Está en la página 1de 66

Programació

General
Anual

curs 2017 - 2018

http://c07001149.eduwebs.caib.es/
ÍNDEX

1. Diagnòstic inicial
1.1 Principals conclusions globals extretes de la memòria del curs anterior.
1.2 Principals conclusions per cicles extretes de la memòria del curs anterior.

2. Objectius específics per al curs
- Rendiment acadèmic de l’alumnat
- Objectius d’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió.
- Criteris de promoció de curs

3. Mesures per assolir els objectius proposats
3.1 Pla d’actuació de l’equip directiu i dels òrgans col·legiats en vistes a
assolir els objectius.

4. Organització general del centre.
4.1. Calendari i horari general del centre.
4.2. Relació del professorat del centre i càrrec que ocupa.
4.3. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre.
4.4. Calendari de reunions i avaluacions
4.5. Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions
col·lectives amb les famílies
4.6. Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos
4.7. Estat de les instal·lacions i equipaments

5. Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics.

6. Projectes institucionals, plans del centre.
6.1. Documents institucionals
6.1.1. Plans d’actuació anual. Previsions per al curs.
6.1.1.1. Pla d’actuació del projecte lingüístic de centre.
Línies prioritàries d’actuació de les contingudes en el PLC i situacions d'aprenentatge
i activitats en llengües estrangeres.
6.1.1.2. Accions anuals del PALIC.

6.1.1.3. Accions anuals del pla de convivència.
Actuacions previstes per a la consecució dels objectius del pla de convivència que
per a aquest curs es consideren prioritaris.

6.1.1.4. Pla d’actuació anual de l’equip de suport. (a EI i a EP)

6.1.1.5. Pla d’actuació dels orientadors de l’EOEP.

6.2. Plans i programes específics de centre
6.2.1. Organitzats per les Administracions educatives o per aquestes
en col·laboració amb altres Administracions o organismes

6.2.2. Organitzats i/o dissenyats pel centre

- Annex
o Programacions didàctiques.
o Acta d’aprovació dels aspectes educatius de la PGA per part del
claustre.
o Certificat d’aprovació de la direcció.
o Acta del consell escolar on consta la informació a aquest òrgan
sobre la PGA.

Definició
La programació general anual és un instrument bàsic de planificació i organització
del centre. Conté la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual,
elabora el centre, com a concreció del projecte educatiu i del projecte curricular, per
garantir el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, l’exercici
correcte de les competències dels diferents òrgans de govern i la participació de tots
els sectors de la comunitat escolar.
1. Diagnòstic inicial
El Ceip Castell de santa Àgueda està situat a l’avinguda Son Morera, 29; a la zona
esportiva-escolar del poble de Ferreries (Menorca), municipi d’uns 4.800 habitants,
on la majoria de la població treballa al sector secundari (calçat i construcció) i terciari
(turisme, principalment).
És l'escola pública de referència, molt arrelada al medi (alberga l'actual escola
d'Adults) i on la llengua vehicular de l'ensenyament és el català.
L’edifici és construït el 1977, i actualment disposem de suficients aules i espai per
poder dur a terme la majoria d’actuacions previstes, ja que aquest curs 2017-2018
tenim una quota de 15 grups i un total de 274 alumnes.
Per etapes, 5 grups són de d’Educació Infantil (dos cursos de 4t d’EI, dos de 5è d’EI
i un de 6è d’EI). En total, 90 alumnes.

CURS Nombre d’alumnes

4t educació infantil A 17

4t educació infantil B 17

5è educació infantil A 17

5è educació infantil B 15

6è educació infantil * 24

A l’etapa d’Educació Primària, tenim 10 grups, 8 dels quals són de doble línia. Els
dos cursos que no tenen grup paral·lel són relativament nombrosos, encara que
se’ls té en compte a l’hora de programar desdoblaments i reforços. En total, a
l’etapa de Primària hi ha 183 alumnes.

CURS 1r 2nA 2nB 3r

Nombre d’alumnes 27 15 15 24

CURS 4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB

nombre alumnes 16 16 19 19 16 16
La nostra escola té consideració de tipologia E (entre 13 i 17 unitats). Actualment
tenim 25 persones en plantilla, encara que la mestra de Religió, assignada al nostre
centre, assisteix únicament tres dies a la setmana.
Entre altres qüestions referents a la plantilla, destacar la retallada en l’assistència de
l’ATE, passant de la jornada sencera del curs anterior a dos dies setmanals d’aquest
any. L'orientadora (EOEP), únicament té permanència al centre un dia a la setmana
i cinc divendres més al llarg de l’any.
L’aspecte relacionat amb l’equip directiu, esmentar que aquest és el seu segon i
darrer any des de la imposició per part de la DIE per a dos cursos acadèmics. Es
recorda i aprofita aquest espai per remarcar la importància que seria que des del
centre sortís un projecte de direcció, elaborat i consensuat per tot el claustre, ja que
les condicions de funcionariat definitiu de la majoria dels mestres i l’entorn social de
la comunitat educativa, conviden a intentar-ho.

1.1. Principals conclusions globals extretes de la memòria del curs anterior.
Una vegada analitzat el document de la Memòria, n’extreim les principals
conclusions:
- S’ha anat generant un bon ambient de claustre.
- Nova metodologia. Progressivament, i a tots els cursos del nostre centre, s’ha
implementat una línia metodològica a l’àrea de llengües que sorgeix del PLC,
comptant amb el consens de tot el claustre.
- S’han habilitat nous jocs als patis d’infantil i de primer cicle de primària.
- Claustres. S’han fet els necessaris. No han estat molt seqüenciats. Hi ha
disparitat d’opinions respecte al seu funcionament, ja que hi ha cicles que
troben que han estat ben preparats i dinàmics i d’altres, únicament
informatius i formals. Es va fer un claustre pedagògic en format WorldCoffe
referent al Pla Lector; i dues xerrades formatives; una de na Guida Allès
sobre cohesió de grup entre l’alumnat, i l’altra sobre assetjament escolar,
impartida per na Dolors Lafarga.
- A les reunions de cicle, n’hi ha que han quedat descompensats per les
reduccions de jornada d’algunes mestres, però han sabut coordinar-se
mitjançant les noves eines tecnològiques com el Drive, whatsapp…
- De la CCP, la gent valora que la informació hagi arribat de forma puntual i
precisa mitjançant el Drive compartit, ja que així les informacions arriben a
tots els membres. D’altra banda, també es demana que hi hagi més trobades
presencials, ja que hi ha temes que és millor tractar-ho en persona.
- Els equips docents s’han realitzat a principi de setembre i a finals de cada
trimestre. Quan han estat necessaris, també s’han convocat per a tractar
temes puntuals.
- Els equips de feina s’han trobat diverses vegades al llarg del curs. Es valora
positivament la seva autonomia per fer arribar els acords al claustre, encara
que s’incideix en que tothom respecti les presses de decisions finals dels
equips. S’ha de decidir, en claustre, si es segueix amb el Projecte del Fons
Menorquí de Cooperació, ja que el període d’obligatorietat acaba aquest curs
acadèmic.
- Sessions d’avaluació. S’han duit a terme cada trimestre. S’hauria d’intentar
que tots els mestres hi fossin presents. Els dies que s’han duit a terme en
dilluns i dimecres, queda poc temps per a tractar tots els temes.
- Tots els alumnes del centre han promocionat de curs.
- Coordinacions equip de suport i tutories. Es valora l’esforç de l’equip de
suport, encara que troben a faltar dins la planificació trimestral, hores de
coordinacions.
- Pla Lector. Tots els cicles valoren positivament el compromís adquirit. S’ha
anat treballant en la formació duita al centre per part del Cep. S’ha revisat el
document per part dels cicles i en claustre pedagògic. També ha funcionat
molt bé la creació d’un banc de material compartit, encara que queda pendent
la seva revisió i fer-ho extensible a tot el claustre.
- Documents institucionals:
- S’ha actualitzat el PLC (Projecte Lingüístic de centre).
- S’ha actualitzat el PEC (Projecte Educatiu de Centre).

1.2. Principals conclusions per cicles extretes de la memòria del curs anterior.
Una vegada recollides les principals conclusions que els cicles han extret exposat a
la memòria del curs 2016-17, seleccionem les propostes de millora i suggeriments
que cadascú va aportar per a intentar tenir-ho en compte a l’hora d’engegar el
present curs escolar.
Educació Infantil

- Tornar a posar en marxa els racons compartits o tallers (P3, P4, P5). I per
açò voldríem que un dia després del pati cap dels grups d’Infantil tingués
“especialista” per poder coincidir tots els nivells.
- Projecte Nicaragua. S’ha duit a terme dins de les nostres capacitats però no
ho trobem prou interessant per continuar-lo.
- Seguir amb la formació a través d’un curs sobre itineraris literaris.
- Revisar i organitzar les biblioteques d’aula.
- Proposar-nos donar a conèixer el pla lector a les famílies.
- Els cursos de P4 i P5 ens agradaria poder fer alguna activitat de lectura
amb els alumnes de 2n o 3r cicle
- A P5 i durant el 3r trimestre s’ha posat en marxa l’aplicació REMIND, una
aplicació per agilitzar el contacte mestra-família. Es recomana als altres
grups.

1r i 2n curs d’educació primària

- Seguir amb la formació a través d’un curs sobre itineraris literaris.
- Revisar i organitzar les biblioteques d’aula.
- Posar en pràctica les noves decisions incloses al Pla Lector de Centre.
- Incloure més reunions de reflexió sobre la pràctica diària.
- Organitzar més activitats entre els alumnes del cicle.
- Continuar i augmentar les activitats per compartir les activitats que es fan a
l’aula. (teatre, conferència, recital de poesia…).
- Organitzar tallers de lectura amb l’ajuda de les famílies.
- Proposar-nos donar a conèixer el pla lector a les famílies.
- Seguir organitzant activitats entre els alumnes del cicle i incloure’n alguna
que tengui relació amb la lectura.

3r i 4t curs d’educació primària

- Seguir amb la formació a través d’un curs sobre itineraris literaris.
- Revisar i organitzar les biblioteques d’aula.
- Posar en pràctica les noves decisions incloses al pla lector.
- Incloure més reunions de reflexió sobre la pràctica diària.
- Continuar fent activitats entre els alumnes del cicle (lúdiques i
pedagògiques).
- Donar a conèixer el pla lector a les famílies (reunió de principi de curs).
- Tenir present dins l’horari lectiu, estones per a l’exposició i recomanació de
llibres per part dels fillets/es.
- Seguir facilitant a les famílies articles relacionats en temes educatius i
lleure.
- Fomentar la relació entre alumnes del cicle i d’altres cicles a partir
d’activitats col·laboratives.

5è i 6è curs d’educació primària

- Dins el mateix cicle, a ser possible, els mestres catalanoparlants haurien de
fer llengua catalana i els castellanoparlants haurien de fer llengua
castellana.
- A artística, organitzar l’assignatura en tallers.
- Continuar en el programa “Escacs a l'escola” dins l'horari lectiu
subvencionat per l'APIMA (si és possible els dos cursos 5è i 6è).
- Soca de Mots amb el glossat. Es tracta d'una activitat relacionada amb
llengua catalana i cultura popular de Menorca.
- Continuar el projecte amb una escola de Nicaragua (Fons Menorquí de
Cooperació).
- De les tres sessions d’anglès, que a una es pugui fer desdoblament.
- Continuar potenciant activitats que promoguin el gust per llegir.
- Seguir potenciant hàbits i tècniques d’estudi.

Equip de suport

- Continuar organitzant el suport en funció de les necessitats de cadascun
dels alumnes, de les matèries i de les persones que formen l’equip.
- Si és possible les mestres PT i AL haurien de tenir dues sessions
setmanals per coordinar-se amb tutors (ACS, adaptació i preparació de
materials, informes NESE, coordinació de les sessions, preparació de les
entrevistes amb pares,...
- Consideram positiu que les reunions de l'EOEP es continuïn duent a terme
una sessió abans de pati i que sigui d'una sessió d'una hora.
- Continuar amb l'assistència d'un membre de l'equip de suport a les reunions
de l’ESEF (Equip Socioeducatiu de Ferreries).
- Seria convenient que la mestra AL continués disposant d'una sessió
setmanal per atendre les demandes d'avaluació del llenguatge.

Altres valoracions dels especialistes

Llengua estrangera (anglès):
- Destinar una sessió a coordinar amb l’auxiliar de conversa.
- Mantenir una sessió de coordinació entre les especialistes.
- En desdoblaments, mantenir grups de referència durant totes les sessions.

Religió:
- Programar amb els mestres qualque sortida i/o activitat compartida amb
tots els alumnes.
- Tenir en compte les hores de Religió per a poder assistir a la sala
d’informàtica i fer ús de les Tic.

2. Objectius específics per al curs
En aquest apartat, es recullen els objectius específics que el centre es proposa
aconseguir en el present curs acadèmic a partir de l’anàlisi i de les propostes de la
Memòria del curs anterior. Amb la finalitat de facilitar-ne l’anàlisi, aquests objectius
es presenten classificats en dos apartats:
- els relacionats amb el rendiment acadèmic de l’alumnat;
- els relacionats amb objectius d’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió.
● Rendiment acadèmic de l’alumnat

QUANT A PROMOCIÓ DE CURS
NIVELL/CICLE EDUCATIU Educació infantil
OBJECTIUS PROPOSATS 100% dels alumnes progressen en la mesura de les
D’ASSOLIMENT
seves possibilitats
INDICADORS Informe trimestral
ACCIONS Avaluació continua (observació directa, individual,
MESURES PER A LA SEVA
graelles d’avaluació, proves d’avaluació trimestrals…)
CONSECUCIÓ
RESPONSABLE Tutores i equip docent

NIVELL/CICLE EDUCATIU Tots els cursos d’educació primària
OBJECTIUS PROPOSATS Que el 90 % de l’alumnat aprovi totes les àrees
D’ASSOLIMENT
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
- En equip docent, acordar el seguiment del progrés de
l’alumnat i consensuar mesures de suport i/o reforç.
- Feines diàries.

ACCIONS - Controls/ Exàmens.
MESURES PER A LA SEVA - Adaptacions Curriculars.
CONSECUCIÓ - Participació dins l’aula.
- Rúbriques d'avaluació.
- Proves individuals.
- Observacions d’aula.
- Fer la demanda a l’equip de suport davant els casos
d’alumnes que presenten dificultats.
- Fer adaptacions necessàries als alumnes amb nese.
- Reunions seguiment amb les famílies.
RESPONSABLE Tutores i equip docent
ÀREA Música
OBJECTIUS PROPOSATS A tots els cicles que l’alumnat aprovi el 80 per cent la
D’ASSOLIMENT
part de música.
INDICADORS Controls trimestrals
ACCIONS - Activitats i exercicis setmanals.
MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ
- Control a final de cada trimestre.
RESPONSABLE Mestre especialista de música

ÀREA Anglès
OBJECTIUS PROPOSATS A tots els cicles que l’alumnat aprovi el 90 per cent
D’ASSOLIMENT
INDICADORS Controls trimestrals
ACCIONS - Feines diàries.
MESURES PER A LA SEVA
- Controls/Exàmens.
CONSECUCIÓ
- Adaptacions Curriculars.
- Participació dins l’aula.
- Rúbriques d’avaluació.
RESPONSABLE Mestres especialista d’anglès

ÀREA Educació Física
OBJECTIUS PROPOSATS A tots els cicles que l’alumnat aprovi entre el 95-100%
D’ASSOLIMENT
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
- Participació i feina diària.
ACCIONS
- Observació directa.
MESURES PER A LA SEVA
- Graelles d’avaluació.
CONSECUCIÓ
- Fer les adaptacions que siguin necessàries.
- Participació dins l’aula.
RESPONSABLE Mestra especialista d’educació física
ÀREA Religió
a tots els Cicles, que l’alumnat aprovi el 95%
OBJECTIUS PROPOSATS
D’ASSOLIMENT
INDICADORS Controls trimestrals
- Participació dins l’aula.
ACCIONS
- Observació directa.
MESURES PER A LA SEVA
- Feines proposades.
CONSECUCIÓ
- Adaptacions necessàries.
- Control al final del trimestre
RESPONSABLE Mestra de Religió

QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS
CICLE Educació Infantil
OBJECTIUS PROPOSATS 100% dels alumnes progressin en l’assoliment dels
D’ASSOLIMENT
objectius i continguts de les 3 àrees
INDICADORS Trimestral
ACCIONS - Avaluació continua (observació directa, individual,
MESURES PER A LA SEVA
graelles d’avaluació, proves d’avaluació trimestrals…)
CONSECUCIÓ
RESPONSABLE Tutores

- 1r i 2n curs d’educació primària:

NIVELL / CICLE 1r i 2n curs d’educació primària
ÀREA Llengua CATALANA i CASTELLANA
A Llengua catalana i castellana un 85% dels alumnes
OBJECTIUS PROPOSATS
tingui els blocs de expressió i comprensió escrita
D’ASSOLIMENT
aprovats
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutores i equip docent
NIVELL / CICLE 1r i 2n curs d’educació primària
ÀREA MATEMÀTIQUES
OBJECTIUS PROPOSATS A l’àrea de matemàtiques, al bloc de Processos,
D’ASSOLIMENT
mètodes i actituds
Matemàtiques, han tenir 85% d’alumnes aprovats.
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutores i equip docent

NIVELL / CICLE 1r i 2n curs d’educació primària
ÀREA SOCIALS I NATURALS
OBJECTIUS PROPOSATS A Naturals i Socials aconseguir que el 100% de
D’ASSOLIMENT
l’alumnat aprovi.
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutores i equip docent

NIVELL / CICLE 1r i 2n curs d’educació primària
ÀREA PLÀSTICA - VALORS
OBJECTIUS PROPOSATS - Plàstica:100% d’aprovats
D’ASSOLIMENT
- Valors: 100% d’aprovats.
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutores i equip docent

- 3r i 4t curs d’educació primària:
NIVELL / CICLE 3r i 4t curs d’educació primària
ÀREA Llengua CATALANA i CASTELLANA
OBJECTIUS PROPOSATS A Llengua catalana i castellana un 85% dels alumnes
D’ASSOLIMENT
tengui els blocs de expressió i comprensió escrita
aprovats.
INDICADORS - Sessions d’avaluació.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent
NIVELL / CICLE 3r i 4t curs d’educació primària
ÀREA Matemàtiques
OBJECTIUS PROPOSATS .A matemàtiques, intentar que el 90% dels alumnes
D’ASSOLIMENT
tinguin el bloc de nombres aprovat i un 85% aprovi el
bloc de processos, mètodes i actituds.

INDICADORS - Sessions d’avaluació.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent

NIVELL / CICLE 3r i 4t curs d’educació primària
ÀREA Naturals i Socials
OBJECTIUS PROPOSATS A Naturals i Socials intentar que el 100% de l’alumnat
D’ASSOLIMENT
aprovi.
INDICADORS - Sessions d’avaluació.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent

NIVELL / CICLE 3r i 4t curs d’educació primària
ÀREA Plàstica i Valors
OBJECTIUS PROPOSATS - Plàstica:100% d’aprovats.
D’ASSOLIMENT
- Valors: 100% d’aprovats.
INDICADORS - Sessions d’avaluació.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent

A TOTES LES ÀREES EXPOSADES DELS CURSOS DE 1r, 2n, 3r i 4t curs d’educació primària,
LES ACCIONS/MESURES PER A LA SEVA CONSECUCIÓ SÓN LES SEGÜENTS:
- Rúbriques d’avaluació.
ACCIONS
- Proves individuals
MESURES PER A LA SEVA
- Feines de classe diàries.
CONSECUCIÓ
- Observacions d’aula.
- Fer la demanda a l’equip de suport davant els
casos d’alumnes que presenten dificultats.
- Fer les adaptacions necessàries als alumnes
amb nese.
- Reunions de seguiment amb les famílies.
- Rúbriques d’avaluació
- Proves individuals.
- Feines de classe diàries
- Observacions d’aula.

- 5è i 6è curs d’educació primària:

NIVELL / CICLE 5è i 6è curs d’educació primària
ÀREA Llengua CATALANA i CASTELLANA
OBJECTIUS PROPOSATS A Llengua catalana i castellana un 80% dels alumnes
D’ASSOLIMENT
tengui els blocs de expressió i comprensió escrita i
oral aprovats.
INDICADORS - Sessions d’avaluació.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Equip Docent

NIVELL / CICLE 5è i 6è curs d’educació primària
ÀREA Matemàtiques
OBJECTIUS PROPOSATS A matemàtiques, que el 80% dels alumnes aprovi el
D’ASSOLIMENT
bloc de processos, mètodes i actituds.

INDICADORS - Sessions d’avaluació.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent
NIVELL / CICLE 5è i 6è curs d’educació primària
ÀREA Naturals i Socials
OBJECTIUS PROPOSATS A Naturals i Socials que el 80% de l’alumnat aprovi.
D’ASSOLIMENT
INDICADORS - Sessions d’avaluació.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent

NIVELL / CICLE 5è i 6è curs d’educació primària
ÀREA Plàstica i Valors
OBJECTIUS PROPOSATS - Plàstica:90% d’aprovats.
D’ASSOLIMENT
- Valors: 90% d’aprovats.
INDICADORS - Sessions d’avaluació.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent

A TOTES LES ÀREES EXPOSADES DELS CURSOS DE 5è i 6è curs d’educació primària, LES
ACCIONS/MESURES PER A LA SEVA CONSECUCIÓ SÓN LES SEGÜENTS:
- Feines diàries.
ACCIONS
- Controls/Exàmens.
MESURES PER A LA SEVA
- Adaptacions Curriculars.
CONSECUCIÓ
- Participació dins l’aula
- Rúbriques d’avaluació

- Especialistes:
NIVELL / CICLE A tots els cursos
ÀREA Música
OBJECTIUS PROPOSATS 80 per cent dels alumnes aprovin en tots els cicles
D’ASSOLIMENT
INDICADORS Per trimestres
RESPONSABLE Mestre especialista de música
ACCIONS - Activitats i exercicis setmanals.
MESURES PER A LA SEVA
- Control a final de cada trimestre
CONSECUCIÓ

NIVELL / CICLE A tots els cursos
ÀREA Anglès
OBJECTIUS PROPOSATS 80 per cent dels alumnes aprovin en tots els cicles
D’ASSOLIMENT
INDICADORS Per trimestres
RESPONSABLE Mestre especialista d’anglès
ACCIONS - Feines diàries.
MESURES PER A LA SEVA
- Controls- Exàmens.
CONSECUCIÓ
- Adaptacions Curriculars.
- Participació dins l’aula.
- Rúbriques d’avaluació.

NIVELL / CICLE A tots els cursos d’educació primària
ÀREA Educació Física
OBJECTIUS PROPOSATS 95-100% dels alumnes aprovin en tots els cicles
D’ASSOLIMENT
INDICADORS Informe trimestral
RESPONSABLE Mestre especialista d’educació física
ACCIONS - Participació i feina diària.
MESURES PER A LA SEVA
- Observació directa.
CONSECUCIÓ
- Graelles d’avaluació.
- Fer les adaptacions que siguin necessàries

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS
NIVELL / CICLE Educació Infantil
OBJECTIUS PROPOSATS Adaptar la programació a les necessitats individuals de
D’ASSOLIMENT
cada alumne/a
INDICADORS Comprovar que assoleix els objectius individuals per a
promocionar de curs.
ACCIONS Fer i revisar les diferents adaptacions curriculars.
MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ
RESPONSABLE Tutors, equip de suport i equip docent.

NIVELL / CICLE Educació primària
OBJECTIUS PROPOSATS Adequar la programació a les necessitats individuals
D’ASSOLIMENT
de cada alumne/a
INDICADORS Comprovar que assoleix els objectius individuals per a
promocionar de curs.
ACCIONS - Seguiment de la seva adaptació del currículum i
MESURES PER A LA SEVA
comprovar l’evolució acadèmica.
CONSECUCIÓ
- Coordinar amb l’equip de suport.
- Fer i revisar les diferents adaptacions
curriculars.
RESPONSABLE Tutors, equip docents i equip de suport.

ÀREA Música
OBJECTIUS PROPOSATS Adaptar els controls perquè puguin assolir els mínims
D’ASSOLIMENT
objectius
INDICADORS Trimestral
ACCIONS - Activitats.
MESURES PER A LA SEVA
- Exercicis setmanals.
CONSECUCIÓ
- Control.
RESPONSABLE Mestre especialista de música.

ÀREA Anglès
OBJECTIUS PROPOSATS S’adapten els objectius del curs perquè l’alumne els
D’ASSOLIMENT
pugui assolir de manera satisfactòria.
També es fan adaptacions d’accés.
INDICADORS Seguiment per comprovar l’assoliment dels objectius
adaptats
MESURES PER A LA SEVA Revisar les adaptacions per veure si són adequades.
CONSECUCIÓ
RESPONSABLE Mestres d’anglès.

ÀREA Educació física
OBJECTIUS PROPOSATS S’adaptarà la programació per a que cada alumne
D’ASSOLIMENT
pugui progressar dins el seu nivell (amb activitats
progressives i amb diferents nivells de solució i
dificultat).
Poden ser adaptacions significatives o només d accés.
INDICADORS Comprovar que assoleix els objectius individuals per a
promocionar de curs
ACCIONS Fer seguiment de la seva adaptació de
MESURES PER A LA SEVA
currículum i comprovar l’evolució
CONSECUCIÓ
acadèmica.
RESPONSABLE Mestra educació física

QUANT A DISMINUCIÓ ABSENTISME ESCOLAR (implica a totes les tutories i equip directiu)
OBJECTIUS PROPOSATS Mantenir el mateix nivell d'absentisme dels darrers
D’ASSOLIMENT
anys
- Controlar l'assistència diària.
- Contactar amb les famílies quan hi ha hagut
INDICADORS
una absència de tres dies seguits.
- Seguir el protocol d'absentisme escolar.
- Donar a conèixer a les famílies el protocol
ACCIONS
d'absentisme escolar.
MESURES PER A LA SEVA
- Fer ús dels diferents instruments de control
CONSECUCIÓ
d'assistència (graella, agenda...).
QUANT A MESURES PROPOSADES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS

NIVELL / CICLE Educació Infantill
OBJECTIUS PROPOSATS Aconseguir una atenció més individualitzada
D’ASSOLIMENT
INDICADORS Observar les avaluacions
ACCIONS Setmanalment, a partir de desdoblament, treball en
MESURES PER A LA SEVA
petit grup, suport dins l’aula...
CONSECUCIÓ
RESPONSABLE Tutores i mestra de suport, +1 o especialistes.

NIVELL / CICLE 1r i 2n curs
OBJECTIUS PROPOSATS - Treballar en grups reduïts per
D’ASSOLIMENT
poder atendre millor als alumnes.
- Utilitzar diferents metodologies per poder
atendre la diversitat de maneres d’aprendre de
l’alumnat.
- Seguir amb els cursos de formació de mestres
INDICADORS Observar les avaluacions.
ACCIONS - Setmanalment, a partir dels desdoblaments
MESURES PER A LA SEVA
treballar de manera específica l’expressió
CONSECUCIÓ
escrita i la resolució de problemes.
- Dedicar els suports ordinaris.
RESPONSABLE Tutories i equip docent.

NIVELL / CICLE 3r i 4t curs
OBJECTIUS PROPOSATS Donar una atenció més individualitzada als alumnes
D’ASSOLIMENT
treballant amb grups reduïts.
INDICADORS Observar les avaluacions.
ACCIONS - Setmanalment, a partir dels desdoblaments es
MESURES PER A LA SEVA
treballa de manera específica l’expressió
CONSECUCIÓ
escrita i la resolució de problemes.
- Suports ordinaris per atendre l’alumnat que té
dificultats.
RESPONSABLE Tutors i especialistes

NIVELL / CICLE 5è i 6ècurs
OBJECTIUS PROPOSATS Promoure una atenció el més individualitzada possible.
D’ASSOLIMENT
INDICADORS Observar les avalucions
ACCIONS Organitzar desdoblament, reforços, tutories
MESURES PER A LA SEVA
individuals...
CONSECUCIÓ

RESPONSABLE Equip docent

ÀREA Anglès
OBJECTIUS PROPOSATS Desdoblar grups per poder donar una atenció més
D’ASSOLIMENT
individualitzada als alumnes. Reflexionar sobre la
pràctica docent regularment.
RESPONSABLE Mestres d’anglès.

● Objectius d’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió .

EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC
NIVELL / CICLE Educació infantil
- Seguir amb la formació del Pla Lector a través
d’un curs sobre itineraris literaris.
OBJECTIUS PROPOSATS
- Posar en pràctica les noves decisions del PL.
D’ASSOLIMENT
- Planificar i organitzar racons compartits pel curs
que ve (espais, recursos materials i humans...).
- Fer apadrinament amb els alumnes de P3 i 4t.
INDICADORS - Que a final de curs s’hagi acordat un itinerari
literari.
- Deixar constància a l’horari de les diferents
activitats del PL.
- Arribar a acords i deixar per escrit les decisions
preses.
- Haver duit a terme diferents activitats entre els
alumnes de P3 i 4t.
ACCIONS - A través de les diferents sessions de formació
MESURES PER A LA SEVA
elaborar un itinerari literari de centre.
CONSECUCIÓ
- Incloure a la programació les activitats del PL :
lectura, racons de llengua i paraules clau.
- Posar dins l’horari d’exclusives sessions per
poder planificar els racons compartits
- Les tutores de de P3 i 4t programaran activitats
diverses per a dur a terme l’apadrinament entre
alumnes
- Participants a la formació.
- Tutores i mestres implicades
RESPONSABLE
- Cicle i Tutores de P3 i de 4t.

NIVELL / CICLE 1r cicle (1r i 2n curs)
- Seguir amb la formació a través d’un curs sobre
itineraris literaris.
OBJECTIUS PROPOSATS
- Posar en pràctica les noves decisions incloses
D’ASSOLIMENT
al pla lector.
- Distribuir per nivells i trimestres les diferents
tipologies textuals a treballar al llarg de cicle.
- Continuar i augmentar les activitats que es fan a
l’aula per compartir-ho amb la comunitat
educativa.(teatre, conferencia, recital de
poesia…).
- Incloure canvis en la pràctica diària relacionada
amb la formació.
INDICADORS - Deixar constància a l’horari de les diferents
activitats del Pl.
- Programar la seqüència de les estratègies
lectores i les activitats dels racons de llengua
per cada nivell.
- Graella amb la distribució acordada.
- Al manco que es faci dues vegades durant el
curs.
- Incloure a la programació les activitats del PL :
lectura, racons de llengua i paraules clau.
- Comptar amb una mestra de suport durant la
ACCIONS
MESURES PER A LA SEVA sessió de racons de llengua.
CONSECUCIÓ - Reunions de cicle per reflexionar sobre la
pràctica educativa.
- El cicle
- Tutores i mestres implicades amb l’àrea de
RESPONSABLE
llengua.
- Equip docent

NIVELL / CICLE 2n cicle (3r i 4t curs)
1. Fomentar el coneixement del PLC entre les
OBJECTIUS PROPOSATS
famílies.
D’ASSOLIMENT
2. Posar en pràctica les noves decisions incloses
al pla lector.
3. Seguir amb la formació a través d’un curs sobre
itineraris literaris.
1. Passar una enquesta a final de curs a les
famílies per valorar el PLC.
INDICADORS
2. Incloure a la programació de les àrees de
llengües les diferents activitats del PLC.
3. Que a final de curs s’hagi acordat un itinerari
literari.
1. Explicar el PLC a la reunió de principi de curs.
2. Incloure a la programació les activitats del PLC:
compromís amb la lectura, racons de llengua,
ACCIONS
MESURES PER A LA SEVA paraules clau i estratègies de lectura.
CONSECUCIÓ 2. Comptar amb una mestra de suport durant la
sessió de racons de llengua.
3. A través de les diferents sessions de formació
elaborar un itinerari literari de centre.
1. Tutors.
RESPONSABLE
2. Tutors
3. Participants a la formació

NIVELL / CICLE 3n cicle (5è i 6è curs)
OBJECTIUS PROPOSATS Aconseguir els objectius d’àmbit pedagògic proposats
D’ASSOLIMENT
pel centre (pla lector).
INDICADORS Deixar constància a l’horari de l’alumnat el temps
dedicat per aconseguir els objectius de centre.
ACCIONS Incloure a la programació les accions /activitats per
MESURES PER A LA SEVA
aconseguir els objectius proposats.
CONSECUCIÓ
RESPONSABLE Equip Docent

EN L’ÀMBIT ORGANITZATIU
NIVELL / CICLE Educació Infantil
- Incloure dins la programació mensual, alguna
sessió per poder organitzar els racons
OBJECTIUS PROPOSATS
compartits.
D’ASSOLIMENT
- Dedicar sessions de la mestra +1 a realitzar
activitats de TIC.
- Incloure dins la programació mensual, alguna
sessió per elaborar material del DAILY FIVE.
- Prendre acta de les sessions
INDICADORS
- Programar les activitats
- Enviar a la comissió del pla lector els materials
per penjar-los al blog
- Les membres del cicle programaran i
organitzaran les activitas/espais/materials…
ACCIONS
pels racons compartits.
MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ - Disposar d’un espai per poder realitzar les
activitats de TIC
- Disposar de temps per elaborar els materials
- Cicle
RESPONSABLE
- Mestra +1

NIVELL / CICLE 1r i 2n curs
- Donar a conèixer el pla lector a les famílies.
- Incloure més reunions de reflexió sobre la
OBJECTIUS PROPOSATS
pràctica diària.
D’ASSOLIMENT
- Seguir organitzant més activitats entre els
alumnes del cicle, i incloure’n alguna que tengui
relació amb la lectura.
- Es presentarà el Pl a les reunions d’aula.
- Que quedin escrits els acords sobre millores
pedagògiques.
INDICADORS
- S’ha d’organitzar al menys una activitat
conjunta per trimestre.
- Exposar el PLC a les reunions d’aula i recordar
que està penjat a la web de l’escola.
- Penjar articles, cartells..., relacionats amb la
ACCIONS
MESURES PER A LA SEVA lectura a l’entrada de primer cicle.
CONSECUCIÓ - Incloure aquestes reunions a la planificació
mensual d’exclusives.
- El cicle i CCP
RESPONSABLE
NIVELL / CICLE 3r i 4t curs
1. Incloure més reunions de reflexió sobre la
pràctica diària.
OBJECTIUS PROPOSATS
2. Seguir organitzant activitats amb els alumnes
D’ASSOLIMENT
del cicle (jocs matemàtics, sortides, tallers de
Nadal i setmana cultural).
3. Donar articles de temes d’interès educatiu a les
famílies.
4. Fer apadrinament amb els alumnes de P3 i 4t.
1. Arribar a acords sobre millores pedagògiques i
deixar-ne constància en les actes.
INDICADORS
2. Organitzar les activitats almenys una vegada al
trimestre.
3. Haver donat un article a les famílies una vegada
per trimestre.
4. Haver duit a terme diferents activitats entre els
alumnes de P3 i 4t.
1. Incloure aquestes reunions a la planificació
mensual d’exclusives.
ACCIONS
2. Programar les diferents activitats.
MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCIÓ 3. Decidir a cicle quins articles són adients per a
les famílies.
4. Les tutores de de P3 i 4t programaran activitats
diverses per a dur a terme l’apadrinament entre
alumnes.
1. CCP i Cicle.
2. Cicle.
RESPONSABLE
3. Cicle.
4. Tutores de P3 i 4t.
NIVELL / CICLE 5è i 6è curs
OBJECTIUS PROPOSATS Planificar l’optimització dels espais de centre
D’ASSOLIMENT
Acordar un calendari per a dur a terme les actuacions
INDICADORS
de millora dels espais disponibles.
ACCIONS
MESURES PER A LA SEVA
Incloure punts del dia a les reunions de cicle i CCP.
CONSECUCIÓ
RESPONSABLE - Equip docent.
- Equip directiu.

● Criteris de promoció de curs.

Educació Tots promocionen, exceptuant els alumnes NEE que no assoleixen els
infantil objectius mínims adaptats.

Per promocionar s’han de tenir aprovades dues de les tres àrees
instrumentals, es cas contrari es tindran en compte també aquests
1r cicle altres aspectes:
● Considerar el grup receptor (ràtio, nº de nese, funcionament del
(1r i 2n)
grup…)
● Factor emocional i maduratiu de l’alumne.
La decisió de si un alumne ha de repetir o no de curs ha de recaure
sobre l’equip docent del curs i intentar encara que costi arribar a un
consens. Trobam que s’ha de reunir les vegades que faci falta.

No promociona si l’alumne té dues assignatures instrumentals
suspeses (català ó castellà i matemàtiques). O una instrumental i
2n cicle altres dues assignatures suspeses.
Quan es donin aquests casos, es tindran en compte aquests factors:
(3r i 4t)
● Considerar el grup receptor (ràtio, nº de nese, funcionament del
grup…)
● Factor emocional i maduratiu de l’alumne.
La decisió de si un alumne ha de repetir o no de curs ha de recaure
sobre l’equip docent del curs i intentar encara que costi arribar a un
consens. Trobam que s’ha de reunir les vegades que faci falta

3r cicle No promociona si l’alumne té dues assignatures instrumentals i dues
(5è i 6è) no instrumentals suspeses.
3. Mesures per assolir els objectius proposats
3.1. Pla d’actuació de l’equip directiu i dels òrgans col·legiats en vistes a
assolir els objectius.
El fet de ser el segon i darrer any d’exercici de càrrec d’equip directiu, imposat per
part de DIE, i pel fet de no tenir presentat cap projecte de direcció, fa que els
objectius proposats siguin molt globals i segueixin la dinàmica del curs anterior.
S’ha intentat seguir potenciant tots aquells aspectes que l’any passat es van
destacar positivament. Arrel de l’anàlisi de la Memòria del curs 2016-2017, l’equip
directiu tindrà en compte dins la planificació anual, les següents qüestions:
- Convocar més reunions presencials de la CCP, tenint present trobades
mensuals, a excepció de quan hi hagi claustre, que s’aprofitarà per informar a
tots els mestres.
- Crear moments per a debats d’àmbits pedagògic (claustres pedagògics,
organitzar xerrades i/o exposicions vers un tema específic, etc.).
- Seguir promocionant el consens entre mestres i comunitat educativa a l’hora
de traçar la línia metodològica a les àrees de llengües (Pla Lector de Centre).
- Traçar un pla d’actuació (calendari), referent a actualitzar i renovar els
documents institucionals, ja que n’hi ha alguns d’obsolets i sobrepassant els 5
anys de vigència sense cap tipus de revisió.

Entre els principals àmbits d’actuació hi trobem:

OBJECTIU ACCIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACIÓ

1. Organitzar els Organitzar els Cicles, Assemblea A principi de curs
torns de pati. espais del pati de delegats, equip
(jocs, normes…) directiu

2. Dinamitzar el Elaborar calendari Equip directiu i Al llarg del curs
funcionament de la i ordre del dia de CCP.
CCP i els cicles. les reunions. Coordinadors de
Fer cicles abans i cicle.
després de les
CCP.

3. Acompanyar en Donar la suficient Equip directiu A principi de curs.
l’adaptació al informació de Claustre En el moment de la
centre als mestres l’organització Cicles
nouvinguts. interna del centre. seva incorporació.
Durant la darrera
setmana de
setembre, es fa
una trobada de
tots els mestres
nous al centre amb
l’equip directiu.

4. Dur a terme les Participar Equip directiu. Al llarg del curs.
Activitats activament Coordinadors dels
proposades de les propostes grups de treball.
pels grups de dels grups de Cicles.
treball treball del centre.

5. Organitzar amb Trobades Equip directiu. Al llarg del curs.
l’APIMA diferents mensuals entre Claustre
activitats. Apima i equip
directiu.
Organitzar i
col·laborar amb
l’APIMA en les
festes escolars i
altres activitats
(Nadal, St.
Antoni, final de
curs,...). Així com
també facilitar un
espai de trobada,
cartellera al
centre...

6. Participar en el Assistir a les Equip directiu. Al llarg del curs.
Consell Escolar reunions Mestre
Municipal i Agenda a què se’ns representant
Local 21 del poble convoquin. AL21
7. Donar Exposar la Equip directiu. Al llarg del curs.
informació informació Cicles
de les activitats rebuda a l’entrada
que es duen a de l’escola.
terme en el Fer arribar la
poble. informació al
professorat de
l’escola.

8. Elaborar la Elaborar la Equip directiu. Finals del segon i
Revisteta de Revisteta, en Grup de treball principis del 3r
l’escola format digital, TIC. trimestre
amb la Cicles (mestres i
col·laboració alumnes)
de tota la APIMA.
comunitat
Fer difusió de la
seva publicació
fent ús dels blogs
d’aula i eines
tecnològiques que
les tutories
empren.

9. Col·laborar amb Enviar activitats Equip directiu. Al llarg del curs.
publicacions del escolars d’interès Cicles (mestres i
poble i de l’illa. (Diaris, webs alumnes)
especialitzades en
educació...)

10. Participar en Participar en el Alumnat de 1r a Al llarg del curs.
els concursos de concurs de dibuix 6è d’Educació
l’Ajuntament de de St. Bartomeu. Primària.
Ferreries. Participar en el
concurs literari Alumnat de 5è i 6è
Francesc d’educació 2n trimestre
d’Albranca. primària.

11. Coordinació Participar en les Equip directiu.
amb reunions entre els Al llarg del curs.
l’escoleta i l’institut. diferents equips A ser possible,
directius dels mestres
centres escolars d’Educació
del poble per Infantil que
promoure activitats cursaran
conjuntes. 4t d’E.I. el proper
curs.
Coordinar el
traspàs
d’informació amb Mestres de 6è
l’Escola Infantil i curs.
fer portes obertes.
Equip de suport.
Coordinar el
traspàs
d’informació amb
l’IES Biel Martí i
participar
d’algunes activitats
conjuntament.
Activar el proposat
en el Pla estratègic
de Traspàs
d’Informació
elaborat el curs
anterior.

12. Afavorir la Donar facilitats per Al llarg del curs
participació del a l’assistència a Equip directiu
professorat en activitats de
activitats de formació
formació en horari escolar.
permanent. Programar el
calendari de
formació a Centre
amb el Cep.
Informar als
mestres de les
ofertes formatives
vigents.

13. Elaborar i/o Organitzar i
adaptar els coordinar la
documents que es redacció,
demanin des de la elaboració i/o
Conselleria revisió dels
d’Educació documents
institucionals que
estan “obsolets”.
Elaborar un
calendari
per a l’elaboració
dels documents.

14. Donar cabuda Coordinar accions Equip directiu. Al llarg del curs
al Pla Lector de per aconseguir Claustre
Centre a través que tot el centre Equip de feina del
d’horaris, formació, generi un canvi Pla
revisió del metodològic en la Lector
document... impartició de les
llengües.

15. Continuar amb Informar a les Equip directiu Al llarg del curs
el Projecte de famílies i al Claustre
Reutilització de claustre del Apima
Llibres de text funcionament
d'aquest projecte

16. Consensuar Establir opinions Equip directiu Al llarg del curs
decisions futures de claustre i veure Claustre
que afectin al punts de vista
funcionament i diferents en relació
organigrama del a l'organigrama
centre actual i futur del
claustre.

17. Generar debat Coordinar accions Equip directiu Al llarg del curs
a través de la CCP que integrin a la CCP
per organitzar majoria de Claustre
claustres més peticions dels
participatius cicles per a poder-
les debatre entre
tot el claustre.
4. Organització general del centre.
A nivell intern i organitzatiu, encara que hi hagi la vigència de la Llei Lomce, el CEIP
castell de santa Àgueda seguirà funcionant en distribució de quatre cicle (educació
infantil; i a primària, en tres cicles), ja que trobem que és la manera més idònia,
veient les característiques del centre, per a l’organització interna dels recursos
humans i materials.
Així i tot, al llarg del curs es faran trobades dels anomenats cicles Lomce (un
d’educació infantil i dos a educació primària), sobretot per a elaborar i actualitzar les
Concrecions Curriculars de Centre.
D’altra banda, les hores de dedicació exclusiva dels/les mestres en el temps de
permanència al centre (dilluns, dimarts i dimecres), quedaran reflexades les
actuacions a fer en la planificació mensual, que elabora la direcció del centre
juntament amb la CCP, on ja es contempla el temps per a les reunions de cicle,
nivell, claustre, preparació de materials d’aula…, així com també trobades dels
anomenats Equips de Feina, cinc grups que integren a mestres dels distints cicles i
que s’encarreguen de coordinar i activar aspectes tant diversos com la decoració,
les celebracions, l’ús de les Tic, biblioteca, informacions Pla Lector,...
Tenen autonomia per a decidir i fer el que es voti i traslladar la informació a l’equip
directiu i a la resta del claustre. Els mitjans més adients per a assabentar al col·lectiu
serà a través de les reunions de cicle i també mitjançant el GoogleDrive del Claustre
2017-2018. Entre els principals objectius d’aquest equips de feina hi trobem:

- COMISSIÓ TIC

OBJECTIU TEMPORALITZACIÓ MESURES RESPONSABLES

Actualitzar i Primer i segon Revisió dels Membres del grup
ampliar el bloc de trimestre recursos actuals. TIC
recursos TIC de Recerca de nous
l'escola. recursos

Confeccionar la Tercer trimestre Planificació dels Membres del grup
revista anual de continguts. TIC
l'escola Distribució de
tasques (apartats
que faran els
cicles/grups
classe/mestres/...)
Maquetació

MEMBRES: Lola Pons, Josep Marí i José Manuel Gavilán.

- COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

OBJECTIU TEMPORALITZACIÓ MESURES RESPONSABLES

Organitzar els Al llarg del curs Distribució dels grup de biblioteca
llibres de la llibres per gèneres
biblioteca de i posar-los
manera que els ordenats a les
alumnes sàpiguen prestatgeries.
on deixar-los

Seleccionar els Al llarg del curs Fer difusió al grup de biblioteca
llibre de mestres, claustre de tot el
enciclopèdies, material que hi ha
atles, llibres a la biblioteca i fer
antics,... que ningú buidatge de llibres
estan emprant per repetits, romputs…
donar cabuda a donant-los a
nous exemplars famílies i entitats
infantils i juvenils. que en puguin fer
un bon ús.

MEMBRES: Cata Serra, Belén de la Rúa i Tomeu Enrich

- DECORACIÓ I FESTES

OBJECTIU TEMPORALITZACIÓ MESURES RESPONSABLES

Pensar i coordinar Tardor Trobar-nos, cercar, Tots els membres
la decoració Nadal cercar idees i del grup de feina.
comuna del centre Primavera decidir la
decoració.
Informar a la resta
del claustre

Organitzar les Tardor (Bunyolada Acordar les Tots els membres
festes i per Tots Sants) activitats i informar del grup de feina.
celebracions Nadal (Tallers amb al claustre de les
escolars que es familia, Patges, decisions preses.
fan dins l'horari Sant Antoni, Dia
lectiu de la Pau,
Carnaval)
Primavera
(Setmana
Cultural).
Estiu (Festa final
de curs).

MEMBRES: Maria López, Marga Pons Moll, Rita Janer i Borja Daureo.

- COOPERACIÓ (Fons Menorquí). Ho treballaran únicament els cursos de 5è
i 6è d’educació primària. Temporalització: al llarg del curs.

OBJECTIU MESURES RESPONSABLES

Prendre consciència de les causes Tallers, expressió Elena Roca
i conseqüències de les migracions escrita, xerrades… tot Roselló
i dels refugiats per promoure enfocat a debatre i
actituds i accions urgents entre coordinar accions3
l’alumnat per transformar el món referent a la temàtica a
en un lloc habitable i sostenible treballar.

- CONVIVÈNCIA

OBJECTIU TEMPORALITZACIÓ MESURES RESPONSABLES

Recollir material Durant tot el curs Seguir publicant Equip de feina de
per posar-lo a material al blog conviència.
l'abast de tot el http://mediacioescol
claustre. ar.blogspot.com.es/

Conèixer les Desembre/ maig Passar el CESC Mestres de l'equip
relacions entre ( Als grups de als grups de de suport i tutors.
fillets/es del grup primer es passarà primària.
classe (CESC) només el maig)

Col·laborar amb Primer trimestre Coordinacions Equip directiu,
l'equip directiu en amb equip directiu. equip de suport i
l'elaboració d'un equip de feina.
protocol d'actuació
de centre, en cas
de detectar un cas
lleu d'assetjament.

MEMBRES: Cati, MariCruz, Pili Moll, Eva, Elena Olivet, Pili Vidal i Júlia Allès

- PLA LECTOR

OBJECTIU TEMPORALITZACIÓ MESURES RESPONSABLES

Seqüenciar les Setembre Enviar per mail la equip Pla Lector
estratègies de graella amb la
lectura dins la seqüenciació a tot
programació anual, el claustre.
per trimestres i
cicles.

Col·laborar, si és Al llarg del curs de Reunions equip Pla Lector
necessari, en la formació presencials
preparació de les Drive compartits
sessions de
formació.

Pinejar recursos i Tot el curs Tot el claustre
activitats a
Pinterest sobre
Estratègies
Lectores.

Seguir penjant Tot el curs equip Pla Lector
materials
d’elaboració pròpia
o adaptats al blog
(http://plalector1.bl
ogspot.com

Enriquir el banc de Equip pla lector Imprimir els equip Pla Lector
recursos de la sala materials penjats
de professors al blog.
(carpetes
d’estratègies).
MEMBRES: Tonia Mascaró Martí i Àngels Pons Sans
4.1. Calendari i horari general del centre.
A partir de la resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017
per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres
docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el ceip castell
de santa Àgueda tindrà, a més del dies marcats en aquest calendari, la consideració
de no lectius, els dies 7 de desembre de 2017 i dia 30 d’abril de 2018, elegits entre
tres propostes votades al claustre de dia 1 de setembre i exposats al consell escolar
municipal del mateix mes.
Les festes locals oficialment determinades per l’Ajuntament, són el 26 de desembre
(Sant Esteve) i dia 17 de gener (Sant Antoni).
Les activitats lectives començaren dia 13 de setembre de 2017 i finalitzen el dia 22
de juny de 2018. Referent a les vacances escolars, queden distribuïdes de la
següent manera:
- Nadal, de dia 23 de desembre de 2017 a 7 de gener de 2018, ambdós
inclosos.
- Pasqua, del 29 de març al 8 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Els dies festius establerts per la Conselleria són:
- Dia 12 d’octubre de 2017 (Festa Nacional).
- Dia 1 de novembre de 2017 (dia de Tots Sants).
- Els dies 6 i 8 de desembre de 2017 (dia de la Constitució i la Immaculada
Concepció).
Tindrà la consideració de dia no lectiu, dia 2 de març de 2018 (festa escolar
unificada), i tots aquells que es determinin per la corresponent disposició de la
Vicepresidència Econòmica de promoció Empresarial i d’Ocupació, com dia 1 de
maig de 2018.
L'horari general del ceip castell de santa Àgueda és de 08’45h a 13'45h del matí.
Els mestres, ampliaran aquesta franja horària atenent a les seves hores de
dedicació exclusiva al centre fins les 15’00h els dilluns i dimecres, i de les 15’15h a
les 17’45h els dimarts.
4.2. Relació del professorat del centre i càrrec que ocupa.
Aquest curs 2017-2018, tenim una plantilla de vint-i-cinc mestres, més una mestra
ATE que assisteix al centre dos dies a la setmana. La distribució dels RRHH queda
de la següent manera:

4t EI A 4t EI B 5è EI A 5è EI B 6è EI

Elena Rita Catalina MªÀngels Dolors
Olivet Roca Janer Rotger Serra Cardona Febrer Torres Pons Borràs

1r 2nA 2nB 3r

MªÀngels Antonia Pilar Moll Antonia Borja
Pons Sans Martí Bosch Capó Daureo Huertas

4t A 4t B 5è A 5è B 6è A 6èB

Antonia Eva MªElena Mari Cruz Belén José
Mascaró Mus Gil Roca Domínguez de la Rúa Manuel
Martí Roselló Álvarez Aramburu Gavilán
Torres

Música Anglès Anglès Ed. Física

Josep Margarita Marta Monica
Marí Palliser Pons Moll Sánchez Millán Guerra
Sureda
Tots els cursos (inf – 1r i 6è) (2n, 3r, 4t i 5è) Educació
primària.
AL PT Religió

Pilar Catalina Josefina
Vidal Melià Pons Janer Rodríguez Gómez

Director Cap d’estudis Secretària

Bartolomé Júlia Maria
Enrich Pons Allès Pons López Coll

Àrees a 6è d’educació Àrees a 1r i 2n Fa funcions de +1 a
primària i d’educació primària educació infantil
psicomotricitat a 6è
d’educació infantil

4.3. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre (alumnat i
professorat)
Com ja es sabut, al CEIP castell de santa Àgueda tenim una distribució horària
diferent entre els cicles d’educació Infantil i els d’educació Primària.

● A Educació Infantil es distribueix la jornada escolar en quatre sessions.

Hora 8’45-9’45h 9’45-10’45h 10’45-11h 11-11’30h 11’30-12’30h 12’30-13’30h

Activitat classe classe berenar esplai classe classe

● A Educació Primària es distribueix la jornada escolar en cinc sessions i dos
torns d’esplai de quinze minuts.

Hora 8’45-9’45h 9’45-10’45h 10’45-11h 11-11’45h 11’45-12’30h 12’30-12’45h 12’45–13’45h

Activitat Classe Classe Esplai Classe Classe Esplai Classe
En ambdues etapes educatives es garanteix la dedicació del temps mínim per a
cada una de les àrees curriculars. Dins l’horari habitual, normalment la primera
sessió del dia, es destina a treballar les rutines diàries i el compromís lector,
dedicant 15’ o 20`a la lectura individual. Per tant s'ha intentat que el mestre tutor/a
de referència estigui sempre amb el seu grup a inici del dia.
Un altre condicionant que ha afectat a tots els cursos del centre, ha estat la
realització obligatòria dels Racons de Llengua (recollits al document Pla Lector), ja
que en aquestes sessions sempre hi ha d’haver dos mestres dins l’aula i ha de tenir
una durada d’hora i mitja setmanal.

A educació infantil, s’ha intentat seguir les següents pautes:
- Els/les mestres especialistes (música, anglès, psicomotricitat...) tenguin les
seves sessions amb el grup d'infantil a posteriori del temps del pati.
- Tenir la majoria de sessions dels especialistes en grups desdoblats, per
facilitar que les tutores es quedin mitjos grups a les aules.
- Patis: facilitar els torns de pati amb incorporació de mestres d'altres cicles,
suport o especialistes.

A educació primària, s’ha intentat que:
- El/la tutor/a estigui el màxim d’hores possibles amb el seu grup.
- Que els suports ordinaris es facin dins el mateix cicle perquè siguin més
profitosos.
- Que les assignatures que disposin de dues o tres sessions es facin en dies
alterns, sempre que sigui possible.
- Que a la majoria d’hores dels mestres especialistes es facin desdoblaments,
afavorint que els mitjos grups ocasionats recaiguin en les tutories i que els
especialistes rebin alumnat dels dos grups (en cas dels cursos paral·lels).
- En el cas que hi hagi hores de suport d’altres mestres, intentar que es
dediquin al suport Tic, de lectura o a cobrir les necessitats del grup, a criteri
del tutor/a i l’equip docent.
Altres condicionants horaris:
- Tenir en compte els mestres tenen una reducció horària de + 55 anys.
- Que els membres de l’equip directiu disposin d’alguna hora conjunta per el
treball d’organització i de direcció.
- Intentar que sempre hi hagi un membre de l’equip directiu a secretaria i/o
direcció disponible.

Criteris d’organització de les substitucions:
S'ha elaborat una borsa d'hores de substitucions per a cada sessió lectiva, anotant
si la persona està fent reforç, desdoblament…, per a saber en cada moment quin
mestre/a té disponibilitat per a realitzar substitucions en cas necessari.
Així i tot, quan hi hagi absències de professorat es substituirà de la següent manera:
● A educació infantil i a educació primària, les substitucions s’intentaran fer
entre els mestres membres del cicle, sempre i quan sigui possible. Es té en
compte que l’atenció al grup serà la tasca prioritària. Si entre els membres del
cicle no és possible, es miraran de llevar els desdoblaments, especialment
als grups poc nombrosos i que tenen més de dues sessions desdoblades.
● Els membres de l’equip de suport, sempre que sigui necessari, atendran a
possibles absències de mestres.
● La mestra + 1 del centre té disponibilitat per a Infantil i Primària a l’hora de fer
les substitucions seguint els mateixos criteris que la resta de professorat.
● L’equip directiu, sempre que no tingui hores de classe i/o reunions
programades, també atendrà a possibles substitucions de mestres.
● En el cas de substitucions de diversos dies, quan la Conselleria no ha
nomenat cap persona, les substitucions s’intentaran organitzar de manera
que el grup tingui el menor número possible de mestres.

Criteris a l’hora de substituir per ordre de prioritat:
- El mestres que estan fent suport ordinari.
- Els mestres que en aquella hora tenen: guàrdia de biblioteca o coordinació
(de cicle, suport...).
- Els mestres que estan fent un desdoblament a un grup nombrós aprofitant un
suport ordinari d’un altre mestre.
- Equip directiu.
- Equip de suport.
- Els mestres que estan fent un taller intercicle o internivell.
- Voluntàriament , els mestres que tenen reduccions de 55 anys

4.4. Calendari de reunions i avaluacions
A l’hora d’organitzar les feines al centre, hi ha establert un calendari de reunions i
activitats que el claustre de mestres, en temps d’horari d’exclusives, va realitzant.
L’equip directiu juntament amb la CCP, realitzen una planificació mensual distribuint
les feines i activitats per tal d’anar complint i elaborant les tasques establertes en
aquesta PGA, elaborar material per a la pràctica docent, reunions de cicle, nivell,
equips docent, etc.

- Horari de les reunions:

DIA HORARI TASQUES

Dilluns i dimecres de 13’45h a 15’00h reunions intercicles, equips de feina,
feina d’aula, coordinació de nivell,...

Dimarts de 15’15h a 17’45h reunions de cicle, claustres, CCP,
famílies,...

- Altres reunions:
- El primer dimarts de cada mes, a les 19’00 hores, reunió de l’equip
directiu amb l’Apima del centre.
- Quan es necessari, aproximadament en freqüència trimestral, reunió
del Consell Escolar. Els dimarts a les 19’30h.

- Calendari de les CCP:
Encara que es segueix emprant com a via de comunicació el GoogleDrive compartit
de la CCP, es realitzaran trobades mensuals.
(*) Si en aquell mes hi ha convocat un claustre, s’intentarà no fer trobada de la CCP,
i la informació que s’havia de dir als coordinadors/es, s’aprofitarà per a donar-la a
tots els mestres i així no duplicar feines.
A mode orientatiu, ja que també es convocaran quan sorgeixi la necessitat de
debatre qualque tema entre els coordinadors/es; les trobades CCP seran les
següents:

1r trimestres 2n trimestre 3r trimestre

4 de setembre de 2017 29 de gener de 2018 16 d’abril de 2018

15 de novembre de 2017 20 de febrer de 2018 16 de maig de 2018

11 de desembre de 2017 14 de març de 2018 11 de juny de 2018

- Calendari de les avaluacions:

1a Avaluació del 12 de setembre al 22 de desembre

2a Avaluació del 8 de gener al 28 de març de 2018

3a Avaluació del 9 d’abril al 21 de juny de 2018

Avaluació ordinària del 12 de setembre al 30 de juny

4.5. Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions
col·lectives amb les famílies.
Com a centre, tenim establert dues pautes a seguir referent a les entrevistes amb
famílies dels alumnes:
- Dins el mes de setembre i abans de la primera setmana del mes d’octubre,
es duran a terme les entrevistes col·lectives amb les famílies, moment que
s’aprofiten per explicar els continguts del curs, pautes d’actuació, sortides, projectes,
explicació del Pla Lector,…
Aquestes reunions grupals, també es duran a terme quan s’hagi d’informar
d’aspectes que afecten al funcionament i organització global del curs, com per
exemple explicació de qualque projecte, sortides a dormir, etc.

- Amb les entrevistes individuals, al centre tenim establert que la primera
trobada es farà abans d’acabar el primer trimestre. A posteriori, aquestes s’aniran
realitzant bé a demanda dels familiars o bé a demanada del tutor/a o de l’equip
docent quan sigui necessari.
4.6. Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos
El present curs 2017-2018 tenim cinc grups d’educació infantil. Estan ubicats tots a
la planta de baix de l’edifici. Cada grup té la seva aula particular. L’aula 9
lacomparteixen l’especialitat de llengua estrangera i els cursos d’educació infantil
que l’utilitzen per a fer-hi tallers, desdoblaments, jocs, lloc de cabuda pels alumnes
els dies que no poden sortir al pati,...
Tots els espais que utilitza educació infantil, menys l’aula de P3A, són espais
equipats amb pissarra digital i ordinador. La idea és anar dotant, al llarg del curs, a
totes les aules amb els aparells tecnològics adients i poder gaudir aquests recursos
tan necessaris.

NIVELL Aula

4tA educació infantil 3

4tB educació infantil 4

5èA educació infantil 7

5èB educació infantil 6

6è educació infantil 8

ALTRES ESPAIS: aula de psicomotricitat, aula 9, pati d’infantil...

Referent als espais que empren els cursos d’educació primària i les aules dels
especialistes, la immensa majoria estan ubicades al primer pis de l’edifici. Dir que
cada grup té el seu propi espai, igualment que els mestres d'especialitat (una aula
per a Religió, una per a fer-hi música, el poliesportiu per a educació física i dues
aules per a anglès), encara que aquest any les mestres d’educació infantil i les
mestres especialistes en llengua estrangera han de compartir i combinar l’espai de
l’aula 9.
Totes les aules dels grups de primària (10 grups d’educació primària) disposen
d'ordinador i PDI, igualment que els espais destinats als especialistes, que disposen
d'ordinador amb PDI o projectors, exceptuant l'aula 22, destinada a l'àrea de Religió,
encara que hi ha la previsió que al llarg del curs també es pugui equipar.
NIVELL 1r 2nA 2nB 3r 4tA 4tB 5èA 5èB 6èA 6èB
AULA 12 10 11 15 14 13 16 19 17 18

Espais comuns:
● Disposem de biblioteca escolar (aula 20).
● Aula teatre/ menjador (planta baixa).
● Aula d'informàtica

Serveis complementaris del centre
● Transport escolar: aquest any l’empresa encarregada de prestar el servei de
transport és TMSA Transporte Regular S.L. Es segueix fent la mateixa ruta
que l’any passat (7 aturades: santa Teresa, son Belloquet, son Gornès, dues
a cala Galdana, es Barrancó i son Mercer). Actualment fan ús d’aquest servei
16 alumnes.

● Neteja: L’encarregada de la neteja de l’escola depèn de l’Ajuntament de
Ferreries, que alhora té una subcontractació amb na Clara Allès Pons, amb DNI
41493658 W. L'equip total de netejadores el formen 3 persones, amb torn de
capvespres. Com ja s’ha incidit anteriorment, una de les dificultats que troben a
l’hora de realitzar la seva tasca, és que l’edifici està ocupat tot el dia, els matins per
les classes lectives dels nostres alumnes, i els capvespres per les activitats de
l’Escola d’Adults, a més d’altres activitats d’entitats del poble, amb autorització de
l’Ajuntament.

● Bidell: El bidell de l’escola en horari de matí (7'00h a 14'00h) és en Joan
Xavier Martos Albis. És una empleat de l’Ajuntament.
Els capvespres, el centre també disposa d’un conserge, empleat municipal i que fa
l’horari de 15’00h a 22h.

● Apima: La participació de les famílies al centre queda regulada al ROF, a
través de l’APIMA i Consell Escolar.
L'Associació de Pares i Mares està oberta a tothom, és molt participativa i ens
ajuden i col·laboren en múltiples activitats (Nadal, arribada dels Patges Reials, sant
Antoni, festa fi de curs…) i la compra de recursos materials (jocs, llibres, etc.).
Es reuneixen una vegada al mes (primer dimarts).
El president és Eneko Ardanza i la persona de l'Associació present al Consell
Escolar és na Joana Coll.

4.7. Estat de les instal·lacions i equipaments
A dia d’avui, les instal·lacions i equipaments del CEIP castell de santa Àgueda,
propietat de l’ajuntament, estan en general, en bon estat.
Esteim compartint, en horari de capvespre, l’edifici amb l’Escola d’Adults, fet que
condiciona que el centre (espais i equipaments) estiguin bastant saturat. Així i tot,
tenim suficients espais per a poder a terme la nosra tasca docent en plenes
garanties (encara que sabem que d’aquí pocs cursos haurem de reorganitzar-nos, ja
que anam adquirint forma de centre de doble línia). Quasi totes les aules estan
dotades de PDI i ordinador, aparells d’aire acondicionat, jocs de pati (alguns s’han
de revisar i renovar), banys en cada planta de l’edifici, aula menjador, ascensor…
La brigada de l’ajuntament, juntament amb els conserges, van fent tasques de
manteniment i reparacions, necessaris en un edifici d’aquestes característiques.

5. Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics.
Un cop tots els alumnes del centre han estat avaluat, es duran a terme les següents
accions:
Comprovar que tot el posat pels diversos cicles respecte a
INDICADORS l’avaluació de l’alumnat s’estigui complint. Si no és el cas,
plantejar mesures per a adequar-nos a la planificació inicial
DADES A - Gestib (Sedeib)
UTILITZAR - Actes de les sessions d’avaluació
- Trobades equips docent.
ACCIONS - Sessió de claustre.
ÒRGANS - Equip directiu
RESPONSABLES - Equips docents
CALENDARI Al llarg del curs.
Les trobades informatives dels resultats acadèmics al claustre i al
consell escolar, es faran el mes posterior a les sessions
d’avaluació. Una trobada trimestral.
6. Projectes institucionals, plans del centre.
6.1. Documents institucionals
6.1.1. Plans d’actuació anual. Previsions per al curs.
Al llarg d’aquest curs, hi ha la previsió de revisar i actualitzar les Concrecions
Curriculars. Adaptar-les a la nova Llei Lomce, feina que s’anirà fent a través de la
CCP, cicles i l’equip directiu.

6.1.1.1. Pla d’actuació del projecte lingüístic de centre. Línies prioritàries
d’actuació de les contingudes en el PLC i situacions d'aprenentatge i activitats
en llengües estrangeres.
El fet de tenir aprovat i actualitzat el PLC des del curs passat, i veure la bona salut
que disposa la llengua vehicular (català) entre la Comunitat Educativa, ens fa
preveure i actuar seguint les mateixes línies d’actuació recollides al document.
Respecte a les situacions i activitats d’aprenentatge de la llengua estrangera,
aquestes les realitzaran les dues mestres especialistes; a les hores destinades dins
horari lectiu a la docència d’aquesta matèria, a més de la col·laboració d’una auxiliar
de conversa en llengua estrangera (pendent d’incorporació).

6.1.1.2. Accions anuals del pla d’acolliment / programa d’acolliment
lingüístic i cultural (PALIC).
A dia d’avui, i pel fet de no tenir present l’arribada de cap alumnat nouvingut amb
desconeixement de les llengües oficials, fa que no haguem activat cap particularitat
en aquest sentit. Així i tot, si es produís l’arribada de nous alumnes, s’engegaria el
protocol que tenim aprovat en el document PALIC.

6.1.1.3. Accions anuals del pla de convivència. Actuacions previstes per
a la consecució dels objectius del pla de convivència que per a aquest curs es
consideren prioritaris.
Com ja s’ha explicitat en apartats anteriors, el fet de comptar amb una comissió de
Convivència activa, amb representació de mestres de distints cicles, fa que les
actuacions previstes tinguin uns objectius i una temporalització molt marcada, fets
que repercutiran en conèixer de primera mà les relacions socials i la convivència
entre el nostre alumnat.
6.1.1.4. Pla d’actuació anual de l’equip de suport. (a EI i a EP)

1. COMPONENTS I PERFIL PROFESSIONAL.
Aquest curs l'equip de suport compta amb una PT i una AL a jornada sencera. S'ens
va concedir un mestre AD, però ha hagut de fer de tutor.
● Mestra de PT: atenció a l’alumnat amb NESE i coordinadora de l'equip de
suport.
● Mestra d’AL: atenció a l’alumnat amb NESE.
● Cap d’estudis: enllaç entre l’equip de suport i l’equip directiu.
● Psicopedagoga de l’EOEP (un dia a la setmana i cinc divendres durant el
curs): assessorament i avaluació psicopedagògica.
● PTSC:Vindrà al centre cinc divendres durant el curs coincidint amb la
psicopedagoga.
● ATE: atenció al centre 2 dies a la setmana. ( 2 alumnes; un a P3 i l'altre a 3r)

1. NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU DEL CENTRE.
Al centre actualment comptam amb 30 alumnes amb NESE:

Educació infantil

4t EI

5è EI 1 alumne amb NESE (DEA)

6è EI 2 alumnes amb NESE (CP); 1 alumne amb NEE (DSA)

Educació Primària

1r 1 alumne amb NESE (DEA)

2n 1 alumne amb NEE (RM)
3 alumnes amb NESE (DEA)

3r 1 alumne amb NEE ( DM)
2 alumnes amb NESE (DEA)

4t 1 alumne amb NEE (TEA)
1 alumne amb NESE (DEA)
5è 2 alumnes amb NEE (TEG)
6 alumnes amb NESE ( DEA)
1 alumne amb NESE ( CP/HE)

6è 1 alumne amb NEE (TEA)
2 alumnes amb NESE (CP/HE)
4 alumnes amb NESE ( DEA)

Els mestres de suport també intervenen amb alguns alumnes de RE i seguiment.
A més del suport específic de les mestres PT i AL en alguns nivells es fan suport
entre els tutors i s’ha intentat fer el màxim de desdoblaments de grup.

OBJECTIUS PRIORITARIS

OBJECTIUS ACCIONS PER TEMPORALITZACIÓ RECURSOS
PROPOSATS ACONSEGUIR EL
PROPOSAT

- Continuar amb el - La PT o l’AL assistiran
llibre de seguiment dels a les reunions i - Durant tot el
alumnes amb NESE entrevistes. curs.
amb registres dels
acords presos amb - La PT o l’AL han de
tutors, EOEP, recollir la informació
professionals externs, més important i desar-la
per una banda, i de les al llibre en qüestió.
entrevistes amb les
famílies per l’altra.

- Elaborar, a final de
curs, un full de registre Revisar les actuacions A final de curs.
per cursos amb el llistat fetes al llarg del curs
d'alumnes que amb els alumnes NESE.
presenten necessitats i
les mesures ordinàries
i específiques que
s'han duit a terme.
L'equip de suport
entregarà aquest full
als tutors a principi del
curs següent.
Fer una coordinació L’equip directiu ha de El mes de Fulls de registre
durant el mes de convocar aquestes setembre. dels alumnes
setembre amb tots els coordinacions. NESE realitzats
mestres dels equips prèviament per
docents, per explicar l’equip de suport.
les necessitats de
l'alumnat amb NESE i
la informació
corresponent a les AC.

Continuar amb
l'organització del Dedicar-hi una hora Tot el curs.
material de l'aula de d'exclusiva cada quinze
suport i ampliar-lo dies.
amb recursos
que ofereix la xarxa.

Iniciar l'elaboració d'un Durant el curs Guia de l'EOEP
programa de prevenció escolar.
de DEA.

Passar el CESC als Novembre/
grups de primària. maig CESC

FUNCIONS
● Elaborar i posar en pràctica el pla d’actuació anual.
● Donar resposta a les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat
del centre.
● Facilitar al professorat la recerca i/o elaboració de materials per treballar el
desenvolupament de les capacitats de l’alumnat.
● Col·laborar en l’elaboració de les adaptacions curriculars.
● Col·laborar en l’elaboració d’informes d’avaluació trimestral adaptats a partir
de les AC.
● Participar en l’avaluació/promoció de l’alumnat amb necessitats específiques
de suport educatiu.
● Col·laborar per tal de millorar la relació amb els pares i la seva implicació en
el procés educatiu, unificant pautes d’actuació família-centre.
● Coordinar la feina dels tutors amb la dels especialistes de l’equip de suport.
● Col·laborar en la detecció d’alumnes amb possibles necessitats específiques
de suport educatiu.
● Facilitar coordinar la intervenció de serveis externs al centre.
● Promoure una línia de suport unificada a nivell d'escola.

ORGANITZACIÓ
L'equip de suport s'organitza com a cicle propi, la qual cosa ens permet reunir-nos
seguint les dades establertes al calendari d'exclusives que ens facilita l'equip
directiu.
Tots els membres que composen l'equip de suport (psicopedagoga, cap d'estudis i
mestres de suport) es reuniran els dimarts de 12.30 a 13.45h. L'ATE no podrà
assistir a les reunions, ja que aquest dia no ve al centre.
La mestra PT i la mestra AL atendran prioritàriament a tots els alumnes amb NESE(
NEE, DEA, CP/HE i IT) i, si és possible, també als alumnes de seguiment i RE.
La mestra PT i la mestra AL disposen d’una sessió setmanal dins l’horari lectiu per
coordinar amb els tutors.

Horari de permanència al centre dels membres de l’equip:

PT de dilluns a divendres 8’45h a 13’45h

AL de dilluns a divendres 8’45h a 13’45h

ATE dimecres i divendres 8’45h a 13’45h

Psicopedagogoga cada dimarts 8’45h a 13’45h

Horari d’exclusives: dilluns i dimecres de 13’45h a 15’00h.
Dimarts de 15’15h a 17’45h.
(*) La mestra AL fa les hores d'exclusives pactades a claustre (dilluns i dimecres
13.45 a 15.00 hores i dimarts de 15.15 a 17.45, excepte una hora de dimecres que
té disposició per major de 55 anys).
Per poder atendre totes les demandes l'orientadora també vindrà 5 divendres durant
el curs on coincidirà amb la PTSC.
L’ATE i la psicopedagoga no fan horari d’exclusives al centre.
HORARI PT

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

8’45 a 9’45h 2nA 5èA 4tA 5èA 2nA

9’45 a 10’45h 5èB 5èB 4tB 5èB 5èB

10’45 a 11h

11 a 11’45h coord. 4tA 5èA coord. 4tB

11’45 a 12’30h 5èB 6èB 2nA 6èB 5èA

12’30 a 12’45h

12’45 a 13’45h 6èB EOEP 5èB 4tB personal

HORARI AL

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

8’45 a 9’45h 3r P3B 6èA P4B P3A

9’45 a 10’45h P5 P3A 3r P5 P4A

10’45 a 11h

11 a 11’45h avaluació 3r coord. 3r 2nB

11’45 a 12’30h 1r +55 anys P4A 1r P3B

12’30 a 12’45h

12’45 a 13’45h P4B EOEP +55 anys 6èA personal

HORARI ATE
dilluns dimarts dimecres dijous divendres

8’45 a 9’45h 1r 5èA

9’45 a 10’45h 3rB 2nA/P3B

10’45 a 11h pati infantil pati infantil

11 a 11’45h 2n 2n

11’45 a 12’30h P3A 5èB
12’30 a 12’45h 2n/P3B 2n/P3B

12’45 a 13’45h P3A 4tB

Organització del suport per grup classe

curs tutor/a NESE suports tipus de suport
(AL, PT, ATE)

Infantil 4tA Elena Olivet 0 AL 2 sessions setmana dins i fora de
ATE 2 sessions l’aula
setmana

Infantil 4tA Rita Janer 0 AL 2 sessions dins i fora de
setmanals l’aula
ATE 2 sessions
setmana

Infantil 5èA Cata Serra 1 AL 2 sessions dins i, en petit
setmanals grup, fora de l’aula

Infantil 5èB Nines Febrer 0 AL 2 sessions dins i, en petit
setmanals grup, fora de l’aula

Infantil 6è Lola Pons 3 AL 2 sessions dins i, en petit
setmanals grup, fora de l’aula

curs tutor/a NESE suports tipus de suport
(AL, PT, ATE)
1r Àngels Pons 1 AL 2 sessions Suport individual fora
setmanals de l'aula.

2n A Pili Moll 2 PT 3 sessions En petit grup fora de
setmanals l'aula.

ATE 1/2 sessió
Suport dins l'aula.
setmanal
2n B Tònia Bosch 2 AL 1 sessió Suport dins l’aula
setmanals
3r Borja 3 AL 4 sessions Suport dins i fora de
Daureo setmanals l'aula

ATE suport específic
a un alumne.
4rt A Tonia 1 PT 2 sessions Suport dins i fora de
Mascaró setmanals l'aula
4rt B Eva Mus 1 PT 3 sessions Suport dins de l'aula i
setmanals Individual i/o en petit
grup fora de l’aula
ATE 1 sessió
setmanal
5è A Elena Roca 5 PT 5 sessions Suport dins i fora de
setmanals l'aula

ATE 1 sessió
setmanal
5è B Mari Cruz 4 PT 5 sessions Suport dins l’aula i
setmanals suport individual fora
de l’aula.
ATE 1 sessió
setmanal
6è A Belén de la 3 AL 2 sessions Suport dins i fora de
Rúa setmanals l'aula
6è B J. Gavilan 4 PT 3 sessions Suport dins i fora de
setmanals l'aula

6. RELACIÓ DE TASQUES
Cadascun dels membres de l’equip tenim unes funcions i tasques ben delimitades
però, a la vegada, funcionem com equip i ens coordinem setmanalment. En
aquestes reunions de coordinació tractem els temes següents:
● Seguiment i revisió de casos.
● Valoració de noves demandes.
● Recerca i elaboració de materials.
● Elaboració de programa de prevenció de DEA.
● Resultats CESC.
Les tasques específiques dels membres de l’equip són:
Mestre de suport (PT):
● Observació i detecció de necessitats educatives.
● Donar suport i estratègies d’aprenentatge a aquells fillets i filletes amb
necessitats específiques de suport educatiu, prioritzant l'atenció de l'alumnat
NEE i NESE (CP/HE, IT i DEA).
● Col·laborar amb l’elaboració i revisió de les AC així com amb la resta de
documentació de l'alumnat NESE.
● Col·laboració amb el tutor per a realitzar els informes d'avaluació trimestrals
dels alumnes amb NESE. Si es considera necessari es farà un informe
específic per acompanyar a l'ordinari.
● Coordinació amb els tutors/es de l’alumnat atès.
● Coordinació amb les famílies de l’alumnat atès.
● Coordinació de l’equip de suport.

Mestra d’audició i llenguatge:
● Observació i detecció de necessitats educatives.
● Donar suport i estratègies d’aprenentatge a aquells fillets i filletes amb
necessitats específiques de suport educatiu (amb prioritat de l’alumnat amb
necessitats específiques d’audició i llenguatge.)
● Col·laborar amb l’elaboració i revisió de les AC així com amb la resta de
documentació de l'alumnat NEE i NESE (CP/HE, IT i DEA).
● Col·laboració amb el tutor per a realitzar els informes d'avaluació trimestrals
dels alumnes amb NESE. Si es considera necessari es farà un informe
específic per acompanyar a l'ordinari.
● Coordinació amb els tutors/es de l’alumnat atès.
● Coordinació amb les famílies de l’alumnat atès.

ATE
En relació amb l'alumnat de NEE
Prestar assistència i formació en les activitats de la vida diària que no pugui fer per
ell mateix (higiene personal, vestir-se, menjar, desplaçar-se i d'altres necessitats
assistencials), i col·laborar en l'atenció i cura de l'alumnat dins l‟ aula, en els canvis
d'aules o serveis i en la vigilància en els esbarjos i sortides, sempre sota la
responsabilitat del personal docent. Així mateix, i sempre en absència d'alumnat
amb NEE, desenvolupar la tasca amb la resta de l'alumnat.

En relació amb el personal docent
Facilitar informació rellevant al tutor o a la tutora relacionada amb els aspectes que
treballa, col·laborar en la relació amb les famílies i participar en desenvolupament de
l'adaptació curricular individualitzada.

En relació amb el centre educatiu
Participar en l'elaboració del pla d’actuació anual de l'equip de suport i mantenir una
coordinació estable amb aquest equip i amb el personal docent implicat en cada
cas.

INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ.
● Adequació de l’organització dels components de l’equip de suport per donar
resposta a les necessitats del centre.
● Nivell d’adequació de les adaptacions curriculars a les necessitats de
l’alumnat.
● Valoració del progrés educatiu de l’alumnat en relació als objectius i
continguts adaptats.
● Predisposició i implicació dels tutors en les coordinacions amb els membres
de l’equip de suport.
● Nivell d’implicació de les famílies a partir de les orientacions donades.
● Valoració de la cooperació mútua entre l’EOEP i l’equip de suport.

6.1.1.5. Pla d’actuació dels orientadors de l’EOEP o dels orientadors a centre.
PLA ACTUACIÓ EOEP 2017-18
CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA (07012974)

● DADES IDENTIFICATIVES DEL CENTRE.

MUNICIPI: Ferreries ADREÇA: Avinguda Telèfon i fax: email:
Son Morera S/N 971373264 ceipcastelldesantaagu
eda@educaib.eu
HORARI: Jornada continuada de 8:45 a 13:45h
Exclusives: Dilluns i dimecres de 13.45 a 15h
Dimarts capvespre de 15:15 a 17:45h

Equip directiu:
1. Director: Tomeu Enrich Pons
2. Cap d’estudis (1): Júlia Allès Pons
3. Secretària: Maria López Coll
(1) Professional de referència del centre.

Inspector de referència: Jaume Mascaró
Professionals EOEP
ORIENTADORA: Blanca Moll
DIES D’ATENCIÓ: dimarts setmanal i divendres mensual (coincidint amb la TS)
PROFESSORA TÈCNICA DE SERVEIS A LA COMUNITAT: Dolors Lafarga
DIA D’ATENCIÓ: divendres mensual (coincidint amb l'orientadora)

Cronograma de l’orientadora de l’EOEP:

Dimarts HORA ACTIVITATS A REALITZAR

Matins 8:45 – 12:30 Avaluació psicopedagògica alumnes * i reunió pares

12:30 – 13:45 Reunió Equip de Suport

Capvespre 15:15 - 17:45 CCP mensual

Divendres HORA ACTIVITATS A REALITZAR

8.45 – 14:45 Avaluació psicopedagògica alumnes *
Casos conjunts OE i PTSC d'intervenció sociofamiliar
Inclourà:
- Avaluació psicopedagògica: observació d’alumnes, entrevista amb mestres,
alumnes i famílies, aplicació de proves d’avaluació, coordinació amb serveis
externs, etc.
- Intervenció sociofamiliar: entrevistes familiars, amb mestres, coordinació amb
serveis externs, informació i assessorament al centre i famílies, etc.

Equip de suport:

PROFESSIONAL NOM

PT Cati Pons (coordinadora Equip de Suport)

AL Pili Vidal

AD -

ATE Eva Olives (2 dies a la setmana)

FISIOTERAPEUTA -

Característiques estructurals i funcionals:
CICLE Ed. infantil Ed. primària Ed. primària Ed. primària UECCO TOTAL
(1r cicle) (2n cicle) (3r cicle)

NIVELL 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 5è 6è

Nombre 2 2 1 1 2 1 2 2 2 0 15
unitats

Nombre 34 3 24 27 30 24 32 38 32 27
alumnes

NESE 0 1 3 1 4 3 2 9 7 - 30

Nombre 25
mestres

ESPECIALISTES Ed. física Música Anglès +1 PT AL AD

2 1 2 1 1 1 0
PERSONAL LABORAL Fisioterapeuta ATE

- 1
(2 dies setmanals)

SERVEIX QUE OFEREIX

Menjador escolar: NO Transport escolar: SÍ

Escola matinera: NO Activitats extraescolars: NO

Observacions:
● L'orientadora enguany torna a ser nova al centre.
● La TS enguany acudirà al centre un divendres mensual intentant coincidir
amb el divendres d'atenció de l'OE.
● L'equip directiu es manté del curs passat

2.- CRITERIS I PROCEDIMENTS PELS QUE S´HA CONCRETAT LA INTERVENCIÓ DE L’EOEP

El pla d’actuació s’ha acordat en una reunió mantinguda amb la Cap d’Estudis,
l'Equip de Suport i l’orientadora de l'EOEP, partint de les noves instruccions, de
l’avaluació feta a la memòria del curs passat, de les necessitats del centre i de les
instruccions per a aquest curs.
S’ha establert l’horari de coordinació amb l’Equip de Suport, els dimarts de 12:30 a
13:45, per fer un seguiment de les noves demandes i dels casos de seguiment i
d'altres temes d'interès que sorgeixin.
La darrera setmana de cada trimestre, són dies en els quals els centres educatius
acostumen a realitzar activitats més lúdiques, sortides, tallers... dificultant així les
tasques pròpies de l’EOEP en l’atenció a centres. Acordarem amb el centre la nostra
actuació aquests dies.
L’atenció al centres (professorat, infants i famílies) es mantindrà almenys fins el 15
de juny, d’acord amb les instruccions de l’EOEP per aquest curs 17-18.
Les demandes han de ser realitzades pel tutor, per les famílies o per l’equip docent.
En principi, les demandes seran ateses intentant respectar l’ordre d’arribada
d’aquestes, sempre que no hi hagi un cas d’especial importància, el qual es
prioritzarà. No obstant, es tindran en compte aquests criteris de priorització de les
demandes d’avaluació psicopedagògica:
● Indicadors evidents d’alguna deficiència o discapacitat.
● Haver esgotat les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat
(individualització del procés d’ensenyament/aprenentatge, activitats
paral·leles, activitats graduades en complexitat, facilitació de coneixements
anticipants, desdoblaments, repetició...).
● Desnivell curricular significatiu.
● Els nivells més baixos, 1r cicle de Primària, per facilitar la prevenció.
● Els alumnes de 6è de Primària que es preveu que poden finalitzar etapa i
passar així a Secundària amb les orientacions educatives més adequades al
seu procés d’ensenyança-aprenentatge.
● En relació als alumnes nouvinguts, s'esperarà a donar-los temps a completar
el procés d'adaptació.

Les demandes per la treballadora social es prioritzaran per urgència de la
intervenció, és a dir, es prioritzaran els casos de sospita de maltractaments i/o
abusos i de negligència en la cura dels fills, seguit de l’absentisme escolar.

3.- CONCRECIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES Funcions: ACTUACIONS, PROJECTES,
PROGRAMES, TREBALL AMB FAMÍLIES, COORDINACIONS EXTERNES...

Les tasques previstes es desenvoluparan tal i com figuren al pla, amb les
especificacions que es detallen a cada una de les activitats en les que hi ha alguna
modificació o aclariment.

FUNCIÓ 1.
Oferir assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de coordinació del
centre.

● Actuació 1.
Participació a les Comissions de Coordinació Pedagògica.
L’orientadora participa en les CCP. Està prevista que es faci un dimarts de cada
mes en l'horari d'exclusives del dimarts capvespre.
Es té previst tractar i desenvolupar els programes que tenim previst per aquest curs
tractant temes sobre:
● l'alumnat amb NESE per DEA i la prevenció en dificultats de lectoescriptura
així com la millora de la convivència en el centre.
● L’orientadora assistirà a les reunions en funció dels temes a tractar.

● Actuació 2.
Participació, anàlisi i valoració del funcionament de l’Equip de Suport
Les reunions d'equip de suport es realitzen setmanalment al llarg del curs els
dimarts de 12:30 a 13:45h aprofitant el segon pati ja que sinó no tenim temps de
tractar tots els temes previstos.

● Actuació 3.
Participació en la Comissió de Convivència del centre.
L'orientadora i la PTSC participaran a la Comissió de Convivència i col·laboraran en
la prevenció, detecció i intervenció en l'assetjament escolar.

FUNCIÓ 2. Atendre i fer el seguiment dels alumnes que presenten NESE
● Actuació 1.
Avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb possibles NESE.
Suposa l’avaluació psicopedagògica continua, per instruccions, com a funció
prioritària d’intervenció als centres. El curs passat van quedar 7 demandes
pendents que es revisaran i s'aniran realitzant durant aquest curs.
Igual que el curs passat, i segons les instruccions dictades pel SAD als EOEP, les
famílies signaran les demandes realitzades per part de tutors i tutores , talment han
estat informades de la demanda realitzada.

● Actuació 2.
Col·laboració en el seguiment de l'alumnat amb NESE.
Durant aquest curs s’ha de fer el seguiment de 30 alumnes amb NESE.
A principi de curs es faran entrevistes amb les famílies de l'alumnat amb NESE nous
al centre i el seguiment amb les famílies que es cregui convenient.
Caldrà revisar 7 alumnes que presenten NESE que el curs següent passaran a
l’Etapa d’ESO.
Caldrà revisar les necessitats que presenten 4 alumnes amb NESE de 2n per
actualitzar les NESE que presenten i plantejar una resposta educativa més ajustada
a les necessitats.
En aquells alumnes NESE on hi hagi una problemàtica més greu s’establiran
reunions d’equip docent per establir uns criteris comuns d’intervenció.
Pensam que podria ser convenient assessorar sobre les mesures d’atenció a la
diversitat que han de quedar reflectides a les sessions d’avaluació.

● Actuació 3.
Assessorar al professorat en l’adopció de mesures específiques
de reforç i adaptacions per altres alumnes o grups que ho requereixen.
Valorar la necessitat de fer una roda de coordinacions amb tutors i tutores per
detectar necessitats i tenir una visió global del grup.

FUNCIÓ 3.
Promoure l’apropament i la cooperació entre els centres educatius i les
famílies.
● L’EOEP intentarà organitzar i planificar el treball ja des de principi de curs per
tal que es pugui dur a terme un seguiment més exhaustiu de les famílies que
presenten algun tipus de problemàtica sociofamiliar, i, en general, intervenir i
col·laborar amb aquelles famílies que ho necessitin. S’acordaran a principi de
curs els casos que es donarà prioritat la seva intervenció.

● Actuació 1.
Prevenció i intervenció de l’absentisme escolar, assistència irregular i manca
de puntualitat a l’escola.
La treballadora social de l’EOEP fa el seguiment amb l’escola, en cas que hi hagi
absentisme es farà la derivació i intervenció pertinent.

● Actuació 2.
Detecció i intervenció en aquells casos en què es detectin situacions familiars
de risc o poc adequades pel desenvolupament integral de l’alumne.
Informació i orientació a les famílies i centres sobre ajudes, prestacions, drets,
recursos socials, recursos mèdics ... del sector.
Actuació 3.
Assessorament a les famílies que sense ser de risc, necessiten orientacions
quant a aspectes educatius.
Es requereix una demanda per escrit.

● Actuació.
Coordinacions amb altres serveis, institucions i/o professionals del sector:
SIF, EMIF, CÀRITAS, Creu Roja, serveis socials comunitaris i altres de caire
sanitari, pediatria, UCSMIA, treball social UTS del centre de salut, hospitalari...
Aportació d’informació als jutjats sol·licitada per L’IMLIB.
SIMEFA mantindrà una coordinació mensual durant la reunió d'Equip de Suport per
tractar els casos comuns.

4.- AVALUACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ.

A final de curs se realitzarà l’avaluació conjunta del pla d’actuació portat a terme en
aquest centre per tal d’elaborar la memòria, analitzant les dificultats que ens hem
trobat, les facilitats,... En definitiva, allò que sigui necessari per aconseguir poder fer
propostes de canvi i de millora per al proper curs.

5.- PROGRAMES.

A la fitxa Programa. Apartat objectius del Servei d’Orientació i l’equip de suport.

6.2. Plans i programes específics de centre
El CEIP castell de santa Àgueda té un programa específic de Formació en Centres,
assessorat i impartit pel CEP de Menorca, encaminat a la creació d’un Pla Lector de
Centre que impliqui a totes les etapes del centre. Aquest curs, es treballarà la
formació específica de Creació d’un itinerari literari.
Entre altres programes particulars del centre, hi ha el que preparen les dues mestres
de llengua estrangera, adherides al Programa internacional eTtwinning.
6.2.1. Organitzats per les Administracions educatives o per aquestes en
col·laboració amb altres Administracions o organismes.
El centre col·labora amb distintes administracions i entitats, com per exemple:
● Ajuntament de Ferreries.
● Consell escolar municipal.
● Fons Menorquí de Cooperació.
● amb el CEP en l’organització de la Formació en Centre (creació d’un itinerari
literari).
● Amb el Parlament de les illes Balears, mitjançant el concurs de relat i dibuix.
● I amb diverses entitats que, en moments puntuals, ofereixin activitats que
puguem adaptar a les nostres programacions didàctiques.

6.2.2. Organitzats i/o dissenyats pel centre
El CEIP castell de santa Àgueda té dissenyat un Pla Lector de Centre, que pretén
integrar a tots els cursos educatius en la impartició de les llengües mitjançant una
metodologia activa. Entre els principals objectius que els centre vol potenciar hi
trobem:
● Desenvolupar l’hàbit lector fomentant en l’alumnat l’interès per la lectura i
escriptura, tant en activitats d’estudi com d’oci i de plaer.
● Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees del currículum.
● Promoure la col·laboració i participació de la comunitat educativa en les
activitats dels plans de foment de la lectura.
● Estimular l’ús de fonts documentals complementàries al llibre de text, tant en
suports impresos com en suport digital i audiovisual.
● Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica mitjançant el tractament
de la informació.
● Potenciar l’ús i dinamització de la biblioteca d’aula i de la biblioteca de centre.

Trobareu el document del Pla Lector al següent enllaç:
https://es.scribd.com/document/359435289/Pla-Lector
ANNEX
o Annex 1: Programacions didàctiques
o Annex 2: Acta del claustre d’aprovació de la PGA
o Certificat d’aprovació de la direcció.
o Acta del consell escolar on consta la informació a aquest òrgan sobre
la PGA.