Está en la página 1de 3

INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA

5TO SECUNDARIA
SAINT GEORGE COLLEGE
CHICLAYO

EXAMEN BIMESTRE I GEOMETRA

Alumno (A).. Fecha

1. Si: L1 L2 L3 L4 ; halla x + y

a) 21,5
b) 6,5 5x + 3 7

c) 23 2x + 2 3
d) 22,5
X+1 y
e) 18,5

2. Los puntos A, B, C, D forman una cuaterna armnica, si: AB 7 ; AC 11, halla CD

a) 12,5
b) 11,2
c) 14,6
d) 15,2
e) 16,2

3. En la figura BC 5AD. Calcular x


a) 30 B
A
b) 40
40 X
c) 50
D
d) 60
C
e) 70
4. En la figura halla AC
a) 12,5 B
b) 10,5 X+5
c) 13,5
x 12
d) 14,5 A D
C
e) 4,5
5. Halla R, AC 10, O es centro
a) 5,2
b) 4 R
D
c) 3,2 o
2
d) 8

A B C
e) 6,2
P
6. Halla PQB ; L1 L2 ; O es centro E
a) 50 Q
b) 60
c) 65 E

d) 45
e) 55 20
A O B
7. Segn la grfica, halla x
a) 1,5 B

b) 3,5 2
5
c) 6,5 E
d) 0,5 10 F
e) 2,5 3
A 4 D x C

8. Halla
a) 25
b) 15 B
A
c) 10 30
50
d) 20
D
e) 35 C

9. Halla AC . Si L1 L2 L3
a) 15,4
A D
b) 98,5
5x + 6 7
c) 86,8 B E
d) 86 x+7 2
e) 80,6 C F

10. Halla x
7a
a) 12
b) 84
c) 90
d) 70 x 8a
6a
e) 66