Está en la página 1de 3

.

'lrfrrfur* -V"*
g*^* Jl1fl- '" '
''i
MILONGA
(DE .24 pTEZAS
..J:,-
*;st'
A Juan Ruano suDAMERrcAN,A,s,)
JoRcE cAnDosc
4^
5: GH- J=su 2
rt4>.O>I t4.rubl
I F!BiErr+*.i
KIIJ I
^

t_rv_+lJ__({-.__-
I

@)

043

@
o30 42

_.-

.1

@ marcar
:. el bq,io
't
@ l98O by Jorge Cardoeo.
UNION MUSICAL ESPAOLA. Edltores. MADRID. (Espa).
All rlghts resewed. Depslto Lcgal: lJ. r:-.ef,ffi
1'-t J, ; '.-
;tlri:"
4.tt - -r

314

*o
tpt
L{Y
c.lll - - -'c.l- -r

.:: ..'. . .' : ^-'1.-' -, '': '..--;'--:'r'"


'.t -- .

.4 t+

C.VIII - -I
>
@ /-', 0.ttt'0-It' d.tlt'

{.rrr

0. tl

@O
r- 3

t^
rv. r,
-
r - -rc,l[t- A
-r

D.C. uI ff
Fin:,
y ':- FIN
i" : -.- :

k.r.. #-,rFd|rrilfltF,F 'f:tt\"ltit$-{Fi**