Está en la página 1de 49

Data:.. Nom:.

bl
Llegeix i
relaciona

blau
biblioteca
poble
bloc
blanc
cable

Forma
paraules

bal u
bal c
bal da
bla dufa
Data:.. Nom:.
bl
Encercla la
paraula correcta

cabel clabe cable cabe bleca

balu blau bala ablu baul

bladufa badufa blafa balda baldufa

balnc balcn blanc banc blan

Completa amb bal bol bla ble bli

ft. ..dufa quer c

sensi.. ..u po bi.oteca


Data:.. Nom:.
bl
Busca les paraules
Sopa de lletres

R S C A B L E

B P O B L E T

A G F I A O S

B A L D U F A

T L O B T U F

POBLE, BLAU, BALDUFA, CABLE, FTBOL

Completa les frases

A lestiu vaig al .. dels meus avis.

Al pati jugo amb la meva ..

La samarreta nova s de color .

He agafat un llibre de la ...


Data:.. Nom:.
bl
Llegeix i dibuixa

blancor, balc, bloc, bol, blat, balda, blau,


baldufa, bloquejar, bolquers, poble,
publicaci, ftbol, blavor, sensible,
rambla, biblioteca.

baldufa poble

balc ftbol
Data:.. Nom:.
br
Llegeix i
relaciona

escombra
pobre
fbrica
brossa
bruixa
bra

Forma
paraules

ba
bar bacoa
alet
bra sa
ca
Data:.. Nom:.
br
Encercla la
paraula correcta

ferbe feber febre frebe brefe

arbic abric abirc abri cabri

escombra escombar escromba escorba

bursa bruas bruxa brusa busa

Completa amb
bra bre bri bro bru bar ber bir bor bur

lli.ta ..alet tim........ t

..ba .........ca ..dar lar


Data:.. Nom:.
br
Busca les paraules
Sopa de lletres

S C O P Q T B

L A B R I C R

A B R A A U

M R A Z Y N T

C A M B R E R

CAMBRER, CABRA, ABRAA, OBRA, BRUT, ABRIC

Completa les frases

El contrari de ric s ..

El beb dorm al seu ..

Surt fum per la xemeneia de la

El pare duia una .. molt llarga.


Data:.. Nom:.
br
Llegeix i dibuixa

broca, barba, bra, llibertat, brut, barberia,


obrer, barca, brilla, berbena, brasa, borsa,
ombra, burla, obridor, broma, bordar,
cabra, pobre, barns, llibre, bar, febre.

llibre bra

barca borsa
Data:.. Nom:.
cl
Llegeix i
relaciona

clarinet
bicicleta
closca
club
clip
clau

Forma
paraules

u
cal at
rinet
cla cetes
xon
Data:.. Nom:.
cl
Encercla la
paraula correcta

cilnica clnica cinicla clinca cinclia

calvell clalvel clavell clave callve

bicleta bicicelta blicicleta bicicleta

classe calsse cales clase calses

Completa amb
cla cle cli clo clu cal cel cil col cul

trici dif.. ze ..ma

.rinet .do vell ..p


Data:.. Nom:.
cl
Busca les paraules
Sopa de lletres

S C F P J B Y

T R A I U C N

R C A L D O D

K E C C M L F

C L A P A A L

CALMA, CALDO, CLIP, CLUB, CEL, COL, CLAPA

Completa les frases

He perdut la .. i no puc obrir la porta.

Posa un ... als fulls perqu no es perdin.

El cargol samaga a la .

Visc a la ciutat de .

El . est ple de nvols.


Data:.. Nom:.

cl
Llegeix i dibuixa

clau, calma, cicle, cel, clima, difcil, closca, col,


cultura, clot, conclusi, recluta, cul, clauer,
calador, classe, client, clarinet, club, culpa.

clau col

caldo tricicle
Data:.. Nom:.
cr
Llegeix i
relaciona

crema
croqueta
crit
cruel
cranc
creu

Forma
paraules

ni
car tera
ter
cra gol
ta
Data:.. Nom:.
cr
Encercla la
paraula correcta

carnc crac cran cranc ranc

escirure escriure escribir secriure

croqueta corqueta croqeta croceta

cric ric cri cicr circ

Completa amb
cra, cre, cri, cro, cru, car, cer, cir, cor, cur

..sa ter es..ure ..tina

.el ta nc .gol
Data:.. Nom:.
cr
Busca les paraules
Sopa de lletres

S T C R A N C O

G C R A N I U P

C I R C R H R J

F O D S A T S V

C A R N A V A L

CARNAVAL, COR, CARTA, CRANC, CURSA, CRANI,CIRC

Completa les frases

Avui he fet per dinar.

Em disfresso per

Al . hi ha pallassos.

Magrada amb llapis.


Data:.. Nom:.

cr
Llegeix i dibuixa

cruel, cert, xarop, crani, carter, cru, cursa,


crulla, crisi, circ, escriure, sucre, curset, carta,
corda, secret, cortina, secretria, circulaci,
creu, cordill, crdit, carb, crema

circ creu

cor corda
Data:.. Nom:.
dr
Llegeix i
relaciona

drac
vidre
sndria
dromedari
pedra
dreta

Forma
paraules

mir
dor ga
mitori
dro gueria
milega
Data:.. Nom:.
dr
Encercla la
paraula correcta

pedrar perda pedra preda peda

esparadarp espradrap esparadrap

sindira sinidria sndria nisdria

virde vidre vider vedri virde

Completa amb
dra, dre, dri, dro, dru, dar, der, dir, dor,

po.t ana pa. ordina

pe vi. mo.na mir


Data:.. Nom:.
dr
Busca les paraules
Sopa de lletres

C O C O D R I L

D S C A R D U P

R D I R E C T E

A X S F T H J L

P E D R A C Z B

COCODRIL, DRETA, DIRECTE, DRAC, PEDRA, DRAP

Completa les frases

Sha trencat el de la finestra.

Sant Jordi va matar el.

Magrada menjar

Sc molt dormilega, magrada .. molt.


Data:.. Nom:.
dr
Llegeix i dibuixa

vidre, moderna, padrina, ordinador, quadre,


poder, drogueria, dormitori, pedra, pudor,
duresa, drap, dormit, droga, dard, podrit,
cadernera

pedra drap

sndria drac
Data:.. Nom:.
fl
Llegeix i
relaciona

flam
flor
fletxa
fluorescent
flauta
flotador

Forma
paraules

menc
fal sedat
dilla
fla ma
ta
Data:.. Nom:.
fl
Encercla la
paraula correcta

flexa feltxa felta fletxa flecha

foltador fotlador flotador

flauta faluta flatua falta

rifel rifiel rifle fleri felri

Completa amb
fla fle fli flo flu fal fel fil fol ful

....uta r m coli..r

.ta ..dilla ..tador ..ma


Data:.. Nom:.
fl
Busca les paraules
Sopa de lletres

R O D A T O L F

R I F L E B Y L

S D T F A L T A

N I L E F U M

F A L D I L L A

FALDILLA, FLAMA, FLOTADOR, RIFLE, FALTA, FELI

Completa les frases

Em va regalar un ram de .. precis.

Ja s nedar sense

Magrada menjar amb nata.

Lha cosit la bata amb .. vermell.


Data:.. Nom:.
fl
Llegeix i dibuixa

Flam, falta, fil, flor, fletxa, flama, flotador,


perfil, fals, flassada, fluorescent, feli, fleca,
coliflor, falsa, flauta, fulminar

flam flor

flotador faldilla
Data:.. Nom:.
fr
Llegeix i
relaciona

fruita
fred
frigorfic
frgil
refresc
fregall

Forma
paraules

ma
for nt
a
fro ntera
matge
Data:.. Nom:.
fr
Encercla la
paraula correcta

fred ferd dref fedr fre

firgorific frigorfic griforfic

infermera infremera enfremera

froma fomra framo forma forma

Completa amb
fra fre fri fro fru far fer fir for fur

redat ..mcia re.ny

d re..sc xi. .ita


Data:.. Nom:.
fr
Busca les paraules
Sopa de lletres

T A D E R F E R

F R O N T H S X

J F O R M I G A

A I C A M R A F

E X O F E R P Q

REFREDAT, XIFRA, FORMIGA, FRONT, XOFER, FARMCIA

Completa les frases

A lhivern fa molt de .. al carrer.

Mhe fet un nyanyo al .

Menjo carn amb la

Cal menjar molta .. per estar sa.


Data:.. Nom:.
fr
Llegeix i dibuixa

forn, fora, francesa, front, franja, infermera,


fruit, xofer, xifra, firma, refrany, refredat,
forner, fred, formatge, refrigeraci, sofriment,
farmcia

infermera formatge

fruita fred
Data:.. Nom:.
gl
Llegeix i
relaciona

gla
globus
esglsia
ungla
igl
gla

Forma
paraules

pejar
gal ta
glo bus
gla
eta
Data:.. Nom:.
gl
Encercla la
paraula correcta

carglo cargol caragol cragol carglo

glaeta galeta galtea

golbus globo globus globu

regel regal regle glere regler

Completa amb
gla gle gli glo glu gal gel gil gol gul

car re.. ..bus i.

An..s un gero.fic es....sia


Data:.. Nom:.
gl
Busca les paraules
Sopa de lletres

S Z X L A G E R

H E G L O P K E

A N G L E J L G

R N O L F N M L

U T L D E V B E

UNGLA, ANGLE, GLOP, SEGLE, GOL, REGAL, REGLE

Completa les frases

El meu equip ha marcat un

Els .. sn rodons.

Mhe trencat l del dit polze.

Jugo a . de porter.
Data:.. Nom:.
gl
Llegeix i dibuixa

globus, gol, gla, galta, glop, golf, regle, Portugal,


ungla, regal, Anglaterra, segle, galeta, cargol,
singlot

globus regal

gol ungla
Data:.. Nom:.
gr
Llegeix i
relaciona

grua
alegre
granota
esgrima
cigrons
magrana

Forma
paraules

gre nada
gra pau
gro ssa
gri ix
gru a
Data:.. Nom:.
gr
Encercla la
paraula correcta

nerge gerne neger negre grene

garnota granota ganotra

gorc gocr groc grog

frotogafia fotogarfia fotografia

Completa amb
gra gre gri gro gru gar ger gir gor gur

foto..fies ci .nja ..pau

nota ani .ssa mana


Data:.. Nom:.
gr
Busca les paraules
Sopa de lletres

C X G E R M W

O Z B S I R G V

R S O F G Q J

G R C I E S Y

G R A E L L A T

GROS, GRAELLA, GRCIES, GRIS, GROC, GERM, GIR

Completa les frases

El meu . es diu Manel.

Baixa a poc a poc els . de lescala.

Fa un dia i plujs.

s molt . i simptic.
Data:.. Nom:.
gr
Llegeix i dibuixa

gras, garsa, gremi, gerani, groc, greix, germ,


agradable, grua, ingredient, negre,
gardnia, cigr, cigar, magrana, germinar,

grua groc

gran fotografia
Data:.. Nom:.
pl
Llegeix i
relaciona

plat
pluja
ple
explicar
ploma
plorar

Forma
paraules

mera
pal neta
m
pla a
t
Data:.. Nom:.
pl
Encercla la
paraula correcta

polrar proral plorar ploral

palneta planenta planeta

palta palnta panta planta

plou polu pou pluo polpu

Completa amb pla plo ple pli plo plu


pal pel pil pol pul

ex..car ..rar .neta du.cat

a ..ma .nxa .mera


Data:.. Nom:.
pl
Busca les paraules
Sopa de lletres

P A L M E R A P

X O P L U R A L

Z P L O U L V O

P L A S T I C M

J K T W B P Y A

PLURAL,PLAT,PLOU,PLOMA, PAL,PALMERA, POLS, PLASTIC

Completa les frases

He acabat de fregar els

La Terra s el nostre blau.

No ha parat de en tot el dia.

A lilla hi ha una .
Data:.. Nom:.
pl
Llegeix i dibuixa

planeta, palmera, palma, ploma, esplndid,


temple, pl, ple, plana, plom, pols, plor,
ploure, polseguera, pla, pal, plural, pulm,
plom

palmera ploma

plat pluja
Data:.. Nom:.
pr
Llegeix i
relaciona

premi
prim
pregunta
primavera
professor
prncep

Forma
paraules

dut
per mi
sones
pre cis
la
Data:.. Nom:.
pr
Encercla la
paraula correcta

purna pruna puna pura purna

pirmavera pimavera primavera

porfessor profeors pofessor professor

pergunta pregunta preguta

Completa amb pra pre pri pro pru


par per pir por pur

.gunta .mavera ..cesa

sona ..u .sentadora .m


Data:.. Nom:.
pr
Busca les paraules
Sopa de lletres

P R E S S E C W

A R B U T Z R X

R X E H G A I Q

C R Z M V B M K

P E R M I S Y J

PRSSEC, PREMI, PARC, PRAT, PERMS, PREU, CRIM

Completa les frases

Hem guanyat el .. al millor equip.

Demana .. per anar al pati.

La mare .. prssecs bonssims.

s una molt simptica.


Data:.. Nom:.
pr
Llegeix i dibuixa

partit, empresa, princesa, passaport, preu,


persona, aparta, compra, primer, perms,
sempre, porta, prou, paper, premi

princesa premi

porta professora
Data:.. Nom:.
tr
Llegeix i
relaciona

treball
transport
trena
tronc
tren
truita

Forma
paraules

sor
ter ball
mmetre
tre cer
na
Data:.. Nom:.
tr
Encercla la
paraula correcta

terball treball teball reball

pollaster pollastre polastre

estrella etrella setrella esterlla

turita turitra truita turtita

Completa amb
tra tre tri tro tru tar ter tir tor tur

..ita tze .tuga eslla

mes lle. en.na pos


Data:.. Nom:.
tr
Busca les paraules
Sopa de lletres

W Y D Q A X B N

Z A T N E R T L

X M E T R O Y K

T R O M P E T A

T R E B A L L X

TRENA, TREBALL, METRO, TROMPETA, TREN

Completa les frases

Per sopar far una .

Moltes persones no tenen ara ..

Per no fer tard anir amb

El cel estava ple d


Data:.. Nom:.
tr
Llegeix i dibuixa

tres, tercer, truita, tortell, tro, torn, tarda,


traca, targeta, treball, termini, trena, atur,
estrella, torna, trona, internet, entrenador,
terme, actriu.

truita trena

tren tresor
Data:.. Nom:.

Treballem les
paraules amb
sllabes travades

Grups consonntics
bl, br, cl, cr, dr, fl, fr, gl, gr, pl, pr, tr

Imatges:

Pictogrames:
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)
Licencia: CC (BY-NC-SA)