i ga wK KD Zvi gZ fvqi MvkZ LZ PvBe| eyZ
Zvgiv Zv Zv NYv Ki| Zvgiv Avjvn& K fq Ki; Avjvn& ZIev MnYKvix, cig `qvjy| (m~iv Ryi vZ 49t
11-12)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 79
Avjvni w`K Avnvb

gymwjg RvgvAv-i mv_ GKZvq _vKv Ges `jv`wj, fvMvfvwM, gZZZv cwinvi Kiv hgb Avjvn& Kzg
KiQbt Zvgiv mKj Avjvn&i iy `pfve ai Ges cii wewQb nBI bv| Zvgv`i cw Z Avjv n&i
AbyMn iY Kit Zvgiv wQj cii k Ges wZwb Zvgv`i `q cx wZi mvi Kib, dj Zvui
AbyMn Zvgiv cii fvB nq Mj| Zvgiv Zv AwMKz i cv wQj, Avjvn& Zv nZ Zvgv`iK
iv KiQb| Gic Avjv n& Zvgv`i Rb Zvui wb`kbmg~n fve weeZ Kib hvZ Zvgiv mr c_
cZ cvi| (m~iv Avwj Bgivb 3t 103)
ivm~j (mvt) ejbt h gymwjg RvgvAv _K GK weNZ cwigvY `~i mi hvIqv Aevq gZzeiY Kie m
RvwnwjqvZi gZy eiY Kie| (mnxn& gymwjg)
Avj eviv-Gi `vexmg~nt
gy'wgb nIqvi Rb GKRb gymwjgi Bmjvg I gymwjgi cwZ aygv Avj Iqvjvi `vexmg~n mwVKfve c~iY Kiv h_
bq, ZvK Kz di I Kvdi`i cwZ Avj evivi `vexmg~nI AvwiKZvi mv_ c~iY KiZ ne| iZc~Y `vexmg~ni
ga iqQt
Kzdi, wki&K Ges ZrmsjM jvK`i NYv Kiv; Zv`i wei kZv cvlY Kiv hgb Avj vn&i Kvjvg ewYZ
nqQt Zvgv`i Rb Be&ivnxg I Zvi Abymvix`i ga iqQ Dg Av`k| hLb Zviv Zv`i
mc`vqK ejwQj, Zvgv`i m Ges Zvgiv Avjv n&i cwieZ hvi Bev`Z Ki Zvi m Avgv`i
Kvb mK bB| Avgiv Zvgv`iK gvwb bv| Zvgv`i I Avgv`i ga mw nj kZv I wel
wPiKvji Rb; hw` bv Zvgiv GK Avjv n&Z Cgvb Avb----| (m~iv gygZvwnbv 60t 4)
Kvdi`iK AvDwjqv (g```vbKvix, mvnvhKvix BZvw`) wnmve Mn Y bv Kiv Ges Zv`i mv_ mn,
fvjevmvi mK Mo bv Zvjv KviY Avjvn& mye nvbv ZvAvjv Kzg Kibt n gy wgbMY! Zvgiv Avgvi k
I Zvgv`i kK ez ic MnY Kiv bv, Zvgiv wK Zv`i cw Z ezZi evZv ciY KiQ, A_P Zviv,
Zvgv`i wbKU h mZ GmQ, ivm~jK Ges Zvgv`iK ewnvi KiQ GB KviY h, Zvgiv
Zvgv`i cw ZcvjK Avjvn&Z wekvm Ki------| (m~iv gygZvwnbv 60t 1)
Zv`i (Kvdi) f~wg _K wnRiZ Kiv Ges wekl KviY Qvov Zv`i fywgZ gb Kiv| mvgyi vn web Ryb`ye
(ivt) nZ ewYZ, ivm~j vn (mt) ejbt h KD gymwjg`i ga _K gykwiK`i mv_ mvvZ Ki, Zv`i
gvS evm Ki _vK Ges Zv`i RxebhvvK mg_b Ki mI (gymwjg) Zv`i ga GKRb (A_vr gykwiK)|
(Avey `vD`)
Kvdi`i agxq AvPvi-Abyvb Ges Rxeb eevK AbymiY bv Kiv| hgbt bex (mt) nZ ewYZ AvQt h
KD Ab Kvb (RvZxi) jvKi AbymiY Ki, m Zv`i ga GKRb| bex (mt) AviI ejbt Avgv`i
wkv `qv nqQ h, B`x Ges Lvbiv Zv`i Pzj wLRve jvMvq bv, AZGe Zviv hv Ki Zvgiv Zvi wecixZ
Ki| (mnxn& eyLvix)
Zv`i m Ges ez Z ZvM Kiv hgb Avjvn& ejbt hviv mxgvjsNb KiQ Zvgiv Zv`i cw Z Suz K co
bv, Zvnj AwM Zvgw`MK k Kie| GB Aevq Avjv n& eZxZ Zvgv`i Kvb AwffveK _vKe bv
Ges Zvgv`i mvnvh Kiv ne bv| (m~iv n~` 11t 113)
wekl Ki Zv`i mv_ hviv BmjvgK wbq nvwm-Vvv Ki|
Kvdi`i mv_ Av`vb-c`vbi wkvPvi Ges mvbi LvwZi xbi ga Kvb Avcvl-wggvsmv Kiv ne
bv| Avjvn& ZvAvjv ejbt Zviv (Kvwdi) Pvq h, Zzw g bgbxq nI, Zv nj ZvivI bgbxq ne| (m~iv
Kvjvg 68t 9)| AwaKy, GKZe v`xiv Kvdi`i Rb Avj vn&i KvQ gv I ingZi `vqv Kie bv, hgb
Avjvn& Kzg KiQbt AvZxq-^Rb njI gykwiK`i Rb gv cv _bv Kiv bex Ges gy wgb`i Rb msMZ
bq hLb GUv my nq wMqQ h, wbwZB Zviv Rvnvbvgx| (m~iv ZIev 9t 113)
GUv iY ivLZ ne h, Kvdi`i mv_ Avgv`i Avj eviv viv wbqwZ h kZv iqQ, Zvi A_ GB bq h,
gymwjgiv Zv`i cwZ bvqevb ne bv Ges H mg Kvdi`i Avgb Kie hviv mxgvjsNbKvix bq| Avjvn& ZvAvjv
bvq Ges e`vbZvi Kzg Kibt xbi evcvi hviv Zvgv`i wei hy Ki bvB Ges Zvgv`iK ^`k nZ

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 80
Avjvni w`K Avnvb

ewnvi Ki bvB Zv`i cw Z gnvbyfeZv c`kb I bvqwePvi KiZ Avjvn& Zvgv`iK wbla Kib bv| Avjvn&
Zv bvqcivqY`iK fvjevmb| (m~iv gygZvwnbv 60t 8)
iY ivLZ ne h, Avjvn& gy wgb`i Rvwbq w`qQb, Kvdi`i mv_ `qv `LvZ I bvq AvPiY KiZ wKy
Zv`i cwZ fvjevmv c`kb KiZ A_ev Zv`iK AwffveK wnmve MnY Kivi Rb ejb wb|
Aekl, Avgv`iK Zv`i ga _K nZ ne hv`i Avjvn& cksmv KiQbt
Zzwg cve bv Avjvn& I AvwLivZ wekvmx Ggb Kvb mc`vq, hviv fvjevm Avjvn& I Zvui ivm~ji
weivPvwi`iK nDK bv GB weivPvixiv Zv`i wcZv, cy, fvB A_ev Zv`i AvZxq-^Rb| Zv`i Ai
Avjvn& my`p KiQb Cgvb Ges Zv`iK kwkvjx KiQb Zvui c nZ in viv| wZwb Zv`iK `vwLj
Kiveb RvbvZ, hvi cv``k b`x cevwnZ; m_vq Zviv vqx ne, Avjvn& Zv`i cw Z my, ZvivI Zvui cw Z
my, Zviv Avjvn&i `j| Rb iL, Avjvn& i `jB mdjKvg ne| (m~iv gyR v`vjv 58t 22)
m~ mg~nt (Zvndxgyj KziAvb; mvBq` Aveyj Avjv gI`y`x, dx whjvwjj KyiAvb; mvBq` KzZze, Bmjvg Avj Iqvjv
Iqvj eviv; gynvv` Avj KvnZvbx)

Kvwdi`i m wgZvi eb cgvY Ki Ggb 20wU wb`kb


1. Kvwdi`i Dci m _vKv
Kvwdi`i m wgZvi c_g aiYwU nj Kvwdi`i Dci m _vKv ev Zv`i Kzdwi Kg ivwR-Lywk _vKvGgbwK
Zv`i ^xKZ Kz dwi KgK cZvLvbi evcvi wavM nIqv ev m`n cvlY KivI Gi Af y| mnR K_vq,
Kvwdi`i Kzdwi KgKvi h Kvb welqi ^xKwZ-B Kzdwi wnme MY ne| GwU LyeB h, Kvwdi`i h
mvnvh-mnhvwMZv Ki, Zv`i m Pjvdiv- DVvemv Ki m Zv Zv`iB GKRb| G welq Avjg`i memZ gZ
nj, h Kvwdi`i wKsev Zv`i Kzdix KgKvK fvjevm m-I Kvwdi| Kbbv, `qi fvjevmv Ges NYv Ggb `ywU
wRwbm hv wbLuv` ev LuvwU nj ^xq wek vm-wPv-PZbv _K weP~Z nq Gw`K mw`K hZ cvi bv| G A_ Kvwdiiv
^fveZtB Kzdwi fvjevme Ges Cgvb`viMY Cgvb fvjevmeb| Avj vn& (my e) ejb:hw` Zviv Avjvn&, bex gynv`
(mvt) Ges Zvui cw Z hv AeZxY nqQ ZvZ wekvm ivLZ, Ze Zviv KLbvB Zv`iK (Kvwdi`i) ez wnme
MnY KiZ bv (ivKvix Ges mvnvhKvix wnme), wK Zv`i AwaKvskB dvwmK (we`vnx, Avjvn&i Aeva)|
(5: 81)
2. Kvwdi`i Dci wbfiZv
Kvb aiYi mvnvh-mnhvwMZv cvIqvi Rb wKsev wbivcvi LvwZi Kvwdi`i Dci wbfi KivI Kvwdi`i m
wgZvi cwiPq enb Ki | GwU Kvwdi`i m wgZvi wZxq wb`kb|
Avjvn& (mye) GB ej G mK wbla Kibt gy wgbMY hb gy wgbMY eZxZ Kvwdi`iK e~ic MnY bv Ki|
h KD Gic Kie Zvi mv_ Avjvni Kvb mK _vKe bv; Ze ewZg, hw` Zvgiv Zv`i wbKU _K
AvZivi Rb mZK Zv Aej^b Ki| Avi Avjvn& Zuvi wbRi m^ Zvgv`iK mveavb KiQb Ges Avjvni
w`KB cZveZb| (3:28)
Ges n gywgbMY ! Zvgiv B`x I Lvb`iK ezic MnY KwiI bv, Zviv cii ciii ez| Zvgv`i
ga KD Zv`i ezic MnY Kij m Zv`iB GKRb ne| wbq Avjvn hvwjg mc`vqK mrc_
cwiPvwjZ Kib bv| (5 : 51)
Beb ZvBwgqv Zvi eYbvq e Abyic evKwji DjL Ki AwZwi AviKwU AvqvZi DjL KiQb : hw` Zviv
Avjvn& , bex Ges Zvui cw Z hv AeZxb nqQ ZvZ wekvm ivLZv Ze Zviv KLbvB Zv`iK (Kvwdi`iK)
ez wnme MnY KiZ bv| ( 5:81)
3. Kzdwii Kvb welq GKgZ cvlY
Kzdwi Kvb welqi m GKgZ cvlY Kivi A_ nj Avjvni eei wei Zv`i ee gb bqv| Zv`i
wekvmnxbZv mK Avjvn& (mye) ejb : Avcwb wK Zv`i `Lbwb hv`i wKZvei GKvsk `qv nqwQj; Zviv
wRe&Z I ZvZ wekvm Ki ? Giv Kvwdi`i mK ej, G`i c_ gyw gb`i c_ Acv cK Zi| (4:51)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 81
Avjvni w`K Avnvb

Ges hLb Avjvn&i c nZ Zv`i wbKU ivm~j Avmj, h Zv`i wbKU hv AvQ Zvi mg_K ; ZLb hv`iK
wKZve `qv nqwQj Zv`i GK`j Avjvn&i wKZvewUK cvZ wbc Kij, hb Zviv Rvb bv| Ges
myjvqgvbi ivRZKvj kqZvbiv hv Avew KiZ Zviv Zv AbymiY KiZ| (2: 101-102)
GB AvqvZi ga w`q Avjvn& (my e) Avgv`i RvwbqQb wKfve Bw`iv Avjvni wKZveK cwiZvM Ki hv`yi
AbymiY KiwQj| Abyicfve AvRI gymwjg Dvni ga _K h ev hvivB Kvwdi`i m hvM w`e Ges Zv`i
AcKgi mx ne m-B gybvwdwKi KviY wbRi Rb WK Avbe `ytmn hYv I Avhve| `ytLRbK njI mZ h,
GiciI hviv Zv`i gymwjg gb Ki Zviv Zv MvjK auvavq Rwoq coQ| AvR GB Dvni GZB envj `kv h,
Zviv AvR mZi jkgv Kvb gZ ai AvQ| AvR GB Dvni mvb`i Aev H ZvZvcvwLwji gZv hviv wKQy
bv eySB eywj AvIovq, Avwg KwgDwbRg K GKwU `kb wnme wekvm Kwi, wKsev Avwg mvkvwjRg wekvmx wKsev
ej , MYZ GKwU my`i ivRbwZK eev Ges msweavb mKzjvi nIqv DwPZ| Kvwdiiv Kzdii GB g~jbxwZjv
gymjgvb`i Avevmf~wgZ evevqbi GRv wbqQ: Ges, GB j RbMYK Giv G mg kqZvwb wek vmi w`K
Vj w`Q| Kbbv, Kvwdi`i bxjbv evevqbi Rb cqvRb GB Dvni Zib-hyeK-ZiYx`i wbtkZ AvbyMZ
,Zvue`vwi I mev`vmwMwi
gbvfve| hLb Kvb gymwjg Avjvni wKZve Ges ivm~ji myb vni w`K jvK`i wdi Avmvi Rb Avnvb Ki, ZLb
GivB Zv`iK MYk ev RbMYi k wnme Nvlbv `q|
Avjvn& (mye) ejb : B`x Ges Lvbiv KLbvB Avcbvi Ici my ne bv hZY ch bv Avcwb Zv`i agi
AbymiY Kib| (2:120)
4. Kvwdi`i mvwbai AY^lY
Kvwdi`i ggZv-fvjevmv cvIqvi Pv Kivi A_ nj Zv`i m wbRK mKhy Kiv| Avjvn& (mye) G iKg KvR
wbla Kib, Avjvn& (mye) ejb: Avcwb Ggb Kvb mc`vqK LyuR cveb bv, h Avjvn Ges kl w`emi fq
Ki A_P Avjvn& I Zvui ivm~ji hviv weivwaZv Ki Zv`iK ezic MnY Ki, nvK m Zvi wcZv, cy , vZv
wKsev Zv`i vwZ-Mv | (58:22)
Beb ZvBwgqv ejb, Avjv n& Avgv`i my RvwbqQb, Kvb Cgvb`viB Avjvn& I ivm~jK PvjKvix`i AvbyK~j
cZvkx nq bv| `ywU wecixZ agx wRwbl hgb GK AciK ZvwoZ Ki, gywgbi CgvbI Z`~~c gywgbK Gic KvR
_K weiZ ivL| myZivs, Cgvb _vKv Aevq Avjvni k`i cwZ AbyKzj gbvfve cvlb Ame| hw` KD Abyf e
Kib h Zvi wfZi GB gbvfvei NvUwZ iqQ , Zvnj eySZ ne h, Zvi Cgvb Mj` iqQ| Avjvn& (mye)
ejb: n gywgbMY ! Zvgiv Avgvi ky Ges Zvgv`i kyK ezic M nY Kiv bv, Zvgiv wK Zv`i cw Z
ggZv cvlY KiQv, A_P Zvgv`i wbKU h mZ GmQ Zviv Zv c ZvLvb KiQ| (60:1)
5 Kvwdi`i m GKvZZv cKvk
Kvwdi`i m KD GKvZZv cKvk Kij m`nvZxZfve m Kvwdi`i wg cwiYZ nq hvq| | Avjvn& (mye)
ejb : hviv Zv Ki Zv`i m GKvZZv cKvk Kivbv, Ab_vq AwM Zvgv`i k Kie, Ges Avjvn&
eZxZ Zvgv`i KvbB iK bB, Ges Zvgiv mvnvhI cv ne bv|
Avj KziZzwe ejb, Kvb wKQyi cwZ GKvZZv cKvki A_ nj Zvi Ici wbfi Kiv Ges mg_bi Rb Zvi `vi
nIqv Ges Gfve Ggb cwiwwZ Zix Kiv hv ZvgvK Zzw `q| KvZv`vn& ejb, GB AvqvZi A_ nj, Kvb
gymwjgi cB Kvwdi`i cQ` Kiv wKsev Zv`i Lqvj-Lywki AbymiY Kiv mZ bq| hviv wPv-aviYvq
cwieZbkxjZvK fvjevm Ges ag-we`vnxZvq Drmvnx Zviv `y aiYi ; Zviv nZ cvi Kvwdi A_ev cyivcywi
gyiZv`| Avi Gi wbaviY mvnPhi gvagB Zix nq; A_vr GKRb Kvwdii ez Kvwdi, Ges GKRb gyiZv` ev
Aevai ez AviKRb Aeva| Avjvn& (mye) bexK (mt) Dk Ki ejb : Avwg AvcbvK AwePwjZ bv ivLj
Avcwb Zv`i w`K Sz KB coZb cvq; Avi Zv nj AekB Avwg AvcbvK BnRxeb wY Ges ciRxeb wY
kvw Av^v`b KivZvg; ZLb Avgvi wei Avcwb Kvb mvnvhKvix cZb bv| (17 : 74-75)
Avgv`i GwU gb ivLZ ne h, Gfve mwi miv bexK (mt) h iKg agKi myi Avjvn& (mye) G evcvi m^vab
KiQb, m Avgv`i Aev wKiKg nZ cvi| (gyRgyAvZ ZvInx` )
6. Kvwdi`i Kzdwi wekvmi cksmv- ckw
Kvwdi`i Kzdwi wekvmi cksmv- ckw Kivi ga w`q Zv`i m wgZv vcbi welqwU cZxqgvb nq|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 82
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn& (mye ) ejb: Zviv BQv cvlY Ki h, Avcwb Zv`i m GK aiYi mgSvZvq (agx q welq mRbZv
mnKvi) Avmb, myZivs ZvivI Avcbvi m mgSvZv Kie| (68 : 9)
hLb gymwjgiv Kvwdi`i kwgvq AbK ewk kwkvjx `LZ cvq ZLb Zviv Zv `L weg~p nq co Ges GwU
Zv`i gb GB aviYvi Rb `q h, Kvwdiiv Zv`i _K mew`K _KB kZi : myZivs Zviv Kvwdi`i gyKvwejvq
Zv`i xbi wkv cwiZvM Ki, Ges Gfve Zviv wePzZ nq co, GB fq h, cvQ jvK Zv`i dvbvwUK ej|
bex (mt) GiKg jvK `L DjL KiQb, Zvgiv mB RvwZmg~ni AbymiY Kie hviv Zvgv`i c~e wQj, Ges
AbymiY Kie wkivq-wkivq, i-i, GgbwK Zviv hw` Zvgv`i MvLi mvci MZI wbq hvq, Zvgiv Zvi
AbymiY Kie| Avgiv ejjvg, n Avjvn&i ivm~j ! (Avcwb wK eySvZ Pvb) B`x Ges Lvb`i ? wZwb ejjb, Zviv
Qvov Avi K ? Kvwdi`i GB AwZZvlYi duv`wU kqZvb myKkj cZ iLQ hvZ Ki kqZvb gvbylK Bmjvg
_K `~yi mwiq ivLZ cvi| GB cwicwZ, gymwjg`i kqZvbi c _K cZ ivLv GB AcZvwkZ Ges
AbvKvwOZ du v` _K mZKZvi m `~i _vKZ ne Ges ZvK AvZmPZb nZ ne| Avi ZvK GB vb w`Z
ne h, Avjvni `qv weavb Abymvi Avjvni c_ AUj _vKj m-B wUK _vKe Ges g~jZt m-B ne kwkvjx|
7. Kvwdi`i Ai ez wnmve Mn Y Kiv
Kvwdi`i Ai ez wnmve MnY Kiv Zv`i mv_ gx ebi wb`kK|
Avjvn (myet) ejb: n gyw gbMY ! Zvgv`i AvcbRb eZxZ Ab KvDKI Ai ezic M nY KwiI bv| Zviv
Zvgv`i Awb KiZ wU Kie bv ; hv Zvgv`i wecb Ki ZvB Zviv Kvgbv Ki | Zv`i gyL wel cKvk
cvq Ges Zv`i `q hv Mvcb ivL Zv Aviv iZi | Zvgv`i Rb wb`kbmg~n wek`fve weeZ KiwQ, hw`
Zvgiv Abyaveb Ki | (3t114)
GB AvqvZwU bvwhj nqwQj gymwjg`i mB `j mK hviv gybvwdK Ges Bqvw``i m Ai mK eRvq ivLZ,
Kbbv m mgq Zviv (gybvwdK I Bqvw`) Zv`i (gymwjg`i ) cwZekx I ez wQj | Avjvn GB AvqvZ bvwhj Ki
gymwjg`i Kvwdi-gvbvwdK`iK ez wnmve MnY KiZ wbla Kijb|
AiZv kwU viv wekvm I Avvi bKU eySvbv nq| cw_exZ eiveiB Ggb wKQy jvK _vK hviv gvbyli KvQ
Ab`i _K ewk wek nq| gymwjgiv hb Kvwdi`i Ai I wek gb Ki cZvwiZ bv nZ cvi m jB
Avjvn& (mye ) gymwjg`i Kvwdi`i Avmj icwU c~eB DbvwPZ Kijb| Avjv n& (mye ) ejb, Zviv Zvgv`i Awb
KiZ wKQy gv wcQcv ne bv| ivm~ji mgq Kvwdiiv gymwjg`i mK hv wKQy Avwevi KiZv Zv-B evwK mKj
Kvwdi`i gvS iwUq w`Zv| Avey `vD` ewYZ AvQ, bex (mt) ejb,
GKRb ewi xb Zvi mnPi ez`i gZB nq _vK, myZvivs Zvgv`i h KD hb mZK nq KvK m ez wnmve
MnY Kie|
8. Kvwdi`i AbyMZ nIqv
Kvwdi`i BQv-AvKvLvi AvbyMZ Zv`i m gxi AviKwU wb`kb| Avjvn (myet) ejb t-Zzw g Zvi AvbyMZ
Kiv bv hvi wPK Avwg Avgvi iY AgbvhvMx Ki w`qwQ| h Zvi Lqvj-Lyw ki AbymiY Ki Ges hvi
Kvhg nvwiq MQ|(18t28)
Ges n gywgbMY ! hw` Zvgiv Kvwdi`i AvbyMZ Ki Ze Zviv Zvgv`iK wecixZ w`K wdwiq w`e Ges
Zvgiv wZM nq coe| (3t149)
Avjvn (myet) AviI ejbtwbqB kqZvbiv Zv`i ez`iK Zvgv`i mv_ weev` KiZ civPbv `q| hw`
Zvgiv Zv`i K_vgZ Pj Ze Zvgiv AekB gykwiK nq hve|(6t121)
Beb KvwQi GB mekl AvqvZ mK ejb, hLb Ab`i K_v gZ Avjvn Ges Zuvi kixqvK Zv`i eei
mgchvq wbq Avmv nq ZLbB Zv wki&K nq hvq| GwU GB AvqvZI cwZqgvb nq,
Zviv (B`x I Lvbiv) Zv`i ivex I mbvmx`i Avjvni cvk Zv`i cfy evwbq wbqQ
9. KziAvb ZvwQjKvix`i m GK emv
Kvwdi`i m emj hLb Zviv KvivbK ZvwQj Ki ZLb Zv`iB `jfy nZ nq| Avjvn Avgv`iK Zv KiZ
wbla KiQb| Avjvn (myet) ejb t

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 83
Avjvni w`K Avnvb

wKZve Zvgv`i cw Z wZwb Zv AeZxY KiQb h, hLb Zvgiv be, Avjvni AvqvZ cZ vLvZ nQ Ges
ZvK we`c Kiv nQ ZLb h ch bv Zviv Ab cm wj ne Zvgiv Zv`i mv_ em bv, Ab_vq ZvgivI
Zv`i gZ nq hve| gybvwdK Ges Kvwdi`i Zv Avjvn Rvnvbvg GK Kieb| (4:140)
Beb Rvixi AvZ Zvevix evLv Kib h, Gi A_ nj GB h, hw` Avcwb Zv`i G KvR KiZ `Lb Ges G mK
wKQyB bv ejb, ZLb GwU my nq h , Avcbvi AvbyMZ Zv`i Rb hv AvcbvK Zv`i gZ Ki `q| wZwb Aviv
ejb,GB AvqvZi gvag gymwjg`i cwZ cwivi fve Kvwdi`i ag`vnx hveZxq KgKv emvi ecvi wblavv
Avivc Kiv nqQ| Abyicfve bex (mvt) ejb, hviv Zvq wbgwZ Zv`i evox hI bv, Ab_vq Zvgiv Abyic
`yfvMi Rb `b Kie, bZzev Zv(`yf vM) Zv`i KvQ hfve GmQ Zvgv`i KvQI Abyicfve
Avme|(eyLvix)
10. gymwjg`i Dci Kvwdi`i KZZ c`vb
gymwjg`i Dci Kvwdi`i KZZ c`vbi gvag gymwjg`i Kvwdi`i m wgZvq Ave nZ eva Kiv nq |
Kbbv KZZ kxj Kvwdi`i cwZ AvbyMZi Kvib Zv`i Kz dix KgKvi weivwaZv Kiv gymwjg`i c Ame nq
co| Avi Zv`i KZZ gb bqvi A_ nj Zv`i c` ghv` vi cwZ ^xKwZ vcb Kiv hv Bmjvgx g~jevai m
Kvb gB mwZc~Y bq|Avjvn ejbt Ges KLbB gy wgb`i wei Kvwdi`i Rb Kvb c_ ivLeb bv|
(4t141)
11. Kvwdi`i Dci wek vm vcb
Kvwdi`i Dci wekvm vcb Kivi A_ nj Zv`iK wbR`i wg ev ez gb Kiv| A_P, ^qs Avjvn& (mye) G`i
cwZ wekvm vcbi evcvi mskq cKvk KiQb| Avjvn (my et) ejb ;wKZvwe`i ga Ggb jvK AvQ h,
wecyj m` AvgvbZ ivLjI diZ w`e, Avevi Ggb jvKI AvQ hvi wbKU GKwU w`bviI AvgvbZ ivLj
Zvi wcQb jM bv _vKj m diZ w`e bv, Zv G KviY h, Zviv ej, wbii`i cw Z Avgv`i Kvb
evaevaKZv bB| Ges Zviv Rbb Avjvn mK wg_v ej| (3:75)
12. Kvwdi`i Kvhg mvl cKvk Kiv
Kvwdi`i Kvhgi Dci mw cKvk Kiv, Zv`i cvlvKi AbymiY wKsev Zv`i jevm I dvkbi m mwZ
iL wbR`i jevmi vBj cwieZb KivGB wRwbmwj Zv`i m wgZvi welqwUK cwivi Ki|(gyRgyAvZ
ZvInx`)
13. Kvwdi`i KvQ Uvbv
Kvwdi`i mvnPh Avb` Abyf e Kiv, Zv`i KvQ wbR`i AwbwnZ Abyf~wZ e Kiv, Zv`iK KvQ Uvbv Ges
Zv`i mvb Kiv Zv`i m gx ebiB cwiPq enb Ki| (gyRgyAvZ ZvInx`)
14. Kvwdi`i Zvi KvR Kvb wKQy w`q mnhvwMZv Kiv
Zv`i Zvq mvnvh Kiv wKsev mvnvh hywMq Zv`i DrmvwnZ Kivi A_ nj wbRK Zv`i wg cwiYZ Kiv|
KziAvb `ywU `vi gvag GB welqwU cwivi KiQ, GKwU nj j~Z (Avt) Gi x msv Ges AciwU b~n& (Avt) Gi
x mwKZ| j~Z (Avt) Gi x Zvi knii jvK`i j~Z (Avt) Gi wei mg_b hywMqwQj Ges j~Z (Avt) Gi
jvK`i `y`kvq Drdz j nqwQj; GgbwK j~Z (Avt) Gi AwZw_`i mK Mvcbxq Z_ mieivn KiwQj| Abyi c
NUbv b~n& (Avt) Gi xi I msNwUZ nqwQj| (Zvdmxi Beb KvQxi)
15. Kvwdi`i Dc`k-civgk PvIqv
Kvwdi`i Dc`k civgk keY Kiv, Zv`i DP Avmb Avmxb Kiv wKsev Zv`i e`bv Kiv (gyRgy AvZ ZvInx`)
Zv`i m wgZvi KwZcq wb`kb hv eZgvb mgq ewk Ki cwijw nQ| BZvga Avgiv cvev`x `vkwbK`i
(Orientalsm Zi aviK evnK`i hgb, Edward said) Dvb j KiwQ| Giv AwZ PvZzhi m Abymwrmv
I MelYvi GK bZyb cwZ Avwevii `vex KiQ| GB Zi AbymiY Giv Bmjvg I gymjgvb`i cwZwqvkxj,
cyibv hyMi dwmj I cyivZvwK wb`kbi jej GuU w`q Z_vKw_Z cMwZ I mfZvi bZyb hyMi NvlYv w`qQ|
Avi Gfve AwZ PvZzhi m Bmjvg I gymjgvb`i Giv BwZnvmi AvvKuzo wbc KiQ|
16. Kvwdi`i mvb Kiv

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 84
Avjvni w`K Avnvb

Kvwdi`i ewk ewk mvwbZ Kiv Ges wbevai gZ wekvj wekvj UvBUj f~wlZ Kiv Zv`i cwZ wgZv c`kbiB
bvgvi| Avgiv j Kwi, wKQy jvK Zv`i cwZ fw-kv cKvki fw wnmve Zv`i m `Lv Kivi mgq Zv`i
wmbvq nvZ ivL; KDev AvbyMZi bgybv ^ic Zv`i gv_vi nvU bvwgq ivL| me Kvwdi`i cwZ fvjevmv cKvk
Zv `~ii K_v Zv`i `q G`i (Kvwdi`i)mK fxwZi mvi nIqv DwPZ wQj|(nvgy` AvZ ZvweRwi)
Avjvn (myet) ejb t hviv gy wgb`i cwieZ Kvwdi`i AvDwjqv (ivKvix,mvnvhKvix,ez)wnmve MnY Kie,
Zviv wK Zv`i KvQ BvZ A^lY Ki ? wbtm`n mKj BvZ AvjvniB| (4:139)
cKZc GB Kvwdiiv gymwjg`i _K hv cvc Zv nj fqven mgvjvPbv Ges ZvwQj| GUv ewYZ AvQ h, bex
(mvt) Avgv`iK Zv`i msewaZ Kivi D`vM wbZI wbla KiQb| wZwb ejb tZvgiv Zv`i mvjvg w`qv bv
(B`x I Lvb`i) Ges hLb Zvgiv Zv`i m ivvq mvvr Ki, Zv`iK ivvi msKxY cvk w`q hZ eva
Ki | (gymwjg )
17. Kvwdi`i m emevm Kiv
Kvwdi`i AvevmjK emevmi Rb mve Kiv Ges Zv`i msLv ew NUvbvI Zv`i wg cwiYZ nIqvi kvwgj|
bex (mt) ejb, h-B Kvwdi`i mv_ hvM `q Ges Zv`i gvS emevm Ki m Zv`iB GKRb| (Avey `vD`)
Ges Kvwdi`i m emevm Kibv wKsev Zv`i m hvM w`I bv : h-B Zv`i m emevm Ki wKsev Zv`i gvS
evm Ki m Avgv`i Afy bq| (Avj-nvwKg)
18. Kvwdi`i m RvMmvRm Kiv
Kvwdi`i m RvMmvRm Kiv, Zv`iK wewfb xg mvnvh Kiv, Zv`i m Pzwe nIqv, Zv`i c nq
Mvq`vwMwi Kiv, gymwjg`i mK Zv`i Z_ `qv wKsev Zv`i Kvb c` AwawZ _K hy Kiv Gjv meB
Zv`i wg`i KvR| eZgvb gymwjg wek GLb me _K wbK h AmyL fyMQ GwU mjvi AbZg| GUvKB cvq
mgqB ejv nq Fifith Column| GwU cyiv cRbK b KiQ, Ges wkv _K i Ki ivRbxwZmn miKvii
mKj chvqK KjywlZ KiQ| wgki BsiR `Lj`vwii kl gynv` KzZze ejwQjb, mv`v BsiRiv Pj MQ
wK ev`vgx BsiRiv GLbv Avgv`i m we`gvb| gymjgvb`i cvZxKZ (Westernized) mvbiv AvR gymwjg
weki cxnvq (Plague) ic wbqQ| Zviv Zv-B me KiQ hv Avjvni kiv Kvbw`b ^cI fvewb h Zviv me
KiZ cvie| wK GZ Zviv mdjKvg ne bv| Avj vn& (mye) ejb, Avgvi cwiZ ev`v`i mK Avgvi GB
evK c~eB wi nqQ h, AekB Zviv mvnvhcv ne Ges Avgvi evwnbxB weRqx ne| (37:171-173)
19. gymwjg`i NYv Ges Kvwdi`i fvjevmv
hviv Bmjvgi cwef~wg _K Kvwdi`i fywgZ cjvqb Ki, Zv`i wPvaviv-avbaviYvi m GKvZZv cKvk Ki,
Zviv g~jZt Zv`iB ez hv`i KvQ Zviv wMqQ| ( Avi wivn evBbv Avj-Avgm Iqvj BqvIg)
20. Kvwdi`i gZv`kK mg_b Kiv
hviv mKzjvi ivRbxwZ, KwgDwbRg, mvkvwjRg, RvZxqZvev`,BZvw` gZv`ki wcQ `ovq Ges GB gZv`kjvi
m GKvZZv cKvk Ki, ZvivI g~jZt Zv`iB ez hv`i kiYvcb Zviv nqQ| (Avi wivn evBbv Avj-Avgm
Iqvj BqvIg)
MnYhvM Ges AMnYhvM IRi mg~n (Excuses):
Kvwdi`i m wgZv vcbKvixiv cvqktB ARyn vZ c`kb Ki h, Zviv Zv`i PvKzwi, RvMwZK myhvM-myweav I
KjvY, mvgvwRK ghv`v BZvw`i wZi Avkvq Kvwdi`i m wgZv Ki| Zv`i GB ARynvZwj Kvb fveB
MnYhvM nZ cvi bv| Kbbv Zv`i GB ARynvZ cw_exi cwZ gvnvQbZv ewZZ Avi wKQy bB| h ev hviv
Kvwdi`i AbyMZ nq, Zuve`vix Ki I ^Qvq Zv`i mev`vm wnme wbqvwRZ _vK Ges Zv`i Kzdwi KgKvK
cKvk mg_b Ki Zv`i Avjvn& (mye ) gv Kieb bv| Ze hviv Kvwdi`i kw cqvMi KviY eva nq Gic
Ki Zviv Gi ewZg| Avjvn (mye) ejb: KD Zvi Cgvb Avbvi ci AvjvnK A^x Kvi Kij Ges Kzdixi Rb
`q Dby ivLj Zvi Ici Avjvni Mhe AvcwZZ ne Ges Zvi Rb iqQ gnvkvw| Ze Zvi Rb bq, hvK
Kzdwii Rb eva Kiv nq wK Zvi wP Cgvb AwePwjZ| GwU GRb h, Zviv `yw bqvi RxebK AvwLivZi Dci
cvavb `q Ges Avjvn Kvwdi mc`vqK wn`vqvZ Kib bv| ( 16:106-107)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 85
Avjvni w`K Avnvb

Ges Avjvn& (my e) GB ej G mK wbla Kib: gy wgbMY hb gy wgbMY eZxZ Kvwdi`iK e~ic M nY bv
Ki| h KD Gic Kie Zvi mv_ Avjvni Kvb mK _vKe bv; Ze ewZg, hw` Zvgiv Zv`i wbKU
_K AvZivi Rb mZK Zv Aej^b Ki| Avi Avjvn& Zu vi wbRi m^ Zvgv`iK mveavb KiQb Ges
Avjvni w`KB cZveZb| (3:28)
`qi fvjevmv Abyf~wZRvZ GKwU welq| GB welq Kviv Ici Rei`w Kiv hvq bv| wfZi wfZi Kvwdi`i cwZ
mswkZvi GB ceYZv KvbgB kw cqvMi gvag iva Kiv me bq| Kbbv KD Rvb bv Ab Rbi `q wK
AvQ| Avjvn (mye) ejb- `q wek vmi mv_B Aevb Ki| myZivs Zv`i cvej^b Kivi Kvb AeKvkB bB|
GiKg h-B Kie m mevevZB GKRb Kvwdi| hw` Zviv cKvk Kvb ivLXvK QvovB Zv`i mg_b `evi K_v
NvlYv Ki Ges Z`byh vqx KvR Ki, Ze Zviv Kvwdi nq hve Ges wPib wZB ne G`i cwiYvg| Avi hw` Zviv
Ai Zv`i cwZ Kvb aibi `yejZv cvlY Ki ( Zviv Zv ^NvwlZfveB KiK wKsev Bmjvgi jevm aviY Ki
MvcbB KiK) Ze Zv Zviv m gybvwdK cwiYZ nq Mj| Avi gybvwdK`i cwiYvg nj mewbg ii
Rvnvbvg ev Rvnvbvgi AKvigq Zj`k |
Avjvni ivm~j (mvt) Zuvi Abymvix mvnvev (ivt) Ges cybivb w`em ch hviv Zv`i AbymiY Ki Zv`i mKji Ici
kvw I ingZ ewlZ nvK|

K_v I KvR
Bgvg gynv` web Ave`yj Iqvnnve ejbt
GK_v AekB Rb ivLv cqvRb h, AvcbvK Avjvn Zvqvjv mw KiQb Zuvi Bev`Z Kivi Rb| Zuvi AvbyMZ
Avcbvi Ici diR Ki w`qQb| Zuvi Bev`Zi ga mePq eo diR nQ, jv-Bjvnv Bjv jvnK Gjg, K_v I
KvRi w`K _K Rvbv| Avjvn Zvqvjvi wbgv evYx Gi cgvY ev `jxjt

Zvgiv Avjvni iy K HKefve AvKo aiv Ges wewQb nqv bv)|

Aviv Rb ivLv `iKvi h, ev`vi cwZ Avjvn Zvqvjvi AwQqZ (Dc`k) nQ mB ZvInx`i KjgvK wbwZ Kiv,
hv Kzdi Ges Bmjvgi ga cv_K wbYq Ki| GLvbB jvKRb gLZvekZt A_ev Abvqfvet wKsev weivwaZv Ki
wewfb diKvq wef nq wMqQ| Zvgiv xb Kvqg Kiv G evcvi Zvgiv wewQb nqv bv| Avjvn Zvqvjvi G
evYx Abyhvqx (gymwjg) RvwZi HKB Zv`iK GKxfZ KiZ cvi Gi Aviv cgvY nQt

ej w`b, GUvB Avgvi c_, Avwg Ges Avgvi Abymvixiv Avjvni w`K ey S b `vIqvZ `B| Avjvn cwe|
Avwg gykwiK`i Af bB| (BDmydt 108)
cZKiB KZe nQ hLb ZvInx` mK m RvbZ cvie Ges Zv ^xKvi Ki wbe, ZLb ZvInx` fvjevme
Ai w`q Ges GK mvnvh Kie Zvi Revb I nvZ w`q| ZvInx`i mvnvhKvix Ges mnhvwMZvKvixK m mvnvh
Kie| Avevi hLb wkiK mK m RvbZ cvie Ges wkiKK wkiK wnme ^xKvi Kie, ZLb Ai w`q m
wkiKK NYv Kie| GiKg njB ev`v mB ew`i Af ne hv`i evcvi Avjvn Zvqvjv ejQbt

Zvgiv Avjvni iy K HKefve AvKo aiv Ges wewQb nqv bv)|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 86
Avjvni w`K Avnvb

AZGe GK_v wbtm`n ejv hvq h, gymwjg Dvni ga G evcvi Kvbv gZf` bB h, ZvInx`i ^xKwZ
AekB nZ ne Ai w`q (hvi Aci bvg vb), ^xKwZ nZ ne Revb w`q K_vi gvag, Ges ^xKwZ nZ ne
Avgj w`q wewa-wbla jv evZevqbi gvag, hw` ev`vi ga G welqjvi Kvbv GKwU bv cvIqv hvq, Zvnj
m gymjgvb nZ cvie bv| hw` m ZvInx`K ^xKvi Ki wbjv wK ^xKwZ Abyhvqx KvR Kijv bv, Zvnj m
divDb I Bewjmi gZv we`vnx Kvdi wnme weewPZ ne| Avi hw` ev`v evwnK w`K _K ZvInx`i Avgj
Ki wK Mvcb ev Ai Zv wek vm Ki bv, Zvnj m LvwU gybvwdK wnme weewPZ ne, hvi Aev Kvdii
PqI Lvivc| wZwb (gynv` web Ave`yj Iqvnnve (int)) Aviv ejbt ZvInx` `yB cKvi| ZvInx`yi ieyweqvn
(ieyweqvZ msv ZvInx`) Ges ZvInx`yj Djywnqvn (Bev`Z msv ZvInx`)
ieyweqvZ msv ZvInx` Kvdi Ges gymwjg DfqB ^xKvi Ki| Avi DjywnqvZ msv ZvInx`B Kzdix Ges
Bmjvgi ga cv_K wbYq Ki| AZGe cwZwU gymjgvbi KZe nQ Dfq ZvInx`i cv_K mK mPZb
_vKv| Zvi AekB Rvbv DwPr h, Avjvn ZvqvjvB mwKZ v, wiwhK`vZv Ges wbqK G K_v Kvdiiv A^xKvi
Kibv|


hw` Avcwb Zv`iK wRm Kib, K bfvgj I f-gj mw KiQb, mh I P`K K Kg wbqvwRZ
iLQb? Zviv AekB eje, Avjvn| Zvnj Zviv Kv_vq Nyi eovQ? (Avj AvbKveyZt 61)
GUv hLb my fve Rvbv Mjv h, KvdiivI GK_v ^xKvi Ki h, AvjvnB mw Kib, wiwhK `vb Kib Ges me
welqi cwiKbv Avjvn Qvov KD Kibv Zvgvi GK_v ZvgvK gymjgvb evbvZ cvie bv hZY bv Zzwg jv-Bjvnv
Bjvjvn viv h A_ eySvq m Abyhvqx Avgj Kie| Avjvni G me bvgi cwZwUi GKwU wekl A_ iqQ| AvjvnK
Zzwg LvjK ejQv| LvjK Gi A_ nQ, whwb AwZnxb Aev _K mgM mwK AwZ GbQb, ZLb _KB
Zvi wiwhKi eev Ki iLQb| Avi gy`vwei A_ nQ wZwbB divMYK Zvi cwiKbv I wb`kbv w`q
cw_exZ cvVvb, Avevi ZvuiB wb`k Zviv AvKvk Dqb Ki| ZuviB wb`kbvq gN AvKvk fvm ZvuiB wb`kbvq
evZvm cevwnZ nq| Ggwbfve Zvui mKj mw cwiPvwjZ nq| wZwbB Zuvi BQv gvZveK mKj mwK cwiPvwjZ
Kib| Avjvn Zvqvjvi G me bvg, hjv KvdiivI ^xKvi Ki mjv ieyweqvZ msv ZvInx`i mv_ m|
ZvInx`yj Djywnqvn (Bev`Z msv ZvInx`) nQt jv-Bjvnv Bjvjvni gwLK ^xKwZi mv_ mv_ ieyweqvZ
msv bvgjvi A_ Rvbvi gZvB Bjvn msv bvgjvi A_ Rvbv| ZvB jv-Bjvnv Bjvn Gi ga BwZevPK
bwZevPK `ywU w`K AvQ| Zv nQ DjywnqvZ (Bjvn nIqvi hvMZv) K m~Yic A^xKvi Ki GKgv Avjvni
RbB Zv mve Kiv| GKgv Bjvn, gve` (Dcvm) whwb eZxZ Bev`Z cvIqvi hvMZv Avi Kviv bB wZwb nQb
GKgv Avjvn| ZvB h ew MvBijvni Dk gvbZ Kijv, A_ev c RevB Kijv, mB MvBijvni Bev`Z
Kijv| Ggwb fve h ew MvBijvni KvQ `vqv Kijv, mB MvBijvni Bev`Z Kijv|
Avjvn Zvqvjv Bikv` Kibt

Avjvn eZxZ Ggb KvDK WvKe bv, h Zvgvi fvj KiZ cvie bv g`I KiZ cvie bv| eZt Zzw g hw`
Ggb KvR Kiv Zvnj Zzw gI Rvjg`i Af nq hve| (BDbyQt 106)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 87
Avjvni w`K Avnvb

Ggwbfve h ew Zvi wbRi I Avjvni gvS KvDK gvag evwbq wbjv Ges GK_v `vex Kijv h, D gvag
ZvK Avjvni wbKUeZx Ki w`e, mI MvBijvni (gvagi) Bev`Z Kijv| Avj vn Zvqvjv Kvdi`i evcvi G
welqwUB DjL KiQbt

Zviv AvjvnK ev` w`q Ggb ei Dcvmbv Ki, hv Zv`i bv KiZ cvi Kvbv wZ, bv KiZ cvi Kvbv
DcKvi| Avi Zviv ej, Giv Zv Avjvni KvQ Avgv`i mycvwikKvix| Avcwb ej w`b, Zvgiv wK AvjvnK
Ggb welq AewnZ KiZ PvI, h mK wZwb Avmgvb I Rgxbi gvS AewnZ bb? wZwb cyZtcwe I gnvb
m mg wRwbm _K, hjvK Zvgiv kixK KiQv| (BDbyQt 18)

Rb ivLv, wbvcY Bev`Z AvjvniB wbwg| hviv Avjvn eZxZ AbK Dcvmic M nY Ki Ges ej h,
Avgiv Zv`i Bev`Z GRbB Kwi hbv Zviv Avgv`iK Avjvni wbKUeZx Ki `q| wbqB Avjvn Zv`i
ga Zv`i cviwiK weivacY welqi dqmvjv Ki w`eb| Avjvn wg_vev`x KvdiK mrc_ cwiPvwjZ
Kib bv| (Avh&-hygvit 3)

ev`v wKfve Avjvni gyI qvnwn` (GKZi) Abym vix ne


GK_v AekB Rb ivLv cqvRb h, ev`v `y wU welq eZxZ Avjvni gyIqvnwn` ev GKZi Abymvix nZ cvie bv|
Avjvni nK ev AwaKvi mK Rvbv Ges Zvui nKK ZvuiB Rb mve Kiv;
Avjvni GKvZ ev`i ^xKwZ c`vb Ges wekvm, K_v I KvRi gvag ZvuiB Bev`Z Kiv;

Avjvni nK ev AwaKvi mK Rvbv Ges Zvui nKK ZvuiB Rb mve Kiv


Avjvn ZvAvjvi wekl nK ev AwaKvi wZbwUt
c_g nKt mBme Kg hjv GKgv Avjvni ieyweqvZi mv_ weklfve m| mjv GKgv Avjvn Zvqvjvi
mv_B Lvm, Abi mv_ bq| G RvZxq Kgjv MvBijvni Rb wbw` Kiv Kvbv gvbyli Rb RvqR bq, PvB m
MvBijvn Kvbv mvbx div nvK A_ev Kvbv bexB nvK| GKgv Avjvn Qvov h KvRjv Ab Kviv mv_
m Kiv Rvqh bB mjvi ga iqQ AwZnxb _K AwZ Avbv| Avjvn ZvqvjvB nQb mB mv whwb
AwZnxb Aev _K Kvbv wKQy mw Kib| wZwbB wiwhK `vb Kib, Rxeb `vb Kib, gZz `vb Kib, DcKvi I
wZ mvabi GKgv gvwjK wZwb| mKj welq wbqb Kib Ges MvUv wek wZwb cwiPvjbv Kib| wZwb Kzg Rvwi
Kib, weavb iPbv Kib| Zuvi nvZB wbe cwZwU wRwbmi mvefg gZv|
wZxq nKt Avjvn Zvqvjvi mB me Avmgv I wmdvZ (bvg I Yvejx) hjv viv wZwb wekwlZ Ges GKgv Zvui
RbB wbw`| G me bvgI Yvejxi Kvb AskB MvBijvni Rb wbw` Kiv Kviv RbB RvqR bq| PvB m
Mvqijvn Kvbv mvbx div nvK A_ev Kvbv bexB nvK| Avjvn Zvqvjvi Lvm bvgjvi ga Avjvn Avnv`,
mvgv`, ivngvb Kzym BZvw` DjLhvM| Kvixg, ivnxg Ges gvwjK (ivRv) bvgjv Avjvn I Zvui ev`vn Dfqi
B chvR| h me wmdvZ ev Yvejx GKgv Avjvn Zvqvjvi B chvR mjvi ga iqQ
(Kvgvj Kz`ivZ) A_vr gZv I kwi cYvZv| Kbbv, GKgv Avjvn ZvqvjvB mKj welq me kwgvb| Aviv
GKwU Y nQ ( Kvgvj Gjg) A_vr vbi cYvZv, Kbbv Avjvn Zvqvjv Zuvi vb w`q me wKQyB
cwieb Ki iLQb| Zvui vbi evBi wKQyB bB hgwb fve Gjg Mvqe Rvbvi gZv Y GKgv AvjvniB
AvQ| ( Kvgvjym mvgB) cYv kebi Y GKgv Avjvni A_vr wZwbB nQb mekvZv| wZwb `i I
KvQi me wKQyB bZ mg Gjv Qvov AviI e wmdvZ ev Y Ggb iqQ hjv GKgv Avjvni RbB
chvR|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 88
Avjvni w`K Avnvb

ZZxq nKt wbiz k Bev`Z GKgv Avjvn Zvqvjvi RbB Lvm| Bev`Z nQ ev`i Ici Avjvni nK ev AwaKvi|
ev`viv Zv`i Bev`ZK GKgv ZuviB Rb wbe`b Kie| Ab wKQyKB Zuvi mv_ Bev`Zi gvag kixK Kie
bv| Kbbv GKgv wZwbB Zv`iK mw KiQb, Zv`iK wiwhK `vb KiQb, Zv`i Rxeb I gZy `vb KiQb|
Avjvn Zvqvjv Bikv` Kibt

AvjvnB Zvgv`iK mw KiQb AZtci wiwhK `vb KiQb Gici Zvgv`i g Zy w`eb Avevi RxweZ
Kieb| Zvgv`i kixK`i ga Ggb KD AvQ wK, h Gme KvRi ga Kvbv GKwUI KiZ mg ne?
Zviv hvK kixK Ki Avjvn Zv _K cwe| (Avi igt 40)
Avjvn Zvqvjv Aviv Bikv` KiQbt

n gvbe mgvR! Zvgiv Zvgv`i iei Bev`Z Kiv, whwb Zvgv`iK Ges Zvgv`i ceeZx jvK`iK
mw KiQb, Gi dj Zvgiv Lv`v-fxwZ ARb KiZ mg ne| wZwbB Zvgv`i Rb gvwUK weQvbv Avi
AvKvkK Qv` ^ic vcb KiQb| Avi AvKvk _K cvwb elY Ki Lv` wnme Zvgv`i Rb bvbv cKvi
dj Drcv`b KiQb| AZGe Avjvni mv_ Zvgiv Rb-b Ab KvDK mgK Kiv bv| (Avj-evKvivn&t
21-22)
mnxn eyLvix I gymwjg nhiZ gyAvh web Rvevj (ivt) _K ewYZ nv`xm nhiZ gyAvh (ivt) ejbt Avwg ivmj (mt)
Gi wcQb GKB Mvavi wcV mIqvix Aevq wQjvg| ZLb ivmj (mt) AvgvK ejjbt n gyAvh Zzwg wK Rvbv ev`vi
Ici Avjvni wK nK (AwaKvi) Avi Avjvni Ici ev`vi wK nK iqQ? wZwb ejjbt Avjvn I Zvui ivmjB fvj
Rvbb| ivmj (mt) ejjbt ev`vi Ici Avjvni nK nQ, ev`viv Avj vni Bev`Z Kie Ges Zvui mv_ Kvbv
wKQyK kixK Kie bv| Avi Avjvni Ici ev`vi nK nQ, h ew Zvui mv_ Kvbv wKQyK kixK bv Kie, ZvK
wZwb kvw w`eb bv| nhiZ gyAvh ejjbt Avwg wK G f msev`wU jvK`iK Rvwbq `ev bv? wZwb ejjbt Zzwg
Zv`iK G f msev` RvwbI bv, Zvnj Zviv Avgj Qo w`q ay Avjvni Ici fimv Ki nvZ wUq em _vKe|
hme Bev`Z GKgv Avjvn Qvov Ab Kviv Rb wbe`b Kiv hvq bv mjvi ga iqQt `vqv, iKy, mR`v,
gnveZ, ZvRxg (fw), fq, Avkv, AvKvsLv, ZvIevi gvag cZveZb, Avmw I AvMn, fxwZ, webq, wgbwZ,
ZvIqvzj (fimv) mvnvh PvIqv, Avkq cv_bv Kiv, bhi ev gvbZ Kiv, hevB Kiv, ZvIqvd Kiv, wePvi cv_bv BZvw`
welqjv Bev`Z wnme MY| Gjvi ga _K Kvbv GKwU welq hw` MvBijvni Rb mv`b Kiv nq, Zvnj
m gykwiK I Kvdi wnme MY ne hw`I m bvgvR co, ivhv ivL, n Ki Avi wbRK GKRb gymwjg wnme
`vex Ki|
Avjvni GKvZev`i ^x Kw Z c`vb Ges wekvm, K_v I KvRi gvag Zvu iB Bev`Z Kiv (Kbbv Avj vni Bev`Z
Ges ZvInx` `ywU iKb ev i Ici cwZwZ)
ZvZi mv_ Kzdix;
Avjvni cwZ Cgvb;
(1) ZvZi mv_ Kzdixt G welqwU ZvInx`i iKb (AZvekKxq ) jvi ga c_g iKb| G AZvekKxq
wU wekvm, K_v Ges KvRi gvag ZvZi mv_ Kzdix Kiv eZxZ KLbv mnxn () ne bv| ev`v hLbB
Zvi wekv m, K_v I KvRi gvag ZvZi mv_ Kzdix Kie ZLbB m ZvZK A^xKviKvix wnme MY ne|
G wZbwU Acwinvh welqi Kvbv GKwUZ hw` MMvj _vK, Zvnj ev`v ZvZi A^xKviKvix wnme MY
ne bv| Gi cgvY nQ Avj vn Zvqvjvi evYxt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 89
Avjvni w`K Avnvb

Avwg cZK DvZi KvQB G gg ivmyj cvwVqwQ h, Zvgiv Avjvni Bev`Z Kie Avi ZvZ _K `i
_vKe| (bvnjt 36)
BwZce AvjvPbv KiwQ h, ZvZ _K `i _vKZ ne wekvm, K_v I KvRi gvag| Gi D`vniY nQ, Kvb
gvbyl wekvm Kijv h, GKgv Avjvn ZvqvjvB weavb iPbvi gvwjK Ges G K_v gyL DPviYI Kijv| wK
cieZxZ GK_vi Ici m cwZwZ _vKjv bv eis Kvbv Kzdix KvR Ki djjv, hgb KvRi gvag weavb iPbvi
kw I AwaKvii Avjvni mv_ wbRK m Ki wbjv| AvBb I weavb iPbvi wbiz k AwaKvii hv
GKgv AvjvniB AwaKvi iqQ- wbRK Rovbvi Rb m Kg Avjvni ieyweqvZi ga wkiKKvix ev gykwiK
wnme MY ne| Bgvg gynv` web Ave`yj Iqvnnve (int) ejbt xb ev`vi Ai _vKe wekvm, gynveZ I
(ZvZi cwZ) va I NYvi gvag| xb gyL _vKe nK K_v DPviY Avi Kzdix K_v cwiZvMi gvag| Avi
AI ga xb _vKe Bmjvgi iKb (Acwinvh gwjK kZvejx) jv cvjb Kiv Ges Kzdix Kvhvejx cwiZvM
Kivi gvag| G wZbwU welqi h Kvbv GKwUZ MMvj _vKj m Kz dix Kijv Ges xb _K ei nq Mjv|
(2) Avjvni cwZ Cgvbt GUv nQ ZvInx`i wZxq iKb (gwjK )| G wU mnxn ev ZZb ch nebv
hZb bv ev`v Avjvni cwZ Cgvb Avbe wekvm, K_v I KvRi gvag Ges ZvuiB Bev`Z Kie| ev`v Avjvni cwZ
hLbB Zvi AvKx`v (wek vm) K_v I KvRi gvag Zvi iei cwZ Cgvb Avbe ZLbB ZvK gywgb wejvn (Avjvni cwZ
wekvm vcbKvix) ejv ne| G wZbwU Acwinvh welqi Kvbv GKwUZ MMvj _vKj ev`v gywgb wejvn nZ cvie
bv| Bgvg Avj& AvRix (int) Zvi Avk kvixqvn bvgK M G msv GKwU Aavq mwbewkZ KiQb| D Aavq
wZwb ejbt Cgvb nQ AvwiK fve mZvqb, gwLK ^xKwZ Ges A cZi gvag Kvh mv`b| GK G
wZbwU welqi mgvek eZxZ ev`v gywgb nZ cvie bv (A_vr Ai AvjvnK wekvm Kie, gyL ^xKvi Kie, kixi
w`q Zuvi weavb Kvqg Kie)| AZGe ev`v Avjvni gyIqvnwn` (Avjvni GKZev` wekvmx) wnme Mb ne `ywU
welqi gvagt
wZwb Aviv ejbt G evcvi DZi ga Kvbv gZweiva bB h, ZvInx` AekB nZ ne Ai w`q, hvi A_
nQ ZvInx` msv vb| ZvInx` nZ ne Revb w`q hvi A_ nQ ZvInx` msv K_v| ZvInx` nZ ne
Avgj ev Kg viv hvi A_ nQ, Avjvni wewa-wbla evevqb Kiv| hw` KD Gi Pq Kg Ki, Zvnj m gymwjg
nZ cvie bv| hw` KD Avj vni GKZe v`K ^xKvi Ki wK ^xKwZ gvZveK Avgj KI bv, Zvnj m divDb
Ges Bewjmi gZv we`vnx Kvdi wnme MY ne| Avi hw` evnZt ZvInx` Abyhvqx Avgj Ki wK Mvcb Zv
wekvm Ki bv Zvnj m LvwU gybvwdK wnmve MY ne| GgZvevq m Kvdii PqI Lvivc| (Av` `yivi Avm&
mywbqv 174/7ct)
kvBL Avyjvn web Avyi ingvb Avev-evwZb (int) ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 90
Avjvni w`K Avnvb

Zvgiv Uvj evnvbv Kiv bv| Zvgiv Cgvb MnYi ci Kzdix KiQv| (AvZ-ZvIevnt 66)
Avjvn Zvqvjv Ab`i evcvi ejbt

Zviv AekB Kzdix K_v ejQ Ges Bmjvg MnYi ci Kzdix KiQ| (AvZ-ZvIevnt 74)
Avjvgv myjvBgvb web mvngvb (int) ejbt


Avjvgv kvBL Ave`yi ingvb web Avj kvBL (int) ejbt
gyiZv``i Kzgi (weavb) evcvi dKxnMY DjL KiQb h, GKRb ew h K_v ej m K_vi viv Kzdix KiZ
cvi A_ev m h KvR Ki m KvR vivI Kz dix KiZ cvi| jv-Bjvnv Bjv jvn Ges gynvv`yi ivmjyj vn (mt) Gi
mv `vb Kiv, bvgvR cov, ivRv I hvKvZ Av`vqi ciI D Kz dixi KviY m gyiZv` (ag ZvwM) nq hZ cvi|
Gi dj evwZj nq hZ cvi Zvui hveZxq bK Avgj, wekl Ki hw` m (ZIev Qvov) gZzeiY Ki| ev`vi
Avgj evwZj ev b nIqvi cB Ijvgvq Kivgi memZ AwfgZ| Ze hw` gZi ceB ev`v ZIev Ki m
Ijvgvq Kivgi ga gZ cv_K iqQ| (Av`& `yivi Avm& mywbq vn 11/586)

NvlYvi mvigg / g~jK_v


Avgiv Rvwb ZvInx`i Pzov NvlYv Kvjgv, G KvjgvK ^xKvi Kivi ci Avgv`i
AvKx`v ev wekvm Ges KvR-Kg ne wbgict
Avjvn GK, GKK, Abb, AwZxq ej wekv m Kie;
Avjvn eZxZ Avi KvDK mwKZv, cwZcvjK, wiwhK `vZv, Rxeb-gZyi gvwjK Ges ivKvixic wekvm Kie bv;
GKgv AvjvnKB mevbx, mekwgvb, Mvqei evcvi IqvKdnvj ej wekvm Kie| Avi KvDK Gic
wekvm Kie bv;
Avjvn eZxZ Avi KvDK DcKvi- AcKvi / jvfwZi gvwjK ej wekv m Kie bv;
Avjvn ZvqvjvKB Avgiv GKgv mvefg gZvi gvwjK ej wekvm Kie| Ges Avi KD Zvi G GKQ
gZvi kixK bB ej wek vm Kie;
Avjvn eZxZ Avi KvDK ie, AvBb-weavb`vZv ej wekvm Kie bv| GKgv AvjvnKB Avgv`i ie, AvBb-
weavb`vZv ej wekvm Kie;
Avjvn Qvov Avi KvDK Bev`Z -e`Mxi AwaKvix, mvnvhKvix, wec` nZ DviKvix, gyw`vZv ej wekvm Kie
bv;
Avjvn Qvov Avi Kviv ev`v ev `vm nq _vKe bv| wbRi cew I `k PwjZ c_vi A AbymiY Kie bv;
Rxebi cZK evcvi Avjvni weavbK GKgv wfw ej gvbe Ges m Abyhvqx cZKwU KvR Kie;
Avjvn Qvov Ab KviI wbKU `vqv Ges mvnvh I cv_bv Kie bv ;
Avjvn Qvov Avi KviI Dci wbfi Ges KviI wbKU Avkv cvlY Kie bv Ges KvDK fq Kie bv;

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 91
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn eZxZ Avi KvDK mePq wcq Rvbe bv Ges ZuvKB Amxg cggq Ges Amxg Kibvi AwaKvix ej
wekvm Kie;
Kvb gvbyl, `j, mgvR ev kvmb KZcK Avjvni AvBb, weavb, kixqZi cwieZb ev mskvabi AwaKvix ej
^xKvi Kie bv;
Rxebi cZK KvRi Revew`wn ay Avjvni wbKU KiZ ne G wekv m `q-gb memgq RvMZ ivLe Ges h
KvR Avjvn m nb h KvR KiZ Ges h KvR Avjvn Am nb m KvR _K weiZ _vKZ me`v Pv
Kie;
Avjvn Qvov Avi KvDK mKj cqvRb c~iYKvix, gvi AwaKvix Ges n`vqZ `vbKvixic wekvm Kie bv;
bex, dikZv, Ijx-AvDwjqv, mvay-^R b K Bjvnx eevcbvi ga cwieZb I mshvRb Kievi Ges Avjvni
wbKU mycvwik Kivi AwaKvix ej wekvm Kie bv| Ze mycvwik Gi ciKvj ay hvi Rb AbygwZ ne
(hgb bex Ges Cgvb`viiv) ZvivB ay mycvwik KiZ cvie;
Avgiv KvDK Avjvni mvb, AvZxq, Askx`vi ev kixK ej wek vm Kie bv| Avgiv wek vm Kie Gme _K
wbq Avjvn gy Ges cwe| whwb GK, GKK Zvi kixK KD bB;
Kvb e ev cvbxi ga wgk ev Awewgk fve Avjvni Aw^Z ev AeZviZ ^xKvi Kie bv| hgb- wn`yiv ivgK
fMevbi AeZvi gb KI;
Avjvn cwZ gyZ Rxe, RvMZ Ges mwRMZi me Aev mK AeMZ, ZuvK mePq wbKUeZx ej wekvm
Kie| QvU eo mKj KvRB Avj vni BQvq msNwUZ nq ej Avgiv wekvm Kie;
wbRK Kvb ei gvwjK ev AwaKvix ej Rvbe bv| GgbwK ^xq cvY, A-cZ, `wnK Ges gvbwmK kwKI
Avjvni wbKU _K cv MwQZ e gb Kie;

ZvInx` webKvix welq Z_v webKvix welq


bvK ev webKvix ejZ Ggb wKQyK eySvq, hvi AwZi KviY Ab Kvbv wRwbm web ev evwZj nq hvq| G
K_v AekB Rb ivLv cqvRb h, bvgvR web ev evwZj nIqvi hgb wKQy KviY I welq AvQ, Zgwbfve ZvInx`
webKvix wKQy KviY I welq AvQ| gymwj hw` bvgvR webKvix welqjvi h Kvbv GKwUZ cwZZ nq, Zvnj mv_
mv_ Zvi bvgvR evwZj nq hvq| hgb bvgvRi ga k Ki nvmv, wKQy Avnvi Kiv ev cvb Kiv BZvw`| Ggwb fve
ZvInx` webKvix wKQy KviY I welq iqQ hvi ga ev`v cwZZ nj Zvi ZvInx` web nq hvq, hvi dj m
Kvdi gykwiK wnme MY nq|
ZvInx` webKvix KwZcq welq wbg c` njvt
1| Avjvni mv_ kixK Kiv
Avjvn Zvqvjv Bikv` Kibt

Avcbvi cwZ Ges Avcbvi ceeZx jvK`i cw Z G cZv`k nqQ, hw` Avcwb Avjvni mv_ kixK (KvDK)
Kib, Ze Avcbvi mKj Avgj evwZj ev wbj nq hve| Ges wZM jvK`i Af nq hveb| (Avh-
Szgvit 65)
Avjvn AviI ejbt wbB h ew Avjvni mv_ wki&K Kie Avjvn Zvi Rb RvbvZK nvivg Ki w`eb
Avi Zvi Avkqj ne Rvnvbvg| Avi hvwjg`i Kvb mvnvhKvix bB| (myiv gvq`vnt 72)
Avjvn eZxZ Abi wbKU cv_bv Kiv, mvnvh PvIqv, KvDK fq Kiv, Abi Dci fimv Kiv, Abi Dk gvbZ-
gvbmv Kiv, AbK DcKvi I AcKvii gvwjK gb Kiv, Avjvni hgb gZv, Ab Kviv Gic gZv iqQ wekvm
Kiv BZvw` meB wkK|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 92
Avjvni w`K Avnvb

2| Avjvn Ges ev`vi gvSLvb Ggb gvag wi Kiv hvi KvQ ev`v mycvwik Kvgbv Ki Ges Zvi Ici
ZvIqvzj Kiv
Avjvn Zvqvjv ejbt

Zviv AvjvnK ev` w`q Ggb ei Dcvmbv Ki, hv Zv`i Kvbv wZI KiZ cvI bv DcKviI KiZ cvI
bv| Zviv ejt Giv Avjvni KvQ Avgv`i Rb mycvwikKvix| (BDby mt 18)
Avjvn Ab AvivI ejbt Avi hviv ZvK eZxZ Ajx AvDwjqv aviY KiQ (Ges cv_bv I gvbZ gvbmv
BZvw` Bev`Z mve Ki) Zviv ej Avgiv Zv`i Dcvmbv Kwi ay GB Dk h, Zviv Avgv`iK Avjvni
mvwba cuwQq w`e| (myiv hygvit 3)
GUv nQ AvDwjqv Ges bKKvi jvK`i Keii Dk hviv hvq Zv`i Aev| Zviv mLvb wMq KeievwmK
Dk Ki wewfb Bev`Z wj nq, Keievmx Avjvni KvQ mycvwik KiZ cvie G wekvm hgbt Zv`i KvQ `vqv
Kiv, Zv`i Dk gvbZ Kiv, c hevB Kiv, Zv`i KvQ mvnvh Kvgbv Kiv Ges Keii Pvicvk c`wY Kiv|
3| gykwiK`iK Kvdi gb bv Kiv A_ev Zv`i Kzdixi evcvi m`n cvlY Kiv A_ev Zv`i Kzdix
gZev`K mnxn gb Kiv
Avjvn Zvqvjv ejbt wbq Avjvni wbKU gbvbxZ xb njv Bmjvg| (Avj Bgivb-19)
Ab ejbt h ew Bmjvg eZxZ Ab Kvb ag mvb Kie KwbKvjI Zvi _K Zv MnY Kiv ne bv
Ges AvLivZ m wZM `i Af~ ne| (myiv Avj Bgivb 3t 85)
GLvb m`n viv eySvbv nQ h, gymwjg Dvn hvi Kvdi nIqvi evcvi HKgZ cvlY Ki Zvi Kzdixi
evcvi Kvbv gymjgvbi m`n cvlY Kiv hgbt B`x bvmviv gykwiK (A_vr B`x bvmviv I gykwiK`i Kzdixi
evcvi gymwjg Dvni Kvbv wgZ bB, ZvB Kvbv gymjgvb G evcvi wgZ cvlY KiZ cvie bv| Kij mI
Kzdix gZev` wekvmx`i Afy ne)| G `w Kvb _K Rvnwj hyMi gykwiK hviv wbR`i gykwiK nIqvi
evcvi wbRivB ^v c`vb KiwQjv, Avi eZgvb hyMi gykwiK hviv Bmjvg I Cgvbi `vex Ki A_P Avjvni mv_
mswk nKK MvBijvni Dk wbe`b Ki, GB `yB aibi gykwiK`i ga Kvbv cv_K bB|
Bgvg kIKvbx (int) ejbt wkiK bvgKiYK Z KwZcq welqi Ici ay gv wkiK bvg Ryo w`jB wkiK ejv hvq bv,
eis wkiK nQ MvBijvni Rb Ggb KvR Kiv hv GKgv Avjvn Zvqvjvi RbB wbw`| PvB m KvR Rvnjx hzMi
Kvbv bvgB nvK, A_ev eZgvb hyMi Ab Kvbv bvgB nvK| G bvg wKQyB Avm hvq bv| (A_r Kvbv
KvR hw` wkiKi Af nq| Zvnj mUv h hyMB nvK, Avi h bvgB nvK, wkiK wnmeB MY ne| hgbt
fwi bvg MvBijvnK mR`v Kiv)|
4| ivm~j (mt) Gi xb, A_ev (cyb KvRi) mvIqve A_ev (cvci Rb) kvw Ges xbi h Kvbv welq is-
Zvgvkv we`c Kiv Kzdix
Avjvn Zvqvjv ejbt

Avcwb ejb, Zvgiv wK Avjvni mv_, Zvui AvqvZ mgni mv_, Zvi ivmji mv_ Vvv KiwQj? Zvgvkv
Kiv bv, Zvgiv Zv Cgvb cKvk Kivi ci Kvdi nq MQv| (AvZ-ZvIevnt 65-66)
Bgvg gvnv` web Avt Iqvn&nve Zvui Kvkdzk envZ cywqKvq ejbt GUv hLb wbwZ fve cgvwbZ h KwZcq
gybvwdK hviv ivmyj (mt) Gi mv_ igi hy AskMnb Ki I Zv`i Vvv we`cvZK K_v viv Kz dix KiQ, ZLb
GUv my nq wMqQ h, h ew m`i ^Zvi AvksKvq wKsev wKQy cvwi Avkvq A_ev Kviv gbZzwi Rb
Kzdix K_v ejj A_ev Kz dix Kg Kij, m AekB H ewi Pq RNb KvR KiQ h Vvv I we`cvZK K_v
ejQ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 93
Avjvni w`K Avnvb

Ggb Aev AvRKvj AbK bvgavix gymwjg`i hviv c`v Kiv, `vwo ivLv A_ev xbi Abvb welq nvwm-Vvv Ki
cKvivi Zviv hb Avjvn Ges Zvui ivmyji mv_ Vvv Ki|
5| hv`y
hv`yi ga iqQ (hv`y-g viv) ^vgx-xi ga wewQbZv mw Kiv; Dfqi ga ciii cwZ NYvi mw Kiv|
ZvQvov ZvIjvi Avkq bqv| ZvIjv nQ (hv`y gi mvnvh) x KZK ^vgxK ekxfZKiY, hvZ xi fvjevmvq
^vgx cvMj cvq nq _vK| GUv wkiK nIqvi KviY nQ, Gi viv wec`vc` `i Kiv Ges DcKvi ev KjvY mvabi
welqwUK MvBijvni Ici b Kiv nq| GUv wbtm`n Kzdix|
Avjvn Zvqvjv ejbt

Zviv DfqB GK_v bv ej KvDK wkv w`Zv bv h, `Lv, Avgiv wbQK cixv gv AZGe Zzw g Kzdix Kiv
bv| (Avj-evKvivnt 102)
6| gymjgvb`i wei gykwiK`i c bqv I mnhvwMZv Kiv
Avjvn Zvqvjv ejbt

Zvgv`i ga KD hw` Zv`iK (gykwiK`iK) ezi c MnY Ki Zvnj m Zv`i gaB MY ne|
wbtm`n Avjvn Zvqvjv Rvjg`iK n`vqvZ Kib bv| (gvq`vnt 51)
7| g~wZ, cwZgv, gvbe iwPZ msweavb BZvw` mn Abvb ZvZK mvb, fw I kv Kivi Rb kc_ Kiv
Bgvg gynv` web Ave`yj Iqvnnve (int) ejbt Ai Avjvni xbi vb ne avb aviYv I wekvmi gvag, xbi
cwZ fvjevmv Ges MvBijvni cwZ va I NYvi gvag, xbi vb ne gyL ^xKwZi gvag Ges Kzdix K_v
cwiZvMi gvag| Ggwb fve xbi vb ne A-cZ Bmjvgi gwjK welqjv KvhKi Kiv Ges hveZxq
Kzdix Kg cwiZvM Kivi gvag| G wZbwU welqi Kvbv GKwU welq hw` ev`v cwiZvM bv Ki Zvnj m Kzdix
Kijv Ges xb cwiZvM Kijv ej weewPZ ne| (Avvivi Am&mywbqv (8/78)
8| gynveZ I fvjevmvi Avjv ni mv_ KvDK kixK Kiv A_ev KvDK Avjvni mgK gb KivAvi Kvbv Kvbv jvK GgbI iqQ, hviv AbvbK Avjvn Zvqvjvi mgK mve Ki Ges Zv`i cw Z
Zgwb fvjevmv cvlY Ki, hgb Avjvni cw Z fvjevmv nq _vK| wK hviv Avjvni cw Z Cgvb`vi Zv`i
fvjevmv I`i Zzjbvq AbK ekx| (evKviv; 165)
9| h ew gb Ki h, bex (mt) Gi wbq Avmv weavbi Pq Ab weavb cwic~Y ev Dg
Avjvn Zvqvjv ejbt wbq Avjvni wbKU gbvbxZ xb nj Bmjvg| (Avj Bgivb-19)
Ab ejbt h ew Bmjvg eZxZ Ab Kvb ag mvb Kie KwbKvjI Zvi _K Zv MnY Kiv ne bv
Ges AvLivZ m wZM `i Af~ ne| (myiv Avj Bgivb 3t 85)
nv`xm eYbv AvQ, bex gynvv` (mt) ejQbt H RvZi kc_ hvi nvZ Avgvi cvY wbwnZ iqQ, GB DvZi
B`x nvK Avi wLvb nvK Avgvi mK kvbvi ci hw` Avgvi cwZ Ges Avwg hv wbq cwiZ nqwQ Zvi cw Z Cgvb
bv Gb gZzeiY Ki Ze AekB m Rvnb vgi Awaevmx`i ga Mb ne| (gymwjg)
10| Avjvni xb _K wegyL nIqv

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 94
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn evYxt h ewK Zvi iei AvqvZmg~n w`q Dc`k `qv nqQ AZtci m Zv _K weg~L nqQ Zvi
Pq eo hvwjg K? wbq Avwg Acivax`i wbKU _K cw Zkva MnYKvix| (myi v mvR`vnt 22)
Gme Bmjvg webKvix welqi AenjvKvix ev fq viv cf vweZ`i ga KvbB cv_K bB| Ze h ew
wbicvq I eva Zvi K_v wfb| Gjv meB AZ fqven Ges mPivPiB NU _vK| gymjgvbi DwPZ GjvZ
cwZZ nIqvi AvksKvq fxZ Ges mZK _vKv| h me KvR Avj vni va Ges Zvi hYv`vqK kvwK Acwinvh Ki
`q mjv _K Avgiv Avjvni wbKU Avkq PvwQ|

mskq wbimbt hviv ej gyL DPviYB h_


(hviv gb Ki h gyL DPviY KivB h_, eve Zvi wecixZ wKQy Kij wZ bB,
Zv`i GK_vi Reve, m~t Kvkdz k envZ, Bgvg gvnv` web Avt Iqvn&nve)
gvbyli gb GKUv mskq eg~j nq AvQ| Zvnjv GB h, Zviv ej _vK, jv Bjvnv Bjvjvn Kvjgv cvV Kiv
mI nhiZ Dmvgv (ivt) hvK nZv KiwQjb, bex (mvt) mB nZvKvUvK mg_b Kibwb|
GBic ivm~jyjvn (mvt) Gi GB nv`xmwUI Zviv ck Ki _vK hLvb wZwb ejQbt Avwg jvK`i wei hy KiZ
Avw` nqwQ h ch bv Zviv ej (gyL DPviY Ki) jv Bjvnv Bjvjvn| jv Bjvnv Bjvjvn Gi DPviYKvix`i
nZv Kiv m^I AviI AbK nv`xm Zviv Zv`i gZi mg_b ck Ki _vK|
GB g~L`i Gme cgvb ck Kivi Dk nQ GB h, hviv gyL jv Bjvnv Bjvjvn DPviY Kie Zv`iK Kvdi
ejv hve bv Ges Zviv hv BQv ZvB KiK, Zv`iK nZv KivI Pje bv|
GB me Rvnj gykwiK`i ej w`Z ne h, GK_v meR bwew`Z h, ivm~jyj vn (mvt) Bqv``i wei hy AeZxY
nqQb Ges Zv`iK Kq` KiQb hw`I Zviv jv Bjvnv Bjv jvn ejZ|
Avi ivm~jyjvn (mvt)-Gi mvnvevMY evb~ nvbxdvi wei hy KiQb hw`I Zviv mv w`qwQj h, Avjvn Qvov Kvb
Bjvn bB Ges gynv` (mvt) Avjvni ivm~j; Zviv bvgvhI coZv Ges BmjvgiI `vex KiZ|
H GKB Aev Zv`i m^I chvR hv`iK nhiZ Avjx (ivt) Avb w`q cywoq w`qwQjb| GQvov H me
Rvnjiv ^xKvi Ki h, hviv cybivbK A^xKvi Ki Zviv Kvdi nq hvq Ges nZviI hvM nq hvq Zviv jv-
Bjvnv Bjvjvn ejv mI| Abyicfve h ew Bmjvgi c i h Kvb GKwUK A^xKvi Ki, m Kvdi nq
hvq Ges m nZvi hvM nq hw`I m jv Bjvnv Bjvj vn ej| Zv nj Bmjvgi GKwU A A^xKvi Kivi KviY
hw` Zvi jv Bjvnv Bjvjvn Gi DPviY Zvi Kvb DcKvi bv Avm, Ze ivm~jMYi xbi g~j wfw h ZvInx` Ges
hv nQ Bmjvgi gyL ey, h ew mB ZvInx`KB A^xKvi Kij ZvK H jv-Bjvnv Bjvjvn Gi DPviY Kgb
Ki evuPvZ mg ne? wKy Avjvni `ykgbiv nv`xm mg~ni Zvrch `qg Ki bv|
nhiZ Imvgv (ivt) nv`xmi Zvrch nQ GB h, wZwb GKRb Bmjvgi `vex`viK nZv KiwQjb GB aviYvq h, m
Zvi Rvb I gvji fqB Bmjvgi `vex RvwbqwQj|
Kvb gvbyl hLb Bmjvgi `vex Kie Zvi _K Bmjvgweivax Kvb KvR cKvk AbywZ bv nIqv ch m Zvi
Rvbgvji wbivcv jvf Kie| G m^ KziAvbi NvlYv GB h,
n gywgb mgvR! hLb Zvgiv Avjvni ivn ewnMZ nI, ZLb (KvnvKI nZv Kivi c~e) me welq Z` Ki
`wLI| (myiv wbmvt 94)
A_vr Zvi m^ Z_vw` wbq `pfve mywbwZ nBI| GB AvqvZ cwivifve eywSq w`Q h, Gic evcvi nZv
_K weiZ _K Z`i ci wi wbwZ nIqv Aek KZe| Z`i ci hw` Zvi BmjvgweivwaZv fve cgvwYZ
nq Ze ZvK nZv Kiv hve| hgb Avjvn ejQb, (dvZvevBqvb~) A_vr Z` Ki `L| Z` Kivi ci `vlx
mve nj nZv KiZ ne| hw` GB AevZ nZv bv Kiv nq Zv njt dvZvevBqvby Zvmvey Z (A_) A_vr wi
wbwZ nIqvi Kvb A_ nq bv|
GBfve Abyic nv`xmjvi A_ eyS wbZ ne| Hjvi A_ ne hv Avgiv c~e DjL KiwQ| A_vr h ewi ga
ZvInx` I Bmjvg cKvkfve cvIqv hve ZvK nZv Kiv _K weiZ _vKZ ne- h ch wecixZ Kvb wKQz

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 95
Avjvni w`K Avnvb

cKvwkZ bv ne| G K_vi `jxj nQ h, ivm~jy jvn (mt) KwdqZi fvlvq Imvgv (ivt)-K ejwQjbt Zz wg nZv
KiQ jv-Bjvnv Bjv jvn ejvi ciI?
Ges wZwb AviI ejwQjbt Avwg jvK`iK nZv KiZ Avw` nqwQ h ch bv Zviv ejet jv Bjvnv Bjvjvn|
mB ivm~jB wKy LviRx`i m^ ejQbt
A_vr hLvbB Zvgiv Zv`i cve, nZv Kie, Avwg hw` Zv`i cq hvB Ze Zv`iK nZv Kie Av` RvwZi
gZ mvweK nZv| (eyLvix I gymwjg); hw`I Zviv wQj jvK`i ga AwaK Bev`Zhvi, AwaK gvvq jv Bjvnv
Bjvjvn Ges myevnvbvj vn DPviYKvix|
LviRxiv Ggb webq-bgZvi m bvgvh Av`vq KiZ h, mvnvevMY ch wbR`i bvgvhK Zv`i bvgvhi Zzjvbvq
ZzQ gb KiZb| Zviv wKy Bjg wkv KiwQj mvnvevMYi wbKU nZB| wKy KvbB DcKvi Avmj bv Zv`i jv
Bjvnv Bjvjvn ejv, Zv`i AwaK cwigvY Bev`Z Kiv Ges Zv`i Bmjvgi `vex Kiv, hLb Zv`i _K kixAvZi
weivax welq cKvwkZ nq Mj|
H GKB chvqi welq nQ Bqv``i nZv Ges evby nvbxdvi wei mvnvev`i hy I nZvKv| H GKB KviY bex
(mt) evby gy vwjK Mvi wei wRnv` Kivi BQv cvlY KiwQjb hLb ZvuK GKRb jvK Gm Lei w`j h, Zviv
hvKvZ w`e bv| GB msev` Ges Abyic Aevq Z`i ci wi wbwZ nIqvi Rb Avjvn AvqvZ bvwhj Kijbt
n gywgb mgvR! hLb Kvb dvmK ew Kvb iZi msev` wbq Zvgv`i wbKU AvMgb Ki, ZLb Zvgiv
Zvi mZZv cixv Ki `Lv| (myiv RivZt 6)
Dciv msev``vZv Zv`i m^ wg_v msev` w`qwQj|
GBic ivm~jyjvn (mt)-Gi h mg nv`xmK Zviv Z ic ck Ki _vK Zvi cZKwUi Zvrch ZvB hv Avgiv
DjL KiwQ|

mskq wbimbt h ew xbi KwZcq dih IqvRe A_ vr AekKiYxq KZ e cvjb


Ki, m ZvInx` weivax Kvb KvR Ki djjI Kvdi nq hvq bv| hviv GB v
aviYv cvlY Ki, Zv`i vwi wbimb Ges Zvi we vwiZ cg vYcx
Dcii AvjvPbvq GK_v mve nq Mj h, hv`i wei ivm~jyjvn (mt) wRnv` KiQb Zviv G`i (AvRKi w`b
wkKx KvR wj- bvgavix gymjgvb`i) PvBZ Xi ekx eywgvb wQj Ges Zv`i wkK AcvKZ jNy wQj| AZtci
GK_vI Zzwg Rb ivLv h, G`i gb Avgv`i eei evcvi h vw I m`n-mskq iqQ mUvB Zv`i me
PvBZ eo I iZi vw| AZGe GB vwI Acbvc`b I m`ni Aemvb K wbgi K_vjv gbvhvM w`q
bt
Zviv ej _vKt hv`i cwZ mvvrfve KziAvb bvwhj nqwQj (A_vr gvi Kvwdi-gykwiKMY) Zviv Avjvn Qvov
KvbB gvey` bB GK_vi mv c`vb Ki bvB, Zvi ivm~j (mt)-K wg_v ejwQj, Zviv cyiivbK A^xKvi KiwQj,
Zviv KziAvbK wg_v ejwQj Ges ejwQj GUvI GKwU hv`y g| wKy Avgiv Zv mv w`q _vwK h, Avj vn Qvov
bB Kvb gvey` Ges (G mvI `B h,) wbq gynv` (mt) Zvui ivm~j, Avgiv KziAvbK mZ ej Rvwb I gvwb Avi
cybivb Gi wek vm ivwL, Avgiv bvgvh cwo Ges ivhvI ivwL, Zey Avgv`iK G`i (D welq Awekvmx Kvdi`i)
gZ gb Ki Kb?
Gi RIqve nQ GB h, G welq mgM Avjg mgvR Z_v kixAvZi wevb gjx GKgZ h, GKRb jvK hw` Kvb
Kvb evcvi ivm~jyjvn (mt)-K mZ ej gvb Avi Kvb Kvb welq ZvK wg_v ej fve, Ze m wbNvZ Kvdi,
m Bmjvg cweB nZ cvi bv; GB GKB K_v chvR ne Zvi DciI h ew KziAvbi wKQz Ask wekvm Kij,
Avi KZK AskK A^xKvi Kij, ZvInx`K ^xKvi Kij wKy bvgvh h dih Zv gb wbj bv| A_ev ZvInx`I
^xKvi Kij, bvgvhI coj wKy hvKvZ h dih Zv gvbj bv; A_ev Gjv meB ^xKvi Kij wKy ivhvK A^xKvi
Ki emj wKsev H jv meB ^xKvi Kij wKy GKgv nRK A^xKvi Kij, Giv mevB ne Kvdi|
ivm~jyjvn (mt)-Gi hvgvbvq KZK jvK nK BbKvi KiwQj, Zv`iK j KiB Avjvn AvqvZ bvwhj Kijbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 96
Avjvni w`K Avnvb

(c_i K mn KiZ Ges) ivnv LiP enb mg h ew (mB kYxi) mg gvbyli Rb Avjvni Dk
GB Mni (KvevZzjvni) n Kiv Aek KZe, Avjvn nQb mgy`q mw RMZ nZ ebqvh| (Avj Bgivbt
97)
Kvb ew hw` Gjv mgB (A_vr ZvInx`, bvgvh, hvKvZ, ivgvhvbi wmqvg, n) gb bq wKy cybivbi K_v
A^xKvi Ki m memwZg Kvdi nq hve| Zvi i Ges Zvi ab-`jZ me nvjvj ne (A_vr ZvK nZv Kiv
Ges Zvi ab-gvj jyU Kiv wm ne) hgb Avjvn ejQbt
wbq hviv Agvb Ki AvjvnK Zvui ivm~j`iK Ges Avjvn I Zvui ivm~jMYi (AvbyMZi) ga cf`
KiZ Pvq Avi ej KZKK Avgiv wekvm Kwi Avi KZKK Agvb Kwi Ges Zviv Cgvbi I Kzdii gvSvgvwS
GKUv c_ Avwevi Ki wbZ PvqGB h jvK mgvR mZB Zviv nQ Kvdi, eyZt Kvdiw`Mi Rb Avgiv
cZ Ki iLwQ GK jvbv `vqK kvw| (Avb wbmvt 150)
Avjvn ZvAvjv hLb Zvui Kvjvg cvK my fve NvlYv KiQb h, h ew xbi wKQz AskK gvbe Avi wKQz
AskK A^xKvi Kie, m mwZKvii Kvdi Ges Zvi cvc ne mB ey (kvw) hv Dci DjwLZ nqQ| GZviv
G mwKZ vwI Acbv`b NUQ|
Avi GB GK_vI ejv hvet Zzwg hLb ^xKvi KiQ h, h ew mg evcvi Avjvni ivm~jK mZ Rvbe Avi Kej
bvgvhi dih nIqvK A^xKvi Kie m memwZg Kvdi ne, Avi Zvi Rvb-gvj nvjvj ne, Hic me welq
gb wbq hw` ciKvjK A^xKvi Ki ZeyI Kvdi nq hve|
HicB m Kvdi nq hve hw` H mg eyi Dci Cgvb Avb Avi Kej gv ighvbi ivhvK BbKvi Ki| GZ
Kvb gvhnveiB wgZ bB| Avi KziAvbI G K_vB ejQ, hgb Avgiv BwZc~e ejwQ| myZivs Rvbv Mj h, bex
(mt) h me dih KvR wbq GmwQjb Zvi ga ZvInx` nQ me vcv eo Ges Zv bvgvh, ivhv I n nZI
kZi|
hLb gvbyl bex (mt) KZ K AvbxZ dih, IqvRe mg~ni mejvK gb wbq Hjvi GKwU gv A^xKvi Ki
Kvdi nq hvq ZLb wK Ki m Kvdi bv nq cvi hw` ivm~j, mg xbi g~j ey ZvInx`KB m A^xKvi Ki
em? myenvbvjvn! wK weqKi GB g~LZv!
ZvK G K_vI ejv hvq h, gnvbex (mt)-Gi mvnvevMY evby nvbxdvi wei hy KiQb, A_P Zviv ivm~jyjvn (mt)-
Gi wbKU Bmjvg Mn Y KiwQj| Zviv mv c`vb KiwQj h, Avjvn Qvov Kvb Bjvn (Dcvm) bB Avi gynv` (mt)
Avjvni ivm~j| G Qvov Zviv AvhvbI w`Z Ges bvgvhI coZ|
m hw` Zv`i GB K_v ck Ki h, Zviv Zv gymvqjvgv (Kvh&hve)-K GKRb bex ej gbwQj|
Ze Zvi Di ejet HwUB Zv Avgv`i gyL Dk| Kbbv hw` Kn Kvb ewK bexi ghv`vq Dbx Z Ki Ze
m Kvdi nq hvq Ges Zvi Rvb gvj nvjvj nq hvq, GB Aevq Zvi `ywU mv (c_g mvt Avjvn Qvov bB Aci
Kvb Bjvn, wZxq mvt gynv` (mvt) Avjvni ev`v Ges ivm~j) Zvi KvbB DcKvi mvab Kie bv|
bvgvh I Zvi Kvb Kvb DcKvi KiZ mg ne bv| Aev hLb GB, ZLb mB ewi cwigvb wK ne h, wkgmvb,
BDmyd (AZxZ bvR` G`i Dk c~Rv Kiv nZ) ev Kvb mvnvev ev bexK gnv civgkvjx Avjvni myDP ghv`vq
mgvmxb Ki? cvK cwe wZwb, Zvui kvb-kvIKvZ KZ DP |
Avjvn GB fveB hv`i vb bB Zv`i `q gvni gi `b| (myi v igt 59)
cwZcK GUvI ejv hvet nhiZ Avjx (ivt) hv`iK Avb Rvwjq giwQjb Zviv mKjB Bmjvgi `vex`vi
wQj Ges nhiZ Avjxi AbyMvgx wQj, AwaKy Zviv mvnvevMYi wbKU wkv jvf KiwQj| wKy Zviv nhiZ Avjxi
m^ Hic wekvm ivLZ hgb BDmyd, wkmgvb Ges Zv`i gZ AviI AbKi m^ wek vm cvlY Kiv nZ| (ck
nQ) Zvnj wK Ki mvnvevMY Zv`iK (Hfve) nZv Kivi evcvi Ges Zv`i Kzdixi Dci GKgZ njb? Zvnj
Zvgiv wK aviYv Ki wbQ h, mvnvevMY gymjgvbK Kvdii ic AvLvwqZ KiQb? Rvwb Zvgiv aviYv KiQ h,
ZvR Ges Ges Abyic fveB Abvbi Dci wekvm ivLv wZKi bq, Kej nhiZ Avjxi cwZ v wekvm ivLvB
Kzdix?
Avi G K_vI ejv hZ cvi h, h evby Ievq` Avj Kv`vn evby Avevmi kvmb Kvj giv cfwZ `k I wgmi
ivRZ KiwQj, Zviv mKjB jv Bjvnv Bjvj vn gynvv`yi ivm~jyjvn Kvjgvi mv w`ZBmjvgKB Zv`i ag ej

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 97
Avjvni w`K Avnvb

`vex KiZ| Rygv I RvgvAvZ bvgvhI Av`vq KiZ| wKy hLb Zviv Kvb Kvb welq kixAvZi wewa eevi
weivPiYi K_v cKvk Kij, ZLb Zv`iK Kvdi AvLvwqZ Ges Zv`i wei hy Kivi Dci Avjg mgvR
GKgZ njb| Avi Zv`i `kK `yij nie ev hyi `k ej NvlYv Ki Zv`i wei gymjgvbMY hy Kijb|
Avi gymjgvb`i knijvi ga hjv Zv`i nMZ nqwQj Zv cybivi Ki wbjb|
ZvK AviI ejv hZ cvi h, c~e hyMi jvK`i ga hv`i Kvdi ejv nZ Zv`i GRbB Zv ejv nZ h, Zviv
Avjvni m wkK QvovI ivm~j (mt) I KziAvbK wg_v RvbZv Ges cybivb cf wZK A^xKvi KiZ| wKy GUvB
hw` cKZ Ges GKgv KviY nq Zvnj evey Kwgj gyiZv`--- gyiZv`i Kzg bvgxq Aavq wK A_ enb Kie hv me
gvhnvei AvjgMY eYbv KiQb? gyiZv` nQ mB gymwjg, h Bmjvg MnYi ci KzdixZ wdi hvq|
Zvici Zviv gyiZv`i wewfb cKiYi DjL KiQb Avi cZK cKvii gyiZv`K Kvdi ej wb`wkZ Ki Zv`i
Rvb Ges gvj nvjvj ej AwfgZ cKvk KiQb| Ggb wK Zviv KwZcq jNy Aciva hgb Ai nZ bq, gyL w`q
GKUv AevwZ K_v ej djj A_ev Vvv gkKivi Qj ev Lj-Zvgvkvq Kvb AevwZ K_v DPviY Ki djj|
Ggb Acivax`iI gyiZv` ej AvLvwqZ KiQb| Zv`i G K_vI ejv hZ cvit h Zv`i m^ Avjvn ejQbt
A_vr Zviv Avjvni bvg njd Ki ejQt wKQzB Zv Avgiv ewjwb A_P Kzdix K_vB Zviv wbq ejQ, dj
BmjvgK ^x Kvi Kivi ci Zviv Kvdi nq wMqQ| (myiv ZIevt 74)
Zzwg wK bwb gv GKwU K_vi Rb Avjvn GK `j jvKK Kvdi ejQb, A_P Zviv wQj ivm~jy jvn (mt)-Gi
mgmvgwqK Kvji jvK Ges Zviv Zvui m wRnv` KiQ, bvgvh coQ hvKvZ w`qQ, nReZ cvjb KiQ Ges
ZvInx`i Dci wekvm iLQ?
Avi Hme jvK hv`i m^ Avjvn ejQbt
Zzwg ejt Zvgiv wK Vvv Zvgvkv KiwQj Avjvn I Zvu i AvqvZjvi Ges Zvu i ivm~ji m^? GLb Avi
KwdqZ ck Kiv bv| Zvgiv wbR`i Cgvb cKvk Kivi ciI Zv Kzdix KvR wj wQj| (ZIev 65-66)
GB jvK`i m^B Avjvn fve ejQbt Zviv Cgvb Avbvi ci Kvdi nqQ| A_P Zviv ivm~jyj vn (mt) Gi
m ZveyKi hy hvM`vb KiwQj| Zviv Zv gv GKwU K_vB ejwQj Ges mUv nvwm I Vvvi Qj|
AZGe, Zzwg G mskq I avuKvjvi evcvi Mfxifve wPv Ki `L| mUv njt Zviv ej, Zvgiv gymjgvb`i
ga Ggb jvKK Kvdi ejQ hviv Avjvni GKZev`i mv w`Q, Zviv bvgvh coQ, ivhv ivLQ| Zvici Zv`i
G mskqi RIqveI Mfxifve wPv Ki `L| Kbbv GB cy Ki wewfb AvjvPbvi ga GUvB DcKviRbK| GB
welqi Avi GKUv cgvY nQ KziAvb ewYZ mB Kvwnbx hv Avjvn ZvAvjv ebx BmivBji m^ ejQb| Zv`i
Bmjvg, Zv`i vb Ges mZvMn mZI Zviv nhiZ g~mv (Avt)-K ejwQjt
Avgv`i RbI GKUv VvKzi evwbq `vI Zv`i Ckijvi-gZ| (myiv Avivdt 138)
Hic mvnvevMYi ga KD KD ejwQjbt
Avgv`i Rb hvZ AvbIqvZ cwZv Ki w`b| ZLb bex (mt) njd Ki ejjbt GUv Zv ebx BmivBj`i gZ K_v
hv Zviv g~mv (Avt)-K ejwQjt Avgv`i RbI GKUv Bjvn evwbq `vI Zv`i g~wZi gZ|

wkiKi cK vif` Ges cPwjZ wkiK


wkiKi cKvif` mK Rvbvi c~e ZvInx`i aiY mK vbvRb LyeB iZc~Y| ZvInx`i cavb wZbwU aiY
nQ-
ZvInx`yi ieyweqvn ev KvhvejxZ Avj vni GKKZ;
ZvInx`yR RvZ Iqvj Avmgv Iqvm wmdvZ ev Avj vni m v, bvg Ges bvejxi GKKZ ;
ZvInx`yj Djywnqvn ev Bev`Zi Avjvni GKKZ;
Abyicfve wkiK I G wZb fveB nq _vK-
ieyweqvn ev Kvhv ejxZ Avj vni mv_ wkiK;

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 98
Avjvni w`K Avnvb

RvZ Iqvj Avmgv Iqvm wmdvZ ev Avjvni mv, bvg Ges bvejxi Avjvni mv_ wkiK;
Djywnqvn ev Bev`Zi Avjvni mv_ wkiK;

ZvInx`yi ieyweqvn
Avjvni Kvhvejx, gZv Ges KZ Zi Avjvni GKKZ gb bqvB nQ ZvInx`yi ieyweqvn Gi cwZ Cgvbi
`vex| Gi wfw nQ hLb wKQyB wQjbv ZLb Avjvn GKvB mKj mwK AbwZ _K AwZ `b; mw _K A_ev
mwi Rb Kvb cqvRb gUvbvi KviY ewZiKB Avjvn m RMr cwZcvjb Kib| wZwb mgM wek I Gi
Awaevmx`i GKgv ie Ges Zuvi mvefgZi Kvb cwZx bB| AvjvnB GKgv mekwgvb, wZwbB mKj ei
Pjvdiv I cwieZbi gZv w`qQb| wZwb hUyKz NUbv NUvZ `b mUzKz eZxZ mw RMZ wKQzB NU bv| Aviex
fvlvq ieyweqvn kwUi g~j avZz nQ ie (cwZcvjK) hv GKB mv_ mw gZv Ges cwZcvjb Dfq Yi cwiPq
enb Ki| ZvInx`yi iiweqvi cwZ Cgvbi `vex nQ wbbvwjwLZ Avjvni GKZ gb bqvt
1. AvjvnB GKgv mwKZ v- m~iv AvbAvg 6t102/ Avivd 7t54/ hygvi 39t65/ mvddvZ 37t96|
2. wZwbB Avmgvb, hgxb Ges Gi gaeZx mewKQyi cwZcvjK- m~iv dvwZnv 1t1/ qviv 26t24/ bvmt1|
3. wZwbB mecvbxi GKgv RxweKv `vZv- m~iv ` 11t6/ hvwiqvZ 51t58|
4. mg wKQyi GKQ gvwjKvbv ZvuiB- m~iv evKviv 2t255/ gy wgbyb 23t84-85|
5. AvjvnB Avmgvb-hgxb mn me wKQyi cwiPvjbvKvix- m~iv mvR`v 32t5|
6. AvjvnB Avmgvb, hgxb Ges Gi gaeZx mg wKQyi GKQ KZZi AwaKvix- m~iv gy wgbyb 23t88|
7. AvjvnB GKgv mvefgZi AwaKvix- m~i v Avj Bgivb 3t26/ dviKvb 25t2/ Avivd 7t158|
8. AvjvnB GKgv AvBb weavb `vZv, nvjvj-nvivg NvlYvKvix- m~iv BDmyd 12t40/ Avivd 7t54/ iv` 13t41/
Kvmvm 28t70, 88/ AvbAvg 6t57/ 10t59/ 9t37/ 5t50|
9. wZwbB fvj-g` wbaviYKvix, mvnvhKvix, wec`vc``vZv Ges gyw`vZv, ivKZv- m~iv ZvMveyb 64t11/ BDbym
10t107/ AvbAvg 6t64/ Avj Bgivb 3t26/ 7t188/ 3t150/ 36t74-75|
10. wZwbB GKgv Mvqe ev A`ki vbx- m~i v AvbAvg 6t59/ bvgj 27t65/ jy Kgvb 31t34|
Avgiv QK AvKvi `L be ZvInx`yi ieyweqvn ev Kvhve jxZ Avjvni GKKZ mK Ges wKfve G wkiK
nq|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 99
Avjvni w`K Avnvb

gvbyl hfve gvbyli ie nq hvq


h wkivbvg w`q Avwg jLvwU i KiwQ, Zv b nqZv Avcwb Avh nQb| AvmjB Zv! gvbyl Avevi gvbyli
ie nq wK Ki? Avgiv Zv Rvwb ie GKgv Avjvn ZvAvqvjv| A_P wZwb wbRB ejQbt
Zviv Zv`i mYvmx I aghvRK (cxi, bZ vbxq jvK`iK) Avjvni cwieZ ie evwbq wbqQ-----|
(m~iv ZIev 9: 31)
Ab AvqvZ Avjvn ZvAvqvjv Zuvi bexK `vIqvZx cwZ wkv w`Z wMqI ejQbt
ejv (n bex), n Avnj wKZveiv! Gmv Ggb GKwU K_vi Ici Avgiv GKgZ nB, h evcvi Zvgv`i I
Avgv`i gvS Kvb weiva bB| Zv njv Avgiv Avjvn ZvAvjv Qvov Ab Kviv Mvjvgx Kiev bv, Zvi mv_
KvDK kixK Kiev bv Ges Avgiv GK AciK Avjvni cwieZ ie evwbq bev bv| (m~iv Avwj-Bgivb 3:
64)
mivmwi KviAvbi AvqvZ _K Avgiv RvbZ cvijvg h, gvbyl gvbylK ie evwbq bq| hw`I Kviv c ie
nIqv me bq, ZvB GLvb eySZ ne h AZv, vbi ^Zv, GKqgx wKsev wewfb KviY AbK mgq gvbyl
Kvbv Kvbv gvbylK Ggb vb ewmq `q, Ggb gZv gvbyli nvZ Zzj `q; hvi KviY GKvf ve Avjvni Rb
msiwZ gZvi Avmb gvbylK ewmq ie evwbq dj| Avi Gfve wbR`i KgKvi viv Zviv wbR`i Rb
wPiKvjxb Rvnvb vg wKb bq| A_P GB jvKjvi fZi nqZv Ggb gvbylI AvQ hviv bvgvh co, ivhv ivL,
n Ki, hvKvZ `q, `vwo AvQ, GKv wbvi mv_ Zvmexn Rc, GgbwK Zvnvy`, GkivK, AvIqvexb bvgvhI
co| ZvB gvbyl wKfve gvbyli ie nq hvq, A_vr Kvb ewk, Yvejx I gZv nvZ Zzj w`j gvbylKB iei
Avmb ewmq `qv nq, G mK ^Q aviYv bv _vKvi KviY GB RNbZg Aciva hw` Avgiv KD Ki ewm, Zvnj
hZ bK AvgjB Kwi bv Kb Zv Kvbv KvR Avme bv Ges Kvbv Bev`ZB Keyj ne bv| G evcvi KqvgZi w`b
Kvbv IRi IRynvZ Pje bv, RvbZvg bv ejI cvi cvIqv hve bv| Kbbv, Avj vn ZvAvjv Ki KviAvb ej
w`qQbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 100
Avjvni w`K Avnvb

(n gvbeRvwZ) iY Kiv mB mgqi K_v, hLb Zvgv`i ie Av`g mvbi c`k _K Zv`i cieZx
eskai`i ei Ki GbQb Ges Zv`iKB Zv`i wbR`i evcvi mv iL ejQb, Avwg wK Zvgv`i
GKgv ie bB? Zviv mevB ejjv, nuv, Avgiv mv w`jvg (h AvcwbB Avgv`i GKgv ie), GB mv
Avwg GRbB wbjvg h, nqZv KqvgZi w`b Zvgiv ej eme h, Avgiv Avmj welqwU RvbZvgB bv| A_ev
Zvgiv nqZv ej eme h, Avgiv Zv `LwQ Avgv`i evc-`v`viv AvM _KB GB ki& Kx KgKv Ki
AvmQ (myZivs Avgiv Zv Acivax bv, KviY) Avgiv Zv Zv`i cieZx eskai gv| ZviciI wK Zzw g c~eeZx
evwZjcx `i KgKvi KviY Avgv`iK asm Ki `e? (m~iv Avivd 7:172-173)
Avjvn (myet) KviAvbi gvag Avgv`i Rvwbq w`qQb h, G evcvi Kvbv ARynvZ Pje bv, RvbZvg bv ejI
Kvb jvf ne bv| ZvB Avmyb Avgiv KviAvbi DcvwcZ eve NUbvi AvjvK eySZ Pv Kwi wKfve gvbyl
gvbyli ie nq hvq| Kbbv KviAvbi AvjvK eySZ Pv Kij Avgv`i Rb welqwU wbf~jfve evSv AbK
mnR nq hve| g~j AvjvPbvq hvIqvi AvM GKwU welq Rb wbb, KviAvb hLb Kvb ew ev RvwZi BwZnvm
Zzj aiv nq ZLb eySZ ne BwZnvm ev M kvbvbvB GLvb Dk bq, eis ew wKsev RvwZ Kx KvR KiwQjv
Ges Gi dj Zv`i Kx cwiYwZ nqQ Zv chvjvPbvi gvag H KvRi cybivew _K DZ gynv`xK mZK
KivB BwZnvm Zzj aivi Dk| Avi GKwU welq gb ivLZ ne h, KviAvb hLbB Kvb Pwii DjL ne,
eySZ ne G aibi Pwi KqvgZ ch cw_exZ _vKe|
KviAvbi AvjvK gvbyl wKfve gvbyli ie nq hvq Zv LwZq `LZ wMq gvbe RvwZi AZxZ BwZnvmB ay bq
eZgvb wekI AmsL (wg_v) iei c`PviYv Avgiv mPivPi `LZ cvB| Ze Zviv ay gyL w`q ej bv h, Avgiv
Zvgv`i ie|
ie `vex Kiv ejZ g~jZt Kx `vex Kiv nq Zv hw` Avgiv mwZB eySZ PvB Zvnj wKQzYi Rb Avgv`iK wdi
hZ ne divDbi BwZnvmi w`K| KviY m h cKvk wbRK ie NvlYv KiwQjv Zv KviAvb my fvlvq
Zyj aiQt
`kevmxK Ro Ki m fvlY w`jv, AZci m ejjv, AvwgB Zvgv`i mePq eo ie| (m~iv bvwhqvZ 79:
23-24)
GLb K_v njv, divDb wbRK ie ejZ Kx eywSqQ? m wK `vex KiwQjv h, m Avmgvb hgxb mw KiQ,
gvbe RvwZK mw KiQ wKsev cvnvo-ceZ hgxbi eyK Mo hgxbK m wwZkxj Ki iLQ?
bv, Ggb `vex m KLbv Kiwb| m hw` Ggb `vex KiZv Zvnj Zvi msMx-mv_xivB ZvK cvMj ej Dwoq w`Zv|
eis m wbRI wewfb c~R v-cveb Ask wbZv| ZviI AbK aibi Bjvn, gvey` ev Dcvm wQjv| KviAvb _KB Gi
cgvY `L wbbt
divDbi RvwZi bZviv (divDbK) ejjv, Avcwb wK g~mv I Zvi `jejK ivR wechq mw i myhvM
w`eb Avi Zviv AvcbvK I Avcbvi Bjvn`i Gfve eRb Ki Pje? (m~iv Avivd 7: 127)
`Lyb AvqvZ myfve cgvY KiQ h, ZviI AbK Bjvn ev Dcvm wQjv| Zvnj Zvi ie `vex ejZ Avmj Kx
eySvq? ie ej m Kx `vex KiwQjv? Avmgvb-hgxb, Mn -b, gvbe RvwZmn Kvbv mw RMZi mv ej KD
Kvbv w`b `vex Zvjwb| gvi Kvdi gvkiKivI Gmei mwKZv h Avjvn ZvAvjv GUv mevtKiY gvbZv|
hgbt
wRvmv Ki, GB cw _ex Ges Gi ga hviv AvQ Zviv Kvi, hw` Zvgiv Rvb? Zviv eje Avjvni| ej,
ZeyI wK Zvgiv wkv MnY Kie bv? wRvmv Ki, K m AvKvk Ges gnv Aviki AwacwZ? Zviv eje
Avjvn| ej, ZeyI wK Zvgiv fq Kie bv? wRvmv Ki, mKj wKQzi KZ Z Kvi nvZ, whwb Avkq `vb Kib
Ges hvi Dci Avkq`vZv bB, hw` Zvgiv Rvb? Zviv eje Avjvni| ej, ZeyI Zvgiv Kgb Ki gvnM
nq AvQ? (m~iv gy wgbyb 23t 84-89)
Ggb Aviv AmsL AvqvZ AvQ hv cgvY Ki h, Zviv mwKZv, ivKZv, jvjbKZ v, cvjbKZv I wiwhK`vZv wnmve
AvjvnK gvbZv, myZivs mgmvUv Kv_vq? GB wekvm _vKvi ciI Kb Zviv Kvdi-gvkiK, Kb Zv`i Rb
Rvnvbvg AeavwiZ? divDb Zvnj Kx `vex KiwQjv? GB ckjv b nqZv AbK wevwZ co hveb| wKy
wev nIqvi wKsev AKvi nvZo givi Kvbv cqvRbB bB| mivmwi Avjvni Kvjvg KviAvbB Avgv`iK
Ki Rvwbq w`Q h, divDbi `vex wQj mvefgZi `vex| mviv cw_exZ bq Zvi `vex wQj Kej wgkii kvmb

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 101
Avjvni w`K Avnvb

gZvi Dci wbisKzk AvwacZi `vex| Zvi `vex wQjv wgkii mvaviY RbMYi Rb Zvi BQvbyh vqx hgb Lykx
Zgb AvBb-Kvbyb I g~jeva wbaviYi gZvi `vex| `Lyb KviAvb Kx ejQt
divDb Zvi RvwZi Dk (GK) fvlY w`jv| m ejjv, wgkii mvefgZ wK Avgvi bq? Zvgiv wK
`LQv bv h, GB b`xjv Avgvi (ivRZ i) AaxbB eq PjQ--------| (m~iv hyLid 43:51)
Gme ej m Zvi RvwZK fxZm Ki Zzjjv, GK chvq Zviv Zvi AvbyMZ gbI wbjv| GwU cgvY Ki
h, wbtm`n Zviv wbRivI wQjv GK cvcx RvwZ| (m~iv hyLid 43:54)
KviAvbi AvqvZjv Ges eve cvcU hw` Avgiv wPv Kwi Zvnj wbqB eySZ cvwi h, Avj vn Qvov Ab
Kvbv ew, Mvx, P ev h Kviv mvefgZ gb bqv gvbB njv ZvK ev Zv`iK ie evwbq bqv| KviY
Ab Kviv mvefgZ gb bqv gvbB njv Avjvni mvefgZ A^xKvi Ki AvBb-Kvby b iPbv Kivi AwaKvimn
wbisKzk kvmb KZZ Zv`i nvZ Zzj `qv|
Zviv wKfve Zv`iK Avjvni cwieZ ie evwbq wbqwQjv Zv Avgiv mivmwi Avj vni ivm~j (mt)-Gi Kiv GB
AvqvZi Zvdmxii AvjvK GKevi Ki eySZ cviev BbkvAvjvn| wZiwghxZ DZ nvw`m nhiZ Av`x
Beb nvZg (ivt) ejb, Avwg GKevi ivm~jyjvn (mt) Gi KvQ Gm `Ljvg wZwb m~iv ZIevi GB AvqvZwU
ZjvIqvZ KiwQjbt
Zviv Zv`i mbvmx I aghvRK (cxi, bZ vbxq jvK`iK) Avjvni cwieZ ie evwbq wbqQ------|
(m~iv ZIev 9:31)
AZci ivm~j (mt) ejb Zvgiv kvbv Zviv Zv`iK (kvwK A_) c~Rv/ Dcvmbv KiZv bv, wKy Zviv hLb gbMov
fve Kvbv wKQzK ea NvlYv KiZv, RbMY Zv gb wbZv, Avi hLb Kvbv wKQzK Aea NvlYv KiZv ZLb
Zviv Zv Aea ej gb wbZv|
Zvdmxi Beb Kvmxi Bgvg Avng` wZiwghx I Beb Rvixii m~ Av`x Beb nvZg (ivt) _K ewYZ AvQ, Zvi
KvQ Bmjvgi `vIqvZ Avmvi ci c_g wZwb wmwiqvq cvwjq wMqwQjb, ci hLb ivm~j (mt) Gi KvQ wZwb Gjb
ZLb Zvi Mjvq zk Szjvbv wQjv| ZLb ivm~ j (mt) DjwLZ AvqvZwU cowQjb| nhiZ Av`x (ivt) ejb, Avnj
wKZveiv (B`x I Lvbiv) Zv Avjg/ `iek`i (Z_v bZv`i)c~Rv Dcvmbv KiZv bv! ivm~j (mt) ejjb, Zv
mZ| Ze Zviv gbgZv Kvbv wKQyK ea wKsev Aea NvlYv Kij RbMY Zv wbwePvi gb wbZv| GUvB Zv`i
c~Rv-Dcvmbv/ Bev`Z|
eZgvb ZvZx (mxgvjNbKvix) miKvi eevq Gi D`vniY `Lyb, g`, Ryqv, jUvix, my`, ec`v, bvix bZZ,
ekvew (ewfPvi) Ggb Aviv AmsL welq iqQ, hjv Avjvn ZvAvjv KVvi fve Aea NvlYv KiQb,
cvi, Zviv GjvK eaZvi mvwUwdKU w`qQ| `wewai welqwU `Lyb, Pzwi I WvKvwZi `, ewfPvii `,
mvm `gb AvBb, weevn wewamn Aviv AbK welq Avjvn ZvAvjv h weavb Avj-KviAvbi gvag NvlYv KiQb,
Zv ev` w`q Zviv wbR`i gbgZv ` wewa ea KiQ| GB AwaKvi Zviv cjv Kv_v _K| K w`jv Zv`iK
GB AwaKvi| hviv G`iK mg_b, ibveY, mvb Ges cwZwZ Kivi Rb AvgiY Pv Pvwjq hvQ Zv`i
Dk Avgvi ee nQ, Zvgiv AvjvnK fq Kiv! Zvgiv AvjvnK fq Kiv! Zvgiv AvjvnK fq Kiv! H w`b
(wePvi w`em) Avmvi c~eB wbR`i AvgjK ai bvI, hw`b KD Kviv mvnvh Kie bv Ges cZKK Zvi
wbRi Kg mK wRvmv Kiv ne Ges ZIev Ki Avjvni gbvbxZ Rxeb eevq (Bmjvg) wdi Gmv| Kbbv
Avjvn ZvAvjv gymwjg`iK Cgvb Avbvi c~e kZ w`qQb Gme ZvZx miKvi`i mv_ Kzdix/ A^xKvi Kivi Ges
Gme kqZvbx gZv`kK f Pyigvi Ki w`q GKgv BmjvgK mLvb cwZwZ Kivi Rb|
KviAvbi AvqvZi AvjvK ZvInx` Ges wkiKi msv wbaviY Bmjvgi AvBb Kvbyb I AvKx`v wekvm GKB iZ
enb Ki| AvKx`v wekvm _KB Gi AvBb Kvby b DrmvwiZ| Aviv mZKfve ejZ Mj, Gi AvBb Kvbyb AweKj
Gi AvKx`v wek vm| AvBb Kvby b AvKx`v wekvmiB eve ic| GB gwjK mZwU KviAvbi AvqvZmg~n _K Ges
KviAvbi eYbvfswM _K m~hi Avjvi gZv nq IV| A_P kZ kZ eQi ai gymjgvb`i gb weivRgvb ag
msv wekvm _K GB mZvwUK AZv my lohi gvag wewQb Kiv nqQ| GgbwK cwiwwZ kl ch
GZv`~i MwoqQ h, Bmjvgi kiv Zv `~ii K_v, Gi Drmvnx fiv ch kvmb gZv I mvefgZK Bmjvgx
AvKx`v wekvm _K wewQb GKUv evcvi ej gb KiZ Avi KiQ| Bmjvgi LuywUbvwU Avgji Rb Zviv hgb
DZjv I AveM`x nq, ivx q kvmb gZv I mvefgZi Rb wKQzZB Zgb nq bv| Bmjvgi QvULvUv Avgj
AvLjvK _K wePzwZK hgb Zviv wePzwZ MY Ki, Bmjvgi ivRbwZK, mvsweavwbK I ivxq weavb _K wePzwZK

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 102
Avjvni w`K Avnvb

m aibi wePzwZ Mb Ki bv| A_P Bmjvg Ggb GKUv Rxeb weavb, hvi AvKx`v, Avgj AvLjvK, Pwi I AvBb
Kvbyb Kvb wefvRb bB| wKQz KzPx gnj mycwiKwZ cvq kZ kZ eQi ai Gi ga wefvRb XyKvbvi Pv
KiQ| GiB dj Bmjvgi ivxq I ivRbwZK gZv Z_v Avjvni mvefgZ msv Ggb gwjK welqwU GZv
ZzQ I HwQK welq cwiYZ nqQ| ay mvaviY gvbyl bq, GgbwK Bmjvgi mePq AveMvcyZ fivI AvRKvj
GK Kg iZc~Y I HwQK welq fveZ i KiQ|
hviv g~wZc~Rv KivK kiK ej AwfwnZ Ki, A_P Avjvn`vnx kwi kvmb gvb KivK kiK ej AvLvwqZ Ki
bv Ges g~wZ c~ RvixK gvkiK gb Ki, wKy ZvZx kw Z_v gvbeiwPZ AvBbi Abymvix`i gvkiK gb Ki bv,
Zviv Avmj KviAvb Aavqb Ki bv Ges BmjvgK Pb bv| ivm~j (mt)-Gi NUbvej ivRbwZK RxebK
cheY Ki bv| Zv`i DwPZ hfve Avjvn ZvAvjv KviAvb bvwhj KiQb, mB fveB Zv cov|
Aviv `ytLRbK evcvi njv, Bmjvgi GB `i`x f`i KD KD cPwjZ ZvZx iv eevi wKQz wKQz AvBb,
c`c I K_vevZv mK gvS ga LyuZ aib h, AgyK KvR Bmjvg weivax| Kv_vI Kv_vI wKQz Bmjvg weivax
AvBb ev wewa eev `L Zviv iM hvb| Zv`i fve `L gb nq, hb Bmjvg Zv cyivcywi cwZwZ nqB AvQ,
ZvB AgyK AgyK wU hb Zvi c~YZvi evav nq AvQ|
GB mKj xb`i`x (!) ew Zv`i ARvB Bmjvgi wZ mvab Ki _vKb| Zv`i mB g~jevb kwK Zviv Gme
AnZzK KvR AcPq Kib, A_P Zv Bmjvgi gwjK AvKx`v wekvm cwZvq eq Kiv hZv| Gme KvR viv Zviv
Avmj Rvnjx mgvR ivi cB mvdvB Mvb| Kbbv, Gi viv evSv hvq h, Bmjvg Zv GLvb Kvqg AvQB,
Kej AgyK AgyK wU aivjB Zv c~YZv jvf Kie| A_P GLvb mvefg gZv A_vr AvBb cbqb, kvmb I wePvi
dqmvjvi megq P~ov gZv I GLwZqvi hZY gvbyli nvZ _K cwic~Yf ve wQwbq Gb Avjvni nvZ b bv
ne, ZZY Bmjvgi AwZ ejZB GLvb wKQz bB| KviY Abi mvefgZ gb bqv A_B njv AvjvnK
A^xKvi Kiv| Avi hLvb AvjvnK A^xKvi Kiv nq mLvb Bmjvgi AwZ wKfve _vK| GwU Kvdi
gvkiK`i Ggb GK m~-loh, hvi gvag AvjvnK KvhZ A^xKvi Kiv mI mvaviY gvbyl Zv eySZ cvi bv|
Avcwb j Kij `LZ cvib, Zviv ej bv Zvgiv Bmjvg Qvov, Zviv ej, MYZ (RbMbi AvBb) MnY Ki,
Kbbv Zviv fvjv KiB Rvb, MYZ MnY A_B njv BmjvgK eRb Kiv|
gb ivLZ ne h Avjvni mvefgZ envj _vKjB A_vr AvjvnK GKgv wbisKzk AvBb`vZv gvbjB Bmjvgi
AwZ Azb _vK| Avjvni mvefgZ eRvq bv _vKj mLvb Bmjvgi AwZ GK gyZI _vKZ cvi bv| ejvi
Acv ivLbv h, AvRKi cw_exZ Bmjvgi GKgv mgmv GB h, Avjvni hgxb Avjvn`vnx ZvZx kw iv
gZvq AwawZ nq Avjvni mvefgZ I cf yZi Ici fvM emvQ, Zv wQbZvB Kivi aZv `LvQ Avi bvgvhx,
`vox-UzwcIqvjv, Zvmexn Iqvjv jvKiv Zv`iK mg_b `qv _K i Ki miKvii Aaxb wewfb c` MnY Ki
Zv`i mnvqZv Ki elwqK dvq`v jyUQ|
GB kvmK kbx Zv`i AvBb cYqbi gZv wbwZ KiQ Ges ^iv, ciiv, A_bxwZ, mgvR, cwievi Z_v mvaviY
gvbyli Rxeb, mnvq m` I Zv`i ga weev`gvb welq wbR`i LqvjLykx gZv wewa wbla cqvM KiQ| GUvB
mB mgmv hvi gvKvejv Kivi Rb KviAvb bvwhj nqQ Ges m AvBb cYqb I wewa wbla cYqb I cqvMi
gZvK `vmZ I cfyZi mv_ mc KiQ Ges fvlvq NvlYv KiQ h, Gi AvjvKB wmv Avme K
gymwjg-K Agymwjg, K gy wgb I K Kvwdi|
Bmjvg Zvi AwZK wUwKq ivLvi Rb c_g h jovB PvwjqQ, Zv bvwKZvi wei cwiPvwjZ jovB wQjbv| G
jovB mvgvwRK I bwZK DQsLjZvi weiI wQj bv| Kbbv Gme nQ Bmjvgi AwZi jovBqi cieZx jovB|
eyZt Bmjvg wbRi AwZ cwZvi Rb mec_g h jovB KiQ, Zv wQj mvefgZi AwaKvix K ne mUv xi
Kivi jovB| GRb Bmjvg gvq _vKv AevZ G jovBqi m~Pbv KiwQj| mLvb m Kej AvwK`v wekvmi chvq
G KvR KiwQj, iv I miKvi cwZv ev AvBb cYqbi Pv Kiwb| ZLb Kej gvbyli gb GB wekvm e g~j
Kivi Pv KiQ h, mvefgZ Z_v cfyZ I megq gZv Ges AvBb ev Kzg Rvwii gZv I kZnxb AvbyMZ
jvfi AwaKvi GKgv Avjvni| Kvb gymjgvb GB mvefgZi `vex KiZ cvi bv Ges Ab KD `vex Kij Rxeb
MjI mB `vex gb be bv| gvq Aevb Kvj gymjgvb`i gb hLb GB AvwK`v `pfve eg~j njv, ZLb
Avjvn ZvAvqvjv Zv`iK Zv eve cqvMi myhvM w`jb gw`bvq|
myZivs AvRKvjKvi Bmjvgi GKwb I AveMvx fiv fe `Lyb , Zviv Bmjvgi c KZ gg Dcjw
KiQb wK bv?

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 103
Avjvni w`K Avnvb

hviv GKgv Avjvni Mvjvgx Ki Ges gvbylK ie-Gi Avmb emvq bv ZvivB gymjgvb| GB ewkB Zv`iK
`ywbqvi mKj RvwZ I Mvwi Da ^Z ghv`v `vb Ki Ges `ywbqvi mKj RvwZi Rxeb hvcb cwZi ga _K
Zv`i Rxeb cwZi ^KxqZvi wb`k Ki| Dciv ewk Zv`i ga _vKj Zviv gymjgvb, bPZ Zviv Agymwjg,
PvB Zviv hZB wbR`i gymjgvb ej `vex KiK bv Kb|
gvbeiwPZ mKj Rxeb eevq gvbyl gvbylKB Avjvni Avmb emvq| Kvb `k mevPgvbi MYZ wKsev
mewbggvbi ^ivZ- hv-B _vKzK me GB GKB Aev| cf ~Zi mec_g ewk njv gvbylK Mvjvg evbvbvi
AwaKvi Ges gvbyli Rb AvBb-Kvbyb, g~jeva I gvb` iPbvi AwaKvi| cwigvwRZ cwikva ev ANvwlZfve nvK,
gvbeiwPZ mKj eevq GKwU gvbeMvx Kvb bv Kvb AvKvi GB AwaKvii `vex`vi| GZ Ki GKwU wbw`
Mvxi jvKiv Aeafve mvefg gZv mb nq co| GB wbw` MvxwU ev` evKx `kevmxi `g~i KZv
nq Zv`i Rb AvBb-Kvbyb, ixwZ-bxwZ, g~jeva I gvb` wbaviY Ki| KviAvbi AvqvZ GKB ejv nqQ
gvbylK gvbyli ie evwbq bqv| GfveB eZgvb weki mKj `ki mvaviY RbMY Zv`i kvmK kYxi
Bev`Z/AbyMZ/Mvjvgx Ki, hw`I Zviv Zv`i Dk iKz-wmR`v Ki bv|
GB A_B Bmjvg Avjvni `qv GKgv Rxeb eev| `ywbqvi mKj bex I ivm~ j GB Bmjvg wbqB GmwQjb|
Avjvn ZvAvqvjv gvbylK gvbyli `vmZ _K gy Ki Zvi wbRi `vmZi Aaxb Kivi Rb Ges gvbylK hyjyg _K
gy Ki Avjvni bvq-wePvii QvqvZj Avkq `vbi RbB bex`iK hyM hyM Bmjvgx weavb mnKvi cvwVqQb|
hviv Zv AMvn Ki, Zviv gymjgvb bq, Zv m hZB mvdvB Mq wbRK gymjgvb cgvY Kivi Pv KiK bv Kb Ges
Zv`i bvg Avyi ingvb, Avyi iwng hvB nvK bv Kb|
Avjvn Avgv`i nK n wnme Pbvi I Zv cvjb Kivi ZwdK `vb Kib Ges evwZjK evwZj wnme Pbvi I
Zv _K `~i _vKvi ZwdK `vb Kib| n Avjvn! mg ZvZx kwK asm Kib| ---------- Avwgb|

MbZ K gb bqv, GB cwZZ fvU `qv, Avjvn Qvov Ab Kviv AvBb-weavb `vbi AwaKviK gb bqv
wkiK Ges Kydix

MYZi gvag cv Kzd i Ges my wki&Ki GKwU msw chv jvPbv


MYZi BsiRx k nj Democracy. Democracy kwU `ywU MxK k Demos I Cratus _K DyZ|
Demos ki A_ nj gvbyl/RbMY Ges Cratus A_ cwiPvjbv| Democracy Ggb GKUv cwZ hLvb
RbMY Zv`i wbR`i Rb AvBb Zix Ki Zv`i wbqvMKZ vbxq cwZwbwa`i viv| GB KvRwU nq Kvb mfv
A_ev msm`| Ges GB cwZ vcb Kiv nqQ H mKj AvBb I bxwZgvjv mg~n evevqb Kivi Rb hLvb msLv
Mwii BQvi c~Y cwZdj NU|
Avyj Iqvn&nve Avj-wKjvwj ejQbt mKj cKvi MYZvwK cwZi g~j iqQ GKwU KvwbK gZev` hvi KZZ
RbMYi Dci Avivc Ki Ges GB KZZ _vK RbMYi Dci Zvi bZZ| msc RbMYi viv MwVZ mevP
bZZi gvag Zix mgwB nj MYZ| (gvImy AvZ Avm&-wmqvmvnt2q L, c:256)
AvBbi AavcK Wi Ave`yj nvwg` wgZIqvjx ejbt kvmb eevq MbZ RvwZi cf~Zi (iei) bxwZZ cwiYZ
nqQ, AwaK msvbyhvqx cfyZ nQ mB mevP KZZ hvi Dci Ab Kvb KZZ bB| (Dr. Hamid Mitwalis
Ruling System in Devoloping Country msiY 1985, ct 625)
cvvZ ivRbxwZwe` hvmd d vsKj ejbt cf ~Zi A_ nQ mevP KZZ hv Gi Dci Ab Kvb KZ Z ^xKvi Ki
bv Ges hvi cvZ wmvmg~n c~bweePbv Kivi gZ Kvb ea KZZI AwaKvix bB| (hvmd d vsKjithe
International Relationship Zznvgv cvewjwks, 1984, ct 25)
AZGe MbZ mwKZ Dciv AvjvPbv hB coeb, Bmjvg mK hvi bybZg vb AvQ wZwb ey SZ cvieb
gvbylK gvbyli ie wnme Dcvcb KiQ GB MbZ| KviY MYZ Ggb GKUv cwZ hvi viv AvBb cYqbi
Avjvn&i msiwZ AwK A^xKvi Kiv nq Ges hv Avjvn&i H AwaKvii wec AvPiY KiZ kLvq hv
GKgv Avjvni Rb msiwZ| Ges GUv gvbylK Avjvn&i cwi GKwU Bev`Z nZ wdwiq wki&Ki ivR Abycek

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 104
Avjvni w`K Avnvb

Kivq| GwU gvbylK AvBb cYqbKvixi i cu Q `q| A_P GKgv AvBb cYqbKvix njb Avj vn& ZvAvjv| Avjvn&
ZvAvjv ejbt

Ges Avjvn& Kzg `b, Zvui KzgK cvZ wbcKvix KD bB Ges wZwb `Z wnmve MnY Kib| (m~iv iv`
13:41)| wZwb AviI ejbt

I`i wK Ggb KZMyw j `eZv AvQ hviv I`i Rb weavb w`qQ Ggb xbi, hvi AbygwZ Avjvn& `b wb?
(m~iv k~iv 42:21)
GB mKj AvBb cYqbKvix RbcwZwbwaiv hLb RbMYi Rb AvBb wbaviY Ki Zv wavhy Aevq A_ev wbw`avq
Zviv mUv gvbZ eva _vK| GfveB msLvMwii BQvmg~n cwZwbwaZ cvq Avjvn& c` Av`k jvi Dci|
Avjvn& ZvAvjv ejbt

Zzwg wK `L bv ZvK h Zvi Kvgbv-evmbvK Bjvn ic MnY Ki? ZeyI wK Zzw g Zvi Kgw eavqK ne? Zzw g wK
gb Ki h Iiv AwaKvsk kvb I evS? Zviv Zv ciB gZ; eis Zviv AwaK c_| (m~iv dziKvb 25: 43-
44)
AZGe gvbevwaKvii bvg wewfb welq msv AvBb cYqb Ki Ges wePvii fvi m wg_v Dcvmi KvQ Acb
Ki, Avi ZvivB nj ZvZ GB Abvq AwaKvi evevqbi Aci bvgB nj Avjvn&i wei we`vn Kiv| h me gvbyl
A_ev cwZjv Avjvn&i bvwhjKZ AvBbi wei kvmb Ki Avjvn& ZvAvjv Zv`iKB ZvZ ej mve
KiQb| Avjvn& ZvAvjv ejbt

Avcwb wK Zv`iK `LQb hviv `vex Ki h Zviv wekvm Ki Avcbvi Dci Ges Avcbvi c~eeZx `i Dci
hv bvwhj Kiv nqQ| AZtci Zviv ZvZi KvQ Zv`i weev`c~Y welqjv wbq hZ Pvq, hw`I Zv`iK
Gi (ZvZi mv_) Kzdix Kivi Av`k `qv nqwQj---| (m~iv wbmv 4:60)
kvBLyj Bmjvg Beb ZvBwgqvn (int) ejbt Avj vn&i Bev`Z ev` w`q A_ev mZ c_wb`kbv ev` w`q h ewi
Dcvmbv ev Bev`Z Kiv nq; A_ev H ew hw` Avjvn&i weiy KvbI Av`k `q Zvnj mB nj ZvZ| GB KviY
hviv Avjvn& hv bvwhj KiQb Zv eZxZ kvmb Ki ZvivB nj ZvZ| (Avj-dvZIqv, L-28, c:200)
Bebyj KvBwqg (int) ejbt Avjvn& I Zvui ivm~ji (mt) kvmb cwZ eZxZ hviv Ab Kvb cwZZ kvmb Ki
ZvivB ZvZ| gvbyl Avjvn&i cvkvcvwk hv`i Bev`Z Ki A_ev gvbyl h ewi Bev`Z Ki Avjvn&i Bev`Zi gvag
gb Ki G`iKI ZvZ ej weePbv Kiv hvq| hw`I G Zviv wbwZ bq h Zviv Avjvn&i GKK Bev`Z KiQ
bv Z Bev`Z KiQ| my Zivs GivB nj ZvIqvMxZ (ZvZi e ePb) Ges hw` Avcwb GB mKj ZvZi cwZ Ges
G`i mv_ RbMYi kZvejxi w`K j Kib Zvnj GUv w`evjvKi gZ my nq DVe h, RbMY Avjvn&i
Bev`Z nZ ZvZi Bev`Zi w`K, Avjvn&i kvmb nZ ZvZi kvmbi w`K Ges Avjvn& I Zvui ivm~ji AvbyMZ
nZ ZvZi AvbyMZi w`K avweZ nQ| (Bjvg Avj-gyIqvwCb, L 28, c:50)
gynv` Avj-Avwgb Avk-kvbwKwZ (int) ejbt Ges KziAvbi GB AvqvZjv hv c~e DjL Kiv nqQ Zv viv
my cgvwYZ nq h, Avjvn& ZvAvjv cYxZ Ges ivm~j (mt) Gi gyL wbtmZ AvBbi cwieZ kqZvb I Zvi

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 105
Avjvni w`K Avnvb

mvnvhKvix`i gyL wbtmZ ^iwPZ AvBbi AvbyMZ Kzdi Ges wki&K| GZ Kvb m`n bB| (AvIqv Avj-
evBqvb, 4_ L, c:82-85)
GLb mwZKvi A_ gymjgvbiv Rb MQ MYZi g~j j wK? Gi g~j j nj AwaKvski BQvi wfwZ
RbmvaviYK kvmb Kiv hv Avjvn&i cZv`ki ecwiZ NvlYv Ki| GB MYZvwK cwZi ga jyKvwqZ wki&Ki
evLv `vbi cqvRb Abyfe GB gyn~Z Avgiv KiwQ bv| 20

wbev Pb cwZ Ges fvUvi`i Dci Gi cqvM


wbqB MYZvwK cwZ RbMYi wbevPbi mv_ mZvi Dci wbfikxj hvi dj GUv cwivi Kiv hvq Kviv
KvDwj A_ev msm` GB RbMYi cwZwbwaZ `vb Ki| GB wbevPb cwZ AviI cqvRbxq gZvkxj `j,
cwmWU I cavbgx K ne Zv wbaviY Kivi Rb| GB wbevPb cwZwU RbMYi bZv cQ`i Dci MwVZ hviv
Zv`i c AvBb cYqb Ges Gi cqvM Kie| m~Y MYZvwK cwZi Kvb AwZB _vKe bv wbevPb eZxZ|
RbMY hw` wbevPb cwZZ Ask MnY bv Ki Zvnj MYZ cwZwZ nZ cvie bv| hnZy KD Kvb cv_xi c
fvU w`e bv ZvB wbevwPZ Kvb mvsm` cvIqv hve bv hviv RbMYi c AvBb cYqb Kie A_ev miKvii
bxwZgvjvi evevqb Kie|
Avyj Iqvn&nve Avj-wKjvjx ejbt ZvB eyS v hvQ h, RbMY hv`i KvQ gZv nvi Ki Zviv Zv`i Rb
AvBb cYqbi gZv ivL| eis Zviv Ggb me mvsm``i nvZ KZ Z `vb Ki hv`iK Zviv GKwU wbw` mgqi
Rb Zv`i c cwZwbwaZ Ki| (gvImyAvZ Avm-wmqvmvn, 2q L, c:757)
kv&B L Avey evwmi gyd
v nvwjgvn ejbt c_gZt h bxwZi Dci MYZ vwcZ Zv nj RbMYB mKj gZvi Drm|
GB gZvi ga iqQ AvBb cYqb gZv, mvaviY RbMYi Rb cwZwbwa wbevPb, h cwZwbwaiv AvBb Zix I
cYqbi KvR Kie| Ab K_vq MYZ h AvBb cYqbKvix Ges hvi AvbyMZ Kiv nq Avmj m Avjvn& bq eis
GKRb mvaviY gvbyl| myZivs eySv hvQ h, AvBb cYqb I ea-Aea wbaviYi hvi Bev`Z A_ev AvbyMZ
Kiv nq mI GKRb RbMY, GKRb gvbyl, GKRb mw, m gnvb Avjvn& bq| GUvB nj Kz di, wki&K Ges c_Zvi
g~j AwZ Ges xbi gwjK welq mg~n I ZvInx`i mv_ mvsNwlK| GfveB `yej Ges A jvKiv kvmb-KZZ I
AvBb cYqbi Avjvn&i GKK BjvwnqvZi mv_ kixK Ki| (Kzg Avj Bmjvg dx Av`&-w`gyvwZqvn AvZ-
Zvyw`qvn Avj-wnhweqvn, c:28)
myZivs mZ nj GUvB h, mKj msm` m`m hviv mevB AwaKvsk RbMYi BQvq wbevwPZ Ges hviv AvBb cYqbi
RvqMvq em AvQ Zviv Zv`i GB Avjvn&`vnx KvRjv ZLwb KiZ cvi hLb RbMY Zv`iK H Aevb emZ
mvnvh Ki| GLb hw` Avgiv ewj h, Avj vn&i cvkvcvwk AvBb cYqbi gvag H mvsm`iv Kz di Ges wki&K KiQ
Zvnj hviv Zv`iK GB KvRi Rb wbevwPZ KiQ Zv`iK Avgiv wK eje? GgbwK Zviv GUvI RvbQ h, GB
cv_xivB gvbe iwPZ AvBbi cybMVb Kie Zv`i wbe vPbi gvag|
kvBL Avyj Kvw`i Beb Avyj AvwRR ejbt Zv`i wbR`i Rb RbmvaviYi ga hviv fvU `q Zv`iK
(mvsm`), Zviv AbymiY KiQ Kbbv fvUviiv eyZt Zv`i c wki&Ki cwZwbwaZ Kivi Rb cwZwbwa wbevPb
KiQ| KviY GB cwZwbwaivB Avjvn&i cvkvcvwk AvBb-cYqbi KvR nvZ `q Ges GfveB fvUviiv msm`
m`m`iK wki&Ki evevqbi AwaKvi `q Ges Zv`iK Avjvn&i cvkvcvwk AvBb cYqbKvix cf y wnmve MnY
Ki| Avjvn& ZvAvjv ejbt
wdwikZvMYK I bexMYK ie wnmve MnY KiZ m Zvgv`i wb`k w`Z cvi bv| Zvgv`i gymwjg
nIqvi ci wK m Zvgv`iK Kzdixi wb`k w`e? (m~iv Avwj Bgivb 3:80)

20
GgbwK fvUi c I wec kxlK eBqi jLK b~bZg GB mZ ^xKvi KiQb h, GKwU MYZvwK cwZZ hvM`vb Kiv
AekB Abbygv`bhvM| Zvi eBqi c_g avc wZwb ejQb h, eZgvb AvaywbK mgqi Aev Bmjvg _K AbK `~i| cKZ
c AvBb cY qbi AwaKvi Kejgv Avjvn& ieyj Avjvwgbi wbKU whwb cwe, gnvb Ges mevP| ZvB KD hw` Ggb Kvb kvmb
eevi ga cek KiZ Pvq cKZ c hvi wfw gvbe iwPZ A_ev Avjvn& ZvAvjv cYxZ kixqvn&i mv_ mvsNwlK A_ev hv BmjvwgK
kixqvn&K evwZj ej NvlYv Ki, Zvnj G evcvi AwaKvsk gymwjg Avjgiv GKgZ h mB kvmb eev m~Y Abbygv`b hvM|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 106
Avjvni w`K Avnvb

GB AvqvZ viv eySv hvQ h, hw` KD wdwikZv I bexMYK ie wnme MnY Ki Ze m Kvwdi| Zvnj hviv
msm` m`m`iK ie wnmve MnY KiQ Zv`i Aev wK? GBfve Avjvn& ZvAvjv AviI ejbt

Zzwg ej, n wKZvexMY Gmv m K_vq hv Avgv`i I Zvgv`i ga GKB, hb Avgiv Avjvn& eZxZ Ab
KviI Bev`Z bv Kwi, Kvb wKQzKB Zvui kixK bv Kwi, Ges Avgv`i KD KvDKI Avjvn& eZxZ ie wnmve
MnY bv Kwi| (m~iv Avwj Bgivb 3:64)
AZGe, gvbylK Avjv n&i cvkvcvwk ie ic MnY Kiv nj Kz dix Ges eCgvbx Ges GB KzdixB nj msm` m`m`iK
fvU `Iqvi gvag RbMY GB Kzdix I wki&K wj nQ| (Avj-Rvwg wd Zvjve Avj-Bjg Avk-kvixd, 1/151-
152)
Avevi KD hw` wbR mivmwi Kzdixi mv_ RwoZ bv _vK wKy cKZc Kzdixi ccvwZZ Ki Zvnj wbgv
bxwZgvjvi ga cwiMwYZ ne h, Kzdixi mg_b `IqvI Kzdix| Kbbv h ew Rb b gvbylK Kzdi A_ev
wki&K KiZ mvnvh A_ev mg Ki H GKB ivq Zvi I h ivq chvR H ewi evcvi h wbR wki&K A_ev
Kzdi Kijv| ivqUv Avmj Avgvi wbRi bq Avgiv hw` wbPi AvqvZwU `wL Zvnj cwivi ne h Avjvn& ZvAvjv
^qs GB ivq w`qQb|

wKZve Zvgv`i cw Z wZwb Zv AeZxY KiQb h, hLb Zvgiv be, Avj vn&i AvqvZ cZ vLvZ nQ
Ges GK we`c Kiv nQ, ZLb h ch Zviv Ab cms wj bv nq Zvgiv Zv`i mv_ eme bv,
Ab_vq ZvgivI Zv`i gZ nq hve| gybvwdK I Kvwdi mKjKB Avjv n& Rvnvbv g GKwZ Kieb|
(m~i v wbmv 4:140)
Ges Avk-kvIKvbx (int) ejb, Zu vi fvl- wbqB G Avcwb Zv`i gZB neb -Ab K_vq- Avcwb hw`
KvRwU Kib A_ev cwZiva bv Kib Zvnj Kz dixi Avcwb Zv`i mgchvqi| (dvZ& n Avj-K vw`i, 1g
L, c :527)
kv&B L myjvBgvb Beb Avyjvn Beb gynv` Beb Avyj Iqvn&n ve (int) ejbt D AvqvZwUi A_ GKevi hfve
ejv nqQ wVK ZvB| AvqvZwU viv eySvbv nQ h, hw` Kvb ew Avjvn&i AvqvZjv b wekvm bv Ki A_ev
AvqvZjv wbq gRv Ki/ Vvv we`c Ki Ges KD hw` Rvi-Rei`w QvovB G mKj jvK`i mv_ em hviv
Avjvn&i AvqvZK A^xKvi KiQ A_ev Zv wbq Vvv-we`c KiQ Ges Zv`iK cwZiva bv Ki A_ev Zv`iK
ZvM bv Ki hZb ch bv Zviv Zv`i AvjvP welq cwieZb KiQ Zvnj mI Zv`i gZ GKRb Kvwdi| Ggb
wK m hw` Zv`i KvR Ask MnY bvI Ki Kbbv Zvi bxie mwZ cgvY Ki Kzdixi cwZ Zvi mg_b| Kzdixi cwZ
gb mg_b _vKvI Kzdix|
GB AvqvZ Ges GB aibi h AvqvZjv AvQ Zvi cwicwZ AvjgMY GB wmv DcbxZ nqQb h, KD hw`
Kvb cvc Kg my _vK Zvnj h cvc KvRwU KiQ m Zvi gZB weewPZ ne hw`I GK_v ej h m gb gb
cvc KvRwUK NYv Ki| ZeyI GUv MnYhvM bv| Kbbv wePvi mvaviYZ Kiv nq evwnK cKvkfwi Dci wfw Ki|
Kbbv Aii AvfwiY Aev cheY Kiv Kej gv Avjvn&i KvR| ZvB evnZ hvi ga Kzdix cZxqgvb ne
mB Kvwdi ej weewPZ ne| (gvRgyAvZ AvZ-ZvInx`, c:48)
AZGe, h myfve DcwZ _vK Kzdix msMwVZ nIqvi vb Ges H vb ZvM Ki bv A_ev H vb Kvb
cwZivai eevI MnY Ki bv Zvi H GKB ivq h ivq KydixKZvi | hviv wki&K I KydiK mvnvh Ki
A_vr mwq _K KvDK wbevwPZ Ki hvZ Zviv mwi Dk AvBb cYqb KiZ cvi, Zv`i wK ev ejv
hvq| gb ivLZ ne h, GB fvU `vb cwZ nQ cZKwU msm` m`mK wki&K Ges Kzdix KiZ `qvi GKgv
Dcvq KviY fvUvi KZ K wbevPbxq mg_b eZxZ Zviv H wekl vb mgvmxb nZ cvi bv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 107
Avjvni w`K Avnvb

Avgiv hw` GKevii RbI fvUvi`i KvhKjvc Ges hLb Kvb msm` m`m wbevwPZ nq Zvi KvhKjvcK GKwZ
Kwi Zvnj Zv`i Dfqi viv KZ Kzdi ev wki&Ki evcvi we`ygv m`n _vK bv| hviv Avjvn&i cvkvcvwk Ab
KvDK ie evbvq ea I Aea Kivi evcvi, weavb `vZv wnme Ges hviv m~h I P`K Avjvn&i cvkvcvwk Rxebx
kw I Lv`/ wiwhK `vbKvix wnme ie evbvq Zv`i ga cv_K KZUzKz? Avjvn&i Kmg! Zv`i Dfqi GKB
ivq chvR|

MYZvwK wbev Pbi c hvM`vb msv mskqjvi evcvi dqmvjv


hviv MYZvwK wbevPb hvM`vb KivK Abygv`b `q mwZKvi A_ Zviv c_Zvi wewfb i iqQ| G`i ga
hviv wekvm Ki h, Awbevhf ve kvmb eev wnmve MYZ GKgv MnYhvM c_ Zviv c_Zvi Pig chvq
iqQ| Avi KZK iqQ hviv fyj aviYv I m`n ekZt MYZvwK wbe vPb hvM`vbK ea gb Ki| wZxq chvqi
jvK`i D v aviYvjv wbg avivevwnK fve Lb Kiv njt
1| wgkii ZrKvjxb ivRmfvq GKRb gx wnme Bdmyd (Avt) Gi hvM`vb msv v aviYv
gnvb Avjvn& ejbt ivRv ewjj BDmydK Avgvi KvQ jBqv AvBm; Avwg ZvnvK Avgvi GKv mnPi wbhy
Kwie| AZtci ivRv hLb Zvunvi mwnZ K_v ewjj, ZLb ivRv ewjj, AvR Zzw g Zv Avgv`i wbKU ghv`vkxj
wekvm fvRb nBj| BDmyd ewjj, AvgvK `ki abfvvii Dci KZZ c`vb Kib; Avwg Zv Dg I myw e
iK| GBfve BDmydK Avwg mB `k cw ZwZ Kwijvg h mB `k h_v BQv Aevb KwiZ cvwiZ| Avwg
hvnvK BQv Zvnvi cw Z `qv Kwi| Avwg mrKgcivqY`i cw Zdj b Kwi bv| (m~iv BDmyd 12:54-56)
ZvB hviv BDmyd (Avt)-Gi D`vniY w`Z wMq GB AvqvZwU c`kb Ki `wjj wnmve Zviv ejZ Pvq hnZz BDmyd
(Avt) GKRb Agymwjg ivRvi ivR gx cwil` hvM w`Z cvib Zvnj Kb Avgv`i c nq GKRb cv_x msm`
m`m wnmve wbevwPZ ne-GUv MnYhvM ne bv?
hviv GB AvqvZjvK Zv`i c `wjj wnmve eenvi Ki Zviv nqZv fyj MQ KvivMvi BDmyd (Avt) Zvui `yB
mv_xK wK ejwQjb| wZwb ejwQjbt

weavb w`evi AwaKvi Kejgv Avjvn& ZvAvjvi| wZwb Av`k w`qQb- wZwb eZxZ Ab KviI Bev`Z bv
Kivi Rb| BnvB kvkZ xb wKy AwaKvsk jvK Bnv mK AeMZ bn| (m~iv BDmyd 12:40)
Zvnj Avgiv wKfve eje h, BDmyd (Avt) H iKg GKUv miKvi eevK mvnvh KiwQjb A_ev Zv`i mv_
Avcvl KiwQjb hviv gvbe iwPZ AvBb cYqb KiwQj hLb wZwbB Ab`iK GB weavb/ AvBb cYqbi evcvi
Avjvn& mK mZK KiwQjb GB ej ht weavb `evi AwaKvi Kejgv Avjvn&iB|
c_gZt hviv GB (12:54-56) AvqvZjvK D`vniY^ic eenvi Ki, `wjji Afve Zv`i `vexK cgvY Kivi
Rb h, ZrKvjxb miKvi eevq cPwjZ BDmyd (Avt)-Gi kixAvn& mZ bq Ges GB D`vniYi viv Avi wKQzB
wb`k Kivi bB| eis GB AvqvZjv viv GUvB cgvwYZ nq h, ZrKvjxb ivRv Avj vn&i wbKU AvZmgcbi w`K cv
evwoqwQjb|
Beb Rvixi AvZ-Zvevix eYbv Kib h, gyRvwn` (int) ejbt BDmyd (Avt)-Gi mgq hB ivRv wQjb wZwb Bmjvg
MnY KiwQjb| (Rvwg Avj-evBqvb AvZ-ZvIqxj AvB Avj-KziAvb, 9/217)
Avj-evNvex ejbt gyRvwn` (int) I Abvbiv ejQbt BDmy d (Avt) Zv`iK AwZwebqi mv_ Bmjvgi w`K
WvKv _K v nbwb hZY ch bv ivRv Ges AviI AbK jvK Bmjvg cek Ki|
AviI ewYZ AvQ h, BDmyd (Avt) wbR GKRb kvmKI wQjb eU Kbbv gx cwil`i `vwqZi cvkvcvwk Zvui
Dci wgkii kvmb fviI b nqwQj|
Beb Rvixi AvZ-Zvevix, Avm-my x nZ eYbv Kibt ivRv, BDmy d (Avt)-K wgkii Dci wbhy KiwQjb, wZwb
KZcI GKRb m`m wQjb Ges wZwb h Kvb wKQz qi `Lvbvi `vwqZ cvjb KiZb Ges eemv I
Abvb hZ welq wQj Zv Z`viwK KiZb| Gi cgvY m~iv BDmyd, 56 AvqvZi kl Ask cvIqv hvqt GB fve Avwg
BDmyd (Avt)-K mB `k cwZwZ Kijvg; h mB `k hLvb BQv Aevb KiZ cviZ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 108
Avjvni w`K Avnvb

... mB `k wZwb hLvb BQv Aevb KiZ cviZb..., GB AvqvZi evcvi Beb Rvixi AvZ-Zvevix, Beb
hvq` (ivt) nZ eYbv Kib, wgkii mKj KZZ BDmydi (Avt) KvQ nvi Kiv nq wQj Ges h Kvb welq
Zuvi wmvB wQj Pzov|
Avj-KziZzex eYb v Kib h, Beb Avevm (ivt) BDmyd (Avt) mK ejb h, wZwb Zvui weQvbvi Dci emjb Ges
ivRv Zvi cwil`eM Ges xMYmn Zvui mv_ cwiPq cei Rb Zvui Ni cek Kijb Ges wgkii mKj KZZ Zuvi
(Avt) KvQ nvi Kiv nq| G mK Avj-KziZze x ejbt hLb ivRv, BDmyd (Avt)-Gi Dci `vwqZ mgcb
Kijb ZLb wZwb (Avt) mvaviY RbMYi Dci D`vi cKwZi gbvfve cvlY Kijb Ges Zv`iK ZZY ch
Bmjvgi w`K WKwQjb hZb ch bv wZwb Zv`i gvS bvq wePvi cwZv KiZ ciwQjb| ZvB cyil-gwnjv
DfqB ZvK fvjvevmZv| GB GKB aibi K_v cvIqv hvq Avt Iqvn&nve, Avm-myx Ges Beb Avevm (ivt) I
Abvb`i eYbvq BDmyd (Avt) Gi cwZ ivRvi DwZ-hLb ivRv, Zvi cwic~Y eywew `LwQjb kvmb KZZ Ges
bvqwePvi c_v cPvii | ivRv ejjb, Avwg ZvgvK gZv `vb Kijvg, myZivs Zvgvi hv BQv Zv Zzwg KiZ
cviv| Ges Avgiv Zvgvi GKwb Abymvix Ges Avwg Zvgvi AvbyMZ Kie Ges Avwg Zvgvi Kvb welqi mnhvMxi
Pq ekx wKQz bB| (Avj-Rvgxwj AvnKvg Avj-KziAvb, L 9/215)
ZvB G hw` GBiKg Kvb mvebv _vK h, H ivRv Bmjvg cek KiwQj Zvnj Dciv AvqvZjvK
(12:54-56) `wjj wnmve eenvi KivUv cki myxb ne Ges f~j ne| Kbbv Bmjvgi GKUv bxwZ nj, hw`
Kvb mebv/ m`n `Lv `q Zvnj ZvK `wjj wnmve eenvi Kiv hve bv|
AviI ejv hZ cvi h, AwaKvsk Dmyji Avgv`i c~ei kixqvn Avgv`i kixAvn wnme weewPZ hw` bv Zv
Avgv`i kixAvni mv_ mvsNwlK nq | ZvB KD hw` Kbvi ekxf~Z nq aygv ZKi LvwZi ej h, BDmyd (Avt)
Zvui Dci c` kixAvn gvbbwb Zvnj ZvK ejZ ne h, BDmy d (Avt) hw` GLb euP _vKZb Zvnj ZvK
gynv` (mt) Gi kixAvn gvbZ nZv |
2| `yB cKvii Lvivci ga AcvKZ Kg Lvivci c Aej^b Kivi bxwZ
MYZvwK wbevPbi mg_Kiv Bmjvgi GB bxwZK `yB fve eenvi Ki _vKt
h cv_xi Av`k AcvKZ Kg Bmjvg weivax ZvK fvU `qvi gvb njv Kg Lvivci c bqv;
Ab w`K, KvDK hw` fvU bv `qv nq Zvnj ekx Lvivc cv_xwU wbevwPZ nZ cvi GB AvksKvq Kg LvivcK
fvU `qv;
Avmj Bmjvgi ekxifvM bxwZ wbq GfveB gvbyl gvbylK wev Ki| Zviv mwVK bxwZwU my`ifve DjL Ki
wKy Gi cqvM Ki fyj A_ev Ggb GwU cqvM KiZ Pvq hLvb H bxwZ LvuU bv|
wekl Ki GB bxwZwUi Zv`i fyj njv, Zviv Gi cqvM evSwb| aygv mLvbB GwU c qvM Kiv hve
hLvb, `ywU c_i GKwU Mn Y bv Ki Dcvq bB| wK y hw` Gjv _K euP _vKvi Dcvq _vK A_vr `ywU
c_i GKwU M nY KiZ hw` eva Kiv bv nq- Zvnj mLvb GB bxwZ c hvR bq| A_ vr KvDK hw` `ywU
nvivgi GKwU MnY eva Kiv nq Zv nj m Kg bvni KvRwU KiZ cvi| wKy Ggb bq- hLvb KD
eva KiQ bv mB GUv c hvR bq| fvUi GB cqvMK Gfve `Lv hvqt Kvb GK ew GKRb
gymwjg fvBK g` LvIqvi `vIqvZ w`j| mLvb GKwU g` _vKe 50% GjKvnj Ges Ab GKwU g` 25%
GjKvnj| myZivs m `vIqvZ Mn Y Ki 25% GjKvnji g`wU cvb Kij|
MYZvwK wbevPb AskMnY KiZ Avgv`i KD eva KiQ bv; ZvB Kg LvivcK mg_bi bvg GKwU wki&K Kiv
KLbvB MnYhvM nZ cvi bv| Avgiv fvU bv w`j h wZ ne Zvi Zzjbvq GB wki&K (Avj vn& Qvov Ab KvDK
AvBb Zixi AwaKvi `qv) AbK AbK ekx wZKi| GUv ne 25% GjKvnj ev` w`q 50% GjKvnj MnY
Kivi gZv|
3| wZ Aev Ki myweav MnY Kiv
GB bxwZ ev DmyjwUI c~ei bxwZi gZvB| GB bxwZi `vnvB w`q hviv MYZvwK wbevPbK Rvqh KiZ Pvq Zv`i
fvl njv, Ggb GKRb Bmjvgcx bZvK wbevwPZ Kij, hvi Kgcv gymwjg`i Rb Ab bZv`i _K

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 109
Avjvni w`K Avnvb

Zzjbvg~jK Kg wZKi Ges GKwU Bmjvg weivax kwK civwRZ Kij hZUv jvf ne Zv GB nvivgi wZi
Zzjbvq AbK ekx|
c_gB ejZ nq, MYZvwK wbevPb AskMnY Kiv njv wki&K| myZivs Gi myweav AvjvPbv Ki GK DrmvwnZ Kiv
GKeviB MnYhvM bq| Avjvn&i ZvInx`K Dcv I Agvb Ki Zvi KvQ _K myweav Av`vq KivK wK Ki
mg_b Kiv hvq| myZivs Dciv K_vMyjv eRbxq Ges Gi viv gymwjg`i fvU `vb DrmvwnZ Kiv m~Yic fyj|
MYZ- hv eZgvb we`gvb, ZvZ GKgv AvKx`v I kixqvZi wevwi vivB AskMnY Kiv me, Ges djvdj
KLbvB cksmv jvf KiZ cvi bv ; Avi Gi _K hZB myweav jvf Kiv hvK bv Kb- Zv KLbvB ARynvZ nZ cvi
bv| Avi G GUv wKfve me nq hLvb GwU kixqZ I Gi bxwZi wei|
Avi hw` MYZvwK wbe vPb mwZKvi A_B Kvb myw eav _K _vK Zvnj- Zvi ciI GwU nvjvj ne bv|
Avj vn& ZvAvjv ejbt
Zviv AvcbvK g` I Ryqv mK wRm Ki| Avcwb ejybt G `yqi ga iqQ gnvcvc, Ze gvbyli Rb
DcKviI AvQ, wKy Gi cvc DcKvii Pq AbK ekx| (m~iv evKviv 2:219)
mB mv_ Avjvn& (myet) Aviv ejQbt
In hviv Cgvb GbQ! g`, Ryqv, cw Zgv Ges fvM wbYvqK ki Gme bvsiv Acwe, kqZvbi KvR Qvov Avi
wKQz bq| myZivs Zvgiv Gme _K euP _vK hvZ Zvgiv mdjKvg nZ cvi| (m~iv gvwq`v 5:90)
Beb Kvwmi (int) c_gv AvqvZi Zvdmxi ejQb, Gmei jvfjv meB BnjwKK| hgb, Gi dj kixii
wKQz DcKvi nq, Lv` nRg nq, gavkw ew cvq, GKcKvii Avb` jvf nq, BZvw`| Abyicfve Gi eemvq
jvfi mvebv AvQ| GKBfve RyqvLjvZI weRqi mvebv AvQ| wKy Gjvi DcKvii Zzjbvq wZ ev
AcKviB ekx| Kbbv, Gi viv vb jvc cvIqvi mv_ mv_ xbI asm nq _vK| Avi GKviYB Avj vn& ZvAvjv
ejQbt ---wKy Gi cvc DcKvii Pq AbK ekx| (m~iv evKviv 2:219)
GKBfve MYZvwK wbevPbiI wKQz myweav ev jvf _vKZ cvi, wKy GZ Ask bqvi gvag Avjvn&i cwieZ
gvbylK AvBb`vZv wnme ^xKwZ c`vb Kivq wbR xbi Rb hKvb jvfi PvBZ AbK AbK b ekx wZKi|
Avi GK_v Avgiv fve ejZ cvwi h, g` LvIqv ev Ryqv Ljvi PvBZ AbK ekx eo bvn njv wki&K Avjvn&i
mv_ wki&K Kiv Ges Gi cwiYwZI AbK fqven|
4| Avgjmg~n mevcix wbqZi Dci wbfikxj
Avgiv Zv GUv gymwjg`iK hyjyg wbhvZb _K iv Kivi Rb KiwQ; hvZ gymwjg`i myweav nq- GfveB
AbK MYZvwK wbevPb Ask bqvi c ARynvZ `vuo Kivq| Zviv ejZ Pvb hnZz, GKwU mr Dk, fvjv
wbqZ G KvRwU Kiv nQ ZvB GZ Kvb mgmv bB- GwU eis cksmbxq|
Avmj GB gvivZK fyjwU Zviv ay GLvbB KiQ Zv bq| GB nv`xmwUi Aceenvi Aviv AbKB `Lv MQ|
GRb Avgiv G evcvi wek` AvjvPbv Zzj aiwQ, Bb&kvAvj vn&|
c_g K_vwU njv, Dg wbqZ _vKjB bvn Dg Avgj ev mvIqvei KvR nq hvq bv| Avey nvwg` Avj Mvvjx
(int) ejbt bvn, Gjvi cKwZ KLbv wbqZi viv cwieZb nq hvq bv| ivm~ jyjvn (mt) Gi nv`xm (cZK
AvgjB wbqZi Dci wbfikxj) _K A ev Rvwnj jvKiv GfveB mvaviY A_ fyj eyS bq, Zviv gb Ki h,
wbqZi viv GKwU bvn Bev`Z cwiYZ nq| hgb, Kvb ew hw` Abi gbK Lykx Kivi Rb Kviv MxeZ Ki,
A_ev H ew h Abi UvKvq Afvex`i Avnvi Kivq, A_ev KD hw` nvivgi cqmvq zj, gmwR` ev mb`i
Kv Zix Ki `q Dg wbqZ, ZLb Zv`i bvn Bev`Z cwiYZ nq! GmeB RvnjxqvZ ev g~LZv, GB
mxgvjsNbi I Acivai Dci Gi wbqZi Kvb cfve bB| eis fvjv Dk Lvivc KvR Kivi GB wbqZ
kixqZweivax hv AviKwU Abvq| myZivs m hw` mPZb _vK (fyj c_i evcvi) Zvnj, hb kixqvZi Dci
AUj _vK| wKy m hw` G evcvi A _vK Zvnj Zvi Dci AZvi bvn eZve, KviY vb ARb Kiv cZK
gymwjgi Dci diR| ZvQvov, kixqvZ hLvb fvjv KvRi (wbqZi weZv) evcviB Ggb (mZK), mLvb
Lvivc KvR wKfve fvjvZ cwiYZ nq? GUvZv Ame| mwZKvi A_, h wRwbmjv Ai Ggb aviYvi Rb `q
Zv nQ Aii Mvcb Lqvj Lykx ev Kvgbv-evmbv-----|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 110
Avjvni w`K Avnvb

Gici wZwb Aviv ejQbt Gi viv hv evSvbv nQ Zv njv KD hw` AZvekZt fvjv wbqZ Lvivc KvR Ki
Zvnj Zvi Kvb ARynvZ MnYhvM ne bv, hw` bv m xb bZzb nq Ges H Bjg ARbi mgq bv cvq| Avjvn&
ZvAvjv ejbt AZGe Zvgiv vbx`iK wRm Ki, hw` Zvgiv bv Rvb| (m~i v bvn& j 16:43)
Bgvg Mvvjx (int) AviI ejQbt myZivs ivm~jyjvn (mt) GB evYxt cZK AvgjB Zvi wbqZi Dci
wbfikxj wZbwU wRwbmi (Bev`Z, gyevn I bvn) Gi ga aygv AvbyMZ I gyevn (AbygwZ cv Avgj)-Gi ga
mxwgZ, bvni Rb bq| GUv GB KviY h, AvbyMZ bvn-Z cwiYZ nq (Lvivc) wbqZi viv| wecixZ w`K,
GKwU Lvivc KvRK KLbvB wbqZi viv AvbyMZ cwiYZ Kiv hvq bv| nuv, wbqZi GKwU cf ve G (bvni
) AvQ; Zv njv Lvivc KvRi mv_ hw` (AviI) Lvivc wbqZ hy Kiv nq Ges GUv Zvi evSv ew Ki Avi
cwiYwZ nq Pzov Lvivc hv Avgiv wKZvey Z ZvIev-Z DjL KiwQ| (BjvnBqv Djygyxb, 4/388-391)
kL Avyj Kvw`i web Avyj AvwRR, Aci kL Avyj AvwRR web evR Gi dvZIqvi mgvjvPbv KiQb, hLvb
wZwb (web evR) msm` m`m nIqv Ges MYZvwK wbe vPb Ask bqvK AbygwZ w`qQb| kL Avyj Kvw`i web
Avyj AvwRR ejbt Avwg ewj GB dvZIqvwU fyj| Bgvg Mvvjx (int) h DwZ Avgiv w`qwQ mB Abyhvqx, bvn
KLbv wbqZi viv MnYhvM nZ cvi bv| ZvQvov Kydi nQ mePq eo bvni GKwU| Avi cvjvgU Ask bqv
njv Kzdi, GUv wbqZi KviY MnYhvM nZ cvi bv| GUv GB KviY h, cvjvgU njv MYZvwK eev
cqvMi GKwU gvag| myZivs GZ Ask bqv ev fvU `qvi ivq RvbZ nj MYZ mwKZ ivqI RvbZ ne, Avi
GB ivqI wbfi Ki Gi eveZv Rvbvi Dci| (Avj-Rvwg wd Zvjve Avj Bjg Avk kvixd-1/147-148)
myZivs Dg wbqZ w`q GKwU bvnK Abygv`b `qv hve bv| Avi gymwjg`i hyj&g _K invB `qvi bvg Kzdi
ev wki&K KivZv Kvb gB MnYhvM bq| hw` ZvB nZv Zvnj Avgiv evBej Avi g~wZ weq Ki Afvex
gymwjg`iK mvnvh KiZvg!
5| fvjv KvRi Av`k `qv Ges g` KvRi wbla Kiv
MYZi c hviv K_v ejb Zviv GB bxwZwUI eenvi Ki _vKb| h cv_xi Av`k gymwjg`i Rb Kg wZKi ev
wKQzUv DcKvix ZvK wbevwPZ Kivi mv_ Zviv GB bxwZwUi Zzjbv Kib| KviY, GZ fvjv cv_xi fvjv KvR
mnvqZv Ki g` cv_xK evuav `qv nQ|
G Avgv`i ee njv MYZvwK wbevPb AskMnYB njv wki&K, Avi GUvKB mec_g wbla KiZ ne|
MYZi gvag gvbyl Avjvn& ZvAvjvi cvk AbK vcb Ki AvBb iPbvi Rb- hv my wki&K| h ew GB
welqwU eySZ cvi, m Lye mnRB eySZ cvie h Dciv bxwZwU KZUv fyjvb eenvi Kiv nqQ| Zviv hfve
GB bxwZwU eenvi Ki, Zv GKeviB Dv, GB bxwZi mwVK eenvi eis Zv`iB wei hvq| 21
fvjv KvRi Av`k Ges Lvivc KvRi wbla Kivi mePq eo kZ njv, Gi cvwU kixqZ mZ nZ ne|
A_vr, Kvb Pvii Pzwi e KiZ ZvK nZv Kiv hve bv ev KvDK my` `qv _K weiZ ivLZ Zvi UvKv wQbZvB
Kiv hve bv A_ev Kviv cwieviK Zvi AZvPvi _K iv KiZ cwievii gvbyljv AcniY Kiv hve bv| GB
mvgvb welqwU evSv gvUB KwVb wKQz bq hw` m fvjv KvRi Av`k I g` KvRi wbla Kivi welqwU evS|
G Aviv GKwU kZ njv, H gybKvi (Lvivc) wbla KiZ wMq hb Aviv eo gybKvi (wZ) bv nq hvq Zv
wbwZ Kiv| kvqLyj Bmjvg Beb ZvBwgqvn (int) ejbt Ges (fvjv KvRi)Av`k I (g`KvRi) wblaKvixiv
hw` Rvb h Gi cwZdj fvjvi mv_ mv_ wgwkZ nq wKQz g`I NUe, Zvnj Zv`i Rb GwU Kivi AbygwZ bB
hZY bv Zviv Gi djvdji (weZv) evcvi wbwZ nq| hw` fvjv djvdji cvavb _vK, Ze Zviv GwU
Pvwjq hve| Avi hw` g` djvdji cvavb _vK, Zvnj Zv`i Rb GwU Kiv wbla, hw`I Gi viv wKQzUv fvjv
(djvdj) wemRb w`Z nq| G GB fvjv KvRi Av`k Kiv, hvi cwiYwZ Lvivc GKwU Lvivc ev gybKvi
cwiYZ nq hv Avjvn& I ivm~ji (mt) AevaZv ew Ki| (Avj Avgi wej gviwd Iqvj-bvwnqy Avb Avj-gybKvi, ct
21)

21
GK kYxi jLKiv MYZvwK wbevPb AskMnYK ea ejB v nq bv - MYZvwK wbevPb AskMnY Kiv GKRb gymjgvbi Rb
AvekKxq KZe ej gb Ki (bvDhywejvn)| ay ZvB bq, hviv MYZvwK wbevPb AskMnYi wei K_v ejb Ges gvbyl`i GUv
_K weiZ _vKZ ej Zuv`iK GBme jLK hvwjg ej AvLv w`q _vK|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 111
Avjvni w`K Avnvb

Beb KvBwqg (int) ejbt myZivs hw` Kviv g` KvRi wbla Kiv Aviv eo g`i w`K cwiPvwjZ Ki hv Avjvn&
(myet) I ivm~j (mt) ekx AcQ` KiQb (c_g g`i Pq), Zvnj Zv wbla Kiv ea bq| hw`I Avjvn& (myet)
GwU (c_g g`) AcQ` Kib Ges GwU hviv Ki Zv`i AcQ` Kib| (Bjvg Avj gyIqvK&Kxb, L 3, ct 4)
hviv g` cv_x Avi fvjv cv_xi K_v ej wbevPb Ask bqvK ea Ki; Zviv G g` VKvZ wki&K ev Kzdixi gZv
g~j w`Z ej| `ywU wRwbmK gc `Lyb Zv, mgvb nq wKbv| G hw` Avgiv BivKi gymwjg`i Dci AZvPvi
Kgvbvi K_vI wPv Kwi, ZvnjI wK Avgiv wki&KK wewbgq wnmve aiZ cvwi| Avjvn& ejQbt wdrbv nZv
Acv iZi| (m~iv evKviv 2:217)
GLvb, wdrbv ejZ Avjvn& (myet) wki&K I KzdixK eywSqQb, hv AwaKvsk Zvdmxi cvIqv hvq| kvqLyj Bmjvg
Bgvg Beb ZvBwgqvn (int) ejQbt hw`I nZv Kivi gvS cvc I Agj iqQ Ze Kvwdi`i wdrbvi (Kzdix)
gvS iqQ Zvi PqI AwaK iZi cvc Ges Agj| (Avj dvZIqv-28/355)
kL Avjx Avj-Ly`vBi Zuvi jv Bjvnv Bjv Avjvn& - GB mv `vb Avnevb eBwUZ kL myjvBgvb web mvngvb (int)
Gi DwZ w`q ejQbt Avj-wdrbvn njv Kzdi| myZivs mg e`yCb I bMievmx hw` hy Ki kl nq hvq Zv
AbK Kg iZi H Rgxb GKwU ZvZK wbevPb Kivi Pq h Ggb AvBb kvmb Ki hv Bmjvgi kixqvZ
weivax|
myZivs G evcvi Kvb m`ni AeKvk bB h, fvjv KvRi Av`k I g` KvRi wblai ARynvZ wki&K Kiv
hve bv, ZvZ AZvPvi hZB Kg hvevi mvebv _vKzK, ZvZ wKQzB hvq Avm bv| GUv GB RbB h gymwjgiv
AZvPvii KviY h wZi wkKvi nQ, Zvi Pq eo wZM ne wki&K Kivi gvag|
6| wbZv cqvRb nvivg MnY Kivi AbygwZ
hviv MYZvwK wbevPb AskMnY nvivg ej gb Kib, Zviv ARynvZ `b h, GLb gymjgvb`i Rb GKwU Riix
Aev weivR KiQ, myZivs GgZvevq nvivg KvR AskMnY KivK Bmjvg mg_b Ki| A_vr h wRwbmwU nvivg wQj
Zv GB cvcU ev cwiwwZZ nvjvj!
GB bxwZi KqKwU welq weePbv Kiv DwPr hv Zviv Kibwb| KviY, G bxwZwU me mveRbxbfve cqvM
Kivi gZv bq| eis G wKQz ewZg AvQ Ges wKQz evaevaKZv ev mxgv AvQ hvi KviY MYZvwK wbevPbi
GB bxwZi eenvi MnYhvM bq|
c_gZt AbK welq AvQ hjvK cqvRb ev Riix ejv hvq bv| mZivs Avgv`i mZK nZ ne hb Avgiv
mwZKvi cqvRb Qvov Gi bxwZi bgbxqZvK eenvi bv Kwi| gvbyli cqvRb ev Riix Aev 5 cKviit
xbi Rb AvekKxq
Rxebi Rb AvekKxq
gvbwmK myZvi Rb AvekKxq
i (esk) ev mvb ivZ AvekKxq
m`i AvekKxq
GB mKj cqvRbxqZv mgvb chvqi bq| hgb, Kviv wRbv Kiv ev Kvb gvnig gwnjvK wbKvn (weevn) Kivi
ARynvZ KLbv GB nZ cvibv h, Avgvi hb AvKvLv c~iY Kiv AvekKxq nq cowQj| myZivs mKj cqvRbKB
GB bxwZi AvIZvq djv hve bv, G GKwU mxgviLv AvQ|
wZxqZt wki&K ev Kzdii GB bxwZ KLbvB Mn YhvM bq| KviY wki&K Ges Kzdi _K wbRK iv KivB
mePq AvekKxq evcvi, gvbyli xb iv KivUvB Zvi mePq eo cqvRb| GKwU cqvRb iv KiZ wMq
Aviv eo cqvRb wemRb `qv KLbvB Abygv`bhvM bq| aygv BKivn (Pz ov Rvi Rei`w) -Gi B GwU
MnYhvM nZ cvi| Avgiv wki&K I Kzd iK nvjvj Kivi Rb Ggb GKwU bxwZi mvnvh bqvi K_v wKfve
fveZ cvwi?

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 112
Avjvni w`K Avnvb

kvqLyj Bmjvg Beb ZvBwgqvn (int) ejQbt wbq hme ey nvivg; Gi ga hme ey Kvb AevZB
Bmjvgi kixqvZ Abygv`b `qv nqwb Ges G evcvi eYbvI iqQ, (mjv) bv AvekKxqZvq Avi bv GQvov
Ab Kvb KviY Abygv`bhvM, hgb, wki&K, Aea hbvPvi Ges Avjvn&i evcvi vb Qvov K_v ejv Ges
mxgvjsNb| GB PviwU welq njv mBjv hvi mK Avj vn& (my et) ejQbt ejybt Avgvi ie nvivg KiQb
hveZxq cKvk I AcK vk Akx jZv, cvc KvR, AmsMZ weivaxZv, Avjvn&i mv_ Ggb wKQz kixK Kiv hvi Kvb
cgvY wZwb bvwhj Kibwb Ges Avjvn&i cw Z Ggb K_v Avivc Kiv hv Zvgiv Rvb bv| (m~iv Avivd 7:33)
GB welqjv mKj kixqvZB nvivg Kiv nqQ, Avi Gjvi evcvi mveavb KiZ Avjvn& bex-ivm~j`i cvwVqQb
Ges Kvb AevZB Gjv nvjvj wQj bv, KwVb mgqI bq| Avi G KviYB GB AvqvZwU gvq bvwhj nq|
kL Avjx Avj Ly`vBi, kL nvgv` web AvwZKi DwZ w`q ejQbt wbq Avjvn& Zvgv`i Dci nvivg KiQb
gZ Ry, i, Kii gvsm Ges hvi Dci RevBqi mgq Avjvn&i bvg Qvov Ab bvg DPvwiZ nqQ| wKy h
ew Abbvcvq nq co Ges bvdigvb I mxgvjsNbKvix bv nq Zvi Kvb cvc nebv| wbqB Avjvn& cig
gvkxj, Amxg `qvjy| (m~iv evKviv 2:173)
myZivs GLvb Abbvcvq Aevq _vKvK kZ Kiv nqQ, hb Gjv Kvb ew BQvK Z Abvq ev mxgvjsNb
_K bv Lvq| GB `yB wU welqi ga (c qvRb Ges Rvi-Rei`w ) cv_ K A ev Mvcb bq| wZwb (Beb
AvwZK) Aviv ejQbt Ges Abbvcvq ewi Rb g Z ey LvIqvi AbygwZi gvS wK Ggb wKQz AvQ hv
^Qvq xb ZvM KivK mg_b Ki? G aibi Zz jbv wK Ggb bq h, GKRb ew Zvi evb ev gvK weq Kij,
mB bxwZi wfwZ hLvb GKRb ^ vaxb gvby lK GKwU `vmxK weq Kivi Abyg wZ `qv nqQ hw` ewfPvi
wj nIqvi AvksKv _vK A_ev Zvi weq Kivi hvMZv bB (GKRb ^v axb bvixK)? GB wevw Qovbv
gvbyl jv Zv`i PqI ekx (evovevwo) KiQ hviv Zz jbv Ki- ePvKbv Zv my `i&B gZv| (m~iv evKviv
2:275)| (wn`vqvZ AvZ-ZvwiK, c t151)
kL Avjx Avj Ly`vBi ejQbt Avgiv ewjt Abbvcvq ewi Rb gZ Rxe fbi AbygwZi gvS wK Ggb wKQz
AvQ hv, wki&Ki mgvek ceki AbygwZi w`K BwCZ Ki, hLvb ag wbic I ZvZ miKvii mv_ RvU Kiv
nq `vIqvi DcKvixZvi bvg| (Avj Rvgy IqvZ ZvRwi` wd kviwn wKZve AvZ ZvInx`, c:121)
7| Rvi Rei`w ev wbcxobi Kzdix gvi hvM
Gi AvMi (6 bs) cqU Avgiv Gevcvi cgvY w`qwQ h cqvRb Kzdi ev wki&K Kivi Kvb AbygwZ bB| Avgiv
GLb h bxwZwU AvjvPbv Kiev Zv nQ wbevPbi c Aej^bKvix`i kl A| Zviv hKvb Dcvq ejZ Pvq h,
GwU GKwU BKivn (RviRei`w) msv welq| nuv, AvgivI ejwQ h, hw` Kvb ew mwZKvi A_B RviRei`w
wbcxobi ^xKvi nq, Zvnj Zvi Rb GwU gvhvM| wKy, Avgiv hB welq wbq AvjvPbv KiwQ GB
BKivni msv I kZvejxi mv_ Kvb mvgm bB| c_g K_v njv, GB bxwZgvjv mB ewi Rb chvR bq h
^Qvq Kvb KvR Ki| G h ZvK Rvi Kivbv nqQ, mB cgvY _vKZ ne|
Avjv Av`&-xb Avj eyLvixi msv Abyhvqx Rei`w njvt Kiv BQvi wei ZvK Kvb evcvi fq `wLq Kvb KvR
KiZ eva Kiv nq hv m KiZI mg| ZvB Ab ew m nq Ges Rei`wi evevqb Zvi myw `~ixf~Z nq|
Wt gynvv` web Avyjvn Avj Iqvnvex ejb, GUv mB cKvii hLvb aygv H wbcxwoZ ewKB Rvi Kiv nQ
Ges Zvi Avi Kvb Dcvq ev gZv bB| (bvIqvwK` Avj Cgvb Avj BwZKvw`Bqvn Iqv hvIqvweZ AvZ ZvKwdi
Bb`vm mvjvd, 2/7)
myZivs, hviv GB hyw w`q MYZvwK wbevPb AskMnY KivK ea Ki Zviv KLbvB GB `vex KiZ cvi bv h Zv`iK
GB KvR Kivi Rb eva Kiv nqQ| KviY, GLvb gymwjg`iK ejv nq ^ZzZf ve fvU AskMnY Kib|
BK&ivn-Gi kZi evcvi Beb nvh&i (int) ejbt BKivni 4wU kZ iqQt
h Rvi KiQ Zvi H gwK evevqbi gZv iqQ mB mv_ hvK Rvi Kiv nQ m GwU VKvZ GgbwK
Gi _K cvjvZI Ag|
G evcvi Zvi my aviYv AvQ h, m hw` AmwZ cKvk Ki Zvnj H gwK Zvi Ici coe|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 113
Avjvni w`K Avnvb

ZvK h gwK `qv nQ Zv AwZ wbKU A_vr hw` ejv nq, Zzwg hw` GUv bv Ki, ZvgvK AvMvgxKvj gvie,
Zvnj ZvK wbcxwoZ ejv hve bv| G GKwU ewZg iqQ, Zvnjv hw` wbcxobKvix GKwU mgq
wbaviY Ki `q hv AwZ A Ges mvaviYZ m GB mgq cwieZb Ki bv|
hvK Rvi Kiv nqQ Zvi _K Ggb wKQz cKvk ne bv hv viv evSv hvq h m ^Qvq AskMnY KiQ|
(dvZ&_ Avj-evwi, L 12, ct 311)
myZivs GB bxwZwU mwVK h, mwZKvi A_B hw` KvDK eva Kiv nq Ze Zvi wbevPb AskMnY gv hvM| Ze
AvjvPbv _K GUv h, Zviv hUvK GLb BKivn hv Rvi-Rei`w ejQb Zv Avmj BKivn-i kZvejx c~Y Ki bv|

MYZvwK wbev Pb AskMnYKvix`i evcvi ivq


hviv GB wki& Kx KgK v AskMn Y Ki Zviv h Kz dixZ wj G evcvi Kvb m`n bB| wKQz m`n-msmq I
fzj aviYvi ARyn vZ Zv`i Gme KvR Abygv`bhvM bq, hv Avgiv c~eB AvjvPbv KiwQ| Ze GUvI
mgvbfve wbwZ h AbK gymjgvb evcviwUi Avmj ic cyivcywi Abyaveb bv Ki MYZvwK wbe vPb AskM nY
mKji cwZ Avnevb Rvbvq| hw`I Avgiv ewj bv h fvj wbqZ Kvb KvR KijB Zv wkiK I Kz dix _K
AevnwZ cvIqv hve| Avmj mwVK evcvi nj wkiK I Kz dix Kivi evcvi AZv Zv`i fvj wbqZi KviY
Zv`i Kz dixi evBi wbq Avm bv|
AZGe, fvjv Dk wbq Kvb wki& K ev Kzdi KijB mUv gvd ne Ggb K_v Avgiv ejZ cvwibv| Ze hnZz
AbKB GB wekl (MYZ) welq A Avi ZvQvov welqwU AviI RwUj nq hLb GwU RvqR Kivi j AvjgMY
wdKni mB me bxwZi wfwZ bvbvb dvZIqv `b, hjv Avgiv GB ce BZvga evLv KiwQ| myZivs GiKg
Aevq h KvDK ZrYvr Kvwdi ejvUv evovevwo ev DMZv| hZb bv Zvi KvQ G welqwU cwivi Zzj aiv nQ
Ges GmKj wevw AcmviY Kiv nQ ZZb ch Avgiv ZvK ZvKwdi KiZ cvwi bv|
hviv ZwoNwo Ki mKj fvU`vbKvixK ZvKwdi Ki Ges G evcvi evovevwo Ki Zv`iK mZK Ki w`q Avey
gynvv` Avwmg Avj gvKw`mx ejbt Avi GKviYB AvBb cYqbKvix cwZwbwa`i KgKvi eveZv Ges Gi ga
hme KvR Kzdi Ges ZvInx` I Bmjvg webKvix mjv evLv Ki Kivi AvM Ggb KvDK (fvUvi) ZvKwdi
Kivi Rb e nIqv Rvqh bq| GiciI hw` m fvU `vb Ki Ze m Kzdix Kij| myZivs fvUvi`i
cv_Kmgyn AekB weePbv KiZ ne, mevB AvBbcYZv Zixi Dk fvU `q bv Zv`i (AZvi KviY) Ab
Dk _vKZ cvi| myZivs G Zvi KvQ mZ cKvk Kivi AvM ZvK ZvKwdi Kiv hvebv, hw`I evwnK
`wZ, h Zvi wbqZ Rvbbv Zvi KvQ, gb ne h, H ew Kzdix KvR wj AvQ| KviY, MYZI AbK
fyj evSveywS, AcevLv I wevw mw nqQ; Avi ZvQvov MYZ , cvjvgU Myjv meB we`kx k, ZvB AbKB ev
eZv bv eyS Gi KgKv Rwoq co| Gi D`vniY njv H ewi gZ h Ggb wKQz K_v gyL w`q ejQ hvi A_ m
wbRB Rvb bv|
myZivs hviv MYZ I GZ fvU`vbi `vbi evcvi Bmjvgi wmv Rvb; Zv`i GKv `vwqZ njv gvbyli KvQ
G welqwU fve Zzj aiv Ges G welqK wevwmgyn `yi Kiv|

n cvVK! Kvb m`n bvB gymwjgiv AvR fqven AZvPvii wkKvi nQ| AvR Avgv`iB fvB-evb`i Dci
msNwUZ nq PjQ cw_exi b ksmZg wbh vZb, MYnZv; hv `L PvLi cvwb SoQ Avi `q Avb RjQ| GB
eZgvb Aev `LI hw` Kviv Ai bvov bv `q Zvnj m hb Zvi Cgvbi evcvi wbRK ck Ki Avi Zvi
gZ AiK cixv Ki `L|
GKB mv_, Avgiv Avgv`i fvBevb`i mveavb Ki w`Z PvB kqZvbi Pv _K h mevZKfve Avgv`i c_
KiZ Pvq| Dg Avgji bvg, Bmjvgi cwZ Avgv`i fvjvevmvK Kkj KvR jvwMq Zviv Avgv`i wki&Ki
gvS cek KivZ m`vZrci| Avi GK_vI gb ivLv `iKvi h, mKj ivRbwZK KgKvB wbwl bq| hw` Gjv
wki&K ev Kz dii AvIZvq bv co Ges ivm~ji (mt) mybZ Abyhvqx cvjb Kiv nq Zvnj Kvb evav bB| hgb,
AvjvPbv mfv, mgvek, cPviYv, BZvw` wKQz ivRbwZK KgKv hjv kixqZi Kvb wbla bB|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 114
Avjvni w`K Avnvb

Avgv`i GB c qvmi gvS hw` mwVK wKQz _vK, Zvnj Zv wbq Avjvn& (my et)-Gi Zid _K Avi Gi fZi
hw` Kvb fyj ev mxgveZv _vK Zvnj Zv Avgv`i Ges kqZvbi _K, Avgiv Zvi _K Avj vn&i KvQ Avkq
PvB| mvjvZ I mvjvg ewlZ nvK Avgv`i ivm~ j gynvv` (mt) Gi Dci, Zvui cwievi, Zvui mvnvev`i Dci
wKqvgZ ch |

Bmjvg I MYZ - wKQz gwjK cv_K


MYZ Bmjvg
1) MYZi g~j wfw RbgZ| 1) Bmjvgi g~j wfw Avjvn&i Awfcvq|
2) Mwii BQvi cwZ AvZmgcYi bvg MYZ | 2) Avjvn&i BQvi cwZ AvZmgcYi bvg Bmjvg|
3) mKj gZvi Drm RbMY| 3) mKj gZvi Drm Avjvn&|
4) mvefgZi gvwjK RbMY| 4) mvefgZi gvwjK Avjvn&|
5) gvbe iwPZ msweavbB iqQ gvbeZvi gyw| 5) Avjvn& c` msweavbB iqQ gvbeZvi gyw|
6) gvbyl wnme mKjB mvaviYfve Gme AwaKvi
6) gZ cKvk, fvU `vb I wbevPb RvwZ, ag, eY,
fvM Kie| wKy hvMZv, AwfZv, I ZvKIqvi
wbwekl mKji mgvb AwaKvi ^xKZ|
wfwZ YxRbiv weklfve gyjvwqZ neb|
7) DivwaKvi I wbevwPZ nIqvi bvix-cyil DfqB 7) DivwaKvi I wbevwPZ nIqvi bvix-cyil
mgvb weewPZ| cf` we`gvb|
8) kw I gavq ZviZgi KviY bvix I msLvjNyiv
8) bvix I msLvjNyiv mvaviY mgvwaKvi fvM Kie|
msiY bxwZi Aaxb fvM Kie wekl AwaKvi|
9) cigZ mwnzZv MYZi GK wekl Av`k| bwZKZvi
9) kvkZ Av`k I bwZK gvbmb cigZ mgv`Z|
Kvb evjvB bB MYZ| hgb: Rivqyi ^vaxbZv ev
AbwZK cigZ Bmjvg eRYxq|
mgKvwgZv Kvb gZvgZKB eRb KiZ eva bq MYZ|
10) kvkZ ev cZvw` weavb Mwii mg_b QvovB
10) Mwii mg_b mKj eaZvi gvb`|
ea|
11) RvMwZK I AvavwZK Dfq PZbv cwie,
11) RvMwZK Db qbB mKj PZbv mxwgZ GB A_ cMwZ|
GB A_ cMwZ|
12) Revew`wng~jK miKvi cwZ| 12) Pig Revew`wng~jK miKvi cwZ|
13) Avjvn& c` AvBb viv wePviKvh wbqwZ (h
13) gvbe iwPZ AvBb viv wePvi Kvh wbqwZ| Avjvn& c`& dvqmvjv gvZveK wePvi Ki bv mB
Kvdi|)
14) msweavb KZK gwjK AwaKvi msiwZ| 14) cZvw` weavb KZK gwjK AwaKvi msiwZ|
15) Rxebi me i RbMYi BQvi cwZdjb NUvbv 15) Rxebi me i Avjvn&i BQvi cwZdjb NUvbvB
MYZvwK g~jevai cwiPvqK| Bmjvgx g~jevai cwiPvqK|
16) Bmjvgx wekvm gvbyli c_g Dcvwa Ljxdv/
16) MYZvwK wekvm ag AekB ivRbxwZ weewRZ|
cwZwbwa, KvRB Bmjvg I ivRbxwZ AweQ`|
17) Bmjvgx ivi mKj gymwjgi Dci dih `vwqZ
17) MYZvwK cwZZ miKvix`j I weivax`j bvg
nQ GB h Kvb AevZB gymwjg HK evnZ
GKvwaK `ji Rb w`q GKwU ivi RbMYK wewfb
Kiv hve bv| gymwjg HK evnZ Kiv nvivg Ges
`j wef Ki `q Ges RvZxq HK web Ki|
kvw`vqK |

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 115
Avjvni w`K Avnvb

18) MYZvwK iv weivax`j I Acivci `j Zv`i `vex- 18) Bmjvgx ivi mKj ea `vex I AwaKvi Av`vqi
`vIqv Av`vqi Rb niZvj, wgwQwj, ivRc_ Aeiva Rb kvwc~Y AvjvPbv Ges mei I ahi wb`k
BZvw` wewfb aibi KgKv hv GKwU ivi Dbqbi `vb Ki| Kvb Aevq Bmjvgx ivi Dbqb
AbZg Aivq Zvi Abygv`b `q| evavc`vb I wZKi KgKvi Abygv`b `q bv|

gvbyli ZixKZ AvBbi (MYZ, mgvRZ ------) mg_bi mv_ RwoZ _vKv nvivg, Kzdi Ges wkiK
Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) gvbyli AwZi KviYwU cwivifve eYbv Ki ejQbt
Avwg wRb I gvbylK Ab Kvb Dk mw Kwi bvB, Kej GB Rb mw KwiqvwQ h, Zvnviv Avgvi Bev`Z
Kwie| (m~iv Avh-hvwiqvZ 51t 56)
Bnv ZLbB cwic~YZv jvf Kie hLb Avgiv Avgv`i mKj Kvhg I mgmvejxq mgvavbi Rb kixqvn AvBbi
KvQ `vi ne Ges mB AvBbjv cqvM Kie| Avjvn Zvqvjv ejbt
bv, n gynv`, Zvgvi iei bvgi kc_, Bnviv wKQyZB Cgvb`vi nBZ cvi bv, hZY bv Zvnviv Zvnv`i
cviwiK gZf`i welq I evcvimg~n ZvgvK wePvicwZ ic gvwbqv jBe| AZtci Zzw g hvnvB dvqmvjv
Kwie m mK Zvnviv wbR`i wKQygv Kzveva Kwie bv, eis Dnvi myL wbRw`MK c~Yic mvc`
Kwiqv w`e| (m~iv Avb wbmv 4t 65)
Ges Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) Avgv`iK cwZwU gyn~Z Zuvi KvQ AvZmgwcZ Aevq _vKvi Av`k KiQb|
n Cgvb`viMY, AvjvnK hgbfve fq Kiv `iKvi wVK Zgb fve fq Kiv| Avi Zvgiv AekB gymjgvb
bv nq gZzeiY Kivbv| (m~iv Avj Bgivb 3t 102)
hLb Avgiv ewj jv Bjvnv Bjv jvn ZLb Avgiv ej _vwK h Avj vn (my envbv Iqv Zvqvjv) Qvov Bev`Zi hvM Ab
Kvb Dcvm bvB| Bnvi A_ GB `vovq h, AvZmgcbi Rb Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) Qvov Avi Kvb kw
bvB| Bnv Kivi Rb Avgv`iK AekB eySZ ne h Kvb wKQyB Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) Kvb Yvejxi
mgK ev hvM bq| Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) Zvi wbRi wbivbeB (99)wU bvg I Yvejx Avgv`i Rb eYbv
KiQb| h KD Avjvni myenvbv Iqv Zvqvjv Ges ay GKwUgv bvg ev Yvejxi AwaKvix ej `vex Ki Zvnj m
ew GKwU ZvZ cwiYZ ne| Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) cwieZ h KviviB AvbyMZ ev Bev`Z Kiv nq m
ZvZ myZivs Avgv`i wbR`iK gymjgvb `vex Kivi c~e Avgiv c_gB ZvZK mBfve evwZj ev A^xKvi
Kie wVK hfve Avj vn (my envbv Iqv Zvqvjv) ejQbt
xbi evcvi Kvb Rvi-Rei`w bvB| wbtm`n n`vqvZ givnx _K c _K nBqv MQ | GLb h Kn
ZvZK A^x Kvi Kwiqv Avjvni cw Z Cgvb Avwbj m Ggb GK k iy aviY Kwij, hvnv KLbB wQuw oqv
hvBevi bn Ges Avjvn (hvnvi Avkq m Mnb KwiqvQ) me wKQy keY Kib I me wKQy Rvbb| (m~iv Avj-
evKvivn 2t 256)
Avwg cZK DZ GKRb ivm~j cvVvBqvwQ| Avi Zvnvi mvnvh mKjK mveavb Kwiqv w`qvwQ h, Avjvni
e`Mx Ki Ges ZvZi e`Mx nBZ `~ i _vK| Bnvi ci Zvnv`i ga nBZ KvnvKI Avjvn n`vqvZ `vb
KwiqvQb, Avi Kvnviv Dci Mvgivnx Pvwcqv ewmqvQ| Abi hgxbi Dci GKUz Pjvdiv Kwiqv `wLqv jI
h, wg_v AvivcKvix`i wK cwiYvg nBqvQ| (m~iv bvnj 36)
Avj-nvwKg (AL-HAKIM) Avjv ni (myenvbv Iqv Zvqvjv) GKwU bvg I Yvejx hvi A_ GKgv AvBb`vZv
(The only law giver)| hw` Kvb ew Ggb Kvb AvBb cYqb Kij hv KviAvb I mybvni evBi Zvnj m
ew GKwU ZvZ cwiYZ ne KviY AvjvnB (mye nvbv Iqv Zvqvjv) GKgv Avj-nvwKg whwb weavb iPbv Kib|
AvjvnB (myenvbv Iqv Zvqvjv) GKgv AvBb`vZv GK_v cgvYi Rb KviAvb AbK AvqvZ we`gvb|
Avjvn Qvov KviI weavb `evi gZv bvB| wZwb Av`k w`qvQb h, wZwb eZxZ Ab Kviv Gev`Z Kiv
bv| GUvB mij c_| wK AwaKvsk jvK Zv Rvbbv| (m~iv BDmyd 12t 40)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 116
Avjvni w`K Avnvb

Zzwg ej, Zvnv`i Aevbi mwVK gxqv` Avjvn ZvAvjv AwaK fvjv Rvbb| Avmgvb I hgxbi me Mvcb
Aev ZuvnviB Rvbv AvQ| wZwb KZ my`ifve `Lb, KZ my`i wbfyjfve wZwb bb! hgxb I Avmgvbi me
mwi ZveavqK wZwb Qvov Avi Kn bvB| wZwb Zuvnvi ivRkvmb KvnvKI kixK Kib bv| (m~iv Avj-Kvnvd
18t 26)
Avj-KviAvbi GBme AvqvZmg~n m`nvZxZfve cgvY Ki h, AvjvnB (myenvbv Iqv Zvqvjv) AvBb`vbi
GKgv AwaKvix Ges Avgv`i Rb AekB Zv cvjbhvM| Avgiv gymjgvbiv Avj vn (my envbv Iqv Zvqvjv) eZxZ
Ab Kvivi ZixKZ AvBbi AvbyMZ KiZ cvwibv|
Zvnviv wK Avjvni Ggb wKQy kixK evbvBqv jBqvQ hvnviv Bnv`i Rb xb aibi Kvb wbqg-weavb wbw`
Kwiqv w`qvQ hvnvi Kvb AbygwZ Avjvn `b bvB? dqmvjvi mgq c~e nBZB hw` wbw` Kwiqv `Iqv bv nBZ
Zvnv nBj GZw`b Zvnv`i evcviwU Pzov Kwiqv `Iqv nBZ| wbwZB GB hvjg`i Rb cxov`vqK Avhve
iwnqvQ| (m~iv Avk iv 42t 21)
Avjvn Zvqvjv ejbt Avi h R Avjvni bvg wbq hen Kiv nq bvB Zvnvi MvkZ LvBI bv| Zvnv LvIqv
dvmKx (cvci) KvR| kqZvbiv wbR`i msMx-mv_x`i gb bvbv cKvi m`n I ckvejxi Dbl Ki, hb
Zvnviv Zvgv`i mv_ SMov KwiZ cvi| wK Zvgiv hw` Zvnv`i AvbyMZ ^x Kvi Ki Ze wbwZB Zvgiv
gykwiK| (m~iv Avj-AvbAvg 6t 121)
GBme AvqvZmg~n cgvY Ki h, hw` Avgiv Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) cvk Ab KvDK AvBb`vZv wnme
MnY Kwi Zvnj Avgiv Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) mv_ kixK mve Kivi gZv gvi AhvM Acivai (wkiK)
Acivax nev| GLb hw` Kvb ew GKwU (Kzdix wbqg A_vr MYZ) ivRbwZK `jK gZvq ciYi Rb fvU
`vb Ki hviv Kzdix AvBb cYqb Ki ZLb m ay ZvZK wPwnZ Kij bv eis wbR Kzdix wbqg AskMnY Kij
Ges mB ivRbwZK `jK ZvZK cwiYZ nIqvi Rb Ges Kz di cYqb Kivi Rb gZv c`vb Kij|
wbgi DjwLZ kixqZi Ges Cgvbi cavb ewkjv cgvY Ki h gvbyli ZixKZ weavb fvU`vb ev AskMnY
m~Y wec_MvgxZv A_vr Rvnvbvg|
(1) kvnv`vn Gi c_g Askt
jv Bjvnv Bjvjvn A_vr Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) Qvov Bev`Zi ev AvbyMZi hvM KD bvB| Bnv
ZvInx`yj Djywnqv h KDB Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) hvK AvbyMZ ev gvb Kivi Kzg KiQb Zvi
AvbyMZ Ki mwZKvi A_ m Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) gvb ev AvbyMZ Kij|
(2) kvnv`vn Gi wZxq Askt
gynvv`yi ivm~jyjvn A_vr wimvjvZ hvi A_ gynv` (mt) Gi kixqvnB GKgv ea kixqvn hv gvb KiZ ne
Ges Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) Kzg cYqbi Rb ZuviB `Lvbv c_ AbymiY KiZ ne Ab Kvb c_
bq|
(3) ZvZ K A^xKvit
Cgvb weivax welqmg~ni Dci Awekvm cvlY I evwZjKiY eZxZ Cgvbi `vex Kiv AhvwKZv I fvgx
gv|
xbi evcvi Kvb Rvi-Rei`w bvB| wbtm`n n`vqvZ givnx _K c _K nBqv MQ| GLb h
Kn ZvZK A^x Kvi Kwiqv Avjvni cw Z Cgvb Avwbj m Ggb GK k iy aviY Kwij, hvnv KLbB
wQuwoqv hvBevi bn Ges Avjvn (hvnvi Avkq m M nb KwiqvQ) me wKQy keY Kib I me wKQy Rvbb|
(m~iv Avj-evKvivn 2t 256)
n bex, Zzw g wK mBme jvK`i `L bvB hvnviv `vex Zv Ki h, Avgiv Cgvb AvwbqvwQ mB wKZvei
cwZ hvnv Zvgvi cw Z bvwhj nBqvQ Ges hvnv Zvgiv c~e bvwhj nBqvwQj; wK Zvnviv wbR`i hveZxq
evcvii dvqmvjv KivBevi Rb ZvZi w`K wbq hZ Pvq| A_P Zvnvw`MK ZvZK m~Y A^x Kvi
I Agvb Kwievi Av`k `Iqv nBqvwQj, g~jZ kqZvb Zvnvw`MK c_ Kwiqv mZ-mwVK c_ nBZ
e`~i jBqv hvBZ Pvn| (m~iv Avb wbmv 4t 60)
(4) gymjgvb`i Dci Kvwdi`i kvmb KZZ m~Y wbwlt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 117
Avjvni w`K Avnvb

gymjgvb`i Dci Kvwdi`i KZZ mevvq wbwl ev nvivg hw`I Kvwdiiv Zv`i AvBb cYqb Bmjvgx wbqg
Kvbyb eenvi Ki Ges wekvmx A_vr Cgvb`viiv KLbI Zv`i KZZ gb wbe bv| Avjvn (myenvbv Iqv
Zvqvjv) ejb|
GB gybvwdKMY Zvgv`i evcvi GB Acvq iwnqvQ h, kl ch cwiYwZ wK `uvovq! Lv`vi Zid
nBZ Zvgv`i Rq m~w PZ nBj Zvnviv Avwmqv ewjet AvgivI wK Zvgv`i msM wQjvg bv? cvi
Kvdi`i cvjv fvix nBj Zvnvw`MK ewjet Avgiv wK Zvgv`i wei jovB KwiZ cvwiZvg bv? Zvnv
mI Avgiv Zvgvw`MK gymjgvb`i nBZ iv KwiqvwQ| eZt AvjvnB Zvgv`i I Zvnv`i
cviwiK evcvii dqmvjv wKqvgZi w`b Kwieb| Avi GB (dvqmvjvq) gymjgvb`i Dci Kvdi`i
Rqjvf Kivi Kvb c_B Avjvn Aewk ivLb bvB| (m~iv wbmvt 141)
(5) AvBb cYqbi wkiKt
h KDB `vex Ki h Avwg ev Avgiv AvBb Zix KiZ cvwi Zvnj m wkiK Kij KviY GKgv Avj vnB
(myenvbv Iqv Zvqvjv) AvBb `vb Kib| Avgiv Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) Mvjvg Ges Mvjvg Zuvi
gvwjKi wb`k I dqmvjv cvjbi gvag AvbyMZ Kie|
Avjvn Qvov KviI weavb `evi gZv bvB| wZwb Av`k w`qvQb h, wZwb eZxZ Ab Kviv Gev`Z
Kivbv| GUvB mij c_| wK AwaKvsk jvK Zv Rvbbv| (m~iv BDmy d 12t 40)
n Cgvb`vi jvKMY, AvbyMZ Ki Avjvni, AvbyMZ Ki im~ji Ges mBme jvKiI hvnviv Zvgv`i
ga mvgwMK `vwqZmb| AZtci Zvgv`i ga hw` Kvb evcvi gZelgi mw nq Ze DnvK
Avjvn I im~ji w`K wdivBqv `vI, hw` Zvgiv cKZB Avjvn I ciKvji cw Z Cgvb`vi nBqv _vK|
BnvB mwVK KgbxwZ Ges cwiYwZi w`K w`qvI BnvB Dg| (m~iv wbmv 4t 59)
(6) AvbyMZi wkiKt
cZK gymwjg bvgvR m~iv dvwZnvq co Bqv Kvbv ey`y Iqv Bqv Kvbvm Zvwqb| Avgiv GKgv
ZvgviB Bev`Z Kwi Ges aygv ZvgviB mvnvh cv _bv Kwi| (m~ivt Avj dvwZnv 1t 4)
(7) ezZ I mKi Kzdixt
hviv Kvwdi hviv BmjvgK A^xKvi KiQ, hviv cKvk Bmjvgi weivwaZv KiQ Ges hviv gymjgvb`i Abvq
I AZvPvi KiQ Zv`i mv_ ezZ Kiv Zv`iK mvnvh Kiv Ges Zv`i mv_ Zv`i gZv Ki RvUe ev
GKwZ nIqv m~Y f ve nvivg ev wbwl h KDB Bnv Kie m wbR Kvwdi cwiYZ ne|
n Cgvb`vi jvKMY! Bqv`x I Lvb`i wbR`i ezic Mnb KwiI bv, Bnviv wbRiv ciii ez|
Zvgv`i ga Kn hw` Zvnvw`MK ezic M nb Ki, Zvnv nBj m Zvnv`i ga MY nBe| wbtm`n
Avjvn hvjgw`MK wbRi n`vqvZ nBZ ewZ Kib| (m~i v Avj-gvwq`v 5t 51)
hviv gymjgvb`i eRb Ki Kvdi`iK wbR`i ez evwbq bq Ges Zv`iB KvQ mvb cZvkv Ki,
A_P hveZxq mvb aygv Avjvni Rb| (m~iv Avb wbmv 4t 139)
n Cgvb`viMY! Zvgiv Kvdi`iK ez evwbI bv gymjgvb`i ev` w`q Zvgiv wK GgbwU Ki wbRi
Dci Avjvni cKvk `jxj Kvqg Ki `e? (m~iv Avb-wbmv 144)
(8) Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) bvg I Yvejxi wkiKt
Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) Avj nvwKg, Avj nvKvg, Avj Avwjg, Avj Lvwei, Avj IqvwKj, Avj Av`xj, Avj
evw`, Avj Lvwd, Avj gvwjK, Avb bvwmi, Avj Iqvwm, myZivs h KDB gvbyli Zix Kiv AvBbi Abymvix nq
Ges wbRi Rxebi hveZxq Kvhg Z`vbyhvqx cwiPvwjZ Ki hv m~ Yf ve ZvInx` A_vr Avjvn (myenvbv Iqv
Zvqvjv) GKZev`i weivwaZv Ges Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) AbK bvg I Yvejxmg~ni cwZ A^xKwZ
vcb KI Ges GB Kvhgi viv h KD wkiKi gZv frmbv AgvRbxq Acivai mv_ RwoZ nq co| m
hb ai bq h, gvbyli ga Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) Dciv Yvejxmg~n we`gvb Ges m gb Ki
gvbyl Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) nZ DrK AvBb w`Z mg (bvDhywejvn wgb hvjK) Ges gb Ki Avjvn
(myenvbv Iqv Zvqvjv) `Iqv kixqvn weavb mwVK c_ wb`kbvq, AvBb cYqb I wePvi dqmvjvi Rb cwic~Y
bv| (bvDhywejvn wgb hvwjK)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 118
Avjvni w`K Avnvb

Bnv`i AwaKvskB AvjvnK gvb; wK Ggbfve h, Zvnvi mwnZ AbivI kixK| (m~i v BDmyd 12t
106)
Ges mB me gybvwdK cyil I x Ges gykwiK cyil I x MYK kvw w`eb, hvnviv Avjvn mK Lvivc
aviYv cvlY Ki| `vl I Lvivexi AveZb Zvnviv wbRivB cwoqv wMqvQ| Avjvni Mhe nBqvQ
Zvnv`i Dci Awfkvc elY KwiqvQb| Avi Zvnv`i Rb Rvnvbvg my-mwZ Kwiqv w`qvQb, hvnv AZ
ekx Lvive vb| (m~i v Avj dvZvn 47t 6)
Avjvn Kej kiKi bvnB gvd Kib bv; Dnv eZxZ Avi hZ bvn AvQ Zvnv hvnvi Rb BQv gvd
Kwiqv `b| h jvK Avjvni mwnZ Ab KvnvKI kixK Kwij; m Zv eo wg_v iPbv Kwij, Ges eo
KwVb bvni KvR Kwij| (m~i v Avb wbmv 4t48)
(9) ivm~ j (mt) Gi `Lvbv c_i m~ Y weivwaZvt
ivm~j (mt) gymjgvb`iK Avjvni (my envbv Iqv Zvqvjv) GKZev`i wfwZ GKwZ KiwQjb Ges wkiKi
wei gwLK I `wnKfve wRnv` KiwQjb Ges meY kixqvn AvBbi vivB mg wKQy cwiPvjbv
KiwQjb| Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) AeZxY welqi weivax I AbymiYKvix Kvdi`i KvQ KLbv wZwb
dqmvjvi cv_bv Kibwb| Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) ejbt
wK h ew ivm~ji weiZv Kivi Rb KZmsK nBe Ges Cgvb`vi jvKi wbqg-bxwZi wecixZ
bxwZZ Pwje-GgZvevq h, cKZ mZc_ Zvnvi wbKU my ic cw ZfvZ nBqvQ-ZvnvK Avgiv mB
w`KB PvjvBe hw`K m wbRB PwjZ i KwiqvQ Ges Zvnv Rvnvbvg wbc Kwie hvnv wbKZg
vb| (m~iv Avb-wbmv 4t 115)
wZwb Zvgv`i Rb xbi m c_B wbavwiZ KiQb, hvi Av`k w`qwQjb b~nK, hv Avwg
cZv`k KiwQ Avcbvi cw Z Ges hvi Av`k w`qwQjvg Beivnxg, g~mv I CmvK GB gg h, Zvgiv
xbK cwZwZ Ki Ges ZvZ AbK mw Kiv bv| Avcwb gykiK`iK h welqi cw Z AvgY Rvbvb,
Zv Zv`i KvQ `ytmva ej gb nq| Avjvn hvK BQv gbvbxZ Kib Ges h Zuvi AwfgyLx nq, ZvK c_
c`kb Kib| (m~iv k~i v AvqvZ 13)
Beivnxgi RxebcvK NYv Kwie K? eZt h wbRK gyLZv I wbeywZvq wbgwZ KwiqvQ, m eZxZ Avi
K GBic `Zv KwiZ cvi? Beivnxg Avi Kn bn ZvnvKB Avwg cw_exZ Avgvi KvR mb Kivi Rb
evQvB Kwiqv jBqvwQjvg Ges ciKvj m mr jvK`i gaB Mb nBe| (m~iv evKviv 2t 130)
(10) Kz diK DrLvZi RbB Bmjvgi AvMgYt
Avj KviAvbi wRnv`i cwZwU AvqvZ (GKkZi Dci) Ges Abvb AbK AvqvZmg~n I AmsL nv`xmmg~n
GK_v wbweN cgvY Ki KzdiK mg_bi Rb bq eis Kz diK mg~j DrLvZi RbB Bmjvgi AvMgb|
n Cgvb`vi jvKiv, GB Kvdi`i mv_ jovB Ki, hb kl ch dZbv (wkiK I Kzdi) LZg nBqv
hvq Ges xb cyivcyw ifve AvjvniB Rb nBqv hvq| ci Zvnviv hw` dZbv nBZ weiZ _vK, Ze
Zvnv`i Avgj AvjvnB `wLeb| (m~iv Avbdvj 8t 39)
(11) Kz dii mv_ Avcvl m~Yfve wbwl I nvivgt
hLb gvi KvivBk gykwiKiv ZvInx` A_vr Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) GKZev`i Avnevbi cwZ Avcvl
Kivi Rb ivm~ j (mt) Gi wbKU cv_bv KiwQj ZLb ivm~j (mt) Zv`i cv_bv cZvLvb KiwQjb Ges ZLb
Avjvn (mye nvbv Iqv Zvqvjv) m~i v Avj Kvwdib bvhj KiwQjb ZvZ Avcvli wec cwivifve Di
`Iqv nqwQj|
ewjqv `vIt n Kvdiiv! Avwg mB iei Bev`Z Kwi bv hvnv`i Bev`Z Zvgiv Ki| Avi bv Zvgiv
Zuvnvi Bev`Z Ki, hvnvi Bev`Z Avwg Kwi| Avwg Zvnv`i Bev`Z KwiZ c Z bwn hvnv`i Bev`Z
Zvgiv KwiqvQ| Avi bv Zvgiv Zuvnvi Bev`Z KwiZ c Z hvnvi Bev`Z Avwg Kwi| Zvgv`i Rb
Zvgv`i xb, Avi Avgvi Rb Avgvi xb| (m~i v Avj Kvwdib 109t 1-6)
GB AvbyMZ Bmjvg Qvov h ew Ab Kvb cv Aej^b KwiZ Pvn Zvnvi mB cv GKeviB Keyj
Kiv nBe bv Ges ciKvj m e_ I ewZ nBe| (m~iv Avj Bgivb 3t 85)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 119
Avjvni w`K Avnvb

KvRB Zzw g GB AgvbKvix`i Kvbic Pvc cwoqv wKQy KwiI bv| GB jvKivZv Pvq h, Zzw g wKQy
MnY KwiZ cZ nBj ZvnvivI wKQy M nY KwiZ c Z nBe| (m~iv Avj-Kvjvg 68t 8-9)
(12) g g ev AvswkK cYqb m~Yf ve wbwlt
wKQy wKQy ew (kqZvb) g g cwieZb Ki AvBb cYqbi wfw v gZev`i Dci wfw Ki Kzdi
wbqgi ga wbR`i AskMnYK bvqmZ cgvYi Pv Ki (hv wKbv cyivcywi wkiK)| Avjvn (mye nvbv Iqv
Zvqvjv) Avgv`i Rxebi cwZwU Kvhgi AvBb`vbi GKgv AwacwZ ev gvwjK, G evcvi m~Yf ve bv gb
g g ev AvswkK gb bIqv GKeviB AMnYhvM A_vr wkiK| Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) AvBb ev
kixqvn cYqbi gZv ew Kivi cwieZ Bmjvg A^xKvi ev weivax dqmvjv cv_bv Ges Bmjvg weivax AvBb
cYqb Kiv hve G aibi hwKZv m~Yf ve wkiK| Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) ejbt
n gywgbMY! Zvgiv mevZKfve Bmjvg cek Ki| Ges kqZvbi c`vsK AbymiY KwiI bv| wbq m
Zvgv`i cKvk k| (m~iv Avj-evKvivn 2t 208)
Avjvn Zvqvjv Aviv ejbt
Ze wK Zvgiv wKZvei wKQy Ask wekvm Ki Ges wKQy AskK cZvLvb Ki? myZivs Zvgv`i hvnviv
Gic Ki Zvnv`i GKgv cw Zdj cvw_e Rxeb nxbZv Ges wKqvgZi w`b Zvnviv KwVbZg kvwi w`K
wbw nBe| Zvnviv hvnv Ki Avjvn m m^ AvZ bnb| (m~iv Avj-evKvivn 2t 85)
(13) Kzdi AvBbi AvbyMZ m~Y wkiK I wbwlt
Ges Kvdi I gybvdKi myL Av` `wgqv hvBI bv, Zvnv`i wbcxobK gvB civqv KwiI bv|
Avjvni Dci fimv Ki, AvjvnB h_ h, gvbyl mg evcvi Zuv nviB Dci mvc` Kwiqv w`K| (m~iv Avj-
Avnhve 33t 48)
myZivs n gy nv`! Zzw g Avjvni AvBb Abyhvqx GB jvK`i hveZxq cviwiK evcvii dqmvjv Ki,
Ges Zvnv`i bdmvbx LvnkvZi (Lqvj Lykxi) AbymiY KwiI bv| mveavb _vK, Dnviv hb ZvgvK
wdZbvq wbc Kwiqv Avjvni bvwhj Kiv n`vqvZ nBZ GKwe`y cwigvY wev KwiZ bv cvi| Avi
Bnviv hw` wev nq, Ze Rvwbqv ivL h, Avjvn Zvnv`i Kvb Kvb bvni kvw ^ic Zvnvw`MK KwVb
wec` wbgwZ Kivi wmvB Kwiqv dwjqvQb| eZt Bnv`i AbK jvKB dvmK| (m~iv Avj-gvq`v
5t 49)
Avjvn Zvqvjv Aviv ejbt
n Cgvb`viMY, Zvgiv hw` mB me jvKi Bkviv Abyhvqx PwjZ i Ki, hvnviv Kzdixi c_ Aej^b
KwiqvQ Ze Zvnviv Zvgvw`MK wecixZ w`K wdivBqv jBqv hvBe Ges Zvgiv wZM I e_ nBe|
(m~iv Avj-Bgivb 3t 149)
(14) gvid Qvov Ab Kvivi AvbyMZ m~Yfve wbwlt
awi hw` gvbyli ZixKZ AvBbmg~ni evwnKfve kixqvn wbqgK ^xKvi Kij wK Zv mI Gi ga wkiK
we`gvb _vK KviY Zv`i Dk I cwiKbv Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) K Lykx Kiv Ges Zu vi AvbyMZi
Rb bq eis Gme Kvhg mvRvbvi gvag gvbylK eo eo eemvqx`i, eo eo `jK Lykxi Rb Ges wbRiv
eZb fvM Kivi Rb| hv nvK GBme AvBbmg~n Bmjvgx wekv m I AvBbmg~ni m~Y weivax| Zviv Bmjvgx
wekvmi mv_ weivaxZv Ki G NvlYvi gvag h, gvbyl wbRi Rb wbRB AvBb Zix Kie I wbRiv
wbR`i gZv Rxeb cwiPvjbv Kie Ges wkv, ivRbxwZ I mgvReev mg wKQy ag _K Avjv`v ne|
Bmjvgx AvBbK cwieZb Ki Zviv nvjvj KiQ g`, my`, Akxj wP I mvwnZ, MfcvZ, Aeva hbvPvi,
ewfPvi, mgKvwgZv gvbyli AwkZv ev AkxjZv BZvw`| bvDm web mvgv Avb _K DZ ivm~j (mt) ejbt
mwKZvi (Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv) AevaZvi mwi Kvb AvbyMZ bvB| (dvim mybvn 10/44) Avng` Avj
nvwKg)| Avjx (ivt) nZ ewYZ ivm~j (mt) ejb Avjvni (myenvbv Iqv Zvqvjv) AevaZvi Kvb AvbyMZ bB,
AvbyMZ AvQ gvid| (gymwjg wKZvey j Bmvivn bs 4536), eyLvix (2q L 9 bs 269))
myZivs wbgwjwLZ Kvh gjv Dci ewYZ nvivg Ges wkiKi Af~|
1) gvbyli Zix AvBb ev wbqg fvU `vb Kiv;

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 120
Avjvni w`K Avnvb

2) AvBb cYqbi Rb fvU cv_x nIqv;


3) Ggb Kvb `ji m`m nIqv hv MwVZ nqQ AvBb Zix ev cYqbi Dk;
4) gvbyl ZixKZ AvBbi cwZ mg_b ev fvU `vb jvKRbK WvKv ev DrmvwnZ Kiv;
h KDB G mg Kvhi mv_ mKhy wQjb Dbvi AekB DwPr Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) KvQ gv ev ZIev
cv_bv Kiv Ges h mg jvKRbK Dbviv c~e G mg fyj Kvhi w`K Avnevb RvwbqwQjb Zv`i mevBK mZ
Rvwbq `Iqvi Pv Pvwjq hvIqv|

hv`y, ZvweR-KeR Ges f Ak~f msKZ Mnb wki&K


Zwn`i c_g Aavq Avjvn mwKZv Ges Zvi m gvbyli mKj mKi weki mv I msiK GB
DcjwK Zwn` Avj-ieyweqvni (cwZcvjKi GKKZ) ejv nqwQj| Avjvni Kzg weki eyi mw, msiY Ges
cwikl asm ne| AvjvnB fvj fvM I g` fvMi wbqK| Z_vwc meKvji gvbyl ck KiQ fvj mgq ev g`
mgq Avmvi AvMB wK Kvbfve Rvbvi Dcvq AvQ, KviY hw` mgq Avmvi c~eB Rvbvi Dcvq _vKZ, Zvnj `~NUbv
Govbv me nZ Ges mdjZv wbwZ Kiv hZ| AwZcvPxb Kvj nZ GB vbi ga cekvwaKvi iqQ ej
wKQz ew wekl wg_ `vex Ki AvmQ Ges gvbeK~ji A RbMvx cPzi A_ LiP Ki GB iZc~Y Z_i Ask
wekl Rvbvi Rb Zv`i Pviw`K wfo KiQ| `~NUbv Govbvi wKQz Kkj mvaviY vb wnmve cwiYZ nqQ Ges
mB Rb fvj fvMi ZvweR KeR I hv`ygi cvPzh cvq me mgvRB `Lv hvq| GKRbi fvM Rvbvi Rb wKQz
KwZ Mvcb cwZI mvaviY vb cwiYZ nhQ Ges m Rb wewfb aibi f Ak~f msKZ Ges Zv`i evLv
mKj mfZvq cvIqv hvq| Aek GB bi wKQz Mvcb Ask fvM MYbv I Rv`y gi wewfb aibi we`v wnmve
esk ciivq GB me PPv mgvR evcKfve msNwUZ nevi KviY Gwji evcvi GKwU ^Q Bmjvgx aviYv cKvk
Kiv LyeB iZc~Y| meZ AviI iZc~Y welq nj h H me PPv mK Bmjvwg Av`k wbla cwivi fve
Dcjw KiZ bv cvij GKRb gymwjg AwZ mnRB eo aiYi wki&K Gi bvni ga coZ cvi hv GB me PPvq
g~jbxwZ| h me welq Avjvni AwZxq bvewji (wmdvZ) weivwaZv Ki Ges mwi Dcmbv (Bev`Z) DrKl mvab
Ki| KviAvb Ges ivm~ji (mt) mybvni Dci wfw Ki cwZwU `vex weklY Kiv ne Ges hviv AvwiKfve
Zwn`i eveZv LyRQb Zv`i Rb cZKwUi Dci Bmjvgx bxwZ mK wb`kbvejx Dcvcb Kiv ne|

Rv`yg
ivm~j (mt) Gi mgq Avie`i ga kqZvb Zvovbv Ges fvj fvM Avbvi Rb evjv, Pzwo cywZi Knvi, wSbyK
BZvw`i KeRI civi c_v wQj| cw_exi mKj Aj wewfb AvKwZi ZvweR I gc~Z KeP Ges ZvweRi gZ mwKZ
eyi Dci kqZvb Zvovbv Ges fvj fvM Avbvi gZv wek vm vcb Kiv Avj vni ieyweqvni (cwZcvjZ) Dci
wekvmi weivwaZv Kib| Bmjvg GBaibi wekvm c`kbi weivwaZv Ki hv Avie `k kl cqM^ii mgq
cPwjZ wQj| GB weivwaZv wfw Ggbfve vwcZ h cieZx mgq Avkvbyic wekvm I c_v hLbB Avwef~Z ne
ZLbB Zv evwZj ev wbwl NvlYv Kiv hve| GB aiYi wekvm cKZc ekxifvM cwjKmgvR g~wZc~Rvi wfw
c`vb Ki Ges Rv`yg wbRB g~wZc~Rvi GKwU kvLvi cwZwbwaZ Ki| GB wekvm wLvb agi K_vwjK kvLvq
mnRB `Lv hvq mLvb cqM^i wh K `eZ c`vb Kiv nhQ Zvi gv gix Ges mvb`i Dcmbv Kiv nq Ges
mfvMi Rb Zv`i KwZ Qwe, g~wZ Ges c`K ivLv I civ nq| ivm~j (mt) mgq hLb gvbyl Bmjvg MnY Kij
ZLbI Zviv cvqB Rv`yg wekvm KiZ, hv Aviex fvlvh mgwMZ ZvgvBg (Zvgwgvn GKePb) ej cwiwPZ| dj
ivm~j (mt) e n`xm ihQ hLvb GB aiYi AvPvi kfve wbwl Kiv nqQ| bxP gv KqKwU D`vniY `qv
njt
Bgivb Beb mvBb KZK ewYZ AvQ ivm~j (mt) GKwU jvKi evZ `vi evjv `L ZvK ejjb `yfvM Zvgvi
Dci| GUv wK? jvKwU Di w`j h GwU Avj Iqvwnbvn bvgi GKwU AmyL nZ iv cvevi Rb | 22 ivm~j (mt) ZLb

22. kvwK A_ `yejZv| meZt MuU evZK Dk Kiv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 121
Avjvni w`K Avnvb

ejjb GUv dj `vI, KviY GUv ay Zvgvi AmyZv ew Kie Ges hw` Zzwg GUv civ Aevq gviv hvI Zzwg KLbI
KZKvh ne bv| 23
GB fve Amy Zv Govbv hvh A_ev mvivbv hvq GB wekvm Amy ev ^vevb`i Zvgv, `v, Pzwo, evjv Ges AvswU
cov KwVbfve wbla Kiv nqQ| nvivg (wbwl) mvgMxi gvag Amy Zvi wPwKrmv Bmjvg wbla h m^ ivm~j
(mt) ejwQjb GKRb Avi GKRbi Amy Zvi wPwKrmv Ki wKy wbwl mvgMx w`q Amy Zv wPwKrmv KwiI bv| 24
Avey IqvKx` Avj jB_x I eYbv w`qQb h Avj vni ivm~ j (mt) bvBbi 25 Dk iIqvbv nq avZz AvbIqvZ 26
bvg GKwU eZ&l cvi nq Mjb| g~wZc~Rvixiv mfvMi Rb GB MvQi Wvj Zv`i Ak Szwjq ivLZ| Bmjvg
be `xwZ wKQz mvevnv ivm~j (mt) Abyic GKwU e gbvbxZ Ki w`Z ejjb ivm~j (mt) Di w`jb myenvbvjvn
(Avjvn ckswmZ nDK) GUv wVK mB iKg nj hLb g~mvi jvKiv g~mv K ejwQj Zvnvw`Mi `eZvi bvq
Avgvw`Mi RbI GK `eZv Mwoq `vI| (m~iv Avj Avivd 7t 138) hvi nvZ Avgvi AvZv Zvi bvg kc_
Zvgiv mevB Zvgv`i c~eeZx`i ivv AbymiY Kie| 27
GB nvw`m ivm~j (mt) mfvMi cZxK^ic Kvb eyi wekvm I eenviB ay evwZj Kib wb wZwb fwelrevYxI
eiwQjb h gymwjgiv Lvb I B`x`i AbymiY Kie| gymwjg`i ga mvaviYfve evnZ whwKi Zvmwen,
Kv_wjK`i Rcgvjvi AbymiY Kie| wgjv` (ivm~ji Rb w`em D`hvcb) wh Li Rbvrme cvjbi AbyKiY
Ges e gymwjg`i ga cxi I mvaK Ges Zv`i gaZvq wekvm wLxq agi c_v _K wfb bq| fwelrevbx
BZvgaB mZ cwiYZ nqQ|
ivm~j (mt) hviv gc~Z KeP ci Zv`i Dci Avjvni Awfkvci welqwU AviI iZ mnKvi iY Kwiqv
w`qwQjb| DKev Beb Avwgi eYbv w`qQb h ivm~j (mt) GKevi ejwQjb Avjvn Zv`i Dci e_Zv Ges Akvw
NUvK hviv wbRiv gc~Z KeP ci A_ev AbK civq| (Avn` Ges Avj nvwKg KZ K msMnxZ)
ivm~ji (mt) mvnvevMY Rv`yg Ges gc~Z KeP m^ ivm~ji (mt) Av`k KVvifve AbymiY KiQb| dj^ic
e wjwce NUbv cvIqv hvh hLvb Zviv mgvR Ges Zv`i cwievii ga Gwji cPjb LvjvLywjfve weivwaZv
KiQb| DiIqvn eYbv w`qQb h hLb mvnvex `vqdv GK Amy ewK `LZ hvb ZLb wZwb jvKwUi GKwU
evjv evav `LZ cvb| wZwb IUv Ub f djjb| Zvi ci `vqdv AvqvZ AvewZ Kijb Zvnvw`Mi AwaKvsk
AvjvnZ wekvm Ki, wKy Zvnviv wki&K Ki| (m~iv BDmy d 12t103) Ab Avi GK mgq wZwb GK Amy jvKi
evZ k Ki evi Pvi w`K GKwU wLqvZ (`wo w`q evav evjv) `LZ cjb| hLb jvKwUK wRvmv Kijb
IUv wK jvKwU Di w`j Avgvi Rb weklfve g cov GKwU wRwbm `vqdv jvKUvi ev _K Zv wQo dj
ejjb Zzwg hw` IUv evZ _vKv Aevh gviv hZ Avwg Zvgvi Rvbvhv coZvg bv| 28 Avyj vn Beb gvmD`i x
Rqbve eYbv `b h GKw`b hLb Beb gvmD` Zvi Mjvq GKUv iwki nvi wRvm Kijb GUv wK KLb wKwb Di
w`jb GUv AvgvK mvnvh Kivi Rb g cov GKUv iwk| wZwb Zvi Mjv _K wQwbq wbq wQo djjb Ges
ejjb wbq Avyj vni cwievii wki&K Gi cqvRb bB| Avwg Avjvni ivm~ j (mt) K ejZ wbqvwQ wbqB g,
ZvewP KeP Ges Rv`yg wki&K| Rqbve Di w`jb Avcwb G KLv Kb ejQb? Avgvi PvL w`Z nZ ej AgyK
B`xi KvQ Mj m Gi Dci GKUv gI coj Ges GZ b _g Mj| Beb gvmy` Di w`jb wbqB GUv
ay GKUv kqZvbi nvZi LuvPv KvRB Zzwg hLb ZvK g w`q ek KiQ ZLb m Qo MQ| ivm~j (mt) hgb
coZb GUv covB Zvgvi Rb h_ nZt

23. Avng`, Beb gvhv Ges Beb wnevb KZK msMnxZ|

24. Avey `vD` (Sunan Abu Dawood, Englishtran, vol 3, p 1087, no, 3865) Ges Avj evBnvKx KZK msMnxZ|

25. wnRixi ci `kg ermi ivm~j (mt) Ges Aviexq cwjK DcRvwZ`i ga msNwUZ kl iZc~Y hyi vb|

26. kvwK A_ Ggb e hvi Dci wKQy SzjQ|

27. AvZ wZigxwR, Avb bvmvqx Ges Avng` KZK msMnxZ|

28. IqvKx KZK msMnxZ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 122
Avjvni w`K Avnvb

A_t n gvbeKyji cwZcvjK `yfvM `~i Ki Ges AvgvK myY wbivgq Ki `vI hnZz Zzwg cKZ DckgKvix|
Zvgvi wPwKrmv Qvov Ab Kvb wPwKrmv bvB h wPwKrmvi ci AmyL nq bv| 2930

Rv`yi Dci ivq


GB wblavvi c~e DjwLZ Avie `kxq cwZi g cov ZvweR KeP Ges Rv`y g ivm~j (mt) hvi weivwaZv
KiwQjb Zvi gaB ay mxgve bq| hLvbB Kvb mvgMx GKB Dk eeZ nq mLvbB GB wblavv
chvR| chywMZ DbwZ I evwbK wmwjvf mI AvRKi cvZ mgvR wewfb aiYi Rv`yg eenvi e we
Z| e ZvweP KeP cZvwnZ Rxeb Ggb fve M_ MQ h Lye Kg jvKB G welq wPv Kivi Rb GKUz mgh eq
Ki| Z_vwc hLb ZweP KePi Drm Rbmg cKvk Kiv nq ZLb G`i g~j wki&K Zv Lye cwivi nq hvq| cwgv
mgvRi `ywU Rbwcq ZvweP KePi D`vniY wbg DjL Kiv njt

KviAvbxq ZvweR KeP


Beb gvmy` Beb Avevm Ges `vqdvn Gi gZ mvnvexMY mKjB KviAvb cov ZvweR KeP civi weivax wQjb|
Zveqxb`i (ivm~ji (mt) mvnvev`i QvMY) ga KqKRb cwZ ew Gaibi ZvweRi Abygv`b w`qQb wKy
ekxifvM Gi wec A_P c~ev nvw`mi g~j cvVvsk KviAvbxq ZvweR ev mvaviY ZvweRi ga Kvb cv_K Kiv
nqwb| Ges ivm~ j (mt) KviAvbi AvqvZ wbRi kixi iLQb ev AbK ivLvi AbygwZ w`qQb ej Avgv`i
KvQ Kvb `wjj bB| KviAvbxq ZvweR KeR kixi ivLv Ges ivm~j (mt) KZK ewYZ kqZvb Govbv Ges evb I
hv`y f djvi cwZ cii weivax| mybn nj kqZvb wbKUeZ x nj KviAvbi KwZcq m~iv (113Zg Ges 114
Zg m~iv dvjvK I bvm) Ges AvqvZ (h_vt AvqvZzj Kzimx 2t 255) cvV Kiv| 31 KviAvb nZ mfvM jvfi GKgv
wb`wkZ Dcvq nj KviAvb cov Ges evevqb Kiv| ivm~j (mt) ejb h KD Avjvni wKZve nBZ GKwU Ai
coe m GKwU bKx ARb Kie Ges cZKwU bKxi g~j Zvi `k b ne| Avwg ejwQ bv Avwjd jvg gxg GKwU
Ai eis Avwjd GKwU Ai jvg GKwU Ai Ges gxg GKwU Ai|32 ZvweRi ga KviAvb cyi kixi ivLv
GKwU Amy jvKK GKRb Wvvi KZK cmwckb (eevc) `Iqvi gZ| cmwckb co Ges Gi _K
Jlya cvwi cwieZ m GUvK GKUv eji gZ Mvj Ki GKwU _wjZ fwZ Ki Ges Zvi Mjvq Szjvq GB wekvm
h GUv ZvK my ivLe| hZb ch GKRb KyiAvbi AvqvZ viv ZvweR KeP avib Ki GB wekvm h GZ
f~ZcZ Govb hve Ges mfvM Avme ZZb m Avjvn hv BwZga c~e wbavwiZ Ki iLQb Zv A^xKvi Kij|
jKUi ga fi civi Rb Lvwj PvL cov hvq bv Ggb z`vKvi KviAvb cKvk wki&KK Avnevb Ki| GKB
fve, AwZz`, KvhZ `yvV, Qvcvi Ai w`h jLv AvqZzj Kzimx Mnbv wnmve civI wki&K DrmvwnZ Ki| hviv
ay kvfv eabi Rb GB aibi Mnbv ci Zviv wki&K Ki bv| wK ewki fvMB wZKi cf ve nZ iv cvevi
Rb ci Ges GB KviY GB me KvR Zwn`i Bmjvgx g~jZi cwicx wki&K welq Af y nq hvq|
gymwjg`i KviAvbK mfvMi Rv`yg wnmve eenviKvix`iK mZKZvi m Gwoq hZ ne| Agymwjgiv h
fve wewfb aibi ZvweR KeP Ges gc~Z evjv eenvi Ki Hfve MvwoZ, Pvwei PBb evjv Knvi GB me
Sywjq iL Zviv wki&K Gi `iRv Lyj `q| GZGe h me wekvmi KviY Zwn`i LvwU aviYv niY nq hvq m
aiYi wekvmK we KiZ mPZb cPv Mnb KiZ ne|

29. Avqkv Ges Avbvm Dfq KZK GB `vqv ewYZ Ges Avj eyLvix Ges gymwjg KZK msMnxZ| Sahih Bukhari Arabic
English vol 7 pp 427-8, no5, 638-9) and Sahih Muslim (Englishtrans) vol 3 p 1195, no 5434).

30. Avey `vD`, Avng` Beb gvhv Ges Beb wnevb KZK msMnxZ| (Sunan Abu Dawood, Englishtran, vol 3, p
1089, no, 3874).

31. Avey ivqivn KZK ewbZ Ges Avj eyLvix KZK msMnxZ| (Sahih Al Bukhari, Arabic English, vol 6 th p 491,
no 530).

32. Avng` Ges Avj nvwKg KZK msMnxZ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 123
Avjvni w`K Avnvb

k~f Af msKZ
cvK Bmjvgx Avie `ki jvKiv cvwL I cvYxi PjvPji MwZc_K Av mfvM A_ev `~f vMi msKZ ej gb
KiZ| GB aibi msKZi Dci wfw Ki Zviv Zv`i Rxebi cwiKbv MnY KiZ| cvwL I cvYx`i Dci
MwZwewai Dci f A_ev Af msKZ wbYqi c_vK Aviex fvlvq wZqviv ejv nZ, hv Zviv wqvc` nZ MnxZ
Ges hvi A_ Dovj `Iqv| D`vniY^ic hw` Kvb ewi hvv ii mgq GKwU cvwL Zvi Dci w`q Do evg w`K
Pj hZ Zvnj m GUvK Av `yfvMi msKZ gb Ki Ni wdi hZ| Bmjvg GB c_vwj evwZj KiQ KviY
Gwj Zwn` Avj&-Avmgv Iqvm-wmdvZ Gi wfZ q Ki dj| KviY GB c_vwjt
1) Bev`Zi cwqv hvK wbfikxjZv (ZvIqvK&Kz j) ejv nq Zv Avjvn eZxZ Ab w`K cwiPvwjZ Ki, Ges
2) fvj I g` AvMgbi fwelvYx Kivi Ges Avjvn c` wbqwZ Govbvi gZv gvbyli A_ev m wRwbli
Dci Acb Ki|
h eywbqv`i Dci wZqvivi wbwlKiY cwZwZ Zv njv ivmyji (mt) bvwZ Avj& -mb ewYZ GKwU nvw`m hLvb wZwb
DjL KiQb h, ivmyj (mt) ejQb, h KD wZqviv Ki A_ev Zvi wbRi Rb KiQ, Zvi wbRi Rb
fwelvYx KwiqvQ A_ev KvDK mvwnZ KiQ, m Avgv`i GKRb bq| 33 GLvb Avgv`i ejZ gymwjg
RbMvx eySvbv nqQ| myZivs wZqviv Ggb GKwU KvR hvi Dci wekvm GKRbK Bmjvgi ewnf~Z Ki `q|
gyqvweqvn Beb Avj-nvwKg KZK ewY Z Ab GKwU nvw`m ivmyj (mt) wZqvivi djvdj evwZj Ki w`qQb|
gyqvweqvn ivmyjK (mt) ejjb, Avgv`i ga wKQz jvK AvQ hviv cvwLi f-Af msKZ gb Pj| ivm~j
(mt) Di w`jb, GUv Zvgiv wbRivB Zix KiQ, myZivs GUv hb Zvgv`iK _vwgq bv `q|34 A_vr Zzwg hv
KiZ PvI GUv hb ZvgvK Zv KiZ evav bv `q| KviY G me msKZ gvbyli Kbvcm~Z evbvbv M hvi Kvb
eveZv bB| GZ`vbymvi, Avjvni ivmyj (mt) cwivifve evLv w`qQb h, gwngvgq Avjvn cvwL`i Dovi
MwZc_K Kvb wKQzi msKZ wnmve NvlYv `bwb| Zv`i MwZwewai KviY `yNUbv msNwUZ nq GB cvK-Bmjvgx
aviYvi m Kvb NUbvi wgj cvIqv MjI Kvb mdjZv A_ev `yNUbv Zv`i Dqbi MwZc_i KviY nq bv|
mvnvevMY (ivmyj (mt) Gi mnPie`) wbR`i Ges Qv`i ga hLbB KD cvwLi msKZi Dci wekvm Avivci
welq DjL KiQb ZLbB Zv kfve evwZj Ki w`qQb| D`vniY^ic, BKwigvn ejjb, GKw`b hLb Avgiv
KqKRb Beb Avevmi m emwQjvg ZLb GKwU cvwL Avgv`i Dci w`q Do Mj Ges KKk Zx k Kij|
`ji ga nZ GKRb ZLb wPrKvi Ki ej DVj, f, f| Beb& Avevm ZuvK KVvifve wZivi Kijb GB
ej, h, Gi ga Kvb fvj ev g` bB|35 Abyicfve, ZveqxMY (mvnvev`i Qviv) Zv`i wbR^ QvMY KZK
cKvwkZ f-Af msKZ mwKZ mKj iKg wek vm cZvLvb KiQb| D`vniY^ic, ZvDR Zuvi GK ezi m
hLb hvvc_ wQjb, GKwU KvK KKk Zx k Ki IV Ges Zvi mnhvx ejb, f| ZvDR Di w`jb, IZ
f wK AvQ? Zzwg Avi Avgvi m hqv bv| 36
mnxZ Avj&-eyLvix 37 nvw`m Aek ivm~ji (mt) bvg Ki GKwU eYbv `qv nqQ hvi gvb cviZc m`nc~Y;
wZbwU wRwbli ga f-Af msKZ AvQt gwnjvMY, wcV Pov hvq Ggb cvYx Ges Nievwo| 38 Avqkv GB eYbv
cZvLvb KiQb GB ej h, whwb Avey j Kvkgi 39 Dci dviKvb (KviAvb) bvwRj KiQb Zu vi kc_, h ew
GB eYbv w`qQ m wg_v ejQ| Avjvni ivmyj (mt) ejQb h A jvKiv ejZ, wbqB gwnjvMY, Nievwo

33. AvZ wZigxwR KZK msMnxZ|

34. Sahih Muslim (Englishtrans) vol 4 p 1209, no 5532).

35. Tayseer al Azeez al Hameed cyKi 428 bs nZ ewbZ|

36. mePq wbfihvM msMnxZ nvw`mmg~n (cqM^ii HwZn mg~n)|

37. Tayseer al Azeez al Hameed cyKi 428 bs nZ ewbZ|

38. (Sahih Al Bukhari, Arabic English, vol 7th pp 447-8, no 666).

39. Aveyj Kvkg ivm~j (mt) Gi WvK bvg wQj| GLvb kc_ gvb Avjvni bvg|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 124
Avjvni w`K Avnvb

Ges evSv enYKvix cvYx`i ga wZqviv (Af msKZ) iqQ| Zvici wZwb (Avqkv ivt) KviAvbi AvqvZ
AvewZ Kijbt
cw_exZ A_ev ewMZfve Zvgvw`Mi Dci h wechq Avm Avwg Dnv msNwUZ Kwievi c~eB Dnv wjwce
_vK| (m~iv Avj&-nv`x` 57t22) 40
nvw`mwU wbfihvM wKy Ab Avi GKwU eYbv nZ GUvi AviI mywbw` evLv `qv hvq- hw` Af msKZ ej wKQz
_vKZ, Zvnj mwj Nvov, gwnjv Ges evm Kivi vb _vKZ|41 myZivs ivmyj (mt) Af msKZi AwZ mg_b I
Abygv`b Kibwb| eve hw` wKQz _vKZ Zvnj hme GUv NUvi mebv ekx _vKZ, wZwb ay ZviB DjL
KiZb| H mgq gvbyli Rxeb H wZbwU ey Lye iZc~Y wQj weavq H wZbwU bvg m cybt cybt `yNUbv NUvi
mZv weklfve DjL Kiv nqwQj| djkwZZ, Zv`i gvwjKvbv MnY A_ev Zv`i ga cek Kivi mgq ivmyj
(mt) wekl aiYi Avkq MnYi mvjvZ wbaviY Ki w`qQb| ivmyj (mt) ejQb, Zvgv`i ga nZ hw` KD
GKRb gwnjvK weevn Ki A_ev GKwU fZi mev q Ki Zv nj Zvi PzYKy j (gv_vi mvgbi Pzj) ai, me
gwngvw^Z Avjvni bvg DjL Ki, Avkxe v` cv_bv Ki, Zvici cot
(Avjvv Bwb Avm-AvjyKv Lvqivnv Iqv Lvqiv gv RvevjZvnv Avjvqwn Iqv AvDhweKv wgb kviwinv Iqv kviwi gv
RvevjZvnv Avj vqwn|)
n Avjvn! Avwg Zvgvi KvQ _K Zvi mevg Ask PvB hv Zzwg Zvi ^f ve agi Ask wnmve Zix KiQ| Avwg
Zvgvi KvQ Zvi Awb _KI Avkq PvB, h Awb Zvi ^f ve agi Ask wnme w`qQ|
hw` m GKwU DU q Ki Zvnj ZvK DUi KyuRi mevP Ask ai Ges Abyicfve ejZ ej|42 GI ewYZ AvQ
h, ivmyj (mt) ejQb h, hw` KD Mn cek Ki Ze Zvi cov DwPZ-
AvDhywe KvwjgvwZjvn AvZ&-ZvvwZ wgb& kviwi gv LvjvK|
43
Avwg Avjvni wbL~uZ evYxi Avkq PvwnZwQ, wZwb hvnv mw KwiqvQb Dnvi Awb nBZ|
AviI GKwU nv`xm AvQ hLvb AvcvZt`wZ f-Af msKZK mg_b Kiv nqQ ej gb nqt Avbvm Beb
mvC` Gi DwZ w`q ejQb h, GKw`b GKwU gwnjv Avjvni ivm~ji (mt) KvQ Avmj Ges ejj, n Avjvni
ivmyj (mt)! GKwU evwo wQj hvZ AbK Awaevmx wQj Ges Zv`i ab m` A`k nq hvq| Avgiv wK GUvK
cwiZvM KiZ cvwi? ivmyj (mt) Di w`jb, cwiZvM Ki, KviY GUvi Dci Avjvni Awfkvc KvQ| ivmyj (mt)
Zv`i Rvbvjb h, evwowU Qo `qvUv Kvb aibi wZqviv bq KviY `yNUbv Ges wbqZvi KviY gvbwmKfve
Zv`i KvQ evwowU GKwU evSv nq wMqwQj| GwU GKwU ^fveMZ Abyf~wZ hv Avjvn gvbyli ga w`qQb| hLbB
gvbyl Kvb ey _K `yNUbv A_ev `yf vMi AwfZv jvf Ki, ZLb eywU eve Kvb `yfvM bv NUvjI H jvKwUi
eywU AcQ` Kivi ceYZv nq Ges Gi hZ`yi mi hvIqv me ZZ`~i mi hZ Pvq| GUv AviI j ivLZ ne
h, GB AbyivawU Kiv nqwQj Zv`i Dci `yNUbv msNwUZ nevi AvM bq, ci| `yNUbv msNwUZ nevi KviY Kvb
GKwU vb A_ev jvK`i Dci Avjvni Awfkvc cwZZ nqwQj ej DjL Kiv mwVK ne| Awfkvc cwZZ nevi A_
GB h Zviv h me Amr KvR KiwQj Zvi Rb Zviv Avjvni KZK `cv nqwQj| Abyicfve, hv wKQz viv
mfvM Ges KZKvhZv AvbxZ nq gvbyli H me wKQzK fvjevmvi Ges Zv`i KvQvKvwQ nevi ceYZv `Lv `q| GB
Abyf~wZ ^qs wZqviv bq, hw`I, hLb GUv Acv vcb Kiv nq ZLb wZqviv Ges wki&K NUvZ cvi| hLb Kvb ew
wekl Ab`i Rb `yNUbvi KviY nqwQj Ggb vb Ges ey Gwoq hvevi Pv Ki A_ev hLb Abiv hwji ga

40. Avng`, Avj nvwKg Beb LyRvBgvn KZK msMnxZ|

41. (Sahih Al Bukhari, Arabic English, p 435, no 649) Sahih Muslim (Englishtrans) vol 4 p 1208, no
5528 & 5529 and Sunan Abu Dawood, Englishtran, vol 3, p 1099, no, 3911).

42. Avgi Beb qvBe KZK ewYZ Ges Avey `vD` Ges Beb gvhv KZK msMnxZ| (Sunan Abu Dawood,
Englishtran, vol 2, p 579, no, 2155)

43. Lvjvn webZ nvwKg KZK ewYZ Ges gymwjg KZK msMnxZ| Sahih Muslim (Englishtrans) vol 4 p 1421, no
6521)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 125
Avjvni w`K Avnvb

mfvM cqwQj LuyR ei Kivi Pv Ki ZLb Zvi Aevi cwieZb NU (m wkiKi w`K avweZ nq)| m H vb
Ges eywjK mfvM Ges `yfvMi cZxK wnmve bq Ges GgbwK GK chvq m mLvb wKQz Dcvmbvi KvRI
mgvav KiZ cvi|
Avbvm eYbv `b h ivmyj (mt) ejQb, msgY 44 A_ev wZqviv ej wKQz bB, wKy Avwg dvAvj cQ` Kwi|
mvnvevMY wRvmv Kijb, Zvnj dvAvj wK? wZwb Di w`jb, GKwU fvj f k| 45 eyi ga Af
msKZi ^xKwZ Avj vni m^ Lvivc aviYv cvlY Ges wki&K mwKZ aviYvi DcwwZ cKvk Ki|
hw`I f msKZ wekvmi ga Avjvni w`K SuvKvi ceYZv we`gvb ZeyI m eyi Dci ^Mxq gZv Avivci
KviY wki&K NU| GB KviY ivmyj (mt) dvj, GKwU f msKZ, cQ` Kivi K_v cKvk Kivq mvnvevMY wewZ
nqwQjb| hvnvK, ivmyj (mt) Zv`i Rb Bmjvwgfve MnYxq dvji mxwgZ ic wb`k KiQb| GUv nj Avkvev`x
ki eenvi| h iKg, Amy nj GKRbK mvwjg (fvj _vKv) A_ev wKQz nvwiq Mj GKRbK IqvwR` (h
LuyR eovq) bvg WvKv| GBwj Ges Abyic kvejx nZfvM`i ga cZvkv Ges Avkv cybivi Ki Ges f
Abyf~wZ mw Ki| 46 wekvmx`i mKj mgq Avkvev`x nIqv Acwinvh|

f-Af msKZ m^ Bmjvgi ivq


c~eeZx nvw`m nZ B `Lv hvq h, wZqviv nQ f-Af msKZi Dci mvaviY wek vm vcb| cvLxi MwZwewa
nZ fwelvYx Kivi wbqg ivmyji (mt) mybvn viv myYf ve cZvLvb Kiv nqQ| cvPxbKvj Avie `ki
jvKiv cvLx nZ msKZ MnY KiQ Ges Abvb RvwZ Ab _K MnY KiQ| wKy G evcvi bxwZwbqg GKB|
hLb GB me msKZi Drm wPwnZ Kiv hvq, ZLb cvqB Zv`i ga wki&K-Gi DcwwZ Lye cZxqgvb nq|
eZgvb cwgv mgvR cPwjZ AMwYZ f-Af msKZi KqKwU D`vniY `qv njt
KvV UvKv `qvt
hLb KD wKQzi Rb KZ nq Ges Avkv Ki h Zvi fvM cwieZb Kiv ne bv ZLb m ej KvV UvKv `vI Ges
UvKv `evi Dk Pviw`K GK UzKiv KvVi Rb ZvKvq| GB wekvmi wfw nQ AZxZ BDivci jvKiv gb
KiZ h `eZviv MvQi wfZi evm Ki| e -`eZvi KvQ _K AbyMn jvfi Rb Zviv MvQ k KiZ| Zv`i
BQv c~iY nj `eZv`i abev` Rvbvevi Rb Zviv cybivq MvQ k KiZ|
jeY D covt
jeY D coj AbK wekvm Ki h kxNB `yNUbv Avme| m KviY GUvK cwZnZ Kivi Rb m evg Kuvai
Dci w`q jeY Qzuo `q| GB msKZi Drm nj jeYi wRwbm ZvRv ivLvi gZv| GUv Rv`yKix kwi KviY cvPxb
Kvji jvKiv GB wekvm KiZ| GBfve, D cov jeb Af NUbvi Rb mZK msKZ nq hvq| hnZz Af
AvZv GKRbi evg w`K evm Ki ej gb Kiv nZ, D cov jeY evg Kuvai Dci w`q Quyo dj `qvUv Af
AvZvK Zz Kivi cZxK|
Avqbv fvvt
AbK wekvm Ki h, AvKwKfve GKwU Avqbv f hvIqv mvZ ermii Rb `yf vM AvMgYi jY| cvPxbKvj
jvKiv gb KiZ h, cvwbi Dci cwZwe^ Zv`i AvZvi| myZivs Zv`i cwZwe^ PzYwePzY nq Mj (hgb, cvwbZ

44. AvjeyLvix Ges gymwjg KZK msMnxZ Ges Avey ivqivn KZK ewYZ Ab GKwU eYbvq ivm~j (mt) msgYi ( QvqvPi)
AwZ AMvn KiQb| GKRb e`yBb wRvmv Kij, n Avjvni ivm~j (mt) gif~wgZ ^vevb GK cvj DUi NUbvwU
wK? hLb Zv`i ga GKwU Amy DU Avbv nq Ges Gi KviY mKj DU Amy nq co? ivm~j (mt) Di w`jb, Zv nj
c_gwU K mswgZ KiwQj? Sahih Al Bukhari, Arabic English, vol 7 pp 436, no 651) abd Sahih
Muslim (Englishtrans) vol 4 p 1208, no 5519, see also Abu Dawood, Englishtran, vol 3, p 1098,
no, 3906).

45. Tayseer al Azeez al Hameed pp 4345.

46. Avey `vD` AvZ wZigxwR Ges Beb gvhv KZK msMnxZ| (Sunan Abu Dawood, Englishtran, vol 3, pp 1096-
7, no, 3901).

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 126
Avjvni w`K Avnvb

KD wXj Qzuoj) Zv`i AvZvI cvYx| WvBbxiv Kvjv weovji gMRi m evO, mvc Ges cvKvgvKoi kixii
Ask wgwkq gvwnbx (hv`yi) PvjvB kieZ Zix KiZ ej gb Kiv nZ| PvjvB kieZ Gwoq Kvb weovj mvZ
ermi euP _vKj weovjwU WvBbx nq hZ ej gb Kiv nZ|
Zi b^i msLvt
AvgwiKvq msLv 13 AgjRbK ej MY Kiv nq| GRb e AvwjKv 13 Zg ZjvK 14 Zg Zjv ejv nq| 13
ZvwiLi eviK wekl Ki AgjRbK ej gb Kiv nq| e jvK GB w`b gY A_ev wekl Kvb `Lv mvvr
Gwoq Pj| H w`b Zv`i wZKi wKQz nj Zrbvr H w`bK `vqx Ki| GB evcvi mvaviY gvbyli ga mxgve
ej KD gb Kij m fyj Kie| D`vniY^ic, 1970 mvji Gvcvjv P` Awfhvb, hv cvq `yNUbvi KvQvKvwQ
cu Q wQj, Zvi d vBU Kgvvi wdi Avmvi ci evLv `b h wKQz GKUv h NUvZ hvQ Zv Zvi Rvbv DwPZ wQj|
ZuvK hLb KviY wRvmv Kiv nj, wZwb Di w`jb h, 13 ZvwiL evi 13. 00 NwUKvi (A_vr GKUvi mgq)
Dqb msNwUZ nq Ges dvBU b^i wQj Gvcvjv 13|
GB wekvmi Drcw nQ evBej ewYZ hxi kl bkfvRi NUbv _K| whLi kl bkfvR 13 Rb DcwZ
wQjb| 13 Rbi ga GKRb nj RyWvm, h jvK whi m wekvmNvZKZv KiwQj ej gb Kiv nq| AZtc
`yB wU KviY 13 ZvwiL eviK wekl Ki AgjRbK gb Kiv nq| c_g, evi whK zkwe Kivi K_v wQj,
Ges gahyMxq wekvm wnmve evi nj H w`b h w`b WvBbxiv Zv`i mfvq wgwjZ nZv|
GBme wekvmi gvag Avjvni fvj Ges g` NUvevi gZv Zuvi mwi m fvMvfvwM Kiv nq| `yNUbv NUvi AvksKv
Ges mfvM cvwi Avkv, hv aygv Avjvni Dci Avivc Kiv DwPZ, Zv Avjvn eZxZ Ab wKQzZ Avivc Kiv nq|
fwelr Ges ARvbv welqi vbI `vex Kiv nq A_P GB ewkg~jK Yvejx ay Avjvni| Avjvn Zuvi Yvejxi ga
fve wbRK Avwjg Avj& -MvBe (ARvbv m^ vb mcb) ej DjL KiQb| GgbwK Avjvn KviAvb
ivmyji (mt) gvag ewjqQb h, A`k Mvqe m^ Rvbj wZwb mKj `yNUbv Gwoq hZ cviZb| (myiv
Avj-Avivd 7t 188)
myZivs Zwn`i mKj iZc~Y f-Af msKZ wekvm myfve wki&K-Gi kYxfy Kiv hvq| Beb gvmy`
KZK ewYZ AviI GKwU nvw`m viv GB welqwU cgvY Kiv hvq hLvb Avjvni ivmy j (mt) ejQb h, wZqviv wki&K,
wZqviv wkiv, wZqviv wki&K | 47 Ave`yjvn Beb& Avgi Beb& Avj&-AvmI eYbv w`qQb h ivmyj (mt) ejQb, h
KD wZqvivi KviY wKQz Kiv _K weiZ nj, m wki&K Kij| mvnvevMY wRvmv Kijb, Gi cvqw wK? wZwb
Di w`jb, ejt Avjvgv jv LvBiv Bjv LvBiK Iqv jv ZvBiv Bjv ZvBiK Iqv jv Bjvnv MvBiKv|
Bqv Avjvn, Zzwg c` gj eZxZ Ab Kvb gj bvB Ges Zzwg c` cvLx eZxZ cvLx bB Ges Zzwg webv Ab Kvb
Bjvn bvB| 48
c~eeZx nvw`m n'Z GUv `Lv hvq h, wZqviv KvbfveB ay cvLx`i ga mxgve wQj bv| mKj cKvi f-
Af msKZ Gi Af y| vb _K vb, mgq _K mgq GB wekvm wji ic cwiewZZ njI GB me wki&K-Gi
wfw GK|
myZivs gymwjgiv GB mKj wekv m nZ DZ mKj Abyf ~wZ mhZ Gwoq hZ bxwZMZfve eva| hw` Zviv `L h
GB wekvmi wfwZ Zviv APZb fve Kvb KvR KiQ, Zvnj Zv`i Avjvni Avkq cv_bv Kiv DwPZ Ges c~e
ewYZ `yAv (cv_bv) cov DwPZ| G evcvi GZ evovevwo Kiv Zvrchnxb gb nZ cvi| Aek Bmjvg GB me
iZ Avivc Ki| KviY GB aiYi QvU wki&K Gi exR nZB eo wki&K Rb bq| cwZgv, gvbyl, b BZvw` c~Rv
GKB mgq Avm bvB| GB aiYi cwjKZv e Kvj ai g g weKwkZ nqQ| hLb iZc~Y wki&K Gi
wkKo MwRq IV Ges eo DVZ _vK ZLb gvbyli ga Avjvni GKKZ wekvm gv^q q cv nZ _vK|
GBfve, kqZvbi exR wkKo MRvbvi Ges gymwjg`i wekvmi wfw asm Kivi AvMB Dcwoq djvi Pv Kivi
j Bmjvg gvbyli Rxebi mKj c_ wb`k c`vb Ki|

47. Avey `vD` AvZ& wZiwgRx Ges Beb gvhv KZK msMnxZ| (Sunan Abu Dawud, Englishtrans. vol.3, pp1096-
7, no. 3901)
48. Avng` Ges wZiwgRx KZK msMnxZ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 127
Avjvni w`K Avnvb

ZvInx`yj Djywnqvn

Wt Beivnxg Beby gynv` Avj-eyivBKvb Zvi Avj gv`Lvj bvgK M ejb- Bjvn k `y Uv A_ eeZ nq|
1. gvey`| GwU mZ I AmZ Dfq gvey`i Dci chvR|
2. gyZv ev AvbyMZi Dchy| G kwU mZ gvey`K hgb eySvq Zgwb evwZj gvey`K eySvq| Ze cieZxZ Gi
mgwaK eenvi mZ gvey`i B nqQ| ZvB Bjvni A_ `vovj Ggb mZv, `qmg~n hvui Bev`Z I AvbyMZ Ki
fvjevmv, Zvhxg I eoZeva mnKvi| ZvB kixqvi `wKvb _K ZvInx`yj Djywnqvi msv ne- Bev`Z I
AvbyMZi Avjvni GKZ mve Kiv A_ev ev`vi KvhvejxZ Avjvni GKZ cwZv Kiv| hgb- mjvZ, wmqvg,
hvKvZ,n, hevn, gvbZ, fq, Avkv, fvjevmv Gme wKQzB ev`v Kie ay Avj vni Bev`Z, AvbyMZ Ges mw
Kvgbvq| Gi viv ZvInx`yj Djywnqvi `~Uv g~jbxwZi DcwwZ Acwinvh ej eySv hvq|
K. me cKvi Bev`Z MvqijvnK ev` w`q ay Avjvni Rb wbe`b KiZ ne|
L. me cKvi Bev`Z Zvui Av`k- wblai mv_ mvgmkxi nZ ne| G `y g~jbxwZK BLjvm I gyZvevAvZ ev
weZv I AbymiY ejv nq| G RbB G ZvInx` mek| Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejbt

Avwg cZK RvwZi ga ivmyj ciY KiwQ GB gg h, Zvgiv ay Avjvni Bev`Z Ki Avi ZvZK eRb
Ki| (m~iv Avb bvnj 16t36)|
G ZvInx` g~jZt ev`vi Dci Avjvni nK hv Avi Kviv Rb mve nZ cvi bv| ivmyj (m) ejbt
ev`v`i Dci Avjvni nK nQ GB h, Zviv Zvui Bev`Z Kie Ges Zvui mv_ KvDK kixK Kie bv|
(eyLvix I gymwjg- 44)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 128
Avjvni w`K Avnvb

Bgvg Beb ZvBwgqvn (in) Zvi Kvq`vZzb Rvgqv wd ZvInxw`jvn Iqv BLjvwQj Avgj Iqvj IqvRn jv bvgK
cywKvq ZvInx`yj Djywnqvi c KziAvb I mybvn wfwK AbK Z_ Ges hywi mgvnvi NwUqQb| Avgiv m jvi
wKQzUv msw mvi GLvb Zzj aiwQ|
1. * AvjvnB gvbyli `aqi gvKQz`, `q ay AvjvnKB Pvq|
* G gvKQz` Z_v AvjvnK cZ wZwbB mvnvhKvix|
* Mvqijv n `qi KvQ AbvKvswLZ|
* G AbvKvswLZ Mvqij vnK `q _K `~I KiZ wZwbB mvnvhKvix|
Dciv PviwU welq ay Avjvni mv_ RwoZ| ZvB ZvuiB Bev`Z KiZ ne| mvnvh Zvui KvQ cv_bv KiZ ne|
Avi GB nQ- BqvKv bvey`y Iqv BqvKv bvmZvwqb Gi gg|
2. gvbyl Avjvni mRb I ieyweqvZi cwZ hZUv gyLvcx Zvi Pq AbK ekx gyLvcx Zvui Bev`Z I AvbyMZI
cwZ| Kbbv Bev`ZB nQ Zvi mw I Rxebi j| hv eZxZ Zvi Rxeb wbj I e_ eis fqven kvwhvM|
3. mwi KvQ ev`vi Kjvb I AKjvbi, `vb I ebvi Kvb wKQzB bB| KD m njB ev`vi DcKvi KiZ
cvie bv hw` Avjvn Zv gyi bv Kib, Avevi wZI KiZ cvie bv hw` wZwb Zv Abygv`b bv Kib| cvi
wZwb ev`vi Kjvb ev AKjvb KiZ PvBj Zv iLevi gZ KD bB| myZivs Ag Mvqijvni Bev`Z Ki wK jvf|
4. Avjvni Bev`Zi Rb hZUzKz cqvRb, mwi mv_ Zvi Pq AwaK mK ivLv ev`vi Rb wZKi| hgwbfve
wZ KI AwZwi Lv` cvbxq| ZvB Avjvni w`KB avweZ nIqv DwPZ| Ges mwi mv_ fvjevmv I mK Zvui
xbi Rb Ges Zvui mwi RbB nIqv DwPZ|
5. AwfZvi viv cgvwbZ nqQ h, ev`v Avjvn Qvov Avi KviI Dci fimv Kij wKsev Kviv Avkv Kij wbivkv
Avi e_ZvB Zvi cvIbv| ZvB mKj Avkv-fimv Avjv ni DciB KiZ ne| GZB iqQ ev`vi Kjvb| Gi
ewZg Kij AKjvb I asmB ne Zvi cvc|
6. Avjvn wbR Afvegy, cig D`vi, eoB KiYvgq| Kvb cqvRb QvovB wZwb ev`vi DcKvi Kib| ZvK wec`
_K Dvi Kib| Avi ev`vi cwZ Ab ev`vi fvjevmvZv Kvb bv Kvb ^v_B nq _vK| ivRvi mb evwnbx,
gybxei `vm-`vmx, wkcwZi k wgK- KgPvix, bZvi bMvnx mKjB Kvbbv Kvb ^v_B Zv`iK fvjevm| Aek
fvjevmv Avjvni Rb nj mUv ewZg| GQvov mKj B wbR ^v_B GK AciK fvjevm| h ew
GKRbK Zvi exiZ,bZZ m`h BZvw`I KviY fvjevmj, m ZvK GRbB fvjevmj h, Zvi G my`i bjv
ZvK Avb` w`qQ| m GjvK DcfvM KiQ| GUv wK Kg ^v_i K_v| gvUvgywU ejv hvq cvq mKj mwB my -
mgqi ez, emi KvwKj| ^v_ kl nj fvjevmv kl nq hvq| ZvB wbt^v_ AvjvnB gvbyli cKZez| wZwb
ev`vi DcKvii RbB ev`vK KvQ wbZ Pvb| hvZ ay ev`viB DcKvi| G mZwU eySj Zv AvcbvK gvLjyKi
KvQ Avkv Kiv _K weiZ ivLe| Ze gvbyli ^v_ciZvi KviY Zv`i mv_ `yeenvi KivI wVK ne bv| eis
Avjvni RbB Zv`i mv_ menvi KiZ ne|
7. AwaKvsk gvbyl AvcbvK w`q Zv`i cqvRb c~iY KiZ PvBe| hw`I Zv Avcbvi Rb wZKi nq| KviY
cqvRbM ew A| m cqvRb c~iY Kiv Qvov Avi wKQ~B evS bv|
8. Avcwb Kvb fq, zav I ivM Avv nj mwKzj Avjvni Abygv`b Qvov Zv cwZnZ KiZ cvi bv| Avi Zviv
wbRi Kvb ^v_ Qvov Zv `~i Kivi BQvI Kie bv|
9. mw hnZz Avjvni Abygv`b Qvov Avcbvi KvbB Kjvb AKjvb KiZ cvi bv, ZvB Avcbvi Avkv-fimv
Avjvni mv_B mshy Kib|
10. Avcwb wbRB wbRi Kjvb- AKjvb h_vwPZfve eySb bv| Zvnj wKfve Aci Kvb mw Avcbvi Kjvb-
AKjvb eySe| Avj vn meB Rvbb Avi wZwb mgI eU| wZwb AvcbvK Zvui weivU AbyMn `vb KiZ mg|ZvB
GKgv ZvuiB Bev`Z I AvbyMZ Kviv DwPZ bq wK?
Wt Bevnxg Beby gvnv` Avj eyivBKvb Zvi Avj-gv`Lvj bvgK M ejb- wkiK (Bev`Zi ) wZb cKvi|
1. Avk- wkiK& Avj AvKevi ev eo wkiK&| Gi A_ nj- Avjvni Kvb mgK wI Ki Avjvni gZ Zvi Bev`Z Kiv
I AvbyMZ Kiv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 129
Avjvni w`K Avnvb

2. Avk- wkiK& Avj AvmMvi ev QvU wkiK&| Avi Zv nQ Avgji KvVvgv I gyLi K_vq MvqijvnK Avjv ni mgK
Kiv| A_ev K_vq I KvR Avjvni mv_ Mvqij vni gbZzwi cwZ j ivLv|
3. Avk&-wkiK& Avj Ldx ev Mvcb wkiK&| Avi Zv nQ- `qi Ggb Mvcb BQv I gyLi Ggb AmZKg~jK K_v
hvZ AvjvnI Mvqijvni mgvb nq hvq| Dciv wZb cKvi wkiK& Avevi AbK cKvI wef| Gevi Avgiv G
evcvI wewiZ AvjvPbv Kie|
Avk- wkiK& Avj AvKevi ev eo wkiK&
1. `vqvi wkiK& Z_v AvjvnK WvKvi gZ MvqijvnK WvKv| m WvK Kvb cvw ev gywi Rb nvK wKsev ay
Bev`Z ev webq cKvkv_ nvK| G `vqv wZbwU kZ wkiK& ne|
K) icK Kvb A_ Dk bv Ki eve A_ WvKj|
L) cvw_Z welqwU Avjvn Qvov Avi KviI AwaKvi bv _vKj|
M) cv_bvKvix cvw_Z ewi mvgb DcwZ bv _vKj A_ev gZ nj| hgb-
* RxweZ cxi, LvRv, MvDm-Kz Zzei KvQ mvb, ivM wbivgq, eemvq DbwZ, wec` nZ cwivb I cijwKK mycvwik
I gywi cv_bv Kiv|
* Kvb gZ, Kei wKsev AbycwZ cxi `ieki wbKU Kvb wKQz cv_bv Kiv| hw`I mwU Ggb e nq hUv gvbyl
w`Z cvi| Gic Mvqevbv `vqv Zv AvjvniB nK| hgb- n Ave`yj Kv`i! Avjvni Iqv wKQz `vb Ki| Avevi
KD KD ej- n Avjvni ivmy j gynv`! Avjvni Iqv kvdvqvZ Kib| GLvb Avjvni ivmyjK Avjvni mv_
wkiK& Kiv nj|
2. wbqZ,BQv Ges Dki wkiK&| A_vr wbRi Avgj viv msc I mwevi MvqijvnK Dk Kiv| G
wkiK& AvKx`vn wekvmi gvS weivR Ki| Avjvgv Beybyj KvBqg ejb- G wkiK& nQ Ggb GK mvMi hvi Kvb Kzj
wKbviv bB| AbK A gvbylB G _K cwivb cq _vK| h ew wbR Avgji viv Avj vn wfb Ab Kviv bKU
Kvgbv Kie, Zvi KvQ wewbgq cZvkv Kie A_ev ay cvw_e Kjvbi DkB Avgj Kie m ew BQv I
DkI wkiK wj ne| hgb-
* gvi ciKvj Awekvmx gykwiK mc`vq, hviv ay cvw_e Kjvbi DkB n, Dgivn, evqZzjvni L`gZ Avvg
w`Z|
* mgvRZx, agwbicZvev`x, cyuwRev`x I Roev`x bvwK mc`vq G`i Rxebi g~j jB njv cvw_e fvM
wejvm, hv`I vMvb njv- LvI `vI dzwZ Ki| `ywbqv Zvgvix nvq- `ywbqv Kv gvRv j jv| Giv mKjB
Dciv wkiK wj iqQ|
AZGe AvjvnK ev` w`q ay BnKvjxb Rxebi jB Kvb KvR Kij Zv wkiK AvKevi nq hve| hvi cwibvg
wPiKvjxb Rvnvbvg| Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejb- h cvw_e Rxeb Ges Zvi PvKwPK Kvgbv Kie, Ze
cw_exZ ZvK Zvi KgI dj cwic~b fve `vb Kie Ges mLvb Zv`i Kg `qv ne bv| Zv`i Rb
ciKvj AwM eZxZ wKQzB bB| cw _exZ Zviv hv Kie meB web, asm cv ne Ges Zviv hv Avgj Kie
Zv meB wbi_K ne| (m~iv, ` 11t15-16)
1. wkiK& AvZ& ZvAv| A_vr Kzg ev weavb ceZbi MvqijvnK Avjvni mgK mve Kiv| A_P
weavb cbqb ev Kzg c`vb Kiv Avjvni nK ev AwaKvi mg~ni Af ~| Bikv` nQ-
Kzg Zv AvjvniB ( m~i v BDmyd 12t40)|
* KziAvb I mybvn weivax gvbe iwPZ AvBbi AvbyMZ Dciv cKvii wkiK AvKevii Af~| h ew gvbe
iwPZ AvBbi KvQ wePvi Pvq m gykwiK I Kvdi| hvi KvQ wePvi PvIqv nj m Zvi ie|
* mydxev`i wkiKhy ZixKvn mg~ni Abymib Kiv| h jvZ whwKii mgq gyix`i Kje cxii Kjei w`K
gyZvIqvwn nIqvi Ges Bev`Zi mgq cxii Kbv Kivi weavb iqQ| Ges KziAvb-myb vni `jxj cgvb eZxZ
cxii mg K_vK gb bqvK Acwinvh Kiv nqQ| GmejvB wkiKi Af ~| A_P Avjvn myenvbv Iqv
Zvqvjv wkv w`qQb-

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 130
Avjvni w`K Avnvb

Avwg gyZvIqvwn KiwQ Avgvi PnvivK H Avjvni cw Z whwb Avmgvb mg~n I Rgxb mw KiQb| (m~iv
AvbAvg 6t79)|
ivmyj (mt) ejbt
Bnmvb nQ GB h Zzwg Avj vni Bev`Z Kie Ggbfve hb Zzwg ZvuK `LQ| Avi hw` Zzg ZvuK bv `L Ze wZwb
Zv ZvgvK `LQb| A_P mydxev` AvjvnK Kbv bv KI cxiK Kbv Ki Bev`Z KiZ ejv nq
(bvDRywejvn)|
2. wkiK& Avj gynvevn| A_vr Avjvni mv_ MvqijvnK Ggbfve fvjevmv h ev`vn Mvqijvni (Avjvn Qvov
Ab wKQzi) mvgb webxZ weMwjZ I Zvi `vm nq hvq, PvB m fvjevmv Avjvni fvjevmvi mgvb nvK ev Kg
ekx nvK| Avjvn mye nvbv Iqv Zvqvjv ejb-

A_vr gvbyli ga Ggb KZK mc`vq iqQ hviv Avjvni Ggb mgK mve KI hv`iK Zvviv
Avjvni gZ fvjevm| (m~iv evKvivn 2t165)
eZ mwI mKj KvRi g~j ciYv Avm fvjevmv _K Avi bv evPK KvRi ciYv Avm Nbv ev eixZv _K| Avi
GRb fvjevmvB g~jZt ZvInx` Avj-Djywnqvii BwKUi ev wb`kK| G RbB Bwebyj KvBqg (int) Djynx
ZvInx`K fvjevmvi ZvInx` bvg w`qQb| wkiK& Avj gynvevi D`vnib nj-
* g~wZcyRvix mc`vq KZK Zv`I g~wZmn- jvZ, gvbvZ, Dv, Iqv`, Bqvm, BqvDK, bvmi, myq v, wke, K,
wez, jx,Mbk, `~Mv BZvw`i fvjevmv|
* wKQz bvgavix gymwjg mc`vq KZK MvDm,Kz Zze, cxi dwKi, LvRv, `iMvn- gvRvi BZvw`I cwZ fvjevmv|
* Aci wKQz mc`vq KZK AvaywbK cvvZ mfZv, RvZxqZvev`, mgvRZ BZvw`i cwZ A fvjevmv|
* Zib-Zibx mc`vq KZK MvqK-MvwqKv, bvqK-bvwqKv, wkx`i cwZ gvvwZwi fvjevmv| hgb mvjgvb
kvni gZ GKRb bvqKi gZyZ evsjv`ki eviRb Zibxi AvZnZv Gi cKU cgvb bq wK ?
* cvw_e Rxeb, weZ-efe, fvM-wejvmi cwZ gvvwZwi fvjevmv, hv Avjvn I ciKvjK fywjq `q| ZvI G
wkiKi Af~| bex (m) ejb- asm nvK ^b gy`vi `vm, asm nvK ic gy`vi `vm|
5. fqi wkiK&| A_vr Mvqijvni c _K wec` Avv nIqvi Ggb Pzov I cwic~b fq hv Kej Avjvni
RbB nIqv evbxq| Kbbv G aiYi fq Avjvni cwZ cvlb Kiv Bev`Zi Af~| Bikv` nQ-

Zvgiv Zv`iK fq Kiv bv , AvgvKB fq Ki| (m~iv evKvivn 2t150)|


fq wZb cKvi| h_v- K) wekvmMZ- Mvcb fq| hgb-g~wZ,gvRvi, `iMvn, MvDm-KzZze BZvw`K gb gb fq Kiv|
G aiYi fq wkiK AvKevi|
L) KvRi fq| gvbylK fq Ki Kvb IqvwRe KvR Qo `qv wKsev Kvb nvivg KvR AbywZ Kiv| G aiYi
fq QvU wkiKi Af ~|
M) ^fveRvZ fq| hgb- evN, wmsn, mvuc, mvmx, Pvi-WvKvZ BZvw`K fq Kiv| gymv (Avt) jvwVK mvc nZ `L
`o cvjvZ i Kijb Ges wcQb wdiI `Ljb bv| eyS v Mj G aiYi fq wkiKi chvq co bv|
6. ZvIqvzj ev wbfikxjZvi wkiK&| ZvIqvzj Gi A_ nQ, mKj welqK Avjvni wbKU mgcb Kiv, Dk
mvab ZvuiB Dci wbfi Kiv| evwnK Dcvq DcKiY Mnb Ki cwZ`vbi AvkvUzKz Zvui KvQB Kiv| G A_
ZvIqvzj GKwU cwic~b Bev`Z| ZvB Mvqijvni Dci G ZvIqvz j cvlb Kij Zv wkiK AvKevi cwiYZ ne|
Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejb-
Ges Avjvni DciB wbfi Ki hw` Zvgiv gy wgb nq _vK| (m~i v gvq`v 5t23)|
ZvIqvzj wZb cKvi| h_v-

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 131
Avjvni w`K Avnvb

K) wkiKx ZvIqvz j| KjvY I AKjvY welq AvjvnK ev` w`q AvwiKfve Mvqijvni Dci wbfi Kiv| GwUI
Avevi `ycKvi| hgb-
1) h welq Avjvn eZxZ Kviv gZv bB m welq Mvqijvni cwZ AvwiKfve wbfi Kiv| GwU wkiK AvKevi|
hgb- ivM wbivgq, RxweKv `vb, mvb `qv I wec` cwivb `qvi welq Mvqij vni Dci wbfi I eimv Kiv|
2) h DcKvi I AcKvi Kivi gZv Avjvn w`qQb Zv ARb ev `~wiKiY RxweZ mg gvbyl`i Dci wbfi Kiv|
GwU wkiK AvmMvi ev QvU wkiK| hgb- PvKzix jvf, gvgjvq Rq jvf, cixvq cvk BZvw` welq AvjvnK ev`
w`q Kvb AvZxq KgKZvi Dci wbfikxjZv|
L) cvw_e welq cwiPvjbvq ciwbfikxjZv| hgb- cvw_e ev Bmjvgx Kvb KvRi mv`b Kvb ewK DwKj
wbqvM Kiv| hgb-e`jx n, q-weq cwZwbwa wbqvM Kiv| GwU RvqR| Gi ga Kvb wkiK& bB|
M) ZvInx`x ZvIqvzj| hv c_gB Avgiv DjL KiwQ| A_vr mewelq Avjvni Dci wbfi Kiv|
Avk- wkiK& Avj AvmMvi ev QvU wkiK&
wkiK AvmMviK wbbv cKvi mg~n mxgve Kiv hvq|
1. K_vMZ QvU wkiK&| hv gyLi K_vi viv msMwVZ nq _vK| hgb- Mvqij vni (Avjvn Qvov Ab wKQzi ) bvg
kc_ Kiv, Avcwb PvBj Avi Avjvn PvBj G KvRwU ne, Avybex, Avyi ivmyj, cxi eKk, bex eK& k, Avwg Avjvn
Ges Avcbvi Dci fimv KiwQ, Avwg Avjvn Ges Avcbvi ndvRZ iqwQ, Avjvn Avi Avcwb Qvov Avgvi Avi KD
bB, GwU Avjvn Ges Avcbvi `vb, Avwg Avjvn Avi Avcbvi Dci fimv KiwQ, KzKziwU bv nj AvR Ni Pvi XyKZ,
gvwS eo ` wQj ZvB AvR Rxeb iv cj, WvBfvii `Zvq evmwU iv cj, hgb mvi w`qwQ Zgb avb nqQ
BZvw`|
mnxn nvw`m ewYZ nqQ- GK`v GK ew bex (m) K ejj- Avjvn hv PqQb Avi Avcwb hv PqQb (ZvB
nqQ), ivmyj (m) ZvK ejjb, Zzwg wK AvgvK Avjvni mgK Kij? ej! Avjv n hv PqQb ZvB nqQ|
(bvmvC, nv`xmwU we)
2. KvhMZ QvU wkiK&| A_vr Ggb QvU wkiK& hv KgI viv msnwVZ nq| hgb-hvvKvj Nii `yqvi wfLvix `L
ZvK Kyjb gb Kiv, KvK gv_vi Dci Do hvIqvK Kvb AKjvbi c~evfvm gb Kiv, Zzg cuPvi WvKK Kvb
wec` ev gZ~i `ytmsev` gb Kiv, fvM Mbbvi Dk MbKi KvQ hvIq, wUqv cvwLi viv wPwV DwVq fvM cixv
Kiv, Pvi aivi Rb evwU, jvwV I evuk Pvjvb `qv, nvivbv ei eI mvb jvf gvwUZ iLv AsKb, Avqbv I Zj
covZ wekvm Kiv, Pvi mbv Kivi Rb iwU cov LvIqvbv, nvivbv ei mvb jvfi Rb cxi-dwKi,`iek, Rxb
I Lbvii KvQ hvIqv- G aiYi Aviv Abvb cPwjZ Kvhvejx wkiKi Af~| ivmyj (m) ejb- h Kzjb Mnb
Kij m wkiK& Kij| wZwb Aviv ejb- h MbKi KvQ wMq Zvi K_vq wekvm Kij, m gynv` (m) Dci hv
AeZxb nqQ Zvi mv_ Kzdi Kij| (Avngv`, gymwjg)
3. `qMZ wkiK&| hgb- jwKKZv, mybvg I hk jvfi Avkv, Kvb Avgj KI Zvi viv ay `ywbqv Kvgbv Kiv|
h_vt-
*eyRyMx cKvki Dk mg nIqv mZI `~ej fwgvq Pjv, j^v Zvmexn mviv w`b nvZ ivLv, ZvwjIqvjv I Qov-
dvov cvkvK cwiavb Kiv|
* Zvi KQ wek eemvqx wnme wbRK cgvb Kivi Rb `vKvb em DPmI myenvbvjvn, Avj nvg`ywjjvn
BZvw` Nb Nb cvV Kiv| bex (m) ejb- h ew AciK `Lvevi Dk mjvZ coj m wkiK Kij, h ew
AciK `Lvevi Rb wmqvg cvjb Kij m wkiK Kij, h ew AciK `Lvevi Rb wmqvg cvjb Kij m wkiK&
Kij, Avi Avjvn Avh&hv I Rvjv ejb- h Avgvi mv_ Kvb wKQyK Askx`vi KiQ Avwg Zvi Rb mevg kixK,
Kbbv Zvi Avgji ^ weI meUvB Zvi H kixKi Rb hvK m kixK KiQ| Avwg Zvi _K Afve gy|
(Avngv`)
Avk&-wkiK& Avj Ldx ev Mvcb wkiK&
Wt Beivnxg Beby gynv` Avj-eyivBKvb Zvi Avj gv`Lvj bvgK M ejb- Mvcb wkiK nQ `qi Ggb BQv
ev gyLi Ggb K_v hvZ Avjvni Mvqijvn mgvb nq hvq| A_P m BQv ev K_v Ggb msMvcb weivR KI h,
ZvK mnR wkiK& wnme wPwZ Kiv hvq bv| G wkiK& KLbv wkiK AvKevi Avevi KLbv wkiK AvmMvi nq

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 132
Avjvni w`K Avnvb

_vK| MvcbxqZvi KviY G wkiK wj ew mwVKfve Zv wbYq KiZ cvi bv|ZvB eo wkiK& nIqv mZI ZvK
QvU wkiK gb Ki| Avevi QvU wkiK& nIq mZI ZvK eo wkiK& gb Ki|
eZc G cKviwU wkiK AvKevi I wkiK AvmMvii ga `v`yjgvb GKwU cKvi| hv Mvcb `yeva, AwZ
msMvcb AwZ mcb BQv I K_vi ga wgk _vK|
G cKvii wkiK& mK ivmyj (mt) ejQb- wkiK& KwVb Kvjv cv_ii Dci Kvjv wccovi wU wU cvq Pjvi
PqI my I Mvcb| (Avk& wkiKz Iqv gvRvwni-63)|
ivmyj (m) Aviv ejb- gvbyl Avjvni Amwi Ggb K_v ej hv ZvK wbq mi eQi ch Rvnvbvgi Zj`k
w`K coZ _vKe| A_P m avibv I KiZ cviwb h, evKwU Ggb fqven chvq cQe| (eyLvix I gymwjg)
nv`xmi ga Mvcb wkiKi Aviv GKwU mvavib Dcgv cvIqv hvq| Kvb ew mjvZ `vwoq `Lj h, GK ew
Zvi w`K ZvwKq AvQ ZLb m mjvZwU mvwRq wQq coj|
Rvei (iv) _K ewYZ nv`xm- wZwb ejb- ivmyj (m) ei njb AZtci ejjb- n jvKmKj! Zvgiv Mvcb
wkiK& _K wbR`iK iv Ki| Zviv ejjb- n Avjvni ivmyj! Mvcb wkiK& wK? wZwb ejjb- Kvb ew mjvZ
Av`vq Kivi Rb `vovj, AZtci cwikg Ki mjvZK my`i Ki Av`vq Ki, Kbbv m `LQ gvbyl Zvi cwZ j
KiQ| GUvB nj Mvcb wkiK&|

eZgvb cPwjZ KwZcq wkiK&


wgjv` wkiK& [gy nv` (m) Mvqe Rvbb ej wekv m Kiv wkiK&]
GK`j gvbyl bvex (m) Gi bvg wgjv` bvgK we`AvZ Abyvb Pqvi Lvjx ivL Ges aviYv ivL h, bvex (m) Gm
Pqvi emb| Avevi Zviv nVvr Ki wgjv`I gvSLvb `vwoq co Ges aviYv KI h, bvex (m) Gi in gveviK
wgjv` gvnwdj DcwZ nq _vK- ZvB `vuovZ nq| GKB w`b GKB mv_ nvRvi vb wgjv` nq _vK, Gic
gZv Avjvn Qvov Avi Kviv bB| Avjvn mye nvbv Iqv Zvqvjv ejb-

wbqB Avjvn mKj welq gZv ivLb| (m~iv evKviv 2t109)


Avi ivmyj (m) Zv gZyeiY KiQb, huvi gZyK Igi (iv) AwZwi fvjevmvi KviY c_g gb wbZ cviwQjb
bv| wZwb Lvjv Zievix wbq Nvlbv KiwQjb- h eje gynv` (m) gviv MQb Zvi M`vb Dwoq `qv ne|
AZtci Avey KKi (iv) Gm ivmyj (m) Gi gZyi ^c KziAvbi G AvqvZ cvV Kijb-

gynv` GKRb ivmyj Qvov wKQz bq, Zvui c~e e ivmyj MZ nqQb| hw` wZwb gviv hvb wKsev wbnZ nb Ze wK
Zvgiv cvZeiY Kie ? Ges KD wcQUvb nj KLbv m Avjvni mvgvb wZ KiZI mg ne bv; Avjvn
KZ`i mZiB cyivi w`eb| (m~iv Avj Bgivb 3t144) AZtci Dgvi (iv) G AvqvZ ke b Ki wbR nq hvb
Ges Zvi nvZ _K Zievix co hvq|
AZGe hviv bvex (m) K wgjv` DcwZ nb ej gb Kie Zviv D AvqvZK A^xKvi Kij| ivmyj (m) K
Avjvni gZ mKj vb DcwZ nZ cvi ej gb Kij wkiK& ne| Avi bvex (m) Zv Rvbb bv Kv_vq Kv_vq
wgjv` nQ| Kbbv wZwb Mvqe Rvbb bv| gnvb Avjv n KziAvb gvRx` ivmyj (m) viv Nvlbv Kivb-

ejyb! Avwg wbRi Kjvb-AKjvb mvabi gvwjK bB| wK Avjvn hv Pvb| Avwg hw` Mvqe RvbZvg, Zvnj
Avwg AwaK Kjvb ARb Ki wbZvg Ges AKjvb AvgvK k KiZ bv| (m~i v Avj-Avivd 7t188)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 133
Avjvni w`K Avnvb

(n bex) ejyb! Avmgvb I Rgxb Avjvn eZxZ KD Mvqei evcvi Rvb bv| (m~iv bvgj 27t65)
AZGe Mvqei Cjg GKgv AvjvnB Rvbb| G Cjg bex (m) Gi mv_ m Kij Avjvni mv_ wkiK& ne|
Ggwbfve KD hw` ivmyj (m) wgjv` DcwZ nb G AvKx`vn cvlb Ki Ze Avjvni AvqvZ A^xKvii `ib Kvdi
nq hve|

cxi-`iek, Ijx-AvDwjqv Ges Kei kvwqZ`i wbKU `vqv Kiv wkiK&


Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejb-

Avjvn eZxZ Ab KvDK WvKe bv, h Zvgvi DcKvi KiZ cvie bv I AcKviI KiZ cvie bv| hw` Zzw g
AbK WvK Zvnj Zzw g hvwjg`i Af~ nq hve| (m~i v BDbym 10t106)

AZGe Avcwb Avjvni mv_ Ab DcvmK WvKeb bv| WvKj Avhve cv`i Aif~ nq hveb| (m~iv
qviv 26t213)
Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv AviI ejb-
h ew Avjvn eZxZ Ggb eK WvK h KqvgZ ch Zvi WvK mvov w`e bv, Zvi Pq AwaK c_f Avi
K nZ cvi? Zviv Zv`I WvKv mK LeiI ivL bv| hLb gvbylK nvkii gq`vb GKwZ Kiv ne, ZLb
Zviv Zv`I k ne Ges Zv`i Bev`Zi K_v A^x Kvi Kie| (m~iv AvnKvd 46t 5-6)
Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv Ab ejb-
Avjvni cwieZ Zvgiv hv`iK WvK, Zviv Zz Q LRyi Avuw Ui gvwjKI bq| Zvgiv Zv`iK WvKj Zviv
Zvgv`i m WvK b bv| bjI Zvgv`I WvK mvov `q bv| wKqvgZi w`b Zviv Zvg`i wkiKi K_v
A^x Kvi Kie| eZ Avjvni bvq Zvgv`iK KD AewnZ KiZ cvie bv| (m~iv dvwZit13-14)
Ave`yjvn Beb gvmD` (iv) _K ewbZ bex (m) ejbt
h ew Avjvn eZxZ AbK WvK,Avi G Aevq gviv hvq m Rvnvbvg cek Kie| (eyLvix)
Keievmxiv RxweZ`i WvK mvov w`Z Ag
Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejb-

Avcwb gZ`iK kvbvZ cvieb bv, ewaiKI Avnvb kvbvZ cvieb bv, hLb Zviv c c`kb Ki Pj
hvq| (m~iv bvgj 27t 80)
Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv Ab ejb-
Avjvni cwieZ Zvgiv hv`iK WvK, Zviv Zz Q LRyi Avuw Ui gvwjKI bq| Zvgiv Zv`iK WvKj Zviv
Zvgv`i m WvK b bv| bjI Zvgv`I WvK mvov `q bv| (m~iv dvwZit13-14)
hviv K_v b bv Zviv wKfve AciK mvnvh Kie? AciK mvbv w`e, Acii gvKmy` c~b Kie? eis Zviv
wbRiv wbR`i wbq e|

cxi-`iek, Ijx- AvDwjqvi K_v A Abym ib Kiv wkiK&


Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejb-

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 134
Avjvni w`K Avnvb

Zgv`i iei c _K hv AeZxb nqQ Zvgiv Zvi AbymiY Kiv Ges AvjvnK ev` w`q Ajx-
AvDwjqv`I AbymiY Kiv bv| Zvgiv A msLKB Zv iY ivLv| (m~iv Avj-Avivd 7t3 )
AZGe bvwRjKZ welqK ev` w`q cxi, Ajx`i AbymiY Kij Avjvni mv_ kixK& Kiv njv| Avi hviv Avjvni
mv_ kixK KiQ Ges Zviv I`iK ie mve Kivi gvag gygyiK nq hve| Av`x web nvwZg _K ewYZ, wZwb
ivmyj (m) K coZ bbt Zviv AvjvnK ev` w`q Zv`i Avjg
Ges `iek`iK ie wnme Mnb KiQ| (Av`x ejjb) Avwg ZvuK ejjvg, Avgiv Zv Zv`I Bev`Z KiZvg
bv| bvex (m) ejjbt Avjvn hv nvjvj KiQb Zviv wK Zv nvivg Ki bv? AZtci Zvgiv Zv nvivg gb bvI|
Aciw`K Avjvn hv nvivg KiQb Zviv Zv nvjvj Ki bv? AZtci Zvgiv Zv gb bvI| AZtci Avwg ejjvg- nvu|
bvex (m) ejjbt GUvB Zv`i Bev`Z| A_vr GfveB Zviv Zv`iK ieic Mnb KiQ| (wZiwgwR, gymbv`
Avngv`)
Kei-gvhvi-`hMvq `vb ev fvM `qv wkiK&
ZixK web wknve nZ ewYZ h, ivmyjy jvn (m) ejQbt GKwU gvwQi KviY GK ew Rvb vZ wMqQ Ges GKwU
gvwQi KviY GK ew Rvnvbvg wMqQ| mvnvevMY ejjb, n Avjvni ivmy j! GUv wKfve? ivmyjyj vn (m) ejjbt
`yew GK Mvi wbKU w`q hvwQj, Avi Zv`i GKwU g~wZ wQj, m g~wZK wKQz bv w`q KD AwZg KiZ cviZ
bv| AZtci Zviv (gvRvii Lv`giv) `y Rbi GKRbK ejj , wKQz w`q hvI| m ejj, Avgvi wbKU wKQzB bB hv
Avwg ck Kie| Zviv ZvK ejjt GKwU gvwQ njI w`q hvI| AZtci m GKwU gvwQ `vb Kij; Avi Zviv Zvi ivv
Qo w`j| AZtci m Rvnvb vg ceg Kij| Zviv gvhvii Lv`gK ejjt wKQz w`q hvI| jvKwU ejj, Avwg gnvb
Avjvn eZxZ KvDK wKQz `vb Kwi bv| Zviv jvKwUK nZv Kij| AZtci jvKwU RvbvZ cek Kij| (gymbv`
Avngv`, wKZveyZ ZvInx` 52 ct)

ZveviK nvwmji Rb MvQi wbKU fvM `qv wkiK&|


Avey IqvK` jvBmx (iv) _K ewYZ, wZwb ejb, Avgiv ivmyj (m) Gi mv_ bvBb hvwQjvg Avi Avgiv ZLbv bZzb
gywmwjg wQjvg| gykwiK`i Rb GKwU eoB MvQ wQj Zviv MvQwUi wbKU Aevb KiZ Ges ZvZ A Szwjq ivLZ|
ZvK hvZ AvbIqvZ ejv nZv| Avgiv GKwU eiB MvQi wbKU w`q hvwQjvg| Avgiv ejjvgt n Avjvni ivmyj!
Avgv`i Rb hvZ AvbIqvZ evwbq w`b hgbfve Zv`i Rb hvZ AvbIqvZ iqQ|
AZtci ivmyj (m) ejjbt Avjv AvKevi H mZvi kc_ hvi nvZ Avgvi cvY! GUv Ggb GKwU bxwZ hv Zvgiv
ejj hgb ejwQj evbxwmivCjiv gymv (Av) K- Avgv`i Rb Avcwb gvey` evwbq w`b hgb Zv`i gvey` iqQ|
wZwb ejjbt Zvgiv eoB wbeva mc`vq| Zvgiv Ggb bxwZi AbyKiY Kie h bxwZi Dci Zvg`I c~eeZxiv
wQj| (wZiwgwR 2q L 41ct, Avngv`, gymbv` Ave`yi ivvK, Beby Rvixi, Beby gybwhi, Beby Avwe nvwZg, Zvevivbx)

Avjv n eZxZ evc-`v`v, gv Zv, cxi-`iek wKsev AbwKQzi bvg Kmg Kiv wkiK&
Ave`yi ingvb web mvgyivn _K ewYZ, wZwb ejbt ivmy jyjvn (m) ejQbt Zvgiv ZvZi bvg I evc-`v`vi bvg
Kmg Kiv bv| (gymwjg 2q L 46 ct)
Avey ivBivn (iv) _K ewYZ, ivmyjyjvn (m) ejQbt Zvgiv Zvgv`I evc-`v`vi bvg,gv-bvbxi bvg Ges cwZgvi
bvg Kmg Kiv bv Ges Avjvnibvg mZ Kmg eZxZ Kmg Kiv bv| (Avey `vD` 2q L)
Ave`yjvn web Dgvi (iv) _K ewYZ,wZwb ejbt Avwg ivmyj (m) K ejZ bwQ, h ew Avjvn eZxZ Abi bg
Kmg Kij m wkiKB Kij| (wZiwgwR, Avey `vD` 2q L 463 ct)
wbRi gZ ev ce w ev gZ Abym iY Kiv wkiK&
Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 135
Avjvni w`K Avnvb

Avi Zviv hw` Avcbvi K_vq mvov bv `q, Zvnj Rvbeb Zviv ay wbRi cew i AbymiY Ki| Avjvni
wn`vqvZi cwieZ h ew wbR cew i AbymiY KI,Zvi _K AwaK c_ Avi K nZ cvi? wbq Avjvn
hvwjg mc`vqK c_ `Lvb bv| (m~iv Kvmvm 28t50)

Avcwb wK H ewK `LQb- h Zvi ^x q cew K gvey` ic MnY KiQ? Avi vb eyw _vKv mI Avjvn
ZvK c_ Ki w`qQb Ges Zvi Kvb I AI gvni gi w`qQb, Avi Zvi PvLi Dci c`v Xj
w`qQb| myZivs Avjvn Mvgivn Kivi ci K Gic ewK n`vqZ Kie? Zvgiv wK Melbv Kiv bv|
(m~iv Rvwmqvn 45t 23)

Avcwb wK ZvK `Lb bv, h Zvi cew K Bjvnic Mnb KiQ, GiciI wK Avcwb Zvi whv`vi neb?
(m~iv dziKvb 25t 43)
Avey eKi wmxK (iv) _K ewYZ, wZwb ivmyj (m) nZ eYbv KiQb h, ivmyj (m) ejbt Zvgv`i Dci GKv
KZe njv jv-Bjvnv Bjvjvn Ges BMdvi cov| AZGe Zvgiv Gjv ekx ekx cov| Kbbv kqZvb ej Avwg
gvbylK Mvbvni gvag asm Kwi| Avi Zviv AvgvK jv-Bjvnv Bjvjvn Ges BMdvi viv asm Ki| Avwg hKb
G Aev `Ljvg A_vr hLb Avgvi mKj PvB wedj, ZLb Zv`iK Avwg cewi Zve`vix viv asm Kwi| Avi
Zviv Zv`iK n`vqZ cv gb Ki| (RvgDm mvMxi, Beby Kvmxi 1g L 140 ct)
Dciv AvjvPbv _K eySv Mj, cewi AbyKiY Kivq cewK Bjvn ev Dcvm evbvbv nq| myZivs hviv Avjvni
`qv n`vqZK ev` w`q wbRi gbgZ Pj m my gykwiK|
bvex (mvt) K b~ii Zix gb Kiv wkiK&
GK kbxi gvbyl ej, bvex (m) K Zix bv Kij Avjvn wKQzB mw KiZb bv| Avjvn bvex (m) K Zvui wbRi b~i
w`q Zix KiQb, bvex (m) b~ii Zix| Avi bvex (m) Gi b~i mg RMZ Zix| me c_g Avjvn bvex (m) K Zvui
b~i viv mw KiQb, Gfve Zviv Avjvni mv_ wkiK& Ki _vK| A_P mnxn nv`xm iqQ Avj vn mec_g Kjg mw
Ki ZvK wjLZ ejb|
Ave`yjvn web Avevm (iv) _K ewYZ; wZwb ejbt ivmyjyjvn (m) ejjbt Avjvn mec_g Kjg I gvQ mw KiQb|
AZtci KjgK ejQbt wjL, Kjg ejj wK wjLe? Avjvn ejjb, wKqvgZ ch hv msNwUZ ne me wjL|
(Zvevivbx, Beby Rvixi, Beby AvmvwKi, Beby Avwe nvwZg, Avngv`, wZiwgwR)
Avi bvex (m) K Avjvn gvwUi Zix Av`gi _K ^vfvweK gvbyli h wbqg Avjvn KiQb m cwZZB Ave`yjvni
Iim gv Avwgbvi Mf G cw_exZ AvMgb NwUqQb| Avjvni b~I gynv` (m) cq`v nj gvZMf Acwe ii
mv_ fywg nZb bv| wZwb gvwUi Zix ejB Abvb gvbyli gZ fywg nqQb| Ze Pwjk eQi eqm Avjvn ZuvK
wimvjvZ w`qQb| Zvui wbKU Avjvni Iqvnx AvmZ,KziAvb gvRx` Zvui cwZ bvRj nqwQj| ZviciI wZwb GKRb
gvbyl wQjb Ges Avjvni GKRb ev`v wQjb| hvi ^xKwZ Avgiv me`v w`q _vwK- Ave`y Iqv ivmy jyn ej A_vr
wZwb Avjvni ev`v Ges ivmyj| gnvb Avjvn ejbt
ejyb! Avwg Zvgv`i gZB GKRb gvbyl| Avgvi wbKU Iqvnx Avm, Zvgv`i BjvnB GKgv Bjvn| (m~iv
Kvnd 18t 110)
AvjvP AvqvZ gynv` (m) D`v K Nvlbv KiQbt Avwg gvbyl, Zvgv`i gZB GKRb gvbyl| Ze cv_K GB
h, Avgvi wbKU Iqvnx Avm| GB AvqvZi evLvq AvKivg Lvu wjLQbt gvbyli ga GmQb gvbyl gvdv, gvwUi
gvbyl gvdv, gvbyli `ytL-`i`i msMx gvdv, me gvbyli Afve Abyf e mgfvMx gvdv| wZwb `eZv
bb,dikZv bb, AeZvi bb-wZwb nQb Avgbv gvqi BqvZxg cy gvdv, Ave`yj gyvwjei c gvdv,
Kviki ivLvj evjK
gvdv| (Zvdwmij KziAvb, 3q L 568ct)
Avjvni ivmyj gvwUi Zix gvbyl wQjb Zvi wKQz cgvb Avgiv Zzj aiwQ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 136
Avjvni w`K Avnvb

c_g cgvY
gynv` (m) Abvb gvbyli gZB Av`g mvb wQjb| gvbyl hgb cvbvnvi Ki, Zgwb gynvg&` (m) I cvbvnvi
KiZb| Abvb gvbyli hgb mvbvw` wQj, Zgwb ivmy`iI mvbvw` wQj,xI wQj| gvbyli gZ f~j ivmyjiI nZ|
wZwb ejQbt Avwg gvbyl, Zvgv`i gZ f~j hvB| f~j Mj AekB iY Kwiq `e|
wZxq cgvY
Abvb gvbli gZ ivmyjiI esk ZvwjKv wQj| gynv` (m) Gi wcZvi bvg Ave`yjvn, gvZvi bvg Avgbv, `v`vi bvg
Ave`yj gyvwje| GK_v meKjB Rvbb| ivmy j h gvbym bex wQjb KvivBk esk Rb Mnb Zvi weivU cgvb|
ZZxq cgvY
gynvg&` (m) Abvb gvbli gZ cvbvnvi KiZb| ivmyj (m) cvbvnvi KiZb GRb Kvdiiv ejZ- gynv` Kgb
ivmyj h cvbvnvi Ki G K_vwU gvevmx cwjK`i| G cki Di `vb Avj vn Iqvnx cvVvjb-
Avgiv hZ ivmyj cvwVqwQ,Zvuiv mKjB Lv` Mnb KiZ| Avgiv Zv`i Ggb `n MVb Kwiwb h, Zviv Lv`
Mnb Kie bv Ges wPivqx emevm Kie|
A_vr gvbli MVb cYvjx Abyhvqx webv Avnvi evuPZI cviebv Ges gvbyl wnme Zv`I KDB wPivqx emevm
KiZ cvie bv| hnZz mg bex Lv` Mnb KiZb, mnZz gynv` (m) I GKRb Lv` fbKvix ivmyj wQjb|
GUv Zuvi gvbyl nevi AbZg cgvY|
PZz_ cgvY

ivmyj Abvb bex`i gZ gZy eiY KiQb| Gikv` nQ-


wbqB Zzwg gZyeiY Kie Ges Zviv mKj gZ y eiY Kie| (m~iv hygvi 39t6)|
ivmyj (m) AwZ gvbe wQjb bv h wZwb gZy eiY Kieb bv| eis wZwb wQjb gvbyl bex, ZvB Zvui gZy Aekvex
wQj|
DjwLZ cgvYvw` viv GK_v my nq wMqQ h, gynv` (m) GKRb gvbyl bex wQjb| Abvb gvbyli gZB Zvui
x-cy-Kbv wQj| Abvb gvbyli gZ wZwbI cvbvnvi KiZb Ges cijvK Mgb KiQb| Avi GK_v wKfve MnY
Kiv hvq h, wZwb b~ii Zix, A_P hvK gvbe RvwZi n`vqZi Rb, AbymiYxq GKgv Av`k wnme Avjvn
cvVvjb gvwUi gvbyl`i KvQ| b~ii Zix mwi cKwZ,Pvj-Pjb Zv ne wfb, ZvK wKfve gvbyl cyivcywi Av`k
wnme Mnb KI Zvi h_vh_ AbymiY Kie| hv`i weeK eyw AvQ, Zviv wbqB eySZ cviQb Gevcvi Avi
Kvb mskqi AeKvk _vK bv|

gvRvi I `kbxq ey
gymjgvb`i `k AvR h mg gvRvi `Lv hvq hgb wmwiqv, BivK, wgmi, wn`yvb I evsjv`k| G nQ Bmjvgi
wkvi wecixZ| KviY bex (mt) Keii Dci Ni evbvZ wbla KiQb|
bex (mt) Kei is, PzbKvg ev cvvi KiZ Ges Zvi Dci emZ Ges Zvi Dci Ni evbvZ wbla KiQb| (mnxn
gymwjg)
Ab mnxn nv`xm wZiwghxZ AvQt Zvi Dci Kvb wKQz wjLZ- Zv KziAvbB nvK ev KweZvB nvK|
1) G mg gvRvijvi ewki fvMB wVK bq| hgb nvmb (ivt) knx` nb BivKi KvievjvZ Ges Zu vK wgmi bqv
nqwb, ZvB wgmi Zvi Kei wg_v evbvb| mePq Dg cgvY nj gymjgvb`iK gmwR` `vdb Kiv nq bv| KviY
bex (mt) ejbt
Avjvn& (mye ) B`x`i asm Kib| KviY Zviv Zv`i bex`i KeivbjvK gmwR` icvwiZ KiwQj| (mnxn
eyLvix I gymwjgi wgwjZ nv`xm)
GB Kzgi ga nKgZ nj hvZ gmwR`jv wki&K nZ gy _vK| Avjvn& (mye) ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 137
Avjvni w`K Avnvb

Ges wbqB gmwR`jv Avjvn&i Rb, ZvB mLvb Avjvn&i mv_ AbK WK bv| (m~iv Rxb 72t 18)
g~jZt bex (mt)-K Avqkv (ivt)-Gi Ni `vdb Kiv nq- gmwR` `vdb Kiv nqwb| hLb DgvBqv gmwR`K ck
KiwQj ZLb Zuvi KeiKI Gi ga cek Kivq| nvmb (ivt)-Gi Kei GLb gmwR`i ga| wKQz wKQz jvKiv
Zuvi Pvicvk ZIqvd Ki Ges Zvi KvQ Zv`i H cqvRbxq wRwbm Pvq hv ay GKgv Avjvn&i KvQB PvIqv hvq,
hgb ivMgyw I wec`gyw| Avgv`i xb Avgv`i Kzg Ki Zv Avjvn& nZ PvBZ Ges Kvev Qvov Abi Pvicvk
ZIqvd bv KiZ|
2) Bmjvg wbla Ki Kiei Dci M^yR BZvw` evbvZ| eis gmwR` Zv evbvZ ej| hgb `Lv hvq nvmb
(ivt)-Gi Kei, Avy j Kv`i wRjvbxi Kei Ges Abvb vb h m^ mivmwi wbla Kiv nqQ| Avgvi GK
ez ejQbt Avwg GK ewK `wL m Avyj Kv`i wRjvbxi Keii w`K mvjvZ coQ KejvK ZvM Ki|
ZvK Dc`k w`j m Zv A^xKvi Ki Ges ZvK Dv Acev` `q| nqZ m bwb H nv`xm - Keii Dci
em bv Ges Zvi w`K mvjvZI co bv| (mnxn gymwjg)
3) ewki fvM gvRvi I GB RvZxq wZmajv dvZgx`i mgq Zix nqQ| Be&b Kvmxi (in) Zv`i m^
ejbt Kvdi, dvmK, cvwc, agZvMx, wRbw`K, gybvwdK, Avj vn&i (mye ) wmdvZ A^xKviKvix Ges Bmjvg
A^xKviKvix AwM c~RK`i gZ Zviv wQj Kvdi| Zv`i hvgvbvq Zviv `L h gymjxiv gmwR` c~Y Ki djQ|
Zviv mvjvZI coZ bv Ges nI KiZ bv| gymjgvb`i Dci wnsmv KiZ; dj Zviv wPv Kij gvbyl`iK gmwR`
nZ mwiq `qvi| dj Zviv wg_v gvRvi I Kzev evbvZ i Kij| jvK`i H avibv Kivj H mgjvZ
nvmb (ivt) I Rqbve (ivt)-Gi Kei| Zv`i ga AbK Drmei eev Kij hvZ gvbyl PvL nZ wbR`i XK
ivLZ cvi| Ab gymjgvbiv Zv`i _K GB e`qvZ wbqQ hv Zv`iK wki&Ki ga wbc Ki| dj GZ
cPzi UvKv cqmv LiP KiQ A_ev G Aevq gvbyli UvKv cqmvi `iKvi AcvwZ Kbvi Rb hvZ Zv`i xb I
mvbK euvPvZ cvi|
4) wKQz wKQz gymjgvbiv Zv`i UvKv cqmv eq KiQ Keii Dci Ni evbvZ, gvRvi evbvZ, `qvj ZzjZ, Keii
Dci bvbv wb`kb Zwi KiZ hv gZ`i Kvb DcKvi w`Z cvi bv| hw` GB UvKv cqmv Mixe`i wcQb eq KiZ,
Ze RxweZiv I gZivI DcKZ nZ| A_P Gme Kiv nQ G K_v Rb b h, Bmjvg wbla KiQ Keii Dci
Ni evbvZ| bex (mt) mvnvev`i ejQbt Kvb wZma cj AekB ZvK asm Kie, Kvb DuPz Kei cj
ZvK fO `e Ges gvwUi mgvb Ki `e| (mnxn gymwjg)
Bmjvg KeiK gv GK weNZ DuPz KiZ AbygwZ `q|
5) H mg bqvh-bRi hv gZ`i Rb ck Kiv nq Zv eo wki&Ki Af y| hv Zv`i Lv`giv nvivgfve DcvRb
Ki| hv Zviv cvci Kvh Ges fvM jvjmvi eq Ki| dj h bRi `q Ges bq DfqB GB cvc kixK
ne| hw` GB UvKvjv Mixe`i `vb Kiv nZ Ze Zv`iI DcKvi nZ Ges `vbKvixI h wbqZ `vb KiQ Zvi
dj cZ|

Iqvmxjvn ev cxi aiv


AvZ&ZvIqvm&myj Gi AvwfavwbK A_ bKU jvf Kiv| Amxjvn& nQ hvi gvag Awf j cQv hvq| A_vr Amxjvn
nQ mB Dcvq I gvag hv j cwQq `q|
Bebyj AvQxi (int) cYxZ wbnvqvZ& M GmQ AvjAwmj A_ Avi&ivwMe A_vr AvMnx| Avi Amxjvn& A_ bKU I
gvag ev hvi gvag wbw` ey ch cQv ev wbKUeZx nIqv hvq| Amxjvni e ePb nQ Amvqj| (Avb&wbqvnvqvZ
5L 185 cv)
Kvm~g Awfavb GmQ,
A_vr, Ggb Avgj Kiv hvi gvag bKU ARb Kiv hvq| Bnv ZvIqvm&myji Abyic A_| (Kvg~myj gynxZ 4_ L
612ct)
KyiAvb Amxjvni A_
BwZc~e Amxjvni h AvwfavwbK A_ eYbv KiwQ| mvjvdMY (c~em~ix wevb Z_v mvnvev I ZveCMY) KziAvb
DjwLZ Amxjvn ki A_ ZvB KiQb| hv mr Kgi gvag Avjvn&i bKU jvf Kiv A_i ewnf~Z bq| KziAvb
Kvixg `ywU m~ivi `y wU AvqvZ Amxjvn kwUi DjL GmQ| m~iv `y wU nQ gvwq`vn& I Bmiv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 138
Avjvni w`K Avnvb

AvqvZ `ywU wbgict


A_t n gywgbMY Zvgiv Avjv&n& K fq Ki Ges Zvui wbKU Amxjvn mvb Ki Ges Zvui c_ wRnv` Ki| AekB
gywcv ne| (myiv gvwq`vnt 35)
A_t Zviv (KwZcq Rbmgw) hv`iK Avnvb Ki ZvivB Zv`i cw ZcvjKi wbKU Amxjvn mvb Ki|
Zv`iK AwaK wbKUeZx ; Avi Zviv Zvi (Avjvn&i ) ingZi Avkv Ki I Zvi AvhveK fq Ki| wbq
Zvgvi cwZcvjKi Avhve fxwZhvM| (myiv Bmivt 57)
c_g AvqvZi evLvq Bgvgyj gydvm&wmixb nvwdh Beby Rvixi (int) ejQbt
A_vr, Zvgv`i cwZ AvivwcZ hveZxq Av`k I wbla gvb KiZt AvbyMZi mv_ Avjvn&i WvK mvov `vI|
A_vr Avjvni wbKU bKU Zvjvk Ki ZvK myKvix Avgji gvag| nvwdh Beby KvQxi Beby Avevm (ivt) _K
eYbv KiQb h, Amxjvn A_ bKU| Abyic A_ msKwjZ nqQ gyRvwn`, nvmvb, Avyjvn web KvQxi, myx, Beby
hvq` I AcivciMY _K| KvZv`vn _KI Gic msKwjZ nqQ| Avjvni bKU _KI Gic msKwjZ nqQ|
Avjvni bKU ARb Ki Zvui AvbyMZi gvag I ZvK mywKvix Avgji gvag| AZtci Beby KvQxi (int)
ejbt G mKj bZvbxq AvwjgMY AvqvZi Zvdmxi hv ejQb GZ (wbfihvM) ZvdmxiKvi`i gvS Kvb
wgZ bB| Avi Zv nQ GB h, Amxjvn nQ H welq hvi gvag Awf j Dk cQv hvq| (Zvdmxi Beby
KvQxi 5L 85 cv)
wZxq AvqvZt wewk mvnvex Beby gvmD` (ivt) AvqvZwU AeZxY nIqvi Dcj mK hv ejQb ZvZ Zvi A_
nq hvq| wZwb ejQb-
A_t wKQz msLK gvbyl wKQz msLK wRbi c~R v KiZ, AZtci c~R wRb mc`vq Bmjvg MnY Ki, wKy Zviv (H
gvbe mc`vq) wbR`i ag (wR b c~Rvq) envj _vK| (eyLvix kixd)
nvwdh Beb nvRvi (int) ejbt A_vr wRbi c~RvKvix gvbe mc`vq wR b c~Rvq envj _vK, A_P G mKj wRb Zv
cQ` KiZv bv, hnZz Zviv Bmjvg MnY Ki Avjvn&i wbKU Amxjvn Kvgbv KiZ i KiQ| (dvZj evix 8g
L 397 cv)
D AvqvZi GUvB nQ wbfihvM evLv| hgbwU Bgvg eyLvix Beby gvmD` _K eYbvc~eK Zvi Qnxn& eyLvix M
DZ KiQb| Amxjvn ejZ h H mKj welq ey Dk hvi gvag Avjvni bKU ARb Kiv hvq, G evcvi
AvqvZwU AZ |
GRb Avjv n& ejb, A_vr Zviv mvb Ki Ggb mr Avgj hvi gvag Avjvn&i bKU jvf Kiv hvq| `y wU AvqvZi
Zvdmxi mK mvjvd`i (c~eeZx gydvm&wmi`i) _K hv msKjb KiwQ GiB wb`k Ki Aviex fvlv (Awfavb) I
mwVK evakw|
cvi hviv G AvqvZ `y wU _K bexMY I bK&KviMYi Aeqe mv Avjvn&i wbKU Zv`i AwaKvi I mvbi
Amxjvn MnY Kiv ea nIqvi evcvi `jxj MnY Ki _vK Zv`i evLv evwZj Ges evKK wbRi vb _K weKZ
KiY, kK Zvi cKvk wb`kbv _K cwieZb KiY I `jxjK Ggb A_ eenvi Kivi kvwgj hvi mvebv ivL
bv| Z`ycwi Ggb A_ Kvb mvjvd Z_v Qvnvevn& ZvweC I Zv`i AbymvixMY ev MnYhvM Kvb ZvdmxiKviK ejbwb|
hLb cwZfvZ njv h, Amxjvn ki A_t H mKj mrKg hvi gvag Avjvni bKU ARb Kiv hvq| Gevi GB
mrKgwUi kixqZ mZ wKbv vZ nIqv evbxq|
KviY Avjvn& G mKj Avgj wbevPb Kivi `vwqZ Avgv`i w`K mvc` Kibwb, ev Zvnv wPwZ Kivi fvi Avgv`i
weeK I iwPi Dci Qvov nqwb| Kbbv GgbwU nj Avgj ecwiZ I wewfbZv mw nZv| ZvB Avjvn& Avgv`iK
wb`k w`qQb Avgji Zvi w`K cZveZb KiZ Ges Zvi wb`kbv I wkvi AbymiY KiZ| Kbbv Avjvn&
Qvov KD Rvbbv Kvb& welq ZvK my KiZ mg|
myZivs Avgv`i KZe njv Avjvni bKU ARb Kivi gvagjv Rvbv| Avi Zv Gfve me ; cwZwU gvm&Avjvi
(welq) Avjvn& I Z`xq ivm~ j (mvt) hv ceZb I eYbv KiQb Zvi w`K cZveZ b Kiv| A_vr KziAvb I mybvni w`K
cZveZb KiZ ne|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 139
Avjvni w`K Avnvb

BwZc~e DjL KiwQ h, Kvb Avgj mr nIqvi Rb ZvK Avjv ni Dk LvuwU nZ ne Ges Avjvni `qv wbqg
Abyhvqx nZ ne| G K_vi wfwZ cgvwYZ nq h, ZvIqvm&myj `y fvM wef kviC (kixqZ mZ) I we`C
(we`AvZx ev kixqZ weivax)

kixqZ mZ Amxjvn
KziAvb mybvn ivgb Ki kixqZ mZ AmxjvK wZb fvM mxgve cvIqv MQ|
(K) Avjvn&i bvg I Yvejxi Amxjvn|
(L) mr Avgji Amxjvn|
(M) mr ewi `y Avi Amxjvn|
wcq cvVK! Avcbvi mgxc cKvijv `jxj mn wek` eYbv `qv njvt-
c_gZt Avjvn&i bvg I Yvejxi Amxjvn aviY mKt Avjvni bvg I Yvejxi Amxjvn MnY Kivi wbqg, hgb
gymwjg ew Zvi `y Avq ejet
A_t n Avjvn& Zzwg cvgq civgkvjx KiYvgq, Kcvwbavb, Avjvn& ZvB ZviB Amxjvq mgM eyK cwieKvix
Zvgvi ingZi Amxjvq Zvgvi wbKU Avgvi Rb ingZ I gv wfv KiwQ| A_ev Abyic Avjvn&i my`iZg bvg I
Yvejxi gvag ai `y Av Kie|
wKZve I mybv n& G cKvi Amxjvni cwZ wb`k `vb KiQ| Avj vn& ejbt
A_t Avi Avjvn& i AbK my`iZg bvg iqQ| AZGe mjvi Amxjvq ZvK Avnevb Ki Ges cwiZvM Ki
I`iK hviv Zvi bvg mg~ni wfZi weKw Z mvab Ki| (m~i v Avivdt 180)
mybvn nZ `jxjt bex (mvt) Gi evYxt
A_t n Avjv n& Zvgvi Mvqe Rvbv I mwi Dci wbisKzk gZvi Amxjvq AvgvK------|
wZxqZt Avj vn&i wbKU mr Avgji viv Amxjvn MnY Kivt
H mr Avgj hvi wfZi Key j nIqvi wba vwiZ kZ cwic~Yf ve we`gvb|49 Avi Zv Gic hb `y AvKvix eje-
A_t n Avjvn&! Zvgvi cwZ Avgvi Cgvb, Zvgvi Rb Avgvi fvjevmv Ges Zvgvi ivm~ji AbymiY I AbyKiYi
Amxjvq AvgvK gv Kiv|
Aviv Gic kixqZ mZ `y Avni Amxjvn MnY Kiv hvq| G mKj Amxjvn wb`kbvq KziAvb _K Avjvn& ZvAvjvi
wKQz evYx DZ njvt
A_t n Avgv`i cw ZcvjK wbwZic Avgiv Cgvb GbwQ AZGe Avgv`i bvn& mg~n gv Kiv Ges biKi
kvw _K iv Ki| (m~iv Avj Bgivbt 16)
Aviv Avjvn&i evYxt
A_t n Avgv`i cw ZcvjK Zzw g hv AeZxY KiQ Avgiv Zvi Dci Cgvb GmwQ Ges Zvgvi ivm~ji AbymiY
KiwQ AZGe Avgv`iK mvc`vbKvix`i (gynv`x DvZi mrKgkxj ev`v`i) `j wjwce Ki| (Avj
Bgivbt 53)
Aviv Avjvn&i evYxt

49. Bev`Z Keyj nIqvi cavbZt `ywU kZt


1) mKj Avgj I Bev`Z Avjvn&i Dk LvwjQ nZ ne| hveZxq Bev`Z h_vt mvjvZ, wmqvg, n, hvKvZ `yAv -cv_bv, gvbZ-gvbmv,
kc_, mvnvh, hvv, c RevB-Kzi evbx BZvw` GKgv H Avjvn&i Rb Lvwjm nZ ne| Avjvn& Qvov Avi Kviv Rb ev Ab Kvb ^v_
mv`b Kiv Pje bv, Ab_vq H Avgj I Bev`Z wkKi gZ cvc icv wiZ nq hve|

2) BLjvmi mv_ mv_ wZxq kZ bex (mvt)-Gi AbymiY I Aby KiY _v KZ ne| G c_gZt j KiZ ne, Avgj I Bev`Z bex
(mvt) KiQb ev KiZ ejQb wKbv| wZxqZt hw` Ki _vKb ev KiZ ej _vKb Ze RvbZ ne wKfve KiQb ev KiZ ejQb|
GB kZ wU hB Avgj I Bev`Z wejy _vKe mB Avgj I Bev`Z RNbZg we`AvZ icv wiZ ne| nvmvbvn& bq|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 140
Avjvni w`K Avnvb

A_t n Avgv`i ie! Avgiv keY KiwQ Zvgv`i cw ZcvjKi Dci Cgvb Avbv ej NvlYv c`vbKvixi
NvlYv AZtci Avgiv Cgvb GbwQ, AZGe Avgv`i bvn&mg~n gv Ki Ges Avgv`i cvcivwk gvPb Ki Ges
mr ew`i mv_ gZz `vb Ki| (m~i v Avj Bgivbt 193)
mybvn _K eyivB`v (ivt)-Gi nv`xm cwbavbhvM,
A_t eyivB`vn (ivt) ejb, bex (mvt) GK ewK ejZ bjb, n Avjvn& Avwg Zvgvi wbKU GB AmxjvB PvwQ h,
Avwg mv c`vb KiwQ Zzwg mB Avjvn whwb eZxZ Avi KD cKZ Dcvm bB| Zzwg GKK, gyLvcxnxb, whwb
KvDK Rb `bwb, Ges KD ZvuK Rb `qwb Zuvi mgK KD bB| GZ`keY bex (mvt) ejjb, G ew Avjv&n&i
wbKU Zvi Ggb mygnvb bvgi Amxjvq Ave`b KiQ h, Zvi gvag Ave`b Kiv nj, c`vb Kib Ges cv_bv Kiv
nj, Keyj Kib (nv`xmwU eYbv KiQb wZiwghx I Beby gvRvn)
Aviv G welq mv c`vb Ki wZb ewi NUbv m^wjZ Avyjvn& web Dgvi (ivt) Gi nv`xm| Zviv GK MZ cek
Ki Avkq wbj GKwU cv_i Dci _K wbw nq MZi gyL e Ki `q| GgZvevq Zviv GK AciK ejj,
Zvgiv Zvgv`i mr Avgjmg~ni Amxjvq Avjvn Avjvn&i wbKU `y Av Ki| AZtci Zv`i GKRb wcZvgvZvi mv_
menvii viv Amxjvn& MnY Kij| wZxq ew Avj vn&i fq AevaZvq KvR _K weiZ nIqvi Amxjvn MnY Kij|
Zvui PvPvZv evbK Avq cvIqvi ci hLb m Avjvn&K iY Kwiq `q ZLb m Avjvn&i fq ZvK Qo `q|
ZZxq ew Zvi AvgvbZ `vwiZv I mZZvi Amxjvn MnY Kij| Avi Zv Gfve, GK kwgK Zvi cvwikwgK Qo Pj
Mj m Zvi cvwikwgK m`K wecyj m` cwiYZ Ki| cieZxKvj m Gm Zvi mg m` wbq hvq wKQzB
Qo hvqwb| (eyLvix I gymwjg nv`xmwU eYb v KiQb)
GLvb NUbvi mvivski DjL Kiv nqQ| NUbvwU gymwjg ewi LyjywmqvZ c~Y Avgji Amxjvn MnY kixqZ mZ
nIqvi cwZ wb`k Ki|
ZZxqZt Avj vn&i wbKU mr ewi `y Avi Amxjvn MnY
hgb gymwjg ew Pig msKU coj ev Zvi Dci Kvb wec` AvcwZZ nj Ges wbRK Avj vn&i nK Av`vq wU
mcb gb Kij m Avjvni wbKU gReyZ Dcvq MnY KiZ fvjevm| GRb Ggb GK ewi wbKU hq _vK hvK
cinhMvix, cwiw, ghv`v I KziAvb-nv`xmi we`vq AwaK Dchy gb Ki Zvi wbKU wec`gywi I `ywv
`~ixKiYi Rb Avjvni wbKU `y Av Kivi Ave`b Ki| G evcvi myb vn I mvnvevMYi AvPiY wb`k Ki|
mybvn& _K `jxjt Avbvm (ivt) Gi ewYZ nv`xm GK cjxevmx bex (mvt)-Gi wg^i Lyrevn `vbKvj gmwR` cek
Ki ejj, n Avjvni ivm~j Avgv`i m` b nq Mj, ivv NvU wewQb nq Mj AZGe Avcwb Avjvn&i wbKU
`yAv Kib hb wZwb Avgv`iK ew `vb Kib| bex (mvt) `y Lvbv nvZ DwVq `y Av Kijb, G cwigvY nvZ
DwVqwQjb h, Avwg Zvi eMji Zv ch `LwQjvg| (`y AvwU GB)
A_t n Avjvn! Avgv`i ew `vb Ki, n Avjvn&! Avgv`iK ew `vb Ki, n Avjvn! Avgv`iK ew `vb Ki|
jvKivI Zv`i nvZ DwVq `y Av Kijv|
Avbvm (ivt) ejb, Avjvn&i Kmg Ki ejwQ, (`y Avi c~e) Avgiv Avmgvb evcK Ask Ryo gNi GKwUI L `wL
bvB, Avgv`i gvS I wmjvi gvS Kvb NievoxI wQjbv| `y Avi ci ivm~j (mvt) Gi wcQb w`K _K gN cKvwkZ
njv Xvji bvq| Avmgvbi gvSv-gvwS vb Gm PZyw`K Qwoq cojv Ges ewlZ njv| mB hvZi Kmg hvi
nvZ Avgvi Rxeb bex (mvt) nvZ ivLbwb h ch gNgvjv cvnvo mg AvKvi wewZ jvf bv KiwQj| AZtci wg^i
_K AeZiY Kivi c~eB Zvi `vwoi Dci w`q ew Mwoq coZ `LwQ| AZtci wZwb mvjvZ Av`vq Kijb Ges
Avgiv mvjvZv ei njvg cvwbZ wfRZ wfRZ evoxZ cQjvg| wZxq Rygy Avn& ch G ew AevnZ _vK|
AZtci H cjxevmx jvKwU wKsev Ab Kvb ew Gm ejj, n Avjvn&i ivm~j! Avjvn&i wbKU cv_bv Kib, hb wZwb
Avgv`i _K ew e Ki `b| bex (mvt) g`y nvmjb Ges Zvi nvZ `y Lvbv Dvjb c~eK ejjb,
A_t n Avjvn& Avgv`i Avk cvk ew elY Kib, Avgv`i Dci bq| n Avjvn& wXjvi Dci, QvU QvU cvnvoi
Dci, gvVi wfZi I MvQcvjv Drcv`bjjvZ| (eyLvix I gymwjg)
gN mi Mj Ges g`xbvi cvk f~wgwjZ ewlZ jvMj, g`xbvq Avi GKUzI ew ewlZ njv bv|
mvnvevMYi Avgj nZ cgvY

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 141
Avjvni w`K Avnvb

G ggi nv`xmwUI Avbvm (ivt) _K ewYZt jvKiv hLb AbvewZ fyMZv ZLb Dgvi (ivt) Avevm web Avyj
gyvwje Gi gvag ew PvBZb| wZwb ejZb,
A_t n Avjvn&! Avgiv Zvgvi wbKU Avgv`i bexi Amxjv aviY Kij Zzwg Avgv`iK ew w`q _vKZ, Avi GLb
Avgiv Zvgvi wbKU Avgv`i bexi PvPvi Amxjvn aviY KiwQ| AZGe Avgv`iK ew `vb Ki| eYbvKvix ejb,
dj Zviv ew cv nZv| (eyLvix)
Dgvi (ivt) Gi evYx Avgiv Zvgvi wbKU Avgv`i bexi Amxjvn aviY KiZvg GLb Avgiv Zvgvi wbKU Avgv`i
bexi PvPvi Amxjv aviY KiwQ, Gi A_t Avgiv Avgv`i bexi kiYvcb nZvg Ges Zvi wbKU `y Avi Ave`b KiZvg
Ges Zvui `yAvi Amxjvq Avjvn&i bKU Kvgbv KiZvg| Avi Ggb hnZz wZwb DZb ezi mvwba Pj MQb
(gZzeiY KiQb) mnZz Avgv`i Rb Zvi c `y Av me bq ZvB Avgv`i bexi PvPvi myLxb nwQ Ges Zvi
wbKU Avgv`i Rb `y Avi me bq ZvB Avgv`i Rb `y Avi Ave`b KiwQ| Gme K_vi A_ GUv bq h, Zvuiv Zv`i
`yAvq Gic ejZb, n Avjvn& Zvgvi bexi mvbi Amxjvq Avgv`iK ew `vb Ki|
AZtci Zvi gZzi ci Zviv ejZb, n Avjvn! Avevm (ivt)-Gi gvb ghv`vi Amxjvq Avgv`i ew `vb Ki| KviY
G aibi `yAv we`AvZx| KziAvb I mybvnZ Gi Kvb wfw bB| Gic Amxjvn c~em~ix Kvb we`vb aviY Kibwb|
Abyicfve gy Avweqv (ivt) Zvui hyM Bqvhx` web Avm&A` (int)-Gi AmxjvnZ A_vr Zvui `y Avi AmxjvnZ ew
PqwQjb| wZwb (Bqvhx`) mvwbZ ZveCMbi GKRb wQjb| hw` ewmv, mvb I ghv`vi Amxjvn aviY Kiv
kixqZ mZ nZv Zvnj Dgvi I gy Avweqvn (ivt) Avjvn&i ivm~j (mvt)-Gi AmxjvnZ cvwb PvIqv ev` w`q Avevm
(ivt) I Bqvhx` (ivt)-Gi Amxjvn aviY Kivi kiYvcb nZb bv|

we`AvZx Ges wkiKx Amxjvn


BwZc~e Avgiv kixqZ mZ Amxjvn, Zvi cKvif`, I `jxj mK AewnZ nqwQ, Gevi Avgiv Abvb Amxjvn
mK AewnZ nev hgb Kvb ewi AwaKvii A_ev Kvb ewi ghv`vi Amxjvn MnY we`AvZx Amxjvn e wKQz
nZ cvibv hvi Avjvni wKZve I bexi mybvn& _K Kvb wb`k bB| GgbwK Kvb mvnvev I ZveCMY Gic
KiQb ej RvbvI hvqwb| GmeB (`v I Aev) h_ bevweZ Amxjvn evwZj cgvwYZ nIqvi evcvi|
Avi G KviYB AbK MelK Bgvg H aibi AmxjvnK A^xKvi KiQb| G wemq gZbKcvlYKvixi K_vi cwZ
c Kiv hve bv| KviY Zv xbi wfZi bevweK Z I we`AvZ _K wbwlZv vcK mybvn I KziAvbi
`jxjmg~ni mv_ msNlkxj|

Amxjvn welq wKQz mskq I Zvi wbimb


ewmv I ghv`vi Amxjvn aviY ea vbKvixMY wKQz `jxj cgvYi Avkq wbq _vKb hvi Aev wwea| nq
`jxjwj mnxn& wKy Zviv Gi A_ weKZ Ki Ges Ggb A_ eenvi Ki hvi mvebv ivL bv| wKsev `jxjjv
`yej I evbvqvU hvi cwZ wbfi Kiv hvq bv| G `y wU welqi Dci mswfve wKQz AvjvKcvZ Kiev|
c_g mskqt
welqwU nQ Ggb me `jxj hwjK Ggb A_ eenvi Kiv nq hvi mvebv ivLbv| ewmvi Amxjvn aviY ea
vbKvixMY aviYv Ki _vKb h I `y wU Zv`i gZi mg_b iqQ|
c_g nv`xmt nvw`mwU Bgvg eyLvix (int) Avbvm (ivt) _K eYbv KiQb| jvKiv hLb Abvewi myLxb nZv ZLb
Dgvi (ivt) Avevm web Avyj gyvwje Gi AmxjvnZ ew PvBZb| wZwb ejZb,
A_t n Avjvn&! Avgiv Zvgvi wbKU Avgv`i bexi Amxjv aviY Kij Zzwg Avgv`i ew w`q _vKZ, Avi GLb
Avgiv Zvgvi wbKU Avgv`i bexi PvPvi Amxjvn aviY KiwQ| AZGe Avgv`iK ew `vb Ki| eYbvKvix ejb,
dj Zviv ew cv nZv| (Bgvg eyLvix nvw`mwU eYb v KiQb)
Zviv GB nv`xm _K eyS _vKb h, Dgvi (ivt) Gi Amxjvn aviY Kivi A_ Avevm (ivt) Gi Avjvn&i wbKU mvb
I ghv`vi viv Amxjvn MnY Kiv| Dgvi (ivt) KZK Avevm (ivt) Gi Amxjvn aviY gvb `y Avq ay Zvi bvg DjL
Kiv Ges Zvui eivZ Avjvni wbKU ew Zje Kiv| mgM mvnvev G AvPiYK mg_b KiwQjb| AZGe `vexi mc
G nv`xmwU cgvY enb KiQ| Dciv nv`xm viv cgvY MnY Kiv cvuPfve AMvn|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 142
Avjvni w`K Avnvb

(1) hw` ew mv I mvbi Amxjvn MnY Kiv kixqZ mZ nZv Zvnj Dgvi (ivt) mw Kzj k ivm~j (mvt)-Gi
Amxjvn aviY Kiv _K wegyL nq mvbi w`K _K Zvui Pq e wbgchvqi Avevm (ivt) Gi Amxjvn aviY Kivi
Rb kiYvcb nZb bv| wKy Dgvi (ivt) GgbwU GRb KiQb KviY, wZwb RvbZb h, ivm~jyjvn (mvt)-Gi `y Avi
Amxjvn MnY Kiv ay Zvui Rxekvq m e wQj| Rxekvq _vKvKvj wZwb Zv`i Rb Avjvni wbKU `y Av KiZb
dj Avjvn& Zvi `y Av Keyj KiZb, hgbwU cjxevmx jvKwUi NUbv _K Rvbv MQ|
(2) gvbyl Pig chvqi Kvb cqvRbi myLxb nj ^f veZtB m Dk mvabi Rb eo aibi GKwU gvag
Zvjvk Ki hv ZvK mB Dk mvab mg KiZ cvi| myZivs wKfve Dgvi (ivt) ivm~jyjvn& (mvt)-Gi gZzi ci
Zvi Amxjvn kixqZ mZ nIqv mI cwiZvM KiZ cvib| A_P Zviv wQjb Liv I Abvewi KviY wech
Aevq| hvi Rb mB eQiwUi bvg Avgyi igv` (QvB Gi eQi) ejv nq|
(3) nv`xmi k wb`k Ki h, Dgvi (ivt) KZK Avevm (ivt)-Gi Amxjvn aiv GKvwaKevi NUQ| Avi Zv
Avbvm (ivt)-Gi Dw viv h, jvKiv hLb Livi myLxb nZv ZLb Dgvi (ivt) Avevm web Avyj gyvwje-Gi
Amxjvq ew PvBZb| hw` GgbwU NUI _vK h, jvKiv hLb Livi myLxb nZv ZLb Dgvi (ivt) Avevm web
Avyj gyvwje-Gi Amxjvq ew PvBZb| hw` GgbwU NUI _vK h, Dgi (ivt) Dg Qo Aagi kiYvcb nqQb
hgbwU weivaxMYi aviYv| Zvnj GKevi NUvi K_v evisevi NUvi K_v bq| wKy `Lv hvq cwZeviB Avevmi
kiYvcb nqQb| GKwUeviI bex (mvt)-Gi kiYvcb nbwb|
(4) wbq weivaxMY Avgv`i mv_ G evcvi GKgZ h, GLvb Z_v Egvi (ivt) Gi evYx ---- Avgiv Zvgvi
wbKU Avgv`i bexi Amxjvn aiZvg| Abyicfve Zvui evYx ---- Avgiv Zvgvi wbKU Avgv`i bexi PvPvi Amxjvn
aviY KiwQ| GZ GKwU Aeq Dn iqQ| weivaxMY ejb, Avvgv`i bexi mvbi Amxjvn Ges Avgv`i bexi
PvPvi mvbi Amxjvn kwj Dn gb _vKb|
Avi Avgiv ---- Avgv`i bexi `y Avi Amxjvn Ges ---- Avgv`i bexi PvPvi `y Avi Amxjvn kwj Dn gvwb|
mshvMkxj Dn AeqwU wbaviYi Rb mybvn I NUbvi fwi w`K cZveZb KiZ ne| Dgvi (ivt) I mvnvevMY
hnZz wbR`i evoxZ em _K ejbwb Avgiv Zvgvi wbKU Zvgvi bexi PvPvi Amxjvn aviY KiwQ eis Zvuiv
Avevm (ivt)-K wbq mvjvZi gvS ewiq wMqwQjb Ges mLvb hq `y Av Kivi Rb Zvi wbKU Ave`b
KiwQjb| G _K cgvwYZ nq h, AevwU wQj `y Avi Aev| hw` ewmv I mvbi Amxjvn aivi Aev nZv
Zvnj Zv`i Rb Ni em ivm~j (mvt)-Gi Amxjvn aviY Kiv ekx Dchy& wQj| KviY DaZb ezi (Avjvn& ) mvwba
MgYi dj Zvui (ivm~ji) mvb I ghv`v cwieZb nqwb| Dgvi (ivt) I mvnvevMY RvbZb h, ivm~ jyjvn (mvt)
Ggb Aevq DcbxZ nqQb hv BbwZKvji c~ei Aevi Pq m~Y wfbZi| hLb ivm~jy jvn (mvt) Pq m~Y
wfbZi| hLb ivm~jyjvn (mvt) Zv`i gvS we`gvb wQjb ZLb Zviv bex (mvt)-Gi wbKU AvmZb Ges Zvui wbKU
`yAv Zje KiZb| wKy gZzi ci evihvLx50 Rxeb Aevb KiQb, h Rxebi cKwZ I aiY Avjvn& Qvov Avi KD
Rvb bv| Avi Zv `yb&B qvex Rxeb I Zvui Aev _K m~Y wfbZi|
(5) Gic Avgj I AvPiY KwZcq mvnvev _KI cgvwYZ| hgb gy Avweqvn KZK cwiwZvi cwm ZvweC Bqvhx`
web AvmIqv (in) Gi Amxjvn MnY Kiv| Abyicfve hvn&nvK I Bqvhx` web AvmIqv`i mv_ AvPiY KiwQjb|
Gme AvPiY cgvY Ki h, bex (mvt) wZivavbi ci mvnvevMY ZvuK Amxjvn wnmve aviY Kibwb| eis Zviv `y Av
KiZ mg RxweZ mr ewK Zvjvk KiZb Ges Zvui wbKU Avjvni `ievi `y Av Kivi Rb Ave`b KiZb| hw`

50. gZzi ci _K wKqvgZi w`b AbywZ nIqv ch mgqK gZ ew`i eqhvLx Rxeb ejv nq| `ybBqvi Rxeb wbtkwlZ
nIqvi ci _K evihvLx Rxebi aviv i nq| `ywbqvZ mjK bex, Ajx, gykwiK hgb mgvbfve `ywbqv Rxeb nvwiq
gZzeiY Ki| Zgb mKj bex GgbwK Avgv`i bex, Ajx, gykwiK, Kvwdi mevB mgvbfve gZzi ci Avjvg evihvLi
Rxeb jvf Kie| hvi KviY gywgb mc`vq myL I wbgvZ cv nq Ges Zv fvM Ki Avi Kvwdi, gybvwdKiv kvw I Akvw
fvM Ki| Ze KziAvb nv`xm ay bexMY I knx`nYi RxweZ _vKvi K_v mivmwi Ki DjL nqQ ay Zv`i
mvb eyS vbvi Rb| mvaviY gywgb RxweZ _vKv eyS vbv nqQ Amivmwifve Kei, RvbvZi AvenvIqv I cwiek jvf
Ki kvw I Avb` fvM Kivi msev` `vbi gvag| Kvwdi, gykwiK I gybvwdK`i RxweZ _vKv eyS vbv nqQ Kei Kei
Rvnvbvgi AvenvIqv I cwiek jvf Ki kvw I Akvw fvM Kivi msev` `vbi gvag| Gi ciI Zv`i RxweZ _vKvi
mivmwi fve KziAvb nv`xm ^xKwZ nqwb Avjvni wbKU Zv`i AmvwbZ nIqvi KviY| KviY Kvwdi gykwiKiv hLb
`ywbqvZ RxweZ wQj ZLbB Zv`iK Avjvn gZ ej DjL KiQb| Zvnj gZzi ci wK Ki Zv`iK RxweZ Kieb?
Avjvn& ZvAvjv ejb- A_t wK h ew gZ (Kvwdi) wQj AZtci Avwg ZvK RxweZ (wn`vqvZ `vb KiwQ) Ges Zvi
Rb b~i mw KiwQ hvi gvag m gvbyli gvS wePiY Ki m H ewi bvq h AKvi nveyWyey LvQ, ei nZ cviQ
bv| (m~iv AvbAvg, AvqvZ- 122)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 143
Avjvni w`K Avnvb

ew mv I ghv`v Amxjvn MnY Kiv, kixqZ mZ nZv Ze mvnvevMY G aibi Amxjvn aviY mevi Pq AMMvgx
nZb| KviY Zvuiv z`enr me ivm~jyjvn (mvt)-Gi AbymiY AvMnx wQjb| Avi Ggb wKQzi AwZ hw` Z`vwb
bKvj _vKZv Zvnj AekB Zviv Zv Avgv`i Rb msKjb KiZb|
A_t nv`xmwU Avng`, wZiwghx I AcivciMY Dmgvb web nvbxd _K eYbv KiQb, GK A ew bex (mvt) Gi
wbKU Gm ejj, Avcwb Avjvni wbKU `y Av Kib hb wZwb AvgvK my Ki `b| bex (mvt) ejjb, hw` Zzwg PvI
Ze Zvgvi Rb `y Av Kiev Ges BQv Kij ah aviY KiZ cviv, Avi GUvB Zvgvi Rb KjvYKi| AwU ejj,
eis Avcwb Zvui wbKU Avgvi Rb `y Av Kib| bex (mvt) ZvK my`ifve Ihy KiZt `y ivKvZ bdj mvjvZ mv`b
Ki G `yAvwU cvV KiZ ejjb, n Avjvn& Avwg Zvgvi wbKU PvB, Ges Zvgvi bex Z_v ingZi bexi AmxjvnZ
Zvgvi kiYvcb nwQ| n gynv` Avgvi cqvRb wgUvZ Avcbvi Amxjvn ai Avjvni kiYvcb njvg myZivs Avgvi
cqvRb wgUvb ne| n Avjvn& Avgvi evcvi Zvui mycvwik Ke~j Ki Ges Zvi evcvi Avgvi mycvwik Ke~j Ki| A
jvKwU Gic Kij my nq hvq| (nv`xmwU wZiwghx, Avng` I Beb gvRvn eYbv KiQb|)
ewmv I bex Ijx`i gvb ghv`vi Amxjvn aviY ea vbKvixMY G nv`xmwUK Zv`i ^ci `jxj wnme gb
Ki| hnZz A ew G aibi Amxjvn aviY Ki Pz diZ cqQ| cKZc G aibi `jxj MnY wVK bq|
eis G aibi Amxjvn kixqZmZ Amxjvni cKvimg~ni ZZxq cKvi| Avi Zv nQ mr ewi `y Avi Amxjvn| Zv
Qvov D nv`xmi gvag Zv`i `jxj MnY Kiv cm wbgic fvlvq chvjvPbv Kiv m e|
c_gZt A ew Zv bex (mvt)-Gi wbKU GmwQj Zvi wbKU `y Av Zjei Rb| Avi Zvi GB evYx _K my
Avcwb Avjvni wbKU `y Av Kib m ew Avjvni wbKU bex (mvt)-Gi `y Avi Amxjvn MnY KiwQj| KviY m
RvbZv h, Avjvni wbKU Zvui `y Av MnYhvMZvi Abi `y Av Acv AwaK Avkc~Y| KviY hw` m ewi
Dk Zvi ewmv ev gvb-ghv`vi Amxjvn MnY Kiv nZv Zvnj Zvi c evoxZ em em G Amxjvn aviY Kiv
ekx Dg nZv| wKy m ew mkixi bexi wbKU Gm Zvi wbKU `y Av Zje KiwQjb|
wZxqZt bex (mvt) ZvK Dg cv MnYi Dc`k `vbi ci Zvi Rb `y Av Kivi A`vn w`qwQjb| Zvui evYx-
A_t hw` Zzwg PvI Ze Zvgvi Rb `y Av Kiev Ges BQv Kij ah aviY KiZ cviv| Avi GUvB Zvgvi Rb
KjvYKi ne|
ZZxqZt A ewi `y Avi evcvi wcovcxwo Kiv| m ejwQj, eis Avcwb Zvi wbKU `y AvB Kib| G K_vi `vex
GUvB h, ivm~jyj vn (mvt) Zvi Rb `y Av KiwQjb, KviY wZwb A`vn c~iYKvix`i ga mevg| AZGe, hnZz
Zvi BQvi cwicwZ `y Avi A`vn KiwQjb, KvRB `y Av Amxjvn aivB mwZc~Y hgb BwZc~e DZ nqQ|
PZz_Zt bex (mvt) ZvK Ggb GK cvi cwZ w`K wb`kbv w`qwQjb, Zv nQ mrKg I `y Avi mg^q mvab Kiv|
ZvK Ihy Ki mvjvZ mv`bvi `y Av Kivi|
cgZt ivm~jyjvn (mvt) h `y AvwU ZvK wkv w`qwQjb ZvZ G K_vI wkwLqwQjb ---- Ggb kK bex (mvt)-
Gi ew mv ev Zvi gvb ghv`vi ev Zvi AwaKvii `vnvB-G eenvi Kiv Ame| KviY evKwUi A_ n Avjvn&
Avgvi evcvi Zzwg Zvi mycvwik Keyj Ki| A_vr Avgvi Pz diZ `qvi evcvi Zvi `y Av Keyj Ki| kvdvqvZ
(mycvwik) Gi AvwfavwbK A_ `y Av ev cv_bv|
lZt ivm~jyjvn (mvt) h `y AvwU A ewK wkv w`qwQjb ZvZ GUv ejZI wkwLqwQjb, Zvui evcvi Avgvi
mycvwik Keyj Ki| A_vr Avgvi Pz diZ `qvi evcvi Zvi `y Av Keyj Kivi Rb Avgvi mycvwik Keyj Ki|
Dciv evK _K DjwLZ A_ Qvov Avi Kvb A_ nZ cvibv|
G KviYB weivax fvBMY G evKwU _K Gwoq hq _vKb| Zv`i wKZve DjL Kib bv| Kbbv Zviv Rvbb
h, GwU Zv`i MnxZ gZK f dje|
mgZt G nv`xmwU DjvgvMY bex (mvt)-Gi gy wRhvn MnxZ `y Avi Ges Zvi `y Avi e`jZ h mKj AjwKK welq
I ivM wbivgq nIqv cKvwkZ nqQ Zvi wfZi MY KiQb| bex (mvt) A ewwUi Rb `y Av Kivi dj Avjvn&
Zvi Pz diZ w`qwQjb| M iPbvKvixMY G nv`xmwUK beyIZ cgvYKvix cgvYvw`i wfZi DjL KiQb| hgb-
evqnvKx I AcivciMY| G _K cgvwYZ nq h, A ewwU AvivM jvf Kivi AwbwnZ KviY I f` njv bex
(mvt)-Gi `yAv| GK_vi mg_b GfveI cvIqv hvq h, hw` bexi `y Av ewZiK ay A ewwUi `y AvB AvivMi
f` nZv Zvnj A`i hKD Avjvni Rb LvuwU wP Zvi cwZ avegvb Aevq `y Av KiZv mB AvivMcv nZv,
eis Kgc Zv`i GKRb njI AvivM cv nZv| A_P GgbwU NUvi cgvY bB| meZ fwelZI GgbwU

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 144
Avjvni w`K Avnvb

NUebv| weevaxMYi Aewi nv`xm viv `jxj MnYi welqwU chvjvPbvi gvag cwZfvZ njv h, nv`xm ewYZ
AevbwU Av`cv `yAv I mrKgi Aevb| hv GKRb `y Av Kvix Kvqg Ki _vK| Z`ycix welqwU nQ beyIZ
cgvYKvix `jxjv`xi GKwU `jxj hgbwU BwZc~e e Ki nqQ|

wZxq mskqt
weivaxMY ew mvi Amxjvn MnY Kivi eaZvi ^c ek wKQz `yej (A) I evbvqvU ev Rvj nv`xQ viv `jxj
MnY Ki _vKb| `jxj wji AMnYhvMZvi evcvi Zvi `~ej I Rvj nIqvB h_| AwPiB Avgiv m mKj
nv`xmi wKQz Ask AvjvPbv Kiev mswfve Zvi `yej nIqvi KviY DjL c~eK|
(1) Avey mvC` Ly`ix (ivt) Gi ewYZ nv`x`- n Avjvn& Zvgvi cwZ cv_bvKvix`i AwaKvii Amxjvq Zvgvi wbKU
cv_bv KiwQ| (nv`xQwU eYbv KiQb Avng` I Beb gvRvn)
G nv`xmwU A KviY, GwU AvwZqvn& AvDdx _K Avey mvC` Ly`ix (ivt) nZ ewYZ| AvwZqvn `~ej GUv ejQb
beex Zvi AvhKvi M| Beby ZvBwgqvn Zvi Avj KvB`vZzj Rvjxjvn& M, hvnvex Zvi gxhvb eis wZwb hyAvdv
M mKji HKgZ `~ej ejQb|
nvqmvgx gvR&gvDh hvIqvq` Mi GKvwaK j ZvK `yej ej AvLv w`qQb|
(2) nv`xmwU nvwKg DZ KiQb| Dgvi (ivt) _K ewYZ| wZwb ejb ivm~jyjvn (mvt) ejQb, hLb Av`g (Avt)
fyj cwZZ njb, ZLb ejjb n Avjvn& Avwg gynv` (mvt) Gi AwaKvii Amxjvq Zvgvi KvQ cv_bv KiwQ hvZ
AvgvK gv Ki `vI| Avjvn& ejjb, n Av`g! wK Ki Zzwg gynv`K wPbj A_P Avwg GLbv ZvK mwB Kwiwb|
Av`g (Avt) ejjb n Avgvi cwZcvjK Avcwb hLb mn AvgvK mw Kijb Ges Avgvi wfZi Avcbvi c _K
in c`vb Kijb ZLb Avwg gv_v Dvjb Ki Aviki wjZ wjwLZ `Ljvg jv-Bjvnv Bjvjv n gynvv`yi
ivm~jyjvn A_vr Avjvn& eZxZ cKZ Kvb Dcvm bB, gynv` (mvt) Avjvn&i ivm~j| ZvZ Avwg eySwQjvg h,
Avcbvi bvgi mv_ hvK mshy KiQb wbq wZwb Avcbvi wbKU mwi wfZi mePq wcqZg| Avjvn& ejjb, hvI
ZvgvK gv Ki w`jvg| Avi gynvv`K mw Kiv Dk bv _vKj ZvgvK mw KiZvg bv| nv`xmwU nvwKg Zvi
gyv`ivK M eYbv KiQb|
nv`xmwU Rvj evbvqvU, hgbwU hvnvex nvwKgi wgZ cvlY Ki chvjvPbvq ejQb eis evbvqvU| nv`xmwUi
eYbv m~ Avyi ingvb AwZ nxb, Ges Avyjvn web Avmjvg Avj-wdn&ixK Rvwb bv, m K? Aviv iqQ Gi m~
Avyjvn web gymwjg web ikx`| Zvi mK nvwdh Beb nvRvi ejQb Beb wnevb ZvK nv`xm Rvj Kivi
AwfhvM Awfhy ej DjL KiQb| wZwb jvBQz I gvwjK Gi eivZ w`q nv`xm Rvj KiZb| Aviv iqQ Beby
jvnxAvn hvi nv`xm wjLvB nvjvj bq| (chvjvPbvwU `Lyb wjmvbyj gxhvb- 3/360)
(3) Zv`i Kw_Z nv`xm; bex (mvt) ejQb,
A_t Zvgiv Avgvi mvbi Amxjvn aviY Ki| KviY Avgvi mvb Avjvn&i wbKU weivU welq| G nv`xmwU evbvqvU,
nv`xmi Kvb M Gi Kvb wfw bB, GUv Kei c~R vix I we`AvZx`i wjwLZ wewfb cywKvw`Z cvIqv hvq| 51 GZ
Kvb m`n bB h, ivm~j (mvt) Gi gvb-ghv`v mygnvb, eis wZwb mg mw Kzji wfZi mek ew| hgb wZwb
wbRI ejQb- A_t Avwg Av`g mvbi mi`vi GUv AnsKviekZ bq (eis cKZ mZ K_v) nv`xmwU wZiwghx, Beby
gvRvn I Avng` eYbv KiQb|
GZ`mI wZwb Avgv`i Rb G cKvi Amxjvn& MnY Kiv ea Kibwb GUvB DwjwLZ nv`xmK evwZj cgvY Ki|
Zviv Zv`i v gZi mg_i Aviv ek wKQz Rvj nv`xQi AeZviYv Ki _vK, G welq AvjvPbvi Kjei ew
wbcqvRb gb KiwQ| H mg nv`xm mB welq AvjvwPZ nqQ| AZGe, nq Mj h, ew mvi Amxjvn
MnY Kivi evcvi GKwUI wbfhvM nv`xQ bB|

51. Aviv cvIqv hve Rvj nv`xmi wewfb M| Avi Rvj nv`xmi M AbK| G hver Avgvi Abymvb cvq 30 Lvbv
wKZvei bvg cqwQ| hvi Pvi cvuP Lvbv Agvi Mn gIRy` iqQ|- Abyev`K

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 145
Avjvni w`K Avnvb

ZvZi KvQ wePvi dqmvjv PvIqvi A_ ZvZi cw Z Cgvb cvlY Kiv


c_g cgvYt
Avjvn Zvqvjv ejbt

Avcwb wK Zv`iK `Lbwb, hviv `vex Ki h, hv Avcbvi cw Z bvwhj nqQ, Avgiv m welqi Ici Cgvb
GbwQ Ges Avcbvi ce hv AeZxY nqQ (Zvi cw ZI Cgvb GbwQ) Zviv weev` cY welqK (gxgvsmvi Rb)
ZvZi w`K wbq hZ Pvq; A_P Zv`i cw Z wb`k nqQ, hvZ Zviv ZvK (ZvZK) gvb bv Ki|
cvi kqZvb Zv`iK cZvwiZ Ki c_ KiZ Pvq| (Avb wbmvt 60)
AvqvZi c_g cvgvY w`Kt Bev`Z wqvi ci hw` gZx A_ev cwZgv wKsev ZvZi DjL Avm, Gici hw`
ZvZK A^xKvi Kiv Ges Zv _K wbivc` _vKvi wb`k Avm, Zvnj D wqvwU Avjvn Zvqvjvi Rb LuvwU Ges
Lvjm Bev`Z wnme MY ne Ges GB Bev`ZK MvBijvni Dk wbe`b Kij (Bev`Z Kvix) wkiK AvKei
A_vr RNY wkiKK cwZZ ne|
kvBL myjvBgvb web Ave`yjvn Avj kvBL Zvui (( bvgK Mi 419 cvq ejbt G AvqvZwUi
ga KziAvb mybvn ev` w`q ZvZi KvQ wePvi dhmvjv PvIqvi KvRwU cwiZvM Kiv diR Ges h ew ZvZi
KvQ wePvi dqmvjvi Rb hve m gywgb Zv bqB, GgbwK m gymjgvbI bq|
AvqvZi wZxq cvgvY w`Kt h ew wePvi dqmvjv ZvZi KvQ cv_bv Kijv, m ZvZK A^xKvi KiZ
cvijvbv | Avi h ew ZvZK A^xKvi KiZ cvijvbv, m gjZt ZvZi cwZ Cgvb cvlY Kijv | Avjvgv
RvgvjDwb Avj-Kvmgx Zvui weLvZ gvnvwmby vDBj ( ( bvgK Zvdmxi M
AvqvZi Zvdmxi KiZ wMq ejbt
Avjvn Zvqvjv ejQbt

Zviv Pvq wePvi dqmvjv ZvZi KvQ wbq hZ, A_P ZvK A^x Kvi Kivi Rb Zv`iK wb`k nqQ|
ZvZi wbKU wePvi dqmvjv PvIqvK ZvZi cwZ Cgvb cvlb wnme Mb Kiv nqQ| Avi GZ Kvbv m`ni
AeKvk bB h, ZvZi cwZ Cgvb Avbqbi A_B AvjvnK A^xKvi Kiv, wVK hgbwU ZvZK A^xKvi Kivi A_
nQ Avjvni cwZ wekvm vcb|
kvBL Ave`yi ingvb web nvmvb Avj- kvBL Avjvni G evYx DjL Ki ejbt ZvZi KvQ
wePvi dqmvjvi PvIqvi A_B nQ ZvZi cwZ Cgvb Avbv| (dvZj gvwR`)
AvqvZi ZZxq cvgvY w`Kt

kqZvb Zv`iK c_ Ki Mvgivnxi AKvi wbgwZ KiZ Pvq| Avjvn Zvqvjv G AvqvZ eYbv KiQb
h, wkiK AvKevi (eo wkiK) nQ RNYZg Mvgivnx Ges c_Zv Gi cgvY

h ew Avjvni mv_ kixK Ki m m~`~i MvgivnxZ cwZZ nq| (Avb& wbmvt 116)
Avjvn Zvqvjv Aviv ejbt

m Avjvni cwieZ Ggb wKQyK WvK, h Zvi AcKvi KiZ cvi bv, DcKviI KiZ cvi bv| GUvB Pig
c_ Zv| (nt12)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 146
Avjvni w`K Avnvb

AZGe h ew Avjvn Qvov Ab Kviv KvQ `vqv Kijv, m gvivZK MvgivnxZ wbgwZ njv| Kbbv, MvBijvi
KvQ `vqv Kiv RNY wkiKi Afy| h ew Avjvni kixqZ (ev weavb) Qvov Ab Kvbv weavbi ga wePvi
dqmvjv cv_bv Kijv, m gvivZK MvgivnxZ cwZZ njv| Kbbv Avjvni weavbK ev` w`q wePvi dqmvjv PvIqv
eo ev gvivZ K wkiKi Af |
wZxq cgvYt
Avjvn Zvqvjv Bikv` KiQb

weavb `qvi GKQ gZv GKgv Avjvni | wZwb Av`k w`qQb h, wZwb eZxZ Ab Kviv Bev`Z
Kivbv| GUvB mwVK xb; wK AwaKvsk jvKB Zv Rvbbv| (mivt BDmy dt 40)
AvqvZi cvgvY w`Kt Avjvn Zvqvjv GKwU fwgKv ck KiQb| wZwb ejQbt A_vr weavb `qvi
gZv GKgv Avjvni| weavb I AvBbi Dci Avjvni weavbB mePq kwkvjx| weavb iPbv iyeyweqvZi Af|
Kbbv weavb iPbv I weavb Rvwi Kiv Avjvn Zvqvjvi iyeyweqvZ msv Kvhvejxi mv_ wekl fve m ZvB
Avjvni iyeyweqvZi cwZ Cgvbi Acwinvh welq nQ, DjywnqvZ (Bev`Z) msv ZvInx`| mwi AwZnxb Aev
_KB wiwhKi eev Kiv, KjvY I AKjvY mvab, Gjv Avjvni Kvhejxi Af| ZvB wiwhK PvIqv, mvnvh
Kvgbvi gZv Bev`Z jv ZvuiB Dk wbe`b Kiv nq| Kbbv wZwbB KjvY I AKjvY mvabi GKgv gvwjK|
ev`v hw` Avjvni cwZ Cgvb Gb ej, wZwbB wiwhK `vb Kib Ges wec` MmZK mvnvh Kib| wK m hw` GKRb
gyL e`yCb A_ev wRjvbxi (Avt Kv`i wRjvbx) KvQ `vqv Ki, Zvi KvQ mvnvh Pvq, Zvnj Zvi Cgvb Ges m
Avjvni ieyweqvZi h ^xKwZ w`q ejQ GKgv wZwbB wiwhK `vb Kib, wZwb KjvY AKjvYi gvwjK; Zvi
Kvbv KvRB Avmebv| KviY, `vqv Kiv I mvnvh cv_bvi gZv Bev`ZK m MvBijvni Dk wbe`b Kivi
KviY Avjvni DjywnqvZi evcvi m gykwiK wnme MY nqQ | Ggwbfve h ewi Cgvb AvQ Ges GK_v
^xKvi Ki h, Avjvn GK Ges wZwbB weavb w`eb, wZwbB mKj weavbi Drm, Zvi G Cgvbi Acwinvh `vex nQ,
Avjvni ieyweqvZi cwZ Cgvb cvlb Kiv, A_vr Avjvn gnvb wePviK G wekvm ivLv| ZvB gvbyli Cgvbi `vex
nQ Avjvni kixqZ I weavbi KvQ wePvi dqmvjv PvIqv| ZvB hLbB gvbyl Avjvni kixqZ I weavb ev` w`q
wePvi dqmvjv Kvgbv Ki, ZLbB m (Avjvni) DjywnqvZi ga wkiK Ki| GgZvevq Zvi Cgvb Ges AvjvnB h
gnvb wePviK (Avjvni) ieyweqvZi G ^xKwZ Zvi Kvb KvR Avmbv, Kbbv Avjvn ZvqvjviI Kg AvQ, ev`vi I
Kg AvQ| Avjvni Kg nQ weavb I AvBb iPbv Kiv, Avi ev`vi Kg nQ whwb AvBb I weavb iPbv Kib Zvui
kixqvi (weavbi) KvQ wePvi dqmvjv cv_bv Kiv| Ggwb fve Avjvni Kg nQ mwi AwZnxb Aev _KB Zvi
wiwhKi eev Kiv, Avi ev`vi Kg nQ wiwhK `vZvi KvQ wiwhKi Rb `vqv Kiv | AZGe Avjvn ZvqvjvB wiwhK
`vb Kib G wek vmi Acwinvh `vex nQ, ZvuiB KvQ wiwhK Pq `vqv bvgK Bev`Z Kiv| G `vqv bvgK Bev`Z
MvBijvni KvQ Kij Zv wkiK AvKevi (eo aibi wkiK) wnme MY ne| Avevi Avjvn ZvqvjvB weavb `vZv G
wekvmi Acwinvh `vex nQ, wePvi dqmvjv PvIqv bvgK Bev`ZI ZvuiB Dk Kiv| G Bev`Z hw` Avjvni AvBb
I kixqZK ev` w`q Kiv nq, ZvnjI GUv ne wkiKK AvKevi ev eo aibi wkiK| GKRb gyIqvnwn` (Avjvni
GKZev` wek vmx) gymjgvbi KvQ Dciv `ywU welqi ga Kvbv cv_K bB| Gi my BwZ
(weavb `vbi AvwaKvi GKgv Avjvni) Avjvn G evYxi ga wbwnZ iqQ | G AvqvZ Avjvni ieyweqvZi mv_
( GKgv ZvuiB Bev`Z Zvgiv Kiv, G wb`k w`qQb) G AvqvZi viv Avjvni
DjwnqvZK Ryo `qv nqQ| Avjvn Zvqvjv G AvqvZi A_I KvQv-KvwQ GKwU AvqvZ ejQbt

AvjvnK ev` w`q Zviv Ggb ei Bev`Z Ki, hv Zv`i AcKviI KiZ cvibv DcKviI KviZ cvibv|
Ges Zviv ej; Giv Zv Avjvni KvQ Avgv`i Rb mycvwikKvix| Zzw g ej `vI, Zvgiv wK AvjvnK Ggb
welq AewnZ KiZ PvI, Avmgvb I hgxbi gvS h welq wZwb AewnZ bb| wZwb gnvb I cyZtcwe m me
welq _K hvK Zvgiv kixK KiQv| (m~i v BDbym 10t18)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 147
Avjvni w`K Avnvb

Zviv Avjvn eZxZ Ggb ei Bev`Z Ki h Zv`i Rb fgj I bfvgj _K mvgvb ivhx `qviI
AwaKvi ivLbv Ges kwI ivL bv| (bvnjt73)
Avjvn Zvqvjvi Kvhe jxi ga iqQ wiwhK `vb Kiv| A_vr GKgv wZwbB wiwhK `vb Kib | ZvB Avjvni Rb G
h Bev`Z wbe`b KiZ ne Zv nQ, wiwhK Pq Zvui KvQ `vqv Kiv| Avjvn Zvqvjvi Kvhejxi ga iqQ
gj-Agj mvab Kiv| G Avjvni Rb h Bev`Z wbe`b KiZ ne Zv nQ, Zvui KvQ mvnvh cv_bv Kiv
Ges Zvui KvQ Avkq PvIqv| Avjvn Zvqvjvi Kvhejxi ga Aviv GKwU KvR nQ, AvBb weavb `vb Kiv| G
Zvui Rb h Bev`Z wbe`b KiZ ne Zv nQ, Zvui AvBb I weavbi KvQ wePvi-dqmvjv PvIqv|
eZgvb hgvbvq AbK gvbyli IciB Gme mZI KvwKi ej cwZqgvb nQ| kvBL Ave`yi ingvb Avm& mv`x
wKZveyvInx`i Dci jLv Zvui eB G Gi evLv cmsM ejbt h ew
Avjvn I Zvui ivQzjK ev` w`q wePvi dqmvjv (Ab Kvbv weavb ev ewi KvQ) Pvq, Zvnj m H cv_xZ ew ev
gZv`kK ie evwbq wbqQ Ges ZvZi KvQ wePvi dqmvjv PqQ |
ZZxq cgvYt
QnxnvBb (A_vr eyLvix I gymwjgi) nv`xm ewYZ AvQ h, ivmj (mt) ivZi (bdj) bvgvR G `vqv coZb
n Avjvn mKj cksmv Zvgvi, Zzwg byi (Avjv) AvKvk I hgxbi Ges AvKvk I hgxb hv wKQy AvQ me wKQyi mKj
cksmv Zvgvi, Zzwg AvKvk, hgxb Ges Gi ga hv wKQy AvQ mewKQyi aviK, mKj cksmv Zvgvi, Zzwg mZ, Zvgvi
Iqv`v mZ, Zvgvi mv_ mvvZ mZ, RvbvZ mZ, Rvnvbvg mZ, bexMY mZ, wKqvgZ mZ, gynv` (mt) mZ | n
Avjvn Zvgvi mwi Rb Bmjvg MnY KiwQ (AvZmgcb KiwQ) Zvgvi cwZ Cgvb GbwQ, Zvgvi Ici fimv
KiwQ, Zvgvi w`K cZveZb KiwQ, Zvgvi Rb weev` KiwQ, Zvgvi KvQ wePvi PqwQ, AZGe, Avwg hv ck
KiZ ciwQ Avi hv cvwi wb (fvjv g`) Zvi meB gv Ki `vI| gv Kiv Avwg hv Mvcb iLwQ Avi hv cKvk
KiwQ| ZzwgB Avgvi Bjvn, Zzwg Qvov Kvbv Bjvn bB|
G `vqv DjL Ki Bebyj Kvwqg (int) ejbt Avjvni w`K Dwmjv Kiv nqQ Avjvni cksmv I Y KxZbi
gvag AvjvniB Rb Deyw`qvZ (Bev`Z) K wbe`b Kivi gvag| Bebj Kvwqg G `vqvi wZbwU welqi DjvL
KiQb| Avjvni w`K Dwmjv Kiv, Zvui cksmv I Y KxZbi viv, AZtci mg Deyw`qvZ (Bev`Z) K AvjvniB
Dk wbe`bi viv| Avi m Deyw`qvZ nQ ZvIqvzj, (fimv Kiv) BbveZ, (ZvIevi gvag cZveZb Kiv)
Ges wePvi dqmvjv PvIqv| GiciB Zvui KvQ gvMwdivZ Kvgbv Kiv nqQ| AZGe GLvb D Z `vqv GUv my
fve cgvwYZ nqQ h, wePvi-dqmvjv PvIqvi KgwU ZvIqvzj Ges BbveZi (ZvIevi gvag cZveZb Kiv) gZvB
GKwU Bev`Z |
wee`gvb `yewi wePviK wbqvMi eaZv Ges Kvbv kni kixqZi wePviK bv cvIqv Mj KiYxq mK Ijvgvq
Kivgi gZvgZt
Avj LvZvex (int) Zu vi mybvb Avex `vD` bvgK M mdii mgq Avgxi wbqvM msv nv`xmi evLvq ejbt
- wZbRb mdi ei nj Zv`i GKRbK Zviv hbv Avgxi wVK Ki
bq|
ivmj (mt) Zv`iK Avgxi wVK Ki bqvi wb`k GRb w`qQb h, Zviv hbv HKe _vK Ges gZvgZi
Zviv hbv wewQb bv nq hvq| Zviv hbv gZvbKi ga cwZZ bv nq, Avi cii KVviZv Aej^b bv Ki| G
nv`xm G K_vi cgvY cvIqv hvq h, weev`gvb `yew hw` Kvbv mgmvi gxgsmvi Rb ZZxq ewK wePviK gb
bq Ges m hw` nK wePvi Ki Zvnj Zvi ivq Kvh Ki ne| (gvAvwjgym mybvb)
Avey eKi web Avj-gybwhi Avb-bvBmveyix Zuvi Avj BRgv, bvgK wKZve ejbt Ijvgvq Kivg G evcvi HKgZ
cvlY Kib h, (wbqvMKZ miKvix) KvRx (wePviK) eZxZ Ab KvRx hw` Kvbv dqmvjv `q, Avi Zv hw` kixqZ
mZ nq Zvnj Zv Rvqh (ea) (wKZveyj BRgv)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 148
Avjvni w`K Avnvb

Avey eKi web Avj-gybwhi Ab KvRx ejZ `vij Bmjvgi wbqvM cv ev wePvii KvR `vwqZ cv KvRx ev
wePviKK eySvbv nqQ| Ges hw` kixqZ mZ nq G K_vi viv Bmjvgx kixqZK eyS vbv nqQ|
Bgvg Beb Kz`vgv Zvui Avj gyMbx bvgK M ejbt hw` wee`gvb `y ew ZZxq Kvbv ewi KvQ wePvi wbq hvq
Ges m ew hw` `y Rbi ga wePvi hvM welq mvl RbKfve gxgvsmv Ki `q, Zvnj Zvi wePvi Kiv Rvqh
Ges Zvi ivq wePvi cv_x `y ewi ga KvhKi ne| Bgvg Avey nvwbdv (int) G gZB e KiQb| Bgvg kvdx
(int) Gi G evcvi `y wU gZvgZ e KiQb| GKwU nQ GB h, GLvb wePvi cv_x `y Rbi mw Qvov ZZxq
ewi dqmvjv `y Rbi Rb Acwinvh bq| Kbbv dqmvjv ZLbB Acwinvh ne hLb Gi evcvi m ivRx ne| Avi
wePvi-dqmvjv mK Rvbvi ciB myw me nq| Avi Avgv`i KvQ Avey ivBni eYbvB MnY hvM cgvY| Avi
Zv nQ ivmyj (mt) Avey ivBnK j Ki ejjbt Avjvn ZvqvjvB nQb bvqi Avavi AZGe Aveyj nvKvg
Dcbvg Kbv ZvgvK WvKv nq? (A_vr Aveyj nvKvg Dcbvg Kbv Zzwg MnY KiQv&) ivBn ejjvt Avgvi RvwZ
Zv`i weivacY welqi gxgvsmvi Rb Avgvi KvQ Avm| Avwg Zv`i ga Ggbfve dqmvjv Ki `B h,
wee`gvb Dfq cB ZvZ m nq hvq| ivmyj (mt) ZLb ejj GUv KZvB bv fvj KvR| AvQv, Zvgvi eo
Qji bvg wK? m ejjvt ivBn ivmyj (mt) ejjb, AZGe Zzwg Avey (ivBn) ivBni wcZv| (bvmvqx)
nv`xm ewbZ AvQ, ivmyj (mt) Gikv` KiQbt h ew wee`gvb `y Rbi ga wePvi Kijv, Ges GZ Dfq cB
m njv wK hw` wePviK Bbmvd bv Ki Ze m ne Awfk| hw` wePviKi wePvi Dfqi Rb Acwinvh bv nZv
Zvnj wePviKi mv_ G e`bvg mshy nZv| nhiZ Igi (ivt) Ges DevB web Kve (ivt) nhiZ hvq`i KvQ wePvi
cv_x nq wQjb| BhiZ Igi (ivt) Avivwe (e`yB bi) wei `vwqZ cv nIqvi ce ivBni KvQ wePvi cv_x
nqwQjb| nhiZ Imgvb Ges Zvjnv (ivt) nhiZ RevBi web gvZAvgi KvQ wePvi cv_x nqwQjb A_P Zviv
KDB KvRx ev wePviK wQjb bv|


wePvi dvqmvjvi evcvi v mskq Ges Gi wbimb


c_g mskqt GUv nQ mePq Lvivc mskq | Avi Zv nQ H ewi K_v, h ej h, G KvRwU ZvZi KvQ wePvi
PvIqv bq| eis GUv nQ h AwaKvi Lye kxNB b nq hve, Zvi Rb hvIqv Ges PvIqv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 149
Avjvni w`K Avnvb

Revet Avgiv ejZ PvB h, gvbyl KLbv Ggb K_v ej, hv weeK mZ (ev h_v_) bq| hw` G K_v mgy`i cvwbi
mv_ wgwkq `qv nq, Zvnj Zv wgwkZ nq hvq| G aibi K_v ivm~j (mvt) nhiZ Avqkv (ivt)-K Dk Ki
ejwQjb, hv wZiwgwR I Avey `vD`I GmQ| GaiYi K_v g~jZt Avjvni xbi mv_, Ges Avjvn Zvqvjvi wbwl
wRwbmi mv_ evnvbv Qvov Avi wKQyB bq| GUvZv mKj vbx ewiB Rvbv h, bvgi cwieZbi Kvib Kvb
wRwbmi nvwKKZ ev Avmj b nq hvqbv| Avjvgv Ave`yjvn web Ave`yi ingvb Avev evwZb ejbt h ew h Kvbv
aibi Bev`Z MvBijvni Dk wbe`b Kijv m gyjZt H MvBijvni Bev`Z Kijv, ZvK Bjvn wnme MnY
Kijv Ges Avj vni mv_ Zvi Lvm AwaKvii MvBijvnK kixK Kijv, hw`I m DjywnqvZ, Bev`Z Ges
wkiKi w`K _K Zvi KvRi bvgKiY _K `yi wQjv| vb I weeK mb cZK ewB AeMZ AvQb h,
wRwbmi nvwKKZ (Avmjic) bvg cwieZbi viv cwiewZZ nqbv| (gvRgyAvZyZ ZvInx` Avi wimvjvZ Avm mveqvn)
Kvbv gymjgvbB G evcvi m`n cvlY KiZ cvibv h, wePvi-dvqmvjv PvIqvi A_ nQ weev` gxgvsmv Kivi
Rb weev`cY welqwU hvi KvQ gxgvswmZ ne Zvi KvQ cZvcb Kiv| G welqwU Ai w`q mgvav nqbv, Gi Rb
kixii wewfb A cZK KvR jvMvZ nq (A_vr GUv A-cZi KvR, Aii bq)| AZGe hviv ej h
wePvi-dqmvjv PvIqvi welqwUI hZY ch ZvZi wbKU wePvi-dqmvjvi Rb hvIqvi wbqZ bv Kie Ges ZvZi
weavb Avjvni weavbi Pq Dg ej wekvm bv Kie ZZY ch ZvZi KvQ wePvi wbq hvIqvi Aciva
Acivax nebv, Zv`i K_v Avmj H ewi gZvB h ejt mR`v Kivi KvRwU ZZY ch kiKx mR`v wnme
MY ne bv, hZY ch mR`vKvix ew mR`v MnbKvix evwK mR`vi AwaKvix ej gb cvY wekvm bv
Kie| Bgvg Beb Kvwqg G aibi K_vi Reve w`qQb| GK_vUv wVK H ewi gZvB h ew G `vex Ki h,
hZY ch Bev`ZKvix Bev`ZK Bev`Z wnme wekvm bv Kie, ZZY ch Zv Bev`Z wnme MY ne bv| wZwb
ejbt cxii Dk gyix`i mR`v wkiKi Af| mR`vKvix Ges mR`v MnYKvix Dfqi c _KB GUv
wkiK| mePq weqi evcvi nQ GB h, Zviv ejt GUv Avmj mR`v bq, GUv nQ cxii mvgb ZviB mvb
iv_ Ges webq cKvki Dk aygv gK AebZ Kiv| Zv`iK GK_v ejv nQ h, Avcbviv hw`I Gi bvg
hv `qvi ZvB w`qQb| mR`vi nvwKKZ ev gjK_v nQ mR`v Mn YKvixi mvgb gK AebZ Kiv| (Avj
gy`viR374/1)
AZtci Avgiv ejZ PvB h, ivmj (mt) _K ewYZ GKwU NUbv Kviv KvQ mgmv ev ck nq `vovZ cvi, Avi Zv
nQ ivmj (mt) gvZAvg web Av`xi (h GKRb gykwiK wQjv) Avkq wMqwQjb| (A_vr bex nq wK fve wZwb
GKRb gykwiKi KvQ Avkq wbqwQjb?) Gi Reve Avgiv ejev| hw` GKRb gvbyl wePvi-dqmvjv PvIqvi A_ wK
Zv eySZ cvi Zvnj G aibi ck Zvi KvQ Dw`Z nZ cviZv bv| BwZce wePvi-dqmvjv PvIqvi hv A_ eYbv
Kiv nqQ Zv nQ hvi KvQ weev`i gxgvsmv ne Zvi KvQ wePvi-dvqmvjvi welqwU cZvcb Kiv|
Avjvn Zvqvjv ejbt

Zvgiv hw` Kvbv welq weev` Rwoq co, Zvnj gxgvsmvi Rb welqwUK Avjvn I Zuvi ivmji (mt)
w`K cZvcb Kiv, hw` Zvgiv Avjvni cw Z Ges AvLivZi cw Z wekvmx nI| (Avb-wbmvt 59)
GUvB nQ wePvi dqmvjv PvIqvi ^ic| Gi D`vniY nQ `y Rb jvKi ga SMov weev` msNwUZ nIqv Ges
`yRbi ga weev`cY welqwUK dvqmvjv Ki `qvi Rb DfqB gxgvsmvKvixi KvQ hvIqv| hw` G wePvi cv_bv
ZvZi KvQ nq _vK, Zvnj wbtm`n GUv Kz dix Ges eo aiYi wkiK| Avi Kvbv Kvdii KvQ (Av`kK
Rjvjx bv w`q wbivcvi cqvRb) Avk q PvIqv nvivg, Gi Kvbv `jxj ev cgvY cvIqv hvq bv| G aiYi Avkq
nhiZ Avey eKi (ivt) BebyvMbvi KvQ PqwQjb Ges Bmjvgi cv_wgK chvqi gykwiK`i Ryjyg I wbhvZbi
fq mvnvevq Kivg Lvb ivRv bvvmxi Avkq wMqwQjb|
Avgv`i KvQ hviv wnjdzj dzRyji NUbvK (hv Rvnjx hyM BebyRy`Avbi msNwVZ nqwQjv) ZvZx wePvivjqi
KvQ hvIqv Ges ZvZx weavbi KvQ wePvi-dqmvjv PvIqvi `jxj wnme ck Kivi Zv`i fzjUv my ic
cwZqgvb nQ| G NUbvK cgvY wnme ck Kivi hywwU m~ bic fzj| Kbbv wnjdzj dzRyji jvKRb (aviK
evnKiv) Kvnvb RynvBbv Ges KvAveweb Avkivdi gZv ZvZ wQjvbv| KvAve web Avkivd I Zvi msMxiv ZvZx
weavbi gvag gvbyli ga wePvi-dqmvjv KiZv| wnjdzj dz Ryji jvKiv wQjv Ggb gykwiK hviv aygv gvRyjyg

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 150
Avjvni w`K Avnvb

ewK mvnvh Kivi Rb mgeZ nqwQjv| GUv GKwU cksmbxq KvR, G aiYi KvRi cwZ Bmjvg gvbylK
DrmvwnZ Ki|
Avcbviv hviv G NUbv _K cgvY ck KiZ Pvb, Zv`iK ck KiZ PvB, Avjvni bexi (mt) Dciv K_v wK
KvAve web Avkivd I Kvnvb RynvBbvi Ges Abvb ZvZ`i chvR ejZ Pvb? hv`i KvQ Rvnjx hyMi
jvKiv wePvi-dqmvjv wbq hZv? Avcbviv hw` ejb, bv, Avgiv GK_v ejZ PvBbv| Zvnj Avgiv ejevt Kb?
Gi Di Avcbviv hw` ejbt KviY Zviv bvq wePvi KiZvbv, gvRjygi AwaKvi wdwiq w`Zv bv, Z`ycwi Zviv Nyl
MnY KiZv| ZLb Avgiv ejevt ZvZK A^xKvi Kivi Rb Ges Zv`i KvQ wePvi-dqmvjv bv PvIqvi Rb hLb
Avjvn Zvqvjv Avgv`iK wb`k `qvi mgq wK G K_v ejwQjb h Zviv bvq wePvi Kibv, Ges Zviv Nyl MnY
Ki? bvwK KviY wnme G K_v ejwQjb h Zviv nQ ZvZ, Zv`iK A^xKvi Kiv Qvov Avi Zv`i KvQ wePvi-
dqmvjv PvIqv cwiZvM Kiv Qvov Kvb ewi Bmjvg ne bv? GwU nQ c_g ck|
wZxq ck nQt Avgiv Zv H me evcviB Zv`i KvQ wePvi-dqmvjv PvB, h evcvi Zviv bvq wePvi Kie|
Ryjygi evcvi nj Avgiv wePvi PvBbv|
Avgiv ejevt G cv_Ki wK cgvY Avcbv`i KvQ AvQ? Zv`i KvQ wePvi-dqmvjv PvBZ Avjvn Zvqvjv
Avgv`iK wbla KiQb Ges GUvI eYbv KiQb h, h ew Zv`i (ZvZi) KvQ wePvi wbq Mjv m
Zv`iK (ZvZK) A^xKvi Ki bv| GLvb Avjvn Zvqvjv Kvb ew bvq msv welq ZvZi KvQ wePvi
PvBjv Avi Kvbv ew Abvqi evcvi wePvi PvBjv, Gi ga Kvbv cv_K Kibwb| h ew wnjdzjdzRyji
NUbvK `jxj wnme ck Ki, Zvi `jxj I h_v_ bq| Kbbv wnjdzjdz Ryji jvKRb ZvZ wQjvbv| Zviv
ZvZx weavb gvbyli ga wePvi-dqmvjvI Kiwb| Zviv wQjv KwZcq gykwiK ew hviv aygv gvRjygi mvnvhv_
mgeZ nqwQjv| GLvb Avgv`iK AekB H `y ewi gvS cv_K Kivi gZv vb _vKZ ne, h ew
ghv`vevb I gZvevb ewi KvQ hviv ZvZ bq gvRjygi AwaKvi wdwiq w`Z mvnvh PvIqvi Rb wMqQ, Avi h
ew H me ZvZx wePviK`i KvQ-hviv cw_exZ wbR`iK gve` evwbq wbqQ Ges ZvZx weavb gvZveK
gvbyli gvS wePvi-dqmvjv Ki, wePvi wbq hvq| Gi dj Zv`i KvQ jvKiv wePvi wbq hvq, AZtci ZvZx
weavb Zv`i weev` gxgvsmv nq| G aibi KvR Kzdix| GKgv Rei`x gjK Aev eZxZ G KvR Rvqh bq| Avi
Rei`xi wkKvi nQ H ew h ewi Rxeb wbwZ fve nZv, Ryj yg wbhvZb Rxebi weivU wZi AvksKvq cwZZ
nqQ|
Avjvn Zvqvjv ejbt

h ewi Ici Rei`w Kiv nq Ges Zvi A i wekvm AUj _vK m eZxZ h KD wekvmx nIqvi ci
AvjvZ Awekvmx nq Ges Kzdixi Rb gb Dy Ki `q| (bvnjt 106)
AZGe GKRb gymjgvbK G evcvi kZK nZ ne| Zvovov Kij nebv, Zvnj eySi ga wU _vKe, dj
ZvK Abygvbi wfwZ K_v ejZ ne, Avi mZ c_ _K wePyZ nZ ne | ZLb `ytL KijI Kvbv DcKvi ne
bv |

wZxq mskqt H me jvK`i K_v hviv ej hv`i evcvi G AvqvZ bvwhj nqQ ZvivZv ZvZi KvQ wePvi wbq
hvq, Gi KviY nQ, Zviv Avjvn Zvqvjv Zvui ivmji (mt) dqmvjvq my wQjv bv, Avi Avgiv Zv Zv`i gZv
bB| Avgiv wePvi ZvZi KvQ wbq MjI Avgiv Zv PvBbv|
wewfb `w Kvb _K G cki Reve `qv qvqt
1| Avjvn Zvqvjv hLb ejQbt
Zviv wePvi-dqmvjvi welqK ZvZi KvQ wbq hZ Pvq|
ZLb Avjvn Zvqvjv ZvZi KvQ wePvi-dqmvjv cv_bv KvixK Zv`i ejvi BQvK kZ Kibwb| eis hviv
Dciv K_v ej ZvivB BQvK kZ evwbq wbqQ| Avjvn Zvqvjv hLb (Zviv ZvZi KvQ wePvi wbq hZ Pvq)
ejQb ZLb `y ew A_vr B`x Ges gvbvwdKi Aev eYbv KiwQjb| Zviv Kve web Avkivd Z_v ZvZi KvQ
wePvi wbq hZ PqwQjv wK B`x Kve web Avkivdi KvQ hZ A^xKvi KiwQjv G Rb h, m RvbZv, m

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 151
Avjvni w`K Avnvb

Kve web Avkivd Nyl Lvq| AZtci Zviv DfqB bexi (mt) KvQ wMq wePvi PvBjv| gjK_v njv, Avjvn Zvqvjv
hLb ( Zviv Pvq) ejQb ZLb Gi viv wZwb B`x I gybvwdKi PvwiwK Aevi K_v ejQb| GLvb
BQvK Kzdixi Rb kZ Kiv nqwb| AevUv wVK Kviv Dk hw` ejv nq, jvKwU Ggb Ggb KiQ A_P Zvi
BQv wQjv Ggb Kivi, AZGe BQv Ki K_vUv hw` G aibi evK ejv nq Zvi viv ZLb Aev eySvbv nq|
2| Zviv ejQ h, Zviv ZvZi KvQ wePvii Rb hvq, wK Ggb KvR KiZ Zv`i BQv bB| Zv`i G K_v
wbtm`n Ak ev wVK bq| Kbbv, Ggb Kvbv gvbyl bB h, m Kvbv bv Kvb KvR Kie A_P KvRi BQv
Kiebv| GUv nZ cvibv| Kbbv wqv KLbv BQvi m Qvov msNwUZ nqbv| Ze BQvi welqUv wfb| Kbbv
BQvi mv_ KvR ev wqv KLbv m nZI cvi Avevi bvI nZ cvi|meZt Zviv Zv`i K_vi viv G K_v
eySvZ Pvq Ges Zv`i Dk nQ h, Zviv ZvZi KvQ wePvi wbq hvq eU wK Zviv GiKg nvK Zv Pvqbv
A_vr wkiKx Ges Kz dix Zviv Pvqbv Ges Zv`i DkI GUv bq| Zv`i K_v Abyhvqx hw` GUvB Zv`i Dk nq
_vK, Zvnj Ab K_v| Gi Reve Avjvn Pvn Zv mvgb 6 b^i weeiY AvmQ|
3| Bgvg Aveym myD` (int)

G AvqvZi Zvdmxi KiZ wMq ejbt GLvb ZvZi KvQ wePvi wbq hvIqvi BQvKB Lvivc Ges weqKi ejv
nqQ, wePvii dqmvjvK bq; G welq kZK Ki `qvi Rb h BQUvB nQ, Zv h welq dqmvjv Kiv ne
ZviB Ask| ZvB BQvB bv nIqv DwPr| Zvnj ZvZi KvQ wePvi wbq hvIqvi evcvi Zvgvi wK avibv? (A_vr h
KvRi BQv KivB Abvq, Zvi gj KvRUv KZ eo Abvq Zv fe `LZ ejv nqQ)
Zvnj wcq cvVK, Zvui (Bgvg Aveym myD` Gi) K_v fe `Lyb | wZwb ejQbt Zvnj gj welq A_vr ZvZi
KvQ wePvi wbq hvIqv Gi evcvi Zvgvi wK avibv|
4| DZ gymwjgv G evcvi GKgZ h Bev`Z GKgv Avj vni RbB nZ ne| hw` Zv MvBijvni Rb nq, Zvnj
Bev`ZKvix Ggb RNY gykwiK (wkiKKvix) wnme MY ne hv ZvK gymwjg Evn _K ei Ki w`e, PvB m
(wkiK Kivi) BQv KiK ev bvB KiK, PvB GZ m ivRx _vKzK ev bvB _vKzK| Ze hw` KD eva nq D KvR
Ki Zvnj Zvi evcvi Avjv`v|
5| G K_v AmcZv (gykvevnvZ) Gi `w Kvb _K MnY Kiv nqQ, Avi my Zvi `w fw hgbwU Avjvn
Zvqvjv eYbv KiQb cwiZvM Kiv nqQ| Avjvn Zvqvjv ejbt
A_P Zv`iK wb`k `qv nqQ ZvK (ZvZK) A^xKvi Kivi Rb|
Avjvgv kvBL myjvBgvb web Ave`yjvn Avj kvBL (int) ejbt Avjvn Zvqvjvi evYxt
A_P Zv`iK wb`k `qv nqQ ZvK A_vr ZvZK A^xKvi Kivi Rb)| ZvZi
KvQ wePvi wbq hvIqv Cgvbi wecixZ I cwicx KvR| ZvB ZvZK A^xKvi Kiv eZxZ Cgvb ky ne bv| Ggwb
fve ZvZi KvQ wePvi wbq hvIqv ev` w`Z ne| h ew ZvZK A^xKvi KiZ cviebv m gywgb Avjvni
cwZI Cgvb AvbZ cviebv| Avgiv hLb gynKvg (my ) AvqvZi gg RvbZ cvijvg ZLb gyZvkvwenK (A
_vK) gynvKvgi w`KB cZvcb Kiev| Bgvg gynv` web Ave`yj Iqvnnve Kz dixi ev cKwZ I aiYi K_v
ejZ wMq ejb h ZvZK A^xKvii cKwZ nQ h MvBijvni Bev`Z evwZj G wekvm _vKZ ne| Zv
cwiZvM KiZ ne, MvBijvni Bev`ZK Nbv KiZ ne| MvBijvni Bev`ZKvix`iK Kvdi ej MY KiZ ne
Ges Zv`i weivaxZv KiZ ne| (ZvBmxiy j AvRxwRj nvgx` wd evqvb ZvInx`)
gvbyl hw` MvBijvni Bev`Z evwZj ej wekvm Kijv, A_P Zv ZvM KiZ cvijv bv, Zvnj m ZvZK
A^xKviKvix ej MY ne bv Avi hw` MvBijvni Bev`ZK evwZj ej wekvm Kijv Ges Zv cwiZvM Kijv, wK
m MvBijvni Bev`ZK m gynveZ Ki, Ges Gi cwZ Zvi Kvbv va bB, vf bB, ZvnjI m ZvZK
A^xKvi KiZ cvijvbv|
6| BQv viv Avcbviv hw` wbqZ eywSq _vKb, Avi KvR ev` w`q K_v eywSq _vKb, Zvnj GUv Zv Zv`i gZvB
njv, hviv Kei cRv Ki, Kei c`wY Ki (ZvIqvd Ki) A_P gL ejt nv, Avgiv Keii Pviw`K ZvIqvd

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 152
Avjvni w`K Avnvb

(c`wb) Kwi Ges Avgiv Zv`i Rb G KvR (Bev`Z)Kwi, Ze Avgiv wkiK KLbvB PvBbv| ZvInx` wekvmx cwZwU
gvbylB Rvbb h Zv`i K_v m~ b ic evwZj|
kvBLj Bmjvg Beb ZvBwgqv (int) ejbt
gvvK_v nQ, h ew Ggb K_v ejjv ev Ggb Kijv hv Kzdix, m Kvdi nIqvi BQv bv KijI m D K_v I
Kgi viv Kzdix Kijv| KviY KD Dk Ki ev BQv Ki Kzdix Kibv| A_vr Kvdi nIqvi wbqZ KD Kzdix
Ki bv Bjv gvkv Avjvn| (AvQvigy AvjgvQjyj 187-188ct)
Bgvg Zvevix (int)

ejyb, Avwg wK Zvgv`iK mme jvKi msev` w`e, hviv Kgi w`K w`q LyeB wZM ? ZvivB m jvK,
hv`i mKj cPv cvw_e Rxeb mwVK c_ nZ wev nq wMqQ A_P Zviv gb Ki h Zviv mwVK KvRB
KiQ| (Kvndt103, 104)
G AvqvZi Zvdmxi KiZ wMq ejbt
hviv G K_v `vex Ki h, Iqvn`vwbqvZ (Avjvni GKZev`) mK vb jvfi ci Kzdixi Dk Qvov Kzdix bv
Kij mUv AvjvnK A^xKvi Kiv nebv, Zv`i G `vexI h mgc~Y fzj A AvqvZwU Gi mePq eo `jxj| G
AvqvZ Avjvn Zvqvjv Hme jvK`i Lei w`qQb Ges bvY (Lvivc A_) eYbv KiQb hv`i mKj cvw_e Pv
mvabv MvgivnxZ chewmZ nqQ, A_P Zviv KvR Kivi mgq gb KiZv h Zviv Lye fvj KvR KiQ|
nvdR Beb nvRvi Zvui M ejbt GLvb GK_vi BwZ iqQ h, gymjgvb`i ga Ggb jvKI iqQ, h xb
_K ei nq hvIqvi BQv QvovB xb _K ei nq hvq Ges Bmjvgi Ici Ab Kvbv xbK cvab `qv wKsev
evQvB Kiv QvovB Bmjvg _K ei nq hvQ|
wZwb Aviv ejbt G K_vi w`K hv`i SvuK ceYZv j Kiv hvq, Zv`i ga Bgvg ZvevixI iqQb| wZwb Zvui
ZvnRxi M GZ`msv nv`xmmgn DZ Kivi ci ejbt G ee H ewi K_vK Lb Kiv nqQ h ej,
Avnj Kejvi (Kvev Nii w`K wdi hviv bvgvR co) KvDK Bmjvg _K ei nq hvIqv, hveZxq Aev cvwi
ciI ZvK Bmjvg _K ei nq hvIqvi ivq `qv hvebv, hw` bv m Bmjvg _K ei nq hvIqvi BQv mvb
cvlY Ki| Zviv nK K_v ej, Zviv KyiAvb co, A_P Zviv Bmjvg _K wewQb, Bmjvgi mv_ Zv`i Kvbv
mK bB|
Beb Kz`vgv Zvui Avj-KvdxZ ejbt gyiZv` welqwU AwaK nq _vK Ggb m`n I mskqi KviY, hv gyiZv`i
KvQ cwZfvZ nq| (Avj Kvwd Beb Kz`vgv)PZz_Zt h ew Ggb KvR Kijv, m wK gywgb gymwjg? ZvK wK Kvdi ejv hve? G KvR viv Zvi Avgj wK eiev`
nq hve, bvwK eiev` ne bv, hw` c_g welqwU Zvgvi KvQ RwUj gb nq, Zvnj Kei ckKvix `y divi cki
cwZ Ges Gi cwZDi Zvi (gZ ewi) K_v nvq! nvq!! Avwg wKQyB Rvwb bv, jvKiv `ywbqvZ hv ejZv Avwg
Zv`i gZvB ejZvg Gi cwZ Zzwg `w `vI| Avi hw` wZxq welqwU Zzwg MnY Kiv (A_vr wkiKx I Kz dix Kg wj
ewK hw` Kvdi ejv, Zvi Avgj evwZj ej gb Kiv) Zvnj Zvgvi G wmv AUj _vKv DwPr| Avi hw`
ZZxq gZ wnme Zzwg G K_v ejv h, G Dk nQ Ab iKg Dk| Zvnj ZvgvK `y Dki ga h
cv_K iqQ Zv KziAvb A_ev mybvn A_ev BRgv (memZ ivq) BZvw` `jxji gvag cgvY KiZ ne| PZz_ gZ
wnme hw` Zzwg ejZ PvI h, m hvB KiK bv Kbv Bmjvg ZvK Kz dix _K ndvRZ KiQ Zvnj fvj Ki
gyiZv`i Kzg msv welq covbv Ki wbI (gvRgyAvZyj dvZIqv Iqviivmvqj Iqvj AvRIBev wjj Bgvg
Ave`yj Inve ct 88)
wZwb Aviv ejbt Avi wimvjv AQQywbqvZ kvBL ejQbt hLb LvIqviR`i (Bmjvg _K ei nq hvIqv GKwU
Mvgivn `j) mK Ges Zv`i Bmjvg _K ei nq hvIqv, Zv`i wekvmNvZKZv mK Ges ivmyj (mt) Gi c

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 153
Avjvni w`K Avnvb

_K Zv`iK nZv Kivi wb`k mK ejv njv, ZLb wZwb ejbt ivmyj (mt) Ges Zuvi LjxdvMYi hgvbvq hw`
Bmjvgi mv_ m ew`i ga Ggb jvK _vK h, ghv`vKi Bev`Z mZI Bmjvgi mv_ wekvm NvZKZv Ki
Bmjvg _K ei nq wMqQ hvi dj ivmyj (mt) Zv`iK nZvi wb`k w`qQb; Zvnj GUv Zv AekB Rvbv
Mjv h, eZgvb hgvbvq Bmjvg I myb vni mv_ m _KI Bmjvg _K KD ei nq hvIqv LyeB ^vfvweK
evcvi| (ZvwiL bR` 367ct)
Bgvg mvbAvbx (int) Zuvi ZvZnxij BwZKv` Avb Av`ivwbk wkiK Iqvj Bjnv`bvgK cywKvq ejbt Zzwg hw`
ejv, Zviv gL, Zv`i Kg Zviv gykwiK| Avwg ejev, mg wdKvni wKZve dKxnMY gyiZv` nIqv msv Aavq
GK_v ejQb h, h ew Kzdix K_v eje, K_v Zvi Dk bv njI m Kvdi ej MY ne| GK_v GUviB cgvY
ck Ki h, Zviv Bmjvgi nvKxKZ (Avmj K_v) Ges ZvInx`i ggK_v mK Rvb bv| GZ`mI Zviv gwjK
w`K _K Kvdi| (gvRgyAvZyj dvZIqv Iqviivmvqj Iqvj AvRIBev ct 88)
wbw` ewK Kvdi ejvi welq fzj c_ Aej^b KiQb| Gi dj Zviv gb Kib, h ew eo ev RNY wkiKi
KvR KI, evLv mvc Zv`iK Kvdi ejv hve bv Ges Zviv Bmjvg _KI LvwiR ne bv| Zviv KwZcq
welqK cgvY wnmve ck Kib hgb Ljxdv gvgybi NUbv| evLv mvc wZwb LvjK KziAvbi c Aej^b
Kib| A_vr KziAvbK Ljxdv gvgyb Avjvni mw ej ^xKvi KiZb A_P Avnj mybvZ Iqvj RvgvZi Bgvg
Ijvgvq Kivg KziAvbK Avjvni gvLjyK ev mw ej ^xKvi Kib bv| GgZvevq Bgvg, Avngv` web nvj ZvK
Kvdi ej AvLv `bwb| wbtm`n GUv GKUv RNY iKgi fj| Kbbv wkiK Ges Kz di Rjx, (A_vr my eo
aibi cKvk Kzdixi ga) hgb Bev`Zi ga wkiK Kiv Avjvn I Zvui ivmjK (mt) wbq Dcnvm Kiv BZvw`
Ges Kzdi Ldx ev Mvcbxq Kzdix, AcKvk Kzdix hgb Kz dix Ldx msv K_v ev ce BZvw`i ga cv_K iqQ
Ges Avjvn Zvqvjv KwZcq wmdvZi ev Y evPK bvgi evLvI Gi Af y hv wKQy msLK jvKi ga ev
A iqQ| hgb Avjvn Zvqvjvi Kvjvg ev K_v msv wmdvZ ev Y| G eYb vi cwZ hv`i SuvK ev mg_b
iqQ Zv`i ga iqQb Bgvg gynvv` web Ave`yj Iqvnnve| GUv j Kiv hvq kvBL mvBb web Mvbvgi bR`i
BwZnvm msv M msiwZ KqKwU cei ga kvBLyj Bmjvg Bgvg Beb ZvBwgqv (int) h gZ MnY KiQb
Zv DjL Kib| Zvui gZ Bev`Zi ga wkiK Ges AcKvk Kzdix msv K_vi ga cv_K iqQ| kvBL
Avyjvn web Ave`yi ingvb Avev evZxb Ges kvBL BmnvK web Ave`yi ingvb web nvmvb Avj-kvBL Kgy ZvKdxwej
gyAvBhvb bvgK cywKvq - Gi wel` eYbv w`qQb| G Qvov eo eo Ijvgvq Kivg I Gi eYb v w`qQb|

ZZxq m`n I mskqt H ewi K_vB nQ ZZxq mskq h ej, wePvi dqmvjv (ZvZi KvQ) PvIqv wkiK njI
Zv wkiK AvmMvi (QvU wkiK) eo wkiK ev wkiK AvKeii chvq Zv ZZY ch Dbx Z ne bv hZY bv GUvK
gb Kiv Ges AvKx`vi welq mv_ mshy nq| hgb MvBijvni bvg Kmg Kiv|

Avi Mvcb ev evZbx Bev`Z hv AvKx`v wekvmi mv_ m hgb fq, Avkv, fvjevmv fw BZvw`i
Bev`ZKvixi cwZ Kzdix Avivc Kivi Rb Zvi Bev`ZK gwLK DPviYi gvag ev K_vi gvag Zvi AvKx`v
wekvmi K_v cKvk Kiv Riix| Kbbv, G RvZxq Bev`Z Ai jy| AZGe Kvbv ewi c _K cKvk Kzdix
Kg cvIqv Mj Zvi cwZ Kzdix Avivc Kivi Rb Zvi AvKx`v wekvm cKvk Kiv Riix ej gb KI, m gjZt
GKwU evwZj hyw c`kb KiQ| GUv nqQ ZvInx`i A_ Ges Bev`Zi A_ mK Zvi AZvi KviY| Gi
dj wePvi PvIqvi welqK hv Bev`Z wnme MY MvBijvni bvg Kmg Kivi mv_ GKxfZ KiQ, hv Bev`Z bq
eis wkiKx k wnme MY|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 154
Avjvni w`K Avnvb

KD nqZv ejZ cvi, Zvnj Avjvni bvg Kmg KivK Ijvgvq Kivg Kb Bev`Z wnme AvLvwqZ Kib? Gi
Reve Avgiv ejev, Kbbv Avj vni bvg Kmg Kivi mv_ AvjvnK ZvRxg I mvb Kivi gZv Bev`Zi welq Gi
mv_ mshy AvQ| Avjvni bvg KmgKvix ew Kmg Kivi mgq m GK_v Rvb h, Avjvn nQb gnvb| Zvui bvg
Kmgi nK`vi GKgv wZwbB| ZvB Zvui bvg m Kmg Ki| GLb G Kmg Kivi AvgjwU Bev`Z wnme MY|
Kbbv Gi mv_ ZvRxg (Avjvni mvb) mshy nqQ| G RbB Ijvgvq Kivg ejbt h ew MvBijvni bvg
Kmg Kijv m QvU wkiKi ga cwZZ njv| G Kmg ZvK gymwjg wgjvZ _K ZZY ch ei Kie bv hZY
ch m GK_v wekvm bv Ki h, hvi bvg Kmg Kiv njv m Kmgi nK`vi| ZvK Kvdi ejvi Rb hvi bvg
Kmg Kiv njv, Zvi cwZ mvb Rvwni ev cKvk Kivi kZvivc KiQb Ijvgvq Kivg| Gi A_ nQ, MvBijvni
bvg ZvRxg ev mvb Kivi mv_ m Bev`Z wbe`b Kijv| G Bev`Z Mvcbxq Ges Aii mv_ m| hw`
Kvbv ew MvBijvni bvg Kmg Ki Ges hvi bvg Kmg Kiv njv Zvi Dk ZvRxg ev mvb `Lvq Zvnj m
ew DjywnqvZi w`K _K Avjvni mv_ kixK KiQ, ZvB m gykwiK| Zvnj Zvui gykwiK nIqvi KviY nQ, m
Bev`ZK cKvk KiQ| ZvB Avgiv ZvK GK_v wRm Kiev bv h Zzwg wK GUv wekvm Kiv, bv wK wekvm Ki bv|
ZvB ZvZi KvQ wePvi PvIqv, mR`v Ges ZvIqvdi gZvB cKvk Bev`Z| G Bev`ZK h MvBijvni Dk
wbe`b Ki m Kvdi| GUv Bev`Z Kvjweqv Lvwdqv (A_vr Aii Mvcbxq Bev`Z bq) hv gwLK DPviYi
gvag cKvk KiZ ne|
`yB : G K_v Zv meviB Rvbv h, MvBijvni bvg Kmg Kivi welqwU cvK Bmjvgx hyM wbwl wQjvbv| Gi ci
U U

MvBijvni bvg Kmg LvIqvi welqwU KziAvb I my bvni eei gvag wbwl Kiv nqQ| ivmj (mt) ciewZZ
MvBijvni bvg Kmg Kiv wbwl KiQb| wZwb ejbt Avjvn Zvqvjv Zvgv`i evc-`v`vi bvg Kmg Kiv wbwl
KiQb (eyLvix)| AZGe h welqwU cvK Bmjvgx hyM Av` wbwl wQjvbv mUvK wK fve ev Kvb hywZ Ggb
welqi Ici Kqvm Kiv nq, hv Qvov ev`vi BmjvgB Qnxn nqbv| Avi Zv nQ mKj ZvZK A^xKvi Kiv Ges
Avjvn I Zuvi ivmji (mt) weavb eZxZ mKj weavb A^xKvi Kiv| Avi mUv KiZ ne ZvZi KvQ wePvi bv
PvIqvi gvag|
AZtci Avgiv Aviv ejZ PvB h, G evwZj wKqvm h welqwUK Acwinvh Ki Zvj Zv nQ, h AvqvZ
ZvZi KvQ wePvi PvIqvK wbla Kiv nqQ m AvqvZ bvwhj nIqvi ce Zv`i Rb MYK, Avnj wKZve Ges
Zv`i ZvZ`i KvQ wePvi-dqmvjv wbq hvIqv Rvqh wQjv| Kbbv Zv`i `vex Abyhvqx wePvi-dqmvjv PvIqvi
welqwU Kmg Kivi gZvB GKwU KvR (A_vr Dfq KvRB GKB gvbi ZvB MvBijvni bvg Kmg Kij hgb Kvdi
nqbv Zgwb ZvZi KvQ wePvi PvBj I Kvdi nebv) |

4_ mskqt H ewi K_v, h ej, h AvBbi KvQ wePvi PvIqv ne Zv hw` Avjvni AvBbi weivax nq Zvnj H
AvBbi KvQ wePvidqmvjv wbq hvIqv Rvqh bB| Avi hw` H AvBb Avj vni AvBbi mv_ mvgm cY nq hgb
mw wdi cvIqvi Rb BbmvdcY AvBb, Zvnj H AvBbi KvQ wePvi PvIqv Rvqh AvQ| wbtm`n G K_vwUI
`ywU `w Kvb _K evwZj
c_gZt Avgiv AvBb ev weavbi w`K `wcvZ Kievbv| Avgiv `Levbv, AvBbwU wK bvq mZ, bvwK RyjygcY eis
Avgiv `Lev Kg Ges cZvcbi welqwU| gj NUbv nQ bvq wePviwU cv_bv Kiv nQ ZvZi gvag| ZvB
Avjvn Zvqvjv Bikv` Kibt
- Zviv ZvZi KvQ wePvi wbq hZ Pvq
Gi viv Kve web Avkivd (B`x) K Dk Kiv nqQ | Zvi KvQ wePvi wbq hvIqv Ges weev` gxgsmv KivK
Kzdix ejv nqQ| Kzdixi KviY wnme GLvb GK_v ejv nqwb h, m bvq wePvi Kibv, m Nyl MnY Ki|
wZxqZt Avgiv ev`vi evcvi GUv `Levbv h, Zvi cwZ bvq wePvi Kiv ne, bvwK Abvq Kiv ne| eis Avgiv
`Lev gve` A_vr Avjvni Zvqvjvi evcvi, A_vr ZvZK A^xKvi Kivi gvag, ZvZi KvQ wePvi bv wbq
ZvK A^xKvi Kivi gvag Ges ZvZ _K gvbylK kZK Ki `qvi gvag Avjvn Zvqvjvi GKZev` | Avcbviv
hnZz ZvZi KvQ wePvi wbq hvIqvi ga c_g, mnZz Avcbviv jvK`iK ZvZ _K wKfve kZK _vKZ
ejeb|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 155
Avjvni w`K Avnvb

5g mskqt H ewi K_v h ej, kixqZ mZ Ggb eev bB, h Avgvi AwaKvi wdwiq w`Z cvi ZvB Avwg eva
nqB Ggb KvR KiwQ
Revet G K_viI `ywU Reve |
c_g welq nQ GB h, h ew Dciv K_v ej, Avgiv ZvK Avjvn Zvqvjvi G evYxi gvag kZK KiZ PvBt

GUv GRb h, Zviv cvw_e RxebK ciKvji PvBZ wcq gb KiQ Ges Avjvn Kvdi`iK n`vqvZ
Kibbv| (bvnjt 107)
kvBL gynv` web Ave`yj Iqvnnve (int) Zvi Kvkdj envZ bvgK cywKvq G AvqvZ cmsM ejbt GLvb
myfve NvlYv Kiv nqQ h, G Kz dix I kvwi KviY wek vm wKsev AZv, wKsev agi cwZ Avvk A_ev
Kzdixi cwZ gynveZ wQjvbv | eis KviY wQjv `ywbqvi ^v_| xbi Ici `ywbqvi ^v_K cvavb `qv nqwQj|
ZvB Avjvn I AvLivZi cwZ h gymjgvbi Cgvb AvQ Zvi Rb `ywbqvi Kvbv ^v_K xbi Kvbv ^v_i Ici
AMvwaKvi `qv Rvqh bB| PvB m ^v_ Kvbv c`ex A_ev bZZ PvIqvi gvagB nvK, A_ev `ywbqv I m` b
bv nIqvi evmbv PwiZv_ Kivi gvag nvK| Kbbv xb ndvRZi welqwU m` ndvRZi Ici AekB AMvwaKvi
cve| ivmyj (mt) Bikv` KiQbt
( )
w`bvi, w`invg Ges cU cRvix asm nvK, hw` ZvK wKQy `qv nq Zvnj Lykx, Avi wKQy bv w`Z cvij vavw^Z
nq| (eyLvix)
Avjvn Zvqvjv mivq AvZ-ZvIevn&Z Bikv` Kibt


j Kib Avjvn Zvqvjv wKfve H me cvw_e DcKiYi wb`v KiQb, h jvi mv_ Zviv m nq wRnv`K
cwiZvM KiQ| GLvb ck nQ, AvqvZ DjwLZ (cvw_e) AvUwU wRwbmi (fvjevmvi) KviY h ew ZvInx`
cwiZvM Ki m wK ekx Abvq Kijv, bv wK GKB KviY h ew wRnv` cwiZvM Kijv m ekx Abvq Kijv?
G AvUwU welq wK Avjvn Zvqvjv hLb wRnv` cwiZvM Kivi Ihi (AhynvZ) wnme MnY Kibwb, ZLb wKfve G
welqjvK ZvInx` cwiZvM Kivi Ihi wnme MnY Kieb? Kzdix K_v DPviY Kivi Rb GKgv Rei`w Qvov
Ab Kvbv Ihi Avjvn Zvqvjv MnY Kibwb| Avi Rei`wi welqwU nQ Ggb Kg mv`b Kiv, hv eva nq nhiZ
Avvi web Bqvmxi (ivt) KiQb| (A_vr AZvwaK AgvbywlK wbhvZ b _K evuPvi Rb wbRi AiK wVK iL ay
gwLK fve AvjvnK A^xKvi Kiv) ay Rxeb evuP vbvi Rb Gi AbygwZ `qv nqQ Ze GgZvevq AvwRgZ A_vr
Rxebi wewbgq Avjvni cwZ Cgvb iv Kivi welqwUK AwZ Dg KvR ej MY Kiv nqQ| nv`xm G evcvi
ee GmQ| kvBL Ave`yi ingvb web nvmvb Avj-kvBL (int) nRvRi Avjvgv kvBL gynv` web Avngv` Avj-
wndRx ejbt n we eweM, Avcbviv kZK nvb, kZKZ v Aej^b KiY| n D`vmxb ewiv Avcbv`i Rb
iqQ ZvIev Avcbviv ZvIevi c_ Aej^b Kib| Kbbv xbi gj welqB dZbv (cixv) nqQ cvmswMK welqi
dZbv nqwb, `ywbqvex welqI dZbv nqwb| ZvB Acwinvh welq nQ cwievi cwiRb, x, m` eemv-evwYR I
evox-Ni mewKQyB _vKe ay xb ivi ^v_| G jv DrmwMZ ne xbi Rb| Gjvi ndvRZi Rb KLbv xb
DrmwMZ nebv|
Avjvn Zvqvjv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 156
Avjvni w`K Avnvb

Avcwb ej w`b, Zvgv`i wbKU hw` Zvgv`i wcZv, Zvgv`i mvb, Zvgv`i fvB, Zvgv`i cZx ,
Zvgv`i Mv, Zvgv`i AwRZ ab-m`, Zvgv`i eemv hv Zvgiv DcvRb KwiqvQ, m eemv hv e nq
hvIqvi AvksKv Zvgiv Kiv, Ges Zvgv`i evmvb hv Zvgiv cQ` Kiv, Zvgv`i wbKU Avjvn, Zuvi ivmj
(mt) Ges Zvui ivvq Rnv` Kiv _K AwaKZi wcq nq, Ze Avjvni weavb Avmv ch Acv Kiv| Avjvn
dvmK mc`vqK ndvRZ Kib bv| (AvZ ZvIevn 24)
cv mb gw fe `Lyb, `Leb h, Avjvn Zvqvjv Avjvn I Zvui ivmj (mt) Ges wRnv`i gynveZ DjwLZ
AvUwU welqi gynveZi Pq AwaK nIqv IqvwRe ev Avcwinvh KiQb | Bnv Qvov Gjvi h Kvbv GKwU wKsev
GKvwaK Ges G Qvov hv Gi Pq ekx gynveZi nK`vi Zvi PqI ekx gynveZ nZ ne Avjvn, Zvui ivmj (mt)
Ges wRnv` wd mvwewjj vni Rb| ZvB Zvgvi KvQ xb nZ ne mePq gjevb Ges gh`v mb| Zvgvi KvQ
ZvIev ne iZcY I mevg welq|
wZxq welq nQ G K_v hviv ej Zv`iK Avgiv Avjvni G evYxi gvag iY Kwiq w`Z PvBtn Av`g mvb, Zzwg Avgvi Bev`Z AvZ wbqvM Kiv, Avwg
Zvgvi eK gyLvcxnxbZv w`q fi w`ev Ges Zvgvi `vwi` wegvPb Ki w`ev| hw` Zzwg Zv bv Kiv, Zvnj
Zvgvi nvZK KvR e ivLev, A_P Zvgvi `vwi` wegvPb Kievbv| (Avngv`)
Avi m h ejQ h, m G KvR (ZvZi KvQ wePvi PvIqv) eva nq KiQ G K_v I `y w`K _K evwZj|
GKt jvKwU `y wU welqK wgwkZ Ki djQ| m Abbvcvq nIqv Avi Rvi Rei`xi wkKvi nIqvi ga Kvbv
cv_K KiZ mg nqwb| m gvbyli Rb Ihi ev ARyn vZ Zvjvk KiQ hLb Kzdix Kivi Rb m Abbvcvq
nqQ| wbtm`n Zvi G hyw evwZj, Kbbv Abbvcvq gvwmqvZ ev Yvni KvRi gvag, wK KzdixUv G hywZ
Rvqh ne bv h, m Abbvcvq AekB Kzdix KvRi Rb ZvK nZv, wbhvZb BZvw`i myLxb nZ ne| Avi
Abbvcvq nIqvi A_ nQ, Kvbv gvbyl `ywU wechq mwKvix welqi ga AcvKZ wechq mwi welqi
Aemvbi Rb AcvKZ QvU Abvq KvRwU mv`b Kiv|
Avjvn Zvqvjv ejbt

h jvK Abbvcvq nq co Ges bvdigvbx I mxgv jsNbKvix bv nq, Zvi Rb Kvbv cvc bB wbq Avjvn
gnvb gvkxj, AZ `qvj| (Avj-evKvivnt 173)
Rei `wi A_ nQ, Ggb kvw I K c`vb hv RxebK asl Ki `q| GgZvevq Avj vn Zvqvjv Avgv`iK
Kzdix K_v ejvi AbygwZ w`qQb| ZvB hw` Avgiv Abbvcvq Ges Rei `w gjK wbqgwU GKwZ Ki `wL, Zvnj
`LZ cvev h, GKwUi ga wekl Aev Avi GKwUi ga mvaviY Aevi GKwU evcvi wbwnZ AvQ| A_vr GK
Aevq Kz dix K_v ejvi myhvM AvQ AviK Aevq G myhvM bB|
kvBL nvgv` web AvZxK (int) ejbt hw` ejv nq, h Aevq Kz dix K_v ejv hvq Ggb Rie`wi cwiPq wK? Gi
Reve Avgiv ejZ PvB, h KviY GZ`msv AvqvZ bvwhj nqQ mwUB Rei`wi mePq m evLv| Bgvg
evMvfx (int) ejb h, nhiZ Beb Avevm (ivt) Avjvn Zvqvjv nhiZ Avvi (ivt) Gi evcvi ejQbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 157
Avjvni w`K Avnvb

hvi Ici Rei`w Kiv nq Ges Zvi Ai wekvm AUj _vK, m eZxZ h KD Cgvb MnY Kivi ci
AvjvnK A^x Kvi Ki| (bvnjt106)


`yB t h ew ej h, Avwg eva nqB Kzdix Kwi, Zvi GK_v evwZj nIqvi wZxq w`K Zvi KvQ Dcvcb Kivi
gvagB ej w`Z PvB| hw` Ggb Kvbv kw ev KZc _vK hvi cRv Kiv nq| m kw hw` Kvbv gvbyli Ici
PovI nq Zvi m` Ko bq, m` diZ w`Z hw` A^xKvi Ki, hw` ej hZY ch G KeiK wKQy Dcnvi
bv w`e Avi hZY ch G KeiK ZvIqvd (c`wY) bv Kie, ZZY ch Zvgvi m` diZ `qv ne bv|
GLvb ck nQ GgZvevq cwZgvi Dk Kvievbx Kiv A_ev cwZgvi Pvi cvk ZvIqvd Kiv A_ev gywZK
mR`v Kiv wK Zvi m` wdwiq Avbvi Rb Abbvcvqi ARynvZ Rvqh ne? Zvi G KvRwU wK Zvi Ici h
kiKx dZvqv AwcZ ne Gi Mvwb _K ZvK evuPvZ cvie? G cki Reve Avgiv Zvi KvQ PvB|
wZbt hw` aiv nq, h m` asm nIqvi welqwU Rei`wiB Af| GUv wbtm`B ejZ cvwi h, hLb Avgiv
KziAvb I mybvni DwZwj GK Kwi, ZLb GUv my fveB Avgiv eySvZ cviev h, Rei`w Ki Kzdix K_v
ejj Kvi IRi MnY Kiv ne Avi Kvi IRi MnY Kiv nebv c_g DZvsk Avj vn Zvqvjv ejQbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 158
Avjvni w`K Avnvb

Bgvg eyLvix (int) Zvui Qnxn eyLvixZ nhiZ Beb Avevm (ivt) _K eYbv Kib h, wZwb G AvqvZi evLvq ejb
h, GB AvqvZwU H me gymjgvb`i evcvi bvwhj nqQ hviv (gymjgvb nq I Cgvbx `yejZvi KviY wnRiZ bv Ki
Kvdi`i mv_ gvZB wQjv) e`ii hy gykwiK`i mv_ gymjgvb`i wei joZ Ges Zv`i msLv ew
KiwQjv Zv`i KwZcq jvK e`i hy gviv wMqwQjv, evKxiv gykwiK`i mv_ gymjgvb`i nvZ e`x nqwQjv|
ivmj (mt) Zv`i mv_ Kvdi`i cwZ wZwb h AvPiY KiQb, mB AvPiYB KiQb| A_vr Kvdi`i gZv
Zv`i KvQ _KI gywcb wnme A_ MnYi gvag e`x `kv _K gyw w`qQb|
Bgvg eyLvix (int) Zvui Qnxn eyLvixZ gynv` web Ave`yi ingvb Aveyj AvmIqv`i GKwU nv`xm eYbv KiQb| wZwb
(gynv` web Ave`yi ingvb) ejbt kvgevmx`i wei jovB Kivi Rb gw`bv evmx`iK wbq GKwU mbv`j MVb
Kiv nq| GZ Avgvi bvgI ZvwjKvf Kiv nq| Avwg ZLb Ave`yjvn Beb Avevmi Avhv`KZ Mvjvg BKivgvi
KvQ wMq me wKQy ejjvg| wZwb AvgvK mbv `j hvM`vb KiZ KVvifve wbla Kijb| Zvi ci ejjbt
Ave`yjvn Beb Avevm AvgvK ejQbt gymjgvb`i wKQy jvK gykwiK`i mv_ _K ivmj (mt) Gi wei
gykwiK`i `j fvix KiwQjv| hyi gq`vb wbw Zxi Gm Zv`i Kviv kixi we nj m gviv hZv A_ev
AvnZ nq ci gviv hZv| Zvici Avjvn Zvqvjv G AvqvZ bvwhj KiQb|

hviv wbR`i cw Z Ryjyg Ki, diviv Zv`i cvY niY Ki ejt Zvgiv wK Aevq wQj? Zviv ejt G
fL Avgiv Amnvq wQjvg, dikZviv ejt Avjvni cw _ex wK ck wQjvbv h, `k ZvM Ki mLvb Pj
hZ? AZGe, G`i evmvb njv Rvnvbvg Ges Zv AZ Lvivc vb| (Avb wbmvt 97)
Beb Avwe nvZg Ges Beb Rvixi nhiZ Qyx _K Gi Zvdmx cms eYbv Kib h, wZwb Qyx (int) ejQbt
hLb nhiZ Avevm, AvKxj Ges bIdj e`x nq ivmj (mt) Gi KvQ bxZ njb, ZLb ivmj (mt) Avevmi
Dk ejjbt Zzwg Zvgvi Ges Zvgvi vZzyi c _K dw`qv gyw cbi (A_ `vI)| ZLb Avevm ejjbt
n Avjvni ivmj, Avgiv wK Avcbvi Kejvi w`K wdi bvgvR cwobv? Ges Avcwb hvi ^v c`vb Kib Avgiv wK
ZvuiB mv `Bbv? wZwb ejjbt n Avevm wbqB Zvgiv cii SMov Kiv, ZvB SMov KiQv| AZtci wZwb
ZjvIqvZ Kijb

- Avjvni hgxb wK ck wQjvbv?


Bgvg eyLvix (int) Zvui Qnxn eyLvixZ Avj- wRnv` Aavq gykwiK`i gywcb msv welq nhiZ Avbvm (ivt) Gi
nv`xm eYbv Kib| wZwb (nhiZ Avbvm (ivt) ejbt ivmj (mt) Gi KvQ hLb evnivBbi gvj Avbv njv, ZLb
nhiZ Avevm (ivt) bex (mt) Gi KvQ Gm ejjbt n Avjvni ivmj, AvgvK wKQy gvj (m`) w`b| Kbbv Avwg
Avgvi wbRi c _K Ges AKxji c _K gyw cbi A_ w`qwQ| ivm~j (mvt) ejjb, jI, ZLb ivm~j (mvt)
Zuvi Kvco wKQy gvj w`jb|
KziAvb I mybvni Gme DwZi gvag Avgiv eySZ cviwQ h, h ew Kzdix K_vi evcvi ZvK Rei`w Kiv ne
ej c~eB RvbZ cvi ev avibv KiZ cvi Ges hw` gnv cixv ev wec` cwZZ nIqvi ce Zvi kni I GjvKv
_K wnRiZ Kiv wKsev cvwjq hvIqvi gZv kw _vK A_P m (cwjq Mjvbv ev wnRiZ Kijvbv Zvnj Zvi
Ici Rei`w gjK AvPiY K Zvi Kzdix K_v ev KvRi Ihi wnme MnY (hvM) ne bv| cvi h ewi Ici
Kvdiiv PovI nqQ A_P D Aev _K wbwZ jvfi Kvbv kw Zv`i bB| hvi dj Kvdiiv Zv`iK
Kydix KiZ eva KiQ, Zv`i Ihi ev ARynvZ MnY hvM| G evcvi LyeB kZK nIqv DwPr Ges vb eyw w`q

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 159
Avjvni w`K Avnvb

wePvi Kiv DwPr| Avjvgv kvBL myjvBgvb web Ave`yjvn web kvBL gynv` web Ave`yj Iqvnnve (int) Zvi wjwLZ
bvg cywKvq ejbt
6 `jxj nQ Avj vn Zvqvjvi evYxt

hviv wbR`I AvZvi cw Z Ryjyg Ki, GB Aevq diviv Zv`i cvY niY Ki ej, Zvgiv wK Aevq
wQj? Zviv ejt G fL Avgiv Amnvq wQjvg| diviv ejt Avjvni cw _ex wK ck wQjvbv h, `k
ZvM Ki mLvb Pj hZ? AZGe, G`i evmvb njv Rvnvbvg Ges Zv AZ Lvivc vb| (Avb wbmvt
97)
A_vr Zvgiv Kvb `j wQj? Zvgiv wK gymjgvb`i `j wQj? bvwK gykwiK`i `j wQj? Zviv ZLb Ihi ev
ARynvZ ck KiwQjv h, Zviv `yej nIqvi KviY Zviv gymjgvb`i `j _vKZ cviwb| diviv wKy Zv`i G
IRi MnY Kiwb eis Zv`i K j Ki ejjvt

Zvgv`i wnRiZ Kivi Rb wK Avjvni hgxb ck wQjvbv? G`i evmvb njv Rvnvbvg| GUv Lye Lvivc
vb|
Kvbv vbx ew G evcvi Kvbv m`n cvlY Kie bv h, hviv gymjgvb`i `j _K Pj wMq gykwiK`i mv_
wgk wMqQjv Zviv Zv`iB (gykwiK`iB) `j I RvgvqvZi Af wnme MY nqwQjv| A_P GLvb AvqvZ
bvwhj nqQ G me jvK`i evcvi hviv wQjv g&vevmx, Zviv Cgvb GbwQjv Ze Zviv wnRiZ _K weiZ wQjv|
hLb gykwiKiv e`i hyi Dk ei njv ZLb Zv`i mv_ hy hvIqvi Rb Zv`iK (gvi gymjgvb`iK)
Rei`w KiwQjv| AMZv Zviv fq fq Zv`i mv_ ei nqwQjv| Aekl Zviv e`i hy gymjgvb`iB nvZ
wbnZ nq| hLb (bexi msMx) gymjgvbiv Zv`i (wbnZ gymjgvb) K_v RvbZ cvijv, ZLb Zviv Avdmvm Kijv Avi
ejZ jvMjv, Avgiv Avgv`i fvB`iKB nZv Kijvg| Zv`i evcviB Avjvn Zvqvjv G AvqvZ bvwhj Kib|
Zvnj H me jvK`i Aev ev Kzg wK nZ cvi hviv Bmjvg ag `xwZ wQjv, AZtci Bmjvgi iyK Avcb
_K Lyj djQ, gykwiK`i xbi cwZ Zv`i mg_b vcb KiQ, Zv`i AbyMZ KiQ, Zv`iK mvnvh
I mnhvwMZv KiQ, ZvInx` wekvmx jvK`iK AvcgvwbZ KiQ, ZvInx` wekvmx jvK`i c_ cwinvi KiQ,
Zv`iK `vlvivc KiQ, Zv`iK Mvwj-MvjvR KiQ, e`bvg KiQ, Zv`iK Dcnvm KiQ, e`bvg KiQ,
Zv`iK Dcnvm KiQ, ZvInx`i Ici AwePj _vKvK g` wnme wPwZ KiQ, wRnv`i Zv`i ahK
AcgvwbZ KiQ| Rei`wi dj bq eis BQvKZ fve Zv`i wei mvnvh KiQ, Zviv H me jvK`i Pq
Kvdi nIqvi ekx hvM ev nK`vi hviv wnRiZ cwiZvM KiQ mvgvb cw_e ^v_i KviY| Kvdi`i KviY
evanq gykwiK mb`i mv_ fq, fq ei nqwQjv gymjgvb`i wei| hw` KD ejt gymjgvb`i wei
Kvdi`i Rei`wZ gv _K ei nq hviv e`i hy gviv wMqwQjv, Kvdi KZK Zv`i Ici Rei`w wK IRi
wnme MnY hvM ne bv? ZLb Di ne bv, MnY hvM nebv| Kbbv cv_wgK chvq hLb Zviv Kvdi`i mv_
Aevb KiwQjv ZLb Zv`i Kvbv IRi ev AhynvZ wQjvbv| ZvB cieZuxZ Rei`wi KviY IRi MnY hvM ne,
bv, Zvi gj KviY nQ wnRiZ cwiZvM Ki Kvdi`i mv_ Zv`i _K hvIqvi wmv| (gvRgyAvZyZ ZvIwn`
305/1)
KvRx AvBqvh (int) Avj-gv`viK Gi 2/719 cvq ejbt Avey gynv` web Avj-KvievbxK H ew mK ck Kiv
nqwQjv hvK eby Ievq`| (bvgK GKwU Mv) Zv`i Avnevb mvov `qv A_ev gZz eQ bqvi evcvi Rei`w
Kiv nqwQjv| wZwb Reve ejjbt gZzKB eQ wbe, Zey Abvq AvnevbK Ihi wnme Mn Y Kiv hvebv| Ze
c_g _KB hw` m (Abvq AvnevbKvix jvK`i) kni cek Ki _vK Ges Zv`i evcvi wRvmv Ki _vK
Ges Cgvbi Rb fqi Kvbv KviY bv _vK, Zvnj wfb K_v| cieZxZ Cgvbi Ici gwK cKvk cj mLvb
_K cvwjq hvIqv IqvwRe| wK Kvdi gykwiK`i mv_ me wKQy Rb-b Aevb KiZ _vKj fxwZ ev Rei
`wi Kvbv AhynvZ MnY hvM nebv| Kbbv h Aevb Awaevmx`i KvQ kixqZ evwZji `vex Ki, m Aevb
_vKv (kixqZ evwZji Avnevb mvov `qv wKQyZB Rvqh bq| G _K Ijvgvq Kivg my cgvY cqQb, Ihi
gymjgvb`i Rb Zv`i k`i gvS Ggb Aevq emevm Kiv AbywPr, h Avevq Zv`i kiv Zv`iK Zv`i
xbi evcvi KwVb cixvq dj `q|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 160
Avjvni w`K Avnvb

Pvit BwZce ckKZ ck I D`vniYi GLvb ck KiZ PvB, hw` AmsL gymjgvb Ggb Kvbv kni evm Ki,
mLvb Kzdix kvmb Pj| GK mgq gymjgvb`i Ici hw` Kvdiiv PovI nq, Avi Zv`i mw niY Ki bq, Avi
bMii ckvmb GK_v ejt Zvgv`i ab- m` Avgiv ZZY ch diZ w`ebv hZY bv Zvgiv Avjv nK Mvwj
`vI, A_ev Zvgv`i ivmjK (mt) Mvwj `vI, A_ev Zvgv`i xb BmjvgK Mvwj `vI, A_ev MvBijvni bKU
jvfi Rb Zvgiv c RevB Kiv BZvw` BZvw`| Zvici Zviv (gymjgvbiv) Zv`i WvK mvov w`jv Ges Kvd`i
mv_ Zviv ek wKQy eQi AwZewnZ Kijv? Zvici Zviv Kz dix kwi wePvivjq ZZw`b ch wbR`i m` wdi
cvIqvi Rb Mjvbv, hZw`b bv Zviv AvjvnK Mvwj w`jv| GUvK Rei`w MY Ki Zv`i IRi wnme MY Kiv
hve? wbtm`n Gi Reve ne bv, | AZGe Avgiv ejZ PvB, m RvwZi mKjB c_g _K kl ch my fve
AvjvnK BQv gZv Mvjg` Ki Ges h Kz dix KvR Bmjvgi Mw _K gvbylK ei Ki `q, Ggb KvR Ki Zvi
ga Avi h RvwZi mevB ZvZi KvQ wePvi dqmvjv wbq hvq Avi Ggb KvR Ki, hv Bmjvgi Mw _K Kvbv
ew ei Ki `q Zvi ga wK cv_K AvQ?

ZvInx`yj Avmgv Iqvm wmdvZ


Gi A_ nQ Avjvn Zvqvjvi H mg bvg I bvejxi (Avmgv I wmdvZ) cwZ Cgvb Avbqb Kiv hjv Avjvn
wbRB wbRi Rb mve KiQb Ges Zuvi ivmyj Zuvi Rb mve KiQb| Cgvb Avbqbi Avjvn Zvqvjvi
Kvbv bvg I YK AvKwZ wewk ejv hvebv, wbi_K ev AKvhKi ejv hve bv, cwieZb Kiv hve bv, (mwi)
mgZzj ejv hve bv|
Avjvn& myenvbv IqvZvqvjvi my `i bvg I YevPK GKZe v` nj Avjvn& myenvbv IqvZvqvjvi Yvejx m^ H mg
K_v hv cwe KziAvb AvQ Ges mnxn nv`xm cvIqv hvq, Zvi Dci Cgvb Avbv| mv_ mv_ h mg YvejxZ
Avjvn& myenvbv IqvZvqvjv wbRK f~wlZ KiQb A_ev Zuvi bex (mt) wef~wlZ KiQb mwZKvi A_- Kvb
AcevLv QvovB, Kvb wbw` AvKvi eZxZB A_ev bv eyS Qo `qv QvovB Zvi Dci Cgvb Avbv| hgbt- GmZvqv
Gi A_ nj emv, by Ryj, AeZxY nIqv, mB iKg nvZ, DcwZ nIqv Ges Abvb Yvejx m^ hv ejv nqQ| Gi
Zvdmxi hv mvnvex`i _K ewYZ AvQ Zv wekvm Kiv| hgb BmZvqv m^ mnxn eyLvixZ Zveqxb`i iIqvZ
AvQ Zv nj Da DVv I AvivnY Kiv, Ze Zv Zu vi nvBwQqvZ Abyhvqx ne|
Zuvi gZ KD bB- wKy wZwb bb Ges `Lb| (m~iv iv 42t 11)
Gi A_t Avjvn& Qvov mwZKvii Kvb Dcvm bB| Gi Afz nQ Avjvn& Qvov mg DcvmK A^xKvi Kiv-
aygv Avjvn&i (mye ) Zv ^xKvi Kiv|
1. Zvwejt cwe KziAvbi my AvqvZ I mnxn nv`xmi wecixZ Kvb AvPiY KivB nQ Zvwej| hgb
GmZvqv (Da AvivnY, emv) BZvw` A_ BmZvIjv ev kw cqvM `Lj Kiv eySvq|
2. ZvZxjt Zv nQ Avj vn&i (mye) Kvb wmdvZK (Y) A^xKvi Kiv| hgbt Avjvn& (mye ) Avmgvbi Dci
AvQb| wKy Avgv`i AbKi wbKU G v aviYv AvQ h Avj vn& (mye) me weivRgvb|
3. ZvKBdt Zv nQ Avjvn&i (mye ) Kvb YK Kvb wbw` AvKvi wPv Kiv| hgbt- Avjvn& (mye) h Aviki
Dci AvQ Zv Zvi Ab Kvb mwi mv_ Zzjbv bv Kiv| wZwb wKfve Aviki Dci AvQ Zv KD Rvb bv|
4. ZvgwQjt Zv nQ Avjvn&i (mye) Kvb YK Zuvi mwi mv_ Zzjbv bv Kiv| hgbt- Avj vn& (mye ) cwZ iv
c_g Avmgvb AeZxY nb| wKy Zuvi AeZxY nIqv I Avgv`i Kvb RvqMvq AeZxY nIqv GK bq| Avi AeZxY
nIqvi nv`xm gymwjg kixd ewbZ nqQ mnxn mb`| AbK wg_v ejb h, kvBLyj Bmjvg Be&b ZvBwgqv (int)
Zuvi wKZve G aibi ZvgQxj ev Zzj bv KiQb| wKy mwZKvi A_ Zvi wKZve coj `Lv hve wZwb Zzjbv ev
Dcgv Gfve `b bvB|
5. Zvdex`t mjd mvjnxb`i gZ Avjvn&i (mye ) AvKwZi evcvi Kvb K_v Avmj Zv Zviv ejZb Avgiv
AvKwZ Rvwb bv wKy h mg A m^ ejv nqQ Zv eywS| hgb BmZvqv A_ Da AvivnY wKy wKfve Da
AvivnY KiQb Zv Avgiv Rvwb bv|
6. wKy Ab `j hviv Avjvn&i (mye) GB mg wmdZi ^xKvi Ki Zviv A_ Ges Aevb DfqKB A^xKvi Ki| Zv
H mg mjd mvjnxb`i K_vi Dv hgb Dy mvjvgvn (ivt) Bgvg iexqv (int) whwb Bgvg gvjK (int)-Gi D

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 161
Avjvni w`K Avnvb

v` wQjb Ges Bgvg gvwjK (int)| KviY, Zviv mKjB ejQb, BmZvqv A_vr emv ev DavivnY Gi A_ mevB eyS,
wKy wKfve, Zv KD Rvb bv| Gi Dci Cgvb Avbv IqvwRe, Avi Gi KwdqvZ m^ ck Kiv we`vAvZ|

ZvInx`yj Avmgv Iqvm wmdvZ Gi cPwjZ wevwKi Ges wki&Kx Av Kx `v


Acvi Ges Amxg Avjvn
gvbyl hvZ AvjvnK AwaKZi Dcjw KiZ mg nq mRb mekwgvb Ges gnvgwngvw^Z Avjvn Avmgvbx
wKZvemg~n Ges Zuvi cqM^i`i gvag wbRi eYbv w`qQb| vb Ges cmiZvq gvbyli wePvikw mxwgZ weavq
Zv`i c Amxg wKQz eySv Ame| gvbeRvwZ hvZ Avj vni Yvewji m m eyi Yvewj ZvjMvj cvwKq bv
dj mRb `qvciek nq Avjvn Zuvi Yvewji wKq`sk gvbyli KvQ cKvk Kivi `vwqZ Zuvi wbRi Dci
wbqQb| Avjvni Yvewji m mwi Yvewj wgwkq dj gvbyl cwikl m eyi Dci `eZ Avivc Ki| mw&i
Dci GB aiYi `eZ AvivcB mKj cKvi cwjKZvi mvivsk Ges wfw| mKj cwjK ag Ges ag wekvm
gvbyl mwRvZ cvYx A_ev eyi Dci wg_vfve ^Mxq bvejx Avivc Ki Ges djk wZZ mwj Avjvn Qvov A_ev
Avjvnmn Dcvmbvi eyZ cwiYZ nq|
Avjvni AMwYZ Yvewji ga mevP iZc~Y YwU nj GKgv wZwbB mKj Bev`Zi hvM| MxK`kb cf vweZ
gyZvwRjvn gZv`k Abymvix`i Avwefvei KviY gymwjgiv GB YwU mK wev nq co Ges GLbI e gymwjg
wevwZB AvQ|52 GB Pig iZc~Y YwU nj Avj-Djy hvi BsiRx A_ gnvgvb A_ev hv mg mxgvi D|
AvjvnK eYbv Kivi Rb hLb GUv eenvi Kiv nq ZLb GB bwU nQ Avj vn Zu vi mwi D Ges mwmxgv ewnf~Z|
wZwb mwi viv cwiewZ bq wKsev mwi Kvb Ask KvbfveB Zvi D bq| wZwb mw RMZi Ask bb wKsev mw
RMr Zuvi Ask bq| cKc Zuvi mv Zvi mw nZ myYfve ^Z Ges c_K| wZwb m v| wek Ges Gi gawZ
mKj ey Zuvi m wi Ask| Ze mwi cKvif` mI Zuvi Yvejx AcwiewZZ| wZwb mg wKQz `Lb, bb Ges
Rvbb Ges wZwb njb m& RMZ mg wKQy NUvi gyL nZy| Zu vi BQv eZxZ wKQzB NU bv| djkwZZ, G K_v ejv
hZ cvi h Avjvni mv_ Zuvi mwi mK m^ Bmjvg Z gZev` cvlb Ki| GB Zevw`Zv GB A_ h,
Avjvn AvjvnB Ges mw mwB| `ywU Avjv`v mv, mv Amxg Ges mw mmxg| GKwU AciwU bq A_ev Zviv Dfq GK
bq| GKB m Bmjvwg gZev` Avcvlnxbfve GKKZi `kb GB A_ h Avjvn myYfve ^Z Ges gvZvwcZv,
mvbmwZ A_ev Askx`vi wenxb| wZwb Zuvi Hkx kwZ Abb Ges Kvb wKQzB Zuvi Abyic bq| wZwb gnvweki
mKj gZvi GKgv Drm Ges me wKQzB Zuvi Dci wbfikxj| Abyicfve, mwi mv_ mK wZwb `pfve GKK,
KviY mg weki mKj ey Avjvn GKvB mw KiQb| mg m cvYx Ges mv GKB mwKZvi mw Ges GB KviY
cKwZ mwi Dcv`vbmg~n GKB cv_wgK c`v_mg~n nZ wbwgZ|
Zvrch
Dcvmbvi Avjvni AcviZv I AmxgZvi wekl Zvrch iqQ| Bmjvg AvwefyZ nevi c~e GB gnr Yi
wbwnZv_ nZ gvbyl c_ nq e`yi Pj wMqwQj| Lvbiv `vwe Ki h, Avjvn cw_exZ i gvsmi gvbyli
AvKvi cqM^i Ckv (wh) wnmve AvwefyZ nb hvK zk we Ki nZv Kiv nq| G`i AvMi Bw`iv `vwe KiwQj
h Avjvn gvbyli ic cw_exZ GmwQjb Ges GKwU gjhy cwZhvwMZvq cqM^i BqvKze (RKe) Gi KvQ ni
hvb| 53 cvimevmxiv Zv`i ivRv`i Avjvni mKj YvejxZ f~wlZ `eZv ej MY KiZ Ges Zv`i cyRv KiZ|
wn`yiv wekvm Ki h evi ewici cKvk ej cyRv Ki| 54 cKZc, GB wekvm wn`y`iK Ggb GK Awek vm
chvq wbq MQ hLvb wke `eZv, hvK cyili DvwjZ wj wnmve cKvk Kiv nqQ Ges Av`i Ki hvK
wjg ejv nq, ZvK c~R v Kivi Rb Zviv Zv`i cwe kni evbvim Zx_hvv Ki| 55

52. bvmiDxb Avj&-Avjevbx, gyLZvmvi Avj Djy (Beirut: al-Islamee, 1st ed. 1981) P.23.
53. Genesis 33: 24-30.
54. John R. Hinnells, Dictionary of Religious , ( England: Penguin Books, 1984) pp 67-8.
55. Coller`s Encyclopedia, vol.12, p.130. See Santha Rama article ``Banaras: Indias City of Light,
National Geographic , February, 1986, p. 235 wke GKRb Z ^fvei `eZv h asm Ki wK mwI Ki|
mvavibZt cv_i _K AvKwZZ Avbv wjg DwRZ cyili wjI cZxK wnmve Ckii c~btweKwkZ Kivi gZvK
cKvk Ki| weivU weivU wj gw`iwji mvavib ewk|GKwU e&Kvi wfZ hvK hvbx (gvwnjv A) ejv nq Ges kw
bvg `eZvi AaK gwnjv Ask Ges ^Mxq ki Drm wnmve cKvk Kiv nq; Zvi Dci ewkm~P&Kfve wj emvbv nq|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 162
Avjvni w`K Avnvb

evi me weivRgvb- GB wn`y gZev` cieZxZ Lxq wek vmi GKwU Ask nq hvq Ges ivmyji (mvt) e cRb ci
Aekl gymwjg`i gaI GB wekvm XyK co| Avevmxq mvgvRi ^Y hyM hLb fviZel, cvim Ges MxK `ki
`kb kvi cyK wj Abyev` Kiv nq; Avjvn mKj vb Ges me wKQzi ga weivRgvb GB gZev` ZLb `vkwbK
cwigj Dcvcb Kiv nq| mydxqv (gigxiv) ZLb GB gZev`i AbymiY i Ki| Aekl, gyZvwRjvni (hywev`x)
Abymvix`i ga (hviv GKwU `kbwfwK Mvw bvg cwiwPZ Ges hv`i ga AbK Avevmxq Lwjdv, gvgybi
(813-832) ckvmbi mgq iZc~Y c` AwawZ wQjb) GB gZev` Avjvob mw Ki| Lwjdvi ccvlKZvq,
gyZvwRjvnviv Zv`i weKZ `kb I gZev` evcKfve cPvi KiZ i Kij| mviv mvgvR Av`vjZ emvbv nq Ges
gyZvwRjvn `kbi weivwaZv Kivi KviY e wevb ewK gZz`, Rj I wbcxob Kiv nq|
GB Aevq Bgvg Avng` Beb nv^jB c_g (778-855) wbR Aevb `p _K c_g w`Ki gymwjg Avjg Ges
mvnvev`i cvej^b Kib Ges Aevi cwieZb NUvb| Lwjdv AvjgyZvIqvwj (847-861) Gi ivRZKvj
gyZvwRjvnfy `vkwbK`i miKvii iZc~Y ckvmwbK c` _K AcmviY Kiv nq Ges Zv`i `kb miKvixfve
evwZj ej MY Kiv nq| hw`I Zv`i ekxi fvM gZev` mgqi mv_ mv_ Aejy nq wMqQ, ZeyI Avjvn h me
weivRgvb (meevcx) Zv Avkvixq gZev` Abymvix`i ga AvRI ch we`gvb| 56 h mKj cwZMY gyZvwhjvn `kb
cwiZvM Kib Ges gyZvwRjvn Zi gvvwaK `vkwbK wfw Lb Kivi cPv Kib ZuvivB Avkvixq gZev` cwZv
KiwQjb|

meevwcZv gZev` wec`


^Mxq meevwcZv (mv me weivRgvb GB wekvm) bvgK v Yvejxi wfwZ KD KD `vex Ki h, mv cvYx,
MvQcvjv A_ev LwbR c`v_i Pq gvbyli ga ekx we`gvb wQj| H Z nZ KD KD `vex KiwQj h Abvb
gvbyli Zzjbvq m&v, jyj (gvbyli ga emevmKvix Avjvn) A_ev Bwnv` (gvbyli AvZviv m Avjvn AvZvi myY
GKKZZv) Gi KviY Zv`i wbR`i ga ekx weivRgvb| beg kZvxi gymwjgMYi ga Avj&-nvjv R (858-
992) bvg GKRb Dbv` mvaK Ges Z_vKw_K Iwj LvjvLyw jfve NvlYv `q h, m Ges Avjvn GK| 57 `kg
kZvxi wkqv mc`vq nZ `jZvMx bykvivBZMY `vex KiwQj h, ivmyji (mvt) RvgvZv Avjx Beb Avey Zvwje Gi
gvag Avjvn wbRK cKvk KiwQjb| 58 GKv`k kZvxZ `R bvg Aci GK `jZvMx wkqv m`vq `vwe
KiwQj h, dvZgxq wkqv Lwjdv Avj-nvwKg web Avgwijvn (996-1021) gvbyli ga mvi kl `naviY| 59 Beb
Avivex (1165-1240) bvg v`k kZvxi GK Z_vKw_Z my dx Iwj wekvm KiZ h, mv gvbyli wfZi weivRgvb|
KvRB Zvi KweZvi gvag Zvi Abymvix`i wbR`iK cv_bv Kivi Ges wbR`i Qvov Ab KvDK cv_bv Kiv
Kivq Dy KiwQj| 60 GB GKB gZev`i mvigg Abyhvqx AvgwiKvq GjvBRv gynv` (g-1975) `vex Ki h

mvavib A_, wj nj wn`y wek myYZ vi cZxK.....| GKwU mvavvib wn`y Abyvb, GKRb cyivwnZ GKwU wjK cy
viv kvwfZ Ki, wN gvLvq Ges cy I cvwb viv aZ Ki|
56. Aveyj-nvmvb Avjx Avj&-AvkAvix (873-935Lt) bvg emivq RbMnbKvix GKRb agZZ wekl wQjb whwb Pwjk
ermi eqm ch gyZ vwhjv ag wekl Avj&-hyevB Gi Qv wQjb|Zvi bvg Abymvi Avkvixq agZZI bvgKib Kiv
nq|Aveyj nvmvb nvw`m Aaqb Kivi ci gyZ vwRjvn gZev` Ges Bmjvgx avb-avibvi (Spirit of Islam) ga we`gvb
AmsMwZ evLv KiZ wMq bZzb gahyMxq `kb cwZv Kib hv cieZxZ Avkvixq gZev` wnmve wevi jvf Ki|Zvi
mePq weLvZ KxwZ nj Avj&-Bevbvn Dmyj Av`&- w`qvbvn Ges gvKvjvZ Avj&-Bmjvgxqxb (al-Ibaanah `an Usool
ad-Diyaanah,translated by W.C. Klem, New aven, 1940 and Maqaalaat al-Islaameeyeen Cairo:
Maktabahn-Nahdah al-Misreeyah, 2nd ed. 1969) Avj-AvkAvix Zuvi Rxebi kli w`K m~Yfve gahyMxq
`kb cwiZvM Kib Ges GKKfve nvw`mi Dci wbfi Kib| Ze Abvb ag ZvwKMY wekl KI kvdx gZev`i
wekl wKQz ag wekl Zvi AvMKvi gZev` MnY Ki Avkvixq gZev` Zv`i wbR`i gZ Ki cybt cwZv Ki|
(Shorter Encyclopedia of Islam, pp. 46-47 and pp. 210-215)
57. A.J. Arberry, Muslim Saints and Mystics, London : Routledge and Kagan Paul, 1976, pp 266-
271.
58. Shorter Encyclopedia of Islam, pp. 454-455.
59. GKB cyKi cv 94-5|
60. Beb Avivex AvjvnK Ggbfve eYbv w`qwQj, gwngv nvK Zvui, whwb mKj eK cKvwkZ Kivi mgq Zv`i mZv
nqQb| See Ibn Arabee, al-Futoohaat al-Makkeeyah, vol.2, p.604, quoted in Haadhihee Heya as-
Soofeeyah by Abdur Rahman al-Wakeel, Makkah: Daar al-Kutub al-Ilmeeyah, 3rd ed. 1979, p.
35).

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 163
Avjvni w`K Avnvb

cZK KKvq gvbyli gaB Avjvn AvQ Ges Zvi civgk`vZv dvi` gynv` wbRB mek Avjv n| 61 gvbyli
wbRK mv ej `vex Kiv Ges Zv gb bevi mePq mvcwZK D`vniY nj 1979 mb Mvqbvq ifvi wRg
Rvbm Zuvi 900 Rb Abymvixmn wbR^ Rxeb wemRb Kiv| cKZc, wRg Rvbm Ab Avi GKRb AvgwiKvb h
wbRi bvg dv`vi wWfvBb iLwQj, Zvi KvQ _K wbiciva jvK`i KvR jvwMq wbR Dk mvabi `kb Ges
gbvwZK Kkj wkLwQj| dv`vi wWfvBb Gi mwZKvi bvg wQj RR eKvi| 1920 mvji c~ei g`v Kvj RR
eKvi Mixe`i Rb iyiU LyjwQj| Zv`i cU Rq Kivi ci, m Zv`i Dci `vex cc KiwQj h m
gywZgvb Cki| mgq Kvj m weevn Ki Ges Zvi KvbvWxh xi bvg ivL gv`vi wWfvBb| wk `kKi gvSvgvwSi
ga Zvi Abymvix`i msLv wbhyZ Qvwoq hvq Ges mgM hyiv GgbwK BDivcI Zv Abymvix`i `Lv hvq| 62
GB fve CkiZi GB me `vwe Kvb wbw` A_ev agxq Mvxi ga mxgve wQj bv| Zviv hLvb Dei Rwg cqQ
mLvbB mnR wkKo MwRqQ| gvbylicx Cki gZev` MnY Kivi Rb Kivi gb hw` BwZgaB Ckii
meevwcZvq wekvmi Zwi nh _vK Zvnj hviv `eZ `vwe Ki Zviv mnRB G`i Abymvix wnmve cq
hvq|
GB Dcmsnvi DcYxZ nIqv hvq h Avjvn me weivRgvb| GB wekv m AwZkq wecbK; g~LZv GB KiY h, GB
wekvm Avjvni m wK Dcmbv Kivi gZ mePq eo cvcK DrmvwnZ Ki, wbivcvweavb Ki Ges hywmZfve
evLv Ki| GUv Zwn` Avj Avmgv Iqvm wmdvZ AMZ wkiKiI GKwU ic KviY GUv mvi Rb Ggb GK b
`vwe Ki hv Zvi bq| KviAvb A_ev ivm~ji (mt) RevYxZ Avjvni GB aibi eYbv cvIqv hvq bv| cKZc
KviAvb Ges mybv n Gi wecixZ wbwZ Ki|

cgvbvw`
hnZz Avjvni `wZ me Pq eo bvn nj ZvK Qvov A_ev Zvi cvkvcvwkl AbK Dcvmbv Kiv Ges wZwb eZxZ
Ab mKjB Zuvi mw, mnZz Bmjvgi mKj `kY cZ A_ev civfve mwK Dcvmbv Kivi weivaxZv Ki|
wekvmi gwjK `kb mvGes Zvi mw nZ c_K Ges Zvi mwi Ea GB welqwU gymwjg AvjgMY cwZv KyiAvb
Ges mybvni Dci wfw Ki h AmsL cgvYvw` iqQ Zv eenvi Kib| GB aibi mvZwU cgvY wbbict
1| mnRvZ cew _K cgvYt
Bmjvwg `w KvY nZ gvbyl wKQz ^vfvweK ceYZv wbq Rb Mn Y Ki Ges m Kejgv Zvi cwiek mw bq| GB
welqwUi wfw KviAvbi Ges mB Ask hLvb Avjv n eY bv w`qQb h hLb wZwb Av`g mw Kib ZLb wZwb Av`g
nZ Zvi mKj eskai`i ei Kib Ges Zvi GKKZi ^vxKib| GB gZev`wU AviI Rvi`vi nq ivm~ji (mt)
weewZZ h, cwZwU m`RvZ wk AvjvnK cv_Yv Kivi ceYZv wbq RbMnY Ki| wKy Zvi wcZvgvZv ZvK GKRb
B`x, GKRb Rv`yKi A_ev GRb Lvb wnmve Zwi Ki| 63 AvjvnK cv_Yv Kivi GB mnRvZ cwZwqv Avjvn
me weivRgvb GB wekvmi hyw wnme KD eenvi KiZ cvi| wKy hw` Avjvn me RvqMvq Ges me wKQzi ga
we`gvb _K Zvnj GUv BwZ Ki h Ckii wbhvm bvsiv ey Ges bvsiv vbI `Lv hve| ekxi fvM Zviv
Ggb Kvb weewZ MnY KiZ AcviM hv GB welqi cwZ BwZ Ki h Cki mw KZv gvbyli wev A_ev Ab Kvb
ey ga gnvgvbi Rb h_vh_ bq Ggb vb we`gvb| myZivs GB wmv DcwYZ nq h Avjvn me weivRgvb
GB `vewe mwVK nevi m vebv Lye Kg| hviv mv me weivRgvb GB wekvm cwiZvM KiZ BQzK bq, Zviv ZK
KiZ cvi h mnRvZ cewi Rb bq, Qjejvi wkv`xv Ges mvgvwRK Aevbi djkwZZ gvbyli GB
gZev`i cwZ weKlY| wKy msLvMwi ^ eq Qj ghiv Avjvn h me weivRgvb m m^ c~eB wkv cv
nIqv mI wav A_ev Mfxi wPv QvovB Zviv ^qswqfve GB gZev` cZvLvb Ki|
2| cv_Yv _K cgvYt
Bmjvgi wbqg Abyhvhx mvjvZi vb mg~nK g~wZ A_ev wP viv Avjvn ev Zvi mw K cKvwkZ Kiv nZ m~Y gy
ivLZ ne| GB wfw mvjvZi wewfb fw (AvbZ nIqv, AebZ nIhv BZvw`) Avjvn eZxZ Ab Kvb ew ev eyi

61. Elijah, Muhammad, Our Sovior Has Arrived, (Chicago: Muhammadistemple of Islam, no. 2,
1974) pp 26, 56, 57, 39, 39-46)
62. E.U. Essien-Udom, Black Ntioalism, (Chicago: University of Chicago Press, 1962)
63. Avey ivqiv KZK ewYZ Ges Avj&-eyLvix Ges gymwjg KZK msMnxZ| (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.8,
p.369-90, no.597 and Sahih Muslim, Englishtrans, vol.4, pp.1399, no. 6429)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 164
Avjvni w`K Avnvb

cwZ Dk Kiv wbwl| mv hw` mKj vb, ey Ges cZK ew wekli ga weivRgvb nZ Zvnj ALvZ m~dx
Iwj Beb Aviexi `vex Abyhvqx GKRb AciK Dk Ki A_ev GgbwK ^qs Zv`i wbR`i K Dk Ki
Zv`i Bev`Z cwiPvjbv Kiv m~Yfve Mnbxq nZ| GKb g~wZc~RvixK A_ev MvQ Ges cvYx c~RvixK hwKfve
eySvb me ne bv h Zvi c~Rvi cwZ f~j Ges A`k mv whwb GKv Ges Askx`vi wenxb ay ZviB cv_Yv Kiv
DwPZ| g~wZc~Rvix md Di `e h, m ey K c~Rv KiQ bv, m GB eyi ga wbwnZ mvi Ask A_ev gvbyl ev
cvYxi ic AvKvi cKvwkZ m l|Uv c~Rv KiQ| Z_vwc nvRvi hyw mI h KD GB aibi KvR Ki Bmjvg ZvK
Kvwdi (Awekvmx) kY xf~ Ki| cKZc GB aibi ewwekl mvi mwi mgyL wmR`vq hvq| gvby l Ges
Abvb mw eyi Dcmvbv _K mwiq wbq GKgv mvK Dcvmbvi w`K wdwih Avbvi Rb Bmjvgi Avwefve
nqwQj| myZivs Dcvmvbv m^ Bmjvg fve DjL Ki h, AvjvnK m w Kiv eyi ga cvIqv hve bv; wZwb
Zv`i _K mY Avjv`v| GB Aevb AviI gReyZ nq GB KviY h mv A_ev cvYxRMZi Rxe wKQzK wP viv
cKvk KivK Bmjvg m~Yf ve wbwl KiQ|
3| wgivR _K cgvYt
g`xbvq wnRiZ Kivi `yB ermi c~e ivm~j (mt) gv nZ RiRvjg AjwKK ivw gY (Bmiv) Kib Ges mLvb
nZ wZwb (mt) wgivR 64 Po mvZ Avmgvbi mwi mevP mxgvq MgY Kib| wZwb hvZ mivmwi Avjvni mvgb
DcwZ nZ cvib G Rb ZvK GB AjwKK gb Kivb nqwQj| mLvb mg Avmgvbi E, w`b cvPevi
mvjvZ (AvbyvwbZ cv_Yv) evaZvg~jK Kiv nq, Avjvn mivmwi ivm~ji (mt) m K_v ejb Ges m~i v Avi evKvivi
(KviAvbi wZxq m~iv) kl AvqvZ wj AeZxY| 65
hw` Avjvn me weivRgvb nZb Zvnj ivm~jK (mt) Kv_vI hZ nZ bv| wZwb wbRi evoxZ mivmwi Avjvni
myL nvwRi nZ cviZb| myZivs AjwKK NUbvi ga w`q E ^MvivnY GKwU cQb DwZ iqQ hO Avjvn
Zwi mwi Ea Kvb Ask bq|
4| KviAvb _K cgvYt
Avjvn Zvi mwi Ea KviAvb ewYZ Gic cPzi AvqvZ AvQ| GB wj KZviAvbi cvq cwZ m~ivZB cZ ev
civfve cvIqv hvq| h me AvqvZ Kvb wRwbli mv ch Ea MgY A_ev Zvi wbKU nZ AeZiYi DjL
iqQ Hwj civ BwZi ga co| h_v m~iv Avj BLjvQ Avjvn wbRK Avm mvgv` 66 ej bvg w`qQb, hvi
A_ ey hvi wbKU EaMvgx nq| AbK GB aiYi DjL AvwiK, hgb dikZv`i m^ Avj vn ejQbt
dikZv Ges in Avjvni w`K EMvgx nq Ggb GKw`b hvnv cvw_e cvk nvRvi ermii mgvb| (m~iv Avj
gv AvwiR 70t 4)
Ges Kvb Kvb AvavwZK hgb mvjvZ Ges whwKi m^ Avj vn ejQbt
ZvnviB w`K cwe evYx mg~n Avivnb Ki| (m~iv dvwZi 35t 10)
GgbwK wbbv m~ivq
wdiAvDb ewjj, n nvgvb Avgvi Rb Zzw g wbgvY Ki GK myDP cvmv` hvnvZ Avwg cvB Avmgvb Avivnbi
Aej^b, hb `wLZ cvB g~mvi BjvnK,Ze Avwg Zv DnvK wg_vev`xB gb Kwi........| (m~iv ggywb 40t36-
7)
Avjvni wbKU nZ Avivnb m^ wbgv m~ivq D`vniY cvIhv hvet
ej Zvgvi cw ZcvjKi nBZ ij Kz`m wReivBj mZmn KviAvb AeZx Y KwiqvwQ, hvnviv gyw gb
Zvnvw`MK ` p cw ZwZ Kwievi Rb Ges wn`vqvZ I mymsev` ^ic AvZmgcbKvix Rb|

64. wgivR (AvwiK A_ wmwo A_ev gB) cKZc GKwU evnb hv ivmyj (mt) K AvKvki ga w`q D wbq
wMqwQj|Ze ^MvivnbK mvavibZ GB bvg ejv nq| (Lanes, Arabic-English Lexicon, vol. 2, pp 1966-7
`Lyb|
65. ivmyj (mt) Gi GB NUbvi weeiYi Rb cob| (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.9, pp.449-50,
no.608 and Sahih Muslim, Englishtrans, vol.1, pp.103-4, no.313)
66. m~iv Avj&-BLjvQ 112t2|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 165
Avjvni w`K Avnvb

Avjvni bvg wjZ Ges Zvi c` evYxZ cZ DjL cvIqv hvq| hgb Avjvn wbRK Avj Avjx Ges Avj
Avjv evj bvg w`qQb hvi Dfqi A_ myDP, hvi Dci Avi wKQz bB| D`vniY ^ic Avj Avjx Avj Avanxg 67
ivweKvj Avjv| 68 wZwb wbRK Zvi `vmMYi E ejI mywbw`fve DjL KiQbt
wZwb Avcb ev`vw`Mi Dci civgkvjx| (m~iv Avj Avb Avg 6t 18 Ges 61)
Ges wZwb Zvi Bev`ZKvix`iI hgb eYbv `bt
Dnviv fq Ki, Dnvw`Mi Dci civgkvjx ieK| (m~iv Avb bvnvj 16t 50)
myZivs hviv Mfxifve wPv Ki, KviAvb wbRB Zv`i fve wb`k Ki h, Avjvn Zvi mwi AbK Ea Ges
Kvb fveB Gi wfZi A_ev G iviv cwiewZ bq| 69
5| nvw`m _K cgvYt
ivm~j (mt) weeiYi ga cPzi cvgvY iqQ hwj cwivi fve cwZv Ki h Avjvn cw_ex A_ev Zvi mwi ga
we`gvb bq| KviAvbi AvqvZwji gZ nvw`m wKQz civ Ges wKQz cZ DjL ihQ| civ nvw`m H wj
h wjdikZv`i Avjvn ch DMgbi K_v DjL iqQ| hgb Avey ivqivni nvw`m wZwb DjL KiQb h,
Avjvn Avjvni ivm~j (mt) ejQb, (GK`j) dikZviv iv Ges (Ab Avi GK`j) w`b w`b Zvgvi m
_vK Ges Avmi (mv) I diR (cZzl) mvjvZi mgq Dfq `j `j wgwjZ nq| Zvici h me dikZviv mviv ivZ
Zvgvi KvQ wQj Zviv E Mgb (Avmgvb) Ki Ges Avjvn Zv`i K wRvmv Kib (Zvgv`i m^) hw`I wZwb
Zvgv`i m^ meB Rvbb......| 70
civ DjLi ga Af~ H wj h wj cKvk Ki h Avjvn Zvi wmsnvmbi E iqQb Ges h wmsnvmb
mKj mwi Dci| GB aiYi GKwU D`vniY Avey ivqivni eYbvq cvIqv hvq hLvb ivm~j (mt) ejQb, hLb
Avjvn mw mgv Kijb, wZwb Zvi KvQ Zvi wmsnvmbi E iwZ GKwU cy K (hv wZwb iLwQjb) wjLwQjb,
wbqB Avgvi Kibv Avgvi vf nZ AMMvgx ne| 71
cZ DjLi GKwU D`vniY nj ivm~ j (mt) x Rqbve webZ hvnk whwb ivm~ji (mt) Ab xMYi wbKU Me
KiZb| h, hLb Avjvn mg Avmgvb Gi E nZ ZvK weevn w`jb ZLb Zvi cwievi ZvK ivm~ji (mt) KvQ
mc`vb Kijb| 72
AviKwU D`vniY cvIqv hvq `yqvq (cv_Yv) hvviv ivm~j (mt) Amy `i Zv`i wbR`i Rb cv_Yv KiZ
wkwLqwQjbt
ivevbv Avjvn Avj vwR wdm mvgvqx ZvKv`vmvmgyKv...|
(Avgv`i cwZcvjK Avjv n whwb Avmgvbi Dci, Avcbvi bvg cwe nDK.....) 73
wbgv nvw`mwU ev_ nq cK DjLi ga mePq cwic~b cKvwkZt
gyAvweqvn Beb Avj nvKvg ejb, Avgvi GKwU PvKivbx Inv` cvnvo GjvKvi Avj RvIqvixqvn bvg GKwU RvqMvq
fov PivZ| GKw`b Avwg Gm `Ljvg h GKwU bKo evN Zvi fovi cvj _K GKwU fov Zzj wbh MQ|
hnZz Av`gi Abvb eskai`i gZ Avgvi ga `ytL RbK KvR Kivi ceYZv wQj, Avwg Zvi gyL mRvi _vi
gvijvg| Avwg NUbvwU ivm~j (mt) KvQ eYb v w`jvg, wZwb GUvK Avgvi c nZ iZi KvR msNwUZ nqQ ej

67. m~iv Avj&-evKviv 2t225|


68. m~iv Avj&-Avjv 87t1|
69. al-Aqeedah attahaaweeyah cv 285-6 `Lyb|
70. Avj&-eyLvix, gymwjg Ges Avb&-bvmvqx KZK msMnxZ| (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.3, p.386-7,
no.525 and Sahih Muslim, Englishtrans, vol.1, pp.306-7 no. 1320).
71. Avj&-eyLvix Ges gymwjg KZK msMnxZ| (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.9, pp.382-3, no.518 and
Sahih Muslim, Englishtrans, vol.4, p.1437, no. 6628)
72. Avbvm KZK ewYZ Ges Avj&-eyLvix KZK msMnxZ| (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.9, p.382,
no.517)
73. Avey `vD` KZK msMnxZ| Sunan Abu Dawud, Englishtrans, vol.3, p.109, no.3883).

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 166
Avjvni w`K Avnvb

MY Kijb| Avwg ejjvg n Avjvni ivm~j (mt) Avwg wK ZvK gyw w`q w`Z cvwi bv? 74 wZwb Di w`jb,
ZvK Avgvi KvQ wbq Gmv| myZivs Avwg ZvK wbq Gjvg| wZwb (mt) ZLb ZvK wRvm Kijb, Avjvn
Kv_vq? Ges m Di w`j, Avmgvbi Dci| Zvici wZwb gqwUK wRvmv Kijb, Avwg K? m Di w`j, Avcwb
Avjvni ivm~j| myZivs wZwb ejjb ZvK gyw `vI, KviY wbqB m GKRb mwZKvi wekvmx| 75
Abi wekvm cixv Kivi mgq ZvK wRvmv Kivi Rb hwK ck ne Zzwg wK AvjvnK wekvm Ki| ivm~j
(mt) H ck wRvmv Kibwb KviY H mgq ewki fvM jvKB Avjvnq wekv m KiZ, hgb evisevi KviAvb DjL
Kit
hw` Zzwg Dnvw`MK wRvm Ki, K AvKvk gjx I cw _ex mw KwiqvQb Ges P` m~h K wbqwZ KiQb?
Dnviv AekB ewje Avjvn| (m~i v Avi Kvey Z 29t61)
hnZz H mgqKvi cwjK gvevmxiv wekvm KiZ h, Avjvn h Kvb fveB nvK Zv`i g~wZ`i ga we`gvb
Ges Zvi dj mwi wKQz Aski ga we`gvb, ivm~j (mt) ei KiZ PqwQjb h Abvb gvevmx`i gZ H
gqwUi wekvm wev Ges cwjK fveavivi wQj bvwK ^Mxq wkvbyhvhx cwivi GKKZ `kYi ga wQj| GB
KviY ivm~j (mt) Ggb fve ckwU Kijb hvi dj wbaviY Kiv hvq h gqwU wK Rvb h, Avjvn Avjvn Zvi mwi
Ask bq, bvwK m wekvm Ki h mwi gvag mvi Dcvmbv Kiv hvq| LuvwU gymwjg`i ai wbZ ne h, Avjvn
Avmgvbi Dci ghwUi GB Di Avjvn Kv_vq GB cki GKgv ea Di| KviY GiB wfwZ ivm~j (mt) ivq
w`qQb h gqwU mwZKvi gymwjg| hw` Avjvn me weivRgvb nZ hv wbq GLbI gymwjg ZK Ki, Zvnj ivm~j
(mt) Avmgvbi Dci GB Dii f~j mskvab KiZb| ivm~j (mt) Gi mvgb hLb hv wKQz ejv nZ Zv wZwb
cZvLvb bv Kij Bmjvwg AvBb wnmve Abygvw`Z mybvn (ZvKixwiqvn) ej MY nZ Ges Zv ea nZ| hv nvK
ivm~j (mt) gqwUi ee ay MnYB Kib wb, eis wZwb ZvK GKRb mwZKvi wekvmx wnmve MY Kivi GKwU wfw
wnmveI eenvi KiwQjb|
6| hywmZ cgvYt
hywmZfve ejZ Mj, GUv my h hLb `yB wU wRwbm we`gvb ZvK, Zv`i ga GKwU wbqB AciwUi GKwU
AskGes Gi bvewji Dci wbfikxj nq A_ev AbwU _K ^Zfve weivR Ki| GZ`vbymvi mv hLb wek mw
KiwQjb KLb nq wZwb Zvi wbRi wfZi Zv mw KiwQjb A_ev Zvi wbRi evBi mw KiwQjb| c_g mvebv
MnbhvM bq KviY ZLb GUvi A_ GB nZ h Avjvn Amxg mvi wfZi Am~Y Ges `~ej mmxg bvejx we`gvb
iqQ| myZivs wZwb wbqB Zvi wbRi evBi Zvi _K ^Z A_P Zvi Dci wbfikxj GKwU mvi wnmve wek mw
KiwQjb| wbRi _K evBi wek mw Ki gb nq wZwb Zvi _K Dci A_ev bxPi w`K cv_Yv Kiv Kv_vI
wbwZ Ki bv Ges mwi bxP nIqvK mvi gnZ gwngv Ges mvefgZi weivaxZv Kiv nq, mnZz mv wbqB
Z`vi mwi E GeO Gi _K ^Z| mv cw_exi m m bq, Gi _K c_KI bq A_ev Zvi AwZ cw_exi
ga Ges Gi evBiI bq| 76 GB aiYi cii weivax ee ay AhwKB bq Gwj cKZ c mvi Aw
ZK A^xKvi Ki| 77 GB aibi `vwe mvK gvbyli wPvi cieveev`x ivR wbh hvq mLvb wecixZ ey mn
Aevb _vKZ cvi Ges Ame we`vgvb _vKe (hgb GKi wfZi ga wZb mv)|
7| c~eKvi Avjg`i HKgZt
mvi mxgvewnf ~Z AwZ wbwZ Kivi j c~eKvi Bmjvwg AvjgMYi GZ AmsL ee AvQ h Zv Zzj aiv GB
msw cPvi evBi| c`k kZKi nvw`m cwZ Avh hvnvex Avjvni Acvi Ges Amxg AwZ wbwZ Ki

74. Avj eyLvix, gymwjg Ges Avey `vD`, KZK cwiZ GKwU nv`xm msMn Kib hLvb Avey ivqiv eYbv w`qQb h Avjvni
ivmyj (mt) ejQb, hLb Zzwg AvNvZ Ki (AbK), gyLgj Gwoq Ki| (`Lyb Sahih Muslim, Englishtrans,
vol.4, p.13789, no. 6321-6 Ges Sunan Abu Dawud, Englishtrans, vol.3, p.1256, no.4478).GUv DjL
AvQ h wZwb ejQb, GKRb `vmK _vo gviv A_ev cnvi Kivi LmviZ wnmve ZvK AvRv` Ki `vI| (Sahih
Muslim, Englishtrans, vol.3, p.882-3, no. 4078)
75. gymwjg KZK msMnxZ| (Sahih Muslim, Englishtrans, vol.1, p.271-2, no.1094)
76. See Haashiyah al-Beejooree alaa al-Jawharah, p.58.
77. Al-Aqeedah attahaaweeyah, pp. 290-1. See also Ahmad ibn Hanbals ar-Radd Alaa al-
Jahmeeyah.

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 167
Avjvni w`K Avnvb

AZxZi `yB kZiI ekx iZc~Y Avjg`i ee Avj Djy wij Avjx Avj Avanxg bvg GKwU cy K MwZ
KiwQjb| 78
GB aibi eei GKwU Dg D`vniY g~Zx Avj evjKxi eYb vq cvIhv hvq mLvb wZwb Avey nvwbdvi KvQ RvbZ
Pvb mB ew m^ h Rvb bv Zvi cwZcvjK Avmgvb bv Rwgbi Dci we`gvb| Avey nvwbdv Di w`jb, m
Aekvm KiQ, KviY Avjvn ejQb `qvgq Avik mvgmxb (m~i v Zvnv 20t5) Ges Zvi wmsnvmb mg Avmgvbi
E| AZcit wZwb (AvjevjvLx) ejjb, hw` m ej h wZwb (Avjvn) wmsnvmbi Dci wK m Rvb bv h
wmsnvmb Avmgvbi bv Rwgbi Dci, Zvnj wK ne? wZwb (Avey nvwbdv) Di w`jb, m Awekvm KiQ Ges wZwb
Avmgvbi Ea we`gvb G K_v m A^xKvi KiQ Ges wZwb Avmgvbi Ea G K_v h ^xKvi Kie m Awek vmx|
79
hw`I Avey nvwbdvi AvBb wkvi e AbymvixMY AvRKvj `vwe Ki h Avjvn me weivRgvb, c~ei AbymvixMY GB
`vwei m GKgZ wQjb bv| H mgqi Ges ZrKvjxb mgqi e cy K wjwce AvQ h weki Avj gvixQx 80 hLb
Avjvn wmsnvmbi Ea G K_v A^xKvi KiwQj ZLb Avey nvwbdvi cavb Q Avey BDmyd ZvK AbyZ nZ
ejwQjb| 81
myZivs, Bmjvg Ges Gi cavb Z Zwn` Abymvi wbivc` ejv hvq ht
Avjvn Zuvi mw nZ m~Y Avjv`v|
Kvb cKviiB mw ZuvK ewZ Ki bB A_ev Zuvi Ea we`gvb bB|
Avjvn mKj eyi Ea|
Bmjvgi g~j m~ wnmve Avj vn m^ GUvB nj mwVK gZev`| GUv Lye mnR Ges `p| GZ Ggb Kvb vb bB hvi
dj mwK Dcvmvbv Kivi gZ v c_ cwiPvjbv Kivi mvebv _vK|
GB gZev` Aek A^xKvi Ki bv h, Avjvni bvewj Zuvi mwi mevsk Pvjy iqQ| wKQzB Zuvi `w, vb Ges kw
Gwoq hZ cvi bv| Nii Avivg`vqK cwiek em cw_exi Aci cv NUbv AejvKb KivK hLb chywi cavb
AMMwZ gb Kiv nq, mLvb GUv gvUI Ame bq h weki ga we`gvb bv _KI Avjvn hLvb hv wKQz NU Zv
meB `LZ, bZ Ges RvbZ cvb| Beb Avevm ejQb Zvgv`i nvZ mwilvi `vbv hgb, Avjvni nvZ m
Avmgvb, m cw_ex, Zv`i Afi Ges ga mKj ey Zgb| 82 wigvU KUvji mvnvh Uwjwfkb PvjvbvK
hLvb chywi weivU AMMwZ MY Kiv nq mLvb mwi z`Zg KYvi wbqb Avjvni DcwwZ ewZiKB
AwewNZfve NUv Kvb ecvi bq| cKZc, Avjvn Zuvi mwi ga we`gvb, GB `kY Zwn` Avj Avmgv Iqvm
wmdvZ weivax wki&K | KviY GLvb Avj vni Dci gvbyli `yej Zv Avivc Kiv nqQ| cw_exZ hv wKQz NU Zv `Lv,
bv, Rvbv Ges cfve djZ nj gvby lKB GB cw_exZ DcwZ _vKZ nq|
Acic, Avjvni vb I gZvi Kvb mxgv bB| gvbyli wPvfvebv Avjvni wbKUv GKeviB AbveZ Ges GgbwK
Zvi `qi AveMc~Y Kvhvw`I Avjvni wbqYi Dci wbfikxj| GB vbvjvKi viv KwZcq AvqvZ hwj
Avjvni wbKUeZxZvi BwZ Ki Zv eySvi Pv KiZ ne| D`vnib ^ic, Avjvn ejQb,
AvwgB gvbylK mw KwiqvwQ Ges Zvnvi cew ZvnvK h KzgYv `q Zvnv Rvwb| Avwg Zvnvi Mx evwZ agbx
AcvI wbKUZi| (myiv Kvd 50t16)
wZwb AviI ejQb,
n gywgbMY, ivmyj hLb Zvgvw`MK Ggb wKQzi w`K Avnevb Ki hvnv Zvgvw`MK cvYe Ki, ZLb Avjvn
I ivmyji Avnevb mvov w`e Ges Rvwbq ivL h, Avjvn gvbyl I Zvnvi Aii Aivj _vKb Ges ZvnviB
wbKU Zvgvw`MK GK Kiv nBe| (myiv Avj-Avb&d vj 8t24)

78. Mukhtasar al-Uloo, p.5.


79. Avey Bmgvqxj Avj&-AvQvex KZK Zvui al-Faarooq cyK ewYZ Ges al-Aqeedah attahaaweeyah cyK 288bs
cv nZ DZ |
80. evM`v`i weki (gZz 833 Lt)gvbweK AvBbi wevb I `kb Ges bxwZkvI GKRb gywhjxq cwZ wQjb|.`Lyb al-
Alaam, Beirut: Daar al-ilm lil-Malaayeen, 7th ed, 1984, vol.2, p. 55 by Khairudden az-Zfriklee)
81. Avyi ingvb Beb nvwZg Ges Abvb`I KZK ewYZ| al-Aqeedah attahaaweeyah cyKi 288 ct `Lyb|
82. al-Aqeedah attahaaweeyah p.281.

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 168
Avjvni w`K Avnvb

GB AvqvZjv viv GB gb Kiv DwPZ ne bv h, Avjvn gvbyli Nvoi gvUv wkiv _KI KvQ iqQ A_ev
gvbyli `qi Afii _K Gi Aevi cwieZb KiQ| Gjvi A_ GB h Avjvni bRi wKQzB Govq bv,
GgbwK gvbyli Aii wPvfvebv I Zvi `qi fveveMI Avjvni wbqY Ges cwieZbi gZvi evBi bB|
hgb Avjvn ejQb,
Zvnviv wK Rvb bv h, hvnv Zvnviv Mvcb ivL wKsev Nvlbv Ki wbZfve Avjvn Zvnv Rvbb| (myiv
Avj-evKviv 2t77)
(iY Ki) Zvgiv wQj cii k Ges wZwb Zvgv`i `q cx wZi mvi Kib| dj Zuvnvi AbyMn
Zvgiv cii fvB nBqv Mj| (myi v Avj-Bgivb 3t103)
Ges ivmyj (mvt) cvqktB GB gg cv_bv KiZb,
Bqv gyKvwje Avj-Kzjye (n `q cwieZbKvix) QvweZ Kv jex Avjv `xwbK (Zvgvi ag Avgvi Ai wi Ki
`vI) 83
Abyicfve, AvqvZwj,
wZb ewi ga Ggb Kvb Mvcb civgk nq bv hvnvZ PZz _Rb wnmve wZwb DcwZ _vKb bv| Ges cuvP
ewi ga Ggb Kvb Mvcb civgk nq bv hvnvZ lRb wnmve wZwb DcwZ _vKb bv; Dnviv GZ`cv
Kg nDK ev ekx nDK, Dnviv hLvbB _vKzb bv Kb Avjvn Dnvw`Mi m AvQb| (myiv Avj-gyRv`vjv
58t7)
eySZ ne Zv`i cUf~wg Abymvi| GKB AvqvZi cyeeZx Ask co,
Zzwg wK Abyaveb Ki bv, AvKvkgjx I cw _exZ hvnv wKQz AvQ Avjvn Zvnv Rvbb|
Ges AvqvZi Dcmsnvi _K,
Dnviv hvnv Ki, wZwb Dnvw`MK wKqvgZi w`b Zvnv RvbvBqv w`eb| Avjvn me welq mgK AeMZ|
GUv nq hvq h, Avjvn GLvb Zuvi me evcxZv bq eis Zvui vb m^ `w AvKlb KiQb| KviY wZwb Zuvi
mwi D Ges bvMvji evBi| 84
AbK `vex Ki ivmyj (mvt) ejQb, hUv Avmj AwbfihvM nv`xm, Avmgvb Ges cw_ex AvjvnK aviY KiZ
cvi bv wKy mwZKvi gywgbi Ai ZuvK aviY KiZ cvi| wKy, Kvb hywev`x ewi cB Avjvn h ewi
ga we`gvb GB Abygvb Kivi Kvb Dcvq bB| hw` GKRb wekvmxi Ai AvjvnK aviY Ki Ges mB wekvmx hw`
Avmgvb Ges Rwgbi ga Aevb Ki Zvnj Avjvn Avmgvb Ges Rwgbi Ayfy| KviY hw` K, L-Gi wfZi
_vK Ges L, M-G wfZi _vK Zvni K AekB M-Gi wfZi AvQ|
myZivs KviAvb I ivmyji (mvt) mybvn wfwK wPivqZ Bmjvwg `wfx Abymvi gnvwek Ges Gi AMZ mKj wKQzi
D Avjvn Ggbfve we`gvb AvQb hv Zuvi gwngvi m mwZc~Y Gi Afi eyw`i D Ges wZwb Kvb fveB
Zuvi mwi ga A_ev Zuvi wbRi ga aviYKZ bq| wKy Zuvi mwi mg KwYKvi ga Kvb evav QvovB Zu vi Amxg
vb, gvkxjZv Ges wbqY Kvh mv`b Ki| 85

fvM MYbv
c~eeZx Aavq ewYZ nqQ h, gvbeRvwZi ga AbK AvQ hviv A`k Ges fwelZ m^ vbi AwaKvix ej
`vex Ki| Zviv wewfb bvg cwiwPZ hgb- MYK, fwelr-ev, c~e-cwiqK, `e, hv`yKi, c~evfvl`vZv, `eevYx
cKvkK, RvwZlx, niLv wekvi` BZvw`| MYKiv wewfb cwZ Ges gvag eenvi Ki Z_vw` ei Ki Avbvi `vex
Ki, hvi ga iqQt Pvqi cvZv cov, iLv AsKb, msLv jLv, niLv-cov, ivwkP cixv Kiv, wUK eji
cwZ `wcvZ, nvoMvo Qwo Qvov (jvwV Pvjbv) BZvw`| GB Aavq fvM MYbvi wewfb Kkj AvjvwPZ ne|

83. AvZ& wZiwgRx KZK msMnxZ Ges gynv` bvwmiwb Avj&-Avjevbx KZK cgvbKZ| (Sahih at-Tirmidhee, Riadh:
Arab Burea of Education forthe Gulf Stats, 1st ed. 198, vol.3, p.2792)
84. Ahmad ibn al-Husain al-Bayhaqee, Kitab al-Asman was-Sifat, Beirut: Daar al-Kutub al-
Ilmeeyah, 1st ed. 1984, pp. 541-2.
85. Umar al-Ashqar, al-Aqeedah fee Allah, Kuwait: Maktabah al-Falaah 2nd ed, 1997, p. 171.

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 169
Avjvni w`K Avnvb

we`v ckvRxweMY hviv A`k cKvk KiZ Ges fwelvYx KiZ mg ej `vex Ki Zv`i cavbZt `y'kYxZ
fvM Kiv hZ cvit
(1) hv`i mwZvi Kvb vb ev welq Rvbv bB| wKy mvaviYZ NUbvewj hv cvq ekxi fvM jvKiB NU ZvB
Zv`i Lwivi`i ej| Zviv cvqB AbKwj A_nxb AvPvivbyvb Ki Lwivi`i auvKv `q Ges Zvici Zviv
cwiKwZfve mvaviY AbygvbwjB ej| Zv`i wKQz wKQz Abygvb, mvaviYZvi KviY, mPivPi mZ nq hvq|
ekxi fvM jvKi wUKqK fwelvYx hv mZ nq mwj iY ivLvi ceYZv `Lv hvq Ges hwj mZ nq bv
Zvi ekxifvMB ZvovZvwo fyj hvq| GBme fwelvYxi ekxifvMB gvbyli AePZb gb nvwiq hvq Ges
aygv Kvb NUbvi cwicwZB mjv gb co| D`vniY^ic, Di AvgwiKvZ cwZ ermii ii w`K
cwm fwelr ev`i wewfb aiYi fwelrvYx Kiv GKwU mvaviY AvPvi nq wMqQ| 1980 mbi wewfb
fwelvYxi Dci GK Rwic `Lv MQ h H mei ga mePq wbf~j fwelr evi gv 24 kZvsk fwelvYx
mwVK nqwQj|
(2) wZxq `jfy Zviv hv`i wRbi m hvMvhvM iqQ| GB `jwU mePq iZc~Y KviY Gi m mvaviYZt
wki&K Gi gZ iZi bvn RwoZ| hviv GB KvR RwoZ Zv`i Z_vw` AwZ wbf~j nq Ges GBfve gymwjg Ges
Agymwjg Dfqi ga GKBfve mwZKvi wdZ&bv (cjvfb) mw nq|

wRbi RMr
wKQz jvK wRb Gi eveZv A^xKvi Kivi Pv KiQ| wRbi m^ KviAvb GKwU myY m~iv, myiv Avj&-wRb (72
bs m~iv) AeZx Y nqQ| wqvc` Rvb v, BqvRy byt h wji A_ Aivj ivLv, AvZMvcb Kiv A_ev Qek civbv
BZvw` n'Z cv wRb ki AvwiK A_i Dci wbfi Ki Zviv `vwe Ki h wRb nQ Avmj PZzi we`kx|
Abiv GgbI `vex Ki h, hv`i gMR Kvb gb bB Ges ^fve AwM cKwZi ZvivB wRb| cKZc wRb Avjvni
Aci GKwU mw hviv GB cw_exZ gvbyli m mn-Aevb Ki| Avjvn gvbeRvwZ mw i c~e wRb mw Kib Ges
wZwb gvbyl mwi Dcv`vb nZ wfbZi Dc`vbi mgw w`q wRb mw KiQb|
Avjvn ejbt
Avwg Zv gvbyl mw KwiqvwQ QuvP-Xvjv VbVb gw Kv nBZ| Ges Bnvi c~e mw KwiqvwQ wRb AZz
evqyi Dvc nBZ| (m~iv Avj&-wnRi 15t 26, 27)|
Zv`i wRb bvgKiY Kiv nqQ KviY Zviv gvbe RvwZi PvLi Aivj iqQ| Be&wjk (kqZvb) wRb RMZi, hw`I
Avjvn hLb Av`gK wmR&`v Kivi Kzg w`qwQjb ZLb m dikZv`i ga Aevb KiwQj| hLb m wmR&`vn
KiZ AmZ nj Ges ZvK Zvi AevaZvi KviY wRm Kiv nj| h mK Avjvn ejbt
m ewjj Avwg Dnv nBZ k| Avcwb (Avjvn) AvgvK Avb nBZ mw KwiqvQb Ges DnvK mw KwiqvQb
K`g nBZ| (myjv Qvqv` 38t76)
Avqkv (ivt) eYbv `b h ivm~j (mt) ejQb, dikZv`i Avjv nZ mw Kiv nqwQj Ges wRb`i aygwenxb
AwM nZ| 86 Avjvn AviI ejbt
Ges iY Ki, Avwg hLb dikZvMYK ewjqvwQjvg Av`gi cw Z wmR&`v Ki, ZLb mKjB wmR&`v Kwij
Bejxm eZxZ, m wRbw`Mi GKRb| (m~iv Avj&-Kvn& d 18t50)
myZivs ZvK cZvLvZ dikZv A_ev dikZv`i GKRb gb Kiv fyj ne|
wRb`i AwZi cwicwZ mvaviYZt Zv`iK wZb kYxi fvM Kiv hZ cvi | ivmy j (mt) ejb,
wZb iKg wRb AvQt GK iKg hviv mvivY AvKvk Do, Ab Avi GK iKg hviv mvc Ges KzKzi wnmve we`gvb
Ges cw_exi Dci emevmKvix Avi GK iKg hviv GKvb evm Ki A_ev Dknxbfve Nyi eovq| 87
wekvmi Dci wfw Ki wRb`i Avevi `yB kYxZ wef Kiv hvqt gymwjg (wekvmxMY) Ges Kvwdi (AwekvmxMY)|
Avjvn m~iv Avj-wRb G wekvmx wRb`i m^ ejbt

86. gymwjg KZK msMnxZ (Sahih MusliM, enlgishtrans, vol. 4 p.1540 , no. 7134)

87. AvZ& Zvevix Ges Avj&-nvwKg KZK msMxwnZ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 170
Avjvni w`K Avnvb

ej, Avgvi cw Z cw iZ nBqvQ h, wRbw`Mi GKwU `j gbvhvM mnKvi keY KwiqvQ Ges ewjqvQ,
AvgvivZv GK weqKi KziAvb keb KwiqvwQ| hvnv mwVK c_ -wb`k Ki; dj Avgiv BnvZ wekvm vcb
KwiqvwQ| Avgiv KLbI Avgvw`Mi cw ZcvjKi Kvb kixK wi Kwie bv Ges wbqB mgyP Avgvw`Mi
cwZcvjKi ghv`v, wZwb MnY Kib bvB Kvb cZx Ges bv Kvb mvb| Ges h Avgvw`Mi gaKvi wbevaiv
Avjvni m^ AwZ Aeve Dw KwiZ| (myiv Avj& -wRb 72t1-4)
Avgvw`Mi KZK AvZmgcYKvix Ges KZK mxgvjsNbKvix; hvnviv AvZmgcY Ki Zvnviv myw PwZfve mZ
c_ evwQq jq| Acic, mxgvjsNbKvix Zv RvnvbvgiB Bb| (myiv Avj&-wRb 72t14-15)
wRb`i ga Awekvmx`i wewfb bvg DjL Kiv nqt BdwiZ&, kqZvb, Kvwib, Ac`eZv, Af AvZv, AvZv,
fyZcZ BZvw`| Zviv wewfbfve gvbylK fyj c_ PvwjZ Kivi Pv Ki| hvivB Zv`i K_v b Ges Zv`i Rb
KvR Ki Zv`iKB gvbe kqZvb ej DjL Kiv nq| Avj vn ejQbt
GBic gvbe I wRbi ga kqZvbw`MK cZK bexi k KwiqvwQ| (myiv-Avj& -Avb& Avg 6t112)
cZK gvbyli m ^Z GKRb Ki wRb iqQ hvK Kvwib (mx) ejv nq| GUv gvbyli GB Rxebi cixvi Ask
wekl| wRbwU ZvK me`v AegvbbvKi Kvgbv-evmbvq DrmvwnZ Ki Ges mvewYKfve ZvK bvq-wbv nZ Ab
w`K mwiq bevi Pv Ki| ivmyj (mt) GB mKK Gfve eYb v w`qQb, Zvgv`i cZKK wRb`i ga nZ
GKRb mx `qv nqQ| mvnvevMY wRvmv Kijb, GgbwK AvcbvKI Bqv Avjvni ivmy j (mt)? wZwb ejbt GLb
m AvgvK ay fvj KiZ ej| 88
myjvqgvbi myL mgeZ Kiv nBj Zvnvi evwnbxK-wRb, gvbyl I wensMKzjK Ges Dnvw`MK web Kiv
nBj wewfb e~n| (myiv Avb-bvgj 27t17)
wKy Ab KvDK GB gZv c`vb Kiv nq bvB| Ab KvDK wRb wbqY Kivi gZv `qv nqwb Ges KD cviI
bv| ivmy j (mt) ejQb, h_v_B MZ ivZ wRb`i ga nZ GKRb BdwiZ 89 Avgvi mvjvZ f `evi Rb _y _y
wbc KiwQj| hvnvK Avjvn ZvK civf~Z KiZ AvgvK mvnvh Kib Ges hvZ Zvgiv mKvj ZvK `LZ
cviv m Rb ZvK Avwg gmwR`i GKwU i m eua ivLZ PqwQjvg| AZtci Avgvi vZv mvjvBgvbi
`vqv gb cojt n Avgvi ie, AvgvK gv Ki Ges AvgvK `vb Ki Ggb GK ivR hvnvi AwaKvix Avwg Qvov
Kn bv nq| (myiv mv` 38t35) 90
gvbyl wRbK wbqY AvbZ mg bq KviY GB wekl AjwKK gZv ay cqM^i mvjvqgvbK `qv nqwQj|
cKZc, AvQi A_ev NUbvg Qvov wRb`i mv_ hvMvhvM nIqv ekxi fvM mgqB wbwl ev ag`vnx KvRi
gvagB nq|91 Gfve Zje Ki Avbv `y wRb Zv`i mx`i bvn KiZ Ges mvK Awekvm KiZ mvnvh KiZ
cvi| Zv`i j nj mv Qvov A_ev mvi cvkvcvwk AbK Dcvmbv Kivi gZ iZi bvn KiZ hZ ekx RbK
cviv hvq ZZ RbK AvK Ki| GKevi MYK`i m hvMvhvM Ges Pzw nq Mj, wRb fwelZi mvgvb wKQz
iZc~Y NUbv RvbvZ cvi| ivmyj (mvt) eY bv w`qQb wRbiv wKfve fwelZ m^ msev` msMn Ki| wZwb eYbv
`b h, wRbiv c_g Avmgvbi Dci Ask ch gY KiZ Ges fwelZi Dci wKQz Z_vw` hv wdwikZviv wbR`i
ga ejvewj KiZ Zv bZ mg nZ| Zvici Zviv cw_exZ wdi Gm Zv`i cwiwPZ gvbyli KvQ H Z_wj
cwiekb KiZ| 92 gynv` (mvt) Gi beyIZ cvwi c~e ch GB aiYi e NUbv msNwUZ nZ| Ges MYKiv Zv`i
Z_ c`vb wbf~j wQj| Zviv ivRKxq Av`vjZ Avmb jvf KiZ mg nqwQj Ges cPzi RbwcqZv AR b KiwQj|
GgbwK cw_exi wKQz Aj Zv`i cyRvI Kiv nZ|

88. gymwjg KZK msMnxZ| (Sahih MusliM, enlgishtrans, vol. 4 p.1540 , no. 7134)
89. GKwU ewj A_ev Lvivc wRb (E.W.Lsne, Arabic-English Lexicon, Cambridge, England: Islamictexus
Society, 1984, vol.2, p.2089)

90. Avj&-eyLvix Ges gymwjg KZK msMnxZ| (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.1, p.268.no.75 and Sahih
Muslim, Englishtrans, vol.1, p.273, no, 1104)

91. Avey Avwgbvn wejvj wdwjcm& Gi Ibntaymeeyah`s Essay onthe Jinn, wiqv` wZwn` cKvkbx, 1989, c.21|

92. Avj&-eyLvix Ges gymwjg KZK msMnxZ| ( Sahih Muslim, Englishtrans, vol.4, p.1210, no, 5538)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 171
Avjvni w`K Avnvb

ivmyj (mvt) KZK ag cPvi i Kivi ci nZ Aevi cwieZb nq| Avjvn wdwikZv`i w`q Avmgvbi bxPi
GjvKv mZKZ vi m cvnvov `evi eev Kijb| Zvici nZ ekxifvM wRb`i Dv Ges avegvb bivwR w`q
Zvwoq `qv nZ| Avjvn GB weqKi NUbv KviAvbi fvlvq eYbv KiQ&bt
Ges Avgiv PvwnqvwQjvg AvKvki Z_ msMn KwiZ wKy Avgiv `wLZ cvBjvg KVvi cnix I Dv wc viv
AvKvk cwic~Y ; Avi c~e Avgiv AvKvki wewfb NvwUZ msev` wbevi Rb ewmZvg wK GLb Kn msev`
wbZ Pvwnj m Zvnvi Dci wbci Rb c yZ Rj Dv wci myLxb nq| (myiv Avj-wRb 72t8-9)
Avjvn AviI ejbt
cZK Awfk kqZvb nBZ Avwg DnvK iv Kwiqv _vwK; Avi Kn Pzw i Kwiqv msev` wbZ Pvwnj Dnvi
cvveb Ki c`x wkLv| (m~iv Avj wnRi 15t17-18)
Beb Avevm (ivt) ejb, hLb ivmyj (mvt) Ges Zuvi GK`j mvnvev DKva evRvii w`K iIqvbv njb, ZLb
kqZvb`i Hkx LeivLei kvbvq evav c`vb Kiv nj| Dvwc Zv`i Dci Qo `qv nj| dj Zviv Zv`i
jvK`i KvQ wdi Gj| hLb Zv`i jvKiv wRvmv Kij wK nqwQj, Zviv Zv`i Rvbvjv| KD KD civgk w`j
h wbqB wKQz NUQ, KvRB Zviv KviY LyR ei Kivi Rb cw_exi Pviw`K Qwoq coj| Zv`i KqKRb ivmyj
(mvt) Ges Zvui mvnvevMYi mvjvZ iZ Aev `LZ cj Ges Zviv Zv`i KviAvb cov bjv| Zviv wbR`i ga
ejvewj Kij h wbq GUvB Zv`i kvbvq evav c`vb KiwQj| hLb Zviv Zv`i jvK`i ga wdi Mj ZLb Zviv
ejj, Avgiv Zv GK weqKi KviAvb keY KwiqvwQ| hvnv mwVK c_ wb`k Ki, dj Avgiv BnvZ wekvm
vcb KwiqvwQ| Avgiv KLbI Avgvw`Mi cw ZcvjKi Kvb kixK wi Kwie bv| (myiv Avj wRb 72t1-2) 93
GBfve ivm~j (mvt) KZK ag cPvii c~e wRbiv hfve mnR fwelr m^ LeivLei msMn KiZ Zv Avi Avi
cviwb| H KviY Zviv GLb Zv`i LeivLeii m AbK wg_v wgwkZ Ki| ivmyj (mvt) ejb, Rv`yKi A_ev
MbKi gyL bv cQvb ch Zviv (wRbiv) LeivLei bxP diZ cvVvZ _vKe| KLbI KLbI Zviv Lei Pvjvb Kivi
AvMB GKwU Dv wc Zv`i AvNvZ cv Kivi c~e cvVvZ cvij Gi m Zviv GKkUv wg_v hvM Kie| 94
Avqkv eYbv `b h wZwb Avjvni ivm~ji (mt) KvQ MYK`i m^ wRmv Kij wZwb Di `b h Iiv wKQz bv|
Avqkv (ivt) ZLb Dj L Kijb h MYKiv KLbI KLbI hv ej mZ nq| ivmyj (mt) ejb IZ mZZvi wKQz
Ask hv wRbiv Pzwi Ki Ges Zvi ezi KvQ ej wKy m Gi mv_ GKkwU wg_v hvM Ki| 95
GKw`b Dgi Beb Avj Lvve hLb em wQjb ZLb GKwU my`kY jvK Zvi cvk w`q Pj Mj wZwb ejjb, Avgvi
hw` f~j bv nq jvKwU GLbI cvK Bmjvwg ag AbymiY KiQ A_ev eva nq m Zv`i GKRb MYK| wZwb jvKwU K
Zvi mvgb AvbZ wb`k w`jb Ges wZwb Zvi Abygvb mK wRvm Kijb| jvKwU Di w`j, Avwg AvRKi gZ
Avi Kvb w`b `wLwb hw`b gymwjg GB aiYi AwfhvMi m~Lxb nqQ| Dgi (ivt) ejjb, AekB AvgvK
Zvgvi AewnZ Kiv DwPZ| jvKwU ZLb ejj, AZvi hyM Avwg Zv`i MYK wQjvg| H K_v b Dgi wRvmv
Kijb, Zvgvi gwnjv wRb ZvgvK me Pq weqKi wK ejQ| jvKwU ZLb ejj, GKw`b Avwg hLb evRvi
wQjvg, m (gwnjv wRb) DwM nq Avgvi KvQ GmwQj Ges ejwQj ghv`vnvwb nevi ci Zzwg wK wRb`i nZvkvM
Aevq `Lwb? Zzwg wK `Lwb Zv`iK (wRb`iK) gv`x DU I ZvZ AvivnYKvix`i AbymiY KiZ? 96 Dgi
evav`vb c~eK ejjb, GUv mZ| 97 wRbiv Zv`i mv_ hvMvhvM ivKvix gvbylK AvcZt fwelr m^ AewnZ
KiZ mg| D`vniY^ic, hLb KD GKRb MYKi KvQ Avm m Avmvi AvM wK wK cwiKbv MnY KiwQj Zv
MYKi wRb AvMZ jvKwUi Kvwibi (cZK gvbyli m wbqvwRZ wRb) KvQ _K wRb Rb bq| my Zivs MYK

93. Avj&-eyLvix, gymwjg, AvZ& wZiwgRx Ges Avng` KZK msMnxZ| (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.6,
pp.415-6.no.443 and Sahih Muslim, Englishtrans, vol.1, pp.243-44, no, 908)
94. Avj&-eyLvix, gymwjg Ges AvZ& wZiwgRx KZK msMnxZ| (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.8, p.150 ,
no.232)
95. Avj&-eyLvix Ges gymwjg KZK msMnxZ| (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.1, p.439.no.657 and
Sahih Muslim, Englishtrans, vol.4, p.1209, no, 5535)

96. wRb`i dikZv`i Dci Avwo cvZvq evav Kivi ci , Kb evav c`vb Kiv nj GUv Rvbvi Rb Zv`I Avieevmx`i
Abymib KiZ nqwQj|
97. Avj&-eyLvix KZK msMnxZ| (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol.5, p.131-2. no.206)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 172
Avjvni w`K Avnvb

jvKwUK ejZ mg nq h m GUv Kie A_ev AgyK AgyK RvqMvq hve| GB cwqvq GKRb mwZKvi MYK
AcwiwPZ jvKi AZxZ cwic~Y fve RvbZ mg nq| m GKRb APbv ewi wcZvgvi bvg, Kv_vq Rb MnY
KiwQj Ges Zvi Qj ejvi AvPviY BZvw` m^ ejZ mg nq| AZxZ m^ cwic~Y eYbv `evi gZv wRb
Gi m gyZi ga e `yiZ AwZg KiZ Ges Mvcb welq nvivbv wRwbm, A`Lv NUbv ewj m^ e Z_vw`
msMn KiZI mg|
KviAvb ewYZ cqM^i myjvqgvb Ges wmevi ivYx wejwKmi M ga GB gZvi mZZv cvIqv hvq| hLb ivYx
wejwKmi M Gjb, wZwb GKwU wRbK ivYxi `k _K Zvi wmsnvmb wbq AvmZ ejjb| GK kwkvjx wRb
ejj, Avcwb Avcbvi vb nBZ DwVevi c~e Avwg Dnv Avwbqv w`e Ges GB evcvvi Avwg AekB gZvevb
wek| (m~i v Avb bvgj, 27t39)

fvM MYbv m^ Bmjvgi ivq


cPwjZ aggZi wei Acwe wekvm RvwoZ _vKvi KviY Bmjvg fvM MYbvi cwZ KVvi `w fw MnY KiQ|
hviv fvM MYbvq wj Zv`i GB wbwl c_v cwiZvM Kivi Dc`k c`vb eZxZ Zv`i m h Kvb aibi
mZvi Bmjvg weivaxZv Ki|
MYK ev RwZlxi KvQ hvIqv
h Kvb cKvii MYK `k b m^ ivm~j (mt) cwivifve bxwZ wbviY Ki w`qQb| nvdmv (ivm~ j x) nZ
mvwdqv eYbv `b h ivm~ j (mt) ejQb, hw` KD MYKi KvQ hvq Ges ZvK wKQ~ wRvmv Ki Zvnj 40 w`b
ivZ ch Zvi bvgvR (mvjvZ) MnxZ ne bv| 98 GB nvw`mi ewYZ kvw ay gv MYKi KvQ hvevi Ges ZvK
KZznj ekZt ck wRvmv Kivi KiYB| gyqvweqvn Beb Avj nvKvg Avm mvjvgxi viv GB wbwlKiY AviI
mgw_Z nqQ| wZwb ejQb n Avjvni ivm~ j (mt) wbqB Avgv`i ga wKQz jvK AvQ hviv fwelr `vi KvQ
hvq| ivm~ j (mt) Di w`jb Zv`i KvQ hve bv| 99
ay gv MYKi KvQ hvIqvi Rb G aiYi KwVb kvw wbw` Kiv nqQ KviY GUv fwelvbx wekvm Kivi c_g
c`c| Gi eveZv m^ mw`nvb Aevq KD hw` mLvb hvq Ges MYKi Kvb fwelrvbx mZ nq Zvnj m
wbZfve MYKi f Ges fwelrvbxi AwZ Drmvnx wekvmx ew nq hve| Kvb ew MYKi kiYvcb nIqvi
mI Pwjk w`b mgqKvji evaZvg~jK mvjvZ (bvgvR) Av`vq KiZ bxwZMZ fve eva| hw`I IB mvjvZi m
Kvb cyivi cve bv| hw` m me mvjvZ ZvM Ki Zvnj m Aviv GKwU iZi bvn Kij| msLvMwi Bmjvgx
AvBbwe``i gZ GUv Pzwi Ki ARbKZ welq mwi Dci A_ev wfZii mvjvZ cov m^ c` Bmjvgx ivqi
Abyic| Zviv aviYv cvlY Kib h evaZvg~jK mvjvZ Av`vq Kij ^vfvweZ Aevq Zv `yB aiYi djvdj `qt
ew wekli Rb H mvjvZ Av`vqi evaevaKZv `~i nq hvq|
GUv Zvi Rb cyivi ARb Ki|
hw` Pzwi Ki ARbKZ welq mwi Dci A_ev wfZi mvjvZ Av`vq Kiv nq Zvnj mvjvZ Av`vqi evaevaKZv
`~i ne, wKy GUv cyivi wenxb ne| 100 dj ivm~ j (mt) diR bvgvR `yevi Av`vq Kiv wbwl KiQb|
MYKi Dci wekvm
MYK A`k Ges fwelZi Lei Rvb GB wekvm wbq h KD MYKi KvQ hvq m Kz di (Awekv m) Ki| Avey
ivqiv Ges Avj nvmvb Dfq eYbv w`qQb h ivm~j (mt) ejQb h MYKi wbKU hvq Ges m hv ej Zv wekvm
Ki m gynv`i Dci (mt) Dci hv bvwRj nqwQj Zv Awek vm Kij| 101 GB aiYi we^vm Avjv n A`k Ges
fwelr m^xq vbK mwi Dci Avivc Ki| dj GwU Zwn` Avj Avmgv Iqvm wmdvZK asm Ki Ges
Zwn`i GB GKaiYi wki&K Gi bgybv| MYK`i jLv wRwbm (eB BZvw`) cov Ges Zv`i K_v iwWIZ

98. gymwjg KZK msMnxZ| ( Sahih Muslim, Englishtrans, vol.4, p.1211, no, 5540)
99. gymwjg KZK msMnxZ| (Sahih Muslim, Englishtrans, vol. 4, p.1209, no, 5532)
100. Avb&-bvIqvqx KZK wjwLZt ayseer al-Azeez al-Hamid, cv 407 nZ DZ|

101..Avnvgv`, evqnvKx Ges Avey `vD` KZK msMnxZ| (Sunan Abu Dawud, Englishtrans, vol.3, p.1095, n.3895)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 173
Avjvni w`K Avnvb

kvbv A_ev Uwjwfkb `L_v mv`kZvi (wKqvm) KviY Kzdixi ga co| wesk kZvxZG gvag wj eenvi
MelK`i fwelrevYx cPvii me Pq mnR cv| Avjvn fve KviAvb DjL KiQb| h wZwb Qvov Ab
KD A`k m^i Rvb bv, GgbwK ivm~jI (mt) bv|
Avjvn ejbt A`ki Kzw ZnviB wbKU iwnqvQ, wZwb eZxZ Ab Kn Zvnv Rvb bv|
Zvici Avjvn myenvbv Iqv Zvqvjv ivm~j (mt) K ejb, ej Avjvn hvnv BQv Kib Zvnv eZxZ Avgvi wbR^
fvjg`i DciI Avgvi Kvb AwaKvi bvB| Avwg hw` A`ki Lei RvwbZvg Ze Zv Avwg cf~i KjvYB jve
KwiZvg Ges Kvb AKjvYB AvgvK ck KwiZ bv|(myiv Avj-Avivdt 188)
Ges wZwb AviI ejbt ej Avjvn eZxZ AvKvk gjx I cw _exZ KnB A`k welqi vb ivb bv|
myZivs cw_exi Pvwiw`K fwelr`v, MYK Ges Abyic ew`i viv eeZ wewfb cwZ gymwjg`i ga wbwl| n
iLv MYbv, AvB wPs fvM wezU Pv cvZv, Ggb wK ivwk P I evB wi`g cvMvg hviv wekv m Ki Zviv `vex Ki h
wj Zv`i fwelr wemqK msev` c`vb KiZ mg| hw`I Avjvn fve Ges Rvii m ejQb h GKgv
wZwbB A`k m^ vZt
wbB wKqvgZi vb Kej Avjvni wbKU iwnqvQ, wZwb ew elb Kib Ges wZb Rvbb hvnv RivqyZ AvQ|
Kn Rvb bv AvMvgxKj m wK ARb Kie Ges Kn Rvb bv Kvb vb Zvnvi gZz NUe| Avjvn me,
mewelq AwfwnZ| (m~iv jvKgvb 31t34)
myZivs cy K
, cwKv, msev`c GgbwK ewwekl h wj Kvb bv Kb fve `vex Ki h Zv`i fwelr A_ev
A`k m^ vb AvQ Zv`i m AvPvi eenvi Ges hvMvhvM gymwjg`i AekB AwZ mZKZv Aej^ Y Kiv
DwPZ| hgb GKRb gymwjg AveInvIqv we` KZK AvMvgxKvj ew, ZzlvicvZ A_ev AvenvIqvi Ab Kvb Aev
cPvi Kivi mgq BbkvAvjvn (hw` Avjvn BQv Kib) k mgw hvM Kiv DwPZ| GB fve hLb Kvb gwnjv Wvvi
Zvi ivMxK Rvbvq h m bq gvmi ga AgyK w`b GKwU mvb cme Kie ZLb Wvvii Bbkv Avjvn k mgw
eenvi Kivi welq j ivLv DwPZ| hnZz GB aibi ee cwimsLvb wfwK Abygvb gv|

ivwkP m^ Bmjvgi ivq


AvMI DjL Kiv nqQ h RvwZlkv PPv ay nvivgB bq GKRb RvwZlwe`i KvQ hvIqv Ges Zvi fwelvYx
kvbv, RvwZlkvi Dci eB Kbv A_ve GKRbi Kvx hvPvB wbla| hnZz RvwZlkv cavbZ fwelvYx Kivi
Rb eeZ nq, hviv GB we`v PPv Ki Zv`i RvwZlx ev MYK ej MY Kiv nq| dj^ic, h Zvi ivwkP LvuR
m ivm~j (mv) c` weewZi ivqi Aaxb coth MYKi KvQ hvq Ges Kvb welq wRvmv Ki Zvi Pwjk w`b I
ivwi bvgvR Mn YhvM ne bv| 102
GgbwK RvwZli eei mZZvq mw`nvb nIqv mI GKRbi ay Zvi KvQ hvIqv Ges ck Kivi kvw GB
nvw`m ewYZ nqQ| hw` KD RvwZl-msv Z_vw`i mZ wg_vq mw`nvb nq, Ze m Avjvni cvkvcvwk AbivI
nqZv A`k Ges fwelr m^ Rvb ej m`n cvlY Ki| GUv GK aibi wki&K| KviY Avjvn Ki
ejQbt
A`ki Kzw ZvunviB wbKU iwnqvQ, wZwb eZxZ Kn Rvb bv| (m~iv Avb-AvbAvgt 59)
ej Avjvn eZxZ AvKvk gjx I cw_exZ KnB A`k welqi vb ivL bv| (myiv Avb-bvg&jt 65)
hZB RvwZl ejy K A_ev hv wKQzB RvwZlkvi eBq _vKzK, KD Zvi ivwkP c` fwelvYx wek vm Kij m
mivmwi Kzdwi (Awekvm) Ki| KviY ivm~j (mvt) ejQb, h GKRb fwelZ`v MYKi wbKU Mj Ges m hv ej
Zv wekv m Kij, gynv`i wbKU hv AeZxY nqwQj m Zv Awek vm Kij| 103
c~e ewYZ nvw`mi gZ GB nvw`m kvwKfve MYKi m^ DjL Kiv njI RvwZlwe``i RbI mgfve
chvR| DfqB fwelZi vbi AwaKvix ej `vwe Ki| RvwZlwe``i `vwe mvaviY MYK`i Zwn`i weivwaZv

102. nvdmv KZK ewbZ Ges gymwjg KZK msMnxZ| (Sahih Muslim, Englishtrans, vol. 4, p.1211, no, 5540)
103. Avey ivqiv KZK ewbZ Ges Avnvgv` I Avey `vD` KZK msMnxZ|| (Sunan Abu Dawud, Englishtrans,
vol.3, p.1095, n.3895)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 174
Avjvni w`K Avnvb

Kivi gZ| m `vwe Ki h gvbyli ewZ b viv wbiwcZ Ges Zv`i fwelr KgKv Ges Zv`i Rxebi
DjLhvM NUbvejx b wjwce iqQ| mvaviY MYK `vwe Ki h GKwU Kvci Zjvq Pvqi cvZvq MVb A_ev
nvZi Zvjyi iLv GKB welq ej& | Dfq Zviv m ei eve webvmi ga A`ki vbi evLv Kivi
gZv `vwe Ki|
RvwZlkv wek vm Ges ivwkP cixv Kiv cwivifve Bmjvgi wkv Ges wek vmi wec| mUvB mwZKvii
k~b I wbt^ AvZv hv LvuwU Cgvbi (wekvmi) ^v` MnY Kiwb Ges GB me c_ LyuR eovq| Acwinvhfve, GB me
ivv c~ewbavwiZ wbqZ nZ gyw cvevi GKwU wbj cPvi cZxK| A jvKiv gb Ki h Zviv hw` Rvb AvMvgx
Kvj Zv`i fvM wK iqQ, Zviv AvR _K Zvi Rb c ywZ wbZ cvi| Hfve Zviv Agj GovZ mg nZ cvi
Ges gj wbwZ KiZ cvi| Z_vwc, Avjvn KZK Avj vni ivm~j (mvt) K ejv nqQt
ej, Avjvn hvnv BQv Kib Zvnv eZxZ Avgvi wbRi fvj g`i DciI Avgvi Kvb AwaKvi bB| Avwg hw`
A`ki Lei RvwbZvg Ze Zv Avwg cf~Z KjvYB jvf KwiZvg Ges Kvb AKjvYB AvgvK k KwiZ bv| Avwg
Zv ay gywgb mc`vqi Rb mZKKvix I mymsev`evnx| (myiv Avj-Avivdt 188)
myZivs, mwZKvi gymjgvbMY GB me _K AbK `~i _vKZ bwZKfve eva| GKBfve AvswU, Mjvi nvi
BZvw`i Dci hw` ivwkPi wP _vK Ze Zv civ DwPZ bq, GgbwK KD ZvZ wekvm bv KijI| GwU GKwU
evbvqvU cwZi Ask hv Kzdi wevi Ki Ges GK m~Yfve ZvM Kiv DwPZ| Kvb wekvmx gymjgvbi ivwkP wK
Zv wRvmv Kiv A_ev Zvi cZxK Abgvb Kivi P KivI DwPZ bq| Kvb cyi l A_ev gwnjv KZK Leii KvMRi
ivwkPi Kjvg cov A_ev coZ kvbvI AbywPZ| h gymjgvb Zvi Kvhg wbaviY KiZ RvwZlZ -m^xq
c~evfvm eenvi Ki, Zvi DwPZ Avjvni wbKU gv cv_Yv (ZIev) Kiv Ges Bmjvgi Dci wekvm bevqY Kiv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 175
Avjvni w`K Avnvb

Bmjvgi KwZcq iZc~Y w`K


eaZvi g~jbxwZ
Bev`Zi g~jbxwZ njv GKwU wbwlZv aygv hw` kixqvn Gi evcvi wb`k c`vb Ki| Ges mvaviY
AfvmMZ AvPibi g~jbxwZ njv eaZv aygv hLb kixqvn Gi evcvi wbwlZv Rvwi Ki| (wgbnvRyj-
Kvm`xb gyLZvQvi wd Dm~w jj wdKn, cv-27, kvqL Avyi ingvb Avm mv`x)
Dcii g~jbxwZwU GKwU iZc~Y g~jbxwZ hUv Bmjvg Avgv`i wkv `q| Gfve Av`vZ (`bw`b AfvmMZ Kg)
mwKZ welq hgb LvIqv-`vIqv, cvb Kiv Ges cvkvK cwiavb, GB mwKZ me welqvw` ea, aygv hw` Gi
eaZvi evcvi Kvb mK I wek mxgveKi ev wbwlZvi `jxj _vK| wKy Bev`Zi welqwU wecixZ|
GLvb Kvb AvgjB Bev`Z wnmve KiZ cvi bv, aygv hw` Gi evcvi kixqvni Kvb I wek `jxj _vK
hv GUvK ea Ki| ZvB Av`vZ Gi g~jbxwZ nQ Bevnv (A_vr eaZv), hLvb Bev`Zi g~jbxwZ nQ Zvnixg
(A_vr wbwlZv)|
kvBLyj Bmjvg Beb ZvBwgqvn (int) ejbt
gvbyli K_v Ges KvR `yB cKvit Bev`Z (Avj vn I Zvi ivm~j Gi Av`k mwKZ welqvw`) hUvi viv xb cwZwZ
Ges Av`vZ (AfvmMZ ev ixwZMZ Kvhvw`) hjv `bw`b Rxeb euP _vKvi Rb cqvRb kvixqvn (Anx viv
wb`wkZ Bmjvgx weavb mg~n)-i g~jbxwZ _K Avgiv Rvwb h, Bev`Z nQ H jv hjv Avjvn KZK wb`wkZ ev
Zvui viv Abygvw`Z; kvixqvn-i gvag eZxZ GLvb Kvb wKQzB mZ ej mwKZ nZ cvi bv| wKy `ywbqvex
KvRKgi hZ`~i ch gvbyl mwK Z mjv `bw`b Rxebi cqvRbi Rb| GB g~jbxwZ nQ Kgi
^vaxbZv; GLvb Kvb wKQzB mxgve nZ cvibv aygv Avjvn myenvbv Zvqvjv hUv mxgve KiQb| Gi KviY
Av`k Ges wbla DfqB Avjvni nvZ| hLb Bev`Zi welq Avme ZLb Avjvni c _K welq wb`k _vKZ
ne| Gfve hLb Kvb wKQz cwZwZ Kivi Rb Avjvni wb`k cqvRb, ZLb wKfve Avgiv Avjvni wb`k Qvov
wKQzK ^xgve ejZ cvwi? GBRb Avngv` web nv^j (gZz 241wnRwi) Ges Abvb wdKvnwe`iv hviv nv`xmi Dci
wfw Ki Zv`i ivq c`vb KiQb Zviv ejbt Bev`Zi g~jbxwZ nQ ZvIwKd (mxgveZv), ZvB ejv hvq
GB Avjvn h weavb cbqb Kib Zv eZxZ Kvb wKQzB weavb wnmve cbxZ nZ cvi bv| Ab_vq GB
AvqvZi `vqfvi Mnbi SzwK AvQt
G`i wK Ggb KZKjv Bjvn AvQ, hviv G`i Rb weavb w`qQ Ggb xbi| hvi AbygwZ Avjvn G`i
`bwb? wKqvgZi NvlYv bv _vKj G`i Zv dqmvjv nqB hZv| wbqB mxgvjNbKvix`i Rb gg`
kvw AvQ| (m~iv Avk-iv 42t 21)
hvB nvK, Rxebavibi cbvjx mwKZ Afvmi g~jbxwZ nQ ^vaxbZv, KviY GB Kvb wKQzKB mxgve
Kiv hvq bv aygv Zv eZxZ hv Avj vn wbla Kib| Ab_vq Zvi GB K_v chvRt
Zzwg ej- Zvgiv j Ki h, Avjvn Zvgv`i h RxebvcKiY w`qQb, Zvgiv Zv nZ wKQz ea I wKQz
Aea Ki wbqQ, Zzw g ej- Avjvn wK Zvgv`i Rb G AbygwZ w`qQb, A_ev ZvgvivB Avjvni cw Z wg_v
Avivc KiQ? (m~iv BDmyd 12t 59)
GwU GKwU AZ iZc~Y g~jbxwZ hvi Dci Avgiv ejZ cvwi h, q Kiv, weq Kiv, wjR `Iqv, Dcnvi `Iqv
wbfikxj Ges Gic Aviv welq hjv gvbyli Kvhvejxi Rb cqvRbxq hgb LvIqv-`vIqv, cvb Kiv Ges Kvco
cwiavb Kiv; Gfve hw` kvixqvn `bw`b Rxebi Kgi evcvi wKQz ej Zvnj GUv fvj AvPiY wkv `Iqvi
Rb| Abyicfve GUv wbla KiQ hv wKQz cvci w`K cwiPvwjZ Ki, AekB KiYxq KiQ hv Acwinvh HUv
AMvn KiQ hv gvvwZwi Ges GUvB Abygv`b KiQ hv DcKvix, wewfb aibi Kvh vejx cmvii Rb h_vh_
weePbvi mv_ Gjv me Kiv nqQ| hnZz GUvB nQ kixqvi Aevb mnZz gvbyl q KiZ, wew KiZ Ges
wjR `qvi evcvi ^vaxb wKQz LZ Ges cvb KiZ hv Zviv cQ` Ki- hZb ch bv GUv nvivg nq| Ggb wK GB
wRwbljvi wKQz Abygvw`Z bvI nZ cvi, Z_vwc Zviv GB evcvi ^vaxb, hnZz kvixqvn mxgv cwiq GjvK
nvivg NvlYv Ki wb, Gfve (eaZvi)|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 176
Avjvni w`K Avnvb

Bmjvg
Bmjvg GKwU Aviex k| Gi AvwfavwbK A_ AbyMZ nIqv, Kviv KvQ wbRK muc `qv, AvZmgcY Kiv|
cwifvlvq Bmjvg nQ Avjvn&&i c _K Avmv xbi bvg| hv Avgv`i ivm~j gynv` (mvt) Gi gvag cwic~YZv jvf
KiQ| Bmjvg A_ kvw G K_v Kvb wbfihvM Awfavb bB| ( mvjvg) A_ kvw| AbK gymjgvb AZvi
wfwZ Bmjvg gvb kvw ej| AbK Avevi Bmjvgi wRnv` I evwZji mv_ Bmjvgi Awbevh I msNvZK
Govbvi Rb Dkg~jKfve Bmjvgi A_ kvw Ki _vK| hgb hyivi cwmWU RR WweD ey k Avi Zvi
gymwjg bvgavix PvgPviv Bmjvg gvb ayB kvw ejZ fvjevm| A_P nvbmfi bvg GKRb Lxvb Zvi weLvZ
Aviex-BsiRx Awfavb Bmjvgi A_ KiQt Submission,tothe will of God. Avj v&ni BQvi KvQ (Rxebi
mKj welq) ekZv ^xKvi Kiv I mgcY Kiv| (A Dictionary of Modern written Arabic) Ze G K_v wVK
h Bmjvg gvbj AekB kvw Avme| `ywbqvZ myL I kvw jvf Kiv hve| Avi AvLivZI Rvnvbvg _K gyw
cq RvbvZi wPivqx kvw fvM Kiv hve|
hw` Kvb wPwKrmK Gm Kvb `wnxbK ej Avwg Zvgvi `yB PvL fvj Ki w`e, wewbgq Zzwg Avgvi `vm nq
_vKe| Zvnj h Kvb A mv_ mv_B ivhx nq hve| KviY `w wdi cvIqvi Pq eo wbqvgZ Avi wK nZ cvi!
A_P Avjvn Avgv`i KZ AmsL wbqvgZ bv PvBZB weivgnxbfve `vb Ki PjQb| GB wbqvgZ mK Avgv`i
AvwLivZ Revew`wn KiZ ne|
Bmjvg GKwU cwic~Y xb ev Rxeb eev| Avjvn&& Zvqvjv Avgv`iK nhiZ gynv` gydv (mvt&)-Gi DZ Ki mw
KiQb Ges Bmjvgi bvq GZ eo GKUv wbqvgZ `vb KiQb ej cZK gymjgvb Avjvn&&i kvKi Av`vq Ki
_vK| Ggb wK, ^qs Avj vn&& ZvAvjvI BmjvgK gvbyli cwZ GZme bqvgZi gvS mePq eo I DrK wbqvgZ
ej NvlYv KiQb| ejQbt
AvR Avwg Zvgv`iK AvbyMZi weavb (Rxeb weavb) cwic~Y Ki w`jvg, Zvgv`i cw Z Avgvi wbqvgZ
m~Y Kijvg Ges BmjvgK Zvgv`i Rxeb weavb wnme gbvbxZ Kijvg| (Avj-gvq`vt 3)
Avjvn Zvqvjv gymjgvb`i cwZ GB h, AbyMn KiQb, Gi nK Av`vq Kiv Zv`i c GKv KZe| KviY h
ew Acii AbyMni nK Av`vq Ki bv, m eoB AKZ| Avi mePq eo AKZZv nQ gvbyli cwZ Avjvn&&
ZvAvjvi G weivU AbyMni K_v fyj hvIqv|
Bmjvgi g~j Drm `y wUt KziAvb I ivm~j (mvt)-Gi myb vZ| ivm~j (mvt) Gikv` KiQbt Avwg Zvgv`i gvS `y wU
wRwbm iL Mjvg| Zvgiv hZY GjvK AvuKo ai _vKe ZZY Zvgiv c_ ne bv| GKwU njv Avjvn&&i
wKZve, AviKwU njv Avgvi myb vn&| (eyLvix)

Bmjvg I gymwjg
Bmjvg A_ Av`k cvjb Ki Pjv| Avi xb njv mB Av`k hv aygv Avjvn&&i c _K Kiv nq| Avjvn&&i myL
wbRi Avhv`x I ^vaxbZvK ^Qvq cwiZvM Kivi bvg Bmjvg| h ew wbRi mg KvR-KvieviK Avjvn&&i nvZ
muc `q, mB ew gymjgvb| Avi h ew wbRi me evcvi wbRi BQvgZ mb Ki wKsev Avjvn&& Qvov Ab
KvivI nvZ Zv mvc` Ki m gymjgvb bq| Avjvn&&i nvZ muc `qvi Zvrch GB h, wZwb Zuvi wKZve Ges Zuvi
bexi gvidZ h n`vqvZ I mrc_i weavb cvwVqQb, gvbyl ZvK cyivcywi Keyj Kie Ges ZvZ we`ygv Avcw
KiZ cvie bv| Rxebi cZKwU evcvi Ges KvR ay cwe KziAvb I nv`xmi wbqg AbymiY Ki Pje| h
ew cZK evcviB Kej Avjvn&&i wKZve I ivm~ji nv`xmi KvQ c_i mvb RvbZ Pvq wRm Ki h,
Avgvi wK Kiv DwPZ Ges wK Kiv DwPZ bq, Avi mLvb nZ h wbqgB cvIqv hvK bv Kb webv AvcwZ Zv gb
bq, Zvi wecixZ hv Zv meB m A^xKvi Kiay mB ew gymjgvb| Gi wecixZ h ew wbRi gb hv ej ZvB
Ki, wKsev `ywbqvq hv wKQy nQ m-I ZvB Ki, wbRi Kvb evcviB m cwe KziAvb I nv`xmi weavb Rb m
ej IV h, Avgvi eyw Zv MnY KiZ Pvq bv, ZvB Avwg Zv gvwb bv, A_ev evc-`v`vi Kvj nZ Zvi Dv wbqg Pj
AvmQ KvRB Zvi AbymiY Kie bv; wKsev `ywbqvi wbqg Zvi wecixZ, ZvB Avwg mB wbqg AbymiviB PjevZe
mB ew wKQyZB gymjgvb bq| hw` m wbRK gymjgvb ej cwiPq `q, Ze m wg_vev`x m`n bB|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 177
Avjvni w`K Avnvb

eZgvb hy M Bmjvg hfve Abykxjb Kiv nq


eZgvb Bmjvg KqKwU Abyvbi ic wbqQ| gvbyl wKQy Bev`vZi mgwi bvg w`qQ Bmjvg| Rxebi Abvb
welqi mv_ Gi Kvb mK bB| eZgvb mgq gvbyli KgRxebK `yB fvM wef Ki djQ-
1. Bev`Zi wekl wekl mgq GKwb nq Avjv n&&i Bev`Z Kiv|
2. AZci Rxebi Abvb evcvi MvBijvni w`K gbvwbek Kie, A_vr wki&K, Kzdix, nvivg, nvjvj
BZvw`i Zvqvv Kie bv|
A_P, mvnveviv Zv`i MvUv mvK Avjv n&&i wbKU c~Yic mvc` Ki w`qwQjb| Zuv`i wPv, PZbv Ges
KgRxebi cwZwU GK Avjvn&&i AbyMZ nq wMqwQj|
mrKg ay GB bq h, c~e wKsev cwgw`K gyL Kie, eis eo mrKvR nj, GB h Cgvb Avbe Avjvn&&i Dci,
wKqvgZ w`emi Dci, dikZv`i Dci Ges mg bex ivm~jMYi Dci; Avi m` eq Kie ZuviB gneZ
AvZxq-^Rb, GZxg-wgmKxb, gymvwdi, wfzK I gyw Kvgx xZ`vm`i Rb| Avi hviv bvgvh cw Z v Ki,
hvKvZ Av`vq Ki Ges hviv K Z cw Zv mv`bKvix Ges Afve, ivM-kvK I hy i mgq ah aviYKvix,
ZvivB njv mZvkqx, Avi ZvivB cinhMvi| (m~iv evKvivn&t 177)
nhiZ Avbvm (iv) _K ewYZ, bex (mvt) ejQb, gywgb nIqvi AvKvsLv Kiv Ges gywgbi gZ Aeqe evwbq wbjB
Cgvb mw nq bv, eis Cgvb mB my`p AvKx`v hv `qi gvS c~Yic eg~j nq hvq Ges hveZxq KvR Zvi mZZvi
mv enb Ki|
Bmjvgi `vwet Avjvn&& myenvbv Iqv Zvqvjv Gikv` Kibt
In hviv Cgvb GbQv cwic~Yic Bmjvg cek Ki| (evKvivt 208)
Bmjvg cwic~Yic ceki A_ nQ BmjvgK cwic~Yf ve gvbZ ne| Avgv`i Rxebi mKji Bmjvgi
weavb AbymiY KiZ ne| Bmjvgi wKQy weavb gvbv Avi wKQy eRb Kiv Pje bv| Bmjvg GKwU cwic~Y Rxeb eev
wnmeB gvbZ ne| BmjvgK cwic~Yf ve gvbvi evcvi GKRb gymjgvbi g~j ee net
wbq Avgvi bvgvh, Avgvi Bev`Zmg~n Ges Avgvi Rxeb I Avgvi gZz H Avjvn&&i Rb whwb wekRvnvbi ie|
Zuvi Kvb kixK ev Askx`vi bB| GfveB Avwg Avw` nqwQ Ges Avwg c_g AvZmgcYKvix I
AvbyMZkxj| (Avb-Avgt 162-163)
GKRb mwZKvi gymjgvb mB hvi mKj Bev`Z I Zvi Rxebi mKj KvRKg ne GKgv Avjvn&&i Rb| GK gyn~Zi
RbI m Avjvn&&i AvbyMZi ewnf~Z nebv| m KLbv Avjvn&&i mv_ KvDK kixK Kie bv| AvgZz m wki&Kgy
_vKe| Avi Zvi gZzI ne Bmjvgi Dci| Gw`KB BwZ Ki Avjvn&& mye nvbv Iqv Zvqvjv Gikv` KiQbt
n Cgvb`viMY, Avjvn&&K hgbfve fq Kiv `iKvi wVK Zgb fve fq Kiv| Avi Zvgiv AekB gymjgvb
bv nq gZzeiY Kiv bv| (Avj Bgivbt 102)

gymwjg I Kvdii ga wekl cv_K


cZK gymjgvb wbqB GK_v Rvb h, Avjvn&& Zvqvjv gymjgvbK cQ` Kib Ges KvdiK AcQ` Kib|
gymjgvbi Mvbvn& gv Kiv ne Kvdii Acivai Kvb gv bB| gymjgvb RvbvZ hve Ges Kvdi Rvnvbvg|
wK gymjgvb Ges Kvdii ga GZLvwb cv_K Kb njv, mB m^ GKUz Mfxifve wPv Kiv AvekK|
Kvdi ewiv hgb nhiZ Av`g (Avt)-Gi mvb, gymjgvbivI Zgwb Zuvi mv b| gymjgvb`i gZ Zv`iI nvZ-cv,
PvL-Kvb meB AvQ| Zv`i Rb Ges gZz gymjgvb`i gZB nq| h Avjvn&& gymjgvb`iK mw KiQb Zv`iKI
wZwbB mw KiQb| Zvnj gymjgvb Kb RvbvZ hve Avi Zviv Kb Rvnvbvg wbw ne? GK_vwU weklfve wPv
Ki `Lv AvekK| gymjgvb`i GK GKRbi bvg ivLv nqQ Ave`yjvn, Ave`yj nvwg` ev Z`byic Ab Kvb bvg,
AZGe Zviv gymjgvb| Avi wKQy jvKi bvg ivLv nqQ `xwjc, RM`xk, Rb cf wZ, KvRB Zviv Kvdi; wKsev
gymjgvbMY LvZ&bv Kivq, Avi Zviv Zv Kivq bv| gymjgvb Mii MvkZ Lvq, Zviv Zv Lvq bv ay GUzKz K_vi RbB
gvbyl gvbyl GZeo cv_K nZ cvi bv| Avj vn&& ZvqvjvB hLb mg gvbylK mw KiQb Ges mKjKB wZwb jvjb-

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 178
Avjvni w`K Avnvb

cvjb Kib wZwb GZeo Abvq KLbI KiZ cvib bv| KvRB wZwb G iKg mvgvb welqi KviY Zuvi m GK
kYxi gvbylK AKviY `vhL wbc Kieb Zv wKQyZB nZ cvi bv|
eZ Dfqi ga cKZ cv_K Kejgv Kzdwi I Bmjvgi| Bmjvgi A_-Avjvn ZvAvjvi AvbyMZ Kiv Ges
Kzdixi A_ Avjvn&&K A^xKvi Kiv, Agvb Kiv I Avjvn&& ZvAvjvi Aeva nIqv| gymjgvb I Kvdi DfqB gvbyl,
DfqB Avjvn&& Zvqvjvi m Rxe, Zu viB Avven `vm| wK Zv`i GKRb AbRb Acv GRb k h, GKRb
wbRi cKZ gwbeK wPbZ cvi, Zvi mv_ KvDK kixK Ki bv, Zuvi Av`k cvjb Ki Ges Zuvi Aeva nIqvi
`ytLgq cwiYvgK fq Ki| wK AbRb wbR gwbeK wPb bv Ges Zuvi Av`k cvjb Ki bv, GRbB m AatcvZ
Pj hvq| G KviYB gymjgvb`i cwZ Avjvn&& Zvqvjv m Ges Kvdii cwZ Am, gymjgvbK RvbvZ `qvi
Iqv`v KiQb Ges KvdiK Rvnvbvg wbc Kivi fq `wLqQb|
hme jvK Cgvb GbQ I bK Avgj KiQ, wbtm`n ZvivB mwi miv| Zv`i cvjbKZvi KvQ iqQ Zv`i
cwZ`vb wPiKvj emevmi Rvbv Z, hvi Zj`k SYvaviv cevwnZ| Zviv mLvb _vKe AbKvj| Avjvn& Zv`i cwZ
m Ges Zviv Avjvni cwZ m| GUv Zvi Rb, h Zvi cvjbKZ vK fq Ki| (m~iv evBqbvt 7-8)
gymjgvbK Kvdi nZ c_K Kiv hvq gv `y wU wRwbmi wfwZt c_g, Bj&g ev vb; wZxq, Avgj ev KvR| A_vr
cZK gymjgvbK c_gB RvbZ ne h, Zvi cKZ gvwjK K? wK Zuvi Av`k I wbla? wKm wZwb m nb Avi
wKm wZwb Am nb Gme weZZfve Rb bqvi ci gvwjKi gwRgZ Pje, Zvi gb hw` gvwjKi BQvi wecixZ
Kvb ei Kvgbv Ki Ze m wbRi gbi K_v bv b gvwjKi K_v be| Kvb KvR hw` wbRi KvQ fvj gb
nq, wK gvwjK mB KvRwUK fvj bv ejb, Ze ZvK g`B gb Kie| Avevi Kvb KvR hw` wbRi gb Lye g`
ej aviYv nq, wK gvwjK ZvK fvj gb Kib Ges Kvb KvR hw` wbRi c wZKi ej gb nq A_P gvwjK
hw` Zv Kivi Kzg `b, Ze Zvi Rvb I gvji hZB wZ nvK bv Kb, Zv m AekB Kie| Avevi Kvb KvRK
hw` wbRi Rb jvfRbK gb Ki, Avi gvwjK Zv KiZ wbla Kib Ze ZvZ `ywbqvi mg ab-mw jvf KiZ
cvijI Zv m KLbB Kie bv| wVK G Bjg I Gic Avgji RbB gymjgvb Avj vn&& Zvqvjvi wcq ev`vn| Zvi Ici
Avjvn&& ZvAvjvi ingZ ewlZ nq Ges Avjvn&& Zvqvjv ZvK mvb `vb Kieb| DjwLZ welqjv mK Kvdi
wKQyB Rvb bv Ges vb bv _vKvi `ibB Zvi KvhKjvc I Z`ybic nq bv| G Rb m, Avjvn&& ZvAvjv m^
GKevi A Ges Zuvi Aeva ev`vn| djZ m Avjvn&& ZvAvjvi AbyMn nZ ewZ ne|
h ew wbRK gymjgvb ej cwiPq `q, A_P Kvdi`i gZB Rvnj ev A Ges Avjvn&& Zvqvjvi Aeva,
GgZvevq Kej bvg, cvkvK I Lvbv-wcbvi cv_Ki KviY m Kvdi Acv KvbfveB k nZ cvi bv, Avi
Kvb KviYB m BnKvj I ciKvj Avjvn Zvqvjvi ingZi nK`vi nZ cvi bv| Gikv` nQt
Bnvw`MK wRvm Ki, h Rvb I h Rvb bv Bnviv Dfq wK KLbv mgvb nZ cvi? eyw mb jvKivB
Zv bmxnZ Keyj Kwiqv _vK| (hygvit 9)
cKZ K_v GB h, Avjvni ev`v`i ga Kej Bjg mb jvKivB ZuvnvK fq Ki| (dvwZit 28)
Bj&g (vb) nQ ev`vi cwZ Avjvn&& myenvbv Iqv Zvqvjvi wekl AbyMn| wZwb h ev`vi KjvYi BQv Kib ZvK
Bjg ev vb `vb Kib| GUv mB vb hv Inx wnmve gnvb Avjvn&& bvwhj KiwQjb ivm~j (mvt) Gi cwZ wKZve I
mybvni vb Ges Gi _K DyZ kvLv ckvLvmg~n| Inxi GB vb GZB ghv`vc~Y h GK Bjg kixd wnmve AwfwnZ
Kiv nqQ|
Avjvn Zvgvi cw Z wKZve I wnKgvZ bvwhj KiQb Ges ZvgvK Ggb vb Rvwbq w`qQb hv Zvgvi Rvbv
wQj bv| eZt Zvgvi cw Z Avjvn&&i AbyMn weivU| (Avb wbmvt 113)
GUvB nQ mB vb hvnv gZ `qK Rxe I AvjvwKZ Ki Ges wecb gvbeZvK AKvii Mfxi _K AvjvZ
wbq Avm|
h ew c_g gZ wQj, ci Avgiv ZvnvK Rxeb `vb Kwijvg Ges ZvnvK mB ikbx `vb Kijvg hvnvi
AvjvK-avivq m jvK`i ga Rxeb-hvcb Ki, m wK mB ewi gZ nBZ cvi, h ew AKvii ga
cwoqv iwnqvQ Ges Zvnv nBZ KvbgB evwni nqbv? Kvdi`i Rb GB iKgB Zvnv`i AvgjK
PvKwPKgq evbvBqv `Iqv nBqvQ| (m~iv AvbAvgt 122)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 179
Avjvni w`K Avnvb

hv`iK KziAvb ejv nqQ mePq fvj Ges mevP ghv`vi AwaKvix Zviv nQ mBme jvK hviv Bj&g ARb Ki,
m Abyhvqx Avgj Ki I Ab`i KvQ Zv cwQq `q (Avnjyj Bjg)| wK `jxj iqQ h, hviv Bjg Abyhvqx
Avgj Ki bv Zviv Avjvn&&i KvQ AZ NwYZ|
n Cgvb`vi jvKiv, Zvgiv Kb mB K_v ej hvnv Kvh Zt Ki bv? Avjvn&&i wbKU Bnv AZ va
D`KKvix evcvi h, Zvgiv ewje Ggb K_v hvnv Ki bv (Avm-mvdt 2-3)
Beb ZvBwgqv (int) Zuvi gvRgyAv Avj-dvZIqvZ ejb h hviv Bj&g ARb Ki Zuviv nQb Avw^q v Kivgi
DivwaKvix I ivm~j (mvt) Gi Lwjdv| Zu viv mB gvwUi gZ hLvb cvwb Rgv nq I mey R Nvm Rb|
Avjvn Cgvb`viMYK mB vb `vb Kib hv Zviv RvbZ bv, Gikv` nQ
hgb (GB w`K w`qv Zvgiv KjvY jvf KwiqvQ h,) Avwg Zvgv`i cw Z ^qs Zvgv`iB ga nBZ GKRb
im~j cvVvBqvwQ, h Zvgvw`MK Avgvi AvqvZ cwoqv bvq; Zvgv`i Rxeb cwi I DrKwlZ Kwiqv
Zvgvw`MK wKZve I wnKgZi wkv `q Ges hme K_v Zvgv`i AvZ, Zvnv Zvgvw`MK RvbvBqv `q|
(evKvivnt -151)
Avjvn& Zuvi ivm~j (mvt) K wkv w`qQb hb wZwb Bjg ewi Rb (Avjvni) KvQ cv_bv Kibt Avi `vqv Ki, n
civqviw`Mvi! AvgvK AviI AwaK Bjg `vb Ki| (Zv-nvt 114)
vbi ga ZvInx` Z_v Avjvni GKZev`i vbB nQ mek| KviY ZvInx`i RbB Avjvn Zvi ev`v`iK
mw KiQb| ZvInx`i vb AR b Kiv cZK gymwjgi Rb dih| Gikv` nQt
n bex Rb ivLv- Avjvn eZxZ Kvbv Bjvn bB (jv Bjvnv Bjvjvn)| gv cv_bv Kiv Zvgvi wUi Rb
Ges gywgb cyil I bvixi Rb| Avjvn Zvgv`i MwZwewa I Aevb mK vZ| (gynv`t 19)
welqUv LyeB mnR eySvi Rb| GKRb Wvvii Ni RbQ ejB Dbvi Qj hgb Wvvi bq A_vr Wvvii Qj
ej iwM `L Alya w`Z cvi bv wKsev w`jI KD ZvK wekvm Kie bv| ZvK AekB Wvvi nevi Rb h Bjg
AvekK Zv K Ki njI nvwmj KiZ ne| Ges cvKwUm KiZ ne iwM `Lvi Rb| wVK Zgwb gymwjgi Ni
RbQ ejB gymwjg bq| Bmjvg mK cKZ vb nvwmj KiZ ne Ges m Abyhvqx Avgj KijB gymwjg nIqv
hve| Bmjvg Kvb RvwZ, esk ev mc`vqi bvg bq| KvRB evc nZ cy Ges cy nZ c Avcbv-AvcwbB Zv
jvf KiZ cvi bv| wn`y`i gvS evYi cy gyL Ges Pwinxb njI Kejgv evYi cy ejB m evYi
ghv`v cq _vK Ges DP esk ej cwiMwYZ nq| Avi Pvgvii cy vbx I Yx nqI bxP I nxb _K hvq| KviY
m Pvgvii gZ bxP RvwZi Ni RbMnY KiQ| GLvb Avjvn&& Zvqvjv Zuvi cwe M KziAvb cwivi Ki ej
w`qQbt Zvgv`i ga h jvK Avjvn&& ZvqvjvK ekx fq Ki Ges mKji AwaK Zuvi Av`k cvjb Ki Pj
m-B Zuvi KvQ AwaK mvwbZ| nhiZ Beivnxg (Avt) GKRb g~wZc~Rvixi Ni Rb jvf KiwQjb; wK wZwb
Avjvn&& ZvqvjvK wPbZ ci Zuvi Av`k cvjb Kijb; GRb Avjvn&& Zvqvjv ZuvK Ges Zvi eskaii gvS hviv
gymwjg Zv`iK wKqvgZ ch mg RMZi wimvjvZ, beyqZ I LjvdZ A_vr bZv ev Bgvg (Ljxdv) Ki
w`qQb|
iY Ki, hLb BeivnxgK Zvnvi ie wekl KqKwU evcvi hvPvB Kwijb Ges mB me KqwU evcviB m
DxY nBj, ZLb wZwb ewjjb, Avwg ZvgvK mKj gvbyli bZv KwiZ Pvwn| Beivnxg ewjj-Avgvi m
vb`i cwZI wK GB Iqv`v? wZwb Di ewjjb, Avgvi GB cw ZkwZ hvjg`i (Beivnxg (Avt)-Gi esk
hviv gymwjg bn wkiKKvix) mK bn| (Avj evKvivt 124)
Avjvn Av`g, b~n, Beivnxgi eskai I Bgivbi eskaiw`MK mgM `yw bqvevmxi Dci k Z I cvavb `vb
Kwiqv (I wbRi beyqZ I wimvjvZi Rb) gbvbxZ KwiqvwQjb| (m~iv Avj-Bgivbt 33)
Zvnv nBj Bnviv Abvb jvK`i cw Z (gy nv` (mvt) Ges Zuvi Abymvix`i) wK ay GBRb wnsmv cvlY Ki
h, Avjvn&& Zvnvw`MK wekl AbyMn `vb KwiqvQb? hw` ZvnvB nq Ze Zvnviv hb Rvwbqv ivL h, Avgiv Zv
Beivwngi mvbw`MK wKZve I eyw -wevb `vb KwiqvwQ Ges weivU ivR w`qvwQ| (m~iv wbmvt 54)
GLvb GKUv welq eySZ ne h, Avjvn&& (myenvbv Iqv Zvqvjv) Avgv`i gvwjK| wZwb hw` Zu vi AbyMZ `vm`i
Bev`Z Lykx nq KvDK ghv`vi Avmb emvb Zvnj Abvb `vm`i G evcvi Kvb ckB _vKZ cvi bv| hgwb
Bevwng (Avt) Gi (Avjvni Rb) KzievbxZ m nq Avjvn&& myenvbv Zvqvjv hLb mg `ywbqvi bZZ w`Z PvBjb
(Zvi AvM _KB wZwb bex I ivm~j wQjb) ZLb Bevwng (Avt) Dbvi eskai`i gvSI hb bZZ `qv nq Zvi

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 180
Avjvni w`K Avnvb

Rb `vqv Kijb| Avjvn&& myenvbv Iqv Zvqvjv Zvi ev`v Bevwng (Avt) Gi `vqv Keyj Kijb| wK cwivi kZ
w`q w`jb h- G bZZ aygv Zvi eskai`i gvS hviv gymwjg ne Zv`i Rb A_vr Zvi eskai`i gvS Kvb
Kvdi, gykwiK G bZZi `vex`vi nZ cvie bv| cieZxZ Zuvi `yB Qj Bm&nvK (Avt) I BmgvCj (Avt) Ges
Zvi eskaii gvS beyqZ, imvjvZ I LjvdZi `vwqZ Acb Kijb| Gi djkwZZ Bevwng (Avt) Gi GK Qj
BmnvK (Avt) Ges Zvi Qj BqvKze (Avt) bex wQjb Ges BqvKze (Avt)-Gi eskai`i bvgB ebx BmivBj Ges
Zv`i gvSB gynv` (mvt) Avmvi AvM ch mg bex, ivmyj Ges bZ Z (LjvdZ) GmQ| ivm~j (mvt) KZK
ewYZ nv`xmt
BmivBji eskai`i KvQ AevnZfve bex cvVvbv nqwQj| ewb BmivBji eskaiMYi gvS bexMY kvmb eev
(TASOOSUHUM ) cwZwZ ivLZb| GKRb bex BKvj Kij AviKRb bexK Dbvi Lwjdv (cwZwbwa) wnme
cvVvbv nqwQj| Avgvi ci Avi Kvb bex cvVvbv ne bv, Ze Zvgv`i Avgvi ci e Lwjdvn Avmeb| mvnvexiv
gnvbex gynv` (mvt) K wRm Kijb, H mgq Avcwb Avgvw`MK wK Kivi wb`k `eb, wZwb Reve w`jb,
c_gRbK AvbyMZi cwZkwZ (evBqvn) `e Ges Gi cii me c_gK| Zv`iK Zv`i AwaKvi `e, Kbbv
Avjvn&& Zv`iK wRm Kieb Zviv (Lwjdv) Zv`i jvK`i cwZ Zv`i `vwqZ I KZe c~iY KiQ wK bv|
(Avj-eyLvix I gymwjg ewYZ)
Avevi Bevwng (Avt) Gi Qj BmgvCj (Avt) bex wQjb Ges Zvi eskB KzivBk Ges G KzivBk eskB kl bex
ivm~j (mvt) GmwQjb| Bevwng (Avt) Gi gymwjg eskai`i cwZ Avjvn&& myenvbv Iqv Zvqvjv bZZi Iqv`v
gvZveK KzivBk eskK wKqvgZ ch Lwjdvi `vwqZ `qv nqQ| hvnv ivm~ j (mvt) KZK wbwwjwLZ wmnvn wmvn
nv`xm Mmg~ni mnxn nv`xm viv cgvwYZ|
Beb Dgi (ivt) _K ewYZ| ivm~j~jvn (mt) ejQb, G Avgi A_vr LjvdZ KzivBk`i ga me`v weivRgvb
_vKe| GgbwK Zv`i ga _K `y Rb jvK Aewk _vKjI| (mnxn Avj-eyLvixt nv`xm bs- 6641)
nhiZ b~n (Avt)-Gi cy GKRb bex Ni Rb MnY KiwQj; wK m Avjvn&& ZvAvjvK wPbZ cvij bv ej Zuvi
Aeva nq Mj| GRb Zvi eskghv`vi cwZ c Kiv njv bv| Dci h kvw `qv njv, mg `ywbqv Zv nZ
wkv jvf KiZ cvi| Gikv` nQt
Ges b~n Zuv i ieK ejjb, ciIqviw`Mvi! Avgvi cy AekB Avgvi cwievify, Avi Avcbvi Iqv`v mZ
Ges Avcwb gnvvbx| cZzi Avjvn&& ejb, b~n, m Zvgvi cwievi fy bq, KviY Zvi Kvh Kjvc mrjvK`i
gZ bq& Avi Zzw g h welqi Zvrch AeMZ bI m welq Avgvi wbKU Kvb Ave`b Kiv bv| (n~`t 45-47)
b~n (Avt) I nhiZ j~Z (Avt)-Gi wewe`i KvwnbxI KziAvb DjL Kiv nqQ| G `y Rb gnvb bexi weweMY wfb
AvKx`v cvlY KiZb Ges wkiKK wj wQjb| mRb Dfq cqMv^iB Zuv`i wewe`i mv_ mK wQb Kib|
Gikv` nQt
Kvwdi`i wkv Mn Yi Rb Avjvn&& ZvAvjv b~n I j~Zi weweMYi D`vniY ck KiQb| G `y Rb bvix
Avgvi `y bK ev`vi mv_ weevn eb Ave wQj| wK Zviv LqvbZ KiwQj| ZvB Zv`i ^vgxMYI
Zv`iK Avjvn&& i cvKovI _K iv KiZ cviwb| Dfq bvixK Av`k `qv nq, hvI Abvb`i mv_
ZvgivI Rvnvbvg cek Ki| (AvZ Zvnixgt 10)
wgmii AZvPvix I Avjvn&&`vnx ev`kv wdivDbi wewei KvwnbxI Cgvb`vi`i bgybv wnme ck Kiv nqQ|
Cgvb`vi`i bwmnZ Kivi Rb Avjvn&& ZvAvjv wdivDbi x i welq DjL KiQb| wZwb `vqv KiwQjb,
ciIqviw`Mvi! enkZ Zvgvi wbKU Avgvi Rb GKLvbv Ni Zix Ki, AvgvK wdivDb I Zvi mKj
AcKgi cwiYvg _K gyw `vI Ges hvjg`i AwbKvwiZv _KI AvgvK wbivc` ivL| (AvZ Zvnixgt 11)
hv`i Bjg I Avgj bB, Zv`i bvg Ave`yjvnB nvK, Avi Ave`yj nvwg` nvK, `xwjc KzgviB nvK, Avi RM`xkB
nvK, Avjvn&& ZvAvjvi KvQ G`i ga Kvb cv_K bB- Giv KDB Avjvn&& ZvAvjvi AbyMn cvevi AwaKvi cZ
cvi bv|
gymjgvb I Kvdii ga Bjg I Avgj, vb I KvR Qvov Avi Kvb cf` bB| Kvdi cwe KziAvb co bv Ges
ZvZ wK wjwLZ AvQ Zv m Rvb bv| wK gymjgvbi Aev hw` G iKgB nq Zvnj m wbRK gymjgvb eje Kvb
AwaKvi? Kvdi Avjvn&&i gwR gZ Pj bv, Pj wbR BQvgZ; gymjgvbI hw` mic ^QvPvix I ^vaxb wbRi
LvgLqvjxi ekeZx nq, micB Avjvn&& cwZ D`vmxb I ecivqv nq Ze Zvi wbRK gymwjg A_vr Avjvn&&i Av`k

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 181
Avjvni w`K Avnvb

cvjbKvix ejvi wK AwaKvi AvQ? Kvdi nvjvj-nvivgi ga cv_K Ki bv h KvR m jvf I Avb` `LZ cvq
Zv Avjvn&& ZvAvjvi KvQ nvjvj nvK wK nvivg nvK wbtmsKvP m ZvB Ki hvq| gymjgvbI hw` G bxwZ Mnb Ki
Ze Zvi I Kvdi ewi cv_K iBj Kv_vq? gvUK_v, Kvdii bvq gymjgvbI hw` Bmjvg m^ A nq Ges
Kvdi I gymjgvbi KvR-Kg hw` GKB iKg nq Zvnj `ywbqvq Kvdii cwieZ Kej gymjgvbivB mvb jvf
Kie Kb? Kvdii bvq gymjgvbivI ciKvj kvw fvM Kie bv wKmi cwZ ivm~j cvwVqQb, wZwb gymwjg
nIqvi Dcvq I wbqg-Kvbyb wkwLq w`qQb, wK Zuvi bex `ywbqvq Gm wK wkv w`qQb, Zv Rvbvi Rb Zviv KLbI
hZevb nqwQ wK? Avjvn&& ZvAvjv Zv`iK `ywbqv I AvLivZ BZ jvf Kivi c_i mvb ej w`qQb, wK Zviv
mB c_ PjQ wK? hme KvR gvbylK `ywbqv I AvLivZ AcgvwbZ I jvwZ Ki, Avjvn&& ZvAvjv Zv GK GK Ki
ej w`qQb, wK gymjgvb wK mme KvR ZvM KiQ? G ckjvi wK Di nZ cvi?
Kvdi A_vr Avjvn&&i Aeva ev`v hv`iK gb Kwi, Zviv Avgv`i Ici mKj weRqx Kb? Avgv`i I
Kvdi`i gvS eZgvb ay bvgB cv_K iq wMqQ| Kbbv Avgiv Rvwb h, KziAvb Avjvn&& ZvAvjvi wKZve, A_P
Avgiv wK Gi mv_ Kvdii bvqB eenvi KiwQ bv ? Avgiv Rvwb, nhiZ gynv` (mvt) cKZ k I kl bex, A_P
Zuvi AbymiY Kiv Avgiv Kvdi`i gZB ZvM KiwQ| Avgiv Rvwb h, KziAvb nj gymwjg Z_v gvbe RvwZi GKgv
msweavb| wK Avgiv gvbyli viv wjwLZ msweavb viv mgvR, RvwZ I iv cwiPvjbv KiwQ| Avgiv Rvwb ivm~j (mvt)
AvbxZ kixqZ gyZveK wePvi dvqmvjv KiZ ne| gvbyli Zwi Kiv AvBbi (ZvZi AvBb) KvQ wePvi-dvqmvjv
PvIqv Avjvni mv_ wkiK nIqv mI Kzdi KvU wePvi dvqmvjvi Rb hvwQ| gymwjg`i cwZ Avjvn Zvqvjvi Kzg
`jv`wj bv Ki mevevq (A_vr Bmjvgx iv _vKzK ev bv _vKzK) gymwjg Dvni cZKK GKRb Lwjdvi ev
Avgxij gywgbxbi bZZ GKwZ _vKv| A_P Avgiv RvZxqZvev`, `k, fvlv, eY wef nq wbR`i gvS
`jv`wj Ki kZ kZ fvM wef iqwQ| wg_vev`xi cwZ Avjvn&& ZvAvjv jvbZ KiQb Ges NylLvi`i I Nyl`vZv
Dfq wbwZic `vhL hve ej NvlYv KiQb, my`Lvi I my``vZvK RMb cvcx ej AwfwnZ KiQb|
PvMjLyix I MxeZKvixK Avcb fvBqi MvkZ LvIqvi mv_ Zzjbv KiQb, AkxjZv I jvnxbZvi Rb KwVb
kvwi fq `wLqQb| wK G mg K_v Rvbvi ciI Avgiv Kvdi`i gZB ecivqvfve Gme KvR Ki hvwQ|
gb nq, hb Avgv`i ga Avjvn&&i fq we`y gv bB| G Rb Kvdi`i Zzjbvq Avgiv wKQyUv gymjgvb nq _vKjI
Avgv`i Rxeb Zvi Kvb cwZdjb Avgiv cvwQ bv| eis Kej kvwB cvwQ bvbvfve Ges bvbvw`K w`q| Avgv`i
Ici Kvdi`i Rqjvf Ges me Avgv`i civRq I Acivai kvw|
Avjvni Kvjvg gvbyli KvQ G Rb Avmwb h, GUv cqI m `yfvM I `ytL-gywmeZi ga co _vKe| cwe
KziAvb Zv mfvM I mv_KZv jvf Kivi GKgv Drm; Avjvn&& ZvAvjv wbRB ej w`qQbt

Z- nv n bex! Zvgvi cw Z Kz iAvb GRb bvwhj Kwiwb h, GUv mI Zzw g nZfvM nq _vKe| (m~iv Z-nvt
1-2)
Kvb RvwZi KvQ Avjvn&& Kvjvg eZgvb _vKv mI Zvi jwZ I jvwZ nIqv, cii Aaxb _vK, AcgvwbZ I
c``wjZ nIqv Ges cii viv R-Rvbvqvii gZ weZvwoZ I wbhvwZZ nIqv GKeviB Ame evcvi| Ggb
`ytLc~Y Aev mB RvwZi wVK ZLbB nZ cvi hLb Zviv Avjvn&&i Kvjvgi Ici hyjyg KiZ i Ki| ebx
BmivCji Aev Avcbv`i ARvbv bq| Zv`i cwZ ZvIivZ I BbwRj bvwhj Kiv nqwQj Ges ejv nqwQjt
ZvIivZ, BbwRj Ges Abvb hme wKZve Zv`i cw Z bvwhj Kiv nqwQj, Zviv hw` Zv AbymiY Ki PjZv,
Ze Zv`i cwZ AvKvk nZ wiwhK ewlZ nZv Ges hgxb nZ Lv``e dzU ei nZv| (gvq`vt 66)
wK Zviv Avjvn&& ZvAvjvi Gme Kvjvgi cw Z hyjyg KiwQj Zvi dj- jvbv Ges cigyLvcwZv Zv`i Ici
Pvwcq `qv nqwQj Ges Avjvn&&i Mhe Zviv cwiewZ nq cowQj, Gi KviY GB h, Zviv Avjvn&& i evYxK
Agvb KiZ i KiwQj, Avi cqMv^iMYK AKviY nZv KiwQj| ZvQvov AviI KviY GB h, Zviv
Avjvn&&i Aeva nqwQj Ges Zv`i Rb Avjvn&& ZvAvjv h mxgv wbw` Ki w`qwQjb, Zv Zviv AwZg Ki
wMqwQj| (m~iv evKvivt 61)
AZGe, h RvwZ Avjvn&&i wKZve aviY Ki _vKv mI `ywbqvq jvwZ, c``wjZ Ges cii Aaxb I cii Zzjbvq
kwnxb nq, wbtm`n gb Kieb h, Zviv wbqB Avjvn&&i Kvjvgi Ici hyjyg KiQ|| AZGe, Avjvn&&i G Mhe

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 182
Avjvni w`K Avnvb

nZ invB cvIqvi GQvov Avi Kvb Dcvq _vKZ cvi bv h Zviv Avjvn&&i Kvjvgi cwZ hyjyg Kiv ZvM Kie Ges
lvjAvbv nK Av`vq KiZ Pv Kie|
gymjgvb KvK ej Ges gymwjg ki A_ wK, GK_v cZK gymjgvbK mec_gB Rb wbZ ne| KviY gvbylZ
KvK ej Ges gvbyl I ci ga cv_K wK, Zv hw` gvbyli Rvbv bv _vK, Ze m Rvbvqvii gZ KvR KiZ i
Kie| Abyicfve hw` KD GK_v RvbZ bv cvi h, gymjgvb I Agymjgvbi ga Kgb Ki cv_K Kiv hvq,
Ze m Zv Agymjgvbi gZ KvR-Kg KiZ i Kie| AZGe, cZK gymjgvbK Ges gymjgvbi cZKwU m
vbKB fvj Ki Rb wbZ ne h, m h wbRK wbR gymjgvb gb Ki G gymjgvb nIqvi A_ wK? gymjgvb
nIqvi mv_ mv_ gvbyli ga wK cwieZb I cv_K nq hvq? Zvi Ici wK KZ e I `vwqZ Gm co? Bmjvgi
Kvb mxgvi ga _vKj gvbyl gymjgvb _vKZ CVi Ges Kvb mxgv AwZg KijB ev m gymjgvb nZ LvwiR nq
hvq? Gme K_v bv Rvbj gyL w`q m Rb?

gymwjg KvK ej
GK_vwU fvj Ki eySvi Rb me c_g AvcbvK Kzdi I Bmjvg mK mwVK vb AR b KiZ ne| Avjvn&&i Kzg
cvjb KiZ A^xKvi KivKB Kzdi ev Kvdix ejv nq; Avi Kejgv Avj vn&&i Kzg cvjb Ki Pjv Ges Avjvn&&i
`qv cwe KziAvbi wecixZ h wbqg, h AvBb Ges h Av`kB nvK bv Kb Zv Agvb KivKB ejv nq Bmjvg|
Bmjvg Ges Kzdii G cv_K KziAvb gRx`i wbgwjwLZ AvqvZ my fvlvq ejv nqQt
Avjvni `qv weavb Abymvi hviv dvqmvjv Ki bv ZvivB Kvdi|(m~iv gvq`vt 44)
Av`vjZ I dR`vixZ hme gvKgv DcwZ nq Kej aygv mB mei wePvi-dvqmvjv KziAvb-nv`xm Abymvi
Kivi K_v GLvb ejv nqwb| eis cZKwU gvbyl Zvi Rxebi cZKwU KvRi mgq h dvqmvjv Ki mB dvqmvjvi
K_vB GLvb ejv nqQ| cZKwU evcviB Avcbv`i mvgb G ck IV h, G KvR Kiv DwPZ wK DwPZ bq, AgyK
KvR G wbqg Kiev wK Avi Kvb wbqg Kiev? Gmgq Avcbv`i KvQ mvaviYZ `y cKvii wbqg Gm DcwZ
nq| GK cKvii wbqg Avcbv`iK `Lvq Avjvn&&i KziAvb Ges ivm~ji mybvn| Avi GK cKvii wbqg DcwZ Ki
Avcb`i bdm, evc-`v`v nZ Pj Avmv wbqg-c_v A_ev gvbe iwPZ AvBb| GgZvevq h ew Avjvn&&i `qv wbqg
ev` w`q Abvb cv Aej^b Ki KvR Kivi wmv Mn Y Ki, cKZc m Kzdwii c_B Aej^b Ki| hw` m
Zvi mg Rxeb m^ G wmv Ki bq Ges Kvb KvRB hw` Avjvn&&i `qv wbqg AbymiY bv Ki Ze m
cyivcywifve Kvdi| hw` m KZK KvR Avjvn&&i n`vqvZ gb Pj Avi KZKjv wbRi bdmi Kzg gZ wKsev
evc-`v`vi c_v gZ A_ev gvbyli iwPZ AvBb Abyhvqx Ki Ze hZLvwb Avjvn&&i AvBbi weivPviY Kie, m wVK
ZZLvwb Kzdwii ga wj ne| G wnme KD AaK Kvdi KD Pvi fvMi GK fvM Kvdi| gvUK_v, Avjvn&&i
AvBbi hZLvwb weivwaZv Kiv ne ZZLvwb Kzdix Kiv ne, ZvZ m`n bB| KziAvb kixd ejv nqQt
Zvgiv wK Avjvn&& i AvbyMZ Qvov Ab Kviv AvbyMZ KiZ PvI? A_P AvKvk I cw _exi cZKwU wRwbm
BQvq nvK Avi AwbQvq nvK ZuviB AvbyMZ Ki hvQ| Avi mKjB Zuvi KvQ wdi hve| (Avj Bgivbt
83)
Avjvni Bev`Zi A_ Kej GUvB bq h, w`b-ivZ cuvPevi Zuvi mvgb wmR`v KijB Bev`Zi hveZxq `vwqZ
cwZcvwjZ nq hve| eis w`b-ivZ meY GKgv Avjvn&& ZvAvjvi Kzg cvjb Ki PjvKB cKZc Bev`Z
ej| h KvR KiZ wZwb wbla KiQb, Zv nZ wdi _vKv Ges wZwb hv KiZ Av`k KiQb Zv c~Yic cvjb
KivB nQ Bev`Z| KviY Kzg `qvi gZv Zv Kejgv Avjvn&& ZvAvjvi, Avjvni Kzg Qvov gvbyl Ab Kviv
Kzg gvbZ cvi bv| gvbyli Bev`Z-e`Mx Zv Kej wZwbB cZ cvib, whwb ZvK mw KiQb Ges hvi
AbyMn gvbyl euP AvQ| AvKvk I cw_exi cZKwU wRwbmB Zuvi Kzg cvjb Ki PjQ| GKwU cv_i Ab
cv_ii Kzg gZ KvR Ki bv, GKwU MvQ Avi GKwU MvQi AvbyMZ Ki bv, Kvb c Ab ci Kzg`vix Ki
Pj bv| wK gvbyl wK c, MvQ I cv_i Acv wbK nq MQ h, Zviv Zv ay Avjvn&&i AvbyMZ Kie, Avi
gvbyl Avjvn&&K Qo Ab gvbyli wb`k gZ PjZ i Kie? GK_vB KziAvbi Dci DjwLZ `yB wU AvqvZ
cwivi Ki ejv nqQ| gymjgvbi mK Gikv` nQt
H ewi K_v nBZ Dg K_v Avi Kvi nZ cvi, h gvbylK Avjvni w`K WvK Ges wbR bK Avgj
Ki I ej h, wbq Avwg gymjgvb`i ga nBZ GKRb| (nv-wgg wmR`vnt 33)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 183
Avjvni w`K Avnvb

gymwjgi ewk
gymwjg ZvKB ej h Avjvn&&i Av`k wbla gb Pj Ges Zvi Av`k jsNb Ki bv| Avgv`i 70% A_ev 95%
gymwjg nIqvi Kvb myhvM bB| AvgvK 100% gymwjg nZ ne A_vr Avj Bmjvg K 100% gb wbq wbRK
ck KiZ ne| Ze nuv Kzg cvjbi A_vr Avgji Kgekx fyjvw nIqvUvB ^vfvweK KviY kqZvb
I Zvi mx mv_xiv Avgv`i wcQb jM AvQ meY| Gikv` nQt
n ebx Av`g! kqZvb hb Zvgvw`MK wKQyZB cjy bv Ki hfve Zvgv`i wcZvgvZvK m RvbvZ
nBZ ewnKZ KwiqvwQj, Zvnvw`MK Zvnv`i jvvb `Lvevi Rb wee KiwQj| m wbR Ges Zvnvi `j
Zvgvw`MK Ggbfve `L h, Zvgiv Zvnvw`MK `wLZ cvI bv| hvnviv Cgvb Avb bv, kqZvbK Avwg
Zvn`i AwffveK KwiqvwQ| (m~iv Avivd-27)
m (kqZvb) ejj Avcwb AvgvK hgb MvgivnxZ wbgwZ Kwiqv w`qvQb, AvwgI GLb Avcbvi mZ mij
c_ GB jvK`i Rb Ir cvwZqv _vKev Gi ci Zv`i KvQ Avme Zv`i mvgbi w`K _K, cQb w`K
_K, Wvb w`K _K Ges evg w`K _K| Avcwb Zv`i AwaKvskK K Z cveb bv| (Avj-Avivdt 16-17)
ivm~jyjvn (mvt) ejb, mB gnvb Avjvni kc_, whwb kqZvbi lohK Kzgbvi chvqq mxgve Ki w`qQb|
(Avey `vD`)
kqZvbi dvu` ci gymwjgi viv Kvb fyj nq Mj Avjvn&& myenvbv Iqv Zvqvjv AbyZ `q ZIevi gvag
gviI eev iLQb|
Zvgv`i cvjbKZv Zvgv`i gb hv AvQ Zv fvjB Rvbb| hw` Zvgiv mr nI, Ze wZwb ZIevKvix`i
Rb gvkxj| (ebx BmivCjt 25)
wZwbB Zuvnvi ev`vnMYi wbKU nBZ ZIev Keyj Kib Ges bvn mg~n gv I gvRbv Kib| A_P Zvgv`i
me KvR-Kg mK wZwb AewnZ| (Avk- ivt 25)
wK GKRb gymwjgi ewk nZ ne Qvwgbv-Iqv AvZvbv bjvg Ges gvbjvg (HEAR & OBEY) A_vr KviAvb
I mybvni (mnxn nv`xm) mvgb cwic~Y AvZmgcY KiZ ne| Gikv` nQt
ivm~j wekvm ivLb H mg welq mK hv Zvi cvjbKZvi c _K Zuvi KvQ AeZxY nqQ Ges
gymjgvbivI| mevB wekvm ivL Avjvn&&i cw Z, Zuvi dikZv`i cw Z, Zuv i Mmg~ni cw Z Ges Zuvi
cqM^iMYi cw Z| Zviv ej, Avgiv bwQ Ges Keyj KiwQ (Qvwgbv-Iqv AvZvbv)| Avgiv Zvgvi gv PvB,
n Avgv`i cvjbKZv | ZvgviB w`K cZ veZb KiZ ne| (evKvivnt 285)
hLb gywgb`i ga dqmvjv Kivi Rb Zv`iK Avjvn&&i I Zuvi ivm~ji w`K Avnevb Kiv nq, ZLb Zviv
GK_vB ejt Avgiv bjvg Ges gb wbjvg g~jZt ZvivB mdj Kvg | (Avb b~it 51)
hvnviv gbvhvM mnKvi K_v b Ges Dnvi ga hvnv Dg Zvnv M nY Ki| BnvivB mB jvK hvnvw`MK
Avjvn wn`vqvZ w`qQb| Ges DnvivB eva kw mb| (Avh hygvit 18)

mvnvev (ivt) (ivm~j (mvt)-Gi mv_xMY) wKfve gymwjg nqwQjb


Avcbviv nqZv bQb h, Avie `k g` cvb Kivi c_v Lye ekx cPwjZ wQj| bvix-cyil, hyeK-e mKjB g`i
Rb GKevi cvMj cvq wQj| Avmj g`i cwZ Zv`i Ai Mfxi AvKlY eZgvb wQj| Gi cksmv Ki KZ h
Mhj-MxZ Zviv iPbv KiwQj, Zvi wnme bB| g`i Rb cvY w`ZI Zviv cZ nZv| GK_vI Avcbviv Rvbb h,
GKevi g`i bkv jvMj Zv `~i nIqv eoB gykwKj| g`Lvi ewiv g`i Rb cvY w`Z cvi, wK g` ZvM KiZ
cvi bv| Kvb g`Lvi hw` g` bv cvq Ze Zvi Aev KwVb ivMxi AcvI Lvivc nq hvq| wK hLb g` wbwl
nIqvi AvqvZ bvwhj nqwQj ZLb wK Aev nqwQj Zv wK Avcbviv KLbI bQb? g`i Rb cvMj Rvb w`Z
cZ mB AvieivB G Kzg cvIqvi mv_ mv_ wbR`i nvZB g`i eo eo cv fsM djwQj| g`xbvi AwjZ-
MwjZ ewi cvwbi gZ g` eq wMqwQj|
nhiZ Avey eyivB`v (ivt) _K Zuvi wcZvi m~ ewYZ| wZwb ejb, GK`v Avgiv GKUv g`i Avmi emvwQjvg, nVvr
Avwg DV iIqvbv njvg Ges im~jyjvn mvjvj v AvjvBwn Iqv mvjvgi KvQ wMq DcwZ njvg| Avwg ZuuvK mvjvg
Kijvg| BwZga g` nvivg nIqv mwKZ wb`k Gm MQ| Avwg Avgvi msMx`i KvQ wdi Gjvg Ges Zv`i

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 184
Avjvni w`K Avnvb

mvgb g` nvivg nIqv mwKZ AvqvZ (gvq`vt 90,91) dvnvj AvbZzg gybZvb ch cvV Ki bvjvg| ZLb
KwZcq jvKi nvZ cvbcv wQj, hv _K Zviv wKQy cvb KiQ Ges wKQy evKx AvQ| wb`k bvi mv_ mv_ mevB
cvbcv Dcyi Ki w`jb Ges evievi ejZ _vKjb, BbZvnvBbv ievbv BbZvnvBbv ievbvn Avgv`i
cwZcvjK! Avgiv weiZ njvg- (Zvmxi Beb Kvmxi)
jvK`i fq `Lvbvi Rb Kvb msv Kvqg KiviI cqvRb nj bv, Avi miKviKI gZz`, Kq` A_ev
gvjvK KiZ nj bv| eis jvKiv KziAvbi wb`k bvi mv_ mv_ ^Qvq Zv gb wbj| (wgbnvRyj KziAvb
wdZ-Zviweqvn, gynvv` kv`x`)|
mvwdqv webZ kvBev ejb, GK`v Avgiv Avqkv (iv)-i KvQ DcwZ wQjvg| GgZvevq KzivBk gwnjvMY Ges
Zv`i YKxZb DjwLZ nj| nhiZ Avqkv (ivt) ejjb, KzivBk gwnjv`i mvb I ghv`v iqQ wVKB, wK
Avjvn&&i kc_! Avbmvi gwnjv`i Zzjbvq AwaK ghv`vi AwaKvwiYx Ges KziAvb gRx`i mZZv ^xKvi I Zvi Dci
Cgvb`vi bvix Avwg Avi `wLwb| hLb wbv AvqvZ bvwhj njt
Ges wbR`i e`ki Dci Iobvi AvuPj dj ivL- (byit 31) ZLb Zv`i cyil jvKiv evwo wdi wMq
bvix`i mK AeZxY GB AvqvZ wbR`i x, Kbv, evb Ges Acivci AvZxqv gwnjv`i bvjb| GB wb`k
bvi mv_ mv_ cwZwU gwnjv DV wMq Pv`i w`q wbR`i gv_v XK wbj| (Avey `vD`)
kL gynv` Avjx Avj widvB mvnvev`i (ivt) msv AvjvPbv cm ejb mvnveviv (ivt) Avjvni Kzgi
AbymiYi Rb wbR`i Rxebi mKj Kzievbx w`qQb| Kzievbx w`Z w`Z Dbviv Bmjvg h DP Avmb
iqQ mB Avmb Amxb nqwQjb| Avi eZgvb w`bi gymjgvb `vex`viiv wbR`i Rxebi KzievYx Kivi K_v Zv
AbK `~i, BmjvgK Kzievbx w`Z w`Z wbR`i gvb bvwgq AvbZ Zrci| Avi G KvR Zv`i mnhvMx nQ
eZgvb Kvji Avjg bvgavix GK`j gvM`yei`j|
ivm~j (mvt) ejQb, Avjvn (myenvbv Iqv Zvqvjv) AvgvK Kzg KiQb Avwg wbR hb mec_g gymwjg nIqvi
NvlYv `Bt
Avcwb ej w`bt AvgvK Zv GB Av`kB Kiv nqQ h, mKji AvM Avwg Zvnvi myL gv_v bZ Kwiqv
w`e| AvgvK ZvKx` Kiv nqQ h, (Kn hw` Bjvni mv_ kixK Ki Ze m KiK wK) Zzw g wKQyZB
gykwiK`i ga kvwgj ne bv| (m~iv Avj-Avbvgt 14)

eo Kzdi Ges Zvi k Yx wefvM


eo Kzdi KzdiKvixK Bmjvg _K ei Ki `q| Avi Zv nj wek vmi ga Kzdix| Zvi e kYx; Zvi gat
wg_vi Kzdit
KziAvb I nv`xmK A^xKvi Kiv; A_ev Zv`i Kvb AskK| KviY Avjv n& (mye ) ejbt
Ii _K K eo Rvjg nZ cvi h Avjvn&i (mye) Dci wg_v K_v ej A_ev mZ Zvi KvQ mgvMZ nj
ZvK m wg_v cw Zcb Ki| Rvnvbvg wK Kvdi`i _vKvi Rb h_ bq? (m~iv AvbKveyZ 29t 68)
Zvgiv wK KziAvbi wKQz AskK wekvm Ki Ges wKQz Ask A^x Kvi Ki? (m~iv Avj-evKviv 2t 85)
A^x Kvi I Anvii Kzd ixt
Zv nj mZK RbI Zvi AbymiY bv Kiv hgb Bewjm KiwQj| Zvi cgvY Avj vn& ejbt
hLb Avwg dikZv`i ejjvg Av`gK mR`v Kivi Rb ZLb mKj mR`v Kij Bewjk Qvov| Bewjk
A^x Kvi Kij Ges AnsKvi Kij Ges m wQj Kvdi`i Afy| (m~iv evKviv 2t 34)
wKqvgZi w`bi m^ m`n ev wg_v aviYv cvlY Kiv A_ev ZvK A^x Kvi Kiv Ges ZvK mZ ej bv
gvbvt
hv`i mK Avjvn& (mye ) ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 185
Avjvni w`K Avnvb

Avgvi gb nq bv KqvgZ NUe Ges hw`I Avwg Avgvi cw ZcvjKi KvQ diZ hvB AekB Gi _K fvj
wRwbm mLvb cve| ZvK Zvi H mv_x ejj whwb Zvi mv_ K_v ejwQjbt wKfve Zzw g ZvK A^x Kvi Ki whwb
ZvgvK gvwU nZ, mw KiQb, Zvici gwb nZ, Zvi ci c~Y gvbyl evwbqQb| (m~iv Kvnvd 18t 36-37)
gyL wdwiq wbq Kzdixt
Bmjvg hv `vwe Ki Zvi _K gyL wdwiq bqv Ges ZvZ wek vmI bv Kiv| Zvi cgvY- Avjvn& (mye) ejbt hviv
A^x Kvi Ki H mg wRwbmK h m^ Zv`i fq `Lvb nq Ges Zv nZ gyL wdwiq bq| (m~iv Avn&K vd 46t
3)
wbdvKxi Kzdixt
Zv nj gyL BmjvgK cKvk Kiv Ges Ai I KvR Zvi weivwaZv Kiv| KviY Avjvn& (mye ) ejbt
GUv GRb h, Zviv Cgvb GbwQj, Zvici Kzdix KiQ dj Zv`i Ai gvni jvwMq `qv nqQ dj Zviv
Avi eySZ cvi bv| (m~iv gybvwdKzb 63t 3)
Ab ejbt gvbyl`i wfZi AbK AvQ hviv gy L ej- Avjvn& Ges AvwLivZi Dci Cgvb GbwQ wKy
mwZKvi A_ Avbwb| (m~iv Avj evKviv 2t 8)
A^x Kvi Kzdixt
Zv nj xbi cKvk Kvb wRwbmK A^xKvi Kiv| hgb Bmjvg ev Cgvbi wfwjv Ges H jvK mvjvZK A^xKvi
Ki Ges ZvM Ki| m Zv Kvdi ev agZvMx| G iKgfve Kvb wePviK hLb Avjvn&i (mye) AvBbK A^xKvi
Ki wKsev mB Abyhvqx wePvi bv Ki| KviY Avj vn& (mye ) ejbt
hv Avjvn& (mye) AeZxY KiQb m gZ hviv wePvi Ki bv ZvivB Kvdi| (m~iv Avj gvwq`v 5t 44)
Be&b Avevm (ivt) ejbt h ew Avjvn& hv AeZxY KiQb Zv A^xKvi Kij m hb Kzdix Kij|

QvU Kz di Ges Zvi kYx wefvM


GB QvU Kzdi Kz diKvixK Bmjvg _K ei Ki `q bv| hgbt
wbqvgZi mv_ Kzdix Kivt
cgvY- Avjvn& (my e) g~mv (Avt)-Gi KIgi gy wgb`i Dk Ki ejbt
hLb Zvgv`i cw ZcvjK NvlYv w`jb hw` Zvgiv Kwiqv RvbvI Ze AekB Avwg Zvgv`i mevwaK
evwoq `e Ges hw` Zv A^x Kvi Ki Ze wbqB Avgvi Avhve LyeB wbgg| (m~iv Bevnxg 14t 70)
Avgji Kzdixt
GUv H mg cvci KvR hvK kixqZi Kzdix bvg AvLvwqZ Kiv nqQ, hw`I Zvi AvgjKvixK Cgvb`vi ejB
ejv nqQ| hgb bex (mt) ejbt gymjgvbK Mvj `qv dvmKx KvR Ges ZvK nZv Kiv Kzdix| (mnxn eyLvix)
Ab ejbt hLb hbvKvix hbv Ki ZLb m Avi gy wgb _vK bv Ges hLb g`c g` cvb Ki ZLb m Avi gy wgb
_vK bv| (mnxn gymwjg)

Kvdi I Kz di
wZwbB mB gnvb mv whwb Zvgv`i mw KiQb| AZci Zvgv`i ga _K KD Kvdi KD gyw gb| (m~iv
AvZ ZvMveybt 2)
Kzdi A_ Kvb wKQyK Mvcb Kiv| Kzdi nQ GK aibi gyLZv eis KzdiB nQ Avmj gyLZv| gvbyl AvjvnK bv
wPb gyL nq _vKj Zvi Pq eo gyLZv Avi wK nZ cvi ? kixqZi fvlvq Kzdi ejZ hv eySvq Zv GLvb
AvjvPbv Kiev| ivm~ j(mvt) h kixqZ AvjvnZvqvjvi Zid _K wbq GmQb Zvi g~j welq mg~n hwj Acwinvh,
AcwieZbxq Ges AjNbxq (AekB cvjbxq Ges cwieZb Kivi AwaKvi Kviv bB Ges cvjb bv Kij Pig cwiYwZ
fvM KiZ ne) Kzg ic gb Pjvi Rb gvbe RvwZi KvQ Dcvcb KiQb mjvi h Kvb GKwU welqK

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 186
Avjvni w`K Avnvb

A^xKvi Kiv ev wg_v cwZcb KivK Kz dix KvR ev Kz dix ej Ges h ew GB Kz dixZ wj ne m Kvdi cwiYZ
ne| A_vr Bmjvg weivax Kvb weavbK wekv m Kiv Ges bex (mvt) Gi AvbxZ weavbK wKsev weavbi h Kvb GKwU
welqK A^xKviKvix ew Kvdi| Avevi BmjvgK gvb Ges Bmjvgi weivax Kzg -wjKI gvb Ggb ewI
gykwiK Kvdi|
Avjvn Zvqvjv `ywbqvZ mKj bexi DZK Ges Avgv`iK Bmjvg bvgK xb w`qQb; GB Bmjvg xbi Rb
ivm~j`i gvag Rxeb cwZ ev kixqZ bvwRj KiQb| GKwU kixqZ bvwRj Kivi ci hZw`b ch `ywbqvi gvbyl
mUvK Agvb Kiv i bv KiQ Ges weKZ bv Ki djQ ZZw`b ch Avjvn Zvqvjv AviKwU kixqZ bvwRj
Kibwb| wVK GBfve B`x Ges Lvbiv h_vg gymv (Avt) Ges Cmv (Avt) Gi Dci cwiZ ZvIivZ I BbwRj
wKZveK Agvb Ki weKZ KiZ i Kivi ci kl bex gynv` (mvt) K, ivm~ j wnme Avmgvwb wKZve Avj
KziAvb Ges mywbw` kixqZ w`q cvwVqQb `ywbqvi mKj gvbyli Rb wKqvgZ ch | Avjvn ejb :
Ges evweKB GB wKZve Avwg Kvb wKQyB ev` `B bvB| (AvbAvgt 38) Ges wbqB Avwg
AvZmgcYKvix`i Rb cZK welqi evLv^ic, c_wb`k, `qv I mymsev`^ic (n bex) Zvgvi cwZ wKZve
AeZxY KiwQ| (bvnjt 89)
ivm~j gynv` (mvt) Avj vnZvqvjvi Zid _K h kixqZ wbq GmQb ZvZ gvbe Rxebi mKj Aavqi my
wbqg cwZ wevwiZ AvKvi eYbv Kiv nqQ| wKfve kvixwiKfve Avjvn Zvqvjvi Bev`Z KiZ ne (bvgvh,
ivRv, n, BZvw`), wKfve ew Rxeb, mgvR, iv AvjvnZvqvjvi Bev`Z ev Kzgi AbymiY KiZ ne Zv Kzg
AvKvi ivm~j (mvt)-Gi Dci bvwRjKZ kixqZi gvag Rvwbq `qv AvQ| A_vr eemv evwYR(my` wenxb Ges
hvKvZ wfwK A_eevBmjvgx ZjvK GKevi P~Y Ki `qvB nQ mevcv `iKvwi KvR I mec_g kZ|
A_bxwZ) wKfve KiZ ne; mgvR emevmi Rb- weq wKfve KiZ ne, mw wKfve eUb ne, wcZv-gvZvi
nK, AvZxqi nK, gymwjg cwZekx Ges `wi`i nK, mvb`i nK wKfve iv KiZ ne (Bmjvwg mgvR eev)|
KziAvb mybvn wfwK vb wevbi wkv wKfve ARb KiZ ne (Bmjvgx wkv eev)| Avjv ni `wZ h mKj
KvR Aciva wnme wPwnZ m mKj Acivai Rb wKfve kvw w`Z ne(Bmjvgx `y` ev kvw eev)| gvbyli
cviwiK welqvw` msv hveZxq SMov, weev`i wePvii dqmvjv aygv AvjvnZvqvjvi bvwhjK Z Ges gynv`
(mvt) c`wkZ cwZZ wKfve KiZ ne (Bmjvgx wePvi eev)| Bmjvgx ivi ^ic Kgb ne Ges wKfve
Bmjvgx msweavb hvi g~j ZvInx`i NvlYv Avjvni mvefgZ viv `k, RbMb Ges ck vmb cwiPvwjZ ne
(Bmjvgx kvmb eev)| Ges Bmjvgx iv bv _vKjI wKfve mg `ywbqvi gymwjgiv GK Lwjdvi bZZ GKwZ
fve _vKe (A_vr QvU QvU `j evwbq wef nq hb bv hvq) Bmjvgx iv Kvqgi wKfve Pv Kie, wKfve
`vij Kzdii (kyaygv Avjvni AvBb viv hLvb `k cwiPvwjZ nq bv A_vr h`k gvbe iwPZ AvBbi msweavb
viv msm` I `k Pj) _K `vij Bmjvgi(aygv KziAvb I myb vn wfwK Avjvni AvBb viv h `k cwiPvwjZ
nq) w`K wnRiZ KiZ ne, GK Lwjdv ev Avwgij gywgbxbi bZZ wKfve wRnv` KiZ ne| Agymwjg RbMb
Ges Agymwjg ivi mv_ gymwjg`i AvPib wKfve KiZ ne(Bmjvgx we`kbxwZ)| Avjvn Zvqvjv h mKj Lv`
Ges KvRK nvivg KiQb hgb-kyKii gvsm, g`, Avjvni bvg hen bv `qv ci gvsm, BZvw` Abyic my`, Nyl,
Ryqv, jUvix BZvw` welqvw` _K wKfve eP _vKZ ne| Kvb Kvb KvR AvjvnZvqvjvi Zid _K wbwl
hgbKexiv bvn mg~n, Kvb Kvb KvR GKRb gymwjgK Bmjvg _K ei Ki `q Ges Bmjvg ceki kZmg~n
wK Ges Bmjvg Mnbi ci diR IqvwRe `vwqZ mg~n wK wK Ges Kvb Kvb KvR gvb`ye I gyevn Zv KziAvb I myb vni
gvag Avjvn Zvqvjv kl bex ivm~ j (mvt) Gi viv gymwjg`i Rb h kixqZ bvwhj KiQb A_vr Rxeb-hvcb
cwZ w`qQb ZvZ Kzg AvKvi wevwiZ eY bv Ki w`qQb|
GLb h mKj ew ivm~j (mvt) AvbxZ I c`wkZ kixqZi cyivUv ev h Kvb GKwU welqK A^xKvi Kie m
Kvdi|
Avi hviv Kvwdi, Zv`i Rb iqQ `yMw Z Ges wZwb Zv`i Kg web Ki w`eb| GUv GRb h, Avjvn hv
bvwhj KiQb, Zviv Zv cQ` Ki bv| AZGe, Avjvn Zv`i Avgjmgyn e_ Ki `eb| (gynv` 8-9)
Avevi AbK mgq gvbyl ivm~j (mvt) Gi kixqZ gvb Ges gvbe iwPZ AvBb Kvbyb I gvb m wkiKKvix gykwiK
Kvdi| Zvi cgvY wbbwjwLZ AvqvZ
h KD ivmyji weivPviY Ki Zvi KvQ mij c_ cKvwkZ nIqvi ci Ges me gymjgvbi AbymZ c_i
wei Pj, Avwg ZvK H w`KB wdive h w`K m Aej^b KiQ Ges ZvK Rvnvbvg wbc Kie| Avi Zv

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 187
Avjvni w`K Avnvb

wbKZi Mevb| wbq Avjvn ZvK gv Kib bv, h Zuvi mv_ KvDK kixK Ki GQvov hvK BQv, gv
Kib| h Avjvni mv_ kixK Ki, m my`~i vwZ cwZZ nq| (Avb-wbmv 115-116)
G AvqvZ viv cwivi ic cgvwYZ nq h ivm~ji c`wkZ c_i weivwaZv Kiv Ges gy wgb`i c_ Qo Ab Kvb
c_ MnY Kiv wkiK| Gi kvw nQ mePq wbKZg vb Rvnvbvg ew` Ki ivLv| G welqi Ici Gw`K w`q
AvjvPbv nZ cvi h GUv Avjvn&& Zvqvjv Ges Zuvi ivm~ji c _K cgvwYZ wK bv? hw` Avjvn&& Zvqvjv I Zuvi
ivm~ji K_v wbavwiZ nq, Zvnj Zv wbq KvbvNylv Kiv Ges nKgZi cwicx AvLv `qv, GK hyMi cwicx ejv
Ges Zv Qo wbRi gbMov c_i ev Ab Kvii A AbyKiY Ab c_i Avkq bqv my wkiK| Avjvn&& wkiKK
KLbvB gv Kieb bv|

BQv bv _vKv mI Ky dixZ wj nq Bmjvg _K ei nIqv


gvbyli Ggb wKQz K_v I KvR iqQ hjv viv m Bmjvg _K ei nq hvq, hw`It
Zvi gvS Bmjvg ZvM Kivi ev Kz dix Kivi Kvb BQv wQjbv Ges m hv ejQ Zv m wbR wekvm Kibv|
Beb nvRvi AvmKvjvwb (int) ejQbt gymwjgxb`i ga Ggb AvQ hviv xb ZvM Kivi BQv bv _vKv mI xb
_K ei nq hvq Ges Bmjvg Qvov Ab Kvb xb MnY bv Kiv mI (Zviv xb _K ei nq hvq)| 104
kvCLyj Bmjvg Beb ZvBwgqvn (int) ejQb, eve GUvB h, KD hw` Ggb wKQz ej ev Ki, hUv Kzdix, m
mB K_v ev KvRi viv Kvdi nq Mj, hw`I Zvi Kvdi nIqvi BQv wQj bv (jvg BqvKgy`) KviY KDB Kvdi
nIqvi BQv ivLbv, Avj vn&i hvi evcvi dqmvjv KiQb m eZxZ| 105
GKwU D`vniY w`j welqwU Aviv net GKRb ew hw` GKwU gywZi mvgb wmR`v Ki, Zvnj GB KvRwUB
Kzdi wnme h_ hv viv GKRb ew xb _K ewiq hvq, Aek m hw` ZvKwdii AhvM nq Zvnj wfb K_v
(hgb BKiv ev hei`w ev fyj hvIqv)| wKy ZvKwdii Ggb Kvb kZ bB h, mB ewi gb GB KvR
viv Kz dix Kivi (ev Kvwdi nIqvi) BQv _vKZ ne| KviY hme gykwiKxb gZ`iK Bev`vZ `q Ges Zv`i KvQ
`yqv Kiv Zv`i wihK I wbivcvi Rb- Zviv Kvbw`b GBme (wki&K x) KvR viv Kvwdi nZ Pvq bv; eis Zviv GK
Avjvni wbKU nIqvi GKwU gvag wnme MY Ki| Zvi ciI Zv`i KvR jv fqven wkiK Ges wivi (xb
_K ei nq hvIqv) KvR, A_vr ZvK gykwiK wnmve MY Kiv hvq|
AviKwU D`vniY G chvRt h ew Avjvn (myenvbv Iqv ZvAvjv) A_ev Zvui ivm~j (mvt) m^ Vvv Ki ev
Lvivc ge Ki, Zvi Dci ZvKwdi Kivi Rb GUv Rvbvi cqvRb bB h m Kzdix KiZ PqwQj bv Pvqwb; Ges
(Zvi Ici ZvKwdi Kivi Rb) GUvI kZ bq h m Zvi (Kzdix) K_vi Dci wekvm GbQ| eis m hw` BQv
mnKvi mB evK jv DPviY Ki, (A_vr fyj DPviYi KviY mB K_v jv Zvi gyL _K ei nq wb), Zvnj
aygv GB K_vjvB Kzdi wnme h_ hv ZvK xb _K ewnvi Ki `q| Avmj, K_v ev KvRwU KiZ BQv
bv _vKv Ges Kzdix Kivi BQv bv _vKv-Gi ga cv_K AvQ| wZxqUv- Kzdix Kivi BQv-Gi Kvb iZ bB
(mB ewi Dci ZvKwdii ) Ges Kzdix Kivi BQvi DcwwZ ev AbycwwZ ZvKwdii Dci Kvb cfve ivL
bv, (hLb Kvb K_v ev KvR Kzdi Avj AvK&evi nq hvi viv GKRb xb _K ewnZ nq)| 106 wKy c_gUv- K_v ev
KvRwU Kivi BQv- hvi A_ nj h mB ew BQv mnKvi K_vwU ejQ ev KvRwU KiQ- GB welqwUi Dci
ZvKwdi wbfikxj, G cwiwwZ hvPvB bv Ki ZvKwdi Kiv wbla| Ges GB ZvKwdi Kivi c~e G evcvi
wbwZ nZ ne h GB KvRwU ev K_vwU gZzi gyL Rvi Ki Kivbv A_ev ejvbv nqwb; A_ev DPviYi fyj ev
vb bv _vKvi KviY ejv nqwb|
Bebyj KvBqyg ejQbt h NUbvwU NUwQj, h GKRb jvK Zvi nvwiq hvIqv DU wdi cq AwZwi LywkZ ej
djwQjt I Avjvn&! Zzwg Avgvi ev`v Ges Avwg Zvgvi ie| hw`I m Kz di DPviY KiwQj, m Zvi GB K_v
viv Kvwdi nq hvqwb| Gi KviY nQ Zvi mB K_vjv DPvib Kivi BQv wQj bv| Ges (wVK ZgwbB) hvK Rvi
Ki Kzdix K_v ejvbv nqQ, m AekB Ggb K_v ejQ hv Kzdix, wKy m Kvwdi nq hvqwb KviY Zvi GB K_vwU

104. dvZj evwi (12/373)


105. Avm-mvwig jvj gvmjyj (ct174)
106. Kvb evw hw` Ai Kvwdi nIqvi BQv ivL, Zvnj mB BQvi gvagB Kvwdi nq hve, m Kvb Kzdix
KvR KiK ev bv KiK|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 188
Avjvni w`K Avnvb

DPviY Kivi BQv wQj bv| (Ges) GB evw Zvi gZ bq h Vvv KiQ (Avj vn I Zuvi ivm~j (mvt) A_ev xb
mK)- KviY h Vvv KiQ, m ^Qvq Kzdix K_v DPviY KiQ, hw`I mB K_v viv nqZev Zvi Kvdi nIqvi
BQv wQj bv| GB (hLb KD Vvv Ki), Zvi K_vi viv m AekB Kzdix Ges wivn Kij, hw`I m ay Vvv
KiwQj; (Gi KviY nj h Zvi mB K_vjv DPviY Kivi BQv wQj) (Kvwm`yi wjZvKvjyg wej jvdh) Ges hw`I m
ay Vvv KiwQj, Zvi Rb Kvb IRi bB hgb IRi AvQ mB evwi hvK (Kzdix KiZ) eva Kiv nq, A_ev hvi
gyL _K f~j DPviYi KviY Kz dix K_v ewiqQ, A_ev h f~j wMqwQj| 107
kvCLyj Bmjvg Beb ZvBwgqvn (int) ejQbt h evw Kzdix evK DPviY Kij, Kvb cqvRb (BK&iv) Qvov Ges
m BQv KI GUv DPviY Kij (A_vr Zvi gyL _K f~j GBK_v ewiq hvqwb) Zvnj m evw m (Kzdix) K_v
viv cKvk (hvwnivb) Ges Mvcb (evwZbvb) Kvdi nq Mj| Ges Avgiv Rvqh gb Kwibv h Zvi evcvi GB
K_v ejv h, nqZev m Ai gywgb| 108
c~ev K_vi mv_ kvCLyj Bmjvg Beb ZvBwgqvn m~iv bvnj 106 bs AvqvZi Zvdwmi ejQb, GUv Rvbv welq
h wZwb (Avjvn) GB AvqvZ Kzdix viv (BwZKv`) wekvmi Kzdixi K_v ay eySvbwb| KviY Aii evcvi KvDK
Rvi Kiv me bq, (ay K_v ev KvRi me) ejQb BK&ivn Gi A_ nj h ay Zvi IRi AvQ hvK
Kzdix K_v DPviY KiZ eva Kiv nqQ, kvwiwiK AZvPvi Ki Ges Rvbi fq `wLq| wKy BK&ivni cwiwwZ
(A_ev f~j DPviY ev f~j hvIqv) Qvov h Kzdix evK DPviY Kij, m Kvdi nq Mj m Zvi evK (Ai _K)
wekvm KiK ev bv KiK| KviY hw`I GKRb evwK GKwU K_v DPviY KiZ eva Kiv me, ZvK mUv Ai
_K Keyj Ges wekvm Kivbv m e bq, - Ges ZvB c~ev AvqvZ (16t106) mB (BK&ivn) eva Kivi K_v ejv
nqQ, mUv K_vi ejv nqQ| GUvB cgvY Ki h BK&ivi cwiwwZ Qvov Ges f~j DPviY ev f~j hvIqvi
cwiwwZ Qvov, GKRb ew Zvi K_v viv Kvdi nq hZ cvi| ZvB, Zvi K_vK Kzdix (Ges mB evwK
Kvwdi) wnme MY Kivi Rb GUv kZ bq h, mB evw Zvi (Kz dix) K_vi Dci (Ai _K) wekvm ivL|

eo wbdvK I gvbvdKx
Zv nj gyL BmjvgK cKvk Kiv Ges Ai Kzdix aviYv cvlY Kiv| Zvi KqKwU k Yx-
1) ivm~j (mt)-K wg_v ej gvbv;
2) bex (mt) hv wbq GmQb Zvi KvbUvK wg_v ejv;
3) bex (mt)-Gi mv_ kZv cvlY Kiv;
4) bex (mt) hv wbq GmQb Zv Kvb KvbUvi mv_ kZv cvlY Kiv;
5) Bmjvg wZ nj Lykx nIqv;
6) Bmjvgi weRqK AcQ` Kiv;
gybvwdK`i kvw Kvdi`i kvw nZI cP Ges Zv AviI gvivZK| Avjvn& ejbt wbqB gybvwdK`i wVKvbv
Avbi mewbg vb| (m~iv wbmv 4t 145)
GB KviY Avjvn& (mye) m~iv evKvivi c_g w`K `y wU AvqvZi gvag Kvdi`i Aev eYb v KiQb Ges
gybvwdK`i Aev eYbv KiQb 13wU AvqvZi ga| Avgiv `LZ cvB mydxiv gymjgvb, mvjvZ co, ivhvI ivL,
wKy Zviv gymjgvb`i AvKx`v b Ki `q, hLb Avjvn&K Qo Abi KvQ `vqv KivK Rvqh ej- hv eo
wki&Ki Afy| Zviv GB aviYv cvlY Ki h, Avjvn& (mye) me weivRgvb| Avjvn& (mye ) h Aviki Dci AvQb
ZvI Zviv A^xKvi Ki| KziAvbi Kvb Kvb AvqvZ I mnxn nv`xmK ch A^xKvi Ki|

QvU bdvK ev QvU gybvwdKx


Zv nQ Avgji ga gybvwdKx hgbt H gymwjg h gybvwdK`i H mg `vl `vlx hvi m^ bex (mt) ejbt

107. Bjvgy&j gyIqvwBb (3/63)


108. mvwig Avj gvmjyj (ct524)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 189
Avjvni w`K Avnvb

gybvwdK`i wb`kb wZbUvt hLb K_v ej wg_v ej, hLb Iqv`v Ki Zv f Ki, Avi hLb Zvi wbKU AvgvbZ
`qv nq Zv b Ki| (mnxn eyLvix I gymwjg)
bex (mt) Ab ejbt hv`i ga GB PviwU `vl AvQ Zviv c~Y gybvwdK Ges hvi ga Gi Kvb GKUvI AvQ,
Zvi ga GB gybvwdKx _vKe hZY ch bv Zv ZvM Ki| hLb K_v ej wg_v ej, hw` cwZv Ki f Ki,
hw` Pzw Ki Zv fv, hw` kZv Ki mxgv AwZg Ki | (mnxn eyLvix I gymwjgi wgwjZ nv`xm)
GB bdvK bdvKxK Bmjvg _K ei Ki bv, wKy Zv Kexiv bvni Afy| Bgvg wZiwghx (int) ejbt
Avjg`i KvQ Gi A_ Avgji bdvK| GUvB wQj bex (mt)-Gi hvgvbvq wg_vi bdvK|

gybvdK
gybvdK kwU Aviex bdK( )avZz nZ wbMZ| hgb( )kwUi A_ nQ Ggb GKwU myoc_ hvi GKw`K
nZ cek Kivi Ges Aciw`K nZ ei nevi ivv iqQ| kixqZi cwifvlvq A_ nQt xb Bmjvgi GK
`iIqvRv w`q cek Ki Aci `iIqvRv w`q ei nq Avmv| (gydiv`vZ Bgvg ivMe)
xb Bmjvgi ga cek Kivi ci Zv _K Avevi wdi Avmv `y wU KviY nZ cvi| (1) G cek nqQ ay jvK
`Lvbvi Rb| AvwiKfve m BmjvgK MnY Kiwb, eis gb AvZv Zvi Kzdii DciB cwZwZ iqQ| (2)
wZxqZt G cek Bmjvgi cwZ AvwiK wekvm-AbyivM I gneZ wbqB nqQ| jvK `Lvbvi Rb m Bmjvgi
mv_ mK vcb Kiwb| wK G mKwU GZ `yej h Abvb mK c~Yic Zvi Dci cfve wevi Ki djQ|
c_g kYxi bdvKKbdvKx AvKx`v (ev wekvmMZ gybvdK)| Avi wZxq kYxi bdvKK bdvKx Avgjx (ev
PwiMZ gybvdK) ejv nq| hgb nhiZ kvn IqvjxDj vn gvnvm `njex (it) Zvui ^wjwLZ dIhyj Kexi
wKZve wjLQbt bey qvZx hyM `y aibi gybvdK eZgvb wQj,
(1) GK aibi gybvdK wQj hviv gyL Kjgvq kvnv`vZ DPviY KiZv eU, wK Zv`i AtKiY m~Yic Kzdi,
bvwKZv I eCgvbxi Dci cwZwZ wQj| Zviv nQ mB gybvdK hv`i cwiYwZ mK Avj-KziAvb KVvi fvlvq
NvlYv KiQt
A_vr wbtm`n G me gybvdK Rvnvbvgi mewb cKv Aevb Kie| (Avb-wbmvt 145)
(2) Avi wZxq aibi njv H mKj jvK hviv AvwiKZvi mv_ Bmjvg MnY KiwQj| wK Zv`i Cgvb `pZv wQj
bv| bvbvic `yejZvi wkKvi cwiYZ nqwQj| hgb GK kYxi jvK wQj hviv me welq RvZxq Pwi I KgavivK
AbymiY Ki PjZv| hw` Zv`i m`vq gymjgvb nq hZ, Ze ZvivI gymjgvb nZ| Avi Zviv Kvdi _vKj
GivI KvdiB _vKZ| Avi GK kY xi jvK wQj hv`i AtKiY cvw_e ^v_myjf jvjmvq cwic~Y wQj, Avjvn I
ivm~ji gneZi Rb Kvb vbB Zv`i Ai Lvwj wQj bv| A_ev ab-m`i jvf-jvjmv I wnsmv weli
evZbx ivM Zv`i gb-gMR I AtKiYK Ggbfve welv KiwQj h, cv_bvi ^v` I Bev`Zi eiKZ Abyfe
Kivi Kvb myhvMB Aewk wQj bv| Avevi wKQy jvK wQj hv`iK A_bwZK wPv I KgeZv Ggbfve eev`x I
`ywbqvgyLx Ki iLwQj h, ciKvji wPv-fvebv I Avkv-AvKvsLv cvlYi Kvb myhvMB Zviv cZ bv| Avevi Ggb
GK`j jvKI wQj hviv bex Kixg mvjv jv AvjvBn Iqvmvjvgi beyqvZi cwZ c~Yic Avvevb wQj bv Ges Zv`i
Ai A_nxb KzaviYv I m`nev`xZv vb Ki wbqwQj| wK G KzaviYv I m`nev`xZv Ggb chvq wQj bv hvZ
Ki Zviv Bmjvgi Mxmxgv nZ ei nq co| G aibi Aviv wKQy elwqK KviY wQj hvi dj Zv`i beyqvZ
gynv`xi Dci AwbwZ I Am Ki iLwQj| GgbI jvK wQj hviv ^xq Mvxq I eskxq ^v_ Ges Zvi
mvnvhv_ GwMq AvmZv| Ggb wK nK I evwZji msMvg Bmjvgi ^v_K c`vNvZ KiZI Zviv KzwZ nZv bv| G
wZxq k Yxi bdvKKB bdvK Avgjx ev PwiMZ gybvdKx ejv nq|

gybvwdK ebvg bvnMvi


gybvdKxi h mKj wb`kb I AvjvgZ BwZc~e eYbv KiwQ Zvi Kvb GKwU wb`k I AvjvgZ Kvb jvKi ga
cwi` nj ZvK webv wPvq gybvdK aviYv Kiv DwPZ bq| gybvdKi hZjv ewk Dci ewYZ nqQ Zvi
AwaKvski Drmg~j nQ gvbyli AvwZK `yejZv I mxgvnxb cvw_e jvf-jvjmv| Avi G AvwZK `yejZv I mxgvnxb
cvw_e jvf-jvjmv mg cvciI Drmg~j| G KviYB GKRb LuvwU gymjgvbi _K G me Kvhve jx cKvk cvIqv
Amei wKQyB bq| Kbbv, bex-ivm~jMY eZxZ gvbyl hZB `p I gReyZ Cgvb`vi nvK bv Kb Zviv KLbB wbvc
bq| cZKwU gvbyli gaB bvni cew (bvdm) eZgvb| G RbB GKRb gymjgvb hLvb Lye fvj KvR KiQ

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 190
Avjvni w`K Avnvb

mLvb Zvi _K cvci KvRI nZ cvinQ| GKRb gybvdKi h ewk iqQ, Kvb mgq GKRb gymjgvbi
viv m ewk cKvk cvIqv KvbgB Ame bq| myZivs GLvb gybvdK I bvnMvi gymjgvbi ghv`v Ges Zv`i
Dfqi gaKvi cv_K fvjic eyS bqv DwPZ|
Kvb gybvdK hLb Bmjvgi Zvwjg ZiweqvZ I RvZxq KjvYi cwicx Kvb KvR mvdji mv_ Ki, ZLb Zvi
Ai G Lvivc KvRi Rb Kvb cKvi AbyZvc Kivi cwieZ eis Zvi mvdjRbK K~UbwZKZvi Rb Meeva Ki|
wK GKRb gymjgvbi viv wK Ggb KvR KLbv nZ cvi? hw` Aj nq hvq, ZLb Zvi Ai I gbcvYi
Aev wK nZ cviKziAvb nvKxg Zvi eYb vq ejQt
Avi RvbvZ nQ mB mKj gvvKx jvK`i Rb, hviv fyjekZt hw`I Kvb Akx j KvR Ki ev cvci KvR
Ki ^x q AvZvi Dci hyjyg Ki, Ze m mB Zv`i gb Avjvn Zvqvjvi Lqvj I iY Gm hvq| Avi
Zviv wbR`i bvni Rb gv cv_bv KiZ _vK| Avjvn Zvqvjv eZxZ Avi Ggb K AvQ h, bvn gv
KiZ cvi? KnB bB| Avi G mKj gvvKx jvKiv eyS b vZ^vi H mKj K Z bvni KvR Avi
wZxqevi Ki bv| (Avj-BgivY t 135)
Avi GKvb ewYZ nqQt
Avi bdmi cej AveM-DQvmi gyL co AZvekZt hv`i _K bvni KvR nq co, Avi bvn Kivi
ci wbRiv ZvIev Ki Ges mskvwaZ nq, Ggb jvK`i ejvq wbtm`n Avcbvi cw ZcvjK AekB gvkxj
Ges `qvjy| (bvnjt 119)
DjwLZ AvqvZ wji cwZ `wcvZ Kij KqKwU welq Avgv`i wbKU my nq|
c_gZt GKRb gymjgvbi _K cvci KvR nIqv me Ges nqI _vK|
wZxqZt gymjgvb`i _K bvni KvR cKvk nq coj Zv eyS-b nq bv eis AZv I bdmi AvKwK AveM-
DQvmi viv civwRZ I cf vweZ nevi `ibB nq _vK|
ZZxqZt gymjgvb cvci KvR Kivi ci Zv`i AtKiY Avjvni fq evKzj I Awi nq DV| Avjvn Rvjv
Rvjvjy i mywePvix Y ewkwU Zvi Pi mvgb g~wZgvb nq `vqgvb nq| Zvi Cgvbi KviY jjvUf~wg fxZ,
KwZ I ksKvq Ngv cvwb viv wm nq DV| Kvj wej^ bv Ki Zviv ^xq Acivai Rb ieyj Avjvgxbi `ievi
wmR`vq co ASvi iv`b KiZ _vK| Avi cv_bv KiZ _vK Zvui wbKU gv I gvMdivZi Rb| mskvab nq
hvq fwelZi AvMZ w`bjvi Rb|
Avi PZz_ h welqwU Avgv`i KvQ cwZfvZ nq, Zv nQ ZZxq welqwUi Avi GKwU w`K| A_vr Zviv wbR`i Kvb
cvci KvRi Dci wi nq _vK bv| eis Zv cwinvi Ki Pjvi Rb AvcvY Pv Pvjvq Ges G Rb Zv`i gb gMR,
jv I Aegvbbvi ev_vq evw_Z nq DV| wK gybvdK`i ga Gnb Yvejx Av` eZgvb _vK bv| Zviv
kixqZi wecixZ KvRjv bdmi Kvb AvKwK AveM DQvmi ekeZx nq Ki bv| eis Rb eyS I mRvM
Abyf~wZ wbqB wavnxb wP Ki| kixqZi weivPviY KivK wbR`i Afvm cwiYZ Ki bq| Zv`i Kje
ZLb Avi ZvIev I GMdvi `~ii K_v, Avj vni fq fxwZi bvg-MI we`gvb _vK bv|
GKRb gybvdK I GKRb bvnMvi gymjgvbi ga G nQ gwjK cv_K| gybvdKx nQ m~Yic GKwU
wecixZagx wel| Zvi ga Av` Cgvbi Kvb wPn bB| cvi bvn Kivi ci hw` gvbyl jwZ bv nq Ges
wbRi mskvabi Rb evKyj nq bv DV, Ze G bvnB kl ch gybvdKxi exR ecb Ki| bvni evcvi Zvi
Kg Pwi hw` GgwbB _K hvq, Ze Zvi vivB gybvdKxi exR AsKzwiZ nq gv^q avc avc Kvjg weivU
wekvj ei ic aviY Ki| Avj vn ejbt
Zv`i ga Ggb wKQy jvK AvQ hviv Avjvni mv_ Iqv`v KiwQj h, wZwb hw` Zv`iK Zvu i dRj-Kig
viv AbyMn Kib, Ze AekB Zviv Zv _K Avjvni c_ eq Kie, m`Kv w`e Ges cyYevb gymjgvb ne|
wK Avjvn Zvqvjv hLb Zv`iK Zvi dRj I Kig viv AbyMn Kijb ZLb Zviv KcYZv c`kb Kij| dj
Zviv Avjvni mwnZ mvvZ ch Zv`i Ai gybvwdKx mw Ki wbj| Kbbv, Zviv Avjvni mv_ h Pzw Ki
wQj m Pzw f Ki djQ Zviv nj wg_vPvix| (ZvIevt 75-77)
DjwLZ KziAvb nvKxgi evYx viv evSv hvq h, bvn GK wRwbm Ges gybvwdKx Avi GK wRwbm| wK G`i
Dfqi ga GKwU Mfxi mK we`gvb iqQ| A_vr bvn Kvb Kvb mgq gybvwdKxi bvq `yivivM ivMI gvbyli
Ai mw Ki| Kjiv- gnvgvixi mgqKvi mvaviY GKwU cUi cxov-hgb Kvb Kvb mgq Kjivq icvwiZ nq|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 191
Avjvni w`K Avnvb

Ggwbfve bvnI Kvb Kvb mgq gvbyli ga gybvdKx mw Ki| G RbB AvKwK bvni KvR nq coj m
Rb wbfq I wbwZ _vKv DwPZ bq| eis Zvi wewfwlKvgq cwiYwZ nZ wbivc` _vKvi Rb wPv-fvebv Kiv DwPZ|
bZzev Zv gybvwdKxi `~ivivM ivM Avgv`i Aj mw nIqvI A^vfvweK bq| Avjvn Zvqvjv ejQbt
Zvgv`i Avgj hb Ggbfve wbj I asm bv nq hv Zvgiv eySZI cviv bv| (RyivZt 2)

kvixAv wba vwiZ AbymiY Ges A AbymiY


mg cksmv Avjvni Rb whwb wekRvnvbi AwacwZ| Ges Zvui w`K me wKQz wdi hvq----
wKQz fvB`i ckt hviv wdK&n (kixqvi) Kvb evcvi wgZ Ki Ggb `yRbi wK weavb/ wbqg? wbR gvRnvei
Bgvg`i K_v gvbv cZKi Rb wK AvekK, bv wK Zv`i welqjvi MnYhvMZv hvPvB Kiv DwPr? AbyMn Ki
Avgv`iK ivqwj Rvbveb Avi Avjvn AvcbvK Dg cwZ`vb `vb Kib|
ZvB wbgvfve Avwg Zv`i cki Di w`qwQjvgt
hw` Kvb welq my `jxj/cgvY bv _vK Ges Gi ivq/ weavb hw` BRwZnv` 109-Gi Dci wfw Ki nq Zvnj Zviv
Zv`i (Bgvg`i) ga mePq vbx I cinRMvi ewi AbymiY KiZ cvi GUv gymwjg`i Dci wbfi Ki
KvK Zviv AbymiY Kie Ges G ZvK `vlvivc Kiv hvq bv| Ze hw` Kvb welq my `jxj _vK, ZLb
GKRb gymwjgK Zvi gvRnvei Bgvgi K_v, hv `jxj wei, Zv MnY Kivi AbygwZ `qv nq wb| cKZc, hw`
Zvi KvQ `jxj cu Q hvq Ze ZvK Bgvgi K_v cwiZvM KiZ ne wZwb h BgvgB nvb bv Kb Ges GUv mKji
Rb evaZvg~jK| Avjg`i ev Bgvg`i K_vi c (KziAvb A_ev mnxn& nv`xm _K) my `jxj _vKv cqvRb
KviY Zuv`i K_vB Avgv`i Rb `jxj bq| cKZc, Avjg`i K_v Avgv`iK g~j `jxjjv eySZ Ges
welqjvK evLv KiZ mvnvh Ki|
hnZz Avjg`i K_v `jxj wnme Avjvn Ges Zuvi ivm~j (mvt)-Gi K_vi Dci `jxj wnme MnY Kiv nZ cvi
ZvB Zviv KDB GUv KLbI ejbwb| cKZc GUv KyiAvb, myb vn Ges gymwjg`i BRgvi wei hvq, hnZz-
Avjvn Avgv`iK KziAvbi AbK RvqMvq Av`k KiQb Zvui wKZve I Zuvi ivm~jK AbymiY KiZ| Avjvn
ZvAvjv ejQbt
Ges Zvgiv Avjvn I Zuvi ivm~jK AvbyMZ Ki hvZ Zvgiv `qv cZ cvi| (m~iv Avwj Bgivb 3:132)
Ges Avjvn ZvAvjv ejQbt ejyb! Avjvni AvbyM Z Ki Ges ivm~ji AvbyMZ Ki...| (m~iv b~i 24:54)
AviI ejQbt ...hviv Zuvi Av`ki weivPiY Ki Zviv hb mZK nq h, Zv`i Dci wechq AvcwZZ ne
A_ev hbv`vqK Avhve Zv`i Mvm Kie| (m~iv b~i 24:63)
Ges Avjvn ejQbt n hviv Cgvb GbQ! Zvgiv AvbyMZ Ki Avjvn Ges Zvu i ivm~ji Ges Zvgiv hLb Zvi
K_v bQv ZLb Zv _K wegyK nqv bv| Avi Zvgiv Zv`i gZv nqv bv hviv ej-Avgiv bwQ wKy Zviv
kvb bv| wbq wbKZg Rxe Avjvn KvQ H me ewai I g~K hviv Abyaveb Ki bv| (m~iv Avbdvj 8:20-22)
wbqB AvjgMY (int) Zv`i Qv`i Afve AbymiY bv Kivi Dc`k w`Zb| Dci, Zviv Zv`i Dci `jxj
MnYi evaevaKZv Avivc KiZb, hnZz GUv AvekKxq Ges cZK gymwjgi Rb evaZvg~jK ZvB hw` Kvb
`jxj Kviv KvQ cu Q Zvici m AekB mB `jxj AbymiY Kie Ges Gi wecixZ mewKQz eRb Kie| Avjvn
ejQbt
AbymiY Ki hv Zvgvi iei c nZ nZ GmQ, Ges ZvuK Qvov Ab AvDwjqv`i AbymiY Kivbv| Zvgiv
Lye AB Dc`k MnY Ki| (m~iv Avivd 7:3)
m~iv Avb-b~i Avjvni mv w`qQb, h ew ivm~jK (mvt) gvb Ki Avj vn ZvK c_wb`k `bt Ges Zvgiv
hw` ZvK gb Pj, Ze mrc_ cve| (m~iv b~i 24:54)
myZivs h KD Avey nvwbdv, Bgvg gvwjK, Bgvg Avk&-kvdC A_ev Bgvg Avng` (int) Gi K_vi Rb Kvb `jxj
cwiZvM Kij m g~j weavbi weivPiY Kijv hvi evcvi gymwjgiv GKgZ| Bgvg kvdC (int) ejQbt
gymwjgiv G evcvi GKgZ h hw` GKwU ivm~ji (mvt) mybvn Kviv KvQ cu Q Ze GUv wVK bq h m Kviv K_vq

109. BRwZnv`t hywc~Y cwZ hvi viv Bmjvgi AvBb mK wek` MelYvi ci Kvb wmv `qv nq|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 192
Avjvni w`K Avnvb

Zv cwiZvM Kie| Ges Bgvg gvwjK (int) ejQbt ivm~ji (mvt) ci cZK ewi K_v K_v MnY ev eRb Kiv
hZ cvi|
myZivs hviv agv wbw` Kvb gvhnvei BgvgK AbymiYi , GUv c~eMvgx`i c_wb`ki wei Pj hvq Ges
H gvhnvei Bgvg`i gZiI wecixZ| hnZz Zviv mKjB A AbymiY I agvZvi wb`vi evcvi GKgZ wQjb|
wbqB, gymwjg`i Rb GUv evaZvg~jK h Zviv my `jxji AbymiY Kie hw`I m gvwjKx, nvbvdx, kvdC,
nv^jx A_ev Rvwnix 110 A_ev Ab h Kvb gvhnveiB nvK bv Kb| hnZz Avjvn ZvAvjv h Kvb GKwU gvhnve
mZK mxgve Ki `bwb, KviY Gme gvhnvei BgvgivI gvbyl wQjb, hv`i viv mwVK I fyj `yUvB nZ cvi|
Zuviv KDB fyj-vwi Da wQjb bv|
Bgvg kvdC (int) ejQb, Avgv`i gvS Ggb KD bB h ivm~ji (mvt) GKwU mybvn (fzji em) Gwoq hvqwb
A_ev iY _K gyQ hvqwb, myZivs Avwg h ivq `B bv Kb A_ev h gwjK Z_ Dcvcb Kwi bv Kb, mLvb
Avjvni ivm~j (mvt) Gi bxwZi wecixZ wRwbm _vKe| myZivs mwVK weavb njv ivm~j (mvt) Gi weavb Ges mUvB
Avgvi weavb|
wbqB AvjgMY (int) xbi AbK evcvi gZbK KiQbt- cwiZv, mvjvZ, hvKvZ, mIg, n, wew,
ZvjvK, wRnvi 111 Ges Abvb I| ZeyI Kvb Avjg (whwb vb `p wQjb) bB whwb GB K_v ejQb h,
GKRb gvbyl `jxj Qvov Avjg`i h KvDK BQv AbymiY KiZ cvi, ewZg nj A AbymiYKvix hviv `jxj
Ges MelYv KiZ mg_ bq|
hw` cZK gymwjgi Rb mg wfb gZ I K_vi Zvi wbR BQvi AbymiY Ges evQvB KivK Abygv`b `qv
nZv, Zvnj xb wewfb wPvavivq wef nq hZv Ges wKZve I mybvn Lye KgB DcKvi AvmZv| Avgiv Avjvni
KvQ Gme _K Avkq PvB|
myZivs Avwg GUvB ewj hvi Dci mg gymwjg GKgZ, Zv njv GUv evaZvgyjK h, `jxj A_ev cgvY `Lvi ci
c~eeZx Avjg`i Dcjw Abymvi, Zv`i K_vi Ges Kvb ecvi Zv`i wmvi wcQb hyw wPv Ki, mg
weZKi wKZve I mybvnq wdi hZ ne|
D`vniY mic, AvjgMY weZK KiQb h welq Zvgvi cweZv/ Ahy f hvq| hgb- DUi Mv LvIqv, GKRb
xjvKK mg Qvov k Kiv Ges `yB A Qvov Kvb vb w`q kixi nZ wKQz ei nIqv| KviY KD KD
ejQb hmg wRwbl ei nq, Zv Ihy f `q Ges Zv GKB mv_ bvcvK| wbqB, cZK BgvgiB Gme welq
GKwU gZ AvQ| cgvYmict DUi MvkZ LvIqvi evcvi Bgvg gvwjK, Bgvg Avey nvwbdv Ges Bgvg Avk&-kvdCi
gZ wQj GUvZ Ahy fv bv| wKy Acic Bgvg Avng` (int) Gi gZ wQj GZ Ahy fv| Beb nvRgI GUvK
cQ` KiQb|
G evcvi mwVK gZ njv Bgvg Avng`i gZ| hnZz ivm~j (mvt) Gi `ywU wbfihvM nv`xm cgvY KiQ DUi
Mvk&Z LvIqv Zvgvi Ahy f `q| GKwU nv`xm mnxn gymwjg ewYZ nqQ Rvwei web mvgyivn (ivt) _K Ges
Ab nv`xmwU Avey `vD`, wZiwghx Ges Abiv msMn KiQb Avj-eviv (ivt) _K|
xjvKK k Kiv A_ev Avwjb Kiv A_ev GiKg Ab wKQzi Bgvg kvdCi gZ wQj xjvKK k
Kij Ahy fv AbyivM-Avmw _vK A_ev bv _vK| Bgvg Avey nvwbdv (int) Gi gZ wQj kZ nxb kZ Zvgvi Ahy
fve bv| Ges Bgvg gvwjK I Bgvg Avng` (int) Gi eYbv gZ njv GUv AbyivM/ hb DRbv Qvov Ahy b Ki
bv|
ZvB h G evcvi wewfb `jxj cixv Kie m `Le Bgvg Avey nvwbdvi gvhnve mwVK gZi mePq KvQvKvwQ|
Ges GKwU eYbvq, Bgvg Avng`I GB gZ wekvm vcb KiQb Ges GUv mvCLyj Bmjvg Beb ZvCwgqv Gi
cQ`bxq| hnZz Avgv`i KvQ Kvb `jxj cQwb hv cgvb Ki h k Kij Ahy fv Zv Avmwi mv_ nvK
A_ev bv nvK| ZvB, `jxji Afve/ AbycwwZZ, Avgiv Gi g~ji w`K wdi hvB hv njv Ahy fv bv| Ges Avey
nvwbdvi gZ GB evcvi Ab gZi Zzjbvq ekx , hnZz Avgv`i KvQ eYbv AvQ h, ivm~j (mvt) Zvi x`i
Pz^b Ki mvjvZ wdi wMqwQjb Ges Ahy Kibwb, A_P GKB mv_ GB eY bv Avgv`i KvQ bB h GwU hbvmwi

110
Rvwnixt `vD` Beb Avjxi GKwU gvhnve, whwb KyiAvb I mybvni my Ges AvwiK (Rvwni) A_i Dci wfw Ki evLv-weklY
Kivi GKwU ^vaxb c_ eQ wbqwQjb|
111
Av`-wRnvit xi evcvi ^vgxi ee Zzwg Avgvi gvqi (wcV) gZv- Unlawful for me to approach

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 193
Avjvni w`K Avnvb

mv_ A_ev hbvmw Qvov| hw`I GB nv`xmi MnYhvMZv wbq mgmv AvQ| wbqB eYbv KiQb Avey `vD`,
AvZ&-wZiwghx Ges Beb gvRvn- IqvKx viv, Avgvg nZ, evBe web Avex ZvexB nZ, DiIqvn& nZ AvBkv (ivt)
nZ- wKy GZ wU AvQ| hnZz evBe, DiIqvn& nZ bbwb| wKy G welq Ab nv`xm AvQ| Ges Avjvn fvj
Rvbb|
wVK hgb, i A_ev Ab Kvb c`v_ hv kixi nZ ei nq- Bgvg Avng`i gZ njv- G mg wRwbm Ahy f
`q| wKy Bgvg kvdC ejb Gi Kvb wKQzB m~Yic Zvgvi Ihy fv bv| Ges GUvB mwVK gZ, hv Bgvg gvwjK
Ges Ab GK eYbvq Bgvg Avng` GB gZi c Aej^b KiQb| Ges GUvB wmv h Bgvg ZvBwgqv Ges AbK
GUv gb wbqQb| hnZz G evcvi Kvb `jxj bB h kixii `yB A Qvov Ab Kvb vb w`q hvB ei nq
Avm ZvZ Ahy fv|
myZivs GB D`vniYjv Avwg GUv `Lvbvi Rb w`qwQ h mZ GKRb Avjgi Rb A_ev GKwU `j ev Kvb
gvhnvei c wbw` bq| Dci, h mZ LuyR ei Kie KviY cZK gvhnve wKQz mwVK wRwbl I wKQz fyj wRwbm
AvQ|
hgb nv^jx gvhnve GB xbi AbK evcvi mwVK, wVK Zgwb kvdC gvwjKx Ges nvbvdx gvhnveI| wVK Zgwb
Bgvg Beb nvRg I GKv wKQz gZ w`qQb hv mwZKvi A_ mwVK| AbK AvjgMY gZweiva KiQb `jxji
cvcZv, mZZv I `yejZvi cv_Ki wfwZ, iwnZ Kiv A_ev iwnZ nIqv welq Ges kZnxb (gyZjvK) Ges hvMZv
(gyKvBqv`)-Gi evcvi| ZvB, mB mwVK Abymvi AvQ h mZK gb bq Kvb ccvZ/ gbi SuvK Qvov| wVK
hgb m Kvb fyji weivwaZv Ki Kvb ew Kzrmv/ wg_v Acev` Ges wb`v bv Ki A_ev ZvK bxP bv bvwgq|
hnZz GB Avjgiv mwVK wmv cu QvZ Pv KiwQjb (gyRZvwn`) Ges Zviv mwVK nvb A_ev bv nvb Zviv
hKvb c_ cyiZ neb|
myZivs Gici, GUv KviI Rb dih/ evaZvg~jK bq GKRb AvjgK AbymiY Kiv| Ges hB GUv wPv Ki m
mwVK c_ nZ AbK `~i| wbqB GUv dih bq Avjvni ivm~j (mvt) Qvov Ab KvDK AbymiY Kiv, KviY Zuvi K_v
mZ Ges wZwb wbRi _K wKQz ejb bv|
mRb h Kvb Avjg A_ev gvhnvei Bgvgi K_v nZ Avgiv wmv bB bv Zv eZxZ hv mZi mv_ GKgZ|
Ges GUv GKUv iZc~Y welq h KDB weePbv Kibv mB jvK Qvov h c_ c`wkZ nZ Pvq Ges kqZvbx P
nZ AvZvK wbivc`/ iv KiZ Pvq| KZRb AvQ hviv Bj&gi `vex Ki Ges jLv wbq e A_P Zviv agvbv`,
A Abymvix Ges ay asmi w`K GwMq hvQ | Zviv vavw^Z nb hw` KD Zv`i wbw` Bgvgi wecixZ hvq
wKy vavw^Z nb bv hLb KD Avjvni KyiAvb A_ev ivm~j (mvt)-Gi mybvni wei hvq|
myZivs, mwVK ew m h Avjvni wKZve Ges ivm~j (mvt) -Gi mybv nK mg K_vi Dci weavb evbvq| hw`I hviv
AmZ, Zviv Zvi mv_ AmZ Ges ZvK ag`vnx mve Ki| cKZc, GUv A Abymvix`i Ges agv`i
mvaviY ixwZ h Zviv gZweiva Ki Zv`i ag`vnx I wnme wPwZ Kiv| Ges GUv cZK wg_vev`xi Aevb
Ges Zv`iI hviv mZ nZ Ges mvRv c_ nZ wegyL KviY hLb m cgvb I `jxj AvbZ Amg_ m G mg
Kkji Avkq bq| wbqB Avjvni wKZve Ges ivm~j (mvt)- Gi mybvnq cgvY AvQ, hviv Gi evevqb cwZiva
Ki PjQ| Zviv AbK AvKwZZ Avm hv Zv`i gavi c Aej^b Ki Ges Zv`i BQvK cwiZ Ki| h
mZi Abymvix m mg Pv Pvjve hb h mZi Dci m AvQ Zv _K ZvK bovbv bv hvq| m AbK mZi
c_ WvKe Ges Avjvn ZvK mvnvh Ges Avkq w`eb| Ges mB weRqx _vKe hZY m Avjvni c_ Pv Pvjve
xb Ges mZi weRqi Rb, Ges hZY m GB c_ _vKe ZZY Avjvni c nZ mvnvh Avmv e ne bv|
Avjvn ZvAvjv ejQbt
Avi hviv Avgvi ivvq K mn Ki, Avwg Zv`iK AekB AvqvZmg~n `Lvi Ges wbtm`n Avjvn ZvAvjv
Gic LvwU jvK`i m AvQb| (m~iv AvbKveyZ 29:69)
Avjvn Aviv ejQbt n wekvmxMY! hw` Zvgiv AvjvnK mvnvh Ki, wZwb Zvgv`i mvnvh Kieb Ges
Zvgv`i cv mg~n `p Kieb| (m~iv gynv`47:7)
Ges hvK Avj vn ZvAvjv mvnvh Kib, Avmj Zv Zvi ki kqZvbxi wei h_| wKy- 1g `ywU welq Qvov
mvnvh Avme bv ivm~j (mvt)-Gi c`wkZ c_ Abymvi K_v I KvR Avjvni cwZ AvwiKZv| ZvB hw` GB `yB kZ
cwic~Y nq ZLb Kvb wKQzB ZvK evav w`Z cvi bv hw` Zviv c~e I cwg nZ mKj GKwZ nq| Avjvn ZvAvjv
ejQbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 194
Avjvni w`K Avnvb

hw` Avjvn Zvgv`iK mvnvh Kib Ze, KDB Zvgv`i Dci Rqx nZ cvi bv, Avi hw` wZwb Zvgv`i
mvnvh bv Kib, Ze wZwb Qvov Ggb K AvQ, h Zvgv`iK mvnvh Kie? Avi ay AvjvniB Dci
gywgb`i fimv Kiv DwPZ| (m~iv Avwj Bgivb 3:160)
Ges mg cksmv Avjvni iveyj AvjvgxbiB Rb|

mybvZ
mybvZ ki AvwfavwbK A_t c_| KziAvb gwR` GB mybvZ kwU e eeZ nqQ| GKwU AvqvZ
njt
Avjvni myb vZ, hv c~e _KB KvhKi nq iqQ| Avi Avjvni G myb vZ Kvbic cwieZb `Le bv KLbv|
(dvZvn&t 23)
G AvqvZ eeZ myb vZ ki kvwK I AvwfavwbK A_ c_, cv Ges cwZ| Gfve `Lv hvq h,
mybvZkwU hgb Avjvni evcvi cqvM Kiv nqQ, Zgwb Kiv nqQ bex I ivm~j`i I|
Avjvni mybvZ I bexi mybvZt Bgvg ivMe Bmdvnvbx ejb, Avjvn& Zvqvjvi mybvZ ejv nq Zuvi KgKzkjZvi eve
cvK, Zuvi AvbyMZKvixi wbqg cwZK| Avi bexi my bvZ nQ mB wbqg, cv I cwZ, hv wZwb eve KvR I
Kg AbymiY Ki PjZb|
nv`xm-wevbx`i cwifvlvq mybvZ nQ ivm~j Kixg (mvt)-Gi gyLi K_v, KvR I mg_b| Abygv`bi eYbv hvK
cPwjZ K_vq ejv nq nv`xm| Avi wdKvn&kv mybvZ ejv nq Ggb KvRK, hv diR ev IqvwRe bq eU; wK bex
Kixg (mvt) Zv cvqB KiQb| GLvb G `yUv myb vZi KvbwU-B AvjvP bq|
Avgv`i AvjvP mybvZ nj mB g~j Av`k, hv Avjvn& Zvqvjv wek -gvbei Rb bvwhj KiQb, hv ivm~j Kixg (mvt)
wbR Zuvi Rxeb xwb `vwqZ cvjbi wekvj AbymiY KiQb; Kbbv bex Kixg (mvt) hv evefve AbymiY
KiQb, Zvi Drm nj Inx, hv Avjvn&i wbKU _K wZwb jvf KiQb| G Inx `y fvM wef| GKwU nQ Avjvn&i
Kvjvg KziAvb gRx`| Avi wZxqwU nQ Inxq Ldx, wekl cvq Avjvn&i Rvwbq `qv weavb I wb`k| ivm~j Kixg
(mvt) Gi KgRxeb G `yUviB mg^q NUQ cyivcywifve| Avi ZvB nQ mybvZ ZvB nQ cwic~Y xb-Bmjvg|
KziAvb gRx` ivm~ji RevbxZ ejv nqQt Avwg Kvb Av`kB AbymiY Kwi bv Kwi ay ZvB hv Avgvi wbKU Inxi
m~ bvwhj nq| Inxi m~ bvwhj nIqv Av`kB ivm~j Kixg (mvt) eve KvR I Kg AbymiY KiQb, Zv-B nQ
Avgv`i AvjvP mybvZ| GB mybvZiB Aci bvg Bmjvg| KziAvb gRx` GB mybvZKB wmivZzj gy vwKg ej
AwfwnZ Kiv nqQ| ivm~ji RevbxZ KziAvb gRx` NvlYv Kiv nqQt
wbqB G nQ Avgvi mwVK mij `p c_ (wmivZz j gy vKxg)| AZGe Zvgiv G c_B AbymiY Ki Pje, G Qvov
Abvb c_i AbymiY Zvgiv Kie bv| Zv Kij Zv Zvgv`i G c_ _K wewQb Ki `~i wbq hve| Avjvn&
Zvgv`i Gic-B wb`k w`qQb, hb Zvgiv fq Ki Pj| (AvbAvgt153)
Bgvg kvZex wmivZzj gyvKxg-Gi cwiPq `vb cm wjLQbt wmivZzj gyvKxg nQ Avjvn&i mB c_, hv
AbymiYi Rb wZwb `vIqvZ w`qQb| Avi Zv-B myb vZ; Avi Abvb c_ ejZ evSvbv nqQ weiva I
wef`cx`i c_, hv gvbylK wmivZzj gy vKxg _K `~i mwiq wbq hvq| Avi ZvivB nQ we`qvZcx jvK|

we`&qvZ
mybvZ nQ Zv-B, hv we`&qvZi wecixZ A_ eeZ nq| Kbbv G my bvZi wecixZB nQ we`&qvZ| Bgvg ivMe
we`&qvZ ki A_ wjLQbt Kvbic c~e bgybv bv `L Ges Ab wKQyi AbymiY bv KiB Kvb Kvh bZzbfve mw
Kiv| A_vr kixqvZ ceZK h K_v ejb wb m K_v ejv Ges wZwb hv Kib wb Ggb KvRK Av`kic MnY Kiv-Zv-
B nQ we`qvZ| Ggb me KvR Kiv we`qvZ, hvi Kvb c~e `v bB|
KziAvb gwR` G we`AvZ kwU Avj vn& mK eeZ nqQ `yUv AvqvZ|
Avmgvb-hgxbi m~Y bevvebKvix, bZzb mw Kvix| (Avj-evKviv)
wZwb Zv Avmgvb-hgxbi be mw Kvix| (AvbAvgt 101)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 195
Avjvni w`K Avnvb

G `yUv AvqvZB Avjvn& ZvqvjvK Avmgvb hgxbi e`xDb-c~e `v c~e Dcv`vb I c~e c wZ QvovB mwKvix ejv
nqQ|
m~iv Avj-Kvnvd-Gi GK AvqvZ we`qvZ ki G A_i w`KB BwZ Kiv nqQ m~Y wfb fvlvq| Bikv` nQt
ej n bex, Avwg Avgji w`K w`q mePq wZM jvK`i K_v wK Zvgv`i eje? Zviv nQ Ggb jvK,
hv`i hveZxq Pv mvabvB `yw bqvi Rxeb wev nq MQ Avi ZvivB gb gb avibv Ki h, Zviv LyeB fvj
KvR KiQ| (Avj Kvnvdt 103-104)
we`qvZcxivI wVK Ggwb| Zviv hme KvR Ki, Avmj Zv Avjvn&i `qv bxwZi wfwZ bq| Zv mI Zviv ZvKB
bK Avgj Ges eo mIqvei KvR ej gb Ki|
nhiZ Biev` Beb mvwiqv (ivt) ewbZ `xN nv`xm ivm~j Kixg (mvt) ejQb Zvgv`i AekB AbymiY Ki PjZ
ne Avgvi mybvZ Ges wn`vqvZ cv mZcx Ljxdv`i mybvZ! Zvgiv Zv k Ki aie, `uvZ w`q Kvgwoq ai wi
nq _vKe (hb Kvb AevqB Zv nvZQvov nq bv hvq, Zvgiv Zv _K wewQb I wePzZ nq bv co)| (gymbv`
Avng`)
KziAvb gRx` xb-Bmjvg mK Avjvn& Zvqvjv NvlYv KiQbt
AvRKi w`b Zvgv`i Rb Zvgv`i xbK c~Y -cwiYZ Ki w`jvg, Zvgv`i cw Z Avgvi wbqvgZK
mgKfve m~Y Kijvg Ges Zvgv`i Rb BmjvgK xb wnme cQ` Kijvg-gbvbxZ Kijvg| (Avj-
gvq`v 3)
G AvqvZ _K AKvUfve cgvwYZ nq h, xb-Bmjvg cwic~Y| ZvZ bB Kvb Am~YZv, Kvb wKQyi Afve| G
xb wekvmx I Gi AbymiYKvix`i Kvb cqvRb ne bv G xb Qvov Ab Kvb w`K ZvKvevi, evBii Kvb wKQy
GZ kvwgj Kivi Ges wfZi _K Kvb wKQy ev` w`q evBi dj `qvi Kbbv GZ gvbyli me gwjK cqvRb
c~iYi eev ivLv nqQ| AZGe bv ZvZ Kvb wRwbm ew Kiv hZ cvi, bv cviv hvq Zv _K Kvb wKQy ev`
w`Z| G `yUvB xbi cwic~YZvi wecixZ Ges Avj vn&i Dciv NvlYvi weivax| Bmjvgx Bev`Zi
mIqvei KvR ej Ggb me Abyvbi Dv eb Kiv, hv bex Kixg (mvt) I mvnvevq wKivgi Rvgvbvq Pvjy nqwb Ges
Zv `LZ hZB PvKwPKgq nvK bv Kb Zv B we`qvZ, Zv xb Bmjvgi cwic~YZvi KziAvbx NvlYvi m~Y
cwicx| G KviYB Bgvg gvwjK ejwQjbt mKvj h KvR xwb KvR ej NvwlZ I wbw` nqwb, AvRI ZvK
xwb KvR ej gb Kiv hZ cvi bv|
AZxZKvji bexi DZ`i viv bexi DcvwcZ xb weKZ I wejxb nq hvIqviI GKgv KviYB wQj h, Zviv bexi
cewZZ Bev`Z gbMovfve bZzb wRwbm kvwgj Ki wbqwQj| wKQy Kvj ci Avmj xb wK, Zv wPbevi Avi Kvb
DcvqB _vKj bv|
xb Zv Avjvn&i `qv Ges ivm~ji DcvwcZ wRwbm| ZvZ hLb KD bZzb wKQy kvwgj Ki, ZLb Zvi A_ GB nq
h, Avjvn& ev ivmyj Kixg (mvt) hb eySZB cviwQjb bv xb wKic nIqv DwPZ Avi Giv GLb eySZ cviQ, ZvB
wbR`i eySgZ me bZz b wRwbm Gi gvS kvwgj Ki Gi wU `~i KiZ PvBQ Ges Am~YZ vK m~Y Ki ZzjQ|
Avi Gi wfZi _K wKQy ev`-mv` w`q GK hyMvchvMx Ki ZzjZ PvBQ| Gic wKQy Kivi AwaKvi ZvK K w`j?
Avjvn& w`qQb? Zuvi ivm~j w`qQb? ---bv, KD B `q wb, wbR BQ gZB m KiQ| wVK G w`K j KiB
nhiZ hvqdv Bebyj Bqvgvb (ivt)ejQb| h Bev`Z mvnvevq Kivg Kib wb, m Bev`Z Zvgiv Ki bv| ZvK
Bev`Z ej gb Ki bv, ZvZ mIqve nq ejI wek vm Ki bv|
G we`qvZ GgbB GK gvivZK wRwbm, hv kixqZi A_vr Avjvn&i `qv I ivm~ji c`wkZ diR IqvwReK ch
weKZ Ki `q| kixqvZi diR IqvwRei cwZ Ai _vK bv Kvb gvbZv MYZvi fveaviv| kixqvZi mxgvjsNb
Kivi Afvm nZ _vK| kixqvZ weivax KvRjvK ZLb gb nZ _vK LyeB Dg| h jvK Bmjvg Kvb we`&qvZ
Dveb Kie Ges ZvK fvj I Dg gb Kie, m hb aviYv Ki wbqQ h, bex (mvt) wimvjvZ I beyqvZi
`vwqZ cvjb Kib wb, LqvbZ KiQb| Kbbv wZwb hw` `vwqZ cvjb KiB _vKb, Zvnj Bmjvg I mybvZ Qvov
Avi Zv Kvb wKQyi cqvRb ci bv| me fvjB Zv ZvZ iqQ|
mwZKvifve h xb ivm~ji wbKU _K cvIqv MQ, wVK Zv-B cvjb Ki Pjv DwPZ me gymjgvbi| bv ZvZ wKQy
Kg Kiv DwPZ, bv ZvZ wKQy ekx Kiv mZ nZ cvi| KziAvbi wbv AvqvZ G K_vB ejv nqQ Avnwj wKZve
K j Ki|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 196
Avjvni w`K Avnvb

n Avnwj wKZve! Zvgiv Zvgv`i xbi evcvi AwZwi evovevwo Ki bv Avi Avjvn& mK cKZ nK Qvov Kvb
K_v ej bv|

mybvZ ivm~j (mt) AvuKo aiv Ges we`&A vZ _K mZK _vKv Acwinvh
mKj cksmv Avjvni Rb whwb xbK c~YZv `vb KiQb Ges Avgv`i Rb mKj KjvY weavb Ki BmjvgK xb
wnmve wbevwPZ KiQb| kvw I KiYv ewlZ nDK ZvuiB wekl ev`vn I ivm~j (mt) gynvv`i Dci whwb AwZib,
we`AvZ (bec_v) I cvcvPvi nZ gy _K Zvui iei AvbyMZ Kivi cwZ Avnvb KiQb| Avj vn Zvui Dci, Zvui
eskai I mvnvex Ges wKqvgZ ch hviv Zvui c`wkZ c_i Abymvix ne mKji Dci KiYv elY Kib|
xb Bmjvgx GKwU cwic~Y xb| Avj vn Zvqvjv ^xq ivm~ji gvag h kixqZ ceZb KiQb Zv ^qs-my b weavq
Avgv`iK Zv AbymiYi wb`k `Iqv nqQ Ges we`AvZ ev bZzb Kvb c_vi mshvRb _K wbla Kiv nqQ|
Avnj mybvZ Iqvj RvgvqvZ GB wkv mvnvevq Kivg I Zvu`i mwVK Abymvix Zveqxb`i KvQ _K mevt Kib
MnY KiQb|
bex Kixg (mvt) _K mnxn nv`xm ewYZ AvQ, wZwb ejQb-Avgv`i GB ag (xb) h KD bZzb wKQz Dveb
Kie Zv cZvLvb ne| GB nv`xmwU evLvix I gymwjg ewYZ nqQ| mnxn gymwjg ewYZ Ab GK nv`xm bex
Kixg (mvt) ejQb-KD hw` Ggb KvR Ki hv Avgv`i GB ag (xb) bB Zvnj Zv cZvLvb ne| wZwb Ab
GK nv`xm Gikv` KiQb-Zvgiv mybvZ Ges Avgvi cieZx Ljvdvq ivk`xbi myb vZ cvjb Kie| Avi, Zv
`pZvi mv_ aviY Kie| mveavb! KLbI ag (xb) be cewZZ Kvb welq MnY Kie bv| Kbbv cZK be
cewZZ welqB we`AvZ Ges cZK we`AvZB c_vZ| ivm~j (mt) RygAvi w`b Lyrevq ejZb-wbqB mevg
K_v njv Avjvni wKZve Avi mevg n`vqvZ njv gynv` (mvt)-Gi n`vqvZ| mewbK welq njv gbMov be
cewZZ welq we`AvZ Ges Gic cwZwU we`vAvZ-B c_Zv|
GB mg nv`xm we`vAvZ ceZbi wei KVvi mZK evYx DPviY Kiv nqQ Ges DZK Gi fqvenZv mK
mveavb Kiv nqQ| Avi, GZ wj nIqv _K fxwZ c`kbKiv nqQ| G welq Aviv AbK mnxn nv`xm ewYZ
AvQ|
Avjvn Zvqvjv ejb-
ivm~j (mt) hv wbq GmQb Zv MnY Ki Ges hv weQz wbla KiQb Zv _K weiZ _vK| (m~iv nvki-7)
Avjvn Zvqvjv AviI ejb-
hviv Zvui (ivm~j (mt)-Gi) Kzgi weivaxZv Ki Zv`i fq Kiv DwPZ h, Zv`i Dci Kvb drbv ev Kvb
gg` kvw AvmZ cvi| (myiv byit 63)
Avjvn cvK AviI ejb-
cKZc, Zvgv`i ga hviv ciKvji Avkv ivL Ges AvjvnK Lye ekx iY Ki Zv`i Rb ivm~ji
Rxebi GK mevg bgybv eZgvb iqQ| (myiv Avn&h vet 21)
Avjvn gnvgwng AviI ejb-
mme gynvwRi I Avbmvi, hviv mec_g Cgvbi `vIqvZ Keyj KiwQj Ges hviv wbZv mZZvi mv_ Zv`i
AbymiY KiwQj Zv`i Dci Avjvn my iqQb Ges ZvivI Avjvn Zvqvjvi Dci my| Avjvn Zvqvjv
Zv`i Rb Ggb RvbvZ mg~n Zix Ki iLQb hvi wbb`k SYaviv me`v cevngvb| GB RvbvZ Zviv
wPivqx nq _vKe| eZt Bnv GK weivU mvdj| (myiv ZIevt 100)
Avjvn mygnvb AviI ejb-
AvR Avwg Zvgv`i xbK Zvgv`i Rb m~Y Ki w`jvg, Avi Zvgv`i cw Z Avgvi bqvgZ c~Y Ki
BmjvgK Zvgv`i xb wnmve cQ` Ki wbjvg| (myiv gvq`vt 3)
GB AvqvZ viv my fve cgvwYZ nq h, Avjvn GB DZi Rb cewZZ xbK cwic~Y KiQb, Zvui bqvgZK
m~Y KiQb| bex (mvt) Zvui Dci AwcZ evjvM gyexb ev evZvK cQvevi Ges K_vq I KvR kixqZK ev
evwqZ Kivi ciB cijvK Mgb Kib| wZwb GB welqwU cwivi Ki ej MQb h, Zvui ci jvKiv K_vq ev

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 197
Avjvni w`K Avnvb

KvR hme be c_vi Dveb Ki kixqZi mv_ m Kie mme we`AvZ weavq cZvLvZ ne| hw`I Gjv
cevi Dk mr _vKe| mvnvevq Kivg I ZveqxMY we`AvZ _K RbMYK mZK I fq c`kb KiQb|
Kbbv GUv ag (xb) AwZwi mshvRb hvi AbygwZ Avjvn Zvqvjv KvDK `bwb Ges Bnv Avjvni k B`x I
Lxvb KZK Zv`i ag (xb) be be c_v mshvRbi m mvgm mic| Gic Kivi A_ GB `vovq h, BmjvgK
Am~Y I wUc~Y ej| wg_v Acev` `Iqvi myhvM c`vb Kiv| GUv h KZ eo dvmv` I RNb Kg Ges Avjvni
evYxi weivax Zv me Rb we`xZ|
Avjvn ejb-
AvR Avwg Zvgv`i Rb Zvgv`i xbK cwic~Y Ki w`jvg| (myiv gvq`t 3)
mB mv_ Bnv ivm~j (mt) cwivi nv`xm mg~n hjvZ wZwb we`AvZ _K mZK I `yi _vKZ ejQb mjviI
m~Y cwicx| wgjv` gvnwdj ev bexi Rbvrme cvjb ev G RvZxq Abvb Drmevw`i ceZbi gvag G K_vB
evSv hvq h, Avjvn Zvqvjv GB DZi Rb ag (xb) K c~YZv `vb Kibwb Ges hv hv KiYxq Zvi evZv ivm~j
(mt) DZi wbKU cQvbwb| ZvB, GBme cieZxKvji jvKiv Gm Ggb wKQz ceZb KiQb hvi AbygwZ Avjvn
Zvqvjv Zv`i `bwb, A_P Zviv fveQb GZ Avjvni bKU AwRZ ne| wbtm`n GZ gvivZK fqi KviY
iqQ Ges Zv Avjvn Zvqvjv Zuvi ivm~j (mt) Dci Avcw Dvcbi kvwgj| A_P Avjvn Zvui ev`vn`i Rb ag
(xb)-K mevxbfve c~Y KiQb I Zvui bqvgZ m~Y KiQb Ges ivm~j (mt) Bmjvgi evZv h_vh_fve
cwQqQ| wZwb Ggb Kvb c_ hv RvbvZi cvb wbq hvq Ges Rvnvbvg _K `~i ivL DZK Zv evZjvZ Km~i
Kibwb| hgb- Avyjv n web Avgi web Avm _K mnxn nv`xm ewYZ nqQ, ivm~jy jvn (mvt) ejQbt Avjvn hZ
bex cvwVqQb DZi cwZ Zv`i `vwqZ GB wQj h, DZi Rb hv wKQz fvj Rvbb ZvB ejeb Avi hv wKQz g`
ej Rvbb Zv _K Zv`iK mZK Kieb| mnxn gymwjg GB nv`xm ewYZ nqQ|
G K_v mKji Rvbv AvQ h, Avgv`i bex mKj bex`i ga k I mekl| wZwb mevi Pq AwaKZi cwic~Yfve
xbi cqMvg I Dc`k evZv cwQqQb| hw` wgjv` gvnwdj Avj vn KZK gbvbxZ xbi Ask nZv Zvnj wZwb
wbqB DZi KvQ eYbv KiZb ev Zvui mvnvexMY Zv KiZb| hnZz Ggb wKQz cvIqv hvq bv, AZGe, cgvwYZ
nq h, Bmjvgi mv_ GB wgjv` gvnwdji KvbB mK bB eis GUv we`AvZ hv _K ivm~j (mt) Zvui DZK
mZK _vKZ ejQb| hgb c~evjwLZ nv`xm mg~n ewYZ nqQ|
GK `j Djvgvq Kivg Dciv I Abvb `jxji Dci wfw Ki wgjv` gvnwdj cvjbi eaZv A^xKvi KiZt G
mK mZK Ki w`qQb| GUv Rvbv K_v h, weivac~Y welq Ges nvjvj ev nvivgi evcvi kixqZi bxwZ njv
KviAvb I nv`xm ivm~j (mt)-Gi gxgvsmv Abymvb Kiv| hgb-
Avjvn Zvqvjv ejQYt
n Cgvb`viMY! AvbyMZ Ki Avjvni, AvbyMZ Ki ivm~ji Ges Zvgv`i ga KZv ew`i| hw` Kvb
welq Zvgv`i ga gZ weiva `Lv `q, Zvnj Zv Avjvn I Zvu i ivm~ji w`K wdwiq `vI hw` Zvgiv
Avjvn Zvqvjv I wKqvgZi Dci wekvm Ki _vK| GUvB DrK Ges cwiYwZi w`K w`q mevg cv| (myiv
wbmvt 59)
Avjvn Zvqvjv AviI ejb
Zvgiv h welqB gZf` Kibv Kb Zvi wggvsmv AvjvniB wbKU iqQ? (myiv iv-10)
hw` GB wgjv` gvnwdji welqwU mK KviAvb kixdi w`K wdi hvB Zvnj `LZ cvB Avjvn Zvui ivm~j (mt)
hv Av`k ev wbla KiQb Avgv`i Zv-B AbymiY Kivi wb`k `b Ges Rvbvb h, wZwb GB DZi Rb Zv`i ag
(xb)-K c~YZv `vb KiQb| ivm~j (mt) hv wbq GmQb Zvi ga wgjv` Abyvbi Kvb BwZ ch bB| myZivs
G KvR m xbi Afy bq hv Avj vn Zvqvjv Avgv`i Rb c~Y Ki w`qQb Ges G evcvi Avgv`iK Zvui
ivm~ji c`v AbymiY Kivi wb`k iqQ|
Gfve hw` Avgiv G evcvi mybvZ ivm~j (mt)-Gi w`K j Kwi Zvnj `LZ cvB h ivm~j (mt)-G KvR
Kibwb, Gi Av`kI `bwb| GgbwK Zvui mvnvexMYI (Zvu`i Dci Avjvni mw ewlZ nDK) Zv Kibwb| ZvB
Avgiv eySZ cvwi h, GUv agxq (xb) KvR bq eis we`AvZ Ges B`x I Lxvb`i Drme mg~ni A AbyKiY| h
ewi mvgvbZg wePYZv AvQ Ges nK MnY I Zv Abymvb mvgvbZg weeKI AvMn ivL Zvi eySZ Kvb

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 198
Avjvni w`K Avnvb

Amyweav ne bv h, agi (xbi) mv_ wgjv` gvnwdj ev hveZxq Rb evwlKx cvjbi Kvb mK bB| eis h
we`AvZ mg~n _K Avjvn I Zvui ivm~j (mt) wbla I mZK KiQb GwU mjviB Af ~|
wewfb vb AwaK msLK jvK GB we`AvZx KvR wj `L Kvb eywgvb jvKi c cewZ nIqv msMZ bq|
Kbbv bvq ev nK jvKi msLvwaKi wfwZ Rvbv hvq bv eis kixqZi `jxj mg~ni gvag Zv Abyaveb Kiv nq|
hgb Avjvn Zvqvjv B`x I Lxvb`i mK ejQb-
Zviv ej B`x I Lx vb Qvov Ab KD RvbvZ KLbI cek Kie bv| GUv Zv`i wg_v Avkv| Avcwb ejyb,
hw` Zvgiv mZev`x nq _vK Zvnj hyw cgvY wbq Gmv| (myi v evKviv- 111)
hw`; Avcwb GB cw _exi msLvMwi jvKi AbymiY Kib Zvnj Zviv AvcbvK Avjvn Zvqvjvi c_ _K
wev Ki `e| (myiv AvbAvgt 116)
GB wgjv` gvnwdj mg~n we`AvZ nIqvi mv_ mv_ AbK GjvKvq cvqkt Zv Abvb cvcvPvi _KI gy nq bv|
hgb bvix-cyili mswgkY, Mvb-evRbv I gv`K `ei eenvi BZvw`| mevcwi GBme gvnwdj wkiK AvKei
msNwUZ nq _vK| Avi Zv njv ivm~jyjvn (mvt) I Abvb AvIwjqvq Kivgi evcvi evovevwo Kiv, Zv`i KvQ
`vqv Kiv, mvnvh I wec` gywi cv_bv Kiv Ges GB wekvm cvlY Kiv h, Zviv Mvqe Rvbb, BZvw` KvR hv Kij
jvK Kvdi nq hvq| KviY, ivm~j (mt) _K ewYZ nv`xm iqQ, wZwb ejQb-mveavb! ag (xb) AwZib
Kiv bv| Zvgv`i AvM hviv wQj Zviv ag (xb) AwZibi djB asmcv nqQ|
ivm~j (mt) AviI eje- Zvgiv Avgvi Ggb AwZ cksmv Kiv bv hgb LxbMY Beb gviBqvgi (Cmv AvjvBwnm
mvjvg) AwZ cksmvq wj nqwQj| Avwg GKRb ev`v, ZvB AvgvK Avjvni ev`v I Zvui ivm~ j (mt) ej DjL
Ki| Bgvg eyLvix Zvui mnxn M GB nv`xmwU DjL KiQb|
AZxe Avh I weqi evcvi GB h, AbK jvK G aibi we`AvZx Abyvb DcwZ nIqvi Rb LyeB Zrci I
mP Ges Gi wec hyw cgvY `vuo KivZ ^Zt c Z| A_P Zviv RvgvZi bvgvR I Ry gvi bvgvR AbycwZ
_vKZ Kzveva Ki bv, hw`I Zv Avjvn IqvwRe KiQb| GgbwK G welq Zviv gK DvjbI Ki bv Ges GUvI
Dcjw Ki bv h, Zviv GKwU gvivZK Abvq KvR KiQ| wbtm`n Cgvbi `~ejZv, xY wePYZv Zv bvbv iKg
cvcvPvi `q Avmb Ki bIqvi djB GiKg nq _vK| Avjvn cvcvPvi `q Avmb Ki bIqvi djB GiKg
nq _vK| Avjvn Zvqvjvi KvQ Avgv`i Ges mKj gymwjgi Rb mshg I wbivcv Kvgbv Kwi|
Gi PqI weqKi evcvi GB h, AbKi aviYv, ivm~jyjvn (mvt) wgjv` gvnwdj DcwZ nb| ZvB Zviv ZvuK
Awfb`b RvbvZ `vwoq hvb| GUv g eo AmZ I bnxb AZv e wKQz bq| ivm~j (mt) wKqvgZi c~e Zvui Kei
_K ei neb bv, ev Kviv mv_ hvMvhvM Kieb bv Ges Kvb mgvekI DcwZ neb bv| eis wZwb wKqvgZ
ch ^xq KeiB Aevb Kieb Ges Zvui cvK in iei wbKU DZi Bwjbi mvbRbK vb msiwZ _vKe|
Avjvn Zvqvjv ejQb-
Gici Zvgv`i AekB giZ ne, AZtci wKqvgZi w`b Zvgv`i AekB c~YixweZ Kiv ne| (myiv
gywgbybt 16)
ivm~j (mt) ejQb-wKqvgZi w`b Avgvi KeiB me c_g LwZ ne| AvwgB c_g mycvwikKvix Ges AvgviB mycvwik
mevi AvM MnxZ ne|
GB AvqvZ I nv`xm kixd Ges GB A_ AviI hme AvqvZ I nv`xm GmQ Zvi viv eySv hvq h, bex (mvt) mn
Abvb me gZ jvKMY aygv wKqvgZi w`bB Zv`i Kei _K ei neb| mg gymwjg AvjgMYi ga G
evcvi HKgZ (BRgv) cwZwZ iqQ| GZ Kviv gZ weiva bB| myZivs mKj gymwjgi DwPZ Gme welq
AewnZ nIqv Ges A jvKiv hme we`AvZ I Kzmsvi Avjvn cvKi wb`k ewZiK ceZb KiQ mme welq
mZK _vKv|
ivm~j (mt)-Gi Dci `i` I mvjvg cov wbtm`n GKwU fvj Avgj Ges Avjvni bKU jvfi GK Dg cv|
hgb Avjvn Zvqvjv ejQb-
wbqB Avjvn I dikZvMY bexi cw Z `i` cvVvb| n gyw gbMY ZvgivI Zvui cw Z `i` cvVvI| (myiv
Avnhvet 56)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 199
Avjvni w`K Avnvb

bex Kixg (mvt) ejbh ew Avgvi cwZ GKevi `i` cvVvq Avj vn Zvqvjv Gi cwZ`vb Zvi Dci `kevi `i`
cvVvb|
me mgqB `i` covi eaZv iqQ| Ze bvgvRi kl covi Rb weklfve ZvwK` Kiv nqQ eis AbK
Avjgi gZ bvgvRi ga kl Zvkvn&`i mgq `i` cov IqvwRe| AbK GB `i` cov mybvZ gyqvv`v|
hgb- Avhvbi ci, Ry gvAvi w`b I ivZ Ges ivm~j (mt) DjL nj| G evcvi AbK nv`xm iqQ| GB welq
Avwg hv mZK KiZ PqwQjvg Zv KiwQ| Avkv Kwi, Avjvn Zvqvjv hvi cwZ Dcjwi vi LyjQb- I hvi `w
kwZ Avjv `vb KiQb Zvi Rb GZPzKzB h_|
Avgvi Rb LyeB `ytL nq h, Gic we`AvZx Abyvb Ggb me gymjgvb vivI msNwUZ nQ hviv Zv`i AvKvq` I
ivm~j (mt)y jvni gneZi evcvi LyeB `pZv ivLb| h GB mei cev ZvK ejwQ, hw` Zzwg mybx I ivm~ jyjvn
(mvt)-Gi Abymvix nIqvi `vex ivL Zvnj ej, wZwb ^qs ev Zvi Kvb mvnvex ev Zv`i mwVK Abym vix Kvb Zveqx wK
G KvRwU KiQb, bv GUv B`x I Lxb ev Zv`i gZ Abvb Avjvni k`i A AbyKiY? G aibi wgjv` gvnwdj
Abyvbi gvag ivm~jyjvn (mvt)-Gi cwZ fvjevmv cwZdwjZ nq bv| hv Kij fvjevmv cwZdwjZ nq Zv njv Zvui
wb`ki AbymiY Kiv, hv wKQz wZwb ejQb Zv wekvm Kiv, hv wKQz wbla KiQb Zv eRb Kiv| Avj vn hfve
wb`k KiQb Kej mfveB Zvui Dcvmbv Kiv| Ggwbfve, ivm~ji DjL Kiv nj, bvgvRi mgq I m`v me`v h
Kvb Dcj Zvuj Dci `i` cvV Kivi gvag Zvui cwZ fvjevmv cgvwYZ nq|
GB mg welq cKZ gymwjg`i AvKx`v njv wbgict
KziAvb I mybvZ ivm~j (mt) AvuKo aiv Ges ivm~j (mt), Zvui Lyjvdvq ivk`xb I Zvu`i mwVK Abym vix Zveqxb`i
c`wkZ c_ Pjv| Avjvni gvidZi mjd mvjnxb, Avqvq xb I agxq (xb) kvwe`Mbi c_ AbymiY
Kiv Ges Avjvni wmdvZi (Yvejx) mfve MnY Kiv hfve KviAvb I mnxn nv`xm ewYZ nqQ Ges hv ivm~j
(mt)-Gi mvnvexMY mg_b I MnY KiQb gymwjgMY Avjvn Zvqvjvi wmdvZK AweKZ I `vnxb Ges Kvb aiY
ewZiK webv wavq mfve cgvwYZ I wekvm Ki Pjb hfve Dnv Zv`i KvQ cQQ| Zviv Zveqxb I Zv`i
Abymvix (hviv wQjb Bjg, Cgvb I ZvK&Iqvi AwaKvix) mjd mvjnxb I AvBvq xbi c_B AvuKo ai AvQb|
Zviv G-I wekv m Kib h, Cgvbi g~j wfw njv jv Bjvnv Bjvjv gynvv`yi ivm~jyj vn (mt)| (Avjvn eZxZ Kvb
gvey` bB, gynv` Avjvni ivm~j (mt) ev cwiZ cyil)| GUvB GK Avjvni Dci wekvmi g~j wfw I Cgvbi cavb
Avgj Ges BRgvq gymwjgi (mgM gymjgvbi HKgZ) ^xKwZ Acwinvh|
GB gj evKi A_ njvt GKK I AwZxq Avjvni Bev`Z Kiv Aek KZe, Avi Avj vn Qvov Ab hv wKQz ev h
KD nvK Kvivi Dcvmbv Kiv hve bv| GB mB wnKgZ hvi Rb Rx b I BbmvbK mw Kiv nqQ, ivm~jMYK (mt)
ciY Kiv nqQ Ges Avmgvbx M mg~n AeZxY Kiv nqQ| GZ iqQ GKgv AvjvniB cwZ webq I fvjevmv,
AvbyMZ I mvb c`kb| GiB bvg Bmjvg ag (xb) hv eZxZ Ab Kvb xb bv c~eeZx`i KvQ _K bv cieZx`i
KvQ _K Avjvni KvQ MnYhvM| mg Avw^qvq Kivg xb Bmjvgi AbyMvgx wQjb Ges Bmjvgi AwbwnZ
AvZmgcbi Y Yvw^Z wQjb| AZGe, h ew Avjvni KvQ Ges mB mv_ Abi KvQI AvZmgcb Ki ev
cv_bv Ki m gykwiK| Avi, h ew Avjvni KvQ AvZmgcb Ki bv, m Avjvni Bev`Z KiZ Anvix `vxK
ej weewPZ|
Avjvn Zvqvjv ejb
Avwg cZK RvwZi cw Z ivm~j (mt) ciY KiwQ GB wb`k w`q h Zvgiv Avjvni Bev`Z Ki Ges ZvZ
_K wbivc` `yiZ _vK| (myiv bvnjt 36)
cKZ gymwjgMY gynv` Avjvni ivm~j (mt) GB mvxi evevqb we`AvZ, Kzmsvi Ges gynv`yi ivm~jyjvni (mt)
cewZZ kixqZ weivax AvPvi Abyvb eRb `p wekvmx|
Bmjvgx kixqZ GKwU cwic~Y I ^qsm~Y ag (xb)| GZ bZz b wKQz mshvRbi Kvb cqvRb ev AeKvk bB| ZvB
gymjgvb`i aygv AbyKiYi wb`k `Iqv nqQ, be-be ag (xb) c_v ceZbi Rb ejv nqwb| mvnvev I Zvu`i
mwVK Abymvix Zveqxb _K mKj Avnj myb vZ Iqvj RvgvqvZ G welqwU mgKfve mg_b I MnY KiQb|
G K_v gb Kiv wVK bq h, ivm~ j (mt)-Gi Rbvrme cvjb ev Gi mswk wkiK I AwZibK wbla Kiv Kvbic
AbmjvwgK KvR Ges GZ ivm~j (mvt)-Gi cwZ Aev c`kb Kiv nq| eis GUv Zv ivm~jiB AvbyMZ I ZvuiB
wb`k cvjb| wZwb ejQY-

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 200
Avjvni w`K Avnvb

mveavb! ag (xb) AwZib Kiv bv| Zvgv`i AvM hviv wQj Zviv ag (xb) AwZibi djB asmcv
nqQ| wZwb AviI ejQb- Zvgiv Avgvi Ggb AwZ cksmv Kiv bv hgb LxvbMY Beb gvwiBqvg (Cmv
AvjvBwnm mvjvg)-Gi cwZ AwZ cksmv KiQ| Avwg Zv gv GKRb ev`v| ZvB AvgvK Avjvni ev`v I Zvui ivm~j
(mt) ej DjL Ki|
DcivjwLZ ce mK GZUzKzB Avgvi ee Avjvn Zvqvjvi KvQ cv_bv KiwQ, wZwb hb Avgv`i I Abvb
mKj gymjgvbK xb Dcjw Kivi, Gi Dci Kvqg _vKvi, mybvZ ivm~j (mt) `pfve aviY Kivi Ges e`AvZ
_K euP _vKvi ZvIdxK `vb Kib| wbqB wZwb Akl `vZv I cig KiYvgq|
Avjvn Zvqvjv Avgv`i wcq bex gynvv` (mvt), Zvui cwievi cwiRb I mvnvex`i Dci `i` I mvjvg el Y Kiv|

we`&qvZ wKfve Pvjy nq


we`&qvZ Pvjy nIqvi g~j PviwU KvhKiY j Kiv hvq
c_gwUt GB h, we`qvZx Zv wbRi _K DvweZ Ki mgvR Pvwjq `q| ci Zv mvaviYfve mgvR cPwjZ nq
co|
wZxqwUt Kvb Avwjg ewB nqZ kixqZi weivax GKUv KvR KiQb, KiQb Zv kixqvZi weivax Rvbv mI;
wK Zv `L Rvwnj jvKiv gb KiZ i Ki h, G KvR kixqZmZ bv nq hvq bv| Gfve GK ewi Kvib
MvUv mgvRB we`&qvZi cPjb nq co|
ZZxqwUt GB h Rvwnj jvKiv kixqvZ weivax Kvb KvR KiZ i Ki| ZLb mgvRi AvwjgMY m evcvi
m~Y bxie nq _vKb, Zvi cwZev`I Kib bv, mKvR KiZ wblaI Kib bv| ejb bv- h, G KvR kixqvZi
weivax Zvgiv G KvR wKQyZB KiZ cvie bv| weiZv bv Kivi dj mvavib jvK`i gb aviYv Rb h, G KvR
wbqB bvRvqh ne bv, we`qvZ ne bv| nj wK Avi Avwjg mvneiv Zvi cwZev` KiZb bv| Gfve mgvR m~Y
we`qvZ ev bvRvqh KvR kixqvZmZ KvRic cwiwPZ I cPwjZ nq co|
PZz_wUt eKvj ch Avjvn&i KzgKZ I ivm~j (mvt)-Gi c`wkZ Kvb GKwU myb vZ Zv mgvRi jvK`i mvgb ejv
nqwb, cPvi Kiv nqwb| ZLb m mK mvaviYi aviYv nq h, G KvRB wbqB Rvqh bq, Kzg nj Avwjg
mvneiv wK GZw`b Zv ejZb bv! Gfve GKwU kixqvZmZ KvRK kl ch kixqZ weivax ej jvKiv gb
KiZ _vK AviG-I GKwU eo we`&qvZ| hgb- KziAvb Avi mybvni my Kzg aygv Bmjvgx AvBb ev kixqvn
gyZvweK ivxq msweavb nIqv, aygv Avjvn&i AvBb viv wePvi dvqmvjv Kiv, `vij Bmjvg (Bmjvgx iv) _vKzK Avi
bv _vKzK mg gymwjg DvnK GK Lwjdvi bZZ GKwZ _vKv Ges Bmjvgi bvg wdiKv ev `jv`wj bv Kiv
BZvw`| G mKj KvR mg~ni dih Kzg _vKv mI gymwjg mgvRi ekxifvM jvKB Rvb bv h Zviv mKj
Avjvni dih Kzg cvjb Kiv Qo w`qQ Ges we`qvZ wbq e iqQ| dj Zviv wki&K Kzdi I we`qvZ cwZZ
AvQ|
we`&qvZ cPwjZ nIqvi Avi GKwU gbvwK KviYI iqQ| Avi Zv nj GB h, gvbyl ^fveZB wPib kvw I myL-
enkZ jvf Kivi AvKvOx| Avi G KviY m ekx ekx bK KvR KiZ PwZ nq _vK| xbi Kzg AvnKvg
h_vh_ cvjb Kiv KwVb eva njI mnRmva mIqvei KvR Kivi Rb jvjvwqZ nq Lye ekx| Avi ZLwb m
kqZvbi loh co hvq| wbR _KB gb Ki bq h, Gjv me bK KvR, mIqvei KvR| mjv kixqvZi
wfwZI evweKB mIqvei KvR wK bv, Zv cixv-wbixv Ki `Levi gZ Bj&gx hvMZvI hgb _vK bv, Zgwb
m w`K wekl DrmvnI `Lvbv nq bv| Kbbv ZvZ Ki wPib myL jvfi ^c f hvIqvi AvksKv iqQ| Avi
ZvZB Zv`i fq|
nhiZ Ave`yjvn& Beb gvmD` (ivt) wekvm KiZb h, wkiK ZvInx`i cwicx Avi we`&qvZ mybvZi wecixZ| wki&K
jv-Bjvnv Bjvjv Kvjgvi GB c_g Aski A^xKwZ| Avi we`qvZ nQ gynvv`yi ivm~jyj vn Kvjgvi GB
klvski wecixZ Ges Ai _K Zvi Ax^KwZ|
gymbv` `vigx nv`xm M nhiZ wnmbi DwZ iqQt RbMY Zv`i xbi ga h we`qvZB Pvjy Ki Avjvn&
Zvqvjv Zv`i wbKU _K Abyic GKwU myb vZ Zzj wbq hvb| ci wKqvgZ ch Avi Zv wdwiq Avbb bv|
mvaviYfve gymwjg mgvRi cPwjZ aviYv njt we`&qvZ `ycKvi| GKwU nj fvj we`&AvZ| Avi wZxqwUi bvg g`
we`qvZ, KD KD wZxqwUi bvg w`qQ NYI RNb we`AvZ| wK we`qvZi GB wefvMI eva nq GKwU Awfbe

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 201
Avjvni w`K Avnvb

we`qvZ| Kbbv we`qvZK fvj I g` GB `yB fve fvM Kivi dj e msLK we`qvZB fvj we`qvZ nIqvi cviwgU
wbq Bmjvgx AvKx`v I Avgji wekvj eevq Abycek KiQ AMvPi| ivm~ji hyM we`qvZ-Gi ga Kvb
nvmvbv fvj w`K cvIqv hvqwb| mvnvex I ZveCbi hyMI bq, ivm~ji evYxZI we`qvZK Gfve fvM Kiv nqwb|
Zvnj gymwjg mgvR we`qvZi G wefvM Kgb Ki cPwjZ nj? Gi Reve cvIqv hve nhiZ Dgi dviKi (ivt)
GKwU K_vi wevwiZ evLvi gvag| GmK eyLvix kixdi nv`xm DwjwLZ nqQ| Ave`yi ingvb Beb Ave`yj
Kvix ejbt Avwg nhiZ Dgi (ivt)-Gi mv_ ighvb gvm gmwR` Mjvg| mLvb `Ljvg jvKiv wewQb I
wewfve wbRi wbRi bvgvh coQ| Avevi Kv_vI GKRb bvgvh coQ, Avi Zvi m coQ wKQy jvK| ZLb
nhiZ Dgi (ivt) ejjbt Avwg gb KiwQ G me bvgvhxK GKRb fvj Kvixi wcQb GK bvgvh coZ w`j LyeB
fvj nZ| ci wZwb ZvB Kivi dqmvjv Kib Ges nhiZ DevB Beb Kvqvei BgvgwZZ RvgvqvZ bvgvh covi
eev Ki w`jb| GB mgq GK iv Avevi Dgi dviKi mv_ AvwgI ei njvg| ZLb `Ljvg jvKiv GKRb
Bgvgi wcQb RvgvqvZe nq Zvivexni bvgvh coQb| G `L nhiZ Dgi (ivt) ejjbt GZv Lye fvj we`qvZ|
nv`xmi klfvM DwjwLZ Dgi dviK (ivt)-Gi K_vwUB nj we`qvZK `yfvM fvM Kivi evKwU nj
Gi kvwK ZiRgv njt GUv GKUv Dg we`qvZ| Avi GKwU we`qvZ hw` Dg nq, Zvnj Avcbv Avcwb evSv
hvq h, Avi GKwU we`qvZ AekB Lvivc ne| G nj G evcvii g~j BwZnvm| GLb Aev nQ GB h, h Kvb
we`qvZK mgvjvPbv Kij ev m mK Avcw Zvjv nj, ZvK we`qvZ ej ZvM Kivi `vwe Rvbvb nj Agwb
Reve `qv nq, nu v, we`qvZ Zv eU, Ze we`qvZi mvBqqv bq, we`qvZ nvmvbv AZGe ZvM Kivi cqvRb
bB| eZ we`qvZi gvivZK w`K-B nQ GB| G KviY eveZvi `wZ ivm~ji evYx me
we`qvZ-B Mvgivnx A_nxb nq hvq| Kbbv hw` me we`qvZ-B Mvgivnx nq _vK, Zvnj Kvb we`qvZ-B wn`vqvZ
nZ cvi bv| wK we`qvZi fvM eUb Zvi wecixZ K_vB cgvwYZ nq| Zvi A_ `uvovq GB h, ivm~ji (mvt) K_v
me we`qvZB Mvgivnx wVK bq| Kvb Kvb we`qvZ fvjI AvQ| (bvDRywejvn wgb RvwjK)| ivm~ji K_vi wecixZ
evLv `vbi gvivZK `v Gi Pq Avi wKQy nZ cvi bv|
Avgv`i ee GB h, g~jZ we`qvZK nvmvbv I mvBqqv `yfvM fvM KivB fyj| Avi nhiZ Dgi dviK (ivt)-
Gi K_v viv-I G wefvM cgvwYZ nq bv| Kbbv Dgi dviKi K_vi A_ gvUB Zv bq, hv gb Kiv nqQ|
RvgvqvZi Zvivexn bvgvh cov gvUB we`qvZ (bZzb Avwevi) bq| ivm~ji Rvgvbvq Zv cov nqQ| ivm~j Kixg
(mvt) `ywZb ivZ Zvivexni bvgvh wbRB Bgvg nq cwoqQb GK_vB mnxn nv`xm _K cgvwYZ| nhiZ Avqkv
(ivt) ejbt
bex Kixg (mvt) gmwR` wbRi bvgvh cowQjb| e jvK Zuvi m bvgvh coj| wZxq ivwZI m ic nj| GZ
Ki G bvgvh Lye ekx msLK jvK kixK nZ i Kij| ZZxq ev PZy_ iv hLb RbMY c~evbyic GKwZ nj,
ZLb bex Kixg (mvt) jvK`i ejjbt Zvgiv hv KiQ Zv Avwg j KiwQ| Avwg bvgvhi Rb gmwR` Avwmwb
ay GKwU KviY| Zv nj, Gfve RvgvqvZe (Zvivexn) bvgvh coj Avwg fq cvwQ, nqZ Zv Zvgv`i Dci dihB
Ki `qv ne| nhiZ Avqkv (ivt) ejbt G wQj ighvb gvmi evcvi| (eyLvix I gymwjg)
G nv`xm AKvUfve cgvY Ki h, RvgvqvZi mv_ Zvivexn bvgvh covevi KvR c_g Kib bex Kixg (mvt) wbR|
Kib ci ci wZb iv ch| Avi ivm~j (mvt) GKevi h KvR KiQb Ges cieZxZ m KvR KiZ wblaI Ki
hvbwb m KvR wKfve we`qvZ ne|
Zv nj nhiZ Dgi (ivt) RvgvqvZi mv_ Zvivexn covK we`qvZ ejjb Kb? ejv nqQ G KviY h, bex Kixg
(mvt)-Gi mgq RvgvqvZi mv_ Zvivexni bvgvh cov 2-4w`b ci e nq hvq, Zvici e KqK eQi AwZevwnZ nq
MQ| nhiZ Avey eKi (ivt) Gi wLjvdZ Avgj G bvgvh RvgvqvZi mv_ bZzb Ki Pvjy Kiv hvqwb| Gici nhiZ
Dgi dviKi mgq G wRwbm Pvjy nq| G wnme GK we`qvZ ejv fyj wKQy nqwb Ges ZvZ Ki Zv mB we`qvZI
nq hvqwb hv myb vZi wecixZ, hvi Kvb `v ivm~ji (mvt) hyM cvIqv hvq bv|
Dgi dviK (ivt) whwb we`AvZi mePq eo weivax wQjb, wZwb we`qvZ Pvjy KiQb wKsev Zuvi mvgb ivm~j (mvt)
GKeviI Kibwb wKsev Abygv`b `bwb Ggb we`qvZx KvR KiQ jvKiv Avi wZwb wKQy ejbwb GK_v Awekv m|

we`qvZ mbv Kivi Dcvq


h Kvb wKQy cwigvci Rb GKwU gvcKvwV ev j iqQ| hgb Nii gSi j^v gvcvi Rb wgUvi Ges MRi
wdZv iqQ| ivMxi Ri cwigvci Rb _vgvwgUvi iqQ| wVK Zgwb Avjvn& myenvbv Iqv Zvqvjv Bmjvg xbi

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 202
Avjvni w`K Avnvb

ga bZzb mshvM Kiv h Kvb welq (we`AvZ) mbv Kivi Rb GKUv gvcKvwV ev j w`qQb| Avi GB gvcKvwV
nj Avj KyiAvb I mnxn nv`xm| eo Avjg, eyhyM, cxi evev, gyiex hv wKQy ejj ev Kijv ev KiZ Dc`k w`j
Avgvi KvQ Avjvn&i Zid _K h gvcKvwV ev j (KziAvb I mybvn) `qv AvQ ZvZ hvPvB Ki `Lev| hw` Zv
KziAvb I mybvnZ Kv_vI bv cvIqv hvq Ges mvnvex,ZveCb I Zve ZveCbiv G mKj KvR KiQb ej hw` Kvb
`wjj bv _vK Ze Avwg wbwZ nZ cvwi Gjv me we`AvZ| KviY eyhyM, Avjg, cxievev hv ej ZvB `wjj bv,
Zviv hv ejQ ev KiQ ev KiZ ejQ Zv cgvYi Rb KviAvb Avi mybvni `wjj `iKvi|
bex Kixg (mvt) ejQbt Avgvi mgqi jvK A_vr mvnvevMY, Zvici AvMgbKvix (ZveCb) ewMY Zvici
AvMgbKvix (Zve-ZveCb) ewMY Dg| (eyLvix I gymwjg)
Bgvg Bevnxg bLC ejb, Kvb ew ev `ji bvnMvi nIqvi Rb GZUzKz h_ h Zvi Avgj mvnvevq wKivgi
Avgji wecixZ|
AZGe, mvnvevMY, ZveCb I Zve ZveCb Mb hme KvR Kibwb mB me KvR Avjg, Awj-Avjvn, Ryi Kejv,
cxievevi bvg mIqvei Avkvq i Kivi bvgB we`AvZ| GLvb Avgiv eZgvb mgvR ej cPwjZ wKQy eo eo
we`qvZi bvg DjL Kie hwji KviAvb Avi mybvni Kvb `wjj Zv bvB Dci mvnvev, ZveCb, Zve-
ZveCb`i gvSI KD Kvbw`b G mKj KvR KiQ ej `wjj cvIqv hvqwb| G mKj we`AvZi wKQy wKQy welq
AvQ hv mivmwi wkiK, Kvb KvbwU Kz di Avi Kvb KvbwU nvivg chvq co|

gyiZv`
Zvgv`i ga h me jvK wbRi `xb _K mi hve Avi `xbZvMx Aevq gviv hve, `yw bqvq I AvwLivZ
Zv`i me bK Avgj web nq hve| Zviv Rvnvbvgevmx Ges mLvbB Zviv wPiKvj _vKe| (Avj-evKvivt
217)
wbq hviv Cgvb Avbjv, AZtci Kzdix Kij, cybivq Cgvb MnY Kij, cybivq Avevi Kzdix Kij, AZtci
Kzdix AvKx `v wekvm I KgKv evoZB _vKjv| Zv`iK Avjvn ZvAvjv AekB gv Kieb bv Ges KLbv
Zv`iK wn`vqvZi c_ `Lveb bv| (Avb-wbmvt 137)
wbq Avj vn Zvqvjv mB ev`vi ZvIevn Keyj Kib bv, h Bmjvg MnYi ci Kzdix cKvk Ki| (Avngv`, mb`
mnxn)
im~jyjvn mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg ejQb, AKvi ivZi gZ wdZbv Avmvi AvMB Zvgiv bK Avgji cwZ
AMmi nI| m mgq mKvj GKRb gywgb nj (Kzdix Ki) weKj Kvwdi nq hve| weKj gy wgb nj mKvj
Kvwdi nq hve| `ywbqvi mvgMxi wewbgq m Zvi `xb wew Ki eme| (gymwjg wKZveyj Cgvb)
DjwLZ AvqvZ Kvixgv I nv`xm viv cgvY njv h, gvbyl Bmjvg MnY Ki gymjgvb nq| Avevi gymjgvb nevi ci
Kzdix Kij m Kvwdi nq hvq| h ew Zvi `xb I CgvbK cZvnvi Ki Kvwdi nq kixqZi cwifvlvq ZvKB
gyiZv` ejv nq|
Bmjvgx kixqZ KZK _nxbfve cgvwYZ, Acwinvhf ve gb Pjvi Rb wbavwiZ GK ev GKvwaK welqK A^xKvi
Kij gymjgvb gyiZv` nq hvq| h gymwjg ew Bmjvgx kixqZ KZK Acwinvhic gb Pjvi Rb wbavwiZ Kvb
GKwU welqK A^xKvi Kijv eyZ m Avjvni wKZvei Ask wekli cwZ Cgvb Avbjv Avi A^xKvi Kijv Ask
weklK GgZvevq m Kvwdi`i Af y ejB Mb ne| A_vr m gyiZv` nq hve|

kxqv mc` vq Ges Dnv`i g~j Drmi ^i c


wnRixi cqwk mb Imgvb (ivt) Gi kvnv`Zi ci Avjx (ivt) Gi evqAvZ msv evcvi wbq gymwjg RvwZi ga
`jxq Kv`j I Nivqv weev`i mycvZ nq| H mgq gymwjg mgvR `jxq Kv`ji Bb hvMvbvi Rb Ges RvZxq
HK web Kivi Rb h `y kY xi jvK Bmjvg Abycek Ki Dnv`i AwaKvsk AwMc~RK I Bqvgvbi Bqv`x
mc`vqi jvK wQj|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 203
Avjvni w`K Avnvb

Bmjvg AbycekKvixMY gyymwjg mc`vqi AvKx`v, mvnvevMY (ivt) mK Ges ZvInx`x AvwK`vq MMvj mw
Kivi Dk wewfb gZvgZ hvwni Ki GK KynwjKvi mw KiQ| Giv KqK kYxZ wef| GK kYxi gZ-
Avjx (ivt) nQb ^qs Lv`v (bvDhy wej vn)| Giv Avjxi (ivt) AvgjB AvZ cKvk Ki|
Avjx (ivt) G`i gyLPbv cvvMywjK ai Avb cywoq gvib| wK AveRbv kl nqwb| GB `ji m`miv hyM hyM
ai GB aibi wevwg~jK K_v cPvi Ki AvmwQj| m mgq wn`y`iK eySvbvi Rb Giv ejwQj h, Avjx njb
wezi `kg AeZvi| Giv Avjxi bvg GKLvbv wKZve iPbv Ki bq| Dnvi bvg ivLv nq gvn`x cyivb| DnvZ
DgvPvix eygZ Ggb KZwj kvK, g I UxKv wjLvbv nq hv mvaviYi evaMg wQj bv| Dk wQj e I
wn`y`iK Dnv MnY AvMnx Kiv|
Aci `ji gZ Avjx (ivt) ivm~jyjvn mvjv jv AvjvBwn Iqv mvjvgi wimvjvZi Askx`vi| Avjxi wbKU Ggb AbK
Mvcb Bjg ev Z_ wQj hv ivm~j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg Kej gv ZvK w`q MQb| GB msev` cgvY Kivi
Rb Zviv wbi Z_ iPbv KiQ|
Avwg I Avjx GKB b~i mwRZ nqwQ| GB nvw`mwU Rvdi Beb Avn` Beb Avjx bvgK ewi cZKZ| nvib
(Avt) gymv (Avt) Gi hgb beyqZi Askx`vi wQjb, GB wnmve ivm~ j mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvgi mg Mvcb
K_v Avjx (ivt) wbKU ev gvag ejQb| Zviv GB cm KziAvb Pwjk cviv ej `vex Ki Zba `k cviv Avjxi
(ivt) wbKU Iqvnx nq A_ev ivm~j mvjvjv & AvjvBwn Iqv mvjvg ZvK w`q hvb| GB myev` Zviv GKwU nv`xm
evwbqQ hv ej cPvwiZ|
Avwg Bjgi kni, Avjx Dnvi `iRv| AZGe Bjgi Ni cek KiZ PvBj cekcv_x hb `iRvq Gm cuQvq|
A_vr Avjxi (ivt) gvag Dnv ARb Ki| Ges D Bjg Kejgv Avjxi (ivt) f kxqv`i wbKUB AvQ| GB
nv`xm mK nv`xmkv cwZMY ge KiQb| Bgvg eyLvix (ivt) ejbt Dnvi KvbI mwVK m~B bB| Bgvg
wZiwghx (int) ejbt Dnv cZvLvZ K_v|
kvqLyj Bmjvg Bgvg ZvBwgqvn (int) ejQbt h ew kxqv gZev`i Avwevi KiQ, Zvi axq gbvfvei wfw
Av` wQj bv, eis Zvi Dk eoB Amr wQj| ejv nq, m whb`xK I gvbvdK wQj, ci Bmjvg ^xKvi Ki Zj
Kzdix gZ cPvii Dk wQj| G`i gvhnvei wfw nj wg_v K_vi Dci| A_vr bex mvjvjv AvjvBwn Iqv
mvjvgi bvg w`q wg_v K_v kixqZi evYx ej cPvi Kiv Ges mnxn nv`xm mg~nK A^xKvi Kiv| (gvRgy AvZyj
dvZvIqv `v`k L 31 cv)
kxqv`i e`bxwZi ga mePq gvivZK bxwZ nj, ew weklK evovZ evovZ GZ`~i cQvbv h, hb Zviv
Avjvn I ev`vi ga GRU ev gvag ^ic| ZvB Giv G`i evhM bvgxq kYxK Ggb me DcvwaZ DjL Ki hv
Kej AwZiwZB bq, eis Bmjvgx ixwZi ewnf~Z|
G cwicwZ kxqviv Zv`i agxq bZv`iK eveyjvn, vZz jvn AvqvZzjvn BZvw` LZve fywlZ Ki A_vr Avjvni
wbKU cQvbvi Rb GivB mvcb ^ic| Avjvn ZvAvjvK cvevi Rb G`i `iRvq aYv w`Z ne; cwivY cvIqv;
nK bv nK c_i mewKQyi GivB gvag; GgbwK RMZi mevB G`i gyLvcx, ZvB G`i KwZcq jvKK MvDm
Dcvax `q KvDK KzZze ej _vK| kxqviv gymwjg`i AvKx`v jf Kivi Rb wewfb K_v Rvj KiQ Ges
nv`xmi bvg Ggbfve XywKq w`qQ hvi dj mvaviY jvK Zv `~ii K_v, AbK AvjgI auvKv LvQ|

LviRx
kxAv gZev`i m~Y wecixZagx gZev`i AwaKvix `jwU wQj LviRx| Giv Bmjvg mec_g we`AvZx `j G`i
eei ga wQj| gy wgb ne wbLyZ LvwU| h ew Hic bv ne m Kvwdi-wPiRvnvb vgx| Zv`i gZ cvc Kzdixi
mgv_K| mKj Kexiv YvnKvixK Giv Kvdi ej AvLvwqZ Ki (hw` Zviv ZIev Ki Yvn _K cZveZb bv
Ki) Dci mvaviY gymjgvbKI Giv Kvdi ejZv| KviY, c_gZ, Zviv cvcgy bq| wZxqZ, c~ev
mvnvex`iK Zviv Kej gywgbB ^xKvi KiZv bv, eis wbR`i bZv ejI MnY KiZv|
LjxdvK KzivBkx eskvyZ nZB G K_v Zviv ^xKvi KiZv bv| Zviv ejZv, KzivBkx, A-KzivBkx-hvKB gymjgvbiv
wbevwPZ Ki, m-B ea Ljxdv|
KziAvbK Zviv Bmjvgx AvBbi gwjK Drm wnme gvbZv| wK nv`xm Ges BRgvi Zv`i gZ mvaviY
gymjgvb _K ^Z wQj|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 204
Avjvni w`K Avnvb

G`i mePq eo `j AvhviKv wbR`i Qvov Ab mKj gymjgvbK gykwiK ejZv| G`i gZ wbR`i Qvov Avi
Kviv Avhvb mvov `qv LviRx`i Rb RvqR bq| Ab Kviv RevB Kiv c Zv`i Rb nvjvj bq; Kviv mv_
eevwnK mKI Rvqh bq| LviRx Avi A-LviRx GK Abi DivwaKvix nZ cvi bv| Giv Ab me gymjgvbi
wei wRnv`K dih AvBb gb KiZv| Zv`i x-cy nZv Kiv Ges ab-m` jyb KivK gvevn gb KiZv|
Zv`i wbR`i gaKvi hme jvK G wRnv` Ask MnY Ki bv, Zv`iKI Kvdi gb KiZv| Zviv Zv`i
weivax`i ab-m` AvZmvZ KivK nvjvj gb KiZv| gymjgvb`i cwZ Zv`i KVviZv Ggb chvq cQ
wMqwQj h, gymjgvb`i Zzjbvq Zv`i KvQ Agymwjgiv AwaK wbivcv jvf KiZv|

gywRqv
wkAv Ges LviRx`i Pig cii-weivax gZev`i cwZwqv GKwU ZZxq `ji AvKvi cKvk cqQ| G `jwUK
gywRqv ej AwfwnZ Kiv nq|
GKt Kej Avjvn Ges ivm~ji gvidvZi bvgB Cgvb| Avgj Cgvbi g~jZi chvqf~ bq| ZvB, dih cwiZvM
Ges Kweiv Yvn Kiv mI GKRb jvK gymjgvb _vK|
`yB t bvRvZ Kej Cgvbi Ici wbfikxj| Cgvbi mv_ Kvb cvcvPvi gvbyli wZ KiZ cvi bv| Kej wkiK
_K weiZ _K ZvInx` wekvmi Ici gZz eiYB gvbyli bvRvZi Rb h_|
Kvb Kvb g~wRqv AviI GKUz AMmi nq ej h, wkiK _K wbK hZeo cvcB Kiv nvK bv Kb, AekB Zv gv
Kiv ne|
Gme wPvaviv cvcvPvi dvmKx I Akvjxb KvhKjvc Ges hyjyg wbhvZbK weivU Drmvn hywMqQ| gvbylK Avjvni
gvi Avkvm w`q cvcvPvi Drmvnx Ki ZzjQ| G wPvavivi KvQvKvwQ Avi GKwU `wfw GB wQj h, Avgi wej
gvid Ges bvnx Avwbj gybKvi-fvj KvRi wb`k Ges Lvivc KvR wbla-Gi Rb hw` A aviYi cqvRb `Lv
`q-Zv nj GUv GKUv dZbv| miKvi Qvov Ab`i Lvivc KvR evav `qv wbtm`n Rvqh-wK miKvii hyjyg -
wbhvZbi wei gyL Lvjv Rvqh bq| Avjvgv AveyeKi Rvmmvm G Rb AZ KVvi fvlvq AwfhvM Ki ejb,
Gme wPv hvjgi n my`p KiQ| Abvq Ges vwi wei gymjgvb`i cwZiva kwK gvivZK fve wZM
KiQ|
gyiwRqv I Rvnwgqv gZev` Zviv GK Acii mnvqK I cwic~iK| gyi wRqviv Avgji w`K w`q BmjvgK cy Kivi
AcPvq wj nq cKvk Kij h, bvgvh, hvKvZ, ivhv BZvw` Bmjvgx Av`k msv Avgj mg~ni mv_ Cgvbi
KvbB mK bB| dj bvgvh, hvKvZ ev ivhv Av`vq Kij Cgvbi KvbI DbwZ mvwaZ nq bv ev Gme cyb Kgi
viv Cgvb evo bv| Abyic ewfPvi, g`cvb, Ryqv, Pzwi BZvw` Abvq KvR Cgvbi Rb Cgvb Kg hvq bv| AZGe
Avgj mg~n Cgvbi Af y bq| jv Bjvnv BjvjvnK ^xKvi Kivi ci Kvb MvbvnB gvbyli Rb wZKi bq|
gyiwRqviv Gfve kixqvZi Abykvmb evwZj Ki Cgvb Kej gyL gyL DPviY I gb wekvm KivB h_ ej cPvi
Kij| AZGe hw` Kn bvgvhI co Zvi dwRjZ ne Cgvbi mv_ mKnxb c_K| A_vr bvgvh bv coj ev
g`cvb Kij Cgvbi Kvb wZ ne bv| Gfve Giv Bmjvgi wewawbla cvjbi h_ wkw_jZv I myweavi
Avg`vbx Kij|
G`i ci Rvnwgqv Mviv ejjt Cgvb gyL DPviYi cqvRb nq bv, Ai wekvm vcb KivB h_| A_vr Kej
Zvm`xK wej wRbvbv-Ai Ai wekvm ivLv|
Bgvg Bebyj RvIhx (int) Zv`i AvKx`v cm ejQbt Zv`i wekvm Kvjgv kvnv`vZ GKevi cvV Kivi ci hZ
cKvi Abvq KiK H Abvqi kvw fvMi Rb Av` Rvnvb vg cek KiZ ne bv|

gyZvwhjv
G msNvZ gyLi hyM GKwU PZz_ gZev`I Rb bq|LviRx Ges gywRqv`i ga Kzdi Ges Cgvbi evcvi h weiva
Pj AvmwQj, m evcvi G`i wbR^ dvqmvjv GB wQj h, cvcx gymjgvb gywgbI bq, KvdiI bq, eis G `yqi
gvSvgvwS Aevq _vK|
GQvovI AbK gy Zvwhjv Bmjvgx AvBbi Drmi ga _K nv`xm Ges BRgvK cvq evwZjB Ki|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 205
Avjvni w`K Avnvb

kvqLyj Bmjvg ejQb, LvIqviR I gyZvhjx Dfqi ee nj- Avwg wbwZic ^xKvi KiwQ h, agxq
Abykvmbwj mgB Cgvbi Af y| AZGe hLb agxq Abykvmbwj wKq`sk Qo `qv nj ZLb Cgvbi wKQy Ask
Pj Mj| AZGe hLb wKQy Ask b nj ZLb Zvi Cgvb m~Yfve Pj Mj| hnZz Cgvb Askhy e bq; Dnvi
wKQy Ask cwiZvM Kij Abvb Askwj cvjb mI m gy wgb _vKe bv, Kvwdi`i Afy nq hve; weavq
Zv`i wei AaviY ea ne gy Zvwhjx`i gZ m gy wgbI bq, KvwdiI bq| GB gvmAvjvq gy Zvwhjx`i mv_
LviRx`i gZcv_K nqQ|
gyZvhjxMY Ave~ eKi (ivt), Imgvb (ivt) I Avjx (ivt) GB 4 Rb Lwjdvi wLjvdZ ^xKvi Ki _vK| LviRxMY
Ave~ eKi I Igii (ivt) wLjvdZ ^xKvi Ki| Imgvb I Avjxi (ivt) wLjvdZ ^xKvi Ki bv| ivdhxMY Kej gv
Avjx (ivt) Qvov c_g wZbRb Ljxdvi LjvdZ Av` ^xKvi Ki bv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 206
Avjvni w`K Avnvb

wZbwU gjbxwZ hv c ZK gymwjgi Rvbv IqvwRe


hw` ZvgvK wRvmv Kiv nq mB wZbwU gj bxwZ wK hv cZK gvb~liB Rvbv Aek KZ e? Zzwg Di `e welq
wZbwU njt
(1) cZK gvbylK Zvi ie (cwZcvjK) mK Rvbv;
(2) Zuvi xb ev Rxeb weavb mK Rvbv; Ges
(3) Zuvi bex gynvv`yi ivm~jy jvn mvjvj vny Avjvqwn Iqv mvjvg mK Rvbv;

c_g gj bxwZ ( )
ie (Avjvn) mK vb
hw` ZvgvK wRvmv Kiv nq, Zvgvi ie K? Zv nj ejt mB gnvb Avjvn& whwb AvgvK I Abvb mKj mw
RxeK Zuvi wekl bqvgZmg~n viv jvjb cvjb Kib| wZwb Avgvi GKgv ie, wZwb eZxZ Avgvi Ab Kvb
gvey` (ie) bB| Gi mg_b cwe KziAvbi cgvY nQt
hveZxq cksmv Kej AvjvniB Rb whwb mgM weki cvjbKZv| (m~iv Avj- dvZnv, 1t1)
Avjvn Qvov me wKQyB nQ Zuvi m ey Ges AvwgI mB m RMZi GKwU Ask gv| Avi hLb Zzwg wRvwmZ ne,
Zzwg wKmi gvag Zvgvi ie K wPbQ?
ZLb Zzwg Di `e, Zuvi wb`kb mg~n I Zuvi mw ivwRi gvag (Avwg Avgvi ie K wPbwQ)| Zuvi wb`kb mg~ni
ga iqQ w`ev-ivw, iwe-kkx (P`-m~h) Avi Zuvi m e mg~ni ga iqQ m AvKvk, m hgxb Ges hv wKQy
Zv`i wfZi Ges hv wKQy GZ`yfqi gaj iqQ|
KziAvb _K cgvYt

Avi (`L) Zuvi wb`kb mg~ni ga iqQ ivw I w`b, m~h I P`| Zvgiv m~ hK mR&`vn Kie bv, P`KI
bq| eis mvR`vn Kie GKgv mB AvjvnK whwb H mKjK mw KiQb, hw` Zvgiv GKgv Zuv iB Bev`Z
KiZ BQyK nI| (m~iv Avj-nv-gxg mvR&`vn, 41&t 37)
AviI cgvYt

wbq Zvgv`i ie (cw ZcvjK) nQb mB Avjvn whwb AvKvk I cw _exK Qq w`b mw KiQb| AZtci
wZwb Aviki Dci mgvmxb nqQb| wZwb iRbxi (ivwi) viv w`emK AvP&Qvw`Z Kib, hvZ Dnviv Zwir
MwZZ GK Abi AbymiY Ki Pj| Avi (mw KiQb) m~h, P` I bivwRK ^x q wb`ki AbyMZ ic,
(Rb ivLv!) mw Kivi I Kzg c`vbi gvwjK (gyL Zvi) GKgv wZwbB| meRMZi ie (cw ZcvjK) mB
Avjvn gnv cwe| (m~iv Avj-Avivd, 7t 54)
wZwb Avgv`i GKgv ie, wZwbB Avgv`i Bjvn (gvey`) |
G cmsM KziAvbi NvlYvt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 207
Avjvni w`K Avnvb

n gvbe mgvR! Zvgiv `vmZ eiY Kie (A_vr Bev`Z Ki Pje) mB gnvb cw ZcvjK-iei whwb
Zvgv`iK Ges Zvgv`i cyeeZx `iKI mw KiQb, (Avkv Kiv hvq) Zvgiv gyvwK (agfxi) nZ cvie|
whwb Zvgv`i Rb hgxbK KiQb khv ^ic, Avm&gvbK Qv` ^ic Ges whwb AvKvk nZ ew aviv AeZxY
Kib, AZci Gi viv DMZ Kib bvbv cKvi dj-g~j Zvgv`i RxweKv wnme| AZGe Zvgiv Rb-b
Kvb wKQyKB Avjvni mgK (Askx`vi) Kivbv| (m~iv Avj-evKviv, 2t 21-22)
Beb Kvmxi ejQb, G mg wRwbmi whwb m wKZv wZwbB Bev`Zi GKgv hvM|
Bev`Zi cKvi mg~n hv Avjvn ZvAvjv wb`wkZ KiQb Zv nQt
(K) ( Avj- Bmjvg)- Avjvni AvbyMZ wbRK mgcY Kiv|
(L) ( Avj-Cgvb)- wek vm vcb Kiv|
(M) ( Avj-Bnmvb)- wbvi mv_ KvR Kiv| `qv-`vwY I mnvbyf ~wZ c`kb, DcKvi
mvab Kiv|
(N) ( Av`-`vqv) cv_bv, Avnevb Kiv|
(O) ( Avj-LvId) fq-fxwZ c`kb Kiv |
(P) ( Avi-ivRv) Avkv-AvKvsLv Kiv |
(Q) ( AvZ&-ZvIqvzj) wbfikxjZv, fimv Kiv |
(R) ( Avi-ivM&evn) AbyivM, AvMn |
(S) ( Avi-ivn&evn) fq fxwZ|
(T) ( Avj-L~k~) webq-bgZv|
(U) ( Avj-LvwkqvZ) AgsMji AvksKv|
(V) ( Avj- Bbvevn) Avjvni AwfgyLx nIqv, Zuvi w`K wdi Avmv|
(W) ( Avj-B AvbvZ) mvnvh cv_bv Kiv|
(X) ( Avj-B-Avhv) Avkq cv_bv Kiv|
(Y) ( Avj-BMvmvn) wbicvq evwi wec` Dvii Rb Avkq cv_bv|
(Z) ( Avh&-hvevn) AvZZvM ev Kzivevbx Kiv|
(_) ( Avb&-bhi) gvb Z Kiv|
Gwj Ges Abvb h cwZ mg~ni Av`k I wb`k Avjvn w`qQb mewKQyB Zuvi mw weavbi Rb, Kejgv
Zuvi wbKUB PvBZ ne, Abi KvQ bq| Gi cgvY wnme KziAvbi NvlYvt

Avi wmR`vi vbmg~n GKgv Avjvni RbB wbavwiZ| AZGe Avjvni msM KvDKB Avnevb Kie bv|
(m~iv Avj-wRb 72t 18)
djZt KD hw` Dciv welqi Kvb GKwU AvjvnK ev` w`q Ab Kviv Rb mv`b Ki Ze m gykwiK I
Kvdi ic cwiMwYZ ne| G mK KziAvb gvRx` nZ cgvYt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 208
Avjvni w`K Avnvb

h ew GK Avjvni mv_ Ab Kvb DcvmK Avnevb Ki, Zvi wbKU Zvi mg_b KvbB hyw cvgvY bB
Zvi wnme-wbKk ne Zvi iei KvQ, wbqB Kvdi I Awekvmx jvKiv KLbB mdjKvg nZ cvie bv|
(m~iv g~wgbyb 23t 117)
nv`xm nZ cgvYt
`vqv ev cv_bv nQ Gev`Zi mvivsk| Gi mg_b KziAvb nZ cgvYt

Avi Zvgv`i ie ejbt Zvgiv mKj AvgvKB GKK fve WvKe, Avwg Zvgv`i WvK mvov `e, hviv
AnwgKvi ek Avgvi e`Mx Kiv A^x Kvi Ki, Zviv Zv Rvnvbvg cek Kie AwZkq Nw YZ Aemvq| (m~iv
gywgb, 40t 60)
fqt- G cmsM KziAvbi NvlYvt

AZtci Zvgiv Zv`i fq Kie bv| eis AvgvKB fq Ki Pje, hw` Zvgiv cKZ gy wgb ev wekvmx nq
_vK| (m~iv Avj Bgivb 3t 175)
Avkvt- Gi `jxj wnme KziAvbi NvlYvt

AvqvZi A_t
AZGe h ew iei mvvr jvfi Avkv-AvKvLv cvlY Ki, m hb mr Kgjv wb vi mv_ mv`b
KiZ _vK| Avi wbR iei Bev`Z Aci KvDK kixK bv Ki| (m~iv Kvnvd, 18t 110)
wbfikxjZvt G welq KziAvbi NvlYvt

Avi Zvgiv GKgv Avjv ni DciB wbfi Ki, hw` Zvgiv cK Z c gy wgb nI| (m~iv gvq`vn&, 5t 23)
Avjvn AviI ejQbt

Avi h ew mKj Aevq GKgv Avjvni DciB wbfikxj nq, Zvi Rb wZwbB (Avjvn) h_| (m~iv
ZvjvK, 65t3)
AvMn fq wgwkZ kv I webqt G mK cwe KziAvbi NvlYvt

wbqB Giv mrKg Zw iZ I m`v Zrci wQj| Avi Avkv I fq mnKvi AvgvK Avnevb KiZv Ges Avgvi
cwZ Giv webq-bg| (m~iv Avw^ qv, 21t 90)
AgsMji AvksKvt G evcvi KziAvb _K cgvYt

KLbB Zv`i fq Kivbv, GKgv AvgvKB fq Ki Pj| hvZ Ki Zvgv`i cw Z Avgvi bqvgZ
meZvfve c~Y Ki w`Z cvwi, hvZ Zvgiv (j cuQvi) mwVKc_ cwiPvwjZ nZ cvi| (m~i v Avj-
evKviv, 2t 150)
bKUjvfi Kvgbv Ges KZ cvci Rb AbykvPbvt
G cmsM cwe KziAvbi NvlYvt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 209
Avjvni w`K Avnvb

Avi Zvgiv mKj ^x q iei cvb wdi Gm Ges Zvgv`i Dci Avhve mgvMZ nevi c~eB Zuvi wbKU
meZvfve AvZ mgcY Ki, Kbbv (Avhve Avmvi) ci Zvgiv Avi mvnvh cv ne bv| (m~iv Avj hygvi, 39t
54)

mvnvh cv_bv mK cgvYt (n Avgv`i ie), Avgiv GKgv ZvgviB Bev`Z Kwi
Avi GKgv ZvgviB wbKU mvnvh cv _bv Kwi| (m~iv Avj-dvZnv, 1t 5)
Avi nv`xm kixd GmQt
hLb Zzwg mvnvh PvBe ZLb GKgv Avjv ni wbKUB Zv (webg fve) PvBe| (Avng` I wZiwghx)
Avkq Kvgvbv cmsM KziAvbi NvlYvt

ej, Avwg wekgvbei cfy cw ZcvjK I gvbe gjxi AwacwZi wbKU Avkq cv_bv KiwQ| (m~i v Avb-bvm, 114t
1, 2)

wecb ewi Avkq Kvgbvt G cmsM KziAvbi NvlYvt AviI (iY Ki)
hLb Zvgiv (wecb Aevq), Zvgv`i iei (cw ZcvjKi) wbKU mvnvhi Rb Ave`b RvwbqwQj ZLb
wZwbB Zvgv`i Ave`b mvov w`jb (Dnv Keyj Kijb)| (m~iv Avbdvj 8t 9)
AvZZvM I Kzievbxt GB welq cwe KziAvbi NvlYvt

(n ivm~j) ej `vIt Avgvi mjvZ (bvgvh), Avgvi Kzievbx, Avgvi Rxeb, Avgvi giY DrmMKZ wekRMZi
cwZcvjK AvjvniB Rb, Zuvi KvbB kixK bB Ges Avwg G RbB Avw` nqwQ Avi gymwjg`i
(AvZmgcbKvix`i) ga AvwgB c_g (AMYx)| (m~iv Avj-AvbAvg 6t 162-163)

gvbZt cwe KziAvb Gi cgvYt


Zviv AsMxKvi c~iY Ki Avi mw`bK (wKqvgZ w`emK) fq Ki Pj, hw`bi wec`-Avc` ne meevcx I
meMvmx| (m~iv Av`-`vnvi/ Bbmvb 76t 7)

wZxq gj bxwZ ( )
cgvbcxmn Bmjvg xb mK cwiPq I vb jvf| Avi Zv nQt GK I AwZxq Avjvni wbKU c~Y AvZ-mgcY
Ges AKy wbvi msM Zuvi AvbyMZ eiY| Avi mB msM wkKi Kj~l-Kvwjgv (AcweZv) nZ gy I we _vKv|
Dnvi wZbwU chvq iqQt
(K) Bmjvg, (L) Cgvb I (M) Bnmvb|

c_g chvqt Bmjvg ()


Bmjvgi nQ cuvPwUt-
1) Avjvn eZxZ Kvb Bjvn bB Ges gynvv` mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg Zu vi ivm~j- GK_vi mv c`vb Kiv|
2) bvgvh mycwZwZ Kiv|
3) hvKvZ mwVKfve c`vb Kiv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 210
Avjvni w`K Avnvb

4) ivgvhvb gvm mIg (ivhveZ) cvjb Kiv|


5) Avjvni Ni whqviZ (n) Kiv|
ZvInx` mwK Z mv`vbi `jxj cgvYt
KziAvb nZt

Avjvn mv `b h, wbqB wZwb eZxZ Kvb Bjvn bvB| wdwikZvMY Ges vwbMYI mv `b h, Avjvn
bvqbxwZZ cw ZwZ, wZwb eZxZ Ab Kvb Bjvn bvB, wZwb civgkvjx, cvgq| (Avj Bgivb 3: 18)
Gi Zvrcht- (cKZc wZwbB GKgv Bev`Zi hvM)t
Gi `ywU w`K iqQt GKwU bwZevPK, AciwU BwZevPK| bwZevPK w`KwU GB h, mB GKK ie Qvov KvbB gvey`
(Bjvn) bB :Gi viv Avjvn Qvov Ab me wKQyi Bev`Z Kiv m~Yic bvKP Kiv nqQ| wZxq BwZevPK, Gi viv
Bev`Z `pZvi msM GKgv Avjvni RbB mve Kiv nqQ| Zuvi ivRZ hgb Kvb Askx`vi bB, Zgwb Zuvi
Bev`Zi I Kvb Aswk`vi _vKZ cvi bv|
cwe KziAvb nZ Gi Rj cgvY I evLv wbbict

Ges ^ib Ki, hLb Be&ivnxg (Avjvqwnm& mvjvg) wbR wcZv I wbR mc`vqK ejbt Zvgiv hvnv`i Bev`Z
(c~Rv /AvPbv) KiQt Avwg Zv nZ m~Y gy (Zvnvw`Mi mwnZ Avgvi Kvb mK bvB)| (Avwg ZuviB Bev`Z
Kwi Ges mK AvQ ay Zvnvi mv_) whwb AvgvK cq`v (mw) KiQb Avi wZwbB AvgvK mrc_ cwiPvwjZ
Kieb| Beivnxg GB NvlbvK GK wPib Kjgvic iL MQb Zu vi cieZx `i Rb, hvZ Zviv GB evYxi
cvb wdi hZ cvi| (m~i v-Avh&-hyLid 43t26-28)

ej n Avnj wKZve! Zvgiv Ggb GK evbxi cw Z Avm hv Avgv`i I Zvgv`i ga mgbxwZ mic (GK)|
Avgiv mKj AsMxKvi Kwi h, Avgiv Avjvn eZxZ Avi Kviv Bev`Z Kiev bv, Avgiv Kvb wKQyB Zuvi kixK
Kie bv| Avi Avgiv Avjvn Qvov GK AciK KwbKvjI cw ZcvjK ej Mnb Kie bv, wK Zviv hw` GZ
gyL wdwiq bq, Zvnj Zvgiv (Avnj wKZve`i) ej `vI, - Zvgiv ^vw _vK, Avgiv nwQ AvjvnZ
AvZmgwcZ gymwjg| (m~iv Avj-Bgivb 3t 64)
gynv` mvjvjvn Avjvqwn Iqv mvjvg h Avjvni GKRb (cwiZ) ivm~j Zuvi mv`vb mK KziAvb nZ AKvU
cgvYt

wbq Zvgv`i wbKU mgvMZ nqQb Zvgv`iB ganZ GKRb ivm~j huvi c `yw eln I Amnbxq nq _vK
Zvgv`i `ytLKwj, whwb Zvgv`i Rb m`v AvMnx I DrmyK| gy wgb`i cw Z whwb wPi mnkxj I m`v
KiYvcivqY| (m~iv AvZ&- ZvIev 9t 128)
gynv` Avjvni ivm~j G K_vi Zvrch GB h, wZwb hv Av`k Kib Zv Ab~miY Kiv, wZwb h welq msev` c`vb
Kib Zv mZ ej ^xKvi Kiv, Avi hv wbla Kib Zv eRb Kiv Ges Zuvi Av`k Abyhvqx Avjvni Bev`Z Kiv|
Avjvni GKZ bvgvh (mjvZ) I hvKvZ mK evLvt
G mK KziAvbi Rj cgvY I evLv wbbict

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 211
Avjvni w`K Avnvb

Ges Zv`i Zv Kej G Av`kB `Iqv nqwQj h, Zviv GKwb fve Avjvni Bev`Z Ki xb BmjvgK
Lvjm Ki wbe Kej Avjvni Rb| Avi bvgvh cw ZwZ Kie, hvKvZ c`vb KiZ _vKe| eZt GUvB nQ
my`p xb| (m~iv Avj-evBqbvn 98t 5)
ivhveZ (mIg)mK KziAvbi NvlYvt

n gywgbMY, wmqvg mvabv Zvgv`i Dci dih Kiv nqQ, hgbfve dih Kiv nqwQj Zvgv`i c~eeZx `i
Dci, hb Zvgiv mshgkxj (gyvKx ) nq _vKZ cvi| (m~iv Avj-evKviv, 2t183)
ni cgvY mK KziAvbi NvlYvt

Ges nR i Dk mdii mvg_ ivL h ew Zvi Rb Avjvni Dk KvevMni nR Kiv Aek KZe,
wK hw` Kvb ew G Av`k Agvb Ki Zv nj (m hb gb ivL) Avjvn mg wekRMZ nZB ewbqvh ev
AgyLvcx| (m~iv Avj-Bgivb, 3t 97)

wZxq chvqt Cgvb ()


Cgvbi kvLv ckvLv miiI AwaK| Gi ga mevP nQt jv-Bjvnv Bjvjvn gyL DPviY Kiv| Avi mewbb nQ
c_ _K K`vqK e `~i mwiq `qv, Avi jvkxjZv nQ Cgvbi kvLv mg~ni ga GKwU kvLv|
Cgvbi iKyb ( ) QqwU
h_vt (1) Avjvn| (2) wdwikZvKz j| (3) Avmgvbx wKZve mg~n| (4) ivm~jMY| (5) wKqvgZ w`em I (6) ZvK`xi ev
fvMi fvj-g`i cwZ c~Y wekvm vcb Kiv|
Gi mg_b KziAvbi `jxjt

Zvgiv c~e A_ev cwg w`K gyL wdive GZ KvbB c~Y I KjvY bB| eis c~Yi AwaKvix nQ mB ew
h Avjvn, wKqvgZ, wdwikZvKyj, wKZvemg~n I bexKzji cw Z wekvm vcb Ki, Avi h ew A_i cw Z
Avmw _vKv mZI AvZx q ^Rb`i, BqvZxg`i, wgmKxb`i, mvIqvjKvix wfzK`i (gymvwdi) Ges `vm-
`vmx`iK A_`vb Ki, Ges h ew bvgvh mycw ZwZ Ki, hvKvZ c`vb Ki Ges AsMxKvi Kij Zv c~Y Ki
_vK| A_ msKU, `~tL-`vwi` I iYwefxwlKvq AwePwjZ _vK GivB nQ mB mg jvK hviv mZcivqb,
Avi GivB nQ agfxi cinhMvi (gy&vKx )| (m~iv Avj-evKvivn& 2t 177)

ZK`xi mK KziAvbi NvlYvt


wbq Avwg cw ZwU wRwbmi ZvK`xi wbaviY Ki mw KiwQ| (m~iv Avj-Kvgvi 54t 49)

ZZxq chvqt Bnmvb ()


Bnmvb-Gi gv GKwU, mwU nQ GUv gb Kiv h, Bev`Z Kivi mgq Zzwg hb ZvK (AvjvnK) `LZ cvQ,
Avi hw` Zzwg `LZ bv cvi Ze G K_v gb Ki wbZ ne h, wbq wZwb ZvgvK `LQb|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 212
Avjvni w`K Avnvb

Gi mg_b KziAvbi NvlYv wbbict hviv mshgkxj (Avjvnfxi) I


mrKgcivqY Avjvn Zv`i msM iqQb| (m~iv Avb& -bvnj 16t 128)
Avjvn& cvK AviI ejQbt
. . . .
Avi fimv Ki mB civv I Kcvwbavbi Dci whwb ZvgvK `Lb hLb Zzw g bvgvh `uvovI Avi hLb Zzw g
bvgvh Av`vqKvix`i msM DvVvemv Ki| wbq wZwb mekvZv I mevZv| (m~iv Avk& -Aviv 26t 217-220)
Avjvn cvK AviI ejbt

Ges Zzwg (n ivm~j) h Kvb cwiww Zi ga Aevb Kibv Kb, Avi ZrmK KziAvb nZ hv wKQy Avew
Kibv Kb Ges Zvgiv (n RbMY!) h Kvb Kg mv`b Kibv Kb Avwg mB mg Kvhvewji c~Y cheK
nq _vwK hLb Zvgiv DnvZ ce nI| (m~iv Avj-BDb~m 10t61)
G mK nv`xmi cgvY nQ wRex j Avjvqwnm& mvjvg Gi GB mycwm nv`xmt
nhiZ Igi web Lvve ivwhAvjv Avb& nZ ewYZ, wZwb ejQbt GK`v Avgiv bex mvj vjv Avjvqwn Iqv mvj vg
Gi wbKU emwQjvg GgZvevq mLvb wgkwgk KvjKk, aeae mv`v cvlvK cwiwnZ GKRb ew Gm DcwZ
nj| gYi Kvb wb`kbB Zvi ga we`gvb wQjbv, A_P Avgiv KD ZvK wPbZ cviwQjvgbv| AZtci wZwb bex
mvjvjv Avjvqwn Iqv mvjvg Gi myL nuvUz Mo emjb Ges nq Zuvi Di`k ivLjb, Gici ejjb, n
gynv`! AvgvK Bmjvg mK msev` c`vb Kib, bex mvjvj v AvjvBwn Iqv mvjvn ejjbt
(1) ^v c`vb Kiv h, Avjvn eZxZ Kvb mwZKvi gve~` (Bjvn) bB Ges gynv` mvjvjv
Avjvqwn Iqv mvjvg Zuvi ivm~ j|
(2) bvgvh mycwZwZ Kiv|
(3) hvKvZ c`vb Kiv|
(4) ighvb gvm ivhveZ cvjb Kiv Ges
(5) n; c_i m^j nj Avj vni Ni (Kvev kixd) whqviZ Kiv|
AvMK ejjbt Avcwb wVK ejQb| wZwb wbRB wRm KiQb Avevi wbRB Zvi mZvqb KiQb| GZ Avgiv
Avh bv nq cvijvg bv| AZtci wZwb ejjbt AvgvK Cgvb mK AewnZ Kib| bex mvjvnjv Avjvqwn Iqv
mvjvg ejjb,t (Zv njv GB h,) Avjvn, wdwikZvKyj, wKZve mg~n, ivm~jMY, kl w`em Ges fvMi fvj-g`i
cwZ wekvm vcb Kiv| Gici AvMK ejjbt AvgvK Bnmvb mK msev` w`b| Di bex mvjvj v Avjvqwn
Iqv mvjvg ejjbt hLb Zzwg Bev`Z wj ne, ZLb Zzwg AvjvnK ^P `LQ GK_v gb gb wPv Kie, Avi
hw` GUv me bv nq, Ze wbqB Avjvn ZvgvK `LQb GK_v gb gb fvee|
AZtci AvMK ejjbt AvgvK ivh wKqvgZ m^ AewnZ Kib bex mvjvjv Avjvqwn Iqv mvjvg ejjbt- G
welq wRvwmZ ew wRvmvKvix Acv AwaK Rvb bv|
Gici AvMK ivh wKqvgZi wb`kb mg~n RvbZ PvBj, bex mvjv jv Avjvqwn Iqv mvjvg Di ejjbt
hLb cwiPvwiKv ^xq cf~i Rb `e, bM`n I bM c` wewk I RxY kxY cvlvK cwiwnZ QvMji ivLvjiv myD P
AvwjKvq emevm Kie, ZLb ivh wKqvgZi AvMgb NUe|
nv`xm eYbvKvix ejbt AvMyK ciYB cvb Kijb& Gici Avgiv wKQyY bxie wb _vKjvg| AZtci bex
mvjvjv Avjvqwn Iqv mvjvg ejjb Dwb nQb wRex j Avjvqwn Iqv mvj vg, wZwb Zvgv`i KvQ Zvgv`i xb
wkv w`Z GmwQjb| (eyLvix, gymwjg)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 213
Avjvni w`K Avnvb

ZZxq gj bxwZt ()
msev` evnK bex gynv` mvj vjv Avjvqwn Iqv mvjv g mK vZe welqt
gynv` mvjvjv Avjvqwn Iqv mvjvg Ave`yjvni cy, Zuvi wcZv Ave`yj gyvje, Zuvi wcZv nvkg| nvkg Kzivqk
esk D~Z Ges GwU Avei KIgi (Mvxi/RvwZi) ga k Mvx| GB Mvx Beivnxg Ljxjyjvni cy BmgvCji
esk nZ DyZ| (Avgv`i bexi Dci Avjvni ingZ I kvw ewlZ nvK)| wZwb (gynvv` mvj vjv Avjvqwn Iqv
mvjvg) gvq Rb Mnb Kib| wZwb Zlw (63) eQi RxweZ wQjb, beyIZ cvwi c~e Pwjk eQi Ges bex I
ivm~j wnme ZBk eQi (AwZevwnZ KiQb)|
m~iv BKiv Ges m~iv gyvmwmi AeZxY nevi msM msM wZwb h_v g be~IZ I wimvjvZ cv nqQb| wkK _K
mZK Kivi Rb Ges AwZxq Avjvni GKZe v` cPvii Rb wbR^ msev`evnK wnme Avjvn ZuvK cib Kib|
G mK KziAvbx NvlYvt

n K^j `n AveZ Kvix| DV `uvovI, mKjK mZK Ki I wbR iei gwngv NvlYv Ki| emg~n cvK-mvd
ivL, wkKi K`hZvK m~Y eRb Ki, wewbgq jvfi Avkvq Bnmvb Kiv bv| Avi wbR iei (Av`k cvjb)
ah aviY Ki| (m~iv Avj- gyvmwmi 74t 1-7)

DV `uvovI I mZK Kit Gi A_ wkKi wei mZK Ki Ges ZvInx`i cwZ Avnevb RvbvI|

Zvgvi iei gwngv NvlYv Kit Gi A_ ZvInx`i gvag Avjvni gvnvZ cPvi Ki|

Zvgvi cvlvK cwiQ` cvK-mvd ivLt Gi A_ Avgjmg~nK wkKi Kjyl Kvwjgv _K cwe ivL|

K`hZv eRb Kit Gi A_ cwZgv c~Rv (wkK) I cwZgv c~RK`i (gykwiK) _K `~i, e `~i Aevb Ki Zv`iK
m~Yic A^xKvi Ki|
wZwb (bex mvjvjv Avjvqwn Iqv mvj vg) e eQi ai AwZxq Avjvni evbxi cPvi Kvh Pvjvevi ci wgivR wMq cuvP
Iqv mjvZ (bvgvh) covi Av`k wbq wdi Avmb| AZtci gv f~wgZ wZb eQi D mjvZ m~Pviic mv`bi
ci Avj- g`xbvq wnRiZ Kivi Av`k cv nb|
wnRiZi A_ wkK-KjywlZ vb cwiZvM Ki Bmjvgx ivR Mgb Kiv| G DZi (DZ gynv`xi) Rb wkK-
KjywlZ vb _K Bmjvgx ivRZ wnRiZ Kiv dih Kiv nqQ| GB wnRiZ wKqvgZ ch Ayb I AevnZ _vKe|
Gi mc cwe KziAvbi NvlYv wbbict

wbq hviv wbR`i Dci AZvPvi KiQ, Zv`i Rvb Keh Kivi mgq wdwikZvMY eje, wK Aevq Zvgiv
(`ywbqvZ) wQj? Zviv eje, Avgiv cw _exZ wQjvg Amnvq Aevq| wdwikZvK~j ejebt Avjvni `yw bqv wK
GZUv ck wQjbv hvZ Zvgiv wnRiZ KiZ cviZ? AZGe Giv nQ mB me jvK hv`i kl Avkq ne

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 214
Avjvni w`K Avnvb

Rvnvbvg| Avi G nQ wbK Zg Avkq j| wK hme Avevj-e-ewYZv Ggbfve Amnvq nq co h, Kvb


Dcvq Dveb KiZ Zviv mg_ nb bv| cvi c_ m^I Zviv Kvb mnvq m^j LyuR cvq bv, G`i Avjvn
gvi Avkvm w`Qb, eZt Avjvn nQb gvkxj I cvc gvPbKvix (m~iv Avb&-bmv 4t 97-99)

KziAvb AviI ejv nqQt


n Avgvi gywgb ev`vMY! Avgvi hgxb nQ ck| AZGe Zvgiv GKgv AvgviB ev`Mx KiZ _vK (m~iv
Avj-AvbKveyZ 29t 56)
Avj evMvex ingvZzj vwn Avjvqwn ejbt G AvqvZ AeZxY nevi KviY GB h, h mg gymjgvb wnRiZ bv Ki
gvq iqQ, Avjvn Zv`i wekvmx ej Avnevb KiQb|
wnRiZi mg_b nv`xm nZ cgvYt
Avjvni bex ejQb, ZIev e bv nIqv ch wnRiZ e ne bv Avi m~h cwg MMb Dw`Z bv nIqv ch ZIevi
viI e ne bv|
bex mvjvj v Avjvqwn Iqv mvjvg g`xbvq Aevb Kivi ci Abvb Av`kwj cv nb| h_v hvKvZ, `vb-LvqivZ,
ivhveZ cvjb, KvevMn cwi`kb, Avhvb, wRnv`, fvj KvRi Av`k, g` KvRi wbla BZvw`|
wnRiZi cii `k eQi wZwb g`xbvq AwZevwnZ Kib| Gici BnjvK ZvM Kib| (Avj vni ingZ I kvw Zuvi
Dci ARm avivq ewlZ nvK!)
Zuvi cPvwiZ xb ivh wKqvgZ ch we`vgvb _vKe| wZwb Zuvi DZK hveZxq mrKg m^ AewnZ Ki w`qQb
Avi hveZxq AcKg mK mZK Ki w`qQ&b| mevg h c_ wZwb `wLq MQb Zv nQ ZvInx`i c_, Avi
`wLqQb mB c_ hv Avjvni wbKU wcq Ges Zuvi cQ`bxq| Ges me wbK e hv nZ wZwb mKK Ki w`qQb Zv
nQ wkK Ges Ggb me KvR hv Avjvn AcQ` Kib|
Avjvn bex (gynvv` mvjvjv Avjvqwn Iqv mvjg) K GB wbwLj aiYxi mKj gvbyli wbKU ciY KiQb Ges mg
wRb I Bbmvbi c Zvi AvbyMZ Acwinvh Ki w`qQb|

Gi mg_b KziAvib NvlYvt


ej (n gynvv` mvjvjv Avjvqwn Iq mvjvg) n gvbe gjx| Avwg (Avjvn KZ K) Zvgv`i mKji Rb
cwiZ ivm~j| (m~iv Avj-Avivdt 158)
gnvb Avjvn ^xq bexi gvag Zuvi GB agK c~Y cwiYZ KiQb| Gi mg_b cwe KziAvbi AvqvZ GBt

Zvgv`i (KjvYi Rb) AvR Avwg Zvgv`i xbK c~Y Kijvg, Avgvi bqvgZK Zvgv`i cw Z mymb
Kijvg Avi BmjvgK Zvgv`i ag (xb) wnme gbvbxZ Kijvg| (m~iv Avj-gvq`vt 3)
ivm~jyjvn mvjv jv Avjvqwn Iqv mvjvgi AeavwiZ gZz mK KziAvbi eR Mxi NvlYvt

(n gynvv` mvjvjv Avjvqwn Iqv mvjvg) Zvgvi gZz ne Ges I`i K GKw`b giZ ne| eZt Zvgiv
mKj Zvgv`i cf~i mwbavb gnvcjqi w`b ev` wem^v` KiZ _vKe| (m~iv Avh& -hygvit 31-32)
Avi gvbyl hLb gie, ZLb ZvK AekB (wKqvgZi w`b) cybiwZ Kiv ne| G welq KziAvb AbK cgvY
we`gvb| hgb ejv nqQt
Avwg Zvgv`i gw Kv nZ mw KiwQ Avi Ii gvaB Zvgv`i cZvewZZ Kie Ges Zvi _KB GKw`b
Avevi Zvgv`i ei Ki Avbe| (m~iv AvZ& -Zvnvt 55)
G cmsM KziAvb nZ AviI `jxj cgvYt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 215
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn Zvgv`i hgxb nZ Dy Z KiQb GK wekl cYvjxZ| Gici wZwb Avevi GZ cZ vewZZ Kiveb
Ges (Gi ga nZ) ei Kieb h_vh_ cKvi| (m~iv Avb&- b~nt 17-18)
Avi cybivbi ci cZK (wRb I Bbmvb) Gi PzjPjv wnme-wbKk bIqv ne Ges Zv`i Avgj Abyhvqx cyivi
A_ev kvw c`vb Kiv ne| G cmsM cwe KziAvbi NvlYvt

Avi bfvgj I f~gj AewZ mg wKQyB GKgv AvjvniB AwaKvify| wZwb `y gKvix`i Kgvbymvi
Zv`i Dchy e`jv w`eb, cvi cyYdj w`eb mrKgkxj`i| (m~iv Avb&- bvRgt 31 AvqvZ)
Avi hviv cybivb w`emK A^xKvi Ki, Zviv Kvwdi ev Awekvmx cwe KziAvb Gi cgvYt

Kvdiiv gb Ki h, Zv`i cybiwZ Kiv ne bv| (n ivm~j), Zzw g fvlvq ej `vIt nuv, Avgvi cfyi
kc_, wbq Zv`i DwZ Kiv ne, ZLb Zvg`i vZ Kivbv ne, Avi Avjvni wbKU GKvR AwZ mnR|
(m~iv ZvMveybt 7)
Avjvn cvK, mg bex`i ciY KiQb f msev` c`vbv_ Avi (AKjvY nZ) mZK Kivi Rb| cwe KziAvb
Gi cgvYt

GB ivm~jMbK Avgiv ciY KiwQjvg mymsev``vZv I mZKKvix wnme hb ivm~jMbi AvMgbi ci


Avjvni wei gvbeK~ji c KwdqZ `Iqvi gZv wKQyB bv _vK| (m~iv Avb&-wbmv 4t165)
ivm~`i ga nhiZ b~n Avjvqwnmmvjvg c_g Avi gynv` mvjv jv Avjvqwn Iqv mvjvg mekl Ges wZwb (gynv`
mvjvjvn Avjvqwn Iqv mvjvg) msev`evnK bvex I ivm~j`i ga mxjgvni ^ic| nhiZ b~n Avjvqwnm& mvjvg
mec_g ivm~j, Gi mg_b KziAvbi NvlYvt wbqB
(n ivm~j!) Avwg Inx ciY KiwQ Zvgvi cwZ hgb Anx ciY KiwQjvg nhiZ b~n Avjvqwnm&mvjvgi cw Z
I Zuvi cieZx bexMYi cw Z| (m~i v Avb&-wbmv 4t163)
b~n Avjvqwnm&mvjvg nZ gynv` mvjvjv Avjvqwn Iqv mvjvg ch cwZwU RvwZi wbKU msev`evnK ciY Kiv
nqwQj hvZ Ki Zviv GKgv Avj vni Bev`Z Ki Ges ZvZi c~Rv _K weiZ _vK|

cZK DZi wbKU Avwg GK GKRb ivm~j ciY KiwQ hb Zvgiv mKj Avjvni Bev`Z KiZ _vK I
mKj cKvi ZvZi c~Ruv _K euP _vK| (m~iv Avb&-bvnjt 36)
Avjvn cvK mg gvbylK Zuvi cwZ wekvm vcb Ges ZvZK (cwZgv c~R vmn Mvqijvni c~Rv I AvbyMZ eiY)
A^xKvi Kivi Av`k c`vb KiQb|
cLvZ gbxlx Bebyj KvBqg ingvZzjvwn Avjvqwn ejQbtZvZ kwUi A_ njt mxgvjNbKvix ew|
GB ewwU Dcvm ew nZ cvi Avevi DcvmbvKvixI nZ cvi, AbyMZ ewI nZ cvi Avevi hvi AvbyMZ Kiv
nq mB ewI nZ cvi| ZvZ AbK cKvii iqQ|
Gi ga cavb nQ cuvPwUt
h_vt-
(1) kqZvb (Zvi Dci Avjvni Awfkvc wbcwZZ nvK)|
(2) hvi Dcvmbv Kiv nq Ges m D Dcvmbvq cyivcywi mZ _vK|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 216
Avjvni w`K Avnvb

(3) h ew wbRi Dcvmbvi Rb gvbylK Avnvb Rvbvq|


(4) h ew A`k ev fwelr vb AvQ ej `vex Ki|
(5) h ew cwe KziAvb hvi Kvb cgvY ev mg_b gjbv Ggb me AvBb-Kvb~ b viv kvmbKvh cwiPvjbv Ki|
cwe KziAvb Gi cgvY ^vt

Bmjvg ag ev xbi ga Kvb cKvii Rei`w ev ej cqvM bB, wbq n`vqvZ wevw cii nZ
ic c_K nq MQ| ZvB h ew mg ZvZK Agvb Kij Ges Avjvni Dci Cgvb Avbj, wbq m
Ggb GKwU my`p eb ev Aej^bK AvuKo aij hv Kvbw`b wQb nevi bq| eZt Avjvn nQb mek I
mevZv| (m~iv Avj-evKvivt 256)
GUvB nQ jv Bjvnv Bjvjvn Gi A_ Zvrch|
Avi nv`xm iqQt
me kxl nQ Bmjvg Ges Bmjvgi nQ bvgvh, Avi Gi DPzi ksM nQ Avjvni c_ wRnv` (aghy)| Avi
AvjvnB nQb cZK evcvi mevZv|

(wZbwU gjbxwZ hv cZK gymwjgi Rvbv IqvwRe, jLbxwU Bgvg gvnv` web Avt Iqvn&nve Gi
cywKv _K mivmwi msKwjZ)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 217
Avjvni w`K Avnvb

Avi&Kvbyj Cgvb, ev Cgvbi mg~n ()


Zv njv Avjvn& ZvAvjv, Zvui wdwik&Zv`i, wKZve mg~ni, ivm~jMYi, I kl w`emi, Ges fvMi fvj g`i cwZ
Cgvb Avbv|
G cmsM Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t eis cKZ c mrKvR nj-h Cgvb Avbe Avjvni Dci, wKqvgZ w`emi Dci, wdwik&Zv`i Dci, Ges
mg bvex ivm~jMYi Dci| (m~iv Avj-evK viv, AvqvZ-177)
wZwb Aviv ejbt
A_t mevB wekvm ivL, Avjvni cw Z, Zvu i wdwik&Zv`i cw Z, Zvui wKZvei cw Z, Ges Zvui bvex`i cw Z, Zviv
ej Avgiv Zvui ivm~jMYi ga Kvb ZviZg Kwi bv| (m~i v Avj-evKviv, AvqvZ-185)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avwg cZK eyK cwiwgZic mw KiwQ| (m~iv Avj-Kvgvi, AvqvZ-49)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Cgvb njt Zzwg Avjvn ZvAvjv, Zvui wdwik&ZvMY, wKZve mg~n, ivm~jMY I kl w`emi (AvwLivZi) cwZ wekvm
vcb Kie| Aviv wekvm ivLe fvMi fvj g`i cwZ| (gymwjg kixd)
Cgvbi msvt Zv njv gyL ejv, Ges Ai wekvm Kiv, I eve A-cZi gvag mv`b Kiv| Cgvb AvbyMZ
ew nq, bvdvigvbx I AevZvq n vm cvq|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t cKZ gywgb ZvivB hLb Zv`i wbKU Avjvni bvg ^iYxZ nq ZLb Zv`i Ai Kuc DV| Avi hLb
Zv`i wbKU Zvui AvqvZ cwVZ nq ZLb Zv`i Cgvb ewaZ nq| Zviv Zv`i iei DciB fimv Ki| Avi
hviv bvgvh cwZv Ki, Ges Avgvi c` ihx nZ (Avjvni c_) eq Ki| ZvivB nj mwZKvi Cgvb`vi|
(m~iv Avj-Avbdvj, AvqvZ-2-4)
wZwb Aviv ejbt
A_t Ges h Avjvni cw Z, I Zuv i wdwik&Zv`i cw Z, Zuvi wKZve mg~ni cw Z, Ges ivm~jMYi cw Z I wKqvgZ
w`emi cwZ, wekvm vcb Kibv Zviv Pig c_ nq coe| (m~iv Avb-wbmv, AvqvZ-136)
Cgvbi kvLvmg~nt bex (mvt) ejbt Cgvbi 63 nZ 69 kvLv AvQ| Zvi ga mevg nj Kvjgv jv Bjvnv
Bjvjvn ejv| mewbg nj ivv _K K`vqK wRwbm mivbv| (gymwjg)
Beb nvRvi AvmKvjvbx (int) dZj evixZ ejbt Beb wnevb hv ejQb Zvi mvigg nj- GB wefvMjvi
kYxwefvM gvbyli Ai Avgj, wRnevi KvR Ges kvixwiK KvR|
1) Aii KvR nj wekvm I wbqZ| Gi 24wU fvM| Avjvni Dci Cgvb, Gi ga Af~ nj Zvi RvZi Dci Ges
wQdvZi Dci Ges Zwn`i Dci Cgvb| KviY Avj vn ejbt
A_vr, Zvi gZ KD bB| wKy wZwb kvbb I `Lb| (myiv ivt 11)
wZwb Qvov Ab hv wKQz AvQ Zv`iK Zix Kiv nqQ Ges Bev`Z Abi Rb bv Kiv| hgb `vqv, mvnvh A_ev G
RvZxq Abvb Kvh, dikZv`i Dci I AvLivZi Dci Cgvb Avbv| Gi ga Af ~ nj Keii mIqvj Ges
cybivb Ges Kei _K DVvb, wnmve wbKvk, gxhvb, cyjQivZ, RvbvZ I Rvnvb vgi Avb| Avjvni mv_ gneZ,
fvjevmv Ges kZv Zvui KviYB| bex (mvt)-Gi mv_ gneZ Ges Zvui mvb Kivi aviYv Kiv| Zvi ga Af~
nj Zvui Dci `i` cov Ges Zvui myb vZi AbymiY Kiv Ges GLjvQ| Zvi ga Af~ nj wiqv I bdvKK ZvM
Kiv| ZIev Kiv, fq Kiv, Avkv Kiv, Kwiqv Av`vq Kiv, mZZv, Qei, Avjvni wePvi ivRx _vKv Ges ZvIqvzj
ingZ webq-bgZv| Gi ga cek Ki eo`i cwZ mvb, QvU`i cwZ fvjevmv Ges AnsKvi I AvZMe ZvM
Kiv, wnsmv wel ZvM Kiv Ges ZvM Kiv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 218
Avjvni w`K Avnvb

2) wRnevi Avgjt Gi ga mvZUv fvM Af~| Kvjgv kvnv`Z cov, KziAvb ZjvIqvZ Kiv, Gjg kLv Ges
AbK kLvbv| `vqv, whwKi, Zvi ga AvQ GMdvi Kiv Ges Lvivc K_v _K weiZ _vKv|
3) kixii Avgjt Gi ga 38wU fvM AvQ|
(K) Gi ga KZKjv PvLi mv_ RwoZ mjv 15wU| Gi ga AvQ cweZv| Gi ga AvQ AbK
Lvevi LvIqvbv Ges gngvb`i mvb, ivhv ivLv I bdj I dih| GZKvd Kiv, jvBjvZz j Kv`i LvRv, n
I Igiv Kiv, ZvIqvdI mB iKg| xbK wR`v ivLvi Rb Ab wnRiZ Kiv, Zvi ga Af ~ wki&Ki `k
_K wnRiZ Kiv| bRiK c~Y Kiv, Kmg c~Y Kiv, Gi ga mwZKvifve Avjvni bvg Kmg LvIqv cqvRb|
Kvd&d viv Av`vq Kiv- hgb cwZv cvjbi, ivRvi gvm w`bi ejv mnevmi BZvw`|
(L) Gi ga hv AbymiYi mv_ RwoZ| mjv nj QqwU| weevni viv wbRi BZ iv Kiv Ges cwievii
nK Av`vq Kiv, evc gvqi L`gZ Kiv| Gi ga Zv`i K bv `qv Ges evPv`i Bmjvg gZ cwZcvjb Kiv|
AvZxq`i mv_ mymK ivLv, bZv`i gvb Kiv-cvci KvR Qvov Ab, `vm`i mv_ m`q eenvi Kiv|
(M) Ab KZKjv hv mvaviYfve mKji mv_ RwoZt Gi ga 17wU fvM AvQb| bvq wePvii mv_
Avgxii `vwqZ cvjb Kiv, gymjgvb`i `ji mv_ _vKv, Avwgii K_v gvb Kiv, hw` bv Kvb cvci Kzg
`q| gvbyli ga wgjwgk NUvb, Zvi ga LviRx`i mv_ hy Kiv, we`vnx`i mv_ hy Kiv, bK Kvh I
ZvKIqvi Kvh mnhvwMZv Kiv| Gi ga bKi cwZ Av`k I Abvq nZ weiZ nIqv Af~| n Kvqg
Kiv, wRnv` Kiv, Zvi ga hyi Rb Zix nIqv Ges AvgvbZ Av`vq Kiv, Zvi ga MwbgZi 1/5 evBZzj gvj
`qv| diR Av`vq Kiv, cwZekxK mvb Kiv, eemv evwYR fvjfve Kiv, Zvi ga nvjvj Dcvq gvj KvgvB
Kiv Ges nK `L `L LiP Kiv, Zvi ga Avm evj LiP bv Kiv, mvjvgi Di `qv I nvuwPi Reve `qv,
gvbyl`i K `qv _K weiZ _vKv, Lj Zvgvkv nZ weiZ _vKv Ges ivv _K K`vqK wRwbm `~ixf~Z Kiv|
G nv`xm GUvB `LvQ h, ZvInx` nQ Cgvbi mevP Ges mevg i| ZvB `vwq`i Dci `vwqZ nQ m
mevP w`q i Ki Zvici wbPi w`K bvge| c_g wfw Zvici `qvj Zvici hUv hZ `iKvix| KviY,
ZvInx`B Avie I AvRgK GK KiQ Ges Bmjvgx iv MVb KiQ ZvInx`i iv|
Cgvb evo Ges Kgt Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avi hLb Zv`i KvQ Zuv i (Avjvni) AvqvZ cwVZ nq, ZLb Zv`i Cgvb eo hvq| (m~i v Avj-Avbdvj,
AvqvZ-2)
wZwb Aviv ejbt
A_t wZwb gywgb`i Ai ckvw bvwhj Kib, hvZ Zv`i Cgvbi mv_ Aviv Cgvb eo hvq| (m~iv Avj-
dvZn&-AvqvZ, 4)
myZivs AbyMZ I bKUkxjZv hZ ew cvq, CgvbI ZZv ew cvq| Avi AbyMZ I bKUkxjZv hZ nvm cvq,
CgvbI ZZv nvm cvq| hgb-AevaZv I bvdigvbx Cgvb Kz-cf ve dj, hw` Zv (bvdigvbx) eo aiYi wkK ev
Kvb Kzdzix KvR nq Zvnj Avmj CgvbK asm Ki w`e| Avi hw` QvU aiYi Kvb bvdigvbx nq Zvnj Cgvbi
cwic~YZvq NvUwZ Avm Ges Zv KzjwlZ I `yej nq hvq|
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t wbq Avjvn Zvu i mv_ wkiK Kivi Aciva gv Kib bv| GZZxZ me wKQy hvK BQv wZwb gv Kib|
(m~iv Avb, wbmv, AvqvZ-48)
wZwb Aviv ejbt
A_t Zviv Kmg Lq ej h Avgiv ewj bvB| A_P Zviv Kzdix evK ejQ Ges Bmjvg xb MnY Kivi ci
Kzdzix KiQ| (myiv AvZ&Z vIevn&-AvqvZ, 74)
bex (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t evwfPvix cwic~Y Cgvb`vi Aevq evwfPvi wj nqbv, Pvi cwic~Y Cgvb`vi Aevq Pzwi Kibv, Ges g`cvqx
cwic~Y Cgvb`vi Aevq g` cvb Kibv, (A_vr D mgq Zv`i Cgvb Ac~Y I `yej nq hvq)| (eyLvix I gymwjg)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 219
Avjvni w`K Avnvb

Cgvbi QqwU ivKb Ges Zvi wevwiZ AvjvPbv


c_g iK&b ev t gnvb Avjvni cw Z Cgvb ( :)
(1) Cgvbi eve vqbt
c_gZt wekvm cvlY Kiv h, G wek RMZi GKRb ie iqQb| whwb ^xq mw ivRZ, cwiPvjbv I Kg evevcbvq
ihx`vZv, Rxeb `vZv, gZz`vZv, gZvkxj, Ges KjvY I AKjvY mvabKvix wnme GK I Aw`Zxq| wZwb eZxZ
Kvb ie bB|
wZwb GKvB hv BQv Zv Kib, Ges hv Pvb Zvi Kzg Kib| hvK BQv mvwbZ Kib, Avevi hvK BQv AcgvwbZ
Kib| ZuviB nvZ Avmgvb Rwgbi ivRZ| wZwb me welq gZvkxj I vZ iqQb| wZwb Kviv gyLvcx bb|
mKj Av`k ZvuiB Ges me cKvi KjvY ZuviB nvZ, Zuvi Kg mg~n Kvb kixK bB| Zuvi Kg ZuvK Kn civRq
Kvix bB| eis gvbe RvwZ, Rx b RvwZ I wdwik&Zv gjx mn mKj mw Rxe ZuviB `vm ev ev`v | Zviv Zvui ivRZ,
kw I BQv nZ ei nZ cvib bv|
Zvui Kg mg~n AMwbZ Kvb msLvB Zv wkgve KiZ cvibv| G mKj ewki wZwbB GKgv AwaKvix, Zvui Kvb
kixK bB| wZwb eZxZ KD G (ewk) mg~ni AwaKvi ivLbv| Gme Avjvn Qvov Ab Kviv mwnZ mwKZ I
mve Kiv nvivg|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t n gvbe mgvR! Zvgiv Zvgv`i cvjbKZvi Bev`vZ Ki, whwb Zvgvw`MK Ges Zvgv`i c~eeZxw `MK
mw KiQb| ZvZ Avkv Kiv hvq, Zvgiv cinhMvix ARb KiZ cvie| h cwemv Zvgv`i Rb
RwgbK weQvbv AvKvkK Qv` ^ic vcb Ki w`qQb, Avi AvKvk _K cvwb elY Ki Zvgv`i Rb dj-
dmj Drcv`b KiQb Zvgv`i Lv` wnmve| (m~iv Avj-evKviv, AvqvZ-21-22)
wZwb Aviv ejbt
A_t ejyb n Avjvn! Zzw gB mvefg kwi AwaKvix| Zzw g hvK BQv ivR `vb Ki Ges hvi KvQ _K BQv
ivR wQwbq bvI, Ges hvK BQv mvwbZ Ki, Avi hvK BQv AcgvwbZ Ki| ZvgviB nvZ iqQ hveZxq
KjvY| wbqB Zzw g me welq gZvkxj| (m~iv Avwj-Bgivb, AvqvZ-26)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avi cw_exZ wePiYkxj gvB mKji RxweKvi `vwqZ Avjvn ZvAvjv wbqQb, wZwb Rvbb Zviv Kv_vq
_vK Ges Kv_vq mgvwcZ nq| me wKQyB GK my M iqQ| (m~iv `, AvqvZ-6)
wZwb Aviv ejbt
A_t Rb iL ZvuiB mw I ZvuiB weavb, Avjvn eiKZgq whwb wek RMZi ie-cw ZcvjK| (m~iv Avj-Avivd,
AvqvZ- 54)

wZxqZt G wek vm cvlY Kiv h, Avjvn ZvAvjv Zvui my`i bvg mg~n I cyZ-cwe c~Y Yvejxi GK I
AwZxq| hvi wKQy ev`v`i Rb Zuvi cwe M I kl bvex I bvex gynvv` (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi nv`xm
eYbv Kiv nqQ|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t Avi Avjvni Rb iqQ me Dg bvg| ZvB m bvg aiB ZuvK WvK| Avi Zv`iK eRb Ki, hviv Zvui
bvgi evcvi evuKv c_ Pj| Zviv wbR`i KZ Kgi dj kxNB cve| (m~iv Avj-Avivd, AvqvZ-180)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 220
Avjvni w`K Avnvb

A_t Avjvni wbivbeBwU bvg iqQ| h ew Bnv msib Kie m RvbvZ cek Kie| Avjvn& eRvo, wZwb
eRvoK fvjevmb| (eyLvix I gymwjg)
Avi GB AvKx`vn- wek vm `y wU eo g~jbxwZi Dci cwZwZ |
c_gt wbq Avjvn&i my`i bvg I gnvb Y iqQ, hv cwic~Y bvejxi cgvY Ki, ZvZ Kvb cKvii Acwic~YZv I
wU bB| mwRxei Kvb wKQyB Zvi gZ I Zvi Askx`vi nZ cvibv|
( Avj-nvBqy) Zvui (Avj vni) bvg mg~ni GKwU bvg| ( Avj-nvqvZ) Zvui wmdvZ ev Y hv gnvb Avjvni

Rb mgywPZ mwVK cvq mve Kiv IqvwRe| Avi G Rxeb GK wPivqx cwic~Y Rxeb| ZvZ vb, kw BZvw` me
cKvi c~YZvi mgvek iqQ| Avj vn wPixe Zuvi jq I q bvB|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t Avjvn& Qvov Kvb mwVK Dcvm bB, wZwb wPixe I me wKQyi aviK| Zvu K Z`v k KiZ cvibv Ges
wb`vI bq| (m~iv Avj-evKviv, AvqvZ-255)
wZxqt wbq Avjvn ZvAvjv mKj `vl I wU hy Y nZ myYf ve cyZ-cwe hgb-wb`v AcviMZv, g~LZv I
Ryjyg-AZvPvi BZvw`|
wZwb Aviv cyZ I cwe mwRxei mv_ mv`k ivLv nZ| Avjvn ZvAvjv I Zvui ivm~j (mvjvj v AvjvBwn
Iqvmvjvg) Zvui (Avjvni) Rb h mKj Y A^xKvi KiQb, Zv A^xKvi Kiv Acwinvh|
Avjvn& ZvAvjv h mKj YK wbRi Rb A^xKvi KiQb m Yi wecixZ Y cwic~Y fve bvwbZ, GB wekvm
ivLv|
myZivs hLb AvjvnK Z`v I wb`&v _K gy Kie, ZLb Z`vi wecixZ wPi RvMZ Ges wb`vi wecixZ wPixe cwic~Y
`ywU YK mve Kiv ne|
Abyic fve AvjvnK cwZwU Acwic~Y Y _K gy Kij mv_ mv_ Zvi wecixZ cwic~Y Y mve nq hvq|
wZwbB GKgv cwic~Y Avi wZwb eZxZ meB Acwic~Y|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t (mwRxei) Kvb wKQyB Zvui Abyic bq| Avi wZwb me bb Ges me `Lb| (m~iv Avk&iv, AvqvZ-11)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avi Avcbvi cw ZcvjK ev`v`i cw Z Ryjyg Kib bv| (m~iv dzm&wmjvZ, AvqvZ-46)
wZwb Aviv ejbt
A_t AvKvk I cw _exZ Kvb wKQyB AvjvnK AcviM KiZ cvi bv| (m~iv dvZi, AvqvZ-44)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avi Avcbvi cw ZcvjK weZ nIqvi bb| (m~iv gvwiBqvg, AvqvZ- 64)
Avjvni bvg, Zvui Y I Kg mg~ni cwZ Cgvb Avbv, Avjvn& I Zvui Bev`vZK Rvbvi GKgv c_|
KviY Avjvn& ZvAvjv GB cvw_e RMZ Zvui mivmwi `kbK mwRxe nZ Mvcb iLQb, Ges Zv`i Rb Ggb
vbi c_ Lyj w`qQb, hvi viv Zviv Zv`i ieBjvn& -gvey`K Rvbe Ges mwVK vb Abyhvqx Zuvi Bev`vZ Kie|
myZivs ev`v Zvi bgq gvey`i Bev`vZ Ki, gyAvwj (Avjvni bvg I bvejx AwaKvix) AbwZi Bev`vZ Ki,
gygvwQj (gkwiK ev mv`kev`x) cwZgvi Bev`vZ Ki| Avi gymwjg ew GK I AgyLvcx Avjvni Bev`vZ Ki,
whwb KvDK Rb `bwb Ges KD ZvK Rb `qwb, Ges Zuvi mgK I KD bq|

Avjvni my`i bvg mg~n mve Kivi wbb ewYZ welq jvi j ivLv DwPZt
(1) mshvRb I weqvRb evZxZ KziAvb I nv`xm ewYZ mKj my`i bvg mg~n Avjvni Rb mve iqQ Zvi Dci
Cgvb Avbv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 221
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn& ZvAvjv ejbt


A_t wZwbB Avjvn wZwb eZxZ mwZKvi Kvb Dcvm bB| wZwb GK gv me wKQyi gvwjK, hveZxq `vl-wU
nZ cwe, kvw I wbivcv`vZv, cheK, civv, cZvcvw^Z, gvnvZkxj| Zviv hvK Askx`vi Ki Avjvn
ZvAvjv Zv _K cwe| (m~iv Avj-nvki, AvqvZ-23)
nv`xm GmQt
A_t bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) GK ewK ejZ bjb| n Avjvn&! Avwg Zvgvi KvQ cv_bv KiwQ,
KviY mKj cksmv ZvgviB Rb| Zzwg Qvov Kvb mwZKvi gvey` bB| Zzwg (gvbvb) AbyMnKvix, Avmgvb Rwgbi
mwKvix| n mvwbZ I ghv`vevb! n wPixe I me wKQyi aviK evnK!
AZtci bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) mvnvev`iK wRvmv Kijbt Zvgiv wK Rvb? m wKmi (Awmjvq)
AvjvnK Avnvb KiQ? Zvuiv ejjbt Avjvn& I Zvui ivm~ jB AwaK Rvbb| Zvici bvex (mvj vjv AvjvBwn
Iqvmvjvg) ejbt kc_ mB mvi hvi nvZ Avgvi cvY, wbq m AvjvnK Zvui Ggb Bmg AvRgi (gnvb bvgi)
Awmjvq Avnvb KiQ, hvi viv AvjvnK Avnvb Kij Avjvn& Avnvb mvov `b, Ges Ave`b Kij wZwb `vb
Kib| (Bgvg Avey `vD` I Avn&gv` nv`xmwU eYbv Kib)
(2) Avjvn& wbRB wbRi bvg iLQb| mw Rxei KD Zvi bvg ivL bvB| Ges wZwb wbRB GB mKj bvg viv
^xq cksmv KiQb| Bnv mw RZ bZzb bq| Bnvi Dci Cgvb Avbv|
(3) Avjvni my`i bvg mg~n Ggb cwic~Y A_evaK hvZ Kvb cKvii Kvb wU bB| ZvB G bvg mg~ni cwZ
Cgvb Avbv hgb IqvwRe, Zgwb Gi A_i Dci Cgvb AvbvI IqvwRe|
(4) G mg bvgi A_ A^xKvi I Acevv bv Ki mvbi mv_ MnY Kiv IqvwRe|
(5) cwZwU bvg nZ mve wewa-weavb I djvdj Ges Gi cf vei cwZ Cgvb Avbv|

G cvuPwU welqK Aviv Kivi Rb Avgiv Avj vni bvg Avm&mvgx (keY Kvix) viv D`vniY ck Kiev|
GZ wb ewYZ welq jv j ivLv cZKiB KZe|
(K) ( Avm&mvgx) Avjvni bvg mg~ni GKwU bvg| G K_vi cwZ Cgvb Avbv| KviY Gi eYbv KziAvb I nv`xm
GmQ|
(L) Aviv Cgvb Avbv h, Avjvn& ZvAvjv wbRB wbRK G bvg bvg KiY KiQb, G bvg K_v ejb Ges Zv
KziAvb AeZxY KiQb|
(M) ( Avm&mvgx) Avm&mvgD ev (kvbv) A_K kvwgj Ki| hv Avjvni Y mg~ni GKwU Y|
(N) ( Avm&mvgxq) bvg nZ D~Z keY Kiv ev kvbv bwU A^xKvi I AcevLv bv Ki mvbi mv_ MnY
Kiv IqvwRe|
(O) wbq Avjvn me wKQy bb Ges Zuvi bv mKj awbK cwieb Ki iLQ, GB wekv m ivLv| G Cgvbi
djvdj I cfve njv Avjvni cheY I Zvui fq-fxwZ AvekK nq hvq, Ges G `p wekv m mw nq h, Avjvni
KvQ Kvb wKQy Mvcb _vKbv|

Ggwb fve Avjvni Y( Avj-Avjx) mve Kivi mgq wbi welq jv j ivLv DwPZt
(1) KziAvb I nv`xm ewYZ mKj wmdvZ ev Y Kvb cKvi AcevLv I mwVK A_ ZvM bv Ki cKZv_ Avjvni
Rb mve Kiv|
(2) `p wekv m ivLv h, Avjvn& ZvAvjv hveZxq `vl Am~Y Y nZ g~ , eis wZwb m~-cwic~Y Y bvw^Z|
(3) Avjvni Yvejxi mv_ mwRxei Y mg~ni mv`k bv Kiv| KviY Avjvni Abyic Kvb wKQy bB| bv Zvui Y
Ges bv Zvui Kg|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 222
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn& ZvAvjv ejbt


A_t (mw Rxei) Kvb wKQyB Zvui Abyic bq| Avi wZwb me bb, Ges me `Lb| (m~iv Avk&iv, AvqvZ-11)
(4) Gme Yi ic I aiY-MVb Rvbvi Kvb cKvi Avkv AvKvLv bv Kiv| Kbbv Avjvn Yi ic I aiY-MVb
wZwb eZxZ Ab KD Rvbbv| dj mwRxei Zv Rvbvi Kvb c_ bB|
(5) G me Yvejx nZ mve wewa-weavb Ges Gi cfve I `vexi cwZ Cgvb Avbv| myZivs cwZwU Yi mv_
Bev`vZ m|

GLb cvuPwU welq Aviv nIqvi Rb wmdvZz j Bm&wZIqv (( Gi D`vniY ck Kie|


Avj-Bm&wZIqv (( YwU mve KiZ wb ewYZ welq jv j ivLv Acwinvh|
(1) Avj-Bm&wZIqv (Avj vn& ZvAvjv ^-mvq Aviki Dci iqQb) G YwU Avjvni Rb mve Kiv Ges Gi cwZ
Cgvb Avbv, Kbbv Bnv KyiAvb I nv`xm GKvwaKevi cgvwbZ nqQ|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t cig `qvgq (Avjvn& ZvAvjv ^-mvq) Aviki Dci iqQb| (m~iv Z vnv, AvqvZ-5)
(2) Avj-Bm&wZIqv (( YwUK h_vhvM I cwic~Y ic Avjvni Rb mve Kiv| Avi Gi cKZ A_ njvt
Avjvn ZvAvjv ^xq Aviki Dci weivRgvb iqQb, hgb Zvui gnZi I kZi kvfv cvq|
Gi A_ Avjvn Zuvi Aviki Dci mgvmxb cKZ c| Zvui ghv`vi Rb h fve kvfv cvq|
(3) Avjvn ZvAvjvi Aviki Dci weivRgvb _vKvK mw Rxei Avmb MnYi mv_ Dcgv bv `Iqv| Kbbv Avjvn
Aviki gyLvcx bb| wZwb Aviki gyn&ZvR bb| wKy mw Rxei mgvmxbZv m~Y mZ, mwRxe Gi gyn&ZvR ev
gyLvcx|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t (mw Rxei) Kvb wKQyB Zvu i Abyic bq| Avi wZwb me bb, Ges me `Lb| (m~iv Avk&iv, AvqvZ-11)
(4) Avjvn ZvAvjvi Aviki Dci weivRgvbi aiY I cwZ wbq ZK wj bv nIqv| Kbbv GUv MvBex (A`ki)
welq, hv GKgv Avjvn ZvAvjv Qvov KD Rvbbv|
(5) G YwU nZ mve wewa-weavb I djvdj Ges Gi cf vei cwZ Cgvb Avbv, Avi Zv njv Avjvn& ZvAvjvi
h_vhvM gn I kZ mve Kiv, hv mgM mw nZ Zvui D I myDP (Aviki Dci) AevbB cgvY Ki|
Aviv cgvY Ki mKj AvZvi ZvuiB w`K Eag~Lx nIqv, hgb wmR&`vKvix wmR&`vq ejt ( ) Avwg
Avgvi iei cweZv eYbv Kwi whwb my-DP I Ea|

ZZxqZt G wekvm cvlY Kiv h, Avjvn& ZvAvjvB GKgv mwZKvi gvey` ev Dcvm Ges cKvk I AcKvk hveZxq
Bev`vZ cvIqvi AwaKvi ivLb| wZwb GK I AwZxq, Zvui Kvb kixK bB|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avwg cZK DZi gaB ivm~j ciY KiwQ GB gg h, Zvgiv GKgv Avjvni Bev`vZ Kie Ges
ZvZ (Avjvn eZxZ Abi Bev`vZ Kiv A_vr wki&K Kiv) _K wbivc` I weiZ _vKe| (m~iv Avb-bnj,
AvqvZ-36)
Avi cZK ivm~jB ^xq DvZK ejZbt
A_t Zvgiv GKgv Avjvni Bev`vZ Ki| wZwb eZxZ Zvgv`i Kvb mZ Dcvm bB| (m~iv Avj-Avivd,
AvqvZ-59)
wZwb Aviv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 223
Avjvni w`K Avnvb

A_t Avi Zv`iK G Qvov Kvb wb`k Kiv nqwb h, Zviv Lvuw U gb GKwb fve (wki&Kgy _K) GKgv
Avjvni Bev`vZ Kie| (m~iv Avj-evBqbvn-AvqvZ- 5)
mnxn eyLvix I gymwjg kixd ewYZ nqQ h,
A_t Zzwg wK Rvb? ev`vi Dci Avjvni nK ev AwaKvi wK? Avi Avjvni Dci ev`vi AwaKvi wK?
Avwg (gyqvR ivt) ej&j vg Avjvn I Zvui ivm~jB AwaK vZ| ivm~j (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvj vg) ejbt ev`vi Dci
Avjvni nK njv- Zvui (Avj vni) Bev`vZ Kiv, Ges Zvui mv_ KvDK Askx`vi bv Kiv| Avjv ni Dci ev`vi nK
njv- hviv ZvInx`i Dci _K wki&K gy _vK Zv`iK kvw bv `Iqv|
mZ gvey`t wZwbB mZ gvey`, Ai hvi Bev`vZ Ki, hvi fvjevmvq Ai fi hvq, Abi fvjevmvi cqvRb
cobv| hvi Avkv AvKvsLvB Aii Rb h_ Abi KvQ Avkv I AvKvsLvi cqvRb nqbv| hvi wbKU PvIqv
cvIqv, mvnvh cv_bv I ZvuK fq-fxwZ KivB Aii Rb h_| Ab Kviv KvQ PvIqv cvIqvi cv_bv Kiv, KvDK
fq-fxwZ Kivi cqvRb bB|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t GUv GKviYI h, AvjvnB mZt Avi Zvui cwieZ Zviv hvK WvK, Zv AmZ Ges AvjvnB mevi DP,
gnvb| (m~iv Avj-nv, AvqvZ- 62)
Avi BnvB ev`vi Kgi viv Avjvni GKZev` Nvlbv Kiv| BnvB ZvInx` Djynxqvn&|

(2) Bev`vZi msvt


Bnv H me AvKx`v-wekvm, Ai I A-cZi Kg hv Avjvn& ZvAvjv fvjevmb I cQ` Kib| Bnv Qvov Kvb wKQy
mv`b Kiv ev eRb Kiv hv Avjvni bKU ARb Kivq ZvI Bev`vZ|
Abyic fve KziAvb I nv`xm wewae cwZwU Kg Bev`vZi Afy|
Bev`vZ wewfb cKvii iqQ|
AvwiK Bev`vZt hgb- Cgvbi QqwU iK&b, fq, Avkv, fimv, AvMn, I fxwZ BZvw`|
cKvk Bev`vZt hgb- bvgvh, hvKvZ, ivhv I nv|

Bev`vZ ZZbY ch MnY hvM ne bv hZb bv Zv `y wU g~j bxwZi Dci cwZwZ nq|
c_gt mKj Bev`vZ GKgv Avjvni Rb Lvjm Kiv Ges Zvi mv_ wki&K bv Kiv| Avi BnvB )
( Avjvn& Qvov Kvb mZ gvey` bB G kv c`vbi A_|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Rb ivL, wbvc~Y Bev`vZ AvjvniB wbwg| hviv Avjvn eZxZ AciK Dcvm ic M nY Ki iLQ
Ges ej h, Avgiv Zv`i Bev`vZ GRbB Kwi, hb Zviv Avgv`iK Avjvni wbKUeZx Ki `q| wbq
Avjvn Zv`i ga Zv`i cviwiK weivac~Y welqi dvqmvjv Ki `eb| Avjvn wg_vev`x KvwdiK
mrc_ cwiPvwjZ Kib bv| (m~iv Avh&hygvi, AvqvZ-2-3)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avi Zv`iK GQvov Kvb wb`kKiv nqwb h, Zviv Lvuw U gb GKwbfve (wki&Kgy _K) GKgv
Avjvni Bev`vZ Kie| (m~iv Avj-evBqbvn-AvqvZ- 5)
wZxqt ivm~ j (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) h, kixqvZ wbq GmQb Zvi AbymiY Kiv|
Gi A_t bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg) h KvR h fve KiQb m KvR mB wbqg Kiv, Kvb cKvi Kg ekx
bv Kiv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 224
Avjvni w`K Avnvb

Avi BnvB ( ( gynvv` (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avjv ni cwiZ ivm~j G mv


c`vbi A_|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t ejyb, hw` Zvgiv AvjvnK fvj evm, Zvnj AvgvK AbymiY Ki, hvZ AvjvnI Zvgvw`MK fvjevmb Ges
Zvgv`i cvc gvRbv Ki `b, Avi Avjv n& njb gvKvix `qvjy| (m~iv Avwj-Bgivb, AvqvZ-31)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avi ivm~j (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Zvgv`iK hv w`qQb Zv MnY Ki, Ges hv _K eviY
KiQb Zv nZ weiZ _vK| (m~i v Avj-nvki, AvqvZ-7)
wZwb Aviv ejbt
A_t AZGe Zvgvi cvjb KZvi Kmg, Zviv Cgvb`vi ne bv, hZb ch Zv`i ga m weev`i evcvi
ZvgvK bvq wePviK ej gb bv Ki| AZtci Zvgvi gxgvsmvi evcvi wbRi gb Kvb iKg msKxYZv
cve bv Ges wP Keyj Ki wbe| (m~iv Avb& -wbmv, AvqvZ-65)

`ywU welq Qvov Bev`vZ (`vmZ ) cwic~YZv jvf Kibvt


c_gt AvjvnK c~Y fvjevmv, A_vrt Avjvni fvjevmv I Avjvn hv fvjevmb Zuvi fvjevmvK Ab mKj eyi
fvjevmvi Dci cvavb `Iqv|
wZxqt Avj vni wbKU c~Y webq-bgZv I AvbyMZ cKvk Kiv| A_vrt ev`v Avjvn ZvAvjvi Av`k mg~n cvjbi I
wblavv nZ euP _vKvi gvag webq-bgZv cKvk Kie|
myZivs c~Y ekZv, webq-bgZv, Avkv-AvKvLv I fq-fxwZi mv_ c~Y fvjevmvK Bev`vZ ejv nq| Gi gvagB
ev`vi Bev`vZ ^xq ie mw KZvi Rb evevwqZ nq| Avjvni Rb Bev`vZ cwZvi gvag ev`v Avjvni fvjevmv I
myw ARb KiZ mg nq|
AZGe ev`vi diR weavb cvjb Kivi gvag Zvui (Avjvni) bKU AR b KivK Avj vn& fvjevmb|
ev`vi bdj Bev`vZ hZB ew cve ZZB Zvui bKU I ghv`v Avjvni wbKU ew cve| Avi Avjvni AbyMn I
Kibvq Bnv RvbvZ cek Kivi Dcvq ne|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t Zvgiv ^x q cwZcvjKK WvK, KvKzw Z-wgbwZ Ki Ges msMvcb| wZwb mxgv-AwZgKvix`iK cQ`
Kib bv| (m~iv Avj-Avivd, AvqvZ-55)

(3) Avjv ni ZvInx` (GKZv Ze v`) Gi `jxj I cgvY cx


Avjvn& ZvAvjvi GKZev`i ^c ARk mv I cgvY cx iqQ| hviv G cgvY cxK wbq Mfxi fve wPv
Kie, Zv`i vb I wekvm Avjvn ZvAvjvi Kg, bvg I bvejx Ges Bev`vZi GKZev`K Aviv ew I `p
Kie|
wbbi m mKj mv I cgvY-cxi wKQy bgybv ck Kiv njvt
(K) G cw_ex mwi wekvjZv, m~ KvixMix, iKgvix mw Ges Gme cwiPvjbvi my` wbqg-bxwZ|
h ew G mg welq wPv-MelYv Kie Avjvn ZvAvjvi GKZe v` mK Zvi GwKb-wekvm Aviv `p ne|
Zgwb h bfvgj-f~gj, m~h-P`, gvbyl-c, Dw`-jZvcvZv I Ro c`v_ mK wPv Kie, m wbwZ fve
RvbZ cvie h, Gmei GK Rb mv iqQb, whwb ^xq bvgmg~n, bvejx I Dcvm cwic~Y Avi BnvB cgvY Ki h,
wZwbB GKgv hveZxq Bev`vZ cvIqvi cKZ AwaKvi ivLb|
Avjvn ZvAvjv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 225
Avjvni w`K Avnvb

A_t Avwg cw _exZ fvix evSv iL w`qwQ hvZ Zv`iK wbq cw _ex SzuK bv co Ges ZvZ ck c_
iLwQ, hvZ Zviv c_ cv nq| Avwg AvKvkK myiwZ Qv` KiwQ, A_P Zviv Avgvi AvKvk wb`kbvejx
_K gyL wdwiq ivL| wZwbB mw KiQb ivw I w`b Ges m~h I P`| mevB Avcb Kc_ wePiY Ki|
(m~iv Avj-Avw^qv, AvqvZ-31-32-33)
wZwb Aviv ejbt
A_t Zvui (Avjvni) AviI GK wb`kb nQ bfvgj I f~gji mRb Ges Zvgv`i fvlv I eYi ewP!
wbq GZ vbx`i Rb wb`kbvejx iqQ| (m~iv Avi-ig, AvqvZ-22)
(L) Avjvn ZvAvjv ivm~j`i (mvjvj v AvjvBwngym mvjvg) h kixqvZ w`q ciY KiQb Ges Zv`iK wewfb
wb`kb I AKvU cgvYvw` w`q mnhvwMZv KiQb| Gme cgvY Ki h, Avjvn& ZvAvjv GK I AwZxq| wZwb
GKgv hveZxq Bev`vZ cvIqvi hvM|
Avi Avjvn& ZvAvjv mwRxei Rb h me wbqg-weavb cbqY KiQ, Zv cgvY Ki h, Gme mB we I cvgq
nZ GmQ mwRxei hveZxq KjvY mK c~Y IqvwKdnvj|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avwg Avgvi ivm~jMYK my wb`kmn ciY KiwQ Ges Zv`i mv_ AeZxY KiwQ wKZve I wghvb ev
gvb` hvZ gvbyl Bbmvd cw Zv Ki| (m~iv Avj-nv`x`, AvqvZ-25)
wZwb Aviv ejbt
A_t ejybt hw` gvbe I Rx b GB KziAvbi Abyic iPbv Ki Avbqbi Rb GK nq Ges Zviv ciii
mvnvhKvix nq, ZeyI Zviv KLbI Gi Abyic iPbv Ki AvbZ cvie bv| (m~iv Avj-Bmiv, AvqvZ-88)
(M) wdrivZ (mwMZ ^f ve ev cKwZ) hvi Dci Avjvn& ZvAvjv ev`v`i AvZvmg~nK mw KiQb, Zv Avjvni
GKZev`K ^xKvi Ki| wdrivZ Aii vqx wRwbm, ZvB hLb Kvb gvbyl K cvq ZLb Zv Abyf e KiZ cvi,
Ges Avjvni w`K wdi hvq| gvbyl hw` m`n I cewi AbymiY gy nq hv wdrivZK cwieZb Ki `q Ze m
Aij _K bvg, Y, I Bev`vZ cvc, GKgv Avjvni GKZev`i ^xKwZ w`e Ges Avjvn ZvAvjv ivm~j`iK
h kixqvZ w`q ciY KiQ ZvZ AvZmb Kie|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t Zywg GKwb fve wbRK agi Dci cw Zw Z ivL| GUvB Avjvni cKw Z, hvi Dci wZwb gvbe mw
KiQb, Avjvni mw i Kvb cwieZb bB| GUvB mwVK xb| wK AwaKvsk gvbyl Rvbbv| mKjB Zvui
AwfgyLx nI Ges fq Ki, bvgvh Kvqg Ki Ges gykwiK`i Afy nqvbv| (m~iv Avi-ig, AvqvZ-30-31)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t cZK wkB wdrivZi Dci Rb MnY Ki| AZtci Zvi wcZv-gvZv ZvK B`x, Lvb, A_ev AMx c~RK
evbvq| hgb wbLyuZ Rvbvqvi wbLyuZ evuPv Rb `q| ZvZ Kvb cKvi wU _vKbv|
AZtci GB AvqvZ cvV Kijbt

A_t GUvB Avjvni cKw Z, hvi Dci wZwb gvbe mw KiQb| (m~i v Avi-ig, AvqvZ-30)

wZxq iK&bt wdwik&Zv`i cw Z Cgvb (


. :)
(1) wdwik&Zv`i cwiPq
wdwik&Zv`i cwZ Cgvbt `p wekv m cvlY Kiv h, Avjvn& ZvAvjvi AbK wdwik&Zv iqQb| wZwb Zv`iK b~i
(RvwZ) nZ mw KiQb| mwMZfve Zviv Avjvni AbyMZ| Zviv KLbI Avjvni Av`ki Aeva nbbv, eis hv
Avw` nb Zv cvjb Kib| Zviv w`ev ivw Avjvni Zvmexn& (cweZv) eY bvq iZ, KLbI Kv nbbv| Zv`i msLv
Avjvn& ZvAvjv eZxZ KD Rvbbv| Avi Avjv n Zv`iK wewfb cKvi (Kgi) `vwqZ AcY KiQb|
Avjvn ZvAvjv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 226
Avjvni w`K Avnvb

A_t eis eo mrKvR njv GB h, Cgvb Avbe Avjvni Dci, wKqvgZ w`emi Dci, Ges wdwik&Zv`i Dci|
(m~iv Avj-evKviv, AvqvZ-177)
wZwb Aviv ejbt
A_t mKjB wekvm ivLb Avjvni cw Z, Zvu i wdwik&Zv`i cw Z, Zvui M mg~ni cw Z Ges Zvui ivm~jMYi cw Z|
(m~iv Avj-evKviv, AvqvZ-285)
wRe&ivCj (AvjvBwnm& mvjvg) Gi cwm nv`xm GmQt hLb wZwb (wRe&i vCj) Avjvni ivm~j (mvj vjv AvjvBwn
Iqvmvjvg) K wRvmv KiwQjb-Cgvb, Bmjvg, I Bnmvb, mK|
wZwb (wRe&ivCj) ejbt AvgvK Cgvb mK AeMZ KiY|
wZwb Avjvni ivm~j (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Cgvb njt Avj vn Zvui wdwik&Zv`i, Zvui wKZve mg~n, Zvui ivm~jMY I kl w`emi cwZ Cgvb Avbv, Ges fvMi
fvj-g`i cwZ Cgvb Avbv|
Bmjvg ag wdwik&Z v`i cwZ Cgvbi vb I Zvi weavbt
wdwik&Zv`i cwZ Cgvb Avbv, Cgvbi QqwU iK&bi wZxq iK&b ev | wdwik&Zv`i cwZ Cgvb Avbv Qvov Kvb
ewi Cgvb mwVK I MnY hvM nebv| mvwbZ wdwik&Z v`i cwZ Cgvb Avbv IqvwRe nIqvi Dci mKj gymjgvb
GKgZ| hviv mKj wdwik&Zv`i A_ev Zuv`i AvswkKi AwZK hv`i K_v Avjvn& DjL KiQb, A^xKvi Kie
Zviv Kzdzi x Kijv, Ges KziAvb, nv`xm I BRgvi weivwaZv Kijv|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t h Avjvn& ZvAvjvK, Zvui wdwik&Zv`iK, Zvui wKZve mg~nK Ges Zvui ivm~jMYK I wKqvgZ w`emK
A^x Kvi Kie, m c_ nq e`~i wMq coe| (m~iv Avb-wbmv, AvqvZ-136)
(2) wdwik&Zv`i cwZ Cgvb Avbvi cwZt
wdwik&Zv`i cwZ msw I wevwiZ fve Cgvb Avbv| msw Cgvb wbbi welq jvK Af y Ki|
c_gt Zv`i AwZi ^xKvi Kiv, Zviv Avjvni mw Rxe, Avjvn& Zv`iK Zuvi Bev`vZi Rb mw KiQb| Zv`i
AwZ cKZ, Zv`iK Avgv`i bv `Lv, Zv`i AbwZi A_ bq, KviY cw_exZ AbK my mwRxe iqQ,
Zv`iK Avgiv `LZ cvBbv, A_P Zviv cKZ c iqQ|
bvex (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) wRe&i vCj AvjvBwnm mvjvgK Zuvi cKZ AvKwZZ `y evi `LQb| KwZcq
mvnvex wKQy wdwik&Zv`iK gvbyli AvKwZZ `LQb|
Bgvg Avngv` web nv^vj Zvi gymbv` Avyjvn& web gvmD` nZ eY bv KiQb| wZwb ejbt bvex (mvjv jv AvjvBwn
Iqvmvjvg) wRe&ivCj AvjvBwnm& mvjvg K Zuvi wbR^ AvKwZZ Qq kZ cvLv wewk Aevq `LQb| cZK cvLv
GKK cv XK iLQ|
wRe&ivCji (AvjvBwnm mvjvg) cwm nv`xm hv Bgvg gymwjg (ivwhqvj v Avb) eYb v KiQb, ZvZ cgvwYZ nq h,
wRe&ivCj (AvjvBwnm& mvjvg) gvbyli AvKZxZ acac mv`v cvlvK, wgk wgk Kvjv Pzj bvex mvjv jv AvjvBwn
Iqvmvjvg Gi wbKU GmwQjb| Zvui Dci gYi Kvb wb`kb wQjbv| mvnvev`i Kn ZuvK wPbZ cvi bvB|
wZxqt Avj vn& Zv`iK h mvb w`qQb, Zv`iK mB mvb `Iqv| Zviv Avjvni ev`v ev `vm| Avjvn&
Zv`iK mvwbZ KiQb, Zv`i ghv`vK DuPz KiQb Ges Zv`iK bKU `vb KiQb| Zv`i Kn& Kn& Avjvni
Iqvnx BZvw`i ivm~ j ev `~Z| Avjvn& Zv`iK hZUzKz gZvi gvwjK KiQb, Zviv ZZUzKz gZviB gvwjK| Zvi
ciI Zviv Zv`i wbR`i I Ab`i jvf-wZi gvwjK bq| GB Rb Avjvn& Qvov Zv`iK G ieyexqvZi ev
iei b bvw^Z Kiv Zv `~ii K_v, hgb- bvmviviv ij Kzym (wRe&ivCj AvjvBwnm& mvjvg) mK aviYv
KiQ eis Zv`i Rb Bev`vZi Kvb Ask cvjb Kiv ea bq|
Avjvn& ZvAvjv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 227
Avjvni w`K Avnvb

A_t Zviv ejjt `qvgq Avjvn& mvb MnY KiQ| Zvui Rb KLbI Bnv hvM bq| eis Zvuiv (wdwik&Zviv) Zv
Zvui mvwbZ ev`v| Zviv AvM eo K_v ejZ cvibv Ges Zviv Zvui Av`kB KvR Ki| (m~iv Avj-Avw^qv,
AvqvZ-26 I 27)
wZwb Aviv ejbt
A_t Zviv Avjvn& ZvAvjv hv Av`k Kib, Zv Agvb Kibv Ges hv KiZ Av`k Kiv nq ZvB Ki|) m~iv
AvZ-Zvnixg, AvqvZ-6)
cZK gymwjg bi I bvixi Dci GZUzKz Cgvb Avbv IqvRe| Zv`i Dci Acwinvh h, Bnv Rvbe I wek vm Kie|
Kbbv G welq AZv Kvb MnY hvM Ihi ev KviY bq|
wdwik&Zv`i cwZ wevwiZ Cgvb Avbv wbbi ewYZ welq jvK Afy Ki|
c_gZt wdwik&Zv`i mwi g~j Drm
Avjvn ZvAvjv wdwik&Zv`i K b~i nZ mw KiQb, hgb-wRb RvwZK Avb nZ mw KiQb, Ges Av`g m
vb`iK gvwU nZ mw KiQb, Avi Zv`i mw njv Av`g AvjvBwnm& mvjvg Gi mwi c~e|
nv`xm GmQt
A_t wdwik& Zviv b~i nZ, wRbiv AwM zwj nZ, Avi Av`g AvjvBwnm& mvjvg gvwU nZ m| (gymwjg kixd)
wZxqZt wdwik&Zv`i msLv
wdwik&Zviv m Rxe, Zv`i AvwaKi Rb Avjvn& Avh&h v Iqv Rvj&jv Qvov Zv`i msLv Kn Rvbbv| AvKvk cwZ
Pvi Avsj cwigvY RvqMvq GKK Rb wdwik&Zv wmR&`viZ A_ev `vqgvb Aevq iqQb| mg AvKvk Avj-
evqZzj gvgyi mi nvRvi wdwik&Zv cZn cek KiQb| Zv`i AvwaKZvi Rb wZxq evi wdi Avmvi myhvM
cveb bv| wKqvgZ w`em Rvnvbvg DcwZ Kiv ne, Zvi mi nvRvi jvMvg ne| cZK jvMvg mi nvRvi
wdwik&Zv ne, Zviv RvnvbvgK Ub wbq Avme|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t Avi Avcbvi cvjb KZv i evwnbx mK GKgv wZwbB Rvbb| (m~iv Avj-gyvwQi, AvqvZ- 31)
nv`xm GmQ bvex (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) ejQbt
A_t AvKvk MRb KiQ, Avi MRb KiviB K_v| KviY cZK RvqMvq wmR&`v Kvix I iKzKvix wdwik&Zv iqQ|
wZwb (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avj-evBZzj gvgyi mK ejbt
A_t evBZzj gvgyi cZn mi nvRvi wdwik&Zv cek Kib, Zviv wZxq evi wdi Avmvi myhvM cvebbv| (eyLvix I
gymwjg)
wZwb (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Aviv ejbt
A_t Rvnvbvg K wbq Avmv ne, m w`b Zvi mi nvRvi jvMvg ne| Avi cZK jvMvg mi nvRvi wdwik&Zv
ne| (gymwjg)
GLvb wdwik&Zv`i GK weivU msLv cKvwkZ nj| hviv cvq (70000*70000=) 490 KvwU Rb wdwik&Zv Ze evKx
wdwik&Zv`i msLv KZ nZ cvi? cweZv mB mvi whwb Zv`iK mw KiQb| Zv`iK cwiPvjbv Kib| Zv`i
msLv cwimsLvb Ki iLQb|
ZZxqZt wdwik&Zv`i bvg
KziAvb I nv`xm Avjvn& I Zuvi ivm~j (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avgv`i Rb h, mKj wdwik&Zv`i bvg DjL
KiQb, Zv`i cwZ Cgvb Avbv IqvwRe| Zv`i ga AbZg njb wZbRb|
(1) wRe&ixjt ZvK wReivCj I ejv nq| wZwbB ij Kzm, whwb Iqvnx-hv A-ii myav-wbq ivm~jMYi wbKU
AeZiY nb|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 228
Avjvni w`K Avnvb

(2) wgKvCjt ZvK ckvw ejv nq| ew elYi `vwqZ wbqvwhZ, hv Rwgi RxweKv ^ic| Avjvn& hLvb elYi
Av`k `b mLvb elY cwiPvjbv Kib|
(3) Bm&ivdxjt wZwb wksMvq dzrKvi `Iqvi `vwqZ iqQb| cvw_e Rxeb kl cvijwKK Rxeb i nIqvi
Nvlbv mic, Ges Gi vivB, (gZ) `n mg~ni cybiRxeb NUe|
PZz_Zt wdwik&Z v`i wmdvZ ev ewkt wdwik&Z viv cKZ mw Rxe| Zv`i cKZ kixi iqQ hv mwMZ I Pwi MZ
b bvw^Z, wbb Zv`i wKQy b eYbv Kiv njvt
(K) Zv`i mw gnvb Ges Zv`i kixi njv wekvj AvKwZit Avjvn& Zvqvjv wdwik&Z v`iK kwkvjx I eo
AvKwZZ mw KiQb| dj Avjvn ZvAvjv Zv`iK Avmgvb I hwgb h eo eo KvRi `vwqZ w`qQb, Zviv Zvi
DchvMx|
(L) Zv`i Wvbv iqQt Avjvn& ZvAvjv wdwik&Zv`i Rb `yB , wZb I Pvi ev ZZvwaK cvLv w`q mw KiQb|
hgb- ivm~j (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvj vg) wRe&ixj (AvjvBwnm& mvjvg) K `LwQjb, Zvi wbR^ AvKwZ QqkZ cvLv
wewk Aevq| hv AvKvki cvf vM XK iLwQj|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t mg cksmv Avjvni, whwb Avmgvb I Rwgbi mv Ges wdwik&Zv`iK KiQb `yB `yB , wZb wZb I Pvi Pvi
cvLv wewk| wZwb mwi ga hv BQv ew Kib| (m~iv dvwZi, AvqvZ- 1)
(M) Zv`i cvbvnvi cqvRb nq bvt Avjvn& ZvAvjv wdwik&Zv`iK mw KiQb| Zuviv cvbvnvii gyn&ZvR ev
gyLvcx bb| Zviv weevn Kibbv, mvb I nqbv|
(N) wdwik&Zviv Ai wewk I vbxt Zuviv Avjvni mv_ K_v ejQb, Ges Avjvn& Zv`i mv_ K_v ejQb| Zviv
Av`g I Abvb bvex`i mv_ I K_v ejQb|
(O) Zv`i wbR^ AvKwZ Qvov Ab AvKwZ aviY Kivi gZv iqQt Avjvn ^xq wdwik& Zv`iK cyil gvbyli
AvKwZ aviY Kivi gZv w`qQb| Bnv g~wZ c~RK`i v aviYvi Lb| hviv aviYv Ki h wdwik&Z viv Avjvni
gq ev Kbv| Zv`i AvKwZ avibi cwZ Avgv`i Rvbv bB| Ze Zviv Ggb my AvKwZ aviY Ki h Zv`i I
gvbyli gvS cv_K Kiv K mva nq co|
(P) wdwik& Zv`i gZzeiYt gvjvKzj gvDZ ev Rvb KeRKvix wdwik&Zv mn mKj wdwik&Zviv wKqvgZ w`em gZz eiY
Kieb| AZtci Avjvn& Zv`iK h h `vwqZ w`qwQjb, m `vwqZ cvjb Kivi Rb cybi_vb Kiv ne|
(Q) wdwik&Zv`i Bev`vZt wdwik&Zviv Avj vni AbK aiYi Bev`vZ Kib| bvgvh, `y Av, Zvm&exn iKz, wmR`vn,
fq-fxwZ I fvjevmv BZvw`|
Zv`i Bev`vZi eYbv wbict
(1) Zviv Kvnxb fve Avjvni Bev`vZ me`vq iZ _vKb|
(2) Zviv GKwbZvi mv_ Avjvn ZvAvjvi Rb Bev`vZ Kib|
(3) Zviv bvdvigvbx eRb Ki me`vq AvbyMZ gvkj _vKb, Kbbv Zviv gvmyg A_vr bvdvigvbx I cvcvPvi nZ
gy|
(4) AwaK Bev`vZ Kivi mv_ mv_ Avjvni Rb webq-bgZv cKvk Kiv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Zviv ivw w`b Zvui cweZv I gwngv eYbv Ki Ges Kv nqbv| (m~iv Avj-Avw^ qv, AvqvZ-20)
cgZt wdwik&Zv`i Kg mg~nt wdwik&Z viv AbK eo eo KvR mv`b Kib, hvi `vwqZ Avjvn& Zv`iK w`qQb|
m KvR jv wbict
(1) Avik enb Kiv|
(2) ivm~jMYi Dci Iqvnx AeZxYi `vwqZ cv wdwik&Zv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 229
Avjvni w`K Avnvb

(3) Rvb vZ I Rvnvbvgi cvnviv`vi|


(4) Dw`, ew el Y I ev`j cwiPvjbvi `vwqZ cv|
(5) cvnvo-ceZi `vwqZ cv|
(6) wksMvq dzrKvii `vwqZ cv wdwik&Zv|
(7) Av`g mvbi Kg wjwce Kivi `vwqZ cv|
(8) Av`g mvbK wndvRZ Kivi `vwqZ cv| Avjvn& hLb Av`g mvbi Dci Kvb KvR wbaviY Kib, ZLb Zviv
ZvK cwiZvM Kib, AZtci Avjvn Zv`i Rb hv wbaviY KiwQjb, Zv cwZZ nq ev msNwUZ nq|
(9) gvbyli mv_ _vKvi I Zv`iK Kjvbi w`K Avnvbi `vwqZ cv|
(10) RivqyZ exh mvi, gvbyli (`n) Ai AvZv cc, Zvi wiwhK, Kg I mfvM ev `~fvM wjwce `vwqZ
cv wdwik&Zv|
(11) gZzi mgq Av`g mvbi AvZv KeR Kivi `vwqZ cv wdwik&Z v|
(12) gvbylK Kei wRvmvev` Ges Di Abyhvqx kvw ev kvw c`vb `vwqZ cv|
(13) bvex (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvj vg) Gi Dci Zvui DZi mvjvg cuQvbvi `vwqZ cv| ZvB gymwjg ew bvex
(mvjvj v AvjvBwn Iqvmvj vg) Gi Dci Zvi mvjvg ciYi Rb Zvui KvQ (Zuvi Keii KvQ) gYi cqvRb nq
bv| eis cw_exi h Kvb vb nZ Zvui Dci mvjvg, I `i` cvV KivB h_| KviY wdwik&Zviv Zvi mvjvg cuwQq
`b| gvmwR` beexZ GK gv bvgvR covi Dk gY Kiv ea iqQ|
DjwLZ G cwm KvR mg~n eZxZ Zv`i (wdwik&Z v`i) Aviv AbK KvR iqQ| wbb Gi cgvY ewYZ njvt
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t hviv Avik enb Ki Ges hviv Zvi Pvi cvk AvQ, Zviv Zv`i cvjbKZvi mcksmv cweZv eYbv Ki,
Zvui cwZ wekvm vcb Ki Ges gy wgb`i Rb gv cv_bv Ki| (m~iv Mvwdi, AvqvZ-7)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avcwb ej w`b, h KD wRe&ivCj k nq- hnZz wZwb Avjvni Av`k G Kvjvg Avcbvi Ai bvwhj
KiQb| (m~iv Avj-evK viv, AvqvZ-97)
wZwb Aviv ejbt
A_t hw` Avcwb `Lb hLb Rvjgiv gZz-hbvq _vK Ges wdwik&Zviv ^x q n cmvwiZ Ki ej, ei Ki
^x q AvZv| (m~i v Avj-AvbAvg, AvqvZ- 93)
lZt Av`g mvbi Dci wdwik&Zv`i AwaKvit
(K) Zv`i cwZ Cgvb Avbv|
(L) Zv`iK fvj evmv, mvb Kiv, I Zv`i ghv`v eYbv Kiv|
(M) Zv`iK Mvwj `Iqv, ghv`v zb Kiv, I Zv`iK wbq nvwm inm Kiv nvivg|
(N) wdwik&Zviv hv AcQ` Kib Zv nZ `~i _vKv| KviY, Av`g mvbiv hvZ K cvq, ZvivI ZvZ K cvq|
wdwik&Zv`i cwZ Cgvb Avbvi myf -djvdjt
(K) Cgvb cwic~Y nq| KviY Zv`i cwZ Cgvb Avbv Qvov Kviv Cgvb cwic~Y nebv|
(L) Zv`i mw KZvi gnZ ev kZ I Zvui kw I ivRZ vb ARb| KviY, mwKZvi, kZ nZ mw Rxei
kZ cKvk cvq|
(M) Zv`i bvb, Zv`i Aev, I Kg Rvbvi gvag gymwjg ewi Cgvb ew cvq|
(N) Avjvn ZvAvjv hLb gy wgb`iK wdwik&Zv w`q wndvRZ Kib, ZLb Zv`i (gy wgb`i) kvw I Zw ARb nq|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 230
Avjvni w`K Avnvb

(O) wdwik& Zv`iK fvj evmvt Zv`i Bev`vZ mwVK cvq nIqvq I gy wgb`i Rb gv cv_bv Kivi KviY|
(P) Lvivc I bvdvigvbx c~Y KvRK AcQ` Kiv|
(Q) Avjvn ZvAvjv Zvui ev`v`i iZ `b GB Rb Zvui cksmv Kiv| hgb Avjvn& H mKj wdwik&Zv`i KvDK
Zv`iK (ev`v`iK) wndvRZi, I Kg wjLvi BZvw` KjvY RbK KvRi `vwqZ w`qQb|

ZZxq iK&bt Avmgvbx M mg~ni cw Z Cgvb (. : )


ivm~jMbi Dci Avjvni AeZxY wKZve mg~ni cwZ Cgvb Avbv, Bnv Cgvbi ZZxq iK&b ev |
wbq Avjvn ZvAvjv Zvui ivm~jMY K my wb`kb mn ciY KiQb| Ges Zvu`i (ivm~jMYi) Dci wKZve mg~n
AeZxY KiQb, gvLjyKvZi wn`vqvZ I ingZ mic| hvZ-`ywbqv I AvwLivZ mfvMkxj nq| Ges hvZ Zv`i
Pjvi GKwU my`i c_ nq| Avi gvbyl h welq gZbK wj, Zvi mgvavbKvix ev dvqmvjvKvix nq|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t Avwg Avgvi ivm~jMYK my wb`kbmn ciY KiwQ Ges Zv`i mv_ AeZxY KiwQ wKZve I wghvb
(gvb`) hvZ gvbyl Bbmvd cw Zv Ki| (m~iv Avj-nv`x`, AvqvZ-25)
wZwb Aviv ejbt
A_t mKj gvbyl GKB RvwZ mvi Afy wQj| AZtci Avjvn ZvAvjv bvex`iK cvVvjb mymsev` `vZv I
fxwZ c`kbKvix wnme| Avi Zvu`i mv_ AeZxY Kijb mZ wKZve, hvZ gvbyli gvS weZKg~jK welq
gxgvsmv KiZ cvib| (m~iv Avj-evKviv, AvqvZ-213)
(1) wKZve mg~ni cwZ Cgvb Avbvi g~j K_v
wKZve mg~ni cwZ Cgvbt G K_vi cwZ `p wekvm vcb Kiv h, Avjvni AbK wKZve iqQ| hv wZwb Zvui
ivm~jMYi (AvjvBwngym mvjvg) Dci bvwhj KiQb| Avi Zv mwZKvi A_ Zvui (Avjvni) evYx| Avi Zv nj RvwZ
I wn`vqvZ| Avi wbq G wKZve mg~ni ga hv iqQ Zv mZ I bvq wm, Gi AbymiY Kiv I Z`vbyhvqx Avgj Kiv
IqvwRe| GKgv Avjvn Qvov G wKZve mg~ni msLv KD Rvbbv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avi Avjvn& g~mvi mv_ K_vc_b KiQb mivmwi| (m~iv Avb&-wbmv, AvqvZ-146)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avi gykwiK`i KD hw` Zvgvi KvQ Avkq cv_bv Ki, Ze ZvK Avkq w`e, hvZ m Avjvni evYx
bZ cvq| (m~iv AvZ& ZvIevn-AvqvZ-6)

(2) wKZve mg~ni cwZ Cgvb Avbvi weavb


mKj wKZvei cwZ Cgvb Avbv hv Avjvn Zvui ivm~jMYi (AvjvBwngym mvjvg) Dci AeZxY KiQb, Avjvn ZvevivKv
I ZvAvjv mwZKvi A_ wKZve mg~ni gvag K_v ejQb| Ges Zv (Avjvni cnZ) AeZxY, gvLjyK ev m bq,
Avi h ew Zv (wKZve mg~n) A_ev Zuvi wKQyK A^xKvi Kie m Kvdi nq hve|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t n Cgvb`viMY, Avjvni Dci cwic~Y wekvm vcb Ki Ges wekvm vcb Ki Zvui ivm~j I Zvui wKZvei
Dci, hv wZwb AeZxY KiQb ^x q ivm~ji Dci Ges m mg wKZvei Dci h jv AeZxY Kiv nqwQj
BwZc~e| h Avjvni Dci, Zvui wdwik&Zv`i Dci, Zuvi wKZve mg~ni Dci, Ges ivm~jMYi Dci I wKqvgZ
w`emi Dci wekvm Kiebv, m c_ nq e `~i wMq coe| (m~iv Avb&-wbmv, AvqvZ-136)
wZwb Aviv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 231
Avjvni w`K Avnvb

A_t GwU Ggb GKwU M, hv Avwg AeZxY KiwQ, Lye gjgq| AZGe Gi AbymiY Ki Ges fqKi-hvZ
Zvgiv Kibv cv nI| (m~iv Avj-AvbAvg, AvqvZ-155)
(3) Gme wKZvei cwZ gvbyli cqvRbxqZv Ges Zv AeZxY Kivi wcQb wnK&gvZ ev inm
c_gZt hvZ ivm~j (AvjvBwnm mvjvg) Gi Dci AeZxY wKZve Zvui DvZi Rb vb Kvl ^ic nq| dj Zviv
Zv`i xb mK Rvbvi Rb Gi w`K cZveZb Ki|
wZxqZt hvZ ivm~j (AvjvBwnm& mvjvg) Gi Dci AeZxb wKZve Zvui DvZi cZK gZbK c~Y welq Bbmvd
wfwK wePviK nq|
ZZxqZt hvZ AeZxY wKZve ivm~ j (AvjvBwnm& mvjvg) Gi BKvji ci xb msiYKvix wnmve `vuovZ cvi, vb
I Kvji hZB `yiZ nvKbv Kb| hgb-Avgv`i bvex gynvv` (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi (cieZx)
`vIqvZi Aev|
PZz_Zt hvZ G AeZxY wKZve mg~n Avjvni cnZ vZ (c weci `jxj) ^ic nq| hb mw Rxe Gi
(wKZve mg~ni) weivwaZv Kiv Ges Gi AvbyMZ nZ ei nq hvIqvi mg_ bv ivL|
Avvjvn ZvAvjv ejbt
A_t mKj gvbyl GKB RvwZ mvi Afy wQj| AZtci Avjvn& ZvAvjv bvex`iK cvVvjb mymsev` `vZv I
fxwZ c`kbKvix wnmve| Avi Zv`i mv_ AeZxY Kijb mZ wKZve, hvZ gvbyli gvS weZKg~jK welq
gxgvsmv KiZ cvib| (m~iv Avj-evKviv, AvqvZ-213)
(4) wKZve mg~ni cwZ Cgvb Avbvi wbqg
Avjvni wKZve mg~ni cwZ msw I wevwiZ fve Cgvb Avbv nq _vK|
msw Cgvbt G wek vm Kie (Cgvb Avbv) h, Avjv n ZvAvjv Zvui ivm~jMYi Dci AbK wKZve AeZxY KiQb|
wevwiZ fve Cgvbt Bnv njv, Avjvn KziAvb Kvixg h mKj wKZvei bvg DjL KiQb, Zvi cwZ Cgvb Avbv|
Zv nZ Avgiv RbwQ-KziAvb, ZvIivZ, hveyi, BbRxj, Ges Bevnxg, I g~mv Gi cwZ AeZxY cywKv mg~n
(AvjvBwngym mvjvg)|
Aviv Cgvb Avbv h, HmKj wKZve QvovI Avjvni AbK wKZve iqQ, hv Zvui bvexMYi Dci AeZxY KiQb|
Avi Avjvn Qvov H mKj wKZvei bvg I msLv KD Rvbbv|
G wKZve jv AeZxY nqQ hveZxq mrKg I Bev`vZ GKgv Avjvn ZvAvjvi wbwg mv`bi gvag Zvui
ZvInx` (GKZev`) evevqb Ges cw_exZ wki&K I Abvq-AbvPvi `~ixf~Z Kivi Rb| g~jZ mKj bvex`i `vIqvZ
GK g~jbxwZi (ZvInx` cwZv I wkK eRbi) Dci wQj, hw`I Zvuiv wbqg Kvbyb I wewa-weavb wKQyUv wfb iKg
wQjb|
G CgvbI ivLv h, c~eeZx ivm~j`i cwZ (Avjvni c nZ) wKZve AeZxY nqwQj | Avi Avj-KziAvbi cwZ Cgvb
Avbv njvt Zv (Ai I gyL) ^xKwZ `Iqv Ges KziAvb hv iqQ Zv Aby ^iY Kiv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t ivm~j wekvm ivLb H mg welq mK hv Zuvi cvjbKZvi c _K Zvu i KvQ AeZxY nqQ Ges
gywgbivI| mKjB wekvm ivL Avjvni cw Z, Zvui wdwik&Zv`i cw Z, Zvui M mg~ni cw Z Ges Zvui ivm~jMYi
cwZ| (m~iv Avj-evKviv, AvqvZ-285)
wZwb Aviv ejbt
A_t Zvgiv Aby ^iY Ki, hv Zvgv`i cw ZcvjKi c _K AeZxY nqQ| Avi AvjvnK ev` w`q Ab
mv_x`i Aby^iY Kivbv| (m~iv Avj-Avivd, AvqvZ-3)
c~eeZx wKZvei Pq KziAvbi wKQy wfb ewk iqQt
Avj-KziAvb ^xq k, A_ Ges IZ h vb I cvw_e Z_ iqQ Zv me welq GK AjwKK kw|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 232
Avjvni w`K Avnvb

Avj-KziAvb me kl Avmgvbx wKZve, KziAvbi gvag Avmgvbx wKZvei mgvw NUQ| hgb-Avgv`i bvex
gynvv` (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi wimvjvZi viv mKj wimvjvZi cwimgvw NUQ|
mKj cKvi weKwZ I cwieZb nZ Avjvn KziAvbK ndvRZ Kieb| Bnv Abvb wKZve nZ ^Z Kbbv m
me wKZve weKwZ I cwieZb cwieab NUQ|
Avj-KyiAvb c~eeZx wKZvei mZvqb I msiYKvix|
KziAvb c~eeZx mKj wKZvei iwnZKvix|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t GUv Kvb gbMov K_v bq, wK hviv wekvm vcb Ki Zv`i Rb c~eKvi Kvjvgi mvg_b Ges cZK
eyi weeiY ingZ I wn`vqvZ| (m~iv Bdmyd, AvqvZ-111)
(5) c~eeZx wKZve mg~ni msev` MnY Kiv
Avgiv wbwZ fve Rvwb h, c~eeZx wKZve Avjvn Zvui ivm~jMYi wbKU Iqvnxi gvag h msev` w`qQb Zv mZ,
ZvZ Kvb cKvi m`n bB| Gi A_ G bq h, eZgvb Avnj wKZve`i (Bqv`x I Lvb`i) wbKU h wKZve
iqQ Zv MnY Kiev| KviY Zv weKZ Kiv nqQ, Avjvn Zvui ivm~jMYi wbKU h fve AeZxY KiQb m fve
bB| c~eeZx wKZve nZ Avj vn Avgv`iK Zvui wKZve (KziAvb) h msev` w`qQb Zv nZ Avgiv wbwZ fve
RbwQ h, KD KviI Mvbvn enb Kie bv| gvbyl ZvB cvq hv m Ki, Zvi Kg kxNB `Lvbv ne, AZtci ZvK
c~Y cwZ`vb `qv ne|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t ZvK wK Rvbvbv nqwb hv AvQ g~mvi wKZve Ges Be&ivnxgi wKZve h, Zvi `vwqZ cvjb Ki wQj?
wKZve AvQ h, KD KviI Mvbvn enb Kie bv, Ges gvbyl ZvB cvq hv m Ki| Avi Zvi Kg kxNB `Lvbv
ne, AZtci ZvK c~Y-cw Z`vb `qv ne| (m~i v Avb-bRg, AvqvZ-36-41)
wZwb Aviv ejbt
A_t eZt Zvgiv cvw_e RxebK AMvwaKvi `vI, A_P ciKvji Rxeb DrK I vqx| GUv wjwLZ iqQ
c~eeZx wKZve mg~n, Be&ivnxg I g~mvi wKZve mg~n| (m~iv Avj-Avjv, AvqvZ-16-19)
c~eeZx wKZvei weavbt KziAvb h mKj weavb iqQ Zv gb Pjv Avgv`i Acwinvh| Ze c~eeZx wKZve hv
iqQ Zv bq| KviY Avgiv `Lev c~eeZx wKZve h weavb iqQ Zv hw` Avgv`i kwiqvZi cwicx nq, Ze
Avgiv Zv Avgj Kiev bv, Zv evwZj G Rb bq, eis Zv m mgq mZ wQj, GLb Zv Avgj Kiv Avgv`i Dci
Acwinvh bq| KviY Zv Avgv`i kixqvZ viv iwnZ nq MQ| Avi hw` Zv Avgv`i kixqvZi Abyic nq, Ze Zv
mZ ej weewPZ ne| Avgv`i kixqvZ Zv mZ ej ^xKwZ w`qQ|
(6) KziAvb I nv`xm h mKj Avmgvbx wKZvei bvg DjL nqQ Zv njv
KziAvb Kvixgt KziAvb nj Avjvni evbx hv wZwb kl bvex I ivm~j gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi
Dci bvwhj KiQb|
KziAvb me kl AeZxY wKZve| Avjvn KziAvbK weKwZ I cwieZb nZ wndvRZ Kivi `vwqZ fvi MnY
KiQb, Ges mKj Avmgvbx wKZvei iwnZKvix KiQb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avwg ^qs G Dc`k M AeZiY KiwQ Ges Avwg wbRB Gi msiK| (m~iv Avj-wnRi, AvqvZ-9)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avwg Avcbvi cw Z AeZxb KiwQ mZM, hv c~eeZx M mg~ni mZvqbKvix Ges m jvi welqei
iYv eYKvix| AZGe Avcwb Zv`i cvivwiK evcvivw`Z Avjvn& hv AeZxY KiQb Z`byhvqx
dqmvjv Kib| (m~iv Avj-gvwq`vn, AvqvZ-48)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 233
Avjvni w`K Avnvb

ZvIivZt ZvIivZ H wKZve hvK Avj vn g~mv (AvjvBwnm& mvjvg) Gi Dci b~i (RvwZ) I wn`vqvZ ^ic bvwhj
KiwQjb| evbx BmivCji bvex I AvjgMY Gi viv dvqmvjv KiZb| myZivs g~mv (AvjvBwnm& mvjvg) Gi
Dci Avjvni AeZxY wKZve ZvIivZ Gi cwZ Cgvb Avbv IqvwRe, eZgvb Z_v Kw_Z Bqv`x`i nvZ weKZ
ZvIivZi cwZ bq|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avwg ZvIivZ AeZxY KiwQ, GZ n`vqvZ I Avjv iqQ, Avjvni AvbyMZkxj bvex, Avjvnf I
Avjgiv Gi gvag Bqv`x`i dvqmvjv w`Zb| Kbbv Zv`iK Avjvni GB Mi `Lv kvbv Kivi
wb`k `qv nqwQj| (m~iv Avj-gvwq`vn, AvqvZ-44)
Bxjt Bxj H wKZve hv mwZKvi A_ Avjvn Cmv (AvjvBwnm& mvjvg) Gi Dci bvwhj KiwQjb, hv cyeeZx
mKj Avmgvbx wKZvei mZvqbKvix| my Zivs H Bxji Dci Cgvb Avbv IqvwRe, hv mwVK g~jbxwZ mn Avjvn
Cmv (AvjvBwnm& mvjvg) Gi Dci bvwhj KiwQjb| Lvb`i wbKU wewZ Bxj mg~n bq|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avwg Zv`i cQb gvwiqvgi cy CmvK ciY KiwQ| wZwb c~eeZx M ZvIivZi mZvqbKvix
wQjb| Avwg ZvK Bxj c`vb KiwQ| GZ n`vqvZ I Avjv iqQ| GwU c~eeZx M ZvIivZi-
mZvqb Ki, c_ c`kb Ki Ges GwU Avjvnfxi`i Rb n`vqvZ I Dc`kevbx| (m~iv Avj-gvwq`vn,
AvqvZ-46)
ZvIivZ I Bxj hv iqQ Zba Avgv`i bvex gynvv` (mvjvj v AvjvBwn Iqv mvjvg) Gi wimvjvZi mymsev`
iqQ|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t hviv AvbyM Z Ki G ivm~ji, whwb wbii bvex, hvi mK Zv`i wbR`i KvQ iwZ ZvIivZ I
Bxj wjLv `LZ cvq, wZwb Zv`iK wb`k`b mrKgi, eviY Kib AmrKg _K, Zv`i Rb
hveZxq cwe ey nvjvj Nvlbv Kib I wbwl Kib wbK eymg~n, Avi Zv`i Dci _K m evSv
bvwgqQb Ges e`xZ AcmviY Kib hv Zv`i Dci we`gvb wQj| (m~iv Avj-Avivd, AvqvZ-157)
hveyit hveyi H wKZve hv Avjvn& `vD` (AvjvBwnm& mvjvg) Gi Dci bvwhj KiwQjb| myZivs H hveyii cwZ
Cgvb Avbv IqvwRe hv Avjvn `vD` (AvjvBwnm& mvjvg) Gi Dci bvwhj KiwQjb| m hveyi bq hv Bqv`xiv
weKZ Ki djQ|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avi `vD`K `vb KiwQ hveyi| (m~iv Avb-wbmv, AvqvZ-63)
Be&ivnxg I g~mv (AvjvBwnm& mvjvg) Gi myd ev cywKv mg~nt
Zv H mKj cywKv hv Avjvn Be&ivnxg I g~mv (AvjvBwnm& mvjvg) K w`qwQjb| KziAvb I nv`xm hv DjL
nqQ Zv Qvov G mKj cywKv wbik|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t ZvK wK Rvbvbv nqwb hv AvQ g~mvi wKZve Ges Be&ivnxgi wKZve h, Zvi `vwqZ cvjb Ki wQj?
wKZve AvQ h, KD Kviv Mvbvn enb Kie bv, Ges gvbyl Zv cvq hv m Ki| Avi Zvi Kg kxNB
`Lvbv ne, AZtci ZvK c~Y cw Z`vb `qv ne| (m~iv Avb-bRg, AvqvZ-36-41)
wZwb Aviv ejbt
A_t eyZt Zvgiv cvw_e RxebK AMvwaKvi `vI, A_P ciKvji Rxeb DrK I vqx| GUv wjwLZ iqQ
c~eeZx wKZve mg~n| Be&ivnxg I g~mvi wKZve ev cyw Kv mg~n| (m~iv Avj-Avjv, AvqvZ- 14-19)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 234
Avjvni w`K Avnvb

PZz_ iK&bt ivm~j`i cw Z Cgvb ( :)


(1) ivm~j (AvjvBwngym& mvjvg) `i cwZ Cgvb Avbv
Bnv Cgvbi iK&b mg~ni GKwU iK& b, hvi cwZ Cgvb Avbv Qvov Kvb ewi Cgvb cwic~Y nebv|
ivm~jMYi cwZ Cgvb njt G K_vi `p wekvm Kiv h, Avjvni AbK ivm~j iqQ hv`iK wZwb Zvui wimvjvZ cPvi
Kivi Rb wbevPb KiQb| hviv Zuv`i Aby^iY Kie, Zviv wn`vqvZ (mwVK c_)cve| Avi hviv Zuv`i Aby^iY
Kiebv Zviv c_ ne| Avjvn Zv`i wbKU h wKZve AeZxY KiQb Zv my fve cPvi KiQb| Zviv AwcZ
AvgvbZ Av`vq KiQb, Ges ^xq DvZK KjvYi Dc`k w`qQb| Zvuiv Avjvni c_ h_vh_ wRnv` KiQb|
Ges hv mn cwiZ nqQb Zvi Kvb Ask cwieZb, cwieab I Mvcb bv Ki ^RvwZi Dci vZ (c-weci
`jxj) Kvqg KiQb| Avjvn h mKj ivm~j`i bvg Avgv`i KvQ DjL KiQb, Avi hv`i bvg DjL Kib
bvB Zv`i mKji cwZ Avgiv Cgvb Avbev|
cZK ivm~jB Zvui c~eeZx ivm~ j AvMgYi mymsev` w`Zb, Ges cieZx ivm~j c~eeZx ivm~ji mZvqb KiZb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Zvgiv ej, Avgiv Cgvb GbwQ Avjvni Dci Ges hv AeZxY nqQ Avgv`i cw Z Ges hv AeZxY nqQ
Be&ivnxg, BmgvCj, BmnvK, BqvKze, Ges Z`xq sk aii cw Z Ges g~mv, Cmv I Abvb bvexK Zuv`i cvjb
KZvi c nZ hv `vb Kiv nqQ, Zrmg~`qi Dci| Avgiv Zuv`i ga cv_K Kwibv| Avi Avgiv ZvuiB
AvbyMZKvix| (m~iv Avj-evKviv, AvqvZ-136)
Avi h ew Kvb ivm~ jK wg_v Rvbj, m hb A^xKvi Kij hv mZ ej wekvm KiwQj| Ges h ew Zuvi
(ivm~ji) Aeva njv, m g~jZ Zvui Aeva njv whwb ZvK AvbyMZi Av`k KiQb| (A_vr Avjvni)|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t hviv Avjvn I Zvui ivm~jMYK A^x Kvi Ki Zviv Avjvn I Zvui ivm~jMYi cw Z wekvm ZviZg KiZ Pvq
Avi ej h, Avgiv KZKK wekvm Kwi I KZKK A^x Kvi Kwi Ges GivB gaeZx Kvb c_ Aej^b KiZ
Pvq| cKZ c GivB mZ A^x KviKvix| Avi hviv mZ A^x Kvi Kvix Zv`i Rb Zix Ki iLwQ Acgvb
RbK kvw| (m~iv Avb-wbmv, AvqvZ-150-151)
(2) beyIqvZi nvKxKvZ
beyIqvZ njvt mv (Avjvn) I mw Rxei (ev`vi) gvS Zvui kwiqvZ cPvii gvag| Avjvn ^xq ev`v`i ga
hvK BQv beyIqvZi Rb gbvbxZ Kib Ges beyIqvZ w`q mvwbZ Kib| GZ Avjvn Qvov Kviv Kvb cKvi
BLwZqvi bB|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avjvn wdwik&Zv I gvbyli ga _K ivm~j gbvbxZ Kib, wbq Avjvn mekvZv, me`v| (m~iv Avj-
nvR, AvqvZ-75)
beyIqvZ (Avj vn KZ K) c`, Kviv AwRZ bq, AwaK Bev`vZ ev AvbyMZi gvag cvIqv hvq bv| Kvb bvexi
BQvq ev Zvui PvIqvi gvag I Avmbv| Bnv ay gv gnvb Avjvni wbevPb I gbvbqb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avjvn hvK BQv gbvbxZ Kib Ges h Zvui Awfg~Lx nq, ZvK c_ c`kb Kib| (m~iv Avk&iv, AvqvZ-
13)
(3) ivm~j ciYi wnK&gvZ ev inm
ivm~jMYi (AvjvBwngym& mvjvg) ciYi wnK&gvZ ev inm wbbict
c_gZt ev`v`iK ev`vi Bev`vZ Kiv nZ gy Ki ev`vi cwZcvjKi (Avj vni) Bev`vZ wbq hvIqv Ges
mwRxei `vmZi eb _K gy Ki ^xq cwZcvjKi (Avjvni) ^vaxb Bev`vZi c_ `Lvbv|
Avjvn ZvAvjv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 235
Avjvni w`K Avnvb

A_t Avwg AvcbvK wekevmxi Rb ingZ ^icB ciY KiwQ| (m~iv Avj-Avw^q v, AvqvZ-107)
wZxqZt h Dk Avjvn mwRxe mw KiQb, m Dki mv_ (gvbylK) cwiPq Kiv| m Dk njv Zvui
GKZev` wek vm I Bev`vZ Kiv| Bnv GK gv ivm~jMYi gvag Rvbv hvq| hv`iK Avjvn Zvui mw Rxe nZ
gbvbqb KiQb Ges mKji Dci cvavb w`qQb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avwg cZK DvZi gaB ivm~j ciY KiwQ GB gg h, Zvgiv Avjvni Bev`vZ Ki Ges ZvM~Z
(Avjvn eZxZ Abi Bev`vZ) _K wbivc` _vK| (m~iv Avb-bnj, AvqvZ-36)
ZZxqZt ivm~ jMY ciYi gvag gvbyli Dci vZ (c-weci `jxj) cwZwZ Kiv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t mymsev``vZv I fxwZ-c`kbKvix ivm~jMYK ciY KiwQ, hvZ ivm~jMYi ci Avjvni cw Z Acev`
Avivc Kivi gZ Kvb AeKvk gvbyli Rb bv _vK, Avjvn civgkxj, cvgq| (m~iv Avb-wbmv, AvqvZ-165)
PZz_Zt wKQy A`ki welq eYbv Kiv, hv gvbyl Zv`i vb viv Dcjx KiZ cvibv| hgb-Avjvni bvg mg~n I
Zuvi bmg~n Ges wdwik&Zv`i I kl w`em mK Rvbv BZvw`|
cgZt hvZ Zvuiv (ivm~jiv) AbymiYxq Dg Av`k nq Kbbv Avj vn Zvu`iK Dg Pwi c~Y KiQb| Ges
Zuv`iK mskq I cewi AbymiY nZ gy iLQb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Zviv Ggb wQjb, hv`iK Avjvn c_-c`kb Ki wQjb, AZGe AvcwbI Zv`i c_ Aby^iY Kib| (m~iv
Avj-AvbAvg, AvqvZ-90)
wZwb Aviv ejbt
A_t Zvgv`i Rb ivm~j (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi ga Dg Av`k-iqQ| (m~iv Avj-Avn&hve,
AvqvZ-21)
lZt AvZ w I cwe KiY Ges AvZ webKvix nZ mZK-mveavb Kiv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t wZwb wbii`i ga _K GKRb ivm~j ciY KiQb, whwb Zv`i KvQ cvV Kib Zvui AvqvZ mg~n,
Zv`iK cwe Kib Ges wkv`b wKZve I wnK&gvZ| (m~iv Avj-Rygy Avn-AvqvZ-2)
ivm~j (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Avwg Dg Av`k cwic~Y Kivi RbB cwiZ nqwQ| (Avn&gv` I nvKg)
(4) ivm~jMYi (AvjvBwngym& mvjvg) `vwqZ mg~n
ivm~jMYi (AvjvBwngym& mvjvg) AbK iZc~Y `vwqZ iqQ, Zv wbb ewY Z njt
kixqvZ cPvi Kiv, gvbylK GK Avjvni Bev`vZ KiZ Ges wZwb eZxZ Abi Bev`vZ nZ gy nIqvi Avnvb
Kiv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Zvuiv (bvexMY) Avjvni wimvjvZ cPvi KiZb I ZvuK fq KiZb| Zvuiv Avjvn eZxZ Ab KvDK fq
KiZb bv| wnmve MnYi Rb AvjvnB h_| (m~iv Avj-Avn&hve, AvqvZ-39)
xbi AeZxY weavb eYb v Kiv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avcbvi KvQ Avwg Dc`k fvvi (KziAvb) AeZxY KiwQ| hvZ Avcwb jvK`i mvgb H me welq weeZ
Kib, h jv Zv`i cwZ AeZxY Kiv nqQ, hvZ Zviv wPv fvebv Ki| (m~iv Avb-bvnvj, AvqvZ-44)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 236
Avjvni w`K Avnvb

DvZK KjvYi c_ c`kY I AKjvY nZ mZK mveavb Kiv, Ges Zv`iK c~Yi mymsev` I Zv`iK kvw
i fxwZ-c`kb Kiv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t mymsev`&`vZv I fxwZ-c`kbKvix ivm~ jMYK ciY KiwQ| (m~iv Avb-wbmv, AvqvZ-165)
gvbylK K_vq I KvR my`i Pwi I Dg Av`kevb Ki Zzjv|
Avjvni kixqvZ ev`v`i gvS cwZv I evevqY Kiv|
ivm~jMYi (AvjvBwnm& mvjvg) ^xq DvZi wec kl w`em G ^v `Iqv h Zuviv Zv`i wbKU fve
xbi `vIqvZ cuQvqQb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avi ZLb wK Aev `vuove, hLb Avwg cwZwU DvZi ga _K mvx Dcvcb Kie Ges AvcbvK Zv`i
Dci mvx Dcvcb Kie| (m~i v Avb-wbmv, AvqvZ, 41)
(5) Bmjvg mKj bvex`i xb
Bmjvg mKj bvex I ivm~jMYi xb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t wbtm`n Avjvni wbKU MnbhvM xb ev xb GKgv Bmjvg| (m~iv-Avj-Bgivb, AvqvZ-19)
Zuviv mKjB GK Avjvni Bev`vZ Kivi w`K, Ges Avjvn Qvov Abi Bev`vZ eRb Kivi Avnevb RvbvZb| hw` I
Zv`i kixqvZ I wewa-weavb wfb iKg wQj, wKy Zuviv mKjB g~jbxZxZ GKgZ wQjb, Zv njv ZvInx` ev Avjvni
GKZev`|
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_ t bvexiv (AvjvBwngym& mvjvg) GK Aci egvq fvB wQjb| (eyLvix)
(6) ivm~ jMY gvbyl Zuviv MvCe Rvbb bv
Bjg MvBe Rvbv DjynxqvZi (Avjvni) ewk, bvexMYi Y bq| KviY Zu viv Abvb gvbyli gZ gvbyl| Zuviv
cvbvnvi Kib, eevwnKm~ Ave nb, wb`v hvb, Amy nb I Kv nb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avcbvi c~e hZ ivm~j ciY KiwQ, Zuviv mevB Lv` MnY KiZ Ges nvU evRvi Pjv div KiZ| (m~iv
Avj-dziKvb, AvqvZ-20)
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avcbvi c~e Avwg AbK ivm~j ciY KiwQ, Ges Zuv`iK x I mvb-mw Z w`qwQ| (m~iv Avi-iv`,
AvqvZ-38)
Zvu`iK wPv, `ytL Avb` I Kg ciYv k Ki hgb-mvaviY gvbylK cq _vK| wKy Avjvn Zuv`iK Zvui xb
cPvi Kivi Rb gbvbqb KiQb| Avjvn Zuv`iK (ivm~j`iK Bjg MvBe nZ) hv AeMZ Kivb Zv eZxZ Kvb
Bjg MvBe Rvbb bv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t wZwb A`ki vbx, ci wZwb A`ki welq KviI KvQ cKvk Kib bv| Zvui gbvbxZ ivm~j eZxZ|
ZLb wZwb Zvi AMI cvZ cnix wbhy Kib| (m~iv Avj-wRb, AvqvZ-26-27)
(7) ivm~jMY gvm~g ev wbvc
Avjvn ZvAvjv Zvui wimvjvZ c`vb I cPvi Kivi Rb Zuvi m w Rxe nZ Dg RvZxK wbevPb KiQb|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 237
Avjvni w`K Avnvb

hviv mwMZ I Pwi MZ w`K nZ cwic~Y, Avjvn Zuv`iK Kexivn& bvn nZ wbivc` iLQb| mKj wU nZ
Zuv`iK gy KiQb| hvZ Zvuiv Avjvni Iqvnx ^xq DvZi wbKU cuQvZ mg nb|
Avjvni c nZ Zvui (Avj vni) wimvjvZ cPvii evcvi h msev` w`qQb, ZvZ Zuviv h gvm~g Zv meRb wm|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t n ivm~j, cuQ w`b Avcbvi cw Z cvjKi c _K Avcbvi cw Z hv AeZxY nqQ| Avi hw` Avcwb
Gic bv Kib, Ze Avcwb Zvui wimvjvZ wKQyB cuQvjb bv, Avjvn AvcbvK gvbyli KvQ _K wbivc`
ivLeb| (m~iv Avj-gvwq`vn, 67)
wZwb Aviv ejbt
A_t Zvuiv (bvexMY) Avjvni wimvjvZ cPvi KiZb I ZuvK fq KiZb, Zvuiv Avjvn eZxZ Ab KvDK fq
KiZb bv| (m~iv Avj-Avn&hve, AvqvZ-39)
wZwb Aviv ejbt
A_t hvZ Avjvn ZvAvjv Rb bb h, ivm~jMY Zuv`i cvjb KZvi wimvjvZ cuwQqQb wKbv| ivm~jMYi
KvQ hv AvQ, Zv Zuvi vb-MvPi| wZwb me wKQyi msLvi wnmve ivLb| (m~iv Avj-wRb, AvqvZ-28)
Ges hLb Zu v`i Kviv c nZ Ggb Kvb QvU cvc Kg cKvwkZ nq hv ZvejxMi (xb cPvii) mv_ mKZ bq|
wbq ZLb Zv Zuv`i wbKU eYbv Kiv ne| Avjvni KvQ ZvIevn& I Zuvi w`K avegvb nIqvi mv_ mv_B gb ne
hb (GB cvc) Zuv`i KvQ _K cKvk cvq bvB, Ges Gi webwgq Zuviv Zuv`i c~ei ghv`vi Pq Aviv DP ghv`v
jvf Kieb| Bnv G Rb h, Avjvn Zvui bvex`iK (AvjvBwngym& mvjvg) c~Y mr Pwi I fvj Y wekwlZ
KiQb| Ges Zvu`i gvb ghv`v my DP Aevb zb Ki Ggb mKj wRwbm nZ Zvu`iK Avjvn cyZ-cwe iLQb|
(8) bvex I ivm~jMYi msLv I Zu v`i ga hviv Dg
ivm~jMYi msLv wZb kZ `ki wKQy ekx cgvwYZ nqQ| bvex (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvj vg) K hLb ivm~jMYi
msLv mK wRvmv Kiv nq ZLb wZwb ejbt
A_t wZbkZ cbi Rbi weivU GK `j| (nvwKg)
Avi bvex`i msLv Gi Pq AbK ekx| Avjvn Zvu`i KvivI K_v Zvui wKZve Avgv`i Rb eYbv KiQb, Avi
KvivI K_v eYbv Kib bvB| Avjv n Zvui wKZve cuwPk Rb bvex I ivm~ji bvg DjL KiQb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avi Ggb KZK ivm~j ciY KiwQ hv`i BwZe Avwg AvcbvK eYbv KiwQ BwZ c~e, Ges Ggb KZK
ivm~j ciY KiwQ hv`i ev AvcbvK eYbv Kwiwb| (m~iv Avb-wbmv, AvqvZ164)
wZwb Aviv ejbt
A_t GwU wQj Avgvi hyw , hv Avwg Be&ivnxgK Zvui mc`vqi wec c`vb KiwQjvg| Avwg hvK BQv
ghv`vq mgybZ Kwi| Avcbvi cvjbKZv cvgq, gnvvbx| Avwg ZvuK `vb KiwQ BmnvK I BqvKze|
cZKKB Avwg c_-c`kb KiwQ Ges c~e Avwg b~nK c_-c`kb KiwQ-Zvui mvb`i ga `vD`,
mvjvqgvb, AvBDe, BDmyd, g~mv I nvibK| Ggwb fve Avwg mrKgx`i cw Z`vb w`q _vwK| AviI hvKvwiqv,
Bqvn&Bqv, Cmv, Ges BwjqvmK| Zvuiv mevB c~Yevb`i Af~ wQjb| Ges BmgvCj, Cmv, BDbym, j~ZK
cZKKB Avwg mviv weki Dci Mievw^Z KiwQ| Aviv Zuv`i wKQy msLK wcZcyil, mvb-mw Z I
vZv`iK, Avwg Zuv`iK gbvbxZ KiwQ Ges mij c_ c`kb KiwQ| (m~iv Avj-AvbAvg, AvqvZ-83-nZ,
87)
Avjvn bvex`i KvDK Ab`i Dci kZ `vb KiQb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avwg bvex`iK KZKK KZKi Dci k Z `vb KiwQ| (m~iv Avj-Bmiv, AvqvZ-55)
Ges Avjvn ivm~j`i KvDK Kviv Dci kZ `vb KiQb|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 238
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn ZvAvjv ejbt


A_t G ivm~jMY Avwg Zv`i KvDK Kviv Dci ghv`v `vb KiwQ| (m~i v Avj-evKviv-AvqvZ-253)
ivm~jMYi ga hviv DjyjAvh&g (DP Awfjvlx) Zuviv me Dg| Zvuiv njb b~n, Be&ivnxg, g~mv, Cmv, I Avgv`i bvex
gynvv` (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg)|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t AZGe Avcwb ah aib, hgb Djyj Avh&g (DP Awfjvlx) ivm~jMY ah aiQb| (m~iv Avj-AvnKvd,
AvqvZ-35)
wZwb Aviv ejbt
A_t hLb Avwg bvexMYi KvQ _K, Avcbvi KvQ _K Ges b~ n, Be&ivnxg g~mv I gvwiBqvgi cy Cmvi KvQ
_K AxKvi wbjvg, Aviv AxKvi wbjvg Zv`i KvQ _K `p AxKvi| (m~iv Avj-Avnhve, AvqvZ-7)
gynvv` (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvj vg) ivm~j`i ga k I me kl bvex, gyvKxb`i Bgvg, Av`g mvbi mi`vi|
bvexiv hLb GKwZ nb ZLb wZwb Zuv`i Bgvg| hLb Zuviv Kvb RvqMvn nZ cwZwbwa `j wnmve AvMgY Kib ZLb
wZwb Zuv`i cev nb| wZwb gvKvg gvngy`i (ckswmZ vbi) gvwjK, h vbK wbq c~eeZx I cieZx mKjB Clv
Kie|
AeZiY vb, nvDR I nvg`-ev cksmvi Svvi gvwjK| kl w`em mg mw Rxei mycvwikKvix, Rvb vZi Iqvmxjv
bvgK &vb I ghv`vi gvwjK| Avjvn ZvK Zvui xbi mevg kixqvZ wewa-weavb w`q ciY KiQb| Ges Zvui
DvZK me Dg DZ ic GB cw_exZ gvbyli Kjvbi Rb cvVvbv nqQ| bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg)
I Zvui DvZi Rb e ghv`v I Dg ewk w`qQb| hv Zv`i c~eeZx`i nZ mZ| mwi w`K w`q Zu viv me
kl DZ Avi cybivb Zu viv me c_g DZ|
ivm~j (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Avwg QqwU ewk mKj bvex`i Dci cvavb cqwQ| (gymwjg)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Aviv ejbt
A_t Avwg wKqvgZ w`em Av`g mvbi mi&`vi, AvgviB nvZ nvg`i cZvKv _vKe| Bnv Kvb Mei welq bq|
wKqvgZ w`em Av`g (AvjvBwnm& mvjvg) Qvov mKjB Avgvi cZvKvi Aaxb _vKe| (wZiwghx I Avngv`)
ghv`vi w`K w`q ivm~j (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi ci whwb wZwb njb Be&ivnxg Lvjxjyi ingvb (AvjvBwnm&
mvjvg) myZivs (Avjvni) `y ez-gynvv` (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) I Be&ivnxg (AvjvBwnm& mvjvg) Djyj Avhg`i
mek| AZtci wZb Rb (b~n, g~mv I Cmv) mek (Ab me bvex`i Pq)|
(9) bvex`i (AvjvBwngym& mvjvg) gy wRhvn&
Avjvn& Zvui ivm~j`i mnhvwMZv KiQb eo eo wb`kb I Dj gy wRhvi (AjwKK kwi) viv| hvZ vZ
cwZwZ nq A_ev cqvRb mvab nq|
hgb- KziAvb Kvixg, P` we`xY nIqv, jvwV fqvbK mvuc cwiYZ nIqv, BZvw`|
AZtci gywRhvn& (^vfvweK bxwZ fKvix-AjwKK kw) beyIqvZi mZZv cgvYi `vjxj, Avi Kvivgvn& (Ajx`i
RbI AjwKK kw) beyIqvZi mZZv mvKvix cgvb mic|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avwg Avgvi ivm~j`iK my wb`kYvejx mn ciY KiwQ| (m~iv Avj-nv`x`, AvqvZ-25)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t cZK bvexB wb`kb ev gy wRhvn cv nqQb wKy gy wRhvi Zzjbvq gvbyl Cgvb Avb bvB| Avi Avwg hv cv
nqwQ Zv mB Iqvnx hv Avgvi wbKU (Avjvn) AeZxY KiQb| dj Avwg Avkvev`x h, wKqvgZ w`em Zuv`i Pq
Avgvi Abymvix ekx ne| (eyLvix I gymwjg)
(10) Avgv`i bvex gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi beyIqvZi cwZ Cgvb

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 239
Avjvni w`K Avnvb

Zuvi (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) beyIqvZi cwZ Cgvb Avbv-Cgvbi g~jbxwZ mg~ni GKwU AbZg g~jbxwZ| Gi
Dci Cgvb Avbv Qvov KvivI Cgvb cwic~Y ne bv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t hviv Avjvn I Zvui ivm~ji cw Z Cgvb Avb bv, Avwg mme Kvwdii Rb Rj AwM cyZ iLwQ| (m~iv
Avj-dvZn, AvqvZ-13)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Avwg Av`k cv nqwQ h, gvbyli mv_ hy Kie hZb bv Zviv-Avjvn Qvov mwZKvi Kvb gvey` bB, Ges
Avwg Avjvni ivm~j-G K_vi mv w`e| (gymwjg)
wbb ewYZ welqi Dci Cgvb Avbvi gvag bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi cwZ Cgvb Avbv cwic~Y ne|
c_gZt Avgv`i bvex gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi mK vb ARb Kiv ev Rvbv| wZwb njb gynvv`
web Avyjvn web Avyj gyvwje web nvwkg, nvwkg KzivBk esk, Avi KzivBk Avie esk Avi Avie BmgvCj web
Be&ivnxg Avj-Lvjxj Gi eskai, Zu vi I Avgv`i bvexi Dci me Dg `i` I mvjvg ewlZ nDK| Zvui Zlw eQi
eqm nqwQj| beyq vZi c~e Pwjk ermi, bvex I ivm~j nIqvi ci ZBk ermi|
wZxqZt bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvj vg) h welq msev` w`qQb m welq ZuvK wekvm Kiv, h welq wZwb
Av`k KiQb, Zvi AbymiY Kiv| h welq nZ wZwb wbla KiQb I mZK KiQb Zv nZ weiZ _vKv| wZwb h
weavb `vb KiQb m Abyhvqx Avjvni Bev`vZ Kiv|
ZZxqZt wZwb wRb Bb&mvb mKji wbKU cwiZ Avjvni ivm~j G K_vi wekvm ivLv| mevBK Zvui (mvj vjv AvjvBwn
Iqvmvjvg) AbymiY KiZ ne|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avcwb ejyb n gvbe mKj! Avwg Zvgv`i mKji cw Z Avjvni ivm~j wnme cw iZ nqwQ| (m~iv Avj-
Avivd, AvqvZ-158)
PZz_Zt Zuvi wimvjvZi cwZ Cgvb Avbv, wZwb mek I kl bvex|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t eis wZwb Avjvni ivm~j I kl bvex| (m~iv Avj-Avnhve, AvqvZ-41)
Ges wZwb Avjvni Lvjxj I Av`g mvbi mi&`vi ev bZv| wZwb gnvb kvdvqvZi gvwjK, Ges RvbvZ myD P
Aqvmxjv bvgK vb ZvuiB Rb| wZwb nDh KvDmvii gvwjK| Zuvi DvZ mek ev Dg|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t ZvgivB k DZ hv gvbyli (KjvYi) Rb mw RZ nqQ| (m~iv-Avwj-Bgivb, AvqvZ, 20)
AwaKvsk Rvb vZevmx ne ZvuiB DZ Ges Zvui wimvjvZ c~eeZx mKj wimvjvZi iwnZ Kvix|
cgZt Avjvn ZvuK gnvb gy wRhvn& I my wb`kb viv mnhvwMZv KiQb| Zv nj gnvM Avj-KziAvb Avjvni
evYx hv cwieZb I cwieab nZ msixZ|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t ejybt hw` gvbe I wRb GB KziAvbi Abyic iPbv Ki Avbqbi Rb GKwZ nq, Ges Zviv ciii
mvnvhKvix nq, ZeyI Zviv Gi Abyic iPbv Ki AvbZ cvie bv| (m~i v Avj-Bmiv, AvqvZ-88)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avwg ^qs G Dc`k M AeZiY KiwQ Ges Avwg wbRB Gi msiK| (m~i v Avj-wnRi, AvqvZ-9)
lZt wbq ivm~j (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvj vg) wimvjvZ cPvi KiQb, AvgvbZ Av`vq KiQb, DvZ`iK
Dc`k w`qQb| mKj cKvi KjvYi mvb w`qQb, I Zvi cwZ DrmvwnZ KiQb| mKj cKvi AKjvY nZ
Zvui DvZK wbla KiQb| I Zv nZ Zv`iK mveavb KiQb|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 240
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn ZvAvjv ejbt


A_t Zvgv`i KvQ GmQ Zvgv`i ga _KB GKRb ivm~j| Zvgv`i `y tL-K Zuvi c-`y tmn| wZwb
Zvgv`i gjKvgx, gy wgb`i cw Z mnkxj, `qvgq| (m~iv AvZ&ZvIevn, AvqvZ-128)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Avgvi DvZi c~e Avjvn hZ bvex (AvjvBwnm& mvjvg) ciY KiQb, Zv`i Dci `vwqZ wQj wbR DvZi
Rb hv KjvbKi Zv`iK Zvi mvb `Iqv| Avi hv KjvYKi bq Zv nZ Zv`iK mZK Kiv| (gymwjg kixd)
mgZt ZvuK (bvex mvjvj v AvjvBwn Iqvmvj vg) fvjevmv, I Zvui fvjvevmvK wbRi Rvbi I mKj mwRxei
fvjevmvi Dci cvavb `Iqv| ZuvK mvb Kiv, ghv`v `Iqv, Bn&Zivg Kiv, I Zvui AvbyMZ Kiv| wbq Bnv m
nK ev AwaKvi hv Avjvn Zuvi wKZve Zvui bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvj vg) Gi Rb mve KiQb| KviY Zuvi
fvjevmv cKZ c Avjvni fvjevmv, Ges Zvui AvbyMZ cKZ c Avjvni AvbyMZ|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t ejyb, hw` Zvgiv AvjvnK fvjevm, Zvnj AvgvK AbymiY Ki, hvZ AvjvnI Zvgvw`MK fvjevmb
Ges Zvgvw`MK Zvgv`i cvc gvRbv Ki `b| Avi Avjvn njb gvKvix `qvjy| (m~iv Avwj-Bgivb, AvqvZ-
31)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Zvgv`i KnB ZZb ch gy wgb nZ cvibv hZb ch Avwg Zv`i wbKU Zv`i Qj mvb, wcZvgvZv,
I mKj gvbyli Pq wcqZg bv nev| (eyLvix I gymwjg)
AgZt bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi Dci `i` I mvjvg ekx ekx cvV Kiv| KviY KcY H ew hvi
wbKU bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi bvg DjL nIqvi ciI Zvui Dci `i` cvV Kibv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avjvn I Zvui wdwik&ZvMY bvexi cw Z ingZ elY Kib| n gy wgbMY! Zvgiv bvexi Dci `i` I mvjvg
cvV Ki| (m~iv Avj-Avn& hve, AvqvZ-56)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t h, ew Avgvi Dci GKevi `i` cvV Kie Avj vn Zvi Dci Gi wewbgq `kevi ing Kieb| (gymwjg
kixd)
wbbi vb jvZ Zvui (bvex mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Dci `i` cvV Kiv AZv iZ c~Y|
bvgvhi Zvkv`, weZi bvgvhi `vqvq KzbyZ, Rvbvhvi bvgvh, RygAvi LyrevZ| Avhvbi ci, gvmwR` cek I
gvmwR` nZ ei nIqvi mgq| `y Avi mgq Ges hLb (bvex mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi bvg DjL Kiv nq,
Aviv Abvb vb|
begZt bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) I mKj bvex (AvjvBwngym& mvjvg) Zuv`i iei wbKU RxweZ| knx``i
Keii Rxeb nZ Zuv`i (AvjvBwngym& mvjvg) Keii Rxeb Aviv ekx cwic~Y I DP| Ze Zvu`i Keii Rxeb,
cw_exi Rxebi gZ bq| Zv Ggb Rxeb hvi weeiY mK Avgiv Rvwbbv, m Rxeb Zu v`i nZ gZzi bvgI `~i
Kibv|
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Avjvn Rwgbi Rb bvex`i jvk fY K nvivg Ki w`qQb| (Avey `vD` I bvmvqx)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Aviv ejbt
A_t hLbB Kvb gymjgvb AvgvK mvjvg `q ZLbB Avjv n Avgvi in& ev AvZv Avgvi wbKU wdwiq `b Zvi mvjvgi
Di `Iqvi Rb| (Avey `vD`)
`kgZt Zvui Rxekvq Zvui mvgb DPz AvIqvR bv Kiv, Abyic Zvui Kei Zvui Dci mvjvg `Iqvi mgq DPz AvIqvR
bv Kiv bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvj vg) K Bn&Zivgi Af y|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 241
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn ZvAvjv ejbt


A_t n gywgbMY! Zvgiv bvexi K^ii Dci Zvgv`i K^i-DuPz Kibv, Ges Zvgiv GK Acii mv_
hic DuPz ^i K_v ej, Zvui mv_ mic DuPz ^i K_v ejvbv| GZ Zvgv`i Kg wbj nq hve Ges Zvgiv
UiI cvebv| (m~iv Avj-RivZ, AvqvZ-2)
`vdbi ci ZvuK (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) mvb Kiv, Zvui RxweZ Aevq mvb Kivi bvq|
AZtci ZvuK Avgiv mvb Kiev h fve mvnvevq Kivg ZvuK mvb KiZb|
KviY Zvuiv (ivwhqvjv Avbg) mKj gvbyli Pq Zvui (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvj vg) AwaK AbymiYKvix wQjb|
Zvuiv (ivwhqvjv Avbg) Zvui (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) weivwaZv Kiv nZ Ges xbi Af y bq Ggb wKQy
xbi gvS mshvRb Kiv nZ AwaK `~i _vKZb|
GKv`kZgt Zvui (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) mvnvev`iK, cwievi-cwiRbK I x`iK fvjevmv I Zuv`i
mKji mv_ ezZ ivLv| Zuv`i ghv`vnvbx nZ ev Zuv`iK Mvjx `Iqv nZ I Zuv`i Pwi Kvb cKvi AvNvZ nvbv
nZ mveavb _vKv| KviY Avjvn Zuv`i cwZ ivwR nqQb, I Zvu`iK Zvui bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) mnPi
wnmve wbevPb Ki wbqQb| GB DvZi Dci Zv`i mv_ ezZ ivLv IqvwRe Ki w`qQb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avi hviv me c_g wnRiZ Kvix I AvbQvi`i gvS cyivZb, Ges hviv Zv`i AbymiY KiQ, Avjvn m
mg jvK`i cw Z my nqQb, Ges ZvivI Zvui cw Z my nqQ| (m~iv AvZ& ZvIevn, AvqvZ-100)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Zvgiv Avgvi mvnvev`iK Mvjx w`Ibv, mB mZvi kc_ hvi nvZ Avgvi cvY, Zvgv`i KD hw` D` ceZi
mgcwigvb (Avjvni c_) evq Ki, ZeyI Zv`i G wekvj evq mvnvev`i Avjvni ivvq GK gy`& (cvq 700Mvg) ev
Aa gy`& evq Kivi mgvb ne bv| (eyLvix)
myZivs cieZx jvK`i DwPZ mvnvev`i Rb gv cv_bv Ges wbR`i gb Zvu`i evcvi hvZ Kvb cKvi KzwUjZv
bv _vK G Rb Avj vni KvQ `y Av Kiv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t hviv Zuv`i ci AvMgb KiQ Zuv iv ejt n Avgv`i cvjbKZv! Avgv`iK Ges Cgvb AMYx Avgv`i
fvB`iK gv Ki Ges Cgvb`vi`i wei Avgv`i Ai Kvb wel iLbv| n Avgv`i cvjb KZv,
Avcwb `qvjy cig KiYvgq| (m~iv Avj-nvki, AvqvZ-10)
v`kZgt Zvui (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvj vg) evcvi AwZiwZ Kiv nZ weiZ _vKv| KviY AwZiwZ Kiv ZvuK
(mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) eo K `Iqvi Af y| KviY bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Zvui DvZK Zvui
evcvi AwZiwZ Kiv nZ I Zvui cksmv Kivi mgq mxgv jsNb Kiv nZ mZK KiQb| Avjvn ZvAvjv ZuvK h
ghv`v w`qQb, ZvuK Zvi Pq ghv`v `Iqv nZ mZK KiQb| KviY Bnv GKgv Avjvni Rb Lvm|
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Avwg GKRb ev`v ev `vm, myZivs Zvgiv AvgvK Avjvni ev`v I Avjvni ivm~j ej| Zvgiv AvgvK Avgvi
ghv`vi Pq DPz Kibv GUv Avwg fvjevwmbv|
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Aviv ejbt
A_t Zvgiv Avgvi evcvi AwZiwZ Kibv hgb Lvbiv Cmv web gviBqvg (AvjvBwnm& mvjvg) Gi evcvi
AwZiwZ KiwQj| (eyLvix)
ZvuK (bvex mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avnvb Kiv, I Zvui KvQ dwiqv` Kiv| Zu vi Keii cvk w`q ZvIqvd Kiv,
Zuvi bvg bRi gvbv, c Ren& Kiv ea bq|
G mKj KvR Avj vni mv_ kixK Kivi bvgvi, A_P Avjvn Abi Bev`vZ Kiv nZ wbla KiQb| Abyic fve
ZvuK BnZivg bv Kivq Zuvi cwZ Awbnv cKvk cvq| Zvui gvb nvwb Kiv, ZvuK ZzQ Rvbv Zvui evcvi Vvv-we`~c Kiv,
Bmjvg nZ gyi&Zv` ev ei nq hvIqv I Avjvni mv_ Kzdzix Kiv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 242
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn ZvAvjv ejbt


A_t Avcwb ejybt Zvgiv wK Avjvni mv_ Zvui Kzg-Avn&Kvgi mv_ Ges Zvui ivm~ji mv_ Vvv-we`c
KiwQj? Qjbv Kibv, Zvgiv h Kvdi nq MQ Cgvb cKvk Kivi ci| (m~iv AvZ& ZvIevn-AvqvZ-65-66)
ivm~j (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) K mwZKvi fvjevmv Zvui bxwZi I myb vZi AbymiY I AbyKiY, Zvui (mvj vjv
AvjvBwn Iqvmvjvg) c_i weivwaZv bv Kivi w`K ciYv hvMvq|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t ejyb, hw` Zvgiv AvjvnK fvjevm, Zvnj AvgvK AbymiY Ki hvZ AvjvnI Zvgvw`MK fvjevmb
Ges Zvgvw`MK Zvgv`i cvc gvRbv Ki `b| Avi Avjvn njb gvKvix `qvjy| (m~iv Avwj-Bgivb, AvqvZ-
31)
ivm~j (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi mvbi evcvi ekx-Kg mxgvjsNb bv Kiv IqvwRe|
ZvB ZuvK DjynxqvZi (gvey`i) b bvw^Z Kiv hvebv| Zuvi ghv`v mvb I fvjevmvi AwaKvi KgvbvI hvebv,
hvi AbZg ewk nj Zvi kixqvZi AbymiY Kiv, Zvi bxwZi Dci Pjv I Zvui (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg)
AbyKiY Kiv|
qv`kZgt bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvj vg) Gi cwZ Cgvb Avbv c~Yv ne ZvuK mZvwqZ I wZwb h kixqvZ
wbq GmQb Zvi Dci Avgj Kivi gvag, GUv Zuvi (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) AvbyMZ Kivi A_|
Zuvi AvbyMZ eyZ AvjvniB AvbyMZ, Avi Zvui (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) bvdvigvbx eyZ AvjvniB bvdvigvbx|
Avi ZvuK c~Yfve wekvm I AbymiYi gvagB Zvui cwZ cwic~Yf ve Cgvb Avbv nq _vK|

cg iK&bt kl w`emi cw Z Cgvb ( :)


(1) kl w`emi (AvLivZi) cwZ Cgvb
G wekvm cvlY Kiv h, cvw_e Rxeb kl nq gZz I Kei Rxebi gvag Ab RMZ i ne| Gfve wKqvgZ
msNwUZ ne, Zvici cybivb, nvki, bvki, I wnmve wbKvki ci djvdj cv nq Rvbv Zxiv RvbvZ Ges
Rvnvbvgxiv Rvnvbvg hve|
kl w`emi cwZ Cgvb Avbv Cgvbi iK&b mg~ni AbZg GKwU iK&b| hvi cwZ Cgvb Avbv Qvov Kvb ev`vi Cgvb
cwic~Y nebv| Avi h ew kl w`emK A^xKvi Kie m Kvwdi nq hve|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t eis mrKvR nj GB h, Cgvb Avbe Avjvni Dci, I wKqvgZ w`emi Dci| (m~iv Avj-evKviv-AvqvZ,
177)
wRe&ivCj (AvjvBwnm& mvjvg)Gi nv`xm GmQ, bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t wRe&ivCj ejbtn gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) AvgvK Cgvb mK AeMZ KiY| bvex (mvjvjv
AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt Cgvb njt Avj vn I Zvui wdwik&Zv, Zuvi wKZve mg~n, Zvui ivm~j (mvjvjv AvjvBwngym
mvjvg) Ges kl w`emi cwZ Cgvb Avbv, Aviv Cgvb Avbv fvMi fvj g`i cwZ| (gymwjg kixd)
kl w`emi c~e wKqvgZi h mKj AvjvgZ msNwVZ ne Zvi cwZ Cgvb Avbv, h wj mK bvex (mvj vjv
AvjvBwn Iqvmvjvg) msev` w`qQb|
AvjgMY G AvjvgZK `y fvM wef KiQb|
(K) QvU AvjvgZt hv wKqvgZ wbKU nIqv eySvq, Bnv AbK iqQ| AwaKvsk msNwVZ bv njI AbK msNwVZ
nq MQ| hgb bvex (mvjvj v AvjvBwn Iqv mvjvgi) ciY| AvgvbZi wLqvbZ Kiv| gvm&wR` AwaK gvvq mvR
mv I Zv wbq Me Kiv| eo eo AUvwjKv wbq ivLvj`i Me Kiv| Bqv`x`i mv_ hy I Zv`i wbnZ nIqv| mgq
wbKUeZx nIqv, Avgj Kg hvIqv, wdrbv-dvmv` cKvk cvIqv, AwaK nZv nIqv, ewfPvi I Abvq KvR AwaK gvvq
nIqv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 243
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn ZvAvjv ejbt


A_t wKqvgZ Avmb I P` we`xY nqQ| (m~iv Avj-Kvgvi-AvqvZ-1)
(L) eo AvjvgZt hv wKqvgZi c~e g~Z msNwVZ ne Ges wKqvgZ i nIqvi mZK Kie| Ggb eo AvjvgZ
`kwU| GKwUI cKvwkZ nqwb|
eo AvjvgZ mg~n hgbt Bgvg gvn&`xi AvMgY, `vvji AvMgY, Cmv (AvjvBwnm& mvjvg) Gi AvKvk nZ bvq
wePviK wnmve AeZiY, wZwb Lvb`i zmW f w`eb, `vvj I KziK nZv Kieb| Kii AvBb iwnZ
Kieb| Bmjvgx kixqvZ AbycvZ wePvi cwiPvjbv Kieb| BqvRy R, gvRyR ei ne| Zv`i asmi `y Av Kieb,
AZtci Zviv gviv hve| wZbwU eo f~wg K ne| c~e GKwU, cwg GKwU, RvwRivZy j Avie GKwU| avuqv ei
ne, Zv nj AvKvk nZ cP avuqv bg Gm mKj gvbylK XK wbe| KziAvb Rwgb nZ AvKvk Zzj bIqv
ne| cwg AvKvk m~h Dw`Z ne| GK (AyZ) PZz ` Ry ei ne| Bqvgvbi Av`b (RvqMvi bvg) nZ fqvbK
Avb ei nq gvbyl`i kvgi w`K wbq Avme| GUvB mekl eo AvjvgZ|
hvBdv web DmvC` Avj-wMdvix (ivwhqvj v Avb) nZ, Bgvg gymwjg eYbv Kib| wZwb (hvBdv) ejbt
A_t bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avgv`i wbKU AvMgY Kijb, GgZvevq Avgiv GK welq wbq AvjvPbv
KiZ wQjvg| wZwb ej&jb Zvgiv wK welq AvjvPbv KiZQ? Zuviv ej&jb Avgiv wKqvgZi evcvi AvjvPbv
KiZwQ| wZwb ej&jbt wKqvgZ msNwUZ ne bv hZb bv Zvgiv Zvi c~e `kwU AvjvgZ msNwVZ nZ `Le|
AZtci AvjvgZ mg~n DjL Kijbt avuqv, `vvj, PZz ` Ry cwg w`K nZ m~h DVv, Cmv web gvwiBqvg Gi
AvMgY, BqvRyR-gvRyR AvMgY, wZbwU f~wg K- GKwU c~e Avi GKwU cwg, Avi GKwU RvwRivZz j Avie, kl
AvjvgZ nj Bqvgvb nZ Avb ei nq gvbyl`iK nvkii gvVi w`K wbq hve| (gymwjg kixd)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Aviv ejbt
A_t Avgvi DvZi kl fvM Bgvg gvn&`x ei neb, Zvi Dci Avjvn& ew elb Kieb| Rwgb Dw` Rb w`e|
my I mQj jvK`i gvj c`vY Kiv ne| PZz` Rvbyqvii msLv eo hve| DvZi msLv eo hve| wZwb
mvZ A_ev AvU eQi emevm Kieb| (nvKg)
ewYZ AvQ h H wb`kb jv chvq g msMwVZ ne, hgb cyw_i gvjvq cyw_ chvqg mvRvbv _vK| Gjvi
GKwU msNwVZ nIqvi ci ciB AciwU msNwVZ ne| G `kwU wb`kb msNwVZ nIqvi ci ciB Avjvni Av`k
wKqvgZ msNwVZ ne|
wKqvgZ viv wK eySvqt wKqvgZ viv Dk nj H w`b, h w`b gvbyl Avjvni Av`k Zv`i Kei nZ ei ne,
wnmve wbKvki Rb, AZtci mrKgkxj myd j I kvw Ges Amr Kgkxj kvw cv ne|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t m w`b Zviv Kei _K `Z eM ei ne-hb Zviv Kvb GK jji w`K QyU hvQ| (m~iv Avj-
gvAvwiR, AvqvZ-43)
G w`bi GKvwaK bvg KziAvb Kvixg DjL nqQ|
hgb- ( ) BqvIgyj wKqvgvn, ( (Avj-Kvwiqvn, (( BqvIgyj wnmve, ( ( BqvIgy`&w`b,
( )AvZ&Zvgvn, (( Avj-IqvwKq vn, (( Avj-nvvn, ( (Avm&mvL&Lvn, (( Avj-Mvwkqvn,
BZvw`|
( ) BqvIgyj wKqvgvn&t
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t wKqvgvZ w`emi kc_| (m~iv Avj-wKq vgvn, AvqvZ- 1)
( )Avj-K vwiqvn&t
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t (Avj Kvwiqvn&) KivNvZKvix, KivNvZKvix wK? (m~i v Avj-K vwiqvn, AvqvZ-1-2)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 244
Avjvni w`K Avnvb

( ) BqvIgyj wnmvet
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t wbq hviv Avjvni c_ _K wePzZ nq, Zv`i Rb iqQ KvVi kvw, G KviY h, Zviv wnmve w`emK
f~j hvq| (m~iv Qvqv`, AvqvZ- 26)
( ) BqvIgy`& w`bt
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Ges cvwciv _vKe Rvnvbvg, Zviv wePvi w`em Z_vq cek Kie| (m~iv Avj- Bb&wdZvi, AvqvZ-14-15)
( )AvZ&Zvgvn&t
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t AZtci hLb gnvmsKU Gm hve| (m~iv Avb& bvwhAvZ, AvqvZ-34)
( )Avj-IqvwKqvn&t
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t hLb wKqvgZi NUbv NUe| (m~i v Avj-IqvwKqvn&, AvqvZ- 1)
( )Avj-nvvn&t
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t mywbwZ welq, myw bwZ welq wK? (m~iv Avj-nvvn, AvqvZ-1-2)
( )Avm&mvL&Lvn&t
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t AZtci h w`b KY we`viK AvIqvR Avme| (m~iv Avevmv-AvqvZ, 33)
( )Avj-Mvwkqvn&t
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avcbvi KvQ AvQbKvix wKqvgZi ev cuQQ wK? (m~iv Avj-Mvwkqvn, AvqvZ-1)
(2) kl w`emi cwZ Cgvb Avbvi wbqgt
kl w`emi cwZ msw I wevwiZ fve Cgvb Avbv|
kl w`emi cwZ msw Cgvb Avbv njt G wekvm cvlY Kiv h, Ggb GKwU w`b iqQ, h w`b Avjvn ZvAvjv
c~eeZx I cieZx mKjK GKwZ Kieb| cZKB ^-^ Kgi cwZ`vb c`vb Kieb| GK`j Rvb vZx ne, Aci
`j Rvnvb vgx ne|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t ejybt wbq c~eeZx I cieZx mKjB GKwU wbavw iZ w`b GKwZ ne| (m~iv Avj-IqvwKqvn&-AvqvZ- 49-
50)
kl w`emi cwZ wevwiZ Cgvb njt gZzi ci hv wKQy msNwVZ ne Zvi cwZ
wevwiZ Cgvb Avbvt
Avi Bnv wbb ewYZ welq jvK Af y Ki|
c_gZt wdrbvZzj Kei ev Keii cwiv
Avi Zv njv, gZz ewK `vdbi ci ZvK Zvi ie, xb I bvex gynvv` (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) mK
wRvmv ev ck Kiv ne| AZtci hviv Cgvb GbwQj, Zv`iK Avjvn mZi Dci AUj ivLeb|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 245
Avjvni w`K Avnvb

hgb nv`xm GmQt


A_t hLb ZvuK ck Kiv ne, m ejet Avgvi ieAvj vn Avgvi xb Avj-Bmjvg, Avgvi bvex gynvv` (mvj vjv
AvjvBwn Iqvmvjvg)| (eyLvix I gymwjg)
wdwik&Zvqi ck Kiv I Zvui cwZ, gy wgbiv I gybvwdKiv wK Di w`eb G mK ewYZ mKj nv`xmi cwZ Cgvb
Avbv IqvwRe|
wZxqZt Keii kvw I kvw
Keii kvw I kvwi cwZ Cgvb Avbv IqvwRe|
wbq Bnv (Kei) Rvnvb vgi MZi GKwU Mfxi MZ, A_ev RvbvZi evMvbi GKwU evMvb|
Avi Kei AvwLivZi c_g avc ev kb| h ew Kei nZ gyw cve (Zvi Rb) Keii ci avc jv nZ gyw
cvIqv mnR ne| Avi h ew, Kei nZ gyw cvebv Zvi Rb Gi cii avc jv gyw cvIqv Aviv KwVb ne|
hvi gZz nj ZLb nZ Zvi wKqvgZ i nq Mj|
AZtci AvZv I kixi, Dfq Kei kvw ev kvw fvM Kie| Avi KLbv KLbv ay AvZv fvM Kie| Avi Keii
Avhve ev kvw ay gv hvjg`i Rb, Avi kvw ay gv mZev`x gy wgb`i Rb|
Avi gZz ew Kei Rxebi kvw A_ev kvw cv ne, PvB
f~Mf Kiv nvK ev bvB nvK| hw` I gZz ewK Avb Rvwjq `Iqv nq, A_ev cvwbZ Wyweq `Iqv nq, A_ev
wnsm c cvwL Lq dj Zvi ciI m G kvw A_ev kvw fvM Kie|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t mKvj I mvq Zv`iK Avbi mvgb ck Kiv nq Ges hw`b wKqvgZ msNwUZ ne, m w`b Av`k
Kiv ne, divDb MvK KwVbZi Avhve `vwLj Ki| (m~iv Mvwdi, AvqvZ- 46)
ivm~j (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t nvq!! hw` Zvgiv (Zv`iK) `vdb bv KiZ Zv nj Avwg Avjvni KvQ `y Av KiZvg Zvgv`iK Keii
Avhve bvbvi Rb| (gymwjg)
ZZxqZt wkvq dzrKvi
wkv nj evuk x mic, hvZ Bm&ivdxj (AvjvBwnm& mvjvg) dzrKvi w`eb| c_g dzrKvi `Iqvi mv_ mv_B Avjvn hv
wRexZ ivLeb Zv Qvov mKj mw Rxe gZzeiY Kie| wZxq dzrKvi `Iqvi mv_ mv_B cw_ex mw nZ wKqvgZ
ch hZ m wRxei Avwef ve nqwQj, Zviv mKjB DV hve|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t wkvq dzuK `qv ne, dj Avmgvb I hwgb hviv AvQ mKj euk nq hve, Ze Avjvn hvK BQv
Kib m eZxZ| AZtci Avevi dzrKvi `Iqv ne, Zrbvr Zviv `vqgvb nq `LZ _vKe| (m~iv
Avh&hygvi, AvqvZ-68)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t AZtci wkvq dzrKvi `Iqvi mv_ mv_ mKjB v DPz Kie| AZtci mKjB vbnviv nq co hve|
Zvi ci Avjvn nvjKv ew elY Kieb| ew nZ gvbyli `n Zix ne| Zvi ci wmvq wZxq dzrKvi `Iqvi mv_
mv_B mKj `vuwoq ZvKvZ _vKe| (gymwjg)
PZz_Zt cybivb
Zv njv wkvq wZxq dzuK `Iqvi mgq Avjvn mKj gZ`i RxweZ Kieb|
Zviv mKj mgM weki cwZ cvjKi Dk `vuwoq hve| AZtci Avjvn ZvAvjv wkvq dvuK v I cZK AvZvK
^-kixi wdi hvIqvi AbygwZ w`j mKj gvbyl Zv`i Kei nZ `vuwoq RyZv wenxb bvv cv, e-wenxb-Dj kixi,
Lvrbv wenxb I `vuw o-Mvud wenxb Aevq `Z gq`vbi w`K QyU hve|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 246
Avjvni w`K Avnvb

gq`vbi Aevb `xN ne, m~h Zv`i wbKUeZx ne, m~hi Dvc eo hve| G D I KwVb Aevb `xN nIqvq
kixi nZ wbMZ Nvg nvey-Wyey Lve, Kviv Nvg cvqi `y wMuVv ch, Kviv `y nvUz ch, Kviv gvRv ch, Kviv e
ch, Kviv `yKvua ch cuQe| Avi KD-m~Y fve nveyWyey Lve, G me njv Zv`i (fvj-g`) Kg AbycvZ|
cybivb mZ I wbwZ, hv Bmjvgx kixqv (KyiAvb I nv`xm) Abyf ~wZ kw I eyw-weeK viv cgvwYZ|
Bmjvgx kixqvt Gi ^c cgvY KyiAvb AbK AvqvZ I bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) nZ AbK we nv`xm
iqQ|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t ejyb, AekB ne, Avgvi cvjbKZvi Kmg, Zvgiv wbq cybiwZ ne| (m~iv AvZ&ZvMveyb, AvqvZ-7)
wZwb Aviv ejbt
A_t hfve Avwg c_gevi mw KiwQjvg, mfve cybivq mw Kie| (m~iv Avj-Avw^qv, AvqvZ, 104)
ivm~j (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t AZtci wkvq dzuK `Iqvi mv_ mv_ mKjB v DPz Kie AZtci mKjB vb nviv nq co hve| Zvi
ci Avjvn nvjKv ew elY Kieb| ew nZ gvbyli `n Zix ne| Zvi ci wkvq wZxq dzuK `Iqvi mv_ mv_B
mKj `vuwoq ZvKvZ _vKe| (gymwjg)
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t ej, K RxweZ Kie Aw mg~nK hLb m jv Mj cP hve? ejyb, whwb c_gevi m jvK mw KiQb,
wZwbB RxweZ Kieb| wZwb me cKvi mw mK AeMZ| (m~iv Bqvmxb, AvqvZ-78-79)
t (Avj-wnm&m) ev Abyf ~Zx nZ `jxj njt
Avjvn GB cw_exZ AbK gZzK wRexZ Ki Zvui ev`v`iK `wLqQb| Avi G welq m~iv evKvivq cvuPwU Dcgv
iqQ, g~mv (AvjvBwnm& mvjvg) Gi mc`vq hv`iK Avjvn Zv`i gZzi ci RxweZ KiwQjb|
evbx Bm&ivCji GK wbwnZ ewK RxweZ KiwQjb| H mc`vqK RxweZ KiwQjb-hviv gZzi fq wbR`i Mvg
ZvM KiwQj| H ewK h, Rbc` w`q AwZg KiwQj, Be&ivnxg (AvjvBwnm& mvjvg) Gi cvwL mg~nK|
t (Avj-AvK j) ev weeK nZ `jxj njt
Bnv `yfve nZ cvit
Avjvn Avmgvb I hwgb Ges GZqi ga hv iqQ mKjK mw KiQb| Avjvn Avmgvb hwgb c_g mw
KiQb| whwb c_g mwi Dci gZvevb wZwb (ZvK) c~bivq mw Kivi evcvi AcviM bb|
hwgb kK I wbRxe nq hvq, AZtci ew AeZxY Ki hwgbK mZR I mRxe Ki Zzjb, me cKvi meyR-
kvgj MvQ cvjv Drcb nq, myZivs whwb G gZ hwgbK RxweZ KiZ mg wZwbB gZ`i c~bivq RxweZ KivZI
mg|
cgZt nvki, wnmve-wbKvk Ges cwZ`vb I cwZdj
Avgiv Cgvb Avbev h, mKj `ni nvki bvki ne, Zv`iK wRvmvev` Kiv ne, Zv`i gvS wePvi Bbmvd
cwZwZ ne, Ges mKj mwRxeK ^xq KZ Kgi cwZ`vb I cwZdj c`vb Kiv ne|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Ges Avwg Zv`iK GKwZ Kie, AZtci Zv`i KvDK Qvoebv| (m~iv Avj-Kv nvd, AvqvZ-74)
wZwb Aviv ejbt
A_t AZtci hvi Avgj bvgv Wvb nvZ `qv ne, m ejet bvI, Zvgiv I Avgjbvgv co `L| Avwg RvbZvg
h, AvgvK wnmvei myLxb nZ ne| AZtci m myLx Rxeb-hvcb Kie| (m~iv Avj-nvvn, AvqvZ-19-21)
wZwb Aviv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 247
Avjvni w`K Avnvb

A_t AZtci hvi Avgjbvgv Zvi evg nvZ `qv ne, m ejet nvq Avgvq hw` Avgvi Avgjbvgv bv `qv
nZv| Avwg hw` bv RvbZvg Avgvi wnmve| (m~i v Avj-nvvn, AvqvZ-25-26)
AZtci nvki njt gvbyl`iK Zv`i wnmve-wbKvki Rb gq`vb GKwZ Kiv|
nvki I cybivbi ga cv_Kt
cybivb njt `n mg~nK cybixweZ Kiv|
nvki njt cybiwZ ew`iK Aevb gq`vb GKwZ Kiv|
wnmve, wbKvk, I cwZdjt Avjv ZvevivKv I ZvAvjv Zvui ev`v`iK Zvui mvgb `vuo Kiveb, I Zv`iK Zv`i
mv`xZ Kg mK AeMZ Kieb|
AZtci gywgb gyvKxb`i wnmve wbKvk nj, ay gv Zv`i wbKU Zv`i Kg ck Kiv ne| hvZ Zviv Zv`i Dci
Avjvni AbyMn eySZ cvi, hv (AbyMn) Avjvn Zv`i wbKU nZ `ywbqvZ Mvcb iLwQjb| Avi Avjvn AvwLivZ
Zv`iK gvd Ki w`qQb| Avi Zv`i nvki ne Zv`i Cgvb AbycvZ| wdwik&Zviv Zv`iK ^vMZ Rvbve I
RvbvZ ceki mymsev` c`vb Kie, Avi Zv`iK AwiZv I mKj cKvi fq-fxwZ Ges G KwVb w`bi fqvenZv
nZ wbivcv w`e, AZtci Zv`i g~Lgj Dj ne| Avi gyLgj m w`b nvwm-Lykx, Avb`-Drdy j mymsev` cv
ne| AZtci wegyL wg_vev`x`i (Kvdi`i) wnmve wbKvk AZv KwVbfve ne| cZKwU QvU eo Kgi|
wKqvgZ w`em Zv`iK Zv`i gyLi Dci Ub nuPo Rvnvbvg djv ne, Zv`iK jvwZ Kivi Rb I Zv`i
KZ Kgi dj wnmve Ges Zv`i wg_v ejvi KviY|
wKqvgZ w`em me c_g wnmve bIqv ne Avgv`i bvex gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi DvZi, Zv`i
mv_ mi nvRvi jvK Zv`i c~Y ZvInx`i e`jvZ webv wnmve I webv kvwZ RvbvZ cek Kie| Zviv H
mKj jvK bvex (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) wbRi fvlvq hv`i Y eYb v KiQb, Zviv Kviv wbKU Svo dzuK
Abymvb Kibwb, jn& RvZxq Kvb wKQyi QuK w`q wPwKrmv bbwb| Kvb w`b e` I bK dj MnY Kibwb| Avi
Zviv Zv`i iei DciB fimv KiZb| Avi Zvu`i ga njb cwm mvnvex DK&Kvkv web wgnmvb (ivwhqvjv
Avb)| Avi ev`vi me c_g wnmve bIqv ne Avjvni nK -mvjvZi (bvgvhi)| Ges gvbyli gvS me c_g
dvqmvjv Kiv ne icvZi|
lZt nvDR
bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi nvDRi cwZ Cgvb Avbev| Avi Bnv wekvj nvDR I mvwbZ AeZiY vb|
wKqvgZi gvV RvbvZi Avj-KvDmvi bvgK b`x nZ kive cevwnZ ne| GZ AeZiY Kie gynvv` (mvj vjv
AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi gy wgb DvZiv|
nvDRi wKQy ewkt Bnvi kvive `yai PvBZ mv`v, eidi PvBZ Vvv, gayi PvBZ AwaK wgw| wgkKi PvBZ
myMw, Bnv mycm hvi `N I c mgvb, Gi cwZwU cvi AvqZb GK gvmi c_i mgvb| GZ RvbvZ nZ cevwnZ
`ywU bvjv iqQ| Avi Gi cvwb cv AvKvki ZviKvivwRi PvBZ AwaK | h ew Bnv nZ GKevi cvwb cvb Kie,
m Avi KLbI wccvwmZ ne bv|
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Avgvi nvDRi AvqZb GK gvmi c_ mgZzj, Zvi cvwb `yai PvBZ mv`v I Zvi NvY wgkKi PvBZ myMw,
Zvi cvwb cv AvKvki ZviKv ivwRi msLvi bvq| h ew Bnv nZ GKevi cvwb cvb Kie m Avi KLbI
wccvwmZ nebv| (eyLvix)
mgZt kvdvqvn&
hLb mB gnvb cvi gvbyli wec` KwVb nq `uv ove, Ges m_vq Zv`i Aevb `xN ne| ZLb Zviv G cvii
fqven wec` nZ gyw cvIqvi Rb Zv`i iei wbKU mycvwik Kiv nvK Gi cPv Kie| ivm~j`i ga nZ hviv
Djyj AvRg (b~n, Be&ivnxg, g~mv, I Cmv) (AvjvBwnm mvjvg) Zvuiv AcviMZv ^xKvi Kieb| ci Bnv me kl ivm~j
Avgv`i bvex gynvv` (mvjv jv AvjvBvwn Iqvmvjvg) Gi wbKU cuQve hvi AvMi I cii bvn& Avjvn gvd Ki
w`qQb| AZtci bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvj vg) Ggb vb `vuoveb h vb AvMi I cii mKjB Zvui
cksmv Kie| Ges Gi viv Zvui (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) gnv mvb I DuPz ghv`v cKvwkZ ne| Zvi ci
Aviki wbP wmR&`v Kieb, Avjvn Zuvi wbKU AbK cksmv, Dchy Av`k Bjnvg Kieb| wZwb (mvjvjv AvjvBwn

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 248
Avjvni w`K Avnvb

Iqvmvjvg) Gi viv Zvui (Avjvni) cksmv Kieb, I Zuvi ghv`v eYbv Kieb| Zvi ci bvex (mvjv jv AvjvBwn
Iqvmvjvg) Zvui iei wbKU (Zv`i Rb) mycvwik Kivi AbygwZ PvBeb| Avjvn ZvAvjv bvex (mvjvjv AvjvBwn
Iqvmvjvg) K mwRxei mycvwik Kivi Rb H AbygwZ w`eb| hvZ ev`v`i gvS Amnbxq `ytL-K I wPv fvMi
ci my dvqmvjv Kiv nq|
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t wKqvgZ w`em m~h wbKU ne| GgbwK Nvg Aa Kvb ch cuQ hve| Zviv GB AevZB _vKe| dj Zviv
Av`g (AvjvBwnm& mvjvg) AZtci Be&ivnxg (AvjvBwnm& mvjvg) AZtci g~mv (AvjvBwnm& mvjvg) AZtci Cmv
(AvjvBwnm& mvjvg) AZtci gynvv` (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi gvag cv_bv Kie|
AZtci gynvv` (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) mycvwik Kieb| hvZ mwRxei gvS dvqmvjv mym ~Y Kiv nq|
AZtci wZwb Rvb vZi w`K AMmi neb, I RvbvZi `iRvi Kov (Lvjvi Rb) aieb| Avjvn Zvui ivm~j (mvj vjv
AvjvBwn Iqvmvjvg) K ckswmZ vb AeZiY Kiveb| m vbi mKj cksmv Kie| (eyLvix)
G gnvb kvdvqvZ Avjvn GKgv ivm~j (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvj vg) Gi Rb wbw` KiQb| G Qvov wZwb Aviv
AbK kvdvqvZi AwaKvix neb|
(1) Rvbv Zx`i RvbvZ ceki AbygywZi Rb Zvui (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi kvdvqvZ|
Zvi cgvYt bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Avwg wKqvgZ w`em RvbvZi `iRvi wbKU Avmev, `iRv Lvjvi AbygwZ Pvev| AZtci RvbvZi cnix
ejeb, Avcwb K? Avwg Di ejet Avwg gynvv`, AZtci cnix ejet Avcbvi RbB ay `iRv Lvjvi Av`k
cv nqwQ, Avcbvi c~e Kviv Rb (`iRv) Lywjwb| (gymwjg)
(2) Zvui (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi kvdvqvZ H mKj ewi Rb hv`i bKx I e`x ev mr KvR I Amr KvR
mgvb nq MQ| Zv`i RvbvZ ceki evcvi kvdvqvZ Kieb| Bnv wKQy we`vb`i AwfgZ| wKy G evcvi
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) I mvnvevq Kivg nZ Kvb mnxn& nv`xm ewYZ nqwb|
(3) Zvui (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) kvdvqvZ, H mc`vqi Rb hviv Rvnvb vgi AwaKvix nq MQ, Zv`iK
Rvnvbvg bv `Iqvi evcvi| Gi cgvY njt
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi nv`xmt
A_t Avgvi DvZi ga hviv Kvexivn& Mvbvn& KiQ Zv`i Rb Avgvi kvdvqvZ| (Avey `vD`)
(4) Zvui (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) kvdvqvZ, Rvb vZ RvbvZx`i ghv`v ewi evcvi|
Zvi cgvYt bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi nv`xmt
A_t n Avjvn Ave~ mvjgvK gvd Ki Ges mwVK c_ cv`i mv_ Zvui ghv`v evwoq `vI| (gymwjg)
(5) Zvui (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvj vg) kvdvqvZ, H mKj mc`vqi Rb hviv Rvb vZ cek Kie webv wnmve I
webv kvwZ|
Gi cgvYt DK&Kvkvn& web wgn&mvb (ivwhqvjv Avb) Gi nv`xmt mi nvRvi jvKi evcvi, hviv webv wnmve I webv
kvwZ RvbvZ cek Kie| AZtci bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Zvi (DK& Kvkvn& ) Rb `y Av Kijbt
A_t n Avjvn& ZvK (DK&KvkvK) Zv`i Afy Ki `vI| (eyLvix I gymwjg)
(6) bvex (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg)Gi DvZi ga nZ hviv Kvexivn& Mvbvn Kivq Rvnvbvg cek Kie,
Zv`iK Rvnvbvg nZ ei Kivi evcvi Zvui (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvj vg) kvdvqvZ|
Gi cgvY njt bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi nv`xmt
A_t Avgvi DvZi Kvexivn& Mvbvn& Kvix`i Rb Avgvi kvdvqvZ| (Avey `vD`)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi Aviv GKwU nv`xm njt
A_t GK `j jvK bvex gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi kvdvqvZ Rvnvbvg nZ ei Kiv ne, AZtci
Zviv RvbvZ hve| Zv`iK Rvnvbvgx ej bvg KiY Kiv ne| (eyLvix)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 249
Avjvni w`K Avnvb

(7) hviv kvwi nK`vi ne Zv`i kvw nvjKv Kivi evcvi Zvui kvdvqvZ, hgb-Zvui (mvjvj v AvjvBwn
Iqvmvjvg) PvPv Avey Zvjei Rb kvdvqvZ|
Gi cgvYt bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi nv`xm njt
A_t meZ wKqvgZi w`em Avgvi kvdvqvZ Zvi kvw jvNe DcKvi Avme, ZvB kvw wnmve ay cvqi wMVv ch
`ywU RyZv cwiq `qv ne, dj gv_vi gMR dzUZ _vKe| (eyLvix I gymwjg)
Avjvni wbKU kvdvqvZ MnY nIqvi Rb `y wU kZ iqQ|
(K) kvdvqvZ Kvixi I kvdvqvZ KZ ewi cwZ Avjvni myw _vKZ ne|
(L) kvdvqvZ Kvixi kvdvqvZ Kivi evcvi Avjvni AbygwZ _vKZ ne|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Zviv ay Zv`i Rb mycvwik Ki, hv`i cw Z, Avjvn my| (m~iv Avj-Avw^qv, AvqvZ, 28)
wZwb Aviv ejbt
A_t Zvui (Avjvni) AbygwZ eZxZ mycvwik Kivi K AwaKvi ivL? (m~i v Avj-evKviv, AvqvZ-255)
AgZt wghvb ev gvb`
wghvb ev gvb` mZ Gi cwZ Cgvb Avbv IqvwRe| Avi Bnv (wghvb ev gvb`) Avjvn& wKqvgZ w`em vcb Kieb,
ev`v`i Avgj gvcvi I Zv`i Kgi cwZ`vb c`vbi Rb| Bnv eve wghvb ev gvb` KvwbK bq, Gi `y wU cvjv I
iwk iqQ, Gi viv Kg A_ev Avgjbvgv A_ev ^qs Kg mv`b KvixK gvcv ne| meB gvcv ne, Ze IRb fvwi-
nvjKvi welqey ne ay Kg| Kg mv`bKvix I Avgj bvgv bq|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avwg wKqvgZ w`em bvq wePvii wghvb ev gvb` vcb Kie| myZivs KviI cw Z Ryjyg ne bv| hw`
Kvb Avgj mwilvi `vbv cwigvbI nq Avwg Zv DcwZ Kie Ges wnmve Mnbi Rb AvwgB h_| (m~i v Avj-
Avw^qv, AvqvZ-48)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avi m w`b h_v_B IRb ne| AZtci hv`i cvjv fvwi ne, ZvivB mdjKvg ne| Ges hv`i cvjv
nvv ne, ZvivB Ggb ne, hviv wbR`i wZ KiQ| Kbbv, Zviv Avgvi AvqvZ mg~n A^x Kvi KiZv| (m~iv
Avj-Avivd, AvqvZ-8-9)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t cweZv ARb Kiv Cgvbi AaK| Avj-nvg`ywjjvn& (mKj cksmv GKgv Avjvni Rb) evKwU IRbi cvjvK
cwic~Y Ki `q| (gymwjg)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Aviv ejbt
A_t wKqvgZ w`em Ggb wghvb ev gvb` vcb Kiv ne, ZvZ hw` mvZ Avmgvb I mvZ RwgbI gvcv nq m e ne|
begZt Avm& wmivZ ev cyj wmivZ
Avi Avgiv cyj wmivZi cwZ Cgvb Avbev| Avi Zv njv Rvnvbvgi wcVi Dci vwcZ cyj, hv fq-fxwZ m
AwZg j ev c_| Gi Dci w`q gvbyl Rvb vZi w`K AwZg Kie| KD AwZg Kie Pi cjKi bvq|
KD AwZg Kie weRjxi bvq| KD evZvmi bvq| KD cvwLi bvq| KD Nvovi bvq Pje| KD gymvwdii
bvq Pje| KD Nb Nb cv iL Pje| me kl hviv AwZg Kie Zv`iK Ub djv ne| mKjB AwZg
Kie Zv`i Kgi djvdj AbycvZ| Ggb wK hvi Avjv Zvi cvqi ev Avyji cwigvY ne mI AwZg Kie|
KvDK _vev gi Rvnvbvg dj `Iqv ne| Avi h ew cyj wmivZ AwZg KiZ cvie m RvbvZ cek
Kie|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 250
Avjvni w`K Avnvb

me c_g Avgv`i bvex gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) AZtci Zvui DvZ cyj wmivZ cvwo w`eb| Avi m
w`b GKgv ivm~jMY K_v ejeb| ivm~ j (AvjvBwngym mvjvg) `i K_v ne| ( ( A_t n Avjvn& gyw
`vI, gyw `vI|
Rvnvbvg cyj wmivZi `y avi Ki bvq KUK _vKe, Gi msLv Avjvn Qvov Kn& Rvbbv| mw-Rxe nZ Avjvn
hvK BQv Kieb ZvK _vev gi (Rvnvbvg) dj `qv ne|
cyj wmivZi wKQy eYbvt
Bnv Zievixi PvBZ avivjv, Avi Pzji PvBZ m~ I wcwQj RvZxq| BnvZ Avjvn& hv`i cv xi ivLeb, ay gv
Zv`iB cv xi _vKe, Avi Bnv AKvi vwcZ ne| AvgvbZ I AvZ xqZv ebK cyj wmivZi `y cvk `vqgvb
Aevq ivLv ne, hviv Bnv msib KiQb Zv`i ^c, Avi hviv msib Kiwb Zv`i wec mvx `Iqvi
Rb|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Zvgv`i ga Ggb KD bB, h Z_vq (cyj wmivZ) cuQebv GUv Avcbvi cvjb KZv i Awbevh
dvqmvjv| AZtci Avwg cinhMvi`iK Dvi Kie Ges Rvjg`iK mLvb bZRvby Aevq Qo w`e|
(m~iv gviBqvg, AvqvZ-71-72)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg)ejbt
A_t Rvnvbvgi wcVi Dci cyj wmivZ vcb Kiv ne, Avi me c_g Avwg I Avgvi DvZ Zv AwZg Kiev|
(gymwjg)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqv mvj vg) Aviv ejbt
A_t Rvnvbvgi cyj vcb Kiv ne, AZtci AvwgB me c_g AwZg Kiev| Avi m w`b ivm~j`i `y Av ne,
Avjvv mvwjg , mvwjg, (n Avjvn! gyw `vI, gyw `vI)| (eyLvix gymwjg)
Avey mvC` Ly`ix (ivwhqvjv Avb) ejbt
A_t Avwg msev` cv nqwQ h, cyj -wmivZ Pzji PvBZ m~ Avi Zievixi PvBZ avivjv ne| (gymwjg)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t AvgvbZ I AvZxqZvi ebK ciY Kiv ne, AZtci cyj wmivZi Wvb I evg `vuove, Zvgv`i ga me
c_g hviv AwZg Kie, Zviv weRjxi bvq AwZg Kie, Zvi ci hviv AwZg Kie Zviv evZvmi bvq| Zvi ci
cvwLi bvq AwZg Kie, Zvi ci gymvwdii bvq AwZg Kie, Zv`i Kg Zv`iK AwZg Kive| Avi
Zvgv`i bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) cyj wmivZi cvk `vqgvb _vKeb, Ges ejebt n iegyw `vI,
gyw `vI| Gfve ev`v`i Kg AcviM nq hve, Ggb wK wKQy jvK nvgvwo w`q AwZg Kie| cyj wmivZi
`yavi Szj Ki bvq KUK _vKe, hv`iK MdZvi Kivi Av`k cv nqQ Zv`iK MdZvi Kie| AZtci
wKQy AvnZ nq gyw cve, Avi wKQy PvcvPvwc Ki Rvnvbvg co hve| (gymwjg)
`kgZt Avj-KvbZvivn&
Avgiv Cgvb Avbev G K_vi cwZ h, gy wgbiv cyj wmivZ AwZg Ki KvbZvivZ Aevb Kie ev `uv ove| Avi
Bnv (KvbZvivn&) nj RvbvZ I Rvnvbvgi gaeZx vb, GLvb H mKj gy wgb`iK `vuo Kivbv ne, hviv cyj wmivZ
AwZg Ki GmQ Ges Rvnvbvg nZ gyw cqQ, RvbvZ hvIqvi c~e GK Acii KvQ _K cwZkva MnYi
Rb (GLvb `uv o Kivbv ne)| AZtci Zv`i cwi-wi ci Rvb vZ ceki AbygwZ `Iqv ne|
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t gywgbiv Rvnvbvg nZ g~w cve, Zvi ci Zv`iK RvbvZ I Rvnvbvgi gaeZx KvbZvivn& bvgK vb GKwZ
Kiv ne| Zvi ci `ywbqvZ Zv`i gvS h Ryjyg wbhvZb NUwQj GK Acii c nZ Zvi cwZkva MnY Kiv
ne| hLb Zviv Gme nZ g~ ne ZLb Zv`iK RvbvZ hvIqvi AbygwZ `Iqv ne| AZtci kc_ mB mvi hvi
nvZ gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi cvY, wbq Zv`i cZKi `ywbqvi evmvb nZ Rvb vZi evmvb
Dg| (eyLvix)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 251
Avjvni w`K Avnvb

GKv`kZgt RvbvZ I Rvnvb vg


Avgiv Cgvb Avbev h, RvbvZ I Rvnvbvg mZ, G `y wU (RvbvZ I Rvnvbvg) eZgvb we`gvb iqQ, Avi Bnv KLbv
asm ne bv Ges wPivqxI bq, eis me`vq iqQ| Avi Rvb vZevmx`i wbAvgZ kl I NvUwZ ne bv, Abyic
Rvnvbvgx`i ga hvi evcvi Avjvn wPivqx kvwi dvqmvjv KiQb Zvi kvw KLbI weiZ I kl ne bv|
Ze ZvInx` cxivt Avjvni ingZ I kvdvqvZ Kvix`i kvdvqvZ Rvnvbvg nZ gyw cveb|
RvbvZ njt AwZ_xkvjv, hv Avjv n& wKqvgZ gyvKxb`i Rb Zix Ki iLQb| Z_vq iqQ cevwnZ b`x DbZ I
myDP K, gbvjvfv igYx, mg~n| Z_vq Aviv iqQ gbtc~Z-gbvni mvgMx hv Kvb w`b Kvb Pz `Lwb, Kvb
Kb keY Kiwb, Avi Kvb gvbyli AiI Kvb w`b Kbvq Avmwb| RvbvZi wbAvgZ wPivqx Kvb w`b kl
nebv| RvbvZ Kvov mgZzj RvqMvn& `ywbqv I `ywbqvi me wKQyi PvBZ Dg| Avi RvbvZi myMx Pwjk ermi
`~iZi ivv nZ cvIqv hvq| RvbvZ gy wgb`i Rb me PvBZ eo wbAvgZ njv AvjvnK mivmwi ^P `kbjvf
Kiv|
wKy Kvdiiv Avjvni `kbjvf nZ ewZ net Avi hviv gy gxb`i Rb Zv`i iei `kbK A^xKvi Kijv m
ei GB ewZ nIqvZ gy wgb`iK Kvdi`i mgK Kijv| Avi RvbvZ GKkZwU avc iqQ, GK avc nZ
Aci avci `~iZ Avmgvb nZ Rwgbi `~iZ Abyic| Avi mePq DbZ I Dg Rvb vZ nj, RvbvZzj wdi`vDm Avj-
Avjv| Gi Qv` nj Avjvni Avik| Avi RvbvZi AvUwU `iRv iqQ, cZK `iRvi cvki `N gv nZ
nvRvi Gi `~iZi mgvb| Avi Ggb w`b Avme h w`b Bnv wfo cwic~Y ne, Avi RvbvZ b~bZg ghv`vi
AwaKvix h ne Zvi `ywbqv I Aviv `k `ywbqvi cwigvb RvqMv ne|
Avjvn ZvAvjv Rvbv Z mK ejbt
A_t cinRMvi gy wgb`i Rb Zix Kiv nqQ| (m~iv Avwj-Bgivb, AvqvZ-133)
RvbvZevmx`i wPivqx I Rvb vZ asm ne bv|
GB mK wZwb ejbt
A_t Zv`i cvjb KZvi KvQ iqQ Zv`i cw Z`vb wPiKvj emevmi RvbvZ, hvi Zj`k wbSw iYx cevwnZ|
Zviv mLvb _vKe AbKvj| Avjvn Zv`i cw Z my Ges Zviv Avjvni cw Z my| GUv Zvi Rb, h Zvi
cvjb KZvK fq Ki| (m~iv Avj-evBqbvn, AvqvZ-8)
Rvnvbvgt Bnv kvwi Ni hv Avjvn& Kvdi I Aev`i Rb Zix Ki iLQb| Z_vq wewfb cKvi KwVb kvw
iqQ| Zvi cvnviv`vi ne wbzi I wb`q wdwikZviv| Avi Kvdiiv Z_vq wPivqx _vKe| Zv`i Lv` ne hvK&Kzg
(KvuUv hy) Avi cvwbq ne cyuR, `ywbqvi Avbi Zvc Rvnvbvgi Avbi Zvc gvvi mi fvMi GK fvM gv|
Rvnvbvgi Avb `ywbqvi Avbi PvBZ 69 (Dbmi) b ekx, Gi cZKwU Ask `ywbqvi Avbi bvq ev Zvi
PvBZ Aviv Dvc, Avi GB Rvnvbvg Zvi Awaevmx wbq cwiZz nebv eis eje h, Aviv AvQ wK? Zvi mvZwU
`iRv ne| cZKwU `iRvi Rb wbavwiZ Rvnvbvgxgi Ask _vKe|
Avjvn ZvAvjv Rvnvb vg mK ejbt
A_t Kvwdi`i Rb Zix Kiv nqQ| (m~iv Avwj-Bgivb, AvqvZ-131)
Rvnvbvgxiv wPivqx Ges Zv asm nebv|
G mK wZwb Aviv ejbt
A_t wbq Avjvn Kvdi`iK AwfmvZ KiQb, Ges Zv`i Rb Rj AwM c yZ iLQb| Z_vq Zviv
AbKvj _vKe| (m~iv Avj-Avnhve, AvqvZ-64-65)

(3) kl w`emi cwZ Cgvb Avbvi djvdj


kl w`emi cwZ Cgvb Avbvi AbK m~dj iqQ|
QvIqvei Avkvq AvbyMZ I Kg mv`b AvMnx I Drmvnx nIqv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 252
Avjvni w`K Avnvb

G w`emi kvwi fq AevZvq wj I ZZcwZ m _vKv nZ fq Kiv|


AvLivZ gy wgbiv h wbAvgZ I QvIqve cve G Avkv- AvKvLvq `ywbqvi QyU hvIqv wRwbm nZ wbRi kvbv
jvf Kiv|
ew I mgvwRK Rxeb mfvMi g~j Drm nj kl w`emi cwZ Cgvb Avbv| KviY gvbyl hLb G K_vi cwZ
Cgvb Avbe h, wbq Avj vn ZvAvjv mw RxeK Zv`i gZzi ci cybixweZ Kieb I Zv`i wnmve wbKvk
wbeb, Ges Zv`i Kgi cwZ`vb c`vb Kieb| gvh&jygi (AZvPvwiZ) c hvwjg (AZvPvi Kvix) ewi KvQ
_K cwZkva wbeb| ZLb m Avjvni AvbyMZi Dci cwZwZ ne, mKj AKjvYi Ro wbtkl nq hve|
mgvR KjvY wevi jvf Kie, Ges me mvb-ghv`v, kvw I wbivcv Qwoq coe| ckvw I wbivcv eo
hve|

l iK&bt fvMi cw Z Cgvb ( :)


(1) K`ii (fvMi) msMv I Zvi cwZ Cgvb Avbvi iZ
K`i ev (fvM) njt Avjvni Ab vb I wnKgvZ Abyhvqx mw K~ji Rb fvM wbaviY| Avi Bnv Avjvni Kz`iZi
Dci wbfjkxj, Avi wZwb me welq gZvkxj wZwb hv BQv ZvnvB Kib|
Avi fvMi cwZ Cgvb Avbv Avjvn& ZvAvjvi ieyexqvZi (iei) cwZ Cgvb Avbvi Af y| Avi Bnv Cgvbi
QqwU iK&bi AbZg GKwU iK&b, Gi cwZ Cgvb Avbv Qvov GB QqwU iK&bi cwZ Cgvb Avbv cwic~Y ne bv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t wbq Avwg cZK eK cwiwgZ ic mw KiwQ| (m~iv Avj-Kvgvi, AvqvZ-49)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t cZK wRwbmB cwiwgZ, GgbwK AcviMZv I AjmZv A_ev AjmZv I AcviMZvI| (gymwjg)
(2) fvMi i
PviwU i evevqbi gvag fvMi cwZ Cgvb Avbv cwic~Y net
c_gZt Avjvni Ab vbi cwZ Cgvb Avbv, hv mKj eyK cwieb Ki iLQ|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Zzwg wK Rvbbv h, wbq Avjvn& AeMZ hv wKQy Avmgvb I Rwgb iqQ, wbq Bnv wKZve wjwLZ AvQ
Avi wbq Bnv Avjvni wbKU mnR| (m~iv Avj-nvR AvqvZ-70)
wZxqZt jvDn gvn& dzR Avjv ni Rvbv gvZveK fvM mg~n wjL ivLvi cwZ Cgvb Avbv|
Avjvvn ZvAvjv ejbt
A_t Avwg Kvb wKQy wjLZ Qvwowb| (m~iv Avb-Avg AvqvZ-38)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Avmgvb-Rwgb mwi 50 (cvk) nvRvi ermi c~e Avjvn& ZvAvjv mw Rxei fvM mg~n wjL iLQb|
(gymwjg)
ZZxqZt Avj vni KvhKix BQv I Zvui evcK kwi cwZ Cgvb Avbv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t RMZ mg~ni ieAvjvni BQvi evBi Ab wKQyB BQv KiZ cvi bv| (m~ivZyZ& ZvKfxi AvqvZ -29)
bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) H ewK ejbt h ew ZvuK (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) j Ki
ejwQjbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 253
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn Ges Avcwb hvnv PqQb (IqvI viv AvZ d Ki)|


A_t Zzwg wK AvgvK Avjvni mgK evwbq w`j? eis wZwb GKvB PqQb| (Avn&gv`)
PZz_Zt wbq Avjvn& mKj eyi mw KZv Bnvi cwZ Cgvb Avbv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avjvn me wKQyi mv Ges wZwb me wKQyi AwfeveK| (m~iv-Avh&hygvi AvqvZ- 62)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avjvn Zvgv`i I Zvgv`i KgK mw KiQb| (myi v Avm& mvd& dvZ AvqvZ, 96)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t wbq Avjvn& mKj AvweviK I Zvi AvweviK mw Kib| (eyLvix)
(3) fvMi cKvi
mKj mw Rxei mvaviY fvM wjwce KiY| Avi BnvB Avmgvb Rwgb mwi cvk nvRvi ermi AvM jvDn
gvn&dzR wjwce Kiv nqQ|
mviv Rxebi fvM wjwce KiY| Avi Zv nj ev`vi gvS in& ev AvZv dzuK `Iqvi mgq nZ Zvi kl wbkvm
ch hv wKQy msNwUZ ne wbaviY Kiv|
evrmwiK fvM wbaviY Kiv| Bnv nj, cZK ermi hv wKQy msNwUZ ne Zv wbavib Kiv| Avi Bnv cZK
ermii gwngvw^Z iRbxZ nZ _vK|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t G ivZ c ZK cvc~Y welq wixKZ nq| (m~iv-Av`&`yLvb AvqvZ-4)
`bw`b fvM wbavib KiY, Avi Zv nj mvb, Acgvb, (wKQy) `Iqv bv `Iqv RxweZ Kiv, gZz `vb BZvw` hv
`bw`b msNwUZ ne, Zv wbavib Kiv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avmgvb I hwgb wePiYkxj mKjB Zvui KvQ cv_x, cZKw`b (mgq) Kvb bv Kvb KgiZ
iqQb| (m~iv Avi-ivn&gvb AvqvZ- 29)
(4) fvMi evcvi mvjvd`i AvwK`vn ev wekv m nj
wbq Avjvn mKj eyi mwKZv ieZvi gvwjK ev AwaKvix| wbq Avjvn mKj mwRxeK mwi c~e Zv`i fvM
mg~n wjwce Ki iLQb| Zv`i eqm, ihx, Kg mg~n wbavib Ki iLQb| Aviv wjL iLQb h, myL A_ev
`ytLi w`K Zviv avweZ ne|
cZK wRwbmB wKZve wnmve Ki iLQb| AZtci Avjvn& hv Pvb Zv nq, Avi hv Pvb bv Zv nq bv| Avi hv
nqQ I ne Zv meB Rvbb| Avi hv nq bvB hw` Zv nZv wK fve nZv ZvI Rvbb| Avi wZwb cZK eyi Dci
gZvkxj| hvK BQv n`vqvZ `vb Kib, Avi hvK BQv ZvK c_ Kib|
Avi wbq ev`vi BQv I kw iqQ, hv viv Zv`iK h mKj KvRi mg_evb KiQb Zv mv`b Ki GB wekvm
iL h Avjvn& hv Pvb ay gv ZvB nq|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t hviv Avgvi c_ msMvg Ki Avwg AekB Zv`iK Avgvi c_ cwiPvwjZ Kiev| (m~iv-Avj-Avb&KveyZ
AvqvZ- 69)
Avi wbq Avjvn& ev`vi I Zvi Kgi mw KZv Avi ZvivB GB Kg jv cKZ c mv`bKvix| IqvRe QvovZ I
nvivg KvR KivZ Avjvni wei Kviv Kvb vZ ev `jxj `vuo Kivbvi myhvM bB, eis ev`v`i wei Avjvni
c~Y `jxj iqQ| wec`-Avc` fvMK KviY wnme MnY Kiv ea njI wb`bxq I cvci KvR fvMi AhynvZ

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 254
Avjvni w`K Avnvb

`qv ea bq| hgb-bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Av`g I g~mv (AvjvBwngvm mvjvg) Gi cii weZKi
evcvi ejbt
A_t Av`g I g~mv (AvjvBwngvm mvjvg) weZK wj nqwQjb, AZtci g~mv (AvjvBwnm& mvjvg) ej&jbt n Av`g
(AvjvBwnm& mvjvg) ZvgvKB Zv Zvgvi cvc RvbvZ nZ ewnvi KiwQj| Zvi ci Av`g (AvjvBwnm& mvjvg) ZvuK
ej&jbt n g~mv! (AvjvBwnm& mvjvg) ZvgvKB Zv Avjvn& Zvui wimvjvZ I K_vcKvZbi Rb wbevPb Ki
wbqwQjb? Zvi ciI Zzwg AvgvK Ggb welqi Dci `vlvic KiZQ hv Avjvn& Avgvi mwi c~eB Avgvi Dci
wbevPb Ki iLQb| AZtci Av`g (AvjvBwnm& mvjvg) g~mv (AvjvBwnm& mvjvg) Gi Dci Rqx njb| (gymwjg
kixd)
(5) ev`v`i Kg mg~n
h mKj KvR Avj vn ZvAvjv GB wbwLj wek mw KiQb Zv `y fvM weft
c_gt Avjvn& ZvAvjvi Kg mg~ni ga h mKj Kg Zvui mw Rxei gvS cwiPvjbv Kib, ZvZ Kvnviv Kvb cKvi
BQv I BL&wZqvi bB| eyi mKj BQv Avjvni Rb| hgb RxweZ Kiv gZz `vb Kiv my I Amy Kiv|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avi AvjvnB Zvgv`i I Zvgv`i Kg K mw KiQb| (m~iv Avm& mvd&dvZ 96)
wZwb Aviv ejbt
A_t whwb giY I Rxeb mw KiQb hvZ Zvgv`iK cwiv Kib- K Zvgv`i ga Kg k? (myiv-Avj
g~j&K AvqvZt 2)
wZxqt Avi h mKj Kg mwRxe mv`b Ki _vK, Zv meB BQvi mv_ mwKZ| Avi Bnv mv`b Kvixi
BL&wZqvi I BQvq msNwVZ nq, KviY Bnv Avjvn& Zv`i Dci AcY KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t h Zvgv`i ga mvRv c_ PjZ Pvq| (m~iv Avj-ZvKfxi, AvqvZ-25)
wZwb Aviv ejbt
A_t AZGe hvi BQv nq Cgvb AvbyK Ges hvi BQv Kzdz ix KiK| (m~iv Avj-Kvnvd, AvqvZ-29)
fvj KvR mv`bi Rb Zviv cksmvi nK`vi, Avi Lvivc KvR Kivi Rb Zviv Acgvbi nK`vi| Avjvn& ay gv H
KvR Kivi Rb kvw w`eb, hvZ ev`vi c~Y BLwZqvi iqQ|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t Avi Avwg ev`v`i Dci RyjygKvix bB| (m~i v Kv d, AvqvZ-29)
Avi gvbyl BQv I wbicvqi cv_K Rvb| hic Kn Qv` nZ wmuwo eq wbR BQvq AeZiY Kib, Avi KLbv
Kn& ZvK Qv` nZ dj w`Z cvi| c_g D`vniY nj BQvi, Avi wZxq D`vniY nj wbicvqi|
(6) Avjvni mw I ev`vi Kgi gvS mgSZv
Avjvn& ev`vK mw KiQb I Zvi (ev`vi) Kg mg~nK mw KiQb| I ZvK BQv I kw w`qQb| ZvB ev`vB
cKZ c Zvi Kgi mv`b Kvix| mvivmwi Zv Av`vq Kvix, KviY Zvi BQv I kw iqQ|
AZtci m hw` Cgvb Avb Ze m Zvi BQvq I Biv`vq Cgvb Avbjv| Avi m hw` Kydzix Ki Ze m Zvi BQvq
I c~Y Biv`vq Kvdi nj| hgb Avgiv ej _vwK h, GB dj GB MvQi Avi GB dmj GB Zi| A_ njt wbq
Bnv nZ Drcb nqQ| Avi Avjvni w`K nZ, Gi A_ net wbq Avjvn& BnvK Bnv nZ mw KiQb| GB `yB qi
gvS Kvb cKvii weiva bB|
Avi Gi viv (kviDjvn) Avjvni cbqY I Zvui wbaviY GK ej weewPZ nq|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t A_P Avjvn& Zvgv`iK Ges Zvgv`i Kg mg~nK mw KiQb| (m~iv Avm& md& dvZ, AvqvZ-96)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 255
Avjvni w`K Avnvb

wZwb Aviv ejbt


A_t AZGe h `vb Ki Ges Avjvn& fxi nq, Ges Dg welqK mZ gb Ki, Avwg ZvK myLi welqi Rb
mnR c_ `vb Kie, Avi h KcYZv Ki I eciIqv nq, Ges Dg welqK wg_v gb Ki, Avwg ZvK Ki
Rb mnR c_ `vb Kie| (m~iv Avj-jvBj, AvqvZ-5-10)
(7) fvMi evcvi ev`vi KiYxq
fvMi evcvi ev`vi KiYxq KvR nj `y wUt
c_gt mve KvR mv`bi I mZwKZ KvR _K euP _vKvi Rb Avjvni KvQ mvnvh cv_bv Kiv| Zvui KvQ
(Avjvni KvQ) Aviv PvBe hb ZvK mnR mva KvR mnR Ki`b, Avi KwVb mva KvR nZ ZvK weiZ
ivLb|Avi Zvui Dci fimv Kie I Zuvi KvQ Avkq PvBe| AZtci KjvY ARbi Rb I AKjvY eRbi Rb
Zvui wbKUB gyLvcx ne|
wZwb (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Zvgvi KjvYKi KvRi cwZ AvMnevb nI, Avjvni KvQ mvnvh cv_bv Ki, Avi AcviMZv cKvk KwiIbv| Avi
Zzwg hw` Kvb Ki mLxb nI Ze GB ic ewjIbv h Avwg hw` GB KvR KiZvg Zvnj GB nZ| eis ej h,
Avjvn& hv wbaviY KiQb I PqQb ZvB KiQb, KviY hw` K_vwU kvqZvbi Kg Lyj `q|
wZxqt ev`v Zvi Rb wbavwiZ welqi Dci ah aviY Kie, Nveovebv| AZtci Rvbe h, wbq Bnv Avjvni c
nZ, myZivs mv wP gb wbe| Aviv vZ ne-h wec` ZvK Avgb KiQ Zv f~j Ki Avmwb| Avi h
wec` ZvgvK Avgb Kiwb Zv Zvi Rb Avmvi wQjbv|
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Aviv vZ ne-h wec` ZvgvK Avgb KiQ Zv ZvgvK fyj Ki Avmwb| Avi h wec` ZvgvK Avgb
Kiwb Zv Zvgvi Rb Avmvi wQjbv|
(8) fvM I dvqmvjvi cwZ my _vKv
fvMi cwZ my _vKv Acwinvh| Kbbv Bnv Avjvni iei cwZ my _vKv Af y| ZvB mKj gy wgbi c
Avjvni dvqmvjvi Dci my _vKv Acwinvh|
KviY Avjvni Kg I dvqmvjv mKjB fvj (bvq civqY) Bbmvd wfwK wnK&gvZ c~Y| myZivs hvi Avv _vKe h,
wbq hv (myL-`ytL) ZvK cuwQqvQ Zv ZvK f~j Kivi wQjbv Avi hv ZvK f~j KiQ Zv ZvK cuQvi wQjbv m
cikvbx I m`n& nZ euP _vKe| Avi Zvi Rxeb nZ evKzjZv I `v`yjgvbZv `~i ne| Pj ev nvwiq hvIqv
eyi Dci wPwZ ne bv| Avi Zvi fwelr K fq cvebv| Avi Gi gvag m me PvBZ mfvM c~Y ne, AvZvi
w`K w`q me PvBZ c~Z-cwe ne, Avi me PvBZ kv ne| Avi h RvbZ cvie h, Zvi eqm mxwgZ, ihx
cwiwgZ, m wbwZ fve eySZ cvie h, KvcyilZv eqm evovZ cvi bv| KvcbZv ih evovZ cvi bv| Zvnj
meB wjwLZ iqQ| wec`i Dci ah aviY Kie, cvc I wU c~Y Kg mv`b Kivi Kvib gv PvBe| Avi
Avjvn& hv (Zvi Rb) wbaviY KiQb Zvi cwZ my _vKe| ZeB Av`ki AvbyMZ Avi wec`i Dci ah aviYi
gvS m^bq MoZ mg ne|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t Avjvni AbygwZ ewZiK Kvb c Kvi wec` Avm bv, Ges h ew Avjvni cw Z Cgvb Avbe, Avjvn& Zvi
AiK mrc_ c`kb Kieb| Avjvn me welq mgK cwivZ| (m~iv AvZ&ZvMvey b, AvqvZ-11)
wZwb Aviv ejbt
A_t AZGe Avcwb ah aviY Kib| wbq Avjvni cw Zkw Z mZ| Avcwb Avcbvi cvci Rb gv cv _bv
Kib| (m~iv Mvdi, AvqvZ-55)
(9) wn`vqvZ `y cKvit (wn`vqvZi `y wU A_)
c_gt wn`vqvZ A_t mZi mvb `Iqv, mrc_ c`kb Kiv| Avi mKj mw RxeB Gi gvwjK| Avi mKj ivm~j I
Zvu`i AbymvixMY GiB gvwjK|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 256
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn& ZvAvjv ejbt


A_t wbq Avcwb mij c_ c`kb Kib| (m~iv Avk&iv, AvqvZ-52)
wZxqt wn`vqvZ Gi A_ Avjvn KZK ev`v`iK (fvj KvRi) ZvIdxK c`vb Kiv I mwVK c_ cwZv ev AUj
ivLv, (Avi Bnv) Zvui gyvKxb ev`v`i Rb `qv I AbyMn ^ic| Avi GB wn`vqvZi GKgv gvwjK njb Avj vn|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avcwb hvK fvjevmb, ZvK mrc_ AvbZ cvieb bv, Ze Avjvn& ZvAvjvB hvK BQv mrc_ Avbqb
Kib| (m~iv Avj-K mvm, AvqvZ-56)
(10) (Avjvni) KziAvb ewYZ Biv`v `y cKvit
c_gt Biv`v KvDwbqv K v`vwiqv, Zv nj mKj mwK~ji Zi wbavwiZ NUbxq BQv, myZivs Avjvn& hv Pvb Zv nq, Avi hv
Pvb bv Zv nq bv| Avi Bnv (Biv`v KvDwbqv Kv`vwiqv) AekB cwZZ ne| wKy Biv`v kviqxqv Gi mv_ wgwjZ bv
nIqv ch (BnvK) fvjevmv I Gi cwZ my nIqv Riix bq|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avjvn& hvK n`vqvZ Kivi BQv Kib, Zvi eK Bmjvgi Rb Lyj `b| (m~iv AvbAvg, AvqvZ-125)
wZxqt Biv`v xwbqv kviqxqv, Zv nj agxq wb`k ev Dk I Zvi Avnj Abymvix K fvjevmv I Zv`i cwZ m
_vKv| Biv`v xwbqv kviqxqv evevwqZ ne bv, hZb ch Gi mv_ Biv`v KvDwbqv mshy bv ne|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
A_t Avjvn& Zvgv`i Rb mnR Pvb, Zvgv`i Rb KwVbZv Pvb bv| (m~iv Avj-evKviv, AvqvZ-185)
Avi Biv`v KvDwbqv AwaK evcK, KviY mKj kviqx Dk hv evevwqZ nq Zv mwMZ w`K nZI evevwqZ nIqvi
Rb DwkZ|
Avi cwZZ mKj KvIbx Dk ev NUgvb BQv kixqvZ Zv DwkZ bq| hgb Avey eKi (ivwhqvjv Avb) Gi
Cgvbi gvS Dfq cKvi Biv`v ev BQv evevwqZ nqwQj| Avi Avey Rvnj Gi Kzdzi xZ aygv Biv`v KvIwbqv ev
NUgvb BQv wQj| Avi hvZ Biv`v KvDwbqv cvIqv hve bv, hw`I Zv kvixqvZi w`K _K cZvwkZ, hgb Avey
Rvnji Cgvb| myZivs hw` I Avjvn& bvdvigvbx c~Y BQv Kib NUevi w`K _K, Ges mwMZ w`K _K Zv Pvb
wKy Zv xb wnmve cQ` Kib bv, fvj evmb bv, I Zvi cwZ wb`k I `b bv| eis Zvi cwZ wel ivLb, AcQ`
Kib, Zv nZ wbla (ev`v`iK) Kib I Zv mv`b KvixK mveavb Kib|
Avi Gme ZvuiB wbaviY Ze AvbyMZ c~Y Kg I Cgvb Avbv wbq Avjvn& ZvAvjv BnvK fvjevmb, Ges Gi wb`k
`b, Ges Gi mv`b KvixK bKx I my`i cwZ`vbi Iqv`v (cwZkwZ) w`qQb, Zvui Biv`v Qvov Zvui bvdvigvbx
Kiv hvq bv| Avi Avj vn& ZvAvjv hv Pvb ay ZvB cwZZ nq|
Avjvn& ZvAvj ejbt
A_t (Avjvn) Zvui ev`v`i Rb Kydzix cQ` Kib bv| (m~iv Avh&hygvi, AvqvZ-6)
wZwb Aviv ejbt
A_t Avjvn& dvmv` (Akvw) cQ` Kib bv| (m~iv Avj-evKviv, AvqvZ-205)
(11) H mKj Avm&e ve ev KviY mg~n hv fvM cwieZb Ki
Avjvn& GB fvMi Rb wKQy KviY Zix Ki iLQb hv BnvK cwieZb I cwZiva Ki| hgb-`y Av, mv`vKvn&
Jla, mZKZv Aej^b, (wbRi) Kg `Zv evenvi Kiv, KviY meB Avjvni dvqmvjv I Zvui fvM wbaviY, GgbwK
AcviMZv- AgZv I weZv-eywgv|
(12) fvMi gvm&Avjv ev welqwU Avj vni mw Rxei gvS Zvui GKwU inmgq welq
fvM wbaviY Avjvni Mvcb inm, Zvui mw Rxei gvS G K_vwU ay gv fvMi Mvcb w`Ki Rb chvh| KviY
mKj wRwbmi nvKxKvZ aygv Avjvn& Rvbb| gvbyl Zv AeMZ nZ cvi bv| hgb Avjvn& c_ Kib, wn`vqvZ
Kib, gZz `vb Kib, RxweZ Kib, wbla Kib, I wKQy c`vb Kib|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 257
Avjvni w`K Avnvb

hgb wZwb bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqv mvjvg) ejbt


A_t hLb fvMi K_v ^iY ne ZLb Zvgiv Zv wbq ZK weZK wj bv nq Pzc _vKe| (gymwjg)
Ze fvMi Abvb w`K I Zvui gnv wnK&gvZ i, ghv`v I Zvui cf ve gvbyli wbKU ebYv KivI Zv Zv`iK Rvbvbv
ea iqQ|
KviY fvMi cwZ Cgvb Avbv Cgvbi iK&b mg~ni GKwU AbZg iK&b, hv wkv KivI Rvbv GKv KZe|
hgb ivm~j (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) hLb wRe&ixj (AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi wbKU Cgvbi iK&b mg~n DjL
Kib ZLb ejbt
A_t Dwb njb wRe&ixj Zvgv`iK Zvgv`i xb wkv `Iqvi Rb AvMgY KiQb|
(13) fvMi viv `jxj `Iqv
fwelZ wK ne ev bv ne GB mK Avjvni c~e vb, (Bnv) A`k Bnv wZwb eZxZ Kn Rvbbv| (Bnv) gvbyl I
wRb`i ARvbv| GZ Kvb ewiB ^xq c MnYi `jxj bB| Avi h welq dvqmvjv nq MQ Zvi Dci fimv
Ki Kg ZvM Kiv wVK bq| myZivs fvM Avj vni wei I Zvui mwi Kvnviv Rb `jxj ev vZ bq|
hw` Lvivc KvR Kivi Dci fvMi viv `jxj `Iqv ea nZv, Zvnj AZvPvix kvw cv nZbv, gykwiK ew nZv
nZv bv, n`& ev weavb cwZwZ nZbv, Avi Kn& AZvPvi Kiv nZ weiZ _vKZv bv| Avi Bnv xb I `ywbqvZ Akvw
mw Kivi gvag nZ, hvi fqvenZv mKji Rvbv|
Avi hviv fvM viv `jxj `q, Zv`iK Avgiv ejev Zzwg RvbvZx bv Rvnvbvgx G evcvi Zvgvi wbKU wbwZ vb
bB| Avi hw` Zvgvi wbKU GB evcvi wbwZ vb _vKZ AekB Avgiv ZvgvK mrKvRi Av`k w`Zvg bv I
Abvq _K wblaI KiZvg bv| eis Zzwg Kg mv`b Ki wbq Avj vn& ZvgvK ZvIdxK c`vb Kieb, Avi Zywg
RvbvZ evmx`i Af y ne|
wKQy wKQy mvnvev hLb fvMi nv`xm mg~n bZb ZLb ejZbt GLb Zzwg Avgvi PvBZ ekx cPvKvix bI| (A_vr
Avwg ekx cPvKvix)| bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqv mvjvg) K AvZc mg_b fvMi viv `jxj `Iqv mK
wRvmv Kiv nj wZwb ejbt
A_t Zvgiv Kg mv`b KiZ _vKv hvK hvi Rb mw Kiv nqQ Zv Zvi Rb mnR mva ne, myZivs hviv
mfvMevb ne Zv`iK mfvMevb ew`i h KvR mB KvR Zvi Rb mnR Ki `Iqv ne| Avi hviv
`~fvMevb ne, Zv`iK Zv`i `~fvMevb ew`i h KvR mB KvR mnR Ki `Iqv ne|
AZtci wbbi AvqvZ cvV Kijbt
A_t AZGe, h `vb Ki Ges Avjvnfxi nq, Ges Dg welqK mZ gb Ki, Avwg ZvK myLi welqi Rb
mnR c_ `vb Kie| Avi h KcYZv Ki I eciIqv nq, Ges Dg welqK wg_v gb Ki, Avwg ZvK Ki
welqi Rb mnR c_ `vb Kie| (m~iv Avj-jvBj, AvqvZ-5-10)
(14) Avmeve ev (gvag mg~n) MnY Kiv
ev`vi wbKU `y cKvi KvR DcwZ nqt
Ggb Kg hvZ evnvbv ev ARynvZ iqQ Zv mv`b m AcviM bq|
Ggb Kg hvZ evnvbv I ARyn vZi AeKvk bB, Zv cvjb m ah aviY Ki bv| Avjvn& ZvAvjv wec` cwZZ
nIqvi c~eB wec` mK Rvbb|
Zvui (Avjvni) wec` mK vb iqQ Gi A_ GB bq h, wZwbB wec` M ewK wec` cwZZ KiQb, eis GB
wec` cwZZ nqQ Gi wbavwiZ KviY mg~ni vivB|
hw` wec` nZ ivKvix gvag hv eenvi I MnY Kivi Rb Bmjvgx kixqvZ AbygwZ w`qQb cwiZvM Kivi KviY
cwZZ nq, Ze m wbRK wndvRZ bv Kivi KviY I ZvuK wec` nZ ivKvix gvag MnY bv Kivi KviY `vlx
ne|
Avi hw` GB wec` cwZiva Kivi Zvi gZv bv _vK Ze m gvRyi ne|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 258
Avjvni w`K Avnvb

myZivs gvag MnY Kiv fvM I fimvi cwicx bq eis Bnv (gvag MnY Kiv) GiB (fvM I fimviB) Af y|
Avi hLb fvM cwZZ nq hvq ZLb Zvi cwZ m _vKv I Zv gb bqv IqvwRe nq hvq I wbi K_vi viv Avkq
MnY Kie| ( ( A_t Avjvn& hv wbaviY KiQb I PqQb ZvB KiQb| Ze fvM cwZZ
nIqvi c~e gvbyli `vwqZ nj ea gvag MnY Kiv I fvMi viv fvMi cwZiva Kiv| bvexMY wbR`iK
wbR`i k _K wndvhZKvix cwZ I gvag MnY KiwQjb, A_P Zvuiv Avj vni IqvnxI wbivcv viv mvnvh cv
wQjb| Avi ivm~ jyjvn (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) mKj fimv Kvix`i bZv wQjb, Zv mZ I wZwb gvag MnY
KiZb Avjvni cwZ c~Y fimv _vKvi ciI|
Avjvn ZvAvjv ejbt
A_t Avi cyZ Ki Zv`i mv_ hyi Rb hvB wKQy msMn KiZ cvi wbRi kw mvg_i ga _K Ges cvwjZ
Nvov _K, hb cfve co Avjvni k`i Dci Ges Zvgv`i k`i Dci| (m~iv Avj-Avbdvj, AvqvZ-60)
wZwb Aviv ejbt
A_t wZwb Zvgvi Rb hwgbK myMg KiQb, AZGe Zvgiv Zvi Kvua wePiY Ki Ges Zuvi `qv wiwhK Avnvi
Ki| ZvuiB KvQ cybixeb ne| (m~iv-Avj-g~jK, AvqvZ-15)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t `yej gywgb Acv, mej gy wgb Avjvni KvQ AwaK Dg I wcq, Ze Dfqi gvS KjvY wbnZ iqQ| hv
ZvgvK DcKvi Kie Zv Av`vq Zzwg AMkxj nI| Avi Avjvni KvQ mvnvh cv_bv Ki AcviMZv cKvk KwiIbv|
ZvgvK Kvb wec` k Kij Zzwg ewjIbv h wbq Avwg GB KvR Kij GB GB nZv eis Zzwg ejt Avjvn& hv
wbaviY KiQb I PqQb ZvB KiQb|
KviY (( jvD eYwU kvqZvbi KgK Lyj `q| (gymwjg)
(15) fvMK A^xKvi Kvixi weavb
h ew fvMK A^xKvi Kij m Bmjvgx kixqvZi g~jbxwZ mg~ni GKwU AbZg g~jbxwZK A^xKvi Kijv| Avi
Gi gvag m Kzdzix Kijv| wKQy wKQy mvjvd mvjn& ejbt
.(( ))
A_t Zvgiv Kv`ixqvn mc`vqi mv_ vb viv gybvhviv Ki, Zviv hw` A^xKvi Ki Zvnj Zviv Kzdzix Kijv Avi
hw` Zviv ^xKvi Ki Zvnj Zviv (Zvgv`i mv_) SMov Kijv|
(16) fvMi cwZ Cgvb Avbvi djvdj
dvqmvjv I fvMi cwZ Cgvb Avbvi AbK f-cwibvg my`i cwZwqv ev cf ve iqQ hv RvZxq I ew Rxeb
KjvY wbq Avm|
(K) wbq Bnv (fvMi cwZ Cgvb) wewfb cKvi bK Avgj I fvj b ARb Kivi myhvM Rb `q| hgb Avjvni
BL&jvm ev GKwbZv, Zvui Dci fimv Kiv, ZvuK fq Kiv, Zvui KvQ wKQy cvIqvi Avkv Kiv, Zvui cwZ fvj aviYv ivLv
ah aviY Kiv, cLi mnbkxjZv, bivkZv `~i Kiv, Avjvni cwZ my _vKv, GKgv Avjvni Kwiqv Kiv, Zvui AbyMn
`qv cq Lykx nIqv| GKgv Avjvni Rb webq bgZv cKvk Kiv, D`vwmbZv I AnsKvi ZvM Kiv| Avjvni cwZ
fimv KiZt fvj c_ evq Kivi gb gvbywlKZv I mw Ki| exiZ mw Ki, fvj KvR Kivi w`K AMmi Ki, A
Zz _vKvi b Zix Ki, AvZ mvbx Ki, DPvwfjvkx Ki, Kg `Zv mw Ki, Kg mv`bi cPv Zix Ki
myL-`yL ga c_ Aej^bKvix Zix Ki, wnsmv I cwZev` Kiv _K wbivc` ivL| evR Mvj- M evwZj KvR nZ
weeKK g~ ivL| AvZvi ckvw I Zwi eev Ki|
(L) fvMi cwZ Cgvb Iqvjv ew Zvi Rxeb mwVK I mij c_ cwiPvwjZ nq|
AwaK wbqvgZ ZvK c_ KiZ cvi bv, Avi wec` bivk nq bv| Avi m wbwZ wekvm ivL h, ZvK h wec`
k KiQ Zv (Zvi Rb) Avjvni wbaviY gv, Zvi cwiv ^ic| Nveovq bv wePwjZ nq bv| eis ah aviY Ki I
bKxi Avkv ivL|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 259
Avjvni w`K Avnvb

(M) wbq Bnv c_ i KviY mg~n I Rxebi Af mgvcbx nZ ndvRZ Ki| Bnv Zvi Rb (gy wgbi Rb)
mwVK c_ cwZv _vKvi vqx cPv, bK KvR ekx ekx Kivi myhvM, bvdvigvbx c~Y I asmv KvR _K weiZ
_vKvi myhvM Ki `q|
(N) wbq Bnv gy wgb`i Rb my`p Ai I c~Y wekvmi viv fqvbK I KwVb KgK cwZnZ Kivi gbfve Zix Ki
`q, gvag ev DcKiY MnY Kivi mv_|
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t wK Avh! wbq gy wgbi mKj KgB fvj, Avi Bnv ay gy wgb`i Rb Lvm, hw` ZvK Kvb Avb` k Ki m
cksmv Ki, dj Zv Zvui Rb KjvY nq| Avi hw` ZvK Kvb wec` k Ki m ah aviY Ki, dj Zv Zvi Rb
KjvY nq| (gymwjg)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 260
Avjvni w`K Avnvb

gymwjg`i AvKx`v
Avjvn&i mw ARb njv Avgv`i wKejv (Me) hvi w`K Avgv`i cwZwbqZ QzU Pjv| Avi GB QzU Pjvi Rb
Avgv`i Bwb njv AvKx`v| GB AvKx`v Avgv`i GwMq bq mvgbi w`K Avi GB AvKx`vB Avgv`i eviY Ki
wcQcv nZ ev _g hZ|
hLbB AvKx`vi NvUwZ nq ev Gi cfve Kg hvq, ZLb ev`v mrKvRi evcvi wbZv Mvdj nq A_ev GKeviB Zv
_g hvq| hvi djkwZZ, ev`v Zvi g~j j _K `~i mi hvq Avi Abvb KvhKjvc Rwoq co| ev`v
memgq `ywU c_i GKwU c_ PjZ _vK-
1) Cgvbi viv Avjvn& myenvbv Iqv Zvqvjvi w`K, A_ev
2) kqZvbi cvjvq co wevwi w`K|
AvKx`v Kvb `vex bq ev KZjv ki mgw bq| fvlvwe` w`q Gi Z AvjvPbv Ki cvZvi ci cvZv GgbwK g
eo eB wjLI Kvb KvR bB| AvKx`v GKwU wbqZv hvi kKuo Mvu_v _vK Ai Avi Zv Wvjcvjv Qovq evwnK
KvhKjvc viv| KviAvb evievi Cgvbi mv_ Avgj mwjn Gi K_v ejv nqQ| G _K evSv hvq, AvKx`vi
mv_ AekB Avgj _vKZ ne| KviY, AvKx`vi cgvbB njv Avgj|
Avgv`i Cgvbi mZZv cgvY KiZ PvBj AekB KvRi gvag Zvi cwZdjb NUvZ ne| Ab_vq Cgvbi `vex
wg_v cgvwYZ net
AekB hviv Cgvb GbQ Ges bK KvR KiQ ZvivB mw i ga mevg|(98:7)
Avi h KD Cgvb Avbe Ges bK KvR Kie Zvi Rb Gi wewbgq Dg cyivi iqQ|(18:88)
--- hviv Cgvb GbQ Avjvn&i cw Z I AvwLivZi cw Z Ges bK KvR KiQ Zv`i Kvb fq bB, Ges Zviv
`ytwLZI ne bv|(5:69)
h Cgvb Avbjv Ges bK KvR Kijv, Zv`i Kvb fq bB Avi Zviv `ytwLZI ne bv|(6:48)
Avi Avwg AekB Zvgv`i cw Z gvkxj, h ZIev Ki, Cgvb Avb, bK KvR Ki I mr c_ AUj
_vK|(20:82)
Ze Zviv bq, hviv ZIev KiQ, Cgvb GbQ Ges bK KvR KiQ, Avkv Kiv hvq, m mdjKvg`i A
f~ ne|( 28:67)
Zvgv`i ab-m` mvb mw Z Ggb wKQz bq hv Zvgv`iK Avgvi wbKUeZx Ki `e| hviv Cgvb Avb
Ges mrKg Ki ZvivB cve eb cyivi| Avi Zviv cvmv` mg~n wbivc` _vKe|(34:37)
mymsev` w`b Zv`iK hviv Cgvb GbQ Ges bK Avgj KiQ h, Zv`i Rb iqQ RvbvZ hvi Zj`k
w`q b`xmg~n cevwnZ nQ|(2:25)
Avi hviv Cgvb GbQ Ges mrKvR KiQ, ZvivB RvbvZi Awaevmx| mLvb Zviv wPiKvj _vKe|(2:82)
Avjvn&i gmwR`mg~ni ibveb Zv ay ZvivB Kie hviv Cgvb GbQ Avjvn&i cw Z I kl w`bi cw Z
Ges bvgvh Kvqg Ki I hvKvZ `q, Avi Avjvn& Qvov Ab KvDK fq Ki bv| eZt G`i mK Avkv Kiv
hvq h, Zviv n`vqvZ cv`i Af~ ne|(9:18)
wK Kieb Avjvn& Zvgv`i kvw w`q hw` Zvgiv KZZv cKvk Ki Ges Cgvb Avb ? Avi Avjvn& njb
Avk kvixK (mrKvRi mgv`iKvix) Ges Avj Avjxg (me)|(4:147)
GfveB Cgvb I Avgji mZvi K_v KviAvb fve evievi DjL Kiv nqQ| Ggb AvqvZjv ay
ZvivB Dcv KiZ cvi hviv A PvL bq eis Ai|
eZt PzZv A bq, eis A njv ewZ `q|(22:47)
ivm~jyjvn (mvt) Gi nv`xm _KI Gi evcvi cPzi cgvY gj h, Cgvb I Avgj IZcvZfve RwoZ|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 261
Avjvni w`K Avnvb

Avey ivqiv (ivt) eb bv Kib, ivm~jyjvn (mvt) ejQb, Cgvbi kvLv miwUiI wKQz ekx| A_ev lvUwUiI wKQ~
ekx| Gi mevP kvLv nQ jv Bjvnv Bjv Avjvn& -Gi Nvlbv `qv, Avi Gi me wbg kvLv nQ ivv _K K`vqK
e AcmiY Kiv Avi jv Cgvbi wewk GKwU kvLv|(mnxn gymwjg)
Zvgv`i KD hw` Abvq KvR `L, Zvnj m hb nvZ viv Gi mskvab Ki `q| hw` Gi gZv bv _vK,
Zvnj gyLi viv, hw` ZvI me bv nq Zvnj Ai viv (D KvRK NYv Kie), Avi GUvB Cgvbi mewbg
i|(mnxn gymwjg)
---- hviv G`i wei nvZ w`q (kw cqvMi gvag) wRnv` Kie, m gywgb| h gyL w`q G`i wei wRnv`
Kie, m gywgb| Avi h Ai w`q G`i wei wRnv` Kie, mI gywgb| Gici Avi mwilvi `vbvi cwigvbI Cgvb
bB|( mnxn gymwjg)
gyL Cgvbi `vex AbKB Ki, wKy mwZKvi Cgvb`vi KqRb ? Avgji ewntcKvk Qvov GB `vex GKevi wg_v|
Ggb avKvevRx Avi mwZKvi Cgvbi gvS AvKvk cvZvj Zdvr, Avmyb GB Dvni `ywU cRbi w`K ZvKvB| c_g
cRb njv mvnvev`i hv mek; Avi wZxq cR bwU GKvji|
mvnvev`i cRbwU njv mB mvbvjx cRb hvi Av`kK cywR Ki Avgiv GZ PvB| GB cRbwUK RvwnwjqvZi
Mvm _K gy Ki, wkiKi KjylZvK So ZvInx`i AvjvK wbq Avm GB AvKx`v; Avi Zv`i Ai Mu_
`q Cgvb hvi AvjvZ DvwmZ nq GB mvbvjx cR b|
AvKx`vi wfwZB Mo IV GB cRb Ges Zv _KB Zix nq mB me Amvgvb Pwijv| Avmyb GKUz KvQ _K
`k jv `wL, wKfve Zv`i gvS AvKx`vi ewntcKvk NUQ Ges Zv`i Rxeb GbQ cwieZb| Avmj Zv`i
GZv AMwbZ `v iqQ h, KvbUv Qo KvbUvi K_v eje Zv eySZ cvwibv| mB cRb gvS _K Kv`i K_v
eje ? Avbmvi`i K_v bvwK gynvwRi`i K_v ? cexb`i K_v, Zib`i K_v bvwK mB evPvjvi K_v ? cyil`i
K_v bvwK gwnjv`i K_v ? Zv`i Kvb mgqi K_v ejev, mgwi K_v bvwK `ytL-Ki K_v ?
Zv`i Kvb K_v ejev, w`bi ejv Nvov `ovbv bvwK ivZi Bev`Z ? Avjvn&i ivvq Rxeb `qvi `vjv bvwK
mg m` Kzievbx Kivi `v ? Zv`i Kvb bi K_v ejev, mZZv, wbv bvwK ZIev ?
ZvB gvbyljvi cwZwU `vB hb Cgvbi Avfvq cwic~Y, BqvKxbi AvjvZ gvovbv, BLjvQi DP wkLi
evuavbv| Zv`i w`K ZvKvj meviB gb ck RvM, wK mB wRwbm hv Zv`iK GZ `Z AKvi _K AvjvZ
wbq Gjv; Avi Zviv njv mek ?

Avmyb Avgiv mB me `ki MfxiZvq Wye hvB-----


Avgiv `wL wejvj Zvi gwbe DgvBqv web Lvjvd Gi mv_ cKvk weivwaZvq wj nq aygv Avnv`, Avnv`
(Avjvn& GK)-B ejZ _vK hw`I Zvi c`k D evjyi Dci wQj Ges eyKi Dci fvix cv_i ivLv wQj| Ges
Lveve Zvui kixii cwZwU Ask D jvnv viv AvNvZ cv nIqv mI GKwb fve Avjvn&i GB xb AUj _vK|
Ges Bqvwmii cwievi cP kvw I hbv fvM Ki, Ges mygvBqvK nZv Kiv nq, wKy Zv mI Zv`i Cgvb `~ej
nqwb Zviv `pfve ivm~j (mvt)-Gi AxKvi wek vm KiwQj, wZwb ejwQjbt I Bqvwmii cwievi ah ai Ges mn
Ki hvI, Rvbv Z Zvgv`i Rb Acv KiQ|
gynvwRiMY Zv`i x, mvb, ab mw me cwiZvM Ki Kvb kZ Qvov, giyf~wg cvwo w`q gv _K g`xbvq, Kvb
m^j Qvov aygv Cgvb wbq Avj vn& I Zuvi ivm~ji Rb wnRiZ Kib|
Avey Devq`v e`ii hy Zvi wcZvK nZv Ki, Ges Avey eKi Avm-wmwK Zvui wbRi cyK Ges gymvqe Zuvi fvB
Devq` Beb DgvqiK nZv Kivi Rb c yZ wQjb|
Avgiv hw` GKUy wcQbi w`K `wL Zvnj `Le AvbmviMY Avj-AvKvevi ivZ ivm~j (mvt) Gi KvQ nvZ nvZ iL
AvbyMZi AxKvi Ki| Zviv Lye fvjv KiB RvbZ h, Avieiv Zv`i wei GKwZ ne Ges mew`K _K
Zv`i Mvi mevg ew`i cvYbvk nZ cvi| ZviciI Zviv Zv`i bZzb AxKviK ewk jvfRbK gb Ki
Ges Zv c~iY KiZ `p cwZ nq|
Avgiv Zv`iK Zv`i gynvwRiyb fvB`i mv_ Ni, UvKv Ges m` fvM Ki wbZ `wL, hgb Avjvn& Zv`i Dk
ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 262
Avjvni w`K Avnvb

gynvwRi`i AvMgbi c~e hviv GB bMixZ emevm KiQ I Cgvb GbQ Zviv gynvwRi`iK fvjevm Ges
gynvwRi`iK hv `qv nqQ Zvi Rb Zviv Ai AvKvLv cvlY Ki bv, Avi Zviv Zv`iK wbR`i Dci
cvavb `q, wbRiv AfveM njI hviv Kvcb nZ wbR`iK gy KiQ ZvivB mdjKvg| (Avj-nvki:9)
Pjyb Avgiv Zv`i gyL _KB wb e`ii hyi w`bi NUbv, hLb Zviv ivm~j (mvt)-K ejwQjbt Avcwb GwMq hvb, I
Avjvn&i ivm~j (mvt), Avcwb hw`K wbq hZ Pvb| Avgiv Zvui kc_ Ki ejwQ whwb AvcbvK mZ mnKvi cvwVqQb
hw` Avcwb wmv bb h mvMi AwZg Kivi, Avgiv AvcbvK AbymiY Kiev, GKRb ewI Avgv`i ga wcwQq
coe bv| Avjvn&i AbyMn Avcwb GwMq hvb|
Ges GLvb D`i w`b ivm~j (mvt)-K evuPvZ wMq mvZRb knx` nq hvq| Ges bvqbi hy hLb 12,000 hvv
ivm~j (mvt) nZ gyL wdwiq bq ZLb 80 Rb Avbmvi Svwcq co Ges nvIqvwhb Mv nZ Rq wQwbq bq Ges
MbxgZi gvj GK Ki| ivm~j (mvt) GB MbxgZi gvj fvM Kib Ges c_g AvbmviMY eZxZ cjvZK`i `b
Ges kl `b hviv wdi wMqwQj Zv`iK Ges hv`i Ai Bmjvgi cwZ bZ nqwQj| ZLb AvbmviMY ivm~j
(mvt)-K wRvm Kib, n Avjvn&i ivm~j, Avgv`i Ask Kv_vq? wZwb ejjb, Zvgiv wK GUvZ my bv h,
hLb Abiv MbxgZi gvj ev fov I DU wbq Ni wdiQ, Avi Zvgiv Avjvn&i ivm~ jK wbq Ni wdiQ ? Zviv ZLb
Ku` djjv Ges ejjt Avgiv Avgv`i Ask Avjvn&i ivm~ j (mvt)-K cqB my| (eyLvix)
Avgiv hw` g`xbvi w`K wdi ZvKvB, `Lev Avey eKi Avm-wmxK Zvui mg m` Avjvn&i ivvq `vb Ki w`qQb
gymwjg gyRvwn``i mnhvMxZvi Rb, A_P Ni Zvui mvb`i Rb Avjvn& Ges Zuvi ivm~jK Qvov Avi wKQzB iL
Avmb wb| Ges Abw`K Dgi Beb Avj-Lvve Zvui AaK ab-mw `vb Ki `b, Ges Dmgvb (ivt) MvUv
gymwjg evwnbxK m~Y Zvi wbRi LiP mg Kib|
Avgiv hw` L`Ki w`K GKUz `wL hLb Avnhve (kmsN) g`xbv NivI Ki dj, GK gvm hver cwiLvi wcQb
gymwjgiv Aevb Ki, hZb ch bv
Zvgv`i Pz wevwiZ nqwQj, Zvgv`i cvY nq cowQj KvMZ| (Avj-Avnhve:10)
Ges nVvr Cgvb`viMY Zv`i Aii Cgvb viv cwiPvwjZ nq wPrKvi Ki DVt
----- GUv Zv mB welq hv mK Avjvn& I Zvu i ivm~j Avgv`iK cw ZkwZ w`qQb---| (Avj-Avnhve:22)
Avgiv weqi mv_ `LZ cvB K Ges KwVbZvi eQi (Dmivn) nvRvi nvRvi Cgvb`viMY Zv`i mg Avivg
^vQ` I cwic dmj ZvM Ki ivm~j (mvt) Gi mv_ ZveyKi w`K hvv Ki| Zviv A cvwb mg gkK Ges
kyKbv LRyi wbq k~b gifywg cvi nq, Zviv wcq ivm~j (mvt) Gi m w`Z ciB Lywk wQj|
GLb hw` Avgiv Avevi g`xbvi w`K ZvKvB, `Le Zv`i Kvbv hviv wRnv` eq Kivi gZ wKQzB LyR cvqwb, Ges
ivm~j (mvt)-I hv`i Avw`Z mwZ KiZ cvib wbt
hLb Zviv Zvgvi wbKU GB Dk Avm h, Zzw g Zv`iK evnb `vb Kie, Avi Zzw g ej w`qQ- Avgvi
wbKU Zv Kvb evnb bB hvi Dci Avwg Zvgv`iK Dcwe Kivev, ZLb Zviv Ggb Aevq wdi hvq h,
Zv`i Pz mg~n nZ Ak eBZ _vK GB AbyZvc h, Zv`i eq Kivi gZ Kvb m^j bB| (AvZ-
ZvIevn:92)
Avgiv g`xbvi ivvq ZvKvB, `Le mg ivv dj `qv g` viv mqjve nq wMqwQj, hLb GwU cvb bv Kivi Av`k
bvwhj nqt
n gywgbMY! wbqB gv`K, Ryqv, g~w Z BZvw` Ges jUvixi Zxi Gme MwnZ welq, kqZvbx KvR Qvov Avi wKQzB
bq myZivs G _K m~Y ic `~i _vK, hb Zvgv`i KjvY nq| kqZvb Zv GUvB Pvq h, g` I Ryqv viv
Zvgv`i ciii ga kZv I wnsmv mw nvK Ges Avjvn&i iY nZ I mvjvZ nZ Zvgv`iK weiZ
ivL| myZivs GLbv wK Zvgiv wbe ne bv? (Avj-gvwq`v:90-91)
Avgiv hw` Avj-LvbmvAvi K_v wb Kvw`wmqvni hy hvi Pvi Qj knx` nqwQj, ZLb wZwb ejwQjbt mg
cmsmv Avjvn&i whwb AvgvK Zv`i gZzi gvag mvb `vb KiQb| GUv wZwbB whwb Bmjvg Mnbi c~e KweZvi
fvlvq ejwQjbt
hw` Avgvi Pvicvk GZ kvKKvix bv _vKZ

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 263
Avjvni w`K Avnvb

Avwg AvZnZv KiZvg,


Ges Zvuiv H mvnvweqvZMY hviv gyLgj XK PjZb KviY, Zv`i cwZ KviAvbi wb`k Avmt
Zv`i Mx ev I e`k hb gv_vi Kvco viv AveZ Ki---| (Avb-byi :31)
ewb `xbvi Mvi GKRb gwnjv wQjb, hvK D`i hy Zvui ^vgx, wcZv I fvBqi knx` nevi msev` `qvi ci
wZwb ejbt Avjvn&i ivm~ j (mvt) Kgb AvQb ? Di ejv nj wZwb my AvQb| hLb m ZvK RxweZ `Lb,
ejjt Avcbvi myZvi Zzjbvq hKvb wechq enb Kiv mnR|
Avj-Mvwgw`qvn bvgK GKRb gwnjv wRbvn Ki| hw`I KD Zv mK RvbZ cvi wb, Avjvn& ZvK iv Kib, m
wbRB Zvi bvn ^xKvi Ki Ges wbRK ivm~ j (mvt) Gi nvZ mvc` Ki, Zvui KvQ wgbwZ Ki hb cv_i Qzuo
Qzuo ZvK cwe Kiv nq| m wbRi Rxeb ZvM Ki Zvui ieK Lywk Kivi Rb Ges Ggb we AbykvPbvi ga h,
g`xbvi miRb gvbylK hw` Zv fvM Ki `qv nZv Zvnj Zv Zv`i Rb gvMdivZi Rb h_ wQj|
Ges gnr mvnvev Avey hvi Zvui Mvj gvwUZ cZ wejvjK cv w`q Zvi Dci gvovZ Avnvb Rvbvq| GB AbykvPbvq
h wZwb wejvjK n Kvjv gwnjvi Qj ej AwfwnZ KiwQjb|
c_g cRbi gymwjg`i gnvbyf eZvi G mg Ges Abvb AviI D`vnib `L Avgiv ejZ cvwi KviAvb Avjvn& hv
ejQb Zvi cybivew Kivt
gynv` (mvt) Avjvn&i ivm~j; Zvui mnPiMY Kvwdi`i cw Z KVvi Ges wbR`i ga ciii cw Z
mnvbyfywZkxj; Avjvn&i AbyMn I myw Kvgbvq Zzw g Zvu`iK iKz I wmR`vq AebZ `Le| Zv`i gyL
wmR`vi wP _vKe, ZvIivZ Zv`i eYbv GBicB Ges Bb&RxjI| Zv`i ` v GKwU PvivMvQ, hv nZ cy
nq Ges ci Kv `uvovq `pfve hv KlKi Rb Avb``vqK| Gfve Avjvn& gy wgb`iK mgw viv
Kvwdi`i Ai-Rvjv mw Kib, hviv Cgvb Avb I mrKg Ki Avjvn& Zv`iK cw ZkwZ w`qQb gv I
cyivii| (Avj-dvZ&n:29)
Gjv wQj AZxZi cvZv _K Ges Avgv`i Rb GUv D eZg vb cwiwwZi gyLvgywL nIqv ek KwVb| Avgiv
AwbQvfi GUv ZvM Kwi Ges AwbQvmI eZgvbi gyLvcx nB| Avgiv evei w`K ZvKvj `LZ cvB me
AKvi Ges gvbyli `yej I boeo Cgvb| Avgv`i eZgvb Aevi Kvb eYbvi cqvRb bB, Avgiv cZKB Zv
`wL Ges Gi `ytLRbK cwiwwZi gvSB euP AvwQ| GUv Avgv`i Rb LyeB hbv`vqK h, AvR GB Dvn wef
nq hvQ, Gi AvKx`v BiRv Ges ZvK&dxix Gi ga `v`yjgvb Ges cPwjZ agwekvm weivax gZev`, Kzmsvi I
LqvjLykx viv cwiev| Avgv`i kvmKiv LvjvLywjfve Ges AvcwKifve cwgv`i mv_ gxeb Ave bZzev
bvwK, B`x Ges wLvb`i cwZ mg fvjvevmv Rwgq ivL Ges gymwjg, gyIqvnx` Ges gyRvwn``i cwZ mg NYv
I kZv cKvk Ki| hw`I Zviv Avjvn&i AvBb eRb Ki Ges cwieZb Ki ZviciI Zviv wbR`iK gymwjg ej
`vex Ki| Zviv Gme wbK KvR KiZ mvnvh bq wKQz msLK f I ^g~j xbK weKwZKvix Djvgv`i KvQ
_K|
G mg kvmKiv Zv`i ekZv ^xKvii Rb gymwjg`i Rvic~eK AwKvie Ki, Zv`i bvwKZvK mg_b Kivi
Rb Ges Zv`i AvBbi KvQ wePvi PvIqvi Rb| ivbxwZ GKwU bZzb ag cwibZ nqQ hv gvbyli ga Qwoq
coQ, msev`c Ges wkv eevi gvag GwU me wevi jvf KiQ Ges Zib`i gw vqx nQ| GB bZzb
agwekvmi WvK ivRbxwZ I agK c_K Kivi Rb, hvZ gmwR` Pj Avjvn&i wb`k Ges msm` _K wbq mviv
`k Pj kvmK Mvxi wb`k| Djvgviv gvbyl`i BRiv'i agwekvm wkv `q, hgb KvR Zgb Riix bv
hZY ch Cgvb Ai _vK Ges GB mg kvmKivI Cgvb`vi`i Af~| mydxev`, evnvev`, Kv`xqvwbqv,
bymvBwiqvn Ges Abvb c_ agwekvm mg~nK mZ AvKx`vi ga Zv`i Mij, cPwjZ agwekvmi wei gZev` I
Awekvm Qwoq `qvi Rb gy ivRZ `qv nqQ| Aciw`K, GKwU wekLj Reve wnme, LvIqvwiR Mv Gi
wewfb gvRnve-Gi gvag bZzb welq De KiQ gymwjg`i Awekvmx wPwZ Kivi Rb|
Avgiv G mg c_ Mvmg~ni ga Avgv`i c~eeZx vbx`i AvKx`v LyuRj Lye KgB cvev| KviY GwU cwZwU
ewi ga Ges mgvRi Kv_vI Kvb wP bv iL cZKi gb I gw _K DavI nq MQ, ay gv Zviv
eZxZ, hv`i Dci Avgv`i ie Zvui `qv I ingZ `vb KiQb Ges Zviv msLvq AwZ bMb|
Avgiv Avgv`i Pvicvk hme D`vniY `wL Zv _K GwU nq h, Avgv`i mgvR mZ wekvm cvq AbycwZ
Ges Avgv`i gvbyli gb AvKx`v Gi c_ nvwiq djQ, A_ev LyeB QvU GKwU vb `Lj Ki AvQ| GUv nj

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 264
Avjvni w`K Avnvb

eZgvbi eYbv hLvb Avgv`i kvPbxq Aev hLvb Avgiv `yej nq AvwQ Avi Zv `L wejvc KiwQ| eZgvbi
cvZvq GB AKvi, H AvjvK AviI vb Ki `q hUv Avgiv bKvji Rb DcfvM Kwi hLb Avgiv Avgv`i
c~eeZx Dj I mevrK DZi evcvi Abymvb Kwi|
eZgvb I AZxZi ga wewZ I mshvMi AhvM eeavb Ges `yB chvqi ga cv_K _vKv mI Zviv DfqB
wbRK mZ Cgvb`vi `vex Ki| mZ wekvm nj GKwU evbvi hv Dfq cR b vivB DvwjZ| GK cRb GwU Ges
Gi hveZxq Kvhvw` mZ wekvmi gZev` wbvi mv_ mv`b KiQ, Ab cRb DivwaKvi m~ Ges cPwjZ c_v
wnme GwU Dvjb Ki, wKy Ggbfve KvR Ki hvZ Gi mZ ic jyKvwqZ _vK| Avgiv wK GLb GB wkv
cqwQ h, wekvmi Qvc Kvb KvRi bv hw` bv GwU h_vchy KvR Ges ZvMi m`k nq ?
Bgvg Avk-kvwdC (int) ejbt hw` gvbyl m~iv Avj-Avmii gg eySZ Zvnj GwUB Zv`i Rb h_ nZ| Avjvn&
GB m~ivq ejbt
gnvKvji kc_ ! gvbyl AekB wZi ga iqQ wKy Zviv bq hviv Cgvb Avb I mrKg Ki Ges ciiK
mZi Dc`k `q I ah avib ciiK Dy Ki _vK| (m~iv-Avmi)
Avgiv AvZ-ZvInx` mswk AvKx`vi K_v ej _vwK| Av`g (Avt) _K i Ki gynv` (mvt) ch me bex-ivm~ji
AvKx`v| Avgv`i c~eeZx vbx`i, Avm-mvjvd-Avm-mvwjn Ges gymwjg cwZ I Av`k eweMi ga mZi
Abymvix`i AvKx`v| aygv Z welqK hywZK ev `vkwbK weZKi LvwZi bq, eis Avgv`i DZi wekvmmg~nK
mskvab I cPwjZ agwekvm Ges ghv Zv`i ga cwZwZ AvQ Zv weKibi Rb AvKx`vi K_v eje|
Avgiv GwU cybivew KiwQ, hvZ Ki GwU Avgv`i Aii Mfxi vwcZ nq Ges Gi eva-evaKZv mg~n Avgv`i
KvRi gvag cKvwkZ nq| Avgiv Avjvn&i mvgb m mg cPwjZ agwekvm hv Avgv`i c~eeZx Avjg`i AvKx`vi
mv_ Amvgmc~b Zvi _K gv PvB Ges Avgiv Zvui mvnvh PvB hvZ Avgv`i K_v I KvR AmvgmZv bv _vK|
gymwjg wnme GB nj Avgv`i AvKx `vn
Cgvb nj wRnvi viv GKwU NvlYv, A-cZ viv KvR Ges Ai w`q wekvm Kiv| Cgvb AvbyMZi KvR viv
ewaZ nq Ges AevaZvRwbZ KvRi gvag nvm cvq, Ges GB Abyhvqx Cgvb`viMY wewfb avc avc cwiewZZ nb|
bvn Ges AevaZvRwbZ KvR viv Cgvb nvm cvq, wKy Gi wbhvm AKvhKi Ki `q bv, hLvb eo Awekvm
(Avj-Kzdi Avj-AvKevi) GwUK mg~j DrcvUb Ki|
Kzdi (Awekvm) `yB aibit 1) eo Kzdi 2) QvU Kzdi| c_gwUi gvag h KvDK m~bic Bmjvgi ewnf~Z
Ki Ges Awek vmx wnme wPwZ Ki| wZxqwU nj AevaZvg~jK Kvb KvRK msKZ c`vb I evnZ Kivi Dk
GKwU AwZiwZ bvg AwfwnZ Kiv| eo Kz di I QvU KzdiGi gZv GKB fve chvR wkiK, wbdvK, hyj&g Ges
wdm&K|
GKRb gymwjg Avjvn&i Kvb Kygi Agvb Kij Kvwdi (Awekvmx) nq hvq bv, nvK Zv msLvq AbK ev Kg,
I m Zvi Rb AbykvPbv Ki bv, hZY ch bv m Ai viv mKvRK ea gb Ki| GKRb dvmK h bvn I
Amr KvR hv m mv`b Ki Zvi wbwlZv mK vZ nqI G AevZ ZvK Kvwdi ejv hvq bv| hw`I m Zv
Pvwjq hvq Ges Zvi Rb AbykPbv Ki bv Ges H AevZB gviv hvq| Zvi ZvK`xi Avjvn& Zvqvjvi Dci
wKqvgZi w`b wbfi Kie| wZwb ZvK gvI Ki w`Z cvib A_ev Rvnvbvgi Avb kvw w`Z cvib Ges GK
chvq mLvb nZ ei Ki RvbvZ cek Kiveb|
hLb Cgvb I Bmjvg GK DjL Kiv nq, ZLb c_gwU Ai viv wek vm KivK Ges cieZxwU KvRi viv
mv`b KivK eySvbv nq| hLb Avjv`vfve DjL Kiv nq ZLb DfqwUB Bmjvgi xb-Gi K_v m~Yfve
evSvq|
Avgiv KvDK Kvwdi wnme Mbbv Kwi bv hZY ch bv Zvi mvw`Z KvRwU cwivifve Kzdi evSv hvq
Ges Awem^v`xZ cgvb Zvi wei cwZwZ Kiv hvq hvZ Ki GUv cwivifve Avgv`i KvQ cgvwbZ nq h, m
Rb b BQvKZfve Ges ^Qvq KvRwU mv`b KiQ|
Avgiv wekvm Kwi h, gnvb Avjvn& mw KZv I cvjbKZv, Rxeb `vbKvix I Rxeb MnYKvix, cybivbKvix,
DivwaKvix mg fvj Ges wZ Kivi AwaKvix, Avgiv wZwb eZxZ Ab Kvb Bjvn gvwb bv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 265
Avjvni w`K Avnvb

Zzwg wRvm Ki Avwg wK Avjvn& K ev` w`q Ab iei mvb Kie? A_P wZwbB nQb cw ZwU ei ie|
(m~iv AvbAvg:164)
wZwb gwngvw^Z Ges my DP, Zvui Kvb mv`k, cy, Askx`vi ev cwZhvMx bB|
ejt wZwbB Avjvn& GKK I AwZxq, Avjvn& KviI gyLvcx bb, mevB Zvui gyLvcx| Zvui Kvb mvb bB
Ges wZwbI Kviv mvb bb, Ges Zvui mgZzj KD bB| (Avj-BLjvm)
GKgv gnvb Avj vn&B Bev`Zi hvM Ges GKgv ZvuiB Bev`Z Kwi, Zvui ev`v`i mg wKQz Zvui KvQB GKgv
mgcb KiZ ne: fq, Avkv, iY, Ave`b, fvjevmv I AvZmgcb, mvnvh I AvivM, Abyiva, wbfiZv, DrmM,
wmR`v Ges Bev`Z Abvb mKj Dcvq|
Avgiv MvQcvjv, cv_i ev Keii KvQ ingZ PvB bv| Avgiv a~gv Avjvn&i KvQ Zvui bvgi bvejx eenvi
Ki, Avgv`i mvw`Z fvjv KvR ev RxweZ Kvb vbx ewi gvag Avgiv mvnvh PvB| Avgiv Keii Pviw`K
gZ`i wbKU nZ ingZi Avkvq nU eovB bv, Avi bv wRb ev gZ fvjv jvK`i KvQ mvnvhi Rb ewj, bv
Avjvn& eZxZ Ab KviI wmR`v Kwi| h KDB Gi h Kvb GKwU KvR mv`b Ki, m my wkiK-G-AvKevi
(eo wkiK) wj nq|
Avgiv Avjvn&i cvk Ab Kvb Bjvn& bB bv, Avjvn& Qvov Avgiv Ab Kvb weavbi KvQ wePvi PvB bv, KviY
Avjvn& mwKZv | Avjvn&i mB mvefgZ AvQ Ges ZvB wZwb wePvi Kib, Av`k `b, wbla Kib, ivq `b Ges
AvBb cYqb Kib| Avjvn& mevbx Ges me Rvv|
h KDB Avjvn&i AvBbi Dci AvBb cYqb Ki Ges Zvui AvBb Ab KviI AvBb viv cwieZb Ki, m Avjvn&i
mvefgZi wei hvq, GiKg ew wbRK Avj vn&i Askx`vi Ges wePviKvh mgvb wnme `vuo Kivq, Gi dj m
Bmjvgi evBi Pj hvq| hw` GB ew Kvb kvmK nq Ze Zvi wei we`vn Nvlbv KiZ ne Ges ZvK c`PzZ
KiZ ne|
Kvb iKg Dcv, A_ e`jvbv ev Kvb mwi mv_ mv`k evSvbv - BZvw` eZxZB Avjvn&i mKj bvg I
bvejx hv wZwb KviAvb ev Zvui ivm~j (mvt)-Gi gvag DjL KiQb Zv mg_b Kwi| Avgiv Avjvn&i bvejxi
gZv Kvb vbi `vexI Kwibv, KviY: Kvb wKQzB Zvui mv`k bq, wZwb mekvZv, me`v|(m~iv-iv:11)
Zvui m`k KD bB, mUv Zvui bvg, Zvui bvejxZ ev Kvb KvR hUvZB nvK|
Avgiv Avjvn&i H mg bvejx mg_b Kwi hv wZwb Zvui wbRi Rb Nvlbv w`qQb Ges Zvui ivm~j gynv` (mvt)
I ^xKvi KiQb, h_v: vb, hvMZv, keY kw, `wkw, gyLgj, nvZ Ges Abvb bvejx hv KvbUvB Zvui mwi
m`k bq|
Avgiv ewj hfve Avgv`i ie ejQbt `qvgq (Avjvn& ) Avik mgvmxb| (Zvnv:5)
Avjvn& Zvui mwi Da Ges myDP Zvui Avik mgvmxb| wZwb Avik Avmxb iqQ Zv Avgiv Rvwb, wKy wKfve
Avmxb iqQb Zv Avgv`i ARvbv| GZ wekvm Kiv GKwU AvekKZv (IqvwRe), Ges wKfve Avmxb AvQb Zv
mK ejv GKwU we`AvZ|
Avjvn& ZvB Kib hv wZwb BQv Kib Ges hLb I hfve BQv Kib| KviAvb I nv`xmi eYb v Abyhvqx wZwb
Avbw`Z nb, nvmb, fvjevmb, NYv Kib, mg_b vcb Kib Ges vavw^Z nb (hfve wZwb BQv Kib)| Zvui
Kg wZwb Zvui Kvb mwi m`k bb Ges wKfve Gme Kg mvw`Z nq Zv me gibkxj`i ARvbv|
KviAvb nj Avjvn&i Zid _K bvwhjKZ mZ wKZve hvK m ejv hvq bv Ges hv Kvb w`K w`qB gvbe RvwZi
K_vcK_bi m`k bq, GwU Zvui viv Ggbfve Kw_Z hvi KvbwKQzB Avgv`i vZ bq|
Avgiv dikZv, bex Ges ivm~j `i wekv m Kwi|
Avgiv ivm~j`i Dci bvwhjKZ wKZvemg~n wekvm Kwi Ges Zvui ivm~j`i ga cv_K Kwi bv|
Avgiv wekvm Kwi h nhiZ gynv` (mvt) Avjvn&i `vm I ivm~j| wZwb gvbeRvwZi mek bZv, mekl bex Ges
mKj avwgK ewi bZv|
Avgiv wekvm Kwi, mRvM Aevq Ges mkixi gvi Avj-nvivg gmwR` nZ ZvK Rihvjgi Avj-AvK&mv
gmwR` wbq hvIqv nq, Ges RvbvZ nZ hZUv DPzZ Avjvn& BQv Kib ZZUv Dci wZwb AwawZ nb|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 266
Avjvni w`K Avnvb

Avgv`i Kvb m`n bB h, cZxwZ gvn`x (A_ev mZvbymvix Bgvg) GB cw_exZ kl Rvgvbvq ivm~j (mvt)
Gi DvZi fZi nZB Avmeb|
Avgiv H mgqi msKZ wek vm Kwi| Av`-`vvj (wg_v gmxn) Gi Avwefve| ^M nZ gwiqvg cy Cmv (Avt)
Gi AeZib| cwg w`K m~hv`q, cw_ex nZ wnsm Ri Avwef ve Ges KviAvb I nv`xm ewY Z Abvb msKZ|
Avgiv wekvm Kwi Kei `yB dikZv KZK wRvmvev`, gybKvi Ges bvKxi, GKRbi ie, xb I nhiZ gynv`
(mvt) Gi evcvi|
Avgiv gZzi ci wKqvgZi w`b Avjvn&i wbKU cybivb wek vm Kwi, Avgiv kl wePvii w`b, Avgjbvgv cvV,
gvb` (hvi Dci mvw`Z KvR cwigvc Kiv ne), Avm-mxivZ (Rvnvbvgi Avbi Dci vwcZ cyj) Ges kvw I
cyivi wekvm Kwi|
Avgiv cvcx`i Rb Keii AvRve wekvm Kwi| Avjvn& Avgv`i Zv nZ iv Kib| Kei nj nq RvbvZi
GKwU PviYf~wg bZzev Rvnvbvgi Avbi Rb MZ mic Ges cwZwU ev`v ZvB cvq hvi m Dchy|
Avgiv wekvm Kwi mB gaZvq hv ivm~j (mvt) wKqvgZi w`b Zvui DZi Rb msiY KiQb|
Avgiv Avj-nvIm-G wekvm Kwi hv Avjvn& myevnvbv Iqv Zvqvjv ivm~j (mvt)-K mvb mic wKqvgZi w`b c`vb
Kieb, Zvui DZi wccvmv gUvbvi Rb|
Avgiv wekvm Kwi h, RvbvZ I Rvnvbvg DfqB mZ| Gjv mw Kiv nqQ Ges KLbI Zv A`k ne bv|
Avgiv wekvm Kwi h mKj RvbvZevmx Kvb cKvi cwieb Qvov Ges Lvwj PvLB Zviv Zv`i iei mivmwi
mvvZ cve| Avjvn& Zvqvjv ejb:
mw`b Kvb Kvb gyLgj Dj ne| Zviv Zv`i iei w`K ZvwKq _vKe| (m~iv-wKqvgZ:22-23)
Avgiv Avj-Kv`vi (Avjvn& KZ K MnxZ ivq)-Gi fvjv I g` wekvm Kwi Ges ewjt
------ Zzwg ejt mgB Avjvn&i wbKU nZ-----| (Avb-wbmv:78)
fvjv Ges g` DfqB Avjvn& KZK MnxZ ivq| cw_exZ mg wKQzB Zvui BQvq msNwUZ nq|
Avgiv wekvm Kwi gwngvw^Z Avjvn& Zvui `vm`i AwekvmKvix ev Aeva nZ Av`k `b bv, bv wZwb GiKg ew`i
Dci my nb:
----wZwb Zvui ev`v`i AK ZZv cQ` Kib bv| (m~iv-hygvi:7)
Ges hw` wZwb bvwK`i Rb bvwKZv wbavib Ki `b, wZwbB aygv Gi KviY Rvbbt Avjvn&i Zid nZ bvq
wePvi, ev`vi wbRi AvZvi wei KZ cvcKg Ges Zvi c~e mvw`Z cvci kvw wnme GwU nZ cvi|
Zvgvi wbKU h Kvb KjvY DcwZ nq Zv Avjvn&i Zid nZ Ges Zvgvi Dci h AKjvY wbcwZZ nq Zv
Zvgvi wbR nvZ nq _vK---| (myiv-wbmv:79)
G mg wKQzB Avjvn&i BQvq msNwUZ nq| wZwb hv wKQz BQv Kib ZvB ne Ges hv BQv Kib bv Zv ne bv| Ges
Avjvn& Zvi Kvb ev`vi cwZ KLbv Abvq Kib bvt
wbqB Avjvn& we`ygvI AZvPvi Kib bv-----|(myiv-wbmv:40)
Avgiv wekvm Kwi Avjvn& Zvui ev`vi Kvhvw` mw Ki _vKbt
cKZc Avjvn&B mw KiQb Zvgv`iK Ges Zvgiv hv Zix Ki ZvI| (myiv-Avm-mvd&d vZ:93)
Ges ev`viv wbR`i KvR mv`b Ki _vK eve, icK A_ bq|
Avgiv ivm~j (mvt)-Gi mvnvev`i fvjvevwm, Avjvn& Zv`i cZKi Dci my _vKyb, Zviv mKj DvZi k
DvZ| Avgiv Zv`i vbK iY Kwi, Zv`i kv Kwi Ges Zv`i mv_ wgZv cvlY Kwi| Avgiv mme wRwbl nZ
weiZ _vwK hme Zvuiv AgZ cvlY KiQb| Zv`i cwZ fvjvevmv Bmjvg, Cgvb Ges Bnmvb (DrK eenvi)-Gi
Ask| Zv`i NYv Kiv nj gybvdKx Ges Awekvm|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 267
Avjvni w`K Avnvb

Avgiv mg_b Kwi Avey eKi Avm&-wmwKK c_g Lwjdv wnme, mg DvZi ga k I mevrK nevi Rb|
Gici Dgi web Avj-Lvve Gici Dmgvb web Avd& dvb Ges Gici Avjx web Avex ZvwjeK - Avjvn& Zv`i
cZKi Dci my _vKzb| Zvuiv njb mZi Abymvix Lwjdv Ges bvqcivqY bZe` hv`i mK ivm~j (mvt)
ejbt Zvgv`i AekB Avgvi mybvZi Ges mZi Abymvix LjxdvMbi mybvZ Abymib KiZ ne, GwU kfve
AvuKwoq ai _vK| (Avey `vD` Ges wZiwghx- Avey bvwhn Avj-Biev` web mvwiqvn ewYZ nv`xmwU nvmvb-mnxn)
Avm-mvjvd-Gi DjvgvMY (GB DvZi c_g cRb Ges hviv Zv`i c`vbymiY Kib) mevg Dcvq K_v
ejQb| Zvu`i ga hviv Lvivc K_v ejb Zviv AekB mwVK c_ bB|
GB nj Avgv`i AvKx`vn hwU Avgv`i KvQ Rxebi PvBZ I ekx g~jevb GwU mgqi cixv cvi nqQ Ges
P kZvx ai ewj AvQ| GwU AwekvmKvix`i Avgbi, gybvwdK`i m`n wevi Ges cPwjZ aggZi wei
gZvej^x`i DvweZ we`AvZi ciI PjZ _vKe| AbK gymwjg KZK wkw_j I DcwZ nIqv mI GwU
`pfve cwZwZ AvQ|
Avgv`i AvKx`vni wbR^ mv wbq wUK _vKv I vqxZB cgvY Ki h GwU gwngvw^Z I mek Avjvn&i Zid
_K| mKj aggZ wejy ev wbcvwZZ nqQ Ges mKj ag cwieZb nqQ, wKy GKgv BmjvgB we I mZ iq
wMqQ, KviY GwUB GKgv mZ hv Kvb wg_vPvi viv Avv A_ev m`n viv Av`vwjZ ne bv| gnvb Avjvn&
ejbt
AvwgB KviAvb AeZxY KiwQ Ges AvwgB Ii msiK| (m~iv-Avj-wnhi:9)
GwU Ggb GKwU agwekvm hv Avgv`i GKwU gRey Z, mwVK fxZ Zix Ki `q, hvZ Ki Avgiv Avgv`i ji
w`K GwMq hZ cvwi, wbwZ h Avjvn& GK I AwZxq whwb Bev`Zi hvM| KviY, wZwb nQb gvwjK Ges hv wKQz
Zvui ZvZ ivRZ wZwbB Kib Ges GB Rb h, wZwb Zvui mKj bvejxZ c~Yv| Zvui Dci ev wZwb eZxZ Avgv`i
Avi Kvb j bB, Avi bv Gi Pq eo Kvb j AvQ, KviY wZwb me vg|
GwU GKwU agwekvm hwU Avjvn&KB megZvi AwaKvix gvb Ges GB KZci wbKU mv`vb I mgcb Kiv
Cgvbi GKwU kZ Ges GwU gb ivLv Gi GKwU c~ekZ I GKwbZvi wPt
Avjvn& I Zvui ivm~j Kvb welq wb`k w`j Kvb gy wgb cyil wKsev gy wgbv bvixi m welq Kvb wmvi
AwaKvi _vKe bv|(m~i v-Avj-Avnhve:36)
AZGe Zvgvi iei kc_ ! Zviv KLbvB wekvmvcbKvix nZ cvie bv h ch ZvgvK Zv`i m
weivai wePviK bv Ki AZtci Zzw g h wePvi Kie Zv wavnxb Ai M nb bv Ki Ges Zv my wP Keyj
Ki|(m~iv-wbmv:65)
GwU Ggb GKwU agwek vm hv ZLbI Avjvn& I Zvui ivm~ji cwZ dqmvjv Pvq hLb AgZ `Lv `qt
n gywgbMY ! Zvgiv Avjvn&i I ivm~ji AbyMZ nI Ges Zvgv`i Rb hviv Dwjj-Avgi Zv`i; AZtci hw`
Zvgv`i ga Kvb welq gZweiva nq Zvnj Avjvn& I Zvui ivm~ji w`K cZvewZZ nI hw` Zvgiv Avjvn&
I ciKvji cw Z wekvm Ki _vK, GwUB KjvYKi I kZi cwimgvw|(m~iv-wbmv:59)
Gfve Avgv`i AvKx`vn evakwi mg^q NUvq Ges emv`ki hKvb mvebv gyQ dj| GwU Avgv`iK mB
j Ges c_ c`vb c~eK Cgvb`vi`i HKe Ki GKB c_| c_K c_K `k, RvwZ I eY nIqv mI Zv`i
GKB ji w`K avweZ nZ `Lv hvq|
Avgv`i AvKx`v Ggb GKwU aggZ hv cZKwU ewi mvK c_Kfve GB cw_exZ wbR^ Kvhvejxi iK wnme
cwZwZ Ki, GKB mv_ Gi Rb `vqx Ki _vK| Kvib m Rvb wKqvgZi w`b ZvK ejv net
Zzwg Zvgvi wKZve cvV Ki, AvR Zzw g wbRB Zvgvi wnmve wbKvki Rb h_|(m~iv-Bmiv:14)
GwU Kivi gvag Cgvb`viMYi Ai AvKx`v Ggbfve cwZwZ nq, hwU ZvK Avj vn&i Kvb Av`k, AvBb I
wePvi Agvb KiZ evav `q| GUv ZvK mij mwVK c_ wdiZ mvnvh Ki hw` m Zv _K wePyZ nq A_ev
mxgvjsNb Ki| GUv ZvK Avjvn&i ivvq gvMZ msMvg KiZ Ges Zvui myw ARbi Rb cwiPvwjZ Ki|
GUv nj Avgv`i AvKx`vi mv_ Abvb mKj vbZ Ges `vkwbK Zi ga cv_K Ges GwU GB AvKx`vK
mevPvb cwZwZ Ki| Bmjvg GB AvKx`vK Ggb mycwZwZ vb AwawZ Ki h Ab mKj gZev` I vbZ

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 268
Avjvni w`K Avnvb

Zv ARbi BQv cKvk Ki Ges Zv`i aggZ I Avgv`i AvKx`vi ga GB wekvj eeavb _vKvi dj, Zviv GB
AvkvI cwjZ ivLZ cvibv h Gi bxwZ mg~ni mgK ne, Avi GZ cQvbv Zv Ame|
mv'mv web gyAvDBqvn ivm~ j (mvt) KvQ Avmb I cvV Kibt
KD Aby cwigvb mrKg Kij ZvI `LZ cve, Ges KD Aby cwigvb Amr Kg Kij ZvI `LZ
cve|(m~iv-whjRvjvn:7-8)
GZ ivm~j (mvt) ejbt Avgvi Rb Ab Kvb AvqvZ eZxZ a~ GwU kvbvB h_|(Bgvg Avng` _K ewYZ|
AvZ-Zvdmxi Avb-bvmvC I GwU eYbv Kib)
Avgv`iwU Ggb GK AvKx`vn hv mivmwi Avjvn&, Zvui ivm~j (mvt) Ges Cgvb`viMbi mv_ Avgv`i wgZv vcb
Ki| GQvov Abiv mevB Avj vn& nZ Zv`i h_ eeavbi Rb Ges Avjvn&i weivaxZvi Kivi Rb k I NwYZ|
GwU Ggb GKwU AvKx`vn hv Gi Abym vix`i GB `ywbqvi Rxebi msKxYZ v I AcqvRbxqZv _K ei Ki
AvwLivZi wekvjZv Ges RvKRgKZv I DrKlZvi KvQ wbq hvq| GB AvK x`vni gvbyl`i me`v gvwUZ nvUZ `Lv
MjI Zviv GB Rxeb I cieZx Dfq Rxebi Rb Zviv wbR`i c Z ivL| Zviv GKwU Yvqx wbK Rxebi
Rb msMvg Ki bv, eis Zviv GLvb _K aygv H mvnvhB wbZ Pvq hv Zv`i Avjvn&i ivvq Mgb I cieZx Rxeb
mvnvh Kiet
GB cvw_e Rxeb Lj Zvgvkv I Avgv` cgv`i evcvi Qvov Avi wKQzB bq, cKZ c ciKvji AvivgB
ne Zv`i Rb gjgq hviv asm nZ euP _vKZ Pvq| Zvgiv wK wPv fvebv Kie bv? (m~iv-AvbAvg:32)
Avi Avjvn& k I vqx|(m~iv-Zv nv:73)
GwU Ggb GKwU AvKx`vn hviv GK kfve AvuKo ai Zviv mvbRbK Rxeb hvcb Ki, Kvb iKg Acgvb ev
Aghv`v eZxZ, hw`I Zv`i Aev ^vQ` I K, Rq I civRq-Gi gva `v`yjgvb wKy KvbwKQzB Zv`i
ghv`vc~Y RxebK QzuZ cvi bv Zv`i wek vmi Rb Zviv Zv`i mvb I ghv`v Zv`i iei wbKU nZB cvq, whwbt
-----gnvb, k|(m~iv-evKviv:225) Ges ---wZwb civgkvjx, cvgq|(m~iv-Avm-mvd&d :1)
Zviv bv Kvb ab-m` ev cf ve _K mvb bq, bv GB cw_exZ Ab Kvb kw nZ eis Zviv nj wbgv AvqvZ
DjwLZ RjRv D`vnibt
----wKy kw Zv Avjvn&iB, Avi Zvui ivm~j I gy wgb`i----|(m~iv-gybvwdKzb:8)
Avi Zvgiv wbivk nqv bv I welb nqv bv Ges hw` Zvgiv wekvmx nI, Zvnj ZvgivB mgybZ ne| (m~iv
Avwj-Bgivb:139)
GUv Ggb GKwU AvKx`vn hv Gi Abymvix`i GB cw_exZ AvZwekvm I gbi kvw hvMvq Ges AvwLivZi mymsev`
`q| GUv Zv`iK Zv`i iei mv_ mvvZi Rb AvMnx Ki Zvj, hvi Rb Zviv mg K I KvwVbi ^v`
MnY Ki|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 269
Avjvni w`K Avnvb

Avi&Kvbyj Bmjvg ev Bmjvgi mg~n (.)


c_g t Avjvn Qvov Kvb mZ Dcvm bB Ges gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avjvni
ivm~j G mv `Iqv ( . :)
G `y mv Bmjvgi cek c_ I Zvi gnvb | Kvb ew gymwjg nZ cvie bv hZb bv m G `y mv gyL
DPviY Kie I mvqi `vex Abyhvqx Avgj Kie|
Avi G mv `vbi gvagB GK Rb Kvwdi gymwjg nq hvq|
1 Avjvn Qvov Kvb mZ Dcvm bB GB mv `vbi A_ (: - 1)
Avi Zv njvt Gi A_ Rb Bnv gyL DPviY Kiv, cKvk I AcKvk fve Gi `vex I Pvwn`v Abyhvqx Avgj Kiv, Avi
Gi A_ bv Rb Ges Gi `vex Abyhvqx Avgj bv Ki ay gyL cvV Kiv mKji HKgZ Kvb DcKvi Avmbv| eis
Zvi wei Z ne|
Avi ( ) jv-Bjvnv Bjvjvn Gi A_ njvt GK Avj vn myenvbv I ZvAvjv Qvov cKZ c Kvb mZ gvey` -
Dcvm bB|
G Kvjgvi `ywU iK&b iqQ| ( ) Avb&bvwd-A^xKwZ Rvbvbv, Iqvj BQevZ-^xKwZ Rvbvbv|
A_vr- Avjvn Qvov me wKQyi Dcvmbv A^xKvi Kiv, Ges m Dcvmbv GKgv AwZxq Avjvni Rb mve Kiv, hvi
Kvb Askx`vi bB| ZvZK A^xKvi KivI GB Kvjgvi Af y|
ZvZ-njvt AvjvnK Qo gvbyl, cv_i, e I cew BZvw`i hvi c~uRv-Dcvmbv Kiv| Avi ZvK (ZvZK) NYv
Kiv I Zv nZ wbRK gy NvlYv KivI G Kvjgvi Af y|
AZtcit h ew GB Kvjgv gyL DPviY KiQ A_P Avjvn Qvov h mKj eyi Bev`vZ Kiv nq Zv A^xKvi Ki
bvB m GB Kvjgvi `vex c~iY Ki bvB|
G cmsM Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t Zvgv`i Bjvn&-Dcvm njb GK I AwZxq, Avi m gnvb Kibvgq `qvjy eZxZ mwZKvi Kvb gvey`-
Dcvm bB| (m~iv Avj-evKvivn-AvqvZ-163)
wZwb Aviv ejbt

A_t xb mK Rvi-Rei`w bvB, mZ c_ v c_ nZ my nqQ| h ZvZK A^x Kvi Kie I


AvjvnK wekvm Kie m Ggb GK ghe~Z nvZj aie hvnv KLbI fve bv| Avjvn mekvZv, mevbx| (m~iv
Avj-evKvivn-AvqvZ-256)
Avi ( )Bjvn& Gi A_t Bjvn& A_ mZ gvey`-Dcvm|
Avi h ew GB wekvm Ki h Bjvn&-Dcvm njb wZwb whwb mwKZv, wiwhK`vZv, ev bZzb wKQy Avwevi gZvkxj,
Gi vivB Cgvb m`h jvf Ki, Bev`vZi gvag Avjvni GKvZZv NvlYv Kiv QvovB|
m ewi ( ) jv-Bjvnv Bjvjvn Avj vn Qvov mZ Kvb Dcvm bB gyL DPviY Ki Bmjvg cek Kiv
`ywbqvZ Kvb DcKvi Avme bv| Avi AvwLivZ vqx kvw nZ GB Kvjgv ZvK gyw w`e bv|
Avjvn ZvAvjv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 270
Avjvni w`K Avnvb

A_t ejt K Zvgv`iK AvKvk I cw _ex nZ RxebvcKiY mieivn Ki A_ev keY I `w kw Kvi
KZZ vaxb? K RxweZK gZ nZ wbMZ Ki Ges K gZK RxweZ nZ wbMZ Ki Ges K mKj welq wbqY
Ki? ZLb Zviv ejet Avjvn| ejt ZeyI wK Zvgiv mveavb nebv? (m~iv q~bym -AvqvZ-31)
wZwb Aviv ejbt

A_t hw` Zzwg Zv`iK wRvmv Ki, K Zv`iK mw KiQ, Zviv AekB ejet Avjvn| ZeyI Zviv Kv_vq
wdiQ?| (m~iv Avj-hyL&id-AvqvZ-87)
2 Kvjgvq ZvInx` Gi kZmg~n ( : - 2)t
(1) BwZevPK I bwZevPK fve A_ Rvbv, hv AZvi cwicx|
bwZevPK njv Avjvn Qvov Ab Kviv Rb Bev`vZ mve bv Kiv| Avi BwZevPK njv Zv (Bev`vZ) GKKfve Zvi
Rb mve Kiv| Zvi Kvb Askx`vi bB wZwbB GKgv Bev`vZi gvwjK I nK`vi|
(2) GB Kvjgvi cwZ `p wek vm ivLv, hv m`ni cwicx|
A_vrt GB Kvjgvi `vexi cwZ `p wekvm iL AvwiKfve wbwZ nq gyL DPviY Kiv|
(3) GB KvjgvK gb cvY MnY Kiv, hv cZvLvYi cwicx|
Avi Zv njv GB Kvjgvi mKj `vex-Pvwn`v I Zvi ee MnY Kiv| msev` mg~ni cwZ wekvm ivLv, Av`k mg~n
cvjb Kiv| wbla mg~n nZ weiZ _vKv| KziAvb I nv`xmi `jxj cwiZvM I AcevLv bv Kiv|
(4) AbyMZ nIqv, hv Qo `Iqvi cwicx| Avi Zv njv GB Kvjgv h mKj weavbi wb`k w`qQ Zv cKvk I
AcKvk fve AvbyMZ Kiv|
(5) (GB KvjgvK) mZ Rvbv, hv wg_vi cwicx| Avi Zv njv ev`v GB KvjgvK mZ Rb Ai nZ DPviY
Kie|
GB Kvjgv cvV Kvixi Ai Zvi K_v gvZveK ne, Ges Zvi evwnK Aev AvfixY Aev gyZvweK ne|
AZtci h ew GB Kvjgv gyL DPviY KiQ Avi Zvi `vexK A^xKvi KiQ wbqB Zvi GB gyL DPviY Zvi
Kvb KvR Avme bv, hgb gybvwdK`i Aev wQj| Zviv GB Kvjgv gyL DPviY KiZv Ai A^xKvi KiZv|
(6) c~Y GKwbZv _vKv, hv wkiKi cwicx| Avi Zv njv ev`v AvgjK bK wbqvZi viv wkiKi mKj cKvii
Mvwb nZ gy ivLe|
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t Zviv Zv Avw` nqwQj Avjvni AvbyMZ wewP nq GKwbfve Bev`vZ Kivi| (m~iv Avj-evwqbv-
AvqvZ-5)
(7) GB Kvjgvi mv_ gynvevZ-fvjevmv ivLv, hv weli cwicx|
Avi Bnv evevwqZ ne, GB KvjgvK, Zvi `vexK, Zvi wb`wkZ weavbK Ges hviv GB Kvjgvi kZ gvZveK
Pj Zv`iK fvjevmvi gvag| Avi DjwLZ K_v jvi wecixZ K_vi mv_ wel ivLvi gvag|
Gi wb`kb njvt Avjvvni wcq eyK cvavb `Iqv, hw`I Zv cewi weiva nq| Avi Avjvni hv AcQ` Zv AcQ`
Kiv, hw`I Zvi w`K cew avweZ nq| Avjvn I Zvi ivm~ji mv_ hv`i ezZ iqQ Zv`i mv_ ezZ ivLv| Avi
Avjvn I Zvi ivm~ji mv_ hv`i kZv iqQ Zv`i mv_ kZv ivLv|
Avjvn ZvAvjv ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 271
Avjvni w`K Avnvb

A_t Zvgv`i Rb Be&ivnxg I Zvi Abymvix`i ga iqQ Dg Av`k, Zviv Zv`i mc`vqK ejwQj,
Zvgv`i m Ges Zvgiv Avjvni cwieZ hvi Bev`vZ Ki Zvi m Avgv`i Kvb mK bvB| Avgiv
Zvgv`iK gvwb bv| Zvgv`i I Avgv`i ga i nj kZv I wel wPiKvji Rb, hZb bv Zvgiv
GK Avjvni cw Z Cgvb Avb| (m~iv Avj-gyg&Zvnvbv-AvqvZ-4)
wZwb Aviv ejbt

A_t Z_vwc Kn Kn Avjvn Qvov AciK Avjvni mgKic MnY Ki Ges AvjvnK fvjevmvi bvq
Zv`iK fvjevm, wKy hviv Cgvb GbQ Avjvni cw Z Zv`i fvjevmv `pZg| (m~iv Avj-evKvivn-AvqvZ-
165)
Avi h ew BLjvm I BqvKxbi mv_ ( ) jv-Bjvnv Bjvjvn, Avjv n Qvov mZ Kvb gvey` bB GK_v
eje Ges mKj cvcvPvi, we`AvZ, QvU wkiK I eo wkiK nZ gy _vKe, m `ywbqvZ c_Zv nZ wn`vqvZ
cve| Avi AvwLivZ kvw nZ wbivcv cve| Zvi Dci Rvnvb vg nvivg nq hve|
GB kZ jv c~Y Kiv ev`vi Dci AvekK| Avi GB kZ jv c~Y Kiv A_ njv h, GB kZ jv GKRb ev`vi
Rxeb mgvek NUv Ges Zv Rvbv AZvekK nIqv| Ze Bnv gyL Kiv Riix bq|
Avi GB gnvb Kvjgv (( ) jv-Bjvnv Bjvj v) njv ZvInx`yj Djyn xqvn, hv ZvInx`i cKvi mg~ni ga
AZ iZ c~Y GK cKvi ZvInx`, G welqB bexMY I Zv`i mc`vqi gvS gZbK msNwUZ nqwQj| Avi
GiB evevqbi Rb ivm~jMYK ciY Kiv nqwQj| hgb Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t Avjvni Bev`vZ Kivi I ZvZK eRb Kivi wb`k `Iqvi Rb Avgiv Zv c ZK RvwZi gaB ivm~j
cvVvBqvwQ| (m~iv Avj-bvn&j-AvqvZ-36)
wZwb Aviv ejbt

A_t Avgiv Zvgvi c~e h ivm~jB ciY KiwQ Zvi wbKU GB Inx AeZxY KiwQ h, Avwg eZxZ Ab Kvb
mZ gvey` bB, myZivs Zvgiv AvgviB Bev`vZ Ki| (m~iv Avj-Avw^qv, AvqvZ-25)
Avi hLb ay ZvInx` ejv ne, ZLb Zv nZ gyj-Dk ne ZvInx`yj Dj~n xqvn|
: ZvInx`yj Dj~nxqvn Gi msvt wbqB Avjvn Zvi mKj mw Rxei Dj~n xqvZ I De~`xqvZi
gvwjK, wZwb GKKfve Bev`vZi gvwjK Zvi Kvb kixK bB GB ^xKwZ `Iqv|
: Zvi (ZvInx`yj Dj~n xqvi) bvg mg~nt GB ZvInx`K ZvInx`yj Dj~nxqvn ev Bjvnxqvn ejv nqQ KviY
GKwbfve Bnv wbQK ZvAvjyn ( )Gi Dci cwZwZ| GKK Avj vni Rb AwaK fvjevmvK ZvAvjyn ejv nq|
wbb ewYZ bvg jv ZvInx`yj Dj~n xqvi bvgt
(K) ZvInx`yj Bev`vn ev De~`xqvnt KviY Bnv GK Avj vni Rb Bev`vZ nIqvi Dci cwZwZ|
(L) ZvInx`yj Biv`vt KviY Bnv Avgji viv Avjvni mw Kvgbvi Dci cwZwZ|
(M) ZvInx`yj KvQ`t KviY Bnv GK Avjvni Rb Bev`vZK GKwb AZvekK Ki Ggb GKK BQvi Dci
cwZwZ|
(N) ZvInx`yZ Zj vet KviY Bnv Avjvni KvQ GKwbfve PvIqvi Dci cwZwZ|
(O) ZvInx`yj Avgjt KviY Bnv Avjvn ZvAvjvi Rb AvgjK GKwb Kivi Dci cwZwZ|
: ZvInx`yj Dj~n xqvZi Kzg ev weavbt ZvInx`yj Dj~nxqvn mKj ev`v`i Dci dih| ev`viv
Kej gv Gi vivB Bmjvg cek Ki| Avi Gi cwZ `p wek vm I Avgj KijB Rvnvbvg nZ gyw cve| cv

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 272
Avjvni w`K Avnvb

eq ewi Dci G wekvm Ges G gvZveK Avgj Kiv me c_g IqvwRe| Avi Gi vivB `vIAvZ I wkv i Kiv
me c_g IqvwRe| hviv Gi wecixZ aviYv Ki Zviv GZ gZbK KiQ|
KziAvb I nv`xm Gi dviwhqvZi wb`k iqQ| Avjvn GiB evevqbi Rb mwRxe mw KiQb Ges wKZve mg~n
AeZxY KiQb| Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t ejt Avwg Zv Avjvni Bev`vZ KiZ I Zvi Kvb kixK bv KiZ Avw` nqwQ| Avwg ZviB cw Z Avnvb
Kwi Ges ZviB wbKU Avgvi c ZveZb| (m~iv iv`-AvqvZ-36)
wZwb Aviv ejbt

A_t Avwg mw KiwQ wRb Ges gvbylK GB Rb h, Zviv AvgviB Bev`vZ Kie| (m~iv Avh&-hvwiqvZ-AvqvZ-
56)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) gyAvh (ivwhAvjv Avb) K ejbt
A_t (n gyAvh ivwhAvjv Avb) Zzwg Avnj wKZve mc`vqi wbKU hvQv| me c_g Zv`iK (jv-Bjvnv
Bjvjv) Avjvn Qvov Kvb mZ gvey` bB-GB w`K Avnvb Ki| hw` Zviv GB `vIAvZ MnY Ki Zvgvi AvbyMZ
Ki, ZLb Zzwg Zv`iK RvbvI h, Avjvn ZvAvjv Zvgv`i Dci w`b-ivZ cvuP Iqv bvgvh dih KiQb| hw`
Zviv Bnv MnY Ki, ZLb Zzwg Zv`iK RvbvI h, Avjvn Zvgv`i Dci hvKvZ dih KiQb, Bnv abx`i KvQ
_K bIqv ne Ges `wi``iK `Iqv ne| (eyLvix I gymwjg)
GB ZvInx` hveZxq Avgj mg~ni ga AwaKZi Dg Avgj I AwaK cvc gvPb Kvix| G evcvi Bgvg eyLvix I
gymwjg mvnvex BZ&evb (ivwhAvj v Avb) nZ bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) _K nv`xm eYbv KiQbt
A_t wbqB Avjvn H ewi Rb RvnvbvgK nvivg KiQb h, ew Avjvni mw ARbi Dk jvBjvnv
Bjvjvn ejQ|
(P) mg ivm~jMYi GB Kvjgvi Dci HKgZ|
mg ivm~jMY Zv`i mc`vqK Kvjgv jv-Bjvnv Bjvjvn Gi w`K `vIAvZ `vb Ges Bnv nZ wegyLi fq
c`kbi evcvi GKgZ wQjb|
hgb KziAvb Kvixg AbK AvqvZ Gi eYbv GmQ|
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t Avgiv Zvgvi c~e h ivm~jB ciY KiwQ Zvi wbKU GB Inx AeZxY KiwQ h, Avwg eZxZ Ab Kvb
mZ gvey` bB, myZivs Zvgiv AvgviB Bev`vZ Ki| (m~iv Avj-Avw^qv-AvqvZ-25)
ivm~j (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) GB Kvjgvi w`K `vIAvZ `vb bex`i GKgZi GK my`i `v eYbv
KiQb|
wZwb (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejQb ht
A_t bexMY GK Aci egvq fvB wQjb| Zv`i gv wfb wQj, Avi xb GKwQj|
mKj bvex`i g~j xb wQj GKB, Zv njv ZvInx`, hw`I kixAvZi Abvb wewa-weavb wfb wQj| hgb KLbv
Qj-gq gvqi w`K nZ wfb nq, Avi Zv`i wcZv GK|
3 gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avjvni ivm~j GB mv `vbi A_ ( - 3
:)
(K) wbqB gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avj vni ivm~j G mv `vbi A_ njvt ivm~jyjvn (mvj vjv
AvjvBwn Iqvmvjvg) hv Av`k KiQb Zv cvjb Kiv, h me Lei w`qQb Zv mZ ej wekvm Kiv, Ges hwj

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 273
Avjvni w`K Avnvb

mK wbla I mZK KiQb mwj _K weiZ _vKv, Avi GKgv wZwb h weavb `vb KiQb mgZ Avjvni
Bev`vZ Kiv|
(L) gynvv` (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) Avj vni ivm~ j G mv evevqbt
gynvv` (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) Avjvni ivm~ j G mv evevqb ne Cgvb I c~Y BqvKxb viv| wbqB
gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avjvni ev`v I Zvi ivm~j, hvK mKj gvbe I wRb RvZxi wbKU ciY
KiQb| wZwb kl bex I ivm~j| wbqB wZwb Avj vni bKUR bKvix ev`v| Zvi gvS Dj~nxqvZi Kvb ewk
bB| Zvi AbymiY Kiv, Zvi Av`k wblai mvb Kiv| K_vq, KvR I wekvm Zvi my bvZK AuvKo aiv|

Avjvn ZvAvjv ejbt


A_t ejt n gvbyl! Avwg Zvgv`i mKji Rb Avjvni ivm~j| (m~iv Avj-Avivvd-AvqvZ-158)

wZwb Aviv ejbt


A_t Avgiv Zv ZvgvK mgM gvbeRvwZi cw Z mymsev`&`vZv I mZK Kvixic ciY KiwQ| (m~iv mvev-AvqvZ-
28)

wZwb Aviv ejbt


A_t gynvv` Zvgv`i ga Kvb cyili wcZv bn, eis m Avjvni ivm~j Ges kl bvex| (m~iv Avj-Avn&hve-
AvqvZ-40)

wZwb Aviv ejbt


A_t ejt Avgvi cw ZcvjK cwe! Avwg Kejgv GKRb gvbyl hvK ivm~j evbvbv nqQ| (m~iv Avj-Bm&iv-
AvqvZ-93)
D mv wb ewYZ welq jvK Af y Kit
c_gZt Zvi (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) wimvjvZi ^xKwZ `Iqv I Ai Zvi wekvm ivLv|
wZxqZt Gi DPviY Kiv I gyLi viv cKvk fve Gi ^xKwZ `Iqv|
ZZxqZt h mZ wZwb wbq GmQb Zv AbymiY Kiv, Ges h evwZj welq mg~n wbla KiQb Zv eRb Kiv|
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t myZivs Zvgiv Cgvb Avb Avjvni cw Z I Zvi evZvevnK Dx bvexi cw Z, h Avjvn I Zvi evYxZ Cgvb
Avb Ges Zvgiv Zvi AbymiY Ki hvZ Zvgiv wn`vqvZ cv nZ cvi| (m~iv Avj-Avivd-AvqvZ-158)
PZz_Zt ivm~j (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) h me Lei w`qQb Zv mZ ej wekvm Kiv|
cgZt Rvb, gvj, Qj-gq, wcZv-gvZv, I mKj gvbyli fvjevmvi PvBZ ZvK (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg K)
AwaK fvjevmv| KviY wZwb Avjvni ivm~j, Avi ZvK fvjevmvB njv Avjvni fvjevmvi Af y|
Avi Zvi cKZ gynvevZ nj Zvi Av`k mg~ni AvbyMZ Ki Zvi wbla mg~n nZ weiZ _K Zvi AbymiY Kiv|
ZvK mvnvh Kiv, Zvi mv_ ezZ ivLv| Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t ejt Zvgiv hw` AvjvnK fvjevm Ze AvgvK AbymiY Ki, Avjvn Zvgv`iK fvjevmeb Ges
Zvgv`i Aciva gv Kieb| (m~iv Avj-Bgivb-AvqvZ-31)
bvex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 274
Avjvni w`K Avnvb

A_t Zvgv`i Kn c~Y gy wgb nZ cvi bv hZb Avwg Zvi wbKU Zvi wcZv-gvZv, Qj-gq I mKj gvbyli Pq
AwaKZi wcq bv nev| (Bgvg eyLvix I gymwjg GB nv`xmwU Avbvm (ivwhAvj v Avb) nZ eYb v KiQb)
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t myZivs hviv Zvi cw Z wekvm vcb Ki, ZvK mvb Ki, ZvK mvnvh Ki Ges h b~i Zvi mv_ AeZxY
nqQ Dnvi AbymiY Ki ZvivB mdjKvg| (m~i v Avj-Avivd-AvqvZ-157)
lZt Zvi mybvZi cwZ Avgj Kiv| Zvi K_vK mKji K_vi Dci cvavb `Iqv, wbwavq Zv MnY Kiv| Zvi
kixAvZ gvZveK weavb cwiPvjbv Kiv Ges Zvi cwZ my _vKv|
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t wK bv, Zvgvi cw ZcvjKi kc_! Zviv gy wgb ne bv hZb ch Zviv Zv`i wbR`i weev`-weev`i
wePvi fvi Zvgvi Dci AcY bv Ki, AZtci Zvgvi wmv mg Zv`i gb Kvb wav bv _vK Ges mev
KiY Dnv gvwbqv bv jq| (m~iv Avb-wbmv-AvqvZ-65)

wZxq iK&bt Avm&-mjvZ (bvgvh) ( . : )


bvgvh Bev`vZ mg~ni ga AZ iZc~Y Bev`vZ| Gi dih nIqvi `jxj AZ my, Bmjvg G welq Lye ekx
iZ Avivc KiQ| myZivs Bev`vZ mg~n bvgvhi dwhjZ I Zvrch KZUzKz Zv eYbv KiQ| Avi Bnv ev`v I Zvi
cfyi gvS mK mwKvix, Bnv cwZvi viv ev`v Zvi cf yi AvbyMZ cKvk Ki|
1- bvgvhi msv ( : - 1)
: - kvwK A_t bvgvhi kvwK A_ `y Av, GB A_ KziAvb eeZ nqQ|
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t Zzwg Zv`i Rb `y Av Ki, Zvgvi `y Av Zv`i Rb wP^w Ki| (m~iv AvZ&-ZvIevn-AvqvZ-103)
: - cvwifvwlK A_t Bnv Ggb GK Bev`vZ hv wekl wKQy K_v I KgK kvwgj Ki, Avjv AvKevi viv
i nq, Avm&mvjvgy AvjvBKzg viv kl nq|
: K_v nZ Dk njt Avjv AvKevi ejv, wKivZ, Zvmexn, I `y Av BZvw` cvV Kiv|
: - Kg viv Dkt wKq vg-`vuovbv, iKz Kiv, wmR&`v Kiv I emv BZvw`|
2- bvex I ivm~jMYi (AvjvBwngym& mvjvg)-wbKU Gi iZ ( : - 2)
Avgv`i bex gynvv` (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi ciYi c~ei Avmgvbx xb mg~n bvgvh wewae wQj|
Be&ivnxg (AvjvBwnm& mvjvg) Zvi cf yi KvQ wbRi I ^xq eskaii bvgvh cwZvi `y Av Kib|
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t n Avgvi cw ZcvjK! AvgvK mvjvZ KvqgKvix Ki Ges Avgvi eskai`i ga nZI| (m~iv Be&ivnxg-
AvqvZ-40)
Avi BmgvCj (AvjvBwnm& mvjvg) Zvi cwieviK bvgvh cwZvi Av`k KiwQjb|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 275
Avjvni w`K Avnvb

Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t m Zvi cwiRbeMK mvjvZ I hvKvZi wb`k w`Z| (m~iv gviqvg-AvqvZ-55)


Avjvn ZvAvjv g~mv (AvjvBwnm& mvjvg) K m^ab Ki ejbt

A_t AvwgB Avjvn, Avwg eZxZ Kvb Bjvn& bB| AZGe Avgvi Bev`vZ Ki Ges Avgvi iYv_ mvjvZ Kvqg
Ki| (m~iv Zvnv-AvqvZ-14)
Avjvn ZvAvjv bvgvh Av`vqi evcvi Zvi bex Cmv (AvjvBwnm& mvjvg) K Av`k KiQb|
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t hLvbB Avwg _vwK bv Kb wZwb AvgvK eiKZgq KiQb, wZwb AvgvK wb`k w`qQb hZw`b RxweZ
_vwK ZZw`b mvjvZ I hvKvZ Av`vq KiZ| (m~iv gviqvgt AvqvZ- 31)
Avjvn Avgv`i bex gynvv` (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi wgivR I Bm&ivi ivwZ Avmgvb bvgvh dih
KiQb| Avi bvgvh dih Kvj cvk Iqv wQj| AZtci Avjvn ZvAvjv nvjKv Ki cvuP Iqv KiQb| Bnv
Av`vq cvuP Iqv, wKy Qyqve cvk Iqv|
: - cvuP Iqv bvgvh Zv njvt dRi, hvni, Avmi, gvMwie I Ckv, Gi Dci mKj gymjgvb`i
HKgZ cwZwZ nqQ|
3- mvjvZ-bvgvh ceZbi `jxj ( : - 3)
bvgvhi ceZbZv cgvwYZ nqQ GKvwaK `jxj viv| wbb Zvi wKQy eYbv Kiv njt
c_gZt KziAvb nZt
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t Zvgiv mvjvZ Kvqg Ki I hvKvZ c`vb Ki| (m~iv Avj-evKvivn-AvqvZ-43)


wZwb Aviv ejbt

A_t wbavwiZ mgq mvjvZ Kvqg Kiv gy wgb`i Rb Aek KZe| (m~iv Avb-wbmv-AvqvZ-103)
wZwb Aviv ejbt

A_t Zviv Zv Avw` nqwQj Avjvni AvbyMZ wewP nq GKwbfve Zvi Bev`vZ KiZ Ges mvjvZ
Kvqg KiZ I hvKvZ w`Z| (m~iv Avj-evwqbv-AvqvZ-5)
wZxqZt nv`xm nZt
(1) Beb Dgvi (ivwhAvjv Avbgv) nZ ewYZ nv`xm, ivm~j (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
))
.( (( )

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 276
Avjvni w`K Avnvb

A_t Bmjvg cvuPwU i Dci cwZwZ| Avjvn Qvov Kvb mZ gvey` bB, gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg)
Avjvni ivm~j G mv `vb Kiv| bvgvh cwZv Kiv| hvKvZ c`vb Kiv| evqZz jvn kixdi nv Kiv| ivgvhvbi ivhv
ivLv| (eyLvix I gymwjg)
(2) Dgvi web Lvve (ivwhAvjv Avb) Gi nv`xm, hvZ ivm~ j (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
- - ))
.( (( )
A_t Bmjvg njv, Avjvn Qvov mZ Kvb gvey` bB Ges gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avjvni ivm~j G
mv `Iqv, bvgvh cwZv Kiv, hvKvZ c`vb Kiv, ivgvhvb gvmi ivhv ivLv, mvg_ _vKj evqZzjvn Gi nv Kiv|
(gymwjg kixd)
(3) Be&b Avevm (ivwhAvjv Avbgv) Gi nv`xmt
A_t bex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) gyAvh (ivwhAvjv Avb) K Bqvgvb ciY Kijb Ges (ZvK) ej&jbt h,
Zzwg Zv`iK (Avnj wKZve`iK) (jv-Bjvnv Bjvjv) Avjvn Qvov Kvb mZ gvey` bB Ges gynvv` (mvj vjv
AvjvBwn Iqvmvjvg) Avjvni ivm~j GB mv `vbi w`K Avnvb Ki| hw` Zviv GB `vIAvZ MnY Ki Zvgvi
AvbyMZ Ki Ze Zzwg Zv`iK RvbvI h, Avjvn ZvAvjv Zvgv`i Dci w`b-ivZ cvuP Iqv bvgvh dih
KiQb| (eyLvix gymwjg)
ZZxqZt BRgv
mKj gymjgvb cvuP Iqv bvgvh dih nIqvi Dci GKgZ nqQb| Avi Bnv Bmjvgi dih mg~ni AbZg GKwU
dih|
4- mvjvZ-bvgvh ceZbi wcQb wnK&gvZ ( (: - 4
GKvwaK wnK&gvZ I inmK mvgb iL bvgvh ceZb Kiv nqQ| wbb Zvi wKQy BwZ Kiv njvt
(1) Avjvn ZvAvjvi Rb ev`vi `vmZ cKvk Kivi j, m Zvi `vm, GB bvgvh Av`vqi viv gvbyl De~`xqvZi
Abyf~wZ jvf Ki, Ges m me`vq Zvi mwKZvi mv_ mK vcb Ki _vK|
(2) GB bvgvh Zvi cwZvKvixK Avj vni mv_ my`p mK vcbKvix I me`vq ^iYKvix Ki ivL|
(3) bvgvh Zvi Av`vqKvixK wbj I Abvq KvR nZ weiZ ivL, Avi Bnv ev`vK cvc fyj-wU nZ cwe Kivi
gvag|
Rvwei web Avyjvn (ivwhAvjv Avbgv) Gi nv`xmB Zvi cgvY|
wZwb ejbt ivm~j (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejQbt
A_t cvuP Iqv bvgvhi Dcgv H cengvb b`xi bvq hv Zvgv`i Kviv `iRvi cvk w`q eq MQ, Z_vq m cwZ
w`b cvuP evi Mvmj Ki| (gymwjg kixd)
(4) bvgvh Aii Zw, AvZvi kvw, I gyw `vbKvix H wec`-Avc` nZ hv ZvK KjywlZ Ki| G RbB Bnv
ivm~ji Kzi&ivZzj AvBb-bqb wmKvix| bex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) hLb Kvb KwVb KvRi myLxb nZb,
ZLb wZwb bvgvh Av`vqi w`K QyU hZb| GgbwK wZwb (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejZ _vKZbt
A_t n wejvj! bvgvhi viv Zzwg AvgvK kvw `vI| (Avn&gv`)
5- Kv`i Dci bvgvh dih ( : - 5)
cZK cv eq vbx gymwjg ewi Dci bvgvh dih| PvB cyil nvK ev bvix nvK| Kvwdii Dci bvgvh dih
bq| Gi A_-`ywbqvZ m Gi Avw` bq, KviY Zvi Kzdix Aevq Zvi c _K Bnv nebv| Ze Bnv Qo
`Iqvi KviY AvwLivZ ZvK kvw `Iqv ne| KviY Bmjvg ag Mn Y Ki Bnv Av`vq Kiv Zvi Rb me wQj, wKy
m Zv Ki bvB|
Gi cgvY Avjvni evYxt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 277
Avjvni w`K Avnvb

A_t Zvgv`iK wKm mvKvi bvgK Rvnvbvg wbc KiQ? Dnviv eje, Avgiv gymjx `i Afy wQjvg bv,
Avgiv AfveMK Avnvh `vb KiZvg bv, Ges Avgiv AvjvPbvKvix`i mwnZ AvjvPbvq wbgM _vKZvg|
Avgiv Kgdj w`em A^x Kvi KiZvg, Avgv`i wbKU gZz i AvMgY ch| (m~iv Avj-gyvQ&wQi-AvqvZ-42-47)
Avi evPv`i DciI dih bq| KviY m gyKvjv d-cv eq bq| cvMji DciI dih bq| FZz I wbdvm M
gwnjv`i DciI dih bq| KviY kixAvZ Zv`i nZ Gi weavb Zzj wbqQ, Bnv Av`vq evuav c`vb Kvix bvcvwKi
KviY|
evPv m Qj nvK ev gq nvK Zvi eqm hLb mvZ eQi ne ZLb Zvi AwffveKi Dci ZvK bvgvhi Av`k
`Iqv AvekK| Avi hLb Zvi eqm `k eQi ne ZLb bvgvh Av`vq bv Kij Zvi AwffveKi Dci ZvK cnvi Kiv
AvekK| nv`xm Gi eYbv GmQ| hvZ m Zv Av`vq Af I AvMnx nq|
6 - mvjvZ-bvgvh ZvM Kvixi weavb (: - 6)
h ew bvgvh Qo w`j m Bmjvg nZ ewnZ nq Mj Ges Kzdix Kijv|
Bmjvgi gwjK wewa-weavb nZ gyZv` ew`i
Afy nq Mj| KviY Avjvn ZvAvjv Zvi Dci h wewa-weavb dih KiQb Zv Qo w`q m Zvi bvdvigvbx
KiQ| ZvB ZvK ZvIevi Av`k `Iqv ne| hw` ZvIev Ki I bvgvh cwZvi gvag wdi Avm Ze fvj,
Ab_vq m Bmjvg nZ gyZv` nq hve| Zvi Mvmj, Kvdb, Rvbvhvi bvgvh cov, gymjgvb`i Kei `vdb Kiv
wbla| KviY m Zv`i (gymjgvb`i) Af y bq|
7 - mvjvZi-bvgvhi kZ mg~n ( : - 7)
Bmjvg-gymwjg nIqv|
vbevb nIqv|
fvj-g` cv_Ki vb _vKv|
bvgvhi mgq DcwZ nIqv|
wbqvZ Kiv|
wKe&jv gyLx nIqv|
mZi XvKv, cyili mZi bvfx nZ nvuUz ch | Avi gwnjvi Zvi mc~Y kixiB bvgvh mZi, Zvi gyL I nvZi
Zvjyq Qvov|
gymwji Kvco, kixi I bvgvh covi vb nZ bvcvwK `~i Kiv|
nv`vQ `~i Kiv, Avi Bnv-bvcvwK nZ Ahy Mvmj Ki cwe nIqvK ey Svq|
8 - mvjvZi-bvgvhi mgq ( : - 8)
(1) hvni bvgvhi mgqt m~h Xj hvIqv nZ-A_vr ga AvKvk nZ m~hi cwg w`K Xj hvIqv nZ wbq cZK
eyi Qvqv Zvi mgcwigvY nIqv ch|
(2) Avmi bvgvhi mgqt hvni bvgvhi mgq Pj hvIqv nZ wbq cZK eyi Qvqv Zvi wb nIqv ch| Avi Zv
nj m~h nj` nIqv mgq ch|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 278
Avjvni w`K Avnvb

(3) gvMwie bvgvhi mgqt m~ h Wy ev nZ wbq jvwjgv `~ixf~Z nIqv ch | Avi Zv nj H jvjU fve hv cwg AvKvk
m~h Wyevi ci cKvwkZ nq|
(4) Ckvi bvgvhi mgqt gvMwiei bvgvhi mgq Pj hvIqv nZ Aa ivw ch |
(5) dRi bvgvhi mgqt dRi mvbx cKvk nIqv _K wbq m~h D`q nIqv ch |
Gi cgvY Avyjvn web Avgi (ivwhAvjv Avb) Gi nv`xm, ivm~j (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvj vg) ejbt
A_t hvnii mgqt hLb m~h Xj hve, gvbyli Qvqv Zvi mgcwigvY ne| Avmii bvgvhi mgq nIqv ch _vKe|
Avi gvMwiei bvgvhi mgq m~h Wyev nZ wbq jvwjgv ch | Avi Ckvii bvgvhi mgq gvMwiei bvgvhi mgq Pj
hvIqv _K ga ivw ch| Avi dRii bvgvhi mgq dRi cKvwkZ nIqv _K m~h Dw`Z nIqv ch, Avi ZLb
(m~h D`qi mgq) bvgvh cov nZ weiZ _vK| (gymwjg kixd)
9- dih bvgvhi ivKvAvZi msLv (: - 9
dih bvgvhi ivKvAvZi msLv megvU mZi ivKvAvZ| wb Zvi ZvwjKv `Iqv njt
hvnit Pvi ivKvAvZ;
Avmit Pvi ivKvAvZ;
gvMwiet wZb ivKvAvZ;
Ckvt Pvi ivKvAvZ;
dRit `y ivKvAvZ;
hw` Kvb ew BQvKZ fve GB ivKvAvZi msLvq evovq ev Kgvq Ze Zvi bvgvh evwZj nq hve| Avi hw` Zv
fyjekZt nq Ze Zv wmR&`vq mvi viv c~Y Kie| GB msLv gymvwdi ewi Rb bq| Zvi Rb Pvi ivKvAvZ
wewk bvgvh jv `y ivKvAvZ KQi Ki cov gyvnve| GB cvuP Iqv bvgvh Zvi wbavwiZ mgq cov gymwjg ewi
Dci IqvwRe, hw` Kvb kviqx ARi (hgb-wb`v, fyj hvIqv, gY hvIqv,) bv _vK| h ew bvgvh Av`vq bv Ki
Nywgq hve ev fyj hve m Zv co wbe hLb ^iY ne|
10- bvgvhi dih mg~n ( (: - 10
mvg_ _vKj `vuovbv;
ZvK&exi Zvn&ixgvn;
m~iv dvwZnv cvV Kiv;
iKz Kiv;
iKz nZ DV mvRv nq `vuovbv;
mvZ Ai Dci wmR&`v Kiv;
wmR&`v nZ DVv;
kl eVK Zvkvn&` cov;
Zvkvn&` Kvj emv;
bvgvhi GB iK&b jv mv`b wiZv eRvq ivLv;
GB iK&b jv avivevwnK fve Av`vq Kiv;
Wvb I evg `yB mvjvg c`vb Kiv ev mvjvg wdivbv;
11- bvgvhi IqvwRe mg~n ( : - 11)
bvgvhi IqvwRe mg~n AvUwUt
c_gt ZvK&exi Zvn&ixgvi ZvK&exi Qvov bvgvh Abvb ZvK&exi mg~n|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 279
Avjvni w`K Avnvb

wZxqt ((()) mvwgqvjv wjgvb nvwg`v) ejv| Avi Bnv Bgvg I GKvKx bvgvh Av`vq Kvixi Rb
IqvwRe| Ze gyv`x Bnv cvV Kie bv|
ZZxqt Bgvg, gyv`x I GKvKx bvgvh Av`vq Kvix mKji Dci ((( )) ivevbv IqvjvKvj nvg&`) ejv
IqvwRe|
PZz_t iKzZ ((( )) mye&nv-bv ivweqvj AvRxg) ejv|
cgt wmR&`vq ((( )) mye&nv-bv ivweqvj Avjv) ejv|
lt `ywmR&`vi gvS ((( )) ivweM wdijx) ejv|
mgt c_g eVK ZvwnqvZ cov, Avi Zv njvt
))
((
DPviYt Avvwnqv-Zz wjjv -wn Iqvm& mvjv-Iqv-Zz IqvZ& ZvBqev-Zz, Avm&mvjv-gy AvjvBKv AvBD nvbvweqy Iqv
ivn&gvZzjv-wn Iqv evivKv-Zzn | Avm&mvjv-gy AvjvBbv-Iqv Avjv-Bevw`jv -wnm& m-wjnxb| Avk&n v`y Avjv-Bjv-nv Bjvjv
Iqvk& nv`y Avbv gynvv`vb Avy Iqv ivm~jyn| ev Abyic cgvwYZ ZvwnqvZ cvV Kiv|
Agt c_g eVKi Rb emv| Avi hvivB BQvKZ fve GB IqvwRe mg~ni Kvb GKwU IqvwRe Qo w`e Zv`iB
bvgvh evwZj nq hve| Avi h ew Bnv Qo w`e AZv ev fyj etkZ m mv wmR&`v w`e|
12 - RvgvAvZ bvgvh ( (: - 12
gmwR` RvgvAvZi mv_ cvuP Iqv bvgvh cov gymwjg ewi Dci AvekK| GZ m Avjvni myw I QvIqve
ARb KiZ cvie|
GKv bvgvh covi PvBZ RvgvAvZ bvgvh covi QvIqve mvZvk Y ekx|
Be&b Dgvi (ivwhAvjv Avbgv) Gi ewYZ nv`xm AvQ, ivm~j (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejQbt
A_t RvgvAvZ bvgvh cov, GKv bvgvh covi PvBZ mvZvk Y (QvIqve) ekx| (eyLvix I gymwjg)
Ze gymwjg igYxi wbR evoxZ bvgvh cov RvgvAvZ bvgvh covi PvBZ Dg|
13- bvgvh evwZj (b) Kvix welq mg~n (: - 13 )
wbb ewYZ Kg mg~ni h Kvb GKwU Kg mv`bi viv bvgvh evwZj nq hve|
(1) BQvK Z cvbvnvi Kiv|
h ew bvgvh Aevq cvbvnvi Kie Zvi Dci H bvgvh cybivq cov AvekK nIqvi Dci DjvgvMYi BRgv iqQ|
(2) bvgvhi gvmjvnvZi (KjvY g~jK) ewnf~Z Ggb welq BQvKZ K_v ejv|
G evcvi hvq` web AviKvg (ivwhAvjv Avb) ejbt (())
A_t Avgiv bvgvh K_v ejZvg, Avgv`i Kn Kn bvgvh Zvi cvki mv_xi mv_ K_v ejZv|
GgZvvq wbbi AvqvZ AeZxY njt

A_t Avjvni Dk Zvgiv webxZfve `vuove| (m~iv Avj-evK vivn-AvqvZ-238)


A_t AZtci Avgiv Pzc _vKvi Av`k cv njvg| Avi K_v ejv nZ wbla cv njvg| (eyLvix I gymwjg)
Ggwbfve BRgv msNwUZ nqQ H ewi bvgvh dvm` nIqvi evcvi h, bvgvh Zvi gvmjvnvZi ewnf~Z evcvi
BQvKZ K_v eje|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 280
Avjvni w`K Avnvb

(3) BQvKZ AbK ekx KvR Kiv| Avi AwaK KvRi cwigvY wbYq Kivi gvb` njt bvgvwhi w`K `w cvZ Kvixi
wbKU gb ne h, m bvgvhi gvS bq|
(4) webv ARi BQvKZ bvgvhi Kvb iK&b ev kZ Qo `Iqv| hgb webv AhyZ bvgvh cov, ev wKe jv gyLx bv nq
bvgvh cov| A_vr wKejv Qo Ab w`K nq bvgvh cov|
G evcvi Bgvg eyLvix I gymwjg nv`xm eYb v KiQbt bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) H e`yCbK ejQb, h
Zvi bvgvh my`i Ki coZ cvi bvB|
((( )) A_t wdi hvI bvgvh co, Kbbv Zzwg bvgvh co bvB|)
(5) bvgvh nvumv| KviY nu vwm viv bvgvh evwZj nq hvIqvi Dci BRgv msNwUZ nqQ|
14- bvgvhi wbwl mgq mg~n ( (: - 14
dRi bvgvhi ci nZ wbq m~h DVv ch;
wVK `ycyi mgq;
Avmi bvgvhi ci nZ m~h Wye v ch;
GB mgq mg~n bvgvh cov gvK&in nIqvi Dci `jxj nj DKev web Avwgi (ivwhAvjv Avb) Gi nv`xm, wZwb ejbt
A_t ivm~j (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avgv`iK wZb mgq bvgvh coZ I Avgv`i gZz ew`iK `vdb
KiZ wbla KiZb|
(1) m~h fve Dw`Z nIqvi mgq nZ wbq Zv (Da DVv) ch|
(2) wVK `ycyi m~h DuPz nIqv nZ wbq m~h Xj hvIqv ch |
(3) myh AgyLx nIqv _K wbq Zv Wye v ch| (gymwjg)
Aviv `jxj njv Avey mvC` (ivwhAvjv Avb) Gi nv`xm, bex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Avmii bvgvhi ci nZ wbq m~h Wyev ch, dRii bvgvhi ci nZ wbq m~h Dw`Z nIqv ch Kvb bvgvh
bvB| (eyLvix I gymwjg)
15- bvgvhi cwZi msw eYbv ((: - 15
gymwjg ewi Dci ivm~j (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi AbymiY Kiv IqvwRe| bvgvh covi cwZI Zvi
AbymiYi Af y|
KviY wZwb ejQbt
.()) (( )
A_t Zvgiv bvgvh co, h fve AvgvK bvgvh coZ `LQ| (eyLvix gymwjg)
bex (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) hLb bvgvh covi BQv KiZb, Avjvn ZvAvjvi mvgb `vuovZb|
Ai bvgvhi wbqvZ KiZb, wbqvZ gyL DPviY Kivi evcvi Zvi c nZ Kvb nv`xm ewYZ nq bvB|
Avi ( ) Avj v AvK&evi ej ZvK&exi w`Zb| GB ZvK& exii mv_ Zvi nq Dvjb KiZb `yB Kvua
mgcwigvY, Avi KLbv KLbv `yB Kvbi jwZ ch | Zvi Wvb nvZ evg nvZi Dci iL eyKi Dci aviY KiZb|
bvgvh Avi Kivi `y Av mg~ni h Kvb GKwU `y Av w`q bvgvh i KiZb Zba GwU|
DPviYt mye&nv-bvKv Avjvv Iqv wenvg&w`Kv Iqv Zvev-ivKvm&gyKv Iqv ZvAv-jv hvy Kv Iqvjv-Bjv-nv MvBiKv|
A_t n Avjvn! Avcbvi cksmvi mwnZ cweZv eYbv KiwQ| Avcbvi bvg gwngvw^Z, Avcbvi mv AwZ DP cwZwZ,
Avi Avcwb Qvov Bev`vZi hvM Kvb Dcvm bB|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 281
Avjvni w`K Avnvb

GB `yAvwU bvgvh Avi Kivi `y Av mg~ni Afy| Zvi ci m~iv dvwZnvi mv_ Aviv GKwU m~iv coZb| Zvi ci
nq (c_g evii bvq) Dvjb Ki ZvK&exi w`q iKzZ hZb, Avi iKzZ wcV mvRv Ki ivLZb, GgbwK hw`
wbRi wcVi Dci cvwbi cv ivLv nZ, Ze Zv xi _vKZv|
( ) myenv-bv ivweqvj Avhxg wZb evi coZb|
AZtci nq Dvjb Ki gyL ( ) mvwgAvjv wjgvb nvwg`vn ivevbv Iqv-
jvKvj nvg&` ej iKz nZ DV xi nq `vuovZb| AZtci ZvK&exi ej wmR&`v KiZb, wmR&`v Aevq wbR nq
wbR ei cvk q nZ `~i ivLZb, GZ eMji cKvwkZ nq hZ| Zvi mvZ A bvK mn Kcvj, Zvjyq,
nvuUzq, cvqi gv_v, gvwUZ iL wmR&`v KiZb, ( ) mye&nv-bv ivweqvj Avjv wZbevi
ejZb| AZtci Wvb cv Lvov iL mKj Avyji gv_v wKejv gyLx Ki Avjv AvKevi ej evg cvi Dci emZb|
Avi GB eVK,
()
DPviYt ivweM&w diwj Iqvi nvg&bx IqvRvewibx Iqvi dvbx Iqvn&w`bx Iqv Avwdbx Iqvi dvbx|
GB `yAv wZbevi coZb| AZtci Avjv AvK&evi ejZb I wmR&`v KiZb| AZtci wZxq ivKvAvZi Rb
ZvK&exi w`Zb| bex (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) cZK ivKAvZ Abyic KiZb| AZtci `y ivKvAvZi ci
hLb c_g eVKi Rb emZb ZLb ejZb,
))
((
DPviYt Avvwnqv-Zz wjjv -wn Iqvm& mvjv-Iqv-Zz IqvZ& ZvBqev-Zz, Avm&mvjv-gy AvjvBKv AvBD nvbvweqy Iqv
ivn&gvZzjv-wn Iqv evivKv-Zzn | Avm&mvjv-gy AvjvBbv-Iqv Avjv-Bevw`jv -wnm& m-wjnxb| Avk&n v`y Avjv-Bjv-nv Bjvjv
Iqvk& nv`y Avbv gynvv`vb Avy Iqv ivm~jyn|
Zvi ci ZvKexi w`q `vqgvb nq `y nvZ Dvjb KiZb| (ZZxq ivKvAvZi Rb) Avi Bnv bvgvhi PZz_ vb
hLvb bex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) n q Dvjb KiQb| Zvi ci bex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) hLb
kl eVKi Rb, Zv njv gvMwiei ZZxq ivKAvZi kl ev hvni, Avmi, I Ckvi PZz_ ivKAvZi kl-
emZb ZLb ZvIqvi&iK Ki emZb|
evg cv Wvb cvqi bjxi bxP w`q ei Ki w`q Wvb cv wKe&jv gyLx Aevq Lvov iL wbZ^i Dci emZb| nvZi
mg Avyj e ivLZb, ay kvnv`vZ Avyj Zvi cwZ `w iL Bkviv ev bvovbvi Rb Lvjv ivLZb| AZtci hLb
Zvkv` kl KiZb ZLb Wvb w`K Avm&mvjvgy AvjvBKzg Iqv ivngvZzjvn I evg w`K Avm&mvjvgy AvjvBKzg Iqv
ivngvZzjvn ej mvjvg wdivZb| GgbwK Zvi Mvji Zv cKvk cq hZ|
bvgvhi GB cwZ ivm~j (mvjv jv AvjvBwn Iqmvjvg) Gi AbK nv`xm ewYZ nqQ|
Bnv bvgvhi weavb mg~ni wKQy weavb hvi Dci Kgi mwVKZv wbfi Ki, Avi Zvi (ev`vi) hw` bvgvh wVK nq hvq
Ze Zvi mKj Kg wVK nq hve| Avi hw` bvgvh b-dvm` nq hvq Ze Zvi mKj Kg b-dvm` nq hve| Avi
wKqvgvZ w`em me c_g ev`vi bvgvhi wnmve bIqv ne hw` m Bnv cyivcywi fve Av`vq Ki Ze m Avjvni m
w jvfi gvag DxY ne| Avi hw` m Bnv nZ wKQy Qo `q Ze m asm ne| Avi bvgvh (gvbylK)
envqvcvbv I Abvq KvR nZ weiZ ivL| Avi Bnv gvbe AvZvi ivMi wPwKrmv hvZ Bnv (AvZv) nxb^f ve nZ
cwivi cwiQb nZ cvi|

ZZxq iK&bt hvKvZ (. :)


1- hvKvZi msv ( (: - 1
: - hvKvZi kvwK A_t ew cvIqv, ekx nIqv| KLbv cksmv, cwe Kib I mskvab Gi A_ eeZ
nq| Avi gvji h Ask ei Kiv nq ZvK hvKvZ ej| KviY Gi viv eiKZi gvag gvj ew cvq, Avi gvi
gvag ewK cwe Kiv nq|
: - hvKvZi cvwifvwlK A_t wbavwiZ mgq wbw` Mvwi Rb wbavwiZ gvj AZvekKxq nK ei Kiv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 282
Avjvni w`K Avnvb

2- Bmjvg hvKvZi vb ( (: - 2
hvKvZ Bmjvgi cvuPwU i AbZg GKwU | Avj-KziAvb e vb mvjvZi mv_ hvKvZi AvjvPbv nqQ|
hgb-Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t Zvgiv mvjvZ Kvqg Ki I hvKvZ c`vb Ki| (m~i v Avj-evKvivn-AvqvZ-43)


wZwb Aviv ejbt
.( 5: )
A_t Ges (Zviv Avw` nqwQj) mvjvZ Kvqg KiZ, Ges hvKvZ c`vb KiZ| (m~iv Avj-evwqbvn-AvqvZ-5)
bex (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t Bmjvg cvuPwU i Dci cwZwZ, Zba hvKvZ Av`vq Kiv AbZg GKwU iK&b| (GB nv`xmwU eyLvix I
gymwjg GKwZ fve Beb Dgvi (ivwhAvjv Avbgv) nZ eYb v KiQb)
Avjvn gvbe RvwZi AvZvK KcYZv, eLxjZv I jvf-jvjmv nZ cwe Kivi Rb, dKxi-wgmKxb I Afvex`i cwZ
mnvbyf~wZ cKvk Kivi Rb, gvjK cwe I ew Kivi Rb, Z_vq eiKZ AeZxY Kivi Rb, ZvK wec`-Avc` I
wechq nZ iv Kivi Rb Ges RvwZi Rxeb I mfvM cwZv Kivi Rb hvKvZ ceZb KiQb|
Avjvn Zvi wKZve hvKvZ MnYi wnK&gvZ DjL KiQb|
hgb wZwb ejbt

A_t Zzwg Zv`i m` nZ mv`&Kv (hvKvZ) MnY Ki| Bnvi viv Zzw g Zv`iK cwe Ges AvZw Ki| (m~iv
AvZ&ZvIevn-AvqvZ-103)
3- hvKvZi weavb ( (: - 3
cZK gymwjg ew gvji kZvby hvqx wbmvei gvwjK nj Zvi Dci hvKvZ dih| GgbwK evPv I cvMj`i c nZ
Zv`i AwffveK Zv`i gvji hvKvZ Av`vq Kieb| h ew Rb-eyS BQvKZ fve Gi dih nIqvK A^xKvi
Kie m Kvdi nq hve| Avi h ew eLxjZv I AjmZv Ki hvKvZ w`ebv Gi Rb ZvK dvmK I Kvexivn
bvn wj ej MY Kiv ne| Avi Zvi hw` G Aevq gZz nq Ze m Avjvni BQvaxb _vKe|
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t Avjvn& Zvi mv_ kixK Kivi Aciva gv Kib bv| Bnv eZxZ Ab h Kvb Aciva hvK BQv gv
Kib| (m~iv Avb-wbmv-AvqvZ-48)
Zvi KvQ _K hvKvZ MnY Kiv ne, Avi nvivg cwZZ nIqvq ZvK ZvwRi (mvgwqK kvw) Kiv ne|
Avjvn ZvAvjv hvKvZ A^xKvi KvixK wbbi evYx viv agKx w`qQbt

A_t Avi hviv mvbv icv cyxf~Z Ki ivL Ges Zv Avjvni c_ eq Ki bv Zv`iK hYv`vqK kvwi
msev` c`vb Kib| hw`b Rvnvbvgi Avb Zv D Kiv ne Ges Zv viv Zv`i jjvU, cvk I c `k `vM
`Iqv ne| (Ges mw`b ejv ne) BnvB Zv hv Zvgiv Zvgv`i wbR`i Rb cyxf~Z Ki iLwQj| (m~iv
AvZ&ZvIevn-AvqvZ-34-35)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 283
Avjvni w`K Avnvb

Avey ivqiv (ivwhAvjv Avb) ejb, ivm~jy jvn (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvj vg) ejQbt
A_t gvji gvwjK hvKvZ Av`vq bv Kij m gvjK Rvnvbvgi Avb Mig Ki Zv evbvbv ne, Zvici Zv w`q
Zvi cvkq I jjvU `vM w`Z _vKe| Avjvn Zvi ev`v`i gvS dvqmvjv Kiv ch H w`b, h w`b cvk nvRvi
eQii mgvb ne| Zvici m RvbvZx nj RvbvZi c_ Avi Rvnvbvgx nj Rvnvbvgi c_ `Le| (nv`xmwU eyLvix I
gymwjg GKwZ fve eYbv KiQb, Ze kjv gymwjgi)
4- hvKvZ IqvwRe nIqvi kZ ((: - 4
hvKvZ IqvwRe nIqvi Rb cvuPwU kZ iqQt
c_g kZt Bmjvg-Kvdii Dci hvKvZ dih bq|
wZxq kZt ^vaxbZv, AwaKvsk we`vbMYi wbKU `vmi gvj hvKvZ IqvwRe bq| Abyic gyKvZvei (Pzw e
KZ`vm) gvji Dci hvKvZ IqvwRe bq| KviY Zvi Dci GK `invg Av`vq Aewk _vKjI m `vm wnmve MY|
ZZxq kZt wbmvei gvwjK nIqv, Avi hw` gvj wbmve c~Y bv nq Ze ZvZ hvKvZ IqvwRe bq|
PZz_ kZt gvji c~Y gvwjK nIqv, ZvB gyKvZvei `vCb ev FY hvKvZ dih bq| eUbi c~e gyhvwie A_vr gyhvivev
(h_ eemvq) jb `b Ask MnY Kvixi jfvsk hvKvZ dih bq| AmQj ewi Dci h FY iqQ Zv ARxZ bv
nIqv ch ZvZ hvKvZ IqvwRe bq| Avi h gvj KjvY I c~Yi c_ hgb gyRvwn`i, gvmwR`i, emevmi I
Abyic LvZ IqvK&d ZvZ hvKvZ IqvwRe bq|
cg kZt GK eQi AwZevwnZ nIqv| GK eQi AwZevwnZ bv nIqvi AvM ch Kvb gvjB hvKvZ IqvwRe bq| Ze
Rwg nZ Drcb dmj I dj g~j Qvov| KviY Zvi hvKvZ IqvwRe ne Zv KvUvi I cvovi mgq|
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t Ges Zvi (dmji) nK Av`vq Ki Zv KvUvi w`em| (m~iv Avb-Avg-AvqvZ-141)


Avi LwbR m` I wiKvh-(gvwUZ cyuZ ivLv) m`i hvKvZi weavb Rwg nZ Drcb dmj I dji hvKvZi
weavbi bvq KviY Zv Rwg nZ msMwnZ gvj|
MncvwjZ ci Ges eemvi jfvski Dci eQi AwZevwnZ nIqv MY ne g~ji Dci eQi AwZevwnZ nIqvi bvq|
ZvB MncvwjZ ci Drcvw`Z I eemvi jfvskK Zvi g~jabi mv_ wgjve Ges wbmve c~Y nj Zvi hvKvZ w`e|
Avi hvKvZ IqvwRe nIqvi Rb cv eq I vbevb nIqv kZ bq| ZvB AwaKvsk we`vbMYi wbKU evPv I cvMji
gvj hvKvZ IqvwRe ne|
5- hvKvZ IqvwRe hvM m` ( (: - 5
cvuP kYxi gvj hvKvZ IqvwRe nq|
c_gt mvbv, icvi I Abyicfve Zvi j vwfwm cPwjZ KvMRi gy`v i Dci hvKv Z IqvwRe
Avi ZvZ hvKvZi cwigvY njv iey j Dki (GK Pwjkgvsk)| Avi iey j Dkii cwigvY njv kZKiv AvovB
fvM| GK eQi AwZevwnZ I wbmve c~Y bv nIqv ch ZvZ hvKvZ IqvwRe ne bv|
mvbvi wbmvei cwigvY njv wek wgQKvj| Avi GK wgQKvji IRb (4.25) Mvg| AZGe mvbvi wbmve njv (85)
Mvg|
icvi wbmvei cwigvY njv `y kZ w`invg| Avi GK w`invgi cwigvY njv (2. 975)| myZivs icvi wbmve njv
(595) Mvg|
Ze eZgvb KvMRi gy`v Zvi wbmvei cwigvY njvt GK eQi AwZevwnZ Kvj hvKvZ ei Kivi mgq Zvi g~j cuPvwk
(85) Mvg mvbvi A_ev cuvPkZ cuPvbeB (595) Mvg icvi mgvb nZ ne| GB Rb mvbv I icvi wbmvei
cwigvYi Zzjbvq eZgvb KvMRi gy`vi wbmve Zvi `i-gvb Kg-ekx nIqvi KviY wfb wfb nq|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 284
Avjvni w`K Avnvb

ZvB KviI KvQ Zvi h KvMRi gy`v iqQ Zv w`q hw` m c~e ewYZ mvbv ev icvi cwigvY h Kvb GKwU
cwigvY q KiZ mg nq ev Zvi PvBZ ekx nq Ze ZvZ hvKvZ IqvwRe ne, Zvi bvg hvB nvK bv Kb wiqvj
nvK ev w`bvi nvK ev dviv nvK ev Wjvi nvK ev Ab Aviv h Kvb bvg nvK| Avi Zvi bvY hvB nvK bv
Kb KvMRi gy`v nvK ev LwbR c`v_ nvK, ev Ab Aviv wKQy nvK| Aviv cwm K_v nj h, gy`vi `i Kvb Kvb
mgq cwieZb nq| ZvB ZvZ hLb hvKvZ IqvwRe ne ZLb hvKvZ `vZvi Zvi g~ji cwZ j Kiv DwPZ ne| Avi
Zv nj ZvZ GK eQi AwZevwnZ nIqv| Avi hw` Kvb gvj wbmvei PvBZ ekx nq Ze mB gvj _K wbmve
Abymvi hvKvZ ei KiZ ne |
Gi `jxj njv Avjx (ivwhAvjv Avb) Gi nv`xm| wZwb ejbt ivm~ jyjvn (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejQbt
A_t Zzwg hw` `yB kZ w`invgi gvwjK nI, Avi ZvZ hw` GK eQi AwZevwnZ nq| Ze Zv hvKvZi wbavwiZ cwigvY
ne cvuP w`invg| hw` Zvgvi wbKU wek w`bvi _vK, Avi Zv GK eQi AwZevwnZ nq, Ze ZvZ Aa w`bvi hvKvZ
w`Z ne| Avi Gi PvBZ Kg gvj hvKvZ IqvwRe ne bv| myZivs GB cwigvYi ewk nj GB AbycvZ hvKvZ
w`Z ne| Avi Kvb gvjB hvKvZ IqvwRe ne bv GK eQi AwZevwnZ nIqvi AvM ch| (nv`xmwU Avey `vD` eYbv
KiQb, Avi nv`xmwU nvmvb)
Ajvi-Mnbv hw` Rgv I fvov `Iqvi Rb Zix Ki ivLv nq Ze ZvZ hvKvZ IqvwRe ne| GZ Kvb wgZ
bB| Avi Zv hw` eenvii Rb Zix Ki ivLv nq Ze ZvZ we`vbMYi `y gZi MnYhvM gZ hvKvZ IqvwRe
ne| KviY mvbv icvi hvKvZ IqvwRe nIqvi evcvi h mKj `jxj ewYZ nqQ Zv Avg-evcK|
Bgvg Avey `vD`, bvmvC I wZiwghx Avgi web AvBe Zvi wcZv nZ, wcZv Zvi `v`v (ivwhAvjvn Avbg) nZ eYbv
KiQbt
A_t RbK gwnjv Zvi gq mn bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi wbKU Avmjv| Zvi gqi `y nvZ `y wU
mvbvi gvUv Pzwi wQj| bex (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ZvK ej&jb Zzwg wK Gi hvKvZ `vI? m ej&j, bv| bvex
(mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) ej&jb, Zzwg wK fvj evm h Gi wewbgq wKqvgvZi w`b Avjvn ZvgvK Avbi `y wU
Pzwi civb? mv_ mv_ gwnjvwU Pzwi `y wU Lyj bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi mvgb ivLj Ges ej&jt GB Pzwi
`ywU Avjvn I Zvi ivm~ji Rb|
Avey `vD` I Abvbiv Avqkv (ivwhAvjv Avbnv) nZ eYb v KiQbt
A_t ivm~jyjvn (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Avgvi wbKU cek Ki Avgvi nvZ AbKjv icvi AvswU `L
ej&jb n Avqkv Gjv wK? AZtci Avqkv (ivwhAvjv Avbnv) ej&jb, n Avjvni ivm~j Gjv Avwg Zix KiwQ
Avcbvi mvgb m`h cKvk Kivi Rb| Zvici ivm~j (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ej&jb Zzwg wK Gjvi hvKvZ
c`vb Ki? Avwg ej&jvg bv A_ev Avjvn hw` Pvb| ivm~j (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ej&jbt Gi hvKvZ bv
`IqvUvB Zvgvi Rvnvbvg hvIqvi Rb h_|
LwbR RvZ avZze `ei I mvbv Qvov Zix-Ajvi hgb-gyv, gwZ BZvw`Z Kvb we`vbMYi wbKUI hvKvZ
IqvwRe bq| Ze hw` eemvi Rb Zix Kiv nq Zvnj eemvi Rb Zix gvji hvKvZi bvq hvKvZ w`Z ne|
wZxqt PZz` Ry
Avi Zv njv, DU, Mi, QvMj| Avi BnvZ hvKvZ IqvwRe ne hLb Bnv mvqgv ne| mvqgv H mKj c hv eQii
AwaKvsk w`bjv (gvwjKi KvQ) jvwjZ-cvwjZ nq, KviY AwaKvski Rb mKji h weavb m weavb chvR|
Avi Gi `jxj ivm~j (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi evYxt
A_t cZK mvqgv DU hvKvZ iqQ| (nv`xmwU Avngv`, Avey `vD` I bvmvC eYbv KiQb)
ivm~j (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi Aviv evYx njvt
A_t QvMji hvKvZ Kej gv mvqgv QvMj| (eyLvix)| hLb wbmve c~Y ne I GK eQi AwZevwnZ ne|
MncvwjZ ci hvKvZi ZvwjKvt

kYx wbmvei cwigvY (nZ ch) wbavwiZ cwigvY

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 285
Avjvni w`K Avnvb

DU 5-------------9 GKwU QvMj

10-----------14 `y wU QvMj

15-----------19 wZbwU QvMj

20-----------24 PviwU QvMj

25-----------35 GK eQii GKwU gv`x DU

36-----------45 `y eQii GKwU gv`x DU

46-----------60 wZb eQii GKwU gv`x DU

61-----------75 Pvi eQii GKwU gv`x DU

76-----------90 `y eQii `y wU gv`x DU

91----------120 wZb eQii `y wU gv`x DU

Avi hw` DUi msLv 120wUi Dci nq Zvnj cwZ 40wUZ `y eQii GKwU gv`x DU| Avi cwZ 50wUZ wZb eQii
GKwU gv`x DU w`Z ne, Bnv AwaKvsk we`vbMYi wbKU|
MncvwjZ ci hvKvZi ZvwjKvt

kYx wbmvei cwigvY (nZ - ch) wbavwiZ cwigvY

Mi 30-----------39 GK eQii GKwU evQyi


ev eK&bv w`Z ne

40-----------59 `y eQii GKwU eK&bv w`Z ne

60-----------69 GK eQii `y wU evQyi w`Z ne

70-----------79 GK eQii GKwU evQyi


Ges `y eQii GKwU eK&bv w`Z ne|

Avi hw` Mii msLv 79wUi Dci nq Zvnj cwZ 30wUZ GKeQii GKwU evQyi, Avi cwZ 40wUZ GKeQii GKwU
eK&bv w`Z ne|

kYx wbmvei cwigvY (nZ ch) wbavwiZ cwigvY

QvMj 40----------120 GKwU QvMj w`Z ne|

121---------200 `y wU QvMj w`Z ne|

201---------300 wZbwU QvMj w`Z ne|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 286
Avjvni w`K Avnvb

Avi hw` QvMji msLv 300 kZ Gi ekx nq Zvnj cwZ 100 kZ GKwU QvMj w`Z ne|
Avi Gi `jxj njvt Avbvm (ivwhAvj v Avb) Gi nv`xmt
:))

((
.()
A_t Avey eKi (ivwhAvjv Avb) hLb ZvK (Avbvm ivwhAvjv Avb K) evnivBb Mfbi wnme cvwVqwQjb,
ZLb Zvi wbKU GB c wjLwQjbt wem&wgjvwni ivn&gvwbi ivnxg| ivm~jyj vn (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) dih
mv`&Kv (hvKvZ) mK gymjgvb`i Dci hv wbaviY KiQb Ges m mK Avjvn Zvi ivm~jK hv Av`k KiQb
Zv G KvRB gymwjg`i hvi KvQB (hvKvZ) wewa Abymvi GUv PvIqv ne m hb Zv c`vb Ki| wKy hvi wbKU Zvi
AwaK (A_vr wbw` cwigvYi AwaK) `vex Kiv ne m hb (AwZwi) c`vb bv Ki| PwekwU DU wKsev Zvi Kg nj
QvMj w`Z ne-(G wbqg h,) cwZ cvuPwU DUi Rb GKwU QvMj| DUi msLv hLb cuwPk _K cuqwk ne ZLb
ZvZ `y eQii GKwU gv`v DU w`Z ne| hLb Zv Qwk _K cuqZvwjk cuQe ZLb ZvZ wZb eQii GKwU gv`x
DU w`Z ne| hLb Zv wQPwjk _K lvU cu Qe ZLb ZvZ MfaviYi DchvwMbx GKwU Pvi eQii gv`x DU w`Z
ne| hLb Zv (DUi msLv) GKlw _K cuPvi ne ZLb ZvZ cvuP eQii GKwU gv`x DU w`Z ne| hLb Zv
wQqvi _K beB ne ZLb ZvZ `y wU wZb eQii gv`x DU w`Z ne| hLb Zv GKvbeB _K GKk wek ne
ZLb ZvZ MfaviYi DchvwMbx `y wU Pvi eQii gv`x DU w`Z ne| hLb DUi msLv GKk weki Ea ne ZLb
cwZ PwjkwUi Rb GKwU wZb eQii gv`x DU Ges cwZ cvkwU DUi Rb GKwU Pvi eQii gv`v DU w`Z ne| hw`
Kvnviv wbKU gv PviwU DU _vK Ze ZvZ hvKvZ w`Z ne bv| nuv hw` gvwjK ^Qvq (bdj mv`&Kv wnme) wKQy
c`vb Ki (Ze ZvZ wZ bB)| wKy hLb DUi msLv cvuP ne ZLb ZvZ GKwU QvMj w`Z ne| hme QvMj
Po Lvq (A_vr wePiY Ki eovq) ZvZ hvKvZ w`Z ne| Pwjk _K GKk wekwU ch GKwU QvMj, GKk wekwUi
AwaK nj `yk ch `y wU QvMj, `y kZi AwaK nj wZbk ch wZbwU QvMj Ges hw` wZbk Gi AwaK nq Ze cwZ
GKk Zi Rb GKwU QvMj w`Z ne| Po Lvq Ggb QvMji msLv hw` Kvnviv wbKU Pwjki GKwUI Kg _vK
Ze ZvZ hvKvZ w`Z ne bv| nvu, gvwjK hw` ^Qvq wKQy c`vb Ki (wZ bB)| (eyLvix)
Aviv `jxj njvt gy Avh web Rvevj (ivwhAvjv Avb) Gi nv`xmt
(( ))
.()
A_t bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvj vg) ZvK (gy AvhK) Bqgb cvwVqwQjb| cwZ wkwU Mi nZ GKwU evQyi ev
eK&bv MnYi Av`k w`qwQjb| Avi cwZ Pwj kwU Mi nZ `y eQii GKwU eK&bv MnYi Av`k w`qwQjb|
(nv`xmwU Avngv` I Avmnveym& my bvb eYbv KiQb)
hLb wbmve MYbv Kie ZLb MncvwjZ ci Drcb ey Zvi Avmji mv_ wgjve| Avi hw` Zv Qvov MncvwjZ ci
wbmve c~Y bv nq Zvnj wbmve c~Y nIqv ch , Zvi viv GKeQi AwZevwnZ MY Kiv ne|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 287
Avjvni w`K Avnvb

Avi hw` PZz` Ry eemvi Rb jvwjZ-cvwjZ nq Zvnj eemvi gvji hvKvZi bvq Zvi hvKvZ w`Z ne| Avi
hw` Zv eenvii ev Db qbi Rb jvwjZ-cvwjZ nq, Zvnj ZvZ hvKvZ IqvwRe ne bv| KviY (GB evcvi) Avey
ivqiv (ivwhAvjv Avb) Gi nv`xm ewY Z AvQt
A_t gymwjg ewi `vmi I Nvovi Dci hvKvZ bB| (nv`xmwU eyLvix I gymwjg eYb v KiQb)
wZbt dmj I djvdj
AwaKvsk we`vbMYi wbKU Drcvw`Z dmj hvKvZ IqvwRe ne wbmve c~Y nj| Avi Zv`i wbKU Zvi wbmve nj cvuP
IqvmvK|
KviY bex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejbt
A_t cvuP AvImyK Gi Kg hvKvZ dih bq| (nv`xmwU eyLvix I gymwjg GKwZfve eY bv KiQb)
Avi GK ( IqvmvK) mgvb lvU ^vAv| myZivs wbmvei cwigvY njv wZbkZ ^vAv| Avi fvj Mgi viv wbmvei
cwigvY ne QqkZ evqvb wKjv I AvUkZ Mvg|
dmj I dji hvKvZ IqvwRe nIqvi Rb GKeQi AwZevwnZ nIqv kZ bq|
KviY G evcvi Avjvn ZvAvjvi evYx iqQt

A_t Ges Zvi (dmji) nK Av`vq Ki Zv KvUvi w`em| (m~iv Avb-Avg-AvqvZ-141)


h mKj dmj webv cwikg cvwb mieivn nq Drcb nqQ ZvZ hvKvZi wbavwiZ cwigvY njv `k fvMi GK fvM,
Avi h mKj dmj cwikgi viv cvwb mieivn nq Drcb nqQ ZvZ wbavwiZ cwigvY njvt wek fvMi GK fvM|
KviY G evcvi bvex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvj vg) Gi nv`xm iqQt
))
.((()
A_t hme f~wg ew I SYvi cvwb viv A_ev b`-b`xi cvwb viv ^vfvweKfve Avev` nq, ZvZ Dki (GK `kgvsk)
IqvwRe ne| Avi h me f~wgZ cvwb mP KiZ nq ZvZ wek fvMi GKfvM IqvwRe ne (GUvB dmji hvKvZ)|
(nv`xmwU eyLvix eYbv KiQb)
Pvit eemv mvgMx
gymwjg ew eemvi Rb h gvj c yZ KiQ ZvK eemv mvgMx ej| Zv h Kvb kYxi gvj nvK bv Kb|
hvKvZi mvaviY m` wnmve MY ne| wbmve c~Y nj ZvZ hvKvZ IqvwRe ne| eemv mvgMxi g~j mvbv I
icvi wbmvei mgvb nIqv MnYhvM ej weewPZ ne| Avi Zv njv wek wgQKvj hv cuPvwk Mvg mvbvi mgZzj|
A_ev `ykZ w`invg hv cvuPkZ cuPvbeB Mvg icvi mgZzj|
mvbv I icv nZ eemv mvgMxi cwigvY wbaviY Kiv ne dKxi`i Aski cwZ j iL| hLb ZvZ GK eQi
AwZevwnZ ne ZLb q g~j MnYhvM ne bv| eis GK eQi AwZevwnZ nIqvi ci hvKvZ ei Kivi mgq evRvi
g~j MnYhvM ne|
c~Y g~ji Pwjk fvMi GKfvM hvKvZ ei Kiv IqvwRe ne| eemvi jfvsk Zvi Avmj gvji mv_ wgjve, hw`
wbmve c~Y nq hvq Zvnj Zvi hvKvZ `vb bZzb eQii Acv Kivi cqvRb bB| Avi hw` jfvsk Qvov Avmj
gvj wbmve c~Y bv nq Zvnj wbmve c~Y nIqvi mgq nZ eQi i/MY ne|
cvuPt LwbR m` I wiKvht hv gvwUZ cyuZ ivLv gvj
(K) LwbR m`t
LwbR m` H mKj ey hv Rwg nZ wbMZ nq, Z_vq Rb bq hv Rwgi g~jevb Drcb bq, Ges Dw`I bq, hgb
mvbv-icv, jn, Zvgv, BqvKzZ cv_i I cUvj BZvw`| Avi ZvZ hvKvZ IqvwRe|
KviY Avjvn ZvAvjvi evcK evYx iqQt

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 288
Avjvni w`K Avnvb

A_t n gywgbMY! Zvgiv hv DcvRb KiQ Ges Avgiv Zvgv`i Rb Rwg nZ hv Drcb KiwQ Zvi ga hv
c~Z-cwe Zv Zvgiv eq Ki| (m~iv Avj-evKvivn-AvqvZ- 267)
LwbR m` h Avjvn ZvAvjv Rwg nZ wbMZ KiQb GZ Kvb m`n bB| AwaKvsk we`vbMYi wbKU LwbR
m` hvKvZ IqvwRe nIqvi Rb wbmve c~Y nIqv kZ| Avi LwbR m` Pwjk fvMi GK fvM hvKvZ Av`vq Kiv
IqvwRe| mvbv-icvi hvKvZi cwigvYi Dci wKqvm ev Zzjbv Ki| ZvZ GK eQi AwZevwnZ nIqv kZ bq| Zv
hLb msMn ne ZLbB ZvZ hvKvZ IqvwRe ne|
(L) wiKvh-gvwUZ cyuZ ivLv abm`t
Rvwnwj hyMi gvwUMf-MwQZ m`, A_ev c~eeZx Kvwdi mc`vqi m` hw`I Rvwnwj bv nq Avi Zvi Dci ev Zvi
wKQyi Dci Kzdzii wb`kb nq hgb Zv`i bvg, Zv`i ivRv`i bvg, Zv`i Qwe, Zv`i c`k I ay Zv`i
cwZgvi e`k _vK (Zv njI Zv wiKvh ne)| Avi hw` Zvi Dci ev Zvi wKQyi Dci gymjgvb`i wb`kb _vK,
hgb bvex (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) Gi bvg ev gymjgvb`i Ljxdv`i KviI bvg ev KziAvb Kvixgi AvqvZ|
Zv nj Zv (jyKvZv)-c_ co _vKv ey wnmve MY ne| Avi hw` ZvZ Kvb wb`kb bv _vK, hgb cv, xjvKi
Ajvi mvR-mv, ^Yi wezU Zv njI Zv jyK vZv ne, Avi Zv cPvi Kivi AvM ch KnB Zvi gvwjK ne bv|
KviY Zv nj gymwjg ewi gvj, Avi Zv nZ Zvi gvwjKvbv b nq hvq bvB| Avi wiKvh (gvwU Mf MwQZ ivLv
m`) GK-cgvsk hvKvZ IqvwRe|
KviY Avey ivqiv (ivwhAvjv Avb) Gi nv`xm AvQ| ivm~ jyjvn (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejQbt
.(())
A_t Avi wiKvh GK-cgvsk hvKvZ w`Z ne|
AwaKvsk we`vbMYi wbKU wiKvh, Kg nvK ev ekx nvK ZvZ hvKvZ IqvwRe ne| Zv`i wbKU Zv eUbi LvZ
nj dvB (hy wewnb Agymwjg ki m` hv gymjgvbiv ARb Ki) eUbi LvZ| h ew Zv cve m evKx wiKvhi
gvwjK ne, GZ we`vbMYi Kvb gZbK bB| KviY Dgvi (ivwhAvj v Avb) Aewk wiKvh Zvi cvcKK
w`qwQjb|
6 - hvKvZ eUbi LvZ mg~n ((: - 6
AvU kYxi jvK hvKvZ cvIqvi nK`vi| Zvi wbbi ZvwjKv c` njvt
c_gZt dKxit Avi Zviv njb H mKj jvK hv`i KvQ Rxeb hvcbi Kvb wKQyB bB, A_ev wKQyUv AvQ,
Zv`iK c~Y eQii Rb h_ nq GB cwigvY hvKvZ _K `Iqv ne|
wZxqZt wgmKxbt hv`i wbKU AaeQi ev AaeQii Pq wKQy ekx mgqi Lvevi iqQ| GB A_ wgmKxbi Aev
dKxii Aevi Pq fvj| Zv`iK Zv`i cyiv eQii Rb h_ nq GB cwigvY hvKvZ `Iqv ne|
ZZxqZt hvKvZ Av`vqKvixt Avi Zviv njb, H mg KgPvix hviv hvKvZ `vZv`i wbKU nZ Zv msMn I msiY
Ges bZvi Av`k Zvi nK`vii wbKU weZiY Kib| Zv`iK Zv`i Kgi cvwikwgK wnmve hvKvZ c`vb Kiv
ne|
PZz_Zt hv`i Ai Rq Kivi Dk net Avi Zviv `y kYxi jvKt Kvwdi Ges gymwjg|
- AZtci KvwdiK hvKvZ `Iqv ne hLb Zvi Bmjvg ag MnY Kivi cZvkv Kiv hve, ev ZvK hvKvZ `Iqvi
KviY gymjgvb`i Dci nZ Zvi AZvPvi Awb e ne| Aviv Abyic KviY|
- Avi gymwjg ewK hvKvZ `Iqv ne Zvi Bmjvg MnYK Aviv kwkvjx Kivi Rb ev ZvigZ AviI GKRbi
Bmjvg MnYi Avkvq| GiKg Ab Aviv KviY|
cgZt `vm mg~nt Avi Zviv njb H mg gyKvwZe `vm hv`i KvQ Zv`i gvwjKi mv_ KZ Pzw cwikvai cqmv
bvB| ZvB gyKvwZe `vmK hvKvZ nZ h cwigvY c`vb Kij m `vmZ nZ gyw cZ mvg_evb ne m cwigvY
ZvK c`vb Kiv ne|
lZg FYM`iKt Avi Zviv `y fvM weft wbR`i Rb FYM, Ges Abi KviY FYM |

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 289
Avjvni w`K Avnvb

- wbRi Rb FYM t m H ew h wbRi Afvei KviY FY KiQ Avi Zv cwikva m mvg_evb bq| ZvB
hvKvZ nZ ZvK h cwigvY w`j m FY cwikva KiZ cvie m cwigvY ZvK c`vb Kiv ne|
- Abi KviY FYMt m H ew h ciii gvS mskvab-dvqmvjv Kivi Rb FYx nqQ| ZvB m FYx nj
hvKvZ nZ h cwigvY w`j m evcvi Zvi mnhvwMZv ne, m cwigvY ZvK c`vb Kiv ne|
mgZt hviv Avjvni ivvq iqQb Zv`iKt Gi viv gyiv`-Dk njvt hviv wRnv` iqQb| myZivs h mKj
gyRvwn``i eZb evBZzj gvji c nZ wbavwiZ bB Zv`iK hvKvZ c`vb Kiv ne|
AgZt gymvwdit m H gymvwdi hvi me wKQy ivvq kl nq MQ| Zvi KvQ Zvi `k cuQvi gZ LiP bB|
myZivs hvKvZ nZ h cwigvY ZvK w`j m Zvi `k cuQZ cvie m cwigvY hvKvZ ZvK c`vb Kiv ne|
Avjvn ZvAvjv GB kYxjv Zvi evYxZ DjL KiQbt

A_t eyZt mv`&Kv dKxi`i, wgmKxb`i, Zv Av`vqKvix`i, hv`i Ai Rq Kivi Dk ne Zv`i, `vm
gywi, FYM`i, Avjvni ivvq wRnv`Kvix I gymvwdi`i Rb| Avjvni KZ K dih| Avjvn me cvgq|
(m~iv ZvIevn-AvqvZ-60)
7- hvKvZzj wdZi ( : - 7)
(K) hvKvZzj wdZi wewa-ei wnK&gvZ ev inmt
wmqvg mvabvKvix`iK Ab_K K_v-KvR, mnevm I Zvi Avbym vswMK Kg nZ cwe Kivi Rb hvKvZzj wdZi Pvjy Kiv
nqQ|
G QvovI wgmKxb`i Lv` wnmve I Zv`iK C`i w`b gvbyli KvQ PvIqv nZ gy ivLvi Rb Pvjy Kiv nqQ|
Beb Avevm (ivwhAvjv Avbgvi) nv`xm iqQ, wZwb ejbt
A_t ivm~jyjvn (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvj vg) hvKvZzj wdZi dih KiQb, wmqvg mvabv Kvix`iK Ab_K K_v-Kvh
I mnevm I Zvi AvbymsMxK KvR nZ cwe Kivi Rb I wgmKxb`i Lv` wnmve| (nv`xmwU Avey `vD` Ges Beb
gvRvn eYb v KiQb)
(L) hvKvZzj wdZi Gi Kzg -weavbt
hvKvZzj wdZi cZK gymwjg bi I bvix, QvU eo, ^vaxb-I `vm `vmxi Dci dih|
Beb Dgvi (ivwhAvjv Avbgv) Gi nv`xm iqQ, wZwb ejbt
))
.( (()
A_t ivm~jyjvn (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) ivgvhvb gvmi hvKvZzj wdZi dih KiQb, LRyi ev hei GK ^vAv,
`vmi, ^vaxb ewi, cyili, bvixi QvU`i I eo`i Dci| Ges Zv Av`vqi wb`k w`qQb C`i bvgvhi Rb
gvbyli ei nIqvi c~e| (eyLvix I gymwjg)
h wki Rb nq bvB cU iqQ Zvi c nZ Zv Av`vq Kiv gy vnve| wbRi, wbR x I wbKUeZx AvZxq hv`i
fiY cvlY Kiv Zvi `vwqZ iqQ Zv`i c nZ wdriv Av`vq Kiv IqvwRe|
wdriv aygv Zvi Dci IqvwRe hvi Lv` I fiY cvlY Kiv Zvi Dci `vwqZ Zv`i Lv` C`i w`b I ivwi Rb
h_ nq ekx ne|
(M) wdrivi cwigvYt
knii cavb Lv` hgb-Mg, he, LRyi, wKmwgm-gybvv, cwbi, Pvj I fyUv nZ hvKvZzj wdZii wbav wiZ cwigvY nj
GK ^vAv|

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 290
Avjvni w`K Avnvb

Avi GK ^vAv cvq `y wKjv GKkZ wQqvi Mvg Gi mgvb| Avi AwaKvsk we`vbMYi wbKU wdrivi g~j ei Kiv
Rvqh bq| KviY Bnv ivm~j (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) hv Av`k w`qQb Zvi wecixZ Ges mvnvev`i Avgji
cwicx|
(N) wdriv Av`vq Kivi mgqt
wdriv Av`vq Kivi `yB wU mgq iqQt
(K) Rvqh mgqt Avi Zv njv, C`i GKw`b ev `y w`b AvM Av`vq Kiv|
(L) Dg mgqt Avi Zv njv, C`i w`bi dRi Dw`Z nIqv nZ - C`i bvgvh Av`vqi c~e ch wdriv Av`vq
Kiv|
KviY bvex (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) gvbyl`i C`i bvgvhi Rb ei nq hvIqvi AvMB hvKvZzj wdZi Av`vq
Kivi Av`k w`qwQjb| hvKvZzj wdZi C`i bvgvhi ci ch wej^ Kiv ea bq|
KD hw` Zv C`i bvgvhi ci Av`vq Ki Ze Zv mvaviY mv`&Kv (`vb) wnmve MY ne| Avi m GB wej^i
KviY bvnMvi ne|
(O) hvKvZzj wdZi weZiYi LvZt
hvKvZzj wdZi dKxi I wgmKxb Gi Rb weZiY Kiv nq| KviY Ab`i PvBZ GivB Gi AwaK nK`vi|

PZz_ iK&bt ivgvhvbi wmqvg mvab ( . : )

1- wmqvgi-ivhvi msv ( : - 1)
: - wmqvgi kvwK A_t weiZ _vKv|
: - cvwifvwlK A_t dvRi mvbx Dw`Z nIqvi ci _K m~hv ch mKj cKvi ivhv fi KviY nZ weiZ
_vKv|
2- ivgvhvb gvmi wmqvg mvabi weavb ( : - 2)
Bmjvgi iK&b mg~ni AbZg GKwU iK&b I Zvi gnvb |
Avjvn ZvAvjv ejbt

A_t n gywgbMY! Zvgv`i Dci wmqvgi weavb `Iqv njv, hgb weavb Zvgv`i c~eeZxMYK `Iqv
nqwQj, hvZ Zvgiv mshgkxj nZ cviv| (m~iv Avj-evKvivn-AvqvZ-183)
Be&b Dgvi (ivwhAvjv Avbgv) ejbt bex (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejQbt
A_t Bmjvg cvuPwU i Dci cwZwZ| Avjvn Qvov Kvb mZ gvey` bB, gynvv` (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg)
Avjvni ivm~j G mv `vb Kiv| bvgvh cwZv Kiv| hvKvZ c`vb Kiv| ivgvhvbi ivhv ivLv| evqZzj vn kixdi
nv Kiv| (eyLvix gymwjg)
wnRix mbi wZxq el gymwjg Dvi Dci ivgvhvbi wmqvg mvab dih nqQ|
3- wmqvg mvabi dwhjZ I Zv ceZbi wcQb wnK&gvZ ( : - 3)
ivgvhvb gvm gnvb Avjvni AvbyMZ Kivi weivU gmyg, Avi Bnv ev`vi wbKU GKwU weivU wbAvgZ I gnvb Avjvni
c nZ GK weivU AbyMn| Zvi ev`v`i ga nZ hvK Pvb Zvi cwZ Gi viv AbyMn Kib| hvZ Zv`i mrKg
ew cvq, Zv`i gvb ghv`v eo hvq, Ges Zv`i AmrKg Kg hvq| hvZ Zv`i mK Zv`i gnvb mw KZvi

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 291
Avjvni w`K Avnvb

mv_ Aviv kwkvjx nq| hvZ Zv`i Rb wjLv nq gnv cyivi I AwaK mvIqve| hvZ Zviv Zvi mw ARb KiZ
cvi| Zvi fq I ZvKIqvq Zv`i Ai cwic~Y nq DV|
ivhvi dwhjZ mK hv ewYZ nqQ Zvi wKQy wb ewYZ njt
(K) Avjv n ZvevivK I ZvAvjv ejbt

A_t ivgvhvb gvm, BnvZ wek gvbei w`kvix Ges mrc_i my wb`kb Ges mZi I wg_vi cv_KKvixic
KziAvb AeZxY nqQ| myZivs Zvgv`i ga hviv GB gvm cve Zviv hb GB gvm wmqvg cvjb Ki| Ges
Kn cxwoZ _vKj wKsev mdi ev gY _vKj Ab mgq GB msLv c~iY KiZ ne| Avjvn& Zvgv`i Rb hv
mnR Zv Pvb Ges hv Zvgv`i Rb KKi Zv Pvb bv, GB Rb h, Zvgiv msLv c~Y Kie Ges Zvgv`iK
mrc_ cwiPvwjZ Kievi KviY Zvgiv Avjvni gwngv KxZb Kie Ges hvZ Zvgiv KZZv cKvk KiZ
cvi| (m~iv Avj-evK vivn-AvqvZ-185)
(L) Avey ivqiv (ivwhAvjv Avb) ejbt ivm~jyj vn (mvjvj v AvjvBwn Iqvmvjvg) ejQbt
A_t h ew ivgvhvbi wmqvg mvab Kie Cgvbi mv_ I mvIqvei Dk Zvi c~eeZx cvc ivkx gv Ki `Iqv
ne| (eyLvix gymwjg)
(M) Avey ivqiv (ivwhAvjv Avb) ejbt ivm~jyj vn (mvjv jv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejQbt
A_t cwZwU fvj KvRi cwZ`vb `k nZ mvZkZ Y ch evwoq `Iqv nq| gnvb Avjvn ejbt Ze mvIg Qvov|
KviY mvIg nj Avgvi Rb, Avi Avwg Zvi cwZ`vb c`vb Kiev| KviY m aygv Avgvi RbB Zvi cewi AbymiY
I cvbvnvi eRb KiQ| wmqvg mvab Kvixi Rb `y wU Avb` iqQ| GKwU Avb` BdZvii mgq, Aci Avb`wU Zvi
cfyi mv_ mvvZi mgq| Avi wmqvg mvab Kvixi gyLi `yM Avjvni wbKU gmKi myMwi PvBZI AwaK myMw
c~Y| (eyLvix I gymwjg k jv Bgvg gymwjgi)
(N) wmqvg mvab Kvixi `y Av gvKeyj bex (mvjv jv AvjvBwnm mvjvZz Iqvm&m vjvg) ejQbt
A_t wmqvg mvab Kvixi BdZvii mgq Zvi `y Av MnxZ nq| (Beb gvRvn)
ZvB cZK gymwjg ewi DwPZ ne Zvi BdZvii mgqUvK MwbgZ gb Ki Zvi cfyi KvQ PvIqv I cv_bvi
gvag AvMnx nIqv| nZ cvi m gnvb Avjvni myMwi wKQy myMw cq hve| AZtci `ywbqv I AvLivZ Zvi
mfvMgq Rxeb ARxZ ne|
(O) Avj vn RvbvZi `iRv mg~ni GKwU `iRv wmqvg mvab Kvix`i Rb wbw` KiQb| GB `iRv w`q ay wmqvg
mvab KvixivB cek Kie| Zv`i mvbv_ I Ab`i Dci Zv`i ewk mve Kibv_|
mvn&j web mv` (ivwhAvjv Avb) ejb, ivm~ jyjvn (mvjvjv AvjvBwn Iqvmvjvg) ejQbt
A_t wbqB RvbvZ GKwU `iRv iqQ hvi bvg nj-ivBqvb| AZGe hw`b wKqvgvZ msNwUZ ne m w`b ejv ne
wmqvg mvab Kvixiv Kv_vq? Zv`i cek kl `iRv e Ki `Iqv ne| Zv w`q Avi Kn cek KiZ cviebv|
(eyLvix I gymwjg)
(P) wKqvgvZ w`em wmqvg mvab Kvixi Rb wmqvg mycvwik Kie| Avyjvn Beb Avgi Bebj AvQ (ivwhAvjv
Avbg) ejbt ivm~jy jvn (mvj vjv AvjvBwn Iqvmvj vg) ejQbt
A_t wmqvg I KziAvb wKqvgvZ w`em ev`vi Rb mycvwik Kie| wmqvg ejet n Avgvi cfy! Avwg ZvK cvbvnvi I
xmg nZ weiZ iLwQjvg| AZtci Zvi evcvi Avgvi mycvwik MnY Ki| Avi KziAvb ejet ivZ Avwg ZvK
Nyg nZ weiZ iLwQjvg| AZtci Zvi evcvi Avgvi mycvwik MnY Ki| wZwb ejbt AZtci Dfqi mycvwik MnY
Kiv ne| (Avngv`)

http://IslamiSangkolon.wordpress.com 292
Avjvni w`K Avnvb

(Q) Avi wmqvg gymwjg ewK ah, K, mvabv I Kvb KvR gbvhvM mnKvi cvjb Kivi wkv `q ev Afvm Mo
Zzj| Avi wmqvg mvab KvixK Zvi wcq I cwm ey QvovZ cwiZvM eva Ki| Avi Zv Aeva AvZvK eva Ki,
A_P GZ weivU K iqQ|
4- wmqvg dih nIqvi kZ mg~n ( : - 4)
wbqB wmqvg mvab cZK evjM-cv eq AvKj-vbevb mnxn-my gyKxg gymwjg ewi Dci dih nIqvi Dci
mKj AvjgMY GKgZ nqQb|
nvqh I wbdvmiZ gwnjv Qvov Abvb gwnjv`i DciI wmqvg mvab dih|
5- wmqvg mvabi Av`ve mg~n ( (: - 5
(K) wMevZ Kiv, PzMvj Lvix Kiv Ges G `y wU QvovI Abvb Kg hv Avjvn nvivg KiQb Zv _K wmqvg mvab Kvixi
weiZ _vKv| ZvB cZK gymwjg ewi Dci Acwinvh h, m Zvi RevbK mKj nvivg K_vevZv nZ I Ab`i
PwiZ AvNvZ nvbv nZ weiZ ivLe|
KviY bvex (mvjvj v AvivBwn Iqvmvjvg) ejQbt
A_t h ew wg_v ejv I wg_vi cwZ Avgj Kiv Qo w`j