Está en la página 1de 2

Abd. Rahim Abd. Rashim. (2007). Profesionalisme Keguruan Prospek dan Cabaran.

Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Hadi Awang, (2009) Fahaman dan Ideologi Umat Islam, Gombak : Penerbit PTS

Aziah Ismail, Noraini Haron dan Abdul Ghani Kaneson. Amalan Pembangunan
Profesionalisme Dalam Kalangan Guru-guru Novis. (2013). Dimuat turun daripada
http://education.usm.my/images/docs/MEDC/VOL4/amalan%20pembangunan%20pr
ofesionalisme%20dalam%20kalangan%20guru.pdf pada 23 Julai 2017.

Mimi Mohaffyza Mohamad dan Che Munira Che Razali. (2012). Keperulan Pembelajaran
Sepanjang Hayat bagi Tenaga Pengajar di Institut Latihan Kemahiran di Malaysia.
Dimuat turun daripada http://eprints.uthm.edu.my/2851/1/613-623.pdf pada 22 Julai 2
017.

Abdul Muati dan Zamri Ahmad. (2001). Santun Komunikasi. Kula Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Abd. Rahim Abd. Rashid. (1999). Profesionalisme Motivasi Pengurusan Bilik Darjah. Kuala
Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abdul Rahman Abdul; Aziz. (2000). Kemahiran sosial asas. Kuala Lumpur: Utusan
Publication.

Abd. Samat Salleh. (2004). Peranan Bahasa Tubuh semasa Pengajaran. Pelita Bahasa.

Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (1999). Kemahiran Interpersonal Untuk Guru Bestari. Kuala
Lumpur: Utusan Publication

Veenmann, S. (1984) Perceived Problems of Beginning Teachers. Review of Educational


Research 54 (2) : 143-178. London: Pergamon Press.

http://eprints.uthm.edu.my/2851/1/613-623.pdf

Longworth, N. dan Davies, W.K. (1996), Lifelong Learning: New Vision, New Implications,
New Roles for People, Organizations, Nations and Communities in the 21st Century,
Kogan Page. London

Norazurah Salleh dan Amirul bin Ahmad. (2016). Laluan Program Berasaskan Pembelajaran
Sepanjang Hayat Profesional/Eksekutif Peringkat Tinggi di UMP. Dimuat turun dari
http://umcced.edu.my/psh2016/web_paper/2.3.4.pdf pada 22 Julai 2017.

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying dan Wong Kiet Wah. (2010). Asas Kepimpinan dan
Perkembangan Profesional Guru. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Khuzaimah Sulaiman. (2012). Serlahkan Aura Guru Super. Batu Caves: PTS Publications &
Distributor Sdn. Bhd.