PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN

CURSO 2016-2017

PLAN DE CONVIVENCIA

CURSO 2016-2017

1
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

Documento aprobado polo Director do Centro

despois de ser avaliado favorablemente polo

Claustro e o Consello Escolar

o día 28 de xuño de 2017

2
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………..5

2. ANÁLISE DA SITUACIÓN………………………………………………………………………………………………………..5

2.1 DIAGNÓSTICO PREVIO DA CONVIVENCIA.

2.1.1. Características do centro...........................................................................5

2.1.2. Características da comunidade educativa................................................7

2.1.3 Situación da convivencia no centro...........................................................5

2.1.4. Actuacións levadas a cabo e efectividade das mesmas...........................7

3. OBXECTIVOS...........................................................................................................................13

4. PLAN DE ACTUACIÓN PARA FAVORECER A CONVIVENCIA.......................................................15

4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN

4.1.1. Actividades para facilitar a integración e participación do alumnado..............15

4.1.2. Actividades para sensibilizar nos casos de acoso e intimidación entre iguais................15

4.2. ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS E DE COORDINACIÓN: MEDIDAS QUE
FACILITEN A VIXILANCIA DOS ESPAZOS E TEMPOS DE RISCO..............................16

4.2.1. DISPOSICIÓNS XERAIS.....................................................................16

4.2.2. AULAS.................................................................................................17

4.2.3 TALLERES...........................................................................................18

4.2.4. BIBLIOTECA.......................................................................................19

4.2.5. SALA DE PROFESORES...................................................................19

4.2.6. AULA DE INFORMÁTICA...................................................................20

4.2.7. SALÓN DE ACTOS.............................................................................21

4.2.8. CAFETERÍA........................................................................................21

4.3. MEDIDAS A APLICAR RESPECTO DOS CONFLITOS………………….….22

4.3.1 PREVENCIÓN DE CONFLITOS........................................................22

4.3.2 DETECCIÓN DE CONFLITOS...........................................................23

4.3.3 MEDIACIÓN EN CONFLITOS...........................................................23

4.3.4 XESTIÓN DE CONFLITOS................................................................26

3
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

4.4 ACTUACIÓNS ANUAIS DO PLAN DE CONVIVENCIA.......................................26

5. NORMAS DE CONVIVENCIA...............................................................................................35

5.1 DISPOSICIÓNS

XERAIS..................................................................................35

5.2. DEREITOS E

DEBERES.................................................................................39

5.3. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA CORRECCIÓN....40

5.4 MEDIDAS CORRECTORAS............................................................................43

5.5 PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS..........46

5.6 CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAN A RESPONSABILIDADE....................47

6. A COMISIÓN DE CONVIVENCIA…………………………………………………..………………….48

6.1. COMPOSICIÓN………………………………………………………………………….48

6.2.

FUNCIÓNS ............................................................................................................48

6.3 PLAN DE

REUNIÓNS.............................................................................................49

7. DIFUSIÓN , SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN…………………………………….….49

7.1. DIFUSIÓN DO

PLAN.......................................................................................49

7.2. AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN……………………………………..50

7.3. MEMORIA………………………………………………………………….

………..52

4
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

1. INTRODUCCIÓN

O Plan de Convivencia Escolar do IES García Barbón forma parte do Proxecto
Educativo do centro. Nel tivéronse en conta as propostas do claustro para elaborar
un documento que ten por obxectivo desenvolver hábitos e potenciar valores
propios dunha cidadanía responsable e dunha convivencia cívica como parte
fundamental para o desenvolvemento persoal e social do alumnado. Para iso,
ademais de promover hábitos valiosos de boa convivencia, cómpre previr e
intervir axeitadamente nos conflitos que xorden no ámbito escolar. Con este fin,
proponse o desenvolvemento de habilidades sociais e diversos sistemas de
mediación e prevención, así como diversas medidas reeducadoras, promovendo
que incluso as propias sancións propostas teñan esta función.

O Plan de Convivencia, que ten como referentes os fins e principios
informadores da convivencia nos centros docentes, recollidos no artigo 3 da Lei
4/2011, foi elaborado coa colaboración dos membros da Comisión de Convivencia.
O Consello Escolar foi puntualmente informado ó longo de todo o proceso.

Na Comunidade Autónoma de Galicia, os obxectivos xerais do Plan de
Convivencia aparecen regulados no artigo 12 do Decreto 8/2015 e relaciónanse
cos fins e principios regulados no artigo da Lei 4/2011.

DECRETO 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do
30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia
de convivencia escolar. (DOG, 27 de xaneiro de 2015).

2. ANÁLISE DA SITUACIÓN
2.1. DIAGNÓSTICO PREVIO DA CONVIVENCIA.
2.1.1.Características do centro

5
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

Ubicación:
O centro ubícase na Rúa Antonio Fernández Pérez s/n na vila de Verín
(Ourense).

Horario escolar:
As clases teñen unha duración de 50 minutos, agás nas ensinanzas de
adultos, cunha duración de 45 minutos. A súa distribución será como segue:

Sesión de mañá:
De 8,50 a 14,20 horas (6 sesións) cun descanso de 30 minutos dende as
11,20 ás 11,50 horas. Este é o horario de luns a venres.

Sesión de tarde:
Para Bacharelatos: 2 sesións (16:35-18:15), só os luns.
Para ciclos: 3 sesións (15:45-18:15), luns e martes.
Para FPB: 2 sesións (16:35-18:15), só os luns.
Para E.S.A.: dende as 17:30 ata as 21:30 de luns a xoves.
- Horario de apertura do centro: Mañás: 08:30-14:30h; tardes: 15:30-
21:30h. Dentro destas franxas horarias todas as instalacións e recursos do centro
estarán dispoñibles para a comunidade educativa, exceptuando actividades
extraordinarias que impliquen modificacións puntuais deste horario.
- Horario de verán: Xullo: 09:00-14:00. Agosto: 10:00 -13:00h.

Centros adscritos: IES Castro de Baronceli

Plans e e programas nos que participa o centro:

O IES García Barbón asume a participación nunha serie de plans que
fomentan o seu carácter de servizo público, apertura ó entorno e a identificación
do alumnado co instituto.
- Proxecto Salvavidas. Plan Proxecta
- Viveiro do IES García Barbón.
- Carta Erasmus de educación superior 2014-2020. KA 1.
- “Deseñando o meu futuro” Programa educativo do CDR “Portas Abertas”

6
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

- Aula Mentor

2.1.2. Características da comunidade educativa

Profesorado
Na actualidade está composto por 41 profesores e profesoras, dos cales 12
teñen a condición de definitivos, o que supón unha porcentaxe do 29%. Temos
unha profesora itinerante (Relixión).

Persoal de Administración e Servizos
- 1 Administrativo
- 2 Conserxes
- 2 Limpadoras

Alumnado
Neste centro educativo a maioría de ensinanzas que se cursan son
postobrigatorias: Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grao Medio e
Superior, Educación de adultos (ESA I e II) e Bacharelato. Isto trae aparellados
unha serie de elementos positivos e outros tantos negativos. Por un lado, o
número de incidencias neses grupos son menos que no prototipo xeral dun centro
de secundaria. A parte negativa é que ,dado que os alumnos só pasan unha media
de dous anos no centro, non se consegue que teñan unha gran implicación na súa
vida diaria. Esta circunstancia aféctalles a eles e tamén ás súas familias (non
existenza de ANPA, pouca presenza no Consello Escolar,…).

O número de alumnos matriculados no curso 2016/17 é o seguinte:
CURSO Nº ALUMNOS
1º BAC 21
2º BAC 29
1º CSADMFIN 15
2º CSADMFIN 4
1º CMCAE 25
2º CMCAE 26
1º CMELVE 15

7
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

2º CMELVE 12
1º CMMANELECM 8
2º CMMANELECM 6
1º CMXEAD 11
2º CMXEAD 5
1º FPBMANVEH 18
2º FPBMANVEH 12
1º FPBSERADM 8
2º FPSERADM 11
ESA MOD. 2 1
ESA MOD. 4 16

Familias:
Segundo os datos obtidos na última enquisa, sinalamos que:

No estudo realizado da procedencia dos alumnos do instituto compróbase que
aproximadamente a metade procede de Verín, e o resto das zonas rurais dos
arredores.

Os fogares dos que proveñen os nosos alumnos caracterízanse pola escasa
formación académica das familias. Tan só un 3% dispón de estudos universitarios
no caso dos pais, e un 2% no caso das nais. Resulta representativo o importante
número de alumnado que declina a opción de contestar á pregunta sobre a
formación académica das súas familias. A maioría do alumnado provén de fogares
cun nivel de estudos medio-baixo.

O nivel formación inflúe directamente na ocupación e no tipo de profesións
desempeñadas polos proxenitores do noso alumnado.

Á vista dos resultados pódese constatar un porcentaxe de paro superior, case
en dez puntos, á media nacional no caso dos pais; case o 50% das nais non
traballa.

En canto a profesión dos pais dos alumnos ponse de manifesto que a maior
ocupación é a de traballador por conta allea, seguida de pequenos autónomos
(comerciantes, transportistas, panadeiros, etc). Tamén se constata, no caso das
nais, que a ocupación maioritaria é ama de casa.

8
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

2.1.3 Situación da convivencia no centro

Cando nos referimos á convivencia, falamos do clima escolar –a calidade da
relación entre os seus membros- que debe darse nun centro educativo para
facilitar o desenvolvemento persoal e académico do alumnado e o traballo do
profesorado, sendo múltiples os elementos que interveñen á hora de cualificar a
bondade ou deterioro do clima de convivencia.

Simplificando, podemos establecer dúas categorías de elementos que van
condicionar o resultado da convivencia e que subxacen na maior parte dos actos
contrarios á mesma: estruturais e actitudinais.

a) Estruturais:
- O sistema educativo (normativa, sistema de promoción e repetición,
xornada escolar, número de materias).
- O espazo físico do centro e as súas aulas.
- O número de estudantes por aula.
- O profesorado, a cobertura de baixas do mesmo, etc…

b) Actitudinais:
- Do alumnado e as súas familias: estatus sociolaboral da familia, actitude
cara á educación do seu fillo/a, estado emocional da familia, historial académico
do alumno/a, actitude do/a alumno/a cara a os estudos e a súa contorna…
- No relativo ao profesorado: cohesión e compromiso do mesmo en relación
ao Plan de Centro, sintonía co equipo directivo, capacidade de adaptación e
formación. A actuación sobre as actitudes do alumnado forma parte da vida do
Centro aínda que os resultados, cando se producen, non xorden no curto prazo.
Sobre familia é máis difícil a actuación aínda que existen canles de colaboración.
Os elementos citados establecen as condicións nas que se vai a desenvolver
a vida do centro e por tanto o clima de convivencia. Con carácter xeral, o centro
non ten problemas graves de convivencia, sen que isto queira dicir que todos os
cursos non se produzan unha media ducia de episodios graves.

Reflexións sobre o estado da convivencia:

9
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

A.- Destaquemos, pois case nunca é obxecto de comentario, que a maioría
do alumnado non recibe ningún parte. O número de incidencias no curso
2015/2016 foi a seguinte:

B.- A reiteración de condutas contrarias ás normas concéntrase basicamente
no alumnado de FP Básica. Poderíase explicar polo elevado número de alumnos e
alumnas, que non son capaces de seguir as explicacións dos profesores e
profesoras, non teñen ou perderon a motivación para estudar, carecen de
disciplina e hábitos de estudo. Pero tamén son factores influentes: a dificultade de
adaptación de parte do alumnado, os condicionantes que impón o sistema en
canto a materias. E cabe destacar a presenza de alumnos de FPBásica con
necesidades educativas especiais. Situación difícil de solucionar por parte do
centro, xa que non conta con persoal especializado para tratar este tipo de
alumnos, e a normativa non contempla e elaboración de adaptacións curriculares.

C.- A maioría dos partes son presentados polo profesorado en base a
comportamentos que supoñen interrupción ou que dificultan o normal
desenvolvemento das clases, despois de reiteradas chamadas de atención ao
alumno. Desde esta perspectiva, tanto os illados como os reiterados sobre un

10
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

mesmo alumno constitúen o núcleo do problema de convivencia no Centro. O
resto de partes distribúense entre un amplo abano de causas: reiteración en
atrasos e faltas de puntualidade, uso de móbiles, fumar, pequenos danos ao
material do Centro. Ocasionalmente por agresións entre compañeiros.

Concretamente as incidencias do curso 2015/2016 desglósanse do seguinte
xeito:

11
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

2.1.4. Actuacións levadas a cabo e efectividade das mesmas co
alumnado

A principios de curso, cada titor ou titora administrará un cuestionario para
coñecer datos xerais de tipo familiar, persoal e académico. A información obtida
será de utilidade para a organización da convivencia no grupo clase e para atender
ás necesidades detectadas.

Unha das accións importantes é a de falar e escoitar ao alumnado con mal
comportamento para que entendan a gravidade do mesmo, os motivos da
corrección e evitar na medida do posible que se repita. Destacamos que, salvo
casos moi excepcionais, o alumnado corrixido non desenvolve animadversión nin
hostilidade contra a persoa responsable da execución da corrección.

En concreto, as actuación levadas a cabo para solucionar as incidencias máis
frecuentes no centro son: realización de traballos académicos extra, privación da
realización de actividades extraescolares, comparecencia ante xefatura de
estudos, realización de actividades na biblioteca, expulsión entre 1 e 3 días
(reincidencia de partes), retirada de móbiles, e no caso máis grave apertura dun
procedemento corrector.

Implicación.

12
PLAN DE CONVIVENCIA IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2016-2017

Para lograr unha maior identificación do alumnado co Centro e evitar
comportamentos que se explican polo desapego e a consideración do Instituto
como algo alleo a eles, realízanse múltiples accións:

• Actividades do 25 de novembro “Non Á Violencia De Xénero”
• Organización de actividades complementarias, en horario escolar, por
parte de todos os Departamentos e ampla participación de profesorado para
enriquecer a vida do Centro e tentar motivar a todo o alumnado.
• Contacto habitual do equipo directivo con persoal dos servizos sociais
dos distintos concellos con alumnado escolarizado no noso centro.

ORGANIZACIÓN INTERNA E PROFESORADO.

Os criterios de traballo son:

• Revisión sistemática e continua dos procedementos de traballo e
normas de actuación cotiáns para melloralos, en especial os que afectan á
comunicación e relación coas familias e os das situacións e espazos nos que se
producen condutas non desexadas (cambios de clase, recreos, uso do patio e
biblioteca, expulsións de aula, tramitación de partes…)
• Dar relevancia e facilitar o traballo dos/as titores/as, dada a
importancia que sobre a conduta e resultados académicos do grupo ten a acción
titorial.
• Análise dende o equipo directivo da marcha da convivencia e das
correccións que correspondan.

COAS FAMILIAS
A familia é un factor clave e determinante na conduta e vida académica de
todo/a alumno/a.
Desde o Centro tense escasa capacidade para modificar aquelas pautas de
comportamento das mesmas que son negativas para o rendemento escolar dos
seus fillos/as. Realízanse actuacións de colaboración, apoio e formación ás
familias, na medida na que estas o permiten. As principais actuacións son:

13
• Recepción ás familias cuxos fillos/as son de novo ingreso. Charla
informativa para as familias do alumnado de Bacharelato e FPB (setembro)
• Información continua por parte dos/as titores/as do rendemento e
marcha dos seus fillos/as. Información e orientación académica e pre-laboral
desde o Departamento de Orientación, especialmente para aquelas familias con
fillos/as en risco de abandono e fracaso escolar.
• Potenciar a implicación das familias na vida escolar dos seus fillos/as
apelando á importancia da mesma.
Aínda constatando que a maior parte dos alumnos e alumnas que presentan
problemas de comportamento proceden de familias desestruturadas e por tanto
pouco colaboradoras co instituto, creemos que se poden ampliar os espazos de
actuación coas familias.

3. OBXECTIVOS

Os obxectivos específicos de actuación partindo desta análise previa
organízanse segundo o indicado no artigo 12 do Decreto 8/2015.

O plan de convivencia deberá contribuir á consecución dos seguintes
obxectivos xerais:

a) Facilitar ós órganos de goberno e ó profesorado instrumentos e recursos
en relación coa prevención da violencia e a mellora da convivencia no centro.

b) Concienciar e sensibilizar á comunidade educativa sobre a importancia
dunha adecuada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e
acadar un ambiente educativo que permita o excelente aproveitamento dos
recursos que a sociedade pón a disposición do alumnado.

c) Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas
que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar
no respeto á diversidade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres.
d) Facilitar a prevención, a detección, o tratamento, o seguimento, a xestión
e a resolución dos conflitos que se poidan producir no centro e aprender a
utilizalos como fonte de experiencia e aprendizaxe.

e) Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións
de violencia, especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das
actitudes e comportamentos xenófobos e racistas.

f) Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos
conflitos.

g) Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das competencias
básicas, particularmente das competencias social e cidadá e para a autonomía e
iniciativa persoal.

h) Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das
familias no mantemento da convivencia nos centros docentes.

i) Establecer, incrementar e consolidar as relacións con entidades e
institucións do contorno que contribúan á construción de comunidades educadoras
e a unha convivencia de calidade que potencie os dereitos e as liberdades
fundamentais.

4. PLAN DE ACTUACIÓN PARA FAVORECER A CONVIVENCIA
4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN
4.1.1.Actividades para facilitar a integración e participación do
alumnado.

a) Actividades do principio de curso
- Xornada de acollida para o alumnado de novo ingreso.

Participantes:
- Titores/as, orientador/a, equipo directivo.

Actuacións:
• Presentación conxunta no salón de actos; alumnado de primeiro curso,
equipo directivo, titores/as. Dáselles a benvida, infórmaselles das normas do
centro, das características da etapa e de calquera outra circunstancia relevante.
• Percorrido polas dependencias do IES co obxecto de que coñezan os
espazos máis habituais, fáiselles un percorrido guiado.
• Primeiras sesións de titorías encamiñadas a promover o coñecemento
mutuo.

b) Actividades para mellorar os niveis de integración no grupo.

O/a titor/a, nas primeiras sesións, adicara tempo ó desenvolvemento de
dinámicas grupais que creen un clima de confianza.
A aplicación das mesmas na aula servirannos para:

- Actuar, aproveitando ese coñecemento previo, sobre o grupo e sobre os
seus membros de forma que facilitemos a integración e cohesión grupal.

- Facilitar ao grupo oportunidades para coñecerse, aceptarse e desenvolver a
súa colaboración, conseguindo desta forma unha estrutura grupal que favoreza a
aprendizaxe e unha fecunda interacción mutua.

- Influír na conduta do grupo, no seu nivel de convivencia e cooperación, coa
intención de conseguir un clima de clase máis positivo, unha coexistencia máis
fluída e rica, en definitiva, unha disciplina máis favorecedora do traballo e da
convivencia.

- Motivar o seu nivel de actividade e participación, e deste xeito posibilitar un
ambiente de traballo máis enriquecedor.
4.1.2.Actividades para sensibilizar nos casos de acoso e intimidación
entre iguais.

Para os efectos destas normas, considérase acoso escolar calquera forma de
vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro
ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o
illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a
mesma consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos,
telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito
escolar.

Para a prevención e tratamento deste tipo de situacións seguiranse as
instrucións do 17 de xuño de 2013 da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa polas que se traslada o Protocolo
Xeral de prevención, detección e tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso nos
centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da
Comunidade Autónoma de Galicia.

4.2. ACTUACIÓNS ORGANIZATIVAS E DE COORDINACIÓN: MEDIDAS QUE
FACILITEN A VIXILANCIA DOS ESPAZOS E TEMPOS DE RISCO.

Neste apartado aterase ao recollido no NOF apartado 6

4.2.1. DISPOSICIÓNS XERAIS

1. Prohíbese fumar en todo o recinto escolar, segundo se establece no punto
7 do artigo único da Lei 42/2010, de 30 de decembro, pola que se modifica a Lei
28/2005, de 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ó tabaquismo e
reguladora da venda, o suministro, o consumo e a publicidade dos produtos do
tabaco.
2. Prohíbese a entrada ó recinto de todo tipo de instrumentos e materiais
potencialmente perigosos.
3. Poderá denegarse o acceso ó recinto escolar a aquelas persoas alleas ás
actividades, servizos e funcións do mesmo, sempre que as circunstancias o
requiran.
4. O coidado, respecto e limpeza de todo o recinto escolar é responsabilidade
de toda a comunidade educativa. En consecuencia, está prohibido tirar papeis e
calquera outro desperdicio agás nos contenedores destinados a tal fin.
5. Corredores e escaleiras son zonas de tránsito, polo tanto non se pode
estar neles nas horas lectivas. Durante o seu uso debe manterse unha actitude
correcta que non entorpeza o desenrolo da actividade académica .

4.2.2. AULAS

1. As aulas, talleres e laboratorios son lugares destinados ó traballo, polo
tanto, é responsabilidade de todos mantelas limpas e ordenadas. O alumnado
debe retirar o seu material cando abandonen os devanditos espazos. O
profesorado será o responsable do peche dos talleres e laboratorios e os
delegados/as do peche das aulas. Nos talleres de ciclos e laboratorios estarán
expostas as normas para o seu uso. Ditas normas serán establecidas polo
profesorado correspondente e contarán co visto e prace do departamento
didáctico e da dirección do centro.
2. Dado que son un lugar de traballo, ninguén poderá comer ou beber
(exceptuando auga) nas aulas, podendo facelo unicamente nos espazos do centro
habilitados para tal fin: patio exterior, cafetería e primeiro vestíbulo.
3. Para evitar molestias nas aulas, durante os períodos lectivos, ninguén
permanecerá nos corredores.
4. Entre clase e clase o alumnado agardará ó profesorado dentro da aula.
5. Durante o tempo de lecer o alumnado non permanecerá nin nas aulas nin
nos corredores. Se os alumnos ou alumnas tiveran algunha actividade na aula
durante ese período será cun profesor ou cunha profesora responsable que llo
comunicará ós conserxes.
Durante o período de clase o profesorado e o alumnado permanecerán na
aula. Polo xeral non se poderá saír da aula antes de que soe o timbre, mesmo
durante os exames, salvo que o alumnado co seu profesor ou profesora precisen
traballar noutro lugar.
6. Ao rematar as clases diarias pecharanse as ventás e persianas e
apagaranse as luces e ordenadores. Ademais os alumnos, que teñan clase na
planta baixa, deixarán pechadas as ventás antes de saír ó recreo. Estas tarefas
serán supervisadas polo profesorado que imparta clase neses períodos lectivos.
Ademais, para facilitar as tarefas de limpeza o alumnado e profesorado
deixará a cadeira enriba do pupitre ó rematar as clases diarias.

4.2.3 TALLERES

1-Para poder realizar as prácticas no taller será imprescindible:
-Utilizar funda e botas de seguridade e guantes estipulados polo
departamento.
-Demostrar unha actitude que non carrexe riscos de accidente. En caso
contrario o/a profesor/a tomará a decisión que considere axeitada podendo
suspender a realización das prácticas.

2-Utilizar os medios de protección segundo os traballos a realizar.

3-Todo o alumnado colaborará en manter en bo estado os talleres:
ordenados, limpos, control da conservación da ferramenta, utillaxe e pequenos
equipos e manter as máquinas en bo estado de conservación.

4-Clasificar e depositar os residuos nos contenedores habilitados.

5-O alumnado fará un uso responsable de todo o equipamento do taller e
instalacións e evitará o extravío ou deterioro (por uso incorrecto).

6-Potenciarase o traballo en equipo.

7-Non se permite comer nin beber no taller excepto tomar auga.

8- Para o préstamo de documentación ou ferramenta será o departamento
quen tomará a decisión e para elo o/a alumno/a deberase rexistrar no estadillo do
taller tanto na saída como na entrada do material. En caso de deterioro ou
extravío, o/a alumno/a encargarase de repoñelo no menor prazo posible por outro
das mesmas características.

4.2.4. BIBLIOTECA
1. A biblioteca é un espazo destinado ó traballo, consulta, estudio individual
ou colectivo, coidando que o traballo en grupo non produza alteracións que
supoñan prexuízo para os demais usuarios. É obriga dos profesores de garda a
atención da biblioteca, sempre que a cobertura das ausencias do profesorado o
permita.

2. Non se poderá xogar, nin consumir alimentos nin bebidas na biblioteca,
agás auga.
3. Os libros de lectura son os únicos que poden ser obxecto de préstamo. O
seu empréstito será rexistrado polo profesorado de garda na biblioteca no libro
destinado a esta función. A devolución será nun prazo de quince días. Se se
precisa máis tempo debe renovarse o préstamo. Cada trimestre terase un control
de libros non devoltos co fin de tomar as medidas oportunas. O extravío dos libros
prestados conlevará, a cargo do responsable, a reposición dos mesmos.

As enciclopedias e demais libros de consulta non poden ser sacados do
instituto. Cando un libro sexa levado a unha aula para consulta, será rexistrado
igualmente.

Procurarase que na biblioteca haxa dous xornais á disposición do alumnado.

4. O horario de apertura da biblioteca elaborarase cada ano no comezo do
curso tendo en conta a dispoñibilidade horaria do profesorado.

4.2.5. SALA DE PROFESORES

1. Na sala do profesorado atópase información sobre o alumnado que pode
considerarse confidencial (probas, cualificacións ...) para evitar que dita
información se faga pública non se permitirá na mesma atender reclamacións , dar
notas, facer exames nin recibir ó alumnado ou ás súas familias.

2. Se un alumno ou o seu pai, nai ou titor legal desexan poñerse en contacto
cun docente, que se atope na sala do profesorado, farano a través dos conserxes.

4.2.6. AULA DE INFORMÁTICA
1. A aula de informática é unha aula especial para o tratamento nas diversas
áreas das novas tecnoloxías da información, por iso conta cunha dotación de
ordenadores equipados Multimedia e dispón de acceso a Internet.

2. A materia optativa de informática (TIC) ten un uso prioritario de esta aula,
por iso permanecerá reservada no seu horario lectivo dende o principio de curso.

3. A aula de informática está a disposición de todo o profesorado para a súa
utilización co alumnado, para iso terase que reservar a aula previamente dentro
da mesma semana, anotándose no libro de reserva que se atopa en conserxería. A
chave pedirase en conserxería e devolverase ó finalizar a clase.

4. O profesorado observará o estado de cada un dos equipos ó comezo de
cada sesión e anotará calquera tipo de incidencia detectada e a rexistrará no libro
de incidencias. Repetirá a observación ó rematar a clase, comprobando que todo
quede en perfecto estado.

5. Non se instalará ningún tipo de programa: calquera necesidade de
software debe ser consultada previamente co Coordinador de TIC.

6. Os ordenadores son de uso compartido: débese coidar ó máximo o seu
estado e non alterar as configuracións, fondo de pantalla, etc.

7. Procurarase que os usuarios habituais ocupen sempre os mesmos postos.

8.Non se deben deixar datos importantes ou persoais no ordenador. Para
gardar datos de forma segura debemos empregar un PenDrive. Para facilitar o
traballo colaborativo pódese usar unha carpeta compartida no servidor de forma
temporal.

9. Nunca se debe desconectar ou cambiar teclados e ratos, xa que é unha das
causas máis frecuentes de avarías.

10.Ó rematar cada sesión:
• Todas as cadeiras e mesas deben quedar ordeadas.
• Os monitores, teclados e ratos deben quedar ben colocados.
• Os equipos deben quedar apagados.

4.2.7. SALÓN DE ACTOS

As normas de comportamento no salón de actos son as mesmas que na aula.

1. Para usar o salón de actos débese reservar con antelación. Para tal fin
haberá un libro en conserxería.

2. Os actos culturais xerais terán prioridade sobre o resto das actividades.

3. Os profesores que acompañen ós grupos ás actividades realizadas no salón
de actos serán responsables de manter a orde durante a actividade.

4.2.8. CAFETERÍA

1. A cafetería é o lugar de esparexemento do Centro, utilizable nas horas de
recreo e en horas non lectivas.

2. A responsabilidade das súas instalacións será tarefa do concesionario,
quen velará polo bo uso das mesmas. O concesionario estará obrigado a cumprir a
normativa do Centro que lle afecte, e en xeral con todas as disposicións legais
relacionadas coa súa actividade.

3. Todos os membros da Comunidade Educativa velarán así mesmo polo bo
uso das instalacións, mobiliario, xogos e outros equipamentos. De igual xeito o
concesionario gozará do mesmo respecto que o resto dos membros da
Comunidade Educativa.

4. O concesionario da cafetería poñerá en coñecemento da Dirección calquera
acto que vaia en deterioro das instalacións.
5. Na cafetería está prohibidas a VENDA e CONSUMO de BEBIDAS
ALCOHÓLICAS e a venda de TABACO.

6. O uso do futbolín só estará permitido durante o recreo.

4.3. MEDIDAS A APLICAR RESPECTO DOS CONFLITOS
4.3.1 PREVENCIÓN DE CONFLITOS.

O carácter estrutural que o conflito chegou a ter nos centros educativos,
require tamén de solucións estruturais. Con todo, a autonomía dos centros neste
aspecto non parece suficiente. O principal recurso estrutural reside nos
agrupamentos e na organización dos horarios (profesores e profesoras, grupos,
aulas e materias) a principio de curso. Os condicionamentos corporativos dos
mesmos e a rixidez organizativa da Administración impide conseguir situacións
máis proclives a previr os incidentes.

No curto prazo a prevención pasa por que os distintos equipos educativos
estean alerta na detección temperá dos conflitos, informen adecuadamente ao
titor/a e a Xefatura e esta sexa o máis rápida que proceda na actuación.

O equipo directivo reúnese semanalmente para a análise do estado da
convivencia no centro e propón actuacións preventivas como entrevistas con
alumnado, propostas de compromisos de convivencia, actuacións en grupos
concretos, etc.

Coa finalidade de desenvolver un protocolo de prevención, detección e
tratamento do acoso escolar e ciberacoso efectivo, todo o profesorado recibe
a comezo de curso un usb coas instruccións a seguir no caso de sospeitar ou
recibir información de que se está a producir un posible caso de acoso. Os titores
ademáis reciben indicacións expresas de informar á xefatura de estudos, que
inmediatamente indagará tanto cos protagonistas (acosador, acosado) como nos
elementos circundantes (coñecedores, testigos, etc) para esclarecer aqueles casos
dos que se ten coñecemento. Igualmente ó longo do curso desenvolvense
actividades formativas dirixidas a tódolos grupos e ensinanzas coa para informar
de en qué consiste e como se afronta un caso de acoso.
Por último sinalar a importancia de solicitar a colaboración doutras
institucións especializadas en divulgación ou asesoramento en temas específicos
como delegacións municipais, Instituto da Muller, Policía Local ou Nacional, Cruz
Vermella, CIM (Centro de Información as Mulleres con quen se teñen feito
diferentes actividades) etc..

4.3.2 DETECCIÓN DE CONFLITOS.

Existe unha vía regulada:
A comunicación de incidencia (“parte escrito”) pola que un profesor/a,
membro do PAS ou persoal non docente recolle algunha conduta inapropiada do
seu alumno/a. Entregaráselle unha copia ao titor/a e outro á Xefatura de Estudos.
Dentro do parte recóllese o informe da incidencia. O titor comunica ás familias (no
caso de alumnado menor de idade) o acontecido con detalle mediante chamada
telefónica que quedará rexistrada no libro habilitado a tal efecto na conserxería. A
resposta recibida por parte da familia ante esta comunicación tamén serán
recollidas no parte que se entrega á xefatura de estudos. Unha vez finalizado este
procedemento a xefatura de estudos falará con tódalas partes implicadas para
esclarecer os feitos e propoñer medidas axeitadas para a súa corrección.

4.3.3 MEDIACIÓN EN CONFLITOS.

A mediación escolar é un método de resolución de conflitos mediante a
intervención dunha terceira persoa, coa formación específica e imparcial, co
obxecto de axudar ás partes a obter por elas mesmas un acordo satisfactorio.

O proceso de mediación pode utilizarse como estratexia preventiva na
xestión de conflitos entre as persoas integrantes da comunidade escolar, aínda
que non estean tipificados como condutas contrarias ou gravemente prexudiciais
para a convivencia no centro.

Pódese ofrecer a mediación na resolución de conflitos xerados por condutas
leves do alumnado contrarias ás normas de convivencia que supoñan a suspensión
do dereito de asistencia ó centro por un período de un a tres días. Tamén se pode
ofrecer como estratexia de reparación ou de reconciliación, unha vez aplicada
unha medida correctora, para restablecer a confianza entre as persoas e
proporcionar novos elementos de resposta en situacións parecidas que se poidan
producir.

Para levar a cabo a resolución conciliada será necesario que o alumno (ou os
seus pais ou representantes legais, se o alumno é menor de idade) acepten esta
fórmula de resolución e se comprometan a cumprir as medidas acordadas.

A mediación escolar baséase nos principios seguintes:

a) A voluntariedade, segundo a cal as persoas implicadas no conflito son
libres de acollerse ou non á mediación, e tamén de desistir dela en calquera
momento do proceso.

b) A imparcialidade da persoa mediadora que ten que axudar ás persoas
participantes a acadar o acordo pertinente sen impoñer ningunha solución, nin
medida concreta, nin tomar parte. Así mesmo, a persoa mediadora non pode ter
ningunha relación directa cos feitos que orixinaron o conflito.

c) A confidencialidade, que obriga ás persoas participantes no proceso a non
revelar a persoas alleas ó proceso de mediación a información confidencial que
obteñan, excepto nos casos previstos na normativa vixente.

d) O carácter persoalísimo, que supón que as persoas que toman parte no
proceso de mediación teñen que asistir persoalmente ás reunións de mediación,
sen que se poidan valer de persoas representantes ou intermediarias.

Para chegar a unha solución conciliada que evite a tramitación dun
expediente sancionador, será imprescindible a celebración dunha reunión
previamente convocada, coa asistencia da xefatura de estudos, que actuará como
instrutor, o orientador/a, que actuará como mediador, e o propio alumno/a (ou os
seus pais ou representantes legais se o alumno é menor de idade).
En todo caso, se o alumno é menor de idade, a xefatura de estudos e o
orientador escoitarano con carácter previo, para coñecer o seu relato dos feitos.

O proceso de mediación iniciarase por ofrecemento da dirección do centro e
finalízase con acordo. Unha vez producida a conciliación e cumpridos, no seu caso,
os pactos de reparación, a persoa mediadora comunicarallo por escrito á dirección.
No suposto de que respecto ós feitos ós que se retira a mediación se estivera
tramitando un procedemento de corrección educativa, o instrutor proporá a
terminación do mesmo con arquivo das actuacións.

Se o proceso de mediación finaliza sen acordo, ou se se incumpren os pactos
de reparación por causa imputable ó alumno ou ós seus pais ou representantes
legais, a persoa mediadora comunicarallo por escrito á persoa titular da dirección
do centro, que iniciará o procedemento para a aplicación de medidas correctoras,
no caso de que os feitos que deron lugar á posta en marcha do procedemento de
mediación sexan constitutivos de conduta contraria ás normas de convivencia.

Cando non se poida chegar a un acordo de mediación porque a persoa
prexudicada non acepte a mediación, as desculpas do alumno ou o compromiso de
reparación ofrecido, ou cando o compromiso de reparación acordado non se poida
levar a cabo por causas alleas á vontade do alumno, esta actitude debe ser
considerada como circunstancia que pode diminuír a gravidade da súa actuación.

A persoa mediadora pode dar por acabada a mediación no momento en que
aprecie falta de colaboración nunha das persoas participantes ou a existencia de
calquera circunstancia que faga incompatible a continuación do proceso de
mediación.

O proceso de mediación débese resolver no prazo máximo dos quince días
naturais contados desde que se produciron os feitos que deron lugar ó mesmo. Os
períodos de vacacións interrompen o cómputo do prazo.

12. Deixarase constancia do acordo nun documento escrito que deberá
incluír, polo menos, os feitos ou condutas imputadas ó alumno, a corrección que
se impón, a aceptación expresa por parte do alumno (ou os seus pais ou
representantes legais), a data de inicio dos efectos da corrección e as sinaturas
dos asistentes.

4.3.4 XESTIÓN DE CONFLITOS.

Na Xefatura de Estudos recíbese toda a información relativa a conflitos e
desenvólvense as seguintes actuacións:

• Recompilación de información complementaria (entrevistas a
alumnado, familias, profesorado e, no seu caso, membros do PAS)
• Reunión semanal do equipo directivo, na que entre outros temas , se
tratará sobre o seguimento da convivencia no centro.
• Proposta de correccións ou medidas disciplinarias á Dirección do centro
• Elaboración de documentación precisa e notificación ás familias
• Entrevistas coas familias
• Elaboración dun informe trimestral sobre convivencia para a súa
presentación nos órganos colexiados e na Comisión de Convivencia.

No marco das súas funcións os titores/as e equipos educativos dos grupos
traballarán de forma coordinada coa Xefatura de Estudos no proceso de detección,
xestión e resolución de conflitos.

4.4 ACTUACIÓNS ANUAIS DO PLAN DE CONVIVENCIA

• Concreción das actuacións:

ORGANIZACIÓN

- Revisaranse as estratexias e procedementos de información, participación e
toma de decisións utilizadas nos órganos unipersoais e colexiados do centro para
mellorar as estruturas e canles de participación.
- Promoverase a participación na elaboración e revisión dos documentos do
centro, destacando os valores e normas que pretenden desenvolver actitudes
prosociais de igualdade, respecto e diálogo, fomentando o consenso na toma de
decisións.
- Impulsarase a creación e a actuación de comisións de mediación e outras
estratexias de tratamento e resolución de conflitos.
- Estableceranse canles para a denuncia de situacións de acoso ou maltrato
con garantía de confidencialidade: buzón de reclamacións, queixas e suxestións;
taboleiro de denuncias e queixas vía telemática e en redes sociais, correo
electrónico do centro para solicitude de axuda...
- Durante o mes de setembro dedicarase tempo nas aulas de todos os niveis
ao traballo sobre as normas do Plan de Convivencia.
- Esixencia do cumprimento das normas por parte do profesorado, con
independencia de que sexa ou non titor, a todo o alumnado do centro naquelas
situacións que o requiran.
- Deseño de actividades e formas de organización que posibiliten a
participación do alumnado na formulación das normas do centro/aula,
establecemento de sancións, difusión e avaliación do cumprimento, dentro do
marco normativo.
- Colaboración do profesorado na implantación das normas establecidas para
o adecuado funcionamento dos servizos (aulas, corredores, vestíbulo, talleres,
comedor, transporte...).
- Promoveranse encontros, conferencias e obradoiros para a toda a
comunidade educativa, orientados á construción dunha convivencia positiva.
- Vixiaranse as zonas comúns (aseos, corredores, recreos, entradas e
saídas...) e melloraranse as zonas de ocio (organizar lugares para reunión do
alumnado, grupos de xogo...).
-Organizarase o centro de forma respectuosa coa diversidade e aceptación
desta como un valor positivo, fomentando a inclusión.
- Potenciarase un estilo de dirección que favoreza a participación e a
comunicación dos problemas (liderado).
- Estableceranse na programación xeral anual concrecións anuais de mellora
da convivencia adoptando obxectivos claros, consensuados e asumidos por toda a
comunidade educativa que terán como referencia o plan de convivencia.
-Programarase nos respectivos departamentos/equipos o calendario de
actividades que hai que desenvolver para o logro dos obxectivos propostos na
concreción anual do plan de mellora da convivencia, planificando espazos, tempos,
instrumentos de avaliación e recursos necesarios.
- Garantirase que todos os membros da comunidade educativa coñezan os
seus dereitos e deberes.
-Adoptaranse estratexias organizativas que posibiliten a implicación de todo o
profesorado nos labores titoriais.

FORMACIÓN

Para mellorar a formación de tódolos membros da comunidade educativa
(profesores, pais, PAS...) proponse:

- Formación do alumnado durante as titorias individuais: proporcionándolles
técnicas de resolución pacífica de conflitos, potenciando o uso positivo das TIC e o
espírito crítico ante os contidos aos que acceden, transmitíndolles a importancia
de ser coidadoso cos datos persoais, onde aparecen e a quen se proporcionan;
aportando información básica sobre intelixencia emocional, como aprender a non
responder a provocacións a través dos medios tecnolóxicos; cando unha ameaza é
persistente, hai que gardar o que se poida a xeito de proba do sucedido, pechar a
conexión e pedir axuda a unha persoa adulta.
– Formación, nas sesións de titoría, do alumnado de FPB.

RELACIÓNS INTERPERSOAIS

Para potenciar a mellora das relacións interpersoais proponse:
– Realización de entrevistas individuais co alumnado que rexeita os seus
compañeiros, recollendo información e reflexionando sobre as actitudes de
rexeitamento cara aos compañeiros e compañeiras procurando que se poñan no
lugar do rexeitado e perciban os seus sentimentos.
- Coidar as relacións entre o profesorado e do profesorado coas familias, de
xeito que constitúan un modelo para as relacións entre o alumnado.
- Ensinar a dialogar como un medio para confrontar ideas, defender os nosos
puntos de vista, argumentalos, fomentando todas as actitudes básicas que o fan
posible (escoita, comprensión, respecto das formulacións das outras persoas,
argumentación,sinceridade e calma...), para facer do diálogo unha estratexia
habitual nas situacións da vida do centro.
- Fomentar a través do traballo en grupo a valoración persoal de cada
alumno, axudando a que perciban que as súas achegas son importantes para o
grupo.
- Formular como obxectivo educativo aprender a traballar en grupo,
planificando a súa consecución e valorando o seu logro nas avaliacións.
- Formular as actividades en pequenos grupos, transmitíndolle ao alumnado
os obxectivos que pretendemos lograr, as tarefas que deben realizar, as tarefas e
os roles que lles corresponden aos diferentes membros do grupo, os recursos
dispoñibles e o tempo.
- Potenciar o traballo en equipo do profesorado como modelo do traballo en
equipo do alumnado e como medio para desenvolver un proxecto común de centro
e desenvolver unha cultura de colaboración.
- Valorar a necesidade de fomentar por igual expectativas profesionais para
homes e mulleres traballando na clase sobre modos adecuados de relación: falar,
escoitar con respecto aos demais...
Proporcionarlle ao alumnado unha educación para a igualdade entre mulleres
e homes e regular e explicitar nas NOF do centro as medidas de corrección de
comportamentos sexistas.

INTERVENCIÓN DIRECTA
As medidas de intervención directa diante dos problemas de convivencia
incluirán:
- Elaborar un protocolo de actuación fronte aos conflitos na aula recollido no
NOF (apartado 5.3) e tamén na información inicial que se lle entrega a tódolos
membros do claustro no comezo do curso. Inclúe: – Documentación (folla de
rexistro de partes de faltas/disciplina).

– Actuacións do profesorado de aula.
– Actuacións do profesorado titor e do departamento de orientación.
– Actuacións do equipo directivo.
- Elaborar protocolos de actuación ante unha agresión confirmada ou non
confirmada.(Realizar entrevistas individuais coas persoas agredidas, pescudando
ata que punto lle afectou a agresión, reforzalo e mellorar a súa autoestima.
- Realizar entrevistas individuais coas persoas agresoras, co obxecto de
reflexionar sobre os seus actos e actitude (individual/grupo), facéndoas tomar
conciencia sobre a responsabilidade que temos sobre as consecuencias das nosas
accións, esixíndolle que pida desculpas e asegure que a agresión non se vai volver
repetir.
- Animar ao alumnado a solicitar a axuda dos profesores en caso de
agresión.
- Rexistrar os conflitos que se producen co fin de ter unha visión real da
convivencia no centro que permita, fundamentándose na evidencia, introducir as
modificacións necesarias para a regulación da convivencia.
- Solicitar o apoio e asesoramento do orientador ante os indicios ou
situacións que poden derivar en posible acoso.
- Aplicación de estratexias para a adquisición de habilidades e técnicas de
resolución de conflitos mediante a negociación.
- En función dos niveis, traballar mediante carteis, videos, presentacións,
conceptos de convivencia e descrición do maltrato.
- Abordar as consecuencias sociais e éticas que supón o comportamento
violento.

DIFUSIÓN ENTRE OS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA

- Dar a coñecer entre o alumnado o plan de convivencia e as NOF mediante o
uso da nosa aplicación móbil.
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgarciabarbon/node/401
- Reunións de principio de curso coas familias do alumnado.
- Titorías .
- Recursos web do noso centro (web, blogs e redes sociais):
http://www.pearltrees.com/titoriabarbon
- Información recollida en dípticos e trípticos.
- Divulgar entre o profesorado, alumnado e familias orientacións básicas
sobre o acoso e a súa prevención.

RELACIÓNS ENTRE O PLAN DE CONVIVENCIA E AS NOF
Nas NOF elaboradas polo centro inclúese unha revisión anual para garantir
que as normas cumpran o Plan de Convivencia. Nas NOF, e referido ao plan de
convivencia, faranse explícitas actuacións en elementos como os seguintes:

- Principios educativos das NOF

1. Os dereitos do alumnado que fan referencia á formación integral e
coeducativa, respecto á identidade, integridade e dignidade persoal, protección
contra toda agresión física e moral, participación no proceso educativo e na
confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos.

2. Os deberes do alumnado que teñen que ver con tolerancia e respecto á
liberdade, á integridade e á dignidade de toda a comunidade educativa; coa non
discriminación; coa implicación na vida do centro e na consecución dun clima
axeitado de estudo; co respecto ás normas de organización, convivencia e
disciplina; coa asistencia regular á clase; o coidado dos recursos e instalacións etc.

3. As finalidades educativas nos aspectos relacionados con rexeitamento a
todo comportamento discriminatorio; formación para a resolución pacífica dos
conflitos e para a convivencia; coordinación e cooperación do profesorado;
promoción de metodoloxías de aprendizaxe cooperativa; promoción das relacións
escola-familia etc.
- Normas de convivencia e de relación

1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para
a convivencia só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento
disciplinario regulado neste apartado.
a). Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da
dirección do centro docente, por propia iniciativa, por petición motivada do
profesorado ou da titora ou titor da alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a
xefatura de estudos ou logo da denuncia doutros membros da comunidade
educativa.
b). A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor
da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade, con indicación da conduta
que o motiva, as correccións que poden corresponder e o nome da profesora ou
profesor que actuará como persoa instrutora. Así mesmo, comunicarase á
inspección educativa.
c) A persoa instrutora do procedemento será elixida entre o profesorado que
non lle imparta clase ó alumno/a expedientado e que teña, se é posible, formación
en temas de convivencia escolar.
d) No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do
procedemento, a persoa titular da dirección do centro pode adoptar
motivadamente, por iniciativa propia ou por instancia do instrutor, como medidas
provisionais o cambio temporal de grupo da alumna ou alumno ou a suspensión do
dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un
período non superior a cinco días lectivos. A adopción de medidas provisionais
notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é
maior de idade.
e) Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará
proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de
idade, á nai ou pai ou á titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en
horario lectivo na que poderán acceder a todo o actuado e da cal se estenderá
acta. No caso de incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase por
realizado para todos os efectos legais.
f) Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro
ditará resolución motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou
alumno e impoñerá, se é o caso, a correspondente corrección, así como a
obriga de reparar os danos producidos.
g) A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou
alumno, ou a este se é maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos
desde que se tivo coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do
procedemento, e comunicarase á inspección educativa.
h) A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía
administrativa e será inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa
titular da dirección do centro cabe instar a revisión ante o Consello Escolar no
prazo de dez días lectivos nos termos previstos na alínea f) do artigo 127 da Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

1. Para os efectos destas normas, considérase acoso escolar calquera forma
de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por
outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído
o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a
mesma consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos,
telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito
escolar.
2. Para a prevención e tratamento deste tipo de situacións seguiranse as
instrucións do 17 de xuño de 2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa polas que se traslada o Protocolo Xeral de
prevención, detección e tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso nos centros
docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia.

RELACIÓNS ENTRE O PLAN DE CONVIVENCIA EO PLAN DE ACCIÓN
TITORIAL.

Coñecedores de que o labor docente non pode realizarse á marxe dunha
acción titorial permanente, e nesta tarefa, encomendada na súa maior parte ao
profesorado titor, ten que implicarse toda a comunidade educativa co PE como
guía.

Entre as actuacións propostas para promover valores democráticos de
convivencia, de cultura de negociación e diálogo incorporaranse as seguintes:

1. O Profesor Titor,ademais da hora de atención a pais/nais e alumnos, terá
asignada unha hora á semana (se o horario o permite) para a realización das súas
tarefas como control de faltas, reunión cos pais,/nais previa solicitude por teléfono
ou a través do alumno/a, para informarlles sobre todo aquilo que afecte ós seus
fillos: faltas de asistencia, avaliación e resultados, medidas de reforzo, orientación
e asesoramento, etc.
2. O titor deberá custodiar os partes de faltas do alumnado, que será o único
documento válido para comprobar a asistencia e puntualidade do alumnado, e
será o responsable de levar o control de ausencias, retrasos e demais incidencias
do grupo que lle corresponda. Ademais é da súa responsabilidade comunicar ó pai,
nai ou titor legal as ausencias, retrasos ou incidencias. Será responsable de enviar
as faltas a casa cada mes, dentro dos primeiros cinco días naturais do mes
seguinte, diferenciando as faltas xustificadas das non xustificadas.
3. O Titor, canalizará as relacións nunha dobre vía: entre o alumnado e o
profesorado, este proporcionaralle información sobre as súas materias, ou sobre
calquera outro aspecto que teña que ver coa marcha do alumno/a ou da clase. E
entre alumnado e a Xefatura de Estudos, no relativo a faltas de conduta e medidas
correctoras. El mesmo, en colaboración co resto do profesorado, poderá impoñer
medidas correctivas a problemas de conduta leves.
Ademais actuará como transmisor de información sobre temas de
funcionamento do centro, actividades, avaliacións, acordos…
4. Os Titores presidirán ás sesións de Avaliación, procurando que a
preparación previa axilice os trámites. Durante a sesión solicitarán do profesorado
a máxima información posible sobre o alumnado para logo comunicarlla ós
pais/nais.
5. O Titor informará ós seus titorandos sobre todo o relativo á reclamacións
de cualificación, criterios de promoción… coordinándose no que sexa preciso co
departamento de orientación.
6. Ademais do Titor, cada membro do equipo de profesores/as de cada
grupo, dedicará unha hora semanal á atención dos pais/nais e alumnos. Para un
mellor funcionamento do proceso, pídese ós pais/nais que concerten cita.
7. As reunións do profesorado cos pais/nais realizaranse na sala destinada
para tal fin.
8. O Departamento de Orientación asesorará no desenvolvemento da función
titorial.
9. O Departamento de Orientación establecerá un procedemento de titorías
individualizada para o alumnado en colaboración coa Xefatura de Estudos do que
se informará ó titor.
- Informar trimestralmente o consello escolar da situación da convivencia no
Centro.
- Incorporar un informe sobre a convivencia á memoria anual de cada curso.

RELACIÓNS ENTRE O PLAN DE CONVIVENCIA E O PLAN DE ATENCIÓN
Á DIVERSIDADE.
No Plan xeral de atención á diversidade (PAD), regulado no Decreto
229/2011, concretanse todas as actuacións e medidas de atención á diversidade
que un centro educativo deseña e desenvolve para axeitar a resposta educativa ás
necesidades da totalidade do seu alumnado.

Adoitaranse medidas como as seguintes
- Desenvolver medidas e actuacións de tipo curricular, relacional e
organizativo para promover a convivencia, a non discriminación e o respecto polas
diferenzas.
- Optimizar a organización dos recursos do centro para dar resposta ás
necesidades de todo o alumnado e en particular daquel con necesidade específica
de apoio educativo. No noso caso é posible en escasas ocasións ó non dispor de
profesorado especializado de apoio.
- Concretar e desenvolver os principios de atención á diversidade nas
decisións de carácter pedagóxico, organizativo e de xestión do centro.
- Organizar dentro da ausencia de recursos especializados para esta
finalidade as medidas ordinarias e extraordinarias de atención ao alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo para contribuír á consecución das
competencias básicas e dos obxectivos das diferentes etapas e ensinanzas.

5. NORMAS DE CONVIVENCIA
5.1 DISPOSICIÓNS XERAIS

1.Todos os profesores se responsabilizaran do cumprimento das normas de
convivencia do centro.

2. No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de
corrección disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza
da protección recoñecida a tal condición polo ordenamento xurídico.

3. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados
polo profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos
requisitos establecidos regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen
prexuízo das probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o alumnado ou
os seus representantes legais cando sexa menor de idade.

4. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto
escolar e tamén durante a realización de actividades complementarias e
extraescolares, a entrega de calquera obxecto, substancia ou produto que porte e
que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte perigoso para
a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade
educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes,
complementarias ou extraescolares .O requerimento previsto neste punto obriga a
alumna ou alumno requirido á inmediata entrega do obxecto, que será
depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantías,
quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, se a alumna ou alumno
que o porta fose menor de idade, ou da propia alumna ou alumno, se fose maior
de 18 anos, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade
complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuízo das correccións
disciplinarias que poidan corresponder.

5. O alumnado do centro debe seguir en todo momento as indicacións do
profesorado e do persoal de administración e servizos. O alumnado está obrigado
a identificarse cando llo soliciten e a entregar calquera obxecto que se lle requira,
tanto polo profesorado como persoal de administración e servizos.

6. Non está permitida a captura de imaxes dentro do recinto escolar salvo
que o autorice a dirección do centro. Para tomar imaxes dalgún membro da
comunidade educativa, débese contar co seu consentimento expreso.

7. Ademais, as posibles condutas contrarias ás normas de convivencia
realizadas mediante o uso de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que
teñan conexión coa actividade escolar considéranse incluídas no ámbito de
aplicación destas normas.

8. Non está permitido o uso do teléfono móbil nin telo operativo en todo o
recinto escolar agás no primeiro vestíbulo, na cafetería, na sala de profesores e
nos espazos destinados á administración, salvo situacións excepcionais
debidamente autorizadas pola dirección do centro.

9. Todos debemos transitar polos corredores e polas aulas sen correr nin
molestar.

10. En todo o recinto escolar evitaranse todo tipo de actuacións que resulten
molestas para a normal realización das actividades académicas, ou aquelas outras
que poidan ser perigosas para a integridade física das persoas ou poidan causar
estragos en instalacións, xardíns,vehículos, etc.

11. Se un alumno ou alumna impide o normal desenvolvemento dunha clase,
o profesor poderá tomar a decisión de facelo comparecer ante Xefatura de
Estudos. Nese caso cumpriranse os seguintes requisitos:

a) Presentarase perante a xefa de estudos ou, no seu defecto, ante a persoa
directiva de garda.

b) O profesor ou profesora que envía un alumno ou alumna a Xefatura de
Estudos fará constar a causa nun parte de incidencias, do cal presentará unha
copia, no menor tempo posible, ó titor do grupo e á xefa de estudos.

c) A comparecencia ante o xefe de estudos significará a apertura dun informe
que poderá dar lugar á aplicación da correspondente medida correctora.

12. O profesor/a, que amoeste por escrito a un alumno/a, tras falar coa
persoa titora e con

Xefatura de Estudos, porá en coñecemento dos pais, nais ou titores legais do
alumno os incidentes, nun prazo máximo de dous días por vía telefónica. No
menor tempo posible presentará unha copia do parte ó titor/a do grupo e á
Xefatura de Estudos.

13. Se un alumno rexistra un comportamento contrario as normas de
convivencia fóra das aulas ou nas mesmas en ausencia do profesor ou profesora
do grupo, calquera persoal responsable do centro, profesorado ou persoal de
administración e servizos poderá tomar a decisión de facelo comparecer perante
Xefatura de Estudos cumprindo cos mesmos requisitos que os descritos
anteriormente.

14. Para mellorar a convivencia considérase imprescindible favorecer a
participación do alumnado e dos pais, nais ou titores legais dos alumnos e das
alumnas. Para isto terase en conta que:

a) O alumnado ten dereito a reunirse no centro. Para iso solicitará permiso
razoado ó Director cunha antelación de 48 horas.

b)O alumnado está representado por delegados e subdelegados de grupo así
como polos seus representantes no Consello Escolar. Todos eles e elas constitúen
a Xunta de delegados. Ó comezo de cada curso elixirase o presidente da dita
Xunta.
c)No IES García Barbón poderán existir, asociacións de nais e pais de
alumnos e alumnas cos dereitos recollidos na lei.

d) No IES García Barbón poderán existir, asociacións de alumnos e alumnas
cos dereitos recollidos na lei.

e)Para recoller o parecer de calquera membro da comunidade educativa
existe un buzón de queixas, suxestións e reclamacións no primeiro
vestíbulo do centro.

15. En aplicación da lei 7/2004 do 16 de xullo proporcionarase tanto as
alumnas como aos alumnos unha educación para a igualdade entre mulleres e
homes.

16. Non se permitirá ningún comportamento sexista aplicando, cando teña
lugar, a correspondente medida correctora.
5.2. DEREITOS E DEBERES

Os dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores, do
profesorado e do persoal de administración e servizos aparecen recollidos nos
artigos 6, 8 e 9 respectivamente da Lei 4/2011 do 30 de xuño, de convivencia
e participación da comunidade educativa.

Os dereitos e deberes do alumnado especifícanse a continuación:

Dereitos do alumnado: Recoñécenselle ó alumnado os seguintes dereitos
básicos de convivencia escolar, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de
educación:

1. A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno
desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia,
liberdade e respecto mutuo.

2. A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.

3. Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular
contra as situacións de acoso escolar.

4. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado
pola Administración educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011 do
30 de xuño.

4. A participar na confección das normas de convivencia e na resolución
pacífica de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en
materia de convivencia.

Deberes do alumnado: Son deberes básicos de convivencia do alumnado:
1. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución
dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus
compañeiros ou compañeiras á educación.

2. Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no
exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do
centro.

3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a
igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e
intimidade dos restantes membros da comunidade educativa.

4. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro
docente.

5. Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro.

6. Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte á
convivencia dos seus respectivos centros docentes.

7. Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e
aprendizaxe.

8. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.

5.3. CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA CORRECCIÓN

1. As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en
condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias
á convivencia, de acordo co establecido na lei.

2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos
poden ser constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do
centro educativo para a súa remisión á Administración educativa e ao Ministerio
Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares oportunas.
3.Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a
convivencia:

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as
ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade
educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade
económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades
físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia
persoal ou social.

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do
profesorado e ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha
indisciplina grave.

d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes
ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a
intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da
comunidade educativa.

e) As actuacións que constitúan acoso escolar de acordo co establecido no
artigo 28 da Lei 4/2011.

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a
falsificación, alteración ou subtracción de documentos académicos

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave
ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos
informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade
educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.
h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal
desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter
complementario e extraescolar.

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade
persoal dos membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso
para a saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade
educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa
a entregar eses obxectos, cando se é requirido para iso polo profesorado.

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á
convivencia.

l) O incumprimento das sancións impostas.

4.Considéranse condutas leves contrarias á convivencia:

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a),
os actos de discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os
danos da alínea g), os actos inxustificados da alínea h) e as actuacións
prexudiciais descritas na alínea i) do artig o anterior que non alcancen a gravidade
requirida no devandito precepto.
b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente
prohibido polas normas do centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal
do alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa ou que perturbe o
normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou
extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a
convivencia de acordo coa alínea k) do apartado anterior.

c) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de
puntualidade.
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso
para participar activamente no desenvolvemento das clases.

e) Calquera outra conduta que contraveña o disposto nestas normas de
organización e funcionamento.

5. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros
docentes tipificadas nesta sección prescriben aos catro meses da súa comisión e
as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes.

6. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta
se leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o
prazo de prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese.

7. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia,
interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da
interesada, do procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o
cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do
procedemento.

5.4 MEDIDAS CORRECTORAS

1. Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas
de convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o
desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares, así como
durante a prestación do transporte escolar.
2. Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado
que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou
directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou
compañeiras ou a outros membros da comunidade educativa e, en particular, as
actuacións que constitúan acoso escolar.

3. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou
colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos
materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, e
aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo
económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou,
se non for posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores
serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.

4. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral,
deberase reparar o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o
recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado,
segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, de ser o caso,
determine a resolución que impoña a corrección da conduta.

5. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido é
compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan.

6. As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de
convivencia terán un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos
dereitos do resto do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro
docente.

7. En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia
aplicaranse os seguintes principios:

a) Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu
dereito á educación, nin, no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á
escolaridade. Para estes efectos , non se entenderá como privación do dereito á
educación a imposición das correccións previstas neste capítulo que supoñen a
suspensión da asistencia ás clases ou o cambio de centro.

b) Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á
dignidade persoal do alumnado.

c) A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a
proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu
proceso educativo.
d) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias
persoais, familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes
que se consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar,
de ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas
competentes a adopción das medidas necesarias.
9. As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas
coas seguintes medidas:

a) Amoestación privada ou por escrito.
b) Comparecencia inmediata ante a xefatura de estudos ou ante o
membro do equipo directivo de garda.
c) Realización de traballos específicos en horario lectivo.
d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á
mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.
e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou
complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.
f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.
g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un
período de ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o
alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a
interrupción no proceso formativo.

h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período
de ata tres días lectivos. Concretamente, sancionaranse con esta medida as
seguintes condutas:
1. Saír do recinto escolar en horario lectivo os alumnos non autorizados.
2. Non comparecer ante un membro do equipo directivo.
3. Non identificarse ante calquera persoal responsable do centro,
profesorado, ou persoal de administración e servizos
4. Realizar calquera acto de indisciplina ante calquera persoal responsable do
centro, profesorado ou persoal de administración e servizos.

REITERACIÓN DE OUTROS PARTES LEVES
Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os
deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso
formativo. Ademais, poderán asistir ó centro para realizar os exames que tivesen
ou entregar os traballos en prazo que lle foran encomendados.

10. Para a graduación das medidas correctoras tomaranse en consideración
especialmente os seguintes criterios:

a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se
é o caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos
producidos.
b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.
c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou
tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa.
d) A natureza dos prexuízos causados.
e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata
dun alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao
centro ou calquera outra circunstancia.

11. As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a
convivencia nos centros docentes previstas neste capítulo prescriben ao ano da
firmeza en vía administrativa da resolución que as impón. As medidas correctoras
das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da súa
imposición.

5.5 PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DAS MEDIDAS
CORRECTORAS

2. A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á
convivencia levaraa a cabo:

a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa
que ocupe a xefatura de estudos, no caso das medidas previstas nas alíneas a), b)
e c) do apartado 5.5 punto
b) A titora ou titor da alumna ou alumno ,oído este e dando conta á persoa
que ocupe a xefatura de estudos, no caso das medidas previstas nas alíneas a),
b), c) e d) do apartado 5.5 punto 9 das NOF.

c) A persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou a persoa titular da
dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou
titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas a), c), d), e) e f) do
apartado 5.5 punto 9 das NOF.

d) A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa
profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas
g) e h). A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou á
titora ou titor da alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así
como ao Observatorio da Convivencia Escolar do centro.

e) As resolucións que impoñen as medidas correctoras ás que se refire este
apartado poñen fin á vía administrativa e son inmediatamente executivas.

3. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do
alumnado menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados neste
capítulo son obrigatorias para eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada
será comunicada ás autoridades competentes para os efectos da súa posible
consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou
á tutela.

5.6 CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAN A RESPONSABILIDADE- NO
INCLUIDO EN EL NOF

a) A premeditación.
b) Cando a persoa sobre a que se cometa a infracción sexa un/a profesor/a.
c) Os danos, inxurias ou ofensas causados ao persoal non docente, a
compañeiros de menor idade ou recentemente incorporados ao centro.
d) As accións que impliquen discriminación por razón de nacemento, raza,
sexo, orientación sexual, conviccións ideolóxicas ou relixiosas, discapacidades
físicas, psíquicas osensoriales, así como por calquera outra condición persoal ou
social.
e) A incitación ou estímulo á actuación colectiva lesiva dos dereitos dos
demais membros da comunidade educativa.
f) A natureza e entidade dos prexuízos causados ao centro ou a calquera
dos integrantes da comunidade educativa.
g) A difusión, a través de internet ou por calquera outro medio, de imaxes
de condutas contrarias ou gravemente prexudiciais para a convivencia,
particularmente si resultan degradantes ou ofensivas para outros membros da
comunidade educativa.

6. A COMISIÓN DE CONVIVENCIA
6.1 COMPOSICIÓN

En virtude da normativa vixente componse de:
• Director/a ,quen a preside
• Xefe/a de Estudos
• 2 profesores/as ou profesoras do Consello Escolar, un dos cales
actuará como Secretario.
• 2 alumnos ou alumnas do Consello Escolar.
• 2 pais ou nais do Consello Escolar (un deles o designado polo
ANPA).

6.2. FUNCIÓNS
a) Canalizar as iniciativas de todos os sectores da comunidade educativa
para mellorar a convivencia, o respecto mutuo, así como promover a cultura de
paz e a resolución pacífica dos conflitos.
b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos
de todos os membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de
convivencia do centro.
c) Desenvolver iniciativas que eviten a discriminación do alumnado,
establecendo plans de acción positiva que posibiliten a integración de todos os
alumnos e alumnas .
d) Mediar nos conflitos expostos.
e) Coñecer e valorar o cumprimento efectivo das correccións e medidas
disciplinarias nos termos que sexan impostas.
f) Propor ao Consello Escolar as medidas que considere oportunas para
mellorar a convivencia no centro.
g) Dar conta ao pleno do Consello Escolar, polo menos dúas veces ao
longo do curso, das actuacións realizadas e das correccións e medidas
disciplinarias impostas.
h) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no
Instituto
i) Calquera outras que poidan serlle atribuídas polo Consello Escolar,
relativas ás normas de convivencia no centro.

6.3 PLAN DE REUNIÓNS

A Comisión de Convivencia reunirase polo menos unha vez por trimestre,
antes das preceptivas reunións ordinarias trimestrais do Consello Escolar.

7. DIFUSIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN
7.1. DIFUSIÓN DO PLAN

A comisión de convivencia garantirá a difusión do Plan de Convivencia. As
canles propostas para a súa difusión son:

Consello escolar.


Claustro de profesores.

Titorías de nais/pais, sobre todo nas reunións de principio de curso.

Reunións da xunta de delegados.

Reunións específicas con representantes das institucións ou
organismos públicos ou privados dedicados á cultura no contorno do centro
educativo.

ANPA dos centros educativos do contorno.
Os medios para levar a cabo esta difusión poderían ser:

Comunicación escrita a todas as persoas implicadas, especialmente
docentes e titores.

Folletos e trípticos informativos.

Exposición nos lugares habilitados no centro para tal fin.

Publicación nos recursos informáticos do centro.

Os momentos clave para facer esta difusión son:

Ao inicio do curso: deberase informar da concreción anual do plan de
convivencia para o curso e dalgún punto importante estable deste (punto de
partida, obxectivos e plan que se vai seguir).

Ao longo do curso: cando se dispoña de nova información, información
dos avances, novos acordos…

Ao final do curso: resumo do elaborado, implicacións, propostas de
mellora, compromisos e plan para o seguinte curso.

Todos aqueles momentos, formais e informais, da vida cotiá do centro
nos que o coñecemento do que se está facendo ofrece información relevante para
a toma de decisións, proposta de actividades... e para reforzar a implicación das
persoas no proceso e impulsar novas incorporacións (titorías, asembleas de grupo,
de curso, reunións cos distintos estamentos…)

7.2. AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DO PLAN

Trátase de valorar e mellorar as accións proxectadas para que sexan
accesibles, aplicables e eficaces e, de ser o caso, propoñer novas accións.
Coñecer de cerca a posta en práctica do plan de convivencia permitirá
detectar os desaxustes ou dificultades e, con isto, poder corrixilos no momento en
que se produzan, garantindo así o seu correcto desenvolvemento.
A comisión de convivencia terá a tarefa de facer un seguimento periódico e
sistemático deste e, xa que na súa composición están representados todos os
sectores da comunidade educativa, serán os seus membros os encargados de
recoller a información de cada un dos seus estamentos para a súa análise,
valoración e propostas de realizar os axustes necesarios de xeito inmediato.
Partindo dos indicadores de logro propostos na concreción das actuacións que
se van desenvolver e tendo en conta todo o proceso, elaboraranse as ferramentas
necesarias para a observación e recollida da información necesaria para a súa
avaliación, é dicir, valorar o grao de consecución dos obxectivos propostos.
Trátase de sistematizar a recollida e devolución da información para estar
sempre cerca das necesidades das persoas e da realidade do centro.
Para avaliar o plan de convivencia tómanse como referente as actuacións
marcadas.

Cada unha delas debe ter diferentes responsables (individualmente, equipos
formado para este fin, comisión de convivencia…) e uns prazos para facelo. Nesta
avaliación deberemos ter en conta diferentes fontes de información: documentos,
rexistros, informes, medios materiais, recursos humanos... (propios ou alleos ao
noso alcance), os instrumentos necesarios que faciliten a súa sistematización.
Rematados os prazos, analízase o grao de consecución.

Como norma xeral, a avaliación debe ser continua e procesual, debe ser
realizada de forma integradora, complementaria, coordinada e conxunta cos
procesos de avaliación das aprendizaxes do alumnado. Pode propoñerse unha
avaliación logo de cada actuación desenvolvida no plan. Ademais, a comisión de
convivencia deberá facer unha avaliación trimestral do plan e ao final do curso
elaborará unha memoria anual deste.

Os responsables desta avaliación serán, en primeiro lugar, a comisión de
convivencia, o equipo directivo e o consello escolar, coa participación de todos os
sectores da comunidade educativa.

Entre os ámbitos e criterios desta avaliación podemos destacar:
En relación co contorno social: relacións centro educativo-institucións do
contorno; relacións familia-institucións do contorno; oferta de formación e ocio
das institucións do contorno; plans de mellora da convivencia social...

En relación co contorno familiar: relacións centros-familias; canles de
comunicación e de información; participación das familias; espazos e tempos
dedicados á relación; estilos educativos das familias; formación das familias...

En relación co contorno escolar: espazos, instalacións e mobiliario do centro;
clima de convivencia no centro, nas aulas, nos recreos, cambios de clase...;
normas de convivencia do centro e da aula; relacións entre os membros da
comunidade educativa; medidas para previr conflitos e formas de resolución;
resposta educativa á diversidade...
O equipo directivo debe garantir a participación na avaliación do plan de
convivencia de todos os sectores da súa comunidade educativa.

Logo da avaliación do plan de convivencia e en vista dos resultados
acadados, o equipo directivo, xunto coa comisión de convivencia, arbitrará un
procedemento para que os demais estamentos do centro (claustro de profesores,
xunta de delegados e delegadas de alumnos e alumnas, asociacións de alumnado,
ANPA...) realicen as propostas de mellora que consideren pertinentes para incluír
na memoria final.

A comisión de convivencia, ao final de cada curso, elaborará a
correspondente memoria do plan de convivencia do centro. O consello escolar en
pleno, por proposta da súa comisión de convivencia, aprobará ao final de cada
curso escolar a memoria do plan de convivencia elaborada pola comisión de
convivencia. Esta memoria formará parte da memoria anual do centro.

7.3. MEMORIA

A comisión de convivencia analizará e avaliará a execución do presente plan
concluíndo a final de curso unha memoria do mesmo que incluirá os seguintes
aspectos:
a) Grao de implantación e nivel de consecución dos obxectivos previstos.
b) Actuacións realizadas e grao de participación dos distintos sectores da
comunidade educativa.
c) Formación e asesoramento recibidos nesta materia pola comunidade
educativa e recursos utilizados.
d) Valoración dos resultados, conclusións e propostas de continuidade e
de mellora para cursos sucesivos.
e) Avaliación de proceso e dos seus resultados.
f) Documentación elaborada.

Para analizar estes puntos implementarase a folla de avaliación proposta no
anexo XVI das Orientacións para a elaboración do Plan de Convivencia publicada
pola Dirección Xeral de Educación Formación Profesional e Innovación Educativa o
1 de abril de 2016.