Está en la página 1de 29

TNG CNG TY VIN THNG MOBIFONE

TRUNG TM O KIM V SA CHA THIT


B VIN THNG MOBIFONE

KT QU O KIM V NH GI CHT
LNG MNG TI KHU VC
[TNH/THNH PH]

Tnh/Thnh ph, ngy thng nm 2017

1
MC LC
CHNG 1. GII THIU 3
1.1 Mc ch.................................................................................................................... 3
1.2 Bi test....................................................................................................................... 1
CHNG 2. THNG TIN CHUNG 1
2.1 Route Test(add c tems cell 2G, 3G vo map)...........................................................1
2.2 Danh sch site............................................................................................................ 2
2.3 Thit b test................................................................................................................ 3
CHNG 3. KT QU PHN TCH CC CH TIU KPI 3
3.1 Cc ch tiu STS KPI(dng cho report mc tnh, target cp nht theo s liu lm
vic vi cc TTML)...............................................................................................................3
3.2 Tng quan cc ch tiu DT KPI...............................................................................3
3.2.1 Cc ch tiu DT KPI(Cp nht li Ghi ch ty theo bi o; target cp nht theo
s liu lm vic vi cc TTML).....................................................................................3
3.3 Chi tit cc ch tiu DT KPI.....................................................................................6
3.3.1 RxQual Sub.........................................................................................................6
3.3.2 Rxlev Sub............................................................................................................7
3.3.3 RSCP................................................................................................................... 8
3.3.4 EcNo.................................................................................................................. 10
3.3.5 Pilot Pollution - Poss No Of AS Member>= 4: Assumed Reporting Range =
5 (dB) 10
3.3.6 3G PS Download throughput...........................................................................11
3.3.7 3G PS Upload throughput...............................................................................12
3.3.8 3G PS callsetup time........................................................................................13
3.3.9 CS callsetup time..............................................................................................14
3.3.10 MOS..................................................................................................................15
CHNG 4. KT QU PHN TCH CHI TIT 16
4.1 Phn tch x l cc event............................................................................................16
4.2 Phn tch vng ph km.............................................................................................16
4.2.1 Vng ph RxQualSub..........................................................................................16
4.2.2 Vng ph RxLev...................................................................................................16

2
4.2.3 Vng ph RSCP....................................................................................................16
4.2.4 Vng ph EcNo.....................................................................................................17
4.2.5 Bn cht lng thoi MOS.............................................................................17
4.2.6 3G PS Download Throughput..............................................................................18
4.2.7 3G PS Upload Throughput..................................................................................18
CHNG 5: DANH SCH TM TT YU CU HIU CHNH 19
1.1. Bng tm tt im km.............................................................................................19
1.2. Bng tm tt CR.......................................................................................................19
1.3. xut kin ngh......................................................................................................19

1 GII THIU
1.1 Mc ch
Nhm mc ch o kim, nh gi cht lng mng li, xut khuyn ngh hiu
chnh m bo phc v nhu cu sn xut kinh doanh trn a bn tnh/thnh ph.
3
Phc v cng tc bo co t kim tra cht lng dch v vin thng theo thng t s
08/2013/TT-BTTTT.

4
1.2 Bi test

o nh gi, ti u
Cc ch tiu
STT MS Bi o Cch thit lp Phng php xc nh cn phn
tch
LAPTOP 1 - MOBIFONE
2G: CSSR,
o cht lng 2G MS gi MS, long call, duration 120s + o 1 ln ton b theo route o CDR,
1 MS1 - MS2
only ngh 10s. Lock 2G only ca tnh/thnh ph. RxQual, Call
setup time
2G: PS
o tc download Download file size 5MB, ngh 30s + o 1 ln ton b theo route o CSSR, PS
2 MS3
data 2G MobiFone gia 2 ln download ri lp li. ca tnh/thnh ph. download
throughput
Scan 2G only theo 2 di tn s G900
(trong di tn s 84-124), G1800 + o 1 ln ton b theo route o
3 MS4 Scan 2G Mobifone Rxlev
(trong di tn s 612-711), BSIC ca tnh/thnh ph.
decode
LAPTOP 2 - MOBIFONE
3G: CSSR,
o cht lng 3G MS gi MS, long call, duration 120s + o 1 ln ton b theo route o
1 MS5 - MS6 CDR, Call
only ngh 10s. Lock 3G only ca tnh/thnh ph.
setup time
PS download
Download file size 2GB trong 120s, throughput,
o tc download + o 1 ln ton b theo route o ca
2 MS7 ngh 30s gia mi ln download ri tnh/thnh ph. PS call setup
data 3G Mobifone
lp li time, PS
CSSR
1
RSCP, EcIo,
Scan 3G only theo 3 tn s U2100 l + o 1 ln ton b theo route o
3 MS8 Scan 3G Mobifone Pilot
10562, 10587 v 10612 ca tnh/thnh ph.
Pollution
LAPTOP 3 - MOBIFONE
MS gi MS, duration 70s, ngh 30s CSSR,
MOS 2G,
MOS chn gii thut POLQA
o CSSR, MOS, MOS 3G
+ o 1 ln ton b theo route o
1 MS9 - MS10 CDR Mobifone (dual MOS
ca tnh/thnh ph.
mode) Dualmode,
CDR

o tc upload Upload file size 500 MB trong 120s, + o 1 ln ton b theo route o PS upload
2 MS11
data 3G Mobifone ngh 30s ri lp li. ca tnh/thnh ph. throughput
LAPTOP 4 -
VINAPHONE
Download file size 2GB trong 120s,
o tc download + o 1 ln ton b theo route o PS download
1 MS12 ngh 30s gia mi ln download ri
data 3G Vinaphone ca tnh/thnh ph. throughput
lp li
Scan 2G only theo 2 di tn s G900
+ o 1 ln ton b theo route o
2 MS13 Scan 2G Vinaphone (trong di tn s 1-41), G1800 (trong Rxlev
ca tnh/thnh ph.
di tn s 512-611), BSIC decode
RSCP, EcIo,
Scan 3G only theo 3 tn s U2100 l + o 1 ln ton b theo route o
3 MS14 Scan 3G Vinaphone Pilot
10788, 10813, 10838 ca tnh/thnh ph.
Pollution
LAPTOP 5 - VINAPHONE
1 MS15 - MS16 o CSSR, MOS, MS gi MS, duration 70s, ngh 30s + o 1 ln ton b theo route o CSSR,
CDR Vinaphone MOS chn gii thut POLQA ca tnh/thnh ph. MOS 2G,
(dual mode) MOS 3G

2
MOS
Dualmode,
CDR
o tc upload Upload file size 500 MB trong 120s, + o 1 ln ton b theo route o PS upload
2 MS17
data 3G Vinaphone ngh 30s ri lp li. ca tnh/thnh ph. throughput
LAPTOP 6 - VIETTEL
Download file size 2GB trong 120s,
o tc download + o 1 ln ton b theo route o PS download
1 MS18 ngh 30s gia mi ln download ri
data 3G Viettel ca tnh/thnh ph. throughput
lp li
Scan 2G only theo 2 di tn s G900
(trong di tn s 42-83), G1800 + o 1 ln ton b theo route o
2 MS19 Scan 2G Viettel Rxlev
(trong di tn s 712-811), BSIC ca tnh/thnh ph.
decode
RSCP, EcIo,
Scan 3G only theo 4 tn s U2100 l + o 1 ln ton b theo route o
3 MS20 Scan 3G Viettel Pilot
10638, 10663, 10688 v 10713 ca tnh/thnh ph.
Pollution
LAPTOP 7 - VIETTEL
MS gi MS, duration 70s, ngh 30s CSSR,
MOS 2G,
o CSSR, MOS, MOS chn gii thut POLQA
+ o 1 ln ton b theo route o MOS 3G
1 MS21 - MS22 CDR Viettel (dual
ca tnh/thnh ph. MOS
mode)
Dualmode,
CDR
o tc upload Upload file size 500 MB trong 120s, + o 1 ln ton b theo route o PS upload
2 MS23
data 3G Viettel ngh 30s ri lp li. ca tnh/thnh ph. throughput
LAPTOP 8 - MOBIFONE
1 MS24 - MS25 o cc - o ti mt v tr c nh. o thoi Tng s mu ti thiu l: sai lch
Dual mode vi cc thi gian cho mi
3
cuc gi l 5s, 10s, 20s, 30s, 60s v
90s thi gian ngh gia cc cuc gi
l 10s.
- 10800 mu o ni mng.
- S lng cuc gi ti thiu vi mi cc
mu thi gian trn l 1800 cuc gi - 3600 mu o ngoi mng.
ni mng v 600 cuc gi ngoi
mng.

Ghi ch:
Cc tnh khng o 9 ch tiu bo co B th b qua bi o cc (lap top 8)

4
2 THNG TIN CHUNG
2.1 Route Test(add c tems cell 2G, 3G vo map)
Phn b site v route test

Route o thc t

1
2.2 Danh sch site
S lng site ca tnh
Tnh/Thnh ph S lng Site
[Tn tnh/Thnh ph] 2G: 298; 3G: 236

Danh sch Sites

STT Site name Site type Long Lat

2
2.3 Thit b test
GPS ANT, laptop, UE (Sony W995,C7),TEMS

3 KT QU PHN TCH CC CH TIU KPI


3.1 Tng quan cc ch tiu DT KPI
3.1.1 Cc ch tiu DT KPI(Cp nht li Ghi ch ty theo bi o; target cp nht
theo s liu lm vic vi cc TTML)
MobiFone
STT KPI Formula Target Viettel Vinaphone Ghi Ch
Before After
KPI o Benchmark
Call setup/(Call Setup + Blocked Bi test mc 1.2
96.54 99.73 96.98 99.44
1 CSSR call)*100 >=92%
4162 4836 4783 4772 Bi test mc 1.2
Call Setup
149 13 149 27 Bi test mc 1.2
Blocked call
2.43 0.19 0.67 0.08 Bi test mc 1.2
2 CDR Dropped Call/Call Setup*100 <=5%
101 9 32 4 Bi test mc 1.2
Call drop
Call Re-establishment 101 14 43 4 Bi test mc 1.2

3 MOS % s mu >=3 >=90% Bi test mc 1.2


Gi tr trung bnh
4 MOS 2G % s mu >=3 >=90% Bi test mc 1.2
Gi tr trung bnh
5 MOS 3G % s mu >=3 >=90% Bi test mc 1.2
Gi tr trung bnh
6 %3G % s mu trn 3G/Tng s mu 65.19 78.82 88.47 93.70 Bi test mc 1.2
7 %2G % s mu trn 2G/Tng s mu 34.81 21.18 11.53 6.30 Bi test mc 1.2
8 RxLev % s mu Rxlev >=- 95 dBm 90% 100 100 100 100 MS4-lap1
Gi tr trung bnh
9 RxQual % s mu RxQual < 3 90%
Gi tr trung bnh
10 RSCP % s mu RSCP >=- 95 dBm 90% 96.55 96.67 98.25 97.67 MS8-Lap2
Gi tr trung bnh
11 EcNo % s mu EcNo >= -12 90% 81.88 86.88 97.21 97.37 MS8-Lap2
Gi tr trung bnh
Pilot pollution point (c t 4 tn
Pilot pollution
hiu, trong khong 0-5dB so vi
12 Carrier chnh, c tt 5% 1.51 1.58 1.56 1.56 MS8-Lap2
tn hiu c RSCP tt nht)/Tng
c cc NodeB
s mu*100
Cht lng 2G MobiFone
1 RxLev % s mu Rxlev >=- 95 dBm 90% 100 100 MS4-lap1
2 RxQual % s mu RxQual < 3 90% 82.59 83.88 MS1-lap1
3 CSSR Call setup/(Call Setup + Blocked >=92% 98.69 99.13 MS1-lap1

3
call)*100
Call Setup 2490 2499 MS1-lap1
Blocked call 33 22 MS1-lap1
4 CDR Dropped Call/Call Setup*100 <=5% 1.57 0.2 MS1-lap1
Call drop 39 5 MS1-lap1

Call Re-establishment 0 0 MS1-lap1

5 HOSR HO success/HO attempt*100 >=95% 94.75 95.21 MS1-lap1


6 Call setup time ms <7s 7573 6087 MS1-lap1
Data 2G MobiFone
PS download
1 kbps MS3-Lap1
throughput
Cht lng 3G MobiFone
1 RSCP % s mu RSCP >=- 95 dBm 90% 96.55 96.67 MS8-Lap2
2 EcNo % s mu EcNo >= -12 90% 81.88 86.88 MS8-Lap2
Pilot pollution point (c t 4 tn
Pilot pollution
hiu, trong khong 0-5dB so vi
3 Carrier chnh, c tt 5% 1.51 1.58 MS8-Lap2
tn hiu c RSCP tt nht)/Tng
c cc NodeB
s mu*100
Call setup/(Call Setup + Blocked
>=92% 93.67 97.74 MS5-Lap2
4 CSSR call)*100
Call Setup 2559 2593 MS5-Lap2
Blocked call 173 60 MS5-Lap2
5 CDR Dropped Call/Call Setup*100 <=5% 4.69 0.42 MS5-Lap2
Call drop 120 11 MS5-Lap2
Call Re-establishment 7 2 MS5-Lap2
6 Call setup time ms <7s 6693 6116 MS5-Lap2
Data 3G MobiFone
PDP Context Activation / PDP
1 PS CSSR >=92% 99.73 99.75 MS7-Lap2
Context Activation Request* 100
PDP Context
2221 2433 MS7-Lap2
Activation
PDP Context
2227 2439 MS7-Lap2
Activation Request
2 PS call setup time ms < 5s 2521 2458 MS7-Lap2
PS download
3 kbps > 600 2739 2900 MS7-Lap2
throughput
4 PS upload throughput kbps 1657 2101 MS11-Lap3
Ghi ch:
+ Rxlev: GSM Top BCCH/BSIC scan-RSSI(dBm)-Top1
+ RxQual: RxqualSub
+ RSCP: WCDMA PSC Scanning- ARFCN vng ph tt nht-Sc Aggr Ec (dBm)-Top1
+ EcNo: WCDMA PSC Scanning-ARFCN vng ph tt nht -Sc Aggr Ec/Io(dB)-Top1
+ PS download throughput: Application Layer Throughput Downlink (kbps)

4
+ PS upload throughput: Application Layer Throughput Uplink (kbps)
+ Pilot pollution: Poss No Of AS Member: Assumed Reporting Range = 5 (dB) - Carrier
chnh, c tt c cc NodeB.
+ Call setup time: MO_Call_Setup_Time_ms (t bn tin RR Channel/Connection Request
n bn tin CC Alerting)
+ PS call setup time: tnh t bn tin RR Connection Request
(originatingHighPrioritySignalling) n bn tin Activate PDP Context Accept.
3.1.1 Tng hp cc ch tiu theo cluster(dng cho report mc tnh, i vi cluster th
b qua)
Chi tit theo ph lc 1.
3.1.2 nh gi cc ch tiu o kim bo co B(cc tnh khng o bo co b th b
qua)
QCVN 36:2015/BTTTT
Mc
S lng mu ti
S lng cht
thiu phi o kim
Mc theo QCVN mu o lng
TT Ch tiu cht lng dch v theo quy nh ti
36:2015/BTTTT kim thc t
QCVN
thc t t
36:2015/BTTTT
c

1 sn sng ca mng v tuyn 95% 100.000 mu

T l cuc gi c thit lp thnh


2 98% 3.000 cuc
cng

3 T l cuc gi b ri 2% 3.000 cuc

Cht lng thoi (im cht lng


4 90% 3.000 cuc
thoi trung bnh 3,0)
Cht lng thoi (im cht lng
5 thoi trung bnh theo QCVN 36:2011 3,0 3.000 cuc
c)

chnh xc ghi cc

- T l cuc gi b ghi cc sai 0,1% 10.000 cuc


6
- T l thi gian m thoi b ghi cc
0,1% 10.000 cuc
sai

T l cuc gi b tnh cc, lp ho


n sai
7
T l cuc gi b tnh cc sai 10.000 cuc

T l cuc gi b lp ha n sai 10.000 cuc

5
Ghi ch:
sn sng ca mng v tuyn: sn sng ca mng v tuyn: % s mu >=-100
dBm/100.000 mu c tnh trn my Scan 2G - RSSI (dBm): Top #1
Cht lng thoi (MOS):
- MOS bao gm o indoor, outdoor, route
- Tng s cuc gi c im MOS: b cuc gi khng c Call End v b cuc gi b
drop
- Event: POLQA NB Score DL
Ch tiu cc: s gi kt qu th theo mu v phng o kim v Ti u

QCVN 81:2015/BTTTT
S lng mu ti Mc
S lng
thiu phi o kim cht
Mc theo QCVN mu o
TT Ch tiu cht lng dch v theo quy nh ti lng
81:2014/BTTTT kim
QCVN thc t
thc t
81:2011/BTTTT t c

1 sn sng ca mng v tuyn 95% 100.000 mu

2 T l truy nhp thnh cng dch v 90% 1.500 mu

3 Thi gian tr truy nhp dch v trung bnh 10s 1.500 mu

4 T l truyn ti d liu b ri 10% 1.500 mu

Tc ti d liu

Tc ti d liu trung bnh hng xung


Pd Vdavg
(Mbit/s)
5
Tc ti d liu trung bnh hng ln
Pu Vuavg
(Mbit/s)

T l (%) s mu c tc ti xung ln
95% 1.500 mu
hn hoc bng 1 Mbit/s

Ghi ch:
sn sng ca mng v tuyn: % s mu >=-100 dBm/100.000 mu c tnh trn my
scan 3G - Sc Aggr Ec (dBm): Top #1
Tng s ln PDP Context Activation Request l tng s phin Start phin
6
Tng s ln PDP Context Activation l tng s phin Access c vo dch v
S ln MO PS Call Dropped l tng s ln c Access m khng c End kt thc phin.
PASR (t l truy nhp thnh cng dch v) = PDP Context Activation/ PDP Context
Activation Request
PDR (t l truyn ti d liu b ri) = MO PS Call Dropped/PDP Context Activation
PS Setup time (thi gian tr truy nhp dch v trung bnh) = trung bnh cng Setup
time ca tng phin (Trong trng hp bo co B th dng cng thc ny)
Tc ti d liu (% > 1 Mbps) = Tng thng lng (byte) c tc ln hn 1000 /
PDP Context Activation

3.2 Chi tit cc ch tiu DT KPI


3.2.1 RxQual Sub
Range Legend Count Density(%) Accumulation (%)
[Min,2) 116841 73.25 73.25
[2,3) 14890 9.33 82.59
[3,4) 11593 7.27 89.85
[4,6) 12559 7.87 97.73
(6,Max] 3625 2.27 100.00

Operator Average Minimum Maximum

MobiFone
VinaPhone
Viettel

Phn b RxQual_Sub:

MobiFone

Viettel

Vinaphone

7
8
3.2.2 Rxlev Sub
Accumulation
Range Legend Count Density(%)
(%)
[-65,Max] 43789 56.06 56.06
[-75,-65) 23477 30.05 86.11
[-85,-75) 10239 13.11 99.22
[-95,-85) 611 0.78 100.00
[-105,-95) 0 0.00 100.00
[Min,-105) 0 0.00 100.00

Average Minimum Maximum

MobiFone -63.51 -34 -94

VinaPhone

Viettel -63.39 -32 -97

Phn b RxLev:

MobiFone

Viettel

Vinaphone

9
3.2.3 RSCP
Accumulation
Range Legend Count Density(%)
(%)
[-65,Max] 26357 19.66 19.66
[-75,-65) 38845 28.97 48.62
[-85,-75) 37715 28.13 76.75
[-95,-85) 26552 19.80 96.55
[-105,-95) 4457 3.32 99.88
[Min,-105) 167 0.12 100.00

Operator Average Minimum Maximum

MobiFone -75.74 -112.8 -40.8

VinaPhone

Viettel -73.85 -120.7 -41.4

Phn b RSCP:

MobiFone

Viettel

MobiFone

10
3.2.4 EcNo

Accumulation
Range Legend Count Density(%)
(%)
[-6,Max] 60575 39.30 39.30
[-10,-6) 55316 35.89 75.20
[-12,-10) 10306 6.69 81.88
[-15,-12) 2755 1.79 83.67
[Min,-15) 25167 16.33 100.00

Operator Average Minimum Maximum

MobiFone -8.97 -27 -1.7

VinaPhone

Viettel -6.61 -22.5 -2.4

Phn b EcNo:

MobiFone

Viettel

Vinaphone

3.2.5 Pilot Pollution - Poss No Of AS Member>= 4: Assumed Reporting Range = 5 (dB)

Accumulation
Range Legend Count Density(%)
(%)

[Min,2) 72398 60.24 60.24


[2,3) 36634 30.48 90.72

11
[3,4) 9653 8.03 98.76
[4,5) 1283 1.07 99.82
[5,Max] 212 0.18 100.00

Operator Gi tr
MobiFone
VinaPhone
Viettel

Phn b pilot pollution:

MobiFone

Viettel

Vinaphone

3.2.6 3G PS Download throughput

Accumulation
Range Legend Count Density(%)
(%)

[4000,Max) 24826 24.49 24.49


[2000,4000) 27351 26.98 51.47
[1200,2000) 19044 18.79 70.26
[600,1200) 16884 16.66 86.92
[348,600) 6128 6.05 92.96
[Min,348) 7135 7.04 100.00

12
Operator Average Minimum Maximum

MobiFone

VinaPhone

Viettel

Bn tc download 3G:

MobiFone

Viettel

Vinaphone

3.2.7 3G PS Upload throughput

Accumulation
Range Legend Count Density(%)
(%)

[1200, Max) 65030 65.00 65.00


[800,1200) 7715 7.71 72.71
[500,800) 5149 5.15 77.86
[300,500) 4054 4.05 81.91
[100,300) 7689 7.69 89.60
[Min,100) 10406 10.40 100.00

Operator Average Minimum Maximum

MobiFone

VinaPhone

Viettel

13
Bn tc upload 3G:

MobiFone

Viettel

Vinaphone

3.2.8 3G PS callsetup time


Biu phn b thi gian thit lp phin download:

Operator Gi tr

MobiFone

VinaPhone

Viettel

MobiFone

Viettel

Vinaphone

14
3.2.9 CS callsetup time
Biu phn b thi gian thit lp cuc gi thoi phn 2G:

Gi tr

MobiFone

MobiFone

Biu phn b thi gian thit lp cuc gi thoi phn 3G:

Operator Gi tr

MobiFone

MobiFone

15
3.2.10 MOS (dual)

Accumulation
Range Legend Count Density(%)
(%)
[4,Max] 1767 11.66 11.66
[3,4) 10379 68.52 80.18
[2,3) 1891 12.48 92.67
[1,2) 1111 7.33 100.00
[Min,1) 0 0.00 100.00

Operator Average Minimum Maximum

MobiFone
VinaPhone

Viettel

Bn MOS:

MobiFone

Viettel

Vinaphone

3.2.11 2G PS Download throughput

Accumulation
Range Legend Count Density(%)
(%)
136334 34.75% 100.00%
[90,Max]
58792 14.98% 65.25%
[60,90)
32631 8.32% 50.27%
[40,60)

16
31464 8.02% 41.95%
[20,40)
133122 33.93% 33.93%
[Min,20)

Average Maximum Minimum


76.18 1037.84 0
Bn tc download 2G:

MobiFone

17
4 KT QU PHN TCH CHI TIT
4.1 Phn tch x l cc event

4.2 Phn tch vng ph km


4.2.1 Vng ph RxQualSub
T l RxQualSub < 3
Loi Driving Test Kt qu o

RxQualSub (%) 82.59

Nhn xt:

Mt s hnh nh minh ha

4.2.2 Vng ph RxLev

T l RxLev >=-95 dBm


Loi Driving Test Kt qu o

RxLev (%) 100

Nhn xt:

Mt s hnh nh minh ha:

4.2.3 Vng ph RSCP

T l RSCP >= -95dBm

18
Loi Driving Test Kt qu o

RSCP (%) 96.55

Nhn xt:

Mt s hnh nh minh ha

4.2.4 Vng ph EcNo

T l EcNo >= -12dB


Loi Driving Test Kt qu o

EcNo (%) 81.88

Nhn xt:

Mt s hnh nh minh ha

4.2.5 Bn cht lng thoi MOS

Trung bnh cht lng tn hiu thoi MOS


Loi Driving Test Kt qu o

MOS 3.36

% im MOS >=3

19
Loi Driving Test Kt qu o

MOS

Nhn xt:

Mt s hnh nh minh ha

4.2.6 3G PS Download Throughput


Trung bnh tc Download
Loi Driving Test Kt qu o
Throughput
2.739
Download (Mbps)

Nhn xt:

Mt s hnh nh minh ha

4.2.7 3G PS Upload Throughput


Trung bnh tc Upload
Loi Driving Test Kt qu o
Throughput Upload
1.657
(Mbps)

Nhn xt:

Mt s hnh nh minh ha

20
CHNG 5: DANH SCH TM TT YU CU HIU CHNH
4.1 Bng tm tt im km

4.2 Bng tm tt CR

4.3 xut kin ngh

21