Está en la página 1de 344

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanteras de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en lnea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos aos como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio pblico. El que un libro sea de
dominio pblico significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el perodo legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio pblico en unos pases y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio pblico son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histrico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difcil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras seales en los mrgenes que estn presentes en el volumen original aparecern tambin en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio pblico a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio pblico son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones tcnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseado la Bsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No enve solicitudes automatizadas Por favor, no enve solicitudes automatizadas de ningn tipo al sistema de Google. Si est llevando a
cabo una investigacin sobre traduccin automtica, reconocimiento ptico de caracteres u otros campos para los que resulte til disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio pblico con estos
propsitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribucin La filigrana de Google que ver en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Bsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Mantngase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No d por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio pblico para los usuarios de
los Estados Unidos, lo ser tambin para los usuarios de otros pases. La legislacin sobre derechos de autor vara de un pas a otro, y no
podemos facilitar informacin sobre si est permitido un uso especfico de algn libro. Por favor, no suponga que la aparicin de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infraccin de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Bsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar informacin procedente de todo el mundo y hacerla accesible y til de forma universal. El programa de
Bsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podr realizar bsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la pgina http://books.google.com
This is a reproduction of a library book that was digitized
by Google as part of an ongoing effort to preserve the
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com
duo
libri
verborum
collocatione
oratoria
et
electione
De

Strebe
Jacques-Louis
. ^' ^ >
I^00Ll 1.0 V0 101
57'K.NVHNI l^NN^l^^8I8DR

I^. ^ ^I 7 , l MMl!?! NoH-l^

imverw iMetickm ?<lri/lo7m re-


linM^e, (onciemm ciom f<lm selerr >l?i^m5>
0m frocl <lb rbk sro^in^o5 to! or<llonck;
<lN p^/o/^uma; ciocerrm5, nec /ltl5 mlt<l -
bwr cosick ckcl opml ince^ti con/rliionem /s-
skttT-rt, commetck-^ int?rmll5, ne nii?il ^eremj
int'?, )?c ilbcl/ cir cielk^ e? orstorick colloc
Nont> esl'c)',/^^!^!! Kow rsst'cim!.littc <-
tem mckttT'i^ sotiKmm /e?im5 e m!tt5, aci in <r
tecllcenH imf>rof>osit<l nobl5 i!l/fssnclu, niliil
k/?siclel'<lm5 tili! Iiominll'. no/ln5, ^ r<ltio
A irtte5 e/o^encii : Illcl nm fulc^imu V'
/mmo^n-esete-n<i,/?ciio/l5 <<rtim l,on<ls clee^c
/^ 2, Maxime,
?l
Nelone 5l^ oraton collocItione uer^
borum libn <uo. 26 loannem Ve,
nZtorem <IarcilN3lcm.

N. H I>! T' , M MckN<b5 No/^l5,

iinae>'t', Ooncietm clomii t<m selesr l<?l /m5>

bromm cos l^oper^ incksti con/k^ilonem /s-

f/?<'i<lel'<lm! tili! l?omilb. 0^15, ^ tio


^ Mut elo^ltencli : Il!<i nm j>lci?t>mmu ^
/mmc>^t7'ssett'Ncl)/?eilo/l5 <ft-tim lio<l7 cleeHe
^ 2. moximr.
Mn'me,O'lckMitl5<et<ml>l<l^fH'. <)iclsNl' .
ll<l non in o^c!l/<<c/t<lte moclo, /eci etlsm in <llij5
<lNlll cie/lilerit!- ? klmet (-llill /cientiu ra-nl
Milxim<l7m, ()i foettmm n-/5 clllci<ie exso-

lcte,^i<lcln<lt'<ec'<l/<l senetrer/ttl'tiiiter, ai
lto meclnts corsonb5, ^l m<it/?em<tls ^
ywn/?r<ttion/ciiMt,^i bene tr<lciut sr<ecsst<l ma
sm, ^i reHocit'<lNtciel'?'eclill<lt^ sonti^cio,
l^ /<5 <?<nt, ^i cliin< or<lc/<l ^o<U, /lnKr,
vircl.lnttt'f'l'etentl', on mocl l/lNZlki'<lncl<e
eofxlil, /rcl etium m<l?nil in ciit<ttil?l ssovc inn
mn'<lbll ineni<l5. ^i ero fre, /iftt^sroj'ne,
orn<lteslo^<lt7) <lcimoclmfco5. 5icinomnel
<li/cisllN<l5in<lslt/crci<l c li>?-c<l l'Hrl'cN'ltt^/lc e^it
in srlectf5iin?<e li,c>m<lNikf'it!ltt'me!7' o?-Hne,
t ix mi//k/!ml i/c>. rorttm aui intrr cioKol !?<-
^ic>^nt,reKe, Hlc^e, comf>o/ltecilc<lt. dlum
^ nc ijl fiwciL qi emcHlte /c^nts, <lltcs<l f><n'5
lilr <lstkK<tt in/o/e5 ^ ob/curu Aen5,<lcleo lmfs,
tn<l ^ in/lt<ltt erb sermi/cet, t ^icl <l^lt '-
v, ^ici /lli e/it, non intel/l?<lt eru^iti. Vltt
^raniie ^il/rm, ttm comlne ^enti lonm, /er-
mone t<lm /ste s<tentem, /in?3 tot rerx n<ltr<e,
tot.
tot/cinltl' lMes^rtsm, Ml/t^tt mo<il5 iol<lis.
5e<i boc m.liltMitt'mson^iNon /?i5 <et<ttll omnino
/lt. (^mobse neminkm <l?o, sl/e msHtKr //<<
con/ktcilne, <ltsoti5<lb/, io^eH. nec i/io5
<locn-eolo, ^oi el/en, t>ll^5'el'5accf>u-
toi /licere icktine/ksum est.t^ec i/?<ci ^icirm/i^
cere elM,/cki commocie soi?im.8t>ci trenil/centl
l>5 /ltenl l?onl5^ent5,etl<lm ol5 monmtll',
l^lie/c-ilt ostimo/mnoni, cl/moH erl le^<lt,
^< s<ltlone/?^lm/nrt, H<l <l>-te mste?- r/ilut
!-<lNonr, ao5 rx omnib5 lmltel!', sn^lcxe (nl
f<lllo7)<lc breuitn- o/?encii.Vn bor cil^ermti om
N5,^<l5 nra; dct>ro,lea; ()lMlil!lNlU,ne^ so-
/?enorii ^l/qu leerte cil/tlNXt-rt, in orclln/
<il?e^l: ^oci^<lcicioct-nH<ms/lnmcon/'t, /5
/m/r<>atMb5 exemf/i5.vt> n<tr<l V' cock^mnl
tckNone ^//<lb<rm <lll^t^l cofiosr, O' (erecil-
c<lm) mlto cofio/il,^<lm eor Hm l^o lr^ut'
-7etorm ql^ilm.ve nmero/5 concinnittt^lir
se<ill'5^mmlcl5,tlemocil5ckstckcll^lonl5)^^e-
e-rll,5 t>lo<Zmcil tA e^l<ie,/l non^r<lll <lt t>-
nl, (nec t-nim mil?l <^uic^ <lsroZa)t//lc<ltt5
men ^^n-tem<l?i5:icl <^o<i/ckcllc Hcckbut ^^i
no/^a cl l^ere l^l,sl/l! friere olct.ttoc
? K K r 7 ! o.
Hichl^e/? elcl>rnonl5, <ln <lmf>/lKmo to no-
mini con/ecr<lrem,</l m/tma. <il><5 <lsci me <7
^lt<li. Oi^lt.lciel'ckNt rstion </l^ m/t<e, ^ in
l/iu trel m<Xlme : clissnitckt t<e //i>lclen<i<l male"
/k<l5,extrentenltAl o/tT-l /leiil, <ieinciee<ea<e
ix te rell>lr<re /inxnt occsilNon . <^<l<i noc
erit,cilceo<lm, <l^i>um s!'lM!l?'l!l nc>l'l/ltckte conl^i-
em,f>er/?lu ^litm V' k?enorm><mlc<6lmm
snmorlb5, intlmxm (^ v-lHckmKmo re?l , c/?rm
cliti5at^ sere^rml5, c/<,rusr<ese<!ir<ll^exoul<e
cilttN5,s/nm/clck/lt!ttsrH^e<5m,f'ontli:cem
lonss^e, immeerencim (^<lrHn<liem, nomi-
nem i?ll<lntl<t,f>lst<<te,lnnocentl<l,lllitt'</lt<t^/s-
tte sr<e^<ll>llem .^icl erlt )?oc <ci ir tantum i' ^t
ett<lmfar<l reclfitille, ir/mm<lsr<ecilt5)?M!l-
Nlt<lte.()o f^o^l non e/? ocill non c/ico /e?en-
<li,<lt tenencil, <lt //tem <lHencli ^ici /lt, /ine
recisiencil ^l^em. lcle m^n<l m/t<^ l<ll>or>o/<m
srineisem H/fr<)?nt l?c il/c ne?oci<. In/!n?/o5
He5 preclln ^/cr ofersm <i<lre, ^e^i non eie-
e^e,/excentt5<l</ire so/!/ckNone5, ledere mlts;
liter, /crllere no s<lcck5,re?ere rem /ckmiilsrem,
t<m m<l^nckm /i?lnere <iomm, excisere lrv5 /?o.
e/lo5,trckK<lrenotolV' Hnot05, ooem/erre<nm
e K T ? >! 5 l g.

iu ol>i>r oFicu H^/.: i?<ec omn vcune ttli ne


P>r lcit7lts,n/l rel^ t v?-rm </lttcir niml5
<c nlml5 onn-<tfN<ec nul? rnlevckt in mmte,<lm.
f/l^imt'^.lrHn.l/, ^ll^mcitll'i ossen-rc?!,.
tnremo7-<ll,<lnt?-. Lecirnim )?lc ilbrr eiomi t<e <l-
I5 tr-ckt.On^ti ent?-<lt in /crm,v<l/m //ci.
tl.mornittteioci, ^ollbif'n-fkw.l m<ccrlvr<e
tn- Mm e^ im^/^nec f>rl>c/ti <e-
li elt>^ckntn5, <lmlu /)/am moi/l co//r cl>cm>-
Kckm. In meci <l/e vsl<l va^morna, ciol>5 vi
/c/rntl5 /immil,5 lNlrrcevtt, clcent ^t/si-
nsro^ cn5 : ci /oco crick.lt, c^mlNll!
Inner como<lr<ri non ^re /-Mt. I//ic l?r/_.

soTtr <l^ <l/i, non <lci tr mi^^rl, lrr l</s7-rtr ee


Mlti5.Lt cm sottl/fH<)rm/?K Mltsrsem,
^<m n^mvwd,n-/?H<l /ll-<lsme/^lt, in/o5
rrcrslt, ^m.Mmrtt-<l<ir<lit, mercrcirMnmt,
Ht>/nn<e mr/lowkssXlt.^i wi omn,<leil^o5
<l^o, in n tr conijciut oc/o5 <lc ment, ^ omnill
^^/-m/Hclknt tr sosrnte, npn e^ ic/em mrA-
c-n-r osoNst.^t m ol/<l ml?/ rst <ci U H<,il_t5.
^ 4 ^Ms.
P K 45 ? 4 7 t 0.
(Dene. ^tei/moclimnscl<l ex o^lcin<l mj^
sm fetltt,^ ^-/Nt lioneMmi i^
n ellsm llitn-ckN , non eximij ssincis, non seZ,
non imfttAtos,n3 smml fonti/ic, n ciij <K<etz
immorttlel./W lllxcl esi fm et tene,cjocl<l vec
srofeit,l,omlni concejsm,fe^cit ne omni con
sm<lt temf5 eclx^n lle s>secim lltesur, ^o
nmmenwneterm/erlt, ^ omnommum
sel O' rt ctinet^V-m est f-m,st cjic! est
mem. wo il/cl e^o t<e mest<ltl comfs0,je<i rV
Mntl<m futrocinio commtto.dlon icl Zel,
t c,-, im mult<u. l^ec enim /m ^escleo
rn-ltm in/ci5, t ^<e clocume lenibl ltt nm
coem,setmt co^nosc3tr <t te,el le^ntr.^o
ici^iciem feto.8ecl ill tck truclo c,<lsl incliettte^
lm,<ltcet>incloz't<ttonem, t^lenclore /Kl
nomin lll/iru, sl5 le^onl'5 mfllo,- icieutt-
ts. dlil)i! e)l cr scnute.lt 05 Lcclesl<e <i,slH'<l<
N<efnncife5 KismoH <lciof>/se /ilio5, esmfo/l-
l?<ec 0! ? /cienti^ V' l-tti5 <lm<ltore5 fmsse te<
stentm-.8eil im tu ^icljl noKrum <ie ele-
Klone O' oscktos collocstione erbo-
sm/cntentl<m exsliceml.
5 I' K. N L ^ l KNZNZrl3I5
De uerkorum ele6iione^3i col^
locatiane oratoria

<ur pauci uerba eligere, 2^


contexeresciant.

V V K5 mlt<t l'ttumittj

ccptil V' o-<lton<< Wtt -


tlone /ol-metr, mlt<^ bo-
mm tttZew/lMMo,/i>^

nunc pl'MttoZ'Mliip!'-

mcklttltlettt^cur p^cil <imoclllm/?telcHocrl'c)-

s< repeno, c^ t<<m Paci5 e^ ? ^ste scettate^


/cce<i<<t. V<l^lito,m/cltt<lm e^ <<cl<lcl<lm ro"
i'ttm, ^orlMl clocmH muni l^ : lltc^m.cllscen^
ft^ psMm m Mlt<lao/l<ilm: allm, sstil cM
, , ^ ^
r<<tlon; tencrcpoM, mollentilu ttn- pnmt cK
<N'o',^^ llrwZ4/,tl<men incn-ti lF,<<nP ^
n<m mckZl/ln^ l<!ii5 ltw et' or<<tlisc-

repertt^ clx optlMltt,^l et^ p-co,,tsme V

ml<tckltn'sc<Upc>'cmt^/mttm.- ti5orcm
/e^i pizet,/< ^i/^ t^bit!- oiupt<te. vlzcll
tr llli/ <<cl llmcrnltiit o^ttonil elltt^^um/lontlH
^pulei. V'/ttHttN c/se^ll/o oplNtlnt'.' Hplcl05 V' Lsptl' '

colcre melt. H!l/ nllo cc-^ne,lll<^ met<< pi'l^


pq^t<<, ^o p <it, cti<<m per lnlck <<c ic/n-t -

llc ocl< V' m/ltlit< loge<il /ol'mul excipe


re/ttitt c/sc clcnt,^^m aPetn omlm re^
sm erbosum^ coplc<m <ie necko/ttme^. ^li/ poc-

lmciet-Nltttnt' clt m prerpt< rlif,?' n <"

iumttu non/empes eowm /t ^l liocmt,/e<l co^


rn
L? coi.i.ocH'ri. t.!L. l. j

t<ilblie/n't'. l^on cle/t<,te, ec lesice^unt


n^lm m^Zl/in V" ll/clpil pwbl, ^l all o^tim.
contecle-ctt/e<l nemo sci/mc/HlN^Miliin ^<lt^l
compcncll ^<e^etll> cllZltln ckcl /ont iten-
lesct.l^lj.in^ enii Qcew mult<,ouitlll<lNl
b<icl flc^ cle cossocMonc erborttm /cnpt<l sc/l^
^emnt.e t<ime te^ch pwc<!?l est, c/o c> ^
le <lebl!07,/l ems porn^t man, pcmcl>e pos-
^nt.V/l eW (ut <t dicero) locl lsle p<lte5 cle << "
ts<tsuc^ cro'. cle c/a nctttel'^mple V'co'
plo/e cll^uttlt. l^e5c^c>b/ccompo^tlo,/loll-
lttst7-<<trempl.Mer<<tcm clonc<<<ip<l I^tl'^
/wl o 'ej'N'lt.altN' cewll<ncl/Ief,e/glt t mo^-
le/l^t. 5l c^ttic! in b^c rc po//ltti(mlimMl l-"
tcm,cllbil e/ic/c>cl po^/ml)l<t /l ^/cl po//^
MttlFMo/llcisittlonltt cc,/ltm c>lm5. lllc^
<lm^itc,r/l Km/se>'l'eZ/c,no/c>5, c^<<clo^lclem
l<l m<<xl'ne olnt, lilbl, cr^^sill,/?. ^to
client b momtl, nec isi<< pr<ecept<< /^laent,
Hi ^lcllM per/iorlcl- /cctli<le/cn<ecilcc-c>^
e. I.c^<<nt ptl<lol /lortt.bckbellnt con^ess<m i/c
lentilttn erboi'UM^ipcllcH/em, notctc>l teneunt
commune /oc: cn'ncnstrilnt ecln<llc< ^<ecl^m
clema^namuim loctlonllpwm<<t. b!cuete^
nm swllcnt , con/llw , schockte nttclm' , czi
a 2 ccnscnt
4 VN VLKL. L^cT'ioeiN
ccn/ent eo,Mt V inftno5sill^e,^i litenl MM-

nil bben<nt.

orine lgelil8 cliituta.

^ / Mllt5 inZentt ollMi melZmtmilne com^


vsche/l^in^/entlu on <<Za.Nnc i?oc pwjiono,
Macl eK hil in/iltti, bontt<lte erborttm, e^ca-
um KZestll compo/ltt'onenM ej/e in actione iM^
ll<bllll,lW in ^o NUZ es omn inttAlll,
llcbe<Ml. ^b ^c>tte,ck^mti<<, on H inc<
eioc,!^ tlone'<<t ^efttM cl,H>o/lttone oen lccepit. Llo^
^uent <lb elomtwne M<l e/i, e^ <lb c<llem 'tlto'

tw. ec il ci Hcettlll ^iclt<tt incFct , <<t ietlis


tckHo/ltor/eckelo^ettlilMll^ttlcst.Pwftn'e.
clllienttc) V" ckAo/mo multo^Ml communis

tr.Vloctla Atosil c/l pnpn'<<, Q7 ttc obsenu^


tiomH^e wtll w/lut: r <lie ''ck, <leo^ ll^
, ciii5^tM.Hwl5 in bello ^llm /cnf>/n-lt,H-
/tt-wl/elliiFemll/to^/cgetn ommno nl-
r? coi.i.QcH'i'i. 1.12. i. e
nem. 0Pttmm ckccM ^elMtnlli5 <lHe, <lt

lock Lwtl V" c</l </? ^t re^e/ienclere c


cewem,cll <llHocmemml mott<<llln imltlt-
bllrm^olile comp/^ en/ll'm<mt. 5el lllci pn-si-

^il temem e?' mlt<lm, mocl psob<<m re-


K<m^p^c/<lrttm glel^ cFepwKe<lm^ Com- "

cm'4e pe^l>/m est ^-e ^mMimum. no


<iclclei<ltlonem nei,/c<il<ll motlM^ogc lni- "
marmn. ?nmlM,^lt< M int^re potest m^ "
il,^o<i in M ^,'eit ^oll<im estlbulpMim "

^ecntt ckte' eel>et, t M ^o^e o^no- "


sttm/l?nl^iln^<<mc)-l>^ on exprimt, inHo5

tloee/ichcmetl<?M<<. (HlMtum^ inteseK/en-


slliem ^Kle-l' eFerM-, t<ltum e^c^-
lem ^<l compo/lttone ei in ent l5<it'. el i
sine cllMiiMtts.U^e, r<iblf. Clen-o m Lm-
to.-^ecr ll<<sll ^i cmimolbt'Ml',^
lvclo V' o-n<<tl ortltio lllet. l<iem i O^<lto-
mcMM^MLr<e^/ctetie,tM^m
<t , concktil
6 DZ V2V.2. Nl.KcT'lvtlN
, con<llti!t''l'l5 c^crentr,oFe'nclcntM'e5^<N'M

<i<intl<<,con/?<<Zo/u,<z<e inter/l/tt^ue m<<lc conne


c7untr^<e clMcllc^,^<e ci/Fcnt<<ncasnt,<lnlun
sesum moleste /rnt, einimum o^enclunt, or<l
tion mteurb<<nt, ncchuen^mckttsctme? pos-

^u^ere /cntcntl<, uerbu moclulclte Pttlure zla '


siilntu-. In^cnl llbe^lltex instltulck, ^<e n<ltr<e bo
<< non cofrptck,/etl ><c1l< <>/ue'nt,^'eclc or<lt<o-
V'llo>'cc<,plnt>',n'<ill<n<il lcn<ilt<<te <

commeclltnt^u< s<lil est elo^entlck,non <<^er


NNt-olpt<<tcm.ln comso/ltlonc ucrl>orln,ut
in nulw l<lPlcllM,clccof est V" pulcbntucio,^ no
lltn-obil'Hclnws <-, tcje^ur optima oc-
ll. piucet elcgMtl<< crbln-um bcne cl,ZestorlttFct
plif-tittmwrpon'l iter/ecomPctentlM. <^lml^
se-m<ie <<t^e /lme <<leo pwno, compo/tte siit
>'<ltlo,clcmlcct llentcm.V' /lne llo t^e<i<o ^Ucl/i
,cnllo n<li^lo per /ctentti<'iM^u/lNN pcrttcit
,<i/inem.^t<icrPcclelu^steclecente'^/lcU'
ti bell<to>-c^< i cn-lc/ci ^rret-. composun-il
nmerol,t cettl>to'ipl^str<<,/lc Pulclise /ol-

cKi/loneLi/'MpKc'nucnum mo<lol omn slt<lte,


s^erckt.
6? col.^oc^T'i. i<l2. i. 7
/pn'ltblt. <2l<(i^ult Cicero) nl maller.
oriltto j)roncil<tlone <llaor me/u>l polest i
1ocl rmen lttl/icloft erl>ormconcl/loe <<P-
t.^ <!ior m ttlt<l<il<)^m or^lor l//clPn <
<l< entle icncl<or f cz^oci /l <^il acie /eer
<r M/mnil est , t nll<< oluptitte vtr , pote<
r/t' c contcmnere cllcencll perI>lcltcktem i nckH /"
et irel e?" Mpet< or<ttloliOratlo c^lunto com
so/lNor,tllto per^ic^ mszil <lt^e llicl<i^. I>!<m
aeMlttlmoclm/en/Ml conAM i<llZc^crbo'
rMlPcrtrbcll/o,^o<i i>>perb^touocckr,lt<<cll^ <,^i^
ntcttem /rrtorllmecompo/ltil collocittw. cur Qce-
ro t^m ^cM mtellcc? ieletr , etlsm <^<<n<lo /'
blim est? 5utMlrm,^o <^o<l^e ioco erbum
stMencittM ^t.cui^e/m <<j?lznlltor<lmcm. cr
l>lcr<e^ueinclo<!il/?uu,rm /entetl<eno cl<pltr
<timo.''c>n cor <lHo cotort<lest.5?,tr/<ml' vntiom, u
m^ ulrtl oratio e/t clllnt.^ mementer cknu.
colloc<<tloe /^le/ltle/cit , ii /mm< or<<<il irt^
t lccecl^t pronn collotlo,necee cst.e^clcm i^
r ulcllt orckionl. Vt cm, lmentu i/i<<,V- ncrui5
/zltl^/lccomsoMonc/entetu concitutur. OHll
uttem ^<nt lll <llccn<ii zcerckc celerltcktc <ll-
cencll r<<plntr uttl,c t<<r<ill<tte torpc/cnl,
nnc Zr<<lt<lte compontr, nc le<tckte <<e/cill,
<t l<ti /nt.M trl/i,M ^ulctl.pro or<tton
< 4. ^blt.
DR VLK2. Zl.ncT'ia^N
bc<blt,/orm^ <ilcmck.IkAc ckckmM<K/tgi

tlcilM^m<<Z mlem c//e cotenckt. I-x ^li>l

lsst)^cc-e Pojl/nt. ft/i/ nc^epo//nt, ne^e o^


lt. no po/si /c cz<mt, nollrzlon<<ntr . luckc,

fct/,wbllcll, ^lp/chen-iMlim elo^mtl<el>


tttfemin/cnnonekomllno MtneZi^t,l<t m-

P^nktope-cconcj,//cnt. 5/ plcb-lM i<<^

poK/oeoclMNllclm pcmtl KHet cnstl<tcm.

" /oite V> /Mite' ckcn-c. 1 <l-t^cw/I< conF-'


Klone 0 moclo lclilt<,pcHc/^, e?" m<<

llemn ^eci<lm mte' bominel essclt. ck ^0 dlen-o


, tn-tto bw <ie O^tore.' ^ems,l^l>,ng<! c/l ow
> tosem,^l l^tme /o^n-ct>>tclml>i<tl. 5l c/i ^
, tn-,lN'l<ict.e^ eiMowtoletMnMNOlioi/cclKo
emnoDt<M.5KmoexttelMtti5,Hi,'t<llll
x^tMcll<llte^et,itclle'ent^ltlclce'et :/ecl
contempstt em,^l mil i3^ic'epotlFct.ln ^o .

tcm mtet'ii^ueexcl<lm<lt.^cm tlclun(tlt<i


elttAmMei' l?omin PH i HKl <llstiMe,^l ex.
flic<<te,^l <ll>n<lilntcr, Hl lllummate V' b! V'
e^bil Hct,e^ m lp/<i oMone ^<</l ^cnclllM n
mer es)m^ con^ant,l<i est ^o<i ckco omste,

aptltt V' cogr nomnlcm. <)l it<< cllcc-ct,wl


nc^cllllt <ll?c /e ltli^e toll e^ l/5 boc nome c
llxlt elo^entl<e/lll c/)e tnbucnclum. N<m ult

l0s<llatltt lilccnHZc!.' ^ocl ut <rtc,/?c V' om^


n clccore c^et. ^stem /empe?' comtt<ltr llecor. 6
enit ttl <tt-l>onbl ^inccem,n tlb< limtt
V'PiN' intcrUilll^n oleribl <lre<<l,l -blbl in/
lcksum lle/crlptlone5, i eckbl ceN V' in/lmmen^
t< /efo/itckln albl olli, l exerntchl mM-
iloel,l<llsapni!Zcne'/o'M<ll'lNP /eriem, m
soem<te contextmn^n rebu< to' alj^q/ltlone,
erbicolloc<uoe^u<eZ'ec'ofteltl^<l<i'<<t
^oelumoclo orcknel ccr/on<m^in'm,cn'o, ele^

tltt'tM pwxlme im/t<<t-, temere e?" /litc iO/at.


> ettm j Vl>l/t tot pKl/o/j'Ko!', l<bn, ^omm lll s
^wm^ smtmtto/lc-l<t.''l'ltotot'l'-<<poe><<slttz<'e'i5 l>e
wlcl.'l'l t<lm m/tll c.etn-0^ / bl lln</ e^ l?l^
stm-l-e^bi tot cil/crtowm o^t/o/ bl lsinlt<e <io>
Koni co/cnj>tw f l>< /excentltpwx seculll
Mck^o/<iore co/^<stu,r<ilt<lH olM<libl s'''
lcntlum ^lilcm,^eci lc/te io^mttm,l<i est ,n^l
tlum,tttlil<e V- /lbn? rn-t, l^lel. cr etun,
o /nt? Ko^l'no p/l<cltl^cstm cl, o
i/l<ls<eeta-mZi<litt^'l?omii^c<<s<e,oln<lo
Ka bH'bliNtt.non llZrest temet<, no in ontt'
bl V />itl /rn<< lt<i,no ^lc<zl<ie<tte expo/ltt,
e^ in me/llM)om,<iN^ soFct.0M!lm5 P^o^
B< eck, <<w e?' llrzeto^otto^i'o^p^iilaiie'
co-<<ml. Imsoniml e^ pl!<tlc-<il .- co^po^ o-

<</?ll<rc,z5mmi5.^Zl!lt^c/izni5,tabli5
8nnon>, V'l<i^elorl<mcll5^clMlelZ/llo'. cs/n-
"""'Moe^oHlHomllme<ci<<<rst,excolereon

bi^ul V/zck< poe'ttt.^M colmelll< iwstl-


e^^chonbl^lci^-l/tt^Mt,gl<istNtt0'
n<t. <^nckclmo<i lw m<lZm eM,e^ omu^
tu <loml onuVam lFn-t <ilgmt!<tem.t<< ^o^ er-
bomm^lecloreto^tlo,^^ m<uestl<te<ion<<t o
twc.5l colitt'llle m De Mo-tllli5, o om

slc contemn<lml orn<<t. 5l l>l in ommbl com


xt tlltt6tlckco'em,c' lllm/mmmoplficem
/inm<eubl^ plcl,ntH e^eHoseliN-emusiMl'

min l>on<<m/oml<,m^l /ipi<ll cotcmpl<t'0'


n<lment< -c^um,^l tc>llt ^l ccelmKlenlll co
ilm, ^l i<<t<< /pcllccllle smnt',^ (t l'
ttcr ^nm) lbll non pulch-m m<tZlMt, ist
<zoclarcnll^mcsto^tlol.QultleK c<l5e.cr c>ntum s
iamo probte pcFttttt.^czttaanckbel'ecle' nonprob,,
bent, e?' o bHbcnt, c t^c ft ^oli non bllbent, iuis.
l>oc lmru utt<peillt.^li/l m^clm,l^l cle^llt
lHos. 5t? est m<<zm llibos (^em plen^ue /^
zlmi)/cci ojitiml V" ^est^ntt^lm clicenck es'
D^or <lc Mllgi/icr. Vt ^oclr elit,elo^-e,ln-
zenio , st<lw , lttc , exercMlonc , ittt<,ttone oM
est. Noc Maxime ciocet', iMt ?<lli : hoc Mi
w/i lltte <ljlsc^l sotcst^Ml Mbenckm, loe
bonestono P<<rckcst^o^,l boccerte omm,

tllpl/clo/et(omnc5temellcciebct)optttci^
tim Ps<ecesw>-e,/?iicckt, tct<,llogl nattum l-
lm lZe^' nclosem /rrck^Mo /o^c<il colo^c i

^H vm MMW^H^ / omni Zcie MitZFn,

l clc rcbttipwpric.omHe, compo/lte <ll^c-e-epc)s

um exsic-e/mtto pote/l. Icl<Hltliul cle

" ^tl<igogeMme<Kocne/l oM,tck<l^u<<


" ge -im, ^licmo/lxMlmitt^um.clocecltpw.

l^ ei meHoc^ltn' /clt,V- omc pwsitet>


<<lelc<<t,oml<< cll<?<lf,oml<< cot<lMl'<nt. fvi

x<i,llbw^ lle Iyettone, <le 5ecite, <H<tAon

f>bol,no coliem^,- cke,)?e moclo,^?c leze, ^e r<-


t/one oltt'<lt m^tle bckll>tlc>V- arcct eleine
t<< prima be/lt<<ntt. Vt oMlttck c.cta'.l.nttllttm l><l-
bentUN'bo' tie/cfil,ll!tm <lMAw/mcolls-
t<ltlincm,nllum certiM ckcemilzel. o locil

comlclej>teco'lcl<l'll<let'.Voll'lli5lAciZll'

n rerum o eliltcr ^m ftmnuntl5 llmmuL na-


mento r<<j'lt'.no lMlt,non Mpr/ut eMzilu
non l'Het ^o<i cctt lo^littis.ttltlM /l nckll on

tw5 (/l<i^l pictcet) llli in re common, bc V'


lllc llMlreiom/Ull commi/cere : A azere, t t<i<m
em Plcktmentem.onn'urelllttllwl'rmi'ltttcli! e>
bil.V' ln<<mcr<l /octtone,V" conwrto Zcncre llc>
54 vr vei^N. ^I.nc7io^
nilfqi<l potistimum /e^etr 5 pemlebit <b ose M
Hcolo^t/ecl/cklletil.!<llenl)/cl<llcwcom^
mlttct,^c in ck<^ rupletttl'itttl pl ^l etl
rocclli comp/tur : 27 t tncil ln^l,/c llle
nugistnMZUllm primere w<M'.Mten</cn
beMpwPo/ltu,p^ceptomimlt<ltzwttz<l'ttil':
erb<<o<lcm ob/letl5,zsMcll<l elM^r,!^
cum molllbt,liltltlcm bH-beiw msce^,nI-
tum eontt lpte ^ ortllne collocl<l>it. !<<<<lc<l>lt K<ec
iz<i'lenm<<z^ste'.- primet Hm t<me tllsnp
ll l/l/riix.V' ex oP<l mll-l prcxllbtt lMll bom.

poteritel npu /<i<<^ lZ<ef>-oll. t1<lm


" (Hosemele/iMbt<isecenl)ses<,blto^0sem
" >re/i<l<ll.
" Nt nun! e^ <^ljitlll<lni/etmtl<< : rr<iz< ci-
" t^u con-iz.,^^ l pum llisems.
<^m Mllere oltti^m mult ck/lter m^
/^ltuere^ttm <im Acre mei i^bc-.^ InZe^ ll-
l<< n^tttr^lil pene mortuu.no t< restlwl poterlt,t
illl^Xtti re<3 V' <e^<<lc e^ <lt<r<e/?mlie zlznerent.
Htte^tt^.utucrlUlckc.i.nel'^ ^n^ nitcbutr,
V' ^uusi per lere ZliV' nuM ^eretev, lll om
>rcperlMt,i/li<le^ulcl<l^Htrie)lrmlt<<te
ll ulle. Hb/tt Vwrh^c scM ab eo ^l/ <u<
M moll<ttt3e erlttllre,erbor ck/crimins cli/cerne
re.
lirrc<ilMl,i/one, ize5, cl /men clcmptum.
8eel sn-mltl/i<tl<lZcnl<I)closcl. contra s<<cl ??><'>'
cperlts, ^i rnc>c/op<e<i/<t <lbsolesnt. ^
ollll dominum znu mil trso^Mlllcm/lenl,
He tctmen mclttt V' ttl<lol?mn . ex atonbl
^l potlstimum leelll/lnt,^lnlltt ckc^cno

ltcrpretllnlll c/l ckZrccll 3 <clet, optima ^<e^


^e t<m^<M/<tcs<l ces^ im 3 mn^Mel H<e-
v poemM.V' i///c,i <ll<lioZc>l , e? le eplsto-
llll.V'^oloZo^V'^b^ iMttltt, et /?/<<-
tl>oi, c>ol Mpwpna pels^ru/l ^l^e' onn-et

tenlil ^Htcrn^e re<lclnt.- VH>lo/ crbcn'ttm co> "ckcul.


si<< locoL omne et P<lzin6l Mplcnt : tlM^; p-<ecl<<<
rc lloKoi oj^c/um l^lfe/eM<lnt,^um terck H<<
ter^ petendo c<<ntlt<<t, st/l, illc/i cxM: <^e,
Pw V'.clZo^'lcl s/letm.'^,l<i cst/ell : ^lm, fra
: Ooccml, boc sst instwtmul/!^!, mo
^ml: 5c-lbo, ul c/l ck/cnbocompoo .- ?l^i,l^

8<lgltt<< , l<i e/l sbilret' : Q-llHa/l,^/? clell


tm:I'Mei,l>lic e/l etlt,pl<ct,^o'c/clt,/o'Mlcl<<t,
erettts.rfleci^lA/tlne esborlM wpu, pulc io-
HnHj>wsnet<tt,belllMMn'tt<eA'Mck<^snn^
<5 DL VRKL. ei.Lc'I'lolIV
nj,im.(2icl<lzi5f5ollclemel lmeni/rrl, tme^

/lMmoc^l, t<< cm itelllAt?, V' NlercillMte'

nHcl<<,Mc'UM lbet llclscnbc-c pttclM ^MclZ

rrb<< ^ck Maxime cm/^,- rn pwsr > ^<eP /t

ne tl cose/lt. cill<e,mlm, c^h<ec is<n / t


contottilm l>ttb<mem, ^m rcKclM locscnck tta-

m<<li5 f I eck/cencl optimi c/H /criptil , <ttcllt<<


mollorMl/ieMl^te/onn^et lls , erb <lbHl-

llempwpe cotexccll><ttlone ttt'et'. llctecm


lnAclere mi/er Fc/clt.totl/c<ltct m<lli5 rrl^,

cltttem m<<ten<ezcl pwjwnil ckci/cnbcn<lum ? cs<


tlbl exescencl slltlo rstf?ol5 l<ll^l<i ocosln , cP

ex
^er^lliw,H>!'^<eli<im eck M^mter exl^ ^uum.
Mntpen,glbi omPs<^c'lM,/ccl <ck<i
ftc/cw^lll/inltMlMlcomj'lc<?ntr.U<ecm<leco
suttpso/rwnt. ^<im<tt<'em, t^liano/cil.eg'
A Mltator exo/clcsil.<<m pckrentl Mi<l pl >
cbm'iMil est. 5 Hi5 e/l <tt lxirbH'l/ml , ilttt/lcr^
cisil occltwr,<mt cx l?omcllon<<t itt in con-
/ectione, <<t pert^ o-clo , cn <<nim^cxcki
fwpten^<it<lM^tul til llnbl,^<lnil
iemcncltm, cktt^lMV' iNckmH/eckccnckZem.
5elcllMtt<<,il/lo5,nc/vrtc/l<ccMlZMlte'excck
<le/c<<t . c^Mcnlim est rnim , ne ^um /r^t opcm
<3io Iecllil, Mt s/,5 wtlcm moclo ^nl ell^ Quio Iqu>

t<une,QrtlcMscno/lMm^ rc^tM contctlt.


l^ljlcl <<?io/ re/r^m milto^lu/lttnilkmtl?^

^li/ totlM Hem oa^mnttts in lttcio, lettem I.u!m^


obmt ,niM<il'e -bo^ltt imsttn^imorlu : ^umquo^

bi wbcn-<<nt,nec cttllnt lMZentcm,ecf>cti<l^


tem coe-cet Mperio.V' MtiZ</tcn) cllZmtHte. <<lt
impwbum <zo^cl<tt lomlnwn Zei,^ocl lzno-
s<l /ll l>, omm<< /e sc^e csctllt, omn pr<e /e
3 VV VLKV. ri.rc7I0!?N
contnmit<c<lsH'lclt.Vtt)!i'o/r^oxl<ctcs<loi^e'^
n<ltlmlti e? ezK<< clesc jwlllcet? : colliltu m<<-
n, V" imp?H?lonc^H,/l<<?e loco csck ccckt,^z
sc un<iHt,V- tum icmllm imbccMllt /<e ce>tlon
^l<?l,c'ree!'tltlt' in pr?/ : 5lc V' istl ltNt'mo^
5Wplcll'nitt05V' exercitlitol MHt. l^lbll
/?blo<N'wMti/<ilent.l'lin cert<<me liter<l-
rum PZNMH uentum e^, K^'mckzno mome<
to sttpeM clc/^ttttt : e?' lctestt liter^ e? MV>
/t><M, e^ <lo<?ii5 omnlbl msinsi , <l <lllll itie^e-
con/zlt. 5t ^l/e^l Milien si
lZnt,^'<< pr<eMtt<i.Mt< pn-lezuntlpK/ccl
^uol<<m ltM-<<nt- l?oc num/lM ml lF?
cxtMPi-e itllM bllrb<<n/ml clt^- /olcra/mi
sso^ecllttnt' ltt-. ?erum o<<clnenteoru
a<e i^ e^ bon'ille H<e inK<<te, ^<e cotorte

k /t. pw /enmnc leltmo e^ cme<lilto, ^ V>


zrcstl lm^<< btttttttt-. nec itc> l.<<tttv m n-
n-<<n>l?c inte' tKHeu baberi, ec mex<< f>^<ece-
ptom ol>c poFnt.Ii<m ^otl gH ol't es
rte ml!l<ln^ <lto-<ttwe r^V-propn^V'

<i ^oiilf>)i o moli o^icc/r , /c<i e ltclzcre


glcm poFnt i oo'n<<m LuKo lM n-t eM-
lto^
, Mllii, impxobl .- clt<<lln inclt<t impoiltt on l-

le<itincltl infini5A llisclpttll. Nlc( m^munt )

illli iMKittwr^V- co omme mei,^. Nckl Ko->


mim lckclllm.o/cn^tlZen>e,/e<i cs<t/tcktc:
non pwpn<ite,/e<i m/ient censent -ltwncm.

l 2 tvl
' t05, insennone m<lttil. Ml estnobil !<<el<ec.'

<lmb<,hca-o8clpwni!etmtLrte crclloali-
gl<lo<ll/ill^cntcm.
()ui fugieni 5cnptcre8 elezaw-
uarum. (2ap. im.

n
pt> Ni^ <,^tloil(tM<ciel'l<ts)<lcImocllMc<<nclll.N<''
^"' rum en)llltem nitnemA pqstmom chemen

enckncl, ali/ logcncll jo^null , H melez<t


ele^tt^>llll)'<^<</cicksl^ ob/erlltwn, ^ tum
tee'<e<et<itl,tln me<ilocnterercllti5 pewttlcl e/st
bunt'.? er<<t elsmoH/cnstlom,t ^l e-
st V' eleLM5elttZch'5 <<^<<tl e/j'c ellct,

etta<<m,c^l<^Ui<m,lcl<isll<wlloclN-et.te'
bo/<pll gm nomine at p^tinpio clckcie-ct or<<
tlonM:tZcmn^etwpi<<mllcol<nHonem.'t
mbitum : t M^Uttcci/lM/liltttcrct mitio : tpw-
omlnlbl , ^i ^<e ^oli , el ^<e n<lt-<l pr<ej>ot

Klssltt />lltllck- miecclleret , lttlieiw/c^eret',


Fmoci tottilcmplxnl? cost<l'et/>ll<ll'i5,t,pl<
tn>me>/ri<te-optiml.clelPl<t/ll<iemeleplsto-
l,m el o-ttioe/cf<be'ee?'exo'<l'eellet,ln/l-
z/llb/o'mll qttH/lMscl^cml'lcmclt tefri'.
^<ii/cieb<<ts<lcuesb<< -<<' ciscl<lm plcbtlll
ni5,^ll t<^<lm emmilMlNZttN'entV' ill>
^scntoM.Inbi/cesebl, V's Zene^ eius
liem,omem ommlM or<lw-um eiez<tii<m positsm
ejlsi exi/iim<bM. <)ljo ^ici inepttl, m<l^il^ rilii-
cittm e^epotestil os<ttioe nll<< n-bopso^i
/eciel e^, nlll cn'tl V immt<tbilil loc< , null
n^lU^<lt^c <leMn<itl or<io , t eil mt<ltio ie^
/o-ml5 V'lne/l'A eM. 1.0 erl>osm comm- Vebor c<.
ni<</nt:nec in ext<i ci<i/Kl m^il ^<im in snn """" '">
cipio,ecinitwpottl ^mi actione me<ii<< Po-
NlMttts.INcminem ^um lcllplcbnc,sem,compci
M li/xeri5 : ?lcbnore m<ii n^lttm neminem, in
comso/lte'.Intc' or<ttori emiem/Mlmm pe-/r^
c?l^ repmttirc^e Hctt':Inte'o'<lto-/mm
seNrilM^ Pen neminem, srMe e?' <l^ec7l<te.
VbiiFtttr^tecollmMem boclterbi Xemlnei/cm-
b 3 sn-ne
sn- ne in extfems/cntentkl ? ele^ltt^uam. cs lt<<5
Non i<i l>l^ p<itletrr<itlo componenck.OHckmob-
ssm/c)l'/en<lint' in cia/i<l, l est in c>x<ttwe so>
/^m<l^ot>-ef'clc^^l comsosttee?' iecentn
l<l<<nt,V'/l<ltn'c<licknti uscm.5l <lllc?>l
l?ic Neminem, inconcl/wepon<tts, m/lpe5ni
V' <<lte' mslllte' <lntecet,o^enclet <l!'em,V' lllll
cum /tM^o<Kmmo<iof>crltcit. (^mckco.rc^
'cn<llu^'<utcr i homlnibl /<ltentcm inem>i
eminem : on i<eHmtr <<- , ^ co<lzmetut
co^et.V'^ne er/ mollltn' ctcl^nem crn<t jc>
<ie/. ()UttM lico , ksewicre lmcle cslt eminem:
null<< olj,t<tte/ensi ol>ieHllts, Psopt- ^l
/?c exllnmt V' <lttollnt' l<ckp<e/li, t on ic/me
tttr <ui clel> po/lttocm.<<cl hoc comsosttto mnc?
r<<^ lcltiV'^tt'ecltto po/t>em<le'l'<l concttrsilt.
lIt<,n<il e^ Vtr or<lo erbol'in, et Mnbl em^
Hckinststtewlir.itiocommlttenlick. ()lli/l -eH<
n tremum purttculck ^<eprim<ull'ci'ecsle'
but, ts<msos/M tnttlent' omnu ?t, l^lmpill
mmMn^<m.I^ec7l/necr<<Fllfic^n^H
mcki min flucl. <^em<<llmo<ilM in extruHonc
soi'M l<lct ocll ^o loco ^ocl^ /xn rmle
melll aptetttr^c e^ in or<ltone cl/zerenclu iilc<<t
llr,^l cH n-bor/lt <<j?lzl<n<ll or<io. Ouul
iz<ts OM e/t g^ <ie cetto loco^cll'cre^ cU!l<l
inccrtu
r? coi<i.<)c?l. i.!8. l. i,
leertet Pwcestil^bcntri?xo/'Zmsic<lt,c,/iZ'
^<, coc<Zmentl<ttonc, mew.loctl^nZ^ a/?lgn<lN'
ts.^ec/le7bMlProMc^lHlM/efecll<iltcHN,
^<<m per/icit onloncm,l<icn-co <llxn'o> ?lltrem
<Ml.' clelmelt enim <lnMl!llNl. HmellP<.
trcm,elitrcl ilonentc ckcennl e/si lnckcelbo.
Ql erbet cleloco locumtrlln^rrtornclNlllzr^
tlel,on enttmerut eorlunMab^ut incle/clelt trm
ntcponenclum /lt,cpchtto"e, etrelome:/ci
ixn- V mtewelllo peli,locetmetttns'-im<
mecllel ltnnel, ho ttltcs /e cosentlet, elttemperelt.
lclm quill melbntioctw ex encblnllw, /! impck
-lbl elsslientttri Vt ent <ec^<<bll /ittA/mM orel' c?tio g
tio,/! <i<e trc/c al> optmo scnptorc- sentmtlee lon ^""
ge ceetcr emineelnt , V- ^m^nt lnll relz<
se etmplltucllnc ciemottstrent i cr cos ol>ll^<
lilcbnl ^eim el resso lluaml ttltlm.^ c2i5
cletm etcrm tllt l?< lege/f lMltetclcriictl^
nceltT'elcllcllt ^nstotelcl,m/tel T'beoclci, mult<l
2'l,ec>pl,r<lstl,Nt7'M<lz<'re K<ui peU<c<,f'l''M<<
(cero, non pemnorel mlto e^Zmttllel. zuulf
lwrum nemo icllt ^ccl 0<ttl^o<l ^lzcri
aocl ?wz>mnst 5 ^oll /nn/elrl/ , V' elu/n^
li nluestizeltortt clez<lntle<>-l/blk/c<el'l<ntc'c<io,ct
t<lm /ottel icllcle n^elm zu/fMereint. dr M
Ft- <lclml>Ms corlM M^ cr Kabcnt pw tcze
b 4. /ormi"-
,4 VT VRK2. Kl.rcT'IQNT

ll^en<t.^o pll^o ex lll n-nt exemj>lck,^

^lt/etl tllm p<<n/cnbc-e -ll<il><its.It<ie


erof Olllgentn- oml<l perse^eblint- omtons or
llmentckV'ttol'^tttt / t<m^ mollc5 oA<il
o/Pt<ttt prietcnbMtftlon it<l est.l?ulllM wr

5?xl^eMt/lltem leZl^e content. 5l /oi'te ie^^ct,


nn^<lm cei'te ^icic^t commlMet, tboc noM
V' l/le5 Qr lltiltum lczum gen conerent.

obtuenm bol ./ccl MilFlo constltlt, Hl'cHl^ lllttll^lt . Im<^


^"'' merHlel tm sew5 tum > bee collocl<e tli

l/n-nt.?lt/?im lczel'Ntltt' , lzo cl>cmnsi-cb<<n^

on ltcZ-<<m estem lnclel>Mt : t<<nclem/ol cIto<

len c-/ ft^it, V' ^clloi' temM <il0<l b^ee


r? coi.i.OcH'i'i. 1.13. l. -<

ses/l5,ll n-borum ft lnstl'ttcnlili. ^lec cle pH-


c<l/pelleHlc,/ccl clcle-/l <ll^o/?twe erb'
rmn ckmiccml. czH<emlllo-<<Zltpr<eH,lll<l-

(^uima^l^rl'^ul^ scn'ptore5 6e-

tizl!. elunc ^cm potlImlM llossore V' <ll-


wll MliM^lM/e^t', t ^ m<ixime cllt,
e brem compencllc l^um peweniltt,^ plscet, ex
sl/ceml. ^lon mt Heum <lb m/iltlttc, ^-N'e ll
ccmFne ^o ucl pwpo/?tm sinem H emre o
postit. I^o aAM cie l>tte p^eepto-^^^ m pn-
m est <l/ccntlbl expctenHl-pwpteftA ^o<i pe ^
ntelttFc V'-,V'm<</oi ^<!m bon/
sepll imlt<lntr.^M ckcckm lle cozlttoe et/cM
ti<l rcn<m m<lmckl-,H<<m/ian Kcibet, clocct <lll
incloH^, ^oclclcmentil e/i, erb<< /?e s^ pro-
silllt. czum /etterlim lebest ^bere e/apll<tt. '
^//!n<3<<m^m inlem^m Hj?lcil<m,no c/t
bic <ll^>t<<ll iocl. Uoc <l rem pettlnet,go /?t in-
b 5 zenio.
6 DZ VRKS. Nl^ci'IQNK

eolu Kl. oruto'. ^lcccmmpoet<e, sinlttui'cesltt'cmil lznl^


cli <lc^nt,<llt<l e^ <t> <i<l cogt<<, iclcittm es-

t<onc,/lct in cs/^me'i,V' ob/c mo<il<ltlo


^<lm te-ct V" wtn<l^ /cttnt <<m. <^>ecl<<m
erbu /?c <,/ /ttt , e^ pce^m<l<, t intes /e
coco-<ii<</M!l copicnt'. d<e<i<lm(tltckti^
m)ilMic!< <<t^ ii//c><.- ^<e^ conixcnl per-
petu nx.lbunt', V' l^ci'e /rnent ,ll<<m /entlencll

H<i^^<tt ew. <<e/lc, V' ^ no / 5ensl


lle,/lcut ommt>a<ilst>' lU'te V" cxcrclt<twe.
riltcof'.llllo^in l/i<l nontt-ilckn'em./ccinl/lttlllll

w/l in Hblt,e?'P<il'< lll,tcmp'<ltll,ctt<<,


-c<l</<ltin csbil ut/lzli5 <<t compcfti5

m<tXW<e,non c^c/cnt t i/iri<< mstl,^/t o^<l'


tio. Noul j,i^nOl /lcko e?" lmo? KtnA- exi^
guico^ttil <ttK t'nKeKil Httonae prce-
r? coi^Oca?!. 1.12. i. ^
sck.^immckcu ckllZmt mlt<l /crlp/ewnt, ncc
secl <<c soe><e/ict,in colloni<l <ilHor,ct ^<e-

^lo/bct -<< e^ Ml<,/,no /icb<<t lllck e

fem mocb<t <lH>e-<l /oorn conctt^o. It<l^/c^


culbeb<lt url e^ <<Nttl^/mte conMo Mr<'^l

er<it , t colenck pent lizriwict, ^l sterile /lm

l,mc /orte <</'' <,ll^il^uoci Knciem metut :/el

s<iofcl.Noom^rt omtelll,igult I'oet<l.

roi e<<clcm m/onNlll/cl/?llN<l,V'itencll^n tll-


lizentlu,^ tckme in o^ione ex<ecl/stclllck o
snt inter/c p<tt'i<IKl<l^stc<ms<ei czuicli lllo-
rn P<m<lon/tiZen. czttm K m rbeto^ ^m ckA
nc<<, totttlcm)rse/ntzcnc'<ilce<ll^otos<<to'el: Ln.
nec^<<m <ioperomm<<con/lmlltt repest. N<lc ^
^n^ <met<ltcm o ultte- in orclinc, ^m
inbominilaren^tltt'.t/rclt.cHttcl/l^ttilll^u
gu Hl est tcn<llt, izM, mo^e Ms ^^
MF<<btt,V'/'^M<e t<<ckm xrenum^ret.
,3 V5 VRI^Z. ZI.^ci'io^V

eurllere Ht-<e ^<<iMlcnt<< nopotc/i. Verm est

5<t lZlt'?/o^ccl< m^lstw cr/e^cl lil motl


er ln/ltHpsuclentlck.In/ltttbn't.tt.e?' ^<e<i<lm m^^
o< ln^cn^ : c/ mn<ttl ue/tM lOMsalllc^t <l-
imm l <l N'l'oi'ttm/ittttltlltem.nttmew/'.e co^
^Honil orcllcmpc-/e^<ltu' 5lccxpet<lto'<in

llbk. qnto/onF!<in!it'ck^cet'0fAtto. eio ex^

tionem omnem n'te co.Mc^e. ^l<t^nc lN-tel


imemcmlo V" collocsno multm /<<<? pote/i,i
elo^cnllc>nM omlo./e<l <<^ne n<tt-<<lbi5

t<<til,tm wllotwi5 Mtonbttl.- tencut ^s<e <le/?n-


gill erb, clc con^io/?til cie co^mentstlone <le
concl'ni>ilte,<ie nnlew,elc c3sa/?twe Hccw p'<e-

e^UlcilgnosctiMlxlc^ttlntill^nul ckMr<l erbc


NimSn/illcittM.lle or<tt,<lc comso/lttone/cnpA.

erst
er<<t bi5 ts<eceptwnll>l nostril , l^ lZerc pinzi
Mnc>><<, V" ?cm ob/cr<<m exem^Httst-? o-

er<llMt/cn/mf>nmm , c^mlnlbl poeKsiM, pn.


T'c^ V" V<>Zii^ m<tXimc.Altew nemo I^tttl0f 1-,!.

^e m or<lt<one non mlnl pw^Nil e^ lutm<<, ^um


nstn3<< <<t^ ms<il<lt<l^U/^ est c<eFun <lt^ cice- ^!^

te ^llcm,/c<isc-^llm/uil : ln dlcn'c'ne, c
swsrlet<te omc clo^en<il zcl , om^. ^g
ckceck.No^Mos,/l on <<^ omnem e? iMentlo<
nen, V' eloct<onem,t!<men <i l<l ^ocl o!mj ,/^
t ejs/e<inml.<llH<<n^u<<m3ref><icll est ci-
c<ltor, ^l <n<<l)^ moci /ck<, illp <<p^onlt.no
tume mcttolrm ^enmi e-bo'nl f>ntltem,nc-
^e^llzit-lmi cieleum ex^ttl/ltwrem , e< extr
Hosempetimttl collcttonem. UonM/cttf>t<tcll>
titMerlt m<lZlster,V'cl'>'<< pwnctlone ^o-
<l<mmo<ll>lMl<cslt/<<'e.lI<ecf'-lipo<<tpe^
s c<llscc<ii<,l)<eccl<,-l, occsc ml/p^<e/egatttte'
sfetct-,^lci l>tli5 bube<<nt/e<il icman/lret.
<)l<o<i^ce'e c> po^lt,eum/ltil lclonem no b<<
bebo : ec <K l^tl Mt ltlM lckteblt.HniMiltiue-
tentemil^cl/ec> est <</<< (/l mocl pwp!' ^ s. .

reclolest
Ao/ltum , V' oMlltum , Hltt ttct^ ,'lltttl oMm V'
scktn/e ilHonit Zenul, l^on<ictrK/?<<l.-^l
ec e/ltcttttspltn'.nccintnMckt.nec li<Ac/c<<t,
ec mt<lu ll^et , ec conclHimproprle, b^rbure la
sliltttts. eF ll ic/umm eil l>tHl/enno ex -
pe<ilt,enstl,V' icon'ptl,<l/?lcic tllt in <<
mpun-/,sc/lMP <ilno//?t<lte<lettlcet. Nine
A,t no mo^ /ll>ctll ckclt eioctem,/cll etl
t^?c co^ctV' infirmet^rel, ut bon-lliam et in-
^Ne cttltMlpnfin-clinZlumpo/t'ett opoM. olono
sebt. mncmHFoltlMl,^l/i<l>lN<le pentl>e uerbck ft-
eieFpropn<< Mprop-ll>ps!ti>/)slt,lc<tl<t ZH-
,^n<ll<lp<ln,wmpo/lt<<incomt'oMc3m^e!it.
Voio > ^l excitet <l,mm,t^ nltwne mo<le>
t t ^<e co^lt<lmt, erb leH5, V/b/t<<^
nH<<te HzeM Primat. ximi crle'lt<tt imlru-
bili5,^csMbM!tcM^ent/<u, in mlt</e
mnerckp^stt'etr,etoptimcklclct>e?'let<l<li^
/Z'ottct.V' eociem pwpe tempore colloc<,t<l e/Zlct t
noree'bo'lu. Volo ^l><ltlocm met5 ^t:
ci ^t^M e^ eximll -clor litern : gui <<rtl
llberulllm, male/Ktem mtl, non omn << g<e/t
t?' <l<ntm,marc mltaw,/ccl <ttl bec Hcenck ick
leMiV'ckcluer.ezlon.e^!? re/n-ut. ^i pcn-
^ertt llllm/cribcncli /^orem : ^cm /? no b<l/crlt
sesltl<
r? coi.i.ocHT'l. i.!^ .' M

^ltnn^retfOH mm <ie er/ ere lillre Po-


test f ?oetll. () <<tcm clc or<<tloe / Q^tor. <Z
est <mt or^or, Mtsoetck <ltttMcm ^mtl>m llls
<)Hl c<mln<< perm/^ MZenter conlllit , mlt<
ef>lsto/< V" 0s<itlon ltrtecon^cit. Nxcit<<tl llle
psckceptor.V'/W minime w^^c/ll ne^ono/cn-
pt<llllscent ememlcktimpsob<<V'onoft expn^
zet,P'ob<<V'Z'Ml<< poet>pwi/cklbl cl/clck
sfoAswlttt/c^pwconA/tt compo/?t<l prompte
/liZgeret.5l^ici<</umnlinnel<<tum <lt li-Ml
locun mt,expe<llte con-lzet, V" molliet immuiata
ze/lere lo^emll.cll limH/ollte metc5 ck/clp-
li,lZll<lblt,V' intencict llnimum , e ^l<l prostat
f/^McilM V" impolltum. csi f><<ci lblesec
slc^t,/?l<rsicemlmpcnt/c7'lptil<e^<<'ct,<lt
t.i^c! lic cllsnpll Pnnccp5 pMi /ecl viscip!,
pf<eclll'U<llc<<t.ciommorctrln loc5ck^clllonl'i: """
c ^<<ntlnn ,/e<l ^m bme /cr^curet. commlAl
clltor ^<iclpct<<t <l/?ltie. m<itcn<i/cnbe<ll/s
tetlo/c<m,re<?oP ^ck/l/ilo <lK<m,et primi5 lcim
br^< ncpwr>o<t, propost <llc/l<<tto iz<t'
ne ceAtor eHlclckwf^uoi' pexiclo itli tr<ms
mttttt'ho-<e. Qmm<<ltl<<neelllcet,/c<l tcknt
ot<tblill<: ^ol<u/'lpto't<<m/!epe reprebens,,
cicH'oncletiV'mjimstttM execM' lclborem.
B<< e^l^m/cribl) pfoMnb! ^tlm blttnck-'
<'M,^o5 liacerclclMiNo ^oceri p<<s est :/e<l vro-

lem iinz!<m cloce olnt.

Vtll priores leZencll.poetX an


oratore. dgp. vi.
Vi lcZimclxl'mc <icbt,tum MckZlM, tu,
Q ^. /cnstn l^ttttll, t ittcic erbo^um cicle-
Kl hllbellt-, V pttlcbl-c'conci^ twlittti'os^

anorawsel^wmtlT'expcemul. I^Honcm soes^


l^^. ''l"prcl>'eoso'tcse,m<<xlw<ecMs<e -ttion^
conAnlt. Kckm ceirmen oMllt e/l <tH -

l certt,^ wclcm0liocon/cnptl<lttlsiclq/
l^compo/?toPcckecmolMcF^^nmmot>
lec?i<t <ls mollw^il <et<lti5,clei<le m Mum pw^
clllllllb<er,l^ lllt-lWtcmi'5lem<,n<e le
HMKH cecuut Nc^Ml:
c>lteesmpenb<<lbum^ poet<l)iZ-<tt.
OochMmnWl>M/ntbolpoet<e: e^ li/lo sl
<lnmmilllMt cmatl<tl,immort<tle ^l^m
ccr/qstc^,,><t,/entetl<tt'm cocilt<lte wl><l-
0^,minee5bosmwAc<, nxi/<ttwne -
NT' co^I.QcT'l. ^lv. li ,j.
hes0f/Ml)?Ml.Qptmw5Ho/^cMs<l/?c<<<i
rml moclo/ elnxlt,/?c <<i <<lZt zcm ot>
tt icll<Uilt,t^ cm lf>/ <lttece'tlN'c l<el,ne^e
llHone ieH!^lc^l<m,nt'^/cio temperst ms
z,ec/c comf>o^twe mocklatll lnuenire po/?<5.
OHlcl entt pt<tml lZemm /mmm <lA<t<lnte
ieo/cccn/m,iti5 Mgnilc^ smbl emcllt!,
/ multo pentm,<ilt<< statte lonZel co^ltcktw/lc c
br<< V" /ec-ll /il^tlonc e^ice potM ? c^Zlc-
^i<ie/izs<u<c,/0fm, wtim, elez^nl, </c-
^m,Mce,/^e^utm,cu/lm,Hi/cle<tlN
rmettibei'olcttm pr<e/e-ttt .- iec, cxlle.e^e'
leforme,t'l/ic,!lM<'m, in/elc, l/l/m,ref>cl'
erttttt , l/?^ ^incio /orte clc nclu/lr clttnoi'
'-mnHtiisHm/no orlttionil iMt<M)Hmlemte
e^ <e^<bll/te-s'c>^e-cmlil't. Normcr/l
ocanet Ptte?, ech che/H<w memon<e comnttetj
vMllment P^ /ermolbl eF /cr/Pt At-
Ntt. ln^^a<iV'temi'o^/>llb<r^<elo^
^^.ebre, c^u^e/nt <<ncltte5,^eZ>
lllbore ck/cet : rem <ico ece^nsm, t )l lieft, ne-
l^e mewl or<itlonlln/erei-e,ne^e pe<icllntelll-
ze-e,ne^uec'/m!<)ll>'/,nctiee^l<ccl'ntu-
NcU'e^tttbenepw/rn'c f>oM. coZno/cctlll<i Poe-
tlcm <xl^,V" ^lcllll'ol'lltorllM^tbmo cll^e-
rst pe<let.5aet ^l/?nt l es/ pc<le5. e^ w/<iei
c poetics<
,4 02 ven.2. ei^Nci'loilL
soetico5,eostem otorwl r//e : nec ip/<l,/c<l call'
tton or<ime l^n-e pe^iciet. Animiertet ll-
l<l iltenck zenl <i /csmonc e^ lmzck cott/ci
listure. ^lml>m Mt<nl<,^l<ll m,ltmiP t
l<lllm<ieseret,sl'lwn ck.^e ps tc- imblt.
rormM <lnum lclim : cxlmlo ^lenclore er^
borum lllusts<<blt lnlmum : Q7 ornut n,l><il>lll c<l-
<iti,clcm sr<ecclle-e m<ignl^ccntl<<olet. cce^
<let <<mltt,<<cct cknimi imiM, mult<< Acile com
f-che<iet,<lt<<p<<l<<ett tscktttlttslttN.V' bic
/ittsHmHcmckcolanblt.I'sZo poe^rum mtn'pse
tlttw pr<ecst<<t orcktlonem . m V" Zr<<ml!<tlci-
?M oZiao,no cktorlM comml/set e/i. Imb><t^
f?ccq</? l<^o-e rccen^llnimm.ltt/empcri or<l-
tione icn<lln lllm sctttlrckt/^poscm^ul /? cbe-
menter l?l<cl tanZlt pHtum ,/cnttt' t<mm ^<l/i

leu. fltM wmf>lr,^l sot< llbi/cerent, l<l rbeton-


c<eckH't'tofci'<m,^u<l/' clo^cntt<poe<ltc no
,, e?erct.Ix'Ze/ecUjc<ct'wll/umest.- I.ezenckM-
^ qlt,/nt plet<e.NlM etlckm poct<e ^u<e/iwcm litt-
lcrt, ^i<i <<m c//ct lll<i yo lp/? HFrn-ct ul> c,r<<
, tonll.me!'o muxlme <mte< lclcb^t' V" e/
^ clipucl ore,torelm lp/cnmenincrcblt.
, Vt p<<lc, p/l. (3<''<il<m zr<<<l V' omlltlt ox
cstsoet^mn. Lt in eocicm loco : Wte/ en /imllc est
wckclttm.
ftllilcmm,eicHoP e^borum. 5c/?t /<iem ^wp^
/t! te^c <^lntlil<<a,cll K<ec e-b<< /nt in cleci-

st< lcHoncm Poet<slM : multlN nl lll/clm /e-


^tr,c^e nment. Nlln^c ab Hl V" in l'ebi <
^ltltt.e?' m e-bl5 /blttnit,^ l a^eHbl ma
ti omi5, V' i per/n iecorpettt'. ?f<esca,>
elt <lttnt<< cottl<ll<lno ol ^-en/? mZeniei, optime

Hone Qcew ^le/cen<im Milt. ?/r<< <le Poet <<


<<Uii//em,H icomnlbmlllorln bonil, ^<el'
ne^bil /nt, <lzere osljl/em .' ^onlam nw<i <ie
eieHoneV' -Hone eckrtM lenttonem ^-
e ,/t nutlt cre<io cle rmttle ps<elczcn<lo is^
ctl/.

^v >^ Htettitt lcoZltckNlium/a-ll'cnlllM^,>/b'


^V ^. lcic f>^opol oporte?'5,V'/entcnttl)/<<l <<t^
^e co/cta!ne< e/se clcbe^e, <ilxlm/.5t>/l cnim 8t7lu5.>ti
o/'ttmltt e/l V'p^/l.lttMltt iilceclt eFr<?o^e?-m< ^ '"''lt
z^e^la/l5 0ritor.I<ic^M<l r t<int ckcl ckce<i
swstt>^ckt/cnstto.Oper<epseclestMZente'
<<n<ie'tn-c,^<e<lc/crlbcclo(I'l</^<<f><l Qce^
-ftnem ll^er . CsM Me e/l,i^t,<zocl (ut uere
c 2 lc<lm)
" commentutlo V coIt<ttlo /clle t, b<lc lp/ck

" nelenim ^c^t /nt locl,/?e inzcn^ cl/<i<<m

" tenti<e,e'b<,^ omnu ^<e/t cl/^ zmeril u-


" xic^lll/ln,sl'!icmenst)'llsl't'<<tV'/cce-
" Hmt necc^eft.tlM ip/<l collocatw cosirm<ltl<^
" e?boslnn pe,M'm/'mben<lo,nc>poettco,/e<l
" vatono ^o<llm nllmewV' nwclo. ll<ec /nt ^<e

" t^-l^tm/l ebcmeti/?tte/c i bi5 /bttil <l<H<i^

" <io m Hccnclo/crlptum ltiulmt <ll^l<i^Ml<lb


" cl</cc//ent, reil^ ^mll os<itw co/c^uef>. N<ec
5 ex M /cntett< optiMl exaM/? erb^l m<icl
me lllMll clcllM, V" <t^l collot e^ consifMst, t

s<tioel,V' <l<tt imsct <llcentt^/le <ibltuttoc/c


sn' m m<<nlbl est HHen</l.<ic omil c>A, stu<il0,<l
llZmtletexercenclitt.^Iun^uum prob!>cl^ pi

le^it,el/e reponit. ^s i><bent alcic pzrl,ec


e</Hti5 <<ttent<: orc mM^l,,i ^lbl ioll sm
m< est lltcr^lm ^<3l , b<,l ttr. lMz<
V.om<<n<estief, t /c>^l f>o/?mt: ^<lio eme^l-
te ic^et' .^ 8cnbere 5ttie olxnt eplsto/l, epl-

be<ll ^cltstem ckpl/cent' i OZ o^ttmi mile


ls/! on t-ck3<uut.^il loneltjgttbcmllto' o te<
nit clll ^ Hi5 lsMeHl <l^M c?' re^l<<
no upso/lt.^ clr<ltor i<<stn< 3 colt <lzni
czl<i<u<l//cpw<ie/l,^^lM tloHlo^umt', t<l'
cemiilm tck M^c^et<cl>Kt<<tlonml<i<,'e
lltn-ile^uccottlcl/<<n<e/lNz<ewmMttN'elttle<?
/^ <le t st<i^ no exl/ilm<itwil e^glon<e/?<
H<m,/e<l lzomttuum<ieckclA pcmp/.tli"!'^
^l<lem e^l,t^e <ic<iecow/m,mstlllc> tn-<n'm
te lozm temslttal'/llmf'De./lne^'e^entl ltio
^m^lbc'/enont'oHe.5t>ll<,mgeHex-'
c , sesit'.
;3 DR vekS. Nl.Nci'lo^^
^ qu3 tcnt?,<tzn ^iminwtl wnt/nct.menck clncn^

g<<m e^seckt e?' Mlt.sss^ ^iwrum c/?,coAi


t<<tin itn-p^^ mM^town,, monument
, /nctl<tt-:,lilcl i ono ezocwa- com V" mani
tor. 5cnl>cnim lzltr ^<<mplnmum .' nec /lizicn^
<l/ e/f llibo^, csl /?ctm<<Zn in fcbi e/l mu/t^'
lttgmic<t,no/)<<'<lmco/l'^lt'l<<lll-m.

<2P. VIII.
1) Rmcipio e sonnen /ccbst<lebl/K V
^ ifi-m^t)e>'p<lc<</c'/b<,ntu-. czem</m<
<l Mtutim wl>^ cof'pltt'if, lt< > <<nttl crc/ct.
Lttmsllec,'plM^o/)c>n<ic7-eZ?-<<<tfllm<<ti'
Mm m^nltli^mcm f)crel>c o potc/l :Fc Ml^
Ml Mmuww onew prc//l,<,<l<lt< coZ/tllttone
lxg<<mso/t'c<< enz/ttts. wn-t<<tem s^pte <l>
tn cti/t, V' ^e im <<c npenM Mt-. <)<,

Hr5 <mt mm ^t^. rw/?ockntr er^o m<lte^-


H^5^et pottl ^m imms<i/c<e. ort cm
^M<l<lll>erl llnlmum iM<it>-, o/ium li^or
R? coi.l.ocHT'I. I.IV. l. Z5

conznAtslumKboscm. ()oci<ltn sr.esc'

co//,on <il^clt<ltem mo<l pcknt itl<tl,/e<i


et<<m trbt llllwl /c/m commn, e^ <<tllml

sr<eceptlo.Ntel> rc<?<^cllil ^w pr /e^l

a-e^lt. N<ttm e^o t lccm optima, /e<fl<le^ ^,w 6,

ttm:/n-c/l b<c i clicencio collocatlonrm, <^

tentt. , ^<f,en5 <<t i<<t/nil n-b ^-Mtlckl,


<mt copw^i t<!i>l<l^ /zzertFc mmiscn'e V'

c 4. llgentl
4 VN V2K2. ri^c'l'lone
llzent^ut^t^ wgnitll,,<tl<i ex M.Hit ce^te
lcs/<<.hmc lcllgcstl seslml/> ruckt <<iml

pemlcm/ckm eFe exl/itmo.I^olo/en/l V' cotmil-


tloncl tterborltt lonForel,^.^ NT'Utto
cr blcn^,^cllrFe olml,w lt<lmt,^l
oclMmlttt!lc>, V' mew/tl jurtt conzm
nonnullsm pl<nt ol>/cnttem. HlMo sMclonl>l
erb /en/m nm wmple<!llmr t<<nto celn- il
cndeni ru l<i <<M0 wnclMl. Itck^ WtlUH V Mlwttck PN
Uimene c,^ mm,ieitie clrc<iHl lttlillio. cc>l>H!i<< V
' cnl3. tllckclm,^^ ^,llt<iiep<lst<mcorpt^
rcuuHua,. membnominHr.cil>c<l<!ill<<tem,ft7'w<ls
compselie/!. lfo ent ircl ^ ckFicile, ^m
Aent / sirmM /cnbcnH r<<ti,^!e <il/?lf<t sint
lt^ue clll/<l, colllzn-r, e^ uno lonAore <ml>lt co
clcll7-e. lollll^ pwnl'cc'ltlcl,o<ltl, Vo^
lPt< lel>M<lt l>, ilMlc<< e^ l>ttlbl, s<itwe
mentilelxckkcmum totumcori'mnslt bominem:
l?oc zltr mo^lM^zere llebemi. eHemt>l< ^i
^e/ntiicp<i'<<<<c miMt<<,^<iu<tn<Hoscl ^Hl
MltZno ezocl'o/on po)?it. ?<<<< ^nz^t tw:
V' <<nte /ttnuKlctt j?l-ttcl<, ^m totm opl co
^<t'c<llst. I^nzll statte o/ublll emt pe^
No<il, ^m cl incift,el membrs. nte ztr
lvelcrnclo ^ment <<ttclol,^M Uescl<i,
r? coi^ocH'i'l. 1.12. l. 4
Actio /ecomltt<it. <^zumcelmtlb exem><<^
tio/r'ct' it<<ttl,/etentt<<m e<ttl<iem uo m-
sei jiescxsslint.V' concillttiosbem. ^Kenim
^tNlic lozu compscbe^oe,crt<< Nl V" <^</l m
ttl<</stiere <iebcm : tum mult<< relllziml i n
wi^,l,l>oc moclo. (Uum olpt< clcbllltet rel^t
uml/lt m>ttlbl,^lm^ s<ttoem ment elu
lltt.V' <lem totum conMp<lt lwminemH iet<ie
^'m^N'ellel'eml. ll<<nccoti<ttwe /i
fuer cmt ^l M Mltto mollut',?' mecko c"
/ pcsttt^t b<erel'lt,V' Mn ncle sro/ril
//t.V' <^ te<il<tltn',ts<,bet' in en-om.etts
potu mtcruHl bseulorckubl prmclsl /inem^ eo
<it7 peeobtt^lale c3H,lct.a<l l><ec meml ^

zr<<<il/cl <ll/imze<lli,t exslo^ntt tum m<l


zi/iso^um <ll/clplocl<<'l<t)p<i'ellt,V'not< lc^
znttl,bl ocem fo<it,/etenttMH sn-^clckt, oste

b<< n'l'il nullo ite-<,l?o ^coll/Zut, t/lnZull es- """"


/ /nzl^ t<<t oc lxibere uic^tu^nullt mor<e
-cAn^wnilH.-^znsAlt: nllum panlt e/emetm
<Ul.sefpeto context /ine <i</cnmie <lnt 0-
tio. <^< <le c</<<ne<ze /cnstor,ne^c lrbttcr
/cn^tu t'nH'lcel'e.ne^ue h<c<t lleKuci/l exclu-
c 5 s
42 VN VZKV. Zl.Rci'l0l?V
s im'65 <l<l^cere ^ic^m, e^ er/ e/lm^
nege ^ erbil esb<l/cp<u'<l-e sotcst. ltoc iml>
/nlbe<ee!c,lat cme^tlonl,metil oculol bc^
l>etut,omnnP m/ctt e^obwlt intclllzmttam.pHf
<< in /<epe zs<iclc momentum . <^lcl enim ml^

znosn legl^ poj?int ? 0l<i /acilll cst^m /icol


V- orii /onge cllclccrc,t /l Aent cPf <lll^l<l
ite-/n'llt^<^lci minor e^ oper<e,^m pri^
Pili <lccse llter<< m<lZ,,cxltl <<tem mter pn<?<i
notck g<</l tennmo^,^: t Ho low Men<llM /?t
lt^ 7-cAli'Mltl,nomt ^ ut/?o-, V c<l^lZ<ltori
l^i<l,^cl Mi^<< c?" expi-c/si/cnst^ relrzr
ti cunckor e/i^^l^ne est < l/io conlocilfNuc uo/
pti,teptl sepilttclntctil^ rccoZo/clm< , psio^
po^enonl ckftcMli ct <l nou cui/i impctlM
meinem cont<<m5. l<e <lte pr<e/cnptl< ?^t ix
tilil V' ocio/: ^<<n^^ c<po!^ol ef^b^ ^/ieim
Hl>l>chu,. (q0se/l ^pl>t/?ol<)intfrcxcrc/teltloncnu^
mer<lnt. l^onomnc^ llsoioZl,nccomnr5/zble^
<e/nt./'<epcenMcont<5tZ!'<<l/?lMc<me<tl<clbc"
eckccnclM,<<t<<cl bcnruiucnclM /ententlam, c-
iu/mae/cnbctem <ic/l^co/'0stescexlMmo. Nt-
5l'm ^umomnil os<ttlocon/let-ebl V e>'l',V'
r? coi^i.QcT'i. 1.12. l. 4,
b<i/inere,i<l csio^ttonem /lneeinimo contexit. <le

ne/ententi/l ckcc-c,m/<<l<<cst./etetw/el<te,/l'
e erborKM of-cllc V" mo^o, Antu. I lcitate
scsm^lclmeckt<lto' <A^lt- pr<ete- nz<>V'

w es/se,^. /cmel orlltione tr<^<,tl<, lx ex

te i' 5l optn ^<l>/^e clebeml //c/ccre (<ie<


bemi <<l<tem) optima cst o-<lt.'o,^^alt<<te /e< ^ ^"

bor slcl>nt<llncm con/ect est.I'ot/nt lsto<


N<ePr<ecl<<-<e,totexcmsl<l'e'M5est<<rm,totlle^
n-etei Mosopl,orm,tot <lllAU,e^u-zte <l!i<<.
qu<etis<ecl !lf7>l7oc<<nt,tot/lMillt<llelV'
comvUltton ucut<e,tot scntctlo/<i corminu poet<l
sm^MMiMobil/PpccktMtbomiMmscM<)-
e,, tot t<<m^ <<< /ZzerMt- lcHonelcottt-
<e:mMnezsH<etamlitexpe-ePo/)
Ml, ^oll erb exprimMl, e^ estl<<Ml or<<'
twc?l<i ^lem^cutl^lcllc est,,tll bc!ne/?m V" tl-
le,^ <l excrlletem ck/cls<<! neclAmum. Obtl
Nlt Mtem con/ct<ll,, <mt pottl ab/!, t t)-- >
neltn'<l-m <<te e-b<< cie loco l locm tr/ce^
Nt.V' lllm nat-<llem or<lme permiscn-ct, ^<im
Us^^on^cloll^^llmclttmcMl^clli^sent.
lmprobch
" plenP/ZlMl)^l<mplnm/c-lbn-c.5t>losti
" mle3'P'ieMl/?lMlckccn<l!r^c<ssorlc mckAlste

" pw/r<3o H/?l<ick elc Mzenl/cnpttt^/ttperablt. Qm


" el cnim )?c<<tti5 sunt locl,/lc inzeni/ cl/!l<

" blml>nl^/>cnttbe noli5, omnl^,- ucle iAcni^ con-


" tcmpliitlb<o/icnclt/c,V'occn't,<)MN^;/e
" tentt<e,esb<l^ omn ^<e/t cu/^ zen-i5, m<l-
" ximc; lll/lnll,/l> ^cmenst>/l /bl'Mt V" /cce
" <i<,nt necc//e eft.tlM lp/ck collocatw con/orMlltl0P
" erborum pe^stcltttrm/cnbencloiNonpocttcoi/ell
" or<wno ao<i<lm nmew V nwclo. Uec /nt ^
" clilmo' e^ <l<imlnc> m bon ontoHl ei-
" nnt,kcsuee< ^<^<Mil/?<llmltttNP/c'H>tl-
" tHl^tlllm/l ebementl/?imc/e i b /bltil ck<5w^

" /tt<llc<iclcilcc<iMl cn/t,l>!<nc a^t ^clt<<tcm,


" tetm/blto^<ilc<<t, tsmcn lll<< ^< <llc<,nt-,/l-
" Mll<i/cnptorlM s//e Meunt-.- l<f^e cti<<m /? ^<m
" lio m clicmcio/cnptttm <lttlmt <,ll^lli,^umal n>
" ckl/cejs/ent, il^< /?Mll<5 o^t/o wn/e'^ew'. Nec

tionttm^cnes^aie inut,^iowli'c'<V'<<tomnel,
T' ex Hil/etentl< osttt. exc^lt,/ eck maxi
ne lll/in<lcllM V" ZK collocckt V wn/orm<<t, t
-lttonulnme-ltt c^icl<<t,/l co/e^ltr<lllm^
tlontt.e?' <i<U impct <KcenttFe <ibtllttoc/cm
sex i Milnibl e/i h<tbe</l,ltc oml c^, /iu<iw,<i
llZetl<<exe-cen<il.^Iun^<<mPwbl'eml//lttNpi

lezt,nege repomt. ^r K<l>et ^lle pl^nec


e</eltlttet<:<'emlln^,>i^lbl<iobl/^
est llteslirmn F"3l , bl, tnlu>". I,l
K,om<<n<e/i<ient, t lo^lso^it: Hanio emecll-
te lo^ct' / 5cnbe 5ltie olunt eplsto/<, epl-
zr<ttM<tt<,lltN'<,or!<tlo llbcllo^: ^anclo /crl-
benck ^cltl<tem uckpiscent' i dH oPtlMl mll
<lr<totrc!l<<tt^ill<lonez<be'n<<to-<>te>
lt cililtttt ^ czuil iilteHl um/? V' rczl<<
no <<pfo/lt.^ urator i<l/inl 3 colmt azri
cz2lcl<u<<Fepw<iest,/?^<M lloHlo^ttttnt', t<l'
cen<lm tibi MF c^c t<coFt<ttlon miliare
Ltenlne^ue)ttl<il<<<e/inz<ecomltte'cll<ie<f
^ le ti5 /i<i^'l o exlstlm<lton V'zlon.e/r
im, /e<i lzomll<<m llcllcn^ perapl, ? 1'-j>e
^lclem e^<<t^e <ie<lecow/l<m,m/l<l> ilter<lsl
te lozm tcmsal'/mf'/?//c,/?ne^ent <t<
lo^m^H^e cnonsoHe. 8t>lli>ttiKe^ ^
, sel-tt,-
;3 VN VN.?. Nl.Nc'I'lQrlr
elibli et Pen'ts,lzo5 MM! motl cont/net)Menck ckc e^>

t<<t,ltllcl /vnnut, lllttstrat ob/c?<l pr<eccpt, lm^


?<< cxpeckt V' m<<:c/i^ /iucllorlMl c/io^cozi

tor. 5crlbcclm lgltr ^l<mpinmm .' nec ft^cn-


mestlilbor, ^l/?cutm<<gn in ?cbi e/l mltlA
lt<< gnn incltinon^mam con/c^ttlt' l<tlcm.

I^uiment componeni.
dap. vm.
v'mcioio ne soflcln-i /ccmb<lt<lebl7il V"
?^, i/lnm,s'p<ic<i/'mbNts. clem<i<im<
ll PMllltM wl>r corporil, ltl< > nl csct.
Zt t molle corM tttt^o pancicre zr<<<<flM ci l<
^m Mi<Znltttlcm ^enire non potcst :/ uni-
Ml nmMw onew Pfej/l,<ckH< cc>Ft<<twnel
lX^HPo/lcl< mM-. llbn't.itcm s<<ptc <t-
tr<l cpt, V' <eg n <lc Msin'lllM p<<ttt-. c^ns
l,it,r8 Ku, m<Zil<<mc<n<i<l/tpcr<'stc<l<i ll>e'l<'lM,V'll7-<
<>^^ m<lZ<luolnt<itecHpeFen<l<l,c^<ioH,nl'l<,t fiel
Hri ut min x^tr. rwpon<nt- erZo mato-
rl<e^?eMctel potll Hm ttmo<ilc<e. Hrt enn
b^ttlolltn-i llmmllm ln/llll<<nt', ^um ll^os
i <z/llo <^ft. sist l<,bo'tll/Zrll'<ck n ^^
t.
r? coi.i.Qci'i. 1.12. i. iz

seMt Mte^ /c,et sco ^u/l ^/o <lHi omnil /cntc


tilN'ttMcllnZllt'. Co/ltartum lllxcl besinn ^cnuiV'
co//ltt,non <llicit<<tem moci p^nt imlt<<ntt,/e<l
etl<m trl>^t lllltt /cn/in communn, e^ <ltluum
<ilNttm,/lne^olNlt est l<ecoml5 <ie/cnbenil
fs<eceftlo. Mm/m c<?<l^lcll<l ^<im pu<l /e^l
tr llrttlm wci V" l^nu^l. blml aben'lltlt nat-
^<epw<letu,milH Mz.Mlhckc /<< tum ^cH.,,

/l st^wn <n/?ck^< cl>cMilc<t>', clclc ^cl


ttl il><ze<lM mentil <laem, V" in/vrmanllum l<lt

'it. ^ttt^muewutll of>tim<tt /c<zlllc- n,tu ^


brmttl.c^ cu^<e Mtecccint/c^nt' e^Hl pn!'
V' ne^oc^Zcsencl /m tcmp! est os<llne co/il
ttm:/n-rml belnc in ilcenclo collotttmnrm, i/i
twsittlor^lloiMPlent.Vlcleo^os<ickm/e'
tcntl< , ^u< puenl <t l<<t/n erb cFrrenHll
lt coplo/?5 tr<lHHn<l< /zg't^c imml/cereV'
intertttck, t nc lf>/l ^icicm ^<i Ml elmt om
lno^lt intclll^t. Occ/iH t iArm?,<t ck
^ c 4 lzeti<^
4, VN V2N.8. NI^ZcT'lQl?^

ocmmitlttio,V'mew/tl s^tlim conzm


onllm p<mt ob/cnt<ttn. (Hu<lnto p<lnonbl
erb /en/iu num compleHmur, t<<to celes l

linntqua. mm,elem<lec>cniHl<l<<l'c,. clontt'HlluV'


cont"^ nkckamle<<,^<e /mllittlttlmepckf-tmmcospo^
crc>m<w<!lH. ^ membmnominHttr.Q'rcttnHiHllMtem^eswcls
comprebe/. blo mt l^H ut^ ckAcile, ^m
^lent / sirmckck /cnbenH ^t,,^<e <il/?<plt<< st
e<^e<ill/<<, colllzn-e, V" o loAlo'cl<mlicon
elttilere. INollllV' Pwllbocn'lticbo<<tl, Vo>
lPt< <lebllit<<t ll, umlc<< e^ l>tt<bl, -<<twe
metelcllt,llcmlm totumcon>umslt l?omiem:
Koc izlt' mo^ttm^lzef'e lebem!. ^embr<< ^in
^e/lent^lcPltMltUc miMt<l,^<ck<<nllo- il
Mltzno rzccl'o/on<lse poMt. k' /in^t mttw:
V" <<te ^mttlllcrt p<lftlcll, ^m totm opl wn

ttolll, ^m el lclft,el membin. Ante iztt>


K'cmc-)'! ^rmet <'tclol^M Ucfmlckno
N? col.l.ocH'I'l. I.I2. l. 4l
AH, /e commlttilNt. c^ljum celertt. b ex-ctt<t-
tione/rrct' inat<<tll,/entetl<<m e<lclem o im-
pet pescttssilNt.V' concllttlllntinosba. T/i enim
^ln<io /3z<< compreben/l!oecst<< ll<< V' ^<</l m
ttlMmere clebcm : tum mult< ^elllzimu in
co^,l?c moclo. 0um oipt< Klicktet irel^t
ttumicu/it l>ttibl,^lnH r<lt)em mentil et-
i<<t,V' <iem totum corrumput twmincmHoc i<et<<le
mon/imm^esellebeml. lcconttm^tlone /i
f' Mt jl wli5 ltiomoltt',^' mecko wr-
s pcrtttrblltl biesckt.V' ol>a lie ssotri
/lt.V' c> te<i<<t it',tt'<lliet' in en-orem.^lettutu'
pot inter<Ht l>'clor<tl'lp)'icf>l /!em^ es
iem ptne ol>tt^lclie ccHlcl<tt. ^cl l?<ec memb ^
zl<<^zl Miiil itenci,/?nzl^ litn'il
P><Hsil'i5 Mige<l<<,t explor<ntt tum ml-
zl/t>o^m H/clj)locl<<n<<l'P<<fe<<nt,e^ot< lc-
gmtl,l'lc>cem po<it,/ctetl<Ml^ scr/ict<<t, oste
<lckt.IznorHpml/'epcmttlt^ttiitesil tt ^muttelcri.
tr,neM^mtesm^clolAscscliat,cf' ptwnin
l<< crl llo mterttallo /lcaluzut, t/in^u es'
/< /lnzl< tl<t c>c bsbe e^t-.ll<< mor<e
rctz><<twni5^^z<t/izlt: nllmn polt elementum
m<Ul.pefeto context /?ne <ll/cnmine <lt or-
tlocm. <^< <le c<,s<<ne<ze /cnpto', e<^uc <<Mcs
/cristu t'N'H'lcn'e.ne^ b<t lleKaci/l excl-
4 VN VZN.V. Nl<Rc7'l0l?N
s< Ml^i5 li/cere ^mc^<tm, e^ ^ ersil esu^
cqe ^ erb n-bll/cf><<re potcst. oc iml>ul
/crlbccil gen oPt eme<l<ltwnl,meti5 oclo/ ^c-
bctlt,omnemz m/cct V" obwlt intelllzenttampitr
<< in re /'.epc ^-uncie Moment . 0i enim mi<
u< opew/m e^, ^ pingerc obt/w l<nw,
V' lte'< cice'egr<<Nll, t cc5 /bi/cl^cl/e w
zno/ci ltAa- pq/?lnt i 0l<l /nll e/l^um /lco!
e3 o>-<ii /c>nze <liclcn'e>t / /erlt op, <lll^l<i

sl<< clucn'e lttn'll mckZs,cxitl <mtem inter sc?<<


ote ^<l/i tcrmino /!!> t ^so loco Menclm /!t
<t^ 7-e^l'<<<ium,noc'lt V' tbo', V" c<l^lzltc>-i
()Hi.^ll <il/iiii< V" extVtF/cnjit? relezen
tl icuIlo' e/if^ckll'nc est in Ao c3mo<il?U<<c uo/
state st /3pll^ntc<ll<?<< >'ecozo/clml,tino'<l
fc^cnonl>ltti<f>tMl,ct<l<lnt> cl-/m nnpetlM
Mi</c>rcm concit<<mill. eie aute t>?<e/cnf>t< ^^t in
tliil c^ onoA ^lczu^ asolaZol et^ll>l<<l ^l<lli
Hflich,!,,. (gttorlttne/'l ^ti?t/?o!<)itf'exc'c/t<ltwne-
mercknt. eianomnel <lf>olo^l,necomn^lb/<e<<-
ie/ttnt./iepccnMcontlnettt^rttUlMmtlMMtcliibe-
e ^lccnclum.Mt <<cl l>cc menclum /etent<lm, c^
i/mocll/c'lbctem iellZereoPortereexistttno. Nt
emm ^m omnil oratio constet rebl V eM.V'
sMMMl iM^M co^i/MtHe,^ler-'
5

b<< /e re, icl c/l o^tionem /le <<imc> wntexit. <le


aocicn'e>p^ciHi'e:compo/lte,tt,^lt,V'<<pte^ <
ne/ententi/l ckccrc,in/<lNll<e/i./etrtw/eiutem^'
ne erl'oi'ttm o^li/ne e^ mo^o, i^>ntu. I lctate

<,rmesl>o'mconzcnemf^Ionne/iltlle/i^s<
wr<l ef/re^<e /emel o^twne tr<l<?atl<, mx ex

tem f 8l optim ^,l!/^e ciebeml <<//e/ccfe (<ie-

^tet'm ckznitatcm, swpnet<te V" ornut er<


lorm slcbntciicm con/ect< est.7'ot)ntlsto"
n<e p^cl^^, tot excmslu re'm gest<'m,tot cle
cretal pbllo/opKonMitot a<KZu,V' <lrZte <i?<<.
qu<e<3r<ecl ,?lfl7^<'occ<nt,tot/lMillt<llclV'
comtnntw <lcut<e,tot senteto/<i rmlNll poet<l
rm,tm mlt<<nol,ij/l't'l'cllt!<nt bomiMmscn,^
e,,tot t<<m^<<n<tt/5ze-ntr leHoncott'-
<M<:ckllezsctl<eextl<ml/ckexpc-epo/j'-
Ml, ^ocl erb cxpriMiMl, V' cstl<<ml or<<^
tioncttll <zl<lem/lctl^lcllc c/iMbonestum e?' tt-
le,^ <l excellentem ck/clsll<<m nece//nm. Obti
nmt<mtem conset<io,lltpottl<bu/l,tt)lw-- >
n llter<lsm <nte erl><< lle loco m lacm t^i/ce-
Nt.V' llm n<ltr<<lem orckne pesmi/cn-et, ^m
<s^^oms<iol^^<Nlmc/setntclliZ-ent.
44 V2 V^l^. ^l.ZcT'IQ^R
lmsrol^ cn-te ^lclem e^ ist<< r<lttc> componencli,
^<e<t^ /ermonem,etst intei'cl <irltn V' i^
ltum.ttmen Hellem V' re6<M,V' Presch M
/crlptonbl <lmlcm <ieAlt : pesplexm, imp-
tm, perlxtm, conwxtl, ^mo/um, hon-cn

L<tw . Vax gcsti^c .tt-! <lecetlor est

omot<<mn<llclme/l,^m ^<o<i<<xleV' /"


licite e<<m cli est expe, ttNlttt' listcm. An ers
/tlltto^lzno-/ nmewll/<estnt ins.

V'/lmil ttnitlitos.non nlet' incioH cT' mcpt


bs compo/itor^ul ^<e /?t rutw o)Hi! co
^nirmlline/clt^lhliomiNl mo /im<<sM,/lne <u
se^nemente^nelttcilclo ^neNc temperte lt
ortltwne .^ <^um n-l> cle /o loco t-<<stic-ii,l'l
a<e/collob ^elli>i^l,<ilbl/clt. l^ui
/c^n l<ilclo opl est, e!r <<rte,t i^ale/it,
ccftlcilc<lrepo/?.nec^oci opttte/ii<,t,l<i/cm.
Cllmen < fe'optlmumcenset'.potestll<l^/!'^>V"c<<-
*""" "'""' me,cso<lltlmestor<< ontt^icere.r/eripotest
t<lll^l<i tlb /0slMllcnclttm^ /lt,<ll/l omni"
bl stllml e3" o<llo/lm,. c^rcle conzltlNtwe
/>lloll<'ttM,^ lnc7r<illcltr,pr<eceM tr<llllt<<
/nt/c' <iepe<ilb5, <ie mer, <ie meml>ril><le co
ttn<Unlbl, lie imltc,tlone tam multck /cnj?/ert
eter,^ ou/o loco /latere oM ^ne pr<ece-
stil e^ urte.^o e^ lta/cci omnil clocutto arte co
^at,V'/loZoper/lcltr.^xf>ec7cmlucrZote^
M,tamrcon/lllo <llsertorl> ne^mcl ico/lto
e^ temere loco clonemtti.l^tim/ttbeuncla Atta collo-
n<ll<i^ttk!<bll c^mttllal)er/<llP omni "
oclonmen.ot^oll^e/cfw/r'etcrbiM,/o
cm occl>et.5oattaexli^r<<<l/'as<l, olttbi
l<< tril<i,mero/ <ll^/ta,perMa miltl/ckckscer
Niitccejl/ee/l,^/mc erbo locM </?l^n<lt
i orattone. Natura prmm Honte a/ccnt ^-
iittkV' tezmenta rlttlla.V' antea <ltia <icckt,cl
le <n-5 mlttorem lc7ln,Hlen<lllorem ornatlMkV'
ll^rlorel<loo//rclt. 5ao<e<lam rcl>le^iK 8>u e ck,
t,^< c^ato mellor /nt, tanto lentlonbl <<- ^^,,.
zetr incrcmentil^ttntV' oratio/! mc,?'
^.^ol'rnnalencla primmest^a^l<lHe nt-
r<e sarent, ionec laxtlarc/ apparatl arte /lbl m<
strerepo/?lt, c^o tempore ntra rhetoncal art
seremen<latemaZil,V' latme ^mornate lo^ui
cote<ltt,qma;cn'tamon habet rattonemloco-
rim ^ll>i apte crba coMat, tawr orclmc n<
trali.c^^plc/,ere/i(t ^e^enter<cc,<lit) eal
artifice
r? coi.i.oc'i'i. l.i8. i. 47
PH ^l b<bct-o ietit fm'clm, on c^f^
/cit no^tcm , 0 pl-rho^e/nt /llllNll/vstn<e. Nie
/? ^lc^um /o^tc Ml/ccb!^ u n<itrlt,V" <<b ckrte <ii
/cccl. t^ut^ cktem ocl<ncll /um , ^onltlm im Voc>H e^

<^Zlcl <t nomine <lt ol>l<i ^ZNt' e<< r <le


^< loauemul'./lne ^<< nli i o^tionc ^ncicklne-
tm c/l,nomlNl<n<i c<^ crbo llntepon/t') llli n- Naminin
blM/ubi/clwrllii explenclttm in/mi/cn/iM .' i, "^"'
tloxc^t-

l^omllbi O" <<ppell<<ttoKl epitbetck , erl> "


llin-b,rezctlbl/ble<!il< colngntr>t in K<<c
orattone.- Vlrtl optima f>s<ecepto-i5, llmure /l<nKe
l/clsllil, V'contincre bann bonol'e.Mlol/e
mt<lte </i/clf>li<e. I l? est orcio nst-^, cle ^a ^
i ^e/ent menttonem^clMl, V' ^rm <b impe-
nto/'tl'lwll t<tntlH>e- ol>/er<<n clMll,<ioec n-
twneL V' pr^ceptck colloc<<nlll nont. In pro/rrcnllll
elf>i tr <<t plnsckt', omen'ne m , <<n
e^ltito,onmazof>c?'elt,ba'o.Ke5^l<lcm<<ccl'
lentlbl pnor e/i,/e<l otto ^<e expclilte fixere </c-
bei, <i i?0l/n-plo5 tum mslestol <icclcen<iu o
est HMbencll/7tM^ett<ltt<<melc MclZil o^e^
llt nlmlttm^^. Uoc^t mchf nM"lc, d?!.
^o<t
4, v2 V2ks. rl.rc5ion2

cs<.^nc oblcHombl ^omnclllm occn-en<i<M


mM ltlcts.c^ZlH ( m^ttlent ) e lcHl0Nll>l cottl-

ij^llmet cl/a,' plcl?en-ttn<e locttoni elc^untum?


^<i ^l<l lllmli optiml llbn prelczunt>' 5 Olximl ^
poet5/Metium eFc <l</ccncll prttlnplltt. Hll<m

^<l eiwMicmoF l^c /tliclN'c non potcst, cFe con-


^<lt.^M^l'c<t^l tcmercttollMl, czul^m lbf
^"e towl e/l,6t ?>eml/ZlH pro ottonc /-
lt< Kllbrn fl f>oettcM V" mstt<tm lilcencil^
l i sm tr<bl / Noc ^iem nr^ <iecet , cP^
lbree^r^ l^eto- Mi^lm/<</7t Zcnn-H per

osattonem srimosttm clt<tti5 V" rrzum,etl<lm/

Pcie<tt a/umm,/csmoem nl psimere lt<-


tr,ll<i/b/ttlt<itcm poetarttm e tcer< mckl ex^
tn</<<t.No eim/emel soete irzunt?- : on omn
b? cot.t.oc'rii l.i. l. 4S
pli<t. lntcr HlM ck m<<zist-il P0ct< ta'l'rct^

t<<tr,<<llen V'stZtilp<a-ceetn-ecn<le. 8en<

Nssckttj/e conwlenint <l o^wr : poct llttes Z

wpwxM^,n-b'U!swl'nct<<tem/ppe<llt<il't "^"" .
V ^zmtnt. loctoln. Ht ^ iwlc t^n/cns/nU
ntcZr< /etetl<, e^- pro t5 tn'i5,tt'/ttm in> ,/-
trspon in 0s<<ttoe lt<l<i, V'in /Kton

c) imit<tto5/en<um pecl,t mHl/^pe <

ktsl otor mittchMr<lll lMocm : loZe

til<<te llxen,memil,H<l <ll/cor<i<t<<b ^?5.


blnc enim <le/cnbenck r<ittentil HZo,^<eeP
zvtt<t, e^ mltm'.e <lljl/<l e//e wlo , lonec << 3

tn, Mstxtcl hommum loHn-m intell/Zere so/st :


^l zln necFsme/i bene nlt<ln olentt
^" "'"""^ clic/um ^nlm l^bel-e. 5t 4l fe-ii ne) M
^ een^>>. altera men/e leuite- i^stttm sll lzant, ^,
ls/l totoF<,noltieccm itt/vrmstt p^<<re po/?it.
<Huocl lbent,e^clnt ante m<ltnt<ltem, l^ei<
/<< leterrent ^llo llter<<>'m.'ckllo/jetl<
r^matrlbl,^<epwl<lKe mlim llber iA<
<lt, V' eomm mollel er <lrt , <c isier^
XwocMt Pmtm <<cl /ormul< ^</<i<<m leze/H
m<Z<i cm rellgwne/entckNll^^mbl nemo n^i
^<5lc/lcie>!.?l. IleZen<i optimi5 ^<b<^/crl-
Ptonb! erb p<<l<<tim <ii/cencle/t,/lob/er^
<<<ll, on llnxie er wmsiexl llorum ttMl/r-
ren<ii.^ilt<l exeratcktlon zmer Qccro tr<M,
multac^intt/lcknttlexplitlionlo/eclneuterlllor
erbm/rclt cle loctwnm/ormlil,lle oAicmil, <le
eplt/ietilille Calepm ckickc?i5 : eter emes<<!Ut
copmerbc>rm,e?'c<l^/'ellZeretitcktor,cUie
/t prope m^mtil. 8<ltil erat lec^ore He p<<>
e,t irttel n! ^em ellet ttltarl,cozno/ceret:
werborm co/)l<lm,/entetrm^,- bonitatem
Vko pl ^atMllecorm^tcretr^xnpcrct.^!Ml?ltr
*"sf^HA ^"<lt l/?<< t>we5,tiepwpsletuteerbon<m^b<^
rent,bancebo<<t<>rlbl !/</ tzent, onex
enc/i/M/lsetMt:cko^l sso<ilZw/ ex ckstmH^
t<iie/rm<lrm component oratwnem.reMent
l^.V'^rm/ <leMttt^o<i <llir<e/crlpt /l>-
K5 coi.i.ocH'i'i. i.lL. i. ^

e locttonm Zrnere A/w lo^lws. 5l ^sil lua


tn/c t<ltum c^bu coln<!i<l iecn-pitab illl/lc

<)uX pal ^.Kelon'c^pn'lN^ilceno


^2,czuX P3rtlnouerdulum,csurc^ ex
tili aut le^encla.M repu^iancia.

_l. ( e^ Q?/ecx fucr ) cionec prof,ne,icon'f>tt'<


e^ ttltezre, ^ 0 oinl<<,/<ltc l^tto lc>^l , e^

cltm il, q/ per c-iltlonil <et<ltrM Ucerc icbct <


cnl5. 5m clH r tcmj>l est, nobl5 ^iientcr
txpe<?<lcim. Hum ex emeci-lt<< 6rMMttc<e cl
/c/pl<l, et e?oct<,slm ieHoneproHmtHl l?/fon<
coi V- or<<tol,tlM e^ ccrpt<< c3stn<t,e3' comptt^
rem me<lltcts o-<ttlonem. elaboret clillgent l ^^^^,. ^
clocuttotteiV' pcirtlbl llllj,^ m scslwl ie' cur iizen^
twe e?- <ilKc>Mone.pwPte-e<<^cl,ltenl>c e?- ^^-"
colloc<</cntentli,f'wf>Nln m<Z e/t pr<iett
e^ mzem/,^<im <ltt.<icicle ^<i Ment<<m Mllt!^
n-til 4m prlmtl<e , nec <l llocente cum -ebttl ip
/i5s!'M/m/K'-lts. ^llclc^<l b<ec ttl eM,e-<m<lil

<<ll,pue'ile ^i<i>lm l>ckt,<etckte psimet tlco^n-


lum.tle ao Qcei'o m O^tore.- De c^bil em, com
" Mcnclil^cle/^llab^ f>wscmo<l lilmesl<<li<
" V' cllmettenclll lo^cmu^u-ectll<m/l/t,/lcti
" mlbl !lletr,necc^n<<,tt<men sint MllZn^ccn-
" tlt, M^m clocent-. Z/l cl omnino c^lM.sccl pro
" pnettlbc>c<ilclt-.I>l<lmc)n mckZNlislm ustlum,
" /?ctll'bc'',ltltclc,nolckiet,-!<cllc stirp^;
" oltem.5e<le/silllc/lnel,^onpotc^. N^ecllle.
" ktlale no est , Komme ckll ellttum <l cu<sm<><
<ll r<llc ^l>p^ rcoc^e.pln-P contcmnt
bcnc sm l)lttNl/t<ltcm. plm'^- e<m<lem /rttstr.
cMt,Hoi<tm lM/?c Mlittme^Mt Hl- , t/nc,
^ln moclorwnP ll/n-lme min-tto/cerettopoIttlr.
rr^tn-cu^ m/cnptittcl or<ltic>l'l pum cb<<
^Hci'cm ip/s/lblswt'nnm/rcn'mt./i^lum^ <l<-
tm<< exemt<<tloc^m<tt-int , eo,gM t<lclen
e^treKe componetll><ttlo <locel>nt'. Nil cza
Vlz,n,l /?l<l<ltlHl, gescnpt<</t<lceloctlonepr^
pcept, pn ceptcketstnutttl'.eorclmetefttu/ttnt.Psimttm tume
""^'pti," j>ocncl<l pttcr existimo. Ho cK lclem or<lo /cri
beM^iclocen<il. c)Wtl<<ts<ePsimum est me-
ise^<ckc^tcsminent<<collsc<rc,tn'tis'"
r? coi.i.QcH'i'l. i.iv. i.
bil primn'e, /distal' littit lconliem /ecutl
sKttt.c^uonlltMHtttem^ncMllZNlll-lMlserlMl/cie-
t mcntw lnn<l est, <lllcl^ tcmtM iestclesllt e?'
p^<ecepto' cll/clpulil lebet p<ittmuren'^t <</!-
znurc lcc ncle 5 exclfnt, <it e li commne
sen/m mlttn'c.il elccZccli,/?e c^<< teme lo <
c<nt' cml<<,i cloce<io prim<</lt. Ietlo n<t c
ps<ictl<l lHcoc^ c7>escet^<cl<c<io,lezcn<lo, con/r
re<lo,<l/^tu<loMze^ese^l<M<e'^slbeilc'.5l'
clm bucre^l<locets,en'<<blt,inl<lM^clle <
lcct' . Hstl^aoft costnAo esbosu , ix -
ylm clc^<tm mt l m<n, lM<ttim notterit t^<
/Z'llul'^ttm^t c^Mtlt<, H<e H^cnt -l>o-lttn
a<e co<<gmet<<tw,^ul pccl orutlomf,^ mocll i
wnml coll<<ttone, ^<e pn-wlli meroft n>cn<
/cnptw. blcc ist<< olFc/!<t est,, callM V" /im
ocll</t. l<lwc^in cst^ck)ltke/l<n<<l'/co
llt5. c^il ''coznlttc'nem <lte cllcllcnANt.ckel
or<t,em pqst seoltl,/clcnt l'cl e/si er c^oll
loc/mmu'. OZmellet clo^ poFe, c^oclmete
cociplnt.^mcpe-et/< co^tlltlo mo<
mento lte-tl'mn committercf'I'emplol'^<tt,pl'<e^
tefi/to^a<mt^,l<Hc,si/cruxten'it<<t,<llwe<
tem tt-<ckut negot z^Mw^ : ^ckpwpter/tttcllom
^H pcrapere opostt.Nc,lglt' icum-
Knt seri,bcnenl intenH<t, b<c malest,
l z sbe<Wt
54 De VNK8. Nl.ec'l'IQNV
sl>e<ttlt,t po/le< bcril zlono/l^ c<ete l/'
re V tracTre po/?mt.ltoc Qcew pl-.eclstt.8lt ! ^l
llcet <t/n'<l'ltmMl<tl llbnMc' cl^c<ttloe ^
Verbot cku^ KnNll^- lMnK. (I^um /lt <mtem cckz-lM 07s-
fi uz. ^ cluplcx,uni)mf'llcllttn,litcrcolloc^o'.-/lm>
sllccm psM con/?cic-cnt, e?" nnttentui- arcKiccKol
V'^f-tl/ice/^ttl piitt Mte pl'ol'Uttt.^ttmconl
ZH/tt i l^n.8clclt am lln<l/lt Nittul-llucsbor.
VtlKorum cii ^"' ^"" Pcll ob/ccrn<<,nttl<i<</c'>'<il<ill,u/?t<ltl< ttUl-
ucchl. ^t<l,ll<ti^ !'<<>'!'<,'<<, sbill^c/ll^/l>ilMl<ll?'
Mlllck, z-!< lll, f>wp>' <lFttMpt<l , etcrck no<i
/n^ntu cxlllckPAn s^<,t<<-<i<< olul>lll,lenl<l
l/^rs^ttlteZ!- corrllptu. T/t V^l<i<ium mecil
ite-lc<!i<u^t int' sn/clM V" nolM, Mter/no^
l'lM e?' tcne,ite-z-Mcic V" sHrum , intcr tarci
V" olubl/e, iter icnc c^ ^erum. Zx l5 ol>/ccrn<<
/MMtltt'poctti cplZ^mmtlcl5,l>ncll, Mim<^
-um e^ c/cZo-m/'<tvtc)nbl>/llt>na5, lmsucllcll,
tcutttll^Nol'ckt^.oulH^tVl^i'tlllllbul.lllucnull'
b5, ^lc^,^,-c e?" /cr<l l?omlnll>l, ql me^
tnt ne/l llbelll <A/t><ltlc//e l<icMts. UubcMt
Pb5cn lstljclcll<<l>l/lck<ttH mullll>n<<,f>c-/?lcent^-on'
cii^. ^^ <<l>^cl<<t p<lom:/ls-<<><t<itte-l<l,p'c!b'<<,ll'
bl<^eese^ettM pw<Zlo/</i5 crbll c^c-
s<<t nMc>c-ec<itt <<z<<nt ^m lcno,^m me
sctnx, ^m c?n^j , ^^m /?ckZltlo/l)?iml boma
rsimseletlj?lml. meinet /< Mim'
^n<lt-pttcllne n'l'oriml.scost.ttoslml H<u/cn<
ftorl/imllw'e5.<llc<lntb<ec more nnpwbo-
Vesb<toptmt.se)aM^one/loslMco/et<il'
cm/cUlUntclMlWDracollttmone/lltpslltorum,
e?'Ptl<lueslteln<lemc/bolettsiclzltw ckcmt. f,,,^^^.
c^mtMnl/ententtlm cleerbil rettercllntttriione u.

vto^lobsccrn<<nci nommHlennacnt'.c^ua<i "

,)<K <lMlliltwe c^lcn^ <l<i intecilM e<icm "


nckllo minlpn-ml<t.rzo l<omlll plttlo^ more "
content^ lckm re^'onck tilllbKl^esec'! /len^ "
lentlo iiicHo.ciittlal b<ec/!<!ilj?Me. 5b<
ob/ccruom<,<loocollob!t inorottone tt-
cnck V mZe per,/ccl ncieAtt ^le/cnpto'

Kltt.tloH'l^ /eeno^e con/l>m<ltl: ^Z et lllil


tlMomMocresepotcstMtMtclKotteMim^M, ^. ^^ ^,
cop.<^Vl/lt'plll!<ll^<<n<io umiet n c<,s<mf Hm.
Vtetrelli<ste^<<clccwtertl<<iVen'e: IKHPN-
mumMeliiMl/lu uit<e trl"/?wV'/i<<FUq/;/'' "
/lm^<etelMlttH.nUe <le pcsitie s<e fischt -
l 4. lccti^
,6 DL V8NS. Nl.ec?'lc>!ls

/l/lmllllMl'''ockuxlt,'ecoZno/cc'e poteM.Omn
,, s-<ete'lbo,^<e mli wrp Hol i<lebntr.5^ /<
, lmn ^l<i lfium<lcll>e,rslttnrtlllm ^lci>neckccat
,, <bcn'',con/l<ic-!<bii.Vol ^cr/ ll<<teboc V" coce<ll-

tu -cttcn'csoj?. Omtte ill<i tcmM ^o<i^llt a-


,, tc^<lm l/ie <l<i m<V/t>ttj I^,em^ pMc<im cc^li,
,, KibtAt pcre/lt<lc llbn-M. M<<t-llc noK"
> il ni ltlccl?ilttolbl <<c A: lcnonum.ule^to'

,, rc<<t'.lc'et'incllcl<l uetn' Amlie.pcktttli'

Z'n-l'lll ule ^cre iMl/emg0Pp^oscmtmentKcwlclsoe"

-^lttcf'blllonitltf,

(IoiZi5 ttl^l/li^Zx'cmlo permemb/po-e.


dLinettH ltlem ^e^lle/l in uenere beM
e? col.i.QcH'i'i. i.lv. i. 57
3c<i flcktMei mernitn-il^ rccon<l<t.
<2Himl7ltlno /imtlli p<lent no clefittt t i

br<< nesiM bomin l/to c<e<le<ll <llmt<tn',


H^m lct il/l ^0H no^um occ</lonem^c

e in^nt sell<e bc sbn colorn /n><lt in


lo^emlo.<Iiui^clctn<lt MtUoi'.lil/nslinil llber^
b! excltl, ^cm MOmltt commell<ltZ'H<l-

lluol'ck',^' contlnu tr<ll/<<tlo,t, - 5lcoi ob/i- .


metmcsttt.'V' 7x/e, ^i e/l<lb/?o,tin

D)ne<t<lmm on<Fzitob/ccrlt<<tc.

^ Oslulu)lctob/camckclplnt/csullle, 5H^,
5 VN VNKL. Kl.Nci'loNN
^, 5l memml)AesHlt tlbl ^Mo- ellll letttcl

, Vencr ol so^to(nec te suilet^xa^ <<w,


., e^clbilttw,canle'zoc<. ?a^ll
,, - Uic,i^^eto HAM^xlt oletm.

, bleute-
at/l <ss! ce//el,e^^< in wte/lem,
,, r/i pwpe te lnotl,cl,ito ^l tMzckt.e?' lcre
OcA<tt m mo>e5,peemH,- <<<<<; /Mlbl
> Knc<lntem>foslomuetpMin'el^e.
, T'tt^ttmm.lxMblil.lnMm^Mslipepe^,
., Inzlbl^<U'e<iett>n/iz^l<oext!<t/
,. <Hl!i^e j<ll<e/islt<e cet hecpl<<t<ln<< ellmt
Mlx<A llt lllbc^^ent/vf-npe <i,
No t^men <MMx llo m<l/e/clt <l-<<tw.
k-<i<</t, Lxplt. c^, OletllM, Allste, /^a,n<l
lttnb,,Kc<<te penem.Vell.mt si^t- pt/n.
l>l<<ttt. '''lltcksttNt^lciem, KrckllMll, K^
nntem pencm,VcllMt plontar :/e<i e?' <l/l^ln<i<,
ietpl>o metcksl)'!</r<iet,t,Ipf>lte- u<eron/Z,ulpc5>
sor^ckl. c<</t><tt<l motte Hpbncunl se^mb. 5te-cl <
6l<<c^res/ecl^l>e<f>b.omlc^, ^mxl pcc-
u /e. Itc^/os<iet/<< lMlN'sbo ( cet eim ic>
eentlM-i<,m<<telllontt,culiM,^Hcem,/in'ql
Wlm/zbtl^mm,/ottiiM,mes<lM, rH, ew-
r? coi^ocai'i. 1,12. l. 5,
sl, sccliclm , pllcem , cimcem, ptere, po^
mn,lttl.()itllll<l mte? /cx<ili<l pomt , 8l''

l <i<< ckMckbo^tMenelln Mtt cllsmme est inte?


ob/ccr<,/c'tl<i<< e^lmllll<,ne^i</itm llocenclo
con/i^o e^ <mblzlt<.In cunic kersilmo , KbN"
cct lx^^in'b ilclltur ob/ccen : nut , /or<ll -

n,/-lll<ie^.non ^^lli/sciM^/impe' e^ ob-


/ccrnm.l/i<<co^lNlintrinte'<lltt,/clo:/e<i<ioce
tl^nlcNllme/l,^o^lcH ol>lli prosnc/l^nl-
^icet. Nx i/l ^<e/<i<l ltlcnt<<a; /nt, c/ao ^o-
m<ll <lH, <lll<</nt <<cceptto : t omere ^<m c<l-
c<U'e,'Mtt ^m meie rttK ^um peclesc , lt
^lumsutere. c2cknt0lt<ime'/lMlzen! Prof!
acce<lt,t<lnto mlbllet-/?t<ttw)-<<.8oMi! tun
tr me<li,<<cl<iH ^a<i<i ecc/htate.ttn r r/?c
pl<<itarc5,t ^l<l cimt.pwpsi/l nom/nll>l ex
so^t:LcollN poet<er<<w l^Mc non^8<tt)'n-

opl bone/iltt e^ nltlilum ttlczulnentsocclltctte m.<!


olenttum erbo?. (^tlm m^)l /e>-<lblt bonc/iu
tem,Hl bene comsonenH zlon<t lttiilt!,!''
<l<< ^ nitlcls le^tt. Mll est Mino ^ m^
So V2 VLKV. ^I.NcT'io^K

neerilt<<lori.(Icel^ie^lHi<<Mlic<illltte/t, o>

pwluulonecoMmlnarc.nc^Nllmcittco.InclttlZeunt
M,M pu<< llcctugrstlnt, e^ imps Komln
nnb< ^/tln<mt/o5 l<il>or. In o^tlone lemll,
/?ct l <et.ite, erccncll<lm , p<lorem, l,onest<<tcm,
e?' lllll < ^ <<ci <ltr<<m V" clcl mar e?' <<ll omne
<t<e cott/uc'tttillncm <<ccc,m<'<i<tlM,/e'<<n opostere
ilco. I hubenclo e'l>o!'Ml clcicl , /?ct lllt
non estomn <et< , <<t lmZuck , Mt conM'o,<u<t <l^
ttt wn/enben^. nccenim m<lc^ et^te ^u5, ncc
obsccrnl , n b^bllrl , nec ltlet< lntn- i?w>

Deuerdl8lliuslcatl5. (ap. Xl.


D .etereck lu/7t<<t<t c^b<< e^ ln/iet e/se
^ fijZlc/lclii.mon/i^ttlt l^c>mlnl<< 5iscn<e.
c.,/cli <cc/ckl><<t ci>ttlln, 5l/c^ <le^n<ien
ckxlt ^Uie<lm n'lOteMc6ellc?Mln<.1'umc.

5.8l/cck,^ul Hc< esao : meto ln/lH^tt.^tttcl^


, ^llc<<,^l<lc/ilocf^,t<l^!<i/lt/ciotll< e/cio.

<, lnFk<te log, ttec cien-o ww. gi on/emel


e? coi.i.QcH'rl. 1,12. l. 6^
ps<ecch>it,t ebi5 ft<lti5 lllistreml o^tionem,

Meme/l(t illt)lorMoeaM ltlum cl Mllxi'


mn.cUllcl eim <ttlet <ilse,/? m>l5 lntclllzl5^<l
Wcl A or<<tw.^cl obl/cli< tenebr , o <i expll.

lblti,^o<llpsum llttNlne mtn'l'setstlom! ezcti


8l /mm<t l>tl ottoil e^c,nt<,t e/l,/m^
llmpw/e^ ltlum mt ^rli"^. V^ o^tom 0/
^NM, e/i, clocere V' pllc<o-e contwn^um:Klc

lem'H ^<tc Hi5 elo^entw^t clllxciHor e/K


cn-to Hto ^ in<lo^lo-^<ntool>/cnor.r-<e/r^
r<l lZit> lttcemtmebsiliiem oil,/eren<tte
nbllo cce/o.'V' t pn/coslnzl<l repe-ti!^z
b, /?c V' cosm erbck, melwnbl lncnti^ , ml/st
Kcmj.ci<e/ln crecl<tm5,mze^ lcen-imi n-o,
Verl )len5 ?> <ltt'glltmn tilng<lm/coplil "
esse fi<zlen<lun.Imltn'ell>^ p^entcm ^. 1^
lum,,nul'<<tlc> eMM,Milexpsejstl,hi ",^"'
Nom<lnelo^i licbe<lmu5,o/le<llt.eF'eZul ero et
< liwclem re/rrt>4l obliter mlt^ /e
M ob/?t<< rcsirt in sm, et cum ps<esenllb! ^<i/i
cumnutre L<<nclnlo^lt^ /'te^ttlls.mclim^
senttor ck/iltunt ll,7'<<tl, melim-,ne ezo c^mcle
WelKx.Mesm/mestc,cnvl,b<cm<llci
eloptims.^ in otlcne pw clttcntio ccj,<</? n^
cket, ^il ex t<<m mlti5 lltonb! ems ai<i llle
/liellct,iMzcrct.NocM/o/cti/5ckccln'c,al
lnussttti, c,u l^b<<inme^o0oftckrespt,tntc<e?'K^tel<</l'N'

bent,enMr llb/im/It, ll<cl<lt i/c^,af>ttm<l cc


/ent ^<e PM! llut nemlnl/ntcoZnltck.sell<Wo'
H or<<tlo msiZlbl,cko/ittm<< ftll^ltt com
Mtti^M ^lbl elo^enttie^ilZi<n>e^in esse
f>t:e-b<<f>/ce, loc^temereperml/cent omncm
lo^e<llco/ettilnc. NocHpwcllZ/o/lM licen-
HZcm ll<i/clsct in un,b-<< l<c in ono, qunl lcl in^
zeniom c^entlltlone lZnotl/?im< ^ea; pw/rmnt in
ne<ll,t slm le^M,pl^ ck<ilcl//e /e^tr. Vi
zl/e^MtroMwe, cl lZot<< V" lncomprebcnsl
<lmi'<<tl<Ml,M'^e^coclsl<cotcptl/t.I.c^
Hitcknt L ni/ e^/?clo5 <<p<i cicewnem, <tpll ^^
lm(ieNV'eloltt iVlcircM.p^im colll?nt
^eo/iHcc,^essw/<pucnlnt^ue'
ckxlt.kiMtimV' I^crcttiittllresiH in enckn^
t^u/?t s^expsoMllnt. ?esleZt/cnptol inc^
ptlMo5^lcb<ilcl<el<,lleb'<eu,?e'/,c<<,lllce<ion^
, 6?<e, I^ltin, b<lrl><<'ck,pc'eg'i<l,ot<< l^notck,
P'<<V'ttp'l<co^cint>t<<met/lnlllimin<,
liNZ<e lloHpcntl^ st. Nxilli5 cliciunt OciAM
( cum ?er/lo Hm ) iogcck ^t^incm. rlttrimi
em'n
V? coi,ioc/i7'i. I-I8. l. 6z
hh nHmlecloH'extitN'llnt l?oc/eclo proximo,
^orln l< omn otto lmie bon^um iltt'
<lmbs<<t<l e/i. Nor penw/o/ll^nt lt<H : V'
llttnexercentltt'ilplill m<<zlstwl,^im m/?t<tte

nn<e/Kicl0iconce<Km tsnsc e^ i/lt<lt<e llbe- "^''


r/l<rpct,^Uib locopoMil^ncllo!' at^ an-
tl^ll>r lclct- or<<tlo. De ^o /?c I'ttllll <ie Orato
llbw tn-tio .- Infitata/t pr/s ^se ac ct/?<<,
V ab s cottl<ium/cnnoni5 m<im mtesm^^^
/nt poetarum cett<e llbmora,^m nystra.'/ca' t<<
men raw Kabetett'am i or<<twe poettcum all^uo^

t c<elll,(Hll<<tnpe/ll<te pcrm mttalla emt.


l^ec prolem,at/bolem,<<teFn,at nncpa-
Nat ( t t/l dawle ) non scbckf,<lt opinabils,
V' <<llel mult<l.'Hll>l /oco Pc/iti5,z'l<il>'<^e

leTll ()Hitt/l<lnl,biec. Vcsba ^ etustate fesett-


ta^o /ium Mck^nol l//c'w' babet,/ccl ctm
<Hrn<t 0s<ttlonl Mlc/latem al<^l<m,on^ne<le'
leatwne.NMlV'llttchontutc <<tt^ltl,t l>.<let,
V' ^ia itttn'MlA/ttnt , zr<,tt<m omtat /imllcm

ne^mckmMll.^l, Me/i ockc/li<lFec1l<ti<>ne.-


64 os VLKV. el.rcT'lort

Vn^l setw-

, conat<lt-

, -e^lcb^cl'lttteproicp^etttcm.

^ncki berot'cnm Poem. 7 ^<ecl^ l> impen^

l >u-o)/,cet. I^ec enim omn, nec in omnibl lo-


c?e ^'/cm/in'.necomnckcmt.V'bocno/tril/cc
^t"^ KMlck'tom,^ clcn-oi5lltborlt<ite tlesinH

^w.''itlbit-t,pw i^etfl3lt> pro lZn /e<


r? coi.l.oc'i'l. i<iv. i. se

lle<, ^<e sostmor non ^cpernt, pwf>te-c<<


^<i e//ct uut lZre/l/^Mt ck^>e^, Mt rb<inwrm

De uerbl8l)2rl)3ri8.
Oap. xn.
"U) , Hsbcttu HoP locmn o b<brt i ol'cktla-
^KI e ps<< <<c l<ltln<l.ni/l/et Bommel exte
M,^c<llit ionats^nt Kom<l< ltate.^eceptel /nt LzlbHt^

lcil.-^ Lntal5 comnltt. QN'Miin cFceim.<,l> ltl

sb<<K<x,llb<tccol p<l<ilslo^cum.' c<etemlt<<ll<l


pop5mult<t,^<ennc f>w l<<tini5 oc llomesticit

l<l c?s<eclck o c//ct. ^x l? aliu mtrZrc man/emnt,


t lezo,/rw,pwptt> lumfx, ccllp^, pen/fwm<l.

s<<,<ttlim<l.N V' /motll mult licet ses t<^


<56 VN V3K8. kl.NcT'ic)!?^
c?cc>m ts.<)uietl<<m (3>'<ec!<^<e<l<m I<<<t,i5MMlsc5'r!
' V'/illlte'inotlifcite>'<lu, licet,// ^lllocculs<t'
seuolml,<lt/l nast' enustws<</nt liellenl,
<lt/l cll /?ottl Zr<ecl e>b<i memol'ilm^, <<ut /
qstsu <le/t.^o<l /rezente' <lccllt i omm^cl
N'l'0!'lbi,pl/cltVl,<lbl, l?crl'i5,i'<llcll,l, ni/ln<'
mentil,meIlc<<meti5,p<-tlbl corpor bm<uu,/^
PellcHle,xemmi5,lckplM . vl/c<tt treln^tte lttl^
z<<m nece//e est, l/ ^l lutttlll zl-<ecil AF H tut-
/egl-ezusettolcnt.c^notl^ttum/rcesttltle/iettlm
cumprimil ncce^ln'l) llltinc ^m gr<ece lo^i
^ce w^i pttlcbnl V'llecmtll crecll, cxlMilbttnt. 'I'ltt-pe
pulcl>ri>u. qi<leest, e^ mtl/e, norcm nlm /osmusi
cottililMol, pwpnum /ennonem , liz<u p^l.e
le/ercre^esa/cere <<cl He, V" extercl malle tse
ckre^im lome/ins <<^c^ilNli. llllm / pro^
stcr l^tttlckgrcec operckm <i<ttl,clcl lt<< I"<e llt^
ti llntcponiml f Hl<l pel-ezri! /?strl< /cMl-
'list^ ll.lnumttlfc' /ml ho^lt m peltr?
" <Hi<<cllMl i.'I'lll!Hcetem,nolle/c M!lZie
" tlA^elorutloneltltlck,^mz''ecllat<i!tH
t? i A^cck. I^lcllcll cst^ul z?<ecc z<ltr, nc
/cle^/<<tie,^i^ , me<<> posit. nc> HttmMlo'
zm^< V' ^F^ntu^^l^ per/ec/mt-. I^imu /?t
c^Mw,i Wille iogMr,A<ecllFnecck/<ll^
i.lne^ml/ce.lt.^unlijocem^cont^wueMtet.
0mic
teel,c<<pellMl,bHnm,Zen'<l,plt<<ttl'l>ctt7.
c^ttlcl mowr ^ 5nt ,/u pwpe in^nlt, ^ie lzj

tlmi<ieV'-ellz,osc ob/cmet/ clo<?ormpwb<ltt,

Kn-b-t .-H>i<tl V" ^cil)l nn^<im pwb<tt. U

yll>l l<lm ut Mtrrllck non tlml!s/ csuot <,pi ^


cmtwr nomini5 lmMml /bolenr bel^^M

e /
e?' llloi'lMl imit<<tloe,^l tempore cilcerom'Mo,V'
s<<lo pst llteri5 e^ ioHsMll^owerttttt. tum mul-
to ele^nti/?Me<^<lt KomM<< linzlilti V' longo ^
tesHo^pe-<<lt llntl^lilo' elftem, ^x e^
bi^ pn/c multck <<tl^<<lt, mlt<l neglexit mlt<<
, /e-lt <<t <lcl neccMtem,lit .<cl/eenti<te. It<l^
llc<lt in bil ^ocl<<lnt,eiec p</?tt,nec b omni-
bi . lll e)t cnim <iclec?l , /i omlb5 tlmr
esoml/cue.
De uerbis 2Freliibu5.
<2P. xm.
^.^ tp'<ete'/)!ecc-bo'ttm^o<lc/<<mget<<
D ^ stum,m/Me,'stlcsum,<<I'e/te, numH-
le,absi>num V'<lb/!'tlM,,^o<l lx^<lm ckpxcl
frmpling<e l<ttn<e repen<tt.,<ttloem ^erili
^lolcleo,/l gcl Mttenli/lMlMgi'UtlU^ e/l<<
nbl emlllti5.- t liomim ^l'llm <itr< /t ine<
stl,<ie/o7el, lssll'N'itltt, mlilM^m, <ln V" a^cn,
^l ^lcmintcrllptolV' i>,ll7 llum ^<n
lgnltckt ieit /ocm. Usnc el-bor, <<cc-b'
t<tem V' o^rnFonem/^enttmew p<<nt i/iexlo
t ccellwl<e,l<m<<<lM/ckle, s/ilpl>st<e non ckZ'll
ccnt:<ltccrco^m,l<m<tcl^m,i/sl'um,<<hl
pl><<t<<n<m,e/clo gomo<io llc<ll e/l/ol, V'
inz^tckg^ m<<zliMil /e^gtttlZrMltn'
U? coi.I.ocHT'I. I.I2. l. 69
oFen/l exmitios in, ^7^2^ ^<e t<lii<< mil 5^
ocko/^cn'ekinttcnemnt. Oec^t<lstelli^<le lu.
/ie.V' cco/m pro ccr/icollil'Ml iixerttnt.llt ml
t<leboc^l<icmmllo ^^ck/^epotuenint. kce-
ille^ inftniilm^lttm in/elniui', V" <lscf-:pl>l<tm
^^m ilrekisir^t^ttm. eicc M^il exMZ<lt<e m> i.
bcnte'lcll>cpotmtbolc<l/f,contemsl<<n<lo'tt

morm, ^llnZetc'l einnori, sicm ^ ^ce,


clM nce,piclMpice,o/lx<tim,e/t><<tilM,

llMl,H>ee-lM,P'oZen,c'um. tlec fMlto be


tl< ex<icket /crmlabl,!<lli i pcktno/,^
ll/,VliHlH, ^<m'enti/,!i<loi5, li/tonis, poemsti
bl>MMM,zu/ll,^eciei,pwZciei,^eciebl> et i^
/lnit.izenn'iieittstcm. c^u<e(mal<M)lst<lest /pes-
/litio .^ l^e/cio. ^ ommbi reblplc^n o/st< in
p^ecio c/i^l/tt lutem cie/o-mit. ^r<</ml in cice- v. Lsm> c
>oi<<c)Nlletb<<clizioem.VZoerooncleo,/l couu>>,.
mo<il/es<<t. Vlsm e/t optima ci^,- )?c loql>o
moll i<<tine,/c<l ctm z7<ece',ZMce,cnn<uuce,l'N"
tannice. ^zit in eoi Hi m mirllnwr Qcn'onem
sltt,^iizlllite> obserttM ^olillepwbllrit c<<-
/i,w5^, ^^/l reli^o5 omn impwbMn^esi^
rt in ingcntcm librum. Nol ex pltte nckcloi, ex
j><llte tolcrl>lltteFej>to.<)<lin leKionetttt-bo-
70 Y2 VN,2. VI.RcT'IQ^N

Mcrnu, non ntenm^nt <nlnn /ensm , ssobse


o po/?m. tlo e/i l?oc e^c umcn, c^e <ltb<
Ntst, /rci lngcn^ , mckZnl^ l<ilcH. Xcntlt lnzelo-
/i c^ cxesclttttl, ^icl rb<lne, ^lcl mstlce /ct,
V" llbemlite- .- nme-m ccstum non )?abct. l
colp/opcccilntV' ^l<ie<mzr<untl,Hl lnme>

-^ llt rft^<tl<e ckcor. 5Io omnlno <le/ut 5 ilte^

tnt,ln ^lb< merl<n<i^ operum perrrc Hi est

lcm o<io in iA V in/ckul. ,<lrl e/l si ^sto^


",0 t<lmen omnino null!. Hl<i lc <<Z<mf^I

tc^i. L<^icm c/l MW l cMX^wnc erb, ^<<e


wlntt'omlttiint-! o^ttoncm clc^ntem V"cxcl
t<<m. l^cc lllucl e/l mocil M p^tumo>'<<tm^
l5. t KonllM/lttn ^n-ct etn-c5,^<lmll

elumipro t<lxo tckilM, sw p<<xlllo pellm, pro /i


<lcl ^>cl, Pw ^ii /u, pw <<i5"c<ll', pw no

ie,swo/cl>cne/cl>c,pwpostmen<il<<nof>omerlcll<<
M)f>w mecllHc merlcllem,H^tt n3 al>/Ft,M^'
nonal'^i'iltmoultnonbmo^ llbstllt onclbtu!l>.
?/><< merat ^ , T'Mlll l O^torc, ^uil rectal

<<msM, M<<//cm llma^emi HM<ijl/el <,MH//c,/lctl


no/tetl,clrcll non cicll,pe^,p'<ttn'lN', Kcllel'UNt,

mckZoco/cn^< <loKl/?imoi'ttl?omlnm nt^om^


cm cnnll! ccesiltilten recept<snt i ?rc>b clcm
bomlma>- /iclem , P^/rll ^brm, <lmlsm,
trmlm, lbcrm pro sili/l e?' M<bltt,/estest<m
e 4. Wlnwm,
7 OK V2KS. UI.Tci'lone
NlMMm,/ej>tlZetm,met swmetl,ut lc,

mV'tti'lxen lo^encllzel.'^l^l ieHl-


clt,m^t'i! /<ellZ!lm l>cll>tt n^ntl/? . eie
commnem totZentmm nz<<m, ^<< alt<ltcf,po-
sll,<ttt'os5,reZ<t, Mpm<< bHet lter /c commer
am^<< poem<<tck, sn<llel, b<storl<e,le, m /<t-
c^Pw^nck^l'ttt V'/clentl.e omn expllt',e
tM cclcb^em lmz<M tttrplt> e?' /'lle possllt
HbKnorum stP con'ttMPMt. Lx loc umew erbontm absono

' s<<mMe-ttm.<lt<<pn'<lf>acopm,V'cxt-cm<e/7^
lb<e iecrt<ltlocm, t exln,ckl^n',nostln',mett<,
trlblll.n<<m ltezsm /lt trlbale.<ll<l per /M
re/?n,^ll il<eM<bF l nsm con/iltntlO'.ttt pcc/^

so/irem< t'< m n<lm colllcl. <<ll<< per ?lt<<

OH -ncces V' oisccrm V/olH<i<, V' in/


tt.
rr cQi.l.oca'i'i. 1.12. i. ^,
K,V' biO'b^^V' -stlcllNilic.ete' t licet, no
teme-e^ltt V'Pwml/cttei/e t <<t'< rn'
r ilecomm po/illlllt. (Hljoci ^<lle/lt,/o loc

De uerbl'zliumilibuz.
dap. xim.
'U"1' vMck nll<M penltl bcknt <llgm><<ti5 <u
I^F. tborlt<ttem./t eim ^<l/l bml llelcH<<,et
<ll extsem<<m bonc/loi' conclltlonem rcclckHll. cz<j<l^
sropter /?ct in m-eltwne^ltclll V' bmll collo-
ts^<<ln osNiit^ltmplilizsMli/ilblimliloc no l?<l<
bent. Nxemp/cl/f>f>c<ilt<<t l><l<i p<c<v>Zllll l .
Bcollnl:cl/mol/nt,pellu,lbrn^,/e,<'
bliM^^wgttNttMiKibl/clttiMttlH'^mu/Aet,^
/c<llt^, m>nce , co^l^/lmn , p<llsl : e^

7l,''ml<<t,/llt<<lii5,<lccF,l'cll<,opll',l'
blc,/lsccll<l. 5ppe<ilt<t et mult<l LlttM,!
^lbl sltnt/llUHoccckre, ^-e.^tlic-,^^
pt,/lzltl>c,t'<<m<t,ometm,oF^,oll<i,clsic<n'l
/clopl,cmln!, P<lfMe, l<lllu'e, c<<ntl, ^/

b^Mc<,p^cll,f'<osl,/cnol<, tucctm, pt-


tmt^'pttpl'ck.cal'iillltti/umenicorbi!, twrci, crr.
c<l,/cos<e,/stt<iZo. M on mt / cunK<l sefe^l
cl^
i^not<<,e<t certc nift ^M<io /e licmlttt ttl<iecorck.

T'MlttNi attt Virilen i ace<l,<lt l.,ll,^l'l!<

<W<i Mllil. tlomm ^s^m pwpr/, MMU5

il,^^<lm trllelM,pomm ^m/osl>m,fl/c

b^ 9i , me^ lcc rnp.t./?c ,lla ^ ^llt<<


U? col.I.Qckl'l. I<l2. I. 7f
MOmn /entetl<e i ^lbi ^Mlllll /ntcsl<<,
o /^l>en<ile/t /?lll:t ^<ec,I />Mo p<<
lese l<<tetlitl</t>lentl<<.^Iccctl<<m contra: t,
kroncle super m<ll,/t ob mltlckpomck,
citl/f<lnc<e mllere?' pre/?l cop leli.
HlUti ^ <^ocl beroi soct<e clct ^mcktuclin <lb
lplbl V'^'Mlc,^<e r blmlllllm<e l<icnt-f^/i
l lll /olcrtl^ttP iabor bone/ll,^l /m merlt
honorem. <3cmm<e et Nloe5 r pr<e ^luclem,/ei
f-ecloinZcnt,lte-i)Mllo iebet ^tlben.7''
bo lue Ho Mn i<lt,'cl c/icl<imocltt il,/?! t^
men/notle^. ^cc<,blec?<lerb<< /emper mette- ^^5^5.
nur uillttc ^rum <^u</?ZNi/it, /e<i al/<z<io lo l,
,im en/ittNtt'one. czlll est noi< l/lif/c<l il^
l<<l celebfurunt <t^un<, celebromt prockglo/u n<t
. (^l olt buml/llun erborlwl <i,Ferentl<, clc
ieH^^^/?oiet, collocHtinoco/<< /cslptwne. t
/l^uullo/cl<<t ^^^^^^x/^ , cullcem,/-
t/,pllcem,test<lmetuf0scelll,lecl<<po'ozo5,
^>l>l<<<nlle5>lll/cos<ill<mpi<rtllMl corsor bttmu.
m, n<ilcl< epistol<lf,mon<,wllo^ul<ihomlnl
so^remo->mlm<?5,/t<t>s<,la/cl<o<i<,/>l<tt,epl
zrHlt<< mittori<,l</lno5 'col.locol <lnoi-i5,co
mcrcki Httelllln et tabernckn^,^ /i oA</t/?m
lls.Ht in /<lcl<<tloe,l fxinc^xncoMzenere etMcA
co,l bi/lor^ csl/tolli^M, ^c^l cMft si
76 DZ VLK8. LI.Tci'IONK
>en/!<l<iecliM!<<lm p<z/tt<l,neco/il<ttt bmilli-
<<,/? /orte ^m ^omlnem ttt l-em m<<xlme <le
ssttnerev' ttcn^re olct. /lcl est tee <llcc<ll

ocxlllnte' Mol olm5 e^n<ilMl. 8l ^lli babe


blt Mliic^/wHo/^ilstiii Momtl llieblt^l<te
fw^eci lcc<t,e!7<lcn'ont'Nioptlmum <icem /e-
Mablt,lllm^ imltllNlllM occislet. t^on^nc icl
t sm /lbe^itter c<iclttl,/l ^ontlo Zcllllce /o^xo

iatl<s<ie^<,l cp/e /eK.lntlil'leaclemest


rut/o lllttne /o^5t, V" temponbi <c pcr/o <<c.
commocllMtii orutlonem.lll/cenclu /tomnlck, o
temerc V'/o^tt/t ncn<ick. De ^o o pizcki <'
llM c)ltl!i!<l /cntetm: 0b/ccrnck,l^lt,lt<t

" n^<i cil^/tlitcm rerm,ck<t orti/n. I Ho itto c^


" c<ic> nonmetilacntn'Httllillm e''^c/c>let,^l>
" ^<e /t l s,e^m/l c<ls<e cccsttt Post^
" irt,-esi-ml<ilit.t<lle^l in uHoe lbcnc bc,<

" to>>ti^oi mn<t pl/cel ltlcklcFe c<ii-lt.


-desesemA cMlstril Nxpe<llt.-
-Oner^ ^5 voncklubo^^cesesil.-

co/mptll b/c/orte a^t entere mo'/i


NxlZ<<m l ereremipenttnu llcle^lt eclencll

kiltllli csstl,p<<tul ncc purce c^u^cl',


Nel etlm menfti con/ml!l, n^ult Ill.
?cr cesescm.pescn-ccilc/olxm.perexl^ cere^

lcnpiml? c)otl p-opnm mtat <<llec>, t co-

teNZo)p<<m lti<i exlstn<<l'<!t.I<ie,r'<<nzn'e/^xc>, "

-?<uA <ilmick iozo Nxercet pe/,-


t>w eo c^ocl ebnere lbct. llt<i<llloc^ln bmi-
l I'lenllicle cknt. Q^mMlitta t<<me notunt <lpel
em r/^^,,ie/i lllm!llt!<ti!ttlm,l zureite
^sto.'^/en/lt, V' m<Vtckni5 epltbew llcllcat.
5empe> l?mlllt< l eo rettnct clecom,t l bi5,
cittltole^l'ecolottltlim.teWi^Ilne'. "

co
7 ve v^n.. r^c'riolls
n>cu<eM<< no<icIecent.Intenlzenere "
sclti/mencick st <lc me<iw e^V' in otlone li
bmi ^m i Kewlw oscre, crccnci g^m in
abicHocollocn<it<.

Oeuerbl'8 sublimibu.

biceFe ckcenckm exlMmc>,pwpte-e<l g<iexp<,-


/ltilcot^>,b<ec omni. cl^rc/^ck e/cent.Z^
M ^lc^lll in Kckc iinZl ol>/ctrm,/?Mm<

rlM,mlgutm,lc<timFtnece/secst.K^cl)ppc'K!<,
n-bo-um M babct itc^mecklM,,<ic<zuo in h^

lilclil.'/eelenthoc cc>m^<lti5,on oppoetex


<l<ln-/ocott-ltt-/<l. No l><l r c/l in ^millbl Ls
/l'llmll'l.3cim^ic^l<i l?umlie3e^,/l'iMe
L5 cQ^oca?!. i>l. i. 79

V /ln-afum clm pwpr, tum camm/'<l.t <iej,

soem<<tlt cere, lckeoA <,llni Mittelem/


llbi'il instrt dav^m pw f>l<ne, L<lcHm pw l^

emswllmbltloe,lcrl<mpw<<-it', ^lllne pro

sw elo^cnt,7'elli'cm pro terrck, r<ilempw p<l-


/ci5, vunllm psocn<<twne, NMe<em pw mi^
ptt/L.p^c^ sw^to, ?ltoem pn> ilttit^l e^ c<<c<

<<^neco/ct<io obtlnmt, tb<ec tlMfil/?Mlt /ic-


ltnt!' osNllmen^ttc) ickw .- certr, nesi/o yom<^
lo, poftit loco,Zr<lill V <tl^ll e^cmnt poe^
<<. Hclck omi<< l>o'l lll^/llm zentttml
poplorm,'eZom,<,ntlm^mim,-blltt,
5p<tri<<, Kbocl!, Castro, Komck, T'oio/tl, iHzli'

collizlmt bewici poet.eiV' ^^/iell< ck^zt ose

tnmfb5, zlonl : 5nctlll-lttn, cm/><il/t <

eontcmplittw.?^ l>omlnil iFZlm, lnim,


co'M,co',7-cl>'lM,clljit,Z)e<?l,lllcn-tl.5f'lcn<il^
Hc/lltj,pHm,toZs,prettck,tl'b,f'H^
nentlM,to'^il,l<'Mlll<e.ciolo-ln>tf>'p^,m
rex, coccW, Wittum, nibiAM.'HnWl-uMiloncck^

tri .- /iecll/icwfum, clo<l, tempim.eck,c''


ru, Mollm t/?ee<tsm .- ^M-<<t!V, cil^tor
eo/^ Mpesutor, rex, tt-lbl,pote/i<. ^lm<ll<

sbl/omel<l,ccte<iclfbl!.Vtl''N<ltt7-^nm,-es
<l<<w<ei ^Hlt<lte e/^ccw, ccr/m,/ol)li<.
re^lMe optso/m -u-ck/wMP c^ : nrc lilsscck p-
to<lc crbopwMc cllo lttcllc^eckt^ ckplcknck
se,^F Nl^>/ecit, ^ e ftobsc^. KZc-
^,mo<ie^n,Zbense,o-^e,lcilc<t'e,cotcmt>/^
n/Icn^c<lsc, pzn<n-r, lcn-e,/pn-e,^orcrc,

re <<t p<l,icl cso<i <<t Htsck, <lt dominum lttli/cio


p^cilwme/t,/'MmV'excr^< meo cllcw <le-

c/5, ,nu/ln-c/i5, pn>, m^nttbl h<ec ^entc/


/^n/icrc.<^l<ini^<nto/blMw^,t^<,m<<
z co/lH>ic<l ^tt,e^ i omni /es' ^rntto^

t omi^ <il/t./bi<le /o^ult> <le,/a-<sic

loc^tempo,^ oml<l ^e ^u^e >-, l<tr<l m-


zent^pl-oa-cilttlt. e^o/Zi e/i g^ncllloizullmi
N^ecMZl5.Non<eAm<ml/eoe'm<cknZull>l.
on Ml rrbum/ble V amplilm m<tzn/sil
po/ltto. VlZl in<io<?um/? /c Httolle cott<ltl-,nr<:
lmlll<l e^Zit,nrc /ub/iml^e^nl^t, ec in /cn-
tent^rum Zr<l/t<lte pes/?M,nsc!<ptesc5e?'c7blt
componit. ^stV'ull^ttlcl/^tttM, in M)lwnu m-
stl'cvi'MkV' plebel<< ttlier clrm ^ statte m^ -
^HNt^.'nectcimen b coll m<tZisicttNl <<U/l
znem /cemi<e mnclum ckxnn. H^ pwpcnwci
^<e nttmer, pwpn'-i ? oc<lbi<l /t,al> om-

ncce^ltclte /mi. <^ucMli!<il<m m<ttcn< tt />^


<<! Aontc cssttlti/lc ex lmminum iDto "

?r<etere>l cc a^bor < pr^clilr, GieH<l<lm re


zi<M, ncc n/l Mt lllsenl n-bl^ienclo- excelftm
c^cit extl-ttHonenl. /trnck t<lme l<t^c nicllsicllt<<

nilllH. l</?^il ^w cxltto ^ Qccwnc cl/Kum 5^ i on>

tucbre/l
K5 coi^oc^l. I.IZ. t. sj

^it<.<^o HHo Prolin potr/i, amb/<iclm pw- ^p"'c>"<

Pwsn/5 /o^uc^h<ec Hc.' I /nc <tem pwpn^<<

tn sl>i/nt.- cotr<lnm c/i/ttitt, l<i^<i<isll

''l'limlin^tt/tilit'^n^mo^tlo/le so/Mm, t?.


tte c<lr^.n<<m V- Mime i bW/i >c.tme/c.'t.
4 ve V2KS. rl.Nc'rionT
r^eore^e^m plnm<< cs<eHor<<tloettN -
plittlt.V' erbil/ttb/imibl nn <il>tl PoHe:/c<i icl s
estit,t /lmplic eck ^<<li<l)lt ltttr^con/lcle-
re o po/?iml. l<<lM litt cit composttio^
em cllscslmenbHct, m<<gl tn-5, <ln mollll,
lonzi breM,/?tM< i/tt<ttl,nMi impun,
ckg</lc< lmmlittMtcze^Hl Hat'. No e<<'
in ^c>^ rata erborum cst^ Vcrb^m^lt cicer
lle <<m^llsic<ltlone)ponencll< /t, ^s<e im KckbtH l>
lK/lrlinci^necllbtt/ii/int^oT^cttttck,^, p/e!l

^ pelllltHMpsMtlAtt'cinMt. <^l'/lttnh<ecs!ie
erb Fm^abl nllum est certum lttckc/,, cur
/lm/>llclck,i<i est lc3text<<, <! collocut i<?^ </
mit.^5l crbttm/ttbllme tme/clt i mutwne teniu, i<l
^t pwpte> i^Ht<<tem. !<e^llllt< <llui^<le
>eH'lclt,o/emf>e'col<liloem lc/ltlcrckt. Kien
im -/esilr^. llt^ue liz/lttn^con/i^^^.
5nttte-meH<< ^.e<ll<m,cc bmlllll ltttf'cknec
/b/tt^^ll>l tttn' m omnizenexe Hcnlill^ttt in
wmiK<,bom</crl<l,n<'<<,'<cms,nlli:ln
pvNl)mlK!,blc,mel,qste' : I ef-l>5, e/^stckt,
nsel'.I icltteck^bn-l^itt^stc.^x conutHo
ubt V" s^oMonlb ll<lm cxaplo.nll'll lf/<e
per/e cmlet:m collatn V' in wncinnltste V
/cbemilteemitterel'o/siint.
r? coi^ocH?!. 1.18. i.
Degl2uibu8 uerbi'8,Aleuibu.
lap. XVI.

/cit',/c<iV-ext^cotextltMl'x<lmiNl<npott'st.I.

mil <l<^eti<< gr<lmm V' lelum <lstt>t <ies^

ll^el ^m /enrx,cltm ^m H^ei ^m


b<ln<i,rciiZw^m ob/n-<ttw,pwmentl ^m

stnm- ^m /mtl, rt g<M et, ob/lM ^

to, g<<tlo ^m mono. Nx l< cvms^.ltlcme.


comZcnli muten' /ttMlt,-,^ ^ lclo-e li<lZ-<<ll
Sm^llAllnl) ??^l. Vcrws ne in l<c enme-
r<ttlo>,e exemplorum n<l<< /?m malest, ix mim
/ilt omutum <<t^ ol?tttem l tot puNlil cc
cl/^V'intn'mpt. 5e<if''0^//i sm meomn <l-
Pcfte tt-<lclltu'um,quF c<cl liclec^l ei-boi-uMie?' c<
rm colloct/oncm pert/nent. (Httai'e pel'Mlttlint
mit ^clio/l campo/ltioni5 , rem omnei lllst.
seemplo-<M)?c^uenti<l .V coZltent,<ill<ieFe,
ckoccntem in ^ci/i >- tenuitute nsin . uil>,
ci in <imj)ls iltMil <<t^e <tt-<i< ^iciun c/o^cn-
l)c>ni brc ^"l- Vi>tl c/i in ciocente /cnns b^ettis < chici<l^
u!t. 5/ ^ H ,K> ilcmcll olpt< <<lllnZits, cv te<i<t
tt)^ccpto'm <lntumolllckt'. lLcktelmcn3c/l
tlM expetenclck,^' lp/ f>c^/etillt<lte c<lpit
leZctll^m ment. In Zruellbl upe^t tll/cnmen est.
l)il cnim ^-ez^^tim c?esct, compltt'Utio V"/
perlckt/opnmZr<i^<lntltuteet Zz'Mtiitc incit

Spl,^ ^l.V'lc/Ze'Nliiin^nl. <Zuiepitbet<<g<e<iz


/7el7<<w,/'i<'uttiepallil)<tbct,V'inc?me
tum .- t gum t/am! ml>m <'tlsicilM.zr^l<le cri
men,l/ium zurgltrm, le<?umckclolescentem,twml'
em tetemmm, mAn<<m llb/lincm,e^itckm/l<
^lltt'em./ttmm. i,innebllem mltit<il'
em,
NT' coi.I.Qc^T'I. I.IV. !. 7

isN'loc<,bu!<l inuel>c onsoS<??u<l,t! t

ltitl>crum o /llt:^lnf, /bMo /nt /ig'',

seilqii lumlntbl /cntcntl<,'<ltarefl'o>'llm /o


^or.psoptn H<i H<t o/nt i/lNAi n-l>l>
Hc ^ibi llZr i P-<e/cntu,seci i otlonc wnte-
xtl< prominent. QrMw^/nt ltes<im trun^^ i'rHlliu p

^lZcklllt pxo q^t, contccic pw co, cola>'t' pro <<!

tmpw commoto ,)bnj pw conMo Psonprre


ssow^all c/i Pw<lucese,trten-lmpw ci'lttlcils'

torclcntm, pw conttnente content pw e/I>


clmte cFt^M'lvo Po/M ^^.t con^
t>H pMl.l bsccon/vm<<tloclclm<u,lH<,ttcm
sitlz<<nt , 8l inewckm, Kclptl Ueicn<e<3^c!n,

s 4. ln-^t
s>cilcn-a al> excko portal be' It<l'<e. 1^-

a^t tmultl,pm/t ^<l^?ber mckTon, Hb

sc>Kci. <<b ex/i/o sesosi<itl est <<b It<ll5. 5)>ecHicbe lll'^


t-, Hum ^tte totM,ci H toto p<n-l, el mm
n >! nmew iMZltr. N /3rm<< ^iter /f
est Qcew cum'M<,twm i/ext<< <Moe lVer-.'
^ ^a i 5/c,/u ioi</, t<l locslete, t< ttcre pw>

,, Zcieum-,5mcionckttM MtOcl^cumHls
/e.' e^o HM^emm^m cktm<a^<ln't<lm /l^l/e, mt
,. ^,c^< ww <lt eboi'e MilM,FZm Num <e^
, ettMM^nnoreu^eb^tteum^lego Nlm p/<?u^<l
ecse it<bM e^ textl'/cm ftl^e, ^tt, ^<e/?e'
,, t,.'^-l/, ^sotl p/ttu,/al>stie-tt. rurte

/<<t ,.. <^im<Kc<?,i?it, Ml/Zum nusmaH

Mie5m c<ie^. V-<Hv. cnv^


l-zrezlum VmrrZenl, V' rex psi l.<ttil.

< rcstinz<lm.- pro eo ^uo<l cst,iniMcme inten

VtrxnG Mtem auiiil rst ^ckm propttMl. e?' llml


<le 1'>brno,I.tlM/<<nzie m<,cn-tm.'llln
est^>""'/l^oclllm<<zlstc, llX'Fet.V' /rck<i,
,e^crclcll5. ?cnpl,r/?litN'Mz'<ii5cst,non ?<?.
moci/biimi!.tncll^clt< pro Rketon,
mor rcrum zest<sm pro Mott<<:cllmm P<lter <lt-
aei?c>mi'rcx,proloe: ccrll ^i/l<ier<<tora,ct,
pro w<irm: VnA Ioi5 prole^,pro Uercule : I^om^
^ cail>orl<rci5.pro l(o,nlo: rbllosopborpri
<?p5,Pro ?/<<toe^!ecllcorM <lel,pro Ulppocr^ ^
lmper<torpopllom<<i,pro l^<plll0,cllatr in
tcrt accufttlone Verri5,gum clZetr lll/l <ltl?o
Nt<.N>ec V' /lmlck ponlil <<^rre /blelil rcbtt
,uclentr. KrZmeto/?t^<i ^m rem ckemm-
terexp^imere co<<mur, pro no erbo l,<lc libcn
tcr <lplcHmr crborlnn plur<<llt<ltem. rinitl"
m^ est <mtonomu/?s. ^<e pro nomine nome /r- ^"^
p<. v>zllll:-7'bckl<uo^<e/lx<<-ell^ut l'
vtl.-' lee ftHet,iiene<. VlM'ne<icn ze<i ^
96 vT vsnV. ri.Uci'ione
^ttonH est momett,^^m, VlZll. neHenc<lf ce
, w Pw d/etlo^ ^bltgenero ^oc^l,l,silt Dl
m^ter. leu lstc,^Il!tt lHeiinc, 8<<M<, llc dluc'
ttum <<cc/l<t. 5tctlt //e<tl sl-ietor ntliie! m
xi l luto-^mln5 cr<<t^e V' <<cc^tc?nm>8te
tlt/lcHtl Vcn' nm/lei'cuiil nl n llttose. ?<"
ce l<c<t /encx : /?ZNl/itll e/l Hlm Koc , p<e
Htt cbl-em. dlcc c-itlem libr<< pen/ltem i?<
<lo>- ^cr<i</r^ HnnibHl,(^/c^H/Zl rcrl. I
<lllco5 e,? cl-Zmentt^^ac^ in swpna.kro'
- ', pnm rMtm alct <ll tloccncium : <lem V <l<l <io

lele/i<lmpl//lttl,nem,/cclm^<el/c>lo eck so
)it<i est: kcn/,nll5/m,occlH,<Km est, ex.,-
t5/m pw ixslutoic^sl jira l^e/c>, liltw pw im^r
lV./lit<io pw pMcltutc zlu<ito' sw <,ci^<c<, s^
nnci-, pw /ic6no,/cel5 sro Nomine mulo, si j?
cr<icil,sc/l pottetm non/t- swnoccntc, ete
Ata- pw c^llllio-l'cstu pw ^ollclo^l><<t<< pro A?c,
pcrciit/ sw tlo/^me>-<<l>l/ p^o milo^,lle
sw nttl/ttt. L!i><</tZelZ7ic<<ill / /cntc
tl//etco!latll'ccrbon7.I^l<cMtetlecsl'i!/!

g//ic<ltloen'bstlo>'clchemetto'i<P /t. Oi^e^t


"'' " ^ )?L"^Mt.
r? cai.i.QcHT'i. 1.12. l. ^

e^bm tclme e^ zs<ic V'/b/imc lila fotc/l. t /i

znunim fvlncls, V' multH cilznit^t Konore

ct <e^lt<ttem /?^l<, <> zr<te-<lml.

/>t>neV'Po!ic'ecmll<tm.?olt' <<tem u

bei to', 8ccl m <lm^l^ic<<ttoe t l ^w^>n<</?<ie io

ejl/c pto. 5bleunt enim rcttm.V' <lc c/^ ^ui-

fslil. dtttsklsnt b<c, lmsli^c^^ immlnere.


5 VN VSKS. Ul.Rci'lQNL
^mp/sic<lt5 est AAi6 colloan-c, mleti5 <ltn
lel< <<t^ inlilleill pr<e/rrsc.^x i/5 H<e <llmi,<l /

: le. ll'cenlo/lt /ltt lllormn. vepn,'?en<itx<lt/iH<


?A p^ con^Hone, t, ^Ic> tckm ckeckclt lltc-< csH <le^
nuv' ^<,lt.ltcomtr<<tonc,t, 0?lcknl/ef)tcmco/l!'

bcllc^c<e/l- /vl't !t<<lol /ubeglt >f c, /ejite,

jnckk'one, t, lic no inclcKl, no Melll Mtbo',


non omnllMpq/irell.<ltcllmitwne.ut, <lce
cbow^ ono^c> /ce/t,/c<i rttltlltt ^lllem r/l.
<lt /<< ^onte : t ^/e , wco/ittn , Nlllclm . at

clo,tfwlo,t-l^,clponck6.llt opi/oe^<t I,)''


er , Ittlieul. lit <lttcultwc , ^u-e A sc> <im<t
twnem,l<bH, o^/clm. at immt<,tloe, l^m

Nomine ^rcstl e^ ^o. 5t H<e /^^o


cliltwneulcieMt' e^elem

HLet vl'unce-
<^lzlclmow'i'lotl!iem leuim zeN'<l/t,^otZs<l
lUltt -bowm. 5e<l locm ot<M /st c/l. v/cet
^sGum. I<lm m??i leril o <le erbo,/e<l cie o^
tioelo^u,V'loze<<ben'<N'eH pwpo^to. <^Z<ei
vs<ttic
16? coi.i.oca'i'l. 1.12. i. 9,
o^tione coMl,m erbm reciclt omn.^t O

<l<le/m.ci<e^"^" n<,tr<l im c<lt>lnt H

inzr<ant. cont^ : I^lcent' <zeb<t 5<tf<M<,


laml^tpcl /clckl^ collo: lemtn- ^<ssm <le-
ts.^tlre/t,M,nonine'bi5.lse/cke,^n,
erb<< er sc le clcci'o cllt,o lit lttnn <<ut
s>ll<lb<, <lt lllil ,nK< oc mtctr: re^l-

lllu r e/i t^l nimi lnstilr i corpo , lcl


^mob/ccenck/sH^, bumlll ^m recinml:
^ <l<l l^oc per /e rc^c nso/sm^, n
lcbeml.
De proprij sc assumptk, Sc
c^u^caliena liicuntur.
dap. xvn.

i sso^l<l /lK>u/ltloe in <lll<lm cum i>ttc


NUtiMt'.
Z4 r>2 vnn.V. ^l.^cT'ia^s
Vwpl. nmttnttts.l'sopol cMlzr.eci5 <lb ttlsclleH imimi"
tttonc <l^ell<<ml. n/lotelc5ll^ctonc,V'l
llbcllo<ic -tcpoett, met<lpbo!'<,l^ r/i t-<<5ll<t
ei os. e^ l?oc omll5 tcncllt c?' s<l cct ^<
sn /lMllltttcllnem t^n^mntu^lit^uum llclmul
concwnlM procclll : V />ec<locbe, b>p<lll<Ze,

H, n aulbl Pl'opnomm low /l<<tunt- <lllcn<t.


Krano<:< ^,^^ omn rclAM oc^bttlu noml<mll5 , ^u<e
/tbom/nm inMutoi-cl ^nl^cunck ^o-^u-

f><uj>ll,ltl'm,/l^',bltme)l<sm,clcKi'
^n-m,cen,llM!<, lcsl, bo5,e^f, -l/lNl, con-

ter'<t,m<<w,<7-,iZnil>/lcsstt,<lel. N,cl!l est ^sc'/<<


culP lppellcktw. n cnim Hlltcr tle omnl!>5 Pros
lo^lpo/?cm5. VncicplilNttm^pwf'Nll ^ucici ne^
M^e repe^ck c^c^ll^ er pwpte- im V' ele

se iclvt ll,Ml mlt clc ^5 <<^c, e sl^ne, <il/cl<lo


r? cor^ocH?!. 1.12. i. ^f
? /ltcktecaitmliit.tlcc in pw^nc^te t7lc/l
zl<M<t<lc o^ttonil commencl^ia^w/itli-rli ^so<i

iirnteM llml'-lZil'l illim un-bc-^:, no,, in/rrt

V' iu/lt^ inc/t, yFltl>< /rennte' <icciclnt


Hi ai f>ckc>< llmclm erbll non-nt. t7nc cnin
ftis^lter a>cmil>^nt', i<i ^ll uo ckiciun-ba
ostime Watest, t ^oc mecio ^i<i<<m : Vicii MZnsm

in ol>ll /rH iz<l. ^<lto brcull <<c mel,

Mli<cllMl^zlU'<n'l,t in epistol<< ^i<i<<m /^ opi-


io5 lio<?l:^s< cklli^Niltl me concrcpckre i<ll/.

co,nib uti>' <<tP tnl<bl, t <^m cliH


lwminem totm <t-m<<tm pw c<<ti<p^<l<?io.V' reZi^
/l-m pwtHl>/i5.l^nccc)mf>ont in//lsacompo
i,ut/ililccnclm/?t>^l7itell-x^o/it e nsm.'^cio
^tf'^liit<ie<luil'mi/lt< tcrr^m. lio?<<<
tl/m <,li^otiel <i p^ilo/^i<e /?Hq/?^ <Ii con-
tcmptl/cnonm l>H'bll'ic in pbi/o/f>l> p/rim<l
sno- lltn-< cpetrl'<lt,/Hsil'nt'l'//ct bicnll
cklcmecie<te,f'wf'nr,om!<te^ ckccnckm. 0llu
iicc^e /iltt /m, non ^o^c me lcklci t cr^n-c
totlttss
5 VL VSKL. ri.rcT'IQ^L
tot llecnmna !l l<i/<lt cjl/c ^ocl^l>l)//o soll

l-m <le<i</cnl.^<<<lo^l iml>tm mule , c>/^


slet ssimm ^om .^ ^u<ia lnertt aitl cM
F<l on slst<bnt/^<l<lo omrm ommm prot/Ne^
t<lten non ml mlo- tcebttl7se<i cttuttl se-
Hte,tm/msto,tm/timsetinmemul f viett
^<m plci eter i><lcilclcm/?nta//cctl : o
lo^ttor le/blimlonl, bl est s< n-bor
tbnn/'<iecomlci5,Wonci5,V' or<<tonbl. kx
^Hl/l7'e'ett', Qe/rem, cicesonem excrse
e?K liui ^ ^ s^ossle V' A<tte'/?t locutl, l> N! Me<

r<t<ltem^<le^ ewm cktimg:/moem : yucm t


abln?m ^m mitl^Zlt,mclclt i tv^ezsttul
^lV'in/ientcmlicpene pwcllZw/m iinz<
imtnmtHem.^ttock/ltttspe est,csl>l<m p-of>7ln
<xime' cr<eMccn^l<m mutet' ni/l <mt ^zi
^cunttt<lteiez<lnt/l/ucccHt<,licnm.5i'nlsp'a
^</lon/cmper/o'ttc>',l7'w>'r/lt<lme^c/?t<<
tior, V" ( ^<e priMll l>t5 c/i os<t/oml ) -cm i</^
clllemHZ <lcckt-ailtc''cxt'onlt.^<i bckcltttsi
co/e^l?l^HM<ll/ce/l<l ci/, l swsNH cc>mmu<
P ocab^, V' eu m<cMe esbil ^uibi pwsne
<niWn<ll <iecl<ll'<lnt'.t <locco,<loce<lolN'em,<ll^
4M,
llzere.In Koczenere ^<e/nt fit<<tlo,<<t ^<e me
ll< rem PlZtH!<le<i<<jt<or<i.5ckli Hceste7

^m ulltem, p^oge^ ^<lm/oboinV,/btczme

F erbil^ult QccwM l<<l o^os,t ckc<^


tP oi/iet<<^zl<<t,le^ <<tP lllstsll>l Ut<ttr, in <

/eri5 m<ck /<<cet i<ioH.Mli<,teM,VlZllMt p^r^^


mMe, o ^,cclclt> e ntc:7'en^t^<lnzn'e

Mut, o<ilMl/?tcoM - ImpcHlt commeat^

rnt .- Ht moit , o wkorktl c/l . 5/Zui


/rctt, o clcilt.' KeoMlt P^littm, o rcm^
te^s<uut M reMittt: ^em orlllMlt , o -
> vN VKK2. el.rci'toll2

e<Zlt expcHtt.keat^r<el'Mon wmmlMvcct

iccm le^<ltum,non pr<e/rclt leZ<tm : l/?t <l /ttc


csscn<llm,nln ml/lt/b/ltlw.rece-ti,3 ml-

contemlit.Otit>lclm ez-c)?l/nt cont Kqstem o


-ptlonem^cewnt: Hll^clenlmpotcm lizn
/cc<<b<<t,om<ttm<M : 8,efo-tlt ^<e ucccpa'Ut
i leg<ttloc,no renttnaMt lez<<toe:'I'emtil <<M-

-ezrutlilm.I'a'cilHt ospottit<<tem, o </-


c<t/onem. <^ljl<l mow'/ 5nt ^m o Km itte

ertere ^tmi^tem:V<ie loc m< f rwpo/uerxnt

/<tt5 cFe,M commlttcre cont eck Pr<ecept<< zx<


Mcktlc<e,M<e/t <le c<<^bl V" cc>st><!iloen-bo'
. ^.^/onAZnmnMcl, poet. e^ b<stoslca5
m^! interpsek. V'ttulc/o^llcttcll ^twemn-emH
cosno/cerc. <^lei ^oc omnino pect in csstem ckecll-
nuncll l/el constml'ncil.'I'ttmomckn^tu pn^^t e
t in iocm mem <lci pZck<iu ? t Hu/cl est le

<l/fl7')7''om<i</<lt<<i'e^,/cceckti'Z<e. ^s
<le)llc^K
tz5 coi.l.Oci'l. t.iv. i. ^

inftnlF melelllM <lblblFet.<^jlcl e/t /littl,

ton, /ttst l!</lte<t<<, pn/c<< no<, i>onest<< trsl<l.


bona m<ll<l , reHu tM< , pwml/ce con^eZtlre, V"
/rn'e m cociiccmi'ciz le^ct b<ec i' V")l ^tt lczch
t me<in<l teneblt f V' ^ tcnckt, t ^ bon m<l-
iu'/cp^ckt^emc <ie ligck optime 'cl/ca potr/f<
<sl o m ilckclt.^emo Mut,/? /o^cncil con^
set<lmem ol/er<<lt. l^M ob/n-<<lt pcl l/loF
/o'mlano5.l^onnc<ilclltte/le<lte trucln-e /i^
<//o/tt, ^u<e nn^lm noer< ^um mclnltm cal

/cnf/et / ^<e M lp/e plrcii/cn-e .^<e )? elfl,

ion^<< Mchol'lMlbonol'mnlt'Honc V" ol>/cw<ttw^


/<lplt.^lti</umtt ^ ?/<<to^ l'cl-mtw n3nll<< c^u.e
m olecn<t, mult^ ^ <3clllo , mu/tck ^b ^pttlna
^<e<llHck/nt<<cl<,c/l,mlta , 8etc>mo,plil0j!i
rccentt'onbl , h<e/twlmt e/c/o cjtl Pc^nn et
/<<?.() entclclrHltj.c/tt^prapnet^,^ ti-
nust^,/i omn m/scckml .^/? contottl, , bsur
<l^,noe<lll<l in Mcl4l <c elc^nt/e re/rreml/
rll ol>e/se ^4 pwllcMK<<rzmento, ^<i o
m,<io ^<e nis/mptorel ^xm'nt , tcnecl
e/l/e<l m ^emsensum <lxennt,cl feso<e,cl tem
pon,cl rerum w<itloi<<ccl>mm<i<<mt^<t pns
nl>l V- po^enoribl ln/ercrl>,t.^osu nll?lll-
lent ^l excerst lezxnt exempl<^<lm<<t ltn-<W
s<<'tcKiM epte <<//nt o'!<ttoN,V' orNrec-
plent,<ie/oncm V' n<ilcl<lm/^'N<<t oratl<<
nem.IHl/esl,^! tilsstlm ex boc no comme^^-
plnt. lto cittl poemutii, l^on<<l'<teH

rum <lb lpft/ote f>re /llttbntc' i><u</Mt: yxock


t4<icm^ce-ccl>zntr i/, ^sl bee /cnbcnck lm<

<c per/^pe rc/rrnt. <l i,<ec lezunt eonw, /cnpk


^<3<<ll,n/eno snnclfci extttewnt . 5e^ l<l>
tem smet, t Melll^<t no/empe^ temiil pwpH u.
o Hco a<<nclo ci-bum Profil <iee/i > t ^m

vleb:/e<i ^un /t<<ml i?mill<<,/r<li<t et ob/c-


V' << trun^tloncm con/ilSttl,HllA st^
NM ut eiegcknttam <mt lrtutem ^.ettmu.<!-

aulttnllltttsjiwpnlml mter plxx<< ^<e /t ems-


iiem nomttttl^unciccietn'.tiil^ill/ttnt.'xtttcstex ^
^<irm , ^ ^o /Mm<l p<<rl cuplt, ^ ^o<i est i
msttttl! emlnentl^lMlttNittcrtlc <ilctr . olluck,
qm r comm pinbl,i no <ll^o habet
ome ex/mlm.t auum sb nomme .omum <c-

enlstntli mel>l po^t.'t,c<e/<l'<iclee-te<i<l


mpb./obnl<icceM- hoc tr<<5/!<tl,on f>w-
pnm cllxn-c. ^mtumex <<f,f>o/7tll,^<eepttl>et<l
llcttttMnut^ttlcemu/iltMiclMlllcntlblttck^./ex'
tM,cm e^bum l>ce tt>i<il<tm est ^o<i ezo no
swbo Prosta c^<l <l pwpi^i <ilstttzeckl</t
t7ull!<tl./eptln,^um^<e/t m^c>P tv<e
nf<l,Pwf'^ locu <<cclplnt.t,?<lbll cuntor.
5nt i ^^Mor^cnc^ uxime pwsl'/ecu-
8 l lM,
ll, tn>tll, ^itlM , cT'/eptimiM. ?sl^
/< V' l<<t Putet, <<c c<ete'<i comprken<llt.hoc -
iet.l<lllcl<ie<ipe-tc^<llcen<lm,lll< et <lln"
Ali. Mclltt. Ilellp)'</ttr<<nll<tH>^lbt
tttimm' <<t ecAn,t ^m lllcl zemm<m m
lttbl : <mt osNllNil zr<tu, c, lme o-<ltw : <<
^<ilncrementm,t ^n'elMcor.pcHl <,cll<m<Ml

re itlent<<. 5l nibli iwrum pr^cnt , pwpnet<lte


stiinciln e^. <<ptu enim ilccw',/ cocor<ll<l
^Ml/>mphl>l melllstl^lt^ nci<re<<./iFmlt'
e^ 8>ec<lc>cl,t, psocaplte <l<lc<<n<llu : l^ontt'
n< fv-elio lHor.pw eo ^ocl est, .omuni fs<ello i
oret.vlximl,^ <iixl.Itn iUeto>ml<.'t 'w
<<? puZltM est. V' toom<lst<< , t ettefsor
c^tlxlzl, pro 5npwe. et et<<lep/ll.t,8peln
cttabMttatr^.lllc^prostlttciil.V'cutllchrestl.ttt,
<it <<Ml,pso fuwo. V' ?enf>l,'<l/il , t 0^
M Pilter.itH lmlm >vx. Ls llczon<<,t, ole
ice<ilocck!i^c5.l<le^lel>lltl exntel.e?' N><
pn^ole: ul,uolsb<<t dl<mlll<<. ?Mc cle alle hie
cFe <ie<l<< ilc<i zuonklm/lz. pn- ^< i ls.
cMpwsnmtsAwtr.e^<mt?M<e/ut?t5
V' ^<vm<ttlc <<c rlietorlbl petl po//t. Qcni
Qruto tn'slle pomtts<<n^t,V')c?u

ssisclN
svi/cMl.V' ttl/?t<it.I r^rtttwnlbm ^ ><,/'-

tim^.? o/crilmlil,^<e incwllMtN'tolll.


^<e^ l><llll! ^m stswonn co/ieett/o s<ltl^

i^ ^ll/nt n^V' s PMeorum secest<< : H<


lllcesoni /<<^elt,cs M se/ri-ret llen.'!''^'

llmncle t mto , c7 <i ^o tm^<<m <lbtMs,

ls'l>llc<:p'<etn'/esmoml con/etlllrm om<l-

i)e uell?l5 ueteribu8 5^ nou8.


dap. xvm.

V 'illsseAMttt^.lllcMtemlioccncllA'HU
iutc' ctn-u <c p^l/c< AefenttckM <t^ cli/crime p^, ^^
eFc/flttellmllco. Vt cMomlUctes<l/nt ,h.
sn/c^nontMlencont^ om<i etera/nt sn/.
V" tprlM,^ llntl^Ullti! , V" i/lcntll>l scrr,'
rotttMXNltu^sesempcr/lo -ncK, eter -

loonsene/ccntiV' ctes<lcet-: /?c L? es <zubl


z 4, t!rb<<r
4 VN VRK2. ZI.NcNonr
f<tebcitrseculM ill<i dcen^nmn, c<ete>^ n l<?^
^e<io/crlll, consiernt ^o<iltm<<i< : a<s

b po//t lm . Hb He coe//tl <<l tempo I


OsA V" lH.toi/,nlll er<<t i /iz<< ,o<i ex
folttlm, e?' excultiM^ttbolcl'Mt pn/cnn ^<<li<i<
!<< H<lwncl,<I<ecllll, /icl, ? Ln-

07-<ittoe pcrmultt, ^o^ cicero conn'<^ in Ln<<


to.l/tl lzlt'N'<,t cilccwnlct-el,ib Mtcmlle

n>c,qu M' 5),^ HHHw!' ll imperlMl vomltum,/cm/lt>


l>oi U>L. ^^ ^ inteF-ltllte m<l/lt:lst a<l po/les,^

mprosil,, er<ltttw ^^/HUtstt. c^gi tmn


/'ptof/loi'ert,col V'ttetcf V'lmltHlllol
fFe cc/eml.<nlo' om bubs< infe,oo5,
e^ npnjcFe loWtol^bltt'.lmtts. VtVtste'
so Qcn-o,^! Psol>anoleb<t,<o'/^l
lorcm llKn'lt.item^ ^lebut,ex omnchl eor
erb ltlHo/-^ /e/i^cbut:/?c e?' <
cont^H l'nlon<m r^?c<<t< ttcum lccntl<<mP

ctNAM ml^ttocm ?- snt<ltn in lo^eH


cnp i. /e^mckbeml.c^<e^e'ntl,ci<e/<n',cice^o,5<<ll<

' ces,
N? coi.i.oc'i'i. i,iH. i< ,

MsiT'Untiomnlck f^eter f><ic<< lH oblltes<<t<< (3 ^<l-


^et/i<lte wllttp/'s : ^<ll<l/t,fi<<tt, stet, iuHcaM,
sw/fl<<:/lc l< <llt<<tioe seclplttnt' in/en<
em. Htt^lonbl e^ mnwnbl temere ecsnst
l<.l1on/mt<lmen in opinlone, in ^recent^
sM ^l<l< nHcttle'sttpei'/iltlost V'sxnt erftcsM:
l^llumommno erbum /itt'l'clmlM e^e pxtM^
nist^oi <<pll Qceronem inuenit'. H<v 3 p/e
clceso,cl ttiM <irsi?nt /?oc-em,<iill'l/ete
ti/L <llm<<t. lilo<< enm erb Mt/lmlMclinc , <t ^ ^^
ilt<<tloe, ltt inftexwne , <ut /nHione erboril
/leslPo^el<ilt:V'ilpennlt<</rclt. In^cHlenn-
eil ceM reb oil noucknomin npoenclll.l>a
rMletslMisti/lnnt.H!iile^ole ombl ^
b e^ <il/cplinil on e/l lomtl : ec l>sblt cur ii-
retq<e Vun-o in^iatit , llonleil dclsi in
lrte me<lc<l,^<e V<tw in<'cltec?'<i , g<e
?llu mW- <tt-<<ll. Ogl<i ^ ^o<i ofv-<<
u/t<< <le/l<lsntsfe3" Plr<l scnpttn'l'!lt,i/!
imnuts<< pr<eemFct i I cr</sc, in Antonie,
i Nofte/!o mtllm erb t m/lenl e^ Pti<i
ot<lt,^<v cn-tm est/i5 s cj/e un-bil.?<
fsehemlit in .Hntonio, er eck ^i<lcmm<<z5 <<-
/ttn^^mere^i^po^misum.cs0l intens'
M<<m,scnt>t<< lePHet,cre<lo o resrebenckFet.
8 tl
f

Ne lzlt' nost clp<< lllnze/c<ml mos : ete>


-um qdl <lol?l/?l'ml httlP m^Zno conscns pwbauc- ,
n<nt,</uchont<ltenlt<<m'.w'<Mt'l'l><<,aumli'
blt,p-<e/r'<<ml o. 5l c> emnt lllo/i, tum re-
ccnttosit llnimo e^ << lckc/o ponelU5et

'r.f'ill'lllil/l, prZcktonum communiciltw . 5t


liltl / omnium m ncepts, ^,l me lutilcc t<l-
re llbet,^ m<<xe^ m^ lcio rcpen>e no ts
^l. eio <l<co tckmen <ic/tcktem sw lllmt<,tc M<<"
tem Pw Mlscnco-<i<l<,blNNliit<<tc sw mocic/il^exal-
t<<ttoem Pw/sn-b, cc>n/on<u<tt pw /in<<lt, V
alllt/cxccntit, ^eb^l'NttV' lZott!l^ne ll<<
cceMcke mucxlt in lm^llm /sti<.M<e ql per
lcuclic' tet' ,/lMM<< ln6 tl^unt Ncbl'.eol

tevelof>tnl msxlm I^tiol<isw/cnn<o


licu/itt'c, ll^o^ omnei eme^te rcKca,- ^>a<e-
llt.^o<l ^/^lccktusFbl/mnilnn^nlt. Kczio,
crct>,in b<l>'bu'iej'o/lt<l m c/i. I h<lcotllte er-
box
LT' coi.I.QcHT'I. I<!2. !. 7
bsnm^<ewles^iposiit,ol'tttei<lc<ll'ltil.^i
ecAt<tt e? lecon p<<7enllm e//enont. Dl
m<leccle/l<<m,^u ece^e eKmllum emm <llul est
e rn e?bm ec muz mter li<tn<l i<icco-,
est eccle^^mpl,llo/sbl<ecicbllM.cl<m<l!,
/imll r<<tlo sttbew, ino< cm uli/l <ule<<mt.
lntlcrntctumoc0lleHcl,tsble<kilM,ss^ z)iale<uM
lc<lt,p'<e<lltur,l'>'<e<ill'lle, ps<eiilc<unentu, ,.
twoncln, K>sockettcm, <e^locM, Mo-
cm,sbstMtt<im, p^wnem.tn'min,:^
pinN; t ecc^Ni llieNtu^non llecent tHme
V- oFensim, loHorum x /lbi conclll^e poFt.:
H/?m licere tn-mlnu,t ><< zrecl.-/blealim,
/bstckne, , c<ltezonclM , l^pochettcum , inclll-
lmt 3,<<'. c.etN'lMllllcosropl'iecllc.ltocnu
cutlM.l'w Ml'? 27 minore srnnci V' s"
^P^tem!</siMptw>psops<eckc<lblllbl^i-'
gc oc,pw /v<eckent0 c<ltezoNM,<ltele"
mentt <lecem,tzme'<l erborum: pw<e^loco.,
l,omMlM, pro moco ftnonMum . <lm gl<l
zr<ec ti ett,^lbl /l/utttzrllmmotlclf ?w er
bo pr.ecl/e' . ckntr <mt pwncl<lt- : Pw ai>
n,tl er neg<ti<< pn>po/ltwc',P'oncltlM /-
sirm<l t nez<u,l,<ieni t infia<<l.- pw cl^en
tlll i eo ^ocl gl<i e/tMt gle ^l<l tst,<ll^'en.
t Kee, <t me: in extln<i< /b/I<ntl<<,
0 VN vrn,v. Tl.Lci'iONT
<t /hstlMtlL ^lllt<tte<ie/?z<tnl!<, pro nMll n^
/5 potente, pw zee'<<ii/?Mlo /mmm zem,
fsoH>eneH>ea<l^il^eclem m^m<lm>pw ente l
^o<i e/?,<<t/bMe?,5, pw l/cblll e^ lckl/!bl-
H<Kn,t^tepttKetm,p'o lteruto ck^
lt <icftmlle,pn> tvmclpllllte' m<lxtte,pw <i/e il
cem inter/c.'pw ,comt)le/lmf'lla<l cero , pro
comp/ex wlloc.lt<< <iiclt. Neclsmet ^l let : -<ll
^tvopne loql, b<N'l'<u'e. M< /nt lilslc/bc
nultck^ml'lttttottom l.lliN'lxlilcconnnock
po^t./e<io<stboc pr<e/et istlttl. HNV'
lcl<iMl i mole/lml l>omiln zel , ^ui c/in
/cell e/tM<t ,H>lno/H buibutiem V" pwlilw^
/m/ewlmcmselttl^l^e. ^Hop/moe/l<jepo
erenticonti i<tinc HllleH locsereti':/e<l <i<e>
ent ob/iin<ttl V"pertl<<c.(H<n /mM <xn>e
ply/u>tlcl,m<ltbem<tlcl , z-<u<tlcl, wr ps<
<lent,^<e Mincere o <<<ie< m cme<l<<t<,m o<
tioem.^()HMlm/t<<)rn<t <<<<<, V'^n-ll,
Hb< ter itlf Vol l/le, /lzst<ltiM , <l<lle-
H^,l^w<<M<ilcM<t,ttpe'<<tl<l,^<et<ltu<<.
/crmmin<<,ticle ^ste cittre^ /<t, t terete^ <seie
zrMl/?el<e<i!<t. Item/eMie,lMle, po/3Me,
wtn^it^r^zul<<'c,^l<i-<<zl!N'e,l'lctt,
tncttbltlMisetveA/lH.N^ttst' lelbosil,,/? m-
<nescklreccntiorlMo^<esbuMe>'eco--
' temlere:
uiw- , lll mil ^ilo/? /ennon eme<i<iti.

z!l^t,bl<'b<<s0V'lncltoZcc>'e/n'M<'il c/cls
Hl<i <ie m<<Z lstibl obilltt-ltt-e^Ulttnuse po

Wt, HlA ctt-<< ece)?lt<<tem crb Hptc o<t lo^


cplet<n<nt osutw ,rMMl etcr<< pcAml,
ielnclc bl cum lste lcku ucc^euerlt, <ie oi5

t b<ecd<'H5 , Lpl/cc-M, HiiH<<col, Hb-

zeTlere) ^lclmt bm-rlH <<e H<nl, j,s<eAl0e uH^"""


Hlell<M mtHoc molio.c>icln'l Pastor eO,
^l t' <bb<:?ontlsix>lN<t(tizl)l<i^l- ?
?')epl/coj5.?lml<ltto^mentul bclllcl'bc>m<
biN-<l<e ome e/l : elo er<<t liomN tezumentck
cnnm V'^mo'lm,^<e /Z<e ippe^nt'. cz<e
<ll<m perlpb^ llc/a'lblml. t^/i m<l<< belli, ci
^ colttbro omen est,V' ul cl ^/crpmte^ccre no-
n:VnH< m<tck<i,^ zre omen inbct , mzet
lttollit ftx<<. Vtlveltk!"l!b/iill,)Noi5 eter<lf>^<e
^<ltt o0sm oMm<i/t , MllXMe eter< j V e<<
^lbl<u<tece/?lt<<<tg-<itt<< loclmit.)l Hl<l
cke/l,rxplmt M<l esbarum^Zltt'.e. ^lo eti<u
Hmntttt', <<e ^//z hcxile M excoAtst: utczui>
l<immo<<cl>umtecb'icolH,V' moll<ll'lH be

Deuerbl'8 lonHNtibu8, 5l^ exillbu8.


dap. xix.
s /i?enl efborlMl Nl<tr< , g<e /bicc7
54
c5 <ie ocM lil^crenti/i , H-e crbck /?nt /<lt

tliMfiem'l,/l>no,Mt certe^ao e^ tempore ^


lHa'MN.Nx ^m^- elementil ^ p^c/ottM,/-
l"l> V clinim 7,, tmlttckV' //: /ec<lum e,i-
tnme<llw.li<<c/osu unetstem ckpsebewlel

Uttcertere^uclas,^<e<le/ilomit>i/<<
^ j^tec/optelHc<tt. litn<^l,MllKl>lt
/on^lorcpso/rttltt'al'ckste',/^! omne im
<<lt<<tc/nls'<estllt.-l<ieo^ ^entcknt e<im,^<
PM<ie ll^iUV'l'ie rc/n<<nt. 1'-<<zlcl l?s<eci
Lbente' mt<<t i , , t /?t liunttos f>wnnn<<^
tk>M,?M.vlAMte<iH<<<mao/>lllucZ
^<t t<a',Mt,l,cs<,i<lt^'<ll^l<<nl^Mclm,
Dic</cktl7llt<lt)no <ltte<,ntottoem. ^r-
zento)lt cl com,lie ^a Vl>Ml.'
?m cornix pie<l f,llm ocut nnprob oce.
?lew/nt erb< ^'^llabilru, Pl im^ '
flet K<ec lltcr<<, t arc'^ , <<lt<<m , cb<-<< , gt<l,
m<i,/ll<<nt, p<r<<, ^<li-<<l,^-<<n^t,m<li<<, an-,,

m/>U<ll><<,<,t^,zr<lltl''m/'on<<t,t<lm<,l>!<m,/l<n<l^

^m<n-<l,f>u'Hut,c<<pt<<sckt. ,epmt'e^ in ^<l-


to'/)lll<lbilc3tlnil,t,<ccl<mlabHt,ck<lllmH<<t,<<m<

si^ltto nomine tsfatilttt-. llil?ir nocbne


te'//t>V' implet<<u'l/e/li.t<lme inlmc?
nmew/)'llelb<,')<ll3w't^<lcpiew'/nl.N,ob
^ll mtc^rnt,^ renM <l< <<t tre ter. con-
/n^nt^Mte'tllim ll/sbtbonz , ^l e^ omm'mn

,<<Z50,clt<<lo,mu/<e./ln?cl Kc f,wnnci<me- ^ sh>ll!,


r^t ^il HctsZ<,lll f><x,V'/cil,V' K<N.<2in V. "'
ezrta/t H<e ol>< <</</> ^ulclcm const<lt,/e<let
lc intt7/crt at pnnn^lo^ttt mcciw,<<t extre-
ms /oco : t^^mentiii/nur^cepN'llMttj/ttl'ttiltt'
ttm, intese^/i-moftm. tt/ltte^etto^^/lnon
omnlb
^ sl<clt,l<>l/?t : ^<e m<nnfuollt, <<bixlt : <

xino.tck/cr?, hoc x <lcktt,^l <l^l>uttone 3


s? coi.i.ocHT'l. I.I8. l. ,

<lt izlts/ono ^m ent<<tl consln'e,/lct N6

5t Hl Pt<lwt i /cemmino /ex plttl e//c cmus-

poet^l exlstl>.!n mono/>^b Ps0<i<3 /? ci

Noc,/sc/ftO,-<<ttonc, ^u llter mt< clMm>


V'ob,V'b'eue,lll ommo /perltt. I bi5 ^<
/imtpixslUm^/labm-uMiXlliluest,/^ ^m o m
eHl /e<let extr. 5cntt m ^ii ocbl,^<i'
<'l,honlel, borreo^ o^rcl, nol>, monstrm,

b tri
t4 'vL 5LK8, kl.ec'rlolM

?st<e mol erat Kom<<ttcoHi'^eie.

tcn ni7,V' .cccnt, V' ^<lnttt<<tc.fwste' e


bm'5e/i,etc<<o'u.lmafisi5<<tn,po/Zttoe
mlt<<stt ca/cllttm,e?' too per/ttst. Oper

/>> , tt-P p<l w5 ^etl/?M .- /eck Henm


lltcw, benr^no ^<tttt<<t ^ll r^l , lckw'qxe
s-^ /e /rtt znm<< ^es/l /ig^. i<ico <iocmeto

a/oe,nmco!>/cnoscmc//cb'elu><,tc.IHpbck,
/w<< ltl toto pwjNAn llttorc a>cm:
8ol<i in moll llitl,V' tcmpo-ll or<tt.

Neminem cMuml^noscll-e^sbltwsilttlcclibunc

fosttll ,om<<nl^ilFt', (?<<mm Ve^em litt aHone

tr^ <ial>. rell^!,I rt V,^. Ickcct i/>ll<,5<//cl^

^ct,el,pn>,V'/?m<il<<. ?<l/o c>c<liws<< /nt lonZck,

lezet, zct, tepet , rrleAtt , tercret j peterc , tezn-e^

/cr/l'N'cttts/ct'zet^i'ezet acceles^ttt in i?oc er/,

ic<? con/<ntlbl,temf>sst<itc'5, tt-lrnlcl, in^cn/,

/e<iex<lMp/.'V" l<t<<ntl<m pw llltetetllcnt. ttoc^i


tlttM <lll<e o/f-le,Il</?t<<niL contr<n. c /rcczue.
6 DL V2KV. Vl.Rci'lQ 2
in o'<<tl<>e/ttmu^)s/rrtt<r:tcnHi<lcie pbll

- /'H cle^n^oncm^ s/clpn-em.ne /<epeFe polllc-


tm/<epe qstcmil^e<llceb<<t,^^o<l temM <lc-
< <i^etHo tcmpo <ll<P<ul 4 me ^irerent, comm

cbil,<iel c<sm cle ^lbi <tzMl literui'

enmt, le/<epe s^e pollltlM<ie^/lcnem^ //ci

ino'<ttl<e<K>miut',lcnHl netilte con/nH

^epwcutoe cllicll. 5it l?ocexemsllMcil-


cewniltnlM.'I'lU <tem >< exco, ut totll in of<l

^ nt ite'/e<ilce'el,/e<i m<ximc <ll/lK< <lt^e


i, wtr<'U,t o t<lt< mec<M,H<<t<l tec tlbl /-
,, /ctcotetlo. 8rajhac
blecm^ /ocblt

te^ encltr,f,e- /e ex/ e/l^lc ten<5, t in h e>


ti5,bt5,ci5,if,lHi, in, Pix, ^il, /?l,lt, ml,>

b//,^<5,n/^M,tlbl,u't,N't/, lti/5, imbckt.


15? coi.I.Qc/lT'l. 1,18. l. 7

.- <ll</nt l>l<<,<,llll /oZit.-<<i <<H>ls<<ttoem i

apttrt,c<<ll,i<<l^un<i lUitckKerck con/on<nte.


ec ^<i^<< (t <<nte <ll) <n-nt /c>of omni,
t<men/?<i << V o V cKeH, /nttem e?- z-<<nll

.V'clomino.^mclomm : V'bll'cktucl'lbet,,

bi/ce wc <lemo/lr<it Koc exempium. 8<ef>een


elt <l<i mm-te lem ^st<l im c-cl>-o ckcn's, si- <
ti5 te ttbl l>/Fe.c<lo.ss<ltum iMlilrem,/; ttbi/o .
l, left5,<<t ^ tlb, ett<lm/il <ttl esscf. <

rnzi<ll,o pcn,^e bmc, l<<tct <<nz i

l bil ^p/eu mmlxllitwne/nl <lcbet,ll ele


3 ON VNKL. LI.ZcT'ia^U

zu,. pwf>n<<,a<lNl< no<i literu <ulltu>'. IAltr<lli/l


onbl,ttH: co/c>n<lw Klbet,ut <, lcc', w<
ci,Ino. l^M l>oi-l orc mlttltscxliltn-,/e<i
l ul<,nil . ! c<l/<i non est. InMt V" /lbi/s/l, t ^um Hcumu
eonttclo,rci/no. Interim lllttsum con/c>n<lttm im
obtiet,ut MHlo^pnos^lll^lule/lt. <^oq<^e
moilo/cbabebltillctttlMlV'MlNttt eu<iletr. Lx
^. ^in^ pur lltcril V orilme pqstrem e/i.lck-ilex-
son'e? pMllttnA <i/iH cnue<ti'. 5oel
lz< est, V' eMenl. qstc<lltlll<i V/rzilunum,
sc^cpelHcl<<tltt, -Lxlzlmul
5l> ten> poslt^ omo/,<tta; ho^cu^cit.
^o<ll<<clMlte'illt<ltle/tUl,ruttl,
rurtltt-lettt mat,</ctt- Mcll mul.
czl</ bilbent ii^M e^ norum, mL,/l, p,
tbl,^lMl,m/l, mtl, l<l,llml,t,/,
bb/c<,/blcl,ccl7f,cmi!,tmu/l,lt'
lentl,/iWMl//i,cxlzul^ieria. popu/ipw/ltesil
V,gl<t oce, lci e^ o, ante lite-. ^eprim<e /nt
i mot V in <itl,,ubttr. lllcunt eim /nt pw

t,swn^et<,,/mmlMpw /mF,wmt>o
pro -mpo. el UlH.l./lc en <ilcnt nze

^MinMo.<^a^^l,t,umM<
L? coi,l<ocH5i. 1,13.1. 5
llFerent w^o/c inte- o et ol,V' Pre/^

rm l<iao.?'o^' <<, <K<ie/MMe ltter<i o


i^im^,^ tinc : /ci loc macio Mer ,<<ll'

limnt cml,^e<i wmolom : t UlK<<l,lt<<ll

ezcnll<< ratio? probtlre Possen. <<<<itill-


t<M,c<ic,<lbl/i^l^m icrent /^ lutine
<amftlM<n-t V' >, eo<lcm oclopwse <!lp!,ti,.
lm.l b mcki Qllllo^ pwncl<<tle,e : ^an l >
^lm<lbe<l<le/cl/cnt<ll^otclelil',p<<t'l<econ-
temptor, t tiere^nn ^l<i<iH /ilperc le<<nt'.

5l<itts.5<c ^a^- etn- KomM0Flllx/Fe,3 lt<


bt?ur/oolco^Apto.HaAto/il /l,3^<
i m/3 crtn-e^Milnebitt l<ic n tro^> /<f d^
Vl>Zllll pw opl/lone Pllloc llxlt ttl Lcollcf5l
^ wnlloV' filAv i/cenclil c/i pnnclplo tcul,llce-
mL ton<ie> V'^vttzw. t plen<e,3 cxll esse oc
^lst pt<blir. ^ll^cl<iDt'<u<'tt<ilieo/no,
t ^ MtH^tre/ttemttt.e <<t/emluoc<lel uoce
fes/e teMem^ciie^ wborH. N<eccM ^rm<l
/tet /o,>l,'ul>s,'/cl,trt,mu-m-<<t
7lt,/bts'bF'Hu!'i<,c/io<lll<.^xti'eMli o
i iz- /ij,tc M ttM ess, t ill<l ^!<<
h 4, slicl
llHl.5e<l<<lu<leo^<m<lll<lt<<t'lllulli

m!el,l<llml, olo, lt<. i b mim <ll<le


^rm<t',^ou<lmcx KterilHiabl ckcompo'
ttir ox,^<e<i psinclpemmitloi'cex^te An
lrbet.Intc' <lw Mtr <ttemt<<tlo,t omm-
o retleerl <ielt'M <l^<t,lig<<, Ami. ll^<l

t,tmult,e',tolt'. I b< /e<le mlto plenw

0 conlon^ pM <le HlNck llttT'il' psicf>lb <l<xlml.<le


numlon. ^^ ^mpl>o<< 3r<eclot,<<Hi<lmlV' s<m.
^l". exmuttt/ttrillM^KlsHtiilelemrnck.LDl
elnettl Mrcm^rlMtipwpterel ^06 /te

cer.veX V' ().l<lem xicie c<c<av <lebnmll^

ne^<<mobre /ser!! cknlli st<mt.


L? coi.i.ocHT'l. i.lv. l.
kxmt lglt' ^in^/nt elo'el^eFprej?'

c^ll^lt.s/'ttllllne,^ ina^znF, ' in l>fl?,<<p


in ppw,<<^ t <lc^ni<t.on mim exemslil v
se-i,in ^o ^ M<lb<lm componutc <rpr<e-
soK<l.in l<^<< <i<e s>ll<lb<e /t,<<, cs<: postcrio'
c/l^,opno'i!.veileco/n'iltb<<nb<lclo,
c<cc>,cl<< per/e^i in r<ll,o,Z< in <3<lliu<,l in !le>
lil,pa i jtse,^<< Perser in t<lblck: mp^ret i"
^<m ac,non Mllgnonegliclo cozo/cet lltes^
/M.^X N0em ts sip<Nt Kls.itwNtM.V' ^Pir
n><tj?l pro/rnlnt', t C^nttt.phillllsil.l'b^

Nittte' cxpnmlt,l<icott: im son<uil /entl>e no so-


te/?.7'7l>>i llet con^<<t,/lcutl ntor lebili
ocr.Inter/i/it emm.V' qa/l collliillntt' zz'
zckt.e.V' / o ckilewrem Mttnnl uorcm t<<me
et. experl cet in hil esbi5,<lbbscw,<!blo,<lb'
lco<lb'<io,ckl>/?st<',!l^s<cko, /Kell, ltccse/co <l<
l^l,a<l<ico^clmo<eo^<<t^,l<pp<<ret,l<ttntl.ln
^<bl^e^enta' pccc<nt i/ ^i <ulc> o ckckio, <<!<
non ullo,lb< non sbb< eFrrt.^lemct<< /cmmo 8emiul<W
ll<l^<le/i i^'?u,I<,U,tA,8.,5,X,2,t/tm'
ti5/nut>r<lt<< p<<lo cl<<nl in << ckint.collo-
cMtttslwte c istee'l>oz', t <mim<l,<m<"
bilM^ltiM.ck^s^cM^s^x. nc in fl-incis/o.
firmum^t ^ol lctbr occ//?l expsMlt'.' Q mol-
le.ll ^ccum V' tinnlel, 5 i,l<i, X /isl<llm, 2

ttts^l r^rr b^c ucl <<nln lnckcul, ^l<lt lo^l-

7 b<ec,llastr<< <l ple<< i<<tic m<i e<lt<lit.et

XilntblMltriU/at. Ist<iiHll/l^o^ /crlllune/ie?'

o>n5 lt^ p^<est<<t /<i ^o<i est /ckt. I^,

cbcmenttl^ n5<<t /en/m, ,ll<< /? on /emser


5? cai.l.ockT'i. QiL. i. ,
lic, obwe, ^m tezo, l,M<se ^^m colere, i/os-

/lllmmutl ^m incensj,tkmpest<tt ^mtcm-


M^besMor ^m reKor>/vnn<>/l gm p!--
clin'.reNcktosQlMPl^m sex cl<,ten'<< h<
b<ttm.8t les<,blll<< n-bltzeneril l,ittl tn
Maxime ckellZenllck, ^M ouol Hlkent' mpli-
ttlo. Nstexlble?'/l loainrctsnl,e?'F'<lN
li nere/ennon. czicl ? Qmni<< ^lclcm loco/int

^<ntl0s<< <c lc<lws<l.

Veuerbl8zl2nlbu5 56parui8.
6ap. xx.

X^l ^<<t<t<<t,K<ecesog<llitti!.lll<<<<nl'l ^n^t."^


sck <lcclt,b<ec e^ <<nbi V' ocl.lll<l/l>o ll-
tcrurmn, b^c mtesllo nmew^ con/l<t. <'<<'

^lntttstem Mllznlwllmem^ uesbosum gr<<l<ln

/s<e: ^<e /? no pwpne c m<ltbemuttce, t<me ex


triNul^tlone/esmanii i e^b tlit. HMttlt. <<tl<
contl/,l,li<lck/c-et<<!<t^eme'!<t<<.Inefl>5co vbonim
sc?et<< e^o, nmen e?' mltltu<los)'llH<ls. 1'em-
s mtem ^<<^<! <lll^tt^<io merut', s e)l co
tttl-<.It<l^e^<l</l<l/tn'l'ckMt temzwnmllon-
8lt<lle^t p<ttlm /tittiHne. <<c t in co^on-
b,/lc V' l un-bi5,m<iztw, pswum^ re/rstttr l

r<<tltt,l<lemp<<sum <clcktr m<o coll^t.

Fem<ll,ll<t^li<l <lltcrm tem/wi-um mten^llo.

bctmewMb<. !atc-lz' erbumz<l

n<esexpe<ilte,m^c'lete,nl) /ec< c/l He,


/cnbn'etlo'.^cxi ^lckm omnlbttl <tt ton? <ic-
<llt.L<iem r<ltwnemckll est re^m ><<^, s.
tu, <lm/at,^tllm ^m /?,Hm, r< a

wt^m'ezcst^e'o.lle/el'ie ^<<m ie)?lte

cknsloz /en,u<i<l est, ZuockMjHtbonzllanz-


lst^m/ipllcltli iog./,neM<llkttll
cckbent ^bm^ckor: gletumckpv<lH<
r? coi.i.ocH'i'l. 1,12. i.

ce<i e/l.tum enim lonzil lonZwwl /t <t^ pw-

le^F ^m <^ ^em <<t, u^ <z^m ckrck. Rx H


^<e HxM^caLlzese^cle est l<iem V'/onoru et
zrumle ejl/e po^:t,<lHltl lb<tmow5</o't'
. Hec/emper est m<<zul tempolHul,^^ z
t<!st,!<coceplelil.cl<'e/c>ltnt<<l'^tl,llk,etp<
ri<<:leci'em<zn<< lixe ,tpotc ^<e^glck
/?^l temporlbl consent. dontA^<e^m/t
exl/l<,/ecl n<me'o />!!<<!'<' zr^twillt, t immici-
tl<e,ttilziei.L/l i erb Hlb/A>! pwcmt<, <<c
m/tu llta'.tmcompscbe/lo, h<e t<imet/lmtn-<ll
MckZitclo,propnc tckmen mlttt<ioot>.^l!M

lt</tk<ec<<t^ pwcrr<t,celcbm<,/orm<tr,<n' vd ml,

lpllc<<tlcntt, clellbc^lonlbl , intm'oztlonll'l.

lta^ lsPto-em,Mt u<<M<tem,V' i'l><<n/c>m

cer<t<<tc<<ll^>!lio/i-m<<nt, <<li^u<l<)^lll/t,/e-
scre/l^ltt imj<n<l,V' i^all<.cill^mol>'el<ie
Mm
6 vs vri^b. rl.RcT'ioiis
<lm Huo low utitt'e, ^<ul>l MMlsc5< n4i5, ^su^
bm^ per/ni5 ltti'lb.. 5 tcmporum ^ctcio loZ<<

c<<b<tNtr,M<<to- confinnMN'Mt. /mock n-


bo'Wl cotincltlo/zlencle<.5l breuitl^Plent- V'
nescent:t 'eleZn'e.potttn-imUF, olttN'ln^
mc, peltesicici, repetimm , rl>cnl.
partim lonz^f'eN'tttnl^e, multo mio-epc7-lc'
lmmc lo<<<lmittetr.5teniZ'<<<llV'ps-oN<,tt'c,

t<lte,tleZltt<^zllil: llt pclcltte,t redest: t

eteMt or<<ttocm, t h<tc, 8ccl ^uicl t e/^


M.^Zza'm.^c/c^ ^o i met,V^ Hclto in sM'
> c/c,F^ czll l/lc e/tf 8a. In n omn ^>n est
Hi.5st'^ceMNo.^lck/?/?c?pwPnn<^.^u!<i

i,eH<t cottnet' <mt gr<lnllla, <lt mm


t/o. c^in>ip<li/en<,e tel,zf-<<n<ll<< i

Deuerbi uolul)lll,u8, A taris.


^l <^2P. xxi<.
^"SA" "^" ^" ""^" ^" b-b" /'elf. M
cnm
rv cotl.ocxT'l. bis. l. iH
^tloezen'<<t>'.?w<iHae/i/ozltemPo-i5,f>w'
cent^lpol)'/>8<ll>o)',eompo^tlo lnKr<e s^tm.
5fo<icm tlN<i oc-lml, ^l e^ ex tonZ <labl:
Kt mslcl,e<-<e,tckn,<i'<e,/cellx. Item moio^mn, ^i
e^ ex tnbl /onz : t pnmcktel, co^nllnt, m<t-
^t.Itcmlil^onllelml^ttl^'oncleiL <lobl conAt:
tsczMoref, wt<<be/ct. ?>N'^lcl,llM, troclx,
^ocelem^ticlM,clt<)5ilccele'ele^e<llcttl.'I'<i^ 1Htltz
l<^o^ <ll'cilc)s<ttloem, ^<e lozi5 omnibl
<mt ccrtc pcmM/5 sin^s. t << tl^l, dttr cl<m
leMni5 coMi/l of'p^zn.Mlt^V' ll<< V/rzili/
Nol totl <l'ment<</e^t' <
^terzo,V'l<>zmpn'!llclp<</cit' <<Zmen. "
'.ttc.eiT'lwsmetfebttlsesttttte/ccuttHl. "
'I'rlzmt.lm.tZnollwltten^menMlttosb
Impenoexp/eblt-
Zx cont^o olttbillttt'^ttlt ott'o ^<e breit<<te "
s^tMleilest: XA^
coMltblc,<<ttn^m<<,cele/H/clz^<<t

?<<cilt' lntereel <ioml omnipotent ol>mfi.


QtN'lt o^w ceient<ltc feclttn,lente e^/cn/lm mae
t'eo-clet<N'<lltte.nclepi<<NlMMej)eltem
forc^llllbck' <t olblltutem,<lt t^lt^tem.
I'lll'cll ^Mem/nt crb<l procer <c pol^llub
<si PUM tot<ltpeetot<l con>lpintr,se<lt!!i
(^o<lMte<ilXl) sllict> V-eH/ce.8c<l

cltu^ mck<>^mllllftcn't. KseMltt


melMes boc erb o/tter!^^ oplT^^

s5M.f tsmenM/tM li/entt p^tr.-t

sltMt,t^<uu<nc7^ mcklbtAmckt ^ium. Hp>

netlMt/M:^mbcxtott<iemb<ubl,cli^t
on ltntn',i>e^mt oni blieri5. Noc ql

/>H<lrm,^tiM<lcc-e/clt t^Htcktl. <lpte

tute^Klnimc<,ttmttl^HiM , lcalwpw'
pon<lmUlemp/<'
c-^ e/<t^ttm ob^ertMl cktem<l-<,m.
mttebMt, ch cottn ^ttc e, , 9
t5 coi.i.oca'l'l. i.l. l. tZ

tzl. inter ^<e/ep<<^t<</it,<<il^lil e/i mecl te >


sol,^o<i m^m/iilnbl non c/l: t qu cllnmuf
5m<<'l <icbet,o pwnnn<tto pM<ltt it^t-

iMcstlZ<,l^t,^<M)/cslln tlcbc^cnt, p<<lo ce/eni


O V olbilll.5lc ^l<lem r est ttl temporum ms
:/ell ^<<t in no eck <<ccett e/l nf, in pln'->
b< pll-,!<?bll/o7A mll^ ts<^ill<< l<let^ eFe
s/in^m contra plZslosck.tttpote^ieionZe tr<<-

er msle ^ /<lbos<lnt. ^iimob^em ie^l>i K<ec,

/'./l'enta' /'p<lntpoet<e.
^l^<<liem/c>bolel,m^lMl Ioi5 ntn-ementm. "

lmt<< pcklM^t ^t,


DllM me<ilm/o^imu l'i'ncleN'il lurum.
5et e Mm lstomm/lt <<stu mmobli?
l?clc certe Pen c<<sclm,cr tHit<M eckr pw
ceslt<item^t poet<e. I'n-ttum zcni est ex bll
V'<<j^c'<lcl)<<Fent<<tlonc,o e<i^<e mciol>!
e/i<fbl5,/e<l^u< inter />N<lb> n<< lenitr
^XlMmconml^oestMtcn-te wnson<<ntl
in cl>,i^s,<lc clttti hll>s<i s<lcbw intcrcl/ el
i^cia MNM'at' MprtUiV' ante noll teM <b"

qeterc<llt,t uoc^lo5oj,no-ntce//H>'l pw
lltr^ t n Kl5M<ttkM><<oll,!Mpbu-ttl,e
ncl>ll,l<lome<lan,mcliba?l,<tlel,<ilpktii3zt,co^
M,<ilxtt.^H!t,<ll,/trsl, inextncubliil. c3

lttullt e?' <lbstllt>mot c? mo/is, bllnllum V' ^<


xlllm,cl/lt e^ exclu/?t:cc>n/r>- in^l <<t^ perfr^
le,t l<i<c <t!te>> lltew ^to olttbil e?"
pccliti>w ^uo^ pxoMcttnllo^<nt impeckme
tomu't<econ/,'H.'Za ^uclllme?' iter<l/
temponl , V' /^bllrum mal , V' rl <l^cs<
cocr/7<,. retitt-clllt pwncl<,twnem. dottu cone
t^ttocul?' rrb^ tempesilt lilmen/lo^
pw/s< co^e,it<tlo , allibllc zenl V' ^sH<m

t f>o/ic<< ckct-wr. (!<e/ntll t ltmi/)!-


lub^F cott'n<t>'^<l,/l/<nt, rc /^t oiblil-
tn-more /imini5 uluco pwc clecr-ent ^r-
tr. llMl^tt^ potll c/l lntlttil ico/i<lntu

<i/bi/e corum c/l/e <i^ re/rrntr <ii<llcl.ic>c ms

st<
tz? coi.l.ocHi'l. 1.12. i. ii
f>l<iKHo>' c/i : erbe pwcen csrpo^ icntil c/i
^m l>'c'/5.ox cl ht l^^ piiM, pizno'
r/ir<ic/L molllt- V"^c7r'wb<-et./t'c/chliuetut

De uerbl'z lenl!)u8 ^ ulpen,


<I2P. XXII.
^ Xttc^M/ntle,^^/?/.,..,/^

c<i<<. Zx M^lle llcmcll zel,ex bil /on'ic/u

mollcl/ut,V'/<lev.l chom<ie/n>it,/fi le moc


Hum <nzt>- ckKcr con/ocktll>l ,t ^<t
cocr/?osse e^ei'itnt'. 1^ c^om><m <t <lnlwl
l<l<um n/?^-, mtn-rozck t<MsFt e/M^

l ,8l i b l^5 l/ocM est omnil.n llck ^

ll,o eocall,sc<l<lll<ie coclt<m.6ilte' ^oc/ci-

et i b cri>,l,!o^emlt,lllcm>cini, re5. ^
fsttn^ Mal constMt ilttr /7^li5 , l'bll m^
/ile V' imcn<iul so<lttbl^ : ^s<e r ^enci/t,
Hl<i! <ic oc<l//m /<?no pwnllWlarc iebcnml. k^ec
j omni wcs/we ol snt ^e-<e 27 blulc<ei
n<t,t mel,mel,meo,n<<.vNl er <lzrcstl e/l
me<e,auo v<>Zill titr in ers 2collco:
lVlllle me<e 8lclll n?-<<t in montlbl <lzn<e.
8l/os<e)l<<l,p-on<l/t.m<lnul,metl,l<Zl',3

c^nisisiut ^^/>--eF5.pwPtn-c<il/ er is ^.-


<.H^e prosinm5,er /<lem ^nllp-o i//<lcm
pwl>Mlt.LV'l/lblm<<lciMt,c<ta'm N er
l er voc<lllbl<<ntl-poK<e nc'/,<uinclln<<^N'e'
iiFonMt. 0 /t ckl, sc, <, <<e). o-gunlento /t
/.><si,>./>.'l<'lO-, ^e zr^ci pwptcsabss<
7nl <lmn bl<<tlM wntrckre er pt<< s?n<a-e/l /lent.
ulu. i,ocmallo, ,!. er wtssttbscnpto /. ,!. b^
,cn<i<<^o^ /t ,<.<,',<." . ^smobrem^tN

Ki bro c<^bl >? <!< ^ contsllbttnt.V'


^>lHln, er >/,^Z!n? in <^^Z!^, e^ f
in ,^n!. er ^<? in ??. a<<n>Vtr,ple
cho, <lUl tnsi'll.ll'?. <<cb<<o, iux, <<m^u-
f,f,lalac,lll')l<tocoe>,col,ne<n-<<, er /llil<<
6m llcntV'in-b!<NMl ^i<lll<m /bo/ent.
vicet
r? ca^l.oci'i. 1.12. l. ,,

cter /itml^ l mltil contraHone /nt /?, c "'

bm nonum <<c lecimlMl. <^<l Mtem cc conc//l


omilUtlccel'ent, b^nc l>/A /es<lre 7c/lzwt7

ne poete<rm,^lbl <mlc<l ll^m/t^ /c>o-<l


nckZnlt<ic>. Lt b ccrte nezllgent c^<e<il<m KU- ^
^el 0 ent ttlIAt.UabcKln^lut Qcera,llle t<<-

minll m^gil gm ce-bi5 ibo>'<ltll. c)uo<i cle

<n sotest. Vaste /<ssci<<<ilxllU5 ll,Ken


m^ttenn : V' H<e tot uollw clll/ coc'/ lubo
-^lt,t ciw, lw> coco. bincrecleo ^i<?mn , c reeo
cer'etiss.^o ^elelm,<loceo <loce<<m,lle<<, m<ic<u
tttr.V' llllH ^<e<i<n m mollt<</t/.0mlno i
l>l<c I^tlm ^m c?r<ec,et^ Q?<eci5 leckt o '

les<<tl. 0^vllcckio/itMlsstimtt<)'llHil (?,,,>


4 VT v^N.2. ZI.^cT'io^V
/rse/ub^c^est,^ m/<iil,t b^ck^bibeb^

xcrx. 5l V' 8 t miiu <l-< exc/pen- licet,


m<l,memo^memonll,mttl, m<mnl,/eftmumi
//'''<', ft>pbj , ?!?<,<. 8 lltcr^ Mllm oclere

lt- pro ^- ^, ilxerm. c!<e lltel-u pnm<< est in f<l>


o/ ct cott-on'M Henkle e?- tt-M m-
nt,t, rntzl/rw V' ^l' /?^tenet. veg,
er/lcttlo Qcew : pwximi, in^i<<tl i/<ml<?<.
m<< llte^ll iMtl.In /vincipwliN'bl in^nc <cM
^cesbl^mmecko pMlo<llnl,t r<<pHx. ,mo^
Nt.c?emMtlt<<c-oc<<nil /t>l<let,t i?on-co,sis-
^,p>--ll.^o<imo3lt Hl^ttoncz'.! ^ss.
f/l. I'<,t,V'ex^omclcbc,riZentHl,<<t bcl-
l/cm c<etlbl, mn-m i ockum co?^ e/?. Lt
i /<ll genese) HMcet moHce e?" tempe^
folloccktu^t, Nx nl o melle <iicwr sicblt or^
tlo.I es lilw/^pe ^tc<i<l. ^<lmocl/<<tto

-?<lcll/5 clesce/! e',


,, 5e<l ocu z-l,/pe-<H eitlere <i or<,
NocoM.hlclckbosc/l.-
M^cMmHiline<<<iemMub<tHtbcbl,.
c^im.
srl,!<'L,<mol>ssT<. in b omnlbl oHenor A
m cm /l ocallbl. <<m ^Mtum con/o,
te^ HjZenttt^tllntlwl csc <>^ent< : ^uo<i <ie c<ete
, cl)^<liH ptl<>t c<<-b<,/l./lt,t^x,m<,,
/ ,M>pl , ltnx. clextsosm ,/m/stwf/m. X X.
Hoa clttl-uMiV' Mnb! inZr^t Fe iemon^t

Ke/<^<e pn /e in p/innplo V" in meckc, non oFc-


<lnt llilentem,t lclel,ccrl!M<ll, ^mu,^l>e'
itilttpite', lm, mim, nolo, fall, ^<itor,/<'

vsck<tr,oMtAtw<Ze<i<. Veter, <llxe


Vkombw,c3ttl>,comjx)l),ttl'o: 3 conb-a,
onutt<',cof'a,il'o.- propter ^<i <te li
ter< ^<e lllly'il expnmtl',<<b/u lHet-N contra
^^/<<Ul,tHbl<',Oi'lo,comso/?tl,eampllc<<
tj,c<immel,bcs. colll^a pw colle^o, collucco
pw cc>nlceo,con'lo fw canrluiaicoOperio pw

4 G
6 vN vens. Ni^cilonV
e/se<iesentl'. vixenmt item ckusis no ab/r' ^
ce<io non <lce<io, ^r no <,ll/rr^lluo non <niiu<^<i
No no <<llo,<<f>pono o lttlsono,.^ no <i'
alw,^<Zonon^<isi^no^n'll'0o<l<i/cnbo><<t<
tl o lcitMiV' fvope insiltck zener cl/<ief.
t t<<men?sel^<llcl,V'Ml<e /b<uintl, ^i
tum llrie !>><<<< mut.ise nomt. l^c ck-
cttnt.V' .l/'ono.V' <i/lz0)V' <i/cslk>o: V t
<lntl<<m <lFrH<lt, swsten'l ^wel t<<le c^l<l<i<tt
pmnt<Pi cten-lM05. Inlinom/ e/l<<z/t>,
ck<?iM^Mno,e^eo<t>mmlolllepl<lf,lzl>tli-'
znMlifilrrlMltl^ri'ltl. <lmolt onHmouit, <lbe-
zi t on lll>/czlt,b/ll<t o <<btllt, enAt no n-
zl>,<,l>/ce<?lt on abceD elo no lo, tr<ut m
ftAn/nckttnHin't c> tr<lsila>, tr<5^-t non t-
^'f.ckrlMlpltnoncil/nmlf'lt. Itcmcll^l ock/1?
v,cll/?zo on <lZo,KHono on <ilpoo,ll<l-
co no <l/ftco, ln-lpio o lllsi-fo. Contemf/utof
li<cl^tlom ckr/et<ltn, t o^e ^bl consm
tite<< Mt cllFcntil /?t, <ttt^o'UNl llcloue
l'epronmlNUfepo/?. ll <<nte c, O.c^, 5?',3 in-
/ikmitc Mciltm')e <lnll<<,coc,llm,tn<lo,co<io,
l^l>o,nu^,m<'L, i/l,/t^><lM!<nt. In^ne
tml>,t nomettFtckNiliclj'l'M^lott.V' titn^
tclpcro ck/it,^<e<3r<epr' ^tpilto.l'eo,
<^<lco.XecallltN'M<<<li/cur, m,/<<^.
6'nl> mtelliznt, mms cilct, V" tt-o^um.
c <lte I< cl<lj?lclu /on<it,t clnZo', cllclo, cl<ie,.
Hec m<z<<m />l>et <^litl<tcm cum /iccii lltcri!,t
kl Lr K,:l<leo; <3neum jiw dneo, lnutt-! sw <-
m<l'c<<,e?' <lcl c<lm^mlllt<lem c,<llmpro c<uo li
nmlu-.u)lcc<l ottulltesMr^ <ietob/i

nt,ec^cnt<<tll>ulwr'<l<il,ec^<<<M<lM<>lli'

le/no esborltt lckciun relm^<m.


Oeuerbl'z integri8, AcorruptK.
dap. xxiil.
^V /^ cxle^nttts.mrttV' intezrif.V'concl^/.
^.v^. liegr<<tilci,^ll'lNlbllc/le^e let'!
Kw,^e <lilttt,^e mt<<tum. N<M pcrin-
le lc^lpo/)lmul <le erbi5,<<tH <le co^onbl b<

2c in tscin/iw/ : iteZr<< erenon luentu'.


dtez'i5^'mpc'te<lum,nl/l<lllU<l/<liletal'cl,V'
sttl.^ntenim l^sbHn/ml,l/l /cn/l cxcuset, 27
l^iosm con/^tttlla.L.N'b^mlnn/lesi ^tor "^A
; DZ VT KV. ri.Rc'l'lQ^V
M<li5 elF'<<mm<ttlN <locent,<l<iione, cletr^w^
ne,imt<lNoe,tt'<</mt<ttioc. O< postcnol
/orm^ tMlll nomine compre^ello, csoi<lm <lt
e/lmt<<tio loci, <<tccrte/lt'<eel/i'llill'^. ln l?oc
eenere llberil cznt poet<e.H<icint,t, lnclu^cr^
tm',!ll!tum.I)et'ul,t,t,clttzcnc-ecxtixem
/icce^il /coplol,K,cpostln,<iisexti,pecll, t,
t olli^pi/io. ^<</mt<!^t ^m l'^/mi'M <ii
cnt pro 1'r<lsmeo.'l'empl 6<ii/clnt,t,
IVlottem contcmnt <<<<i<<to le-c Qct.
7empl lm/r'nt, f,
T'otluHi/i'uc7oKI<tt-tt'i</e' reruese^a
te>- ftclmittt/>^rc/7n,t,
Orpb^ cl<lllop,l.io/onil<'/lHpollo.
5eielo ^lcrint <lln<timmetext<<.
lckmconts^msecipittnt cli<ere/?n,t c/m clixit
Nor<<ti!s)'l-e,pn' t>'e5/)'ll<<b<.Q!'<ltonbl/l i-
/foslMl multo^scio' e^pwf'tes o^timeril
/lutwnbe tilt',^' <<cl commune la^uecii mo^e
sropil ckccecknt.No bic^ tckne itc^ et incor
rttM^wb^t.Oicxnt enim o^l'ttHcck/st'ialilllFct,
lizttncsckt.V'/lmilick. Uosce,biscc',/<<pte,V' pi-
lttere^,l<bsri^^bmm.pwcm,lMttn,/e
stestim,tu!etm^mZentm,<lHism,tnl^
sm,/cn^se>'e,!lixn'e,e^eo,icl!<,/ecl<<//clu.
r? coi^oci'l. 1.12. i. 39
i<lZel p<<c<l.Nlc p><eceptm on l><lbeo,!itl,on^

lwl ^llia:/lznl^c^m^m llbn-ttitcpr^lil-


t^cttsM'! non llbrm? cr t<</ctm on e/?l-
metm? c<<lcl<<m o oltl^f l/<ic non cslclcf icll<
tto tckbeMcisi/lcilnn non/iol<l,f/<ecl<< non /?cl<<
fw/lmlilfNiec li /im crc<lo,n3 <li rtlone ss<ece
ptlwlH rc/rmnt'. LrZc reccpt tes^no^ V'
n^t<ltll ne innere /rpl<.bl llcckt trn^, itc-
?r e3" coi'^tM!,'e/r' <i sn lttcka,^ cksttl
tm mew tltt /no lellZc . NckKeni cle n-bor
/mpclltt <lnctl<te.'I'nsii<mt <ci colloc^tcl, 8ccl
eO ^l me reuocet: Uf t , M l<z <ic erb ele-

<le pttlcbln V'/cr<ll5,<lelcHl e^ trlstlbl, tlc l>o^


nil V" Mc<l,<ie poettcif V" orlitor^ilc le<li et m^-
cle<3,<ic tnllb. V" al>/r<l5,cie nltl5 G"^<?i5,

nemon.b<ecpenep'<ttme'<<m.^lez>!tt<<,e'n/lck, ^, .

llFeH.N /t,^< el /lzni/icsttonc cl^onc <lc- ^.


mlcet M^>tlzrli<<,/blimilllal<,/l>NHtli< c3
scle ^M.V' ^<e msxime Pwpne ckcut'. l
ckrl'lN'll.Mt m/ltat,<utsOcM5,tnl<l<lct ab
/^^ne^tttr.^^mttHKilMlimii,!^,
<ililm,o^cs,co<nmu,e e^ <<nie,bosln.
4 vT VRKV. Tl.rci'iolin
llm,enimZelest,iczoo /mt<ll<< nlt<lpe<

llt,V'twpi5,lll>m<tt'j'oet<e.HFmte?'
ptt'onMlc oc<ltr, or-ttonbl inim/

uimltttt.

llione A collocatione oltori,


leider lecunus.
p n 62 r ^ i o.

l>l omni! extsUit? otto,nl-

lmltt/upn'c/t tHlklclste M'


^tioe collon <lelv<It,V' ^<
^mbt ckcencll zc-lbi/lnt ckptlo^l'scmte' cxp<
<?,, Ml. ! ex<e<il/ic<ttwe Mte p e/l urt V' cer

tlum <ieic<? .- ^emllmo<lw mclioril e^ inzeni/ <<c


V? col.I.ocH'I'l. I.IV. ll. 4
V'ltt'bonlm moln mlzest^ comsott<sse in um:
V MM oscso/ttMiptU-tlc/^ <<n et ^<l/l r<une
t<lcollt^e-c,^m lln<m lec7m //ttiH^eT' exsoli
re //i<,tm. 5e<l,t<lte<ilXlMl , <i^cli<tt no
esltlm^rzloNlt^nollpttcll^lmZttie lutt<ec<lr
lsictt,^ ttlmet^ eH r nc^ cl-l><< teet,no<le
el-b t<me,/e<l cle bl l<bor<n'e/eglonMr:/<l
tem<<p<l <e^oibonol^ reruMie/iMlltoscl^l
lt tt-^ /l<l<m e!r mteillgenck e^elo^eck,

llite^tle-tt<lc/l<ll<<,l<t lop MllZl/iwMiMt


o/>i/om Pr<llt<te.t1e< m/l /crilclckt'<<p'<e
<l/tl,co/ent<<e!< mter/e componet, e^ 'ebul <lpt<<-
lvtZeneiAck'ceck.T/t' enim m.eMo', N'l'o'

H^ ^ibl optime cob<e-t. Hec est ^oi m^


cbeml,/l pln-lP stcko/l comf>one<ll^<st-<l labo
'H'ttnt^mppe ^i <<niml cc/m mot,^ wr
n-ibl e//et<ieMtl.5w llesttlZel mult,
/e<l ^cxi tt conttilerlltMN-tt! <<t^; torpore cle-
mer/ewnt. Vie^t ^>lm cllllZentem e//emc<gnl
lllbosil^uem sn-)rn'ee^l>lIl<u. N lZlt^ o-
<lm llterln<m^M ^ls<< ^s /e ^m osmw. blec ik
4 VN VNKV. VI.Nc7'l0l?s

ceptton ^e/emMbltjorn^rc /cl>et:<t tte/i


qtt er<t,!ttn <mimi colenck nestlest. U05 ezonl^

bo<< ps<li! oplmonlbl col'Mperttnt. Nx Hlbibo

ollMt>^<<mm ^<estosest ezoaHtlo:/cnbeH

ll>i e? loZ consee/clm<f <^l<i me<llcunl l

tlonn : scientlM ,-ew! mckz<n<m comp<t-c>


ml. Dem optVM N,clpubl, neccj^lnol ^tte-
m,^ <<lcol. tt<ec cr all /ilte e? iirwZcktttes.

ncum ani^ ^so content^ ln/oicn^^ema'. N3teeH


du euo. ^.^^ momm,nc ettufL pHrt, V' e<<r c<u^

sXchmeM
r? coi^oc'i'l. 1.12. n. 4,
Mlmet<< lltcr<<rm,el^ ll^m omni, ill/clp/mck.
NoK^ste^cc swbe ost< , tre <lt ^ut' lezm>
tltlol,!<t ^ecium prinnp meckcm<e, <lt all^ot
^<e/iwcl Mm<e/ett<e, e?-^ll/Iicic?j opl'noc,

t,iml cltttm,llum <<llc< cjl/e^c?m e^m,l'

ni ce^lio tc cktlor e^ .^i^ Rnpl>/lc^ tHori


^lcl/i Papula co^,lcl m^/kullil,<icpil, el^
Hl^lrcliMttoli^cos^ci HH rem: ^lltm po
te^<<ntm m/!tl)l cc,crti5: totm ciicm inl
^-<e<e, V' re/^epe, <<imo/cmper, inopl ^c men
llct. c^llocl^cil.mllc m in /lZ/tt a^tlb
<iem^ce-cpo//t^tcerte^cint. ^mb primol
Honnef i conloM chelitro m/ermonc, , con-
/lllcM temploM oml loco./ei csonl<<m nlil et
icvtl,te <ioHlexecr<<ntr, tepwclent in stulti5
mes^^tc p'tto!'Zr<lltn' /rmnt , m/l ql/t
t pn/lmllcl.'I'c plebeclc< Hellt ub/entem , p,<o-
/etl^lmlllto5 ex^bet^onof'tt.Ottlcl aKsf bol ci
lt<lt.^tcl onortt impeno f M<i on potll iecie^
cortt/tlonne/criil^ttnumc/i ulcicl'e m^entem ml-
tlt<iinem eorm^lomlelltcrun<m Primi olt
lul>cn,IlMl ilte^tormn mo<l<?e^itM,liter< ^<
44 vr v^l^. ri.rcT'lo^e
Fe lll>a-<<llbj^<i^,p<>/ir<l-lbilli! ctes<Fe ll

>> wuil. jM-ol>^e?cl)fpon Hm ttimo bcnc e//e MlllFci


<2Zm<lept,nilKMmfc/mtepwftc-ilMlmlcm
sstlmoptlm<m<m^inck/mi! mlcM in/ec7<<si
lte><ttol^<c n>5 Hl te mello>^l/t, V' cm/bl /il

lce,sc<<tosc/e^to^,i<icxcmlHce:tcn,

mbl ciott n/rn-e esim bcllm. Nrro. ?<lr

llsavlm^cMorllo^m-el <<ccn-Ml. 8ccibcemb<


bet Kiciel e-clltol>te nclent esclltt. contcmnil illo
N<mps<ecllt/ttll<t,c<)temnt lzosstl<tm V
/n-monem tm lxn-bckr <<cptl'<im.<Ktvilll wl
bbmt te m^ mortolel omne^.e?' pw<lltose/acn<
tl.lwm^lle/estoremeFeittcllctMt. <^K0l ieAcil
s/cipint ter<e zentel.' ^wl ltpn-<tl ,/clplcte
i<llilblin ccrlm)k'nt.^o5 aboiti'e cotcHl,e
incV'Zlc)sl<lpe'petml<cnt.^0ll'le!?eFi
t iznsbllcl stA plebewl i ose pofmll -/!-
tr.1'l<<tintcneb^,/cmper inZlonl sitsl
i/! t<l te/ler<l sicermt in/?ze. vc/?e lieft
jMlem ticer^ commem mMwm Zetlm
t inmico/,^ cesilt <il<e , ^<<m con-
t<lt in celcbn comt, n^am l,t^tt obi ie-

<l-e memcn<e^ r luorum mortttorumH te/?Oc<-


n>cstltlll'c impwbo^wn^l-m^epwbol, optimic
^ ^wn e^ ms^<< M<,-c,<i/l0l lllMtilT',
<lol commett<i<n-e,<lll0l/ai<ltt, lloHImorl!', illbo-
l imms^<<itl<tt lHre,,^ omne ill pqsten'of-un<
monttmentt complcH. Dum << iZm<e ftore-

lonzc lutcP 'cgnHt^cmtn'ttll-tut m<xim^ ex-


tellet.Lrci/ef>elltntfnl mimla.' lA^/emper m<<>
zm cum l?oore a>5n/r'etr,p^im lezct^,lz
zstltet<lnimc^ <l<lto'Ul/0sll,V'/uo^,len<lc-
c<ec<Hlt omloli'Hsbas.e ilHon. 5l cl p<m/?cs
46 VN V2K8. ri.ncT'lo^s
c3p<n-lt . c^m<< lx><< est,Mlll f<me <ile^ est.ci

l>. ^m inemenllute /irckeH bull'tt,/emf,cr est in-

Oratio alia loluta,all'2uin6l3.


<2P. i.

0,1 ckbo^t t omn crbll mter/e con/nent^tH

lsciie/l<itt<elt pe<i, V' ^oma<io claslL ^nemK


llejio<lt.c->M^lbct t llltlNltft.V' cmenclM.

nosemPk'<lMl>c<i<!f't<lt,onMtt<le'tit.Noc

V-c/o^encllP^cept csclt,t pleT-l^ mfick


^te^ tt^- lilaleHc. <<t/crlM<lt<lt integre

io>Ackto V' incanHtocompi'cbcnclesc. Q-l<me^t<<


<llcecli, e^ /lo' o^tton (t M/tMt) ck^n?^

^t.utplli,n-lllr,^l 4um ellet ^ben li,^


Hrzentcum <, lp/m/t elcAtn,,usMrbHt

<?- n^< <n>t e^ntlbl , conce<lccin m<ie^

gitto/m V' mtoiereinclum e/si mckco. ckl<m /!<-


f>/cntm tollnt , ^6 on^<<, in i>c,mmii
o^e/ucssclt.^IonckZMtckMgsMltti'.plllto pkllo/- L!q>

est clo^rntl<e mbl:sl est ^n/Zotckl , arm tl


,4s VN VLKV. At.Rci'IQNV
rbeopln^lttnomen inlt. su ^m 1>-t<<Ml

ltate HHon 'lbcof>^/il(<ltho>'c Owzene I<<

tun<io. l^<slct tbeolc^l <ll> omat cl. i est Q


w c/?n/l<ll Q^/m wpw/e et compo/lte trckHl-
. lt<lstemmeleil,Ill.'rl>mlcl<l/iwloZ^m,c<i'
lumellu rem >/?<. I rscon/ltl pck<lei< noml"
Ne elo<^entl<e l<l<ickt,^u>lm uere, o <tl<m iwc la
co.I /cnna pwpn! c/i sc i<ttttl< , cc ommn
/ltl. ^zn^ im l>omln il/n-tor omni <il/c<

ltttperutar otw,cs05 ckementrr <imi><'


tltT'lsuoLpiif'ttccrlestlbtttNlm </lllt. de
tto^exit cor ment,t extul'bca'e conenttt' ^ul
/lunml aulP m ncn moo pwb^rttlt, /e<l m<lz< s
ltilte/?nt<<mpiexl?tltta!ict lll^ Huo optmi
/ci'lf'to- ett<<mnum <octte iilu^nt'.''^ b^bck-
^<tm l<<unum,t ^ornum ^<<m cultum, t cil/?lp<
t H<im compo/?tm,t/cr<im ^um boest zc<
l omno /c^ulMlllmt i'^n/blttoV' ckommunci

s//n< t<<^>o/l,t<lbol'N<i<< V' lNw/t<lclno


soM
^gl arttbl cnMo5,al nonmocl z?reV' l<tl
ne,/ci et om<te V compo/lte <ilnt. 6t >
s<< a est. ^wr pitrl cor ^ol ante nme/<tl, /
lte la^lt>' V' cilKf,<,te,n!),^ qullnllo/vi-tl^ im
prllent<l lil^ul mew/ecllt.l<ltmomml'l
^e^ett'' acntic l<icmt!5. Nec mult nbtt <<ze
lm cst >ic/c'lf>tl'ibl, ^i l<-b<ln/m /c<lte?t <ttH
/o/ce/mtt.nocnm, mtcr ^Hwl,/e<imtcr5e!"
^benm'. <^l lcoi^f'tei.lntimlmolioct ne<lck
te lo^uttnttt^V' l<<Zll- ^<ilim cioctto o^t,^
^llnt Mf>enw5,<ilcim5 w5tt strmonc <il/?l-
sllw.I>Ie compo/itol cFc l<ilcl<to, ^ii <ic low in la
cm >/,< mutent ( l^lcmnt c?' pcn i^nt, V>

Kerc,^ pecic/ob/estt^c, c^- moll/<n compre- ...


l>c/loe/clt,i>'omt'o/?tei5 l^e ckaw. ?wpo<<
mi c,tloem <iilllkHclcl/lia,t/lbll<iet'
u<ima<im comf>q/ttl,<ttP p-e lo^enck. Vox s/?,
in<zlt,tnonniiu <lcMtr plllc/pl),exl
er e/ltck^lllt<l<nbl<l>.cl<ienl. Hl-ccentlon-

nis > h<lc^em rr/tt/nt, Mliz wnnn'


tcr accommocickteA acl /?c lacum l?c>c tuKo clrfini'

t , certil
ce-tl5 HuKu/A, <<tr<e istn<enti5/o-<<tl,,vi

^loFliuol.no/xlil^ci'uta! in /i/ciepuclell rm-


bl,P'/m<<c<llt oratw. 3<e postmorei Aomieu
lo^^ s>llb i /le toi-pc/eunt . ,li>tbm<c
ttn^ ltto/M.n'l'ti erb no cobFrent. t b<ec,
^ nomMil tle/ilt' pbllo/ph. e?" i?^c,cl>c<, K
lttcm crfttl.V'/'<ec,/;ccomlo<l<<tc^ <lllhc ioc.
e^ l>Fc, c^Ulb/ciim Htltt'.e nstrmetii/on<ttl.
^ /?<ec u< est motu o/bl,ll<H: cr/< os<l
tlonil ex peiilttn collocatlonc ^<<m tie/?<ient <m
lt!, <tt^ mew/^e conc//?on. <le c<etcr ele
mo<io lckc<l<lum. Immuteml PMlm/l plilcet, et
>ll l^e^telo^uckmu^utlntclll^ant impew/-b
o e//e ^.ercn^m esborum t-lelocm> mst

Mtgil>t. ^ftur ^ ^lbtt/llu tckio/jM ) ^lllt< est <lMl


<? M,^ckm perapunt au- recenttonbl llU'
tem.Hul pMcil ^ -< i Kn <n>tec-/ltl/nc, >
pl<c<,tr <l<< lc^mtlone, ^ lciet' c^c ioco t,s<o-
scntl maz <<ccommo<i<<til: Voxest/nl^ ^lul,tr!e
/vl-Mtl ttlstn<met . ex ilnimul ore procelt.
<2l^ l<zi! bone tt>fm t sKilosoP^orlM/ennone
M<'Fnj'eblocct)!<tm,compo/ltto/ul'l<lcme'
rilulll^llse.MMmettn'. ostcn^o a<e/lto-lltw/o'
istt^zlttK minimo ne^ocwinM^ t/?t e^ pm
/clllos,
/,)l sb/la/pb: repucl<t o>>ut>n / Vtere /ennane
cottlle<o f>w /lblclme tck ?^<l^</blt <l<c?e

e,/ltem neclwcntesexo-., onmoi t e ^

tl)?ii5 K^nc mepte/cr/ben ilcetum.l i sl/o/


fbi^ /cnl>cn<i<l Qce>'ocm on cliro os<ltem/cll shl-
lospl?lte nltll an sot, im/tcki-e cosnrlm llcl-
/im, tXene, <lt ?/m, M I><3<<nn, <<t Ncr^

e?' all^o ^<l^mclc> ckttiKs. <2Ho<i/! e ul ^l-

unllM V' tterniMl cleciccl tMtojX'i'c labor^se.

5e<l sc<ic<unl<l i-cm. 5oltt/tomc/,^lcom 8<,lM <ii.


sonencll l^l zno^t . ^oel /l Fst? uil^Mlil,

n<< <lt chtN nmew/^ cop>cbe^oe/l ie toto ^e-


n-e/etctl<<m^r , N'rab , t i/ ^l <i sste tot
coLlZccoMt'. 5olu/tV'i/ cslnczll^tl-
twc3so/ltwc,g.</lMnt/erlttc3mo^epo/?t.
i 4 llol'
DK VXK2. ri.Nci'lo^

in/ec<HttesiFem<lckZ<inte,V'<icmn,je
s<m,secl<la'el<ic<lt,i,oc/li'lpwptts<etltec<i-

no omnem comp<Zcmse/ll<lnt.^llllji<t ornamn


t<len,ll<l^lljellla.<lla'otwns pro Kosc
cicew wcm5,<llltes rl,iliPPic< l<lem/cex comfc
stt.Vbert. erclcz<intl< ,uenemscn'<t ln-cmt^et
ow<ltl /mn lectt . ec mtlito secu est
corpo5 oc i or<<tw om<mento. M/^ iccosil
nsunt<<t<et< ^neMcnt'e^<n<it oratio-
nem,M ^<< t><H<<nt m<<tm<t ^<e nllo/it o,

lor 'entt.V' cttun'Utlon lntn'sl'etllcki


V> ?<< momet<l ^<e/i<onm utH ,<u</<l-m : <t

oluptiltcm comp<l'>lt<<,/en<,e icl<lto nsotm

e<n /clcntu. Nol , tlspeno5 , l?Mel pn,ll>,jl


qlMl poMt expccllte s^tcm componerc cl
mam,o^nrm^mcneloctwiml//ola'Mt.ci!i!<l
e/lqiamell,o1?/!eullotl) el luiltonl
icomclo,m<lli! t<tnle^ce-epcll i 5ltena iecet
cle^nttt'ol'N^Hcompositto.pot meHacr. 5,
ll optv<<m <i<, V' eiocmw te mswt' , libesl
r? coi.i.oc^T'i. 1.12. n. 5,
<ieclexom<'ctl,ce^o. k/tzMlt temsonbl ^
o/is l> i ^tttcu tenltl<te z^cHG/lio/rlAlon

hoc compo/tti5 /cc?<ltl c^st,t<le/cc>s c^cc?l,


V' lilri<lr< oce5 lmlttere, e7 mcompt< loctto
cm cFwie/e bo <ixt,gcl /?!, Pcs<</Mt , t
/cnbtt in epl^ol< <jii o^icerc chn/tl<<ezw-
lp' <lf>tmn^/?nne.^ill/?lmulet c,llll<l!,<ln
ao<l sentit ckcat, ne/clo. czi /? <lnt^//et <l^'
i e^/blttil,<icttlcle ^l cilMl/Mt <i eclc^
t ^V' pene^ottl<in, ce>te /H f'ckl//l'Nt
elo^xenttt^e^^uum^^esell ckmoci tcn<l
Fct, mliil er^t c^oci <lct'Hcrct lll ^scilitut , m/i
ellet ne/iws e^ oF clenuck^e . I<i ea,. i'luto/enex,
eH vemo/^lien, ne^,- 1/crut, c^ l.>/l4!i neP
<I//l,e^ dlcew,nc^ <^itlll<<l,c^ ckn-
/! <li^ cxliMclabll clo^cntl<t^i//ct,l<i/r -
nt naM,t l/cneite mtlltr comitteret, c^
ie Mi/in<^ntl<t5 llbi/cef^orllttonem^Ullm m<<^
znost<llo totck coso/lMt i lette. Z/i ex lll5.
^m cr< ilzenter o>n<<<ll remlsit : /e<l ^m penitut
<biece>'lt^3'ltf'ob.<rb^e^tlactu<,l!!li llu >
perl.Qin'chcl<ie temp/5plcl?en'mol l>>^ ?mi>r .
,V"<lPMmecpo/ltol^Ultolll5mlt!cle' !e^>.
^<t^<<l LrecelF cln>^stl<ln<e pt<ttl nocet elez<it
i z r<ltl
t lorum.c^2<e r in clit<lte u<e plmpo//nt,
b<ec contru wu <<m!?<e/ilclnt lioc tempore,/
eratu, e^ e/oqent. i^<l/?c mncxasnt,t inte'
trem<<<tccc<ientilttesi'o-um s>llab< . V'/e-
oetM p lm<>m<llck ^l</? m<< pstest. Nic lpe'
iizuolict mollj sunt h^ oc,nec ^cre, e7
oril m/llKmentH <il<ict, K m,incl^te ,5pl,
mum Pos, LT' c<eter< ckiccp5, sr^ter l?^c , Zrutu
V-,oc<</lluconcss<icisntem.U>ecetco<tH>e<
t<ltlo <t rcrm colHloc, t muw lpull, o-
tr,^ln<?r<,^/in<r<,,V'compo/?t<oV'
e<!u,. con/ln<c?lo.coalt< est oto ienl <lpte, bene
^clo^zrll'UM^<epi<N!lt'<,nblresin<m^<e<l'
tlt/?ct<<comt,onnt,^u</?ml/ltcr<lt,t^n''
lem mo<io c/i!tex^e<l.N<ec eim ^N' scke
mut<< Perse pe^/iclt orbem, <lt^> <iclec?lt <lnM
^ /cnslMl,Zxempie/tl llom<u:L/le ulll
b^ec noscnt'tl<,se<iNilt<l/cx,<z? o cllckc,
^ iccc'piMltt.lcAMltt^c' ex Mr<l ipft arnp
bll/l,cxt"'ej?M!:li ^lm o ^oKi , sc<lMl>
^ on i/ttl,/c^ imbt slttnl. N<ec mim t<Hl
/t,i^lt <<chor,t ^u re^rtr <l lll ^e^le
bent reir^n>itellizullo ^.e^t e/^e merii
ll<^//et//ect.^n^^ie/io>'cktioni!'ii<,cllt<<se'
lttmcollocutiom'.pMcilexp/lcMl o^ii e/ltt uz
et<,tlo,coc,Mitt, Ls ttmerlt Parti bm
lescription
e? coi.kQcai'l. 1.12. n. l?

5ce/l ^ll pllMtto.'I omni sorro com^o/lttone <


tN<i/t nece//ilN<,os<io,l,lcl-ll,nmefl.co,lN'
ltltem(t urb^w^numew comf>rc^ccllt. clc re ll

^lcnlcz!,pctl<<tl llltw,ii,tmbl tot coM5,/cr' ^


< w , tenebr-e in, l>cK tl<, mo lt< , ocn-

tr ltc-cllttn.t/l ckc, l^o mocl no c^/llmie-

pct,<<t ''um pn-/on^m^ cilZn/tcktem ol>/c"


<-<nttfH<ec lcln-e, non cli c^l oc I- lll<n- co >

<m^e-<lt / /mle^ttn/,' < z f /-< reaietr <ll>


occl<iete<ionctrm ?f7nnf'w/crm l^,- pcc-
5 oe vrk2. ^l.rc'i'lo!?

io^!<r<i/ lolne^.Illm /? ? collo. cktto o^cl^e m


^lslt f^t c0ilZmetckttoni!, lAi est ^ patt

. Z/i e?' nftcm , Moment z-l^um,<llZit<<tr5ck


se?'/<<stlm,HwMXnc'<ieclMtiocvpontV.?'^

npwMlllll lss<l>'tl' ^Fc^l potc/l. N^nc ^lre<

eb<L/ckm,ctNc ^tsaentlH intell^emll,

^cV^tttm^ompo^twttn-K HZmt in onli-


e/,)3^^i -/?,, ^ .t intelle<?l wruM.

NO
7 otkd^/iT'lIl.I. lll 5j
0 erbo serstc/cknt exorillttM? t.Q pllter.ne t<t

le/VntrNl)^,^llcti,/)wbl. <<rzment est. ""b>.na.


mpwbl. sHuillstttliallcomso/lttonem perttncre
ckt^tttelp/eckecon,/,o/?toeMsl, erbor
/?glficltw e^ llsterentl. expcn<li5, ^ol<<
pro cllzmtl<te/l< fnt in os<tloe loc. N^c> certe
M<lterm oratio m/^lcio,bocest,<ltl rcko- '>
e5^erborum,/e<lnone <l^.Zno m hoc ecllstc,
en-tttm lacum.Hicl est explor<lre materm />l<e,
lllll stZl< lN-hor m^ci^cw colloc<tre.l/clest
ostenclere g<< ^s^. zencn tec?orlwl m^m^ckttt.
ckll<i orclme/ir.e/crll'N-^V' hM nte e^t> V' ^l
/b/t^ltr. /it in^n-lilM tle/lZim^ e^ arbore, V'
illp/ci cert05^il,l t<<mr iestln^o low. 5 est:
/e^<ll<lestcostl^ostn,o <Hl pr<eceptioni5.
Nie Mtem ll<<m relmoMt mchl mtM<li loci Po-
teMem , etm/i erb ( tllnteckxl ) lls certck
sellel e/l i orttone,prostere<l <zo<l or<ltw mol-
til, t cer, m Me Hen ^rmckri potest. per-
zit : ()lj<e<l<<m , in^lt , or<iie permt<<to fit
^<perc<l, t,^>tt Zemil . -<' st pr<eeestc-
rmt gemml , F^tr kliere o est cceFe . est
bic ,Xl,^,. st /^ericil erb oner<ltr
l>r<ltto>noestltt wpo/,'ttoni5 . exposttl/t
i Hlll<e npel em,'/^trel, st V' robst<>
<lcttr.
> m'tpottt.l<lem.kt'telnli<,l,j tuexcr^>

V'.lnte'
L5 col.l.ocHT'l. I.IL. lt. ^
V'.lntspom V-poMHn-l lbct/I.<<cl<<t l<lcm rl-
bi< Qccw/l ^uc o^twncm in /wtomm:Vt t,bi
cceFe Fet in con^cH poM Kom<<l onnc

ut <<! rem P^/ctcm, no l<ico. c?ctlc< iy ^ne


pr^ e/i/<ickl5,tblcpl)^n<iic.lllc/l in boc
toto content p^/luntior. dlcl^lt^<l/lel collo ^
c^/i-f or<<to^ i/c t/WM, Vt tibi eccFe <M po^
/Znckc in wnKe^ po/, KomMl omeref prl c^
i/ll>,7ii ome?e. /l ttt^il, e/i om5>-e po/^nH^
^<lm in co^c<? pop.<li Kom<M/5IcH<^<M.
5e<l^<t ckxl,l?lM tt-ckti i?clc orttone n-biM,
^oci in e<< sc<ie posst tum pulc^e sc<in-et. illttil r/l
Ztt^ men,on l o^ini5 cle ^uo clGf<tw c3^
/Wtttck r^. czs5c ml>r>-c,F ^ura T'ttlttliN
componcH f><,^ck o ^l>tt o^inem lFm, ai
eP pnpl'tl<'/l,l'^^r^^m^ in/t>ll.
n /cnpt<< /t,no t^tterern czinl///t.

o/?m^cm,c</m nl?H/is^/e c^ /c e<t trmpa^


7-^,<,tcilznU<ttt, lltttinc^eml'ttt^ckttt int-prcf,tw

bo^um,Q5l^o in ?>lMal>< )k-l>i5 <iz cie l^nr


^nckcc,llottoe,/ignlficut.zc'll/M<iccomf'onl'
illMcon/lltultM c<>!lzett',lt ccmciwnl^

lptl/?e. ll<tH /l totl5 e^ comsostttoml osK, Mt

De uocalium concurlione in co.


azmencauone. d^p. in.
oml co^zMt'/'t^twne n-borum nece^/e est
I
^esclcPt^esc, <<<< mm e/i: <lt conson^

prrIt.ckt oc<l/ V" w/o<ltem,tLx el n


melleMcwseM^^o^ttl>.5<esleii<ec in 0s<ltw'
ne/centf'.t Velocltll l^u,^em<ttln<l
,j>/e ^selltttFttctlmn : tuml e,m<,-bl V i!-
/H<lm.t5lcilHewcltt : ezo ^o omine p
pellem,e/ao.emob pwpo<m,0l e<,/i
nomill/,W<i'eseciltote. ?<tcle/ln^ll-
m. LT- ^mc^wlie alttm conc^?oe<llce-
^ "'"- ^^m c<mm^^ex-P^te iZ:en-
ei- coi.i.ocH'l'K l.lv. n. sj

ob m i<lcnt i dominum ^elien/lottcm. ke


rlt in e<icm /entcnt poetle m<<xe^til,Ml
e bre co^erenttts.ttociM /></crj>bl<m coll/lc>^

lttnn lll' V' terri! i^tt^ ck.

N<ec <ltnn coll^o^at, t << ltter pw cllbl M


<itur,t lll' e?,^ <ilt,Z>^ <<zlte. <Il /mbl-

zrcz<ul ei> lci ^o<i,t ^lltum^erent, misce


<t ostiml Poet . Klcclimein-tMl o^torcl
z-<ecol <ill^<<ncla mi/cn-e c>ce5,V' in nmco

vemo^/iecm , ^ ^i/ ^ ^ r,3 2,<,<e


w!<' <c >j7^i!,<,.5' ;tl lllt,s!l/? es-

ckp<ien<le,<lp<i l/ocs<lte, <lpcl optMintellze<ii


HccncliH Mltz^r plstone, <lpllall05om /!->
< l>.-^,bl sllinK,oll conclttsM, its-
nii <<t alten el//wne,<tP <lo erl t nll
tm /cntt tm pwc-l. 5c<l i<ioKiM ^ocl<iclm
zen< bommltt no noli /lb' V" ottboZ-<l^
.64 VV VVKs. RI.Vci'ioNlL
tlc t ext,<l ue^u c/cluml ^u< lll ein i

V'comceliol ,t<lfwn<,^ez?to:
V st<ec mtr /rrt' ablte.

lebittt^/ecl ^.eretlbl cnt^em, e^j rcktw tleerlt,

cet intell/zere, et' l<<ti<)l /illt<lt /lHc/l

/ent insMl0s<<. De ^o Cicero m Qr<<to-e: c^M-

ilck n>bil e^ertt/ltu^oFrncimt Air, HFM est


, liia/i>cck^tt. c^o<lW<icml<lti<<lizlU
"Fcob/ew<it,emattam-uMcl/tt, ^in wcM
Mcanl^ew. Mjloj?/l:l ocktloe?l!lto
^5 e/?creb-<i l/la ocm conclir/lo,^^ ^<t
" />^tet i^o^lm /Zlt DemoMcn. 5c<i,t ckxl-

Qcn'on^/Iepe 7'e-etll,/'<epc Vl>Zllll,tbc,


Lt/llcciii^co, <t i<icsl>clc/t'<l^nil.

,'- "</, m<ttn,etNeptno '^eo.


Noc
l? coi.i.ocT'l. l.lv. li. 6f
lloc ttlemMcsttlt clccro^pll nostn non tMnt>
^oiiZr<eaiacia-c cttam/lent. cltano Ms- ^
/ct.^l<l rrsl e/t ex^l/ltl/,,e3" sban<e/al'
tat/5,cl/?t Ml a^<t< lllll clttltl'lM cse l<?an
tttr mtcr/c ocaui^<e o>lM accilllt, i?iat V" i'
tcrMlt, V" Za^ iabo^at oratio . rZiam5 izitr
iboc lttlimF Klionem comso/ite, lenitc-,e^ tra^
Mllle/lerco/fmu5.Voclttall</<ltto'cFc,
<ll< fxlli0',t'xcmsl at^e -onll'l antrte
irclmi.Ql>/cnl r/t i ^ ltiiM^ascrt i Hi5. >> ^iu,
<!.
??na cttM ^atta pw^tes/nl ma^mtuHncm /ce-
<lei?iatacmfbae,t.' Vi<i>ntreaAe stan<ia, e
a<e m/enat /^c ab mimiw^ab Mpwb /Pc ia c<
^tltl</i<t, V" i concionc-ctiam pal ante ab acc-
/tonbl./it^l/l rtt,/l l^/l temf>l llum cil^nl
^il^cestc /?<ec in llla ca//ttmma ownla^cn?^ -
/ci^m Mm tot cFcnt arca Kastam illam, ^l ai o-
mlaacic-ct. VaMorc/i /onZarm/lt<,^o^
iam occs'oclHon/Mnent', t: Cum <exore
cberct- l ckcia f>enlatl,uiZl maZno imsccll'
mcnto ,acmullcbnV" <icilcatoancllla>'m pcro.
rttm,- comltat, 5?liioem occisum cFc etiam ex if>- <
so cio<l<o acll>ct. U<ecexclccwe/ntomla. ?'
^ima asci cnclcm llscc i snt exempla. vicet
f?<c all^ : Noc)l lttliM e//ct,elo^uetl<e latin<e p<l
z-em tam ^e o aelmlttn'et. ?nmm, ocaie/ne
l z i/i^
66 vL vLl^v. Li.rcT'lorie
c,Ionem ^lnZuenli^ntZenesl iicene ^ habend tw
^li. summ ^<e tl'llKNt' <<b o^to. l^cttT'lltlones
en r <ie c^<< cotroc-/l<< e/l ckplui l<ilce^^^/l>'
tllc^ckl-zttment^ionci,^ /<e tencl<cp<c<eH!'
esl/iolie/ummlstlol-il ^mentl.e?- ie^lmtm

no ptmlo secur llberu e^<int>'. I i>

tem.5c osHos ^l llcce<t, e? bl rcbl mlz est


a^c<Kclc<nt!,H^m<<I,l/iao'N<tl:tt cot
ttclllM^ e/le content, 3 cl>cn<ickt lllll ornMe/.
pomvc^<pfur<tl/r'n<l/c'lcnm.Htios
n<ltloncl<ult5,m iocilcommunlbl,! -'tloi
q<e^<<cl<<tu' ext^cl c</elm,i zenere /Ml, i o'
nlAleHck c/t,tvn'<<w comlttcncl est t b< s^"
^i^tM,/et<tmeM^<<<lcsi'yllt<<f<,sli<,'e<lt.l!
lutltt <lcprec<<t' in ol'tc'l'e.zcci ^<eu lcke-it (m>
" a^ltlie oc<llK <izei)nob,e/lcf,l!ll^l<ie,
ch/lsoiin'c occlconceckt-. InillcNtorutwnclll'
/< lss<e lwn'l<ll<e c<tcl5, incllct omnel poetle. 5
no bich cocMr, t<lms it-<it eceAn.
5 <tl est,/il^la!,mlu ^uo<i licet. <Hm oc<l ^
^m^e/ll^bl^ox,c^fvinn^lm,/ec^<etjl,
cMonum
^ttiu<<m pncl<t' rocke wi bllbit, n plu

/crllt^te.cent Qce7o exemplti fepene^cz,


fcit ero cotcn. tlc^ enimpc/)et <mt tt<licl llle
HesMl, <<t ?.l>l<</:ci<)<<t I..0pMll,l<ut c.^lu^
li^mtmew/le/en<<tuionne^inl KllbeNiV'c.

rettir.clttotl e/llllu /<< Hol>l5 aii<< z/e^


ckt?Vt lznm'litwne t^l llck bomin/i /cn /<<iutem
lbtttcrer. rwstn'o^uof^ lobor meoi nonn?<<
<f>uci bonolzrltt. Iittm wH ttazckliecorc et
cen/n nome, ^o<i tlKcftj l<t posuio lcln'i
soleb!<t,l<l uc so/cttr. 5bl/uMmu excmpl<< <le
c<etes llbl:l1c^t mterl lucem^l ec ,^i ^
l/e lmc acn/m ^tt'. 7 Zockle eze-, <
iibcrlrFcml. Volebt ?. c. sempl>l<M e/l^il
qon<lH meii; conMl con/erttlit^bfe temso
el/c sentttf. .znistce emm 5cru 5iplttl m<i-
c'm contmettilm <ll/lZelt.I'<<tco' e me,^um
^<e itccl<iert swMlicrem^ltlo-^tllntilinm'
/litt fill^c,cs<it<<c<etcnoptill el^lllempw'

izo/c cllent.impeckrentclcmentu t<M. Vi


exba<ll,on l<cecll mzcni/ c<u</ <lcclclt<<. tt<ec
t ^n per e <H memmiss' w/l lll q<
l 4 lnmit
le^e,nlh!/mckhottHtl.<HsecbooKcst<<
' lwrP 05lcel. I^x Fe cum telo l,cmii5 occi-
lemll cM/ck etllt. KKlzn^ l<u, meo^ mckao o^
., n/mmlxuu.'I'Nl llciolc/cnuunlttN'/llm onll
, nancke/'-llutesclpttl'.psoKlbulstl. Nticn<lu
ittwnum nt,ut t<itm liieret, lZlutmnpt7

pHn/olereannat<t Hll Qellu ^cl ^l V'M

tlll^l/tetl<<lllct<-,^H complexc)lhi5a'
^ l>: pe^ime loA<e, ^<e etilem iter/c llter. com-

tt,telle<lilMlpi, ?e/?ne loz<e oc<l! /nllbnt.


^<e committilte^/lln inter/e l,'ter^,ll est olel
,ll< cle ^lbt <<zlls iF<t: obscurl eft/ermo,et
pciw/? prollxl. Lreutter t^e<lllci<le, necmil
orniite <liu pott:?e/?lme lonZ^/n^bttnt. ^ pw-
, xime <ilxn-.it b<e Mm oc<M cocsl^l ^u
^ccM^l.lt eT'intn'Mt.eT'^u.l/l l<ll,or<it otw.
^x ^H/pptere^msc/,so/sit^<eloctlest<<<
blze.5 eM bsbet r.uoc<<ll comrsi impmt
K . e^ otllbll.N olll.pe/?e lo^/<,bt. ^ et L
R? coi.i.ocH'i'l. i,iv. il. ^
Nl.-lll ^0tl pnorc /am llbw cllXlttuu. l>< igltlir n3
/><l/^eQcesoc3lxlt:Lt/c^ztt^im<<e^'etnl ,
ntc^nt! V'^citt.Ip/c in cie/?/ e//c ollt,in ,<

lte posttll Komon cxtimc/ccbclt: in H<l et / i ,


clu/meFeul<ieb<t. LV"^>utmilcii//o<l,lt</ L /l.
pll^nlllMl</unt,l<t.Vc>lt<<te<l!<rm<lPw/rKl.,
sum.eortt lp/i'm clli cruclttckte tcllcttst of<ttw.bl<
/? l<ll/1em,^uo sro/rK ym lsto moclo te sgl
Mtllul^cmcittlopemellt^MxM petMnt. ^

l>lMl<li,m<<tcNl<l,/)ll<ll,/?3cll>ftl: h<e ^3 eterel


poetle^etc-/rfl</1cnt>tVstei'lo' tnimim "
<tstl< repttclicO'ttt. domittlt c<u Clen-o nonnuqu^,t
sw!<l^No:vlllzetl<<mnlcl inue/il^t cst^uocl
/lttcbet.cl<inleAc<tloce!7'/l>cl/5V- cm<l> /cf,'0'
bt<lt.lP'oiclpc<<tl/?imultl</eZe/?lt,tcl^cc
e/se exsclil>et. l ei? ^ /lc /Mll <l<i/unt^it<< l H.
multo/lesll con/rmtur, t : (^i m>5 lioml f>ctl- "

coZoi//cm./w ^er^cil LlIltno /<<n3/?t,^l "


mM ckjmcl te loci ft et pro sltew cleprec<<<ilf "
c>e^^mln5locc>-/liut,/elt<<mei/<<l!t c L.
/nt,et lnzi'!lt<l,t:Nlc<e^al<Nlmoe//epott. !.<>
<lem<lclole/cctil p'ofl^ll/inoet^i mel</l'
glicm^-uK sclllttlcluss.ctlllllttocl/rsbare^ece
7, VN V^l^V. RI.TcT'lO

licet c^m olc//Fpc,t><llll<itm /lAe. Htlcs.lt

t/wnzlMsium,nllam mpnnc<io^c<tcle'

tr^lbscust,et m^Me/ixpcul c>swclcu'.


Nmcftt0ioo,^uacl ^7 oclt,c5l<<tlot<l
<t^/b/mb^tr,cm^l<st<t<icHn<ltll>ne Hott-

in'!' 5 sn s'<? lilcit'. Iiue^ ltt/in


e^clem lltnul'l-clu.Alt eM,nec i 0 c<<ot<ncll
immusm-^ Vts^^epm^pcl .F'll,t

Heu ex l>ml 0 mocl iMl<i,/ecl /ene !'


ol>'M,m/lcMst.eceroltll'cminltlg!i!s'

" ts Mcl<^l<t,t: c^lt<tlle c3em^t tt


H!-^l onc^e tnl>tc>^M, ucl tMcl! peeunl cven<
" umMc'tlllc'nc scceJoncm eFe^c?H5<ltin

" letmckMom>meFeceAlf Ne<je czc>cl

H V //e. HV"Vulxn-t l<lti<^H,^l,M


s? coi.l.Qc'i'i. i,iL. n. ^7.
sefezrin<tl</clewt Nll^tium: ci/moH/ntl<ec,
^-cbeiil,/wpl>lea'<<l,0eom<il. 5cn/ert opi-
'Kttlc c^ ocem liste potentem V" inl/m.
Ouo/lest.V' incompo/ltlone itium comlttt:
t,s>lltntr,b<Ml^lZo,mi/l<<<)/celet<<'
/rckV' l<lAcl<lll<<,^<e^l/<zel> <<' -alt

5i /(utillxypro! lo^l po^lillcttoce .,

zrccllcnt' umiceV' slxlne. Qccso in Vi??-sm: lp-


/e in oppitium lcceck olit, <^<i c^t <i,Mc<ll ^ < ,
/cens <ttHe<Mo. lckm ^e'l<llclunest leoc<<<
libi, <^<e pnm/t in onn-e V-us. Ni<<t ll-

tloicc>t.ilu<zlt tilme(Ilccw:()l<o/^el!b'
tere c<ittli<l tuttetl'l<ost-<< f 5imlili, /nt li^ec , I
iow bm, in /Hello clc>, collizo <,<lmMo l-
v,<t te^o rgewr : ex <jlbl <?<< /i coco^
<ll<< llclcKut <lrel. ?qst-em<i cum <^^t< 3^
oFrn<llt incolloc<tione,^l<m in li FzM, to,
/o , tllo , ruo ,/i<lto . d<ete'<e oce5 no <l!na- V <3
<im torc^ent ol,<<^e pwnnctil inst^lMe'
t<< : ^tmobrem /!etu mlto committttntusln c>^
Hne e?l?NM. Oico /ecnll<< cum tert V' ^s
tt.tcstu cm ^s^ cont, tettlllm V" <Zl'
t4 n /ea<m<!< , znt<< cum testu . Kr^r <l
MsUM llttltn ^<e pwfoeml, Qcn-onil exem^

llllj,p^<if>em<llm<<t7? l lnstlttttomea ucieoi'.

^l <ll. Noc/? t mimlci l^<? nrz<<b5,eo<ie tess


,, -ein escie f>w<ll t lp/c )^c<M. l^emittc ckl e//e

terw/i^nt^/m^ V"rcml/?lllte'<e. ku^

dllim ^ /n/cck< e/i,

^^c/cc-et-<lckmb<ec/rxu<l'et. 0?b<
" /u,cHbck </?, 9<t<, bn-lm. nteco s^ie-

^'^^" ^"'^teo.tnb

N<ttsU
M lonZcksilut ut^ con-lpltrln conc^,t Ml'
jiltu'.Vl-zllli,
^t lon^ltt ^mo/c ai>,H/e,ln<zlt,Ioick.
5tlptti'l<lril lM^/licilbl c p^/?l5.
lmt<<tleMomesttM^ul pns<epc'<l'lt blnc fi-
zsam,t Oii)Fc<e er/icu/o pimo:

Ninc plllNM, ft ^olisp^ ckxiM,e//e minoxc i


corrept o^en/iomm, qonlm celmi V" cxpc<il
ttui rxiFMt' : m<<lorcm l lonz V" u^l^ttl, V'
etconclt<<ti5,t in low <,f<io,ln ^/illorntck,
in trlbn<<ll ecllto,/ l<cincc> iillmo, l>icll bcrb<<.
NxPo^tNo/t><l llc pnnclpm lttn-arm concr/la
e /ententl , e ^ exlstimct eFc itlm zr<<lle
omMttn-clltt^Zene,- l? llter^^lcn-oni! V' <:>'clon
OttlntlllllNl lcllclm tottckm u^l> /?c t^^'
ml.N<ll>ct,ln^lt 1-ll<l,le t<i^am l?tl e "
onc-/ ocalllM inoc ^lli<lun?, G" Ho<i lnckcct " ,
non lzr<<t<lm nez/lzentm cicre /?omm<<zl5 "
<le'esl> labonntn. ^ck<l,ni^ <,ltc-M> : llo rckij l,t?l
,<lmenl<itcnmen lZen5cxf'ac/cc<imcst.!lcnc
/aocintte'Zzcnttck ln^oc,<l/oilclt<iositpewr.!N' "
bibe<<tcntt cce/sec/i Klcmttttlimpttllmckcentil,
<^^potionb< Uicttilt. citt^c t neZll8cntt<e l^

lH no immento /?c cr<< t>l<<nt omn '/o- "


cr<tcm
74 03 VXK. vdeci'lol?
, mo^cncl V" dlccw mociice n^ei-nt in bettle
pu'tcm,ie!7'coentel llte'<e(cs!e -^x,,^!, <il-
nts)eH lenlorcm ^nt os<ltoncm,q^m^

Ni!ic'Nl rHil.5lt b-ec l/bcrt< <<l</l <et<ltlbl,


<lli/l exerntcktlonibl: eZopucrum optimil a//e-

/nocl'oiltN'tU'UM.

De coagmentatione conlnllcium
literarum. (ap. Ilil.
o/Z Hm llciltescksum prln^lbf,^
? l cocs/?oe oc e^Ict <<t /l<e5 <ut
ftll,/eltil mult< ckxlMl, nc orckne lie /t>il'<l
co^/ckttttm , ^ <t mollttcr <lt aHere intcr /e
cnsanntlll coc<<nt,bseltn'exiot'clmlclets. Lx l?il ostt-

V'LM V' ?. V" eckclem lltesck repettt^)!-


ni5 e/l extrem c-bl,V-pnclplm/e^eti5.^
bl<llle tVl.V' v con/c>ntn,?' eam H<e pn-
m^cst ^enteipwptn'e! ^<l cknu pce^
br<t<lln)et,llltc'i<li<b'Mlletcsl'cmit.Zxcms/<<
, /t<lpll Vl>Fl,m,
' ^n'Mttlvlics^t^Mwblin.n-etelll kunckt-
R? coi.I.oc'I'I. !<!. ll. 7,
-5ckct<,K<tmentett'jwstln

Omn t tcc menck sw t<l<bl <lnol Rxigat.


Himl- in pcktslllm loca /cet<l ^rentibl <lst'il

!t<lim^topwftF,I^lll^ mit l>itto-


kermilltli repm ei/molli sj?<l oratorttm srincl-
f>em^o<lzem/t l,<ec:vomo est eZl'cstl on mo
l llm <l l>elllu,/c<l e s<l minttnam ^iclem/- "
Kioem belli. Qmmum e^arcellom meumpeH "
nenu- ePM.Ne istiui ^uiclcm l<ul it<< /um c- "
pi<ll,t uli/l csm sr<efef>ttlm uelim.viionam/o^ "
tN!tumc//ctotam L? sropnclm fttetur.ci "
s-blM sit initium ab i/l con/nantibi , ^<e/ine
<limeto labroi'l Post <ientW /cstum pwn-
eillntu^cttitt/mack/lint, c, v, Q, I., l^, c^, K, 5, 1",
X, 2. Non acerbc ^iciem, /ell <<li^into ^mi
wnzit'clmlsno'en'bo,o/o<l K! posti-emo co-
cllit'.Noc^l,le^t,coZnosce ex b o^tionibl
in^ibl llte-le Post l cxorcline Ponnt'. nnz
enim lcl constll ca/l aclmittlir. mpl/stit eil ^
sristttlilm iZnitcktem. ?orin< in lstil/e/ocietU' "
te>zlon<e non ostr^t. Lcllie<e t<e lattliel cclet>an^ "
tu- omniiM gentium litts <<t^liZil. Vereor t "
^oc^uociclicamMnperincle itellizi <<clit PoM "
<lt^ r^oip/ccoFt<<Nl/i'ntto.lHllo ^i<lcm in hello
/em^cr
?s vl VLK2. Ll.Nci'ione

,, utw)?Mttt//)aonem tilmOHlclcZc com'


morem Xemsiit lll><m lucunciltclte ia^r<^at<i

. I b<ic omni stmK,- ^o<i lH elemetl /^l/?-


?<m eI,p<sm ^l<icm oH?n<ilt tl^ent<l5,onnull<<
t<<men r/i:^o<i lN<ilc<<Fc icient' M concktorei

co^no/ctt' 51 llb l/5omml>. c3/n><tlbl m/imc?-


><< m/l HFctt>e. 6 Mtl I. ^itlcm et ,,ox m-
/<a'or c/i .- ^<<mobscm Hio non ilio,l>ro no
i-o cllctt'. ()m -cpcttt'' ut m cc<n<<Fcclt<<te

^let/<<. clljoclt ltH^ckt, ,cx dlcewne prost


m<tt cmt>i,Q^ 07-clmcm /.'tn- pn/r^uemur.
tz5 coi.i.ocT'!. i.lv. il. ^

l<<ie.^o<ft,olon,no)iiclt<lf, onco- <


/cu,ose^clc/il,n<i ocmlt<<<il /esic^Kel,
non tto ll<<, on e^mm m<xi^co^ repe <
netr. Olj<w,i5 bo< /rZe, itiose per MH tie- "
nt,t<imen i<e lez5lo/nt bckl<e. l<m in tM<<

X lslorlst,2 molll-. ^ <mte L.,P,pMl<


lttnorc/i.pwpte^ Hat> imbMoinblt,il'
sn a inssl,M?en/lo ime/l . 5e<l e?
<ck^ltloss^olt)'. tloM/msi t in pce
/emper^ctiM etm i bellocoZn<eb<,nt.5pem t-
tMom<,<io/<l/ti5co/n-<l<i<e,e-uctMllt' <
gmkitil pnM^ cpe^<i<e.^ pote/i coz<itlc>

^il b<l<ipe/Zime. l n- cot )iP e<lstcm 3


<W^,reli^<ome5o^-<,ltN'o<iit.<)u<?^'.
tsbc,i^i/Vtiet<lc3posstwe llllse po/^
/'F,V' t <uljn-/'<epeinMilmicu'<lw. Vt-
^<<liwl V- ei)/e<l<<pti/ecn<it ^m ??<<
conncH' I con/<ti.

- et ^i/<z^menlno iof'et pf.ete'? -

V'izj
lpttl <uili<se/c<t. Vtln/l<lc<t/lbl,laM il

onnll/ ci^cntmnt ab b e/emetil 5, 0, "l.

l^cn<lel contra sr<eclonelscne un cieome^

^ t e/se solt.OlHtltt nckll e//e tum /aK , Ho<l


o lolan secmapoM. Vlllet multol e^mt K,
man.? nonpcwnt, rel<^t V' nezllFlt^
?ost L.l.^.e?' 8,palomeltolll>c<tt?.
- I>o/<e/o mcrmbl a/t5.

<<Zo i iolore/m,?. (!.el m'cpot.lf<H


cmebckt 5/lel^<t lp/e tenei'miunil cocfeucnt rb.
'etppn-oiiiice'^i!ift H/mas<'
Hpli exter^natw omm/crmone pe-cnblt.
^c^,tammeexpeHl<tloacc/tlonile<e commo-
et,^<tlstill/l<ll<enl^n^. cosiet< <l^
s,lil bor tener/etlel, /? /orte ^<l l. V 5
emollll/nt. <^<obrem art^c e^i, bllt/<ie

6?- tt no et<lmr,/c<i Mbcre m<l lbcnr.


6- L ipaci5erl'iltrcmaf'arle/l^<tn/7,al',ol'.
/b.dft'ce/illl/t'^etlm i orattone plane ^m
^lNf.m/lttNlau^j'sim.i/cciltlnIolie.V'i lunonc^ '
' ^bioe
L5 co^l.oe^T'l. l.iL. Hl .7^

I^llomnlbi tum mt tm <,ilbt elntepo-


tt.mmtt/tt'ocknl ^l<ii<<m,tg-<<ill<ita.. rob

Nt ten-<tm ab Acilcc^e, 5>/<<e cp^estm.


Mer poptt/o ,omMo c/ciK^ /erlstonbl i/l '
<Ag! cktt-<lxcrt i?c llter^V- <io llb,<lte cv

.tccLl con-o^t.?t^w <! 8meo p-eto^ !^<e- "


luj^t ex eck6o bc,<l sostick llce<,t. ^<bl^ "
est cc7-tMllxH p^tttm , lt<<t<<me /ccHtf, t "
i<ilb< 5epiemb.?.c)uiUmMl5cx.^^rnlpw "
/tt^et . H (?. Oo/al>cll ck/^- f,qstl<<t , t M
<^Wl^lMtsollsattM.a me^mc^coV- "
t<i^e^- pw<l>-e mlt-< pe,//iM,b^tt^ Post "

^ore f>qstlckV5 , t bon< ?b . c^int^ po/^nn. "


<>ma/l^^etcrab/cc<itt,Mstst,<lmou^<<l.st "
llt^^abce<il/,abst^<bmam^btM'nlst^<,cl8
<te co/Me^ <i!-Hb<,t^t o b/e; sotcrt
fv< alutte,nolll>e,t m ll5, <ll>cil>, <'blick H

snts. pr<etwsttw con/nllnttl!, Mteocclil--


bl V' I nmsoMttbee ^pomt'.^ pme reie^ ,f,
Mest<<<ntt^<<t<lc^<lV'iFt<<tu.clce'.mc)t< .
m 2 Vck
?o VN V2KV. tl.rc7io!?e

t<lb! Mllet,ec b ^lllcm ommlMi lNfellq


/ennone mt<tt<< e/l.l<iem ^me in Httlnstione xit
<b^ teHt ^ <llc?m pwbet,/il>5 ^ollbct . <<t c^
cero ^ ^ubl>on <lblhchl,Hn>pfo onintia. Vt
- ^tem L /ttl>leH<co/cin<<ntlbl oblc7<tt'^/lcV'
e,/<icm <<j)positlt onnibll ^Mlt,Nl/l ^um/iicceHt'
n ^<e psmccpl c/t in morc citcT; mow/. Io'iM bs

lm,lLnttt, eV<cck, l>bomt'<<N'


l 8</>'i5, T-etlinteZl'Mtt bellum, ch><lx belllw^
s<. Xttb^c^ c/l h<ecV' lntt'ter abniptu compo/?-
to^ll te sl e/l cllNnNec in ml/er<< it<< ^ic
^M e^ P^cllcckbllc <ltZlan<<<lul ec in e<<^<
^ nmlsi'<t^t,ecbe<<tli.r'<e/?<il/lil'<tte len<l
in l>tte/^ltil est. Nonne l<to mi/erw', Mto/l^
bll<letrbtto>' .^ 5?^ /clple/ bt e/l . ll<ee
etm in e^lem coi/clM^ c^ it<< oOl-

8. t llr licilt<e im , </^e lbeter <llit/et


Pw/c<i,optinetPwobtmet,V'' eui/mock ^Hm.
^> I^n/cc<iii inoreittlewn/nllntliM 'lwiM'bi
iltm ci<m<ilt, mlto Nl Z <ecm. ^.ea <ilct
<ltecc,/o<te/owj'<epoMoni5 lf o,<lc^c,
b^ec, bc, b<c, boc, Dc> Mc, l/ic,Mc,)?cec, e? >
e</ni
n/Hp<<c<<,^^clie cobe-ct i bi5 ter H
s-F/nt m c,cn-oe V' in Hitto.5m<<t- in
wZlMetcrb^/?^^,/cce<ickt,<<Ht^cntr
cglnt^le)clt, e3"lciZclHtt, i Hll>! est
^<eci<m tn'<<'um^nil!,nl<,^u<<m in copo/lttl
nel>eilcc't.t,Vl<ieo<ll!cconst^e ommu Iu<i'
c. 5Mm^et^occsime^imlp/ellle/<itsooc
cit<ttor e?' -etMof loc.Om bc ^e/lwnc "
tepr<etosemlMi! ttlefic^, cottllio^^zl<l
nccicmlFlltt^e^ntfilt^. L<lnllte'c,pr^ "
po/? c<etcs co/n<<tll'l,t teil e^ <lt^ mut
/?ceti<lm/bob/cst<cMie fit,tin compoMone
obscn^o<i<i^mtlcom,ltt<t.8tn<lct^<i
t/m,^o<l <m/er inliicun^e?' r<l<e ioq<<ccl : ec
in oable/i P^M<e/<utllt. cioll^ Moi' hoc

tm/t< <lltr. cb^/oZo ob lwctw/llst. "

clil icicb<<ts,^<e tot <<noi ill in b<<nc scmpub. <


i/lt<<-el<lertctt,<<teret'.I^cp'^cesent <estl.
Vlcieol'ttncnMltlrclmtttllFe coFi<^. czH tot
lctckle5lwlii'elll<<t.I)l,lc,e'et,locttM'ellN--
^uere olt.Inbi5 est<lll^lcioccultl<ll/cfimin. H
ylllt exupltur ^lbs<U,t H 5,^ ? ./e<l in
3 tM
t<m pHiAl olml nmoi-llN. Hpsom't' b<ec iitc

cktr:!<i ^ocl tunblilV' exnpiosm/rc^ctl<


lMm<mpote/l. -Heccr<lpccll.

Nt/o/ cre/centel lecccknl <lf>llt mbr<ls.

^/Corxioncmi'H'n- ?ckex<lto.-'
Verum b<ec t<t llll< mtercputextMttfbe^.
, ^?nZlcl<pt<<bi5op!<c. -llerb-tt contillilt oletw.
ecteseenltelltculllMstrluljl/eiHbcllw.
Kckll rst l>c qa<l mrel zsMlt' o^eHtt M5i3
^o<lm<lF,opere<ie/sHet.It<l^ c proplore/i''!^
t< ^m Mo, m<<xie ^3 litr' occ-slt 1^, H, K,
5^ ^^emcotle swseHbltu mn e^eninttn'.

X Zr<eco /<ltinl/rcn-t.Zx ^lll llteri 3 e^st /?//


cot'mp/<,tloil.c^noncl<<lllt,/t'<i incbo<toce.

si. co/Z<^H lltn-^Ltn-t^mallMrmc.tttilcceH't.


"?^".i r, t <ljsin.i c?.t<tz5-c<iltr. i Q t
in l?,t<lmeHlt.i ?,t<tfp<<iet.i Ii,t<<n'lplt.
i 5, t<l/st. i T'.ut lttmt. N<ec, c>c<io , tlltto

/et.L<l<iesssM^Mo^rn<ilt.<Il<illlc<.''l<lll<i'

^onc. Nlc<<ll<lmc'cl<ie!'t-

-Vl<?um No^o<< ez^ct. .


-vllla<ipt<mt-<icl<<ll<<H'/.
tempore on ckiw ckct sezwHl H

1'ollet<let<<le.

e/iinH,<<ttone. 5lllter<e ^<e sw/rmnt,' eocin


sene or HM, mnu ex<l/^es<<t oce , cn>te 0
e I. ^, 5, ? , ^<e slVNUnaM' <l <ient l<wl
mltml <ll//et<.8elica/sl ratio, -metl!

te l<ilc<lblt.eie^l<i t<un/e/l n^ct, ol/cn<<

^<lobili'<ecol/?loe/empc-<ppoitr.

4 rlscl<l
34 DR VNK. NI.rcT'lol'^

5<<mlce:t,

,, Nocm>ttt5opj- 8lc^tl'l<<cbr>tUU'.
ltl/ul<l/l<?peclent.-
<?. 6 llle,bolcktmoAi!c/i.p<ml<, ?</? <<cwb<

/m.attilpwpte' mini cnM l<<b<t i ^e.


rsttlclflummlti!c/l,tbl5,zH<il,zn-l,z!bbi.

Mll/t/lt /b CublNlo. Uoc zr<<lter tllt. etl

c-<lmze>'lttt'. crime gmnclc comml/lt. cl^


nwrz^Mlte- c^silr.Qb/c?' zcnere OlttMiFb
m<lFl! pesmtZloni. 5l me wzel <</lt b<c m
comm/F-<< ltlum,<iicl<m p<ilo ckperttl eFe,g
e<< ^<e c ln^lt,^ q<l solw sirtto'e/o cllFrrt.
lcjitl/oclttn Hub em/nem. rott<< i Dl/e "
/lclei<ttem^lon<e<i c^ctt. Omni copl<' zcc
<lb<i<<tel. czuo stcko ice<iimu-l> mocio m ze "

^^erc^V'twc^lMm/ujZ'lcloncm tum.
!! <ill/^til te lim ucl <ts<e lx//c,elzlo^
n<e.5lt,/l ltl ,^t^/st<//c.<l<il) ctm,/, pu .
tHlo<e.<^lMoxmlttcltl'c<l lttn-u ^<e
lo prw e/i , o <Hn-<<t /!> pnoril , </ l c,nla.

^<l hem tm Io/pplac l> ib, ft est. ,

- I^Isptteromll'll<iem. ^
- No ciuft tczt um mcrnle T'c'.
- Vbl l?/c Ino/<iem,^e nbibl Irili -

-^c/n-^^tterel .
ll<lci lM jA<rZi5 -
-l!^<ent/?<in-<l<,p<ic<e .
ei<xAl ite^m ^<e p//i tn-rckP ckn'H. ^, ,

ec<t/i-ill^nt,ce>'t<ic/l/cntetl<7''o.
Uon'illUlnucttlil.-
D l c3so/?tlonc tnta-<lum pr<ece<llt, inter<i sb/e< ^t
^ /lbooso.''V'c. M/zcrimfewm<>>s-
Hlle<c<<ni<<cm'<.

5ol^mten'asum^<<mmi5openlom<<<stn.

Ucolb,lu.^t co/l Koml<l,etltt2itXers


Ke'<</int.5ccc<iltc!t<iemiltn-<l,

, -I^eembtiwo-cm.
., "If/ecklttnmHmMoin/umineM'.
- 6cwt,/b /cg?- mltteret orlv.

p rbmtbeH^H-lcmlaHcenenl.

uHM
5cllcet /peril labar e/l - "

0<iere,l/rn/i'!')'rl/- "

co^<ret. 8c<le/lc ^icm ^benlick est mtn c^l csx^e-

lst<e cc est .- ^ums'<e^nt^ c^nn, non

I?pitelc<e<llt- "

lltt/ttumobtmn-enanpotlttt. ^'

r?olp<is>m^im!- -5<<tp'Fl<l'be<nt.

l<ejie wllocl<blt,3 i me^5 oubl mo<lo,/e<i i co^


<zment<<tloe.l,inc rc>br,binc <<Fr<?l zr<W5 , hin

8e<i i,lc/ i<iter<is^,3 swn, <ie ^o poste<<^lt^l


st/erm<^!'lm<u^ec ome/,/el ^se xe
l V' V co/c>Mt.lIlc<<ce^l<t<l,eV'mltll,u<
i, Vl> l>ol c^ fo-mic^ tot/c cxil-<it ucl nzuem.
-'I'N'ccriocl<lnllbl<ito Intonmt.

,, LxumeMtms<lm<,^o<ietcpept'mllt.

r? coi.l.oc'i'i. Kl, li. 5Z

-extern^ lnrcZnlM^tt^ntttr^sci.

centttm /<Mze?< M<?<lb<<t ck bttimt.

e<elcmerc<nt po/i'<e <l<e t-<e> ^<e/nt l optl- ^<


Mt, fost-cm<<m lltc-<<m lle^Hcl><lNt, ni/? oli5 -

e/i omnib pnncepi , e^ u/tl lll-< ciign ,locoH; non


i/Nl. ^lon compwbckt b<<c lo^ucncil conjuettt^
llem,^<e/ub-/llc<<Nti m lcicbut'.' /c<i osten<iit
ctcrtt lllo5/ilult<lti5 artlsic /<//', V'-int^tlum

7 /b/c^lt' clpwxttnc co^ct.ttt, l m<llb<


tabula ^bcl!<m5. c<etc^ ^soP oabl comlttl^
t^t.(Ic<la ci 5lculo,^lttn >5l sic^ci lvo-

l cxemp/il , a<e/t Pwse ln/mitl. 8 ll?ll ^bet

na;ne ^ instet molrstltt.Uoc Hco, m sc M ^btt


^pwpmeulp'<euorlM.clltieltrlllpl!t

tenm. l!< <ljl /mmo5 o<ltos,^ mimm

' ^nnelet ll/e><e,^<en3e<eile, /eck jvope /<<


. in. e^t,V-i-cw/pp^t^csb p<<l<lt,.

""^i.ego </lntm ckbc<tm,<lilo /oco o/tenc/..


l)lMl erbum M inttlum ab 5 llt^ q^e pno
r erunt ltim^Mt itim^mtn!e,con/lclt- in-
^s<<K o, e^ llurib! inlcHl,cll Ze/itt'if K<ec

-Itll/<< l<e I.tllM^ pet<m<.

telckm jicne llrsismlickl est m l/>ll<<bll, <z< pene '

-Nnli<t<iel?iscel, 1'en'^ttltN'^Htj^mt. <j


llu mor< l T'ttrno, lkll^i ^ciMli reis.' ,<

Nst enim b/ecll i,^l ^eckm V' Mculck,>-


Kttl muicln't'. /^<i posu/um ltm, t 5 ?ubllu< F .<

mciil e//et.'l''tnnmckm mortem obl>ct. kgi


b^cocemut<,t!,t, '
^4 vK ^Ll^. ei.ecrlo!i^
.,. Virzlill meill /cr<iare ^m luces.n'e <llxit. In boe
^>^ zmerr Maxime lt<<n<lum l.af^^ ill<i, clUUie/i

" -!<,tl>e,c?'Oo'lcH/t>, ll<sestol^i<lc7


loc.- 1 leo incertolc^cu c<zme/lc

5>llal>. da V e^,cue^ ll,lAltoe!citt <elte^


rin n-bum/orH^ttm^ltcriiM ol>/cn^llu<i c
lliallpsollett,lwc<i f>uclenciu-e/lVctl-. OK^

ne, <lntepos^nt,lltcr<e coc^l//rnt b/ccen.

lccur u!lt,^llcttn, nomen,MHse' i^cum n/^um


^lctU'N.rxZie'nclum cum ettFe c^.Nl/m<liui'
,, t cicero tat mtei'po/lt/one erbl, t i h, c
l/to !>l<uo /im<ll<sl.'n' ckit. Vt cm lp/! M ^lte-
/clcnt mco'McisMtiMlttllp/lllttselnconnnolll
cucii^csoIt. dumi?cnoie llt<5zenl intm^eret.
dm llbsmt omen -cclpcfetKs.^lm te nol noopi
n,'o^^bi<l,/e<ltsstlA/lpcrse^lmtts. Cum
nm/lM d<<f^m 5nl//et. 3ccl et iem^zw o
tlll'tton/c'MPN'KacAzlt. ln<ilcat/,FcosHtlo exclcci
> m^Urt pbllispic It<l^ecum/<i/?l)ilc!lt<o l
,Mim< ext/ iltssil^lccltilt.e/ttnt.ilccerna'e,
^ebe<ll,5n'llllH,- icc^euentzUUZel'o omnino n <

Fntliccenleclie. Icl<l<lml/ltta'tl0tlco>'><to'e:Ii^ul

rent,l nomine lippe^cturunc^^clomnil re-


osti<lrcoznlt!0,<ll^ in^'l exelt<<tlo pbllo/-
sl)l<tlomi<l7ctu>->^occonuneomnlcrlj,lt.llil
i<im<ilclett<7'^llcl<^liitlil<illlnotelUlt : Vi-

wese^eM.1<ie^P^cl0lMl>ctr.clce-olne-
plstoi excM,R mck ml^e l^e st L-te. V' <
inninc, Q^rt<<t>ln<it<lmmec3/leZ,om4.
Nlllenltil'ui'. I.ezem c^iclepwbo,/ccio Pos-
/lMlcktPn-/Hic'eultlum t.lMllpN'tum cxcilsse
Qccrom.^' i m-ixime crMtli,:nP M,
se/i ttem actl)?iml,ct exel-cMio clluturnH ncc-
non/crlptll <<b co/irlic/sinne, cAnt t i?.ec ultw <
/M,noteme-c D<i,Fcc-ecl<l. llci est clunexl-
ll^n<l^cio^l,HlttP-<leteme^ncln'e.^x>
ncltc<l,^<e/<,l>turilp-<lett. ^cc <ljl/ctic>'
lll Hl ^unl ic McllN-c cr^cl^ extcmplo in-
lti5 m/?l clttn/ra//ces/lcxl/lttl<nt.lZnor<,nt c,
H^m 77lit0F/rllcltcl'exf>'c//ent, exoll>lconlc- enbencicic^
^i-<lm cuperc licet, on illl ucn<<m ,/ccl tcmM V' """^ ""^
olunt<<tcm lc^iFe. Inl/Ie e^ is<e, Ortung G'
<lt<<,in e/scicm Pwse' lltei' ^bcnt tlntttl?tton,<ltH
5 vV v3l^L. r^criOlle
^imlll'tticlince ^<<i<<m o inztllm exMlttM
tibi pacler erbos, ^l< lM <lctl i>, t n
z-<lclll^/c>o'<<tlonil.l<ic7 <2iMli<llck<ilnH

sm<lele<!ise-tic^nt.L<lem re/rrtlonZi b-

ter ele^entl^V' eockm moclc <lecii<tt<<^le/cbe^

miwb< o/utioml ull^cio e/i mn-l Mottle /!"


cnl,c?'^!e<il<m est<. OMmobi'cm^crcbno-
- esnt,o ^</lt<<tc,/e<i ^<ttt<<te f>ecbt.'tt
etlll<i comml//'<e!tllMl,/ecl ^unt/tckt. tt
sotl'l <lnot<lcl,lnH<l'< u^es! c//e ^Hl in
cc?ntr lt<e co/n<ltc5 : cl/macil /t lst^,
Vli/enl f't'ZlNli,^ menHcm, l>>t75 /f-l?l'cl<<,fni

<.
<i/5 ^)lntll< c/><boAt. obiu^Hlt' eim ac -c/l/lt
ec c^f>c<il>i /e ^t /m/>/lc<lt<e. Q< ck c^/ ete-

^<.5l ^0liltllM uclmlttet com^o/?no,milcnt


i bi5 ^.e itcHl>uttoc<iicict!', ^m c^^
c> eocle-mH co<<t sw^/ts.^I<<m morl V'ttl"
tewuss, impcclmetoe/l, ^o mil - <</i0^l'
ltttto/I^-.
De
r? coi.i.QcH'i'l. i.l8. li. ^
De co2Zmentan'one uocalium
Lcl consonantlum.
<2P. v.

^ lzlt' con/llntl,-lt contra ocul con/o

eim i<<plclcl ^lttcl^tl ^cillime cc>mle<?nt>,M

impctltt /lnit excn-erc celentcr,e^ <<ll cxltlm

r<tt<l tibi.- ?<< mckl llicttt,' cFe <le ,


f>roicl<e<ilNlti<te,ct/il<te,M!lte<llcc<i<<. ?o-

inci<e.Nxnplturcon/<!tHl.g<ep'<epo/lt<< ^vi >


ocsll non ^llter ub/mltr m rmlne, <<^e oc<l- ^""^
l c>l>ll< ocelll. I<l /it ck poctil f>wfterl?l<t V' os-
/r/lon,^<,m p<lnt li lttcr, t bic,

8csr<)nnclct'Mo,^ls'l?on'en<i' msine.5e<ie3'
9 VN VNK8. rl.^cT'IQelL
/ic glwH mltm /Horelt otw. I otwe 3 ex
, Mits/eciobsc'<<tln',ckcho <Hu'mtilno.tN llto-
. tt,^lt^ottellti<le/i,olcmerbl sc<jetil
l><c3tiZlt,tineLti'H^cpo^t.-cti<tm/l /cslblt',
tumepl<smpnMs,ut, lchHllMllle-
e^,<^Mnn-ilt.<lw<tPcnecist<t oellt<
/nm reclcl.it. e^e e eicntts/c<i ob/c'

tsest,eH/ecoe<<t. Vt nc est pn>mctV,V'


/cs/btt^ rpsMlt^,^cmHlmole wc<llel
oel,^etWee-<lte<cllml : V'<b'
/i He^ec/el e^at, t itilw mi lll<<ll.
cc ^ici ^/c <<z<<s, cert e/l. 5/c e pwnneu^
F' cletr, V'ci! elb om/llum moiv ^
/ci/cere. Vettt'tteel'Mt^! i o?<Moe. <lm teste
<^H^,c> Qtto/n'isFt, He' ^c,^ i N nl
b^. wie ^-un pc/l lV<l HHum nc>/irM
</ecoMoeocm,^c ^lo/,t ^<eco^ /l e/si
<l/x?Fwsbo. /! Qce-opw<tnt lVl, ll/5 pro-
nc/<l<im re/i^a. cn'ie^e^ete' <lntepol't
. mo,V"ic</e/ /nliettu,t i b<lc- .ese-
" ''lF^^^.://^^//, j,e-<ic-e pot

" Milcum c?.c^bal con/ckrtfum <te-tisse,all'l

z. 5, ^^noscMotteck^M.secttm^nab/l'
157 coi.i.Qc'i'!. I.I8. n. .9,
Me.Vck/ie sonst <mte /^ lltn>Ml,peft:osem,m<lxl-
me c^um ocu rcpetitw efl^t,c3.rc>mpc^ mema

ne zi<?e c^elllftle e^l.H pro/rrtr ll> Htten<<,c> ab


0scc<,o:lt<<aue<<b extrem lot>,<Zlb 5-
cl-M^plxrttnmncli^nt. Lx,sit,tclnl>lb< l
V' VPM'UM chst<mtlbl,ini sznm ox/

()ulr KFUlr coagmentttioni


lubseruiant. (^ap. vi.

D^> <iamon<ll!llcntr<,<lmltti,nl<ll<t<ptl
uoslitlone eiHscomponMtttl.HHockenl^-
llN erbum co2oc<tco ^0 msxmeclecet ioco,
etl<<m^ temporum no nmets ^Ntital <^
commlsssMl p<ftlM re/rre<iml e^e pto. Islit

cm.e<<^entll tttttt t)oct<e,t VlAlll,


Vrbl lntl^i sit,'l>^ tenesc coiom,
c<rch<<^o, Itlllll,m com.
k<<c ^ccN-t^o, ctr< ltai.st<M tt'o cssl,
/eci compo/lttonil He <lcco>' ex<ierlt.
kw^mcm/c<lenmrs0Mo/zme^ci ^
4 lttiie^
00 vr VNKV. ^I.^ci'lQ^'V
, /wtem. -l<n'llloMl<a>cin.
, -lH-lZm cM mm'/niU'e moti5.
, Vnlobnox<t -

, 7'-</l-<tpe'V''em<il.

pitrtc.dlcesopwOewtilw: l2Haclnner.it nolo>


^ Kltto/l>ll, erumetl simllun't^te comHl.
klt hoc etm, ne clo erbs micm llteru ^
<lenti<<lz<ltr,t
^ lHlznoinpopxlo. ^
^ NlttN<mmHoel<<<tl<itotckAsetelnt
^/n. ^o nommnaMM KeHch,
Hpocope. <lpocope,t, -lmmlttil acbllll.

v'??/'. blt >>^>^, lie/l milltoi'lnn^ <le.Lne


izit'ilxltVl>zllll,
,, T'ttmlttNP/ub <t tonMl
5tenut'<cso'<i^ll.-
?eu er<lt,<xe tonnte. ft<i l,,, ui^' stZ< on^
tlmttrlliphtbonzo zs<ec<<,y<e ^tex N eir 1,^
^ l^oZiltme lleMnep/ec <ie/ce<i'e i omeil.
HtP lllul tlilcll a^ntem peiose cs<. "

ol<<b<n-- .st llxijlsct, tf cn-ol e^ "

nonAmomnlbulzenn'il estem,ut.

oM<lnt Mlletcm:t K^c,


Kctcrni5rez imperial- "

lt^- p^rftlico pr<ellosiio ^ rompno <iscej?it. "

lnclclntc<ecol<ltm.- "

-Ntcl<lsse/ubezlt

tere,mete,ckFe,lzot<lten-<<. Nt zem slui Hli


zs<ltnest,t.
-delsct /eckt Hcvl! <o>ce,
<I<s lft potll ^ttm iltsi
-Ven-untKpcr<ls<,
o/t hoc,^<l^<lt.
-Ll5/eptt7pr^<lntico^'e MsK<:
^<m/lc/i ^occsltbeto./onno/l. Incttblin-enul^
non/io,awtHm</'M, ll um. 5l>mnf^K
obn<ej)pp.ol'N<c M,cktesu AM. 5M<-

^M/l )rs <<cl <// cotemp/<ttwem,<li s"

fw<lse mcknmc icbe^.


De concinnitate numerol, A
lunillter elinentibu.
<^2P. VII.

nowlllFpoMt.Umc tcmM^mtn'ttlcttmbc
t<<t>e, et<im )! Ml <ck<l le inlM<< siHu e)i,
te orltw l<ictr eFe ne-oft . I<m / nezle-
er , cvncilt<lte V' meso c^<^ pcr/i-
cltttoi>n<<t<l enu^l ^ue /?t otto. 5e<l^<wli V'
b<ec cxfolt eiomtione, e^ o^clo rerum ^cit t
e tlMlle cnlseml,! cocinmt<<te p<< lli
M5 . ci<l ft apts concinit< , <<t ck/cnp/i'
lz V'ck setentlclceroil p<U'ttt ell^to'
^Ml .^MllltN' elefinent, /lmlllte' <ietl<l^
r p<nl'!'ell<t<<, V' contnn-u. Va-bu ^<e llter
sicm conci/ pomint- in cl<</l o-<ltwnMl

lltcr lesincnt el filett<l<ilcilt-, ut b^c, Lcllum


in ^cu m<ucimlMco/rt, Morcm exercit ilc-
sottet. Ille<lc<lel'ln^'o/i//o>-!<'eolltbic "
s<Uet<< ?ie>'<el>Zini5 in meretr/cl^lm <lo- "
mm tr/lut.r^o e?" mcki mc^sttstiNle it<e con
sltewcllnem c.c<e/i- mtclftm ^lsi^V" b o-
Mlll uibcnecleomnl scp.H-a-<lmgll//lgn
^ll^o<l lechstl. Va-m <,MM inccsc, l><lcun- "
<lm cobllv,iH<'Ne<m tempere, ^ersca-lum
nobllitclte , mzcnw , l>tte pr^Mem, no mocl
tolln-entem,se<lttl<m mpli/i^ nl p-
/limm lllznlt<<tem,b<ec <zl^ct. o ezo em/mn-
mit M5 csmp^w ,scl ^nullimum <lco Mo.
cn t nck<ltl im<leb<t,ncmo Mutem o
04 DL VNKL. 6l,3c7'I0NS
KonosHiit. Il enttn sw^o msi'tem littllt,^ui c<

s^cc ckxi,e?' in lp/a brllo ctm cum s/t n^, pe-


slclo/en/l,ci,l>icu</ko'n3<l</cl>,t,^m ullM
uclc^tl Monctt tilniu/ce/cs-i po^ d<e/?-i5 im-
tum^cettt? ^>-tclmn< <iomrx^^rlt f Kort

nt/c<c<il5 e^ mccnHoru uftm ^-e/lcrit /ne


sc/Duobi <<t tnl></t'n<<t/co^/lti5 e ^>b.be

c<! <Mcr/<l5 rx impcn/ popul/ lvom<<l lUl-c//?,'


^, ln>lt?cxlseiixcnt.^/s< le^ c.de/el'/'l5noss-
, ne,V'^/ft<icc^t< lNlellnal/cn^V'ln dilsitollo

/lm meraltum lMtcnt.>'pop/o R.omull ie-

num,V" m^l/ll-ck^/ow clu/n'lt.^ 5ctm ^lp<l

natmKck>-et,!clu/c?'lt?ieA'a L-/^
H, cottcurrmt^ ^l5 oMme/cntiet dcntno '
Z^umt,^um exen/t .omam /lt <i intme o
Ftltt c//e enu/iutem , !N <ck/5p?-ose Nllttira/cm.
Inc/<lunt l,<ec l c<<l6mm , nob^uc o/cntlll ttck
/r ossenint , t Mluor l ^eZlcntlo /?t cltio> ^^m

let oluptut Konest^,^ ^<tm potest,obi

^oil icclcltt, Mt srobare, at lmf'wlxli'e, V" ^o<i


llec/l llii^cn-c , ^uo<l /pere/i e/^narc. v^cet all-

ftrmt<o ln Mc c/l crl>ii coclem Packo ^menttb. >"'> '>l n.


umerl Utrmln/crti c/t omnibl s<a-tlblorl<tlo
l>.co/itnullMl est l?Hnc conclnmtHtem,G" cm
mewm ^l est ex tcmpo>-m ^^c//^, slttr^m <il/-
j^e.NectKclMi ^/iZur^x r/si nmewl,/c<l eFe
mew/I, ^mm <ll< Honte cn con/c^
tur. Icinotll erlt cxcmpi Aml'/lan. Vlcieml eol
^m>^>tl?m<,^gullicol/cnl'tttilnt>)rre tot lFi l
Mlter cllcietlbl cl <ic/?nentil>l (czoll mi^l /e-
lnm,c?" Ml/n-um e/f,ln eallem/cmpc?- e>/tln /?^
^Fc^l^mcn conann!^tm bl nrficw,t V" am
io-e5 V" poet>e << pim/^uc <i/ntr. roetH5 M.tH -
tr cc-to cfcium Mabarttm n>ncw, Oruto- ->
^uo ^Uil/l^l>>tsMo,ex^c> /v^? cre<i.'ur <i
izo. i^ici ^l5t or<<tonn,,nl/! l?nc/r^e ^B
mum.^^uillliubentnumesosttm^llsicoclemmoll
wtttm.'Vsst' ob/crl^nt sc<ie5,non atttcm^M ll-
ll,ccstm en< /^llilb^n. It<ic^e /l ttiiicntm'

in c<< seil, sccl ^cl ll<< cm o/stute ^l^ con


cllttlitm'.a rtt cim iucunclum e^/lci c^l^eiMt
ltm,^l^mo^<ltl cklenlt, ob/ee^lnt-,^

l5 c/i rxtl,c^c mew/, erm est, /e<i e<< ml


me^< ei f>N,clMe pck /oZltUcile pom<
zt'. L/l l 'o c?/i V" compxcbe/lo,

l'tl,Hu<l toptimereI'tinclctlnt.ln emcln/^


pe me^ conclttcil /imt.cHlllM primul <lmbi>
tl<<<iet<uii^l ent,fUlmA /b/llteritiUni
leo/en/lMn^e/cct:^tt/ecH wileii
pee c>slc/o c'cmci<stl <mt Mc' peckem Kxe^

ll/c compl<-i<nclo^on macl ^ule/cet,/eti ctt'am c


, lttstlcrefic/ri!'. <)u<tmol'scm lllci totm c/si m
,w/m V" ett-tc moii^tum lilrbtttts. t,Kccl<ftnt

" cttlps^n-cil^ml^cmnl^lsei'^ttemnt. Nlcnotst


^.MV'bocsliis con^clt.uc iittnetn n/i annexi
<-<? <utti?cxam'tf.nccctt ii/s/lcctc^)l
t<iH-ict<.ne/i mzsHtll /illn w/on<lt. <HZi

llllwl crct ^ sn-/rit exFMHbilnt. N^c ontto

Bll^l<Nto pwli>'. Ninc ostcncil potestsuttl


<cn<<<ittute conmn-e mew/, V s n<e^<lt<l

^ic^lttclttttme- cost<lt,/e<i ^oll elcctlcmi5 <l//cl<<


o/st<ttez'<lt,'e/rl't' <cl mocll<tlonc. kon-o /l-
wiltn'lle^nlcm mocil<<ts extreme i^<bl^
-! lllc iominatttr. ^t ^oM mellu melli/5, tre
m^cxt^cmllltccommollcktitlttwncllltteFerttnttt^i

clu/n,onttme>-l ^lcle, new/m t<lme e/l

cc> tMto j)l-cll tcm'' , ^<<nto PlcKn5 e/t <<tP


lcnill.^IcclcNilltllti/npe'c/il<)cl>cc/e

srob<<^m ^o<l ttnl lobo^e in/inttum sFeKut


3 oe vrk. Nl.rcT'iollL
ornHnentlM. Hu-ttenl lAu<l contl-c llut,cM
ex lstonc5,tm ex dlccwne / soM , cuu e/l
lluclexemsml e>l.^^ ^e^el,^oci fMla
<tc con/'lsFnuu.OliUM^ante /< i/<icm in "
^me con/ectlon occr/nt,l/?ne ttlosi n-HcHH
nell0sei/ ne^e<<nt,/cx!<t o?o mcmb^.nan-
nn^<< pl,cc>cle^!e cl^lierciturpe o est: t,
,oZHtot^ tec^/^one./lmKllciepilN-/'
, n/l <upil/?im in /am ^m,/?l^ln ne te^
, <nt,/l tibloptim-l^ie/ttu oml<<concefill^ln
it.appenlilt./l KeMlMl^o lp/e teKulei'ckt.'
-?. -^ . llM^<le<llt^<t^bij'c'tcllce!lnocentlamlc!!>'2
oplbl ltitt in e^estate lezn-e. ^lckll et c, b^c
tT'H/cn'et, ^uum Amte ^crent, on ^.erenMs
<i^Hiie.p<il0saFnt,^/iHocomponen<li^!<<
/?ew.^!<trHe^tmini<lM!tm/Nt.

Vt llt oratio numerola ex llmllltel


caclennbuz. <22p. Vi 11.
' ^ lml7ltefcH<icn5/clm<l^t,^Ultln e^emco!
,^<<f^ ^^ /?nAone n-borum clo autpi^^tnt es^
' 5/c <ie/l^
it ^/ shetor/ca ll Nerennillm/mble , e?" lx>
^ exemp^ttlbuilnHcan lcietu^Mllltci- Ql^,
<l e/l >,2?^.l^e i c<l/?bl ^l/?m<iel exi'tl i^
l'^ in i/i sa>.^t or<<tton H< e^,- <iecila>
im/ ltl/tFie clt/lbl inAHttnt',^? m^

est in extremli purte lltt^um plnum^e/etetl<<'


rlun: >'<7Zv t i prinnp^l, lMt in me<il col^

e-/^l'l>e^'0n<ient,V',c<l<llt<< /oloco, or<ltton


zrut/llmpi'.e^nt^l^untumin^w/ocilHtlc/n"
i5 M<i<ta<<pate^,tHl i/ow <ltHHn mcc^lim- "
slrntl< sleret,o mj in / cecleret H. de- <
rin^i 8extt ebt/ impckti<, ^m tm in i ^
ne<l<<ce/?ltlt<lt<cl<e. 8nilttn'c<ulnt,^aV'/5' <<
5o^ocl le/ertil e?' i<llci/l/<ni<<c V impullr-
t,ft V'lil^clencltl.rMlo pst.<)I<l/? ew non
eol/lctt5 tMMl^<eceFerim,^onncttp <
ckt/<e AMl obMn'cm5. >!'ss>^ e^<wcl<l'
n<eV"mlf><le/ltl<e, '/<?lz^ ce//c?'MlV"ob^
Mercml. dln min l<lbc>s<lt H. decin<<,ne/M'
no l ez'//e, ^m c ccrtun, il non obtil//ci
ileuttir. kAs llMl c</m ezl^e,<l<l l?c ol>tinM
scKem<l/ett.<2ltml><ecltelMf, st<ltlte^ui<lol
tempos<<lp.cle<<m<til hominis, ^<<i >
Mw<iell',^l<isM<<clcci/l0ile<e^ltl<te,^l<l s<<- i
t intcscliHlclemseHimoneilntutllilllcctii.con/rs'
H,<lcci/>,r<<tis,commock reclM p<<nnt conci^
v jlitateM
elonun^um /lmliltercuclxnt finitV' e<li,
^ t,^<x<ttbl omn Zti <zil d.c^ft,',

tlncat <l<l sinem,cx ciintlli<u erb^ intelllZl po-

" /e,elme<i^,ltt'emi5,elet permttil b.


tme<iprtt,V'/Mm<t e<l,/lccomm!itu>',
" V'^ocxn^ mo<ll><ccmn<<l<<np<)tn-t. liecsiue

> Mo m<blM^ctl!<m compai-s. 5cbn< 3 e/l lc


c^,iZcmo,/bMo.zc>lco/epe<teoclpone'

nq/ls0s<mlimpa'tto'lM,l,mnelextenl'zetl.
- potctij?M0sMP popttlorum, omnel^isiimv'
ritt rezm , ^k/l' cum ti5 nec contentlonm
L5 coi.l.ocHT'l. !<!. II. ll
<lne ellol-lwl po/siconsim. ?^elest hic p<^
tnl /l ,/e<i co o habet coa!ti<tem /lmill-
ter clet5 , gi o re^o<iet ex iuer/. c^,
^lubilltute memt>ol'lM lcn<ie tlickt oratio , /e<i
<ll<< l>tl e/l b<ec,ie ^u<< po/i <iicet'.l1c l<ie<l-
l 0 /lMliltc' c<l<icn5 numew/ittn e^e lc<lt'.
cilj<<lo^Mllem /um st^<iimul,ut cum oittjitl^ ^/^^,,^
teull<ilu',p'ol'emaimmetl>ni' o^lonem,! qu n
^terMHentn expeiittlonem, moHwl /e^/m/ "^"'
e<le^<t /en<<<t<i ^.itlt-lte ^<e<i<l sc<zl , -elc?<<

t ^lllter cuclet ckcH' c/sc mei'oft..! </ime^


/o^<<elo^lle/i wmpl'che/wnttlV'llmbtte mo<i<>
/ilutn' po/to,^o<l est umen, erb<< c <icic<?<ttl
e/r^ilt' tlli/cn/ltt.t,Vlct sllo'em llblHiFmo -
rem<ull<Nl<,'<ttloem<lment.Uoc ^/>,ll^^< e^,lc tt
f<O<, V' ^!'?!?r^ , lcle/itnmcb'e,e?'<eo!l/e
V'/lMlllte' tle5, e^ co nmew/lM statte lc-
<ll,^<i omni. rci<<sil /nt h m<<x,me llcbcnt re
^rri.rlxiem mocio cient lcn<il0)-el e^lt er
/l^ eorum MmeriM conclt,t,
^'<<t<f>o/ttmlte/cent^cl<<bcllil.

(Il<<termeliu/c^tl<tobu/>/<<.
Nlus<il olptllte stlrecenttox^iw f>wc
ch^/ttNt ine/>tlUl-iMl^t tot bwl i hoc zcnc-<!
2 con/i
con/iccrmt^mlllimH; cr/um m<tznisiccret ^i o

H<lHtmme'07'lcon/l!?ln, ^<e <ll ol


ptte c<<p!l<t/e/m,Prl)ptc'^tl pcrt cst ^u-
^uiel est m or<ttloe nunln-osun. c^Zol / ^ m><<<
M<lt, loc < pcrpenclckt ,^<mt< ^t intcrillM
i lci wcilHtitt,^ in^uirut un<le ^t Kic t<tu
/<lut<<t. lnucmct crcclo <nm /cn/itt cu^b5 oj
pqAli ?>^l<<llt^'^<ln/lltm>^m ocl,/ono

poMlm^ con^ntrex^n/o. eiecmn-abl"


tsm/nofMcollotlonchMlMeFePtm<it

ac<lt o^ttonl-m ckere m't'/e'.ll<ec <mtcm co^vr

eFe ick b/ts lllentt. 5 er imsu^/cci com


ck rellHtck^lo omnil lbm't olpt<<l. ouapsostc

Dep2nl?u5 memdn5, I^eonnn


numero. (2p. IX.
H< 1D ^^<lp<inbivt<t<l, ! <ct'z'<e
LT coi.i.QcH'i'l. I<!V. ll. ,

NM/'/, V" N<e p^ ^llntlt<te cli/csepcknt,^l>^

km/mscil f<ltte^e nmew/>l ostenckt licrolc


foem<l,cll omne5 e^/i m e<ln<lem prose nen/-
's llttnt.dlinnen est ^s/^, 2? i oriltlone^l-
zlcllm./e<i <so<i c^> cert pccl, nc^c tempO'
rck certc nletltr,ll?l^c!M t<lmen mm MliitM"
em/esf,lte'N>ci'o/<oselttonelbelbcm<tt.ftr
tznleto/ntall<joti<io<!ie co<lltt,/cll ^/tclmk
ocunt' l>MM,in Hll>5 e^e mscilml c<tt-miis,
ne^eme-o'll^'t<lll repen. ci<lhl<bet
^elN<l<im merl ^Mlllt.iicm, ulzo crellMr

pccints,on <^ie/?tllm/ccl /cctm bcknme


>l lcknt-. (^cimobrcm V' b<tc clnctelte con-
^n-zltlO'ofiltlozMclxlmc^u.e ccvnpo/lt<i^l<le,/cck
no/llte mltcl lt bllbcn. It<<^e p<mll clce7a
^-^etcrest /<, l^utlbHent me?m cse<l<
latctn,V'in<,Fk<?<<tul.I!x/7llt5Mc< lloccn<il
z-<t/leml. Lellum cxt-em>i l?>eme <lpfcls<<'
t,inrntl'n-e//cepltmecl<t/f<<tec3/rclt. No <
antttlill ttlstltttto cttrsltttti pfieclliM clll^ttttM seuo
c<,ult,no llblcio <i oluptHtt m,no <<ncrntt<tt clll le
4 VN V2K3. Nl.NcT'lolls

timo'cm<ll<lc<<l,'ilt,n<uentl<l. Vte/em^
pcrolt^tlb^m<'cioc^lck//e^ent^c^<>l^
temper^/nt^ost obe<llet,/e<l etum uent tem^
. pe/l.ltrl^ol'/eclMllcknnt. 8estme//cplrc

po/?lt,mcrt bomin /oxtlstmi5 m/7<<l-l.^lt^l'

Zi/<ltll>l ? ^i mllu cackmt i wnil, com

, oo^/ert re<llMt,z^tobl<tt,<icbt<<tl'/K^il,
^ en<<?/erm<?bl/c<e<iembo0sUM^ltEsb
inccnii. I h o^lomb, no omn mel/t
f<<s/c<l^<e ^Kl p.N'.in leoe<mt,nilc<l7e
HAclc 3 e/l.Lx memls <ck<< /t j<<<^lli<l ine
iwcn<l,l<ll<< <lzn. Item <ill pas,^ imp<l<: '

^mnts. ?<<n/nt b^c.c?ullo5<<cr/?l>>/mtt<


' watcklt,c<<tlli<lm ealt, llttrlblt cetbe-
" zo,c<ete'0lclel ite^lc<lol ci<blmo, rbemm-
" ^<mm<<<l,c<</;lo>totH ltslm<<st<<Km<im-
n/e<illm^ cttli<e. ?o/leno lozu suio tr<t-
Xlt,o moc ^cl/ble<?<< ?, /e<l et ^o<l s<ttw
, />l>nell)lces<lt.lll<l<lutemmecltt,c'lck:5b'c?e>l
, srose zc>c<i<tolA -e^inxlm^ck'm^
zlckckolNlsep.chstnHalrctlttllMl, ,mlcwnKe<
7lMl
s? coi^Qci'i. I.!. li. ls
VNM 4 itt^ii e^ri5 memi.n.epn'lnt' V' m<<

Ql c<</litlt est,t c<<m nemo bominn: e<< ,

nitltem,^!<mio iMr M/lMlter lle/lttentlbl


<<t><iev<!ic> aulctil>l.'rme/M,wcm<t

t<<(/?ctl ellNMu)si<nt<<ll^uHl,l<c<<stlo'<<. ^tl,


tp per /e ullg ncp<0te meroset.tlM emm
plcl>en'iM</t,^ttM pecllbl <t>til,V' wrml
merolntl<'.
(HuHlint contraria numerol.
dap. x.
/^1 0ntr<M!< neros<< no /olum cicero li - cc>u<><,
H^^ ut '< /eile?' s<K</<u' 2^ >^/<^ l,
hoc est V' ppositt , V' cot,<<so/?t<< . r ,lli5
<elM /nt Kassie cs/ltsla-,^ lm<<se V' o<ils
sc . g<e<lM lvi<ltu . t litt V ax . gl<m
rel<<t<<<t lozm bn>e.^l< c<,nt><,ckcett<
t ellere nonellere. ^<e<lllm sePFUtl!^t l<eck

4 <
2ls DZ VTKV. ^I.rcT'lollL

Zltt', V'/i ^/nt^cncs eil <lll<<,-t!ic ttmcw-


s<jt,t i lr/ms/efnP cilclunt.^uo l? cxc
pll5 clou'tcica'c, 3enecslm merltum eFc atm^.

nc/clliobk/t^.V'llclcilt.- 5csc>' i><llieI'<ecl V?,e


,, nominunt.^ttMcont'^ oppont'c<)Nt'i<n4.
nnlemmo-<,ton3ecesilt<<te lf>/cicmi,e^cll>
,, /lne i<//tn<i.KycZcnere um <<nte l/ocr<tem ^cle^

r^,- elat men l/,si<cinlt<. lloiett.,


i iwcZmn-eF^uet,t lll<</t ^<n-to ucc-
,. /5twn- con/rste^ncpckcr cnillobcllo,hM
pfstos <<lctlncmnM impc-<liosi5 llo,-/
^>h<irtcm Mps<<m cllM l exn-cit^
c?o,Kij /lb/cii cum M cotmmt/<l.'llb Ho m
crplt,concllt<:<lb boc^ttlcc'nMttt^clccepl^cckf'tHl
cctil 5>-<<cft.b<cclcn'<,.Vn<ieexuf,csr poj?,

/ecanFrllnt'^^ scktloneconftcltMto^bl'm. 5e<l


t ckliti <l boc comf>o3<il gen! m^5 ipm^tur,
all, pocml emp/<<. nec cnim >epm>e HMaie
est llj,<i elmt,^l c/l i li>cZee'e/?el.' lleq
polest c-tlnn contmne impe-<lws,^t
, /c/p/mowtlet.ea; /?-< ejl/e , uH<l<,,

<- " comt''


r? coi.i.ocT'l. 1.18. n. ,^

lti.Hlcpckt,illic /?/?>.- />mc ^<i,illic

ftnc ^r-.binc iVne/?<,,llic t?fll<io.'bmc con-


tmentt^lMcl/blo.llc^? .e^ultlll.tcmp'^,

Hmtste, wm lxN4> cum t^M, cum temn-lt<<tc,


cum lti/l omlb5. kost^cm cop cum eee/iittc,
bonct rltw cm pa-Ht<t,me^/'el<< cum ument, ba- <
4 ien/AH, cum omlm ^crum ck^es<<ttonc con

scm^wnut lomlcm cum ^ominecmpurc/, ne .


c/u^tellittlw mostttofillt iln^/e<i t pllccmcum
bcllc>,lezrl cum /vsum e^ /li/Honcm cum /rr
so <^ u-mi5,!ietm e^comtteltum cum cxn-ctt .,
e^ttlHorl.lcc'n/rwtif.et/l'nonmi! nobttlucun
il lltc^. l'u/lrtt/untH lil^ll>! co/csHnr,^
,L<c/lbf^cl^r,gl<l/Hti6cn'5ckl<etltcst,cl.
/cc<illcn-t<lc3iltw,V-^l<<l /le/c/n<lscmu',
cum uoluMc con/enumuf.'Klc ucstn- i?q/i cstr<
Kl>mp.c>pszHt,,s/e belbctnullom. 8en-ltm,lli ,/l
orbten-.ecoMum<le'ln-e^rstlt,lpseco/?/ pu- .
l>ilcmllum babct. er<n-lmc^m cx^usit,
sm c> bllbct. Uckm cocor<ll<m c/ulum c^ui babc-
sesotc/l^? c^i b<chttcl/^te f ?. ew<zu?
0 5 sote^
" potstcmeoelses<ttlo,m^osst mcrecllbM cn^

. interi cm l^ mjcenwr contra. ^ "


mibin<c^slssseicon/l^.^n<nckme?

.. im^H/Kmu, esseckce^: ewulemt V> wnM

. p.<eHb^.cke<<<MrMcHs<Mlelscb<. Uoe

' mem^^ben-/mmn,scmper<lc'eer<lr8t,<<ln,

nc<ietlc-ct.<)steHtlll<lre'/l<lll'
, -cn<l-<l/5e lHrti<lntitKcti!-

l^ciwFlttl,nonnx<icscme/seitcly<
siMltw
r? coi.l.ocHT'i. i>lv. li. ,
/eQca-o. Icoll<<tloemlt<l't'M'tllNltst<l-
t^betonlims<<u<et lllckcewi! Pro !><>
r<en>l'Vizil<ttleoHe^tt5c<,/lto'lbl'e <
Ko<ie<Me^teH itecllt,m<<t-ecumexnic,'
tp'et.te<3Uo'UM,lllulbuccl<<rMlc<<tUl
exseltmt.tt!iionem in/iltil.llle<lclemi/lrt.
t llle5 necoslto'tt ti,llc ne rbel <lt c</i c<<
pllMtttr.llle teet V'/at t KoM copi<e t t ^<e
slm<e <leuntr.lllcexerc,tatl m prop^Miltt fi. <
lb,tmgiill. Ncn3-e/rrelnuelco
tx<r5loppoft<<,/i'<it<<ntm ^<e pup<s
ttbl,V''ebnembr ex cklcssc,co/rft.
rbe Z pmzi m^cerest ibltM- <'o.
/t^me?mMlsicmntslMt V-MlNMtesse

lentum in^l'aMZ. Honenimcx lluobl e'l'i5,


/?<i -lttonum coll<<ti5 p<tt-ttl>l mero/m ei^
ts. N?iel<le conannlt.iteMmeroft.T's.lnse.l

Om numeru concinnitate nu-


nerolH c 2 metro iKerat.
dap. xi.
'^s Vimewscocl<it<<te.V'H!e ^"^?^
e?'nteru<Hl ^lluburum lonzckclcb^ metit',
V ex lllasum trmper^ck com/w/ltwne lcmulcct
<-. rlFn>^7Umcoclt<lttt no ex temponb
V' aintU<,< <le^ct/ccl l<t ex <eqblllt<te
futtmm^wt /iml conccnturetlwn cre<int ol-
st<<trm.!^nerl ucioZlf'l-ozre<ilt7',e?'<l

irle^/rrtils H<i met<lm.ncexcin-/?i,c bsel ca


tentlMttmm/bm<ic noum msllt'. klF /i c
n/cnpt<onc /onZH chstslll)cntr,^ui<i <Al <iebt
<llel-/ camsHslN'e /cn/i ncc <lll cnliet^ec ll<< re^
aet-ol^t!<te^!i/?me-lf>e-/eic3<ile^,
ts/llOs est ^mn'o omm ckMt<l. K<cai-
b/llH PH'tibl t<mtm,lile m/n-t e/i omni com^
Pre^en/l0l.b<ec <f,ei'til,llle occitl.b^c s<n-ws,ll'
ie^c^ctws.^c mino- est sn, ille Mllw)'.!,!:
tillm lllanm commune, Hl ne/cmnt n-tl^cmm
^eton.- llepMcwrttm,^ nonlnotlpr^cestt
e/o^en<iltenent,/elllozH exercitiltlone /vn<lti
pte compo/lteP <ilce-e, V" lioc ^</i zest osuti>
<n 6i n^m mouc poHnt. Ol^nmt etlH Nttmentte?'

' t'pe<ie5<<t^ta',<ti tlimetsil :<lt^il^e


t npeut.lmett'tt.llttt /ex,ut in i>ex<etnl: <lt /e>
stem,<lt srptem cm M<b<< : <mt lxllo, t in 0K0
^sl. In sb>iio ^ot /int nniv<le,,enmn'<l'
vll, 0 /cell.Mtncl>il,t, 0 me/sn-m,<)
mc i/crllcem. all^lH> bll mm />liab<i, t, T'e-
st<sscolml. ^clotN'M,^ 0/cell'
- crrHbilc. l^lttNllc, ^iltcml, t, Vuleant, lleunt,
lH!t,cin mri./<epe /enlMt /eftc,<tt llo<le'
n,,<u<tl'tmf>ls. ^lon /nt contlnttllnillnttmeri

l e^/ pr<i ccr /i<nt, <lt^e ck^mtt t <lllH>l

lcl>e<ml tl. p<euc ckicam lltium,^ erb^i cle-


pwmentlstltol'Ml^' ocwn'cticl'etico :^e
b/c ^clem, Klccblo , <<t wmm no ^bl tilun>
osutore^. c^zoci ^ lilnn/^pll oFn-ettts , non>

Hockllcst li?uc li'tepciltt.xs^n-eil lmes<


^oettco,erbi5 ofllc coMtt5, no lllole?' all
metlmttfpcli, t lierolconon ciml ml, st
tch<em,<lt<<lpie/?,/l<l liil<?>/m mcxlat
<>e Aowlexm. In o^ttonc licet l pctiem /mc bi
< />lllb!, <t te'<, nnc /?<,nnc lll.ttiV' Koc
lll)l<noi clcn-e pe<l pw mettentil elcktT-w.
lll^xale /?t,m^sMllexcmpl<i. OmlttlTttlle/tt^t ,
omn olxptatelzl'e/m^cncl st<ll< <ielcc?<ttwnll, <
il<,wcl,coMlm,/efNetl<m scneomnlu <s
siMlilri lleseren!!. ?> Petent, M n^
l>i e brau V' lonz<l,t b<<cckn ex lvnti V'
lH< /e>Zil:/eclllH<tHV<lel^tl'te
lossi. mbil enim resirt. !< ^ erbi gm'nti , ^l
e^,sellgell<,tN'ti<M/)'ll!ckl compon. c
iHl pwximil.ckih'l erit :^ cm n<< Ho-
>./ tribl, p<e< prim. 0, )ic n-mt
tibi liberal climetienti, pwptere^ csuocl Nor <
MiMlclxestit </ oln<lt peclel , /ecl K-emt
V' KnzHmHmiKtemfn'HitofMoem.c'
n blattemeroslttN eA V' ncc, sircne^ pm-
apll^l, nec^e extreM prim /lmt cc^
tior<. l proft merl ct^ in mecli/l non on/
pcktte nczllzltf, in pnncipi/l t<uen V' cl</'
/,boc e^ i /ctetn<m^lbl <lccu><ltt e^se
lebet. ^l<lM lptime/i l'/t>en<im,gc>cllitlo si-
nt^llltoreMiV'ltlc^c t<<iem/e/l clnimul'c/

lliXllscpote/i^multllittlocilos^or.zl^illclttilet
in licentiH,?' umbm pwHclcoMt tt-ocb<<
icl c/l treil bre pw cll<i)l/c> poit, om e^ inso
lrl 27 <ll/-clm lclefs.Qs<tt0s mterim n<lm V"

roftm clc i<l</t>u cl<//llt. l^ec enim clelc^are/c


per.m pc>et<,/ecl /^pc AA <<ccM<tti <<Zl
/ilb/enrecVnteM.I^e^t^el,omlNtt/ces5
reb
zrH,f>s</fN'ege,u o^ttonil , V' llml i locll

NU llomsclopoM. Qbeno' e/i'<<tto, er/

,!'' . lllil/iHincle lurlante m<tter^ll0l Vr all


csllac<lt pe<iel,nc t<,r<lw-,, oliHlttos.^epe ix-
e<K,/'<epe ts,M^<l<to cttrtll^ttutlofi'!-
^i<<:/ilc/l/mli,necm/t lmbltttl cl>c/cnbe^

^sit > l,<c H/crimm.V' apn-ta Hjsirentlck. ^<e


Ltmest,tr lllsseilueFe^cereN'sm,.<m<lpt^ AA,"A
nmesmf<2li><l/?cmtelll7,<lKi lclet" nm>,
l'wpoMlinaeilcltm^m^n'l.l.V' <e^<tti! ctenl ^""^

w^l /lll<m mettv ^m nme-o , <<n nmew ^m


metro compleH^lunew,^ clcen.cf tt<<5tt<t
l>et llle e-/um con<l/w^cs0ll cn'twn/eHUHtlts.e?'
3 ^o on^cile poIt <iel^e. It<l^ ^ mollo nouent
M^ckrttM ^<ltltatcm^smini5^ /ee,tbn-ol-
n V' / mell/ocn ftmt exeratutm, lFb^e c>

lere l<leml. Ho ltsftcilemZno/cct ^ntum ex-


mne icbcck or<ttw, goln,e!' zem /mtentl^l
z4 vr vrk. Ll.rci'ioNL
sxme uelltl^ttol ex tckm muit onlme/t<tt<ltf>e
lcl,bl stnet zr<ttiul,l'l im inMlt, qo t<lncii
lociM/ttl.iMlleponllt.^ec/l/crllclte' uum <lt

/7M,m<lo memb^im/lepe compsc/ien/e ,/^epe <^


ne cllccnil est^lc/le mtul>lt nme'll,V'/bi'
<leomn<letclo^m<ilZeni.czZiMlo!'nell^
n/ll est intcxa-e mmlerum ^<<m e-stl , etu^
sb>tbml otosMi/lto/lMll5 est, etMlllon ^
l-tm ilbn'tilte pwuollt'. Itro^ tumen pect
/tzene' /ciem.ex ^osttm sosttione meck
-<lto-^t^tP poet<sm.

()m pe6e8 orau'onig, 5^ l^ui6 2 nume


rolilerant. dap. XU.
^^s On H/imt se<l in o-<ltlane ^^m i w"
^. ^l /"/^ t/? wrtM ^r <<t^ cller/'el colloc-
tlo, czll/lt,elZ-<mmi<tlcl nort.^c ^l mni
e nomlnctr <<b o^tonb:, openpfeaum est
sllc.lse.psostn'ei gcl lll <<Pte compoFck nume^
roft pw^-ctllM-0s<ltlo. Hl citt^bl M<lbn '
Mint, seapit ome/: ex ^mbl ?>n-hlcblUt est e
con-e^t cixckbttf.zpottilt'lll e totickm l3Z , lanck
e ln-el V' long<l,c^orel e ic^ V lvel.Keclvwt
V' tn/>llsbov,^olosslttex tnbl l<,Z, l'wc^il
V^ttiV-ttiex tottilem bl-ell>l> vsH?ilM ex ic^
ll b^embl et lon^, L<lccl,lum ex brei et rct^uil
lo/H, p<llnnl<<ccktMeHc<l<ll'l lon^il V' l>-ei.
iHNZUw inte? b5mphlt>i<cb> b)-ecm intcr
ionA<tt d?etm ll<cnt. 'l'stt cclebrMt eo- ^l-
bl /ikllat><e/nt ^ttto^v/cboscmncxcluol'Ulcl,
^j?<e<<< f>rimm ex tonz<l <lc tnll con'eptis
t><e<n<l ^ckttm ex ^wlbltttt'Hl^ lonZ-t. 5
<llMV'tesu>n-csi'ttt<<ll^Mf>licel,^em<lm<'- -

ss.etN' lloc/)tt!M^l con/lctt' ex dboreo .


V'cnttwiUelexcscttcoV'Kmt'o.llol tin esm FMl,,mM
se4MM</ts<,<H<mm,tt0Ul/siMest,l>^>llul'<e c,inm
/^^tltlltcm ncle^t P, bsbe coZnitelM " ^^ "
cestumP,ecc^lncst.c^U!e^eFc'tn<<cMsi,ce'te
ob se-/i<tllltt'cf>oj)et, orlitonno Etilem mo
/c<lrtmnccc/^ickm eFe poetckrlM teclionem. Lx
yl pecllbi ^ol ante melAttimui, <lli/ snt plis,
t ?>n-lcb>5oonllel,va!!i)k!!tfK<<f'<estl, /^m
sbib'<<H>l.<llc1l pa', aon clll<lnt- i pl^
tll< <e^<.<,l^ <ls/lce5,t I<ubl,c^o'e!,'tn
lvi<cl>)'l/leL'wcl><ef>^olllF!: ml>5 p^tef>ll
l'ten tMo /pe-<<t. <<l^/c/^lpll , t L-iccbli,?^
limb<iil,(I'eacl,I'<e!<n. l/^ <l<lcl<intsi ll4<
P<lstei5l<ltn'<<t<intn<lem V' ckmicillm contlneblt,
tt i< cmltv Fungl /nt tcgoru. comp<<to iluo c
lln V cllMlcll c3ple<?tt-.I)<l/l0 est Hslstotel,
^<< ts e//e f>ellwn zenesi clcmon/lr<<nt'. Zx lllll

tilslle t'Hntur,t^3<ll'u<,V' moloA. temserat


ttnent me<ilocnt<lte,t <i<i>ll,llfu/iit/ll.<lelc
t<<tt pwplo- il<ml>l V ci>osc<, ^ KsHtcktl : contra
bctcckl V" p<<limb<<bn.^<ln^< in <icklss>locbo
l ^st.V' tt pllttbHcchw,/lcut lumbl in u<lf><
/lo, V' i bckcckc, Hl,tt<i c^ omnio lmc ot lo >na^
lo Mub, componere. I p<e-</,e troc^l sst.i
lwci7<<ilZt<,ili7oel m<lxim^i. <Hlpell<
loz cleponllt' i b^m, ollllt' ef,llt^>
cn<ie. ^i <<//'Zt ^ bfe<l>l i lZ,^cr<</i'

ch/l tcl5,Aon<iej t<lscll,mbu< ^er.cbo


olblli5,<l<lH>ll liewic, <m<lp^e/?l exultl, tn

<mt ltc- collc>cet',/t-<i^/'<epll <tt iem Mt tw <


el/ile<l/il mi/ce^t'.nml/cenlil/tV'ite"

/lM,<lt/?mliit<lle Keckj><l'/M,V' in <lFy?<<tl<


ne
L5 Cot.I.QcHT'tl ^tv. ll. 217

Nttcon^<t,<<t^<ipc5babct ur/lttV' tKe/?n,Ko<:


est el<,tlone e^ po/ltwneiUncic ma^uilttrxcl^tttl',!
i f? cl m^ uci mcmb-i5,^<e no t<<ntum petlt<

sitt.klillc^ . 5c<i lllc numer< pw/inc <il<3u^m/t


?um concarcl f>c<in conM: ^cmu<imo<lttn />m
s/?oni<<corli c<<Ml nc>n no ckt ultero tono,/ccl co

t>oni5 c/i i Ntl pn'ctt^onef <lt ^om3 ^<e/?nz^


l< jirosisunt', cvlllz /iml^- /erri poFnt f Vt
clin-entl!. c^uif, /lc e^ orution opl e/t ntcru<lllo
^ cmclo,tl<bcwH'cl0 eeptiliberc/emoue
? f>o/?<t. ? lzitur << nmew cll^rrt, t totc> cu^/l<
^cil N!,^ NA pw/c^lo. vbl nme-l> lllic pe

e^exponc-e,Hopc<ir5o^mcnmesUmw/Fc!<it.

()ul lit cr6o peci-^m in extruenclo


numero. <^Zp. Xin.
1" l^ pecl/bl collocHllli tn<< /nt zenerll loco^
l rumob/cr^ncl^in^mbltt/nt fttnclf>l<<,me^
cku,pe>st'<7HH/e'ntent!ll'l. Extrem ckmbltlcli
ltzcntesclcc^ ic^onenH.^^ pesxi<
p ^ am"
, 05 V5KV. 5I.Zc?l0I^5
cn<n<l^ <l<l extrem ^lescitaum,^ ^lubo
. .- exoptut^nmenlc<ilt<ltcrccrtr>I,<<cl immer
t/i<zl<l ior<ttlone olot<,t est,elomin<tr in
A,e.<^o<i/? ^ i crs cl<tckc<lf c/i,^ne comj-
^to pur el mbll oHeMr/en/l. rinc ckco 3 in
<io ampseken/lon>/e<letl<< in/ruto^ membw
rum,^<numero/ce?'<<Pte tcrminrelcclest.
Ni5 trli cr>l ^<i^ ackiben^V' ct<l/l-e,l<i c/i
trem<e/etctt<,el muxlm-l. NiclItrtK<o5 M
trc lttncr<lrc Pe<i conce/ftm e/l,n^<lllbi
tut, c orstio ^< bere /iere clebet,i merM
elm/ilteH5Ppe<ilbi co/ee/c<tt. c^ttllmol'reorcls
pecliml in extrem- circil/cripttone ccrtwr e/l, 3 el
in pricipi/5,el in mtermeck/^.- ^ck3 ck/ rn>l>
ms t<<m cert pr<e/ixum^ c/l^<im in er/ st<<'
rum. UmclAtrmltlH<csm5.- ^^ mertMll
xime cl<lsU^em^- /entehr <lect,<<perm<li,
V','ja<i orclinil e/l^,^, me/iu< antecellunt,^^ e
viel. Mj/l'/e^untr.I)icl,ore!<t<ic pr<ec/<lreA<
llt,t hoc d.dilrbo concione Pop. Kom<tl in clunu
rem cxcltckNl, t Nicroclel e^ ieeclel a/kiNcor
rl>etorm princiti boc mocio /rre c/<</erit or<<tti
nem.^wci imswbllt Qcero in 0r<ltore,^l<< in or^
tion merocki/i ltw/m,^<im )? /emper e/i
entic. l^em.Oic^oreoCrettc!optimesr<epo/tr,p
Mtemtroch^lConMc verremnon thomine
cum
t5 coi.i.ocaT'l. 1.12. n. ,
cum Komme cop<lt, ne^u<ttttll l>o mo^tuo At
Wlun^/ecl ut^ccm clM bko, lezclcumul,^rlM
V'lnM<Aone cum/rl7o e?'<<fmi5,^ctm e^ "
comltilt cmexe-ntV'lKoNl<c/r'<ltl5.c)<l
utcm^t mbl i csetlcc,,^^^ i twc^o,
lclcm clc t^o^/lt lilcl.Ollil>/l V' ^o^,^-
llcm'<<tloneb<lccllcttmcllc/?o'w,/lllte'clle'
tr Nabe^ent K<ec oblci<<mc>>l 27 /ol^lel/crutt^.
sr/Mliilocu/t maw'nost!'05,^u^mp'<ecl<ls3tM
extcrttZmttl>lise'H'c,Ortof>e-^t<lc/mtt<lt'
i<<licll lstorum T/cu/<in. (^<m HlH^uiV"
cko^euiuntesonunt-,/? r/l ca^mi l>K<l/<ec:
Huo^ 3 t<lm/zlcntii< e/i ^m cll<<ml>lc,cl Kg
rolcm,clelczm,zcne'<<lz<<ti,t<lmen <lll^u< ex

ne,al^iilccnti5/mpcntt<i,l<tce-tecc)mf>occilt!Fr liriLncmtl
^"''
^<tt<oem asZttlt.V/i c/i boc^ene cicero: eic/u
/m'lbl,/ui5leZlbl obtmese potent. 1/?- .
<iet/lh</p/l<<llm<'li/HUltc'.?t?'t>'lenl<ik<ie7t.
ftllttmztture?' p^nl^ <l<<f!t/fo,/c<l lem'l s<<lo
^m n-etlw.Itck^ lllc iV!.c<lto /Fplittccllltt scNlt-

mlM/t.?isstttretlnet: Vt<i-llse,tpl,/ce-e,t ne^


zocl<<n l<bt,t ienlH sccl <lc <lomlc,l< colloc^e.
<2r<<tl>! se-<ltt,)l ^cl cum abste enlt'.'Nc tu l^i <
ts Kcm tu maximil V^ mi^l'lllbl ^luk- <
j> , tto!'
tlombl <<ntepon. !^lllcst s^o Q'
t.im/re^ctc' tat' V" i cicponcclHsentct,^ iy
teni<<<ii5 p<trtl /inlbl : ^<^H manet, t ^o

lcscf/^pc >cnscnf>tlone clwrco V'molo/ft,/


crettco V'Konclco.llckll ckFert t' l/low <ilx<-

" ccKFe Me<<cl<e, g^ m<xne loboruret. I>Icso


" cr hoc m,Kl letrimeto cj/e <icle<t,/l l<l mll vb^c

/5clml unnilltem, /lcut e?- i/ Hl con/iclt nsl.


I l>oc m<meso zr<lltti5 c/l plunmw, pwste

/ert.Ite'<lm ts clom : l'llme <i banc sM

y<M <l<<H>ll: In b^lnclu te lluccre ccrpcn<nt.e<!

<> <<H pr<ltt.cttcl, <<n<ls<e/il,l'Hccll^lt^^>3


lc.l<ii>l<ii t<< ^cHetn-,hle</zlt os<ltort<l'
tclt ll^-e. vlultl est e^ cretin l extm<l
, /eteti<<:t ttl lc,cl>,ss' V" c3metl mu/t iut.
vsc<<t' iUex<ilM : ^P ls/e fozlt<<l /entio. l
comm
comlonem tuo^ temporum cotll.7'i-ll''ic^/

serpetl tu^Plter ma/ult. ci<tN!io ci?om se^xli^,


<ltuilpcilcml>re:/>llHb^clcl/m>tMclo5co
tlnct mbo5. ?resc cum/o-tNe et Zlofl^, tum et
ntunV' !Nonbltt<i5.b5ulto-m^ innocenttl
s<lFM lM/PpKclo lcncl! est. llluci ^uocl ulte^
lenuch ^^tem co^cit,sef>ll cl<lmlttesefencla^
sttmc/t^Ntip/xr^^clon^wtllttantecccient.lHi' '
znopere ^uocili<u<lcnt,nonil'et. <^um/bl/nt'
lamblttiNlotii est tempe^t<e/ltuttltlt. rit nzm <lo ooclu>W
ckmul^ lue P in/lzn e ^m^Mab, bl,ci^
bl ioZ,brc/,lo^ >' t rc^l,llc<e. guem dl,
et<tt ltn-ln,^o<i contlnulttl numerlM upert V'
nimi5 i/?zncm^c. zlmpliccm^etts/rM
L05 m^tt c pcllt,no ><< lon^ rci/clen' "
ol IHce5enlmv.,e^on<i/t<z<i co5Mlckn
tlonimlum/llrl6/etetl^ cozno/ccret.!nfinlt<l
snt <<Pil en<iem e^emplu,/? Postrcm bi-ei5,tl
^1,^^^ t logu. p/nm-</nt e? lll^, ys
meolcl<c!amolll/?wc<^u<e/j'5<i?umcm twc^o, 5^,,^.
lioc c/i tt-ibl bl-culbi stutnt insine: Dl mitH
Lrtc ciMi<l,W l<it-, dlo ^UF/llo const^ <
tcrtt-M!<xttNlc/l ^e7llccltt<^ /Iiplcn-
ti, Vt /im5 <ilq<t<io l<iicltln<e cotwe?^<ecoM
tuercwr.De boc nmew Olittlttl^l i nona
5z vN vekv. r^ci'ioein'

t,I<ilc^ lunlilni. V' <<Hc pni sriorr p^ <m^.

fn^UHbet^on<lc^ullcm ^m<U,<^ o ex-

c ^l cxcllKtt mer < c/i nclenZcostc/t'


er/i. 7'<'<il<?s est Aon<iel ltn^ti , /ecl zs<Mote
,, plel cboreo prwse.In msttumeM /tl/!^

^,/onl enp 3 p<A,ikm po//c. ^t^ etm /bi/-


, c/t/e bom mel n^ena <<ltm< e? patcst-itl, pl>
nbl <ie ss,. 5<e^ nultc, <loli ^3<ic <<,-
bl icmbi.-5eci et/umglor pes t<<iel lwi in^-u

'Mli,c'o//cl ckll-^ 5nl enckn.-? Q c^sin- >e.


lcblt <ial>li: Oomo est cZ-e-F5an moiio nllul
<e<ibM,/clie clcimmiM^i<lcicm /A.'aoebelll.
lm r/t j?esol r<o>Mlni5,slu< ^uocktsmporl t<n-
lltHfe re- zrckuitlltem z?on<ilnt, ^-<lc boc c/f,
Cb^cl liettm/bolc^MliZn lou lncrementlw.
(Zo<l )l H>oncicl ent uni in ^e, ^ lliss>/l c
swic/mc inZrt-,to illtmo- ent il/m<,<il clel

e/fnottor. 6 diecronclUNZ tr: N<ec tH<<UlMcx


^c ck cxpr/?ew',extc'mi<lbttur> cclet>' f Ob-
/cnm est lti,pwptn- msf-l<m iTltcne^m. <! /?
^ul<lttm in postT'rMii c-bck f>wnnctur,V' ttcr
roZcltlc, sMnctor<<tlone./iprMie/ll/icl.- Omn ,

ct/?^rro c^?^a/silm,nn^^ tclmcn rxbl! extc<<'


lo. 5ltn'tc/i^/inelc<mbi,lllllmiic/llti<'- '
/<l comsio/ltlll i Impertor pcn< comemo^bit.
D<l^>ll in extnmck/scie pinmi c/t,pr<ernl>ntc o,<lz<.

/in^l<ml'/ttl,necotccllt'.5l//llne^l' ltl-

ren<i.I/i<ll'Hl r/l<l<<ihlll,tit p<<lneel<n<<p<e-


l 5 /l
lj4 VN VKKV. ZI.ec?I0!?2
.. sto:^llml'let<lN!oglcl<lcftit:rlomio-l'ene<<l

.. prim^ Ml e? postltlo 7-bcronil^c (t op


,. ^!"

Lccki>. Ll<ccl?ll optmecl<lcllt onttone .' ^cl etl<l Hcha-

^ ll: e^t V- coilttoncm,t m poFet,b^

Ucxle nloclo comPH^ill /nt nolqssl V" palimb^

ckei>4bt in nrlo c^s, m/innl tl<me V' nst<


, bl/<5/t i extrem comp^bcnsione. 5nl V" i

tM
r? co^Qci'i. ^12.11. !>

Hc. HtH lllc no mcciwcn cpl<l<ttte tMputt impe^ .,


n:5/alcl/tte Stereo, cliw its<< clomesticol Pll

p^unc pMl',sul>lbit clcm lclicl lsto enim nomine


^ c<cil?c cciltft cllrlt:cotrH c<ejrcm bellum gc
re. It<l^/l plr ernt b-cu m clausl<<, ontw l<
escet,t l?<ec,vH<<tscl<bc)n<lt^ue ttlerlb5. cc
mult-m! prabucittl an<tP^5.Frzlt cnim, nec bc ^n,p,l..,^
e Deponit ottonc.'^Il^-<lttol>eN.nl/l/m<t^ .,
llt< mouc<<nt.I<lm^lPe<iot'tMe cucilint^ope^-
pscclum est m /ummckm resirre, ut col ci^ pram-
ttmK exclpere.Nl/unt lztt? p^mupe^:
c^etlclV'lcl?o-cl, ^lon.im comp<<^lt. p^-ioplim
cKorett^V-mo/ossil. memb^mant?. ^"-
Docbm5, l>ion<e.
c^etlcul lte?Ml, ^t llt<.
crctlc^ V ^c1>ll, con/oNllnt omnl<l.
^ocl?e^ e^/Z>a<lc5, itil <Kl?unt.
lc<mb5 e!r <ii^c>ncieu5, l-ll conkm^unt.

^ll/^omnlb.zrilt Hn?t<<tlittnllm. 8^pi5l?l5


pr^/l^ntla^lb.iiemlcet<<!<>'c5clc,<z^,<<t^Z>'utUl
cPt<liNe t<e<i<Mtu.'.ci<icll<nt mbltliw pcciel
omncl.
co^orel in <iHosw,<K<?>/l e^ twcb<cul f>

leo,b!<cckl,/l M s<Ast l' << iozu/it ouM

tlnclxt. (^iimobl'e f>c/ omn ittabl <t tribl/>l-


lllb con/^Mi, <lblt<ie/llt. In tcxe<i/5 '

ionFmn Vt ttlck M, /icH^Mu ckiolc'/cl'nttM


/l". <iswpi^/um hcn<i<i mtttnct <,<i ccrn.

e/l ratio f>c<im> <z-lm /s li5m3/?slUml, e?

,^1 b^c tok c5olsHt>,V' lllon< z<uict or


t. 5l llHt iFc cil/cm<?<<, ^Pt, V" lntcrsiun-
?<<mclc,slwnc a^mlut-, V' ^Mter o/c^c^
tiocsetic,e?'Kcbo'el. cmui'-nft bocts/iim,'
NlMT'lM, cm Kom<mlhl I.<mpftncZocbL'
tr,cocsH,o^t I^mp/cenos,tZ''<< <<pucl <
eo/omcleg<<tlonil,^nlnc<le8<ltl ptorcM-./e/e
intcllizeredominelllmc//cimp!'um<,c<'^nm,
scciquon^npn-/rcl/sct^uo<i con<lti e/sct, ncc/
trle//ct^mpsupo/l,leui,coxmpectum.
K-eFKc>mmlsceler<ttopcperclFmt^m/,lezuto.<
non pepercl//e)lt. N<ec pmocli mltt5 w/rc?<< mc
l,sl^. 5nt V- brcxio ^ecl^cx l/sciem pccllbl.
l^oeM potcst <llcess,^um jeMone sc<<se cl- .

^escm,^um <,ll^lll clenl^ snp.c<</'azc-c^,g<l


ucrltti Mpcr<lUl>csocl lniMllcrtt, c^cl mmol! <
sum.^<lcm est/irc incisos compo/ltw. ^ compc,
ni lebet optmc, t ornet elez^tl ^st<<tcm. Do-
Mltbl clecT-ut.^t b<lbeb.recm<l'N-ckl'tft eze i
b<.N^c inclse cli^snt ^<itor,<ze^ocleo Ml-
netr.Icl/ clcn-ocllclt,czu<ecir<ecl!!>^":cll inci<
eck notatto lcletur Mllic^e Pckrtlcl<<m o^tionn >MN.
>intpwnnnH iten't'tM,V'/'e<ll^clcl'l ,
leme?' mlncam,tsote gu<enec plane /cn/m, ec
nmerumbckbe<<tpn-/ra.lncl/ck/latlt in sinZli5
erbl!,t vlximi:ln l>ll5,ut Ip/? pwclecknt: l ter
l,t Nl//ol^<<tp<tlono5. ?oFnt c/se pl.
blemb rennoa; /ntses/r/o^.? tomenck
l?<ec ^<lto', 0 Mn bommev, 0 rem co^/t^
^ t>,,0 iZcl<< met?n<lll.-1'e/f i^r cim/. De

' ent/c/i 3 plcto mcw c3cl/l>jd/n-:/c>,' p<ot

meVNlm/cntl< n.'blle/i necr^/?. vlcllm^ inas

' tlonil.!nn/lttn/iepc membn p^l e/l^<t bl'cH Mtl

membn'5 conMt,/?Zll< l>li5 incl^vmb5.Ntenn


Li' col.1.0 cH!lt. ^.iv. u. ,H

cMt/ln no crl>o nme- ^e^ o c/t osl,


in<iol>l^<ecl<lmcoco^cll<e cjl/c pote^. cm-

cNl!m,<el'<N'Ml^ncl'!<t,mlncb<<t cilzal, "


iollb<t clit<lttt,cx commentano <llt't<mZc7'c'

lezibl,/c!<t/cl>/itls/l'>'cPZ<,l'Ht m/c<tt,
swuttlcle m om5lcocusl'i<t.5l clulticst hoc
zenere pc^Hl,ec tumc ambit^ om/c <ll^n
oc<l, Mllwre ele /< mcmbmm tlcbcb/t ckspe<l-
rlictlclm^pel a>cltl onM. ^/iorcktto mcm-
bratim cle^m^/ll^,^e<m lllcecl>cn/cnptlo-
nrm non poMll:nckc pl<<um/it,e?'lncl/lonrF ^^^^ ^^^
V" membln fvnoclo /cp<<'<N'l Po//c. 5<t hoc te^ dn,^ penoa
stlmonlum - 5c^ ^ll e^o <ic ck^m>e<te l/lorm te ^l'"'"'
^umlc>Ho!'?V'ttcm col'umtilllZcnttilm^ucco- ^
zno/cltc. Inbck/c <iell<e>-n^ 1r^e5 e^c^l05. ^
Demcle teme pwMcwnt : Uomin z^ltttl ^

-e /em/ics hoc ^cncre /?ne a>cltu tcb<itr. Iclcm


lccoso/lttoncTncmbsl V' l/?/?c p^c^lt- blM
t<m <icl>ct c//c nmew/m, A hoc ^ocl mlNlmc <lpf>><
set,ct ulctplttnmil.l'tf'ttlo pst- c^u^ ic/^Mllt
membmtim c^rHs, c/stl^ttnccittlcl-e <icbec.
4 v V2KV. LI.RcrlQNV

tute con^n<its.?nnapl<^<e<<c< ln^eci-


tttrUtttvtt^ttmewMcHsenontlcbeni.none/limzia^
tc^lll<l plllccse,^o<i/i<itcsck^ lcstlblo o/^
?e, qul /r<ilt.c-etjf'inclf'^ <<ptt^Mie^: eicminn

c> cnm.!! tt/^ce Hclwse V lccl?ll V" f


,, /nb<Ml : l^o e pote/leckttiltur^tt^kint

sbeton'lllltu e/i/dltMnte<ielocm c<eterl.- 0^


>,c)m pr<etmbo, ^ Hl tti^ Hau i-
<ielt'.-H<<p<e/i,?utlo'llcel, eto mole/le
^ro : ?oloFl , rO lln Vmvl,^l ^,/t /emscn
Hmplbcl>l,'I'<'n e >eon< psetcxt<ltm te
<ieco?clFe 5 T^och-a, Vt l^lt' telllzeretii au.-
lemme c//cco/l<<-em Prosita't'tUs.obleclt Mlbi
co/llltm meM.Docl>l,catm< babebut Ko-

mew,p'mnsem/c'cmc<<plt.?>n'^icl'ue/l
kMHtim/!tt litis < Vacbmi.

loloFul.

^^e^lw^bom^icontinet^lM^Hliestne

mt<<tr. N^ p<e<< Z,<ll>et iiznitilte.psost'


ecrFe sst Mtp>n-blci)lm, <lttwcb<eum eHlem

/e^ttir.lt.tH ckc Hol omne in prinnM 3

mbl cxiil<lt,ne e iongio^lM totin<<ticnc l<ze


/c<tt w^e/sl.5l<tXMe<tickt'ttecki e conti- ^ ?<>
nets i/pe<ltt,r^^ll'leiclw^ tritt' /^tch ""^ ^
er/l:cl<i/moll st uml>i,<l<lp^li,cborel,<l<l<?i>
ll,^lel,^<lm erst mittF Mit? initio cop<
bs^oil,itf,tt-<<tst l^^/:t Ka-oicikv-
Mtoboco^,^rttp,^oilco:co/cn,<<teiM^
seip.iMcelciemboUr<ltti.tlMbici.'l'ttco.
/leLrenci<ltl.t<l<<p^ici. Vemt <lle/ci/.
uts<lpsl,ici, i^u'<lllcf>oFm,siciM ^oltoM.
c3H<s"r'lnin/ntiZnotior<l, o,em<lHoO
^le^ehe^-! -ttionerepre^
4 V6 VRK8. NI.2c7'lQN3
bnulttntur.Zst tckme nc(/l ciceronicreHmul)
ln-^teom! ltlum cl m^xemm. Olximul ^<e/lt
tlo peciuminprlnnz'la e?' in et/entetl<>'m.'/i

mu impet licentil. 27 llm renl uefboru^ ba


nttutrm con/<la'<<t3' ecvu im /M<lm^ com-,
pieH mt/t? 3t<< ebementer numer ^u me<ii
cf/s!<slt>-^te<llt.5e<iestkle ite'i<llo/lu
lecorum.c^Zum lerlter^aum co/ripitzenen^

ce on posi. / /orte infiNltn'ltttt cl<lHcet, <lt


oFnl-<t, <u<t morclu-, <<t t/?lut, llt ckttolllckss
ll<t<ilil't,cc>neio clZ'<l'cmcenl<le^nckHe'.
Na<i /?5l HuttM olbl/ltn- /rrf osHlo, pnlM
/mIcknlMmettn po/?tiank5 b<i<z^lmpo^
?t5.^l er wn/sfi<el)lt omni! e/i^ll-
c<o-e/ic<!e^c>^ll. dMmcl'l'rme<l/<Mlti/lV'
ckilisttlil <<fte rr^onclere clebent. ^fH>o<iet <m-
tem,/? c:ci eunclem numc- e?" <l<l r<l<iem mo<ii<ltia
rmf'oximt'<lccc<int.(^ocl/it,/l^<)ca?s,/ilte'
nm-c'iwcicm pfozre<ll!<'c<icxt'N^cli/l in pil
ttl><lmp/l/?inn e/lutt^p^n p-?Mle?'^<l''
tt . I^ec /lm <ilZl>ckle ll^rrt e^<f>llt<lle,/nl
cttom o/b,/ltate<ta: lcnl<ttcm, q<<timlcyst
?Htt'<<Mcnteo/f'l<lte N'eM'. c^uocltttplun

,l>oc Zmn-epf.e/n-lpttamixia'litto^ tee<lt^. I


b<<c m-lltlone t>cul,/ex p<e<i! p^imol Ampere Pos-
/5, ex ^lb, itHtlor est c-/i,^a- Mgnl/icctlo'
<mpllttlo.I)ef><el,e ^iitto sw/rraml exemsl-
rle'l mim nosotest,t <<nlml blckl<ie<ilt5,ame ^
re,ie/l<in'lo,cpM^te/^imllcoM,oMetl
<<mnonN ttpeHtl,l,oe,^lc^lclcst,^uociol
^amltlittcllcecio^onmoHi^cnclo^lin-lMetlco' .
zitllloMin-e poIt. UoHopck><m^ ex tem,5 '
brelll V"FnZM /onZ lllmetl ^c<. Non ab
re lllc,mU5,ckmetln ^e< . Nemo ch>tbmlcofu! se
llttenmne^ti crs^ot^e^,t,et^l llel>c<t
,t lllllll,llt nomian,/e<i occxn'cttbl erb ex-
peckt<<mmo ^ts^nt ltcsall<^'<lcu^ M<ck><l'
slM,lic est, ^<e ci stt brcl /onz,r^ tepmei,
ex ^lb^/ <lt^ ^/i/^t ptckl.8< eilt ft,3<ie,nia
io^b.tcckol^lmi'uccmo^cf'ettc, tm pln^
blMitsionzll.5lm<</ltcickci^,<n<ll'<esto5,ss0'
</?<eol,pF<<<,tttm brett />llab<f ccpw/?< in<l-
t. l<m/?^ ol>/es^eolet ^<lexclclmtnMe
l expc<ict/,^on liut l>w<,<<t tern. ^ut plu^
s^Ilal'^.l^ezl cocecltt', /?05 <me ,llo5 Pw/l nte
^wMetpe<l,(1i<^ttll/?nt,nH!lt<,meet<it
44 vs vkkv. r^cnone
quo mini t^onel enumeret prFcipuol, V' tMl^e
/?nzlil,M et plttm/^llulx Z bim alllz^m<l
imt.boclt ^alll^ ttlil <<cl componenum.
rtintril'ls)'ll<lbi5cl^/nt,etig<<to>'et^
4e,t m t><e<le <t^ liocl,o.Noc<lo obsentck^

an pl. certck copsekenck/ummu olt/e<i


.l^l'N'miscefl'V-l'N' jublet MitterMtpl-
<tp<luoscollon. Oic^.ll'N'ttltt.Nckb
c-l,i5 expll<U minm i^inti: no est oM ut r<<
twne/bcic<<l^ot ,ll< pccl<bimM<n-e.erb<i
coF'ttlsccn'et. 5lolM<tl /ittlle^.excll'l
ckm<ckcclerlo,/lm<,<lol'o<ln't><lc propra
^tqocl<ecosti<t <ltecktn uoll
etl<<m i o^twne pw<lct,eo wllol>il orclinc, t
^u<e/tn<ttr<lbe5,ie<lemMntg<ltlt<ite.
OHo^<3o,pscich lonzi5we'l'oM,V' ll^

e ttt.ittltt'o^eptt'l. c^uoll /l scrib in oo,^l<l


etckt igicev ge peciel e/seF'ecsttentlore.V'
eM PMc mtn-ie^/^M collc>c<se?Iil^el w^
^.Vl>lcon/et<lme sa-lbeM^exn-citcktionelll
Mco/ectln-i5^clt<<tem,tumcr/lmetta-^,
d<c e^cll moleM li^. Omn tlbl pro.
pte/l,PfeHi^blt/l. Vt lFt/ optimi5<<s-
se/t,c<eteAi'es/eg<tml'. DlZNlWem ie/se<i!<
i<tml<ilc<<t cFe^i'llNlilol'cm^ cle/?lieret/ltll0sck
tlo,t n^otelri: Ncwl (i^lt) z-il c/?,cc m^
A</oc^etl<e <i3mocl^tl.ttce-o in Q^o^c-Ickm^

Kttnuil/crmone lllcttnt'.?^ <te lNllmpllonl>l,


in twH ci<^ii. Itll in H<< V" Pe-Pet<< orlit-
ebl/t intcr/c mi/cenillV- tcmscr^.NocMt^a

nn e?' llterm te/ittyl <<^H<ccnz5. lM^o <,


^m/coplc/ lii^nll^ in loco e-/c'.^<lm ^M

Nlc semlno/ >p, ob^ pencloft,^<e o M-


llo ^,oMie,/ecl V lipclcxtenl5 nutw omni /er ,

/mn bomine ^Ml5 /lt occ5,cmlcm poFe lum-


nun. (5etclclnolt'tll'lnobi5/emult5 obtr-
lllt.IclacclHt,crell<i)^<ibci<<p<<-5c'bcn'lltc'<
l> V" loz< l?Het. ^<e rlltlo ulet e?' in ml>il
V' in chosei5,^l tnP creticil ^ollmoilo iiic
tr iclcll. crctlM Mittor est cl<Zit< ,ct^ c^ cl^

soM,^i l^aelt' cwttcl. cntl'co' est/i<l- cnco, b


^c^e^enl)t n<l i ^cnotlo n5 ionz^imu un<ie' <!"" lu.
46 VN V2K8. ZI^Tci'lQ^S

temsl,^o<l mckl H lMlco,' ezoci/l lMl'.ml

" jormse, prompt,^ e/se poj?im,tumen tt<< <le


mllempwplt>l,t ^umlMlitempo- H
" enit in mete,Ho cke ctt<lto rw mckl ckcen^lM
" non/icommo<em'l<no,/e<letlm toto corpore
zln,ps<< per^on'e/co.^'<lp<e/il i css)Ut or<lti3cpw
'^- mu icre esto c/i m^cl. ^^/i log<< P
llt, i <l?>/m re/rr pote/i.<<t si ctm.' <<l
p-esiol,scsillettt g/i re/r<H,<<t^ t>mP<osM /<
NlMMltHlltur.lDlil/etttlttFbrcttelbremtes,/
z^loncprociel.ri>mw'est^'on<i5l,V'izr<
ittte rerlw Ps<est<tttt0f .- o/o<l lcin clrb^ccklo V
. moloAckc<m e/i- l^emo ^cn^H tck <lu^<<ce,
t<<m <uete,t<<m impuclentem si <n-lutbstf,H
t^m e^^'l c-nlHl,t<l mult testK< nu'Ki,
,, o Mc8<Hlre,<mtseop Kom<lnoo/ien^
le <l<lct. Lst <le Vcrrel, ^i ^it semper, t
lckttilcmllmlf'wle^./lc p^<tlckl <etkM.
,, ?^sioe/l,>e^o<iet.<l^n<lltr.eboc <zl<le/!bl
hl/r:it,t iscblturpl/?ttil, ^m^uMott'
, eatrFfttl<< V' l>I,t<me imp<letl<e /< P>
'
r? coi.l.oc'i'i. 1.12. li. 4^

<f<io lte7'Ml/ccts.5c<i optttl/nt P<eun55,cre^

Fconttncnt-,t in N-/u,/c^/l lbn'<illl Oc"Z<u,

ert,mlnttl nme5 extcllbto^ttoncm. 8m

zltttrV' teipencll,nomoci ss0ptn-<<net<ltcm,


cl p/nm ^iet omni? clo^ent:/e<l ctlckm p^o-
stlT' exselllt <c cclc'emlllcl'<il^cit!tem. lkll
c/i cr m nmesHil5 peckbi Homo con/ce/c<,t. i?c>c

f>r<eceft in/onnet, Q mn t^<t i /m. czn

nv^pw/ententtu, e^ libm ^<lcl<a-l fwtet.


^oml^ <lc^lcllll otloe^<l/i lux bckn

l?itr lttiill eloHc<il, rccu/ct illum m <il/ce<io ^


mew malest/,^ um /?omie^ cloHt/?nl V" l ob-

()u^ Ulllol Numeri textur2.(.Xliii


4? DL V2KV. Kl.rcT'lQNY
colloc<ltl0<'mtenet,/i>iN'ce<tt,oslMi<lice<L
Mllzl/lnl. ?rinclslo(t i t>-oclnw i) /e nume

bl i tl?/<<tc serum zcll mntr./ccl ostM

lnu <ie/cen/l,^uum ab imil <l/MMH.Vt e mult

/?mo/t! c//ct.Olccn<i mll,l posteu <le tti/5,P<e


lzl im/m-ltofZ co>MltNt^t llo-um/iz< nt<
e/ct. c^z<l inpxmc^l et n /mlbu m<lx/e n

/Fe mck l^et', V'llter ext/se liZu<l, ^


, <ll>/5^epsoctwM5ol'/n'ct.Z, creltminln,'
< obsitt^pw minime ob/cltt'H Rc/lr/Hl llo puxio
e^c <lcbcml,/c<l i clell^m<lil l<ioc lluiln e^ <i,
, llrntl' l^lberc^oco ,Lll,l<llZet aHlbere.l/l'
^ Homo libnAli5ez!t/e ^e^< etlc-e cor H
rctckl) cllent lllcFe. l^3 iznoro (<il /fcna

ne tot<l ./eck lter <w, c ^i5 o'bltset- l, lac


bwpt eFe numewl <lc bt, ^l iebclint m<l>
lw cH?om,tK l hoc^enn'e/lnt s^clos^^
V5 coi.l.oca'ri. 1,1. 11. ,49
smnthHencojio/ttl,^ ele^t Nlt.snt ^<
0 oportet rcket ^< weis telllZemli iH ci
lttnt.e?' ^^ mt^>-<l Mp<<nt ckentl/noni
/cr<ilt<,te.^ec/at/clo,tep/e fxitlcit'! l^ln a
n,^oclp-<<lo^mtlumco/etilllecxolelt.,
Mer ltl/Zenl e/i m eis<iem Peckl cot<n<tloe.
<tenm er/um ^nt,<,t pelrteers5,<<t tsrck!
remo^tr c-/m^>eP cllccncll,llt celernim
mobltttte comptt',<luttemper<ltl lzenes<lt t>e>
ckum /?ml!ltclli5,t certe inlft ^lcl^ o/len^
tstajscK<Moc. Kll<le^,e streM slu/^^bc-
rolciM,^ clti/omtempest<<tem V' con^go-
5u acscnmen<5l/iecoets. Vcbemeter errat if,
^l componenlll /?lum co/iltilt n ckZrestl ll/ickH
^<tn<lllo^cntl<e oce,<iextn (/? <ii/> p/<<cct) V" zr-
el,tmcltm/onorm<<Zltlllnerperebcc<>e?'
horrend toltr<< c3ati<-nt.t o^lci^ )?c, Qbsc^
Mt<<tnerbor ttlln^iimmu^ lti/lcleltl.
ciHsMmll et <lr<l^boc tume imm><nl /m'tu
frc/?wr<<ta; moclerMor e//cclebet o^t/o: Ht certe
VemoMen c?' ^cero, ^lci esset lt, uekeme5.
ckAmlo^jttlmlnnl^e/clerttnt.Vter^ccrtesilFt
extttmescentc ill<tt ^o^unclck poet.ii'um Hst<t<<te.
lc<ttrlltcsln trlicc7loileerbo-um. 8ntenl,
aui/l<ilo co^poe<ll/t-l<c?m lMplic^t,V"cofil5t
e tcsl7cet^a'b<< <le loco so lonze/ummottit.V'
in <llielMt^H/clnt>^<'lll<.'<tcck<i<<t, Mtuol-

/entctt<< ttclct' e//e, e^ art ^<e <<cl ii peset

le /ittiplutonis,^ i?occpttl>cton,l?ll/l, ltiose

NU l<3lMl l)ertlnet,/?M!<n<l pwlNl<i rep't


c^e.T'nu ttll<^/^ct, n ttAleHo, a/tenl w-

/im I'cnenli est lcl ^ocl cilicMlttllbi'o/itf'n'lore,


l>l-cl/ncuts<em<<nt'ii>^0Hclf>utlct'r<ltloc3i'o

^ mesl in ^uo<i<i^Zcnl HeM ln<iunt. I<i cu^


t /lt, ^um c<e/?m membrutt^; cllt-^8<< m
wen co^ tc-po^tt< comp-ehen/<onc. 51^ cl>clt ^<l/l clvl<

br.e perc<<stwll,^lm ^n w<ltu< ellckt,<l/r>tttt'.


IMZnck r est ltMlatlll. KM est iiltc' ip/c, ll co
emt tecum, ?<<N est <lm^ t<e, <3^cientl <>lclet,
b1cr>'etem/l!ltltt->8<i com/nNlcit,'I'<< no expc
tlt> ^lo ^out /ottunFl , doMlsM/?/.'
(^uaciolilstlinon Mltt.cHuocl H<,ns o<llt.c)Ho<t
cM,illlcoril e/i.sHuoltstt/cl^noilllmttlt. els
Ni!l/m/lcli crebr hMlttNt lltt^emie^cotiml!
tr,< V'memsn^lZM. 5t Hl Pttckem er
^c/- per/!, ^ibl eH <llZmt< le/l ne^
oij)t<. !<l zcl gl contmuH'e nolet, lte'pon't
ml'lllttNiNttncl'scKe.MnclonzMlipi'o cmu/^Nll"
tm-iejcntcnttil. 8,it V" ^l ,MU erb- ^raLt,
H</l caf>lemet<< numewril, t lp/e,lp/<l,lt>/m,llle,
Ullie.ccrte^nc, pwMc>, hcrcle, lo^ltr lllctt^-,
Fiat e^ lZlt.taceret e?' /leret, pw/e^mt' L^ sei<<
tlO'.cio^llttel'uclltl^. 8t atttzene' bll mttl-
tck^ull' implenty 4l /lmlclckcutlonil,
,im erbo- wp rcclclMt. ^.c>pn-l< gi n<
srope men/nscntenk< <e^t,eoclem^ moclo tn>'
minittttiV' Hulse^lNttmewiMzue/cttt.V' ^mcll

sl l//nt.- ^H pe^et 'boi'lM/el'lc serstl/l,


ix tncm mocllM enunt lonZ<ftm<e clltcn>e.
5e<lomnlummole/l/?iml lclcntu-,^le^t'<< <mbl-
tio/e clelel, contcxunt mew ^ocilm Poettco, l At5<!kn.
^o tVlccirnatil lll<i <t oulnttllllno >eprcl?l^
ts, 5ole V' Mwscl subent plstt<.Inte-/<<c'll mo-
lt^tl /r<ixln<v: NeexeH!^ulckm l lnter
MlsnT'imol lerem me<<f . I boc /iilIMM <lecl>
ltl/,^l ne/clcnt rcHliMenmelo^u^ncll,^'
/ir</e/e!lttolls'ecc>Nl<ts. Ne^clZlt? ^tUG'
lHies lonm^ionellteronm tessesti men
j DT VLK3. NLNcT'IOllV

l^cnie/il<!i'ltt'lckt tleH<<c3^n<Ao. 5e<i et

/cclocw/<<l. Incl^ottttmetlemul'ttnj'lirc^,/? plm

e^cj'llttem'. vlttmc- j'iZs e^ l<<nZeie lnctH

l,ec^i3z ct>ce7llccm^ckMt'/tl,tttnc'c m
oNlltlA'l,ct^ sHtl)n lins cnpl, r<Z; auus
96mH,lNltn^lpo/?lt. Occl>cttp^c<l, nc

/?,t,e^,l/ib. e^t,mewslttl omn apcnc


tm-. L// c/<e/?ll, Psi45 hckt m lil/c/pi5,3 tMe

/>lo,l/Hi<//^tio/m p<< optima /ieretr.

(^Hclenumei-c. czuHli expeiat.

I ittbiftt,
8? coi.I.QcHT'!. I.IV. ll. t
Mel^ocomnmm p^imum/lt: 8l/e omnino 3<<

pt<< scllMN'ilt.tt'M c/i locpl vwn^l N,llc<l'


nFcl,cll opl cxtllt eZreziM, tum cle H/i l>-
ttlbl o?<!<tt,tttm clenumer o)-wn7.tcM zr<lis-
/?ml cicn-o,gl pl <ie mew^m uctex
csls^,m lltn-il m<<ncle<lt. c!l<li sitents e^ orll-
tion ittlcl,e/sc escw ^i<i l c>r<<tlone nmero/ck,
cso<imollcV' eFcrm/MmM lenonnio^ttoli,, , ' ,

ln wlloc<<tloe pessicittt^/lc c^corum rtl/icws


co/lr<?lone cit^ es/im os<ltorllM memcon-

l in onttone comso/itc olpt<<tem> ^am in ckis-


soltttlO-epMsenonsoFttnt.^ttlirlM moitl^ul>c-

'lztt' <M<lNtotl'ont'5 l/c'!lti5,tlUcll<<t De


moMi5, lclt cicewn5, V' iilio-ttm ^icP
elo^ent^oren<t:l M im eFcmoclul<tc<m,et
^oclclck mu/?c<eZem,Nlle 7cts ipse, cosil
,64 VR vrV. el.RcT'io^e

<lcerb<l,/i^'<tce<<t e<<s<lem, 0s<iinem p<ll!

,. ^<non /rn-o <<c ml clcl>lltn^<<zl^ poj?t.


^c /lc,c)H^ non/rnv ac inb. poM <ickl<t<r si-H

t<t <s : Mt /l c sentult ^illcm,c</lNl/ttt <i l>


l^<m,on Kominit.Lst zu' m oratione ^<l<M w
^^^"" , l<pttpe<lu, compo/?tlone. <^ innut

e? l l/cs^l non probtet!', jVlMl in/lttt lll

tt<. 5crlb/t b<e dlce^o in 0to'e.,t'pz<n'e/i!


^, l<let'lLi'to:HtebncjM^lt,csba>'lun qua/
M<Hn'<l,V'^<ll<lMlttlme'm> concl/lo nl^

cst mn-ttm sFent.^<i c/l,^, lucc lncit lll


timzenesil notMlt, v" obsn'Usnclo con/rc/t ittem.

st,^eomMll^an5lllt imn>cln'<lt cur-


nrnt , -it tu <e^c> te,mstr^t nocilce l-<

m<tl<i?mottstl'<<tlone,kl ecc/?tte<te coci/?on,


<ozmtl c/t iWen V" cl>cltl,/ccle/cmln<lN!,
utr<ep'osiil,ck>'em tt'tlll<Mt am/ oiliptate,
V lll<<s/l i ilMMlttn, ^ociclmmoclo /e //?lt ob/n^
l<sl. l^Ml (^<m etes nttmei ckxcrc )/<,ll!i ^en nn^

swpll mAextt.'t'o ^o<i/o!-tlt cicicz't.slin^.!


,z!<l^<<ck<tMl<pso/ltti,-lic, matcn,! inncicm

exjollt<i,cslttbtllimml obicK^ct <<tH snmck,


/izntlti est /ocl,V' i?ec silit onZo ^ceptt, HZ<e-

jtn'><lloi'l>rcin lonzowmh; uanet<tc. Inter- l

c ^<e i r^c^cnliil c>-bo?'m ^-tibl ttA/?z


<l lUtt-ium me/r>! temi<lt<l, cittle prozrelllt'

' breel V'lattZ<tt,/ecktnj)ete V incompo/l

c.ain'e nmen),V' cn'urc o^e/r>tr. Nx ^ibu in-


tell<Ats,l<i e//cnnlesm i 'litlone, Hi e/i c-
tfme'/:eum^ con^<l fcilbl non temm
al>e<ssil,/e<i plcb-e V" llecenter ince<ictlbl,llon
<rm ifesio bent? inMere. l^o e/i nmen

cmmt<ttele7^^,no / cs/ twp/ on<<nt'>n3


scckl e?' cor tcm/^, o ttlcls<<>clt membr <t
lbit:/cilsc<im orckepo/ttomm ^l'clum sl"

tn-net<v<ttl'os./lt expolltio, ^eHccolittlo"

^<l<m contlnels.8 msclu/<<tta V cl<e<l ml"

t,non expcciltlar macl, V" lccttlia m<<Z,/ecl sl

,!ut5. ltt,<n plf'i?l' ^l<iem certe. I^ /? se<l


/t mm, ^so nomine no /emei^ Qcc-oe <lo<
iintttt-, toMm est nmen, got /nce<lt sc<l
/A'Ml'ml. Xl mericompo/ltl mlt^ <le->

H. ct2<<tltte, t b!-e5 loZf, Po-, ims' , m<l-

trM, icttnl/uil, H'e', <mxii,/ee'5,ele'

neiu c<mjx>toNt.Non ckco meclick/emser opor-

locMtf.sc<i^ttcompoMo?AMt,iul'e'e

lltlck/rn'e,/e<if<lc5 erb coneHclc/etttM.


z vT V2KV. b!.rc?!S^t
n-b lperte monstsHttimm, ne ^u el<ttn'<l uel?
sil'itt/cumorl'M^xlczcncsl olupt<lti5 i/r>"

Hoers< V c<lsmen.l><t'<< captt'ocl . lnn^


mew <tem Mocll est ^il<m e? canccnt! ol>/c<.
^t ex cm/H oc uccent,tlml ex intcnllo'
s brelt!lte V' lon^u<ime. (^lcl opi erbili l^3
e/l llx/e l//ctten^,HemHin^l olpt<te
a^lNHt um o/ll'lun^ttumamnibl H<ttbol5 ,
lll^uuil>!>bent,/i<<<emsjs/e con^ct <tK cknmcitt.
l^H^cnciu potlj,^<<Mone compo<its, et ^
bi'eb,<lcbe<lt<lomm<i<N'l.5e<lKo)'<itel<
ilximl,altn'm Post ckcmutt.lntn' <le lmblw
in ^o Maxime ^)>t^ml coH>lut!', ^ot i?cklt
^ lw-teil, ^llntum^ rc-np^t llMZt<llcm, p<mbi
<< ipilnl'ic^cM' Pckrttcl,cz<monuxme
lieccilt,expilatn^nolu/ctcntue/r. ,

Oeambitli. Oap. XV!.

^7H^ tm,<ttcc)mj?re^e/lonem,<ltcotl<<'
twe,,<lt n'/fone , Mt cl>cn/a'lptt<>e p-

tl^lilu mer e^p/e-t osbem.e?' cot,<io m^s

^.. .i ' /rcit,'


^?a/,b clu/ilcm rn omm< mitct//crslt.v<-/csl'
bits <b n/lote/c oc mocko - Cl>cltl ck<?w e/i,

bttZlttiiem. Doll <itttem mo^ itclllzi' perio.qw'ch

iice^omne^ccusitosil or^ttonem in ck<tt<i/l-

^lMlpllilioptti'plisee,, tlc<lP talan, mtl?ln-cl<l


ucl i ttore. 5e<i hoc Zml otwnln <l</ll Po-
t?^c i f>lur< mclft piO>tt>< .- ^imob^rm ttll c/l
An, tlubl p/nbj e cost<< p<a>-
t,cil5,nnc con^/zonbuliXt.vez'i'tF'o^c^,,' ^
rentn llomum p/r ^mte^ s^m /ort
tll< ^stttostl.nnc ck/im^osibl,^ ^ntc^uam <le

V" reun'^onil ne^. L/i lZttr bn'lti^Mck com-

b<< poulo sil^o^ttti), Q?<tl/?,n5 in nm mortc


lecomnck^clu llllm almZsi<tt<,m -c/erre m Pos

t<lll lll<icLrtMbo, ^-e 8r<<t</?lM<, mlmonck o-


mnmm c/,um ttlclstl,non<l Mchonttc sl>ll
te/l<lt<le/i.lh<lco^<<til'Ntt'l<<^lcl'M membr^/nt.
se<l eck l lo lonzio cofi<mu,pn't'ta' Po
^o postmo ^!<si/s<</t l nm. czHlicl m ^
mllb< siclumi censw^e minim. ^<<sH totil cor
for,/e<lm<uo-cl<lcp-<eclp< mercmttlpckste,.
plic><m n<^ domv<mset!Mpmolextckblmeml>r-rt'
bn. ^^ ^^ ^.^ ,^ ^^ ^ fiuMnl ms
nmetumext<irealewnt,utlnl>ellif pesclc/u
obirent liomlne5lcz<ltw m <l<lcll.lscen
tr allauuncio prt , t l b cl<lbl or<<tolbl:
c^tn-ll uMcmFcn-orcm/Mllcl,/c7-lnt,l'll'.
^utttM lVlllcsl^^enlilM V'impttNltiltcm llliNil.m
Mo.Nsnc c^o ejilsto^m ?.c. o Ho lllil cilznum
pt^em^ect<<-/e<itwn/r/?lonlbl si omnu
clulnmtm. s<lteKH< Pn-la<ii<< Mtlereti5. plcknos e/i
w>5 pno>l,>l <,Mtz ex p<<rtlb< ^ltor, to' e/i clcew- c<>^
,, ^t.lN^ltlllsxlmbltlttV'p/e co^elien/we^-
,, tttor^e p<<sbl,^!e meml, <am5,t et MM
impleckt, V' nc bremorFt ^m sutil/?t, eH lo'
For : 4<<g<<m tr^ non^, eipott/Ieps
ucu<l,t<ltntllln^elllM/?t,ut/oZUP)'
ceilemlum , ne lvemtckl ul5 ie^M^Fe ltlc<tt-
n/c ionZlwllool'Mcllss-. 5c<l Ziilbw me<lloa-it<it5
,, r<ltloem,eceMlo^o'tlecsj,V' est llbn-os
<lil^ckta or<ttw. c)H<t' izlt!' ^u/l bex^metw-
,,
be/,/?c,.K< clcn-o.Vl/mo<li n>cltl boc/?t exemr
flu.
f/um 5l ^littt l <tZr ioc^ cke/ett <l<tci<< pl,'
i^,t<<fumi/vw^il<ilc^ ipcktt<t<</e-
N't,olllnc<l/cc<i'tt/i. ci<< ett L-

lliln^e. llo ul>tP /-tu' ii^c /oZltlo. l^c


enim clirtloril, cion^m'u memt><l compontr.
crtto>'<< /t b<c- 0ck/lcw6ut in Mp poIt "
l<lemMP-oblt<,^e)clinlco/ilett<<:<<t o eo
llbentll tmn li<,cl<e cej)enm!,^o c npclen
tt<e ^cllll oWn-mu. ?wclKwsll,^<e /ccsn-
tr cl<e^m<t non lcicl>w /l em<l<<s<<t , ^uci //ic
teste /?<ltet <<c lellbe^ttel-ut o <<clc//e .- uesiM-
ctl<lm^<iemo^en^^t<m <<cl<lccm,t<lm<<me.
tem,t<lm impttlicntcm^^e uM^biitur, ^i t<m e^
^'iflcnmilbl>tHmmltl5tt'/lll'leul<?!,o'tll'
<llcm<l^,lcc-c,l<t05/lm sofiulo Kom<no o/len-
lc^e Mllerct. 5<ef>e c3pre/?e/?o ^ia>- pilttibl cc> pen^
L<tt:Vlicte lzit- ^^ il^e ckcc/ciut, ^l seL ,- ^? ^""
<llz<< ^t,iciw turpem exi/tlm<<ttoe/e^l. t-
p5 eTlstiMlltw se^<<tr,lciw rem mckz<lm o i
ckc<ln.?on-eHosc^/,lc<<ml'ttlextotl<ieeml'!?
VenltMblMmete.c<<tobamli5/<,plct<)?l'
Ml,^l ^lM/e!>tte>ozcnese,poplo Kom<<no
c3me<l^np^t,^lMl/i/e/lZene!'il ittlm,
namin lb/eZlzm V' psopckzcknuellet^omi^'
teMiMorlm/ttsce^t MlMlcltl.tt.V' msximil ml
r z borib
6 DK VLK. ri.Nci'loN

8 lm. suulxlt. ?wcumt<lml>ltlin/exsa!'tlcl:l^


^" n. ^l b 5. Ko/j egel ^men^l-ltl altc^ </le

cFct,^lM^scoit<<tcPat^ rn ^mllltN-l it<tH


r/l:c<eciccilFct>lste<ltcm/?c<zcni Kom<eeM,oc^
j, cMs cl b<le< ?ckl<ttit rcclle5 ^ ccrnu 5. Ko
sclitt.pwZrtM- e?" loZll,t b<^?oste^u<lm l-
aar coMt<< cst,ab urm<6^ rcccsittNl^ fm>^
/crll,e>-ents bomin, <t^ ex omni reFone pem

,, m<e)^e5,<ltH m/ow.V' i o>c ommum cottico


, cr/lxlt- m^ t exttlto Monu nobcktt m^
, , llcretr,^mtm,cree^<cl ex etlcl<lclt<lt Fl
ffiu5 lol, ^ccl<lerct. ^llqu<<ic> colliZt- l in lonKlm -
*""' ten<lm.^c,ll^ct blstonc cst^Mll/llre^t no lie-
,, n<M m-<lto>'lbl,t.'I'Mo cUiMtltemllclle
,, Hc<lHrelcH<<scnl< <ie/lllFct,/e^llcn<<imc>le'
^ )r<l^et,llll <^l er<lt c clilo^llii/5 c<iK. pHr
M mn-ere lci rle<l<,t <l te^o Mlone clllonren-
tf:pck^tlm,a<ikcm interna Mtl^cleliere
maplnt el!serol.^mp/l erut:^X!Z<bl ^u
<lno^liel< m iomMa-cknt, V-pr-e/etHa-<ttjt,
, l puttMocc^s<nt,prtw^lMaci^e<il<!PZ!
, l<lent,<iomino/i<ccrrere pwbllvrenw^lM'ne
' occi/ilm eFe et ex l^so clocko <l,ltcllsct^ccft^<l
x? col.i.Qc'i'l. 1^12. ii. t^z
^l 5//o,l ( <i<cam mn o llenun<il crimmil <
c<<si'/elll^H!7. est)c^ npci'.intt', neH/uente,
ea- p^/c.^ clom<nc!^!<c<i/o5 HlH /c^uol m tu
/l>e^cr^W/Ft't.Z/tlHli^ in cn'mn/cnptwnc o,scnlcn>
ntt-!l,^ tm P?M .'nlcltlllnc, tm ii^^n ion- p>l u.
eit:lcl!ec-r<,t'.L!<! ^lcomlnoclcites/nct,ut sc
lm ?:clt^ poscct, V'/ualuos explcblt numero/,
L7 t^cllu/ttutl5 ^lct . Intcnm t<m mit<e ps

t,o/itl'onl<e!ut iunlttconttnu<<ttocm, utneH


/7e/cp<a-<n,e^ ci/sti<?c nmer<<nHc<it.czuock
^Ml tccicict, lllum mmutarum m>l esbo'lH
cm^enem i Pc!ca 'l/tN'e meml^ cxf>e<ilet,t am
bltlf'tme<iliMP tee?e Po/?, czn^ttlcl c/i
tllmft/lM,t<lmck multlslcx , Hl ixtllN<icmc<,pit
/inem^NlMZKtlZ.lt.V' lmf/et/tlctHtc : H<Mobse
suMitHtc nme, cft rc^ettam^ pe<i eP /nt m^
con<ilt,,c^ <ll/?f><<tl.Vt n <li^ rcb<,/lce^ in o-
tlani5 excur/ Olli est tcncl>t e brettlo- e"e
loyloi')lt,q<<m ^l<iuns!,'n'lt<<te swb<mpoAt.

<iltl<climtcm.lllctt<<^ <iubtet<'l^ , HuotneccFe


/it concun'ese peclel<i explenclum c>c/cnptle>.
nem^ kru/ira sw/rio nme/um ^.'ctt . ke^ciunt
ntesciMlllcccm Pcliel, ^uoll tnZUt<<conlil'o
e^lc!nt.^eccl't<^t^l^'l<lm'<<tloncm inem^ '
r 4 5ens<
,^4 vs v^i^. Ni.rci'w^L
8e/ie/l ulex c^ulmtll<<<lc seunlllMt <lej><
henckltMxKrsts cozno/clt, V" <l<i ui ^uocl me<ilocf
sst,in/lto<le/l<in'loIrt-.^xee<il est izlt' i
concnen<i umbtt/bl o^torum psinc,p^<t ioA
eon/ettl<ncllc<<t^ltum,V' pc<ilte pilremte^
nere cur/um poM.Rxcrccfuil in /cribc/ulo <iicm'
lo^ mlt<<^o>'m mcn/sck/lt <e^u<l< pmollil elo
^uentlmwm. No omn<<ccmmo/utlcll0.
rxe^enck^e /nt l^iw' Ms tt mtt^cos,^o per -
flslMcmen/^<<no^b,<ielv<<t extteml sin/ Pe,"
cu^lo.V' pulmo <l,el<<N5 intnH'is^lone recse<n.
l1llil/tb<<cle'es>'<ecept<t,m<ll<econ<ltt lezel.
^. . Inob/entoee^/fo/ltmne/ll,occHacl. do
/. ^n^c^mtl/ui^erb rMesoH'<lcl<ll^
s<<,^ie in K< ^llle punc plunmum llrnt , h<i
po^t m/l <ln um lube weiin.'' cs </ p<<cw'
nbul erb /stil plen<l, uel mmlum.al f>lnbl
bfwue5ab^lAAnl?crmcl>cllOonll>l ctt<
^um/c/i^ltl e^,squlll t<lme loa u<lc<n'e l-
c-ltur/Vt a<l loe Ciceronil excmplo- Neminem
c/lr l^noru lsbim?' u<llc,i>uc per I?o/ce H
/ermonem ulzi, at^ /?< opinwnem populi Rom<<
m^<i^e,<I. Ven>e<l/tn-<lckHoe >>e^>o/-3cl/e,
nech <l ullcl <<^t-l<. du? lx/ce pot ^m l?
w l>le^- emm erut s^crum. Kstlone /v-t<<^c o <l-
^ <lM,/ententme^eM^.^sM)n/^Mesm0'
e
' ^ "^^

r? col.r.oc^F'i. 1.12. n. ez

/imt.h<ecllc. Qccwl8>'tci-e!lMV' <<' lps<e

neceMcktc <^<comprekt'n/lo tcrmln<<tr : i ^o "


3 nocl tle/icl,/ccl etum lclborarc tttrpc est. Qmn "
/rrelonzitliilln ^u^lcmlcccklt <, pw-
Ht<estckpoet.t1ec pcircLo-<ltla lluce p'
c<<t c/f,^ mcxi copoMo poctic^i itl-tu^. 8t o>^
tlonei pur tllmett-l5,t,^iel>ckt cHz<<ll<<: p' O,inom<

psrel tctr<<m<'t7'i5,t>5l extt'tljl/ct i rc^e)i<i , mkll

cec>5 V" e/iiment<< mtMlt.8<t ex <iuoclecil/>ll<< ^


ll5,/lctt asclcplcln,t,c)coZlt!<tlo lNM
me<e. 5nt <e^l pet<unet'i5,t, t>l/lc<lm chll<pt

sl cum clczo,t, rlck/plcnt^ c/in F-etl pll


o'lN'il Mull, Pm ^r me poFc intclllzo. c^ <i
s-o'?Nllc<<nene/i , cttlnoul^orcktto/o/^
fo/?it <e^<ln, uel mmew />llab^ , cl tcmpm-Mt
a^ntlt<ltc.Uc-lU poct<c/etentm um comslc^
c7ts <<t l?eml/icl,w, <<ut intc^li ucrstti-mt ers
c pe<ie,Mt ers cum Kcm stlcl>lo,ckt <lobl uer/l'
bl,M<lol'ler/lbcl'e<ie.<lttoti<lcmc^
^ 5 istickw.
,65 i>6 VZ,8. ^l.^cT'lQXK

txckmeiV'lMNliM/liHclo. OH^m/e^i !norltlc)i


bi <ioH/?nfulf>l?-eicl>clt imperial ^

mto uocc ^cxi/c^lwr.nl/l /orte tilm ailmu A


t nlkllomnmo^cnofttm use?^ccrcllic!tt7.
^. . , p<<mbitl/t mci/lonci ct mcm^-<<, cic ^lbi
pn. <te' mentwnn /raml.' ^<e t arlen/- in ca-cxe-
t,fctt ^Uiestlonlbl <Em<ilm e/l. <)<lntol n>

^lnti Mii^FltiMinn-c sotc/t.Kc enm, t>r<


rft<t,nc ianzw-.t exempic ^ sMlo <^
P-oclxiMlostcclnt vcc^nep^tt-ttcttli lclc^

^eionxlccet.HcMcllitl ick?ome'opuicin'!<
est^ecl V" i<e^ilt< i lllo on mt turp^. <!<<en'

comj,rehc/locxc/cct mcput.llccceMm null


wlio pc^lclct. contra lcccblt Po/im-, ^nz/tu-
ilo pon'clor^u-e cilpltcmeHocn l^m corpm
exteclet, etKlcmoclWlon bclcsl<ttce^ct
<l<?w-e.'. <^llM<ia b."elorl,V' ^M<io ionzn
breu exsll^ erbil est/ ^/ci osl est lll<<m oe
-ll-c n-bl5 ocw/?l /t <liiils<lcilstli<c> cv^<lia'e
/rntcnt.'^! rene^en! cst,V PclsttlM, ^ock^l'
>ittcm ^>ent, V' u/itllt! io^ecil msrc , ^ulj
e/i ece^ contcxn'e lon^< scnolic>5 ex memlva-
swllxltate? Vlllrml ^mci r ellt, V' pwso^t <l
ccnciiZen. tccn<tln e/t. K e/l cosw^^c er
bu all>< exf>-Ml<ts. <^uo<i /l^enl at/<<e est,
<ttePN't5,tfi</!im V Wonc,^cMpze
b^u t^uHorck reAonieunt. dr <lll^M<io mm'
/is^/l</i<<il)t'-oZ'<Ul<ilc'^.''t<c?'ttM<<net<tl,ze
ne5 ob/e-ttc,<ieleHl<tto Hcf>lttm prserltlwc
l</c-ttcn. Vtnl P<lttlbl tencium cst.^n incistv,
<< membw /Vtn/aj ml/ccn<lck est orutto. tichli en/m
peil ^m <<m c^ eunliem tenere/v'H. d<e/?n
ckxei^conM membr<t,f>ost membr^l coci/il>'
ncm.nlluin t<e<ilMlZl?net lllcl <ln,<ncii lcn<ilt^.

^ul, ^ c^/l meml-lltM"e lilnmul : Z?lnl>l,

bem.bil V'iA pwml/ce utntr o^torcl.Ma !e


/c3p'e/?en/lanbc<H/cl po//nt,/ecl osport/
<<llac<ic clcentr. Veniencl e/i nckm aci /i-
^u'itt/o'M<^ <l<ccn<il. cxfnmecii est lle cba-^
Kcrommck^cillem<,t p/l<lttnst<<^U!ecMj ^c-
nerllM'b.l^ liiNslttl'ch^tt.t ccmn<t<,Pl m<mfsl
.^ .. cmxcnunt
commilMt. MoF /til ulcntur erb'
zeer<t,^>e llbw srimo <i i,c sm cllstin

twnem,cn-tlMl <lc lnck/imtlMl reln^ltr.


I'na zenera eloczuen6i , czui ckara^

tem, mecko /<lltute , bm im llmp/ltittilnem^ t,


l^. be'nt.?sim^ clcc'oeckctti'<<t<ictu,<<t
tcne, <wt enuc/r^um, ckttt/ttbick, <<t preFin , M
^l>^. c<lllllm^lt/lMMl//l,llt bml/c,utzf'<cl/e. /l/-
tNAM <<ut intcna!i,Mt mtrrme<illm, , st/<u<e,
,/f^. <<t tcmse-<<tum , <<t mecilocrc, <lt <e^<<bl/e. K<l
gr<l<KloHM,Hmp/um>zs!<c,ucbem<'5^a'c,n,bu

^one, sn>um iss/lls iMscl mon/is<llt. Omni a<e

lu,<mt i<itenecll!,/lntece//ce/i. Vt l<l co/lnnews>


^ol /<ttil per se cosi<lt : nll<< op e/l <li,/Zs<
ttone. c^uM llterb<< e^elo^ltcnH^e- bu
ckpt<a>i<iebe<t,e?'eiocttl>eclt'<l'er<ieco-co'
temncktosllto^totMlN'l^^cciei e^e,^ot nw
ckceli<<stM^ea'<</nt,osostet.r'<etesi'<itw/c-
L? cai.I.ocHT'I. I.l2. II. ,6^
ONM Mlbl omni5 comnuxillttts <lc?lo, treil /!<
te<io/cjlscci?l<'<<an'llpn'te cllccntll'l o/ienckt.
^<l aln oc <il<e /?ntz-cke5, uil!klctttie,</l<e
tcmses^, non elcce<<t ilcr V <<ct<< pwncl<u-e
/mm^/c, /lMMlF! pe^cute , mc<i cl abiele el

comfw/ltwncm u Mater li^cntl>e. <^<lmol>'cm


summiAonl ocil rerum tcn,t<ltem, cllimon MZni
timem,me<lwcntutl tcmpes>ttl/ ccommoillMlt
<<-5 eio^ttenc.'V' tot o^tlonum , ^ot erunt/ono!',
/i<ltltAZ'<ll. vettlcie lclcl>!lntr iter lViitoftt,
^i non ttu /onzc l^< V" rermn^rliniltlite, et er
borum tr/tci co/et^ie/tv'<'cnt:V' <l contr,
^l <ilZlt<ttc /ententlltt'lMl , e?" zlltm MlUe/iute
n-borum^ommcm til/n-torum clo^entm lo
zo itn-ullo tv<ecccll?-ent : V" <<ll/ mltl, ^ulmecll
^oliiltencrcntltn', M omlltws, l?tl Uitc/um-
ml^losc^. x ^Hj omnlb! Acl/e lesre^e/
est^ot<icen<<t'<</?o>'c'entom/llnc>^cnkcllcen'
H.^l h.ec, HM extreme <ic> certttm V"llesinltl
ctfljl/ent locimi, meci <tem e//ent icc?t< V' in/i^
nlt<<^um^ zene^ fMc conMi osostefet^cl <io
le<llM M tmt eUj melll ncq- cc^t, Hm ( t
sit in Ht<nt/ttc/!mt<< )/?c^lce-e <io5 sin, V" mr
<l<m. V" ^<e Pwxim^nll! c//cnt, i^n re/rr-
>ss.^^ mecko cs,<ltime<ilMl rc<lckl-c.?o^t<e/int
erzv
-50 vr VVK8. ri.Nci'iOs

kkcutiom! l ^e c/octttw^ <U'ltt'<<tr. UmeNt

iNls^um ^lt tacll commlttt/iet, P<cZ>slc/


lMtFl<i,'?,ctcill'N'i,ttc!n,conclc)sl,c!Ul/!ellllcit'

ocl^,bn'<>lcl<,ct<ill<<c!N-mi^Zcncn5 im-/?. Q)te


Hmt tot t<<nt<H r trlb^ ,ll5/lZsil ^cl soFe
comphcck,stnZli5 rupwt' ^l<ick-!ltw
emconttenn'e, ^<l <zl<ie ab/ente o>e/l/tie-
rcnopo/?Mt.(Io/inlclntc/1c'totl<lecltllcenlllel
smlvncilH'ecl, HotAr'tt/ntl<ion/cnjitll-

sn om ftli lenln. N<ec/? c<l/nt,ut/nt,


M colllgl plur e/^ ckltt-^Ken'^, ^m i-

tt^sjl/cm<<tm^V' cclnnlnlbittV' ot.c/ubl,

lcmAA/c<ihococPcltl<M serm muitlt<i<-


eWMtn^mc^caiiesensoFe.Innttmn'HillM
V7 coi,l,ocx?!. DIL. tl. ,7

/KN'V' noi-m wmmlm <l/nzntt<', bocess,o-


tlo?zct>l e3-sis< l<ilc<lts.8iF</il/'mftc-

cw intelll^l lMc<,nh>- po/?mt.


OeKumlllNylo. dap. xviil. '
7 VV vrn. ri.ZcT'iol?

al^ perm/:/eck m^uc' e/l llle , ^/e in -^M

nun. trp<rttttoel>tb<c:Q^e<l<iMsrc^,non

, pqftiilertt.iieiNlleexeMotepoMn'e? PotM
sostrem opoFe<l/Fe. L<lia textio-H tM'

t<le^/m,^lc>llHlblt<il,ml <laotl,V'

'/e oil.^ c^tlcl est cnim tm/tl^l/ pn>tsb!

" l"um <3Hc,^, gll at ltH<e ^niti:


l bstr.
l?4 VN VVKs. sl.Vci'lo^S
. , b<ttf,i ^<< plinl N'lit sn>lcl<ll Nclltcn/l s<^
/^ 6siil.It'se lltcm coso<lm ^bebut n<m in 7
^, pue^lt-i<m in collo, t^culltNiP <<cl ns ft ^7
se)ne^ttenl/?mlo llno,mint m<<clil,plenum w
s<e. ei<n-<,ttonclNl'n in ^u Maxime cM/c>-

icnt cxpiln.t pnmcl Nl<n-<tlo pw 5cxto Ko/c^,

llc/cnstwc5,MiHonrF,n<l>'r<tttoncl,co^b^

gcrck. 0 excttllnt^ czl<i /llttu< eFct lllo^ul rc-

tsttonil conticlttoncm zr<<ncll cst/rct o^ttonei

commlttt,t <<cme cl./serencil,^ -ttlonun, b-


^ftm Mlnt<<m^ Htr<lm lenoclnw erbos
msllt,V' mrm cunckcilim m<<llt ^m t7-ol
V' oj^l.pZn^t <<cntn-,V' <b /tato more <ll^s><
,, <ll ,70,1 sccclint,t /) cicew ?<<tsem ocMt 5extt

,, bommibi e^<! inclH? uo^ <<t< m<lF ^u-


<lM<l. Vetl l<icicet/lnli Kon <Kx, c?'
,, . /<xe
nresiltilNonn itMz<,/? mo<lfec<,llli<lls-
^mentckt,onc5 ^cnm^ <ipsob<<n<il, ali<<5 <<-

V' n<ientci5 . l^e ^lui5 tem ptrt c//c lilFent^-

t iem>i l?i//55 et lc,Ici cMit su, rcrim


^<e<i<c',t',ltf'u'V" i<e^<l/ ntw.-M<e/l'l-
e^>/lm mutll^tt^Mta^Httt Art optiml Ml-
tilto deret o^tionm . (^oci fi ^<lprTtil i-pe^^
intcllexl/si't, nn<^elm Pwnncic<//ct , omel K. "- not,.
L'ai/l/ ilHon <-<i< lc/ttbllmel lcln-i. 5nt cnim
c<lU/Ie totle^llnl,t Pw czttintw clc/ciet<lte,f^a
ci<ic /ti^pw l^o/cio domcriio clc cickto.
Vmrrtlnt in ^<e/iloncm p^^ r, V inck^n
/?w5 el,^ctt<e umbl. c^zum ^< c?' pt
/lme/i, r^iml/u^ <il^<l nc pstte uemt in
<i</rrime,mlto m<Zil clrcrt clillicirV- ccle<l^
iieere,^ wnitt-^ penclil in rc /ei concit-
^e.I omni Nlttwne ^<e<llm ^z-<e /t ^e
mlto meill tenuite^ c p^sFc c/icntr, a<!m
zite^ V'clte.ttt cxtc>n<lttli /i Vn-m it</e "
>- <<bct,tezo,zui c^ s/i<ti5,et inzen/o P^um ,
po//l^,clttf><lt>'oo<ii/e7'tiFimacamf>ck!'e>'. Lxtc "
litiollitenl nciicl<<.^on ^ ei iecFct izcni.
,7s D2 V^K2. A^.^T'W^
" <<m eP pclrlMl^cctitl/cttli'tl 5extl ei<ell,ncH ^
inbummlttPfFcoe/lttn^mexl/tlMcltl. vlsi-
, ml<ltlo/lne <lm<lwre. 5<epe(t /it)^l lp/c te w

cn'e,^<nnp<l'atlmea!<t<<tlH uemAcl.bomatln
<l< iszm<ll esecunll<ci/l>lto ip/e tc setinelx.^
, n<leb<<t pente o-i<clo:^uum cper tppcllll^no
,, tullcbulznc inttltui cllttlll-ct.lcl esitt pwMo. ,<iet
elttP<ienccm. 5b<cHo.Hf>pelltiiltem^
" M an erl<tfllt tecum unno pll ixit. I Qllll <<zi
" c>n potutti'ut i z?roinu l! licebtttt-, V" Z.om<e
lcllc Ab<<t. Inten-oZiitlon mit>e, no lll
Zr<llt^uc<lcerl'!e.<^ljl<icni>unc!<Zlt 5extl
,, eli^lt <ic re cotwe^/l<< est^xocl est boc lH
,, aumM ^o l<im blenm er/^mr/ ^i czoc^zc
,, nt,in^o<lletotV'tlllwl<lcsitt^t^ 8ummls-

" st<imenpet,t.-'i<im5.Oe tloml'UiV'cott-ci^


" e^/v /cictilttt lt cil/ullc<N'l i5ero. Verum il-
^llmlc>tlime,coce</<<mu5. l'ln/'tl elll <lc,cll/tck
" te compH'lltl > vocl ^ocl pmm Polllat
" /in d. H^ltt, ftm omnmo c> tw/iinet on
" /l^, ^ci ne^e pccu clebeb^ttr: V"^l m^l<
" xime <iebe-etr , commi//m lbll e//e ^He cl
" l/iclm Atlonem pememret . ttmcie nc, ex o-
" ckH, s-<etor boss<< ?. c^tzintt/ sc>/ieie mH
block potul//c. Httctloni5 petltlo c^llocl sblte c.
/iaM,^ ^ ob hl lirM i conMo^ucr/^ut <li <,
ilzentn <ittcncllti5. loci 0 i)omttlem/5rt<it, ^
^l em/macll nuncw^,/c f>otl< Pczck/05 bckut.
^ct<e clc tcn /rre/nt ilcucittlt e^^icctl<e. ?i^
Klonen lelumpn'/<trlim,t/?.<t' clo<ll<e l^u/cl

/<<, V" rrl' pe<num m MliZn^m Hc ? Vlcinmn


.ialc/ccntMm tl^exl^cnclor Kli te, V" pwcc <c
Nt<^<ltlocll^pc'f'u/cn<nt.5<kf>ll u/clel'cuo^
ll/fl,/Dnonn^<<m i y/ciem boM mft obl.

cl^bcti!cop^5clcttl<!lumnl)npotes.N lllw^
Nc/mlto ^ese^uunt'. In^cFlttllcl^cincklM'
/itP t ^lal mtcll/zel-e poIt Icllc, e< ^u<e K c
Kll /nt,lMznlo-<t cFc, ^m ^c ^<e <ilclm5,lb
l'nltto -ttalieMiicimolttgest^/lt, obii expocmi. <
OlM-lbtttlO' l'relsttnt -c/,^<<ntMl eZo cxl/^im
po//m,^<e ob/ient lioc tempore 3cxw ,a/clo,csl-

N conMlonem clcc/clto- Zrcll//cepttM<l<lcl!e <


v^tc/,o/ci//lbl f>oposcc'nt:c')?'>/zonc <<fsm
5,ql plxnmum potest,plitrtl<< puZNt. Llancll

<<cclfl<tl.on eM expwb^cl c<</ck,/e<l commonc


H zs<<tl<< ckm. 5l tlbl ^. tn<l no cktllt, ut s^t <
^ 5 z rto
7 VN VL8.V. Ul^ci'ioNZ

" plttnulinill't'wlsFet: ltn^ttt^cn-te <ie<llttl?-'

" tl5 ^<,mlllHoslol-t^o^uc coceci,leue^e<<t-


^c incst<l. doll<< cN! Pclti-e on lNlb<<t, ^ippe
^l ne i <,p0l<ilMl ^l<lem ni/i pcr^w eni>ct. ll
> mm/<<m Aum 3 /ri"e <zul/^Um oc^bllt. Nec mi
l-m,^lneaei-be luxc', ne^e srcocHt'
ri e^ct. Vcrm l?<ec <zuo^c t intelll^ eFe ^'
tor. 8ecr< concc^w esto, c<l/^m pro/rn'c no
poteltt<<mct/l/i<<tttlcl^c<icl>w,t<en<le Nico/"
re ciececil,^ ttbl ^uoci m <<l / no concecle-
" srm,ibl<c con<lckm,^ctl lll inocetl<l. Ve^
o- c m mes^li/j t<lm n/t /iZuw /?m no/e
/ittl. Lx b ^< <i<>Ml,<ll< gcnn-il /licm in-
tell/Zere promstumc/?. <^ic^l<iblMllc est ><<,<!
e^c Hznit<<te /cnten^^e pr<ecell<<t, e^ue com
poAlim V' or<<tlm e/ocutioncm m^znopl-re <lc^
^erct,e^ecilor e/lt, ncMeei?emente5tt-
pelttl./l'.i/lt/rree'/esmane po^uliln,^ slitw'
ne ium /cntlenck , tm lo^xenck, ^<lm i<ieml i
A-<llanbl comcrci</l : m c<lm /'Mclm <le ^ nunc
<zltf,oMn,o / iciu<ienin suto. 5i wtci cu<ft
pwf^ /?t n/moH , t cle ^nll>i rezn<l , le
M/c^, <ie /en<lttc p^<iw^Ml, tot<t /btlier
^-i. 5/ ^H ^^ ^nttsl , Mn- e?' liter
ex^onen
'.

^ttoc-c/cnt.

De elocun'one tenui.
dap. XIX.
^ Vmmlj^l or.tto' conset<linem Ml><i<',

llll/enno Pl-l e^V' enenci<tl:o lt<l /crcll V'


co-mi5> t lcl lnslxln/mum /lcrn/mlM^ <lee<
l><t. Lst cnim /i^itllwl ^o<i<i<m b^^e lo<^l,c?' Sack l<

sm numew/ttl /e oltlltc cxint. ^x ll e-^

s/im, t <^m oM c//ct, m /M ocurent',


<</)mlt l<ltmck,^o/<<m ^^r<< pctntr m-Nilme?

lm cilsclflm<<n7^t cxcluft, >!Fnt liiwlilu ml-


t<<, nempc ^lbj <i exf,lln^m rem tcn i by <b
mmmn ccrtcltru clc/o^^ttatcm f>o/t tl. Vi'!
eFc ilbent^ mzcnm mol-l5,o lllll r/ilcHN<e <<
M<lttt,^<e <lb 3lM<lt<<te scmot-lc/^. OcilKtP-
i/c-i, ltt<kl^</lt<<ta,fwpn><. kn/c V'nou tltu>
ruro. lll<< <<cl A'itNlilla^ucntlHM, l><ec ck! /eUt6tel
sottl ccomnwcltlntu'. 5<esll exill<< a/^
kMtUipck- ^m z'<<ncll!i,oll>.l<< ^<<m t^iu
4 lcnkl
lmi<< ^m iss'n- m<iat.Hc lte^ril, nc co?
a/?l <<zlt,t /ltllt lo^xemll con/et<l<) pc-/<iei.

^ 0Pls<eprt'cllMc'ckt,/?<tl,<ie'tlM5 Iellc,ne<
zilgettllmentt i <tccsitn<low/?ck^se.^e<io^
^ l<ilM^uibommc5li/ce sbselli/l /e<icsct,P<e-
/M'NlHe <ltlllcllc/rnsrl rsset.<ie me esjZ,i

^ /tV'/olent, ttitnrZll^ eFeccrplt,^,


^ nente el?ctn>eM-ct,<KineAckc>vtf,o'

^^ t pw/Mlm<t /ctlime Hmerett'. H<i lc M


m e?' itt^?^? io^e<i con/etclic,,/en
cpopl/ter/?o-n,/mm<l z,Mlt<<tc mttlw/um-
Mlfto-em,erb<< ec ttnpttcil,/!,^^.
^tl<t<l, ec impwpNil,nec ^repett<<Zr<<lte-,
inceclent /u^be, ec tckfck repenttck, ec coc7^

, ctllf>n'mo-ei, c-e<loccce<,mipe'<lset.
l<e/l^<l cle meclw /ittPt<<,^ oml <ilcenlll/orm<e,
/ccl ulltc^e^ lllte^compoM,^^-, e^^M,,
nbWe-bi5 o^ckt<< coet. I'enttil ^^^(in^
" ^lt clce>o)o<i / e/eZMl,cc ttl^nenc/i! erb
V'/etetlel'lUN<it'Ml/?lo>',t-<<Hluonc /vNFccrc
bnonauci/reczcntl/?ttc/cin<i omn tltr, no mo
<l<5 sbuo-lttn,/ccl ett<lm rtt/l/corum. Iclcm P<lulo c<

bl ^sm molli/?tti5. Nubltc? erborum ieicc?, e


^ckratlonc lun^elt lll<l,<i<ceclltt est. t^Ic t<<ntm l<l-
boret i coilgment!tlonc,^Ntmst>ll'ntl/ autmoi-
lltc' clut per <e^<<bl/e ^<<clum ^rtr. 8l /5ste .
compo/ltto lcnl5 occn-lt,cr ill< r/ct oblas,,,
on lAeo.5m llls (Ho^eHctcr scackt) rcmoscl
tttrablse cupientem, plittcm compon/t, pHrtcm cc'
lzmentckrcnegllzlt.vUF plurc/tte bl<<nt onk^li
aot cteum wn/nllnt rlXitntttr bomcle >/rr<<t,/ ,
nocl/cntcnt boll /?t, V" llli Pwp<< <<^e <i/ici
lu n-bci re^on<lct<nt. I^on /moH compo/ittontt
Clcn-onem t>ilt. 5lmulllt^eezo m 5lcllm e^
l,mlitc<tl est. Venerilteleum lllo bic> I^tt
^l'clitm,bomo non llleni ^ llter. Is^uc eo /lc t<l-
bellclno /empn-tt/ittest. Il cplstol comf/- <lt^
tlcr<tt. In f? nc<m ciomo , H<e wtm ttnmtttclrat "
hommcm. .et>etcccrf>lt<ilccsc/cc>mnll< Ven- ^
/elle,/ll>l cul eo umlattH cc>Zn<<tloem^c//c. <
Vl<i t m boc/cnonc /, c^ucn^^t btl econc!
s uollttm,tf><llo fst clHci'il comml//^ co/-
simttM, Zs<nt ^l f^ret i.ctt/ln lcz<ttm ^ "
f j Vef
,, Vcne ^^ul gl'Hti.!, <<m<c!tl<t, wZ^litlo-
nem^ wmmemol'^ct. 5it l>m<f>c-locll,/l no

ten>ut H<A ex mbo ^e^uent^ex f>>rslckw,


cliseo,tsocb^o. ^1 o mtclll^o ba^//lttn n^recle

<)/eclccetcnZr<lUl<inbi mulw ^ucntws^es-

ina/n-io^m/ll^nomenncn iler^i crone


, H<b5i<l quickem /cniumpr^c>>c5 ql meclnece^
nt,ckmel lckellcet.-)? habro ^<mlll<<m, <i^lMl//<
me<<Aco'tce/si<int'6um. ln^cill^iZ'! (^0'

ll>M<)onn>cmckcntr i pomsckm u>ne-


?o/<e compl'sl/,^ Mncl membror cor"
soiA ^incllint', ec^e^ttltttcknt' lmpl/orel m-
n^mplettlimocku^ttonc/ensumciem/cclint.tt
tum comi>o/itw/f'cr<<t lttritum llltinc io^entlU7
MOscMiV' Pllulo omcktil <<t^ lltli <<cclf>lt Mlil
et.H//5/ccilm lztt<roptozcen/cnoms,
V'imZtt^ctttenciumlcim/ubpfcecc/'tonl'ltl, ti<

senno/e'iticon'ut'tl V'^^kn^'^^llo,^
R? coi.i.ocHT'i. i^i8. ii. St
e^ exsMc V" eleganter co^lbl<tur, <l exsri^
ye<ilu cK^aKescm l)ml/em> f><<s <imoclml lu^
bos<lclm c/i. lclc<i<e /nt mlt<e e^ <<cut<e/e
teti<e,^lel e<it snient V" exerl<itt, e le-
lt<lte-erln ol-utw tot<< e/ectf'. Oemeclio e^
smeck</nt,MZeti5 P<<lo metlcili^nl
W^milnm/enone. dic^lcl cxtrzc/ctt,czlc
^lli<lmpllosml e^ V" a^c<3utttM^oclpn/c V
iM/?t<tm,<zo<iu<i<l!?e!'NoUl<tm,^otl<<tl<<cl^'
ru nwH^cut, quocl l/le5, ^o<i nimmmg^
e,^uo<i e^rrmmckte?'elmbe,^o<l l/?lmlc/iu,
attoeiob/cttslun c^ <lliltm,^o<i i^nltm nmen
/G^oc est^limlll tr<?um cl>cunl?we,^gie
<lm e/t. >llm llcenlll pMmm lorem mu/til
in loc l<lblt elo^entl<e lltt^ psmce^lial'Ult et
c<e/r i /?<<c f><irtc(meo luclcw)^cn-onl cl ^<<
<ll,el p^senlllil.vc !>liu! c/c,^rtl< non <ll-
co.ckliZeproj,rict!,te,V"l'c^<l^<i<lMen/i^
loquorM ^u<< uel imilce T'ullll) smmfA c.e/ti'.
Nt,cZencse^lttemsonl'.oM Oe/?icn! ?,- ^-^^
r<</m5,cu opn-l mlt<</nt<<cte/bs!lltc'^ w'
scnpt<<.f'cllew/enll,<l,g^ex l<i/t>l<< <imt
i^<< iiznitute p^ 27 c<5<i^<e tenuttt^ . ^s<l eil
coplo^ V" enclel<t e/i /enna,/entent<e crcl>'<e

<t^c/itM.6l'<es^jm<e,ncc<chi?osscnt ob
orem o clcsicicrent. mme^! /rpc nulll, /<ese
p^cssi <<c mstl. Omn ^ //ceplt, iocrt : e^
iilcl<iw,on limplior. /Ac/t.Q<<<iclblllH sunt b
omn in o^wsc, cl/^tutunl cst,Kml7cm,sel t-
tum cilccncll ttoncm consec?<lN, Il<cck oston^

os<ittocl ^ b^bc^mt Pw je ruci e? Mcs<ltt.


^? (cum Qcn>c,ne ckcum ) i c<icm le-llt<,tc con^
cm/ , l<lr/Z,^cett>/il?-entcl ctm c^ lemter
o><ltl,^t i Koc /oium zenn't' n/ilbHits. /i/^

at me<ilMZenl, <tt /ttprc-mulnKalc ^Plcl^nt:

-m <<net^liecrnttor, iZeni5<<nimi5 patti-


lmiutto,' pc//c<i<ic/l. Opl e/l lmlt<ltl0e>, ^<e yo<i p-<e>
"^"- pttl <iccst,i,sict.- V" ^<ocls?Hbct ps^ccptl<,cc,nsi^
Mitt. d!0l til>l pwf>o/N-5 lMltl,Nclol,clb Nllcwt
lltcr /rntcnt no lckc<bi! <lt mcle^te,llt te
scte, <itei'<,!t-cZlFc.t te f-cltlc ^lle^et. to^
tocosso>-c,ue/totu^tc luckcHnclll c/t /vn< <ll^
ccnc/l. H l</rc> V^Zl/ium tcltcr cccimFc !/<<

rwnck/pe^ l>lcil,/t Nl,l>^ Mlt/cl Po?

McruV-e/ortwcw^ctt.lnt'leat<<l^<twia
ostimol
r5> co^ocH?!. Kis. 5K ,,
ptM c^,^l in ncn<l<l hcwln m<ll'est<,te
liN tleclcccilnt.KIolo lFt' /concm <l^tt<ll '

bl ^lt- ponch , /lnt'e zra << l<. Vlcie


^uum esbu /?t cstt^/ltcl.ckn/ttmf'tll lle/cnnone ul-

tempore ^m ^t bcktl /iz-<-m,/lt e cottl<ii<<


<e D^m^^n f'al'.eV'exim/le. (lonAn'sHtt.entlo
conponen<ll,M cotext<l^t^mc< cotl^mcnt<lttll-
ne,V'>e'i5 expiet<l:<ttl ero clck/cat n^
^ /bi<ie ttmer! <lbi'mM'. Nc>c mocio ^ic<le
coZo/c, in ^oZenere collon<i<l /lt omni! o^u-
tlo.5e<ie?'no5 Mcll^eltlre/rsllml icxllem
telt<tcm ^<e repnt Kml, on o^toi'U ^iciem,
/f<i el /ltck,cipoctlce./lccn slcknu/iet,^<l-

MHM pettinent epi/iol>e ^mll>',^<e <lll^lm ms


<< lftcm lttnsmA /l>ln'nt. 5nt min trc5 ^e- LpilwKlu

<Zt 07<lte V cosw/e,V' ab oAnH cttlt^ti',


</< PoFnt,llMt l>c5>w ^e ckzmt<<ti!at>
tollt-, t ck<i bc ^clst slrbcmm orinem /rr
n on licbeMt. lll<e/int tum llc/ V" <lble<^i<e ,t
nllo o-<lie n/clUltltr.llllle cult^e V" c/ez<<ttt,te-
n tckmen e?' expl'c^,^^ in cic^nttum Post
s ioco/e<ll?-t,^lsj>e ^-e nonlw con<lntus
^ stAi
5 V8 VLKV. Ut^ncilV^k
lttlficw^u lel0!- c^ut/ie, e?' cotroef/?< ^
o?. U<ci<icvn<m ze/l'm>un'iltlon,on
omn ^l<icm,/c<i H<e se^ie V" ncle ^ml o/t
scr/e^ttlint-, ^ckl /nt commentun/ c<es-5.

/lz^e /<<tl ,/lmp/<c er<t V'^aie^, Hoi <lcl-

tet/,o<<cp<lbeltr penl icll.^)

.clln^ebilt l<<m /lor,li<m /<ilt<tcm Qelll/l

tij.V'lclze! /cnptonbl: ^l <<nte^H clilre


enl<lnt, H<tum pq/?mt l lrte cllcenck < m pom-
p< uc proic/w o/lentant, V' lNM <llzl<il<<ttone ma

/cxl.lMV' /?A/r-<<m,^<<ml /^llnciotemil'M,


"' ^m l/lomm bcll^ Petition, V' llttlsicio/ilm /ecl
/^PelMtlicmpal^/lsem.(^lesecHo/l^t
MZemo^t Oon<<tl et 8eril,llt<^ lnterpret mul
tticlltecllcierlttltllnnotcktlonel.V' e<l commentia!!/,
^<e/mmi//e nsnncnt^um babermt lp/? <lc ei-
b e^ rebl /len sententlelm. 5t>li llle mc<, /e<
tent ckccet lntcr^ctem, N.t>etoncMtem cMn'
<e^<lllt<, V o^tw P<lo compo/ltto' , t ^ et
s<iM ittln^lt, e/ mc/wcrit<tt< ^m extrem.
L? col.i.oc'li. i,iv. u. ?

l,ll)col,is<^ icttil. c^uibl e/i m<tn-

-c5,t st<lm<<l,/ll'l ^un nolt,t<,tlM lie-

lclllnt' elezl.LT' nu cm M i rtrem o-Hnl'

s/lt Oili I^a/o.5>/<e clesl-efto)- u-zmetl: 5<t

lo^ttl', excc<itPAcl/tt!<tem, ct/am/l e^bo-


m<<Znlt<lie nonn<zilm tuwc/cxnt. 1^ cc l)ewl

merl tt/l^ttlinciorcMttt^uum^lctt ln<ictemem-

fes/nit^wn, comlw/^f>e ^nl est. L/i ^m bone

ilZnltatc c^^Hk' <F-Zlt. 5<efvnlwlti'o cll<


Il tilclnt,in V<>Fin c,sMlNll>l nllttm/c res?- Vir^'H ^yz.
nrc '^
crb/ckem<itl^ an/l/ccktcre, in ommb. ck^o-i
eoclem coM labo^Fe.lM mibl no l<icntf ck>
ncP /ensm, tc rlttloncm, ^l cie rel>i<lc uo-
l>i t<u Hsr<lm/?-nt ,cllcll.In^cnnc!c sunt
<lc/cnptton loco^m^emporum, pcs/n<<rul> con

tttl.euentui.lccrl'lio^twntt lc, V" nMln^

sc, tckle tllntmncs' in Znclt'ii, <<t in /?m^><<tes<<


^osH?Vtere/isl>llMlo^cn ^ulrAco?i /erm^

serum; muxiMill-lM clccorlt cl/tll pcfKlnt V" ob/e,

no<<t<i,lonZ pttit.i/ul'lM^^oMiiti/ctte contt<l,


/<t<<)^ ( in/itmm<< clicl<m)t<intul exclt i-

He?lozi5 qulclestc^ttocl of,llloonitclll^t,s7'<etes


ll<< pc<< c^<e poet<e/lbi inclulZent clt ^ cio<? le^

tempoi'lnnclccosMlicionstlitcnim rem Pclsto^lem


^c,cl<<m in i'onose m^ximo^lFe,^ i cu erfttot
c^e >05 e?re^lc>5,ciul on lZnortlsent/cicAtlam nck
t-<e.-H< slltwne notl Virzilli ( t mibl icietur)
itcxlt,c> expo/lt , mlt<l cju<e ?b>F cll^,ttck
sil iibs sc/^ernt.5nt bec m<w lZo su/i^
L5 ci.l.oci'l. i.tL. it. s?

/ce/l<ttt s<e p<lo <,'<< cl,n<m5.


l)<mol''emt^r<i /t,<in elc/ttnt -tem f>c-

tutil <Mpllttlo ptT'lienlt. ^n-^t l^lt>',^l pc' lzna


>ntl>l/lcl<ilc<lnt. Lss<<nt ctl<m -//i' lll,
^l omn c<<nnt coclem mo/o:V" ^<!ttt pcFnt,
<lntm blatte con.lnt'.^' lctclrco cx</itt<lnt^il'

besest<ltl^em:/c<l ellmcl est sropo^tum ezociuMi

De mcia K^ura.

/^^^ V^temperut me<li<e^ eloctttionlMllteNli

fo/lttani5 llec^t lllum mckte-l<<m , pMci5 cxpone-


ml cleinces^V' ^ent of>5,<i e<m rem tenmr
exansl. In Koc Zcnc-e/nt <<t tot<e contwlicr/l^,
iMtmenibrucM/rlttn.Vcpttt'ttbttlf'nmltmlo^^

tonel, conat<ltm e^ <is<in,l eFe lt, e liccb<i ,


tt l<le<tts lies /ok-l : eccontH ll<nzltlm <<c
quo' ment lllmoKe cl/^ <icber<lt. ^m<<t lZl

^tum cklcrnck zem. cio<i sitton ostetat s ops^

icie:<,s!irntlo-<<>t i Vn'sem.' H<< /llicltll <

lum est i omnibi,^ lst<m m-<Zmtlllnel /es<lt


ao<l nonz^clil^tc m-lwrem pr<e sc /r><<t clMt^
tem.!^ec siconfismuticiemtot^ /ibls</btllc
V'ter//ill/)?,p'<'ptn- exsttt!<llnsstsml<
H lllo/ttbtckterljl/ecllK^lcl pwckzit<eesieno
potliit, /e<i mlto Mlliosem pu?tn cott-oe^si<
bttMl or<<t ^Fecmttentum.llM f>nnM.n
otto pw Cec,n<< mlto nmen/il e/l, ^M

i l,Hc en-ie pHlm, ^exi p-m tttterttullo ck/let

o ck//c pwpll est. <2llmob>'e <<ck /ittlgemt


FereFscnlittm lletr. on lF^sOsl-ooemu u^
t? cot.t.oci'l. t.ltz.it. 2D

<l Fnnckwl't'M ^cknciam elo^uentum pn-clci .- /ccl


bct mckl ^-e meclw Pwnm/nt, Mt on tc< cer
te pwcul <ibsnt,tcl mecll re/rn-e. ! exos<l/i optt- SxoHi
M05 qoH P^Mum ltt, <lrgmento /untilloriM
si-<eAtlonel, ^l cozlttlon /< mottumento llte-
rum ts<llll<i^s. 5l ^a f><l operil up<i ill cul-
titV-expolltit/liumo/icnciltclstlficcm, ll<<el m<<-
xime o/^c<i,t. Nemo c/l ^se ^l nc/<<t malum rFe
zubn-nutorc,^! st^tim impc^lt in pottu, Kn no im-
flnZ lllc^ttl pnnnfno c//ct< l pwccllH l?a^-
,i<ii<e or<ttm^ oFrncktllcl nc ^Mom c?mMtt<tt.
cecn-o ps<ec/p/t in c)r<ltore^t/ummlo-tttor efii-
bla f,one/f<<,ckcittl^ elli /am ^lct lll/t>cl. I^e
7noue.lt llltt^lnprttlctplcknon eni>e Plcbc-nm
omckti,^l loci' commbj ckel/xbent-. N3 ci-
citnt/lnt^Mrlin^eFuj/cck^oclmmocloFUzl.
V' erccncll.!^on ck/unt tckme ^^ cx <,l>n<
Pto innpliMt, V- ^Dme comnu>e<lnt ckcllic^-
nu: t ciceronil illucl in ccttlliM - czo^e <
t<lNiiemMlcntt^no/frck^btc>cMiHfpe7'tlent
b^c^cl sublime cm,i ^uosumm^l elo^uenti^ i
rc^ncllto^tos. 5mml/?^m orclinc sccuncl
ponttnttis.noom! ^i<lem pcr/lm,l^,sccl intn-ll-
lomo<llco/tH?cZ<<f<<.8nt ^,<lm <l<iltt pcj-^nz^
/t, lclco^ue llttMllc'l^ell^ncll.^ttol/i ^u intc^
' t 2 swcrm<<
>9 oe vri^v. Ni.^ci'loliV
pnxrm con/litttlt, lonze extenlt proam^ o
men^ttntautemkxltt/inock. antegM<lesepb.p.
con/^ Km eck ^<e lice<i<< loc tempore orbltwr
cxponum obil breittte? conMum e3 fro/riilonie
V" rcer/l0il me<e. ?Nttl <le rebl,/cil /vst<ljse
nece/s.-^ con/lim>',?.c.<lepl'lck,V'le<,
>
Nxo>, < h<,c zen>e /r>e /unt ill<l p<ir<l cxor<ll-t, ^<e in me<
"'"'>'"""' <llusilpe^pesepents.oenm/it<l<is^
liclen<lo5<<mo5,elll'hon-e<<ntHc<ls<l,/e<i <l <li^
^mzencl^p<'tcll,twni5,V'<iwlllzcilol/e<
/tl'cml^.ittentlottc c<etePtletu <<<-
ckt.In eck /illt<Lejt V> mlt<e <ln-<<t,oel,
t Splitt llZlt<tt! clc/?cke'cnt^um<i,lofl. r^
eM gum el pn-/n<M' t c^eKlum l>m : l
>em,tloclM,sl'cm,/ltm,reFocm,p'^clc<?^
c?ck M/e cxomck cxponenclo contemlcktM'.lto'.
elon^clt otloem, eslMlcltzlt<,ttmltlM
llett-lckut lMlllt< . l>lo moet tonlt-<l e^ tempe<
Mtt ckeesb Hchonil,^ o r <lel ckce<Km
swpo/?t<< e^,^<cc>clt<l-e ct <l^es< mpllsic^
tl,,^ tr<tzcr<ll<'lttN ^erel. Otticktln ^.ent
V-/m^tn,a ml>lm in mo<lm Put><tt <e^-
bllil V'p'-ofittenl o^lo^^^^ rit <lpu<i
8eZestM05ex<efc^mlckc?lM lll<MF,tm/lm<
, <tgecknngMck^Ml'e/lz,e,tm/?Zllln
sMH^Mc colescnt, ulAebllt!'. ^llgot /ecl^ p/l
l.5clplo brllo rttmcotlT'tto c^t^Zine ceplt.^<<
in lonXmclctel'omm^ttil-tttteme?' lilllZcnttllM)
t e^ clomestl5 ^eclan^M l>tt emM

bllcm<<cl<tcllmllilttti , coot 5clil omni- c

/ll>lsolllcetz'Mltz<ec'<e/ore,tomn cltt<<tlb.

/nt <lll<e lsluliittt^orcm en<irm,m ^ll>! l< me


il^gc^ imclZo expre est. e< <tem An/e cc>>
eno/cet,al no mo<i rem cie <zH <<Mr, cl^ /?t <ll
znlt<ck,/c<l et nmew/ln V' aMenl clo^e'
<ll ?emexplo'<ll>tt l^st expc>/?tlonc5,^<e/l-
ne?f< motrem<lll^u<lminclctlucilcll'l: ^<e

meMonmMl pc>tcmnt.lllck /rnml<i te^


nemOn<lm, pwptereaMclmckXMe iocere o-

-- , t , l
^H, u,ttll. ^^, ietur./lcmimalt^ltttto llbwlnstlttltio.'
Nzo cw (e^ueentt ilMmulllbo l<illMel)
>
' a<m^<ln l<i ^uo<i/m <i!In, excmpl <lz

" llump<n-temi'it<ini5,oM^ patestzs<ttl<lV"


" enn-eexorn<ttli<mpto. l^olilFcntlt<lte. ^st
c<e/I<ss ^<tl<< V' est< est in ^erentto mlt<,
ettam i <N'ltloe, t ^lw ^lt exponentem 5l-
maem ?amphll mt<m. Vtc^ t<<men i imo Jene'
rcun-/'llt!'.8tV'/bM</!ec/l<tt. Zsz

, rHblmm^mtlp/Pmo<io/muw'lbliteniuet
, elt iuxlonbl ockl re/lcmu5, cxccpt ^<e3

, ?ro/lim<e'<l/'tl. c>l<l est <' membr<<t,


n^!'""? "" pcrwci rcsolere,!/l suuue e^ tt-<lH, ckce-
Zeni i/mml/? m<l^P /Mli!<'c<le<i<cn-ef
<2Zo<i /?^ll opln^ture in <ii>l /ententu ^/e
c^ ll ^^^ttnrillcet ^it? per meilliltcr t<e
ilxljs/c Qcewemcompmetett<lm t /?5fbl^
c ,^^<ulo Maxime ntperet iocere l<lccsul
cM i cotn,n-/u.It<a; <ln'<itll>nel l.? /nt zr<t

V eMet. bilr! il/cnmttu/rcnv priua m<


,m<e <iln>/>, lei<ie rc- .lnetcttem i<ilt ont
At<ttl'onrm, cl /<rpll <ct<l /l>tt/lt< aMbrttn',

^a<< innon/lrat os<lto>-,^ulim^,<lct' in/oca


m,nnl, c^ aMtol-lbln^bmim/ll'lit o/f>s<ltem:

ce commcncl<lt .- ^m latt-iat lllttstr prs/on<tt, V'


ezr^ ^lK<< : ^um iitt <tbont<ltem l^oc<tli ,
^m Pntttlst? <,ll^n extolllt etenml mM
ttl<<, ^u mittut l><m c/lti<cm clalww,^M
^ttmentat.onel munll /ententlusum ckznttate ,

/^ p^ttone m<icit <<llo^in scnH V lma <li


Hu, Hm ic/crlblt allaulcl non ut bi/lonc,, /eel t

slw'cm,^<ttlo/?ml/lt<i!ne5 cvn/rrt allom<ulul


mckzil qm <i psoblliln , am M/it exe-

re, ^m flcl?nt<ltc cl-boslMtezlt -crumlic-

fcic/i. UFcomnupHtc^ccrcmexcmplli,nl/l mems


lc/l<<psollxtt< rct<s<i<<rct.I'<<clle e/ldiceroneex"

lct<<tc,ncc /nuntuilM /Ml esn>e exemplom


Mos. oo<l, i^lt,l <<ccs<uontt/cstem llbn,
t 4. ll
,9s DL VLK, NI.ecT'lol^N
,, nonrepenwszemlli'^lxlmUHltli ^o<l icon
i/^^<i in slln'i,! nosts <lc^n^cki(HI<

, se ell^n-e ^u ^.a-eret. ll<l F cni vo inzme-


sc i<u or<ltlo^ull in nostr o<twmbl on/lt
<lll^,<</l<,pn^rc?lo,l<tcutl tame <<t^uc<ubni
s<tto.Nckc^tot< /r^e lcne<llt0s<ltloc5,t
swirzettunl/u, pwU.U<lello, pro 5ulpltto l
iez<ltwcmosto,ex PblH<<tl ole, an-
p/m-m,t<tu, ilceblt excerpere. Ucktenco^

lwellocl>V<i <ieieH<tttoc comf<<r<lt<:^<e<>st,'

liMttcve clm^<ue in smswpe /on te<it


<m<t.It<lbei/ctctl<Z'<<el ilH^l in /nuttiHi-
se'0f<ltloel on lll <colzb5 M^-abi^
lcl^,no r<letel<icc/'<<torl! incemilo,/e<i ^<e ,
cemolie-^ <iizmt^te^<i<u pwpo/ltcvsicit:
" t,!^o<lebeoc.c^n-^o<isir-l/lctint<<tpe-
ncl,ta,t<l>v^o no<ll? lllcewlomlsmcosM

, emocltttt.pnipanetlbicklilsegei.e^lii.Uli,,
temj,l-e,^i ocli5nosottt.<^bf-qsiol<

i meil<i<emom<^t4^cl<UMe^Mil>
<lcm ckl <iicciMl est. Vc, b<l leg<ltur lcncst<l,)-. ""

tame Maxime pwMs, ^ol'um omlm rutto^


ne^/pmo-e l/bw coplose ilximul. 5cl,cmuta ^<e-

tl".5M c-ebs<e tr<<^leltlontt^lbl ckl/ c/l lcn


cki,lst^ltt ion^il Pctttnt'. r^aetetr K?'

cont^n/^ /lmipt. erbii, nebln c^cb-, p<in< pu-


nl>l seAoncknnt: ielt<l^ ^i lcicm n-lm, V' ?e-

<<tr, con/t^Ho^ crbol-um tum coln!ilo^


l>i coplctr, tum i/?o/ttolbi >ci<lxct'.8lc
^nt> ttl coiAmentcktwnc, t ne^e ^crol babct
concur/i, nc^5 ck/ln^a5 at^- htcl. N<lm ln-
3- im e^ <e^abl/tl ^l>ct ^<ie ^ul<i<i<m, ^o
MckXMccommcnH,t/<'biec/n<<.Lxpjc'Mt'n^
nlen, V" lci Mnm o/steltem a>c/r^tu' <<m
b/tlttmultocrcl'no-, ^m eiinbttmlllcll/'
l>iimlgccrcii<ccncll.5l'</aam!exemj'/liMq<,
/ ^<e <ilxim5^o/nt omm<<(gl5 e/,tt t<lm l?- ,
> t 5 lt<.
55 ve V2K2. rl.^cT'il)^
utes llmplrHlt' on/)< fMtlenzeese

/Hr<5 ltttttMHzn^l inc-e<ilbile5P coznu./t'<i


/nt ter<e Mn-<l>i ^u</l t^eutr tvojx/lt<e, V'

/inin-s, exsu^nuscul-b, uciem bo/ilum fro/ll^

bostem per/e^l, t ^m ctlMl /rr< latlbtU5 /e


teZHNt^t^c omua bcH un-c gentium co^e/c<tt.

,< ten<lm.c^iM<<i<iml'Hiue/iem^lcescl
t^^im<'t<llt^s cocf>le.-lt. ll<ecml l
e^^af>et<<n<mc<<ml^lno<<luilm<
,
,. Kt?. ^utem l^om<lu,etc'em < /um

nontttsslbttl Mpen/ll a<pM<ltm,<ltHt-l<l<!il'5


/e<l exfmmtu p<ltslmoi/ <<mplA<<H lubentem
cepl>com<eseo/lck,^l/e^//lllf,se,^'

Miere p<<tl/7' , ec lll <iimi <cle per^m -


zlt^lclor/>wln5ecmet^H/lllm/ml
oint <Mtl< /3rt<eS^zi<'l<e. 5int/ilnell7<tm<<
r? coi.i.OcH'i'l. 1.12. . 5,
t olct ^/^e /enttllt: ezo eW bcknc in t<ttl5 opl

mtl<e, llciii l>ttlbl untcpono. c^U al-


llem olltllcel inoo ^enerc bonitutn lM- "

^rrnan e^ scfttllre, /e<lcomplcc?l ctl< V" aZc-


,-c clcbrck. N/c /i licet urtcm l^lccl-e ol, co
temp/ckso' t in <? csbii n-b col?e-c<lt,
on omnltl l^lclc,/cll,^cicl /t c/i.p/ttsMli. Oc
llic occ moclulllto^ elmbttl, t<lnb./etl<tt c^um
ssonck oll>lllt<<te clecN'^t.Itim llnttn^clxcl'ttto,

lck,plcn<l m<e^<lti5, alll pi'opNl,^ trunllatli. Vi


et<icttc<m/lzi'<.'csn'lpiin><pHnl>li'ell<tll,/l' 8c>><:,,
Mlllte'c<lclem,/lnlltc' ie/letil,rrpctlttoc5 cr

s<lr<ll?n Mlllomm V'mlnoi-um. OttlcliQl'tlo-


nem omcm/?c fvobabil, t nun czu^n-. neckte /il^
lo'cm,nt'P pttlchnorem.nl/l /orte cupil sDrm<l
tm ^olicillMZmi 'ecentloi'ttm^ul nc c^lcl /?t<l^
ta mo<c<,nt ,tott exncllt <llmlntlon<l>ic'^
bomm lilnc?lonll>l no e? m/lctibl(m^
telllZa/?p/lclmV' compo/?ton<m /iZ'!)^^
utlonibl lMcllck,ltem ^e mctilpbom et trckn/-
lsttwlbl t^m llckcM, t uo ti<m/ccsclo^ul.
,20 DK V2K8. KI.Uci'IONS

ck/cle mollltcr^xe b<llbtl>e lttlle<ltr. Ho/m

enteHlcknls^w/lcmio^xenH tetf>oplllin.

<i/o,i.tl.uu<e. 8s<ttt-ePlM<^<e^
r? col.i.oc^T'l. 1.1V. n. ^,
bsMt^i^-llslM loa^rck le monbl,/l moclo/l<
ecotmttoet'll/lZt7'.ci<,smm<l<ie<ti'<l^t
I^creti/ <le <stepl>/?c<<,t Ue/?oclle?' Vl>Zl/l/<le
<lzrlclt .ame e/i t oM Nomen, in^o^
ai! oplnMfllNlM molloZcnl cFc/l>llmc(^oll
slcsl^c/nt nttsHtl) <?<< rccecllt,^ turpi
ter aben-.lt. I'seilela^llencll Ken Mlttle^No <,>, <,
menM MencKo tene, i esto mecll, t llem e>qu>i
postc<l cicem in c^tone sene, in V/>/si rcl, e^ ^^'"'
coplosmn.lclem ^lcere coneltt c/i Vl>Zllll,<<pllll
a<em OsckccHlAllelte!7'llctl^<ltone'm<>-e/b'
tl/llml, x I^tinl tlttlr o-t<tlone tempe^tu V'
/enlil,'I'ml ltt<iet impct e?- utwcltHte. ^Pclen
tlem Vem V Io otion babent cl Ioem.b<ec
i/i<mm<it<i contencktscntcs, ll<< b/Mwr /lttnmls
^lckZlt.^Mclcm"ne/on^^ttocpl<tublufiw
^ec<,8lnon,V' vlclo,coic moclo ^tttl'i t
in lllo poemte e/l i?lMllc5,t M,
Lt/lMtll ll5 cllK^iaem o/lentH^V' clo
5spmemb-<l)inno.-nHs6tesostmlol7i. "
/ill/intN'melll/V' compo/ttl,tbl,
N<ecAll rl<ml sito>-m,hlc exltl ll?m
5ottetllt,I''0l<ilceftm,V' psol<p/<< lllete
?e-Zl<M,tot suomi<i poslllll tenil^/llsn'l'
I^eN<ltorcmH/l<e.
^ll/Zs<el ^e pe^ceck, t,
,0 i)V VRKS. Li.kc5iQuK

<^lU5 <in in^u<le,^^ <ir>< potcnttl nost


^ltfubi blc lunof <lcmi/s/enub/bu< Inl f
5biiis!<zmKlcp<,ct<<pw -'N'lttlltc m

loot<ltr.c^u<ttobsem tum ^n^< poemM u


am^ttilm/osm^settcl non lebent. lll.<msi)
mt<flone sacl e//e pwncumt opttml l<ie
" ZH.T'!! ^ l ezo Nomn-o, iil^ult, Lnnio, rcll^uit
poet5,V'Mimc t?<Kici5 conccclcrcMiUt nc omni
butloci eHclecontmttonclttesenwr.cscbso^mls-

n icenlermtils/e ngk! ab lll<< aermmu cantcn


tlonelll/cellesc.^vepoetll lu<ssc.NecemmlllH

De lummo zenere icendi.


<^2p. xxi.
^ vmm^ml 'ltt'onil all<l est elo^e^
^) ll<e^oman<epnclpl,ll<l lwminlbl pH?
me? pxlcin-e ^entck llptum s/f,Zr<<nilioaln
<lc/iib/ime Fc^l/o creclltierunt.T'oN diceso, tot,
I.l,l, totl Vl^ll /!>/ r/l M . accc<i<t V'
^^ twmmc/ltNAl'lttN celrbrcm ^lmumexten-
^< t m multol.dle/cmnt trpe e//e puwo se<il ct>en-
!<< /um m^n:/?ml/ s/ssonbl inc^til , Hi
rezrl lncll coio^stt/ilcol aw nlinunt.^a
l/cr^tel sbetos/luu^imlljzsHncllo' pertc/r,^ De
moMcncMminlbltto^twn^ Ql'.eclllm sn-moe
te. V" cicero Hm tilHonc ckrclentl settl-b<t MlMl-
col,lMci<<tonblcclllt,V'/vst l><c/n'ox inur-
M fwl/lone z/iil<ltc>rlml mio- r/f. <2< /? c^uil
l'/rtl-lf'llt.tti/ittnmo crecl.lt o^wNioserq/iorc,
e/se pZn< ^m fal<e/t''!<m>/ene< ^ iclo/,/ccntl<te
^mixlo5tmltl,5r<iZrn!e/l(t llle l'cll- ^irnum z
t)Z'<<cil/o^,<<mp/um,clicmen5,onlHt, cks, "^ ^"^
coplosu, zrlle, llN'e, ai'tlcni, uci penoc?lclol V
clMttcrtmclol ciNlmol l/imc?m V'P<l'cktl. Hoc
ntotUt,bocMmiHt,boc comwct/cn/m, iioc ui

PA <lccmlat, blMlllck V" mocll ll^cnlckt-,


sl-tt<<^'c^entt,t?'l'/5 f>Z^t ucesb! , V^/iZ^
in ti'ciclltt.lllt/Ff'e mlt! iltcr^um i?tl, cln<
co^zmentutto MHl'^lM , llmbltl pacl e3"/onHN^
t, inc//^ uc membr^ lonzc s/^, Mmei'! min
/MV
,4 ve ven.3. rl.rci'io^T
/<< ^H el>emc/,<l!iio tzi^ot< <li<?w ltt'ze
V' concitutt. ()Hl<i osl e/iplb<i1'<mtm<il-
/cnmen est inter lwc V" elo zeer<l/pcnl>f<l,^<l
tm mtcr /< con/llHul.V' NKcntilsn'icuiosiml^
ps<ellM,^t non omll <?abltl Eraxil est bttmsmo-

tnml n<u^tttwlM, l/teru Ml/encos<u<<m, HP


/bmil o^io i t^ ckommetlssiHilcw? e^H
Ml/mcos<iu,<lM<l'lo-<l<li<ilgNlltioem.biec<<
/HtonHl<lcsi/cvi m<^ <ccommo<i^<i. t^ /"
m<t i exmHum cH>. Vt cni> uccttftioi' ,/!c c^o^
le/r/' lleb<lt<^rHl. ^caisttc^cm cmn iico, ^i
cmc^ crime obi/cil, etl<lm/i ie^n/s pllst Mi-
l<liznic>. net:ve/r^se,aif>'^<ltobtcc?um.vc ttllliznH-
, tloe/lthcexemplumte'<l<t<<Honei Venrm'
Oem/)<iett<</lnH^n,^<i<l<ie/l,^o<i^,'cKc
,, cket,/t^M>ent'.Mlblj''optc'ellH<^cl<l<ltP
<letm^eiwc^l<lcmm<><lNtlmlclcts. ^/
en V" in leol,V in bomin imp/e nc^'c^ co^
ml/?t,^c'lM/celc'm pcenil lZitlitur , e?' mente
, conMoc^ <le<lcit'. ^Zt em pr.ecipttem scrn<
, cuuuml^om<<noi-l,^o5p<tt'tim/ecn percM,
furtim iicM ec<lult,p<n-tM implo^m i
bert<<ti5 V' ciuitcktil i cruccm //i/it. K<lpint
l/ilpjillclumili/piltt'i/.^uock iste ietle/i

ei/cmt,
L5 coi.i.ocHi'l. l.iV. li. zc>3
ti/'ce'et, V' pckrent preciln pw /cpttlt'. be <
smpo/ce-et. ,cll^locl ewc<eremole;0mnl

<lcct in tcncbril <b ^orcts/<<l<ta,lb<ilt<i,w>^' <


stere l llMmum /?ne siwrc <<tH meM non ^-

c<<m pote/tsteni omttcm ol b<lbetil, t Mt<,til,


t'lmlo5^l/empcr urstr<elchontlttale<lltt^l-

b tlobl labono/ll, Icllce55 ^lcl m^il/llt,

sWmori Priemlo-M <l<l 8.empb.<MH, met

sccln'cV' silwre l/orttm mit. rcicb<nt ocll,t^


toexosecmcleilti em<<lb<lt. Nxpe^bcknt omnel
^ t<<lc progFrl, <<t ^<l^m <3rl e/sit:
^lMl scpcnte homlnem pwnf>l,lltP i/ow mt'clll)

l<<t lle tt/cr /e cicm cFe .om<<nlun , mumclpem "


coftmm, en^e/e cum I<. pseno st>len<iKWV
, eo^ute N,om<lo,^l ?<onl ezoltr , ex f,
s, b<ec Verrel/cire sojs/ct.'!'lste/ecopmFe<i;

sune/si</sum.cllmne^ <lex,ne^ e/liz


all^^M^>/iHlcich!mlFet llll.veinckl-
betcll^llem pwslpl,el,emett/?me^ er
beran.ciiel'<<t'Mz in meclw /vw NeAn ^
,, ,om<l, IHc,^un itere<< nlllzelt;
Mill^<M^llm^e-lintn'llolo'emc'ep,tlMH

Uckc/e comemsnlttonc ct<lt, om<< erbe <le^


pl/m-lM,crctmnP ^ corpore <leiec?r erbl"
, ^biitxr.Ilnonmscio l?ocopcr^ttN'HN'lM
imliepsettsewr/eci^lM Mpionlret/ieplitt^stts
, p<retHomeclltltcrx,crxl^< w/rrllci
e^<erm/w/,^ui^<lst<upote/)lltem<le'-
, r<<t, compckrtlbckNtr. Q wme <ilce iibert<ltl5. 0 ll
> cimllMc^^n<t^.0lex?arcl<,leze5^8ens
,> fwms.OZrMller^tier^V'ckll^lunck) M*
t<iplebKolt!e tnbltt<<potsMl. /Ul^xunlla
rn<<cerb<<te commotttlorlltorM ell<<<lrtloe
, lcriterexcliimut-^lttbttzmn-o/ocrl, 2 <l^-
c^L,ll Mhonbi,/cM omlmbl ^Q
, mil/ier increMle/celltt.V' srter bc in
VM
R? coi.i.oc^T'l. !.lL. lt. ^
nm'/ m<iltum. c> llblcknem e^e<ttckm e?" - "
iomit.. 0 M<l<<a<n /lZl<<7-em. 5Io ttmlFe,/l
ml im ieowm, bommum^ sim<lm, lt l "
s/m o<?cm,^c^ lll< ptulel.^no iime c-
bll?nocbue^/l!e/nopaneticl^ lp/'/' "
perlorum tc/i nxpttlN'ttmfl'esF'ezlt scpo/t>Mlt "
omnu c^l<llt<lte<<c^a'o'e.Vlt piorem llblllo,
tiMN'em.lttli^cl^scltlonemctmentu. lnconsin
twlbl /epe vz<t b . ?o/le<<^lum rem o.

dementer <lpi/sit, V' totl <r<ie/ct , t Qcew


urto llbso in Veri-cm^Zenl <ie rc 50^- Ltenim
^<ll<i e/i t<<m ^<<gltto/m( ^o<i mcklomnlumse' ^
s tttrpl/?, m<<?cime^ e^nm /let' ) ob "
m lck<lckm sccnm <lcafn'c,pl'ecw KHere "
aciM<m/i<icm e?" rell^loncm.-^<<nto ,ll<iAZi' "
tto^f, imssob, mckZnll , cum ^o sccnum <
ob<,l>/c>lelm <ccef>li',co<lcml<re/tef>s<e-
lonm Puciem ?r<eto- m ^<ic >cttecli< con/ct<il "
nem con/n'tto'ct. Xcell est sce/pere <lb reo , H<mto "
<<zil ab ucctt^tose.^ttunto et /celnMl ab "
troPfl'lclcm^ttumpwoo/ul^cl uenlcm mpro- "
icl<l,l<<llt lMcltesil il am fvcnm m^loscm
lelilt.(Ic>crlo,/o'/?tM <lll^<ll^llcla/macil
^lpsm/rcn'i>. cittttMttcl-o /iclem ckc re/lzionem "
,os VN VKK2. NI.Nc'l'io^S

,, nclem <lns<<n/l t^lllcle' m<uo>e Pecn,

, > lem > ne pecn<<m ^lclcm rcllci ? c^ljem mlkl t


,, Lttibmn, ^cm 5tllenum ^ goci nqlm bl/nu,<li

d<l cum reo tn/lZ<lt,po/i cuMiicctt/to <ienHt:


tonest ^omin ^i /am nonnt, llblegct,con/l<

,, cnMl<ccepcnt,conliemnet,pccltlm^on ^
,, clat : /? <le capite ilbew lucllcablt.Hulc mckclill t^
,, bell<< committetr, ^am Oc no moclo cn'U,'
,, etul/aNZic,/lls<Ment>otll'lt^ In bckcor^
,, twe/l im poncil^ -esiM'/l c^b-^ smpllsicut,
, ne^/lttsrbaZrck e^ coplo/,/l/l8'< <lcm,/ic^
^mP3MtcmnlMN-lMltn-!ckt^ltcntM i^>l-
ntt,/ciel> cxpre/silm /mm<e cio^ett<e imazi-

//l/em Z-<ll><ttem interim cHplnt argmet<l , t


tllapw5to .o/cio- Ql<l /?<<cce<il>eotln , t te-
<ttt'<</n'l5.^l<i/l t cli'l^l<i^ tck<i<x?
, Hl<i/?tl/tlt ql occl/i est, inimic^Ml ? nm
^^eremi/^, q.eteu<i tantum ^lclnl <l<ixc-
nt/ ^ci<ie/?^^^Mnt^.in communlbl /oc
^cl s/ib <<seiel contctlo.^mtll/lc<ttlo mm

ri' coi.I.Qc/iT'!. I.IV. II. zd^
in lM mckximecxccM, csHl clt^<l pe-/n<ll l l
tu mortt est pero^wittt lll<< d/cn-o tclntoj'esc iu
<ltl<<ic/ps/lclof>'nclti<l'M' V c<<clcm cst^l^

tlblcm c<rlio.^ Hl<l c Nomine <lcioic/centlo .^ ^/<i "


cum alleno f ol<i ltt t<m ^m!iu5 buic ftlstl , t "
>'!! commocickrel f <it tom inMlc<i , t cncnum "

o<ien/chna<iotc c^^etHmiltnmonllMltc!/'' "

tlWl.^l/?ml<<cpt'<iem llmmec'xtttln'ckt, omnc ?'


pwpe l>tte>ZloNli,<ilZlflte /perubclt. ^ "
ll^lt fet cx/pntc. ^uclem rutto est,)? mi<< ^<e
li<lmlo^ent in<ic<lt,/l int^f'clluto^em coe>ccckt,
/?><</c<t!',^oblrzct,/l t'xcc>'<'tu>',/l rem <ttwcem
<llcen<io/bi/cll<t ocul,/? /f>^ ^AtHm/ic^
n po/?lt,/l i/?znem el impwblt^tcm el c<llckmlt<<'

t<e Zr<uil/?lm<e/nt,^onl!lm in lll co/mutur

5>llck,pw M?nc,pw Klibino ?ostlimo- czulll,,'


^mt, ck Ml/erlltlonlbl io^, ? c/lbl w /m /i
f>llinl>l)H<i ettm/l pl' ilte be<ml,sc7-omtta'
mmmlbl tt<mc omntt'cll^el't<t. lckmllcaitcro "
Aon in Venvm.orlltwnem fw dlctlo,V' Pn
l<<<bl>wpa'<icllwij w,cocloel i 5enll
KlllM,<il<Aone5 in c<<tlllN!lm, in ?//em, in clo-
llum, in Hntonlun : t<tt<< imtlltH coplH, tot
ntetw,tot<lmf>l/sttlon, tot lsilorel clo-
^e<ll>ei>m<t5^tw mocl <iifell!zeil,/e<i etiL
i Mltl<cllnn/<lti!/p-<l^ c^se pt. 8<esemew
ltwatilte^lll ckccen<llt l><i lHclbl.5<epe t<to cio>
lorepcrfit/lllltilttinmcrwsem lb'?m<A /la<
t>'.r'e^etc' inul<il<<m exc/t<t esbil.^^lmtte'
excitilm cont^tl' ^rlt<lte e/linZ. ^ll<zumlo
t?Htwli/NM!l<ia-/!tt'i/ contempt. l<ien
ruw contempt eclllt , in eil loclm exlMm<<t>e
<ilz/t<ltemc^ re/lltlt. I^rmo in^<lmut m<uos
lli^ccl,e><<<'<lc'tio'emcl,l<nt<te funt <<l<t^
llmi5. 5fc constnnst <lb><ss: et com^imtt <-
ck<c. czoFlt iplet/<tet<<te:/^l<tl>it<<tc-
plcktckte. ^llo moclo (/c lf/e le/c lo^lts) <inue
Mci/et Mt incitckNMt l>mn pote^, ^l o<ll 3
<b lt>/^nof!N'/rHl,t!Ue tet<ttl^t.(^<e<
rHt^ll^^iomnblbi!<t^clb! com-
<l te<lM^ <<sii<< conteMw i' cleinlle <m in l,
ch<nt<<x<lt
tr , i <lt-<<,V- <l morei, er <l omnem - i.
t<e co/etlln <lccommo<ist!.llic exprimenclo
<^tl0ststllllslt<^u<<bllil^HMleclum colli
im.^ll'el/it/?octestMonl ltoco!/?
^<< cx frte <,lleHtil,/rr<< t potero/iltcllo et c
in<i/t> Ickc:/l ^ ob (lcl c^ocl nonH>e-o)<K'
/cru^tilme <!> no cksicum.e?' <i cjoci//cepl,
^o^clpotcw^c^. t^o/?pn-)r''eoj,ote ,
,ot>f>'l o^c onere mulo , c^m l<l l^ocl Ml-
ll c/nie/emei impo/ltum est^mt propter per/itlum
lbttcn-e,<ltp'aste' i/i'MltHtem<lNttlclel'oe-e.
(^let<< o-<<tlonep<<te^lcltsuol mar. InckfMlon
et Mlsn'lcoscll.e pe-tsb<ltlo, </l iel/?M< est, <<c to
pl'.ctescttN'lt^ttnZrMlKtis.V" ckmollM cllcenlllmo
llm c/tt^l'lt. 8t <<lltl cj<e ti<cnt' et ?<lj?lme , et
coto^/?lme, t/ctcntl<e ^<e<i<<m pbl/o/pbo-, t
ckowm l<<uci,!<c iw^um lll/in,t confit
ck sek nuximil . g^/l c/u <tlt <<tc /bllMlU ^-
eiet,hi c^mcicm scPu^bo.cilMct Kmen <<l> opl-
wone cce-o , ql mckcct K<ec V' ^m,il<<, etsi o-
mneil siorel or<ltlo , V'ornsmenKttl/lZmck -
npmnt : Hu t<me jec-<< /t ltH t^<ll-l
V'compoe'e<<nimolpotlltj< Pest''? o-
tt , meclu s<<tlone /5'M<<'iM colloc<cl<l.
4 l^
PIec/l<tetlllelll/c-ime inte? /mmf>Al<e ^^
sm/l^mcen<ilm,V"pomf>l<m celebn lu<losm
Oci<ic non <<imckic-tct m/umm of<tt<nH hl^
l>ltm neminem, ^l/lcomute e^ cosio/e lixl^et,
se<i ^i ccrtm totmP con/eFm pcrt'l'<<jl/ct <^e -
ilbltt.V' in cklmirutionem stporcm^ <ix</)et.(ie-
< illlttl ^letum, e?' ommblttrebl excltm , i/
comt>!<r<lt< ^<e-lt Kic/o-ti! eT'ucn'orilto^/ltmm
V' cil^mtllte primm clebitu' . Ht li seiem ^ce^
t,e^ lltt-ociter pttZn^umt^cile obtincbit P'!,
e^ qiete ccftlint cm/i5 <-m u linket
in meciio.llo enim e/i/ttmmttMi^uo/ul'llmll <lu<i
lnuenltttr-^xbllmlttl in o^tione,^uociomnll>lti-<e^
nsltmonilm.rttemnto^to' ei-bi, ^iomn
tfbcrent incontentionem,^ ica>ca ZnblP
Ullc-ct-:/eci ist<l er.lt t>oti< <Ocr<e ^-^^m
llo?^ e^ lrti/icio/ Acit6til . Uussenmemutc-
r cotentioii,i y< umtil/it/o iomin^t?'. H^
<lmt>li/in^m( teste dicewne ) m^xine cle^nitio
n lletconZlobl<t<e>e!7'con/e^ctllM /?e^en-
t<ltm, V' cont.- e?' lllftmilmm e^ inte,
se p^tim rerm con/ilcho, V'cuuste , e?"
, ^<e^nt<lec<<filc)st<<M!<Xlmel^/imlilt<ilel V'
, cemt>l^M<etm tie-/<,mtck<ien/a; lo^<-
tr. Ommno^ /nt <lhlben<l^ ,/ cMft p.ltit'.
H<em<tz<<h<,bet'. leclle. Verb pane<i<t /nt

rlz^ <<tem,7el<<t<< c>4<<, lteruts, <ifllc<t<l, ^<l -

el in c<<clrm/ctentt<<,N'onl<eclcn'b^, <ie/cnptlonc<
y<e rem atsoccm/l>cnt owi,f>ro/of>o^a'l!e,l?)
N'bol^V'/l H<e/t <lll<econ/o-Mlltto,a<e m<<
o^ latenbl cconliKiMlO'.coZmentcttlo i com-
/erelttonc mmime bllc<<^t e^^e-^ <<ml

tm pw'cf'ub./enZuinemc^'cllM,olttllNV'
ine m,H<<^cllof>cncl3,(Ientnonc5, o^^
Mlllt. ob no moclo mHc<!tHnfll>l,/ecl en<<m llr-

tu ex bsc rbc stellet', cxtermlnablt- , ei/c/e


tr^(^c<ntom^l6 llolor l<cc^e/cl>, tMto n-ebnor
estre^lmtlo. c!a<lttlmetMtlM/ciic<ciml/?i
ckc,^lMlL<li<llcl<< communil exitt/ inclclZMl
v<<te/rc,,pwtll,extMU.^l!esecem e//c o- <e
llM ? n t inH>c!i<lntc me exsellcrcnwr i/ Per
gol cFem scstltti fkettt commiserutlo me'l ,
5 <ttt>l<?l.
54 r>T VSKL. Ri.rci'iQe?^
^^^ lmplol V zr<ei,t<l<!i>iol,Ko<lt<)l,l7ic<^al,

/l zu /tzenei' ln pecicl , h e slnu ^e-


se^t<ls<lltiltc^'!<cloi'm ilUlzuo metunt-. I<l
^le/lt^N'Klce in l?ucm-<llwne 5eit ommcl

, /ii>ml mmms/c/iertw M <l<i et f e<i m/eni

c^M,c. l^lbm/ V' ilcio V' olxntlttesi


lu,<lt'<</v-Ml.^ ellleinonmel t0l ll-
bn-M.^a! /t bonlt. lacpiet<ut.l/ip'
^llstl nlbll Hu i llbllilncm conttiW. ^<< po<
Mmme<MMsMcrtw<tme a<i<lla<ntsic)elM
ml/erum <<ceiMH p^<ecomlm. t lwc etl<lm oft<t

<inctt-<lt^,eco^blc,/?um oblutt/ci estr<e u>


/ctlui olxa'ltv , FcH<lm ps^tere<< sote/i

n,t ^l ^bli'l //l'gitt m loZ<,<<pto'el/t:


c<e^m lnembr^^ Hctt-, s<'<llta'l<lcetcolji
leFi,coc'<t oclllel, copulunt' ^<e<lu im
r? coi.i.ocHT'i. 1.12. n. n/

ce-st,intclll.KetlnN'lcMptut opotte m- "

bl/c<tl lt^ont<,bl cxlstlMlltw sopll Koms ^ '

ncre <i commnem cH<ftm llbettM e^ <llznlt<ttil. "


l extemo^lM boMnumiV' m^esicorm ,/celer<<' "
tonM^,i p^clonum bo/KumA c^olll< t tunt "

t<e^e^cntl<e,^<e elcanttno te llHl/5o iMl/?l "


no^ MuctXsMMt in mentc/ l>l^ tlblposll Ko.

tlt<li^ m oc/tl <lttoP er/c<ti< esti n^ tc i "


Korwn conH'cKmn se<llt>',n^l<m iM so- "

sotc/liltem /n'l e//e M<lMlt i tr<l/crll>cn


ill exempitt^i, t ioHoi',^l^// M<<ntZe -
nn-l /mnmo ^<erell<l rj^e '!><< c/cw ^<e no<<,
/i>lcntl!<,ii<ci,t<l,<l'strft,liml>tln<l<t , ostupcs-
cencl<l,ccrlopo/lt<t,intclllZc-ettlemecllo erbu lezi
etp5or'n<tt^c3pol/i)/e'e. ^clunt hFcerb<<
n vZ V5K2. ^l.nci'lci^L
<l content efb^^c^ ex Hoznlcw <l<i su
^ cotttHunmn, aiw <i /cen<u pompckm^ sumwltm',
secl nol^um ccnt /ust!/ml e mc<ll,/?ct
mlll^NHM cer<l <l<i ostm n-bltt-lum /onn^mu/,
e^ ^nZiml. It<l^,- tumzs<l /l , tum /bti!,
tume<um^l<i<i^tmcmu/. psiMi/werititt est
f'eblttillitn'ck <n/iZm^tll< in pancic? erborum
swxim<i i cop^it<l in lkAnntwne cT-ebr^ V'
mew el?cmetl. ^ecom/<l^ei-e<iil/ntic'
mlbl,cc in pHc <t K llt erl5 ^ltuenH

ckinAc<^n<ilH,-/ns.Zt ^ol<<m mlt<l/t omni


vrutlon crbu commnu,llb i/5 ^<e princl^tum
tencnt.pticllHtw lucen^l est. I ll-<llm /Z^nun
canAtefOoi'>e icH^rnml<ltc,sl!e,ly<
t.ttM'l^.V'cxbm-tlitosie ^^<iam. Item permu/t
^lstoncvsumwncwne^ex^ull'lttllllH ^iter <lc-
c/It,s/l< e^ementer ^tilntl' , ll/i<e lepioz-H
c<ll<<mlt<it^il<etlz<lnt istn/l. Item l>on< p^n-F
tr<iZlr<iru, ck ^rum mot, ^ cum imf>et /r-
t' ll^rHbltt^zcrcll^ cxclt<'eckcts. 's,
lem ^Ulc^ttcl est in <Hl pocmHt ^mlc tr<^e?cil<t'
'ltm.potn'lt eoclemHencre cvmosebemll. Olco/?ml-
le tr^crcl'^/ lezrMMmlMitia'/niL con^
<^cttm^mHt>'<<H<ltr^'l'<ttAt,
()uX Genera loci8, temporibu, alti>
bu8,ln^en^8,con6ltlonl'l?u8 mu-

rcicl clebecltzcni ^/lNliM, ^iiaclllM, I^comc,

N<ec V^Mli iln con/l<t <<t 4 low, t ^,bc>^m:

ilclM.-Mt ^ coMoe lt<e^t uml>)-itlle.-<lt llb i^

s<ill/o ocltMirclittncickNl e?' ln^utttm on'o/ck e-


et e^ben'lMl resettttone el cc>f>u,cll e/i<Zle< scl^
bc <<^o/c< m Q<leo ce/cl>n mccilco , cl pat' ^
^llt ck^/?<e ?c^<m5.Il cliZreKombl loZi5,
s<l-m^ ^Zi/rril , e^ ci/licm /cntctt/5 ttlcl-
<l<^ pene obtncllt <' , bol V" m/?^n meck'c?,
Mllll uc ltlo/l c-<<to-. I^lconic /ittm<< lo^ettl- ^onicum.
tute compccllo/ttm ^ut,cct<<m orcltonlM ^sckM
impeno/lM V'/uj'esl'um.I^ttckiM^il bl'ettit ^<e-
lllm, t 5<MA<M, non lll<< ^<e n<b</ ng<m /i <
sl<e^copl^lV'llMleFclt, Quorum mbi/c'^
l^comsmo . Vtems ter<im ^m mlt<l pMc/e

osttm. ^ic^l<i est i o?utloe/<l , />ct?'

lu, V' mmlocw/m. <<m Kblx ^on<iltt m<<g<t

cll, Qtto, e^ <lli/ multl <ul/^le temporu HtoH V


cr<t/)?. ln eo erenH ^u<el^m m<e/^< <<tl^lt!tl.
5 eot.l.oc^?'!. t.l. ll. ,,

^<<m eloquent tm l^om<e/<,m Kbel ttl^nt,


nec/ut er<lt iMt<< 6-<ecl<e f>s<ecrpck. ^xcelltte-
st pc>/le<< cFll5,Hnton, Nortcn^ltt.cicew: /i
om clo^ttcnt m<llorc,^<e tum o^nc c<tcm l^om
lntlg<< ol>l5 lclet' . cz<e/l>/?ct<< est , pli li<l-
bmt tmo- e7 m/!cntt<e,c<<nclor <ltcm e^ Pr<e
lZ<e MlNl. Z,obstm ct cn<o/m clint', Kobn>
V /5fte./cntetl! b^bet <lll<i< V" zr. , LT' ^<e

l><< lec?<t,et l>onc<>nec t<m wmstck molllter,^<<m com


mml m <inAn3fzn<lntlii : com^ofittenrm l-
nlem,^^<enoelmbllt/etctl<. cont^nile/i ^<,^
mollc,lmbelll'V'/itm , ^all /i est l/c-<<tcl l
Nncom^liV' ?<lnez>ncif. Ho<l /i e/lsllllcc I'ttllu)
somp^ Hm pZ<e c<f>tll,P'ml</l/5 V' t>l/<e/?'<e
Hc^Hretttm V" sttl/ttm/ow: ltt l omstl'om
bl,^ ioc5 umceml, wl>sto crcist m /o/l et/en<
ton<l/c'c)'lt<<tc.^ <,ll^<tlic bleincle/lutc^ llccn-
<lmrt rcll<tti olpt<ltec3p^<t/Mfecllie<i
zm5. c^Ulimobse tltmtt/i/ck'f , n3 tckmen/emper
sst wb/lo locl.l/l rol>st ocesr, ^lc<zli no
e^/?<<c? et c^crmm^. Noc emm mo<lc> sol>/t /or
te^ cst^ocil/cr<<ttt ost/mi sbcto^/crlst ^c/iZt.
Htwl'' V'ttlsel m<xlmc/ntin<ct<< elcf,Z?lilcl
5. vr VZ,V. ri^rci'io^e

urilc. cejl/.n'l!, /nt. t<<ltrsle cnm!, ^<lll tektt^


Hntol.pr<eci<a-e quicm e? <<ctc clljl/n-clxtt , /e<i
al o-<ltlo non /spleb^t /cl>ol< V" cioin. ^rot
l/in^< popl<lrck /cntcnti/^. mit<< communi

pwsi<3^l<ietr. Verbs n-Mt /lt<,t<l^/en<


ttvpe cottll.'I'ot<< cl/Ho <<t n<lt-<llll, <t ^<
/l<ltur<ll.Mctumn<ltui'lllclno-ittl<imllUl<,l'lil
llcal^Hllrtenonglzmts.^<lttlMtcmp<lw<l

tnl. dM sccc/t ^ t citl, no c5 pro'


ptum est ilcT'c^lilci <ltl-<e,Hl<i stl tnbe<lt
/t^r eo M5Ho<i/cnpto5srti5 omni rcHzut
in br^cest<i.lllnc^t t slm^ nl^ll o ^t l
<-ta,qo<l c/cn-o cilxmt/cnf>/n-lt c in or<lonl^
b<. 5c<i i?c>c mbll ck<l c^onum s-ie/e5. Illucl c/l lA
wtl c^n,omnem elocxttonem <lft//iclcm c/si :/cck
ill<tt lllesl Nlltxr.llcm,^ seli<<m V" l<l^r<?<lt<<m
loanll con/etcllnem propll imltilt-. Oul<i est
c:icn q cmei cesoneT i<c/ml ^lbc <t-ie plunmm?

>Uc^. <Km eP'k/?io'e,V'/lc mlttltm iccm, t st po<


V? coi.t.ocH'i'i. ^12. li. ;
sl<m colllgl po//mt. Uoc cllHonil ze5 et^ ns
cu</<l<lm << e/i,ckciml tckme e/si cktumle^,
con/ctckc(Hu^ lte^ nckt est)on Mordet.
Ol^Mtie est llll ^ocl ^ in mc<iw soft oci^t, e3
lonZe abcllt< ob/cr^^ pcM/ententlckl,^o<i^ er
bil in/ienttbl e?' o'cilnef>-ck'l'o/^ewZl<<let,/ltll
tum lo^emll moi-em,orcllem^ rcllM t<<n^< in-
AntllcmV"icptumAA>. ^cerblune?- <<>- ex Hrb.
tr<ll<tlone clint!', at ^o<i >/? est <<t^e <i
slM<t lZc><i mclxime p^lt c?' sgct <l<ics)te.
cznocl ^t,el ^um /mmo l?e cklws.uelmln/
^<e^ r <,mpl^c<nts in/ummm /cell, el lii-
znltcltlon p<<'cltf,el<ilHoV' c/o^en<il tio
i/M est,V'^n'it ,l<ilt. K/^lco no e/l ten-
llMim/l/v^epn-imlscltlone. ^llc^Mitcei'l'ottt

Hl Hoio/nt in/e^t-. ^<ier/tlt- /mic/' F^,^


il o^tto V' <ilc,c^ cl^unt e? lcn<ilt<ite cr
borunl/onNt V" /cnllM, V" ex eorum com'
Hone, H-e nea, ^eroi /?<ll>c<<t cocr/i, e^ <l/^
nKolllt^,- l>nte/< Item^; ex ^erum no<< V' inu-
llit<< copl, ei e<< ^F oluptate <<nlmm c^cre pa
tc/i. vlllze5o^tlo,^^clt<l<i'em,/e^locol oi.
l/Zlt,l<cc!'<tecollacllt,PlciieV' <stelo^ltu', lc-
m/ct,wnA/ioemV"seMtlemlte,t. l^ez- i>ieziizl.
cnl^llexcoM^ia s^Ftermlttltct ostimll,
x e^e
r^ i rcbul, nc^ in n-l>5 <^<,ntum sotest c/ckbo

um cpMollM,/c'<i pu-<<m />ncerilm^ uerittc


/?ne <i!j?lmitwne,^e /co , /ine ckmb^lb <lcte-
zit.e?' ont<<m iinz<< Humincontmin<<t<< mente
)?bl ^^erlt <<utbont<ltcm. Noczeni pcne ^ c<l/llii-

.,, . - eil locm scceMc<llll<lum,<l^m, <lstt,^llllx


^ cioio/um Hocl<<m /lmttlac^mm /cknHtllt snti
a<e,^ocl/?mpllclt<lteps<e sc /r^,occlt<tti/l<ll<.
eucnun. 5el7lM e^ comc <lln-/M fxlberc Ht llle'
tu'.5cn'mml'll^lcliecantio<it,comepwpen/ll
Oome. ^ ^ clementielm . Uoc rcrm Hscnmen iclc^ i

c^ftr t c/i li lcnlt<<tcm pwpcnsio-, lt<l m pa:>


elm can/tt^torum molllo^ cst.lt<ep<l-clt,c/lo<ll<lf
lccn'Mt. Cctto <lt-<l scuc-i, labent Mmol -
filtttlt m/o^lt!ilncm,c7''emsb. ^ peMilcl-
lvllk>-n<lltte//c censlt. Vlclc/etQcn-omul<
til loc /ol mos <lm<<bllel ?!> o/ientlerc?
^l <<s<Kckt mre nlttlM /orum , Hl lll non su^
/cipl<<t<lerepb.Hlcc!temnl<t impttlMiorltt,
Hl tcMs lool , Hl per/eHM? npwbol : 7
est,Hl b e^ <<! zeml ciu/clem o?<<tloe /lZni/i-
cet^ ei,bll e/smoll /?bl^c<im exl/iimet cto.
Hilol<lll ciecmt.V' bmc lUslilt- elo^enck' zen.
K1> coi.i.QcH'i'i. eib. n. ?

t colonbl^H ic^lKum, c^o ctcr tebont- ck

l<l!t /pblst<.U<lbl'o^l meciloZe'nctlt'in


/ow,nckil <ii^n-nt, n</l M<i i omncm llp^^tttm

Uoc ^<<le /7t,mtclliZe5, /l com/' l/nAt o'


tto cum oMlombl DemoMen. lllum c/tlM
V' ^letlM , bnc cxpcclttttm V' f>uZn<<cem rcpe-
n. Illum ccrtllntl'5 msomp<l/lmllem, bc llutem

l, t ?i<ltolcm, clc/cnl>lt l>oc mollo clccw' i^ol


lile/istlc>pbilo/s^o-m,V'lMl>'<<M,ncc/t'n "
tenti/5 nec n-ln i/lr<!il< Pojil<<nbl ncc l/- "
i<< lnesil , /ecl /c>lt<< l/bml: mW l>atm b<t^ "

<lllnlo. It^e/enno sotll ^m c>t/o cllts. "


De bl/loslco/ttpl'ct cllXlml.HncilttN Mtcm innln Hnum,
</lV'!<ttenlitm,inof?/<ltm/cntentll!',tmn''
bowm.l^,eI,onclet cx <in'//ccletm V- ex
<i<<ltm'crcof>lli,tmo-l<tlonul'c7tc<tc. danill <->,^^,
<lm cst,^oclttltezrltte lttl^ue latm<e retinit : ltr
qocl puw inzenm^ /ententls colorem f>s<e /e

" ^ ckbil
,4 vN vskL. ri.^c'i'loeis
ckebile e/i,se<l ostemllt con/cnttentn omnim t/
,le,m ^< mb i penllnem </tcn cxccit.I'c/.

aum ^< Primel <l/ione con/lttln.

clcmnt.

r i l 8.

cur plu uesbu lczcse V' contexere /cut.

<zMltl/lt or<ttio le<5 erb 27 orclme iiz^stie


consttt<<. . 4,
l v N X.
n-bormn, ^<e^ lll<lt lcgcnll<t,<lt rtf-
il<lN<l<<. 9. 5

Dee'l>lliM/lt<ti5. . 6

vexes^ Kumtllbl. 4. 7l

7. ?'
veerbilete'lbl>V'noil. 3. 2;
Den'l>i5/o<ltlbl,e?'cxMl. 9. ,

Detterl'ttttolttblWttl.V'tl^. . 16

Ol'.ttlcxllck/lxtll.clll^. c^p. . 46

veolcocs/loneico<<gmet<ttoe. 3. 6
vcco<lzment<<tloneco)ntltilltc-<72. 4. 74
veco<<Zment<lttone oillM,V-conson!,ttum.
5- . 7?
l o 2 X.

ve concimut<lte ew^V'^Mte' <le/!nenu-


l. 7. toi
Vt/?to>^i<imew/^ex ^Mlilte'cletll>l.

vep<<nblembrV'eonnnnmnv. 9, 2
c^<e^tcotr<n'l<<mew/el. 0. 5
<^ljl<l men ^ conciwtttatc meroft V' <! etw

2. 114.

<H<j<eltloft < tcxt-.,. t4. 24^


0<ienmew^eexpelli<<t. f. 2j
v5<<mblt. 6. 2?

?. 268
Oebmuii/??lo. 3. 27
Deeloctlonctenl. 9. 279
OemeHt^wn. 20. 2F9
ve/lMMozencrcillcenlll. 21. 2^,
c^i< zee-<< loci?, tempo^lbl, tttibl , Ze^,
co<lltlonlbimtM^nt. 22. ^l^
. v. XXXlX.

También podría gustarte