Está en la página 1de 40

\e

MffiffiffiWWffiAMK
ED|T!''R,A toh! eREAtdGA o

!.

'*r i
lir I :

i "

1_

"4

"ji*" ," ''


.l
P.iDUCHII ciorapii gi cum igi viri picioarele aliruri
de-ale lui Felix, care qi le ldfiie pe tot fun-
dul hirddului; un strat de jeg se ldgegte,
fira zAbavi!, ca o ruh, peste
- cele doua
perechi de labe scirboase.
De indatd ce Felix 5i Morcoveali vin Potrivit obiceiului siu, domnul kpic
acasi de la Internat, doamna Lepic ii se plimbi de la o fereastri la alta. Reci-
pune sA se spele pe picioare. E o masura tegte certificatele trimestliale ale bdielilor
bineveniti, cici acolo, in trei luni de zile, si mai ales insemnirile scrise chiar de
nu s-au spdlar nici m6car o sineuri dati. mina domnului director. Despre Felix:
Dealtfel, nici un arricol din pr:ospecr nu ,,Zdpdcit, dar inteligent. Va ajunge de-
preveoe asta. parte".
trebuie si-tri fie labele,
- Negre mai
Morcoveale, siracu' de tine! sDune
$i despre Morcoveali:
,,Cind vrea, se distinge, dar nu vrea in-
doamna Leoic. totdeauna".
A ghicit intocmai. Morcoveati e intot- Gindul ci Morcovea!A ;e poate dis-
deauna mai murdar pe picioare decit dnge ii inveseleste pe roti. In acesr timp.
Felix. De ce oare? Doar traiesc amindoi cu miinile a$ezate cruci$ pe genunchi, el igi
aldturi qi duc aceea$i viaiA, sub acela$i moaie picioarele, topindu-se de plecere.
acoperAmint. Fjreite, dupa rrei luni, nici Se simte privit. Ai sei il gisesc parci ti mai
picioarele lui Felix nu por sd fie prea albe, slut sub chica rotco\ana, cu Iatele cres-
dar Morcoveald. dupa cum singur spune. cule peste misuri. Domnul Lepic, potriv-
aproape cA nu 5i le mai recunoagte. Ru5i- nic dovezilor zgomotoase de dragoste, i'i
nat, $i le cufunda in apa cu dibdcia unui arati bucuria de a-l revedea, necdiindul.
scamator, Nici nul vezi cum igr scoate Cind pleacd de acasi. ii rrage un bobirnac
1
,.t'
|.'.
I
.tJ

'tiiJ*_
I

t9
,a:

tti
,i. !
il impunge
peste ureche- Cind rine acasi, li pune un $ervet pe dupd gir $i apoi d5
cu cotul, $i Morcoveali ride din toali dovadi de o indeminare si o ribdare de
lnrma. mami. Cu o mini ii desparte pirul de la
lntr-un tirziu, domnul l-epic ii trece radacinii. cu cealalti 1ine. grijulie. piepre-
mina prin la1e. pocnind din unghii, ca 5i nele ti-l cauti in cap firi s, strimbe din
cum ar vrea si-i omoare pdduchii. E nas 9i fird teami ci s-ar putea alege ti ea
gluma lui favoriti. cu nlscalva cnlna$1.
Or, de la bun inceput, a fi omorit unul. Incd unul! li di Ernestina de stire
Ohol face el. Cum li l-am gibjit, nu
- $cipat! din- cind in cind, $i de fiece dati Felix tro-
mi-a piie cu picioarele in hlrdau, scutufind
Si in timp ce se $terge nilel cam ingretro- pumnul spre Morcoveali. care tace ti a)-
tat de coama lui Morcoveala, doamna teapti sA-i vini 9i lui rindul.
Lepic ridici bragele spre cer:
Nici ci se putea! se ringuie ca. co- - Tudecit
n-aveai
eqti gata, Felix, spune Ernestina,
vreo laptc. opt, numeri-i. O
-
ple$iti. Dumnezeule mare! Halal sd ne se-i numirim pi pe-ai lui MorcovealA.
he! Emestina, dd fuga dupn un lighean. Morcovea;i il
inlrece insi de la prima
Acum, fetito, ai 5i tu treabi. piepGnituri. Ernestina i;i inchipuie ci a
Ernestina aduce un lighean, un piep- dat de cuib $i, cind colo, a cules doar ciliva,
tene des, ni$te olet intr-o farfurioari gi vi- la intimplare, cici sint puzderie.
nltoarea incepe. Toti fac roati in jurul lui Morcoveat5.
HaptdnA-md intii pe mine! urll
- Sint sigur ci mi-a dat 9i mie, Ernestina i$i vede cu sirg de treabA. Dom-
Felix. nul Lepic sti cu miinile la spate qi e numai
Se riciie furios cu unghiile prin cap pi ochi, ca li cum ar fi un strdin curios
cere o gileale de ape. ca si-i inece pe loli. Vai. vaii Ar rrebui o lopari qi-o gre-
Potole$te-te, Felix, spune Ernes-
- cereia bli!- se viicirc$te fata.
dna, ii place sI se sacrifice pentru Felix, ghemuit pe vine, migci ligheanul
ceilalti, n-o si te doard deloc. ii aduna laolaltd piduchii, care pici-n

l' ,i..i

al
\i,i :r
Yt

I
I
apii.^albi de rrlatrealS. ii \ezi bjne cum iSi Morcovea;i trage cu coada ochiului in
rramrnta prctorugele scurte cit un cipefel jur. vede cd maici-sa nu poate sdJ audi
,le 8e,rn;. Sc.ea!:in; pe rpa din ligheirn 5i iFr spune ristit bAtrinei Marie Nanette:
m.'r lJ lrl(jrJi (lin pri. ina ,,lclului.
Doamna Lepic: - Ei 9i? Celi pasi? VeziJi de-ale ma-
tale Si di-mi pace.
Za[ _\4orc,ivcilr. rin' sa rc mai pri_
ceapi'l Te-ai facut mare, elti om in toate
lrrea. Jr rrehui ,i-1i .ie ruline. Hai. picioa- CA BRUTUS
ICLi m.rr ,r(r\i Incarg;: poalu jii abia aiCl.
ac3\il. aJungr .; lt Ie v(,,i Piiduchij insd te
maninci fi tu nu ccri nici sfatul profesori_
ior, .nrcl alutor!rl aior tei. Spune, rogu_te,
ce plAcere-simli sd re lagi pradi lighi6ane-
lor. astca'l To1 c:rpul ;r-e numai singe. Doamna Lepic:
Mor.awald;
A,la-i din prrrine picprenului. ma lgirie. . Morcoveale, anul trecut nu, te-ai finut
de carle a$a cum credeam eu. insemndrile
Doantna Lepic: drrectorului arati c-ai putea mult mai
Aha, pieptlnrrl e de vin6? Va sd zici aqa mult. Umblr cu capu-n nori. cite5ri ciirli
mulfumc$tr lu surioarei tale? L_auzi, Er- opnte. Al o llnere de minre gro/ard, la
nestino? Domnul Asta delicat nu-i mullu- oral iel oole destul de bune. dar nuli faci
mir dc inr. A\cUlr; (c li spun eu. ferilo, temele. .Uile. Morcorea6i. e timpul si
di-l incolo pe nucenicul d.sta indirdtnic, te-a$ternl pe treaba.
Jas6-l cu pdduchii lui. Morcoveald:
Erne.stina: Nici o gri.jd, tAticule. Anul trecur m-am
Gata pentru azi, mimico. N-am scos cam lesat pe tinjalA, nimic de zis. Acuma
decit grosul. Miinc clau djn nou iama in ei. insi.o_sd me lin cu dinlii de carte. Toturi
Acuma .r. cb o.i' {rebuid:,ca sa ma par- nuJi faged,uiesc sa alung primul la roari.
fumez, nu glumd. uom4ut Leplc;
Doarnna Lepit: Oricum, tu incearcd.
$i tu, Morcovea$, ia ligheanul $i punel Morcoveayti:
pe zidul grddlnii Si-i vadri tot satul, ca Nu, teticule, imi ceri prea mult. N-ajung
sa{i crapc oblazul de ruSine. eu primul nicr la geografie. nici la germand,
Morcoveati ia ligheanul qi iese pe uta; nlcL la llzici 5i chimie; avem vreo doi-trei
dupi cel pune la soare. sc agazi $i el de care locesc la astea pe ruple sinl cei mai
stratA, aldturi. tan - si le-o iei
dar incolo, clei. Nu-i chip
Bdtrina Marie Nanette e cca dintii care -
inainte. Altceva vreau eu
se apropie. De cite ori il intilne$te pe Mor- spun, tlticule - iscult6
weau s-aiung
ce-Ii
in scurtd
coveatri, se opre5te in ioc, il iscodegte cu - la compunere-: si-i las de
vreme cel mai bun
ochi$orii ei lilLrticiogi $i miopi. clirinind clruti pe toti. Si dacA cumva nu reusescr cu
din scufia-i neagri. gi pare id ghiceasc6 toati silinla mea, atunci barem n-are de ce
multe se-mi pard riu gi-o si strig cu mindrrc i;r eu,
Asta ce-i, intreabi ea'l ca Brutus: ,,O, virtute, tu nu eSti decit o
-Morcoveafi nu rispunde. BAt na se vorbd goali!"
apleaci peste lighcan. Domnul Lepic:
- Linre si fie? Zdu daci mai
ciorrr-meu. Ptcrrr, ar ll(hui .e-mi
vid. Fe-
cunt-
Las5, biiatule, sint sigur c-o sd-i in-
firnzi.
pere niste ochelari.
' Felix:
Si:)i virA deeetul. de pdrcij ar \rea \a Tdticule, ce tot indrugi Morcoveali?
guste. H{}tiifit lucru, nu sc dumireSte Lrnesuna:
defel. Eu una n-am auzit.
tu cc tot pizeSti pe-aici, imbufnat
- $iochii
pr.u bleojdrlil Pun prinsoare cd
Doomna Lepic:
Nici eu. Ia mai zi o data, Morcoveafi,
te-au ocirit gi-ai luar una dupi ceafi. As- s-auzlm $r nol.
(ulti. nu li-. bunrra. d.rr gindcsc yi eu cu Morcoveald:
capul Asta al meu gi-1i pling de mili, sird- N-am spus nimica, mimico.
culul de tine, ci mi inchipui ci pitimegti Doamna Lepic:
destule din pricina lor. Cum nimica? Pii cine ameninla cerul
:
F
t--
- fr*
fh, -
q7 t,',.

J/':=
.Lr pLrmnul. rofu la iali, $i turuia de zor. :'pnria irtin.i dc rrn prieten 5i muri '
de se auzea pini-n capul satului? Ia mai Ernestina:
spune o dati. si fie cu lolos ii pcntru altij. Morcoveali are dreptale. Ba mi-aduc
arninlc cir BrutLls isla se pr-cfircea nebun,
Lasi. mimico. nu meriti ostcneala cu aur ascuns in toiag.
Doanna Lepit; Morcot,eald:
Ba da. ba da! Ai pomenit de unul \tr tc .rrf'arl. rrrrr,'lri.
lc-ncrrrci. il
cine-i ila'l - confunzi pe Brulus al mcu cu altcineva.
Ernettina:
Matale nul ftii. mimico. Poate. Fii sigur insi ci domni$oara So-
Doamna Lepr; fia ne prcdi la istoric tol a$a de bine ca $i
Crr atit mai mrrlr lntii >i-nrii. re rog ri profesorul tiu de la liceu.
nu iaci pe de5teptul 5i si asculli. Doamna Lepic:
N-arc a facc,. Nil vl ccrtafi. Totul e si ai
Bine. mimico. Uite. rorbeam cu tata. un Brutus in lamilie. ;i uite ci noi il avem.
care-mi clldea sl'aturi plietone;ti 5i, drept $i asta nunrai mullumiti lui Morcoveali,
mrrllumilii. nll itir ce mr-r trccul prin cap sic! Nici nu $l'am de citi cinste ne bucu-
si ligiduicsc ceva. ala ca romanul ila nu- rim. N{inunali-vi de no|.ll Bruius. Vor-
mit Brutus. sI invoc virtutea... be$tc latinesle ca un cpiscop $i nu toaci de
Doamna Lepic; doui or pentru o babi surdi. Sucigi-l pe
Iaca nu! Acunr o scalzi. Tc rog si rcpeli toate pnrtile: dacl tc uili la cl din fa1i, ii
aidoma (c-ai :,pus ldincauli. Mne palc cl vczi petele de pe haina pe care abia a im-
nu-li ccr marea cu sarca 5i-ai putea foartc bficrr-": da(i tL uili din spatc. ii rcti na-
bine si faci atita lucru pentru mama ta. clragii sfi;iatri. Dunrnezcule, pe unde s-o
Felix: mai fi viriL'l Uitali-vi numai in cc hal e
Si spun eu, mimico? Morcoveali'r-Brutur. Of, lighioaie!
Doamno Lepi(.
Ntri Intii cl. 1i pu ttrrnr Itr. r.rr nc'i .-,.i
veclem deosebirea. Haidc odati, Morco-
veaF ! DIN SCRISORILE LUI
Morcoveali (insind cu o vrtcc plingd- MORCOVEATA CATRE DOMNUL
reald): I.EPIC 5I UNELE RASPUNSURI
..O, \'ir-tu-tc. tu nu e!1i de-cil o ror-bi AI.E DO\4N ULLI LEPIC CATRE
goalil" MORCOVEATA
Doamna Lepic:
Poftinr! Nimic nu sco{i din copilul ista.
Mai degrabi s-ar lisa zvintat in bitaie de-
cit \i-i fuca rnaica-si pc voie.
Fe/ix:
Uile cum a spLrs. mimico (Dti o(hii
pe.rteep li arun(i pri|iri tJiddtadre): Morcoveald, cdtre domnul Lepic
Daci n-ajung primrrl la compunere (1,rl
umfld obtajii ti but. clln pl.iol, am si strig lDltnr!lul Sainr-Marc
$i cir ca Brulus (riLlk'd bralele .Vit e ta|an):
..O, virtule (latd btulele sd-i tadd de-u lun-
gul .otpului), tu nLr c$ti riccit o rorbi Dragi titiculc,
goali! Aia a spus. M-am tot linul dc pcscuit in timpul va-
Douuna [-t pit:
rill)lr'i )r a:tr nri :r prr. sing.lc in mi]carc.
Brirro. nrinLrnal! Te felicit, Morco- Ni5te buboaie cil toatc zileie imi ies pe
pulpe. Stau la pat. Zac pe spatc 5i doamna
\cnli! D( cr-nrr parc ||r.i lb: tr riLl..u infirmieri imi pune pri;ni1e. Atita vreme
lollti incilpilinarca 1a, c ci o imitalie nLt iil prr'.ran<lc r.lrir afrlri\itc 11u .plrg. mi
prefuieite niciodati cit originalul.
doare. Dupi aia, nici nu mi mai gindesc
Morcoveali. oare chiar Brulu\ i] sptls
la ele. Numai ci sr: inrnuilesc ca puii de
l Nu cumra CatonJ
asta
girini. IJnul 1rece,.rll0 trci risar. Nidij-
cluiesc insd si ies la liman.
MarcoIcalti:
Brutus. 'int sipur. .. {pui .r rrunc:i in Fi!l tiu iubitor.
Ri spttnvl ,itt,tlulr,t I.cltt t \t ti 1t I t'At )t1 \o^
r
cil domnul .IacclLrc::-a rrdiclrt lirrios in pr-
I)ra-gul ti \lorcorcala.
nrc
cioare $i-a inceput si zbiere:
Dat liincl ci 1.r pfcgileSli pcnlnt pnma Marg la locul tau, numaidccill
til impalrlr'rfrnic fi in\cli catchi\mul. lr.c, -Binuic$li ci n-lnt nrai sral pc ginduri 5i
burc..i 5rii ca onenirea nu te-a atteptat pe Jnr 5Icr\i' 1r iulc,rli jn h.rric-. in rrnrp , r
line pcntrLt ca si aibi buboaie sau pi- hiirlii s< pitcarr. ririrrd na.r.rl in r'rltr. r.rr
r":rrrs. l'll n lc.flri tll. ILrr l.rr. Cri.r s r-.rLr domnul Jacqucs inti poruncea frrrios:
hitrrt pir,'lnr 1i in prer,'rrrc pi in miini. Tradu lcclial
Dar el nu .!c tiicatrea, clcqi ale lui erlu ade- -Dragi tilicule, cc spui Lu de rreaba
\ a raic. asta?
Curaj !
Tatil tiu care te iubc$te. I Ll otii tl u I u i Le p i c
Rti spunsu
Dragul mcu Morcovealir.
Morcoveqld, cdte domnul Lepic (-inrl .r .ir :ri.rngi dcputut. JI ( | .rr \:i
vezi lucruri 5i mai 5i. Fiecare cu-ale lui.
Dlagir tirticulc. I)aci l-au pus pe profesorul i\ta tl talu la
cl mr.r lL.$il o nru:,ed.
Tc anrrnl buctrros catcdri. c pesennc cit si rorbcasci cl }i sl'r
Drli D-rm in(r \tr,tu, ar(ri ci-t o milra lsculic al1ii. )r n.r \u !orh(\ trr ait:.i !,-
tlnrpuric de ntinte. Spcr ca n-o si lie sin- cuhe el.
gllra >i ci lc \ui nrull mr irrtoLdraUn.i prin
mea purtarc.
'irguinga;i buna Mor@rcald, t'dtrc tlornnul Ltpic
Fiul tiu iubiror..
Dragi titicule,
Rdspun.sul domnufui Lepic Anr dus adineauri domnLilui Legris.
pro[.:urul no.rnl Ll( tl.,rtr )i pr,,gtrll('.
Dragtrl nrcrr Morcoveali. rcpurel( pr (arc l-nr l mi. lu. Intt-.rJc\:it.
Tocmai acum. cincl lie gi,a ie;it o mi- mi s-a prrul ci darul isra i-a falcul pla,
sea- una de-a nrca a inccpLtt sa se clatine. Lcrc. I1i mrrlluntryl( iilLlUr,,\. ( |l t rlrJ-
Chiar icri (limincrF nlj-a cazltt. A$a ci \em in ca.i Lu umbr.lir )iri,. (i Jr irlu. nri-:l
claci tu ai o nlisca ai mull. ta{il tiu are luar-o chiar el din mini ca s-o scoati in
unr mai pulin. Precum vczi, nu s-al scnlm- \r'.tibul. Apur anr \urhrl inrpr'.rrnir rulzi
bat nimic. nurnirul misclelor in lantilie e $i uscatc. Mi-a rpus ci, daci \reau. lil sllr-
accla ll. qitul anului. o sir pot lua premiLll inlii la is-
Tatil tiu care rc iubeste. lLrri. )i pcuBrilllc. Mu ( t(/i utlr \j tul
tirrlptrl \,rn\,'rbirii n,'.r\lr(r Inr t l)r'r. rl
Morcoveald, .titre du nul l"api( picioare $i cir domnul Legris. care lllfcl s a
arit:lt lbarlc pn(tenu.. lt-u r(let. nu mi-r
Dragl raticulc. oferit ftIclr un scaun J
Inchipuic)1c1i ci ieri a fost ziua dom- Sn fie o sclpare din \cdcrc, saru nepol'-
nului Jacques, profesorul noslru oe ta- rele?
tina. Toti biielii au horiril ca eu sI-l feli- 5titr 1i-ap fr fLrri,r. dfrgii ririL'ulc. .i:i
cr1 in numclc intregii clasc. Minuru r:tc ^Nucarc-r pJ rsr L-u lll
allu
aceaslal cinsle, mi-am prcgitil indelun!l Rti spunsul domnului Lepic
cuvintarca. presirind ici-colo ti cite un
cuvinl lalincsc. Firi lalsir modestie, erant Dragul nreu Morcove:r;ir,
mullumit dc ea. Am scris-o apoi pe cur.al, Mereu mi te plingi de cite cc!il. Bt ci
pe u c,,rli murc. minrrtcrirli, rl! In zlua domnul Jacque-r te trintite sii stai jos, ba
cu!<niti. iI|dcmnitl d( cul(g|| mei care cI domnul Legris te lasi sti stai in pi-
murmurau: ..Du-tc. hai, du-lc odali!,, an] ci,'rrc. Po.ltc c>ti inca pr(r tinal clr :J lrrc
prins nromentul cind domnul Jacques nu tin/i rlcnlii. $r dacir rJonrn.:t Lcpri. nrr 1i-a
re uita la noi fi m-am apropiat de caLed!.i. ofuril un .caun- iarrir-l: dc brrni ,rami ci,
Dar abia am apucat si dcsfac foaia gi si vizindu-tc a'\a mic, o fi crezut ci slai jos.
spun crr gla-\ lare:
Morcovea1d, .dtre donnuI Lepi(
i | , !,.r.,r, r, Dragi latticule.
n
Aud ci trebuie ri pleci la Paris. Mi
bucur de bucuria pe care ai s-o ai vizitind COTETUL
Cdpilrh. f( (drs d) roi ra o cunost >i eu >i
unde, cu gindul, voi fi aldturi de tine. $tiu
ci in\ilitura nu-mi ingiduie aceasti ci-
litorie. dar mi folosesc de acest prilej Si te
inrreb daci r-ai pulea \a-mi cumperi !re^
doui ciir'!i. C. lc pc carc le am cu le-am in
vilat pe dinafari. Alege orice. E totuna. Cotetul ista mic prin care s-au pe n-
Totugi, mi-ag dori mai cu seamiL Hen- dat, rind pe rind, giini. iepuri, porci, gol
riada, de Franr;ois-Marie-Arouet (Vol acum, ii apartine pe deplin lui Morco-
taire), ti Nora Heloisd de Jean-Jacques veali, pentru toati vacanla. Pitrunde
Rousseau. Daci ni le-aduci (cdriile costi iniuntru fi ri nrci o greurare. caci nu mai
o nimica toati la Paris), ili jur ci pedago- are u>i. Cilcva uruici lungi pi firare impo-
gul n-o se mi le configle niciodati. dobcsc pragul, Si atunci cind Morcoveali
le prive$te, intins pe burti, ise par o ade-
Rdspunsul domnului Lepic vlrati pidure. O pulbere miruntd aco-
Dragul meu Morcoveali,
peri pimintul. Piatra zidurilor stdlu-
ce$te de umezeali. Biiatul atinge tavanul
Scriitorii dc care-mi rorbe;ti crau )i ei cu capul. Aicea-i birlogul lui; aici petrece
oameni ca tine $i ca mine. Ce-au ficut ei de minune. dupi cum ii rra\ne)le prin
poli .i !.ici I. tu Scric (irlr. ci dupi iirJ Ji m;nte. cu mare Jisprel pentrr,r Jucarii. care
sA le cite$ti. mai mult te incurci.
Mai cu seami ii place.a faci patru cui-
Donnul Lepie, cdtre Morcoveald buri cu poponeala cite unul in fiecare
coll al cotelului. Cu-mina adusi in chip de
Dragul meu Morcovea!i. mi:rrie. ingr5rnaLlcsre pralul de jur impre-
Sint tare uimit dc scrisoarea la dc azi- jurul turului ti apoi sti a$a.
dimineati. Zadarnic o tot recitesc. Nu Cu spatele rezemat de zidul neted, cu
mai scrii aia ca aLtidatl gi vorbegti de p'croarrlc indoite .i milnile lncruci$atc pe
ni>tc lucruri ciLJJle. (Jre nu-nr prr nici genunchi, se sinrte ia adipost ;i tare bine.
de nasul tiu, nici de-al meu. Adevirat, un loc$or mai mic decit ista
D( obicci nc pote\te)li re li s-a mai ln- nici (a \-ar pulea. Uiri de lume. nu se mai
timplat, ne scrii al citclea e;ti in clasi la in- teme de nimic. Doar o bubuituri zdra-
vilAturi. despre insugirile 9i cusururile vani de tunet l-ar putea tulbura.
fiecirui protesor, numele noilor tii co- Zoaiele de la buci6rie, care se scurg
legi, starca rufirici, daci dormi 5i daci ceva mai incolo, pe gura jgheabului, cind
mininci bine. puhoi. cind abia picurind. lrimit adieri de
Asta. dealtfel. c (cca cc \r(ru \J )tir )i racoare,
eu. Azi, insi, nu mai pricep nimic. De Dintr-o dati, alarmi.
unde pinl unde. mi rog, biiguiala aia des- Chemiri ce se apropie! paii.
pre primivari, cind acuma sintem in toiul ! Morcoveali!
iernii? Ce vrei si spui? Ai nevoie cumva de -Un Morcoveali
cap se apleaci in prag. Morcoveafi
un fular? Scrisoarea ta n-are nici dati 9i se lace ghem. indesindu-se in pAmint $I in
nu \c poale )ti daci mi o adre.e/i mic suu zid. Sti cu gura ciscati. tinindu-$i risu-
ciinelui. Pini $i scrisul mi se pare schim- fl,rca. cu pririrea ineremenila. )i \imte
bat, iar telul cum sint afezate rindurile $l cum nifte ochi scolocesc prin intuneric.
puzderia asta de majuscule mi buimi- Morcoveaii, efti aici?
cette. Pe scurt, bdnuiesc ci vrei sir-li bafi -Timplele-i zvicnesc, se perpeleste. Acuti-
joc de cineva. Prcsupun ci de tine insuti. acui'i are si urle de spaimi.
Asta nu-i o crimd, dzrr lin si te fac atent. Nu-i aici dihania. Pe unde dracu'o
fi? -
Rdspunsul lui MorcoNeald Pa$ii se depirteazi $i Morcoveali, ceva
mai la largul siu, i9i destinde un pic mA-
Dragi tdticule, dularele.
Un cuvint la repezeali, ca si te lemu- Cindul lui umbli inca pe lungi drumuri
resc cu ultima mea scrisoare. Tu n-ai bi- de ticere.
gat de seami: era scnsi in relir/i. O zaryi cumpliti ii umple deodatl ure-
chile. Pe ra\an o mu..ultl, s-a prins intr-o cit resturile de la mdcelirie.
pinze de piianjen )i biziie, se- zbare. Iar El ftie o pisica urgisiri. penrru ci-i ba-
piianJenul aluneca inrr-acolo, de-a lungul trini. bolna\i )i cam chelboasi. O pof-
unui fir. Are pinrecul alb ca miezul de te$te la el in colel. la o cea$ca cu lapte. Vor
piine.. O clipi rimine arirnar in aer, chircit fi singuri. S-ar purea sd fie acolo gi un 9o-
5r nelrnlsttt. bolan din \reo gaure. dar MorcovealA
Morcoveagi sti in capul oaselor 9i-l nu-i fagAduiette decit ceagca cu lapte. A
pindeite, aqteaptl neribdhtor sfir$itul, si pus cea$ca inrr-un coll. Impinge pisica in-
atunci cind piianjenul, setos de singe, se tr-acolo $i o indea mne:
napustelte inainre. slringindu-pi labele in Hai, satur5-te!
lorme de slea 5i incle5tindu-qi prada, el se -O mingiie pe spinare, o alinta cu nume
ridici. srirnir. in picioare, ia'si cum ar drAgistoase, o urmireste cum linchegte
vrea se-ti ceard partea. dc zor $i se induio$eazA.
Asta-i tot.
Pdianjenul urci iar sus. Morcoveagi se - liEi,tu bitrinico,
rA-te
siraca de tine, bucu-
cit mai potri.
agazi pe pimlnt qi se inchide din nou ln el Pi(ica a isprivil laptele. linge fundul 5i
insu5i. in suflerul lui intunecos de iepure. brlza cesrii. apoi i$i linge musri!ile indul-
Si indali. asemeni unei guvile de- api clte.
impovirali de nisip, visarea-i sar5ie-
cioasd di de loc neted, se opreste. se face - Ei,lor
coveali
gata, ai mincat? inrreabi Mor-
mingiind-o. Mda.5riu. ai mai
biltoaci yi prinde si cocleasch. polu tu o cea5ci. dar vezi ci n-am putut
s-o. $terpele\c decit pe- arta. $i. pe urmi.
mat oevreme sau mal tlttlu.._
PISICA _ Zicind acesrea. ii lipe$re leava carabinei
de lrunte St aDasi De trdsaci.
. Bubuitura it naic.5relI se pare ci pina
5i coteJul a sirit in aer, iar arunci cind fu-
mul se _ri.sipeqte, vede la picioarele sale p!
sica, privindu-l tinti cu un ochi.
I _O
jumitate de cdpitini a zburat pc un-
deva li singele se prelinge din ceastdlalti
Morcoveaii a aflat ceva: Ia pescuit de ln cea$ca cu tapte.
racr, carnea de pisicd e cea mai bund mo- Nici n-ai zice c-a murit. La naiba!
meali, mai buni decit malele de pui 9i de- - c-am
Stiu lintit bine.
,
',i!,,

t'
:

t
5l \torco\ialii .-i:-'tiac cil o \lilni d!' mi)cl fi \. intreraie ca andrelele in miinile
piatri. infioral .1. .iiuld!ura galbeni a culva care lmpletette.
PuLill ,l: pi.rci \clrpe\c in apa limpede.
OCnlLllLll nC! il l:l tllir I
Pisica se cLrtremura din lot tnlpLrl 5i rn lJIU le oe prrn\ ract.
asla parca a-riiti ci mar lriieSte, dar nu O pic15 alburie luneci pe.le liradi. as-
lace nlcr o slorlare si sc urneasci djn loc. cunzind poale niluci strivezii.
Ba ar zice cl \ingeri.r/il lnlrmc in cea)..r, Morcoveafa umbli cu miinile la spate,
ca sI nu se piardi nici mlcar o piciturd rrind si l< arare cii nu au de ce ii 5r
pe Jos. teama.
Morcoveali nu-i un ageamiu. A ucis Un bou se apropie de el, se opre;re rn
pa.iri ::ljhali(e. lnrmule- domesrice, un loc, pufiie, apoi o ia la goani gi se face ne-
ciine, fie penrru plicerea lui. fie din in- vizur, tropAjnd cu copitele de se aude
demnul altora- Agadar sc pricepe, gtie ci pini la cer.
daci dihania nu vrea si moari. trebuie si Cc lini)le ar fi
daca pirirrl gurcl o-ar
te gribeiiti, si n-o slibe$ti o clipi, si re in- trin(ini )i n-ar )u)oti alira, dacr n-ar face
versunczi, si te avinti la nevoie intr-cr atita zarvi, mai riu ca un sobor de cume-
lupli corp la corp. Alrfel rc napid.rte n tre,
'ntli pro.ted.c5. Tc p,rmenc)11 rat.lr'a. Plinuind parci sI-i dea una ca siJ si-
Pierzi timpul Si nu mai ajungi si-i vii de leasci si taci, Morcovea!5 ridici incet
hac. bilul unui laf $i ce si vezi: ni$te mci
incearci mar inrii rrncle zgind5reli pre- - din miilocul trestiilor.
uriagi ies la iveali
\eratoare. Apoi inhal:r pi.icJ Je co;da Se iresc tlrn apa lepeni.'luciopi. 5i cresc
)l-o pocnegle dc citeva ori cu carabina in intruna.
ceafa, atit de indiriil, incit ai crede ci lie- Morcoveali incremeneqte de spaimi,
care lovitlrri e qea de pe urml cea izbi- nu mai poare fugi.
! ltoale. - $i racii il impresoari.
Cala Jea duhul. pi5ica /girie nc- Se intind spre gitlejul lui.
bunegte 'e-)i
aerul cu ghearelc, se chirce$te Cum mai trosnesc!
ghem sau se destinde fird cricnet. $i i9i casci larg cleqtii.
..Cinc .puneu ca pi.rcilc pling cind
mor'l se intteabi MorcovcalS.
lncepe si-9i piardi rdbdarea. Prea s-a
lungrt povestea asta. Zvirle carabina cit OILE
.olo. ia prsiia in brale ji. indirjir ue gnea-
relc cc-l ,/giri( pini la ringu. eu dinlii in-
.leitalr )i \cnele umnlle. o inibu)e.
Se inabu)i insi 5i el. .e clarini J'e pi-
iioare. isLovir. )i se prabu)cttc le piminr.
ju Iala lipirA de boruipi.icii. cu ocliii piro-
nrll ln ocn el.
Morcoveali nu zire$te la inceDut decit
II un fel de ghemoloace sdltirele, care scot
nl)le lrpele a\ulZltoare 5i invilmdyite. a.e-
Acum Morcoveali zace in patul lui de menea copiilor pufi pe joaci in curtea
lier. unei tcoli. Un ghemoroc ii zbugheSre prin-
Piriniii $i prietenii casei, chemali in tre picioare .i lui ii sare inima drn loc.
grabi, se duc sq vadi locul dramei, aple- Altul fi$n6$te, ca o ghiulea, printr-o des-
cindu-se sub tavanul scund al cotelului. chizituri. E un miel. $i Mortoveali ride
- Ah!
\utite,
spune maici-sa. Cu puteri in-
$i abia i-am smuls pisica silrtecati
singur de spaima lui. Ochii i se deprind
treptat cr,t intunericul $i desluSe$te lim-
d(,la- prept. Va a.igur ci pc min< nu rni pede totul.
rmora!)eaza ala, A inceput vremea fitatului. in fiecare
Si in timp ce le Jlala urmelc unei cru- dimineali. fermierul Paiol mai numiri
zimi despre care mai lirziu, in serile de ve- vreo doi-trei mieluli. Ii giseqte riticili
ghe ale familiei, vor povesti mereu, Mor- pflntre mamele lor, stingaci, clitinindu-se
coveali doarmc $i viseaza: pe plcroruijele.Jepene patru bele nein-
Se plimbir pe malul unui piriu, pe lrrciul oemlnatlc ctopllte. -
caruta rczele vii ale inevitabilei lune se Morco\eale nu indrezne)le ince \A-i
mingiie. Mai cutezitori, mielulii s-au ti Apuci oaia de ceafd 9i o duce deoparte,
apucat se-i molftie pantofii sau se prop- intr-un tarc. Acolo-i leag6 o mini de paie
tesc de el cu picioarele dinainte, linind un pe dupi git. ca sa o cunoasce. dacd se in-
fir de fin ln b6t. timpli $i scapi. Mielul s-a tinut dupA ea.
Betrinii fitali de vreo siptimini se Oaia mesteci cu un crintAnit de rozd-
zbenguie opintindu-se pe picioarele din- toare, iar micutul. scuturat de fiori. se ri-
daral. gonesc in zigzag.. Cei de-o zi, pl6- dici pe picioru5ele-i plapinde 5i incearci
pinzi. se poticnesc pe.picioru5e 5i cad pe si sugi, scincind, cu botul infE$urat intr-un
genunchii lor colturo$i. ca sa se ridice in- soi de peltea tremuratoare.
dati, plini de viaF. Unul mititel, pe care - ci
$i crezi se imbuneazi maici-sa?
maici-sa abia l-a adus pe lume, se tirStte intreabl Morcoveati.
anevoie, nicliit tot. Maice-sa, stingherita Da, numai si se lecuiascd. spune
de bdgica umflati de api care bildiclie - a fdtat greu.
Pajol,
neincetat. il alungi. impingindu-l in lituri
cu botul.
- Cusriruie
gindul,
toate astea, eu nu-mi schimb
Morcoveali. De ce sd nu
Asta-i o mama rea! spune Morco- dai mielulul in grija alteia?
-
veald. ; Nu l-ar primi, patru rdspunde Pajol.
PIi dobitoacele* la fel ca oamenii, Intr-adevir, din cele coliuri ale
-
'- Paiol.
soune tirlei, behiielile mamelor se incruciseazA,
L-ai da la doici, nici vorbi. vestind vremea suptului, ii degi lui Mor-
Cam ata, mormdie Pajol. Slnt atilia coveali i se par ce toate sund la fel, mieii
-
De care trebuie si-i hrdnesti cu biberonul le deosebesc, cdci fiecare dA buzna drept
l- biberoane din alea cum se vind la spile- spre ugerul maici-si,
rie. Numai ciasta nu tine mult pin6 la Aici, la tirh, reia vorba Pajol, nici
urm6, maici-sa se imbuneaza. -Nu-i greu -
pomeneald de hoale de copii.
si le imbllnze$ti. - Ciudat, spune Morcoveald, instinct
!lc lrmrli. ll clicr:l: -r.t:.1 d: lina. Cum :ii
p----.^., \A$U L
,i-l i..,,'..'lr r ',:(.
,-.,-,,.--,
r. rcJ Tl fn_
\Llr!u e lotLll
$i aproape r:-ar \ rait .i astupe botul
rlnel oi ca \a \adi care-i ade\irul.
Ginde5te aciinc la asemLrirea dinrre oa-
meni $i oi )i-ar dori sa tlie numele llecirui
miel in parte.
ln tirrrp rr (r .r8. mircul(lc l,'r. ..r pin- Uneori, domnul kpic ii di r,oie lui
tecclc' incordat dc irrpLtnsiturile boturilor
lacome, minincii cu o linigte plini de nc- Morcoveali sd se duci la naiu-sau, ba
pisare. Morcoveali vede in jghcabul cu chiar si fi doarmi la dinsul. Na;;ul e un
api un capit de lan1, nigte 5ine de roati 5i birrin uriuz 1i singuraric. care-1i perrece
o lopati hirbujte. viala la pescuit sau prin vie. Nu iubegte pe
nimeni, doar de Morcoveali ii pl:lcc.
E curat jgheabul
dumitale, n-am ce
- ru.t()le
,/il'(l (l cU \ubrnlc.cs. Sint \lgur (a - Ai renit. minzule? inrreabi .l
si Am venit, nagule, rispunde Morco-
vrei Ic faci singele mai vinos cu fieriria - thri sel imbfiliseze. Mi-ai pregdtit
veafi,
undiF?
Chiar aga, incuviinleazd Pajol. Ni- Ne-ajunge una la amindoi, e de pr-
mrc n Lt-ll scitpa. - na$ul.
rere
$i-l indeamni pe Morcoveali sA guste Morcoveati deschide u9a hambarului
dpd. Ca .l fie mai intjrrtoare, arunci in
si isi !ede undila gata preSalili. A)a.l nc-
Jgheab tot ce-i pica in mini. cdje$te natul intotdeauna, dar el s-a obig-
o ciputi? intreabi el.
- Vrei
Cum nu, spune lt4orcoveagi, firi si
nuit fi nu se mai supid: mania asta de bi-
)tie- Jr.pt( e<-i rorba. l1i rnultrrm<.e.
trin nu le tulburi cu nimic prietenia. Cind
natul zice da, tu trebuie sd ingelegi ba, 5i
P.rjul .cotoce)re prin lina bogati a unei de-a-ndoaselea. Tolu-i ., bagi de .eama.
oi :i .coate cu unghrilc la ircalJ o capu5a
galhenri 5i dololtna. pinrcioa:i. ghif- 'Dacd ala-i place lui, eu n-am nimic de
zis", cugeli Morcoveali.
lu|li. urid)i. Dupi cum il incredinleazi $i rdmin prieteni buni.
Pajol, doui ca astea ar putea si infulece Napul. care de obicei nrr flcc mincare
Lapul lrnlli coprl ca pe o pluna. Pune ci- decit o data pe slptimini, acum, in cins-
pu;a in palma lui Morcoveagd gi-l in- tea lui Morcoveall, pune la foc o oali
deamni. da.J rrra.i rirla )i
'i faca
si o strecoare fratelui ori surioarei
hal, mare cu fasole, in care azvirle Si o bucati
sale pe ./dravani de \linini. iar ca \i inceapa
dupi git sau in pir. ziua cu bine, ii spune ci e musai sI dea pe
Cipuga s-a gi pus pe rreabi se infige git o cana cu vin.
in piele. Morcoveati simre ni$te - pi$cdruli Pe urmi se duc la pescuit.
rn degete, ca gl cllm ar plca mdziriche. Na$ul 5e a)ala D( malul apci )i de.li-
Pi-lccrrrrrlc a\rea aJung ruri la incheietura
mlrnrr.)r. \ute mat departe. \pre cot. Parci
)oari firi graba ala undilei - alr buna,
de FlorenJa. Apoi inlepene)le cu ni)le
n-ar tr doar o .lngur5 cipuli. ci o puzde_ pietroaie prdjinile lui grozave. Nu prinde
re. )t \-ar lt pus .i-i roada coLul pJne la decit baboi mari, pe care-i pune degrabi
umar. la ricoare,. infofolili intr-un $rergar, ca pe
Vai de ea! Morcoveali o stringe intre nl$te sugacr ln scutece.
degete. o.lrivetle. !rpoi i)r )terge mina pe de seami, ii spune el lui Mor-
.patcle unei oi. ftra ca Pajol ri bage de - Bagipini
coveali, nu vezi pluta afundindu-se
seami ceva. de trei ori, si nu tragi undila.
O sd-i spuni ci a pierdur-o. Morcowald:
MorcovealS. du. pe ginduri. mai as- De ce de trei ori?
LLrlti cireva clipe behatelile ce \e lrni)resc
treplat. Curind, nu se va mai auzi decit Cind s-afundd prima oari, nu-n-
lb;netul linului mestecat domol intre seamna nimic; pe$tele doar ciocine$te. La
I lilci.
Agitati in iesle de o vergca, o sarici
a doua. se 5chimba treaba: inghire mo-
meala. A lreia oara gata. nu mat scapi.
a
'a rPali pare.i pczea.cd orle.inguri.,in- Niciodati nu-i prea tir- zi-u.
gunca. Lui MorcovealS ii place mai mult si

I
prindi porcani. Sedescalli, intri in ape 9i Minzule, imi creite inima cind te vid
icormonegte cu picioarele nisipul de prc cum infuleci. Pun prinsoare ce la maici-ta
fund, tulburind rotul in jur. iar porcanii. acasd nu te prea scoli situl de la masd.
prosti, dau buzna, Si Morcoteali scoate Morcoveald:
iire unul de fiecare dati cind arunca un- Asta depinde de pofta ei de mincare.
dila. Abia mai are tihp se strige cdtre Daci ie foame. pini se satura ea, mi-n-
naiu-sau: dop ti eu. Cind i;i pune ei in farfurie, imi
oPt- pune 9i mie, IEri si mai tina socoteale.
-$aisprezece, $aptesprezece,
sprezece!... Cind a isprivit, am isprivit ti eu.
Clnd na$ul vede cd soarele-i deasupra Na;ul:
capului, se duc si prinzeasci, $i-l indoapi Dace e$ti gngnuln |i nu mai ceri.
pe Morcoveat, cu fasole albi. Morcoveald:
Nu existi nimic mai bun pe lume, Ehe, uqor de spus, naiule! Afari de
-
spune el. dar mie-mi place sd fie fiarti asta, e mai bine si nu te scoli setul de la
bine. Mai degraba mugc dintr-o cazma masa.
decit sA meninc fasole nefiarti; aia scriS- Na$ul:
nette $i crdnldne intre dintri ca alicele intr-o $i eu, care n-am copii, ap linge gi o mai-
aripA de prepelili. muJi in dos, daci maimula asta ar fi copi-
Morcoveald: lul meu! Dracu'sd mai inleleagS!
Parci se toDeste in -nu-i
suri. Nu-i vorbd, Sfirgesc ziua in vie, unde Morcdveali
nici aia gdtita de mama mai prejos. $i cind se uiti la natu-sdu cum sape, linin-
totu5i. nu-i la fel. Pesemne ci ea se zgir- du-se pas cu pas dupi el, cind sti tolanit
cegte la slSnini, pe vreun malddr de araci !i suge smicele
Nasul: de rirchiti. cu ochii pironili la cer.

\
Fi\ri\t inauntru : urlel. le rbateai. )i cu. pacilo.ul
da mrne. n-aude. n-a redc. Apa, ce-i drept.
(r:r rbiJ cil .i rrcii .r pi.ir.r. Ddr lJ nL lc't-
rliiri. {.ta ( nen,'rocir(a. Spr:ne. nu 1r-u
dal prin cap si te ridici r^n picioare ?
Morcoveald:
Cu nagul, Morco\,eali nu se culci de
Parci mai gliu eu la ce nri gindeam
dragul somnului. Odaia e rece ; in schimb, fintini ?
acolo in
\alleaua dc ptrf linc rald. nu glumj. )i.n
alternutul moale pentru ciolanele bltrine mni la urmi, biliceala ta m-a lrezrt.
ale na$ului, pe fin il trec nidu;elile. Vor- Era 9i timpul. Siracul de rine ! Bielul de
bJ-i in\i cu cloarmc deparre de maica-\ir. lrne : A./!irleal api pU guri ca o pomp,.
Va si zici a bigat frica in 1ine, ai ? Te-am schimbat, 1i-am dat si-mbraci hai-
- na9ul.
spune nele de duminici ale lui Bernard.
Morcoveald: Morcoreald:
Sau mai degrabc eu \jnr ita care n-o in-
Da. yi cc mri pi)ca . ce mi mai .carpi-
frico5ez de ajuns. Uite, cind vrea sil chel-
nam I Erau lcsute din pir. ai ?
Iineascd pe frate-meu, el 6i inhall coada
miturii, i se prolipe$re in fa1i, qi z:]u de n-o Nu. Jar Bernard n f, J\lll :iJi Llca u ci-
face sA se lase piguba$L Din pricina asta il
maqi curati. Rid eu azi, dar atunci, un
ia 5i cu biniporul. Zice .J Feli\ e rare .imli- minut, o clipi mai rrebLria gi mort te sco-
team atari.
tor din fire Ei nu-i chip s-o scoli la capdt cu
el cu ciomigeala. Asta-i buni doar cind e Morcoveald:
vorba dc mine. Acum ag fi departe.

Pu5, hca pe limbili. M-am lrrar cu .in-


Ar trebui si pui 6i tu mina pe mitura, grlr la ro,(. ce crezi. )i de-atunci nu mai am
biiatule. noaptr rihnira. Drepr pedeapsi mi-am
Morcoreald: plerdut somnul ; aqa mi se gi cuvine.
Oho. de-ay arel curaj I Frlix )i cu minc Morcoyeald:
ne-am luar ad(5ca la bitare. fic in jotci- Pii da' mie nu mi sc cuvine pi abia
fie de-adevi ratelea. Sint la fel de vornrc ca a$tept sa dorm.
el 9i a9 9ti si mi apir la fel de bine. Dar mi
9i vid ridicind mitura la mama !Ar crede Hai, dormi, minzule, dormi.
c-am adus-o pentru ea. Din miinile mele Morcoveald:
ar cidea intr-ale ei qi nu ziu, daci nu Daca r ret \r Llorm. rralul(, nu ma mai
mi-ar yl mullumi inainte:.4-nceaplr.e
'tiu. mi iine de mini. Dupi ce-mi fac somnul, 1i-o
crolasca. dau eu singur- $i tragc piciorul mai in,
cclo. E piros. Nu pot si dorm cind m,a-
Dormi, minzule, dormi ! t|nge clneva.
Somnul insd nu se lipe;te de nici unul.
Morcovea la .e foielte. .e Inabuli. \rea
aer, iri bitrinului
i se face mili de el. PRUNELE
Cind e gata si adoarmi, naqul l-apucd
deodati de bra[.
aici, minzule ? intreabl el. Vi-
- giE$ti
sam te credeam iar in fintini. l1i mai
aduci aminte de fintini ?
Morcoyeald:
Ca pi cum ag fi acolo 5i,acuma, nagule. Dupi ce s-au sucit gi s-au rlsuctl o Du-
Nu zic nimic, dar prea des imi spui de fin- cata dc vreme in a$ternul, na$ul intreabi :
una. Dormi, minzule ?
-Morcoveald:
Sdrdcutul de tine, numai cit mI gindesc Nu dorm, nagule.
ii simt cum mi se-ncrele$te carnea. Stiteam
pe iarbl qi mI furase somnul. Tu te.iucai pe Nici eu. Tare m-a$ scula. Ce-ai zice si
ghiudul fintinii. ar alunecal 1i ai razur merSem dupi rime ?
Mda. ar li cera. riirpunde Morco- Morcoleald:
-
\ ea[i. Hm, pini la urmi o s-a.jung si le mdninc
Sar amjndoi din pitl. se imbraci. aprind pi eu ca tine ! Mi-e frici.loar c-o
'ii-mi mi-
roasd gura si-o si simtl mama cind md si-
un lelinar si se duc in gradini.
Morcoteali poarti telinarul, iar na$ul ruti.
o cutie dc labli, pe Jumilate umpluti cu
pimint umezil. in care pistreaze rimele - Nu
suflind
miroase deloc, na, tace na;ul,
in nasul finului.
pentru undili. Lc acoperi cu mu$chi ji- Morcoveald:
lav, a$a-ci nu duce lipsi niciodati de mo- Adevdrat. Duhnegti doar a mahorcd. $i
meali. In zilele ploioase are o pradi im- cum duhnegti ! $tii, mi-e91i tare drag, na-
belliugati. ;ule, dar mi-ai fi 9i mai drag decit oricine
Bagir de seami, umbli u$Lrrel si nu pe lumea asta, daci n-ai trage din lulea.
-
le strive$ti, spune el citre Morcoveati. De
nu m-as fi lemut de riiccali, nici nu pu- Eh, minzule, minzuie, asta-i sinitate !

neam cipicii. La cel nrai mic zgomot, rima


se $i trage in gauri. N-o prinzi decit dacl-i MATILDA
departc d< hirlogrll ci TrL'blliL .-o apuri
dintr-o dati gi s-o stringi nilel. ci altfel
alllnccl. A intr.rt pc lrrrnrtrtc in pauri.
di-i pace : o rupi.6i rima imbucitiliti nu
face nici doui parale. Mai intii ci le putre-
ue5te pe alrlaltc. )-apor pell(lu Je soi nici
nu se uiti la ea. Sinl pescari care se cali-
cesc pentru o rimi; rill fac. Pe$tii lrumo$i
Mimico, $tii, ii dn de veste Ernes-
nu-i prinzi decit cu rime intregi,vii, care - doamnei
tina Lepic, abia trigindu-ti ri-
mr$ci pc fllndul apci. P<)t(lc credc ci ror suflarea. Morcovealii cu Mrtilda .e Joaci
sd fugir, sc repede ;i le inhatri firi nici o iar de-a mirele ti mireasa. Sint in livadi.
binuiali. Felix ii gitegte. $i, dupi cite $tiu eu, jocul
aproape roare imi scapi. mor-
- Mie
mirr Morcorc:r{u. Mr-anr Limplill dege-
dsta € interzis.
lntr-adevir, in livadir, Matilda sti ne-
tele de balele lor murdare. mi$catl si leapinl sub giteala florilor de
.unatoare. Tmpodobiti Jin cap pini-n pr.
Rima nu-i murdar5. O rimS-i lot ce cioare, pare o adeviraii mireasd, cu limi-
poate fi mai cural pe lume. Se hrlne$te ifi in pdr. Cu ce-i pe ea, ii-ar putea alina
numai cu pimint. ir daci o -torcr. nu ie.e toatA viatra dureile de bur1i.
decil piminr din ca. Eu unrrl le-a; minca. lmpletite mai intii in chip de cununo. fre
Morcoveald: cre$tet, floi1e coboari pe sub birbie, pe
Ti le dau >i pc-alr mclc. Ia manincS. \5 spate. pe bra1e. valuri unduruase. i.< in-
vid $i eu. colice.c pe dupi mijloc pi .e aStern la p5-
mint intr-o coadi gerpuitoare, pe care Fe-
Astea-s cam mari. Ar trebui mai intii si lix^o lunge$te intruna, neobosit.
le prijegti 9i apoi sd le intinzi pe piine. Intr-un tirziu, se di ci;iva pa$i indirAt
Viermi5orii mici ii mininc 5i cruzi : bu- gi spune :
n5oari pe cei din prune.
- Gata, nu mai mi$ca ! Morcoveati,
Morcoveald: acuma-i rindul tiu !
Mda, 5tiu. De-aia le faci greafl alor Morco\eali e gitit )l el ca un mire. e in-
mei, mamei mai cu seami. E destul numai zorzonal din belgug cu flori de sunltoare,
si se gindeasci la tine iji ise intorc matele printre care, ici-colo, ies la iveali ba o md-
pe dos. Din partea mea n-ai decit, eu n-o ciulie de mac, ba nigte bobi;e de pdducel,
si mi iau dupi tine; lotrFi ci eiti om de ba o pipddie galbend asta ca si se dco-
treaba )r cu ne-nlelegem de minune. sebeasci de Matilda. -N-are chef de ris $i
Ridicr nilcl [clinrrul. rpuci o creangi tustrei pistreaz, un aer senos, cum se cu-
!i culege citeva prune. Pe cele bune le pis- vine in asemenea imprejLrriri solemne. La
treazi pentru el. pe cele vierminoase Ie di inmormintare trebuie si fii trist de la ince-
nagului, care spune, inghilindu-le pe ne- pur pinx la .firilt : la nunra. :'erios pini
mestecate. cu simbure cu lot : dupi cununie. Altfel, jocul n-are nicl un
Astea-s cele mai bLlne. haz.
-
1./

j
r:' I

'.' .!
. i

.,t. ;
':. .:i .& i
.,, /" 'r-:
".n"' r...-
";,a' ...'.., .,,. "
r.tl

$, "';i .
F,I
.l j'
';,. | ,
' -.-' !:.::1;
i': l:g
'it:l
irl' , .,!t
ri
.

i'ri"

+€
de mini ! porunceSte Felix. rili : hai, pupati-vi.
- Luati-va
Pomili inainte ! $i nu vi gribili. $i cum ei povlie ;
Amindoi inainteazi domol, pulin de- Ei, ce e ? Hai pupali-vi. Mirii se
pdnaii unul de altul. Cind se lmpiedice in - Faceli-vd pi voi ochi dulci, o decla-
pup6.
trena, Matilda o ridicd gi o fine intre de- ralie acolo. Sta de parcA a;i fi de lemn.
gete. MorcoveatA o a$teaptl galant, rimi DinduSi ifose de om mare, i;i bate joc
nind cu un picior in aer. de stingicia lor el care poare a pi rosrit
Felix ii <iuce prin livadd. Merge de-a-n- - Di
vorbe de dragoste. exemplu ti o sdruld
diratelea 9i bate tactul cu bralele intinse, cel dinLii pe Marilda, ca sA nu spund ci nu
arltindule in ce ritm sd p6leascA. Se ln- s-a ales cu nimic.
chipuie primar $i ii salut5, apoi preot 9i ii Morcoveali igi ia inima in din1i, di deo-
binecuvinteazi, apoi prietenul care vine parte florile ce atbni pe faF Matildei $i o
cu felicitdri 9i uriri, apoi liutar ti scl4iie sAruta pe obraz.
din douA befe incrucigate. Nu glumesc, se aprinde el. Cu tine
$i-i plimbi aqa incoace pi lncolo. -
m-as insura bucuros.
Stati ! poruncegte. Uite ci se des- Matilda ii lntoarce pe loc sirutul gi-n
--
lace. clipa urmeloare. stinjeniti ii stingaci. ro-
Zibovesc in loc cit apasi cu palma cu- Sesc amindoi.
nuna Matildei. apoi alaiul se pune iar in Felix rinjegte :
inrosit ca un rac.
mllcare.
ltipi Matilda, strimbindu-se. -ipi Te-ai
freaci doue d€gete unul de altul si
-UnAu
vrej de sunitoare ii trage pirul in spune din virful buzelor, foarte intepat:
jos. Felix il smulge. Pornesc mai depafie. - Da' progti mai slnt ! $i-nchipuie c6-i
Gata, spune el, acum sinteli cisito- de-adevemtelea,
-
- Infi
toarce
pi-ntii nici n-am rogit, i-o ln-
MorcoveatA, ata cd n-ai decit sd
rinjegti cit poftegti. Nu mi impiedici tu si
md-nsor cu Matilda, dactr gi mimica o si
vrea.
Dar iata ci mimica vine singure. sd
spuni ea, cu gura ei, cd nici nu se ginde$te
la a$a ceva. Impinge portita gi intri in li-
vadd, urmati de Ernestina, care i-a pidt.
Trecind pe llngd gardul de midcini, rupe
o jordie, de pe.care smulge frunzele, dar
de sprnl nu se atrnge.
Vine spre ei valvirtej. ca o furtuna.
Pl,zea L strig5 Felix ;i-o gterge in
-
fundul livezii.
Aici e la ad6post gi poate si vadi tot ce
se petrece.
MorcovealA nu di niciodata bir cu fu-
gi1ii. E fricos de felul lui, insi-i place si
sfirgeasci povestea clt mai repede; ln
schimb, azi se simte viteaz.
Matilda tremure Si plinge cu sughiluri,
ca o vedani.
Morcoveald :
Nu te teme. O stiu eu oe mdmica. Nu-
mai oe mine mi arde, Eu incasez totul,
Mdtilda :
Da. dar mdmica ta o sA me souie mimi-
chii me Ie 9i mAmica o si mi bati.
Morcovea4d :
O sA te codjeze; se spune corijeazS, ca
9i cum ar fi vorba de temele de vacant6.
Maicd-ta te corijeazi ?
Marilda : CASA DE BANI
Uneori. deoinde.
Morcoveatd:
La mine asta-i ceva sigur, intotdeauna.
Matilda :
PAi n-am ficut nimic.
Morcoveatd:
N-are a face, Bagd de seamd, A doua zi, dind ochii cu Morcoveata,
Doamna Lepic se apropie. Acum e cu Matilda $i lncepe :
Maici-ta a venit de i-a spus mdmi-
neputinF sa-i mai scape. Are tot rimpul. - totul
chii ti am mincat o papard numeru'
Inc-etinegte pasul. A ajuns arit de aproape,
incit Emestina, de teami sd n-o incaseze unu. Dar tu ?
ti ea la invalmiseali. se oprette in margi- Morcoveald :
nea cerculul uncle se va petrece totul. Nu mai iin minte. Pe tine, lnse, te-a bi-
Morcoveala se prolipeste in fala ,,neves- tut degeaba : ci doar n-am'frcut nimica
ti-si", care hohoteste Si mai si. Sunitoarea rdu,
i'i amestecd florile. Jordia doamnei Leoic Motilda :
se. ridicA. gata de rreabe. Morcoveali, pa- De buni seamd ci nu,
lid $i cu capul tras intre umeri. isi incrici- Morcowald :
$eazd bralele la piept. Parce-l si usturi $tii, eu vorbeam serios atunci cind spu-
pielea. parciJ si arde spinarea. totufi are neam cd m-ag insum cu tine.
trutra si se ritoiasce
'rdu : Motilda:
- ti noi pulin !inrr-asra I Ne-am mar
distrat
$i ce-i
. $i eu m-ag mirita cu tine, cu dragd
inime.
Morcoveald:
Eu a! putea se me uit la tine de sus, fi-
indci tu e$ti siracd gi eu bogat, dar n-ai
grua, eu te prelulesc.
Matilda:
E ti bogat tare, Morcoveali?
Morcoveald:
Babacii au pe putin un milion.
Matilda:
$i cit face asta, un milion?
Morcoveald:
Mult; milionarii n-ajung niciodari la
^
IUnOUI SaCUlUl-
Motilda:.
Ai mei se pling ce n-au destul.
Morcoveald:
O! $i-ai mei Ia fel. Toli se pling, ca sA-i
induioqeze pe cei.din jur gi s5-i imbuneze
pe invidiogi. Da'noi slntem bogaii, gtiu
eu. La fiecare intii ale lunii, riticul dmine
singur o clipi la el in odaie. $i eu aud cum
scrignegte incuietoarea casei de bani. A9a
cum se aud broticeii seara. Tdticul spune
un cuvint pe care nu-l ptie nimeni
mama, nici frate-meu, nici sor6-mea - nici
nimeni afari de el gi de mine, gi casa -de
bani se deschide, Atunci, el scoate bani
dinduntru 9^i se duce de-i pune pe masa
bucitariei. Ii zorniie in mini, lird vorbd,
pentru ca mimica, prinsi de treburi la
cuptor, si bage de seame. Pe urmA pleaci,
iar mdmica se intoarce qi inhali banii.
L/
FJ
Afa-i in toate lunile gi asta line de multe Morcoveald:
lreme, dovadi ca in casa de bani e mai Da' te juri ci dupi aia mA la$i se pun
mult de un milion. mina unde vreau?
Matilda: Matilda:
$i ca s-o deschidi zici ci trebuie si Mlmica nu-rni di voie sd jur,
spuie un cuvint anume? Ce cuvint? Morcoveald:
Morcoveald: Atunci nu li-l spun.
Nu-1i mai bate capul de pomanS, Ji-l Matilda:
spun eu cind o si fim cisitorili, numai Nici nu-mi pasi de cuvintul Asta al tiu!
dace-mi fdgiduie$ti ci n-o sil afle ni- Afl5 ci l-am ghicit, da, l-am ghicit.
meni niciodatd. MorcoveatA, neribddtor, forfeazi lu-
Matilda: crunle.
Spune-mi-l acum. Uite, i1i thgiduiesc AscultS, Matilda. n-ai ghicit nimic.
cI nimeni n-o sd-l afle. - mie
Dar mi-ajunge cuvintul teu de
Morcoveald: onoare. Uite, cuvintul pe care-l spune tata
Nu, Ssta-i secretul meu;i-al lui titicu'. lnainte sd deschidi casa de bani este ,,Lus-
Matilda: trucu". Acuma gata, pot si pun mina
Nici nu-l itii. DacA l-ai iti, mi l-ai unde vreau.
spune. Lustrucu! Lusttucu! repete Ma-
Morcoveald: -
tilda, dindu-se lnd6rit, cu plAcerea de a
Ba sa mi ierti, il $tiu! cunoa$te o taini Si cu teama cA taina asta
Mqtildq: nu face doui parale. Adevirat, nu rizi de
Nul ttii, nu.l stii.
Sic! Sic! mine?
Pe ce te prinzi cAJ $tiu? rostette Apoi, cum Morcoveali se apropie de ea
- MorcoveatrA,
grav frrd sA dspundA qi plin de hoterire, cu
Pe ce? i-o intoarce cu govdiali Ma- mlna intinsi inainte, fata o rupe la fugi.
-
tilda. gi el o aude chicotind.
Lasi-mi si pun mina unde vreau, Matilda abia s-a ficut nevlzutd $i Mor-
-
urmeazi Morcoveati, $i li-l spun, coveatA aude deodatl in spate un hohot
Matilda ilprivggte lung. Nu intelege batjocoritor.
prea bine ce vrea. lgi mije;te ochii $ireli, $i Se lntoarce. Un argat de la castel scoate
acum e de doua ori mai curioasa. capul prin geamlicul grajdului $i rinjette
Tu spune-l intii, Morcoveala. cu gura pinA la urechi.
- Te-am vizut, MorcovealS! strigd
-
O sI te spun maici-ti.
Morcoveald:
Mi jucam, nene Pierre. Voiam s-o p!-
cilesc pe mititica asta. Lustrucu e un
nume scornit de mine'. Si afarl de asta,
habar n-am care o fi cel adevlrat.
Pierre:
Lasi, Morcoveali, mi doare-n cot pe
mine de Lustrucu Ssta al tiu. Nu de asta o
si-i povestesc eu maici-ti, ci de ce-a fost
dupi aia.
Morcoveald:
Pii ce-a fost?
Pierre:
Ehei, a fost ce-a fost. Degeaba, te-am
vizut. Morcoveafi! Zi tu ci nu te-am ve-

r De fapt. ..Luslrucu' nu-i o nnscocire de-a lui


MorcoveaF. Acesta e numcle lipului grotesc al pros-
tului dinlr-un cinlec popular, nume niscur, sc pare,
din intrebarea tradilionali a pronului la tcalru:
..L'euiser-tu cru'l
- "Ai fi crezut una ca asla'1 .
Tull .{i inc!'put1, f,tnc pcnlru rirsta tal in Rintr.
\chlmb. rtiLl c-ir.it li \e lungeasci urcchrlc Asta nul Mai bine mi ciuc si prind
dc\cara, nu rlrt ral obleli. E un timp, o liumusefc! O sa adun
. M,, (^\(rlJ lrri rr( (r .i mil .lltni co$uri intregi.
Imbujorat la iati, de-ai zice ca pirul lui MorcoNeald :
tLr)(rl J pilit. ipr intrrnJr JnrinJuJi nlir- A)teapti-m^i un pir. Ala l-a(c 'nimlcir
niie in buzunare gi se depirteazi pleo5tir intotdeauna. Intji zice nu. dar pe urm. \e
$i smiorciind. rizginde$te.
Rimy :
Stau un sfert de ceas, mai mult nu.
Biielii se prolipesc acolo amindoi, cu
OBLETII miinile infundate in buzunare, Si trag cu
coada ochiului spre scari. Nu trece mult
$i Morcoveali ii dA cu cotul lui R6my.
Celi spuneam eu ?
-Intr-adevir, uga se deschide 5i doamna
Lepic coboara o treaprx. linind in mini
Morcoteala .e iohca de unul \irgur ln un paner pentru Morcoveald. Se opre5te
mUlocul curlll. pentnl cu doanrna Lrpr. insi in loc, binuitoare.
si-l poati supraveghea de la fereastri, 9i Ia te uiti, mai eSti pe-aici. R6my ?
cau(il cu lL,r din"rlin.ul .i nu-yi Jca in pe- Te- credeam plecat. Lasr, ii spun eu lui tai-
llc: deodati apare priercnul .au Rem\. t ci-tiu ca umblr harhui. 1i-ai .r rezi ru
un baiat de \cama lul. rJr( :jchtopjt<J/u. Riuy :
dar llne morli).5 alerge. asrrel r.a ptcioru-i Morcoveala m-a linur, il 1l\ se mrl
\ling. b(rcJg. se ltri)re d pa celilalt. lilr a$tept.
si-l a1ungi vreodati. Remy duce un co$Lr- Doamna Lepic :
rel ln mrna. Aha, a;a, MorcovealS ?
Morcoveafi, vii fi ru cu mine? in- Morcoveali nu zice nici da, nici ba. Nu
-
lreabi. el. Tala pune cinepi la lopil in mai gtie nici el cum sd o scalde. O cu-
girla. li dirn o mini d< aluior 1i maiprin- noa$te pe doamna Lepic cum iti cunoa$te
dem ti ceva cu panerele. buzunarul. A ghicit-o $i de asrl dari. Dar
Spune-i tu mamei, rispunde Mor- nitiriul dsta de R6my 1e incurcd, i-a stri-
-
coveala. cat tot planll, aga ci lui nu-i mai pasi
Rimy: ce-o sA fie. Srrireple iarba \ub talpa. cu
Pii de ce si-i spun eu? ochii alintigi aiurea.
MorcoIeald:
Fiindci mie n-o sd-mi dea voie. - Cu
n-am
toate astea, mie mi se pare ci
obiceiul .a-mi iau cuvinrul inapoi.
_ Tocnrai atunci se ivelle-n fereastri Si
spune malca-sa.
doamna Lepic. $i nu mai adaugi nimic.
_ - Doamni. vi rog. \pune Remr. imi Urci iar scara;i intri in odaie, cu pane-
dalr \ole si-l iau pe Morco!ealii cu mtne, rui pe care trebuia si.l ia Morcovea;i ca
sa prindem ni$te obleli? si prinda oblegi pi pe care-l deiertase
Doamna Lepic lipe$tc urechea de anume de nuci.
8eam. Kem) o roagi pentnl a doua oara, R6my e departe acum.
strigind. Doamna Lepic a inleles. Se vede Doamna Lepic nu prea )lre Je glumA.5i
cum milci din bLrzc. Cei doi prieteni nu copll o€ pnn \ectnl se apropje de ea pre_
pncep ntmlc $l se pnvesc nedumerili. Dar vizitori. cdci. ii infrico5eata aproape la fel
doamna Lepic da din cap dc.lu$ir in semn ca lnva[atorul.
ca nu. R6m1 a- zbughir-o \pre girla. Alearge
Nu r.rea. bolboro.ette MorcoveafA. mlnclno pamtntut. rar plctorul lul rting !i
^.-
5lglrr. acust o ve.,,r ci arc nevoie de mlne. zibavnic lasi o diri p;in colb, danguii 9i
Rimy: sunA ca o cutie de tinichea.
Cu atit mai riu! Am fi petrecur oe ml- Ziua I.iind. pierduli. Morco\ea!a nu
nune. Nu vrea. nu vrea. mal are chei cle Joaci.
Morcoveald: Un prilej minunat de petrecere s-a dus
- Hai. rimii cu mine! Ne jucim
amlnoor.
aici pe apa slmbetet.
Pirerile de rAu nu-s departe.
Le asteapta. Doamna Lepic :
Singuratic Ai fhri aparure, hse plictisul Nu-ti dau voie si pleci, auzi ? Ci altfel...
si-l nApadeasca si pedeapsa sd vini de la Mina-i dreaptd se trage inddrdt. ca si
slne. cum ar vrea sd-li ia avint.
Morcoveald (incet) :
Am lnleles.
O LOVITURA DE TEATRU
Scena a II-a

Morcoveald :
Dus pe ginduri, Iingd ceasornic,
La urma urmei, ce vreau eu ? Si n-o rau
dupi ceafi ! Mama e mai darnici ln pri-
Scem I
vinF asta decit tata. Mi-am fecut soco-
poamna Lepic : teala. Cu atit mai r.iu pentru el.
Incotro ? Scena a III-g
Morcoveald:
$i-a pus cravata ceq noud ti;i-s lustruit uomnut Leptc :
'Dantolii cu scuiDqt. Tine mult la Morcoveald, dar cum e me-
Md duc cu tAticu' la plimbare. reu pe drumuri, chemat de ajfaceri, nu are
niciodatd timp de el.
Hai si mergem.
Morcoveald :
Eu nu merg, taticule,
Domnul Lepic :
Cum nu mergi ? Nu vrei ?
Morcoveald:
O, eu vreau, dar nu pot.
Domnul Lepic :
L6murette-mA, ce s-a intimplat ?
MorcoveaTd:
Nimic, rimin acasi.
Domnul Lepic :
Mda. sigur. iar !i s-a ndzarit ceva. Ce
dihanie mai esti si tu ? Nu mai stie omul
cum sA te ia. Ba vrei, ba nu vrei, Rimii
acasA, baieF!, ii biziie cit poft€sti.

Scenr a IV-a

Doamna Lepic:
Ca sd audri ce se vorbette, ea are tntot-
deauna prevederea de-a trage cu urechea
pe Ia uii.
SdrdcuJul de ell Prejicindu-se ai-l min-
glie, ti vird mina in pdr si-l trage virtos. la te
uitd cit mai pitim$te pentru cd taicd-siu...
(aici se uitti chioris la domnul Lepic)... vrea
si-l care dupi el. Mama ta nu te-ar chinui
cu atita cruzime.
Domnul Lepic-tatdl ti doamna lapic-
mama tsi intorc spatele unul altuiq.

Scen! a v-a

Morcovea1d :
Ghemuit intr-un dulap, cu dowi degete
virtte in gurd gi cu unul tn nas.
Nu oricine poate fi orfan,
LA \ i\{TOARE Donnul Lepic mai sare un pirleaz. \e
carrte )r prrn lucerna tle rl,lu'r mlrc r"-
rare si nu dibuie de asti dati vreuu urc-
z--'7
-t cheat.
t - Zice sil a$tept, murmuri Morco-
E-. veafi, gi-acum trebuie si gonesc dupi el.
-u{j \ Daci incepi ziua prost, iti meige prost
pinl seara. Aleargd, tdticule, asudd.
Domnul Lepic i:;i ia bnielii, pe rind, la scoate sufletul din ciine, poartA-mA dupd
!iniroare. Ei merg in urma Iui. cera mai tine pin, mi s-or muia oasele, da-i to! de-
spre dreapla. din pricina biriri pu5rii. pi geaba. Deseari tot mofluzi ne intoarcem
duc tolba. Domnul Lepic e un mirpdlui- acasi.
tor neobosit. Morcoveata se incepeii- Cdci Morcoveala are nrpte iuperrrilii
ncazi si se lina de taica-\u, liri {a se ril- copilireSti.
cire,r.ca. Ghetele il rod. degetele i.e su- De fiece datd cind duce mina la cozoroc,
cesc. cele mari i .e umfli Ia capele ca nii;re uiteJ pe foram adulmecind, cu pirul
ciocinage, dar e) nu zice nici pis. zbirlit 9i coada leapdni. Domnul Lepic se
Daci doboari weun iepure de cum rese apropie incetitor, cit mai mult, cu patul
la vinetoare. domnul Lepic intreaba :
pu;tii in scobitura umirului. Morcoveali
incremene$te, nibu$il de un prim val dc
- Vrei siJ laqi la prima fermi din emolle.
drum, sau si-l dosegti intr-un tufi$ $i sil Isi scoate 5apca.
ludm deseari ? Atunci, ori i9i iau zborul niqte potir-
Nu, riticule, rdspunde Morcoveali, nichi, ori ligneste vreun iepure. gi dupi
mai- bine il iau cu mine. cum Morcoveali iti pune $opca pe cap sdu
Uncori .e intimpla si poafle o zi in- face un salut pitld-n pdmint, domnul Lepic
treagi cite doi iepuri 5i cinci potirnichi. di gret sau trage in plin.
Atunci viri mina sau batista pe sub cu- Morcoveali recunoagte singur : srste-
reaua tolbei, ca si-$i odihneasci umerul mul esta nu se prinde intotdeauna. Daci
amorlit. Iar daci le iese cineva in cale, repeti mi$carea prea des, ea rdmine fdri
arali sarcina din spinare, fudul, !i pentru urmiri, ca 5i cum norocul ar obosi si tol
o clipi uiti de povari. rispundi la aceleagi semne. Iar Morco-
Oboseala il ajunge mai ales atunci cind veali, cumpitat, le rire$te,9i astfel izbu-
tolba rimine goali 9i cind nu are cu ce se te$te aproape de fiece datd.
lud uli. Ai vizur ce lovituri ? inrreabi dom-
- Leprc.
nul crnlinnd in miini un iepure
- A)leapti-mi aici. ii spune uneori care nrci n-a apucal .a sc rdceasci qi ape-
domnul I epic. Eu ma abat nilel prin are-
tura asla. sindul pe burta bilaie ca sd stoarcl din-
tr-insul cele din urmi necurigenii. Da'de
Morcoveale 5e opre)(e locului. inciu- ce rizi ?
dat, 9i intepeneste apa sub dogoarea soa- ci multumiti mie I-ai dobo-
Pentru
relui. Se uita la taic6-sau cum calca ara- rit,- rAspunde Morcoveatrd.
tura in lung $i-n lat, brazdi cu brazdS qi
bulgdre cu bulgire, parci netezindul cu $i, mindru de noua-i izbindi, ii dezvi-
luie increzitor metoda sa.
grapa. cum scolocelte cu leava pu5rii prin Ce spui ? face domnul Lepic.
toate tufele, scaielii Si miriciniqurile, in -Morcoveqld.
timp ce pini 9i Pyram, dornic de un pic de ci
umbrd, se intinde la pimint, gifiind cu . HT l-N-as putea
nlctooata.
spune nu mi-n$el
limba de-un cot. Dounul Lepic :
..Degeaba. nu-i nimic pe-acolo. gin- Haide, lasi fleclreala, nitifleali I
de$te Morcoveali in sinea sa. Aga, dd Daca lir la faima ra de baiar de;repr, nu re
iama prin urzici, croieqte, prdpide5te ! Si sfAruie\c sa indrugi gogorile aslea de fala
fiu cr.r iepure. la adipo.r. intr-o vizurni cu allii. Ti-ar ride in na.. \umai daca nu
sub frunze, nici dracu' nu m-ar clinti pe- cumva iii bati joc de taicd-tdu.
asa ar$ifi l" Morcoyeald:
,L $i
e prc.
bombane. afurisindu-l pe domnul Zau ci nu. riticule. larri-rri. tu Ji
dreptate: sint un nitiriu.
MUSCA scuturindu-l de zor, il trage afare, apoi
parci asculti gi strigl domnului Lepic :
- Stii, titicule, cred ca mi-a intrat o
muscA in ureche.
Domnul Lepic :
Scoate-o, bdiete.
Morcoveald:
Vinitoarea continua li Morcoveala, S-a bigat prea la fund 9i nu pot s-o
care ridica Docair din umeri. convins ci e ating. Aud doar cum biziie.
un mare prost, merge iarA in urma lui tai- Domnul Lepic:
ce-seu, plin de zel, cdznindu-se sA pune Atunci las-o sA moare,
piciorul sting ln cilcetura piciorului sting Morcovecld:
al domnului Lepic ai intinzind pasul de $i daci plodeqte, tSticule, dace-si face
parci l-ar fugdri un capciun. Se odih- cuib ?
neyte doar cit rupe vreo murd. vreo pari pomnul Lepic:
pddureali ori nigte porumbe din cele care Incearci s-o strive$ti cu coltul batistei.
fac gura pungd, albesc buzele $i potolesc Morcoveald:
setea. Dealtfel, intr-unul din buzunarele ^ImiCe-ar fi si torn nilel rachiu s-o inec ?
tolbei duce plosca cu rachiu. Hai o inghi- dai voie ?
titura, hai alta - dd gata aproape tot ra- Toarni ce wei, strigi domnul Le-
chiul, de unul singur, fiindce domnul Le-
- dar
pic, lasi-mi-n pace !
pic. imberat de vinrloare. uite se mai Morcoveaii lipegte buza plogtii de ure-
ceara. che gi-o golegte pentru a doua oari, se fie
Nu tragi o dusci, tAticule ? la adipost dacd domnului Lepic i-ar trece
-Vintul n-aduce decit un mormeit de re- prin minte si-$i ceard partea.
fuz. Morcoveald golegte plosca Iicindu-i $i indad strigi voios, alergind sA-l
de petrecanie $i ultimului strop, cu care ajungi din urmi :
abia ll imbiase pe taici-su ii, amelit, in- t5ticule, nu mai aud musca. Cu
tinde iar pasul dupd el. Pe nea$teptate se - $tii, cd
siguranlS a dat ofiul popii. Atita doar
opr€ste in loc, virA un deget in ureche, c-a biut rachiul.
PR I}1L L SITAR Unul dintre sjrarl se nAruie cu pliscul
inainte, iar ecoul poarta cumplita detuni-
lura in .'elc p.rtru eo luri a.( padu't..
Morco\eali riJrca :.itarul ( u aripJ
il rinrurd biruitor in aer. rr,ge in
lrinra.
piept mirosul de pulbere.
Pyram sose$te in goana, lisindu.l in
urmi pe domnul Lepic, care nu
- Stai
locul
colea. spune domnul Lepic. E
ccl mai bun. Eu umblu cu ciinele veSte, dar nici nu se grdbegte mai mult
zdbo-
ca
prin pidure pi .tirnim sitarri ; cum luri : de obicei.
pil, pil, ciule$te urechile $i casci ochii. Si- ,,Aproape ce n-o s6-$i creadd ochilor",
tarii au sd zboare chiar pe deasupra ta. ginde;te Morcoveale, pregitit se culeagA
Morcoveald fine arma in miini. Astizi laude.
vd rrage penrru intiia oarii inrr-un.irar. Domnul Lepic di insi la o parre cren-
Pini acum a doborit cu pusca domnului gile unui tufit, iese la iveali 9i zice liniStit
Leprc o prepelili. a Jumulir de penc aripa llului .iu inca in!aluil de fumul impu)ce-
unei potirnichi in zbor pi a leiar \a-i scape tunl:
un iepure. Ce dumnezeu nu i-ai doborit pe
Prepelila a impu$cat-o la pemint, sub -
amindoi ?
nasul ciinelui. La inceput se uita la ghemo-
tocul acela de culoarea lirinei, fird sdJ
vadi. cIRLIGUL DE UNDITA
DA-te ni{el indirdt, l-a sfltuit dom-
nul- Lepic, etti prea aproape.
Firi voie. Morcoveaia a mai fAcut un
pas inainte, a ochit $i a apdsat pe tragaci,
cu buza levii aproape lipita de cocolosul
cenu$iu, pe care l-a amestecat cu Frina. Murco!eala .e apucd .d curer: pe5ttj pe
Pe urmi n-a mai gisit din prepelip sfirre- care r-a prins : lini. ropioare. ba chiar ;i bi-
cati decit niste pene qi un cioc insingerat. bani. Le rizuie solzii cu cutirul, apoi ii
Cu roare aceslea, doar doborirea unui spintecA $i le pocne$te sub c6lcii bigicile
sitar sfinle$te faima unui dnar vinAtor, $i pereche, strivezii. Aduna malele pentru
seara asta se veste$te hotdritoare in viala pi5icii. Furar de rreabi. roboteple de zor,
lui MorcovealS. aplecat pesre gdleata albil is .pumd. bd-
$tie oricine ci amurgul te amigeste. Bind de seami si nu \e \tropeasca.
Lucrurile igi invilmdSes- liniile nedeslu- Doamna Lepic vine sd arunce o privire.
$ite. Biziitul unui tintar spintecd linigtea Bravo | \pune ea. A.rizi ai prins
ca un tunet. Morcoveale, tulburat, ar - de-o minciiricd pe crnile. Vezi ce
pesle
rrea .b treaca odata pe\le aceasta incer- poJi fi indeminaric cind vrer'l
cafe. Il mingiie pe grumaT 5i pe umeri, dar
Sturzii inturnali de prin lirezi lisnesr cum trage mina, izbucne$te in fipete de
prinrre srejari. Morcoveali ii ia in catarea durere.
armei. ca sa-5i mai deprindir pulin ochiul. Un cirlig de undild i s-a infipt in virful
gterge cu mineca abureala de pe lea!a. .
oegetulul.
Fr,unze urcate /burda fa rA 1inra. incoace Erne.rina apare. rn.fuga. dupd ea Feli\.
$r lncolo. cuflnu 5t oomnut Leprc.
Intr-un tirziu, doi sitari, cu zborul in- Ia se vedem ! spun ei.
greunat de lungile lor pliscuri, se inalld 5i -Doamna lepic srringe degerul inrre gc-
se iugiresc dragestoqi, rotindu-se peste nunchr. drn care pricini cirligul se infige pi
pedurea fremedndA. mar adinc in carne. Felix 5i Ernestrna o
Pi!, pi!. pit, aude Morcoveala. intocmai suslrn. rar domnul Leprc i-apuci pi-i ri-
cum il prevenise domnul Lepic, dar atit de dici bralul. asa ca roli por .a-i \aLli dege-
incet, incit nu crede ci vin spre el. Ochii ii tul. Cirligul ia stripuns degerui dintr-o
tug in toate pirlile, liri astimpir. Zaregte parte In atta.
douS umbre lunecindu-i pe dea.upra Domnul I eprc incearci .al \coale.
. - Ah, nu, nu a9a ! fipi asculir
capului )r. cu parul puprii proptir in burre,
trage in aer, la nimerealA. ooamna Leplc.
Inrr-ade\;r. intr-o parte rirIul. rar in pic. E palide ca o lduze $i, mindrd ca a tre-
cealalte indoirura ca o bucla nu lasd cirli- cut printr-o mare primejdie, line la vedere
gul sa iase. degetul legat cu grijd. cu o cirpi. Biruin-
Domnul Lepic isi pune ochelarii. du{i o rimisip de durere, le suride celor
-CumDrace i face el. Ar lrebur rupr. de fala. ii lini)le)le cu citera rorbe )j-i
si-l rupi insd ? Sotul ei n-are cum spune blind lui Morcoveali :

'5 apuce cirliBul 5i. la cea mai micd incer- - M-ai ficut si pitimesc, biiela$ul
care, doamna Lepic sare in sus 9i urli. mamii. Dar te iert, nu-i vina ta.
Cum. adi.i. \or \j \mulge inima. riala Niciodati nu;a vorbit a5a. Morco-
din I Pdi cirligul ista e olel de soi.
ea veali, uimit, ridicd fruntea. Vede degetul
Hm. mormirc domnul Lepic. atunci maici-si iniegurat intr-o cirpi curati ti le-
- .rF\rrt .leocr'rl
rreh,,ie gat cu ale, gros $r petrai, ca o pepufe de
Iti potriveste ochelarii, scoate bricea- copil sirac. Ochii i se umplu de lacnmi.
gul $i se apuci si plimbe pe deget tdi$ui Doamna Lepic se apleaci spre el. Biia-
tocit al lamei, intii ugor de tot, abra atln- tul dA sd se l'ereascd dindirdtul braqului
gind pielea. Apoi apasd. E numai bro- indoir, La de obicei. ln .chimb, marca-sa,
boane de sudoare. Di singele. mirnnimoa,;. i .arula de lali !u toli.
* Au ! Au ! Au ! ie viicireste Morcoveali nu mai pricepe nlmlc.
doamna Lepic, $i toli cei de fat, se cutre- Plinge pe rupre.
muri. Daci-fi spun c-il trecut, ci te lefl
Mi- crezi oare asa de haini
1

- Mai repede, titicule ! spune Eroes-


?
trna. Morcovcali hohotcgtc qi mai gi.
Ia nu te mai prosti atita ! se otirigte ci prost mai e I Poti si juri ci-l
- Tii.cineva
- la
Felix maici-sa. jupo:ric de viu, spune doamna Le-
Domnul Lepic i5i pierde ribdarea. Bri- pic cdtre vecinii induiosali de atita buni-
ceagul slirteci, feristruie$te la intimplare, IAIE.
iar doamna Lepic, dupi ce a murmurat : Ea Ie di cirligul de undild, pe care ei il
..Mdcelarule ! Micelarule !", din iericire, (ercelea/r. curio)i. cu^tolii. ['nul /ice c6-i
lesinA. cirlig numirul 8. lncetui cu incetul,
Domnul Lepic nu scapi prilejul. Alb la doamna Lepic i5i recapiti ufurinla vor-
fa$ 9i innebunit, ciopirlette, scormone$te bei 9i incepe si turuie, povestind tuturor
pfln carne )r ialil ci d n de8elul care nu-i intimplarea.
decit o ranA singerindi cade Si cirligul. Ah I De nu mi-ar fi aqa de drag, l-a5
uf! fi -omorit pe loc. Aiurisifi unealtd ;i cirli-
in ,remea a5ta. Morcoveald - nimrc. gul ista. Credeam c-o sd-mi dau duhul
La primul tipat al maici-si a $i gters-o. Sti din pricina lui.
pe scari, cu capul in miini, gi cauti si-$i I-rne.tina e de p6rere .i rrebuic ingro-
lxmurea.cd intimplarea. De bund seami pat undeva departe, in capetul grddinii :
cd rrind . azrirle undila mai depJrle. cir- .i-l puni intr-o groap.i pi si bituceasci
ligL"rl i-a rimas prins in spate. bine pimintul desaupra.
,,Acum nu mi mai mir ce nu trigea pet- Ba deloc ! sare Felix cu gura. Am
tele", i$i spune el.
- pistrez
sd-l eu. Vreau sd prind peste cu el.
Asta zic ai eu cirlig in singeLe ma-
Asculti vaietele maici-si si la inceput
mer I Ce mai pcsti o - \acAlil
pr nd I O gro/a-
nu-$i prea face inimi rea din pricina lor.
Parci ei n-are sA urle cind o si-i vie rindul, vie ! De-iia barosani, si nu-i poti duce irl
numaidecit, ba incd ii mai 9i, cit l-or line brate.
puterile, pind o si raguseasca, astfel ca Si-l zgil!iie pe Morcoveala. care, bui-
maica-sa se se creadi rAzbunate cu un mac li acum ci a scipat firi chellineali,
ceas mai devreme Si sd-i dea pace ? \e inlrece cu pocainlir- scoat( ni)(e gemele
Vecinii, atraqi de larmi, vor se-l des- rigugite 9i varsi lacrimi cu nemiluita,
coasa. sciLdindu-qi pistruii de pe mutra lur cea
Ce s-a intimplat, Morcoveald ? sluti, obiqnuiti cu scatoalcele.
-tl tace milc. 5i-a"tupa urcchile. ri .cd-
firlia-i rogcovani se face ncvizuti. Veci-
nii se ingiri in capul scirii ti atteapti sA
afl9 pricina.
ln cele din urmi se iveste si doamna Le-
I
I

I
I

tu.

!
B,{\LTLL DE ARGINT Doanlna Lepic:
Ia te uiti ce-i merge gura ! $i eu sinl
buni, stau si-l ascult. Va s.1 zici pulin iti
pasi ci naSu-tiu, care ili cautA atita in
coarne. d l"udil .c-l ci)rige )i ci o \a .c qu-
pere, aga?
Morcoyeald:
I Lasi, mimico, o si zicem ci l-am chel-
Doamna Lepic : tuit ca se-mi fac;i eu un gust. Ce, trebuia
N-ai pierdut nimic, Morcoveali 'l s, stau sd-l pizesc toati viala ?
Motco,'eald: Doanna Lepic:
Nu. mimico. Grrrr. pocrtanie i Nrr trebuia sa pierzi
Doamna Lepic : binulul Si nici si-l cheltuieqti aga, de capul
De ce te gribe$ti si spui nu, firi si te tiu. Nul mai ai, le prive$te ; apucA-te ii
ginde$ti ? Cauti-te intii prin buzunare. cauti-l, gdse$tel, scoatel din fabrici,
Morcorcald: treaba ta. Hai, $terge-o, destul cu vorbiria.
Isi inloarce buzunarele pe dos Si le pri- Moraoreald:
tt \tc Lun atirnd ta nisle wechi dc mdgor... Da, mimico.
Ah, da. mdmico ! Hai, dd-mii. Doamna Lepic:
Doamna Lepic: Ia isprivegte cu,,da, mdmico" Asta $i nu
Ce sili dau ? Va sA zicA tot ai pierdut mai face pe de$teptul : vai de tine de te-aud
ceva ? Eu te-am intrebat aqa, din intim cumva llliind,5uierind printre dinli ori fi-
plare, 5i uite ci am ghicit. Ce-ai pierdut ?
cind-o pe surugiul liri nici o griji ! Cu
Morcoteold: d-astea nu se prinde la mine.
Nu $tiu.
Doamna Lepic: II
BagJ dc scama ! flti gata .i trrgi iar o Motcoveali se plimbd cu pa$i misurali
minciuni. Ai qi inceput si bali cimpii. Nu pe aleile din gredine. ScinceSte. Cauti pu-
te pripi. Ta ti. ce-ai pierdut ? Nu cumra ti- tin ti se smiorciie o grimadi. Cind simte
tirezul 'l cil vede maici-sa, se opre$te in loc sau se
Morcoveald: apleac.i de scotocette cu degetele prin mi-
Da, sigur. Nici nu mi mai gindeam la crig, ori prin nisipul mdrunt. Cind socoate
el. Da, mdmico. titirezul. ci doamna Lepic s-a dus, nu mai cauti. O
Doamna Lepic: porn()te mai deprrle. numai d( [ormd. cu
nasul in vint.
,,Da mamico. Nu-i titirezuL. Doar fi Unde naiba si fie bdnulul de argint ? Pe
l-am lLlat siptimina trecute.
Morcoveald: sus, prin vreun copac, prin vreun cuib ?
Atunci, briceagul. Sint unii niuci \are nu cautii nimi( ti
gisesc aur.
Doamna Lepic:
Care briceag ? Cine li-a dat lie briceag ? Asta-i lucru $tiut. ln schimb, Morco-
Morcoreald: veali. de s-ar tiri $i de-a bu$ilea, n-ar facc
Nimeni. decit s5-$i toceasci genunchii 5i unghiile
Doamna Lepic: degeaba, liri si giseasci micar un ac.
Ei, biiete, ata n-o scoatem noi la capit. Obosit si tot umble ata, dupi car verzl
S-ar /ice ca te bag in Sintem sin' pe percli, Morcoveati se lasi piguba$ $i
'perie1i.
guri 9i uite ci eu te iau cu binigorul. Un hotir:rlte .5 rnrre in ca:,a. .J i'.odea.ca in
copil care line la mama lui n-are nimic de ce ape :.e mai scald:t maird-.a. Pnrte ca s-a
ascuns. Pun prinsoare c-ai pierdut bdnu- potolit ii. daci vede ci el nu gise$te banu-
lul Ala de argint. De ttiut nu $tiu nimic, iul, se lasi 9i ea piguba5i.
dar sint siguri. Si nu tigiduie;ti. Se vede Doanna Lepic insi niciieri.
dupi nas. Mlftico, mimico- ! o strigi el sfios.
Morcoveald:
-Ea tace chitic. Abia ce-a ie5it din odaie.
Mimico, era banulul meu. Mi l-a dat lisind deschis sertarul de la nisuta dc lu-
na.Lr' Juminica. Daca l-am picrdut. a5a-mi cru. Iar printre gbemele de lini, andrelele,
trebuie. Nu-mi pare bine deloc, dar o si-mi mosoarele a)be 9i rogii din sertar, Morco-
treaci. Apoi, ce mare scofali un binut veafi zire$te cifiva bani de argint.
acolo ? Unul mai muit sau mai puiin : Prrca imbatrincrc acolo. Ai zice cit
dorrrl. lre/lll dln r,,it dLr.tr din an in pa;tr f.r :,rrr ei'it benr.l in .e.rl,lrJ \J 1i J tr
yi rostogolili dt ., i.'lnte dinrr un co11 in Dcgcaba 1i am tot spus siJi gole$rr buzu
a1nr1. lira .i l. lrni iinc\t \ocotetld. narele atunci cind te schimbi. Am !rur sa{i
Por se lie trei ir ror alir de bine parrLt dau o leclie. Te-am lisat si cauii ca sa
sau opt banLrlr. Greu dc numirat. Penlru lc-nveli minle. Dar .c vede trcrha cJ ( ine
a\ta ar lrLbui .J ri.Lorni :crttrul, .J \cu- cauti gisefte, caci acum, uite, ai doi bi-
turi ghemclc. $i-apoi, cum dorcdegti 'l nuli de argint, nu unul. lati-te bogat. To-
Cu accl singc rccc carc nu-l pirise;ite tul . binc cind \c sfi!)c)le .u brrrr, insu si
decit in cine $tie ce imprcir.!riri deosebrle, $tii de la mine ci nu banii adlrc fcricire.
Morco\crlr inrinde min.r holdril. )Lerpe- Morcorcald:
le$le un binut 9i o ia din loc. Pot sa mi duc la joaci, mimico?
Frica de a nu fi prins asupra i'aprului ii Doamna Lepic:
alungi )1,\Lri3h. r(mu)Lc le. grndul prr- Sigul ci da. Joacd-te acum, pini nuJi
meldro. Llc a.c into.rrcc L mr.a J< lucru.r trece vremea. IaJi $i binulii.
maici-si. Morcoveald:
lese glonl pe u$ir, stribate aleilc, alegc Oh, mimico, unul mi-a.jLrnge 5i chiar te
un loc potrivit,.,pierde" banul, il pocneyre rog \a-l pislrezi tu pind mi-o lrebui.
cu cAlcilul de-l infundn in pjminr. apor.c Doamna Lepic:
trintette pe burti $i, gidilat de ierburi pe la Nu, socoteala cinstita e prietenie de ni-
na.. \c tiri)l( incuace pi ineolo. dupj cum delde. Pistreazd-ti binutii. Sint ai tij
i'r rrizlre. in ucrrlrr rcrrgulare. inlocmal amindoi, $i cel de la na$u-tiu, $i cel pe
ca atunci cind tc rote$ti, cu ochii legali, in care l-ai gisit sub pir, daci nu cumva lil
jurul unui lucru ascllns, iar cel cirrc con- cere pigubatul. Cine si fie? Imi tot fri-
duce aceasti loaci nevinovati se bate in- mint mintea, dar degeaba. Tu ce crezi?
gfllora( (u palmele pe pulpe )l ilrigi: Morcowald:
,.Pizcu I Foc !Foc !" Zi\ dacir $tiu, fi-apoi pulin inri pasi:
red cLr miine. Sdrut mina. mrnlr\'o. )l
III nrullumesc.
Morcoteald: Doamna Lepic:
Mimico. mintico, I,am gisit. Srai nilel! Si daci-i gridina,.ul?
Doamna Lepic: Morcoveald:
Si eu l-am gesir. Sd dau o fugi sa-l intreb'l
MotcoIeald: Doamna Lepic:
Cum aya ? Uite binulul. Nu pl(cJ. pri.lcu. ajutj-mr ;r ru un pic.
Doamna Lepic : Ia si ne gindim noi. Pe taici-tu nu-l pu-
Uite-l colea. tem binri ci umbli fitl b5g.rre de .eami
MorcoveaTd: cu banii, doar e om in toati firea. Sori-ta
Asta-i buni I Arati-I. i$i stringe economiile in pu$culifa. Frate-riu
Doamna Lepic: n-drc cind sa mar piardi banir: pi.a9a i:,c
Arati-l tu. duc printrc degete.
Morcoreald: Adici, eu sa-l li pierdutl
Aratd banul. Doamna Lepti | ,r\t fc al MorcoNeald:
ci. Mar(oteald ii fdic. ii ,ikttirc)t, it1 Aira m-ar mrra. milmico. fiindcd lrr e)ri
palmd 5i thibzuieste ce yi
rci.\rundd. ordonati in toate.
Ciudat ! Tu unde l-ai gisir. mimico ? Doamna Lepic:
Eu, aici, pe alee, la ridicina pirului. De De, o ma! pat ei $i oamenii mari, nu nu-
douizeci de ori am cilcat peste el pind siJ mai copiii. In sfirtit, vid eu. Oricum, asta
vid. Lucea. La inceput am crezut cd-i o mi prive$te doar pe mine. S-o lasam
bucatir de hirtic, o.i vreo viorea alba. Nici baltl. Tu nuli mai bate capul, hai, fugi la
nu m-am ostenrt si n]-aplcc. Mi-o ii cizut joaci, dragul mamei, dar nu te depirta
din buzunar intr-o zi crind m-am tivilit prea mult de casi. Eu mi duc s-arunc o
prin iarbi. Ia uiti-te, mimico, si vezi unde privire in sertarul mesei mele de lucru_
se pitise holomanul, in ce birlog. Mi-a dat Maraovcald. rare o st zbughiv, se in-
de furcd, nu gluml, poate si Je lauoe cu toatce si fAce ciliva pa$i dupd maicd-;a. ln
asta ! cele din urmd se hottirdtte brusc, o ajunge
Doamna Lepic: din urmd. ii trece inaint?. 'c inlepc4( e in
Nu zic ba. laB ai ;i-i lntinde in tdcere obrazul.
tu rdu in cuvintele mele? i-o
Doantna Lepic:
Cu ntina dreaptd ridicatd ameninlate - Ce vezi
intoarce Morcovea!i. Nu-mi ristAlmicili
tidpra rntad. gindurile! Departe de a fi fdrd inimd, eu
Te Stiam mincinos, dar nu in halul dsta. vA iubesc mai mult decit !i .e pare \oui.
Acum minli cit $apte. Mergi tot pe dru- Dar aceasta afectiune, in loc si lle banald,
mul asla! Azi furi un ou. miine un bou! Si pornila din in.tinct >i depr int!ere. c'te
dupi asta o omori pi pe maici,ta. constienti, rafionali. logici. Logic5, iate
Rdsund prima palmd. termenul pe carel cdutam.
Oare cind o sd te dezbari tu de nira-
IDEI PERSONALE vul- de a lblosi cuvintc al ciror inleles nuJ
cuno$ti, mormeie domnul Lepic, ridicin-
-,i du-se sd meargi la culcare, $i sd tot cauii,
la virsta ta, si fii mai cu mo! decit ceilalli?
Daci bunicul vostru, reposatul, m-ar fi
€ F auzit indrugind doar un sfert din pala-
s s vrele tale. mr-ar fi aralal pe loc. cu un pi-
cior in fund qi una dupi ceafd, ci nu-s de-
Seara, domnul Lepic, Felix, Ernestina cit fecioru-su.
$r Morcoveafi se string in jurul ciminrrlui - Vorbrm )r noi cd \a mai treaca vre-
in carr arde o bll rrugb crr ridacini cu tot. mea, glisuie$te Morcoveali, cuprins deo-
)r crle patru \caune ale lor se leagena pe dati de neliniSte.
picio"rcle di'r ralii. Srau la rai[as 1i, in - t si m,i bine.i racr din guri. i-o re-
lipsa doamnei Lepic, Morcoveali le im- leazi dor-rnul Lepic. care line o luminare
pdrti$ette ideile sale. in mina.
mine, spune el, laptul ci etti $i pleaci. Felix il urmeazi.
- Pentru
neam cu cineva nu inseamni nimic. A$a,
de pildi, tu $tii cit te iubesc, tAticule! Or,
- Si
runci
ne vedem cu bine, bdtrine! i-a-
el lui Morcovcali.
eu nJ lc ilrbe\! fiinqci e.ri tatil meu; te iu- Dupd Felix se ridici ;;i Ernestina ti
besc fiindci e$ti prietenul meu. La drept murmura cu un aet grav:
rorbind n-ai nici un merit ci e$ti tatil -MorBuni seara, dragul mcu prieten!
meu, dar prictcnia ta o privesc ca pe o corelli rimine .ingrrr. den'ump6-
inalti favoare c care nu-mi e$ti indatorat nlt.
$L pe care mi-o acorzi cu dirnicie.
leri, domnul Lepic il sfituia se se de-
prindi sI gindeasci:
- T)Haida{e! lace domnul Lepic.
rr nc mir,. ,1,. n- min-) inrreabi ,,Ce-i aia: zice lumea? Cine-i lumea?
- gi Ernestina.
Felix Lumea inseamni nimeni. Prea repeti ca
- E tot aia. rdspunde Morcoveale. un papagal tot ce-auzi de la al1ii. lncearci
Nun'ai intimplarea r-a facur fralri mei. si gindegti tu, cu capul tiu. Folose$te idei
De ce v-ag fi recunoscitor pentru asta? personale in vorbire, chiar dace la inceput
Cine-i vinovat ci tustrei sintem de-alde nu ai decit una singuri."
Lepic? Nu vd puteti impotrivi in nici un fel Vizjnd ci la prima incercare de acest
lucrului ista. A'adar, n-are nici un rost sd fel toli i1 privesc piezi$, Morcoveati ini-
vi rimin indatorat pentru o inrudire in- busi focul, inqiri scaunele la pe.ete, face
volllnlari. Eu vi mtrllume.c doar. tie. o plecdciune citre penduli )j .e duce.5 se
f'ate. pentru ocrotirea ta. )r lie.5urioara. culce in od"ia in care dd scara pivnilei.
pcntru gri1r plind de tolo. p( care mi-o numitir din pricina asta odaiu pirnilei.
Po.tt Odaia-i rlcoroasi $i plicuti vara. Vina-
Inclntillt \pu ne reI X. tul se pistreazi lesne acolo o saptemina
De unde-o mai fi scolind cugetirile incheiatd. Ultimul iepure doborit singe-
dstea nizdrivane? se minuneazd Ernes- reaze cu botul intr-o strachine. Mai sint
tina. acolo niqte coguri pline cu grAunte pentru
Toate astea, urmeazA Morcoveali, gdini, gi Morcoveali nu se mai saturi si
le -spun in generdl. fera \e dau oume: iar tot rescoleasce grAuntele, infundindu-fi
daci mimica ar fi aici, le-at repeta $i de miinile pini la cot in ele.
1at5 cu ea. De obicei, toati heineria familiei, atir-
Nu spui tu povegtile astea de doui nata in cuier. il inspermint6. Ai zice cd-s
-
ori, zice Felix. nigte sinucigagi, care abia s-au spinzurat,
!4
-dfl
S!^r
e;
fiv
N
4
fls
4*
,&\

lfi
"
a\ind mai intii grija sa-ii inlire gherele, in La inceput, copacii iqi zbuciuma cren-
ordrne. pe polila de deasupra. gile subliri, amu(ind pisiretul, amutind
In schimb, asti-seari nu se mal teme. mierla ce zvirlea o noti la intimplare, ca
Nu mai scotocette cu privirea pe sub pat. un bob de mazire crud, turtureaua pe
Nu-l infricoqeazi nici luna, nici umbrele, care Morcu!eali o ztrrse adrneauri rlr-
nici p||1ul drn gradinir. \jpat acolo parca sindu-5i in rafale gunguritul din gupa-i
anume pentru cine ar avea chef si se pestriF, $i colofana cea nesuferiti, cu
arunce intr-insul pe fereastri. coada ei co!ofeneasci.
I-ar fi frici daci s-ar gindi ci-i este Apoi, pentru a-gi infrica vrijma$ul,
fiici. dar nu se mai gindesre la asta. Si-a purced \i-$i framinte bralele vinoa.e )r
pu. (inra)a dc noaplc )i uita ii pi)casc,l lungr.
numar pe cilciie, ca si nLr-l pitrundi ri- Tichia vinelie i$i poarti inainte nivala-i
coarea lespezilor de pe jos. lenevoasd.
Se viri in a|rernur >i. cu ochii pironrli la Incet, incet, se boltegte peste tot cerul.
tiuhucelc d< ip.or 9mg6. contlnua sa,)r Alungd azurul gi astupi orice locaor pe
dezvolte idejle personale, numite asrfel fi- unde poate petrunde aerul, vrind parci
indcd trebuie si le pdstreze doar pentru si-i sufoce pe Morcoveala. Uneori ar zrce
slne_ ci, istoviti de propria-i povari, tichia
asta e gata sA se privale peste sat: dar se
opreite la vreme deasupra clopotnilei, te'-
mindu+e ci \irful ace\tcia ar purea \d o
FURTUNA FRUNZELOR slrsle.
Uire-o. e atir de aproape. ci. fA rA \reo
alti ameninlare, incepe panica, izbucnesc
lrpere.
Copacii pi-amestecd minio;i umbrele
nedeslupite. in care lui Morco\eali i se na-
zare ci rede cuiburr pline de ochi rorunzi
S-a scurs o buni bucati de vreme de ;i ciocuri albe. Vidurile lor se incovoaie qi
cind MorcoveaF iscodei;te visitor o .e rndreaptb. ca ni5te capele treTtte pe
frunzi din virful acestui plop uria{i. neJ)reprare din piroteali. Cirduri. cir-
Cu gindurile aiurea, agteaptl si se clin- duri, frunzele i5i iau zborul, se abat indd-
teasca. ri( )i. lemAroarc, imblinzite, incearca ri
Ai spune .i-i tlrsprin.d de plop fr ca se prinda la loc. Plipindele frunze de sal-
tri-ieste o viali a ei, singuratici, liberi. cim.uspini. cere ale mc.reacanului juprrit
In liecare zi se aure$le sub prima gi ul- se tinguie, cele ale castanilor !uiera, cele
trma razi de soare. :rlc curcubelicii calariroare.e fugirr\c in-
A rimas aga de la amiazi, incremeniti, tr-un freamit pe zid.
parci moarti. mai degrabi pati decit Cera mai incolo. merii bondoci ili .cu-
fiunzi, Si Morcoveati iqi pierde ribdarea, turi poamele, care cad bufnind surd la
supimt, cind in snr$it ea lace Lln semn. plmint.
Dedesubt, o fiunzi apropiate face ace- Pulrn mai departe. tufele de coacaza
lagi semn. Altele il repetd, il impirt5$esc singereazi picuri roqii, cele de porumbe
frunzelor invecinate, carel trec cu graba picLlri cerneald.
mai departe. $i departe de tot, ca imbitate, verzele
E semn de primejdie. cici in zare se mi5cd din urechile lor de mAgar, iar cepele
ivegte marginea unei tichii cafenii. miniate se izbesc intre ele, spirgindu-gi
$i plopul a si inceput si se cutremure. miciuliile doldora de seminJe.
Se caznette parci si urneasci din loc, si Ce si fie? Ce toani? Ce inseamni asta?
impingi in liiuri piturile grele de aer Nu tuna. Grindina nu bate. Nu fulgerd;i
carel apasi. nu cade strop de ploaie. Noaptea asta te-
Nelinirrea lur cuprinde l'rgul. un.teiar. cuti in miezul zilej, carel innebuneste $i-l
castanii, $i toti copacii din gridini prind insplimintA pe Morcoveale, este intune-
.ili faci semne. Llinduli dc tlirc ci mrr- cimea vi.ieliei de sus.
ginea de.lrrlira \i inlunecara d tichiei e im- Acum tichia s-a intins peste tot, sub
pinsi inainte iii se laiegte tot mai mult pe soarele ascuns.
cet. Totu{li tichia se misci. Morcoveali ftie
bine asta: alun..i :rir.u. iar norii in
goani o \or dcfrr-i:i:.r pini la urnta. $i cl De manra nloa. da, mimico.
ilr. .i \JJ.' J-r', .. Jr..c. D<)i rLnp,rj Doamna L?pit:
intres cerul. uchia ii \trin-qa Ieasta )r-r Ei, nu mai spune, s-o vid gi pe asta! Nu
apasi fruntea. Inchide ochii ti ea i se IasA te cari odatd?
du^reros peste pleoape. MorcoveaTd:
I5i infundii 5i degetele-n urechi, dar fur- Nu. mAmico.
tuna de alari pitrunde la cl in odaie cu Doamna Lepic:
;ipetele ;i vijclia ei. Gura, cari-te, auzi'l
$i-i culege inirna ca pe un petic de hirtie Morcorcald:
cle pe ulifi. De ticul, tac, dar nu ma car niciieri.
I-o stringe, i-omototole$te, o face bol Doamna Lepic:
li-o duce de-a rostogolul. Ia farfuria asta $i cari-te cit mai ai
ASa ci Morcoveafi a mai rimas doar timp, auzi?
cu un bob de inimd.
II
REVOLTA Morcoveaie tace, fdri si se urneasci
din loc.
- Id uilJ{i-\ir.
doamna
curati revolultel .lriga
Lepic pe scari, ridicind bralele.
Intr-adevir, e pentru prima oari cind
Morcoveafi ii spune nu. $i barem daci
l-ar fi supirat cu ceva! Daci micar l-ar fi
I luat de la joaci! Nici pomeneali! Stdrea
Doamna Lepic; trintit la pimini Si trindivea, cu nasul in
Morcoveali, puiule, fii biiar de rreabi vint qi ochii inchifi in soare. $i acum, cu
$i du-te de adu-mi ojumarate de unt de la capul sus, o infrunti.
moari. Hai, di o fugd. Nu ne a$ezim la Doamna Lepic nu mai inlelege nimic. ii
masi pini ce nu te-ntorci. cheame pe toli, ca $i cum ar striga dupi
Morcoveald: aJ ulor.
Nu vreau. mimico.
- Frneslina. Felir. r enili incoace .a
Doamna Lepic: vedeli minunilie! Si vini pi tata, $i Agata.
De ce si nu vrei? Te aiteptim, afa cum Nimeni sd nu lipseasci.
ll-am spus. Pini 5i rarii trecirori de pe ulip se
Mot coveald: opresc.
Nu vreau, mimico, nu md duc la Morcoveali sri in mijlocul curlii, la
moare. distanli, mirat cd-i in stare si faci fali
Doamna Lepic: primejdiei $i de-a dreprul uimit ci
Cum adici nu vrei si te duci la moari? doamna Lepic uiti si-l bali. Dar ceea ce
Ce vorbi-i asta? Te-a intrebat cineva?... .e petrecc c atit de grav. incit ea nu se mai
Visezi? simte in stare de nimic. A renunlat la ges-
Morcoyeald: turile ei obignuite de intimidare, la privi-
Nu, mdmico. red ei a.culila yi arzdloare ca un ac inro-
Doamna Lepic: ;iit. $i totu$i, firi voie, buzele i se dezli-
Hm. eu nu nrai priccp nrmic. b.rierc. pc.r d( apa\rrca furier liunrrice, care i,/-
Du-te numaidctit l.r moaie si mi rducr o bucne$re $uierind
JumAtate de unt, ai auzit? buni, se viicire$te ea, l-am
Morcoveayd: - Oameni
rugat pe Morcoveafi, cu frumosul, si-mi
Am au,/it. Dar de du. nu mi duc dea o mini de ajutor. si laci o micA plim-
Doamna Lepic: bare pini la moari. Ia ghicigi, ce mi-a ris-
Nu cumva \ise,/ cul Ce-t Jsta.' t penlru puns'l lntrebali-l numai. Altfel ali crede
prima oara in !iala ra cind nu \rei :a ci niscocesc.
m-ascul1i. Toli
ghicesc, iar Morcoveafd, prin ati-
Morcoyeqld: tudlnca sa, e scutit si mai repete.
Da, mdmico. Blinda Ernestina se apropie gr-i gop-
Doamna Lepic: tesle la ureclle:
Nu vrei si asculyi de mama ta? Bagi de seami, o si,fie vai de cozo-
-
nacul tiu pina la urmd. Fii ascuititor, ia in primele clipe pigesc in ticere. intre-
aminte la ce-fi spune sora ta, fiindce iti barea cea de neinliturat zdbovegte. Mor-
\ rea binele. coveald incearci se o ghiceascd gi cauti
Felix se crede la teatru. N-ar lisa pe ni- un rispuns. Acuma-i pregirit. Deyi gru-
meni si-i ia locul. Nu se gindegte ci daci zav de ./druncinar .ufleLe)te. nu-i pare rell
Morcoveali n-o si le mai facA pe toate, o de nimic. Ziua de azi i-a adus o emolie atit
parte .lin reburr \ or pica de rniine in de puternice, incit nu se teme cd alta ar
seama lratelui mai mare, cum e qi firesc. putea sA o intreaci. Si vocea domnului
Mai degrabi l-ar incuraja. Nu mai de- Lcpic. care in .firyir .-a hol;ril sa ror-
parte Llecrl ieri il privea cu disprel. zicrn- beasce, il liniiteite.
du-i giini plouatd. Astizi insi il soco- Domnul Lepic:
te$te deopotrivi cu sine 9i-l stimeazd. To- Ce mai aqtepfi ca sd-mi explici ultima
piie pe loc )i se veseleste grozav. ispravd cu care ai mihnit-o pe maicd-ta'l
into$ lumea pe dos, roste$te
- S-aLepic. Morcoveald:
d,,Jmna cople)ite, a)a ca eu nu m5 faticlrle dragi. am.rat null in r'um-
mai amestec. Mi dau batute. Si vie aLtci- penA, dar toate au un capat pe lumea asta.
ne\ a \a imblinzea\c5 fiara a.ta fioroasd. Merturisesc: n-o mai iubesc pe mama.
lr la. impreun6 pe fiu 1i pe talil. Descurcal-\e Domnul I-epic;
cum or lul Ce spui! $i de ce? De cind?
- Titicule, spune sugrumat Morco- Morcoreald:
vea1i. in plin zbucium, cici inci nu s-a de- Pentru toate. De cind o cunosc!
prin. cu toat< ace\(ea. daci vrei lu si m6 Domnul Lepic:
duc la moari dupa jumitatea aia de unt, A\tr-i rau. biiete! Spunr-mi mdcar (e
pentru tine mi duc, dar numai pentru fi-a ficut.
tine. Penrnr mama nu mi duc nici in rup- Morcoteald:
tul capului. Ar fi prea multe de spus. Iu nu bagi de
Se pare ci domnul Lepic e mai mult in- seami nimicl
curcat decit migulit de aceasti mAfiuD- Domnul Lepic:
.rre. Nu re iimte la largul lui s5-si arlte Ba da. Bag de seame cA te imbufnezi
a.ll(lauloriraler sa Llc pinntc. mai !u cam des.
searni pentru o jumitate de kilogram de Morco"eald:
unt. Me scoate din sirite sd-i aud pe toti zi-
Stinjenit, face ciliva pafi, apoi ridica cind cA mi imbufnez. Sigur. Morcoveali
drn umcrr. intoarce spatele pi intra in cr.i. nu-i in stare si poarte pici niminui. El se
DeocamdatA lucruriie se opresc alcl. imbufneazd doar. Dali-i pace! Dupi ce-i
trece, o si iasi din cotlonul lui, impdcat gi
senin. Mai ales nu-i aritali ciJ luali in
ULTIMUL CUVINT seami. Eh. un fleac acolol
larti-mi, titicuLe, ista nu-i fleac decit
pentrll tata $i mama, sau pentru strdini. E
adevirat, uneori mi mai $i imbufnez nu-
mai aga, de formi, dar te asigur cA alteori
rnr .e intimpls:'iL turbel. nu irltceta. 5i
atunci nu mai uit jignirea.
Seara. la cjnd, au tdcut cu totii. nu atii Domnul Lepic:
din obitnuinF, cit mai ales din stinje- Ba da, ba da, o si uili tu ciciLeliie astea,
neali, iar doamna Lepic, bolnavi la pat, fii pe pace.
nici nu s-a aritat. Isprdvind cu masa, Morcoreald:
domnul LLpic ifi .coale )er\elul. il aruncA Nu, nu. Tu nu $tii totul, tu stai a$a de
lingi farfurie pi spune: pulin acasil
Nu merge nimeni la plimbare cu
- pe drumuL cel vechi?
Domnul Lepic:
mine Sint nevoit s, umblu.
Morcoveata inlelege cA domnul Lepic a Morcoreald (cu siguranld in glas):
ales anume acest fel de vorbd, ca se-l pof- Afacerile sint afaceri, tdticule. Pe tine te
tea.c;l pc el. Se ridicd indati. a)aza \cau- furd grijile, in timp ce mama, e cazul saJi
nul la perete, cum face intotdeauna, !i-l spun. n-are alt cal de bitaie in afard de
urmeazi supus pe taicd-siu. mine. Nu mi leg de tine. Fire$te, n-ar tre-
bui decit s-o pira::.:- nt:r ocroti. incetul 5r ()l l(JtJr. \'J .- /i\J .r-.rl p.1,.
ur.rc
cu inceiul. per:ir.: .i-nti c.ri. am siJi _c;
avur chei de asta. In schimb re untlii in
spun tor c. i-a intimplal in lrecut. Ai sa pene cind li aduci aminte de sinuciderea
\e/r \rngLr dd.- :\d-ecrc/ )t Llaca am lr- asta a ta neizbutiri. Ji-nchipui poate ci
n_ere.de nllnle Dar acum, taticule, te rog gindul morlii le-a ademenil nunrai pe
si-mi dai un sfat. tine. Ei, Morcoveale, egoismul ista o sa te
At vrea si triiesc departe de mama. Cuci de ripi.
Dupd pirerea ta care ar fi cel mai bun Prea tragi plapuma numai pe tine. prea
mijloc?
te crezi buricul pAmintului.
Domnul Lepic:
Morcoreald:
Pb-i n-o rezi decil dout luni pc an. in \a-
T;ticule. frale-meu < fericil,.ora mea e
canla. lerrcrlA. )i daca inrr.ade!ar mamei nu_i
Morcoveald: place se ma cjcdlearcd. a5a cum .pui tu,
. Ar trebui sd mA lati sA stau la internat $i
in vacanll. Mi-ar prinde mai bine.
atunct eu nu mal zic nimiL. Eh. ce )til lu,
tu e)li.-.repin in ea:i;i rolr se lem de lrn(.
Domnul Lepic: tolr. chlar )l mama. ta nu Ooat( \a lrca
Asta-i un privilegiu de care se bucuri nimica impolri!a fericirri tali. Si asla do_
numai elevii sdraci. Lumea ar zice ci te-am vede$te ci sint 5i oameni fericili pe lunte.
lasat in voia soartei. Domnul Lepic.
$i-apoi, nu te gindi numai la tine. Eu Mai, g;gauld. cap p;lrar ce esri. judeci
unul ti-a$ simfi lipsa. cu crubolele. Veli tu li.nu l cc are omul
Morcowald: in adincul inrmii? gi prrcepi chia, rorle lu_
Ai veni s, mi vezi, tdticule? crunlel
Domnul Lepic: Morcove0ld;
- ,Plimbirile de plicere costi
Morcoveatrd.
scurnp. ln cr mi pri\c)le pe mine. da. riricule:
on. cel pulln! rncerc.
Morcoveald: Domnul Lepic:
Te-ai folosi de cdlatoriile tale de afaceri Atulcr. Morcoreati priclenr. nu le mirj
9i te-ai abate nitel din drum. ^
grnol ta tenclrt. A5culti \orba mea: nicio_
Domnul Lcpic: datA n-ai si nj mai fericit decit esrr acum.
, A\ta nu. Pin; acum m-am purlat [alJ
oe ttne _ta l(t cum m-am purtal fala de fra_
Auzi? Niciodati !
MorcoNeald:
tete )l de 5ora ta. a!ind grija sd nu nedlep_ Frumoasd iigiduiah,
lale\c pe ntct unul. Am \i fac ala pi de_a_ Domnul Lepic:
cum lnarnte. supune-te, c;le$te-te, a$teapti sA devil
Morcoyeald: maJor )i \tapin pe \i,la ta. >i arunti, cl.,_
, Atunci sa mi las de in\dlalura. Ia-ma Drnorndu-lr. ltbcrtateJ. poli .i nr renegi )i
oe ta tnternat pc moli! cb nu_ml vad de si-1i schimbi familra- dacb nu firea 7r ioa-
carte,9i eu o si-mi aleg o meserie. nele. Dar. pini lrunci. caule .a nu_li ta.i
Domnul Lepic: singe riu. inabu)!l,lr 5rmliminlele Si ui(i-te
,ta Ce me'errel V^rei poate s; le bag ucenic
un ctzmar, nu.,
cu begare de \camj la uer din jur, chrar la
cel
.care
u5ie:c in preajma ra; irr zimbr de
Morcoyeald: multe on .51 Vet avea surprize consola_
Acolo,.sau in aha parrc. Mi-ap cigriga roafe, te-aslgur.
srngur p nea $l aS Il lrber. Marcoyeald:
Domnul Lepic:
Prea rirziu, bietul meu Morcoveata. ,Au.-5i ceilalli necazL.rrile Ior. l;ra indo_
tata. L)ar pe er o si_i pling mirne. Azi cer
Am cheltuit. o groazA de bani ca si inve;i, dreptale pentru mine. Ollce.oarta e mai
5i tu s-a.lungi sa batr pinqele? buni decit a mea. Am o mam,l care nu m5
Morcoveald: tube$le t^l pe care nici cr n_u iubc.c.
Si daca fr-as \pune. relicule! ci am in_
. .- rll lnchrpul cum\a ci eu o iube.c?
cercat sd mi omor'l rzbucoe$te domnul Lepic, pierzindu-gi
Domnul Lepic: raoqarea...
Ei, le cam umfli, Morcoveatd. La aceste cuvinte, Morcoveald ridica
Morcoreqld: ochii spre taici-siu. Privegte indelung
Jur ca yi ieri am vrul sa md spinzur. fala lui asprA, barba-i deasi, in care gura
Domnul Lepic:
_ascu-n\ ru)inari parce de a fi .pus prea
s-a
multe. lrunlea brizdata. creturile din Ju-
rul ochilor $i pleoapele lui lisate, ce te fac Morcoveali bilibineite picioarele in
\a crezi ci umbli dormind. mers gi umbli alit de $ui, incit pare coco-
LIn timp. biiatul nu scoate nici o vorbi. $at.
Se teme ci bucuria lui tainici si mina asta Gitul lui Morcoveali e albistrui de jeg,
pe care o apuci Si o line intr-a sa, aproape de-parc, ar purta zgardi.
cu de-a sila, ar putea si fie doar o inchi- In.li15it. Morcovrala ri.pindejte ln rur
pu1re. un miros ciudat, carc n-aduce defel a
Apoi stringe pumnul, amenintl satul mosc.
alipit in noaple $i strigi, umflindu-se ca
un aclor: Dimineala se scoali cel dintii, odati cu
Afurisitol o ficu5i gi pe asta! Te servitoarea.
-
urisc! Iarna, sare din pat inainte si se lumi-
la urma neze de ziui !i se uiti la ceas cu miinile, pi-
- Taci,
urmel
spune domnul Lepic,
e mama ta, piind arititoarele cu virful degetelor.
Cind cafearLa gi ciocolata sint gata, el
- Oh!
nind
rispunde Morcoveati redeve-
simplu !i previzitor. Nu spun asta infuleci la repezeali ceva, orice ii cade
pentru ca-i mama mea. sub mini.

Cind este prezentat cuiva. intoarce


ALBUMUL LUI MORCOVEATA capul., inlrnde mina pc rl.tn:rput. .c fate
mlC. Indnlndtl-)l nlili"rrcle. il \Cilrplnil
peretele.
3r!@,# $i daci-i intrebat:
Morcoveaji, nu vrei sd mi siruli?
-Rispunde:
I

Daci un striin risfoielte albumul de - Oh! Nu meriti osteneala.


totografii al f;mrliei lepic. nu poale s; nu Doamna Lepic;
se mire. Pe Ernestina ii pe Felix ii vede po- Morcoveali, rispunde cind ili vorbeFte
zali in toale chrpurile: in picioare. apezali. ctneva,
inlbfolili sau pe jumitate despuiafi, veseli Marcoveaui;
sau posomorili. in mijlocul unor bogate lmnln, l-namlco,
decoruri. Doamna Lepic:
Morcoveali? I i-am mai spu.. mi 'e P,ire. ( i nu \e
- $i
Aveam ni$te poze de-ale lui, de cind vorbe$te cu gura plini.
era - mic, raspunde doamna Lepic, dar era
atit de dregala$, ci cine le vedea mi le $r Morco\caliL nu \e p!)ate stipini .a nulr
srnultsca J |l mi.1l. arr ca nu ml-a mai ra- vire miinile in buzunare. Si oricit de iute le
mas nlc! Llna, scoate, cind^ o lede pe doamna Lepic, e
Adevdrul e ci pc Morcoveati nu-l prcr lir/iu. Intr-o b|lni /r. ca o :'a-i coa.i
..trage in poze" niciodati. buzunarele cu miini cu tot.
II
eala-n :.u.. Morcoreali-n jos.
Morr. ur Oricc ll '-ar rntimpla. l1 .pune
prie-
a$a ci aproape nici ai lui nu-i mai lin -
tenos na$u-siuj nu-i bine si minti. Asta-i
minte adeviratul nume. un ubicei pacilu.. (rrc n :ljLttJ lr nrmrL.
fiindci adevirul iese intotdeauna la
- De
pricind
ce-i spuneli Morcoveali? Din
cd are pirul gilbui? iveale.
Sufletul lui e qi mai iti decit perul, Da, rd.spunde Morcoveafa, dar asa
-
rispunde doamna Lepic. -
mai cigtigi timp.
|lt
AIte semne particulare: Cu chiu. cu rai. lene:ul de Felrx a i.pri-
Mutra lui Morcoveali nu spune prea vit cu invildtura-
multe in folosul lui. Se intinde $i risulli u$urat.
Morco\erli are nasul .a un muturoi Ce ti-ar plicea sd faci? il intreabd
-
domnul Lepic. Esti la virsta cind te holi-
Morcoveati are intotdeauna farimile
de piine prin utechi, oricit l-ai. curdla. risti in viath. Ce ai de gind sI thci'l
Morcoveata meninci zIPada. Cum, iarigi? sare cu gura Felix.
-
r,'' o';.
\*, l] -**:,i
_ ri
.; '
,;''.:r j :-
.,{a ""'
L''

t *::;st
'
"

i,.,,
s
";':-4,.'
i

, , _. .tt-- -
treabd Morcoveate pe rAzgiiatul Pierre.
Se ioac5 iocuri ne!inovate Si, cit de cit lAmurit, exclame:
Pe"banci acuzalilor se afle domnigoara Eu unul mi-a$ dori sA ciugulesc o
Berta. -
datd cu degetele cartofii prdjili din farfu-
judecim pentru ci are ochi al-
- Ospune MorcovealA.
bagtri,
rie ;i .3 "Lrg o jum6tare de prer.r(d.
tatea cu simburele.
Juma-
Toate lumea izbucnegte: Si cugeti:
Fo,rte driguli Ce Poel galanl! Daci maici-mea ar putea sd mi hi-
- Ohl ra.punde Morcoveeti Nici nu - cu
pdie mingiierile, ar incepe cu nasul.
-
l-Jm !i/ul ochii. Am -pus-o a$a. intr-o
doara. Asta-i o expresie convenlionala, o
figurd de retoricd. Uneori, obosili de joaci, Ernestina gi
\t Felrr ii imprumutb cu dragc inima jucari-
Cind se incinge vreo bdtaie cu bulgdri ile lor. Luind astfel cite o flrimi din ferici-
de zipadd, Morcoveali singur face cit o rea fieciruia. Morcoveagi i)r fiuresre. in
tabiri intreagi. E temut si is-a dus bu- taini, o fericire umild.
hul, fiindcd bagi pietre in bulgiri. Niciodati insa nu ce arali pred incin-
Tinteite la cap: e mai srgur. tat, de frici si nu i se cearA juciriile ina-
Cit e ger qi ceilalli se dau pe ghea$, i$i po1.
lace un lunecuq numai pentru el, departe,
pe iarb5.
ii
place sd sari ceiiaifi. El rd- Morcoveald:
La capri
mine mereu ,,capri". $i nu gisegti ci am urechile prea lungi?
La baba-oarba se lasd prins cit vrei, Matilda:
lera si-i pese de libertatea lui. Mie mi se par caraghioase. lmprumuti-
Iar la de-a v-ali ascunselea se ascunde mile nilel. Tare mi-ar mai plicea si le

a$a de bine, incit uita toti de el.


umpiu cu nisip $i si fac plicinte.
Morcowali:
]I Si daci, inainte de asta, mimica mr le-ar
Copiii se misoari sd vadi cine-r mar incinge, atunci s-ar ii coace plicintele.
inall.
iqi dai .eama cit de colo cii Felix e in DacA te mai aud o data...
toculuit el ir inllece cu un cap pe cei-
alara 'Dar - Isprive$tel
Care va si zicA il iube$ti pe taici-tau mai
lalti. Morcoveali qi Ernestina, cu mult decit pe mine? spune din cind in cind
toate cd ea e fatA, trebuie sA se aseze ala- doamna Lepic.
turi. Lrnestina se ttdrci pe virluri. iar ,.Stau $i tac chitic, 9i ziu daci-l iubesc
\,lorco\edta. dornic .i nu iupere pe ni- pe unul mai mult decit pe celdlalt", ris-
In(ni. ir pacalle)te >i se lasd un pic in jo'. ca punde Morcoveald cu vocea-i liuntrici.
sa o ajute cit de cit.
xltl XVIII
Mn-co\eale o .fit.ric>te pe Agata. \er- Doamna Lepic:
\'ltoarea lot: Ce faci acolo. MorcoveaF?
vrei si te pui bine cu doamna
- Daci
Morcowald:
Lepic. vorbegte-mi pe mine de rdu. Nimic, mdmico.
Dar gi asta are o margine. Doamna Lepic:
Doamna I epic nu .uferil ca allii .i se Asta inseamna ci iar faci vreo boa-
atingl de Morco! eata. cane. Va sd zicA pe toate le faci intr-ad1ns,
O vecina l-a ameninlat odata $i a9a-i?
doamna Lepic a venit intr-un suflet, supe- Morcoteald:
rati, si 9i-a scApat bdiatul, care se lumi- Atit ar m3i lipsi.
neazA la fali de recuno$tintA,
$i-acum si ne rifuim noi amindoi! xIx
-
ii spune ea. Crezind ci maicd-sa ii zjmbeste, Mor-
coveatA, migulit, zimbeste 9i el.
Dar doamna Lepic, care nu zimbea de-
il in- cit pentnL sine, feti motiv, i5i ia deodati
- S; te-alinti! Ce va sA zicA asta?
murra ct iiorLrai: ::_:-:-::::i. cu ocnr ca 5r coase nasturele.
de agnia.
,lar Morio!::::. :::a.jnpenit. ar vrea
sa lntre lntr-() Dace n-ar fi fost taici-riu. strigA
Eei.:: da toarcce. -
doamna Lepic, de mult mi-ai fi ficur de
M^r.. r. ,lJ. L( rog rj rizi petrecanie, m-ai fi injunghiar, m-ai fi lisar
- cuviin- pe qrumun.
cios, liri zgomot. auzi? spune doamna
Leprc.
.-- Cind plingi. rrebuie sd itii de ce SuIlS nasul! il cicileste doamna Le-
plrn8l, spune ca. prc- in fiece clipi.
Si mai spune: ,^
MorcovealA igi sufli nasul, neobosit, pe
UnLle vrcll sa m-aducegi? A,ra nici linga ti!ul batisrei. Dac:r cum\a urc\c\rp
nu-mal plinge cind il plesneiti. poirir epte rar barista.
xxl Fire5re, atunci cind e rdcit, doamna Le_
gi mai spune: prc il unge cu seu 5i-l minjeSte atita, ci stir-
neSte gelozia Ernestinei gi a lui Felix. Dar
,. - pcDaci e vreo patd pe sus, ori vreo
llga drum, astea-s pentru el.
ba_ adaugi. an ume pentru Morco!eala:
Cind ii intfA ceta in cap, nici tlracu'
* Nu strice, dimpotrivd: iimpezepre
- mal scoate.
nu-l crelenl,
- E ala de plin dc .rn<. incil s-ar slnu_
clde numal ca s-o facd pe grozavul. De dimineali, domnul I_epic il zAdA-
xxtl rAfte, intruna li MorcovealA siapi aceastd
Doamna Lepic spune despre Morco_ grozavte:
veala: Di-mi odati pace, imbecilule!
-Pe loc.
Seinlini cu mine: nLr-l reu, mai
- prosr acrul paiclr ingheaga in
Jurul lul
mulr decit riu, !i-i prea tont ca sd fie tr doua tzvotre de foc ir llie ochir.
DUn qe ceva. Se bilbiie, gara sa inrre i-n pdmint, Ja un
AllA dard susline ci, daci n-o sa.l mi_ semn,
nince_ p,uricii, si ajungd un fli_ , Domnul Lepic il prive$te lung, lung,
cau lam pereche.
.atunci are dar nu tace semnul acela
XXIII
Erne'tina e pe cale \a :,e mArite.
'Dacd voi primi ;i eu vreodati de Anul t^ oamna Leprc it ingiduie sa se plimbe cu
nou, ca Felix, un cal de lemn, viseazi rogu-onlcut. .ub 5upla\egherea Iui Morco_
MorcovealA, incalec 5i-o iau din loc...
veata.
. -,Du-te inalnlc. \pune Frnestina. pr
zouroS
. Morco\eala fluiere prrn cuite ca sdli
Jovedcir.ca sre>i cd nrr-i pa.i de nrmic.
l
MorcovealA trece in
_ fatrd gi se cdzne|te
Dar pririrea tloamnei Lcpi", care-l urme- sa zDurcle.
rea. il amulelre pe loc. Si asta il doare. ca . Aleargi ca un ogar. idr cind uiri yi ince_
5r cum Inatca-\a i-ar fi .fdrirnat inlre din!i trnestc pa\ul. il aude. fe re voic..arurin_
un nuier miritel, de un binut. ou-se pe lun$.
Insd ce-i al ei e-al ei: ori de cite ori il TuSe$te.
npuci .uglilarul. rjlrnge sa ri.ara doamna . Toati povestea asta il scoate dln sdnte
Leprc. ca-r trece numatdecit. )r. la o \reme. i>i scoare deodarJ Sapca.
af? gum face cind trece prin fala cruiifi_
xulul drn sat, o bu$e$te de pemint, o calci
MorcoveaiA sluje$te drept trAsAture de ln plcroare sl stnga:
unirc intre taicd-sdu qi maicd-sa_ Domnul n-b si md rubeasr d nrmenr
Leplc spune: - Pe mine
niciodati !
Morc.J\ eatii. imi lrpsepre un na\lure
,ra -camafa ln clipa aceea. doamna Lepic. care
a\ta I auoe apare din spatele clsei. cu un
Si el duce cdmala doamnei Leprc, care surl\ -to^lul.
tnlrlcosator pe buze.
spune:
Crezi ci era nevoie si-mi porunce$ar
.$i Morcoreali. cu inima.ir un purice.
aoa uga
tu,- neghiobule? Dar ia cogulelui de luciu
I

Afar6 de mimica.
-