Está en la página 1de 9  

&2167,78&,1'2*07,&$
'(,9(5%80
62%5(/$',9,1$5(9(/$&,1

352(0,2

(O6DQWR&RQFLOLRHVFXFKDQGRUHOLJLRVDPHQWHODSDODEUDGH'LRV\SURFODPiQGRODFRQILDGDPHQWH
KDFHFX\DODIUDVHGH6DQ-XDQFXDQGRGLFH2VDQXQFLDPRVODYLGDHWHUQDTXHHVWDEDHQHO3DGUH\
VHQRVPDQLIHVWyORTXHKHPRVYLVWR\RtGRRVORDQXQFLDPRVDYRVRWURVDILQGHTXHYLYiLVWDPELpQ
HQFRPXQLyQFRQQRVRWURV\HVWDFRPXQLyQQXHVWUDVHDFRQHO3DGUH\FRQVX+LMR-HVXFULVWR -Q
 3RUWDQWRVLJXLHQGRODVKXHOODVGHORV&RQFLOLRV7ULGHQWLQR\9DWLFDQR,VHSURSRQHH[SRQHUOD
GRFWULQDJHQXLQDVREUHODGLYLQDUHYHODFLyQ\VREUHVXWUDQVPLVLyQSDUDTXHWRGRHOPXQGRR\HQGR
FUHDHODQXQFLRGHODVDOYDFLyQFUH\HQGRHVSHUH\HVSHUDQGRDPH

&$378/2,

/$5(9(/$&,1(160,60$

1DWXUDOH]D\REMHWRGHODUHYHODFLyQ

'LVSXVR'LRVHQVXVDELGXUtDUHYHODUVHD6tPLVPR\GDUDFRQRFHUHOPLVWHULRGHVXYROXQWDG
PHGLDQWHHOFXDOORVKRPEUHVSRUPHGLRGH&ULVWR9HUERHQFDUQDGRWLHQHQDFFHVRDO3DGUHHQHO
(VStULWX6DQWR\VHKDFHQFRQVRUWHVGHODQDWXUDOH]DGLYLQD(QFRQVHFXHQFLDSRUHVWDUHYHODFLyQ
'LRVLQYLVLEOHKDEODDORVKRPEUHVFRPRDPLJRVPRYLGRSRUVXJUDQDPRU\PRUDFRQHOORVSDUD
LQYLWDUORVDODFRPXQLFDFLyQFRQVLJR\UHFLELUORVHQVXFRPSDxtD(VWHSODQGHODUHYHODFLyQVHUHDOL]D
FRQKHFKRV\SDODEUDVLQWUtQVHFDPHQWHFRQH[RVHQWUHVtGHIRUPDTXHODVREUDVUHDOL]DGDVSRU'LRVHQ
ODKLVWRULDGHODVDOYDFLyQPDQLILHVWDQ\FRQILUPDQODGRFWULQD\ORVKHFKRVVLJQLILFDGRVSRUODV
SDODEUDV\ODVSDODEUDVSRUVXSDUWHSURFODPDQODVREUDV\HVFODUHFHQHOPLVWHULRFRQWHQLGRHQHOODV
3HURODYHUGDGtQWLPDDFHUFDGH'LRV\DFHUFDGHODVDOYDFLyQKXPDQDVHQRVPDQLILHVWDSRUOD
UHYHODFLyQHQ&ULVWRTXHHVDXQWLHPSRPHGLDGRU\SOHQLWXGGHWRGDODUHYHODFLyQ

3UHSDUDFLyQGHODUHYHODFLyQHYDQJpOLFD

'LRVFUHiQGRORWRGR\FRQVHUYiQGRORSRUVX9HUERGDDORVKRPEUHVWHVWLPRQLRSHUHQQHGHVtHQ
ODVFRVDVFUHDGDV\TXHULHQGRDEULUHOFDPLQRGHODVDOYDFLyQVREUHQDWXUDOVHPDQLIHVWyDGHPiV
SHUVRQDOPHQWHDQXHVWURVSULPHURVSDGUHV\DGHVGHHOSULQFLSLR'HVSXpVGHVXFDtGDDOHQWyHQHOORV
ODHVSHUDQ]DGHODVDOYDFLyQFRQODSURPHVDGHODUHGHQFLyQ\WXYRLQFHVDQWHFXLGDGRGHOJpQHUR
KXPDQRSDUDGDUODYLGDHWHUQDDWRGRVORVTXHEXVFDQODVDOYDFLyQFRQODSHUVHYHUDQFLDHQODV
EXHQDVREUDV(QVXWLHPSROODPyD$EUDKDPSDUDKDFHUORSDGUHGHXQJUDQSXHEORDOTXHOXHJR
LQVWUX\ySRUORV3DWULDUFDVSRU0RLVpV\SRUORV3URIHWDVSDUDTXHORUHFRQRFLHUDQ'LRV~QLFRYLYR\
KWWSZZZYDWLFDQYDDUFKLYHKLVWBFRXQFLOVLLBYDWLFDQBFRXQFLOGRFXPHQWVYDWLLBFRQVWBBGHLYHUEXPBVSKWPO 


YHUGDGHUR3DGUHSURYLGHQWH\MXVWRMXH]\SDUDTXHHVSHUDUDQDO6DOYDGRUSURPHWLGR\GHHVWD
IRUPDDWUDYpVGHORVVLJORVIXHSUHSDUDQGRHOFDPLQRGHO(YDQJHOLR

(Q&ULVWRFXOPLQDODUHYHODFLyQ

'HVSXpVTXH'LRVKDEOyPXFKDVYHFHV\GHPXFKDVPDQHUDVSRUORV3URIHWDV~OWLPDPHQWHHQ
HVWRVGtDVQRVKDEOySRUVX+LMR3XHVHQYLyDVX+LMRHVGHFLUDO9HUERHWHUQRTXHLOXPLQDDWRGRV
ORVKRPEUHVSDUDTXHYLYLHUDHQWUHHOORV\OHVPDQLIHVWDUDORVVHFUHWRVGH'LRV-HVXFULVWRSXHVHO
9HUERKHFKRFDUQHKRPEUHHQYLDGRDORVKRPEUHVKDEODSDODEUDVGH'LRV\OOHYDDFDERODREUD
GHODVDOYDFLyQTXHHO3DGUHOHFRQILy3RUWDQWR-HVXFULVWRYHUDOFXDOHVYHUDO3DGUHFRQVXWRWDO
SUHVHQFLD\PDQLIHVWDFLyQSHUVRQDOFRQSDODEUDV\REUDVVHxDOHV\PLODJURV\VREUHWRGRFRQVX
PXHUWH\UHVXUUHFFLyQJORULRVDGHHQWUHORVPXHUWRVILQDOPHQWHFRQHOHQYtRGHO(VStULWXGHYHUGDG
FRPSOHWDODUHYHODFLyQ\FRQILUPDFRQHOWHVWLPRQLRGLYLQRTXHYLYHHQ'LRVFRQQRVRWURVSDUD
OLEUDUQRVGHODVWLQLHEODVGHOSHFDGR\GHODPXHUWH\UHVXFLWDUQRVDODYLGDHWHUQD

/DHFRQRPtDFULVWLDQDSRUWDQWRFRPRDOLDQ]DQXHYD\GHILQLWLYDQXQFDFHVDUi\QRKD\TXHHVSHUDU
\DQLQJXQDUHYHODFLyQS~EOLFDDQWHVGHODJORULRVDPDQLIHVWDFLyQGHQXHVWUR6HxRU-HVXFULVWR FI
7LP7LW 

/DUHYHODFLyQKD\TXHUHFLELUODFRQIH

&XDQGR'LRVUHYHODKD\TXHSUHVWDUOHODREHGLHQFLDGHODIHSRUODTXHHOKRPEUHVHFRQItDOLEUH
\WRWDOPHQWHD'LRVSUHVWDQGRD'LRVUHYHODGRUHOKRPHQDMHGHOHQWHQGLPLHQWR\GHODYROXQWDG\
DVLQWLHQGRYROXQWDULDPHQWHDODUHYHODFLyQKHFKDSRU(O3DUDSURIHVDUHVWDIHHVQHFHVDULDODJUDFLDGH
'LRVTXHSURYLHQH\D\XGDDORVDX[LOLRVLQWHUQRVGHO(VStULWX6DQWRHOFXDOPXHYHHOFRUD]yQ\OR
FRQYLHUWHD'LRVDEUHORVRMRVGHODPHQWH\GDDWRGRVODVXDYLGDGHQHODFHSWDU\FUHHUODYHUGDG
<SDUDTXHODLQWHOLJHQFLDGHODUHYHODFLyQVHDPiVSURIXQGDHOPLVPR(VStULWX6DQWRSHUIHFFLRQD
FRQVWDQWHPHQWHODIHSRUPHGLRGHVXVGRQHV

/DVYHUGDGHVUHYHODGDV

0HGLDQWHODUHYHODFLyQGLYLQDTXLVR'LRVPDQLIHVWDUVHD6tPLVPR\ORVHWHUQRVGHFUHWRVGHVX
YROXQWDGDFHUFDGHODVDOYDFLyQGHORVKRPEUHVSDUDFRPXQLFDUOHVORVELHQHVGLYLQRVTXHVXSHUDQ
WRWDOPHQWHODFRPSUHQVLyQGHODLQWHOLJHQFLDKXPDQD

&RQILHVDHO6DQWR&RQFLOLRTXH'LRVSULQFLSLR\ILQGHWRGDVODVFRVDVSXHGHVHUFRQRFLGRFRQ
VHJXULGDGSRUODOX]QDWXUDOGHODUD]yQKXPDQDSDUWLHQGRGHODVFULDWXUDVSHURHQVHxDTXHKD\TXH
DWULEXLUD6XUHYHODFLyQHOTXHWRGRORGLYLQRTXHSRUVXQDWXUDOH]DQRVHDLQDFFHVLEOHDODUD]yQ
KXPDQDORSXHGHQFRQRFHUWRGRVIiFLOPHQWHFRQFHUWH]D\VLQHUURUDOJXQRLQFOXVRHQODFRQGLFLyQ
SUHVHQWHGHOJpQHURKXPDQR

&$3,78/2,,

75$160,6,1'(/$5(9(/$&,1',9,1$

/RV$SyVWROHV\VXVVXFHVRUHVKHUDOGRVGHO(YDQJHOLR

'LVSXVR'LRVEHQLJQDPHQWHTXHWRGRORTXHKDEtDUHYHODGRSDUDODVDOYDFLyQGHORVKRPEUHV
SHUPDQHFLHUDtQWHJURSDUDVLHPSUH\VHIXHUDWUDQVPLWLHQGRDWRGDVODVJHQHUDFLRQHV3RUHOOR&ULVWR
6HxRUHQTXLHQVHFRQVXPDODUHYHODFLyQWRWDOGHO'LRVVXPRPDQGyDORV$SyVWROHVTXHSUHGLFDUDQ
DWRGRVORVKRPEUHVHO(YDQJHOLRFRPXQLFiQGROHVORVGRQHVGLYLQRV(VWH(YDQJHOLRSURPHWLGR
KWWSZZZYDWLFDQYDDUFKLYHKLVWBFRXQFLOVLLBYDWLFDQBFRXQFLOGRFXPHQWVYDWLLBFRQVWBBGHLYHUEXPBVSKWPO 


DQWHVSRUORV3URIHWDVORFRPSOHWy(O\ORSURPXOJyFRQVXSURSLDERFDFRPRIXHQWHGHWRGDOD
YHUGDGVDOYDGRUD\GHODRUGHQDFLyQGHODVFRVWXPEUHV/RFXDOIXHUHDOL]DGRILHOPHQWHWDQWRSRUORV
$SyVWROHVTXHHQODSUHGLFDFLyQRUDOFRPXQLFDURQFRQHMHPSORVHLQVWLWXFLRQHVORTXHKDEtDQ
UHFLELGRSRUODSDODEUDSRUODFRQYLYHQFLD\SRUODVREUDVGH&ULVWRRKDEtDQDSUHQGLGRSRUOD
LQVSLUDFLyQGHO(VStULWX6DQWRFRPRSRUDTXHOORV$SyVWROHV\YDURQHVDSRVWyOLFRVTXHEDMROD
LQVSLUDFLyQGHOPLVPR(VStULWXHVFULELHURQHOPHQVDMHGHODVDOYDFLyQ

0DVSDUDTXHHO(YDQJHOLRVHFRQVHUYDUDFRQVWDQWHPHQWHtQWHJUR\YLYRHQOD,JOHVLDORV$SyVWROHV
GHMDURQFRPRVXFHVRUHVVX\RVDORV2ELVSRVHQWUHJiQGROHVVXSURSLRFDUJRGHOPDJLVWHULR3RU
FRQVLJXLHQWHHVWDVDJUDGDWUDGLFLyQ\OD6DJUDGD(VFULWXUDGHDPERV7HVWDPHQWRVVRQFRPRXQHVSHMR
HQTXHOD,JOHVLDSHUHJULQDHQODWLHUUDFRQWHPSODD'LRVGHTXLHQWRGRORUHFLEHKDVWDTXHOHVHD
FRQFHGLGRHOYHUERFDUDDFDUDWDOFRPRHV FI-Q 

/D6DJUDGD7UDGLFLyQ

$VtSXHVODSUHGLFDFLyQDSRVWyOLFDTXHHVWiH[SXHVWDGHXQPRGRHVSHFLDOHQORVOLEURV
LQVSLUDGRVGHEtDFRQVHUYDUVHKDVWDHOILQGHORVWLHPSRVSRUXQDVXFHVLyQFRQWLQXD'HDKtTXHORV
$SyVWROHVFRPXQLFDQGRORTXHGHHOORVPLVPRVKDQUHFLELGRDPRQHVWDQDORVILHOHVTXHFRQVHUYHQ
ODVWUDGLFLRQHVTXHKDQDSUHQGLGRRGHSDODEUDRSRUHVFULWR\TXHVLJDQFRPEDWLHQGRSRUODIHTXHVH
OHVKDGDGRXQDYH]SDUDVLHPSUH$KRUDELHQORTXHHQVHxDURQORV$SyVWROHVHQFLHUUDWRGROR
QHFHVDULRSDUDTXHHO3XHEORGH'LRVYLYDVDQWDPHQWH\DXPHQWHVXIH\GHHVWDIRUPDOD,JOHVLDHQ
VXGRFWULQDHQVXYLGD\HQVXFXOWRSHUSHW~D\WUDQVPLWHDWRGDVODVJHQHUDFLRQHVWRGRORTXHHOODHV
WRGRORTXHFUHH

(VWD7UDGLFLyQTXHGHULYDGHORV$SyVWROHVSURJUHVDHQOD,JOHVLDFRQODDVLVWHQFLDGHO(VStULWX
6DQWRSXHVWRTXHYDFUHFLHQGRHQODFRPSUHQVLyQGHODVFRVDV\GHODVSDODEUDVWUDQVPLWLGDV\DSRU
ODFRQWHPSODFLyQ\HOHVWXGLRGHORVFUH\HQWHVTXHODVPHGLWDQHQVXFRUD]yQ\\DSRUODSHUFHSFLyQ
tQWLPDTXHH[SHULPHQWDQGHODVFRVDVHVSLULWXDOHV\DSRUHODQXQFLRGHDTXHOORVTXHFRQODVXFHVLyQ
GHOHSLVFRSDGRUHFLELHURQHOFDULVPDFLHUWRGHODYHUGDG(VGHFLUOD,JOHVLDHQHOGHFXUVRGHORV
VLJORVWLHQGHFRQVWDQWHPHQWHDODSOHQLWXGGHODYHUGDGGLYLQDKDVWDTXHHQHOODVHFXPSODQODV
SDODEUDVGH'LRV

/DVHQVHxDQ]DVGHORV6DQWRV3DGUHVWHVWLILFDQODSUHVHQFLDYLYDGHHVWDWUDGLFLyQFX\RVWHVRURVVH
FRPXQLFDQDODSUiFWLFD\DODYLGDGHOD,JOHVLDFUH\HQWH\RUDQWH3RUHVWD7UDGLFLyQFRQRFHOD
,JOHVLDHO&DQRQtQWHJURGHORVOLEURVVDJUDGRV\ODPLVPD6DJUDGD(VFULWXUDVHYDFRQRFLHQGRHQHOOD
PiVDIRQGR\VHKDFHLQFHVDQWHPHQWHRSHUDWLYD\GHHVWDIRUPD'LRVTXHKDEOyHQRWURWLHPSR
KDEODVLQLQWHUPLVLyQFRQOD(VSRVDGHVXDPDGR+LMR\HO(VStULWX6DQWRSRUTXLHQODYR]GHO
(YDQJHOLRUHVXHQDYLYDHQOD,JOHVLD\SRUHOODHQHOPXQGRYDLQGXFLHQGRDORVFUH\HQWHVHQOD
YHUGDGHQWHUD\KDFHTXHODSDODEUDGH&ULVWRKDELWHHQHOORVDEXQGDQWHPHQWH FI&RO 

0XWXDUHODFLyQHQWUHOD6DJUDGD7UDGLFLyQ\OD6DJUDGD(VFULWXUD

$VtSXHVOD6DJUDGD7UDGLFLyQ\OD6DJUDGD(VFULWXUDHVWiQtQWLPDPHQWHXQLGDV\FRPSHQHWUDGDV
3RUTXHVXUJLHQGRDPEDVGHODPLVPDGLYLQDIXHQWHVHIXQGHQHQFLHUWRPRGR\WLHQGHQDXQPLVPR
ILQ<DTXHOD6DJUDGD(VFULWXUDHVODSDODEUDGH'LRVHQFXDQWRVHFRQVLJQDSRUHVFULWREDMROD
LQVSLUDFLyQGHO(VStULWX6DQWR\OD6DJUDGD7UDGLFLyQWUDQVPLWHtQWHJUDPHQWHDORVVXFHVRUHVGHORV
$SyVWROHVODSDODEUDGH'LRVDHOORVFRQILDGDSRU&ULVWR6HxRU\SRUHO(VStULWX6DQWRSDUDTXHFRQ
ODOX]GHO(VStULWXGHODYHUGDGODJXDUGHQILHOPHQWHODH[SRQJDQ\ODGLIXQGDQFRQVXSUHGLFDFLyQGH
GRQGHVHVLJXHTXHOD,JOHVLDQRGHULYDVRODPHQWHGHOD6DJUDGD(VFULWXUDVXFHUWH]DDFHUFDGHWRGDV
ODVYHUGDGHVUHYHODGDV3RUHVRVHKDQGHUHFLELU\YHQHUDUDPEDVFRQXQPLVPRHVStULWXGHSLHGDG

KWWSZZZYDWLFDQYDDUFKLYHKLVWBFRXQFLOVLLBYDWLFDQBFRXQFLOGRFXPHQWVYDWLLBFRQVWBBGHLYHUEXPBVSKWPO 


5HODFLyQGHXQD\RWUDFRQWRGDOD,JOHVLD\FRQHO0DJLVWHULR

/D6DJUDGD7UDGLFLyQSXHV\OD6DJUDGD(VFULWXUDFRQVWLWX\HQXQVRORGHSyVLWRVDJUDGRGHOD
SDODEUDGH'LRVFRQILDGRDOD,JOHVLDILHODHVWHGHSyVLWRWRGRHOSXHEORVDQWRXQLGRFRQVXVSDVWRUHV
HQODGRFWULQDGHORV$SyVWROHV\HQODFRPXQLyQSHUVHYHUDFRQVWDQWHPHQWHHQODIUDFFLyQGHOSDQ\
HQODRUDFLyQ FI$FW GHVXHUWHTXHSUHODGRV\ILHOHVFRODERUDQHVWUHFKDPHQWHHQOD
FRQVHUYDFLyQHQHOHMHUFLFLR\HQODSURIHVLyQGHODIHUHFLELGD

3HURHORILFLRGHLQWHUSUHWDUDXWpQWLFDPHQWHODSDODEUDGH'LRVHVFULWDRWUDQVPLWLGDKDVLGRFRQILDGR
~QLFDPHQWHDO0DJLVWHULRYLYRGHOD,JOHVLDFX\DDXWRULGDGVHHMHUFHHQHOQRPEUHGH-HVXFULVWR(VWH
0DJLVWHULRHYLGHQWHPHQWHQRHVWiVREUHODSDODEUDGH'LRVVLQRTXHODVLUYHHQVHxDQGRVRODPHQWH
ORTXHOHKDVLGRFRQILDGRSRUPDQGDWRGLYLQR\FRQODDVLVWHQFLDGHO(VStULWX6DQWRODR\HFRQ
SLHGDGODJXDUGDFRQH[DFWLWXG\ODH[SRQHFRQILGHOLGDG\GHHVWH~QLFRGHSyVLWRGHODIHVDFDWRGR
ORTXHSURSRQHFRPRYHUGDGUHYHODGDSRU'LRVTXHVHKDGHFUHHU

(VHYLGHQWHSRUWDQWRTXHOD6DJUDGD7UDGLFLyQOD6DJUDGD(VFULWXUD\HO0DJLVWHULRGHOD,JOHVLD
VHJ~QHOGHVLJQLRVDSLHQWtVLPRGH'LRVHVWiQHQWUHOD]DGRV\XQLGRVGHWDOIRUPDTXHQRWLHQH
FRQVLVWHQFLDHOXQRVLQHORWUR\TXHMXQWRVFDGDXQRDVXPRGREDMRODDFFLyQGHO(VStULWX6DQWR
FRQWULEX\HQHILFD]PHQWHDODVDOYDFLyQGHODVDOPDV

&$378/2,,,

,163,5$&,1',9,1$'(/$6$*5$'$(6&5,785$
<68,17(535(7$&,1

6HHVWDEOHFHHOKHFKRGHODLQVSLUDFLyQ
\GHODYHUGDGGHOD6DJUDGD(VFULWXUD

/DVYHUGDGHVUHYHODGDVSRU'LRVTXHVHFRQWLHQHQ\PDQLILHVWDQHQOD6DJUDGD(VFULWXUDVH
FRQVLJQDURQSRULQVSLUDFLyQGHO(VStULWX6DQWRODVDQWD0DGUH,JOHVLDVHJ~QODIHDSRVWyOLFDWLHQH
SRUVDQWRV\FDQyQLFRVORVOLEURVHQWHURVGHO$QWLJXR\1XHYR7HVWDPHQWRFRQWRGDVVXVSDUWHV
SRUTXHHVFULWRVEDMRODLQVSLUDFLyQGHO(VStULWX6DQWRWLHQHQD'LRVFRPRDXWRU\FRPRWDOHVVHOH
KDQHQWUHJDGRDODPLVPD,JOHVLD3HURHQODUHGDFFLyQGHORVOLEURVVDJUDGRV'LRVHOLJLyDKRPEUHV
TXHXWLOL]yXVDQGRGHVXVSURSLDVIDFXOWDGHV\PHGLRVGHIRUPDTXHREUDQGR(OHQHOORV\SRUHOORV
HVFULELHURQFRPRYHUGDGHURVDXWRUHVWRGR\VyORORTXH(OTXHUtD

3XHVFRPRWRGRORTXHORVDXWRUHVLQVSLUDGRVRKDJLyJUDIRVDILUPDQGHEHWHQHUVHFRPRDILUPDGRSRU
HO(VStULWX6DQWRKD\TXHFRQIHVDUTXHORVOLEURVGHOD(VFULWXUDHQVHxDQILUPHPHQWHFRQILGHOLGDG\
VLQHUURUODYHUGDGTXH'LRVTXLVRFRQVLJQDUHQODVVDJUDGDVOHWUDVSDUDQXHVWUDVDOYDFLyQ$VtSXHV
WRGDOD(VFULWXUDHVGLYLQDPHQWHLQVSLUDGD\~WLOSDUDHQVHxDUSDUDDUJLUSDUDFRUUHJLUSDUDHGXFDU
HQODMXVWLFLDDILQGHTXHHOKRPEUHGH'LRVVHDSHUIHFWR\HTXLSDGRSDUDWRGDREUDEXHQD 7LP
 

&yPRKD\TXHLQWHUSUHWDUOD6DJUDGD(VFULWXUD

+DELHQGRSXHVKDEODQGRGLRVHQOD6DJUDGD(VFULWXUDSRUKRPEUHV\DODPDQHUDKXPDQDSDUD
TXHHOLQWpUSUHWHGHOD6DJUDGD(VFULWXUDFRPSUHQGDORTXH(OTXLVRFRPXQLFDUQRVGHEHLQYHVWLJDU
FRQDWHQFLyQORTXHSUHWHQGLHURQH[SUHVDUUHDOPHQWHORVKDJLyJUDIRV\SOXJRD'LRVPDQLIHVWDUFRQ
ODVSDODEUDVGHHOORV

KWWSZZZYDWLFDQYDDUFKLYHKLVWBFRXQFLOVLLBYDWLFDQBFRXQFLOGRFXPHQWVYDWLLBFRQVWBBGHLYHUEXPBVSKWPO 


3DUDGHVFXEULUODLQWHQFLyQGHORVKDJLyJUDIRVHQWUHRWUDVFRVDVKD\TXHDWHQGHUDORVJpQHURV
OLWHUDULRV3XHVWRTXHODYHUGDGVHSURSRQH\VHH[SUHVDGHPDQHUDVGLYHUVDVHQORVWH[WRVGHGLYHUVR
JpQHURKLVWyULFRSURIpWLFRSRpWLFRRHQRWURVJpQHURVOLWHUDULRV&RQYLHQHDGHPiVTXHHOLQWpUSUHWH
LQYHVWLJXHHOVHQWLGRTXHLQWHQWyH[SUHVDU\H[SUHVyHOKDJLyJUDIRHQFDGDFLUFXQVWDQFLDVHJ~QOD
FRQGLFLyQGHVXWLHPSR\GHVXFXOWXUDVHJ~QORVJpQHURVOLWHUDULRVXVDGRVHQVXpSRFD3XHVSDUD
HQWHQGHUUHFWDPHQWHORTXHHODXWRUVDJUDGRTXLVRDILUPDUHQVXVHVFULWRVKD\TXHDWHQGHU
FXLGDGRVDPHQWHWDQWRDODVIRUPDVQDWLYDVXVDGDVGHSHQVDUGHKDEODURGHQDUUDUYLJHQWHVHQORV
WLHPSRVGHOKDJLyJUDIRFRPRDODVTXHHQDTXHOODpSRFDVROtDQXVDUVHHQHOWUDWRPXWXRGHORV
KRPEUHV

<FRPROD6DJUDGD(VFULWXUDKD\TXHOHHUODHLQWHUSUHWDUODFRQHOPLVPR(VStULWXFRQTXHVHHVFULELy
SDUDVDFDUHOVHQWLGRH[DFWRGHORVWH[WRVVDJUDGRVKD\TXHDWHQGHUQRPHQRVGLOLJHQWHPHQWHDO
FRQWHQLGR\DODXQLGDGGHWRGDOD6DJUDGD(VFULWXUDWHQLHQGRHQFXDQWDOD7UDGLFLyQYLYDGHWRGDOD
,JOHVLD\ODDQDORJtDGHODIH(VGHEHUGHORVH[HJHWDVWUDEDMDUVHJ~QHVWDVUHJODVSDUDHQWHQGHU\
H[SRQHUWRWDOPHQWHHOVHQWLGRGHOD6DJUDGD(VFULWXUDSDUDTXHFRPRHQXQHVWXGLRSUHYLRYD\D
PDGXUDQGRHOMXLFLRGHOD,JOHVLD3RUTXHWRGRORTXHVHUHILHUHDODLQWHUSUHWDFLyQGHOD6DJUDGD
(VFULWXUDHVWiVRPHWLGRHQ~OWLPDLQVWDQFLDDOD,JOHVLDTXHWLHQHHOPDQGDWR\HOPLQLVWHULRGLYLQRGH
FRQVHUYDU\GHLQWHUSUHWDUODSDODEUDGH'LRV

&RQGHVFHQGHQFLDGH'LRV

(QOD6DJUDGD(VFULWXUDSXHVVHPDQLILHVWDVDOYDVLHPSUHODYHUGDG\ODVDQWLGDGGH'LRVOD
DGPLUDEOHFRQGHVFHQGHQFLDGHODVDELGXUtDHWHUQDSDUDTXHFRQR]FDPRVODLQHIDEOHEHQLJQLGDGGH
'LRV\GHFXiQWDDGDSWDFLyQGHSDODEUDKDXVRWHQLHQGRSURYLGHQFLD\FXLGDGRGHQXHVWUD
QDWXUDOH]D3RUTXHODVSDODEUDVGH'LRVH[SUHVDGDVFRQOHQJXDVKXPDQDVVHKDQKHFKRVHPHMDQWHVDO
KDEODKXPDQDFRPRHQRWURWLHPSRHO9HUERGHO3DGUH(WHUQRWRPDGDODFDUQHGHODGHELOLGDG
KXPDQDVHKL]RVHPHMDQWHDORVKRPEUHV

&$378/2,9

(/$17,*827(67$0(172

/DKLVWRULDGHODVDOYDFLyQFRQVLJQDGD
HQORVOLEURVGHO$QWLJXR7HVWDPHQWR

'LRVDPDQWtVLPREXVFDQGR\SUHSDUDQGRVROtFLWDPHQWHODVDOYDFLyQGHWRGRHOJpQHURKXPDQR
FRQVLQJXODUIDYRUVHHOLJLyXQSXHEORDTXLHQFRQILyVXVSURPHVDV+HFKRSXHVHOSDFWRFRQ
$EUDKDP\FRQHOSXHEORGH,VUDHOSRUPHGLRGH0RLVpVGHWDOIRUPDVHUHYHOyFRQSDODEUDV\FRQ
REUDVDVXSXHEORHOHJLGRFRPRHO~QLFR'LRVYHUGDGHUR\YLYRTXH,VUDHOH[SHULPHQWyFXiOHVHUDQ
ORVFDPLQRVGH'LRVFRQORVKRPEUHV\KDEODQGRHOPLVPR'LRVSRUORV3URIHWDVORVHQWHQGLyPiV
KRQGDPHQWH\FRQPiVFODULGDGGHGtDHQGtD\ORVGLIXQGLyDPSOLDPHQWHHQWUHODVJHQWHV

/DHFRQRPtDSXHVGHODVDOYDFLyQSUHDQXQFLDGDQDUUDGD\H[SOLFDGDSRUORVDXWRUHVVDJUDGRVVH
FRQVHUYDFRPRYHUGDGHUDSDODEUDGH'LRVHQORVOLEURVGHO$QWLJXR7HVWDPHQWRSRUORFXDOHVWRV
OLEURVLQVSLUDGRVSRU'LRVFRQVHUYDQXQYDORUSHUHQQH3XHVWRGRFXDQWRHVWiHVFULWRSDUDQXHVWUD
HQVHxDQ]DIXHHVFULWRDILQGHTXHSRUODSDFLHQFLD\SRUODFRQVRODFLyQGHODV(VFULWXUDVHVWHPRV
ILUPHVHQODHVSHUDQ]D 5RP 

,PSRUWDQFLDGHO$QWLJXR7HVWDPHQWRSDUDORVFULVWLDQRV

KWWSZZZYDWLFDQYDDUFKLYHKLVWBFRXQFLOVLLBYDWLFDQBFRXQFLOGRFXPHQWVYDWLLBFRQVWBBGHLYHUEXPBVSKWPO 


/DHFRQRPtDGHO$QWLJXR7HVWDPHQWRHVWDEDRUGHQDGDVREUHWRGRSDUDSUHSDUDUDQXQFLDU
SURIpWLFDPHQWH\VLJQLILFDUFRQGLYHUVDVILJXUDVODYHQLGDGH&ULVWRUHGHQWRUXQLYHUVDO\ODGHO5HLQR
0HVLiQLFRPDVORVOLEURVGHO$QWLJXR7HVWDPHQWRPDQLILHVWDQDWRGRVHOFRQRFLPLHQWRGH'LRV\GHO
KRPEUH\ODVIRUPDVGHREUDUGH'LRVMXVWR\PLVHULFRUGLRVRFRQORVKRPEUHVVHJ~QODFRQGLFLyQGHO
JpQHURKXPDQRHQORVWLHPSRVTXHSUHFHGLHURQDODVDOYDFLyQHVWDEOHFLGDSRU&ULVWR(VWRVOLEURV
DXQTXHFRQWHQJDQWDPELpQDOJXQDVFRVDVLPSHUIHFWDV\DGDSWDGDVDVXVWLHPSRVGHPXHVWUDQVLQ
HPEDUJRODYHUGDGHUDSHGDJRJtDGLYLQD3RUWDQWRORVFULVWLDQRVKDQGHUHFLELUGHYRWDPHQWHHVWRV
OLEURVTXHH[SUHVDQHOVHQWLPLHQWRYLYRGH'LRV\HQORVTXHVHHQFLHUUDQVXEOLPHVGRFWULQDVDFHUFD
GH'LRV\XQDVDELGXUtDVDOYDGRUDVREUHODYLGDGHOKRPEUH\WHVRURVDGPLUDEOHVGHRUDFLyQ\HQORV
TXHSRUILQHVWiODWHQWHHOPLVWHULRGHQXHVWUDVDOYDFLyQ

8QLGDGGHDPERV7HVWDPHQWRV

'LRVSXHVLQVSLUDGRU\DXWRUGHDPERV7HVWDPHQWRVGLVSXVRODVFRVDVWDQVDELDPHQWHTXHHO
1XHYR7HVWDPHQWRHVWiODWHQWHHQHO$QWLJXR\HO$QWLJXRHVWiSDWHQWHHQHO1XHYR3RUTXHDXQTXH
&ULVWRIXQGyHO1XHYR7HVWDPHQWRHQVXVDQJUHQRREVWDQWHORVOLEURVGHO$QWLJXR7HVWDPHQWR
UHFLELGRVtQWHJUDPHQWHHQODSURFODPDFLyQHYDQJpOLFDDGTXLHUHQ\PDQLILHVWDQVXSOHQDVLJQLILFDFLyQ
HQHO1XHYR7HVWDPHQWRLOXVWUiQGROR\H[SOLFiQGRORDOPLVPRWLHPSR

&$378/29

(/18(927(67$0(172

([FHOHQFLDGHO1XHYR7HVWDPHQWR

/DSDODEUDGLYLQDTXHHVSRGHUGH'LRVSDUDODVDOYDFLyQGHWRGRHOTXHFUHHVHSUHVHQWD\
PDQLILHVWDVXYLJRUGHPDQHUDHVSHFLDOHQORVHVFULWRVGHO1XHYR7HVWDPHQWR3XHVDOOOHJDUOD
SOHQLWXGGHORVWLHPSRVHO9HUERVHKL]RFDUQH\KDELWyHQWUHQRVRWURVOOHQRGHJUDFLD\GHYHUGDG
&ULVWRLQVWDXUyHO5HLQRGH'LRVHQODWLHUUDPDQLIHVWyDVX3DGUH\D6tPLVPRFRQREUDV\SDODEUDV
\FRPSOHWyVXREUDFRQODPXHUWHUHVXUUHFFLyQ\JORULRVDDVFHQVLyQ\FRQODPLVLyQGHO(VStULWX
6DQWR/HYDQWDGRGHODWLHUUDDWUDHDWRGRVD6tPLVPR(OHO~QLFRTXHWLHQHSDODEUDVGHYLGDHWHUQD
SHURHVWHPLVWHULRQRIXHGHVFXELHUWRDRWUDVJHQHUDFLRQHVFRPRHVUHYHODGRDKRUDDVXVVDQWRV
$SyVWROHV\3URIHWDVHQHO(VStULWX6DQWRSDUDTXHSUHGLFDUDQHO(YDQJHOLRVXVFLWDUDQODIHHQ-HV~V
&ULVWR\6HxRU\FRQJUHJDUDQOD,JOHVLD'HWRGRORFXDOORVHVFULWRVGHO1XHYR7HVWDPHQWRVRQXQ
WHVWLPRQLRSHUHQQH\GLYLQR

2ULJHQDSRVWyOLFRGHORV(YDQJHOLRV

1DGLHLJQRUDTXHHQWUHWRGDVODV(VFULWXUDVLQFOXVRGHO1XHYR7HVWDPHQWRORV(YDQJHOLRV
RFXSDQFRQUD]yQHOOXJDUSUHHPLQHQWHSXHVWRTXHVRQHOWHVWLPRQLRSULQFLSDOGHODYLGD\GRFWULQD
GHO9HUER(QFDUQDGRQXHVWUR6DOYDGRU

/D,JOHVLDVLHPSUHKDGHIHQGLGR\GHILHQGHTXHORVFXDWUR(YDQJHOLRVWLHQHQRULJHQDSRVWyOLFR3XHV
ORTXHORV$SyVWROHVSUHGLFDURQSRUPDQGDWRGH&ULVWROXHJREDMRODLQVSLUDFLyQGHO(VStULWX6DQWR
HOORV\ORVYDURQHVDSRVWyOLFRVQRVORWUDQVPLWLHURQSRUHVFULWRIXQGDPHQWRGHODIHHVGHFLUHO
(YDQJHOLRHQFXDWURUHGDFFLRQHVVHJ~Q0DWHR0DUFRV/XFDV\-XDQ

&DUiFWHUKLVWyULFRGHORV(YDQJHOLRV

KWWSZZZYDWLFDQYDDUFKLYHKLVWBFRXQFLOVLLBYDWLFDQBFRXQFLOGRFXPHQWVYDWLLBFRQVWBBGHLYHUEXPBVSKWPO 


/D6DQWD0DGUH,JOHVLDILUPH\FRQVWDQWHPHQWHKDFUHtGR\FUHHTXHORVFXDWURUHIHULGRV
(YDQJHOLRVFX\DKLVWRULFLGDGDILUPDVLQYDFLODUFRPXQLFDQILHOPHQWHORTXH-HV~V+LMRGH'LRV
YLYLHQGRHQWUHORVKRPEUHVKL]R\HQVHxyUHDOPHQWHSDUDODVDOYDFLyQGHHOORVKDVWDHOGtDTXHIXH
OHYDQWDGRDOFLHOR/RV$SyVWROHVFLHUWDPHQWHGHVSXpVGHODDVFHQVLyQGHO6HxRUSUHGLFDURQDVXV
R\HQWHVORTXH(OKDEtDGLFKR\REUDGRFRQDTXHOODFUHFLGDLQWHOLJHQFLDGHTXHHOORVJR]DEDQ
DPDHVWUDGRVSRUORVDFRQWHFLPLHQWRVJORULRVRVGH&ULVWR\SRUODOX]GHO(VStULWXGHYHUGDG/RV
DXWRUHVVDJUDGRVHVFULELHURQORVFXDWUR(YDQJHOLRVHVFRJLHQGRDOJXQDVFRVDVGHODVPXFKDVTXH\DVH
WUDVPLWtDQGHSDODEUDRSRUHVFULWRVLQWHWL]DQGRRWUDVRH[SOLFiQGRODVDWHQGLHQGRDODFRQGLFLyQGH
ODV,JOHVLDVUHWHQLHQGRSRUILQODIRUPDGHSURFODPDFLyQGHPDQHUDTXHVLHPSUHQRVFRPXQLFDEDQOD
YHUGDGVLQFHUDDFHUFDGH-HV~V(VFULELHURQSXHVVDFiQGROR\DGHVXPHPRULDRUHFXHUGRV\DGHO
WHVWLPRQLRGHTXLHQHVGHVGHHOSULQFLSLRIXHURQWHVWLJRVRFXODUHV\PLQLVWURVGHODSDODEUDSDUDTXH
FRQR]FDPRVODYHUGDGGHODVSDODEUDVTXHQRVHQVHxDQ FI/F 

/RVUHVWDQWHVHVFULWRVGHO1XHYR7HVWDPHQWR

(O&DQRQGHO1XHYR7HVWDPHQWRDGHPiVGHORVFXDWUR(YDQJHOLRVFRQWLHQHWDPELpQODVFDUWDVGH
6DQ3DEOR\RWURVOLEURVDSRVWyOLFRVHVFULWRVEDMRODLQVSLUDFLyQGHO(VStULWX6DQWRFRQORVFXDOHV
VHJ~QODVDELDGLVSRVLFLyQGH'LRVVHFRQILUPDWRGRORTXHVHUHILHUHD&ULVWR6HxRUVHGHFODUDPiV\
PiVVXJHQXLQDGRFWULQDVHPDQLILHVWDHOSRGHUVDOYDGRUGHODREUDGLYLQDGH&ULVWR\VHFXHQWDQORV
SULQFLSLRVGHOD,JOHVLD\VXDGPLUDEOHGLIXVLyQ\VHDQXQFLDVXJORULRVDFRQVXPDFLyQ

(O6HxRU-HV~VSXHVHVWXYRFRQORV$SyVWROHVFRPRKDEtDSURPHWLGR\OHVHQYLyHO(VStULWX
&RQVRODGRUSDUDTXHORVLQWURGXMHUDHQODYHUGDGFRPSOHWD FI-Q 

&$378/29,

/$6$*5$'$(6&5,785$(1/$9,'$'(/$,*/(6,$

/D,JOHVLDYHQHUDODV6DJUDGDV(VFULWXUDV

OD,JOHVLDKDYHQHUDGRVLHPSUHODV6DJUDGDV(VFULWXUDVDOLJXDOTXHHOPLVPR&XHUSRGHO6HxRUQR
GHMDQGRGHWRPDUGHODPHVD\GHGLVWULEXLUDORVILHOHVHOSDQGHYLGDWDQWRGHODSDODEUDGH'LRV
FRPRGHO&XHUSRGH&ULVWRVREUHWRGRHQOD6DJUDGD/LWXUJLD6LHPSUHODVKDFRQVLGHUDGR\
FRQVLGHUDMXQWDPHQWHFRQOD6DJUDGD7UDGLFLyQFRPRODUHJODVXSUHPDGHVXIHSXHVWRTXH
LQVSLUDGDVSRU'LRV\HVFULWDVGHXQDYH]SDUDVLHPSUHFRPXQLFDQLQPXWDEOHPHQWHODSDODEUDGHO
PLVPR'LRV\KDFHQUHVRQDUODYR]GHO(VStULWX6DQWRHQODVSDODEUDVGHORV3URIHWDV\GHORV
$SyVWROHV

(VQHFHVDULRSRUFRQVLJXLHQWHTXHWRGDODSUHGLFDFLyQHFOHVLiVWLFDFRPRODPLVPDUHOLJLyQFULVWLDQD
VHQXWUDGHOD6DJUDGD(VFULWXUD\VHULMDSRUHOOD3RUTXHHQORVVDJUDGRVOLEURVHO3DGUHTXHHVWiHQ
ORVFLHORVVHGLULJHFRQDPRUDVXVKLMRV\KDEODFRQHOORV\HVWDQWDODHILFDFLDTXHUDGLFDHQOD
SDODEUDGH'LRVTXHHVHQYHUGDGDSR\R\YLJRUGHOD,JOHVLD\IRUWDOH]DGHODIHSDUDVXVKLMRV
DOLPHQWRGHODOPDIXHQWHSXUD\SHUHQQHGHODYLGDHVSLULWXDO0X\DSURSyVLWRVHDSOLFDQDOD
6DJUDGD(VFULWXUDHVWDVSDODEUDV3XHVODSDODEUDGH'LRVHVYLYD\HILFD]TXHSXHGHHGLILFDU\GDU
ODKHUHQFLDDWRGRVORVTXHKDQVLGRVDQWLILFDGRV

6HUHFRPLHQGDQODVWUDGXFFLRQHVELHQFXLGDGDV

(VFRQYHQLHQWHTXHORVFULVWLDQRVWHQJDQDPSOLRDFFHVRDOD6DJUDGD(VFULWXUD3RUHOOROD,JOHVLD
KWWSZZZYDWLFDQYDDUFKLYHKLVWBFRXQFLOVLLBYDWLFDQBFRXQFLOGRFXPHQWVYDWLLBFRQVWBBGHLYHUEXPBVSKWPO 


\DGHVGHVXVSULQFLSLRVWRPyFRPRVX\DODDQWLTXtVLPDYHUVLyQJULHJDGHO$QWLJXR7HVWDPHQWR
OODPDGDGHORV6HWHQWD\FRQVHUYDVLHPSUHFRQKRQRURWUDVWUDGXFFLRQHVRULHQWDOHV\ODWLQDVVREUH
WRGRODTXHOODPDQ9XOJDWD3HURFRPRODSDODEUDGH'LRVGHEHHVWDUVLHPSUHGLVSRQLEOHOD,JOHVLD
SURFXUDFRQVROLFLWXGPDWHUQDTXHVHUHGDFWHQWUDGXFFLRQHVDSWDV\ILHOHVHQYDULDVOHQJXDVVREUH
WRGRGHORVWH[WRVSULPLWLYRVGHORVVDJUDGRVOLEURV<VLHVWDVWUDGXFFLRQHVRSRUWXQDPHQWH\FRQHO
EHQHSOiFLWRGHOD$XWRULGDGGHOD,JOHVLDVHOOHYDQDFDERLQFOXVRFRQODFRODERUDFLyQGHORV
KHUPDQRVVHSDUDGRVSRGUiQXVDUVHSRUWRGRVORVFULVWLDQRV

'HEHUGHORVFDWyOLFRVGRFWRV

/DHVSRVDGHO9HUER(QFDUQDGRHVGHFLUOD,JOHVLDHQVHxDGDSRUHO(VStULWX6DQWRVHHVIXHU]DHQ
DFHUFDUVHGHGtDHQGtDDODPiVSURIXQGDLQWHOLJHQFLDGHODV6DJUDGDV(VFULWXUDVSDUDDOLPHQWDUVLQ
GHVIDOOHFLPLHQWRDVXVKLMRVFRQODGLYLQDHQVHxDQ]DVSRUORFXDOIRPHQWDWDPELpQFRQYHQLHQWHPHQWH
HOHVWXGLRGHORV6DQWRV3DGUHVWDQWRGHO2ULHQWHFRPRGHO2FFLGHQWH\GHODV6DJUDGDV/LWXUJLDV

/RVH[HJHWDVFDWyOLFRV\GHPiVWHyORJRVGHEHQWUDEDMDUDXQDQGRGLOLJHQWHPHQWHVXVIXHU]DVSDUD
LQYHVWLJDU\SURSRQHUODV/HWUDVGLYLQDVEDMRODYLJLODQFLDGHO6DJUDGR0DJLVWHULRFRQORV
LQVWUXPHQWRVRSRUWXQRVGHIRUPDTXHHOPD\RUQ~PHURSRVLEOHGHPLQLVWURVGHODSDODEUDSXHGDQ
UHSDUWLUIUXFWXRVDPHQWHDO3XHEORGH'LRVHODOLPHQWRGHODV(VFULWXUDVTXHLOXPLQHODPHQWH
UREXVWH]FDODVYROXQWDGHV\HQFLHQGDORVFRUD]RQHVGHORVKRPEUHVHQHODPRUGH'LRV

(O6DJUDGR&RQFLOLRDQLPDDORVKLMRVGHOD,JOHVLDGHGLFDGRVDORVHVWXGLRVEtEOLFRVSDUDTXHODREUD
IHOL]PHQWHFRPHQ]DGDUHQRYDQGRFRQVWDQWHPHQWHODVIXHU]DVODVLJDQUHDOL]DQGRFRQWRGRFHOR
VHJ~QHOVHQWLUGHOD,JOHVLD

,PSRUWDQFLDGHOD6DJUDGD(VFULWXUDSDUDOD7HRORJtD

/D6DJUDGD7HRORJtDVHDSR\DFRPRHQFLPLHQWRVSHUSHWXRVHQODSDODEUDHVFULWDGH'LRVDO
PLVPRWLHPSRTXHHQOD6DJUDGD7UDGLFLyQ\FRQHOODVHUREXVWHFHILUPHPHQWH\VHUHMXYHQHFHGH
FRQWLQXRLQYHVWLJDQGRDODOX]GHODIHWRGDODYHUGDGFRQWHQLGDHQHOPLVWHULRGH&ULVWR/DV
6DJUDGDV(VFULWXUDVFRQWLHQHQODSDODEUDGH'LRV\SRUVHULQVSLUDGDVVRQHQYHUGDGODSDODEUDGH
'LRVSRUFRQVLJXLHQWHHOHVWXGLRGHOD6DJUDGD(VFULWXUDKDGHVHUFRPRHODOPDGHOD6DJUDGD
7HRORJtD7DPELpQHOPLQLVWHULRGHODSDODEUDHVWRHVODSUHGLFDFLyQSDVWRUDOODFDWHTXHVLV\WRGD
LQVWUXFFLyQFULVWLDQDHQTXHHVSUHFLVRTXHRFXSHXQOXJDULPSRUWDQWHODKRPLOtDOLW~UJLFDVHQXWUH
VDOXGDEOHPHQWH\VHYLJRUL]DVDQWDPHQWHFRQODPLVPDSDODEUDGHOD(VFULWXUD

6HUHFRPLHQGDODOHFWXUDDVLGXDGHOD6DJUDGD(VFULWXUD

(VQHFHVDULRSXHVTXHWRGRVORVFOpULJRVVREUHWRGRORVVDFHUGRWHVGH&ULVWR\ORVGHPiVTXH
FRPRORVGLiFRQRV\FDWHTXLVWDVVHGHGLFDQOHJtWLPDPHQWHDOPLQLVWHULRGHODSDODEUDVHVXPHUMDQHQ
ODV(VFULWXUDVFRQDVLGXDOHFWXUD\FRQHVWXGLRGLOLJHQWHSDUDTXHQLQJXQRGHHOORVUHVXOWHSUHGLFDGRU
YDFtR\VXSHUIOXRGHODSDODEUDGH'LRVTXHQRODHVFXFKDHQVXLQWHULRUSXHVWRTXHGHEHFRPXQLFDU
DORVILHOHVTXHVHOHKDQFRQILDGRVREUHWRGRHQOD6DJUDGD/LWXUJLDODVLQPHQVDVULTXH]DVGHOD
SDODEUDGLYLQD

'HLJXDOIRUPDHO6DQWR&RQFLOLRH[KRUWDFRQYHKHPHQFLDDWRGRVORVFULVWLDQRVHQSDUWLFXODUDORV
UHOLJLRVRVDTXHDSUHQGDQHOVXEOLPHFRQRFLPLHQWRGH-HVXFULVWRFRQODOHFWXUDIUHFXHQWHGHODV
GLYLQDV(VFULWXUDV3RUTXHHOGHVFRQRFLPLHQWRGHODV(VFULWXUDVHVGHVFRQRFLPLHQWRGH&ULVWR
/OpJXHQVHSXHVJXVWRVDPHQWHDOPLVPRVDJUDGRWH[WR\DSRUOD6DJUDGD/LWXUJLDOOHQDGHOOHQJXDMH
GH'LRV\DSRUODOHFWXUDHVSLULWXDO\DSRULQVWLWXFLRQHVDSWDVSDUDHOOR\SRURWURVPHGLRVTXHFRQ
ODDSUREDFLyQRHOFXLGDGRGHORV3DVWRUHVGHOD,JOHVLDVHGLIXQGHQDKRUDODXGDEOHPHQWHSRUWRGDV

KWWSZZZYDWLFDQYDDUFKLYHKLVWBFRXQFLOVLLBYDWLFDQBFRXQFLOGRFXPHQWVYDWLLBFRQVWBBGHLYHUEXPBVSKWPO 


SDUWHV3HURQRROYLGHQTXHGHEHDFRPSDxDUODRUDFLyQDODOHFWXUDGHOD6DJUDGD(VFULWXUDSDUDTXHVH
HQWDEOHGLiORJRHQWUH'LRV\HOKRPEUHSRUTXHD(OKDEODPRVFXDQGRRUDPRV\D(ORtPRVFXDQGR
OHHPRVODVSDODEUDVGLYLQDV

,QFXPEHDORVSUHODGRVHQTXLHQHVHVWiODGRFWULQDDSRVWyOLFDLQVWUXLURSRUWXQDPHQWHDORVILHOHVD
HOORVFRQILDGRVSDUDTXHXVHQUHFWDPHQWHORVOLEURVVDJUDGRVVREUHWRGRHO1XHYR7HVWDPHQWR\
HVSHFLDOPHQWHORV(YDQJHOLRVSRUPHGLRGHWUDGXFFLRQHVGHORVVDJUDGRVWH[WRVTXHHVWpQSURYLVWDV
GHODVH[SOLFDFLRQHVQHFHVDULDV\VXILFLHQWHVSDUDTXHORVKLMRVGHOD,JOHVLDVHIDPLOLDULFHQVLQSHOLJUR
\SURYHFKRVDPHQWHFRQODV6DJUDGDV(VFULWXUDV\VHSHQHWUHQGHVXHVStULWX

+iJDQVHDGHPiVHGLFLRQHVGHOD6DJUDGD(VFULWXUDSURYLVWDVGHQRWDVFRQYHQLHQWHVSDUDXVR
WDPELpQGHORVQRFULVWLDQRV\DFRPRGDGDVDVXVFRQGLFLRQHV\SURFXUHQORVSDVWRUHVGHODVDOPDV\
ORVFULVWLDQRVGHFXDOTXLHUHVWDGRGLYXOJDUODVFRPRSXHGDQFRQWRGDKDELOLGDG

(StORJR

$VtSXHVFRQODOHFWXUD\HOHVWXGLRGHORV/LEURV6DJUDGRVODSDODEUDGH'LRVVHGLIXQGD\
UHVSODQGH]FD\HOWHVRURGHODUHYHODFLyQFRQILDGRDOD,JOHVLDOOHQHPiV\PiVORVFRUD]RQHVGHORV
KRPEUHV&RPRODYLGDGHOD,JOHVLDUHFLEHVXLQFUHPHQWRGHODUHQRYDFLyQFRQVWDQWHGHOPLVWHULR
(XFDUtVWLFRDVtHVGHHVSHUDUXQQXHYRLPSXOVRGHODYLGDHVSLULWXDOGHODDFUHFLGDYHQHUDFLyQGHOD
SDODEUDGH'LRVTXHSHUPDQHFHSDUDVLHPSUH ,VFI3H 

7RGDV\FDGDXQDGHODVFRVDVFRQWHQLGDVHQHVWD&RQVWLWXFLyQ'RJPiWLFDKDQREWHQLGRHOEHQHSOiFLWR
GHORV3DGUHVGHO6DFURVDQWR&RQFLOLR<1RVHQYLUWXGGHODSRWHVWDGDSRVWyOLFDUHFLELGDGH&ULVWR
MXQWDPHQWHFRQORV9HQHUDEOHV3DGUHVODVDSUREDPRVGHFUHWDPRV\HVWDEOHFHPRVHQHO(VStULWX
6DQWR\PDQGDPRVTXHORDVtGHFLGLGRFRQFLOLDUPHQWHVHDSURPXOJDGRSDUDJORULDGH'LRV

5RPDHQ6DQ3HGURGHQRYLHPEUHGH

<R3$%/22ELVSRGHOD,JOHVLDFDWyOLFD

KWWSZZZYDWLFDQYDDUFKLYHKLVWBFRXQFLOVLLBYDWLFDQBFRXQFLOGRFXPHQWVYDWLLBFRQVWBBGHLYHUEXPBVSKWPO