Está en la página 1de 105

MARKHADDON

ROMANAS

IanglkalbosvertBirutBersnien

VILNIUS

UDK8203 MarkHaddon
Ha63ThecuriousincidentofthedoginthenighttimeDavidFicklingBooks,2003
ISBN9986163471
MarkHaddon,2003
BirutBersnien,vertimaslietuvikalb,2004
IlonaKukenyt,dizainas,2004Tytoalba",2004

iknygskiriuSos
TaippatdkojuKathrynHeyman,ClareAlexander,KateShowirDaveCohen

2
Buvo7minutspovidurnakio.uoguljopievelsviduryjeantolsprieaisponiosiersnam.
Joakysbuvoumerktos.Guljoantono,todlatrodpasiruosbgti,kaipunyslekia,sapnuodami,
kadvaikosikat.Betuoneibgo,neimiegojo.uobuvonegyvas.Iunskyojoak.Tikriausiai
virbaipersmeigjkiaurai,ikipatems,nesakstyrojostaia.Nusprendiau,kaduojatikriausiai
buvonudobtas,nesjokikitaizdnesimat,irnemanau,kadkasnorssmeigtakunpoto,kai
jis jau yranegyvas dl kokios kitos prieasties, pavyzdiui, vio ar suvaintas automobilio. Bet
nebuvaudltotikras.
jauproponiosiersvarteliusudarydamasjuospaskuisave.Perjaupieveliratsiklaupiauprie
uns.Udjaurankantsnukio.Jisbuvodariltas.
unsvardasbuvoVelingtonas.Jispriklausponiaiiers,kuribuvomsdraug.Jigyvenokitoje
gatvspusje,dviemnamaiskairiau.
Velingtonas buvo pudelis. Didelis pudelis, ne i t maj, kurie puikuojasi puoniomis
ukuosenomis.Jokailisbuvojuodasirgarbanotas,betkaiprieidavaiariau,pogauraismatydavaiod,
viesiaigelton,lygviiuko.
PaglosiauVelingtonirsusimsiau,kasjumuirkodl.

Mano vardas Kristoferis Donas Francis Bunas. A inau visas pasaulio alis ir j sostines, ir
kiekvienpirminskaiiiki7507.
Prieatuoneriusmetus,kaipirmkartsutikauSioben,jimanparodtokpieinuk:

irsuinojau,kadtaireikialidnas".Kaiptiktaipirjauiausiradsnegyvun.
Tadajiparoditokpieinuk:

irsuinojau,kadtaireikialaimingas".itaipjauiuosi,kaiskaitauapieApolono"kosminiolaivo
skrydius arba kai vis dar nemiegu trei ar ketvirt valand ryto ir vaiktau gatve pirmyn atgal,
apsimesdamas,kadesuvienintelismogusvisamepasaulyje.
Tadajinupiekeletkitpieinuk:

AprimygtinaipraiauSiobennupietidaugtokiveidirgretaurayti,kjietiksliaireikia.
Popieriauslapsutaisveidaislaikydavaukienjeirisiimdavau,kainesuprasdavau,kmonsman
sako.Betvistieklabaisunkunusprsti,kurispieinukaslabiausiaiatitinkakalbanijveidoiraik,
nesmoniveidaijudalabaigreitai.
KaiSiobeneipapasakojau,kdarydavau,jipampietuk,darvienpopieriauslapirnupieusi
veidelpasak,kadtikriausiaimonsjausdavosilabaibetanegaljaupasakyti,kjiereikia

irnusijuok.Tadaasupliauirimeiaupirmjpopieriauslap.IrSiobenatsipra.Odabar,
jeiguneinau,kmonsmansako,paklausiuj,kturigalvoj,arbanueinusau.

5
Itraukiauakiuns,pakliauj,apkabinau.Iaksvirbpadarytaizdsunksikraujas.
Manpatinkaunys.Visadainai,kuomano.uniuibdingosketuritipnuotaikos.Jisgalibti
laimingas,lidnas,piktasirsusikaups.Beto,unysyraitikimiirnemeluoja,nesnemokakalbti.
Laikiauapkabinsungalketuriasminutes,paskuiigirdauriksm.Paklsakispamaiauponi
iers,bganimanslinkividiniokiemo.Jivilkjopiamirchalat.Joskojpirtnagaibuvo
nudaytirykiairoinespalva,irjibuvobasa.
Jirk:
K,pogalais,padareimanouniui?
Mannepatinka,kaimonsantmansrkia.Tadaisigstu,kadjiemansuduosarbapaliesmane,ir
neinau,kasgalinutiktivliau.
Paleiskun,rkji.DlDievomeils,paleiskitnusususun!
Paguldiauunantpievelsiratsitraukiauperdumetrus.
Jipasilenk.Pamaniau,kadpatipakelsun,betjitonedar.Tikriausiaipastebjo,kiekdaugten
kraujo,irnenorjoisitepti.TaigiuuotpaklusiVelington,jivlpradjoaukti.
Usidengiaurankomisausis,usimerkiauirpradjaulinktipriek,kolsusirieiau,kaktaliesdamas
ol.olbuvolapiairalta.Buvomalonu.

Taidetektyvinisromanasapiepaslaptingnuudym.
Siobensak,kadturiauraytitai,kmanpaiambtdomuskaityti.Adaniausiaiskaitau
knygasapiemokslirmatematik.Mannepatinkatikriromanai.taikokiusdalykusmonskalba
tikruoseromanuose:Manyjeraizgosiirgeleis,irsidabras,irmogikjsilpnybipdsakai.Negaliu
suimtisavsirsugniautikietkumt,kaiptie,kurineveikiaiorinspaskatos".1 Ktaireikia?
Neinau.Neinoneittis,neiSiobenarponasDevonsas.Klausiauj.
Siobensplaukaiyrailgiirviess,irjineiojaakinius,kuriepagamintiialiosplastmass.O
ponasDevonsaskvepiamuiluiravirudusbatus,kurikiekvienameyramadaug60mayiapvali
skylui.
Betmanbegalopatinkadetektyvai.Todlirraaudetektyvinromanapiepaslaptingnuudym.
Detektyviniameromanekasnorsturiisiaikinti,kasyraudikas,irjsugauti.Taigalvoskis.Jeitai
gerasgalvoskis,kartaisgalimasuvoktiatsakymdarnebaigusknygos.
Siobensako,kadknygaturiprasidtikuonors,kaspatrauktmonidmes.Dltoirpradjau
apietun.Raytiapieunpradjaudarirdlto,kadtaiatsitikoman,osivaizduotidalykus,kuri
manpaiamnranutik,mantikraisunku.
Siobenperskaitpirmjpuslapirpasak,kadjiskitoksneikitidetektyviniaipasakojimai.
Siobenitariuosodius,pirmaisiaisdviempirtaisparodydamavingriuskabuienklus.Ji
pasak,kadromanuoseapiepaslaptingusnuudymuspaprastaibnanuudomimons.Pasakiau,kad
knygojeBaskerviliuo"buvonuudytiduunys,patsskalikasirDeimsoMortimerospanielis,bet

1 itknygradaumiestobibliotekoje,kaiMotinavienkartmanenusivemiest.
Siobenpasak,kadnuudymoaukosbuvonetieunys,oserasarlzasBaskervilis.Jipasak,kadtaip
nutinkadlto,kadskaitytojailabiaudomisimonmisneguunimis,taigi,jeiguknygojenuudomas
mogus,skaitytojaisusidomjskaitystoliau.
Pasakiau,kadmannorjosiraytiapiekaktikr,irnorspainojaujaumirusimoni,bettarpj
nebuvonvieno,kurisbtuvs,iskyrusmsmokyklosmokinioEdvardotv,ponPolson,bet
jomirtiesprieastisbuvonelaimingasatsitikimassklandant,onemogudyst,irajolabaigerainetgi
nepainojau.Darpasakiau,kadunysmanpatinkadlto,kadjieitikimiirteisingi,okaikurienet
protingesniirdomesniukaikuriuosmones.Pavyzdiui,Stivas,kurisketvirtadieniaisatvyksta
mscentr,negalibekitpagalbospavalgytiirnetnubgtiatnetilazdels.Siobenpapramans
itonesakytiStivomotinai.
11

Tadaatvaiavopolicija.Manpatinkapolicininkai.Jievilkiuniformasirturinumerius,irvisada
inai,kjieturidaryti.Atvaiavopolicininkirpolicininkas.Policininkspdkelnsetieskairskojos
kulknimibuvomaaskylutirviduryjematsiraudonasodosbrimas.Antpolicininkopadobuvo
prilipsdidelisoraninismediolapas,kysivienosbatopuss.
Policininkapkabinoponiiersirnuvedatgalnam.
Pakliaugalvnuools.
Policininkaspritpaliamansirpasak:
Na,jaunuoli,galpapasakotumman,kasiavyksta?
Atsisdauirpasakiau:
isuonegyvas.
itieksupratau,atsakjis.
Pasakiau:
Manatrodo,kadkakasunumu.
Kiektaumet?paklausjis.
Atsakiau:
Man15met,3mnesiaiir2dienos.
Irkbtenttuveikeisode?paklausjis.
Laikiauantrankun,atsakiau.
Irkodltulaikeitun?paklausjis.
Taibuvosudtingasklausimas.Mannorjositaidaryti.Mgstuunis.Manbuvolidnamatyti,kad
isuonegyvas.
Man taip pat patinka ir policininkai, ir norjau tinkamai atsakyti man uduot klausim, bet
policininkasnedavpakankamailaikoimstytiteisingatsakym.
Kodllaikeirankoseun?jisvlpaklaus.
Amgstuunis,atsakiau.
Artuumueiun?paklausjis.
Pasakiau:
Aneumuiautouns.
Ariatavoak?paklausjis.
Pasakiau:
Ne.
Tuatrodailabaisusikrimtsdlto,kasnutiko,pasak.
Jisudavinjoperdaugklausimirklausinjoperdauggreitai.Klausimaigrdosimanogalvoje
vienas ant kito, kaip duonos kepalai, kur dirba dd Teris. Ta gamykla yra duonos kepykla, ir jis
priiritelospjaustymomainas.Irpasitaiko,kadpeilisdirbanepakankamaispariai,oduonostela
visslenka,irmainausikema.Kartaissivaizduojusavoprotkaipkokimain,betnevisadakaip
duonospjaustymomain.Taiplengviaupaaikintikitiemsmonms,kastengalvojdedasi.
Policininkaspasak:
Atavsdarkartklausiu...
Vlnusiritauantpievelsirpriglaudiaukaktprieems,irileidautgars,kurTvasvadina
dejone.Aleidiutokiusgarsus,kaimanogalvateinaperdauginformacijosiioriniopasaulio.
Panaiaibna,kainulidslaikairadijprieausiesirnusistataitarpdviejstoitaip,kadgirdtsitik
nioktimas,irdarpagarsinitaip,kaddaugiauniekoaplinknegirdtum,irtadainai,kadesisaugus,
nesniekokitanebegirdi.
Policininkasiupomaneurankosirpastatantkoj.
Mannepatiko,kadjismaneitaiplieia.
Irtadatrenkiaujam.

13

iknyganebusjuokinga.Anemokupoktauti,nesnesuprantujuok.Pateikiujuokingopasakymo
pavyzd.TaivienasiTvoposaki:

Netavokikis,netuirkikis.

inau,kodlisposakislaikomasjuokingu.Apaklausiau.Todl,kadkikisiameteksteitikrj
yrapavartotasdviejskirtingodireikmmisirreikia:
1)toksgyvnas,2)veiksmaodio kikis liepiamosiosnuosakosantrasisasmuo.1ojojesakinio
dalyjevartojamasodisreikiagyvn,o2ojojeatsirandapainiava:galipamanyti,kadjeigyvnasne
tavo,taituirnesigyvnas.Betitikrjnorimapasakyti,kadnekitumnosies,kurnereikia.Irtaitaip
patyrametafora.
Jeigupamginuitartisauitjuokingsakinvienumetugalvodamasapietuosskirtingusdalykus,
pasijuntutaip, lyg i kartoklausyiausi dviej skirting melodij, ir tai nuteikia labai nejaukiai ir
trikdo,iryralygiaitaippatnemalonu,kaipblogainustatytosradijostotiesbangnioktimas.Tai
panaudviejmonibandymkalbtitauapieskirtingusdalykusvienumetu.
Taidltoiojeknygojeirnrajuokingdalyk.

17

Policininkasvalandlirjomaneniekonesakydamas.Tadatar:
Suimutaveupolicijospareignoupuolim.
Taimanegerokaiapramino,nesbtenttaippolicininkaikalbapertelevizoriirfilmuose.
Tadajispasak:
Atauprimygtinaisilauliptipolicijosmainprogalinesduris,nesjeigutu,maasisdiau,
vlbandysikvailioti,nejuokaissupyksiu.Supratai?
Nujaupriepolicijosmainos,pastatytosvisaipriepatvart.Jisatidarupakalinesduris,ira
lipauvidun.Jisatsisdovairuotojokdirradijoryiususisieksupolicininke,kurivisdartebebuvo
namoviduje.Jispasak:
Keite,itasmaasunsnukisktikbandprieintis.GalgaltumpabtisuponiaS.,kolnuveiuj
nuovad?PapraysiuTonusuktiirtavepaimti.
Ojipasak:
inoma,pasivysiutavevliau.
Policininkaspasak:
Tvarka,irmesnuvaiavome.
Policijosmainakvepjoirkartaplastmase,irvyrikuodekolonu,irbulvitrakuiais.Mums
vaiuojantmiestocentrolinkstebjaudang.Naktisbuvogiedra,irmatsiPaukiTakas.
Kai kurie mons mano, kad Pauki Takas yra ilga vaigdi linija, bet yra kitaip. Ms
galaktika yra didiulis vaigdi diskas, kuriame vaigds isidsiusios viena nuo kitos per
milijonusviesmei,oSaulssistemayrakakurtodiskopakratyje.
velgdamasAkryptimi,90laipsnikampuvirnuodisko,daugvaigdinepamatysi.Bet
pavelgsBkryptimi,ivysidaugdaugiauvaigdi,nesvelgsipagrindingalaktikosvaigdi
sankaup,ovaigdsmumsatrodokaipjuostadlto,kadgalaktikayradiskoformos.
Ir tada susimsiau apie tai, kad ilg laik mokslininkus glumino faktas, jog dangus nakt yra
tamsus,norsVisatojeyramilijardai vaigdi,taigijeivaigdsyravisur,kurpavelgsi,dangus
turtbtipilnasjviesos,nesbeveikniekasnetrukdojaipasiektiem.
Tadajieisiaikino,kadVisatapleiasi,kadvaigdspoDidiojoSprogimolekiatolynvienanuo
kitos,irkuotoliaunuomsyra,tuogreiiaujuda,okaikuriosskrieja viesosgreiiu,dltoj
spindesysniekadamsirnepasiekia.
Manpatinkaisfaktas.Taiyratai,kgalipatssuvoktitiesiogirdamasnaktdangvirgalvos
irmstydamas,irnereikianiekienoklausti.
OkaiVisatanustosplstis,visvaigdijudjimassults,lygiaikaipsustingstaimestasor
kamuolys,paskuiirvlvisosjospradsjudtijauVisatoscentrolink.Irtadaniekasnetrukdysmums
matytivisaspasauliovaigdes,nesjosvisosjudsmslink,visgreiiauirgreiiau,irmesinosime,
kadartja pasaulio pabaiga,neskainaktpavelgsimedang,tamsosnebus,tikspindintidaugybs
milijardmilijardaiskrintanivaigdiviesa.
Tikniekastonepamatys,nes emjenebebuslikmoni,kuriegalttaiivysti.Ikitolaiko
monsjautikriausiaibusinyk.Irnetjeigudarbuslikmoni,jietonepamatys,nesviesabus
tokiarykiirkarta,kadvisakasgyvasudegs,netjeigyventpasislptuneliuose.

19

Knygskyriaidaniausiaiymimikiekiniaisskaitvardiais:1,2,3,4,5,6irt.t.Betanusprendiau
savo knygosskyriusymtipirminiaisskaiiais 2,3,5,7,11,13 irt.t.,nes manpatinkapirminiai
skaiiai.
taikaipgalimaisiaikinti,kurieyrapirminiaiskaiiai.
Pirmiausiareikiauraytivisuspasaulyjeegzistuojaniussveikuosiusteigiamusskaiius:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 irt.
t.

Tadareikiaatimtivisusskaiius,kurieyra2jkartotiniai.Tadareikiaatimtivisusskaiius,kurie
yra3jkartotiniai.Tadareikiaatimtivisusskaiius,kurieyra4ikartotiniai,irtaip5ir6,ir7,ir
t.t.Likskaiiaiiryrapirminiai:
2 3 5 7
11 13 17 19
23 29
31 37
41 43 47 ir t. t.
Pirminiskaiiradimotaisyklyratikraipaprasta,betdarniekasnesugalvojopaprastosformuls,
pagalkuribtgalimapasakyti,arlabaididelisskaiiusyrapirminis,arbakoksbuskitaspirminis
skaiius.Jeiguskaiiustikrailabailabaididelis,kompiuteriuigalitektimetmetusskaiiuoti,artas
skaiiusyrapirminis.
Pirminiaiskaiiaiyranaudingikodamsurayti,irAmerikojejielaikomikariniaisduomenimis,ir
jeigusurandipirminskaiiidaugiaunei100skaitmen,turipranetiCV,irjienuperkajitavs
u10000doleri.Betnepasakytum,kadtailabaigerasbdasusidirbtipragyvenimui.
Pirminiaiskaiiaiyratai,kasliekaatmetusvisusmodelius.Manatrodo,kadpirminiaiskaiiaikaip
gyvenimas.Jielabailogiki,betniekaipneieitsugalvotijiemstaisykli,netjeigunuolatapietai
galvotum.

23

Kaipatekaupolicijosnuovad,jieprivertmaneprieprimimostaloisivarstytibatraiteliusir
iverstikienes,kadneturiaunieko,sukuogaliaupasidarytisaugalarpabgti,arpasiksinti
policinink.
Ustalosdinioserantorankosbuvolabaiplaukuotos,onagainukramtytiikikraujo.
Manokiensebuvoiedaiktai:
1.veicarikaskarikaspeiliukassupapildomaistaisais,tarpjlaiddroikliu,pjkleliu,dant
kraptukuirpincetu.
2.Virvsgaliukas.
3.Medinsdlionsdalis,kuriatroditaip:

4.3gumulliaiiurkimaistoTobiui,manoiurkei.
5.1svarasir47pensai(1metalinissvaras,20tiespensmoneta,dvimonetospo10pens,viena5
pensirviena2pensmonetos).
6.Raudonasvarl.
7.Raktasnuolaukujdur.
Adarbuvauusisegslaikrod,irjienorjo,kadjtaippatpalikiauantstalo,betpasakiau,kadbe
laikrodiobtinegaliu, nesturiutiksliai inoti,kiekvaland. Okai jie band laikrodnusegti,a
pradjaurkti,galopmanbuvoleistajpasilikti.
Jiepaklaus,arapskritaituriueim.Atsakiau,kadturiu.Jiepaklaus,kasmanoeimsudaro.
Pasakiau,kadturiuTv,oMotinamirusi.Irdarpasakiau,kadtaippatturiuddTer,betjisgyvena
Sanderlende,iryraTvobrolis,irkadtaippatturiusenelius,bettrysijjaumir,oSenelBurton
gyvenaspecialiuosenamuose,nessergasenatvssilpnaprotysteirmano,kadesuvienasit,kuriuos
matpertelevizori.
PaskuijiepapraTvotelefononumerio.
Pasakiaujiems,kadjisturidunumerius,viennamtelefono,okitmobiliojotelefono,irpasakiau
juosabu.
Policijoskamerojebuvogerai.Jibuvobeveiktaisyklingokuboformos,2metrilgio,2metrploio
ir2metraukio.Jojeapytikriaitilpo8kubiniaimetraioro.Jojebuvomaaslangelissugrotomis,o
prieingoje pusje metalins durys su ilga siaura anga prie pat grind, skirta stumti kamer
padklamssumaistu.Okitaudaromaangakiekaukiaubuvotam,kadpolicininkaigaltpavelgti
vidunirpatikrinti,arkaliniainepabgoirarnenusiud.Buvoirveltiniuapmutassuolas.
Manbuvodomu,kokiubdugaliaupabgti,jeiguveiksmasvyktknygoje.Btsunku,nes
vieninteliaimanoturimidaiktaibuvorbaiirbataiberaiteli.
Nusprendiau,kadmanogeriausiasplanasbtsulauktitikraisaultosdienosirpanaudotisavo
akinius,sukoncentruojantsaulsviesviendrabuiolopinl,irsukeltigaisr.Pabgiautada,kai
jie,pamatdmus,vestmaneikameros.Irjeigunepastebt,galiaunusilapintiantsavodrabui
irtaipjuosugesinti.
domu,arponiaierspasakpolicijai,kadtaiaumuiauVelington,irarpolicijaiisiaikinus,
kadjipamelavo,sstkaljim.Nesnetiesossakymasapiemonesvadinamasmeitu.
29

monsmanetrikdo.
Tainutinkadldviejpagrindiniprieasi.
Pirmojipagrindinprieastisyrata,kadmonslabaidaugkalba,nevartodamiodi.Sioben
sako,kadjeipakelivienantak,taigalireiktidaugskirtingdalyk.Taigalireikti:Anoriusu
tavimmyltis"arbaAmanau,kadtuktikpasakeididelkvailyst".
Siobenvisadsako,kadjeisusiiaupiirgarsiainopuodamaskvpuojipronos,taigalireikti,kad
esiatsipalaidavsarbakadtaunuobodu,arkadpyksti,irkadviskaspriklausonuoto,kaipgreitaiir
kiekoroikvepipronos,irkokiesinutaisslpiraiktaipkvpuodamas,irkaiptusdi,irktu
prietaisakeinuoimtkitdalyk,kuriuosperdaugsunkusuprastiperkeliassekundes.
Antrojipagrindinprieastisyrata,kadmonskalbdamivartojadaugmetaforirkitperkeltins
reikmsposaki.taikelipavyzdiai:
Manijuokoplyopilvas.
Jijmyljoirsaugojokaipakiesvyzd.
Taibuvoslepiamapodevyniaisuraktais.
iandienmumspakiotikrkiaul.
uosuakmenjo.
Patsodismetafora"reikianetiknorsivienosvietoskit"iryrakilsigraikkalbos
odi(taireikiaivienosvietoskit)ir (taireikianeti),irmetaforareikia,kadtuk
norsapibdini,pavartodamastokoddaiktui,kurisitikrjnereikiatotavopasirinktoodio.Irtai
reikia,kadodismetafora"yrametafora.
Manau,kadtaiturtbtivadinamamelu,nes kiaul visainetaspat,kas diena, omonspo
devyniaisuraktaisniekoneslepia.Irkaistengiuosisivaizduoti,kkurinorsfrazreikia,manetai
sutrikdo,nesnemataupanaumotarpmyltikurnorskitmog"irsaugotisavoakiesvyzd",irdl
topamirtu,apiekmogusitikrjkalbjo.
Manovardasirgimetafora.JisreikianeantisKristiryrakilsigraikikodi (tai
reikiaJzusKristus)ir,irtaibuvovardas,duotasv.Kristoforui,nesjisperneJzKrist
perup.
domu,kaipjisbuvovadinamas,koldarnebuvopernesKristausperup.Betikitoljisniekaip
nebuvovadinamas,nestaspasakojimasabejotinas,todldarkartpatvirtina,kadtaimelas.
Motinasakydavo,kadtaireikia,jogKristoferisyragerasvardas,nestaipasakojimas,kaipbti
geramirpaslaugiam,betanenoriu,kadmanovardasreiktpasakojimapietai,kaipbtigeramir
paslaugiam.Noriu,kadmanovardasirreiktmanepat.

31

Buvo1:12nakties,kaiTvasatvaiavopolicijosnuovad.Pamaiaujtik1:28,betinojau,kadjis
ten,nesgirdjaujobals.
Jisauk:Anoriupamatytisavosn!"irdarKokivelnijlaikoteurakint?",irpaskui
inoma,kadesubaisiainirs!"
Tadaigirdau,kadpolicininkasliepiajamnusiraminti.Paskuiilgokainiekonegirdjau.
1:28policininkasatidarkamerosdurisirpasak,kadpasmanekaikasatjo.
engiau i kameros. Tvas stovjo koridoriuje. Jis ikl dein rank ir iskleid pirtus kaip
vduokl.Ikliaukairrankirtaippatiskleidiaupirtuskaipvduokl,irmsnykiaiirkiti
pirtaisusiliet.Mestaipdaromedlto,kadkartaisTvasnorimaneapkabinti,betmannepatinka
glbesiuotissumonmis,taigivietojapsikabinimomesbendraujamerankomis,irtaireikia,kadjis
manemyli.
Paskuipolicininkasliepmumssektipaskuijkoridoriumikitkambar.Kambaryjebuvostalasir
tryskds.Jisliepmumssstisustalotolliau,opatsatsisdokitojepusje.Antstalobuvopadtas
magnetofonas.Paklausiau,arimansimsinterviuirartinterviurains.
Jisatsak:
Nemanau,kadtoprireiks.
Jisbuvoinspektorius.itsupratauito,kadnevilkjouniformos.Ijonosieskyojoplaukeliai.
Atrod,kadnervseslepiasidvimaospelyts.1
Jispasak:
Pakalbjausutavotvu,irjissako,kadtunenorjaisuduotipolicininkui.
Niekoneatsakiau,nestainebuvoklausimas.
Jispasak:
Arnorjaisuduotipolicininkui?
Taip,pasakiau.
Jisparmrankomisveidirpasak:
Bettunenorjaieistipolicininko?
Pagalvojauapietaiirpasakiau:
Ne.Anenorjaueistipolicininko.Tiknorjau,kadjismansneliest.
Paskuipasak:
Tuinai,kadnegalimasuduotipolicininkui,arne?
Taip,inau,pasakiau.
Jiskeletsekundipatyljo,paskuipaklaus:
Artuumueitun,Kristoferi?
Atounsneumuiau,pasakiau.
Jispasak:
Arinai,kadnegalimameluotipolicininkuiirkadjeigutaipdarysi,paklisididelbd?
Taip,pasakiau.
Jispasak:
Taiarinai,kasumuun?
Ne,pasakiau.
Jispaklaus:
Artusakaities?
Taip.Avisadasakauties,atsakiau.
Irjispasak:
Gerai.Atauparaysiuspjim.
Paklausiau:
Artaibusparaytaantpopieriauslapo,kaipkokspaymjimas,kurgalsiupasilikti?
Jisatsak:
Ne, spjimas reikia, kad mes uregistruosime, k tu padarei, kad sudavei policininkui, bet
paraysime,kadtaivykonetyiairkadtunenorjaipolicininkoeisti.
Bettainebuvonetyia,pasakiau.
IrTvaspasak:
Kristoferi,praau.
Policininkassuiauplpasirgarsiaiikvpspronospasak:
Jeivlknorsikrsi,messusirasimerairpamatysime,kadjaubuvaigavsspjim,irtada
daugrimiauvertinsimetuosdalykus.Arsupranti,ksakau?
Pasakiau,kadsuprantu.
Tadajispasak,kadmesgalimeeiti,iratsistojo,atidarduris,irmesijomekoridori,paskuivl
prijomeprieprimimostalo,kuratgavausavoveicarikkarikpeiliukirvirvsgaliuk,irdal
savomedinsdlions,ir3gumuliukusiurkimaistoTobiui,irsavo1,47svaro,irsvarl,irsavo
raktnuodurigatvsvisusiuosdaiktus,sudtusmaplastikinmaiel,irmesnujomelauke
stoviniosTvomainoslinkirivaiavomenamo.

37

Anemeluoju.Motinasakydavo,jognemeluojudlto,kadesugerasmogus.Betnemeluojunedl

1ispasakymasnemetafora,ovaizdingaspalyginimas,kurisreikia,kadjonervsitikrjpanaiosjdviejlabaima
pelilandas,irjeimintysenupietummogaussudviemlabaimaompelm,kyaniominervi,paveiksl,suprastum,
kaiptaspolicijosinspektoriusatrod.Irvaizdingaspalyginimasnramelas,nebentjisniekamtiks.
to,kadesugerasmogus.Dlto,kadnemokumeluoti.
Motinabuvosmulkimaloniaikvepiantimoteris.Irkartaisjivilkdavoaviesvilnosrbsupriekyje
esaniuroinsspalvosutrauktukuirmayteBerghausfirmosetiketekairjekrtinspusje.
Melasyratada,kaipasakai,kadkasnorsvyko,oitikrjtonebuvo.Betvisadatamtikrumetu
konkreiojevietojegaliatsitiktitikvienasdalykas.Iryranesuskaiiuojamadaugyb dalyk,kurie
nenutikotuometuirtojekonkreiojevietoje.Irjeipradedugalvotiapieknors,konenutiko,imu
galvotiirapievisuskitusdalykus,kurinebuvo.
Pavyzdiui,rytvalgiauvienosriessauspusryiirgriaukartavieigrim.Betjeigu
pasakysiu,kadvalgiaukitokiussaususpusryius,pavyzdiui, Shreddies1,irgriauarbat,pradsiu
galvotiapieokoladiniustrakuiusirlimonad,irko,irDaktaroPeperiosilomusproduktus,irkad
nepusryiavauEgipte,irkadkambaryjenebuvoraganosio,oTvasnevilkjoieiginseilutsirtaip
toliau,irnetraydamasapietaipasijuntunetvirtaiirisigstutaip,tarsistoviauantlabaiaukto
pastatostogo,iremaiapaiojematositkstaniainam,automobiliirmoni,omanogalvabna
tokiapilnavisitdalyk,kadbijau,jogpamiriustovtitiesiai,pakibsiuantvamzdioirnukrisiu,ir
usimuiu.
Taidarvienaprieastis,kodlmannepatinkatikriromanai,romanuosemeluojamaapiedalykus,
kuriitikrjnenutiko,irtiedalykaiveriamanejaustisnetvirtaiirgsdina.
Irkaiptikdltosprieastiesvisa,kiaparaiau,yratiesa.

41
Vaiuojantnamo,dangusbuvodebesuotasirPaukiTakonesimat.
Apasakiauatsipraau",nesTvuireikjovaiuotipolicijosnuovad,irtaibuvoblogai.
Niekotokio,pasakjis.
Aneumuiautouns,pasakiau.
Ojispasak:
inau.
Paskuijispasak:
Kristoferi,tugeriaupasistenknepaklitibd,gerai?
Apasakiau:
Neinojau, kad paklisiu bd. Man patiko Velingtonas, ir nujau su juo pasisveikinti, bet
neinojau,kadkakasjaubuvojumus.
Tvaspasak:
Tiesiogpasistenknekitinosieskitmonireikalus.
Kiekpagalvojauirpasakiau:
Aketinuisiaikinti,kasumuVelington.
IrTvaspasak:
Artu,Kristoferi,klauseisi,ktausakiau?
Apasakiau:
Taip,klausiausi,kmansakei,betkaikasnorsnuudomas,reikiaisiaikinti,kastaipadar,kad
btgalimanubaustikaltinink.
Irjispasak:
Tasuoniekamtiks,Kristoferi,visainiekamtiks.
Aatsakiau:
Manau,kadirunyssvarbu.
Jispasak:
Nesivelktai.
Irapasakiau:
domu,arpolicijaisiaikins,kasumuun,irnubaustmog?
Tada Tvas trinkteljo kumiu vair, ir viduryje kelio ties brkniuota linija main truput
sumt,irjissuriko:
Apasakiaunesiveltireikal,dlDievomeils!
Supratau,kadjispyksta,nesjisrk,betanenorjau,kadjissupykt,todlniekodaugiauikipat
namirnebesakiau.
Kaijomeprolaukujsduris,nujauvirtuvirsuradaumorkTobiui,paskuiulipaulaiptais
1 Betajtikrainevalgyiau,nesieproduktaiyrarudoatspalvio.
virirudariausavokambarioduris,ileidauinarvelioTobirpadaviaujammork.Tadasijungiau
kompiuterirsuaidiau76Minlauko"partijas,iratlikauper102sekundesEkspertinversij",tik
3sekundmisatsilikdamasnuosavogeriausiorezultato,kurisyra99sekunds.
2:07 nakties nusprendiau, kad kol dar neisivaliau dant ir neatsiguliau lov, noriu atsigerti
apelsingrimo,taiginusileidaulaiptais emynvirtuv.Tvassddamasantsofospertelevizij
irjobiliardirgrvisk.Jisverk.
Apaklausiau:
ArlididlVelingtono?
Jisilgokaiirjomane,traukoro.Tadapasak:
Taip,Kristoferi,galimasakytiirtaip.Puikiausiaigalimasakytiirtaip.
Nutariaupaliktijvien,neskaimanbnalidna,noriu,kadvisipaliktmaneramybje.Taigi
niekodaugiauirnebesakiau.Tiknujauvirtuv,pasidariauapelsingrimoirnusineiaulaiptais
virunsavokambar.

43

Motinamirpriedvejusmetus.
Viendiengrauimokyklos,irniekasneatidardur,tadanujauirsusiradauatsarginrakt,
kur mes laikomepoglivazonuu virtuvs dur.Pats atsirakinauduris, jauir miausitoliau
konstruotijaumanopradtAirfixShermantankomodel.
PopusantrosvalandosidarbogroTvas.Jisturimamonirsukituvyrikiu,kuriovardas
RodrisirkurisyraTvomonsdarbininkas,rpinasiilumostiekimuirkatilinitaisymu.Jispabeld
manokambarioduris,jasatidarirpaklaus,arnemaiauMotinos.
Pasakiau,kadjosnemaiau,irjisnusileidslaiptaisemynmskambintitelefonu.Negirdjau,k
jiskalbjo.
Paskuivlulipomanokambarirpasak,kadjamreikiatrumpamieiti,irkadtikraineino,kiek
taiutruks.Jispasak,kadjeimankoprireiks,galiujampaskambintimobiliuojutelefonu.
Jis utruko 2 valandos. Kai gro, nusileidau laiptais pirm aukt. Jis sdjo virtuvje,
spoksodamasprolangvidinkiem,kurtolumojmatsitvenkinysirgeleintvora,irMenstedo
gatvje esanios banyios bokto virn, kuri panai pil, nes yra ilikusi dar i norman
ukariavimlaikotarpio.
Tvaspasak:
Deja,kurlaiktunegalsimatytisavomotinos.
Jistaipasak,neirdamasmane.Jisirtoliauvelgprolang.
Paprastaimonskalbdamisutavimitaveiri.inau,kadjiestengiasisuprasti,kgalvoju,bet
anesugebupasakyti,kmanojie.Taipanaubuvimkambaryjesuvienpuseveidrodinesienakaip
filmuoseapienipus.Betmanbuvovisaimalonu,kadTvaskalbjosumanimi,neirdamasmane.
Apaklausiau:
Kodlnegalsiu?
Jislabaiilgaityljo,paskuipasak:
Tavomotinaitekoatsigultiligonin.
Armumsgalimajaplankyti?paklausiau,nesligoninsmanpatinka.Manpatinkaspecials
personalorbaiirrengimai.
Ne,pasakTvas.
Kodlnegalima?paklausiau.
Irjispasak:
Jaireikiapoilsio.Jituripabtiviena.
Apaklausiau:
Artaipsichiatrijosligonin?
IrTvaspasak:
Ne.Taipaprastaligonin.Jiserga...Josirdislabaisilpna.
Mestursimenunetijaimaisto,pasakiau,nesinojau,kadmaistasligoninjenekainkoks.
Deividas i ms mokyklos guljo ligoninje, ir jam reikjo operuoti koj ir pailginti blauzdos
raumen, kad galt greiiau vaikioti. Ir jis ligonins maisto negaljo paksti, todl jo motina
kiekviendiennedavojamvalgyti.
VlTvasilgaityljoirpaskuipasak:
Ajaikaiknuneiudien,koltudarbsimokykloje,irpaduosiugydytojams,kadperduot
mamai,argerai?
Bettunemokivirti,pasakiau.
Tvasusidengrankomisveidirpasak:
Kristoferi.Klausyk.NupirksiuparuotomaistoiMarks&Spencerparduotuvsirnuneiu.Jai
patinkaproduktaiitosparduotuvs.
Pasakiau,kaduraysiujaiatviruksulinkjimaisgreiiaupasveikti,nesitaipvisadadaroma,kai
monspatenkaligonin.Tvaspasak,kadkitdienjistatviruknune.

47

Kitrytautobusuvaiuodamimokykl,pralenkme4raudonusautomobiliusieils:taireik,
kadbuvoLabaiGeraDiena,taiginusprendiaunelidtidlVelingtono.
PonasDevonsas,msmokyklospsichologas,kartmanspaklaus,kodl4raudoniautomobiliai
ieilsreikiaGerDien,o3raudoniautomobiliaiieilsreikiaVisaiNeblogDienir5raudoni
automobiliaiieilsreikiaNepaprastaiGerDien,irkodl4geltoniautomobiliaiieilsreikia
Juod Dien, otai tokiadiena,kai suniekuonekalbuir sdiupats vienas, skaitydamas knygas,
nevalgaupriepieiirniekur Nerizikuoju.Jispasak,kaddaraulabailogikomogausspd,todl
stebjosi,kadgaliuitaipskaiiuotimainas,nestaiatrodovisainelogika.
Pasakiau,kadmanpatinka,kaidaiktaiyratvarkingaisurikiuotiieils.Irvienasibdtvarkingai
surikiuotidaiktusyravadovautislogika.Ypatada,kaitiedalykaiyraskaiiai,arkadareikiaknors
rodyti.Betyrairkitbdtvarkingaisudliotidaiktuseilstvarka.IrdltosugalvojauGerasDienas
ir JuodasDienas. Irpasakiau,kadkaikurie staigosedirbantysmons,kairytaisieinainam,
apsidiaugia,pamat,kadvieiasaul,arbanulista,jeipamato,kadlyja,betjukskiriasitikoro
slygos,irjeigujievisdiendirbastaigose,juknuoorovisainepriklauso,arjdienapraeisgeraiar
blogai.
Pasakiau,kadkairytaisTvaskeliasiilovos,visadapirmiausiaapsiaunakelnes,onepuskojines,ir
tainelogika,betjisvisadaitaipdaro,nesirjampatinkadarytiviskieils.Taippatjisvisada
lipdamaslaiptaisvirengiaperdulaipteliusirvisadapradedaliptideinekoja.
PonasDevonsaspasak,kadesulabaiprotingasberniukas.
Pasakiau,kadnesuprotingas.Tiesiogpastebiu,kasaplinkvyksta,otamprotonereikia.Taireikia
btipastabiam.Btiprotingamreikiastebti,kaipviskasvyksta,irmoktinaudotistaisstebjimais
sugalvojant kak nauja. Sakykim, nagrinjant visatos pltimsi arba aikinantis, kas vykd
mogudyst.Arbajeipamataikienonorsvardirpavardirkiekvienraidprilyginiatitinkamam
skaiiuinuo1iki26(a=1,b=2irt.t.),irsudjstuosskaiiusmintyse,pamatai,kadieinapirminis
skaiius,panaiaikaip JzusKristus (151),arba SkbisD1 (113),ar erlokasHolmsas (163),ar
DaktarasVatsonas(167).
PonasDevonsaspaklaus,arkaistengiuosidaiktussurikiuotitvarkingaiieils,jauiuosisaugiau,
iraatsakiau,kadjauiuosi.
Tadajispaklaus,armanpatinka,kaiviskasaplinkkeiiasi.Iraatsakiau,kadmantaipatikt,
jeigu tapiau, pavyzdiui, astronautu, nes juk tai yra vienas didiausi pasikeitim, kok tik gali
sivaizduoti,iskyrus,inoma,jeigaltumpavirstimergaitearbajeigumirtum.
Jispaklaus,arnoriutaptiastronautu,iraatsakiau,kadnoriu.
Jispasak,kadtaptiastronautuyralabaisunku.Pasakiau,kadinautai.Pirmareikiataptiaviacijos
karininkuirvykdytidaugybsakym,irbtipasiruousnuudytikitusmones,oasakymvykdyti
negaliu. Be to, mano regjimas yra silpnesnis negu 20/20, kokio reikia, norint tapti laknu. Bet
pasakiau,kadvistiekgalimakonorsnorti,netjeiiraiku,kadtai,kogero,niekadaneisipildys.
Teris,Frencioimsmokyklosvyresnysisbrolis,yramansaks,kadgaliaugautitiktokdarb
pavyzdiui,dideljeparduotuvjesurinktiklientpaliktusprekiveimliusarbavalytiasilml
gyvnprieirosstotyje,irkadtokiemstrukiojantiemskaipa,niekasneleisvairuotiraket,kurios
kainuojamilijardussvar.KaitaipapasakojauTvui,jispasak,jogTerismanpavydito,kadesu
protingesnisuj.Norsganakvailataipgalvoti,kadangimessuTeriunesivarome.BetTerisyra
kvailas,taigi uodestdemonstrandum ivertusilotynkalbosreikia taiirreikjorodyti irkad

1ScoobyDoofilmopersonaovardas(red.past.).
tokiubdutairodyta.
A nesutrkiojantis,tai reikiaitinkamas spazm",ne tokskaipFrencis, kuris labai danai
trkioja,irnetgijeinetapsiuastronautu,ketinustotiuniversitetstudijuotimatematikosarbafizikos,
arbafizikosirmatematikoskartu,nesmanpatinkairmatematika,irfizika,irmanjosabilabaisekasi.
BetTerisnepateksuniversitet.Tvassako,kadTeristikriausiaibaigsgyvenimkaljime.
Teristuriantrankostatuiruot,kuriojepavaizduotairdis,perpatvidurpervertapeiliu.
Bettai,kiapasakoju,vadinasinukrypimasnuotemos,irdabarvlgriupriefaktoapieGer
Dien.
KadangitaibuvoGeraDiena,nutariaupabandytiisiaikinti,kasumuVelington,nesGera
Dienatinkaprojektamsirdarbamsplanuoti.
KaiapietaipasakiauSiobenei,jitar:
iandienmesturtumeraytirainius,taigigaltumparaytiapietai,kaipsuradaiVelingtonir
patekaipolicijosnuovad.
Taiitaipairpradjaurayti.
IrSiobenpasak,kadmanpads,jeikilsraybosirgramatikossunkum,arneinosiu,kaipymti
inaaspuslapioapaioje.

53

Motinamirpodviejsavaii.
Nebuvau nujs ligonin jos aplankyti, bet Tvas nunedavo jai daugyb maisto i Marks &
Spencer parduotuvs. Jis sak, kad ji atrodo gerai ir, rodsi, sveiksta. Ji perduodavo man daug
linkjimirantstaliukogretalovoslaikpasidjusiatviruksumanolinkjimaisgreiiaupasveikti.
Tvassak,kadmanoatvirukasjailabaipatiko.
Antatvirukovireliobuvonupietiautomobiliai.Jieatroditaip:

PieiautatvirukmokyklojesuponiaPeters,kuridstomumspieim,irtaibuvolinoraiinys,tai
reikia,kadnusipieipieinukantspecialauspaviriaus,irponiaPetersipjaustotpieinraiymo
peiliuku, tada ipjautj piein mirkai raal ir prispaudi ant popieriaus lapo, dl to ir visi
automobiliaiatrodokaipvienas,nesanupieiautikvienjirantpopieriauspadariau9atspaudus.Ir
taibuvoponiosPetersmintisnupietidaugautomobili,irmanimintispatiko.Iranuspalvinauvisus
automobiliusraudonaisdaais,palinkdamasMotinaiNepaprastaiGerosDienos.
Tvassak,kadjimirdlinfarkto,irtaibuvonetikta.
Kokioinfarkto?paklausiau,nesmanetainustebino.
Motinaibuvotik38metai,oinfarktaspaprastaiitinkasenesniusmones,oMotinabuvolabai
aktyvi, vaindavo dviraiu, valgydavo sveik maist, pavyzdiui, vitien, daroves ir javainius,
turiniusdauglstelienosirmaaigyvuliniriebal.
Tvassak,kadneino,kokiosriesinfarktasjitiko,irdabarnelaikasapietaiklausinti.
Pasakiau,kadvisaimanoma,jogtaianeurizma.
Infarktasitinkatada,kaiirdiesraumuonebegaunakraujoirapmirta.Yradupagrindiniaiinfarkto
tipai. Pirmasis vadinasi embolija". Ji itinka, kai kraujo kreulys ublokuoja kraujagysl, kuria
irdiesraumentekakraujas.itogalimaivengtigeriantaspirinirvalgantuv.Dltoeskimaiio
tipoinfarktuirneserga,nesvalgodauguvies,kurineleidiakraujagyslsesusidarytikreuliams,bet
jeigujiestipriaisusieidia,taigalimirtinainukraujuoti.
Oaneurizmabnatada,kaipratrkstakraujagysl,irkraujasnebepatenkairdiesraumen,nes
nutekakitur.Irkaikuriemsmonmsaneurizmabnadlto,kadjkurinorskraujagyslyrasilpnai
prigimties,kaipatsitikoponiaiHardisty,kurigyvenomsgatvs72amenameirturjosilpnaskaklo
kraujagysles, ir numir, kai pasuko galv, atsigrusi pairti, kaip apsukti automobil stovjimo
aiktelje.
Kitavertus,taigaljobtiirembolija,kadangikraujasdauggreiiaukreailglaiknesikelianti
lovos,kaipbnagulintligoninje.
Tvaspasak:
Apgailestauju,Kristoferi,mantikrailabaigaila.
Bettaibuvonejokalt.
Tadaatjoponiaiersirparuomumsvakarien.Jiavjovasarinesbasutes,mvjodinsusir
vilkjosportiniusmarkinlius,antkuribuvouraytiodiaiWINDSURFirCORFUirnupietas
banglentininkas.
OTvassdjopalenksgalv,irjistovjogreta,irglaudjogalvpriesavokrtins,irsak:
Na,nieko,Edi.Mespadsimetauisikapstyti.
Paskuijimumsivirspageisumakaronpadau.
Opopietsumanimaidodiloto,irajnugaljau247:134.

59

Nusprendiau,kadisiaikinsiu,kasnuudVelington,nepaisantto,kadTvasliepnesikitikit
monireikalus.
Todl,kadnevisadadarautai,kmanliepia.
Irtaipyradlto,kad,kaimonstausako,kturidaryti,paprastaitasliepimasbnanekonkretus,
todlsutrikdoirdarosineaiku.
Pavyzdiui,monsdanaisako:Nutilk",betnepasako,kieklaikoreikiatylti.Arbapamatai
ura: NEMINDIOTIOLS, norsturtbtiurayta: NEMINDIOTIOLSAPLINK
ENKLarbaNEMINDIOTIVISOSOLSIAMEPARKE,nesaplinkyradaugols,kuri
mindiotileidiama.
mons taip pat nuolat paeidinja taisykles. Pavyzdiui, Tvas automobiliu danai vaiuoja
didesniunegu30mylipervalandgreiiutojezonoje,kuriojegreitisribojamas,irkartaisvairuoja
igrs, ir danai vairuoja neprisisegs saugos dir, kai vaiuoja furgonu. Ir Biblijoje pasakyta
Neudyk,betyrabuvKryiauskar,vykodupasauliniaikarai,Persijoslankoskaras,irvisuosejuose
krikionysudkitusmones.
Ataippatnesuprantu,kTvasturigalvoj,sakydamas:Nesikikkitmonireikalus",nes
neinau, k jis nori pasakyti odiais kit moni reikalai", nes darau daugyb dalyk su kitais
monmismokyklojeirparduotuvje,irautobuse,irpatiesTvodarbasyravaikiotipokitmoni
namus,taisantjkatilinesirpriirintildymosistemas.Irvisiiedalykaiyrakitmonireikalai.
Sioben supranta. Kai liepia konors nedaryti, tiksliai pasako, kas man draudiama. Ir man tai
patinka.
Pavyzdiui,kartjimanpasak:
Kristoferi,niekadanemukSarosirkaipnorskitaipjosneskriausk.Netgituoatveju,jeiguji
pirmojitausuduot.Jeigujitikraitauvlsuduos,pasitrauknuojos,stovktiesiaiirsuskaiiuoknuo1
iki50,paskuimanarbakamnorskitamipersonalopasakyk,kjipadar.
Arba,pavyzdiui,vienkartjipasak:
Jeigunorisuptis,osupynsejausupasikiti,tauniekadanegalimajnustumti.Tuturipaprayti,
kadjieleisttaupasisupti.Irtadaturipalaukti,koljiebaigssuptis.
Betkaikitimonssakotau,kotauneleidiamadaryti,jienemokataipaikiaipasakyti.Taigia
patsnusprendiu,kdarysiuirkone.
Tvakarnujauprieponiosiersnamoirpasibeldiau,irlaukiau,koljiatidarys.
Kaiponiaiersatidarduris,rankojelaikpuodelarbatosirbuvoapsiavusiavieskailiolepetes,ir
jibuvoktikatsitraukusinuotelevizijosviktorinosprogramos,nestelevizoriusbuvo jungtas,ira
girdjau, kaip kakas sak: Venesuelos sostin yra... a) Marakasas; b) Karakasas; c) Bogota; d)
Dordtaunas".Irainojau,kadteisingasatsakymasKarakasas.
Jipasak:
Kristoferi,tikrainemanau,kaddabarnoriautavematyti.
AneumuiauVelingtono,pasakiau.
Irjiatsak:
Ktuiaveiki?
Pasakiau:
Norjau ueiti ir pasakyti jums, kad neumuiau Velingtono. A irgi noriu isiaikinti, kas j
umu.
Nuojoscigaretsantpriekambariokilimonubyrjoiektiekpelen,bettaibuvotikpelenai,taigi
kilimoneudeg.
Pasakiau:
Arjsinote,kasumuVelington?
manoklausimjineatsak,tikitar:
Sudie,Kristoferi.
Irudarduris.
Tadanusprendiaupabandytiatliktidetektyvintyrim.
inojau,kadjimanestebiirlaukia,kolnueisiu,nesmaiauj,stovinipriekambaryjeumatinio
lauko dur stiklo. Taigi nujau takeliu ir ijau i sodo. Paskui apsisukau ir pastebjau, kad jos
priekambaryjejaunra.sitikins,kadmansniekasnestebi,perlipautvorirpatraukiaupaleinam
vidinkiempairslink,kurjilaikvisussodorankius.
Pair buvo urakinta spyna, ir a negaljau patekti vid, taigi prijau prie sienoje esanio
langelio.Irmanpasisekkaikaptikti.Pavelgsprolangel,pamaiaulygiaitokipatak,kaipta,
kuritadakyojoiVelingtono.Jiguljoantsuoliukopaleilangirbuvonuvalyta,nesantjosvirb
kraujonesimat.irjauirkitranki,kastuvirgrbl,irtassodoirklesilgomisrankenomis,
kuriasmonsnaudojaauktmediakomskirpti,kaijnebepasiekia.Irvisitierankiaibuvosu
tokiomispataliomisplastmasinmisrankenomis,kaipirak.Taireik,kadakpriklausoponiai
iers.Buvoarbataip,kaipmaniau,arbataiapgavyst,vadinamasisklaidinantisrodymas,kurisveria
padarytineteisingivad,arbataigalibtikasnorstikpanaauskalt,betsutuoitikrjnieko
bendraneturti.Manbuvodomu,arponiaierspatiumuVelington.BetjeijiumuVelington
pati,taikodlijoinamrkdama:Ktu,pogalais,padareimanouniui?"
Pamaniau, kad ponia iers tikriausiai neumu Velingtono. Bet kad ir kas j bt umus,
tikriausiainudobsuponiosiersake.Opairbuvourakinta.Reikiamanyti,kadtaipadarkas
nors,turintisraktnuoponiosierspairs,arbajibuvopalikusipairneurakint,arbaakbuvo
paliktasode.
Igirdstriukmapsisukauirpamaiauponiiers,stoviniantvejosiririnimane.
Pasakiau:
Atjaupairti,arpairjeyraak.
Irjipasak:
Jeigudabarpatnedingsi,avlikviesiupolicij.
Taiginujaunamo.
Kai parjau, pasisveikinau su Tvu ir ulipau laiptais vir, pamaitinau Tob, savo iurk, ir
pasijutaulaimingas,kadtapaudetektyvuirpradjauaikintis,kasnutiko.

61

PoniaForbesmokyklojesak,kadkaiMotinamir,jinukeliavoDang.PoniaForbestaipsakdl
to, kad yra labai sena ir tiki Dangumi. Ji mvi treningo kelnes, nes sako, kad jos patogesns u
paprastas.Vaiuodamamotociklujibuvopatekusiavarij,irvienajoskojayravosvostrumpesnu
kit.
BetkaiMotinamir,jinenukeliavoDang,nesDangausnra.
PoniosPetersvyrasyrapastorius,irjvadinaTvuPetersu,irkartaisjisateinamsmokyklsu
mumispakalbti,irkartajopaklausiau,kuryraDangus,irjispasak:
Nemsvisatoje.Taiiviskitonikavieta.
TvasPetersaskartaisleidiajuokinguscaksiniusgarsus,kuriuosdarolieuviu,kaigalvoja.Jis
rkocigaretes,irtaigaliuuostiijokvapo,irmantainepatinka.
Pasakiau,kaduvisatosniekonrairjokioskitokiosvietosnegalinbti.Nebentuvaigds,
vadinamosjuodjabedugne,arbakolapsu,irtaireikia,kadnemanomaisiaikinti,kasyrakitoje
juodosios bedugns pusje, nes ten traukos jga tokia didel, kad jai negali atsispirti net
elektromagnetins bangos, pavyzdiui, viesa, o elektromagnetinmis bangomis mes ir gauname
informacijapietoliumsesaniusdaiktus.IrjeiguDangusbtkitojejuodosiosbedugnspusje,
mirusiuosiusreiktkosmosiautiraketomis,kadjietvietpasiekt,betjniekasraketomis
neskraidina,nesjeigutaipbt,monspastebt.
Manatrodo,kadmonstikiDangumidlto,kadjiemsnepatinkamintisapiemirt,nesjienori
gyventi be galo, o galvoti apie tai, kad kiti mons apsigyvens j namuose ir j daiktus imes
iuklyn,jiemsnepatinka.
TvasPetersaspasak:
Na,kaisakau,kadDangusyrauvisatosrib,visataireikiasuprastikaiptamtikriraikos
bd.Manau,jogitikrjtaireikiasuprasti,kadmirusiejiyrapasDiev.
Irapaklausiau:
OkuryraDievas?
IrTvasPetersaspasak,kadmumsreiktapietaipasikalbtikitdien,kaitursimedaugiau
laiko.
Itikrjpomirtiesnutinkaviena:nutrkstasmegenveiklairknaspradedapti,kaipatsitiko
Triuiui,kainugaio,irmesjpalaidojomsodogale.Irvisosjomolekulspavirtokitomismolekulmis
irperjoem,irjastenprarijokirmls,ovliautosmolekulsperjoaugalus,irjeipo10met
tojepaiojevietojekastumeem,rastumetiktriuioskelet.Opo1000metirskeletonebuslik.Bet
nieko,taipirturibti,nesTriuistapogli,obelsirgudobelskrmodalimi.
Kaimirtamons,juoskartaispaguldokarst,kadjienesusimaiytsuemmisganailglaik,
kolsutrnijakarstomediena.
BetMotinkremavo.Taireikia,kadjpaguldkarst,sudeginoirpavertpelenaisirdmais.
Neinau, kas toliau nutinka pelenams, ir negaljau ito paklausti krematoriume, nes nedalyvavau
laidotuvse.Betdmaiieinaprokaminirisisklaidoore,irkartaisapavelgiudang,irman
atrodo, kadten,auktai,yraMotinos molekuls, ogaljos sklandovir Afrikos ar Antarktidos, ar
telkiasilietausdebesisvirBrazilijosatogrmik,ardarkurkiturkaupiasisniegopavidalu.

67

Kitadienabuvoetadienis,oetadieniaisnedaugtenuveiksi,nebentTvasvedasimanekurnors
ikyl prie eero, kur yra vali prieplauka, arba sdime sode, bet etadien Anglijos futbolo
komandaaidsuRumunija,irtaireik,kadmesikylneisim,nesTvasnorjopertelevizij
irtivarybas.Todlirnutariaudariektieksavarankikaipratstisavodetektyvinveikl.
Nusprendiau, kad apeisiu ir apklausinsiu kitus ms gatvje gyvenanius mones, ar kartais
nematkonorsumuantVelington,arbagalbusmatketvirtadienionaktgatvjenutinkantknors
keista.
Kalbtisunepastamaismonmismannraprasta.Nemgstukalbtisusvetimaismonmis.Ir
ne dl Svetim moni Keliamo Pavojaus, apie kur aikina mokykloje ir kuris reikia, kad
nepastamas mogus pasilo saldaini arba pasivainti automobiliu, nes nori tave seksualiai
inaudoti.Mantaipnenutiks.Jeigumanepaliestnepastamasmogus,ajamsuduoiau,oamoku
smogti labai stipriai. Pavyzdiui, kai Sara tamp mane u plauk, a trenkiau ir sudaviau jai
nesmoningai,betjaibuvosmegensukrtimas,irjiveligoninsreanimacijosirintensyvios
terapijos skyri. Be to, visada kienjeneiojuosi veicarik karik peiliuk, oten yra pjklelio
amenys,kuriegaltnupjautirankospirtus.
Nemgstu nepastamj, nes man nepatinka bendrauti su anksiau nesutiktais monmis. Juos
sunku suprasti. Tai panau lyg vaikiotum po Pranczij, kur kartais vaiuodavome stovykl
atostog,kai Motina darbuvogyva. Man tai visai nepatiko, nesjeiguusukdavaiparduotuv ar
restoran,arbabdavaipliae,negaljaisuprastinieko,kaplinkiniaikalba,otaibaugina.
Manreikiadauglaiko,kolpriprantuprienepastammoni.Pavyzdiui,kaimokyklojeatsiranda
naujdarbuotoj,nebendraujusujaisitisomsavaitm.Atiesiogstebiujuos,kadsitikiniau,jogman
niekasnegresia.Tadaimujklausintiapiegyvenim,na,sakysim,apietai,arauginanamiegyvn,
kokiajmgstamaspalvairkjiemanoapieApolono"kosminiolaivoskrydius,irpapraau,kad
mannupietsavonamvidausplan,taippatklausinju,kokautomobilvairuoja,taigitaipsujais
susipastu. Paskui jau neprietarauju, jeigu bname kartu tame paiame kambaryje, ir man jau
nebereikiajnuolatstebti.
Taigi buvo gana drsu nusprsti kalbtis su kitais ms gatvs gyventojais. Bet jeigu imiesi
detektyvodarbo,turibtidrsus,iraneturjaukitopasirinkimo.
Pirmiausiapasidariauitoksavogatvs,kuripavadintaRandolfogatve,plan:

Tada sitikinau, ar tikrai kienje turiu veicarik karik peiliuk, ir ijau. Pirmiausia
pasibeldiau40uojunumeriupaymtonamo,stovinioprieaisponios iersnam,duris,otai
reikia,kadlabiausiaitiktinaknorsigirstikaiptikiionamogyventoj.40amenamegyvena
mons,pavardeTomsonai.
DurisatidarponasTomsonas.Jisvilkjosportiniusmarkinliussuurau:
Alus
jau2000met
padedatikrainegraiemsmonms
susirastiseksopartneri
PonasTomsonaspasak:
Kuogaliupadti?
Pasakiau:
Arjsinote,kasumuVelington?
Aneirjaujamveid.Nemgstuirtimonmsveidus,ypajeigujiemannepastami.
Keliassekundesjisniekonepasak.
Paskuitar:
Kastutoks?
Apasakiau:
EsuKristoferisBunasi36ojonamoirjuspastu.JsesateponasTomsonas.
Jispasak:
AesuponoTomsonobrolis.
Tariau:
Arinote,kasumuVelington?
Jispasak:
Kas,pogalais,yratasVelingtonas?
Pasakiau:
Poniosiersuo.Poniaiersgyvena41ajamename.
Jispasak:
Arkakasumujosun?
Pasakiau:
Suake.
Jispasak:
OViepatie!
Pasakiau:
Susodorankiu,kadnepamanyt,jogturjaugalvojakut,sukuriavalgoma.Paskuipasakiau:
Arinote,kasjumu?
Jispasak:
Neturiunmaiausiosupratimo.
Pasakiau:
Arketvirtadieniovakarnemattekonorstartina?
Jispasak:
Klausyk,vaike,artikraimanai,kadtaureiktitaipvaikiotiponamusirklausinti?
Irapasakiau:
Taip,nesnoriuisiaikinti,kasumuVelington,irraauapietaiknyg.
Ojispasak:
KetvirtadienbuvauKolesteryje,taigiteiraujiesinetovyruko.
Pasakiauai"irpasitraukiau.
42ajamenameniekasneatsiliep.
Buvau mats 44ojo namo gyventojus, bet neinojau j pavards. Jie yra juodaodiai, vyras ir
mona, ir turi du vaikus, berniuk ir mergait. Duris atidar moteris. Ji avjo ilgais batais, labai
panaiaiskareivikus,oantrankosrieoturjo5vanganiassidabrospalvosapyrankes.Jipasak:
TuKristoferis,arne?
Pasakiau,kadtikraiesuKristoferis,irpaklausiau,arjineino,kasumuVelington.Jiinojo,kas
yraVelingtonas,taigimannereikjotoaikinti,irjaubuvogirdjusi,kadjumu.
Paklausiau,arjiketvirtadieniovakarnepastebjokonorstartina,nestaigalbtkaltis.
Jipasak:
Kastaigaltbti?
Irapasakiau:
Na,svetimimons.Armoni,kurietuometuginijosi,balsai.
Betjipasak,kadniekopanaausnegirdjo.
Irtadanutariauimtisto,kasvadinamaKitokiostaktikoslinija,irpaklausiau,arpastaknors,kas
galtpanortinulidintiponiiers.
Irjitar:
Galbttaureiktapietaipasikalbtisusavotvu.
Irapaaikinaujai,kadnegaliutopaklaustiTvo,nespatstyrimasyrapaslaptis,kadangiTvas
neleidiamankitiskitmonireikalus.
Jipasak:
Na,galjisturiprieast,Kristoferi.
Irapasakiau:
Taijsneinotenieko,kasmanpadtknorsrasti.
Irjipasakne",opaskuidarpridr:
irk,bkatsargus,jaunuoli.
Pasakiau,kadbsiuatsargus,irpadkojaujaiuatsakymusklausimus,irpasukauprie43ojo
namo,kurisstovigretaponiosiersnamo.
43amenamegyvenaponasVaizassumotina,kurisdiinvalidoveimlyje,irjossnusgyvena
kartu,kadnuvetjparduotuviriaippaveiotlauke.
DurisatidarponasVaizas.Nuojotrenkprakaitu,sumiusiususensausainiirdarsukakokiu
kvapu,kurisatsiranda,kaiilgainesiprausi,lygiaitaiptrenkianuoDeisonomokykloje,nesjoeima
labaiskurdiaigyvena.
PasiteiravauponoVaizo,galino,kasketvirtadienionaktumuVelington.
Jisatsak:
Poperknais,policininkaivisjaunja,nekitaip.
Paskuijisnusijuok.Mannepatinka,kaimonsimansjuokiasi,taiginusigriauirnujau.
Annebandiaubelstis38ojonamo,kurisyragretamsnam,duris,nesjogyventojaivartoja
narkotikus,irTvasliepmansujaisniekadnesikalbti,taigitaipirdarau.Irnaktimisjiegarsiai
paleidiamuzik,irkartaisjisigstususitiksgatvje.Oirpatsnamasvisainej.
Paskuipastebjau,kadsenut,gyvenanti39ajamename,prieaisponiosiersnam,savosodelyje
igatvspusselektrinmisirklmiskarpogyvatvor.JospavardyraponiaAleksander.Jituriun.
Jisyrailgaplaukitaksveisls,taigijitikriausiaiyragerasmogus,nesmyliunis.Betunssuja
sodenebuvo.Jisbuvonamie.
PoniaAleksandermvjodinsusiravjosportbaius,tosenyvimonspaprastaineneioja.Ir
dinsaibuvoipurvinti.OsportbaiaibuvoNewBalance1firmos.Irraiteliaibuvoraudoni.
PrijauprieponiosAleksanderirpaklausiau:
Arknorsinoteapietai,kadumuVelington?
Tadajiijungelektrinesgyvatvorskarpymoirklesirpasak:
Kogero,tauteksinaujopakartoti,kpasakei.Aneprigirdiu.
Taigivlpasakiau:

1Naujosiospusiausvyros(vert.past.).
Arknorsinoteapietai,kadumuVelington?Irjitar:
Aigirdauapietaivakar.Baisu.Baisu.Pasakiau:
Arinote,kasjumu?Irjipasak:
Ne,neinau.Aatsakiau:
Kakas turi inoti, nes tas, kas Velington umu, inojo, k daro. Nebent buvo beprotis ir
nesuprato,kdaro.Arbatmogtiesiogitikoamnezija.
Irjipasak:
Na,manau,tu,kogero,teisus.Pasakiau:
Aiupagalb.Irjipasak:
TuKristoferis,arne?Pasakiau:
Taip.Gyvenu36ajamename.Irjipasak:
Mesnesamkalbj,arne?Atariau:
Ne.Anemgstukalbtissunepastamaismonmis.Betdabaratliekudetektyvintyrim.
Irjipasak:
Matau,kaiptukasdieneinimokykl.Niekotaineatsakiau.
Ojipasak:
Labaimalonu,kadusukaiirpasisveikinai.
Irtainiekoneatsakiau,nesponiaAleksanderdabarjaumplepti,otaiyratokskalbjimas,kai
monsvienskitamsakotai,kasnraneiklausimai,neiatsakymai,irtodltiesakiniainrasusij.
Paskuijipasak:
Malonu,netjeiguusukaitikdlto,kadatliekidetektyvintyrim.
Irajaivlpadkojau.
Irjauketinauapsisuktiireitisau,betjiprabilo:
Aturiutavometvaikait.
Stengiausitaippatpaplepti,todlpasakiau:
Man15met,3mnesiaiir4dienos.Irjipasak:
Na,beveiktavoamiaus.
Paskuikurlaikjinesaknieko,tadavltar:
Tuneturiuns,arne?Irapasakiau:
Ne.Jipasak:
Tautikriausiaipatiktturtiun,arne?Oapasakiau:
Aturiuiurk.Irjipasak:
iurk?
Oapasakiau:JosvardasTobis.Irjipasak:
A...
Oapasakiau:
Daugumamoninemgstaiurki,nesmano,kadjosneiojaligas,pavyzdiui,buboninmar.
Bettokianuomonatsiradotikdlto,kadiurksgyvendavokanalizacijosuliniuoseirslpdavosii
kitaliatplaukianiuoselaivuose,kuriuoseplisdavoligos.Betpaiosiurksyralabaivarios.Tobis
nuolat prausiasi. Ir nereikia jo vedioti pasivaikioti, kad pasimanktint, a tiesiog leidiu jam
pabgiotiposavokambar.Okartaisjissitaisomanantpetiesarbapasislepiamanorankovje,lygtai
bturvas.Betgamtojeiurksurvuosenegyvena.
PoniaAleksanderpasak:
Arnoriueitiigertiarbatos?
Irapasakiau:
Anevaiktaupaskitusmonesnamus.
Irjipasak:
Taigalmaniainetitauarbatos?Armgstiapelsingrim?
Aatsakiau:
Atikapelsingrimirtemgstu.
Irjipasak:
Laimei,turiuirjo.OarnoriBattenbergo?
Irapasakiau:
Neinau,nesneturiusupratimo,kasyraBattenbergas.
Jipasak:
Tai tokios ries tortas. I keturi roini ir gelton dali, o i viraus pabarstytas pudra su
marcipanais.
Irapasakiau:
Artaiilgastortassukvadratineipjova,kurisuskirstytavienododydiovienakitkeiiani
spalvkvadratlius?
Irjipasak:
Taip,sakyiau,jgalimaapibdintiirtaip.
Apasakiau:
Manau,noriauroinikvadratli,betnegelton,nesmannepatinkageltonaspalva.Irneinau,
kastasmarcipanas,taigineinau,arirjonoriau.
Irjipasak:
Deja,marcipanasirgigeltonas.Taigalvietojtortoineiusausaini.Armgstisausainius?
Irapasakiau:
Taip.Kaikuriassausainiris.
Irjipasak:
Atneiukeliri.
Paskuiapsigrirnujonam.
Jijudjolabailtai,nesbuvojausenyvamoterik,irvidujibuvoilgiaunei6minutes,iramiau
nerimauti,nesneinojau,kjiten,viduj,veikia.Ajostaipgerainepainojau,kadgaliaupasakyti,
arjikalbjoties,kaisak,kadineapelsingrimoirBattenbergotorto.Irpagalvojau,kadjigali
paskambintiirpolicijai,irtadajauturiaudaugdidesninemalonumneguspjimas.
Taiirnujausau.
Einantpergatv,staigavlkilonorasaikintis,kasgigaljoumutiVelington.Manogalvoje
isirikiavoitokiaargumentvirtin:
1.Kodljsumutumtekoknorsun?
a)nesjsnekeniatetouns;
b)nesjskvailas;
c)nesjsnoritenulidintiponiiers.
2. Anepastunvienomogaus,kurisgaltnekstiVelingtono,tokiuatveju: a) taipadaryti
galjotiknepastamasmogus.
3. Anepastunieko,kas btnevisoproto,taigitokiuatveju: b) taipadarytigaljoirgitik
nepastamasmogus.
4.Daugelmogudysivykdoaukpastantysasmenys.Tiessakant,yratikraidideltikimyb,
kadKalddienjusgalinuudytijseimosnarys.Taifaktas.TokiubduirVelingtontikriausiai
umukasnorsijpainojusimoni.
5.Tokiuatveju:c)apastuvienvienintelmog,nemgusponiosiers,irtasmogusyraponas
iersas,kuristikrailabaigeraiinojoapieVelington.
Taireik,kadponasiersasyramanoPagrindinistariamasis.
Ponasiersasbuvovedsponiiers,irjiegyvenokartu,kolpriedvejusmetusisiskyr.Tada
ponasiersasivykoirnebesugro.TaidltomirusMotinaiponiaiersdanaiateidavoirmums
virdavovalgyti,nesjaidaugiaunebereikjovirtiponuiiersui,irjainebereikjolauktijonamieirbti
jomona.IrTvasdarsak,kadjaitrkstadraugijosirnesinorivienaibtisavonamuose.
Ir kartais ponia iers pas mus nakvodavo, ir man patikdavo, kad ji pasilikdavo, nes visk
sutvarkydavo ir irikiuodavo stiklainius ir puodus, ir dutes pagal aukt virtuvje ant lentyn, ir
visadajuossustatydavotaip,kadmatydavosietikets,irsudliodavopeilius,akutesirauktusjiems
skirtusskyreliusstalorankistaliuje.
Betjirkydavocigaretesirkalbdavodaugmannesuprantamdalyk,pvz.:lauketaipvarbu,kad
netgelia",pairkinkimknorsskanaus",krisiulovkaipmaias".Irmanvisainepatikdavo,kadji
taipkalbdavo,nesnesupratau,ktaireikia.
Iraneinau,kodlponasiersaspalikoponiiers,nesmanniekastonesak.Betkaimons
tuokiasi,jietaidarodlto,kadnorigyventidraugeirturtivaik,irjeigutuokiasibanyioje,turi
pasiadti,kadgyvenssusutuoktiniu,kolmirtisjuosiskirs.Ojeidraugegyventinenori,turiisiskirti,
ir tai vyksta dl to, kad kuris nors vienas neitikimas, arba dl to, kad mons ima nesutarti ir
nebekstivienskitoirdaugiaunenorikartugyventivienuosenamuoseirturtivaik.Irponasiersas
nebenorjogyventikartusuponiaiers,taigitikriausiainekentjos,irgaljobtitaip,kadsugroir
umujosun,nesnorjojnulidinti.
Nusprendiaupabandytiapieponierssuinotidaugiau.

71
Visikitivaikaimanomokyklojeyrakvaili.inoma,neturiaujtaipvadinti,netgijeijietokieir
yra.Turiausakyti,kadjieturimokymosisunkumaryraspecialijporeikivaikai.Bettaikvaila,
nesmokymosisunkumturivisi,kadangimokytiskalbtipranczikaiarsuvoktireliatyvumoteorij
yranelengva,taippatvisituriirspecialijporeiki,netirmanoTvas,kuristurineiotismapakel
aldiklio tablei kavai, kad neaugt svoris, arba ponia Peters, neiojanti smlio spalvos klausos
aparat,arbaSioben,kuriostokiestoriakinistiklai,kadjeijuospasiskoliniirusidedi,tuojima
skaudtigalv,irnvienasimanoivardytmoninepriskiriamispecialijporeikigrupei,netjei
irturisavospecialiporeiki.
Bet Sioben sak, kad mes turime iuos odius vartoti, nes mons tokius vaikus, kaip ms
mokykloje,vadinaspazmatikais",luoiaisarisigimliais,irvisiieodiaiyralabaiblogi.Betir
odiaispecialiejiporeikiai"kvailaiskamba,neskartaisanojegatvspusjeesaniosmokyklosvaikai
matomusilipaniusiautobusoirtadaaukia:Specialiejiporeikiai!Specialiejiporeikiai!"Beta
visainekreipiutaidmesio,nesnesiklausau,kkitisako,irmanegalipaveiktitikmanepaleistos
lazdosirakmenys,betaneiojuosiveicarikkarikpeiliuktamatvejui,jeimaneupult,irjei
juosumuiau,taibtsavigyna,irmannereiktsstikaljim.
Ketinurodyti,kadnesukvailas.Kitmneslaikysiusustiprintolygiomatematikosegzaminir
tikiuosigautiaukiausivertinim.Msmokyklojeligioldarniekasnralaikssustiprintolygio
egzamino,irmsdirektor,poniaGeskoin,ipradinenorjo,kadirajlaikyiau.Jisak,kad
msmokyklojenratinkamslyg,kuriosleistlaikytisustiprintolygioegzaminus.
BetTvassusiginijosuponiaGeskoinirnejuokaispyko.PoniaGeskoinsak,kadnenorinti,jog
abiauiskirtasikitmokyklosmokini,nestadavisiimsnorti,kadsujaisbtelgiamasikitaip
nei su visais likusiais, ir taip bus sukurtas precedentas. O a juk galsiu laikyti sustiprinto lygio
egzaminusirvliau,kaimansueis18met.
Tuometu,kaijiitariuosodius,akartusuTvusdjauponiosGeskoinkabinete.IrTvas
tar:
Kristoferisirtaipnemaaikenia,oiadarirjsikateantjoisavodidybsauktum!Dieve,
taijukvienintelisdalykas,kurisjamtikraigeraisekasi!
TadaponiaGeskoinpasak,kadjisuTvuturtitklausimaptartikadanorsvliau,vienidu.
BetTvaspaklaus,arnorintipasakytitai,konedrstaitartimangirdint,irjipasak,kadne,Tvas
tadatar:
Taidabarirpasakykitevisk,kgalvojate.
Ir ji pasak, kad jei a laikysiu sustiprinto lygio egzamin atskirame kambaryje, mane turs
priirtikasnorsipersonalo.IrTtispasak,kadgalisumokti50svarbetkam,kaspopamok
gals tai padaryti, ir jokiu bdu nepriims neigiamo atsakymo. O direktor pasak, kad apie tai
pagalvos.IrkitsavaitjipaskambinoTvuinamusirpasakjam,kadgaliulaikytisustiprintolygio
egzamin,ovadinamojoegzaminostebtojovaidmenatliksTvasPetersas.
Ir po to, kai ilaikysiu auktesniojo lygio matematikos egzamin, laikysiu dar auktesni lygi
matematikos ir fizikos egzaminus ir paskui galsiu tapti universiteto studentu. Ms mieste, kuris
vadinasiSvindonas, universiteto nra, nestai nedidelis miestelis. Taigi mums teks persikelti kit
miest,kuryrauniversitetas,nesnenoriugyventisukitaisstudentaispatsvienas.Bettaivisaigerai,nes
irTvasnoripersikeltigyventikitmiest.Kartaisjiskalba:
Mums,vaike,reikiapaliktiitmiest.
Okartaisjisnetsako:
Svindonasyrapasauliosubin.
Tada,kaitursiuuniversitetolaipsnimatematikosarfizikos,arbaiabiej,galsiusidarbintiir
udirbti daug pinig, ir umokti tam, kas mane priirs ir virs valgyti, ir skalbs, arba susirasiu
mergin,kuriumansiteksirtapsmanomona,irrpinsismanimi,taigitursiusukuobendrautiir
negyvensiuvisaivienas.

73

Manatrod,kadMotinairTvaskadanorsgaliisiskirti.Dlto,kaddanaiginydavosi,okartais
netneksdavovienaskito.Jginussukeldavotampa,kuriatsirandapriirintvaik,turintelgesio
sutrikim,koksairesu.Aturjaudaugelgesiosutrikim,betdabarturiujmaiau,nesjauiaugau
ir pats galiu daug k nusprsti, ir savarankikai atlikti kai kuriuos darbus, pavyzdiui, nueiti
parduotuv,esanimsgatvsgale,irapsipirkti.
taikokietiemanoelgesiosutrikimai:
A.Ilglaiknesikalbusumonmis.1
B.Ilglaiknevalgauirnegeriu.2
C.Nemgstu,kaimanelieia.
D.Kaibnusupyksarsutriks,aukiu.
E.Nemgstubtimaojepatalpojekartusukitaismonmis.
F.Dauaudaiktus,kaipykstuaresusutriks.
G.Pradedusunkiaikvpuotiirdejuoju.
H.Nemgstugeltonirruddaiktiratsisakaujuosliesti.
I.Atsisakaunaudotisavodantepetuk,jeikasnorsyrajliets.
J.Nevalgaumaisto,jeiguskirtingiproduktailktjelieiasivienassukitu.
K.Nepastebiu,kadamonsantmanspyksta.
L.Nesiypsau.
M.Sakaudalykus,kuriuoskitimonslaikoiurkiais.3
N.Kvailaielgiuosi.4
O.Muuosi.
P.NemgstuPranczijos.
R.VairuojuMotinosautomobil.5
S.Supykstu,kaikasnorsperstatobaldus.6
itieivardytidalykaikartaisrimtaisupykdydavoMotinirTv,irjieaukdavoantmansarba
imdavorktiviensantkito.KartaisTvassakydavo:
Kristoferi,jeiblogaielgsiesi,prisiekiu,kadtavepritrenksiu.ArbaMotinasakydavo:
Jzau,Kristoferi,arimtaisvarstaugalimybatiduotitavespecialigydykl.
OdarMotinasakydavo:
Tubelaikonuvarysimanekapus.
79

Kaiparjaunamo,Tvassdjovirtuvjepriestaloirbuvoparuosmanvakarien.Jisvilkjo
darbiniusmarkinius.Vakarieneibuvotrokintospupelssubrokoliaisirdviemgrieinliaiskumpio,ir
visiproduktaibuvoidliotiantlktutsatskirai,kadnesiliest.
Jispasak:
Kurbuvai?
Oapasakiau:
Buvauijspasivaikioti.
Taivadinamanekaltumelu.Nekaltasmelasyravisainemelas.Jisbnatada,kaisakaities,betne
vis.Taireikia,kadirksakytum,yranekaltasmelas,neskaikasnorstavspaklausia,pavyzdiui,
Ktunori iandienveikti?"tuatsakai:AnoriupietisuponiaPeters",betnevardiji:Noriu
papietautiirnueititualet,irpaskuieitipopamoknamo,iraistisuTobiu,irpavalgytivakarien,ir

1 Kartasuniekuonekalbjau5savaites.
2 Kaimanbuvo6metai,Motinamanduodavogertibrakiskonioliesinaniskystproduktisoiosupadalomis,ir
meslenktyniaudavome,perkieklaikosuspsiuigertivienketvirtadallitro.
3 monssako,kadvisadareikiasakytities.Betkainarjietikraitaipmano,nesnegalimaseniemsmonmssakyti,kad
jieseni,irdraudiamapasakytimonms,jeigunuojsklindakoksnorskeistaskvapas,arbajeigusuaugusysissusiperd.
Taippatdraudiamakitampasakyti:Tumannepatinki",taileidiamagaltiktuoatveju,jeigutasmogusitikrjlabai
bjauriaisutavimpasielg.
4Kvailystsyratokiedalykai,pavyzdiui,ikraptytiemsrieutsviestistiklainioantvirtuvsstaloirpeiliujjilyginti
taip,kaduklotvispaviriikipatkrat,arbadegintiantdujinsviryklstokiusdaiktuskaipsavobat,sidabrinfolijar
cukririrti,kasitoieis.
5Taippadariautikvienkart,pamsmainosraktelius,kaijipatiivaiavomiestautobusu,iraikitolaikoniekad
nebuvauvairavsmainos,otuometumanbuvo8metaiir5mnesiai,taigivaiavausien,betmainosdabarjaunebra,
nesMotinamir.
6Virtuvjeleidiamaperstatytikdesirstal,nestaiyrakaskita,betjeigukasnorskiturpastatosofarkdes,stovinias
aplinkstal svetainjearba valgomajame, man pasidaroblogair pradeda svaigti galva. Motinataidarydavosiurbdama
dulkes,tadasudariauspecialplan,kurkiekvienasbaldasturistovti,irvisusbaldusimatavau,irpaskui,sustatsbaldus
vietas,pasijutaugeriau.BetpoMotinosmirtiesTvasnkartodulkisiurblionenaudojo,tadviskasyragerai.Oponia
iersvienkartbuvosijungusidulkisiurbl,betpradjaudejuoti,irjimauktiantTvo,irdaugiaudulkisiurblio
nem.
paaistisukompiuteriu,ireitimiegoti".Iranekaltaipamelavau,nesinojau,kadTvasnenori,jog
daryiaudetektyvintyrim.
Tvaspasak:
Manktikskambinoponiaiers.
Apradjauvalgytipupelesirbrokolius,irdugrieinliuskumpio.
TadaTvaspaklaus:
Kokiovelniotenniuktinjaiposod?
Apasakiau:
Adariaudetektyvintyrim,mgindamasisiaikinti,kasnuudVelington.
Tvasatsak:
Kiekkarttaureikskartotitpat,Kristoferi?
Trokintospuposirbrokoliai,irkumpisbuvoatal,betnekreipiautaidmesio.Valgaulabailtai,
taigimanovalgisbeveikvisadaatla.
Tvaspasak:
Atauliepiaunekitinosieskitmonireikalus.
Apasakiau:
Manau,kadVelingtongaljoumutiponasiersas.
Tvasniekoneitar.
Apasakiau:
Jisyramano Pagrindinistariamasis. Nesmanatrodo,kadkasnorsgaljoumutiVelington,
nordamasnulidintiponiiers.Irmogudystespaprastaivykdopastamimons...
Tvastaipstipriaitrenkkumiustal,kadlktsirjopeilissuakutepaoko,omanokumpis
pakrypoonuirdabarjaususilietsubrokoliais,taigineikumpio,neibrokolinebegaljauvalgyti.
Tadajissuuko:
Aneleisiu,kaditomogauspavardbtminimamanonamuose!
Apaklausiau:
Kodl?
Irjispasak:
Tasmoguslabaiblogas.
Irapasakiau:
Artaireikia,kadjisgaljoumutiVelington?
Tvassumrankomisgalvirtar:
Aarpakaln...
Maiau,kadTvasantmanspyksta,todlpasakiau:
Suprantu,kadliepeinesikitikitmonireikalus,betponiaiersyramsdraug.
IrTvaspasak:
Na,jijaunebramsdraug.
Irapaklausiau:
Kodl?
IrTvaspasak:
Gerai,Kristoferi,pasakysiutaipaskutinkartirvisiemslaikams.Irdaugiautautonebekartosiu.
Na, irk gi mano veid, kai su tavim kalbu, dl Dievo meils! Pavelk mane. Draudiu tau
vaikiotiirklausintiponiosiers,kasumutprakeiktun.Draudiutaubetkuriomogaus
klausinti,kasumutprakeiktun.Draudiutausekiotipaskuimonesjsoduose.Tuprivalai
tuojpatbaigtijuokingniekamtikusdetektyvoaidim.
Aniekonepasakiau.
Tvastar:
Apriversiutave,Kristoferi,pasiadti.Irtuinai,kreikiapasiadti.
Ageraiinojau,kreikiapasiadti.Turipasakyti,kadkonorsdaugiauniekadnebedarysi,ir
paskuijaunebegalitodaryti,neskitaippasiadjimasvirstmelu.Apasakiau:
inau.
Tvaspasak:
Paadkman,kadnustositaidaryti.Paadk,kadtuojpatmesijuokingaidim.Gerai?
Apasakiau:
Pasiadu.
83

Manau,kadtapsiulabaigeruastronautu.
Kadtaptumgeruastronautu,turibtiprotingas,oairesuprotingas.Taippatturisuprasti,kaip
veikiamechanizmai,omantaiirgisekasi.Astronaututaippatgalibtitiktas,kampatinkabtivienam
mayiamekosminiamelaivenutolusnuoemspertkstanitkstaniusmyli,irkasnepanikuoja,
nesuserga klaustrofobija, nepasigenda nam ir neisikrausto i proto. Ir man tikrai patinka maos
patalpos,bettiktol,kolesutenvienas.Kartais,kaimannorisipabtivienam,lenduvdinimospint
aliavonioskambario,isitiesiugretavandensildymokatilo,usidarauiritisomisvalandomistnau
tenmstydamas,irtaimanelabainuramina.
Taigiskrisdamaskosminiulaivu,tenbiauvienas,arbamanturtbtipaskirtaatskiralaivodalis,
kuriniekasdaugiaunegaltusukti.
Kadangikosminiuoselaivuosenrageltonirruddaikt,taivisakitabtgerai.
Irman,inoma,tektbendrautisuSkrydivaldymocentru,betmestaidarytumeperradijoryir
palydovin sistem, taigi bendravimas bt kitoksnei sugyvais nepastamais monmis, taibt
panaiaukompiuterinaidim.
Visainepasigesiauirnam,nesmanesuptdaugyb mgstamdaikt,taiyrakosminiolaivo
rengimai,kompiuteriaiirkosmosas.Irgaliauvalgytisprokosminiolaivoiliuminatori,inodamas,
kad tkstani tkstanius myli aplink nra jokio kito mogaus, kaip kartais sivaizduoju nakt
vasaros metu, kai ijs atsigulu ant nugaros pievelje prie namo ir velgiu dang, rankomis
prisidengsveidtaip,kadnematyiautvorosirkamin,irskalbinivirvs,irtadasivaizduoju,kad
esukosmose.
Amatyiauvienvaigdes.Ovaigdsyratavieta,kurpriemilijardusmetsusidargyvybs
molekuls. Pavyzdiui, ir visa kraujyje esanti geleis, kuri apsaugo nuo maakraujysts, atsirado
vaigdje.
Ir man labai patikt kosmos pasiimti ir Tob, gal ir leist, nes kartais kosmose su gyvnais
atliekamieksperimentai,taigijeimanpavyktsugalvotigereksperiment,atliekamsuiurketaip,
kadnepakenkttaiiurkei,galiaujuostikinti,kadmanbtleistapasiimtiTob.
BetnetjeiguTobiomanirneleistimti,avistiekskrisiau,nestaibtSvajonsIsipildymas.

89

KitdienmokyklojepasakiauSiobenei,kadTvasmanudraudtstidetektyvintyrim,otai
reikia,kadirmanoknygosraymasbaigsi.Parodiaujaijauparaytuspuslapius,suvisatosdiagrama
irgatvsplanu,irpirminiaisskaiiais.Irjipasak,kadniekotokio.Pasak,kadknygageratokia,kokia
yradabar,irkadturiausavimilabaididiuotis,kadapskritaiparaiauknyg,netjeijiirtrumpa,nes
pasaulyjeyraparaytalabaiger,betlabaitrumpknyg,pavyzdiui,KonradoTamsosesm".
Betapasakiau,kadmanoparaytojinepanaitikrknyg,nesneparaiautinkamospabaigos,
kadangitaipirneisiaikinau,kasumuVelington,taigiudikastebraLaisvje.
IrSiobenpasak,kadtaipyrairgyvenime,irtikrainevisinuudymaiatskleidiami,irnevisi
udikaisugaunami.KaipDekasPlikas.
Pasakiau,kadmannepatinkatai,jogudikaslikoLaisvje.Pasakiau,kadmansunkugalvotiapie
tai,jogVelingtonumusmogusgyvenaiapatnetoliese,irijsnaktpasivaikiotinetgigaliuj
sutikti.Irtaibuvovisaitiktina,nesnuudymaipaprastaiirvykdomiasmen,geraipastaniauk.
Paskuiapasakiau:
Tvasliep,kadapskritainiekadaneminiauponoiersopavardsmsnamuose,irkadjisyra
labaiblogasmogus,irgaltaiirreikia,kadjisgaljonuudytiVelington.
Ojipasak:
Galtavotvastiesioglabainemgstaponoierso.
Irapaklausiau:
Kodl?
Ojipasak:
Neinau,Kristoferi.Neinau,nesapieponiersniekonesugirdjusi.
Pasakiau:
Ponasiersasbuvovedsponiiersirjpaliko,taipanauskyrybas.Betneinau,arjiei
tikrjyraisiskyr.
OSiobenpasak:
Na,poniaiersjukyrajsgeradraug,arne?Tavoirtavotvo.Taigaltavotvasirnemgsta
ponoiersodlto,kadjispalikoponiiers.Nesjisblogaipasielgsukakienodraugu.
Irapasakiau:
BetTvassako,kadponiaiersjaunebramsdraug.
IrSiobentar:
Apgailestauju, Kristoferi, noriau atsakyti visus iuos klausimus, bet tiesiog nieko apie tai
neinau.
Tuokartsuskamboskambutis,skelbiantispamokpabaig.
Kitdienpakeliuimokyklpamaiau4geltonusautomobiliusieils,taireik,kadmantaiyra
JuodaDiena,taigivisainevalgiaupriepieiirvisdienpraleidausddamaskampeirskaitydamas
savoauktesniojolygiomatematikosvadovl.Taippatirkitdienpakeliuimokyklpamaiautris
geltonusautomobiliusieils,otaivlmanreikdarvienJuodDien,taigisuniekuonebendravau
irvispopietsdjaubibliotekoskampe,dejuodamasirnopuodamas,spraudsgalvgiliaikamp,
kursusikertadvisienos,iritaipjauiausiramusirsaugus.Bettreijdienviskeli,kolpasiekiau
mokyklirilipauiautobuso,buvaustipriaiusimerks,nespo2JuodDienieilsmangalima
itaipelgtis.

97

Betmanoknygatuonepasibaig,nespopenkidienpamaiau5raudonusautomobiliusieils,o
tai reik, kad yra Nepaprastai Gera Diena, ir buvo aiku, kad nutiks kakas ypatinga. Kadangi
mokyklojeniekonepaprastanevyko,inojau,kadtainutikspopamok.Irgrsnamonujaums
parduotuvnusipirktisaldymedioiaudeliirpienikobatonlioumansmulkiomsilaidomsskirtus
pinigus.
Irpirkdamassaldymedioiaudeliusirpienikbatonl,atsigriauirivydauponiAleksander,
senuti39ojonamo,kuriirgibuvoparduotuvje.Dabarjinebemvjodins.Jibuvoapsivilkusi
suknel,kaipirbetkurikitaponia.Irnuojosdvelkmaistu.
Jipasak:
Kastauandiennutiko?
Paklausiau:
Kuriandien?
Irjipasak:
Avlijau,otavsjaunebebuvo.Manpaiaitekosuvalgytivisussausainius.
Tariau:
Anujau.
Ojipasak:
Ataipirsupratau.
Tariau:
Maniau,kadjsgalitikviestipolicij.
Ojipasak:
Kurigalataipdaryiau?
Oatariau:
Neskiaunosten,kurmannedera,irTvasmanliepnustotiaikintis,kasumuVelington.
Opolicininkasmanespjo,irjeiguvlklisiu,manbusdaugblogiau,nesjauturiuspjim.
Tada ind pardavja i u prekystalio pasak poniai Aleksander: Ko pageidaujate?", ir ponia
Aleksanderpasak,kadnorintivienospintospienoirpakeliobiskvitinisausainisuokoladu,oa
ijauiparduotuvs.
Kaiatsidriaugatvje,pamaiauantaligatviotupintponiosAleksanderun.Jisbuvoaprengtas
mauvarkeliuikotikolanguotovilnonioaudeklo.PoniaAleksanderbuvopririusipavadlprie
lietausnuotekvamzdiovisaigretadur.Manpatinkaunys,taiairpasilenkiaupriejopasakyti
labas",ouopalaimanrank...Jolieuvisbuvoiurktusirdrgnas,irjampatiko,kaipkvepia
manokelns,tadjispradjojasuostyti.
TuometijoponiaAleksanderirpasak:
JovardasAivoras.
Aniekonepasakiau.
OponiaAleksanderpasak:
Tuesilabainedrsus,Kristoferi,arne?
Iratariau:
Mannegalimasujumiskalbti.
Ojipasak:
Nesijaudink.Anepraneiupolicijai,nesakysiuirtavotvui,nestikrainraniekoblogo,jeigusu
kuonorspasikalbi.Kainekiesi,taitikparodaidraugikum,arne?
Apasakiau:
Manneleidiamakalbtis.
Paskuijipasak:
Artaupatinkakompiuteriai?
Iratariau:
Taip.Manpatinkakompiuteriai.Namieturiukompiutersavomiegamajame.
Irjipasak:
inau.Kartaismatautavesdintmiegamajamepriekompiuterio,kaipavelgiugatvprolang.
PaskuijiatrioAivoropavadlnuolietausnuotekvamzdio.
Neketinauniekosakyti,nesnenorjauturtinemalonum.
Tadapamaniau,kadiandienjukNepaprastaiGeraDiena,oniekoypatingakolkasnenutiko,taigi
visai gali bti, kad tas adtasis ypatingas nutikimas ir buvo panekesys su ponia Aleksander. Ir
pagalvojau,kadgaljigaltmanknorspapasakotiapieVelingtonarbaapieponiersmanpaiam
netneklausinjam,kadnesulauyiaupasiadjimo.
Taiairtariau:
OmanpatinkamatematikairpriirtiTob.Darmanpatinkakosmosasirbtivienam.
Irjipasak:
Kertulayb,kadtaulabaigeraisekasimatematika,arnetaip?
Iratariau:
Taip, tikrai sekasi. Kit mnes ruoiuosi laikyti auktesniojo lygio matematikos egzamin. Ir
manaugautiaukiausivertinim.
IrponiaAleksanderpasak:
Tikrai?Auktesniojolygiomatematikosegzamin?
Aatsakiau:
Taip.Aniekadanemeluoju.
Irjipasak:
Atsipraau. Nenorjau pasakyti, kad meluoji. Tik pasitikslinau, ar teisingai igirdau. Kartais
neprigirdiu.
Iratariau:
Prisimenu.Jsmansakte.
Irpaskuidartariau:
Aimsmokyklospatspirmasislaikysiuauktesniojolygioegzamin,neslankauspecialij
mokykl.
Irjipasak:
Mantaidarodidelspd.Irtikiuosi,kadtikraigausiaukiausivertinim.
Oatariau:
Gausiu.
Paskuijivlpasak:
Apietavedarinautai,kadtavomgstamaspalvatikrainegeltona.
Iratariau:
Ne.Rudataippatnramanomgstamaspalva.Manomgstamaspalvayraraudona.Taippatdar
metalospalva.
Tuomet Aivoras prikakojo, ir poniaAleksander, kiusi rank ma plastikin maiel,surinko
imatas, paskui ivert t plastikin maiel ir viruje urio mazg taip, kad uns imatos liko
suspaustosviduje,ojinetneisitepliojorank.
Irtadapradjaulogikaimstyti.Imsiau,kadTvasprivertmanepasiadtitikdlipenki
dalyk:
Nemintiponoiersopavardsmsnamuose.
Neklausintiponiosiers,kasnudobtunpalaik.
Neklausintinvienomogaus,kasumutunpalaik.
Neniuktintikitmonisoduose.
Ubaigtijuokingniekamtikusdetektyvinaidim.
Oteiravimasisapieponierstuosepunktuosenebuvopamintas.Irjeijauesidetektyvas,taituri
irrizikuoti,oidienayra
Nepaprastai Gera Diena, ir tai reikia, kad tokia diena yra labai tinkama rizikuoti, todl
paklausiau:
Arjspastateponiers?taipriminpaprastnekuiavimsi.
IrponiaAleksanderpasak:
Ne,nelabai.Noriupasakyti,kadjpainojautiktiek,kadsveikindavoms,persimesdavomvienu
kituodiususitikgatvje,betapiejdaugniekoneinojau.Atrodo,jisdirbobanke.Nacionaliniame
Vestminsteriobanke.Mieste.
Iratariau:
Tvassako,kadjisyralabaiblogasmogus.Arjsinote,kodljismantaipsako?Arponas
iersastikrailabaiblogasmogus?
IrponiaAleksanderpasak:
Kristoferi,kodlmansklausinjiapieponiers?
Nieko nebesakiau, nes negaljau vl imti aikintis Velingtono nuudymo, o kaip tik dl ios
prieastiesirteiravausiapieponiers.
BetponiaAleksanderpasak:
ArtaidlVelingtono?
Iralinkteljau,nesisjudesysnereik,kadelgiesikaipdetektyvas.
PoniaAleksanderniekoneatsak.Jiprijoprienedidelsraudonosdsantstulpogretaparko
vartirrudd,kuribuvostatytatraudonj,metAivoroimatas,irmanogalvapradjo
keistaisvaigti,tadstengiausintpusneirti.PaskuiponiaAleksandervlgropriemans.
Jigiliaikvpirpasak:
Galbtgeriau,Kristoferi,apietuosdalykusnekalbti.
Irapaklausiau:
Kodlgeriaunekalbti?
Irjipasak:Todl".Paskuinutiloirpradjovisaikitsakin.
Todl,kadtavotvasgalbtteisus,irgaltautikrainereikiavaiktintiirapietaiklausinti.
Irapaklausiau:
Kodl?
Irjipasak:
Matyt,todl,kadtavotvtaigerokainulidins.Iratariau:
Kodljtainulidins?
Tuometjivlgiliaitraukoroirpasak:
Todl,kad...manau,inai,kodltavotvastaipnemgstaponoierso.
Tadaapasakiau:
ArponasiersasumumanoMotin?OponiaAleksanderpasak:
Arjumu?Iratariau:
Taip.ArjisumumanoMotin?IrponiaAleksanderpasak:
Ne.Ne.inoma,kadjisneumutavomotinos.Iratariau:
BetdljoMotinapatyrtokstres,kadmirnuoinfarkto?IrponiaAleksanderpasak:
Tikraineinau,Kristoferi,apiektuneki.Iratariau:
Ogaljisjtaipsualojo,kadjiturjogultisligonin?OponiaAleksanderpasak:
Kadturjogultisligonin?Iratariau:
Taip.Ipradiliganeatrodlabairimta,betligoninjejitikoinfarktas.
IrponiaAleksanderpasak:
ODieve!
Atariau:
Irjinumir.
IrponiaAleksandervlpakartojo:ODieve",opaskuitar:
Oi,Kristoferi,labailabaiapgailestauju...Toaniekadnesuvokiau...
Tadaajospaklausiau:
Kodljssakte:Manau,inai,kodltavotvastaiplabainemgstaponoierso"?
PoniaAleksanderusidengburnplatakairviskartojo:Ovarge,varge,varge".Betjineatsak
manoklausim.
Taigivludaviaujaitpatklausim,neskairomanuoseapiepaslaptingnuudymkasnors
nenori atsakyti kur nors klausim, jie tai daro todl, kad stengiasi ilaikyti paslapt ar k nors
apsaugoti nuo nemalonum, o tai reikia, kad kaip tik atsakymai tuos klausimus ir yra patys
svarbiausi,irdltodetektyvasturitamasmeniuidarytispaudim.
BetponiaAleksandervistiekneatsak.Prieingaijipatimanspaklaus.Jipasak:
Taituneinai?
Oatariau:
Koneinau?
Jiatsak:
Kristoferi,klausyk,mantikriausiainederttautosakyti.
Paskuijipasak:
Galmestruputpasivaikiokimekartupopark.ianevietaapietaikalbti.
Sunerimau.PoniosAleksandergerainepainojau.Tikinojau,kadjiyrapagyvenusimoterisirkad
mgstaunis.Betjibuvosvetima.Oaniekadaneinuparkpatsvienas,kadangitaipavojinga,iru
parkoviejtualetkasnorsgalivirktinarkotik.Mannorjosigrtinamo,uliptisavokambar,
pamaitintiTobirpasimokytimatematikos.
BetmanvisgiknietjoeitiirsuponiaAleksander.Nesmaniau,kadjigalimanpasakytikokinors
paslapt.Irtapaslaptisgalibtiapietai,kasumuVelington.Arbaapieponiers.Irjeigujiman
papasakot,turiaupriejdaugiaurodym,arbagaliau atmestitarinjimuskaipnepakankam
rodym...
KadangitaibuvoNepaprastaiGeraDiena,nusprendiaueitiparksuponiaAleksander,norsir
prisibijojau.
Kaipasiekmepark,poniaAleksandersustojoirtar:
Dabarataukaikpasakysiu,betturipaadti,kadnesakysisavotvui,jogtautaipasakiau.
Paklausiau:
Kodl?
Irjitar:
Paklausiau:
Kodl?
Irjipasak:
Kristoferi,praautiesiogpasitiktimanimi.
Iratariau:
Paadu.
Nes jei ponia Aleksander man pasakys, kas umu Velington arba kad ponas iersas tikrai
praudmanoMotin,vistiekgalsiunueitipolicijirapietaipraneti,nesjeiguyra vykdytas
nusikaltimas,irtuapietaiinai,paadgalimairsulauyti.
IrponiaAleksandertar:
Tavomotina,koldarbuvogyva,labaidraugavosuponuiersu.
Oapasakiau:
inau.
Irjitar:
Ne,Kristoferi.Nesutikra,kadtutaiinai.Anoriupasakyti,kadjiebuvolabaiartimidraugai.
Labailabaiartimi.
Kurlaikpamsiauapietaiirtariau:
Arjsnoritepasakyti,kadjiemyljosi?
IrponiaAleksandertar:
Taip,Kristoferi.Kaiptiktaiirnoriupasakyti.
Paskuijikokias30sekundiniekonesak.Otadatar:
Atsipraau,Kristoferi.Tikrainenorjaupasakytinieko,kastavenulidint.Betnorjaupaaikinti.
Paaikinti,kodlprietaipasakiau,ktujaugirdjai.Matai,amaniau,kadinai.Kaiptikdltotavo
tvasirgalvoja,kadponasiersasyralabaiblogasmogus.Irdltotavotvasnenori,kadvaikiotum
aplink,klausindamasmonesapieponiers.Nestaiatgaivintskaudiusprisiminimus.
Irapasakiau:
Arponasiersasirpalikoponiierskaiptikdlto,kadmyljosisukitamoterimi,norsbuvo
vedsponiiers?
IrponiaAleksandertar:
Taip,manyiau,kadtaip.
Paskuijitar:
Apgailestauju,Kristoferi.Mantikrailabaigaila.
Irapasakiau:
Manau,jauturiueiti.
Ojipasak:
Argeraijautiesi,Kristoferi?
Irapasakiau:
Manbaugubtisujumisparke,nesesatmannepastama.Ojitar:
Anesutaunepastama,Kristoferi,aesutaulabaipalanki.Irapasakiau:
Dabarajaueisiunamo.Ojitar:
Jeitaunortsiapietaipasikalbti,betkadagalipasmaneusukti.Taureikiatikpasibelstimano
duris.
Irapasakiau:
Gerai.Ojitar:
Kristoferi?Irapasakiau:K?
Ojitar:
Tujuknepasakosisavotvuiapieitmudviejpokalb,arne?
Irapasakiau:
Ne.Ajukpaadjau.Irjipasak:
Eikdabarnamo.Irprisimink,kpasakiau.Visada.Irtadaanujaunamo.

101

PonasDevonsassako,kadmatematikamanpatinkadlto,kadtaisaugu.Jissako,kadmgstu
matematikdlto,kadiareikiasprstiudavinius,otieudaviniaisunksirdoms,betgalgale
visadarandiaikatsakym.Irtaisakydamasjisturjogalvojtai,kadmatematikojeyranetaipkaip
gyvenime,nesgyvenimenraviskisprendianiatsakym. inojau,kadkaiptiktaijisirturjo
galvoj,nesitaippasak.
PonasDevonsastaipkalbadlto,kadnesuprantaskaiikalbos.
taigeraiinomaistorijaapiePripaintymybiproblem,kuritraukiausavoknyg,nesji
geraiparodo,knoriupasakyti.
Amerikiei urnale Paradas" bdavo speciali skiltis Paklausk Merilyn". T skilt tvark
Merilyn vos Savant, ir urnale buvo skelbiama, kad pagal Gineso pasaulio rekord knygos
pripaintymybisra jiturididiausipasaulyjeIQ,Irtojeskiltyjejisprsdavomatematikos
udavinius, kuriuos atsisdavo skaitytojai. Ir 1990j rugsjo mnes Kreigas F. Vaitekeris i
Kolumbijos, Merilendo valstijos, atsiunt klausim (bet a ia j pateikiu ne visai paodiui, nes
supaprastinau,kadbtlengviausuprasti):

Tudalyvaujitelevizijosaidimoprogramoje.Dalyvaujantiojeprogramoje,svarbiausiastikslas
ilotiautomobil.aidimoprogramosvedjastauparodotrejasduris.Jispranea,kaduvieneridur
stoviautomobilis,oukitdvejpook.Jistauliepiapasirinktiduris.Turenkiesivieneriasduris,
betvisosdurysdarudarytos.
Tadaaidimovedjasatveriavienasdurisit,kuritunesirinkai,irparodook(nesjisino,kas
stoviudur).Paskuisako,kadtauduodamaspaskutinisansasapsigalvoti,koljisdarneatidarvis
durirnepaaikjo,artauatitekoautomobilis,aroka.Taigijisklausiatavs,arnenoripersigalvotiir
pasirinktikitasitdvejdarneatidarytdur.Ktaureiktdaryti?

MerilynvosSavantatsak,kadvisadaturtumpakeistisprendimirrinktiskitasduris,nesyra2i
3ans,kadutdurirstoviautomobilis.
Betintuicijatausako,kadansaiyra50:50,nestauatrodo,kadautomobilisgalistovtiubetkuri
itdvejdur.
Daugybmoniparaurnal,sakydami,kadMerilynvosSavantsuklydo,netgipoto,kaiji
labaismulkiaipaaikino,kodljosatsakymasyrateisingas.92%apiesprendimjaiparaytlaik
teig,kadjineteisi,irdaugumamaniusijbtenttaipbuvoprofesionalsmatematikaiirmokslininkai.
taikaipjiesamprotavo:
Alabaisusirpinsnepakankamaisvisuomensmatematiniaisgebjimais.Padkitejai,
pripaindamasavoklaid.
RobertasSeas,moksldaktaras,
DordoMeisonouniversitetas

Msalyjeirtaipdidelismatematinisneratingumasirvisainereikia,kadpasaulyje
pripaintididiausiointelektomonsdarlabiautneratingumskatint.Gda!
SkotasSmitas,moksldaktaras,
Floridosuniversitetas

Maneokiruojatai,kadpoto,kaijuspataisnettrysmatematikai,jsvisdarnematotesavo
klaidos.
KentasFordas,
Dikinsonovalstybinisuniversitetas

Asitikins,kadjumsparaysdaugvidurinsmokyklosmoksleiviirkoledstudent.
Galjumsverttpasiliktikeletjadres,kadateityjegaltumtekreiptisjuospagalbos,
rengdamasavoskilt.
V.RobertasSmitas,moksldaktaras,Dordijosvalstybinisuniversitetas

Jsvisikaineteisi...kiekdarpasipiktinusimatematikturijumsparayti,kadpakeistumtesavo
nuomon?
.RjusBobo,moksldaktaras,Dordtaunouniversitetas

Jeiguvisitiemoksldaktaraiklyst,msaliaigrstlabairimtaspavojus.
EveretasHarmanas,moksldaktaras,JAVKarinismokslotyriminstitutas

BetMerilynvosSavantbuvoteisi.Irtairodytigalimadviembdais.
Pirmiausiataigalimarodytimatematiniaisskaiiavimais:PavadinkimedurisX,YirZ.
TeguCxreikia,kadautomobilisstoviudurX,irtaiptoliau.
TeguHxreikia,kadprogramosvedjasatidarodurisX,irtaiptoliau.
Sakykime,tuoatveju,kairenkatsdurisX,galimyb,kadlaimsiteautomobil,jeivliaupakeisite
savopasirinkim,skaiiuojamapagaliformul:

Antrasisbdas,kuriuogalimarodytisprendimoteisingum,yragrafinisvisgalimpasirinkim
variantpavaizdavimas:
Taigijeigujspersigalvojate,2iematvejaisi3jlaimiteautomobil.Ojeinekeiiatesprendimo,
automobillaimitetik1uatvejui3j.
Irtairodo,kadintuicijakartaisgalisuklaidinti.Ogyvenimemonspriimdamisprendimusdanai
kaiptikirvadovaujasiintuicija.Betsuinotiteisingatsakymgalipadtilogika.
Tairodo,kadirponasDevonsasklydo,opatysskaiiaikartaisgalibtilabaikomplikuotiirtoli
grauneikartoduotigalutinatsakym.TaidltomanirpatinkaPripaintymybiproblema.

103

Kaigraunamo,radauRodr.JisdirbaTvomonje,padedapriirtiildymosistemasirtaisyti
vandensildymokatilus.IrkartaisusukapasmusvakaraisigertialauskartusuTvuirpairti
televizoribeipasikalbti.
Rodrismvjobaltaisdinsais,kuriebuvoiteplioti,oantjokairsrankosbevardiopirtomatsi
auksinisiedas,irjiskvepjodarkakuo,konemokuvardytiirkuodanaikvepiaidarbogrs
Tvas.
Pasidjausaldymedioiaudeliusirpienikbatonlantlentynossavotamskirtmaistodut,
kuriosTvasnegaliliesti,kadangitaimanodaiktai.
TadaTvaspasak:
Taiktu,jaunuoli,veikei?
Irapasakiau:
Buvauparduotuvjenusipirktisaldymedioiaudeliirpienikbatonl.
Ojispasak:
Ilgaiutrukai.
Irapasakiau:
PrieparduotuvspasikalbjausuponiosAleksanderunimi.Irajglosiau,ojisuostinjomano
kelnes.
Taibuvodarvienasnekaltasmelas.
TadaRodrismantar:
Dieve,tujaugausitreijlaipsn,juktaip?
Betaneinojau,kasyratastreiasislaipsnis.
Irjispasak:
Taikaipgitausekasi,kapitone?
Irapasakiau:
Ai,mansekasikuopuikiausiai,nesitaipirreikiaatsakyti,kaitavsklausia,kaipsekasi.
Irjispasak:
Kiekbus251padauginusi864?
Pagalvojauirpasakiau,kad216864.Nesskaiiuotibuvovisailengva,pirmiausia864padauginii
1000irgauni864000.Paskuigautskaiipadalijii4irgauni216000,paskui250dauginii864.
Paskuiprieto,kgavai,pridedidar864,kadgautum251ir864sandaug.Irgauniatsakym216864.
Iratariau:
Arteisingai?
ORodrispasak:
Aianvelnioneimanau,irnusijuok.
Mannepatinka,kaiRodrisimansjuokiasi.Rodrisimansdanaijuokiasi.Tvassako,kadjis
itaipparodomansavodraugikum.
PaskuiTvaspasak:
Paildysiuorkaitjetautindikpatiekal,gerai?
Manpatinkaindikas maistas,irjiskvepia atriaisprieskoniais. Bet ispatiekalasyrageltonos
spalvos,taigiprievalgydamasgerokaiubarstauantjoraudonvalgomjda.Maplastmasin
buteliuktdaalaikausavospecialiojemaistodutje.
Irapasakiau:
Gerai.
IrRodrispasak:
Taiatrodo,kadParkisjassutvark?bettaibuvopasakytaTvui,neman.
OTvaspasak:
Na,tosigaubtoslentosatrodtokiossenos,ikainkuritrauktos.
IrRodrispasak:
Tuadijiemsapietaipasakyti?
IrTvastar:
Okam?Varguarjiepaduosjteism,juktaip?
IrRodrispasak:
Tuoviskasirpasibaigs.
OTvaspasak:
Manau,kadgeriausiapaliktiviskramybje.
Paskuiaijausod.
Sioben sak, kad raant knyg svarbu pateikti daikt apraym. A pasakiau, kad galiu
nufotografuotiirdtiknygnuotrauk.Betjipasak,kadknygosesmsudarodalykpavaizdavimas
odiais,nesreikia,kadmonsapiejuospaskaitgaltpatyssivaizduoti.
Irjidarpasak,kadgeriausiayraapraytidomiusarbavisaiskirtingusdalykus.
Jitaippatsak,kadturiausavopasakojimevaizduoti mones,pamindamasvienkitjiems
bdingdetal,ovisakitamonsturtpatyssivaizduodamisusikurti.Taidltoaparaiauapie
ponoDevonsobatussuvisomisjuoseesaniomisskylutmisirapiepolicinink,kurionosyje,atrod,
slepiasidvipels,irapietai,kuokvepjoRodris,norsirneinojau,kaiptaipavadinti.
Taigi nutariau pavaizduoti sod. Bet sodas nebuvo nei domus, nei koks nors kitoks. Tai buvo
paprasiausiassodas,prilsols,susandliukurankiamslaikytiirsuskalbinivirve.Betdangus
buvo domus ir ne toks kaip paprastai, nes daniausiai dangus atrodo nuobodiai, nes bna arba
mlynas,arbapilkas,arbapilnasvienodosformosdebes,irvisaineatrodo,kadjiebtitisaisimtais
mylinutolnuomstenauktai,virgalv.Galipagalvoti,kadjuoskakasnupieantdidiulio
stogo.Betiandiendangujebuvovairiausiosformosdebes,isidsiusiskirtingameauktyje,taigi
matei,kokididiulerdvuimadangus,irtodljisatrodmilinikas.
Toliausiaidangujebuvoisidstmayiaibaltidebesys,panasuviesvynusarsmliokopas,ir
jiebuvolabaitaisyklingosformos.
Uj,iektiekvakarus,drieksididelidebesys,vosvospadaytioraninespalva,nesjaubuvo
beveikvakaras,irleidosisaul.
Ariausiaiemskpsojodidiulisdebesis,jisbuvopilkosspalvoskaipvisilietausdebesys.Jis
panjodidelsmailaisgalaisfigriratroditaip:
Irilgaijstebdamas,pamaiau,kaipltaijisslenka,lygtaibtkeliimtkilometrilgioateivi
kosminislaivas,apraytasKopoje"1arBleiko7"2,arTreiojotipoartimuosekontaktuose" 3,tik
is debesis buvo sudarytas ne i kietos mediagos, bet i kondensuot vandens gar, kurie virsta
laeliais,irijdebesyspaprastaiirsusidaro.
Betgaljotaibtiirateivilaivas.
monmsatrodo,kadateivilaivaituribtikietiirpagamintiimetalo,irvyttidaugybevies,
irltaijudtidangumi,nesbtenttaipmesstatytumekosminlaiv,jeigujapskritaisugebtume
pagamintitokdidel.Betateiviai,jeigujieegzistuoja,juktikriausiailabaiskiriasinuoms.Jiegali
bti panas didiulius liuus arba bti plokti kaip atvaitai. Arba jie gali bti net didesni u
planetas.Ogalbekniai.Jiegalibtitiesioginformacijosaltiniskaipkompiuteris.Irjkosminiai
laivaigalibtipanasdebesisarbabtisukonstruotiitarpusavyjenesusijusiobjekt,pavyzdiui,
dulkiarlap.
Tadasiklausiausodogarsusirigirdaupaukioiulbjimirmainim,primenantbang
mpapldimyje.Dargirdjaukakurkaujantvaikusirgrojant.Ojeilabaisiklausydavauirvisai
ramiai stovdavau, tarp vis i gars igirsdavau pro nos kvepiam ir ikvepiam or ir tyl
zvimbimausyse.
Tadatraukiauorosave,nordamaspajusti,kuojiskvepiasode.Betniekoneuuodiau.Oras
niekuonekvepjo.Irtaibuvotaippatdomu.
PaskuijauvidirpamaitinauTob.

107

Baskerviliuo"yramanomgstamaknyga.
KnygojeBaskerviliuo"erlokasHolmsasirdaktarasVatsonassulaukiaDeimsoMortimero,
gydytojo i viriais apaugusi Devono apylinki. Deimso Mortimero draugas, seras arlzas
Baskervilismirnuoirdiespriepuolio,irDeimsasMortimerasmano,kadkakasjgaljomirtinai
igsdinti. Deimsas Mortimeras dar turi ir senovin rankrat, kuriame apraytas Baskervili
prakeikimas.
Tamerankratyjepasakyta,kadserasarlzasBaskervilisturjoprotv,pavardeHugoBaskervilis,
kurisgarsjokaipnesutramdomasmogus,neimanlisirbedievis.Irjispamginoseksualiaiinaudoti
jomenodukter,betjiitrko,irjisjvijosipervirilaukus.Ojodraugainutrktgalviaiautojai
bgopaskuij.
Irkaijiejsurado,jomenoduktjaubuvomirusiinuovargioirisekimo.Irjiepamatdidiul
juodvr,panaskalik,betdaugdidesn,negumirtingojoakisbtkadamaiusi,irisuo
draskseroHugoBaskerviliogerkl.Irvienasitobriodraugmiribaimsdartpainakt,o

1 FrankoHerbertofantastinisromanas(red.past.).
2 Fantastinisserialas(red.past).
3 Knyga,kuriojesurinktimonipasakojimaiapienevavykusiusjsusitikimussuneemikcivilizacijatstovais(red.
past.).
kitiduvislikusgyvenimnebeatgavoramybs.
DeimsasMortimerasmano,kadBaskerviliuo,galimasdaiktas,mirtinaiigsdinoserarlz,ir
nerimauja,kadjosnusirpdinis,serasHenrisBaskervilisvykdamasDevonpatekspavoj.
Todl erlokas Holmsas siunia Devon daktar Vatson kartu su seru Henriu Baskervili ir
Deimsu Mortimeru. Ir daktaras Vatsonas bando isiaikinti, kas galjo nuudyti ser arlz
Baskervil.IrerlokasHolmsaspasako,kadliksLondone,betslaptanuvykstaDevonirpatsvienas
tenatliekatyrim.
IrerlokasHolmsassuino,kadserarlznuudkaimynasSteipeltonas,kuriskolekcionuoja
drugeliusiryratolimasBaskerviligiminaitis.Steipeltonasyraneturtingas,taigibandonuudytiser
HenrBaskervil,kadpaveldtdvar.
Kad vykdyt, k sumans, jis atsigabena i Londono didiul un, ivolioja j mediagose su
fosforu,kadtamsojeuovytt,irkaiptiktas uomirtinaiirigsdinaserarlzBaskervil.Ir
erlokas Holmsas, ir Vatsonas, ir Lestredas i Skotland Jardo sugauna j. Ir erlokas Holmsas, ir
Vatsonasnuaunaun,irtaivienasipasakojimeuvusiun,otaiyratikrainegerai,nesjukiane
unskalt.OSteipeltonaspabgaviriraist,vadinamGrimperMajeru,irtenmirta,nesjtraukia
pelk.
Kaikuriospasakojimodalysmannepatinka.Vienatdaliyrasenoviniorankraiotekstas,nesjis
paraytassunkiaisuprantamasenjakalba,pavyzdiui:
Tuokartiiopasakojimoimokitenebijotipraeitiesvaisi,otikbkiteapdairsateityje,kadtos
nedorosaistros,dlkurimseimataipsunkiainukentjo,vlneitrktimskontrolsir
netaptnevaldomos.
OkartaisserasArtrasKonanasDoilis(jisyraiokrinioautorius)monesapibdinataikaip:
Tameveidebuvokakasnepaaikinamaibloga,iraikosiurktumas,tamtikrasvilgsnio
lumas,lpglebumas,irvisataidarkttobulgro.
Iraneinau,kreikiatamtikrasvilgsniolumas,irveidaimansnedomina.
Betkartaisvisaidomu,kaineinodamas,kreikiakaikurieodiai,susirandijreikmesodyne,
pavyzdiui,odisgoyalreikiagilpanirim,guol,otorskalvasarbaauktasuolas.
ManpatinkaBaskerviliuo"dlto,kadtaidetektyvinispasakojimas,nestaireikia,kadjameyra
irteising,irklaidingkali.
taikaikurieteisingikaliai:
1.SeroHenrioBaskerviliobataidingstatada,kaiisapsistojaLondonoviebutyjetaireikia,
kadkakastuosbatusnoriduotiBaskerviliuniuipauostyti,kadvliaugaltpersekioti.Taireikia,
kadBaskerviliuoyratikrasuo,oneantgamtinbtyb.
2.Steipeltonasyravienintelismogus,kurisino,kaippereitiGrimperMajeroraist,irjisliepia
Vatsonuidljopatiessaugumoneitinetartyntoraistotaireikia,kadjiskakslepiapaiameraiste
irnenori,kadkasnorskitastairast.
3.Ponia Steipelton liepia daktarui Vatsonui nedelsiant grti London" ji taip daro,
manydama,kaddaktarasVatsonasyraserasHenrisBaskervilis,irino,kadjosvyrasnorijnuudyti.
Otaikeliklaidinantyskaliai:
1.erlokHolmsirVatsonLondonesekamogussujuodabarzdakarietoje taiveria
galvoti,kadtasmogusyraBerimoras,Baskervilidvaropriirtojas,nesjisyratasvieninteliskitas
mogussujuodabarzda.BetvyrikisitikrjyraSteipeltonas,prisiklijavsnetikrbarzd.
2.Seldenas,NotingenoKalnoudikas, taiinetolieseesaniokaljimopabgsvyras,kurio
ieko apaioje virynuose, ir tai veria manyti, kad jis kuo nors susijs su pasakojimu, nes yra
kriminalinisnusikaltlis,oitikrjjissupasakojimuneturiniekobendra.
3.VyrasantKalnoketeros taisiluetasvyro,kurnaktdaktarasVatsonasmatoapylinkseir
neatpasta,irtaiveriagalvoti,kadjisiryraudikas.BettaiyraerlokasHolmsas,kurisslaptaatvyko
Devon.
Baskerviliuo" manpatinkairdlto,kadmgstuerlokHolmsirmanau,kadjeibiau
tikrasdetektyvas,taibiautokskaipjis.Jisyralabaiprotingasirinarpliojavispaslaptingistorij,
irsako,kad:
Pasaulyjeyrapilnaakivaizdidalyk,kuriniekasnepastebi.
Betjisjuosjukpastebikaipira.Knygojedarraoma,kad:
erlokasHolmsaspanorjspajgkakokiuypatingubdusavoprotogaliomisnuovisko
atsiriboti.
Panaiaikaipa,nesjeiitikrjsusidomiukuonors,tarkim,matematikosudavinisprendimu,
arbasiskaitauknygapieApolono"skrydiusarapiedidiuosiusbaltuosiusryklius,nepastebiunieko
aplink, ir neigirsiu, kad ir kiek Tvas kviest mane vakariens. Ir dl to man gerai sekasi aisti
achmatais,nesnuoviskoatsiribojuirsusikoncentruojutik aidimlentoje,irpokieklaikomano
varovasnebegalisusikauptiirpradedakasytisnosarirtiprolangirtadapadaroklaid,oa
laimiupartij.
DaktarasVatsonasirgisakoapieerlokHolms,kad:
...joprotas...aktyviaidirbo,stengdamasissukurtikakokischem,kuritilptvisiie
keistiiripirmovilgsnionesusijepizodai.
Raydamasiknyg,akaiptiktaiirbandaudaryti.
erlokasHolmsasirginetikitokiaisantgamtiniaisdalykais,kaipDievas,pasakos,pragarovelniaiir
prakeikimai,kurievisiyrakvailysts.
IraketinuubaigtiskyridviemdomiaisfaktaisapieerlokHolms:
1.Pasakojimuose,kuriuoseveikia erlokasHolmsas,jisniekadaniekurnevaizduojamassuelni
mediotojo skryble, su ja jis vaizduojamas tik paveiksluose ir iliustracijose. i veltin skrybl
sugalvojomogus,pavardeSidnisPiae,kurisiliustravotasknygas.
2.KnygoseerlokasHolmsasniekadanesako:Taielementaru,manobrangusisVatsonai".Jistai
kartojatikfilmuoseirtelevizijoje.

109

Tvakaradariektiekparaiausavoknygirkitrytnusineiaujmokykl,kadSioben
galtperskaitytiirmanpasakyt,arnepridariauraybosirkitokiklaid.
Sioben perskait mano knyg per rytin pertrauk, kada ji paprastai geria kav ir sdi ms
aidimaiktelspakratyjesukitaismokytojais.Irporytinspertraukosjiatjoirprisdusigreta
manspasak,kadperskaittviet,kurraiauapiesavopanekessuponiaAleksander,irtar:
Arapietaipapasakojaitvui?
Iraatsakiaune".
Ojipasak:
Gerai.Manau,kadgeraipadarei,Kristoferi.
Opaskuitar:
Arnulidai,taiisiaikins?
Oapaklausiau:
Kisiaikins?
Irjipasak:
Arnusiminei,isiaikins,kadtavomotinairponasiersasturjomeilsroman?
Irapasakiaune".
Irjipasak:
Artutikraisakaities,Kristoferi?
Irtadaapasakiau:
Avisadasakauties.
Ojipasak:
Ainau,kadtusakaities,Kristoferi.Betkartaismumspasidarodlkonorslidna,irmes
nenorimekitiemssakyti,dlkomumslidna.Mumspatinkaturtipaslapt.Okartaismumsbna
lidna,betmesirpatysneinome,kadmumslidna.Taimesirsakome,kadmumsnelidna.Beti
tikrjmumslidna.
Irapasakiau:
Mannelidna.
Ojipasak:
Jeigutaudltopasidaryslidna,noriu,kadinotum,joggalipasmaneateitiirsumanimapietai
pasikalbti.Nesmanatrodo,kadpasikalbjussumanimtaunebustaiplidna.Ojeitaunralidna,bet
iaipnorisisumanimpasikalbti,taiirgibtneblogai.Supranti?
Irapasakiau:
Suprantu.
Ojipasak:
Gerai.
Iraatsakiau:
Betmandltonelidna.NesMotinayramirusi.Nesirponoiersodaugiaunebematau.Taigi
lidtidlto,konrairkasnetikra,btkvaila.
Opaskuilikusirytodalsprendiaumatematikirperpriepieiusnevalgiauapkeposudaru,nes
jisbuvogeltonas,betsukirtaumorkasirirnelius,gausiaidaydamaspomidorpada.
Desertuipamiaugervuogiirobuoliapkepo,betdaliesapkepoatsisakiau,nesirjisbuvogeltonas,
irpapraiauponiosDeivispriededantpatiekalmanolktatskirtitrupininapkepodal,nesne
taipjukirsvarbu,arproduktailietsi,koldarjienebuvodtitavolkt.
Tada, po priepiei, praleidau popiet piedamas su ponia Peters ir nuspalvinau kelet ateivi
pieini,kurieatroditaip:

113

Manoatmintisyrakaipfilmas.Dltotaipgeraiatsimenutokiusdalykus,kaipiojeknygojemano
apraytipokalbiai,irtai,kmonsvilkjoirkuojiekvepjo,nesmanoatmintgalimaatsuktiatgal
pagalkvap,panaiaikaipatsukamagarsojuostel.
Irkaimonsmanspapraoknorsprisiminti,atiesioggaliupaspaustisavoatmintiesmygtukus
SugrintiarbaVisugreiiupirmyn,arbaStabtelti,panaiaikaipvaizdogrotuve,betdarpanaiau
DVD,nesmannereikiapersuktivisko,jeigunoriuprisimintikokvienepizod,nutikusganaseniai.
inoma,nrairmygtuk,nesviskasvykstamanogalvoje.
Jeikasnorsmansako:Papasakok,Kristoferi,kokiabuvotavomotina",agaliuatmintyjeatsukti
vairiausiusvaizdusirpapasakoti,kokiajibuvotuoseepizoduose.
Pavyzdiui,galiuatsukti1992metliepos4j,kaimanbuvo9metai,irbuvosekmadienis,omes
atostogavomeKornvalyje,irpopietilsjomsPolperopapldimyje.Motinavilkjoortus,pasitusi
medvilninioaudinio,irviesiaimlynosspalvosbikiniovirutindalirrkcigaretes Konsulatas,
kurios kvepjo mtom. Ir ji neplaukiojo. Motina deginosi saulje, atsigulusi ant rankluosio su
raudonomisirpurpurinmisjuostomis,irskaitDordetosHejerknyg Apsimetliai". Opaskui
nutarnebesideginti,nubrido vandenmaudytisirpasak:Brrr,kaipalta!"Irpasak,kadira
eiiaumaudytis, betmanmaudytisnepatinka, nes nemgstuisirengti.Irjipasak, kada truput
pasiraitoiausavokelnesirtikbrisiauvanden,tadataipirpadariau.Irstovjauvandeny.OMotina
pasak:irk,kaipsmagu".Irjiokteljoatgalirdingopovandeniu,irmanatrod,kadjjausud
ryklys,irapradjaurkti,irjivlinrivandensirprijoprietosvietos,kurstovjau,irikl
deinrank,iriskleidpirtuskaipvduokl,irpasak:
Na, liaukis, Kristoferi, paliesk mano rank. Na, nurimk. Nustok aukti. Paliesk mano rank.
Paklausykmans,Kristoferi.Tugalitaipadaryti.
Irpominutsalioviausirksirikliaukairrank,iriskleidiaupirtuskaipvduokl,irms
rank nykiai ir kiti pirtai susiliet. Ir Motina pasak: Viskas gerai, Kristoferi, viskas gerai.
Kornvalyjenrarykli",irtadaapasijutaugeriau.
Iki4metaniekonegaliuprisiminti,neskolmandarnebuvosujketveri,neteisingaiirdavau
dalykus,irtodljiebeveiknesitvirtinomanoatmintyje.
taikaipatpastumog,jeineinau,kasjistoks.iriu,kuoapsivilksirareinasulazda,ar
juokingitomogausplaukai,arneiojatamtikrosriesakinius,arkaipnorsypatingaijudinarankas,
ir itaip atlieku Paiekos operacij, perkratydamas savo prisiminimus, siekdamas isiaikinti, ar t
mogjauesukadanorssutiks.
itaipsuinauirtai,kaipmanpasielgtisudtingosesituacijose,kaiikartoneinau,kdaryti.
Pavyzdiui,jeimonssakotai,kasmanneturiprasmsiryrapanauposakiusIkipasimatymo,
aligatoriau"arbaTugalgausiitaipvargdamas",vykdau Paiekos operacijirbandausuprasti,ar
ituospasakymusjauesuikonorsanksiaugirdjs.
Ojeikokienorsmonsmsmokyklojeguliantgrind,ikartosavoatminiailiepiuIekoti,kad
surasiaukienonors,itiktoepilepsijospriepuolio,paveiksl,irtadasavoatmintiespaveikslpalyginu
sutuo,kasvykstadabarprieaismane,irtadagaliunusprsti,artiegulintysantgrindmonstiesiog
aidia,miega,aryraitiktiepilepsijospriepuolio.Irjeijieitiktiepilepsijospriepuolio,pastumiu
toliaubaldus,kadjuosnesitrankytjgalvos,nusivelkumegztinirpakiujiemspogalvaireinu
iekotimokytojo.
Ir kiti mons savo galvose turi atminties paveikslus. Bet j kitokie, kadangi mano atminties
paveikslaiyratikapietai,kasmanitikrjyranutik.Okitimonsneiojasisavogalvosepaveikslus
irapietai,kasnetikrairkoniekadnrabuv.
Pavyzdiui,Motinakartodavo:
Jeigunebiauitekjusiutavotvo,manau,kaddabargyveniaupietPranczijojemaame
kyje su kokiu nors anu. Ir jis bt oho, tikras vietos auksarankis. Piet, graint, ko mons
paprayt,sodininkaut,daryttvoreles.Irmesturtumefigmediaisapaugusiverand,irsodogale
augtsaulgrlaukas,otolumojeantkalvosmatytsimaasmiestelis,irvakaraismessdtumetoje
verandoje,gertumeraudonjvyn,rkytumeGauloisescigaretesirirtume,kaipleidiasisaul.
IrSiobenkartsak,kadkaibnaprislgtaarlidna,umerkiaakisirsivaizduoja,kadkartusu
drauge Eli gyvena namelyje Menks Ikyulyje, ir jos laiveliu iplaukia i Provinstauno lankos
gilumpairtikuprotbangini,irtokssivaizdavimasjnuraminairpaguodia,irjivljauiasi
laiminga.
Okartais,kaikasnorsmirta,kaipmirmanoMotina,monssako:Ktunortumpasakytisavo
motinai,jeigujidabarbtia?",arbajiedarirtaipmgstaklausinti:Kapietaipagalvottavo
motina?",otaiapskritaiatrodolabaikvailai,nesMotinayramirusi,irniekonebemanomapasakyti
mirusiemsmonms,irmirusiejinegalimstyti.
IrSenelgalvojetaippatturisavoatmintiespaveikslus,betjospaveikslaiyravisisusijauk,lygkas
bt sugadins film, ir ji nebegali pasakyti, kas ir kokia tvarka yra vyk, todl jai atrodo, kad
mirusiejidartebegyvena,irjineino,arkasitikrjvyko,arjitaimattikpertelevizori.

127

Kaigraunamoimokyklos,Tvasdarbuvodarbe,taigiatsirakinaulaukujsduris,jauvidir
nusivilkauapsiaust.Nujauvirtuviridliojauantstalosavodaiktus.Irvienasmanodaiktbuvoi
knyga,kuribuvaunusinesmokyklparodytiSiobenei.Pasidariauavieigrimoirpasiildiauj
mikrobang krosnelje, ir tada nujau svetain pairti vieno i savo mgstam ydrosios
planetos"videofilmapiegyvybgiliausioseokeanovietose.
Videofilmasbuvoapiejrgyvius,kurietelkiasialiasierosjungini,panainamkaminus,oi
tikrjtaipovandeniniaivulkanai,ikurivandenyjeimetamosproemsplutprasiverusiosdujos.
Mokslininkainiekadneman,kadtengalibtigyvorganizm,neslabaikartairpilnanuodingj
duj,betpaaikjo,kadtensikrusiositisosekosistemos.
Ta filmo dalis man labai patinka, nes parodo, kad visada atsiranda dalyk, kuri dar negali
paaikinti,arbakuriuosreikiaatrasti,ofaktai,kuriuoslaikaisavaimesuprantamais,galibtivisikai
neteisingi.Mandarpatinkairdlto,kadjiefilmuojatokiojevietoje,kuriyratikkelimyligylyje,bet
jpasiektisunkiau,neguukoptiEverestovirukaln.Irtaiyravienairamiausi,tamsiausiir
paslaptingiausi ems viet. Ir man patinka sivaizduoti, kad kartais atsiduriu ten sferos pavidalo
metaliniamenardymoaparatesu30cmstoriolangais,kurieturiatlaikytivandensspaudim,kadtas
aparatasnesprogt.Iravaizduojuosi,kadesuvienintelismogustamenardymoaparateirkadtas
aparatasvisainrasujungtassulaivuirgalijudtipatsgamindamasenergij,iravaldaujorengimus,
irtojejroslankojejudu,kurtikpanoriu,irmanstentikrainiekasneras.
Tvasgronamo17:48.Igirdaujeinantprolaukujsduris.Tadajisjosvetain.Tvasvilkjo
gelsvaialsvosirdangausmlynumospalvlanguotaismarkiniais,ovienobatoraiteliaibuvosuriti
dviemmazgais.Jisnesisenmetalin Fussello pienomilteli monsreklaminskyd,nudayt
mlynaisirbaltaisemaliodaais,prokuriuoslindomairdiapskritimai,panaskulkpadarytas
skylutes,betkodltreklaminskydatsine,jisnepaaikino.
Jispasak:Sveikutis,porininke",irtaijoprastaspoktas.
Irapasakiaulabas".
Airtoliauirjauvideofilm,otvasnujovirtuv.
Kadangibuvau sitrauks ydrosiosplanetos" film,visaipamirau,kadvirtuvjeantstalo
buvaupalikssavoknyg.Taivadinamabudrumopraradimu,irjeiguesidetektyvas,toniekadaneturi
taunutikti.
KaiTvasgrosvetain,buvo17:54.Jispaklaus:Kastai?",bettaipasaklabaityliai,ira
nesupratau,kadpyksta,nesneauk.
Deinjerankojejislaikmanoknyg.
Apasakiau:
Taimanoraomaknyga.
Ojispaklaus:
Artaitiesa?ArtukalbjaisisuponiaAleksander?
Jistaipasaktaippatlabaityliai,iravisdarnesupratau,kadpyksta.
Irapasakiau:
Taip.
Tadajistar:
Suknistasreikalas,Kristoferi!Negituitiesesiitokskvailas?!
itoksklausimas,kaipsakoSioben,vadinamasretoriniu.Jopabaigojeraomasklaustukas,betj
nereikiaatsakyti,nesudavstokklausimmogusirpatsinoatsakym.Retorinklausimnevisada
lengvaatpainti.
TadaTvaspasak:
Tai,pogalais,Kristoferi,katausakiau?
Irtaijisitarjaudauggarsiau.
Iraatsakiau:
Nemintiponoiersopavardsmsnamuose.Irnevaiktintiponiosiersarkienonorskito
klausinjant,kasumutunpalaik.Irneniuktintipokitmonisodus.Irbaigtiitjuoking
niekamtikusdetektyvinaidim.Iranepaeidiaunvienoidraudim.Tikpaklausiauponios
Aleksanderapieponiers,kadangi...
BetTvasmanepertraukirpasak:
Neskieskmiltais, maasis diau.Tupuikiai inojai,k darai!Atmink, kadperskaiiautavo
knyg,itaisakydamasjispaklknygirjpapurt.Kdaratausakiau,Kristoferi?
Pamaniau,kadtaigalibtidarvienasretorinisklausimas,betnebuvaudltotikras.Manbuvo
sunkunusprsti,katsakyti,nespasijutauigsdintasirsutriks.
TadaTvaspakartojoklausim:
Kataudar,Kristoferi,sakiau?
Atariau:
Neinau.
Irjispasak:
Najau.Taitavoatmintisniekamtikusi.
Betanebegaljaumstyti.
IrTvaspasak:
Nesivalkioti,kaiiojantsavosumautnoskitmonireikalus!Oktudarai?!Tuvalkiojiesiir
lendi,kurtaunereikia.Tuvalkiojiesi,keldamasiumartiesnemaloniusprisiminimusirdalydamasis
jaissubetkuriuosutiktuojuTomu,DikuarHariu!Kmansutavim,Kristoferi,daryti?K,pogalais,
mansutavimdaryti?!
Pasakiau:
AtiknekuiavausisuponiaAleksander.Niekonebandiauaikintis.
Ojistar:
Atavspraau,Kristoferi,dlmanspadarytitikviendalyk.Viendalyk.
Irapasakiau:
AnenorjaukalbtissuponiaAleksander.TaipatiponiaAleksander...
BetTvasmanepertraukiriupourankos,irtikraistipriaisuspaud.
AnksiauTvasmansniekadaitaipnebuvosugriebs.KartaismansuduodavoMotina,nesjibuvo
didelkartako,otaireikia,kadgreiiauukitusmonessupykdavoirdaniaurkaudavo.Bet
Tvasbuvosantresnis,irtaireikia,kadnetaipgreitaisusinervindavoirtaipdanainekaudavo.
Taigiabegalonustebau,kaiTvasmanesugrieb.
Mannepatinka,kaimonsmanesuiumpa.Mantaippatnepatinka,kaimanekasnorsnustebina.
Taiajamirtrenkiautaipkaiptadapolicininkui,kaiissuiupomaneurankos,nordamaspastatyti
antkoj.BetTvasmansnepaleido,beto,jisdarir auk.Irajamvlsmogiau.Opaskuijau
nebesupratau,kdarau.
Kuriam laikui viskas dingo i atminties. inau, kad tai truko neilgai, nes vliau patikrinau,
pairjssavolaikrod.Atrod,lygkakasmanebtijungs,opaskuivljungs.Irkaimanei
naujojung,sdjauantkilimo,prispaudsnugarpriesienos,manodeinrankabuvokruvina,irt
galvospusskaudjo.O
Tvasstovjoprieaisantkilimopermetrnuomans,velgdamasmane,irvisdartebelaik
deinjerankojemanoknyg,tikjijaubuvoperlenktapusiau,ovisijoskampaiuraityti,irjokaklas
buvo drkstas, gelsvai alsvos ir dangaus mlynumo spalv languot markini rankov gerokai
plta,ojispatskakaipsunkiaialsavo.
Pokokiosminutsjisapsigrirnujovirtuv.Itenatsirakinoduriskiemirijo.Girdjau,
kaippakliuklidsdangtirkaktenmetsvludengd.Tadagrovirtuv,betmano
knygosrankojenebeturjo.Tadavlurakinoduris,oraktpadjomaytporcelianosotl,kurio
formaprimenastorvienuol,irsustojoviduryvirtuvs,umerkdamasakis.
Pokieklaikoatsimerkirpasak:
Manreikiakokiogralo.
Irisimialdytuvoskardinalaus.

131

taidlkokiprieasianekeniugeltonosirrudosspalv:
GELTONA
1.Salduskremas.
2.Bananai(jieirgiparuduoja).
3.Dviguboskelioymjimolinijos.
4.Geltonojikartlig(tailiga,atjusiitropiniAmerikosirVakarAfrikoskrat,irjospoymiai
yra didelis kariavimas, stiprus nefritas, gelta ir kraujavimas, o j sukelia virusas, kandus uodui
Aedesaegypti,kurdarvadinaStegomyiafasciata;onefritasyrainkstudegimas).
5.Geltonosgls(nesnuoiedadulkimanprasidedaienlig,vienaitrijienligsri,okitas
dviienligsrissukeliaelmenysirgrybiena,iratadanegaluoju).
6.Saldiejikukurzai(nesnesuvirkintipaalinamisuimatomis,taigijnereiktvalgytikaip
olsarlap).
RUDA
1.Purvas.
2.Riebuspadaas.
3.Imatos.
4.Mediena (nes anksiau mons i medienos gamindavo mechaninius aparatus ir transporto
priemones,odabarne,nesmedislta,pva,kartais j simeta kirmls,todldabartransporto
priemonsirmechaniniaiaparataigaminamiimetaloirplastmass,nestosmediagosgeresnsir
iuolaikikesns).
5.Melisa Brown1 (tai mergait i ms mokyklos, i tikrj ji visai ne ruda, kaip Anilas ar
Mahomedas,tiesiogjostokiapavard,betjiperpusperplmanodidjpieinapieastronautusir
imetnetpoto,kaiponiaPetersvljsuklijavolipniajuostele).
PoniaForbssako,kadtiesiogneprotinganekstigeltonosirrudosspalv.OSiobenjaipasak
nekalbtiitaip,neskiekvienasmogusturisavomgstamasspalvas.IrSiobenbuvoteisi.Betirponia
Forbspasakdaltiesos.Nesatrodo,kadtaitikrainralabaiprotinga.Taiaugyvenimetenkapadaryti
daugsprendim,irjeijnepadarysi,niekonenuveiksi,nesvistamskirtlaikpraleistumveltui,
rinkdamasis,kgaltumdaryti.Taigiyrageraiturtipaaikinim,kodlnemgstiviendalyk,bet
patinkakiti.Taipanausituacijrestorane,kaikartaisTvasmanenusivedaBerniueig,irskaitai
meniu,irturiisirinkti,kvalgysi.Betiankstoneinai,artautaipatiks,nesdarnesitomaisto
ragavs,taiginusprendi,kokiepatiekalaiyratavomgstamiausi,irrenkiesijuos,okitipatiekalaitau
nepatinka,todljirnesirenki,irtadaviskaspaprasta.

137

Kit dien Tvas atsipra, kad man sudav, jis visai nenorjs taip pasielgti. Jis liep man
1Brownangl.rudas(vert.past.).
nusiplautidrskimantskruostodezinfekuojaniuskysiu,kadnepatektinfekcija,paskuiusiklijuoti
antaizdospleistr,kadnebekraujuot.
O tada, kadangi buvo etadienis, pasak, kad vesis mane ikyl, parodydamas, jog labai
apgailestaujadlto,kasvyko,irmessusiruomeTvikrosozoologijossod.Taigijissutepman
sumutinsubaltaduona,pomidorais,salotomis,kumpiuiremuogiuogiene,kadturiaukouksti,
nesneinomosevietosemannepatinkapirktimaistoirvalgyti.Irpasak,kadviskasbusgerai,nesdl
pranaaujamo lietingo oro zoologijos sode nebus daug moni, ir mane tai tikrai nudiugino, nes
nemgstumonisambrio,betmanpatinka,kailyja.Taiginujauirpasimiausavoneperlampam
oraninsspalvosapsiaust.
TadaTvomainanuvaiavomeikiTvikrosozoologijossodo.
A niekadanesubuvs Tvikrosozoologijossode,taigineturjausavogalvojiankstoparuoto
marruto,todlinformacijoscentrenusipirkomeknygvadovirpaskuivaikiojomepovissod,o
aisirinkdavau,kurievrysmanlabiausiaipatinka.
Manlabiausiaipatikoievrys:
1.RANDYMAN taipavadinimasseniausiosnelaisvjelaikomos Raudonveidsjuodojovoro
bedions(Atelespaniscuspaniscus).iaibedionei44metai,tiekpatkiekirTvui.Kakadaj
jreiviaiveiojosilaive,irjibuvojnumyltin,ojaiantpilvobuvoudtasmetalinisiedaskaip
pasakojimuoseapiepiratus.
2.PATAGONIJOSJRLITAI,kurivardaiyraStebuklasirvaigd.
3.MAUK ORANGUTAN ris. Man ji ypa patiko, nes guljo savotikame hamake,
padarytameialiadryspiamosvirutinsdalies,omlynasplastmasinisuraasgretanarvoskelb,
kadbedionhamakpasidarpati.
Paskuiusukomekavin,irTvasvalgpleknsukeptomisbulvmisirobuolipyrag,irledus,
irigrdidiulpuodEarlGreyarbatos,oavalgiausavosumutiniusirskaiiauknygvadov.
IrTvaspasak:
Atave,Kristoferi,labaimyliu.Niekadaitonepamirk.inau,kadkartaissiuntu.inau,kad
bnupiktas.inau,kadkauju.Irlygiaitaippatinau,kadneturiauitaipelgtis.Bettaipdarautik
dlto,kadnerimaujudltavs,nesnenoriusulaukti,kadtupaklitumbd,nesnenoriu,kadtavekas
norseist.Arsupranti?
Neinojau,arsuprantu.Taigipasakiau:
Neinau.
IrTvaspasak:
Kristoferi,arsupranti,kadatavemyliu?
Ir a pasakiau taip", nes k nors mylti tai padti tiems monms, kai jiems nutinka
nemalonum,irtaireikiarpintisjaisirsakytities,oTvasrpinasimanimi,kaimankasnors
atsitinka,jukatvaiavopolicijosnuovad,irjisrpinasimanimi,gamindamasmanvalg,irvisada
mansakoteisyb,otaiirreikia,kadjismanemyli.
Tada jis ikl dein rank ir iskleid pirtus kaip vduokl, o a ikliau kair rank ir
iskleidiaupirtuskaipvduokl,irmspirtaiirnykiaisusiliet.
Tada itraukiau i savokrepiolap popieriaus ir i atminties nupieiau zoologijos sodo plan,
nordamaspasitikrinti,arviskgeraiprisimenu.Tasplanasatroditaip:
16DoulaiIndijojegyvenantyslaukiniaiunys,panaslap.
17LangraiPietAzijosunbedions
Paskuinujomepairtiiraf.Irjmlokvapaslabaipriminkvap,kurissklisdavoims
mokyklosantilopinarvo,kaidarlaikmeantilopes,irtirafkojosbuvotokiosilgos,kadbgant
atrod,lygjjudesiaibtsultinti.
PaskuiTvaspasak,kadmetasgrti,koldarmainsrautasneutvindkeli.

139

ManpatinkaerlokasHolmsas,betserasArtrasKonanasDoilis,pasakojimapieerlokHolms
autorius,ne.Jismannepatinkadlto,kadbuvonetokskaiperlokasHolmsasirtikjoantgamtiniais
dalykais.Okaipaseno,tapoSpiritistdraugijosnariu,irtaireikia,jogtikjo,kadgalimabendrautisu
mirusiaisiais.Irtaipjismandlto,kadperPirmjpasaulinkarnuogripomirjosnus,irpaskui
ArtruiKonanuiDoiliuivisnorjosisujuopasikalbti.
Ir1917aisiaisatsitikokaikas,apiekvisiplaiaikalbjo,irtaibuvopavadintaKotingljausFj
atveju. DvipussesersFrensGrifit,9metamiaus,irElzRait,16metpaskelb,kadprie
Kotingljausupelioaisdavosufjomis,irjosFrensstvofotoaparatupadar5fjnuotraukas.Iria
vienaitnuotrauk:

Bet tai nebuvo tikros fjos. Tai buvo pieiniai ant popieriaus skiaui, kuriuos jos ikirpo ir
prismaigstsmeigtukais,nesElzpietikraipuikiai.
HaroldasSnelingas,nuotraukfalsifikatekspertas,padartokiivad:
iosokaniosbtybsnepadarytosneiipopieriaus,neiijokioskitosmediagos;josnra
pavaizduotosfotografijfonebetlabiausiaimanestebinatai,kadnustatantekspozicijjsiluetai
pajudjo.
Betjissamprotavolabaikvailai,kadanginustatantekspozicijpopieriustikraipajuda,oekspozicija
nuotraukoje buvo labai didel, kadangi antrajame plane matosi vandens krioklys, tik jis yra labai
nerykus.
Tada seras Artras Konanas Doilis igirdo apie tas nuotraukas ir viename straipsnyje urnale
Strand"para,kadtiki,jogjosyratikros.Betjisirgikvailaiman,nesjeiapirsitasnuotraukas,
pamatysi,kadfjoslabaipanaiosvaizduojamassenoseknygoseiryrasusparnaisirsuknelmis,ir
mvikojinesirbatus,iratrodotarsiemnusileidateiviai,panasdalekusifantastinioserialo
Daktaras Kas" ar Imperijos turmuotojus i Mirties vaigds i vaigdi kar", ar maus
aliusmogeliukus,kaipateiviaivaizduojamianimaciniuosefilmuose.
Ir 1981aisiais vienas reporteris, Dou Kuperis, ruodamas straipsn urnalui Nepaaikinami
reikiniai",minterviuiElzsRaitirFrenssGrifits,irElzRaitpasak,kadvisos5nuotraukos
buvosufalsifikuotos,oFrensGrifitspasak,kad4buvofalsifikatai,ovienatikra.
Ir jos pasak, kad Elz fjas perpie i Artro epersono knygos Princess Mers dovan
knyga".
Irtairodo,kadkartaismonmspatinkabtiapkvailintiemsirjienenoriinotiteisybs.
Ir tai rodo, kad svoka Okamo skustuvas1 pasako daug tiesos. Ir Okamo skustuvas nra tas
skustuvas,sukuriuovyraiskutasi,odsnis,irjisteigia:
Entianonsuntmultiplicandapraeternecessitatem.
Tailotynikai.Oivertusreikia:
Nereikiadarytiiankstiniprielaidapiedaugiaudalyk,negubtina.
Otaireikia,kadudikaspaprastaibnaaukpastantismogus,irkadfjosyrapopierins,irkad
nemanomakalbtissumirusiaisiais.

149

Kaipirmadiennujaumokykl,Siobenpaklaus,kodlmanoskruostasnubrozdintas.Pasakiau,
kadTvassupykoirsugriebmane,taigiajamsmogiau,otadamessusimume.Siobenpaklaus,
arTvassmogman,oaatsakiau,kadneinau,nestadalabaiperpykauirpraradauatmint.Opaskui
jipaklaus,arTvassudavmandlto,kadbuvosupyks.Irapasakiau,kadjismannesudav,tik
sugrieb,betbuvotikraisupyks.IrSiobenpaklaus,arstipriaijismanesugrieb,oaatsakiau,kad
jissugriebtikraistipriai.IrSiobenpaklaus,arbijaueitinamo,irapasakiau,kadnebijau.Otadaji
mans paklaus, ar dar noriauapietai kalbti, ir apasakiau, kadnenoriau. Ir tada jipasak
gerai",irdaugiaumesapietainebekalbjome.Kadangigalimasuiuptiurankosarbaupeties,kai
supyksti,betnegalimagriebtiuplaukarbaveido.Betnegalimairsmogti,nebentjauesipradjssu
kuonorspetis,taitadagalirgalima.
Irkaigraunamoimokyklos,Tvasdarbuvodarbe,taigijauvirtuvirpasimiaurakti
mayioporcelianosotlio,savoformapanaausvienuol,iratsirakinauduriskiem,irijau,ir
pasiirjauiuklidsvid,iekodamassavoknygos.
Norjauatgautisavoknyg,nesmanpatikojrayti.Manpatikdavodarytiprojektusirypajeigu
tasprojektassunkus,toks,kaipknygosraymas.Beto,visdarneinojau,kasumuVelington,o
visusgalimustarimus,kuriuosbuvauisiaikins,buvausurassavoknygojeirnenorjau,kadjie
btimestiiuklyn.
Betmanoknygosiuklidjenebuvo.
Vlnuleidauiuklidsdangtirnujaugilynsodpairtikitosdsvid,kurTvaslaiko
visokiassodoiukles,pavyzdiui,nupjautvejosolarnuomedinukritusiusobuolius,betirten
manoknygosnebuvo.
Pagalvojau,arTvaskartaisnesidjoknygossavomainirneivejossvartyn,kadimest
kurnorstenesantiuklikonteiner,betmannesinorjo,kadtaipbtvyk,nestokiuatvejujos
niekadadaugiaunebepamatyiau.
Buvodarvienagalimyb,kadTvaspaslpmanoknygkurnorsnamie.Taiginutariauatlikti
detektyvotyrimirpairti,arsugebsiujsurasti.Tikturjaunuolattempsausisklausytis,kad
igirsiau,kadaTvofurgonasprivaiuosprienamo,kadjismansnenutverttuometu,kaiatlieku
tyrim.

1Filosofinisprincipas,pagalkurpaprasiausiasstebtmokslinifaktpaaikinimasyrapatsteisingiausias(red.past.).
Pradjauiekotivirtuvje.Manoknygaapytikriaibuvo25cmx35cmx1cm,taigijosnemanoma
paslptilabaimaojevietoje,otaireik,kadnebuvoreikaloiekotitikraimaosevietose.Apirjau
ant spinteli viraus ir staliuose, ir u j, ir po orkaite, ir naudojausi savo specialiuoju Maglite
proektoriumi ir veidrodio uke i sandliuko, kad geriau matyiau tamsiose vietose, spinteli
kampuose,kurapsigyvendavoirvesdavovaikusisodoatklydusiospels.
Tadaapiekojausandliuk.
Tadaapiekojauvalgomj.
TadaapiekojausvetainirtenposofaradaupamestratnuosavoAirfixMesserschmittBf109G
6modelio.
Tadamanpasirod,kadprolaukujsdurisgrtaTvas,irapaokau,irstengiausikuogreiiau
atsistoti,irsusitrenkiausavokelkavosstaleliokamp,irjlabaiskaudjo,bettaibuvoneTvas,otik
vienasigretagyvenaninarkoman,kaknumetsantgrind.
Paskuiulipauvirlaiptais,betsavokambaryjejauniekonebeiekojau,kadanginusprendiau,
kadmanopatieskambaryjeTvasnuomansniekoneslpt,nebentlabaistipriaigudrautirdaryt
tai,kasvadinama dvigubublefu,kaipraomatikrameromaneapiepaslaptingmogudyst,taigiir
nutariauiekotisavopatieskambaryjetiktaituoatveju,jeiguknygosnegalsiurastiniekurkitur.
Apiekojauirvonioje,betvienintelvieta,kuriojebuvogalimakonors iekoti,buvovdinimo
spinta,ojojeniekonebuvo.
Taireik,kadvienintellikusivieta,kuriojereikjoiekoti,buvoTvomiegamasis.Neinojau,ar
mandertteniekoti,kadangianksiaujismanbuvosaksniekojokambaryjenesuversti.Betjeigu
jisnorjoknorsnuomanspaslpti,taigeriausiavietairbtjokambarys.
Taigiapatssautariau,kadjokambaryjenesuversiujokidaikt.Ajuostikpatrauksiuirpaskui
vlpadsiuviet.Irjisniekadnesuinos,kadataippadariau,taigiirnesupyks.
Pradjauiekotiirapirjau,kasyrapolova.Tenbuvo7bataiirplaukprisivlusiosukos,ir
galiukasvarinspypks,irokoladinissausainis,irpornografinisurnalasFiesta",irnegyvabit,ir
kaklaraitissuHomeriuSimpsonu,irmedinisauktas,bettiknemanoknyga.
Tadaapirjaustaliusiabiejtualetiniostaleliopusi,betjuoseradautikaspirinoirirklutes
nagamskarpyti,irbaterij,irdantsilo,irtampon,irpopieriniservetli,iratliekamdirbtindant
tamatvejui,jeiguTvaspamestsavonetikrdantirturtukimtitarpdantyse,atsiradus,kaijis
kritonuokopiirisimudant,stengdamasiskeltisodeinkil,betmanoknygosirtennebuvo.
Tadaapirjaujodrabuispint.Jibuvoprikabintadrabui.Virujebuvomaalentyna,irj
apiekotigaljautikusilipsantlovos,taigiturjaunusiautibatus,kadnepalikiaunevaripdsak,
kuriegaltmaneiduoti,jeiTvasnusprstatliktidetektyvotyrim.Betantlentynosbuvotiktaidar
daugiaupornografiniurnalirsulusisumutinikrosnel,ir12vielinipakabapsiaustams,ir
senasplaukdiovintuvas,kuriskakadapriklausMotinai.
Pospintabuvodidelrankid,pilnanammeistroranki,tenbuvogrtasirteptukas,ir
keletas atsuktuv, ir plaktukas, bet visa tai maiau ir neatidars ds, nes ji buvo pagaminta i
permatomospilkosplastmass.
Tadapamaiau,kadporankidedaryrakitad,todlpamiaurankidirikliauji
spintos. Takita d buvoseno kartono, dar vadinama markini de, nes mons jose pirkdavo
markinius.Irkaiatidariautmarkinid,pamaiaujojesavoknyg.
Tadanebeinojau,kdaryti.
Pasijutaulaimingas,nesTvasneimetmanoknygos,betjeigupaimiautknyg,jissuinot,kad
jokambaryjerausiausipojodaiktus,irlabaisupykt,ojokambaryjeabuvaupaadjsniekoneliesti.
Tadaigirdauprivaiuojantprienamojofurgonirsupratau,kadturiugalvotigreitaiirgudriai.
Taiginusprendiau,kadpaliksiuknygten,kuryra,nespagalvojau,kadTvasneketinajosimesti,
jeigupadjoitmarkinid,oatoliaugaliuraytikitknyg,kurilaikysiuvisikaislaptaiir
tada,vliau,galbtjispersigalvosirvlleismanatgautisavopirmjknyg,iragalsiujperrayti
visk i savo naujosios knygos. O jeigu jis man niekad neatiduot knygos, a vis tiek sugebsiu
prisimintididijdalto,kjauesuparas,irgalsiuperraytisavoantrjslaptknyg,irjeigu
busviet,kuriasnorsiupatikrinti,kadsitikiniau,arteisingaiprisimenu,galsiunueitijokambar,
kaijonebus,irpasitikrinti.
TadaigirdauTvudarantfurgonoduris.
Irkaiptiktadapamaiautvok.
Taibuvovokas,adresuotasman,irjisguljopomanoknygamarkinidjekartusukitaisvokais.
Apamiauj.Jisniekadanebuvoatpltas.Adresasbuvotoks:
KristoferiuiBunuiRandolfog.Nr.36SvindonasViltyras
Tadapastebjau,kadtenbuvodaugirkitvok,irvisijiebuvoadresuotiman.Irtaibuvodomu,ir
trikd.
Irtadapastebjau,kaipbuvoparaytiodiaiKristoferis"irSvindonas".Jiebuvoparaytiitaip:

Apastutiktrismones,kurievirraidsi"vietojtakraomausrutuliukus.Vienasjyra
Sioben,kitasponasLokselis,kurismsmokyklojeanksiaudirbomokytoju,odarkitasbuvo
Motina.
IrtadaigirdauTvatidarantlaukujsduris,taigipamiauvienvokipoknygos,vludengiau
markinidsdangtirantjosvirausvlpastaiaurankid,irlabaiatsargiaiudariauspintos
duris.
TadaTvaspaauk:
Kristoferi?
Aniekonepasakiau,nesjisgaljoigirsti,ikuratsiliepiu.Atsistojauir,apjslov,pasukauprie
dur,laikydamasvok,stengdamasiseitikiekgalimatyliau.
Tvasstovjolaiptapaioje,irapagalvojau,kadgalimanepamatyti,betjisperirinjopat,
atjus ryt, taigi galv buvo nuleids. Paskui jis nujo nuo laipt virtuvs link, ir a labai tyliai
udariaujokambariodurisirjausavokambar.
Anorjauapirtivok,betnenorjausupykdytiTvo,taigipaslpiautvokposavolovos
iuiniu.TadanusileidaulaiptaisirpasisveikinausuTvu.Irjispasak:
Taiktuiandienveikei,jaunuoli?Irapasakiau:
iandien mes mokms gyvenimo gdi suponia Grei. Tai yra kaipelgtis su pinigais ir
vieosiose prausyklose. Ir priepiei valgiau pomidor sriubos, ir suvalgiau tris obuolius. Ir
sprendiaumatematikosudaviniuspopiet,irmesjomepasivaikiotiparksuponiaPeters,ir
rinkomelapuskoliaui.IrTvaspasak:
Puiku,puiku.Okotunortumvakarukrimsti?Ukrimsti"reikiavalgyti".
Pasakiau,kadnoriutrokintpupeliirbrokoli.IrTvaspasak:
Manau,kaditaigalimalabailengvaipadaryti.
Tadasdjauantsofosirtruputlpaskaiiauknyg,kurivadinasiChaosas",ojosautoriusyra
DeimsasGleikas.
Paskuinujauvirtuvirsuvalgiausavotrokintaspupelesirbrokolius,oTvasvalgderelesir
kiauinius,irkeptduon,irigrdidelpuodelarbatos.TadaTvaspasak:
itaslentynasruoiuosikabintisvetainje,jei,inoma,sutinki.Bijau,kadtaikelstriukm,taigi
jeinoriirtitelevizori,mumsreiksunetijvir.
Irapasakiau:
Eisiuirpabsiusavokambaryje.
Irjispasak:
Geraisugalvota.
Irapasakiau:
Aiuvakarien,nesitaipyramandagu.
Irjispasak:
Praom,vaike.
Iranujausavokambar.
Kaijaubuvausavokambaryje,udariaudurisiripoiuinioisitraukiauvok.Nusineiaulaik
vies, kad pamatyiau, ar galsiu nustatyti, kas yra viduje, bet voko popierius buvo labai storas.
Svarsiau, ar atplti vok, nes tai buvo vienas i daikt, kur pamiau i Tvo kambario. Bet
nusprendiau,kadjeigujisadresuotasman,taimanirpriklauso,taigidrsiaigaliujatplti.
Taigiatpliautvok.
Jamebuvolaikas.
Irtaikasbuvoparaytatamelaike:
epterioplentas451c
VilesdenasLondonas
NW25NG02088878907
BrangusKristoferi,
atsipraau,kadnuomanopaskutiniolaikotauprajotiekdauglaiko.Buvaulabaiusimusi.
Susiradaunaujsekretorsdarbgamykloje,kurigaminaplienogaminius.Tautailabaipatikt.
Gamykla pilna didiuli plien gaminani main, kurios kerpa j ir lanksto vairiausias
reikalingasformas.isavaitjiegaminastogBirmingemoprekyboscentrokavinei.Joforma
panai milinik gl, ir jie ketina itempti brezent vir stogo, kad jis atrodyt panaus
milinikpalapin.
Mespagaliaupersiklmenaujjbut,kaipmataiiadreso.Jisnratoksmielaskaipsenasis,
irmannelabaipatinkaVilesdenas,betRoderiuilengviauiianuvaiuotidarb,irtodljisj
pirko(senjbutjistiktainuomojosi),taigigaliesime* 1 nusipirktisavobaldusirsienasnudayti
tokiaspalva,kokianorime.
Tai dl to prajo tiek daug laiko nuo mano paskutinio tau rayto laiko, nes buvo sunku
susipakuotivisusdaiktus,paskuijuosipakuotiirpriprastiprienaujojodarbo.
Dabaresulabaipavargusiirturiueitimiegoti,orytojrytnoriuisistiitlaik,taigidabar
baigsiuirnetrukusvltauparaysiu.
Tu man dar neparaei, taigi suprantu, kad tikriausiai vis dar ant mans pyksti. Atsipraau,
Kristoferi,betavisdartavemyliu.Tikiuosi,kadtuvisamiantmansnepyksi.Irmanlabai
patikt,jeigugaltumparaytimanlaik(betatmink,kadjreikiasistinaujuojuadresu).
Avislaikgalvojuapietave.
Begalomyliu,
TavoMama.
XXXXXX
Taiperskaitspasijutauvisikaisutrikdytas,nesMotinaniekadanebuvodirbusisekretorejokioje
firmoje,kurigamintplienogaminius.Motinakakadadirbosekretoredideliamegaraemiestocentre.
IrMotinaniekadanegyvenoLondone.Motinavisadagyvenosumumis.IrMotinaniekadaanksiau
mannebuvoraiusilaik.
Laikenebuvodatos,taiginegaljausuprasti,kadaMotinatlaikpara,irsvarsiau,gallaik
parakasnorskitasirapsimetessmanoMotina.
Irtadapavelgiauvokovirirpamaiau,kadantjoyrapatoantspaudassuspaustadata,irnors
buvoganasunkuperskaityti,jibuvo:

Taireik,kadislaikasbuvoisistas1997metspalio16,irnuoMotinosmirtiesbuvopraj18
mnesi.
Irtadamanokambariodurysatsidar,irTvaspasak:
Kveiki?
Atariau:
Skaitaulaik.
Irjispasak:
Baigiaugrti.Jeigutaudomu,pertelevizorirodotDeividoAtenberioprogramapiegamt.
Pasakiaugerai".
Paskuijisvlnulipoemyn.
Avelgiaulaikirtemptaigalvojau.Taibuvomsl,iranegaljaujosisiaikinti.Galbt
laikasbuvodtasnetvok,irMotinajbuvoparaiusipriemirt.BetkodljiraiLondono?
Ilgiausias laikas, kai ji buvo ivykusi i nam, buvo viena savait, kai vaiavo aplankyti savo
pussesersRtos,sirgusiosviu,betRutagyvenoManesteryje.
1 Motinoslaikuosepasitaikogramatiniklaid.Tieodiaipaymtivaigdute*(vert.past.).
Irtadapagalvojau,kadgaltaslaikasnenuoMotinos.Galtaiyralaikaskitammogui,vardu
Kristoferis,nuotokitoKristoferiomotinos.
Asusijaudinau.Kaipradjauraytisavoknyg,manreikjoatskleistitikvienmsl.Dabarj
atsiradodvi.
Nusprendiau, kad t vakar daugiau apie tai negalvosiu, kadangi neturjau pakankamai
informacijosirlengvaigaljau padarytiklaidingasivadas, kaipponasAtelnisDounsasiSkotland
Jardo, o tai yra labai pavojinga, nes prie apibendrindamas turi sitikinti, kad jau suradai visus
manomusrodymus.Tokiubdutikimyb,kadpadarysiklaid,yradaugmaesn.
Nusprendiau,kadpalauksiu,kolTvasieisinam.Tadanueisiuspintjomiegamajameir
pasiirsiukituslaikus,kadsuinoiau,nuokojieirkasjuoseparayta.
Sulanksiaulaikirpaslpiaupoiuiniu,kadTvasjonesurastirnepykt.Tadanusileidau
laiptaisemynirirjautelevizori.

151

Daugelisdalykyrapaslaptingi.Bettainereikia,kadjuosnraatsakym.Tiesiogmokslininkait
atsakymdarnesurado.
Pavyzdiui,kaikuriemonstikiimirtiesprisiklusimonimklomis.IrddTerissak,kad
batparduotuvjeNortamptonoprekyboscentrematvaiduokl,neskaileidosilaiptaisemynrs,
pamatkakpilkaiapsirengusvaiktantapaiojeprielaipt.Betkainusileidors,niekonesimat,
odurtentaippatnebuvo.
Kaijistpapasakojodarbuotojai,sdiniaiprielangeliolaiptviruje,jiepasak,kadtovaiduoklio
vardasyraTukasirkadjisyraFranciskanoFrajerio,kuriskakadagyvenovienuolyne,buvusiame
prie imtus met toje paioje vietoje, mkla, tai todl ir prekybos centras buvo pavadintas
Greifrajerprekyboscentru,irjievisibuvoprietopripratirvisainebijojo.
Galiausiaimokslininkaiatrastai,kaspaaikins,kodlatsirandamklos,kaipbuvoatrastaelektra,
kuripaaikina,kodlaibuoja,irtaigalibtisusijsumonismegenimisarbasuemsmagnetiniu
lauku,arbaapskritaisukokianorsnaujaenergijosrimi.Irtadavaiduokliainebebuspaslaptis.Jiebus
tokie,kaipelektrairvaivorykts,irtefloninskeptuvs.
Betkartaispaslaptisvisainrajokiapaslaptis.Pateikiupaslapties,kuri itikrjnrapaslaptis,
pavyzd.
Mokyklojemesturimetvenkin,ojameyravarli,kuriostenlaikomostam,kadmesimoktume
jautriaiirpagarbiaielgtissugyvnais,neskaikuriemokyklosvaikaibaisiaielgiasisugyvnaisir
mano,kadlabaijuokingatryptikirmlesarbamtytikatesakmenis.
Irvienaismetaistvenkinyjebnadaugvarli,okitaislabaimaai.Irjeigunupietumgrafik,kaip
keiiasi tvenkinyje varli skaiius, gautum madaug tok (bet is grafikas gali bti pavadintas tik
hipotetiniu,otaireikia,kadskaiiainetikri,betparinkti,norintiliustruotipavyzd):

Irjeiguianalizuotumgrafik,galtumpamanyti,kad1987ir1988,ir1989,ir1997metaisiemos
buvoitikrjaltosarbakadatskridogandrasirigauddaugumvarli(kartaisatskrendagandrasir
mgina igaudyti varles, bet vir tvenkinio yra utiestas vielos tinklas, kuris neleidia gandrui to
padaryti).
Betkartaistaineturiniekobendrasualtomisiemomisarbakatmis,arbagandrais.Kartaistai
tiesiogpriklausonuomatematiniskaiiavim.
taiformul,pagalkuriskaiiuojamagyvnpopuliacija:
Nnauja=?(Nsena)(1Nsena)

iojeformuljeN reikiapopuliacijosgausum.KaiN=1, populiacijayrapatididiausia.Okai


N = 0, populiacija inyksta, Nnauja yra, vieneri met populiacija, o Nsena yra prajusi met
populiacija.Odydis?vadinamaspastoviudydiu.
Kai?yramaiaunegu1,populiacijamaja,majairinyksta.Okai?yratarp1ir3,populiacija
didjairtampapastovi,kaipparodytagrafike(betiegrafikaiyrataippathipotetiniai):

Okai Xyratarp3ir3,57,populiacijatampaciklika:

Betkaiyradaugiaunegu3,57,populiacijatampachaotika,kaippavaizduotapirmajamegrafike.
itaiatradoRobertasMjusirDordasOsteras,irDimasJorkis.Irtaireikia,kadkartaisdalykai
yra tokie sudtingi, jog nemanoma prognozuoti, kas vyks paskui, bet vis dlto paklsta labai
paprastomstaisyklms.
Ir tai reikia, kad kartais itisa varli ar kirmli, ar moni populiacija gali inykti be jokios
prieasties,tiesiogdlto,kaditaiprodoskaiiai.

157

Prajoeiosdienos,kolvlgaljaueitiTvokambarirvilgteltimarkinidspintoje.
Pirmjdien,taibuvotreiadienis,DozefasFlemingasnusimovkelnesirprikakojsantgrind
persirengimokambaryjepradjotaivalgyti,betponasDeivisjsustabd.
Dozefas valgo bet k. Kart jis suvalg vien i t ma mlyn dezinfekuojamj mediag
blokeli,kabanitualete.Okitkartjissuvalg50svarbanknotisavomotinospinigins.Jistaip
patvalgovirvirguminiusdirelius,irpopierinesservetles,irraomjpopieri,irpieimodaus,ir
plastmasinesakutes.Jistaippatdauosavosmakrirlabaidanaiaukia.
Tyronaspasak,kadjoimatosebuvoarkliukasirkiaulyt,betapasakiau,kadjiskvailaikalba,o
Siobenpasak,kadjissakoties.Taibuvomaiplastmasiniaivreliaiibibliotekos,kuriuosnaudoja
darbuotojai,mokydamimokiniuskurtiistorijas.ODozefasbuvojuossuvalgs.
Taigiapasakiau,kadneisiutualet,nesantgrindbuvopilnaimat,irmanbuvonemalonuvien
apie tai pagalvojus, nors ponas Enisonas nujo ir visk ival. Ir a prilapinau kelnes, ir turjau
apsivilktiatsarginesiatsarginirbspintelsponiosGaskoinkabinete.TaigiSiobenpasak,kad
galiunaudotisdarbuotojtualetudvidienas,bettiktaidvidienas,opaskuivltursiunaudotisvaik
tualetais.Mestaipirsusitarme.
Antr,treiirketvirtdienas,taibuvoketvirtadienis,penktadienisiretadienis,niekodomaus
nevyko.
Penktdien,taibuvosekmadienis,labaismarkiailijo.Manpatinka,kaismarkiailyja.Taipanau
monotonikradijobangnioktim,kurisprimenatyl,betirtatylayrapilnagars.
Ulipaulaiptaisirsdjausavokambaryje,irirjau,kaipgatvjelietustekavandensiurklmis.
Lietuspyltaipsmarkiai,kadlaaiatrodkaipbaltoskibirktys(iataippatvaizdingaspalyginimas,ne
metafora).Iraplinknebuvongyvosdvasios,nesvisisdjonamuose.Iritaimaneskatinogalvoti
apie tai, kaip visas pasaulio vanduo yra susijs, ir is vanduo yra igaravs i vandenyn kakur
MeksikosarbaBafinolankose,odabarkrintalaukeprieaisnamirnutekskanalizacijosvamzdiais
vandensvalymorenginius,kurbusivalytas,opaskuiileistasup,kadvlpatektvandenyn.
OpirmadieniovakarTvuipaskambinomoterik,kuriosrsutvind,irjamreikjovaiuotiir
skubiaitaisutvarkyti.
Jeigubnatikvienasskubusikvietimas,vaiuojaRodrisirtaisutvarko,kadangijomonairvaikai
isiklgyventiSomerset,irtaireikia,kadvakaraisjisneturikveikti,tikaidiabiliardiriri
televizori,irjamreikiapadirbtivirvalandius,kadudirbtpinigirgaltjuosnusistimonai,
nes itaip padeda rpintis vaikais. O Tvas turi priirti mane. Bet vakar buvo du skubs
ikvietimai, taigi Tvas liep man gerai elgtis ir paskambinti jam mobiliuoju telefonu, jeigu kas
nutikt,tadaivaiavosavofurgonu.
Taigi nujau jo miegamj ir atsidariau spint, ir nukliau ranki d nuo markini ds
viraus,iratidariaumarkinid.
Suskaiiavautenesaniuslaikus.Jbuvo43.Jievisitapaiaraysenabuvoadresuotiman.
Avienpamiauiratpliau.
Vokebuvoislaikas.
Gegus3d.
epterioplentas451c
LondonasNW25NG
02088878907
BrangusKristoferi,
pagaliauturimenaujaldytuvirvirykl.Roderisirasavaitgalvaiavomesvartyn
imestisavosenjdaikt.Taitavieta,kurmonsimetatai,kasjiemsnebereikalinga.
Ten yra didiuliai trij skirting spalv konteineriai buteliams ir kartonui, ir variklio
tepalams,irsodoatliekoms,irnamkioatliekoms,irdidesniemsdaiktams(tenmesir
palikomesavosenjaldytuvirvirykl).
Tada nuvaiavome naudot daikt parduotuv ir nusipirkome kit virykl ir kit
aldytuv.Dabarmsnamaijaulabiauprimenatikrusnamus.
Vakarvakareperirinjausenasnuotraukasiririntjasmanpasidarlidna.Tada
radau tavo nuotrauk, kurioje aidi su traukinio sstatu, kur mes prie por met
padovanojomtauperKaldas.Irtanuotraukamanenudiugino,nestaibuvolaikas,kai
mesvisikartulabaigeraigyvenome.
Arprisimeni,kaipaisdavaisutuotraukiniuvisdienirvakaraisatsisakydavaieiti
miegoti,nesvisdarbdavaisitrauksaidim?
Irarprisimeni,kaipmestaukalbdavomeapietraukinitvarkaraius,irtususidarei
savo traukini tvarkarat, ir turjai laikrod, ir tavo traukiniai turdavo vaiuoti pagal
grafik? Ten buvoir maamedyne* stotis,ir mes tau parodme, kaipnorintys vaiuoti
traukiniumonseinastotirnusiperkabiliet,irtadasdatraukin.Opaskuimes
pammeemlapirjameparodmetauplonaslinijas,kuriosjungiavisastraukinistotis.
Irtuaideiitaidimsavaiisavaitmis,irmesnupirkomedardaugiautraukini,irtu
inojai,kurvisitietraukiniaivaiuoja.
Mantaipmalonubuvotaiprisiminti.
Dabarmanreikiaeiti.Jaupusketuripopiet.inau,kadtauvisadanorisitiksliai
inoti,kiekvaland.Irmandabarreikiaeitikooperatyvoparduotuvirnupirktikumpio,
kadRoderisturtsumutinipriearbatos.Pakeliuiparduotuvisisiutaulaik.
Sumeile,
TavoMama
XXXXXX
Tadaatpliaukitvok.Jamebuvoitaslaikas.

Lozanosplentas3121
Londonas
N85BV02087564321
BrangusKristoferi,
sakiau,kadkaitursiupakankamailaiko,noriutaupaaikinti,kodlivykau.Dabara
turiudauglaiko.Taigisdiuantsofos,raydamaitlaik,iresusijungusiradij,ir
ketinupabandytipaaikinti.
Anebuvaulabaigeramotina,Kristoferi.Galjeiguviskasbtbuvkitaip,jeigu tu
btumbuvskytoks*,manviskasbtseksigeriau.Bettiesiogviskastaipsusiklost.
A nesu tokia kaip tavo tvas. Tavo tvas yra daug kantriasnis* mogus. Jis sugeba
susitvarkytisureikalais,irjeigukasnorsjkamuoja,jistoneparodo.Betavisainetokia,
iritoniekaipnegaliupakeisti.
Ar atsimeni, kaip vien kart mes su tavim jome miest apsipirkti? Mes jome
Bentalls"parduotuv,irjojemonibuvotikraidaug,omesturjomenupirktiKald
dovansenelei.Irtaveigsdinovisata monidaugyb.TaibuvopatsKalddovan
pirkimokartis,kadavisiisiruoiamiest.IranekuiavausisuponuLendu,dirbaniu
parduotuvs kavinje, kur painojau nuo mokyklos laik. O tu susiraitei ant grind ir
usidengeirankomisausis,irvisiemstrukdeipraeiti.
Taigiasupykau,nesmantaippatnepatinkaeitiapsipirktiprieKaldas,irliepiautau
geraielgtis,ir bandiau tavepakeltiir patraukti al. Bettu aukeiir nuvertei nuo
lentynos tuos mikserius, ir jie krito emn su didiausiu trenksmu. Ir visi atsisuko
pasiirti,kas iavyksta.Ir ponasLends tikraimalonei*elgsi,betvisur antgrind
mtsi ds ir sudauyt ind uks, ir visi mus spoksojo, ir a pamaiau, kad tu
apsilapinai,irtaipsupykau,irnorjautaveinetiiparduotuvs,bettuvisainesileidai
lieiamas,otiesiogguljaiantgrindirrkei,irdaueirankomisirkojomisgrindis,ir
atjo parduotuvs vadibininkas* ir paklaus, kas atsitiko, o man trko kantryb, ir a
turjausumoktiudusudauytusmikserius,irmumstekolaukti,koltuliausiesauks.O
paskuiaturjautavepsiomisvistilgkelivestinamo,nesinojau,kadtunebelipsi
autobus,irtaitrukokeliasvalandas.
Iraprisimenutnakt,iraverkiauirverkiau,irverkiau,irtavotvasipradibuvo
tikrailabaigeras,jisvisksuprato,paruotauvakarienirpaguldlov,irsak,kad
itaippasitaiko,betviskasbusgerai.Betapasakiau,kaddaugiaunebegaliuitokentti,ir
galiausiaijispykoirpasakman,kadkvailaielgiuosi,irliepmansusitvardyti,irajam
sudaviau,taibuvolabaiblogai,betbuvautokiasusinervinusi.
Mesigyvenomedaugtokigin.Nesmandanaiatrodidavo*,kaddaugiaunebegaliu
kentti.Otavotvasyratikraikantrs*,betatokianesu,asupykstunettada,kaivisaito
nenoriu. Ir galiausiai mes nustojome kalbtis vienas su kitu, nes inojome, kad visada
susiginisime*,irgeruojutainesibaigs.Irapasijutaubegalovienia.
IrkaiptiktadapradjaudauglaikoleistikartusuRoderiu.inoma,mesirikitoldaug
laikopraleisdavomesuRoderiuirEilyn.BetapradjaususitikintitiksuRoderiu,nes
galdavausujuopasikalbti.Jisbuvovienintelismogus,sukuriuoaitikrjgaldavau
pasikalbti.Irbdamasujuodaugiaunesijauiauvienia.
Irainau,kadtugalivisotonesuprasti,betnorjaupamgintipaaikinti,kadinotum.
Irnetjeidabartutonesupranti,galitlaikpasiliktiirperskaitytijvliau,irgaltada
suprasi.
IrRoderismanpasak,kadjisirEilynnebemylivienaskito,irkadjauilglaikjie
vienaskitonebemyli.Otaireik,kadjistaippatjautsivienias.Taigimusdaugkassiejo.
Irtadamessupratome,kadmylimevienaskit.Irjispasilpaliktitavotvirapsigyventi
kartu.Betapasakiau,kadnegaliupaliktitavs,irjisdltonusimin,betsuprato,kadtu
mantikraiesisvarbus.
Ir tada su tavimi a susiginijau. Ar prisimeni? Tai buvo vien vakar dl tavo
vakariens. A tau kak buvau ivirusi, o tu nevalgei. Ir tu jau daugel dien nieko
nevalgei,iratrodeitokssulyss.
Irtupradjairkti,oasupykauirimiaumaistpokambar.inau,kaditoman
nereikjodaryti. Otu pagriebeipjaustymolent irmeteij,irjipataikmanpdir
sulaumankojpirtus.Tada,inoma,mesturjomevaiuotiligonin,irmansugipsavo
pd.Opaskuinamiealabaisusiginyjau*sutavotvu.Jiskaltinomane,kadanttavs
supykau.Irsak,kadturjautauduotivalgyti,kotunori,netgijeitaibttiksalotlkt
arbaemuoginispienokokteilis.Oasakiau,kadstengiausitauduotivalgytisveikomaisto.
Irtavotvaspasak,kadnuotavstainepriklauso.Oapasakiau,kadirnuomanstai
nepriklauso,irkadjaunebeturiukantrybs.Irjispasak,kadjeigujisgalisusivaldyti,tai
atuolabiauturiutaipdaryti.Irtaitssiirtssibegalo.
Mnes a negaljau normaliai vaikioti, ar tu atsimeni, ir tavo tvas turjo tave
priirti.Iraprisimenu,irdavaujuduabukartuirmsiau,kadtusujuoelgiesi
kitaipneisumanimi.Daugramiau.Irjsneaukdavotevienasantkito.Irmanpasidar
taiplidna,nesatrod,kadjums mansvisaiirnereikia.Irtaibuvodarblogiau negu
nuolatiniaitavoirmanoginai,nesatapaulygnematoma.
Irmanau,kadkaiptiktadasupratau,kadtuirtavotvasgyventumtegeriau,jeigu
mansnamienebt.Tadajamreiktpriirtinedu,ovienmog.
TadaRoderispasak,jogpaprabanko,kadjperkelt.Taireik,jogjispapra,kad
jdarbintLondone,ir jaubuvopasiruosivykti.Jispaklausmans,arnoriuvykti
kartu.Ilgaiapietaigalvojau,Kristoferi.Tikraigalvojau.Irmanplyoirdis,betgaliausiai
nusprendiau,kadmumsvisiemsbusgeriau,jeiguivaiuosiu.TaigipasakiauRoderiui
taip".
A norjau atsisveikinti. Ketinau sugrti pasiimti savo drabui, kai bsi grs i
mokyklos.Irtadaketinaupaaikinti,kdarau,irpasakyti,kadatvaiuosiutavsaplankyti,
kadatikgalsiu,irkadtugalsiatvaiuotikadanorsLondonpasmuspavieti.Betkai
paskambinautavotvui,jispasak,kadnegaliusugrti.Jisbuvolabaisupyks.Jispasak,
kad man negalima su tavimi kalbti. Neinojau, k daryti. Jis pasak, kad elgiuosi
savanaudikaiirkadnamiedaugiaunkojosmanonebt.Taigiairneatvaiavau.Bet
utaiaparaiautauvisusiuoslaikus.
domu,artuknorssuprantiapietai,kparaiau.inau,kadtaubuslabaisunku.Bet
tikiuosi,kadkaiksuprasi.
Kristoferi,aniekadanenorjautavsskaudinti.Maniau,kadtai,kpadariau,buvo
geriausiamumsvisiems.Tikiuosi,taipiryra.Irnoriu,kadinotum,jogtuianekaltas.
A svajodavau, kad viskas pasitaisys. Atsimeni, kaip tu sakydavai, kad nori bti
astronautas?Oasvajodavau,kadtutapsiastronautu,irtaverodyspertelevizij,oa
galvosiutaiiamanosnus.domu,kuotunoribtidabar.Artavonoraipasikeit?Ar
visdardomiesimatematika?Tikiuosi,kadtaip.
Praau, Kristoferi, parayti man kada nors arba paskambinti telefonu. Numeris yra
laikopradioje.
Myliuirbuiuoju,
TavoMotina
XXXXXX
Paskuiatpliautreivok.Jamebuvoitaslaikas.
Rugsjo18d. Lozanosplentas3121
LondonasN802087564321
BrangusKristoferi,
na,asakiau,kadraysiutaukassavait,taiirraau.Itikrjtaiantraslaikasisavait.
Taigiraaunetdaniau,neguadjau.
Aturiudarb!DirbuKemdene,pasPerkinirRaid,irtaiyraCharteredSurvayors"filialas.
Taireikia,kaddarbuotojaivaiktoponamus,vertina,kiektienamaikainuoja,kjuosereikia
remontuoti, ir kiek tie darbai kainuos. Jie taip pat apskaiiuoja, kiek kainuos pastatyti naujus
namusirstaigas,irgamyklas.
Tai jaukus biuras. Kitos sekretors vardas yra Engi. Jos darbo stalas apstatytas maais
mekiukaisirminktaisaislais,irjosvaiknuotraukomis(taigiirasirminautavonuotraukir
pasidjauantsavodarbostalo).Jilabaimaloni,irmesvisadaeinamekartupietauti.
Nors neinau, kiek laiko ia dirbsiu. Man reikia atlikti daug skaiiavim, kai siuntinjame
sskaitasklientams,omannelabaisekasiskaiiuoti(tausektsidauggeriauneguman).
Kompanijosreikalustvarkodumons,ponasPerkinasirponasRaidas.PonasRaidasyrai
Pakistano,irjislabaigrietas,irvisraginamusdirbtigreiiau.OponasPerkinasyrakakoks
keistas(EngivadinajPerviuPerkinu).Kaijisateinairatsistojaaliamansnordamaskonors
paklausti,visadaudedarankmanantpetiesirpasilenkiataip,kadjoveidaslabaipriartjaprie
manojoiruuodiudantpast,otaimanepurto.Iratlyginimasnetoksirdidelis.Taigikaitik
pasitaikysproga,iekosiukonorsgeresnio.
AndiennujauAleksandrosrmus.Taididelisparkastuojukamponuomsbuto,irtas
parkasyraantmilinikoskalvos,antkuriosrengtadidelkonferencijsal,irtaimanprimin
tave,nesjeiguiaatvaiuotum,mesgaltumetennueitiirleistiaitvarusarbairti,kaipatskrenda
lktuvaiHytrouorouost,irinau,kadtautaipatikt.
Dabarmanreikiaeiti,Kristoferi.Araaulaikperpietpertrauk(Engisergagripu,taigi
mesnegalimekartupietauti).Praauparaytimankadanorsirpapasakoti,kaiptulaikaisiirk
veikimokykloje.
Tikiuosi,kadgavaiKalddovan,kuritausiuniau.Artujjausudliojai?MessuRoderiu
j pamatme parduotuvje Kemdeno turgavietje, ir inau, kad tau visada patikdavo dlions.
Roderispabandatskirtituosdugabaluspriesuvyniojantirnegaljotopadaryti.Jissak,kad
jeigutautaipavyks,tubsigenijus.
Daugdaugmeils,
TavoMotinaXXXXXX
Oisyraketvirtasislaikas.
Rugpjio23d. Lozanosplentas3121
LondonasN8
BrangusKristoferi,
Atsipraau,kadneparaiaupraeitsavait.Turjaueitipasdantgydytoj,reikjoitrauktidu
krminiusdantis.Tugalirneprisimeni,kaipmumsreikjotavevestipasdantgydytoj.Tuneleidai
niekam kiti rankos tau burn, taigi mums teko tave umigdyti, kad dant gydytojas galt
itrauktiviendant.Na,mansnemigd,jietiksuleidomanvadinamjvietinianestetik,otai
reikia,kadburnojeniekonebejauti,irgerai,nesjieturjogrtikaul,kaditrauktdant.Irvisai
neskaudjo.Itikrjanetjuokiausi,nesdantgydytojasturjotaipstipriaitrauktiirsutokia
jga,kadmantaipasirodnetjuokinga.Betkaigraunamo,pamautaipsiskaudjo,kaddvi
dienasguljauantsofos,gerdamanuskausminamuosiusvaistus...

Tadanustojauskaitslaik,nesmanpasidarbloga.Motinosneitikoirdiesinfarktas.Motina
nemir.Motinavistlaikbuvogyva.IrTvasvisataimelavo.
Alabaistengiausitemptaigalvoti,arvisamtamgaltbtikoksnorskitaspaaikinimas,betnieko
nesugalvojau.Irtadajauapskritaiapienieknebegaljaugalvoti,nesgalvanustojoveikusi.
Mansvaigogalva.Atrod,kadkambaryssibuojanuovienoonokit,lygstoviauantlabai
auktopastato,otaspastatassibuotpirmynatgal,lygpuiantstipriamvjui(iataippatvaizdingas
palyginimas).Betainojau,kadkambarysnegalisibuotipirmynatgal,taigikakasdjosimano
galvoje.
Usiropiauantlovosirsusirieiaukamuoliuk.
Manskaudjoskrand.
Neinau,kasnutikopaskui,nesmanoatmintyjeyraspraga,lygbtitrintadalisraojuostels.
Betinau,kadturjopraeitinemaailaiko,nesvliau,kaivlatsimerkiau,pamaiau,kadulango
tamsu.Irmanebuvosupykin,nesvisurantlovos,rank,platakirveidobuvovmal.
Betdarprietaiigirdau,kadnamogroTvasirkteljomanevardu,irbtentdltoinau,kad
jaubuvoprajdauglaiko.
Buvokakaipkeista,nesjisaukmaneKristoferi?..Kristoferi?."oa,igirdsjmaneaukiant,
ivysdavausavovard,paraytparaidiui.Adanaipamatauodius,kuriuoskasnorsitaria,lygjie
bturaytikompiuterioekrane,ypajeigutiegarsaisklindaikitokambario.Betkartodiai
neatrodtaipkaipkompiuterioekrane.Maiausavovard,uraytdidelmisraidmis,lygtaibt
skelbimasantautobusoono.IrmanovardasbuvouraytasMotinosranka:

Irtadaigirdau,kadTvasulipalaiptaisireinakambar.Jispasak:
Kristoferi,k,povelni,tuiadarai?Supratau,kadjisstovikambaryje,betjobalsasskambjo
labaisilpnaiirsklidokakuritoli,taip,kaipgirdiukitmonibalsus,kaivaitojuirnenoriu,kad
kasnorsbtgretamans.Irjispasak:
Kurivelnituia?..Taimanospinta,Kristoferi.Taimano...O das...das,das,das,
das...
Paskuijiskurlaikniekonesak.
Paskuiapglbrankamanopeiusirpaguldantono,irpasak:O,Jzau".Betjamlieiantmane
visaineskaudjo,atrod,kadiriufilmapietai,kasvykstaiamekambaryje,irbeveiknejauiaujo
rankos.Atrod,lygmanepstvjas.
Irpaskuijisvlkurlaiktyljo.
Tadapasak:
Atsipraau,Kristoferi.Alabailabaiatsipraau.
Irtadapastebjau,kadbuvauapsivms,nesvisuraplinkmanebuvolapia,iruuodiautkvap,
kurjauiumokykloje,kaiknorssupykina.
Paskuijispasak:
Tuskaiteilaikus.
Tadaigirdau,kadjisverkia,nesjokvpavimasbuvoprislopintasirdrgnas,kaipbna,kaimogus
perlairnosyjesusikaupiadaugsnargli.
Paskuijistar:
Ataippasielgiau,kadtaubtgeriau,Kristoferi.Tiktaidlto.Aniekadanenorjaumeluoti.A
tikgalvojau...atikgalvojau...kadbusgeriau,jeigutuneinosi...kad...kad...avisainenorjau...
Ketinaujuostauparodyti,kaipagsi.
Tadajisvlnutilo.
Tadajistar:
Taibuvotikranelaim.
Tadajisvlnutilo.
Tadatar:
Aneinojau,kpasakyti...Buvautokssutriks...Jipalikoratelir...Paskuijipaskambinoir...
Pasakiau,kadjiguliligoninje,nes...Nesneinojau,kaiptaipaaikinti.Taibuvotaipsudtinga.Taip
sunku.Ira...Irapasakiau,kadjiligoninje.Irinau,kadtainetiesa.Betkaijaupasakiau,kad...
nebegaljau...nebegaljaupakeisti.Arsupranti...Kristoferi?..Kristoferi?..Taitiesiog...tonebebuvo
galimasuvaldyti,iranoriau...
Tadajislabaiilgaityljo.
Paskuivlpalietmanopetirpasak:
Kristoferi,reikianusiprausti,gerai?
Jistruputpapurtmanopet,betanejudjau.
Irjispasak:
Kristoferi, nueisiu vonios kambar ir paruoiu tau karto vandens voni. Paskui sugriu ir
nuneiutavevoni,gerai?Paskuisudsiupaklodesskalbimomain.
Tadaigirdau,kaipjisatsistojoirnujovonioskambar,iratsukovandensiaupus.Klausiausi,
kaipvanduotekavoni.Kurlaikjisnesirod.Paskuigro,vlpalietmanopetirtar:
Padarykimetailabaiatsargiai,Kristoferi.Atsisskimeirnusirenkime,ireikimevoni,gerai?
Mantekstavepaliesti,betviskasbusgerai.
Paskuijismanepaklirpasodinoantlovoskrato.Jisnuvilkomandemperirmarkiniusir
padjo juos ant lovos. Paskui jis mane pastat ir nuved vonios kambar. Ir a neaukiau. Ir
nesiprieinaujam.Irjamnesudaviau.
163

Kaibuvauvisaimaasirpirmkartnujaumokykl,manopagrindinmokytojabuvoDuli,nes
Siobendarnedirbomsmokykloje.Jipradjodirbtimsmokyklojetiktaitada,kaimansujo
dvylika.
IrviendienDulisdjosuolegretamansirantsuolopadjoSmarties"irniukttel,ir
pasak:
Kristoferi,kaiptumanai,kasiayra?
Irapasakiau:
Smarties".
TadajinumSmarties"tbelsdangtelirapvertj,irijosikritomaasraudonaspietukas,ir
jinusijuok,irpasak:
TaineSmarties",taipietukas.
PaskuijivldjomajraudonpietukSmarties"tbeliruspauddangtel.
Paskuijipasak:
JeigutavoMamytdabareit,irjospaklaustume,kasyraSmarties"tbelje,kaiptauatrodo,k
jiatsakyt?nestuometuavadinauMotinMamyte,oneMotina.
Irapasakiau:
Pietukas.
Taidlto,jogbdamasmaasnesuprasdavau,kadkitimonsturisavomini.IrDulipasak
MotinaiirTvui,kadmanvislaikbussunkutaisuprasti.Betdabarmantaivisainesunku.Nes
nutariau,kadtaipanaugalvosk,irjeigutaigalvoskis,taivisadaatsirandajosprendimobdas.
Taipyrairsukompiuteriais.monsmano,kadkompiuteriaiskiriasinuomonituo,kadneturi
savomini,norsatliekantTuringotestkompiuteriaigalikalbtissumonmisapieorirvyn,ir
kokiayraItalija,irtikjuokautinegali.
Betprotasyratiesiogsudtingasmechanizmas.
Irkaiirimedaiktus,mumsatrodo,kadvelgiamejuossavoakimislygpromauslangeliusir
kadmsgalvojesdimogus,betitikrjtaipnra.Mesviskmatomesavogalvojeesaniame
ekrane,panaiaikaipkompiuteryje.
itgalimapatvirtintieksperimentu,kurmaiautelevizijosseriale KaipmesmstomeIrito
eksperimentometukiigalvfiksatoriirvelgipriraytpopieriauslap,rodomekrane.Tas
popieriauslapasatrodoprastai,bejokipakitim.Betpokuriolaiko,akimisvediodamaspopieriaus
lap,supranti,kaddedasikaikaslabaikeista,neskaitikmginiknorstamelapeperskaityti,skaitai
vistpaiviet.
Taipnutinkadlto,kadkaiakisperokanuovienotakopriekito,nestenginiekopamatyti.Irtie
perokimomomentaivadinamisakadomis.Nesjeigukaiakisperokanuovienotakopriekito,visk
matytum,imtsvaigtigalva.Eksperimentometusensoriusfiksuojatakiesperokimnuovienotako
priekitoirpakeiiakaikuriuosodiustosepopieriauslapovietose,kurituometuakisnemato.
Bettunepastebi,kadsakadmetuesiaklas,nessmegenysupildotavogalvojeesantekran,irtau
atrodo,kadiriprodumauslangelius,esaniusgalvoje.Irnepastebi,kadodiaikitojelapopusje
pasikeit,nestavoprotasgebaatkurtivaizdtobjekt,kurituomomentunematai.
Irmonsskiriasinuogyvntuo,kadgalvoseesaniuoseekranuosenusipieiaatvaizdusdaikt,
kurituometurealiainemato.Jiegalisivaizduoti,kadgretimamekambaryjeyramoni.Arbagali
sivaizduoti,kasnutiksrytoj.Arbagalisivaizduoti,kadyraastronautai.Arbagalimstytiapielabai
didelius daugiaenklius skaiius. Arba gali sugalvoti vis virtin paaikinim, kai bando k nors
isprsti.
Irtaikodl,vospamatskat,uoposudtingosoperacijos,norsikojosdarkyometaliniai
virbai,visataipamirtairpasileidiavytis.Betkaioperacijpatiriamogus,taijogalvojesusidaro
patirto skausmoatspindys ir iliekamnesi mnesiais. Ir mogaus galvoje atsispindi visos sils,
padarytoskojojeoperacijosmetu,irsulauytikaulai,irvisivartai,irnetjeimoguspamatoautobus,
kurturisuspti,nebga,nesjogalvojeatgyjavaizdas,kadjamvlgaliltikaulaiiriirtisils,ir
taisukeltdardaugiauskausmo.
Irtaikodlmonsgalvoja,kadkompiuteriainegalimstyti,irkodlmano,kadjsmegenysyra
ypatingosirvisaikitokiosneikompiuterio.Nesmonssugebamatytisavogalvoseesantekranir
galvoja, kad ten kakas sdi irdamas t ekran, kaip kapitonas anas Lukas Pikardas filme
vaigdikeliai:Kitakarta"sdikapitonokdjeirirididiulekran.Irmonmsatrodo,kad
isgalvojetnantismogusyrajypatingasmogikasisprotas,kurisvadinasihomunculus,irivertus
taireikiamaytismogus.Irmonmsatrodo,kadkompiuteriaineturiitokiohomunculus".
Betishomunculus"yratikdarvienasatvaizdas.Irkaijispasirodogalvoseesaniameekrane(nes
mogusvisgalvojaapiehomunculus"),kitasmegendalisstebitekran,irkaimogusgalvojaapie
ismegendal(t,kuristebihomunculus"ekrane),jiperoka"ekran,kurstebikitasmegen
dalis.Betsmegenysnemato,kaipitaivyksta,nestaipanauakiesperokimnuovienotakoprie
kito,irtodlmonslygiaitaippatyraakli,kaimstydamiperokanuonuovienoobjektopriekito.
Irtuomonismegenysyrapanaioskompiuterius.Irpanaiosnetodl,kadyraypatingos,betdl
to,kadturiisijungintitaisekundsdaliai,kolpasikeiiaekranas.Irkadangivisadaatsirandadalyk,
kuri mons nesugeba matyti, jie mano, jog ir tie dalykai turi bti ypatingi, nes mons visada
galvoja,kadtai,kojienepajgiamatyti,yraypatinga,kaiptamsiojimnuliopusarbakitajuodosios
bedugnspus,arbajausmas,kaipabundinakttamsojeirisigsti.
Irdarmonsgalvoja,jogjieskiriasinuokompiuterituo,kadgalijausti,okompiuteriaine.Bet
jausmaiyranekaskita,tikgalvojeesaniameekraneatsiradsvaizdasto,kasatsitiksrytojarbakitais
metais,arbakasgaljoatsitikti,betneatsitiko,irjeigutasvaizdasgraus,monsypsosi,ojeigu
lidnas,verkia.

167

Poto,kaiTvasmaneimaud,nuplovnuomansvisusvmalusirnuluostrankluosiu,jis
nunemanemanokambariraprengvariaisdrabuiais.
Tadajispasak:
Artuknorsvakarvalgei?
Betaniekonepasakiau.
Tadajispasak:
Arparuotitauknorsvalgyti,Kristoferi?
Betavistiekniekonepasakiau.
Tadjispasak:
Gerai.Klausyk.Aeinusumestitavodrabuiirpatalynsskalbimomainirtadavlateisiu,
gerai?
Asdjauantlovosirirjausavokelius.
TaigiTvasijoikambarioirsurinkomanodrabuiusnuovonioskambariogrindirsukrov
juoskoridoriuje.Paskuijisnujoirsurinkopaklodesnuosavolovosiratnejaskoridorikartusu
manomarkiniaisirdemperiu.Paskuivisusdaiktuspaklirnunelaiptaisemyn.Tadaigirdau
jungiantskalbimomain.Irgirdjau,kaipTvasjungvandensildymokatilirkaipskalbimo
mainvamzdiaistekjovanduo.
Ilglaikatiktaiirtegirdjau.
miauatmintinaidaugintii2,nestairamino.Pasiekiau33554432,otaiyra225,irtainebuvo
labaidaug,nesanksiaujauesususkaiiavsiki245,betkartmanosmegenystikrainekaipveik.
TadaTvasvlsugrokambarirpasak:
Kaipjautiesi?Arknorsatneti?
Aniekonepasakiau.Irtoliauirjausavokelius.
IrTvastaippatdaugiauniekonesak.Tikatsisdoantlovosgretamansiratsirmalknmis
savo kelius ir irjo kilim po kojom, kur matsi maa raudona lego detal su atuoniomis
briaunomis.
Tadaigirdau,kaippabudoTobis,nesjisnaktibalda,irgirdjau,kaiprausiasisavonarvelyje.
IrTvastyljotikrailabaiilgai.
Paskuijispasak:
Klausyk,galmanirnereikttosakyti,bet...anoriu,kadinotum,kadtugalimanimipasitikti.
Ir...Gerai,galirnevisadasakauties.BetDievasmato,astengiuosi,Kristoferi,Dievasmato,atikrai
stengiuosi,bet...inai,gyvenimasyrasunkus.Velnikaisunkuvislaiksakytivienties.Kartaistai
nemanoma.Irnoriu,kadinotum,jogstengiuosisakytities,atikraistengiuosi.Irgaldabarnepats
geriausiaslaikasapietaikalbti,irinau,kadtautainepatiks,bet...Tuturiinoti,kadnuoioltau
visadasakysiuties.Apievisk.Nes...jeigudabarnepasakysitiesos,taivliau...vliaujibusdaug
skaudesn.Taigi...
Tvaspasitrynveidrankomisirperbraukpirtaispersmakr,irsispoksojosien.Amaiauj
akieskrateliu.
Irjispasak:
AumuiauVelington,Kristoferi.
Pagalvojau,galjisjuokauja,oajuoknesuprantu,irkaimonsjuokauja,jiesakonetai,knori
pasakyti.
BettadaTvaspasak:
Praau.Kristoferi.Tik...leiskmanpaaikinti.
Tadajiskvporoirpasak:
Kaitavomamapalikomus...Eilyn...Poniaiers...jimumsbuvolabaigera.Irlabaigeraman.Ji
man padjo labai sunkiu metu. Ir nesu tikras, ar biau be jos itvrs. Na, atsimeni, kaip ji ia
praleisdavodauglaiko.Paddamagamintivalgirskalbti.
Visubgdamapairti,armumsviskasgerai,armumskonetrksta...Amaniau...Na...das,
Kristoferi,astengiuosipaaikintipaprastai...Maniau,kadjiirtoliaugalspasmusueidinti.A
galvojau...irgalbuvaulabaikvailas...Galvojau,kadjigal...galiausiai...panorsiapersikelti.Arba
kadmesgalgaltumepersikeltijosnam.Mes...mestikraigeraisutarme.Amaniau,kadmes
draugai.Irmanau,kadapsirikau.Manau...Galgale...viskasbaigiasituo...das...Messusiginijome,
Kristoferi,ir...Jipasakkaik,koneketinutausakyti,nestiedalykainemalons,nesjieeidia,bet...
Amanau,kadjailabiaupatikotasjos unpalaikisnegua,negumesabu.Irgalbt,atsigriant
praeit,tainetaipirkvaila.Galmesirniekamtik.Irgalbtyralengviaugyventivienampaiam
priirintsavokvailunk,negudalytisgyvenimsukitaisgyvaismonmis.Anoriupasakyti
das,draugui,mesjuknevisikiilaikytiniai,arne?..iaipartaip,messusibarme.Na,barms
keletkart,tiessakant.Betpoitoypabjaurausprotrkiojimaneispyrproduris.Otuinai,koks
tas unpalaikis buvo po operacijos. Prakeiktas izofrenikas. Vien akimirk velnus kaip vilna,
atsilos,laukiantis,kolpakasysijampilv.Kitsuleidiantisdantistaukoj.iaipartaip,tuo
metu,kaimesrkmeviensantkito,tasuosodeatlikinjosavoreikalus.Taigi,kaijiutrenkmanu
nugaros duris, tas ioplys uva mans jau lauk. Ir... Suprantu, suprantu. Gal jeigu a j biau
paspyrs,jisbtiratsikabins.Bet,das,Kristoferi,kaiaptemstaprotas...Kristi,na,tuinai,kaip
nutinka.Anoriupasakyti,kadmesabu,airtu,netokiejauskirtingi.Irmanogalvojesukositikviena
mintis,kadjailabiaupatinkaitasbjaurusuonegutuarbaa.Iratrod,kadviskas,ktuosdvejus
metuslaikiauuspaudssavyje,tiesiog...
TadaTvasdariektiekpatyljo.
Paskuijistar:
Atsipraau,Kristoferi.Prisiekiu,niekadanenorjau,kadviskastaippakrypt.
Irtadasupratau,kadjisnejuokauja,irtikraiisigandau.
Tvaspasak:
Mesvisiklystame,Kristoferi.Tu,a,tavomama,visi.Kartaismespadaromelabaidideliklaid.
Mestiktaimons.
Paskuijispaklsavodeinrankiriskleidpirtuskaipvduokl.
BetasuklykiauirtaipstmiauTvatgal,kadjisnugriuvonuolovosantgrind.
Jisatsisdoirpasak:
Gerai.Klausyk.Kristoferi.Aatsipraau.iandienapietaidaugiaunebekalbkime,gerai?Lipu
emyn,otupamiegok,irmespasikalbsimeryt.
Paskuijispasak:
Viskassusitvarkys.Tikrai.Tikkmanimi.
Paskuiatsistojo,giliaikvpirijoikambario.
A ilgai sdjau ant lovos, irdamas grindis. Tada igirdau Tob krebdant savo narvelyje.
Pakliauakisirpamaiaujspoksantmanepronarveliovirbus.Manreikjodingtiinam.Tvas
umuVelington.Taireik,kadjisgalinuudytiirmane,nesnegaljaujuotiktinetpoto,kai
pasaktikkmanim",nesjisjaumelavoapietai,kasitikrjyralabaisvarbu.
Betnegaljauieitiinamtuojpat,nesjispamatyt,taigimantekspalaukti,kolumigs.
Buvo23:16.
Avlpabandiaudaugintii2,betpasiekiautikiki215irgavausandaug32768.Taigipradjau
dejuotiirnopuoti,kadlaikasslinktgreiiauirnereiktgalvoti.
Paskuibuvo1:20nakties,betavisdarnegirdjauTvolipantvirmiegoti.Pradjaugalvoti,ar
jis kartais neumigo apaioje, ir ar kartais jis mans netyko, nordamas umuti. Taigi isimiau
veicarikkarikpeiliukiratlenkiauamenis,kadgaliauapsiginti.Tadatikrailabaityliaiijaui
savokambarioirsiklausiau.Niekonegirdjau,todlpradjaulabaityliaiirltailiptilaiptaisemyn.Ir
kai nusileidau laiptais, pro svetains duris pamaiau Tvo pd. Laukiau 4 minutes, nordamas
suinoti,arjijuda,betjinejudjo.Atoliaujaupriekambariolink.Tadavlpavelgiauprosvetains
duris.
Tvasguljoantsofosumerktomisakimis.
Ailgaijirjau.
Tada jis suknark, ir a paokau, ir igirdau, kaip tvinksi kraujas mano smilkiniuose, o irdis
pradedalabaitankiaiplakti,irkrtinjesuskausta,lygkakasjojebtsusprogdinsdidiulbalion.
Pagalvojau,galmaneitiksirdiespriepuolis.
Tvoakysvisdarbuvoumerktos.Pamaniau,galjisapsimetamiegantis.Taigiatikraistipriai
suspaudiaukieninpeiliukirpabeldiaudurstakt.
Tvaskraipgalvonus,irjopdatrukteljo,irjiskaksumurmjo,betakysvisdarbuvo
umerktos.Otadajisvluknark.
Jismiegojo.
Taireik,kadgaliuieitiinam,jeigutaipadarysiulabaityliai,taip,kadjonepriadiniau.
Nuopakabpriedurnusikabinauabusavoapsiaustusir alikirvisataiapsivilkau,nesnakt
laukebusalta.Paskuilabaityliaivlulipauvir,bettaibuvonelengva,nesmandrebjokojos.
NujausavokambarirpasimiauTobionarvel.Tobislabaikrebdjo,todlnusivilkauviensavo
apsiaust ir apvyniojau juo narvel, kad maiau girdtsi triukmas. Tada su narveliu vl nulipau
emyn.
Tvasvisdarmiegojo.
Nujauvirtuv ir pasimiausavomaistodut.Atsirakinauduris kiemirengiaulaukan,
nuspauds emyn dur ranken ir prilaikydamas j taip, kad durys usidarydamos smarkiai
netrinktelt.Paskuinujausodogilum.
Sodopakratyjestovisandliukas.Jameyraoliapjovirgyvatvorspjaustymoirkls,irdaugsodo
ranki,kuriuosnaudodavoMotinapuodirkompostokrepi,irbambukinilazd,irvirvi,ir
kastuv.Pasislptividujebtiektiekiliau,betinojau,kadTvasgalimansteniekoti,taigi
apjausandliukirsispraudiautarptarpsienosirtvorosudidelsjuodosplastmasinsvonios,
kuriskirtasurinktilietausvanden.Tadaatsisdauirpasijutautruputsaugiau.
NusprendiautkitsavoapsiaustpaliktiuvyniotantTobionarvelio,nesnenorjau,kadTobis
sualtirnumirt.
Atsidariausavomaistodut.Vidujebuvopienikasbatonlisirdusaldymedioiaudeliai,irtrys
mai salds apelsinai, ir roinis vaflinis saldainis, ir mano raudoni valgomieji daai. A nebuvau
alkanas, bet inojau, kad reikia k nors suvalgyti, nes jeigu nieko nevalgysi, gali peralti, taigi
suvalgiauduapelsinusirpienikbatonl.
Paskuipradjaugalvoti,kdarysiutoliau.

173

Tarpsandliukostogoirdidiulionusvirusiomedio,auganiokitojetvorospusje,maiauOriono
vaigdyn.
monssako,kadOrionasvadinamastaiptodl,kadOrionasbuvomediotojas,irisvaigdynas
yrapanausmediotojsulazdairlanku,irstrle,atrodaniaisitaip:

Bet labai kvaila taip manyti, nes tai juk tik vaigds, ir takus gali sujungti, kaip tik nori, ir
padarytimoter,mosuojaniskiu,arbakavamal,toki,kokituriponiaiersirkuriatvetai
Italijos,surankenleirbesiverianiaisgarais,arbagalinubrtidinozaurokontrus:
O erdvjenrajokilinij,taigigalisujungti Oriono dalissu Kikio arba Tauro, arba Dvyni
dalimisirpasakyti,kadjiesudarovaigdyn,kurisvadinasiVynuogikekarbaJzus,arbaDviratis
(tikromnirgraiklaikaisdvirainebuvo,okaiptiktadajievaigdynirpavadinoOrionu).
iaip ar taip, Orionas nra nei mediotojas, nei kavamal, nei dinozauras. J tiesiog sudaro
BetelgeuseirBellatrix,irAlnilam,irRigel,ir17kitvaigdi,kuripavadinimaneinau.Irjos
yraumilijardmylinuoms,atsiradusiosdlbranduolinsenergijosproveri.
Irtiesayratokia.

179

Neumigauiki3:47.Tadapaskutinkartpasiirjaulaikrodprieumigdamas.Jociferblatas
vieia,irjeigupaspaudimygtuk,usidegalemput,taigiskaiiaimatositamsoje.Manbuvoaltair
baisu,kadTvasgaliieitiirmanerasti.Betsodejauiausisaugiau,nesbuvaupasislps.
Ilgaistebjaudang.Manpatinkanaktsodeirtidang.Vasarkartaisieinunaktlauksu
proektoriumiirplanisfera,kurisudaroduplastmasiniaiskrituliai,pervidurperdurtismaigu.Ant
apatinioskritulioyradangausemlapis,oantvirutiniodiafragmasuparabolsformosanga,ir
sukdamasjaplink,randikonkreimetdienatitinkanidangausviet,kurimatosii51,5iaurs
platumos,kuriojeiryraSvindonas,betdidiausiadangausdalisvisadaliekakitojeemspusje.
Irkaivelgidang,inai,kadirivaigdes,kuriosyranuotavsnutolusiosimtustkstani
viesmei. Ir kai kuri t vaigdi jau nebra, nes j viesa eina iki ms taip ilgai, kad tos
vaigdsarbajaunustojoegzistavusios,arbasusprogo,arbasusitraukraudonsiasnyktukes.Irdl
totupasijuntitoksmenkas,kadjeigugyvenimekyladidelisunkum,malonumanyti,kadtietavo
sunkumaiyravisainereikmingi,irtaireikia,kadjietokiemai,jognereikia juosndmesio
kreipti,kaiknorsskaiiuoji.
Anekaipmiegojau,nesbuvoalta,irempomanimibuvonelygi,irTobisbeperstojokrebdjo
savonarvelyje.Betkaikaipreikiantisibudinau,jauvito,irvisasdangusbuvooraninsirmlynos,ir
purpurinsspalvos,iragirdjaupaukiiulbjim,kurisvadinasi auroschoras. Tojepatvietoje
ibuvaudar2valandasir32minutes,otadaigirdau,kadTvasijosodirpaauk:Kristoferi?..
Kristoferi?.."
Tadaapsiveriauirradausenpurvinmainuotr,irdarlabiaususirieiau,irsugniauiau
Tobionarvelirsavomaistodut,irsispraudiaukamptarpsandliukosienosirtvoros,irlietaus
vandensvonels,irusidengiautuotrmaiu.IrtadaigirdauTv,einantpersod,irikiens
isimiauveicarikkarikpeiliuk,iratlenkiaujoamenis,irlaikiauitiess,jeiguTvasmusrast.
Irgirdjau,kaipjisatidarsandliukodurisiriekojoviduje.Irtadaigirdaujsakantdas".Irtada
igirdaujoingsniuskrmokniuose,kurieaugokitojesandliukopusje,irmanoirdislabaitranksi,
irvlpajutautjausm,lygkrtinjebtipstasbalionas,irmanau,kadgalTvasirpasiirjoi
kitossandliukopuss,bettikrainemaiau,nesbuvaupasislps,betinau,kadjismansnepamat,
nesgirdjau,kaipvlnujopersod.
Paskuitnojaunejuddamasirpasiirjaulaikrod,iritaipramiaiitvriau27minutes.Otada
igirdau,kadTvasjungiafurgonovarikl.inojau,kadtaijofurgonas,nesgirddavaujlabaidanai,
beto,burzgvisaialia,irainojau,kadtainejokikitkaimynmaina,nestiemons,kurie
vartojanarkotikus,turiVolksvvagenmarksautomobil,oponasTomsonas,gyvenantis40ajamename,
turiVaivchallCavaliermarksmain,omonsi34ojonamoturiPeugeot,irvisjvarikligarsai
skiriasi.
Irkaiigirdau,kadTvasivaiuojainam,inojau,kadyrasauguirgalimailsti.
Irtadaturjaunusprsti,kdaryti.NebegaljaudaugiaugyventinamuosesuTvu,nestaibuvo
pavojinga.
Taigiaprimiausprendim.
Nusprendiaunueitiirpasibelstiponiosiersdurisirapsigyventipasj,nesjpastu,irjinra
svetimasmogus,iraesubuvsjosnamuoseanksiau,kaimsgatvspusjedingoelektra.Ir
kartjinevysmansalin,nesgalsiujaipapasakoti,kasumuVelington,taigijisuinos,kadesu
josdraugas.Irjitaippatsupras,kodldaugiaunebegaliugyventisuTvu.
Isimiau i savo maisto duts saldymedio iaudelius ir roin vaflin sausain, ir paskutin
apelsinirsidjaujuoskien,omaistodutpaslpiaupotrmaiu.TadapasimiauTobio
narvelirsavoantrjapsiaustirilindauiusandliuko.Perjaupersod,paskuijauirpaleinam.
Atsklendiausodovarteliusirijaugatv.
Gatvjeniekonebuvo,taigiajperjauirnujauprietakelioponiosiersnamus,irpasibeldiau
duris,irlaukiau,irbandiauatspti,kjipasakys,kaiatidarys.
Betjipriedurneprijo.Taigiavlpabeldiau.
Tadaapsisukauirpamaiau,kadgatveeinamons,irvlisigandau,nestenjoduit,kurie
vartojanarkotikusirgyvenagretimamename.TaigisugriebiauTobionarvelirulindauuponios
iersnamoikiemopuss,iratsisdauuiuklids,kadtiemonsmansnepamatyt.
Irtadamanreikjosugalvoti,kdaryti.
Irastengiausiapgalvotivairiusingsniusirbandiausprsti,arjieteisingi,arne.
Nusprendiau,kadnebegaliugrtinamo.
Ir dar nusprendiau, kad negaliu apsigyventi pas Sioben, nes ji negalt mans priirti, kai
baigtsimokslometai,todl,kadjiyramokytoja,onedraugarbaeimosnar.
Iranutariau,kadnegaliuapsigyventipasddTer,nesjisgyvenaSanderlende,iraneinau,kaip
tennuvaiuoti,irmanddTerisnepatinka,nesrkocigaretesirglostomanplaukus.
Iranusprendiau,kadnegaliuapsigyventipasponiAleksander,nesjinradraugarbams
eimosnarnetirturdamaun,nesnegaliaupasiliktipasjpernaktarbanaudotisjostualetu,nes
juonaudojasiji,ojiyrasvetima.
Irtadapamaniau,kadgaliauapsigyventisuMotina,nesjiyramseimos,irinau,kurgyvena,
nesilaikprisimenuadres,irtasadresasepterioplentasNr.451c,LondonasNW25NG.Tik
bda,kadjigyvenaLondone,iraniekadanesutenbuvs.AesubuvstikDouveryje,kaivaiavome
Pranczij,irSanderlende,kailankmeddTer,irManesteryje,kaivykomeaplankytitetosRtos,
serganiosviu,tikkaiatenbuvaunuvaiavs,jiviudarnesirgo.Opatsvienasaniekadnesu
nujstoliauparduotuvs,esaniosgatvsgale.Irmintis,kadreikskurnorsvaiuotivienam,mane
baugino.
Betmanedarlabiaugsdino,kadreiksgrtinamoarbapasilikti,kurdabaresu,arbakiekvien
naktslptissode,irkadTvasgalimanesurasti.Irapievisataigalvodamaspajutau,kadmanvlgali
pasidarytilygiaitaippatblogakaipprajusvakar.
Irtadasupratau,kadniekonegaliupadaryti,kadjausiausisaugus.Manogalvojesusidliojotoks
paveikslas.

Irtada sivaizdavau,kaipatmetu visasgalimybes,kurios atrod nemanomos, panaiai kaipper


matematikosegzamin,kaiperirivisusklausimusirnusprendi,kuriuossprsiirkurinesprsi,ir
tadaibraukivisustuos,kurinesprsi,irtadatavosprendimasjauyragalutinis,irpersigalvotinegali.
Irmanosprendimasatroditaip:
Taireik,kadturiuvaiuotiLondongyventisuMotina.Irgaljauvaiuotitraukiniu,nesvisk
imaniauapietraukiniusisavotraukiniaidimorinkinio,kaipreikiasusirastitvarkaratyjemarrut
ir nuvykti stot, ir nusipirkti biliet, ir pasiirti tvarkarat, ir pasitikslinti, ar tavo traukinys
ivykstalaiku,otadaeitireikalingperonirsstitraukin.IravaiuoiauiSvindonostoties,kur
knygoje Boskombo slnio paslaptis" erlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas sustoja papietauti
pakeliuiiPedingtonoRos.
Irtadapavelgiaulabaisenapvaliosformosmetalinkeptuvsdangt,kurisbuvoatremtassien
paleiponiosiersnamkitojesiauroperjimopusje.Dangtisbuvovisassurdijs.
Jisbuvopanausemspaviri,nesirdisusidariusiosformospriminalisiremynus,ir
salas.
Irtadapagalvojau,kadniekadanegaliaubtiastronautu,nesbdamasastronautasnutolstinuo
namperimtustkstanimyli,omanonamaidabarLondone,irnuoiaikitenkoks100myli,
taigidaugiaunegu1000kartariau,negu nutoliaunuonamiskrids kosmos, ir man buvo
skauduapietaigalvoti.Taiprimintdien,kaipargriuvauantolsaidimaiktelspakratyjeir
sipjoviau kel butelio uk, kuri kakas buvo permets per tvor, ir ta uk man nur odos
paviri,irponasDeivisturjosudezinfekuojaniaisskysiaisnuplauti aizdosviet,kadivalyt
mikrobusirpurv,irtaipsmarkiaiskaudjo,kadaverkiau.Betdabarskausmjauiaugalvoje.Irman
buvolidnasuvokus,kadniekadanetapsiuastronautu.
Irtadapamaniau,kadmanreikiaelgtiskaiperlokuiHolmsuiirkadturiu smoningaiatsiriboti
mintysekiekmanomalabiau,kadnepastebiau,kaipvidujeskaudu.
Irtadapagalvojau,kadmanreikspinig,jeiguvaiuosiuLondon.Irmanreiksknorsvalgyti,
nestaiilgakelion,oaneinosiu,ikurkelionjegautimaisto.Irpaskuipagalvojau,kadkakasturs
priirtiTob,kaiivaiuosiuLondon,nesnegalsiujopasiimtisusavimi.
Irtadaa SusidariauPlan.Irpasijutaugeriau,nesmanogalvojeatsirado iokiatokiatvarka,ir
viskassusidliojo,omanreikjotikieilsvykdytiinstrukcijas.
Atsistojauirsitikinau,kadgatvjetuia.TadanujauprieponiosAleksandernamo,kurisstovi
gretaponiosiersnamo,irpasibeldiauduris.
TadaponiaAleksanderatidardurisirpasak:
Kristoferi,kasgitauatsitiko?
Irapasakiau:
ArjsgalitepasirpintiTobiu?
Irjipasak:
KasyraTobis?
Irapasakiau:
Tobisyramanoauginamaiurk.
TadaponiaAleksandertar:
Aha...Aha,taip.Dabaratsimenu.Tumansakei.
TadaaitiesiauTobionarvelirpasakiau:
taijis.
PoniaAleksanderingteljoatgalpriekambar.
Irapasakiau:
Jisdaspecialmaist,irtomaistogalimanusipirktigyvnparduotuvje.Betjistaippatda
sausainius ir morkas, ir duon, ir vitienos kaulus. Bet jam negalima duoti okolado, nes ten yra
kofeinoirteobromino,taigimetilksantin,irdidelsjdozsiurkesveikiakaipnuodai.Irjamtaippat
kasdienreikiapakeistivandenindelyje.Irjambusvistiek,kurgyventi,nesjisgyvnas.Irjampatinka
itrktiinarvelio,betniekoblogo,jeigujoneileidipasivaikioti.
TadaponiaAleksanderpasak:
Kodltau,Kristoferi,reikia,kadkasnorspriirtTob?
Irapasakiau:
AvaiuojuLondon.
Irjipasak:
Kuriamlaikuituivyksti?
Irapasakiau:
Kolstosiuuniversitet.
Irjipasak:
ArginegalipasiimtiTobio?
Irapasakiau:
IkiLondonotolimaskelias,iranenoriujoimtitraukin,nesgaliujprarasti.
IrponiaAleksanderpasak:
Gerai.
Irtadajipaklaus:
Artuirtavotvasisikeliate?Irapasakiau:
Ne.
Irjipasak:
TaikodltuvaiuojiLondon?Iratariau:
AketinugyventisuMotina.Ojitar:
Amaniauirtumansakei,kadtavomotinamirusi.Irapasakiau:
Amaniau,kadjimir,betjiyragyva.IrTvasmanmelavo.Irdarpasak,kadtaijisumu
Velington.
IrponiaAleksandertar:
ODieve.
Irapasakiau:
AketinugyventisuMotina,nesTvasumuVelingtonirmelavo,irabijauliktisujuo
namuose.
IrponiaAleksanderpasak:
Artavomotinayraia?Irapasakiau:
Ne.MotinayraLondone.Irjipasak:
TaituLondonvaiuojivienas?Irapasakiau:
Taip.Irjitar:
Klausyk,Kristoferi,ueikvidirprissk,irmesgalsimepasikalbtiapietaiirsugalvoti,kaip
geriausiapasielgti.
Oapasakiau:
Ne.Anegaliuueitivid.ArjspriirsitemanoTob?
Irjipasak:
Atikrainemanau,kadtugeraisugalvojai,Kristoferi.
Iraniekonepasakiau.
Irjitar:
Kuriuometuyratavotvas,Kristoferi?
Irapasakiau:
Neinau.
Irjipasak:
Na,galtaureiktpabandytijampaskambinti,irmespamgintumesujuosusisiekti.Esutikra,
kadjisdltavsnerimauja.Irasitikinusi,kadvykokakoksbaisusnesusipratimas.
Taigi apsisukau ir nubgau nam link. Bgdamas per gatv neapsidairiau, ir geltonas
mikroautobusiukasturjostaigiaistabdyti,irstabdantaiiaisucypjopadangos.Iranubgaupalei
nam,vlbgauprosodovarteliusirusklendiaujuospaskuisave.
Pabandiauatidarytivirtuvsduris,betjosbuvourakintos.Taigiiupauantemsguliniplytir
imuiaustikl,iraplinkpairouks.Tadakiaurankproidautlangiratidariaudurisividaus.
jaunamirpadjauTobvirtuvjeantstalo.Tadaubgauvirirpaiupausavomokyklin
krepirsimeiaujiektiekmaistoTobiuiirkeliasmatematikosknygas,irkeliasvariasapatines
kelnaites,irbaltinius,irdvejus variusmarkinius.Tadanusileidauemyniratidariaualdytuv,ir
sidjausavokreppakelapelsinsuliirneatidarytbutelpieno.Irpasimiaudarduapelsinusir
dviskardinestrokintpupeli,irpakelsausainisukremuispintels,irvisataitaippatsudjau
krep,neskonservusgalsiuatsidarytiatidarytuvu,taisytumanoveicarikamekarikamepeiliuke.
TadapavelgiauspintelsvirgretakriauklsirpamaiauTvomobiljtelefonirpinigin,ir
adresknygel,irpajutau,kaippermanood...podrabuiaisperbgoiurpas,kaipdaktaruiVatsonui
KeturienklekaipamatmayiusTongo,AndamanoSalieio,pdsakusantBartolomjausolto
namo stogo Norvude, nes pagalvojau, kad Tvas sugro ir yra namie, ir man pradjo dar labiau
skaudtigalv.Betpaskuiatsukauvaizdussavoatmintyjeirpamaiau,kadjomainoskiemenra,
taigijistikriausiaibuspamirspasiimtisavomobiljtelefonirpinigin,irsavoadresknygut
ivaiuodamas.Irapasimiaupinigin,irimiaubankokortel,nestiktaipgaljaugautipinig,nes
kortelturiPINkodonumer,otaislaptaskodas,kurturisurinkti,nordamasisiimtipinig,ir
Tvasnebuvotonumeriousirassaugiojevietoje,kaipprastaidaroma,betpasaksman,irjissak,
kadataitikrainiekadanepamiriu.Irtasskaiiusbuvo3558.Irasidjaubankokortelkien.
TadaimiauTobinarvelioirsidjauapsiaustokien,nesnetisnarvelviskeliikiLondono
persunku.Irtadaprovirtuvsdurisvlijausod.
sitikins,kadniekasmansnestebi,ijauprosodovarteliusirpatraukiaumokykloslink,nestik
ikryptirteinojau,omokyklojegalsiupaklaustiSiobens,kuryratraukinistotis.
Jeibiauiaipjsmokykl,manbtdarsivisbaisiau,nesniekadaanksiaupsiasnebuvau
tenjs.Betdabarmanegsdinodudalykai.Vienasjtai,kadatsidriautolinuomanprastviet,
okitaskadesuartitosvietos,kurgyvenaTvas,irabibaimsbuvoatvirkiaiproporcingosviena
kitai,taigimanvislabiautolstantnuonamirnuotosvietos,kurlikoTvas,visabaimbuvotaspats
pastovusdydis:
Baimvisa?BaimnaujosvietosxBaimTvoartumo?pastovusdydis
(konstanta)
Nuomsnamikimokyklosreikiavaiuoti19minui,bettpatatstumpsiomisnujauper
47minutes,taigikolnujau,labaipavargauirtikjausi,kadprietsdamassavokeliontraukini
stot galsiu mokykloje truput pabti ir suvalgyti sausaini, ir igerti apelsin suli. Bet viso to
padarytinegaljau,nesprisiartinspriemokyklospamaiauTvofurgon,pastatytmainstovjimo
aiktelje.Iratikraiinojau,kadtaijofurgonas,nesantonobuvourayta EdoBunoildymo
prieirairkatilinitaisymas",ogretabuvofirmosenklas,dusukryiuotiatsuktuvai:

Irkaipamaiauitfurgon,manevlsupykino.Betkartiankstojauiau,kadtaipnutiks,taigi
neisitepiaudrabui,tikapvmiautvoriraligatv,irtvmalnebuvodaug,nesnelabaikbuvau
valgs.Irkaimanepykino,norjaususiraitytiant emsirpradtidejuoti.Bet inojau,kadjeigu
susiraitysiu ant ems ir pradsiu dejuoti, Tvas ieis i mokyklos ir pamatys mane, ir pagaus, ir
parsivenamo.Taigilabaigiliaikvpavau,kaipbuvoimokiusidarytiSioben,kaimokyklojemankas
norssuduoda,irsuskaiiavaupenkiasdeimtkvpim,irbuvaulabaisukoncentravsdmesskaiius,
irjuoskartodamaskliaukubu.Irtaigerokaisumainoskausm.
Irtadanusivaliauburnirnusprendiau,kadtursiupatssuinoti,kaippatektitraukinistot,ir
kadmanreikskonorspasiklausti,irkadgeriaukreiptismoter,neskaimumsmokyklojeaikino
apie Nepastam moni Keliam Pavoj, sak, kad jeigu tave ukalbina vyras, ir tu isigsti,
pirmiausiaturisusirastimoterirbgtipriejos,nesbtisumoterimissaugiau.
Taigiisimiauveicarikkarikpeiliukiratlenkiaujoamenis,irstipriaisuspaudslaikiau
kienje,netoje,kurbuvoTobis,kadgaliaudurtibetkam,kasbandysmanesuiupti,irkaiptiktuo
metukitojegatvspusjeivydaumoter,stumianiveimlsukdikiu,irmaberniuksuaisliniu
drambliuku,taiginusprendiaujosirpaklausti.Irkartjaupavelgiaukairirdein,paskuivl
kair,kadmansnesuvaint,irperjaugatv.Irpasakiaumoteriai:
Kurgalimanusipirktiemlap?
Irjipaklaus:
Ksakai?
Irapasakiau:
Kurgaliaunusipirktiemlap?
Irjauiau,kaipvirparanka,laikantipeiliuk,norsajosirnedrebinau.
Irjipasak:
Patrikai,padk,mesktaisl,jisnevarus.Kokemlap?
Irapasakiau:
iosvietosemlap.
Irjipasak:
Neinau,irtadapridr:Kurtunorikeliauti?
Irapasakiau:
Einutraukinistot.
Irjinusijuokirpasak:
Norintpasiektitraukinistot,visainereikiaemlapio.
Irapasakiau:
Manreikia,nesneinau,kuryratraukinistotis.
Irjipasak:
Matosiiia.
Irapasakiau:
Anematau.Irdarnoriausuinoti,kuryrabankomatas.
Irjiparodirpasak:
Tenai. Anas pastatas. Su ikaba ant stogo Orientacinis takas. Kitoje pusje yra Didiosios
Britanijosgeleinkeliolinijenklas.Irstotisyraapaioje,potuoenklu.Patrikai,ataujaukart
sakiau.Atausakiaujautkstantkart.Nerankiokdaiktnuoaligatvioirnekikjburn.
Ir a pavelgiau ta jos nurodyta kryptimi, ir pamaiau pastat, ant kurio viraus buvo kakas
urayta,betjisstovjotolinuoia,iranegaljauperskaitytiurao,irapasakiau:
Arturitegalvojtdryuotpastatsuhorizontaliaislangais?
Irjipasak:
Kaiptikt.
Irapasakiau:
Kaipmanikitopastatonueiti?
Irjinustebusikteljo:
Dievulliaumano!
Tadapasak:
Sekpaskuitautobus,irparodautobus,vaiuojantproal.
Taigipradjaubgti,betautobusaivaiuojatikraigreitai,irmanvisreikjopasitikrinti,arikiens
neikritoTobis.Betmanpavykobgtipaskuiautobusganailgai,irakirtau6oninesgatveles,kol
autobusaspasukodarviengatv,irtadaapameiaujiaki.
Irtadanustojaubgs, nesmanjau buvosunkukvpuoti ir skaudjokojas. Ir buvauatsidrs
gatvjesudaugybeparduotuvi.Irprisiminiau,kadiojegatvjejauesubuvs,kaisuMotinajome
apsipirkti.Irgatvjebuvodaugybmoni,vaikiojanipoparduotuves,betanenorjau,kadjie
maneliest,taiginujaugatvspakrat,irmannepatiko,kadvisitiemonsyrataipartimans,ir
nepatikotastriukmas,nesmanogalvaitosinformacijosbuvoperdaug,irbuvosunkugalvoti,atrod,
lygkakasgalvojekaut.Taigiusidengiaurankomisausisirlabaityliaidejavau.

Irtadapastebjau,kaddarmatosigeleinkelioenklas ,kurmanrodponia,taigitoliaujau
jolink.

Betpaskuiatoenklo nebemaiau.Irbuvaupamirssidmti,kuriojevietojejisbuvo,ir
tai mane igsdino, nes pasiklydau, o a juk nieko nepamirtu. prastomis aplinkybmis galvoje
susidaryiauemlapirjuovadovauiausi,opatstame emlapyjebiaumaaskryiukas,kuris
ymt,kuresu,betmanogalvtrikdperdaugdalyk,irviskassusipainiojo.Taigistovjaupoaliai
baltubrezentiniustogu aliadaroviparduotuvs,kuridipardavinjomorkasirsvognus,ir
pastarnokus,irbrokolius,irtosedsebuvominktasaliasklotas,irasugalvojauplan.
inojau,kadtraukinistotiskakuriapat.Irjeigukasnorsyranetoliese,taisurastitvietgalima
judantspirale,einantpaleilaikrodiorodyklirpasukantkiekvienkartdein,kolvlprieisit
gatv,kuriojejauesibuvs,paskuipasukantkair,irkiekvienkartvissukantkair,irtaiptoliau,
kaippavaizduota(bettaitaippattikhipotetindiagrama,irvisaineSvindonoplanas):
Iritaipsuradautraukinistot,oeidamaslabaisusikaupiauirsusikriautaisykles,irsusidariau
miestocentroplangalvoje,iritaipmanbuvolengviaunekreiptijokiodmesiomonesirvist
triukmaplink.
Irtadaengiautraukinistot.
181
Aviskpastebiu.
Tai dl to man nepatinka naujos vietos. Jeigu esu pastamoje vietoje, tokioje kaip namai ar
mokykla,arautobusas,arparduotuv,argatv,kuresubeveikviskjauanksiaumats,manreikiatik
valgytisdaiktus,kuriepasikeitarbastovikitojevietoje.Pavyzdiui,viensavaitmokykloje,ms
klasje,nukrito ekspyroGaublioteatro plakatas,irikartomatsi,kadjpriklijavoinaujo,nes
pakabino iek tiek dein nuo senosios vietos, o ant sienos plakato kairje buvo lik trys mai
lipniosiosgumos BluTack takeliai.Okitdienmsgatvje,ant437ibintostulpo,kurisstovi
prieais35nam,kakasgrafitistiliumiparaCROWAPTOK.
Betdaugumamoniyratinginiai.Jieniekadaniekonepastebi.Jietikvilgteli,iritasodisreikia
tpat,kirnetiktaiantkonorsuoktiirtoliaueitisavokeliu",panaiaikaipaidiantbiliard
vienas kamuoliukas atsitrenkia kit. Ir ta moni galvose esanti informacija yra labai paprasta.
Pavyzdiui,jeigujiegyvenakaime,tainformacijagalibtitokia:
1.Astoviuoleapaugusiamelauke.
2.Laukuoseyrakarvi.
3.Dienasaulta,irdangujeyratikkelidebesys.
4.oljeyragli.
5.Tolumojematosikaimas.
6.Laukopakratyjematositvora,ojojeyravarteliai.
Irpaskuimonsdaugiauniekonebepastebi,nesgalvojaapieknorskita,pavyzdiui,Oi,kaipia
grau"arbaAnerimauju,kadgaliubtipaliksjungtdujinvirykl",arbadomu,arDulijau
pagimd"1.
Betjeigukaimekokiamenorslaukestoviua,taipastebiuvisk.Pavyzdiui,galiuprisiminti,kaip
stovjauvienamelauke1994jbirelio15d.,ketvirtadien,nesTvasirMotina,iravaiavome
Douver,kadsusptumekelt,plaukiantPranczij,irmespasirinkometmarrut,kurTvas
pavadino Keliu su graiais vaizdais, o tai reik vaiuoti siaurais keliukais ir sustoti papietauti
ueigoje su sodu", ir man reikjo ilipti pasisioti, ir a nujau lauk, kuriame gansi karvs, ir
nusilapinsstabteljau,irpasidairiaupotlauk,irpastebjauiuosdalykus:
1.Laukeyra19karvi,ikuri15yrajuodmargs,o4almargs.
2.Tolumojematosikaimas,kuriamegalimasuskaiiuoti31namirbanyisuketurkampiu,betne
smailu,boktu.
3.Laukematosiriyms,otaireikia,kadviduramiaisitaslaukasbuvopadalytas riaisir
eiomis,irkiekvienastamekaimegyvensmogusturjosavor,kuriameirkininkavo.

1Taipitikrjiryra,nesaklausiauSiobens,apiekmonsmsto,irdamijdaiktus,irjimankaiptiktaipir
paaikino.
4.GyvatvorjematosistrigsmaiasnuopirkiniiAsdaparduotuvitinkloirsuspaustakokakolos
skardin,antkuriosnupietasraig,irilgasoraninsvirvsgalas.
5.Lauko pakratys iaurs rytuose yra aukiausias, o pietvakariuose emiausias (a turjau
kompas,nesvykomeatostogauti,irkaibsimePranczijoje,anorsiuinoti,kuryraSvindonas),ir
laukasyraiektieknelyguspagallinijtarptdviejpakrai,iriaursvakarirpietryilauko
pakraiaiyraiektiekemiau,negubt,jeivisaslaukasbtnuoulniploktuma.
6.Amatauvairiasolirisirdviejspalvglesolje.
7.Daugumakarviyraatsigrusioskalvospus.
Iritmanopastebtdaiktsrabuvautrauksdar31dalyk,betSiobenpasak,kadvisj
raytinereikia.Irtaireikia,kadbuvimasnaujojevietojelabaivargina,nesmatauvisusaplinkesanius
daiktus,irjeikasnorspaskuimanspaklaust,kokiosbuvokarvs,pasiteirauiau,apiekurikarv
klausia,irnamiegaliaunupietivisasjasirpapasakoti,koksbuvokiekvienoskarvsratas.

Dabarsuprantu,kad13skyriujepamelavau,nestenpasakiau:
Anemokujuokauti.
Betamokutrisanekdotus,kuriuosgaliupapasakotiirkuriuossuprantu,irvienasjyraapiekarv,
irSiobensako,kadnrareikalogrti13skyriirtaisyti,kparaiau,nestainetaipsvarbu,nestai
nemelas,tikpaaikinimas.
Otasanekdotasyratoks.
Traukiniuvaiuojatrysvyrai.Vienasjyra ekonomistas,kitaslogikosspecialistas,otreias
matematikas.Irjiektikpervaiavokotijossien(neinau,kodljievaiuojakotij),irjiepro
traukiniolangpamatolaukebesigananialkarv(takarvstovilygiagreiaisutraukiniu).
Irekonomistassako:
irk,kotijojekarvsyraalos.
Irlogikosspecialistassako:
Ne.kotijojeyrakarvi,irbentvienajyraala.
Omatematikassako:
Ne.kotijojeyrabentvienakarv,kuriosvienasonas,pasirodo,yraalas.
Irtaijuokinga,nesekonomistainratikrimokslininkai,neslogikosspecialistaimstoaikiau,bet
matematikatsakymasyrapatstiksliausias.Irkaibnunaujojevietojeirmatauvisk,kasyraaplink,
jauiuosilygkompiuteris,kurisvienumetuturiatliktiperdaugoperacij,irpagrindinisprocesorius
ublokuojamas,irtodlnebraerdvs,kuriojegaltummstytiapiekitusdalykus.Irmandarsunkiau,
kaitenkabtinaujojevietojesudaugeliumoni,nesmonsnepanasneikarves,neigles,nei
ol,irjiesutavimikalba,irjiepadaroknors,kotunesitiki,taigituripastebtivisk,kastojevietoje
yra,irdarturinumatytitai,kasgalinutikti.Irkartais,kaibnunaujojevietoje,oaplinkyradaug
moni,tarsisutrinkakompiuterioveikla,irturiuusimerkti,irrankomisusidengtiausis,irdejuoti,o
taipanaulygspaudyiaukompiuterioklaviusCTRL+ALT+DELirudariniauprogramas,su
kuriomis dirbau, ir ijungiau, ir perkrauiaukompiuter, kad galiau prisiminti, k veikiuir kur
ketinaueiti.
Ir todl man gerai sekasi aisti achmatais ir matematika, ir loginiai udaviniai, nes dauguma
moniyrabeveikakliirnematodaugeliodalyk,irneinaudojasavoprotopajgumo,iruimagalv
dalykais,visaitarpusavyjenesusijusiaisirjuokingais,pavyzdiui:Anerimauju,kadgaliubtipaliks
jungtdujinvirykl".
Manoaislinitraukinirinkinyjebuvomaaspastatassudviemkambariaisirkoridoriumitarpj,
ir vienas t kambari buvo biliet kasa, kur nusipirkdavai bilietus, o kitas laukiamoji sal, kur
laukdavaiatvykstanttraukinio.BetSvindonotraukinistotisbuvovisaikitokia.Jsudartunelisir
laiptai,irparduotuv,irkavin,iritokialaukiamojisal:
Betisstotiesemlapisnralabaitikslus,nesbuvauisigands,taiginegaljaugeraisidmtiten
buvusidaiktiratsimenutiktiek,taditaspavaizdavimasyraapytikris.
Irjauiausi,lygstoviauantstaiosuolospuiantstipriamvjui,nesmansvaigogalvairpykino,
kadangiaplinkbuvodaugybmoni,einaniirieinaniitunelio,irviskasjameaidjo,irtuo
tuneliugaljaieititikvienakryptimi,irvisurtvyrojotualetoircigareikvapas.Taigiatsirmiau
sienir,kadnepargriiauirnesusiriesiauantems,sikibauikaboskratel,irtaikabaskelb:
Keleiviai, norintys naudotis automobili stovjimo aiktele, turi kreiptis nurodytu telefonu,
esaniu dein nuo biliet kasos". Ir a panorau grti namo. Bet namo eiti bijojau ir galvoje
bandiausukurtiplan,kturiaudaryti,betaplinkbuvoperdaugdaiktirperdauggars,kurie
blakdmes.
Taigiusidengiaurankomisausis,kadnebegirdiautriukmoirgaliaumstyti.Irsugalvojau,kad
turiupasiliktistotyje,kadgaliausstitraukin,irkadmanreikiakurnorsprissti,betartistoties
durnebuvokuratsissti,taigitekopajtituneliu.Taigiapatssautariau(mintyse,onegarsiai):A
pajsiutuneliu,irgalbuskuratsissti,otadausimerksiuirgalsiupagalvoti",irnujautuneliu,
sutelks dmes enkl tunelio gale, kuris skelb: ATSARGIAI CCTV". Atrod, kad lynu
leidiuosinuostaiosuolos.
Irpagaliauprijautuneliogal,irtenbuvokelerilaiptai,iravieneriaislaiptaisulipauvir,bet
aplinkvisdarbuvolabaidaug moni,irapradjaudejuoti,olaiptvirujebuvoparduotuvir
patalpasukdmis,bettenbuvoperdaugmoni,taigiprajauproal.Maiaureklamas,skelbianias
Didysis Vakar Laimjimas" ir altas alus", ir ATSARGIAI LAPIOS GRINDYS", ir
Js50penspadsigyventineineiotamkdikiui1,8sekunds",irnurodymai,kurperssti,ir
Gaivina kitaip", ir SKANU GARDU IR TIK 1,30 SVARO KARTAS OKOLADAS
DELUXE",ir08707777676",irCitrinmedis",irRkytidraudiama",irPUIKIARBATA",
irtenbuvomastalelisugretastoviniomiskdmis,irprievienostalelioniekasnesdjo,irjis
stovjokampe,iraatsisdauantvienoskdsprietostalelio,irusimerkiau.Irsusikiaurankas
kienes, ir Tobis ulipo man ant rankos, ir a padaviau jam du gumullius iurki maisto i savo
krepio, ir uiuopiau veicarik karik peiliuk kita ranka, ir sudejavau, kad negirdiau to
triukmo,nesbuvauatitrauksrankasnuoaus,betdejavaunetaipgarsiai,kadneigirstkitimons
irneprieit,irnepradtmanskalbinti.
Irtadastengiausigalvotiapietai,kmandaryti,betnegaljau,nesgalvojebuvoprisikimperdaug
dalyk,taigikadpravalyiaugalv,isprendiauvienmatematikosudavin.
Ir tas matematikos udavinys vadinasi Konvjaus kareiviai". Ir Konvjaus kareivius" aidi
achmatlentoje,kuritsiasibegalovisomisketuriomiskryptimis,irkiekvienaslangelisapainuo
ubrauktoshorizontalioslinijosturipospalvotplytel,kaippavaizduotaia:
Irgalikilnotipasirinktspalvotplyteltiktaitada,jeijigaliperoktiperkitspalvotplytel
horizontaliaiarbavertikaliai(betnestriai)tuilangel,esantukitdviejlangeli.Irkaiitaip
kilnojikurinorsplytel,turipastumtitlangeldengusiplytel,kaipparodyta:

Irturisekti,perkiekspalvotosiosplytelsnutolstanuopradinshorizontalioslinijos,irtodli
pradidaraikakpanaaus:

Opaskuidaraiitaip:

Irainau,koksyraatsakymas,neskadirkaipkilnotumspalvotsiasplyteles,josniekadanenutols
daugiauneiper4langeliusvirnuopradinshorizontaliosioslinijos,betitmatematikosudavin
gerasprstimintyse,kainenoriapieniekkitagalvoti,nesaisdamasitaidimgalijpadarytitok
sudting,kokiotaureikia,kadduotumdarbosavosmegenims,irtaipadarai,plsdamaslentkiek
nori,ojimussugalvodamastokiosudtingumo,kokionori.
Apasirinkautokaidimovariant:
Irtadapakliauakisirpamaiau,kadprieaismanestovipolicininkasirsako:
A.Kaspervelnias?betanesupratau,kjisnoripasakyti.Irtadajispasak:
B.Arviskasgerai,jaunuoli?
Apairjaujiriektiekpagalvojau,nordamasteisingaiatsakytiitklausim,irpasakiau:
Ne.
Irjispasak:
A.Tuatrodaigerokaipavargs.
Jismvjoauksinied,antkuriobuvoigraviruotosstambiosraids,betnegaljauirti,
kokios.Tadajispasak:
A.Moteriskavinjesako,kadiaesijau2,5valandos,irkaijipabandtaveukalbinti,tubuvai
visikametranse.
Tadajispasak:
A.Kuotuvardu?Irapasakiau:
B.KristoferisBunas.Irjispasak:
Kurtugyveni?Irapasakiau:
Randolfogatvs36name,irpasijutaugeriau,nesmanpolicininkaipatinka,irtaibuvolengvas
klausimas,iradargalvojau,arturiaujampasakyti,kadTvasumuVelington,irarjisaretuot
Tv,jeipasakyiau.
Irjispasak:
Ktuiaveiki?Irapasakiau:
Manreikjoatsissti,ramiaipabtiirpagalvoti.Irjispasak:
Gerai,kalbkimpaprasiau.Ktuveikitraukinistotyje?Irapasakiau:
KetinuaplankytiMotin.Irjispasak:
Motin?
Irapasakiau:
Taip,Motin.Irjispasak:
Kadaivykstatavotraukinys?Irapasakiau:
Neinau.JigyvenaLondone.Neinau,kadavaiuojatraukinysLondon.
Irjispasak:
Taitunegyvenisusavomotina?Irapasakiau:
Ne.Betaketinusujagyventi.
Irtadajisatsisdogretamansirpasak:
Taikurgyvenatavomotina?Irapasakiau:
Londone.
Irjispasak:
Taip,betkurLondone?Irapasakiau:
epterioplentas451c,LondonasNW25NG.Irjissuuko:
Jzau!Kasiadabar?Apavelgiauemynirpasakiau:
Taimanoiurk,Tobis,nesTobisspoksojopolicininkimanokiens.
Irpolicininkaspasak:
Naminiurk?Irapasakiau:
Taip,naminiurk.Jilabaivariirnesergabuboniniumaru.
Irpolicininkaspasak:
Na,taikiekpaguodia.Irapasakiau:
Taip.Irjispasak:
Arturibiliet?Irapasakiau:Ne.
Irjispasak:
Arturipinigbilietui?Irapasakiau:
Ne.
Irjispasak:
TaikaiptutadaketinipasiektiLondon?
Irtadaajauneinojau,katsakyti,neskienjeturjauTvobankokortel,ovogtibuvoneteista,
betjisbuvopolicininkas,taigiturjaujamsakytities,taiirpasakiau:
Aturiubankokortel,irimiaujikiensirparodiaujam.
Irtaibuvonekaltasmelas.Betpolicininkaspasak:
Artaitavokortel?
Irtadaapagalvojau,kadjisgalimanearetuoti,irpasakiau:
Ne,jiTvo.Irjispasak:
Tvo?
Irapasakiau:
Taip,Tvo.Irjispasak:
Gerai,bettaijispasaktikrailtaiirsuspaudsavonosnykiuirsmiliumi.
Irapasakiau:
Jismanpasakkod,otaibuvokitasnekaltasmelas.Irjispasak:
Galpajkimepasivaikiodamiikibankomato?Irapasakiau:
Jumsnegalimamansliesti.Irjispasak:
Kodlaturiaunortitavepaliesti?Irapasakiau:
Neinau.Irjispasak:
Na,iraneinau.Irapasakiau:
Nesesugavsspjimutai,kadsmogiaupolicininkui,betanenorjaujamsuduoti,irjeiguvl
taippadarysiu,taimanbusdarblogiau.
Tadajispavelgmaneirpasak:
Tukalbirimtai,arne?
Irapasakiau:
Taip.
Irjispasak:
Tueikpirmas.
Irapasakiau:
Kur?
Irjispasak:
Atgalpriebilietkasos,irparodnykiu.
Irmesabugrometuneliu,betkartnebebuvotaipbaisu,neskartusumanimjopolicininkas.
Iradjaukortelbankomat,kaipmankartaisleisdavodarytiTvas,kaimeseidavomekartu
apsipirkti,irpasiroduraasSURINKITEPINKOD,irasurinkauskaii3558,irpaspaudiau
mygtukVYKDYTI,irpasiroduraasNURODYKITESUM,irbuvogalimapasirinktii:

?1020?
?50100?
Kitasuma

Irapaklausiaupolicininko:
KiekkainuojatraukiniobilietasLondon?
Irjispasak:
Apie30gabal.
Irapasakiau:
Arsvarais?
Irjispasak:
Dieveventas,irnusijuok.Betanesijuokiau,nesmannepatinka mons,kurieimans
juokiasi,netjeijieyrapolicininkai.Irjisnustojojuoktisirpasak:
Jo.Tai30svar.
Taigiapaspaudiau50,iribankomatoikritopenkibanknotaipo10svarirkvitas,irasidjau
pinigusirkvit,irkortelkien.
Irpolicininkaspasak:
Na,nebetrukdysiudaugiautavsianekindamas.Irapasakiau:
Kur man nusipirkti traukinio biliet? nes jeigu paklysti ir tau reikia pasiklausti kelio, gali
paklaustipolicininko.
Irjispasak:
Tuesiiskirtinisegzempliorius,arne?Irapasakiau:
Kurmannusipirktitraukiniobiliet?nesjisneatsakmanoklausim.
Irjispasak:
Tenai,irjisparodten,kurkitojepusjeprieaistraukinistotiesdurismatsididelpatalpa
stikliniaislangais,irtadajispasak:Na,artutikraiinai,kdarai?
Irapasakiau:
Taip.AvaiuojuLondongyventisusavoMotina.Irjispasak:
Artavomotinaturitelefon?Irapasakiau:
Taip.Irjispasak:
Argalijmanpasakyti?Irapasakiau:
Taip.Jistoks:02088878907.Irjispasak:
Irpaskambinsijai,jeigupateksibd,gerai?Irapasakiau:
Taip,nesinojau,kadjeiguturipinig,galimaskambintimonmsitelefonobdeli,oa
dabarpinigturjau.
Irjispasak:
Gerai.
Iranujaupriebilietkasiratsigrspamaiau,kadpolicininkasvisdarmanestebi,taigi
jauiausisaugus.Kitojedidiuliokambariopusjebuvoilgasstalas,ovirjolangelis,irprieais
langel stovjo vyrikis, o kitas vyrikis stovjo kitoje langelio pusje. Ir a pasakiau vyrikiui u
langelio:
AnoriuvaiuotiLondon.
Tadatasvyras,kurisstovjoprieaislangel,pasak:
Jeineprietarausi...irnusigrtaip,kadnugaraatsidrtiesiaipriemane,irvyrikiskitoje
langeliopusjedavjampasiraytipopieriauslap,irjispasira,irtlapnustmatgalprolangel,
irulangelioesantisvyrikispadavjambiliet.Irtadavyrikisprieaislangelpavelgmaneir
pasak:
Koiaspoksai?
Irtadanujo.
Irjoplaukaibuvosusuktivirvutmis,kaipneiojajuodaodiai,betjisbuvobaltasis,irdredaigali
susivytitada,kainiekadneplauniplauk,irjiepasidaropanassenvirv.Irjisbuvoapsivilks
raudonomiskelnmissuvaigdmis.Iralaikiaurankantveicarikokarikopeiliuko,jeigukartais
tasmogusmanepaliest.
Irpaskuidaugiauniekasprielangelnebestovjo,irapasakiauvyrikiuikitojelangeliopusje:
AnoriuvaiuotiLondon,irjaunebebuvautaipsibaimins,nesinojau,kadnetolieseyra
policininkas,betatsigrspamaiau,kadpolicininkojaunebra,irvlpajutauigst,taigibandiau
apsimesti,kadaidiukompiuterinaidim,irjisvadinasi TraukinysLondon", irtasaidimas
panaus Mistik" arba Vienuoliktjvaland", kurnorintpatekti kitlygreikiainarplioti
daugybsudtinggalvoski,irtaidimagaljaubetkadanutraukti.Irvyrikispaklaus:
vienpusarabi?Irapasakiau:
Koksskirtumas?Irjispasak:
Arnorinuvaiuotiirpasilikti,arnuvaiuotiirvlsugrti?Irapasakiau:
Anoriunuvaiavstenpasilikti.Irjispasak:
Kuriamlaikui?Irapasakiau:
Kolstosiuuniversitet.Irjispasak:
Tadavienpus,irtadajispasak:Bus32svarai.
Irapadaviaujam50svar,irjismandav10gros,irpasak:
irkneimtyk.
Irtadajismanpadavgeltonaioraninbilietir8svarusmonetomis,irasusibriaujastkien,
kuriojelaikiaupeiliuk.Irmannepatiko,kadbilietasbuvopusiaugeltonas,betturjaujsaugoti,nes
taibuvotraukiniobilietas.Irtadajispasak:
Galgaltumpasitrauktinuolangelio?Irapasakiau:
KadaivaiuojatraukinysLondon?Irjispavelgsavolaikrodirpasak:
Ipirmojokeliopopenkiminui.Irapasakiau:
Kuryrapirmasiskelias?
Irjisparodirpasak:
Perperjirlaiptaisvir.Pamatysirodykles.
Perjareiktunel,nesmaiau,kurjisrod,taiginujaunuobilietkas,betviskasnebebuvo
panaukompiuterinaidim,nesatsidriautoviskovidury,iratrod,kadvisienklaiaukiamano
galvoje,irkakasmaneatsitrenk,irprajoproal,iraileidaugars,panaunslojim,kaiuo
noripagsdinti.
Irgalvojenusipieiauilgraudonlinijiilgaigrind,kuriprasidjopriepatmanokojirtssi
pervistunel,irpradjaueitipaleitraudonlinijkartodamas:Kair,dein,kair,dein,kair,
dein",neskartais,kaikonorsbijauarbapykstu,manpadeda,jeigudarauknorsritmika,primena
muzikarbabgnogarsus,Siobenimokmaneitaipdaryti.
Irulipaulaiptaisvir,irpamaiaurodykl?1kelias,irkadangirodykl?rodstiklinesduris,
aprojasperjau,irvlkakasukliudmanesavolagaminu,irvlileidaupanaunslojim
gars,irjiepasak:
Povelni,irk,kureini,betasivaizdavau,kadjiebuvotikkakasitsauganidemon
aidime Traukinys London", irtadapasirodtraukinys.Irapamaiauvyriksulaikraiuir
golfolazdkrepiu,einantprievientraukiniodurirspaudiantdidelmygtukgretadur,irdurys
buvoelektronins,irjosatsivr,irmantaipatiko.Irtadadurysujonugarosusidar.
Irtadapavelgiausavolaikrod,irjaubuvoprajusios3minutsnuotolaiko,kaibuvauprie
bilietkas,irtaireik,kadtraukinyspajudspo2minui.
Irtadaprijaupriedur,irpaspaudiaudidjmygtuk,irdurysatsidar,iralipauprotasduris.
IrabuvautraukinyjeLondon.

193

Kai aisdavau su savo traukinuk rinkiniu, susidarydavau traukini tvarkarat, nes tai man

patikdavo.Irtvarkaraiaimanpatinkadlto,kadnoriuinoti,kadakasvyks.
Alaikiausiitokiosdienotvarks,kaigyvenaunamiesuTvuirmaniau,kadMotinayramirusinuo
infarkto(taipirmadieniodienotvark,irjiyratikapytikr):
7:20 Keliuosi.
7:25 Valausidantisirprausiuosi.
7:30 MaitinuirgirdauTob.
7:40 Pusryiauju.
8:00 Apsivelkumokykliniusdrabuius.
8:05 Susidedudaiktusmokyklinkrep.
8:10 Skaitauknygarbairiuvideofilm.
8:32 sdumokyklinautobus.

8:43 Pravaiuojuprotropikuvparduotuv.
8:51 Atvaiuojumokykl.
9:00 Mokyklossusirinkimas.
9:15 Pirmasisrytinisusimimas.
10:30 Pertrauka.
10:50 DailspamokasuponiaPeters1.
12:30 Piets.
13:00 Pirmojipamokapopiet.
14:15 Antrojipamokapopiet.
15:30 Grtunamomokykliniuautobusu.
15:49 Prienamilipuimokyklinioautobuso.
15:50 Geriusultisirukandu.
15:55 MaitinuirgirdauTobj.
16:00 IleidiuTobinarvelio.
16:18 UdarauTobnarvel.
16:20 iriutelevizoriarbavideo.
17:00 Skaitauknyg.
18:00 Geriuarbat.
18:30 iriutelevizoriarbavideo.
19:00 Ruoiumatematik.
20:00 Maudausivonioje.
20:15 Usivelkupiam.
20:20 aidiukompiuteriniusaidimus.
21:00 iriutelevizoriarbavideo.
21:20 Geriusultisirukandu.
21:30 Einumiegoti.
Irsavaitgaliuiasusidarausavopatiestvarkarat,irsusiraaujantkartonogabalo,irpasikabinu
antsienos.Irjameyratokiedalykai: pamaitintiTob ir sprstimatematik, ir eitiparduotuv
nusipirktisaldaini. Irkaiptiktaiyravienaiprieasi,kodlmannepatinkaPranczija,neskai

1 Dails pamokojemokomsmeno,betpirmojerytinjepamokojeirpirmojepamokojepopiet,irantrojepamokojepo
pietmokomsdaugybsdalyk,tokikaip Skaitymas ir Testai, ir Socialiniaigebjimai, ir Gyvnprieira, ir K
veikmesavaitgalj,irRaymas,irMatematika,irNepastammonikeliamaspavojus,irKaipelgtissupinigais,ir
Asmeninhigiena.
monsvaiuojaatostogauti,jienebesilaikodienotvarks,irmansunkiaipavykdavopriverstiMotinir
Tvkasryt,kadgeriaujausiausi,mantiksliaipasakyti,kveiksimetdien.
Neslaikasyranetokskaiperdv.Irkaituknors kurnors pasidedi,sakykim,matlankarba
sausain,galvojegalinusibraiytiemlap,kurisparodyt,kurtdaiktpalikai,betnetgijeiirneturi
emlapio, tas daiktas vis tiek liks toje vietoje, kadangi emlapis yra realiai esani daikt
pavaizdavimas,taigivlgalisusirastitmatlankarbasausain.Otvarkaratisyralaikoemlapis,na,
jeigunesisusidarsdienotvarks,tailaikokamnorsirnerasi,kaiprandilaiptaiktelarsod,arkeli
mokykl.Neslaikasyratiktairyystarpto,kaipskirtingidalykaikinta,pavyzdiui,em,kuri
sukasi aplink Saul, ar atom vibravimas, ar laikrodio tiksjimas, ar dienos ir nakties kaita, ar
klimasisrytirjimasmiegotvakare,irvisatainebeegzistuos,kaiemnustosegzistuotiirnukris
Saul, nes tai yra tiktai ryys tarp iaurs ir Piet aigali, ir bet koki kit viet, toki, kaip
MogadiasirSanderlendas,irKanbera.
Irisryysnragrietaifiksuotas,kaipsantykistarpmsnamoirponiosiersnamoarbakaip
santykis tarp 7 ir 865, ir jis priklauso nuo nuo tavo judjimo greiio ir to tako, kurio link judi,
santykio.Irjeiguiskrendikosminiulaivuirkeliaujibeveikviesosgreiiu,galisugrtiirrasti,kad
visatavoeimaimirusi,otuvisdarjaunas,irtaibusjauateitis,bettavolaikrodisrodys,kadbuvai
ivykstikkeliasdienasarbamnesius.
Irkadanginiekasnegalikeliautigreiiauneguviesosgreiiu,taireikia,kadmesgalimesuinoti
tiknedideldaldalyk,vykstanivisatoje,kaippavaizduota:

Iritasemlapisvaizduojaviskirvisur,irateitisyradeinje,opraeitiskairje,irlinijosc
gradientasyraviesosgreitis,betmesnegalimesuinoti,kasvykstalabiaupatamsintosevietose,net
jeigukaikuriedalykaijauyravyk,betkaipateksimefsrit,galsimeisiaikintiviskapiedalykus,
kurievykstaviesiaupavaizduotosevietosepirq.
Irtaireikia,kadlaikasyrapaslaptis,irnetnekoksnorsdaiktas,irniekasniekadanraisiaikins,
k laikas tiksliai reikia. Ir tokiu bdu, jeigu tu pasiklysti laike, tai panau lyg btum paklyds
dykumoje,tiktosdykumosnegalimatyti,nestainedaiktas.
taidltomanirpatinkatvarkaraiai,nesturdamasjuosgalibtitikras,kadlaikenepaklysi.

197

Traukinyjebuvodaugmoni,irmantainepatiko,nesmannepatinka,kaibnadaugnepastam
moni,irmandarlabiaunepatinka,jeiguatsiduriukambaryjesudaugkitnepastammoni,o
traukinysyrakaipkambarys,irnegalimaijoilipti,kaijisjuda.Irtaimanprimintdien,kaii
mokyklosturjaugrtimaina,nesautobusas buvosugeds,irMotinaatvaiavomanspaimti,ir
ponia Peters paklaus Motinos, ar ji negalt kartu parveti Dek ir Poli namo, nes j motinos
negaljoatvaiuotijpaimti,irMotinasutiko.Betapradjaumainojerkti,nesjojebuvoperdaug
moni,irDekasirPolibuvoneimanoklass,irDekasdauogalv,kurpakliva,irleidiagarsus
kaipkoksgyvnas,irapabandiauiliptiimainos,betjivisdarriedjo,iraikritauijosant
kelio,irmanogalvreikjosusiti,irjieturjonuskustimanplaukus,irprireik3mnesi,kadjievl
ataugttokie,kokiebuvoprietai.
Taigiramiaistovjautraukiniovagoneirnejudjau.
IrtadaigirdaukaksakantKristoferi".
Irpamaniau,kadtaikasnorsimanopastam,pavyzdiui,mokytojasarkasnorsimsgatvs,
bettaibuvonejie.Taivlbuvotaspatspolicininkas.Irjispasak:
Darsuspjautavepagauti,irjistikraisunkiaikvpavoirpasilenkssusimrankomiskelius.
Iraniekonesakiau.
Irjispasak:
Mspolicijosskyriujeyratavotvas.
Irapagalvojau,kadjistuojpasakys,kadjiearetavoTvuVelingtononuudym,betjisto
nepasak.Jistar:
Jistavsieko.
Irapasakiau:
inau.
Irjispasak:
TaikodltuvaiuojiLondon?Irapasakiau:
NesketinugyventisuMotina.Irjispasak:
Na,manau,kadtavotvasapietaiturisavonuomon.
Irtadaapagalvojau,kadjisruoiasimanesugrintiTvui,irtaimaneigsdino,nesjisbuvo
policininkas,opolicininkaituridarytigera,taigileidausibgti,betjisstvrmane,irasurikau.Ir
tadajismanepaleido.Irjispasak:
Gerai,nereikiadlitoiataipkariuotis,irtadapridr:Anuvesiutavepolicijosskyri,
irtu,ira,irtavottisatsisdgalsimeramiaipasinekuiuotiapietai,kaskurvaiuoja.
Irapasakiau:
AketinugyventisuMotina,Londone.Irjispasak:
Darne,kolkasne.Irapasakiau:
ArjsaretavoteTv?Irjispasak:
Aretavomej?Uk?Irapasakiau:
Jisumuun.Suake,skirtasododarbams.unsvardasbuvoVelingtonas.
Irpolicininkaspasak:
Tikrai?
Irapasakiau:
Taip,umu.
Irjispasak:
Na,mesapietaiirgigalimepasikalbti,otadatar:Gerai,jaunuoli,manau,kadiandientau
nuotykipakaks.
Irtadajisitiesrank,kadvlmanepaliest,iravlpradjaurkti,irjispasak:
Klausyk,maojibedione,arbadarysi,kaipsakau,arbaapriversiu...
Irtadatraukinystrukteljoirpradjojudti.
Irtadapolicininkasitar:Suknistasdas".
Ir tada jis pavelg traukinio lubas ir priglaud abu delnus prie burnos, kaip daro mons,
melsdamiesiDievuiauktybse,irjistikraigarsiaikvporoidelnirsuvilp,irtuojnustojo,nes
traukinysvltrukteljo,irpolicininkassitvrvienoilaikymosidir,karojusinuolub.
Irtadajispasak:
Nejudk.
Irtadajisisitraukracijirpaspaudmygtuk,irpasak:Robi?..iaNigelis.Astrigautame
prakeiktametraukinyje.Jo.Netne...Klausyk.JisstojaDidkotoParkveistotelje.Taigijeigugalisurasti
knors,kadmanepasitiktsumaina...Iki.Pasakykjoseniui,kadmesjsuiupome,bettaiuims
iektieklaiko,gerai?Puiku".
Irtadajisijungracijirpasak:Prisskime",irparodnetolieseesaniusduilgussuolus,
sustatytusvienaspriekit,irpasak:
sitaisyk.Irjokikvailysi.
Irantsuolsdintysmonsatsistojoirnujotoliau,nesjisbuvopolicininkas,irmesabusdjome
vienaspriekit.
Irjispasak:
Tutikrasneklauada,tikraitoks.OJ...z...
Oasvarsiau,arpolicininkaspadsmansurastireikiamadres,epterioplentas451c,Londonas
NW25NG.
Ir a irjau pro lang, o mes vaiavome pro gamyklas ir metalo lauo aikteles, pilnas sen
main, ir purviname lauke stovjo 4 turist vagonliai ant rat su 2 unimis ir idiaustytais
skalbiniais.
Irulangoviskasbuvopanauemlap,tik3matavim,irviskasbuvonatralausdydio,nes
visidaiktai,kuriuosgalimapavaizduotiemlapyje,iabuvoreals.Irtiekdaugdalykmspausti
mangalv,taigiusimerkiau,betpaskuivlatsimerkiau,nesatrod,kadskrendu,tiklabaiartiems,
iramanau,kadskristiyragera.Irtadaprasidjokaimopeizaas,irpromsakisslinkolaukaiir
karvs,irarkliai,irtiltelis,irkininkovaldos,irdardaugiaunam,irdaugybvosmatomkeliuksu
vaiuojaniaisautomobiliais.Irvisataimanklmini,kadtikriausiaipasaulyjeyramilijonaimyli
geleinkeli,irvisijienutiestipronamusirkelius,irupes,irlaukus,iragalvojauapietai,kiek
pasaulyjegyvenamoni,irvisijieturinamusirkelius,kuriaiskeliauja,irmainas,irsavoglobojamus
gyvnus,irdrabuius,irvisijievalgopietus,ireinamiegoti,irturivardusirpavardes,irdltoman
galvpradjodarlabiauskaudti,taigivlusimerkiauirmiauskaiiuoti,irdejuoti.
Kaiatsimerkiau,policininkasskaitbulvarinlaikrat TheSun, irantratpirmajamepuslapyje
skelb:3msvarAndersonoprostitutsgda",opoiaantratebuvovyrikioirmoters,dvinios
tikliemenl,nuotrauka.
Irtadamiausimintinaiskaiiuoti,sprsdamaskvadratineslygtispagalformul:
b(b24ac)
X=
2a
Ir tada usimaniau sisioti, bet vaiavau traukiniu. Ir a neinojau, kiek laiko utruks kelion
London,irjauiaukylanipanik,irpradjauritmikaibelstikrumpliaislangostikl,kadlengviau
btlauktiirkadnegalvoiau,kadnoriusisioti,irpavelgiaulaikrod,irikeniau17minui,betkai
usimanausisioti,turiutuojpatireiti,irdltomanpatinkabtinamiearbamokykloje,iravisada
nueinutualetprievaiuodamasautobusu,taidltodabariektiekprilapinaukelnes.
Irtadapolicininkasnuvelgmaneirpasak:
O,Jzau,tujau...irtadajispadjolaikratirpasak:DlDievomeils,nagieiktsumaut
tualet.
Irapasakiau:
Betagivaiuojutraukiniu.
Irjispasak:
Taigitraukiniuoseyratualetai,supranti?
Irapasakiau:
Kurtraukinyjeyratualetas?
Irjisparod,irpasak:
Proiasduris,tenai.Betanenuleisiunuotavsaki,supranti?
Irapasakiau:
Ne,nesinojau,kreikianenuleistiaki",betjisjuknegaljoirtimane,kaibsiutualete.
Irjispasak:
Nagieiktsumauttualet.
Taigi atsistojaui savo vietos ir prisimerkiau tiek, kad vos vos matyiau, taigi neirjau kit
traukinyjeesanimoniirnujaupriedur,irtadajauprojas,otendeinjebuvodarvienos
pusiaupravertosdurys,irantjbuvouraytaTUALETAS,taigiajauvid.
Irvidujebuvobjauru,nesanttostualetovietos,kursdamasi,buvoimat,irviskassmirdjo
imatomis,kaipmokyklostualete,kaiDozefasvienasnujopakakoti,nesjisaidiasuimatomisir
jasidrabsto.
Irdltoanenorjaunaudotistualetu,nesitosimatosbuvomannepastammoni,irjosbuvo
rudos,betmantekoprisiversti,nestikrainorjausisioti.Taigiusimerkiauirpasisiojau,irtraukinys
susibavo,irmanosisiuspataikanttualetormoirgrind,betanusiluosiautualetiniupopieriumi
irnuleidauvanden,irmginaunusipraustikriauklje,betiaupasneveik,taigiapspjaudiaurankasir
nusivaliaujastualetiniupopieriumi,irmeiaujtualet.
Tadaijauitualetoirpamaiau,kadprieaistualetyradvilentynossulagaminaisirkuprinmis,
irtaimanpriminvdinimospintnamie,irkaiptensiropdavauirjausdavausisaugus.Taigiulipau
antvidurinslentynosirpasislpiauulagaminolygudur,kadmansnebesimatyt,irtenbuvo
tamsu,irsumanimniekodaugiaunebuvo,irnegirdjau,kaipkalbasimons,taigipasijutaudaug
ramesnis,irbuvogera.
Iraisprendiaudarkeliaskvadratineslygtis:
0=437x2+103x+11
ir
0=79x2+43x+2089
irtadakaikuriemskoeficientamsparinkaulabaidideliusskaiius,kadbtsunkiauskaiiuoti.
Irtadatraukinyspradjomaintigreit,irkakasprijo,iratsistojogretalentynos,irpabeld
tualetoduris,irtaibuvotaspolicininkas,irjispasak:Kristoferi?..Kristoferi?.."irtadaatidar
tualetoduris,irtar:Velniava",irstovjotaiparti,kadmaiauracijirlazdpriediro,iruuodiau
skutimosilosjon,betjismansnemat,iraneatsiliepiau,nesnenorjau,kadmanenuvestpasTv.
Irtadajisbgtenubgo.
Irtadatraukinyssustojo,iragalvojau,ariajauLondonas,betnepajudjau,nesnenorjau,kad
policininkasmanerast.
Irtadaponiasumegztiniu,antkuriobuvopavaizduotosivilnsusuktosbitsirgls,prijoir
pasimkuprinnuolentynosvirmanogalvos,irpasak:
Tumanemirtinaiigsdinai.
Betaniekonesakiau.
Irtadajipasak:
Atrodo,peronekakastavsieko.
Betairtoliautyljau.
Irjipasak:
Na,kaipinai,irnujo.
Irtadadartrysmonsprajopromane,irvienasjbuvojuodaodissuilgubalturbu,irjispadjo
didiulryulantlentynosvirmanogalvos,betmansnepastebjo.
Irtadatraukinysvlpajudjo.

199

monstikiDiev,nespasaulisyralabaisudtingas,irjiemano,kadnegaliatsitiktinaiegzistuoti
tokiesudtingidalykai,kaipokiojantivoverarmogausakis,arsmegenys.Betjieturtgalvoti
logikai,irjeigutaipmstyt,taisuprast,kadklausimgalimakeltitikdlto,kadvisataijauyra
vyk,iregzistuojajiepatys.Iryramilijardaiplanet,kuriosenragyvybs,bettoseplanetosenrair
protingbtybi,galinitaipastebti.Situacijapanait,kuribt,jeiguvisipasaulyjegyvenantys
monsmtytvirmonetasirpagaliaukamnorsikristherbas5698kartusieils,irtasmogus
pagalvot,kadjisypatingas.Betjisvisainebtypatingas,nesmilijonamsmoni5698kartusherbas
neikrist.
Ir gyvyb emje atsirado visai atsitiktinai. Bet is atsitiktinumas buvo ypatingas. Ir kad taip
atsitikttuoypatingubdu,reikalingos3slygos.Josyratokios:
1.Dalykaituridaugintis(taivadinamareplikacija).
2.Daugindamiesijieturiiektieksuklysti(taivadinamamutacija).
3.iosklaidosturipasikartoti(taivadinamapaveldimumu).
Iriosslygoslabairetaiatsirandavisosikarto,bettaimanoma,irjosyragyvybsprieastis.Ir
tai tiesiog atsitinka. Bet itie procesai nebtinai turi pasibaigti raganosiais arba monmis, arba
banginiais.igrandingalibaigtisbetkuo.
Ir, pavyzdiui, kai kurie mons klausia, kaip galjo atsitiktinai atsirasti akis? Nes akis turi
isivystytiikonorskito,labaipanaausak,irjineatsirandavientikdlgenetinsklaidos,neskokia
ginaudaipussakies?Betpusakiesyralabainaudinga,nespusakiesreikia,kadgyvnasmato
pusgyvno,kurisnorijsusti,irpasitraukiaikelio,oanas,pasiruossustikitgyvn,sust
gyvn,kuristuritiktaitredalakiesarba49%akies,nespastarasisnesuspstaipgreitaipasislpti.Ir
tassustasisgyvnasnebetursvaik,nesbusjaumirs.Oturti1%akiesyrageriau,negujosvisai
neturti.
Irmons,kurietikiDiev,mano,kadDievassukrmonesemje,nesgalvoja,kadmonsyra
geriausi gyvnai, bet mons yra tiesiog gyvnai, ir jie toliau vystysis kitus gyvnus, ir tie kiti
gyvnaibusprotingesniirudarysmoneszoologijossod,kaipmesudarmezoologijossod
impanzesirgorilas.Arbamonssusirgskokianorsligairimirs,arbajieperdauguteraplinkir
praudyssave,irtadapasaulyjelikstikvabzdiai,irjietadabuspatysgeriausigyvnai.

211
Tada pagalvojau, ar nereikjo ilipti i traukinio, nes jis k tik buvo sustojs Londone, ir a
baiminausi,kadjeigutraukinysnuvaiuoskurnorskitur,taitenaniekonepainsiu.
Irtadakakasujotualet,opaskuiijoirmansnepastebjo.Oauuodiauimatkvap,ir
jisbuvokitoksnegutas,kuruuodiau,kaipatstenbuvauujs.
Otadausimerkiauirdariektiekpasprendiaumatematinigalvoski,taigivlnebegalvojau
apietai,kurvaiuoju.
Irtadatraukinysvlsustojo,irpagalvojau,kadreikianuliptinuolentynosirpasiimtisavokrep,ir
iliptiitraukinio.Betnenorjau,kadmanesurastpolicininkasirnuvestpasTv,taigilikauant
lentynosirnejudjau,irniekaskartmansnepamat.
Irtadaprisiminiau,kadmokyklojeantvienosklasssienosbuvoemlapis,irtaibuvoAnglijosir
kotijos,irVelsoemlapis,irtameemlapyjebuvopavaizduota,kaipisidstvisimiestai,ira
stengiausisivaizduotimintyseSvindonirLondon,pavaizduotustameemlapyje,irtaikaiptai
atrodgalvoje:

Iranuolatdirsiojausavolaikrodnuotomomento,kaitraukinysvlpajudjo,12:59.Irpirma
stotelbuvo13:16,taiyrapo17minui.Irdabarbuvo13:39,otaijau23minutsnuotada,kaibuvo
sustojs,otaireik,kadmesturtummbtijroje,jeigutraukinysnepadardidelioposkio.Beta
neinojau,artraukinysdardidelposk.
Irpaskuibuvodar4stotels,ir4monsatjopasiimtidaiktnuolentyn,ir2monspadjo
daiktusantlentyn,betniekasnelietdidiojolagamino,kurismaneustojo,irtikvienas mogus
manepastebjoirpasak:
Tudideliskeistuolis.
Irtaibuvovyrikissukostiumu.Ir6monsjotualet,betjienekakojo,tjutauikvapo,irtai
buvogerai.
Ir tada traukinys sustojo, ir moteris geltonu neperlampamu apsiaustu prijo nusikelti didiojo
lagaminoirpasak:
Arlieteij?
IrapasakiauTaip".
Irtadajinujo.
Irtadavienasvyrasatsistojoprielentynosirpasak:
Ateikpairti,Bari.Jieiaveasitraukinielfarkakpanaaus.
Irdarvienasvyrasprijsatsistojogretapirmojoirpasak:
Na,mesabuesamgerokaipatrauk...
Irpirmasisvyraspasak:
Galduokimjamskudurus?
Irkitasvyraspasak:
Tukauteljs.
Opirmasistar:
Nagi,velniairaut,prietrankatu...Manreikiadaralaus,kolneisiblaiviau.
Irjienujo.
Irtadatraukinyjepasidartikrailabairamu,irjisdaugiauniekurnebevaiavo,iranebegirdjau
joki bals. Taigi nusprendiau nulipti nuo lentynos ir eiti pasiimti savo krepio, ir pasiirti, ar
policininkasvisdarsdisenojojevietoje.
Taiginuslinkaunuolentynosirpavelgiauproduris,betpolicininkonebebuvo.Betnebuvoirmano
krepio,kuriamebuvoTobiomaistasirmanomatematikosknygos,ir varioskelnaits,irapatiniai
baltiniai,irmarkiniai,irapelsinsultys,irpienas,irsviestiniaisausainiai,irtrokintospupels.
Irtadaigirdauingsnius,iratsisukau,irpamaiaukitpolicinink,net,kurisvaiavotraukiniu,ir
ajprodurispamaiaukitamevagone,irjiskakoiekojoposuolais.Iranusprendiau,kadman
policininkaijaunebepatinka,taigiilipauitraukinio.
Irkaipamaiau,kokiojedideljeerdvjestovitraukinys,irkaiigirdau,koksaplinktriukmasir
kaipviskasaidi,manprireikatsiklauptiantems,nesatrod,kadtuojpargrisiu.Irklpodamasant
emssugalvojau,kurmaneiti,irnusprendiaueititakryptimi,kuriajudjotraukinys,vaiuodamas
stot,nesjeigutaipaskutinstotel,taiLondonasirturjobtitpus.
Taigiatsistojauirsivaizdavau,kadantemsyranubrauktailgaraudonalinija,einantilygiagreiai
sutraukiniuikipatvart, taiten,irnuygiavaupaleit linij,kartodamas:Kair,dein,kair,
dein..."taippatkaipiranksiau.
Irkainujauikivart,kakoksvyrikismanpasak:
Atrodo,kakastavsieko,sneli.
Irapasakiau:
Kasmansieko?nespamaniau,kadtaigalibtiMotinairkadpolicininkasiSvindonojai
paskambinotuotelefonu,kurjambuvausaks.
Betjispasak:
Policininkas.
Irapasakiau:
inau.
Irjispasak:
A,gerai,irtadapasak:Tutuometlaukiia,oaeisiujpakviesti,irjisnujoatgalpalei
traukinioon.
Taigijautoliau.Irvisdarjutaulygmanokrtinjebtisiptsbalionas,irmanskaudjo,ira
usidengiau rankomis ausis, ir nujau atsiremti mao kioskelio sien, ant kurios buvo urayta
Viebuiirteatrobilietusakymaitelefonu02074025164",irtasienabuvodidiuliokambario
viduryje,otadaatitraukiaurankasnuoausirsudejavau,kadnebegirdiautriukmo,irdairiausipot
didiulkambar,apirindamasvisusurausirreklamasirnordamassuprasti,artaiLondonas.Ir
itieuraaiskelb:

Betpokelisekunditurairreklamraidsjaususidliojokitaip:

nes j buvo per daug, ir mano smegenys nepajg j aprpti, ir tai mane gsdino, taigi vl
usimerkiauirltaisuskaiiavauiki50,betkartkubunebekliau.Irstovjauten,irkadjausiausi
saugiau,kienjeatlenkiauveicarikkarikpeiliuk,irlaikiautvirtaijsuspauds.
Irtadapridjaurankasprieakikaipironus,iratsimerkiau,irpavelgiauprotuossavoironus,
kad matyiau tik vien enkl i karto, ir po gana ilgo laiko ivydau, kad tas enklas reik
informacija,irbuvouraytasvirmaojokioskeliolangelio.
Irpriemansprijovyrikis,irjisvilkjomlynuvarku,irmvjomlynomiskelnmis,iravjo
rudaisbatais,irrankojeturjoknyg,irpasak:Atrodo,pasiklydai".
Iraisitraukiausavoveicarikkarikpeiliuk.
Ir jis pasak: Eee... ee... ee...", ir pakl abi rankas vir taip, kad joiskleisti pirtai buvo
panasvduokl,lygbtnorjs,kadiraiskleisiausavopirtusvduoklirpaliesiaujo
pirtus,nestaipnorjopasakyti,kadmanemyli,betjistaipadarabiemrankom,oneviena,kaip
darydavoTvasirMotina,iraneinojau,kasjistoks,todlneatsakiautuopaiu.
Irtadatraukdamasisatbulasjisdingo.

Taigiaprijaupriekioskelio,paymtoenklu informacija,irgirdjau,kaipdauosiirdis,o
ausyseaiditriukmas,panausjrosoim.Irkaiprijauprielangelio,pasakiau:AriaLondonas?"
betulangelioniekonebuvo.Irtadakakasulangelioatsisdo,irtaibuvomoteris,irjibuvo
juodaod,irilgijospirtnagaibuvonulakuotiroinespalva,irapaklausiau:
AriaLondonas?
Irjipasak:
inoma,brangusis.
Irapakartojau:
AriaLondonas?
Irjipasak:
Taip,tikrai.
Irapasakiau:
KaipmanpatektiepterioplentoNr.451c,LondonoNW25NG?
Irjipasak:
Kurtaiyra?
Irapasakiau:
Taiepterioplentas,451cnumeris,LondonoNW25NG.O kartaisgalimarayti451cepterio
plentas,Vilesdenas,LondonasNW25NG.
Irmoterismanpasak:
VaiuokmetroikiVilesdenotransportomazgo,brangusis.ArbaVilesdenoGrino.Turibtikakur
alia.
Irapasakiau:
Kokiumetro?
Irjipasak:
Turimtaiklausi?
Iraniekonepasakiau.
Irjipasak:
taiten.Mataituosdideliuslaiptussujudaniaiseskalatoriais?Mataitenkl?Jisrodojim
metro.VaiuokBakerlulinijaikiVilesdenomazgoarbaDubililinijaikiVilesdenoGrino.Araiku,
brangusis?
Irapavelgiau,kurjirod,irtenaibuvodidiuliailaiptai,kuriejudjoemyn,ovirtslenkani
laiptmatsiitoksdidelisenklas:

Irapagalvojau,kad galiutaipadaryti, nesikiiolmanpuikiaiseksi,irjaubuvauLondone,ir


tikraisurasiusavoMotin.Iratikturiugalvoti,kadmonsyrakaipkarvslaukuose,irmantikreikia
vislaikirtitiesiaiprieaissaveirperiodidiuliokambariogrindisgalvojenusibrtiraudon
linijirjoslaikytis.
Irajauperdidjkambareskalatoriauslink.Irlaikiaususpaudskienjeveicarikkarik
peiliuk,irlaikiauTobkitojekienje,kadneitrkt.
Ireskalatoriusbuvotokielaiptai,betjiejudjo,irmonsantjatsistodavo,irjuosvedavoemyn
auktyn,irtaimanbuvojuokinga,nesniekadaanksiauniekopanaausnebuvaumats,irjieatrod
kaipifantastiniofilmoapieateit.Betanenorjaunaudotiseskalatoriumi,todlnulipaulaiptais.
Irtadaatsidriauapaioje,maesniamekambaryje,irtenbuvodaugybmoni,irdarbuvostulpai,
irapaiojejuosjuosmlynosviesels,irmanjiepatiko,betnepatikovisitiemons,irapamaiau
fotografobdel,panait,kuriojefotografavausipasui1994kovo25dien,irjautbdel,nes
jiatrodkaipspintel,irpasijutausaugiau,irgaljaudairytisprouuolaid.
Irstebdamaspradjautyrintiaplinkirpamaiau,kadmons,eidamipropilkusvartus,kia
juossavobilietus.Irkaikuriemonspirkobilietusdideliuosejuoduoseaparatuose,pakabintuoseant
sienos.
Irapastebjau,kaditaippadar47mons,irsidmjau,kaiptaidaroma.Tadasivaizdavau,kad
antgrindnusitiesraudonalinija,irnujaupriesienos,antkurioskabojoplakatassuivardytais
kelionimarrutais,irtosvietosbuvoivardytosabclstvarka,irapamaiauVilesdenoGrin,ir
buvoparayta,kadbilietokainayra2,2svaro,irtadanujauprievienosmainos,irjojematsimaas
ekranas,kuriamebuvourayta PASIRINKITEBILIETOTIP, irpaspaudiautmygtuk,kur
prietaispauddaugiausiamoniirantkuriobuvourayta SUAUGUSIAJAM ir 2.2SVARO, ir
ekranepasiroduraasMESKITE2SVARUSIR20PENS,irameiauplytrismonetaspo
svar,irmainojepasigirdotrakesys,oekranepasirododiaiPAIMKITEBILIETIRGR,
irmaamedubimemainosapatinjedalyjeilindobilietasir50pens,20pensir10pensmonetos,
irasusipyliaumonetaskien,irpasukauprievienipilkjvart,irdjausavobilietlply,ir
manobilietprarijo,irjisvlilindokitojevartpusje.Irkakaspasak:Judinkis",iraileidau
gars,panaunsurzgim,irengiaupriek,irkartvartaiatsidar,irpasimiausavobilietkaip
irvisitiemons,irmanitiepilkivartaipatiko,nestaitaippatbuvokakaspanaaustai,krodo
mokslinsfantastikosfilmuoseapieateit.
Otadamanreikjosugalvoti,kureititoliau,taigiatsirmiausien,kadmonsmansnekliudyt,
irmaiauenklus Bakerlulinija ir Rajono, ir iedolinija, betnebuvoenklo Dubililinija, kuri
man minjo moteris, taigi susiplanavau, kad turiu vaiuoti Bakerlu linija iki Vilesdeno transporto
mazgo.
IrBakerlulinijveditokianuoroda:

Iraperskaiiau visastojenuorodojebuvusiasstoteles,irsuradau Vilesdenomazg, taigijau


rodykls?nurodytakryptimiperkairjtunel,irapaiojepervidurtunelisbuvoatitvertas,irmons
jopriekkairepuse,oijoijodeine,taigiajaukaire,irpatstunelissukokair,otenbuvo
daugiauvart,irmatsinuoroda Bakerlulinija, irtanuorodavedeskalatorilink,taigimanteko
uliptianteskalatoriaus,irturjaulaikytissitvrsguminiturkl,betjietaippatjudjo,todla
nepargriuvau, ir mons stovjoarti mans, ir man norjosi jiems smogti, kad jie pasitraukt, bet
nesmogiaudlto,kadjauturjauspjim.
Irtadaatsidriaueskalatoriapaiojeirturjaustaiganuokti,betsuklupauirkakatsitrenkiau,
ir tas mogus pasak: Ramiau", ir dabar galjau rinktis vien i dviej krypi, ir viena buvo
Nortbaundas, jaairpasukau,nes Vilesdenas buvovirutinjeemlapiopusje,oemlapiuose
virusvisadarodoiaur.
Irtadaatsidriaukitojetraukinistotyje,betibuvomaut,irjojebuvotunelisirtikvienabgi
juosta, o sienos buvo nelygios, ir jas deng stambs uraai, tokie kaip IJIMAS ir Londono
transportomuziejus,irSkirksaulaikoirpripaink,kadpasirinkainetkarjer,irJAMAIKA,
ir DidiosiosBritanijosgeleinkeliai,ir Rkytidraudiama,irJudk,irJudk,irJudk,ir
Ikistoteli,esaniuKaraliensparko,vaiuokitepirmutraukiniuir,jeigureikia,persskite
Karaliens parko stotelje, ir Hamersmitas ir Siio linija, ir Tu artimesnis man u eim. Ir
maojojestotyjestovjodaugybmoni,irtaibuvometrostotis,taiginebuvojokilang,omantai
nepatiko,taigisusiradau,kuratsissti,irtaibuvosuoliukas,irprisdauanttosuoliukokrato.
Irtadadardaugiaumonimrinktistmastot.Irkakasatsisdokitamesuoliukogale,irtai
buvomoterissujuodulagaminuirpurpurinsspalvosbatais,irpapgosformossege.Omonst
mastotvisrinkosiirrinkosi,irdabarjipasidarlabiauutvindytanegutadidiojistotis.Irtadaa
nebemaiausien,irkakienovarkoskvernaspalietmanokel,irmanesupykino,irapradjau
tikraigarsiaidejuoti,irantsuolosdintimoterisatsistojo,irniekasdaugiaunebeatsisdo,oajauiausi
taipkaiptada,kaisirgaugripuirmanreikjogultilovojevisdien,irvisurskaudjo,irnegaljaunei
vaikioti,neivalgyti,neiumigti,neisprstimatematikosudavini.
Irtadaigirdaugars,panat,kuriskyla,kaimonskaunasisukardais,irpajutaustiprioro
bang,irpasigirdoriaumojimas,irausimerkiau,irriaumojimasvisgarsjo, iradejavautikrai
garsiai,betirmanodejavimasnegaljoausysenustelbtitotriukmo,irmanatrod,kadtamaastotis
tuojtuojsubyrs,irkadkakurkilodidelisgaisras,irkadajaumirsiu.Irtadariaumojimaspavirto
klapsjimircypim,irpalengvatiegarsairimo,kolvisainutilo,betavisbuvauusimerks,nes
jauiausisaugesnis,nematydamas,kasdedasiaplink.Irtadaigirdau,kadmonsjuda,nesjaubuvo
ramiau.Iraatsimerkiau,iripradiniekonegaljauirti,nesaplinkbuvobegalodaugmoni.Ir
tadapastebjau,kadjielipatraukin,kurioanksiauianebuvo,irsupratau,kadtriaumojimsukl
istraukinys.Irnuoplaukmanoveidutekjoprakaitas,iravaitojau,jaunedejavau,betkitaip,
panaiaikaipuo,susieidsleten,iratgarsgirdjauvisaialia,betipradinesupratau,kad
taipdaraua.
Irtadatraukiniodurysusidar,irtraukinyspajudjo,irtadavlsuriaumojo,betkartnebetaip
garsiai,ir5vagonaipravaiavopromaneirdingotunelyje,ivaiaviitosmaosstoties,irvlbuvo
tylu,irmonsvlvaikiojoperjomis,vedaniomisistoties.
Iradrebjau,irnorjaugrtinamo,irtadaprisiminiau,kadnegaliugrti,nestenyraTvas,irjis
manpamelavo,irumuVelington,otaireik,kadtendaugiaunebemanonamai,manonamai
dabarepterioplento451c,LondoneNW25NG,irisigandau,kadneteisingaimstau,galvodamas,
kadnoriauvlgrtinamo,nestaireik,kadmanoprotasnelabaigeraiveikia.
Ir tada dar daugiau moni upldo i ma stot, ir ji vis pilnjo, ir vl pasikartojotas pats
riaumojimas,irausimerkiau,irprakaitavau,irmanepykino,irpajutautjausmlygkrtinjebt
isipts balionas, ir jis atrod toks didelis, kad darsi sunku kvpuoti. Ir tada mons ivaiavo
traukiniu,irmaojistotisvllikotuia.Opaskuijivlprisipild,irdarvienastraukinysatvaiavotaip
pat riaumodamas.Irjauiausilygiaitaip,kaipanuometsirgdamasgripu,nesnorjau,kadvisatai
baigtsi, panaiai kaip itraukus i akuts lizdo kompiuterio laid, jeigu kompiuteris sugenda, ir
norjauumigti,kadnereiktgalvoti,nesvienintelisdalykas,apiekurdargaljaugalvoti,buvo,kaip
manvisurskauda,nesdaugiauniekamgalvojenebebuvolikvietos,betumigtinegaljauirturjau
tiesiogsdti,irnebuvokveikti,tiklauktiirkstiskausm.

223

Otaidarvienasapraymas,nesSiobensak,kadjturtbtidaugiau,irtodlapraautoje
maojestotyjeantsienosprieaismanekabojusreklaminskelbim,betvisojotiksliaineprisimenu,
nestadamanatrod,kadtuojmirsiu.
Irreklaminisskelbimasbuvotoks:
Isvajotsiasatostogas
rinkits

Kuoni
Malaizijoje
Ouitouraobuvonuotraukasudviemorangutanais,irjiesuposimediakose,irujmatsi
mediai, bet j lapai buvo susiliej, nes nuotrauka norta irykinti orangutanus, o ne lapus, ir
orangutanaijudjo.Irodisorangutanas"yrakilsimalajieiodiodranghtanirreikiagiri
mogus,betodisoranghtanmalajieikalbanereikiaorangutano.
Ir reklaminiai skelbimai tai nuotraukos arba televizijos programos, verianios pirkti daiktus,
pavyzdiui,automobiliusarbasnikerius",arbanaudotisinternetoteikjpaslaugomis.Betiabuvo
reklaminis skelbimas, primygtinai silantis vykti atostog Malaizij. O Malaizija yra pietryi
Azijoje,irjsudaroMalaizijospusiasalisirSabos,irSaravakos,irLagvanossalos,osostinyraKvala
Lumpras, ir jo aukiausias kalnas yra Kinabalu, 4101 metr aukio, bet apie tai reklaminiame
skelbimeniekonebuvopasakyta.
IrSiobensak,kadmonsvykstaatostogauti,nordamipamatytinaujdalykirpailsti,betman
tainebtpoilsis,onaujdalykgalipamatytiirvelgdamasempromikroskoparbapiedamas
geometrinkn,kursudaro3apskritimoformosvienodostoriovirbai,kuriekertasistaiukampu.Ir
manau,kadtiekdaugdalykgalirastituosepaiuosenamuose,kadprireikt nevienerimetapie
visusjuoskaipreikiantpagalvoti.Ir,beto,koksnorsdaiktasyradomusdlto,kapiejgalipagalvoti,
onedlto,kadjisnaujas.Pavyzdiui,Siobenparodman,kadgalimasusilapintipirtirjuotrinant
virutintaurskratigautiskambjim.Irjeiguskirtingastaurespripilsiskirtingvandenskiek,
garsaibusskirtingi,nestaursesusidarysskirtingirezonansiniaidaniai,irtaipgalimasugrotidainels
Trysaklospels"melodij.Irdaugelismoniturinamietauriirneino,kaditaipgalimadaryti.O
reklaminisskelbimaskviet:
Malaizija,tikrojiAzija.
Gaivsvaizdaiirkvapailiudija,kadatvykotejkontrastal.Siekiatepatirtitai,kastradicika,
natraluirkosmopolitika.Jsisineiteprisiminimusirapiedienas,praleistasmiestuose,irapie
gamtosprieglobst,irapiemalontingulpapldimyje.Kainavienammoguinuo575svar.
Skambinkitemumstelefonu01306747000,kreipkit ssavokelioni agent arba
apsilankykiteinter netosvet ain jeadresu www.k uoni.co.uk
Visaikitokspasaulis.

Antsienosbuvodartrysnuotraukos,irjosbuvolabaimaos,irtenbuvopavaizduotirmaiir
pliaas,irvlrmai.Otaikaipatrodorangutanai:

227

Ir a buvau usimerks ir visai nebeirjau savo laikrod, ir traukiniai atvaiuodavo ir


ivaiuodavoistotiestamtikruritmu,kaipskambamuzikaarbadundabgnai.Irtaibuvopanau
skaiiavim,sakant:Kair,dein,kair,dein,kair,dein...",kaipSiobenbuvomaneimokiusi,
kadnusiraminiau.Irmintyseakartojau:Traukinysatvaiuoja.Traukinyssustoja.Traukinysivyksta.
Tyla.Traukinysatvaiuoja.Traukinyssustoja.Traukinysivyksta...",lygtraukiniaibtjudjvien
manomintyse.Irpaprastainebandausivaizduotidalyk,kuriitikrjnra,nestaimelas,irtodl
manebaugina,betitaipskaiiuotibuvogeriau,neguirtiatvykstaniusiristotiesivykstanius
traukinius,nesjvaizdasmanedarlabiaubaugino.
Irasdjauneatsimerkdamasirneirdamaslaikrod.Atrod,lygbiautamsiamekambaryje
suutrauktomisuuolaidomis,taiginiekonemaiau.Taipbna,kaipabundinaktirgirditiktai,kas
dedasigalvoje.Iritaipmanbuvogeriau,nestamaastotisbuvolygnegreta,neiorje,betatrod,
kadguliulovojeiresusaugus.
Opaskuitylostarpaitarpatvykstaniirivykstanitraukinidarsivisilgesniirilgesni.Iri
garssupratau,kadperintervalustarptraukinijudjimomajstotateidavovismaiaumoni,
taigi atsimerkiau ir pavelgiau savo laikrod, ir jis rod, kad yra 20:07, ir kad a ant ito suolo
isdjauapie5valandas,betneatrod,kadbtprajusios5valandos,na,tikskaudjoupakal,ir
buvaualkanasiritroks.
Irtadasupratau,kadnebraTobio,nesneberadaujokienje,irmantainepatiko,nesmesbuvome
neTvoarbaMotinosnamuose,irnebuvokamstotyjejpamaitinti,irkadjisnumirsarbapatekspo
traukiniu.
Irtadapavelgiaulubasirpamaiau,kadilgamejuodamestaiakampyjeurayta:

Irtadaapatinuraolinijaitirpoirdingo,irkitaeilutatsiradovietojjos,irdabarnuorodaskelb:

Opaskuiuraasirvlpasikeitirsiieb:

Irtadaigirdaugars,primenantmsukardais,irvaiuojaniostottraukinioriaumojim,ir
sumeiau, kad kakur yra didelis kompiuteris ir reguliuoja, kur juda visi tie traukiniai, ir i jo
juoduosius staiakampius maose stotyse ateina praneimai apie tai, kada traukiniai atvyksta, ir
pasijutaugeriau,nesviskasvykotvarkingaiirpagalplan.
Irtraukinysvaiavomajstotirsustojo,ir5monslipotraukin,irdarvienasmogusbgo
stot ir lipo, ir 7 mons ilipo i traukinio, ir tada durys automatikai usidar, ir traukinys
nuvaiavo.Irkaiatvaiavodarvienastraukinys, manjaunebuvotaipbaugu,nesusidegenklas
,irainojau,kadtaiirvyks.
Irtadanusprendiau,kadpaiekosiuTobio,nesmaojojestotyjebuvotik3mons,iraatsistojau,
irvisurdairiausipomajstot,taippatirtarpduriuose,vedaniuosetunelius,betTobioniekur
nemaiau.Irtadapavelgiauemyntamsiapatinstotiesdal,kuriadrieksibgiai.
Irtadapamaiaudvipeles,irjosbuvojuodosnuopurvo.Irmantaipatiko,nesmgstupelesir
iurkes.BetjostaineTobis,taigivalgiausitoliau.
IrtadapamaiauTob,irjistaippatbuvoapatinjedalyjepriebgi,irasupratau,kadtaiTobis,
nesbuvobaltas,oantnugarosrudakiauinioformos dm.Taiginulipau emynnuobetoninio
grindinio.Irjisgraukakoksenpopierinuosaldumyn.Irkakassuuko:
Jzau,ktudarai?
Irapasilenkiau,nordamassugautiTob,betispabgo.Irajaupaskuij,irvlpasilenkiau,ir
paaukiau:Tobi...Tobi...Tobi",iritiesiaurank,kadjisgaltjuuostiirsuprasti,kadiaa.
Irkakaspasak:
Lipkiten,povelni,irapavelgiauvir,irtaibuvovyrasaliulietpaliuirjuodaisbatais,
iramaiaujopuskojines,irjosbuvopilkos,imargintosmaaisrombeliais.
Irapasakiau:Tobi...Tobi...",betjisvlpabgo.
Irvyrassurombeliaismargintomispuskojinmisbandsuiuptimaneupeties,irasurikau.Ir
tadaigirdaumsukardaisprimenantgars,irTobisvlpradjobgti,betkartjisbgokit
pus,propatmanokojas,irastvriauj,irpagavauuuodegos.
Irvyrasrombeliaisimargintomispuskojinmisviskartojo:
O,Jzau...O,Jzau...
Irtadaigirdauriaumojim,irpakliauTobnuoems,irsumiaujabiemrankom,irjisman
kandonykt,irmsunktiskraujas,irasurikau,oTobisbanditrkti.
Irtadariaumojimassustiprjo,irapasisukau,irtunelyjepamaiauatvaiuojanttraukin,irmane
pervaiuosirumu,taigipabandiauusiroptiantbetoniniogrindinio,betjisbuvoperauktas,beto,
aabiemrankomlaikiauTob.
Irtadavyrassurombeliais margintomispuskojinmissugrieb mane ir trukteljovir,ira
aukiau,betjisvistiekmanetraukirutempantbetoniniogrindinio,irmesnugriuvome,iratoliau
rkiau,nesjisskaudiaisuspaudmanopet.Irtadastotvaiavotraukinys,iravlnubgauprie
suoliuko,irsidjauTobapsiaustovidinkien,irtenTobisvisainurimoirnebejudjo.
Ovyrassurombeliaismargintomispuskojinmisvisdarstovjoaliairpasak:
Kokius,pogalais,tuiapoktuskrtei?
Betaniekonepasakiau.
Irjispasak:
Ktudarei?
Irtraukiniodurysatsidar,irijoilipomons,iruvyrorombeliaismargintomispuskojinmis
stovjomoterisirturjorankojegitarosdkl,tokkaipSiobens.
Irapasakiau:
IekojauTobio.Taiiurk.Manoaugintin.
Irvyrassurombeliaismargintomispuskojinmispasak:
Suknistasreikalas.
Irmoterissugitarosdklupasak:
Arjamviskasgerai?
Irvyrassurombeliaismargintomispuskojinmispasak:
Jamgerai?Dlitokiosuskio.JzauMarija.Joaugintiniurk.Odas.Manotraukinys,ir
tadajispribgoprietraukinio,sudavduris,kuriosjaubuvousidariusios,irtraukinyspradjojudti,
irjispasak:Velniava!.."Irmoterispasak:
Artauviskasgerai?Irpalietmanorank,taigiavlpradjaurkti.
Irjipasak:
Geraijau,gerai,gerai.
Irantjosgitarosdklobuvolipdukassuurau:

Irasdjauantems,irmoterispriklaupantvienokelio,irpasak:
Argaliutaukuonorspadti?
Ir jeigu ji bt ms mokyklos mokytoja, a tikriausiai biau paklauss: Kaip man pasiekti
epterio plent 451c, Vilesdene, Londono NW2 5NG?", bet ji buvo man nepastama, taigi a
pasakiau:
Pasitraukitenuomanstoliau,nesmannepatiko,kadjiyrataiparti.
Irapasakiau:
Aturiuveicarikkarikpeiliuk,irjisyraatrus,irjoamenysgalinupjautipirtus.
Irjipasak:
Gerai,branguti.Suprantu,kadtavoatsakymasyrane",irjiatsistojoirnujo.
Ovyrikissurombeliaismargintomispuskojinmispasak:
Jzau,jiskvailaskaipbatoaulas,irvalsinosineveid,onosinbuvokruvina.
Irtadaatvaiavodarvienastraukinys,irvyrassurombeliaismargintomispuskojinmisirmoterissu
gitarosdklulipo,irtraukinysnuvaiavo.
Irtadaatvykodar8traukiniai,iranusprendiau,kadssiutraukinirtadanusprsiu,kdaryti.
Taigialipaukittraukin.
IrTobisband isiropti imanokiens,todl imiauj ir perkliau savoiorinkien, ir
prilaikiauranka.
Irvagonebuvo11moni,irmannepatikobtivienojepatalpojesu11 monivaiuojant
tuneliu,taigisutelkiaudmesvagonebuvusiusdaiktus.Aplinkmatsiuraai
SkandinavijojeirVokietijojeyra53967atostogautojamsskirtinamai irVITABIOTIKAI,ir
3435,ir10svarbaudauvaiavimbebilieto,irAtraskiteauks,paskuiirbronz,irTVIC,ir
EPBIK,irpaiulpkman,ir Saugumosumetimaisdraudiamautvertiperjim,irBRV,ir
Con.lC,irKalbkitesuvisupasauliu.
Irsienornamentasbuvoitoks:

Osuolornamentasbuvotoks:

Tadatraukinysmstipriaisvyruoti,irmanreikjositvertiturkl,irmesvaiavometunel,ir
triukmassustiprjo,irausimerkiau,irjauiau,kaipmanokaklepulsuojakraujas.
Irtadaivaiavomeitunelioirsukomekitmastot,kurivadinasi Vorikoprospektas,irtai
buvoantstotiessienosuraytarykiomisraidmis,irmantaipatiko,nesinojai,kuresi.
Irabandiaunustatyti,kieklaikovisukeliutraukinysvaiuojanuovienosstotiesikikitos,kol
pasiekmeVilesdenotransportomazg,irkiekvienkartlaikotarpaitarpstoibuvo15sekundi
kartotiniai,taiitaip:
Pedingtonas 0:00
Vorikoprospektas 1:30
MaidaVeilas 3:15
Kilburnoparkas 5:00
Karaliensparkas 7:00
KenzeloGrinas 10:30
Vilesdenotransportomazgas 11:45

Ir kai traukinys sustojo Vilesdeno transporto mazgo stotyje ir durys automatikai atsidar, a
ilipau.Irtadadurysusivr,irtraukinysvlpajudjo.Irvisiilipusieji,iskyrusmane,jolaiptais
virirtoliaupertilt,irtadalikome3mons,vienasjbuvogirtasvyrikis,irantjoapsiaustobuvo
ruddmi,ojobataiskirtingpor,irjisdainavo,betanegirdjau,kjisdainuoja,oantrasisbuvo
indaskioskesusienojeesaniumaulangeliu.
Iranenorjaunektisnsuvienuj,nesbuvaupavargsiralkanas,irjaubuvaukalbjsissu
daugybenepastammoni,otaiapskritaiyrapavojinga,irkuodaugiaudaraipavojingdalyk,tuo
didesntikimyb,kadkakasblogatauirnutiks.Betneinojau,kaippasiektiepterioplent451c,
LondonoNW25NG,taigireikjokienonorspasiklausti.
Taiginujauprietamekioskelyjeesanioindovyroirpasakiau:
Kuryraepterioplento451c,LondonoNW25NG?
Irjispammaknygelirpadavjman,iritar:Dudevyniasdeimtpenki".
IrknygavadinosiLondonogatviatlasasnuoAikiZirGeografemlapikompanijosrodykl
nuoAikiZ",irajatsiveriau,irjojebuvodaugybemlapi.
Irpardavjaspasak:
Tujpirksiarne?
Irapasakiau:
Neinau.
Irjispasak:
Na,tadaneiupinkjossavonevariaispirtais,irpamjimans.
Irapasakiau:
Kuryraepterioplento451c,LondonoNW25NG?
Irjispasak:
ArbaperkiitgatviplannuoAikiZ,arbaokuokiia.Ataunevaikiojantienciklopedija.
Irapasakiau:
AriairyranuoAikiZ?Iraparodiauknyg.
Irjispasak:
Ne,taiprakeiktaskrokodilas.
Irapasakiau:
AriairyranuoAikiZ?nestainebuvokrokodilas,irapamaniau,kadnetaipigirdaudljo
tarties.
Irjispasak:
Taip,taiiryranuoAikiZ.
Irapasakiau:
Argaliunusipirkti?
Irjisniekonepasak.
Irapasakiau:
Argaliujnusipirkti?
Irjispasak:
Dusvaraidevyniasdeimtpenki,betipradiduokmanpinigus.Neleisiutaupasprukti,irtada
supratau,kadkaiitardudevyniasdeimtpenki,jisturjogalvoje2svarus95pensus.
Irasumokjaujam2,95svaroisavopinig,irjismanatidavgrlygiaikaipirparduotuvje
namie, ir a ijau, ir atsisds ant ems atsirmiau sien, panaiai kaip vyrikis su iteptais
drabuiais,bettolinuojo,iratsiveriauknyg.
IratvertsvirelradaudidelLondonoplansutokiomisvietomiskaip EbiVudas ir Poplas, ir
Ekenas,irStenmoras.IrtaippatbuvoduotaEMLAPIOPUSLAPIRODYKL.Iremlapis
buvopadengtaslanguotutinklu,irkiekvienastinklokvadratasbuvopaymtaskokiunorsnumeriu.Ir
Vilesdenas buvo paymtas kvadrate 42 ir 43. Ir a isiaikinau, kad tie numeriai tai puslapi
numeriai,kuriuosegalimarastitoLondonokvadratostambesnemlap.Ovisaknygabuvosmulkus
Londonoplanas,betsukarpytas,kadbtgalimadtiknyg,irmantaipatiko.
Bet Vilesdeno transporto mazgo nebuvo 42 ir 43 paymtame kvadrate. Ir a suradau j 58
puslapyje,kurisbuvotuojpo42puslapioEMLAPIOPUSLAPIRODYKLJE,kuriribojosisu
42 puslapiu. Ir a apjau Vilesdeno transporto mazg spirale, kaip iekodamas traukini stoties
Svindone,tikkarttaidariaupirtuemlapyje.
Irtadavyrikis,kuriobataibuvoskirtingpor,atsistojopriemaneirpasak:
Gerasgrobis.O,taip.Slaugs.Niekada.Suknistasmelagis.Visainiekamtiksmelagis.
Irnujoalin.
Irmanprireiknemaailaikosurastiepterioplent,nes58puslapyjejonebuvo.Vlturjaugrti
42puslap,irtasplentasbuvo5Ckvadrate.
KeliaitarpVilesdenotransportomazgoirepterioplentobuvoisidstitaip:
Omanomarrutasbuvoitoks:

Taigiaulipaulaiptaisvirirperjautilt,irpaymjaubiliet,eidamaspromauosiuspilkus
vartus,irijau gatv,otenstovjoautobusasirdidelmainasuurauAnglijos,Velsoirkotijos
geleinkeliai, ir tas uraas buvo geltonas, ir a apsidairiau, ir buvo tamsu, ir aplink viet rykios
viesos,oajauilgainebuvauijslauk,irmanevlsupykino.Iralabaistipriaiprisimerkiau,ir
tik stengiausi atskirti keli kontrus, ir tada suradau, kurie keliai veda Stotiesrajori ir uol
skersgatv,nesiomisgatvmisturjaueiti.
Taigipradjaueiti,betSiobensak,kadnereikiavaizduotivisko,kasnutinka,reikiaraytitikapie
domiusdalykus.
Taigi pasiekiau epterio plent 451c, Londono NW2 5NG, ir man prireik 27 minui, ir kai
paspaudiauButoCskambut,niekonebuvonamie,irtikvienintelisdomusdalykasnutikopakeliui,ir
taibuvo8vyrai,apsirengvikingkostiumaissualmaisirragais,irjiekalojo,betjienebuvotikri
vikingai,nesvikingaigyvenobeveikprie2000met,irvlturjaupasisioti,irajauperjimpalei
udarytogarao,pavadinto Burdemotorai", on,irmantainepatiko,betnenorjauvlprisisioti
kelni,odaugiauniekodomausnenutiko.
Taiginusprendiaupalauktiirtikjausi,kadMotinaneatostogauja,nestaireikt,kadjigalibti
ivaiavusiilgiauneisavait,betstengiausiapietainegalvoti,nesgrtiSvindonnebegaljau.
Taigi atsisdau ant ems u iuklikonteineri maame sode prieais epterio plentas 451c,
Londonas NW25NG, irtaibuvovietapodidiuliukrmu.Irsodijomoteris,irjinesima
dut, kurios viename gale buvo metalins kepimo krosnels grotels, o viruje rankena, kaip
neiesikatpasveterinar,betneirjau,arvidujeyrakat,irmoterisbuvoapsiavusiauktakulniais
bataisirmansnepamat.
Otadapradjolyti,irasulapau,irmiaudrebti,nesbuvoalta.
Irpaskuibuvo23:32,iragirdjaugatveeinanimonibalsus.
Irvienasbalsaspasak:
Mannesvarbu,artaubuvojuokinga,arne,irtaibuvomotersbalsas.
Irkitasbalsaspasak:
Klausyk,Dudi.Aatsipraau,nagerai,irtaibuvovyrobalsas.
Opirmasis,moters,balsaspasak:
Na,galtauvertjopirmapagalvotiirneverstimanspasijustivisikaidiote?
IrtosmotersbalsasbuvoMotinosbalsas.
IrMotinajosod,irsujabuvoponasiersas,irtaskitasbalsasbuvojo.
Taigiaatsistojauirpasakiau:
Tavsnebuvonamie,taigiapalaukiau.
IrMotinapasak:
Kristoferi!
Irponasiersaspasak:
K?
IrMotinaapkabinomanesakydama:
Kristoferi,Kristoferi,Kristoferi...
Irajatstmiau,nesjimaneapglb,irmantainepatinka, iratikraistipriai atsistmiauir
pargriuvau.
Irponasiersaspasak:
Kasia,povelni,vyksta?
OMotinapasak:
Atsipraau,Kristoferi.Apamirau.
Iraguljauant ems,irMotinaiklsavodeinrank iriskleidpirtusvduokl,kad
galiaupaliestijospirtus,bettadapamaiau,kadkienjenebraTobio,taigiturjaujgaudyti,ir
ponasiersaspasak:
Manau,taireikia,kadatvaiavoEdas.
Iraplinksodbuvomrintvora,taigiTobisnegaljoitrkti,nesstrigokampe,irjisnemoka
greitailiptiauktynsienomis,irasugriebiaujirvlsidjaukien,irpasakiau:
Jisalkanas.Arturiteknors,kgaliaujamduoti,irdarvandens?
IrMotinapasak:
Kurtavotvas,Kristoferi?
Irapasakiau:
Manau,,kadSvindone.
Irponasiersaspasak:
Norstiekgerai.
IrMotinapasak:
Betkaiptuiaatsiradai?
Omanodantyskaleno,nesueidamivienasantkito,taipbuvausuals,irniekonegaljaupadaryti,ir
pasakiau:
Atvaiavautraukiniu.Irkelionbuvotikraibauginanti.IrpasimiauTvobankokortel,taigi
isimiaupinig,irpolicininkasmanpadjo.BetpaskuijisnorjosugrintimaneTvui.Irjisvaiavo
kartusumanimitraukiniu.Betpaskuidingo.
IrMotinapasak:
Kristoferi,tuvisasperlaps.Roderi,na,nestovktaip!
Irtadajipasak:
ODieve...Kristoferi...Anemaniau...Anemaniau,kadkadanors...Kodltuiapatsvienas?
Irponasiersaspasak:
Arjspagaliaueisitvid,arruoiatsiavisnaktpraleisti?
Irapasakiau:
Aketinugyventisujumis,nesTvasumuVelingtonsusododarbamsskirtaake,irajo
bijau.
Irponasiersaspasak:
Dieve,jistikraspajacas!
IrMotinapasak:
Roderi,praau...Eik,Kristoferi,eimevidisidiovinti.
Taigiaatsistojauirjauvid,irMotinapasak:
EikpaskuiRoder.
Iranujaupaskuiponierslaiptaisvir,irtenbuvolaiptaiktel,irduryssuurauButas
C",irabijojaueitivid,nesneinojau,kastenyra.
IrMotinapasak:
Eik,nespakratysikojas,betaneinojau,kreikiapakratytikojas",irjauvid.
Irtadajipasak:
Paruoiutauvoni.
Oaapjauvisbut,kadgalvojesusidaryiaujoplanirpasijusiausaugiau,irbutoplanasbuvotoks:

IrtadaMotinamanenurengirnuvedvoni,irpasak,kadgaliuluostytisjosrankluosiu,kuris
buvopurpurinsspalvossualiomisglmisvienamekrate.IrjipadavTobiuilktelvandensir
sausomaisto,iraleidaujampabgiotipovonioskambar.Irjistriskartuspotruputprikakojopo
kriaukle,irasurinkaujoimatas,irsumetstualetnuleidauvanden,irvllindauvoni,nesten
buvoiltairmalonu.
TadaMotinajovonioskambarirprisdoanttualeto,irpaklaus:
Arviskasgerai,Kristoferi?
Irapasakiau:
Alabaipavargs.
Irjipasak:
inau,mielasis,irdarpasak:Tulabaidrsus.
Irapasakiau:
Taip.
Irjipasak:
TUmanniekadaneraei.
Irapasakiau:
inau.
Irjipasak:
Kodlneraeiman,Kristoferi?Apriraiautauitieklaik.Visgalvojau,kadkakasbaisaus
atsitiko,arbakadjsisiklte,irkadaniekadanesuinosiu,kurjs.
Irapasakiau:
Tvaspasak,kadtunumirei.
Irjipasak:
K?
Irapasakiau:
Jispasak,kadtuatsiguleiligonin,neskakasatsitikotavoirdiai.Irtadataveitikoinfarktas,
irnumirei,irvisustuoslaikuslaikmarkinidjesavomiegamojospintoje,irajuosaptikau,nes
iekojauknygos,kuriojeraiauapietai,kaipbuvoumutasVelingtonas,ojisatmimanstknyg
irpaslpmarkinidje.
IrtadaMotinapasak:
ODieve.
Irpaskuiilglaikniekonekalbjo.Irtadaijoslpisivergarsiaimana,panait,kurigali
igirstiigyvntelevizijosprogramojeapiegamt.
Irmannepatiko,kadjitaipdaro,neskldideltriukm.Irapasakiau:
Kodltuitaipdarai?
Irkurlaikjiniekonesak,opaskuiitar:
Kristoferi,alabaiatsipraau.
Irapasakiau:
Tainetavokalt.
Irtadajipasak:
unsnukis.Tikrasunsnukis.
Irtada,pokieklaiko,jipasak:
Kristoferi,leiskmanpaimtitaveurankos.Norskart.Leiskman.Arsutinki?Alabainespausiu,
irjiitiessavorank.
Irapasakiau:
Mannepatinka,kaimonsimamaneurankos.
Irjiatitrauksavorankirpasak:
Ne.Gerai.Tiekto.
Irtadajipasak:
Lipkimeivoniosirnusiluostykime,gerai?
Irailipauivoniosirnusiluosiaupurpurinrankluost,betneturjaupiamos,taigiapsivilkau
baltus sportinius markinlius ir Motinos geltonus ortus, bet nekreipiau tai dmesio, nes buvau
pavargs.Irkolrengiausi,Motinanujovirtuvirpaildpomidorsriubos,nesjibuvoraudonos
spalvos.
Irtadaigirdau,kadkakasatidarbutoduris,irilaukopasigirdonepastamomogausbalsas,
taigi urakinau vonios kambario duris. U dur girdjosi, kaip kakas ginijasi, ir kakoks vyras
pasak: Man reikia su juo pakalbti", ir Motina pasak: iandien jis jau patyr pakankamai
sukrtim",ovyraspasak:inau,betvistiekmanreikiasujuopasikalbti".
IrMotinapasibelddurisirpasak,kadkakokspolicininkasnorisumanimpasikalbti,ira
turjauatidaryti.Irjipasak,kadneleismansisivesti,irjitaipaadjo.TaigipasimiauTobir
atidariauduris.
Irudurstovjopolicininkas,irjispasak:
ArtuesiKristoferisBunas?
Irapatvirtinau.
Irjispasak:
Tavotvassako,kadpabgai.Artaitiesa?
Irapasakiau:
Taip.
Irjispasak:
Ariatavomotina?
IrjisparodMotin.
Irapasakiau:
Taip.
Irjispasak:
Kodltupabgai?Irapasakiau:
NesTvasumuVelington,kurisyrauo,irabijau.Irjispasak:
Mantaipirsak,irtadajispasak:NorigrtipassavotvSvindonarliktiia?
Irapasakiau:
Noriuliktiia.Irjispasak:
Okjsapietaimanote?Irapasakiau:
Anoriuliktiia.
Irpolicininkaspasak:
Palauk,aklausiutavomotinos.IrMotinapasak:
JispasakKristoferiui,kadanumiriau.Irpolicininkastar:
Gerai.Nepradkime...nesileiskimeginus,kaskpasak.Atiknoriuinoti,ar...
IrMotinapasak:
inoma,jisgalilikti.
Irtadapolicininkaspasak:
Na,tai,manau,manoreikalasbaigtas.Irapasakiau:
ArjsketinatemanevlivetiSvindon?Irjispasak:
Ne.
Irtadaapasijutaulaimingas,nesgaliugyventisuMotina.
Irpolicininkaspasak:
Jeigujsvyraspasirodysirsukelsproblem,tiesiogpaskambinkitemums.Neskitaipjumsteks
taipatiemsisiaikintitarpusavyje.
Irtadapolicininkasijo,oasuvalgiaupomidorsriub,irponasiersaslaisvajamekambaryje
sukrovdes,kadantgrindbtgalimapadtipripuiamiuin,antkuriogaliaumiegoti,ira
umigau.
Ir tada pabudau, nes bute kavomons, ir buvo 2:31.Ir vienas t monibuvo Tvas, ir a
isigandau.Betlaisvojokambariodurysenebuvospynos.
IrTvasauk:
Asujakalbuosi,nesvarbu,artautaipatinka,arne.Irneketinuleisti,kadtokskaiptunurodint
man,kturiudaryti!
IrMotinaauk:
Roderi!Nereikia!Tik...
Irponasiersasauk:
Aneleisiu,kadsumanimtaipbtkalbamamanopatiesnamuose!.
IrTvasauk:
Akalbsiusutavimkaiptikpanorsiu!
IrMotinaauk:
Tuneturiteissiabti!
IrTvasrk:
Neturiuteiss?Neturiu?Jismanosnus,jeigutukartaistaipamirai!
IrMotinaauk:
DlDievo,ktusaugalvojai,itaipjammeluodamas?
IrTvasauk:
Kagalvojau?Taijuktumuspalikai!
IrMotinaauk:
Taitunutareimanevisikaiitrintiijogyvenimo?
Irponasiersasauk:
Nagi,visidabarnusiraminkime,nagi?
IrTvasauk:
Artiknetotuirnorjai?
IrMotinaauk:
Ajamraiaukiekviensavait!Kiekviensavait!
OTvasauk:
Raeijam?Kokiajamnauda,kadturaei?
Oponasiersassusierzinsneriliaimgdiojojbalsus.
IrTvasauk:
Ajamvalgytviriau!Askalbiaujodrabuius!Ajpriirjaukiekviensavaitgal!Ajuo
rpinausi,kaijissirgo!Avediaujpasgydytoj!Akamuodavausikiekvienkart,kainaktimisjis
isiruodavopaklajoti!Aeidavaumokyklkiekvienkart,kaijissusipedavo!Otu?K?Tuparaei
jamkelissumautuslaikus?
IrMotinaauk:
Taitauatrodnormalupasakytijam,kadjomotinamir?!
Irponasiersasauk:
Dabarnelaikas!
IrTvasauk:
Atsikabink,arba...
IrMotinaauk:
Edai,dlDievomeils!
IrTvaspasak:
Asusitiksiusujuo.Irjeigujsbandysitemanesustabdyti...
IrtadaTvasjomanokambar.Betalaikiauitiessveicarikkarikpeiliukatlenktais
amenimis,pasiruostam,jeiTvasmaneiupt.IrMotinataippatjokambarirtar:
Viskasgerai,Kristoferi,aneleisiujamniekopadaryti.Tauniekobloganenutiks.
IrTvasatsiklaupnetolilovosirpasak:
Kristoferi?
Betaniekonepasakiau.
Irjispasak:
Kristoferi, a tikrai labai atsipraau. U visk. U Velington. U tuos laikus. U tai, kad
priveriau tave pabgti. A niekada nenorjau... A paadu, kad niekada daugiau nieko panaaus
nepadarysiu.Ei.Nagi,vaike.
Irtadajisiklsavodeinrankiriskleidsavopirtusvduokl,kadgaliaupaliestijo
pirtus,betatonepadariau,nesbijojau.
IrTvaspasak:
das.Kristoferi,praau...
Irjoveiduriedjoaaros.
Irkurlaikniekasniekonesak.
IrtadaMotinatar:
Manau,kadtaudabarreikiaeiti.
BetjikalbjoTvui,neman.
Ir tada policininkas sugro, nes ponas iersas paskambino policijos skyri, ir liep Tvui
nusiraminti,irisivedjibuto.
IrMotinapasak:
Dabareikirmiegok.Viskasbusgerai.Apaadu.
Irtadaavlumigau.

229

Irmiegodamassapnavauvienisavomgstamsapn.Kartaisjmatauirdien,bettadataibna
svajojimas.Taiauadanaijsapnuojuirnakt.
Irtamesapnebeveikvisiitojeemjeimir,nesusikrtvirusu.Bettainrapaprastasvirusas.
Jispanauskompiuterivirus.Irjuousikreiamadlto,kadukrstomogausodiuoseslypitam
tikrareikm,irtreikmmonskalbdamisukuriasavoveidiraika,otaireikia,kadtuovirusu
taippatgalimausikrstimatantukrstmogpertelevizij,irtaireikia,kadtasvirusaslabai
greitaiplintavisamepasaulyje.
Irkaimonsusikreiatuovirusu,jietiesiogsdiantsofosirniekoneveikia,irneivalgo,nei
geria,irtaipnumirta.Betkartaismaneaplankoskirtingiiosapnovariantai,lygirtumdvifilmo
versijas,oficialijirDirector'sCut1,kaipBganiameskustuvoamenimisIrkaikuriuoseito
sapnovariantuosetasvirusasveriamonessudauytisavomainasarbavaiuotijrirpasksti,
arbaoktiupes,irmanau,kaditaversijageresn,nestadaniekurnramirusijkn.
Irpagaliauniekovisamepasaulyjenebelieka,tiktie,kurieneirikitmoniveidusirneinoi
paveiksllireikmi:

irvisiiemonsyratokiepatypatingikaipa.Irjiemspatinkabtivieniems,irabeveikj
nesutinku,nesjiegyvenakaipokapijos,savitalabaibaugiirret,gyvenaniKongodiunglse,
irafris.
Irgaliubetkurkeliautipopasaul,irinau,kadniekasmansneukalbinsirnepalies,irneuduos
jokioklausimo.Betjeigunenoriuniekurvaiuoti,taimanirnereikiavaiuoti,irgaliuliktinamie,ir
vis laik valgyti brokolius ir apelsinus, ir saldymedio iaudelius, arba vis savait galiu aisti
kompiuteriniusaidimus,arbatiesiogsdtikambariokampeirsvaromonetoskratupirmynatgal
brintiradiatoriauspaviri.IrmanniekadnereiktvaiuotiPranczij.
IrieinuiTvonam,ireinugatve,iraplinklabaitylu,norsirpatsdienosvidurys,irnegirdiu
nieko,tikiulbaniuspaukiusirvj,irkartaistolumojegrivaniuspastatus,irjeigusustojulabai
artiviesoforo,igirstunegarsspragteljim,keiiantisviesoms.
Ireinukitmoninamus,irapsimetinjudetektyvu,irgaliuidauytilangusirpatektiprojuos
vid,nesmonsyramir,irniekasnebesvarbu.Ireinu parduotuves,imu,knoriu,pavyzdiui,
roiniussausainiusarbaavietinius,arbamangolygiuosius,arbakompiuteriniusaidimus,arbaknygas,
arbavideofilmus.
IraisitraukiukopiasiTvofurgonoirusilipuantstogo,irkaiprisiartinupriestogokrato,
permetukopiastarpnamstogirlipuantkitostogo,nessapnegalidarytiktiknori.
Irtadasusirandukakienomainosrakteliusirsdumain,irvairuoju,irvisainesvarbu,jeigu
atsitrenkiu kitus daiktus, ir vaiuoju prie jros, ir pastatau main, ir ilipu, ir pila lietus. Ir i
parduotuvspasiimuledirjuosvalgau.Otadaeinuperpapldim.Irpapldimyjedaugsmlioir
didelsuolos,irantauktumlsyravyturys,betviesaijungta,nesvyturiopriirtojasmirs.
Irstoviuvisaiartioianibang,irjosatrieda,irapsemiamanobatus.Irneinumaudytis,nesgali
btirykli.Irstoviu,iririuhorizont,irisiimusavoilgjmetalinliniuot,irpakeliujprieais
tlinijtarpjrosirdangaus,irpademonstruoju,kadtalinijayrakreivirkademyraapvali.Irtas
bangavimas,kaivanduoapsemiamanobatusirvlatslgsta,ritmingaslygmuzikaarbgnogarsai.
Irtadapasiimusausdrabuiiviennam,kurvisaeimataippatyraimirusi.Ireinunamo,
Tvo namus, bet tai jau nebe Tvo namas, bet mano. Ir pasigaminu Gobi Alu Sang patiekal,
1Director'sCut(angl.)reisieriausfilmoversija.Kaikuriefilmaituridviversijas:vienarodomaoficialiai,kitapaliekama
archyvuoseirdaniausiaiparodomatikprajusnemaailaikonuofilmopremjeros(red.past.).
usibarstydamas antjoraudonvalgomjda,irgeriuemuogipienokokteil,opaskuiiriu
videofilmapieSaulssistemirpaaidiukeletkompiuteriniaidim,ireinumiegoti.
Irtadasapnasbaigiasi,irapasijuntulaimingas.

233

KitrytpusryivalgiaukeptuspomidorusirMotinospaildytkeptuvjeparaginipupelii
skardins.
Pusryiamspusjus,ponasiersaspasak:
Gerai.Keliasdienasjisgalipasilikti.
IrMotinapasak:
Jisgalipasiliktitiek,kiekjamreiks.
Irponasiersaspasak:
isbutasnrapakankamaididelisdviemmonms,kjaukalbtiapietrei.
IrMotinapasak:
inai,jissupranta,ktusakai.
Irponasiersaspasak:
Kjisiaveiks?ianrajamtinkamosmokyklos.Mesabudirbame.Taitiesiogjuokinga.
IrMotinapasak:
Roderi.Pakaks.
Tadajiuplikmanraudonosiosarbatossucukrumiirpasak:
Tugalipasiliktiia,kiektiknori.
Kaiponasiersasijodarb,jipaskambinosavostaigirpasimpoilsiodiendlasmenini
prieasi,oitaidaroma,kaikasnorsieimosmirtaarbasuserga.
Tadapasak,kadturimenueitinupirktimandrabuiirpiam,irdantepetl,irmedvilnines
kelnes. Taigi ijomeibutoirnujomepagrindin keli, kuris vadinasi HiloLeinas,paymtas
A4088,iraplinkbuvotikraidaugmoni,irmeslipome266autobus,vaiuojantBrentoKroso
prekyboscentr.BetDonoLevisoparduotuvjebuvoperdaugmoni,iraisigandau,iratsiguliau
antgrindaliarankinilaikrodiskyriaus,irrkiau,irMotinaturjomaneparvetinamosutaksi.
Tadajaivlreikjogrtiprekyboscentrnupirktimandrabui,piamirdantepetl,ir
medvilnineskelnes,taigijaiivaiavuslikaulaisvajamekambaryje,nesnenorjaubtitamepaiame
kambaryjesuponuiersu,kadangijobijojau.
IrkaiMotinagronamo,atnemanstiklinemuogipienokokteilioirparodmanonaujj
piam,irjosratsudarpenkiakampsmlynosvaigdspurpuriniamefone,taiitaip:

Irapasakiau:
ManreikiagrtiSvindon.IrMotinapasak:
Kristoferi,tuktikatvaiavai.Irapasakiau:
Aturiugrti,nesmanreikialaikytiauktesniojolygiomatematikosegzamin.
IrMotinapasak:
Taitulaikysiauktesniojolygiomatematikosegzamin?Irapasakiau:
Taip.Ajlaikysiukitsavaittreiadienirketvirtadien,irpenktadien.
IrMotinapasak:
Dieve!
Irapasakiau:
TvasPetersasbusstebtojas.
IrMotinapasak:
Manau,kadtailabaigerai.
Irapasakiau:
Agausiuaukiausivertinim.IrdltoturiugrtiSvindon.BetnenoriumatytiTvo,taigi
turiugrtiSvindonsutavimi.
TadaMotinausidengrankomisveidirsunkiaiatsiduso,irpasak:
Neinau,artaimanoma.
Irapasakiau:
Betaturiuvaiuoti.
IrMotinapasak:
Pakalbkimeapietaikitkart,gerai?
Irapasakiau:
Gerai.BetaturiuvaiuotiSvindon.
Irjipasak:
Kristoferi,praau...
Iragurkteljaupienokokteilio.
Irkiekvliau,22:31,ijaubalkonpairti,armatosivaigds,betjnesimatdlvist
debes ir dl vadinamosios viesos taros, kuri atsiranda dl gatvs ibint ir main vies, ir
proektori,irviesospastatlanguose,visataiispinduliuojaatmosfermaytesdalelytes,kurios
trukdovaigdiviesaipasiektiem.Taigivlgrauvid.
Betnegaljauumigti.Iratsikliau2:07,irbijojauponoierso,taiginulipaulaiptaisemynirijau
propriekinesdurisepterioplent.Irgatvjeniekonebuvo,irbuvodaugramiaunegudien,nors
tolumojegirdjositransportotriukmasirsirenos,irtaimaneiektiekapramino.Irajauepterio
plentuirapirinjauautomobilius,irkokiosfigrossusidaroilaidoraninidebesfone,irk
monsturisavosoduose,pavyzdiui,nyktukirvirykl,irmayttvenkin,iraislinmekut.
Tadaigirdaugatveateinant du mones,taigiulindautarpkonteinerio galoirtranzitinio Ford
marks automobilio, ir jie kalbjosi anglikai, bet mans nepamat. Prie mano koj, nevariame
vandenyje, matsi du mayiai alvariniai krumpliaraiai, panas tuos i mechanini rankini
laikrodi.
Irmanpatikotnotitarptokonteinerioirautobusiuko,taigitenibuvauganailgai.Irapirinjau,
kaipatrodogatv.Irvyraujaniosspalvosaplinkuibuvooraninirjuoda,iriabiejspalvderiniai.
Irvisainegaljainuspti,kokiosspalvosdienosmetubusiegatvjestovintysautomobiliai.
Ir man atjo galv mintis, ar galima i kryi sudaryti achmatin mozaik, ir a, galvoje
dliodamastokimozaik,supratau,kadgalima.

IrtadaigirdauMotinosbals,irjiauk:
Kristoferi?.. Kristoferi?.. ir bgo gatve, taigi ilindau i u konteinerio ir autobusiuko, ir ji
pribgopriemansirpasak:
JzauMarija,irsustojopriemane,irpagraspirtupriepatnos,irpasak:
Jeitudarkadanorstaippadarysi,aprisiekiuDievu,Kristoferi,amyliutave,bet...neinau,k
taupadarysiu.
Taigijiprivertmanepaadti,kaddaugiauniekadavienasneieisiuibuto,nestaipavojinga,ir
Londonenegalimapasitiktimonmis,nesjiesvetimi.Okitdienjaivlreikjovaiuotiapsipirkti,
ir ji privert mane paadti neatidaryti dur, jeigu kas nors paskambint. Ir kai gro, parne
specialaus maisto gumulli Tobiui ir tris vaigdi keli" videofilmus, ir a irjau juos
svetainje,kolnamogroponasiersas,otadavlnujaulaisvjkambar.Mannorjosi,kadnamas
epterioplente451CLondoneNW25N6turtsod,betiajonebuvo.
OdarpodienospaskambinoiMotinosdarbovietsirpasakjai,kadgalinebegrtidarb,nes
vietojjosjiesusiradokitdarbuotoj,irjilabaisupykoirpasak,kadtaineteista,irkadsksis,bet
ponasiersaspasak:
Nebkvisikakvail.DlDievo,taijukbuvolaikinasdarbas...
IrkaiMotinapriemanumiegantusukolaisvjkambar,apasakiau:
ManreikiavaiuotiSvindonlaikytiauktesniojolygioegzamin.
Irjipasak:
Kristoferi,nedabar.Tavotvasskambinamantelefonuirgrasinapaduotiteism.Roderisman
duodasprand.Taitikrainratinkamaslaikas.
Irapasakiau:
Betaturiuvaiuoti,nesdltojaususitarta,irTvasPetersasbusstebtojas.
Irjipasak:
Klausyk.Bettaitikegzaminas.Agaliupaskambintimokykl.Mesgalimetegzaminatidti.
Tugalijlaikytikadanorsvliau.
Irapasakiau:
Anegaliujolaikytikadanorsvliau.Taijausutarta.Iradaugkartojausi.IrponiaGeskoinsak,
kadegzaminuigalimegautiatskirkabinet.
IrMotinapasak:
Kristoferi,alabaistengiuosi,kadviskasbtgerai.Betvosvoslaikausi,na?..Taigiduokman
truput...
Tadajinutiloirprisidengburnranka,iratsistojo,irijoikambario.Irmanokrtinjevl
atsiradoskausmas, panaiaikaiptoje metrostotyje,nesmaniau,kadnegalsiusugrtiSvindon
laikytiauktesniojolygioegzamino.
Irairjauprovalgomojolang,skaiiuodamasautomobiliusgatvje,irnorjausuinoti,artai
busGanageradiena,arGeradiena,arNepaprastaigeradiena,arJuodadiena,betisautomobili
skaiiavimasyravisaikitoks,neivaiuojantmokyklautobusu,nesprolangibutogaliirti,kiek
tiknori,irsuskaiiuotitiekautomobili,kiekreikia,iristovjauprielangotrisvalandas,irpamaiau
5raudonusautomobiliusieilsir4geltonusautomobiliusieils,otaireik,kadvienumetutaiyra
ir Gera diena, ir Juoda diena, taigi i sistema nebeveik. Bet kai sukoncentruodavau dmes
automobiliskaiiavim,nebereikdavogalvotiapieauktesniojolygioegzaminirskausmkrtinje.
IrkitdienMotinasutaksinusivemaneHempstedHit,irmessdjomekalvosvirnje,ir
irjome lktuvus tolumoje, artjanius Hytrou oro uost. Ir a valgiau raudon ledinuk ant
pagaliuko,pirktiledveimlio.IrMotinapasak,kadskambinoponiaiGeskoinirpasak,kada
laikysiuauktesniojolygioegzaminkitaismetais,iranetnumeiaualsavoraudonjledinuk,ir
ilglaikspiegiau,irmantaiplabaiskaudjokrtinje,kadbuvosunkukvpuoti,irprijskakoks
vyraspaklaus,armankasnorsatsitiko,irMotinapasak:
Okaipjumsvisataiatrodo?
Irjisnujosau.
Ir tada a pavargau nuo spiegimo, ir Motina kitu taksi parve mane but, o kit ryt buvo
etadienis,irjiliepponuiiersuieitiirparnetiibibliotekosmanknygapiemokslirmatematik,
irtaibuvoknygos100galvoski"irVisatosbranduolinsenergijosatsiradimas",betjosskirtos
vaikams,irapskritaiprastos,taigiajneskaiiau,irponasiersaspasak:
Na,malonumatyti,kadmanoindlisyravertinamas.
Iraniekodarnebuvauvalgsnuotolaiko,kainumeiausavoraudonjledinukHempstedHite,
taigiMotinamannupiediagramsuantjosidstytomisvaigdmis,kaipdarydavo,kaibuvauvisai
maas,irpripylindsupadalomis Komplan firmosvitaminsuemuogiskoniogrimu,ir man
atitekdavobronzinvaigd,jeiigerdavau200mililitr,irsidabrinvaigd,jeiigerdavau400
mililitr,irauksinvaigd,jeiigerdavau600mililitr.
IrkaiMotinasuponuiersususiginijo,aivirtuvspasimiaumaradijoimtuvirijau,ir
atsisdaulaisvajamekambaryje,irnusistaiaujmadaugtarpdviejstoiprogram,kadgirdiau
tikradijobangnioktim,irpaleidauvisugarsu,irprisidjausauprieausies,irtiegarsaipasklidopo
vis galv, kuri m taip skaudti, kad nebejauiau jokio kito skausmo, net ir to, krtinje, ir
nebegirdjau, kaip ginijasi Motina su ponu iersu, ir nebegalvojau apie tai, kad nelaikysiu
auktesniojolygioegzamino,arapietai,kadepterioplento419CLondonoNW25NGnrasodo,ar
apietai,kadnematauvaigdi.
Irpaskuibuvopirmadienis.Irbuvolabaivlyvasnaktiesmetas,ponasiersasjomanokambar
irpriklmane,irjauiau,kadjisigrsalaus,nesnuojosklidotokspatkvapaskaipirnuoTvo,kai
jissuRodriubdavogrsalaus.
Irjispasak:
Manai,kadesivelnikaigudrus,arne?Artuapskritaikadanorsbentsekundsusimstaiapie
kitusmones,a?Kertulayb,kaddabaresibegalosavimipatenkintas,nekitaip.
IrtadajoMotinairitempjikambario,irpasak:
Kristoferi,atsipraau,tikrailabaiatsipraau.
Kit ryt, kai ponas iersas ijo darb, Motina susikrov didij savo drabui dal du
lagaminusirliepliptiemyn,iratsinetiTob,irsstiautomobil.Irjisudjolagaminusbagain,ir
mesivaiavome.Bettaibuvoponoiersoautomobilis,irapasakiau:
Artupavogeiimain?
Irjipasak:
Ajtikskolinuosi.
Irapasakiau:
Kurmesvaiuojame?
Vaiuojamenamo.
Irapasakiau:
Arnoripasakyti,kadvaiuojamenamoSvindon?
Irjiitar:
Taip.
Irapasakiau:
ArtenbusirTvas?
Irjipasak:
Praau,Kristoferi,nekyrtimandabarsusavoklausimais,gerai?
Irapasakiau:
AnenoriubtikartusuTvu.
Irjipasak:
Kaipnors...Kaipnors...Viskassusitvarkys,Kristoferi,juktaip?Viskassusitvarkys.
Irapasakiau:
Ar mes vaiuojame Svindon dl to, kad galiau laikyti auktesniojo lygio matematikos
egzamin?
IrMotinatar:
K?
Irapasakiau:
Rytojmanreikialaikytiauktesniojolygiomatematikosegzamin.
IrMotinalabailtaitardamaodiuspasak:
MesgrtameatgalSvindon,nesjeiirtoliauliksimeLondone...kasnorsimsgalinukentti.
Irnebtinaitu.
Irapasakiau:
Ktunoripasakyti?
Irjipasak:
Dabarmanreikia,kadtutruputlpatyltum.
Irapasakiau:
Kieklaikomantylti?
Irjipasak:
Jzau...otadatar:Pusvaland,Kristoferi.Manreikia,kadpusvalandostunekalbtum.
IrmesvaiavomeikipatSvindono,irkeliontruko3valandasir12minui,irmumsreikjo
sustotisipiltidegal,irMotinanupirkomanpienikbatonl,betajonevalgiau.Irmespatekome
transportokamt,kursuklkitivairuotojai,sumaingreit,nesnorjopairtiavarijkitoje
eismo juostoje. A pabandiau sugalvoti formul, pagal kuri bt galima nustatyti, ar transporto
sangrd gali sukelti vien tik sumain greit vairuotojai ir kaip tam turs takos: a) transporto
priemonigausakelyjeirb)judanimaingreitis,irc)argreitaivairuotojai,pastebjusidegant
priekyvaiuojanimainstabdiibintus,susiorientuos,kadirjiemsreikiastabdyti.Betbuvauper
daug pavargs, nes praeit nakt nemiegojau, kadangi vis galvojau apie tai, kad negalsiu laikyti
auktesniojolygiomatematikosegzamino.Taigiausndau.
Ir kai atvaiavome Svindon, Motina turjo nam raktus, ir mes jome vid, ir ji pasak
Labas",betnamieniekoneradome,nesbuvo13:23.Irmanbuvobaisu,betMotinapasak,kada
bsiusaugus,taigiulipausavokambarirusidariauduris.ImiauikiensTobirleidaujam
palakstyti,irsuaidiauMiniekotoj",irjoAukiausilygbaigiauper174sekundes,otaitruko
75sekundmisilgiauneimanogeriausiasanksiaupasiektasrezultatas.
Otadabuvo18:35,iraigirdau,kaipsusavofurgonunamogroTvas,irpatraukiausavolov,
ustumdamasjaduris,kadjisnegalteiti,irjisjonamus,irjisirMotinamauktivienasant
kito.
IrTvasauk:
Kaip,pogalais,tuiapatekai?
OMotinaauk:
Taiyrairmanonamai,jeigutukartaistoneprisimeni!
IrTvasauk:
Arkartuatvaiavoirtastavoisirinktasisvyras?
IrtadaapamiauddsTeriomannupirktusdviempirtaismuamusbgneliusiratsiklaupiau
kambariokampe,kuogiliauspraudiaugalvsiensandr,irmuiautuosbgnelius,irdejavau,ir
itaipdariauvisvaland,irtadakambarjoMotinairpasak,kadTvasijo.Irjipasak,kadkur
laikTvaspagyvenspasRodr,irkadperkeliasateinaniassavaitesmudususirasime,kurgyventi
atskirainuoTvo.
TadaijausodirusandliukoradauTobionarvelirparsineiaujvidun,irivaliau,irvl
udariautenTob.
IrapaklausiauMotinos,arkitdiengalsiulaikytiauktesniojolygiomatematikosegzamin.
Irjipasak:
Deja,Kristoferi...
Irapasakiau:
Aragaliulaikytiauktesniojolygiomatematikosegzamin?
Irjipasak:
Tumansnesiklausai,Kristoferi.
Irapasakiau:
Aklausausi.
IrMotinapasak:
A tau sakiau. A skambinau mokyklos direktorei. A jau praneiau, kad tu Londone. A
pasakiau,kadegzamintulaikysikitaismetais.
Irapasakiau:
Betdabaraesuiairgaliulaikytiegzamin.
IrMotinapasak:
Apgailestauju,Kristoferi...Astengiausivisksutvarkyti.Astengiausiniekonesupainioti.
Irmanvlpradjoskaudtikrtinje,irasukryiavaurankas,irmiaulinguotipirmynatgalir
dejuoti.
IrMotinapasak:
Aneinojau,kadmessugrime.
Betanenustojaudejavsirlingavs.
IrMotinatar:
Na,baik.Tainiekoneisprs.
Tadaji paklaus, ar nenoriupairti kurio nors i savoydrosios planetos" videofilm apie
gyvybpoArktiesledynaisarkuprotjbanginimigracij,betaniekonesakiau,nessupratau,kad
negalsiulaikytiauktesniojolygiomatematikosegzamino,irtaibuvopanaujausm,kurpatiri,
prispaudsnykionagprielabaikartoradiatoriaus,kaiimaskaudtiirnorisiverktiiskausmo,ir
tasskausmasiliekanetiratitraukusnykt.
Tada Motina man dav valgyti mork ir brokoli, ir pomidor padao, bet a prie maisto
neprisilieiau.
Irtnaktavlnemiegojau.
KitdienMotinavemanemokyklponoiersomaina,nesmespavlavomeautobus.Ir
mumsruoiantissstiautomobil,poniaierspergatvatjoikimsirpasakMotinai:
Taulumotikrainetrksta.
IrMotinapasak:
Sskmain,Kristoferi.
Betanegaljausstiautomobil,kadangidurelsbuvourakintos.
Irponiaierspasak:
Taiarjisirtavepagaliauispyr?
Tada Motina atidar dureles i savo puss ir sdo main, ir atrakino mano dureles, ir mes
ivaiavome.
Irkaimesatjomemokykl,Siobentar:
TaijsesateKristoferiomotina.
IrSiobenpasak,kadjidiaugiasivlmanematydama,irpaklaus,kaiplaikausi,irapasakiau,
kad jauiuosi pavargs. Ir Motina paaikino, jog a esu nusimins dl to, kad negaliu laikyti
auktesniojolygiomatematikosegzamino,todlneinormaliaivalgiau,neimiegojau.
IrtadaMotinaivaiavo,oanupieiauautobusirintiperspektyvos,kadnegalvoiauapiet
skausmkrtinje,irautobusasatroditaip:

IrpopietSiobenpasak,kadjikalbjosisuponiaGeskoinirkadjidartebelaikosavostaliuje3
antspauduotuosevokuosemanosustiprintolygioegzaminomediag.
Taigiapaklausiau,arvisdargaliulaikytisustiprintolygioegzamin.
IrSiobenpasak:
Manau,kadtaip.PopietmespaskambinsimeTvuiPetersuiirpasitikslinsime,arjisvisdargali
atvyktiirbtistebtojas.OponiaGeskoinparayslaikEgzamincentrirprane,kadtuvisdlto
norilaikytiegzamin.Irtikims,kadjiesutiksleistitaulaikyti.Betkolkasdartiksliaitoneinome,
irtadajikeliassekundesnutilo.Pamaniau,kadtaureikiataipasakytidabar.Kadapietaipagalvotum.
Irapasakiau:
Kadpagalvoiauapiek?
Irjipasak:
Artutikrainoritaidaryti,Kristoferi?
Iragalvojauapietklausim,irnebuvautikras,kaipjatsakyti,nesnorjaulaikytiauktesniojo
lygiomatematikosegzamin,betjauiausilabaipavargs,irkaiimdavaugalvotiapieudavinius,galva
nelabaiveik,irkaipabandydavauprisimintifaktus,pavyzdiui,logaritminformul,reikalingnorint
apskaiiuoti apytikr sum pirmini skaii, kurie yra ne didesni negu (x), negaljau t fakt
prisiminti,irtaimanegsdino.
IrSiobenpasak:
Taunebtinatodaryti,Kristoferi.Jeipasakysi,kadnenori laikytiegzamino,niekasanttavs
nepyks.Irtainebusneiblogai,neineteista,neikvaila.Tiesiogbustaip,kaiptunori,irtaibusvisai
gerai.
Irapasakiau:
Anoriulaikytiegzamin,nesnemgstuatidliotidarb,suraytsavotvarkaratyje,nemgstu
vlinaujojimtis,neskaitaipnutinka,manepradedapykinti.
IrSiobenpasak:
Gerai.
IrjipaskambinoTvuiPetersui,irjisatvykomokykl15:27,irtar:
Na,jaunuoli,armespasirengpradti?
IrmeniniougdymokabineteasprendiauauktesniojolygiomatematikosegzaminoPirmjdal.
IrTvasPetersasbuvostebtojas,irkolsprendiau,jissdjoustaloirskaitDytrichoBonhferio
knygMokinystskaina", irvalgsumutin.Iregzaminuipusjus,jisijoirprielangosurk
cigaret,betvislaikmanestebjoprolang,kadnenusirainiau.
Irkaiaatsiveriauuduotisirjasperskaiiau,nvienklausimatsakymoneinojauir,beto,
manbuvosunkukvpuoti.Irmannorjosikamnorssmogtiarbadurtiveicarikukarikupeiliuku,bet
nebuvokam,nebentTvuiPetersui,ojisbuvolabaiauktas,irjeijamsmogiauarduriauveicariku
kariku peiliuku, jis nebegalt per likusias egzamino dalis bti stebtojas. Taigi stengiausi giliai
kvpuoti, kaip mane mok daryti Sioben, kai man mokykloje kildavo noras kam nors smogti, ir
suskaiiavaupenkiasdeimtkvpimir,skaiiuodamastuoskelintiniusskaiius,adarjuoskliau
kubu,taiitaip:
1,8,27,64,125,216f343,512f729,1000,1331,
1728,2197,2744,3375,4096,4913...ir1.1.
Irtaimanpadjoiektieknurimti.Betegzaminuibuvoskirtos2valandos,ojaubuvoprajusios
dvideimtminui,taigimanreikjospariaisprstiudavinius,irnelikolaikokaipreikiantpasitikrinti
atsakym.
Irtvakar,vosparjauimokyklos,namogroTvas,iramiauspiegti,betMotinapasak,kad
jineleis,kadmannutiktkasnorsbloga,iraijausod,iratsiguliauten,irirjauvaigdes
danguje, ir sivaizdavau save takeliu. Ir kai Tvas ijo i namo, jis ilgai irjo mane, o tada
kumiutrinkteljotvor,palikdamasjojeskyl,irnujo.
Irtnaktmiegojaumaai,nessprendiauauktesniojolygiomatematikosuduotis.Ovakariens
suvalgiauiektiekpinatsriubos.
OkitdiensprendiauegzaminoAntrjdal,irTvasPetersasvlskaitDytrichoBonhferio
Mokinystskain",betkartcigaretsjisneberk,irprieegzaminSiobenmanenuvedtualet,
kadtenpabiauiratlikiaukvpavimopratimus,irmintinaipaskaiiuoiau.
Irtvakar,kaipriemsnamosustojotaksi,aidiaukompiuteriuVienuoliktjvaland.Taksi
atvaiavoponasiersas,irjisilipoitaksi,irmetantsodovejosdidelkartonodsuMotinai
priklausaniaisdaiktais.Taibuvoplaukdiovintuvasirapatinskelnaits,ir L'Oreal ampnas,ir
sauspusryipakelis,irdviknygos,EndriuMortono DIANA:Jostikroji istorija" irDiliKuper
Konkurentai", irmanonuotraukasidabriniaisrmeliais.Irkrisdamasantolsrmeliuoseesantis
nuotraukos stiklas suduo. Tada ponas iersas i kiens isitrauk mainos raktelius, sdo savo
mainirpradjovaiuoti,oMotinaibgoinamoir,ipuolusigatv,suukomainospavymui:
Nnebandykdaugiauiakojoskelti!
Irjimetsauspusryipakel,irispataiknuvaiuojanioautomobiliogal,irponiaiers
irjoprolang,irvisataimat.
Darkitdienalaikiauegzamino Treijdal, irTvasPetersasskaitlaikrat DailyMail, ir
surktriscigaretes.
Iritasudavinysmanpatikolabiausiai.
rodykite,kad:
Trikampis,kuriokratinesgalimaireiktin2+1,n21ir2n(kain>1),yrastatusis.
Parodykiteprieingupavyzdiu,kadprieingastvirtinimasyraklaidingas.
Irketinauaprayti,kaipsprendiauudavin,betSiobenpasak,kadtainralabaidomu,beta
tvirtinau, kad domu. Ir ji pasak, kad mons nenors knygoje skaityti atsakym matematikos
udavinius,irpasak,kadgaliuatsakymussudtipried,kurisyrapapildomasskyriusknygosgaleir
kurmonspanorjgaliperskaityti.Tadataipirpadariau.
Irtadamankrtinjetaipsmarkiaijaunebeskaudjo,irkvpuotipasidarlengviau.Betmanevis
tiek pykino, nes neinojau, ar gerai isprendiau egzamino udavinius ir ar Egzamin centras leis
tikrintimanodarbpoto,kaiponiaGeskoinbuvopraneusi,kadegzaminonebelaikysiu.
Irgeriausiabna,kaiinai,kadnutikskasnorsgero,kasnorstokio,kaipsaulsutemimas,arkai
inai,kadperKaldasdovangausimikroskop.Oinoti,kadnutikskasbloga,tikrainramalonu,
pavyzdiui, eiti plombuoti danties ar vaiuoti Pranczij. Bet, manau, blogiausia yra apskritai
neinoti,geraarbloganutiks.
Ir t vakar namus usuko Tvas, o a sdjau ant sofos ir irjau televizijos program
Universitetikis, iratsakinjaugamtosmokslklausimus.Irjissustojosvetainstarpduryir
pasak:
Nerk,Kristoferi,gerai.Atauniekobloganepadarysiu.
IrujostovjoMotina,todlanepradjaurkti.
Tadajisprijoartliaumansirpasilenk,kaipmonsdaro,bendraudamisuunimis,kainori
parodyti,kadnraagresoriai,irtar:
Anorjaupasiteirauti,kaipprajoegzaminas.
Betaniekonepasakiau.
IrMotinatar:
Pasakykjam,Kristoferi.
Betavistiekniekonepasakiau.
IrMotinaitar:
Praau,Kristoferi.
Tadapasakiau:
Neinau,arviskisprendiauteisingai,nesbuvautikraipavargsirnevalgs,taigimanbuvo
sunkususikaupti.
IrtadaTvaslinkteljoirkurlaikniekonesak.Tadaitar:
Ai.
Irapasakiau:
Uk?
Irjispasak:
Tiesiog...ai.
Tadajistar:
Atavimilabaididiuojuosi,Kristoferi.Labai.Tikiu,kadtutikraiviskgeraiisprendei.
Irjisnujo,oatoliauirjauUniversitetik.
OkitsavaitTvasliepMotinaiisikraustyti,betjinegaljo,nesneturjopinigumoktiu
butonuom.Irapaklausiau,arTvaretuosirudaryskaljimutai,kadjisumuVelington,
nesjeigujisbtkaljime,mesgaltumegyventiiamename.
BetMotinapasak,kadpolicijaTvaretuottiktuoatveju,jeiguponiaierspateiktvadinamj
svariargument,otaireikia,kadkreipiesipolicijirpraaiaretuotikoknorsasmenuvykdyt
nusikaltim, nes policija nesuima moni u nedidelius nusiengimus, nebent tu primygtinai to
praytum,irMotinapasak,kadumutiunyratiknedidelisnusiengimas.
Betpaskuiviskassusitvark,nesMotinagavodarbSodcentrokasoje,ogydytojasjaipaskyrkas
rytgertipiliuli,kadnebtlidna,norskartaisjainuotvaistimdavosvaigtigalva,irkartaisji
nugridavo,jeiperstaigiaistodavosi.Taigimespersikraustmeatskirkambardideliameraudon
plyt name. Ir miegodavome tame pat kambaryje, kur gaminome valg, ir man tai nepatiko, nes
kambarysbuvonedidelis,okoridoriaussienosbuvoidaytosrudai,otualetuirvonianaudodavoms
kartusukitaismonmis,irMotinaturdavojuosiveistipriemanteneinant,neskitaipnebiau
jaisnaudojsis,irkartaisprilapindavaukelnes,nestuometutualetasbdavouimtas.Okoridorius
kvepjomaistuirchlorokalkmis,kuriosnaudojamosvalantmokyklostualetus.Irkambaryjejautei
kojiniirpuaromatoorogaivikliokvapus.
Irmanvisainepatiko,kadreikialauktimatematikosegzaminorezultat.Irvostikpagalvodavau
apieateit,galvojeviskassusijaukdavo,irmaneapimdavopanika.TaigiSiobensakmannegalvoti
apieateit.Jisak:
Galvoktiesiogapieidien.Prisimink,kasvyko.Irstenkisdaugiaugalvotiapietai,kasvyko
gero.
Irvienasigerdalykbuvotai,kadMotinamannupirkomedindlion,kuriatroditaip:

Irreikjoatskirtivirutiniosfigrosdalnuoapatins,otaibuvotikrainelengva.
Okitasgerasdalykasbuvotai,kadpadjauMotinaiperdaytikambar,irjospalvadabarbuvo
baltasukvieiatspalviu,tikmanplaukuspritikoda,irMotinanorjojuosiplauti,itrinkdama
manogalvampnu,betanesidaviau,taigivaikiojau5dienassudaaisitepliotaisplaukais,o
paskuitplaukkuoktikirpauirklmis.
Betblogdalykbuvodaugiauneguger.
Irvienastblogdalykbuvotai,kadMotinaidarbogrdavotik17:30,taigiturjaueitiTvo
namustarp15:49ir17:30,nesmanneleidobtivienam,irMotinasak,kadpasirinkimonra,taigia
ten usistumdavau duris lova, kad Tvas nesugalvot eiti. O kartais jis mgindavo su manimi
pasikalbtiproudarytasduris,betaneatsakydavau.Irkartaisgirddavau,kaipjisilgaityliaisdiu
durantgrind.
Okitasblogasdalykasbuvotai,kadnumirTobis,nesjamjaubuvo2metaiir7mnesiai,oiurkei
taijauganadaug,irasakiau,kadnoriujpalaidoti,betMotinaneturjosodo,taigipalaidojauj
emjedideliameplastmasiniamevazone,kokiussodinamosgls.Irsakiau,kadnoriukitosiurks,
betMotinapasak,kadnegalima,nesmskambaryslabaimaas.
Irasugalvojau,kaipatskirtiviennuokitossavodlionsdalis,nesatradau,kadvidujeyradu
tunelioformossklsiaisumetaliniaisstrypeliais,kuriebuvotenmontuotiitaip:
Oabidlionsdalisbuvogalimaatskirtivisjlaikanttaip,kadabustrypeliainuslysttuneli
galusirnedengtbendrabiejdlionsdalilietimositak.
IrMotinakartpodarboatjomanspasiimtiiTvonam,irTvaspasak:
Kristoferi,argaliusutavimpasikalbti?
Irapasakiau:
Ne.
IrMotinapasak:
Viskasgerai.Absiuiapat.
Irapasakiau:
AnenoriukalbtisuTvu.
IrTvastar:
Turiupasilym.
Irjislaikrankoseplastmasinvirtuvslaikmat,kurisbuvodideliopomidoroformosirskerspjvio
padalytaspusiau,irTvasjpasukiojo,irispradjotiksti.IrTvastar:
Penkiasminutes,gerai?Tiktiek.Paskuigalsieiti.
Taigiaatsisdauantsofos,irjisatsisdofotel,oMotinastovjotarpduryjepriekambar,ir
Tvaspasak:
Kristoferi,klausyk...itaipdaugiaunebegalitstis.Neinau,kaiptu,betvisatai...yraperdaug
skaudu.Todl,kadbninamieirnekalbisumanimi...taureikiaimoktimanimipasitikti...irman
nesvarbu,kiektaitruks...Nesvarbu,kadtaibusvienaminutviendienirdviminutskitdien,ir
trysminutsdarkitdien,irmannesvarbu,jeitamprireiksnevienerimet.Nestailabaisvarbu.Tai
svarbiauuvisk.
IrtadaTvasnulupoodosatplailpaleisavokairsrankosnykionag.
Irtadajistar:
Pavadinkimetai...pavadinkimetaiprojektu.Projektu,kurturimevykdytiabukartu.Taureikia
kartusumanimileistidaugiaulaiko.Oa...Aturiutauparodyti,kadgalimanimipasitikti.Iri
praditaibussunku,nes...nestaisunkusprojektas.Betpaskuibuslengviau.Paadu.
Tadajispirtgalaispatrynsmilkiniusirtar:
Tu gali nieko nesakyti kol kas. Tu tik pagalvok apie tai. Ir, hm... A tau turiu dovan. Kad
parodyiau,jogtikrairimtaigalvojuapietai,kkalbu.Irkadatsiprayiau.Irkad...na,patssuprasi,k
noriupasakyti.
Irjisatsiklifotelioirprijoprievirtuvsdur,irjasatidar,irtenantgrindbuvodidel
kartonind,ojojeutiesalas.IrTvaspasilenkirkiorankasd,iritenitraukma
smliospalvosuniuk.
Tadavlgrokambarirpadavmantuniuk.Irpasak:
Jamdumnesiai.Irjisyraretriveriveisls.
Iruositaismanantkeli,irajpaglosiau.
Kurlaikniekasnepratarnodio.
TadaTvaspasak:
Kristoferi,atikrainiekadanepadaryiaukonors,kastavegaltskaudinti.
Irvlniekasniekonesak.
TadakambarjoMotinairpasak:
Deja,tunegalsijopasiimti.Mskambaryspermaas.Bettavotvasjuopasirpinsia.Otu
galsiateitiirivestijpasivaikioti,kadatikpanorsi.
Irapasakiau:
Arjisturivard?
IrTvastar:
Ne.Tupatsgalinusprsti,kaipjpavadinsi.
Iruniukasapiojomanopirt.
Irtada5minutsjaubuvoprajusios,irmskambtipomidoroformoslaikmatis.TaigisuMotina
vlgraujoskambar.
Okitsavaitkiloaudrairaibavo,iraibaspataikdidiulmed,augusparkegretaTvonamo,
ir j nulau, ir atvaiav vyrai pjklais supjaust to medio akas, ir sunkveimiu ive dalimis
supjaustytkamien,iritoapangljusiomediolikotikjuodasnelyguskelmas.
Ir a suinojau savo auktesniojo lygio matematikos egzamino rezultatus, ir gavau aukiausi
vertinim,irjauiausiitaip:

IrapavadinauunSendiu.TvasnupirkojamantkaklirpavadlirmanleisdavosuSendiueiti
pasivaikiotiikiparduotuvsiratgal.Irasujuoaisdavau,mtydamasjamguminkaul.
OMotinasusirgogripu,irmantekopraleistisuTvujonamuose3dienas.Betviskasbuvogerai,
nesantmanolovosmiegodavoSendis,taigijistuojimtloti,jeikasnakteitmanokambar.Ir
Tvassodesukaslopinlemsdarovmsauginti,oajampadjau.Irmespasjomemorkir
irni,irpinat,iraketinujuosskintiirvalgyti,kaiuaugs.
IranujausuMotinaknygynirnusipirkauknygAuktesniojolygiosunkesniejiudaviniai",
ir Tvas pasak poniai Geskoin, kad kitais metais a laikysiu kito auktesniojolygio matematikos
egzamin,irjisutiko.
Ir a ketinu t egzamin ilaikyti ir gauti aukiausi vertinim. O po dvej met laikysiu
auktesniojolygiofizikosegzaminirtaippatgausiuaukiausivertinim.
Otada,kaitaipadarysiu,vaiuosiumokytisuniversitet,kurisyrakitame mieste.Irnebtinai
London,nesmanLondonasnepatinka,ouniversitetyrairdaugelyjekitviet,irnebtinaivien
didmiesiuose.Iragalsiugyventibutesusoduirgerutualetu.IragalsiuisivetiSendirsavo
knygas,irkompiuter.
Otadagausiuuniversitetolaipsnsupagyrimuirtapsiumokslininku.
Irinau,kadgaliutaipadaryti,nesvienasnuvaiavauLondon irminiaumsl Kasumu
Velington,irsuradausavoMotin,irbuvaudrsus,otaireikia,kadgaliupadarytibetk.

PRIEDAS

UDUOTIS
Trikampis,kuriokratinesgalimaireiktin2+1,n21ir2n(kain>1),yrastatusis.
rodykiteprieingupavyzdiu,kadatvirkiastvirtinimasyraklaidingas.
SPRENDIMAS
Pirmiausiaturimenustatyti,kuritrikampiokratinyrailgiausia,kaikratinsireikiamosn2+1f
n21ir2n(kurn>1)
n2+12n=(n1)2
irjeigun>1,tai(n1)2>0,todln2+12n>0,todln2+1>2n.
Panaiairodome,kad(n2+1)(n21)=2ftodln2+1>n21.
Taireikia,kadn2+1yrailgiausiatrikampiokratin,kaitrikampiokratinsireikiamosformule
n2+1,n21ir2n(kurn>1).
Taigalimapavaizduotiiritokiugrafiku(bettainiekonerodo):
PagalPitagoroteorem,jeigudviejkratinikvadratsumalygitrikampiotreiosioskratins
kvadratui,tokstrikampisyrastatusis.Todlnorintrodyti,kadtrikampisyrastatusis,mumsirreikiatai
patvirtinti.
Dviejtrumpesnijkratinikvadratsumayra(n21)2+(2n)2
(n2I)2+(2n)2=n4+2n2+1+4n2=n
4
+2n
2
+1
Treiosioskratinskvadratasyra(n2+1)2(n2
+1)*=n
4
+2n
2 +1

Todldviejtrumpesnijkratinikvadratsumalygitreiosioskratinskvadratui,irtoks
trikampisyrastatusis.
Oduotosslygos,teigianios,kadTrikampis,kuriokratinesgalimaireiktin2+1,n21ir2n
(kurn>1),yrastatusis",atvirktinslygayratokia:Staiojotrikampiokratiniilggalimaireikti
formule:n2+1,n21ir2n(kurn>1)".
Prieingaspavyzdysreikalaujarastitrikamp,kurisyrastatusis,betkuriokratininegalima
ireiktiiaformule:n2+1fn21ir2n(kurn>1).
Taigisakykim,kadstaiojotrikampioABCambinyraABirAB=65,oBC=60.Tai

JeiguAB=n2+1=65,tain=

TokiubdutrikampisABCyrastatusis,betjokratininegalimauraytiformule:n2+1#n21ir
2n(kurn>1).
Taiirreikjorodyti.
Taskeistasnutikimasuniuinakt:[romanas]/MarkHaddon;ianglkalbosvertBirut
Bersnien.Vilnius:Tytoalba,2004.262[2]p.
ISBN9986163471

RomanasapiepenkiolikosmetpaauglKristoferBun,kurisyranetokskaipkiti:dlAspergerio
sindromo,vienosiautizmoform,jamsunkuumegztikontaktsuaplinkiniaisirbendrauti.Taiau
vien dien jis aptinka nuudyt kaimyn un ir sumano tapti detektyvu. is vykis Kristoferio
gyvenimapveriaauktynkojomir rodo,kadnetirveikdamaspagalsavitastaisyklesjissugeba
pasiektitiksl.

UDK8203+82093
MarkHaddonTASKEISTASNUTIKIMASUNIUINAKT
Romanas
IanglkalbosvertBirutBersnienDizainerirvireliodailininkIlonaKukenyt
SL1686.200404278,00apsk.1.1.Usakymas512IleidoTytoalba",J.Jasinskio10,2600
Vilnius,tel./faks.2498602,tytoalba@taide.lt
SpausdinoUABSpaudoskontrai",Virulikiskg.80,LT05131Vilnius