Está en la página 1de 22

Projecte de centre. Competència Lingüística.

Comprensió lectora 
CEIP Castell de Santa Àgueda Document APROVAT en claustre el 8 de setembre de 2016 (S’ha de revisar el juny de 2017) 

 

 
ÍNDEX 
1. JUSTIFICACIÓ DEL PLEC

2. OBJECTIUS GENERALS

3. OBJECTIUS PER CICLES

4. AVALUACIÓ PER CICLES (Aquests indicadors formen part del Diari Literari)

5. EL COMPROMÍS AMB LA LECTURA
5.1. ACTIVITATS DE COMPROMÍS AMB LA LECTURA

6. SABER LLEGIR. LLEGIR PER APRENDRE
6.1.ESTRATÈGIES. COMPRENSIÓ LÈXICA.
6.2. COMPRENSIÓ ESTRUCTURAL.
6.3.FLUÏDESA

7. HORARI

8. SITUACIONS DE LECTURA
8.1 Lectura silenciosa individual (lectures lliures)
8.2 La mestra llegeix
8.3 Lectura col·lec va
8.4 ALTRES SITUACIONS
8.5 Racons de llengües

9. IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES

10. IMPLEMENTACIÓ DEL PLEC

11. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA LECTOR
 

 

1. JUSTIFICACIÓ DEL PLEC
 
Per què hem acordat elaborar un Pla lector? 
El volem elaborar perquè constatem la necessitat de tenir un document de centre que defineixi els objectiu i les estratègies que, com a 
equip docent i amb la implicació de tota la comunitat educativa ens proposem, a curt i llarg termini, per tal que el nostre alumnat assoleixi 
una bona competència lectora. 
Entenem el PLEC com el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies que ens permetran aprofitar tot el potencial del centre per 
promoure la competència lectora i el gust per llegir en el nostre alumnat. 
 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

2
Com l’hem elaborat? 
Hem elaborat aquest pla en el marc d’un procés de millora acompanyat d’una formació a centres del Cep de Menorca en el que hi hem 
participat el 76% dels mestres del claustre, impartit per la formadora Guida Al·lès Pons, durant els cursos 2015/16 i 2016/17. Per dur-lo a 
terme hem seguit el següent procés: 
- Hem aplicat a l’aula noves pràctiques relacionades amb la competència lectora. 
- Les hem avaluades. 
- Hem acordat una metodologia i avaluació compartides, així com una progressió al llarg dels cursos. 
- Hem revisat i actualitzat acords organitzatius (horaris i agrupaments) 
- Hem dissenyat un cronograma i hem repartit responsabilitat per tal d’assegurar que les accions es duran a terme. 
- Hem inclòs els documents de centre que ja teníem elaborats dins aquest nou Pla. 

 

2. OBJECTIUS GENERALS
 
★ Promocionar la lectura com a factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques en l’alumnat. 
★ Facilitar i proporcionar als infants, i demés comunitat educativa, experiències i entorns de lectura per assegurar l’aprenentatge 
significatiu. 
★ Desenvolupar, a través de la lectura, la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva. 
★ Formar lectors plurilingües i interculturals capaços de llegir i comprendre textos en llengua catalana, castellana i anglesa. 
★ Fomentar el compromís amb la lectura a través de la lectura no obligatòria diària de llibres de tots els gèneres textuals.  
 

 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

3
 

3. OBJECTIUS PER CICLES
  Infantil  1r cicle  2n cicle  3r cicle 
1   
- Gust per la lectura i pel racó de la biblioteca.
- Oferir bones lectures, renovant periòdicament les coleccions de llibres.

  Trobar-se a sí mateixos i plantejar-se preguntes a través de lectures que els faixin pensar i créixer com a 
persones.   

    Autogestionar el seu temps de lectura tant a l´escola com a ca seva 

2    Començar a definir els seus interessos lectors  Saber elegir els llibres que 
s´adapten al seu caràcter 
Ampliar el seu coneixement en
gèneres literaris. 
 

 

 

 

4. AVALUACIÓ PER CICLES (Aquests indicadors formen part del Diari Literari)

Infantil  1r cicle  2n cicle  3r cicle 

1  Llegesc cada dia (setmana) per inicia va pròpia tant textos de ficció com de no-ficció ( impresos i electrònics). Em
consider un bon lector/lectora.

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

4
  Dedic temps a llegir a ca nostra sense que m´ho hagi de recordar ningú. Ho faig per gust.

    Vaig a la biblioteca de Ferreries o de l´escola a treure contes o a llegir sense que 
ningú m´ho hagi de recordar.  

2    Puc dir quines lectures  Començ a tenir els meus interessos lectors i  Sé elegir les meves lectures seguint uns
m’agraden més   explicar el per què.  criteris personals que puc argumentar. 

    He recomanat contes o llibres als meus companys.  

Diari lector (P5)  Dins el Diari Lector hi faig  Dins el diari Lector hi guard un registre de  He anotat tot el que aprenia dins el meu 
Escriure el títol del llibres  un registre dels llibres  lectures i un apartat de paraules noves;  Diari Lector
llegits, i valoració senzilla  llegits i una valoració de si  així com un full amb els objectius lectors 
de sí els hi ha agradat o no.   m´agraden o no (primer).  de cada trimestre, ja que considerem que 
Fer un dibuix i escriure el  Hi anam anotant coses,  pels alumnes pot ser positiu; però encara 
que més els hi ha agradat.   però no tot ( segon).  no anotem tot el que aprenem. 

Indicadors de millora  Eines d´avaluació 
★ Els alumnes llegeixen una mitjana de més de 15 llibres  Per tal d’afavorir la metacognició sobre el procés d´aprenentatge lector, empram 
durant el curs 
un Diari de Lectura en format llibreta personalitzada des de segon fins a quart. El 
★ Milloren les proves ACL 
  Diari de Lectura conté una Base d´Orientació que es revisa cada setmana. A 3r cicle 
★ Un 90% dels mestres i de les famílies valoren  s'ho plantejaran el curs 16/17 i a demés, la mestra té un registre individual de les 
positivament l´experiència 
lectures.  
A finals del curs es fa un gràfic de ses lectures totals.  
A 2n cicle a principis i finals de trimestre els alumnes revisam els nostres objectius i 
redactam una reflexió sobre en què hem avançat i què hem de fer per a millorar.  
Observacions de les mestres 
Pilotatges dels mestres (a finals de curs) 
 

 

 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

5
  

 
5. EL COMPROMÍS AMB LA LECTURA
EL GUST PER LLEGIR. 
Quan parlam de compromís amb la lectura ens referim al temps real 
que un alumne destina a llegir per gust o per iniciativa pròpia, així com 
a la seva capacitat per seleccionar lectures que s´adapten a les seves 
necessitats i gustos i al seu nivell de participació en xarxes socials 
virtuals o reals per compartir els seus gustos lectors.   

 

 

 

5.1. ACTIVITATS DE COMPROMÍS AMB LA LECTURA
Infantil  1r cicle  2n cicle  3r cicle 

BIBLIOTECA  ● Quins són els objectius? Quins són els objectius? Quins són els objectius? Quins són els objectius?
D´AULA  Per a què l´empram?  Per a què l´empram? Per a què l´empram?
 
● Gust per la lectura i pel - Anar renovant, en la Anar ampliant, en la Renovar llibres de la
Suggeriments aquí 
dins  racó de la biblioteca. mesura possible, la mesura possible, la biblioteca d’aula. El
biblioteca d’aula. biblioteca d’aula. format antic no els hi
Assegurant que a la Fer una capsa “atractiva” crida massa l’atenció.
biblioteca hi hagi per posar-hi llibres duits

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

6
● Oferir bones lectures, diferents tipologies i de la biblioteca municipal, Posar llibres més actuals
renovant periòdicament formats. on cada 15 dies s’aniran (3r cicle).
les coleccions de llibres. - Fer una capsa repartint entre tot el cicle.
“atractiva” per posar-hi (2n cicle)
● Posar les biblioteques llibres duits de la
d’aula atrac ves i anar biblioteca del centre.
renovant els contes - Recomanar per part de
perodicament. (també la mestra i dels fillets i
es poden dotar de les filletes els llibres...
biblioteques de centre o
del poble).

BIBLIOTECA DE  Visites periòdiques a la ➢ Una hora a la setmana. Lectures i recomanacions de llibres que acaben amb un
L´ESCOLA  biblioteca de l’escola. producte.

BIBLIOPATI  Tenim oberta la biblioteca cada dia durant el 2n pa i si fan falta reforços per prendre
nota dels prèstecs organitzar un equip de voluntaris de 3r cicle.

CLUB DE LECTURA   ➢ Par cipació voluntària en horari d´extraescolars un capvespre cada dos mesos.
Seria necessari pensar com podem implicar més persones (mestres o altres voluntaris) en
aquesta ac vitat.
Des del 2n cicle, com a mestres podem fer-ne difusió, i intentar aproximar al màxim
d’alumnes possible, ja que la feina feta és prou bona, a no ser que se’ns demani ajuda en
qualque moment puntual.
(3r cicle) també com a mestres es fomenta la par cipació en l’assistència dels clubs de
lectura.
 

 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

7
6. SABER LLEGIR. LLEGIR PER APRENDRE
Les estratègies de comprensió lectora, la comprensió lèxica i estructural i la fluïdesa 

 
Entenem que la competència lectora s´aprèn al llarg de tota la vida i que la funció de l'escola és aportar estratègies perquè els alumnes emprin la lectura 
per a reflexionar, crear, desenvolupar el seu potencial i implicar-se en la societat (PISA 2009). 

Un lector competent és un lector estratègic, entenent les estratègies com les vies emprades per pensar durant la lectura i per tant, per accedir a una 
lectura crítica. Per això el nostre centre ha acordat un pla d´aplicació i avaluació de les estratègies de comprensió lectora. 

6.1.ESTRATÈGIES. COMPRENSIÓ LÈXICA.

6.2. COMPRENSIÓ ESTRUCTURAL.
AVALUACIÓ 

Infantil  1r cicle  2n cicle  3r cicle 

  METACOGNICIÓ. Me n´he donat compte quan llegia com un robot, sense pensar. He anotat els meus avanços 
i dificultats 

 
PREDIR. He predit de què tractaria o què passaria. He explicat com ho faig per recordar el fil o preveure la continuació de la lectura. 

 
CONNECTAR AMB ESQUEMES PREVIS. El text m´ha fet pensar amb experiències o coneixements: A) De la meva vida, B) D'altres textos, C) De la 
societat i el món 

  DETERMINAR IMPORTÀNCIA. He seleccionat les idees principals i les he distingit de les secundàries i del tema. 
He resumit de manera creativa diversos passatges d´informació seguint l´estructura textual.  

 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

8
VISUALITZAR. M´he representat amb tots els sentits (vista, olfacte, tacte, oïda...) el text que estava llegint.  

INFERIR. A partir d’imatges.  INFERIR. He detectat la informació no explícita en el text, relacionant algunes pistes amb esquemes previs 
per extreure una conclusió.  

 
QÜESTIONAR. He plantejat i he sabut respondre a preguntes inferencials i crítiques.  

  CLARIFICAR. He sabut trobar les paraules i passatges que no entenia i he sabut com descobrir el significat 
sense ajuda (rellegint, fent inferències, visualitzant, tallant la paraula, etc..) 

  COMPRENSIÓ ESTRUCTURAL. He detectat les parts que tenia el text. L´he sabut re-contar seguint 
l´estructura textual. 

  Indicadors de millora  Eines d´avaluació 
  Un 60% dels alumnes pot  Les proves ACL. 
respondre a preguntes  Rúbriques de lectura. 
inferencials i/o crítiques  Proves específiques de comprensió lectora i d’estratègies lectores. 
adaptades al seu nivell.   
 

 
6.3.FLUÏDESA
OBJECTIUS 

Infantil  1r cicle  2n cicle  3r cicle 

     

   

     
  AVALUACIÓ (Aquests indicadors formen part del Diari Literari) 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

9
Infantil  1r cicle  2n cicle  3r cicle 

 

Indicadors de millora  Eines d´avaluació 
★ Un 80% dels alumnes milloren la fluïdesa lectora.   Base d´orientació (coavaluació) setmanal 
Observacions de les mestres 
Pilotatges dels mestres (a finals de curs) 
 

7. HORARI
Proposta d´horari 
  Com  Educació infantil  Educació primària 

Compromís amb la    Durant la setmana dedicarem 15min  ● 15 minuts primer trimestre quan arriben + Diari Literari 
lectura  diaris a les següents activitats:   ● 20 minuts A partir segon i tercer trimestre 
  ● La mestra llegeix, bibliopati, Club de lectura 
● Lectura d’imatges.   
● Contes per mirar.  
● La mestra llegeix. 
● Seqüències d’imatges. 
 

Estratègies  Minilliçon ● 30 minuts setmanals (modelatge i pràctica compartida, aprofitar desdoblaments) per la introducció 
s     
 
 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

10
Tipologies textuals.    ● A la resta de sessions de llengües.  
(cohesió, coherència, 
adequació, correcció 
gramatical) 

Ortografia, lèxic  ● Consciència fonològica  ● Ortografia i lèxic a través de paraules clau (inclou Gabarró) 
● El meu nom i noves paraules. La  dins racons. 
frase...  ● Diari del cap de setmana. 
● Vocabulari (paraules claus)  ● Lectura en veu alta. 
● Correcció de textos. 
● Dictats. 
● Taller d’escriptura. 
● Preparació d’exposicions orals (conferències, recomanació de 
llibres, treballs,...). 
 

De tot  Daily Five 45-90 minuts Pràctica guiada en equip i pràctica individual dins els racons 
 
 

8. SITUACIONS DE LECTURA
 

8.1 Lectura silenciosa individual (lectures lliures)
Situació  Objectius  Activitats 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

11
● Desenvolupar un hàbit  Cada alumne pot elegir el conte o llibre 
lector per a tota la vida  que vulgui, ja sigui de l´escola, de la 
(compromís amb la  biblioteca, de ca seva sempre i quan 
lectura)  segueixi les normes establertes:  
● Aprendre a elegir els  ● Diversitat de gèneres 
llibres que s´ajusten als  ● Que aprengui a elegir els llibres 
seus interessos i caràcter  que més s´adapten al seu 
● Trobar-se a sí mateixos i  caràcter. 
plantejar-se preguntes a  ● Si no els agrada el llibre 
través de lectures que  començat el podran deixar i 
els faixin pensar i créixer  començar-ne un altre. 
com a persones.  ● Quan acaben fan una breu 
activitat al Diari Literari. No feim 
fitxes amb preguntes literals. 

  

Recursos, espais i agrupaments  Responsables i funció.   Temporalització 

Agrupament. Grup-classe  Responsable de C. Lingüística com a coordinadora.  Diàriament a l´inici del dia.  
Els llibres poden provenir de la biblioteca  FUNCIÓ: El coordinador de cicle ha d’assegurar que es faixi.  Dura 10-20 min. 
de l´aula, de l´escola, municipal,  Que tothom tengui un Diari Literari amb un qüestionari 
comprats, o de ca seva   avaluatiu. Que es passin les proves d´avaluació inicials i 
Espais: aula-classe,passadís, altres aules  finals. 

1r C  2n C  3r C 

➢ 10/15 minuts diaris ➢ 15 minuts diaris  ➢ 15/20 minuts diaris 
➢ No hi ha límit de llibres a llegir  ➢ 20 llibres a elegir per tot el curs (3r i  ➢ 20/25 llibres a elegir per tot el curs 
4t) 

Els alumnes han de llegir i distingir:  Com a mínim han de llegir un de cada gènere: 
● Llibres de ficció.  ● Contes, faules, llegendes, rondalles menorquines, mitologia. 
● Llibres de no ficció.  ● Narrativa realista 
● Narrativa fantàstica i ciència ficció 
● Narrativa històrica 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

12
● Misteri (policíacs, enigmes…) 
● Poesia 
● Teatre 
● Narratives personals (biografies, memòries…) 
● Llibres informatius o de coneixements. 

PRODUCTES PRODUCTES
➢ El Diari de Lectura (registre de lectures amb preguntes alterna ves a la fitxa ➢ Fitxes de lectura per comprovar si han llegit el
tradicional) llibre.
➢ Llistat de llibres recomanats
➢ Recomanacions orals de contes o llibres. A par r de 3r han de saber explicar als
➢ Gràfica de tots els llibres llegits.
companys de què tracta el llibre
➢ Fitxes per RECOMANAR els llibres llegits als companys. 
 

 

8.2 La mestra llegeix
Situació  Objectius  Activitats 

  Desenvolupar un hàbit lector per a tota la  La mestra llegeix en veu alta i 
vida (compromís amb la lectura)  si durant aquella setmana s´ha 
  presentat una estratègia, es 
pot complementar amb:  
 
● Fer modelatge 
● Lectura amb titelles o 
objectes 
● Lectura compartida 
(dos o tres alumnes 
surten a llegir amb ella) 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

13
 
  
 

 

8.3 Lectura col·lectiva
Situació  Objectius  Activitats 

Tot el grup classe llegeix el mateix llibre alhora.  ● Desenvolupar un hàbit   
lector per a tota la  ● Cada alumne llegeix un tros del llibre 
vida (compromís amb  en veu alta mentre els altres segueixen 
la lectura)  en silenci. 
● Plantejar-se preguntes 
a través de lectures 
que els faixin pensar i 
créixer com a 
persones. 
● Practicar estratègies 
treballades 
col·lectivament. 
● Practicar entonació i 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

14
fluïdesa. 

 

Recursos, espais i agrupaments  Responsables i funció.   Temporalització 

Agrupament. Grup-classe  Responsable de C. Lingüística com a coordinadora.  Una sessió setmanal. 
Cada cicle disposa d’uns títols (suficients  FUNCIÓ: El coordinador de cicle ha d’assegurar que es 
per a cada alumne)que elegeixen els  faixi.  
equips de cicle.  

1r C  2n C  3r C 

➢ Una lectura obligatòria de cada Tercer  ➢ 2 obligatòries CATALÀ
llengua.   ➢ 3 lectures obligatòries (una per  ➢ 1 lectura obligatòria l’any CASTELLÀ 
trimestre; dues en català i una en 
castellà). 
Quart 
➢ 3 lectures obligatòries (una per 
trimestre; dues en castellà i una en 
català). 
 
 
 

 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

15
8.4 ALTRES SITUACIONS
  Activitats  Textos 
Lectura en parella     

Les tertúlies literàries estan formades per equips de 4-5 alumnes que han  Tots els gèneres. Ficció i 
llegit el mateix llibre o conte (poden ser de diferents edats.   no-ficció 
● A la primera sessió es fa una pràctica compartida guiada per la 
mestra, on 5 alumnes representen una tertúlia davant tota la 
classe. En aquesta 1a sessió es dissenya la Base d´orientació.  
● Els materials necessaris els trobareu aquí i també aquí 
(preguntes, fitxes, jocs...) 
 

 

Pot seguir dues submodalitats:   Tots els gèneres. Ficció i 
★ Lectura en veu alta individual seqüenciada per a practicar la  no-ficció 
fluïdesa.  
★ Lectura en veu alta dramatitzada. Surten 4 o 5 alumnes a llegir 
fent les veus i els gestos dels personatges. Es pot complementar 
amb algunes peces de vestuari. 

 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

16
Agrupats en parelles (tutor i tutorat) cada sessió segueix aquesta  Tots els gèneres. Ficció i 
seqüència:   no-ficció 
● Exploració- Predicció 
● Lectura en Parella 
● Comprensió Lectora (activitats) 
● Auto o coavaluació 
● Activitat complementària (feta per la mestra. L´alumne tutor se 
l’enduu a casa per preparar-la) 

 

Els alumnes elegeixen una de les següents Estructures cooperatives:   Textos de no-ficció 
● Lectura compartida (veure imatge) 
● Llapis al centre (Cada alumne disposa d´un full amb una 
pregunta diferent. L´alumne 1 llegeix la seva i tots es posen 
d´acord en la resposta abans d´escriure. Passats uns minuts, tots 
escriuen a l´hora.  

Es pot fer de diferents maneres:   Textos de no-ficció 
● Dins els equips base, cada alumne contesta a una pregunta 
diferent (ja sigui per nivell de dificultat o per practicar diferents 
estratègies). 
● Veure aquí fitxes Estratègies Carles Páez 
● Fitxes rols lectors Guida.  
● Dins els equips base hi ha especialistes (amb preguntes pròpies) 
que es troben abans per contestar-les entre ells.  
 

Font emprada: Modalitats i agrupaments. Quins emprarem a cada cicle? 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

17
 

8.5 Racons de llengües
Situació  Objectius  Activitats 

Practicar de manera  Modelatge (explicació de la mestra) i posterior pràctica guiada 
guiada i personalitada:   sobre:  
- ESTRATÈGIES  ● ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ  
- TIPOLOGIES TEXTUALS  ● TIPOLOGIES TEXTUALS 
- PARAULES CLAU  ● PARAULES CLAU 
● En aquests racons hi haurà diferents tipus d’activitat, 
tant de lectura com d’escriptura amb diferents nivells de 
dificultat. 
 
Consultau aquest power point amb idees per als racons de 
  llengua. 
  

Recursos, espais i agrupaments  Responsab Què farà  Temporalització 
les 

A les dues sessions és convenient que hi  Coord  Assegura que es faixi.   1 dies setmanals (en ambdues llengües).*  
hagi dues mestres.  CCLAV  Aporta recursos   Durada total dels racons :1’30 h  
Tot tipus de texots  Revisa que no es  * Primers 15 minuts. Minilliçó en gran grup.  
Agrupament= grup classe  repeteixin.  

 

 

 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

18
9. IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES
 

INFANTIL  1R CICLE  2N CICLE  3R CICLE 

Heu de llegir aquest power point i Heu de llegir aquest power point i Heu de llegir aquest power point i Heu de llegir aquest power point i
després anotar aquí 2 ac vitats que després anotar aquí 2 ac vitats després anotar aquí 2 ac vitats després anotar aquí 2 ac vitats
proposau per a tot el centre que proposau per a tot el centre que proposau per a tot el centre que proposau per a tot el centre
 
-Maletes viatgeres o un altre ➢ Maletes viatgeres ➢ Dur llibres de casa,  
enfocament (un conte de l’escola ➢ Mural de fotos de famílies ➢ Explicar la importància  ➢ Els alumnes duen llibres de casa
per endur-se’n a casa). lectores. lectora a les famílies en les  i els deixen a l’aula tot el curs.
➢ Proposar a l’APIMA fira entrevistes…)  Final de curs se’ls emporten a
-Fomentar a les families l’us de la d’intercanvis de llibres per ➢ Com a cicle hem fet un 
casa. 
biblioteca de poble sant Jordi. “conveni” amb les 
biblioteques municipals de 
Maó, Ciutadella i la de 
-Llegir amb el teu fill/a
Ferreries. Els-les mestres 
anem a buscar llibres de 
Proposta: fer una tertulia o “world diferents tipologies i els 
caffe” amb les famílies per recomanam, mostram a tot 
ensenyar-lis com contar un conte l’alumnat. Tenen 30 dies 
als seus fills. (si ho pogues fer un per llegir-lo, ja que 
“expert” a principi de curs millor). després s’aniran canviant.  
 
 

10. IMPLEMENTACIÓ DEL PLEC
 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

19
Practicarem les estratègies lectores des de Infantil fins a 6è   
 
de primària durant 30 minuts a la setmana.  

MODALITAT ESTRATÈGIA  CONSISTEIX EN..  INF  1r   2n  3r  4t  5è  6è 

Metacognició  Fer entendre als alumnes que un bon  X  X  X  X  x  x  x 
  lector pensa alhora que llegeix. No ho  Només 
  fa com un robot.  modelatge 
  de la 
MATERIALS.  mestra. 
Ensalada lectora 
Núvols de llegir i pensar (imatge 
esquerra) 
   

Connectar amb esq previs  Fer que l’alumnat a partir d’un text  X  ORAL-  X  X  x  x  x 
sigui capç de pensar amb experiències  VIVÈNCIES  GRÀFIC 
o coneixements:   PERSONAL

A) De la meva vida  
  B) D'altres textos  
C) De la societat i el món 

Inferir  Fer que els alumnes puguin detectar la    ORAL-  X  X  x  x  x 
informació no explícita en el text,  x  GRÀFIC 
relacionant algunes pistes amb  Lectura 
esquemes previs per extreure una  d’imatges 
conclusió. 
 

Qüestionar  Fer que l’alumnat aprengui a plantejar  X 1r: X  X  X  X  X 
i respondre a preguntes inferencials i  ORAL ORAL
crítiques.   2n:ESC
RIT
 

Determinar importància i  Fer que els alumnes siguin capaços de    ORAL  1r: X  X  X  X 
Resumir  captar la idea principal d’un text.  AMB  ORAL  

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

20
  MODEL 2n: Resum 
Enllaça a Pinterest  ATGE   ESCRIT d´una 
Exempl AMB conferè
e: Ho  SUPORT ncia 
aplicar VISUAL 
em a  Resum 
resumir  d´una 
  un  cançó 
conte 

Clarificar  Fer que els alumnes puguin descobrir    X  X  X  X  X  X 
el significat de les paraules i passatges 
que no entenen sense ajuda (rellegint, 
fent inferències, visualitzant, tallant 
  la paraula, etc..) 

Visualitzar  Fer que l‘alumnat pugui representar  X  X  X  X  x  X  X 
dins la seva ment i amb tots els sentits  Mentre 
(vista, olfacte, tacte, oïda...) el text  escolten 
que està llegint.   un conte. 
  Fan un 
dibuix. 
 

Predir  Fer que els alumnes diguin de què  X  X  X  X  X  X  X 
  tractarà un text a partir d’una imatge,  ORAL 
títol.. o com continuarà, què passarà, 
com acabarà.  

Sintetitzar  El pensament creix i es modifica amb            x  x 
la lectura. 

 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

21
 

11. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA LECTOR
 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA LECTOR 

 
COM INFORMAREM ALS NOUS DOCENTS DELS ACORDS DEL PLEC? 
 
Es farà una vegada a l´any el mes de setembre, abans de començar les classes.  
S'encarregarà l’ EQUIP DIRECTIU 

 
 

CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. Cursos 2015/17 Projecte de centre. Materials elaborats en el marc d´un seminari del CEP de Menorca impar t per Guida Al·lès i assessorat per Xisca Al·lès

22