Está en la página 1de 15

Tomas irvys

PROFESINS VEIKLOS PRAKTIKOS


ATASKAITA

Pareng ISVf-14 gr. stud. Tomas irvys


Tikrino prof. dr. Artras Serackis

Informatikos ininerijos studij kryptis


Informacini sistem ininerijos studij programa, valstybinis kodas 61207T104
Kompiuterizuot informacini sistem specializacija

Vilnius, 20xx
TURINYS
ymenys ir santrumpos Error! Bookmark not defined.
1. vadas. Uduoties analiz 8
2. Analog apvalgos skyriaus pavadinimas Error! Bookmark not defined.
2.1. Poskyrio pavadinimas ............................................................................................................... 9
2.2. Poskyrio pavadinimas ............................................................................................................... 9
2.3. Trumpas skyriaus apibendrinimas ............................................................................................ 9
3. Darbo objekto krimo skyriaus pavadinimas Error! Bookmark not defined.
3.1. Poskyrio pavadinimas ............................................................. Error! Bookmark not defined.
3.2. Poskyrio pavadinimas ............................................................................................................. 11
3.3. Poskyrio pavadinimas ............................................................................................................. 12
3.4. Poskyrio pavadinimas ............................................................................................................. 13
3.5. Trumpas skyriaus apibendrinimas .......................................... Error! Bookmark not defined.
4. Darbo objekto gyvendinimo skyriaus pavadinimas Error! Bookmark not defined.
4.1. Poskyrio pavadinimas ............................................................................................................. 14
4.2. Poskyrio pavadinimas ............................................................................................................. 14
4.2.1. Skyrelio pavadinimas ................................................................................................... 14
4.2.2. Skyrelio pavadinimas ................................................................................................... 14
4.3. Trumpas skyriaus apibendrinimas .......................................................................................... 14
5. Darbo objekto patikros skyriaus pavadinimas Error! Bookmark not defined.
6. Rezultat apibendrinimas 16
Literatros ir informacini altini sraas 17
Santrauka Error! Bookmark not defined.
PRIEDAI 18
1 priedas. Moduliatoriaus struktrin schema ............................................................................... 18
2 priedas. Moduliatoriaus principin elektrin schema ................................................................. 18

[ESK-08-4.10LT] 7
1. VADAS Commented [AS1]: vado paskirtis yra bendrais bruoais
glaustai supaindinti skaitytoj su darbe nagrinjama tema ir
suformuluoti pagrindinius uduoties atlikimo aspektus. vade reikia
atsakyti klausimus:
Praktikos laikotarpis: 2017 06 12 2017 08 18; a. Darbo tema.
b. Darbo tikslas.
Praktikos trukm: 10 savaii, 400 valand. c. Kur yra problema?
d. Kokie udaviniai turjo bti isprsti?
e. Kodl praktikoje gaut udavini sprendimas yra aktualu ar
mon, suteikusi praktin veikl: UAB DPD Lietuva; kokioje situacijoje tai gali bti aktualu?
f. Kaip turt bti sprendiami ikelti udaviniai? Pavyzdiui, ar
Praktikos vieta: UAB DPD Lietuva Liepkalnio g. 1800; turi bti raoma programa kokiam nors specializuotam renginiui, ar
kompiuteriui, ar konstruojamas specialus elektroninis renginys, jei
Praktikos vadovas: IT sistem prieiros spec. Aismantas Arsaba; taip, tai k jis turt daryti kitaip nei kompiuteris ar DSP terptin
sistema
Praktikos pavadinimas: Profesins veiklos praktika. g. Kaip praktikos metu buvo siekiama tikslo?
h. K sukurtas produktas darys? Pavyzdiui, kokius signalus ir kur
sis ir pan.
Pagrindinis tikslas: susipainti su elektroninio verslo sistemas projektuojaniomis,
gaminaniomis ir (arba) naudojaniomis staigomis ar monmis, j struktra ir veikla; ianalizuoti jose
projektuojamas, gaminamas ir (arba) naudojamas sistemas; gyti nauj ini, supratim ir specialij bei
bendrj gebjim dirbant su naujausiomis elektroninio verslo sistemomis ir progresyviomis
technologijomis.

8
2. PRAKTIKOS DARBO PLANAS

Skyrius skirtas literatros apvalgai, analogik rengini, program, sistem aptarimui,


vertinimui, analizei (sisteminiame ir schemotechniniame lygmenyse), palyginimui tarpusavyje ir su
kuriamu renginiu, programa ar sistema. Apvalgoje pageidautina pateikti schemas, program
vartotojo ssaj vaizdus, charakteristikas ir pan. Visi paveikslai privalo bti smulkiai inagrinti
tekste, glaustai nurodant analizuojam objekt parametrus, savybes, trkumus ir privalumus.
Apvalgoje negalima pateikti detalaus renginio, programos ar sistemos veikimo apraymo (pvz.,
nuraant i urnalo ar knygos). Veikimo apraym, jeigu jo reikia, btina glaustai atpasakoti savais
odiais, akcentuojant tuos dalykus, kurie yra aktuals nagrinjamoje temoje. Pagrindinis apvalgos
tikslas atskleisti kuriamo renginio, programos ar sistemos viet tarp analog. Tai gali bti
pateikiama kokybiniais ir kiekybiniais palyginimais, privalumais ir trkumais, vystymosi tendencij
kaita, taikymais ir pan.

2.1. Poskyrio pavadinimas


Apvalga yra isami, jei joje yra aprayti ir ianalizuoti 35 analogiki objektai: renginiai,
programos ar sistemos.

2.2. Poskyrio pavadinimas


Apvalgos apimtis priklauso nuo uduoties, rekomenduojama neviryti 1520 % baigiamojo
darbo apimties.

2.3. Trumpas skyriaus apibendrinimas


Apvalga yra analitinis skyrius, todl rekomenduojama jo pabaigoje pateikti trump skyriaus
apibendrinim.

Apvalgos skyriaus apibendrinimo pavyzdys


Ibandme ir ianalizavome penkias skirtingas garso apdorojimo programas, skirtas redaguoti MP3 formato bylas
Windows XP operacinje sistemoje.
Program X, Y, ir Z didiausi trkumai yra didelis kompiuterio resurs panaudojimas, nepatogi vartotojo ssaja ir
maas funkcij skaiius. Programos A ir B i trkum neturi, be to, jos gali apdoroti ir konvertuoti kit format
garso bylas.
Ms kuriamoje programoje siekiama realizuoti funkcijas, kurias turi X ir B programos, taiau vartotojo ssaj
numatoma idstyti taip, kad analizuojamas signalas bt matyti kairje pusje, o apskaiiuoti signalo parametrai
bt rodomi deinje pusje. Tai sumaint programos lang skaii ir palengvint vartotojo darb.

9
3. PRAKTIKOS UDUOTIES ANALIZ

i aikinamojo rato dalis skirta ...

3.1. mons teikiamos paslaugos

3.2. mons struktra


<...>
Commented [AS2]: Kiekvienas aikinamajame rate pateiktas
paveikslas, pvz. 3.1 pav., turi bti:
geros kokybs, leidianios irti svarbiausias paveikslo dalis;
numeruotas skyriaus ribose;
glaustai, taiau aikiai, pavadintas;
aikinamajame rate terptas greta pirmosios nuorodos
paveiksl (skaitymo patogumui utikrinti, paveiksl galima
nukelti to paties puslapio vir arba apai);

3.1 pav. Microsoft Word programos lango vaizdas su deinje pusje matomu Styles and Formatting
skyriumi

Paveiksl krimo pastabos


Nordami teisingai apipavidalinti paveiksl:
1. Paymkite paveiksl.
2. vykdykite komand InsertText Box.
3. Ant Text Box rmelio spauskite deinj pels klavi ir parinkite komand Format Text Box.
4. Colors and Lines skiltyje nustatykite: FillNo fill ir LineNo line.
5. Layout skiltyje paymkite Center ir vykdykite komand Advanced.
6. Atsivrusiame lange paymkite Top and Bottom.

10
7. Paspauskite OK.
Nordami priskirti paveikslui automatin ymjim:
1. Paspauskite Insert ir parinkite komand ReferencesCaption.
2. I atsiradusio meniu parinkite, kam taikysite automatin ymjim (Label). ymjimo tipai: lentel (Table),
paveikslas (Figure) ir funkcija (Function).
3. Udkite varnel prie Exclude label from caption ir spauskite OK.
4. Kiekvien kart udjus numeravim paymkite skaiius ir atnaujinkite numeravim.
Be to, nepamirkite paveiksllio numeriui ir pavadinimui atskirai parinkti atitinkam stili (Numeravimas ir
Pavadinimas).

3.3. Poskyrio pavadinimas


Kiekviena aikinamajame rate pateikta lentel, pvz. 3.1 lentel, turi bti:
aikios struktros ir vieningo stiliaus;
numeruota skyriaus ribose;
glaustai, taiau aikiai, pavadinta;
aikinamajame rate terpta greta pirmosios nuorodos lentel (skaitymo patogumui
utikrinti, lentel galima nukelti to paties puslapio vir arba apai);
aikinamajame rate detaliai aptarta.

3.1 lentel. Diodo voltamperins charakteristikos matavimo rezultatai

Eil. nr. tampa UT, V Srov IT, mA Vara R, k

1 0 0

2 0,2 0,1 2,0

3 0,4 0,25 1,6

Lenteli krimo pastabos


Pagrindinis tekstas raomas 1 eiluts intervalu nuo lentels apaios.
Lenteli numeravimas atliekamas taip pat, kaip ir paveiksl.
Nordami priskirti paveikslui automatin ymjim:
1. Paspauskite Insert ir parinkite komand ReferencesCaption.
2. I atsiradusio menu parinkite, kam taikysite automatin ymjim (Label). ymjimo tipai: lentel (Table),
paveikslas (Figure) ir funkcija (Function).
3. Udkite varnel prie Exclude label from caption ir spauskite OK.
4. Kiekvien kart udjus numeravim paymime skaiius ir atnaujiname numeravim.
Be to, nepamirkite lentels numeriui ir pavadinimui atskirai parinkti atitinkam stili (Numeravimas ir
Pavadinimas).

11
3.4. Poskyrio pavadinimas
Algoritmai gali bti pateikiami struktrins schemos, veiksm sekos arba kaip pseudo kodo
forma. Algoritmo struktrins schemos pavyzdys pateiktas 3.2 pav. Kadangi aikinamajame rate
algoritmai apiforminami kaip paveikslai, jiems galioja visi anksiau minti paveiksl apiforminimui
keliami reikalavimai. Papildomai, pateikiant algoritm struktrines schemas, btina naudoti
visuotinai priimtus algoritm braiymo principus bei standartinius algoritm element ymenis.
Nesudtingiems algoritmams sudaryti pakaks naudoti Microsoft Word programos braiymo
rankius (r. AutoshapesFlowchart). Sudtingiems algoritmams braiyti naudokite Microsoft
Visio program.
Skyriaus ribose negali likti nepilnai tekstu ar grafika upildyt puslapi. Taigi, jei terpus
grafik lieka laisvos vietos (taip atsitiko btent ioje vietoje), yra dvi ieitys: papildyti tekst nauja
mintimi arba padidinti grafins dalies dyd (jei tai nekenkia grafins dalies stiliaus vientisumui).

Pradia 1 3

Atpainimo
Duomen Paiekos filtro
algoritmo
nuskaitymas koregavimas
koregavimas

Paieka
Pirminis Rast objekt
reikiamo tipo
apdorojimas atpainimas
objekt

Ar visi NE Ar teisingai NE
1 2 1
obj. rasti? atpainta?

TAIP TAIP
4

Ar visi obj. NE 4
3
atpainti?

TAIP

Rezultat
isaugojimas

Pabaiga

3.2 pav. Algoritmo struktrins schemos pavyzdys


12
3.5. Poskyrio pavadinimas
Formuls numeruojamos skyriaus ribose, nurodant skyriaus numer ir formuls numer.
Formuli galima nenumeruoti, jeigu tekste jas nra nuorod ir jos nenaudojamos skaiiavimuose.
Po formule btina paaikinti jos nari prasmes, pavyzdiui:


m
2
1 x22 2 4 x12
Se , (3.1)
2

ia Se selektyvumo koeficientas; x1, x2 apibendrintojo iderinimo koeficientai; ryio


parametras, m filtro grandi skaiius. Kai formul, pvz. (3.1), norima paaikinti, po ja dedamas
kablelis ir toliau po ja raomas tekstas be traukos (stilius Pastraipos tsa).
Plaiai naudojam matematikos ir fizikos formuli su tradiciniais ymenimis aikinti nebtina
(pvz., =c/f, f=1/T ir pan.), taiau ivestas ir specialij mokslo srii formules reikia paaikinti.
Jeigu formuls naudojamos skaiiavimuose, tuomet uraoma formul, statomi dydiai ir
gaunamas galutinis rezultatas su matavimo vienetu, pavyzdiui,

2 2
2f 2 103
S e 1 Qe 1 32 1 0 dB .
6
f max 6 10

Tarp rezultat ir vienet turi bti tarpelis (pvz., 15,625 kHz). Skaiiavimams numeravimas
netaikomas, taiau naudojama formul turi bti aptarta ir sunumeruota prie skaiiavim.
Jeigu formulje naudojam dydi vienetai nenurodyti, tuomet laikoma, kad dydiai pateikti
SI sistemoje. Kai dydiai formul turi bti rayti kitais vienetais, formuls aprayme reikia
nurodyti kiekvieno dydio vienet, pavyzdiui, vienasluoksni vija prie vijos suvyniot rii
induktyvumas skaiiuojamas pagal formul:

0,01D 2 w 2
L ,
l 0,44 D

ia L rits induktyvumas, H; D rits skersmuo, cm; l rits ilgis, cm; w rits vij skaiius.

Formuli krimo pastabos


Nordami pateikti formul:
1. Taikykite stili Formul.
2. Formul centruokite centravimo tabuliatoriumi.
3. Formuls numer priglauskite prie deiniojo krato su deiniuoju tabuliatoriumi (tabuliatori tipas ir vieta
matyti virutinje puslapio liniuotje, jie atsiranda, kai formulei pritaikomas stilius Formul).
4. Pritaikius stili, prie formul ir prie formuls numerio skliaust reikia spustelti mygtuk Tab.

13
4. MONJE NAUDOJAM INFORMACINI SISTEM ANALIZ

i aikinamojo rato dalis skirta ...

4.1. Poskyrio pavadinimas


Programos kodas danai yra didels apimties, todl jis pateikiamas prieduose. Galima
svarbiausius programos kodo fragmentus su apraymu pateikti pagrindiniame tekste kaip krimo
rezultatus (r. 4.1 programos kod).
4.1 programos kodas
1. function [new_data, eigvector, eigvalue]=pca(eigvector_n)
2. [eigvector, d] = eig(data*data);
3. eigvalue = diag(d);
4. [junk, index] = sort(-eigvalue);
5. eigvalue = eigvalue(index);
6. eigvector = eigvector(:, index);
7. new_data = data*eigvector;
8. if eigvector_n < size(data, 1),
9. eigvalue = eigvalue(1:eigvector_n);
10. eigvector = eigvector(:, 1:eigvector_n);
11. new_data = new_data(:, 1:eigvector_n);
12. end

4.2. Poskyrio pavadinimas


Aikinamajame rate kiekvienas skyrius (poskyris) gali bti skaidomas.

4.2.1. Skyrelio pavadinimas

Svarbu, kad skaidoma bt nemaiau kaip du poskyrius (skyrelius).

4.2.2. Skyrelio pavadinimas

Jei reikia, galima skyrelius skaidyti dalimis, taiau tada ios dalys nenumeruojamos.

4.3. Trumpas skyriaus apibendrinimas

14
5. INDIVIDUALIOS PROBLEMINS UDUOTIES SPRENDIMAS

i aikinamojo rato dalis skirta ...

5.1. Uduotis

5.1.1. Individualios problemins uduoties tikslas

<...>

5.1.2. Individualios problemins uduoties aktualumas

<...>

5.1.3. Individualioje praktikos uduotyje sprendiama problema

<...>

5.1.4. Tikslui pasiekti, praktikos metu sprsti udaviniai

<...>

5.1.5. Sprendimo privalumai

<...>

5.1.6. Sprendimo trkumai

<...>

5.2. Darbo eiga


<...>

5.3. Rezultatai
<...>

15
6. REZULTAT APIBENDRINIMAS Commented [AS3]: Apibendrinime reikia trumpai aptarti vis
skyri rezultatus. J rekomenduojama rayti pagrindinio teksto
stiliumi, naudojant numeravim arba miriai. Apibendrinime turi
atsispindti tai, kas atlikta, kokie gauti pagrindiniai rezultatai ir
<...> kokios ivados i to seka.
Ivados numeruojamos ir pateikiamos glaustai. Galima ivad
skaii susieti su darbo skyri skaiiumi arba i stambesni skyri
pateikti po kelias ivadas.
Rekomenduojama rezultat apibendrinimo apimtis turt bti ne
maiau kaip vienas pilnas puslapis.

16
Literatros ir informacini altini sraas Commented [AS4]: Literatros ir informacini altini sraas
pateikiamas ir numeruojamas citavimo tekste eilikumu. Tekste
literatra cituojama, nurodant altinio numer lautiniuose
skliaustuose, pvz., [1], [1, 3], [13, 5, 6], [7, 41 p.] ir pan.
Literatros pateikimo taisykls yra iliustruotos emiau pateiktais
pavyzdiais. Detalesni instrukcij reikia iekoti bibliografini
1. PAVARD, V.; PAVARD, V.; PAVARD, V. XXXX. Knygos pavadinimas originalo kalba: knygos nuorod LST ISO 690 ir LST ISO 690.2 standartuose arba VGTU
leidyklos TECHNIKA tinklapyje.
tipas. Vieta: Leidykla. XXX p.
Commented [AS5]: altinio formatavimas, jei cituojama knyga
2. VAITKEVIIUS, J. 1995. Socialins pedagogikos pagrindai: vadovlis. Vilnius: Egalda. 307 p.
Commented [AS6]: Knygos citavimo pavyzdys
3. PAVARD, V.; PAVARD, V.; PAVARD, V. XXXX. Knygos pavadinimas originalo kalba
[interaktyvus]. Vieta: Leidykla [irta XXXX m. XXXXX XX d.]. Prieiga per internet:
<http://tinklapis>. Commented [AS7]: Formatavimas, jei cituojama elektronin
knyga
4. BUMELIEN, .; CHMIELIAUSKAIT, V.; GALUCKAS, R. 2005. Bioininerija [interaktyvus].
Vilnius: Technika [irta 2009 m. balandio 27 d.]. Prieiga per internet:
<http://leidykla.vgtu.lt/index.php?l=60> Commented [AS8]: Elektronins knygos citavimo pavyzdys

5. PAVARD, V.; PAVARD, V.; PAVARD, V. XXXX. Straipsnio pavadinimas, urnalo pavadinimas
XX(X): XXXXXXXX. Commented [AS9]: Formatavimas, jei cituojamas straipsnis
urnale ar Tiesiog periodiniame leidinyje
6. WANG, L. X.; MENDEL, J. M. 1992. Generating fuzzy rules by learning from examples, IEEE
Transactions on Systems, Man and Cybernetics 22(6): 14141427. Commented [AS10]: Straipsnio urnale citavimo pavyzdys

7. Internetinio altinio pavadinimas [interaktyvus]. XXXX. Internetinio altinio autorius ar organizacija


[irta XXXX m. XXXXX XX d.]. Prieiga per internet: <http://tinklapis> Commented [AS11]: Formatavimas jei cituojama nuoroda
internet altin
8. Tyrimai [interaktyvus]. 2003. Smulkaus ir vidutinio verslo pltros agentra [irta 2008 m. gruodio
21 d.]. Prieiga per internet: <http://www.svv.lt/index2> Commented [AS12]: Interneto altinio nuorodos citavimo
pavyzdys

17
PRIEDAI Commented [AS13]: Prieduose paprastai pateikiama didesns
apimties mediaga (paveikslai, schemos, charakteristikos, nedideli
apraymai, programos kodai ir t. t.), kuri aikinamajame rate yra
nuorodos.
1 priedas. Priedo pavadinimas Jeigu prieduose pateikiama mediaga yra vairi (pvz., integrini
grandyn charakteristikos, nuotraukos, program kodai), tuomet jie
skaidomi dalis ir numeruojami: 1 priedas, 2 priedas ir pan.
2 priedas. Priedo pavadinimas

18