Está en la página 1de 345

A

NDICE DE VERSOS
K
akrodha paramanda nityananda ray 139 kali-ghora-timire garasala jagajana 150
amara jivana, sada pape rata 191 kali-kukkura-kadana jadi chao he 55
anadi karama-phole, poc_li bhavan;iava-jole 223 ki jani ki bale, tomara dhamete 184
anya-abhilasa chac_li jana karma parihari 210 ki-rpe paibo seva mui durachara 172
aparadha-phole mama chitta bhela vajra sama 224 kobe gaura-vane, suradhuni-tate 149
arui;ia basane sonara sraja 155 kobe ha'be bolo se-dina amar 198
atha govardhane ramye surabhi 43 kobe sri chaitanya more-koribena doya 89
atma-nivedana, tuya pade kori 190 kl3.pa koro' vai?i;tava thakura 164
atma-samarpai;ie gela abhimana 197 kJ3.?i:ia hoite chatur-mukha 261
avatara sara gora avatara 147 kJ3.?i:iotkirttana-gana-narttana-parau 167

B M
bhai-re! forira abidya-jal 80 mahaprasade govinde nama brahmai;ii vai?i;tave 80
bhaja bhakata-vatsala sri-gaurahari 77 manasa, deho, geho, jo kich mora 174
bhaja re bhaja re amar mana ati manda 67
bhajah re mana sri-nanda-nandana 173 N
bhayabhajana-jayasarilsana-karui;iayata- 265 nadiya-godrume nityananda mahajana 135
bhuliya tomare, sarpsare asiya 186 nadiya-nagare nitai neche neche gay re 279
bondhu-gon! sunoho vachana mora 229 nagara bhramiya amara gaura elo ghore 302
nagare nagare gora gay 283
e namamisvararp sachchidananda rparp 276
chaudda-fata sata-fake masa je phalgun 293 namas te narasirphaya 276
namo namaJ:I tulasi maharai;ii 90
D narada muni, bajaya vii;ia 165
deva-siddha-mukta-yukta-bhakta-v}3.nda- 100 naumi sri-gurupadabjarp 37
devadidevam-ahibh?ai;tam-indukasarp 43 nitai gui;iamai;ii amara nitai gui;iamai;ii 138
dhana mora nityananda 137 nitai-pada-kamala 136
'doyal nitai chaitanya' bo'le' nach re amar man 141 nite yasmin nisante nayana-jala-bharaiJ:I 312
durlabha manava-janma labhiya sarpsare 208
du?t mana! tumi kisera vai?i;tava? 177 o
ohe harinam, tava mahima apara 171
E (ohe) vai?i;tava thakura, doyara sagara 95
e ghora sarpsare 176
ei-baro korui;ia koro vai?i;tava-gosai 163 p
emana durmati, sarpsara bhitore 183 parama korui;ia, pah di jana 140
emana gauranga bine nahi ara 153 pita-barai;ia kali-pavana gora 217
prabhu kohe- kohilan ei mahamantra 301
G
prabhu tava pada-juge mora nivedana 222
gaite gaite nama ki <losa hoilo 226
pralaya-payodhi-jale dh}3.tavan asi vedarp 272
gaite 'govinda' -nam, upajilo bhava-gram 227
gaura pah na bhajiya mainu 146
R
'gauranga' balite hobe pulaka-forira 154
radha-bhajane jodi moti nahi bhela 238
gaurangera duti pada 145
radha-kJ3.?i:ia prai;ia mora jugala-kifora 247
gay gora madhur svare 148
gopinath, amara upaya nai 204 radhakui;ic_latata-kujakutrra 239
gopinath, ghuchao sarpsara-jvala 202 radhe jaya jaya madhava-dayite 240
gopinath, mama nivedana fono 201 radhika-charai;ia-padma 235
guror guro me paramo gurus tvarp 310
gurudeva! k}3.pa-bindu diya 59 s
sakhi go kemote dhoribo parai;i 228
H sarpsara-davanala-lic_lha-loka- 63
ha ha bhaktivinoda-thakkura! guroJ:I! 305 samudra-sambhava gabhi surabhi apana 44
hari haraye namaJ:I kJ3.?i:ia jadavaya namaJ:I 72 sarvvasva tomara, charai;ie sapiya 194
hari hari! biphole janama goyain 189 sri guru charai;ia-padma 92
hari he doyala mora jaya radha-natha 196 sri hari-vasare hari-kirttana-vidhana 288
hari he! prapache poc_liya, agati hoiya 187 sri kJ3.?i:ia chaitanya prabhu doya koro more 93
hari-nama mahamantra 34 sri-kJ3.?i:ia-chaitanya prabhu jive doya kori' 66
(he) <leva bhavantarp vande 245 sri-kJ3.?i:ia-kirttane jodi manasa tohara 220
sri-rpa-majari-pada, sei mora sampada 205
sri-svarpa-raya-rpa-jiva-bhava-sambhararp 329
jadi gaura na ho'to, tobe ki hoito 151 srimach-chaitanyapadau chara-kamalayugau 317
janarna saphala ta'ra, kJ3.?9~a-darafana ja'ra 250 foddha bhakata-charai;ia-rei;iu 291
jafomaU-nandana braja-baro nagara 57 sujanarvvuda-radhita-pada-yugarp 96
jaya guru maharaj karui;ia-sagara 48 fono, he rasika jon kJ3.?i:ia gui;ia agai;ion 252
jaya 'guru-maharaj' yati-raje5vara 53
jaya jaya gaurachD der arotiko fobha 85 T
jaya jaya girirajer arati visala 44 thakura vai?i;tava gai;ia 71
jaya jaya girirajer arotiko fobha 46 thakura-vai?i;tava-pada 161
jaya jaya gurudever arati ujjvala 50 tuh doya-sagara tarayite prai;ii 219
jaya jaya radha-kJ3.?i:ia jugala-milan 246 tumi sarvvesvare5vara, brajendra-kumara! 193
jaya jafoda-nandana kJ3.?i:ia gopala govinda 254
(jaya) radha-madhava 246 u
jaya radhe, jaya kJ3.?i;ta, jaya v}3.ndavan 248 udilo arui;ia praba-bhage, 60
jaya fachinandana sura-muni-vandana 58
jaya srila maharaj charai;iaravinda 259 V
jayare jayare jaya gaura-sarasvati 87 vande 'harp sri-guroJ:I 21
jayare jayare jaya paramaharpsa mahafaya 267 vibhavari se?a, aloka-pravefa 69
je anilo prema-dhana korui;ia prachura 162 virajar pare foddha-paravyoma-dham 236
jiv jago, jiv jago, gaurachD da bale 62
y
yo 'nanto 'nanta-vaktrair niravadhi 322
yoga-pithopari-sthita 230
Todas las glorias a r Guru y r Gaurga

Gua de Krtan
del r Chaitanya Sraswat Mah

Revisada y actualizada,
con una traduccin completa
Todos los derechos reservados para el Sevaite Presidente chrya del
rChaitanya Sraswat Mah.

Publicado por la editorial El Guardin de la Devocin (Mxico)


Iglesia del Seor Chaitanya, tal como ha sido presentada por rla Saraswat
hkur.
r Chaitanya Saraswat rdhar Govinda Sevashram de Mxico, A.R.

Primera edicin en espaol (2012): 1000 ejemplares.


Basada en la edicin original en ingls, publicada por rman Sadhu Priya
Prabhu.
Traduccin: rman Rajarma Prabhu (Ecuador), rman Madana Gopal
Prabhu (Ecuador) y rmat Dev Das.
Transcripcin: rmati Revati Dev Das (Ecuador) y rmat Rasamrita Dev
Das (Ecuador).
Correccin y diacrticos: rman Rmacharan Prabhu (Ecuador), rman
Bhagavn Prabhu, rmat Subha Lakm Dev Das y r Rasa Moy Prabhu.
Diseo grfico: Jorge de Buen Unna.
Cubierta: rman Lal Krisna Prabhu.
Revisin final: Jai Balai Ds y rmat Sundari Dev Das.

Para la impresin de esta obra fueron extraordinariamente valiosos el apoyo


y la participacin de los devotos de Colombia, encabezados por rman
Hriday Krisna Prabhu. Nuestro humilde agradecimiento a ellos.

Impreso en Colombia
| 3

O Viupd rla Bhakti Nirmal chryya Mahrj,


actual Sevaite-Presidente-chrya del r Chaitanya Sraswat Mah
4 |

O Viupd rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj,


Presidente-chrya del r Chaitanya Sraswat Mah
| 5

O Viupd rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj,


Fundador-Presidente-chrya del r Chaitanya Sraswat Mah
6 |

O Viupd Bhagavn rla Bhakti Siddhnta Saraswat hkur,


Fundador-chrya de la r Gaudiya Mah
| 7

O Viupd rla Gaura Kior Ds Bbj Mahrj


8 |

O Viupd rla Sachidananda Bhaktivinod hkur


Inaugurador de la prdica mundial
de la Conciencia de Krisna en la era actual
| 9

O Viupd rla Jagannth Ds Bbj Mahrj


10 |

r-r-Guru-Gaurga-Gandharvv-Govindasundarju
r Chaitanya Sraswat Mah, Nabadwp
| 11

r-r-Parama-Karuna-Niti-Gaurachandra-Giri-Govardhan
r Chaitanya rdhar Govinda Seva Ashram, Caracas (Venezuela)
12 |

r-r-Guru-Gaurga-Gandharvv-Govinda-Nandanandana
r Chaitanya Sraswat Mah, Veracruz (Mxico)
| 13

r Chaitanya Sraswat Mah, Nabadwp Dhm


ndice

Vandan 19
Oraciones a los Vaiavas 27
Los Nombres del Pacha-tattva 27
Mah-mantra Hare Krisna 28
Jaya Dhvani 28
Daa-vidha Nmpardha 34
Praati Daakam 37

Canciones de la maana 41
r Govinda Kua Mhtmya 43
Gagadhar Sadiva Pram-Mantram 43
r Govinda Kua Mhtmya 44
r Govinda Kua Gupta-Govardhan rati 44
r r Girirj-Govardhan rati 46
r r Niti-Chaitanya-rati 48
r Guru rati 50
r Guru rati-stuti 53
Prabhti Gti 55
r Nma-Krtan 57
r achnandana-vandan 58
Gurudev 59
Aruodaya-Krtan 60
r r Gurvvaka 63
Invocacin auspiciosa al aragati 66
Bhajan-gti 67
Vibhvar ea 69
hkura-vaiava-gaa 71
Nma-Sakrtan 72

Canciones del medioda 75


r Bhoga-rati Gti 77
Mahprasd 80
r Prasda-sevya Gti 80
15
16 |ndice

Canciones de la tarde 83
r Gaura-rati 85
r Sraswat-rati 87
Dainya Prrthan Gti 89
r Tulas-parikram-gti 90
r Guru-vaiava Mhtmya-gti 92
Svaraa-r-Gaura-pda-padme Prrthan 93
r Vaiava-mahim-gti 95
r r Prabhupda-padma Stavaka 96
r r Premadhma-deva-stotram 100

Canciones para r Nitynanda Prabhu 133


j-ahal 135
Mana-ik 136
Sva-Niha 137
Niti guamai mra 138
Akrodha paramnanda 139
r r Gaura-Nitynander Doy 140
Doyl Niti Chaitanya 141

Canciones para r Chaitanya Mahprabhu 143


Svaraa-r-Gaura-mahim 145
Gaur Pah 146
Avatra Sra 147
r Nma 148
Siddhi-llas 149
Kali-ghora timire 150
Jadi Gaura n hoto 151
Emona Gaurga bine nhi ra 153
Gaurga bolite habe 154
r r Gaurasundarer Avirbhva Vasare 155
Ke jabi ke jabi 158

Otras canciones 159


hkura-vaiava-pada 161
Viraha-gti 162
Vaiava Vijpti 163
Prrthan Lalasmayi 164
r Namakam 8 165
r r a-Goswmi-aakam 167
r Nmakam 7 171
Ki-rpe pibo sev 172
Bhajah Re Mana 173
Mnasa Deho Geho 174
ndice| 17

E ghora sasare 176


Vaiava Ke? 177
Dainytmik 183
Gopttve Varaa 184
Dainya 186
Bhajan-Llas 187
Ia-deve Vijapti 189
tma-nivedana 190
mra jvana 191
Tumi sarvevarevara 193
Sarvvasva tomra 194
Dainya O Prapatti 196
tma-samarpae 197
Kobe hobe bolo 198
Nivedana 201
r-Rpa-Majar-pada 205
Durlabha mnava-janma 208
Anya-abhila chi 210

r ikakam 215
r ikakam 217

Canciones para rmat Rdhr 233


r Rdhaka 235
Rdh-kuataa-kuja-kura 239
r Rdhik-stava 240

Canciones para r Krisna 243


He deva bhavanta vande 245
Jaya Rdh-Mdhava 246
r Jugala-rati 246
Sakhi-vnde Vijapti 247
r Braja-dhma-mahimmta 248
Rpa-Krtan 250
Gua-Krtan 252
Jaya Yaod-Nandana Ka 254
Mayura Mukua 254

Canciones para los das especiales 257


chrya-charaa-vandana 259
r Guru-parampar 261
r Dayita Ds Praati Pachakam 265
chrya vandana 267
r Davatr-stotram 272
18 |ndice

r Nrisiha Pram 276


r r Dmodarakam 276
rman Mahprabhur ata-nma 279
r Kera Vsottara-ata-nma 283
r Hari-vsara-gti 288
uddha-bhakata 291
r Gaura-Purm 293
Prabhu kohe 301
Despus del parikram 302

Composiciones en snscrito de rla rdhar Mahrj 303


rmad Bhaktivinod-viraha-Daakam 305
r rmad Gaura-Kior-namaskra Daakam 310
r r Dayita Ds Daakam 312
rmad Rpa-pada-raja Prrthan Daakam 317
rman-Nitynanda-Dvdaakam 322
Pram Mantra 329

ndice de versos 331

Programa diario en el r Chaitanya Sraswat Mah de Nabadwp


rati de la maana 335
Krtan de la maana 336
rati y Krtan del medioda 336
rati de la tarde 336
Krtan de la noche 337
Krtan en das especiales 338
Centros internacionales 339
ndice| 19

Vandan
ndice| 21

vande ha r-guro r-yuta-pada-kamala


r-gurn vaiav cha
r-rpa sgrajta saha-gaa-
raghunthnvita ta sa-jvam
sdvaita svadhta parijana-sahita
ka-chaitanya-deva
r-rdh-ka-pdn saha-gaa-lalit-r-
vikhnvit cha

rla Krisnads Kavirj ora: Primero ofrezco mis respetuosas re-


verencias a los pies de loto de mis Maestros Espirituales iniciadores y
a los Maestros Espirituales reclutadores, as como tambin a los
Vaiavas avanzados. Posteriormente, ofrezco mis respetuosas reve-
rencias a mis astra-gurus: a rla Rpa Goswm, a su hermano mayor,
rla Santan Goswm, a rla Raghunth Ds Goswm y rla Jva
Goswm. Ofrezco mis reverencias, en un plano ms elevado, a r
Chaitanya Mahprabhu, quien descendi con Su parafernalia y asocia-
dos, acompaado de esas grandes personalidades: r Nitynanda
Prabhu y r Advaita chrya. Y, en la etapa ms alta, ofrezco mis
respetuosas reverencias a los pies de loto de r r Rdh y Govinda,
y de todas las gops, encabezadas por Lalit dev y Vikh dev.

o ajna-timirndhasya jnjana-alkay
chakur unmilita yena tasmai r-gurave nama
Mi Maestro Espiritual ha despertado mi visin interna al aplicar el
aliviador blsamo del sambandha-jna el correcto entendimiento
del entorno, rescatndome as de la oscuridad de la ignorancia y
colmando las aspiraciones de mi vida. Ofrezco mis respetuosas reve-
rencias a r Gurudev.

pjya-r-guru-varga-vandita-mahbhvnvity sad
paurvparya-parampar-prachalita-prjya-pramrtkte
22 |ndice

bhakter nirmala-nirjharasya nibhta


[ sarakaka sdara
vande r-gurudevam nata-ir chrya-varya nijam
Postro mi cabeza en eterna reverencia a Gurudev, rla Bhakti Nir-
mal chryya Mahrj, el mejor de los chryas.1 l es el eterno vigi-
lante, guardin inquebrantable de la corriente de la devocin pura cuya
forma ms excelsa la dedicacin exclusiva a Mahbhva,2 rmat
Rdhr fluye desde nuestra muy adorable r Guru-varga Rp
nuga.3

gurvvbha-supraka guru-gaair
a-sabhita
chintychintya-samasta-veda-nipua
r-rpa-panthnugam
govindbhidham ujjvala vara-tanu
bhakty anvita sundara
vande viva-guru cha divya-bhagavat-
premo hi bja-pradam
Adoro los sagrados pies de loto de Su Divina Gracia rla Bhakti
Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj, quien satisface perfectamen-
te los anhelos ms preciados de su Divino Maestro. Adornado con las
bendiciones de su guru-varga, rla Govinda Mahrj luce resplande-
ciente. l es versado en todas las conclusiones de los Vedas, tanto las
concebibles (conocidas) como las inconcebibles (desconocidas), y es
el seguidor fiel en la lnea de sucesin de r Rpa. Su hermosa perso-
na divina se recrea con las melosidades del amor puro. Es el guru del
universo entero y el otorgador de la semilla del amor divino al Seor
Supremo.

deva divya-tanu suchanda-vadana-


blrka-chelchita
1 La grafa Acharya con una sola i griega utilizada para designar a aquel venerable Precep-
tor Espiritual que ensea con el ejemplo es la que usamos en nuestra publicacin de las
obras devocionales en espaol. Este uso se adopt con el propsito de facilitar la lectura para
el pblico. La grafa Acharyya con dos es griegas (doble y), tal como aparece en el pasaporte y
otros documentos oficiales del Sevaite-Presidente-Acharya del SCSMath, la conservamos
cuando nos referimos especficamente a su persona.

2 (Maha gran, bhava sentimiento). Es otra manera de referirse a Srimati Radha-


rani, que consiste en el sublime amor exttico por Krisna exclusivamente presente en
Ella y en el Seor Chaitanya Mahaprabhu.
3 Lnea espiritual de Gurus (Maestros espirituales) seguidores de Srila Rupa Go
swami.
ndice| 23

sndrnanda-pura sad-eka-varana
vairgya-vidymbudhim
r-siddhnta-nidhi subhakti-lasita
srasvatnm vara
vande ta ubhada mad-eka-araa
nysvara-rdharam
Por rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj
Ofrezco mis humildes reverencias a Su Divina Gracia rla Bhakti
Rakak rdhar DevGoswm Mahrj, quien tiene un semblante
hermoso y benvolo, y quien es capaz de presentar las ms elevadas
verdades ontolgicas en el estilo potico ms complaciente. Su cuerpo
trascendental est decorado con finas vestimentas de un color que se
asemeja al del sol naciente. l es el almacn espiritual de bienaventu-
ranza concentrada y la nica alternativa digna de los devotos honestos.
Su conocimiento y renunciacin son comparables a un vasto ocano;
es la fuente ilimitada y el preservador de todas las ilustres conclusiones
de la devocin. Resplandeciente en el servicio devocional puro, es el
ms distinguido de todos los devotos eruditos. l confiere la bendicin
ms grande. Es mi nico refugio y es el lder de aquellos que han adop-
tado la orden de renuncia en la lnea devocional de rla Bhaktisiddhnta
Saraswat hkur.

r-siddhnta-sarasvatti vidito
gauya-gurv-anvaye
bhto bhnuriva prabhta-gagane
yo gaura-sakrtanai
myvda-timigilodara-gatn
uddhtya jvanimn
ka-prema-sudhbdhi-ghana-sukha
prdt prabhu ta bhaje

Por rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj


rla Bhaktisiddhnta Saraswat hkur tiene una posicin suprema
entre los instructores de la excelsa lnea Vaiava Gauya. l apareci,
como el sol radiante en el cielo matutino, para rescatar a todas las almas
tragadas por la completamente devoradora doctrina impersonalista. Al
difundir las enseanzas del Seor Gaurga acerca del canto del Santo
Nombre, les dio una oportunidad a todos de sumergirse en el ocano
de amor por r Krisna, la Persona Suprema. rla Bhaktisiddhnta, mi
seor y divino maestro, oro a sus pies para servirle siempre.
24 |ndice

namo gaurakiorya
bhaktvadhta mrttaye
gaurghri padma-bhgya
rdh-bhva-nievie

Por rla Bhakti Rakak rdhar DevGoswm Mahrj


Me postro ante nuestro Guru, rla Gaura Kior Ds, el devoto
puro que est ms all de clase social alguna; la abeja en los lotos de
los pies de r Gaurga; quien sirve profundamente en su corazn a
r Rdh, por siempre.

vande bhaktivinoda r-
gaura-akti-svarpakam
bhakti-straja-samrja
rdh-rasa-sudh-nidhim

Por rla Bhakti Rakak rdhar DevGoswm Mahrj


Me postro ante r Bhaktivinod hkur, la personificacin del amor
divino de Mahprabhu. l es el rey de todos los conocedores del pro-
psito de las Escrituras, y es el ocano de la devocin a r Rdh.

gaura-vrajriteair
vaiavair vandya-vigraham
jaganntha-prabhu vande
prembdhi vddha-vaiavam

Por rla Bhakti Rakak rdhar DevGoswm Mahrj


El excelente y venerable antecesor de la devocin pura, amado por
todos los Vaiavas, tanto de Nabadwp como de Vrindvan. Yo ado-
ro los pies de ese gran Guru Vaiava, el ocano de amor, rla
Jagannth Prabhu.

vch-kalpatarubhyas cha
kp-sindhubhya eva cha
patitn pvanebhyo
vaiavebhyo namo nama

Me postro ante los sagrados pies de los Vaiavas puros, quienes


son como los rboles de los deseos, capaces de colmar todas las aspi-
raciones de los devotos. Los devotos del Seor son comparados a un
ndice| 25

vasto ocano de misericordia sin causa, ya que ellos liberan a las almas
cadas de la existencia material. Les ofrezco todo mi respeto.

pacha-tattvtmaka ka
bhakta-rpa-svarpakam
bhaktvatra bhaktkhya
nammi bhakta-aktikam

Ofrezco mis reverencias al Seor Krisna en Sus cinco aspectos,


conocidos como el pacha-tattva. Ofrezco mis reverencias a r
Gaurgadev, quien aparece como un devoto del Seor, disfrutando
de Sus propias melosidades internas. Tambin, me postro ante el Seor
Nitynanda Prabhu, quien es el hermano mayor y la forma idntica de
r Gaurga. Despus, rindo mi homenaje a esa gran personalidad,
r Advaita Prabhu, quien es una encarnacin del devoto del Seor, y
a los asociados eternos del Seor, como rvs Pait, quienes sirven
al Seor en amorosas relaciones devocionales. Finalmente, me postro
a los pies de aquellos devotos que tienen la potencia real de la dedica-
cin inmaculada: r Rmnanda Rya, r Gaddhar Pait y r
Swarp Dmodar.

namo mah-vadnyya
ka-prema-pradya te
kya ka-chaitanya-
nmne gaura-tvie nama

Ofrezco mis reverencias al Seor Gaurga, cuya tez divina es de


un radiante matiz dorado, y quien posee las cualidades de la encarna-
cin ms benevolente. Sus pasatiempos espirituales les otorgan liberal-
mente a todos amor puro por el Seor Krisna. l no es otro que el
mismo Seor Krisna, conocido en Kali-yuga como r Krisna Chai-
tanya.

jayat suratau pagor


mama manda-mater gat
mat-sarvasva-padmbhojau
rdh-madana-mohanau

Oh, r r Rdh-Madana-mohan!, me encuentro completamente


lisiado y mi escasa inteligencia est absorta en los detestables objetos
de los sentidos materiales. Tengan la bondad de permitir que en m
26 |ndice

brote un profundo apego devocional por la exclusiva riqueza de mi


vida, la cual son Sus pies de loto. Que Sus Seoras, quienes son tan
compasivas y afectuosas, sean triunfantes por siempre!

dvyad-vndraya-kalpa-drumdha
rmad-ratngra-sihsana-sthau
r gandharvv-rla-govinda-devau
prehlbhi sevyamnau smarmi

Medito constantemente en esa Divina Pareja, r r Gandharv-


Govinda, que est sentada en un trono maravilloso, excelentemente
decorado con brillantes joyas. Ellos se encuentran sentados dentro del
clebre bosque de Braja, bajo un rbol de los deseos atractivo a la
mente, acompaados de Sus dedicadas sirvientas, tales como r Rpa
Majar, Lalit Devi y otras servidoras ntimas, como las priyanarma
sakhs.

rmn rsa-rasrambh
va-vaa-taa-sthita
karan veu-svanair gopr
gopntha riye stu na

r Gopnth, quien incita el intercambio de melosidades devocio-


nales, est de pie en las riberas del Ro Yamun, en el lugar especial
conocido como Vavata. All, el dulce sonido de Su flauta est atra-
yendo de una manera natural los corazones de las doncellas pastorcillas
de vacas de Braja Dhm. Que ese encantador Seor nos lleve dentro
de Su auspicioso abrazo.

vndyai tulas-devyai priyyai keavasya cha


ka-bhakti-prade devi satyavatyai namo nama
Eternamente ofrezco mis reverencias a r Vrinddev, rmat
Tulas Mahr. Ella es el objeto ms preciado de amor del Seor
Keava. Me postro ante Satyavat, quien puede otorgar la dedicacin
pura al Seor Krisna.

atha natv mantra-gurn gurn bhgavatrthadn


vysn jagat-gurn natv tato jayam udrayet
Por ltimo, me postro ante todos mis Maestros Espirituales: el
Guru que me dio el divino mantra, as como tambin ante aquellos que
ndice| 27

me ensearon el significado del rmad-Bhgavatam. Que se me per-


mita ofrecer mis reverencias respetuosas a los pies de loto de rla
Vysadev, el Maestro Espiritual del universo entero y otorgador de las
conclusiones totalmente victoriosas del rmad-Bhgavatam.

jaya sa-parikara r-r-guru-gaurga-gndharvv-


govinda-sundara-pdapadmn jayastu!
Que los sagrados pies de loto de r Gurudev, rman Mahprabhu
y r r Gndharvv-Govindasundar, junto con Sus eternos asociados,
sean victoriosos sobre todo!

Oraciones a los Vaiavas


sakala vaiava-pade mora namaskra
ithe kichu apardha nahuka mra
hoiyachen hoiben prabhur jato bhakta jan
vandan kori mi sabra charaa

Me postro respetuosamente a los pies de loto de todos los Vai


avas, orando por no cometer ofensas en mi intento de complacerlos.
Ofrezco mis reverencias a los pies de loto de todos los que han sido y
que sern Vaiavas.

Los Nombres del Pacha-tattva


r-ka-chaitanya prabhu nitynanda
r-advaita gaddhara rvsdi-gaura-bhakta-vnda
Hay diez ofensas en el canto del mah-mantra Hare Krisna, pero
en el del mantra del Pacha-tattva, esas ofensas no son tomadas en
cuenta. r Chaitanya Mahprabhu es la encarnacin ms misericordio-
sa, pues l no toma en cuenta las ofensas de las almas cadas. Por eso,
para recibir un completo beneficio del canto del mah-mantra, prime-
ro debemos refugiarnos en r Chaitanya Mahprabhu y Sus asociados,
el Pacha-tattva, quienes son los otorgadores del mah-mantra Hare
Krisna.
28 |ndice

Mah-mantra Hare Krisna

hare ka hare ka ka ka hare hare


hare rma hare rma rma rma hare hare
Iluminacin ofrecida por rla rdhar Mahrj
En el nombre Rma, dentro del mantra Hare Krisna, los Vaiavas
Gauyas descubrirn a Rdh-ramaa Rma, lo cual significa Krisna,
quien da placer [rama] a rmat Rdhr. En nuestra concepcin,
el mantra Hare Krisna es cien por ciento Conciencia de Krisna, no
Conciencia de Rma (el Seor Rmachandra). El concepto supremo
de r Chaitanya acerca de las cosas es siempre svaya bhagavn,
Krisna-ll, Rdh-Govinda-ll. Ese es el verdadero propsito del
advenimiento y las enseanzas de r Chaitanya Mahprabhu.
Desde esa consideracin, el mantra Hare Krisna no hace mencin
en absoluto del Rma-ll de yodhya. No hay relacin alguna con ello
en la concepcin ms elevada del mantra Hare Krisna La concep-
cin interna del mantra ser la causa de nuestro logro espiritual La
concepcin interna del devoto lo guiar hacia su destino.
(La bsqueda amorosa del Seor en pos de Su sirviente perdido, de
Su Divina Gracia rla rdhar Mahrj.)

Jaya Dhvani
Cantos K Jaya!
(Glorificados sean constantemente el Divino Maestro Espiritual y
los Representantes espirituales de la sucesin discipular; los devotos
del Seor, y el propio Seor, Sus inconcebibles potencias, Sus encar-
naciones, Sus porciones plenarias, Sus maravillosos pasatiempos, Sus
cualidades trascendentales, Su morada divina y Su santo nombre.)

. jaya sa-parikara r-r guru-gaurga-


gndharvv-govindasundar giridhr goplju k jaya!4
4 Su Divina Gracia Srila B. S. Govinda Dev Goswami Maharaj recomend que en
cada Templo o Ashram, los devotos particularmente glorifiquen a las Deidades que
presiden en su altar. En el Math de Nabadwip, los devotos glorificarn as a las Deidades:
jaya sa-parikara r-r-guru-gaurga gndharvvgovindasundar
giridhr gopl ju k jaya!
ndice| 29

Todas las glorias a r Gurudev y al Seor Gaurga Sundar, a Sus


Seoras r r Gndharv Govinda Sundar, a r Giridhr, a r
Gopl, a todos Sus asociados y a Sus Pasatiempos eternos!

. jaya o viupda paramahasa-


parivrjakchrya-varyya aottara-ata-r rmad
bhakti nirmal chrya mahrj k jaya!5
Todas las glorias a rla Bhakti Nirmal chryya Mahrj, quien es
la forma no diferente del Seor, quien es el mejor de los devotos que
ofrecen servicio como predicadores renunciantes y errantes (parama
hasa-parivrjaka-chryas) y quien est adornado con ciento ocho
ttulos honorficos de belleza y beatitud!

. jaya o viupda paramahasa-


parivrjakchrya-varyya aottara-ata-r rmad
bhakti sundar govinda dev-gosvm mahrj k jaya!
Todas las glorias a rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm
Mahrj, quien es la forma no diferente del Seor, quien es el mejor
de los devotos que ofrecen servicio como predicadores renunciantes
y errantes (paramahasa-parivrjaka-chryas) y quien est adornado
con ciento ocho ttulos honorficos de belleza y beatitud!

. jaya o viupda paramahasa-


parivrjakchrya-varya atottara-ata-r rmad
bhakti rakak rdhar dev-goswm mahrj k jaya!
Todas las glorias a rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Ma
hrj, quien es la forma no diferente del Seor, quien es el mejor de
los devotos que ofrecen servicio como predicadores renunciantes y
Pero, por ejemplo, en el caso del Math de Veracruz (Mxico), los devotos glorificarn
a Sus Seoras de esta manera:
jaya sa-parikara r-r-guru-gaurga gndharvv govinda
nanda nandana k jaya!
Y, por otra parte, los devotos del Math de Caracas (Venezuela) glorificarn a las di-
vinas formas del Seor instaladas all, de la siguiente manera:
jaya sa-parikara r r parama karua niti gaurachandra giri-
govardhan ki jaya!
Nosotros podemos recitar adems el nombre de las Deidades locales del Sri Chai-
tanya Saraswat Math de Nabadwip Dham, en ocasiones especiales e importantes como
lo son el da del Vyasa-puja de nuestros Acharyas, el da de la Aparicin del Seor, el da
del Aniversario de la Instalacin de las Deidades, etc.
5 r significa belleza, beautitud, santidad, opulencia.
30 |ndice

errantes (paramahasa-parivrjaka-chryas) y quien est adornado


con ciento ocho ttulos honorficos de belleza y beatitud!

. jaya o viupda paramahasa-


parivrjakchrya-varya aottara-ata-r rmad
bhakti siddhnta sarasvat hkur k jaya!
Todas las glorias a rla Bhakti Siddhnta Saraswat hkur, quien
es la forma no diferente del Seor, quien es el mejor de los devotos
que ofrecen servicio como predicadores renunciantes y errantes
(paramahasa-parivrjaka-chryas) y quien est adornado con ciento
ocho ttulos honorficos de belleza y beatitud!

. jaya o viupda rla gaura-kiora ds bbj


mahrj k jaya!
Todas las glorias a la forma no diferente del Seor, rla Gaura-
kior Ds Bbj Mahrj!

. jaya o viupda rla sach-chid-nanda


bhaktivinoda hkur k jaya!
Todas las glorias a la forma no diferente del Seor, rla Bhaktivi-
nod hkur!

. jaya o viupda rla jagannth ds bbj


mahrj k jaya!
Todas las glorias a la forma no diferente del Seor, rla Jagannth
Ds Bbj Mahrj!

. r rpnuga guru-varga k jaya!


!Todas las glorias a todos los honorables maestros espirituales de la
Sucesin Discipular en la lnea de rla Rpa Goswm!

. namchrya rla harids hkur k jaya!


Todas las glorias a rla Harids hkur, el chrya del Santo
Nombre (el ms destacado y ejemplar predicador y cantor del Santo
Nombre)!

. ananta-ko vaiava-vnda k jaya!


ndice| 31

Todas las glorias a los ilimitados millones de devotos Vaiavas del


Seor!

. r baladeva vidybhaa k jaya!


Todas las glorias a rla Baladev Vidybha!

. rla vivanth chakravart prabhu k jaya!


Todas las glorias a rla Vivanth Chakravart hkur!

. r narottama-ymnanda-rnivsa-
chrya-prabhu k jaya!
Todas las glorias a rla Narottam hkur, rla ymnanda Pra-
bhu y rla rnivs chrya!

. rla vndvana ds hkur k jaya!


Todas las glorias a rla Vrindvan Ds hkur!

. rla kads kavirj k jaya!


Todas las glorias a rla Krisna Ds Kavirj Goswm Prabhu!

. saparada r nitynanda prabhu k jaya!


Todas las glorias a r Nitynanda Prabhu y a todos Sus asociados!

. saparada rman mahprabhu k jaya!


Todas las glorias a rman Mahprabhu y a todos Sus asociados!

. jaya r-r rdh-ka-gopa gopnth yma-


kua rdh-kua giri-govardhan k jaya!
Todas las glorias a rmat Rdhr y a r Krisna, el Seor de
todos los pastores y pastoras de vacas (de Vrindavan), a los balnearios
r yma Kua y r Rdh Kua, y a la ms excelsa de todas las
montaas, r Govardhan!

. r lakm-varhadeva k jaya!6
6 Esta glorificacin es para recitarse exclusivamente en el Math de Nabadwip
Dham, en cuyo altar preside esta Deidad de Sri Varahadev.
32 |ndice

Todas las glorias a r r Lakm-Varhadev!

. uddha bhakti vighna vinya r nsihadeva k


jaya!
Todas las glorias al Seor Nrisimhadev, quien es el destructor de
todos los obstculos (tanto interna como externamente) en el sendero
de la devocin pura!

. bhakta-prabara prahld mahrj k jaya!


Todas las glorias al ms excelso de los devotos, rla Prahld Ma
hrj!

. tulas mahr k jaya!


Todas las glorias a rmat Tulas Devi, la gran reina adorable de
los devotos Vaiavas!

. gag-yamunj k jaya!
Todas las glorias a nuestras amadas rmat Gagmay y rmat
Yamunmay!

. grantharja rmad-bhgavatam
chaitanya-charitmta k jaya!
Todas las glorias a los ms excelsos de todos los libros, el rmad
Bhgavatam y el r Chaitanya-charitmta!

. viva-vaiava rja sabh k jaya!


Todas las glorias a la asamblea universal de los ms excelsos de
votos!

. kara maha-rja r chaitanya mah k jaya!


Todas las glorias al r Chaitanya Mah, el templo monarca y origen
de todos los Templos!

. tadya kha mah k jaya!


en cuyo alatar preside esta Deidad de Sri Varahadev
ndice| 33

Todas las glorias a todos los Mathas que son ramas del r Chai-
tanya Mah!

. r chaitanya sraswat mah k jaya!


Todas las glorias al r Chaitanya Sraswat Mah!

. viva-vyp tadya kha-mah k jaya!


Todas las glorias a todos los Mathas en el mundo que son ramas
del r Chaitanya Sraswat Mah!

. rdhm mypur k jaya!


Todas las glorias a rdham Mayapur, el sagrado lugar de la Apari-
cin de rman Mahprabhu!

. rdhm nabadwp k jaya!


Todas las glorias a r Nabadwp, la morada divina que consta
de nueve islas!

. vndvan-puruottam dhm k jaya!


Todas las glorias a las sagradas moradas de r Vndvan y r
Puruottam!

. baladeva-subhadr-jagannthj k jaya!
Todas las glorias a nuestros queridos Baladev, Subhadr y Jagannth!

. r govinda kua k jaya!7


Todas las glorias al hermoso balneario r Govinda Kua, del r
Chaitanya Sraswat Mah!

. r sadiva gagadharaju k jaya!8


Todas las glorias a r Sadiv Gagdharju!

. samaveta vaiava-maala k jaya!

7 esta glorificacin tambien es esclusiva del Math de Navadwip Dham


8 idem
34 |ndice

Todas las glorias a la asociacin de los devotos!

. samaveta bhakta-vnda k jaya!


Todas las glorias a todos los devotos reunidos!

. harinma-sakrttana k jaya!
Alabada sea la glorificacin del Santo Nombre del Seor Hari en
congregacin!

. niti-gaura-premnande haribol!
Llenos del amor de r Nitynanda Prabhu y rman Mahprabhu,
canten Hari!

Daa-vidha Nmpardha
Las diez ofensas al Santo Nombre, poema en bengal compuesto por
rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj

1 hari-nma mahmantra sarvva-mantra-sra


jdera korubale jagate prachra
sei nma-parya sdhu, mahjana
thdera nind n koriho kadchana

El Mah-mantra Hare Krisna, el mejor de todos los mantras, es


predicado a lo largo del mundo por la gracia de los santos. A semejan-
tes santos entregados al Nombre, a tales grandes almas puras, nunca
los ofendas o les muestres desprecio.

2 vrajendranandana ka sarvevarevara
mahevara di tra sevana-tatpara
nma chintmai ka-chaitanya-svarpa
bheda-jna n koribe ll-gua-rpa
ndice| 35

El Seor Krisna, el hijo de Nanda, el Seor de todos los seores, es el lder


de los grandes semidioses (incluso del gran Shiva), quienes le ofrecen servicio
a Sus pies. El nombre de Krisna no es diferente de Krisna Mismo, y tampoco
es distinto a Sus pasatiempos, naturaleza y forma.

guru ka-rpa hon strera prame 3


guru-rpe ka kp kore bhgyavne
se gurute martya-buddhi avajdi tyaji
ia-lbha koro, nirantara nma bhaji

Las Escrituras confirman que el Guru es una forma de Krisna: en


la forma del Guru, Krisna bendice al afortunado. Nunca ofendas a ese
Gur u por considerarlo una persona mortal. As alcanzars el objetivo
ms elevado de servir al Nombre por toda la eternidad.

ruti, ruti-mt-saha stvata-pura 4


r-nma-charaa-padma kore nrjana
sei ruti stra jeb koroye nindana
se aparadhra saga koribe varjjana

Los Vedas, junto con la madre Gyatr y el rmad-Bhgavatam,


iluminan los pies de loto del Nombre de r Hari. Nunca conserves la
compaa de quien difame esas sagradas Escrituras vdicas; reconce-
lo como un ofensor.

nmera mahim sarvva-strete vkhne 5


atistuti, heno kabhu n bhviha mane
agastya, ananta, brahm, ivdi satata
je nma-mahim-gth sakrttana-rata
se nma-mahim-sindhu ke pibe pra
atistuti bole jeisei durchra
Nunca consideres que las Glorias del Nombre, alabadas en todas
las Escrituras, son una exageracin. Agastya, Ananta, Brahm, Shiva y
otros cantan por siempre las Glorias de ese Nombre con todo el fervor
de sus corazones. Quin puede cruzar el ocano de las Glorias de ese
Nombre? Quienquiera que diga exageracin es culpable de pecado.

ka-nmboli nitya golokera dhana 6


kalpita, prkta, bhveapardhi-jana
36 |ndice

Quien considere que son imaginarios los Santos Nombres de Kris-


na, los cuales son la riqueza eterna de Goloka, es mundano y un ofen-
sor.

7 nme sarvva-ppa-kaya sarvva-stre kaya


sr-dina ppa kori sei bharasya
emata durbuddhi jra sei apardhi
my-pravachita, dukha bhuje niravadhi

Todas las Escrituras afirman que el Nombre puede destruir todo


pecado. Pero aquellos que pasan todo su tiempo usando eso como una
excusa para cometer pecado, esas personas con tal clase de mentalidad
malvada, son ofensores que sufren perpetuamente en ilusin.

8 atulya r-ka-nma pra-rsa-nidhi


tra sama n bhviha ubha-karma di
Nunca te atrevas a comparar el incomparable Nombre de Krisna,
tesoro del xtasis, con la piedad auspiciosa.

9 nme raddh-hina-janavidht vachita


tre nma dne apardha sunichita
Darles el Santo Nombre a aquellos que carecen de fe en l y que
estn ilusionados, es una ofensa.

10 uniyo ka-nma mhtmya apra


je priti-rahita, sei nardhama chra
allat mamat jra antare bhire
uddha ka-nma tra kabhu nhi sphure

Aquellos cuyos corazones no se derriten de amor a pesar de escu-


char las glorias infinitas del Nombre de Krisna son sinvergenzas de
mala fama. Sus pensamientos y palabras solo producen orgullo y ava-
ricia. El Nombre Puro de Krisna nunca le es revelado a ellos.

11 ei daa apardha koriy varjjana


jena jana kore harinma sakrttana
aprvva r-kaprema labhya tre hoy
nma-prabhu tra hde nitya vilasay
Praati Daakam | 37

Las almas puras cantan el Santo Nombre en asociacin santa y


abandonan estas diez ofensas sin excepcin. Esas almas saborearn
con seguridad el milagro del amor por Krisna, y el Divino Nombre
Mismo brillar por siempre dentro de sus corazones.

Praati Daakam
Diez oraciones en glorificacin a rla Bhakti Rakak rdhar Dev-
Goswm Mahrj compuestas por rla Bhakti Sundar Govinda Dev-
Goswm Mahrj

naumi r-gurupdbja, yatirjevarevaram 1


r- bhaktirakakam rla-rdhara-svmina sad
Ofrezco eternamente mis humildes reverencias a los pies de loto
de mi muy adorable Divino Maestro, el supremo emperador de los
Reyes Sannyss, rla Bhakti Rakak rdhar Swm.

sudrghonnata-dptnga, supbya-vapua param 2-4


tridaa-tulasml, gopchandana-bhitam
achintya-pratibh-snigdha, divyajna-prabhkaram
veddi-sarvvastrn, smajasya-vidhyakam
gauiychryya-ratnnm, ujjvala ratna-kaustubham
r-chaitanya-mahpremon-, mattlnm iromaim
l posee una figura santa, distinguida, digna, divinamente radiante
e incomparable, muy encantadora de ver. Adornado con Gopchandan
y un collar de cuentas de Tulas, porta el bastn triple de los ascetas
Vaiavas.
Aunque posee la calificacin de una potencia inconcebible, est
lleno del mximo afecto. Todas las diez direcciones son iluminadas con
el resplandor de su percepcin supramundana y pura. l es el dispen-
sador del ajuste genuino, apropiado y armonioso de todas las Escritu-
ras: los Vedas, el Vednta, los Upaniads, los Puras, etc., encabezadas
por el rmad-Bhgavata-Pura (rmad Bhgavatam), el cual tiene
igual importancia que los Vedas.
l brilla resplandeciente como la joya Kaustubha en el collar de
joyas de charyas de la r Gauya Sampradya, y luce radiante en su
gloria como la principal joya de los devotos que son como abejorros
38 | Praati Daakam

enloquecidos en el amor supremo del Seor r Chaitanya


Mahprabhu. Eternamente le ofrezco mis reverencias a l, mi muy
adorable Divino Maestro.

5-6 gyatry-artha-vinirjysa, gt-ghrtha-gauravam


stotraratndi-samddha, prapanna-jvanmtam
aprvagrantha-sambhra, bhaktn hd-rasyanam
kpay yena datta ta, naumi kruya-sundaram

Mediante su gracia, hizo florecer en su plenitud el ms profundo


significado implcito del Gyatr, la Madre de los Vedas; mediante su
gracia, abri la oculta tesorera del glorioso significado interno del r
mad Bhagavad-gt, y les distribuy esos regalos a todos y cada uno,
incluso al ms bajo de los bajos. l revel el libro supremo y sagrado,
cantado por el Seor y Sus devotos, r Prapanna-jvanmtam, que
constituye un tesoro de diversas clases de piedras preciosas de estrofas
sagradas (la riqueza de las estrofas sagradas compiladas del Stotra-
ratna de r Yamunchrya y de muchas otras valiosas fuentes); l
public una coleccin, sin precedentes, de libros sagrados (La Bsque-
da de r Krisna. La Hermosa Realidad, r Guru y Su Gracia, El volcn
dorado del amor divino, etc.), los cuales son el mismsimo nctar de la
vida para el corazn y los sentidos espirituales de los devotos. l otor-
g estos regalos al mundo. Eternamente le ofrezco mis reverencias a
l, mi muy adorable Divino Maestro, la hermosa Deidad de la miseri-
cordia encarnada.

7 sakrttana-mahrsarasabdhe chandramnibham
sabhti vitaran vive gaura-ka gaai saha
l se manifiesta en su ms pleno esplendor junto con sus sirvientes
ntimos y a travs de ellos distribuye por todo el universo a la Suprema
Personalidad de Dios, r Gaura-Krisna, la luna surgida del ocano
nectarino de la Gran Danza del canto congregacional del Santo Nom-
bre de r Krisna.

8-10 dhmani r-navadvpe, guptagovardhane ubhe


vivaviruta-chaitanya-, srasvata-mahottamam
sthpayitv gurn gaura-, rdh-govindavigrahn
prakayati chtmna, sev-sasiddhi-vigraha
gaura-rrpa-siddhnta-, divya-dhrdhara gurum
r-bhakti-rakaka deva, rdhara praammy aham
Praati Daakam | 39

En r Nabadwp Dhm, el cual no es diferente de la sagrada mo-


rada de r Vrindvan, Su Divina Gracia estableci el renombrado r
Chaitanya Sraswat Mah en r Koladwp (Gupta-Govardhan, la mis-
msima Colina de Govardhan, oculta), lugar sagrado donde son absuel-
tas todas las ofensas (apardha-bhajana-p). All manifiest el her-
moso servicio devocional a las adorables Deidades r r Guru-
Gaurga-Gndharv-Govindasundar. Eternamente ofrezco mis re-
verencias a los sagrados pies de loto de mi Divino Maestro, rla Bhakti
Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj, quien porta la corriente divina
de rla Bhakti Siddhnta Saraswat que desciende en la lnea de r
Rpa, el objeto del divino afecto de r Gaurga Mahprabhu.

rddhay ya pahen nitya, praati-daakam mud


viate rgamrgeu, tasya bhakta-prasdata
Aquel que con una fe pura cante felizmente este Praatidaakam
todos los das, alcanzar la cualificacin para servir al Seor Supremo
en el sendero del amor espontneo (Rga-marga), mediante la gracia
de los asociados sirvientes de rla Gurudev.
40 | Praati Daakam
Praati Daakam | 41

Canciones de la maana
42 | Praati Daakam
r Govinda Kua Mhtmya | 43

r Govinda Kua Mhtmya

Las Glorias de r Govinda Kua

atha govardhane ramye surabhi gau samudraj


snpay msa gopea dugdha dhrbhi rtnana
surabhe dugdha dhrbhi govinda snnato npa
jto govinda kuohadrau mahppahara para
kad chittasmin dugdhasya svdutva prati padyate
tatra sntv nara skd govinda padampnuyt
govinda kue viade ya snti ka-mnasa
prpnoti ka-srpya maithilendra na saaya
(r Girirj-khaam r Garga-sahit)

Gagadhar Sadiva Pram-Mantram


Compuesto por rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj

devdidevam-ahibhaam-induka
panchnana paupati varada prasannam
gagdhara praataplakamtoa
vande sadiva-haripriya-chandramaulim

Ofrezco mis reverencias a Sda-iva, quien es querido a Hari, y cuya


corona es la luna. l es el principal de los semidioses (Devas), su cuer-
po est decorado con serpientes y brilla como la luna, posee cinco
cabezas, porta su arma conocida como Paupat, otorga bendiciones,
posee una naturaleza satisfecha, sostiene a Gag sobre su cabeza,
mantiene a aquellos que le ofrecen reverencias y es fcilmente compla-
cido.
44 | r Govinda Kua Mhtmya

r Govinda Kua Mhtmya


Las Glorias del r Govinda Kua, iluminacin y verso en bengal compuesto por rla
Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj

samudra-sambhav gbh surabh pana


dugdhe abhieka koilo brajendra-nandana
sei dugdhe pra kua r govinda nma
ramya giri govardhane obhe abhirma
kuabri mahppahr se chinmoya
snne pne bhavabhaya tritpa naya
bahu-bhgye keho sei dugdhsvda pya
chidnanda-deho labhi ka-loke jya
r ka-mnase jeb kore heth snna
gupta-govardhane rdh-ka-sev pna
1) Surabh, la vaca divina que apareci en el batimiento del ocano
de leche, amorosamente ba con su propia leche a Vrajendra Nandan,
Krisna.

2) El estanque que se llen con esa leche, el r Govinda Kua,


adorna hermosamente a Govardhan con su belleza exquisita.

3) El agua transcendental de este Kua puede disipar hasta los


ms grandes pecados. Las miserias triples dhytmika, dhidaivika,
dhibhautika y todo temor a este mundo material son destruidos por
baarse en esta agua o por beberla.
4) A veces, por una gran fortuna, alguien que consigue probar el

agua (como esa misma leche) del Govinda Kua alcanza una forma
transcendental, y va a Krisnaloka.

5) Quienquiera que se bae en el r Govinda Kua, deseando


servir a Krisna, alcanza el servicio divino a r r Rdh-Krisna en
Gupta Govardhan (la colina de Govardhan, oculta).

r Govinda Kua Gupta-Govardhan rati


por rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj

1 jaya jaya girirjer rati vila


r gaura-maala-mjhe bhuvana-magala
r Govinda Kua Mhtmya | 45

Todas las glorias, todas las glorias al gran rati de r Girirj! En medio de r
Gaura-maal, beneficia al universo entero.

koladvpe obhe gupta-govarddhanarpa 2


vyakta hoil r govinda kue aparpa
La oculta Govardhan adorna con su belleza a Koladwp. Ahora su
primorosa belleza se ha manifestado en el r Govinda Kua.

mlat-mdhav-kuja kandare kandare 3


nigha-nikuja-ll hari-manohare
En sus diversas cavernas existen bosquecillos de flores mlat y
mdhav. En estos bosquecillos, el Seor Hari lleva a cabo sus ocultos,
misteriosos y encantadores pasatiempos.

aprvva kuera obh jena sudhbha 4


surendra-surabh-sev-saubhgya-mrttaa
La incomparable belleza del Kua es como una fuente de miel. An el Seor
Indra y la divina vaca Surabh ofrecen su servicio bajo el brillante sol de la
buena fortuna.

r bhakti-rakaka deva-gosvm rdhara 5


prakil tava sev dpta manohara
rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj ha manifestado
el resplandeciente y encantador servicio devocional a Ti.

r chaitanya-srasvata maha suobhana 6


jath nitya sev kore srasvata-gaa
El r Chaitanya Sraswat Mah es un hermoso lugar donde los devotos
del Mah se encuentran siempre ofreciendo su servicio devocional.

gosvm r-raghuntha dsere smariy 7


nirantara sev kore antarma hoiy
Ellos sirven continuamente en un humor introspectivo, recordan-
do a r Raghunth Ds Goswm.

jaya gupta-govardhana divya-rasloy 8


rpa-raghunthnuga-bhaktera roy
46 | r r Girirj-Govardhan rati

Todas las glorias a la oculta Govardhan, la cual es una fuente de rsa


trascendental. Ella es el refugio de los devotos que siguen los pasos de
r Rpa y r Raghunth.

9 kuliy-praka tava achintya-mahim


divnii bhakta-vnda kore parikram
Mediante Tus inconcebibles glorias y magnanimidad, T has mani-
festado Kuliy (donde son perdonadas todas las ofensas). Una multi-
tud de devotos lleva a cabo, da y noche, la circunvolucin de este lugar.

10 sevya o sevaka-rpe nitya paraka


snande rati dekhe e adhama dsa
T te manifiestas eternamente como el adorable Seor y como el Seor
servidor. Este cado sirviente contempla Tu rati con gran jbilo.

r r Girirj-Govardhan rati
por rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj

1 jaya jaya girirjer rotiko obh


r-braja-maala mjhe jaga mana lobh
Todas las glorias al hermoso rati de r Girirj, que se lleva a cabo
en r Braja-maala y el cual atrae la mente de todas las entidades
vivientes del universo.

2 pramoda-madana-ll r-rdh-ramaa
jath nitya-ll kore loye sakh-gaa
El Seor r Rdh-Ramaa (Krisna, quien brinda placer a su ama-
da rmat Rdhr) ejecuta eternamente Sus felices Pasatiempos
amorosos en la asociacin de las Sakhs de rmat Rdhr.

3 mlat-mdhav-kuja kandare kandare


nigha nikuja-ll hari manohare
En lo profundo de los bosquecillos de flores mlat y enredaderas
mdhav se estn llevando a cabo los confidenciales Pasatiempos del
encantador Seor Hari.
r r Girirj-Govardhan rati | 47

yma-kua rdh-kua kusum sarovara 4


mnasa gag dna-gh jra abhyantara
Dentro de este sagrado lugar se encuentran el yma Kua, el Rdh Kua,
el Kusum Sarovar, el Mnasa Gag y el Dnagh.

ri-govinda-kua llsthal nhi sm 5


divnii-bhakta-vnda kore parikram
Con el r Govinda Kua, estos sagrados lugares de los Pasatiem-
pos divinos no tienen lmite. Da y noche los devotos realizan una
circunvolucin de estos lugares para adorarlos.

rdhar-svm-sevram parama obhana 6


jath nitya-sev kore srasvata-gaa
Aqu se encuentra el supremamente hermoso rdhar Swm Sev
ram, donde los devotos del r Chaitanya Sraswat Mah llevan a cabo
su eterno servicio.

abhinna r ka jne bhajibra tore 7


mahprabhu samarpil raghuntha kore
rman Mahprabhu otorg a r Raghunth Goswm la deidad de
r r Girirj-ju, de manera que Ds Goswm pudiera adorar a Su
Seora sabiendo que no es diferente de r Krisna.

gosvm r-raghuntha dsere smariy 8


nirantara sev kore antarman hoiy
Los devotos del r Chaitanya Sraswat Mah adoran a r r
Girirj--ju en un profundo humor de devocin en remembranza de
r Raghunth Ds Goswm.

jaya giri-govardhana divya-rasloy 9


rpa-santana-jva-raghunthroy
Todas las glorias a r Giri Govardhan, quien es la morada del rsa divino
y el refugio de los Goswms r Rpa, Santan, Jva y Raghunth.

surendra-munndra-iva-uka-mahjana 10
dekhena rati-obh durllabha-darana
48 | r r Niti-Chaitanya-rati

La belleza del rati de r Girirj-ju, el cual es extraordinario y


precioso, es contemplada por el Seor Indra, Nrada Muni, el Seor
Shiva, ukadev Goswm y todas las grandes personalidades.

11 sevya o sevaka-rpe nitya paraka


snande rati dekhe e adhama dsa
r r Girirj-ju se manifiesta eternamente como ambos, el Seor
adorable y el Seor servidor. Este cado sirviente ve el rati de r
Girirj--ju con gran xtasis.

r r Niti-Chaitanya-rati
por rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj para los ratis de nues-
tro Templo filial en Jagannth Puri

1 jaya guru mahrj karu-sgara


r bhakti rakaka deva-goswm rdhara
Todas las glorias a rla Guru Mahrj, rla Bhakti Rakak rdhar
Dev-Goswm Mahrj, quien es como un ocano de misericordia.

2 prakile nlchale bhuvana-magala


niti-chaitanya-deva-sev samujjvala
Mediante Su misericordia, r r Niti-Chaitanyadev se han mani-
festado en Puri Dhm dispensando lo auspicioso sobre todo el mundo
y revelando que radiante es el servicio devocional a Ellos.

3 gorpreme mtoyr nitynanda-rpa


rasarja mahbhva chaitanya-svarpa
La forma de r Nitynanda Prabhu baila extticamente embriaga-
da del amor divino por r Gaura, cuya manifestacin es la de Rasarj
r Krisna, llevando el corazn y el halo de Mahbhva, rmat Rdh
r.

4 kasita-kchana jini r-aga lbai


dhgale vanaml bhvera dolan
r r Niti-Chaitanya-rati | 49

Ambos Seores se encuentran de pie, completamente resplande-


cientes, y brillan como oro natural, mientras guirnaldas con diversas
hermosas flores del bosque se mecen en Sus cuellos.

murachita kokma rparsarage 5


madhra narttana-bhva varbhaya bhage
Millones y millones de cupidos caen inconscientes ante los divinos
pies de Sus Seoras al contemplar Su belleza y Sus divinas formas, que
juguetonamente se balancean de aqu para all. Ellos bailan, conmo-
viendo los corazones de todos y derramando liberalmente Su miseri-
cordia sobre las almas condicionadas.

koi-chandra-bhnuobh ratna-sihsane 6
prema netre dekhe mah-bhgyavna jane
Brillantes como millones de lunas, se yerguen radiantes sobre Su
trono enjoyado. Las almas afortunadas, con ojos devocionales llenos
de amor y afecto, pueden ver Sus formas divinas.

mdaga mandir bje suakha-dhvanita 7


ruti-mauli-ratnaml-dpa-nirjita
En el templo, durante el rati, las mridangas suenan dulcemente
mientras que son sopladas las caracolas y es ofrecida la lmpara de gui.
En el rati, las diferentes partes de los Vedas dentro del bhakti yoga
adoptaron forma en cada flama como una flama de bhakti yoga, y
adoran de ese modo a Sus Seoras.

bhuvana-mohana dh rpera rati 8


gupta-vndraya-vs dekhe niravadhi
Este tipo de rati solo es visto por los residentes de Nabadwp
Dhm y por los queridos asociados de r Chaitanya. Aquel que lo mire
quedar extremamente encantado.

r svarpa rmnanda rpa-santana 9


raghuntha haridsa gaddhara dhana
Los queridos asociados de r Chaitanya: r Swarp Dmodar,
Rmnanda Rya, Rpa Goswm, Santan Goswm, Raghunth Ds
Goswm, Harids hkur y Gaddhar Padit miran y llevan a cabo
este rati.
50 | r r Niti-Chaitanya-rati

10 srvabhauma gopntha jvnuga-jana


dekhena rati-obha durllabha-darana
Srvabhauma Bhachrya, Gopnth chrya y los seguidores en
la sampradya de Jva Goswm, todos miran este rati, el cual no
puede ser visto por otros.

11 nady prake nitynanda-gauranidhi


patita-pvana-ketre milila vidhi
r Nitynanda y r Gaura Mahprabhu se han manifestado eter-
namente en Nabadwp Dhm, Nadia. Y ahora Sus formas divinas se
manifestaron en Puri Dhm, lo cual ha sido misericordiosamente
concedido por el hacedor de nuestra fortuna, r Gurudev.

12 avichintya nitynanda-chaitanya-praka
r guru-prasde dekhe ei adhama dsa
(r guru-prasde dekhe r govinda dsa)
Inconcebiblemente, r r Niti-Chaitanya se han manifestado y,
gracias a la misericordia de r Gurudev, esta alma cada observa Su
rati y se une al sakrtan.

r Guru rati
Glorificacin a rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj (traducido del
bengal al ingls por rmat Devamoy Dev Das).

1 jaya jaya gurudever rati ujjvala


govarddhana-pda-pthe bhuvana-magala
Todas las glorias al esplendoroso rati de r Gurudev, el cual se
est llevando a cabo al pie de Govardhan, beneficiando al mundo en-
tero.

2 r bhakti sundara deva prabhu iromai


gosvm govinda jaya nandera khani
Todas las glorias a rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm,
quien es nuestro Maestro Supremo y quien es como una fuente de
bienaventuranza.
r r Niti-Chaitanya-rati | 51

jnu lambita bhuja divya kalevara 3


ananta pratibh bhar divya guadhara
Sus agraciadas y largas manos alcanzan sus rodillas y su cuerpo es
hermoso y trascendental. l es un ocano de infinito genio y cualidades
trascendentales.

gaura-ke jni tava abhinna svarpa


sasra tarite ebe uddha-bhakta-rpa
Consideramos que tu verdadera identidad no es diferente de Kris-
na y Gaurga, pero, para liberar a este mundo material, has adoptado
la forma de un devoto puro.

rpnuga-dhr tumi koro lokita


prabhkara sama prabh bhuvana-vidita
Ests haciendo que brille la lnea de los seguidores de Rpa
Goswm. Tu refulgencia, comparable a la del sol, es conocida en todo
el mundo.

uddha bhakti prachrite tom sama ni 6


akalaka indu jena dayla niti
No hay nadie como t para predicar la devocin pura. Eres la luna
inmaculada, y eres misericordioso como el Seor Nitynanda.

ullasita vivavs labhe prema-dhana


nande nchiy ghe tava guagaa
Por todo el mundo la gente est obteniendo el tesoro del amor por
Krisna, y, extasiada, baila y canta tus glorias.

sthpil rama bahu jagata mjhre


pramahasa-dharma-jna ikra prachre
Para ensear y predicar a todos la esencia del conocimiento supre-
mo, has establecido muchos asrams en todo el mundo.

chintychintya veda-jne tumi dhikr 9


sakala saaya chettv susiddhntadhr
Posees supremaca en el conocimiento de los Vedas tanto en lo concebible
como en lo inconcebible y posees el tesoro de las conclusiones genuinas,
las cuales pueden destruir toda duda.
52 | r r Niti-Chaitanya-rati

10 tomra mahim ghe goloka maale


nitya-siddha parikare tava llsthale
Tus sirvientes, quienes son eternamente liberados, cantan tus glo-
rias en Goloka, el reino espiritual de tus pasatiempos.

11 patita pvana tumi doyra samra


sarvva-krye sunipua satya-sugambhra
Eres como una brisa de misericordia al liberar a las almas cadas.
Eres experto en todos los servicios y ests establecido en la verdad y
la sobriedad.

12 apurvva lekhan dhr pragha pitya


sad hsya mia bh suila kavitva
Tus hermosos escritos, los cuales no tienen precedente, reflejan tu
profunda erudicin. Siempre sonres y hablas con palabras dulces, las
cuales nos recuerdan tu poesa sosegadora.

13 sdhu-sage sadnand sarala vinay


sabh-madhye vakt reha sarvatra vijay
Siempre eres franco y humilde y te sientes completamente feliz en
la asociacin de devotos puros. En una asamblea espiritual eres el
mejor orador. En cada aspecto de la vida siempre sales victorioso.

14 gauya gagane tumi chryya-bhskara


nirantara sevpriya mia kahasvara
En el firmamento del mundo Vaiava Gauya eres un preceptor
tan prominente como el sol. Siempre gustas del servicio, y tu dulce voz
siempre inspira a otros a servir.

15 tomra koru mge trikla vilse


gndharvvik-giridhr sev-mtra e
En el pasado, el presente y el futuro, por toda la eternidad, implo-
ramos tu misericordia. Solo mediante ella obtendremos el servicio
devocional a r r Gndharvik-Giridhr.

16 kp koro ohe prabhu r-gaura-praka


rati koroye sad e adhama dsa
r Guru rati-stuti | 53

Oh, mi seor, quien eres la manifestacin de la misericordia de r


Gaurga. Por favor, s misericordioso conmigo. Este insignificante
sirviente tuyo siempre ora de esta manera mientras te venera.

r Guru rati-stuti
por rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj

jaya guru-mahrj jati-rjevara 1


r-bhakti-rakaka deva-gosvm rdhara
Todas las glorias a ti, Guru Mahrj, el emperador de los reyes
sanyss: el glorioso rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm.

patita-pvana-ll vistri bhuvane 2


nistril dna-hna pmara jane
Ofrecindole a este mundo tus pasatiempos como el salvador de
los cados, redimiste a todas las almas que sufren, incluso a los ms
desamparados.

tomra karughana murati heriy 3


preme bhgyavna jva poe murachiy
Contemplando tu sagrada forma de misericordia concentrada, las
almas afortunadas caen desmayadas en el xtasis del amor divino.

sudrgha supbya deho divya-bhvray 4


divya-jna dpta-netra divya-jyotirmoy
Tu distinguida forma plena de emocin divina es nctar para nues-
tros ojos; tus ojos brillan con el conocimiento divino, tu refulgencia
llena el firmamento.

suvara-sraja-knti arua-vasana 5
tilaka, tulas-ml, chandana-bhaa
Eres un resplandeciente sol dorado con vestiduras de color azafrn;
adornado con tilak, cuentas de tulas, y bendecido con la fragancia del
sndalo.
54 | r Guru rati-stuti

6 aprvva r-aga-obh kore jhalamala


audryya-unnata-bhva mdhurya-ujjvala
La belleza sin igual de tu santa forma deslumbra con su brillantez;
Tu benevolencia es la del ms noble corazn con el resplandor lunar
de la dulzura del amor.

7 achintya-pratibh, snigdha, gambhra, udra


jaa-jna-giri-vajra divya-dkdhra
Genio inconcebible, afecto, sobriedad, magnanimidad... Un rayo
que aplasta el conocimiento mundano, fuente que otorgas divinidad.

8 gaura-sakrttana-rsa-rasera ray
doyla niti nme nitya premamoy
En la danza de Sakrtan del Seor Dorado te deleitas extticamen-
te; Dayl Niti, Dayl Niti! siempre exclamas muy amorosamente.

9 sgopge gaura-dhme nitya-paraka


gupta-govardhane divya-llra-vilsa
Mediante tu dulce voluntad ests eternamente presente en Nabadwp
Dhm con tus asociados y disfrutas tus sagrados pasatiempos en la
oculta colina de Govardhan.

10 gauya-chryya-goh-gaurava-bhjana
gauya-siddhntamai kaha-vibhuaaa
En la asamblea de los chryas Gauyas eres el recipiente idneo
de la dignidad; la joya del sidhnta Gauya adorna muy noblemente
tu pecho.

11 gaura-sarasvat-sphrta siddhntera khani


vikta gyatrra artha-chintmai
Eres el mensaje viviente de r Gaura y la mina de las conclusiones
perfectas; revelaste el significado interno del Gyatr, la gema que sa-
tisface toda aspiracin.

12 eka-tattva varanete nitya-nava-bhva


susagati, smajasya, e saba prabhva
Prabhti Gti | 55

Un solo tema lo revelas cada vez con una iluminacin siempre


nueva. El ajuste correcto y la armona son potencias espirituales tuyas.

tomra satrtha-varga sabe eka-mate 13


rpa-sarasvat-dhr dekhena tomte
Tus queridos hermanos espirituales declaran unnimemente que
ven dentro de tu Santidad la lnea de Rpa-Saraswat.

tulas-mlik-haste r-nma-grahaa 14
dekhi sakalera hoy prabhu uddpana
El verte tomar el Santo Nombre, con cuentas de Tulas en la mano,
trae a la mente de todos pensamientos acerca del Seor.

ko-chandra-sutala o pada bharas 15


gndharvv-govinda-llmta-lbha-
Tus pies son refrescantes como diez millones de lunas, en el servi-
cio a ellos coloco toda mi fe. Mediante tu gracia un da podremos
beber el nctar de los pasatiempos de Rdh-Govinda.

avichintya-bhedbheda-siddhnta-praka 16
snande rati stuti kore dna-dsa
Oh personificacin de las conclusiones perfectas, inconcebible-
mente una y, sin embargo, diferentes a la vez! Tu humilde sirviente
canta con alegra esta cancin en tu rati.

Prabhti Gti
por rla Bhaktivinod hkur

kali-kukkura-kadana jadi cho he 1


kaliyuga-pvanakali-bhaya-nana,
r ach-nandana go he
Oh, mente, eres como un miserable perro de Kali! Si quieres libe-
rarte, entonces canta el santo nombre del hijo de ach, pues l es el
salvador y el destructor del temor en esta oscura era de Kali.
56 | Prabhti Gti

2 gaddhara-mdananiti-era pradhana,
advaitera prapjita gor
nimai vivambhararnivsa-vara,
bhakata samha-chitachor

l es el cupido trascendental de Gaddhar, la vida y alma de Nity


nanda Prabhu, y el Dios adorable de r Advaita chrya. l es cono-
cido como Nimi, ya que naci bajo un rbol de Nim, y como
Vivambhar, ya que es el sustentador del universo. l es el amo de
rvs y quien le roba el corazn a todos los devotos.

3 nady-aadharamypura-vara,
nma-prabarttana-ra
ghjana-ikakanysikula-nyaka,
mdhava-rdhbhva pra

Mahprabhu es la luna de Nadia, el Seor de Mypur y el hroe


salvador quien inaugur el canto del Santo Nombre de Krisna. l es
el preceptor de todos los jefes de familia y comandante en jefe de todos
los sannyss. r Chaitanya Mahprabhu es Krisna y est lleno del
sentimiento exttico que mora en el corazn de rmat Rdhr.

4 srvabhauma-odhanagajapati-traa,
rmnanda-poaa-vra
rpnanda-vardhanasantana plana,
haridsa-modana-dhra

l purific a Srvabhauma Bhachrya y rescat a Mahrj


Pratpar udra, el gran rey de Orissa. Es el hroe y protector de
Rmnanda Rya. Incrementa el xtasis de rla Rpa Goswm, es el
guardin de Santan Goswm y deleita al sobrio Harids hkur.

5 braja rasa-bhvanaduamata-tana,
kapa-vightana-kma
uddha bhakta-planauka jna-tana,
cholo bhakti-daa-rma

r Krisna Chaitanya est absorto en las melosidades de Vrindvan.


Remueve los pensamientos sucios de la mente, destruyendo la lujuria
y el engao. Aleja el rido conocimiento emprico que nubla la belleza
r Nma-Krtan | 57

de la devocin pura. Es el protector, el mantenedor y el constante


guardin de Sus devotos puros.

r Nma-Krtan
por rla Bhaktivinod hkur

jaomat-nandana braja-baro ngara, 1


gokula-rajana kna
gop-para-dhana-madana manohara,
klya-damana-vidhna

El Seor Krisna es el amado hijo de Madre Yaod, el amante tras-


cendental de la tierra de Braja y el encanto de Gokula. Uno de sus
apodos es Kna. l es la vida y alma de las gops; el encantador de
Cupido y el vencedor sobre la serpiente Klya.

amala harinm amiya-vils- 2


vipina-purandara navna ngara-bora,
va-badana suvs
Los Santos Nombres de Krisna son inmaculados y llenos de dul-
zura y belleza. Krisna es el rey de los bosques de Vrindvan; es el joven
siempre fresco que viste excelentemente, el mejor de los amantes, y
quien siempre toca dulces melodas en Su flauta.

braja-jana-plana asura-kula-nana, 3
nanda-godhana rkhoyl
govinda mdhava navanta-takara,
sundara nanda-gopl

Krisna es el protector de los habitantes de Vrindvan y quien ani


quila a los demonios. Cuida las vacas y es conocido como Govinda,
pues causa deleite a las vacas, a la tierra y a los sentidos espirituales. l
es Mdhava, el esposo de la diosa de la fortuna. Gusta de robar man-
tequilla y es el hermoso pastorcillo de vacas, hijo de Mahrj Nanda.
58 | r achnandana-vandan

4 jmuna-taa-chara gop-basana-hara,
rsa-rasika kpmoya
r-rdh-vallabha vndvana-naabara,
bhakativinod-raya

Mientras paseaba por la ribera del ro Yamun, Krisna rob los


vestidos de las gops mientras ellas se baaban. l disfruta las melosi-
dades de la danza del rsa; es muy misericordioso, es el querido aman-
te de rmat Rdhr, el gran bailarn de Vrindvan y el refugio su-
premo de rla Bhaktivinod hkur.

r achnandana-vandan
por rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj

1 jaya achnandana sura-muni-vandana,


bhava-bhaya-khaana jayo he
jaya hari-krttana narttan varttana,
kalimala-karttana jayo he

Todas las glorias a r Krisna Chaitanya Mahprabhu, el hijo de


ach Dev. Los grandes sabios y los semidioses siempre cantan Sus
glorias, pues al hacerlo, se hace aicos el temor a los repetidos naci-
mientos y muertes. Todas las glorias al krtan del Santo Nombre de
Krisna, pues al cantarlo y bailar en xtasis, desaparece la suciedad de
esta era de Kali.

2 nayana-purandara vivarpa snehadhara,


vivambhara vivera kalya
jaya lakm-viupriy vivambhara priyahiy,
jaya priya kikara na

r Chaitanya deleita los ojos de todos con Su encantadora belleza.


l es para todos el muy profundamente amado Seor y el hermano
ntimo de Vivarp. Trae la auspiciosidad ms elevada al mundo, pues
inunda el universo entero con el nctar del amor a Dios, salvando as
a todas las entidades vivientes. Todas las glorias a Lakmpriy y a
r achnandana-vandan | 59

Viupriy Dev, quienes le son muy queridas a r Nimi Pait.


Todas las glorias al querido sirviente de Su familia, n.

r st-advaita-ry mlin-rvsa jay, 3


jay chandraekhara chryya
jay nitynanda ry gaddhara jay jay,
jaya harids nmchryya

Todas las glorias a St hkur y a r Advaita chrya. Todas


las glorias a Mlin Dev y a rvs hkur, y todas las glorias a
Chandraekhar. Todas las glorias a Nitynanda Prabhu, a Gaddhar
Padit y a Harids hkur, el Nmchrya.

murri mukunda jay premanidhi mahaya, 4


jaya jata prabhu priad
vandi savkra pya adhamere kp hoy,
bhakti saprada prabhupd

Todas las glorias a Murri Gupta y todas las glorias a Mukunda


Datta. Todas las glorias a todos los dems asociados eternos de r
Chaitanya Mahprabhu. Incluso las personas ms bajas pueden recibir
el supremo tesoro del amor por cantar las glorias de rla Prabhupd
y las de esas grandes almas que son asociados eternos de r Chaitanya
Mahprabhu.

Gurudev
por rla Bhaktivinod hkur

gurudeva! 1
kp-bindu diy,koroei dse,
tpek ati dna
sakala-sahane,bolo diy koro,
nija-mne sph-hna
Gurudev, concdele a este sirviente tuyo al menos una gota de
misericordia. Soy ms bajo que una brizna de hierba. Concdeme toda
ayuda. Concdeme fuerza. Permteme ser como t, sin deseo ni aspi-
racin.
60 |Aruodaya-Krtan

2 sakale sammn,korite akati,


deho ntha! jath jatha
tobe to gibo,harinma-sukhe,
apardha hobe hoto

Confireme la capacidad para que pueda honrar y respetar apropia


damente a todos. Entonces cesarn mis ofensas y podr cantar el
Santo Nombre felizmente.

3 kobe heno kp, lobhiy e jana,


ktrtha hoibe, ntha!
akti-buddhi-hn,mi ati dn,
koro more tma-stha

Oh, mi Seor!, cundo esa misericordia recaer en esta persona?


Soy dbil, desvalido y desprovisto de inteligencia. Por favor, permte-
me estar contigo.

4 jogyat-vichre,kichu nhi pi,


tomra koru-sra
koru n hoile, kdiy kdiy,
pra n rkhibo ra

Si me examinas, no encontrars cualidades. Tu misericordia lo es


todo para m. Si t no eres misericordioso conmigo, slo podr llorar
y no podr mantener mi vida.

Aruodaya-Krtan
por rla Bhaktivinod hkur

1 udilo arua praba-bhge,


dvija-mai gor amani jge,
bhakata-samha loiy sthe,
gel nagara-brje
Aruodaya-Krtan| 61

Poco antes de la salida del sol, cuando el horizonte se tornaba ro-


jizo, despertaba r Gaurahari, quien es la joya de aquellos nacidos dos
veces. Llevando a sus devotos consigo, comenzaba el krtan, caminan-
do a travs de los pueblos y aldeas campiranos.

tthai tthai bjalo khol, 2


ghana ghana the jhjera rol,
preme hala hala sonra aga,
charae npura bje

Las mridangas resonaban tthai, tthai al comps de los cmbalos


tintineantes, mientras la forma dorada de Mahprabhu se estremeca
en xtasis y Sus campanitas tobilleras cascabeleaban.

mukunda mdhava jdava hari, 3


bolore bolore vadana bhori,
miche nida-bae gelo re rti,
divasa orra sje

Mahprabhu llamaba a la gente que an dorma: No desperdicien


intilmente sus noches durmiendo y sus das decorando sus cuerpos!
Proclamen los Santos Nombres: Mukunda, Mdhava, Ydava y Hari!

emona durllabha mnava-deho, 4


piy ki koro bhva n keho,
ebe n bhajile jaod-suta,
charame poibe lje

Han alcanzado esta extraordinaria forma humana de vida. Qu


hacen? Acaso no aprecian este regalo? Si ahora no adoran al tesoro
de Madre Yaod, entonces una gran afliccin les aguardar a la hora
de la muerte.

udita tapana hoile asta, 5


dina gelo-boli hoibe byasta,
tobe keno ebe alasa hoy,
n bhaja hdoya-rje

Con cada salida y puesta del sol, un da pasa y se pierde. Por lo tanto,
por qu permanecen ociosos y rehsan servir al Seor del corazn?
62 |Aruodaya-Krtan

6 jvana anitya jnaha sr,


the nn-vidha vipada-bhr,
nmroya kori jatane tumi,
thkaha pana kje

Deben entender este hecho esencial: la vida est llena de diversas


miserias. Tomen el refugio en el Santo Nombre como su nica ocupa-
cin.

7 ka-nma-sudh koriy pn
juo bhakativinoda-pr,
nma bin kichu nhiko ro,
chaudda-bhuvana-mjhe

Beban el nctar puro del Santo Nombre de Krisna y satisfagan as


el alma de Bhaktivinod hkur. En los catorce mundos no hay nada
que obtener sino el Santo Nombre de Krisna.

8 jvera kalya-sdhana-km,
jagate si e madhura nm,
avidy-timira-tapana-rpe,
hd-gagane birje

Para destruir la oscuridad de la ignorancia y bendecir a todas las


almas de este universo, el hermoso Nombre de Krisna ha surgido
como el sol radiante.

II

1 jv jgo, jv jgo, gaurachda bole


kota nidr jo my-pichra kole
El Seor Gaurga exclama: Despierten, almas durmientes!, des-
pierten, almas durmientes! Han dormido tanto tiempo en el regazo de
la bruja My.

2 bhajibo boliy ese sasra-bhitore


bhuliy rohile tumi avidyra bhore
r r Gurvvaka | 63

Han venido a este mundo, diciendo: Oh, mi Seor, ciertamente


te adorar, pero, olvidando esa promesa, permanecen en una gran
ignorancia.

tomre loite mi hoinu avatra 3


mi bin bandhu ra ke che tomra
Descend tan solo para salvarlos. Aparte de M, quien ms es su
amigo?

enechi auadhi my nibro lgi 4


hari-nma mah-mantra lao tumi mgi
Les he trado la medicina que destruye la ilusin de My. Implo-
ren por este mah-mantra y recbanlo.

bhakativinoda prabhura-charae poiy 5


sei hari-nma-mantra loilo mgiy
hkur Bhaktivinod cay a los pies de loto del Seor Gaurga, y
despus de implorar por el Santo Nombre, recibi ese mah-mantra.

r r Gurvvaka
por rla Vivanth Chakravart hkur

sasra-dvnala-lha-loka- 1
trya kruya-ghanghanatvam
prptasya kalya-guravasya
vande guro r-chararavindam

Adoro los pies de loto del Maestro Divino, quien es el ocano de


las cualidades auspiciosas. A fin de redimir todos los planos de vida
que sufren en el incendio forestal del mundo material, l, como una
nube de lluvia de misericordia, derrama en abundancia las aguas de la
compasin.

mahprabho krttana-ntya-gta 2
vditra-mdyan-manaso rasena
64 | r r Gurvvaka

romcha-kampru-taraga-bhjo
vande guro r-chararavindam
Adoro los pies de loto del Maestro Divino, cuyo corazn enloque-
ce en el amor nectarino a rman Mahprabhu mediante el gran canto
en congregacin del Santo Nombre. Al bailar, cantar, tocar el khol y
los cmbalos, etc., su cuerpo se estremece de jbilo, tiembla, y de sus
ojos fluyen torrentes de lgrimas.

3 r-vigrahrdhana nitya-nn
rgra-tan-mandira-mrjandau
yuktasya bhakt cha niyujato pi
vande guro r-chararavindam

Adoro los pies de loto del Maestro Divino, quien personalmente se


ocupa en diferentes tipos de servicios de adoracin, tales como vestir
a la Deidad y limpiar el sagrado templo del Seor, al igual que ocupa a
los devotos en esos servicios.

4 chatur-vidha-r-bhagavat-prasda
svdv-anna-tptn hari-bhakta-saghn
ktvaiva tpti bhajata sadaiva
vande guro r-chararavindam

Adoro los pies de loto del Maestro Divino, quien complace com-
pletamente a los devotos de r Krisna con cuatro clases de prasdam
nectreo, alimentos que se mastican, chupan, lamen y beben (es decir,
hace que se disipe la mundanalidad y que se despierte la alegra del
amor que surge por honrar el prasdam), y, de ese modo, l queda sa-
tisfecho.

5 r-rdhik-mdhavayor apra
mdhurya-ll-gua-rpa-nmnm
prati-kasvdana-lolupasya
vande guro r-chararavindam

Adoro los pies de loto del Maestro Divino, cuyo corazn insacia-
blemente desea saborear los infinitos santos nombres, formas, cuali-
dades y pasatiempos de r r Rdh-Mdhava, los cuales estn llenos
de la dulzura del amor divino.
r r Gurvvaka | 65

nikuja-yno rati-keli-siddhyair 6
y ylibhir yuktir apekay
tatrti-dkyd ati-vallabhasya
vande guro r-chararavindam

Adoro los pies de loto del Maestro Divino, quien es extremadamen-


te querido por la Suprema Pareja Divina, quienes juegan en los bos-
quecillos de Braja. l es muy experto en esas ocupaciones apropiadas
que las sakhs realizan con el fin de servir a los pasatiempos amorosos
de la Pareja Divina.

skd-dharitvena samasta-strair 7
uktas tath bhvyata eva sadbhi
kintu prabhor ya priya eva tasya
vande guro r-chararavindam
Adoro los pies de loto del Maestro Divino, quien es una manifes-
tacin, simultnea e inconcebiblemente igual y diferente, de la Supre-
ma Personalidad de Dios. Todas las Escrituras lo glorifican por ser una
forma directa, no diferente del Seor Supremo, r Hari, y los santos
puros tambin reconocen ese hecho; con todo, l es el ms querido del
Seor.

yasya prasdd bhagavat-prasdo 8


yasyprasdt na gati kuto pi
dhyya stuvas tasya yaas tri-sandhya
vande guro r-chararavindam

Adoro los pies de loto del Maestro Divino, siempre cantando sus
glorias y meditando en l tres veces al da. Por su misericordia, uno
obtiene la gracia del Seor. Si l no est complacido, el alma no tiene
refugio en ninguna parte.

rmad guroraakam etad ucchair 9


brhme muhrte pahati praytnt
yas tena vndvana-ntha-skt-
sevaiva labhy januo nta eva

Aquel que, durante el Brhma-muhrta (noventa y seis minutos


antes de la salida del sol) canta con regularidad y sinceridad estas ocho
oraciones al Maestro Divino, tras abandonar el cuerpo en su perfec-
66 | Invocacin auspiciosa al aragati

cin espiritual, alcanza la cualificacin de ocuparse en el servicio direc-


to a r Krisna, el Seor de Vrindvan.

Invocacin auspiciosa al aragati


por rla Bhaktivinod hkur

1 r-ka-chaitanya prabhu jve doy kori


svaprada svya dhma saha avatari
r Krisna Chaitanya, por compasin a las almas jvas, has descen-
dido a este mundo junto con Tus asociados y Tu morada.

2 antyanta durllabha prema koribre dna


ikhya saragati bhakatera pra
Para distribuir libremente el muy extraordinario amor divino, por
ensearnos la rendicin exclusiva, [lo cual constituye] la vida y alma del
devoto.

3 dainya, tmanivedana, gopttve varaa


avaya rakibe kavivsa plana
La humildad, la entrega de uno mismo, el abrazar la custodia de
Krisna, manteniendo esta fe: Ciertamente, Krisna me proteger.

4 bhakti-anukla mtra krjera svkra


bhakti-pratikla bhvavarjjangkra
La aceptacin de todas esas actividades que son favorables a la
devocin y el rechazo de lo que es adverso a la devocin.

5 a-aga aragati hoibe jhra


thra prrthan une r-nandakumra
Para aquellos que se rinden de estas seis maneras, sus oraciones
sern escuchadas por el divino hijo de Nanda.

6 rpa-santana-pade dante ta kori


bhakativinoda poe dui pada dhori
Bhajan-gti| 67

rla Bhaktivinod hkur, sosteniendo en su boca una pajilla, cae a


los pies de loto de r Rpa-Santan y abraza esos pies.

kdiy kdiy bole, mi to adhama 7


ikhye aragati korohe uttama
Llorando, llorando, les implora: Oh, estoy cado! Por favor, ens-
enme a rendirme, instryanme acerca de la devocin pura.

Bhajan-gti
por rla Bhaktivinod hkur

bhaja re bhaja re mr mana ati manda 1


(bhajan bin gati ni re)
(braja-bane rdh-ka bhajan bin gati ni re)
(bhaja) braja-bane rdh-ka-chararavinda
(jna-karma parihari re)
(uddha rga patha dhari jna-karma parihari)
Oh, mente ma, qu tonta eres! Solo adora los pies de loto de Rdh
y Krisna en el bosque de Braja. Sin esa adoracin, no hay posibilidad
de avance espiritual. Abandona todo el conocimiento especulativo y
las actividades materialistas y nicamente adora a Rdh y Krisna en
los bosques de Braja.

(bhaja) gaura-gaddhardvaita-guru-nitynanda 2
(gaura-ke abhede jene)
(guru ka-priya jene gaura-kne abheda jene re)
rnivsa, haridsa, murri, mukunda
(gaura-preme smara smara re)
(rnivsa, haridse, gaura-preme smara re)
Debes adorar y servir al Seor Gaura, a Gadadhr, a Advaita y al
Maestro Espiritual original, el Seor Nitynanda. Sabiendo que el Se-
or Krisna y el Seor Gaura son la misma persona, y sabiendo que el
Maestro Espiritual es muy querido a Krisna, debes recordar a los que-
ridos asociados del Seor Chaitanya, tales como rvs hkur, Harids
hkur, Murri Gupta y Mukunda Datta. Con profundo amor por el
68 |Bhajan-gti

Seor Gaura, debes recordar a las dos grandes personalidades: rvs


hkur y Harids hkur.

3 rpa-santana-jva-raghuntha-dvandva
(jadi bhajan korbe re)
(rpa-santane smaran jadi bhajan korbe re)
rghava-gopla-bhaa-svarpa-rmnanda
(ka preme jadi cho re)
(svarpa-rmnande smara
ka-prema jadi cho re)
Debes recordar a los Goswms de Vrindvan: r Rpa Goswm,
Santan Goswm, Jva Goswm, Raghunth Bhaa Goswm y Ra-
ghunth Ds Goswm. Si adoras al Seor Krisna, entonces debes
recordar a las dos grandes almas, r Rpa y Santan Goswm. Tam-
bin debes recordar a Rghava Padit, a Gopl Bhaa Goswm,
Swarp Dmodar Goswm y Rmnanda Rya. Si realmente buscas
amor por Krisna, entonces tienes que recordar a Swarp Dmodar y a
Rmnanda Rya.

4 goh-saha karapura-sen-ivnanda
(ajasra smara smara re)
(goh-saha-sen ivnande ajasra smara re)
rpnuga sdhu-jana bhajana-nanda
(braje bs jadi cho re)
(rupnuga sdhu-jane smara braje bs jadi cho re)
rpnuga sdhu-jana bhajana-nanda
bhaja re bhaja re mr mana ati manda

Debes recordar a rla Kavi Karapura y a todos los miembros de


su familia, quienes son todos sinceros sirvientes de r Chaitanya
Mahpra-bhu. Tambin recuerda al padre de Kavi Karapura:
ivnanda Sena. Siempre, siempre recuerda a r Karapura y su fami-
lia. Recuerda a todos esos Vaiavas que siguen estrictamente el sen-
dero de Rpa Goswm y que estn absortos en el xtasis del bhajan.
Si en verdad anhelas residir en la tierra de Braja, entonces recuerda a
todos los Vaiavas, quienes son seguidores de rla Rpa Goswm.
Vibhvar ea | 69

Vibhvar ea
por rla Bhaktivinod hkur

vibhvar ea,loka-pravea, 1
nidr chi uho jva
bolo hari hari, mukunda murri,
rma ka hayagrva

La noche termin y la alborada despunta. Oh, alma jva, levntate


y abandona tu sueo. Canta los Santos Nombres del Seor Hari, el que
otorga la liberacin, el enemigo del demonio Mura, el Supremo Dis-
frutador, quien es plenamente atractivo, y la encarnacin con cabeza
de caballo, Hayagrva.

nsiha vmana,r-madhusdana, 2
brajendra-nandana yma
ptan-ghtana,kaiabha-tana,
jaya darathi-rma

El Seor Hari encarn como Niha, mitad hombre y mitad


len. Apareci como un brahmn enano llamado Upendra y mat al
demonio Madhu. l es el hijo amado del Rey de Braja, Nanda Mahrj,
y tiene una tez negruzca; dio muerte a la bruja Ptan y aniquil al
demonio Kaiabha. Todas las glorias al Seor Hari, quien apareci
como el Seor Rma, el hijo del Rey Darath.

jaod dulla,govinda-gopla, 3
vndvana purandara
gop-priya-jana,rdhik-ramaa,
bhuvana-sundara-bara

l es el querido de Madre Yaod, quien da placer a las vacas, la


tierra y los sentidos espirituales; y el protector de las vacas, el Seor del
bosque de Vrindvan, el amado de las gops, el amante de Rdhik y la
personalidad ms hermosa en todos los mundos.

rvntakara,mkhona-taskara, 4
gop-jana-vastra-hr
70 | Vibhvar ea

vrajera rkhla,gopa-vnda-pla,
chitta-hr ba-dhr
Como Rmachandra, puso fin al demonaco rey Rvana; como
Krisna, rob la mantequilla de las gops mayores, rob las ropas de las
gops jvenes mientras se baaban en el Yamun. Es el pastorcillo de
vacas de Braja y el protector de los pastorcillos de vacas. Les roba el
corazn a todos y siempre lleva una flauta.

5 jogndra-bandana,r-nanda-nandana,
braja-jana-bhaya-hr
navna nrada,rpa manohara,
mohana-va-bihr

El Seor Krisna es adorado por el mejor de los yoguis y es el hijo


de Nanda. l desecha todos los temores de los habitantes de Braja. Su
color es el de una fresca nube de lluvia, y Su forma es encantadora.
Mientras camina, tocando Su flauta, luce muy atractivo.

6 jaod-nandana,kasa-nisdana,
nikuja-rsa-vils
kadamba-knana,rsa-paryaa,
vnd-vipina-nivs

l es el hijo de Yaod; mat al rey Kasa y juega en la danza Rsa


entre los bosquecillos de Braja. Krisna se ocupa en esta danza Rsa
bajo los rboles kadamba y reside en el bosque de Vrindvan.

7 nanda-vardhana,prema-niketana,
phula-ara-jojaka kma
gopgagaa,chitta-vinodana,
samasta-gua-gaa-dhma

l incrementa el xtasis de sus devotos, es la fuente de todo amor


y el cupido trascendental que usa flechas de flores para incrementar los
deseos amorosos de las gops. Es el placer de los corazones de las gops
y la morada de todas las cualidades maravillosas.

8 jmuna-jvana,keli-paryaa,
mnasa-chandra-chakora
Vibhvar ea | 71

(hari) nma-sudh-rasa,go ka-jaa,


rkho vachana mana mora
El Seor Krisna es la vida del ro Yamun; siempre est absorto en
Pasatiempos amorosos y es la luna para las mentes de las gops, quienes
son como los pjaros chakora, que subsisten nicamente gracias a la
luz de la luna. Oh, mente, obedece mis palabras y canta las glorias de
r Krisna en la forma de estos Santos Nombres, los cuales estn llenos
de dulzuras nectarinas.

hkura-vaiava-gaa
por rla Narottam ds hkur

hkura vaiava gaa kori ei nivedana 1


mo boo adhama durchra
drua-sasra-nidhithe hbilo vidhi
kee dhori more koro para

Oh, Vaiavas santos, aunque soy muy cado y mi comportamiento


es malo, no obstante, les hago esta splica: mi destino me ha hundido
en este aterrador ocano de nacimiento y muerte; por favor, tomndo-
me de los cabellos, llvenme hasta la orilla opuesta.

vidhi boo valavn n une dharama jna 2


sadi karama-pe bndhe
n dekhi traa lea jata dekhi saba klea
antha ktare ti knde

Mi destino es muy poderoso. Son incapaz de escuchar acerca del


conocimiento de la vida espiritual, y siempre me encuentro atado por
las sogas del karma. No puedo ver forma alguna de escapar de mi
condicin. Slo experimento sufrimiento. Impotente y afligido por el
dolor, lloro..

kma krodha lobha moha mada abhimna saha 3


pana pana sthne ne
aichna mra mana phire jena andha jana
supatha vipatha nhi jne
72 | Vibhvar ea

Soy como un hombre ciego incapaz de ver cul camino es auspi-


cioso y cul, inauspicioso. La lujuria, la ira, la codicia, la confusin, la
locura y el orgullo me arrastran, irremediablemente, de aqu para all.

4 na loinu sat mata asate majilo chita


tuy pye n korinu a
narottama dse koy dekhi uni lage bhay
tariy loho nija pa

Mi mente qued inmersa en la satisfaccin efmera de los sentidos


y no pude entender la verdadera meta de la vida. Por esta razn, no
tuve aspiracin por alcanzar Tus pies de loto. Narottam ds dice: Aho-
ra que puedo ver y escuchar a los Vaiavas, me he librado de todo
temor.

Nma-Sakrtan
por rla Narottam ds hkur

1 hari haraye nama ka jdavya nama


jdavya mdhavya keavya nama
Oh, Seor Hari; oh, Seor Krisna, te ofrezco mis reverencias a ti,
quien eres conocido como Ydava, Hari, Mdhava y Keava.

2 gopla govinda rm r madhusdana


giridhr gopntha madana-mohana
Oh, Gopla, Govinda, Rma, r Madhusdana, Giridhri, Gop
nth, Madana-mohan!

3 r-chaitanya nitynanda r advaita-chandra


gaddhara rvsdi gaura-bhakta-vnda
Todas las glorias a r Chaitanya y a Nitynanda. Todas las glorias
a r Advaita chrya, quien es como una luna. Todas las glorias a r
Gaddhar Padit y a todos los devotos de r Chaitanya encabezados
por rvs hkur.

4 jaya rpa santana bhaa raghuntha


r-jva-gopla-bhaa dsa raghuntha
Vibhvar ea | 73

Todas las glorias a r Rpa Goswm, Santan Goswm, Raghunth


Bhaa Goswm, r Jva Goswm, Gopla Bhaa Goswm y Raghu
nth Ds Goswm.

ei choy gosir kori charaa vandana 5


jh hoite bighna-n abha praa
Les ofrezco mis reverencias a los Seis Goswms. Por ofrecerles
reverencias a ellos, son destruidos todos los obstculos a la devocin
y se cumplen todos los deseos espirituales.

ei choy gosir jra muni tra dsa 6


t-sabra pada-reu mora pacha-grsa
Soy un sirviente de esa persona que es un sirviente de esos Seis
oswms. El polvo de sus sagrados pies constituye mis cinco clases
G
de alimento.

tdera charaa sebi bhakta sane bsa 7


janame janame mora ei abhila
Es mi deseo que, nacimiento tras nacimiento, pueda vivir con esos
devotos que ofrecen servicio a los pies de loto de los Seis Goswms.

ei choy gosir jabe braje koil bsa 8


rdh-ka-nitya-ll koril praka
Cuando estos Seis Goswms residan en Braja, revelaron y expli-
caron los pasatiempos eternos de Rdh y Krisna.

nande bolo hari bhaja vndvana 9


r-guru-vaiava-pade majiy mana
Absorbe tu mente en meditar en los pies del Maestro Espiritual y
los santos Vaiavas, canta en xtasis los Nombres del Seor Hari y
adora el reino trascendental de Vrindvan.

r-guru-vaiava-pda-padma kori a 10
(hari) nma-sakrttana kohe narottama dsa
Deseando los pies de loto de r Guru y los Vaiavas, Narottam
Ds canta el sakrtan del Santo Nombre.
74 | Vibhvar ea
Vibhvar ea | 75

Canciones del medioda


76 | Vibhvar ea
r Bhoga-rati Gti | 77

r Bhoga-rati Gti
por rla Bhaktivinod hkur

bhaja bhakata-vatsala r-gaurahari 1


r-gaurahari sohi goha-bihr,
nanda-jaomat-chitta-hr
Solo adora a r Gaurahari, quien es siempre afectuoso con Sus
devotos. l es el mismsimo Dios Supremo, Krisna, quien jug en los
campos de pastoreo de Braja y quien rob los corazones de Nanda y
Yaod.

bel holo, dmodara, isa ekhano 2


bhoga-mandire bosi koraho bhojana
Madre Yaod llama a Krisna: Mi querido Dmodar, ya es tarde.
Por favor, ven de inmediato, sintate en el comedor para que tomes Tu
almuerzo.

nandera nirdee baise giri-bara-dhr 3


baladeva-saha sakh baise sri sri
Siguiendo las instrucciones de Mahrj Nanda, Krisna el soste-
nedor de la Colina de Govardhan se sienta, y luego, todos los pas-
torcillos de vacas, junto con Baladev el hermano mayor de Krisna,
se sientan en filas para tomar su almuerzo.

ukt-kdi bhji nlit kuma 4


li ln dugdha-tumb dadhi moch-ghaa
Enseguida les sirven un festn de ukt y diversas clases de vegeta-
les de hojas verdes, luego, deliciosas frituras y una ensalada hecha con
las hojas verdes de la planta de yute. Tambin les son servidos calaba-
za, cestas con frutas, pastelillos de forma cuadrada hechos a base de
lentejas cocidas en leche. Adems, les sirven yogur espeso, calabacitas
cocinadas en leche y preparaciones de vegetales hechas con la flor del
pltano.
78 | r Bhoga-rati Gti

5 mudga-bo ma-bo roik ghtnna


akul piaka kr puli pyasnna
Despus ellos reciben unos pastelillos fritos de mung dahl (arvejas
amarillas) en forma de cuadros, y otros de urad dahl (arvejas verdes),
chapts, y arroz con gui. Luego, dulces hechos con leche, azcar y
ajonjol; pasteles de harina de arroz; leche condensada; pastelillos su-
mergidos en leche, y arroz dulce.

6 karpra amtakel rambh kra-sra


amta rasl, amla dvdaa prakra
Tambin hay un arroz dulce mezclado con alcanfor cuyo sabor es
como el nctar. Hay pltanos y un delicioso queso con sabor nectreo.
Tambin son servidas doce clases de preparaciones cidas hechas con
tamarindo, limas, limones, naranjas y granadas.

7 luchi chini sarpur lu rasbal


bhojana korena ka hoye kuthal
Hay purs hechos con harina blanca y azcar, purs rellenos de
crema, laus y pastelillos de dahl (arvejas) cocidos en arroz azucarado.
Krisna come vidamente toda la comida.

8 rdhikra pakka anna vividha byajana


parama nande ka korena bhojana
Con gran xtasis y alegra Krisna saborea el arroz, los vegetales al
curry, los dulces y los pasteles preparados por rmat Rdhr.

9 chole-bole lu khy r-madhumagala


bagala bjy ra deya hari-bolo
Madhumagal, el gracioso brahmn amigo de Krisna, quien es muy
afecto a comer laus, los consigue de una u otra manera. Al comerlos,
grita: Haribol, Haribol! y hace un sonido chistoso al golpear bajo sus
sobacos con las manos.

10 rdhikdi gae heri nayanera koe


tpta hoye khy ka jaod-bhavane
Mientras come con gran satisfaccin en la casa de Madre Yaod,
Krisna mira de soslayo a Rdhr y Sus amigas, las gops.
r Bhoga-rati Gti | 79

bhojannte piye ka subsita bri 11


sabe mukha prakloy hoye sri sri
Tras almorzar, Krisna bebe agua de rosas, y luego, todos los nios,
en fila, lavan sus bocas.

hasta-mukha prakliy jata sakh-gae 12


nande birma kore baladeva-sane
Despus de que todos los pastorcillos de vacas han lavado sus ma-
nos y bocas, descansan con gran dicha junto al Seor Balarm.

jmbula rasla ne tmbla-mal 13


th kheye ka-chandra sukhe nidr gel
A continuacin, los dos pastorcillos de vacas, Jmbula y Rasla, le
llevan a Krisna pn preparado con nueces de betel, finas especias y
catechu [una sustancia astringente]. Despus de comer ese pn, r
Krisnachandra va a descansar plcidamente.

vilka ikhi-pucha-chmara hulya 14


aprvva ayya ka sukhe nidr jya
Mientras Krisna descansa felizmente en una magnfica cama, Su
sirviente Vilka lo refresca con un abanico de plumas de pavorreal.

jaomat-j peye dhanih-nito 15


r-ka-prasda rdh bhuje hoye prto
La gop Dhanih, a pedido de Madre Yaod, le lleva los rema-
nentes de la comida de Krisna a rmat Rdhr, quien los come con
gran deleite.

lalitdi sakh-gaa avaea pya 16


mane mane sukhe rdh-ka-gua gya
Luego, Lalit-dev y las otras gops reciben los remanentes, y dentro
de sus corazones cantan con gran alegra las glorias de Rdhr y
Krisna.

hari-ll ek-mtra jhra pramoda 17


bhograti gy hkur bhakativinoda
80 |Mahprasd

hkur Bhaktivinod, cuya sola y nica alegra son los pasatiempos


del Seor Hari, canta esta cancin del Bhoga-rati.

bhaja govinda govinda gopla


giridhr gopntha nanda dulala
bhaja govinda govinda gopla
nanda dulala jaya jaya ach dulala
ach dulala jaya jaya gaura gopla

Mahprasd

mahprasde govinde nma brahmai vaiave


svalpa pya vat rjan vivsa naiva jyate
Aquellos que no han acumulado suficiente mrito piadoso, nunca
podrn honrar al Mahprasd, al Seor Govinda, al Santo Nombre,
alos brahmines y a los Vaiavas.

r Prasda-sevya Gti
por rla Bhaktivinod hkur

1 bhi-re!
orra abidy-jl, joendriya the kl,
jve phele viaya-sgore
tra madhye jihv ati, lobhamoy sudurmati,
tke jet kohina sasre
Mis amigos!, este cuerpo material es una red de ignorancia, y los
sentidos son nuestros enemigos mortales, pues arrojan al alma al oca-
no del disfrute material de los sentidos. De todos los sentidos, el de la
lengua es el ms voraz y realmente infame; es muy difcil controlar la
lengua en este mundo.
r Prasda-sevya Gti | 81

ka boo doymoy, koribre jihv jay, 2


sva-prasd-anna dilo bhi
sei annmta po, rdh-ka-gua go,
preme ko chaitanya-niti

Mis amigos!, el Seor Krisna es muy misericordioso; para conquis-


tar la lengua, nos ha dado los remanentes de Su propia comida! Aho-
ra, por favor, coman los nectarinos granos mientras glorifican a Sus
Seoras r r Rdh-Krisna, y con afecto exclamen: Chaitanya!,
Niti!.

(preme bhore kare)


(dayl niti chaitanya bole, preme bhore kare)
(niti gaura haribol)
82 | r Prasda-sevya Gti
r Prasda-sevya Gti | 83

Canciones de la tarde
84 | r Prasda-sevya Gti
r Gaura-rati | 85

r Gaura-rati
por rla Bhaktivinod hkur

(kiba) jaya jaya gaurchder rotiko obh 1


jhav-taa-vane jagamana-lobh
(jaga janer mana-lobh)
(gaurger roti obh jaga janer mana-lobh)
(niti gaura haribol)
Todas las glorias, todas las glorias a la bella ceremonia con que se
adora al Seor Gaurchandra en un bosquecillo sobre la ribera del
Jhav (ro Ganges). Este rati atrae la mente de todas las entidades
vivientes del universo.

(kiba) dakie nitichd bme gaddhara 2


nikae advaita rnivsa chatra-dhara
A la derecha del Seor Gaurchandra est el Seor Nitynanda, y
a Su izquierda est r Gaddhar. Frente a l se encuentra r Advaita
Prabhu, y rvs hkur sostiene una sombrilla sobre la cabeza del
Seor Chaitanya.

(kiba) bosiyche gaurchd ratna-sihsane 3


(ratna-simhsane alo korere
bosiychen gaurchd ratna-simhsane)
rati korena brahm di-deva gae
(gaurger rati kore)
(brahm di-deva gae gaurger roti kore)
(niti gaura haribol)
El Seor Chaitanya est sentado en un trono enjoyado mientras los
semidioses encabezados por el Seor Brahm llevan a cabo la ceremo-
nia de rati.
86 | r Gaura-rati

4 (kiba) narahari-di kori chmara hulya


sajaya-mukunda-vsu-ghoa-di gya
Narahari Sarakr y otros asociados del Seor Chaitanya lo abanican,
y los devotos encabezados por Sajaya Pait, Mukunda Datta y Vsu
Gho, entonan un dulce krtan.

5 (kiba) akha bje gha bje bje karatla


madhura mdaga bje parama rasla
(madhur madhur madhur bje)
(gaurger roti kle madhur madhur madhur bje)
(akha bje gha bje madhur madhur madhur bje)
(madhura mridanga bje madhur madhur madhur bje)
(niti gaura haribol)
Resuenan las conchas, las campanas y los cmbalos, y las mridangas
suenan muy dulcemente. La msica del krtan es supremamente dulce
y agradable de escuchar.

6 (kiba) bahu-koi chandra jini vadana ujjvala


gala-dee bona-ml kore jhalamala
(jhalmol jhalmol jhalmol kore)
(gaura gole bono phuler ml jhalmol jhalmol jhalmol
kore)
(niti gaura haribol)
La refulgencia del rostro del Seor Chaitanya supera a millones y
millones de lunas. Y la guirnalda de flores silvestres que adorna Su
cuellobrilla.

7 (kiba) iva-uka-nrada preme gada-gada


(hkur) bhakativinoda dekhe gorra sampada
El Seor Shiva, ukadev Goswm y Nrada Muni, todos estn
presentes, y sus voces se ahogan con el xtasis del amor trascendental.
De esa manera, Bhaktivinod tiene una visin de la gloriosa adoracin
del Seor Gaurachandra.

(ei br my doya koro)


(hkura r bhaktivinod ei br my doy koro)
(hkura r sarasvat ei br my doy koro)
(patit-pvan r gurudev ei br my doy koro)
r Sraswat-rati | 87

(saprada gaurahari ei br my doy koro)


(niti gaura haribol)

Por favor, denme en esta ocasin su gracia. Oh, r Bhaktivinod,


r Saraswat hkur, oh, Gurudev, redentor de las almas cadas; oh,
Seor Gaurahari y Tus asociados, por favor, otrguenme su misericor-
dia en esta ocasin.

r Sraswat-rati
por rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj

jayare jayare jaya gaura-sarasvat 1


bhakativinoda nvaya koru murati
Todas las glorias, todas las glorias, todas las glorias a rla Bhaktisid
dhnta Saraswat hkur, quien se tiene un ntimo vnculo con rla
Bhaktivinod hkur y quien es una personificacin de la misericordia
de r Gaurga.

prakile gaura-sev bhvana magala 2


bhakatisiddhnta uddha prajna ujjvala
T revelaste el servicio devocional al Seor Gaurga, el cual be-
neficia a todo el universo. Tus conclusiones devocionales puras res-
plandecen con el conocimiento absoluto.

rdh-yma ekatanu dake gor rya 3


bme rdh madhye svaya yma-gopa jaya
Todas las glorias a Rdh y ym (Krisna) quienes estn combina-
dos en el cuerpo nico de r Gaurga, quien se encuentra al lado
derecho; todas las glorias a rmat Rdhr, quien se encuentra al
lado izquierdo; y todas las glorias a l, quien se encuentra en medio y
no es otro que el Supremo Pastorcillo de vacas, r ymasundar.

braja rasa nava bhve navadvpe rje 4


udre madhura rga abhinava sje
88 | r Sraswat-rati

La melosidad de Braja (Vrindvan) est presente en Nabadwp con


un humor nuevo. Cuando este dulce sentimiento amoroso se mezcla
con la magnanimidad, luce entonces extraordinariamente hermoso.

5 mdhuryya kaivalya rga brajera nirjsa


prpti parkh the gaurga vilsa
Mdhurya-rsa (el amor conyugal) es la esencia de Braja Dhm, y
los Pasatiempos de Mahprabhu lo llevan a su ms elevada perfeccin.

6 rdh bhva-knti agikari bhlo mate


dakie sana rasa garim dekhte
Aceptando intensamente el humor y la belleza de r Rdh, l ha
tomado Su lugar a la derecha para mostrar Su posicin gloriosa.

7 rdh-rasa-troyo-svda rahasya proysa


nirakhi praphulla rdh mukhe manda hsa
Cuando Rdhr ve el deseo travieso de Krisna de entender la
gloria de Su amor, la maravillosa dulzura de Krisna, la cual nicamen-
te Ella disfruta por medio de Sus cualidades trascendentales, y la feli-
cidad que Ella deriva del dulce amor que Krisna muestra por Ella,
Rdhr se siente muy complacida y una suave sonrisa aparece en Su
rostro.

8 madhye rahi varave ghoe vadhara


rdhra sampade m gaurga-sundara
En el centro, Vadhar (el Flautista) toca Su flauta, y piensa: Solo
debido a la riqueza de Rdhr me he convertido en Gaurga-Sun
dar.

9 madabhha rpa rdhra hdoya mandire


gaurga bhajile suhu sphrtti pya tre
Mi muy querida Forma se manifiesta en el Templo del corazn de
Rdhr, y esa suprema manifestacin Ma solo puede ser alcanzada
por adorar a Gaurga.

10 nady prake mahprabhu gaura-nidhi


patita pvana deve milila vidhi
Dainya Prrthan Gti | 89

Mediante el divino arreglo del Seor, el Supremo Redentor de las


almas cadas apareci en Nady como el muy amado r Gaurga
Mahprabhu.

e-rpa rati brahm ambhu agochara 11


gaura bhakta kp ptra mtra siddhi sra
Esta clase de adoracin divina de Mahprabhu se halla ms all de
la visin de incluso el Seor Brahm o el Seor Shiva. Uno puede al-
canzar tal perfeccin solo por recibir la misericordia de un devoto del
Seor Gaurga.

r svarpa, rmnanda, rpa, santana 12


r raghu, jvdi kpya dekhe bhakta-jana
Solo por la misericordia de r Svarp Dmodar, r Rmnanda
Rya, r Rpa, r Santan, r Raghunth, r Jva, y sus asociados,
los devotos obtienen esa visin.

jaya guru-gaura-rdh-govinda-sundara 13
jaya do bhakta vnda nitya nirantara
Todas las glorias a r Guru, Gaurga, Rdh-Govindasundar. Oh,
devotos, siempre canten Sus eternas glorias.

Dainya Prrthan Gti


por rla Bhaktivinod hkur

kobe r chaitanya more-koribena doy 1


kobe mi pibo vaiava-pada-chy
Cundo me conceder Su misericordia el Seor Chaitanya? Cun-
do me refugiar en la sombra de los sagrados pies de los Vaiavas?

kobe mi chibo e vioybhimn 2


kobe viu-jane mi koribo sammn
Cundo abandonar el ego falso de ser un disfrutador y cundo
ofrecer todo respeto a los sinceros devotos del Seor Vi?
90 | r Tulas-parikram-gti

3 galabastra ktjali vaiava-nikae


dante ta kori dibo nikapae
Cundo me presentar a los pies del Vaiava con la vestimenta
de la rendicin alrededor de mi cuello y con paja entre mis dientes?

4 kdiy kdiy jnibo dukhagrm


sasra-anala hoite mgibo virm
Cundo, llorando una y otra vez, presentar mi triste relato a los
pies del Vaiava y cundo buscar alivio del fuego de la existencia
material rogndole al Vaiava que me otorgue refugio y descanso?

5 uniy mra dukha vaiava hkura


m lgi ke vedibena prachura
Cuando ese Vaiava escuche el relato de mi afliccin mundana,
interceder por m en sus oraciones ante Krisna.

6 vaiavera vedane ka doymoy


e heno pmara prati hoben sadoy
Y Krisna, satisfecho con la oracin de ese Vaiava, ser bondado-
so con este malvado y pecaminoso desdichado.

7 vinodera nivedan vaiava-charae


kp kori sage loho ei akichane
Bhaktivinod hkur presenta esta oracin a los pies de loto de los
Vaiavas: Concdanme su Gracia y acepten esta alma inferior en su
asociacin.

r Tulas-parikram-gti
por rla Chandraekhar Kavi

namo nama tulas mahr,


vnde mahr namo nama
Oh, Tulas Mahr, oh, Vind Dev, te ofrezco mis reverencias
una y otra vez.
r Tulas-parikram-gti | 91

namo re namo re miy namo nryai 1

Oh, Nryai, te ofrezco mis reverencias una y otra vez.

jko darae, parae agha-na-hoi 2


mahim beda-pure bkhni
Al verte o tocarte, todos los pecados son destruidos. Tus glorias
son cantadas en los Vedas y los Puras.

jko patra, majar komala 3


r-pati-charaa-kamale lapani
dhanya tulasi, praa tapa kiye,
r-lagrma-mah-par

Tus hojas y tus suaves majars estn entrelazadas a los pies de loto
de Nrya. Oh, Tulas, mediante la ejecucin de tus austeridades, has
llegado a ser la adorable consorte de r lagrm-ila.

dhpa, dpa, naivedya, roti, 4


phulan kiye varakh varakhni
chppnna bhoga, chatria byajana,
bin tulas prabhu eka nhi mni

Derramas tu misericordia sobre quienquiera que te ofrece un in-


cienso, una lmpara, alimentos, adoracin y flores. El Seor no acepta
ni siquiera una de las cincuenta y seis ofrendas de comida o de las
treinta y seis clases de curry ofrecidas sin hojas de Tulas.

iva-uka-nrada, ur brahmdiko, 5
hata phirata mah-muni jn
chandraekhara miy, ter jaa goye
bhakati-dna djiye mahri

El Seor Shiva, ukadev Goswm, Nrada Muni, todos los semi-


dioses encabezados por el Seor Brahm, los msticos y los grandes
munis te circunvalan. Oh, Tulas Mahr, as canta tus glorias
Chandraekhar. Por favor, otrgale el regalo de la devocin.
92 | r Guru-vaiava Mhtmya-gti

r Guru-vaiava Mhtmya-gti
por rla Narottam ds hkur

1 r guru charaa-padma,kevala-bhakati-sadma,
bando mui svadhna mate
jhra prasde bhi, e bhava toriy ji,
ka-prpti hoya jh hoite

Los pies de loto del Maestro Espiritual son la morada del servicio
devocional puro. Me postro ante esos pies de loto con gran cuidado y
atencin. Mi querido hermano (querida mente)!, es por la gracia del
Maestro Espiritual que cruzamos sobre esta existencia material.

2 guru-mukha-padma-vkya,chittete koriy aikya,


ra n koriha mane
r guru-charae rati, sei se uttama-gati,
je prasde pre sarvva

Haz que las enseanzas que emanan de los labios de loto del Maes-
tro Espiritual sean una con tu corazn y no desees nada ms. El apego
a los pies de loto del Maestro Espiritual es el mejor medio para el
avance espiritual. Mediante su misericordia se cumplen todos los de-
seos de perfeccin espiritual.

3 chaku-dna dil jei, janme janme prabhu sei,


divya-jna hde prokito
prema-bhakti jh hoite, avidy vina jte,
vede gya jhra charito

l, quien me concedi el regalo de la visin trascendental, es mi


Seor, nacimiento tras nacimiento. Mediante su misericordia, el cono-
cimiento divino es revelado dentro del corazn, otorgando devocin
amorosa y destruyendo la ignorancia. Las Escrituras vdicas alaban su
carcter.

4 r-guru karu-sindhu, adhama janra bandhu,


lokantha lokera jvana
h h prabhu koro doy, deho more pada-chy,
ebe jaa ghuuk tribhuvana
(e adhama loila araa)
Svaraa-r-Gaura-pda-padme Prrthan | 93

Oh, Maestro Espiritual, ocano de misericordia y amigo de las al-


mas cadas, t eres el preceptor de todos y la vida del mundo entero.
Oh, amo!, s misericordioso conmigo y concdeme la sombra de tus
pies de loto. Que tus glorias sean proclamadas en los tres mundos.

(tuy pade loinu araa)


(mi) (arailam)
(abhaya r pada padme arailam)
(may) (doy koro he)
(patit-pvan r gurudev doy koro he)
(adhama patita jene doy koro he)
(jay gurudev)
Me he rendido, me he rendido a tus intrpidos pies de loto. Por
favor,dame tu misericordia. Oh, Gurudev, salvador de los cados, por
favor, dame tu misericordia. T eres el salvador de las almas inferiores
y cadas. Todas las glorias a ti, r Gurudev.

Svaraa-r-Gaura-pda-padme Prrthan
por rla Narottam ds hkur

r ka chaitanya prabhu doy koro more 1


tom bin ke doylu jagata mjhre
Seor Krisna Chaitanya, por favor, concdeme Tu misericordia; en
toda la creacin no hay nadie tan misericordioso como T.

patita-pvana-hetu tava avatra 2


mo samo patita prabhu n pibe ra
Has descendido solo para redimir a las almas cadas; oh, Seor, no
encontrars en ninguna parte a un alma tan cada como yo.

h h prabhu nitynanda premnanda sukh 3


kp-bolokana koro mi boo dukh
Oh, Seor; oh, Seor Nitynanda, alegre siempre en tu amor, ten
la bondad de otorgarme Tu misericordiosa mirada, estoy muy triste.
94 | Svaraa-r-Gaura-pda-padme Prrthan

4 doy koro st-pati advaita gosi


tava kp-bole pi chaitanya-niti
Concdeme Tu gracia, r Advaita Goswm, el seor de rmat
St hkur; mediante el poder de Tu misericordia obtendremos el
servicio a r r Niti-Chaitanya.

5 gaura premamoya tanu paita gaddhara


rnivsa haridsa doyra sgara
La personificacin del amor de r Gaura: Gaddhar Pait, rvsa
Pait, Harids hkur, ustedes son el ocano de la misericordia per-
sonificada.

6 h h svarp santana rpa raghuntha


bhaa-juga r jva h prabhu lokantha
Oh, mis seores, r Svarp Dmodar, r Santan, r Rpa y r
Raghunth, r Raghunth Bhaa y r Gopl Bhaa. Oh, mi seor,
r Lokanth Goswm.

7 doy koro r-chryya prabhu rnivsa


rmachandra-saga mge narottama dsa
Oh, Seor r rnivs chrya, por favor, otrgame Tus bendicio-
nes. Narottam Ds ruega por la compaa de r Rmachandra Chakra
vart.

8 (doy koro prabhupda r gaura praka)


(tava jana kp mge ei adhama dsa)
Tenga la bondad de otorgar Su misericordia, rla Prabhupd Sara
swat hkur, manifestacin de r Gaura. Este cado sirviente mendi-
ga la misericordia de sus asociados.
r Vaiava-mahim-gti | 95

r Vaiava-mahim-gti
por rla Bhaktivinod hkur

(ohe) vaiava hkura, doyra sgara, 1


e dse koru kori
diy pada-chy,odho he mre,
tomra charaa dhori

Oh, mi Seor; oh, Vaiava, ocano de misericordia, ten la bondad


de ser misericordioso con este servidor. Otrgame la sombra de tus
santos pies, purifcame. Yo me abrazo a tus sagrados pies de loto.

choya bega domi, choya doa odhi, 2


choya gua deho dse
choya sat-saga,deho he mre,
bosechi sagera e

Con el fin de subyugar los seis impulsos y corregir los seis defectos,
otrgale las seis cualidades a este sirviente. Por favor, concdeme las
seis clases de asociacin santa.1 Me siento a tus pies anhelando tener
esa asociacin.

ekk mra, nhi pya bolo, 3


hari-nma-sakrttane
tumi kp kori,raddh-bindu diy,
deho ka-nma-dhane

1 Los seis impulsos del cuerpo son los del habla, la mente, la ira, la lengua, el es-
tmago y los genitales.
Los seis defectos son el comer ms de lo necesario o reunir ms fondos de los re-
queridos, el esforzarse mucho por objetivos materiales, el hablar innecesariamente de
asuntos mundanos, el estar demasiado apegado a las reglas y regulaciones de las Escri-
turas o ser demasiado negligente en seguirlas; el asociarse con personas de mentalidad
mundana y el ser codicioso de logros mundanos.
Las seis buenas cualidades son el entusiasmo, la paciencia, la confianza, la determi-
nacin para realizar actividades favorables al servicio devocional, la resolucin para
abandonar la asociacin de los no devotos y la disciplina requerida para seguir siempre
los pasos de los chryas previos.
Las seis clases de asociacin santa son el ofrecer regalos en caridad, el aceptar rega-
los caritativos, el revelar la mente en confianza, el preguntar de manera confidencial, el
aceptar prasdam y el ofrecer prasdam.
96 | r Prasda-sevya Gti

Carezco de la fuerza para cantar en congregacin el Santo Nombre.


Ten la bondad de derramar una gota de fe en mi corazn, brindndo-
me el tesoro del Nombre del Seor Krisna.

4 ka se tomra, ka dite pro,


tomra akati che
mi to kgla, ka ka boli,
dhi tava pche pche

Krisna es tuyo, t puedes otorgarlo, tienes el poder para hacerlo.


Meencuentro desvalido, y desesperadamente corro tras de ti, gritando:
Krisna, Krisna.

(mi) (dhi tava pche pche)


(ka-dhana pbar e dhi tava pche pche)
(tumi dile ka dite pro)
(tumi dileo dite pro)
(ka tomr hdayer-dhana tumi dileo dite pro
(ka-debr akti-dhara tumi dileo dite pro)
Corro tras de ti.
Corro tras de ti con la esperanza de alcanzar el tesoro que es
Krisna.
Oh, Gurudev, si quieres, puedes darnos a Krisna.
Krisna es tuyo. Puedes drnoslo; tienes ese poder.
Krisna es la riqueza de tu corazn. Si deseas darnos el tesoro que es
Krisna, no hay nada que pueda impedirlo.
Puedes darnos ese tesoro que es Krisna; puedes drnoslo, tienes ese
poder.

r r Prabhupda-padma Stavaka
Oracin a los pies de loto de mi Seor y Maestro, rla Prabhupd, por
rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj

1 sujanrvvuda-rdhita-pda-yuga
yuga-dharma-dhurandhara-ptra-varam
varadbhaya-dyaka-pjya-pada
praammi sad prabhupda-padam
r r Prabhupda-padma Stavaka | 97

Sus pies de loto son servidos con devocin por multitudes de ex-
celsas y virtuosas almas; l estableci la religin para la era, ya que es
el monarca regente de la Viva-Vaiava-Rja-Sabh, la sociedad uni-
versal de los devotos puros, quienes son los verdaderos reyes o la
gua para todos. l satisface los deseos ms queridos de aquellos que
disipan los temores (de todas las almas). Me postro ante los pies de
loto de esa ilustre gran alma, adorable a todos y cada uno. Perpetua-
mente ofrezco mis reverencias ante el resplandor que emana de las
uas de los sagrados pies de mi Seor.

bhajanorjjita sajjana-sagha-pati 2
patitdhika-kruikaika-gatim
gati-vachita-vachakchintya-pada
praammi sad prabhupda-padam

l es el lder de las almas afortunadas bendecidas con el tesoro de


la devocin pura interna; es infinitamente misericordioso con las almas
cadas y es su nico refugio, y sus inconcebibles sagrados pies consti-
tuyen el refugio para los engaadores, que resultan engaados por l.
Me postro ante sus pies de loto. Perpetuamente ofrezco mis reveren-
cias ante el resplandor que emana de las uas de los sagrados pies de
mi Seor.

atikomala-kchana-drgha-tanu 3
tanu-nindita-hema-mla-madam
madanrvvuda-vandita-chandra-pada
praammi sad prabhupda-padam

Me postro ante su divina, encantadora pero imponente y distingui-


da forma de una tez dorada. Esa hermosa figura avergenza el desbor-
dante xtasis de los tallos del loto dorado. Veneradas por diez millones
de cupidos, las lunas de las uas de mi adorable Divino Maestro reve-
lan la belleza de sus pies de loto. Perpetuamente ofrezco mis reveren-
cias ante ese resplandor que emana de las uas de los sagrados pies de
mi Seor.

nija-sevaka-traka-raji-vidhu 4
vidhuthita-hukta-siha-varam
varagata-blia-anda-pada
praammi sad prabhupda-padam

Al igual que la luna deleita a las estrellas, l, rodeado de su crculo


de servidores personales, hace que florezcan sus corazones en el xta-
98 | r r Prabhupda-padma Stavaka

sis divino. A los maliciosos no devotos los hace huir despavoridos con
el sonido de su estruendoso rugido, y las sencillas e inofensivas almas
logran su mxima fortuna al aceptar sus pies de loto. Me postro ante
l. Perpetuamente ofrezco mis reverencias ante el resplandor que ema-
na de las uas de los sagrados pies de loto de mi Seor.

5 vipulkta-vaibhava-gaura-bhuva
bhuvaneu vikrtita gaura-dayam
dayanya-garpita-gaura-pada
praammi sad prabhupda-padam

l ha revelado la vasta y magnificente belleza de r Gaura Dhm;


ha difundido las noticias de la suprema magnanimidad de r Gaurga
por todo el universo, y en los corazones de los recipientes dignos de
su gracia ha establecido firmemente los pies de loto de r Gaura. Me
postro ante l. Perpetuamente ofrezco mis reverencias ante el resplan-
dor que emana de las uas de los sagrados pies de loto de mi Seor.

6 chira-gaura-janraya-viva-guru
guru-gaura-kioraka-dsya-param
paramdta-bhaktivinoda-pada
praammi sad prabhupda-padam

l es el refugio eterno y el Guru Universal para las almas rendidas


a r Gaurga. Absorto en el servicio a su Gurudev, r Gaura Kior,
adora de todo corazn a r Bhaktivinod hkur. Me postro ante l.
Perpetuamente ofrezco mis reverencias ante el resplandor que emana
de las uas de los sagrados pies de mi Seor.

7 raghu-rpa-santana-krtti-dhara
dhara-tala-krttita-jva-kavim
kavirja-narottama-sakhya-pada
praammi sad prabhupda-padam

l es la personalidad ilustre que enarbola la bandera que canta las


glorias de r Rpa, r Santan y r Raghunth. Sus glorias son pre-
dicadas por todo el mundo como las de una personalidad poderosa de
brillante erudicin, no diferente a r Jva. l ha ganado el renombre
de ser uno con los corazones de rla Krisna ds Kavirj y hkur
Narottam. Me postro ante l. Perpetuamente ofrezco mis reverencias
al resplandor que emana de las uas de los sagrados pies de mi Seor.
r r Prabhupda-padma Stavaka | 99

kpay hari-krttana-mrtti-dhara 8
dhara-bhara-hraka-gaura janam
janakdhika-vatsala-snigdha-pada
praammi sad prabhupda-padam

Derramando su gracia sobre todas las almas, es la encarnacin de


Hari-krttan. Como asociado de r Gaura, libera a la Madre Tierra de
la carga de las ofensas cometidas contra ella. Y es tan misericordioso
que su afecto por todos los seres sobrepasa al de un padre. Me postro
ante l, la mina de todas esas cualidades. Perpetuamente ofrezco mis
reverencias al resplandor que emana de las uas de los sagrados pies
de mi Seor.

aragata-kikara kalpa-taru 9
taru-dhik-kta-dhra-vadnya-varam
varadendra-garchita-divya-pada
praammi sad prabhupda-padam

l es como un rbol de los deseos para sus entregados servidores


(pues satisface las aspiraciones de sus corazones) y hasta un rbol se
avergenza ante su magnanimidad y tolerancia. Grandes personalida-
des que son competentes para otorgar bendiciones tambin adoran sus
pies de loto. Me postro ante l. Perpetuamente ofrezco mis reverencias
ante el resplandor que emana de las uas de los sagrados pies de mi
Seor.

parahasa-vara-paramrtha-pati 10
patitodharae kta-vea-yatim
yati-rja-gaai-parisevya-pada
praammi sad prabhupda-padam

La joya principal de los paramahasas, el Prncipe del tesoro de la


perfeccin suprema de la vida el r Krisna-prema, acept las
vestiduras de un sannys mendicante solo para liberar a las almas
cadas. Sus pies de loto son atendidos por los ms prominentes trida
sannyss. Me postro ante l. Perpetuamente ofrezco mis reverencias
a la refulgencia que emana de las uas de los sagrados pies de mi Seor.

vabhnu-sut-dayitnuchara 11
chararita-reu-dharas-tam-aham
mahad-adbhuta-pvana-akti-pada
praammi sad prabhupda-padam
100 | r r Premadhma-deva-stotram

l es el seguidor ms querido e ntimo de la Divina Hija de r


abhnu, y me considero el ms afortunado por tomar el polvo de
V
sussagrados pies sobre mi cabeza. Ofrezco mis reverencias ante sus
invencibles, maravillosamente purificadores pies de loto. Perpetua-
mente ofrezco mis reverencias ante el resplandor que emana de las
uas de los santos pies de mi Seor.

r r Premadhma-deva-stotram
compuesto por rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj, editado por
rla Bhakti Pvan Janrdan Mahrj

1 deva-siddha-mukta-yukta-bhakta-vnda-vandita
ppa-tpa-dva-dha-dagdha-dukha-khaitam
ka-nma-sdhu-dhma-dhanya-dna-sgara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Los dioses universales, los seres perfectos, los salvacionistas, los


yoguis msticos y los excelsos servidores de r Krisna, la Verdad Ab-
soluta, incesantemente cantan las glorias de r Gaurasundar.
En relacin con los pasatiempos del Seor Chaitanya, rla Rpa
Goswm ha mencionado el siguiente verso en su r Chaitanyakam:

sadopsya rmn dhta-manuja-kyai praayit


vahadbhir gr-vair giria-paramehi-prabhtibhi

Los semidioses, encabezados por el Seor Shiva y el Seor Brahm,


aceptaron el atuendo de hombres ordinarios en los pasatiempos de r
Chaitanyadev a fin de adorarlo eternamente con afecto sincero. r
Chaitanyadev es la personificacin de ese vasto ocano nectarino que
se encuentra en el Santo Nombre del Seor Krisna, el cual no es otro
que el propio Nombre puro de r Gaurga. r Chaitanyadev es
comparado con ese gran ocano de leche, el cual, tras ser batido, pro-
dujo nctar. El nctar que Mahprabhu distribuye es el Santo Nombre
del Seor Krisna, que extingue todas las miserias de la existencia ma-
terial, tales como la ansiedad causada por las actividades pecaminosas
ejecutadas en directa oposicin al Seor, y el sufrimiento triple que
alimenta el gran incendio forestal que abrasa a aquellos que estn en
busca de la complacencia de los sentidos, la salvacin y las perfecciones
del yoga mstico. Le ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor
r r Premadhma-deva-stotram | 101

Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

svara-koi-darpabha-deha-vara-gaurava 2
padma-prijta-gandha-vanditga-saurabham
koi-kma-murchitghri-rpa-rsa-ragara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El aura encantadora de la figura divina de r Gaurasundar se ase-


meja al brillo de millones de resplandecientes espejos dorados. Ade-
ms, la dulce fragancia de las flores de loto terrenales y celestiales,
personificada, ofrece con humildad sus oraciones ante el perfume
aromtico que impregna el aire de la hermosa forma de r Chaitanya
Mahprabhu. Millones y millones de cupidos caen inconscientes a los
pies de la magnfica figura de r Chaitanyadev, y son profundamente
impactados, ya que es frenado el sentido de fama universal que surge
de su hermoso esplendor. Mientras r Gaurgadev lleva a cabo Sus
pasatiempos gozosos de bailar, Su forma divina se balancea, jugueto-
namente, de aqu para all. El flujo de las pulsaciones de los miembros
del cuerpo del Seor se mueve acorde a los diversos y encantadores
humores de sentimientos devocionales, bhva, que inundan Su atrac-
tiva figura. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado,
Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

prema-nma-dna-janya-pacha-tattvaktmaka 3
sga-divya-pradstra-vaibhavvatrakam
yma-gaura-nma-gna-ntya-matta-ngara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Por manifestar Sus cinco aspectos de divinidad Pacha-tattva,


r Gaurgadev pudo distribuir ampliamente los dulces Nombres del
Seor Krisna, los cuales son el medio para el logro ltimo en la vida
humana: el amor impoluto a la Verdad Absoluta, r Krisna, la quinta
meta. (La quinta meta se refiere a eso que se encuentra ms all del
logro de la religiosidad, el desarrollo econmico, la complacencia de
los sentidos y la liberacin.) El Seor personalmente encarn en el
planeta Tierra con Sus expansiones tales como Nitynanda Prabhu y
Advaita chrya; Sus ntimos asociados, tales como Gaddhar Pait,
y otros asociados generales, tales como rvs hkur. Cuando apare-
ci, vino con el arma del Santo Nombre de Krisna. Mientras danz
con el ms profundo xtasis del amor puro, l, Gaurgadev, que no
es otro que ymasundar, cant Sus propios Nombres en el distrito de
Nadia, tal como un ciudadano comn. Ofrezco mis reverencias a ese
102 | r r Premadhma-deva-stotram

hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna


prema.

4 nti-puryadha-kaly-adharma-dukha-dusaha
jva-dukha-hna-bhakta-saukhyadna-vigraham
kaly-aghaugha-na-ka-nma-sdhu-sachara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

r Gaurgadev, apareciendo en Su forma de Deidad, erradic la


condicin miserable de las entidades vivientes e increment el placer
devocional de Sus devotos. El Seor encarn debido a que fue incapaz
de tolerar la condicin afligida de r Advaita chrya, el amo de la
encantadora aldea de ntipur. r Advaita chrya se lamentaba de
que esta era estuviera sobrecogida por la horrible influencia de las
prcticas irreligiosas. As que, a fin de impedir el progreso de las acti-
vidades inmorales en Kali-yuga, el Seor distribuy profusamente el
dulce nctar de los Santos Nombres de r Krisna. Ofrezco mis reve-
rencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma di-
vina del Krisna prema.

5 dvpa-navya-gga-baga-janma-karma-darita
rnivsa-vsa-dhanya-nma-rsa-haritam
r-haripriyea-pjyadh-ach-purandara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

r Gaurgadev apareci en Bengala Occidental, en el sagrado


lugar conocido como Nabadwp, en las riberas del ro Ganges. Mani-
festando Sus pasatiempos de jefe de familia en esa sagrada morada, r
Gaura bendijo el hermoso patio que rodeaba la residencia de rnivs
Pait, y complaci a Sus asociados ms queridos al manifestar Sus
pasatiempos nocturnos de canto congregacional con las melosidades
ms profundas de dedicacin pura. La fuerza vital controladora de
Lakmpriy-dev y Viupriy-dev fue r Gaurasundar, cuya inteli-
gencia estaba llena de una profunda adoracin paternal por Sus padres,
achdev y Jagannth Mira. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso
Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

6 r-ach-dulla-blya-bla-saga-chachala
kumra-sarvva-stra-daka-tarka-magalam
chttra-saga-raga-digjigu-darpa-sahara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram
r r Premadhma-deva-stotram | 103

r Gaurgadev, el hijo de achdev, siempre ejecutaba traviesos


pasatiempos infantiles en la asociacin de los nios ms traviesos
(Nimi era como el beb Krisna, el hijo de Madre Yaod). Aunque
Sus pasatiempos eran traviesos, no slo lo complacan a l, sino que
alegraban los corazones de Sus devotos.
Durante Sus aos de adolescente, el Seor adquiri una destreza
sin rival en las conclusiones de las Escrituras antiguas. Con Su dominio
de una insuperable lgica, y con ingenio, el Seor Vivambhar estable-
ci la auspiciosa doctrina del uddha-bhakti, la dedicacin impoluta al
Seor Krisna, la Dulce Verdad Absoluta, y con eso derrot la doctrina
de la lgica rida, estudiada en ese entonces por orgullosos y expertos
lgicos, quienes eran todos unos eruditos casi ateos. Ms tarde, en el
transcurso de Sus pasatiempos de adolescente, cuando se encontraba
en la compaa de Sus estudiantes de gramtica a las orillas del ro
Ganges, el Seor derrot el orgullo del erudito en snscrito ms famo-
so de todos los tiempos, el Pait Digvijay. Ofrezco mis reverencias
a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del
Krisna prema.

varyya-ptra-srameya-sarpa-saga-khelana 7
skandha-vhi-chaura-trtha-vipra-chitra-llanam
ka-nma-mtra-blya-kopa-nti-saukara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

En sus pasatiempos infantiles, Nimi se sent entre ollas de barro


desechadas, en las que se haba cocinado para el Seor Viu. Tambin
jug con animales sucios tales como cachorros, y en cierta ocasin se
acost sobre una cobra, tratndola como si fuera Ananta ea. En otra
ocasin, a Nimi se lo llevaron dos ladrones que intentaron robarle las
joyas que adornaban Su encantadora figura. Colocndolo sobre sus
hombros, sedujeron al pequeo para que se fuera con ellos, y luego
huyeron rpidamente, llevndoselo. Sin embargo, debido a la potencia
Yogamy del Seor, de repente se dieron cuenta de que haban regre-
sado a la casa de Nimi.
Posteriormente, un muy conocido brahmn mendicante visit la
residencia de Jagannth Mira. Cuando el brahmn empez a ofrecer
en meditacin la comida que haba preparado para el Seor Gopl,
Nimi se la comi, y estrope la ofrenda. Tras cometer tres veces lo
mismo, el Seor le revel Su forma de ocho brazos.
Cada vez que el pequeo Nimi lloraba con enfado, slo se tran-
quilizaba con el canto de los Santos Nombres del Seor Krisna. Ofrez-
co mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la
forma divina del Krisna prema.
104 | r r Premadhma-deva-stotram

8 snna-gga-vri-bla-saga-raga-khelana
blikdi-prihsya-bhagi-blya-llanam
kta-tarka-chttra-ikakdi-vda-tatpara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

En Sus pasatiempos infantiles, Nimi jugaba alegremente de dife-


rentes maneras en las aguas del ro Ganges junto con Sus compaeros
de escuela. A veces, Nimi molestaba a las nias que venan a nadar en
el Ganges, con diversos gestos risueos y con bromas. Sin embargo,
este mismo pequeo a menudo presentaba astutos argumentos y con-
traargumentos ante Sus compaeros de escuela y profesores. Ofrezco
mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la
forma divina del Krisna prema.

9 r-nimi-paiteti-nma-dea-vandita
navya-tarka-daka-laka-dambhi-dambha-khaitam
sthpitrtha-khaa-khaa-khaitrtha sambhara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Durante Sus pasatiempos de adolescente, se volvi conocido y


respetado por todas partes como el excelso erudito: Nimi Pait. El
Seor deshizo el falso orgullo de millones de vanidosos eruditos lgi-
cos. Sometindolos, los callaba cuando destrua y rebata sus conclu-
siones, pero luego l desechaba Su propia opinin y volva a justificar
la lgica que ellos haban presentado antes. Ofrezco mis reverencias a
ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del
Krisna prema.

10 loka-gga-vandanrtha-digjigu-bhita
vyatyalaktdi-doa-tarkitrtha-ditam
dhvasta-yukti-ruddha-buddhi-datta-dhmaddara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El gran erudito en snscrito, Keava Kmr, tras haber conquis-


tado intelectualmente las diez direcciones, lleg ante r Chaitanya
Mahprabhu, a las orillas del ro Ganges. A peticin del Seor, espon-
tneamente compuso y recit muchas maravillosas oraciones en glori-
ficacin al sagrado Ganges. Luego, r Gaurgadev asombr al eru-
dito cuando memoriz sus composiciones y seal varios errores re-
tricos en ellas. Keava Kmr present con mucha habilidad diver-
sos argumentos lgicos a su favor, pero finalmente fue derrotado.
r r Premadhma-deva-stotram | 105

Cuando la incompetencia de Keava fue expuesta y su inteligencia


qued completamente perpleja, el Seor Gaurga, con compasin, le
ofreci los respetos dignos de un gran erudito, e impidi que Sus
alumnos presentes se burlaran del pait. Ofrezco mis reverencias a
ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del
Krisna prema.

stra-vtti-ippana-skma-vchandbhuta 11
dhtu-mtra-ka-akti-sarvv-viva-sambhtam
ruddha-buddhi-paitaugha-nnya-yukti-nirdhara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Explicando con esmero los aforismos enseados dentro de la gra-


mtica snscrita y la ciencia de la lgica, r Gaurasundar extraera sus
significados visibles y sutiles. El hermoso estilo del Seor de entresacar
el significado interno de los stras asombraba por completo a todos
los grupos de eruditos. El Seor demostr que las siete mil races ver-
bales sonoras contenidas en la gramtica snscrita alcanzan el punto
culminante de su expresin cuando se comprenden como potencias
existentes dentro de la concepcin Krisna de la realidad. Mientras los
sabios se quedaban profundamente asombrados, sus poderosos inte-
lectos se paralizaban con las fascinantes explicaciones del Seor
Gaurga. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado,
Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

ka-di-pta-hetu-abdakrtha-yojana 12
sphoa-vda-khalaika-bhitti-ka-vkaam
sthla-skma-mla-lakya-ka-saukhya-sambhara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

r Gaurasundar demostr que la dulce voluntad y la mirada bien-


queriente del Seor Supremo son la causa del trasfondo que rige el
significado concomitante a cada sonido. La sancin del Seor es el
elemento fundamental que decide el arreglo ordenado y la armona
compartida entre el sonido y su significado, y no el esfuerzo mundano
de los gramticos prominentes encabezados por sabios tales como
Pini, quienes tratan de fijar sonidos con significados de palabra. Esto
se debe a que, finalmente, el propsito de todo lo animado e inanima-
do en la existencia es complacer al Seor Supremo por realzar Sus
encantadores pasatiempos. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso
Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.
106 | r r Premadhma-deva-stotram

13 prema-raga-pha-bhaga-chttra-kku-ktara
chttra-saga-hasta-tla-krtandya-sacharam
ka-nma-sdhu-sindhu-magna-dik-charchara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Despus que el Seor regres de Gay, empez nuevamente a


ensearles snscrito a Sus estudiantes; sin embargo, cuando las emo-
ciones surgidas del amor puro lo abrumaban, era incapaz de continuar
ensendoles. Los estudiantes personales de Nimi, desprovistos de la
oportunidad de aprender de parte del Seor, se condenaron a s mis-
mos como desafortunados. Lamentndose, alabaron humildemente
las incomparables y geniales enseanzas del Seor. Aunque se sinti
apesadumbrado en Su compasin por Sus estudiantes, acto como Su
bienqueriente eterno cuando inaugur la dichosa glorificacin al Seor
Krisna por cantar haraye nama ka, mientras ellos aplaudan al
unsono. Con el despertar del canto congregacional las entidades vi-
vientes mviles e inmviles, en todas las diez direcciones, quedaron
sumergidas en el oleaje de ese gran ocano de melosidades devociona-
les. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga
Sundar, la forma divina del Krisna prema.

14 rya-dharma-pla-labdha-dka-ka-krttana
laka-laka-bhakta-gta-vdya-divya-narttanam
dharma-karma-na-dasyu-dua-duktodhara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Despus de tomar completo refugio en Su maestro espiritual, r


Gaurasundar honr los principios vdicos e inaugur el canto congre-
gacional de los Santos Nombres del Seor. Continuamente cantaba y
distribua los Santos Nombres del Seor Krisna, bailando con el mayor
regocijo en la asociacin de miles de devotos. De ese modo, liber a
los ms grandes demonios, tales como Jagi y Mdhi, y a los grupos
demonacos que destruan los principios religiosos y las reglas que
gobiernan a las rdenes sociales y espirituales de la sociedad. Ofrezco
mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la
forma divina del Krisna prema.

15 mlecha-rja-nma-bdha-bhakta-bhti-bhajana
laka-laka-dpa-naia-koi-kaha-krttanam
r-mdaga-tla-vdya-ntya-kji-nistara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram
r r Premadhma-deva-stotram | 107

Una vez, el gran magistrado musulmn de la ciudad, llamado Chd


Kz, impidi a los devotos que efectuaran el canto congregacional de
los Santos Nombres del Seor. En represalia, el Seor Chaitanyadev
desvaneci el temor de los devotos al encabezar una procesin noc-
turna de canto, adornada con miles de antorchas y lmparas ardientes.
Millones de personas simultneamente se unieron a la oleada exttica
creada por el baile del Seor Gaurasundar acompaados de la dulce
meloda de las mridangas y los cmbalos, mientras los instrumentos
musicales resonaban en toda direccin. Cuando el poderoso musul-
mn presenci esto, se liber de su falso sentido de ambicin, y el
Seor lo abraz como a uno de los suyos. Ofrezco mis reverencias a
ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del
Krisna prema.

laka-lochanru-vara-hara-kea-karttana 16
koi-kaha-ka-krtanhya-daa-dhraam
nysi-vea-sarvva-dea-h-huta-ktara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Mientras caan torrentes de lgrimas de los ojos de millones, l se


deleit en hacer que rasuraran Su hermosa cabellera. Millones de voces
cantaron las glorias del Seor Krisna al tiempo que r Krisna Chaitan-
ya aceptaba la vara de la renunciacin. Desde ese entonces, adonde-
quiera que fue, quienquiera que lo mir en las ropas de un sannys,
llor de pena. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado,
Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

r-yatsa-bhakta-vea-rhadea-chraa 17
ka-chaitanykhya-ka-nma-jva-traam
bhva-vibhramtma-matta-dhvamna-bh-dhara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El supremo controlador de los sannyss, r Krisna Chaitanya,


recin vestido como un renunciante, anduvo por toda la provincia de
Bengala Occidental purificando la tierra con el contacto de Sus pies de
loto. Despus de aceptar el nuevo nombre r Krisna Chaitanya, redi-
mi a las entidades vivientes por ofrecerles los Santos Nombres de
Krisna. Embriagado con emociones extticas que brotan de los planos
ms profundos de las melosidades de la dedicacin, semejaba una
montaa dorada, mientras continuamente corra de aqu para all, en
toda direccin. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado,
Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.
108 | r r Premadhma-deva-stotram

18 r-gaddhardi-nitynanda-saga-vardhana
advaykhya-bhakta-mukhya-vchitrtha-sdhanam
ketra-vsa-sbhila-mt-toa-tatpara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Concedindoles una mayor prosperidad a todos, la asociacin de


r Chaitanya Mahprabhu realz a esas grandes personalidades, tales
como r Gaddhar Pait, el Seor Nitynanda y otros. Cuando el
Seor Chaitanya encarn en el planeta Tierra, satisfizo los deseos del
principal devoto mah-bhagavat, r Advaita chrya. Tambin, el
Seor Supremo accedi a residir en Jagannth Pur solo para compla-
cer a Su madre achdev. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Se-
or Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

19 nysi-rja-nla-aila-vsa-srvvabhaumapa
dkitya-trtha-jta-bhakta-kalpa-pdapam
rma-megha-rga-bhakti-vi-akti-sachara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Al arribar al sagrado lugar de peregrinaje, r Nlchala, el valiente


rey de la orden renunciante, r Chaitanyadev, salv al muy influyente
erudito reconocido a todo lo largo y ancho de la India. r Vsudev
Srvabhauma (el intelectual ms dinmico de todos los tiempos dentro
de la vasta doctrina vedntica y la escuela de logstica) fue rescatado
del pozo impersonal de la teora propuesta por akarchrya. Poste-
riormente, el Seor viaj al sur de la India, donde se encontr con los
seguidores de diversas doctrinas filosficas. Adondequiera que viaj,
las aspiraciones de los devotos quedaron satisfechas al mximo, pues
el Seor era como un rbol de los deseos. En las riberas del ro
Godvar, se reuni con Rmnanda Rya esa intensa nube cargada
con lluvia de dedicacin pura y lo instruy para que derramara
abundantemente sobre los dems las dulces gotas de lluvia del rasa que
existe en Braja, la tierra de la devocin espontnea. r Rmnanda
Rya tambin contest las preguntas que el misericordioso Seor le
plante junto con la esencia de toda instruccin. Ofrezco mis reveren-
cias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina
del Krisna prema.

20 prema-dhma-divya-drgha-deha-deva-nandita
hema-kaja-puja-nindi-knti-chandra-vanditam
nma-gna-ntya-navya-divya-bhva-mandira
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram
r r Premadhma-deva-stotram | 109

La alta y divina figura de r Gaurgadev intensifica la alegra de


los semidioses universales, puesto que l es la encantadora personifi-
cacin del amor puro. La radiante aura que emana de Su hermosa fi-
gura humilla a millones de lotos dorados, mientras que se gana el res-
peto de esa personalidad refulgente, Chandradev. r Gaurga es el
escenario de fondo de todos los Pasatiempos espirituales que se mani-
fiestan en los siempre frescos y dinmicos humores del sattvika-bhva
y que son vistos en Su gozoso baile mientras ejecuta el canto en con-
gregacin de los Santos Nombres del Seor Krisna. Ofrezco mis re-
verencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma
divina del Krisna prema.

dhvasta-srvvabhauma-vda-navya-tarka-kara 21
dhvasta-tad-vivarta-vda-dnavya-ambaram
daritrtha-sarvva-stra-ka-bhakti-mandira
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El gran intelectual Srvabhauma trat con su mxima capacidad de


establecer la doctrina impersonal de akarchrya, la cual est en di-
recta oposicin a las conclusiones de la dedicacin pura. Srvabhauma
us los recursos ms engaosos en el arte del malabarismo de palabras.
Trat de adulterar el sentido de las palabras, vanamente desafi los
argumentos o las afirmaciones del Seor, sin tratar de probar lo con-
trario, e intent encontrar los puntos dbiles en los argumentos del
Seor. Sin embargo, r Chaitanya cuya encantadora figura estaba
cubierta por las vestimentas nuevas de un refulgente renunciante
present argumentos slidos en concordancia con las literaturas vdi-
cas, y sin dificultad fren y destruy las ateas interpretaciones del
erudito. El Seor proclam en voz alta que la doctrina de akarchrya
es practicada por seguidores del mtodo ascendente de entendimiento,
quienes estn interesados en su propia adoracin externa. Semejante
adoracin es el producto de un intelecto demonaco y est respaldada
por la perseverancia atea. Toda la importancia ofrecida al aspecto no
manifiesto de la naturaleza material fue refutada cuando el Seor Gau-
rasundar afirm que la variedad espiritual en la personalidad del Seor
Supremo es la realidad ms elevada que nos ensea la literatura vdica.
Esto fue demostrado por el Seor con Su explicacin de los Upaniads,
donde se declara:

apipdo javano grahit


payatyachaku sa otyakara

El Seor no tiene piernas ni manos, sin embargo, camina y toca.


El Seor no tiene ojos ni odos, sin embargo, ve y escucha.
110 | r r Premadhma-deva-stotram

El Seor Gaurasundar tambin explic el verso tmarma, que se


encuentra en la ms sublime de todas las literaturas famosas, el rmad-
Bhgavatam. Demostr claramente que los Vedas, los Puras, el Ve
dnta y todas las dems Escrituras existentes las cuales son como
un templo magnfico donde son eternamente celebrados los maravi-
llosos pasatiempos del Seor Supremo sustentan la conclusin de
que todo en este mundo es un reflejo de la eterna variedad que se en-
cuentra en el reino espiritual. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso
Seor Dorado, Gaurga Sundar, la divina forma del Krisna prema.

22 ka-ka-ka-ka-ka-nma-krttana
rma-rma-gna-ramya-divya chanda-narttanam
yatra-tatra-ka-nma-dna-loka-nistara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Posteriormente, el Seor Supremo viaj hasta los lugares sagrados


de peregrinaje en el sur de la India, con la ingeniosa intencin de libe-
rar a las almas cadas. Apareciendo como un hermoso joven renuncian-
te, distribuy los dulces Nombres del Seor cantando: Krisna, Krisna,
Krisna, Krisna, Krisna, Krisna, Krisna he, mientras recorra diferen-
tes caminos, entraba a templos y visitaba hogares durante el sagrado
peregrinaje. Colmado de un inconcebible tipo de inspiracin divina, el
Seor cantaba sin reservas: Rma, Rma, y alegremente bailaba con
los gestos ms encantadores. El Seor liber a los espectadores con-
gregados y los inspir a cantar los Santos Nombres de Krisna sin
consideracin de tiempo o calificaciones personales. Ofrezco mis re-
verencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma
divina del Krisna prema.

23 godavarya-vma-tra-rmnanda-savada
jna-karma-mukta-marma-rga-bhakti-sampadam
prakya-knta-ka-bhva-sevankara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

La famosa conversacin del Seor Gaurasundar con Rmnanda


Rya a orillas del ro Godvar es conocida como el Rmnanda-sa
vd en el r Chaitanya-Charitmta. En esas plticas, la forma ms
elevada de dedicacin es el amor puro a Dios con un corazn libre de
aspiraciones fruitivas y de clculos acerca de las Escrituras. Tambin
fue confirmado que el Seor Krisna quien apareci como el hijo de
Mahrj Nanda es el solo recipiente de la dulzura saboreada en las
melosidades de prakya-rsa. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso
Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.
r r Premadhma-deva-stotram | 111

dsya-sakhya-vtsya-knta-sevanottarottara 24
reha-prakya-radhikghri-bhakti-sundaram
r-braja-sva-siddha-divya-kma-ka-tatpara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El Seor Chaitanya ense que hay una variedad de relaciones en


conexin con el Seor Krisna. Esas relaciones comienzan con la ser-
vidumbre y avanzan hacia la amistad y el amor paternal, hasta llegar a
la relacin conyugal. Pero el prototipo del encanto y la belleza est
reservado para el hijo de Mahrj Nanda en los bosquecillos de
Vrindvan. Ese es servicio a rmat Rdhr en amor conyugal, y es
conocido como prakya-rsa. r Gaurgadev encarna esta clase de
aspiracin divina. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Do-
rado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

nta-mukta-bhtya-tpta-mitra-matta-darita 25
snigdha-mugdha-ia-mia-suha-kuha-haritam
tantra-mukta-vmya-rga-sarvva-sevanottara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El Seor Gaurgadev explic que un devoto en la adoracin pa-


siva disfruta de la felicidad de estar libre de todas las miserias materia-
les, y que un devoto en la servidumbre saborea el placer de la satisfac-
cin. Un devoto en la amistad est colmado de la felicidad derivada del
afecto ntimo, mientras que un devoto en el humor paternal est libre
de cualquier indicio del clculo y siente un profundo afecto con jbilo
exttico. El Seor Chaitanya revel, adems, que el devoto situado en
el amor conyugal conocido como svakya saborea solo parcialmente la
dulzura de esta melosidad, debido a un matiz de comportamiento re-
gido por las Escrituras. Sin embargo, cuando la melosidad conyugal se
encuentra ms all de las restricciones de las Escrituras entonces son
conferidas la libertad y la espontaneidad, sumadas al humor de vmya,
la expresin ms elevada de placer divino en el servicio al Seor. r
Gaurgadev otorg licencia para estos elevados ideales. Ofrezco mis
reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma
divina del Krisna prema.

tma-navya-tattva-divya-rya-bhgya-darita 26
yma-gopa-rdhikpta-kokta-gupta-cheitam
mrchitghri-rmarya-bodhittma-kikara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram
112 | r r Premadhma-deva-stotram

r Chaitanya revel a Rmnanda Rya cuya fortuna est ms


all de este mundo la naturaleza de Sus pasatiempos siempre frescos,
ejecutados en Nabadwp. El Seor Chaitanya tambin manifest Su
propia forma como ymasundar, el pastorcillo de vacas, la cual apa-
reca ahora dotada con el humor y el lustre de r Rdh y expresada
en dedicacin pura. Cuando Rmnanda Rya tuvo una visin fugaz
de la belleza incomparable de la figura del Seor, cay desmayado ante
Sus suaves pies de loto. Despus de esto, r Gaurgadev hizo que Su
eterno sirviente recobrara su conciencia. Ofrezco mis reverencias a ese
hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna
prema.

27 naa-kuha-krma-vipra-rpa-bhakti-toaa
rma-dsa-vipra-moha-mukta-bhakta-poaam
kla-ka-dsa-mukta-bhaathri-pijara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

En Krmaketra, cerca de Jagannth Pur, el Seor Gaurasundar


abraz al devoto brahmn llamado Vsudeva, que sufra de lepra. Por
la gracia del Seor, fue curado y obtuvo un cuerpo hermoso y satisfac-
cin mental. Posteriormente, l liber al brahmn del sur de la India,
conocido como Rmads, del concepto errneo de que Sitdev haba
perdido su castidad por el contacto con un demonio. El Seor cit el
Krma Pura para probar que la verdad absoluta que mora en la
plataforma espiritual se encuentra ms all de la percepcin material.
De esta manera, el Seor nutri a Su devoto con instrucciones refe-
rentes a la devocin pura. El Seor Supremo liber tambin a Kl
Krisna Ds de la influencia ilusoria de unos falsos renunciantes que
pertenecan a la corrupta comunidad nmada llamada Bhaathri, en
la provincia de Mlbara. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Se-
or Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

28 ragantha-bhaa-bhakti-tua-bhagi-bhaa
lakmya-gamya-ka-rsa-gopikaika-poaam
lakmya-bha-ka-ra-sdhya-sdhankara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Una vez, en el sur de la India, el Seor visit Ragaketra sobre


las riberas del ro Kver, el cual es el lugar ms importante de ve-
neracin para los devotos Vaiavas que adoran a r r Lakmi-
Nrya, a quienes ellos consideran el objeto mximo de sus prcticas
devocionales. Cuando el Seor visit a r Vekaa Bhaa, el padre de
r Gopl Bhaa, qued muy satisfecho con la actitud de servicio de
su familia. Graciosamente, el Seor sonri y les ense que incluso r
r r Premadhma-deva-stotram | 113

Lakmdev, tras prolongadas penitencias no poda entrar a los pasa-


tiempos rsa-ll del Seor Krisna. Esto se debe a que, realmente, solo
las doncellas pastorcillas de vacas pueden estimular esos pasatiempos.
Por consiguiente, el pastorcillo de vacas, Krisna, quien es la forma
original del Seor Nrya y quien atrae el corazn de Lakmdev, es
la Verdad Suprema y el objetivo fundamental de todas las prcticas
devocionales. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado,
Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

brahma-sahitkhya-ka-bhakti-stra-dyaka 29
ka-kara-sdhu-nma-ka-kvya-gyakam
r-pratparudra-rja-ra-sevya-mandira
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Mientras viajaba por el sur de la India, el Seor Gaurasundar des-


cubri la famosa literatura r Brahm Sahit la cual es rica en
conclusiones devocionales y la present a Sus devotos. Colmado de
los profundos xtasis de la dedicacin pura, el Seor tambin cant
dulcemente los encantadores versos del r Krisna Karmtam, en
los cuales los maravillosos pasatiempos de Braja son glorificados por
ese gran poeta del sur de la India, r Bilvamagal hkur. Y el Seor
Chaitanya coloc Sus delicados pies de loto sobre la cabeza del gran
rey Pratparudra, quien posea una dedicacin total. Ofrezco mis re-
verencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma
divina del Krisna prema.

r-rathgra-bhakta-gta-divya-nartandbhuta 30
ytri-ptra-mitra-rudrarja-hchamatktam
gudichgamdi-tattva-rpa-kvya-sachara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Rodeado de innumerables devotos, el Seor Gaurasundar mostr


Su divina y maravillosa figura danzarina frente a la carroza del
Rthaytr, mientras ejecutaba el canto en congregacin de los Santos
Nombres del Seor. La personalidad del Seor cautiv por completo
los corazones de Mahrj Pratparudra, de los peregrinos reunidos y
de todos los queridos amigos del rey. El Seor tambin revel el sig-
nificado interno del pasatiempo del recorrido de la carroza del Seor
Jagannth hasta el templo de Guich, al mencionar el verso de rla
Rpa Goswm:

priya so yam ka saha-chari kuru-ketra-militas


tathha s rdh tad idam ubhayo sagama sukham
114 | r r Premadhma-deva-stotram

tathpy anta-khelan-madhura-mural-pachama-jue
mano me klind-pulina-vipinya sphayati

Oh, mi querida amiga, al fin hoy me he reunido en Kuruketra con


mi muy amado Krisna. Soy la misma Rdhr, y l es el mismo
Krisna. Estamos disfrutando de Nuestro encuentro, sin embargo, to-
dava anhelo regresar a las orillas del Klind, donde Yo poda escuchar
la dulce meloda de Su flauta tocando la quinta nota, debajo de los
rboles del bosque de Vrindvan. Ofrezco mis humildes reverencias
a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del
Krisna prema.

31 prema-mugdha-rudra-rja-aurya-vrya-vikrama
prrthitghri-varjitnya-sarva-dharma-sagamam
luhita-pratpa-ra-pda-dhli-dhsara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Cuando el norte de la India se encontraba bajo el rgimen musul-


mn, Pratparudra, ese gran ilustre emperador del estado independien-
te de Orissa, qued completamente maravillado y sorprendido ante la
magnanimidad, las proezas y las actividades que el Seor Chaitanya
manifest en amor puro a Dios. El gran rey Pratparudra abandon
todos sus lazos previos con la religiosidad tradicional y su valiente y
majestuosa naturaleza y se arroj ante los pies de loto de r Chaitan-
yadev con completa rendicin. Entonces, el misericordioso Seor
ba la cabeza del rendido emperador con el sagrado polvo de Sus
delicados pies de loto. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor
Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

32 dkitya-suprasiddha-paitaugha-pjita
reha-rja-rjaptra-ra-bhakti-bhitam
dea-mt-ea-daranrthi-gaua-gochara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El Seor Supremo fue adorado por la famosa clase erudita del sur
de la India. Los prncipes ms nobles y sus ministros lo miraban con
profunda fe y lo trataban como la joya cimera recipiente de su respeto.
Conforme a los correctos principios presentados por la sucesin dis-
cipular genuina, el Seor fue a Bengala Occidental para ver el sagrado
Ganges y tambin Su lugar de nacimiento y a Su madre achdev,
como si se tratara de la ltima vez. Ofrezco mis reverencias a ese her-
moso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna
prema.
r r Premadhma-deva-stotram | 115

gaura-garvvi-sarvva-gaua-gauravrtha-sajjita 33
stra-astra-daka-dua-nstikdi-lajjitam
muhyamna-mtkdi-deha-jva-sachara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Durante Sus viajes, la fama del Seor Gaurgadev inund lo largo


y ancho de Bengala. Por lo tanto, cuando regres a Nabadwp cinco
aos despus de tomar sannys, toda Bengala, que estaba orgullosa del
Seor Gaurga, se entusiasm en glorificar Su extraordinaria perso-
nalidad. Incluso la clase orgullosa de ateos eruditos se avergonz de su
detestable naturaleza cuando observ cmo la gente ordinaria, de
cualquier condicin, tena una fe firme en el Seor. La sustancia de su
vida fue renovada cuando lo vieron de nuevo Madre ach y otros
miembros de Su familia, quienes estaban desprovistos de vida por
encontrarse separados de su Seor. Ofrezco mis reverencias a ese
hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna
prema.

nysa-pacha-vara-pra-janma-bhmi-darana 34
koi-koi-loka-lubdha-mugdha-di-karaam
koi-kaha-ka-nma-ghoa-bheditmbara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Al regresar a Su lugar natal, tras cinco largos aos de sannys, el


Seor Supremo fue recibido por millones, tanto jvenes como ancia-
nos. Los ojos de todos estaban inundados de entusiasmo por ver al
Seor, quien haba capturado lo ms ntimo de sus corazones. La ex-
ttica presencia del Seor incit a las multitudes a repetir continuamen-
te el sonido de los nombres del Seor Hari, y ellos crearon un tumulto
que retumb en todas las direcciones, ms all de los lmites del cielo.
Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga
Sundar, la forma divina del Krisna prema.

rtta-bhakta-oka-nti-tpi-ppi-pvana 35
laka-koi-loka-saga-ka-dhma-dhvanam
rma-keli-sgrajta-rpa-karadara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

r Gaurgadev alivi la ansiedad que los devotos haban experi-


mentado por estar separados tanto tiempo de l y perdon a muchas
almas pecaminosas, ofensivas, dominadas por la ansiedad, tales como
116 | r r Premadhma-deva-stotram

Gopl Chpl y otros. Luego, el Seor se dirigi hacia Vrindvan, a lo


largo de las riberas del Ganges. Un ocano de gente lo sigui hasta la
capital de Bengala, que en ese entonces era conocida como Rmakeli.
En Rmakeli, el Seor Gaurga fue atrado por Sus dos asociados
eternos, rla Rpa Goswm y su hermano mayor, rla Santan
Goswm, quienes externamente parecan ser ministros del gobierno
musulmn. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado,
Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

36 vyghra-vraaina-vanya-jantu-ka-gyaka
prema-ntya-bhva-matta-jhakhaa-nyakam
durga-vanya-mrga-bhaa-mtra-saga-saukara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Despus de dejar Rmakeli, el Seor continu a travs de Bengala


hacia Jagannth Pur. Despus de dejar Pur Dhm, el Seor Chaitan-
ya atraves el bosque de Jhakhaa en Su camino hacia Vrindvan.
All, inspir a los animales de la selva, tales como tigres, venados y
elefantes, a unirse al canto en congregacin de los Santos Nombres del
Seor Krisna. Embriagados por los dulces Nombres del Seor, los
animales bailaron jubilosamente junto al Seor Chaitanya, quien estaba
locamente absorto en los xtasis devocionales ms profundos. El Se-
or Supremo experiment realizaciones intensas en una adoracin
solitaria, mientras pasaba con Balabhadra Bhachrya por los densos
e impenetrables senderos selvticos de Jhakhaa. Ofrezco mis re-
verencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma
divina del Krisna prema.

37 gga-ymundi-bindu-mdhavdi-mnana
mthurrtta-chitta-ymungra-bhga-dhvanam
smrita-vrajti-tvra-vipralambha-ktara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El Seor Gaurasundar honr grandemente a las Deidades de los


templos a lo largo de las riberas del Ganges, en K, y a Bindu
Mdhava, en Prayg, en la confluencia del Ganges y el Yamun. Si-
guiendo el curso del ro Yamun, el Seor empez a correr rpidamen-
te a lo largo de sus orillas, en una ansiosa bsqueda por obtener una
visin momentnea del lugar sagrado conocido como Mathur. Cuan-
do Su memoria se inund de pensamientos divinos de los pasatiempos
de Vrindvan, y ello le produjo intolerables sentimientos de separa-
cin, el Seor Gaurasundar cay inconsciente. Ofrezco mis reveren-
cias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina
del Krisna prema.
r r Premadhma-deva-stotram | 117

mdhavendra-vipralambha-mthurea-mnana 38
prema-dhma-dakma-prvva-kuja-knanam
gokuldi-goha-gopa-gopik-priyakara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El Seor Chaitanya declar que el profundo humor de separacin


que Mdhavendra Pur pudo probar tal como lo describe el siguien-
te hermoso verso que rmat Rdhr expres primeramente es
el punto culminante y el objeto deseable de la adoracin pura:

ayi dna-dayrdra ntha he


mathur-ntha kadvalokyase
hdaya tvad-aloka-ktara
dayita bhrmyati ki karomy aham

Oh, Mi Seor!, oh, muy misericordioso amo!, oh, amo de Ma


thur!, cundo te ver de nuevo? Debido a que no te veo, Mi pertur-
bado corazn se ha vuelto inestable. Oh, T, el ms amado, qu har
ahora? Despus de que entr en Braja el escenario donde fueron
exhibidos los pasatiempos de amor puro, el corazn del Seor se
sinti colmado a Su entera satisfaccin. El Seor qued encantado al
ver los hermosos jardines y bosquecillos que sirvieron en una poca
anterior como Su patio de recreo para pasatiempos espirituales. Mien-
tras visitaba los doce bosques de Vrindvan, mostr varios y diversos
tratos con los pastorcillos de vacas y con las doncellas. Ofrezco mis
reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma
divina del Krisna prema.

prema-gujanli-puja-pupa-puja-rajita 39
gta-ntya-daka-paki-vka-laka-vanditam
go-vdi-nda-dpta-prvva-moda-medura
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Cuando paseaba por los bosquecillos de Vrindvan, el Seor fue


recibido con beneplcito por enjambres de zumbantes abejorros que,
atareados, se ocupaban en discutir acerca del amor puro mientras vo-
laban sobre las flores. Millones de rboles que llenaban los bosquecillos
armoniosamente ofrecieron sus respetos al Seor Gaurasundar, al
unsono con una diversidad de pjaros que cantaban y bailaban exper-
tamente de puro deleite. La mente del Seor rebos de sentimientos
amorosos al recordar cmo las vacas, los terneros y los bueyes de la
sagrada morada de Vrindvan lo llamaban con afecto en Sus pasatiem-
pos previos, alentando de esa manera Sus emociones de amor puro.
118 | r r Premadhma-deva-stotram

Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga


Sundar, la forma divina del Krisna prema.

40 prema-buddha-ruddha-buddhi-matta-ntya-krttana
plvitru-kchanga-vsa-chturaganam
ka-ka-rva-bhva-hsya-lsya-bhsvara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Colmado desesperadamente por una ola de amor puro, el Seor


Gaurasundar danz y cant frenticamente los Santos Nombres de
Krisna. Una corriente abundante de lgrimas manaba de Sus ojos,
cayendo sobre la radiante refulgencia de Su gigante forma dorada,
sobre Sus brillantes vestiduras que semejaban al sol y sobre el piso en
todas las cuatro direcciones. Los gozosos pasatiempos del Seor eran
realzados extticamente con las gesticulaciones en voz alta de Su pro-
nunciacin incorrecta, en un estado delirante, de los Santos Nombres
de Krisna, o con Su ruidosa risa cuando estaba absorto, con xtasis, en
una emocin profunda. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor
Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

41 prema-mugdha-ntya-krtankulrintika
snna-dhanya-vri-dhnya-bhmi-kua-deakam
prema-kua-rdhikkhya-stra-vandandara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Sobrecargado con los desconcertantes dictados del amor puro por


Dios, bailando en xtasis, el Seor Gaurasundar se acerc ansiosamen-
te al sagrado lugar del Rdh Kua, el cual no estaba manifiesto en
ese entonces. Apresuradamente se ba en ese anegado campo de
arroz, santific el agua y revel que ese era el r Rdh Kua. Con
profunda humildad y esmero, empez a recitar versos de las Escrituras
que describen al r Rdh Kua como la personificacin divina del
amor puro.

yath rdh priy vios


tasy kua priya tath
sarva gopu saivaik
vior-atyanta vallabh

Tal como r Rdh le es muy querida al Seor Krisna, de la misma


manera Su estanque divino el r Rdh Kua le es muy querido
al Seor. De todas las doncellas pastorcillas de vacas, Ella es la consor-
r r Premadhma-deva-stotram | 119

te ms amada del Seor Krisna. Ofrezco mis reverencias a ese her-


moso Seor Dorado, r Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna
prema.

tinti-talastha-ymunormmi-bhvanpluta 42
nirjjanaika-rdhiktma-bhva-vaibhavvtam
yma-rdhikpta-gaura-tattva-bhittikkara
prema-dhma-deva eva naumi gaura-sundaram

Mientras el Seor visitaba diversos sitios de Vrindvan donde el


Seor Krisna llev a cabo Sus pasatiempos, lleg ante ese famoso rbol
de tamarindo que existi en la era Dvpara. Cuando estaba sentado
bajo ese rbol, vio los ademanes danzarines de las olas del Yamun, y
se despert en l la remembranza de Sus pasatiempos confidenciales
con las doncellas pastorcillas de vacas, cuando jugaban en el agua.
Todo Su ser qued cautivado al saborear, dentro de las profundidades
de Su corazn, la dulzura del r Rdh. La existencia total del Seor
fue arrebatada cuando se identific con esa misma dulzura y emocin
que tom posesin de todo Su ser. Ese lugar es sealado como el lugar
de origen del Gaura-tattva, porque fue all donde el Seor ymasundar
se volvi inmensamente absorto en el sentimiento divino de rmat
Rdhr. r Chaitanya Mahprabhu, quien es en S Mismo el origen
de todo, reside eternamente en ese lugar. Ofrezco mis reverencias a ese
hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna
prema.

rik-ukokti-kautukhya-lsya-lpitam 43
rdhik-vyatta-kmadeva-kma-mohitam
prema-vaya-ka-bhva-bhakta-hch chamatkara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El Seor Gaurga mencion una conversacin jocosa sostenida


entre un loro y su pareja. En la pltica de los loros se describe que el
Seor Krisna, el cupido trascendental, est ilusionado a causa de Sus
profundos sentimientos en la separacin de r Rdh.

rdh-sage yad bhti


tad madana-mohana
ayath viva-moho pi
svaya madana-mohita

La lora dijo: Cuando el Seor Krisna est con Rdhr, es el


encantador de Cupido; pero cuando est solo, l mismo queda encan-
120 | r r Premadhma-deva-stotram

tado por sentimientos amorosos, aunque l encanta al universo ente-


ro. Mediante este pasatiempo, el Seor Gaurga cautiv los corazo-
nes de los devotos al demostrar que, finalmente, la dulzura y el encan-
to del Seor Krisna consisten en el hecho de que l puede quedar
subyugado mediante el amor puro. Ofrezco mis reverencias a ese
hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna
prema.

44 r-prayga-dhma-rpa-rga-bhakti-sachara
r-santandi-ki-bhakti-ikadaram
vaiavnurodha-bheda-nirvviea-pajara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Fue en el sagrado lugar de Prayg, en el rea destinada para baar-


se, conocida como Davamedha Gh, donde el Seor Gaurga le
ense a rla Rpa Goswm que el objetivo ltimo de nuestras prc-
ticas devocionales es saborear las dulces melosidades que se encuen-
tran en r Vrindvan, y le instruy a que distribuyera ampliamente esa
dulzura. Despus, en K, el Seor le describi detalladamente mu-
chos tpicos de la dedicacin pura a rla Santan Goswm, tales
como el conocimiento de la relacin apropiada con el entorno, la
forma de aplicar ese conocimiento y la meta final para obtener amor
puro por el Supremo. Tambin, por la peticin especial de un brahmn
de Mahrshtra y de Tapana Mira y otros devotos, el Seor destruy
la concepcin errnea de los renunciantes myvds en Vras. El
Seor Gaurgadev se reuni personalmente con los impersonalistas
en una asamblea pblica y les hizo notar que su mtodo de autoado-
racin finalmente estaba basado en la envidia y en una mente estrecha.
De esa manera, estableci que aquellos que adoran a la Suprema Per-
sonalidad de Dios muestran verdadera independencia. Ofrezco mis
reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma
divina del Krisna prema.

45 nysi-laka-nyaka-praknanda-traka
nysi-ri-ki-vsi-ka-nma-prakam
vysa-nraddi-datta-vedadh-dhurandhara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

En Su camino de Jagannth Pur a Vrindvan, el Seor Gaurga


se reuni en Prayg con rla Rpa Goswm y lo instruy. Despus
de esto, arrib a Vras, donde se enter de que Praknanda
Saraswat era el lder de millones de renunciantes impersonalistas,
quienes eran seguidores de akarchrya. Mediante Su personalidad
pura y afectuosa, el Seor Gaurga rescat a Praknanda Saraswat
del profundo pozo de la teora de la transformacin expuesta por
r r Premadhma-deva-stotram | 121

akarchrya y embriag a los sannysis y residentes de K por


ocuparlos en la glorificacin de los Santos Nombres del Seor Krisna.
r Gaurgadev fue el experto trascendental que les concedi su tra-
vesa sobre el ocano material, como una embarcacin que transporta
el nctar de todas las conclusiones de las Escrituras trasmitidas en la
lnea discipular del sabio Nrada a rla Vysadev. Ofrezco mis reve-
rencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma di-
vina del Krisna prema.

brahma-stra-bhya-ka-nradopadeaka 46
loka-turya-bhanta-ka-samprakakam
abda-varttannta-hetu-nma-jva-nistara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Cuando el Seor Chaitanyadev estaba en K, le ense a una gran


asamblea de renunciantes impersonalistas que el verdadero comentario
sobre las conclusiones de los Vednta-stras es el rmad-Bhgavatam
tal como lo ensea la sucesin discipular fidedigna que va del Seor
Krisna a Nrada, y la cual es trasmitida por rla Vysadev. r Gau
rga tambin explic los cuatro versos fundamentales del rmad-
Bhgavatam y revel que el Seor Krisna es el principio original de
todo el arreglo universal y la realidad ltima ms all de toda dualidad.
Con el aforismo vdico anvtti abdt anvtti abdt, el Seor
Chaitanya afirm que el sonido consciente en su mxima expresin es
el Santo Nombre del Seor Krisna, y que este derrama el beneficio ms
grande por liberar al alma de su estado condicionado de existencia.
Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga
Sundar, la forma divina del Krisna prema.

tma-rma-vchandi-nirvviea-khaana 47
rauta-vkya-srthakaika-chidvilsa-maanam
divya-ka-vigrahdi-gaua-buddhi-dhikkara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Con Sus sesenta y una explicaciones del famoso verso tmarma


del rmad-Bhgavatam, el Seor Gaurga hizo aicos la doctrina
impersonalista propagada por akarchrya. El Seor tambin recit
muchas referencias de los Upaniads, tales como: apni-pdo javano
graht payaty achaku sa noty akara, con lo cual revel la
naturaleza dulce y encantadora de los pasatiempos espirituales de la
Verdad Absoluta. El Seor Chaitanya reprob por completo la con-
cepcin abominable de los impersonalistas: que la forma trascenden-
122 | r r Premadhma-deva-stotram

tal, el nombre, las cualidades, los pasatiempos y la manifestacin de la


Deidad son simplemente una transformacin imaginaria de la energa
ilusoria, my. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado,
Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

48 brahma-pramtmya-lakadvayaika-vchana
r-Braja-svasiddha-nanda-ll-nanda-nandanam
r-rasa-svarpa-rsa-ll-gopa-sundara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Cuando el Seor Gaurga se refiri al verso brahmeti parmat


meti bhagavn iti abdyate del rmad-Bhgavatam, acomod armo-
niosamente la concepcin del aspecto no diferenciado de la realidad,
brahman meta ltima de los impersonalistas, con la concepcin
del aspecto localizado de la realidad, paramtma meta de los msti-
cos perfeccionistas . El Seor concili estas dos verdades al demos-
trar que son tanto incluidas como sobrepasadas por la concepcin final
de la no dualstica verdad absoluta, bhagavn quien es el principio
primario de la realidad. El Seor Gaurga resalt la naturaleza di-
vina de Braja, la cual existe ms all de los planetas Vaikuha, mientras
revelaba esta verdad evidente en relacin con la naturaleza gozosa y
confidencial de los pasatiempos espirituales del Seor Supremo.

vaikuhj janito var madhu-pur tatrpi rsotsavd


vndrayam udra-pi-ramat tatrpi govardhana
rdh-kuam ihpi gokula-pate premmtplvant
kuryd asya virjato giri-tae sev vivek na ka

Superior al reino espiritual de Vaikuha es Mathur, donde r


Krisna apareci primero. Superior a Mathur es el bosque de Vrindvan,
donde Krisna disfrut la danza rsa. Mejor todava es la Colina de
Govardhan, la cual fue incluso lugar de los pasatiempos amorosos ms
confidenciales. Pero el mejor de todos es el Rdh Kua, situado al
pie de la Colina de Govardhan, pues guarda la posicin suprema debi-
do a que rebosa con el nctar del ms elevado tipo de amor divino.
Quin, que est familiarizado con la ciencia de la devocin, no aspi-
rar al servicio divino a rmat Rdhr en el Rdh Kua? Ini-
cialmente, el Seor Gaurga revel la naturaleza del servicio amoro-
so puro brindado al hijo de Mahrj Nanda en la relacin paternal. Pero
al tomar en cuenta el caudal de las melosidades de la dedicacin, el
Seor describi a r Gopjanavallabha como el aspecto ltimo de la
personalidad del Seor Supremo cuya figura divina es la fuente ili-
mitada de todas las melosidades primarias y secundarias saboreadas en
r r Premadhma-deva-stotram | 123

la devocin pura. r Gaurga tambin dio a entender que los go-


zosos y encantadores pasatiempos rsa-ll son una realidad completa-
mente consciente, no otra que la potencia personal de rmat Rdhr.
Tales pasatiempos trascendentales se encuentran dentro del superex-
celente e inconcebible mundo espiritual y constituyen la concepcin
ms elevada de la existencia, la auspiciosidad y la belleza espirituales.
El Seor Gaurga propuso esto como el alcanzable objeto supremo
de las entidades vivientes. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso
Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

rdhik-vinoda-mtra-tattva-lakanvaya 49
sdhu-saga-ka-nma-sdhanaika-nichayam
prema-sevanaika-mtra-sdhya-ka-tatpara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

De esta manera, el Seor Gaurgadev ense que todas las con-


clusiones de las Escrituras, que los diversos preceptores espirituales
transmiten perfectamente por medio del sonido, culminan en la per-
sonificacin de r Rdhvinod, el fundamento todo incluyente de una
relacin apropiada con el entorno. El medio por el cual uno alcanza al
Seor Krisna es el canto de Sus Santos Nombres en la asociacin de
los devotos puros, mientras que la meta ltima del amor puro es el
servicio al Seor Krisna, quien le es muy querido a las doncellas pas-
torcillas de vacas de Vrindvan. El Seor Gaurgadev ense estas
conclusiones esenciales de las Escrituras en la asamblea de personas
eruditas. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado,
Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

tma-rma-vchanaika-aikrtha-darita 50
rudra-sakhya-abda-jta-yad-yad-artha-sambhtam
sarvva-sarvva-yukta-tat-tad-artha-bhuridkara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El Seor Gaurasundar le explic sesenta y una veces este famoso


verso del rmad-Bhgavatam a rla Santan Goswm, y ms tarde a
Praknanda Saraswat:

tmrma cha munayo


nirgranth apy urukrame
kurvanty ahaitukim bhakti
ittha-bhta guo hari
124 | r r Premadhma-deva-stotram

Incluso las almas liberadas, completamente satisfechas, se sienten


irresistiblemente atradas a las superexcelentes cualidades de Krisna y
se rinden a l con devocin sin mezcla. El Seor combin las once
palabras que se encuentran en ese verso y declar que cada una es un
depsito inmenso de riqueza sin lmites que sustenta la conclusin de
la devocin pura. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Do-
rado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

51 r-santannu-rpa-jva-sampradyaka
lupta-trtha-uddha-bhakti-stra-suprachrakam
nla-aila-ntha-pha-naija-kryya-saukara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El Seor Gaurasundar revel Su sucesin discipular por inspirar a


rla Santan Goswm, rla Rpa Goswm (hermano menor de
Santan) y a rla Jva Goswm. Les pidi revelar los sitios perdidos
de peregrinaje y componer literatura devocional pura que describiera
la aplicacin de las prcticas espirituales y la devocin espontnea. El
Seor Gaurga tambin revel afectuosamente Su adorable persona-
lidad a los servidores de r Jagannth Dev en Nlchala (r Pur-
dhm.) Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado,
Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

52 tyga-bhya-bhoga-buddhi-tvra-daa-nindana
rya-uddha-ka-kma-sevanbhi-nandanam
rya-rga-sevanokta-bhgya-koi-dukara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

El Seor Gaurasundar conden fuertemente a aquellos que acep-


taron externamente las vestiduras de un renunciante, pero que en
realidad, al igual que los monos, abrigaron un deseo por los placeres
sensuales. Por otra parte, honr los esfuerzos devocionales de ese gran
devoto, Rmnanda Rya, quien enseaba de una manera ntima cierto
tipo de baile con actuacin a las jovencitas dedicadas a complacer al
Seor Jagannth. La consideracin del Seor fue que el servicio de
Rmnanda se encontraba en la plataforma de la devocin espontnea,
y proclam que semejante categora de servicio era una gran fortuna
obtenible solo despus de millones de nacimientos. Ofrezco mis reve-
rencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma di-
vina del Krisna prema.
r r Premadhma-deva-stotram | 125

r-prayga-bhaa-vallabhaika-niha-sevana 53
nla-aila-bhaa-datta-rga-mrga-rdhnam
r-gaddharrpitdhikra-mantra-mdhura
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

r Vallabha Bhaa, el famoso instructor espiritual de la sucesin


discipular uddhdvaita de Vishnuswm, viva en la aldea de hila
en la sagrada Prayg, y con devocin resuelta sirvi personalmente en
su hogar al Seor Gaurgadev. Posteriormente, en Jagannth Pur, el
Seor le permiti saborear y participar de la dulzura que se experimen-
ta en el apego paternal al beb Krisna; tambin hizo arreglos para que
aprendiera de parte de Gaddhar Pat los mantras apropiados para
llevar a cabo su adoracin. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso
Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

r-svarpa-rya-saga-gmbhirntya-llna 54
dvdabda-vahni-garbha-vipralambha-lanam
rdhikdhirha-bhva-knti-ka-kujara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Sumergindose profundamente en la realidad de Su propia belleza


y dulzura, el Seor Govinda se apropi del sentimiento de Rdhr,
y, atavindose con el deslumbrante esplendor de Ella, apareci como
r Chaitanya Mahprabhu. En los ltimos doce aos de Sus pasatiem-
pos manifiestos permaneci profundamente absorto en la unin y
separacin, y comparti los ms profundos sentimientos de Su cora-
zn con Sus devotos ms ntimos, tales como Swarp Dmodar y
Rmnanda Rya: bhire viajvl hoy, antare nandamoy (la maravi-
llosa caracterstica del amor divino por Krisna es que, aunque externa-
mente acta como lava ardiente, internamente es como un dulce
nctar que llena el corazn con el ms grande gozo). En la agona de
la separacin de r Krisna, volcnicas erupciones de xtasis surgan
de Su corazn. Este Seor Dorado, quien pareca un elefante embria-
gado, no es otro que el Seor Govinda. Ofrezco mis reverencias a ese
hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna
prema.

r-svarpa-kaha-lagna-mthura-pralpaka 55
rdhiknu-vedanrtta-tvra-vipralambhakam
svapnavat-samdhi-da-divya-varantura
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram
126 | r r Premadhma-deva-stotram

Abrazando el cuello de r Swarp Dmodar, r Gaurgadev


empezaba a recitar con tristeza las oraciones dichas con anterioridad
por rmat Rdhr en la agona de la separacin, cuando el Seor
Krisna abandon Vrindvan para ir a Mathur. El Seor continuamen-
te experimentaba el humor de rmat Rdhr, quien padeca de una
agona indescriptible debido al ardiente fuego de Su trgica separacin
del Seor Krisna. Con el corazn apesadumbrado, l describa aquello
que directamente estaba percibiendo en Su trance divino. Para los
hombres ordinarios, tales percepciones son como sueos. Ofrezco mis
humildes reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar,
la forma divina del Krisna prema.

56 stvikdi-bhva-chihna-deha-divya-sauhava
krma-dharma-bhinna-sandhi-gtra-pupa-pelavam
hrasva-drgha-padma-gandha-rakta-pta-pura
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Los ocho sntomas que representan los humores de la dedicacin


pura decoraban y radiantemente realzaban la belleza de las partes cor-
porales del Seor. A veces semejaba a una tortuga que haba retrado
sus extremidades dentro de su caparazn, y en otras ocasiones Su
cuerpo apareca alargado debido a que Sus coyunturas se dislocaban.
A veces la figura del Seor Gaurasundar era tan delicada y aromtica
como una flor de loto. En otras ocasiones Su cuerpo parecera rojo,
amarillo o brillante con el matiz blanco de la flor de jazmn. Ofrezco
mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la
forma divina del Krisna prema.

57 tvra-vipralamba-mugdha-mandirgra-dhvita
krma-rpa-divya-gandha-lubdha-dhenu-veitam
varitli-kla-ka-keli-aila-kandara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Desconsolado y abrumado con trgicos sentimientos de separa-


cin, el Seor Chaitanya corri rpidamente hasta la entrada decorada
con leones del gran templo del Seor Jagannth. Momentos ms tarde,
cay al piso. En un profundo sentimiento de separacin, manifest la
forma de Krmadev la encarnacin de tortuga, y una fragancia
extraordinariamente dulce empez a emanar de la figura inconsciente
del Seor. Esto atrajo a las vacas telg que habitaban en el Templo
del Seor Jagannth, las cuales lo rodearon. Ofrezco mis reverencias a
ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del
Krisna prema.
r r Premadhma-deva-stotram | 127

indu-sindhu-ntya-dpta-ka-keli-mohita 58
rmi-ra-supta-deha-vta-raga-vhitam
ymunli-ka-keli-magna-saukhya-sgara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Una vez, en una noche iluminada por la luna, el Seor Gaurgadev,


saboreando las melosidades de los pasatiempos del Seor Krisna, ca-
minaba con Sus asociados a orillas del ocano. Cuando vio el reflejo
de la luna danzando sobre las ondeantes olas, repentinamente qued
colmado de recuerdos de esos pasatiempos que el Seor Krisna tuvo
en el Ro Yamun, y cay inconsciente. Luego, sin que lo notaran los
devotos, el cuerpo del Seor Gaurga se volvi tan liviano como un
trozo de madera seca, y fue hermosamente llevado por el dios del
viento sobre la cresta de las ondulantes olas del ocano, mientras yaca
en un trance divino. El Seor se sumergi en un ocano de xtasis
divino en Su percepcin de los pasatiempos de juegos acuticos que el
Seor Krisna tuvo con Sus muy queridas amigas, las pastorcillas de
vacas, en el ro Klind. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor
Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

rtri-ea-saumya-vea-yitrdra-saikata 59
bhinna-sandhi-drgha-deha-pelavti-daivatam
rnta-bhakta-chakratrtha-ha-di-gochara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Despus de buscar al Seor durante toda la noche, los agotados


devotos finalmente lo hallaron, al amanecer, cerca de Chakratrtha; Su
forma estaba alargada y yaca sobre la arena mojada. Los ojos de los
devotos se llenaron de jbilo mientras miraban la delicada y apacible
figura de su Seor. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Do-
rado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

rtta-bhakta-kaha-ka-nma-kara-hdgata 60
lagna-sandhi-suhu-deha-sarvva-prvva-sammatam
ardha-bhya-bhva-ka-keli-varantura
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Cuando los inquietos devotos empezaron a cantar en voz alta los


Santos Nombres de Krisna, la vibracin divina entr a los odos del
Seor y lleg a las profundidades de Su corazn. De inmediato, Sus
coyunturas dislocadas se volvieron a unir, y manifest la hermosa fi-
128 | r r Premadhma-deva-stotram

gura que los ojos de los devotos estaban acostumbrados a disfrutar.


En una condicin semiconsciente empez a describir con profundos
sentimientos de separacin lo que haba visto mientras se encontraba
absorto en un trance divino. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso
Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

61 ymunmbu-ka-rdhikli-keli-maalam
vyakta-gupta-dpta-tpta-bhagi-mdankulam
gha-divya-marma-moda-mrchan-chamatkara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

En las sagradas aguas del Ro Yamun, en Vrindvan, r Rdh-


Govinda, junto con Sus muy queridas amigas, las doncellas pastorcillas
de vacas, llevaron a cabo varios encantadores pasatiempos de juegos
acuticos. Esos pasatiempos divinos a veces estn manifiestos, a veces
ocultos, a veces se oponen los unos a los otros y otras veces son armo-
niosos. De esa manera, los pasatiempos del Seor son expresados con
diferentes gestos que dan origen a diversos tipos de anhelo divino. La
meloda encantadora de este tesoro espiritual ntimo, la cual asombra
al universo entero, fue distribuida por r Chaitanya Mahprabhu.
Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga
Sundar, la forma divina del Krisna prema.

62 sya-gharadi-chakdri-sindhu-llna
bhakta-marma-bhedi-tvra-dukha-saukya-khelanam
atyachintya-divya-vaibhavritaika-akara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Cuando miraba la colina Chaka, intolerables sentimientos de se-


paracin agobiaban al Seor, y eran incitados diversos pasatiempos en
el humor de una adoracin intensa, y as, el Seor empezaba a restregar
Su hermosa cara contra el piso. Cuando r Gaurga recordaba los
pasatiempos de juegos acuticos del Seor Krisna, saltaba al ocano y
mostraba los sntomas divinos de alguien embriagado por el amor
puro. Al llevar a cabo estos pasatiempos, inundaba los corazones de
los devotos con las olas del gran ocano de amor por Krisna. Esas olas
temerarias llevaban tanto ansiedad como jbilo trascendental a la playa
de los corazones de los devotos. Semejante beneficio inconcebible
nicamente le era otorgado a los muy entregados asociados del Seor.
Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga
Sundar, la forma divina del Krisna prema.
r r Premadhma-deva-stotram | 129

rotra-netra-gatyatta-bodha-rodhitdbhuta 63
prema-labhya-bhva-siddha-chetan-chamatktam
brahma-ambhu-veda-tantra-mgya-satya-sundara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

r Chaitanya Mahprabhu no solo se encuentra ms all de la ex-


periencia mundana de la vista y el sonido, sino tambin frena todo
intento intelectual por conocerlo. Situado en el amor puro por Dios,
sigue siendo un misterio, y sorprende incluso a aquellas entidades vi-
vientes que estn firmes en la autorrealizacin. Los Vedas revelados
del Seor Brahm y las literaturas tntricas del Seor iva simplemen-
te estn en la bsqueda de r Gaurasundar, la hermosa realidad.
Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga
Sundar, la forma divina del Krisna prema.

vipra-dra-vija-mrkha-yvandi-nmada 64
vitta-vikramocha-ncha-sajjanaika-sampadam
str-pumdi-nirvvivda-srvvavdikoddhara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Mediante la libre distribucin del Santo Nombre de Krisna, r


Gaurgadev purific a la clase erudita intelectual, la clase obrera, los
iletrados e incluso a las secciones ms bajas de la sociedad. Solo el
Seor era la personificacin de la ms grande riqueza para todas las
almas sinceras y nobles, para el rico y para el pobre, el aristocrtico y
el de bajo nacimiento. Por lo tanto, el Seor Chaitanya es respetado y
reverenciado igualmente por hombres y mujeres como el salvador de
todos, tanto en los mundos materiales como en los espirituales. Ofrez-
co mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la
forma divina del K risna prema.

sindhu-nya-veda-chandra-ka-kumbha-prim 65
sndhya-chndrakoparga-jta-gaura-chandram
snna-dna-ka-nma-saga-tat-partpara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Como una luna dorada, r Gaurachandra apareci al comienzo de


un eclipse lunar en un anochecer de luna llena, en el mes de marzo del
ao akbda 1407 (1486 de la era cristiana). Cuando la Verdad Abso-
luta, r Gaurgadev, encarn en el hermoso patio de achdev, los
residentes de Mypur estaban bandose en el sagrado Ganges, can-
130 | r r Premadhma-deva-stotram

tando en congregacin los Santos Nombres de Hari y presentando al


Seor ofrendas de diversos tipos de joyas. Ofrezco mis reverencias a
ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del
Krisna prema.

66 tma-siddha-svall-pra-saukhya-lakaa
svnubhva-matta-ntya-krttantma-vaanam
advayaika-lakya-pra-tattva-tat-partpara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Esta es la conclusin que todo lo conquista: la concepcin ms


excelente de la Realidad ltima debe ser tambin la forma ms alta de
xtasis (nanda). r Chaitanya Mahprabhu es Krisna, el xtasis Mis-
mo, saboreando Su propia dulzura y danzando con felicidad exttica.
Su propio Santo Nombre es la causa de Su xtasis, manifestado como
danza, y el Santo Nombre es el efecto de Su xtasis, expresado como
canto. La causa es el efecto. El dnamo genera una energa exttica que
lo hace danzar, ySu canto distribuye ese xtasis a los dems. Ofrezco
mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar, la
forma divina del Krisna prema.

67 r-purvarnukampi-labdha-dka-daivata
keavkhya-bhrat-saka-kea-rakitam
mdhavnudh-kiora-ka-sevandara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

r vara Pur fue muy afortunado cuando el Seor Gaurga le


mostr Su misericordia sin causa al aceptar iniciacin de l. r Keava
Bhrti fue similarmente agraciado, ya que en su presencia el Seor
Gaurga rasur Su hermoso cabello rizado y acept de l las vesti-
mentas de un renunciante. El Seor tambin le confiri toda atencin
a r Mdhavendra Pur, afirmando que su apego por servir con amor
conyugal a la forma Kior del Seor Krisna fue la expresin ms ele-
vada de dedicacin. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor
Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

68 sindhu-bindu-veda-chandra-ka-phlgunodita
nysa-soma-netra-veda-chandra-ka-bodhitam
va-va-veda-chandra-ka-lochanntara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram
r r Premadhma-deva-stotram | 131

Ofrezco mis respetos a r Gaurgadev, quien surgi como una


luna dorada en r Mypur en el ao 1407 akbda. En el ao 1431
akbda, revel el pasatiempo de aceptar las vestiduras de la orden de
renuncia, sannys, con el propsito de bendecir a todo el universo
material, y de-sapareci de la visin de la gente ordinaria de este mun-
do en el ao 1455 akbda. Ofrezco mis reverencias a ese hermoso
Seor Dorado, Gaurga Sundar, la forma divina del Krisna prema.

r-svarpa-rya-saga-hara-ea-ghoaa 69
ikaakkhya-ka-krttanaika-poaam
prema-nma-mtra-viva-jvanaika-sambhara
prema-dhma-devam eva naumi gaura sundaram

Con gran jbilo, r Gaurasundar les dijo a Sus muy queridos aso-
ciados, r Swarp Dmodar y Rmnanda Rya, que el proceso del
canto en congregacin de los Santos Nombres de Krisna concede la
bendicin ms elevada a las entidades vivientes en esta era de Kali:

hare prabhu kohena, uno svarpa-rma-rya


nma sakirttana kalau, parama upya

Tambin, en Su famosa composicin r-ikakam, el Seor


Gaurga coloc el canto de los Nombres del Seor Krisna en la po-
sicin ms elevada de importancia. Adems, ense que el canto de los
Santos Nombres con amor puro por el Supremo nutre perfectamente
y satisface por completo a todas las entidades vivientes en el universo.
Ofrezco mis reverencias a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga
Sundar, la forma divina del Krisna prema.

prema-hema-deva-dehi-dsarea-manyat 70
kamyatm-mahpardha-rirea-gayatm
rpa-kikareu-rmnanda-dsa-sambhara
prema-dhma-devam eva naumi gaura-sundaram

Oh, mi Seor Dorado! (Suvara-vara hemga), oh, ocano de


prema, ten la bondad de otorgarme la riqueza de Tu amor divino! Por
favor, dale alguna leve atencin a esta alma cada y perdona sus ilimi-
tadas ofensas. Hay tantos sirvientes de r Rpa quienes te son muy
queridos. Mi nica aspiracin es que me consideres como uno de esos
sirvientes. Oh, Gaurasundar, T eres el nico protector y la personifi-
cacin de la buena fortuna para m, Rmnanda Ds. Ofrezco mis
132 | r r Premadhma-deva-stotram

reverencias a ti, oh, Gaurga Sundar, mi muy hermoso Seor Dorado,


la forma divina del Krisna prema.

71 saraddha-sapta-daaka prema-dhmeti-nmakam
stava kopi pahan gaura rdh-yma-maya vrajet
A quienquiera que recite con fe esta composicin de setenta ora-
ciones conocida como el Premadhma-deva-stotram, se le otorgar la
oportunidad de servir a ese hermoso Seor Dorado, Gaurga Sundar,
quien no es otro que ymasundar Mismo cubierto con el corazn y
el halo (bhva y knti) de rmat Rdhr.

72 pachame ata-gaurbde-r siddhnta-sarasvat


rdhara kopi tach chiyas trida-nauti-sundaram
Estas oraciones fueron compuestas en el siglo quinto despus de la
Aparicin de r Chaitanya Mahprabhu por un cierto discpulo
sannys de rla Saraswat hkur llamado rdhar [rla Bhakti Rakak
rdhar Dev-Goswm Mahrj].
r r Premadhma-deva-stotram | 133

Canciones para
r Nitynanda Prabhu
134 | r r Premadhma-deva-stotram
j-ahal| 135

j-ahal
por rla Bhativinod hkur

nady-godrume nitynanda mahjana 1


ptiyche nma-haa jivera karaa
En la tierra de Nadia, en la isla de Godruma, el magnnimo Seor
Nitynanda ha abierto el mercado del Santo Nombre, destinado a li-
berar a todas las almas cadas.

(raddhvn jon he, raddhvn jon he) 2


prabhura jya, bhi, mgi ei bhik
bolo ka, bhajo ka, koro ka-ik
Oh, personas de fe!, oh, personas de fe!, oh, hermanos, por ins-
truccin del Seor Gaurga les hago estas tres peticiones: canten
Krisna!, adoren a Krisna y ensenle a otros acerca de Krisna.

apardha-nya hoye loha ka-nma 3


ka mt, ka pita, ka dhana-pra
Tengan cuidado de permanecer libres de cometer ofensas; solo
tomen el Santo Nombre del Seor Krisna. Krisna es su madre, Krisna
es su padre y Krisna es el tesoro de la vida de ustedes.

kera sasra koro chi anchra 4


jve doy, ka-nma sarvva-dharma-sra
Abandonen todas las actividades pecaminosas, lleven a cabo sus
deberes en este mundo relacionndolos nicamente con el Seor Kris-
na. La esencia de toda forma de religin la constituye el ser compasivo
con otras almas por cantar fuertemente los Santos Nombres de Krisna.
136 |Mana-ik

Mana-ik
por rla Narottam ds hkur

1 niti-pada-kamala,ko-chandra-sutala,
ye chyya jagata juy
heno niti bine bhi, rdh-ka pite ni,
dha kori dharo nitira pya

Los sagrados pies de loto del Seor Niti son tan refrescantes como
diez millones de lunas; a la sombra de esos pies el mundo obtendr un
tranquilizador alivio. Oh, hermano, sin ese Niti nadie podr alcanzar
a Rdh y Krisna. Abraza Sus pies de loto con toda conviccin.

2 se sambandha nhi jra, bth janma gelo tra,


sei pau boo durchra
niti n bolilo mukhe, majilo sasra-sukhe,
vidy-kule ki koribe tra

Aquel que nunca estableci una relacin con l, pas su vida en


vano semejante animal es muy bajo. Aquel que, sumergido en los
placeres mundanos, nunca pronunci con sus labios Niti, cmo
podr salvarlo su linaje aristocrtico?

3 ahakre matta hoiy, niti-pada psariy,


asatyere satya kori mni
nitiyer koru habe, braje rdh-ka pbe,
dharo nitiyer chara dukhni

Enloquecido por el orgullo, en el olvido de los pies de loto de Niti,


uno abraza lo que es falsedad como si fuera verdad. Pero cuando Niti
otorgue su misericordia, alcanzaremos a Rdh y Krisna en Braja. Oh,
abraza los pies de loto del Seor Niti!

4 nitiyer charaa satya, thra sevaka nitya,


niti-pada sad koro a
narottama boo dukh, niti more koro sukh
rkho rg-charaera pa
Sva-Niha| 137

Los pies de loto del Seor Niti son verdad y Sus servidores son
eternos. Aspira siempre al refugio de Sus pies. Narottam est muy
triste, oh, Niti, hazme feliz; por favor, mantenme cerca de Tus ado-
rables pies de loto!

Sva-Niha
por rla Narottam ds hkur

dhana mora nitynanda pati mora gaurachandra 1


pra mora jugala-kiora
advaita chryya bolo gaddhara mora kula
narahari vilasai mora

El Seor Nitynanda es mi riqueza. El Seor Gaurachandra es mi


amo. La joven Divina Pareja es mi vida. Advaita chrya es mi fuerza.
Gaddhar es mi familia. Narahari Sarakr es mi gloria.

vaiavera pada-dhli the mora snnakeli 2


tarpaa mora vaiavera nma
bichra koriy mane bhakti-rasa svdane
madhyastha r-bhgavata pura

El polvo de los pies de loto de los devotos es el agua con la que me


bao. El canto de los nombres de los devotos es mi satisfaccin. To-
mando en cuenta los mritos de todas las literaturas vdicas a la luz del
servicio devocional, llegu a la conclusin de que el rmad Bhgavatam
es la mejor de todas las Escrituras.

vaiavera uchia the mora mano-niha 3


vaiavera nmete ullsa
vndvane chatur the mora mano-gher
kohe dne narottama dsa

Mi mente est firmemente convencida del beneficio espiritual que


se obtiene al comer los remanentes de la comida de los devotos. Los
nombres de los devotos son mi felicidad. La tierra de Vrindvan es el
138 | Niti guamai mra

recinto dentro del cual mantengo mi mente. Narottam ds, quien es


pobre de corazn, habla de esta manera.

Niti guamai mra


por rla Lochan ds hkur

1 niti guamai mra niti guamai


niy premera bany bhsla aban
Oh, mi Seor Nitynanda, la joya de todas las buenas cualidades;
oh, Niti, la joya de todas las buenas cualidades ha trado un torrente
de amor exttico por Dios que ha ahogado al mundo entero.

2 premabany laye niti ila gua dae


ubilo bhakata-gaa dnahna bhse
El Seor Nitynanda ha trado esta arrolladora inundacin de amor
por Dios a la tierra de Bengala por mandato del Seor Chaitanya. Los
devotos fueron inundados por ese diluvio, pero los desafortunados no
devotos han permanecido a flote sobre ese ocano.

3 dnahna patita pmara nhi bche


brahmra durllabha prema sabkre jche
El Seor Nitynanda ha ofrecido liberalmente este extraordinario
regalo de amor por Dios, el cual es difcil de obtener incluso para el
Seor Brahm, para las almas cadas y los miserables quienes no tuvie-
ron el deseo de recibirlo.

4 baddha koru-sindhu kiy muhna


ghore ghore bule prema-amiyra bna
Anteriormente, el ocano de la misericordia haba estado fuerte-
mente cerrado, pero el Seor Niti abri un canal en su orilla para
permitir que la inundacin de olas de amor exttico limpiara cada casa.

5 lochan bole heno niti jeb n bhajilo


jniy uniy sei tmaght hoilo
Akrodha paramnanda | 139

Lochan ds dice: Quienquiera que no haya adorado a este Seor


Niti o que no haya aceptado el gran regalo ofrecido por l, esa per-
sona conscientemente comete suicidio.

Akrodha paramnanda
por rla Lochan ds hkur

akrodha paramnda nitynanda ry 1


abhimna-nya niti nagare bey
La gran personalidad, el Seor Nitynanda Prabhu, est libre de la
ira y lleno de xtasis trascendental. l recorre todos los pueblos, libre
del prestigio falso y la arrogancia.

adhama patita jver dvre dvre giy 2


harinma mahmantra dena biliy
Va de puerta en puerta a las casas de las almas cadas, distribuyendo
liberalmente el mahmantra Hare Krisna.

jre dekhe tre kohe dante ta kori, 3


mre kiniy loho bhaja gaurahari
Con una paja entre Sus dientes, mendiga de todos aquellos que
cruzan Su camino: Adoren al Seor Gaurahari y ustedes me com
prarn a M.

eta boli nitynanda bhme goi jay 4


sonra parvvata jena dhlte loy
Al decir esto, el Seor Nitynanda cae al suelo, pareciendo una
montaa dorada que rueda en el polvo.

heno avatre jra rati n janmilo 5


lochan bole sei pp elo ra gelo
Lochan ds dice que esa persona pecaminosa, en quien no ha sur-
gido apego por esa encarnacin, va y viene dentro del ciclo de naci-
mientos y muertes repetidos.
140 | r r Gaura-Nitynander Doy

r r Gaura-Nitynander Doy
por rla Lochan ds hkur

1 parama korua, pah di jana,


niti gaurachandra
saba avatra-sra iromai,
kevala nanda-kanda

El Seor Gaurga y el Seor Nitynanda son los dos Seores ms


misericordiosos. Ellos son las joyas cimeras de todas las encarnaciones
y la nica fuente del jbilo exttico trascendental.

2 bhaja bhaja bhi chaitanya niti


sudha bivsa kori
vioya chiy, se rase majiy
mukhe bolo hari hari

Oh, hermano!, te imploro que adores a r Chaitanya-Niti con fe


firme. Abandona tu apego a la complacencia de los sentidos y sumr-
gete en este nctar por medio del canto de los Nombres de Hari.

3 dekho ore bhi, tri-bhuvane ni,


emona doyla dt
pau pkh jhure, pa vidore,
uni jra gua-gth

Mira, oh, hermano!, no existen en los tres mundos benefactores


tan misericordiosos como Ellos. Incluso las aves y los animales quedan
satisfechos y las piedras se derriten al escuchar las glorias de Sus cua-
lidades.

4 sasre majiy,rohili poiy,


se pade nahilo a
pana karama,bhujye amana,
kahoye lochana-dsa

Absorto en el ciclo del nacimiento y la muerte, cado a la mitad del


camino sin una esperanza de alcanzar Su compaa, el seor de la
muerte vendr y te har sufrir los resultados de tus actividades; as
canta Lochands.
Doyl Niti Chaitanya | 141

Doyl Niti Chaitanya


por rla Bhaktivinod hkur

doyl niti chaitanya bole nch re mr man 1


nch re mr man, nch re mr man
Oh, mente ma, solo danza! Oh, mente ma, solo danza! Oh, mi
mente, por favor, danza y canta: Doyl Niti Chaitanya!

(emon doyl to ni he, mr kheye prema dey) 2


(tabe) apardha dre jbe, pbe prema-dhan
(apardhera-bichra to ni he)
takhon ka-nme ruchi habe, ghuchibe bandhan

En ninguna parte encontraremos una personalidad tan misericor-


diosa como Nitynanda Prabhu. l recibi un golpe de Jagi y Mdhi
y, no obstante, les otorg amor a Dios. Cuando uno est libre de co-
meter ofensas, obtendr amor por Dios, pero en estos nombres de
Chaitanya y Niti, no son tomadas en cuenta las ofensas. Una vez que
se tiene un gusto por el Santo Nombre de Krisna, el cautiverio en este
mundo llega a su fin.

(anurg to habe he) 3


tokhon anyse saphal habe jvera jvan
(ka-rati bin jvan to miche he )
ee vndvane rdh-ymer pbe daraan
(gaura-kp hole he)
Cuando hay apego por el Santo Nombre de Krisna, la vida de una
entidad viviente fcilmente tiene xito. Sin apego a Krisna, la vida es
simplemente falsa. Si tenemos la misericordia del Seor Gaura, enton-
ces al final de la vida obtendremos la hermosa visin de Rdh y ym
en Vrindvan.
142 | Doyl Niti Chaitanya
Doyl Niti Chaitanya | 143

Canciones para
r Chaitanya Mahprabhu
144 | Doyl Niti Chaitanya
Svaraa-r-Gaura-mahim| 145

Svaraa-r-Gaura-mahim
por rla Narottam ds hkur

gaurgera dui pada, jr dhana sampada, 1


se jne bhakati-rasa-sr
gaurgera madhura-ll, jr kare praveil,
hdoya nirmala bhelo tr

Quienquiera que ha aceptado los dos pies de loto del Seor Chai-
tanya puede entender la verdadera esencia del servicio con devocin.
El corazn de todo aquel que escucha los dulces pasatiempos del Seor
Chaitanya se purifica.

je gaurgera nma loy, tra hoy premodoy, 2


tre mui ji bolihri
gaurga-guete jhure, nitya-ll tre sphure,
se jana bhakati-adhikr

En aquel que toma el Santo Nombre de Gaurga hay un despertar


del amor por el Supremo. A esa persona yo le digo: Bravo, excelente!.
Los pasatiempos eternos se manifiestan en el corazn de aquel que
aprecia las cualidades trascendentales del Seor Gaurga. Esa perso-
na tiene una verdadera cualificacin devocional.

gaurgera sagi-gae, nitya-siddha kori mne, 3


se jy brajendra-suta-p
r-gaua-maala-bhmi,jeb jne chintmai,
tra hoy braja-bhme bs

Aquel que considera a los asociados del Seor Gaurga como


eternamente perfectos puede alcanzar la asociacin de r Krisna en
Braja Dhm. Quienquiera que considere a r Nabadwp Dhm, la
tierra del Seor Gaurga, como la tierra de las piedras de toque tras-
cendentales, esa persona reside en Braja Dhm, r Vrindvan.
146 | Gaur Pah

4 gaura-prema-rasrave, se tarage jeb ube,


se rdh-mdhava-antaraga
ghe v vanete thke, h gaurga bole ke,
narottama mge tra saga

Quienquiera que se sumerja en las aguas del ocano nectarino de


amor por el Seor Gaurga se vuelve un asociado ntimo de r r
Rdh-Mdhava. Ya sea que viva en una casa o en el bosque, si l can-
ta Oh, Seor Gaurga!, Narottama ds ruega por obtener su aso-
ciacin.

Gaur Pah
por rla Narottam ds hkur

1 gaur pah n bhajiy mainu


prema ratana-dhana helya hrinu
Oh, Seor Gaura!, no te he adorado, y por mi propia negligencia
se me ha privado de la joya del amor divino.

2 adhane jatana kori dhana tey-ginu


pana karama doe pani ubinu
Aunque estoy necesitado de Tu riqueza, he intentado por todos los
medios rechazar Tus riquezas, y, ms bien, me he sumergido en las
pecaminosas actividades materiales.

3 sat-saga chi koinu asate vilsa


te-krae lgilo ye karma-bandha-phsa
Evitando la asociacin de las personas santas, he disfrutado diver-
tirme con gente materialista. Por tal razn me encuentro atado por la
soga de la actividad fruitiva y sus reacciones.

4 vioya-biama-bia satata khinu


gaura-krttana rase magana n hoinu
Avatra Sra | 147

Siempre he bebido el horrible veneno de la complacencia de los


sentidos y nunca he llegado a absorberme en el dulce nctar del canto
de los Nombres de Gaura.

keno b chaye pra ki sukha lgiy 5


narottama dsa keno n gela moriy
Oh, por qu mi corazn no experimenta satisfaccin alguna y por
qu Narottam ds no ha muerto?

Avatra Sra
por rla Lochan ds hkur

avatra sragor avatra 1


keno n bhajili tre
kori nre bsa gelo n piysa
pana karama phere

La encarnacin de r Gaura es la ms excelente de todas las encar-


naciones. Por qu no lo he adorado? Es como si yo, rodeado de agua,
me negara a beberla, enfrascndome en mi propia actividad fruitiva.

kaa-kera taru sadi sebili (mana) 2


amta pbra e
prema-kalpatarur gaurga mra
thre bhabili bie

Mastiqu las espinas del rbol de la vida mundana y consider como


nctar la sangre que flua de mi boca. Cuando me fueron ofrecidos por
el Seor Gaurga los frutos del rbol de los deseos del amor exttico,
los rechac pensando que eran veneno.

saura-bhera e pala ukili (mana) 3


nste pailo ka
iku-daa bhvi kha chuili (mana)
kemone pibi miha
148 | r Nma

Con el deseo de oler un aroma dulce, olfate lo que pens que era
una flor fragante. Ay de m!, esa flor no posea aroma, era como la flor
pala, y un insecto salt a mi nariz y me pic. Pensando que la vida
material era tan dulce como la caa de azcar, intent probar su nctar.
En lugar de eso, fue como masticar madera seca. De esa manera, re-
sultaron ser falsos mis intentos de disfrutar.

4 hra boliy golya parili (mana)


amana kikora spa
tala boliy guna pohli (mana)
pili bajara-tpa

Reconocindome frustrado, consumido y agotado, espero la ser-


piente de la muerte. Abrac el fuego de la vida material y lo consider
fresco y tranquilizador, solo para sufrir una miseria intensa, tal como
el impacto de un rayo.

5 sasra bhajilir-gaurga bhulili


n unili sdhura kath
iha-parakladukla khoyli (mana)
khili pana mth

Ador a mi familia y la vida material, y olvid al Seor Gaurga y


no escuch las instrucciones de los santos. Ahora, en mis ltimos das,
me doy cuenta que tengo dos muertes, no solo por tener que abando-
nar este cuerpo material, sino tambin por estar muerto mientras viva,
desperdiciando mi vida en la complacencia.

r Nma
por rla Bhaktivinod hkur

1 gy gor madhur svare


hare ka hare ka, ka ka hare hare
hare rma hare rma, rma rma hare hare
El Seor Gaurasundar canta con voz muy dulce: Hare Krisna,
Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare; Hare Rma, Hare Rma, Rma
Rma, Hare Hare.
Siddhi-llas| 149

ghe thko, vane thko, sad hari bole ko, 2


sukhe dukhe bhulo nko, vadane harinm koro re
Ya sea que vivas en casa o en el bosque, canta siempre el Santo
Nombre del Seor. Ya sea que ests feliz o triste, no lo olvides, canta
el Santo Nombre y llena tus labios con Harinm.

my-jle baddha hoye, cho miche kja loye, 3


ekhona o chetana peye, rdh-mdhava-nm bolo re
Atrapado en la red de My, has trabajado duro como un esclavo,
en vano. Ahora que obtuviste una vida humana y conciencia, canta el
Nombre del Seor: Rdh-Mdhava.

jvana hoilo ea, n bhajile hkea 4


bhaktivinod-upadea, ekbr nm-rase mto re
Sin duda, esta vida pronto se acabar, y no has adorado a Hke,
el amo de los sentidos. Bhaktivinod te aconseja: por lo menos una vez,
prueba el nma-rsa, el nctar del Santo Nombre.

Siddhi-llas
por rla Bhaktivinod hkur

kobe gaura-vane,suradhun-tae, 1
h rdhe h ka bole
kdiy bebo,deho-sukha chi,
nn lat-taru-tole

Oh, cundo, cundo esta alma cantar los Santos Nombres de


Rdh y Krisna, entre la yerba, bajo un rbol en el bosque de Gaura,
sobre las riberas del Ganges, renunciando a todas las alegras del cuer-
po y mojado de todas las lgrimas derramadas?

va-pacha-ghete,mgiy khibo, 2
pibo sarasvat-jala
puline pulinega-gai dibo,
kori ka-kolholo
150 | Kali-ghora timire

Cundo desechar toda consideracin de casta y mendigar en el


hogar de un paria para compartir con l el humilde prasdam y beber
el agua del Saraswat? A lo largo de las riberas, con la voz ahogada por
el xtasis, cantar Krisna con gran deleite.

3 dhma-bs jane,praati koriy,


mgibo kpra lea
vaiava-charaa-reu gya mkhi,
dhori avadhta-vea

Y cundo me postrar ante un residente del santo dhm e implo-


rar de l una gota de misericordia? Oh, cundo untar sobre mi
cuerpo el polvo de los santos pies de un Vaiava y usar las vestimen-
tas de un mendicante?

4 gaua-braja-bane,bheda n heribo,
hoibo baraja-b
dhmera-svarpa,sphuribe nayane
hoibo rdhra ds

Entonces no ver diferencia entre los bosques de Gaua y Braja,


yllegar a ser un residente del dhm. La verdadera naturaleza de la
morada del Seor se manifestar ante mis ojos, y ser una sirvienta de
rmat Rdhr.

Kali-ghora timire
por rla Nayannanda Ds

1 kali-ghora-timiregarasala jagajana
dharama karama bahu dra
asdhane chintmai vidhi milola ni
gor boo doyla hkura

En la actualidad, la gente de este mundo ha sido devorada por la


densa obscuridad de esta era de Kali y han desaparecido todas las
buenas actividades. As, ellos son apticos a las gemas trascendentales
ofrecidas por el muy misericordioso Seor Gaura.
Jadi Gaura n hoto | 151

bhi re bhi! gor gua kohone n jya 2


koto ata-nana koto chatur-nana
boroiy ora nhi pya
Oh, hermano mo!, oh, hermano mo!, nadie te ha hablado acerca
de las glorias del Seor Gaura. Cun grande es el Seor Brahm?
Cun grande es el Seor ea? Ellos no pueden eclipsar la grandeza
del Seor Gaura.

chri veda ad-dara- ana kori adhyayana 3


se jadi gaurga nhi bhaje
vth tra adhyayana lochana vihna jana
darpae andhe kib kje

Qu utilidad tienen los cuatro Vedas y los seis sistemas de filosofa


si uno no adora al Seor Gaurga? Para qu estudiarlos? Qu utili-
dad tiene un espejo para un hombre ciego?

veda vidy dui kichi n jnata 4


se jadi gaurga jne sra
nayannanda bhone sei to sakali jne
sarvva siddhi karatale tra

Si uno conoce las dos clases de conocimiento vdico, todava no


conoce nada. Pero si uno conoce al Seor Gaurga, entonces tiene el
conocimiento ms precioso. Nayannanda dice: Dicha persona lo
conoce todo. Toda perfeccin est al alcance de su mano.

Jadi Gaura n hoto


por rla Vsudeva Gho

jadi gaura n hoto, tobe ki hoito, 1


kemore dhoritm de
rdhra mahimprema-rasa-sm
jagate jnta ke?
152 | Jadi Gaura n hoto

Si el Seor Gaura no hubiese venido, entonces, qu hubiera sido


de nosotros? Cmo podramos haber mantenido nuestras vidas? Si l
no hubiese venido, entonces, cmo podramos haber conocido acer-
ca de las glorias de r Rdh y el mximo lmite de amor exttico por
Krisna?

2 madhura vnd,vipina mdhur


pravea chtur sra
baraja-juvat,bhvera bhakati,
akati hoito kra?

Quin hubiera tenido la capacidad de ofrecer el servicio devocio-


nal exttico, siguiendo el humor de las damiselas de Braja? Verdadera-
mente, es esencial la ingeniosa habilidad de las Braja-gops para entrar
en el supremamente dulce bosque de Vind, r Vrindvan.

3 go puna puna, gaurgera gua,


sarala koriy mana
e bhava-sgare,emona doyla,
n dekhiye eka-jana

Canta una y otra vez las maravillosas cualidades del Seor Gaurga
y conserva un corazn sencillo. En el ocano de este mundo material,
nunca persona alguna ha visto semejante Seor magnnimo y miseri-
cordioso.

4 gaurga boliy, n genu goliy


kemone dhorinu de
vsur hiy,pa diy
kemone goiyche

Aunque canto Gaurga!, por alguna razn mi corazn no se


derrite en el amor exttico. Cmo es que he soportado la carga de este
cuerpo? Cmo es que el creador le ha dado a este Vsu una piedra en
lugar de un corazn?
Emona Gaurga bine nhi ra | 153

Emona Gaurga bine nhi ra


por rla Premnanda ds

emona gaurga bine nhi ra 1


heno avatra hobe ki hoyeche
heno prema parachra
No hay nadie como el Seor Gaurga! Habr alguna vez una
encarnacin como l, una encarnacin que predique el amor exttico
por Dios tal como l lo hizo?

duramati atipatita pad 2


pre n mrilo kore
harinma diyehdoya odhilo
jachi giy ghore ghore

l no mat a los cados blasfemos de corazn malvado. Ms bien


fue a visitarlos, de casa en casa. Les suplic que cantaran los Santos
Nombres del Seor Krisna. Les dio los Santos Nombres y purific sus
corazones.

bhava birichira vchito je prema 3


jagata phelilo hli
kgle piykh-ilo nchiye
bjiye karatli

Generosamente, le dio a la gente el extraordinario regalo del amor


exttico por Dios, un regalo que incluso Brahm y Shiva nicamente
lo consiguen con gran dificultad. Cuando recibieron ese regalo, las
pobres gentes de este mundo bailaron y aplaudieron.

hsiye kdiyepreme gagai 4


pulake bypilo aga
chale brhmaekore kolkuli
kobe b chilo e raga

Ellos rieron y lloraron; embargados de xtasis, rodaron por el sue-


lo. Los cabellos de sus cuerpos se erizaron. Los brahmines y los
chalas se abrazaron. Hubo una gran dicha.
154 | Gaurga bolite habe

5 kiye hkiyekhol karatle


giye dhiye phire
dekhiy amanatarsa piye
kapa hnilo dvre

Cantaron fuertemente los Santos Nombres tocando las mridangas


y los cmbalos. Cantaron, corrieron y bailaron en un crculo. Al ver esto,
la tranquila serenidad tuvo miedo, huy y toc las puertas de la gente.

6 e tina bhuvana nande bhorilo


uhilo magala sora
kohe premnandaemona gaurga
rati n janmilo mora

Se produjo un auspicioso tumulto. Los tres mundos se llenaron de


dicha. Premnanda dice: Ay de m! En m no surgi el apego por el
Seor Gaurga.

Gaurga bolite habe


por rla Narottam ds kur

1 gaurga bolite hobe pulaka-orra


hari hari bolite nayane babe nra
Cundo mi cuerpo temblar al cantar el Santo Nombre del Seor
Gaurga? Cundo habr lgrimas en mis ojos mientras canto el
Santo Nombre del Seor?

2 ra kabe niti-chda koru koribe


sasra-bsan more kabe tucha habe
Cundo obtendr la misericordia del Seor Nitynanda? Cundo,
por Su misericordia, mis deseos de disfrute material sern insignifi
cantes?

3 bioya chiy kabe uddha habe mana


kabe hma herabo r-vndvana
r r Gaurasundarer Avirbhva Vasare | 155

Cundo mi mente se purificar por completo, habiendo abando-


nado todo deseo material? Cundo obtendr la facultad de ver r
Vrindvan Dhm?

rpa-raghuntha-pade hoibe kuti 4


kabe hma bujhabo se jugala-pirti
Cundo estar ansioso de seguir los pasos de r Rpa y r Raghu
nth, y cundo entender apropiadamente los asuntos amorosos de la
Pareja Divina?

rpa-raghuntha-pade rahu mora a 5


prrthan koroye sad narottama-dsa
Mi nica aspiracin es obtener los pies de loto de r Rpa y r
Raghunth. Narottam ds continuamente ofrece esta oracin.

r r Gaurasundarer Avirbhva Vasare


El Sagrado da de la Aparicin de r Gaurasundar, por rla Bhakti Rakak
rdhara Dev-Goswm Mahrj

arua basanesonara sraja 1


udiche keno re ja
basanta suamujri pan
hle keno jhagamjha

Por qu ha aparecido repentinamente el Seor con una tez dorada


y con vestimentas doradas tal como el sol del amanecer? Por qu
llega en medio de la primavera cuando todo se percibe tan bello y
maravilloso?

taru gulmalataprvva-barat 2
bahe keno phole phule
bhga o bihage keno heno rage
sagta taraga tule

No puedo comprender el porqu, pero todos los rboles, plantas y


enredaderas estn llenos de frutas y flores y estn cantando y bailando
con Mahprabhu.
156 | r r Gaurasundarer Avirbhva Vasare

3 patita durjjana keno re garjjana


ullse phiy poe
vidy kula dhana abhimn jana
keno mlna dukha bhore

Soy muy cado y descalificado. Por qu viene a m la vibracin de


este sonido y por qu me inspira? Aquellos que son de una casta ele-
vada, que poseen un vasto conocimiento y riqueza material, tienen
tanto amor propio y orgullo, por qu sufren?

4 ka btsaghuchiya trsa
vse bhsye dey
sdhu-jana manasukha vitaraa
vee unmda hoy

El cielo y el aire son tan hermosos en la poca de primavera, y


naturalmente inspiran y nutren a todos. De la misma manera, la vibra-
cin sonora de los devotos se esparce por doquier automticamente
cuando ellos distribuyen el Nombre de Krisna.

5 chaudikete dhvani ki aprva uni


bahujana ucharola
hare ka rma nma divya-dhma
hari hari hari bolo

Qu sonido tan extraordinario se escucha por todas las direcciones


trayendo jbilo a toda la gente! Los devotos cantan los divinos Nom-
bres Hare, Krisna, Rma, y la morada trascendental se manifiesta.
Canten Hari, Hari, Hari!

6 phlgun primhindola ragim


sujana-bhajana rge
sakrttana sane marama gahane
n jni kibhva jge

En el da de Su sagrada aparicin, ocurre el festival de Jolly. Todos


los devotos cantan, as como tambin todos los hindes. Nadie puede
comprender los sentimientos y la sustancia que penetran en el corazn
provenientes de ese sakrtan.
r r Gaurasundarer Avirbhva Vasare | 157

sandhy samgamatapana magana 7


keno hema ghana kole
aparpa katapraba parvvata
suvara chandram bhle

Cuando se acerca el ocaso, el sol brilla sobre la montaa iluminn-


dola como si tuviera ornamentos dorados. Esto ocurre especialmente
en la poca de primavera. Despus, cuando sale la luna, ella tambin
embellece esa montaa con sus rayos.

suvara chandrampaiche nlim 8


se nla bilna heme
ithe kiba bhya sdhu-jana gya
kalaka n rahe preme

El cielo azul es cubierto por la Luna Dorada, y cuando los devotos


glorifican al Seor con sus charlas, ningn otro concepto o motivo
existe que el de la Conciencia de Krisna. En ese momento, el amor
divino, prema, automticamente desciende sin ningn impedimento.

mahjane bolegrahaera chole 9


sage nma sakrttana
gourachandrodayappa rhu kaya
chandraobh prema dhana

Los grandes devotos te aconsejan que aceptes el sendero espiritual


con el canto congregacional de los Santos Nombres del Seor. Con la
aparicin de r Gaurachandra, todo lo pecaminoso desaparece y todos
obtienen el tesoro del amor a Dios.

marmaja sakalekeho kuthale 10


nlma bilna chde
channa avatralukna khra
rdh-ruchi-rpa-chde

Todo aquel que se ocupa en este nma sakrtan de Mahprabhu,


llega a inquirir sinceramente y a conocer el muy ntimo secreto del
Seor, cuyo color azulado fue absorbido por Sus rasgos dorados. Esta
es la encarnacin oculta del Seor, y, en el aspecto encubierto de Su
forma, l est saboreando las tres clases de placer de r Rdh.
158 | Ke jabi ke jabi

11 ithe heno stuti rdh-bhva dyuti


suvalita ymaro
udilo gaurganma-prema saga
jaya jaya gor go

Esa es mi oracin al vaquero de tez oscura, ymasundar, quien


adopt el humor y la refulgencia de r Rdh. Ese Seor, r Chaitan-
ya, apareci junto con el canto del puro y divino Nombre; todos cantan
las glorias de ese Seor Dorado, r Chaitanya Mahprabhu.

Ke jabi ke jabi
por rla Lochan ds kur

1 ke jabi ke jabi bhi bhava-sindhu pra


dhanya kali-yuge re chaitanya avatra
Quin va, oh, hermano, quin va a cruzar el ocano de la existen-
cia material? La riqueza y la gran fortuna de esta era de Kali es la en-
carnacin del Seor Chaitanya.

2 mra gaurgera ghe ujnakhey boy


kaipti nhi lge amani pra hoy
Mi Seor Gaurga permanece como el muelle disponible para
llevar ro arriba a Sus sirvientes, al otro lado de esta existencia material.
Sin costo alguno, l de inmediato los transporta.

3 harinmera tarkhni r-guru-kr


sakrttana-keroyla dubahu pasri
El transbordador es el Santo Nombre del Seor y el capitn es el
Maestro Espiritual. Los remos son los brazos levantados en el Sa
krtan.

4 sarvva-jva uddhra hoilo premera btse


lochana paiy roilo karamera doe
El viento favorable es el amor divino hacia el Seor Krisna y todas
las almas cadas han sido rescatadas por este barco. Solo Lochan Das
ha sido abandonado por culpa de sus propias fechoras.
Ke jabi ke jabi | 159

Otras canciones
160 | Ke jabi ke jabi
hkura-vaiava-pada| 161

hkura-vaiava-pada
por rla Narottam ds hkur

hkura-vaiava-pada,avanra susampada, 1
uno bhi! hoiya eka mana
roya loiy bhaje, tre ka nhi tyaje
ro saba more akraa

Oh, hermano, escucha mis palabras con absorta atencin: los pies
de loto de los Vaiavas son el tesoro ms valioso en el mundo. Ref-
giate en esos Vaiavas y adralos. Krisna nunca abandona a aquel que
lo adora de esa manera. Todos los dems afrontarn una muerte sin
sentido.

vaiava-charaa-jol,prema-bhakti dite bol, 2


ro keho nahe balavanta
vaiava-charaa-renu,mastake bhaa vinu
ra nhi bhaera anta

El agua que ha lavado los pies de loto de los Vaiavas otorga el


servicio devocional con amor puro al Seor. No existe nada tan efec-
tivo para obtener ese amor divino. Yo coloco el polvo de los pies de
loto de los Vaiavas sobre mi cabeza. No hay ningn otro ornamento
para m.

trthajol-pavitra-gue,likhiyche pure, 3
se saba bhaktira pravachana
vaiavera pdadoka, sama nahe ei saba,
jte hoya vchito praa

En los Puras se describe el poder purificador de las aguas de los


diversos lugares de peregrinaje, aunque eso es una treta medio enga-
osa. En realidad, no hay nada que sea tan purificante como el agua
que lav los pies de loto de los Vaiavas. Esa agua satisface todos los
deseos.
162 |Viraha-gti

4 vaiava-sagete mana,nandita anukaa


sad hoy ka-parasaga
dna narottama kde, hiy dhairja nhi bndhe,
mora do keno hoilo bhaga

Momento a momento, mi mente descubre constante deleite en la


asociacin de los Vaiavas. Yo siempre busco la compaa de los
devotos del Seor Krisna. Narottam ds, cuyo corazn es pobre, ex-
clama: Ya no puedo mantener mi calma. Por qu he cado en una
condicin de vida tan baja que no puedo obtener la asociacin de los
Vaiavas?

Viraha-gti
por rla Narottam ds hkur

1 je nilo prema-dhana koru prachura


heno prabhu koth gel chryya-hkura
Esa gran personalidad que distribuy el tesoro del prema-bhakti,
que estaba tan lleno de compasin... Dnde encontraremos una per-
sonalidad semejante a r chrya hkur (rnivs chrya)?

2 kh mora svarp-rpa kh santana


kh dsa raghuntha patita-pvana
Dnde estn los salvadores de las almas cadas? Dnde estn mi
Svarp Dmodar y dnde estn Rpa Goswm y Santan Goswm?
Dnde se encontrar Raghunth Ds?

3 kh mora bhaa-juga kh kavirja


eka-kle koth gel gaur naa-rja
Dnde estn mi Raghunth Bhaa y Gopl Bhaa Goswms?
Dnde hallar ahora a Krisna Ds Kavirj? De sbito, todos han ido
a reunirse con el Seor Gaurga, el gran bailarn.

4 pe kuibo mth anale paibo


gaurga guera nidhi koth gele pbo
Vaiava Vijpti | 163

Para alcanzar a esa personalidad tan perfecta, r Chaitanya, solo


puedo romper mi cabeza contra la roca en la angustia de la separacin.

se-saba sagra sage je koilo vilsa 5


se-saga n py knde narottama dsa
Todos se han marchado juntos hacia sus propios Pasatiempos.
Narottam Ds hkur dice: Incapaz de obtener la asociacin de ellos,
yo simplemente he de llorar.

Vaiava Vijpti
por rla Narottam ds hkur

ei-bro koru koro vaiava-gosi 1


patita-pvana tom vine keho ni
Oh, Vaiava Goswm, por favor, esta vez s misericordioso con-
migo. T eres el salvador de los cados; fuera de ti, no hay nadie.

khra nikae gele pp dre jya 2


emona doyla prabhu keb koth pya
Solo por estar en tu presencia, los pecados se van muy lejos. Dn-
de puede alguien hallar semejante bondad?

gagra-paraa hoile pachte pvana 3


darane pavitra koro-ei tomra gua
Aunque uno sea el ms bajo de la humanidad, se libera simplemen-
te por tocar las aguas del sagrado Ganges, pero, por solo verte, uno
logra el mismo resultado. Tal es tu cualidad.

hari-sthne apardhe tre harinma 4


tom-sthne apardhe nhiko ena
Si alguien comete una ofensa a los pies del Seor Hari, puede ob-
tener perdn si canta el Santo Nombre; pero si alguien te ofende a ti,
no tiene salvacin.
164 | Prrthan Lalasmayi

5 tomra hdoye sad govinda-virma


govinda kohenamama vaiava parna
Tu corazn es el lugar donde Govinda se posa. r Govinda Mismo
dice: Mis devotos son mi vida y alma.

6 prati janme kori charaera dhli


narottame koro doy pnra boli
Mi esperanza es recibir el polvo de tus pies de loto en cada naci-
miento. r Narottam ora: Por favor, oh, Vaiava Goswm, s gene-
roso conmigo.

Prrthan Lalasmayi
por rla Bhaktivinod hkur

1 kpa koro vaiava hkura


sambandha jniy,bhajite bhajite,
abhimn hau dra
Por favor, concdeme tu misericordia ahora, oh, venerado devoto
puro! Vaiava hkur! Solo as mi ego falso se ir lejos mediante mi
constante adoracin con entero conocimiento de mi verdadera posi-
cin eterna.

2 ami to vaiava e buddhi hoile,


amn n ho bo mi
pratih si,hdoya dibe,
hoibo nirayagm

Si pienso falsamente que yo soy un Vaiava, entonces buscar


recibir el respeto de los dems. Y si el deseo de fama y reputacin
contaminan mi corazn, ciertamente ir de inmediato a morar en el
i n f i e r n o .

3 tomra kikora,pane jnibo,


guru-abhimn tyaji
tomra uchiha,padajala-reu,
sad nikapae bhaji
r Namakam 8 | 165

Por renunciar al concepto falso de que yo soy un guru, entender


que soy tu humilde sirviente. Oh, devoto puro, yo adoro con sinceridad
los remanentes de tu comida, as como al agua que ha lavado el sagra-
do polvo de tus pies de loto.

nije sreha jni, uchihdi dne, 4


habe abhimn bhr
ti iya tava, thkiy sarvvad,
n loibo pj kra

Si les brindo los remanentes de mi comida a otros, me considerar


superior y quedar agobiado por el peso del orgullo falso. Por lo tanto,
permaneciendo como tu entregado discpulo, no he de aceptar adora-
cin de nadie.

amn mnada,hoile krttane 5


adhikr dibe tumi
tomra charae,nikapate mi,
kdiy luibo bhmi

Si me concedes la capacidad de cantar el Santo Nombre, entonces


honrar a los dems sin esperar respeto para m. De esa manera, llora-
r sinceramente, con xtasis, mientras ruedo por el piso a tus pies de
l o t o .

r Namakam 8
por rla Bhaktivinod hkur

nrada muni,bjya v, 1
rdhik-ramaa -nme
nma amani,udita hoya,
bhakata-gta-sme

Cuando la gran alma Nrada Muni toca su v de cuerdas, el San-


to Nombre Rdhik-Ramaa desciende y aparece de inmediato en
medio del krtan de los devotos del Seor.
166 | r Namakam 8

2 amiya-dhr,barie ghana,
ravaa-yugale giy
bhakata-jana,saghane nche
bhoriy pana hiy

Como una nube del monzn, el Santo Nombre derrama nctar


puro en sus odos. Todos los devotos, a causa del gran xtasis, bailan
con entusiasmo a su completa satisfaccin.

3 mdhur-pra,sabo pai,
mtya jagata-jane
keho v kde, keho v nche,
keho mte mane mane

Toda la gente del universo enloquece al entrar en contacto con esta


embriagadora lluvia de dulzura divina. Algunos lloran, otros danzan y
otros quedan completamente embriagados dentro de sus mentes.

4 pacha-vadana,nrade dhori
premera saghana rol
kamalsana,nchiy bole,
bolo, bolo, hari bolo

El Seor Shiva, de cinco caras, abraza a Nrada Muni, y repetidas


veces da fuertes gritos de jbilo exttico, mientras que el Seor Brahm
baila muy extticamente y exclama: Todos ustedes canten: Haribol,
Haribol!.

5 sahasrnana,parama-sukhe,
hari hari boli gy
nma-prabhve,mtilo viva,
nma-rasa sabe py

Ananta ea, quien posee innumerables bocas, con felicidad supre-


ma canta y exclama: Hari, Hari!. Debido a la influencia de la vibra-
cin trascendental de ese Nombre, todo el universo enloquece extti-
camente y todos prueban y disfrutan las melosidades del Santo Nom-
bre.
r r a-Goswmi-aakam | 167

r-ka-nma,rasane sphuri, 6
pro mra a
r-rpa-pade,jchaye ih,
bhakativinoda-dsa

El Santo Nombre de r Krisna ha cumplido todos mis deseos por


manifestarse en la lengua de todos. Bhaktivinod, el humilde sirviente
del Seor, ora a los pies de r Rpa Goswm para que el canto de
Harinm contine siempre de esa manera.

r r a-Goswmi-aakam
por rla rnivs chrya

kotkrttana-gna-narttana-parau 1
premmtmbho-nidh
dhrdhra-janapriyau priya-karau
nirmatsarau pjitau
r-chaitanya-kp-bharau bhuvi bhuvo
bhrvahantrakau
vande rpa-santanau raghu-yugau
r-jva-goplakau

Ofrezco mis respetuosas reverencias a los Seis Goswms: r Rpa


Goswm, r Santan Goswm, r Raghunth Bhaa Goswm, r
Raghunth Ds Goswm, r Jva Goswm y r Gopl Bhaa
Goswm, quienes estn siempre ocupados en cantar el Santo Nombre
de Krisna y en bailar. Ellos son como un ocano de amor a Dios y
tienen popularidad tanto entre la gente honorable como entre los ru-
fianes, pues no envidian a nadie. Lo que hacen complace por entero a
todos, y estn completamente bendecidos por el Seor Chaitanya. De
ese modo, se ocupan en actividades misioneras destinadas a liberar a
todas las almas condicionadas en el universo material.

nn-stra-vichraaika-nipuau 2
sad-dharma-sasthpakau
lokn hita-kriau tri-bhuvane
168 | r r a-Goswmi-aakam

mnyau araykarau
rdh-ka-padravinda-bhajan
nandena mattlikau
vande rpa-santanau raghu-yugau
r-jva-goplakau

Ofrezco mis respetuosas reverencias a los Seis Goswms: r Rpa


Goswm, r Santan Goswm, r Raghunth Bhaa Goswm, r
Raghunth Ds Goswm, r Jva Goswm y r Gopl Bhaa
Goswm, quienes son muy expertos en estudiar y escudriar todas las
Escrituras reveladas con el propsito de establecer los principios reli-
giosos eternos para el beneficio de todos los seres humanos. Por eso,
son honrados en todos los tres mundos, y es digno el refugiarse en
ellos, pues estn absortos en el humor de las gops y ocupados en el
trascendental amoroso servicio a Rdh y Krisna.

3 r-gaurga-gunuvarana-vidhau
raddh-samddhy-anvitau
ppottpa-nikntanau tanu-bht
govinda-gnmtai
nandmbudhi-vardhanaika-nipuau
kaivalya-nistrakau
vande rpa-santanau raghu-yugau
r-jva-goplakau

Ofrezco mis respetuosas reverencias a los Seis Goswms: r Rpa


Goswm, r Santan Goswm, r Raghunth Bhaa Goswm, r
Raghunth Ds Goswm, r Jva Goswm y r Gopl Bhaa
Goswm, quienes estn muy enriquecidos en el entendimiento del
Seor Chaitanya, y, de esa manera, son expertos en describir Sus cua-
lidades trascendentales. Ellos pueden purificar a todas las almas con-
dicionadas de las reacciones de sus actividades pecaminosas por otor-
garles cantos trascendentales acerca de Govinda. De esa manera, son
muy expertos en incrementar los lmites del ocano de la dicha tras-
cendental, y salvan a las entidades vivientes de las fauces de la libera-
cin.

4 tyaktv tram aea-maala-pati-


re sad tucha-vat
bhtv dna-gaeakau karuay
kaupna-kanthritau
r r a-Goswmi-aakam | 169

gop-bhva-rasmtbdhi-lahar-
kallola-magnau muhur
vande rpa-santanau raghu-yugau
r-jva-goplakau

Ofrezco mis respetuosas reverencias a los Seis Goswms: r Rpa


Goswm, r Santan Goswm, r Raghunth Bhaa Goswm, r
Raghunth Ds Goswm, r Jva Goswm y r Gopl Bhaa
Goswm, quienes desecharon cualquier asociacin con la aristocracia
como algo insignificante. A fin de liberar a las pobres almas condicio-
nadas,usaron taparrabos, considerndose como mendicantes, sin em-
bargo, ellos siempre se encuentran sumergidos en el exttico ocano
del amor que las gops sienten por Krisna, y continuamente se baan
en las olas de ese ocano.

kjat-kokila-hasa-srasa-ga 5
kre mayrkule
nn-ratna-nibaddha-mla-viapa-
r-yukta-vndvane
rdh-kam ahar-nia prabhajatau
jvrthadau yau mud
vande rpa-santanau raghu-yugau
r-jva-goplakau

Ofrezco mis respetuosas reverencias a los Seis Goswms: r Rpa


Goswm, r Santan Goswm, r Raghunth Bhaa Goswm, r
Raghunth Ds Goswm, r Jva Goswm y r Gopl Bhaa
Goswm, quienes siempre estuvieron ocupados en adorar a Rdh-
Krisna en la trascendental tierra de Vrindvan, donde hay hermosos
rboles llenos de frutas y flores, bajo cuyas races yacen toda clase de
joyas valiosas. Los Goswms son perfectamente competentes para
conceder la mxima bendicin de la meta de la vida a las entidades
vivientes.

sakhy-prvvaka-nma-gna-natibhi 6
klvasn-ktau
nidrhra-vihrakdi-vijitau
chtyanta-dnau cha yau
rdh-ka-gua-smter madhurim-
nandena sammohitau
170 | r r a-Goswmi-aakam

vande rpa-santanau raghu-yugau


r-jva-goplakau
Ofrezco mis respetuosas reverencias a los Seis Goswms: r Rpa
Goswm, r Santan Goswm, r Raghunth Bhaa Goswm, r
Raghunth Ds Goswm, r Jva Goswm y r Gopl Bhaa
Goswm, quienes siempre estaban ocupados en cantar los Santos
Nombres del Seor y en postrarse conforme a una medida regulada.
Utilizaron sus valiosas vidas de esa manera, y, por ejecutar esas activi-
dades devocionales, subyugaron el comer y el dormir en exceso. Ellos
siempre eran mansos y humildes, encantados por recordar las cualida-
des trascendentales del Seor.

7 rdh-kua-tae kalinda-tanay-
tre cha vavae
premonmda-vad aea-daay
grastau pramattau sad
gyantau cha kad harer gua-vara
bhvbhibhtau mud
vande rpa-santanau raghu-yugau
r-jva-goplakau

Ofrezco mis respetuosas reverencias a los Seis Goswms: r Rpa


Goswm, r Santan Goswm, r Raghunth Bhaa Goswm, r
Raghunth Ds Goswm, r Jva Goswm y r Gopl Bhaa
Goswm, quienes andaban a veces en la ribera del Rdh-kua o a
las orillas del Yamun, y a veces en el Vavaa. En su completo x-
tasis de amor por Krisna, parecan personas enloquecidas, diversos
sntomas trascendentales se manifestaban en sus cuerpos y vivan in-
mersos en el xtasis de la Conciencia de Krisna.

8 he rdhe braja-devke cha lalite


he nanda-sno kuta
r-govardhana-kalpa-pdapa-tale
klind-vanye kuta
ghoantv iti sarvato braja-pure
khedair mah-vihvalau
vande rpa-santanau raghu-yugau
r-jva-goplakau
r Nmakam 7 | 171

Ofrezco mis respetuosas reverencias a los Seis Goswms: r Rpa


Goswm, r Santan Goswm, r Raghunth Bhaa Goswm, r
Raghunth Ds Goswm, r Jva Goswm y r Gopl Bhaa
Goswm, quienes cantaban muy fuertemente en todas partes de
Vrindvan, exclamando: Reina de Vrindvan, Rdhr!, oh, Lalit!,
oh, hijo de Mahrj Nanda!, dnde estn ahora? En la colina de
Govardhan o bajo los rboles en la ribera del Yamun? Dnde es-
tn?. Tal era su humor al practicar la Conciencia de Krisna.

r Nmakam 7
por rla Bhaktivinod hkur

ohe harinm, tava mahim apra 1


tava pade nati mi kori bro bro
Oh, Santo Nombre, tus glorias son ilimitadas! Por lo tanto, me
postro a Tus pies de loto una y otra vez.

gokuler mahotsava nanda-sgara 2


tomra charae poi hoiy ktara
Oh, gran festival de Gokul!, oh, ocano de dicha!, caigo a Tus pies
de loto, pues me siento internamente muy afligido y preocupado.

tumi ka, pra-vapu, rasera nidna 3


tava pade poi tava gua kori gna
T eres el Seor Krisna, Tu forma divina es plenamente perfecta y
completa, y eres el origen de todas las melosidades trascendentales.
Cayendo a Tus pies de loto, canto Tus cualidades divinas.

je kore tomr pade eknta roya 4


tra rti-ri na koroho nichoya
Indudablemente destruyes la multitud de aflicciones de esas perso-
nas que se refugian exclusivamente en Tus sagrados pies.

sarvva apardha tumi na koro tra 5


nma-apardhvadhi naho thra
172 | Ki-rpe pibo sev

Destruyes todas sus ofensas, incluso las diez ofensas en contra del
canto del Santo Nombre (nma-apardhas).

6 sarvva-doa dhauta kori thra hdoya


sihsane baiso tumi parama roya
Habindolos purificado de toda impureza, te sientas luego en el
trono de su corazn como su refugio supremo.

7 ati-ramya chid-ghana-nanda-mrtimn
raso vai sa boli veda kore tuy gn
Eres encantador y hermoso, la personificacin del conocimiento
completo y la bienaventuranza concentrada. Los Vedas te alaban di-
ciendo: La Suprema Personalidad de Dios es ciertamente la personi-
ficacin de todas las melosidades trascendentales.

8 bhaktivinoda rpa-gosvm-charae
mgaye sarvvad nma-sphrti sarvva-kane
Bhaktivinod ruega a los pies de loto de rla Rpa Goswm, cons-
tantemente, a cada momento, la revelacin directa del Santo Nombre.

Ki-rpe pibo sev


por rla Narottam ds hkur

1 ki-rpe pibo sev mui durchra


r-guru-vaiave rati na hoilo mra
No tengo apego devocional alguno ni por mi Maestro Espiritual ni
por los Vaiavas. Cmo ser posible para un bribn como yo obtener
el servicio devocional?

2 aea myte mana magana hoilo


vaiavete lea-mtra rati n janmilo
Mi mente siempre est sumida en la ilusin. No tengo ni un pice
de devocin por los Vaiavas.
Bhajah Re Mana | 173

bioye bhuliya andha hoinu div-nii 3


gole phsa dite phere my se pich
Me he vuelto ciego por meditar constantemente en los objetos de
los sentidos. La bruja Mydev ha puesto un lazo de verdugo alrede-
dor de mi cuello.

myre koriy jaya chna na jya 4


sdhu-kp bin ro nahiko upya
Incluso si yo pudiera curar mi ceguera y derrotara a My en esa
forma de verdugo, no podra liberarme de la ilusin material sin la
misericordia de los santos devotos.

adoa darai-prabhu patita-uddhra 5


ei-bro narottame koroho nistra
Oh, amo; oh, purificador de los pecadores; oh, salvador de las almas
cadas, t no ves las faltas de los dems; por favor, redime a este Na-
rottamds.

Bhajah Re Mana
por rla Govinda Ds Kavirj

bhajah re manar-nanda-nandana 1
abhaya-chararavinda re
drlabha mnavajanama sat-sage
taroho e bhava-sindhu re

Oh, mente, solo adora los pies de loto del hijo de Nanda, los cuales
lo vuelven a uno intrpido. Puesto que obtuviste este extraordinario
nacimiento humano, cruza por encima de este ocano de la existencia
material mediante la asociacin con personas santas.

ta tapabta bariaa 2
e dina jmin jgi re
biphale sevinukpaa durajana
chapala sukha-laba lgi re
174 | Mnasa Deho Geho

Tanto en el da como en la noche permanezco sin dormir, sufrien-


do las miserias del calor y el fro, el viento y la lluvia. Con el fin de
conseguir una pizca de felicidad fluctuante he servido intilmente a
personas malvadas y mezquinas.

3 e dhana, jauvana, putra, parijana


ithe ki che paratti re
kamala-dala-jala,jvana alamala
bhajah hari-pada niti re

Qu certidumbre hay de una felicidad verdadera en nuestra rique-


za, nuestra juventud, nuestros hijos y familiares? Esta existencia se
tambalea tal como una gota de agua en el ptalo de un loto, por lo
tanto, sirve y adora por siempre los divinos pies de loto del Seor Hari.

4 ravaa, krttana,smaraa, vandana,


pda-sevana, dsya re
pjana, sakh-jana,tma-nivedana
govinda-dsa-abhila re

Es el deseo y el gran anhelo de Govinda Ds el ocuparse en los


nueve procesos del bhakti: escuchar las glorias del Seor Hari y cantar
esas glorias, recordarlo constantemente y ofrecerle oraciones, ofrecer
servicio a los pies de loto del Seor, servir al Seor Supremo como un
sirviente, adorarlo con flores e incienso, etc.; servirle como un amigo
y consagrarse uno completamente al Seor.

Mnasa Deho Geho


por rla Bhaktivinod hkur

1 mnasa, deho, geho, jo kich mora


arpil tuy pade, nanda-kiora!
Cualquier cosa que pudiera ser ma: mente, cuerpo y familia, la he
entregado a Tus pies de loto, oh, joven hijo de Nanda!
Mnasa Deho Geho | 175

sampade bipade, jvane-marae 2


dy mama gel, tuy o-pada barae
En la buena o en la mala fortuna, en la vida o en la muerte, todas
mis dificultades se han desvanecido por elegir Tus pies como mi nico
refugio.

mrobi rkhobijo ich tohr 3


nitya-dsa prati tuy adhikr
Destryeme o protgeme, como T lo desees, pues eres el amo de
Tu eterno sirviente.

janmobi moye ich jadi tora 4


bhakta-ghe jani janma hau mora
Si es Tu voluntad el que yo nazca de nuevo, que sea en el hogar de
Tu devoto.

ka-janma hau jath tuy dsa 5


bahir-mukha brahma-janme nhi a
Con tal de que yo pueda permanecer como Tu devoto, puedo nacer
de nuevo, incluso como un gusano. No tengo el deseo de nacer como
un Brahm adverso a Ti.

bhukti-mukti-sph bihna je bhakta 6


labhaite tka saga anurakta
Anso la asociacin del devoto que est completamente desprovis-
to de todo deseo de disfrute mundano o liberacin.

janaka, janan, doyita, tanoy 7


prabhu, guru, patituh sarvva-moy
T lo eres todo para m: padre, madre, amante, hijo, Seor, precep-
tor y esposo.

bhakativinoda kohe, uno kna! 8


rdh-ntha! tuh hmra para
Bhaktivinod dice: Oh, Krisna, por favor, escchame! Oh, Seor
de Rdh, eres mi vida y alma!
176 | E ghora sasare

E ghora sasare
por Klids

1 e ghora sasre, poiy mnava


na pya dukhera ea
sdhu-saga kori, hari bhaja jodi,
tobe anta hoy klea

Para esa persona que ha cado en este mundo material de nacimien-


to y muerte, su infelicidad no tiene fin. Sin embargo, por asociarse con
los devotos y por adorar al Seor Hari, toda su tristeza y sufrimiento
se a caban.

2 bioya anale,jvaliche hdaya,


anale boe anal
apardha chiloy ka-nma,
anale paaye jola

El corazn arde en el fuego de la complacencia de los sentidos, y


ese fuego quema ms y ms. Evita las ofensas y canta los Santos Nom-
bres del Seor Krisna, pues eso derramar agua sobre el fuego.

3 niti chaitanya,charaa-kamale
roya loilo jei
klids bolejvane marae,
mra roya sei

Klids dice: Quienquiera que se haya refugiado en los pies de loto


del Seor Chaitanya y el Seor Nitynanda, es mi refugio en la vida y
en la muerte.
Vaiava Ke? | 177

Vaiava Ke?
Quin es un Verdadero Vaiava?, por rla Bhaktisiddhnta Saraswat hkur

dua mana! tumi kisera vaiava? 1


pratihra tore,nirjjanera ghore,
tava harinma kevala kaitava
Oh, mente malvada!, qu clase de Vaiava crees que eres? Tu
exhibicin pretenciosa del canto de los Santos Nombres de Hari en un
lugar solitario busca solamente conseguir el falso prestigio de una re-
putacin mundana; no es sino pura hipocresa.

jaera pratih,karer bih, 2


jno n ki th myr vaibhava
kanaka kmin,divasa-jmin,
bhviy ki kja, anitya se saba

Tal prestigio materialista es tan repugnante como el excremento de


un cerdo. Acaso no sabes que eso es una simple ilusin lanzada por
la potencia de My? Qu utilidad conseguirs de contemplar da y
noche tus planes de disfrutar riquezas y mujeres? Todas esas cosas son
solo temporales.

tomra kanaka,bhogera janaka, 3


kanakera dvre sevaho mdhava
kminr kma, nahe tava dhma,
thr-mlika kevala jdava

El que consideres tuya la riqueza siempre te producir mayores


deseos de disfrute material. Tus riquezas deben ser usadas para servir
a Mdhava, el Seor de toda la riqueza. Tampoco es propio en ti el ser
indulgente en la lujuria por las mujeres, cuyo verdadero y nico pro-
pietario es el Seor Ydava.

pratih-taru,jaa-my-maru 4
n pela rvaa jujhiy rghava
vaiav pratih, tte koro nih,
th n bhajile labhibe raurava
178 | Vaiava Ke?

El demonio Rvaa (la lujuria encarnada) pele contra el Seor


Rmachandra (el amor encarnado) a fin de conseguir el rbol de la
reputacin mundana, pero ese oasis no vino a ser sino un espejismo
lanzado en la estril y desierta tierra de la potencia material ilusoria del
Seor. Por favor, cultiva la firme determinacin de alcanzar nicamen-
te la plataforma slida y estable en la cual siempre permanece un
Vaiava. Por desatender la adoracin al Seor desde esta posicin,
finalmente terminars en una posicin infernal.

5 harijana-dvea,pratih-klea,
koro keno tobe thra gaurava
vaiaver pche,pratih che
tte kabhu nahe anitya-vaibhava

Por qu sufres innecesariamente el tormento de blasfemar contra


los devotos del Seor Hari, intentando alcanzar su eminencia, demos-
trando de esa manera tu propia vana necedad? El deseo de eminencia
espiritual queda satisfecho sin dificultad cuando uno se convierte en
un devoto del Seor, pues la fama eterna sigue automticamente los
talones de un Vaiava. Esa fama nunca debe ser considerada una
opulencia temporal mundana.

6 se hari sambandha,nya-my-gandha
th kobhu noy jaer kaitava
pratih-chadl,nirjjanat-jli,
ubhaye jniho myika raurava

En la relacin de un devoto con el Seor Hari no existe ni un solo


pice de ilusin material; esa relacin nada tiene que ver con la pro-
pensin materialista de engaar. El prestigio de la llamada popularidad
en el plano material es comparada con una traicionera bruja come
perros, y el intento de vivir en la soledad para supuestamente ocupar-
se en un bhajan puro se compara con una intrincada red de perturba-
cin. Debes saber que quienquiera que se esfuerza por cualquiera de
estos aspectos ciertamente mora en el infierno de la ilusin de My.

7 krttana chibo,pratih mgibo,


ki kja huiy tda gaurava
mdhavendra pur,bhva-ghore churi,
n korilo kobhu sadi jnabo
Vaiava Ke? | 179

Debo dejar de cantar pblicamente el Nombre del Seor, en


krtan, y retirarme a la soledad, cubrindome as de honor mundano.
Pero, querida mente, qu beneficio derivars por buscar esa supuesta
gloria? Siempre he de recordarte que la gran alma Mdhavendra Pur
nunca se enga en ese respecto por hurtar de su propio almacn de
percepcin en la forma que t lo haces.

tomra pratih,karera bih 8


tr-saha sama kabhu n mnava
matsarat-vae,tumi jaa-rase,
majecho chiy krttana-sauava

Tu vulgar reputacin es similar al excremento de un puerco. Un


hombre ambicioso ordinario como t nunca se podr equiparar a un
devoto de una eminencia como la de Mdhavendra Pur. Bajo el do-
minio de la envidia, te has sumido en las inmundas aguas del disfrute
material tras abandonar la excelente perfeccin del krtan congregacio-
nal.

ti dua mana, nirjjana bhajan, 9


prachricho chole kuyog-vaibhava
prabhu santane,parama jatane,
ik dilo jh, chinto sei saba

Ciertamente, oh, malvada mente, las glorias de la supuesta adora-


cin solitaria solo las propagan falsos yoguis que utilizan inescrupulo-
sos medios para engaar a otros. Para salvarte de esas dificultades, por
favor, medita en las instrucciones que el Seor Supremo, r Chaitanya
Mahprabhu, tuvo la bondad de darnos mientras instrua con sumo
cuidado a rla Santan Goswm.

sei dui kath, bhulo n sarvath, 10


uchai-svare koro hari-nma-rava
phalgu ro jukta, baddha ro mukta,
kabhu n bhviho, ekkr saba

No olvides en ningn momento los dos muy valiosos conceptos


que l ense: 1) el principio de la real y apropiada renunciacin en
oposicin a la rida y aparente renunciacin, y 2) el principio de un
alma que est liberada en oposicin al alma que se encuentra atrapada
en el cautiverio de la materia. Nunca cometas el error de pensar que
esos conceptos en oposicin se hallan en el mismo nivel. Por favor,
180 | Vaiava Ke?

recuerda esto mientras te ocupas en cantar, tan fuerte como sea posi-
ble, los Santos Nombres del Seor.

11 kanaka-kmin,pratih-bghin,
chiyche jre, sei to vaiava
sei ansakta,sei uddha-bhakta,
sasra tath py parbhava

Aquel que en verdad es un Vaiava ha abandonado el hbito de


ser presa de la riqueza, la belleza y la fama, los cuales son como una
feroz tigresa. Dicha alma ciertamente est desapegada de la vida ma-
terial, y es conocida como un devoto puro. De ese modo, alguien con
esa conciencia de desapego se vuelve victorioso sobre el mundo ma-
terial de nacimiento y muerte.

12 jath-jogya bhoga, nhi tath roga,


ansakta sei, ki ro kahabo
sakti-rohita,sambandha-sohito,
vioya-samha sakali mdhava

Aquel que en verdad est desapegado participa con moderacin de


las cosas materiales que son consideradas necesarias para vivir en el
servicio devocional. Un devoto que acta de esa manera no cae presa
de la enfermedad del enamoramiento material. As que, desprovisto de
un apego egosta y dotado de la habilidad de ver las cosas en relacin
con el Seor, percibe directamente que todos los objetos de los senti-
dos son el Seor Mdhava mismo.

13 se jukta-vairgya, th to saubhgya,
thi jaete harir vaibhava
krttane jhr,pratih-sambhr,
thr sampatti kevala kaitava

Ese es el estndar de la renunciacin apropiada, y aquel que lo


comprende es en verdad muy afortunado. Todo lo que est involucra-
do con la vida de semejante devoto representa la opulencia espiritual
personal del Seor Hari manifestada en el mundo de la materia. Por
otra parte, aquel que se ocupa en cantar el Nombre del Seor con la
esperanza de mejorar su propia reputacin material encuentra que
todas sus actividades y parafernalia representan solamente las riquezas
de la hipocresa.
Vaiava Ke? | 181

vioya-mumuku,bhoger bubhuku, 14
duye tyajo mana, dui avaiava
ker sambandha,aprkta-skandha,
kobhu nhe th jaer sambhava

Oh, mente, por favor, rechaza la asociacin con dos tipos de per-
sonas: las que desean salir del mundo material y alcanzar la liberacin
impersonal y las que desean disfrutar del placer de los objetos de los
sentidos materiales. Ambos son por igual no devotos. Las cosas que
son utilizadas en relacin con el Seor Krisna son objetos que perte-
necen directamente a la morada trascendental, y puesto que nada tie-
nen que ver con la materia, no pueden ser posedos ni tampoco ser
objeto de renuncia por parte de aquellos interesados en el disfrute
material o en la renunciacin.

myvd jana,ketara mana, 15


mukta abhimne se ninde vaiava
vaiavera dsa,tava bhakti-a
keno v kicho nirjjana-hava

Un filsofo impersonal es adverso a pensar en Krisna como objeto


de devocin, y engredo con el falso prestigio de la liberacin imagina-
ria, se atreve a criticar a los devotos genuinos del Seor. Oh, mente, t
eres la sirvienta de los Vaiavas, y tu anhelo debe ser siempre el ob-
tener la devocin. Entonces, por qu haces tanto alboroto para lla-
marme y tratar de probarme la supuesta supremaca de tu prctica de
adoracin solitaria?

je phalgu-vairg, kohe nije tyg, 16


se n pre kobhu hoite vaiava
hari-pada chi,nirjanat bi,
labhiy ki phol, phalgu se vaibhava

Aquel que falsamente abandona las cosas que podran ser utilizadas
para el servicio del Seor, con orgullo se nombra a s mismo renun-
ciante, pero, desafortunadamente nunca se vuelve un Vaiava con
semejante actitud. Por abandonar su servidumbre a los pies de loto del
Seor Hari y por conformarse a vivir en su solitaria vivienda, todo lo
que obtenga mediante esa prctica ser nicamente el despreciable
tesoro del engao.
182 | Vaiava Ke?

17 rdh-dsye rohi,chi bhoga-ahi,


pratih nahe krttana-gaurava
rdh-nitya-jana,th chi mana,
keno v nirjjana-bhajana-kaitava

Ocpate siempre en el servicio a r Rdh y mantente distante de


la maliciosa serpiente de la complacencia sensual materialista. La gloria
de participar en el krtan del Seor no tiene como fin fortalecer la
ambicin de alguien de un reconocimiento personal. Oh, mente, por
qu entonces abandonaste la identidad de ser el eterno sirviente de
Rdh para favorecer tu retiro a un lugar solitario y practicar el proce-
so engaoso de un supuesto bhajan?

18 braja-vs-gaa,prachraka-dhana,
pratih-bhikuka tr nahe ava
pra che tra, se-hetu prachra,
pratih-hna-ka-gth saba

Los tesoros ms valiosos entre los predicadores del Seor son las
personalidades eternas que residen en Brajadhm. Ellos nunca se ocu-
pan en mendigar la despreciable reputacin material, la cual es muy
acariciada nicamente por los muertos vivientes. Los Brajavss estn
en verdad llenos de vida, y, por lo tanto, predican a fin de darle vida a
los cadveres caminantes del mundo material. Todas las canciones que
los Brajavss entonan acerca de las glorias del Seor Krisna estn
desprovistas de todo vestigio del deseo de fama.

19 r-dayita-dsa,krttanete a,
koro uchai-svare harinma rava
krttana-prabhve,smaraa svabhve,
se kle bhajana-nirjjana sambhava

Este humilde sirviente de Rdh y de Su amado Krisna siempre


anhela el krtan, y les suplica a todos cantar con fuerza los Nombres
del Seor Hari. El poder trascendental del canto en congregacin au-
tomticamente revive en uno el recuerdo del Seor y Sus Pasatiempos
divinos en relacin con nuestra propia forma espiritual eterna. Solo en
ese entonces ser posible irse a un lugar apartado y ocuparse en la
adoracin confidencial de Sus Seoras.
Dainytmik| 183

Dainytmik
por rla Bhaktivinod hkur

(prabhu he!) 1
emona durmati,sasra bhitore,
poiy chinu mi
tava nija-jana,kono mahjane,
phiy dile tumi
Una mentalidad mezquina me trajo a este mundo, oh, Seor, pero
uno de Tus excelsos devotos puros vino para sacarme.

doy kori more, patita dekhiy, 2


kohilo mre giy
ohe dna-jon, uno bhlo kath
ullasita hobe hiy

Me vio tan cado y desdichado, que tuvo compasin y vino a decir-


me: Oh, alma humilde, por favor, escucha estas buenas noticias, pues
alegrarn tu corazn.

tomre trite,r-ka-chaitanya, 3
nabadvpe avatr
tom heno koto, dna hna jone,
korilena bhava-pr

r Krisna Chaitanya apareci en la tierra de Nabadwp con el


propsito de liberarte. l ha conducido felizmente, ms all del ocano
de la existencia material, a muchas almas miserables como t.

vedera pratij,rkhibra tore, 4


rukma-vara vipra-suta
mahprabhu nme,nady mtya,
soge bhi avadhta

Con el fin de cumplir la promesa de los Vedas, l descendi con


una tez dorada, como hijo de un brahmn, llevando el nombre de
Mahprabhu, junto con Su hermano, el avadht Nitynanda. Ellos dos
sumergieron a todo Nadia en el xtasis divino.
184 | Gopttve Varaa

5 nanda suta jini, chaitanya gosi,


nija-nma kori dna
trilo jagat,tumi-o jiy,
loho nija-paritra

r Chaitanya, quien es el Seor Krisna Mismo, el hijo de Nanda,


salv al mundo mediante la distribucin generosa de Su propio Santo
Nombre. T, tambin, ve y obtn tu liberacin.

6 se kath uniy, siychi, ntha!


tomra charaa-tole
bhakativinoda,kdiy kdiy,
pana-khin bole

Oh, Seor, al escuchar esas palabras, Bhaktivinod vino sollozando


hasta las plantas de Tus pies de loto para narrar la historia de su vida.

Gopttve Varaa
por rla Bhaktivinod hkur

1 ki jni ki bole, tomra dhmete,


hoinu aragata
tumi doymoy,patita-pvana,
patita-trae rata

Qu conocimiento o fuerza personal han trado a alguien como yo


a Tu refugio? Seguramente ha sido solo Tu misericordia, ya que siem-
pre buscas la purificacin y la redencin de las almas cadas.

2 bharas mra, ei mtra ntha!


tumi to karumoya
tava doy ptra, nhi mora sama,
avaya ghuchre bhoya
Gopttve Varaa | 185

Eres mi nica esperanza, pues ests lleno de compasin y miseri-


cordia. No hay nadie que est ms necesitado de Tu misericordia que
yo. Sin duda, T disipars todo temor.

mre trite,khro akati, 3


avan-bhitore nhi
doyla hkura!ghoa tomra,
adhama pmare trhi

Nadie ms tiene el poder para redimirme. Oh, misericordioso Se-


or, mediante Tu declaracin, ten la bondad de redimir a este cado y
vil pecador.

sakala chiy,siychi mi, 4


tomra charae ntha!
mi nitya-dsa,tumi playit,
tumi gopt, jaganntha!

He abandonado todo y he venido a Tus pies de loto. Soy tu sirvien-


te eterno y T eres mi protector y sostenedor, oh, Seor del universo.

tomra sakala, mi mtra dsa, 5


mra tribe tumi
tomra charaa,korinu varaa,
mra nahi to mi

Todo te pertenece. Soy solo un sirviente que tiene la certeza de que


lo liberars. He escogido Tus pies de loto como mi nico refugio. Ya
no me pertenezco a m mismo.

bhakativinoda,kdiya araa, 6
loyeche tomra pya
khomi apardha, nme ruchi diy,
plana korohe tya

Llorando, Bhaktivinod se refugia a Tus pies. Perdona sus ofensas,


otrgale un gusto por el Santo Nombre, y ten la bondad de darle
sostn.
186 |Dainya

Dainya
por rla Bhaktivinod hkur

1 bhuliy tomre,sasre siy,


peye nnbidha byath
tomra charaesiychi mi,
bolibo dukhera kath

Oh, Seor, por olvidarte y venir a este mundo material, he padeci-


do diversas penas y aflicciones. Ahora me acerco a Tus pies de loto
para presentarte el relato de mi infortunio.

2 janan-johore,chilma jokhon,
viama vandhana-pe
ekabra prabhu! dekh diy more,
vachile e dna dse

Mientras estaba fuertemente restringido en los insoportables con-


fines del vientre de mi madre, oh, Seor, te revelaste una vez ms a m,
aunque brevemente, y luego abandonaste a este pobre sirviente tuyo.

3 tokhona bhvinu,janama piy,


koribo bhajana tava
janama hoilo,poi myjle
n hoilo jna-laba

En ese momento jur que cuando yo naciera te adorara. Pero des-


pus de nacer, ca en la enmaraada red de la ilusin mundana, despro-
visto incluso de una gota de conocimiento verdadero.

4 darera chele,svajanera kole,


hsiy knu kla
janaka-janan-snehete bhuliy
sasara lgilo bhlo

Pas el tiempo entre risas y carcajadas como un nio mimado en el


regazo de mis parientes. El afecto de mis padres me ayud a olvidarte
todava ms, mi Seor, y comenc a pensar que el mundo material es
un lugar muy bueno.
Bhajan-Llas| 187

krame dina dina, blaka hoiy, 5


khelinu blaka saha
ro kichu dine, jna upajilo,
pha poi aharaha

Da tras da crec y pronto empec a jugar con otros nios. Apare-


ci mi facultad de entendimiento y le y estudi sin cesar mis lecciones
de la escuela.

idyra gaurave, bhrami dee dee, 6


dhana uprjana kori
svajana-plana,kori eka mane,
bhulinu tomre, hari!

Viaj de aqu para all, orgulloso de mi educacin; me volv adine-


rado y mantuve a mi familia con toda atencin. Oh, Seor Hari, te
olvid!

vrdhakye ekhona,bhakativinoda, 7
kdiy ktara ati
n bhajiy tore, dina vth gelo
ekhon ki hobe gati!

Ahora, ya anciano, Bhaktivinod llora muy tristemente. Oh, Seor,


fall en adorarte, y en vez de hacerlo, pas mi vida en vano. Cul ser
mi destino ahora?

Bhajan-Llas
por rla Bhaktivinod hkur

hari he! prapache poiy, agati hoiy, 1


n dehki upya ro
agatira gati,charae araa,
tomya korinu sra
188 |Bhajan-Llas

Oh, mi Seor Hari!, habiendo cado en la ilusin de este mundo,


desamparado, no veo otro medio de liberacin mas que a ti. Puesto
que T eres el nico recurso para el desamparado, acepto el refugio de
Tus pies de loto como lo ms esencial.

2 karama geyna, kichu nhi mora,


sdhana bhajana ni
tumi kp-moya, mi to kgla,
ahaituk kp chi

No tengo antecedente alguno de actividades piadosas ni conoci-


miento ni prctica devocional regulada alguna. Pero T ests lleno de
compasin y de bondad; por lo tanto, encontrndome en verdad ne-
cesitado, solicito Tu misericordia sin causa.

3 vkya-mano-vega,krodha-jihv-vega,
udara-upastha-vega
miliy e saba, sasre bhsye,
diteche paramodvega

Las poderosas urgencias del habla, la mente, la ira, la lengua, el


estmago y los genitales, juntas, me han atado para arrojarme a la de-
riva en el ocano de este mundo material, provocndome de ese modo
intensa afliccin.

4 oneka jatane, se saba damane,


chiychi mi
anthera ntha! ki tava nma,
ekhona bharas tumi

Despus de innumerables intentos por someter a esas demandas


materiales, he abandonado toda esperanza por completo. Oh, Seor
de los necesitados!, invoco Tu Santo Nombre, ya que ahora eres mi
nica esperanza.
Ia-deve Vijapti | 189

Ia-deve Vijapti
por rla Narottam ds hkur

hari hari! biphole janama goyinu 1


manuya-janama piy, rdh-ka n bhajiy,
jniy uniy bia khinu
Oh, Seor Hari!, desperdici mi vida intilmente. Puesto que ob-
tuve un nacimiento humano y no ador a Rdh y Krisna, a sabiendas
he tomado veneno.

golokera prema-dhana,harinma-sakrttana, 2
rati n janmilo keno tya
sasra-binale,div-nii hiy jvale,
juite n koinu upya

El tesoro del amor divino en Goloka Vrindvan ha descendido


como el canto en congregacin de los Santos Nombres del Seor Hari.
Por qu nunca surge atraccin en m hacia ese canto? Mi corazn arde
da y noche debido al fuego del veneno de la mundanidad, y yo no he
buscado los medios para remediarlo.

brajendra-nandana jei, ach-suta hoilo sei, 3


balarma hoilo niti
dna-hna jata chilo, harinme udhrilo,
tra k jagi mdhi

El Seor Krisna, quien es el hijo del rey de Braja, apareci como el


hijo de ach (el Seor Chaitanya), y Balarma vino como Niti. El
Santo Nombre redime a todas las almas que son bajas y desgraciadas.
Los dos pecadores, Jagi y Mdhi, son una evidencia de esto.

h h prabhu nanda-suta, vabhnu-sut-juta, 4


koru koroho ei-bro
narottama-dsa koy, n heliho rg py,
tom bine ke che mra

Oh, Seor Krisna, hijo de Nanda, que ests acompaado de la hija


del rey Vabhnu; por favor, s misericordioso conmigo ahora. Na-
190 |tma-nivedana

rottam ds dice: Oh, Seor, por favor, no me apartes de Tus rojizos


pies de loto, pues, quin es mi amado excepto T?

tma-nivedana
por rla Bhaktivinod hkur

1 tma-nivedana,tuy pade kori,


hoinu parama sukh
dukha dre gelo, chint n rohilo,
chaudike nanda dekhi

Me he vuelto sumamente feliz por entregarme a Tus sagrados pies.


La infelicidad se ha desvanecido y no hay ms ansiedad. Encuentro
alegra en todas partes.

2 aoka-abhaya,amta-dhra,
tomra charaa-dvaya
thte ekhona,birma lobhiy
chinu bhavera bhaya

Tus pies de loto son fuentes de nctar inmortal donde uno puede
vivir libre de la lamentacin y el temor. Ahora encontr la paz ah y
abandon el miedo de la existencia material.

3 tomra sasre,koribo sevana,


nahibo phalera bhg
tava sukha jhe, koribo jatana,
hoye pade anurg

Debo servir en Tu casa y no intentar disfrutar de los resultados de


ese servicio. Ms bien, he de esforzarme, completamente entregado a
Tus pies de loto, por todo aquello que te complazca.

4 tomra sevya, dukha hoya jato,


seo to parama sukha
tma-nivedana| 191

sev-sukha-dukha,parama sampada
noye avidy-dukha
Los problemas que surjan al servirte sern causa de una gran feli-
cidad, pues en el servicio con devocin a Ti, la alegra y la afliccin son
por igual grandes riquezas. Las dos destruyen la miseria de la igno
rancia.

prvva itihsa,bhulinu sakala, 5


sev-sukha peye mane
mi to tomra, tumi to mra,
ki kja apara dhane

Olvid por completo toda historia pasada cuando experiment


gran jbilo en mi mente. En verdad soy enteramente tuyo, y, sin duda,
T eres mo. Qu necesidad hay de algn otro tesoro?

bhakativinoda,nande ubiy, 6
tomra sevra tore
saba che kore, tava ich-mata,
thkiy tomra ghore

Bhaktivinod, sumergindose en el ocano de la bienaventuranza,


dedica todos sus esfuerzos en el servicio a Ti y mora en Tu casa con-
forme a Tus deseos.

mra jvana
por rla Bhaktivinod hkur

mra jvana, sad ppe rata, 1


nhiko puyera lea
porere udvega, diychi je koto,
diychi jvere klea

Mi existencia se halla siempre ligada a las actividades pecaminosas,


y no hay en ella ni siquiera una partcula de bondad. Les he provocado
a otros ansiedad y les he acarreado problemas a otras almas.
192 |tma-nivedana

2 nija sukha lgi, ppe nhi ori,


doy-hna svrtha-paro
para sukhe dukh, sad mithya-bh,
para-dukha sukha-koro

Para mi propia felicidad, he cometido abiertamente actos pecami-


nosos. Desprovisto de compasin, me preocupo solamente de mis
propios intereses egostas. Siempre diciendo mentiras, me siento des-
graciado al ver la felicidad de los dems, mientras que la desdicha ajena
me produce gran felicidad.

3 aea kman, hdi mjhe mora,


krodh, dambha-paryana
mada-matta sad,vioye mohita,
his-garvva vibhana

Hay ilimitados deseos materiales dentro de mi corazn. Estoy lleno


de ira, apegado a la arrogancia, embriagado por la vanidad y siempre
desconcertado por el disfrute de los objetos de los sentidos. La violen-
cia y el orgullo son mis ornamentos.

4 nidrlasya hata,sukrje virata,


akrje udyog mi
pratih lgiy,ahya-charaa,
lobha-hata sad km

Arruinado por la pereza y el sueo, me resisto a todo acto piadoso,


sin embargo, soy muy entusiasta para realizar actos malvados. Con el
fin de conseguir fama y reputacin mundana, me ocupo en la prctica
del engao. Soy siempre lujurioso y una vctima de mi propia codicia.

5 e heno durjjana,sajjana-varjjita,
apardhi nirantara
ubha-krja-nya,sadnartha-man,
nn dukhe jara jara

Un hombre tan vil y malvado como este, rechazado por personas


santas, es un constante ofensor, desprovisto de obras propicias, siem-
pre con una mentalidad de inters separado, y consumido por diversas
clases de miserias.
Tumi sarvevarevara | 193

brdhakye ekhona,upya-vihna, 6
tte dna akichana
bhakativinoda,prabhura charae,
kore dukha nivedana

Ahora, en mi vejez, privado de todo recurso de alivio y, por lo mis-


mo, abatido y necesitado, este Bhaktivinod presenta su relato de dolor
a los pies del Seor Supremo.

Tumi sarvevarevara
por rla Bhaktivinod hkur

tumi sarvvevarevara, brajendra-kumra! 1


tomra ichya vive sjana sahra
Oh, joven hijo del Rey de Braja, T eres el Seor de todos los se-
ores. Conforme a Tu voluntad, se llevan a cabo la creacin y la des-
truccin en el universo.

tava ich-mato brahm korena sjana 2


tava ich-mato viu korena plana
Conforme a Tu deseo, el Seor Brahm crea, y conforme a Tu
deseo, el Seor Visnu1 mantiene.

tava ich -mate iva korena sahra 3


tava ich -mate my sje krgra
Conforme a Tu voluntad, el Seor Shiva destruye, conforme a Tu
voluntad, My construye la prisin de este mundo.

1 Hay dos posturas con respecto a la acentuacin del Nombre Visnu. Por una
parte est la acentuacin grave /bisnu/ en la tradicin de la comunidad Vaisnava inter-
nacional, la cual se sustenta en la lengua snscrita; y por otra, la acentuacin aguda /
bisn/ aceptada en los diccionarios de la lengua castellana. Nosotros hemos conservado
la pronunciacin grave a lo largo de esta G u a d e K i rt ta n , al igual que aceptamos
como palabra grave el trmino Guru, admitido como palabra aguda /gur/ en los dic-
cionarios de espaol.
194 | Sarvvasva tomra

4 tava ich -mate jiver janama-maraa


samddhi-nipta dukha sukha-saghaana
Conforme a tu voluntad, las entidades vivientes nacen y mueren, y
conforme a Tu voluntad, ellos conocen la prosperidad y la ruina, la
felicidad y la afliccin.

5 miche my-baddha jva -pe phire


tava ich bin kichu korite n pre
La diminuta alma atada por My vanamente forcejea con los gri-
lletes del deseo mundano. Sin Tu sancin, el alma es incapaz de hacer
algo.

6 tumi torakaka ro plaka mra


tomra charaa bin nhi ra
T eres mi nico protector y sustentador. No hay otra esperanza
para m, con excepcin de Tus pies de loto.

7 nija-bala-chea-prati bharas chiy


tomra ichya chi nirbhara koriy
Sin confianza alguna en mi propia fuerza y esfuerzo, me he vuelto
exclusivamente dependiente de Tu voluntad.

8 bhakativinoda ati dna akichana


tomra ichya tra jvana maraa
Bhaktivinod es muy pobre y su orgullo ha sido derribado. Ahora,
en conformidad con Tu deseo, l vive y muere.

Sarvvasva tomra
por rla Bhaktivinod hkur

1 sarvvasva tomra,charae spiy


poechi tomra ghore
tumi to hkur, tomra kukkur,
boliy jnaho more
Sarvvasva tomra | 195

Ahora, tomando todo lo que poseo y entregndolo a Tus pies de


loto, oh, Seor, me echo al suelo delante de Tu casa. T eres el amo de
la casa; ten la bondad de considerarme como Tu perro.

bdhiy nikae,mre plibe, 2


rohibo tomra dvre
pratpa-jonere,site n dibo,
rkhibo goera pre

Yo permanecer echado a Tu puerta, encadenado por ti, al alcance,


y T me proveers sustento. No permitir que Tus enemigos entren,
pues los mantendr fuera de los lmites del foso que rodea tu casa.

tava nija-jana,prasd seviy, 3


uchia rkhibe jh
mra bhojana,parama-nande,
prati-dina hobe th

Mi diario sustento ser cualquier remanente de comida que Tus


devotos dejen despus de honrar Tu prasd. Con gran dicha, me de-
leitar con esos remanentes.

bosiy uiy,tomra charaa, 4


chintibo satata mi
nchite nchite,nikae jibo,
jokhona kibe tumi

Mientras est sentado o acostado, meditar constantemente en Tus


pies de loto. Siempre que me llames, correr de inmediato hacia Ti y
bailar con arrobamiento.

nijera poaa, kobhu n bhvibo, 5


rohibo bhvera bhore
bhakativinoda,tomra plaka,
boliy varaa kore

Nunca he de pensar siquiera en hacer arreglos para mi propia ali-


mentacin y siempre he de permanecer absorto en alimentar en m el
afecto por mi amo. Bhaktivinod te acepta ahora como su nico sus-
tentador.
196 | Dainya O Prapatti

Dainya O Prapatti

1 hari he doyla mora jaya rdh-ntha


bro bro ei-bro loho nija stha
Oh, Hari!, oh, mi misericordioso Seor, todas las glorias a Ti, el
Seor de Rdh! Muchas veces te he evitado, pero esta vez, ten la
bondad de aceptarme como tuyo.

2 bahu joni bhrami ntha! loinu arana


nija-gue kp koro adhama traa
Oh, Seor, despus de deambular por muchos vientres, me he re-
fugiado en Ti. S misericordioso y libera a esta desdichada alma me-
diante Tu poder divino.

3 jagata-kraa tumi jagata-jvana


tom ch kro nahi he rdh-ramaa
Oh, amante de Rdh, eres la causa del universo y la vida del uni-
verso. Sin Ti, nadie posee nada.

4 bhuvana-magala tumi bhuvanera pati


tumi upekile ntha, ki hoibe gati
T eres lo auspicioso para el mundo, y tambin eres el amo de todos
los mundos. Oh, Seor, cul ser mi refugio si me abandonas?

5 bhviy dekhinu ei jagata-mjhre


tom bin keho nhi e dse uddhre
Mi consideracin es que, en este mundo, no hay nadie salvo T que
pueda redimir a este cado sirviente.
tma-samarpae| 197

tma-samarpae
por rla Bhaktivinod hkur

tma-samarpae gel abhimna 1


nhi korob nija rak-vidhn
El haberte entregado mi alma me ha librado del agobio del orgullo
falso. Ya no buscar mi propia seguridad.

tuy dhana jni tuh rkhobi, nth! 2


plya godhana jni kori tuy sth
S que T protegers tus preciadas posesiones, oh, Seor. Ahora
entiendo la mentalidad de Tus preciadas vacas, las cuales mantienes
tranquilamente a Tu lado.

charobi mdhava! jamun-tre 3


ba bjoto kobi dhre
Oh, Mdhava, cuando llevas Tu manada a pastar en las riberas del
ro Yamun, la llamas con el suave sonido de Tu flauta.

agha baka mrato rak-vidhna 4


korobi sad tuh gokula-kna!
Oh, Kn de Gokul, siempre prodigas Tu proteccin por matar a
grandes demonios como Aghsura y Baksura.

rak korobi tuh nichoy jni 5


pna korob hm jmuna-pni
Intrpido y confiado por Tu proteccin, beber del agua del Ya
mun.

klya-dokha korobi vin 6


odhobi nad-jala, bobi
El veneno de la serpiente Klya contamin las aguas del Yamun,
sin embargo, ese veneno ser vencido. T purificars el Yamun, y
mediante esas proezas heroicas, incrementars nuestra fe.
198 | Kobe hobe bolo

7 piyato dvnala rkhobi moy


gopla, govinda nma tava hoy
Seguramente me protegers de ser devorado por el fuego del bos-
que. De esa manera, eres llamado Gopl (el protector de las vacas) y
Govinda (el que les da placer a las vacas).

8 sura-pati-durmati-na vichri
rkhobe varae, giri-vara-dhri!
A fin de frenar la malicia de Indra, el rey de los semidioses, T me
protegers de sus torrentes de lluvia, Oh, levantador de la imponente
Colina de Govardhan!

9 chatur-nana korabo jabo chori


rak korobi meye, gokula-hari!
Cuando el Brahm de cuatro cabezas me rapte junto con Tus ami-
gos pastorcillos y los becerritos, sin duda que tambin me protegers,
oh, Gokul Hari!

10 bhakativinodatuy gokula-dhan
rkhobi keava! korato jatan
Bhaktivinod es ahora la propiedad de Gokul, Tu morada divina,
oh, Keava! Ten la bondad de protegerlo con afectuoso y amable
cuidado.

Kobe hobe bolo


por rla Bhaktivinod hkur

1 kobe hobe bolo se-dina mr


(mr) apardha ghuchi, uddha nme ruchi,
kp-bole hobe hdoye sachr
Por favor, dime, cundo llegar el da en que, por la potencia de la
gracia divina, cesen mis ofensas y mi corazn sea infundido de un
gusto por el puro y Santo Nombre?
Kobe hobe bolo | 199

tdhika hna, kobe nije mni, 2


sahiut-gua hdoyete ni
sakale mnada,pani amn,
hoye svdibo nma-rasa-sr

Considerndome ms bajo que una brizna de hierba, llevando la


cualidad de la tolerancia en mi corazn, ofreciendo respeto a todos y,
yo mismo, libre de todo orgullo, cundo gustar de la esencia de la
melosidad del Santo Nombre?

dhona jon ra,kobit-sundar, 3


bolibo n chhi deho-sukha-kar
janme-janme do,ohe gaurahari!
ahaituk bhakti charae tomr

Riqueza, seguidores, mujeres hermosas, tal como son descritos en


la poesa mundana... No anhelo esos placeres corporales. Oh, Seor
Gaurahari, por favor, concdeme, nacimiento tras nacimiento, una
devocin inmotivada hacia Tus pies de loto.

(kobe) korite r-ka- nma uchraa, 4


pulakita deho gadgada vachana
baibarya-bepathuhobe saghaana,
nirantara netre bobe aru-dhr

Cundo se estremecer mi cuerpo con un arrobamiento exttico


y mis palabras se ahogarn de emocin al articular el divino nombre
de r Krisna? Cundo se manifestarn la palidez y el temblor del
xtasis y cundo ros de lgrimas fluirn constantemente de mis ojos?

kobe navadvpe,suradhun-tae, 5
gaura-nitynanda boli nikapae
nchiy giy,beibo chue,
btulera prya chiy bichr

Cundo correr de un lado a otro a las orillas del Ganges, en la


tierra de Nabadwp, gritando inocentemente: Oh, Gaura!, oh,
Nitynanda!, bailando y cantando como un loco, desechando toda
consideracin?
200 | Kobe hobe bolo

6 kobe nitynanda, more kori doy,


chibe mora vioyera my
diy more nija- charaera chy,
nmera hete dibe adhikr

Cundo el Seor Nitynanda ser misericordioso conmigo y me


librar de la ilusin de la mundanidad? Cundo me permitir la entra-
da al mercado del Santo Nombre, concedindome la sombra de Sus
pies de loto?

7 kinibo, luibo,hari-nma-rsa,
nma-rase mti hoibo bibaa
rasera rasika-charaa paraa,
koriy mojibo rase anibr

Comprar y robar las melosidades del Nombre Hari, y estando


absolutamente embriagado con esas melosidades del Santo Nombre,
quedar pasmado. Por tocar los pies de esas grandes almas que pueden
saborear esas melosidades, estar continuamente inmerso en el dulce
nctar del Santo Nombre.

8 kobe jve doy, hoibe udoya,


nija-sukha bhuli sudna-hdoya
bhakativinoda,koriy binoya,
r-j-oholo koribe prachr

Cundo se despertar en m la compasin por todas las almas


cadas? Cundo este Bhaktivinod, olvidando su propia felicidad, con
un corazn manso y una humilde splica, saldr a propagar con hu-
mildes ruegos la sagrada orden de r Chaitanya Mahprabhu?
Nivedana| 201

Nivedana
por rla Bhaktivinod hkur

gopnth, mama nivedana uno 1


vioy durjana, sad kma-rata,
kichu nhi mora gua
Oh Gopnth, Seor de las gops, por favor, escucha mi peticin.
Soy un malvado materialista, siempre adicto a las apetencias mundanas,
que carece de buenas cualidades.

gopnth, mra bharas tumi 2


tomra charae, loinu araa,
tomra kikoro mi
Oh, Gopnth, eres mi nica esperanza, y por eso me he refugiado
a Tus pies de loto. Ahora soy Tu sirviente eterno.

gopnth, kemone odhive more 3


n jni bhakati, karme jaamati,
poechi sasra ghore
Oh, Gopnth, cmo me purificars? No s lo que es devocin, y
mi mente mundana est absorta en el trabajo fruitivo. He cado dentro
de esta oscura y peligrosa existencia material.

gopnth, sakali tomra my 4


nhi mama bolo, jna sunirmala,
svdhna nahe e ky
Oh, Gopnth, todo lo que aqu hay es Tu energa ilusoria. No
tengo fuerza ni conocimiento trascendental alguno, y mi cuerpo ni es
independiente ni est libre del control de la naturaleza material.

gopnth, niyata charae sthna 5


mge e pmara, kdiy kdiy,
korohe koru dna
Oh, Gopnth, este pecador, quien llora constantemente, implora
un lugar eterno a Tus divinos pies. Por favor, concdele Tu misericor-
dia.
202 |Nivedana

6 gopnth, tumi to sakali pro


durjane trite, tomra akati,
ke che ppra ro
Oh, Gopnth, eres capaz de hacer cualquier cosa, y por lo tanto,
tienes el poder de redimir a todos los pecadores. Quin puede ser ms
pecador que yo?

7 gopnth, tumi kp-prbra


jvera krae, siy prapache,
ll koile subistra
Oh, Gopnth, eres el ocano de la misericordia. Habiendo entrado
en este mundo fenomnico, manifiestas Tus pasatiempos divinos para
el bien de las almas cadas.

8 gopnth, mi ki doera do
asura sakala, pilo charaa,
vinoda thkilo bosi
Oh, Gopnth, soy tan pecaminoso que, aunque todos los demo-
nios han alcanzado Tus pies de loto, Bhaktivinod permanece en la
existencia material.

II

1 gopnth, ghucho sasra-jvl


avidy-jtan, ro nhi sahe,
janama-maraa-ml
Oh, Gopnth, por favor, erradica el tormento de la existencia
material. Ya no puedo tolerar ms el dolor de la ignorancia ni la repe-
tida sucesin de nacimientos y muertes.

2 gopnth, mi to kmera dsa


vioya-bsan,jgiche hdoye,
phdiche karama phsa
Oh, Gopnth, en verdad, soy un sirviente de la lujuria. Los deseos
mundanos se han despertado en mi corazn, y as, el dogal del trabajo
fruitivo comienza a apretarme.
Nivedana| 203

gopnth, kobe v jgibo mi 3


kma-rpa ari, dre teygibo,
hdoye sphuribe tumi
Oh, Gopnth, cundo despertar y dejar lejos a este enemigo, la
lujuria, y cundo te manifestars en mi corazn?

gopnth, mi to tomra jon 4


tomre chiy, sasra bhajinu,
bhuliy pana-dhana
Oh, Gopnth, soy Tu devoto, pero al abandonarte y, de ese modo,
al olvidar mi verdadero tesoro, he adorado este mundo material.

gopnth, tumi to sakali jno 5


panra jane, daiy ekhona,
r-charae deho sthno
Oh, Gopnth, T lo sabes todo. Ahora, tras castigar a Tu sirviente,
por favor, dale un sitio a Tus pies de loto.

gopnth, ei ki vichra tava 6


vimukha dekhiy, cha nija-jane,
na koro koru-laba
Oh, Gopnth, este es Tu dictamen? Vindome adverso a ti,
abandonas a Tu sirviente sin concederle siquiera una partcula de
misericordia?

gopnth, mi to mrakha ati 7


kise bhlo hoya, kabhu n bujhinu,
ti heno mama gati
Oh, Gopnth, ciertamente soy muy tonto, y nunca he sabido lo
que es bueno para m; tal es mi condicin.

gopnth, tumi to paita-bara 8


mhera magala, sad anveibe,
e dse n bhva para
Oh, Gopnth, en verdad, eres la persona ms sabia. Por favor,
busca una forma de que este tonto obtenga lo auspicioso, y, por favor,
no consideres como un extrao a este sirviente.
204 |Nivedana

III

1 gopnth, mra upya ni


tumi kp kori, mre loile,
sasre udhra pi
Oh, Gopnth, no hay posibilidad de xito para m, pero si me
aceptas y me otorgas Tu misericordia, entonces conseguir ser liberado
de este mundo.

2 gopnth, paechi myra phere


dhon, dr, suta, ghireche mre,
kmete rekheche jere
Oh, Gopnth, soy presa de los peligros de la ilusin material. Estoy
rodeado de riquezas, esposa e hijos, y la lujuria me ha consumido.

3 gopnth, mana ye pgala mora


n mne sana, sad achetana,
vioye royeche bhora
Oh, Gopnth, mi mente est enloquecida y no acepta autoridad
a lguna. Siempre es insensata y permanece en el oscuro pozo de los
asuntos mundanos.

4 gopnth, hra ye menechi mi


oneka jatana, hoilo biphala,
ekhona bharas tumi
Oh, Gopnth, acepto mi derrota. Todos mis diversos esfuerzos
fueron intiles. Ahora, T eres la nica esperanza.

5 gopnth, kemone hoibe gati


prabala indriya, bo-bhta mana,
n che vioya-rati
Oh, Gopnth, cmo har avance alguno cuando mi mente ha
venido a quedar bajo el control de los poderosos sentidos y no aban-
dona su apego al materialismo?

6 gopnth, hdoye bosiy mora


manake amiy, loho nija pne,
ghuchibe vipada ghora
r-Rpa-Majar-pada| 205

Oh, Gopnth, despus de tomar asiento en el recinto de mi cora-


zn y de subyugar mi mente, por favor, llvame hacia Ti. De esa ma-
nera, desaparecern los horribles peligros de este mundo.

gopnth, antha dekhiy more 7


tumi hkea, hka damiy,
trohe sasti-ghore
Oh, Gopnth, T eres Hke, el Amo de los sentidos. V que
tan desvalido estoy; ten la bondad de controlar estos mis sentidos y
liberarme de esta oscura y peligrosa existencia material.

gopnth, golya legeche phsa 8


kp-asi dhori, bandhana chediy,
vinode koroho dsa
Oh, Gopnth, el dogal del materialismo me tiene atado por el
cuello. Tomando la espada de Tu misericordia y cortando este lazo de
cautiverio, haz a este Bhaktivinod Tu humilde sirviente.

r-Rpa-Majar-pada
por rla Narottam ds hkur

r-rpa-majar-pada,sei mora sampada, 1


sei mora bhajana-pjana
sei mora pra-dhana, sei mora bharaa,
sei mora jvanera jvana

sei mora rasa-nidhi, sei mor vch-siddhi, 2


sei mora vedera dharama
sei brata, sei tapa, sei mora mantra-japa,
sei mora dharama-karama

anukla hobe viddhi, se-pade hoibe siddhi, 3


nirakhibo e dui nayane
se rpa-mdhur-ri,pra-kuvalaya-a,
praphullita hobe nii-dine
206 |r-Rpa-Majar-pada

4 tuy adarana-ahi, gorole jralo dehi,


chiro-dina tpita jvana
h h rpa koro doy, deho more pada-chy,
narottama loilo araa

Comentarios de rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Ma


hrj:
1. r-rpa-majar-pada, sei mora sampada, sei mora bhajana-pjana: los
sagrados pies de r Rpa Goswm son todo para m. Se puede hablar
de tantas clasificaciones y posiciones del rasa: nta, dsya, sakhya,
vtsalya, madhura; y, dentro del madhura rasa, el grupo de rmat Rdhr
es especial. Vemos luego que existen muchos grados de sakhs. Tam-
bin se encuentra la categora de las majars, las ms jovencitas, quie-
nes tienen ms libertad de acercamiento: cuando Rdh y Govindase
relacionan en un ambiente privado, las majars todava pueden
acercarse, tienen esa libertad para visitarlos. Si algunos enseres son
necesarios para el servicio, las sakhs envan a las majars a ese lugar.
Las sakhs no se acercan all. De esa forma, las majars gozan de la
mejor confianza.
El servicio ms secreto a Ambos puede ser proporcionado a travs
de las majars. Ellas tienen entrada libre en la posicin ms elevada, y
su lder es Rpa Majar. Se entiende que ella es la lder de todo el
grupo de las ms jovencitas, las majars; por lo tanto, dentro del
madhura-bhajan, ella lo es todo. Esto nos fue instruido por rla Na-
rottam Ds hkur. Para nosotros y para el grupo ms joven, ella
es nuestro mximo recurso.
Sei mora sampada: mi riqueza est ah, en sus pies. Sei mora bhajana-
pjana: mi adoracin y servicio tambin estn en ella. Sei mora pra-
dhana, sei mora bharaa: la riqueza misma y la esencia de mi vida
estn ah, y los ornamentos de mi vida, si hubiera algunos, se encuen-
tran dentro de su gracia. Sei mora jvanera-jvana: de hecho, la vitalidad
misma de mi vida, si hay alguna, tambin es suya. Yo existo para su
placer.
2. Sei mora rasa-nidhi: si hay alguno, la fuente de todo y cualquier
xtasis deseable, solamente ha de encontrarse ah. La mina, el origen y
la fuente primordial de todo rasa se encuentra en sus pies. Sei mora
vcha-siddhi: y si he de esperar alguna otra satisfaccin en la vida,
tambin va a encontrarse en sus pies. Sei mora vedera dharama: si los
Vedas me recomendaran un deber, me gustara que fuera realizado a
sus pies.
Sei brata, sei tapa: si hubiera una acumulacin anhelada de alguna
penitencia o cumplimiento de votos, se ha de encontrar ah. Sei mora
mantra-japa: y la continua repeticin de un mantra en la japa finaliza
toda ah. En mi caso, todas las cosas tienen un fin nico, todas se con-
gregan en diferentes fases a los pies de Rpa Majar. Si ella est satis-
r-Rpa-Majar-pada| 207

fecha, entonces la matizada naturaleza de mis prcticas devocionales


est satisfecha. Sei mora dharama-karama: y cualesquiera de mis concep-
ciones del deber o la actividad, en cualesquiera fases o formas, tienen
todas un final y se renen en un punto: los sagrados pies de Rpa
Majar.
3. Anukla habe viddhi, se-pade hoibe siddhi: yo solamente le supli-
co al controlador, quien es la raz de toda disposicin de los asuntos
en este mundo: Oh, Administrador Absoluto!, por favor, conctame
ah. Ojal que T le otorgues a mi splica el que todas mis tendencias
se dirijan a conseguir su favor. Nirakhibo e dui nayane: y que eso sea
muy intenso y concreto como si lo viera con estos ojos. Que no sea
vago, abstracto o una imaginacin, sino la ms concreta realizacin,
por la gracia del Administrador Absoluto.
Se rpa-mdhur-r, pra-kuvalaya-a: qu clase de belleza superior
se encuentra all en sus sagrados pies! Quiero dar saltos. Permitan que
mi corazn sea un loto.
Hay dos clases de lotos: el blanco proviene del sol, y el rojo, de la
luna. El kuvalaya es una mezcla de los dos. El brillo del cuerpo de ella
me alimentar da y noche como la vitalidad de mi vida, la cual es
comparada a un kuvalaya. El kuvalaya es alimentado y nutrido por el
brillo de la luna, y los sagrados pies de ella son la luna, y mi propia
vitalidad es semejante al loto. Que el esplendor de su belleza mantenga
y nutra lo ms recndito de mi corazn. Praphullita habe nii-dine: y
el loto de mi corazn florecer mediante ese resplandor, y danzar.
4. Tuy adarana-ahi: esta es mi plegaria, pero, cul es mi condicin
presente? Ama ma, mi condicin presente est en el lado negativo.
Oh, Su Gracia!, mi condicin presente es tal que, sin tener una visin
de ti, mi corazn arder hasta convertirse en cenizas. Tal es mi condi-
cin actual. Gorole jralo-deh: esto es similar al veneno de una cobra que
produce dolor dentro de mi corazn. He sido mordido por una ser-
piente, y qu es esa serpiente?: la serpiente de tu separacin. No estoy
obteniendo contacto directo contigo, oh, Su Gracia! El veneno de la
serpiente ha capturado mi corazn y voy a morir. Chiro-dina tpita jvana:
y no es algo repentino, sino que desde el principio he estado sufriendo
de esta clase de dolor en la separacin de una vida de satisfaccin, tan
hermosa y llena de esperanza.
H h rpa koro doy, deho more pada-chy, narottama loilo araa: pero
ahora he llegado a la situacin extrema y por ltima vez imploro tu
favor; de lo contrario, estar arruinado.
Esto lo compuso Narottam Ds hkur en alabanza a rla Rpa
Goswm. De este modo, nos ilumin acerca de la regin superior de
la vida de bhajan. A nuestra sampradya se le conoce como la Sampradya
Rpnuga, y nuestro Guru-parampar y todas estas cosas son ajustadas
conforme a eso. l escribi muchas canciones, las cuales son de un
firmamento muy sustantivo, muy exttico y de una fe profunda.
208 | Durlabha mnava-janma

Durlabha mnava-janma
por rla Bhaktivinod hkur

1 durlabha mnava-janma labhiy sasre


ka n bhajinu duka kohibo khre?
La forma humana de vida es la oportunidad ms extraordinaria para
lograr la perfeccin espiritual. Pero ahora estoy lamentndome, pues,
de una u otra manera, nac con esa oportunidad y la desperdici al
nunca adorar al Seor Krisna. Oh, a quin le dir el relato de esta
miseria?

2 sasr sasr, kori miche gelo kl


lbha n koilo kichu, ghailo jajl
Me cas y entr en los enredos de la vida familiar materialista, y pas
mi tiempo en vano. Nunca obtuve ganancia tangible o beneficio per-
manente alguno, solo problemas y lamentacin.

3 kisera sasr ei chybji pry


ihte mamat kori bth dina jy
De cualquier modo, qu clase de mundo es este? Se parece al es-
pectculo de una linterna mgica que vi en un carnaval, donde muchas
sombras e ilusiones pticas bailaron ante mis ojos. Siento un gran
apego e identificacin con semejante mundo, y, de ese modo, un da
tras otro transcurre infructuosamente, sin ningn propsito.

4 e deho patana hole ki robe mr?


keho sukha nhi dibe putra paribr
Cuando este cuerpo caiga al piso, muerto, qu podr quedar que
sea mo? En ese momento, todos mis hijos y las personas que me son
ms queridas no podrn proporcionarme felicidad alguna.

5 garddabher mata mi kori pariram


kra lgi eto kori, na ghuchilo bhram
Cada da trabajo duro como un asno, y me pregunto ahora, para
quin trabajo tan duro? An estoy rodeado de tantas ilusiones.

6 dina jy mich kje, ni nidr-bae


nhi bhvi maraa nikae che bose
Durlabha mnava-janma | 209

Desperdicio cada da en un trabajo intil e insignificante, y, gober-


nado por el sueo, desperdicio cada noche. Y en el transcurso de cada
veinticuatro horas nunca considero por un segundo que la muerte se
encuentra sentada muy cerca de m.

bhlo manda-khi, heri, pari, chint-hna 7


nhi bhvi, e deho chibo kon dina
Vivo un estilo de vida muy libre de cuidados, comiendo, saliendo
afuera, usando una buena ropa que me guste, pero nunca considero
que un da tendr que abandonar este cuerpo.

deho-geho-kalatrdi-chint abirata 8
jgiche hdoye mor buddhi kori hoto
Mi pobre corazn est plagado de constantes ansiedades provoca-
das por la manutencin y la agitacin diaria que conllevan mi cuerpo,
mi casa, mi esposa, los miembros de mi familia y mis obligaciones
sociales. Todas estas ansiedades me afligen y estn destruyendo toda
mi inteligencia.

hy, hy! nhi bhvi- anitya e saba 9


jvana bigote koth rohibe vaibhava?
Ay de m, ay de m! Qu situacin tan llena de remordimientos ha
surgido! Estoy absorto en todos estos problemas, sin considerar que
todas estas cosas son temporales y estn sujetas a perecer muy pronto.
Despus de que muera y me vaya, dnde quedar todo eso que era mi
opulencia material?

maane orra mama poiy rohibe 10


bihaga-pataga ty bihra koribe
Cuando mi cuerpo sea arrojado en el hoyo de un campo crematorio,
simplemente yacer all, inerte. Luego, muchos cuervos, buitres, hor-
migas y gusanos irn all a divertirse.

kukkur sgl sob nandita hoye 11


mahotsava koribe mr deho loye
Todos los perros callejeros y chacales se sentirn muy encantados,
y con gran xtasis harn con mi cuerpo un enorme festival, a ras de
tierra.
210 | Anya-abhila chi

12 je deher ei gati, tra anugata


sasr-vaibhava ro bondhu-jon jata
Solo vean, este es el destino final de este cuerpo material. Y lo ms
asombroso es que toda mi opulencia material, mi casa, mi familia y mis
amigos tendrn exactamente el mismo destino.

13 ataeva my-moha chi buddhimn


nitya-tattva ka-bhakti koruna sandhn
Por lo tanto, le pido a quienquiera que tenga una inteligencia aguda:
por favor, abandona esas ilusiones temporales que My ofrece y ten
la bondad de buscar los medios para alcanzar una devocin pura por
el Seor Krisna, pues esta es realmente la nica verdad eterna tangible.

Anya-abhila chi
por rla Bhaktivinod hkur

1 anya-abhilsa chi jna karma parihari


kya mane koribo bhajana
sdhu-sage ka-sev n pjibo dev-dev
ei bhakti parama-kraa

Adora al Seor con el cuerpo y la mente, abandonando el deseo por


el esfuerzo material y el conocimiento mundano. Lleva a cabo el ser-
vicio en la asociacin de los devotos y no adores a los diversos semi-
dioses. Estas actividades son la causa principal de la devocin a Krisna.

2 mahjanera jei patha tte hobe anurata


prvpara koriy bichra
sdhana smaraa-ll ihte n koro hel
kya mane koriy ssra

La esencia de la prctica devocional es tener en cuenta y seguir


cuidadosamente el sendero revelado por los grandes devotos. Uno no
debe ser negligente en la prctica de recordar los Pasatiempos del Se-
or, pues el servicio devocional debe realizarse tanto con la mente
como con el cuerpo.
Anya-abhila chi | 211

asat-saga sad tyga cha anya gta-rga 3


karm jnn parihari dre
kevala bhakata-sagaprema-kath-rasa-raga
ll-kath braja-rasa-pure

Abandona la mala asociacin y evita el canto de canciones munda-


nas. Mantente alejado de la gente materialista as como de aquellos que
se encuentran absortos en el conocimiento mundano. Asciate solo
con los devotos y fusinate en la felicidad de los temas acerca de los
amorosos Pasatiempos de Krisna en Vrindvan.

jog nys karm jan anya-deva-pjaka dhyn 4


iha-loka dre parihari
karma dharma dukha oka jeb thke anya joga
chi bhaja girivara-dhr

Por favor, abandona la asociacin con los yoguis, los sannyss, los
karms, los jns, los meditadores y los adoradores de los semidioses.
Tambin, abandona el apego por toda clase de actividad fruitiva, deber
religioso, ansiedad, lamentacin y objeto material. Solo adora a Krisna,
el levantador de la Colina de Govardhan.

trtha jtr pariramakevala-manera-bhrama 5


sarva-siddhi govinda-charaa
ddha-vivsa hde dhori mada-mtsaryya parihari
sad koro ananya bhajana

Viajar a los lugares santos constituye nicamente un esfuerzo muy


arduo para conseguir una ilusin mental, cuando en realidad los pies
de loto de r Govinda son la perfeccin de nuestra vida. Uno debe
abandonar el orgullo y la envidia y ejecutar la adoracin pura al Seor
con firme determinacin en el corazn.

ka-bhakta saga kori ka-bhakta saga heri 6


raddhnvita ravaa-krttana
archana vandana dhyna nava-bhakti mah-jna
ei bhakti parama-kraa

El mejor proceso del servicio devocional es escuchar, cantar, ado-


rar, glorificar y meditar con fe en los Nombres, las Formas, las Cuali-
212 | Anya-abhila chi

dades y los Pasatiempos de Krisna, en compaa de los devotos de


Krisna, mediante las nueve formas del bhakti.

7 hske govinda-sev n pjibo dev-dev


ei to ananya-bhakti-kath
ra jata uplambha viea sakali dambha
dekhite lgaye mane vyath

Ocupa los sentidos en el servicio a r Govinda y no adores los


diversos semidioses. Este principio se encuentra en la lnea de la devo-
cin pura. Todas las dems actividades se hacen simplemente por or-
gullo, y verlas simplemente produce una gran afliccin a nuestro cora-
zn.

8 dehe baise rip-gaa jateka indriya-gaa


keho kra vdhya nhi hoy
unile n une ka jnile n jne pra
dahite n pre nichoy

Los seis enemigos: la lujuria, la ira, la codicia, la ilusin, el orgullo


y la envidia, as como los cinco sentidos: la vista, el odo, el olfato, el
gusto y el tacto, residen en mi cuerpo y soy incapaz de controlarlos.
Aunque repetidamente escucho y entiendo que uno debe servir a Kris-
na con todos sus sentidos, aun as, no puedo aceptar este hecho con
firme determinacin.

9 kma krodha moha lobha


mada mtsaryya dambha-saha
sthne sthne nijkta koribo
nanda kori hdoy ripu kori parjaya
anyse govinda bhajibo
Ocupar la lujuria, la ira, la codicia, la ilusin, la envidia y el orgullo
en sus apropiados sitios. De esa manera, derrotar a los enemigos, y,
con xtasis en mi corazn, adorar sin dificultad a Govinda.

10 kma ka -karmrpae krodha bhakta-dvei-jane


lobha sdhu-sage hari kath
moha ia-lbha-bine mada ka -gua-gne
nijkta koribo jath tath
Anya-abhila chi | 213

Ocupar mi lujuria en el intenso anhelo de servir a Krisna y usar


mi ira en contra de aquellos que son envidiosos de los devotos. Estar
codicioso de escuchar los temas acerca de Hari en la compaa de los
devotos. Ser presa de la ilusin si fallo en alcanzar a mi adorable Seor
y me sentir orgulloso de cantar las glorias de Krisna. De esa manera,
ocupar mis sentidos en sus respectivos deberes.

anyath svatantra kma anarthdi jra dhma 11


bhakti-pathe sad deya bhaga
kib b korite pre kma-krodha sdhakere
jadi hoy sdhu-janra saga

De lo contrario, los independientes deseos lujuriosos, los cuales son


la fuente de cosas indeseables, perturbarn siempre el sendero del
servicio devocional. Qu dao le pueden hacer los deseos lujuriosos
y la ira a un practicante del servicio devocional si se asocia con los
devotos?

krodha b n kore kib krodha-tyga sad dib 12


lobha moha ei tokathana
choya rip sad hna koribo maner adhna
kachandra koriy smaraa

La ira lo estropea todo. Por lo tanto, abandonar siempre la ira, la


codicia y la ilusin. Controlar a los seis enemigos con la ayuda de mi
mente mientras recuerdo al Seor Krisna.

pani palbe saba uniy govinda raba 13


siha-rabe jena kori-gaa
sakali vipatti jbe mahnanda skha pbe
jra hoy eknta bhajana

Todos los enemigos huirn al escuchar la vibracin sonora del


Nombre de Govinda tal como un venado escapa al escuchar el rugido
de un len. Aquel que ejecuta servicio devocional puro sentir una gran
felicidad y todos sus peligros se desvanecern.

n koriho asat-chea lbha pj pratih 14


sad chinta govinda-charaa
sakala santpa jbe parnanda sukha pbe
prema-bhakti parama-kraa
214 | Anya-abhila chi

Por lo tanto, mi querida mente, no te esfuerces en conseguir mala


asociacin, ganancia, adoracin y reconocimiento, sino recuerda siem-
pre los pies de loto de Govinda. Por favor, ocpate en el amoroso
servicio devocional con gran felicidad, y todos los peligros para ti sern
destruidos.

15 asat-kriya kuini cha anya parip


anya deve n koriho rati
pana pana sthne pirti sabi ne
bhakti-pathe paaye bigati

Por favor, abandona la duplicidad, las actividades ilusorias y la bs-


queda de la felicidad para el cuerpo. No te apegues a la adoracin de
los diversos semidioses. El amor mundano y el afecto por las relaciones
materiales atraen a todos a sus respectivas ilusiones, y por eso se detie-
ne el avance en el sendero del servicio devocional.

16 pana bhajana-patha the hobo anrata


ia-deva-sthne-ll-gna
naihika bhajana ei tomre kohin bhi
hanumn thte prama

Ocpate continuamente en el sendero de la adoracin devocional


y desarrolla apego por glorificar los Pasatiempos del Seor Krisna en
Vrindvan. A este proceso de servicio devocional se le conoce como
servicio devocional firme. El principal ejemplo de esto es Hanumn.
Anya-abhila chi | 215

r ikakam
216 | Anya-abhila chi
r ikakam | 217

r ikakam
por rla Bhaktivinod hkur

Primera cancin
El primer verso del r ikakam es como sigue:

cheto-darpaa-mrjjana bhava-mah-
[dvgni-nirvvpaa
reya-kairava-chandrik-vitaraa
[vidy-vadh-jvana
nandmbudhi-varddhana prati-pada
[prmtsvdana
sarvvtma-snapana para vijayate
[r-ka-sakrttanam

El Santo Nombre de Krisna limpia el espejo del corazn y extin-


gue el incendio de la miseria en el bosque del nacimiento y la muerte.
Del mismo modo en que el loto nocturno florece con los refrescantes
rayos de la luna, el corazn empieza a florecer con el nctar del Nom-
bre. Y el alma por fin despierta a su verdadero tesoro interno: una vida
de amor con Krisna.
Al saborear una y otra vez el nctar, el alma se zambulle y sale a la
superficie en el ocano siempre creciente del jbilo exttico.
Todas las fases del ser que podamos concebir se satisfacen y puri-
fican plenamente, y son finalmente conquistadas por la toda auspicio-
sa influencia del Santo Nombre de Krisna.

pta-baraa kali-pvana gor 1


goyi aichana bhva-bibhor
El Seor Gaurga, cuyo color es dorado y quien es el redentor de
las almas cadas de Kali-yuga, colmado de xtasis espiritual, canta lo
siguiente:
218 | r ikakam

2 chitta-darpaa-parimrjjana-kr
ka-krttana jaya chitta-bihr
Todas las glorias al Santo Nombre de Krisna! l limpia por com-
pleto el espejo del corazn y es el deleite del alma.

3 hel-bhava-dva-nirvpaa-vtti
ka-krttana jaya klea-nivtti
Todas las glorias al canto del Santo Nombre de Krisna! l extin-
gue el incendio forestal de la existencia material y erradica todas las
tribulaciones materiales.

4 reya-kumuda-bidhu-jyotsn-praka
ka-krttana jaya bhakti-vilsa
Todas las glorias al canto del Santo Nombre de Krisna! l surge
como la luna en el corazn y distribuye sus refrescantes rayos de luz
haciendo que brote y florezca el loto blanco de la buena fortuna del
alma. El Krisna-krtan es el hermoso Pasatiempo de la devocin,
bhakti-vilsa.

5 viuddha-vidy-vadhu jvana-rpa
ka-krttana jaya siddha-svarpa
Todas las glorias al canto del Santo Nombre de Krisna! l nos
revela nuestra identidad pura en relacin con el Seor, aun hasta la
relacin divina de consorte. Este canto es la verdadera perfeccin de
la vida.

6 nanda-payo-nidhi-vardhana-krtti
ka-krttana jaya plbana-mrtti
Todas las glorias al canto del Santo Nombre de Krisna! El Krisna-
krtan hace que se desborde el ocano del jbilo exttico. l constitu-
ye una inundacin de amor divino.

7 pade pade pjua-svda-pradt


ka-krttana jaya prema-bidht
Todas las glorias al canto del Santo Nombre de Krisna! El Krisna-
krtan nos concede a cada paso una probada del totalmente satisfacto-
rio nctar; finalmente concede el amor exttico por el Supremo.
r ikakam | 219

bhakativinoda-svtma-snapana vidhn 8
ka-krttana jaya prema-nidn
Todas las glorias al canto del Santo Nombre de Krisna! l baa
el alma de Bhaktivinod. Este canto es un almacn de amor por Dios.

Segunda cancin
El segundo verso del r ikakam es el siguiente:

nmnm akri bahudh nija-sarvva-aktis


tatrrpit niyamita smarae na kla
etd tava kp bhagavan mampi
durdaivam dam ihjani nnurga

Oh, mi Seor, Tu Santo Nombre les confiere lo auspicioso a todos.


Y T tienes ilimitados nombres, tales como Krisna y Govinda, median-
te los cuales te revelas. En Tus incontables Santos Nombres, bonda-
dosamente has conferido toda Tu potencia trascendental. Y para
cantar esos Nombres no existen reglas estrictas concernientes al tiem-
po o al lugar. Por tu misericordia sin causa, has descendido en la forma
de sonido divino, sin embargo, mi gran infortunio es que no tengo
amor por Tu Santo Nombre.

tuh doy-sgara trayite pr 1


nma aneka tuy ikholi ni
Oh, Seor! Eres un ocano de misericordia, y, por lo tanto, has
trado las enseanzas de las glorias de Tus ilimitados Santos Nombres
para liberar a todas las almas.

sakala akati dei nme tohr 2


grahae rkholi nhi kla-bichr
A tu Nombre le has otorgado toda Tu potencia. Y no hay normas
que regulen el lugar y el tiempo apropiados para cantar el Santo Nom-
bre.

r-nma-chintmai tohri samn 3


bive biloli koru-nidn
El Santo Nombre es una gema chintmai, una piedra de toque
divina, que no es diferente de Ti. Debido a Tu bondad hacia todas las
almas, has distribuido Tu Santo Nombre por todo el universo.
220 | r ikakam

4 tuy doy aichana parama udr


atioya manda ntha! bhga hmr
Esta es Tu misericordia, oh, Seor. Eres supremamente bondado-
so, pero, oh, Seor, yo soy de lo ms malvado y desafortunado.

5 nhi janamalo nme anurga mora


bhaktivinoda-chitta dukhe bibhora
Nunca he sentido atraccin alguna hacia los Santos Nombres. Por
lo tanto, el corazn de Bhaktivinod est lleno de tristeza.

Tercera cancin
El tercer verso del r ikakam es como sigue:

td api sunchena
taror iva sahiun
amnin mnadena
krttanya sad hari

Aquel que es ms humilde que una brizna de hierba, ms toleran-


te que un rbol, que les ofrece el debido honor a los dems sin desear-
lo paras mismo, est capacitado para cantar siempre el Santo Nombre
de Krisna.

1 r-ka-krttane jodi mnasa tohra


parama jatane thi lobho adhikra
Si tu mente est siempre cuidadosamente absorta en el canto del
Santo Nombre, entonces estars calificado para cantar el Santo Nom-
bre de Krisna.

2 dhika hna, dna, akichana chra


pane mnobi sad chi ahakra
Ms humilde que una brizna de hierba, considerndote bajo, pobre
y despreciable, abandona tu ego falso.

3 vka-sama kam-gua korobi sdhana


pratihis tyaji anye korobi plana
Tolerante como un rbol, debes perdonar y soportar con paciencia,
abandonando la violencia. Practica el nutrir y proteger a los dems.
r ikakam | 221

jvana-nirvhe ne udvega n dibe 4


para-upakre nija-sukha psaribe
Vive sin producirles ansiedad a los dems y hazles el bien sin con-
siderar tu propia felicidad.

hoile-o sarvva-gue gu mahoya 5


pratih chi koro amn hdoya
Una gran alma que posee todas estas cualidades no debera volver-
se orgullosa de sus cualidades santas, sino, abandonando posicin y
prestigio, ha de permanecer siempre libre de orgullo en su corazn.

ka-adhihn sarvva-jve jni sad 6


korobi sammna sobe dare sarvvad
Sabiendo siempre que Krisna mora dentro del corazn de todo ser
viviente, debes siempre respetar y honrar a los dems de manera apro
piada.

doinya, doy, anye mn, pratih-varjjan 7


chri gue gu hoi koroho krttan
La humildad, la misericordia, la consideracin a los dems y el
abandono de nuestro sentido de posicin son las cuatro cualidades
necesarias para ejecutar krtan.

bhakativinoda kdi bole prabhu-pya 8


heno adhikra kobe dibe he mya
Bhaktivinod, llorando a los pies de loto del Seor, dice: Oh, mi
Seor, cundo me otorgars la calificacin para ejecutar Krisna-kr
tan?

Cuarta cancin
El cuarto verso del r ikakam es como sigue:

na dhana na jana na sundar


kavit v jagad-a kmaye
mama janmani janmanvare
bhavatd bhaktir ahaituk tvayi
222 | r ikakam

Oh, Seor, no tengo deseo de acumular riquezas, seguidores, mu-


jeres bellas o salvacin. Lo nico que imploro es el servicio inmotiva-
do y devoto a Ti, nacimiento tras nacimiento.

1 prabhu tava pada-juge mora nivedana


nhi mgi deho-sukha, vidy dhana, jana
Oh, Seor!, esta es mi humilde presentacin a Tus pies de loto. No
te pido placer sensual, erudicin, riqueza o seguidores.

2 nhi mgi svarga, ro moka nhi mgi


n kori prrthan kono vibhtira lgi
No mendigo la residencia en los planetas celestiales ni deseo libe-
rarme de esta existencia material. No oro con el fin de lograr algn
poder mstico.

3 nija-karma-gua-doe je je janma pi
janme janme jeno tava nma-gua gi
Mi ruego es que, cualquiera que sea el nacimiento que tenga que
aceptar debido a los resultados de mi karma previo, yo pueda cantar
nacimiento tras nacimiento las glorias de Tu Santo Nombre.

4 ei mtra mama tomra charae


ahaituk bhakti hde jge anukae
Esta es mi nica y querida esperanza, mi aspiracin, mi oracin a
Tus pies de loto: que en mi corazn se despierte la devocin inmoti-
vada e ininterrumpida y que fluya hacia Ti.

5 bioye je prti ebe choye mra


sei-mata prti hauk charae tomra
Permteme amar Tus pies de loto tanto como ahora amo la com-
placencia de los sentidos; transfiere mi afecto por los objetos de los
sentidos hacia Tus pies de loto.

6 bipade sampade th thkuka samabhve


dine dine bddhi hauk nmera prabhve
En el peligro o en el xito, en la buena fortuna o en el desastre,
permteme permanecer equilibrado. Y deja que mi afecto por Ti se
incremente da tras da mediante la influencia del Santo Nombre.
r ikakam | 223

pau-pak hoye thki svarge b niroye 7


tava bhakti rahu bhaktivinoda-hdoye
Ya sea que viva como un pjaro o como una bestia, en el cielo o en
el infierno, permite que este humilde Bhaktivinod siempre acaricie la
devocin a Ti en lo ms ntimo de su corazn.

Quinta cancin
El quinto verso del r ikakam es como sigue:

ayi nanda-tanuja kikara


patita m viame bhavmbudhau
kpay tava pda-pakaja-
sthita-dhli-sada vichintaya

Oh, hijo de Mahrj Nanda, soy Tu siervo eterno. Sin embargo,


debido a mi propio karma, he cado en este horrible ocano de naci-
miento y muerte. Por favor, acepta a esta alma cada y considrame una
partcula de polvo a Tus sagrados pies de loto.

andi karama-phole,poi bhavrava-jole, 1


toribre n dekhi upy,
e-vioya-holhole,div-nii hiy jvole,
mon kobhu sukha nhi py

He cado dentro del ocano de la existencia material, como resul-


tado de mis egostas actividades fruitivas, las cuales no tienen principio.
Yahora no encuentro los medios de liberacin. Da y noche mi cora-
zn se quema debido al malicioso veneno de estos asuntos mundanos,
y debido a eso, mi mente nunca encuentra felicidad verdadera alguna.

-pa-ata, ata klea deya abirata, 2


pravti-rmira the khel
kma-krodha-di choy, bape dey bhoy,
abasna hoilo si bel

Me encuentro atado por cientos y cientos de deseos que me pro-


vocan una interminable afliccin, y esos deseos surgen en las olas de
una siempre creciente tendencia materialista. La lujuria, la ira, la codi-
cia, la ilusin y la envidia son como seis asaltantes de caminos que me
hacen sentirme sumamente temeroso, y mi vida est llegando a su fin
de esa manera.
224 | r ikakam

3 jna-karma-hga dui, more pratriy loi,


abaee phele sindhu-jole
e heno somoye, bandhu, tumi ka kp-sindhu
kp kori tolo more bole

Los dos asaltantes de caminos llamados el conocimiento intelectual


y la actividad fruitiva me engaaron y me descarriaron, y finalmente
me arrojaron al ocano de la miseria. En un momento como este,
querido Krisna, T eres mi nico amigo. Eres un ocano de misericor-
dia. Por favor, s bondadoso conmigo y, mediante tu divino poder,
levntame de esta condicin de sufrimiento.

4 patita-kikore dhori,pda-padma-dhli kori,


deho bhaktivinode roy
mi tava nitya-ds bhuliy myra p,
baddha hoye chi doymoy

Soy Tu sirviente eterno, oh, misericordioso Seor; pero, habindo-


lo olvidado desde tiempos inmemoriales, he quedado atado dentro de
esta red de ilusin. Acepta a este sirviente cado Tuyo, dale un sitio en
el polvo de Tus pies de loto; otrgale Tu refugio a este humilde Bhakti
vinod.

Sexta cancin
El sexto verso del r ikakam es como sigue:

nayana galad-aru-dhray
vadana gadgada-ruddhay gir
pulakair nichita vapu kad
tava nma-grahae bhaviyati

Oh, Seor, cundo las lgrimas fluirn de mis ojos como olas y
mi voz temblar de xtasis? Cundo los vellos de mi cuerpo se eriza-
rn mientras canto Tu Santo Nombre?

1 apardha-phole mama chitta bhela vajra sama


tuy nme n lobhe bikra
hat hoiya hari tava nma ucha kori
boo dukhe ki bro bro
r ikakam | 225

Oh, Seor Hari, como un resultado de mis ofensas cometidas en


mis vidas previas, mi corazn se ha endurecido como un rayo, y no
experimento cambio alguno al cantar Tu Santo Nombre. Desalentado,
sin esperanza y con gran afliccin, invoco en voz alta Tu Nombre, una
y otravez.

dna doymoy koru-nidn 2


bhva-bindu dei rkhoho par
Oh, Seor, T eres compasivo con las almas cadas y eres el origen
de la misericordia. Por favor, concdeme una gota de xtasis divino, y,
de ese modo, salva mi vida!

kobe tuy nma-uchrae mor 3


nayane jharabo daro daro lor
Cundo fluir de mis ojos una incesante corriente de lgrimas
mientras canto Tu nombre en xtasis divino?

gada-gada-svara kahe upajabo 4


mukhe bolo dha dha bhirbo
Cundo se ahogar mi voz con emocin divina y cuando mis pa-
labras se distorsionarn debido al xtasis proveniente de mis labios?

pulake bharabo orra hmra 5


sveda-kampa-stambha hobe bro bro
Cundo los vellos de mi cuerpo se erizarn en el xtasis? Cundo
quedar pasmado con xtasis, con estremecimientos y transpiracin
debido al xtasis del amor divino? Cundo me ver colmado una y
otra vez de estos sntomas de xtasis?

bibara-orre hrob jna 6


nma-samraye dharobu para
Cundo mi cuerpo mudar de color y palidecer debido al xtasis?
Cundo perder la conciencia? Y cundo mi vida misma estar bajo
el refugio del Santo Nombre?

milabo hmr kiye aiche dina 7


roye bhakativinoda mati hna
226 | r ikakam

Bhaktivinod, quien est desprovisto de buena inteligencia, llora:


Cundo ver ese da?.

Sptima cancin (a)


El sptimo verso del r ikakam es como sigue:

yugyita nimeea
chaku prvyita
nyyita jagat sarva
govinda-virahea me

Oh, Govinda!, sin ti, el mundo est vaco. Las lgrimas inundan
mis ojos como lluvia, y un instante parece una eternidad.

1 gite gite nma ki do hoilo


ka-nitya-dsa mui hdoye sphurilo
Al cantar una y otra vez el Nombre, cul fue mi condicin? Dentro
de mi corazn comprend: Soy un eterno sirviente de Krisna.

2 jnilm my-pe e jaa-jagate


govinda-virahe dukha pi nn-mate
Comprend que estaba atado por las sogas de My, en este deslus-
trado universo material, y que simplemente experimentaba diversas
formas de miseria a causa de estar separado del Seor Govinda.

3 ro je sasra mora nhi lge bhlo


kh ji ka heri e chint bilo
Y [comprend] que no gustaba mucho de este mundo de nacimien-
to y muerte. Adnde ira para ver a Krisna? Tal fue mi mayor preocu
pacin.

4 kdite kdite mora khi-borioya


bar-dhr heno chake hoilo udoya
Empec a llorar una y otra vez: brotaron lgrimas. Torrentes de
lluvia brotaron de mis ojos tal como las lluvias de la estacin del mon-
zn.

5 nimea hoilo mora ata-juga-sam


govinda-viraha ra sohite akam
r ikakam | 227

Ahora, un instante es para m como un centenar de eras. No sopor-


to estar separado de Govinda.

nya dhar-tala,chaudike dekhiye, 6


para udsa hoya
ki kori, ki kori, sthira nhi hoya,
jvana nhiko roya

El mundo est vaco. Cuando examino las cuatro direcciones, toda


la superficie del planeta luce vaca. Mi vida est vaca; mi mente, apti-
ca. Soy indiferente y aptico hacia todo. Deprimido, melanclico y
desesperanzado, ahora mi vida no tiene sentido. Qu har ahora? No
puedo quedarme tranquilo. No puedo seguir viviendo.

braja-bsi-gaamora pra rkho 7


dekho r-rdh-nthe
bhakativinoda-minati mniy,
laohe thre sthe

Oh, residentes de Vrindvan; salven mi vida y mustrenme a


Rdhnth, el Seor de r Rdh. Tengan en cuenta esta humilde
oracin de Bhaktivinod; por favor, denle su asociacin y llvenlo con
Ustedes.

r ka-viraha ro sohite n pri 8


para chite ro din dui chri
Me siento incapaz de tolerar ms mi separacin de mi Seor Kris-
na y estoy dispuesto a abandonar mi vida en dos o tres das.

Sptima cancin (b)

gite govinda-nm,upajilo bhva-grm, 1


dekhilm jamunra kle
vabhnu-sut-sage,yma-naa-boro-rage,
bar bjya npo-mle

Y mientras cantaba el nombre de Govinda un sinnmero de xtasis


surgieron dentro de m. Vi a ymasundar, el mejor de los bailarines,
a las orillas del Yamun, con r Rdh, la hija de Vabhnu, jugando
en Pasatiempos de amor. l tocaba Su flauta al lado del agua, mientras,
por encima, un rbol kadamba tenda su sombra sobre la Pareja Divina.
228 | r ikakam

2 dekhiy jugala-dhana, asthira hoilo mana,


jna hr hoil tokhon
koto-kane nhi jni, jna-labha hoilo mni,
ro nhi bhelo daraan

Al ver esto, mi mente qued pasmada. Perd el sentido. Estuve


desmayado, inconsciente del tiempo. Cuando despert, tras un tiempo
incalculable, la preciosa Pareja se haba ido; mi visin de Braja desapa
reci.

Sptima cancin (c)

1 sakhi go kemote dhoribo par


nimea hoilo jugera samn
Oh, mi querida amiga! Cmo podr preservar mi vida? El paso
de un instante se ha vuelto como un siglo.

2 rvaera dhr,khi-barioy,
nya bhelo dhar-tala
govinda-virahe,pra nhi rohe,
kemone bchibo bolo

Las lgrimas fluyen de mis ojos como los torrentes de lluvia en el


mes de rvana, y la faz de la Tierra se ha vuelto completamente vaca.
En separacin de Govinda no puedo continuar Por favor, dganme,
cmo podr vivir?

3 bhakativinoda,asthira hoiy,
puna nmroya kori
ke rdhntha,diy daraana,
pra rkho, nahe mori

Bhaktivinod se ha vuelto muy impaciente y de nuevo se refugia en


el Santo Nombre, y grita: Oh, Seor de Rdh, slvame, por favor,
por darme Tu audiencia! Solo por Tu misericordia no he de perecer.

Octava cancin (a)


El octavo verso del r ikakam es como sigue:
r ikakam | 229

liya v pda-rat pinau mm


adarann marma-hat karotu v
yath tath v vidadhtu lampao
mat-pra-nthas tu sa eva npara

Krisna puede abrazarme con amor o pisotearme bajo Sus pies.


Puede romper mi corazn al esconderse de m. Que ese libertino haga
lo que quiera, pero siempre ser el nico Seor de mi vida.

bondhu-gon!unoho vachana mora 1


bhvete bibhora,thkiye jokhon,
dekh deya chitta-chora
Oh, mis amigos!, escuchen mis palabras. Cuando tengo una visin
divina de ese ladrn que se ha robado mi corazn, me siendo colmado
hasta rebosar de xtasis devocional.

bichakaa koridekhite chhile, 2


hoya khi-agochara
puna nhi dekhi, kdaye para,
dukhera n thke ora

Y cuando deseo verlo ms claramente, desaparece de mi visin y se


torna invisible. Al perderlo de vista nuevamente, mi alma llora y mi
pena no tiene lmites.

jagatera bandhu sei kobhu more loya stha 3


jath tath rkhu more mra se prantha
A veces, Krisna, el amigo del universo, me acepta como suyo, y a
veces me ignora, pero, como quiera que l me mantenga, es el nico
Seor de mi vida.

daran-nanda-dne, sukha dey mora pre, 4


bole more praoya-vachan
puna adaran diy, dagdha kore mora hiy,
pre more mre pra-dhan

Cuando me da Su bienaventurada audiencia, le brinda felicidad a


mi alma. l me otorga un maravilloso xtasis por permitirme verlo y
por hablarme afectuosamente. Nuevamente se va, desvanecindose de
230 | r ikakam

mi vista. Y cuando no me permite verlo, mi corazn arde con el fuego


de la separacin.

5 jhe tra sukha hoy, sei sukha mama


nija sukhe-dukhe mora sarvvadi sama
Pero aunque le cause dolor a mi alma de esa manera, de todos mo-
dos es el Seor de mi vida. Cualquier cosa que sea Su felicidad es
tambin mi felicidad. De manera que mi propia felicidad y afliccin
son todas lo mismo.

6 bhakativinoda,sajoge bijoge,
the jne prevara
tra sukhe sukh, sei pra-ntha,
se kobhu n hoya paro

De ese modo, tanto en la unin como en la separacin, Bhaktivinod


sabe que Krisna es el nico Seor de su alma. Su felicidad es mi felici-
dad. l es el Seor de mi vida y no hay otro para m ms que l.

Octava cancin (b)

1 yoga-phopari-sthita,aa-sakh-subeita,
vndraye kadamba-knane
rdh-saha va-dhr,biva-jana-chitta-hr,
pra mora thra charae

En un bosquecillo de rboles kadamba dentro de la foresta de Vrin


dvan, en el yoga-pha, rodeado de las aa-sakhs, al lado de r Rdh,
r Krisna, tocando Su flauta, cautiva a todas las almas del universo.
Caigo a Sus pies y le entrego mi vida.

2 sakh-jmata kori dhra sevana


plya-ds sad bhvi dhra charaa
Siguiendo las instrucciones de una sakh, me ocupo en el servicio
de la Pareja Divina, r Rdh y Krisna, considerndome siempre una
sirvienta dependiente a Sus pies de loto.

3 kobhu kp kori, mama hasta dhori,


madhura vachana bole
r ikakam | 231

tmbula loiy, khya dui jone,


ml loya kuthole
A veces, siendo bondadosos, Ellos me agarran de la mano y me
dicen palabras dulces debido al afecto. Ambos aceptan las nueces betel
que les he preparado, las comen, y reciben de m, con gran deleite, una
guirnalda.

adarana hoya kokhona ki chole 4


n dekhiy dhe hiy mora jvole
De nuevo, por algn ardid, Ellos desaparecen de mi vista. Sin poder
ver a Rdh y Krisna, la agona consume mi corazn.

jekhne sekhne, thkuka du jane, 5


mi to charaa-ds
milane nanda,virahe jtan,
sakala samna bsi

Dondequiera que Ellos estn, aqu o all, soy la sirvienta de Sus pies
de loto. De un extremo al otro, de la felicidad de la unin a la agona
de la separacin, soy Su sirvienta.

rdh-ka pra mor jvane marae 6


more rkhi mri sukhe thkuka du jone
Rdh y Krisna son mi vida y alma, en la vida o en la muerte; sea
que Ellos me protejan o me quiten la vida. Que Ellos sean por siempre
felices.

bhakativinoda,na nhi jne, 7


poi nija-sakh-py
rdhikra goethkiy satata,
jugala-charaa chy

Bhaktivinod no conoce otra cosa. Cayendo a los pies de la sakh,


Bhaktivinod permanece entre las ntimas confidentes de r Rdh.
Los pies de loto de r Rdh y Krisna son el anhelo eterno de Bhak-
tivinod.
232 | r ikakam
r ikakam | 233

Canciones para
rmat Rdhr
234 | r ikakam
r Rdhaka | 235

r Rdhaka
por rla Bhaktivinod hkur

Primera cancin

rdhik-charaa-padma,sakala reyera sadma, 1


jatane je nhi rdhilo
rdh-padkita dhma, vndvana jr nma,
th je n roya korilo

Los pies de loto de r Rdh son la morada de todo lo auspicioso,


la meta suprema de la vida. Aquel que en su vida descuida el tomar
refugio de ese santo Dhm llamado Vrindvan, el cual est decorado
por el loto que es Rdh

rdhik-bhva-gambhra,chitta jeb mahdhra 2


go-soga n koilo jvane
kemone se ymnanda,rasa-sindhu-snnnanda,
lobhibe bujhoho ek-mane

quien descuida el asociarse con los ntimos de r Rdh, los cuales


son excelentemente inteligentes y se encuentran profundamente col-
mados del humor de devocin de r Rdh, cmo esa persona podr
baarse en ese ocano de jbilo exttico (rsa-sindhu) que es ymasun
dar? Ustedes deben entender sinceramente este punto.

rdhik ujvala-rasera chryya 3


rdh-mdhava-uddha-prema bichryya
r Rdh es el instructor ejemplar de las melosidades del amor
conyugal. El amor exttico puro por r r Rdh-Mdhava es lo que
debe ser considerado y discutido.
236 | r Rdhaka

4 je dhorilo rdh-pada parama jatane


se pilo ka-pada amlya-ratane
Aquel que se abraza fuertemente, con gran atencin, a los pies de
loto de r Rdh, ciertamente obtendr las inestimables joyas de los
pies de loto de Krisna.

5 rdh-pada bin kobhu ka nhi mile


rdhra dsr ka sarvva-vede bole
Sin tomar refugio en los pies de loto de r Rdh, uno nunca ver
a Krisna. Todos los Vedas afirman que Krisna pertenece a las sirvien-
tas de r Rdh.

6 choata dhona-jon,kalatra-suta-mita,
choata karama geyn
rdh-pada-pakaja,madhurata sevana,
bhakativinoda param

Tras abandonar la riqueza, los seguidores, la esposa, los hijos, la


familia, los amigos, las actividades materiales y el conocimiento inte-
lectual, uno debe absorberse en la dulzura divina del servicio a los pies
de r Rdh como una de Sus sirvientas en madhura-rasa. Esta es la
solemne declaracin de Bhaktivinod.

Segunda cancin

1 virajr pre uddha-paravyoma-dhm


tad upari r-gokula-vndraya nm
Ms all del ro Viraj yace el cielo espiritual puro, y por encima de
ese reino de Vaikuha se encuentra la morada divina conocida como
r Goloka Vrindvan.

2 vndvana chintmai,chid-nanda-ratna-khani,
chinmoy aprvva-daraan
thi mjhe chamatkr, ka vanaspati sr,
nla-mai tamla jemon

La tierra de Vrindvan est hecha de gemas espirituales y, por lo


tanto, se asemeja a una mina de joyas plenamente conscientes y bien-
aventuradas. Ese reino trascendentalmente consciente constituye en
r Rdhaka | 237

verdad un lugar maravilloso y extraordinario. En esa morada se halla


la muy asombrosa presencia del Seor Krisna, quien es comparado a
un rbol taml, el rey de los rboles, el cual posee el color de un oscu-
ro zafiro.

the eka svarna-may, lat sarvva-dhma-jay, 3


uthiyche parama-pvan
hldin-aktir sr, mahbhva nm jr,
tribhuvana-mohana-mohin

Entrelazada con ese rbol negruzco ha surgido una hermosa enre-


dadera dorada, quien es la conquistadora de todos los reinos y quien
posee el supremo poder purificador. Su nombre es Mahbhva, debido
a que Ella es la esencia de la suprema potencia dadora de placer
(hldin). Ellaes quien encanta a r Krisna, quien es el encantador de
los tres m
undos.

rdh-nme parichita,tuiy govinda-chita, 4


virjaye parama nande
sei lat-patra-phul,lalitdi sakh-kul,
sobe mili vkse ddha bndhe

Conocida con el nombre de Rdh, Ella brilla con gran xtasis,


siempre ocupada en satisfacer el corazn de Govinda. Las hojas y las
flores de esa enredadera las forman la asamblea de Sus amigas, enca-
bezadas por Lalit. Juntas, Ella y Sus amigas se entrelazan con ese rbol
negruzco en un fuerte abrazo.

latra parae praphulla taml 5


lat chi nhi rohe kono kl
Al contacto de esa enredadera, el rbol taml florece; sin el abrazo
de la enredadera, l no puede existir ms.

tamla chaiy lat nhi bche 6


se lat milan sad-kla jche
La enredadera nunca desea abandonar la compaa del rbol Taml.
La enredadera perpetuamente ansa la unin entre Ellos.

bhakativinoda milana dhr 7


n chhe kokhona vin kichu r
238 | r Rdhaka

Bhaktivinod no se desea otra cosa que el encuentro de Ellos dos.

Octava cancin

1 rdh-bhajane jodi moti nhi bhel


ka-bhajana tava akrae gel
Si uno no desarrolla dentro del corazn un anhelo por el Rdh-
bhajan, entonces su Krisna-bhajan no sirve de nada.

2 tapa-rohita sray nhi jni


rdh-birahita mdhav nhi mni
Sin su luz, el sol no puede ser visto; similarmente, no tengo inters
alguno en Krisna sin Rdh.

3 kevala mdhav pjaye so ajn


rdh andara koroi abhimn
Aquel que adora a Krisna solo es un ignorante. Aquel que no ado-
ra a r Rdh es un egosta.

4 kobohi nhi korobi tkor saga


chitte ichsi jadi braja-rasa-raga
No permanezcas en la compaa de aquellos que envidian a Rdh,
si toda la aspiracin de tu corazn lo son los pasatiempos amorosos
de Braja.

5 rdhik-ds jodi hoy abhimn


ghrai milai tava gokula kn
Aquellos que se consideran a s mismos sirvientas de r Rdh muy
pronto vern a Gokul-Krisna.

6 brahm, iva, nrada, ruti, nrya


rdhik-pada-raja pjaye mni
Brahm, Shiva, Nrada, los rutis y Nrya (Lakm) adoran con
respeto los sagrados pies de r Rdh.

7 um, ram, saty, ach, chandr, rukmi


rdh-avatr sobe, mnya-v
Rdh-kuataa-kuja-kura| 239

Um, Ram, Saty, ach, Chandrvl y Rukmin son todas expan-


siones personales de rmat Rdhr. Este es el veredicto autoevi-
dente de los Vedas.

heno rdh-paricharjy jkara dhana 8


bhakativinoda tra mgaye charaa
Bhaktivinod, cuya nica riqueza es el servicio a r Rdh, humil-
demente ora por ser una sirvienta a Sus pies de loto.

Rdh-kuataa-kuja-kura
por rla Bhaktivinod hkur

rdhkuataa-kujakura 1
govardhana-parvvata, jmuna-tra
El bosquecillo que es una morada a la orilla del Rdh-kua, la
montaa Govardhan, las riberas del ro Yamun;

kusuma-sarovara, mnasa-gag 2
kalinda-nandin, vipula-tarag
el lago Kusum-sarovara, el ro Mnasa-gag, las ondulantes olas del
Yamun, la hija del sol;

vavaa, gokula, dhrasamra 3


vndvana-taru, latik-vnra
el sitio de la danza Rsa, y Gokula, las brisas suaves, los rboles, las
enredaderas, las palmeras Vetasa de Braja;

khaga-mgakula, malaya-btsa 4
mayura, bhramara, mural-vilsa
los pjaros y animales, el dulce aire de la primavera, los pavorreales, los
abejorros, la dulce cancin de la flauta;

veu, ga, padachihna, meghaml 5


vasanta, aka, akha, karatl
240 | r Rdhik-stava

la flauta, el cuerno, las huellas de Sus pies, la hilera de nubes en elcie-


lo, la estacin de primavera, la luna, la caracola, los cmbalos de mano...

6 jugala vilse anukla jni


ll vilsa-uddpaka mni
S que todas estas cosas estn nutriendo los Pasatiempos de la Pareja
Divina, y puedo sentir que ellas animan los sagrados Pasatiempos del
Seor.

7 e soba choata kh nhi j


e soba choata para hr
Nunca podr abandonar todas estas cosas tan queridas por m, s
que sin ellas seguramente morira.

8 bhaktivinoda kohe, uno kna


tuy uddpaka hmr para
Escchame, oh Kna, r Bhaktivinod dice: T eres la nica luz de
mi vida.

r Rdhik-stava
por rla Rpa Goswm

1 rdhe jaya jaya mdhava-dayite


gokula-taru-maala-mahite
Oh, Rdh!, oh, amada de Mdhava!, oh, t, quien eres adorada
por todas las jovencitas de Gokula, todas las glorias a Ti!, todas las
glorias aTi!

2 dmodara-rati-vardhana-vee
hari-nikua-vnd-vipinee
T, quien vistes de tal manera con el fin de incrementar el amor y
el apego del Seor Dmodar hacia Ti! Oh, Reina de Vrindvan, cuyo
bosquecillo es el placer del Seor Hari!
r Rdhik-stava | 241

vabhndadhi-nava-ai-lekhe 3
lalit-sakhi gua-ramita-vikhe
Oh, luna nueva que has surgido del ocano del Rey Vabhnu!,
oh, amiga de Lalit!, oh, T, quien por Tus maravillosas cualidades de
amistad, bondad y fidelidad a Krisna, haces que Vikh sea leal a Ti!

koru kuru moyi koru-bhorite 4


sanaka-santana-varita-charite
Oh, T, que ests llena de compasin!, oh, T, cuyas caractersti-
cas divinas son descritas por los grandes sabios Sanaka y Santana!,
oh, Rdh, por favor, s misericordiosa conmigo!
242 | r Rdhik-stava
r Rdhik-stava | 243

Canciones para r Krisna


244 | r Rdhik-stava
He deva bhavanta vande | 245

He deva bhavanta vande


por rla Rpa Goswm

(he) deva bhavanta vande 1


man-mnasa-madhukara marpaya nija-pada-
[pakaja-makarande
Oh, Seor, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Permite colocar
el abejorro de mi mente en la miel de Tus pies de loto.

yadapi samdhiu vidhir api payati 2


[ na tava nakh gramarchim
idam ichmi niamya tavchyuta
[ tad api kpdbhuta vchim

A pesar de que en su samdhi el Seor Brahm no puede obtener


un vislumbre de al menos un rayo del extremo de las uas de Tus pies,
con todo, oh, Achyuta!, despus de escuchar acerca de las olas de Tu
asombrosa misericordia, yo anhelo verte.

bhaktir udachati yad api mdhava 3


[ na tvayi mama tila-mtr
paramevarat tad api tavdhika-
[durghaa-ghaana-vidhtr

Oh, Mdhava, aunque no poseo ni siquiera una pizca de devocin


por Ti, Tu supremo poder puede hacer que lo imposible se vuelva
posible.

ayam avilola taydya santana 4


[kalitdbhuta-rasa-bhram
nivasatu nityam-ihmta nindini
[ vindan madhurima-sram
246 | Jaya Rdh-Mdhava

Oh, eterno Seor, que el abejorro de mi mente, encontrando all la


ms maravillosa dulzura, se mantenga eternamente en la miel de Tus
pies de loto, los cuales reprueban el ms dulce nctar.

Jaya Rdh-Mdhava
por rla Bhaktivinod hkur

(jaya) rdh-mdhava(jaya) kuja-bihr


(jaya) gop-jana-vallabha(jaya) giri-vara-dhr
(jaya) jaod-nandana,(jaya) braja-jana-rajana,
(jaya) jmuna-tra-vana-chr

Krisna es el amante de Rdh. l manifiesta innumerables pasa-


tiempos amorosos en los bosquecillos de Vrindvan; es el amante de
las doncellas pastorcillas de vacas en Braja, el sostenedor de la gran
colina llamada Govardhan, el querido hijo de Madre Yaod, el deleite
de los habitantes de Braja y quien vaga en los bosques a lo largo de la
ribera del ro Yamun.

r Jugala-rati
por rla Bhaktivinod hkur

1 jaya jaya rdh-ka jugala-milan


rati koroye lalitdi sakh-go
Todas las glorias, todas las glorias al encuentro de la pareja trascen-
dental, r r Rdh Krisna. Las gops, encabezadas por Lalit dev,
llevan a cabo la ceremonia para adorarlos.

2 madana-mohana rpa tri bhaga-sundara


ptmbara ikhi-pucha-ch-manohara
Krisna es quien atrae a Cupido. Su hermosa forma se curva en tres
partes de su cuerpo. Viste ropas de color amarillo y lleva una encanta-
dora corona de plumas de pavorreal.
Sakhi-vnde Vijapti | 247

lalita-mdhava-bme vabhnu-kany 3
nla-basan gaur rpe gue dhany
La hija del Rey Vabhnu, rmat Rdhik, de hermosa tez, ves-
tida con ropas de color azul y con sus gloriosas virtudes, se encuentra
a la izquierda del encantador Seor Mdhava.

nn-bidha alakra kore jhalamala 4


hari-mano-bimohana vadana ujvala
El brillo de Sus diversos adornos y la refulgencia de Su cara cautivan
el corazn del Seor Krisna.

vikhdi sakh-go nn rge gya 5


priya-narma-sakh jata chmra hulya
Vikh y las otras jvenes cantan, con diversas tonadas y humores,
mientras que las ntimas y juguetonas amigas de Krisna abanican a la
Pareja divina.

r-rdh-mdhava -pada-sarasija-e 6
bhakativinoda sakh-pade sukhe bhse
Anhelando alcanzar los pies de loto de r r Rdh Krisna, Bhak-
tivinod flota en la felicidad, a los pies de las gops.

Sakhi-vnde Vijapti
Oracin a la Gops por rla Narottam ds hkur

rdh-ka pra mora jugala-kiora 1


jvane marae gati ro nhi mora
La joven Divina Pareja r r Rdh y Krisna son mi vida y alma.
En la vida o en la muerte no tengo otro refugio que Ellos.

klindra kle keli-kadambera bon 2


ratana-bedira upara bosbo dujon
Instalar a la Divina Pareja en un trono lleno de joyas dentro de un
agradable bosque de rboles kadamba a la orilla del ro Yamun.
248 | r Braja-dhma-mahimmta

3 yma-gaur-age dibo chandanera gandha


chmara hulbo kobe heri mukha-chandra
Cundo colocar pasta de sndalo aromtica en los miembros del
cuerpo del Seor ymasundar y de rmat Rdhra? Cundo los
abanicar con un chmara? Cundo ver Sus caras similares a lunas?

4 gthy mltir ml dibo dohara gole


adhare tuliy dibo karpra-tmbule
Cundo har guirnaldas de flores malati y las colocar en los cue-
llos de la Pareja Divina? Cundo pondr en Sus bocas de loto nueces
de betel mezcladas con alcanfor?

5 lalit viskh-di jata sakh-vnda


jya koribo sev chararavinda
Cundo, siguiendo las instrucciones de Lalit, Vikh y las otras
gops, ofrecer servicio a los pies de loto de la Pareja Divina?

6 r-ka-chaitanya-prabhur dser anudsa


sev abhila kore narottama-dsa
Narottam ds, el sirviente del sirviente de r Krisna Chaitanya
Mahprabhu, anhela este servicio a la Pareja Divina.

r Braja-dhma-mahimmta
por rla Krisnads Kavirj Goswm

1 jaya rdhe, jaya ka, jaya vndvan


r-govinda, gopntha, madana-mohan
Todas las glorias a Rdh y Krisna y al divino bosque de Vrindvan.
Todas las glorias a las tres Deidades que presiden Vrindvan: r Go-
vinda, Gopnth y Madan-Mohan.

2 yma-kua, rdh-kua, giri-govardhan


klind jamun jaya, jaya mahvan
r Braja-dhma-mahimmta | 249

Todas las glorias al ym-kua, el Rdh-kua, la Colina de Go-


vardhan y al ro Yamun (Klind). Todas las glorias al gran bosque
conocido como Mahvan, donde Krisna y Balarm exhibieron todos
Sus pasatiempos infantiles.

ke-gha, va-vaa, dvdaa-knan 3


jh sob ll koilo r-nanda-nandan
Todas las glorias al Kei-gh, donde Krisna mat al demonio Ke.
Todas las glorias al rbol Vavaa, donde Krisna, tocando Su flauta,
atrajo e hizo venir a todas las gops. Todas las glorias a los doce bosques
de Braja. En estos lugares, el hijo de Nanda, r Krisna, ejecut todos
Sus Pasatiempos.

r-nanda-jaod jaya, jaya gopa-ga 4


rdmdi jaya, jaya dhenu-vatsa-ga
Todas las glorias a los divinos padre y madre de Krisna: Nanda y
Yaod. Todas las glorias a los pastorcillos de vacas, encabezados por
rdm; al hermano mayor de rmat Rdhr y de Anaga Majar.
Todas las glorias a las vacas y a los terneros de Braja.

jaya vabhnu, jaya krttid sundar 5


jaya paurams, jaya bhra-ngar
Todas las glorias a Vabhnu y a la hermosa Krtid, los divinos
padres de Rdh. Todas las glorias a Paurams, la madre de Sndpani
Muni, abuela de Madhumagal y Nndmukh y amada discpula de
Devari Nrada. Todas las glorias a las jvenes doncellas pastorcillas
de vacas de Braja.

jaya jaya gopevara vndvana-mjh 6


jaya jaya ka-sakh bau dvija-rj
Todas las glorias, todas las glorias a Gopevar iva, quien reside en
Vrindvan a fin de proteger al santo Dhm. Todas las glorias, todas las
glorias a Madhumagal, el gracioso brahmn amigo de Krisna.

jaya rma-gha, jaya rohi-nandan 7


jaya jaya vndvana-bs jata jan
Todas las glorias a Rma-gh, donde el Seor Balarm llev a cabo
Su danza rsa. Todas las glorias al Seor Balarm, el hijo de Rohi.
Todas las glorias, todas las glorias a todos los residentes de Vrindvan.
250 |Rpa-Krtan

8 jaya dvija-patn, jaya nga-kony-go


bhaktite jhr pilo govinda-chara
Todas las glorias a las esposas de los orgullosos brahmines vdicos.
Todas las glorias a las esposas de la serpiente Klya. Todos ellas obtu-
vieron los pies de loto del Seor Govinda por medio de la devocin
pura.

9 r-rsa-maala jaya, jaya rdh-ym


jaya jaya rsa-ll sarvva-manoram
Todas las glorias al lugar donde se llev a cabo la danza rsa de r
Krisna. Todas las glorias a Rdh y ym. Todas las glorias, todas las
glorias a la divina danza rsa, la cual es el ms hermoso de todos los
Pasatiempos del Seor Krisna.

10 jaya jayojvala-rasa sarvva-rasa-sr


paraky-bhve jh brajete prachr
Todas las glorias, todas las glorias a la melosidad del amor conyugal,
el cual es el ms excelente de todos los rasas y el cual es propagado en
Braja por r Krisna, en la forma del divino amor de amante (paraky-
bhva).

11 r-jhnav-pda-padma koriy smara


dna kadsa kohe nma-sakrttan
Recordando los pies de loto de la consorte del Seor Nitynanda,
r Jhnav Dev, este muy cado y humilde Krisnads canta el sakrtan
del Santo Nombre.

Rpa-Krtan
por rla Bhaktivinod hkur

1 janama saphala tra, ka-daraana jra


bhgye hoiyche eka-bra
bikaiy hrin-nayana kori ka daraana
che jva chittera bikra
Rpa-Krtan| 251

Es exitoso el nacimiento de aquel cuya buena fortuna florece a tal


punto que obtiene la visin del Seor Krisna al menos una vez. Cuan-
do el alma abandone toda ilusin de la mente, solo entonces florecer
dentro de los ojos de su corazn la imagen del Seor Krisna.

vndvana-keli chatur vanaml 2


tribhaga-bhagimrpava-dhar aparpa
rasamoya nidhi, gua-l
Uno ve all a Krisna completamente decorado con guirnaldas de
flores silvestres y como el ms experto conocedor de todos los cario-
sos juegos de amor en Vrindvan. Su trascendental forma curvada en
tres partes de Su cuerpo, tocando maravillosamente Su flauta. l es la
fuente de todas las melosidades deleitables y la morada de todas las
cualidades virtuosas.

vara nava jaladhara ire ikhi picha vara 3


alak tilaka obh pya
paridhne pta-vsa vadane madhra hsa
heno rpa jagat mtya

Mediante esa forma maravillosa enloquece al universo entero. Su


tez es como la de una nueva y fresca nube de lluvia, Su cabeza est
adornada con una gran pluma de pavorreal, y el tilak de sndalo en Su
frente le sienta muy bien. Usa brillantes ropas de un color amarillo y
est de pie, con Su cara decorada con una amplia y dulce sonrisa.

indranla jinika-rpakhni 4
heriy kadamba-mule
mon uchana na chole charaa
sasra gelma bhle

Cuando lo contemplo, parado al pie de un rbol kadamba, puedo


ver que la belleza de Krisna vence el brillo de una mina entera de zafi-
ros. Al verlo, mi mente se ha tornado tan inquieta que mis pies ya no
se pueden mover, y me he olvidado por completo de mi hogar y mi
vida familiar en este mundo.

(sakh he) sudhmoya se rpa-mdhur 5


dekhile nayana,hoya achetana,
jhore premamoya bri
252 |Gua-Krtan

Oh, sakh!, oh, querida amiga!, viendo esa dulce forma abundante
en nctar, he cado inconsciente mientras una fuente de lgrimas bro-
tando con amor exttico surge como cascada de mis ojos.

6 kib ch ire kib va kore


kib se tribhaga-hma
charaa-kamale,amiy uchole,
thte npura dma

Qu maravillosa corona lleva sobre Su cabeza! Qu maravillosa


flauta sostiene en Sus manos! Qu maravillosamente hermosa es Su
forma cuando est de pie con Su postura curvada en tres partes de Su
cuerpo! El nctar de Sus pies de loto est derramndose junto con el
sonido tintineante del racimo de campanitas de las ajorcas que adornan
Sus pies de loto.

7 sad kori bhga-rpa dhori


charaa kamale sthna
anyse pika-gua gi
ro n bhajibo na

Aceptando la forma de una abeja, anhelo siempre residir cerca de


Sus pies de loto. Y lo conseguir muy fcilmente debido a que canto
siempre las glorias de este Krisna, sin adorar a nadie ms.

Gua-Krtan
por rla Bhaktivinod hkur

1 uno, he rasika jon ka gua agaon


ananta kohite nhi pre
ka jagatera guru ka vchkalpataru
nviko se bhava-prbre

Escuchen esto, oh, los ms sabios disfrutadores de las melosida-


des! Las cualidades trascendentales de r Krisna son innumerables; en
verdad, no es posible describir tales ilimitados atributos divinos. Kris-
na es el maestro espiritual del universo entero, l es como un rbol que
Gua-Krtan| 253

cumple los deseos y es el capitn del barco sobre el ocano de la exis-


tencia material.

hdoya pita jra ka chikitsaka tra 2


bhava roga nite chatura
ka bahirmukha jone premmta vitarae
krame loya nija antapura

Krisna es justamente como un doctor para aquellos cuyos corazo-


nes estn enfermos, pues es experto en remover la condicin enferma
de la existencia material. Lleva gradualmente de regreso a Su propio
reino confidencial a todas las almas adversas, al distribuirles el nctar
del amor exttico.

karma-bandha jna-bandha, vee mnava andha 3


tre ka koru sgara
pdapadma madh diy, andha-bhva ghuchiy
charae korena anuchara

Krisna es el ocano de la compasin para aquellos que estn atados


por las reacciones fruitivas, las especulaciones filosficas y para aque-
llos cegados por otras perplejidades humanas. Ofreciendo la miel de
Sus pies de loto y, de ese modo, alivindonos de la oscuridad de la
mundanidad, l nos convierte en un asistente de Sus propios pies.

vidhi-mrga rata jone svdhnat ratna dne 4


rgamrge karna pravea
rga-baavarti hoyeprakya-bhvroye
lobhe jva ka-premvea

Krisna otorga eventualmente la joya de la independencia a esas


personas que estn apegadas al sendero de las reglas y las regulaciones,
permitindoles de ese modo la entrada en el sendero del servicio amo-
roso espontneo. Bajo la influencia de esa espontaneidad, el alma
permanece refugiada en las melosidades del amor de amante (prakya-
bhva) y finalmente alcanza todos los sntomas del amor exttico por
Krisna.

premmta-vri-dhrsad pnarata tr 5
ka thdera bandhu pati
254 | Jaya Yaod-Nandana Ka

sei saba braja-janasukalya-niketana


dnahna vinodera gati
Krisna es el amigo ms querido y el esposo de aquellos que estn
siempre apegados a beber de la fuente de las lgrimas extticas de
amor. As, la meta de este muy cado y humilde Bhaktivinod es vivir
con semejantes residentes de Braja en la morada de la suprema auspi-
ciosidad.

Jaya Yaod-Nandana Ka
por rla Bhaktivinoda hkur

1 jaya jaod-nandana ka gopla govinda


jaya madana-mohana hari ananta mukunda
Todas las glorias a Krisna, el hijo de Madre Yaod, el nio vaque-
rito y quien brinda placer a las vacas! Todas las glorias al vencedor de
Cupido, el Seor Hari, quien elimina todo lo inauspicioso, quien es
ilimitado y el que otorga la liberacin!

2 jaya achyuta mdhava rm vndvana-chandra


jaya mural-vadana yma gop-jannanda
Todas las glorias al Seor infalible, el esposo de la diosa de la for-
tuna, el disfrutador supremo y la luna de Vrindvan! Todas las glorias
a Krisna, quien siempre lleva una flauta a Sus labios, quien es del color
de una nube de lluvia azul oscuro, y quien es la felicidad de las gops!

Mayura Mukua

1 mayura-mukua pitmbara-dhri
muraldhara govardhana-dhr
Oh, Krisna, el que sostiene la flauta Murali y el que ha levantado
la colina Govardhan! Ok, Krisna, que llevas una corona adornada con
una pluma de pavo real y que vistes con ropas de color dorado.
Mayura Mukua | 255

r-rdh-mdhava kuja-bihr 2
muraldhara govardhana-dhr
Oh, Krisna, el que sostiene la flauta Murali y el que ha levantado
la colina Govardhan! Ok, Krisna, el Seor de rmat Rdhr, quien
juega en los bosquecillos de r Vrindvan.

jaya jaod-nandana ka murri 3


muraldhara govardhana-dhr
Oh, Krisna, el que sostiene la flauta Murali y el que ha levantado
la colina Govardhan! Todas las glorias a Ti, Krisna, el hijo de Madre
Yaod y el destructor del demonio Mura.

jaya gop-jana-ballabha va-bihr 4


muraldhara govardhana-dhr
Oh, Krisna, el que sostiene la flauta Murali y el que ha levantado
la colina Govardhan! Todas las glorias a Ti, Krisna, el muy querido
amante de las pastorcillas de vacas de Vrindvan y el que toca la flauta
Va.
256 | Mayura Mukua
Mayura Mukua | 257

Canciones para
los das especiales
258 | Mayura Mukua
chrya-charaa-vandana| 259

chrya-charaa-vandana
Composicin de rpd Bhakti nanda Sgar Mahrj

jaya rla mahrj chararavinda 1


r bhakti sundara deva-gosvm govinda
Todas las glorias a los pies de loto de nuestro r Gurudev, r
Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj.

jagatera sumagala koribra e 2


tumi avatra hoil snigdha guru-vee
Anhelando la Gracia Divina sobre toda la creacin, descendiste de
Goloka t, la Encarnacin ms benevolente.

praphulla nalina jena hsimkh mukha 3


dekhi vddha-bla-juv pya mah-sukha
Una flor de loto de cien ptalos una Cara de Loto floreciente.
Jvenes y viejos te contemplan, y sus corazones rebosan de jbilo.

svadee-videe harinmera prachre 4


abhinava gaura-preme bhsle sabre
Tanto en casa como en otras tierras, ests predicando el Santo
Nombre del Seor. Un flujo de Amor por Gaura inunda todo el pla-
neta.

r-kore lekhan jena ananta phoyr 5


sumadhura divyav-vigalita-dhr
De tu pluma, fuente bendita, son escritas las ms Dulces canciones
de Amor Divino en un flujo interminable.
260 |chrya-charaa-vandana

6 su-siddhnta-dhrdhara satya sugambhra


r-guru-vaiava-sev-niha mahdhra
Agente de las olas de la Verdad perfecta un ocano insonda-
ble, sirve a r Guru y al Vaiava!, es la dedicacin de tu corazn.

7 sdhu-priya saralat tomra bhaa


amn mnada sad miha-sambhaa
Un corazn veraz adorado por los santos tu compasin natu-
ral, siempre humilde, ofreces honor con un hablar dulce.

8 guru-mahrj jatirja-rjevara
r-bhakti-rakaka deva-gosvm rdhara
Guru Mahrj, r Bhakti Rakak Dev-Goswm rdhar, de los
Reyes sannyss, el Noble Abuelo.

9 parama sontua tava virambha-sevya


nija-hte vyssane vasla tomya
Supremamente satisfecho con tu dedicado Servicio, con su propia
mano te instal en su excelso asiento.

10 sukhe manonta koil uttardhikr


ehena aprvva sneha kotho n heri
Jubilosamente te escogi como su sucesor, semejante afecto benig-
no nunca lo veremos en toda la creacin.

11 rpa-sarasvat-rdhar-dhr-srotasvin
tava hde vahe sad bhuvana pvan
El ro Rpa-Saraswat-rdhar fluyendo libremente, desde tu cora-
zn a todo el mundo, vuelve todo muy sagrado.

12 va-guru-sakaraa koru-nilaya
nitynanda-rpe tava hde vilasaya
Nuestro Gua, Dios supremo del Bien, Tesoro Divino de compa-
sin, vive siempre dentro de tu corazn para la satisfaccin de
Nitynanda.
r Guru-parampar | 261

sujana sudhra-gaa tava gua-gya 13


durbhg vachita apardhe more hya
Los devotos genuinos cantan fielmente tus Glorias Supremas. Qu
desgracia!, las almas perdidas y confundidas te deshonran, y perecen.

guru-gaura-ka-sev-saubhgya-prake 14
snande sgara bhse sakrttana rse
Mediante tu Gracia, ahora serviremos a nuestro Seor y Dorado
Amo. Sgar se regocija por siempre en tu Dulce Cantar y Bailar.

r Guru-parampar
Los versos del 1 al 9 fueron compuestos por rla Saraswat hkur

ka hoite chatur-mukha, hon ka-sevonmukha 1


brahm hoite nradera mati
nrada hoite vysa, madhva kohe vysa-dsa
prapraja padmanbha gati

En el principio de la creacin, Brahm, el de cuatro cabezas, recibi


del Seor Supremo, r Krisna, la ciencia del servicio con devocin.
Devari Nrada obtuvo de Brahm el entendimiento de esta ciencia
divina. El gran sabio Krisna Dvaipyana Vysa, quien fue apoderado
para compilar la literatura vdica, fue discpulo de Devari Nrada.
rpd Madhvchrya, el fundador de la escuela uddha-dvaita de filo-
sofa Vednta, visit a Vysadev en Badarkram, en el siglo trece, y
aprendi de l la filosofa Vednta, y se llam a s mismo un sirviente
de Krisna Dvaipyana Vysa. Prapraja Trtha (Madhva) es el Guru
y nico refugio de Padmanbha Trtha.

nhari mdhava-bae,akobhya paramahase, 2


iya boli agkra kore
akobhyera iya jaya- trtha nme parichaya,
tra dsye jnasindhu tore

Los otros dos principales discpulos de Madhva son Nhari Trtha


y Mdhava Trtha. Mdhava Trtha acept al gran paramahasa Ako
262 | r Guru-parampar

bhya Trtha como discpulo. El principal discpulo de Akobhya Trtha


fue conocido como Jayatrtha. Jayatrtha fue servido por su discpulo
Jnasindhu.

3 th hoite daynidhi, tra dsa vidynidhi,


rjendra hoilo th hoite
thra kikora jaya- dharma nme parichoya,
parampar jno bhlo mate

Daynidhi recibi la ciencia del servicio devocional de Jnasindhu,


y el sirviente de Daynidhi fue Vidynidhi (Vidydhirj Trtha). Rjen
dra Trtha fue discpulo de Vidydhirj Trtha. El sirviente de Rjendra
Trtha fue conocido como Jayadharma o Vijayadhvaj Trtha. De esta
manera, uno debe entender apropiadamente esta sucesin discipular.

4 jayadharma-dsye khyti,r puruottama-yati


thate brahmaya-trtha sri
vysatrtha tra dsa, lakmpati vysa-dsa,
tha hoite mdhavendra pur

El gran sannys r Puruottam Trtha recibi su conocimiento al


servir a su Guru, Vijayadhvaj Trtha (Jayadharma). El principal disc-
pulo de Puruottam Trtha fue Subrahmaya Trtha. Su sirviente fue
el gran Vysatrtha (Vysa Rya). El sirviente de Vysatrtha fue
Lakmpati Trtha, cuyo discpulo fue Mdhavendra Pur Goswm.

5 mdhavendra pur-bara,iya-bara r-vara,


nitynanda, r-advaita vibhu
vara-purke dhonya,korilena r-chaitanya,
jagad-guru gaura mahprabhu

El principal discpulo de Mdhavendra Pur fue vara Pur, y dos


de sus otros discpulos fueron las clebres encarnaciones del Seor: r
Nitynanda y r Advaita chrya. r Chaitanya Mahprabhu, el pre-
ceptor espiritual de todos los mundos, hizo grandemente afortunado
a vara Pur al aceptarlo como Su Maestro Espiritual.

6 mahprabhu r-chaitanya, rdh-ka nahe anya


rpnuga jonera jvana
r Guru-parampar | 263

vivambhara priyakara,r svarpa-dmodara


r gosvm rpa-santana
r Chaitanya Mahprabhu no es diferente de r r Rdh y Kris-
na, y es la vida misma de esos Vaiavas que siguen a r Rpa
Goswm. r Svarp Dmodar Goswm, Rpa Goswm y Santan
Goswm fueron los dispensadores de una gran felicidad para
Vivambhar (r Chaitanya).

rpapriya mahjana,jva-raghuntha hon, 7


tra priya kavi kadsa
kadsa-priyabara,narottama sevpara,
jra pada vivantha-a

Las grandes almas Jva Goswm y Raghunth Ds Goswm le


fueron muy queridos a Rpa Goswm. Jva Goswm fue un discpu-
lo de Rpa Goswm. Raghunth Ds Goswm (discpulo de Yadu-
nandana chrya, quien a su vez fue discpulo de Advaita chrya),
fue aceptado por Rpa y Santan como su tercer hermano. Krisnads
Kavirj Goswm fue el amado estudiante de Raghunth Ds Goswm.
Krisnads Kavirj Goswm tuvo una amistad ntima con Lokanth
Goswm. Ellos vivieron juntos en Vrindvan y siempre hablaban de
temas acerca de Krisna. Lokanth Goswm, discpulo de Gaddhar
Pait, tuvo un solo discpulo cuyo nombre fue Narottam Ds. Na-
rottam Ds siempre se ocup en el servicio a su Guru, y tambin se
ocup en servir a los amigos ntimos de su Guru. De esa manera, se
volvi muy querido a Krisnads Kavirj Goswm. El servicio a los
pies de Narottam Ds hkur fue el nico deseo de Vivanth
Chakravart hkur, quien fue el cuarto chrya en la sucesin disci-
pular de Narottam Ds.

vivantha-bhakta-sth,baladeva jagannth, 8
tra priya r-bhaktivinoda
mah-bhgavata-bara,r-gaurakiora-bara,
hari-bhajanete jra moda

Vivanth Chakravart hkur fue el ik-guru (Maestro Espiritual


instructor) de Baladev Vidybha, a quien le ense los preceptos
del rmad-Bhgavatam. Jagannth Ds Bbj fue un chrya muy
prominente despus de r Baladev Vidybha y fue el amado ik-
guru de r Bhaktivinod hkur. El amigo y asociado ntimo de Bhak-
tivinod hkur fue el eminente mah-bhgavata r Gaura Kior Ds
Bbj, cuya nica alegra era el Hari-bhajan.
264 | r Guru-parampar

9 tadanuga-mahjonr-ka-krttana-dhon
jeb dilo pur jaga kma
r vrabhnavbar sad sevya sevpar
thra dayita-dsa nma

Los seguidores de rla Gaurakior Ds Bbj inundaron el mundo


con la riqueza del r Krisna-krtan. Krisna, el muy querido amante de
Rdhr, siempre est siendo servido por r Vrabhnav Dayita
Ds (rla Saraswat hkur).

10 tadabhnna deho-divyasvarpa-rpa-raghu-jivya
sad sevya jra pdapadma
susiddhnta mrtti-dhara r rdhara guruvara
rupnuga-sdhu reya sadma

La personalidad no diferente de rla Saraswat hkur y personi-


ficacin del bhakti-siddhnta; quien vive dentro de la concepcin de
rla Swarp Dmodar, rla Rpa Goswm y rla Raghunth Ds
Goswm y cuyos pies de loto son siempre el adorable feliz refugio de
los seguidores de Rpa Goswm, l es rla Bhakti Raksak rdhar
Dev-Goswm Mahrj.

11 tra priya mano bha sthpane sadsachea


bhakti sundara r govinda nma
tra priya manonta chra-prachre rata
bhakti-nirmala r-chrya nma

El muy querido discpulo de ese rla rdhar Dev-Goswm


Mahrj y quien est estableciendo la concepcin divina y continua-
mente satisfaciendo el deseo de su Maestro Espiritual, l es rla Bhakti
Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj. El muy querido discpulo y
sucesor escogido por rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm
Mahrj y que siempre est devotamente ocupado en practicar y pre-
dicar la concepcin divina de su Gurudev, l es rla Bhakti Nirmal
chryya Mahrj.

12 ei parampar dhana sabe gaura-nijajana


tdera uchie mora kma
Esta es nuestra gran lnea preceptorial, ytodos ellos le son muy
queridos a r Chaitanya Mahprabhu. Mi nico sustento son los re-
manentes de ellos.
r Dayita Ds Praati Pachakam | 265

r Dayita Ds Praati Pachakam


Homenaje a rla Saraswat hkur, por rla Bhakti Rakak rdhar Dev-
Goswm Mahrj

bhayabhajana-jayaasana-karuyata-nayanam 1
kanakotpala janakojjvala rasasgara-chayanam
mukharkta-dharatala-harikrttana-rasanam
kitipvana-bhavatraa pihitrua-vasanam
ubhadodaya-divase varavij-nija-dayitam
praammi cha charantika-parichraka-sahitam
l (de forma divina) vino del lugar de nacimiento del loto dorado
el ocano de la melosidad de la divina relacin de consorte. Sus
grandes y misericordiosos ojos disipan el temor (de las almas sufrien-
tes) y proclaman la victoria (de las almas entregadas). Su lengua (cons-
tantemente) hace vibrar todo el planeta Tierra con el r Krisna-
sakrtan. Su belleza resplandeciente en las vestiduras de la refulgencia
del sol (el color azafrn) purifica el universo y desvanece el sufrimien-
to de la existencia material. En el Sagrado Da de su Advenimiento, yo
(una y otra vez) me postro ante ese amado asociado de r
Vabhnunandin y ante los sirvientes de sus pies de loto.

aragata-bhajanavrata-chiraplana-charaam 2
suktyala-saralaya-sujankhila-varaam
harisdhana ktabdhana janasana-kalanam
sacharchara karukara nikhiliva-dalanam
ubhadodaya-divase varavij-nija-dayitam
praammi cha charantika-parichraka-sahitam
Los devotos entregados con devocin pura son protegidos eterna-
mente en sus pies de loto. l es adorable para las almas puras dotadas
de sinceridad y buena fortuna, y l acepta (incluso) a aquellos que
obstaculizan el servicio a r Hari, solo para corregirlos. Como la fuen-
te misma de la misericordia para con todo ser mvil e inmvil, l
aplasta lo inauspicioso en todo el universo. En su Sagrado Da de
Advenimiento, yo (una y otra vez) me postro ante ese amado asociado
de r Vabhnunandin y ante los sirvientes de sus pies de loto.

atilaukika-gatitaulika-ratikautuka-vapuam 3
atidaivata-mativaiava-yati-vaibhava-puruam
266 | r Dayita Ds Praati Pachakam

sasantana-raghurpaka paramugacharitam
suvichraka iva jvaka iti sdhubhiruditam
ubhadodaya-divase varavij-nija-dayitam
praammi cha charantika-parichraka-sahitam
Como un milagro, su cuerpo se mueve con una alegre elegancia y
un encanto ms all del entendimiento del mundo, satisfaciendo la
aspiracin del artista (o, bailando en Pasatiempos, transcendental al
mundo, su forma artstica incita el anhelo del amor divino). Su intelec-
to sobrepasa (incluso) el de los semidioses, y l es la nobleza encarna-
da: el jefe supremo de los sannyss Vaiavas (tridaiyatis). Los
sdhus de intelecto profundo describen que la naturaleza de su perso-
nalidad es meticulosamente fiel a la lnea de r Santan, r Rpa y r
Raghunth, y lo describen situado en el mismo plano que r Jvapd
(por encontrarse esplndidamente rebosante de las conclusiones tes-
tas perfectas). En el Sagrado Da de su Advenimiento, yo (una y otra
vez) me postro ante ese amado asociado de r Vabhnunandin y
ante los sirvientes de sus pies de loto.

4 sarastaa-sukhadoaja-nikaapriyabhajanam
lalitmukha-lalankula-paramdarayajanam
brajaknana-bahumnana-kamalapriyanayanam
guamajari-garim-gua-harivsanavayanam
ubhadodaya-divase varavij-nija-dayitam
praammi cha charantika-parichraka-sahitam
En la ribera del r Rdh Kua en Svnanda Sukhada Kuja, l
est entregado al servicio de su Amada, y (adems) les es grandemen-
te querido a las doncellas divinas de Braja, encabezadas por Lalit. Es
el predilecto para Kamala-majar, quien es preeminente en Vrindvan,
y, con las gloriosas cualidades de Guamajar, construye la residencia
de r Hari. En el Sagrado Da de Su Advenimiento, yo (una y otra vez)
me postro ante ese amado asociado de r Vabhnunandin y ante
los servidores de sus pies de loto.

5 vimalotsavam amalotkala-puruottama-jananam
patitoddhri-karustti-ktantana-pulinam
mathurpura-puruottama-samagaurapuraanam
harikmaka-haridhmaka-harinmaka-raanam
ubhadodaya-divase varavij-nija-dayitam
praammi cha charantika-parichraka-sahitam
chrya vandana | 267

l es la alegra inmaculada encarnada o es la gracia o la alegra de


Vimal Dev. Manifest los Pasatiempos de su Advenimiento en Puru
ottam Ketra en la sagrada tierra de Orissa, y revel sus Pasatiempos
de liberar a las almas cadas y de extender su misericordia sobre ellas
(por otorgarles el regalo del amor divino) en las nueve islas
(Nabadwp). Llevando a cabo la circunvalacin de Gaura Dhm de la
misma manera que se hace tradicionalmente en Braja Dhm y en
Puruottam Dhm, l continuamente propaga el amoroso deseo de
Braja, la morada divina de Vaikuha, y el Santo Nombre de Krisna.
En el Sagrado Da de su Advenimiento, yo (una y otra vez) ofrezco mis
reverencias ante ese querido asociado de r Vabhnunandin y ante
los sirvientes de sus pies de loto.

chrya vandana
Composicin de r Gopl Govinda Mahanta

Este krtan es especialmente cantado en el Mah durante los das


en que celebra la Aparicin y Desaparicin de Su Divina Gracia rla
Bhakti Siddhnta Saraswat hkur.
Esta es una traduccin revisada por rpad Bhakti Prapanna Tirtha
Mahrj en respuesta a muchas preguntas.

jayare jayare jaya paramahasa mahaya 1


r bhaktisiddhnta sarasvat
gosvm hkura jaya parama korumoya
dnahna agatira gati

Todas las glorias, todas las glorias a la personalidad ms elevada,


rla Bhakti Siddhnta Saraswat Goswm hkur, quien es un ocano
de misericordia y el nico recurso para las almas cadas.

nilchole hoiy udaya 2


r gauamaale si prema bhakti paraki
jivera nil bhava-bhaya
l hizo su advenimiento en Nilchala, r Puri Dhm. Vino al San-
to dhm de Mahprabhu, manifestando la lnea de la devocin pura y
destruyendo el temor de la vida material de las almas condicionadas.
268 | chrya vandana

3 tomra mahim gi heno sdhya mora ni


tobe pri jodi deho akti
vivahite aviratachra-prachre rata
viuddha r rpnuga bhakti

No tengo capacidad para cantar tus glorias. Solo puedo hacerlo si


t me apoderas. T incesantemente viajas por toda la India, practican-
do y predicando de una manera dedicada la lnea pura y genuina de la
devocin en la corriente de r Rpa Goswm.

4 rp khetari dhma hkura r narottama


tomte thra gua dekhi
strera siddhnta-sra uni lge chamatkra
kutrkika dite nre phki

Vemos que tus cualidades son como las de rla Narottam ds h


kur, quien entreg todas las maravillosas conclusiones de las Escrituras
en Khetari Dhm, las cuales derrotaron los injustos argumentos y el
engao de los eruditos de ese lugar.

5 uddha bhakti-mata jataupadharma-kavalita


heriy lokera mone trsa
hni susiddhnta-va upadharma khna khna
sajjanera vle ullsa

Por presentar la lnea de la devocin pura aniquil el sendero de la


prctica que ignora las Escrituras. Viendo esto, todos tuvieron miedo.
l atac ese sendero que ignora las Escrituras y lo destruy, provocn-
dole un jbilo creciente a todos los hombres honestos y nobles.

6 smrttamata jaladhara uddha bhakti robi-kara


chdila bhviy antare
stra sindhu manthanete susiddhnta jhajhvte
uil dig digantare

La devocin pura es como el sol surgido en el corazn, mientras


que el sendero de la lgica es como las nubes que cubren ese sol. Por
batir el ocano de las Escrituras, t difundiste las conclusiones perfec-
tas en toda direccin como un huracn que dispersa las nubes.
chrya vandana | 269

sthne sthne koto moh sthpiycha nikapo 7


prema sev ikhite jve
mohera vaiava go kore sad vitaro
hari gua-kathmta bhave

T fundaste, sin restriccin, muchos templos en diversos lugares,


enseando a las almas cadas el servicio con amor divino. En esos
templos los Vaiavas constantemente distribuyen las charlas sobre las
cualidades nectarinas del Seor Supremo, Hari.

uddha-bhakti-mandkinvimala pravha ni 8
tala koril taptapra
dee dee nikichan preril vaiava go
vistrite harigua gna

La corriente de la devocin pura desciende como el caudal del


Ganges, enfriando el fuego del sufrimiento de la vida material. Simi-
larmente, t enviaste a los Vaiavas de un lugar a otro, a distribuir y
cantar extensivamente las cualidades del Seor Hari.

prvve jath gaurahari myvda cheda kori 9


vaiava koril kivs
vaiava darana-sukma vichre tumi he daka
temati toil vras

As como en el pasado el Seor Gaurahari destroz la concepcin


mayvda, convirtiendo a los residentes de Vras en Vaiavas, si-
milarmente, mediante un anlisis experto de la filosofa Vaiava, t
has extasiado a todos en Vras.

daiva-varrama-dharma hari bhakti jra marma 10


stra jukte koril-nichoy
jna-joga-karma choy mlya tra kichu noy
bhaktira virodh jodi hoy

T mostraste que, ciertamente, la devocin al Seor Hari en el


centro del daiva-varrama-dharma es la instruccin de las Escrituras
reveladas, mientras que el conocimiento, el yoga y las actividades ma-
teriales, si son adversos a esa devocin, no tienen valor en absoluto.
270 | chrya vandana

11 r gauamaala bhmi bhakta sage parikrami


sukrtti sthpil mahoy
abhinna braja maala gauabhmi premojvala
prachra hoilo vivamoy

T fundaste el parikram de r Gaua Maal, r Nabadwp


Dhm, en la asociacin de los devotos, mostrando tus glorias como un
gran devoto. T le mostraste a todo el mundo la nectarina naturaleza
bienaventurada de r Gaua Maal y cmo ella no es diferente de
r Braja Maala, r Vrindvan.

12 kuliyte par atychra koilo jr


t sabra doa kom kor
jagate koile ghoa, taroriva sahiun
hon krttanya sad hari

T perdonaste a todos los ateos de la aldea de Kuliy, a pesar de su


comportamiento blasfemo. En voz alta, t proclamaste a todos y cada
uno que aquel que es ms tolerante que un rbol puede cantar las glo-
rias del Seor Hari, sin cesar.

13 r viva-vaiava-rjasabh-madhye ptrarja
updhi-bhae vibhita
vivera magala lgi hoiycho sarvva tyg
vivavs jon-hite rata

En la gran asamblea de los reyes Vaiavas, t eres adornado con


el ttulo de Ptrarj, como la cabeza de la asamblea. Has renunciado a
todo y te has dedicado al bien de todos, para el beneficio de todo el
mundo.

14 koritecho upakra jte para upakra


lobhe jva r ka-sevya
dre jya bhava-roga khae jhe karma bhoga
hari pda padma jte pya

Incansablemente ejecutas obras benevolentes solo para ayudar a las


almas de este mundo a alcanzar el servicio al Seor r Krisna. De ese
modo, la enfermedad del sufrimiento material se terminar para ellos,
su cautiverio en el trabajo fruitivo quedar roto y alcanzarn los pies
de loto del Seor.
chrya vandana | 271

jva moha-nidr gata jgte vaikuha dta 15


gauya pho ghore ghore
uhore uhore bhi ro to samoya ni
ka bhaja bole uchaisvare

Viendo a las almas de este mundo dormir en ilusin, t envas la


revista Gauya, de puerta en puerta, tal como un mensajero del plano
trascendental. Ella exclama en voz alta: Despierta, levntate, oh, her-
mano, no hay tiempo que desperdiciar. Sirve y adora a tu Seor, r
Krisna.

tomra mukhravindavigalita makaranda 16


sichita achyuta-gua-gth
unile juya pra tamo moha antardhna
dre jya hdoyera vyath

Escuchar los versos nectarinos de las gloriosas cualidades del infa-


lible Seor Krisna, manando de tus labios de loto, alivia nuestras almas,
disipa nuestra ignorancia e ilusin, y echa lejos el dolor de nuestros
corazones.

jni mi mahoy jaovch nhi hoy 17


bindu mtra tomra antare
tava gua vdhr mora kaha-v dhori
avaete bolya mre

Oh, gran alma!, s que no hay rastro de deseo de fama en tu cora-


zn. Tus cualidades, como un experto msico, asumen el mando de la
v demi voz y me hacen hablar, yo mismo desprovisto de alguna
capacidad.

vaiavera gua-gna korile jvera tra 18


uniychi sdhu guru mukhe
ka bhakti samudoy janama saphala hoy
e bhava-sgara tore sukhe

He odo de los grandes santos y de los labios de los Gurus que, al


escuchar las cualidades de los santos Vaiavas, las almas condiciona-
das alcanzan la liberacin, y, que ms all de esto, se desarrolla la de-
vocin a Krisna, el nacimiento del alma se hace perfecto y el alma
cruza, felizmente y con facilidad, este ocano material.
272 | r Davatr-stotram

19 te-krae praysa jath vmanera a


gaganera chda dhori bre
adoa-dara tumi adhama patita mi
nija gue komiv mre

Por esta razn, me esfuerzo, como un enano aspirando a alcanzar


la luna. Soy inferior y cado, pero es tu naturaleza no tomar en cuenta
ofensa alguna, as que te suplico que perdones mis faltas.

20 r gaurga-priadahkura bhaktvinoda
dnahna patitera bandhu
kali-tama vinitenilena avante
toma akalaka pra indu

rla Bhaktivinod hkur, el asociado de r Gaurga Mahprabhu


y amigo de las humildes almas cadas, te trajo aqu, y viniste como una
luna llena inmaculada para disipar la ignorancia de esta era de Kali.

21 koro kp vitaraa premasudh anukaa


mtiy uhuka jva go
harinma-sakrttanenchuka jagata-jane
vaiava-dsera nivedan

Por favor, sigue derramando sin cesar tu misericordia, el nctar del


amor exttico por Dios, y que todas las almas de este mundo sean
elevadas mediante eso. Que toda la gente del mundo dance en el canto
en congregacin del Santo Nombre del Seor. Esta es la oracin de
este sirviente de los Vaiavas.

r Davatr-stotram
de rla Jayadev Goswm

1 pralaya-payodhi-jale dhtavn asi veda


vihita-vahitra-charitram akhedam
keava dhta-mna-arra jaya jagada hare
r Davatr-stotram | 273

Oh, Keava!, oh, Seor del universo!, oh, Seor Hari, quien asu-
miste la forma de un pez, todas las glorias a Ti! En la forma de un pez
gigante, T actuaste sin dificultad como un barco para preservar los
Vedas, los cuales estaban sumergidos en el turbulento ocano de una
devastacin.

kitir iha vipulatare tihati tava phe 2


dharai-dharaa-kina-chakra-garihe
keava dhta-krma-arra jaya jagada hare
Oh, Keava!, oh, Seor del universo!, oh, Seor Hari, quien asu-
miste la forma de una tortuga, todas las glorias a Ti! En esta encarna-
cin como una tortuga divina, la enorme Montaa Mandara descansa
en Tu gigante espalda como un pivote para batir el ocano de leche. Al
sostener la enorme montaa, una gran depresin qued marcada
como una cicatriz en Tu espalda, la cual se torn muy gloriosa.

vasati daana-ikhare dhara tava lagn 3


aini kalaka-kaleva nimagn
keava dhta-kara-rpa jaya jagada hare
Oh, Keava!, oh, Seor del universo!, oh, Seor Hari, quien asu-
miste la forma de un jabal, todas las glorias a Ti! La Tierra, la cual
haba quedado sumergida en el fondo del universo, en el Ocano Gar-
bhodaka, descansa segura sobre la punta de Tu colmillo como una
mancha en la luna.

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-ga 4


dalita-hirayakaipu-tanu-bhgam
keava dhta-narahari-rpa jaya jagada hare
Oh, Keava!, oh, Seor del universo!, oh, Seor Hari, quien asu-
miste la forma mitad hombre, mitad len, todas las glorias a Ti! Tal
como uno puede aplastar sin dificultad una abeja entre sus uas, del
mismo modo, el cuerpo como avispa del demonio Hirayakaipu ha
sido desmembrado por las maravillosas uas puntiagudas de Tus her-
mosas manos de loto.

chalayasi vikramae balim adbhuta-vmana 5


pada-nakha-nra-janita-jana-pvana
keava dhta-vmana-rpa jaya jagada hare
Oh, Keava!, oh, Seor del universo!, oh, Seor Hari, quien asu-
miste la forma de un brahmn enano, todas las glorias a Ti! Oh, mara-
villoso enano, con Tus imponentes pasos engaaste al Rey Bali, y
274 | r Davatr-stotram

mediante el agua del Ganges que emana de las uas de Tus pies de loto,
redimes a todas las entidades vivientes dentro de este mundo.

6 katriya-rudhira-maye jagad-apagata-ppa
snapayasi payasi amita-bhava-tpam
keava dhta-bhgupati-rpa jaya jagada hare
Oh, Keava!, oh, Seor del universo!, oh, Seor Hari, quien asu-
miste la forma de Bhgupati (Paraurma), todas las glorias a Ti! En
Kuruketra baaste la tierra con ros de sangre de los cuerpos de
katriyas demonacos a los que diste muerte. T limpias los pecados
del mundo, y es por Ti que la gente es aliviada del abrasante incendio
de la existencia material.

7 vitarasi diku rae dik-pati-kamanya


daa-mukha-mauli-bali ramayam
keava dhta-rma-arra jaya jagada hare
Oh, Keava!, oh, Seor del universo!, oh, Seor Hari, que asumis-
te la forma de Rmachandra! Todas las glorias a Ti! En la batalla de
Lak acabaste con el demonio Rvaa, que tena diez cabezas, las
cuales distribuiste como una ofrenda agradable a las deidades regentes
de las diez direcciones, encabezadas por Indra. Esta accin fue largo
tiempo deseada por todos ellos, ya que fueron muy hostilizados por
ese monstruo.

8 vahasi vapui viade vasana jaladbha


hala-hati-bhti-milita-jamunbham
keava dhta-haladhara-rpa jaya jagada hare
Oh, Keava!, oh, Seor del universo!, oh, Seor Hari, que asumis-
te la forma de Balarm, el portador del arado, todas las glorias a Ti! Tu
brillante cuerpo blanco viste con ropas del color azul de una fresca
nube de lluvia. Esas vestimentas estn coloreadas como el hermoso
matiz oscuro de las aguas del ro Yamun, quien teme al golpe de la
reja de Tu arado.

9 nindasi yaja-vidher ahaha ruti-jta


sadaya-hdoya darita-pau-ghtam
keava dhta-buddha-arra jaya jagada hare
Oh, Keava!, oh, Seor del universo!, oh, Seor Hari, que asumis-
te la forma de Buddha, todas las glorias a Ti! Oh, Buddha de compa-
sivo corazn, t desaprobaste la matanza de los pobres animales lleva-
da a cabo conforme a las reglas para los sacrificios vdicos.
r Davatr-stotram | 275

mlecha-nivaha-nidhane kalayasi karavla 10


dhmaketum iva kim api karlam
keava dhta-kalki-arra jaya jagada hare
Oh, Keava!, oh, Seor del universo!, oh, Seor Hari, que asumis-
te la forma de Kalki, todas las glorias a Ti! T apareces al final de
Kali-yuga como un cometa y portas una aterradora espada para acabar
con los malvados brbaros.

r-jayadeva-kaver idam uditam udra 11


u sukha-da ubha-da bhava-sram
keava dhta-daa-vidha-rpa jaya jagada hare
Oh, Keava!, oh, Seor del universo!, oh, Seor Hari, que asumis-
te estas diez diferentes formas de Encarnaciones, todas las glorias a Ti!
Oh, lectores, por favor, escuchen este himno del poeta Jayadev, el cual
es muy excelente, otorga felicidad, nos agracia con lo auspicioso y es
lo mejor en este oscuro mundo.

vedn uddharate jaganti vahate bh-golam udbibhrate 12


daitya drayate bali chalayate
[ katra-kaya kurvate
paulastya jayate hala kalayate kruyam tanvate
mlechn mrchayate dakti-kte
[ kya tubhya nama
Oh, Seor Krisna, ofrezco mis reverencias a Ti, quien apareciste
en las formas de estas diez Encarnaciones! En la forma de Matsya,
rescataste a los Vedas; como Krma, sostuviste la Montaa Mandara
en Tu espalda. Como Varha, levantaste la Tierra con Tus colmillos, y
en la forma de Narasiha, rasgaste el pecho del daitya Hirayakaipu.
En la forma de Vmana, engaaste al daitya rey Bali pidindole solo
tres pasos de tierra, y de ese modo le quitaste todo el universo al ex-
pandir Tus pasos. Como Paraurma, mataste a todos los katriyas
malvados, y como Rmachandra, conquistaste al rkasa rey Rvaa.
En la forma de Balarm, portas un arado con el cual subyugas a los
malvados y con el cual atrajiste a Ti el ro Yamun. Como el Seor
Buddha, mostraste compasin hacia todas las entidades vivientes que
sufren en este mundo, y al final de Kali-yuga apareces como Kalki para
confundir a los mlechas [hombres degradados de baja clase].
276 | r Nsiha Pram

r Nsiha Pram

1 namas te narasihya
prahldhlda-dyine
hirayakaipor vaka-
il-aka-nakhlaye

Ofrezco mis reverencias al Seor Narasiha, quien da felicidad a


Prahld Mahrj y cuyas uas son como cinceles sobre el pecho cual
roca del demonio Hirayakaipu.

2 ito nsiha parato nsiho


yato yato ymi tato nsiha
bahir nsiho hdaye nsiho
nsiham dim araa prapadye

El Seor Nsiha est aqu y tambin all. Adondequiera que voy,


all est el Seor Nsiha. l est en el corazn y tambin fuera. Me
rindo al Seor Nsiha, el origen de todas las cosas y el refugio su-
premo.

r r Dmodarakam
por r Satyavrat Muni

1 nammvara sachchidnanda rpa


lasat-kuala gokule bhrjamnam
yaod-bhiyolkhald dhvamna
parmam atya tato drutya gopy

Al Seor Supremo, cuya forma es la personificacin de la existen-


cia, el conocimiento y la bienaventuranza eternos, cuyos aretes en
forma de tiburn se mecen, quien brilla hermosamente en la morada
divina de Gokula, quien se aparta rpidamente del mortero de madera
por temor a Madre Yaod, que termina por atraparlo por detrs mien-
tras l hua con gran prisa [pues haba cometido la ofensa de romper
la olla de yogurt que su madre bata para elaborar la mantequilla y
r r Dmodarakam | 277

haba hurtado la mantequilla que se guardaba colgada de un columpio],


a ese Seor Supremo, r Dmodar, le ofrezco mis humildes reveren-
cias.

rudanta muhur netra-yugma mjanta 2


karmbhoja-yugmena staka-netram
muhu vsa-kampa-trirekhka-kaha-
sthita-graiva dmodara bhakti-baddham

[Al ver el palo para batir en la mano de Su madre,] l llora y frota


Sus ojos una y otra vez con Sus dos manos de loto. Sus ojos estn
llenos de temor, y el collar de perlas alrededor de Su cuello el cual
est marcado por tres lneas como una caracola se sacude debido a
que est respirando rpidamente a causa del llanto. A este Seor Su-
premo, r Dmodar, cuyo abdomen no es atado con cuerdas sino con
el amor puro de Su madre, le ofrezco mis humildes reverencias.

itdk sva-llbhir nanda-kue 3


sva-ghoa nimajjantam khypayanta
tadyeita-jeu bhaktair jitatva
puna prematas ta atvtti vande

l est ahogando a los habitantes de Gokula en lagos de xtasis por


manifestar pasatiempos infantiles como este, y les est revelando a esos
devotos, que estn absortos en el conocimiento de Su suprema majes-
tuosidad y opulencia, que l es solamente conquistado por los devotos
cuyo amor puro est saturado de intimidad y desprovisto de toda
concepcin de temor reverente y respeto. Con gran amor, le ofrezco
nuevamente mis reverencias al Seor Dmodar, cientos y cientos de
veces.

vara deva moka na mokvadhi v 4


na chnya ve ha vared apha
idan te vapur ntha gopla-bla
sad me manasy virst kim anyai

Oh, Seor!, aunque T puedes conceder toda clase de bendiciones,


no te pido la bendicin de la liberacin impersonal ni la liberacin ms
elevada de una vida eterna en Vaikuha ni ninguna otra bendicin [la
cual se puede obtener por ejecutar los nueve procesos de bhakti]. Oh,
Seor, deseo simplemente que esta forma Tuya como Bla Gopl en
Vrindvan se manifieste siempre en mi corazn, pues qu utilidad
tiene para m cualquier otra bendicin aparte de esta?
278 | r r Dmodarakam

5 ida te mukhmbhojam avyakta-nlair


vta kuntalai snigdha-raktai cha gopy
muhu chumbita bimba-raktdhara me
manasy virstm ala laka-lbhai

Oh, Seor!, Tu cara de loto, la cual est circundada por rizos de


suave pelo negro teido de rojo, es besado una y otra vez por Madre
Yaod, yTus labios son rojizos como la fruta bimba. Que esta her-
mosa visin de Tu cara de loto se manifieste siempre en mi corazn.
Miles y miles de otras bendiciones no tienen valor para m.

6 namo deva dmodarnanta vio


prasda prabho dukha-jlbdhi-magna
kp-di-vyti-dna batnu-
ghea mm ajam edhy aki-dya

Oh, Dios Supremo!, te ofrezco mis reverencias. Oh, Dmodar; oh,


Ananta; oh, Viu; oh, Amo; oh, mi Seor, complcete conmigo. Por
derramar Tu mirada de misericordia sobre m, libera a este pobre ton-
to ignorante que est inmerso en un ocano de aflicciones mundanas,
y hazte visible a mis ojos.

7 kuvertmajau baddha-mrtyaiva yadvat


tvay mochitau bhakti-bhjau ktau cha
tath prema-bhakti svak me prayacha
na moke graho me sti dmodareha

Oh, Seor Dmodar!, as como los dos hijos de Kuvera Maigrva


y Nalakvara fueron liberados de la maldicin de Nrada y conver-
tidos por Ti en grandes devotos en Tu forma de un beb atado con
una cuerda a un mortero de madera, de la misma manera dame Tu
propio prema-bhakti. Solo anhelo esto, y no abrigo deseo por alguna
clase de liberacin.

8 namas te stu dmne sphurad-dpti-dhmne


tvadyodarytha vivasya dhmne
namo rdhikyai tvadya-priyyai
namo nanta-llya devya tubhyam
rman Mahprabhur ata-nma | 279

Oh, Seor Dmodar!, primero que todo ofrezco mis reverencias a


la cuerda brillantemente refulgente que ata Tu abdomen. Luego, ofrez-
co mis reverencias a Tu abdomen, que es la morada del universo ente-
ro. Me postro humildemente ante Tu ms amada, rmat Rdhr,
y te ofrezco toda reverencia a Ti, el Seor Supremo, quien manifiesta
ilimitados pasatiempos.

rman Mahprabhur ata-nma


por rla Bhaktivinod hkur

nady-nagare niti neche neche gy re


Estribillo : En los pueblos y aldeas de Nadia, el Seor
Nitynanda danza en xtasis y canta estos nombres de r Chaitanya
Mahprabhu.

jaganntha-suta mahprabhu bivambhara 1


mypura-ai navadvpa-sudhkara
El Seor Chaitanya es el amado hijo de Jagannth Mira. l es
Mahprabhu, el magnfico amo, protector y mantenedor del mundo
entero. Es la luna resplandeciente de Mypur que disipa la oscura
ignorancia del mundo, y es la fuente de todo nctar para la tierra de
Nabadwp.

ach-suta gaurahari nimi-sundara 2


rdh-bhva-knti-chdito naabara
Es el amado hijo de ach Mt y es el mismo Seor Hari con una
tez dorada. Debido a que nace bajo un rbol de nim, se le da el nombre
de Nimi-sundar (el hermoso Nimi). Est cubierto por el sentimien-
to y el lustre de rmat Rdhr, y es el mejor de los bailarines.

nmnanda chapala blaka mt-bhakta 3


brahma-badana tark kautuknurakta
El Seor Chaitanya se llena de xtasis al escuchar el Santo Nombre
de Hari. De nio fue listo y gil, un gran lgico, amigo de las bromas
y estaba consagrado a Su madre. Dentro de Su boca hay millones de
mundos.
280 | rman Mahprabhur ata-nma

4 vidyrthi-uupa chaura-dvayera mohana


tairthika-sarvvasva grmya-blik-krana
Cuando es un nio pequeo, desconcierta a dos ladrones que tratan
de robarle Sus joyas, y l bromea y fastidia a las nias de la aldea de
Nadia. Es la luna entre los eruditos y es preeminente entre todos los
filsofos.

5 lakm-prati boro-dt udhata blaka


r-achra pati-putra-oka-nibraka
El Seor Chaitanya le otorga bendiciones a Lakmprya (Su prime-
ra esposa). Es un nio muy travieso. Es el Seor e hijo de achmt y
quien disipa toda clase de afliccin en ella.

6 lakm-pati prvva-dea-sarvva-klea-hara
digvijayi-darpa-hr viu-priyevara
Es el Seor y esposo de Lakmprya. Con Su movimiento de sa
krtan removi las miserias de Bengala Occidental. Despoj de su or-
gullo a Keava Kmr, el pait vencedor. l es el Seor de Viupriy
(Su segunda esposa).

7 ryya-dharma-pla pit-gay pia-dt


pur-isya madhvchrya-sampradya-pt
Es el protector y preservador del santan-dharma; ofreci pia en
Gay tras la partida de Su padre, Jagannth Mira. Se convirti en el
discpulo de vara Pur y es el protector de la Sampradya de Madhv
chrya.

8 ka-nmonmatta ka-tattva-adhypaka
nma-sakrttana-juga-dharma-pravarttaka
El Seor Chaitanya se embriaga y enloquece con el Santo Nombre
de Krisna y empieza a profesar la ciencia de Krisna. De esa manera,
inaugura la religin de la era: Harinm-sakrtan.

9 advaita-bndhava rnivsa-gha-dhon
nitynanda-pra gaddharera jvan
Es el amigo de Advaita chrya, el tesoro del hogar de rvs
hkur, la vida y alma de Nitynanda Prabhu y la fuente misma de la
vida para Gaddhar Pait.
rman Mahprabhur ata-nma | 281

antadvpa-aadhara smanta-bijoy 10
godruma-bihr madhyadvpa-llroy
r Gaurga Mahprabhu es la luna de Antardwp y el triunfo de
Smantadwp. l deambula por la isla de Godruma y es el refugio de
los pasatiempos en Madhyadwp.

koladvpa-pati tudvpa-mahevara 11
jahnu-modadruma-rudradvpera svara
r Chaitanya es el Seor de Koladwp, Rtudwp, Jahnudwp, Moda
drumadwp y Rudradwp.

navakhaa-ragantha jhnav-jvana 12
jagi-mdhi-di durbtta traa
As, es el Seor de Nabadwp, la cual sirve como escenario de Sus
maravillosos Pasatiempos. Es la vida del ro Ganges y libera a toda
clase de bribones y pcaros, comenzando con Jagi y Mdhi.

nagara-krttana-siha kjiudhraa 13
uddha-nma-prachraka bhaktrti-haraa
r Chaitanya Mahprabhu es el len del krtan en las aldeas. Libe-
r al Chnd Kazi. Es el predicador del puro y Santo nombre y quien
remueve toda afliccin de Sus devotos.

nrya-kp-sindhu jvera niyant 14


adhama-pay-da bhakta-doa-hant
Es el ocano de la misericordia para Nrya; el controlador de
todas las almas; el castigador del cado estudiante que critic que l
cantara Gop, Gop!, y el destructor de los pecados de Sus devotos.

r-ka-chaitanya-chandra bhrat-traa 15
paribrja-iromai utkala-pvana
Fue iniciado en la orden de sannys con el Nombre de r Krisna
Chaitanya, y es hermoso como la luna. Es el liberador de Keava Bh
rati.Es la joya suprema de todos los sannyss errantes y el salvador de
Orissa.
282 | rman Mahprabhur ata-nma

16 ambu-liga-bhuvanea-kapotea-pati
kra-chora-gopla-darana-sukh jat
El Seor Chaitanya es el amo del Seor Shiva, a quien se le conoce
como Ambu-liga, Bhuvanevar y Kapotevar en los tres diferentes
trthas aiva que fueron visitados por r Chaitanya en Su ruta hacia
Jagannth Pur. Como un sannys, se regocij al ver a Kra-chora
Gopnth y a Sk Gopl.

17 nirdai-sannys srvabhauma-kpmoy
svnanda-svdnnand sarva-sukhroy
Se convirti en un sannys sin una daa (vara, bastn, bculo),
debido a que el Seor Nitynanda la rompi y la arroj al ro Bhargi.
Es muy misericordioso con Srvabhauma Bhachrya. Sri Chaitanya
experimenta xtasis al probar en S Mismo la dicha que encuentra en
la Personalidad de Krisna, y es la morada de toda la felicidad.

18 puraa-sundara vsudeva-tra-kartt
rmnanda-sakh bhaa-kula-klea-hartt
El Seor Gaurga es hermoso como el oro fundido. Es el libera-
dor del leproso Vsudev, es el amigo de Rmnanda Ry y quien erra-
dic todas las miserias de la familia de Vyekaa Bhaa.

19 bauddha-jaina-myvdi-kutarka-khaana
dakina-pvana bhakti-grantha-udhraa
Quien refut los argumentos ateos de los budistas, los jains y los
myvds. El salvador del Sur de la India y quien hall dos literaturas
devocionales: el Krisna-karmta y el Brahma-sahit.

20 lla-darannand rathgra-narttaka
gajapati-tra devnanda-udhraka
r Chaitanya se sumergi en el xtasis cuando tuvo a la vista el
lugar llamado llantha. Bail frente al carruaje de Jagannth duran-
te el Rathaytr, redimi a Gajapati Prataparudra y es el salvador de
Devnanda Pait.

21 kuliy-prake dua pauyra tra


rpa-santana-bandhu sarvva-jva-pra
r Kera Vsottara-ata-nma | 283

Con su aparicin en Kuliy redimi a la comunidad de estudiantes


de mala conducta. Es el amigo de Rpa y Santan y la vida de todas las
almas.

vndvannanda-mrtti balabhadra-sag 22
javana-udhr bhaa-vallabhera rag
r Gaurga es la personificacin de la dicha en el reino trascen-
dental de Vrindvan. Es el compaero y amigo de Balabhadra
Bhachrya. A su regreso de Vrindvan redimi a muchos mahome-
tanos. Tiene mucho afecto por Vallabhchrya.

kbsi-sannys-udhr prema-dt 23
markaa-vairg-da -chala-trt
Redimi a los sannyss Myvds de K, y l es quien otorga el
amor a Dios. Con el fin de establecer un ejemplo estricto para bien de
los sannyss, castig al gran devoto Choa Harids, quien fue a pedir-
le arroz a Mdhav Dev. r Chaitanya es el salvador de todos, incluso
de la clase ms baja de hombres.

bhaktera-gaurava-kr bhakta-pra-dhana 24
haridsa-raghunth-svarpa-jvana
r Chaitanya glorifica a Sus devotos y es la riqueza de la vida de
todos ellos. l es la vida de los devotos tales como Harids hkur,
Raghunth Ds Goswm y Swarp Dmodar.

nadiy-nagare niti neche neche gy re 25


bhakativinoda tra poe rg-py re
En los pueblos y aldeas de Nadia, el Seor Nitynanda baila en
xtasis, cantando estos divinos Nombres, y hkur Bhaktivinod cae a
Sus rojizos pies de loto.

r Kera Vsottara-ata-nma
por rla Bhaktivinod hkur

nagare nagare gor gy


De aldea en aldea, el Seor Gaura canta estos nombres de r Krisna.
284 | r Kera Vsottara-ata-nma

1 jaomat-stanya-py r-nanda nandana


indra-nla-mai braja-janera jvana
Krisna es el beb que se alimenta del pecho de Madre Yaod, es el
hijo de Mahrj Nanda, es de un color azul oscuro como una gema
indra-nla y es la vida de los residentes de Braja.

2 r gokula nichar-ptan ghtana


dua-tvarta-hant akaa-bhajana
Krisna di muerte a la bruja de Gokula, Ptan; rompi el carrua-
je en el que se ocultaba el demonio akasura y acab con el malvado
demonio Trivarta.

3 navanta-chora dadhi-haraa-kuala
jamala-arjuna-bhaj govinda gopla
l es un experto ladrn de mantequilla y yogurt, derrib los dos
rboles Yamal Arjun y es el pastorcillo que siempre da placer a las
vacas, a la tierra y a los sentidos.

4 dmodara vndvana-go-vatsa-rkhla
vatssurntaka hari nija-jana-pla
l es tan travieso que Su madre lo ata por la cintura con una cuer-
da, as que es conocido como Dmodar. Cuida a las vacas y a los ter-
neros de Vrindvan; mat al demonio Vatssura. l erradica todos los
males y es el protector de Sus devotos.

5 baka-atru agha-hant brahma-vimohana


dhenuka-nana ka klya-damana
Krisna es el enemigo del demonio Bhaksura; dio muerte a
Aghsura, y confundi al Seor Brahm. l aniquila a Dhenuksura y
subyuga a la serpiente Klya. Es completamente atractivo y tiene el
color de una nube cargada de lluvia.

6 ptmbara ikhi-picha-dhr veu-dhara


bhra-knana-ll dvnala-hara
El Seor Krisna viste con telas de seda amarilla y luce plumas de
pavorreal en Su cabeza; lleva una flauta, tiene Pasatiempos en el bosque
Bhra; en una ocasin extingui un incendio forestal por tragarlo,
para salvar a los habitantes de Braja.
r Kera Vsottara-ata-nma | 285

naabara-guhchara arata-bihr 7
ballabh-ballabha deva gop-bastra-hr
Krisna, el mejor de los bailarines, a veces deambula por las cuevas
de la Colina de Govardhan. Disfruta de diversos Pasatiempos amoro-
sos en la estacin del otoo. Es el amante de las jvenes doncellas
pastorcillas de vacas, a quienes les roba sus ropas; es el Seor Supremo
de todos.

yaja-patn-go-prati korura sindhu 8


govardhana-dhk mdhava braja-bsi-bandhu
Krisna es un ocano de misericordia para las esposas de los brah-
mines que realizan sacrificios. l sostiene la Colina de Govardhan, es
el esposo de la Diosa de la Fortuna, Lakm, y es el amigo ms querido
de los habitantes de Braja.

indra-darpa-hr nanda-rakit mukunda 9


r-gop-ballabha rsa-kra prnanda
Destruye el orgullo de Indra y protege a Su padre, Mahrj Nanda;
es el otorgador de la liberacin, el amante de las doncellas pastorcillas
de Braja, el disfrutador de la danza del Rsa y la fuente del placer.

r-rdh-vallabha rdh-mdhava sundara 10


lalit-vikh-di sakh-prevara
l es el amante de rmat Rdhr y la primavera misma en la
vida de Ella. l es el Seor de las vidas de todas las gopks de
Vrindvan, encabezadas por Lalit y Vikh.

nava-jaladhara-knti madana-mohana 11
vana-ml smera-mukha gop-pradhana
Krisna posee el encanto de una nube cargada de lluvia en el cielo
otoal. Luce siempre enguirnaldado con frescas flores silvestres; deja
perplejo a Cupido. Su cara es como una flor de loto en su plenitud, con
sonrisas y un rer dulces. Es la riqueza de las vidas de todas las jvenes
doncellas de Braja.

tri-bhag mural-dhara jmuna-ngara 12


rdh-kua-raga-net rasera sgara
Posee una hermosa figura que se curva en tres partes de Su cuerpo
y tiene una flauta llamada Mural; es el amante de Yamun (el ro), l
286 | r Kera Vsottara-ata-nma

es quien dirige todos los juegos amorosos que se realizan en el Rdh


Kua, y es el ocano de las melosidades devocionales.

13 chandrval-prantha kautukbhil
rdh-mna-sulampaa milana-prays
Krisna es el Seor de la vida de Chandrval y siempre est deseoso
de bromear y jugar. Est ansioso por saborear el rasa del fingido resen-
timiento de su amada Rdhik y siempre hace intentos por que haya
un encuentro entre Ellos.

14 mnasa-gagra dn prasna-taskara
gop-saha haha-kr braja-vanevara
Krisna les otorga el Mnasa Gag a los habitantes de Vrindvan.
Este ladrn de las flores en botn acta muy desvergonzadamente con
las doncellas de Vrindvan, sin preocuparse de las restricciones socia-
les, pues es el Seor de los bosques del Braja-maal.

15 gokula-sampada gopa-dukha-nibraa
durmada-damana bhakta-santpa-haraa
Es la riqueza de Gokul y protege de cualquier miseria a los hombres
y nios pastores de vacas. Refrena todo el orgullo tonto y disipa toda
clase de afliccin de Sus devotos.

16 sudarana-mochana r-sakhachntaka
rmnuja yma-chda mural-bdaka
Krisna les lanza miradas de reojo a las Gops; l aniquil a akha
cha. Es el joven hermano del Seor Baladev, es la hermosa luna
nueva de Vrindvan y el que toca la flauta.

17 gop-gta-rot madhsudana murri


aria-ghtaka rdh-kudi-bihr
l escucha las canciones de las Gops; l fue quien mat al demo-
nio Madhu. Este enemigo del demonio Mura y aniquilador de
Arisura, disfruta de juegos y Pasatiempos amorosos en el Rdh
Kua y en otros lugares de Braja.

18 vyomntaka padma-netra ke-nisdana


raga-kra kasa-hant mallu-praharaa
r Kera Vsottara-ata-nma | 287

Krisna mata al demonio Vyomsura. l posee ojos de loto; aniqui-


la al demonio Ke, es retozn, mata al Rey Kasa y vence a los lucha-
dores quienes estaban al servicio de Kasa: Chra y Muika.

vasudeva-suta vi-baa-krti-dhvaja 19
dnantha mathurea devak-garbha-ja
Es el amado hijo de Vasudeva y el emblema de la fama para la di-
nasta Vrii. El Seor de las almas cadas, r Krisna, es el Seor de
Mathur y quien aparenta nacer del vientre de Devak.

kubj kpmoya visnu auri nryaa 20


dvrakea narakaghna r-jadunandana
Krisna muestra plena misericordia hacia la jorobada Kubj. Es el
sustentador de toda la creacin, el hijo de Vasudeva, el refugio de todas
las almas, el Seor de Dvrak, el que mat a Naraksura y el amado
descendiente de la dinasta Yadu.

r-rukmi-knta saty-pati sura-pla 21


pava-bndhava iupldira kla
Es el querido de Rukmi, el esposo de Saty, el protector del pia-
doso, el amado amigo y pariente de los cinco hermanos Pava, y la
causa de la muerte para iupla y otros reyes demonacos.

jagada janrdana keavrta-tra 22


sarvva-avatra-bja vivera nidna
Krisna es el Seor del universo, el sustentador de todos los seres
vivientes y quien posee un cabello hermoso. l nos libera de toda
miseria y es el origen de todo el universo y de todas las Encarnaciones.

myevara yogevara brhma-tej-dhra 23


sarvvtmra tm prabhu praktira pra
Es el Seor de My, el amo del misticismo, el propietario de los
poderes espirituales de los brahmines; es el Seor, el amo y el alma de
todas las almas, y la orilla opuesta al ocano de la naturaleza material.

patita-pvana jaganntha sarvvevara 24


vndvana-chandra sarvva-rasera kara
288 | r Hari-vsara-gti

El Seor Krisna es el purificador de todas las almas cadas, el Seor


del universo, el Seor de todos los seres, la luna de Vrindvan y el
origen de todo rasa.

nagare nagare gor gy


bhakativinoda tachu py
El Seor Chaitanya canta estos nombres de Krisna de aldea en al-
dea, y hkur Bhaktivinod cae a Sus pies de loto.

r Hari-vsara-gti
por rla Vndvan ds hkur

1 r hari-vsare hari-krttana-vidhna
ntya rambhil prabhu jagatera pra
Una vez, en el auspicioso da de Ekda, en la casa de rvs Pait,
rman Mahprabhu inaugur el nma sakrtan con gran entusiasmo,
acompaado de Sus devotos y asociados.

2 puyavanta rvsa-agane ubhrambha


uhilo krttana-dhvani gopla govinda
Animado por el xtasis divino, rman Mahprabhu, la vida y alma
del universo, comenz a bailar hermosamente. Los devotos lo rodea-
ron, profundamente conmovidos e inspirados por semejante momen-
to exttico, y tambin comenzaron a bailar y a cantar los Santos Nom-
bres, tales como Gopl, Govinda.

3 mdaga mandir bje akha karatla


sakrttana soge sob hoilo mila
La combinacin de las vibraciones sonoras de la mridanga, las
campanas del templo, los cmbalos y la caracola, en armona con el
canto y el baile congregacional, llevaron a todos hasta el plano del
deleite trascendental.

4 brahme uhilo dhvani priy ka


chaudikera amagala jya sob na
r Hari-vsara-gti | 289

La sagrada vibracin del sakrtan llen el cielo y se esparci me-


diante el ter por toda la existencia csmica universal. De ese modo, la
atmsfera se purific en todas las direcciones y se llen de todo lo
auspicioso con ese sonido divino.

chaturdike r hari-magala sakrttana 5


modhye nche jaganntha mirera nandana
En todas las cuatro direcciones se esparci el canto auspicioso del
Nombre del Seor, y en el centro de esa vibracin sonora bail el hijo
de Jagannth Mira, rman Mahprabhu.

sabra agete obhe r chandana ml 6-8


nande nchoye sobe hoiye vibhol

ni jnande nche mahprabhu vivambhara


charaera tli uni ati manohara

bhvvee ml nhi rohoye galya


chiiy pooye giy bhakatera gya

Todos estaban decorados con la fragancia de la pasta de sndalo y


con hermosas guirnaldas. El ms maravilloso sonido rtmico surgi de
los danzantes pies de rman Mahprabhu, lo cual cautiv las mentes
de los devotos. Mientras continuaba bailando en el xtasis surgido de
S mismo, las guirnaldas de flores que se balanceaban en Su cuello
comenzaron a caer y decoraron la tierra. Los devotos contemplaron
ante sus ojos este extraordinario y precioso baile exttico, cautivador
al corazn, del tattva supremo, r Gaurga, quien es el objeto ms
adorable incluso para eminentes personalidades, tales como el Seor
Shiva, uka, Nrada y otros.

jra nmnande iva vasana n jne 9


jra rase nche iva se nche pane
Totalmente colmado y perdido en la dicha trascendental de tomar
elSanto Nombre de Mahprabhu, el Seor Shiva en ocasiones no se
preocupa de su apariencia o de la obligacin formal de conservar sus
ropas,las cuales a veces caen mientras baila en el xtasis de la devocin
amorosa.
290 | r Hari-vsara-gti

101 jra nme vlmki hoilo tapodhana


jra nme ajmila pilo mochana
Por cantar y meditar en el Santo Nombre del Seor, r Valmki se
convirti en un eminente y poderoso rishi, y Ajmila obtuvo la libera-
cin pura.

11 jra nme ravane sasra-bandha ghuche


heno prabhu avatari kali-juge nche
Tan pronto como omos y tomamos con devocin Su Santo Nom-
bre, abrazando Su santa potencia dentro de lo ntimo de nuestro cora-
zn, nuestra existencia se vuelve totalmente purificada y logramos li-
berarnos. Tal es el Seor, la fuente de todas las Encarnaciones, en Su
forma danzante en esta era de Kali.

12 jra nma loi uka nrada beya


sahasra-vadana-prabhu jra gua gya
Los devotos puros r ukadev y Devari Nrada siempre se en-
cuentran dichosamente ocupados en saborear el nctar de Su Santo
Nombre y en distribuirlo a las jva almas apropiadas, por dondequiera
que ellos viajan. Incluso Anantadev describe Sus ilimitadas glorias con
miles de bocas.

13 sarvva-mah-pryachitta je prabhura nma


se prabhu nchaye dekhe jata bhgyavn
De todas las penitencias, la suprema es el canto del Santo Nombre,
yquienquiera que vea la danza del Seor en Su forma de r Chaitanya
es un alma sumamente afortunada.

14 r ka-chaitanya nitynanda-chda jna


vndvana dsa tuchu pada-juge gna
Los dos hermanos, r Krisna Chaitanya Mahprabhu y Nitynanda
Prabhu, son mis muy queridos amos y son mi vida y alma. De ese
modo, Vrindvan ds canta esta cancin en Su glorificacin y la ofrece
con devocin a Sus sagrados pies de loto.
uddha-bhakata| 291

uddha-bhakata
por rla Bhaktivinod hkur

uddha bhakata-charaa-reu, 1
bhajana-anukla
bhakata-sev,parama-siddhi,
prema-latikra mla

El polvo de los pies de loto de los devotos puros conduce al servi-


cio devocional, y el servicio a los Vaiavas es en s mismo la perfeccin
suprema y la raz de la tierna enredadera del amor divino.

mdhava-tithi,bhakti-janan, 2
jatane plana kori
ka-basati,basati boli,
parama dare bori

Con gran atencin observo los sagrados das de Ekda y Janma


m, pues ellos son la madre de la devocin, y, con la mxima reverencia
y amor, escojo la morada trascendental de r Krisna como mi lugar
de residencia.

gaura mra,je-saba sthne, 3


koralo bhramaa rage
se-saba sthna,heribo mi,
praayi-bhakata-sage

En la compaa de los afectuosos devotos visitar todos esos luga-


res donde mi Seor Gaurasundar viaj durante Sus Pasatiempos.

mdaga-bdya,unite mon, 4
abasara sad jche
gaura-bihita,krttana uni,
nande hdoya nche

Mi mente mendiga siempre la oportunidad de escuchar la msica


de las mridangas. Al escuchar el tipo de krtan prescrito por el Seor
Gaurachandra, mi corazn danza con xtasis.
292 |uddha-bhakata

5 jugala-mrtti,dekhiy mora,
parama-nanda hoy
prasda-sevkorite hoya,
sakala prapacha jay

Al contemplar la forma de las Deidades de la Pareja Divina, r r


Rdh-Krisna, experimento el mximo jbilo. Al honrar el prasdam
del Seor, derroto toda ilusin mundana.

6 je-dina ghe,bhajana dekhi,


ghete goloka bhya
charaa-sdhu,dekhiy gag,
sukha n sm pya

Cuandoquiera que en mi casa veo llevarse a cabo la adoracin y el


servicio al Seor Hari, all se manifiesta Goloka Vrindvan. Mi felici-
dad no tiene lmites cuando veo al Ganges, el cual es un ro de nctar
que emana de los pies de loto del Seor.

7 tulas dekhi,juya pra,


mdhava-toa jni
goura-priya,ka sevane,
jvana srthaka mni

El ver la sagrada planta de Tulas apacigua mi alma, pues s que ella


le brinda placer al Seor Krisna. Considero que mi vida es til, al hon-
rar el k [una comida hecha a base de vegetales de hojas verdes], el
cual es muy favorito del Seor Chaitanya.

8 bhakativinoda,ka bhajane,
anukla pya jh
prati-divase,parama-sukhe,
svkr koroye th

Todo lo que Bhaktivinod obtenga, que sea propicio para el servicio


a r Krisna, lo acepta cada da con la mayor felicidad.
r Gaura-Purm | 293

r Gaura-Purm
Versos del 89 al 124 del r Chaitanya-charitmrita, de rla Kads
Kavirj Goswm

chaudda-ata sta-ake msa je phlgun 89


pauramsra sondhy-kle hoile ubha-ka
As pues, en el ao 1407 de la Era de aka (1486, d. C.), en el mes
de Phlguna [marzo-abril], al atardecer de la luna llena, lleg el deseado
momento auspicioso.

siha-ri, siha-lagna, ucha graha-go 90


aa-varga, aa-varga, sarva sulaka
Segn el Joytir-veda, la astrologa Vdica, cuando la figura del len
aparece tanto en el zodiaco como en el momento del nacimiento [lag-
na], indica una muy elevada conjuncin de planetas, un rea bajo la
influencia de aa-varga y aa-varga, los cuales son momentos com-
pletamente auspiciosos.

a-kalaka gaurachandra dil daraan 91


sa-kalaka chandre ro kon prayojan
Cuando la luna inmaculada de Chaitanya Mahprabhu se hizo visi-
ble, qu falta haca una luna repleta de manchas negras?

eto jni rhu koilo chandrera graha 92


ka ka hari nme bhse tri-bhuvan
Pensando as, Rhu, el planeta negro, cubri la Luna llena, e inme-
diatamente se inundaron los tres mundos con las vibraciones de los
Nombres Krisna! Krisna! Hari!.

jaya jaya dhvani hoilo sakala bhuvan 93


chamatkra hoiy lok bhve mone mon
Toda la gente cantaba los Santos Nombres durante el eclipse lunar,
y sus mentes quedaron maravilladas.

jagat bhoriy lok bolehari hari 94


sei-kae gauraka bhme avatari
294 | r Gaura-Purm

Mientras el mundo entero cantaba as el Santo Nombre de la Su-


prema Personalidad de Dios, Krisna descendi a la Tierra en la forma
de Gaurahari.

95 prasanna ho-ilo sob jagatera mon


hari boli hinduke hsya koroye javan
El mundo entero estaba contento. Mientras los hindes cantaban
el Santo Nombre del Seor, los que no eran hindes, en especial los
musulmanes, imitaban en broma las palabras.

96 hari boli nrgo dei hulhuli


svarge vdya-ntya kore deva kuthal
Mientras todas las mujeres hacan vibrar el Santo Nombre de Hari
en la Tierra, en los planetas celestiales haba msica y danzas, porque
los semidioses sentan una gran curiosidad.

97 prasanna hoilo do dik, prasanna nadjol


sthvara-jagama hoilo nande vihval
En esa atmsfera, las diez direcciones estaban alborozadas, como
lo estaban tambin las olas de los ros. Por otra parte, todos los seres
mviles e inmviles estaban colmados de dicha trascendental.

98 nady-udayagiri,prachandra gaurahari,
kp kori ho-ilo udoy
ppa-tama hoilo na, tri-jagatera ullsa,
jagabhari hari-dhvani hoy

De manera que, por Su misericordia sin causa, la luna llena, Gaura


hari, surgi en el distrito de Nadia, que se compara a Udayagiri, el lugar
en que el Sol se hace visible. Su aparicin en el cielo disip las tinieblas
de la vida pecaminosa y, de este modo, los tres mundos se llenaron de
jbilo y cantaron el Santo Nombre del Seor.

99 sei-kle nijloya, uhiy advaita rya


ntya kore nandita-mone
haridse loy sage,hukra-krttana-rage
kene nche, keho nhi jne
r Gaura-Purm | 295

Al mismo tiempo, el Seor Advaita chrya Prabhu, en Su casa de


ntipur, estaba bailando lleno de alegra. Llevndose a Haridsa
hkur con l, bail y cant a gritos los Santos Nombres del Seor.
Pero nadie pudo comprender por qu bailaban.

dekhi uparga hsi, ghra gag-ghe si 100


nande korilo gag-snna
py uparga-chole,panra mano-bole,
brhmaere dilo nn dna

Viendo el eclipse de la Luna y riendo, Advaita chrya y Harids


hkur fueron inmediatamente a la orilla del Ganges y all se baaron
con gran alborozo. Aprovechando la ocasin del eclipse de Luna, Ad-
vaita chrya, con su propia fuerza mental, distribuy diversas formas
de caridad entre los brahmines.

jagata nandamoy, dekhi mone sa-vismoy 101


hrehore kohe haridsa
tomra aichana raga, mora mana parasanna,
dekhikichu krjye che bhsa

Cuando vio que el mundo entero estaba lleno de jbilo, Harids


hkur, con gran asombro, se confi directa e indirectamente a Advai-
ta chrya: Tus bailes y Tus limosnas son totalmente de mi agrado.
Puedo entender que hay una intencin especial en lo que haces.

chryyaratna, rvsa, hoilo mone sukhollsa 102


ji snna koilo gag-jole
nande vihvala mon, kore hari-sakrttana
nn dna koilo mano-bole

chryaratna [Chandrasekhara] y rvs hkur desbordaron de


jbilo, e inmediatamente fueron a la orilla del Ganges a tomar un bao
en sus aguas. Con sus mentes plenas de felicidad, cantaron los Santos
Nombres de Hari y en sus mentes meditaron y ofrecieron caridad.

ei mata bhakta-tati, jra jei dee sthiti, 103


th th py mano-bole
nche, kore sakrttana, nande vihvala mana,
dna kore grahaera chole
296 | r Gaura-Purm

De esta manera, todos los devotos, dondequiera que estuviesen, en


todas las ciudades y en toda regin, bailaron, llevaron a cabo sakrtan
[el canto en congregacin de los Nombres del Seor], y en sus mentes
ofrecieron toda clase de bendiciones a los dems, inundados de jbilo.

104 brhmaa-sajjana-nr,nn-dravye thl bhori


il sobe jautuka lo-iy
jena kch-so-dyuti, dekhi blakera mrtti,
rvda kore sukha py

Toda suerte de respetables brahmines, hombres y mujeres, llevando


platos llenos de regalos, acudieron con sus presentes. Al ver al recin
nacido, cuya figura semejaba al oro brillante, todos ellos, con gran fe-
licidad, le dieron sus bendiciones.

105 svitr, gaur, sarasvat, ach, rambh, arundhat,


ro jata deva-nrgo
nn-dravye ptra bhori, brhmara vea dhori,
si sobe koren daraan

Savtr, Gaur, Sach, Rambh, Arundhat y todas las damas celes-


tiales, vestidas como esposas de brahmines, llegaron all y presentaron
una diversidad de regalos al nio.

106 antarke deva-go, gandharvva, siddha, chraa,


stuti-ntya kore vdya-gta
narttaka, vdaka, bha, navadvpe jra na,
sobe si nche py prta

Todos los habitantes de los planetas celestiales, incluyendo a los


Gandharvas, los Siddhas, los residentes de Chraaloka, ofrecieron sus
plegarias, cantaron y bailaron, acompaados por el sonido de instru-
mentos musicales y el toque de tambores. Igualmente, en la ciudad de
Nabadwp, todos los bailarines profesionales, msicos y poetas se re-
unieron y empezaron a celebrar la Aparicin del Seor.

107 keb se keb jya, keb nche keb gya,


sambhlite nre kra bolo
khaileka dukha-oka,pramoda-prita loka,
mira hoil nande vihvala
r Gaura-Purm | 297

Nadie poda entender quin iba y quin vena, quin bailaba y quin
cantaba, ni el idioma de los dems. Pero, de hecho, toda afliccin y
lamentacin se disiparon inmediatamente, y la gente se llende jbilo.
De manera que Jagannth Mira tambin desbordaba de jbilo.

chryyaratna, rnivsa,jaganntha-mira-pa, 108


si tre kore svadhna
korilo jtakarma, je chilo vidhi-dharma,
tobe mira kore nn dna

Chandraekhar chrya y rvs hkur fueron a ver a Jagannth


Mira. Llevaron a cabo las ceremonias de ritual prescritas para los
nacimientos segn los principios religiosos. Jagannth Mira tambin
dio mucha riqueza como caridad.

jautuka pilo jata, ghore v chilo kata, 109


sob dhon vipre dilo dna
jata narttaka, gyan, bha, akichana jon,
dhon diy koilo sabra mna

Todas las riquezas que Jagannth Mira haba recibido en forma de


regalos y presentes, y todo lo que tena en su casa, lo distribuy entre
los brahmines, los cantantes profesionales, los bailarines, los poetas y
los pobres. Los honr a todos ofrecindoles riquezas como caridad.

rvsera brhma, nma tra mlin, 110


chryyaratnera patn-soge
sindra, haridr, toilo, khoi, kal, nn phol,
diy pje nrgoa roge

La esposa de rvs hkur, cuyo nombre era Malini, acompaada


por la esposa de Chandraekhar [chryatna] y otras damas, fue all
llena de alborozo para adorar al nio con diversas cosas, tales como
bermelln, crcuma, aceite, un tipo de arroz inflado llamado khoi,
pltanos y cocos.

advaita-chryya-bhrjy,jagat-pjit rjy, 111


nma tra st hkur
chrjyera j py, gelo upahra loya,
dekhite blaka-iromai
298 | r Gaura-Purm

Un da, poco despus de nacer el Seor Chaitanya Mahprabhu, la


esposa de Advaita chrya, St hkur, digna de la adoracin de
todo el mundo, a peticin de su esposo fue para ver a aquel nio su-
premo, con toda clase de regalos.

112 suvarera kai-bauli,rajatamudr-puli,


suvarera agada, koko
du-bhute divya ankha, rajatera malabaka,
svara-mudrra nn hrago

Le llev diferentes clases de regalos hechos de oro, entre los que


hubo brazaletes, collares y pulseras para las muecas y los tobillos, una
caracola cubierta de oro y otras clases de joyas para el nio.

113 vyghra-nakha hema-jodi,kai-paastra-or


hasta-padera jata bhara
chitra-vara paa-s, buni photo paap,
svara-raupya-mudr bahu-dhon

Llev tambin un medalln con uas de tigre engastadas en oro,


adornos en seda y encaje para la cintura, saris de seda con hermosos
estampados y chales, as como un traje de seda para el nio recin
nacido.

114 durvv, dhnya, gorochana,


[ haridr, kukuma, chandana,
mogol-dravya ptra bhoriy
vastra-gupta dol chai soge loy ds che,
vastrlakra peri bhoriy
En un palanqun cubierto de cortinajes y acompaada de sus sir-
vientas, St hkur fue a casa de Jagannth Mira, llevando muchos
regalos auspiciosos, como hierba fresca (durvv), arroz, crcuma,
kunkum y madera de sndalo. Todos estos regalos llenaban un gran
cesto.

115 bhakya, bhojya, upahra, soge loilo bahu bhra,


ach ghe hoilo upanto
dekhiy blaka-hm,skt gokula-kn,
vara-mtra dekhi viparto
r Gaura-Purm | 299

Cuando St hkur fue a casa de achdev, llevando muchas


clases de alimentos, vestidos y otros regalos, se qued asombrada al
ver al recin nacido, porque pudo apreciar que, a excepcin de la dife-
rencia en el color, el nio era directamente el Mismo Seor Krisna de
Gokul.

sarvva agasunirma,suvara-pratim-bhna, 116


sarva agasulakaamoy
blakera divya jyoti, dekhi pilo bahu prti,
vtsalyete dravilo hdoy

Al ver la divina refulgencia del nio, las diferentes partes bien mol-
deadas de Su dorado cuerpo, las cuales estaban cubiertas con signos
auspiciosos, St hkur qued muy complacida y, a causa de su
afecto maternal, sinti como si se le derritiera el corazn.

durvv, dhnya, dilo ire, koilo bahu e, 117


chirajv hao dui bhi
kin-khin hoite, ak upajilo chite,
ore nma thuilo nimi

Bendijo al recin nacido poniendo sobre Su cabeza hierba fresca


(durvv) y arroz, diciendo: Bendito seas con una larga vida. Para
protegerlo de los fantasmas y las brujas, dio al nio el nombre de
Nimi.

putramt-snnadine,dilo vastra vibhae, 118


putra-saha mirere sammni
ach-mirera pj loy, monete haria hoy,
ghore il sit hkur

St hkur les dio regalos a la madre y al nio en el tiempo del


nacimiento y cuando el nio fue llevado de la residencia donde naci
a la casa de Jagannth Mira. Luego, St hkur, al ser honrada por
achdev y Jagannth Mira, volvi a su casa en Shantipur.

aiche ach-jagannth, putra pay lakmnth, 119


pra hoilo sakala vchito
dhon-dhnye bhore ghora, lokamnya kalevara,
dine dine hoy nandito
300 | r Gaura-Purm

De esa manera, madre achdev y Jagannth Mira, al haber obte-


nido un hijo que era el esposo de la diosa de la fortuna, vieron cum-
plidos todos sus deseos. Su casa estaba siempre llena de riquezas y
granos. Cuando miraban el amado cuerpo del Seor, su dicha aumen-
taba da tras da.

120 miravaiava, nta, alampaa, uddha, dnta,


dhon-bhoge nhi abhimna
putrera prabhve jata, dhon si mile, tata,
visnu-prte dvije deno dna

Jagannth Mira fue un Vaiava ideal, un devoto del Seor. Era


apacible, controlado en cuanto a la complacencia de los sentidos, puro
y con dominio de s mismo. Por tanto, no tena deseo alguno de dis-
frutar de la opulencia material. Todo el dinero que le llegaba debido a
la influencia de su divino hijo lo daba como caridad a los brahmines y
para la adoracin del Seor Viu.

121 lagna goi haramati, nlmbara chakravart,


gupte kichu kohilo mirere
mahpuruera chihna, lagne age bhinna bhinna,
dekhi, ei tribe sasre

Tras haber calculado la carta astrolgica del nio, Gaurahari, Nlm


bar Chakravart le dijo en privado a Jagannth Mira que haba visto
todos los diferentes signos auspiciosos de una gran personalidad,
tanto en el cuerpo como en el horscopo del nio. l revel que en el
futuro este nio liberara a todo el universo.

122 aiche prabhu ach-ghore, kpy koilo avatre


jei ih koroye ravaa
gaura-prabhu doymoy, tre hoyena sadoy,
sei pya thra charaa

De esta manera, el Seor, por Su misericordia sin causa, advino en


casa de achdev. El Seor, Gaurahari, es muy misericordioso hacia
quienquiera que escuche esta narracin de Su nacimiento, y le da a esa
persona el refugio de Sus pies de loto.
Prabhu kohe | 301

piy mnua janma, je n une gaura-gua, 123


heno janma tra vyartha hoilo
piy amtadhun,piye via-gartta-pni
janmiy se kene nhi moilo

Todo aquel que alcance un cuerpo humano pero que no aproveche


la oportunidad de escuchar de Gaurahari, es desafortunado. Si en lugar
de beber el nctar del ro del servicio devocional, uno bebe el agua del
pozo envenenado de la felicidad material, mejor le hubiera sido no
haber llegado a vivir.

r-chaitanya-nitynanda,chryya advaitachandra, 124


svarpa-rpa-raghuntha-dsa
ih-sabra r-charaa, ire vandi nija-dhon,
janma-ll gilo kadsa

Poniendo sobre mi cabeza como mi propia riqueza los pies de loto


de r Chaitanya Mahprabhu, r Nitynanda Prabhu, chrya Advai-
tachandra, r Swarp Dmodar, r Rpa y r Raghunth y todos los
devotos de Mahprabhu, yo, Krisnads, he cantado las glorias de la
aparicin del Seor.

Prabhu kohe

hare ka hare ka ka ka hare hare


hare rma hare rma rma rma hare hare
prabhu kohe kohila ei mahmantra
ih japa giy sabe koriy nirbandha
ih hoite sarvva-siddhi hoibe sabra
sarvva-kaa bolo, ithe vidhi nhi ra
ki ayane ki bhojane, ki v jgarae
aharnia chinta ka, boloho vadane
ma-prati sneha jadi thke sabkra
ka vin keha kichu n bolibe ra
302 | Despus del parikram

El Seor dijo: Les he dado este mahmantra, por lo tanto, ahora


todos cntenlo un nmero de veces conveniente. Por hacerlo, alcanza-
rn el xito en todo aspecto. No hay otra regla sino cantarlo en todo
momento. Ya sea que descansen, coman o caminen, de da y de noche
piensen en Krisna e invoquen Su Nombre en voz alta.
(r Chaitanya-Bhgavata, Madhya 23.77-78, 28.28)

Despus del parikram

nagara bhramiy mra gaura elo ghore


aura elo ghore mra niti elo ghore
dhl jhri achmt gaura kole kore
nandete bhakta-goe hari hari bole

Despus de llevar a cabo el parikram en el pueblo, Gaurga


regresa a Su hogar, y Niti tambin. Sacudiendo el polvo del cuerpo
del Seor, achmt pone a Gaurga sobre su regazo. A causa del
gran jbilo espiritual, todos los devotos cantan: Hari Hari Bol!.
Despus del parikram | 303

Composiciones en snscrito
de rla rdhar Mahrj
304 | Despus del parikram
rmad Bhaktivinod-viraha-Daakam | 305

rmad Bhaktivinod-viraha-Daakam
Oracin en separacin de rla Bhaktivinod hkur,
por rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj1

h h bhaktivinoda-hakkura! guro! 1
[ dvviatis te sam
drghd-dukha-bhard aea-virahd
[ dusthkt bhryam
jvn bahu-janma-puya-nivah
[ ko mah-maale
virbhva-kp chakra cha bhavn
[ r gaura-akti svayam

Ay, ay! Oh, Bhaktivinod hkur; oh, Guru Supremo, por veintids
aos este mundo ha estado sumergido en el infortunio, durante mucho
tiempo ha estado desconsolado por encontrarse separado de ti, lo cual
es intolerable. T eres la potencia divina de r Gaura, y benignamen-
te apareciste en este plano terrenal, atrado por las actividades piadosas
que las entidades vivientes ejecutaron durante muchas vidas.

dno ha chira-duktir na hi bhavat 2


[ pdbja dhli ka-
snnnanda-nidhi prapanna-ubhada
[ labdhu samartho bhavam
kintv-audryya-gut-tavti-yaasa
[ kruya-akti svaya

1 Esta oracin en glorificacin de rla Bhaktivinod hkur (1838-1914) el


pionero de la devocin pura en esta era fue compuesta por el autor (rla rdhar
Mahrj) durante el tiempo de vida de su Guru, rla Bhakti Siddhnta Saraswat hkur
Goswm Prabhupd. Despus de leer el verso original en snscrito, Prabhupd comen-
t: Ahora, me siento seguro de que tenemos un hombre que est cualificado para
mantener el estndar de nuestra Sampradya (Sucesin Divina) (N. del T. de la versin
inglesa).
306 | rmad Bhaktivinod-viraha-Daakam

r-r-gaura-mahprabho prakait
[ viva samanvagraht
Puesto que soy inferior y desdichado, no tuve la suerte de llegar
hasta el ocano que brinda la fortuna de la entrega el ocano del
xtasis derivado de ser baado por una partcula del polvo de tus sa-
grados pies de loto. Pero, debido a tu naturaleza magnnima, t le
otorgas tu gracia al universo entero al revelarle personalmente tu su-
pereminenciacomo la personificacin de la potencia de la misericordia
de r Gaurga. (Es decir, por venir a este mundo, yo recib su gracia.)

3 he deva! stavane tavkhila-gun


[ te virichadayo
dev vyartha-mano-rath kim u vaya
[ marttydham kurmmahe
etan no vibudhai kadpy atiaylakra
[ ity uchyat
strev eva na praye ha iti yad
[ gta mukundena tat

Oh, Seor, incluso todos los semidioses encabezados por el Seor


Brahm sienten frustracin por su incapacidad de cantar (apropiada-
mente) las glorias de todas Tus divinas cualidades. Qu puede decirse,
entonces, del intento de un alma cada, un simple humano como yo?
Con seguridad, el erudito nunca desperdiciar sus elocuentes palabras
elogiando esta declaracin, ya que incluso la Suprema Personalidad de
Dios, el Seor r Krisna Mismo, ha recitado en las Escrituras Su c-
lebre confesin: na praye ham (Soy incapaz (de reciprocar tu devo-
cin)).

4 dharmma-charmma-gato jataiva satat


[ yoga cha bhogtmako
jne nya-gatir japena tapas
[ khytir jighsaiva cha
dne dmbhikat nurga-bhajane
[ dupachro yad
buddhi-buddhi-mat vibheda hi tad
[ dhtr bhavn preita

En el tiempo en que la religin fue evaluada en trminos de la re-


lacin corporal, la santidad fue decidida por la ignorancia, y la prctica
rmad Bhaktivinod-viraha-Daakam | 307

del yoga tuvo como motivacin el placer sensual; cuando la erudicin


fue cultivada solo con la finalidad de llegar al vaco, la japa tuvo como
meta el alcanzar fama, y la austeridad se llev a cabo por venganza;
cuando la caridad se dio por orgullo y los actos ms graves y pecami-
nosos fueron perpetrados con el pretexto de la devocin espontnea...
Y en todas esas situaciones anmalas, incluso los miembros de la inte-
lectualidad estuvieron en desacuerdo unos con otros Justo en ese
tiempo fuiste enviado por el Creador Todopoderoso.

vive min kiraair yath hima-kara 5


[sajvayann-oadhr
nakatri cha rajayan nija-sudh
[ vistrayan rjate
sach-chstri cha toayan budha-gaa
[ sammodayas te tath
nna bhmi-tale ubhodaya iti
[ hldo bahu stvatm

As como la refrescante luna es embellecida con la difusin de sus


rayos nectarinos, nutriendo las plantas e incitando el titilar de las estre-
llas, similarmente, est claramente entendido que tu Sagrada Aparicin
en este mundo brinda sustento a las Escrituras devocionales puras con
tu perfecto ejemplo y distribucin del concepto ms elevado de Kris-
na-bhakti, lo cual ha provocado que se inunden de felicidad los cora-
zones de los eruditos seguidores de esas verdades reveladas en las
Escrituras.

lokn hita-kmyay bhagavato 6


[ bhakti-prachras tvay
granthn rachanai satm abhimatair
[ nn vidhair darita
chryyai kta-prvvam eva kila tad
[ rmnujdyair budhai
premmbho-nidhi-vigrahasya bhavato
[ mhtmya-sm na tat

Con la composicin de muchos libros y con mltiples mtodos


reconocidos por los devotos puros, has mostrado la prdica del servi-
cio devocional puro al Seor Supremo, para el beneficio del mundo
entero. Escuchamos de logros similares en pocas anteriores por eru-
ditos tales como r Rmnuja y muchos otros chryas; pero tu gloria
308 | rmad Bhaktivinod-viraha-Daakam

la personificacin misma del nctar del amor divino no termina


aqu (no puede ser limitada).

7 yad dhmana khalu dhma chaiva nigame


[ brahmeti sajyate
yasyasya kalaiva dukha-nikarair
[ yogevarair mgyate
vaikuhe para-mukta-bhga-charao
[ nryao ya svaya
tasy bhagavn svaya rsa-vapu
[ ko bhavn tat prada

En los Vedas, la refulgencia de Su morada divina ha sido simple


mente designada como Brahman, y, con gran tribulacin los grandes
yoguis emprenden la bsqueda de apenas la expansin de una expan-
sin de Suexpansin. Las ms excelsas almas liberadas brillan resplan-
decientes como abejorros a Sus pies de loto. El Origen Primordial del
Original r Nrya (quien es el Seor del cielo espiritual, ms all del
Brahman) es r Krisna, el Original Seor Supremo, la personificacin
de todas las melosidades nectarinas; y t nos entregas a ese Seor.

8 sarvvchintyamaye partpara-pure
[goloka-vndvane
chil-ll rasa-ragin parivt
[ s rdhik-r-hare
vtsalydi-rasai-cha sevita-tanor-
[mdhuryya-sev-sukha
nitya yatra mud tanoti hi bhavn
[ tad dhma-sev-prada

Situada en la regin ms alta del absolutamente inconcebible cielo


espiritual se encuentra la sagrada morada de r Vrindvan Dhm, en
el planeta espiritual conocido como Goloka. All, rodeada de Sakhs,
rmat Rdhik se deleita con las melosidades de los Pasatiempos di-
vinos. Con gran xtasis, Ella manifiesta la alegra de la dulzura amoro-
sa en el servicio a r Krisnachandra, quien, por otra parte, es servido
en cuatro tipos de relaciones, que llegan hasta la paternal. T, oh,
hkur Bhaktivinod, nos puedes conceder el servicio a ese santo
Dhm.
rmad Bhaktivinod-viraha-Daakam | 309

r-gaurnumata svarpa-vidita 9
[rpgrajendta
rpdyai pariveita raghu-gaair
[ svdita sevitam
jvdyair abhirakita uka-iva-
[brahmdi-sammnita
r-rdh-pada-sevnamta aho
[ tad-dtum o bhavn

El significado interno lo conoce r Svarp Dmodar mediante la


sancin de r Gaurachandra, de eso que es adorado por r Santan
Goswm y que distribuyen los preceptores realizados en las melosi-
dades trascendentales, los cuales encabeza r Rpa Goswm; eso que
es saboreado y realzado por r Raghunth Ds Goswm y los segui-
dores, y que cuidadosamente protegen los devotos fieles encabezados
por r Jva Prabhu, y eso que (desde una respetable distancia) veneran
grandes personalidades, tales como r uka, el Seor Shiva, el lder de
los semidioses, y el Seor Brahm, el abuelo de todos los seres Oh,
maravilla de maravillas!, el nectarino arrobamiento en la servidumbre
a r Rdhik, eso, tambin, t nos lo puedes dar.

kvha manda-matis tv atva-patita 10


[ kva tva jagat-pvana
bho svmin kpaypardha-nichayo
[ nna tvay kamyatm
yche ha karu-nidhe! varam ima
[ pdbja-mle bhavat-
sarvvasvvadhi-rdhik-dayita-dsn
[ gae gayatm

Dnde estoy yo, tan bajo y cado, y dnde estas t, la gran alma que
libera al universo! Oh, Seor!, por tu gracia, seguramente perdonars
mis ofensas. Oh, ocano de misericordia!, en el polvo de tus pies de
loto, oro por esta bendicin: ten la bondad de hacer que mi vida sea
exitosa al recomendarme para que sea admitido en el grupo de r
Vrabhnav Dayita Ds, quien es el ms querido en tu corazn.
310 | r rmad Gaura-Kior-namaskra Daakam

r rmad Gaura-Kior-namaskra Daakam


Homenaje a rmad Gaura Kior Ds Bbj Mahrj,
por rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj

1 guror guro me paramo gurus tva


vareya! gaurga-gagragaye
prasda bhtye dayitrite te
namo namo gaura-kiora tubhyam

Oh, Divino Maestro de mi Divino Maestro!, mi muy venerable


preceptor, t eres supremamente adorable en el grupo de los principa-
les asociados de r Gaurga. S misericordioso con este sirviente
entregado a tu amoroso sirviente (Dayita Ds). Oh, Gaura Kior!, te
ofrezco mis reverencias, una y otra vez.

2 sarasvat-nma jagat-prasiddha
prabhu jagaty patitaika-bandhum
tvam eva deva! praka-chakra
namo namo gaura-kiora tubhyam

Oh, adorable!, solo t diste a conocer a mi Seor y Amo, quien es


clebre en el universo como r Bhakti Siddhnta Saraswat, y quien es
el nico amigo de las almas cadas del mundo. Oh, Gaura Kior!, te
ofrezco mis reverencias, una y otra vez.

3 kvachid-vrajraya-vivikta-vs
hdi braja-dvandva-raho-vils
bahir-virg tv avadhta-ve
namo namo gaura-kiora tubhyam

En Braja Dhm viviste en soledad y tu corazn estuvo absorto en


los Pasatiempos ms secretos de la Divina Joven Pareja de Braja, mien-
tras que externamente mantuviste la crtica severa de un renunciante;
y a veces parecas trascender toda crtica severa reconocida. Oh, Gau-
ra Kior!, te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.

4 kvachit punar gaura vanntachr


surpag-tra-rajo-vihr
r rmad Gaura-Kior-namaskra Daakam | 311

pavitra-kaupna-karaka-dhr
namo namo gaura-kiora tubhyam
Algunas veces vagabas por las afueras del Gauravana (los lmites de
r Nabadwp Dhm), caminando a lo largo de la playa, cerca de la
ribera del Ganges. Oh, Gaura Kior!, que vistes con el sagrado tapa-
rrabo y que portas la vasija de agua de un mendigo, te ofrezco mis
reverencias, una y otra vez.

sad harer nma mud raanta 5


ghe ghe mdhukarm-aantam
namanti dev api ya mahnta
namo namo gaura-kiora tubhyam

T cantas siempre el Santo Nombre de r Hari con gran xtasis y


aceptas limosnas de casa en casa tal como una abeja que va colectando
miel de flor en flor. T eres la gran alma ante quien se postran los se-
midioses. Oh, Gaura Kior!, te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.

kvachid-rudanta cha hasan naanta 6


nijea-deva-praaybhibhtam
namanti gyantam-ala jan tv
namo namo gaura-kiora tubhyam

Rebosante de amor por tu adorable Seor, algunas veces bailas;


otras, lloras; algunas veces res, y luego, cantas en voz alta. La gente
efusivamente te ofrece sus respetos, oh, Gaura Kior, y yo te ofrezco
mis reverencias, una y otra vez.

mahyao-bhaktivinoda-bandho! 7
mahprabhu-prema-sudhaika-sindho!
aho jaganntha-dayspadendo!
namo namo gaura-kiora tubhyam

Oh, amigo del glorioso hkur Bhaktivinod!; oh, ocano inmacu-


lado del nctar de la devocin amorosa por Mahprabhu r Chaitan-
yadev!; oh, luna que recibiste la gracia del Vaiava Srvabhauma r
Jagannth!; oh, Gaura Kior!, te ofrezco mis reverencias, una y otra
vez.
312 | r r Dayita Ds Daakam

8 sampya rdh-vratam-uttama tvam


avpya dmodara jgarham
gato si rdhdara-sakhya-riddhi
namo namo gaura-kiora tubhyam

Tras completar el gran voto sagrado de rjja-vrata, seleccionaste el


da del despertar de r Dmodar para alcanzar el preciado tesoro de
tu identidad interna como una Sakh consagrada a servir a r Rdhik.
Oh, Gaura Kior, te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.

9 vihya saga kuliy-layn


praghya sev dayitnugasya
vibhsi mypura-mandira-stho
namo namo gaura-kiora tubhyam

Abandonaste la compaa de los residentes del pueblo de Kuliy


para aceptar el servicio de tu sirviente, r Dayita Ds, y ahora tu pre-
sencia divina se encuentra en un templo sagrado de r Dhm Mypur.
Oh, Gaura Kior, te ofrezco mis reverencias, una y otra vez.

10 sad nimagno py apardha-pake


hy ahaitukm ea kp cha yche
day samuddhtya vidhehi dna
namo namo gaura-kiora tubhyam

Aunque permanezco en el fondo del lodo de las ofensas, yo (un


alma cada) mendigo tu misericordia sin causa. Por favor, s misericor-
dioso y libera a esta alma desvalida. Oh, Gaura Kior, te ofrezco mis
reverencias, una y otra vez.

r r Dayita Ds Daakam
Oraciones ante rla Saraswat hkur despus de sus pasatiempos mani-
fiestos, por rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj

1 nte yasmin ninte nayana-jala-bharai


[snta-gtrrvvudn
r r Dayita Ds Daakam | 313

uchchair utkroat r-vakapi-sutay-


[ dhray svya-gohm
pthv ghndhakrair hta-nayana-
[ mavvt yena hn
yatrsau tatra ghra kpaa-nayana he
[ nyat kikaro yam
Al final de la noche de r r Vrisabhnunandin, Ella repentina-
mente se lo llev a Su squito, apartndolo de la compaa de una
multitud de almas afligidas. Surgi un gran llanto de lamentacin, sus
cuerpos se baaron de lgrimas. De modo que cuando l fue arreba-
tado, este mundo se sumi en la oscuridad profunda de uno cuyos ojos
le fueron robados (hrita robar, nayana-mai la joya del ojo, el nom-
bre interno de Saraswat hkur es Nayana-mai).
(Desprovisto de la visin de mi Maestro Divino,) oh, mis ojos tris-
tes (dna-nayana), (u oh, salvador de los cados (Dna-nayana)), adon-
dequiera que se encuentre esa gran alma, por favor, pronto, lleva all a
este servidor! (Aunque mi Maestro es llamado Nayana, o, aquel que
nos trae cerca, en su misericordia muestra la mezquindad de no llevar-
me con l.)

yasya r-pda-padmt pravahati jagati 2


[prema-pya-dhr
yasya r-pda-padma-chyuta-madhu satata
[ bhtya-bhgn vibhartti
yasya r-pda-padma braja-rasika-jano
[ modate sampraasya
yatrsau tatra ghra kpaa-nayana he
[ nyat kikaro yam

El ro nectarino de amor divino fluye desde sus pies de loto por


todo el universo; sus sirvientes, como abejas, mantienen sus vidas por
beber la miel que cae de sus pies de loto, y los devotos puros, bajo el
refugio de las melosidades confidenciales de Braja, se deleitan en la
dicha de cantar las glorias de sus pies de loto: Oh, Dna-nayana, adon-
dequiera que se encuentre esa gran alma, por favor, pronto, lleva all a
este servidor!

vtsalya yach cha pitro jagati bahumata 3


[ kaitava kevala tat
dmpatya dasyutaiva svajana-gaa-kt
[ bandhut vachaneti
314 | r r Dayita Ds Daakam

vaikuha-sneha-mrtte pada-nakha-kiraair
[ yasya sandarito smi
yatrsau tatra ghra kpaa-nayana he
[ nyat kikaro yam
El afecto parental, tan altamente apreciado en el mundo, es un
colosal engao (un obstculo al Hari-bhakti); reconocido socialmente,
el amor puro del matrimonio no es nada sino un robo (en cuanto que
saquea, con la superficialidad de la parcialidad familiar, el inters del
esposo y de la esposa por la fortuna de adquirir el tesoro del amor
puro), y la amistad comn es simplemente un engao: he colectado
estas concepciones a partir de los rayos de luz que emanan de las pun-
tas de los sagrados pies de esa gran personalidad, la personificacin del
afecto supramundano. Oh, Dna-nayana, adondequiera que se encuen-
tre esa gran alma, por favor, pronto, lleva all a este servidor!

4 y v kaha-lagn vilasati satata


[ka-chaitanyachandre
kara-kroj jann kim u nayana-gat
[ saiva mrtti prakya
nldr-asya netrrpaa-bhavana-gat
[netra-trbhidhey
yatrsau tatra ghra kpaa-nayana he
[ nyat kikaro yam

El mensaje divino cantado por r Krisna Chaitanya-chandra tiene


su juego continuo en los odos de la gente. Por medio del odo, hizo,
solo para cumplir el significado del nombre Nayana-mai, revelar su
forma al ojo, haciendo su advenimiento en la mansin (templo) favo-
recida por la mirada de r Nlchalachandra (en el tiempo del festival
de Rathaytr). Oh, Dna-nayana, adondequiera que se encuentre esa
gran alma (Mahpuru), por favor, pronto, lleva all a este servidor!

5 gaurendor asta-aile kim u kanaka-ghano


[hema-hj-jambu-nady
virbhta pravarair nikhila-jana-pada
[ plvayan dva-dagdham
gaurvirbhva-bhmau rajasi cha sahas
[ sajugopa svaya sva
r r Dayita Ds Daakam | 315

yatrsau tatra ghra kpaa-nayana he


[ nyat kikaro yam
Recurriendo a las puras y doradas aguas del Ro Jambu menciona-
do en el rmad-Bhgavatam, ha surgido esta nube dorada sobre la
montaa donde la luna dorada (r Gaurachandra) descendi (se ocul-
t), solo para derramar torrentes de lluvia sobre todo el campo abra-
sado por el fuego forestal (de las tres clases de sufrimiento material),
para luego, repentinamente, ocultarse en el polvo del suelo donde
advino r Gaurga? Oh, Dna-nayana, adondequiera que ese Gran
Amo se encuentre, por favor, pronto, lleva all a este servidor!

gauro gaurasya iyo gurur api jagat 6


[ gyat gaura-gth
gaue gauya-gohy-rita-gaa-garim
[ drvie gaura-garvv
gndharvv gaura-vyo giri-dhara-parama-
[ preyas yo gariho
yatrsau tatra ghra kpaa-nayana he
[ nyat kikaro yam

l es del mismo color que r Gaura, y aunque l, quien canta las


noticias de r Gaura, es el Guru (natural) de todo el universo, acept
hacerse discpulo de un gran devoto llamado r Gaura Kior el ado-
lescente Gaura. En todo Gaura-maala, l es la mina de las glorias
de aquellos que otorgan la entrada al rebao de los Vaiavas Gauyas
puros. Orgullosamente ascendi al excelso trono de predicar las glorias
(del servicio de r Rdh-Govinda en Braja) del regalo del Seor Do-
rado, r Gaura, a los Vaiavas de Dravia (los devotos del Sur de la
India, quienes son generalmente adoradores de Lakm-Nrya). Las
glorias de su dignidad brillan incluso en el grupo de r Gndharv, y
l tiene una posicin preeminente en el crculo ntimo de r Giridhr,
es decir, es el ms querido al Seor Mukunda. Oh, Dna-nayana, adon-
de ahora se encuentre esa gran alma, por favor, pronto, lleva all a este
servidor!

yo rdh-ka-nmmta-jala-nidhin- 7
[ plvayad-vivam etad
mlechchhea-loka dvija-npa-vaija
[dr-drpakam
muktai siddhair agamya patita-jana-sakho-
316 | r r Dayita Ds Daakam

[gaura-kruya-aktir
yatrsau tatra ghra kpaa-nayana he
[ nyat kikaro yam
El universo entero con sus incontables entidades vivientes: brah-
mines, katriyas, vaiyas, sdras, ms bajos que sdras e incluso mle-
chas, fue inundado con el ocenico nctar del Santo Nombre de r r
Rdh-Krisna. Aunque inalcanzable para los liberacionistas y perfec-
cionistas yguicos, l es conocido como el amigo de los cados, la
potencia de la misericordia de r Gaurga. Oh, Dna-nayana!, adon-
dequiera que est esa gran alma, por favor, pronto, lleva all a este
servidor!

8 apy varttate tat puraa-vara-vapur


[ lokitu loka-anda
drgha nlbja-netra tila kusuma-nasa
[ninditrddhendu-bhlam
saumya ubhru-danta ata-dala-vadana
[ drgha-bhu vareya
yatrsau tatra ghra kpaa-nayana he
[ nyat kikaro yam

Habr esperanza para m de ver alguna vez a esa hermosa perso-


nalidad dorada que trae lo auspicioso al mundo? Tendr la esperanza
de alguna vez contemplar de nuevo esa figura alta, con sus azules ojos
de loto, cuya nariz sobrepasa el encanto de la flor Tila, cuya frente
avergenza a la media luna, con su misericordiosa cara de loto, sus
blancos y brillantes dientes de perla y unos largos brazos que le llegan
hasta sus rodillas? Oh, Dna-nayana!, adondequiera que esa gran alma
haya ido, por favor, pronto, lleva all a este servidor!

9 gaurbde nya-bnvita-nigamamite
[ ka-pake chaturthy
paue mse maghym amara-gaa-guror
[ vsare vai ninte
dso yo rdhiky atiaya-dayito
[nitya-ll-pravio
yatrsau tatra ghra kpaa-nayana he
[ nyat kikaro yam
rmad Rpa-pada-raja Prrthan Daakam | 317

En el ao 450 de nuestro Seor Gaurga, en el mes de Paua, en


el cuarto da de la quincena de luna creciente en la estrella de Magh,
al trmino de la noche de Brihaspativara (a las 5:30 a. m. del 1. de
enero de 1937), ese muy querido asistente de rmat Vriabhnunandin
entr en los Pasatiempos eternos. Oh, Dna-nayana!, adondequiera
que est esa gran alma, por favor, pronto, lleva all a este servidor!

h-h-krair-jann guru-charaa-ju 10
[ pritbhr-nabha cha
yto sau kutra viva prabhupada-virahdd-
[ hanta nyyita me
pdbje nitya-bhtya kaam api viraha
[ notsahe sohm atra
yatrsau tatra ghra kpaa-nayana he
[ nyat kikaro yam

La tierra entera y el cielo se llenaron con los llantos de angustia de


la gente y de los discpulos dedicados al servicio de los pies de loto de
r Gurudev. Adnde se ha ido ese Gran Amo? Ay!, ahora el univer-
so entero parece vaco, debido a que nos encontramos separados de
Prabhupd. El sirviente de Gurudev no puede soportar ni siquiera un
momento el estar separado de l. Oh, Dna-nayana!, adondequiera que
est esa gran alma, por favor, pronto, lleva all a este servidor!

rmad Rpa-pada-raja Prrthan Daakam


Anhelando obtener el polvo de los pies de loto de rmad Rpa
Goswm, por rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj

rimach-chaitanyapdau chara-kamalayugau 1
[ netra-bhgau madhu dyau
gaue tau pyayantau braja-vipina-gatau
[ vyjayuktau samutkau
bhtau sabhrtkasya svajana-gaa-pater
[ yasya saubhgya-bhmna
sa r-rpa kad ma nija-pada-rajas
[ bhita savidhatte
318 | rmad Rpa-pada-raja Prrthan Daakam

rla Rpa Goswm es la mina del tesoro ms precioso, el lder de


los asociados del Seor Chaitanya (la Divina Sucesin conocida como
la Sampradya Rpnuga los seguidores de r Rpa). En compaa
de sus hermanos, l resplandeci en (la provincia de) Gaua, haciendo
que bebieran nctar las fervientes abejas gemelas en la forma de los
ojos de loto de r Chaitanyadev, mientras que los pies de loto del
Seor se movan con el pretexto de visitar Vrindvan. Cundo rmad
Rpa Prabhu me agraciar con el polvo de sus sagrados pies de loto?

2 pta-r-gaura-pdmbuja-madhu-madiron-
[matta-hd-bhga-rjo
rjyaivaryya jahau yo jana-nivaha-
[ hitdatta-chitto nijgryam
vijpya svnujena braja-gamana-rata
[ chnvagt gaurachandra
sa r-rpa kad m nija-pada-rajas
[ bhita savidhatte

En r Rmakeli Dhm, el rey de las abejas el corazn de r


Rpa se embriag bebiendo el licor de miel de los pies de loto de
r Gaurachandra, y sacrific su vida (en el Hari-krtan) para el bene-
ficio de toda la gente del mundo, abandonando sumariamente una vida
de opulencia propia de la realeza. r Rpa y su hermano menor, r
Vallabha, despus de informrselo a su hermano mayor, r Santan,
siguieron los pasos de r Chaitanyadev, cuyo corazn estaba absorto
en ir (deNlchala) a r Vrindvan. Cundo ese r Rpa Prabhu me
agraciar con el polvo de sus sagrados pies de loto?

3 vndrayt prayge hari-rsa-naanair


[ nma-sakrttanai cha
lebhe yo mdhavgre jana-gahana-gata
[ prema-matta jan cha
bhvai svair mdayanta hta-nidhir iva
[ ta ka-chaitanyachandra
sa r-rpa kad m nija-pada-rajas
[ bhita savidhatte

r Chaitanyadev regres de Vrindvan a Prayg Dhm y ejecut


Nma-sakrtan rodeado por multitudes de cientos de miles de perso-
nas. Embriagado con amor divino, bailando, l derriti los corazones
rmad Rpa-pada-raja Prrthan Daakam | 319

de cientos de almas fieles con Sus asombrosos xtasis trascendentales.


r Rpa, como si recuperara su ms preciado tesoro, encontr de ese
modo a r Chaitanyadev en la presencia directa de la Deidad r Bin-
du Mdhava. Cundo ese r Rpa Prabhu me agraciar con el polvo
de sus sagrados pies de loto?

eknta labdha-pdmbuja-nija-hdaya- 4
[ preha-ptro mahrttir
dainyair-dukhru-prair daana-dhta-
[ tai pjaymsa gauram
svnta ka cha gag-dinamai-tanay-
[ sagame snujo ya
sa r-rpa kad m nija-pada-rajas
[ bhita savidhatte

En el sagrado lugar donde confluyen el Ganges y el Yamun, r


Rpa logr una reunin ntima con los pies de loto del muy querido
Seor de su vida: el Seor que es internamente Krisna y externamente,
Gaura. Con humildad grave y paja en su boca, y con lgrimas de aflic-
cin, l, junto con su hermano ms joven, adoraron con intenso amor
a r Gaura-Krisna. Cundo r Rpa Prabhu me agraciar con el
polvo de sus sagrados pies de loto?

svasya prema-svarpa priya-dayita- 5


[vilsnurpaika-rpa
dre bh-luhita ya sahaja-sumadhura-
[ ryuta snuja cha
dv devo titra stuti-bahu-mukham
[ liya gha raraje
sa r-rpa kad m nija-pada-rajas
[ bhita savidhatte

r Chaitanyadev vio a cierta distancia a r Rpa y a su hermano


menor, que rodaban por el suelo. Al ver a Su muy querido, Su favorito,
Su amor divino personificado con un encanto y belleza naturales, Su
otro yo en los Pasatiempos divinos, el Seor se aproxim con gran
rapidez a r Rpa, cantando efusivamente sus glorias, y lo abraz con
xtasis. Cundo r Rpa Prabhu me agraciar con el polvo de sus
sagrados pies de loto?
320 | rmad Rpa-pada-raja Prrthan Daakam

6 kaivalya-prema-bhmv-akhila-rsa-sudh-
[sindhu-sachra-daka
jtvpy eva cha rdh-pada-bhajana-
[ sudh llaypyayad yam
akti sachryya gauro nija-bhajana-sudh-
[ dna-daka chakra
sa r-rpa kad m nija-pada-rajas
[ bhita savidhatte

r Gaurahari saba que r Rpa (como un eterno asociado del


Seor) ya era diestro en pasear por el ocano ambrosaco de todas las
melosidades, en la tierra del amor puro (en Braja-rsa). Sin embargo,
para manifestar Sus propios Pasatiempos, el Seor lo capacit para
beber el dulce xtasis de la servidumbre a r Rdh, y lo apoder con
la habilidad para distribuir el nctar de Su servicio devocional personal.
Cundo rmad Rpa Prabhu me agraciar con el polvo de sus pies
de loto?

7 gaurdech cha vnd-vipinam iha


[ parikramya nlchala yo
gatv kvymtai svair braja-yuva-yugala-
[ kranrthai prakmam
rmnanda-svarpdibhir api kavibhis
[ tarpaymsa gaura
sa r-rpa kad m nija-pada-rajas
[ bhita savidhatte

r Rpa halag altamente a r Chaitanyadev y a los muy perspica-


ces devotos, encabezados por r Svarp Dmodar y r Rmnanda
Rya, con su poesa ambrosaca acerca de los Pasatiempos de la Divina
Pareja de Braja, cuando, bajo la orden de r Gaurga, visit r
Puruottam Ketra, despus de llevar a cabo la circunvolucin a r
Braja Maal. Cundo rmad Rpa Prabhu me agraciar con el pol-
vo de sus pies de loto?

8 ll-sagopane r-bhagavata iha vai


[ jagame sthvare pi
samugdhe sgrajta prabhu-viraha-hta-
[prya-jvendriym
rmad Rpa-pada-raja Prrthan Daakam | 321

ya chsd rayaika-sthalam iva raghu-


[gopla-jvdi-varge
sa r-rpa kad m nija-pada-rajas
[ bhita savidhatte
Cuando fue retirado el ll manifiesto del Seor Supremo r Chai-
tanyadev, todos los seres, incluyendo los inmviles, se sintieron mor-
tificados, profundamente afligidos por el dolor. r Rpa y su hermano
menor fueron el nico refugio incluso para los devotos ms ntimos
del Seor, encabezados por Raghunth, Gopal Baa y r Jva, quienes
casi haban perdido su vida debido a estar separados del Seor. Cun-
do rmad Rpa Prabhu me agraciar con el polvo de sus pies de loto?

r-mrtte sdhu-vtte prakaanam api 9


[tal-lupta-trthdikn
r-rdh-ka-pdmbuja-bhajanamaya
[ rga-mrga viuddham
granthair yena pradatta nikhilam iha
[ nijbha-devepsita cha
sa r rpa kad m nija-pada-rajas
[ bhita savidhatte

Por escribir muchos, muchos libros, le dio al mundo todos los ms


preciados deseos de su adorable Seor r Chaitanyadev, principalmen-
te: el revelar el servicio a la Deidad, establecer el cdigo puro de con-
ducta con devocin, el manifestar los santos lugares perdidos y el re-
velar el sendero de la devocin espontnea (Rga-mrga) en el trascen-
dental servicio amoroso a r Rdh-Govinda. Cundo rmad Rpa
Prabhu me agraciar con el polvo de sus sagrados pies de loto?

ll-sagopa-kle nirupadhi-karu- 10
[ kri svminha
yat pdbje rpito yat pada-bhajanamaya
[ gyayitv tu gtam
yogyyogyatva-bhva mama khalu sakala
[ dua-buddher aghan
sa r-rpa kad m nija-pada-rajas
[ bhita savidhatte

Justo antes de que se retirara de su ll manifiesto, mi misericordio-


so Divino Maestro, rla Saraswat hkur, me entreg a los sagrados
322 |rman-Nitynanda-Dvdaakam

pies de esa Personalidad Divina por hacerme cantar el glorioso himno


a sus pies de loto (r Rpa-majar-pada). A pesar de mi condicin
ordinaria haciendo caso omiso de todas mis diversas cualificaciones
y descualificaciones , cundo rmad Rpa Prabhu me agraciar
con el polvo de sus sagrados pies de loto?

rman-Nitynanda-Dvdaakam
Doce oraciones que revelan la posicin ontolgica y los Pasatiempos del
Seor Nitynanda, por rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm
Mahrj

1 yo nanto nanta-vaktrair niravadhi


[ hari-sakrttana savidhatte
yo v dhatte dharitr irasi
[ niravadhi kudra-dhl kaeva
ya ea-chatra-ayysana-vasana-
[ vidhai sevate te yad-arth
r-nitynanda-chandra bhaja bhaja satata
[ gaura-ka-prada tam

Ananta ea, la representacin del Seor Nitynanda, posee ilimi-


tadas bocas que propagan y glorifican los Santos Nombres y los atri-
butos del Seor Hari. Ananta ea sostiene constantemente el peso del
planeta Tierra sobre Sus innumerables capuchas, como si fuese una
insignificante partcula de polvo. Ananta ea sirve al Seor de diversas
maneras, manifestndose l mismo como la sombrilla personal del
Seor, Su lugar de descanso y Su ropa. Que podamos adorar eterna-
mente a esa gran personalidad, r Nitynanda-chandra, el generoso
otorgador de la asociacin con r Gaurgadev, quien no es otro que
el Seor Krisna.

2 aair ya kray sakala bhuvanapa


[ sarvva jvntarastho
yo v garbhoday daa-ata-vadano
[ veda-sktair vigta
bramea garbh prakti-pati-patir
[jva-saghrayga
rman-Nitynanda-Dvdaakam| 323

r-nitynanda-chandra bhaja bhaja satata


[ gaura-ka-prada tam
Krodakay Visnu, la manifestacin parcial del Seor Nitynanda,
funge como el principio preservador de toda la creacin universal, y se
encuentra localizada dentro de cada alma (Paramtma). Otra expan-
sin eminente del Seor Nitynanda es Garbhodakay Visnu, cuya
forma es por completo imponente con Sus miles de cabezas, las cuales
son elogiadas por las oraciones vdicas. La presencia del Seor
Nitynanda se manifiesta, adems, en Su expansin, Kraodakay
Visnu, el principio suministrador que abarca ilimitados universos. El
Seor Nitynanda es el amo de Kraodakay Visnu, el Seor de la
naturaleza material, quien es el refugio de todas las entidades vivientes.
Que podamos adorar eternamente a esa gran personalidad, r
Nitynanda-chandra, el generoso otorgador de la asociacin con r
Gaurgadev, quien no es otro que el Seor Krisna.

yasyo vyuha-madhye vilasati parama 3


[ vyomni sakarakhya
tanvan uddha-sattva nikhila-hari-sukha
[ chetana llay cha
jvhakra-bhvspada iti kathita
[ kutrachij-jvavad ya
r-nitynanda-chandra bhaja bhaja satata
[ gaura-ka-prada tam

La presencia del Seor Nitynanda se manifiesta adems dentro de


la morada espiritual de Vaikuha en Su manifestacin parcial conoci-
da como Sakara. En Vaikuha, el Seor Sakara lleva a cabo
Pasatiempos espirituales, los cuales son completamente trascendenta-
les, situados en la bondad pura y completamente placenteros para el
Seor Hari. Como se menciona en las Escrituras reveladas, el Seor
Nitynanda es el temperamento individual del ego que existe dentro
de cada entidad viviente, y algunas veces l aparece precisamente
como una entidad viviente ordinaria. Que podamos adorar eternamen-
te a esa gran personalidad, r Nitynanda-chandra, el generoso otor-
gador de la asociacin con r Gaurgadev, quien no es otro que el
Seor Krisna.

yachdi vyuha-madhye prabhavati sagao 4


[mla-sakarakhyo
dvrvaty tad-rddhe madhupuri vasati
324 |rman-Nitynanda-Dvdaakam

[ prbhavkhyo vilsa
sarvv rma-nm brajapuri ramate
[ snujo ya svarpe
r-nitynanda-chandra bhaja bhaja satata
[ gaura-ka-prada tam

El Seor Nitynanda es la fuente del principal Sakara y existe


con pleno esplendor separado de la original expansin cudruple, y se
le conoce como Ml Sakara. Esa personalidad plenamente atracti-
va, r Sakara, lleva a cabo Sus Pasatiempos maravillosos en la
morada espiritual, en las regiones conocidas como Mathur y Dvrak.
La posicin trascendental de la ciudad de Dvrak est precisamente
por abajo de la ciudad de Mathur. Es en estos lugares espirituales,
donde el Seor Sakara y Sus asociados, Anirudhha y Pradyumna,
exhiben Sus pasatiempos particulares conocidos en las Escrituras
como prabhva-vilsa. Nitynanda Prabhu, en la forma del Seor
Balarm, es la fuente ltima de todas las encarnaciones, y se divierte
juguetonamente en la encantadora aldea de Brajapura con Su joven
hermano, el Seor Krisna. Que podamos adorar eternamente a esa
gran personalidad, r Nitynanda-chandra, el generoso otorgador de
la asociacin con r Gaurgadev, quien no es otro que el Seor Kris-
na.

5 r-ka premanm parama sukhamaya


[ kopyachintya padrtho
yad gandht sajjanaugh nigama-bahumata
[ mokam apy kipanti
kaivalyaivaryya-sev pradagaa iti
[ yasygata premadtu
r-nitynanda-chandra bhaja bhaja satata
[ gaura-ka-prada tam

El incondicional amor puro por el Seor Krisna, el cual le es incon-


cebible a todos, encarna la felicidad ms suprema e intensa. Cuando
los devotos del Seor advierten la alegra de ese amor, abandonan las
innumerables doctrinas ofrecidas por los Vedas, incluyendo la eman-
cipacin del alma. El Seor Nitynanda abiertamente concede el amor
puro, que incluye de manera automtica la adoracin al Brahman no
diferenciado y el servicio ofrecido en Vaikuha, el cual se encuentra
predominado por la opulencia y la grandeza. Que podamos eterna-
mente adorar a esa gran personalidad, r Nitynanda-chandra, el ge-
neroso otorgador de la asociacin con r Gaurgadev, quien no es
otro que el Seor Krisna.
rman-Nitynanda-Dvdaakam| 325

yo blye llayaika parama-mudhuray 6


[chaikachakrnagaryy
mt-pitror jann matha nija-suhd
[ hldaya chitta-chakram
trthn vabhrma sarvvnupahta janako
[ nysin prrthita cha
r-nitynanda-chandra bhaja bhaja satata
[ gaura-ka-prada tam

Cuando Nitynanda Prabhu era un pequeo nio, llev a cabo


dulces y encantadores Pasatiempos en la aldea de Ekachakra. Sus Pa-
satiempos invocaron la ms profunda y genuina felicidad en Su madre
y Su padre, en parientes y amigos cercanos. Una vez, un renunciante
lleg a la casa de Nitynanda y rog al padre que el nio le fuera en-
tregado. El Seor Nitynanda fue puesto en las manos del renuncian-
te y fue llevado a visitar los lugares santos de peregrinaje, viajando a lo
largo y ancho de la India. Que podamos adorar eternamente a esa gran
personalidad, r Nitynanda-chandra, el generoso otorgador de la
asociacin con r Gaurgadev, quien no es otro que el Seor Krisna.

bhrma bhrma cha trthn yati-mukua- 7


[ mai mdhavendra prasagt
labdhollsa pratikya prakaita charita
[gauradhmjagma
r-gaura rnivsdibhir api
[ yamvplaye nandanasya
r-nitynanda-chandra bhaja bhaja satata
[ gaura-ka-prada tam

Nitynanda viaj de un lugar a otro con la joya suprema de la orden


renunciante, r Madhvendra Pur. En la asociacin pura de Mdhaven
dra Pur, el Seor Nitynanda experiment los sntomas de xtasis ms
gozosos. Despus de esto, el Seor viaj a Nabadwp, donde con gran
anhelo esper a que r Chaitanya Mahprabhu le revelara al mundo
Su benevolente naturaleza. Brevemente despus de la llegada de Nity
nanda, el Seor Chaitanyadev Mismo, en compaa de rnivs Pait
y Harids hkur, fue a la casa de r Nandanchrya, y all encontr
a Niti. Que podamos adorar eternamente a esa gran personalidad, r
Nitynanda-chandra, el generoso otorgador de la asociacin con r
Gaurgadev, quien no es otro que el Seor Krisna.
326 |rman-Nitynanda-Dvdaakam

8 prptjo gaura-chandrdakhilajana
[ gaoddhra nma pradne
ya prpya dvau surpau kalikalua-hatau
[ bhrtarau brahma-daityau
gha-prema prakai kta-rudhira-vapu
[ chpi tv-ujjahra
r-nitynanda-chandra bhaja bhaja satata
[ gaura-ka-prada tam

La luna dorada, rman Mahprabhu, orden a Nitynanda Prabhu


que liberara a las masas mediante la vasta distribucin de los Santos
Nombres del Seor Krisna. Una tarde, el Seor Nitynanda se encon-
tr a esos dos hermanos borrachos y pecaminosos, Jagi y Mdhi,
quienes fueron previamente demonios brahma-daitya de primer or-
den, actuando bajo el hechizo devastador de Kali-yuga. Repentina-
mente, Niti fue atacado por Mdhi, y, como consecuencia, Su cuerpo
se ba en sangre. Como respuesta, el Seor Niti mostr un profun-
do afecto por el bienestar de los dos hermanos y los rescat de su
condicin abominable. Que podamos adorar eternamente a esa gran
personalidad, r Nitynanda-chandra, el generoso otorgador de la
asociacin con r Gaurgadev, quien no es otro que el Seor Krisna.

9 skd gauro gan irasi yad


[ avadhtasya kaupna-khaa
sadharttu chdidesava yavana vadh
[ spa-do pi vandya
brahmdynm apti prabhu-parihtaknm
[ api svea-pa
r-nitynanda-chandra bhaja bhaja satata
[ gaura-ka-prada tam

El Seor Gaurga instruy a los miembros de Su familia y segui-


dores a que usaran sobre su cuerpo un pedazo de la kaupna del Seor
Nitynanda. Tan puro e impecable es el carcter de Niti que, aun si
l es visto agarrando la mano de la esposa de un Yavana y llevando
una botella de vino, contina siendo supremamente adorable para los
grandes semidioses, tales como el Seor Brahm. El Seor Nitynanda
es tambin el objeto deseable de esos devotos excelsos que pueden
robarle el corazn al Seor. Que podamos adorar eternamente a esa
gran personalidad, r Nitynanda-chandra, el generoso otorgador de
rman-Nitynanda-Dvdaakam| 327

la asociacin con r Gaurgadev, quien no es otro que el Seor Kris-


na.

uddharttu jna-karmmdy-apahata-charitn 10
[ gaura-chandro yad sau
nysa ktv tu my mgamanustavn
[ grhayan ka-nma
tach-chyevnvadhvat sthala-jala-gahane
[ yo pi tasyea-chea
r-nitynanda-chandra bhaja bhaja satata
[ gaura-ka-prada tam

Al aceptar la orden de vida de renuncia y al distribuir los Santos


Nombres del Seor, el Seor Gaurga va tras aquellas almas que han
sido daadas por las doctrinas de la rida lgica argumentativa y la
actividad fruitiva motivada. Como la propia sombra del Seor
Gaurga, Niti Prabhu acompa al Seor atravesando tierras, ros,
canales, montaas y junglas. Adems, el Seor Nitynanda es la meta
deseada de todos los esfuerzos de Gaurga. Que podamos adorar
eternamente a esa gran personalidad, r Nitynanda-chandra, el gene-
roso otorgador de la asociacin con r Gaurgadev, quien no es otro
que el Seor Krisna.

ri-rdh prema-lubdho divasa-nii- 11


[ tadsvda-mattaika llo
gauro ya-chdidea svaparikara-vta
[ ka nma-pradtum
gaue bdha dadau ya subhaga-gaa-
[ dhana gaura-nma-prakma
r-nitynanda-chandra bhaja bhaja satata
[ gaura-ka-prada tam

De da y de noche el Seor Chaitanya estaba embriagado con el


intenso deseo de saborear la dulzura del amor divino que r Rdhik
siente por Krisna. rman Mahprabhu instruy al Seor Nitynanda
y a Sus asociados a salir y distribuir profusamente los Santos Nombres
del Seor Krisna. Sin embargo, en vez de eso, el Seor Nitynanda
distribuy abundantemente, sin impedimentos, el Nombre del Seor
Gaurga, la fortuna ms preciosa disponible a todas las entidades
vivientes. Que podamos adorar eternamente a esa gran personalidad,
328 |rman-Nitynanda-Dvdaakam

r Nitynanda-chandra, el generoso otorgador de la asociacin con


r Gaurgadev, quien no es otro que el Seor Krisna.

12 r-rdh ka-ll rsa-madhura-


[sudhsvda-uddhaika-mrttau
gaure raddh ddh bho prabhu-parikara-
[ samr prayacchdhame smin
ullaghyghri hi yasykhila-bhajana-kath
[ svapnavach chaiva mithy
r-nitynanda-chandra patita araa-da
[ gaura-da ta bhaje ham

Oh, Nitynanda Prabhu, emperador entre los asociados personales


de rman Mahprabhu! Ten la bondad de otorgarle a esta alma cada
una fe profunda y resuelta en esa figura divina y pura que es r
Gaurga. La personalidad del Seor Gaurga encarna de manera
exclusiva el dulce nctar profundamente disfrutado en las melosidades
devocionales de los Pasatiempos de r r Rdh-Krisna. Pero si uno
pasa por alto Tus pies de loto, entonces todas las llamadas oraciones y
rezos destinados a la mayor adoracin se vuelven tan falsos como un
sueo. Yo te adoro a ti, Nitynanda-chandra, que abiertamente les das
refugio a las almas ms cadas, y que con generosidad otorgas la aso-
ciacin con r Gaurgadev.
Pram Mantra | 329

Pram Mantra
para rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj,
compuesto por rla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj

r-svarpa-rya-rpa-jva-bhva-sambhara 1
vara-dharma-nirviea-sarvaloka-nistaram
r-sarasvat-priya cha bhakti-sundarraya
rdhara nammi bhakti-rakaka jagad-gurum

Ofrezco mis humildes reverencias al Guru del mundo entero, O


Viupd r rla Bhakti Rakak rdhar Deva-Goswm Mahrj,
quien porta la concepcin de r Swarp Damodr, r Rmnanda
Rya, r Rpa Goswm y r Jva Goswm. l libera a todos sin
importar casta o credo. Es el ms querido a rla Bhakti Siddhnta
Saraswat Goswm Prabhupd, es la morada del Amoroso Servicio
Trascendental y nico refugio de r Bhakti Sundar Govinda.

sindhu-chandra-parvatendu-ka-janma-llanam 2
uddha-dpta-rga-bhakti-gauravnulanam
bindu-chandra-ratna-soma-ka-lochanntaram
rdhara nammi bhakti-rakaka jagad-gurum

Ofrezco mis humildes reverencias al Guru del mundo entero, O


Viupd r rla Bhakti Rakak rdhar Deva-Goswm Mahrj,
quien en el ao 1817 de la era Saka (1895 d. C.) revel al mundo los
Pasatiempos de Su Sagrado Advenimiento; quien constantemente
practica la riqueza de la Devocin Amorosa y Pura en la Divina Rela-
cin de Consorte, y quien desapareci de nuestra vista en el ao 1910
de la era Saka (1988 d. C.)
330 | Pram Mantra

3 kanaka suruchi rnga sundara saumya-mrtti


vibudha-kula-vareya r-guru siddhi-prttim
tarua-tapana-vsa bhaktida chid-vilsa
bhaja bhaja tu mano re rdhara ambidhnam

Oh, mi querida mente! Por favor, ocpate eternamente en adorar


a rla Bhakti Rakak rdhar Dev-Goswm Mahrj, quien ha mani-
festado su forma como r Gurudev, quien otorga toda perfeccin,
cuya encantadora forma dorada reposa hermosamente con dulzura y
tranquilidad, vestida con radiantes ropas de color azafrn. l posee la
riqueza de las perfectas concepciones devocionales, es altamente eru-
dito y preeminente entre los seguidores de rla Saraswat hkur.
Pram Mantra | 331

NDICE DE VERSOS

A
akrodha paramnda nitynanda ry 139
mra jvana, sad ppe rata 191
andi karama-phole, poi bhavrava-jole 223
anya-abhilsa chi jna karma parihari 210
apardha-phole mama chitta bhela vajra sama 224
arua basane sonara sraja 155
atha govardhane ramye surabhi 43
tma-nivedana, tuy pade kori 190
tma-samarpae gel abhimna 197
avatra sra gor avatra 147

B
bhi-re! orra abidy-jl 80
bhaja bhakata-vatsala r-gaurahari 77
bhaja re bhaja re mr mana ati manda 67
bhajah re mana r-nanda-nandana 173
bhayabhajana-jayaasana-karuyata- 265
bhuliy tomre, sasre siy 186
bondhu-gon! unoho vachana mora 229

C
chaudda-ata sta-ake msa je phlgun 293

D
deva-siddha-mukta-yukta-bhakta-vnda- 100
devdidevam-ahibhaam-induka 43
dhana mora nitynanda 137
doyl niti chaitanya bole nch re mr man 141
durlabha mnava-janma labhiy sasre 208
dua mana! tumi kisera vaiava? 177

E
e ghora sasre 176
ei-bro koru koro vaiava-gosi 163
emona durmati, sasra bhitore 183
emona gaurga bine nhi ra 153
332 | Pram Mantra

G
gite gite nma ki do hoilo 226
gite govinda-nm, upajilo bhva-grm 227
gaur pah n bhajiy mainu 146
gaurga bolite hobe pulaka-orra 154
gaurgera dui pada 145
gy gor madhur svare 148
gopnth, mra upya ni 204
gopnth, ghucho sasra-jvl 202
gopnth, mama nivedana uno 201
guror guro me paramo gurus tva 310
gurudeva! kp-bindu diy 59

H
h h bhaktivinoda-hakkura! guro! 305
hari haraye nama ka jdavya nama 72
hari hari! biphole janama goyin 189
hari he doyla mora jaya rdh-ntha 196
hari he! prapache poiy, agati hoiy 187
hari-nma mahmantra 34
(he) deva bhavanta vande 245

J
jadi gaura n hoto, tobe ki hoito 151
janama saphala tra, ka-daraana jra 250
jaomat-nandana braja-baro ngara 57
jaya guru mahrj karu-sgara 48
jaya guru-mahrj yati-rjevara 53
jaya jaya gaurchder rotiko obh 85
jaya jaya girirjer rati vila 44
jaya jaya girirjer rotiko obh 46
jaya jaya gurudever rati ujjvala 50
jaya jaya rdh-ka jugala-milan 246
jaya jaod-nandana ka gopla govinda 254
(jaya) rdh-mdhava 246
jaya rdhe, jaya ka, jaya vndvan 248
jaya achnandana sura-muni-vandana 58
jaya rla mahrj chararavinda 259
jayare jayare jaya gaura-sarasvat 87
jayare jayare jaya paramahasa mahaya 267
je nilo prema-dhana koru prachura 162
jv jgo, jv jgo, gaurachda bole 62
Pram Mantra | 333

K
kali-ghora-timire garasala jagajana 150
kali-kukkura-kadana jadi cho he 55
ki jni ki bole, tomra dhmete 184
ki-rpe pibo sev mui durchra 172
kobe gaura-vane, suradhun-tae 149
kobe habe bolo se-dina mr 198
kobe r chaitanya more-koribena doy 89
kpa koro vaiava hkura 164
ka hoite chatur-mukha 261
kotkrttana-gna-narttana-parau 167

M
mahprasde govinde nma brahmai vaiave 80
mnasa, deho, geho, jo kich mora 174

N
nady-godrume nitynanda mahjana 135
nady-nagare niti neche neche gy re 279
nagara bhramiy mra gaura elo ghore 302
nagare nagare gor gy 283
nammvara sachchidnanda rpa 276
namas te narasihya 276
namo nama tulas mahr 90
nrada muni, bjya v 165
naumi r-gurupdbja 37
niti guamai mra niti guamai 138
niti-pada-kamala 136
nte yasmin ninte nayana-jala-bharai 312

O
ohe harinm, tava mahim apra 171
(ohe) vaiava hkura, doyra sgara 95

P
parama korua, pah di jana 140
pta-baraa kali-pvana gor 217
prabhu kohe kohila ei mahmantra 301
prabhu tava pada-juge mora nivedana 222
pralaya-payodhi-jale dhtavn asi veda 272

R
rdh-bhajane jodi moti nhi bhel 238
rdh-ka pra mora jugala-kiora 247
334 | Pram Mantra

rdhkuataa-kujakura 239
rdhe jaya jaya mdhava-dayite 240
rdhik-charaa-padma 235

S
sakhi go kemote dhoribo par 228
sasra-dvnala-lha-loka- 63
samudra-sambhav gbh surabh pana 44
sarvvasva tomra, charae spiy 194
r guru charaa-padma 92
r hari-vsare hari-krttana-vidhna 288
r ka chaitanya prabhu doy koro more 93
r-ka-chaitanya prabhu jve doy kori 66
r-ka-krttane jodi mnasa tohra 220
r-rpa-majar-pada, sei mora sampada 205
r-svarpa-rya-rpa-jva-bhva-sambhara 329
rimach-chaitanyapdau chara-kamalayugau 317
uddha bhakata-charaa-reu 291
sujanrvvuda-rdhita-pda-yuga 96
uno, he rasika jon ka gua agaon 252

T
hkura vaiava gaa 71
hkura-vaiava-pada 161
tuh doy-sgara trayite pr 219
tumi sarvvevarevara, brajendra-kumra! 193

U
udilo arua praba-bhge, 60

V
vande ha r-guro 21
vibhvar ea, loka-pravea 69
virajr pre uddha-paravyoma-dhm 236

Y
yo nanto nanta-vaktrair niravadhi 322
yoga-phopari-sthita 230
rati de la maana | 335

P ro g r a m a d i a r i o e n e l
r C h a i ta n ya S r a s wat M a h de N a ba dw p

rati de la maana
rati a r Gagadhar Sadiva:
(ohe) vaiava hkura 95
krtan del mahmantra
rati a r Gupta-Govardhan:
jaya jaya girirjer rati vila 44
rati a rla Guru Mahrj en su Samdhi Mandir:
jaya guru-mahrj yati rjevara 53
Seguido del rati a r- r Guru-Gaurga-Gndharv-Govinda
sundarjiu:
kali-kukkura-kadana yadi cho he 55
jaomati-nandana braja-baro ngara 57
jay achnandana sura-muni-vandan 58
Luego, el parikram de ambos Templos (el Samdhi Mandir y el
Templo de Sus Seoras):
gurudeva! kp-bindu diy 59
udilo arua praba-bhge 60
jv jgo, jv jgo 62
Luego, ofrecemos reverencias a rmat Tulas Dev:
vindyai tulas-devyai 26
Seguido de las reverencias a los Vaiavas:
vch-kalpatarubhyas cha 24
sakala vaiava pade 27
Los devotos ofrecen reverencias a rla Guru Mahrj en su Samdhi
Mandir, a las Deidades, a rmat Gagadev, a r Gurudev Bhakti
Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj y a r chryadev rla
Bhakti Nirmal chryya Mahrj.
El mantra para ofrecer reverencias al sagrado ro Gagadev es:

sadya ptaka sahantri sadya dukha vinin


sukhad bhaktid gag gageva paramgati
336 | Krtan de la maana

Krtan de la maana
Recitacin de las oraciones Vandan 21
Seguida de las canciones:
jaya jaya gurudever rati ujjvala 50
sasra-dvnala-lha-loka 63
r-ka-chaitanya-prabhu jve doy kori 66
bhaja re bhaja re mr mana ati manda 67
hkura vaiava-gaa 71
Despus de los bhajanas hay una lectura del r Chaitanya-bhga
vata.
Se finaliza con la cancin:
hari haraye nama ka jdavya nama 72
Diariamente, despus del prasdam, hay una clase en ingls (o es-
paol, etc.) en el Samdhi Mandir de rla Guru Mahrj.

rati y Krtan del medioda


Comienza con la ofrenda del bhoga mientras se canta:
bhaja bhakata-vatsala r-gaurahari 77
Seguido del rati a rla Guru Mahrj en su Samdhi Mandir:
jaya guru-mahrj yati rjevara 53
Luego, el rati de las Deidades:
jaomat-nandana braja-baro ngara 57
jay achnandana sura-muni-vandana 58
Antes de honrar el Prasdam, los devotos cantan (excepto los das
de Ekda y otros das cuando no se comen granos):
mahprasde govinde 80
bhai re! sorra abidy-jal 80
En la tarde hay una lectura del rmad-Bhgavatam.

rati de la tarde
rati a r Gagadhar Sadiva
(ohe) vaiava hkura 95
rati a r Gupta-Govardhan:
jaya jaya girirjer rati vila 44
rati a rla Guru Mahrj en su Samdhi Mandir
Krtan de la noche | 337

jaya guru-mahrj yati rjevara 53


Seguido del rati a r-r Guru-Gaurga-Gndharv-Govindasun
darju:
(kiba) jaya jaya gaurchder rotiko obh 85
jayare jayare jaya gaura-sarasvat 87
Luego, parikram de ambos Templos:
kobe r chaitanya more 89
Reverencias a rmat Tulas Dev:
vndyai tulas-devyai 26
y su parikram:
namo nama tulas mahr 90
Despus, de nuevo ofrecemos reverencias a Tulas Dev, los devo-
tos ofrecen sus reverencias a los Vaiavas:
vch-kalpatarubhyas cha 24
sakala vaiava pade 27
Despus, los devotos nuevamente ofrecen reverencias a rla Guru
Mahrj en su Samdhi Mandir; a las Deidades; a rmat Gagadev,
a r chryadev rla Bhakti Nirmal chryya y a r Gurudev rla
Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswm Mahrj.

Krtan de la noche
Recitacin de las oraciones Vandan 21
Seguida de las canciones:
jaya jaya gurudever rati ujjvala 50
r guru charaa-padma 92
r-ka-chaitanya prabhu doy koro more 93
(ohe) vaiava hkura 95
Luego, una seleccin de otras canciones, seguidas por
sujanrvuda-rdhita-pda yuga 96
Luego, diez versos del r r Prema Dhma Deva Stotram (100),
empezando el sbado con el verso 1; el domingo, con el verso 11, y as
sucesivamente.
Seguidos de una lectura del r Chaitanya-charitmta.
Luego, el krtan:
hari haraye nama ka ydavya nama 72
338 | Krtan en das especiales

Krtan en das especiales


Durante el mes de Krttik, adems son cantados otros krtanas.
Los siguientes son agregados a los krtanas de la maana:
nady-nagare niti neche neche gy re 279
nagare nagare gor gy 283
nammvara sachchidnanda rpa 276
rdhe jaya jaya mdhava-dayite 240
Y a los krtanas de la tarde, se agregan:
El ikakam de rla Bhaktivinod hkur, que empieza con:
pta-baraa kali-pvana gor 217
En el da que se conmemora de Aparicin de un Vaiava mayor,
es cantado el siguiente krtan, en la maana y en la tarde:
ka hoite chatur-mukha 261
En el da que se conmemora la Desaparicin de un Vaiava mayor,
es cantado el siguiente krtan, en la maana y en la tarde:
ei-bro koru koro vaiava-gosi 163
y, para los asociados de Mahprabhu:
je nilo prema-dhana koru prachura 162
En el da que celebramos la Aparicin de r Chaitanya Mahprabhu,
son cantadas las siguientes canciones, con todo el programa:
arua basane sonara sraja 155
chaudda-ta sta-ke 293
Krtan en das especiales | 339

CENTROS INTERNACIONALES

Sede mundial
Sri Chaitanya Saraswat Math Road, Kolerganj,
P. O. Nabadwip, District of Nadia, Pin 741302, West Bengal (India).
Tel.: (03472) 24-0086 y 24-0752
math@scsmath .com, <www.scsmath.com>

India: Calcuta

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha


Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park, Kolkata,
Pin 700055, West Bengal (India).
Tels.: (033) 2590-9175 y 2590-6508
calcutta@scsmath.org

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha


Kaikhali, Chiriamore (por el aeropuerto de Calcuta),
P.O. Airport, Kolkata, Pin 700052,
West Bengal (India).

Tel.: (033) 2573-5428

India: Bardhaman

Sri Chaitanya Saraswat Ashram


P. O. and Village Hapaniya,
District of Burdwan, West Bengal (India).
Tel.: (03453) 249-505
340 | Krtan en das especiales

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram


Village of Bamunpara, P. O. Khanpur,
District of Burdwan, West Bengal (India).

Sri Chaitanya Saraswat Sankirtan Maha-Mandal


Village and Post: Nadanghat, District of Burdwan, West Bengal (India).

Sri Sridhar Swami Bhakti


Yoga Cultural Centre (Ladies Ashram)
Village: Saspur, Post and PS: Kalna, District of Burdwan, West Bengal (India).

India: Birbhum

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha


Garbhabas (Ekachakra Dham),
P. O. Birchandrapur, District of Birbhum,
Pin731245, West Bengal(India).

India: Mathura

Srila Sridhar Swami Seva Ashram


Dasbisa, P. O. Govardhan, District of Mathura, Pin281502, Uttar Pradesh (India).
Tel.: (0565) 281-5495

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission


96 Seva Kunja, Vrindavan,
District of Mathura, Pin 281121,
Uttar Pradesh (India).
Tel.: (0565) 245-6778

India: Midnapore

Sri Chaitanya Saraswat Math


Janapara, Post and Village: Midnapore,
District of West Midnapore, West Bengal (India).

India: Murshidabad

Sri Chaitanya Saraswat Math


Village and Post: Mahadia, PS: Kandi,
District of Murshidabad, WestBengal (India)

Sri Chaitanya Saraswat Sankirtan Maha-Mandal


Village and Post: Islampur, District of Murshidabad, West Bengal (India).
Krtan en das especiales | 341

India: Puri

Sri Chaitanya Saraswat Math


Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi,
Puri, Pin752001, Orissa (India).
Tel.: (06752) 231-413

India: Siliguri

Sri Chaitanya Saraswat Math


Hayder Para, New Pal Para,
155 Netaji Sarani, Siliguri - 6 (India).
Mv.: 9232 349 442

E. U. A.: costa oeste

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram


2900 North Rodeo Gulch Rd,
Soquel, CA 95073 (E. U. A.).
Tel.: (831) 462-4712, fax.: (831) 462-9472,
info@SevaAshram.org
<http://www.SevaAshram.org>

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram


269 E. Saint James Street,
San Jose, CA 95112 (E. U. A.).
Tel.: (408) 288-6360 y (408) 287-6360

Sri Chaitanya Saraswat Mission


745 South 700 East,
Salt Lake City, UT 84102 (E. U. A.).
info@scsmission.com
<http://scsmission.com>

Sri Chaitanya Saraswat Ashram


25 E 32nd Ave, Eugene, OR 97405 (E. U. A.).
soul2soul108@yahoo.com
<http://scsashram.org>

Sri Chaitanya Sanctuary


1405 South K Street, #31
Hugo, Oklahoma 74743 (E. U. A.).
Tel.: (580) 326-4976
<too.org@sbcglobal.net>
342 | Krtan en das especiales

E. U. A.: Hawai

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Mission


16251 Haleakala Hwy.,
Kula, Maui, HI 96790 (E. U. A.)
Tel.: (808) 878-6821
mdasa1@gmail.com
<http://www.krsna.cc>

Sri Chaitanya Saraswat Ashram


P. O. Box 1292, Honokaa, HI 96727 (E. U. A.).
Tel.: (808) 775-9443
nineislands@hawaiiantel.net

Canad: Surrey

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan


#29 9955 140 Street, Surrey, V3T 4M4 (Canad).
Tel.: (604)953-0280
byoga@shaw.ca
<http://canada.scsmath.org>

Mxico: Celaya

Sri Chaitanya Govinda Sevashram, A. R.


Potasio, 224, Zona de Oro 2,
Celaya, Guanajuato (Mxico).
Tel.: +52 (461) 614-9001
scsmathcelaya@live.com

Mxico: Distrito Federal

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de Mxico, A. R.


Fernando Villalpando, 100-103,
Guadalupe Inn, del. lvaro Obregn,

D.F.01020 (Mxico).
Tel.: +52 (55) 50-97-0533
Tel.: +52 (55) 56-77-8315
laksmiranidasi@yahoo.com.mx
scsmath.df.info@gmail.com

Mxico: Guadalajara

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de Mxico, A. R.


Krtan en das especiales | 343

Reforma, 864, sector Hidalgo,


Guadalajara, Jalisco, 44280 (Mxico).
Tel.: +52 (33) 3826-9613
guadalajara@scsmath.org

Mxico: Mrida

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de Mxico, A. R.


Calle 69-B, 537, fracc. Santa Isabel,
Kanasn, Yucatn, 97370 (Mxico).
Tel.: +52 (999) 982-8444
merida@scsmath.org

Mxico: Monterrey

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de Mxico, A. R.


Diego de Montemayor, 629 (entre Isaac Garca y J.Trevio), Centro,
Monterrey, NuevoLen 66000 (Mxico).

Tel.: +52 (81) 8356-4945 y 8383-0377


luiza_muzquiz@hotmail.com,
redilberto@gmail.com

Mxico: Morelia

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de Mxico, A. R.


Loma Santa, 50, Lomas del Valle,
Morelia, Michoacn 58170 (Mxico).
Tel.: +52 (443) 2752875
bhagavan_@msn.com

Mxico: Orizaba

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de Mxico, A. R.


Oriente 2, 259, Centro,
Orizaba, Veracruz 94300 (Mxico).
Tel.: +52 (272) 725-6828

Mxico: Ticul

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de Mxico, A. R.


Carretera Ticul-Chapab, km 1.4,
Ticul, Yucatn (Mxico).
ramahari@sureste.com
344 | Krtan en das especiales

Mxico: Tijuana

Sri Chaitanya Govinda Sevashram,A.R.


Ave. de las Rosas, 9, fracc. del Prado,
Tijuana, Baja California, 22440 (Mxico).
Tel.: +52 (664) 608-9154
tijuana@scsmath.org

Mxico: Veracruz

Sri Chaitanya Saraswat Math de Veracruz,A.R.


Juan de Dios Peza, 157 (entre Ignacio de la Llave y Negrete), col. Zaragoza,
Veracruz, 91700, Veracruz (Mxico).
Tel.: +52 (229) 995-0941
scsmathver@yahoo.com.mx

Inglaterra: Londres

Sri Chaitanya Saraswat Math


466 Green Street, London E13 9DB, U. K.
Tel.: (0208) 552-3551
londonmath@scsmath.org
<http://scsmathlondon.org>

Repblica de Irlanda

Sri Chaitanya Saraswat Sangha


Attn. Vraja y Ananda
Aughabehy, Arigna
Co. Roscommon (Repblica de Irlanda).

Sri Chaitanya Saraswat Sangha


Attn. Brian Timoney
Willowfield Road, Ballinamore,
Co.Leitrim (Repblica de Irlanda).
Tel.: (071) 964-5661
ireland@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Sangha


Flat A, 2, St Michaels Villas,
Inchicore, Dublin 10 (Repblica de Irlanda).
Mv.: (087) 784-3302