Está en la página 1de 20

MEMRIA FINAL DE CURS

SEMINARI DE FILOSOFIA

CURS 2015-2016

Cap de Departament: Pepe Delgado


EDUCACI PER A LA CIUTADANIA
Grau dacompliment de la programaci

El grau dacompliment de la programaci ha segut irregular segons els


cursos i segons dificultats trovades pels distints professors que han donat
la matria. A voltes sha intentat donar per damunt tot i altres ha estat
impossible. Lassignatura ha estat impartida per 5 professors distints que
no eren especialistes en la matria , i que per completar horari la tenien
assignada. Han donat de distinta forma la matria segons la seva visi del
tema. Tamb tinc que dir que jo he estat de baixa la primera avaluaci
sense poder aconsellar res.

PROFESSOR CURS GRUPS HORES

Josep Querol 2on ESO A 1 1

Laura Monz 2on ESO B 1 1

Javier Sanchs 2on ESO C 1 1

Manolo Hernndez 2on ESO D 1 1

Jos Delgado 2on ESO E 1 1

Total alumnes :102.

Aproven:.. 88.137%.
Suspenen:.14 863%.

Els resultats son millorables si alguns possaren ms inters. Amb la LOMQE


desapareix leducaci per a la ciutadania.

RESULTATS GENERALS

El nivell general s prou fluix i, per tant els resultats sn satisfactoris per
al nivell que hi ha.
Hi ha problemes seriosos d'escriptura i comprensi, i molt rons
hbits d'estudi. Ms enll de les dificultats derivades del carcter
de l'assignatura i l'inadequat de la seua impartici en este curs (i
Sense entrar en el tema de la seua ridcula assignaci horria), no
comprenen moltes voltes les lectures o els enunciats de les activitats. No
tenen hbits d'estudi ms enll de fer els deures .
Hi ha prou desequilibri entre els grups : El plurilingue destaca sobretot i el
B , C i E sn fluixos.

RESULTATS PER CURSOS

2 ESO A:
Grup dmbits. s un grup en qu no s difcil treballar encara que hi ha
algunes deficincies. Sha intentat motivar advertint de la importncia de
l'assignatura, per de vegades resulta bastant difcil, tot i aix s'ha
intentat que aprenguen, orientar-los per al final complir els objectius
mnims .Encara que no ha segut fcil. s dificil trevallar les competncies
bsiques amb un hora a la setmana....

TOTAL 18
ALUMNES
RESUM
APROVEN 15 833% 13
SUSPENEN 3 167% 8

Informe de Josep Querol per a la matria:

Lambient general de laula ha estat b, exceptuant lactitut de Joan i


Carlos. Els alumnes que no han aprovat ha estat per la manca de treball.
Hem donat la programaci establerta perl curs.

2ESO B:

Comentari general: s un grup en el qual resulta a voltes complicat


treballar a causa dels comportaments disruptius d'uns quants alumnes que
acaben contagiant als altres i exigeixen que es dedique gran part de la
classe a la disciplina.
TOTAL 20
ALUMNES
RESUM
APROVEN 17 85%
SUSPENEN 3 15%

La professora Laura Monz escriu el segent informe:

Grupo muy hablador y poco trabajador. Hemos trabajado todos los temas a
partir del libro y a partir de las actividades del mismo. Todas las semanas
he comprobado que los deberes estuvieran hechos e iba llenando mi
cuaderno del profesor.
*Qu hem treballat? Continguts de programaci + tasques + treballs
temtics + lectures.
Hemos trabajado todos los contenidos a partir del libro, de pginas webs,
de pelculas (el tema del bullying con la pelcula" cobardes")
*He fet avaluaci amb els alumnes? Quines conclusions he tret? Qu ha
donat bons resultats? Qu ha donat mals resultats i cal canviar-ho?
Hemos hecho un examen por cada trimestre y el resto trabajo de casa y
clase

2ESO C:

Comentari general: s un grup difcil per a trevallar, que tenen moltes


deficincies deficincies i poques ganes de fer alguna cosa per solucionar-
ho.

TOTAL 20
ALUMNES
RESUM
APROVEN 15 75%
SUSPENEN 5 25%

Informe del profesor Javier Sanchs:

Em van assignar aquest grup ja ben entrat el curs (al novembre). La principal
dificultat que m'he trobat amb els alumnes s la falta de ganes de
treballar, ja que la meua nica sessi setmanal amb ells era divendres a
ltima hora.
Del llibre de text noms hem treballat les 3 primeres unitats, una per
avaluaci. Als alumnes els avorria molt llegir els documents proposats i
treballar-los a classe, malgrat estar les activitats enfocades des d'una
perspectiva prctica i grupal. Per tal de motivar-los, he hagut de posar-los
cada cert temps una pellcula, i a partir d'ah, treballar els temes implicats
a les respectives trames. Sobretot he incidit molt en les qestions del
racisme, l'assetjament escolar, trastorns alimentaris, alcoholisme i
drogodependncia en els joves, s excessius de mbils, xarxes socials i
videojocs, valors com el respecte i l'honradesa a l'hora de viure en
comunitat...

En general, s un grup implicat que ha participat de manera activa en els


debats i les exposicions que hem dut a terme, sent fins i tot difcil en
algunes ocasions conciliar les idees tan dispars que presentaven al voltant
de determinats temes. Com que a la 2 i 3 avaluacions no els he fet
examen, han treballat a casa amb regularitat a fi d'obtenir les
qualificacions necessries per aprovar l'assignatura. Tot i aix, les
redaccions que m'han lliurat evidencien una producci escrita prou
deficient, amb greus errades d'ortografia i una preocupant falta de
coneixements lingstics que correspondria al seu nivell.

2ESO D

Comentari general: s un grup en qu es pot treballar perque s el


plurilingue . Els resultats son satisfactoris.

RESUM
APROVEN 24 100%

SUSPENEN 5 0%
Comentari del profesor Manolo Hernndez:

Contenidos trabajados: siguiendo el libro de SM, hemos visto la lucha por la


democracia y la igualdad en los diversos mbitos: la esclavitud, la igualdad
de la mujer, los valores ticos fundamentales.

mbiente de trabajo: Buen ambiente, con ganas de trabajar a pesar de la


hora (13,25-14,20 horas del viernes).

2ESO E
Comentari general: s un grup en qu es pot treballar llevat de
circumstncies excepcionals -que sn coneguts- on algun alumne per fer-se
el gracis interromp el normal desenvolupament de la classe. S'ha intentat
motivar advertint de la importncia de l'assignatura, animant-los i
reconeixent els seus encerts cada vegada que abocaven les seves opinions
sobre un tema. S'ha intentat rectificar dels seus errors i orientar-los per
al final complir els objectius mnims.

TOTAL ALUMNES 20
APROVEN 17 85%

SUSPENEN 3 15%

Competncies bsiques

s difcil trevallar amb alguna gent i amb un hora a la setmana s complicat.


En els que se pot trevallar sha intentat trevallar la competncia de
valorar i opinar com la de Expressar-se oralment i produir textos escrits
adequant-se a la situaci comunicativa i al receptor amb ordre, claredat. Ha
segut difcil trevallar els nombres ja amb el tems just s fa el que es pot.I
sha introduit la competencia del estudi. La competncia social i
ciutatadana se trevalla durant tot el curs encara que els resultats son tan a
llarg plau que es dificil constatarlos inmediatament. Esperem haver ajudat
als alumnes per adquirir aquesta competncia

Dificultats trobades

Falta de disciplina en alguns alumnes sobretot en el B i C i E-amb


comportaments disruptius,faltes injustificades,absentisme, pc inters per
estudiar,molta gent amb problemes familiars,falta hbit estudi, en alguns
casos falta de respete al profesor..... Tot a es degut que alguns no tenen
cap inters per lestudi i estan esperant eixir da no se sap massa b cap
a on.

Propostes de millora:No hi ha cap perque amb la LOMQE desapareix


leducaci per a la Ciutadania.
EDUCACI TICA I CVICA DE 4art E.S.O

Grau dacompliment de la programaci

El grau dacompliment de la programaci s correcte. Tamb sha de dir


que el professor Pepe Delgado han elaborat el propi material tocant els
temes del temari oficial.

SEQENCIACI D'ACTIVITATS

Al llarg del curs es realitzaran un seguit d'activitats complementries que


comptaran amb l'avaluaci corresponent i que supliran l'escassa presncia
horria de la nostra matria.

El primer trimestre, ens centrarem en les peculiaritats de l'tica enfront


d'altres disciplines i en els valors, normes morals, problemes i dilemes
morals. Els temes tractas sern una Introducci a l'tica. 1.- QU S
L'TICA?1.1.- QUIN TIPUS DE PROBLEMES TRACTA L'TICA?1.2.-
TICA I MORAL1.3.- MORAL, IMORAL I AMORAL2.- MORALITAT I
LLIBERTAT2.1. LES NOSTRES ACCIONS TENEN DIMENSI MORAL
PERQU SOM LLIURES.2.2.- ELS VALORS COM A CRITERIS D'ELECCI.

Jo me vaig reincoporar a la segona avaluaci per la baixa, i vaig continuar el


temari oficial.

He proposat activitats en els apunts que segueixen el temari oficial adems


dels trevalls a casa. Hem visionat vdeos a propsit dels temes que
correspomien. Un example seria la seguent fitxa:

NOM..CURS

Busca la web de vdeos Youtube. Escriu en el buscador : con nimo de lucro.


Apareixer en primer lloc un vdeo de 31 minuts i 55 segons. Visiona el vdeo i
contesta a les segents preguntes.
PREGUNTES

1a Enumera els huit objectius del millenni i classifica'ls per orde d'importncia
segons el teu parixer. Argumenta este orde

2a Qu els passa als habitants de la casa on ha d'hostatjar-se Mary i perqu


succex a. s tica l'actitud de l'alcalde?.

3a Enumera les causes de la pobresa a Nicaragua segons els natius que parlen.

4a El paper de les O.N. G s .Enumera les crtiques que se'ls fa en el


vdeo.

5 a Avantatges de l'educaci segons Orlando Pineda.

6 Tele-espectacle : Quina opini es t en el documental sobre la televisi del


espectacle . Ests d'acord?. Per qu?. Pensa tres punts necessaris per a una tica
de la televisi. Comenta la frase : una societat arriba a ser el que veu en la
televisi.

7a Al documental diu que en 2005 tenem 528000 persones amb una pobresa
extrema a Espanya. Informa't de quantes hi ha aproximadament ara . Qu penses
que podries fer per a no caure en la pobresa extrema?.

8 a Ests d'acord amb l'opini que l'actitud de les persones fa canviar els pasos?

9a Enumera les 11 actituds positives i classificales Segons el teu parixer -per


orde d'importncia. Argumenta perqu has triat este orde. Afegiries alguna altra
actitud. Eliminaries alguna.

10 Podries canviar la teua actitud per a millorar?. En quins aspectes ?.

Adems han vist els vdeos a casa : Perspolis i Bowling for Columbine amb les
corresponents activitats.

El segon trimestre es treballar el tema de la llibertat com a condici de la


moralitat, tamb el procs de socialitzaci com a facilitador de
l'aprenentatge dels valors, es realitzar una anlisi dels valors morals en
l'actualitat i finalment es treballar el tema dels Drets Humans. ens
permetin analitzar notcies actuals de violacions de Drets humans al mn. Ha
trevallat tamb Pepe Delgado el tema de la democrcia i les principals
dificultats dels regims democrtics.
He trevallat tambe ltica aplicada tocant els temes principals de la
biotica: clonaci,fecundaci in vitro, mares de lloguer, avortament com
altres problemes morals del nostre temps com puga ser la pena de mort, els
drets dels animals, el canvi climtic, els transgnics..etc. Els alumnes han
trevallat i han tengut que elaborar un power point en el que han tengut que
expossar tan la definici del tema com la problemtica ,els principal
advantatges de una postura com els principals incovenients. Mentres els
altres alumnes han agafat un full i decantarse per una opci i altra valorant
numericament cada postura a favor i en contra. Al final han donat la seva
opini argumentada.

Han vist a casa la pel.lcula Perspolis sobre poltica,stuaci de la dona etc,


com els documentals Oro Negro sobre el comer just i La Pesadillla de
Darwin. Shan trevallat amb preguntes estos temes.

CURSOS :

4A
TOTAL 25
ALUMNES
RESUM
APROVEN 24 96%
SUSPENEN 1 4%

COMENTARI GLOBAL: Bon grup. Sha pogut treballar prou b.

Hem trevallat els temes principals i sha cumplit la programaci. Han


visionat en casa vdeos sobre lassignatura i han contestat a les preguntes i
cuestionaris.

4B

TOTAL 30
ALUMNES
RESUM
APROVEN 28 933%
SUSPENEN 2 67%
Curs que ha tengut alguna expulsii que per aix al final ha resultat ms
fcil donar la matria. Curs moltes vegades molt xarrador i que tenfadaves
sovint.Alguns estaven ms suspesos que aprovats. Espere que a lany
segent estiguen en un cicle.

4 ART C

TOTAL 24
ALUMNES
RESUM
APROVEN 20 83,3%
SUSPENEN 4 16,7%

Els resultats no han estat dolents. Un grup amb molta gent amb
assignatures pendents danys anteriors, que volen cursar cicles. Ha costat
donar la materia , i ms encara quan la clase del dimarts de 2,20-3,15.
Alumnes molt disruptius que de vegades no saps que fan a linstitut.

CCBB treballades i avaluades

. Hem trevallat totes un pc


com :

- Comprendre i interpretar la informaci dun text escrit. Valorar i


opinar.

Sha treballat amb activitats de classe i casa..

-.Expressar-se oralment i produir textos escrits adequant-se a la


situaci
comunicativa i al receptor amb ordre, claredat, suficient detall i
fludesa, tot aplicant correctament els coneixements lingstics pel
que fa a lxic, ortografia i estructures morfosintctiques.

Sha treballat amb activitats de classe i casa.


- Interpretar la funci que fan els nombres quan apareixen en un
context real (expressar quantitat, identificaci, temps, mesura,
intervals) i usar-los dacord amb les seues caracterstiques.
-
- Sha treballat amb activitats de classe i casa.

-Aprendre a aprendre: tcniques de treball intellectual i competncies


destudi .
-Esperem que que la competncia social i ciutadana la desenvolupen en
la seva vida i lassignatura ha esta de profit.

La Competncia d'autonomia i iniciativa personal: hem trevallat tot el


curs esta competncia en les vdeos i les preguntes de reflexi com en les
exposicions dtica aplicada. Tamb en este aspecte hem trevallat la
competncia digital.

RESULTATS TOTALS DEL CURS

Total alumnes: 79

Aprovats ...........72..913%.

Suspensos .......... 7..87%.

Els resultats sn prou bons I el cumpliment de la programaci el correcte.

PROPOSTES DE MILLORA

No hi ha cap perque amb la LOMQE desapareix leducaci tica i cvica.


FILOSOFIA PRIMER DE BATXILLERAT
Els 45 alumnes han estat distribuits en dos cursos prou distints . El primer
A ha estat un curs brillant amb molts 10. El B ha estat b, per hi havien
alumnes que no eren alumnes tpics del batxiller.

RESULTATS EN GENERAL
Els resultats sn prou satisfactoris .Tamb tinc que dir que al
reincoporarme el sustitut havia donat Lgica, i no la matria que li vaig
encomanar, aix ha fet que molts temes que pensava donar no puguera
donar-los amb el deteniment que es mereixien. He de dir que el pujar de dos
a tres hores setmanals s molt beneficis ja que pots fer activitats que
amb dos hores setmanals era imposible. He baixat molt el nivel,sobretot a la
tercera avaluaci degut a que no puc apretar molt ja que a lany vinent s
convenient que agafen filosofa o al menys la Psicologia que la tenim
doptativa
Hi ha alumnes que s que treballen, per a la seua limitada capacitat
intellectual s'afigen mtodes d'estudis inadequats, basats en la
memoritzaci. Aix mateix, molts alumnes tenen problemes, en alguns casos
greus, d'expressi (no sols problemes ortogrfics, sin tamb de cohesi i
coherncia en l'expressi). Al seu torn, la seua actitud s despreocupada i
aptica: solen conformar-se amb els seus rons resultats i no tenen
curiositat intellectual (molts assenyalen la inutilitat de certes assignatures
per als seus interessos i sn prou els que es jacten de la seua
incultura).

Total alumnes: 45

Aprovats ...........40..888%.

Suspensos ..........5..112%.
RESULTATS PER CURSOS

1 DE BATXILLERAT A

TOTAL 24
ALUMNES
RESUM
APROVEN 21 875%
SUSPENEN 3 125%

Bon grup. Hem donat molta matria i hem fet una filosofa ms prctica,
ms reflexiva , tractan molts temes de molts autors.

1 DE BATXILLERAT B

TOTAL 21
ALUMNES
RESUM
APROVEN 19 904 %
SUSPENEN 2 86 %

Un curs prou irregular . Hi han alumnes que han abandonat lassignatura ,


mentre que altres han millorat a partir de la segona avaluaci. Els resultats
sn satisfactoris. Hi han alumnes que han millorat molt a partir de la
tercera avaluaci. Pareix que el canvi de professor i de metodologia no
lhavien assimilat com una forma desforarse ms. Al final shan fet i han
millorat el rendiment i el resultat. Hi han tamb abandonaments, que han
millorat el clima de la clase.

COMPLIMENT DE LA PROGRAMACI.

Tots els aspectes arreplegats en la programaci han estat seguits i


aplicats majoritriament.S'han triat les unitats didctiques mes
pertinents buscant diversos objectius:
- 1. Que coneguen i spien valorar les qestions fonamentals de la
filosofia;
- 2. Que els servisquen de cara al curs que ve .
- 3. Que utilitzen la ra com a recurs fonamental per a la vida en
societat.
- Aix en la primera avaluaci en fet una introducci a la filosofia, amb
les seges principals caracteristiques i problemes, com una exposici
de les principals corrents. Desprs han fet Lgica amb Pepe Ruiz
- En la segona avaluaci hem donat el evolucionisme com les seves
implicacions filosfiques. Aix com els temes de natura i cultura ,
aprofundint en el llibre de Marvin Harris : Vacas , cerdos, guerras y
brujas. Tamb hem estudiat a Descartes com a preparaci del curs
vinent. . Aix tamb hem vist les caracterstiques principals de la
filosofia de Plat com la de Epicur . Tamb han visionat a casa una
conferncia de Rafael Santandreu que els ha possat en el
coneixement de la filosofia estoica i un vdeo dEpicur.
-
- En la tercera avaluac hem estudiat tica i tica aplicada , aix com
els origens del poder i del funcionament democrtic. Hem estudiat les
figures de Marx , Freud i Nietzsche.
-
CARNCIES OBSERVADES

- A banda de la falta de base sobre els continguts, que s'han intentat


Simplificar en benefici seu, hi ha hagut dos carncies fonamentals en
el grup, sempre a nivell general. La primera es referix a la poca
concincia sobre el nivell a qu han arribat. No estem parlant
d'educaci secundria obligatria. La segona s ms preocupant, i t
a veure amb les carncies quant a la comprensi lectora i el domini del
llenguatge. Alguns alumnes ja han sigut advertits que esta
circumstncia, avisant-los que en el curs venider tindran serioses
dificultats si no milloren este aspecte. En el seu haver-hi cal apuntar
un inters (espere que sincer) per millorar. El professor pot ajudar i
ajuda, per no poden proposar-se mesures de millora si no es compta
amb la voluntat de l'alumne. Cap ferrer treballa el ferro fred, noms
aquell que pot modelar-se si est preparat per a aix.
Propostes de millora

- Utilitzar el projector per a millorar la classe.


- Hem donat molta matria i tal volta ha faltat fer una filosofa ms
prctica,ms reflexiva.
- Aprofundir en lectures.
SEGON DE BATXILLERAT DE FILOSOFIA

Resultats del 2n de batxillerat

D'un total de 37 alumnes han aprovat tota l'assignatura 36 alumnes i sols un


alumne ha susps, per la qual cosa es pot considerar que els resultats sn
molt bons. Encara que hem de considerar que uns quants que estaven entre
el susps i el aprovat , per amb recuperacions i un esfor - que no havien
fet abans han aprovat.

Sols he pogut donar tres autors, ja que per a donar Plat el sustitut va
estar molt de temps. No hem donat Simone de Beauvoir per manca de
temps. Afortunadament no ha caigut a selectivitat, i dir que tots han
aprovat selectivitat, estn les notes ms altes en els que han fet Nietzsche,
i no Plat.

El millor curs el 2 BAT A per les notes, per hi ha un alumne que per
abandonament dassignatura ha susps.

TOTAL ALUMNES: 17

APROVEN: 16 941%
SUSPENEN:1 59%

Aix en 2 BAT B: Han aprovat tots.

TOTAL ALUMNES: 20

APROVEN: 20 100 %
Total alumnes 37

Aprobats 36.973%

Suspesos1..27%

Els alumnes han estat prou implicats en la matria. La dificultat ha estat en


la forma de trevallar les preguntes per a la P. A.U.

DIFICULTATS TROBADES

L'enfrontar-se a textos filosfics de primera magnitud com la lectura del llibre


VII de la Repblica de Plat o Kant. Tal vegada crreguen mals temps per a la
filosofia i l'exercici de pensar i desfer les teranyines mentals de molta gent que se
sent cmoda en la seua mediocritat no sol ser agrat entre alguns alumnes per
altres, no obstant i afortunadament, ho reben amb entusiasme encara que estos
sn els menys. L'autor que ms ha agradat ha sigut Plat . El cas es que alguns
alumnes se distrauen i desprs memoritzan malament i aix suspenen. S'ha intentat
connectar els textos amb la vida i l'aplicaci prctica i que no es quede tot en una
nebulosa metafsica marejadora que pot fer espantar als alumnes de l'assignatura,
que ja corre temps difcils. No s si ho he aconseguit. No sempre s possible.

Propostes de millora

No hi ha cap perqu amb la LOMQE desapareix la Filosofia tal i com est


ara.
ESCOLA DESCACS

PROJECTE ERASMUS PLUS

Sha creat una escola descacs. He estat participant i donat classes a


lesplai del dimecres. Ha estat tot un xit de participacin, desbordant
expectatives. Tamb hem de parlar de les virtuts educatives dels escacs.

Nombroses investigacions han demostrat que realment, la prctica dels


escacs desenvolupa la intelligncia. En 1925, tres cientfics russos (Rudik,
Dikov i Petrovski) van donar peu amb les seves investigacions a que els
escacs s'implants com a assignatura obligatria en les escoles de l'URSS.
Des de llavors han estat diversos els pasos que han seguit l'exemple i que
l'han implantat com a assignatura optativa. Les virtuts que els escacs
ofereix sn mltiples i en elles coincideix la majoria dels psiclegs:

Concentraci
Pla lgic
Imaginaci
Previsi
Memria
Control de nervis
Decisi
Capacitat de sntesi
Creativitat
Autocrtica
Capacitat deductiva
Intuci

No s extrany que cada vegada ms se considere als escacs com una


asignatura recomanable. En eixe aspecto est linstitut participant del
projecte ERASMUS PLUS.
PROJECTE ERASMUS PLUS

Curs 2016/17

Setembre - octubre 1. Presentaci del professorat implicat. 2. Una


sellecci de professor implicats al projecte es trobar a Eeklo (1) per a
organitzar el treball conjunt: un professor de la llengua estrangera, altre
descacs, el coordinador i el responsable del lloc web. 3. Durant la trobada
sarribar a acords sobre activitats, complementacions, temporalitzaci,
mtodes, comunicacions, collaboradors externs, evaluaci, dates de noves
trobades, etc. 4. Anlisi del possible impacte dels escacs en el grup
dalumnes participants.

Novembre - desembre 5. Els membres participants estudien com dur a


terme les trobades en el seu centre docent, i sintercanvien suggerncies.

Gener - abril 6. Desenvolupament de la versin en paper dun curs bsic


descacs per a lalumnat (12-14 anys), cada soci en la seua llengua. 7.
Trobada en Bagnols-sur-Cze (2) per preparar al 3r trimestre lintegrament
transversal dels escacs a determinades assignatures.

Maig - juny 8. Comenament de lintegrament dels escacs a les assignatures


fixades. 9. Trobada (3) a Carcaixent per a lintercanvi dexperincies
docents.

Curs 2017/2018: Digitalitzaci del curs descacs

Setembre - novembre 10. Simparteixen classes descacs als estudiants


participants al projecte dintre de les assignatures que sacordaren el curs
passat.

Gener - mar/abril 11. Amb el programa extern MAT-PAT (de Frana)


organitzarem partides descacs entre els estudiants de les diverses escoles
participants, de tal forma que, a ms de jugar, els participants hauran de
comunicar-se amb els seus oponents en llenges estrangeres per tal de
comentar les jugades. Els estudiants tenen accs a la plataforma digital
amb el recolzament del professorat encarregat della.

Maig - juny 12. Organitzaci dun torneig descacs en cada escola per tal de
seleccionar els futurs participants al campionat internacional entre els tres
socis, que tindr lloc a eeklo.

13. Trobada en Eeklo (4) per al campionat internacional. Els professors es


troben i intercanvien experincies, i organitzen els propers campionats a les
altres dues escoles.

Curs 2018/2019

Setembre - novembre 14. Finalitzaci de les classes bsiques en suport


digital i ... [falta traducci de: ... and transform them into a learning path
several languages: English, Dutch, French and Spanish. These will be
available free of charge for use in Europe on a chess website. (Output)] 15.
Trobada de professors a Carcaixent (5) per a gravar la versi final de la
web descacs.

Gener - mar/abril 16. Anlisi del possible impacte dels escacs en lalumnat
participant al projecte.

Maig - juny 17. Trobada en Bagnols (6) de professors i alumnes:


deliberacions sobre els anlisis efectuats, presentaci de resultats,
formulaci de conclusions finals de la investigaci. 18. Organitzaci dun
torneig internacional final.

Recomanem els escacs com assignatura.

El Cap de Seminari:

Pepe Delgado