Está en la página 1de 161

01

L'urbanisme metropolit avui


El urbanismo
metropolitano hoy
Metropolitan Urban
Planning today
Equip director

01
Equipo director | Management team
Ramon Torra (AMB)
Josep Maria Carreras (AMB)
Hctor Santcovsky (AMB)
Eduard Saurina (AMB)
Juan Carlos Montiel (BR)
Vicente Guallart (Aj. de Barcelona)
BARCELONA METRPOLIS DE CIUTATS
L'urbanisme metropolit avui
Comissari
Comisario | Curator
Joan Busquets

Editor
Editor
BARCELONA METRPOLIS DE CIUDADES
Carles Crosas
El urbanismo metropolitano hoy
Coordinaci
Coordinacin | Coordinators BARCELONA METROPOLIS OF CITIES
Metropolitan Urban Planning today
Xavier Mario (equip PDU-AMB)
Noem Martnez (equip PDU-AMB)
Eullia Gmez (equip PDU-AMB)

Llista completa de crdits al Vol. 02


Listado completo de crditos en el Vol. 02
Full credit list in Vol. 02

edici: abril de 2015


AMB - rea Metropolitana de Barcelona
els autors / los autores / the authors
ISBN 978-84-87881-14-5 (obra completa)
ISBN 978-84-87881-15-2 (volum 01)
DL: B 10205-2015 (volum 01)
Presentacin Presentation Presentaci
Dnde empieza y dnde termina Barcelona? Y dnde Where does Barcelona begin and where does it end? On comena i on acaba Barcelona? I on comencen i acaben Begues, Tiana o Santa
empiezan y terminan Begues, Tiana o Santa Coloma And where do Begues, Tiana and Santa Coloma Coloma de Gramenet? Podem respondre rpidament aquestes preguntes fent
de Gramenet? Podemos responder rpidamente a estas de Gramenet begin and end? We can answer these
preguntas refirindonos a los trminos municipales, questions quickly by referring to the municipal referncia als termes municipals, per, en realitat, poc coneixement haurem afegit
pero, en realidad, pocos conocimientos habremos aa- boundaries, but in reality, we will have added little to sobre aspectes essencials que afecten la vida dels ciutadans i les ciutadanes.
dido sobre aspectos esenciales que afectan a la vida our knowledge of the key issues that affect the lives
de los ciudadanos y las ciudadanas. of citizens.
Hace dcadas que la evolucin de los treinta y seis For decades, the development of the thirty-six Fa dcades que levoluci dels trenta-sis municipis metropolitans, i el creixement
municipios metropolitanos, y su crecimiento demogrfi- metropolitan municipalities and their population and demogrfic i urb, reforcen els seus vincles funcionals fins a conformar una
co y urbano, refuerzan sus vnculos funcionales hasta urban growth has reinforced their functional links to gran rea metropolitana. Els ciutadans dels municipis metropolitans compartei-
conformar una gran rea metropolitana. Los ciudadanos the point where they form a large metropolitan area.
de los municipios metropolitanos comparten infraestruc- Their citizens share mobility infrastructures, and xen infraestructures de mobilitat, equipaments socials, culturals i educatius;
turas de movilidad, equipamientos sociales, culturales y social, cultural and educational facilities; they receive reben serveis de xarxes i dinfraestructures compartides, com ara lenergia, el
educativos; reciben servicios de redes y de infraestructu- services from shared networks and infrastructures, transport pblic, laigua o la gesti de residus; gaudeixen dels mateixos espais
ras compartidas, como por ejemplo la energa, el trans- such as energy, public transport, water and waste
porte pblico, el agua o la gestin de residuos; disfrutan management; they enjoy the same green spaces verds i fluvials, de les platges i dels parcs metropolitans, de la serra de Collserola;
de los mismos espacios verdes y fluviales, de las playas y and river areas, beaches and metropolitan parks, the i es troben immersos en una realitat econmica i un mercat de treball descala
de los parques metropolitanos, de la sierra de Collserola; Collserola mountains, and they are immersed in a metropolitana.
y estn inmersos en una realidad econmica y un merca- unique economic scenario and a labour market on a
do de trabajo de escala metropolitana. metropolitan scale.
El rea Metropolitana de Barcelona es ya un nuevo The Barcelona metropolitan area is today an Lrea Metropolitana de Barcelona s ja un nou espai de referncia ineludible,
espacio de referencia ineludible, en el que se estable- unavoidable reference point, where dynamics occur on sestableixen dinmiques que afecten directament la qualitat de vida, el benes-
cen dinmicas que afectan directamente a la calidad de that directly affect its citizens, their quality of life,
vida, el bienestar y las oportunidades de futuro de las their well-being and their opportunities for future tar i les oportunitats de futur de les persones. Una gran metrpoli conformada
personas. Una gran metrpoli conformada por treinta y development. It is a great metropolis made up of per trenta-sis municipis que mantenen una personalitat arrelada, fruit de la seva
seis municipios que mantienen una personalidad propia, thirty-six municipalities that maintain their deep-root- histria, per que alhora sinterrelacionen de forma cada cop ms estreta i comple-
fruto de su historia, pero que a la vez se interrelacionan ed character, the result of their history, but which
de forma cada vez ms estrecha y compleja a travs also have increasingly close and complex interrela- xa, a travs de propostes i actuacions que responen a lgiques supramunicipals.
de propuestas y actuaciones que responden a lgicas tions as a result of projects and initiatives that work
supramunicipales. on a supra-municipal scale. El fet metropolit no es manifesta noms a travs de dinmiques internes, sin
El hecho metropolitano no se manifiesta solamente a The metropolitan reality is apparent not only in
travs de dinmicas internas, sino que est conectado the internal dynamics, but is also linked to a greater que va lligat a una major projecci internacional, que es posa de manifest en
a una mayor proyeccin internacional, que se pone international dimension evident in the role the el paper que lrea Metropolitana de Barcelona exerceix com a motor econmic
de manifiesto en el papel que el rea Metropolitana de Barcelona metropolitan area plays as an economic del sud dEuropa i de la Mediterrnia. Una ciutat global on conflueixen reptes
Barcelona ejerce como motor econmico del sur de engine for Southern Europe and the Mediterranean.
Europa y del Mediterrneo. Una ciudad global en la que A global city where challenges and opportunities i oportunitats per al progrs econmic i social compartit dels seus habitants.
confluyen retos y oportunidades para el progreso eco- for economic and social progress converge to Aquesta realitat posa de manifest que les noves necessitats del segle XXI reque-
nmico y social compartido de sus habitantes. benefit its inhabitants.
reixen respostes que shan de dissenyar i impulsar des de lmbit metropolit.
Esta realidad pone de manifiesto que las nuevas ne- This reality highlights the fact that the new needs
cesidades del siglo XXI requieren respuestas que han de of the 21st century require responses that must be Cal considerar els projectes des dun espai dinterdependncies i oportunitats
disearse e impulsarse desde el mbito metropolitano. designed and fostered within the metropolitan area. ms ampli. Ens cal aprendre a governar la ciutat de ciutats.
Hay que considerar los proyectos desde un espacio de Projects must be based on a space that has interde-
interdependencias y oportunidades ms amplio. Hemos pendencies and opportunities on a broader scale.
de aprender a gobernar la ciudad de ciudades. We must learn to govern the city of cities. Aquesta nova perspectiva no ha de ser entesa com una limitaci sin al contrari;
Esta nueva perspectiva no debe entenderse como This perspective should not be seen as a limitation s un nou escenari que ofereix noves oportunitats. La metrpoli de Barcelona
una limitacin sino, al contrario, como un nuevo esce- on the contrary, it is the new scenario that offers
ha desdevenir el nou espai de reflexi i construcci compartida entre les admi-
nario que ofrece nuevas oportunidades. La metrpoli new opportunities. The Barcelona metropolis must
de Barcelona ha de convertirse en el nuevo espacio de become the new space for joint reflection and nistracions pbliques, els agents socioeconmics i la ciutadania, per continuar
reflexin y construccin compartida entre las adminis- construction between government bodies, socio- generant noves oportunitats de progrs i benestar.
traciones pblicas, los agentes socioeconmicos y la economic agents and the public to continue creat-
ciudadana, para seguir generando nuevas oportunida- ing new opportunities for progress and well-being.
des de progreso y bienestar. To make this a reality, the town councils have a Per fer realitat aquest objectiu, disposem duna nova eina, lAMB, que ha comen-
Para hacer realidad este objetivo, disponemos de una new tool, the AMB, which has begun to create the at a generar el coneixement de base necessari per articular el futur del territori
nueva herramienta, el AMB, que ha empezado a generar knowledge base necessary to articulate the future
metropolit sobre noves bases dintelligncia collectiva. Els workshops sobre
el conocimiento de base necesario para articular el of the metropolitan area based on new foundations
futuro del territorio metropolitano sobre nuevas bases of collective intelligence. The workshops on the el Pla Director Urbanstic (PDU) metropolit i els materials recollits a lexposici
de inteligencia colectiva. Los workshops sobre el Plan Urbanistic Metropolitan Plan and the materials Metrpolis Barcelona en sn una molt bona mostra i un punt de partida.
Director Urbanstico (PDU) metropolitano y los materiales included in the exhibition Metrpolis Barcelona are
recopilados en la exposicin Metrpolis Barcelona son a very good example of this and a starting point.
un buen ejemplo y un punto de partida.
Xavier Trias i Vidal de Llobatera Antonio Balmn Arvalo
Xavier Trias i Vidal de Llobatera Xavier Trias i Vidal de Llobatera
President de lAMB Vicepresident executiu de lAMB
Presidente del AMB President of the AMB
Antonio Balmn Arvalo Antonio Balmn Arvalo
Vicepresidente ejecutivo del AMB Executive Vice President of the AMB
Barcelona: metrpolis de ciudades Barcelona: metropolis of cities Barcelona: metrpolis de ciutats
El rea Metropolitana de Barcelona (AMB) es una realidad econmi- The Barcelona metropolitan area is a highly dynamic and increas- Lrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s una realitat econmica i social molt
ca y social muy dinmica y cada vez ms compleja. Se ha regulado ingly complex economic and social entity. Its urban development dinmica i cada cop ms complexa. Ha estat regulada urbansticament des de 1976
urbansticamente desde 1976 por el Plan General Metropolitano (PGM), has been regulated since 1976 by the General Metropolitan Plan
y durante cuarenta aos, sus propuestas se han ido ajustando y han (PGM), and over forty years its proposals have been adapted and pel Pla General Metropolit (PGM), i durant quaranta anys, les seves propostes
permitido la modernizacin y la consolidacin de una metrpolis que have enabled the modernization and consolidation of a metropolis shan anat ajustant i han perms la modernitzaci i la consolidaci duna metrpolis
hoy es lder en Europa. that is a leader in Europe today. que avui s capdavantera a Europa.
En 2010 el Parlament de Catalunya aprob la Ley 31/2010 que In 2010, the Parliament of Catalonia passed Law 31/2010 which
articula la creacin del AMB, con el mandato de redactar un Plan provides for the creation of rea Metropolitana de Barcelona (AMB), El 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 31/2010 que articula la creaci
Director Urbanstico (PDU) del rea Metropolitana de Barcelona, que with the mandate to draft an Urbanistic Metropolitan Plan for the de lAMB, amb el mandat de redactar un Pla Director Urbanstic (PDU) de lrea
actualmente engloba a 36 municipios situados en una regin urbana Barcelona metropolitan area, which now encompasses 36 munici-
ms amplia. palities located in a broader urban region. Metropolitana de Barcelona, que actualment engloba 36 municipis situats en una regi
Para iniciar el proceso de redaccin del PDU se ha propuesto una To begin drafting the Urbanistic Metropolitan Plan (PDU), an urbana ms mplia.
reflexin profunda sobre la realidad urbanstica actual y la evolucin in-depth study will be carried out of the current urban situation and
de las disciplinas que intervienen en la definicin del futuro de las the trends in the disciplines involved in shaping the future of cities: Per iniciar el procs de redacci del PDU sha proposat una reflexi profunda sobre la
ciudades: el medio ambiente, la arquitectura urbana, la movilidad, la these include the environment, urban architecture, mobility, ecol- realitat urbanstica actual i levoluci de les disciplines que intervenen en la definici
ecologa, el derecho y la sociologa, entre otros, en la vertiente que ogy, law and sociology, in the areas with the greatest influence on del futur de les ciutats: el medi ambient, larquitectura urbana, la mobilitat, lecologia,
ms influye en el urbanismo. En este sentido, se han organizado unos urban planning. To that end, thematic workshops have been organ-
workshops temticos en los que grupos de especialistas han debatido ized, in which groups of experts have discussed the most pressing
el dret i la sociologia, entre daltres, en el vessant que ms influeix en lurbanisme. En
los aspectos ms candentes de nuestra realidad y han analizado issues of our situation, and analyzed some considerations that aquest sentit, shan organitzat uns workshops temtics en qu grups despecialistes han
algunos referentes que pueden ayudar a encontrar posibles soluciones may provide possible solutions that improve the current situation. debatut els aspectes ms punyents de la nostra realitat i han analitzat alguns referents
para mejorar la situacin actual. Durante este perodo tambin se han New framework documents have also been drafted and updated que poden ajudar a trobar possibles solucions per millorar la situaci actual. Durant
redactado y actualizado nuevos documentos de base, con una infor- during this period, with highly valuable information for the technical
macin muy valiosa para la fundamentacin tcnica del nuevo plan. foundations of the new plan. The result of these discussions and
aquest perode tamb shan redactat i actualitzat nous documents de base, amb una
El resultado de estos debates y trabajos se ha hecho pblico a travs work was made public with the publication of the Quaderns PDU informaci molt valuosa per a la fonamentaci tcnica del nou pla. El resultat daquests
de la publicacin Quaderns PDU metropolit. metropolit. debats i treballs sha fet pblic a travs de la publicaci Quaderns PDU metropolit.
En la misma lnea, este catlogo, que recoge y ampla los conteni- In the same vein, this catalogue, which includes and expands
dos de la exposicin que se inaugur en el DHUB a finales de enero upon the contents of the exhibition which opened at the DHUB En la mateixa lnia, aquest catleg, que recull i amplia els continguts de lexposici que
de 2015, ha permitido analizar la situacin de la Barcelona metropo- in late January 2015, has enabled us to analyze the situation of es va inaugurar al DHUB a finals de gener de 2015, ha perms analitzar la situaci de
litana, con la voluntad de entender ante todo cmo se ha formado y metropolitan Barcelona, in order to understand above all how it has
transformado en los ltimos cuarenta aos, durante el despliegue de been shaped and transformed in the last forty years, during the im-
la Barcelona metropolitana, amb la voluntat dentendre sobretot com sha format i trans-
lo que ha sido la figura administrativa que ha consolidado esta reali- plementation of the administrative document that has consolidated format en els darrers quaranta anys, durant el desplegament del que ha estat la figura
dad metropolitana, el PGM76. El AMB actual puede entenderse como this metropolitan reality - the PGM76. Todays Barcelona metropol- administrativa que ha consolidat aquesta realitat metropolitana, el PGM76. LAMB davui
una metrpolis de ciudades que mantienen un carcter propio, itan area can be understood in terms of a metropolis of cities that es pot entendre com una metrpolis de ciutats que mantenen un carcter propi, tret
rasgo que le otorga una especificidad muy interesante a nuestra rea maintain their own character, while giving our metropolitan area its
metropolitana. own specific and highly interesting character.
que li atorga una especificitat molt interessant a la nostra rea metropolitana.
Es preciso agradecer el esfuerzo de los equipos de las instituciones We must thank the teams at the institutions and universities for
Cal agrair lesfor dels equips de les institucions i les universitats, i dels professionals
y las universidades, y de los profesionales externos y de la propia their efforts, as well as the external professionals and those at
AMB que han trabajado en los distintos temas de la exposicin, los the AMB who have worked on various themes in the exhibition, the externs i de la mateixa AMB que han treballat en els diferents temes de lexposici, els
workshops y el catlogo, y que han hecho posible una documentacin workshops and the catalogue, and who have made a rich and workshops i el catleg, i que han fet possible una documentaci rica i suggeridora que
rica y sugerente que podr servir de base de discusin a medio plazo y thought-provoking documentation possible, which can act as a basis podr servir com a base de discussi a mitj termini i com a guia per als propers passos.
de gua para los prximos pasos. for discussion in the medium term and as a guide for the next steps.

Ramon Torra, gerente del AMB Ramon Torra, manager of AMB Ramon Torra, gerent de lAMB
02 ATLASATLES 01

NDICE | CONTENTS NDEX


La creaci d'una realitat metropolitana Expressions de la metrpolis Barcelona 12 Las reas metropolitanas, nuevos retos? 13 Les rees metropolitanes, nous reptes?
La creacin de una realidad metropolitana Expresiones de la metrpolis Barcelona The metropolitan areas new challenges?
Creating a new metropolitan reality Expressions of the Barcelona metropolis
18 Nuevas formas de vivir y trabajar 19 Noves formes de viure i treballar
Del PGM al PDU Cartografies contempornies de la metrpolis New ways of living and working
Del PGM al PDU Cartografas contemporneas de la metrpolis 52 La forma metropolitana de la actividad econmica 53 La forma metropolitana de lactivitat econmica
From the PGM to the PDU Contemporary maps of the metropolis The metropolitan form of economic activity
84 Los tejidos urbanos residenciales
85 Els teixits urbans residencials
Alguns temes i paradigmes de la transformaci metropolitana Dinmiques metropolitanes i PGM 1975-2015 The residential urban fabric
Algunos temas y paradigmas de la transformacin metropolitana Dinmicas metropolitanas y PGM 1975-2015
Some issues and paradigms of metropolitan transformation Metropolitan dynamics and General Metropolitan Plan 1975-2015 1
06 El paisaje de la metrpolis. Ecologa, tiempo libre y produccin 107 El paisatge de la metrpolis. Ecologia,
The landscape of the metropolis. Ecology, leisure and production lleure i producci
Oportunitats del PDU Projectes urbanstics que han construt la metrpolis 140 Los equipamientos de la metrpolis
Oportunidades del PDU Proyectos urbansticos que han construido la metrpolis Public facilities in the metropolis 141 Els equipaments de la metrpolis
Opportunities of the PDU Urban projects that have made the metropolis 158 Los centros de la metrpolis
The centres of the metropolis
159 Els centres de la metrpolis
Lurbanisme del segle XXI 176 Nuevos paisajes metropolitanos 177 Nous paisatges metropolitans
El urbanismo del siglo XXI New metropolitan landscapes
Urban planning in the 21st century
192 La movilidad metropolitana 193 La mobilitat metropolitana
Lexposici DHUB BCN The metropolitan mobility
La exposicin DHUB BCN 214 Las innovaciones en la ciudad 215 Les innovacions a la ciutat
The exhibition DHUB BCN Innovations in the city
226 El metabolismo metropolitano
227 El metabolisme metropolit
The metropolitan metabolism

246 Metrpolis Barcelona: un polo capital en Europa 247 Metrpolis Barcelona: un pol capital a Europa
Metropolis Barcelona: a capital point in Europe

256 Pensamientos metropolitanos 257 Pensaments metropolitans


Metropolitan thoughts
Las reas metropolitanas, nuevos retos? Metropolitan areas, new challenges? Les rees metropolitanes, nous reptes? JOAN BUSQUETS

El presente catlogo pretende ayudar a en- de estas dinmicas sociales, demogrficas The aim of this catalogue is to deepen of social, demographic and behavioural El catleg que teniu a les mans pretn ajudar a entendre grfiques i de comportament, i entendren les perspectives
tender la actual realidad metropolitana como y de comportamiento, y entender sus pers- understanding of the current reality of the dynamics, and to understand the medi- la realitat metropolitana actual com un primer pas per a mitj termini.
un primer paso para redefinir la estrategia pectivas a medio plazo. metropolis, as a first step towards redefin- um-term outlook.
urbanstica. En todas partes, el urbanismo Las formas metropolitanas de la ing urban planning strategy. Metropolitan Metropolitan forms of economic redefinir-ne lestratgia urbanstica. Lurbanisme metropoli- Les formes metropolitanes de lactivitat econmica, que
metropolitano parece buscar el compromiso actividad econmica, que nos explican la planning around the world seems to seek activity. These reveal the transformation t arreu sembla buscar el comproms entre el coneixement ens expliquen la transformaci del sistema industrial
entre el conocimiento y la actuacin para transformacin del sistema industrial que era a balance between knowledge and action of the previously predominant industrial i lactuaci per aconseguir el desenvolupament sostenible que era dominant, per entendre una organitzaci molt ms
lograr el desarrollo sostenible y la mejora dominante, para entender una organizacin to attain sustainable growth and urban system into the much more complex or-
urbana, todo ello dentro de la lgica de mucho ms compleja, en la que hay que se- improvement, all based on the rationale of ganization found today, in which we must i la millora urbana, tot plegat dins la lgica de conixer b complexa, en la qual cal separar levoluci estructural de
conocer bien para actuar de un modo ms parar la evolucin estructural de la marcada better knowledge to act more responsibly. separate structural evolution from that per actuar duna manera ms responsable. Aquesta mirada la marcada per la crisi.
responsable. Esta mirada ms detallada sobre por la crisis. This in-depth examination of Barcelona as marked by recession. ms aprofundida sobre Barcelona com a metrpolis de
Barcelona como metrpolis de ciudades Los barrios residenciales de las ciudades a metropolis of cities will help us to better The residential neighbourhoods of Els barris residencials de les ciutats metropolitanes, que
permitir entender mejor los problemas que metropolitanas, que abordan la complejidad understand the problems that need to be metropolitan cities, with a look at the ciutats permetr entendre millor els problemes que cal
aborden la complexitat dels teixits per tamb les necessi-
deben resolverse y a la vez estimular las de los tejidos pero tambin las necesidades solved, and, at the same time, promote complexity of urban fabrics and at the resoldre i alhora estimular les oportunitats urbanstiques
oportunidades urbansticas a medio plazo de rehabilitacin de algunos de ellos. Se tats de rehabilitaci dalguns dells. S'hi destaquen algunes
the most relevant and exciting urban plan- need for renovation in some areas. Some a mitj termini que ens semblen ms importants i que
que nos parecen ms importantes y que nos destacan algunas caractersticas de la ciudad ning opportunities in the medium term. characteristics of sustainable cities are caracterstiques de la ciutat sostenible.
ilusionan. sostenible. highlighted. ens illusionen.
El paisaje de la metrpolis, que nos From the exhibition at the Design The landscape of the metropolis, El paisatge de la metrpolis, que ens demostra la impor-
De la exposicin en el DHUB al catlogo demuestra la importancia creciente de las Museum of Barcelona to the catalogue which illustrates the increasing impor- De lexposici al DHUB al catleg tncia creixent de les necessitats del sistema ecolgic,
Este documento quiere ser un reflejo del necesidades del sistema ecolgico, las This document reflects the content of tance of the needs of the ecological
les exigncies de la producci de lespai lliure i les deman-
contenido de la exposicin en el DHUB, exigencias de la produccin del espacio libre the exhibition at the Design Museum of system, the demands for production of Aquest document vol ser un reflex del contingut de lexpo-
aunque ha parecido oportuno organizarlo y las demandas de recreo y ocio. des desbarjo i lleure.
en tres volmenes separados combinando El crecimiento exponencial del nmero
Barcelona (DHUB). However, it was con- open space, and recreation and leisure sici al DHUB, per b que ha semblat escaient organitzar-lo
sidered appropriate to divide the contents requirements.
dos formatos DIN A5 y un Atlas de planos de equipamientos, que nos muestra una me- into three separate volumes: two in A5 The exponential growth in facilities, en tres volums separats que en combinen dos en format El creixement exponencial del nombre dequipaments,
en formato DIN A4. trpolis en general muy equipada en las tres format and one, the Atlas of maps, in DIN which shows a generally well-equipped DIN A5 i un en format DIN A4 per a lAtles de plnols. que ens mostra una metrpolis en general ben equipa-
El primer volumen es una descripcin del ltimas dcadas se ha triplicado el nmero A4 format. metropolis in the last three decades da en les tres darreres dcades sha triplicat el nombre
rea Metropolitana de Barcelona, con dis- de equipamientos con un pequeo aumento the number of facilities has tripled, whilst El primer volum s una descripci de lrea Metropolitana
dequipaments amb un petit augment de poblaci del 10%
tintos captulos que explican los estudios que de poblacin del 10% y que quizs exigir el The first volume describes the Barcelona the population has grown by just 10%. de Barcelona, amb diferents captols que expliquen els es-
hoy forman parte del urbanismo metropoli- esfuerzo de mancomunar algunos servicios metropolitan area. Its chapters explain However, some services may need to be i que potser exigir lesfor de mancomunar alguns serveis
tudis que componen avui lurbanisme metropolit. Aquesta
tano. Esta sucesin de temas se cierra con para avanzar en su eficiencia. the studies that comprise metropolitan combined to improve their efficiency. per avanar en la seva eficincia.
el contrapunto de unas visiones resumidas El reconocimiento de los centros y las planning today. The series of topics closes The recognition of metropolitan successi de temes es tanca amb el contrapunt dunes
de una serie de especialistas y personalida- centralidades metropolitanos, que nos ayuda with the counterpoint of the views of a centres and landmarks, which helps us visions resumides duna srie despecialistes i personalitats, El reconeixement dels centres i les centralitats metropoli-
des, que explican cmo entienden el rea a percibir las capacidades de la estructura group of experts and figures who briefly to perceive the capacity of the current que expliquen com entenen lrea Metropolitana de Barce- tans, que ens ajuda a percebre les capacitats de lestructura
Metropolitana de Barcelona o el fenmeno de actual y el sentido del trmino metrpolis de explain their understanding of the Barce- structure and the meaning of the term
la metrpolis en la actualidad. ciudades. lona metropolitan area or of the current metropolis of cities. lona o el fenomen de la metrpolis en lactualitat. actual i el sentit del terme metrpolis de ciutats.
De hecho, las aportaciones de las discipli- La evolucin de la movilidad, que nos phenomenon of the metropolis. The evolution of mobility, which leads
De fet, les aportacions de les disciplines i les cincies que Levoluci de la mobilitat, que ens permet entendre les
nas y las ciencias que se consagran al estudio permite entender las coronas metropo- In fact, disciplines and sciences that to an understanding of the metropol-
del fenmeno urbano los llamados estudios litanas y la caracterizacin modal de cada focus on studying urban phenomenon, or itan rings and a characterization of the es consagren a lestudi del fenomen urb els anomenats corones metropolitanes i la caracteritzaci modal de
urbanos buscan nuevas interpretaciones una, los modelos radiales o los anillos para el urban studies, seek new ways to interpret transport modes in each one; the radial estudis urbans busquen noves interpretacions que cadascuna, els models radials o els anells per al transport
que permitan entender la situacin actual, transporte pblico y para la movilidad indivi- and explain the current situation, which is and ring models of public and private
permetin entendre la situaci actual, tan dinmica i distant pblic i per a la mobilitat individual, aix com la major o
tan dinmica y distante de las teoras tradicio- dual, as como la mayor o menor capacidad so dynamic and differs so widely from transport; and the varying capacity of the
nales. Varios apartados van introduciendo de intercambio modal. traditional theories. Sections in this volume modal interchange. de les teories tradicionals. Diferents apartats van introduint menor capacitat dintercanvi modal.
el estado actual de la cuestin metropolitana, La deteccin de nuevos paisajes metro- introduce the state of the metropolitan The detection of new metropolitan lestat de la qesti metropolitana avui, per exemple: La detecci de nous paisatges metropolitans, fruit de
por ejemplo: politanos, fruto de las intersecciones multi- question today, including information on: landscapes resulting from multi-level
Las nuevas formas de vivir y trabajar, nivel, que han cambiado la percepcin y New forms of living and working, intersections that have changed the Les noves formes de viure i treballar, que ens fan com- les interseccions multinivell, que han canviat la
que nos permiten comprender la evolucin el uso del espacio metropolitano y en los which help us to understand the evolution perception and use of metropolitan space, prendre levoluci daquestes dinmiques socials, demo- percepci i ls de lespai metropolit i en els quals es

12 13
que se descubren espacios potenciales de la construccin de la metrpolis, donde se and in which we discover potential spaces to this strong dynamic. New forms of descobreixen espais potencials de transformaci. Una altra mirada aborda els paradigmes de la construcci
transformacin. muestra a partir de qu tipos de actuaciones for transformation. creating the city are described, as well as
El metabolismo metropolitano, que nos se ha producido esta gran dinmica. Se The metropolitan metabolism, includ- changes in the urban design and develop- El metabolisme metropolit, que ens parla dels grans de la metrpolis, on es mostra a partir de quins tipus
habla de los grandes servicios energa, ponen en evidencia las nuevas formas de ing the main services energy, water, gas, ment method. serveis energia, aigua, gas, reciclatge, etc. que assegu- dactuacions sha produt aquesta gran dinmica. Es posen
agua, gas, reciclaje, etc. que aseguran el fabricacin de la ciudad y los cambios en el recycling, etc. that allow the entire city Another block stresses the opportuni-
ren el funcionament del conjunt de la ciutat i en els quals en evidncia les noves formes de fabricaci de la ciutat i
funcionamiento del conjunto de la ciudad y mtodo de proyecto y desarrollo urbano. to function, and which now require con- ties that exist in the metropolitan space.
en los que habr que invertir un gran esfuerzo Otro bloque pone el nfasis en las oportu- siderable input to increase efficiency. Although the cities in the metropolis seem caldr esmerar un gran esfor per fer-los ms eficients. els canvis en el mtode de projecte i desenvolupament urb.
para hacerlos ms eficientes. nidades existentes en el espacio metropolita- Innovation in the city, which helps to be consolidated, we find opportunities Un altre bloc posa lmfasi en les oportunitats existents
La innovacin de la ciudad, que nos no. A pesar de que las ciudades de la metr- us to understand the elements that drive that could open up spaces for action at La innovaci de la ciutat, que ens ajuda a entendre els
ayuda a entender los elementos que vehicu- polis parecen hoy consolidadas, descubrimos changes in our daily life and how they metropolitan and local scale. Examples elements que vehiculen els canvis en la nostra vida quoti- en lespai metropolit. Malgrat que les ciutats de la metr-
lan los cambios en nuestra vida cotidiana y una serie de potencialidades que pueden affect the whole. include: the importance of some of the
diana i com arriben a afectar el conjunt. polis semblen avui consolidades, descobrim una srie de
cmo llegan a afectar al conjunto. abrir espacios de accin tanto en el mbito The interpretation of changes in main axes in terms of the structure they potencialitats que poden obrir espais dacci tant en lmbit
La interpretacin de los cambios en metropolitano como local. Como ejemplos metropolitan cities, as well as the dynam- provide, and the fact that these axes still La interpretaci dels canvis en les ciutats metropolita-
las ciudades metropolitanas, pero tambin pueden citarse: la importancia estructuradora ics of behaviour, which show the need to need to be consolidated at metropolitan metropolit com local. Com a exemples es poden citar:
nes, per tamb les diferents dinmiques de comportament,
las diferentes dinmicas de comportamiento, de algunos ejes principales, todava pendien- consider urban planning as a dynamic ob- scale; the potential of the large green la importncia estructuradora dalguns eixos principals,
ject that eludes conventional inflexibility. spaces, which could be further integrated que ens expliquen la necessitat dentendre lurbanisme com
que nos explican la necesidad de entender tes de consolidar a escala metropolitana; las encara pendents de consolidar a escala metropolitana; les
el urbanismo como un objetivo dinmico que posibilidades de los grandes espacios verdes, A view of Barcelona from the perspec- to increase their ecological capacity; the un objectiu dinmic que sescapa de la rigidesa convencional.
se escapa de la rigidez convencional. que pueden resultar ms integrados si se tive of a global system of networks and strength of the metropolitan gateways possibilitats dels grans espais verds, que poden resultar
La mirada sobre Barcelona en el sistema les dota de una capacidad ecolgica ms flows, which confirms the citys suspected and their capacity to drive economic La mirada sobre Barcelona en el sistema de xarxes i flu- ms integrats dotant-los d'una capacitat ecolgica ms
de redes y flujos globales, que nos permite intensa; la fuerza de las puertas metropolita- major role in the European context, where activity; or the demand for better intercon- xos globals, que ens permet validar la intuci del seu gran intensa; la fora de les portes metropolitanes i les seves
validar la intuicin de su gran papel en nas y sus capacidades para inducir actividad it has taken great steps forward, as re- nection between city and nature, which
el contexto europeo, donde ha evolucionado econmica; o las demandas de una mejor vealed by the assets recognized by other could be met by metropolitan green
paper en el context europeu, on ha evolucionat a grans capacitats dinduir activitat econmica; o les demandes
a grandes pasos, y que se recoge en los interconexin entre ciudad y naturaleza, que competing cities. corridors. These are examples of existing passos, i que es recull en els valors que li reconeixen altres duna millor interconnexi entre ciutat i natura, que pot
valores que le reconocen otras ciudades puede materializarse con corredores verdes opportunities that could lead to municipal ciutats competidores. materialitzar-se amb corredors verds metropolitans. Sn
competidoras. metropolitanos. Son ejemplos de oportu- The second volume examines how the and metropolitan action, and could be
nidades existentes que pueden inspirar la reality of the metropolis has emerged; a discussed critically in the future Urbanistic exemples doportunitats existents que poden inspirar
El segundo volumen analiza cmo se ha accin municipal y metropolitana, y pueden reality that has largely been consolidated Metropolitan Plan (PDU). El segon volum analitza com sha produt aquesta realitat lacci municipal i metropolitana, i es poden discutir crti-
producido esta realidad metropolitana que, discutirse crticamente en el futuro PDU. in recent decades. We should bear in Finally, an analysis of international cament en el futur PDU.
en gran medida, se ha consolidado en las l- Finalmente una mirada al urbanismo inter- mind that the amount of land developed urban planning illustrates the new direc-
metropolitana que, en gran mesura, sha consolidat en
timas dcadas. Hay que tener en cuenta que, nacional nos permite entender cules son sus in the last forty years in the Barcelona met- tions in the field, and confirms that the les darreres dcades. Cal tenir en compte que, en els Finalment una mirada a lurbanisme internacional ens
en los ltimos cuarenta aos, la extensin de orientaciones y comprobar que la relacin ropolitan area has been greater than relationship between technical knowledge darrers quaranta anys, lextensi de sl desenvolupat dins permet entendre quines sn les seves orientacions i com-
suelo desarrollado en el rea Metropolitana entre conocimiento tcnico y accin est at any other time in its history. Therefore, and action is having a major impact on
de Barcelona ha sido el ms importante de marcando gran parte de esta experiencia. Por this is a very dynamic urban development this experience. A reflection on the design
lrea Metropolitana de Barcelona ha estat ms important provar que la relaci entre coneixement tcnic i acci est
toda la historia. Por lo tanto, es un fenmeno otro lado, una reflexin sobre el diseo ma- phenomenon that is unlikely to be repeat- shown in the exhibition highlights the que mai en tota la histria. Per tant, s un fenomen de marcant gran part daquesta experincia. Daltra banda, una
de desarrollo muy dinmico y que, segura- terial de la exposicin nos permite entender ed in the short term. values that the new urban planning could desenvolupament molt dinmic i que, segurament, no es reflexi sobre el disseny material de lexposici ens permet
mente, no se repetir a corto plazo. los valores que el nuevo urbanismo puede To explain this phenomenon, the contribute to our increasingly committed
Para explicarlo, el volumen se organiza en aportar a nuestra conciencia urbana, cada volume is divided into fairly independent urban awareness.
repetir a curt termini. entendre els valors que el nou urbanisme pot aportar a
distintos bloques que tienen cierta autonoma vez ms comprometida. blocks based on different aspects. Per explicar-ho, el volum sorganitza en diferents blocs que la nostra conscincia urbana, cada cop ms compromesa.
y se basan en diferentes aspectos. Some are focused on elements that A third volume, in DIN A4 format with
Unos se centran en los elementos de la Un tercer volumen, en formato DIN A4, con have created the reality of the metropo- some larger fold-outs, provides a more de- tenen certa autonomia i es basen en diferents aspectes.
creacin de la realidad metropolitana, que algunos desplegables de mayor tamao, nos lis, including changes in infrastructure, tailed graphic description of the interpre- Uns se centren en els elements de la creaci de la realitat Un tercer volum, en format DIN A4, amb alguns desplega-
nos ayudan a ver los cambios que han experi- permite leer ms detalladamente la descrip- facilities, production spaces, etc. They tation of the metropolis, which helps us to
remind us of places that have may have better understand some of the hypotheses metropolitana, que ens fan veure els canvis que han experi- bles de mida ms gran, ens permet llegir amb ms detall
mentado las infraestructuras, los equipa- cin grfica de la interpretacin metropolita-
mientos, los espacios de la produccin, etc. na y entender mejor algunas de las hiptesis been lost, and help us to understand the posed in the two previous volumes. mentat les infraestructures, els equipaments, els espais de la descripci grfica de la interpretaci metropolitana i
Permiten recordar la memoria de los lugares planteadas en los dos volmenes anteriores. major transformation that has occurred, The use of very different materials, la producci, etc. Permeten recordar la memria dels llocs entendre millor algunes de les hiptesis plantejades en els
que a veces perdemos y a la vez entender la La agrupacin de materiales muy distintos in the municipalities and in the metropolis including traditional maps, dynamic
in general. maps, models of sectors, etc., has made que de vegades perdem i alhora entendre la gran trans- dos volums anteriors.
gran transformacin que se ha producido, planos tradicionales, otros que explican
tanto en los municipios como en la metrpo- las dinmicas, maquetas sectoriales, etc. le Another block examines the paradigms this into a metropolitan Atlas that aims formaci que sha produt, tant en els municipis com en la Lagrupaci de materials molt diferents plnols tradicio-
lis en general. da el valor de un Atlas metropolitano que for constructing the metropolis, shown to represent the complex current reality. metrpolis en general. nals, altres que expliquen les dinmiques, maquetes
Otra mirada aborda los paradigmas de pretende representar la compleja realidad through the types of action that have led This document could serve as a decision-

14 15
actual. Este documento podr servir como ser discutidas y confrontadas. En definitiva, making tool, but also as basic information which was deterministic and implemented sectorials, etc. li dna el valor dun Atles metropolit des per ser intelligibles, per que tamb han de tenir una
instrumento para la toma de decisiones, pero un ejercicio muy dinmico y diferente del for future metropolitan or sector studies. over time, like a fixed model that was very
tambin como informacin de base para que pensaba en el planeamiento como una For this reason, the information can be difficult to adapt and adjust.
que pretn representar la complexa realitat actual. Aquest gran adaptabilitat per poder ser discutides i confrontades.
futuros estudios metropolitanos o sectoriales. mquina, determinista, que se implementaba seen in greater detail on the accompany- To create a plan, we need to know document podr servir com a instrument per a la presa de En definitiva, un exercici molt dinmic i diferent del que
Por este motivo, la informacin que contiene en el tiempo; como una maqueta rgida que ing USB drive. about a reality that analyses and eval- decisions, per tamb com a informaci de base per a pensava en el planejament com una mquina, determinista,
puede verse con mayor detalle en la memoria ofreca un modelo muy difcil de adaptar y uations help to reveal, but it must be
USB que lo acompaa. ajustar. Metropolitan urban planning, understood that the final aim of any urban
futurs estudis metropolitans o sectorials. Per aquest motiu, que simplementava en el temps; com una maqueta rgida
El plan exige conocer una realidad que los a new era? planning design is to change this reality. la informaci que cont pot veures amb major detall en la que oferia un model molt difcil dadaptar i ajustar.
El urbanismo metropolitano, anlisis y las diagnosis ayudan a encajar, pero Social and economic changes have not Therefore, forecasts and simulations must memria USB que lacompanya. El pla exigeix conixer una realitat que les anlisis i les
una nueva etapa? hay que entender que el objetivo ltimo de had sufficient impact on the disciplinary help us to understand the options that can
Los cambios en la sociedad y la economa cualquier proyecto urbanstico es cambiar la and instrumental definition of urban meet the needs and ambitions of culture diagnosis ajuden a encaixar, per cal entendre que
no han modificado suficientemente la realidad. Por eso, las prospecciones y simu- planning, which is why it has undergone a in our period. Lurbanisme metropolit, una nova etapa? lobjectiu ltim de qualsevol projecte urbanstic s canviar
definicin disciplinaria e instrumental del laciones han de permitir entender cules son period of confusion. To improve the urban and metropolitan
urbanismo, por lo que ha experimentado las opciones que tienen que dar salida a las We should stress the difference be- environment, we must understand the Els canvis en la societat i leconomia no han modificat la realitat. Per aix, les prospeccions i simulacions han de
momentos de confusin. necesidades y a las ambiciones de la cultura tween urban studies, which aim to inter- actual demands in terms of sustainabil- suficientment la definici disciplinria i instrumental de permetre entendre quines sn les opcions que han de
Es preciso destacar la diferencia entre los de nuestra poca. pret the metropolitan phenomenon, and ity and reducing the impact of climate lurbanisme, que per aix ha experimentat moments donar sortida a les necessitats i a les ambicions de la cultu-
estudios urbanos, que tratan de interpretar Para mejorar el medio urbano y metro- urban planning as an intervention strategy, change, sustainable mobility, improve-
el fenmeno metropolitano, y el urbanismo politano, han de entenderse las demandas in which knowledge of the reality is mainly ment in environmental quality and de confusi. ra de la nostra poca.
como estrategia para la intervencin, en que actuales con relacin a la sostenibilidad y la important to change it; to improve it greater social justice, among other issues Cal destacar la diferncia entre els estudis urbans, que
el conocimiento de la realidad es importante reduccin de los efectos del cambio clim- according to the needs of the inhabitants discussed above.
Per tal de millorar el medi urb i metropolit, cal entendre
sobre todo para cambiarla; es decir, para tico, la movilidad sostenible, la mejora de la and their finances. These are the challenges that so many tracten dinterpretar el fenomen metropolit, i lurbanisme les demandes actuals pel que fa a la sostenibilitat i la reduc-
mejorarla de acuerdo con las necesidades de calidad ambiental, una mayor justicia social, Urban planning contributes to envi- cities are facing today and that require com a estratgia per a la intervenci, en qu el coneixe- ci dels efectes del canvi climtic, la mobilitat sostenible,
sus habitantes y de su economa. entre otras cuestiones ya comentadas. ronmental sciences, sociology, and other clear forms of planning, in terms of ment de la realitat s important sobretot per canviar-la;
Por eso, la contribucin de la disciplina Estos son los retos a los que tantas disciplines mainly through the association directions and objectives, with greater
la millora de la qualitat ambiental, una major justcia social,
urbanstica a las ciencias que estudian el me- ciudades estn hoy haciendo frente y que of this critical analysis with space and openness in forms and programmes. In s a dir, per millorar-la dacord amb les necessitats dels entre altres qestions ja comentades.
dio ambiente, la sociologa, la poltica, etc., requieren formas de planeamiento claras en its physical characteristics. It certainly the past, uncertainty about urban devel- seus habitants i de la seva economia.
es ante todo el vnculo de este anlisis crtico las orientaciones y los objetivos, y mucho contributes to the multi-scale component opment was covered by the unfortunate Aquests sn els reptes que tantes ciutats estan afrontant
con el espacio y sus caractersticas fsicas: ms abiertas en las formas y los programas. that is, to the interpretation at different certainties established by the functional Per aix, la contribuci de la disciplina urbanstica a les avui i que requereixen formes de planejament clares pel
aportando ahora seguramente el compo- La incertidumbre sobre el desarrollo urbano scales or levels of many phenomena. city. Today, we are probably moving cincies que estudien el medi ambient, la sociologia, la que fa a les orientacions i els objectius, i molt ms obertes
nente multiescalar es decir, la interpreta- se haba llenado con las certezas poco Today, we know that many of these vari- away from realities that are complete poltica, etc., s sobretot el lligam daquesta anlisi crtica
cin a varios niveles o escalas de muchos afortunadas que haba establecido la ciudad ables are highly dynamic and very open and consolidated, full of value, but also en les formes i els programes. La incertesa sobre el desen-
fenmenos. Hoy, detectamos que muchas de funcional. Probablemente hoy salimos de to changes, even on the same day. There- with shortfalls. We must move forward amb lespai i les seves caracterstiques fsiques: aportant volupament urb shavia omplert amb les certeses poc
estas variables son muy dinmicas y estn realidades hechas y consolidadas, repletas de fore, functionalist ways of understanding with schemes and proposals that can be ara segurament el component multiescalar s a dir, la in- afortunades que havia establert la ciutat funcional. Proba-
muy abiertas a los cambios, incluso dentro valores pero tambin de carencias. Hay que and planning the city are inadequate, enriched and complemented as they are terpretaci a diversos nivells o escales de molts fenmens.
de un mismo da. Por lo tanto, las propuestas avanzar con esquemas y propuestas que, a even though they are still very popular. developed. The most virtuous metropol- blement avui sortim de realitats fetes i consolidades, plenes
funcionalistas para entender y proyectar la medida que se desarrollen, sean capaces de A redefinition of the discipline is itan city is that which can be complement- Avui, detectem que moltes daquestes variables sn molt de valors per tamb de mancances. Cal avanar amb
ciudad resultan insuficientes, a pesar de que enriquecerse y complementarse. La ciudad required to understand that planning ed over the years and find new elements dinmiques i estan molt obertes als canvis, fins i tot dins esquemes i propostes que, a mesura que es desenvolupin,
son todava muy populares. metropolitana ms virtuosa es la que se means looking forward, but also looking of richness. We have found, for example, dun mateix dia. Per tant, les propostes funcionalistes per
Hace falta, pues, una redefinicin disci- puede ir complementando y va encontrando back, and to develop an awareness of that adaptability of urban forms is the siguin capaos denriquir-se i complementar-se. La ciutat
plinaria que permita entender que planear nuevos elementos de riqueza. Hemos com- the fact that studying a reality involves best guarantee of their sustainability. entendre i projectar la ciutat resulten insuficients, malgrat metropolitana ms virtuosa s la que es pot anar comple-
significa mirar hacia adelante, pero tambin probado, por ejemplo, que la adaptabilidad assessing its capacity and the conditions Therefore, we aim to use the effort made que sn encara molt populars. mentant i va trobant nous elements de riquesa. Hem com-
hacia atrs, y tomar conciencia de que de las formas urbanas es la mejor garanta de for modifying it; that proposals must in Barcelona: metropolis of cities as the
estudiar una realidad es evaluar su capacidad su sostenibilidad. Tratemos, pues, de apro- be well-measured to be intelligible, but seed of a new innovative phase that is Cal doncs una redefinici disciplinria que permeti provat, per exemple, que ladaptabilitat de les formes urba-
y sus condiciones de modificacin; que las vechar el esfuerzo de Barcelona: metrpolis also highly flexible so that they can be full of references, in an increasingly rich entendre que planejar vol dir mirar cap endavant, per nes s la millor garantia de la seva sostenibilitat. Tractem,
discussed and challenged. In short, this is context with a bright future. doncs, de fer servir lesfor de Barcelona: metrpolis
propuestas tienen que estar bien medidas de ciudades como un embrin de una etapa tamb cap enrere, i prendre conscincia que estudiar una
para ser inteligibles, pero que tambin han innovadora y llena de referencias en un con- a highly dynamic exercise that differs from
de tener una gran adaptabilidad para poder texto cada vez ms rico y colmado de futuro. the concept of planning as a machine, realitat s avaluar la seva capacitat i les seves condicions de ciutats com un embri duna etapa innovadora i plena
de modificaci; que les propostes han destar ben mesura- de referncies en un context cada cop ms ric i ple de futur.

16 17
NUEVAS FORMAS
DE VIVIR Y TRABAJAR
NEW WAYS OF LIVING
AND WORKING NOVES FORMES
DE VIURE I TREBALLAR
En los ltimos cuarenta aos, la sociedad In the last forty years, there has been a
y la economa de la metrpolis han evolu- substantial evolution in the metropolitan
cionado sustancialmente. La poblacin ha society and economy. The population
envejecido, hay menos nacimientos y una has aged, the number of births has gone
mayor diversidad debida a la inmigracin down and there is greater diversity as
internacional. La economa industrial ha a result of international immigration. The
dado paso a la economa de los servicios a industrial economy has been replaced
la produccin, los servicios personales y el by an economy of services to production,
conocimiento. Los cambios en el mercado people and knowledge. Changes in the
laboral han modificado el patrn de per- labour market have modified the model
sona asalariada ligada indefinidamente a of a fully-employed person staying
un mismo puesto de trabajo y los cambios indefinitely in the same job, while changes
tecnolgicos han ampliado la estructura in technology have widened the
En els darrers quaranta anys, la societat i leconomia de la
ocupacional y han modificado la relacin occupational structure and altered the metrpolis han evolucionat substancialment. La poblaci sha
de la produccin con el territorio. relationship between production and envellit, hi ha menys naixements i una major diversitat fruit
Ha cambiado nuestra forma de vivir y tra- territory. de la immigraci internacional. Leconomia industrial ha donat
bajar, y, por consiguiente, tambin nuestra Our way of living and working has pas a leconomia dels serveis a la producci, els serveis perso-
forma de comportarnos. Se han amplia- changed and, as a consequence, so has
nals i el coneixement. Els canvis en el mercat laboral han mo-
do los horarios y las prcticas de ocio y our behaviour. Opening hours and
tiempo libre en una ciudad que no deja de leisure activities have been extended dificat el patr de persona assalariada lligada indefinidament
palpitar las veinticuatro horas del da. in a city that never sleeps. a un mateix lloc de treball i els canvis tecnolgics han ampliat
lestructura ocupacional i han modificat la relaci de la produc-
Amand Blanes, Andreu Domingo, ci amb el territori.
Vittorio Galletto, Antonio Garrido, Ha canviat la nostra forma de viure i de treballar, i, conseqent-
Annalisa Giocoli, Agust Jover,
Miquel Morell, Mart Parellada, ment, tamb la nostra forma de comportar-nos. Shan ampliat
Karmele Rekondo, Ernest Ruiz,
Sebasti Sarasa, Josep Serra
els horaris i les prctiques doci i de lleure en una ciutat que
i Equip PDU-AMB. batega les vint-i-quatre hores del dia.

18 19
Una metrpoli con rostro humano The human face of a metropolis Una metrpoli amb rostre hum HCTOR SANTCOVSKY
Hctor Santcovsky, director de Planificacin Estratgica del AMB Hctor Santcovsky, Director of Strategic Planning of AMB

A veces nos preguntamos cmo conoce- nuevas formas de vida en los hogares: We sometimes ask ourselves what opportunities. We also discover new A vegades ens preguntem com coneixem una ciutat. llars: persones grans que viuen soles, famlies monoparen-
mos una ciudad. Lo ms comn es ima- personas mayores que viven solas, fami- makes us know a city. Most often, we ways of living in households. Elderly El ms com s imaginar-nos el seu skyline o els seus tals, famlies nombroses que sadapten a nous parmetres
ginarnos su skyline o sus edificios ms lias monoparentales, familias numerosas imagine its skyline and its most emble- people living alone, single-parent fam-
emblemticos. Otras pensamos en lo ms que se adaptan a nuevos parmetros matic buildings. Other times we think ilies, large families adapting to new
edificis ms emblemtics. Altres cops pensem en all socials en tots els mbits (cultural, lingstic, gastronmic,
representativo: un club de ftbol, el lugar sociales en todos los mbitos (cultural, about its most representative elements: social parameters across all areas (cul- que s ms representatiu: un club de futbol, el lloc de educatiu...).
de nacimiento de un personaje famoso, lingstico, gastronmico, educativo...). a football club, the birthplace of a tural, linguistic, culinary, education ...). naixement dun personatge fams, un esdeveniment,
un acontecimiento, un conjunto arquitec- Detrs del skyline que forman la famous person, an event, an architectural Beneath a skyline made up of the
tnico, un monumento... fachada martima, los ros y los llanos
un conjunt arquitectnic, un monument... Al darrere de lskyline que formen la faana martima,
style, a monument ... waterfront, rivers and adjacent plains, the
Barcelona contiene bastante de todo adyacentes, la Sagrada Familia, Collserola Barcelona has enough of all these Sagrada Familia, Collserola and El Valls, els rius i les planes adjacents, la Sagrada Famlia, Collserola
eso para ser recordada y admirada. Pero y el Valls, existe una economa pujante things to be both remembered and there is a thriving economy that wants Barcelona cont prou de tot aix per ser recordada i i el Valls, hi ha una economia puixant que vol crixer, vol
nada es posible sin la gente que vive y que quiere crecer, quiere ser moderna, admired. But nothing is possible without to grow, wants to be modern, wants to admirada. Per res no s possible sense la gent que hi ser moderna, vol jugar a la lliga del mn global, per que
trabaja en ella. Por lo tanto, cuando nos quiere jugar en la liga del mundo global, the people who live and work there. be a player in the big world league, but
imaginamos una ciudad, tambin hemos pero que tiene el gran reto de no dejarse a viu i hi treballa. Per tant, quan ens imaginem una ciutat, t el gran repte de no deixar-se ning pel cam. Latur, deri-
Therefore, when we imagine a city, we which is presented with the great chal-
de pensar en cmo viven las familias, nadie por el camino. El paro, derivado de also need to think about the way the lenge of not leaving anyone behind along tamb hem de pensar com hi viuen les famlies, com vat de la crisi, ens ha deixat empremtes i cicatrius difcils
cmo se estructuran las relaciones socia- la crisis, nos ha dejado huellas y cicatrices families there live, the way social interac- the way. The unemployment that has re- shi estructuren les relacions socials, en qu treballa la de curar. Sense atacar aquest problema principal, genera-
les, en qu trabaja su gente, cundo y de difciles de curar. Sin acometer este pro- tion is structured, what its people do for sulted from the crisis has left marks and seva gent, quan i don han vingut. Cal posar cara i nom dor de desigualtats econmiques i socials que poden
dnde han venido. Hay que poner cara blema principal, generador de desigual- work, when they arrived and where they scars that are difficult to heal. Without
y nombre a la cartografa de una ciudad. dades econmicas y sociales que pueden came from. We need to put a face and addressing this major problem, a driver
a la cartografia duna ciutat. afectar la igualtat doportunitats i la cohesi social, el nostre
Una caracterstica de las sociedades afectar a la igualdad de oportunidades name to the map of a city. of economic and social inequalities with projecte anir coix. Per aix tamb expliquem la realitat
metropolitanas es la complejidad de y a la cohesin social, nuestro proyecto One of the characteristics of a metro- the power to affect equal opportunities Una caracterstica de les societats metropolitanes s la dels riscos de la vulnerabilitat i quins sn els reptes princi-
su estructura social y la diversidad cultu- cojeara. Por eso tambin explicamos politan society is the complexity of its and social cohesion, our project will be
ral que representan como mosaico la realidad de los riesgos de la vulnerabili-
complexitat de lestructura social i la diversitat cultural pals que cal abordar.
social structure and the cultural diversity compromised. Thus, we also explain
de culturas y orgenes, puntos de destino dad y cules son los principales retos represented as a mosaic of cultures and the reality of the risks of vulnerability and que representen com a mosaic de cultures i orgens,
y de encuentro. La metrpoli de Barcelo- que hay que abordar. origins, destinations and meeting points. the main challenges to be addressed. punts de destinaci i de trobada. La metrpoli de Barce- El que expliquem, doncs, amb lesfor del collectiu de per-
na no es ajena a esta realidad, que aporta Lo que explicamos, pues, con el The Barcelona metropolis is no stranger What we are explaining here, then, lona no s aliena a aquesta realitat, que aporta vitalitat i sones que han treballat amb rigor i perspectiva de present
vitalidad y grandes oportunidades, y esfuerzo del colectivo de personas que to this reality, which brings vitality and a through the efforts of a group of people
presenta a la vez grandes retos. han trabajado con rigor y perspectiva de grans oportunitats, i presenta alhora grans reptes. i futur, s qu li passa a la gent de la nostra rea metropoli-
wealth of opportunity, while also present- who have worked tirelessly, and with a
Lo que aqu presentamos es una lectu- presente y futuro, es lo que le ocurre a ing great challenges. view to the present and the future, is tana. Com som i cap on anem, com vivim i treballem, com
ra de la cartografa de la gente, de cmo la gente de nuestra rea metropolitana. Here we provide a map-reading lesson what is happening to the people of our El que presentem aqu s una lectura de la cartografia de ens relacionem i construm els nostres projectes vitals, com
viven y trabajan, de cmo se organizan Cmo somos y hacia dnde vamos, cmo on the people, on how they live and metropolitan area. Where we are and la gent, de com viuen i treballen, de com sorganitzen i hem dafrontar els reptes principals derivats de la desigual-
y se mueven, de cmo aprenden y se vivimos y trabajamos, cmo nos relacio- work, how they organise themselves where we are going, how we live and
relacionan. Bajo esta capa de grficos, namos y construimos nuestros proyectos and move around, how they learn and work, how we interact and build our
es mouen, de com aprenen i es relacionen. Sota aquesta tat i els riscos de segregaci.
estadsticas y discursos sociolgicos, vitales, cmo tenemos que enfrentarnos a interact. Hidden beneath this layer of life projects, how we need to tackle the capa de grfics, estadstiques i discursos sociolgics,
demogrficos o econmicos se esconde los principales retos derivados de la desi- graphics, statistics and sociological, major challenges presented through in- demogrfics o econmics samaga una altra realitat amb En sntesi, entendre com hem de treballar per al creixement
otra realidad con caractersticas propias: gualdad y a los riesgos de segregacin. demographic and economic discourse, is equality and the dangers of segregation.
una sociedad que envejece, pero que En sntesis, entender cmo hemos de
caracterstiques prpies: una societat que envelleix, econmic i la inclusi social, com hem dinnovar i crear
another reality with its own characteris- In short, we have to understand how
a la vez est constituida por muchos jve- trabajar para el crecimiento econmico tics: an aging society, but one which also to work towards economic growth and per que alhora est constituda per molts joves, que ocupaci i, a la fi, com hem de construir i crear espai per
nes, que en general no han nacido aqu o y la inclusin social, cmo tenemos que consists of many young people, who, social inclusion, how to innovate and en general no han nascut aqu o sn fills duna primera viure, treballar i prosperar.
son hijos de una primera generacin que innovar y crear ocupacin y, en definiti- in general, were not born here or are create employment and, in general, how generaci que va venir de ciutats llunyanes a cercar noves
vino de ciudades lejanas a buscar nuevas va, cmo hemos de construir y crear children of a first generation that came to build and create space to live, work
oportunidades. Tambin encontramos espacio para vivir, trabajar y prosperar. oportunitats. Tamb trobem noves formes de vida a les H. S. s director de Planificaci Estratgica de l'AMB
from distant cities seeking new and prosper.

20 21
Grans xifres
Grandes cifras | Large figures Espanya Catalunya Provncia de Barcelona AMB
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Espanya Catalua Provincia de Barcelona
Spain Catalonia Province of Barcelona
Poblaci 1.452.233 llocs de treball
Font: IERMB a partir de dades EUROSTAT i IDESCAT 50%
ocupada L'AMB concentra la meitat dels llocs de treball
Poblacin ocupada de Catalunya.
Poblaci 3.228.569 h. People in employment
Poblacin 1.452.233 puestos de trabajo 1,452,233 jobs
Som 3.228.569 habitants: 51,5% dones 48,5% homes. 50%
Population El AMB concentra la mitad The AMB contains half
La taxa de natalitat ha baixat de 20,9 a 9,8 naixements de los puestos de trabajo de the total of jobs in
per mil habitants. Catalua. Catalonia.
51,5% 48,5% Som una societat ms envellida i amb ms poblaci 2014
immigrada.
Font: AMB
Somos 3.228.569 habitantes. We are 3,228,569 people.
51,5% mujeres - 48,5% hombres. 51.5% of us are women - 48.5% Sl ocupat 48%
La tasa de natalidad ha dismi- of us are men. Suelo ocupado
36,9 M 47,1 M Ocupem el 48% del territori de lAMB.

48
nuido de 20,9 a 9,8 nacimientos The birth rate has decreased Occupied land
LAMB t un total de 636 km2.

%
35
5,6 M 7,5 M
por 1.000 habitantes. from 20.9 to 9.8 per 1,000

%
18
3M 3,2 M Somos una sociedad ms enve- inhabitants.We are an ageing

%
Ocupamos el 48% del We occupy 48% of
jecida y con ms poblacin society with a larger number territorio del AMB. the territory of AMB.
inmigrante. of immigrants. El AMB tiene un total de The AMB has a total
ms de 65 anys
ms de 65 aos 636 km2. of 636 km2.
over 65

1%

3% 1%

6% 4%

7% 6%

52
19

19
20
52% Sl no ocupat
Equipaments Parcs

%
menys de 15 anys

56

77
13
(boscos, agricultura, platges, rius...) 6% 3%

20
menos de 15 aos Suelo no ocupado Equipamientos Parques

%
25,4% 19,2% Public facilities Parks
under 65 2014 (bosques, agricultura, playas, ros...)
9,7% 18,7% Unoccupied land (forest, agriculture, beach, rivers) Infraestructures i serveis Altres usos
nascuda a l'estranger 6%
Infraestructuras y servicios
1%
Habitatge residencial Otros usos
1,5% 14,4% nacida en el extrangero 20%
Infrastructures and services
Vivienda residencial / Residential areas Other uses
born abroad
Equipaments industrials 4% Amb indicis durbanitzaci Activitats terciries
7% 1%
Equipamientos industriales / Industrial facilities Con indicios de urbanizacin Actividades terciarias
1975 2013 With signs of urbanisation Tertiary activities

Font: IERMB a partit de dades EUROSTAT i IDESCAT Font: IERMB a partir de dades AEAT i DATACOMEX

Producte 99.174 M 233.294 M


Exportacions 45.259 M
interior brut Generem 99.174 milions deuros. LAMB concentra Exportaciones Els productes intensius en coneixement exportats
Producto interior Exports
el 48% del PIB de Catalunya i el 10% dEspanya. 107.606 M representen el 25% del total dEspanya.
bruto
En 25 anys el PIB gaireb sha duplicat. 69.962 M 45.259 M
Gross Domestic Los productos intensivos en Knowledge-intensive
141.958 M
Product Generamos 99.174 millones de We generate 99,174 million euros. Productes intensius conocimiento exportados products represent 25%
26.427 M
82.195 M euros. El AMB concentra el 48% The amb generates 48% of the gdp 14.674 M en coneixement representan el 25% del total of all exports in Spain.
Productos intensivos de Espaa.
del PIB de Catalua y el 10% de in Catalonia and 10% in Spain. In 25 en conocimiento
1986 2011 1995 2013
Espaa. En 25 aos el PIB casi se years the gdp has almost doubled. Knowledge-intensive
ha duplicado. products
22 23
Qui som? Escenaris de futur 2031
Escenarios de futuro 2031 7,47 M 7,57 M

Quines somos? | Who are we? Future scenarios 2031


CAT

Tres escenaris possibles segons


les lgiques de comportament
dels fenmens demogrfics,
principalment relacionades amb
els fluxos migratoris. AMB
3,22 M 3,21 M
1981 1981 - 2013 2013
Tres escenarios posibles segn
las lgicas de comportamiento

Pirmide de poblaci Comparaci de pirmides Pirmide de poblaci de los fenmenos demogrficos, 2,08 M
principalmente relacionadas con
Pirmide de poblacin Comparacin de pirmides Pirmide de poblacin los flujos migratorios.
0,67 M
Three possible scenarios
Pyramid of population Comparison of pyramids Pyramid of population according to the behavioural logics
Ms dones que homes of demographic phenomena,
mostly related to migration ows.
1911 2013 2031

Edats (anys) en les edats ms altes Edats (anys) AMB


Poblaci
Poblacin
Escenari Population

Edades (aos) / Ages (years) Ms mujeres que hombres alt


Edades (aos) / Ages (years)
en las edades ms altas 3,4 M Escenario alto
Highest scenario
More women than man in the
older population 3,22 M Escenari
mitj
Augment del grup
Augment
Padr
Escenario medio =
de 25-35 anys a causa Padrn
Census
Medium scenario

de la immigraci del'envelliment 2,92 M Escenari


Aumento del grupo Aumento del baix
Escenario bajo
de 25-35 aos a causa envejecimiento
Lowest scenario
de la inmigracin More older people 1998 2013 2031

Increase in the 23-35 Escenari Alt Escenari Mitj Escenari Baix


age group as a result (es guanya poblaci) (es mant la poblaci actual) (es perd poblaci)
of immigration Si b a curt termini es pro- La poblaci es reduiria fins a La poblaci tindria una evo-
duiria una lleugera davallada un mnim de 3,14 milions el luci clarament descendent
poblacional, a partir de prin- 2021 i es recuperaria poste- fins que el 2031 se situaria al
cipis de la propera dcada riorment fins que lany 2031 voltant dels 2,92 milions de
sassistiria a una recuperaci assoliria una xifra similar a la persones, una xifra similar a
sostinguda de la poblaci de 2013 (3,22 milions). la del final del segle passat.
fins a assolir gaireb 3,4 Escenario Medio Scenario Bajo
milions el 2031 (unes 167.000 (se mantiene la poblacin actual) (se pierde poblacin)
persones ms que el 2013). La poblacin se reducira hasta un mnimo
de 3,14 millones en 2021 y se recuperara
La poblacin tendra una evolucin
claramente descendente hasta que en
Escenario Alto posteriormente hasta que en el ao 2031 2031 se situara en torno a los 2,92
(se gana poblacin) alcanzara una cifra similar a la de 2013 millones de personas, una cifra similar
Si bien a corto plazo se producira un (3,22 millones). a la de finales del siglo pasado.
ligero descenso poblacional, a partir
de principios de la prxima dcada se Medium Scenario Lowest Scenario
asistira a una recuperacin sostenida (the present population is maintained) (the population decreases)
de la poblacin hasta alcanzar casi 3,4 The population will decrease to 3.14 The population will gradually decrease
millones en 2031 (unas 167.000 personas million by 2021 but will subsequently to around 2.92 million by 2031, a similar
ms que en 2013). increase to the level of 2013 (3.22 million) figure to that of the end of the last
by 2031. century.
Highest Scenario
Poblaci (% sobre la poblaci total) Disminuci de naixements inicial Poblaci (% sobre la poblaci total) (the population increases)
While the population would drastically

entre 1981 i 2013


decrease in the short term, at the begin-
Poblacin (% sobre la poblacin total) Poblacin (% sobre la poblacin total) ning of the next decade it would gradually
increase until reaching 3.4 million by
Population (% over the whole population) Disminucin de nacimientos inicial entre 1981 y 2013 Population (% over the whole population) 2031 (around 167,000 more than in 2013).

Initial decrease in number of births between 1981-2013


24 25
FONT: Elaborat pel Centre d'Estudis Demgrafics (CED) a partir de les dades de l'IDESCAT
de Llobregat-Cornell de Llobregat i Ba- de Llobregat y Badalona - Santa Coloma de na-Santa Coloma de Gramenet).
dalona-Santa Coloma de Gramenet). Gramenet).

On vivim?
1981
Habitants per ha

1981-2013
residencial q

Dnde vivimos? | Where we live?


Habitantes por ha residencial
People per residential ha
ATLS
14
<50
50 100
100 250
250 500
500 750
750 1.000

Densitat neta de poblaci 1981 >1.000

La poblaci metropolitana i les densitats ms altes es


localitzen als municipis centrals de lAMB. En aquest
entorn es detecten diverses rees amb densitats significa-
tivament superiors a la resta del territori (lmits municipals:
LHospitalet de Llobregat-Cornell de Llobregat i Badalona-
Santa Coloma de Gramenet).
Densidad neta de poblacin Net population density

2013
La poblacin metropolitana y las The metropolitan population and Densitat neta de poblaci Densidad neta de poblacin Net population density
densidades ms altas se localizan en the highest densities are located Es reflecteix un canvi de tendncia en la Se refleja un cambio de tendencia en la locali- There is a change of tendency in the loca-
localitzaci de la poblaci: la densitat zacin de la poblacin: la densidad aumenta tion of the population: the density increases in
los municipios centrales del AMB. in the central municipalities of augmenta als municipis perifrics i baixa en los municipios perifricos y baja en los del the peripheral municipalities and decreases in

En este entorno se detectan varias the AMB. Here some areas are
als del nucli central. A ms, en tot el terri- ncleo central. Adems, en todo el territorio the centre. Moreover, new urban settlements
tori es poden identificar zones dassenta- pueden identificarse zonas de asentamientos have appeared (mostly in the peripheral mu-

reas con densidades significativamen- significantly more populated ments urbans que abans no existien (ms
nombroses als municipis no centrals).
urbanos que antes no existan (ms numerosas nicipalities).
en los municipios no centrales).
te superiores al resto del territorio than elsewhere in the territory Elaborat per lAMB a partir de les dades dels censos i padrons de poblaci
Elaborat per lAMB a partir de les dades dels censos i padrons de poblaci

(lmites municipales: LHospitalet (municipal borders: LHospitalet


de Llobregat-Cornell de Llobregat deLlobregat-Cornell de Llobregat

2013
Habitants per ha

y Badalona - Santa Coloma de and Badalona-Santa Coloma residencial


Habitantes por ha residencial

Gramenet). de Gramenet).
People per residential ha

<50
50 100

Densitat neta de poblaci 2013


100 250
250 500

Es reflecteix un canvi de tendncia en la localitzaci de la


500 750
750 1.000

poblaci: la densitat augmenta als municipis perifrics i >1.000

baixa als del nucli central. A ms, en tot el territori es poden


identificar zones dassentaments urbans que abans no exis-
tien (ms nombroses als municipis no centrals).
Densidad neta de poblacin Net population density Elaborat per lAMB a partir de les dades dels censos i padrons de poblaci

Se refleja un cambio de tendencia en la There is a change of tendency


localizacin de la poblacin: la densidad in the location of the population: Evoluci de la densitat 1981-2013 Evolucin de la densidad Density evolution
aumenta en los municipios perifricos y the density increases in the peri- Se aprecian los cambios de poblacin entre Changes in the population occur
baja en los del ncleo central. Adems, pheral municipalities and decreases
Saprecien els canvis de poblaci entre 1981 i 2013 1981 y 2013 mediante saldos positivos y between 1981 and 2013 with positive
en todo el territorio pueden identificarse in the centre. Moreover, new urban mitjanant saldos positius i negatius, i un desplaament negativos, y un desplazamiento significativo and negative results, and a significant
zonas de asentamientos urbanos que settlements have appeared (mostly significatiu de la poblaci del centre a la perifria. de la poblacin del centro a la periferia. shift from the centre to the periphery.
antes no existan (ms numerosas en los in the peripheral municipalities). Tamb sassenyalen les noves rees ocupades i les que Tambin se sealan las nuevas reas ocupa- Recently occupied areas and those
municipios no centrales). han desaparegut. das y las que han desaparecido. that have disappeared are indicated.
26 Elaborat per lAMB a partir de les dades dels censos i padrons de poblaci
Elaborat per lAMB a partir de les dades dels censos i padrons de poblaci
27
Les migracions metropolitanes Perd poblaci cap a
Pierde poblacin hacia
Decreases population to
Guanya poblaci de
Gana poblacin de
Increases population to
Descens de la poblaci
Descenso de poblacin
Population decrease
Augment de poblaci
Aumento de poblacin
Population increase

Las migraciones metropolitanas | Metropolitan migrations

ion

ion
f C a a

f C a a
ia

ia
y

ion
lon

lon
e s a t a l u lun

e s a t a l u lun
eg

eg
Molt nombroses. Independentment de la immigraci

eg
at a

at a
er

er
e r e g i

e r e g i
MB
T h s t o A AMB

a
Municipis de la segona corona 2013

t o n

t o n
T h s t o C C at

T h s t o C C at

er
e r e g i
Th sto r reg

Th sto r reg

MB
f th

f th

T h s t o A AMB
fA
e s MB

t o n
a

Th sto r reg
i

i
estrangera de la dcada de 2000, abans, durant i des-

f th
lon

fA
e s MB
to

to

to

a
Municipios de la segunda corona 2013

i
Re ta

Re sta

Re ta

Re ta

Re sta

lon

to
es

es

Re ta

Re sta
s

s
rce
Re

Re

Re

Re

Re
prs daquesta etapa les migracions entre els municipis

es
er

er

er

s
rce
Municipalities in the second belt 2013

Re

Re
Ba

er
Ba
metropolitans han tingut una magnitud i uns efectes
molt importants.
Principalment residencials. A diferncia de les migra-
cions internacionals, la causa de les migracions inter- +7.099 -8.255 +1.092
-7.099 -9.428 -4.490 -3.491 +4.490 +3.491

nes metropolitanes no ha estat la recerca de feina sin


dhabitatge.
Del centre cap a la perifria. Loferta escassa i cara -5.655 -6.034 -3.584 +5.655 -7.525 -6.418 +3.584 +6.418 +4.077

dhabitatge a Barcelona i als municipis centrals metropo-


Barcelona
litans ms saturats ha generat importants desplaaments Resta Resta
de poblaci dels municipis centrals als de la corona. -2.076 -1.591 +551 municipis AMB +2.076 -1.830 +259
Catalunya
551 259 28

Un moment destancament o una nova etapa? La crisi Resto municipios


AMB
Resto Catalua

econmica iniciada el 2008, juntament amb la bombolla


The rest
The rest of
of Catalonia
municipalities
immobiliria associada, han provocat un descens dels in AMB

moviments cap a la perifria alhora que sha produt una


revitalitzaci dels nuclis centrals. Barcelona
Fluxos migratoris interns a Catalunya
Resta de municipis de l'rea Metropolitana
Fluxos migratoris interns a Catalunya
Resta de Catalunya
Fluxos migratoris interns a Catalunya
Flujos migratorios internos en Catalua Resto de municipios del rea Metropolitana Resto de Catalua
Migration flows within Catalonia Flujos migratorios internos en Catalua Flujos migratorios internos en Catalua
Rest of municipalities in the metropolitan area Migration flows within Catalonia
Migration flows within Catalonia
100.000

Muy numerosas: Independientemente de la inmigracin extranjera de Numerous: Aside from foreign migration in the 2000s, before, 80.000 80.000

la dcada de 2000, antes, durante y despus de esta etapa las migracio- during and after this period, migrations between metropolitan
60.000
nes entre los municipios metropolitanos han tenido una magnitud y unos municipalities have had a significant effect. 60.000 60.000

efectos muy importantes. Mainly residential: Unlike international migrations, metropol- 40.000 40.000 40.000
Principalmente residenciales: A diferencia de las migraciones interna- itan internal migrations are motivated by the search for accom-
cionales, la causa de las migraciones internas metropolitanas no ha sido modation, not jobs. 20.000

la bsqueda de trabajo sino de vivienda. From the centre to the periphery: The lack of affordable
0
Del centro hacia la periferia: La oferta escasa y cara de vivienda en
0 0
accommodation in Barcelona and the central metropolitan mu-
Barcelona y los municipios centrales metropolitanos ms saturados nicipalities has resulted in a considerable shift from the centre 20.000 20.000
ha generado importantes desplazamientos de poblacin de los municipios to the outer belts.
centrales a los de la corona. A moment of stagnation or a new era?: 40.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Un momento de estancamiento o una nueva etapa?: La crisis eco- The economic crisis that began in 2008, together with the
Immigraci Emigraci Saldo migratori Saldo migratori
nmica iniciada en 2008, junto con la burbuja inmobiliaria asociada, collapse of the housing bubble, has provoked a decrease in the Inmigracin Emigracin positiu negatiu
han provocado un descenso de los movimientos hacia la periferia a la vez number of people moving to the periphery and a revival of Immigration Emigration Saldo migratorio
positivo
Saldo migratorio
negativo
que se ha producido una revitalizacin de los ncleos centrales. the central nuclei. Positive migration Negative migration
balance balance

28 29
Com ens agrupem?
Cmo nos agrupamos? | How we group together? 1991 2001 2011
Parella amb fills sense altres persones 4,4
% points Pareja con hijos sin otras personas
Les llars de parella sn les que ms creixen
Evoluci dels tipus de llar (1991-2011) Couple with children without other people

1991 2001 2011 29,7


en aquest perode. A ms, han crescut com
a forma de llar en totes les edats. El 18,3%
La caracterstica principal del perode 1991-2011 s de la poblaci viu en aquest tipus de llar.
laugment en nombre de tots els tipus de llar tret 995.670 1.095.667 1.291.620 Los hogares de pareja son los que ms crecen
del format per parella amb fills. En la dcada entre en este perodo. Adems, han crecido como
forma de hogar en todas las edades. El 18,3%
1991 i 2001 el canvi ms significatiu s l'increment de la poblacin vive en este tipo de hogar.
del pes de les llars unipersonals i sobretot el Unipersonal Homes for couples increased the most during
decreixement de les llars sense fills. I entre 2001
i 2011, laugment de les llars de parella.
Unipersonal
Single occupancy 10,2 18,2%
181.219
19,9%
217.924
22,6%
291.625
this period. Moreover, this increase applies
to people of all ages. 18.3% of the population
lives in this type of home.
Les llars unipersonals augmenten
Evolucin de los tipos de hogar (1991-2011) significativament; lany 2011 doblen les

1,7
existents el 1991. El 10,1% de la poblaci
La caracterstica principal del perodo 1991-2011 es el aumento de
viu en aquest tipus de llar.
todos los tipos de hogar excepto el formado por pareja con hijos. Monomarental / monoparental sense altres persones
Los hogares unipersonales aumentan
En la dcada entre 1991 y 2001 el cambio ms significativo es significativamente; en 2011 doblan los
Monomarental / monoparental sin otras personas Les llars monomarentals / monoparentals
el incremento del peso de los hogares unipersonales y sobre todo Single mother / single father without other people augmenten en tots els municipis encara
existentes en 1991. El 10,1% de la poblacin
el decrecimiento de los hogares sin hijos. Y entre 2001 y 2011, vive en este tipo de hogar. que a un ritme desigual. El 9% de la pobla-
ci viu en aquest tipus de llar.
el aumento de los hogares de pareja. There has been a significant increase in the
number of homes for single people, which Los hogares monomarentales / monopa-
Evolution in the types of housing 1991-2011 14,5% 21,6% 24,7% doubled by 2011 compared to 1991. 10% of rentales aumentan en todos los municipios
The principal characteristic of the period 1991-2011 is the increase the population lives in this type of home. aunque a un ritmo desigual. El 9% de
144.635 236.760 319.185
la poblacin vive en este tipo de hogar.
in all types of housing except those for a couple with children.
Single mother / single father homes
The most significant change from 1991 to 2001 is an increase in
7,8% 8,4% 9,5% increased in all the municipalities, albeit at
the number of homes for single people and a decrease in the an uneven rate. 9% of the population lives
Parella amb fills
number of homes without children. And between 2001 and 2011, 77.183 92.551 122.810 in this type of home.
sense altres persones
an increase in the number of homes for couples. Pareja con hijos sin

15,3
otras personas

1,0
Couple with children
without other people
Les llars de parella amb fills sn la forma Altres
ms comuna en termes poblacionals. Tot Otros Les altres llars (multipersonals, extenses,
i la seva regressi, el 45% de la poblaci Others plurinuclears, etc.) sn les que menys
viu en aquest tipus de llar. han variat. El 18% de la poblaci viu en
aquest tipus de llar.
Los hogares de pareja con hijos son la
forma ms comn en trminos poblacio- Los otros hogares (multipersonales,
nales. Pese a su regresin, el 45% de la extensos, plurinucleares, etc.) son los que
poblacin vive en este tipo de hogar. menos han variado. El 18% de la poblacin
vive en este tipo de hogar.
Homes for couples with children are the
46,2% 36,1% 30,9% most common in terms of the population. Other homes (multi-occupied, extended,
Despite being in decline, 45% of the
13,3% 14% 12,3% pluri-nuclear, etc.) have changed less. 18%
population lives in this type of home. of the population lives in this type of home.
460.435 395.579 399.480 132.198 152.853 158.520

30 Elaboraci prpia a partir del Centre d'Estudis Demogrfics (dades INE) 31


La evolucin de los hogares: migraciones, The evolution of households: Levoluci de les llars: migracions,
longevidad y nuevos estilos de vida
Andreu Domingo, demgrafo, profesor CED-UAB
migration, longevity and new lifestyles
Andreu Domingo, demographer, Professor CED-UAB
longevitat i nous estils de vida ANDREU DOMINGO

El volumen, la dinmica y la estructura de general, un pas bastante conservador, en The volume, dynamics and structure of to others, since the majority of the El volum, la dinmica i lestructura de les llars sn alguns dencials, continuvem sent, en general, un pas fora con-
los hogares son algunos de los elementos comparacin con otros, dado que la pro- households is one of the demographic property market was based on home
demogrficos que, junto con el nmero piedad era el rgimen de tenencia mayori- elements which, together with the num- ownership. With the arrival of the migra-
dels elements demogrfics que, conjuntament amb el nom- servador, en comparaci amb daltres, ats que la propietat
de habitantes, ms variaciones han expe- tario. Con la llegada del boom migratorio, ber of inhabitants, has changed the most tory boom, the intrinsic complexity bre dhabitants, ms han variat a lAMB. Aix, des de 1976, el era el rgim de tinena majoritari. Amb larribada del boom
rimentado en el AMB. As, desde 1976, el la complejidad propia de los hogares de las in the AMB. Thus, since 1976, the number of the migrant households added to nombre de llars ha augmentat a ms velocitat que el nombre migratori, la complexitat prpia de les llars de les persones
nmero de hogares ha aumentado a mayor personas inmigradas se sobrepondra a la of households has increased faster than the aforementioned diversification.
velocidad que el nmero de habitantes, diversificacin descrita. the number of inhabitants, with them Given this panorama of diversity, the dhabitants, amb el resultat previsible de la reducci de la migrades se sobreposaria a la diversificaci descrita.
con el resultado previsible de la reduccin Visto este panorama de diversidad, la being predictably smaller. Three elements temptation would be to believe that the seva grandria. Tres elements resulten essencials per enten-
de su tamao. Tres elementos resultan tentacin sera creer que seguir multipli- are essential in understanding these complexity associated with the modern-
dre aquestes transformacions: en primer lloc, el context de Vist aquest panorama de diversitat, la temptaci seria
esenciales para entender estas transfor- cndose la complejidad relacionada con la changes: firstly, the climate of economic isation of use and family and residential
maciones: en primer lugar, el contexto de modernizacin de los usos y costumbres crisis which has developed; secondly, customs will continue to increase. This crisi econmica en el qual es van produir; en segon lloc, creure que continuar multiplicant-se la complexitat relacio-
crisis econmica en el que se produjeron; familiares y residenciales. No obstante, esta the regulatory changes that were halted hypothesis, however, does not seem les adequacions normatives que es van frenar durant lpoca nada amb la modernitzaci dels usos i costums familiars i
en segundo lugar, las adecuaciones norma- hiptesis no nos parece tan obvia. La crisis during the Franco era and experienced so clear cut. The crisis may play a role
tivas que se frenaron durante la poca del puede desempear un papel de retencin a boom during the early years of the in slowing down the creation of new
del franquisme i que van experimentar una eclosi durant residencials. Aquesta hiptesi, per, no ens sembla tan
franquismo y que experimentaron una eclo- en la creacin de nuevos hogares, por la so-called democratic transition (legal, households by way of further delaying els primers anys de lanomenada transici democrtica bvia. La crisi pot tenir un paper de retenci en la creaci
sin durante los primeros aos de la llama- va de volver a retrasar una emancipacin such as separation or divorce, or simply an already reasonably late emancipation (legals, com la separaci o el divorci, o simplement legitima- de noves llars, per la via de tornar a retardar una emancipa-
da transicin democrtica (legales, como ya de por s tarda, pero tambin por un legitimizations, such as acceptance of young people, but it may also have a
la separacin o el divorcio, o simplemente cierto efecto inhibidor en las disoluciones of single-parent families); and, thirdly, certain, less obvious, inhibitory effect dores, com lacceptaci de les famlies monoparentals); ci ja fora tardana, per tamb per un cert efecte inhibidor
legitimadoras, como la aceptacin de familiares, menos evidente. La estructura overlapping with the previous two, de- on the breaking up of families. The i, en tercer lloc, encavalcades amb les anteriors, les muta- en les dissolucions familiars, menys evident. Lestructura
las familias monoparentales); y, en tercer refugio de la familia puede haber hecho mographic mutations known as second shelter structure of the family may have
cions demogrfiques conegudes com a segona transici refugi de la famlia pot haver-ne fet augmentar la diversifi-
lugar, encabalgadas con las anteriores, las aumentar su diversificacin, a pesar de que demographic transition. led to an increase in diversification, even
mutaciones demogrficas conocidas como disminuya la formacin de nuevos hogares. Thus, in response to the crisis, the in light of a decrease in the creation of demogrfica. caci, tot i que disminueixi la formaci de noves llars. De la
segunda transicin demogrfica. Del mismo modo, la disminucin de los period of emancipation of young people new households. Similarly, the decline mateixa manera, la disminuci dels fluxos migratoris, per
As, como respuesta a la crisis, se alarga- flujos migratorios, as como el regreso y la has been extended and birth rates have of migratory flows, and also the return
ba el tiempo de emancipacin y se reduca reemigracin de muchos de los migran- fallen. With regard to regulatory changes, and re-emigration of many migrants,
Daquesta manera, com a resposta a la crisi, sallargava tamb el retorn i la reemigraci de molts dels migrants,
la natalidad. Como cambios normativos, tes, pueden hacer desaparecer hogares divorce and separation could explain the could be responsible for the disappear- el temps demancipaci i es redua la natalitat. Com a poden fer desaparixer llars senceres, malgrat que, en un
el divorcio y la separacin podran explicar enteros, a pesar de que, en un primer emergence of single-parent households ance of whole households, despite the canvis normatius, el divorci i la separaci podrien explicar primer moment, el retorn segus estratgies de disgregaci
la emergencia de los hogares monoparen- momento, el regreso siguiera estrategias those of mothers with children, mature fact that, initially, the return followed a
tales tanto los de madres con hijos, como de disgregacin familiar. En este sentido, la men returning to live with their mothers strategy of family dispersion. With that in lemergncia de les llars monoparentals tant les de mares familiar. En aquest sentit, la desaparici de llars seria un
los de hombres maduros que vuelven a desaparicin de hogares sera un fenmeno or single males living alone. Finally, the mind, the disappearance of households amb fills, com les dhomes madurs que tornen a viure amb fenomen diferit en el temps, i el ms important s que po-
vivir con su madre o los unipersonales diferido en el tiempo, y lo ms importante increase in life expectancy goes some would be a time-delayed phenomenon
la seva mare, o les unipersonals masculines. Finalment, dria afectar-ne la morfologia. s a dir, hi ha raons per creure
masculinos. Finalmente, la mayor esperan- es que podra afectar a su morfologa. Es way to explaining the progressive growth and, most importantly, one that could
za de vida explicara fundamentalmente decir, hay razones para creer que la crisis of single-occupant households. These affect its morphology. That is to say, there lallargament de lesperana de vida explicaria fonamen- que la crisi pot tenir com a resultat un impacte negatiu
el crecimiento progresivo de los hogares puede tener como resultado un impacto changes were accelerated during the are reasons to believe that the crisis may talment el creixement progressiu de les llars unipersonals. en el creixement del nombre de llars, alhora que fa ms
unipersonales. Estas transformaciones se negativo en el crecimiento del nmero de 1980s and 1990s, not only in terms of result in a negative impact on growth in
aceleraron en los aos ochenta y noventa, hogares, a la vez que hace ms compleja the existence of different family models, the number of households, while increas-
Aquestes transformacions es van accelerar els anys vui- complexa la seva estructura.
no solo por la existencia de modelos fami- su estructura. and their institutional recognition, but ing the complexity of their structures. tanta i noranta, no noms per lexistncia de models fami- Vegeu aquests arguments ampliats en el text del mateix autor: Entre la inrcia
liares diferentes, y por su reconocimiento in the diversification of the life paths liars diferents, i pel seu reconeixement institucional, sin i la renovaci: elements sociodemogrfics per a pensar el proper PDU metropolit,
institucional, sino por la diversificacin de Vanse estos argumentos ampliados en el texto taken by individuals, despite the fact To explore this discussion in greater depth, refer Quaderns PDU metropolit, nm. 4, pg. 32-51.
las trayectorias vitales de los individuos,
del mismo autor: Entre la inercia y la renovacin:
that, in the context of residential varia- to the article by the same author: Between inertia per la diversificaci de les trajectries vitals dels individus,
elementos sociodemogrficos para pensar and renewal: socio-demographic elements to
pese a que, respecto a la situacin de varia- el prximo PDU metropolitano, Quaderns PDU tion, we continued to be, in general, consider for the forthcoming Metropolitan malgrat que, en relaci amb la situaci de variacions resi- A. D. s demgraf, professor CED-UAB
ciones residenciales, seguamos siendo, en metropolit, n 4, pp. 32-51. quite a conservative country compared PDU Quaderns PDU metropolit, no. 4, p. 32-51.
32 33
Com hem canviat? La poblaci metropolitana
La poblacin metropolitana
Metropolitan population
Distribuci territorial de la poblaci
Distribucin territorial de la poblacin
Territorial distribution of the population
Envelliment de la poblaci
Envejecimiento de la poblacin
Ageing population
Natalitat
Natalidad
Birth rate
Esperana de vida
Esperanza de vida
Life expectancy
Immigraci estrangera
Inmigracin extranjera
Foreign immigration
Cmo hemos cambiado?
per es modifica la distribuci Apareix la diversitat tnica:
How we have changed? La poblaci metropolitana canvia
poc en nombre territorial: la corona iguala al centre.
Es passa d'una societat jove
a lenvelliment progressiu...
...amb una taxa de natalitat que
continua baixant...
...i una esperana de vida que
s'allarga: 8 anys i mig ms en 37 anys de molts pocs estrangers
[1975-2012]: a gaireb 1 de cada 5
habitants.
Dones de 76,9 a 85,4 anys
Homes de 71,4 a 79,8 anys

Indicadors dels principals canvis demogrfics, socials i econmics a lAMB [40 anys]
Indicadores de los principales cambios demogrficos, sociales y econmicos en el AMB [40 aos]
Index of the main demographic, social and economic changes in the AMB [40 years]

Dimensi de les llars Composici de les llars Renda i composici de les llars Rgim de tinena de l'habitatge Habitatges en propietat Habitatges iniciats Taxa de titulacions universitries Nivell d'estudis acabats
Dimensin de los hogares Composicin de los hogares Renta y composicin de los hogares Rgimen de tenencia de la vivienda Viviendas en propiedad Viviendas iniciadas Tasa de titulaciones universitarias Nivel de estudios finalizados
Size of the home Family composition Income and family composition Types of housing tenure Home ownership Construction of homes Proportion of university degrees Level of finished degrees

Les llars tendeixen a ser ms redudes... ...amb una clara disminuci S'han format ms famlies monopa- La crisi i la bombolla immobiliria ... alhora que tamb augmenta Els efectes de la bombolla Millora notable del capital ...si b encara amb una distribuci
del nombre de llars amb fills. rentals en les zones de rendes altes... fan retornar la proporci de la la poblaci que viu en habitatges immobiliria provoquen educatiu... polaritzada, on s minoria la poblaci
poblaci que viu en habitatges de amb pagaments ajornats. una reducci drstica amb estudis de formaci professional.
...i tamb ms parelles de fet o no lloguer als nivells de fa trenta anys... de la construcci
matrimonials en les zones ms joves d'habitatges.
i de rendes altes.

34 35
Prctica desport segons ledat Prctica desport segons el nivell de renda Activitats fora de la llar Mercats municipals i places Supermercats Lloc de compra dels aliments envasats Rendes Rendes altes
Prctica de deporte segn la edad Prctica de deporte segn el nivel de renta Actividades fuera del hogar Mercados municipales o plazas Supermercados Lugar de compra de alimentos envasados Rentas Rentas altas
Sports practice according to age Sports practice according to income Activities outside the home Municipal and local markets Supermarkets Place for buying packaged food Income High income

Es fa ms esport, sobretot a partir ...amb un augment significatiu de la Es va menys al cinema per molt Es compra menys als mercats i a les ...i consolida diferncies importants
... i molt ms als supermercats... ...per encara continuen sent La crisi accentua la marxa enrere en
dels 35 anys... poblaci amb rendes baixes. ms als restaurants. places... de renda entre zones.
prxims a la residncia. la reducci de desigualtats...

Activitat econmica Activitat econmica Indstria per mbit territorial Atur Atur de llarga durada Contractes laborals nous Ocupaci Treballadores semiqualificades
Actividad econmica Actividad econmica Industria por mbito territorial Paro Paro de larga duracin Contractos laborales nuevos Empleo Trabajadoras semicalificadas
Economic activity Economic activity Industry by territorial zones Unemployment Long-term unemployment New work contracts Occupation Semi-qualified workers
El canvi social ms important Ms treballadores semi qualificades
Es passa de la societat industrial ...per amb ms interrelaci entre La producci industrial s'allunya De la plena ocupaci als estralls ...amb un augment simultani de la
...es dupliquen en deu anys el d'aquests quaranta anys s la en el sector de serveis.
a la societat de serveis... indstria i servei. del centre. de la crisis... precarietat laboral.
nombre de persones en atur de incorporaci massiva de la dona
llarga durada o les que no han al mercat de treball.
treballat mai...

36 37
Treballadores semiqualificades de servei Petites empreses i crrecs directius Directives i professionals Petites empresries i autnomes ndex denvelliment 2011 ndex de nivell socioeconmic 2010
Trabajadores semicalificados de servicio + professionals Directivas y profesionales Pequeas empresarias y autnomas ndice de envejecimiento 2011 ndice de nivel socioeconmico 2010
Semi-qualified workers Pequeos empresarios y cargos directivos Executives and professionals Small-scale entrepreneurs and self-employed Index of ageing 2011 Index of socio-economic level 2010
+ profesionales
La crisi ha fet que els homes tinguin Small entrepreneurs and executives ...entre els quals les dones van gua- ...alhora que tamb es mostren ms
ms pes en ocupacions majoritria- + professionals nyant posicions... emprenedores.
ment femenines.
Disminueixen els petits empresaris
i augmenten els crrecs directius
i els professionals...

Elaborat per lAMB a partir de les dades del Cens de Poblaci 2011 Elaborat per lAMB

Treballadores per compte propi Treballadores informals amb jornada reduda Treballadores qualificades i estables Empleades pbliques Taxa datur 2011 Ocupaci laboral majoritria segons lrea de residncia 2011
Trabajadoras por cuenta propia Trabajadoras informales con jornada reducida Trabajadoras calificadas y estables Empleadas pblicas Tasa de paro 2011 Ocupacin laboral mayoritaria segn el rea de residencia 2011
Self-employed workers Services: part-time workers Qualified and fully-employed workers Public employees Unemployment rate 2011 Predominant employment by place of residence 2011

Presncia creixent de persones Les persones immigrants estrangeres ...per tamb van guanyant posicions A l'Administraci pblica les dones
estrangeres entre les petites passen a tenir una presncia important en els llocs de treball qualificats i sn clara majoria.
empresries i les treballadores en ocupacions de serveis no qualificats i estables.
no assalariades. inestables...

Elaborat per lAMB a partir de les dades del Cens de Poblaci 2011 Elaborat per lIERMB a partir de les dades del Cens de Poblaci 2011

38 39
Viviendas distintas para una sociedad diversa Diverse dwellings for a diverse society Habitatges diferents per a una societat diversa ZAIDA MUX
Zaida Mux, arquitecta, profesora de urbanstica ETSAB-UPC Zaida Mux, professor of Urban Planning ETSAB-UPC

El espacio urbano no es neutro; se debe viviendas de acogida para mujeres maltra- Urban space is not neutral: it must be violence; housing for minors without Lespai urb no s neutre; sha de construir des de la vida sense tutors; habitatges per a persones amb malalties
construir desde la vida cotidiana para la tadas; viviendas para menores sin tutores; constructed in keeping with daily life to parents or guardians; housing for people
igualdad de oportunidades de hombres y viviendas para personas con enfermedades achieve equal opportunities for men and with mental illnesses; and halfway housing
quotidiana per a la igualtat doportunitats dhomes i dones. mentals i habitatges-pont posteriors a condemnes penals.
mujeres. Desde los programas y las orga- mentales y viviendas-puente posteriores a women. Residential and neighbourhood for ex-convicts. Des dels programes i les organitzacions de barris i habitatges
nizaciones de barrios y viviendas se puede condenas penales. organization and programmes can con- Spatial variability over time. Housing es pot collaborar en la formaci de societats ms justes, Variabilitat espacial en el temps. Habitatges que es puguin
colaborar en la formacin de sociedades Variabilidad espacial en el tiempo. tribute to the creation of societies that are that can be adapted to the changing needs inclusives i equitatives. Qu significa, doncs, una ciutat i uns adequar a les necessitats canviants dels grups de convivncia
ms justas, inclusivas y equitativas. Qu Viviendas que puedan adecuarse a las fairer, more inclusive and equitable. So, of groups of inhabitants or to changes
significa, pues, una ciudad y unas viviendas necesidades cambiantes de los grupos what do we mean by cities or housing that within a given group over time (the needs
habitatges que tinguin en compte la vida quotidiana i la o en el temps dun mateix grup (no sn iguals les necessitats
que tengan en cuenta la vida cotidiana y de convivencia o en los tiempos de un mis- take daily life and equal opportunities into of a group with babies, school-age chil- igualtat doportunitats? dun grup amb bebs, nens en edat escolar, adolescents o
la igualdad de oportunidades? mo grupo (no son iguales las necesidades account? dren, adolescents and young people are joves). Com a estratgia de projecte s fonamental la desje-
As como los cambios sociales conducen de un grupo con bebs, nios en edad
a un necesario replanteo de las tipologas escolar, adolescentes o jvenes). Como
Social changes generate the need to different). An essential planning strategy Aix com els canvis socials condueixen a un replantejament rarquitzaci dels espais, s a dir, que aquests no condicionin
reconsider not only the types of housing, is dehierarchization of spaces. In other
de vivienda, tambin afectan a las maneras estrategia de proyecto es fundamental la but also the different means of accessing words, the spaces should not impose
necessari de les tipologies dhabitatge, tamb afecten les jerarquies ni privilegis espacials entre els seus residents i
de acceder a ella y a la ampliacin de los desjerarquizacin de los espacios, es decir,
housing, and a broader range of models for hierarchies or spatial privileges on their maneres daccedir-hi i lampliaci dels models de tinena. afavoreixin una utilitzaci flexible, no sexista, no exclusiva
modelos de tenencia. Es necesario diversifi- que estos no condicionen jerarquas ni
car las formas de produccin de la vivienda, privilegios espaciales entre sus residentes,
possession. We need to diversify the ways inhabitants, but should instead facilitate Cal diversificar les formes de producci de lhabitatge i pro- i no predeterminada dels espais.
propiciando una variedad de modelos que favoreciendo una utilizacin flexible, no
in which we produce housing, to foster a their flexible, non-sexist, non-exclusive and piciar una varietat de models que nincorporin la concepci
variety of models that include the concept non-predetermined use.
incorporen su concepcin como bien de sexista, no exclusiva y no predeterminada
of housing as a consumer good. Housing The evolution and transformation of
com a b ds. En aquest sentit, les cooperatives dusuaris Levoluci i la transformaci dels rols de gnere. La ten-
uso. En este sentido, las cooperativas de de los espacios. i els co-housing sn bons models daltres maneres daccedir dncia actual s que les unitats de convivncia no estiguin
usuarios y los co-housing son buenos mode- La evolucin y la transformacin de cooperatives and co-housing are valid gender roles. The current trend is towards
los de otras formas de acceder a la vivienda los roles de gnero. La tendencia actual models of other ways of accessing and units of coexistence that are not subject a lhabitatge i de viure-hi. regides per unes jerarquies i rols excloents. s clau aqu la
y de vivir en ella. es que las unidades de convivencia no occupying housing. to exclusive hierarchies and roles. Hence, capacitat dadequaci de lhabitatge a la necessitat de
Types and units of coexistence. Todays it is essential for housing to adapt to the
Tipologas y unidades de convivencia. estn regidas por unas jerarquas y roles
housing must be adapted to the dynamics need for productive work spaces that do
Tipologies i unitats de convivncia. Els habitatges actuals disposar de llocs de treball productiu, que no entorpeixin
Las viviendas actuales deberan adaptarse excluyentes. Es clave aqu la capacidad de
a dinmicas de convivencia y a valores que adecuacin de la vivienda a la necesidad de of coexistence and values that have not interfere with the activities of daily haurien dadaptar-se a dinmiques de convivncia i a valors les activitats de la vida quotidiana i prevegin la possibilitat
han variado mucho en las ltimas dcadas disponer de lugares de trabajo productivo, changed greatly over the last few decades life; with the option of satellite spaces or que han variat molt en les ltimes dcades i que estan en de disposar despais satllit o espais discontinus amb
y que estn en constante transformacin: que no entorpezcan las actividades de la and are in a constant state of flux: gender spaces that are not non-contiguous with transformaci constant: els rols de gnere; la composici lhabitatge per a aquesta finalitat.
los roles de gnero; la composicin variada vida cotidiana, previendo la posibilidad de roles; the varied and variable composition the dwelling for this purpose.
of units of coexistence; diverse cultures Importance of nature. In order to avoid
variada i variable de les unitats de convivncia; la diversitat
y variable de las unidades de convivencia; disponer de espacios satlite o espacios
la diversidad de culturas y procedencias; la discontinuos con la vivienda para esa and origins; the home as a workplace (both a situation where the solution to recovery de cultures i procedncies; lhabitatge com a lloc de treball Valoraci de la naturalesa. Per evitar que la soluci a
vivienda como lugar de trabajo (productivo finalidad. productive and reproductive); non-hierar- of contact with nature consists of life in (productiu i reproductiu); les famlies igualitries, no jerr- la recuperaci de la relaci amb la naturalesa sigui la vida
y reproductivo); las familias igualitarias, no Valoracin de la naturaleza. Para evitar chical, egalitarian families; the importance suburbia, which conflicts with the finite quiques; la importncia de les edats i les formes de vida al suburbi, que entra en contradicci amb la finitud dels
jerrquicas; la importancia de las edades y que la solucin a la recuperacin de la of ages and lifestyles (small children, ado- nature of resources, we need to incorpo-
los modos de vida (hijos pequeos, adoles- relacin con la naturaleza sea la vida en el lescents, older adults, etc.); the integration rate plants, earth and water into all levels
(fills petits, adolescents, adults grans, etc.); la integraci i recursos, s important incorporar la vegetaci, la terra i
centes, adultos mayores, etc.); la integracin suburbio, que entra en contradiccin con and incorporation of needs resulting from of the plan. la incorporaci de requeriments derivats daltres capacitats; laigua en totes les escales de projecte.
e incorporacin de requerimientos deriva- la finitud de los recursos, es importante other capacities; and acknowledgement In conclusion, we must reiterate that la valoraci del contacte amb la naturalesa. Per aconse-
dos de otras capacidades; la valoracin del incorporar la vegetacin, la tierra y el agua
contacto con la naturaleza. en todas las escalas de proyecto.
of the importance of contact with nature. the complex social, financial and territorial guir els objectius dadequaci a les necessitats ressenyades Com a conclusi cal insistir que la complexitat social, eco-
In order to meet the objectives of circumstances in which we live to not
Para alcanzar los objetivos de adecuacin Como conclusin se debe insistir en adapting to the needs mentioned above, a allow for single, uniform or repetitive
poden utilitzar-se diverses estratgies: nmica i territorial en la qual vivim no ens permet solucions
a las necesidades reseadas pueden utilizar- que la complejidad social, econmica y number of strategies can be used: solutions. We need to study the different niques, uniformes, repetitives. Es tracta de conixer en
se varias estrategias: territorial en la que vivimos no nos permite Programmed variability and specificity. situations in depth and carry out diverse Varietat i especificitat programtica. Habitatges que profunditat les diferents realitats i dur a terme actuacions
Variedad y especificidad programtica. soluciones nicas, uniformes, repetitivas.
Viviendas que atiendan especficamente Se trata de conocer en profundidad las
Housing that specifically addresses the actions that adapt creatively to those atenguin especficament les necessitats detectades en grups que shi adeqin creativament.
needs detected in social groups, due to situations.
a las necesidades detectadas en grupos distintas realidades y llevar a cabo actuacio-
age, financial capacity, physical capacity or
socials, que poden ser per edat, per capacitats econmi-
Vegeu el desenvolupament daquests arguments en el text de la mateixa autora: Habitatge
sociales, que pueden ser por edad, por nes que se adecuen creativamente a ellas.
situations of vulnerability: housing for older
These arguments are developed in a paper by the
same author: Housing and cities: challenges
ques, per capacitats fsiques i per situacions de vulnerabilitat: i ciutat: desafiaments per a la inclusi, Quaderns PDU metropolit, nm. 4, pg. 52-73.
capacidades econmicas, por capacidades
fsicas y por situaciones de vulnerabilidad:
Vase el desarrollo de estos argumentos en el texto de people or young people; shelter housing for inclusiveness, Quaderns PDU metropolit, n 4, habitatges per a gent gran o per a joves; habitatges daco-
la misma autora: Vivienda y ciudad: desafos para la
viviendas para gente mayor o para jvenes; inclusin, Quaderns PDU metropolit, nm. 4, pp. 52-73.
for women who are victims of domestic pp. 52-73.
lliment per a dones maltractades; habitatges per a menors Z. M. s arquitecta, professora durbanstica ETSAB-UPC

40 41
A qu ens dediquem? PIB Canvi de l'estructura productiva: + serveis + complexitat Pes dels sectors d'activitat
per submbits territorials
A qu nos dedicamos? | What we do? LAMB com a nucli dactivitats econmiques concentra Cambio de la estructura productiva:
+ servicios + complejidad
Change in productive structure:
+ services + complexity
el 70% del PIB de la provncia de Barcelona Peso de los sectores de actividad lmportance of the sectors of
Persones que treballen a l'AMB Personas que trabajan en el Workers in the AMB por submbitos territoriales activity by territorial sub-zones
El AMB como ncleo de actividades As a nucleus of economic activities, per sectors econmics AMB por sectores econmicos by economic sectors
Evoluci dels treballadors a la provncia de Barcelona econmicas concentra el 70% the AMB contains 70% of the GDP of
per sectors econmics del PIB de la provincia de Barcelona the province of Barcelona Agricultura 0'1%
Agricultura | Agriculture
Evolucin de los trabajadores Evolution of workers in Barcelona Construcci 4,3%
en la provncia de Barcelona por province by ecomomic sector Distribuci sectorial del PIB a la provncia de Barcelona 2011 Construccin | Construction

sectores econmicos Distribucin sectorial del PIB Distribution per sector of the GDP Indstria 10%
en la provincia de Barcelona 2011 in the province of Barcelona 2011 Industria | lndustry

2002 141.958 M
Uni monetria europea i
entrada de la Xina a l'OMC Serveis 85%
Unin monetaria europea y Agricultura Servicios | Services
entrada de China en la OMC Agriculture 19,3%
European Monetary Union Comer
and China's entry to the WTO Comercio | Commerce

1979 Anys 90 2008 Construcci 7,7%


Desindustrialitzaci Integraci al mercat Crisi financera Construccin Transport
nic europeu Construction i emmagatzematge
Desindustrializacin Crisis financiera Transporte y almacenamiento
De-industrialisation Aos 90 Transport and storage
Financial crisis
Integracin en el
8,2%
mercado nico europeo Hostaleria
1990s Indstria Hostelera | Hotel industry
Integration into the Industria
European Single Market 30,1%
lndustry
Finances i serveis
a empreses
Serveis Finanzas y servicios
Servicios | Services a las empresas
Finance and Font: IERMB i AMB
business services

2,6% Agricultura Construcci Indstria Serveis


Activitats artstiques Agriculture Construccin Industria Servicios
i recreatives Construction Industry Services
Serveis Actividades artsticas y recreativas
Servicios Art and entertainment

Indstria Services 4,1%


Industria | Industry Serveis personals a les llars
Servicio personal en los hogares
Construcci Domestic service industry
Construccin | Construction 4,1%
Serveis a la collectivitat
(educaci, sanitat,
En 40 anys la poblaci ocupada
Una agricultura que baixa en Una agricultura que baja en Agriculture has gone down Administraci pblica, de l'AMB s'ha incrementat en un 40%
termes de PIB i ocupaci, per trminos de PIB y empleo, pero in terms of GDP and occupa- serveis socials)
Agricultura | Agriculture En 40 aos la poblacin ocupada del
amb un territori (7.000 ha) con un territorio (7.000 ha) tion, but its territory (7,000 Servicios a la colectividad
(educacin, sanidad, Administracin
estratgicament competitiu en estratgicamente competitivo hectares) is strategically pblica, servicios sociales) AMB se ha incrementado en un 40%
poltiques de producci en polticas de produccin competitive in its policy of Community services (education, health,
In 40 years there has been a 40% increase
public administration, social services)
alimentaria de proximitat. alimentaria de proximidad. local food production.
in people in employment in the AMB
42 Font: IERMB a partir de EPA, INE Font: IERMB a partir de CRE, INE Font: IERMB a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social
43
Competitivitat Nombre de patents europees
registrades (2010)
Nmero de patentes
europeas registradas (2010)
Number of registered
European patents (2010)
Competitividad | Competitiveness
Recerca i innovaci Parcs i centres de recerca Centres universitaris Infraestructures cientifico-
Investigacin e innovacin Parques y centros de investigacin Centros universitarios tecnolgiques singulars
Research and innovation Research parks and centres University centres Infraestructuras cientifico-
tecnolgicas singulares
Enginyeria Instruments Qumica Electricitat Parcs i centres tecnolgics Campus Excellncia Singular techno-scientific
mecnica Instrumentos Qumica electnica Parques y centros tecnolgicos Internacional (CEI) infraestructures
Ingeniera Instruments Chemistry Electricidad Technological parks and centres Campus de Excelencia
mecnica electrnica Internacional (CEI)
Mechanical Electricity Campus of International
engineering electronics Excellence (CEI)

Coneixement Conocimiento Knowledge

LAMB concentra el 60% de tots els treballadors en El AMB concentra el 60% de todos los trabaja- The AMB contains 60% of workers in know-
dores en actividades intensivas en conoci- ledge-intensive activities and 68% in creative
activitats intensives en coneixement i el 68% en ac-
miento y el 68% en actividades creativas de activities in Catalonia. 665,175 workers in
tivitats creatives de Catalunya. 665.175 treballadors Catalua. 665.175 trabajadores ocupados en knowledge-intensive activities: 41% in the
ocupats en activitats intensives en coneixement: actividades intensivas en conocimiento: 41% service industry and 4% in the high-tech indus-
41% en el sector dels serveis i 4% en la indstria en el sector de los servicios y 4% en la indus- try. 148,295 workers in creative activities.
dalta tecnologia. 148.295 treballadors ocupats en tria de alta tecnologa. 148.295 trabajadores
ocupados en actividades creativas.
activitats creatives.

Innovaci Innovacin Innovation

LAMB concentra gaireb la meitat de la innovaci El AMB concentra casi la mitad de la innovacin The AMB concentrates almost half the
tecnolgica y gran parte de la investigacin technical innovation and much of the research
tecnolgica i gran part de la recerca que es fa a que se lleva a cabo en Catalua. El liderazgo carried out in Catalonia. Its leadership of
Catalunya. El lideratge innovador de lAMB en lmbit innovador del AMB en el mbito de la qumica innovation in the chemical sector is illustrated
de la qumica queda manifest si es considera que se pone de manifiesto si se considera que ms by the fact that over 50% of patents applied
ms del 50% de les patents sollicitades a Espanya del 50% de las patentes solicitadas en Espaa for in Spain in the fields of pharmaceutical
en los campos de los productos farmacuticos products and organic finished products are
en els camps dels productes farmacutics i els pro-
y los productos orgnicos elaborados estn located in the AMB.
ductes orgnics elaborats estan localitzades a lAMB. localizadas en el AMB.

Districtes d'activitats productives a l'AMB Distritos de actividades productivas Districts of productive activities
en el AMB in the AMB
LAMB, amb noms el 2% del territori, representa
El AMB, con solo el 2% del territorio, repre- With only 2% of the territory, the AMB repre-
prop del 50% del PIB i de locupaci a Catalunya,
senta cerca del 50% del PIB y del empleo sents almost 50% of the GDP and workforce
i concentra una densitat molt alta dactivitat en Catalua, y concentra una densidad muy in Catalonia, and has a high level of economic
econmica amb una presencia elevada de cls- alta de actividad econmica con una pre- activity with numerous productive clusters.
ters productius. sencia elevada de clsteres productivos.

Font: IERMB i AMB


44 45
Por un despliegue de la sociedad Working towards deployment of the knowledge Per un desplegament de la MART PARELLADA
del conocimiento en el AMB society in the Barcelona metropolitan area
Mart Parellada, catedrtico de la UB, Instituto de Economa de Barcelona Mart Parellada, professor at the UB, Barcelona Institute of Economics
societat del coneixement a lAMB
La ciudad de Barcelona y el rea Metropoli- vas promovidas por el Gobierno central The city of Barcelona and rea Metropol- certain initiatives promoted by the central La ciutat de Barcelona i lrea Metropolitana de Barcelona universitats i que reben el nom de Campus dExcellncia
tana de Barcelona han desplegado polticas alrededor de las universidades y que reci- itana de Barcelona have implemented government in relation to universities,
proactivas para facilitar el desarrollo de ben el nombre de Campus de Excelencia proactive policies aimed at facilitating the known as the Campus of International Ex-
han desplegat poltiques proactives per tal de facilitar el Internacional. A lAMB shan aprovat cinc daquestes iniciati-
actividades de conocimiento con valor aa- Internacional. En el AMB se han aprobado development of value-added knowl- cellence. Five of these initiatives have been desenvolupament dactivitats de coneixement amb valor ves, en les quals participen la UPC, la UAB, la UPF i la UB.
dido. Ms all del impacto urbanstico que cinco de estas iniciativas, en las que edge-based activities. Aside from the urban approved in the Barcelona metropolitan afegit. Ms enll de limpacte urbanstic que suposa la loca-
supone la localizacin de grandes equipa- participan la UPC, la UAB, la UPF y la UB. development impact involved in the locali- area, involving UPC-Barcelona Tech, the
mientos de conocimiento como las univer- En este sentido, cabe destacar la sation of major knowledge-based facilities, Autonomous University of Barcelona (UAB),
litzaci de grans equipaments de coneixement com les uni- En aquest sentit, cal destacar la importncia dels factors
sidades, destacan tambin algunas iniciati- importancia de los factores de localizacin such as universities, there are certain other Pompeu Fabra University (UPF) and the versitats, destaquen tamb algunes iniciatives en les quals de localitzaci que es produeixen a lAMB i el desenvolupa-
vas en las que diferentes administraciones que se producen en el AMB y el desarrollo noteworthy initiatives in which various University of Barcelona (UB). diferents administracions pbliques i consorcis com el de ment de nous mbits territorials que, per les seves carac-
pblicas y consorcios como el de Zona de nuevos mbitos territoriales que, por public authorities and consortia, such as In this regard, the importance of the
Zona Franca han tingut un paper rellevant. s aix com shan terstiques, permeten implantar poltiques semblants a les
Franca han desempeado un papel relevan- sus caractersticas, permiten implantar Zona Franca, have played an important localisation factors seen in the Barcelona
te. As es como se han promovido nuevos polticas similares a las que se han llevado role. This is how new technology parks and metropolitan area should be highlighted, as promogut nous parcs tecnolgics i serveis de suport a la que shan dut a terme al 22@. Per exemple, a la mateixa
parques tecnolgicos y servicios de apoyo a cabo en el 22@. Por ejemplo, en la misma business initiative support services have well as the development of new regional iniciativa empresarial i, ms especficament, com lAjunta- ciutat de Barcelona, lentorn de lestaci de la Sagrera, el
a la iniciativa empresarial y, ms especfica- ciudad de Barcelona, el entorno de la been promoted and, more specifically, how areas which, due to their characteristics, per- ment de Barcelona ha concebut i desenvolupa el 22@. projecte BZ Barcelona Zona Innovaci a la Zona Franca,
mente, como el Ayuntamiento de Barcelona estacin de La Sagrera, el proyecto BZ Bar- the Barcelona City Council designed and is mit the implementation of policies similar
ha concebido y desarrolla el 22@. celona Zona Innovacin en la Zona Franca, developing the 22@ District. to those introduced in 22@. For example, lentorn del campus de la UB i de la UPC a Diagonal Nord
Este ltimo es el ejemplo ms exitoso de el entorno del campus de la UB y de la UPC The latter is the most successful in Barcelona city itself, the Sagrera station Aquest ltim s lexemple ms reeixit de com crear les i lentorn del campus de la UPF i de la UPC a Diagonal Sud.
cmo crear las condiciones para transformar en Diagonal Nord y el entorno del campus example of how to create the appropriate area, the BZ Barcelona Innovation Zone condicions per transformar un entorn industrial obsolet en Fora de Barcelona, cal esmentar lentorn de la UAB, el Parc
un entorno industrial obsoleto en un espacio de la UPF y de la UPC en Diagonal Sud. conditions for transforming an obsolete project in Zona Franca, the UB and the UPC
donde se localicen actividades de nueva Fuera de Barcelona, hay que mencionar industrial environment into an area which campus areas in Diagonal Nord and the un espai on es localitzin activitats de nova creaci vincula- del Sincrotr Alba, Creapolis, el Parc Aeroespacial i de la
creacin vinculadas al conocimiento. La con- el entorno de la UAB, el Parque del Sincro- is home to new activities related to knowl- UPF and UPC campus areas in Diagonal Sud. des al coneixement. La concentraci dactivitats daquestes Mobilitat Delta BCN i el recinte Torribera a Santa Coloma.
centracin de actividades de estas caracte- trn Alba, Creapolis, el Parque Aeroespacial edge. The concentration of these types Outside Barcelona, the UAB area, Alba caracterstiques ha perms que el 22@ es converteixi en Tots ells sn, tamb, punts de referncia que faciliten,
rsticas ha permitido que el 22@ se convierta y de la Movilidad Delta BCN y el recinto of activities has allowed 22@ to become a Synchrotron Park, Creapolis, Aerospace
en un entorno dinmico en el que la confluen- Torribera en Santa Coloma. Todos ellos son, dynamic environment in which the conflu- and Mobility ParkDelta BCN and the
un entorn dinmic en el qual la confluncia amb centres juntament amb loferta de sl associada, la promoci de
cia con centros universitarios, actividades de tambin, puntos de referencia que facilitan, ence with universities, support activities Torribera area in Santa Coloma are worthy universitaris, activitats de suport i els serveis que els acom- poltiques de localitzaci de noves activitats econmiques
apoyo y los servicios que los acompaan ha junto con la oferta de suelo asociada, la and accompanying services has produced of a mention. These are also all benchmarks panyen ha tingut uns resultats positius. vinculades a la societat del coneixement.
tenido unos resultados positivos. promocin de polticas de localizacin de positive results. that facilitate, along with the associated
Aun as, Barcelona y el AMB no pueden nuevas actividades econmicas vinculadas However, Barcelona and the AMB land availability, the promotion of new
centrarse exclusivamente en esta inicia- a la sociedad del conocimiento. cannot focus exclusively on this initiative. localisation policies on economic activity Tanmateix, Barcelona i lAMB no es poden centrar exclusiva- Identificar aquestes iniciatives, prioritzar-les i incloure-les
tiva. Por un lado, se han de crear las Identificar estas iniciativas, priorizarlas On the one hand, mainstream conditions linked to the knowledge society. ment en aquesta iniciativa. Duna banda, shan de crear les en els programes operatius de la Uni Europea i en altres
condiciones de carcter transversal que e incluirlas en los programas operativos must be created that allow their diffusion Identifying these initiatives, prioritising
condicions de carcter transversal que permetin la seva projectes, facilitar-ne la inserci al PDU i impulsar en
permitan su difusin al conjunto metropo- de la Unin Europea y en otros proyectos, across the metropolitan group and, on them and including them in the operational
litano y, por el otro, hay que crear espacios facilitar su insercin en el PDU e impulsar the other, areas must be created that, programmes of the European Union and difusi al conjunt metropolit i, de laltra, cal crear espais aquests entorns els usos residencials i serveis complemen-
que, aprovechando los activos existentes, en estos entornos los usos residenciales y taking advantage of existing assets, both other projects, facilitating their inclusion que, tot aprofitant els actius existents, tangibles i intangibles, taris a lactivitat principal, tal com han fet amb objectius
tangibles e intangibles, permitan generar servicios complementarios a la actividad tangible and intangible, generate external in the PDU and promoting residential and permetin generar economies externes que impulsin la loca- similars altres ciutats europees, podria ser un bon instru-
economas externas que impulsen la loca- principal, tal como han hecho con obje- economies to promote the localisation of service uses which are complementary
lizacin de nuevas actividades vinculadas tivos similares otras ciudades europeas, new knowledge-based activities and, by to the main activity in these areas, just as litzaci de noves activitats vinculades al coneixement i que, ment, amb les complicitats imprescindibles, per impulsar
al conocimiento y que, por extensin, podra ser un buen instrumento, con las extension, ensure the competitiveness of has been done in other European cities to per extensi, garanteixin la competitivitat de lAMB. Aquesta la localitzaci dactivitats de coneixement a lrea Metro-
garanticen la competitividad del AMB. complicidades imprescindibles, para the Barcelona metropolitan area. a similar end, could prove a useful tool, estratgia coincideix, de fet, amb la impulsada per la Uni politana de Barcelona.
Esta estrategia coincide, de hecho, con impulsar la localizacin de actividades de This strategy is, in fact, in line with that with the essential complicity required, to
la impulsada por la Unin Europea en torno conocimiento en el rea Metropolitana being promoted by the European Union promote localisation of knowledge-based
Europea al voltant de lRIS3 i, en particular, amb algunes
al RIS3 y, en particular, con algunas iniciati- de Barcelona. with regard to RIS3 and, in particular, with activities in the Barcelona metropolitan area. iniciatives promogudes pel Govern central al voltant de les M. P. s catedrtic de la UB, Institut dEconomia de Barcelona

46 47
Internacionalitzaci La provincia de Barcelona exporta unos
26.427 millones de euros en manufacturas Trnsit a l'aeroport de Barcelona 2013 Moviment de mercaderies al port
Internacionalizacin | Internationalisation passatgers
La provncia de Barcelona
exporta uns 26.427 milions
de alta y media-alta tecnologa

The province of Barcelona exports


40 M pasajeros | passengers
Trfico en el aeropuerto de Barcelona 2013
Barcelona airport traffic 2013
de Barcelona 2013
Movimiento de mercancas en el puerto de Barcelona 2013
Freight movement at the Barcelona port 2013
deuros en manufactures 26,427 million euros worth of aeroport
Barcelona rep gaireb 8 milions de visitants lany d'alta i mitjana-alta manufactured goods of medium-high 35 M aeropuerto | airport
125% 200%

tecnologia
2013 2013
Barcelona recibe casi 8 Barcelona has almost technology
millones de visitantes al ao 8 million visitors a year creuers 30%

2M cruceros | cruise ships 70% 1990 1992

45.303 M Europa
3M
Visitants i pernoctacions a la provncia Visitants i pernoctacions
de Barcelona el 2013 a Barcelona el 2013 Total importacions Total exportacions
Europe
Resta del mn
AVE 300.000 1.720.383 TEU Creixement
Crecimiento
Visitantes y pernoctaciones en la provincia Visitantes y pernoctaciones provncia de Barcelona 2013 provncia de Barcelona 2013 Moviments
Resto del mundo Movimientos (Twenty Foot Equivalent Unit) Growth
de Barcelona en 2013 en Barcelona en 2013 Total importaciones Total exportaciones Rest of the world Movements
Visitors and overnight stays in the province Visitors and overnight stays provincia de Barcelona 2013 provincia de Barcelona 2013 289%
Total imports Total exports
of Barcelona in 2013 in Barcelona in 2013 province of Barcelona 2013 province of Barcelona 2013
8%
2013
Principal sectors Principal sectors
importadors exportadors 29%
27 M Principales sectores importadores Principales sectores expotadores 63%
Main import sectors Main export sectors Els ms de 35 milions de passatgers de 1990

laeroport superen amb escreix el mxim


35 M 705.374
16,5 M que shavia assolit abans de la crisi econ- Passatgers
Pasajeros
mica. El potencial de creixement de Passengers 46,5%

laeroport s incrementar els trnsits de 6% 2013


304.402 UTI
connexi internacional. El port de Barcelona (Unitat deTransport
Intermodal)
ocupa el primer lloc en el sistema portuari 94% 1990 Trnsit RO-RO
Trfico RO-RO
7,6 M espanyol pel que fa a facturaci i valor de
Traffic RO-RO
(Roll on Roll off)

les mercaderies: 52.000 milions deuros en 97.628 t 7.727


9,9 M mercaderies, 32.000 llocs de treball. Mercaderies
Mercancas
Nacional / National
Europa / Europe
Creixement
Crecimiento
Growth
Freight Internacional / International
Altres / Otros / Others
Los ms de 35 millones de pasajeros del aeropuerto
Fabricaci de vehicles de motor, Destinacions principals
583.956 remolcs i semiremolcs
Fabricacin de vehculos de motor, remolques y semirremolques
Principales destinos superan con creces el mximo que se haba alcanzado
Manufacture of motorcars, trailers and semi-trailers Main destinations
antes de la crisis econmica. El potencial de crecimiento
Indstries qumiques FR + 45,4%3 6,4% 26,4%3 2% 47%5 2%
del aeropuerto es incrementar los trnsitos de conexin Exportaci aria Productes qumics
i farmacutics
Industrias qumicas
Chemical industries
DE +
IT +
internacional. El puerto de Barcelona ocupa el primer Catalunya 2012 Productos qumicos
Creixement de 2000 a 2013 Exportacin area y farmacuticos
Crecimiento de 2000 a 2013 Productes farmacutics UK 11,7%3 ,1%3 ,2%3 ,9%3 ,7%2 ,7%
lugar en el sistema portuario espaol en cuanto a factura- Moda
Productos farmacuticos Catalua 2012 Chemical and
Growth from 2000 to 2013 Pharmaceutical products cin y valor de las mercancas: 52.000 millones de euros pharmaceutical products
Fashion
Air exports 12.000 t
Pernoctacions
Fabricaci de maquinria i equips NCAA CH 2,2% 1,8% 30,8%0 ,6%0 ,4%1 ,6% en mercancas, 32.000 puestos de trabajo. Catalonia 2012 18.000 t
Pernoctaciones / Overnight stays Productes elctrics
2013 Fabricacin de maquinaria y equipos NCOA

2013
Manufacture of machinery and Not Elsewhere
Productos elctricos
Turistes Classified (NEC) equipment The figure of over 35 million airport passengers well ex- Maquinria Electrical products
Turistas / Tourists US 0,7% 5,1% 6,4% 6,1% 2,5% 0,5%

ceeds the number achieved before the economic crisis. Maquinaria


77,3% Indstries de productes alimentaris 8.000 t
59,3% Congressites Industrias de productos alimenticios
Machinery
Congresistas / Congess attendant
Food industries The potential for growth depends on increasing the Alimentaci
2000 2000 9.000 t
transits with international connections. The port of Bar-
39,8%5 3,6% 33,2%5 7,3% 46,5%4 3,2%
Altres
Visitants Confecci de peces de vestir destinacions Alimentacin / Food
Confeccin de prendas de vestir
celona occupies first place in the Spanish port system in
Otros destinos
Visitantes / Visitors Dressmaking Other destinations 6.000 t

terms of turnover and freight value: 52,000 million


Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona, IERMB a partir de lEncuesta IERMB a partir de dades AEAT (Agencia Estatal de Administracin Tributaria) euros in freight, 32,000 jobs. Turisme de Barcelona, Observatorio de Trfico Areo de Barcelona i Estadsticas de Puertos del Estado del Ministerio de Fomento
de Ocupacin en Alojamientos Tursticos (INE)
48 49
disfuncions
immobiliari amb
es un esfor econmic equivalent al 30% de lente al 30% de la renta bruta familiar disponible. disposable household income. The restrictions due
de lhabitatgeper
dhabitatges, representa per resistncia
una disponible.
major a les famli-a para una
pero las familias
mayor al un esfuerzoaleconmico
resistencia equiva-
ajustefinanciero
de precios. economic
a effort equivalent
price to 30% of the gross
to greater resistanceof to adjustment.
institutions For
andmost
Un mercado inmobiliario la renda bruta familiar
es un esfor econmic
lajustament
triccions de preus.equivalent
al palanquejament Avui financer
dia la
Les res-
al 30%
comprade
de les
Las restricciones
lente en
Hoy
las
al 30%
da ladecompra
instituciones
apalancamiento
la rentade bruta familiar disponible.
financieraslayvivienda
de
representa
las penalizaciones
the stagnation
disposable
families
additional
household
buying a home
penalisation
financial
income. The restrictions
ofnowadays
the housing represents
the
due
an
sector pre-
disfuncions
conmercado
Un disfunciones
inmobiliario la renda
de bruta representa
lhabitatge
institucions
familiar disponible.
financeres i les a lesLes res-
perpenalitzacions
famli- Las restricciones
para las familias
adicionales
alunapalancamiento
al sector esfuerzo
inmobiliario
financiero de
econmico
dibujanequiva-
un es-
to the stagnation
economic
sent a moreeffort
of financial
equivalent
restrictive scenarioto institutions
30%
in the of
and
the
future
the
gross
and a

Mercat immobiliari
triccions al palanquejament financer de les las instituciones
lente al 30% financieras
brutay yfamiliar
las penalizaciones additional penalisation of the housing sector pre-
es un esfor econmic equivalent aldibuixen
30% de futurodems
la renta disponible. disposable
cost household
of debt. income. The restrictions due
con
A
Un disfunciones
disfunctional
mercado housing
inmobiliario
addicionals
institucions
la
un renda
al
bruta
escenari futur
sector immobiliari
financeres
familiar idisponible.
les penalitzacions
ms restrictiu i msLes
car res-
per
cenario
adicionales
Las al sector
restricciones
endeudamiento.
restrictivo
al apalancamiento
ms caro
inmobiliario dibujan
para el
un es-
financiero de
higher
sentthe
to a more restrictive
stagnation scenarioinstitutions
of financial in the future andthe
and a
addicionals
triccions al sector immobiliari
al palanquejament financerdibuixen
de les cenario
las futuro ms
instituciones restrictivoy ylas
financieras ms caro para el
penalizaciones higher costpenalisation
additional of debt. of the housing sector pre-
market
A disfunctional
con disfuncioneshousing a lendeutament.

Un bypass desprs de
un escenari futur ms restrictiu i ms
institucions financeres i les penalitzacionscar per endeudamiento.
adicionales al sector inmobiliario dibujan un es- sent a more restrictive scenario in the future and a

Mercado inmobiliario | Housing market market a lendeutament.


addicionals al sector immobiliari dibuixen cenario futuro ms restrictivo y ms caro para el higher cost of debt.
A disfunctional housing un escenari futur ms restrictiu i ms car per endeudamiento.

market a lendeutament.
la bombolla: nous escenaris Un bypass despus de la burbuja: A bypass after the housing
Un mercat immobiliari amb disfuncions de viabilitat i factibilitat
Oferta de nous
2004 2013 El tsunami de la crisi econmica i
nuevos escenarios de viabilidad bubble; new scenarios of
2004 2013 econmica
habitatges a lAMB
Oferta de nous y factibilidad econmica economic viability and feasibilty
habitatges a lAMB 13.768
financera va provocar la caiguda en
2013
Oferta
Oferta de
de nuevas
nous
2004
2.077
habitatges acabats habitatges acabats
viviendas
Oferta de en
habitatges a el
nuevas AMB
lAMB 13.768
viviendas
of en
Supplyde newel AMB
viviendas
habitatgesterminadas
acabats
2.077
viviendas
habitatgesterminadas
acabats picat del nombre dhabitatges, per
Oferta
homes in
Supply
nuevas
of the
new AMB
13.768
finished
viviendashomes
terminadas
habitatges acabats
2.077
finished
viviendashomes
terminadas
habitatges acabats una major resistncia a lajustament de Reptes / Retos / Challenges:
viviendas en el AMB finished homes
viviendas terminadas finished homes
homes
Supply in
of the
newAMB 4
finished homes/1.000 viviendas terminadas
0,6
finished homes /1.000 preus. Avui dia la compra de lhabitatge 1. Necessitat urgent 1. Necesidad urgente de un 1. Urgent need for an affordable
homes in the AMB 4 /1.000 0,6 /1.000 representa per a les famlies un esfor d'un producte assequible. producto asequible. product.
4 /1.000 0,6 /1.000 Cal preveure un producte assequi- Hay que prever un producto ase- We need an affordable product
econmic equivalent al 30% de la renda quible para una demanda que, en for a demand that, in general,
ble per a una demanda que, en
Una demanda Esfor en la compra dun habitatge (% RBFD)
Esfuerzo enla
la compra
compra dedun
una vivienda (% RBFD)
Deute dels sectors no financers en % del PIB bruta familiar disponible. Les restric- termes generals, es caracteritzar trminos generales, se caracteriza- will suffer from scarce economic
interna
Una afeblida
demanda Esfor en habitatge (% RBFD) Deuda
Deute de los sectors
sectores no
nofinancieros
financersenen%%deldel
PIBPIB
Debt
cions al palanquejament financer de les
dels
Difficulty in buying a home (% G DHI) (% RBFD)
per tenir recursos econmics r por tener recursos econmicos resources in the case of families,
L'esclat de la bombolla immobiliria Esfuerzo en la compra de una vivienda of the non-financial sectors in % of GDP
interna
Una
Una afeblida
demanda
demanda Esfor en la compra dun habitatge (% RBFD)
Deuda de los sectores no financieros en % del PIB Debt
Deute dels sectors no financers en % del PIB
interna
Una debilitada
demanda
interna afeblida
Difficulty in buying a home (% G DHI)
Esfuerzo
70 % en la compra de una vivienda (% RBFD)
of the non-financial sectors in % of GDP
Deuda de los sectores no financieros en % del PIB Debt institucions financeres i les penalitza- escassos en el cas de les famlies, escasos en el caso de las familias, and for a demand in the economic
La formaci de la bombolla immobiliria
160
of%the non-financial sectors in % of GDP y para una demanda de actividad activity for an increase in
interna
Weaker debilitada
internal
Una demanda
Difficulty
60%
70 % in buying a home (% G DHI) 140
160 cions addicionals al sector immobiliari i per a una demanda dactivitat
econmica que deber hacer productivity and competitiveness.
a Espanya durant el primer septenni del demand
Weaker internal
interna debilitada
50%
60%
70 %
120
140
dibuixen un escenari futur ms restrictiu econmica que haur de posar
40% 160
100
laccent en lincrement de la hincapi en el incremento de la
segle XXI es va caracteritzar per larribada demand 50% 120
Weaker internal
i ms car per a lendeutament.
60% 140
50
30%
40% 100
productivitat i la competitivitat. productividad y la competitividad.
demand
al sector immobiliari dabundants recursos
50% 120
40
50
20%
30%
40% 100
30
40

financers dels principals mercats internacio-


10%
20%
30%
50
20
30 Un mercado inmobiliario con disfunciones
0%
10% 40
0
20
El tsunami de la crisis econmica y financiera pro-
nals de capitals. Entre els anys 1997 i 2008 2. Diversificaci i adaptabilitat 2. Diversificacin y adaptabilidad 2. Diversification and normative
20%
30
0% 0
10% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
20 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
voc la cada en picado del nmero de viviendas, normativa. normativa. adaptability.
la participaci acumulada dels mercats en 0% 0
pero una mayor resistencia al ajuste de precios. Nuestro marco legal discrimina Our legal framework is not dis-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

El nostre marc legal discrimina poc


AMB excloent-hi Barcelona / AMB excluyendo Barcelona / AMB excluding Barcelona Empreses no financeres / Empresas no financieras / Non-financial companies

la formaci del deute hipotecari a Espanya


Amb deduccions / Con deducciones / With discount Llars / Hogares / Homes
Sense
AMB
2000 deduccions
excloent-hi
2001 2002 2003/ Sin deducciones/
Barcelona
2004 / AMB
2005 With
2006 no discount
excluyendo
2007 Barcelona
2008
Amb deduccions / Con deducciones / With discount
2009/ AMB
2010excluding
2011 2012Barcelona
2013 Administracions
Empreses
2006 publiques
no financeres
2007 / Administraciones
2008/ Empresas
Llars / Hogares / Homes
pblicas
2009no financieras
2010 /2011
Public administration
/ Non-financial companies
2012 2013
Hoy en da la compra de la vivienda representa i tracta els territoris de Catalunya poco y trata los territorios de Cata- criminatory enough and tends to
sumava un total de 7,7 bilions deuros. Sense deduccions / Sin deducciones/ With no discount
AMB excloent-hi Barcelona / AMB excluyendo Barcelona / AMB excluding Barcelona
Amb deduccions / Con deducciones / With discount
Administracions publiques / Administraciones pblicas / Public administration
Empreses no financeres / Empresas no financieras / Non-financial companies
Llars / Hogares / Homes
para las familias un esfuerzo econmico equivalen- de manera fora estandarditzada, lua de manera muy estandarizada, treat all Catalan territories by the
Sense deduccions / Sin deducciones/ With no discount Administracions publiques / Administraciones pblicas / Public administration
te al 30% de la renta bruta familiar disponible. amb un urbanisme de plantilla sen- con un urbanismo de plantilla sin same standards, through an urban
El estallido de la burbuja inmobiliaria Hisendes locals: Ingrs de capital no financer mitj per habitant i estalvi corrent, municipis de lAMB
Las restricciones al apalancamiento financiero de adaptacin posible a la diversidad pattern incapable of adapting to
Ingresode
decapital
capitalno
nofinancer
financiero medio
per por habitante y ahorro corriente, municipios del AMB se adaptaci possible a la diversi-
La formacin de la burbuja inmobiliaria en Espaa durante escenari
Hisendeseconmic
locals: Ingrs mitj habitant i estalvi corrent, municipis de lAMB
las instituciones financieras y las penalizaciones de los retos: el suelo urbano y el the different challenges: urban
i financereconmic
escenari
Averagede
Ingreso of capital
non-financial revenue
no financiero per person
medio and current
por habitante savings,
y ahorro AMB municipalities
corriente, municipios del AMB tat dels reptes: el sl urb i el sl
el primer septenio del siglo XXI se caracteriz por la Hisendes locals: Ingrs de capital no financer mitj per habitant i estalvi corrent, municipis de lAMB
Average of non-financial revenue per person and current savings, AMB municipalities adicionales al sector inmobiliario dibujan un esce- urbanitzable es tracten de manera suelo urbanizable se tratan de ma- land and building land are treated
iescenari
financereconmic
Haciendas locales: Ingreso de capital no financiero medio por habitante y ahorro corriente, municipios del AMB
llegada al sector inmobiliario de abundantes recursos finan- 300 100
nario futuro ms restrictivo y ms caro para el semblant, els territoris amb voca- nera similar, los territorios con vo- equally, and eminently tourist
escenario
i financer econmico
Haciendas locales: Average of non-financial revenue per person and current90savings, AMB municipalities
cieros de los principales mercados internacionales de y financiero
250
300 100
80
endeudamiento. ci turstica es consideren igual cacin turstica se consideran igual areas are seen in the same light
escenario
Haciendaseconmico
locales:
90
70

que los territorios metropolitanos. as metropolitan areas.


/hab /hab
capitales. Entre los aos 1997 y 2008 la participacin acu-
200
250

y financiero que els territoris metropolitans.


300 80
100
Local tax offices:
60

escenario econmico 150


200
70
90
50
A disfunctional housing market
mulada de los mercados en la formacin de la deuda hipo- yeconomic
Local and
tax offices:
financiero
250 60
80
40

The tsunami of the economic and financial crisis


100
150 50
70

tecaria en Espaa sumaba un total de 7,7 billones de euros.


30
financial scenario
200
economic and
Local tax offices:
40
60
20

provoked a sharp fall in the number of homes, but


50
100

3. Cap a un sector vinculat 3. Hacia un sector vinculado 3. Toward a sector linked


30
financial scenario
150 50
10

economic and 0
50
20
40
0

The burst of the housing bubble financial scenario


100

0 2008 2009 2010 2011 2012


10
30
0
20 2008 2009 2010 2011 2012
a greater resistance to price adjustment. For most amb l'economia productiva. a la economa productiva. to the productive economy.
families buying a home nowadays represents an La transformacin urbanstica del The urban transformation of
50

In the first seven years of the twenty-first century, a 0


2008 2009 2010 2011 2012
10
2008 2009 2010 2011 2012 La transformaci urbanstica
economic effort equivalent to 30% of the gross
0

territorio ha de ir de la mano de the territory must be linked to


Indicadors econmics i financers de les hisendes Indicadores econmicos y financieros de las Economic and financial indicators of local tax
hous-ing bubble was created in Spain as a result of the locals de lAMB (excloent-hi el municipi de
Barcelona)
Indicadors
2008 econmics i2009financers de les hisendes
haciendas locales del AMB (excluyendo el
municipio
Indicadoresdeeconmicos
Barcelona)
2012 y financieros de las
offices in the AMB (excluding the municipality of
Barcelona)
Economic and2010
financial indicators of local tax 2012
del territori ha d'anar lligada
disposable household income. The restrictions due la actividad econmica finalista the long-term economic
2010 2011 2008 2009 2011

arrival in the real-state sector of abundant financial locals de lAMB (excloent-hi el municipi de
Els ingressos de capital que havien nodrit el
Barcelona)
haciendas locales del AMB (excluyendo el
Los ingresos
municipio dede capital que haban nutrido la
Barcelona)
offices in the AMB (excluding the municipality of
The intake of revenue that financed municipal
Barcelona)
a lactivitat econmica
resources from the main international financial markets.
Indicadors econmics
finanament
locals
sestande lAMB
Els ingressos
i financers
de les inversions
de(excloent-hi
re-duint capital queel
drsticament
de les hisendes
pbliques
i,municipi
havien
municipals
delestalvi
per contra,
nodrit el
Indicadores
financiacineconmicos
haciendas
municipales
Los ingresos se
de estn
capital
y financieros
de las in-versiones
locales del reduciendo
AMB
de las
pblicas
que(excluyendo el la
habandrsticamente
nutrido
Economic
public
offices
conversely,
The intake
and financial
investments
in the
ofcurrent
revenue net
indicators
is shrinking
AMB (excluding
savings
that
of local taxwhile,
dramatically,
theper
financedmunicipality of
capita is the
municipal to the stagnation of financial institutions and the finalista que simplanta i sha que se implanta y debe alejarse activity and not to a specula-
additional penalisation of the housing sector present de la actividad econmica tive economic activity interest-
Barcelona)
net corrent per
dehabitant s lnica font demunicipals municipio dedeBarcelona) Barcelona)
Between 1997 and 2008 the accumulated market
finanament les inversions pbliques y, por el contrario,
financiacin el ahorro neto
las in-versiones corriente por
pblicas only funding
public sourceisthat
investments shows dramatically,
shrinking an upward trend.
while,
finanament quedrsticament
sestan re-duint mostra una tendncia creixent.
i, per contra,
Els ingressos de capital que havien nodrit el
lestalvi habitante es se
municipales la estn
nica reduciendo
fuente de financiacin que
drsticamente
Los ingresos de capital que haban nutrido la
conversely, current net savings per capita is the
The intake of revenue that financed municipal dallunyar de lactivitat econ-
participation in the creation of mortgage debt in Spain
net corrent per habitant s lnica font de
finanament de les inversions pbliques municipals
finanament que mostra una tendncia creixent.
sestan re-duint drsticament i, per contra, lestalvi
muestra
y, por el una tendencia
contrario, creciente.
el ahorro neto corriente por
financiacin de las in-versiones pblicas
habitante es la nica fuente de financiacin que
municipales se estn reduciendo drsticamente
only funding source that shows an upward trend.
public investments is shrinking dramatically, while,
conversely, current net savings per capita is the
a more restrictive scenario in the future and a mica especulativa basada especulativa basada nicamente ed only in price increases.
en expectativas de crecimiento
muestra una tendencia creciente.
amounted to 7.7 billion euros. Font: PROMO Assessors Consultors SAP
net corrent per habitant s lnica font de
finanament que mostra una tendncia creixent.
y, por el contrario, el ahorro neto corriente por
habitante es la nica fuente de financiacin que
only funding source that shows an upward trend.
higher cost of debt. nicament en expectatives
Font: PROMO Assessors Consultors SAP
muestra una tendencia creciente.
de creixement de preus. de precios.

50 PROMO Assessors Consultors SAP


Font: PROMO Assessors Consultors SAP
51
LA FORMA METROPOLI-
TANA DE LA ACTIVIDAD
THE METROPOLITAN
FORM OF ECONOMIC LA FORMA METROPOLITANA
DE L'ACTIVITAT ECONMICA
ECONMICA ACTIVITY
La actividad econmica metropolitana The economic activities of the
es diversa, dispersa y compleja. Defi- metropolis are diverse, dispersed
ne el plano del suelo de la metrpolis and complex. They define the
y determina en gran parte el horizonte ground plan of the metropolis and
del paisaje urbano que percibimos largely determine the cityscape that
los ciudadanos. El rea metropolitana citizens perceive. The metropolitan
puede explicarse a travs de las area can be explained by contem-
formas contemporneas de la acti- porary forms of economic activity,
vidad econmica, agrupadas en tres grouped into three distinct strata:
estratos diferenciados: el comercio everyday trade, which revolves
cotidiano, que se desarrolla en torno a around markets and certain com-
los mercados y determinados forma- mercial formats (department stores,
tos comerciales grandes almacenes, shopping malls); leisure and enter-
centros comerciales; el ocio y el tainment, which is intended not only
Lactivitat econmica metropolitana s diversa, dispersa i
entretenimiento, que se destina a los for tourists but also local citizens
turistas pero tambin a los ciudadanos in their spare time; and spaces of complexa. Defineix el pla del terra de la metrpolis i determina
en su tiempo libre; y los espacios de economic activity specialising en bona part lhoritz del paisatge urb que percebem els
actividad econmica especializados in production, logistics, knowledge ciutadans. Lrea metropolitana es pot explicar a travs de les
en la produccin, la logstica, el cono- and the tertiary sector formes contempornies de lactivitat econmica, agrupades en
cimiento o el sector terciario. tres estrats diferenciats: el comer quotidi, que es desenvo-
lupa a lentorn dels mercats i de determinats formats comercials
grans magatzems, centres comercials; loci i el lleure, que es
destina als turistes per tamb als ciutadans en el temps lliure;
Antonio Font, Eullia Gmez,
i els espais dactivitat econmica especialitzats en la producci,
Carles Llop i Equip PDU-AMB la logstica, el coneixement o el sector terciari.

52 53
L'activitat productiva
La actividad productiva | Productive activity

Els espais dactivitat econmica no sn noms polgons indus-


trials: contenen serveis a la producci, naus de logstica, magat-
zems de construcci, tallers de reparaci, centres comercials
i grans peces doci. Es dispersen per la metrpolis i busquen el
contacte amb les grans infraestructures. Els centres dalt valor
afegit que poden establir contacte amb els espais dactivitat
econmica universitats, hospitals i centres de recerca, parcs
tecnolgics i fablabs, grans eixos dactivitats terciries tenen
capacitat per barrejar-se amb els barris residencials i sn acces-
sibles des del sistema de transport pblic.
Los espacios de actividad econmica no The areas of economic activity are not
son solo polgonos industriales: contienen only industrial estates: they contain
servicios a la produccin, naves de logs- production services, logistics ware-
tica, almacenes de construccin, talleres houses, construction warehouses, vehi-
de reparacin, centros comerciales y cle repair garages, shopping malls and
grandes piezas de ocio. Se dispersan por large centres of entertainment. They
la metrpolis y buscan el contacto con las are dispersed around the metropolis
grandes infraestructuras. Los centros de and reached by major infrastructures.
alto valor aadido que pueden establecer Centres with high added value that
contacto con los espacios de actividad can make contact with the areas of eco-
econmica universidades, hospitales nomic activity universities, hospitals
y centros de investigacin, parques and research centres, technological
tecnolgicos y fablabs, grandes ejes de parks and fablabs, large areas of tertiary
actividades terciarias tienen capacidad activity have the ability to blend
para mezclarse con los barrios residen- with residential neighbourhoods and
ciales y son accesibles desde el sistema are accessible via the public transport
de transporte pblico. system.
q
ATLS
06.1

54 55
56
muy variados
Los sectores de

pueden alojar usos


actividad econmica
usos molt variats

of uses
Els sectors dactivitat

activity may
econmica poden allotjar

have a wide range


Areas of economic

IN
D

ST
In R I A
In ds / I N
d
M us tria D U S
et tr m TR
al ia e IA
i m t /
In ndu et al IN
d a l D
U
In s stry lr rg ST
d t gi ic RY
In s ria ca a
d tr d
i
st a d e l
monos

ria e a
In de la ma
d la ma qu
In s
d t m qu in
C us ria aq in r
Pla d'en Coll

he tr q ui r ia
m ia u n ia
ic qu m ria
Polgono industrial

al m ic
In i n a
d du ica
In s
tradicional monouso

st
du tr
C s ia r y
on tr d
st ia e
ru de la
In ct l co
d io a c n
n o st
In s in ns ru
d t du tr c
Tr us ria st uc ci
an tr d ry c
sp ia el i
or de tra n
In ti lt n
n d ra s p
d
In s n
us sp or
du tr
El s ia t r y or t
ec tr e te
tr ia le
on el ct
In ic ec r
d s t n
in rn ic
In s
Polgon industrial tradicional

du ic a
d t st a
W us ria ry
oo tr d
d ia d e l
in e a
d f
estate single-use

In us la us
d t m
ry a ta
In s
d t de
Pa u s r i a ra
pe tri p
a
Traditional industrial

ri ap p
nd a er
In us pel era
d tr er
In s y a
d t
Te us ria
xt tri t
ile a x
in tex til
In du til
d st
In s ry
d t
Fo us ria
od tri al
in a al ime
du im n
In st en t
d r y t ria
In s ar
d t ia
Re us ria
t a tri de
il d d a
in e e
du d t a
st et ll
r y al
le

SE
C
TO
Lo R T
ER
Logs C
t IA
Lo gs ica R
I/
gi tic TE
st a
ic RC
s IA
Se RI
O
Serve /
TE
Bu r vi is a RT
si cio le IA
ne s s RY
ss a l em SE
a
se s p C
Se
r e re TO
Serve vi m s
ce p e s R
Pe rvi is p s res
rs c i o a r as
on s ti
p
al a u c
O se r ti lar
f r v cu s
O icin ic la
f es re
O icin e s s
Polgono industrial

ffi a
usos mixtos

ce s
s
H
o
H ste
o
tradicional usos mixtos

H ste ler
ot le ia
el r , r
an a, e s
d res ta
C ca t a ur
om te ur ac
C e rin ac i
om r
Re e g i
ta rc n
il io
Ac
Activ
i
Le tiv tat
is ida s d
ur d e
e e s ll
Polgon industrial tradicional

ac d eu
EQ tiv e re
U iti oc
IP e s io
A
Eq M E
N
Equip TS
Fa uip am
estate mixed uses

ci am en
lit i t s
ie en
s to
s
Traditional industrial

SE
RV
E
El Pla

Se I S T
C
Serve N
IC
Te rvi is t S
ch cio c
ni s ni
ca t c s
l s cn
A
e ic
r v os
LT ic
R
E es
S/ O
s T
Us n o R O
Un o n d e S / O
de o d fin T H
fin ef it ER
ed ini
N us do
a e
N us
a e
Pr ve ns
em si e
is n a act
e s ct iv
w ivid it a
ith a t
no d
Vi
a ac
tiv
Vi lita
al t ity
H id
ig a
hw d
ay
Zo ad
m
G na in
r v
Polgon

is
Pedrosa

Zo een er tr
na z da at
io
ve one n
rd
Zo a
n
Polgono industrial

Zo a
v
G na er
re v da
en er p
d
zo e re
Eq ne pre vis
Equip co vis t a
nt t a pe
Eq uip am em p l p
ui am en o
pm i t pl r e lan
en i d at l e
en transformaci

en t o ed pl ja
Eq o a
u t a y ta
c in ne me
Eq ip nd do io pl am nt
Fa uip am am t ac ns an ie
ci am n e en ion
ni nt
ng o
lit i t iti e s
ie en pr
s e s
Se en to evi
p
vi re st
Se cto sa v p
Te cto r te ge ist el
rt r t rc d o p pla
Polgon industrial tradicional

ia e i in o n
ry rc ar th r e ej
se iar i (
Pa i
ct o lle
e l p am
pl l e
t
Pa i mr o (o
r ( c ure an an n
t le io ni e a t
is , c , co ng m
u
Ar rim on
ch o i a re om m ie
,r e e nt
ite nio rq
ct a ui et rc r o
C ur rq te ai io i
ar al ui t c l a y se
nd se rv
C re
a r h te n
pe rvi ei
Tr lle am
er ct ic
it a n c
rs io p s
ee c b ge ic on s a
-li on a o al pa rti
n a r se rti cu
Ac ed rbobra rv cu la
c st la t ic la rs
Ac s re d es re )
c r e t o ) s)
Ve es od
hi o r at
cu o a
tradicional en transformacin under transformation

la da p
A ra d o
lt cc o a lg
O res es p on
t s ol
to g
O ra s c o
th c n th on
er on ne e o
co ex xio ho
Traditional industrial estate

nn io n us
n s in
ec e g
tio s es
ta
ns te
57
rea d'activitat econmica rea d'activitat econmica rea d'activitat econmica rea d'activitat econmica
parc comercial parc empresarial parc tecnolgic parc logstic
rea de actividad econmica Area of economic activity rea de actividad econmica Area of economic activity rea de actividad econmica Area of economic activity rea de actividad econmica Area of economic activity
parque comercial commercial park parque empresarial business park parque tecnolgico technology park parque logstico logistics park

Cam RAL Zal Zona


Campus UPC Franca
Batllria
i Montigal

Parc Tecnolgic
del Valls

58 59
Barcelona y la logstica: una relacin ambivalente Barcelona and logistics: an ambivalent relationship Barcelona i la logstica: una relaci ambivalent IGNASI RAGS PRAT
Ignasi Rags, economista Ignasi Rags, economist

Barcelona y su metrpolis tienen una lar a la liga europea-mediterrnea median- Barcelona and its metropolis have a in terms of scale, moving from operating Barcelona i la seva metrpoli tenen una relaci un pl am- lionries. Una aposta equiparable a la de Barcelona arran
relacin algo ambivalente con la logstica. te inversiones multimillonarias. Una apues- somewhat ambivalent relationship with in the regional-peninsular league into
El primer plan estratgico Barcelona ta equiparable a la de Barcelona a raz de logistics. The first strategic plan, Barce- the European-Mediterranean league
bivalent amb la logstica. El primer pla estratgic Barcelona dels Jocs Olmpics. La nova terminal BEST pot esdevenir
2000 (a principios de los aos noventa) los Juegos Olmpicos. La nueva terminal lona 2000 (in the early 1990s), proposed through multi-million-euro investments. A 2000 (a principis dels anys noranta) va proposar convertir un factor que canvi radicalment les regles del joc. Ara b,
propuso convertir Barcelona en la puerta BEST puede convertirse en un factor que to turn Barcelona into the southern gate- commitment comparable to that made by
Barcelona en la porta sud dEuropa (pol de distribuci si els accessos, les infraestructures i la reserva despais de
sur de Europa (polo de distribucin al sur cambie radicalmente las reglas del juego. way of Europe (distribution hub for south- Barcelona for hosting the Olympic Games.
del continente) previendo un ambicioso Ahora bien, si los accesos, las infraestruc- ern Europe) and included an ambitious The new BEST terminal could be set to be- al sud del continent) i va preveure un ambicis programa suport portuari en la primera i segona lnia no lacompanyen
programa de inversiones (Plan Delta). Sin turas y la reserva de espacios de apoyo investment programme (Delta Plan). In come a radical game-changer. However, if dinversions (Pla Delta). En parallel, per, ha anat creixent adequadament, aquest salt es pot veure amenaat. El pla-
embargo, paralelamente, ha ido creciendo portuario en la primera y segunda lnea no parallel, however, another strand of the access, infrastructure and reserve of
una corriente de opinin que asocia la lo acompaan adecuadamente, este salto opinion has been gaining ground that as- port support areas in the immediately sur- un corrent dopini que associa la logstica amb grans nejament territorial ha de donar regles per evitar laparici
logstica a grandes ocupaciones de espa- puede verse amenazado. El planeamiento sociates logistics with the occupation of rounding area are not sufficient to service ocupacions despai, baixos nivells docupaci i escs valor dusos que poden desenvolupar-se en altres indrets i no
cio, bajos niveles de ocupacin y escaso territorial ha de ofrecer reglas para evitar large areas of space, low employment and it, this leap could be compromised. Re-
afegit. Els fluxos de caixes i contenidors sassocien amb necessriament propers a la lnia dels molls.
valor aadido. Los flujos de cajas y conte- la aparicin de usos que puedan desarro- low added value. The flow of crates and gional planning must establish regulations
nedores se asocian a la antigua econo- llarse en otros lugares y no necesariamen- containers are associated with the old to prevent the emergence of uses that leconomia antiga, en contrast amb els fluxos de bits i
ma, en contraste con los flujos de bits te prximos a la lnea de los muelles. economy in contrast with the bit streams could be developed elsewhere and do not persones de leconomia nova. Avui, per, la logstica s Ferrocarrils de mercaderies. A lentorn de Barcelona hi ha
y personas de la nueva economa. No Ferrocarriles de mercancas. En el en- and personnel of the new economy. need to be close to the docks.
obstante, hoy, la logstica es una actividad torno de Barcelona hay numerosas insta- Today, however, logistics is a main- Freight railways. There are numerous una activitat transversal a tota mena dactivitats econmi- nombroses installacions ferroviries com Can Tunis, on els
transversal a todo tipo de actividades eco- laciones ferroviarias como Can Tunis, stream activity crossing all kinds of railway facilities around Barcelona, such ques i esdev un factor competitiu clau per a qualsevol canvis en el ferrocarril han generat una baixa ocupaci i una
nmicas y se ha convertido en un factor donde los cambios en el ferrocarril han economic activities and acting as a key as Can Tunis, where railway changes
sector. El PDU s una oportunitat per reflexionar de nou en obsolescncia general. Aix pot temptar a promouren la des-
competitivo clave para cualquier sector. generado una baja ocupacin y una competitive factor for any sector. The PDU have led to minimal use and a general
El PDU es una oportunidad para reflexio- obsolescencia general. Eso puede tentar a is an opportunity to once again reflect on obsolescence. The temptation may be to lencaix territorial de la logstica en un territori redut, afectaci per dedicar-les a altres usos. Tanmateix, cal apellar
nar de nuevo en el encaje territorial de la promover su desafectacin para dedicar- the regional positioning of logistics in a move for their decommissioning so that dens i complex com lAMB. A continuaci sapunten qua- a la mxima prudncia, ja que sn espais irrepetibles. Un dels
logstica en un territorio reducido, denso las a otros usos. Aun as, hay que apelar a small, dense and complex region such as the land can be assigned to other uses.
y complejo como el AMB. A continuacin la mxima prudencia, pues son espacios the Barcelona metropolitan area. The fol- It is, however, important to proceed with tre qestions rellevants per al PDU. reptes del PDU seria organitzar, des duna visi metropolitana,
se apuntan cuatro cuestiones relevantes irrepetibles. Uno de los retos del PDU sera lowing provides an outline of four issues the utmost caution in this regard in light el mapa de terminals ferroviries per garantir que hi ha infraes-
para el PDU. organizar, desde una visin metropolitana, with relevance to the PDU: of the fact that these are unique areas.
Dimensi i localitzaci. El 30% de la logstica metropolita- tructura suficient per als ferrocarrils de mercaderies del futur.
Dimensin y localizacin. El 30% de el mapa de terminales ferroviarias para Size and localisation. The Llobregat One of the challenges facing the PDU is
la logstica metropolitana est concen- garantizar que hay infraestructura suficien- Delta provides the location for 30% of the organisation, from a metropolitan per- na est concentrada al Delta del Llobregat. Lrea de Barce-
trada en el Delta del Llobregat. El rea de te para los ferrocarriles de mercancas del metropolitan logistics. This area of Barce- spective, of the map of railway terminals lona, igual que altres ciutats, ha experimentat lallunyament La logstica urbana. La logstica va ms enll del port, els
Barcelona, al igual que otras ciudades, futuro. lona, as has occurred in other cities, has to ensure that there is sufficient freight rail
ha experimentado el alejamiento progre- La logstica urbana. La logstica va seen a progressive movement of ware- infrastructure with a view to the future. progressiu dels magatzems dels centres de producci i contenidors i els trens. La distribuci urbana s una activi-
sivo de los almacenes de los centros ms all del puerto, los contenedores y housing facilities away from the centres of Urban logistics. Logistics beyond the consum, empesos per lencariment del sl i per normatives tat que tendir a crixer en el futur i impactar, en positiu
de produccin y consumo, presionados los trenes. La distribucin urbana es una production and consumption, driven by port, containers and trains. Urban distri-
restrictives. Aix implica ms transport, ms CO2, ms con- i en negatiu, sobre el territori urb i metropolit. Avui, les
por el encarecimiento del suelo y por actividad que tender a crecer en el futuro rising land prices and restrictive regula- bution is a future growth area of activity,
normativas restrictivas. Esto implica ms e impactar, en positivo y en negativo, tions. This results in increased transport, which will have both a positive and nega- gesti, cadenes logstiques menys eficients i ms costos cadenes logstiques ja arriben fins a casa grcies a la distri-
transporte, ms CO2, ms congestin, sobre el territorio urbano y metropolitano. increased CO2 emissions, increased tive impact on the urban and metropolitan empresarials. Un tema que la planificaci no hauria dobviar. buci a domicili i al comer electrnic. La logstica urbana
cadenas logsticas menos eficientes y Hoy, las cadenas logsticas ya llegan hasta congestion, less efficient supply chains region. Logistics chains already reach
mayores costes empresariales. Un tema nuestra casa gracias a la distribucin a and increased business costs. One of the peoples homes today, through home requereix plataformes de proximitat per desenvolupar-se i
que la planificacin no debera obviar. domicilio y al comercio electrnico. Para issues that should not be overlooked by deliveries and e-commerce. Urban logis- El port de Barcelona ha fet una aposta de gran ambici aquestes han de estar previstes en el planejament.
El puerto de Barcelona ha hecho una desarrollarse, la logstica urbana requiere planning. tics require proximity platforms for their
per fer un salt descala de la lliga regional-peninsular a la
apuesta de gran ambicin para dar un plataformas de proximidad, que han de The Port of Barcelona has made a very development and these elements need to
salto de escala de la liga regional-peninsu- preverse en el planeamiento. ambitious commitment to make a leap be provided for in the planning process. lliga europea-mediterrnia mitjanant inversions multimi- I. R. s economista

60 61
Els espais d'activitat econmica poden o agrupar-se entre si per donar lloc
ocupar extensions de sl molt diverses... a espais ms grans i ms complexos
Los espacios de actividad econmica pueden ocupar o agruparse entre s para dar lugar
extensiones de suelo muy variadas a espacios ms grandes y ms complejos
Areas of economic activity can occupy very different or be grouped together to create
expanses of land larger, more complex spaces

menys de 5 ha | menos de 5 ha | less than 5 ha

entre 5 - 15 ha | between 5 and 15 ha

entre 15 - 25 ha | between 15 and 25 ha

entre 25 - 75 ha | between 25 and 75 ha

entre 75 - 150 ha | between 75 and 150 ha

entre 150 - 300 ha | between 150 and 300 ha

ms de 350 ha | ms de 350 ha | over 350 ha

ms de 450 ha | menos de 450 ha | over 450 ha

62 63
La posici propera a les grans 1

infraestructures s l'origen del seu 4

emplaament 8 5 6

La posicin prxima a las grandes infraestructuras


es el origen de su emplazamiento
Closeness to major infrastructure is the reason
for their location 2
7
9
3

1. mbit / mbito / Area 2. mbit / mbito / Area 3. mbit / mbito / Area 4. mbit / mbito / Area 5. mbit / mbito / Area 6. mbit / mbito / Area 7. mbit / mbito / Area 8. mbit / mbito / Area 9. mbit / mbito / Area
Sant Andreu de la Barca / Delta del Llobregat: Zona Franca: Can Sant Joan: mbit Parc Tecnolgic mbit Santiga-Salvatella: Sagrera El Bon Pastor: mbit Molins dels Frares: Badalona:
Castellbisbal: Cam Ral, La Post, Les Massotes, Parc Logstic de la Zona Franca Can Ametller Parc de lAlba: PI Santiga La Verneda PI Pallej Badalona Sud
Polgon Sant Vicen Gav Park, Les Parets, El Regs Zona Franca Vulpalleres Can Mag Roquetes Sud Can Salvatella Monsols Pla del Ricart El Sot
El Congost SI Cam del Regs, SI Resintex, ZAL Can Sant Joan Centre La Bvila PI Santiga Bon Pastor PI Les Fallulles 124, 4 ha
Can Sunyer RI Pla de Caralt, Sector Centre, Polgon Pratenc Can Sant Joan Oest Parc Tecnolgic del Valls Sector Can Llobet La Maquinista Raimat-Industrial Nord
PI Can Sunyer Roca, Ca nAlemany, Prologis Park, ZAL Prat Can Sant Joan Can Calders Montcada i Reixac 2 Mercedes Benz Subsector 2
PI Carretera de Martorell Can Calderon, Salas Fonollar, 805,4 ha 202,9ha Can Fatj 372 ha La Verneda Industrial-Torrent Bofarull
Zona Industrial Nord-Est Sud-Bullidor, Fonollar Nord, Campoamor dEstadella Mol dels Frares
rea Industrial Llobregat Salines, Secot comercial, Alcampo Parc de lAlba Triangle Ferroviari 143,9 ha
463 ha Abat Oliva Centre Direccional COBEGA
639,7 ha 451,1 ha 188,6 ha
1956 Vol americ

64 65
El gra del teixit i la mida de la xarxa viria El grano del tejido y el tamao The grain of the fabric and the
a linterior dels espais dactivitat de la red viaria en el interior de size of the road network inside
los espacios de actividad eco- areas of economic activity
econmica enllacen amb realitats urbanes nmica enlazan con realidades provide links to very different
molt diferents urbanas muy distintas urban realities

La trama regular de carrers i travessa teixits propers duna


que defineix els espais dactivitat escala ms menuda i dedicada
econmica t continutat a altres usos que conviuen amb els
ms enll dels lmits del sector dels sectors dactivitat econmica.
La trama regular de calles que y atraviesa tejidos cercanos de una escala
define los espacios de actividad ms menuda y dedicada a otros usos que
econmica tiene continuidad conviven con los de los sectores de actividad
ms all de los lmites del sector econmica.
The regular pattern of roads and crosses adjacent fabrics that are on a
that defines areas of economic smaller scale and designed for other uses,
activity continues beyond the coexisting with those in the economic activity
boundaries of the area areas.

66 67
94
El comer quotidi
mercats
mercados El comercio cotidiano | Everyday trade
markets

96
mercats setmanals
mercados semanales
weekly markets

9
grans magatzems
grandes almacenes
department stores

65
grans superfcies especialitzades
grandes superficies especializadas
hypermarkets
A lrea Metropolitana de Barcelona hi ha 94 mercats i ms de
130 peces comercials de gran format. Mentre que els mercats i
71
centres comercials els grans magatzems han consolidat tradicionalment mbits de
centros comerciales
shopping malls polaritat comercial al seu voltant, els grans formats especialit-
4
zats venda de mobles, material esportiu i material de construc-
pols de comer majorista ci i els centres comercials sestenen als espais de la perifria,
polos de comercio mayorista
centres of wholesale trade sempre en contacte amb les infraestructures i alimentats pels
centralitats de comer quotidi nusos propers. Sn centres de consum que no necessiten el ca-
centralidades de comercio cotidiano
centres of everyday commerce
rrer: al seu interior, comprar es converteix en una altra activitat
altres centralitats comercials
doci i la quotidianitat no rau en el fet de comprar, sin en el de
otras centralidades comerciales consumir.
other commercial centres

> 16.000 En el rea Metropolitana de Barcelona In the metropolitan area of Barcelona


establiments de comer alimentari
establecimientos de comercio alimentario
hay 94 mercados y ms de 130 piezas co- there are 94 markets and over 130
food trade establishments merciales de gran formato. Mientras que shopping centres. While markets and
> 58.000 los mercados y los grandes almacenes department stores have tradition-
establiments de comer quotidi han consolidado tradicionalmente mbi- ally consolidated around areas of
establecimientos de comercio cotidiano
everyday trade establishments
tos de polaridad comercial a su alrede- commercial polarity, large specialised
dor, los grandes formatos especializados formats selling furniture, sporting
venta de muebles, material deportivo y goods and construction equipment
material de construccin y los centros and shopping malls tend to be locat-
comerciales se extienden a los espacios ed in the periphery, always connected
de la periferia, siempre en contacto to the infrastructures and accessible
con las infraestructuras y alimentados via nearby junctions. They are centres
por los nodos cercanos. Son centros de of consumerism that do not need
consumo que no necesitan de la calle: en streets: inside, shopping becomes
su interior, comprar se convierte en otra another leisure activity and everyday
q actividad de ocio y la cotidianeidad no life no longer resides in buying but
ATLS
06.2
reside en el hecho de comprar sino en el in being a consumer per se.
de consumir.

68 69
Les botigues i els aparadors dibuixen la forma Tamb hi ha equipaments dedicats a
la venda daliments frescos. Sn els
dels carrers de la ciutat. Nhi ha que estan destinades mercats. A lAMB nhi ha 94, distributs
al comer de proximitat i abasteixen els ciutadans en 35 dels 36 municipis. A la ciutat
de Barcelona, el Pla destabliments
de productes bsics i de primera necessitat comercials alimentaris (PECAB)
determina les rees on els mercats i
Las tiendas y escaparates dibujan Shops and shop windows outline el comer de proximitat dels voltants
la forma de las calles de la ciudad. the form of the citys streets. treballen en xarxa. A la resta de
Algunas de ellas estn destinadas al Some are designed for local trade municipis de lAMB, aquest tipus
comercio de proximidad y abastecen and provide the population with de comer es densifica en una rea
a los ciudadanos de productos basic products and staples dinfluncia accessible a peu per als
bsicos y de primera necesidad compradors i sestn a les plantes
baixes dels carrers que envolten el
mercat.

Tambin hay equipamientos dedicados a la


venta de alimentos frescos. Son los mercados.
En el AMB hay 94, distribuidos en 35 de los 36
municipios. En la ciudad de Barcelona, el Plan
de establecimientos comerciales alimentarios
(PECAB) determina las reas en las que los
mercados y el comercio de proximidad de los
alrededores trabajan en red. En el resto de
los municipios del AMB, este tipo de comercio
se densifica en un rea de influencia accesible
a pie para los compradores y se extiende
a las plantas bajas de las calles que rodean el
mercado.

There are also facilities designed for the sale of


fresh produce: the markets. In the Barcelona
metropolitan area there are 94 markets, in 35
of the 36 municipalities. In the city of Barcelona,
the Pla destabliments comercials alimentaris
(PECAB, Plan for retail food premises) determines
areas where markets and surrounding local
shops work as a network. In the rest of the
municipalities in the metropolitan area, this kind Comer de proximitat en torn
al mercat de Sant Andreu
of shop is densest in a service area that can Comercio de proximidad en torno
be accessed by shoppers on foot, distributed al mercado de Sant Andreu
in ground floor premises in streets around Local trade around Sant Andreu
the market. market

70 71
Mercabarna s el centre de
distribuci majorista que
alimenta la metrpolis: serveix Xarxa de distribuci des de Mercabarna
als mercats de producte fresc
els mercats de lrea metropo- Red de distribucin desde Mercabarna
a los mercados de producto fresco
litana i la major part dels Distribution network from Mercabarna
comeros daliments frescs. to fresh produce markets

Mercabarna es el centro de distribucin


mayorista que alimenta a la metr-
polis: sirve a los mercados del rea
metropolitana y a la mayor parte de los
comercios de alimentos frescos.
Mercabarna is the wholesale distribution
centre that feeds the metropolis: it serves
markets in the metropolitan area and
most of the shops that sell fresh produce.

72 73
Mercats, galeries i grans magatzems
sinsereixen en el teixit metropolit
i transformen el gra del parcellari de
lentorn.
Les botigues als carrers, els mercats,
els grans magatzems, els centres
comercials, formen part del paisatge
metropolit i sn els elements
que conformen lactivitat del comer
quotidi.
Mercados, galeras y grandes almacenes se
insertan en el tejido metropolitano y transforman
el grano del parcelario del entorno.
Las tiendas en las calles, los mercados, los
Els mercats setmanals, els de pags, grandes almacenes, los centros comerciales,
els estacionals i les fires ocupen i forman parte del paisaje metropolitano y son
los elementos que conforman la actividad del
transformen places i carrers, i treuen
comercio cotidiano.
lactivitat comercial ms enll de les
Markets, shopping arcades and department
plantes baixes de la metrpolis. stores are inserted into the metropolitan
La majoria daquests mercats tempo- fabric and transform the pattern of the plots
rals se situen a prop dels mercats de in the surrounding environment.
producte fresc. Shops on streets, markets, department
stores and shopping centres form part of
Los mercados semanales, los de pays, los the metropolitan landscape and are the main
estacionales y las ferias ocupan y transforman elements in the activity of everyday retail.
plazas y calles, y sacan la actividad comercial
ms all de las plantas bajas de la metrpolis.
La mayora de estos mercados temporales se
sitan cerca de los mercados de producto fresco.
Weekly markets, farmers markets, seasonal
markets and fairs occupy and transform streets
and squares and extend commercial activity
beyond the ground floor premises in the
metropolis. Most of these temporary markets are
located close to the fresh produce markets.

75
74 75
Els centres comercials i les grans
superfcies tamb formen part del pai-
satge del comer quotidi metropolit.
Sn grans peces que es distribueixen
al territori, sovint en posicions prope-
res a les infraestructures.

Los centros comerciales y las grandes superfi-


cies tambin forman parte del paisaje del comer- Baricentro i parc comercial
cio cotidiano metropolitano. Son grandes piezas Montigal
Baricentro y parque comercial
que se distribuyen en el territorio, a menudo Montigal
en posiciones prximas a las infraestructuras. Baricentro and the Montigal
Shopping centres and department stores also shopping centre
form part of the everyday retail landscape in
the metropolis. These are large elements
that are distributed around the territory, often
in positions close to infrastructure.

76 77
L'oci, el lleure i el turisme
El ocio, el tiempo libre Recreation, leisure
y el turismo and tourism

Els espais doci i lleure, els equipaments i els serveis culturals me-
tropolitans orientats als ciutadans i als visitants es distribueixen de
manera heterognia a la metrpolis: la forma ms intensiva explota
al cor de Barcelona. La geografia de les activitats destinades a visi-
tants i turistes es desplega des de les rutes que els desembarquen
al port i laeroport. En canvi, la dimensi local de lactivitat de lleure
sassocia amb els espais lliures de la metrpolis o se situa a lentorn
dels teatres, els museus i els cinemes. Tamb al voltant de cafeteries
i restaurants, que es concentren principalment en els teixits residen-
cials amb alineaci al carrer i sense deixar de servir cap rac de la
metrpolis. En un pas mediterrani, el bar de la cantonada, la terrassa
a la vorera o la plaa continuen sent els elements caracterstics del
paisatge metropolit.
Los espacios de ocio y tiempo libre, los equi- Leisure and free time, amenities and
pamientos y los servicios culturales metro- metropolitan cultural services oriented
politanos orientados a los ciudadanos y a toward citizens and visitors are distributed
los visitantes se distribuyen de manera hete- heterogeneously in the metropolis:
rognea en la metrpolis: su forma ms they are more intensively exploited in the
intensiva explota en el corazn de Barcelona. heart of Barcelona. The geography of
La geografa de las actividades destinadas activities for visitors and tourists is
a visitantes y turistas se despliega desde las deployed from the routes emanating from
rutas que los desembarcan en el puerto y el the port and airport. Whereas local leisure
aeropuerto. En cambio, la dimensin local de activity is associated with the free spaces
la actividad de ocio se asocia a los espacios of the metropolis or is situated close
libres de la metrpolis o se sita en torno a to theatres, museums and cinemas. Also
los teatros, los museos y los cines. Tambin around cafes and restaurants, which
alrededor de cafeteras y restaurantes, are mainly concentrated within the
que se concentran principalmente en los residential fabric aligned to the street
tejidos residenciales con alineacin a la and serve every corner of the metropolis.
calle y sin dejar de servir ningn rincn de la In a Mediterranean country, the corner
metrpolis. En un pas mediterrneo, el bar bar, pavement cafe or public square
q de la esquina, la terraza en la acera o la plaza remain the characteristic features of the
ATLS
06.3 siguen siendo los elementos caractersticos metropolitan landscape.
del paisaje metropolitano.

78 79
Els nuclis antics de les ciutats barregen de forma molt s una petjada constant sobre els centres metropolitans,
intensiva als seus carrers el lleure i el turisme. que es refora amb la distribuci de loferta hotelera
Los cascos antiguos de las ciudades The cities old quarters have an i que es concentra fonamentalment a la ciutat de Barcelona.
mezclan de forma muy intensiva en intensive mix of leisure and tourism
sus calles el ocio y el turismo. in their streets. Es una huella constante sobre los This is a constant footprint in the
centros metropolitanos, que se refuerza metropolitan centres, strengthened
con la distribucin de la oferta hotelera by the distribution of hotels on offer,
y se concentra fundamentalmente en la and mainly concentrated in the city
ciudad de Barcelona. of Barcelona.

Sobre aquesta xarxa de carrers, hi ha una part de


la metrpolis que es fa ms visible: s la que descriuen
les guies turstiques, aquella per la qual circulen
les rutes dautobusos i trens des del port i laeroport.
Sobre esta red de calles, hay una parte The most visible part of the metropolis
de la metrpolis que se hace ms visible: can be found in this network of streets:
es la que describen las guas tursticas, that which is described in tourist guides,
aquella por la que circulan las rutas de that on which bus and train routes run
autobuses y trenes desde el puerto y el from the port and the airport.
aeropuerto.
80 81
Els recorreguts pels grans espais lliures oberts Teatres, cinemes i museus: loferta cultural es concentra
expandeixen la dimensi de la metrpolis: dues grans en uns punts de la metrpolis per sexpandeix ms
rutes, la GR-6 i la GR-92 travessen Collserola en tots enll de la ciutat de Barcelona.
dos sentits, i gran quantitat de camins, senders i corriols Teatros, cines y museos: la oferta Theatres, cinemas and museums:
la connecten amb les serralades de Garraf i Marina. cultural se concentra en unos puntos the cultural offering is concentrated in
Los recorridos por los grandes espacios libres abiertos expanden de la metrpolis pero se expande certain points of the metropolis, but
la dimensin de la metrpolis: dos grandes rutas, la GR -6 y la GR-92 ms all de la ciudad de Barcelona. extends beyond the city of Barcelona.
atraviesan Collserola en ambos sentidos, y gran cantidad de caminos,
senderos y vas la conectan con las cordilleras de Garraf y Marina.

Paths through the large open


spaces expand the dimension of
the metropolis: two long-hike trails,
the GR-6 and the GR-92 cross
Collserola both ways; and a large
number of tracks and paths
connect it with the Garraf and
Marina mountains.

Els bars, les cafeteries i els restaurants, i les terrasses


que installen a les voreres de carrers i places, sn
un element caracterstic del paisatge urb metropolit.
Los bares, las cafeteras y los Bars, cafes and restaurants, as
restaurantes, y las terrazas se instalan well as outside seating areas along
en las aceras de calles y plazas, son streets and around squares, are
un elemento caracterstico del paisaje a characteristic element of
urbano metropolitano. the metropolitan urban landscape.

82 83
LOS TEJIDOS URBANOS
RESIDENCIALES
THE RESIDENTIAL
URBAN FABRIC ELS TEIXITS URBANS
RESIDENCIALS
Los treinta y seis municipios que con- The thirty-six municipalities of the
forman el rea Metropolitana de Bar- Barcelona Metropolitan Area are
celona tienen su origen en un conjunto rooted in a set of towns and cities
de villas y ciudades bien situadas en el well situated in the territory. All saw
territorio. Todas tuvieron un importan- significant growth in the nineteenth
te crecimiento en los siglos XIX o XX, and twentieth centuries, with a
con un fuerte componente residencial strong residential component until
hasta principios del XX. Ms tarde sur- the early twentieth century. Later,
gen mbitos especializados con usos specialised areas with exclusive
excluyentes. uses arose.
En este apartado nos centramos en el This section focuses on the study of
estudio de los tejidos urbanos de uso the urban fabric for residential use.
residencial. Se reconocen doce tipos Throughout the entire metropolitan
de tejidos que se delimitan en todo el area, twelve types of fabric have
territorio metropolitano. De cada tejido been recognised and defined. In Els trenta-sis municipis que conformen l'rea Metropolitana
se analizan cinco parmetros represen- each, five parameters are analysed: de Barcelona tenen lorigen en un conjunt de viles i ciutats ben
tativos: la vialidad, la compacidad, la roads, compactness, housing densi- situades en el territori. Totes han tingut un important creixe-
densidad de viviendas, la densidad de ty, population density and diversity
poblacin y la diversidad de usos. of uses.
ment en els segles XIX o XX, amb un fort component residencial
fins al principi del segle XX. Ms tard sorgeixen mbits especia-
litzats amb usos excloents.
En aquest apartat ens centrem en l'estudi dels teixits urbans
ds residencial. Es reconeixen dotze tipus de teixits que es
delimiten arreu del territori metropolit. De cada teixit
sanalitzen cinc parmetres representatius: el sistema viari,
Miquel Corominas, Sebasti Jornet
la compacitat, la densitat dhabitatges, la densitat de poblaci
i Equip PDU-AMB i la diversitat dusos.

84 85
Sl i poblaci: Superfcie i poblaci
distribuci per tipus de teixit Superficie y poblacin
Surface and population

Suelo y poblacin: Land area and Tipus de teixit


Tipo de tejido

distribucin por tipo population: distribution


Type of fabric

Habitatges allats
de tejido by type of fabric
Viviendas aisladas / Detached houses

Creixement suburb
Crecimiento suburbano / Suburban growth

Eixample
Ensanche / Grid plan

Polgon dhabitatges
Polgono de viviendas / Housing estate

Parcellaci en pendent
La superfcie dels 929 teixits s de 15.381 hectrees, el 70% del sl Parcelacin en pendiente / Iclined plot
Eixample menor
urb de lAMB. El teixit ms extens, el dhabitatges allats, ocupa el Ensanche menor / Minor grid plan

30,8% del sl i noms hi viu el 4% de la poblaci. El creixement subur- Ordenaci unitria


Ordenacin unitaria/ Unitary planning

b, que ocupa el segon lloc en extensi, amb el 15,8% del sl, s el Blocs allats en parcella
Bloques aslados en parcela / Detached blocks of flats on plots of land
que t ms poblaci, 783.515 habitants, el 24,4% de lAMB. Destaca la Nucli antic
presncia dun conjunt de teixits amb un pes relatiu similar, entre el 6%
Casco antiguo / Old town

Front de carrer
i el 9% del sl: eixample, polgon dhabitatges, parcellaci en pen- Frente de calle / Street frontage

Habitatges en filera
dent, eixample menor i ordenaci unitria. I el poc pes daltres teixits Viviendas en hilera / Terraced houses

tradicionals en altres pasos, com el nucli antic o els blocs allats en Blocs plurifamiliars en mbits unifamiliars
Bloques plurifamiliares en mbitos unifamiliares

parcella, que no arriben al 4% del sl. Els teixits basats en lordenaci


Multy-family blocks in single-family areas

amb alineaci al vial concentren el 45% del sl i el 70% de la poblaci. Nombre dhabitatges
Nmero de viviendas
1.501.756
Number of homes

La superficie de los 929 tejidos es de 15.381 The surface of the 929 fabrics is 15,381 hecta- Principals / Principales / Primary residence 1.291.331 (86%) 61.030 (4%) 148.895 (10%)
Secundaris / Secundarias / Secondary residance
hectreas, el 70% del suelo urbano del AMB. res, 70% of the urban ground area of the AMB. Buits / Vacos / Vacant

El tejido ms extenso, el de viviendas aisladas, The most extensive fabric, detached houses, Ocupaci mitjana 2,5 habitants/habitatge principal
ocupa el 30,8% del suelo y solo lo habita el occupies 30.8% of the land and is inhabited Ocupacin mediana
Average occupancy
habitantes/vivienda principal
people/primary residence
4% de la poblacin. El crecimiento suburbano, by 4% of the population. Suburban growth,
que ocupa el segundo lugar en extensin, con which comes second in terms of extension,
el 15,8% del suelo, es el que ms poblacin with 15.8% of the land, has the greater popula-
tiene, 783.515 habitantes, el 24,4% del AMB. tion, 783,515 people, 24.4% of the AMB. The
Destaca la presencia de un conjunto de tejidos presence of a set of fabrics of similar impor-
con un peso relativo similar, entre el 6% y el tance is also notable, between 6% and 9% of
9% del suelo: ensanche, polgono de vivien- the land: grid plan, housing estates, division
das, parcelacin en pendiente, ensanche of inclined plots, minor grid plan and unitary
menor y ordenacin unitaria. Y el escaso peso planning. As is the low presence of certain
de otros tejidos tradicionales en otros pases, traditional fabrics in other countries, such as
como el casco antiguo o los bloques aislados old town centres, detached blocks of flats on
en parcela, que no llegan al 4% del suelo. Los plots of land, which account for less than 4%
tejidos basados en la ordenacin con alinea- of the land area. Fabrics based on alignment q
cin al vial concentran el 45% del suelo y el with roads represent 45% of the land area and ATLS
07
70% de la poblacin. 70% of the population.

86 87
01 01 Nucli antic 02 Creixement suburb 03 Eixample
Casco antiguo | Old town Crecimiento suburbano | Suburban growth Ensanche | Grid plan
Aquest teixit correspon en general als mbits embrionaris de les nostres viles i ciutats. Correspon al desenvolupament urb dantics camins reconvertits en carrers. Correspon a teixits urbans amb un traat molt regular, definits per carrers de ms de
s on hi ha les places principals, les institucions municipals i les esglsies. Els carrers Es caracteritza per una divisi parcellria relativament regular amb front estret i gran 12 metres damplada que conformen illes. Els carrers presenten continutat i la malla
no responen a un traat rectilini ni tenen una amplada constant. Les illes i les parcelles fondria. Les illes soriginen en formar-se accessos o vials transversals i posteriorment incorpora places i equipaments. La disposici perimetral de les edificacions defineix
presenten poca homogenetat. Les edificacions tenen en general poca alada, estan en doblar els carrers per parallelisme. Ha estat un creixement caracterstic dels segles el front regular i el pati dilla. s caracterstic de la segona meitat del segle XIX.
alineades al carrer i se situen entre parets mitgeres. XVIII, XIX i principis del XX. LEixample de Barcelona t un pes predominant en aquest tipus de teixit.

Este tejido corresponde en general a los mbitos This fabric generally corresponds to the embryonic Corresponde al desarrollo urbano de antiguos Corresponds to the urban development of Corresponde a tejidos urbanos con un trazado Corresponds to an urban fabric with a very
embrionarios de nuestras villas y ciudades. Es don- areas of our towns and cities. This is where we caminos reconvertidos en calles. Se caracteriza ancient roads now converted into streets. It is muy regular, definidos por calles de ms de 12 regular pattern, defined by streets in excess of
de estn las principales plazas, las instituciones find the main squares, municipal institutions and por una divisin parcelaria relativamente regular charactersed by relatively regular plot division metros de anchura que conforman manzanas. Las 12 metres in width that form city blocks. The
municipales y las iglesias. Las calles no responden churches. The streets are not in straight lines nor con frente estrecho y profundo. Las manzanas with a narrow and deep frontage. City blocks calles presentan continuidad y la malla incorpora streets have continuity and the grid includes
a un trazado rectilneo ni tienen una anchura do they have a consistent width. City blocks and se originan al formar accesos o viales transversa- began with access and transversal roads, later plazas y equipamientos. La disposicin perimetral squares and public facilities. The perimeter
constante. Las manzanas y las parcelas presentan plots show little homogeneity. The buildings are les y posteriormente al doblar las calles por para- to be subdivided by parallel streets. This was de las edificaciones define el frente regular y el arrangement of the buildings defines a regular
poca homogeneidad. Las edificaciones tienen en generally low-rise, aligned to the street and share lelismo. Ha sido un crecimiento caracterstico characteristic of growth during the eighteenth, patio de manzana. Es caracterstico de la segunda frontage and rear courtyard. It is characteristic
general poca altura, estn alineadas a la calle y se walls with other buildings. de los siglos XVIII, XIX y principios del XX. nineteenth and early twentieth centuries. mitad del siglo XIX. El Eixample de Barcelona tiene of the second half of the nineteenth century.
sitan entre medianeras. un peso predominante en este tipo de tejido. The Eixample district of Barcelona is a clear
example of this type of fabric.
Barcelona Sant Feliu de Llobregat Barcelona
02 Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci d'habitatges
Diversitat
(% s no
Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci d'habitatges
Diversitat
(% s no
Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci d'habitatges
Diversitat
(% s no
(h./ha) (hab./ha) residencial) (h./ha) (hab./ha) residencial) (h./ha) (hab./ha) residencial)

Mitjana nucli 24,03 1,79 249 109,7 23,2 Mitjana 28,67 1,80 322,69 322,69 14,90 Mitjana 35,33 2,41 331,66 144,7 25,8
antic AMB creixement eixample
suburb AMB AMB
Entorn 25,68 3,26 426,47 235,14 22,1
Santa Maria Carretera 26,14 1,38 183,8 68,57 15,4 Entre 36,06 2,83 372,62 169,52 23,6
del Mar de Laure Provena i
Mir Arag

Sant Cugat del Valls Badalona Sant Boi de Llobregat

03 Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci
(h./ha)
d'habitatges
(hab./ha)
Diversitat
(% s no
residencial)
Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci d'habitatges
Diversitat
(% s no
Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci
(h./ha)
d'habitatges
(hab./ha)
Diversitat
(% s no
residencial)
(h./ha) (hab./ha) residencial)
Mitjana 24,03 1,79 249 109,7 23,2 Mitjana 35,33 2,41 331,66 144,7 25,8
nucli antic Mitjana 28,67 1,80 322,69 131,82 14,90 eixample
AMB creixement AMB
suburb AMB
Nucli 26,30 1,84 285,48 98,27 19,6 A lentorn 30,68 1,92 387,87 139,99 18,4
Barri 23,11 1,7 225,6 83,99 16,2 de Pl. de
antic Sant
centre de Catalunya
Cugat
Badalona

88
88 89
04 Eixample menor 05 Front de carrer 04 06 Parcellaci en pendent
Ensanche menor | Minor grid plan Frente de calle | Street frontage Parcelacin en pendiente | Inclined plots
Comparteix les principals caracterstiques dels eixamples per sovint s menys regular i Correspon als teixits definits per lobertura dun carrer amb fronts regulars i condicions T lorigen en parcellacions dmbits de pendent elevat, condici que dificulta la
amb carrers damplada inferior a 12 metres. Representa tamb la predefinici de la forma de parcellaci i edificaci homognies. Es completa amb la creaci dilles que perden construcci de lespai pblic i els edificis. Sn parcellacions de finques rstiques,
i les alineacions de nous sectors de creixement. s una tipologia del segle XIX i principis la regularitat en allunyar-se del carrer de referncia. T el seu origen a mitjan segle XX i en posicions allunyades dels nuclis urbans. Es consoliden principalment amb
del XX amb caracterstiques dels eixamples i trets dels creixements suburbans. sovint sutilitza per omplir buits urbans entre teixits ja consolidats. lautoconstrucci dhabitatges. s un teixit caracterstic de mitjan segle XX.

Comparte las principales caractersticas de los Shares the main features of a grid plan but Corresponde a los tejidos definidos por la apertura Corresponds to the fabrics defined by the Tiene su origen en parcelaciones de mbitos de This originated in plots of land with steeply
ensanches pero a menudo es menos regular y is often less regular and with streets of less de una calle con frentes regulares y condiciones opening of a street with regular frontages and pendiente elevada, condicin que dificulta la cons- inclined topography that hinders the construc-
con calles de anchura inferior a 12 metros. Repre- than 12 metres in width. It also represents the de parcelacin y edificacin homogneas. Se homogeneous conditions of plots and buil- truccin del espacio pblico y los edificios. Son tion of public spaces and buildings. They are
senta tambin la predefinicin de la forma y las pre-definition of this form and the alignment completa con la creacin de manzanas que pierden dings. It is completed by the creation of blocks parcelaciones de fincas rsticas, en posiciones plots of rural properties in locations away from
alineaciones de nuevos sectores de crecimiento. of new growth sectors. It is a typology of the su regularidad al alejarse de la calle de referencia. that become less regular as they distance them- alejadas de los ncleos urbanos. Se consolidan urban centres. Consolidated mainly through
Es una tipologa del siglo XIX y principios del XX nineteenth and early twentieth centuries, Tiene su origen a mediados del siglo XX y se utiliza a selves from the main street. Its origin lies in the principalmente con la autoconstruccin de self-constructed housing. It is a characteristic
con caractersticas de los ensanches y rasgos de with characteristics of a grid street plan and menudo para llenar vacos urbanos entre tejidos ya mid-twentieth century and is often used to fill viviendas. Es un tejido caracterstico de mediados fabric of the mid-twentieth century.
los crecimientos suburbanos. features of suburban growth. consolidados. gaps between the existent urban fabric. del siglo XX.

Badalona Barcelona Sant Vicen dels Horts


Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci
(h./ha) (hab./ha)
Diversitat
d'habitatges (% s no
residencial)
Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci
(h./ha)
d'habitatges
(hab./ha)
Diversitat
(% s no
residencial)
05 Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci
(h./ha)
d'habitatges
(hab./ha)
Diversitat
(% s no
residencial)

Mitjana 31,79 2,14 449,4 178,5 14,8 Mitjana 33,63 2,33 420 166,7 17,2 Mitjana 22,33 0,51 108,12 44,4 9,2
eixample front de parcellaci en
menor AMB carrer AMB pendent AMB

El Progrs 26,84 1,5 215,5 80,23 16,1 Carrer de 32,48 2,94 381,95 151,47 10,8 Sant Josep 22,30 0,61 127,4 44,65 3,5
Mandri

Sant Boi Montcada i Reixac Barcelona


Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci
(h./ha)
d'habitatges
(hab./ha)
Diversitat
(% s no
residencial)
Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci
(h./ha)
d'habitatges
(hab./ha)
Diversitat
(% s no
residencial)
06 Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci
(h./ha)
d'habitatges
(hab./ha)
Diversitat
(% s no
residencial)

Mitjana 31,79 2,14 449,4 178,5 14,8 Mitjana 33,63 2,33 420 166,7 17,2 Mitjana 22,33 0,51 108,12 44,4 9,2
eixample front de parcellaci en
menor AMB carrer AMB pendent AMB

Entorn 31,46 1,75 406,62 141,05 13,2 Rambla 40,31 1,99 337,3 125,84 16,7 Torre Bar 18,60 0,24 38,01 29,7 7,4
Pl. de la dels Pasos
Generalitat Catalans

91
90 91
07 Habitatges allats 07 08 Habitatges en filera 09 Blocs plurifamiliars
Viviendas aisladas | Detached houses
Teixit definit per una parcellaci adient a la disposici dun edifici allat, separat del
Viviendas en hilera | Terraced houses
Correspon a agrupacions dhabitatges unifamiliars de caracterstiques tipolgiques
en mbits unifamiliars
carrer i dels vens. Es tracta dun teixit extens i variat; alguns presenten traats ben definits homognies: alineaci i separaci del carrer, garatge individual, petita rea enjardinada
Bloques plurifamiliares en mbitos unifamiliares
i una bona urbanitzaci, mentre que daltres es limiten a donar accs a les parcelles. al davant i presncia dun pati posterior. Es produeix per repetici del mateix model Multi-family blocks in single-family areas
s caracterstic del segle XX i es va intensificar en la segona meitat. o per convivncia amb altres teixits. Sha desenvolupat principalment en el darrer quart
del segle XX. T lorigen en antics teixits dhabitatges unifamiliars amb traats de certa regularitat
i dimensi. Shan densificat a partir de les ordenances dedificaci, per han conservat
Tejido definido por una parcelacin adecuada a Fabric defined by land divided into plots, each
la disposicin de un edificio aislado, separado appropriate for a detached house, separated
les caracterstiques de les edificacions allades en parcella. Aquesta transformaci
Corresponde a agrupaciones de viviendas Corresponds to rows of houses with homoge-
de la calle y de los vecinos. Se trata de un tejido from the street and from its neighbours. This is unifamiliares de caractersticas tipolgicas homo- neous typological characteristics: alignment to
sha produt en la segona meitat del segle XX.
extenso y variado; algunos presentan trazados an extensive and varied fabric; some conform gneas: alineacin y separacin de la calle, garaje and separation from the street, individual ga-
bien definidos y una buena urbanizacin, mientras to a well-defined street plan and are properly individual, pequea zona ajardinada en la parte rage, small garden at the front and a backyard. Tiene el origen en antiguos tejidos de viviendas Its origins lie in the ancient fabric of single-family
que otros se limitan a dar acceso a las parcelas. urbanised, while others simply give access delantera y presencia de un patio posterior. Se It is produced by repeating the same model unifamiliares con trazados de cierta regularidad homes distributed with a certain regularity and
Es caracterstico del siglo XX y se intensific en to the plot. It is characteristic of the twentieth produce por repeticin del mismo modelo o por or through coexistence with other fabrics. It y dimensin. Se han densificado a partir de las of similar dimensions. They have become more
la segunda mitad. century, especially the second half. convivencia con otros tejidos. Se ha desarrollado was mostly developed in the last quarter of the ordenanzas de edificacin, pero han conservado compact due to building regulations, but have
principalmente en el ltimo cuarto del siglo XX. twentieth century. las caractersticas de las edificaciones aisladas en retained the characteristics of detached buildings
parcela. Esta transformacin se ha producido on plots of land. The transformation occurred in
en la segunda mitad del siglo XX. the second half of the twentieth century.
Corbera de Llobregat
Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci d'habitatges
Diversitat
(% s no
08 Esplugues de Llobregat
Sistema Compacitat Densitat de Densitat Diversitat
Sant Cugat del Valls
Sistema Compacitat Densitat de Densitat Diversitat
(h./ha) (hab./ha) residencial) viari (%) (m2 st/m2s) poblaci d'habitatges (% s no viari (%) (m2 st/m2s) poblaci d'habitatges (% s no
(h./ha) (hab./ha) residencial) (h./ha) (hab./ha) residencial)
Mitjana 19,48 0,2 27 10,1 4,8
habitatges Mitjana 27,59 0,54 113,07 41,5 2,5 Mitjana 22,25 0,95 136,38 53,3 8,4
allats AMB habitatges blocs plurif.
en filera AMB en mbits
Santa Maria 20,05 0,11 16,3 5,77 0,1 unif. AMB
de lAvall La Mallola 25,43 0,99 108,7 40,86 0
Eixample 24,44 0,81 126,79 43,65 3,1
Sud

Cerdanyola del Valls Castelldefels Castelldefels


Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci
(h./ha)
d'habitatges
(hab./ha)
Diversitat
(% s no
residencial)
09 Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci
(h./ha)
d'habitatges
(hab./ha)
Diversitat
(% s no
residencial)
Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci
(h./ha)
d'habitatges
(hab./ha)
Diversitat
(% s no
residencial)

Mitjana 19,48 0,2 27 10,1 4,8 Mitjana 27,59 0,54 113,07 41,5 2,5 Mitjana 22,25 0,95 136,38 53,3 8,4
habitatges habitatges blocs plurif.
allats en filera AMB en mbits
AMB unif. AMB
Av. Ciutat 28,90 0,57 90,14 33,44 0
Bellaterra 16,62 0,16 12,53 4,63 4,6 de Mlaga Les Botigues- 27,56 0,53 74,5 27,63 11,1
Passeig
Martim

92
92 93
10 Blocs allats en parcella 11 Ordenaci unitria 12 Polgon d'habitatges 10
Bloques aislados en parcela Ordenacin unitaria | Unitary planning Polgono de viviendas | Housing estates
Detached blocks of flats on plots of land Teixit definit per una figura de planejament que estableix les unitats de projecte i deter- Si b sassocia principalment amb actuacions dhabitatge massiu desenvolupades
Es tracta dedificacions plurifamiliars allades ordenades per mitj de plans parcials. Estan mina amb precisi les condicions de les edificacions i ls dels espais no edificats. entre els anys cinquanta i vuitanta, es fa extensible a les actuacions amb predomini de
definides pel traat i per parcelles especficament dimensionades per ser ocupades per blocs El resultat final del conjunt queda preestablert independentment que la construcci blocs allats que es disposen ordenadament en lespai lliure. Lhabitatge massiu, amb
plurifamiliars, els quals es construeixen separadament dacord amb les ordenances dedifi- sigui unitria o fragmentada. Ha estat molt caracterstic del darrer quart del segle XX. poca variaci tipolgica, s lelement principal. Situats originriament a les perifries,
caci corresponents. Aquest teixit es produeix a partir de la segona meitat del segle XX. ara ocupen posicions ms centrals.
Tejido definido por una figura de planeamiento Fabric defined by a type of planning that
que establece las unidades de proyecto y deter- establishes project units and determines the Aunque se asocia principalmente con actuaciones Although primarily associated with the mass
Se trata de edificaciones plurifamiliares aisladas Detached, multi-family buildings ordered by
mina con precisin las condiciones de las edifica- exact conditions of buildings and the use of de vivienda masiva desarrolladas entre los aos housing developed between the fifties and
ordenadas por medio de planes parciales. Estn means of a master plan. They are defined
ciones y el uso de los espacios no edificados. El unbuilt space. The end result is predetermined cincuenta y ochenta, se hace extensible a las ac- eighties, this extends to the prevalence of
definidas por el trazado y por parcelas especfi- by their layout and by plots with the appropriate
resultado final del conjunto queda preestablecido regardless of whether the construction is tuaciones con predominio de bloques aislados que detached blocks of flats that are arranged in
camente dimensionadas para ser ocupadas por dimensions for building multi-family blocks,
con independencia de que la construccin sea unitary or fragmented. It was very characteristic se disponen ordenadamente en el espacio libre. an orderly way in unrestricted space. Mass
bloques plurifamiliares, que se construyen separa- which are constructed separately in accordan-
unitaria o fragmentada. Ha sido muy caracterstico of the final quarter of the last century. La vivienda masiva, con poca variacin tipolgica, housing, with little typological variation,
damente de acuerdo con las ordenanzas de ce with the relevant building regulations. This
del ltimo cuarto del siglo XX. es el elemento principal. Situados originariamente is the main element. Originally located in the
edificacin correspondientes. Este tejido se pro- fabric began in the second half of the twentieth
duce a partir de la segunda mitad del siglo XX. century. en las periferias, hoy ocupan posiciones ms suburbs, but now occupying more central
centrales. positions.

Barcelona Viladecans Cerdanyola del Valls


Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci d'habitatges
Diversitat
(% s no
Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci d'habitatges
Diversitat
(% s no
Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci d'habitatges
Diversitat
(% s no
11
(h./ha) (hab./ha) residencial) (h./ha) (hab./ha) residencial) (h./ha) (hab./ha) residencial)

Mitjana 28,50 1 181,87 67,8 11,1 Mitjana 35,37 1,22 245,86 92,8 12 Mitjana 43,79 1,35 354,18 81,8 7,3
blocs allats ordenaci polgons
en parcella unitria dhabitatges
AMB AMB AMB

Parc de 34,84 1,45 304,96 112,91 7,8 Les Fontetes 56,82 1,76 399,2 147,62 6,7
Via Augusta 29,41 2,14 192,57 64,79 13,7
la Riera

Gav Sant Feliu de Llobregat Cornell de Llobregat


Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci d'habitatges
Diversitat
(% s no
Sistema
viari (%)
Compacitat
(m2 st/m2s)
Densitat de Densitat
poblaci d'habitatges
Diversitat
(% s no
12
Sistema Compacitat Densitat de Densitat Diversitat
(h./ha) (hab./ha) residencial) (h./ha) (hab./ha) residencial) viari (%) (m2 st/m2s) poblaci d'habitatges (% s no
(h./ha) (hab./ha) residencial)
Mitjana 28,50 1 181,87 67,8 11,1 Mitjana 35,37 1,22 245,86 92,8 12
blocs allats ordenaci Mitjana 43,79 1,35 354,18 81,8 7,3
en parcella unitria polgons
AMB AMB dhabitatges
AMB
Pine Beach 16,59 0,27 64,3 24,51 0,1 Can 31,61 1,79 426,3 159,04 6,3
Falguera Sant Ildefons 28,21 1,71 239,9 92,5 13,8

95
94 95
Tendencias de los diferentes mbitos Trends in the different Tendncies dels diferents MIQUEL COROMINAS
metropolitanos metropolitan areas
Miquel Corominas, catedrtico de urbanstica, ETSAB-UPC Miquel Corominas, professor in Urban Planning, ETSAB-UPC
mbits metropolitans
A pesar de que la poblacin del AMB es muy El conjunto de estos valores parece Although the population of the Barcelona far away from urban centres, with low or Tot i que la poblaci de lAMB s molt estable una variaci En xifres relatives, es comprova que els mbits amb major
estable una variacin de tan solo el 7,0% comportarse de forma bastante homog- Metropolitan Area is very stable with a very low compactness levels.
entre 1975 y 2012 lo que ocurre dentro del nea. A una mayor compacidad corresponde variation of only 7.0% between 1975 and Taken together, these values seem de noms el 7,0% entre 1975 i 2012 el que passa dins compacitat creixen menys, o fins i tot perden poblaci. De
territorio es muy diverso. Los municipios un porcentaje ms alto de diversidad de 2012 what happens in the region is very to behave in a fairly uniform manner the del territori s molt divers. Els municipis del pla de Barcelo- la mateixa manera, els mbits amb municipis amb valors
del llano de Barcelona han perdido 133.107 usos. La compacidad es elevada en el llano diverse. Since 1975, the municipalities higher the level of compactness, the higher
habitantes, el 5,4% de su poblacin, desde de Barcelona, mejorable en el Delta del on the Barcelona plain have lost 133,107 the percentage of diversity of uses. Com- na han perdut 133.107 habitants, el 5,4% de la seva pobla- de compacitat ms baixos sn els que han tingut els creixe-
1975. Esta disminucin es muy parecida al Llobregat e insuficiente en el conjunto de inhabitants, or 5.4% of their population. pactness is highest on the Barcelona plain, ci, des de 1975. Aquesta disminuci s molt semblant a ments relatius de poblaci ms alts. Aix explica la tendn-
incremento que han experimentado los mu- los dems territorios. This decline is very similar to the increase could be improved in the Llobregat Delta
nicipios de la plana del Valls con 138.596 La suma de tejidos de los municipios experienced by the municipalities on the and is insufficient in all the other areas. lincrement que han experimentat els municipis de la plana cia preocupant, encara que molt moderada, de buidatge
habitantes, que coincide tambin con el del llano de Barcelona tiene valores mucho Valls plain, of 138,596 inhabitants, and is The total for fabrics in the municipali-
incremento de poblacin de los municipios ms altos, en casi todos los indicadores, also largely the same size as the increase ties on the Barcelona plain is much higher
del Valls amb 138.596 habitants, fora coincident tamb dels centres densos i creixement dels teixits allunyats dels
del Delta del Llobregat y del eje del Llobre- que el conjunto de los tejidos del Delta del in population in the municipalities of the than the fabrics of the Llobregat Delta for amb lincrement de poblaci dels municipis del Delta del centres urbans, amb una compacitat baixa o molt baixa.
gat en su conjunto. Llobregat. Son valores muy parecidos si Llobregat Delta and the Llobregat axis as almost all indicators. The values are very
En cifras relativas, se comprueba que excluimos Barcelona ciudad, excepto en el a whole. similar if we exclude the city of Barcelona,
Llobregat i de leix del Llobregat en conjunt.
los mbitos con mayor compacidad crecen caso de la diversidad, que disminuye hasta In relative terms, the most compact except in the case of diversity, which falls El conjunt daquests valors sembla comportar-se de manera
menos, o incluso pierden poblacin. Del el 12%. Se puede decir casi lo mismo de areas grow at a slower rate, or even lose to 12%. Almost the same is true of the in-
mismo modo, los mbitos con municipios los indicadores del Delta del Llobregat en population. Similarly, the areas containing dicators for the Llobregat Delta compared
bastant homognia. A una major compacitat correspon
con valores de compacidad ms bajos son comparacin con los del eje del Llobregat, municipalities with the lowest rates of to the Llobregat axis, except for diversity, un percentatge ms alt de diversitat dusos. La compacitat
los que han tenido los crecimientos relativos exceptuando la diversidad que se mantiene compactness have experienced the which is unchanging. The values for the
de poblacin ms elevados. Esto explica la invariable. Los valores del eje del Llobregat highest relative population growth rates. Llobregat axis are very similar to those s elevada al pla de Barcelona, millorable al Delta del
tendencia preocupante, aunque an muy son muy similares a los de la plana del This explains the disturbing, albeit very of the Valls plain. They both far exceed Llobregat i insuficient en el conjunt dels altres territoris.
moderada, de vaciado de los centros den- Valls. Ambos superan ampliamente los moderate, trend involving a hollowing out those of the mountain towns, where the
sos y crecimiento de los tejidos alejados de ncleos de cordillera, que tienen unos of dense centres, and a growth of areas indicators are too low.
los centros urbanos, con una compacidad indicadores excesivamente bajos. La suma de teixits dels municipis del pla de Barcelona t
baja o muy baja.
valors molt ms alts, en gaireb tots els indicadors, que el
Distribuci i evoluci de la poblaci. Indicadors urbans
Distribucin y evolucin de la poblacin. Indicadores urbanos
conjunt dels teixits del Delta del Llobregat. Sn valors molt
Distribution and changes in population. Urbans indicators Creixement relatiu
de l'mbit % Diversitat
semblants si excloem Barcelona ciutat, excepte en el cas
Habitatges
Vialitat % Compacitat
mbits / poblaci
Poblaci
Poblacin % sobre
Increment poblaci
Incremento poblacin
Crecimiento relativo
del mbito Vialidad Compacidad Viviendas
Diversidad
Diversity de la diversitat, que disminueix fins al 12%. Es pot dir gaire-
mbitos / poblacin Population el total Population increase Relative growth Road Compactness Dwellings pers./ha hab./ha
Areas / population 2012 % of total 1975-2012 of the area connectivity m2t/m2s / ha Inh./ha % 3 b el mateix dels indicadors del Delta del Llobregat en
5 4
1. El pla de Barcelona comparaci amb els de leix del Llobregat, tret en el cas
El llano de Barcelona 2.447.761 75,6 -133.107 -5,4 31 1,8 134 325 18
The Barcelona plain de la diversitat que es mant invariable. Els valors de leix
2. E
 l Delta del Llobregat
El Delta del Llobregat 320.897 9,9 74.440 23,2 29 0,9 64 173 10 del Llobregat sn molt similars als de la plana del Valls.
The Llobregat Delta
3. L
 eix del Llobregat
Ambds superen mpliament els nuclis de serralada, que
El eje del Llobregat 159.506 4,9 66.153 41,5 24 0,6 38 105 10
1 tenen uns indicadors excessivament baixos.
The Llobregat axis
4. L
 a plana del Valls
2
La plana del Valls 260.948 8,1 138.596 53,1 26 0,5 35 97 10
The Valls plain M. C. s catedrtic durbanstica, ETSAB-UPC

5. Nuclis de serralada
Ncleos de cordillera 50.225 1,6 38.285 76,2 18 0,2 9 25 4
The mountain towns

96 97
Avaluaci
dels teixits residencials
Evaluacin de los Evaluation
tejidos residenciales of residential fabrics

Lavaluaci dels 929 teixits residencials en s permet comparar-los i


veure alguns aspectes relatius a la sostenibilitat. Es fonamenta en cinc
parmetres bsics:
Sistema viari. Expressa la quantitat del sl dun teixit destinat als
carrers.
Compacitat. Indica ledificabilitat bruta sobre rasant del teixit.
Densitat d'habitatges. Determina la concentraci dhabitatges
principals.
Densitat de poblaci. Determina la distribuci de la poblaci resident.
Diversitat dusos. Determina el percentatge ds no residencial del teixit.

Sistema viari Compacitat


La evaluacin de los 929 tejidos residencia- The evaluation of the 929 residential fabrics
les en uso permite compararlos y ver algu- allows us to compare them and see some
nos aspectos relativos a la sostenibilidad. Se aspects related to sustainability. This is based Vialidad | Road network Compacidad | Compactness
fundamenta en cinco parmetros bsicos: on five basic parameters:
Vialidad. Expresa la cantidad de suelo de Roads. Indicates the amount of land area El sistema viari s una caracterstica important dels teixits. Expressa la capacitat per Indica la intensitat de ledificaci dels teixits urbans. Expressa el sostre edificat
un tejido destinado a las calles. acollir circulaci, serveis, transport i espai lliure, com tamb la superfcie que un teixit sobre rasant en un mbit determinat. Es mesura en m2 de sostre/m2 de sl. Els teixits
devoted to the road network.
destina a lespai viari respecte de la superfcie total. En general, els teixits moderns ms compactes sn menys costosos a lhora dimplantar o mantenir serveis, urba-
Compacidad. Indica la edificabilidad bruta Compactness. Indicates the gross potential destinen ms espai a la xarxa viria que els antics. Cal matisar que algunes vegades un nitzaci, transport o espai lliure. Com ms alta s la compacitat ms sostenible s
sobre rasante del tejido. for building above ground level. sistema viari elevat indica un gran nombre de carrers estrets, que sn poc avantatjo- el teixit. Ledificabilitat mitjana dels teixits residencials de lAMB s de 1,14 m2st/m2s,
Densidad de viviendas. Determina la Housing density. Determines the concentra- sos per a lactivitat urbana. Lamplada del carrer s un factor important: els carrers de prcticament al llindar de la compacitat moderada. Cap teixit dels casos estudiats t
concentracin de viviendas principales. tion of primary residences. menys de dotze metres sn en general poc tils per als teixits urbans. ms de 4 m2st/m2s.
Densidad de poblacin. Determina la Population density. Determines the distribu- La vialidad es una caracterstica importante de los Roads are an important feature of the urban fabric. Indica la intensidad de la edificacin de los tejidos Indicates the intensity of construction in the
distribucin de la poblacin residente. tejidos. Expresa la capacidad para acoger circula- They determine its capacity to accommodate urbanos. Expresa el techo edificado sobre rasante urban fabric. It expresses the built area in a
tion of the resident population. cin, servicios, transporte y espacio libre, as como circulation, services, transport and free space, as en un mbito determinado. Se mide en m2 de given territory. It is measured in m2 built
Diversidad de usos. Determina el porcenta- Diversity of uses. Determines the percentage la superficie que un tejido destina al espacio vial well as the surface that the fabric devotes to road techo/m2 de suelo. Los tejidos ms compactos area/m2 land. More compact fabrics are less
je de uso no residencial del tejido. of non-residential use of the fabric. respecto a la superficie total. En general, los tejidos space with respect to the total area. In general, son menos costosos a la hora de implantar o expensive when implementing or maintaining
modernos destinan ms espacio a la red viaria que modern fabrics allocate more space to road mantener servicios, urbanizacin, transporte o services, urbanisation, transportation and
los antiguos. Es preciso matizar que algunas veces networks than in days past. It is necessary to clarify espacio libre. Cuanto ms alta sea la compacidad free space. The more compact it is, the more
una vialidad elevada indica un gran nmero de that sometimes an extensive road network implies a ms sostenible ser el tejido. La edificabilidad sustainable the fabric will be. The average
calles estrechas, que son poco ventajosas para la large number of narrow streets, which are disadvan- media de los tejidos residenciales del AMB es built area of residential fabrics in the AMB
actividad urbana. La anchura de la calle es un factor tageous for urban activity. The width of the street de 1,14 m2st/m2s, prcticamente en el umbral de is 1.14 m2st/m2s, virtually on the threshold of
importante: las calles de menos de doce metros son is an important factor: streets of less than twelve la compacidad moderada. Ningn tejido de los moderate compactness. None of the fabrics
en general poco tiles para los tejidos urbanos. metres are generally unhelpful to the urban fabric. casos estudiados tiene ms de 4 m2st/m2s. in the cases studied is over 4 m2st/m2s.

98 99
Densitat d'habitatges Densitat de poblaci Diversitat d'usos Vulnerabilitat
Densidad de viviendas | Housing density Densidad de poblacin | Population density Diversidad de usos | Diversity of uses Vulnerabilidad | Vulnerability
La concentraci d'habitatges principals en un teixit ens permet avaluar la seva capa- La densitat de poblaci indica la concentraci de persones que en un moment deter- La diversitat s una caracterstica positiva en tots els mbits de la vida. Tots sabem La vulnerabilitat dun barri es mesura per la seva capacitat de prevenir, resistir o sobreposar-
citat real per acollir l'activitat residencial. Es mesura en habitatges per unitat de sl. minat resideixen en un teixit, barri o ciutat. Es mesura en habitants per unitat de sl. Si que un barri on noms hi ha habitatges no s gaire cmode per viure o que una rea se a les dificultats. s un concepte que barreja indicadors de diferent naturalesa urbanstics,
Permet comparar algunes caracterstiques bsiques entre teixits diversos, com loferta sagreguen les dades, tamb permet comparar la concentraci de poblaci entre diversos terciria t pocs atractius fora de lhorari laboral. La diversitat d'usos permet aprofitar demogrfics, econmics i socials que requereixen una acci intensa en el temps i en lespai,
residencial, la densitat proposada pels projectes o la concentraci dhabitatges en territoris. T molt a veure amb les caracterstiques socials de la poblaci: composici fami- millor els serveis o els transports i exercir un millor control social de lespai. Per fer-la i transversal pel que fa a les millores i als objectius. De fet, la Llei de barris vigent els darrers
determinats barris o ciutats. La densitat mitjana dels teixits residencials de lAMB s liar, envelliment, natalitat, noves estructures familiars o de relaci. La densitat mitjana dels comprensible es mesura amb el percentatge de sostre ds no residencial que cont el anys aix ho ha demostrat. La identificaci dels teixits residencials vulnerables pren diverses
de 84 habitatges principals per hectrea. s una densitat molt elevada, en comparaci teixits residencials de lAMB s de 209 habitants per hectrea. s una densitat elevada, en teixit. Com ms sostre no residencial tingui un teixit ms diversitat tindr. La mitjana formes urbanstiques: centres histrics, polgons allats, creixements suburbans, barris auto-
amb altres ciutats. comparaci amb altres ciutats. daquest sostre als teixits de lAMB s del 26,7%. construts, que encara ocupen una part significativa de la geografia metropolitana.
La concentracin de viviendas principales en un The concentration of primary residences in the La densidad de poblacin indica la concentracin The population density indicates the concentration La diversidad es una caracterstica positiva en todos Diversity is a positive feature in all areas of life. We La vulnerabilidad de un barrio se mide por su The vulnerability of a neighbourhood is measured by
tejido nos permite evaluar su capacidad real para urban fabric allows us to assess its actual capacity de personas que en un momento determinado of population living within a fabric, neighbourhood los mbitos de la vida. Todos sabemos que un barrio all know that a neighbourhood with nothing but capacidad de prevenir, resistir o sobreponerse a las its ability to prevent, resist and overcome difficulties.
acoger la actividad residencial. Se mide en vivien- to accommodate residential activity. It is measured residen en un tejido, barrio o ciudad. Se mide en or city at a given time. It is measured in people donde solo hay viviendas no es demasiado cmodo houses is not a comfortable place in which to live, dificultades. Es un concepto que mezcla indicadores It is a concept that mixes indicators of different
das por unidad de suelo. Permite comparar algunas in dwellings per unit of land. This allows us to habitantes por unidad de suelo. Si se agregan los per unit of land. If the data is aggregated, it also para vivir o que un rea terciaria tiene pocos atrac- or that a tertiary area has few attractions outside de distinta naturaleza urbansticos, demogrficos, natures urbanistic, demographic, economic and
caractersticas bsicas entre distintos tejidos, como compare some basic characteristics between datos, tambin permite comparar la concentracin allows for a comparison of the density of population tivos fuera del horario laboral. La diversidad de usos working hours. A diversity of uses is a positive econmicos y sociales que requieren una accin social that require forceful action in time and space,
la oferta residencial, la densidad propuesta por los different fabrics, such as housing supply, the density de poblacin entre distintos territorios. Tiene mucho between different territories. It has a lot to do permite aprovechar mejor los servicios o los trans- feature that allows us to take better advantage of intensa en el tiempo y en el espacio, y transversal en and is transversal in terms of improvements and
proyectos o la concentracin de viviendas en deter- proposed by a project and the concentration of que ver con las caractersticas sociales de la pobla- with the social characteristics of the population: portes y ejercer un mejor control social del espacio. services and transport, and have better social con- cuanto a sus mejoras y objetivos. De hecho, as lo ha objectives. A fact that has been demonstrated by
minados barrios o ciudades. La densidad media de homes in certain neighbourhoods or cities. The cin: composicin familiar, envejecimiento, natali- family composition, ageing, birth rate, new family Para hacerla comprensible se mide con el porcen- trol of the space. It is measured by the percentage demostrado la Llei de Barris vigente en los ltimos the District Law Programme (Llei de Barris) in recent
los tejidos residenciales del AMB es de 84 viviendas average density of residential fabrics in the AMB is dad, nuevas estructuras familiares o de relacin. La or relationship structures. The average density of taje de techo de uso no residencial que contiene el of non-residential buildings contained in the fabric. aos. La identificacin de los tejidos residenciales years.The identification of vulnerable residential
principales por hectrea. Es una densidad muy 84 primary residences per hectare. This is a very densidad media de los tejidos residenciales del AMB the residential fabric of the AMB is 209 people per tejido. Cuanto ms techo no residencial contenga The higher this percentage is, the more diversity the vulnerables adopta varias formas urbansticas: centros fabrics takes various urban forms: historical centres,
elevada, en comparacin con otras ciudades. high density compared with other cities. es de 209 habitantes por hectrea. Es una densidad hectare. This is high compared with other cities. un tejido mayor diversidad tendr. La media de este fabric will have. The average non-residential built histricos, polgonos aislados, crecimientos suburba- isolated estates, suburban growth, self-constructed
elevada, en comparacin con otras ciudades. techo en los tejidos del AMB es del 26,7%. area in the fabric of the AMB is 26.7%. nos, barrios autoconstruidos, que todava ocupan una neighbourhoods, which still occupy a significant
parte significativa de la geografa metropolitana. portion of the metropolitan geography.
100 101
Tejidos residenciales vunerables. Vulnerable residential fabrics. Teixits residencials vulnerables. SEBASTI JORNET
Estrategias de intervencin Intervention strategies
Sebasti Jornet, arquitecto urbanista. Jornet-Llop-Pastor arquitectos Sebasti Jornet, urban planner and architect. Jornet-Llop-Pastor architects
Estratgies d'intervenci
La legislacin actual sobre la intervencin Diversificar / compactar. El principio de Current legislation on intervention in the Diversification / compacting. The prin- La legislaci actual sobre la intervenci en la ciutat existent Diversificar / compactar. El principi de diversitat, tan present
en la ciudad existente ofrece una nica diversidad, tan presente en los ecosistemas modern city provides a single one size fits ciple of diversity, which is highly influential
clave fija como instrumental urbanstico. naturales, es el que ha de garantizar una all mechanism as a planning instrument. in natural ecosystems, must ensure richer
ofereix una nica clau fixa com a instrumental urbanstic. en els ecosistemes naturals, s el que ha de garantir una major
En cambio, el reciclaje urbano requiere una mayor riqueza de relaciones entre los compo- However, urban recycling requires a relations between the constituent parts of En canvi, el reciclatge urb requereix tota una caixa deines, riquesa de relacions entre els components del barri. Cal buscar-
caja de herramientas completa, adecuada nentes del barrio. Hay que buscarla en todos complete toolbox that is appropriate to the neighbourhood. This must be sought adequada a cada situaci, que moduli els diferents reque- la en tots els mbits: social, en la composici de les persones
a cada situacin, que module los distintos los mbitos: social, en la composicin de each situation, which controls the different in all areas: social, in the composition riments de les cessions dels sistemes, dels aprofitaments i els vens; fsica, en la definici dels espais, les arquitectures i
requerimientos de las cesiones de los siste- las personas y los vecinos; fsica, en la defi- requirements of the transfers of systems, of its people and residents; physical, in
mas, de los aprovechamientos urbansticos, nicin de los espacios, las arquitecturas y las urban land uses, social housing stocks and the definition of its spaces, architectures urbanstics, de les reserves dhabitatge protegit i de les les tipologies dhabitatge; i econmica, en la diversificaci de
de las reservas de vivienda protegida y de tipologas de vivienda; y econmica, en the costs of urban development. The urban and types of housing; and economic, in despeses durbanitzaci. Si analitzem les experincies urba- les activitats productives (per exemple: incrementar el nombre
los gastos de urbanizacin. Si analizamos la diversificacin de las actividades producti- development experiences that have already the diversification of its production (e.g.: nstiques que ja shan dut a terme en alguns barris, podrem dhabitatges per garantir la diversificaci de poblaci, activitats
las experiencias urbansticas que ya se han vas (por ejemplo: incrementar el nmero de been carried out in some areas can be increasing the number of homes to ensure
llevado a cabo en algunos barrios, podramos viviendas para garantizar la diversificacin grouped into four strategies: the diversification of population, activities
agrupar-les en 4 estratgies. i arquitectures).
agruparlas en 4 estrategias. de poblacin, actividades y arquitecturas). Urbanization / equipping. These and architectures).
Urbanizar / equipar. Se trata de actuacio- Integrar / regenerar. Corresponde a ac- initiatives mostly involve improving urban Integration / regeneration. These are Urbanitzar / equipar. Es tracta dactuacions que es destinen Integrar / regenerar. Correspon a actuacions de transforma-
nes que se destinan mayoritariamente a la tuaciones de transformacin ms profundas, development conditions and constructing more wide-ranging transformation projects, majoritriament a la millora de les condicions de lobra urba- ci ms profundes, ms enll de la rehabilitaci urbana, amb
mejora de las condiciones de la obra urbaniza- ms all de la rehabilitacin urbana, con una local facilities, to serve the public. Although going beyond urban renewal, with an nitzadora i a la construcci dequipaments de proximitat, per una aproximaci des duna perspectiva mplia, en la qual els
dora y a la construccin de equipamientos de aproximacin desde una perspectiva amplia, they do not entail any major reform of approach based on a broad perspective, in
proximidad, para prestar servicio a las perso- en la que los aspectos sociales, econmicos, the neighbourhoods physical and spatial which social, economic, cultural and urban
prestar servei a les persones. Malgrat que no suposen cap aspectes socials, econmics, culturals i urbanstics sintegren
nas. A pesar de que no suponen una reforma culturales y urbansticos se integran en un structure, the intensity of the investments, development aspects are part of an overall reforma profunda de lestructura fsica i espacial del barri, la en un projecte de carcter holstic que busca un nou esce-
profunda de la estructura fsica y espacial del proyecto de carcter holstico que busca un the careful selection of projects, and the project that aims to create a new scenario intensitat de les inversions, la selecci intencionada dels pro- nari dhabitabilitat del barri. En aquests casos, lestratgia de
barrio, la intensidad de las inversiones, la selec- nuevo escenario de habitabilidad del barrio. publics involvement and participation in the of habitability for the neighbourhood. In jectes, com tamb la implicaci i la participaci ciutadana en la transformaci passa per una intervenci ms radical on
cin intencionada de los proyectos, as como En estos casos, la estrategia de la transforma- processes are very valuable factors. these cases, the strategy for transforma-
la implicacin y la participacin ciudadana en cin pasa por una intervencin ms radical Spacing / replacement. This is the mass tion involves a more radical intervention, els processos, sn elements molt valuosos. el reciclatge comporta optimitzar lespai urb mal consolidat
los procesos, son elementos muy valiosos. en la que el reciclaje comporta optimizar el or selective demolition of a neighbourhood, in which recycling optimizes urban space originriament.
Esponjar / substituir. Hace referencia al espacio urbano mal consolidado en su origen. which is justified in cases of substandard which was originally poorly consolidated. Esponjar / substituir. Fa referncia a lenderroc selectiu o
derribo selectivo o masivo de un barrio y La oportunidad de redactar un instrumen- housing or structural pathologies in the The opportunity to write an instrument massiu dun barri i es justifica en els casos dinfrahabitatge o Loportunitat de redactar un instrument com el PDU ha de per-
se justifica en los casos de infravivienda o to como el PDU ha de permitir prestar una buildings which mean that restoration or like the Urbanistic Metropolitan Plan must patologies estructurals dels edificis que no fan desitjable ni
patologas estructurales de los edificios que atencin especial a la realidad de estas situa- reform is not desirable or possible. When the be used to pay special attention to this sit- metre prestar una atenci especial a la realitat daquestes
no hacen deseable ni posible la rehabilitacin ciones y plantear si los mecanismos clsicos initiative is limited to the demolition and re- uation, and to consider whether the classic possible la rehabilitaci o la reforma. Quan lactuaci es limi- situacions i plantejar si els mecanismes clssics de lurbanisme
o la reforma. Cuando la actuacin se limita al del urbanismo tradicional y las legislaciones placement of buildings and does not involve mechanisms for traditional urban planning ta a lenderroc i a la substituci dels immobles i no comporta tradicional iles legislacions urbanstiques vigents sn els instru-
derribo y a la sustitucin de los inmuebles y no urbansticas vigentes son los instrumentos other actions for the renewal and mixture and the urban planning laws in force are the altres actuacions de renovaci i mescla del parc edificat, ments ms adequats per a la seva regeneraci. Es tracta de
comporta otras actuaciones de renovacin y ms adecuados para su regeneracin. Se of the building stock, it has a very limited most suitable tools for their regeneration.
mezcla del parque edificado, el efecto sobre el trata de barrios y realidades complejos, con effect on the extent of the subsequent social They are complex neighbourhoods and situ-
lefecte sobre labast de la transformaci social posterior s barris i realitats complexos, amb una problemtica polidrica,
alcance de la transformacin social posterior una problemtica polidrica, territorios con transformation, and is simply a rehousing of ations, with multifaceted problems. They are molt limitat en tractar-se dun reallotjament dels vens en territoris amb semblances per dels quals no nhi ha dos
es muy limitado al tratarse de un realojo de los semejanzas pero de los que no hay dos que residents in new homes which sometimes areas with similarities, but no two of them nous habitatges, que de vegades mant lestigma de la mar- diguals, espais que estan pendents duna major atenci conti-
vecinos en nuevas viviendas, que a veces man- sean iguales, espacios que estn pendientes retain the stigma of marginalization, and the are the same they are areas that require ginaci i no varia la composici social originria del barri.
tiene el estigma de la marginacin y no vara la de una mayor atencin continuada. Unos neighbourhoods original social composition increased and continuous attention. They nuada. Uns teixits urbans amb una poblaci i un pes fora signi-
composicin social originaria del barrio. tejidos urbanos con una poblacin y un peso remains unchanged. are fabrics with a population and influence Residencialitzar / rehabilitar. Estratgia centrada en la ficatiu en el conjunt de la realitat metropolitana de Barcelona.
Residencializar / rehabilitar. Estrategia muy significativo en el conjunto de la realidad Residentialization / refurbishment. This that is highly significant in the Barcelona
centrada en la mejora del hbitat existente, metropolitana de Barcelona. strategy focuses on improving the existing metropolitan area as a whole. millora de lhbitat existent, amb la qual es valora i es mant Vegeu aquests arguments ampliats en el text del mateix autor amb C. Llop : Reciclatge
con la que se valora y mantiene lo que ya est housing, and values and maintains what has el que ja est construt, dotant-lo de mesures de confort, urb, desigualtats socials i problemtiques urbanes, Quaderns PDU metropolit, nm. 4,
Vanse estos argumentos ampliados en el texto del To explore this discussion in greater depth, refer to the pg. 90-109
construido, dotndolo de medidas de confort,
mismo autor con C.LLop: Reciclaje urbano, desigual-
already been built, providing it with meas-
article by the same author with C.Llop: Urban recycling, dimensi, modificaci del comportament energtic, renova-
dimensin, modificacin del comportamiento ures for comfort, size, modification of energy
energtico, renovacin tipolgica.
dades sociales y problemticas urbanas, Quaderns
PDU metropolit, n 4, pp. 90-109 behaviour and changes in classification.
social inequalities and urban issues, Quaderns PDU
metropolit, no. 4, p. 90-109
ci tipolgica. S. J. s arquitecte urbanista. Jornet-Llop-Pastor arquitectes

102 103
Las desigualdades en el entorno metropolitano
Sebasti Sarasa, socilogo, profesor UPF
Inequalities in the metropolitan area
Sebasti Sarasa, sociologist, professor UPF
Les desigualtats a lentorn metropolit SEBASTI SARASA

En el AMB, como en el resto de las reas los barrios. Sin embargo, una concentracin Inequalities in the metropolitan area In the on the national social welfare policies than A lAMB, com a la resta drees metropolitanes espanyo- ci dels barris. No obstant aix, una concentraci segregada
metropolitanas espaolas, los aos ochenta y segregada de la pobreza y de la exclusin del Barcelona metropolitan area, as in the other on the configuration of the neighbourhoods.
noventa han sido testigos de una prdida de mercado de trabajo es un factor importante metropolitan areas of Spain, an emptying However, a population concentration segrega-
les, els anys vuitanta i noranta han estat testimonis duna de la pobresa i de lexclusi del mercat de treball s un factor
poblacin en los centros histricos en benefi- en el riesgo de autorreproduccin de la po- of the historical centres was seen over the ted by poverty and exclusion from the labour prdua de poblaci en els centres histrics en benefici duna important en el risc dautoreproducci de la pobresa que
cio de una expansin suburbial. Pero, a partir breza que opera mediante una combinacin course of the 1980s and 1990s, with people market is an important factor in increasing the expansi suburbial. Per, a partir de lany 2000, es capgira opera mitjanant una combinaci dexpulsi de les llars ms
del ao 2000, se invierte la tendencia de de expulsin de los hogares ms integrados y opting in favour of the suburbs. After the year risk of poverty becoming a self-perpetuating
la tendncia de despoblament del centre grcies als fluxos integrades i una sobrerepresentaci de famlies desestruc-
despoblacin del centro gracias a los flujos una sobrerrepresentacin de familias deses- 2000, however, this trend for depopulation force that operates through a combination of
migratorios de extranjeros, que rejuvenecen tructuradas, fracaso escolar y delincuencia. of the centres was reversed as a result of expulsion of the most integrated households migratoris destrangers, que rejoveneixen lestructura dedats turades, fracs escolar i delinqncia. El resultat pot ser una
la estructura de edades del rea metropolita- El resultado puede ser una subcultura de la the migratory influx of foreign nationals, and overrepresentation of unstructured de lrea metropolitana, en tant que desborden els lmits subcultura de la pobresa que dificulta la integraci social
na, en cuanto que desbordan los lmites de pobreza que dificulta la integracin social de which rejuvenated the age structure of the families, academic failure and delinquency. de Barcelona i sestenen tamb pels centres antics daltres dels individus i que s objecte de poltiques repressives per
Barcelona y se extienden tambin por los los individuos y que es objeto de polticas metropolitan area, even extending out beyond The result can be a subculture of poverty that
centros antiguos de otros municipios de la represivas por parte de la polica y del siste- the city limits of Barcelona and reaching the hinders the social integration of individuals municipis de la perifria metropolitana, en un procs fora part de la policia i del sistema penal, especialment contra els
periferia metropolitana, en un proceso bas- ma penal, especialmente contra los jvenes, old centres of other municipalities along the and is subject to repression policies employed semblant al daltres rees metropolitanes espanyoles. No joves, repressi que gaireb sempre ha estat lespurna de les
tante parecido al de otras reas metropolita- represin que casi siempre ha sido la chispa metropolitan periphery in a process very by the police and the criminal justice system, obstant aix, hi ha indicis que, en aquest flux i assentament revoltes urbanes.
nas espaolas. Sin embargo, hay indicios de de las revueltas urbanas. similar to that seen in other metropolitan especially against young people repression
que, en este flujo y asentamiento poblacio- Tampoco cualquier segregacin urbana areas around Spain. There is, however, also that has almost always been the trigger in
poblacional, el grau de segregaci urbana dels immigrants
nal, el grado de segregacin urbana de los per se es contraproducente. Aun as, algunos evidence that, within this population influx urban rioting. ha estat inferior al daltres rees metropolitanes del nord i Tampoc tota segregaci urbana per se s contraproduent.
inmigrantes ha sido inferior al de otras reas enclaves de inmigrantes, a pesar de que and settlement, there has been a lesser de- Not all urban segregation is counterpro- loest dEuropa. Tanmateix, alguns enclavaments dimmigrants, malgrat que
metropolitanas del norte y el oeste de Europa. puedan tener en comn con los barrios gree of urban segregation among the groups ductive per se, however. Some immigrant puguin tenir en com amb els barris degradats la concentra-
La regeneracin de los barrios. Las degradados la concentracin de hogares con of immigrants than seen in other metropolitan enclaves, despite featuring the same low-
estrategias para fomentar la competitividad niveles de renta muy bajos, presentan una areas in northern and western Europe. income household concentrations as other La regeneraci dels barris ci de llars amb nivells de renda molt baixos, presenten una
de las ciudades y para luchar a la vez contra diferencia relevante en cuanto al potencial de Regeneration of the neighbourhoods. rundown neighbourhoods, show a significant Les estratgies per fomentar la competitivitat de les ciutats i diferencia rellevant pel que fa al potencial dintegraci i de
las desigualdades territoriales no resultan f- integracin y de movilidad social a largo pla- Strategies aimed at promoting the com- difference with respect to the potential for per lluitar alhora contra les desigualtats territorials no mobilitat social a llarg termini dels individus. Es tracta de co-
ciles de combinar. La idea entre los gestores zo de los individuos. Se trata de comunidades petitiveness of cities and those intent on long-term integration and the social mobility
pblicos y muchos intelectuales europeos de que comparten un rasgo tnico, pero que tackling regional inequalities are not easy to of individuals. These are communities that
sn fcils de combinar. La idea entre els gestors pblics i munitats que comparteixen un tret tnic, per que sn ms
evitar el gueto y fomentar la cohesin social son ms heterogneas en cuanto a clases combine. The idea promoted among public share an ethnic connection but are more molts intellectuals europeus devitar el gueto i fomentar la heterognies pel que fa a classes socials. Les xarxes
mediante la mezcla residencial, obtenida con sociales. Las redes informales les permiten managers and many European intellectuals for heterogeneous in terms of social class. Their cohesi social mitjanant la barreja residencial, obtinguda informals els permeten obtenir ocupacions, majoritriament
la poltica de vivienda, est cada vez ms obtener ocupaciones, mayoritariamente preventing ghetto development and promo- informal networks provide access to jobs,
amb la poltica dhabitatge, est cada cop ms generalit- com a treballadors autnoms i petits empresaris, i proveir
generalizada en toda Europa, especialmente como trabajadores autnomos y pequeos ting social cohesion with residential mixing, mostly as self-employed workers and small
con la intencin de evitar los enclaves de empresarios, y proveer servicios a la propia achieved through housing policy, has become business owners, and provide services to the zada a tota Europa, sobretot amb la intenci devitar els serveis a la mateixa comunitat. Encara s ms important per
inmigrantes que dan pie a una creciente comunidad. Todava es ms importante increasingly popular throughout Europe, with community itself. These networks become enclavaments dimmigrants que donen peu a una xenofbia a la cohesi social quan aquestes xarxes interconnecten
xenofobia. Pero a veces se confunde la para la cohesin social cuando estas redes the particular aim of preventing the formation even more important for social cohesion creixent. De vegades, per, es confon lheterogenetat social diferents tnies i la poblaci autctona, per a la qual cosa
heterogeneidad social con la heterogeneidad interconectan distintas etnias y la poblacin of immigrant enclaves that lead to an increase when they interconnect with different ethnic
en el rgimen de tenencia de la vivienda, autctona, para lo que es imprescindible la in xenophobia. Sometimes, however, social groups and the native population, for which
amb lheterogenetat en el rgim de tinena de lhabitatge, s imprescindible la coresidncia mixta i la simultanetat
pensando que promover vivienda privada, so- corresidencia mixta y la simultaneidad de heterogeneity is confused with heterogeneity residential mixing is essential, as is concurrent tot pensant que el fet de promoure habitatge privat, social, dusos residencials i de negoci i treball a la mateixa rea.
cial, de propiedad y de alquiler es condicin usos residenciales y de negocio y trabajo en in terms of housing options, with the thinking residential, business and work use in the de propietat i de lloguer s condici suficient per garantir Aix s el que succeeix, per exemple a Marsella, que ha estat
suficiente para garantizar la heterogeneidad la misma rea. Esto es lo que sucede, por that the promotion of private and social same area. This is the situation, for example,
social. Pero hay evidencias de que no es as, ejemplo en Marsella, que se ha puesto como housing, home ownership and property rental in Marseille, which has been held up as an
lheterogenetat social. Per hi ha evidncies que no s aix, i posada com a exemple arran del fet que els disturbis de les
y de que incluso puede agudizar la exclusin ejemplo a raz de que los disturbios de las is a sufficient condition to ensure social hete- example due to the fact that 2005 banlieues que fins i tot aix pot aprofundir lexclusi dalguns grups de banlieues de 2005 no van tenir rplica en aquesta ciutat, on
de algunos grupos de residentes en los banlieues de 2005 no tuvieron rplica en esta rogeneity. There is evidence, however, that it riots did not spread to this particular city, residents en els barris intervinguts. lurbanisme ha redut els guetos suburbials a costa de mante-
barrios intervenidos. ciudad, donde el urbanismo ha reducido los is not the case, and that it may even, in fact, where urbanism has reduced the number of nir barris mixtos al centre de la ciutat.
La actuacin urbanstica que promueve la guetos suburbiales a expensas de mantener exacerbate the exclusion of some groups of suburban ghettos at the cost of maintaining
mezcla social no es un factor determinante barrios mixtos en el centro de la ciudad. residents in the neighbourhoods concerned. mixed neighbourhoods in the city centre. Lactuaci urbanstica que promou la barreja social no s un Vegeu aquests arguments ampliats en el text del mateix autor: Desigualtats socials,
por si mismo para favorecer la movilidad The urban planning activity that promotes factor determinant per ell mateix per afavorir la mobilitat problemti