Está en la página 1de 4

l'ESTARTIT

INFORMACIÓ
Butlletí d'Informació Municipal de l'Estartit Independent
Agost 2010 Núm. 21

CAT E ENG
SUMARI
SUMARIO L'objectiu de El objetivo de The purpose
SUMMARY la llista unitària la lista unitaria of the single list
Amb aquest segon butlletí, Con este segundo boletín, el With this second newsletter,
L'objectiu de la llista unitària el grup de L'Estartit grupo de L'Estartit we of the group L'Estartit
Independent agraïm les Independent agradecemos Independent (LEI) give
El objetivo de la lista unitaria
mostres de suport rebudes las muestras de soporte thanks for the support we
The purpose of the single list per aquesta segona etapa, recibido por esta segunda have received for this
en què volem potenciar la etapa, en la que queremos second stage, in which we
participació de tots els veïns potenciar la participación de wish to strengthen the
Detalls del ple de l'agost i veïnes amb la inclusió del todos los vecinos y vecinas participation of all the
castellà i l'anglès, així com el con la inclusión del castellano town's people by including
Detalles del pleno de agosto
nou blog. y el inglés, así como el nuevo English and Spanish
Details of the august
blog. versions and by running our
plenary assembly Després de la negació new blog.
d'ERC i d'UPM de l'Entitat
Después de la negación de
Municipal Descentralitzada,
ERC y UPM de la Entidad After ERC's and UPM's
Fer valer el pes de el grup de L'Estartit
Municipal Descentralizada, rejection of the
Indepedent volem centrar
l'Estartit a l'ajuntament desde el grupo l'Estartit Decentralised Municipal
els nostres esforços en la
Hacer valer el peso de Independent queremos Entity (EMD), we of the
confecció d'una candidatura
centrar nuestros esfuerzos group L'Estartit Independent
l'Estartit en el ayuntamiento unitària del nostre poble
en la confección de una wish to focus our efforts on
Taking full advantage amb l'objectiu posat en les
candidatura unitaria de the preparation of a single
eleccions del 22 de maig de
of l'Estartit's presence nuestro pueblo con el candidature for our town
2011. Queden nou mesos
in the town council fins aleshores i és un temps objetivo puesto en las with our eyes set on the
molt important per preparar elecciones del 22 de mayo elections of 22 May 2011.
la resposta adequada de de 2011. Hasta entonces Nine months remain until
l'Estartit. quedan nueve meses y es then and this time is very
La incomprensió torroellenca
un tiempo muy importante important for preparing a
La incomprensión de Torroella para preparar la respuesta suitable response for
Amb la voluntat d'unir
Torroella's lack of understanding esforços, preparem una adecuada de l'Estartit. L'Estartit.
sèrie d'accions per encarrilar
aquest posicionament unitari Con la voluntad de unir With the will to join efforts,
i poder presentar-lo a les esfuerzos, preparamos una we are preparing a set of
eleccions amb un grup serie de acciones para actions to channel this
Periòdic local de LEI cohesionat i un discurs poder encarrilar este single position and to take
Edició i redacció: LEI coherent que aglutini el posicionamiento unitario y part with it in the elections
C/ Illes, 55 major nombre d'estartidencs presentarlo en las through a close-knit group
17258 l’Estartit
i estartidenques per defensar elecciones con un grupo and a coherent line of
Imprès sense adreça
la descentralització política i cohesionado y un discurso thinking that will bring
administrativa del nostre coherente que aglutine el together the greatest
poble. mayor número de possible number of
Periódico local de LEI
Edición y redacción: LEI
Estartidenses para defender people of L'Estartit in
En aquest butlletí us la descentralización política favour of our town's
C/ Illes, 55
presentem una sèrie d'actes y administrativa de nuestro political and administrative
17258 l’Estartit
i dates orientatives per pueblo. decentralisation.
Impreso sin dirección
treballar per la candidatura
conjunta.
En este boletín os In this newsletter we are
Local newspaper of LEI presentamos una serie de presenting a series of
Edition and writing: LEI actos y datos orientativos events and tentative dates
C/ Illes, 55 para trabajar por la for working on the joint
17258 l’Estartit candidatura conjunta. candidature.
Form without adress
CAT E ENG

Detalls de Detalles del Details of the


ple de l'agost pleno de agosto augustplenary assembly

L'equip de govern d'UPM i ERC va El equipo de gobierno de UPM y ERC The government team formed by UPM and
desestimar les al·legacions que L'Estartit desestimó las alegaciones que L'Estartit ERC dismissed the objections that we of
Independent vam presentar al crèdit de Independent presentamos al crédito de L'Estartit Independent presented with
1.619.000 d'euros que l'Ajuntament ha 1.619.000 de euros que el Ayuntamiento respect to the loan of 1,619,000 euros
contractat. ha contratado. that the Town Council has taken out.

LEI va presentar una proposta perquè LEI presentó una propuesta para que se LEI submitted a proposal to allocate
es destinessin 310.000 euros com a destinaran 310.000 euros como 310,000 euros for investment in
inversió per l'Estartit: 200.000 euros inversión en l'Estartit: 200.000 euros L'Estartit: 200,000 euros to rehabilitate
per rehabilitar la Pineda i 110.000, per para rehabilitar la Pineda y 110.000, La Pineda and 110,000 euros to build
construir la llar d'infants. UPM i ERC no para la construcción de la guardería the nursery school. UPM and ERC
en van fer cas i tota la inversió anirà infantil. UPM y ERC hicieron caso omiso paid us no heed, however, and the
cap a Torroella. y toda la inversión se hará en Torroella. entire investment will go to Torroella.

El regidor de LEI Genís Dalmau va El regidor de LEI, Genís Dalmau, The councillor for LEI, Genís Dalmau,
denunciar de nou que el servei de denunció de nuevo que el servicio de denounced once again that the
neteja no compleix, ni a la platja ni al limpieza no cumple, ni en la playa ni en municipal cleaning service is not
carrer. L'alcalde Josep Maria Rufí va la calle. El alcalde, Josep Maria Rufí, fulfilling its mission either at the beach
respondre que el contracte es respondió que el contrato se cumple, y or in the streets. The mayor, Josep
compleix i va criticar els restaurants de criticó a los restaurantes de l'Estartit Maria Rufí, replied that due
l'Estartit dient que són els qui donen la diciendo que son ellos quienes dan la compliance is indeed being made with
mala imatge, deixant ampolles de mala imagen, dejando botellas de the contract and criticised L'Estartit's
vidre fora dels contenidors perquè els cristal fuera de los contenedores restaurants, saying that they are
troben plens. Si això passa, és perquè alegando que los encuentran llenos. Si responsible for giving the area a bad
els camions de recollida no passen eso ocurre es porqué los camiones de image by leaving glass bottles outside
suficients vegades. recogida no pasan suficientes veces. the rubbish containers when the latter
are full. Obviously, however, if that is
what is happening, it is because the
L'alcalde va perdre els papers al torn El alcalde perdió los papeles en el turno
waste collection vehicles do not come
de precs i preguntes mostrant una de preguntas mostrando una actitud
by often enough.
actitud prepotent i poc democràtica prepotente y poco democrática hacia el
cap al regidor Genís Dalmau –de qui regidor Genís Dalmau –de quién dijo,
va dir que representa “l'extrema dreta representa la “extrema derecha más The mayor lost control at the meeting
més rància” perquè no li va agradar les rancia”, porqué no le gustaron las when it came time to deal with “Other
preguntes que va fer-li. També a un veí preguntas que le hizo. También invitó a Business”. Showing an arrogant and
de l'Estartit el va convidar a sortir del salir del pleno a un vecino de l'Estartit hardly democratic attitude with
ple perquè va expressar amb un por el hecho de expresar con un respect to the councillor for LEI, Rufí
“ejem, ejem” la disconformitat amb tot “ejem”, “ejem” la disconformidad con stated that Dalmau represents “the
el que deia Rufí. L'horticària de todo lo que decía Rufí. La horticaria del most antiquated far right” because he
l'alcalde a opinions contràries li canvia alcalde a opiniones contrarias le did not like the questions that the
la personalitat. cambia la personalidad. councillor posed him as a resident of
L'Estartit, inviting Dalmau to leave the
plenary assembly for uttering “ahem,
ahem!” to express his disagreement
with all that Rufí had said. The mayor's
“allergy” to opinions distinct from his
own brings about a change in his
personality.

lestartitindependent.blogspot.com lestartitindependent@gmail.com
CAT E ENG

Fer valer el pes de Hacer valer el peso de Taking full advantage


of l'Estartit's presence
l'Estartit a l'ajuntament l'Estartit en el ayuntamiento in the town council

Des del grup de L'Estartit Independent Desde el grupo de l'Estartit Independent We at the group L'Estartit Independent
insistim en el missatge que vam insistimos en el mensaje que transmitimos insist on the message which we conveyed
transmetre el passat 13 de maig i que el pasado 13 de mayo y que hemos on the past 13 May and which we have
hem reiterat en l'editorial d'aquest reiterado en la editorial de este boletín: la reiterated in this newsletter's editorial:
butlletí: la llista unitària farà valer el pes lista unitaria hará valer el peso de l'Estartit the single list will take full advantage of
de l'Estartit a l'Ajuntament. en el Ayuntamiento. L'Estartit's presence in the Town Council.

Som conscients que mai guanyarem les Somos conscientes que nunca We are aware that we will never be able
eleccions, però sí que podríem ganaremos las elecciones, pero si que to win the elections outright but we can
convertir-nos en el partit decisiu per podríamos convertirnos en el partido become the decisive party for the
formar govern. L'Ajuntament de decisivo para formar gobierno. El formation of the government. Torroella
Torroella de Montgrí té 17 regidors, dels Ayuntamiento de Torroella de Montgrí de Montgrí's Town Council has a total of
quals únicament dos són de l'Estartit, tiene 17 regidores, de los cuales 17 members, only two of whom are from
els dos de LEI. Un desequilibri de forces únicamente dos son de l'Estartit, los dos, L'Estartit (and both belong to LEI). This
que amb menor o major voluntat es fa de LEI. Un desequilibrio de fuerzas que, imbalance of forces is made patent, with
patent a les files dels altres tres grups con menor o mayor voluntad se hace greater or lesser will, in the ranks of the
municipals. Aquesta situació té l'Estartit patente en las filas de los otros tres other three municipal groups and this
relegat a un segon terme. grupos municipales. Esta situación tiene situation keeps L'Estartit relegated to the
a l'Estartit situado en un segundo término. background.
Molt canviaria la cosa si ens fixem en els
vots recollits a l'Estartit l'any 2007: un Mucho cambiaría el asunto si nos fijamos Things would change a lot if we take a
total de 970. D'aquests, 550 van ser per en los votos recogidos en l'Estartit el año good look at the votes cast in L'Estartit in
LEI i la resta se'ls van repartir entre els 2007: un total de 970. De estos, 550 2007: a total of 970. Of these votes, 550
altres partits. No obstant això, si l'any fueron para LEI y el resto se los went to LEI while the rest were
vinent aquest quasi miler de vots repartieron entre los otros partidos. A distributed among the other parties.
anessin en una sola direcció i es pesar de esto, si el próximo año este casi Even so, if these nearly 1,000 votes were
dipositéssin a un partit que unís els veïns millar de votos van en una sola dirección y to be cast next year in a single direction
de l'Estartit sota un únic paraigües, se dipositan en un partido que una a los and were to be given to a party that
aconseguiríem quatre regidors i vecinos de l'Estartit bajo un único unites the inhabitants of L'Estartit under
esdevindríem la clau del govern. paraguas, podríamos entonces a single umbrella, we would achieve four
conseguir cuatro regidores y resultar así councillors and hold the key to the
Aquesta és la nostra voluntat i en la clave del gobierno. government.
aquest sentit treballem. Per això us
convidem a tots a participar i a unir-vos Esta es nuestra voluntad i en este sentido This is our aim and we are working in this
en aquest projecte. trabajamos. Por eso os invitamos a todos direction. That is why we invite you all to
a participar y a uniros a este proyecto. take part and to unite on this project.

Calendari d'actes dels mesos de Calendario de actos de los meses Calendar of events in September
setembre i octubre: de Septiembre y Octubre: and October

11 de setembre. Diada Nacional de 11 de Septiembre. Jornada Nacional 11 September. National Day of


Catalunya. Concentració en defensa de de Catalunya. Concentración en Catalonia, “La Diada”. Gathering in
l'EMD de l'Estartit. Plaça de l'Església. defensa de l'EMD de l'Estartit. Plaza de defence of the Decentralised Municipal
18.00 hores l'Església. 18.00 horas. Entity (EMD) of L'Estartit. Plaça de
l'Església (Church Square). 6.00 p.m.
15 de setembre. 1ª reunió per la 15 de septiembre. 1ª reunión para la
preparació de la candidatura conjunta preparación de la candidatura conjunta 15 September. 1st meeting to prepare
del poble de l'Estartit. Consell Municipal del pueblo de l'Estartit. Consell the joint candidature of the town of
de l'Estartit. In English, at 19.00. En Municipal de l'Estartit. In English, at L'Estartit. Municipal Council of L'Estartit.
español, a las 20.00 horas. En català, a 19.00. En español, a las 20.00 horas. In English at 7.00 p.m., in Spanish at
les 21.00 hores. En català, a les 21.00 hores. 8.00 p.m., and in Catalan at 9.00 p.m.

lestartitindependent.blogspot.com lestartitindependent@gmail.com
CAT E ENG

La incomprensió La incomprensión Torroella's lack


torroellenca de Torroella of understanding

Josep Maria Surroca, regidor d'ERC, és Josep Maria Surrroca, regidor de ERC, Josep Maria Surroca, a councillor for ERC,
un veterà de la política municipal que es un veterano de la política municipal is a veteran of municipal politics who, over
amb els anys no ha après res de que con los años no ha aprendido nada the years, has learnt nothing about
l'Estartit. Ho va demostrar en el ple de l'Estartit. Lo demostró en el pleno de L'Estartit. He demonstrated this at the
d'aquest mes d'agost quan va dir que este mes de Agosto cuando dijo que los plenary assembly in this month of August
els de LEI barregem la retallada de del LEI mezclamos el recorte del when he stated that we at LEI mix up the
l'Estatut amb la negació que ell i demés Estatuto con la negación que él y demás cutback of Catalonia's Statute of
membres del govern fan de l'EMD. I a tall miembros del gobierno hacen de la Autonomy with his rejection of the
d'exemple ho va comparar amb aquella EMD. Y a modo de ejemplo lo comparó Decentralised Municipal Entity and that of
persona que no menja sonsos perquè con aquella persona que no come the rest of the members of the
és un defensor de les balenes. pescadito porqué es un defensor de las government. By way of example, he
ballenas. compared our attitude to that of people
Nosaltres, però, no ho veiem així, i refusing to eat sardines because they wish
fariem la comparació entre diferents Nosotros, pero, no lo vemos así, y to defend whales.
espècies de balenes. L'Estatut haríamos la comparación entre
augmenta l'autonomia catalana perquè diferentes especies de ballenas. El We do not see things that way, however,
no decideixin els de Madrid, l'EMD ens Estatuto aumenta la autonomía because we would rather draw a
permetrà als veïns de l'Estartit decidir catalana para que no decidan los de comparison between different species of
sobre el nostre poble. L'Estatut ha de Madrid, la EMD nos permitirá a los whales. The Statute increases Catalan
permetre gestionar els diners dels vecinos de l'Estartit decidir sobre autonomy so that the people in Madrid will
catalans, l'EMD ha de gestionar els nuestro pueblo. El Estatuto debe not make decisions for us, and the
diners que surten de l'Estartit. L'Estatut permitir gestionar el dinero de los Decentralised Municipal Entity will allow us,
vol que Catalunya sigui una nació, cosa catalanes, la EMD debe gestionar el the inhabitants of L'Estartit, to make the
que topa amb la incomprensió dinero que sale de l'Estartit. El Estatuto decisions on our town. The Statute aims to
espanyola; a l'Estartit volem viure com quiere que Cataluña sea una nación, allow the Catalans to manage the money
un poble, i Torroella no ens deixa. cosa que choca con la incomprensión that comes from Catalonia while the EMD
Surroca reclama, ben legítimament, la española; en l'Estartit queremos vivir aims to allow the inhabitants of L'Estartit to
llibertat de Catalunya. Ara bé, els como un pueblo y Torroella no nos deja. manage the money that comes from our
arguments que li serveixen per Surroca reclama, legítimamente, la town. The Statute seeks recognition of the
reclamar-la, no serveixen per l'Estartit. libertad de Cataluña. Eso sí, los fact that Catalonia is a nation, something
És incomprensió o hipocresia? argumentos que le sirven para that runs up against Spain's lack of
reclamarla no sirven para l'Estartit. ¿Es understanding; in L'Estartit we want to live
incomprensión o hipocresía? like a town, but Torroella does not let us do it.
Surroca claims, quite legitimately, freedom
for Catalonia, but the reasons he gives to
claim it do not appear to apply to L'Estartit. It
this a lack of understanding or hypocrisy?

La imatge La imagen The image

Incompliment del servei de neteja


Incumplimiento del servicio de limpieza

Breach of the service of cleaning