Está en la página 1de 3
2) pare del Seca EI parc del Seca és una creacid del Consorci del Bages per a la Gesti6 de Residus i esta situat al Parc Ambiental de Bufalvent, al sud del poligon industrial, al ter- ‘me municipal de Manresa. Es una iniciativa molt interessant perqué permet veure diverses construc- cions de pedra seca i conéixer la realitat del treball i la vida en altres époques i amb la munta- nya de Montserrat com a telé de fons. El parc es va inaugurar el juny de 2016 i esta estructurat en tres camins parallels situats a dife- rents algades: cami de les olive- res, cami dels amettlers i cami de la timoneda; aquests tres camins Senllacen entre si. Les reduides dimensions del parc en fa una Visita molt adient per a tot tipus de persones, perqué en uns tres per Joan M. Vives i Teixidé Cartell de! Parc del Seca quarts d’hora podem fer el recor- regut sense cap pressa; aixd si, li haurem de sumar el temps que dediquem a lobservacié dels di- Barraca de planta quadrada (Wikipedra: 15046) X: 338616 ¥: “4504666 versos elements. La iniciativa del Parc del Sec’ és molt didactica i en diversos punts del sector trobarem uns plafons que ens faran saber més coses de Aspecte general del Parc del Seca element que estem veient. Po- driem qualificar-lo com una bona introduccié al mén de la pedra seca per la diversitat d’elements que podem veure en poc espai. Al “Cami de les Oliveres”, el que esta situat a més altura, troba- rem els plafons que ens indiquen: - “Barraca de vinya’. Aqui ens fan observar una barraca de planta quadrada, sense sostre, perd que +6 una llinda ben curiosa per la presencia de fossils i ndduls de calcita (codi Wikipedra: 15046) - “Installacions i paisatge”. Des don podem observar les instal- lacions del Parc Ambiental: el dipdsit controlat de residus, la planta de tractament de lixiviats, la bassa de pluvials ila planta de transferencia de vidre i envasos. ‘A més també ens posa nom als relleus que tenim al davant. - “Tina d’aigua’. Al final del cami trobem una pineda, on podem observar una tina excavada a la roca. Tot i que en el plafé esmen- ten que servia per a preparar el brou bordelés (que evidentment, podia haver tingut aquesta utli- tat), crec que és de facture moit més antiga. Al “Cami dels Ametiers” trobem els segiients plafons ~ “Marges i murs coronats”. Es tracta d'una part molt interes- sant del pare per la magnifica construccié dels murs i del cami que s‘hi enfila, - “Marges amb escales de pe- dra”. Ens situem al davant d’uns saltadors que permetien Vaccés a la feixa superior sense haver danar a fer la volta Al “cami de la Timoneda” hi ha els plafons de: = “Conreus de seca”. Ens expli quen les caracteristiques de Vagricultura mediterrania basa- da en el blat, fol el vi. - "Curs de Faigua”. Aqui hi ha un albellé ila conduccié que en sor- tia. Tot i que el plafé explica que servia per a conduir l'aigua cap als conreus, més que res sembla un mitja per a evitar que la plu- ja torrencial malmetés el con- reu, encara que el seu us com a conducte per abastir una bassa, també és factible. ~ “Barraques de vinya de Cal Pilet”. Una de les construcci- ons és una barraca adossada al marge (codi Wikipedra: 3239) i, al davant, hi ha una altra cons- truccié on es fa ds de la totxana massissa. Des de lluny sembla una tina perqué esta construida aprofitant un desnivell, En una de les estances es pot observar la menjadora per a Yanimal i en Faltra el dipésit e’aigua, ‘Aquests serien els elements que podem veure i que estan “ex: Barraca de planta semicircular (Wikipedra: 11367) x: 404681.7 ¥: 46178616 plicats”, perd n’hi ha més. Aixi, al costat de la tina c’aigua hi ha una barraca de planta semicircu- lar (codi Wikipedra 11367) amb Tina d'sigua un cep que l'envolta. Les carac- teristiques d’aquesta barraca: la seva planta, el seu volum i la roca amb que esta construida em fan pensar que és més antiga que les altres que podrem veure en el parc. Baixant pel costat de la tanca del Parc Ambiental per anar al cami dels Ametllers, tro- barem una magnifica barraca de planta quadrada adossada al marge (codi Wikipedra: 3238), amb unes escales a la part fron- tal. També sén curioses les pe- Barraca amb escales ala part frontal (Wikipedra: 3238) x: 404714 ¥: 4617798 dretes que servien de falques a la paret de la barraca. També al “Cami dels Ametilers”, quan enllaca amb el “Cami de la Timoneda” veurem un albellé al marge de Ialtra banda del cami que, per les seves dimensions, de lluny, sembla una barraca. Al “Cami de la Timoneda” troba- rem una barraca ensorrada amb el que semblaria un tancat per a animal (codi Wikipedt 5047) i, al costat de la gran construc- cié hi ha una barraca també de grans dimensions, que com Faltra construccié esta tancada amb una reixa. Aquesta barraca té la data de 1921 gravada a la llinda i amb uns graons al costat {codi Wikipedra: 3239). Més en- lla de la barraca trobarem una altra petita canalitzacié, i un di- pésit on es feia el brou bordelés i aquest si que és evident per- qué es veu el color verd. A la feixa del damunt daquesta barraca hi ha uns altres saltadors, amb una paret que sembla for- mada per una acumulacié de pe- dra, perd que s'ha ensorrat. Al marge de dalt del “Cami de la Timoneda” hi ha una altra bar- raca (codi Wikipedra: 3240) de planta rectangular i ben a la vora hi ha un parell d’esglaons en un marge. Finalment al damunt del “Cami ae Detall de la paret dela barraca 3238 X: 404714 ¥: 4617798 Una de les barraques de Cal Piet nacié cap a Vesquerra Uinica pega seria Yolor que ens La visita al Parc del Seca és molt in- porta el vent si bufa del sud, per® teressant per la seva varietat d'ele- _aixd no treu merit a aquesta bona iniciativa, Tant de bo n’hi haguessin més d'iniciatives d’aquest tipus en altres indrets del nostre pais! Enillac al Parc del Seca: http://www. consorcidelbages.cat/ca/parc-del- seco/ Cel.: vives.teixide@gmail.com ‘cami en lagades de les Oliveres”, molt a prop del parquing hi ha una barraca de grans dimensions amb la data de 1917 a la llinda (codi pedra: 5947). També és curiosa la disposicié de les pedres més blanquinoses a la paret de la barraca. Vista des de I'interior, la barraca té una evident incli- Escales en un marge Barraca de Cal Pilet(Wikipedra: 3239) x: 404424 ¥: 4617790 Ren TL eee Barrace de planta rectangular ala part rere alta del Parc del Seca (Wikipedra: 5947) ‘fumentals, un parell de les quals X; 404246 Y: 4617953 i foto de ls linda tenen data. Es un espai molt indicat (on figura lany 1917 per a escoles i per a lecoturisme. Albell6 en un marge