Está en la página 1de 3

IM 35 (1-2) 2004.

HTTP://WWW.MDC.HR/MESTROVIC TEMA BROJA


Fundacija Ivana Metrovia u sklopu projekta Muzeji Hrvatske na internetu TOPIC OF THIS VOLUME

DANICA PLAZIBAT Fundacija Ivana Metrovia, Atelijer Metrovi, Zagreb

Fundacija Ivana Metrovia je javna kulturna ustanova skladu s zahtjevima suvremenog drutva koji pretpo-
drave Hrvatske, utemeljena Zakonom o Fundaciji stavljaju svrhovitu, brzu i uinkovitu komunikaciju.
Ivana Metrovia iz 1991.g., koja objedinjava ostavti- Tijekom druge polovine 2002. g. obavljena su snima-
nu hrvatskog kipara Ivana Metrovia (1883.,Vrpolje, nja lokacija u Zagrebu, Splitu i Otavicama i zapoet
HR - 1962., South Bend, IN, SAD). U sastavu Funda- rad na obradi materijala i koncepciji web-stranice, a
cije Ivana Metrovia su muzeji Atelijer Metrovi u Za- nastavljen tijekom 2003.g. Kompletan materijal: tek-
grebu i Galerija Ivana Metrovia u Splitu, sakralno - stovi i materijal za skeniranje (fotografije, dokumenti,
umjetniki kompleks Katelet - Crikvine u Splitu te publikacije) je predan MDC-u, a rad na ispravkama,
Crkva Presvetog Otkupitelja ujedno i grobnica obitelji dopunama, izmjenama i usaglaavanjima trajao prakti-
Ivana Metrovia u Otavicama, zaviajnom mjestu ki do kraja godine. Do kraja 2004. uneene su dopu-
Ivana Metrovia. ne koje se odnose na aktivnosti odnosno izlobenu,
Uz osnovnu brigu o zatiti darovanih objekata i djela te izdavaku, publicistiku i edukativnu djelatnost.
primjerenom predstavljanju javnosti struni djelatnici
Ukljuivanje u suvremene tokove i koncepte te naine
Fundacije odnosno muzeja u njenom sastavu imaju
komuniciranja sa korisnicima, a kroz suradnju sa srod-
iroki spektar djelovanja, u konanici s ciljem valoriza-
nim institucijama pokazalo se viestruko korisnim u
cije i popularizacije Metrovieva opusa i njegova
postojeim/tadanjim okolnostima u kojima se nalazila
doprinosa kiparstvu XX stoljea.
Fundacija Ivana Metrovia odnosno nedostatku vlasti-
Fundacija Ivana Metrovia ukljuila se u projekt tih sredstava, opreme i profesionalnog kadra za izradu
Muzeji Hrvatske na Internetu kojeg je 1997. g. vlastite web stranice. Financijska i tehnoloka logistika
pokrenuo Muzejski dokumentacijski centar u Zagrebu, potpora koju je implicirao zajedniki projekt bila je pred-
a financirali Ministarstvo kulture RH i Gradski ured za uvjet za ovakav uradak, a timski rad muzejskih djelatni-
kulturu grada Zagreba s idejom sustavnog predstavlja- ka i vanjskih suradnika pokazao se optimalnim izborom.
nja hrvatskih muzeja, koritenjem novih tehnologija i u
18

Struktura web-sitea FIM-a slijedila je standardni obra- evih djela u autentinom arhitektonskom okruenju te
zac zadan od strane MDC koji obuhvaa ope podatke slikovitost ambijentalnih, umjetniko-memorijalnih cjeli-
Fundacija Ivana Metrovia o instituciji, povijest muzeja, dokumentacijske fondove, na koje svjedoe o Metrovievu ivotu i stilu.
www.mdc.hr/mestrovic podatke o aktivnostima (izlobenoj, edukativnoj, izda-
Uobiajena pitanja i dileme ostaju otvorena: S kojom
vakoj i drugima), vodi kroz zbirke i najreprezentativni-
Impressum: koliinom informacija i nainom strukturiranja predstavi-
Glavna i odgovorna urednica za ju grau te QT prezentaciju tj. virtualnu etnju muzejom.
ti virtualno muzej da bi se potaknulo posjetitelje web
projekt Muzeji Hrvatske na Izbor i obradu grae, tekstove, izbor materijala za
Internetu: Markita Franuli,
stranice na posjet fizikom muzeju?
skeniranje obavili su kustosi Fundacije odnosno Ateli-
Muzejski dokumentacijski centar Web stranica ne moe u potpunosti zamijeniti razgle-
Glavni i odgovorni urednik za jera Metrovi u Zagrebu i Galerije Ivana Metrovia u
davanje stvarnog muzeja ili listanje muzejskog katalo-
Fundaciju Ivana Metrovia: Guido Splitu. Materijal je u MDC-u proao redakturu tekstova i
ga. Posjet muzeju, razgledanje stalnog postava ili
Quien ilustrativnog materijala, prilagoavanje materijala struk-
Koordinatorica i urednica za studijske izlobe uz vizualno-prostornu percepciju
turi site-a i koncipiranje predstavljanja.
Fundaciju Ivana Metrovia: ukljuuje i emocionalni doivljaj, a muzejska publikacija,
Danica Plazibat Snimanja, digitalnu obradu, vizualno oblikovanje i
vodi, prirunik, monografija, uz informativni sadraj,
realizaciju obavio je struni tim Novena d.o.o.
Tekstovi: kao trajan izvor podataka, najee vrsnih dizajnerskih
Guido Quien: Izradom web stranice Fundacija Ivana Metrovia, koja rjeenja, ujedno je i podsjetnik na posjet muzeju, vrije-
Ivan Metrovi - biografija, sjedinjuje etiri batinske cjeline, po prvi put je prikaza- dan poklon, dio kune biblioteke.
Galerija Ivana Metrovia - Stalni
postav 1998. na javnosti sustavno i u cjelini na jednom mjestu. Komparativne prednosti koje, pak, prua nova tehno-
Danica Plazibat: Namjera je bila, na pregledan i jezgrovit nain, razumljiv logija u odnosu na konvencionalne knjine publikacije
Fundacija Ivana Metrovia - irem krugu korisnika, dotaknuti sve bitne momente su mogunost auriranja podataka/informacija, osjetno
Povijest institucije,
vane za predstavljanje kako krovne institucije tako i jeftinija realizacija te laka komunikacija s dislociranim
Dokumentacijski fondovi,
Aktivnosti pojedinanih muzeja s naglaskom na njihovoj autonom- korisnicima. K tomu prezentacija na internetu znatno
Atelijer Metrovi - Povijest muze- nosti i posebnosti. Time ujedno usmjeriti pozornost na proiruje krug korisnika: za strunjake predstavlja jedan
ja, Stalni postav, Izbor djela iz
znaaj i vrijednost Metrovievog djela u okviru hrvat- od izvora informacija o radu drugih muzeja, za muzej-
stalnog postava
Crkva Presvetog Otkupitelja - ske likovne umjetnosti i kulturne batine. ske djelatnike mogunost predstavljanja vlastitog rada,
Povijest kompleksa, Stalni postav, pedagozima i uenicima/studentima moe posluiti kao
S obzirom na obim i specifinost grae te slojevitost
Izbor djela pristupana obrazovna graa o muzejima, kulturnoj i
Maja eparovi: problematike dolo je do neizbjenih odstupanja od
Galerija Ivana Metrovia - povijesnoj batini, uinkovit je nain turistike i kulturne
zadane sheme odnosno propozicija urednika u smislu
Povijest muzeja, Izbor djela iz promidbe jedne zemlje, informaciju prosljeuje u sve
dimenzioniranja i strukturiranja materijala, postojale su i
stalnog postava krajeve svijeta.
Dalibor Pranevi: odreene dileme kod samog odabira reprezentativne
Katelet - Crikvine - Povijest kom- grae, omjera tekstualnog i slikovnog, faktografskog i Suvremena prezentacija muzejske grae i aktivnija
pleksa, Izbor djela iz stalnog interpretativnog, a u svrhu to kvalitetnije prezentacije. prisutnost u irem drutvenom okruenju temeljno je
postava Crkve sv. Kria
polazite u suvremenoj muzejskoj praksi upravo s ciljem
Tehnoloka novina virtualne etnje za razliku od stati-
Lektura hrvatskog teksta: senzibiliziranja javnosti i proirenja kruga korisnika.
nog, linearnog prikaza mogla bi se izdvojiti kao poseb-
Zlata Babi no atraktivan dio koji je na primjeren nain naglasio
Prijevod na engleski: Ana Babi muzejsko-galerijski aspekt stalnog postava Metrovi- Primljeno: 8. studenog 2005.
19

http://www.mdc.hr/mestrovic means of communication with users, through cooperation with


THE IVAN METROVI FOUNDATION WITHIN THE "CROATIAN similar institutions, has proved to be useful in many ways in
MUSEUMS ON THE INTERNET" PROJECT circumstances where the Foundation lacked its own funds,
The Ivan Metrovi Foundation is a public cultural institution of equipment and professional staff for creating its own web
the Republic of Croatia founded on the basis of the Act concer- page. The financial and technological logistical support implied
ning the Ivan Metrovi Foundation from 1991, which brings in a joint project was the precondition for this product, and the
together the legacy of the Croatian sculptor Ivan Metrovi teamwork of museum professionals and associates proved to
(1883, Vrpolje, Croatia - 1962, South Bend, IN, USA). The Ivan be an optimal solution.
Metrovi Foundation included the museums The Metrovi The structure of the web-site of the Foundation followed the
Studio in Zagreb and the Ivan Metrovi Gallery in Split, as well standard pattern laid down by MDC, but in view of the scope
as the Church of the Most Holy Redeemer, which also serves and specific nature of the holdings and the multileveled prob-
as the tomb of Ivan Metrovis family in Otavice, the sculptors lems involved there were unavoidable deviations from the set
ancestral home. pattern and the rules set out by editors in the sense of the size
The Ivan Metrovi Foundation joined the "Croatian Museums and structure of the material, and there were certain dilemmas
on the Internet" project that was initiated by the Museum concerning the selection of representative works, the relative
Documentation Centre in Zagreb in 1997 and financed by the proportion of textual and pictorial content, of factual content
Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the Culture versus interpretative, all with the aim of raising the quality of
Department of the City of Zagreb. the presentation.
The development of the web page of the Ivan Metrovi The technological innovation of a virtual promenade instead of
Foundation, which embodies four segments of his legacy, has a static, linear presentation can be singled out as an especially
enabled, for the first time, the systematic presentation of the attractive segment that has adequately stressed the museum
entire holdings in one place. The aim was to touch on, in a and gallery aspect of the permanent exhibition of Metrovis
clear and succinct manner, all the vital elements relating to works in authentic architectural surroundings and the pictur-
presenting both the head institution and the individual muse- esque nature of the spatial, artistic and memorial wholes that
ums with the emphasis placed on their autonomy and specific bear witness about Metrovis life and style. The usual ques-
nature. At the same time, the aim was to direct attention to the tions and dilemmas remain: How much information is required
character and value of Metrovis work in the framework of and how should it be structured in a virtual presentation of a
Croatian art and the cultural heritage. museum in order to provide impetus to visitors of the web
The incorporation into contemporary museological trends and page to visit the museum as such?