Está en la página 1de 5
0G /11986(O1 04.215 CP [410 [ol oF 2s Ape] Alpers | 30.0%. 24S MINISTERUL MUNCIL, Nescet FAMILIEL, PROTECTIEL SOCIALE §1 PERSOANELOR VARSTNICE fERNER IOHANNIS .dintele Roméniet Avizat: \ Robert-Marius CAZANCIUC, ministru justifie! a Eugen - Orlando TEODOROVICI, ret fina Rovana PLUMB, minis persoanelor varstnice De la Tema: ‘Semnarea Acordului inti securitagii sociale {in prezent, intre Romania si Republica Serbia se aplic Acordul intre Guvernul Republici Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative lugoslavia pentru Colaborarea in domeniul asistenfei medicale a asigurafilor, incheiat la Bucuresti, la 20 1 MINISTERUL MUNCIL FAMILIEL, PROTECTIEL SOCIALE Nesecret SL PERSOANELOR VARSTNICE mmartie 1976, aprobat prin Decretul nr. 217/1976, publicat in B.0. ar. 70/1976, precum si Jntelegerea convenita intre organele de legatura stabilite la articolul 1 punctul 3 al Acordului mentionat anterior. Ambele parti si-au exprimat disponiblitatea pentru incheierea unui nou acord in Gomeniul securitatii sociale, care sé aib& in vedere evolutfile inregistrate in practica Sncheierit acestor tipuri de tratate si care sa reglementeze 31 acordarea pensiilor $1 altor drepturi de asigurari sociale. jin cursul anului 2008, a fost aprobat Memorandumul cu tema »Negocierea Acordului {ntre Romania si Republica Serbia in domeniul asigurérilor sociale”. In perioada 2010-2012, s-au desfasurat negocierile intre partea romana si partea sarba jn ccopul incheierii Acordulut ntre Romania si Republica Serbia in domenil securitp sociale, ocazie cu care a fost finalizat textul Acordulut. jin acest context, partea roman& a indeptinit procedurile interne pentru aprobarea semndrii Acordului, in baza Memorandumului nr. 62/MC/15.01.2013. Ulterior, in anul 2014, la propunerea parti romane, cele dou parti au agreat completarea textulut Acordulut in favoarea potentialilor beneficiari ai Acordulut, prin extinderea domeniului material de aplicare a acestuia in domeniul accidentelor de Trunc’ si bolilor profesionale, precum si modificarea Acordului in conformitate cu ultimele evolutit legislative romanesti din domentul sandtati ‘In consecintd, a fost necesar& reluarea procedurit interne de aprobare a semnirii ‘Acordului bilateral de securitate sociala. Jin ceea ce priveste domeniul material de aplicare, acesta se va aplica legistatiei din Romania privind indemnizatia pentru incapacitate temporara de muncé, indemnizatia de maternitate, indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, indemntzatia pentru prevenirea imbolnavirii si recuperarea capacitatii de muncd, pensiile acordate in Cadrul sistemulut public de pensii, prestatiile in naturé in caz de boalé si maternitate, prestapille in natura gi in bani in caz de accidente de munca si boli profesionale, ajutorul de deces, alocafia de stat pentru copii. Pentru Republica Serbia, Acordul se va aplica legislaiet privind prestatile din asiguréri de pensit si invaliditate, prestatile din asigurari de sin&tate, prestatiile in caz de accidente de munc& 1 bolt profesionale, prestatfile de maternitate, alocafiile pentru copii. Fat de versiunea negociat in 2012 au fost incluse in domeniul material de aplicare toate prestatille in bani in caz de accident de munca si boala profesionalé, conform prevederilor din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente ¢ bast MINISTERUL MUNCIL, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE Nesecret SI PERSOANELOR VARSTNICE boli profesionale, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare, si nu doar indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca determinata de accidente de munca $i boli profesionale, pentru a evita posibilitatea ca lucratorii migranti asigurati jn sistemul de asigurare pentru accidente de munca $i boli profesionale sau urmasii acestora, dupa caz, sa nu beneficieze de toate prestatiile in bani, conform Legii nr. 346/2002, chiar daca s-ar afla sub incidenta prevederilor Acordului. Din acelasi motiv, la articolul referitor la definitii s-au adaugat la prestatiile in bani inclusiv compensatti, despagubiri si cheltuieli de repatriere prevazute in legislatia mentionata in domeniul material de aplicare. jin ceea ce priveste domeniul personal de aplicare, Acordul se va aplica tuturor Persoanelor care sunt sau au fost supuse legislafiei unuia sau ambelor State contractante s{ persoanelor ale c&ror drepturi deriva conform legislatiei aplicabile de la persoanele mentionate mai sus. Este prevazut, de asemenea, principiul egalit&tii de tratament intre persoanele crora li se aplic& Acordul si cettenti unuia dintre Statele contractante, in baza legislatiei acestui Stat contractant, precum si principiul exportului prestatiilor de securitate sociala, cu exceptia alocatitlor de stat pentru copit, indemnizatiilor pentru incapacitate temporard de munc&, indemnizatiei sociale pentru pensionari, ajutorului pentru sotul supravietuitor si altor prestatii speciale in bani cu caracter necontributiv acordate conform legislatiei romane, respectiv a cuantumului minim de pensie, indemnizatiilor pentru maternitate si alocatitlor pentru copii acordate conform legislatiei sdrbe. Acordul stabileste de asemenea drept principiu general ca persoana care este angajata pe teritoriul unui Stat contractant s& fie supusi numai legislatiei acestui Stat contractant (lex loci (aborts) chiar dac& are domiciliul pe teritoriul celuitalt Stat contractant sau daci angajatorul are domiciliul sau sediul pe teritoriul celuilalt Stat contractant. De asemenea, lucrdtorul independent care isi desfésoar activitatea pe teritoriul unui Stat contractant este supus legislatiei acestui Stat contractant, chiar dacd are domiciliul pe teritoriul celuilalt Stat contractant. Pentru lucratorul detasat de citre angajator in scopul exercitarii unet anumite activitlti pe teritoriul celuilalt Stat contractant, lucratorul independent care-si desfagoara temporar activitatea pe teritoriul celuilalt Stat contractant, personalut intreprinderilor de transport international, echipajul si personalul angajat la bordul unei nave, functionarii publici si personalul asimilat acestora, precum si pentru membrii misiunilor diplomatice si posturilor consulare se aplica dispozitii speciale. Jn caz de urgent’, prestatiile in natura pentru boald si maternitate sunt acordate de tre institutia locului de resedinta sau domiciliu conform legislatiei pe care o aplica, MINISTERUL MUNCIL FAMILIE PROTECTIEL SOCIALE Nesecret $1 PERSOANELOR VARSTNICE Pe cheltuiala institutiei competente. Prestatiile in bani pentru boalA si maternitate ‘sunt acordate de catre institutia ‘competent, conform legislatiei pe care o aplica. Fata de varianta negociaté in 2012, ambele pirti au convenit eliminarea articolului referitor (a posibilitatea efectuarii transportului de pe teritoriul unuia dintre state pe teritoriul celuilalt stat, datorité modificSrilor din legislatia romaneasc in domeniut sdn&tapii survenite in pericada 2013-2014, conform crora transportul sanitar efectuat dupa iesirea din situatia de urgent a persoanelor crora le sunt aplicabile prevederile Acordulul, nu se regaseste printre prestatiile in natura in caz de boalA si maternitate decontate din fondul national unic de asigurari sociale de sinatate. Pensionarti primesc prestatii in naturé in conformitate cu legislatia Statului contractant pe teritoriul careia igi au domicitiul, ca si cum persoana respectiva ar fi avut dreptul la prestatile mentionate in virtutea acestei legislatii, costul prestatiilor ‘n natura fiind suportat de cAtre instituyia competent’. Pentru calculul prestatiilor Pentru batranete, invaliditate si urmas se aplica principiul ro rata temporls, acordarea partii de prestatie fiind proportionala cu perioada de asigurare realizati conform legislatiei fiecdrui Stat Contractant. Este prevazuta totodata totalizarea perioadelor de asigurare, realizate atat in cele doua State Contractante, ct si a celor realizate in baza legislafie! unui stat tert cu care ambele State Contractante au incheiat acorduri de securitate social si care Prevad totalizarea perioadelor de asigurare. Pentru ajutorul de deces se aplic’ doar legislatia Statului contractant pe teritoriul c&ruia persoana decedata a avut ultimul domiciliu. Prestatiile in natura in caz de accident de munca ‘sau boala profesionala sunt acordate in numele si pe cheltuiala institutiet competente, de catre institutia locului de Fesedint& sau de domicitiu, conform aispozitiilor legislatiei pe care o aplicé, iar Prestafiile in bani sunt platite de institutia competenta in conformitate cu legislatia pe care o aplica. Alocatille de stat pentru copii sunt acordate conform legislatiei Statului contractant pe teritoriul céruia copilul isi are domicitiul. iin conformitate cu prevederile Acordului, pentru aplicarea sa, autoritatile competente #1 institutiile Statelor contractante isi vor acorda sprijin reciproc, in mod gratuit. Acordul stabileste aplicarea scutirilor integrale sau partiale de taxe de timbru, taxe consulare sau administrative pentru documentele Necesare conform legislatieg any). Stat contractant si asupra oricdror certificate sau documente similare /aeesare i ee MINISTERUL MUNCIL FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE Nesecret $I PERSOANELOR VARSTNICE legislatiei celuilalt Stat contractant, precum si exceptarea de la cerinta li pentru orice documente necesare pentru aplicarea Acordului, Pe teritoriul carufa este ceruta recunoasterea hotararii sau documentului, Plata prestatiflor este efectuata in moneda Statului contractant a cérei institupie Competent acordi prestatiile. Acordul prevede ca autoritatile competente ale Statelor contractante sé stabileasc& un Aranjament Administrativ pentra aplicarea Acordului, Orice date sau informatit privind o anumita persoan8 comunicate conform Acordului sunt considerate confidentiale si nu pot fi utilizate decat in scopul aplicérii acestuia. Acordul va fl inchelat pe perioad’ nedeterminata si va intra in vigoare in prima zi a Celei de a treia luni dup terminarea lunit in care a fost transmisa ultima notificare de ‘Indeptinire a procedurilor interne legale necesare pentru intrarea tn vigoare. La data intrarit in vigoare a Acordului, Acordul intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicit Socialiste Federative lugoslavia pentru colaborarea in domeniut aststenjei medicale a asiguratilor, semnat ta Bucuresti, la 20 martie 1976 is! Inceteaca valabilitatea intre Statele contractante. Oricare dintre Statele contractante poate solicta, pe cale diplomatic, incetarea valabilittii Acordului, caz in care Acordnt isi ‘inceteaza valabilitatea incepand cu prima zi a anului calendaristic care urmeaza Primirii unei astfel de notificari. Conform prevederilor Legii nr. 590/2003 privind tratatele si in considerarea celor mentionate, a fost elaborat prezentul Memorandum pentru aprobares semnarii Acordulut intre Romania si Republica Serbia in domentul securitatii sociale, Avand in vedere cele de mai sus, propunem aprobarea semnirii Acordului intre Roménia $i Republica Serbia in domeniul securitatii sociale. Pentru partea romana, Acordul ar urma s& fie semnat de citre ministrul muneii, familiet, protectiei sociale si persoanelor varstnice sau de un secretar de stat ai, acelagi minister sau de cétre un alt demnitar roman desemnat in acest scop, in care sens, Ministerul Afacerilor Externe ar urma sé elibereze ,Depline puteri”.