Está en la página 1de 23

TEACHING ENGLISH TO

STUDENTS WITH
SPECIAL NEEDS
Portsmouth 7th - 20th April 2016
SEND and Inclusion in England
ALUMNES DE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

AL SISTEMA EDUCATIU ANGLÈS

SEN and Inclusion in England

SEN Students: Students with Special Needs. Alumnes amb Necessitats Educatives Especials.

- Communication and Interaction / Comunicació i Interacció.

- Cognition and Learning / Dificultats Cognitives i d'Aprenentatge.

- Social, Mental and Emotional Health / Social, Salut Mental i Salut Emocional.

- Sensory and or Phisical / Sensorial i o Física.

Fins al 2014, les categories estaven agrupades d'una altra manera. De les quatre una era Behaviour, Emotional
and Social ( Necessitats derivades del Comportament, Necessitats Emocionals i Social) . A partir del 2014
desapareix com a categoria preocupats pel seu ús excesiu com a diagnòstic de l'alumnat amb Necessitats
Educatives Especials.
Inclusió

Les dades actuals ens demostren que la inclusió és un fet real i ha augmentat al llarg dels darrers anys.
Els alumnes amb necessitats més severes són proposats per una educació a una escola especial.

Qui i com s'identifica als alumnes de Necessitats Educatives Especials?

- Normalment a Educació Infantil o a les Escoles Junior equivalents des dels 4 fins als 7 anys.
- Inicialment ho fa l'escola després s'involucren agències externes que paguen les escoles.
- Alumnes amb necessitats sensorials i o físiques pot venir identificat per un professional de la medicina, tan
pública, com privada.

Agències externes:

- Psicòlegs especialitzats en Educació.
- Psiquiatres.
- Logopedes.
- Serveis Socials.
- Fisioterapeutes.
- Pedagogs, 'Teacher Advisers' i Autoritat Local.
Què funciona?

- Exercicis tancats.
- Jocs.
- Colors per a la diferenciació de conceptes.
- Preguntes escalonades.
- Banc de vocabulari.
- Fitxes molts visuals i menys activitats de la pissarra. ( ni ordinaria ni digital)
- Treballar l'atenció.
- Simplificar el llenguatge, mai el contingut.
- Com objectiu: donar importància a l'aprenentatge i no al fet d'acabar les activitats.

Intervencions

Són importants ja que les necessitats dels alumnes no són permanents ni fixes, canvien i varien. Hi ha d'haver una
certa flexibilitat al canvi i ha d'estar supervisat.
- Inclusives.
- Petit grups.
- Programes específics per matemàtiques.
- Programes específics de llengua.
- Suport.
Special Schools

- Alumnes amb necessitats més complexes i o severes.
- Tracten alumnes amb alguna tipologia específica com dificultats en l'aprenentatge des de moderats fins a severs.
- Tots els alumnes estan diagnosticats.
- Rebren més financiació per alumne.
- Tenen un funcionament en quant a intervencions molt semblant a les mainstream schools.

Local Authority

Controlen i asseguren que les necessitats dels alumnes SEN estan cobertes i que els plans i adaptacions se
compleixen.

Les esoles Academies i Free School tenen més independència i no estan sota aquest control.
The end