2017/2018

MATRÍCULA PARA 2º CURSO DE CICLOS

 Alumnado con praza garantida por pasar do 1º ao 2º curso ou por repetir 2º curso
por primeira vez no mesmo centro. Non será necesario que no período de matrícula
volva cubrir o impreso. As datas de solicitude e de matrícula para estes casos serán do
26 de xuño ao 4 de xullo ás 13:00 horas.

SOBRE DE MATRÍCULA

 Documentación a presentar:
 Foto tamaño carné
 Fotocopia DNI alumno/a
 Fotocopia NUSS alumno/a
 Fotocopia tarxeta sanitaria alumno/a

 O alumnado sen praza garantida. Ao facer a solicitude deberá xuntarlle o informe do
centro de orixe onde conste explicitamente que se cumpren os criterios de promoción
ao segundo curso, ademais deberá constar o requisito de acceso ao ciclo.

PÁXINA PARA INFORMACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS

https://www.edu.xunta.es/fp