Está en la página 1de 6

Num. 8128 / 15.09.

2017 32597

Presidncia de la Generalitat Presidencia de la Generalitat

RESOLUCI de 8 de setembre de 2017, del director gene- RESOLUCIN de 8 de septiembre de 2017, del director
ral dAdministraci Local, per la qual saprova la llista general de Administracin Local, por la que se aprueba la
definitiva daspirants admesos a la borsa de treball per a lista definitiva de aspirantes admitidos a la bolsa de traba-
la provisi amb carcter inter de llocs reservats a perso- jo para la provisin con carcter interino de puestos reser-
nal funcionari amb habilitaci de carcter nacional de la vados a personal funcionario con habilitacin de carcter
subescala secretaria-intervenci convocada per la Resolu- nacional de la subescala secretara-intervencin convocada
ci de 2 de mar de 2017. [2017/7945] por Resolucin de 2 de marzo de 2017. [2017/7945]

Larticle 92 bis apartat 7 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora El artculo 92 bis apartado 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de les bases del rgim local, en la seua redacci donada per la Llei de las bases del rgimen local, en su redaccin dada por la Ley 27/2013,
27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzaci i sostenibilitat de lad- de 27 de diciembre, de racionalizacin y sostenibilidad de la administra-
ministraci local, atribueix a les comunitats autnomes la competncia cin local, Atribuye a las comunidades autnomas la competencia para el
per al nomenament de personal inter en llocs de funcionaris dadminis- nombramiento de personal interino en puestos de funcionarios de admi-
traci local amb habilitaci de carcter nacional. Aquesta competncia nistracin local con habilitacin de carcter nacional. Esta competencia se
sarreplega, aix mateix, en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de rgim local recoge asimismo en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de rgimen local de la
de la Comunitat Valenciana, concretament en larticle 164.8. Comunitat Valenciana, concretamente en su artculo 164.8.
El Decret 154/2016, de 21 doctubre, pel qual es regula el procedi- El Decreto 154/2016, de 21 de octubre por el que se regula el pro-
ment de selecci de funcionaris interins i es creen les borses de treball cedimiento de seleccin de funcionarios interinos y se crean las bolsas
per a la provisi interina de llocs de treball reservats a personal funcio- de trabajo para la provisin interina de puestos de trabajo reservados a
nari amb habilitaci de carcter nacional ha regulat la creaci de borses personal funcionario con habilitacin de carcter nacional ha regula-
de treball per a la cobertura interina daquests llocs. El 10 de mar de do la creacin de bolsas de trabajo para la cobertura interina de estos
2017 es va aprovar la resoluci del director general dAdministraci puestos. El 10 de marzo de 2017 se aprob la Resolucin del director
Local, per la qual es va convocar el procediment per a la constituci general de Administracin Local por la que se convoc el procedimiento
duna borsa de treball per a la provisi interina de llocs reservats a la para la constitucin de una bolsa de trabajo para la provisin interina de
subescala secretaria-intervenci. puestos reservados a la subescala secretara-intervencin.
En data 2 de maig de 2017 va ser publicada en el Diari Oficial de la En fecha 2 de mayo de 2017 fue publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana la Resoluci de 7 dabril de 2017, de la Direcci Generalitat Valenciana la Resolucin de 7 de abril de 2017, de la Direc-
General dAdministraci Local, per la qual saprovava la llista provisi- cin General de Administracin Local por la que se aprobaba la lista
onal daspirants admesos i exclosos, elevant-se aquesta a definitiva per provisional de aspirantes admitidos y excluidos, elevndose la misma
Resoluci de 26 de maig de 2017 (DOGV 8053, d1 de juny). a definitiva por Resolucin de 26 de mayo de 2017 (DOGV 8053, de
1 de junio).
Entre els dies 19 i 30 de juny de 2017 va tindre lloc la realitzaci del Entre los das 19 y 30 de junio de 2017 tuvo lugar la realizacin
mdul formatiu previst tant en el Decret 154/2016 com en la resoluci del mdulo formativo previsto tanto en el decreto 154/2016 como en la
de convocatria. Una vegada va concloure aquest, es va procedir en data resolucin de convocatoria. Concluido el mismo se procedi en fecha
12 de juliol a la valoraci dels aspirants per part del Tribunal previst en 12 de julio a la valoracin de los aspirantes por parte del Tribunal pre-
larticle 6 del Decret 154/2016. visto en el artculo 6 del Decreto 154/2016.
Finalitzats aquests trmits es va procedir a la publicaci de la llista Terminados estos trmites se procedi a la publicacin de la lista
provisional en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 18 provisional en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 18
de juliol de 2017. Informades les allegacions pel Tribunal en sessi de julio de 2017. Informadas las alegaciones por el Tribunal en sesin
celebrada el 7 de setembre de 2017 sha procedit a classificar els aspi- celebrada el 7 de septiembre de 2017 se ha procedido a clasificar a los
rants per lorde de puntuaci obtingut. aspirantes por el orden de puntuacin obtenido.
Dacord amb els antecedents anteriors resolc: De acuerdo con los antecedentes anteriores resuelvo:

Primer Primero
Aprovar per ordre de puntuaci en annex la relaci daspirants que Aprobar por orden de puntuacin en anexo la relacin de aspirantes
integraran la borsa de treball per a la provisi interina de llocs de treball que integrarn la bolsa de trabajo para la provisin interina de puestos
reservats a personal funcionari amb habilitaci de carcter nacional en de trabajo reservados a personal funcionario con habilitacin de carcter
la subescala secretaria-intervenci. nacional en la subescala secretara-intervencin.

Segon Segundo
Estimar parcialment les allegacions efectuades per Mara Jos Flor Estimar parcialmente las alegaciones efectuadas por Mara Jos Flor
Prez i Laura Amors Serrano a la vista de la documentaci aportada, Prez y Laura Amors Serrano a la vista de la documentacin aportada,
modificant respecte a la publicaci provisional la seua ubicaci en la modificando respecto a la publicacin provisional su ubicacin en la
llista. lista.

Tercer Tercero
Estimar lallegaci dngels Egea Escriv mitjanant la rectifica- Estimar la alegacin de ngels Egea Escriv mediante la rectifi-
ci de la puntuaci publicada. Aix mateix, es corregix dofici el mateix cacin de la puntuacin publicada. Asimismo se corrige de oficio el
error de transcripci detectat en Antonio Artola Dols i Ana Beln Ferre- mismo error de transcripcin detectado en Antonio Artola Dols y Ana
ro Berlanga. Aquests canvis no impliquen alteraci en la puntuaci final Beln Ferrero Berlanga. Estos cambios no implican alteracin en la
ni en lordre dels aspirants. puntuacin final ni en el orden de los aspirantes.

Quart Cuarto
Desestimar les allegacions aportades per Elena Escolano de Rivas Desestimar las alegaciones aportadas por: Elena Escolano de Rivas
per presentaci extempornia de mrits; Teresa Amors Sabater per por presentacin extempornea de mritos; Teresa Amors Sabater por
quant es va valorar lexercici allegat, sense que daltra banda puguen cuanto se valor el ejercicio alegado, sin que por otra parte puedan valo-
valorar-se cursos de duraci inferior a 10 hores; Sonia Rodrguez Fla- rarse cursos de duracin inferior a 10 horas; Sonia Rodrguez Llamas
mes perqu els anys dexperincia es computen complets. pues los aos de experiencia se computan completos.
Num. 8128 / 15.09.2017 32598

Contra aquesta resoluci, que posa fi a la via administrativa, de Contra esta resolucin, que pone fin a la va administrativa, de con-
conformitat amb el que estableix larticle 114 de la Llei 39/2015, d1 formidad con lo establecido en el artculo 114 de la ley 39/2015, de
doctubre, del procediment administratiu com i de les administraci- 1 de octubre, del procedimiento administrativo comn y de las admi-
ons pbliques, les persones interessades podran interposar els recursos nistraciones pblicas, las personas interesadas podrn interponer los
segents: siguientes recursos:
a) Directament recurs contencis administratiu davant del Jutjat a) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencis Administratiu de Valncia o davant del jutjat contencis de lo Contencioso-Administrativo de Valencia o ante el Juzgado de lo
administratiu en la circumscripci del qual tinga la persona demandant Contencioso-Administrativo en cuya circunscripcin tenga la persona
el seu domicili, en el termini de dos mesos comptadors a partir de len- demandante su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del
dem de la publicaci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, da siguiente al de su publicacin en el Diari Oficial de la Generalitat
de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, Valenciana., de conformidad con lo dispuesto en los artculos 8 y 46 de
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa. la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccin contencio-
so-administrativa.
b) Potestativament, recurs de reposici davant del mateix rgan que b) Potestativamente, recurso de reposicin ante el mismo rgano
ha dictat lacte, en el termini dun mes comptador des de lendem de la que ha dictado el acto, en el plazo de un mes a contar desde el da
publicaci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de confor- siguiente al de su publicacin en el Diari Oficial de la Generalitat
mitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artculos 123 y
d1 doctubre, del procediment administratiu com i de les administra- 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administra-
cions pbliques, tenint en compte que no s possible simultaniejar el tivo comn y de las administraciones pblicas, teniendo en cuenta que
recurs contencis administratiu i el potestatiu de reposici. no es posible simultanear el recurso contencioso-administrativo y el
potestativo de reposicin.
c) En el cas que la persona interessada siga una administraci pbli- c) En el caso de que la persona interesada sea una administracin
ca no es pot interposar recurs en via administrativa, i aix sense perju pblica no cabe interponer recurso en va administrativa, y ello sin per-
de la possibilitat defectuar el requeriment a qu es refereix larticle 44 juicio de la posibilidad de efectuar el requerimiento al que se refiere el
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, en el termini de dos mesos compta- artculo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses
dors des de lendem de la publicaci daquesta resoluci en el Diari contados desde el da siguiente al de la publicacin de la presente reso-
Oficial de la Generalitat Valenciana. lucin en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tot aix sense perju que les persones interessades puguen exercitar Todo ello sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejer-
qualsevol altra via que estimen oportuna. citar cualquier otra va que estimen oportuna.

Valncia, 8 de setembre de 2017. El director general dAdministra- Valncia, 8 de septiembre de 2017. El director general de Adminis-
ci Local: Antoni Such Botella. tracin Local: Antoni Such Botella.
Num. 8128 / 15.09.2017 32599

ANNEX

ORDRE NOM NIF FORMACI EXPERINCIA VALENCI TOTAL


1 Honori Colomer Gandia 20413384-X 21,2 22 0,55 43,75
2 Rosa Maria Ripolls Dalmau 18978921-B 8,6 34 0,35 42,95
3 Mario Cortijo Corman 29196377-Q 11,2 18 0,55 29,75
4 M.. Jos Flor Prez 18951336-A 1,8 26 0,55 28,35
5 Sonia Rodrguez Llamas 48441127-E 21,6 6 0,55 28,15
6 Maximiliano R. Zamora Gabaldn 04605419-Z 11,4 16 0,35 27,75
7 Clara M.. Carb Malonda 20043371-K 10,6 12 0,55 23,15
8 Jess Benlloch Pons 52738090-X 6 16 0,35 22,35
9 Isabel Sirera Sanz 52716764-M 0,6 20 0,55 21,15
10 Fernando Lpez Alcina 20001942-S 20,6 0,55 21,15
11 Encarnaci Pellicer Sangil 20786542-Q 3,8 16 0,55 20,35
12 Ignacio Satorre Berbegal 21662710-E 13,4 6 0,55 19,95
13 Iridiana Prez Navarro 20446815-E 4,4 14 0,55 18,95
14 Beln Rodrguez Rubio 48383143-K 18,4 0,35 18,75
15 Ana Belen Ferrero Berlanga 21676372-E 16,8 0,55 17,35
16 Josefa Nagore Cid Ruiz 40935324-Q 8,6 8 0,55 17,15
17 Angels Egea Escriv 20822115-P 15,4 0,8 16,2
18 Desiderio Ibez Blanes 21506331-C 15,4 0,55 15,95
19 Maria Fe Blanes Soliva 20150775-S 8 6 0,55 14,55
20 Olga Pardo Lloria 73555011-E 6,8 6 0,55 13,35
21 Carme Ferrer Tatay 22585063-Y 1,6 10 0,55 12,15
22 Maria Mercedes Aznar Gimeno 29197931-Y 3,6 8 0,55 12,15
23 Laura Hernndez Gimeno 20042478-W 7,4 4 0,55 11,95
24 Rosa Adela Segura Tosca 73388550-N 9 2 0,55 11,55
25 Esther Alapont Salvador 26744970-H 11 0,55 11,55
26 Carmen Mara Martnez Moya 45566124-L 4,8 6 0,55 11,35
27 Martn Fernndez Carbonell 18990764-D 10,6 0,55 11,15
28 Blanca Daud Borillo 53377139-G 10 0,8 10,8
29 M.. del Carmen Meri Celma 29198655-V 9,8 0,35 10,15
30 M.. Dolores Camas Snchez 73770972-J 1,6 8 0,35 9,95
31 Sergio Leyenda Silva 36167903-N 3,4 6 0,35 9,75
32 Sergio Piqueras Lpez 48581517-C 7,2 2 0,35 9,55
33 Antonio Artola Dols 18998800-H 8,8 0,55 9,35
34 Francisco Javier Martnez Lidn 21459710-C 8 0,35 8,35
35 Antonia Morillas Martnez 14608882-H 4,8 2 0,55 7,35
36 Lorenzo Campillo Ferrer 22984506-P 2,8 4 0,35 7,15
37 Silvia Iranzo Prieto 53052719-E 6,8 0,35 7,15
38 Juana Adelina Sanz Boluda 29169274-F 6,2 0,8 7
39 Arnzazu Sorl Pons 18983045-H 6,4 0,55 6,95
40 Carmen Soler Mic 48285260-A 6 0,8 6,8
41 M.. Amparo Marn Santamara 44877922-T 6 0,55 6,55
42 Salvador Pastor Vernia 73565755-W 6 0,55 6,55
43 Sebastia Crespo Pons 73582218-C 6 0,35 6,35
44 Alfonso Cuesta Aguado 24364678-L 6 0,35 6,35
45 Victor Manuel Palmer Maiquez 21489064-A 5,8 0,35 6,15
46 Miguel Ivars Cardona 53628847-T 5 0,8 5,8
47 Ana Marina Lzaro Moreno 20491317-L 5 0,55 5,55
48 Teresa Amors Sabater 20457082-P 3 2 0,35 5,35
Num. 8128 / 15.09.2017 32600

49 Laura Amoros Serrano 48621126-T 5 0,35 5,35


50 Joaquin Polo Rubio 25418077-H 5 0,35 5,35
51 Concepcin Penalva Dav 29014143-B 4,8 0,35 5,15
52 Raquel Soler Esteve 7259265-M 4 0,55 4,55
53 Lidia Borrell Chover 20059713-X 4 0,55 4,55
54 M.. Vicenta Castillo Ruiz 26750429-A 4 0,55 4,55
55 Mara Andres Sangesa 53362279-W 3,6 0,8 4,4
56 M.. Vicenta Fortea Navarro 48582104-D 4 0,35 4,35
57 Josue Martos Prez 48573115-J 4 0,35 4,35
58 Sandra Molina Cruz 40451509-Y 3 0,8 3,8
59 Palmira Pay Snchez 21684928-E 3 0,8 3,8
60 Isabel Aiges Vicente 85090615-E 3,2 0,55 3,75
61 Jess Benavent Pons 20445197-Z 3,2 0,55 3,75
62 Lucia Emilia Pastor Borrs 07260296-R 3 0,35 3,35
63 Carlos Martnez Snchez 73578650-V 3 0,35 3,35
64 Ana Garca Martnez 44883645-L 3 0,35 3,35
65 Andrea Rodero Ruiz 48576274-K 2,6 0,35 2,95
66 Aida Fluix Martnez 20056044-K 2 0,8 2,8
67 Laura Soto Pascual 48440320-C 2 0,55 2,55
68 Alba Lafuente Sevilla 44513761-K 2 0,55 2,55
69 Juana Mara Cuenca Valencia 48444508E 1 0,35 1,35
70 Mar Barea Quintairos 20829199-P 0,55 0,55
71 Elena Escolano de Rivas 29190573-P 0,55 0,55
72 Santiago Alegre Fort 53358701-N 0,55 0,55
73 Carla Lpez Garcia 52946047-R 0,35 0,35
74 Enrique Salvador Company 35596988-A 0,35 0,35
75 Amparo Pina Albero 21651282-W 0,35 0,35

*****
Num. 8128 / 15.09.2017 32601

ANEXO

ORDEN NOMBRE NIF FORMACION EXPERIENCIA VALENCIANO TOTAL


1 Honori Colomer Gandia 20413384-X 21,2 22 0,55 43,75
2 Rosa Maria Ripolls Dalmau 18978921-B 8,6 34 0,35 42,95
3 Mario Cortijo Corman 29196377-Q 11,2 18 0,55 29,75
4 M.. Jos Flor Prez 18951336-A 1,8 26 0,55 28,35
5 Sonia Rodrguez Llamas 48441127-E 21,6 6 0,55 28,15
6 Maximiliano R. Zamora Gabaldn 04605419-Z 11,4 16 0,35 27,75
7 Clara M.. Carb Malonda 20043371-K 10,6 12 0,55 23,15
8 Jess Benlloch Pons 52738090-X 6 16 0,35 22,35
9 Isabel Sirera Sanz 52716764-M 0,6 20 0,55 21,15
10 Fernando Lpez Alcina 20001942-S 20,6 0,55 21,15
11 Encarnaci Pellicer Sangil 20786542-Q 3,8 16 0,55 20,35
12 Ignacio Satorre Berbegal 21662710-E 13,4 6 0,55 19,95
13 Iridiana Prez Navarro 20446815-E 4,4 14 0,55 18,95
14 Beln Rodrguez Rubio 48383143-K 18,4 0,35 18,75
15 Ana Belen Ferrero Berlanga 21676372-E 16,8 0,55 17,35
16 Josefa Nagore Cid Ruiz 40935324-Q 8,6 8 0,55 17,15
17 Angels Egea Escriv 20822115-P 15,4 0,8 16,2
18 Desiderio Ibez Blanes 21506331-C 15,4 0,55 15,95
19 Maria Fe Blanes Soliva 20150775-S 8 6 0,55 14,55
20 Olga Pardo Lloria 73555011-E 6,8 6 0,55 13,35
21 Carme Ferrer Tatay 22585063-Y 1,6 10 0,55 12,15
22 Maria Mercedes Aznar Gimeno 29197931-Y 3,6 8 0,55 12,15
23 Laura Hernndez Gimeno 20042478-W 7,4 4 0,55 11,95
24 Rosa Adela Segura Tosca 73388550-N 9 2 0,55 11,55
25 Esther Alapont Salvador 26744970-H 11 0,55 11,55
26 Carmen Mara Martnez Moya 45566124-L 4,8 6 0,55 11,35
27 Martn Fernndez Carbonell 18990764-D 10,6 0,55 11,15
28 Blanca Daud Borillo 53377139-G 10 0,8 10,8
29 M.. del Carmen Meri Celma 29198655-V 9,8 0,35 10,15
30 M.. Dolores Camas Snchez 73770972-J 1,6 8 0,35 9,95
31 Sergio Leyenda Silva 36167903-N 3,4 6 0,35 9,75
32 Sergio Piqueras Lpez 48581517-C 7,2 2 0,35 9,55
33 Antonio Artola Dols 18998800-H 8,8 0,55 9,35
34 Francisco Javier Martnez Lidn 21459710-C 8 0,35 8,35
35 Antonia Morillas Martnez 14608882-H 4,8 2 0,55 7,35
36 Lorenzo Campillo Ferrer 22984506-P 2,8 4 0,35 7,15
37 Silvia Iranzo Prieto 53052719-E 6,8 0,35 7,15
38 Juana Adelina Sanz Boluda 29169274-F 6,2 0,8 7
39 Arnzazu Sorl Pons 18983045-H 6,4 0,55 6,95
40 Carmen Soler Mic 48285260-A 6 0,8 6,8
41 M.. Amparo Marn Santamara 44877922-T 6 0,55 6,55
42 Salvador Pastor Vernia 73565755-W 6 0,55 6,55
43 Sebastia Crespo Pons 73582218-C 6 0,35 6,35
44 Alfonso Cuesta Aguado 24364678-L 6 0,35 6,35
45 Victor Manuel Palmer Maiquez 21489064-A 5,8 0,35 6,15
46 Miguel Ivars Cardona 53628847-T 5 0,8 5,8
47 Ana Marina Lzaro Moreno 20491317-L 5 0,55 5,55
48 Teresa Amors Sabater 20457082-P 3 2 0,35 5,35
Num. 8128 / 15.09.2017 32602

49 Laura Amoros Serrano 48621126-T 5 0,35 5,35


50 Joaquin Polo Rubio 25418077-H 5 0,35 5,35
51 Concepcin Penalva Dav 29014143-B 4,8 0,35 5,15
52 Raquel Soler Esteve 7259265-M 4 0,55 4,55
53 Lidia Borrell Chover 20059713-X 4 0,55 4,55
54 M.. Vicenta Castillo Ruiz 26750429-A 4 0,55 4,55
55 Mara Andres Sangesa 53362279-W 3,6 0,8 4,4
56 M.. Vicenta Fortea Navarro 48582104-D 4 0,35 4,35
57 Josue Martos Prez 48573115-J 4 0,35 4,35
58 Sandra Molina Cruz 40451509-Y 3 0,8 3,8
59 Palmira Pay Snchez 21684928-E 3 0,8 3,8
60 Isabel Aiges Vicente 85090615-E 3,2 0,55 3,75
61 Jess Benavent Pons 20445197-Z 3,2 0,55 3,75
62 Lucia Emilia Pastor Borrs 07260296-R 3 0,35 3,35
63 Carlos Martnez Snchez 73578650-V 3 0,35 3,35
64 Ana Garca Martnez 44883645-L 3 0,35 3,35
65 Andrea Rodero Ruiz 48576274-K 2,6 0,35 2,95
66 Aida Fluix Martnez 20056044-K 2 0,8 2,8
67 Laura Soto Pascual 48440320-C 2 0,55 2,55
68 Alba Lafuente Sevilla 44513761-K 2 0,55 2,55
69 Juana Mara Cuenca Valencia 48444508E 1 0,35 1,35
70 Mar Barea Quintairos 20829199-P 0,55 0,55
71 Elena Escolano De Rivas 29190573-P 0,55 0,55
72 Santiago Alegre Fort 53358701-N 0,55 0,55
73 Carla Lpez Garcia 52946047-R 0,35 0,35
74 Enrique Salvador Company 35596988-A 0,35 0,35
75 Amparo Pina Albero 21651282-W 0,35 0,35