Está en la página 1de 9

Tingkatan 4

1. surah alanam 162-163:


{(163) ( 162)


}

Artinya: Katakanlah: sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk
Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan
kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).

Ayat 161-165: Agama yang sahih dan tauhid yang bersih adalah milik Allah
Subhaanahu wa Ta'aala, dan penjelasan bahwa seseorang akan diminta
pertanggungjawaban terhadap amalnya dan akan dihisab pada hari Kiamat

( )


()

Terjemah Surat Al Anaam Ayat 161-165

161. Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan


yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus[37]. Dia (Ibrahim) tidak termasuk
orang-orang musyrik.

162. [38]Katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya salatku, ibadahku[39], hidupku dan


matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.

163. Tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku
adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim)[40]".

2. surah al-mukminun 1-11:

Surah ke-23. 118 ayat. Makkiyyah


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ayat 1-11: Keberuntungan orang-orang mukmin, sifat-sifat yang menjadikan


mereka beruntung dan masuk ke surga yang paling tinggi.
( )
( )
( ) ( )

)
( )
( )

(
( )
( )

)

( )

Terjemah Surat Al Muminun Ayat 1-11

1.[1]Sungguh beruntung[2] orang-orang yang beriman[3],

2. (yaitu) orang yang khusyu'[4] dalam shalatnya,

3. dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna[5],

4. dan orang yang menunaikan zakat[6],

5. dan orang yang memelihara kemaluannya[7],

6. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki[8]; maka
sesungguhnya mereka tidak terceIa[9].

7. Tetapi barang siapa mencari di balik itu[10], maka mereka itulah orang-orang yang
melampaui batas[11].

8. dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara[12] amanat-amanat[13] dan


janjinya[14],

9. serta orang yang memelihara shalatnya[15].

10. Mereka itulah orang yang akan mewarisi,

11. (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus[16]. Mereka kekal di dalamnya[17].

3. surah luqman 12- 1931:1231:13
31:14


31:15
31:16


31:17

31:18


31:19

Ayat 12-13: Kisah Luqman yang bijaksana, nasihatnya kepada anaknya tentang
pentingnya syukur dan bahaya syirk.( )
()
Terjemah Surat Luqman Ayat 12-13

12. [1]Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, "Bersyukurlah
kepada Allah[2]! Dan barang siapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia
bersyukur untuk dirinya sendiri[3]; dan barang siapa tidak bersyukur (kufur), maka
sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji[4].

13. [5]Dan (ingatlah) ketika Luqman[6] berkata kepada anaknya[7], ketika dia memberi
pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah,
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

Ayat 14-15: Pentingnya seorang bapak memperhatikan pendidikan anaknya,


bagaimana mendidik anak secara Islami, dan perintah menaati kedua orang
tua selama isinya bukan maksiat kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala.


( )()


Terjemah Surat Luqman Ayat 14-15

14. [8]Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang
tuanya. [9]Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah[10], dan menyapihnya dalam usia dua tahun[11]. Bersyukurlah kepada-Ku[12] dan
kepada kedua orang tuamu[13]. Hanya kepada Aku kembalimu[14].

15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang
engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya[15],
dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali
kepada-Ku[16]. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu[17], maka akan Aku
beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan[18].

Ayat 16-19: Penjelasan tentang luasnya ilmu Allah Subhaanahu wa Ta'aala,


pentingnya menanamkan rasa muraqabah (merasa diawasi Allah Subhaanahu
wa Ta'aala) ke dalam diri anak, pentingnya mengajarkan anak akhlak yang
mulia dan mengingatkan kepadanya agar menjauhi akhak tercela.
( )

( )

( )
()

Terjemah Surat Luqman Ayat 16-19

16. (Luqman berkata), "Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji
sawi[19], dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan
memberinya balasan[20]. Sesungguhnya Allah Mahahalus lagi Mahateliti[21].
17. Wahai anakku! Laksanakanlah shalat[22] dan suruhlah (manusia) berbuat yang maruf
dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar[23] dan [24]bersabarlah terhadap apa yang
menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting[25].

18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong)[26] dan
janganlah berjalan di bumi dengan angkuh[27]. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong[28] dan membanggakan diri[29].

19. Dan sederhanakanlah dalam berjalan[30] dan lunakkanlah suaramu[31]. Sesungguhnya


seburuk-buruk suara ialah suara keledai[32].
Ayat hafazan tingkatan 5

1. surah attaubah ayat 128-129:

Ayat 128-129: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan sifatnya yang mulia


( )


()
Terjemah Surat At Taubah Ayat 128-129

128. Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa
olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan
keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang
beriman[41].

129. Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad),
"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-
Nya aku bertawakkal[42] dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy (singgasana)[43] yang
agung.

2. surah annur 35

Ayat 35: Allah Subhaanahu wa Ta'aala sebagai sumber cahaya di langit dan
bumi serta pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada orang-orang yang
.memakmurkan masjid-masjid-Nya
()Terjemah Surat An Nur Ayat 35-38
35. Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi[19]. Perumpamaan cahaya-Nya[20],
seperti sebuah lubang yang tidak tembus[21] yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di
dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu[22] bagaikan bintang yang berkilauan, yang
dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh
tidak di timur dan tidak pula di barat[23], yang minyaknya (saja) hampir-hampir
menerangi, walaupun tidak disentuh api[24]. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis)[25],
[26]Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah
membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia[27]. Dan Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu[28].

3. surah al-hasyr :21-24

Ayat 21-24: Menerangkan tentang keagungan Al Quran, menyucikan Allah


Subhaanahu wa Ta'aala dari sifat-sifat kekurangan dan menyebutkan beberapa
Al Asmaaul Husna dan sifat-sifat-Nya Yang Tinggi.
( )
( )


( )()

Terjemah Surat Al Hasyr Ayat 21-24

21. [5]Sekiranya Kami turunkan Al Quran ini kepada sebuah gunung[6], pasti kamu akan
melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-
perumpamaan itu Kami buat untuk manusia agar mereka berfikir.

22. [7]Dialah Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia. [8]Mengetahui yang
gaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

23. Dialah Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha Raja, Yang
Mahasuci[9], Yang Mahasejahtera[10], Yang Memberikan keamanan[11], Yang Maha
Mengawasi, Yang Mahaperkasa[12], Yang Mahakuasa[13], Yang memiliki segala
keagungan[14]. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan[15].
24. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa[16], Dia
memiliki nama-nama yang indah[17]. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya.
Dan Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana[18].