Está en la página 1de 16

espazoAbalar

Gua abalarMbil
abalarMbil

abalarMbil unha aplicacin que permite s familias consultar a


informacin acadmica de calquera dos seus fillos a travs do telfono mbil.

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o


profesorado e as familias, ofrece estes servizos mbiles de Abalar para
permitir aos responsables do alumnado poder seguir a actividade dos seus
fillos desde calquera lugar.

Trtase dunha aplicacin mbil para os sistemas operativos mis difundidos:


iOS e Android.

A descarga desta aplicacin no telfono mbil faise dende Apple Store (se o
sistema operativo iOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo
Android). Pode capturar os seguintes cdigos QR para descargar
abalarMbil.

SISTEMA OPERATIVO

CDIGO QR

LOGOTIPO DA APLICACIN

2
abalarMbil

abalarMbil est dispoible para que os responsables do alumnado poidan


acceder ao seu perfil de espazoAbalar dende o seu telfono mbil e as utilizar
as sas funcionalidades desde calquera lugar de forma cmoda e rpida.

Ao longo desta gua, mostraranse as diferentes funcionalidades e servizos que


as familias poden utilizar dende o seu telfono mbil.

Acceder aos datos persoais


Consultar as cualificacins
Comprobar e xustificar as faltas de asistencia
Consultar o apartado de faltas de conduta
Solicitar, anular e consultar o estado dunha titora
Consultar os datos do centro educativo
Consultar os avisos ou notificacins
Consultar as incidencias
Modificar o idioma da aplicacin
Contactar co servizo tcnico

3
abalarMbil

Unha vez descargada a aplicacin de abalarMbil , o primeiro paso ser realizar


o rexistro creando o usuario e o contrasinal para poder acceder. Este paso s
hai que facelo a primeira vez, cando se descarga a aplicacin.

1
O primeiro que ter que facer ser
introducir o seu nmero de telfono e
pulsar en Enviar .

2
A continuacin recibir unha mensaxe cun
cdigo que ter que introducir na seguinte
pantalla e pulsar en Enviar Cdigo.

4
abalarMbil

3
A continuacin aparece unha nova pantalla na que se
solicita un contrasinal, que ser o que utilizar para
acceder aplicacin.
Deber escribilo nos dous recadros e pulsar en
Aceptar.

4
Xa ten o seu proceso de rexistro
completado. A continuacin pulse
en Continuar

Pode descargar a aplicacin en varios dispositivos, por exemplo no telfono


mbil e na tablet. Neste caso deber ter en conta o seguinte:
Unha vez finalizado o rexistro no primeiro dispositivo poder proceder ao
rexistro no seguinte dispositivo elixido, utilizando o mesmo nmero de
telfono.
Por motivos de seguridade solictase un novo contrasinal.
Se desexa rexistrar mis dun dispositivo, o ltimo contrasinal elixido ser o
establecido e co que ter que acceder desde calquera dos dispositivos.

Se realizou un novo rexistro e anda conserva activa a sesin dalgn outro


dispositivo, deber volver a identificarse co novo contrasinal.

5
abalarMbil

A partir deste momento, cada vez que desexe acceder a abalarMbil deber
introducir o contrasinal elixido, excepto se marca a opcin "Lembrar
contrasinal", que soamente deber introducilo unha vez ao mes.
1
Introducimos o contrasinal, marcamos a opcin
"Lembrar contrasinal" (se queremos que quede
gardado durante un mes) e pulsamos en Aceptar.

Unha vez autenticado co contrasinal, accede ao


seu perfil no que poder seleccionar o alumno
sobre o que desexa facer algn tipo de consulta
ou realizar algunha accin.

2
Seleccione o alumno, pulsando
sobre o seu nome.

Cada vez que se intenta acceder a abalarMbil realzase un control de versins:


Se existe unha nova versin obrigatoria, non posible continuar ata
realizar a actualizacin.
Se existe unha nova versin opcional, poderase actualizar ou continuar.

6
abalarMbil

Dende o apartado Datos pode coecer a informacin relativa ao alumno,


como o nmero de expediente, DNI, enderezo, centro no que est matriculado,
etc.
Ademais a partir desta pantalla pode acceder ao men con todas as
funcionalidades dispoibles.
1
Para modificar a foto de perfil: pulse sobre o
recadro da imaxe e, a continuacin, seleccione
a foto que desexa mostrar.

2
No caso de ter algn aviso, notificacin ou
algunha incidencia relativa a este alumno
aparecer indicado nos recadros verdes.

3
Se pulsa no nmero de telfono, aparece unha
pantalla flotante preguntando se quere chamar
ao nmero de contacto do alumno.
4
Pulsando nesta icona accede ao men con todas as funcionalidades dispoibles

5
Seleccione a funcionalidade
que desexa acceder:
Datos persoais
Cualificacins
Asistencia
Faltas de conduta
Datos do centro
Titoras
Avisos e notificacins
Incidencias

A continuacin detallarase de forma individual cada


unha das funcionalidades.

7
abalarMbil

Dende o apartado Datos persoais accede


pantalla descrita anteriormente na que aparece o
nmero de expediente, DNI, avisos, notificacins
e incidencias pendentes de ler, data de
nacemento, centro educativo no que est
matriculado, enderezo e telfono de contacto.

Dende o apartado Cualificacins pode consultar as materias cursadas polo


alumno e as cualificacins obtidas en cada unha das diferentes avaliacins (s
se mostrarn as materias nas que existan cualificacins).

Na parte superior pode seleccionar a


avaliacin para a que desexa comprobar as
cualificacins nas diferentes materias.

8
abalarMbil

Dende o apartado de Asistencia pode acceder s faltas de asistencia do


alumno por mes. Ademais, pode consultar o estado das mesmas, e poder
xustificar as que se atopen en estado pendente.

1
Observamos as faltas de asistencia do mes seleccionado.
Segundo a cor, as faltas poden atoparse nos seguintes
estados:
Vermello: faltas de asistencia pendentes de xustificar.
Verde: faltas xa xustificadas.
Laranxa: faltas xustificadas polos responsables pero que
anda non foron aprobadas polo titor.
Gris: o profesor non ten activado o servizo de
xustificacin de faltas de asistencia.

2
Seleccionando no calendario o da no que aparecen faltas de asistencia, brese unha pantalla
na que pode visualizar o detalle das faltas: hora, materia...

3
Pulsando sobre Xustificar, pode xustificar as
faltas que estn pendentes.

9
abalarMbil

No apartado Faltas de conduta mstranse os datos mis relevantes sobre


cada unha das faltas de conduta do alumno seleccionado.

1
Nunha primeira pantalla
aparecern as diferentes faltas de
conduta para o alumno. Podemos
seleccionar unha falta para acceder
a mis informacin como: data,
tipo de falta, descricin, cal a
medida correctiva, etc...

Dende o apartado Datos do centro pode coecer os datos de contacto do


centro educativo onde se atopa matriculado o alumno.

2
Neste apartado, pode consultar os datos de contacto do
centro no que est matriculado o alumno (enderezo,
telfono, fax, correo electrnico e pxina web)

3
Ao pinchar en algunha das opcins poden realizarse as
seguintes accins:
Telfono: aparece unha pantalla flotante preguntando
se quere chamar ao nmero de contacto do centro.
Email: brese unha pantalla para seleccionar a
aplicacin coa que queremos enviar un email ao
centro.
Web: brese o navegador coa pxina web do centro.

10
abalarMbil

Dende o apartado Titoras pode concertar titoras cos docentes do seu fillo
sempre que tean habilitada esta funcionalidade. Tamn poder anular as
citas xa confirmadas.

1
Nesta primeira pestana pode consultar as
titoras con cada un dos docentes e o estado
das mesmas (confirmada, anulada ou
pendente).
No caso das titoras confirmadas ou anuladas
tamn pode consultar o motivo de
confirmacin ou anulacin, segundo sexa o
caso.

2
Para anular unha cita confirmada polo
docente, deber seleccionar a papeleira
situada na cita en cuestin.

3
Unha vez seleccionada a papeleira, poder
escribir o motivo de anulacin da titora.
Unha vez descrito o motivo de
anulacin, pulse no check situado na parte
superior dereita.

11
abalarMbil

Para solicitar unha nova titora, pulse no + situado na parte superior dereita
da pantalla principal do apartado de Titoras.

1
Pulse no + situado na parte superior
dereita para solicitar unha nova titora.

2
Aqu, aparecen os docentes aos que pode
solicitar titoras.
Deber sinalar o docente ou titor ao que
desexa solicitar a cita de titora.

3
A continuacin aparece un formulario no
que poder ver os horarios das titoras,
elixir a data e hora e detallar as
observacins que desexe.
Para enviar a solicitude seleccione o check
situado na parte superior dereita.

12
abalarMbil

Dende o apartado Avisos e notificacins pode consultar aqueles avisos e


notificacins que os docentes, o titor do alumno, o centro, etc. realiza ao
conxunto de responsables que forma parte do grupo de alumnos.

1
Aparecer o listado de avisos e
notificacins.
Se teen unha marca lateral de cor
verde, significa que xa estn lidos.
Se non teen ningunha marca
lateral, estn pendentes de ler.

2
Seleccionando un aviso ou
notificacin poder obter mis
informacin dos mesmos.

Dende o apartado Incidencias infrmaselle das situacins mis relevantes


xeradas na aula que estn relacionadas co alumno, as como os detalles de
maior importancia sobre as mesmas.

3
Nunha primeira pantalla
aparecern as diferentes
incidencias para o alumno. Pode
obter unha informacin detallada,
pulsando sobre unha incidencia.
Ao igual que no avisos e
notificacins, se teen unha marca
lateral de cor verde, significa que
xa estn lidos e se non teen
ningunha marca lateral, estn
pendentes de ler.

13
abalarMbil

Dende o apartado Axustes, poder modificar o idioma e xestionar as


notificacins referidas ao alumno do que responsable.
1
Para acceder ao apartado de
axustes, seleccione sobre a
pantalla do men o smbolo que
marcamos nesta imaxe.

2
A continuacin, pulse sobre a funcionalidade que desexa
modificar.

3
Seleccione Galego ou Casteln segundo o
idioma que prefira.

4
Escolla as opcins nas
que, cando exista un
cambio, queira que se lle
enve unha notificacin.

14
abalarMbil

Dende o apartado Informacin, poder contactar co servizo tcnico do


proxecto Abalar, para informar sobre calquera incidencia ou dbida coa
aplicacin abalarMbil.

1
Para acceder ao apartado de
Informacin deber pinchar na
icona que aparece na pantalla
principal ou en Axustes.

2
Ao pinchar no botn Contacto
abalarMbil, abrirase o
navegador co formulario
correspondente, para poder
enviar a consulta desexada.

15