Está en la página 1de 66

Programaci

General
Anual

curs 2017 - 2018

http://c07001149.eduwebs.caib.es/
NDEX

1. Diagnstic inicial
1.1 Principals conclusions globals extretes de la memria del curs anterior.
1.2 Principals conclusions per cicles extretes de la memria del curs anterior.

2. Objectius especfics per al curs


- Rendiment acadmic de lalumnat
- Objectius dmbit pedaggic, organitzatiu i de gesti.
- Criteris de promoci de curs

3. Mesures per assolir els objectius proposats


3.1 Pla dactuaci de lequip directiu i dels rgans collegiats en vistes a
assolir els objectius.

4. Organitzaci general del centre.


4.1. Calendari i horari general del centre.
4.2. Relaci del professorat del centre i crrec que ocupa.
4.3. Criteris pedaggics per a lelaboraci dels horaris del centre.
4.4. Calendari de reunions i avaluacions
4.5. Periodicitat i organitzaci de les entrevistes individuals i les reunions
collectives amb les famlies
4.6. Mesures per a loptimitzaci i laprofitament dels espais i recursos
4.7. Estat de les installacions i equipaments

5. Pla per a lavaluaci, seguiment i valoraci dels resultats acadmics.

6. Projectes institucionals, plans del centre.


6.1. Documents institucionals
6.1.1. Plans dactuaci anual. Previsions per al curs.
6.1.1.1. Pla dactuaci del projecte lingstic de centre.
Lnies prioritries dactuaci de les contingudes en el PLC i situacions d'aprenentatge
i activitats en llenges estrangeres.
6.1.1.2. Accions anuals del PALIC.

6.1.1.3. Accions anuals del pla de convivncia.


Actuacions previstes per a la consecuci dels objectius del pla de convivncia que
per a aquest curs es consideren prioritaris.

6.1.1.4. Pla dactuaci anual de lequip de suport. (a EI i a EP)

6.1.1.5. Pla dactuaci dels orientadors de lEOEP.

6.2. Plans i programes especfics de centre


6.2.1. Organitzats per les Administracions educatives o per aquestes
en collaboraci amb altres Administracions o organismes

6.2.2. Organitzats i/o dissenyats pel centre

- Annex
o Programacions didctiques.
o Acta daprovaci dels aspectes educatius de la PGA per part del
claustre.
o Certificat daprovaci de la direcci.
o Acta del consell escolar on consta la informaci a aquest rgan
sobre la PGA.

Definici
La programaci general anual s un instrument bsic de planificaci i organitzaci
del centre. Cont la proposta organitzativa i curricular que, amb carcter anual,
elabora el centre, com a concreci del projecte educatiu i del projecte curricular, per
garantir el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, lexercici
correcte de les competncies dels diferents rgans de govern i la participaci de tots
els sectors de la comunitat escolar.
1. Diagnstic inicial
El Ceip Castell de santa gueda est situat a lavinguda Son Morera, 29; a la zona
esportiva-escolar del poble de Ferreries (Menorca), municipi duns 4.800 habitants,
on la majoria de la poblaci treballa al sector secundari (calat i construcci) i terciari
(turisme, principalment).
s l'escola pblica de referncia, molt arrelada al medi (alberga l'actual escola
d'Adults) i on la llengua vehicular de l'ensenyament s el catal.
Ledifici s construt el 1977, i actualment disposem de suficients aules i espai per
poder dur a terme la majoria dactuacions previstes, ja que aquest curs 2017-2018
tenim una quota de 15 grups i un total de 274 alumnes.
Per etapes, 5 grups sn de dEducaci Infantil (dos cursos de 4t dEI, dos de 5 dEI
i un de 6 dEI). En total, 90 alumnes.

CURS Nombre dalumnes

4t educaci infantil A 17

4t educaci infantil B 17

5 educaci infantil A 17

5 educaci infantil B 15

6 educaci infantil * 24

A letapa dEducaci Primria, tenim 10 grups, 8 dels quals sn de doble lnia. Els
dos cursos que no tenen grup parallel sn relativament nombrosos, encara que
sels t en compte a lhora de programar desdoblaments i reforos. En total, a
letapa de Primria hi ha 183 alumnes.

CURS 1r 2nA 2nB 3r

Nombre dalumnes 27 15 15 24

CURS 4tA 4tB 5A 5B 6A 6B

nombre alumnes 16 16 19 19 16 16
La nostra escola t consideraci de tipologia E (entre 13 i 17 unitats). Actualment
tenim 25 persones en plantilla, encara que la mestra de Religi, assignada al nostre
centre, assisteix nicament tres dies a la setmana.
Entre altres qestions referents a la plantilla, destacar la retallada en lassistncia de
lATE, passant de la jornada sencera del curs anterior a dos dies setmanals daquest
any. L'orientadora (EOEP), nicament t permanncia al centre un dia a la setmana
i cinc divendres ms al llarg de lany.
Laspecte relacionat amb lequip directiu, esmentar que aquest s el seu segon i
darrer any des de la imposici per part de la DIE per a dos cursos acadmics. Es
recorda i aprofita aquest espai per remarcar la importncia que seria que des del
centre sorts un projecte de direcci, elaborat i consensuat per tot el claustre, ja que
les condicions de funcionariat definitiu de la majoria dels mestres i lentorn social de
la comunitat educativa, conviden a intentar-ho.

1.1. Principals conclusions globals extretes de la memria del curs anterior.


Una vegada analitzat el document de la Memria, nextreim les principals
conclusions:
- Sha anat generant un bon ambient de claustre.
- Nova metodologia. Progressivament, i a tots els cursos del nostre centre, sha
implementat una lnia metodolgica a lrea de llenges que sorgeix del PLC,
comptant amb el consens de tot el claustre.
- Shan habilitat nous jocs als patis dinfantil i de primer cicle de primria.
- Claustres. Shan fet els necessaris. No han estat molt seqenciats. Hi ha
disparitat dopinions respecte al seu funcionament, ja que hi ha cicles que
troben que han estat ben preparats i dinmics i daltres, nicament
informatius i formals. Es va fer un claustre pedaggic en format WorldCoffe
referent al Pla Lector; i dues xerrades formatives; una de na Guida Alls
sobre cohesi de grup entre lalumnat, i laltra sobre assetjament escolar,
impartida per na Dolors Lafarga.
- A les reunions de cicle, nhi ha que han quedat descompensats per les
reduccions de jornada dalgunes mestres, per han sabut coordinar-se
mitjanant les noves eines tecnolgiques com el Drive, whatsapp
- De la CCP, la gent valora que la informaci hagi arribat de forma puntual i
precisa mitjanant el Drive compartit, ja que aix les informacions arriben a
tots els membres. Daltra banda, tamb es demana que hi hagi ms trobades
presencials, ja que hi ha temes que s millor tractar-ho en persona.
- Els equips docents shan realitzat a principi de setembre i a finals de cada
trimestre. Quan han estat necessaris, tamb shan convocat per a tractar
temes puntuals.
- Els equips de feina shan trobat diverses vegades al llarg del curs. Es valora
positivament la seva autonomia per fer arribar els acords al claustre, encara
que sincideix en que tothom respecti les presses de decisions finals dels
equips. Sha de decidir, en claustre, si es segueix amb el Projecte del Fons
Menorqu de Cooperaci, ja que el perode dobligatorietat acaba aquest curs
acadmic.
- Sessions davaluaci. Shan duit a terme cada trimestre. Shauria dintentar
que tots els mestres hi fossin presents. Els dies que shan duit a terme en
dilluns i dimecres, queda poc temps per a tractar tots els temes.
- Tots els alumnes del centre han promocionat de curs.
- Coordinacions equip de suport i tutories. Es valora lesfor de lequip de
suport, encara que troben a faltar dins la planificaci trimestral, hores de
coordinacions.
- Pla Lector. Tots els cicles valoren positivament el comproms adquirit. Sha
anat treballant en la formaci duita al centre per part del Cep. Sha revisat el
document per part dels cicles i en claustre pedaggic. Tamb ha funcionat
molt b la creaci dun banc de material compartit, encara que queda pendent
la seva revisi i fer-ho extensible a tot el claustre.
- Documents institucionals:
- Sha actualitzat el PLC (Projecte Lingstic de centre).
- Sha actualitzat el PEC (Projecte Educatiu de Centre).

1.2. Principals conclusions per cicles extretes de la memria del curs anterior.
Una vegada recollides les principals conclusions que els cicles han extret exposat a
la memria del curs 2016-17, seleccionem les propostes de millora i suggeriments
que cadasc va aportar per a intentar tenir-ho en compte a lhora dengegar el
present curs escolar.
Educaci Infantil

- Tornar a posar en marxa els racons compartits o tallers (P3, P4, P5). I per
a voldrem que un dia desprs del pati cap dels grups dInfantil tingus
especialista per poder coincidir tots els nivells.
- Projecte Nicaragua. Sha duit a terme dins de les nostres capacitats per no
ho trobem prou interessant per continuar-lo.
- Seguir amb la formaci a travs dun curs sobre itineraris literaris.
- Revisar i organitzar les biblioteques daula.
- Proposar-nos donar a conixer el pla lector a les famlies.
- Els cursos de P4 i P5 ens agradaria poder fer alguna activitat de lectura
amb els alumnes de 2n o 3r cicle
- A P5 i durant el 3r trimestre sha posat en marxa laplicaci REMIND, una
aplicaci per agilitzar el contacte mestra-famlia. Es recomana als altres
grups.

1r i 2n curs deducaci primria

- Seguir amb la formaci a travs dun curs sobre itineraris literaris.


- Revisar i organitzar les biblioteques daula.
- Posar en prctica les noves decisions incloses al Pla Lector de Centre.
- Incloure ms reunions de reflexi sobre la prctica diria.
- Organitzar ms activitats entre els alumnes del cicle.
- Continuar i augmentar les activitats per compartir les activitats que es fan a
laula. (teatre, conferncia, recital de poesia).
- Organitzar tallers de lectura amb lajuda de les famlies.
- Proposar-nos donar a conixer el pla lector a les famlies.
- Seguir organitzant activitats entre els alumnes del cicle i inclouren alguna
que tengui relaci amb la lectura.

3r i 4t curs deducaci primria

- Seguir amb la formaci a travs dun curs sobre itineraris literaris.


- Revisar i organitzar les biblioteques daula.
- Posar en prctica les noves decisions incloses al pla lector.
- Incloure ms reunions de reflexi sobre la prctica diria.
- Continuar fent activitats entre els alumnes del cicle (ldiques i
pedaggiques).
- Donar a conixer el pla lector a les famlies (reuni de principi de curs).
- Tenir present dins lhorari lectiu, estones per a lexposici i recomanaci de
llibres per part dels fillets/es.
- Seguir facilitant a les famlies articles relacionats en temes educatius i
lleure.
- Fomentar la relaci entre alumnes del cicle i daltres cicles a partir
dactivitats collaboratives.

5 i 6 curs deducaci primria

- Dins el mateix cicle, a ser possible, els mestres catalanoparlants haurien de


fer llengua catalana i els castellanoparlants haurien de fer llengua
castellana.
- A artstica, organitzar lassignatura en tallers.
- Continuar en el programa Escacs a l'escola dins l'horari lectiu
subvencionat per l'APIMA (si s possible els dos cursos 5 i 6).
- Soca de Mots amb el glossat. Es tracta d'una activitat relacionada amb
llengua catalana i cultura popular de Menorca.
- Continuar el projecte amb una escola de Nicaragua (Fons Menorqu de
Cooperaci).
- De les tres sessions dangls, que a una es pugui fer desdoblament.
- Continuar potenciant activitats que promoguin el gust per llegir.
- Seguir potenciant hbits i tcniques destudi.

Equip de suport

- Continuar organitzant el suport en funci de les necessitats de cadascun


dels alumnes, de les matries i de les persones que formen lequip.
- Si s possible les mestres PT i AL haurien de tenir dues sessions
setmanals per coordinar-se amb tutors (ACS, adaptaci i preparaci de
materials, informes NESE, coordinaci de les sessions, preparaci de les
entrevistes amb pares,...
- Consideram positiu que les reunions de l'EOEP es continun duent a terme
una sessi abans de pati i que sigui d'una sessi d'una hora.
- Continuar amb l'assistncia d'un membre de l'equip de suport a les reunions
de lESEF (Equip Socioeducatiu de Ferreries).
- Seria convenient que la mestra AL continus disposant d'una sessi
setmanal per atendre les demandes d'avaluaci del llenguatge.

Altres valoracions dels especialistes

Llengua estrangera (angls):


- Destinar una sessi a coordinar amb lauxiliar de conversa.
- Mantenir una sessi de coordinaci entre les especialistes.
- En desdoblaments, mantenir grups de referncia durant totes les sessions.

Religi:
- Programar amb els mestres qualque sortida i/o activitat compartida amb
tots els alumnes.
- Tenir en compte les hores de Religi per a poder assistir a la sala
dinformtica i fer s de les Tic.

2. Objectius especfics per al curs


En aquest apartat, es recullen els objectius especfics que el centre es proposa
aconseguir en el present curs acadmic a partir de lanlisi i de les propostes de la
Memria del curs anterior. Amb la finalitat de facilitar-ne lanlisi, aquests objectius
es presenten classificats en dos apartats:
- els relacionats amb el rendiment acadmic de lalumnat;
- els relacionats amb objectius dmbit pedaggic, organitzatiu i de gesti.
Rendiment acadmic de lalumnat

QUANT A PROMOCI DE CURS


NIVELL/CICLE EDUCATIU Educaci infantil
OBJECTIUS PROPOSATS 100% dels alumnes progressen en la mesura de les
DASSOLIMENT
seves possibilitats
INDICADORS Informe trimestral
ACCIONS Avaluaci continua (observaci directa, individual,
MESURES PER A LA SEVA
graelles davaluaci, proves davaluaci trimestrals)
CONSECUCI
RESPONSABLE Tutores i equip docent

NIVELL/CICLE EDUCATIU Tots els cursos deducaci primria


OBJECTIUS PROPOSATS Que el 90 % de lalumnat aprovi totes les rees
DASSOLIMENT
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
- En equip docent, acordar el seguiment del progrs de
lalumnat i consensuar mesures de suport i/o refor.
- Feines diries.

ACCIONS - Controls/ Exmens.


MESURES PER A LA SEVA - Adaptacions Curriculars.
CONSECUCI - Participaci dins laula.
- Rbriques d'avaluaci.
- Proves individuals.
- Observacions daula.
- Fer la demanda a lequip de suport davant els casos
dalumnes que presenten dificultats.
- Fer adaptacions necessries als alumnes amb nese.
- Reunions seguiment amb les famlies.
RESPONSABLE Tutores i equip docent
REA Msica
OBJECTIUS PROPOSATS A tots els cicles que lalumnat aprovi el 80 per cent la
DASSOLIMENT
part de msica.
INDICADORS Controls trimestrals
ACCIONS - Activitats i exercicis setmanals.
MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCI
- Control a final de cada trimestre.
RESPONSABLE Mestre especialista de msica

REA Angls
OBJECTIUS PROPOSATS A tots els cicles que lalumnat aprovi el 90 per cent
DASSOLIMENT
INDICADORS Controls trimestrals
ACCIONS - Feines diries.
MESURES PER A LA SEVA
- Controls/Exmens.
CONSECUCI
- Adaptacions Curriculars.
- Participaci dins laula.
- Rbriques davaluaci.
RESPONSABLE Mestres especialista dangls

REA Educaci Fsica


OBJECTIUS PROPOSATS A tots els cicles que lalumnat aprovi entre el 95-100%
DASSOLIMENT
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
- Participaci i feina diria.
ACCIONS
- Observaci directa.
MESURES PER A LA SEVA
- Graelles davaluaci.
CONSECUCI
- Fer les adaptacions que siguin necessries.
- Participaci dins laula.
RESPONSABLE Mestra especialista deducaci fsica
REA Religi
a tots els Cicles, que lalumnat aprovi el 95%
OBJECTIUS PROPOSATS
DASSOLIMENT
INDICADORS Controls trimestrals
- Participaci dins laula.
ACCIONS
- Observaci directa.
MESURES PER A LA SEVA
- Feines proposades.
CONSECUCI
- Adaptacions necessries.
- Control al final del trimestre
RESPONSABLE Mestra de Religi

QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS


CICLE Educaci Infantil
OBJECTIUS PROPOSATS 100% dels alumnes progressin en lassoliment dels
DASSOLIMENT
objectius i continguts de les 3 rees
INDICADORS Trimestral
ACCIONS - Avaluaci continua (observaci directa, individual,
MESURES PER A LA SEVA
graelles davaluaci, proves davaluaci trimestrals)
CONSECUCI
RESPONSABLE Tutores

- 1r i 2n curs deducaci primria:

NIVELL / CICLE 1r i 2n curs deducaci primria


REA Llengua CATALANA i CASTELLANA
A Llengua catalana i castellana un 85% dels alumnes
OBJECTIUS PROPOSATS
tingui els blocs de expressi i comprensi escrita
DASSOLIMENT
aprovats
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutores i equip docent
NIVELL / CICLE 1r i 2n curs deducaci primria
REA MATEMTIQUES
OBJECTIUS PROPOSATS A lrea de matemtiques, al bloc de Processos,
DASSOLIMENT
mtodes i actituds
Matemtiques, han tenir 85% dalumnes aprovats.
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutores i equip docent

NIVELL / CICLE 1r i 2n curs deducaci primria


REA SOCIALS I NATURALS
OBJECTIUS PROPOSATS A Naturals i Socials aconseguir que el 100% de
DASSOLIMENT
lalumnat aprovi.
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutores i equip docent

NIVELL / CICLE 1r i 2n curs deducaci primria


REA PLSTICA - VALORS
OBJECTIUS PROPOSATS - Plstica:100% daprovats
DASSOLIMENT
- Valors: 100% daprovats.
INDICADORS Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutores i equip docent

- 3r i 4t curs deducaci primria:


NIVELL / CICLE 3r i 4t curs deducaci primria
REA Llengua CATALANA i CASTELLANA
OBJECTIUS PROPOSATS A Llengua catalana i castellana un 85% dels alumnes
DASSOLIMENT
tengui els blocs de expressi i comprensi escrita
aprovats.
INDICADORS - Sessions davaluaci.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent
NIVELL / CICLE 3r i 4t curs deducaci primria
REA Matemtiques
OBJECTIUS PROPOSATS .A matemtiques, intentar que el 90% dels alumnes
DASSOLIMENT
tinguin el bloc de nombres aprovat i un 85% aprovi el
bloc de processos, mtodes i actituds.

INDICADORS - Sessions davaluaci.


- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent

NIVELL / CICLE 3r i 4t curs deducaci primria


REA Naturals i Socials
OBJECTIUS PROPOSATS A Naturals i Socials intentar que el 100% de lalumnat
DASSOLIMENT
aprovi.
INDICADORS - Sessions davaluaci.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent

NIVELL / CICLE 3r i 4t curs deducaci primria


REA Plstica i Valors
OBJECTIUS PROPOSATS - Plstica:100% daprovats.
DASSOLIMENT
- Valors: 100% daprovats.
INDICADORS - Sessions davaluaci.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent

A TOTES LES REES EXPOSADES DELS CURSOS DE 1r, 2n, 3r i 4t curs deducaci primria,
LES ACCIONS/MESURES PER A LA SEVA CONSECUCI SN LES SEGENTS:
- Rbriques davaluaci.
ACCIONS
- Proves individuals
MESURES PER A LA SEVA
- Feines de classe diries.
CONSECUCI
- Observacions daula.
- Fer la demanda a lequip de suport davant els
casos dalumnes que presenten dificultats.
- Fer les adaptacions necessries als alumnes
amb nese.
- Reunions de seguiment amb les famlies.
- Rbriques davaluaci
- Proves individuals.
- Feines de classe diries
- Observacions daula.

- 5 i 6 curs deducaci primria:

NIVELL / CICLE 5 i 6 curs deducaci primria


REA Llengua CATALANA i CASTELLANA
OBJECTIUS PROPOSATS A Llengua catalana i castellana un 80% dels alumnes
DASSOLIMENT
tengui els blocs de expressi i comprensi escrita i
oral aprovats.
INDICADORS - Sessions davaluaci.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Equip Docent

NIVELL / CICLE 5 i 6 curs deducaci primria


REA Matemtiques
OBJECTIUS PROPOSATS A matemtiques, que el 80% dels alumnes aprovi el
DASSOLIMENT
bloc de processos, mtodes i actituds.

INDICADORS - Sessions davaluaci.


- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent
NIVELL / CICLE 5 i 6 curs deducaci primria
REA Naturals i Socials
OBJECTIUS PROPOSATS A Naturals i Socials que el 80% de lalumnat aprovi.
DASSOLIMENT
INDICADORS - Sessions davaluaci.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent

NIVELL / CICLE 5 i 6 curs deducaci primria


REA Plstica i Valors
OBJECTIUS PROPOSATS - Plstica:90% daprovats.
DASSOLIMENT
- Valors: 90% daprovats.
INDICADORS - Sessions davaluaci.
- Informe trimestral del Gestib.
RESPONSABLE Tutor/es i equip docent

A TOTES LES REES EXPOSADES DELS CURSOS DE 5 i 6 curs deducaci primria, LES
ACCIONS/MESURES PER A LA SEVA CONSECUCI SN LES SEGENTS:
- Feines diries.
ACCIONS
- Controls/Exmens.
MESURES PER A LA SEVA
- Adaptacions Curriculars.
CONSECUCI
- Participaci dins laula
- Rbriques davaluaci

- Especialistes:
NIVELL / CICLE A tots els cursos
REA Msica
OBJECTIUS PROPOSATS 80 per cent dels alumnes aprovin en tots els cicles
DASSOLIMENT
INDICADORS Per trimestres
RESPONSABLE Mestre especialista de msica
ACCIONS - Activitats i exercicis setmanals.
MESURES PER A LA SEVA
- Control a final de cada trimestre
CONSECUCI

NIVELL / CICLE A tots els cursos


REA Angls
OBJECTIUS PROPOSATS 80 per cent dels alumnes aprovin en tots els cicles
DASSOLIMENT
INDICADORS Per trimestres
RESPONSABLE Mestre especialista dangls
ACCIONS - Feines diries.
MESURES PER A LA SEVA
- Controls- Exmens.
CONSECUCI
- Adaptacions Curriculars.
- Participaci dins laula.
- Rbriques davaluaci.

NIVELL / CICLE A tots els cursos deducaci primria


REA Educaci Fsica
OBJECTIUS PROPOSATS 95-100% dels alumnes aprovin en tots els cicles
DASSOLIMENT
INDICADORS Informe trimestral
RESPONSABLE Mestre especialista deducaci fsica
ACCIONS - Participaci i feina diria.
MESURES PER A LA SEVA
- Observaci directa.
CONSECUCI
- Graelles davaluaci.
- Fer les adaptacions que siguin necessries

QUANT A RESULTATS DE LALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS


NIVELL / CICLE Educaci Infantil
OBJECTIUS PROPOSATS Adaptar la programaci a les necessitats individuals de
DASSOLIMENT
cada alumne/a
INDICADORS Comprovar que assoleix els objectius individuals per a
promocionar de curs.
ACCIONS Fer i revisar les diferents adaptacions curriculars.
MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCI
RESPONSABLE Tutors, equip de suport i equip docent.

NIVELL / CICLE Educaci primria


OBJECTIUS PROPOSATS Adequar la programaci a les necessitats individuals
DASSOLIMENT
de cada alumne/a
INDICADORS Comprovar que assoleix els objectius individuals per a
promocionar de curs.
ACCIONS - Seguiment de la seva adaptaci del currculum i
MESURES PER A LA SEVA
comprovar levoluci acadmica.
CONSECUCI
- Coordinar amb lequip de suport.
- Fer i revisar les diferents adaptacions
curriculars.
RESPONSABLE Tutors, equip docents i equip de suport.

REA Msica
OBJECTIUS PROPOSATS Adaptar els controls perqu puguin assolir els mnims
DASSOLIMENT
objectius
INDICADORS Trimestral
ACCIONS - Activitats.
MESURES PER A LA SEVA
- Exercicis setmanals.
CONSECUCI
- Control.
RESPONSABLE Mestre especialista de msica.

REA Angls
OBJECTIUS PROPOSATS Sadapten els objectius del curs perqu lalumne els
DASSOLIMENT
pugui assolir de manera satisfactria.
Tamb es fan adaptacions daccs.
INDICADORS Seguiment per comprovar lassoliment dels objectius
adaptats
MESURES PER A LA SEVA Revisar les adaptacions per veure si sn adequades.
CONSECUCI
RESPONSABLE Mestres dangls.

REA Educaci fsica


OBJECTIUS PROPOSATS Sadaptar la programaci per a que cada alumne
DASSOLIMENT
pugui progressar dins el seu nivell (amb activitats
progressives i amb diferents nivells de soluci i
dificultat).
Poden ser adaptacions significatives o noms d accs.
INDICADORS Comprovar que assoleix els objectius individuals per a
promocionar de curs
ACCIONS Fer seguiment de la seva adaptaci de
MESURES PER A LA SEVA
currculum i comprovar levoluci
CONSECUCI
acadmica.
RESPONSABLE Mestra educaci fsica

QUANT A DISMINUCI ABSENTISME ESCOLAR (implica a totes les tutories i equip directiu)
OBJECTIUS PROPOSATS Mantenir el mateix nivell d'absentisme dels darrers
DASSOLIMENT
anys
- Controlar l'assistncia diria.
- Contactar amb les famlies quan hi ha hagut
INDICADORS
una absncia de tres dies seguits.
- Seguir el protocol d'absentisme escolar.
- Donar a conixer a les famlies el protocol
ACCIONS
d'absentisme escolar.
MESURES PER A LA SEVA
- Fer s dels diferents instruments de control
CONSECUCI
d'assistncia (graella, agenda...).
QUANT A MESURES PROPOSADES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS ACADMICS

NIVELL / CICLE Educaci Infantill


OBJECTIUS PROPOSATS Aconseguir una atenci ms individualitzada
DASSOLIMENT
INDICADORS Observar les avaluacions
ACCIONS Setmanalment, a partir de desdoblament, treball en
MESURES PER A LA SEVA
petit grup, suport dins laula...
CONSECUCI
RESPONSABLE Tutores i mestra de suport, +1 o especialistes.

NIVELL / CICLE 1r i 2n curs


OBJECTIUS PROPOSATS - Treballar en grups reduts per
DASSOLIMENT
poder atendre millor als alumnes.
- Utilitzar diferents metodologies per poder
atendre la diversitat de maneres daprendre de
lalumnat.
- Seguir amb els cursos de formaci de mestres
INDICADORS Observar les avaluacions.
ACCIONS - Setmanalment, a partir dels desdoblaments
MESURES PER A LA SEVA
treballar de manera especfica lexpressi
CONSECUCI
escrita i la resoluci de problemes.
- Dedicar els suports ordinaris.
RESPONSABLE Tutories i equip docent.

NIVELL / CICLE 3r i 4t curs


OBJECTIUS PROPOSATS Donar una atenci ms individualitzada als alumnes
DASSOLIMENT
treballant amb grups reduts.
INDICADORS Observar les avaluacions.
ACCIONS - Setmanalment, a partir dels desdoblaments es
MESURES PER A LA SEVA
treballa de manera especfica lexpressi
CONSECUCI
escrita i la resoluci de problemes.
- Suports ordinaris per atendre lalumnat que t
dificultats.
RESPONSABLE Tutors i especialistes

NIVELL / CICLE 5 i 6curs


OBJECTIUS PROPOSATS Promoure una atenci el ms individualitzada possible.
DASSOLIMENT
INDICADORS Observar les avalucions
ACCIONS Organitzar desdoblament, reforos, tutories
MESURES PER A LA SEVA
individuals...
CONSECUCI

RESPONSABLE Equip docent

REA Angls
OBJECTIUS PROPOSATS Desdoblar grups per poder donar una atenci ms
DASSOLIMENT
individualitzada als alumnes. Reflexionar sobre la
prctica docent regularment.
RESPONSABLE Mestres dangls.

Objectius dmbit pedaggic, organitzatiu i de gesti .

EN LMBIT PEDAGGIC
NIVELL / CICLE Educaci infantil
- Seguir amb la formaci del Pla Lector a travs
dun curs sobre itineraris literaris.
OBJECTIUS PROPOSATS
- Posar en prctica les noves decisions del PL.
DASSOLIMENT
- Planificar i organitzar racons compartits pel curs
que ve (espais, recursos materials i humans...).
- Fer apadrinament amb els alumnes de P3 i 4t.
INDICADORS - Que a final de curs shagi acordat un itinerari
literari.
- Deixar constncia a lhorari de les diferents
activitats del PL.
- Arribar a acords i deixar per escrit les decisions
preses.
- Haver duit a terme diferents activitats entre els
alumnes de P3 i 4t.
ACCIONS - A travs de les diferents sessions de formaci
MESURES PER A LA SEVA
elaborar un itinerari literari de centre.
CONSECUCI
- Incloure a la programaci les activitats del PL :
lectura, racons de llengua i paraules clau.
- Posar dins lhorari dexclusives sessions per
poder planificar els racons compartits
- Les tutores de de P3 i 4t programaran activitats
diverses per a dur a terme lapadrinament entre
alumnes
- Participants a la formaci.
- Tutores i mestres implicades
RESPONSABLE
- Cicle i Tutores de P3 i de 4t.

NIVELL / CICLE 1r cicle (1r i 2n curs)


- Seguir amb la formaci a travs dun curs sobre
itineraris literaris.
OBJECTIUS PROPOSATS
- Posar en prctica les noves decisions incloses
DASSOLIMENT
al pla lector.
- Distribuir per nivells i trimestres les diferents
tipologies textuals a treballar al llarg de cicle.
- Continuar i augmentar les activitats que es fan a
laula per compartir-ho amb la comunitat
educativa.(teatre, conferencia, recital de
poesia).
- Incloure canvis en la prctica diria relacionada
amb la formaci.
INDICADORS - Deixar constncia a lhorari de les diferents
activitats del Pl.
- Programar la seqncia de les estratgies
lectores i les activitats dels racons de llengua
per cada nivell.
- Graella amb la distribuci acordada.
- Al manco que es faci dues vegades durant el
curs.
- Incloure a la programaci les activitats del PL :
lectura, racons de llengua i paraules clau.
- Comptar amb una mestra de suport durant la
ACCIONS
MESURES PER A LA SEVA sessi de racons de llengua.
CONSECUCI - Reunions de cicle per reflexionar sobre la
prctica educativa.
- El cicle
- Tutores i mestres implicades amb lrea de
RESPONSABLE
llengua.
- Equip docent

NIVELL / CICLE 2n cicle (3r i 4t curs)


1. Fomentar el coneixement del PLC entre les
OBJECTIUS PROPOSATS
famlies.
DASSOLIMENT
2. Posar en prctica les noves decisions incloses
al pla lector.
3. Seguir amb la formaci a travs dun curs sobre
itineraris literaris.
1. Passar una enquesta a final de curs a les
famlies per valorar el PLC.
INDICADORS
2. Incloure a la programaci de les rees de
llenges les diferents activitats del PLC.
3. Que a final de curs shagi acordat un itinerari
literari.
1. Explicar el PLC a la reuni de principi de curs.
2. Incloure a la programaci les activitats del PLC:
comproms amb la lectura, racons de llengua,
ACCIONS
MESURES PER A LA SEVA paraules clau i estratgies de lectura.
CONSECUCI 2. Comptar amb una mestra de suport durant la
sessi de racons de llengua.
3. A travs de les diferents sessions de formaci
elaborar un itinerari literari de centre.
1. Tutors.
RESPONSABLE
2. Tutors
3. Participants a la formaci

NIVELL / CICLE 3n cicle (5 i 6 curs)


OBJECTIUS PROPOSATS Aconseguir els objectius dmbit pedaggic proposats
DASSOLIMENT
pel centre (pla lector).
INDICADORS Deixar constncia a lhorari de lalumnat el temps
dedicat per aconseguir els objectius de centre.
ACCIONS Incloure a la programaci les accions /activitats per
MESURES PER A LA SEVA
aconseguir els objectius proposats.
CONSECUCI
RESPONSABLE Equip Docent

EN LMBIT ORGANITZATIU
NIVELL / CICLE Educaci Infantil
- Incloure dins la programaci mensual, alguna
sessi per poder organitzar els racons
OBJECTIUS PROPOSATS
compartits.
DASSOLIMENT
- Dedicar sessions de la mestra +1 a realitzar
activitats de TIC.
- Incloure dins la programaci mensual, alguna
sessi per elaborar material del DAILY FIVE.
- Prendre acta de les sessions
INDICADORS
- Programar les activitats
- Enviar a la comissi del pla lector els materials
per penjar-los al blog
- Les membres del cicle programaran i
organitzaran les activitas/espais/materials
ACCIONS
pels racons compartits.
MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCI - Disposar dun espai per poder realitzar les
activitats de TIC
- Disposar de temps per elaborar els materials
- Cicle
RESPONSABLE
- Mestra +1

NIVELL / CICLE 1r i 2n curs


- Donar a conixer el pla lector a les famlies.
- Incloure ms reunions de reflexi sobre la
OBJECTIUS PROPOSATS
prctica diria.
DASSOLIMENT
- Seguir organitzant ms activitats entre els
alumnes del cicle, i inclouren alguna que tengui
relaci amb la lectura.
- Es presentar el Pl a les reunions daula.
- Que quedin escrits els acords sobre millores
pedaggiques.
INDICADORS
- Sha dorganitzar al menys una activitat
conjunta per trimestre.
- Exposar el PLC a les reunions daula i recordar
que est penjat a la web de lescola.
- Penjar articles, cartells..., relacionats amb la
ACCIONS
MESURES PER A LA SEVA lectura a lentrada de primer cicle.
CONSECUCI - Incloure aquestes reunions a la planificaci
mensual dexclusives.
- El cicle i CCP
RESPONSABLE
NIVELL / CICLE 3r i 4t curs
1. Incloure ms reunions de reflexi sobre la
prctica diria.
OBJECTIUS PROPOSATS
2. Seguir organitzant activitats amb els alumnes
DASSOLIMENT
del cicle (jocs matemtics, sortides, tallers de
Nadal i setmana cultural).
3. Donar articles de temes dinters educatiu a les
famlies.
4. Fer apadrinament amb els alumnes de P3 i 4t.
1. Arribar a acords sobre millores pedaggiques i
deixar-ne constncia en les actes.
INDICADORS
2. Organitzar les activitats almenys una vegada al
trimestre.
3. Haver donat un article a les famlies una vegada
per trimestre.
4. Haver duit a terme diferents activitats entre els
alumnes de P3 i 4t.
1. Incloure aquestes reunions a la planificaci
mensual dexclusives.
ACCIONS
2. Programar les diferents activitats.
MESURES PER A LA SEVA
CONSECUCI 3. Decidir a cicle quins articles sn adients per a
les famlies.
4. Les tutores de de P3 i 4t programaran activitats
diverses per a dur a terme lapadrinament entre
alumnes.
1. CCP i Cicle.
2. Cicle.
RESPONSABLE
3. Cicle.
4. Tutores de P3 i 4t.
NIVELL / CICLE 5 i 6 curs
OBJECTIUS PROPOSATS Planificar loptimitzaci dels espais de centre
DASSOLIMENT
Acordar un calendari per a dur a terme les actuacions
INDICADORS
de millora dels espais disponibles.
ACCIONS
MESURES PER A LA SEVA
Incloure punts del dia a les reunions de cicle i CCP.
CONSECUCI
RESPONSABLE - Equip docent.
- Equip directiu.

Criteris de promoci de curs.

Educaci Tots promocionen, exceptuant els alumnes NEE que no assoleixen els
infantil objectius mnims adaptats.

Per promocionar shan de tenir aprovades dues de les tres rees


instrumentals, es cas contrari es tindran en compte tamb aquests
1r cicle altres aspectes:
Considerar el grup receptor (rtio, n de nese, funcionament del
(1r i 2n)
grup)
Factor emocional i maduratiu de lalumne.
La decisi de si un alumne ha de repetir o no de curs ha de recaure
sobre lequip docent del curs i intentar encara que costi arribar a un
consens. Trobam que sha de reunir les vegades que faci falta.

No promociona si lalumne t dues assignatures instrumentals


suspeses (catal castell i matemtiques). O una instrumental i
2n cicle altres dues assignatures suspeses.
Quan es donin aquests casos, es tindran en compte aquests factors:
(3r i 4t)
Considerar el grup receptor (rtio, n de nese, funcionament del
grup)
Factor emocional i maduratiu de lalumne.
La decisi de si un alumne ha de repetir o no de curs ha de recaure
sobre lequip docent del curs i intentar encara que costi arribar a un
consens. Trobam que sha de reunir les vegades que faci falta

3r cicle No promociona si lalumne t dues assignatures instrumentals i dues


(5 i 6) no instrumentals suspeses.
3. Mesures per assolir els objectius proposats
3.1. Pla dactuaci de lequip directiu i dels rgans collegiats en vistes a
assolir els objectius.
El fet de ser el segon i darrer any dexercici de crrec dequip directiu, imposat per
part de DIE, i pel fet de no tenir presentat cap projecte de direcci, fa que els
objectius proposats siguin molt globals i segueixin la dinmica del curs anterior.
Sha intentat seguir potenciant tots aquells aspectes que lany passat es van
destacar positivament. Arrel de lanlisi de la Memria del curs 2016-2017, lequip
directiu tindr en compte dins la planificaci anual, les segents qestions:
- Convocar ms reunions presencials de la CCP, tenint present trobades
mensuals, a excepci de quan hi hagi claustre, que saprofitar per informar a
tots els mestres.
- Crear moments per a debats dmbits pedaggic (claustres pedaggics,
organitzar xerrades i/o exposicions vers un tema especfic, etc.).
- Seguir promocionant el consens entre mestres i comunitat educativa a lhora
de traar la lnia metodolgica a les rees de llenges (Pla Lector de Centre).
- Traar un pla dactuaci (calendari), referent a actualitzar i renovar els
documents institucionals, ja que nhi ha alguns dobsolets i sobrepassant els 5
anys de vigncia sense cap tipus de revisi.

Entre els principals mbits dactuaci hi trobem:

OBJECTIU ACCIONS RESPONSABLE TEMPORALITZACI

1. Organitzar els Organitzar els Cicles, Assemblea A principi de curs


torns de pati. espais del pati de delegats, equip
(jocs, normes) directiu

2. Dinamitzar el Elaborar calendari Equip directiu i Al llarg del curs


funcionament de la i ordre del dia de CCP.
CCP i els cicles. les reunions. Coordinadors de
Fer cicles abans i cicle.
desprs de les
CCP.

3. Acompanyar en Donar la suficient Equip directiu A principi de curs.


ladaptaci al informaci de Claustre En el moment de la
centre als mestres lorganitzaci Cicles
nouvinguts. interna del centre. seva incorporaci.
Durant la darrera
setmana de
setembre, es fa
una trobada de
tots els mestres
nous al centre amb
lequip directiu.

4. Dur a terme les Participar Equip directiu. Al llarg del curs.


Activitats activament Coordinadors dels
proposades de les propostes grups de treball.
pels grups de dels grups de Cicles.
treball treball del centre.

5. Organitzar amb Trobades Equip directiu. Al llarg del curs.


lAPIMA diferents mensuals entre Claustre
activitats. Apima i equip
directiu.
Organitzar i
collaborar amb
lAPIMA en les
festes escolars i
altres activitats
(Nadal, St.
Antoni, final de
curs,...). Aix com
tamb facilitar un
espai de trobada,
cartellera al
centre...

6. Participar en el Assistir a les Equip directiu. Al llarg del curs.


Consell Escolar reunions Mestre
Municipal i Agenda a qu sens representant
Local 21 del poble convoquin. AL21
7. Donar Exposar la Equip directiu. Al llarg del curs.
informaci informaci Cicles
de les activitats rebuda a lentrada
que es duen a de lescola.
terme en el Fer arribar la
poble. informaci al
professorat de
lescola.

8. Elaborar la Elaborar la Equip directiu. Finals del segon i


Revisteta de Revisteta, en Grup de treball principis del 3r
lescola format digital, TIC. trimestre
amb la Cicles (mestres i
collaboraci alumnes)
de tota la APIMA.
comunitat
Fer difusi de la
seva publicaci
fent s dels blogs
daula i eines
tecnolgiques que
les tutories
empren.

9. Collaborar amb Enviar activitats Equip directiu. Al llarg del curs.


publicacions del escolars dinters Cicles (mestres i
poble i de lilla. (Diaris, webs alumnes)
especialitzades en
educaci...)

10. Participar en Participar en el Alumnat de 1r a Al llarg del curs.


els concursos de concurs de dibuix 6 dEducaci
lAjuntament de de St. Bartomeu. Primria.
Ferreries. Participar en el
concurs literari Alumnat de 5 i 6
Francesc deducaci 2n trimestre
dAlbranca. primria.

11. Coordinaci Participar en les Equip directiu.


amb reunions entre els Al llarg del curs.
lescoleta i linstitut. diferents equips A ser possible,
directius dels mestres
centres escolars dEducaci
del poble per Infantil que
promoure activitats cursaran
conjuntes. 4t dE.I. el proper
curs.
Coordinar el
trasps
dinformaci amb Mestres de 6
lEscola Infantil i curs.
fer portes obertes.
Equip de suport.
Coordinar el
trasps
dinformaci amb
lIES Biel Mart i
participar
dalgunes activitats
conjuntament.
Activar el proposat
en el Pla estratgic
de Trasps
dInformaci
elaborat el curs
anterior.

12. Afavorir la Donar facilitats per Al llarg del curs


participaci del a lassistncia a Equip directiu
professorat en activitats de
activitats de formaci
formaci en horari escolar.
permanent. Programar el
calendari de
formaci a Centre
amb el Cep.
Informar als
mestres de les
ofertes formatives
vigents.

13. Elaborar i/o Organitzar i


adaptar els coordinar la
documents que es redacci,
demanin des de la elaboraci i/o
Conselleria revisi dels
dEducaci documents
institucionals que
estan obsolets.
Elaborar un
calendari
per a lelaboraci
dels documents.

14. Donar cabuda Coordinar accions Equip directiu. Al llarg del curs
al Pla Lector de per aconseguir Claustre
Centre a travs que tot el centre Equip de feina del
dhoraris, formaci, generi un canvi Pla
revisi del metodolgic en la Lector
document... impartici de les
llenges.

15. Continuar amb Informar a les Equip directiu Al llarg del curs
el Projecte de famlies i al Claustre
Reutilitzaci de claustre del Apima
Llibres de text funcionament
d'aquest projecte

16. Consensuar Establir opinions Equip directiu Al llarg del curs


decisions futures de claustre i veure Claustre
que afectin al punts de vista
funcionament i diferents en relaci
organigrama del a l'organigrama
centre actual i futur del
claustre.

17. Generar debat Coordinar accions Equip directiu Al llarg del curs
a travs de la CCP que integrin a la CCP
per organitzar majoria de Claustre
claustres ms peticions dels
participatius cicles per a poder-
les debatre entre
tot el claustre.
4. Organitzaci general del centre.
A nivell intern i organitzatiu, encara que hi hagi la vigncia de la Llei Lomce, el CEIP
castell de santa gueda seguir funcionant en distribuci de quatre cicle (educaci
infantil; i a primria, en tres cicles), ja que trobem que s la manera ms idnia,
veient les caracterstiques del centre, per a lorganitzaci interna dels recursos
humans i materials.
Aix i tot, al llarg del curs es faran trobades dels anomenats cicles Lomce (un
deducaci infantil i dos a educaci primria), sobretot per a elaborar i actualitzar les
Concrecions Curriculars de Centre.
Daltra banda, les hores de dedicaci exclusiva dels/les mestres en el temps de
permanncia al centre (dilluns, dimarts i dimecres), quedaran reflexades les
actuacions a fer en la planificaci mensual, que elabora la direcci del centre
juntament amb la CCP, on ja es contempla el temps per a les reunions de cicle,
nivell, claustre, preparaci de materials daula, aix com tamb trobades dels
anomenats Equips de Feina, cinc grups que integren a mestres dels distints cicles i
que sencarreguen de coordinar i activar aspectes tant diversos com la decoraci,
les celebracions, ls de les Tic, biblioteca, informacions Pla Lector,...
Tenen autonomia per a decidir i fer el que es voti i traslladar la informaci a lequip
directiu i a la resta del claustre. Els mitjans ms adients per a assabentar al collectiu
ser a travs de les reunions de cicle i tamb mitjanant el GoogleDrive del Claustre
2017-2018. Entre els principals objectius daquest equips de feina hi trobem:

- COMISSI TIC

OBJECTIU TEMPORALITZACI MESURES RESPONSABLES

Actualitzar i Primer i segon Revisi dels Membres del grup


ampliar el bloc de trimestre recursos actuals. TIC
recursos TIC de Recerca de nous
l'escola. recursos

Confeccionar la Tercer trimestre Planificaci dels Membres del grup


revista anual de continguts. TIC
l'escola Distribuci de
tasques (apartats
que faran els
cicles/grups
classe/mestres/...)
Maquetaci

MEMBRES: Lola Pons, Josep Mar i Jos Manuel Gaviln.

- COMISSI DE BIBLIOTECA

OBJECTIU TEMPORALITZACI MESURES RESPONSABLES

Organitzar els Al llarg del curs Distribuci dels grup de biblioteca


llibres de la llibres per gneres
biblioteca de i posar-los
manera que els ordenats a les
alumnes spiguen prestatgeries.
on deixar-los

Seleccionar els Al llarg del curs Fer difusi al grup de biblioteca


llibre de mestres, claustre de tot el
enciclopdies, material que hi ha
atles, llibres a la biblioteca i fer
antics,... que ning buidatge de llibres
estan emprant per repetits, romputs
donar cabuda a donant-los a
nous exemplars famlies i entitats
infantils i juvenils. que en puguin fer
un bon s.

MEMBRES: Cata Serra, Beln de la Ra i Tomeu Enrich

- DECORACI I FESTES

OBJECTIU TEMPORALITZACI MESURES RESPONSABLES

Pensar i coordinar Tardor Trobar-nos, cercar, Tots els membres


la decoraci Nadal cercar idees i del grup de feina.
comuna del centre Primavera decidir la
decoraci.
Informar a la resta
del claustre

Organitzar les Tardor (Bunyolada Acordar les Tots els membres


festes i per Tots Sants) activitats i informar del grup de feina.
celebracions Nadal (Tallers amb al claustre de les
escolars que es familia, Patges, decisions preses.
fan dins l'horari Sant Antoni, Dia
lectiu de la Pau,
Carnaval)
Primavera
(Setmana
Cultural).
Estiu (Festa final
de curs).

MEMBRES: Maria Lpez, Marga Pons Moll, Rita Janer i Borja Daureo.

- COOPERACI (Fons Menorqu). Ho treballaran nicament els cursos de 5


i 6 deducaci primria. Temporalitzaci: al llarg del curs.

OBJECTIU MESURES RESPONSABLES

Prendre conscincia de les causes Tallers, expressi Elena Roca


i conseqncies de les migracions escrita, xerrades tot Rosell
i dels refugiats per promoure enfocat a debatre i
actituds i accions urgents entre coordinar accions3
lalumnat per transformar el mn referent a la temtica a
en un lloc habitable i sostenible treballar.

- CONVIVNCIA

OBJECTIU TEMPORALITZACI MESURES RESPONSABLES

Recollir material Durant tot el curs Seguir publicant Equip de feina de


per posar-lo a material al blog convincia.
l'abast de tot el http://mediacioescol
claustre. ar.blogspot.com.es/

Conixer les Desembre/ maig Passar el CESC Mestres de l'equip


relacions entre ( Als grups de als grups de de suport i tutors.
fillets/es del grup primer es passar primria.
classe (CESC) noms el maig)

Collaborar amb Primer trimestre Coordinacions Equip directiu,


l'equip directiu en amb equip directiu. equip de suport i
l'elaboraci d'un equip de feina.
protocol d'actuaci
de centre, en cas
de detectar un cas
lleu d'assetjament.

MEMBRES: Cati, MariCruz, Pili Moll, Eva, Elena Olivet, Pili Vidal i Jlia Alls

- PLA LECTOR

OBJECTIU TEMPORALITZACI MESURES RESPONSABLES

Seqenciar les Setembre Enviar per mail la equip Pla Lector


estratgies de graella amb la
lectura dins la seqenciaci a tot
programaci anual, el claustre.
per trimestres i
cicles.

Collaborar, si s Al llarg del curs de Reunions equip Pla Lector


necessari, en la formaci presencials
preparaci de les Drive compartits
sessions de
formaci.

Pinejar recursos i Tot el curs Tot el claustre


activitats a
Pinterest sobre
Estratgies
Lectores.

Seguir penjant Tot el curs equip Pla Lector


materials
delaboraci prpia
o adaptats al blog
(http://plalector1.bl
ogspot.com

Enriquir el banc de Equip pla lector Imprimir els equip Pla Lector
recursos de la sala materials penjats
de professors al blog.
(carpetes
destratgies).
MEMBRES: Tonia Mascar Mart i ngels Pons Sans
4.1. Calendari i horari general del centre.
A partir de la resoluci del conseller dEducaci i Universitat de 21 dabril de 2017
per la qual sestableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres
docents no universitaris de la comunitat autnoma de les Illes Balears, el ceip castell
de santa gueda tindr, a ms del dies marcats en aquest calendari, la consideraci
de no lectius, els dies 7 de desembre de 2017 i dia 30 dabril de 2018, elegits entre
tres propostes votades al claustre de dia 1 de setembre i exposats al consell escolar
municipal del mateix mes.
Les festes locals oficialment determinades per lAjuntament, sn el 26 de desembre
(Sant Esteve) i dia 17 de gener (Sant Antoni).
Les activitats lectives comenaren dia 13 de setembre de 2017 i finalitzen el dia 22
de juny de 2018. Referent a les vacances escolars, queden distribudes de la
segent manera:
- Nadal, de dia 23 de desembre de 2017 a 7 de gener de 2018, ambds
inclosos.
- Pasqua, del 29 de mar al 8 dabril de 2018, ambds inclosos.

Els dies festius establerts per la Conselleria sn:


- Dia 12 doctubre de 2017 (Festa Nacional).
- Dia 1 de novembre de 2017 (dia de Tots Sants).
- Els dies 6 i 8 de desembre de 2017 (dia de la Constituci i la Immaculada
Concepci).
Tindr la consideraci de dia no lectiu, dia 2 de mar de 2018 (festa escolar
unificada), i tots aquells que es determinin per la corresponent disposici de la
Vicepresidncia Econmica de promoci Empresarial i dOcupaci, com dia 1 de
maig de 2018.
L'horari general del ceip castell de santa gueda s de 0845h a 13'45h del mat.
Els mestres, ampliaran aquesta franja horria atenent a les seves hores de
dedicaci exclusiva al centre fins les 1500h els dilluns i dimecres, i de les 1515h a
les 1745h els dimarts.
4.2. Relaci del professorat del centre i crrec que ocupa.
Aquest curs 2017-2018, tenim una plantilla de vint-i-cinc mestres, ms una mestra
ATE que assisteix al centre dos dies a la setmana. La distribuci dels RRHH queda
de la segent manera:

4t EI A 4t EI B 5 EI A 5 EI B 6 EI

Elena Rita Catalina Mngels Dolors


Olivet Roca Janer Rotger Serra Cardona Febrer Torres Pons Borrs

1r 2nA 2nB 3r

Mngels Antonia Pilar Moll Antonia Borja


Pons Sans Mart Bosch Cap Daureo Huertas

4t A 4t B 5 A 5 B 6 A 6B

Antonia Eva MElena Mari Cruz Beln Jos


Mascar Mus Gil Roca Domnguez de la Ra Manuel
Mart Rosell lvarez Aramburu Gaviln
Torres

Msica Angls Angls Ed. Fsica

Josep Margarita Marta Monica


Mar Palliser Pons Moll Snchez Milln Guerra
Sureda
Tots els cursos (inf 1r i 6) (2n, 3r, 4t i 5) Educaci
primria.
AL PT Religi

Pilar Catalina Josefina


Vidal Meli Pons Janer Rodrguez Gmez

Director Cap destudis Secretria

Bartolom Jlia Maria


Enrich Pons Alls Pons Lpez Coll

rees a 6 deducaci rees a 1r i 2n Fa funcions de +1 a


primria i deducaci primria educaci infantil
psicomotricitat a 6
deducaci infantil

4.3. Criteris pedaggics per a lelaboraci dels horaris del centre (alumnat i
professorat)
Com ja es sabut, al CEIP castell de santa gueda tenim una distribuci horria
diferent entre els cicles deducaci Infantil i els deducaci Primria.

A Educaci Infantil es distribueix la jornada escolar en quatre sessions.

Hora 845-945h 945-1045h 1045-11h 11-1130h 1130-1230h 1230-1330h

Activitat classe classe berenar esplai classe classe

A Educaci Primria es distribueix la jornada escolar en cinc sessions i dos


torns desplai de quinze minuts.

Hora 845-945h 945-1045h 1045-11h 11-1145h 1145-1230h 1230-1245h 12451345h

Activitat Classe Classe Esplai Classe Classe Esplai Classe


En ambdues etapes educatives es garanteix la dedicaci del temps mnim per a
cada una de les rees curriculars. Dins lhorari habitual, normalment la primera
sessi del dia, es destina a treballar les rutines diries i el comproms lector,
dedicant 15 o 20`a la lectura individual. Per tant s'ha intentat que el mestre tutor/a
de referncia estigui sempre amb el seu grup a inici del dia.
Un altre condicionant que ha afectat a tots els cursos del centre, ha estat la
realitzaci obligatria dels Racons de Llengua (recollits al document Pla Lector), ja
que en aquestes sessions sempre hi ha dhaver dos mestres dins laula i ha de tenir
una durada dhora i mitja setmanal.

A educaci infantil, sha intentat seguir les segents pautes:


- Els/les mestres especialistes (msica, angls, psicomotricitat...) tenguin les
seves sessions amb el grup d'infantil a posteriori del temps del pati.
- Tenir la majoria de sessions dels especialistes en grups desdoblats, per
facilitar que les tutores es quedin mitjos grups a les aules.
- Patis: facilitar els torns de pati amb incorporaci de mestres d'altres cicles,
suport o especialistes.

A educaci primria, sha intentat que:


- El/la tutor/a estigui el mxim dhores possibles amb el seu grup.
- Que els suports ordinaris es facin dins el mateix cicle perqu siguin ms
profitosos.
- Que les assignatures que disposin de dues o tres sessions es facin en dies
alterns, sempre que sigui possible.
- Que a la majoria dhores dels mestres especialistes es facin desdoblaments,
afavorint que els mitjos grups ocasionats recaiguin en les tutories i que els
especialistes rebin alumnat dels dos grups (en cas dels cursos parallels).
- En el cas que hi hagi hores de suport daltres mestres, intentar que es
dediquin al suport Tic, de lectura o a cobrir les necessitats del grup, a criteri
del tutor/a i lequip docent.
Altres condicionants horaris:
- Tenir en compte els mestres tenen una reducci horria de + 55 anys.
- Que els membres de lequip directiu disposin dalguna hora conjunta per el
treball dorganitzaci i de direcci.
- Intentar que sempre hi hagi un membre de lequip directiu a secretaria i/o
direcci disponible.

Criteris dorganitzaci de les substitucions:


S'ha elaborat una borsa d'hores de substitucions per a cada sessi lectiva, anotant
si la persona est fent refor, desdoblament, per a saber en cada moment quin
mestre/a t disponibilitat per a realitzar substitucions en cas necessari.
Aix i tot, quan hi hagi absncies de professorat es substituir de la segent manera:
A educaci infantil i a educaci primria, les substitucions sintentaran fer
entre els mestres membres del cicle, sempre i quan sigui possible. Es t en
compte que latenci al grup ser la tasca prioritria. Si entre els membres del
cicle no s possible, es miraran de llevar els desdoblaments, especialment
als grups poc nombrosos i que tenen ms de dues sessions desdoblades.
Els membres de lequip de suport, sempre que sigui necessari, atendran a
possibles absncies de mestres.
La mestra + 1 del centre t disponibilitat per a Infantil i Primria a lhora de fer
les substitucions seguint els mateixos criteris que la resta de professorat.
Lequip directiu, sempre que no tingui hores de classe i/o reunions
programades, tamb atendr a possibles substitucions de mestres.
En el cas de substitucions de diversos dies, quan la Conselleria no ha
nomenat cap persona, les substitucions sintentaran organitzar de manera
que el grup tingui el menor nmero possible de mestres.

Criteris a lhora de substituir per ordre de prioritat:


- El mestres que estan fent suport ordinari.
- Els mestres que en aquella hora tenen: gurdia de biblioteca o coordinaci
(de cicle, suport...).
- Els mestres que estan fent un desdoblament a un grup nombrs aprofitant un
suport ordinari dun altre mestre.
- Equip directiu.
- Equip de suport.
- Els mestres que estan fent un taller intercicle o internivell.
- Voluntriament , els mestres que tenen reduccions de 55 anys

4.4. Calendari de reunions i avaluacions


A lhora dorganitzar les feines al centre, hi ha establert un calendari de reunions i
activitats que el claustre de mestres, en temps dhorari dexclusives, va realitzant.
Lequip directiu juntament amb la CCP, realitzen una planificaci mensual distribuint
les feines i activitats per tal danar complint i elaborant les tasques establertes en
aquesta PGA, elaborar material per a la prctica docent, reunions de cicle, nivell,
equips docent, etc.

- Horari de les reunions:

DIA HORARI TASQUES

Dilluns i dimecres de 1345h a 1500h reunions intercicles, equips de feina,


feina daula, coordinaci de nivell,...

Dimarts de 1515h a 1745h reunions de cicle, claustres, CCP,


famlies,...

- Altres reunions:
- El primer dimarts de cada mes, a les 1900 hores, reuni de lequip
directiu amb lApima del centre.
- Quan es necessari, aproximadament en freqncia trimestral, reuni
del Consell Escolar. Els dimarts a les 1930h.

- Calendari de les CCP:


Encara que es segueix emprant com a via de comunicaci el GoogleDrive compartit
de la CCP, es realitzaran trobades mensuals.
(*) Si en aquell mes hi ha convocat un claustre, sintentar no fer trobada de la CCP,
i la informaci que shavia de dir als coordinadors/es, saprofitar per a donar-la a
tots els mestres i aix no duplicar feines.
A mode orientatiu, ja que tamb es convocaran quan sorgeixi la necessitat de
debatre qualque tema entre els coordinadors/es; les trobades CCP seran les
segents:

1r trimestres 2n trimestre 3r trimestre

4 de setembre de 2017 29 de gener de 2018 16 dabril de 2018

15 de novembre de 2017 20 de febrer de 2018 16 de maig de 2018

11 de desembre de 2017 14 de mar de 2018 11 de juny de 2018

- Calendari de les avaluacions:

1a Avaluaci del 12 de setembre al 22 de desembre

2a Avaluaci del 8 de gener al 28 de mar de 2018

3a Avaluaci del 9 dabril al 21 de juny de 2018

Avaluaci ordinria del 12 de setembre al 30 de juny

4.5. Periodicitat i organitzaci de les entrevistes individuals i les reunions


collectives amb les famlies.
Com a centre, tenim establert dues pautes a seguir referent a les entrevistes amb
famlies dels alumnes:
- Dins el mes de setembre i abans de la primera setmana del mes doctubre,
es duran a terme les entrevistes collectives amb les famlies, moment que
saprofiten per explicar els continguts del curs, pautes dactuaci, sortides, projectes,
explicaci del Pla Lector,
Aquestes reunions grupals, tamb es duran a terme quan shagi dinformar
daspectes que afecten al funcionament i organitzaci global del curs, com per
exemple explicaci de qualque projecte, sortides a dormir, etc.

- Amb les entrevistes individuals, al centre tenim establert que la primera


trobada es far abans dacabar el primer trimestre. A posteriori, aquestes saniran
realitzant b a demanda dels familiars o b a demanada del tutor/a o de lequip
docent quan sigui necessari.
4.6. Mesures per a loptimitzaci i laprofitament dels espais i recursos
El present curs 2017-2018 tenim cinc grups deducaci infantil. Estan ubicats tots a
la planta de baix de ledifici. Cada grup t la seva aula particular. Laula 9
lacomparteixen lespecialitat de llengua estrangera i els cursos deducaci infantil
que lutilitzen per a fer-hi tallers, desdoblaments, jocs, lloc de cabuda pels alumnes
els dies que no poden sortir al pati,...
Tots els espais que utilitza educaci infantil, menys laula de P3A, sn espais
equipats amb pissarra digital i ordinador. La idea s anar dotant, al llarg del curs, a
totes les aules amb els aparells tecnolgics adients i poder gaudir aquests recursos
tan necessaris.

NIVELL Aula

4tA educaci infantil 3

4tB educaci infantil 4

5A educaci infantil 7

5B educaci infantil 6

6 educaci infantil 8

ALTRES ESPAIS: aula de psicomotricitat, aula 9, pati dinfantil...

Referent als espais que empren els cursos deducaci primria i les aules dels
especialistes, la immensa majoria estan ubicades al primer pis de ledifici. Dir que
cada grup t el seu propi espai, igualment que els mestres d'especialitat (una aula
per a Religi, una per a fer-hi msica, el poliesportiu per a educaci fsica i dues
aules per a angls), encara que aquest any les mestres deducaci infantil i les
mestres especialistes en llengua estrangera han de compartir i combinar lespai de
laula 9.
Totes les aules dels grups de primria (10 grups deducaci primria) disposen
d'ordinador i PDI, igualment que els espais destinats als especialistes, que disposen
d'ordinador amb PDI o projectors, exceptuant l'aula 22, destinada a l'rea de Religi,
encara que hi ha la previsi que al llarg del curs tamb es pugui equipar.
NIVELL 1r 2nA 2nB 3r 4tA 4tB 5A 5B 6A 6B
AULA 12 10 11 15 14 13 16 19 17 18

Espais comuns:
Disposem de biblioteca escolar (aula 20).
Aula teatre/ menjador (planta baixa).
Aula d'informtica

Serveis complementaris del centre


Transport escolar: aquest any lempresa encarregada de prestar el servei de
transport s TMSA Transporte Regular S.L. Es segueix fent la mateixa ruta
que lany passat (7 aturades: santa Teresa, son Belloquet, son Gorns, dues
a cala Galdana, es Barranc i son Mercer). Actualment fan s daquest servei
16 alumnes.

Neteja: Lencarregada de la neteja de lescola depn de lAjuntament de


Ferreries, que alhora t una subcontractaci amb na Clara Alls Pons, amb DNI
41493658 W. L'equip total de netejadores el formen 3 persones, amb torn de
capvespres. Com ja sha incidit anteriorment, una de les dificultats que troben a
lhora de realitzar la seva tasca, s que ledifici est ocupat tot el dia, els matins per
les classes lectives dels nostres alumnes, i els capvespres per les activitats de
lEscola dAdults, a ms daltres activitats dentitats del poble, amb autoritzaci de
lAjuntament.

Bidell: El bidell de lescola en horari de mat (7'00h a 14'00h) s en Joan


Xavier Martos Albis. s una empleat de lAjuntament.
Els capvespres, el centre tamb disposa dun conserge, empleat municipal i que fa
lhorari de 1500h a 22h.

Apima: La participaci de les famlies al centre queda regulada al ROF, a


travs de lAPIMA i Consell Escolar.
L'Associaci de Pares i Mares est oberta a tothom, s molt participativa i ens
ajuden i collaboren en mltiples activitats (Nadal, arribada dels Patges Reials, sant
Antoni, festa fi de curs) i la compra de recursos materials (jocs, llibres, etc.).
Es reuneixen una vegada al mes (primer dimarts).
El president s Eneko Ardanza i la persona de l'Associaci present al Consell
Escolar s na Joana Coll.

4.7. Estat de les installacions i equipaments


A dia davui, les installacions i equipaments del CEIP castell de santa gueda,
propietat de lajuntament, estan en general, en bon estat.
Esteim compartint, en horari de capvespre, ledifici amb lEscola dAdults, fet que
condiciona que el centre (espais i equipaments) estiguin bastant saturat. Aix i tot,
tenim suficients espais per a poder a terme la nosra tasca docent en plenes
garanties (encara que sabem que daqu pocs cursos haurem de reorganitzar-nos, ja
que anam adquirint forma de centre de doble lnia). Quasi totes les aules estan
dotades de PDI i ordinador, aparells daire acondicionat, jocs de pati (alguns shan
de revisar i renovar), banys en cada planta de ledifici, aula menjador, ascensor
La brigada de lajuntament, juntament amb els conserges, van fent tasques de
manteniment i reparacions, necessaris en un edifici daquestes caracterstiques.

5. Pla per a lavaluaci, seguiment i valoraci dels resultats acadmics.


Un cop tots els alumnes del centre han estat avaluat, es duran a terme les segents
accions:
Comprovar que tot el posat pels diversos cicles respecte a
INDICADORS lavaluaci de lalumnat sestigui complint. Si no s el cas,
plantejar mesures per a adequar-nos a la planificaci inicial
DADES A - Gestib (Sedeib)
UTILITZAR - Actes de les sessions davaluaci
- Trobades equips docent.
ACCIONS - Sessi de claustre.
RGANS - Equip directiu
RESPONSABLES - Equips docents
CALENDARI Al llarg del curs.
Les trobades informatives dels resultats acadmics al claustre i al
consell escolar, es faran el mes posterior a les sessions
davaluaci. Una trobada trimestral.
6. Projectes institucionals, plans del centre.
6.1. Documents institucionals
6.1.1. Plans dactuaci anual. Previsions per al curs.
Al llarg daquest curs, hi ha la previsi de revisar i actualitzar les Concrecions
Curriculars. Adaptar-les a la nova Llei Lomce, feina que sanir fent a travs de la
CCP, cicles i lequip directiu.

6.1.1.1. Pla dactuaci del projecte lingstic de centre. Lnies prioritries


dactuaci de les contingudes en el PLC i situacions d'aprenentatge i activitats
en llenges estrangeres.
El fet de tenir aprovat i actualitzat el PLC des del curs passat, i veure la bona salut
que disposa la llengua vehicular (catal) entre la Comunitat Educativa, ens fa
preveure i actuar seguint les mateixes lnies dactuaci recollides al document.
Respecte a les situacions i activitats daprenentatge de la llengua estrangera,
aquestes les realitzaran les dues mestres especialistes; a les hores destinades dins
horari lectiu a la docncia daquesta matria, a ms de la collaboraci duna auxiliar
de conversa en llengua estrangera (pendent dincorporaci).

6.1.1.2. Accions anuals del pla dacolliment / programa dacolliment


lingstic i cultural (PALIC).
A dia davui, i pel fet de no tenir present larribada de cap alumnat nouvingut amb
desconeixement de les llenges oficials, fa que no haguem activat cap particularitat
en aquest sentit. Aix i tot, si es produs larribada de nous alumnes, sengegaria el
protocol que tenim aprovat en el document PALIC.

6.1.1.3. Accions anuals del pla de convivncia. Actuacions previstes per


a la consecuci dels objectius del pla de convivncia que per a aquest curs es
consideren prioritaris.
Com ja sha explicitat en apartats anteriors, el fet de comptar amb una comissi de
Convivncia activa, amb representaci de mestres de distints cicles, fa que les
actuacions previstes tinguin uns objectius i una temporalitzaci molt marcada, fets
que repercutiran en conixer de primera m les relacions socials i la convivncia
entre el nostre alumnat.
6.1.1.4. Pla dactuaci anual de lequip de suport. (a EI i a EP)

1. COMPONENTS I PERFIL PROFESSIONAL.


Aquest curs l'equip de suport compta amb una PT i una AL a jornada sencera. S'ens
va concedir un mestre AD, per ha hagut de fer de tutor.
Mestra de PT: atenci a lalumnat amb NESE i coordinadora de l'equip de
suport.
Mestra dAL: atenci a lalumnat amb NESE.
Cap destudis: enlla entre lequip de suport i lequip directiu.
Psicopedagoga de lEOEP (un dia a la setmana i cinc divendres durant el
curs): assessorament i avaluaci psicopedaggica.
PTSC:Vindr al centre cinc divendres durant el curs coincidint amb la
psicopedagoga.
ATE: atenci al centre 2 dies a la setmana. ( 2 alumnes; un a P3 i l'altre a 3r)

1. NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU DEL CENTRE.


Al centre actualment comptam amb 30 alumnes amb NESE:

Educaci infantil

4t EI

5 EI 1 alumne amb NESE (DEA)

6 EI 2 alumnes amb NESE (CP); 1 alumne amb NEE (DSA)

Educaci Primria

1r 1 alumne amb NESE (DEA)

2n 1 alumne amb NEE (RM)


3 alumnes amb NESE (DEA)

3r 1 alumne amb NEE ( DM)


2 alumnes amb NESE (DEA)

4t 1 alumne amb NEE (TEA)


1 alumne amb NESE (DEA)
5 2 alumnes amb NEE (TEG)
6 alumnes amb NESE ( DEA)
1 alumne amb NESE ( CP/HE)

6 1 alumne amb NEE (TEA)


2 alumnes amb NESE (CP/HE)
4 alumnes amb NESE ( DEA)

Els mestres de suport tamb intervenen amb alguns alumnes de RE i seguiment.


A ms del suport especfic de les mestres PT i AL en alguns nivells es fan suport
entre els tutors i sha intentat fer el mxim de desdoblaments de grup.

OBJECTIUS PRIORITARIS

OBJECTIUS ACCIONS PER TEMPORALITZACI RECURSOS


PROPOSATS ACONSEGUIR EL
PROPOSAT

- Continuar amb el - La PT o lAL assistiran


llibre de seguiment dels a les reunions i - Durant tot el
alumnes amb NESE entrevistes. curs.
amb registres dels
acords presos amb - La PT o lAL han de
tutors, EOEP, recollir la informaci
professionals externs, ms important i desar-la
per una banda, i de les al llibre en qesti.
entrevistes amb les
famlies per laltra.

- Elaborar, a final de
curs, un full de registre Revisar les actuacions A final de curs.
per cursos amb el llistat fetes al llarg del curs
d'alumnes que amb els alumnes NESE.
presenten necessitats i
les mesures ordinries
i especfiques que
s'han duit a terme.
L'equip de suport
entregar aquest full
als tutors a principi del
curs segent.
Fer una coordinaci Lequip directiu ha de El mes de Fulls de registre
durant el mes de convocar aquestes setembre. dels alumnes
setembre amb tots els coordinacions. NESE realitzats
mestres dels equips prviament per
docents, per explicar lequip de suport.
les necessitats de
l'alumnat amb NESE i
la informaci
corresponent a les AC.

Continuar amb
l'organitzaci del Dedicar-hi una hora Tot el curs.
material de l'aula de d'exclusiva cada quinze
suport i ampliar-lo dies.
amb recursos
que ofereix la xarxa.

Iniciar l'elaboraci d'un Durant el curs Guia de l'EOEP


programa de prevenci escolar.
de DEA.

Passar el CESC als Novembre/


grups de primria. maig CESC

FUNCIONS
Elaborar i posar en prctica el pla dactuaci anual.
Donar resposta a les necessitats especfiques de suport educatiu de lalumnat
del centre.
Facilitar al professorat la recerca i/o elaboraci de materials per treballar el
desenvolupament de les capacitats de lalumnat.
Collaborar en lelaboraci de les adaptacions curriculars.
Collaborar en lelaboraci dinformes davaluaci trimestral adaptats a partir
de les AC.
Participar en lavaluaci/promoci de lalumnat amb necessitats especfiques
de suport educatiu.
Collaborar per tal de millorar la relaci amb els pares i la seva implicaci en
el procs educatiu, unificant pautes dactuaci famlia-centre.
Coordinar la feina dels tutors amb la dels especialistes de lequip de suport.
Collaborar en la detecci dalumnes amb possibles necessitats especfiques
de suport educatiu.
Facilitar coordinar la intervenci de serveis externs al centre.
Promoure una lnia de suport unificada a nivell d'escola.

ORGANITZACI
L'equip de suport s'organitza com a cicle propi, la qual cosa ens permet reunir-nos
seguint les dades establertes al calendari d'exclusives que ens facilita l'equip
directiu.
Tots els membres que composen l'equip de suport (psicopedagoga, cap d'estudis i
mestres de suport) es reuniran els dimarts de 12.30 a 13.45h. L'ATE no podr
assistir a les reunions, ja que aquest dia no ve al centre.
La mestra PT i la mestra AL atendran prioritriament a tots els alumnes amb NESE(
NEE, DEA, CP/HE i IT) i, si s possible, tamb als alumnes de seguiment i RE.
La mestra PT i la mestra AL disposen duna sessi setmanal dins lhorari lectiu per
coordinar amb els tutors.

Horari de permanncia al centre dels membres de lequip:

PT de dilluns a divendres 845h a 1345h

AL de dilluns a divendres 845h a 1345h

ATE dimecres i divendres 845h a 1345h

Psicopedagogoga cada dimarts 845h a 1345h

Horari dexclusives: dilluns i dimecres de 1345h a 1500h.


Dimarts de 1515h a 1745h.
(*) La mestra AL fa les hores d'exclusives pactades a claustre (dilluns i dimecres
13.45 a 15.00 hores i dimarts de 15.15 a 17.45, excepte una hora de dimecres que
t disposici per major de 55 anys).
Per poder atendre totes les demandes l'orientadora tamb vindr 5 divendres durant
el curs on coincidir amb la PTSC.
LATE i la psicopedagoga no fan horari dexclusives al centre.
HORARI PT

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

845 a 945h 2nA 5A 4tA 5A 2nA

945 a 1045h 5B 5B 4tB 5B 5B

1045 a 11h

11 a 1145h coord. 4tA 5A coord. 4tB

1145 a 1230h 5B 6B 2nA 6B 5A

1230 a 1245h

1245 a 1345h 6B EOEP 5B 4tB personal

HORARI AL

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

845 a 945h 3r P3B 6A P4B P3A

945 a 1045h P5 P3A 3r P5 P4A

1045 a 11h

11 a 1145h avaluaci 3r coord. 3r 2nB

1145 a 1230h 1r +55 anys P4A 1r P3B

1230 a 1245h

1245 a 1345h P4B EOEP +55 anys 6A personal

HORARI ATE
dilluns dimarts dimecres dijous divendres

845 a 945h 1r 5A

945 a 1045h 3rB 2nA/P3B

1045 a 11h pati infantil pati infantil

11 a 1145h 2n 2n

1145 a 1230h P3A 5B


1230 a 1245h 2n/P3B 2n/P3B

1245 a 1345h P3A 4tB

Organitzaci del suport per grup classe

curs tutor/a NESE suports tipus de suport


(AL, PT, ATE)

Infantil 4tA Elena Olivet 0 AL 2 sessions setmana dins i fora de


ATE 2 sessions laula
setmana

Infantil 4tA Rita Janer 0 AL 2 sessions dins i fora de


setmanals laula
ATE 2 sessions
setmana

Infantil 5A Cata Serra 1 AL 2 sessions dins i, en petit


setmanals grup, fora de laula

Infantil 5B Nines Febrer 0 AL 2 sessions dins i, en petit


setmanals grup, fora de laula

Infantil 6 Lola Pons 3 AL 2 sessions dins i, en petit


setmanals grup, fora de laula

curs tutor/a NESE suports tipus de suport


(AL, PT, ATE)
1r ngels Pons 1 AL 2 sessions Suport individual fora
setmanals de l'aula.

2n A Pili Moll 2 PT 3 sessions En petit grup fora de


setmanals l'aula.

ATE 1/2 sessi


Suport dins l'aula.
setmanal
2n B Tnia Bosch 2 AL 1 sessi Suport dins laula
setmanals
3r Borja 3 AL 4 sessions Suport dins i fora de
Daureo setmanals l'aula

ATE suport especfic


a un alumne.
4rt A Tonia 1 PT 2 sessions Suport dins i fora de
Mascar setmanals l'aula
4rt B Eva Mus 1 PT 3 sessions Suport dins de l'aula i
setmanals Individual i/o en petit
grup fora de laula
ATE 1 sessi
setmanal
5 A Elena Roca 5 PT 5 sessions Suport dins i fora de
setmanals l'aula

ATE 1 sessi
setmanal
5 B Mari Cruz 4 PT 5 sessions Suport dins laula i
setmanals suport individual fora
de laula.
ATE 1 sessi
setmanal
6 A Beln de la 3 AL 2 sessions Suport dins i fora de
Ra setmanals l'aula
6 B J. Gavilan 4 PT 3 sessions Suport dins i fora de
setmanals l'aula

6. RELACI DE TASQUES
Cadascun dels membres de lequip tenim unes funcions i tasques ben delimitades
per, a la vegada, funcionem com equip i ens coordinem setmanalment. En
aquestes reunions de coordinaci tractem els temes segents:
Seguiment i revisi de casos.
Valoraci de noves demandes.
Recerca i elaboraci de materials.
Elaboraci de programa de prevenci de DEA.
Resultats CESC.
Les tasques especfiques dels membres de lequip sn:
Mestre de suport (PT):
Observaci i detecci de necessitats educatives.
Donar suport i estratgies daprenentatge a aquells fillets i filletes amb
necessitats especfiques de suport educatiu, prioritzant l'atenci de l'alumnat
NEE i NESE (CP/HE, IT i DEA).
Collaborar amb lelaboraci i revisi de les AC aix com amb la resta de
documentaci de l'alumnat NESE.
Collaboraci amb el tutor per a realitzar els informes d'avaluaci trimestrals
dels alumnes amb NESE. Si es considera necessari es far un informe
especfic per acompanyar a l'ordinari.
Coordinaci amb els tutors/es de lalumnat ats.
Coordinaci amb les famlies de lalumnat ats.
Coordinaci de lequip de suport.

Mestra daudici i llenguatge:


Observaci i detecci de necessitats educatives.
Donar suport i estratgies daprenentatge a aquells fillets i filletes amb
necessitats especfiques de suport educatiu (amb prioritat de lalumnat amb
necessitats especfiques daudici i llenguatge.)
Collaborar amb lelaboraci i revisi de les AC aix com amb la resta de
documentaci de l'alumnat NEE i NESE (CP/HE, IT i DEA).
Collaboraci amb el tutor per a realitzar els informes d'avaluaci trimestrals
dels alumnes amb NESE. Si es considera necessari es far un informe
especfic per acompanyar a l'ordinari.
Coordinaci amb els tutors/es de lalumnat ats.
Coordinaci amb les famlies de lalumnat ats.

ATE
En relaci amb l'alumnat de NEE
Prestar assistncia i formaci en les activitats de la vida diria que no pugui fer per
ell mateix (higiene personal, vestir-se, menjar, desplaar-se i d'altres necessitats
assistencials), i collaborar en l'atenci i cura de l'alumnat dins l aula, en els canvis
d'aules o serveis i en la vigilncia en els esbarjos i sortides, sempre sota la
responsabilitat del personal docent. Aix mateix, i sempre en absncia d'alumnat
amb NEE, desenvolupar la tasca amb la resta de l'alumnat.

En relaci amb el personal docent


Facilitar informaci rellevant al tutor o a la tutora relacionada amb els aspectes que
treballa, collaborar en la relaci amb les famlies i participar en desenvolupament de
l'adaptaci curricular individualitzada.

En relaci amb el centre educatiu


Participar en l'elaboraci del pla dactuaci anual de l'equip de suport i mantenir una
coordinaci estable amb aquest equip i amb el personal docent implicat en cada
cas.

INDICADORS PER A LAVALUACI DEL PLA DACTUACI.


Adequaci de lorganitzaci dels components de lequip de suport per donar
resposta a les necessitats del centre.
Nivell dadequaci de les adaptacions curriculars a les necessitats de
lalumnat.
Valoraci del progrs educatiu de lalumnat en relaci als objectius i
continguts adaptats.
Predisposici i implicaci dels tutors en les coordinacions amb els membres
de lequip de suport.
Nivell dimplicaci de les famlies a partir de les orientacions donades.
Valoraci de la cooperaci mtua entre lEOEP i lequip de suport.

6.1.1.5. Pla dactuaci dels orientadors de lEOEP o dels orientadors a centre.


PLA ACTUACI EOEP 2017-18
CEIP CASTELL DE SANTA GUEDA (07012974)

DADES IDENTIFICATIVES DEL CENTRE.

MUNICIPI: Ferreries ADREA: Avinguda Telfon i fax: email:


Son Morera S/N 971373264 ceipcastelldesantaagu
eda@educaib.eu
HORARI: Jornada continuada de 8:45 a 13:45h
Exclusives: Dilluns i dimecres de 13.45 a 15h
Dimarts capvespre de 15:15 a 17:45h

Equip directiu:
1. Director: Tomeu Enrich Pons
2. Cap destudis (1): Jlia Alls Pons
3. Secretria: Maria Lpez Coll
(1) Professional de referncia del centre.

Inspector de referncia: Jaume Mascar


Professionals EOEP
ORIENTADORA: Blanca Moll
DIES DATENCI: dimarts setmanal i divendres mensual (coincidint amb la TS)
PROFESSORA TCNICA DE SERVEIS A LA COMUNITAT: Dolors Lafarga
DIA DATENCI: divendres mensual (coincidint amb l'orientadora)

Cronograma de lorientadora de lEOEP:

Dimarts HORA ACTIVITATS A REALITZAR

Matins 8:45 12:30 Avaluaci psicopedaggica alumnes * i reuni pares

12:30 13:45 Reuni Equip de Suport

Capvespre 15:15 - 17:45 CCP mensual

Divendres HORA ACTIVITATS A REALITZAR

8.45 14:45 Avaluaci psicopedaggica alumnes *


Casos conjunts OE i PTSC d'intervenci sociofamiliar
Inclour:
- Avaluaci psicopedaggica: observaci dalumnes, entrevista amb mestres,
alumnes i famlies, aplicaci de proves davaluaci, coordinaci amb serveis
externs, etc.
- Intervenci sociofamiliar: entrevistes familiars, amb mestres, coordinaci amb
serveis externs, informaci i assessorament al centre i famlies, etc.

Equip de suport:

PROFESSIONAL NOM

PT Cati Pons (coordinadora Equip de Suport)

AL Pili Vidal

AD -

ATE Eva Olives (2 dies a la setmana)

FISIOTERAPEUTA -

Caracterstiques estructurals i funcionals:


CICLE Ed. infantil Ed. primria Ed. primria Ed. primria UECCO TOTAL
(1r cicle) (2n cicle) (3r cicle)

NIVELL 4t 5 6 1r 2n 3r 4t 5 6

Nombre 2 2 1 1 2 1 2 2 2 0 15
unitats

Nombre 34 3 24 27 30 24 32 38 32 27
alumnes

NESE 0 1 3 1 4 3 2 9 7 - 30

Nombre 25
mestres

ESPECIALISTES Ed. fsica Msica Angls +1 PT AL AD

2 1 2 1 1 1 0
PERSONAL LABORAL Fisioterapeuta ATE

- 1
(2 dies setmanals)

SERVEIX QUE OFEREIX

Menjador escolar: NO Transport escolar: S

Escola matinera: NO Activitats extraescolars: NO

Observacions:
L'orientadora enguany torna a ser nova al centre.
La TS enguany acudir al centre un divendres mensual intentant coincidir
amb el divendres d'atenci de l'OE.
L'equip directiu es mant del curs passat

2.- CRITERIS I PROCEDIMENTS PELS QUE SHA CONCRETAT LA INTERVENCI DE LEOEP

El pla dactuaci sha acordat en una reuni mantinguda amb la Cap dEstudis,
l'Equip de Suport i lorientadora de l'EOEP, partint de les noves instruccions, de
lavaluaci feta a la memria del curs passat, de les necessitats del centre i de les
instruccions per a aquest curs.
Sha establert lhorari de coordinaci amb lEquip de Suport, els dimarts de 12:30 a
13:45, per fer un seguiment de les noves demandes i dels casos de seguiment i
d'altres temes d'inters que sorgeixin.
La darrera setmana de cada trimestre, sn dies en els quals els centres educatius
acostumen a realitzar activitats ms ldiques, sortides, tallers... dificultant aix les
tasques prpies de lEOEP en latenci a centres. Acordarem amb el centre la nostra
actuaci aquests dies.
Latenci al centres (professorat, infants i famlies) es mantindr almenys fins el 15
de juny, dacord amb les instruccions de lEOEP per aquest curs 17-18.
Les demandes han de ser realitzades pel tutor, per les famlies o per lequip docent.
En principi, les demandes seran ateses intentant respectar lordre darribada
daquestes, sempre que no hi hagi un cas despecial importncia, el qual es
prioritzar. No obstant, es tindran en compte aquests criteris de prioritzaci de les
demandes davaluaci psicopedaggica:
Indicadors evidents dalguna deficincia o discapacitat.
Haver esgotat les mesures ordinries datenci a la diversitat
(individualitzaci del procs densenyament/aprenentatge, activitats
paralleles, activitats graduades en complexitat, facilitaci de coneixements
anticipants, desdoblaments, repetici...).
Desnivell curricular significatiu.
Els nivells ms baixos, 1r cicle de Primria, per facilitar la prevenci.
Els alumnes de 6 de Primria que es preveu que poden finalitzar etapa i
passar aix a Secundria amb les orientacions educatives ms adequades al
seu procs densenyana-aprenentatge.
En relaci als alumnes nouvinguts, s'esperar a donar-los temps a completar
el procs d'adaptaci.

Les demandes per la treballadora social es prioritzaran per urgncia de la


intervenci, s a dir, es prioritzaran els casos de sospita de maltractaments i/o
abusos i de negligncia en la cura dels fills, seguit de labsentisme escolar.

3.- CONCRECI DEL DESENVOLUPAMENT DE LES Funcions: ACTUACIONS, PROJECTES,


PROGRAMES, TREBALL AMB FAMLIES, COORDINACIONS EXTERNES...

Les tasques previstes es desenvoluparan tal i com figuren al pla, amb les
especificacions que es detallen a cada una de les activitats en les que hi ha alguna
modificaci o aclariment.

FUNCI 1.
Oferir assessorament especialitzat a travs dels diferents rgans de coordinaci del
centre.

Actuaci 1.
Participaci a les Comissions de Coordinaci Pedaggica.
Lorientadora participa en les CCP. Est prevista que es faci un dimarts de cada
mes en l'horari d'exclusives del dimarts capvespre.
Es t previst tractar i desenvolupar els programes que tenim previst per aquest curs
tractant temes sobre:
l'alumnat amb NESE per DEA i la prevenci en dificultats de lectoescriptura
aix com la millora de la convivncia en el centre.
Lorientadora assistir a les reunions en funci dels temes a tractar.

Actuaci 2.
Participaci, anlisi i valoraci del funcionament de lEquip de Suport
Les reunions d'equip de suport es realitzen setmanalment al llarg del curs els
dimarts de 12:30 a 13:45h aprofitant el segon pati ja que sin no tenim temps de
tractar tots els temes previstos.

Actuaci 3.
Participaci en la Comissi de Convivncia del centre.
L'orientadora i la PTSC participaran a la Comissi de Convivncia i collaboraran en
la prevenci, detecci i intervenci en l'assetjament escolar.

FUNCI 2. Atendre i fer el seguiment dels alumnes que presenten NESE


Actuaci 1.
Avaluaci psicopedaggica de lalumnat amb possibles NESE.
Suposa lavaluaci psicopedaggica continua, per instruccions, com a funci
prioritria dintervenci als centres. El curs passat van quedar 7 demandes
pendents que es revisaran i s'aniran realitzant durant aquest curs.
Igual que el curs passat, i segons les instruccions dictades pel SAD als EOEP, les
famlies signaran les demandes realitzades per part de tutors i tutores , talment han
estat informades de la demanda realitzada.

Actuaci 2.
Collaboraci en el seguiment de l'alumnat amb NESE.
Durant aquest curs sha de fer el seguiment de 30 alumnes amb NESE.
A principi de curs es faran entrevistes amb les famlies de l'alumnat amb NESE nous
al centre i el seguiment amb les famlies que es cregui convenient.
Caldr revisar 7 alumnes que presenten NESE que el curs segent passaran a
lEtapa dESO.
Caldr revisar les necessitats que presenten 4 alumnes amb NESE de 2n per
actualitzar les NESE que presenten i plantejar una resposta educativa ms ajustada
a les necessitats.
En aquells alumnes NESE on hi hagi una problemtica ms greu sestabliran
reunions dequip docent per establir uns criteris comuns dintervenci.
Pensam que podria ser convenient assessorar sobre les mesures datenci a la
diversitat que han de quedar reflectides a les sessions davaluaci.

Actuaci 3.
Assessorar al professorat en ladopci de mesures especfiques
de refor i adaptacions per altres alumnes o grups que ho requereixen.
Valorar la necessitat de fer una roda de coordinacions amb tutors i tutores per
detectar necessitats i tenir una visi global del grup.

FUNCI 3.
Promoure lapropament i la cooperaci entre els centres educatius i les
famlies.
LEOEP intentar organitzar i planificar el treball ja des de principi de curs per
tal que es pugui dur a terme un seguiment ms exhaustiu de les famlies que
presenten algun tipus de problemtica sociofamiliar, i, en general, intervenir i
collaborar amb aquelles famlies que ho necessitin. Sacordaran a principi de
curs els casos que es donar prioritat la seva intervenci.

Actuaci 1.
Prevenci i intervenci de labsentisme escolar, assistncia irregular i manca
de puntualitat a lescola.
La treballadora social de lEOEP fa el seguiment amb lescola, en cas que hi hagi
absentisme es far la derivaci i intervenci pertinent.

Actuaci 2.
Detecci i intervenci en aquells casos en qu es detectin situacions familiars
de risc o poc adequades pel desenvolupament integral de lalumne.
Informaci i orientaci a les famlies i centres sobre ajudes, prestacions, drets,
recursos socials, recursos mdics ... del sector.
Actuaci 3.
Assessorament a les famlies que sense ser de risc, necessiten orientacions
quant a aspectes educatius.
Es requereix una demanda per escrit.

Actuaci.
Coordinacions amb altres serveis, institucions i/o professionals del sector:
SIF, EMIF, CRITAS, Creu Roja, serveis socials comunitaris i altres de caire
sanitari, pediatria, UCSMIA, treball social UTS del centre de salut, hospitalari...
Aportaci dinformaci als jutjats sollicitada per LIMLIB.
SIMEFA mantindr una coordinaci mensual durant la reuni d'Equip de Suport per
tractar els casos comuns.

4.- AVALUACI DEL PLA D'ACTUACI.

A final de curs se realitzar lavaluaci conjunta del pla dactuaci portat a terme en
aquest centre per tal delaborar la memria, analitzant les dificultats que ens hem
trobat, les facilitats,... En definitiva, all que sigui necessari per aconseguir poder fer
propostes de canvi i de millora per al proper curs.

5.- PROGRAMES.

A la fitxa Programa. Apartat objectius del Servei dOrientaci i lequip de suport.

6.2. Plans i programes especfics de centre


El CEIP castell de santa gueda t un programa especfic de Formaci en Centres,
assessorat i impartit pel CEP de Menorca, encaminat a la creaci dun Pla Lector de
Centre que impliqui a totes les etapes del centre. Aquest curs, es treballar la
formaci especfica de Creaci dun itinerari literari.
Entre altres programes particulars del centre, hi ha el que preparen les dues mestres
de llengua estrangera, adherides al Programa internacional eTtwinning.
6.2.1. Organitzats per les Administracions educatives o per aquestes en
collaboraci amb altres Administracions o organismes.
El centre collabora amb distintes administracions i entitats, com per exemple:
Ajuntament de Ferreries.
Consell escolar municipal.
Fons Menorqu de Cooperaci.
amb el CEP en lorganitzaci de la Formaci en Centre (creaci dun itinerari
literari).
Amb el Parlament de les illes Balears, mitjanant el concurs de relat i dibuix.
I amb diverses entitats que, en moments puntuals, ofereixin activitats que
puguem adaptar a les nostres programacions didctiques.

6.2.2. Organitzats i/o dissenyats pel centre


El CEIP castell de santa gueda t dissenyat un Pla Lector de Centre, que pretn
integrar a tots els cursos educatius en la impartici de les llenges mitjanant una
metodologia activa. Entre els principals objectius que els centre vol potenciar hi
trobem:
Desenvolupar lhbit lector fomentant en lalumnat linters per la lectura i
escriptura, tant en activitats destudi com doci i de plaer.
Afavorir la comprensi lectora des de totes les rees del currculum.
Promoure la collaboraci i participaci de la comunitat educativa en les
activitats dels plans de foment de la lectura.
Estimular ls de fonts documentals complementries al llibre de text, tant en
suports impresos com en suport digital i audiovisual.
Fomentar en lalumnat una actitud reflexiva i crtica mitjanant el tractament
de la informaci.
Potenciar ls i dinamitzaci de la biblioteca daula i de la biblioteca de centre.

Trobareu el document del Pla Lector al segent enlla:


https://es.scribd.com/document/359435289/Pla-Lector
ANNEX
o Annex 1: Programacions didctiques
o Annex 2: Acta del claustre daprovaci de la PGA
o Certificat daprovaci de la direcci.
o Acta del consell escolar on consta la informaci a aquest rgan sobre
la PGA.