2017/2018

MATRÍCULA PARA FCT COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA
 Alumnado con praza garantida por pasar do 1º ao 2º curso ou por repetir 2º curso por
primeira vez no mesmo centro. Non será necesario que no período de matrícula volva
cubrir o impreso. As datas de solicitude e de matrícula para estes casos serán do 26 de
xuño ao 4 de xullo ás 13:00 horas.

SOBRE DE MATRÍCULA

 Documentación a presentar:
 Foto tamaño carné
 Fotocopia DNI alumno/a
 Compromiso de confidencialidade
 Impreso de delitos sexuais

 O alumnado sen praza garantida. Ao facer a solicitude deberá xuntarlle o informe do
centro de orixe onde conste explicitamente que se cumpren os criterios de promoción
ao segundo curso, ademais deberá constar o requisito de acceso ao ciclo.

PÁXINA PARA INFORMACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS

https://www.edu.xunta.es/fp