Está en la página 1de 64

No.

DON MUSIC COMPANY


MUSIC FOR BUITAR
J\l)~A?~:iV
~ ~rn~~A.A....;:=.-7A 11

No.3
Por JESOS BENITES R.

ZENON MUSIC COMPANY


CONTENTS

Pequeo Preludio------------fJ~Ctfj:'/v 1) ::z.- ~------ 5


Estudio del Ligado en La 1) tf- F**gEllJ 1 *Wi'il 6
Estudio en La Menor---------**gEllJ 1~IiWi'il------- 7
Estudio de Ligados en Re Menor----- 1) ti- ~-**g EIB .:::.mWi'lJ 8
Estudio Para Ambas Manos jlljj*C7)t.:cll)C7)**g------10
Estilo U r u g u a y o - - - - - - - - - - - - '7 Jv-71 1 } ! \ . - - - - - - - - 1 2
Humoresque ;:z..-1::; v A . ? - - - - - - - - - 15
Dinora T 1 / 7.f 7 16
Julia F l o r i d a - - - - - - - - - - - - - 7 IJ 7 7o lJ ? ' - - - - - - 1 8
A c o n q u i j a - - - - - - - - - - - - - - 7 :::z / ~-/'\ --------2o
Luz Mala - - - - - - - - - - - - - - W l.- ~ :J'{;---------22
Las Abejas ~~~-i?---------24

Mazurka en La 7 lv 7J 1 *Wi'il 26
Mazurka Apasionada 'IW~C7)7 Jv 7J -------28
Capricho Espaol A.~1 /f~EllJ-------32

Preludio en La Menor ifij*EllJ 1~IiWi'il-------37

Variacin al Estudio No. 6 **~EIB~61JH::J: .Q~* ---40


Minuete en Mi Mayor No. 1-------~;c::r_,'/ 1' **Wi'il ~1#---41

Minuete en Mi Mayor No. 2 ~yc:;r_,'/ 1' **Wi'il ~2# ---42


Minuete en Si Mayor ~ 5C ::L'/ 1' *Wi'll------44
Tu Imagen --------------~C7)fj~ - - - - - - - - - 4 7
Vals de la Primavera----------*C7)9Jv'/---------50
Oracin Para Todos ----------T~ -C C7)~Jf t'J - - - - - - - - 5 4
Romanza No. 1 07/A. ~1#-------56
2-:>~9f ?-~ t.:.11)~
Danza Paraguaya No. 1 (Para dos Guitarras)-,1~7-711EIB~1# 58
5

Pequeo Preludio
Revisin de: ,J, ~ 7d: /v 'J .:i. - p-
Jess Benites R.
Agustin Barrios Mangor
Allegro
a~
m.z

cpv_------------,
imim
a m-- :

CII - - - - - - - - - - ,

Copyright 1979 by ZEN-ONMusic Company Ltd. r.


6

Estudio de Ligados en La
Revisin de : J tt-
1 VM!~dtJ 1 *~
Jess Benites R.
Agustn Barrios MangorE

1
7

Estudio en La Menor
Revisin de : **:g llB 19;_ffjij
Jess Benites R.

4.;phPWpi1JJJi@~JJJ~IJffl~JJNmwl
r r r 1F r fr r r r-1r
<t.v_ - - - -., '

rit. ____ j
<!:.V_ _ _ _ _ ___ ., <f:. II _______ , ~.V - - - - - - - ,
' ' 1
' ' 1

i ---.
rtf. _ _ _ _ _ _ _ a
tempo i
C.VI _________ ~ <f:.IV - - - - - - - - i c!:.v -- - - - - - ,'
' ' '

i r i
Copyright l979by ZEN-ONMusic Company Ltd. rall.
8

Estudio de Ligados en Re Menor


Revisin de :
Jess Benites R.
1) 7l- 1-"*A!Mllb .:::.m_~

6 en RE Agustin Barrios Mangore


Modera to
<f:m - -- - - - -- - - - -- - - - - - -- -- - - - -- ,
f
~V- _______________ - _ - _ - - - - --- --,

~ .J.J J J.J.J' ~ J j~;j:


4~n1c__c__r1r1r= 2
1drco1f :/ 1

cm _____________ , ~rr ______________ 1

1D ,; .Q :1l'ier E'E} 1

rall. ___________________ _

Copyright 1979 by ZEN-ONMusic Company Ltd.


9

-------------------.
'
@- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

q::rr _____ ----- ----,

4~ :~.a J wJJ ,!fl u a1 ,~2 J J J ,,:~a J J . ~ :J


w 1

q::v _----- - - --- - - - - - - -- - -- - ------- -,

~~ '.;p 3 J dJ u rf;J.;j 'l! ;J , !TIID :iJ 1 ~ 1) 1 ,


rit. - _- - - - - - a tempo

q:: m----- - --- -- - - --- - - - - -- -- ------, q::m _- - -----------,

l 2
f 8 1 :J . !J ir e rt 'f 'fi J
1s
@------------------
11
J .ri ,
--- 1

q::m ____________ --, cm ______________ _

4~ #~'i] E E Et 1~!:rrc Ef 1 1 f'J ,J,d~ '1 f=&:J s~~- ;) 1


.
o ;ali. ----------------~ r:
10

Estudio Para Ambas Manos


Revisin de :
jjfj -=f <T> t::. t> <T> **M
Jess Benites R.
Agustin Barrios Mangor

Moderato
a i a i t---- a l a l

a----
t a l a i a i a i a i

Poco rit. ___ a tempo

Copyright 1979by ZEN-ONMusic Company Ltd.


11

112.
m
12

Estilo Uruguayo
Revisin de : 7 Jv771 m
Jess Benites R.

6 en RE
Andante Agustn Barrios Mangor

J ~ ~ _J ff.j ~
f~x ---Jg~+~mf~~ I _ ~-~"2'ii l@f I~ Ji 1

rall. _ _ _ - - - - - - - - - -

rit. _____ _

c.m ______ ., C.L _________ , C.IL, Lento


' ' '

fHi.r r r~11Qf:f i1!~ I~. i ~ ~ ~ ~ ~~ ~~


rall. _ _ _ _ _ - espressivo
Copyright 1979 by ZEN-ONMusic Company Ltd.
13

-
r ------------

~.IL, Allegro

~~ .1 iJ-;.r:f,-.J--~Eri ,"' J t~ f.f


~.V: __,

f~r ~ .f. ~wt =~ ~rif #~~~ p


'1.f. :t~+ ~*, 1-------------

<j:JL _, cf.II-;

f~f _g~f ;; 'f ~~.w. ~, 1 .r :t;.~ 1~ l l :,3 . i iir 1

rall. _ _ _ _ - - - - - - - -

Pi mosso

1p c:t! 'D ~
z
1

Andante

- - - - - - -
rall. _ _ _ _ _ _ _ _
14

rif, __ _

CJL _, 1
Lento
-----.,
'
'

-
______ j
''
espressivo r -----

' 11
----------- ---------- ' '- r r
rzt. _ _ _ _ _ '.:.J
15

Humoresque
Revisin de : .1-:C: V A 7
Jess Benites R. Agustn Barrios Mangor

Andante mosso


r r r
C.IX __ .

@--------

-------, C.VII . ___________ ,


' @---------

4 - - - - - - - - --=--- - - - - - :..::..-

- - - - - -
-rit. -- ---i- JFine

C.II ______ , C.IV _ - - - - - - , C.VII _____________ _

4JjJ~4
Brillante
J

C.II _______ , C.IV _ _ _ _ _ _ ,


' ''

C.VII _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - ..,
'
' ad lib.

Copyright 1979 by ZEN-ONMusic Company Ltd.o-
r / /
D.Cal Fine
16

Dinora
Revisin de: 71 /::t7
Jess Benites R. Agustn Barrios Mangor
Modera to <!;.VI C.VII ____ "1 <!;.VII __________ . ., C.VII ___________ _

ul : ,J ,_d

----------------,
<t.n_ --..,
1
1

11. 112.

JFine

---

112.

---De:8'aityTn"o
@ Copyright 1979 by ZEN-ON Music Company Ltd.
r r
17

~ @

err -------------

d :~,8' . J ~/"~, ; ~ i :f '1


2~ ir o~
rtt. _ _ _ _ _ -

e.v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
arm.82 arm.8- ''

e.v_______ , e.VI __ _ _____ __ ___ ____ , el:. vrr ______ , c. rr _______ ,


, r ~~J._
m1
e.VI _____ ,
'
'
._
1 , 4Etj
#~ , .J
.1 , 'i
l 1. 1/2.
arm.7 arm.

D. -$-al Fine

rit. _____ _
18

Revisin de :
Julia Florida
Jess Benites R. (Barcarola)
71) 7 7o lJ ,Y
Agustn Barrios Mangor
~.m ____ _

Poco rall.

C.II _ _ _ ______ ,
---------------,
''
..-.~ 1

Poco rit. __

c.rx: ___ , c.vn ___ .,


' '
' '
-- -- -- ----

a tempo

<t.rr -- - - - - - - - - - - - --,'
'

rall. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a tempo

Copyright l979by ZEN-ONMusic Company Ltd.


19

11. err 112.


. ---------------.,

rt"t. - - - - -

cr.VII ----., e.V_ -- - ., e.VII.., <J;.rr __ ., e.rv____ .,


4~: : '
~si i,J 1

e.IV__ -., e.IV_ _________________ _ ____ ., e.v____ ., e.IV ____ .,


' ' ' '
' ' '

e.rr ____ -:
1

e.v_________________ -.. e.IV __ ._ - _ ~ e.m-- ___ ., c.rr _____ ,


~rm.7 "!-rm.7 ' arm.7 : arm.7
a/":\
4

~
D.C. al Fine
rall. assai _ _

arm. ___________ . arm.8~ _., ,.arm .. ,


1
7'' '1 1 ' '
'
arm.
7 1 ' ; :
/":\
3

~2~t"" Fine
~
20

Aconquija
Revisin de : (Called too AIRE DE QUENA, from "SUITE ANDINA")
Jess Benites R.
7 :J / ~ -1' Agustn Barrios Mangor

c.v______ . , C.II - - , @------- ---------

['ii'
~ ~

. rtil rti Q a:JJ m


1
'

11 1 111 1: 1

pizz. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~

<t.v.:,. C.II.,' C.IV_,',.,...._
1 '

Ji. 112.
Q:. rr _-: <t.rr. ~

~,,,, ~~b =11 ~ ' = = r D


=
<t.rr -- - - -- --,1
<l;.11,
1

Copyright 1979 by ZEN-ONMusic Company Ltd. rall. - - - - - - - -


21

---------.., 1
1

@-------------

C.VII - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: ,i.. II
1 """ - - - - - - - - - ..,
1

.~n .n.~ .~ n.n-~ D,nn-


~~ 11: uu u ur
Tambora - - - - -
1 r 1 u
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 u u 1


/1. 1

rJ:JIJ .fJ ,n n n 1~ ,i~ g~f if' A


fj u u u u o u
-- - -- - - -- - -
1
- - - - - - - -
1 f
- - - - - - - - - - - - -
B B B,
1

-------- -----..J
:\I

/ 2. C.II ____ , !':"'\

~~s~
- - !' ~
- 1.s f.J JJ 1#ps.w.~ 1.s su g1#;o.Ji
o 3 f O
3
i

pizz. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O 3 f o
3
f
:~
-----

C.II. _ ~
'

1
1
1
- - - - - - - - - - - - - - - - -..J
rit. ________ _
22

Revisin de:
Jess Benites R.
Luz Mala
~t., ~:}t
6 en RE
Agustn Barrios Mangor
Allegretto
c.m _______ . , C. I ______________________ , c.m _______ .
' '

4~ 1 .;m.~ .Ef 1.pHJrr/ .; :t i ,,.my :i' y!~

-------.., C. I - - - - - - - - - - - - - - - - .
'

____ _ ___, c.m _______ _ __ _ ____, Andante espressivo


: 1

~~ r.m :I , 1i y 1 r.PJ.i d
1 U 1 1 ~r - - - - - - - - - - - . - - - - -. - - - - - .. -

rit. - - - - - - - -

C.VJ[ _- - - ,
'

4 4J' 2J)~
--------

C. I _ _ _ _ _ _ _ _,

---------
23

Allegretto
c.m ___ _______ , c. r ____ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _________ ., c.m _______ .

4 ~ .~m.~: .rf 1.fJn~gt .~ :~ 1.~m.j .~ ii 1

--------,
c.m ____ __ _________ ; C.I - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'' '

--------..,
c.m ________________ ., Andante espressivo
'' '
1

f r r'----"r rit. _______ _


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -

c.vm_ --- ,
'

------

c.r __ ------., C.VIIL, c.m _____ .,


' '
' ''

rall. - - - - - - - - - - -
24

Revisin de :
Jess Benites R.

Agustn Barrios Mangor


Adagio
Allegro con fuoco
--- - t:'I

4k 1 i!f]~q'-__.-'
~ o
1

c. v_ _______________ ___ _

=11

Copyright 1979 by ZEN-ONMusic Company Ltd.


25

<t.vr _____ . . <t.v_____ ., <1:.m _ __ _ __ _ _ _ ___ ,

4~11=.f~f1~.f@Jf 1'~f iJf '1~jPiJpf


e.VII - - - - - - - - - - - --, e.V_ - - - - - - - - - - - ., e.III - - - - - - - - - - - -.,
' ' '
' ' '

4~-@Jff 1"9"8J11 ~p?i3p12J.J:PhJlPI


<l:.IL _______________ ., ~.IL ______________ ,
' '

4~ ffi.J1i3JjJ.J1QJjPtJJp.nQ~jFf@J1AJy@Jyi
i
<t.vnr - - - - - - - -- - - - ,
''

4~h~Jn~m1 ~mm..cn:~lmmm.r:r:i, a - 1
Poco rall. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D.C. a i@I
arm.7

<1:.v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .,
'
'
26

Mazurka en La
7 X Jv 7J 1 :fHmJ
Revisin de : Agustn Barrios Mangor
Jess Benites R.
<!:.Ir - - - - - ~.VIL,
~!,(
1

- @------


e.IV- ---- . , e.rr - - - - - - - - - - - - - ' e.IV - - - - - - - - - - - - - - - - - .

4~ ,= .~
arm.12
# ,"f !F p,''.~~~ 'f31 f ,., ~ ,;f1 fr ,
-- - - : C.II - - - - - - - - - - - - : C.II ___ . , C.II - - -- ,
1 '

~ r 'r ~ ~'-i
rall _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a tempo

<!:.VIL <!:.II __ -

1
I~~ :~'~ ~~ y~g ,~ 8
l
~~~ f?2p
~tg
1
1

1 1 1

-------. 1

-- --
~ 1

Copyright 1979 by ZEN-ON Music Company Ltd.


27

C.VII _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .., c.w_ - - - . , C.VI - - - ..,


'' '
' 1

c.rr ___ , 1 f. 112.

f;J!~---~s !r:'~?J J '; : F =11.~ : ~if- f:f :1


fil~(-~~- ~- :l------,#1~---=l jiiJ;~- 1i jm1
----------- @------ --------------

------------ --
~ J ~
f#tl} ij~ ~ J:t 1~ .~ i
@) @) @
1 !
l
.Q a 1
jfil~
i 11

. _______
rtt. l.:J a tempo
28

Mazurka Apasionada
Revisin de :
Jess Benites R.

Introduccin Agustn Barrios Mangor

n:
C.IX _________ ,
n
<t.VH _______ .,
: :
C.IV _ - _______ ., C.V - __ - - __ - .,
:
~ 1 l ~r= =,:f. =i 1.fipn 1!. :f .fJB 1

Mazurka
C.VH - - - - - - - - - - ,

i- :J J
'

1 !~,1.:t L .1

c.vm _________ ., e.IX _________ ,


' '
' '

' 1J J

m i m 4.J.

<!;.x -- - - - -; et.X. -..,' <!;.v.' et.XII. ----


' '
~

,_J. .)~~.r.;i~,

Copyright 1979 by ZEN-ONMusic Company Ltd.


-
i
-
4
r
-

arm.12 arm.7
accell _ _ _ - - - - -
29

i 2~4~4d
=2
2 1
arm.12 arm.12 arm.12 arm.7
arm.7

<!;.VII _______ j 1~.IX __________ ., ~.V- ______ ,11

' : 1 : -@<
' 1S.

rall. _ _ _ _ _ _ _ _ _

e.X ___ _ _- - - - - - - - ., (j:. VI - - - - - - - - - - .,


'
~ 1 r-;i: - - - - - - - - -
<!;.v - - - - - - - - - a 11J a '

~~2 t 1
'
1 -= = ~ ~-4.J 1
,.

arm.7

C.II - - - - - - - - .,
'
'

o------------ 1 ---

e.rr - - - - - - - - - ., C.IV---------.,
'
'
' '

'
30

C.II - - - - - - - - - - ..,
'
'

cj:.w - - - - - - - - - - - - - - - ., C.VlI ____ - ___ ., <r.IV ------- --,'


'

C.N _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ., C.VI _ _ _ __


C. VIlI - - - - - - - - - - ., C.XI - - - - - - , C.VlI - - - ..,
' ' '
' ''


accell _ _ _ _ _ _ _ _ . rt"t. _ _ _ _ _ _ _
1

<t.w - - - - - - - - - - - - - - - - .,' C.VlI __________ ., ~.N - - - - - - - - - - - -,

~ 1#1 1 :~~f3 B 1~~t 1 I ;a;l~;


= l 1
'1 I
=
:hf ;~ :
a tempo
r r
ct.w ___ , <t.w_- - - - - - - - - - - -,'
''
'

- -- --

r----r~r
poco accell ____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _____ . dim. ___________ poco accell __ . -
31

C.IV _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
'

- - -
j'
rit. - - - - - - - - - - - -

C.II _____________ .,
'
'

f ~D ~~-/@@"ti__ ~: -
dim. poco a poco __ ________ D.~al ~
1

p pp
32

Revisin de :
Jess Benites R. Capricho Espaol
6 en RE ;:z.~1 /ff~HB
Allegro Agustn Barrios Mangor

f~~ i .J:a) .J,~ GB


~ ~ ~ ~

~ .J] ~ .J,.i_) .J:) fif) .~: J


,_ -------- 1 - - _!-- -- --- - 1 1

c.r _________ , c.rr ___ ,


1 1
1
'

p ..-- P- P------
P. - .. -- - -- -

C.L ___ ,
1
1

~ z". -- -- .
~m - - -m- ------
-- ~ a
a m

4~ =ocr'fPt 1@g.afW1Gf@"ccr 1W.49 a.JJ 31


-4 2 1 o z

1
P-- i.
@ ----- 3 3
~ ~
tl.!i----
p__________ p___ _

<t;.v------, <t;.m __ -: <t.v_ -----, <t.m __ ~ ct:.v -- -- --,


m 1
m 1
m
1

:~ ~ ~~ ~~i
1
' '

1J 1J 1J z

4~ ~ ~ ~ '"
i t

t i~ )~
~~ )~
l
~ 1 1 1 1
o o o "
ct:.v _______ , <t:.m _______ , ~.rr _______.

:f:p ,
m , , .

j1' r d i ,~
r ann.12
r
Copyright 1979 by ZEN-ON Music Company Ltd.
33

@
arm.12

lrit._____
arm.12

c.vnr _______ , c.vnr ______ ,


1 1

~~ ~r :F&F :tzF ,;. :~ i~zF


34

---- -- ----- ---- ----- --- -------- r


poco rif. __ _

Pmi Pmi P mi

.m.m 1 .~ .BJ,8J

arm.7 ann.12

l :rit
arm.12 a tempo
rit. ___ . __
35

4~ ~J Jj rl JJJfJ JJ f,j j :J,d j j j .J j j j ,4.J JJ#gJ Jj,~ j j j


.1 1

@ @ @
rall ________ - __ - - _ - - - - - -

4~ oJ'Jj.J.J.J
~ # -----
1.w.w.g,o 1~=#~3 ~
------------------------
a,f ~.J.ps
p_____________ _

C.I - - - - - - - - ,
'

~-m ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ -: 4;.rr _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

4~:; fF:;~ :; :f 1.~:~ :r i:~ ;~ ~ 1:~ # 1.~# r =i1


arm. 8 Q_ - - - - - -
36

arm. s~ - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --,
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Il _______ ,
f ~.~~ ;~ :s 1: : .= .s 1: - if r ;~ ~F .~ :~ ~f
1 1 !f, ~ #~~
CL,

1 ' r@ -
rit. __________arm.7
_
1

---------------------------------------------------------.,
'

c.x ________________ , c.vnr _ _ _ _ __ _ _ ___ _ _____ ,

4;;(~
=- =
d
ir
: ~ .Li=,n-1ffi ,J
if: =------- :r
1
y

r 1 ij 1 r
'

: :n
<t.v________ , <t.vr __ , c.vr __ ,
.J. : @--------------------

11

'.:,)
rit. ______ - - - - - -
37

Revisin de :
Preludio en La Menor
Jess Benites R. fij~ltlJ 1 %.Jil
Andantino apassionato Agustn Barrios Mangor
<!;.ir. ______ ., ~.nr _______ ., q;Jr ________ ., c.r ________ .,
J
a
'J
,

,
m'

m
1

'

:~.pp ~!;pi
f (f r 'Etr LPP! 1.;.t ~:pr~ 1
e.JI _ _ ______ _ _ ________ , <t.r -- - - - - - - .
J a a : a m
f #~e T ~= 2rr'&. #f W :P1c 'E r ~~ qm: ~e :?~ri
a m------ i z m- . i2r:- 'f- .r
1
z. m z. i t" m-- -
1
p z t" m t

- - - - - - - - --, 1
e.rr - - - - - -.. .
'

f :~ rJ. i "b'rL![ :~r ~ 'P! .rtfd;1 :i Ct ?1 1..J ,J J


p .. ---- 1 m p t
1
p z t"----- m
1
p------ z

e.nr ____________________________ .,
a a a a :

f :i.e#E]
~
'i,??J
P
'tt "E r .t '" r'.q :i("@
Wm lf
:?-+ r
======== 1
t" m z j P
1
z m--- - - ,
1

c.nr __ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __., e.vr ______ ., e.m __________________________ ,


'' '
'
1

'

z m t

c.v_ - - - -- --., c.m _______ .,


' a
'

Copyright 1979 by ZEN-ONMusic Company Ltd.


38

c.m _ _ _ _ ____ ____ , <t.iv _____ ., C. I _____________ ,


m : a : '

iJ

<t.rL ____ , <t.m _____ ., <t.rr _____ ', c. r ______ ,


a ,, 1 '

4!."4tf
p
}.etJ
i
i
{a.r
m
;J
i
.eJ~iJt

l'i~il@d
p i mr !r p m i p i p . m t l p t p l
rz"t. ______ a tempo

C.II _ __ _ __________ ., <t. L _____ , C.L ____ .,


' a ,' ''
'

i m i

c.v_____ , c. L _____ , <t. m__ , <t.rr _______, C. L _ __ _ ., C.IV _ _ _ _ __


1
: a : : '
'
39

----------.., e.VI ________ , c.m ______ , e.VI __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,


'
' 1 '
a ' ' '

4?ft ' r ~ i; ~ r 1f v"F


c.vm _______ , e.m _______ ,
a . ! C.V _______ , e.I _____ ,
4~

~. II _____ , <\:. ill - _ _ __ , et. II - - - - - - ,


' ' '
a . l ' .f ' m ~a
~ ~ ~ J.' Ja L
f.611
m ,

4.~''5&J1 7d :orr 1L~ t.a:f 1t~ l't.;:"f' fh~~


r ~ f ~
ri't. _ _ _ _ _ a tempo
p i m r ~ m .- m'L. i~-- W.
f"m
1

e.II ______ ,
: t. ' m

1 o
rall. _ _ _ _ - - - - - - -
40

Variacin al Estudio No. 6


Revisin de: (de P. del Moral)
Jess Benites R.
*ll!'M db~ 6 #t: ~ Q ~~ Agustn Barrios Mangor

Allegro moderato 1 2
C.II _____ ~ 4 ..-4
3 1 1 1'

tempo

c.rr _-- .,

C.IX - - - - - .,

3 2 3 2
)ffl. C.II - - - -------- .
''


Q;.rr ___ --,

Copyright 1979by ZEN-ONMusic Company Ltd.


41

Minueto en Mi Mayor No.1


Revisin de: (Madrecita)
Jess Benites R. *Ji)
~ ~ ::r...-y .. ;t- ~ PfJ

c.v____ , e.IV__ , ~.IV ________ ., C.IX ______ - - - ,


.. .. C.IL,

: :~ !~ :
''
'

rt"t. - - - - - -

~.IV ______ .., C.VI ______ ., C.VH ___ , C.IL

ra/l ____ _

C.VH - - - - - - - - ,
i~
,_
1
1
1

-- -. --

@--------

@ Copyright 1979 by ZEN-ONMusic Company Ltd.


42

Minueto en Mi Mayor No. 2


Revisin de: ;( 7. ::r....-1 1' **wm m211-
Jess Benites R. Agustn Barrios Mangor

CVII-----.,C.V--, C.N-----.C.I--.,
: : m
,
a 1
:. :.

j i
12.
ct.rr --_--., 1
1
C.VII--,
1

rit. __ _ __ _ _ _ _ _ _ J

e.VII - - - - - - ., c.v_ - ., <!;.IV_., <!;.v_ -., <!;.VII --, (f.IV_ - - , C.VL,


~-
~

~~~!~ i
1 1

~
1 1

D 1 1 1

f#h I:fr:@ 1:~ ;~


. - -i- - - -

-----------
- - --- -

:f 1.~!~ 1~ 1r ;,g& 1i~ l~ i~


4 :


:i : 4

1
.4 i : :

112.

D.C. al Fine
rall. _ _ _ - - - - - - - y sigue a+

. ------- p p p
p1zz. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----
_ _ _ _ _ _ __ _

rall. _ _ - - - - - - - - - - _
--------------------------------------------------------~
Copyright 1979by ZEN-ONMusic Company Ltd.
43

C.IV - - - - - - - - - - - ,
e:::===F""!: Jj J~

a tempo

C.IV ___________ ,

rit. _ _ _ _ _ a tempo

r. _____ _

C. II _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
'

rall. _______ _
D.C.al Fine
44

Minueto en Si Mayor
~ 7- J...''/ ,. o -J:w.3
Revisin de :
Jess Benites R.
Agustn Barrios Mangar

C.II., 1.
'
i
'

rit. _ _ - - - - -

C.IV ____ - - - - - - - , C.II ___ _

~ : 4_ 4 '

-----------., C.IV _ _ _ _ _ ____ , c.rr __ . ,


' ' '
' ' '

rit. ____ - - -

a tempo rit. _ _ _ _ _ _ _ __
Copyright 1979by ZEN-ONMusic Company Ltd.
45

# ~
-- - - - -- -

'

______ a tempo

C. II _ _ _ _ _ _ _ _ ____ , c.rr __ ,
41----Jl.:J:
r
r;i_3

:
'
'

rz"t. ______ _

C.IV - - - - - - - - - - - ,1
1

C.VDL,
'
'
46

C.II., /1.

rit. _ _ _ _ - - -

12.
C.II _ - - -

'

a tempo

-- - - - - - - - - - - , C.IV- - - - - - - - - , C.II __ -,
''

rif, _____ _

C.IIL __ ,

f q<Q ~fthff fJ ~~ ir2


-------------- @--------- -------- @-------- --------------- :

1 l 1
@-----------
~fi ir@ p .
1

a tempo rtt. _ _ _ _ _ _ - .

i.
C.II - __ - _ - - - , C.II _____ ,

'11f
a tempo

c.rr_ -,
'
'
'

rall. _ _ _ _ - - - - - -
47

Tu Imagen
Revisin de : (Vals)
Jess Benites R.

~.IX _________ , c.rrr ______ ., c.v __________________ ,

f ~ r .r.r { ,' '. GJ ~ ,JJ .J ,.:;/ l

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , C.V. __ ,

' ' 1.n : 4 ~ 1 1aJ 4J : rO 1J


~ I~
~ ~
-;:1,,-
L.-J
2 dim. ___ _

. --------, l 1.
Cv 112.
'
'
'

-
j
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rall. _ _ - - - - - - - - -Fine
Copyright 1979by ZEN-ONMusic Company Ltd.
48

c.vn ______ ., C.I ____ - - - - .,


''
'

@-----------

C.III - - - - - - - , . C.IV __ - - - - ., C. III ______ ., C.V _ - - - - - ~


t : '
'
'
'
'
'

1
De"'-fa~
49

c.v ____ _ c.m _______ , C.II - - - - - - - -.

---------, c.v _____ , c.m -- - - - - - ,


1 ''
1
h'1 :

Poco rit. _ _ _ _ _ _ _

c.m _______ , c.v _______ ., C. V - - - - - - - - - - - -


''
1

----------, e.VII ------, c.x -- - - - - -- ., a

l 1. 112. a--
C.L
'

a tempo
rall. ____ _

a a
m m

poco - - - - - - - - - - - - - - - - - - .J ar.12
Poco a Poco rt"t. _ _ _ _ _ _ _ __
50

Vals de la Primavera
Revisin de: 3(fFC7)9 Jv'Y
Jess Benites R.

Agustn Barrios Mangor

- - -
r r 2
r
<!:.II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
'![J ~

f~# ~ :P:~rri~ 0 1~~~ 1tspJJ 1~JJ.E 1


@ '

j' . j'
Poco rit. a tempo

e.IV - - - - - - - - , e. II - - - - - - - - ., e.IV - - -- - - - - -- .,
r;:f 13~ rJ 34~
f##[@f',,, 1~~e.t 1~JJ.81~ 1.r2.fi1iij 1
: 24 :

'f' 'i' '

rall. _ _ _ _ _ _ _ _ _ a tempo

____________ -, e.rr ________ , e.IV ________ ,

~
'' r\l '' ~
4t# 7JJ.f 1:t~ 1%,t-i.jJ l.M\ktl~l.3.JJ 1
n '

' b

Copyright 1979by ZEN-ONMusic Company Ltd.


51

C. Il ______ , C.IV _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
' 1
1 '

-----------,
52

12.

f~ ~ .#Ja~t .f P
7
11!
oq
.fl.J 1.J

iF _ =I ~ jml .J
r f
1

c. JI - - - - - - - - - - - - - - --,
53

<1:.v _______ , c.rn _______ ,


1 1
' 1
' '

4w .P.J- ~J .@J.J ~.#f.JgJ- f.Jz rJ f .J7J /.Jg


- -
1
2 o - o - ~

4~~..~.Jl~ .fni-:;. J9.J 1:; d F '~ .P.J.f .P.J-1 rzt. __ - - - .

C.L ______ fn:J


~bJ-
.ffe.F &J .fl.J
-
'~ -3
iP JAJ F#~-4\l p.w;g;JQJ3~ i
o 3 3 -

1
r 1
r r r
~ .:t--: .#iil iJ1J--r ' -
-

i E
rall. _ _ _ _ - - - - - - - -
@)
54

Revisin de:
Oracin Para Todos
Jess Benites R. T ~--e (7)~JT ry
Andante
t. V_____________ , Agustn Barrios Mangor
m r m a : ------------ ---------------------

41 g :rf I S~ a}it r f 1~:c' F1{!f~i:pff:r 1


i i i

C. II ____________________ ; C.II _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,
1

4:?t ' r.; t ' r;i:~ ~E '


Poco ri't. _ _ _ _

Poco ri't. _ _ _ _ _

c.v_________________ ,

4.f r ' r 4~~ .; ~ 1:~ :e r F:fJj J1;~ :p r Ffe~ F


1 1

@ Copyright 1979 by ZEN-ONMusic Company Ltd.


55

r r:_:r . . J

c.v ______ ., e.VII __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ___________ ,


'
1
'

,
-
i Poco rit. _ _ _ __ _

--------- ------ -------,


1

c.rr ______ _, ct:.rr __ ~


1 '

D.Cat+

Poco rit. _ _ _ _ _ _

--------
rall. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
56

Revisin de : Romanza No. 1


Jess Benites R. (lmitating to Violoncello)
5 en SOL 0"7'/'.7..~111-
f!. en RE
Agustn Barrios Mangor
Andantino

~.II_ - - - - .,

= -

f Poco ri"t. _ _ _ _ . a tempo

c.rr _____ , e.IV_---- .. C.VII __ - - - - - - - - - .,


' 1 1
1
1

/i.
~-II - - - - - - - .,
1
1

i
rt"t. _ _ _ _ _ _ rit. _ _ _ _ _ _

Copyright 1979by ZEN-ONMusic Company Ltd.


57

C. II _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - ., q;. II - - - - - - .,
1 1
1 1

C. II _ _ _ - - - - - , c. vrr _________ c.vr __ ,


1 1
1 1

ral/ _

~.m ______ , c.v_____ ,


a :

~. m__ __ _ _ ____ ., ~.vrr _ _ _ _ _ _ _ _ __ ,


1
-------------r----

'

rit. __

C.II ______ . .,
1
1

a tempo rall - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58

- PARA DOS GUITARRAS -


Revisin de :
Jess Benites R.
Danza Paraguaya No. 1 Original de:
2 -:J (/) 3rf ?-(f) t~ //; (/)
l 1 Guitarra 1 ,>'{7 7''7 111B~ 1 ift
Agustn Barrios Mangar
Allegretto

1
~r=
1
r:

f~D :: 1
;f 'e ! :r :er !f 1
le= ~r=
1

l 2. <J;.II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ., <t.VII __

f~ dJ J J J J 1i:.J .J.N ~ .JgJ ii


<t. II - - - - - - - - - - - - - - -

dJ.J .J.J4q) 11
<t. II - - - - .,
1

: 11

Copyright 1979 by ZEN-ONMusic Company Ltd.


59

~r=
1

<t. II - - - - - - .,
1
.i)! 1

1I iF J 1

----

------

--- - ----

~ ~.w __

f~d!~~11Fine
60

Revisin de : - PARA DOS GUITARRAS -


Jess Benites R.
l 2- Guitarra 1
Danza Paraguaya No.1
2 -?rn!ff ?-rn t~ IJI)(/) Original de :

C. IV_ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 _ - __7 .,
6 en RE Allegretto ~7 '7' 1Iltlm1 iJ Agustn Barrios Mangar

~~ B1 : ,.J.JJ}J 1,.lJJjJ111~ij ~ j ~ 1rdjJjJ1 dd.JJJ 1


2 1 o o @

l!?.I
,...-
2-.- - - -

f~ w .J ] 1: fJJ.3.J.J u.w.J.U.JJ 1p.a,3.J.J 1J.3J.3J3 1

1 f3P.ff =11

Copyright 1979 by ZEN-ON Music Company Ltd.


61

JJ.3~,JJ . o

c.rr __ ~

~ lJ J. 1.j:i j:i J i 1JJ#;q;J,] 1.f]~j .J.J J1


4# ~.J~tJ lJ ~ 1. jkJ
1

C.II - - - - - - - -

j j j 1

y 11
Fine
OJ1t;?- "J "if /.::z..:gB~~ ~ftf'f!IJ/12s:R
A Y ., 7 : 7 7 '/ ' ".! 7 / ~ 7 '/ : 1~ r'f 7 - "J. 1 :j:- 6 :j: /Y '7 7 '/
r: 'UJ,,rJ)1~r'f7-Y../;IJ 7 71 '/'7: '7 1) - ' / A 1J-7'A/flk~6911b

'' :; ?.:glttl~~ ~fff'f!IJ/112}{ [f}TJl!i]


r'/71A:77'/,"./7/7vA::i1{Jvr1: 77v:A::i1{)vY/A
;IJ Jv 7 ''/ 7 { : './ 7, lOllb/ I{ 71\ : 7 - ff ( 1) .1 - r Jl!i) /f\k~6011b
::f'.$1-0)t.:~O)
' \:; /\.:g Ettl~~ ~f'f'f!IJ/112}{ [f}fll!i]
~ff.'7"71:i' 1J'/ :17,J:IJ-!T71<'/l', 7-'h\ Y~ 7'-v-.
\ :; /\ AAf:f~7 I *'-Ettl~Ettl-
~~*& ~
~f!-'f!IJ/104}{

:i'/Y../9.::1.-1-m11B1::-4::/~~71om11B3:jjj:/~211B Mi:llbf-10rJ)tf~t!lL. iiL-t~l:bfJLf:Lt.:liJ!llo 1<71,


rJ)7v-X71'/.7.7-rJ) i!.J:rJ)A7-t~~L"t~ffeo
0'.J J!t.:glttlJH Jiljfff'f!IJ/128lt *'t'~~-1}-rJ)~~-~Ml-WVbm
7'/Y'/77~~/~mllbRmrJ)~M~J:QllB/-77'/l''./ 71omllbm1:j:BWV1007-71omllbm61ft: BWV1012/~ 6 db
0/'77'/l''.17,/V~*o-rJ)~M~.l:Q*t/~~llb
-tv-.J= 1-0-1\ ;.\!9-f'F~~ ~fff'f!IJ/ss+24:R
O$' J!t v ;t.r.:g EtBIH Jilifff'f!IJ/1s2:R ifi#1=FA i.U~ ~in
A-7 llJl!Jllb/7Jv/\ '/ 7' 7 rJ)m v>/IV7 7 t: 71t~mllb1JiIllB 1 - f'Fllb#l3~:6tlfv't.::i'-7 7. r 7Jl!il:~-::t~. Y*Jl!irJ)~IJ tW:Lt.:
lS:jjj:/i!.~ffl:k* 7' / J 7 7'- '/ (Y s 1< '/) /ft!!~6411b 1:17717J. 1- 1 1-".
r?vff-/t~trMl.!11117.1...,,rJ)~J
rJ)~1411b7t~~-. f'Fllb~Jt:J;Qt:// 11~7"./s'/Wi l'h.A
07"Jv-"'.=.::Z./?77 .:-.:;z..:gEtB~~ ~fff'f!IJ/96Jt [ffill!iJ 71- 1J ~mllBJ (:i'-7 Ar 7Jl!ili v.._,,'
JH&v') Hi.
7 Jv"'.::. A: 7' '/ ~, -!: r'f { - 1) ~, 7 7. r ? 1) 7 7., ::1Jv]'1</ -7 7 7
:A: vq '/;tllb2. 4. s. 10. ll:jjj: /ft'7 '"'-;;~U IJ /~1111B =r :'.ll -0) t;; ~O)
?7~:;?.:gB7"JvJ\.L.. Jilifff'f!IJ/ss:R
?..f*~= ~
7?7..7-r /1{ 1J'1".A-v/::fv :f17-tF& 2911b.&llB. t:7Jllb~t'rJ)gllbt.Mi:db~~L~~i?.:f7'
"'-"".=-7A C 't'L<b.:tQJ:-)~Lklillb.~~#. *ffltL"tift
trJ)~1X/' 1 A rJ)mmdb/.itll~k /~U(})~/ f.I rJ)-'/f:./ 1< ., ~'"'"'
01\ 1) ~ .: Z. x / ::j' v =t'.' $' -f'FMt 1 ~ftf'f!IJ/64Jt JvrJ)'h; .._,, /-IT71 : <f?~t.::'W:Lv>/f&~sodb
.A.~rJ)~/i!irJ)o7'/"t"/7 :11 'h,1; 'h.*7 J-/1<7 '77111hm
1 :j:/17 '"'-;;m 3 :j:/l!f. LJ.,.rJ)y s -o /:k~:iit/f&~2311b .L.. IJ I Jlt J7/1f- '.) / ;,\! $' -f'J=~~ 1 JjijflltJJ/64}{
J.,.l)IJv7'/~-'.1/ ~
01\ 1) ~ .: Z. x / ::j' v
;.\! $' -f'F~~ 2 ~ftf'f!IJ/88lt 1~-7.::. ...,,-7 t
7 1J .A 1- 7 7- 71 7 r . ., 1- .:f...,, .ArJ)~~t~.&~
7"' 11 - 'rJ)1t/t;v'ff* .,. r / 7 1J .A 7 A rJ)~/r"l'~/-ilHfk/i!i ~
:t;-IJ L 1- v.:i:o/17,1;-;;m4::/-~1:~J!Q/f&~2s11B
~. ~~7.'71'/'7~~Qa!tt.kf'J;Jlio 7'7'Ml#o
1{ 1) "./ ~ '/ '7 Jv 'Y/ 7 1 1) 7 "./ .: 1. ;I r v - / jE#il(; rJ) f.I / b l:I- rJ)
J:, ArJ)"ff!J.,.rJ)~U J: / -7 lJ - '/A 1) -7' 7./.~1411b
*/ :!:
01\ ~ .: Z. x / ::j'
1) v
=t'.' $'-f'F~~ 3 ~fff'f!IJ/64lt
7 1) 7 7 O 1) Y /7 ::1 '/ .:f-1\/ J.,.?l;t''t/if~(/)7 ;( Jv ;IJ / ;I Y.. .r. J..') IJv 7'/~- .) /
7 1- **iwm 1 ::, 2 :j:/~rJ)ilii~/~(})'7 Jv'Y /f&~2sllb
;.\! $' - ;t- -.L.. 9 r:J /. 71 rJ ~fll'f!IJ/72Jt
01\ 1) ~ .: Z. x / ::j' v =t'.' $'-f'F~- 4 Jilifff'f!IJ/40Jt J.,. IJ IJJ...7' /~-'./ / *li
,...e:_,/~ t J: v'/7 e-"/t:Y J-7' /'.177:f. (;ft:6'fl1")
1 / *-A7''7'/'t'<f?Q77Y.::1.r'/{NrJ)71'7"'t'MLk:i'9"./7~11b
,, ~ ~ ~ o...,, n (,..._ 1- _,......,, : J'lJ'f;rJ)llb) /f&~1411b t lillbi t ~t.:llbo 7' 7'Mff"tl" o
*-A' '7 '/ /;i--Jv-ITA A'/::::.A.l/ili~/7 1) ;i--:; /~A '-71
A,_/ J-7 /-lf '7:t-7'-1 A' "71 r /f&~1211b
:f 9- /'(-~:;?.vi~- i-. 1J - 1ooi1 1. 11
l:l:lllill! e t!!~tf~i 9 .Q

-ltlii!-t~~~~llb t b tj;tQ b rJ)rJ)q:.;6>1?~-~. l~-71-.


<=t'.' $' - t t. 7" .J ~ f;; ~ ~T :::1.. ~ > :..- 1)
0
- ;;(' CDfc.t
1"' . _, r ~ t' (.A.Jitr't'rJ)i!l:ift-t Qf);JI,) tJ!U. 2 0(})$'t't!l~lt # J:.llff= tl:ll
1:110 "t (Ei!'.Witl:nm Lt.:) ~*~~10of'FJ1.
. , , :; /\ TI //\CJ~~Ettl- Jilifff'f!IJ/64+24Jt
o~ 1 ~ Jilifll'f!IJ/104}{ gllb ~;6> i?i!-~rJ)ji-~v'T 1'/1< om~db: !'.> .:f 7-1:3-t Q
-!T-7v7A:7JV7'7 r/7."'1 '/N;~:trJ)OV'/7,/"./s '/'./'/:/ m m
2 :jjj:BWV1053t 5 :jjj:BWV1056t. ~:<7).firJ)!M'tJ:t1::6 L
Jv JI 1 '//-'E- 7 '/ 7 -.::. : 71A771) 7-:f./ Y? 7 '/ r: 'UJ,,(})1< r'f 7
"tM~l:t& -J 7' .::1. :i' 1:1illb Lt.:f!IH'Fo 1< ., /\(})/ 1J :i'-:; t L cfi
-Y../'- vn: 17 '//'7rJ)mH:l:l/f&~6sf'FJI.
g~ms::m2(})7~~t~~
o~ 2 ~ Jilim'f!lv12o:R
-!T '/ A : 'h 7
~/1< 1 )
1) :i' 7. / ij 7 1 7. : 7 7 '/ 7' "./ - /-!T ~ v 7 A : li 't T 'f
:i' 7.: '7 Jv'/ 3 :j:, 4 :j:/A 'h Jv7 7 71: '.17' 1 *il.111/"./
-t v-.J= 1- CJ-1\ './7711" ~ftf!J!IJ/32+16Ji
amll!ittrJ)~~t~"t.YJ;llB*l3rJ)~~J:Q.:f7'-t:i'-7.Ar
.: 1. 1J 1-.::.: **llB/ ~7 7 l' 7,: 7.~1 ...,,nllhm s :: /ft!!~3sf'FJI. t
711Jll!i' b 1: .:f 7'- te:
7; tM~l:t&v -.~ 1l-~1}-:ll;:rJ)
ilv'taJ.Q.rJ)W::J;;1:frJffl L. ~*~~m:'"t" ~ Q J: -J 1:1&11B Lt.:
f);JI, allbrJ):i'-7 Ar 7 ffl.A ::1/ti~-r31i v '/ 7 Jvt&v'o
R~Jti :f 11 - I 7 ::i - ..:
11'Jlltlll!I 11 ~ .i 1) '77- .= ;.\! $' -t~*EtB ~W'f!IJ/96+48lt
".l.::1.9/-.::.rJ)t~aLk.fig~.:f7'-~dbm11iw
;IJ )V 7 1) :; )V. "./ .1 1) 7 - .::. 7 ~ 7 ]'. ;IJ Jv ;IJ 7 "./. ::1 A r 7' V op.30t ~ LHiJm 2 ::1 *ilVop.36'!:- .:f 7'- t ~ 7 J 11JM~~r
ffrJ)l:Aft~i?o7'/fttfta-tQ7.A.rJ)YJ;llb~J:Q.r.7.::1.-r.J: 1;i-tL"tN~~L. ~~t-~L"ti!~*t~~k~f!;

't'~~~.r.7 1 - r:'li .1j


J: .1j li
IJ. 1}-~ t~ LJ.,. ~ ;6> i?tt~jJJJ:;6>00 tt.Q b rJ) 9611b t J!U.iiJ. ~. 1 fllt
Lt.:~5E.Jl!io f~MtH:f~:il:? 7
-A'71 '/, *'kflfflWHlL i!7 rr'/71 .Aft Jilifff'f!IJ152Jt
v rJ1rJJ?JV71 IJ.:i..-1-~*Ettl l- 1J~~- ~ffi'f1J;4s+16Jt
.:f 7-mdb.::.*~ t L "t ffl; n n,7.. ::i'/71Jv r .:f '-mllB
"'*iillltbil11ftt."tv'Q 1- 1a 1'*Jl.~J.,.<7);b.Q r~JlrJ)J- 1J:i'.
1J\)1ifrll!i::f:'.ll- './O<Jv7:,-3;...- ~311bt.:f,-tl::'.7/rJ)~:lll:t~7'.::1.:i'tL~-dbLkYJ;
;,\! $' - ;J:~jij: CDf-t ~f!-'f!IJ/64lt
tj\Jllftll!i ~ r7 /:7'7''~~~\,'~<*-'r~J> Jjijf'f!J!IJ/16+4}{
:i' 1J "./7Jvllb, lillbtt t~. ~~13~<1)10tt.:f,-l:J:Qi!.CD1-tl"o
:i'9"./7Nt'~IJ(J).:f7'-'./0~. l::'.7/<7)~k~~$tq:i~
lOtt.:f,-JflrJ)-$300, i!fflMf-WVb<f? IJo .r.'J-t!1 M~f"tl"o
~fl1v 1J 1~~-/~ 1J-'/ A 1J-7'7./~ < ;~mllb/1< 1J :i'A: '7
$;6tJ.JDb7..o 1:::7 / t~:lll:l:i!'t'~QJ;-j, 1:::7 /rJ)!M'ttt1:
Jv-;;m 3 :j:/.!ll!Jl$~rJ)~rJ)Z:.:k/-!T71: <f?~t.::6W:Lv'/~2011B :Lt.:f'J;Jli :i'-7 7. r 7ffl7. ::i ti<- H1W:. v'/ 'Jvt&v'
No. 1 No.2 No.3 No.4
1 . A ::;!TJJ< 1 . ? 1) - 7' !?){E 1. +~ lJ:'"/v 1) .:i..- J-" 1.t."-7'
2. ~~Elllflf!;2. 2 . ;I 7. .:L '/ l- "-&~ 2. 1 n- F~MEIB 1-&~ 2 . ~ i J:: ,,
3. ~~Elll~3. 3. tv'7J";K.,. l- 3. ~MEIB 1 ~-:~ 3. iti7 ;I 1) 7J!TJ"-"f;:.=..-
4. ;I 7. 1./ l- 1-&~ 4. -J 1) 7..?7..i?):::JX 4. 1 n- F~MEIB :.=..filw.J 4 . ::J" Jv F, ~
5. 77"'-7..7 5. **MEIB1lf!;6:it 5. tij=f-17)t.:~17)*,Jl'M 5. ~~EIB l- mw.l
6. tP ;1 ?"'1v 6. r'i':fk 6 . r'J Jv 7" -r 1 ~ 6. ?l::-"-
7. **~Elll'7Jv'l'flf!;l:it 7. EIB 7 . .::r.."Ev7..7 7. t: ?"' 1) - 7'
8. tl' I) 8. ~f}:fk 8. Y1:tJ7 8 . 'l-J-1- *( flliJtHJ:"-)
9. A "T-Jh'.: M#EIB 9. =:m.#~~Elll o filw.l 9. 7 IJ / 7 O IJ ?"' 9. l-"::.---v7..7v1v
10. {!fc?)O?/-lj- 10. ::Jo J.,, t:7Elll 10. /::J/"r-" 10. 71 . 71 . 71
11. o::.---F::.---!TJ~v'tl:J 11. M #EIB *-& w.l 11. ~L2'J't 11. ;1 7. :.r. "! l- H~ w.J
12. ~Aii!TJ7J";t":1 l- 12. -f IJ H!J 12. h--:Jl!"G 12. +~ >J: ~ ;.; noBt!TJElll)
13. " F 1 n ;, n"iK 1 l- 13. 7Ji.--1:"/1- / -+t / ,., 13. "7: Jv7J 1-&~ 13. 7v 1.:i..-F(;..-3'"::.---)
1

14. '"7 7-r 1E1Bflf!;1 :Bt(l) 14. 7Ji.--1:"/1- / ~ 14. tff~!TJ? " JI.- 7J 14. l- o 1 ;I 71 ( ;_,, .:i..-? /)
15. '711.-'1'~3 15. 7 7 7 :.=..EIB 15. 7..1::.---ff.~EIB
16. --:Jti'2nfk 16. 7 v 70 ;_,, / 7 ::t :.=. "/ 7 16. M#EIB 1 mw.J
17. rl- L.J~.17) ;..- 3 -o 17. B2'>:"-17)/7..7'Jv~7 17. ~'ME!Bflf!; 6 :itl= J:: ~'A:#
18. '"7 7"-r 1E1Bflf!;2. 18. ~2'~1 L l- v"F:o 18. ;17..:i:..,J- *-&w.lflf!;1:Bt
19. M#Elll "fil~ 19. 7..1 /17)~~! 19. ;I 7. .:L '/ l- ;J;-&w.Jflf!; 2 .
20. i\i{#tffl~~EIBflf!; 2 :Bt 20. '7;,:;1lf!; 2 :Bt 20. ;I 7. .:i:..,. l- o-&w.J
21. '"7 '/7 1EIBflf!;1 :it(2) 21. i\i{#~ffl~'MElllflf!; 1 . 21. ti 17) lliHl;
22. 7J 7-+t '" 22. *~ 22. *17) '7 JV'/1
23. *~lit 23. M#EIB f'F.f 5 - 1 23. -t-Cl7)tJ' 1)
24. '7 Jv :; ft.f 8 - 4 24. 0?/7..~1 :Bt
25. ~l=J'h~ 25. 1 ~7:1r 1ttH11(2 M?-)

*~~/'7Jv'Y~/*'*t:~#.~/1'\7 7~11 ~llh/ mlJ /o"? :.--7-/~mO)


~/ 3 - o/ 7 '""'''.A /~IO)O"?:; .A/"7 r lJ "'ff Jv /"7f--f- ""/"7 ;<;-v
~/am0)~3-o/?1~/"7~-1,/M~m1f-.::r..-r/~9~
:; /? Jv7"71 ~llh/ft!!

&36 . j!fl~ y 5 . o o o
:B $ 36#. i:J:!f1lHl:EJl~H }v~fll"(:' .=J!~r ~ v\

]!fgJ
T703-8271
Wd111mi:J:t[i{JIJ1111 o 9 o B 1J :t A m~ *'{
Tel & Fax O 8 6 - 2 7 6 - 5 1 7 8
Email nkbya@mxy.mesh.ne.jp
/''J:tA?::..-::v .:l!~-fF,lUl 3 e
~~~ ~AA~~-TA

mi Jt&m i .1m9Err I979f 3 fl15B


mi Jt&m3o!ilU9E1T - - - - - - 2013f 2 !'325 a
9E1T tt5'ti<t1!:1l~~ tl:l Ji&t
- - - - - - - - - - - - *Jiflllf@[R_tlii;-2Tl3*3-!'5=rl61-0034
- - - - - - - - - - - - TEL '8~lll033227-6270
tl:l!i&lll033227-6280
- - - - - - - - - - - - - URL http://www.zen-on.eo.jp/
- - - - - - - - - - - - ISBN978-4-ll-240273-0
1302080 ~'.lj'.1'll'J:Hli<~l\'l!li~ Printed in Japan
ISBNg?s:~:~: ::;:::
24
11111111111 1
9784112402730

11111111
1923073017005

:JEfilli[~i*1,7FIJ +U.J

111111111111111111111111
4 511005 079138

También podría gustarte