EXAMES BACHARELATO

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2017
(Asignación de aulas)

VENRES 1 LUNS 4
HORA
AULAS MATERIAS AULAS MATERIAS

Métodos Estatísticos
A. 17
9:00- A. 01 Lingua Castelá I(1º BAC)
10:30 Matemáticas I (1º BAC) Lingua Castelá II (2º BAC A+B)
A.01 Matemáticas Aplicadas (1 BAC)
Pendentes Mates Aplicadas. II
Matemáticas Aplicadas Inglés I (1º BAC)
A. 01
A.01 ás CCSS II (2º BAC B) Pendentes Inglés I
11:00- Matemáticas II (2º BAC A)
12:30
A.17 Xeografía II (2º BAC B)
A.17 Educación Física I (1º BAC)

Historia do mundo
A. 01 contemporáneo(1º BAC B) A. 01 Inglés(2º BAC A+B)
12:45- Historia de España (2º BAC)
14:20 A.
Filosofía (1º BAC)
Debuxo Debuxo Técnico I (1º BAC) A.17
Pendentes Filosofía I

A.01 Economía I (1º BAC)
16:00- Lingua Galega I Latín I (1º BAC)
A. 01 A. 12
17:30 Lingua Galega II (2º BAC A+B) Latín II(2º BAC)
A.17 Tecnoloxía II (2º BAC A)

Física e Química (1º BAC)
A. 01
Física II (2º BAC A) A.01 Antropoloxía (1º BAC)
17:30-
19:00 A. 12 Grego I (1º BAC)
A. Inf TIC I (1º BAC)
A.17 Historia da Arte (2º BAC B)

A.01 Anatomía Aplicada
A.
19:30- Debuxo Técnico II (2º BAC A) Relixión
Debuxo A.01
21:00 Taller Lecto-Escritura
A.12 Psicoloxía (2º BAC)
EXAMES FPB MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2017
VENRES 1 LUNS4
HORA HORA
aula módulo aula módulo
Mecanizado e
9:00-10:30 A.17 Ciencias Aplicadas 9:00-13:00 A.GRUPO
Soldadura
A. Preparación de
11:00-12:30 Amovibles 16:00-17:30 A.GRUPO
GRUPO Superficies

16:00-17:30 A.01 A. Comunicación

EXAMES FPB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2017

VENRES 1 LUNS4
HORA HORA
aula módulo aula módulo
Técnicas
9:00-10:30 A.01 Ciencias Aplicadas I 9:00-10:30 A.18 Administrativas
básicas
11:00- Arquivamento e 11:00- Tratamento
A.18 A.18
12:00 comunicación 12:00 informático de datos

EXAMES ESA II
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2017
(OS EXAMES REALIZARANSE NA AULA POLIVALENTE DE
ENFERMERÍA)

HORA VENRES 1 LUNS 4
17:00-19:00 A. CientíficoESA 2 A.ComunicaciónESA 2
19:15-20:45 CCSSESA 2