Está en la página 1de 6
CONSELL DE GARANTIES ESTATUTARIES. DE CATALUNYA EL PresiDent eset L Sr. Carlos Carrizosa Torres Portaveu Grup Parlamentari de Ciutadans Palau del Parliament Senyor, Us trameto, adjunt, I’acord adoptat per aquest Consell, en data 6 de setembre de 2017, en relacié amb els escrits presentats, respectivament, per diputats integrants del vostre grup parlamentari i del Socialista, que han tingut entrada en el registre d'aquesta institucié en data d’avui (Reg. nim. 5854 i 5855), pels quals se sollicita dictamen sobre la Proposicid de lei del referendum d’autodeterminacié. Atentament, Joan Egea Ferhandez Barcelona, 6 de setembre de 2017 Panu Cenrecces Baixads de Sant Miguel, 8 - 08002 Barcelona Tel. +34 933176 68 Fax +34 93 3183720 CONSELL DE GARANTIES ESTATUTARIES De CATALUNYA Acord del Ple del Consell de Garanties Estatutaries, de 6 de setembre de 2017 El Consell de Garanties Estatutaries, amb |’assisténcia del President Joan Egea Fernandez, del vicepresident Pere Jover Presa, dels consellers Marc Carrillo i Jaume Vernet Llobet, del conseller secretari Alex Bas Vilafranca, dels consellers Francesc de Paula Caminal Badia i Carles Jaume Fernéndez i de la consellera Margarida Gil Doménech, reunit en sessié plenaria de data 6 “ode setembre de 2017, a les 14 hores, convocada segons preveu l'article 4.4 ‘del Reglament d’organitzacié i funcionament del Consell, emet I'acord que segueix @ continuacié, quant als escrits presentats en el registre d’aquesta cui: institucié pels diputats dels grups parlamentaris de Ciutadans i Socialista relatius a les sol-licituds de dictamen sobre la Proposiciéd de Ilei del referendum d’autodeterminacié. Antecedents En data 6 de setembre de 2017 han tingut entrada en el regi re d'aquest Consell dos escrits presentats respectivament per diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans (Reg. nim. 5854) i del Grup Parlamentari Socialista (Reg. num. 5855), adrecant a aquesta institucid sengles sol-licituds de dictamen sobre la Proposicié de Ilei del referendum d’autodeterminacio. Panu Cenreices Baixade de Sant Miguel, 8 - 8002 Barcelona Tel «34933126 268 Fans 34 99328 720 consel@egecat CONSELL DE GARANTIES ESTATUTARIES DE CATALUNYA D’acord amb article 4.4 del Reglament d’organitzacié i funcionament del Consell, el Ple es constitueix validament, sense convocatoria prévia, essent- de la sessié amb ordre del dia proposat relatiu al debat sobre els dos escrits hi presents tots els seus membres i acceptant per unanimitat la celebraci presentats i, si escau, l’'admissié a tramit de les corresponents sol-licituds de dictamen. Fonamentaci A. La funcié consultiva del Consell de Garanties Estatutaries sobre 'examen de les proposicions de Ilei del Parlament de Catalunya s’estableix a article 76.2.b de \'Estatut d’autonomia de Catalunya, segons el qual li correspon dictaminar sobre «V/adequacié a aquest Estatut i a la Constitucié dels Projectes i les proposicions de Ilei sotmesos a debat i aprovacié del Y “Parlament i dels decrets Ilei sotmesos a convalidacié del Parlament». D’acord Mb l'article 23.b de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties stetutaries (LCGE), els subjectes parlamentaris le: imats per sol-licitar _