Está en la página 1de 88

Grego 2 de BAC

IES DE MELIDE. DEPARTAMENTO DE GREGO


Nome:______________________________
APUNTAMENTOS
REPASO DE
MORFOLOXA

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 1


3 DECLINACIN. PRONOMES
Analiza os seguintes sintagmas, sinalando a raz dos sust. /adx. da 3 declinacin, ou traducindoo e
cambindoo aos casos indicados

Anlise Raz Cambio n Traducin


1.
2.
3.
4.
5.
6. n.sg.

7.
8. x. sg.

9.
10.
11. d. sg.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 2


COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS

1. Separa morfolxicamente os adxectivos identificando os formantes de comparativo ou superlativo, se os


hai. Na anlise morfolxica; ademais do nmero, xnero e caso; indica en que grao est o adxectivo. Cambia
o adxectivo de grao, de xeito que en cada sintagma aparezan os tres graos: positivo, comparativo e
superlativo.
*Consulta o cadro dos comp. e superl. irregulares

Separa en Anlise morf. Cambio de grado Traducin


morfemas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 1

11.

12.

13.

14.

1 , - : Edipo

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 3


ANALIZA E TRADUCE FORMAS VERBAIS-TEMA DE PRESENTE

Identifica o modo e a voz das seguintes formas verbais. Nunha segunda volta identifica tamn o
tempo, a persoa e n e tradcea
modo voz per/n tempo Traduccin Verbos empregados
1.
2. : amar
3. : ser desgraciado
: aconsellar
4.
: querer
5.
: rir
6. : mostrar
7. : crer
8.
9. : preguntar
10.
: ordenar
11.
:gobernar
12.
: impedir
13.
14. : desatar
15. : vencer
16. : ver
17. : educar
18. : facer
: honrar
19.
: aparecer
20. : amar, querer
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 4


Analiza as seguintes formas verbais e tradceas. Algunas son formas nominais, polo que no
recadro persoa-n debes poer caso, n e xnero, se son participios; e deixalo baleiro se son
infinitivos.
Hai moitos aoristos segundos e verbos compostos de preposicin. No primeiro recadro debes
poer o enunciado separando a sa raz e o preverbio (preposicin) se o hai.

Raz-Enunc. Anlise traducin


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 5


ANALIZA E TRADUCE A SEGUINTES FORMAS VERBAIS (pres., impf., aor., perf. ind.
activos, medios e pasivos)

Raz -enunciado Anlise Traducin


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 6


Analiza e traduce as seguintes formas verbais (verbos en )

(separa en morf.) Enunciado Anlise Traducin


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 7


NORMAS PARA UN BO USO DO DICIONARIO GREGO-ESPAOL

(DICCIONARIO GRIEGO-ESPAOL VOX, J. PABN DE URBINA)

1. Para poder traducir textos gregos, ademais dun dicionario, imprescindible un coecemento
bsico da gramtica grega:
- desinencias nominais (declinacins)
- as desinencias verbais
- formacin dos nominativos na 3 declinacin
- caractersticas temporais e modais dos verbos, especialmente o aumento e reduplicacin.

2. Antes buscar unha palabra, temos que tentar analizala morfoloxicamente e ter claro que clase de
palabra aquela que queremos buscar: substantivo, adxectivo, verbo, adverbio. Para elo debemos
separala en morfemas e ver cal a sa raz, para deducir o seu enunciado

3. Coecer as abreviaturas mis usuais que estn ao comezo do dicionario: ac. (acusativo) F.
(formas dun verbo), imp. (imperativo), impf (imperfecto)...

4. Algunhas destas abreviaturas refrense aos diferentes dialectos gregos:


t.: tico (dialecto de Xenofonte)
p.: pico (dialecto de Homero, basicamente xonio)
dr.: drico (dialecto ausente nos textos de 2 de BAC)
jn.: xonio
N.T.: Novo Testamento
Os textos a traducir estn en dialecto tico (no que se basea a lingua estndar ou ),
pero algunha indicacin doutro dialaecto pode sernos til.
Ex.: : aor. p. de , aoristo pico o usado por Homero, que frecuentemente non
leva o aumento. Ou sexa, o aoristo sera. A forma permtenos iden tificar o tema de
aoristo (2) dun xeito rpido.

5. Non deben confundirse os significados (en letra redonda) coas explicacins gramaticais (en letra
cursiva). Ex.: PARTCULA ciertamente [...] y tamb. antes

explicacin

6. Cando unha palabra ten distintos usos ou acepcins, cada un deles sinlase con ||
Ex.: ADV. de modo y de comparacin como [....]|| CONJ. en oraciones....

7. Substantivos e adxectivos: seprase a desinencia. Se a desinencia da 3 declinacin, pnsase a


que grupo pode pertencer:
- Ex.: -- un dat. pl. masc ou neutro. A raz remata en , non pode ser
tema en oclusiva velar ou labial, nin lquida, nin --, nin diptongo. No dicionario tentamos
buscar un substantivo da 3 decl. con raz - . Non atopamos * (tema e n dental *, -
), nin * (tema en nasal *, -), nin * (adx. tema en silbante *, -), nin
* (tema en vogal *, )... A nica opcin que queda son os temas en silbante
variables /--, que son substantivos neutros, polo que debemos buscar , - .

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 8


- Cando se trata de substantivos irregulares ou polirrizos, o dicionario soe indicar o enunciado.
Ex: - un nom./ac. pl. neutro. No dicionario atopamos nom. pl de .

8. Verbos: sparanse os diferentes elementos morfolxicos comezando polo final (desinencia


persoal, vogal temtica, sufixo modal, sufixo temporal, raz, aumento/reduplicacin, preposicin).
- Ex: ---- (- eufnica, -- vogal temt., -- raz, -- aumento, -
preposicin). Podera tratarse dunha 3 pers sg. dun impf. activo e trataramos de buscar un
verbo sen aumento * -, que non aparece no dicionario. Neste caso debemos buscar o
verbo sin preverbio ou preposicin: unha raz -, ou mellor anda co aumento -.
Atopamos formas como , que nos remiten a , e con aumento atopamos
aor. 2 de . Unha vez localizado o verbo, buscmolo de novo co preverbio -
.

- posible que non fagamos unha correcta separacin de morfemas.


Ex: ---. Podera tratase dun impf. activo e trataramos de buscar un
verbo *, que non atoparamos. Temos que buscar outra posibilidade de anlise:
----, que sera tamn un impf. activo dun verbo -, que si aparece no
dicionario.

- Ao final dos significados dos verbos aparece un apartado F. (formas): no que se indica a 1
persoa de sg. dos diferentes tempos, infinitivos ou outras formas que poidan ser irregulares.

- importante ter en conta os complementos que aparecen na frase para elixir un correcto
significado:
Ex.: TRANS. tener||INTR. estar, ser
Ex.: or, escuchar (algo ac.o gen.)
A voz ou o tempo do verbo tamn poden implicar significados distintos.
Ex.: convencer|| MED. obedecer ||PERF. estar convencido.

9. Para elexir o correcto significado dunha palabra temos que ter en conta o contexto. convinte
deixar sinaladas no dicionario as palabras mis polismicas e volver revisar o significado cando
teamos unha traducin aproximada.
- Hai que ter en conta que o dicionario VOX coloca en primeiro lugar o significado mis
etimolxico da palabra, que non sempre o mis comn.
Ex.: acostumbrar (< : lei, costume), cando o significado mis frecuente crer,
considerar.
- O dicionario traduce bastantes frases feitas, que utilizaremos si coincide co que temos no
texto.
Ex.: : entrar en conversacin (lit. ir s palabras)

10. Preposicins: todas teen un primeiro apartado como adverbio (ADV.) que non encontraremos
nunca nos nosos texto. Os seus significados aparecen clasificados segundo o caso co que
funcionen. Deberemos ler s o apartado que nos interese. Moitas veces podemos atopar frases
feitas con determinados substantivos.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 9


REGRAS DE TRANSCRICIN DO GREGO AO GALEGO E CASTELN

Para transcribir unha palabra grega substitense as letras do alfabeto grego polas do
alfabeto latino tendo en conta as seguintes reglas:

1. - (espritu spero en vocal inicial) > h- Ex: > hipo- (hipoteca, hipocentro...)

2. > e. Ex: > pedagogo

3. , . > xe, xi, xi gal / ge, gi cas. Ex: > nxel, ngel

4. > i. Ex.: > Irene (paz)

5. -> -eo. Ex: > Odiseo

6. > za, ce...Ex: > zoo- (zoolxico)

7. -, -- > e. Ex.: > helio-, > democracia

8. - > -a. Ex: > aula

9. > t (th noutras linguas). Ex: > teo- (teoloxa, teocentrismo...).


*En raras ocasins mantense o sonido [] (za, ce...) Ex: > esctico.
(Pdese atopar th en algns cultismos de pouco uso e noutras linguas)

10. - > xe- gal./ ge- cas. Ex: > xeroglfico, jeroglfico.
En rexistros moi cultos - > hie-. Ex: > hiertico

11. , , > ce, ci, ci. Ex: > ciclo

12. > l. Ex: > Hlade

13. > x [ks]. Ex: > xenofobia (gal. e cas).


*Nalgn nome propio > x (ks) gal., j cas. Ex: > Xenofonte, Jenofonte.

14. > e. Ex: > eco- (ecoloxa, economa...)

15. - > -o. Ex: > autnomo

16. > u. Ex: > musa

17. -, -, -> -cia, -cio. Ex: > democracia; > Pancracio

18. > i . Ex: > sinfona (y noutras linguas)

19. > ca, que... (ch noutras linguas). Ex: > crono- (cronmetro, cronolxico...)

20. > f. Ex: > fsico (ph noutras linguas)

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 10


TEXTOS

INTRODUCTORIOS

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 11


Analiza morfolxica e sintacticamente os seguintes textos e tradceos:

1. Descripcin da tica

, , ,

, , . ,

, , .

1. Notas
, - : tica
, - : Dioniso
, ,- : Himeto
, - : Pentlico
, - : Laurio
, - : Atenas
, - : Cefiso
, - : Atenea
, - : Fidias

1. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e


explcao
,

, ...

(extremo, na punta)

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 12


2. H AXNH (Texto da profesora Ana Ovando)
Le o texto e intenta captar o seu significado global, consultano o dicionario o menos
posible

. ,

, ,

. ,

. .

, ,

. , o.

. .

, ! ;

; ! ;

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 13


, .

! .

. .

2. Notas
, - : Atenea
, - : Olimpo
, - : Aracne
, - : Asia
, - : Lidia (rexin de Asia Menor)
, - : Europa
=
=
=

3. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

3. Prometeo e a creacin do home

, .

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 14


3. Notas
, - : Prometeo
< : vendo, ao ver (participio de pres. concertado con , leva como C.D. a or de
)
: rel. sen antecedente.

3. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

, -

4. (Texto de Ana Ovando adaptado)


Le o texto e e intenta captar o seu significado global, consultano o dicionario o menos
posible

. ,

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 15


.

. .

, ,

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 16


. ,

o.

, ;.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 17


. , ,

. , , .

4. Notas
, - : Tebas
, - : Laio
, - : Iocasta
, - : Edipo
, - : Corinto
, - : Delfos
, - : Esfinxe
: aor. de
, - : Tiresias

4. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

, -
, -

,
,
, -

, -

, -
, -
,

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 18


5. Mxima

, , ,

5. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao


,
, -

6. Dilogo entre Dionisio e Filipo

, ,

, ,

, ,

, .

6. Notas
, - : Dioniso (tirano de Siracusa)
, - : Filipo (rei de Macedonia, pai de Alexandre agno)
<
: aor. 2 de

6. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 19


7. Anacrentica

, ,

7. Notas
=
crase de , co que concerta o part. e ambos se refiren a

7. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao


, ...

8. Epitafio a Sfocles
, , ,

, .

8. tas
, - : Sfocles

8. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 20


9. (Texto de Ana Ovando)

, ,

, .

. ( )

( ), .

, ,

; . ,

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 21


, .

, ."

, .

", , , ,

, . .

, .

."

, ,

, . .

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 22


, , .

, .

, .

, ", ,

, .

, , . !"

. "

, ." "

, ."

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 23


, , ,

9. NOTAS
, - : Candaules (rei de Lidia)
, -: grego, heleno
, - : Mirsilo
, - : Sardes (capital de Lidia)
, - : Alceo
, - : Heracles
, - : Xixes (servidor de Candaules)
: impf. do verb. impers. , era necesario, pero aqu mellor
estaba predestinado, o seu sux. o inf.
: r xime o suplemento de
, en voz media crer (a algun, dat.), deixarse convencer (por algun, dat.)
: ac. sing. de , -: vergoa, pudor (< -, con contraccin, tema raro en silbante )
: aor. 2 de
: (< ) 2 pers. sg, pres. ind. medio de
: presente de subx.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 24


ANTOLOXA DE TEXTOS

DE XENOFONTE

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 25


XENOFONTE, ANBASE I

1. Ascendencia de Ciro e causa da conspiracin , 1, 1-3

, ,

. ,

, .

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 26


,

, , , .

, .

1. NOTAS
, - : Daro (aqu Daro II, gran rei persa do s. V a. C.)
, - : Paristide (esposa de Daro II, nai de Ciro e Artaxerxes)
, - : Artaxerxes (aqu Artaxerxes II, rei persa 404-361 a. C.)
, - : Ciro (Ciro o Novo, prncipe persa)
: nom e ac. de dual
: ver acompaado de participio.
: con significado de provincia
: aor. ind. act. -, designar, nomear
, - : Castolo (ro cercano a Sardes)
, - : Tisafernes (strapa persa)
, - : grego, heleno
, - : Xenias (xeneral grego)
, -, -: Parrasio (habitante de Parrasia, cidade de Arcadia, no interior do Peloponeso)

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 27


: aor. de ind. act. de -
: part. de fut. buscar valores de con participio.

1. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao


,

, ...

2. Descricin do palacio real de Ciro en Celenas , 2 ,7

, . ,

, ,

. .

2. NOTAS
, - : parasanga (medida persa de lonxitude equivalente a 30 estadios gregos, uns 5,5 km. 1
hora de camio)
, - : Celenas (cidade de Frixia)

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 28


, - : Frixia (rexin central de Asia Menor)
, - : Ciro
: ver , -, - SUBST.
, - : Meandro (ro de Asia Menor)
2. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

, ...

3. Descricin do ro Marsias e explicacin do seu nome I, 2, 8

3. NOTAS
: ver , -, - SUBST.
, - : Marsias (nome dun stiro e dun ro)
, - : Meandro (ro de Asia Menor)

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 29


, -
... constr. persoal con inf (o sux. do inf. vai en nom. concertando co verbo
principal)
: inf. aor. act. de -
: dt.sg. pron. 3 persoa a el, lle

3. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

XENOFONTE, HELNICAS IV, 1, 29


RELACINS ENTRE PERSIA E ESPARTA

Esparta contou co apoio de Persia na guerra do Peloponeso (431-404 a.C.). Rematada esta, vai desfacendo os
seus compromisos con Persia, que, por isto, busca agora a alianza con Atenas. Isto produce enfrontamentos
entre Esparta e Persia a comenzos do s. IV a. C.

4. Apolfanes pon en contacto a Farnabazo e Agesilao

. ,

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 30


. ,

, ,

o,

4. NOTAS
, - : Apolfanes (grego)
, -, -: de Ccico (cidade de Asia Menor entrada do Mar Negro)
, - : Farnabazo (strapa persa de Frixia)
, - : : Axesilao (rei espartano)

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 31


: opt. oblicuo (propio de or. subord. de estilo indirecto), equivale a indicativo.
... : partcula que xeralmente non se traduce. Aqu da valor potencial ao infinitivo: podera
reunir
e : Lit. levando, tendo..., poden traducirse por con...
: prep + relativo
, - : os persas
: inf. de aor. de , disfrutar de luxos.
-: buscar verbo sen prep. para anlise correcta da forma.
: --, verbo composto con das prep. A prep. non despraza a sa vogal ante
o aumento, senn que contrae.

4. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

5. Farnabazo quixase do inxusto comportamento dos lacedemonios con el.

, , ,

, ,

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 32


,

, .

, ,

, .

, .

5. NOTAS
, -, -: lacedemonio (espartano)
o rxime de : acusar a algun, xt., de algo con or. de , ou, neste con part. concert.)
() en optativo con ten valor potencial, o sux. un sobreetendido. con inf. poder
a non ser que (traducir o verbo por subx.)
: part. perf. de -, destrozar, destrur

5. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

, -

/
,

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 33


XENOFONTE, HELNICAS III, 1, 10
UNHA MULLER STRAPA PERSA

Mania consegue ser nomeada strapa (gobernadora persa) por Farnabazo, personaxe intrigante que primeiro
foi aliado dos espartanos e logo firmou un pacto cos atenienses. A accin sitase a principios do s. IV a. C.

6. Xestins de Mania para manter a satrapa morte do seu home

, ,

, ,

, ,

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 34


, ; ,

6. NOTAS
, - : Elide (Rexin NO de Asia Menor)
: rixe xenitivo, era strapa de...
: compl. ind. de
, - : Farnabazo (strapa persa de Frixia)
, - : Zenis (strapa subordinado a Farnabazo)
, - : Dardanio (habitante mas. de Dardania, no NO de Asia Menor)
, - : Mania (muller de Zenis, que conseguiu ser strapa)
, - : Dardnide (habitante fem. de Dardania, no NO de Asia Menor)
: part. aor. de -:, con tradzase por conducindo un squito/unha
comitiva
vai con
: crase , ac. de relacin (indica a parte dun todo afectada por unha accin ou cualidade) polo
demais
: non interrog., o acento recbeo do posterior. Aqu ten valor adverbial en algo
: lit. en ti, nas tas mans

6. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 35


7. Farnabazo felicita a Mania polo seu bo goberno militar e poltico.

, , ,

, , ,

, ,

, ,

, .

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 36


7. NOTAS
: 3 pers. de sing.
: ademais disto
: (valor iterativo) cada vez que
: adv. en grao superlativo
: vb con significado de herdar, recibir (do seu home)
: xt. partitivo referido a
: vb con significado de someter
, - : Larisa (cidade costeira da Trade, no NO de Asia menor)
, - : Hamaxito (cidade costeira da Trade, no NO de Asia menor)
, - : Colonas (cidade costeira da Trade, no NO de Asia menor)
, - : Misio (habitante de Misia, no NO de Asia Menor)
, - : Pisidas (habitantes de Pisidia, rexin do suroeste de Asia menor

7. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

, -
,
, ...

XENOFONTE HELNICAS II, 2, 3


DERROTA DE ATENAS

8. Pnico en Atenas ante a nova da derrota

, ,

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 37


, ,

. .

8. NOTAS
: xt. C.C. tempo: de noite.
, - : Paralo (buque insignia que faca as funcins de correo dos gregos)
, - : Pireo (porto de Atenas, a uns 8 km. da cidade)
: en Atenas existan, dende as Guerras Mdicas, das murallas, unha que rodeaba a cidade e
outra (os muros longos) que a unan cos portos.
: anacoluto, frase que queda cortada xa que faltara o verbo principal do
cal sera suxeito . Equivale a unha construccin de participio absoluto.
: en concordancia ad sensum co sg.
: part. de perf. de - os mortos
: futuro de
: de , . rel., lit. cousas tales que o mesmo que
, -, -: melio (habitante da illa de Melos ou Milo, nas Ccladas)
, -, -: lacedemonio (espartano, laconio...)
, - histieo (habitante de Histiea, cidade da illa de Eubea. No a. 446 a.C. Pericles expulsounos da
sa cidade e ocupouna con colonos atenienses.)
, - : escioneo (habitante de Escione, cidade da pennsula da Calcdica. No ano 421 a.C., os
atenienses, o recuperar esta cidade, asasinaron a todos os mozos e venderon como escravos s nenos
e as mulleres.
, - : toroneo (habitente de Torone, cidade da pennsula da Calcdica, que sufriu o mesmo
castigo de Escione no mesmo ano).
, - : Exineta (habitante da illa de Exina. Os exinetas foron expulsados da sa illa principio da
guerra do Peloponeso).

8. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao


,

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 38


9. Cada do imperio ateniense en mans dos espartanos.

, .

9. NOTAS
, - : Lisandro (xeneral espartano)
, - : Helesponto (actual estreito dos Dardanelos, entre Europa e Asia)
, - : Lesbos
, - : Mitilene (capital da illa de Lesbos)
, - : Tracia
, - : Etenico (comandante da flota espartana)
, -, -: Samio (da illa de Samos)

9. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

, ...

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 39


10. Cerco de Atenas polos exrcitos peloponesios

, ,

, .

10. NOTAS
: vb con significado enviar a dicir
, - : ac. Axis (un dos dous reis de Esparta)
, - : Decelia (localidade da tica, a uns 25 km de Atenas)
impf. de - 1

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 40


, -, -: Peloponesio (habitantes do Peloponeso, aliados de Esparta)
, - : Pausanias (un dos dous reis de Esparta)
, -, -: lacedemonio, espartano
, - : Academia (xardns de Academo, moi cercanos de Atenas)
, - : Exina (illa do golfo Argo-Sarnico, cercana a Atenas)
, - : Exineta (hab. de Exina)
, - : Pireo
: naves mercantes

10. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

11. Desnimo ateniense ao inicio das conversas de paz

, .

, ,

, .

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 41


.

, .

11. NOTAS
: part. absoluto con dat. posesivo
: d valor concesivo: anda que
, - : ac. Axis (un dos dous reis de Esparta)
: aliados de (... algun, en dat.)
: con valor condicional
: nestas circunstancias, con estas condicins
: refrese a Axis
: competente, h)=n ku/rioj: tia competencia

11. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao


/

12. Fracaso das negociacins de paz

, , .

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 42


,

, ,

. .

12. NOTAS
, - : Selasia (cidade do Peloponeso)
, - : Lacedemonia, Laconia
: o inf. depende do anterior, o adv. modifica part.

: a part. non se traduce, o seu signicado recllese no subxuntivo

12. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

XENOFONTE HELNICAS I, 4, 18-20


CHEGADA DE ALCIBADES A ATENAS

13. Alcibades chega ao Pireo, pero non desembarca ata comprobar a presencia dos seus
partidarios.

, .

, ,

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 43


, ,

, .

13. NOTAS

, - : Alcibades (controvertido poltico e xeneral ateniense)


< --
: de : tocar (facer algo)

13. Cita algn helenismo derivado dos seguintes termos e explcao

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 44


ANTOLOXA DE TEXTOS

DE PLATN

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 45


Caderno Grego II-2 BAC. Px. 46
PLATN FEDN, 116

Os discpulos de Scrates acoden prisin a despedir ao mestre, quen, condenado a morte, vai beber a cicuta.
Scrates dialoga tranquilamente con eles acerca da inmortalidade da alma e, finalmente, cumpre a sa
condena con valor. Fedn, testemua presencial daquela xornada, rememora os feitos a peticin do seu amigo
e condiscpulo Equcrates.

MORTE DE SCRATES

Scrates vai baarse, como ritual de purificacin antes de morrer.

2, 3 ,

, 4

5, .

A muller e os fillos de Scrates veen despedirse del

, ,

2 part. de fut. con valor final para lavarse...


3 , : Critn (discpulo de Scrates)
4 de --: comentar

5 perf. de opt. perifrstico de : tia ocurrido

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 47


carceleiro que trae o veleno dirxese a Scrates
.

6 ,

- 7, , ,

. 8

9 ,

, , . ,

, .

6 ac. pl. de , . :moitas outras cousas


7 , - : Scrates
8 : e ademais

9 : or. completiva (C.D.) de part.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 48


Palabras de Scrates ao carceleiro

- , , , . 10 , ,

, . , , ,

11 , , .

Critn propn a Scrates que non se apure a beber o veleno. Scrates respndelle.

- , , , , .

, ,

, 12 13 14 .

15.

10 adv. exclamativo que...


11 : imp. aor. de fe/rw
12 de -: ter relacins con + dat., aqu sobreentendido que sera o

antecedente de
13 rel., rxime de

14 : ver con part.

15 impers. posible, hai tempo

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 49


- , , , ,

16. , , .

Instrucins para tomar o veleno

17 , 17

- 18, , , , ;

- , , , ,

. .

19, 20,

16 rixe o xt. : lit. aforrando nada que anda existe, aproveitando o que xa
non queda
17 , part. concertados cun a)/nqrwpon sobreentendido, c.d. de a)/gwn

18 intx. vea!, e ben!

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 50


- , , ; ;

- , , , .

- , ,

: 21 22.

Os discpulos non poden conter o pranto

, ,

, ,

, . ,

19 adx. contracto equivalente a , pred. de


20 , - : Equcrates (discpulo de Scrates)
21 or. compl de c.d. de , que explica o rel. (\: o que eu desexo: que as sexa!

22 : adv. as

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 51


, . 23

24,

25 .

Scrates reprende aos seus discpulos por chorar

- , , , .

, .

O veleno comeza a facer o seu efecto

, ,

, .

23 , - : Apolodoro (discpulo de Scrates)


24 : part. dependente de e)pau/eto: cesar de... (part.)
25 : lit. a ningun que non, a todos, absolutamente a cada un

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 52


. ,

, .

ltimas palabras de Scrates

26 ,

- , , .

, , , .

, , , , , 27

28 .

26 : lit. o que est arredor do ventre, o abdomen


27 : 2 termo dos comp. ...
28 : relativo en xent. por atraccin do antedente, debera ir en ac.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 53


Caderno Grego II-2 BAC. Px. 54
EXAMES DE

SELECTIVIDADE (PPAU)

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 55


61

GREGO II
OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
ALCIBADES INCITA A COMBATER POR TDOLOS MEDIOS.
Tv= de\ u(sterai# Alkibia/dhj e)kklhsian poih/saj parekeleu/eto au)toij oti
a)nagkh eih kai naumaxein kai pezomaxein kai teixomaxein: Ou) ga\r estin, efh,
xrh/mata h(min, toij de\ polemioij afqona para\ basile/wj.
NOTAS.- 1. Tv= de\ u(sterai#, sobreentndese h(me/r#, o da seguinte. 2. Alkibia/dhj,
nominativo de singular, Alcibades, estratego ateniense. 3. eih optativo oblicuo: tradzase
era e non sera. 4. h(min, toij de\ polemioij son dativos posesivos con estin.
II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)
a) Contestar a das de estas tres PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de Alkibia/dhj e)kklhsian poih/saj parekeleu/eto au)toij oti
a)na/gkh eih ... naumaxein ...
2. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionado con e)kklhsia
asemblea, xuntanza e con xrh/mata riquezas, recursos.
3. En qu guerra participou Alcibades e qu desenlace tivo esa guerra?
b) Contestar obrigatoriamente:
Cles son as cuestins principais que se debaten en As Nubes de Aristfanes?

OPCIN 2: TUCDIDES
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
OS LACEDEMONIOS, APURADOS POLA GUERRA, SOLICITAN E OBTEEN ALIADOS.
Lakedaimo/nioi de/, wj au)toij pro\j tou\j e)n Iqwmv e)mhku/neto o( po/lemoj, allouj
te e)pekale/santo cumma/xouj kai Aqhnaiouj: oi d hlqon Kimwnoj strathgou=ntoj plh/qei
ou)k o)lig%.
NOTAS.- 1. Lakedaimo/nioi, nominativo de plural, lacedemonios ou espartanos. 2. pro\j tou\j e)n
Iqwmv, o artigo pr\oj tou\j sustantiva a e)n Iqwmv: contra os de Itome, (Itome, monte e cidade
de Mesenia, en Grecia). 3. Aqhnaiouj, acusativo de plural, atenienses. 4. Kimwnoj, Cimn;
Kimwnoj strathgou=ntoj, xenitivo absoluto.
II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)
a) Contestar a das de estas tres PREGUNTAS
1. Qu feito histrico narrou Tucdides? Qu causas e qu desenlace tivo?
2. Anlise sintctica de Lakedaimo/nioi de/, wj au)toij ... e)mhku/neto o( po/lemoj, allouj
e)pekale/santo cumma/xouj.
3. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionado con po/lemoj guerra e con
strathge/w mandar, dirixir.
b) Contestar obrigatoriamente: Cles son as cuestins principais que se debaten en As Nubes de
Aristfanes?

Caderno Grego II-2BAC. Px. 56


61

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
COMBATE NAVAL ENTRE ATENIENSES E LACEDEMONIOS.
)Ek tou/tou d e)nauma/xhsan oi me\n Lakedaimo/nioi e)n ta/cei, oi de\ Aqhnaioi diesparme/
naij taij nausi, me/xri ou efugon a)pole/santej pentekaideka trih/reij. Tw12n de\ a)ndrw12n oi
me\n pleistoi e)ce/fugon, oi d e)zwgrh/qhsan.
NOTAS.- 1. )Ek tou/tou con valor temporal. 2. Lakedaimo/nioi, )Aqhnai=oi, nominativos de plural,
lacedemonios, atenienses, ambos son suxeitos do verbo e)nauma/xhsan. 3. a)pole/santej,
participio de aoristo de a)po/llumi.
II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)
a) Contestar a das de estas tres PREGUNTAS
1. De qu conflicto e con qu desenlace se ocupa Xenofonte?
2. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionado con a)nh/r, a)ndro/j varn e con
nau=j nave.
3. Analice morfolxicamente e)nauma/xhsan e diesparme/naij.
b) Contestar obrigatoriamente:
Lias xerais do argumento e espritu da Ilada.

OPCIN 2: TUCDIDES
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
PRIMEIRAS MEDIDAS DE ATENAS TER A HEXEMONA NA HLADE.
Paralabo/ntej de\ oi Aqhnaioi th\n h(gemonian e(ko/ntwn tw12n cumma/xwn dia\ to\ Pausaniou
misoj, etacan ta\j po/leij ai(\ parei/xonto xrh/mata kai\ nau=j pro\j to\n ba/rbaron.
NOTAS.- 1. oi Aqhnaioi, nominativo de plural, os atenienses. 2. e(ko/ntwn tw12n cumma/xwn, xenitivo
absoluto; del depende dia\ to\ Pausaniou misoj. 3. Pausaniou, xenitivo de singular, Pausanias
(un espartano). 3. pro\j contra.
II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)
a) Contestar a das de estas tres PREGUNTAS
1.Cles foron as bases principais da hexemona ateniense?
2. Anlise morfolxica de paralabo/ntej e de etacan.
3. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionado con misoj odio, xenreira e con
po/lij cidade.
b) Contestar obrigatoriamente:
Lias xerais do argumento e espritu da Ilada.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 57


46

GREGO II
OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
Scrates oponse s bgoas dos seus amigos pola sa condena
(Wj de\ vsqeto Swkra/thj tou\j parepome/nouj dakru/ontaj, ei=pen: Ti nu=n dakru/ete;
ou) ga\r pa/lai iste oti e)c otouper e)geno/mhn kateyhfisme/noj hn mou u(po\ th=j fusewj
o( qa/natoj;
NOTAS. 1. vsqeto bsquese en ai)sqa/nomai. 2. iste, 2 de plural de oi)=da. 3. e)c otouper,
desde que.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de (Wj de\ vsqeto Swkra/thj tou\j parepome/nouj dakru/ontaj,
ei=pen.
2. Xenofonte como discpulo de Scrates: obras nas que recolle o seu ensino.
3. O proceso contra Scrates: causas e desenlace.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con fu/sij natureza e con
pa/lai, hai tempo, antigamente.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de estas das PREGUNTAS:
1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
Inconvenientes do amor propio
Pa/ntwn de\ me/giston kakw12n a)nqrwpoij toij polloij emfuton e)n taij yuxaij e)stin,
ou pa/ntej a)pofugh\n ou)demian mhxanw=ntai: tou/tou de\ kakou= e(/neka pa=j anqrwpoj
fu/sei e)stin filoj au(t%12.
NOTAS. 1. O relativo ou ten como antecedente me/giston (pa/ntwn kakw12n). 2. au(t%12 pronome
reflexivo, de si mesmo: ntese o seu esprito spero.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de ou pa/ntej a)pofugh\n ou)demian mhxanw=ntai.
2. Principios bsicos do ideario tico e poltico de Platn.
3. A Atenas do s. V a. C.: lias principais da sa poltica.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con yuxh/ alma e con
polu/j, moito.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de estas das PREGUNTAS:
1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 58


46

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
Scrates define as sas afeccins en comparacin coas de outros.
)Egw d+) oun kai au)to/j, w Antifw12n, wsper alloj tij h ipp% a)gaq%12 h kuni h
o r niqi h d etai, ou t w kai e t i ma= l lon h d omai fi l oij a) g aqoi j , kai e) a/n ti e x w
a)gaqo/n, dida/skw.
NOTAS.- 1. Antifw12n, Antifonte (sofista). 2. e)gw d) oun kai au)to/j tamn eu mesmo. 3. outw
kai as tamn, tamn do mesmo modo.
II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)
a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de e)a/n ti exw a)gaqo/n, dida/skw.
2. Qu relacin tivo Xenofonte con Scrates e en qu obras fala de esa relacin?
3. Qu sabe da estimacin social que tiveron en Grecia a Poesa e os poetas?
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con i(/ppoj cabalo e con
fi/loj amigo.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de estas das PREGUNTAS:
1. Cales son os temas fundamentais da poesa de Safo?
2. Cales son as cuestins principais que se tratan en As Nubes de Aristfanes?

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
Scrates aprende dos homes, non da Natureza.
Filomaqh\j eimi, w fi/le: ta\ me\n oun xwria kai ta\ de/ndra ou)de/n m e)qe/lei
didaskein, oi d) e)n t%12 astei anqrwpoi e)me\ dida/skousi. su\ me/ntoi th=j e)mh=j e)co/dou
to\ fa/rmakon hu/(rhkaj.
NOTAS.- 1. O verbo e)qe/lei est en singular, pero ten dous suxeitos neutros, xwri/a e de/ndra. 2
Con th=j e)mh=j e)co/dou sobreentndase e)k th=j a)/stewj, da cidade. 3. hu/(rhkaj, bsquese
en eu(ri/skw.
II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)
a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de oi d) e)n t%12 astei anqrwpoi e)me\ dida/skousi.
2. Biografa e escritos de Platn.
3. O final de Scrates e as sas causas.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con anqrwpoj home e
con fa/rmakon remedio.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de estas das PREGUNTAS:
1. Cales son os temas fundamentais da poesa de Safo?
2. Cales son as cuestins principais que se tratan en As Nubes de Aristfanes?

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 59


46

GREGO II
OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
OS ATENIENSES, SITIADOS, RESPONDEN CON OUTRO ASEDIO.
oi d Aqhnaioi poliorkou/menoi u(po\ tw=n Ai)ginhtw=n, pe/myantej eij Aiginan kai
o(plitaj kai strathgo\n au)tw12n Pa/mfilon e)peteixisan Aiginh/taij kai e)polio/
rkoun au)tou\j kai kata\ gh=n kai kata\ qa/lattan de/ka trih/resin.
NOTAS. 1. Aqhnai=oj, -ou, Ateniense. 2. Aigina, -hj, Exina, illa preto de Atenas.
4. Ai)ginh/thj, -ou, Exineta, habitante de Exina. 5. Pa/mfiloj, -ou, Pnfilo, estratego
ateniense. 6. Pa/mfilon, complemento, ten strathgo\n como predicativo.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de pe/myantej e de trih/resin.
2. De que guerra protagonizada por Atenas se ocupa Xenofonte?
3. Obras principais de Xenofonte.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con strathgo/j
estratego e con de/ka dez.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Trazos do heroe homrico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
EDUCACIN DOS NENOS EN COECER AS LEIS E ACTUAR SEGUNDO ELAS.
e)peida\n de\ e)k didaska/lwn a)pallagw12sin oi( pai=dej, h( po/lij au)tou\j a)nagka/zei
tou/j no/mouj manqa/nein kai kata\ tou/touj zh=n kata\ para/deigma, ina mh\ au)toi e)f
au(tw12n eikv= pra/ttwsin.
Notas. 1. a)pallagw12sin, subxuntivo aoristo de a)palla/ssw, sar de, deixar. 2.
kata\ tou/touj refrese a tou/j no/mouj e ten kata\ para/deigma como predicativo 3.
zh=n infinitivo de za/w. 4. eikv= = lixeira, e pra/ttw = actuar, obrar.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de ina mh\ au)toi e))f au(tw12n eikv= pra/ttwsin.
2. Anlise morfolxica de manqa/nein e pra/ttwsin.
3. Importancia da educacin na Filosofa e na Poltica de Platn.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con pai=j neno, e con
po/lij, cidade

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Trazos do heroe homrico.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 60


46

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
ASTIAXES DEIXA QUE CIRO SAIA CAZAR.
Epei d oun egnw o( Astua/ghj Ku=ron sfo/dra e)piqumou=nta ecw qhra=n, e)kpe/mpei
au)to\n su\n t%12 qei% kai fu/lakaj sumpe/mpei e)f ippwn, opwj a)po\ tw12n dusxwriw12n
fula/ttoien au)to\n.
NOTAS.- 1. e)/gnw, aoristo de gignw/skw; deste verbo depende a oracin de participio Ku=ron
e)piqumou=nta . 2. )Astua/ghj, Astiaxes (rei persa), Ku=roj, Ciro (rei persa). 3. A conxuncin
o(/pwj ten valor final, para que.
II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)
a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de fula/ttoien.
2. Obras de Xenofonte.
3. Episodios principais na relacin entre gregos e persas.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con i(/ppoj cabalo e con
au)to/j el mesmo.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de estas das PREGUNTAS:
1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo.
2. Caractersticas principais do heroe homrico

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
PARA PLATN A POESA RESULTA DA INSPIRACIN DIVINA.
Pa/ntej ga\r oi( tw12n e)pw12n poihtai oi a)gaqoi ou)k e)k te/xnhj a)ll enqeoi ontej kai
katexo/menoi pa/nta tau=ta ta\ kala\ le/gousi poih/mata, kai oi melopoioi oi a)gaqoi
wsau/twj.
NOTAS. 1. oi( tw12n e)pw12n poihtai, os poetas picos, oi melopoioi, os poetas lricos. 2.
le/gousi, cantan, recitan, mellor que din.
II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)
a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Analice morfoloxicamente ontej e le/gousi.
2. Trazos fundamentais do pensamento de Platn.
3. Funcin social dos poetas e da poesa en Grecia.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con te/xnh arte e kalo/j
fermoso.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de estas das PREGUNTAS:
1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo.
2. Caractersticas principais do heroe homrico.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 61


46

GREGO II
OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
PREPARATIVOS E ORDES DE CIRO PARA A BATALLA.
Ku=ro/j te kataphdh/saj a)po\ tou= armatoj to\n qwraka e)nedu/eto kai a)naba\j e)pi to\n ippon
ta\ palta\ eij ta\j xeiraj elabe, toij te alloij pa=si parh/ggellen e)coplizesqai kai
kaqistasqai eij th\n e(autou= ta/cin ekaston.
Notas. 1. Ku=roj, Ku/rou: Ciro (rei de Persia). 2. e)nedu/eto, imperfecto medio de e)ndu/w. 3. a)naba\j participio
de aoristo de a)nabai/nw. 4 kaqistasqai = situarse, colocarse, con suxeito ekaston.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS:
1. Anlise sintctica de Ku=ro/j te kataphdh/saj a)po\ tou= armatoj to\n qwraka e)nedu/eto.
2. Anlise morfolxica de pa=si e de kaqistasqai.
3. O rei Ciro na obra de Xenofonte.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con i(/ppoj cabalo e con
xei/r, xeiro/j man.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. Ambiente e motivos da poesa de Alceo.
2. Scrates e a sa escola nas Nubes de Aristfanes.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
EFECTOS DA PALABRA DE SCRATES NOS SEUS ONTES
otan ga\r a)kou/w Swkra/touj, polu/ moi ma=llon h tw12n Koruba/ntwn h te kardia phd#= kai
da/krua e)kxeitai u(po\ tw12n lo/gwn tw12n tou/tou, o(rw12 d allouj pampo/llouj ta\ au)ta\ pa/
sxontaj.
Notas. 1. Swkra/touj xenitivo, rxime de a)kou/w. 2. Swkra/thj, Swkra/touj, Scrates (filsofo). 3. Koru/
baj, Koru/bantoj, os coribantes (sacerdotes de Cibeles, con ritos orxisticos). 4. u(po\ a causa de, por
efecto de. 5. pa/sxontaj completiva de participio dependente de o(rw=.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS:
1. Anlise morfolxica de phd#= e de e)kxeitai
2. Lias principais do ensino de Scrates.
3. Anlise sintctica de h te kardia phd#= kai da/krua e)kxeitai u(po\ tw12n lo/gwn tw12n tou/tou
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con a)kou/w, or, escoitar
e con kardia corazn.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Ambiente e motivos da poesa de Alceo.
2. Scrates e a sa escola nas Nubes de Aristfanes.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 62


46

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
UN ALIADO LMBRALLES S LACEDEMONIOS A SA AXUDA
W Aghsilae kai Lakedaimo/nioi, e)gw u(min, ote toij Aqhnaioij e)polemeite, su/mmaxoj
e)geno/mhn kai xrh/mata pare/xwn to\ me\n nautiko\n to\ u(me/teron isxuro\n e)poioun.
NOTAS. 1. )Aghsilaoj, Axesilao (rei de Esparta), Lakedaimo/nioi, lacedemonios (ou espartanos), Aqhnai=oi,
atenienses. 2. pare/xw dar, facilitar. 3. e)poioun con to\ nautiko\n to\ u(me/teron como complemento directo
e isxuro\n como predicativo dese complemento.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de e)gw u(min, ote toij Aqhnaioij e)polemeite, su/mmaxoj e)geno/mhn.
2. Obras e temas principais en Xenofonte.
3. O conflito entre Esparta e Atenas.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con po/lemoj e poleme/w
guerra, guerrear e con poie/w facer.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
Sensacin que causan en Scrates as palabras dos seus acusadores.
Ou)k oida o(/ ti me\n u(meij, w andrej Aqhnaioi, pepo/nqate u(po\ tw12n e)mw12n kathgo/rwn,: e)gw
de\ kai au)to\j u(p au)tw12n o)ligou e)mautou= e)pelaqo/mhn, outw piqanw12j elegon.
NOTAS.- 1. Aqhnaioi, atenienses. 2. pepo/nqate, perfecto de pa/sxw. 3. u(po\ por obra de. 4. e)gw de\ kai
au)to\j, eu mesmo, pola mia parte ... 5. o)ligou por pouco, non vai unido a e)mautou=. 6. e)pelaqo/mhn,
de e)pilanqa/nw.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica dende ou)k oida ... ata ... u(po\ tw12n e)mw12n kathgo/rwn.
2. Lias principais da biografa de Platn en relacin co seu ideario tico e poltico.
3. Causas e desenlace do proceso de Scrates.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con au)to/j o mesmo e con
o)ligoj pouco, escaso, pequeno.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 63


46

GREGO II
OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
OS LACEDEMONIOS RECIBEN UNS EMBAIXADORES
Ec Aka/nqou de\ kai Apollwniaj, aiper me/gistai h)=san twn peri Olunqon po/lewn,
pre/sbeij a)fikonto eij Lakedaimona. a)kou/santej d oi eforoi ta\ pra/gmata wn eneka
hkon, prosh/gagon au)tou\j pro\j th\n e)kklhsian kai tou\j summa/xouj.
NOTAS. 1. ) / A kanqoj, Acanto (cidade), ) A pollwni/ a, Apolonia (cidade), ) / O lunqoj, Olinto (cidade),
Lakedai/mwn, Lacedemonia (ou Esparta). 2. prosh/gagon, aoristo de prosa/gw.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos).


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de a)kou/santej.
2. Obras de Xenofonte.
3. De que guerra fixo Historia Xenofonte?
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con pre/sbuj embaixador, persoa
de idade, vello e con a)kou/w or, escoitar.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo.
2. Caractersticas principais do heroe homrico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
SCRATES EXPN A ORDE NA QUE FAR A SA DEFENSA.
Prwton me\n oun dikaio/j eimi a)pologh/sasqai, w andrej Aqhnaioi, pro\j ta\ prwta/ mou
yeudh= kathgorhme/na kai tou\j prwtouj kathgo/rouj, epeita de\ pro\j ta\ usteron kai tou\j
u(ste/rouj.
NOTAS.- 1. dikaio\j eimi a)pologh/sasqai, construcin persoal, xusto que eu me defenda .... 2. Aqhnaioi,
atenienses. 3. Con ta\ usteron sobreentndase yeudh= kathgorhme/na, e con tou\j u(ste/rouj sobreentndase
kathgo/rouj.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de a)pologh/sasqai.
2. Principios bsicos de Scrates e do seu ensino.
3. Ambiente poltico e social de Atenas en vida e morte de Scrates.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con prwtoj primeiro e
a)pologe/w defender.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo.
2. Caractersticas principais do heroe homrico.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 64


46

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
CIRO ANTE BABILONIA.
(/Ote pro\j Babulwni hn o( Ku=roj, perie/sthse me\n pa=n to\ stra/teuma peri th\n po/lin, e)pei
de\ kateqea/sato ta\ teixh, a)pa/gein pareskeua/sato th\n stratia\n a)po\ th=j po/lewj.
NOTAS. 1. Babulw/n, Babilonia (cidade de Mesopotamia). 2. Ku=roj, Ciro (rei de Persia).

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS:
1. Anlise morfolxica de perie/sthse.
2. Anlise sintctica de a)pa/gein pareskeua/sato th\n stratia\n a)po\ th=j po/lewj.
3. Obras de Xenofonte relacionadas con Ciro e cos persas.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con pa=n todo e con po/lij,
cidade.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. Ambiente e motivos da poesa de Alceo.
2. Scrates e a sa escola nas Nubes de Aristfanes.

OPCIN 2: PLATN

I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)


CRITN VISITA A SCRATES NO CRCERE.
SCRATES: Qauma/zw opwj h)qe/lhse/ soi o( tou= desmwthriou fu/lac u(pakou=sai.
CRITN: Sunh/qhj hdh moi e)stin, w Swkratej, dia\ to\ polla/kij deu=ro foita=n, kai ti
eu)erge/thtai u(p )e)mou=.
NOTAS: 1. foita=n, infinitivo substantivado por dia\ to\. 2. eu)erge/thtai, pretrito perfecto, voz medio-pasiva, de
eu)ergete/w.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de h)qe/lhse.
2. Anlise sintctica de ti eu)erge/thtai u(p )e)mou=.
3. Causas da prisin e do xuzo de Scrates.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con a)kou=sai, or, escoitar.
b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:
1. Ambiente e motivos da poesa de Alceo.
2. Scrates e a sa escola nas Nubes de Aristfanes.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 65


46

GREGO II
OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
Alcibades anima aos atenienses a loitar.
Tv= de\ u(sterai# Alkibia/dhj e)kklhsian poih/saj parekeleu/eto au)toij oti a)na/gkh
eih kai naumaxein kai pezomaxein kai teixomaxein: Ou) ga\r estin, efh, xrh/mata
h(min, toij de\ polemioij afqona para\ basile/wj.

Nota.- eih: optativo oblicuo, tradzase por un tempo pasado de modo indicativo.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a dAs destas catro preguntas:
1.- Relacin entre a obra de Xenofonte e a de Tucdides.
2.- Que sabe de Alcibades?
3.- Que desenlace e consecuencias tivo o conflito entre Atenas e Esparta?
4.- Analice sintcticamente: Ou) ga\r estin, efh, xrh/mata h(min.

b) Contestar obrigatoriamente a unHa destas das PREGUNTAS:


1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
Critn anuncia a chegada do barco coa condena de Scrates
Kritw/n.- Outoi dh\ a)fiktai to\ ploi=on, a)lla\ hcei th/meron e)c wn a)pagge/llousin
hkonte/j tinej a)po\ Souniou. dh=lon oun e)sti\ oti hcei th/meron, kai a)na/gkh dh\ eij
aurion estai, w Swkratej, to\n bion se teleuta=n.
Notas. 1. a)fiktai, perfecto de a)fikne/omai. 2. Souniou, de Sou/nion, Souniou, (o cabo) Sunion.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a dAS destas catro preguntas
1. Anlise morfolxica de a)pagge/llousin e estai.
2. Anlise sintctica de a)na/gkh estai to\n bion se teleuta=n.
3. Cite e explique algunhas palabras de vocabulario actual relacionadas con bi/oj vida.
4. Causas do xuzo de Scrates.

b) Contestar obrigatoriamente a unHa destas das PREGUNTAS:


1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 66


46

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
Astiaxes deixa que Ciro vaia cazar
Epei d oun egnw o( Astua/ghj Ku=ron sfo/dra e)piqumou=nta ecw qhra=n, e)kpe/mpei au)to\n
su\n t% qei% kai fu/lakaj sumpe/mpei e)f ippwn, opwj a)po\ twn dusxwriwn fula/ttoien
au)to\n.
Notas. 1. e)/gnw, aoristo de gignw/skw; deste verbo depende a oracin de participio Ku=ron
e)piqumou=nta . 2. )Astua/ghj, Astiaxes (rei persa), Ku=roj, Ciro (rei persa). 3. A conxuncin o(/pwj
ten valor final, para que.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a dAs destas catro preguntas
1. Anlise morfolxica de fula/ttoien.
2. Obras de Xenofonte.
3. Episodios principais na relacin entre gregos e persas.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con i(/ppoj cabalo e con au)to/j
el mesmo.

b) Contestar obrigatoriamente a unHa destas das PREGUNTAS:


1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo.
2. Caractersticas principais do heroe homrico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
Para Platn a poesa resulta de inspiracin divina.
Pa/ntej ga\r oi( twn e)pwn poihtai oi a)gaqoi ou)k e)k te/xnhj a)ll enqeoi ontej kai katexo/
menoi pa/nta tau=ta ta\ kala\ le/gousi poih/mata, kai oi melopoioi oi a)gaqoi wsau/twj.
Notas. 1. oi( twn e)pwn poihtai, os poetas picos, oi melopoioi, os poetas lricos. 2. le/gousi,
cantan, recitan, mellor que din.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a dAs destas catro preguntas
1. Analice morfolxicamente ontej e le/gousi.
2. Lias fundamentais do pensamento de Platn.
3. Funcin social dos poetas e da poesa en Grecia.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con te/xnh arte e kalo/j
fermoso

b) Contestar obrigatoriamente a unHa destas das PREGUNTAS:


1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo.
2. Caractersticas principais do heroe homrico.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 67


PAAU Cdigo: 32

2010
GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE XUO 2010


I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
XENOFONTE CHEGA A CELENAS, RESIDENCIA E PARQUE DE CAZA REAL
,
.,
.
NOTAS. 1. . , Celenas (cidade de Asia Menor). 2., Ciro (rei de Persia).

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica .
2. Que narra Xenofonte na Anbase?
3. Feitos destacados na relacin dos gregos cos persas.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con ,
'grande' y con parque, xardn.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da poesa de Safo?
2. Elementos innovadores ou revolucionarios no teatro de Aristfanes sobre a muller e o seu
papel na sociedade: As Asemblestas.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
A PATRIA COMO VALOR SUPREMO, POR RIBA DA FAMILIA

NOTAS. 1. Advrtase que todo o texto ten interrogacin. 2. ...,dativo de plural do participio de
, con complemento .3.......,es tan que 4. , perfecto de
.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de ....
2. Lias principais do pensamento poltico de Platn.
3. Ambiente ideolxico e social en que Scrates discute e ensina.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con , sabio,
experto e con , deus, divindade.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da poesa de Safo?
2. Elementos innovadores ou revolucionarios no teatro de Aristfanes sobre a muller e o seu
papel na sociedade: As Asemblestas.

CadernoGregoII2BAC.Px.68
PAAU Cdigo: 32

2010

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE SETEMBRO 2010


I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
SCRATES OPONSE PRANTO DOS SEUS AMIGOS POLA SU CONDENA
,

NOTAS. 1. de . 2. , 2 de pl. de . 3. , desde que.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de ,.
2. Xenofonte como discpulo de Scrates: obras nas que recolle a sa ensinanza.
3.O proceso contra Scrates: causas e desenlace.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con natureza
e con , hai tiempo, antigamente.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de estas das PREGUNTAS:


1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo.
2. Caractersticas principais do heroe homrico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
SCRATES APRENDE DOS HOMES, NON DA NATUREZA.
,
, .
.
NOTAS.- 1. O verbo est en singular, pero ten dous suxeitos neutros, e . 2 Con
sobreentndase , da cidade. 3. , bsquese en .

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de .
2. Biografa e escritos de Platn.
3. O final de Scrates e as sas causas.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con
home e con remedio.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA de estas das PREGUNTAS:


1. Temas e ambientes nos poemas de Alceo.
2. Caractersticas principais do heroe homrico.

CadernoGregoII2BAC.Px.69
Cdigo: 32
PAU
2011

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE XUO 2011


I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
ALCIBADES REGRESA A CASA

NOTAS. 1., Alcibades. 2. , aoristo de = zarpar (non traducir en voz


pasiva) 3.,, Samos (illa). 4. ,, Caria (rexin de Asia Menor). 5. ,,
Cermico (golfo).

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Qun foi Alcibades?
2. Anlise morfolxica de .
3. Obras principais de Xenofonte.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con nave.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Ambiente e motivos da poesa de Alceo.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
VIDA SALVAXE DOS PRIMEIROS HOMES
,
,
,.
NOTAS. 1. = os traballos, os oficios. 2. xenitivo obxectivo, contra
os animais salvaxes.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de ,.
2. Anlise morfolxica de .
3. Lias principais da filosofa de Platn.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con
home e con guerra.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Ambiente e motivos da poesa de Alceo.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico.

Caderno Grego II-2 BAC. Px. 70


Cdigo: 32
PAU
2011

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE SETEMBRO 2011


I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
MNDARO MORRE EN COMBATE CON ALCIBADES.

,
.
NOTAS. 1. , Alcibades. 2. , aoristo de , desembarcar, baixar a terra.
3. ,Mndaro.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de
.
2. Anlise morfolxica de .
3. En qu guerra intervn Alcibades?
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con , terra.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
SENTIMENTOS QUE SE TEEN ESCOITAR A SCRATES
,
,

NOTAS. 1. ,, Scrates. 2. complemento de . 3. depende


de como oracin completiva.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de

2. Anlise morfolxica de .
3. Causas da morte de Scrates.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con corazn
e con moito.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico
Caderno Grego II-2 BAC. Px. 71
PAAU Cdigo: 32
XUO 2012

GREGO II

OPCIN A: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
CIRO DA ORDES A CLEARCO

,
.

NOTAS. 1. , - Ciro. 2. ,Clearco.3.,deordenar.4.optativo


oblicuo,tradzasecomoimperfectoestaba.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica [].
2. Anlise morfolxica de .
3. Quen foi este Ciro o Novo?.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con elmesmo
e con outro.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Caractersticas do heroe homrico.

OPCIN B: PLATN

I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)


UN ATENIENSE RECORDA QUE SCRATES FOI O SEU SALVADOR NO COMBATE
,
,,
.
NOTAS. 1. participio de perfecto medio de , con sobreentendido. 2.
,aoristode,salvarconxuntamente,vez.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de
2. Anlise sintctica de
3. Intervencins de Scrates na vida militar e poltica de Atenas.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con,xefe,
xeneral.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Caractersticas do heroe homrico.

CadernoGregoII2BAC.Px.72
PAAU Cdigo: 32
SETEMBRO 2012

GREGO II

OPCIN A: XENOFONTE
OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
OS ATENIENSES, SITIADOS, RESPONDEN CON OUTRO ASEDIO.
,

.
NOTAS. 1. ,, Ateniense. 2. ,, Exina, illa preto de Atenas. 4. ,
Exineta, habitante de Exina. 5. , Pnfilo, estratego ateniense. 6. ,
complemento, ten como predicativo.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de e de .
2. De que guerra protagonizada por Atenas se ocupa Xenofonte?
3. Obras principais de Xenofonte.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con estratego e
con dez.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Lias xerais do argumento e esprito da Ilada.

OPCIN B: PLATN
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
EDUCACIN DOS NENOS EN COECER AS LEIS E ACTUAR SEGUNDO ELAS.
,
,
.
NOTAS. 1. , subxuntivo aoristo de , sar de, deixar. 2.
refrese a e ten como predicativo 3. infinitivo de . 4.
= lixeira, e = actuar, obrar.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de .
2. Anlise morfolxica de e .
3. Importancia da educacin na Filosofa e na Poltica de Platn.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con neno, e con
cidade

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Lias xerais do argumento e esprito da Ilada.

CadernoGregoII2BAC.Px.73
PAU Cdigo: 32

XUO 2013

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
CIRO RODEA BABILONIA, PERO DESPOIS PREPARA A RETIRADA DO EXRCITO
,
, . ,
.
NOTAS. 1. ,, Babilonia. 2. ,. Ciro. 3. el mesmo, refrese a Ciro.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de .
2. Anlise sintctica de .
3. Obras de Xenofonte.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con , cidade, e
con ,, todo.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Caractersticas do heroe homrico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
EFECTOS DA PALABRA DE SCRATES NOS SEUS ONTES.
,
,

Notas. 1. xenitivo, rxime de . 2. , Scrates, filsofo. 3.


, , os coribantes, sacerdotes de Cibeles, con ritos orxisticos. 4. a causa de",
"por efecto de". 5. completiva de participio dependente de .=.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Anlise morfolxica de e de .
2. Lias principais do ensino de Scrates.
3. Anlise sintctica de
.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con , or,
escoitar e con corazn.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Cales son os temas fundamentais da Lrica Arcaica grega?
2. Caractersticas do heroe homrico.

CadernoGregoII2BAC.Px.74
PAU Cdigo: 32

SETEMBRO 2013

GREGO II

I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)


COMBATE NAVAL ENTRE ATENIENSES E LACEDEMONIOS.
,
, .
,.
NOTAS.- 1. con valor temporal.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a das de estas tres PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de
2. Analice morfolxicamente e .
3. De qu conflicto e con qu desenlace se ocupa Xenofonte?
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionado con ,
varn e con nave.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
INCONVENIENTES DO AMOR PROPIO
,

.
NOTAS. 1. O relativo ten como antecedente (). 2. pronome reflexivo, de si
mesmo: ntese o seu esprito spero.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS de estas catro PREGUNTAS
1. Anlise sintctica de .
2. Analice morfolxicamente e .
3. A Atenas do s. V a.C.: lias principais da sa poltica.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con alma e con
, moito.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. O heroe homrico: lias principais da sa accin e personalidade.
2. Lias bsicas do mito de Edipo e o seu significado trxico.

CadernoGregoII2BAC.Px.75
PAU Cdigo: 32

2014

GREGO II

OPCIN1:XENOFONTEXUO2014
I.TRADUCCIN(Puntuacinmxima:setepuntos)
OSGREGOSORGANIZANUNHACOMPETICINDEXIMNASIA
.
, ,
.
NOTAS.1.,,Draconcio;,,espartano.2.,aoristode
, elixir, escoller. 3. , da patria. 4. , ,
infinitivosfinaiscon.

II.PREGUNTAS(Puntuacinmxima:trespuntos)
a)ContestaraDASdestascatroPREGUNTAS
1.Anlisesintcticade.
2.Anlisemorfolxicade.
3.DequfeitohistricofalaaAnbase?
4.Citeeexpliquealgnsexemplosdevocabularioactualrelacionadoscon,carreira
econ,,neno.

b)ContestarobrigatoriamenteaUNHAdestasdasPREGUNTAS:
1.TemasfundamentaisdapoesadeSafo.
2.OmitodeEdipo.

OPCIN2:PLATN
I.TRADUCCIN(Puntuacinmxima:setepuntos)
CRITNVISITAASCRATESNOCRCERE.
SCRATES:.
CRITN:,,,
.
NOTAS:1.,infinitivosustantivadopor.2.,pretritoperfecto,
vozmediopasiva,de.

II.PREGUNTAS(Puntuacinmxima:trespuntos)
a)ContestaraDASdestascatroPREGUNTAS
1.Anlisemorfolxicade.
2.Anlisesintcticade.
3.CausasdaprisinedoxuzodeScrates.
4.Citeeexpliquealgnsexemplosdevocabularioactualrelacionadosconcon,or,
escoitar.

b)ContestarobrigatoriamenteaUNHAdestasdasPREGUNTAS:
1.TemasfundamentaisdapoesadeSafo.
2.OmitodeEdipo.

CadernoGregoII2BAC.Px.76
PAU Cdigo: 32

2014

GREGO II

OPCIN1:XENOFONTESETEMBRO2014
I.TRADUCCIN(Puntuacinmxima:setepuntos)
NAREXINHAIANIMAISDETODOTIPO
,,,

.
NOTAS.1.,,verbo.

II.PREGUNTAS(Puntuacinmxima:trespuntos)
a)ContestaraDASdestascatroPREGUNTAS:
1.Anlisemorfolxicadeede.
2.Anlisesintcticade.
3.ObrasdeXenofonte.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con , lugar,
rexin,pasecon,rbore.

b)ContestarobrigatoriamenteaUNHAdestasdasPREGUNTAS:
1.AmbienteemotivosdapoesadeAlceo.
2.OmitodeEdipo.


OPCIN2:PLATN
I.TRADUCCIN(Puntuacinmxima:setepuntos)
MITODEPROMETEOEEPIMETEO.CREACINDASESPECIESMORTAIS.
,.
,.
NOTAS. 1. , de , . 2. , participio de . 3. ,
participiode.

II.PREGUNTAS(Puntuacinmxima:trespuntos)
a)ContestaraDASdestascatroPREGUNTAS
1.Anlisesintcticade.
2.Anlisemorfolxicadeede.
3.IdeoloxapolticadePlatn.
4.Citeeexpliquealgnsexemplosdevocabularioactualrelacionadoscon,deusecon
,tempo.

b)ContestarobrigatoriamenteaUNHAdestasdasPREGUNTAS:
1.AmbienteemotivosdapoesadeAlceo.
2.OmitodeEdipo.

CadernoGregoII2BAC.Px.77
PAU Cdigo: 32

2015

GREGO II

OPCIN1:XENOFONTEXUO2015
I.TRADUCCIN(Puntuacinmxima:setepuntos)
OROTELEBOASEASAREXIN
, .
. ,
.
NOTAS. 1. ,roTeleboas(afluentedoufrates).2.,Armenia(rexinde
Asia). 3., Tiribazo (un strapa). 4. , adverbio, tamn. 5. , de

II.PREGUNTAS(Puntuacinmxima:trespuntos)
a)ContestaradasdestascatroPREGUNTAS:
1.Anlisesintcticade,.
2.Analicemorfolxicamentee.
3.DequconflitoeconqudesenlaceseocupaXenofonte?
4.Citeeexpliquealgnsexemplosdevocabularioactualrelacionadoscon,roe
con,moito.

b)ContestarobrigatoriamenteaUNHAdestasdasPREGUNTAS:
1.Oheroehomrico:liasprincipaisdasaaccinepersonalidade.
2.LiasbsicasdomitodeEdipoeoseusignificadotrxico.


OPCIN2:PLATN
I.TRADUCCIN(Puntuacinmxima:setepuntos)
PROTGORASENSNANOSOQUEVALENASSASENSINANZAS.
,,
,,.
NOTAS. 1. , de , aprender. 2. , de , entregar. 3.
,de,depositar.

II.PREGUNTAS(Puntuacinmxima:trespuntos)
a)ContestaraDASdestascatroPREGUNTAS:
1.Anlisesintcticade.
2.Analicemorfolxicamentee.
3.AAtenasdos.Va.C.:liasprincipaisdasapoltica.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con , prata,
dieiroecon,eu

b)ContestarobrigatoriamenteaUNHAdestasdasPREGUNTAS:
1.Oheroehomrico:liasprincipaisdasaaccinepersonalidade.
2.LiasbsicasdomitodeEdipoeoseusignificadotrxico.

CadernodeGregoII2BAC.Px.78
PAU Cdigo: 32

2015

GREGO II

OPCIN1:XENOFONTESETEMBRO2015
I.TRADUCCIN(Puntuacinmxima:setepuntos)
OSATENIENSESREACCIONANANTEAINICIATIVADOSESPARTANOS

,.
NOTAS.1.,:Trasibulo,xeneralateniense.

II.PREGUNTAS(Puntuacinmxima:trespuntos)
a)ContestaraDASdestascatroPREGUNTAS:
1.Anlisesintcticade.
2.Anlisemorfolxicadee.
3.DequfeitohistricofalanasHelnicas?
4.Citeeexpliquealgnsexemplosdevocabularioactualrelacionadoscon,forzae
con(u),mar.

b)ContestarobrigatoriamenteaUNHAdestasdasPREGUNTAS:
1.TemasfundamentaisdapoesadeSafo.
2.OmitodeEdipo.


OPCIN2:PLATN
I.TRADUCCIN(Puntuacinmxima:setepuntos)
AEDUCACINDOSNENOSUNHAVEZREMATADAAESCOLA
,
,.
NOTAS:1.,pronome,refresea.2.,infinitivode.3.,
conxuncinconvalorfinal.4.,adverbio.

II.PREGUNTAS(Puntuacinmxima:trespuntos)
a)ContestaraDASdestascatroPREGUNTAS:
1.Anlisemorfolxicadee.
2.Anlisesintcticade.
3.CausasdaprisinedoxuzodeScrates.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con con ,
ciudad,econ,ley.

b)ContestarobrigatoriamenteaUNHAdestasdasPREGUNTAS:
1.TemasfundamentaisdapoesadeSafo.
2.OmitodeEdipo.

CadernoGregoII2BAC.Px.79
PAU Cdigo: 32

XUO 2016

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
CABRIAS PREPARA UNHA EMBOSCADA
,
,
.
NOTAS: 1. , -, Cabrias (xeneral ateniense). 2. para axudar. 3. , -, Chipre.
4. , -, Evgoras (xeneral ateniense). 5. dende Atenas

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS:
1. Anlise sintctica de .
2. Anlise morfolxica de e .
3. De qu feito histrico falan as Helnicas?
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con dez e con
o outro.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Temas fundamentais da poesa de Safo.
2. Como e por que accede Edipo trono de Tebas.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
EXPECTACIN DIANTE DAS PALABRAS DE DIONISODORO
, , ,

.
NOTAS: 1. , -, Dionisodoro (filsofo contemporneo de Scrates). 2. , de
(rixe xenitivo). 3. + participio indica finalidade ou intencin.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS:
1. Anlise morfolxica de e .
2. Anlise sintctica de .
3. Causas da prisin e do xuzo de Scrates.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con palabra e
con , , todo

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Temas fundamentais da poesa de Safo.
2. Como e por que accede Edipo trono de Tebas.

Caderno Grego II 2BAC. Px. 80


PAU Cdigo: 32

SETEMBRO 2016

GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
SCRATES DEFINE AS SAS AFECCINS EN COMPARACIN COAS DE OUTROS
, ,
, , ,
.
NOTAS: 1. , Antifonte (sofista). 2. , tamn eu mesmo. 3. , as tamn,
tamn do mesmo modo

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS:
1. Anlise sintctica de , .
2. Analice morfolxicamente e .
3. Que relacin tivo Xenofonte con Scrates e en que obras fala desa relacin?
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con cabalo e
con amigo.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Distintos tipos de lrica en Grecia.
2. O mito de Edipo.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCCIN (Puntuacin mxima: sete puntos)
SENSACIN QUE CAUSAN EN SCRATES AS PALABRAS DOS SEUS ACUSADORES
, , ,
, .
NOTAS: 1. , atenienses. 2. , perfecto de . 3. , por obra de. 4.
, eu mesmo, pola mia parte.... 5 por pouco, non vai unido a . 6. ,
aoristo de .

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: tres puntos)


a) Contestar a DAS destas catro PREGUNTAS:
1. Anlise sintctica de , , .
2. Analice morfolxicamente e .
3. Causas e desenlace do proceso de Scrates.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con o mesmo e
con pouco, escaso, pequeno.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Distintos tipos de lrica en Grecia.
2. O mito de Edipo.

Caderno Grego II 2BAC. Px. 81


Proba de Avaliacin do Bacharelato
para o Acceso Universidade Cdigo: 32
2017
GREGO II

OPCIN 1: XENOFONTE XUO 2017


I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: seis puntos)
PREPARATIVOS E ORDES DE CIRO PARA A BATALLA

,
.
NOTAS. 1. , -: Ciro, rei de Persia. 2. , imperfecto medio de . 3. , participio de
aoristo de . 4. , situarse, colocarse, con suxeito .

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: catro puntos)


a) Contestar a TRES destas catro PREGUNTAS:
1. Anlise sintctica de .
2. Anlise morfolxica de , e .
3. O rei Ciro na obra de Xenofonte.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con cabalo,
encima e , man.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Caractersticas da Lrica Coral.
2. Describa a morte de Hctor.

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: seis puntos)
SCRATES NON PODE CONVENCER S AMIGOS
,
,
.
NOTAS. 1. , -, Scrates. 2. , -, Simias (discpulo de Scrates). 3. ... ,
optativo potencial, convencera. 4. , nin sequera a vs.

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: catro puntos)


a) Contestar a TRES destas catro PREGUNTAS:
1. Anlise sintctica de .
2. Anlise morfolxica de , e .
3. Causas da morte de Scrates.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con
escoitar, home e con outro.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Caractersticas da Lrica Coral.
2. Describa a morte de Hctor.

Caderno Grego II 2BAC. Px. 82


Proba de Avaliacin do Bacharelato
para o Acceso Universidade Cdigo: 32
2017
GREGO II SETEMBRO

OPCIN 1: XENOFONTE
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: seis puntos)
LISANDRO DELIBERA COS ALIADOS SOBRE OS PRISIONEIROS

. .
NOTAS. 1. , -, Lisandro (xeneral espartano). 2. , de . 3. , verbo
(non confundir con ).

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: catro puntos)


a) Contestar a TRES destas catro PREGUNTAS:
1. Anlise sintctica de .
2. Anlise morfolxica de e .
3. Obras de Xenofonte.
4. Cite e explique algns exemplos de vocabulario actual relacionados con despois
de, cambio, moito e arredor de.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Temas fundamentais da Lrica Arcaica Grega.
2. Por que Aquiles deixa de pelexar?

OPCIN 2: PLATN
I .- TRADUCIN (Puntuacin mxima: seis puntos)
MELETO ATRIBE A SCRATES AFIRMACINS QUE REALMENTE CORRESPONDEN A ANAXGORAS
SCRATES: ,
,
MELETO: , , ,
.
NOTAS. 1. , -, Meleto (un d os acu sadores d e S crates). 2. , Por Z eus! (frmula d e
xuramento). 3. , o seu suxeito Scrates (Meleto dirxese s xuices).

II.- PREGUNTAS (Puntuacin mxima: catro puntos)


a) Contestar a TRES destas catro PREGUNTAS:
1. Anlise sintctica de ,
2. Anlise morfolxica de e de .
3. Lias principais do ensino de Scrates.
4. Cite e explique algns ex emplos d e v ocabulario act ual r elacionados con sol,
pedra e terra.

b) Contestar obrigatoriamente a UNHA destas das PREGUNTAS:


1. Temas fundamentais da Lrica Arcaica Grega.
2. Por que Aquiles deixa de pelexar?

Caderno Grego II 2BAC. Px. 83


APUNTAMENTOS
APUNTAMENTOS
IES DE MELIDE
DEPARTAMENTO DE GREGO