Está en la página 1de 38

SA REVISTETA

Edita: Ceip Castell de Santa Àgueda
FERRERIES

http://c07001149.eduwebs.caib.es/
ceipcastelldesantaagueda@educacio.caib.es

Curs: 2.016-2.017
1
ÍNDEX

Pàg. 1 ………………………………Portada
Pàg. 2 ………………………………Índex
Pàg. 3 ………………………………Editorial
Pàg. 4-5 ……………………………Notícies breus
Pàg. 6-7 ……………………………Festes
Pàg. 8-9 -10..………………………Setmana cultural
Pàg. 11-12………………………….Els cavalls i les girafes p3
Pàg 13-14………………………….Els grangers p4
Pàg. 15-16………………………….Els dinosaures p5
Pàg. 17…..…………..……….…….Alumnes de primer A
Pàg. 18-19..………………………..Alumnes de primer B
Pàg. 20.…………………………….Alumnes de segon
Pàg. 21.………...……..……...........Alumnes de tercer A
Pàg. 22……..……..………………..Alumnes de tercer B
Pàg. 23……………………………..Alumnes de quart A
Pàg. 24…....………………………..Alumnes de quart B
Pàg. 25-26……………………….…Colònies quart A i B
Pàg. 27-28 …………………………Alumnes de cinquè
Pàg. 29-30………………………….Alumnes de sisè
Pàg. 31-32 …….…………………...Projecte Nicaragua
Pàg. 33-34 …………………………Projecte aula anglès
Pàg. 35….. …………………………Formació mestres
Pàg. 36…..………………………….Equip de suport
Pàg. 37……………………………...Apima
Pàg. 38……………………………...Agraïments i més

DIPÒSIT LEGAL : PM 728-2011

Imprimeix : CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA
2
EDITORIAL
La importància d’aprendre llengües

En un món de cada vegada més hiperconnectat, en què gairebé és inevitable el
xoc entre cultures, entre maneres diferents de veure la vida i el món més pro-
per, pren de cada vegada més rellevància el coneixement de les llengües que
entren en contacte de forma sistèmica i sistemática en el nostre món…
Conèixer i aprendre la llengua del lloc, espai, país que acull la persona vinguda
d’un altre país és una mostra de respecte i de valoració d’aquella nova realitat.
Com en altres àmbits les llengües també entren en la lluita per veure qui domi-
na més que una altra, o que les altres, i quan açò passa és quan justament sor-
geixen els malentesos i les friccions, quan açò passa justament és quan es pro-
dueix el fenòmen de la desaparició de llengües antiquíssimes, i que al cap i a la
fi és una pèrdua d’un bagatge cultural molt important per a tothom. La riquesa
cultural de les llengües rau precisament en la diversitat d’aquestes llengües.
Sí, és important aprendre llengües, com més millor, però ja sabem que no és
fácil el procés per aprendre qualsevol llengua, requereix esforç i temps, molt de
temps d’estudi i pràctica… la sort és que de cada vegada hi ha més maneres
(mètodes) per aprendre més ràpidament i eficaçment qualsevol llengua. Una
altra cosa diferent és la de fer-te valer davant d’altres llengües més dominants
d’arreu del món, tots hem d’aprendre que cap llengua és millor o pitjor que una
altra, simplement és la més vàlida perquè ens l’estimam i expressam amb ella
tota la intensitat del nostre viure, perquè així ens ho han ensenyat els qui ens
han precedit. Sí, molt bona idea aquesta, la de voler aprendre com més llen-
gües millor, però també és superimportant valorar la nostra per aprendre a esti-
mar i respectar la que és diferent de la nostra.
Bon estiu!

3
NOTÍCIES BREUS
Cursa Solidària Premis: Francesc d'Albranca

Dimarts, 11 d'abril vam celebrar la 3ª cursa Enhorabona als premiats:
solidària. Aquesta vegada a la nostra esco- Jaume Antoni Salord de primer, premi de
la vam recaptar 2.034,50€ en benefici de
Creu Roja Ferreries dibuix.
Mireia Febrer de segon, premi de dibuix.
Aritz Allika de tercer, premi de dibuix.
Joan Moll de quart, premi de dibuix.
Marta Rodríguez de cinquè, premi de di-
buix.
Gibet Amengual de sisè, premi de dibuix.

Naixements Marc Allès de cinquè, finalista premi literari.
Jaume Morlà de cinquè , premi literari.
NINES FEBRER, mestra d'educació infantil
del nostre centre, ha estat mare per tercera Marina Moll de sisè, finalista premi literari.
vegada d'un preciós fillet de nom Pere. Des Gibet Amengual de sisè, premi literari.
d'aquí, desitjam molta alegria i salut a la
família.

Premis: Parlament

Na Marina Moll, alumna de 6è, ha guanyat
el premi del XIII Concurs de dibuix “Un par-
lament per a tots i totes”.

Assemblea de delegats

Aquest curs hem continuat reunint-nos amb
els delegats de cada grup classe, de
primària Hem debatut diferents temes
d'interès dels alumnes sempre escoltant les
seves aportacions. Han representat molt bé
els seus grups. Enhorabona!
4
NOTÍCIES BREUS
Simulacre d'incendis Perills d'Internet i xarxes social

Enguany hem fet dos simulacres d'evacua- No és la primera vegada que el guàrdia
ció al nostre centre; un pel mes de gener i civil Javier Gestoso visita el nostre centre,
l'altre pel mes de març. Les dues vegades concretament als alumnes de tercer cicle
ha anat prou bé. Des de ben petits és im- i els seus pares. Cada any ens ve a fer
portant aprendre a desallotjar l'escola de una xerrada informativa que explica la
manera ordenada i eficient. importància del bon ús que s'ha de fer
d'Internet perquè hi pot haver perills que
Escola surt al carrer s'han d'evitar ja que poden esdevenir
greus problemes: ciberbullying, sexting…
El dissabte, dia 3 de juny, l'escola va sortir
al carrer. Vam muntar una exposició per a
que tothom qui volgués pogués admirar els
treballs i feines que es fan al nostre centre.

Xerrada sobre assetjament escolar

Dolors Lafarga va donar una xerrada al
claustre de Mestres sobre assetjament
escolar.

Auxiliar de llengua
Per segon any na Lori ha vingut al nostre
centre per reforçar la part d'expressió oral
de llengua anglesa i mostrar-nos com ce-
lebren a Amèrica algunes festes i tradi-
cions: Thanksgiving, Christmas, Easter...
Thank you for coming!

5
FESTES I CELEBRACIONS
Sa Bunyolada Festes de Nadal

Per la festa de Tots Sants, aquest any se Durant aquest curs se van fer els tallers de
va fer una bunyolada el divendres dia 28 Nadal el 7 i 9 de desembre. Se van dur a
d’octubre. Tots els fillets van poder bere- terme amb l’ajuda de pares i mares de l’es-
nar d’aquest dolç tan tradicional, acom- cola. Els alumnes van xalar fent postals,
panyant-lo de sucre o mel. Van ser molt decoracions, pastetes... També se va fer
bons! una jornada de portes obertes per celebrar
Així mateix, com cada any, van ser molts el Nadal amb les famílies.
els pares i mares i avis i àvies que van Aquest curs, el dia 21, no vam poder sortir
mostrar als més petits com se fan els bun- a cantar nadales pel poble perquè va fer
yols: entre tots van fer la pasta i després molt mal temps. Una llàstima. Però no ens
els van fregir. Van quedar bonís- vam desanimar i l’acte se va celebrar al
simmmmmms! poliesportiu, on van venir molts familiars a
sentir les cançons que cada grup tenia pre-
parades. Va ser molt polit!
Encara que el millor estava per arribar: dia
22 ens van visitar els patges reials. En-
guany en van venir tres! Tota l’escola els
esperava amb entusiasme. Ens vam reunir
tots junts al menjador per recitar els versos
de Nadal que cada grup havia après i, en
acabar, van deixar un regal i molts cara-
mels a cada aula.
Quantes emocions!

6
FESTES I CELEBRACIONS
Dia de la Pau i la No-violència Carnaval
La temàtica d’aquest any va ser “blanc i
El dilluns, dia 30 de gener, l’escola va cele- negre”. Tota l’escola anava conjuntada:
brar, conjuntament amb l’escola de Sant uns de blanc, uns altres de negre, altres
Francesc, el Dia de la Pau i la No-violència. de blanc i negre. Un munt de disfresses
Uns dies abans, els alumnes de l’escola ha- diferents i totes unides per la temàtica
vien dut diferents aliments per donar a Càri- del color. Hi va haver de tot: mims, moi-
tes. El dia 30 se va celebrar en un acte da- xets, esquelets, lladres... Hi va haver
vant de l’Ajuntament de Ferreries, on es van disfresses molt originals i d’altres molt
entregar els aliments arreplegats i els alum- divertides!
nes de 6è de cada escola van llegir poemes i La celebració va començar amb un pas-
textos escrits per ells relacionats amb el tema. sacarrers que va fer una aturada al ge-
En acabar, tots junts vam cantar “Somnis d’In- riàtric i una altra a la Plaça Constitució.
fant” Va ser una rua molt animada, sobretot
gràcies a la batucada que tancava la
desfilada. Moltes gràcies alumnes de 6è
i Bep!
La festa va continuar al poliesportiu,
amb balls, música i molta alegria!

Sant Antoni
El dilluns, 16 de gener, els pares i mares de
l’APIMA van venir a l’escola a torrar sobrassa-
da. El motiu no era altre que la Diada del Po-
ble de Menorca, que se celebra el 17 de ge-
ner, dia de Sant Antoni, i que commemora la
conquesta de Menorca pel Rei Alfons III
d’Aragó. A més de treballar aquest fet històric
a les aules, tota la comunitat educativa va ce-
lebrar aquest dia berenant pa amb sobrassa-
da. Com cada any, uns panets boníssims!!

7
SETMANA CULTURAL
HÀBITS SALUDABLES

EDUCACIÓ INFANTIL

El primer dia el vam destinar a l’alimentació
El tema de la setmana cultural va ser els hàbits saluda-
bles i és per açò que el divendres abans ja vam fer una
petita introducció construint una piràmide d'aliments.
D'aquesta manera vam veure els què podíem menjar
cada dia (acompanyat d'exercici físic), o els que només
podíem menjar un dia a la setmana.
Després el dilluns vam començar fent un berenar salu-
dable, vam anar a comprar pa integral, pernil dolç, gall
d’indi i formatge suau. també ens vam aturar a comprar
un poc de fruita. tot va ser ríquissim!! després de bere-
nar i de jugar un poc al pati vam anar a fer polos de ma-
duixa. que divertit!!

El segon dia vam fer exercici.
El dimarts van venir a la nostra escola na Lita (sa mamà
de n'Eric) i na Tònia. Elles ens van xerrar un poc de la
importància de practicar exercici físic, i de com escalfar i
entrenar els músculs del nostre cos
Vam fer uns exercicis i jocs molt divertits. moltes gràcies
Lita i Tònia!!!
Després de berenar vam participar a la cursa solidària, i
vam córrer tot el que vam poder. Ho vam fer molt bé i
per una bona causa!! la Creu Roja de Ferreries.

El tercer dia vam fer activitats de relaxació
El dimecres per acabar, vam tenir la visita de na Patricia
(sa mamà de n'Ona), entre ella i les tutores ens van ex-
plicar un poquet la relaxació, el massatge, la importàn-
cia de sentir-se bé amb un mateix. el to postural...
Vam fer 3 grups, mentre un grup anava amb na Patricia
i na Pili a fer massatges, l'altre anava amb n'Ester i na
Cati a fer mantras i l'útim amb n'Eugènia i na Cata a fer
ioga. vam anar canviant i fent un poc de tot, i així vam
quedar ben relaxats!!
Després vam fer el pot de la calma. quan esteim una
mica nerviosos, podem sacsejar el pot i mirar tran-
quil·lament com pugen i baixen les bimbolles, la purpuri-
na, les estrelles... respirar profundament i calmar-nos a
poc a poc.

8
SETMANA CULTURAL
PRIMER CICLE

Els alumnes de primer cicle durant la setmana cul-
tural ens vam divertir molt a més d'aprendre sobre
els hàbits saludables que cal seguir. Així, els fillets i
filletes de primer vam començar construint una
piràmide d'aliments juntament amb els alumnes
d'Educació infantil de tres anys, d'aquesta forma
vam la resta d'alumnes a saber què cal menjar i en
quina freqüència per estar ben sans.

La resta dels dies els vam dedicar a fer diferents
tallers. Un de cuina saludable on van fer diferents
receptes amb fruites, un altre de relaxació, un caça
del tresor per dins la marina, un altre taller on ens
van contar un conte sobre les emocions i finalment
vam fer un pot de la calma que s'utilitza quan estàs
molt nerviós o enfadat. Tots els tallers van ser molt
divertits.
Volem donar les gràcies a tots els nostres familiars
que van participar en els tallers, la seva ajuda sem-
pre és benvinguda.

SEGON CICLE

Aquest curs, durant la Setmana Cultural, se van treballar els “hàbits saludables” i la seva im-
portància per a la nostra salut. Per conscienciar a l’alumnat de quant primordial és cuidar-se, se
van preparar una sèrie de tallers i activitats per cicle.

El segon cicle va realitzar 4 tallers diferents que tractaven distints temes relacionats amb els
hàbits saludables:
Taller de ioga/pilates (Eva i Mónica).

Tríptic d'hàbits saludables. (Pili).

Piràmide alimentària gegant (Tonia).

Piràmide de l’activitat física (Pilar).

Així mateix, el dilluns, 10 d’abril, vam fer la ruta blava de les “Rutes Saludables” (aquest projec-
te, que implica tot Menorca, té com a objectiu principal la promoció de l’activitat física) de Ferre-
ries. Ens van acompanyar uns quants pares i mares de 3r i 4t. Vam caminar 4 quilòmetres. N’hi
va haver que se van cansar molt, però estaven molt contents d’haver fet tant d’exercici físic!

A més, el dimarts, 11 d’abril, va coincidir amb la Cursa Solidària que cada any organitza la co-
munitat educativa de Ferreries. Enguany se van arreplegar molts diners per a la Creu Roja de
Ferreries.

9
SETMANA CULTURAL
TERCER CICLE
Durant aquests tres dies vam fer tallers:
A Menjar saludable vam analitzar les etiquetes
d'aliments que solem comprar, vam esbrinar la
quantitat de sucre que hi ha i vam muntar una expo-
sició .
A Circuit físic i al pati de tramuntana vam bori-
nar, córrer, fer esport, entrenar el cos.

A Calçat i salut vam aprendre un poc de refle-
xologia i quant d'important és cuidar els peus, cami-
nar bé i la postura del cos.

A Ioga amb la mestra Roberta Carloni ens vam
adonar de la importància de la respiració, sensa-
cions, estiraments, relaxació... També vam practicar
“AcroYoga” en parelles.
Vam anar al poliesportiu vell a participar de Junts feim
esport on vam compartir una sessió amb els avis i gent
major que es volen mantenir en forma. Toni Rotger ens
va fer partícips a la seva classe i també vam fer un joc-
concurs ben curiós.
Al taller-xerrada sobre Alimentació i emocions na Jo-
sefina Rodríguez ens va guiar a unes reflexions de ma-
nera individual, petit i gran grup sobre el tractament dela
imatge. Fins i tot vam veure i comentar una breu part de
la pel·lícula El hombre bicentenario.
També vam participar a la 3ª Cursa Solidària i vam tenir
el temps just per veure la pel·lícula Nicky, aprendiz de
bruja.
Van ser tres dies intensos de practicar i pensar sobre
vida saludable. Una bona experiència!

10
LA CLASSE DELS CAVALLS
I DE LES GIRAFES
CLASSES DE 3 ANYS

SEMBLA QUE ERA AHIR QUAN VAM COMENÇAR L’ESCOLA. QUÈ RÀPID HA PAS-
SAT EL CURS!!
NA CATA, N’EUGÈNIA I NA NINES, ENS DIUEN QUE DEL SETEMBRE FINS ARA HEM
CRESCUT MOLT, HEM TORNAT MOLT GROSSOS I MOLT AUTÒNOMS! JA SABEM
FER MOLTES COSES TOT SOLS I MOLT BON FIETS!

DURANT EL CURS HEM TREBALLAT MOLT I HEM APRÈS MOLT, PERÒ TAMBÉ HEM
JUGAT MOLTÍSSIM, JA QUE LES MESTRES ENS DIUEN QUE A LA NOSTRA EDAT ÉS
MOLT IMPORTANT TENIR ESTONES DE JOC PER DESENVOLUPAR LA IMAGINA-
CIÓ, LA CREATIVITAT I PER FOMENTAR LES RELACIONS SOCIALS AMB ELS COM-
PANYS/ES.

NA CATA, N’EUGÈNIA I NA NINES DIUEN QUE HEM ESTAT ELS SEUS “CONILLETS
D’INDIS”, QUE HAN EXPERIMENTAT AMB NOLTOS PER PODER APLICAR TOT EL
QUE ELLES HAN APRÈS EN ELS CURSOS DE FORMACIÓ QUE HAN FET DURANT
AQUEST ANY SOBRE LA LECTURA. I PER NOLTROS HA ESTAT UN PLAER! HEM
GAUDIT MOLTÍSSIM AMB LA GRAN QUANTITAT DE CONTES QUE ENS HAN EXPLI-
CAT I AMB TOTES LES ACTIVITATS QUE HEM ANAT FENT. DIUEN QUE NOLTROS
NO ENS ADONEM PERÒ QUE MENTRE ELLES ENS CONTEN UN CONTE ENS FAN
PENSAR, QUESTIONAR, DIALOGAR, VISUALITZAR… I AMB TOT AÇÒ ENS FAN
OBRIR LA NOSTRA MENT PER VIATJAR A TRAVÈS DELS CONTES.

11
LA CLASSE DELS CAVALLS
I DE LES GIRAFES
HEM FET ALGUNES ACTIVITATS PER FOMENTAR LA LECTURA COM ARA;
CONTAR CONTES AMB L’AJUDA DE LA PISSARRA DIGITAL, CREAR UNA BI-
BLIOTECA COMPARTIDA AL PASSADÍS O ANAR A LA BIBLIOTECA DE L’ESCO-
LA I A LA BIBLIOTECA DEL POBLE D’ON CADA MES LES MESTRES DUIEN
CONTES NOUS I AIXÍ CANVIAVEN LES BIBLIOTEQUES DE LES AULES.
HEM PASSAT UN CURS GENIAL I EL QUE ÉS MÉS IMPORTANT, HEM DISFRU-
TAT MOLT AMB TOT EL QUE HEM FET!!

12
LA CLASSE DELS GRANGERS
CLASSE DE 4 ANYS
SOM LA CLASSE DELS GRANGERS, I VOS MOSTRAM ALGUNES DE LES COSES
QUE HEM FET ENGUANY

Hem fet un projecte relacionat amb el nom de la classe

Hem anat d’excursió al lloc de Son Gornés

Hem dedicat els divendres a fer racons de llengua

13
LA CLASSE DELS GRANGERS

Amb “L’hora del conte”, hem aprofitat per anar a la biblioteca de l’escola i per millorar la de
la classe.

Carnaval ens vam disfressar tots de la temàtica
“Blanc i negre”

Fem també jocs matemàtics

I, des de la Setmana Cultural, treballam els
hàbits saludables, com la bona alimentació
o el ioga i la relaxació.

14
LA CLASSE DELS DINOSAURES
CLASSE DE 5 ANYS
ACET CURS NOLTRUS SOM SA CLASE DES DINOSAURES I PER ASO AM ESTUDIAT
MOLT ECET TEMA.
AM FET FAINETES I AM EPRES MOLTES COSES: COM EREN, COM VIVIEN, CE MEN-
JAVEN I COM VAN DESAPAREXE.

I VAM VEURE CE A MENORCE NO NI VA
EVE PERO VULIEM SEBRE CINS VAN SE ES
PRIMES OMUS I ANIMALS CE I VA AVE A
MENORCA.
PER ESO VAM NA DE VISITE EN ES MUSEU
DE CIUTADELLA I ALLA MUS VAN XERRA
DUN ANIMAL CE ES DEA MINOTRAGUS, CE
ES DES MES ENTICS CE AN TRUBAT .
TEMBE VAN XERRA DUN OMUS CA VAN SE
AS PRIMES PUBLADOS CE ERN DE SEPUCE
TELAIOTICA.
EN ES MUSEU MUS VAN EXPLICA MOLTES
COSES, COM EREN SES SEVS CASAS, CE
MANJAVEN , COM ES VSTIAN, SAS EINAS
CE FABRICAVEN, SA SERAMICA,…

15
LA CLASSE DELS DINOSAURES

I COM CE MUS VA EGRADA TANT UN DIE VAM VISITA ES PUBLAT DE TORE DEN
GALMES. ALLA VAM VEURE, TALAIOTS, TAULES, COVES, CASES, SALES
IPOSTILES,…

AM EPRES MOLTISIMES COSES, VAN FE UN ALBUM PRESIOS I TEMBE VAM INVENTA
UN CONTE DE DINUSAURES CE SI VULEU EL PUDEU VEURE EN ES NOSTRU BLOC DE
SAULE.
http://aulaalumnesp3.blogspot.com.es/2017/03/conte-dels-dinosaures.htm

I PER TOTA ACASTA FAINA CE EM FET, CUAN VAM NA DE CULONIES ES PINERET
VAM CUNSEGI ES CARNET DESPLURADOS!!

16
LA CLASSE DE PRIMER A

Fem un volcà
A castellà hem fet un projecte per treballar el
text instructiu. instruccions.
Un dels experiments que varen fer el alum-
nes de 1º A va ser fer un volcà de lava. Per
fer aquest experiment els alumnes es varen
agrupar en equips de 4 i varen seguir les ins-
truccions, que es varen projectar a la pissar-
ra digital.
Aquestes són les instruccions fetes pels
alumnes de primer A.

Gràcies a la realització d´aquests experiments mitjançant el seguiment d'ordres els
alumnes han après molt i d'una forma molt divertida.

En aquestes edats els alumnes han d'experimentar, fer coses que els sorprengui
mitjançant activitats lúdiques, és la millor forma d'aprendre significativament.
Amb aquest projecte els alumnes van gaudir molt, alguns comentaris d'alumnes:

- "em va agradar molt quan el volcà va explotar."
- " Ha estat molt guay fer un volcà".
- " Em va agradar treballar amb els meus companys i ajudar-nos perquè el volcà
explotés".
- " El que més m'agrado va ser quan vam afegir el vinagre i va explotar".
- " Em va agradar quan posàvem les coses dins el volcà i quan de sobte va comen-
çar a sortir lava".

Els monstres de 1ºA

17
LA CLASSE DE PRIMER B
VIURE I REVIURE EL PAS DEL TEMPS

Aquesta és una petita mostra del que hem viscut aquest curs amb el grup de primer B.
Hem pogut viure i reviure fets del passat a través de la nostra pròpia pell, el que ens ha
ajudar a aprendre-ho millor.
Una de les activitats amb les quals vam començar aquest 2017 va ser la de la Diada de
Menorca. Per tal de recordar i entendre millor el que es va viure a Menorca fa més de 700
anys i saber què celebram aquest dia 17 de gener a tota l’illa, vam escoltar i representar
la conquesta de l’illa. Després d’escoltar la història i mirar de comprendre el que va pas-
sar, ens vam preparar per convertir-nos en musulmans i cristians, fent unes espases i uns
escuts a plàstica. Vam elegir un rei Abu Umar que era dalt Sant Àgueda (damunt les tau-
les a un costat de la classe) i un rei Alfons III que va arribar amb els seus soldats des del
mar (a un altre costat de la classe). Ens vam ajuntar amb els alumnes de primer A i tots
junts ens ho vam passar pipa fent de soldats musulmans i cristians. El dubte de molts
era: “però qui eren els bons?” , com havíem treballat a tutoria, “tot depèn des d’on es mi-
ri”. Per concloure amb aquest tema vam poder visitar el Castell de Santa Àgueda per veu-
re i intentar imaginar el lloc on van ocórrer aquests fets.

18
LA CLASSE DE PRIMER B

Un altra de les activitats que hem fet és la “línia de la meva vida” on cadascú ens pre-
sentava un trosset d’aquests sis anys de vida organitzat en una línia del temps des del
naixement fins a dia d’avui. A més d’entendre el pas de temps, l’evolució de les perso-
nes, els canvis d’any... també va servir per a treballar la identitat personal i reforçar el
coneixement entre ells i d’un mateix. Ens va encantar veure sobretot les fotos de quan
érem ben petitons!

Per acabar i per aprofundir en el pas del temps i les etapes de la vida vam decidir fer
una línia de la vida dels nostres avis/àvies. Cadascú va elegir un avi i vam preparar una
línia del temps. Amb aquesta activitat també vam treballar un concepte matemàtic, tan
difícil encara, com és la desena i el canvi de desena en els nombres quan havíem d’es-
criure a partir de la data de naixement de l’avi quin any era al cap de 10 anys. Després
vam pintar de diferents colors les diferents etapes: nadó- infant, fillet, jove, adult i perso-
na major. Per acabar vam recollir imatges dels avis en aquestes etapes i les vam aferrar
segons corresponia. Fins i tot, vam convidar als avis a ajudar-nos en aquesta activitat i
després van compartir una estona de joc amb nosaltres.

19
LA CLASSE DE SEGON
EL PROJECTE COL.LABORATIU DE SEGON: ROND@LLAIRES

Aquest curs els fillets i filletes de segon hem participat en un projecte col·laboratiu sobre
rondalles.
Resulta que durant el segon trimestre va aparèixer al nostre blog, un vídeo d'un personat-
ge molt especial que estava molt preocupat perquè troba que de cada vegada es conten
menys contes i rondalles i que ell vol fer un recull de totes les rondalles del món, per això
demanava l'ajuda de tothom que el volgués escoltar.

També hi va haver més escoles que el van
voler ajudar; una escola de la Cerdanya,
una del Penedès, una altra de ben a
prop, d'Alaior i nosaltres. Entre tots els
participats, ens hem anat contant coses,
com érem nosaltres, les nostres escoles,
els nostres pobles... i hem pogut compro-
var que tenim moltes coses en comú i al-
tres ben diferents.

Per ajudar a n'Iqbal que és així com es diu aquest per-
sonatge, havíem de cercar rondalles i enviar-li la que
més ens agradés, per això ens vam posar a cercar i
cercar rondalles, en van trobar moltes: “sa criada tra-
passera”, “sa cabreta”, “l'amor de les tres taron-
ges”, “s'animalet verd”, “sa flor romanial”,
“na Catalineta i na Catalinota”... Nosaltres vam decidir
que la rondalla que més ens havia agradat era la
de s’animalet verd…

N'Iqbal va estar molt content de rebre les rondalles de totes les escoles i llavors va ser
quan ens va proposar fer un conte audiovisual amb la col·laboració de totes les escoles,
uns ferien el guió, uns altres els dibuixos, uns altres posarien les veus… ho ajuntaríem tot
i així tindríem una rondalla feta entre tots i la penjaríem a internet perquè tothom la po-
gués veure... nosaltres pensem que quan la vegi tothom serem
famosos.

Però primer havíem de triar la rondalla, totes les escoles volíem
que es triés la seva però n'Iqbal va tenir una idea molt bona i va
ser el seu ca, n'Orfeu que la va triar.... I va triar la rondalla: “Es
Bibiloti”. A nosaltres, ens ha tocat fer els dibuixos i ja tenim ganes
de veure la rondalla multimèdia acabada del tot.
Si voleu veure tots els vídeos o fer seguiment del projecte, ho po-
deu veure al següent l'enllaç:
http://rondallaires1617.blogspot.com.es/

20
LA CLASSE DE TERCER A

Als alumnes de 3r A ens ha agradat molt d'aquest curs….

- L'ensalada lectora esta formada per sa lletuga, es el que pensam, i el tomatic que
és el que llegim. (Jimena i Gemma)

- Aquest any am fet un bingo de multiplicacions. (Mercè i Joel)

- Un dia en Miguel va descobri el bosque de los grumos i se va trobar una bruixa i
després se va trobar una lamia. (Cristian i Omar)

- Aquest any hem fet un lapbook del sistema solar. Hem apres les fases de la lluna,
els moviments de la terra, els planetes…
(Carme i Toni)

- La fàbrica de contes es un racó on hi ha cubs que has de tirar a veure que te toca,
ho escriu a un paper i a partir d'aqui escrius el conte. (Álex i Berta)

- Bang és un joc per jugar en grup, da igual quants són, el nombre de jugadors.
Agafers una paraula i te la mires tres segons i després l'escius, si ho fas bé te la que-
des, si l'escrius malament la tornes al pot de paraules. I si te toca bang perds totes les
paraules que tenies. (Daniela)

- Hem aprés a dividir, es molt facil. (Lluc i Nofre)

- Mus vam llegir la pareteca, anava d'un fiet que es deia Jaume i sa canviava el pare i
me va agradar molt. (Jaume)

- Vam anar a la deixalleria a aprendre a resiclar. (Aina i Marc)

21
LA CLASSE DE TERCER B
Quantes coses hem fet els de 3r B!!
Vam guanyar es bingo de multiplicar i A sa primera hora des matí vam
vam triar anar a sa marina a jugar. anar a sa biblioteca a llegir.
Receptes vam estudiar i dues en
vam cuinar.

A sa deixalleria vam anar i una senyo-
ra ens va explicar lo que allà podiem reci-
A Alforí de Dalt vam anar i vam
clar.
veure pins i excrements de mart.

A Son Gornés vam veure va- Es oficis vam estudiar i a
ques,gallines i moltes coses més. Ria,Bisuart i Eines vam anar.
A Correos vam anar i vam dur car-
tes que ens voliem enviar.

22
LA CLASSE DE QUART A
Un Quixot de cine

El mes de febrer vam anar al teatre. Vam veure
l’obra Un Quixot de cine.
Érem molts de fillets, de la nostra escola,
del col·legi Sant Francesc i d’instituts de Ciutade-
lla.
Els alumnes de les escoles vam participar
al teatre, fent de molins, de rei i, també, fent sons:
pluja, trons, vent… Na Dulcinea ens va fer molta
gràcia. Va ser molt guai!

Enllaç on podeu veure la noticia:
https://menorca.info/menorca/
cultura/2017/595590/mil-alumnos-menorca-asisten
-concierto-didactico-quijote-cine.html

Iris i Max

Descobrim la geologia de la reserva de la Biosfera de Menorca

A finals de març vam anar al Centre de Geologia, a Ferreries, per a fer una activitat so-
bre la geologia de la reserva de la Biosfera.
Primer ens van explicar d’on era cada roca segons el color que tenia (del nord,
del sud… de l’illa) i els tipus que hi ha.
Després ens van deixar mirar amb una lupa de què estava feta l’arena: carago-
lets, copinyetes… També vam veure la col·lecció d’arenes de tota Menorca.
Llavors, ens van posar un vídeo de com es formaven les roques a Menorca. Va
ser molt interessant.
Per acabar, vam visitar l’exposició que hi ha a la part de dalt del Centre. Ens va
agradar molt!

Chloe i Adrià

23
LA CLASSE DE QUART B
CONFERÈNCIES

Els Jocs Olímpics moderns són un esdeveniment internacional de gran importància: mi-
lers d'atletes hi participen en diverses competici-
ons d'esports d'estiu i d'hivern. Són considerats la
competició esportiva principal del món, i hi participen
més de dos-cents estats.
Els Jocs Olímpics d'estiu 2016 se van celebrar a Rio
de Janeiro (Brasil), mentre que els d'hivern ho faran
a Pyeongchang (Corea) l'any 2018.
Durant aquest curs noltros hem estudiat alguns d’a-
quests països, i, com que era impossible estudiar-los
tots ens vam dedicar a investigar i conèixer alguns
dels que han aconseguit més medalles (Estats Units,
Regne Unit, Xina, Rússia, França, Itàlia, Japó, Kè-
nia, Nova Zelanda, etc.), així com els països que van
acollir o acolliran aquests jocs (Brasil i Corea).
Hem après moltes coses curioses i ens ho hem pas-
sat molt bé!!!!

FEIM TEATRE!!! APRENEM A FER CREMA DE MANS I
COLÒNIA
Aquest curs hem fet dues obres de teatre, El mes de novembre vam anar d’excursió a
“EL BALL DE LES SERPS I LA MÚSICA l’Albufera des Grau a fer una activitat “Taller
DELS ESCORPINS” i “ UN ESQUELET d’aromes”.
EN MOVIMENT”. Primer vam fer un joc per reconéixer les di-
Cada un de nosaltres va triar quina obra ferents plantes aromàtiques que hi ha allà.
volia representar i vam començar a as- Després ens vam dividir en dos grups, uns
sajar el mes de gener. L’abril les vam re- primer van fer crema de mans amb cama-
presentar per als pares. milla mentre els altres feien colònia amb
Vam xalar molt i també vam riure molt!!!! lavanda.

Sofia i Borja i Fèlix
Mariona.

24
LES CLASSES DE QUART A I B
VAN ANAR DE COLÒNIES!!!
El mes de gener els fillets i filletes de quart A i B havíem d’anar de colònies a “Es Pinaret”
però degut al mal temps les vam haver de suspendre. Finalment, els dies 22 i 23 de maig
vam partir de colònies, però no a “Es Pinaret”, sinó que vam anar al Càmping de Son
Bou!!!

Aquests dos dies vam fer activitats esportives, de plàstica, … però sobretot vam intentar
passar-ho molt bé amb els nostres companys i mestres.

25
LES CLASSES DE QUART A I B

Volem donar les gràcies a nen Carlos i na Clàudia (pares de na Gibet) que ens van convi-
dar a sopar i a berenar i a més ens van tractar moltíssim bé, i a na Maria José i en Tolo
(pares de n’Aina), que ens van convidar amb unes ensaïmades boníssimes!!!

26
LES CLASSES DE CINQUÈ
REFLEXOLOGÍA

Antes de la Semana Santa realizamos la Se-
mana Cultural con muchos talleres y uno de
ellos era de Reflexología, que trata de lo si-
guiente:
En la pantalla pusieron una imagen de la
planta del pie donde salían los órganos del
cuerpo, y el compañero nos tocaba los pies y
si nos dolía allí donde tocaba mirábamos en
la pantalla para ver si era un órgano o no.
Más o menos este taller trataba de los pies y
de qué zapatos no iban bien para los dedos y
los que iban bien.

Para ello, al principio nos limpiamos los
pies porque después nos los tenían que
tocar. La mayoría de los compañeros se
reían porque hacía cosquillas que otra per-
sona te tocase los pies.

Fue muy divertido porque , de cuatro en
cuatro, nos lavamos los pies en un barre-
ño.Al principio el agua estaba fría, pero
cuando ya llevabas un rato empezabas a
notarla más caliente.

El taller fue muy divertido y entretenido.

27
LES CLASSES DE CINQUÈ
Taller d’escacs

Durant el 2n trimestre vam fer un taller d’escacs que va ser un èxit.
Els fillets i filletes de 5è van gaudir i van aprendre estratègies que els poden servir
no solament pel joc sinó també per a la vida en general.
Arrel d’aquesta activitat tenim 2 jocs instal·lats al pati.

28
LA CLASSE DE SISÈ
Quantes coses hem fet al llarg d'aquest curs!

Durant tot es curs ( com l'any passat) Taller: L'infant d'avui és l'avi de demà.
hem treballat el Canvi climàtic i les se- Ens va agradar molt, per uns moments
ves possibles conseqüències. van ser avis i fins i tot els vam imitar, un poc
de teatre.
Sortida: Conèixer s'Escola Francesc
d' Albranca (Es Migjorn), sa cova des
Coloms i de tornada un poc de festa a Taller: Qué harías tú?
ca sa mestra. Amb aquesta activitat vam conèixer un
poc més els greus problemes del refu-
Taller: Un ball d'hormones que en fan giats.
ballar el cap.I tant que ballam amb Aquest és un assumpte molt seriós.
aquesta pre-adolescència!

Taller : Contes de l'Arpa.Va estar bé
però ens va semblar un poc per a petits.
Som tan grossos noltros : )

Taller: Dansa Teatre.Una xalada. Vam
aconseguir unes coreografies ben diver- Taller i Sortida: Adopta un monument.
tides. Primer, a sa classe vam repassar un poc
de Prehistòria i vam cercar informació
sobre el poblat talaiòtic de Sant Agustí
Vell. Un altre dia el vam anar a veure'l.
SOM TALAIÒTICS!

29
LA CLASSE DE SISÈ
Taller de Glosat. Visita a una emissora de ràdio i
Us pensau que és molt fàcil? Idò NO. Hi l'exposició de pintura d'en Matías
ha que pensar paraules que rimin, com- Quetglas.
ptar les síl·labes... Però ens va sortir prou Ho vam passar tan bé, que no ens
bé i ens van felicitar. ho podíem creure. Vam fer de lo-
cutors!!!
A Anglès, amb na Marga, hem fet teatre. A l'exposició vam conèixer el pin-
A més a més de passar-ho bé treballem tor, un luxe!
l'expressió oral.

Hem anat a Mallorca per conèixer el nos-
tre Parlament i ja que hi érem hi hem
quedat dos dies. Ens han acompanyat na
Marga, en Bep i n'Elena.

Tal vegada serem bons jugadors
de golf. Amb na Mónica hem anat
al camp de Golf.

Hem fet moooolta més feina, no hi ha
prou espai per explicar-ho!!!

El darrer curs a l' ESCOLA, ara cap a
l' IES !

Bones vacances a tothom

30
PROJECTES
PROJECTE DE NICARAGUA

Aquest és el segon curs que continuam adherits a la
Xarxa de Centres Educatius Cooperants de Menorca,
iniciativa del Fons Menorquí de Cooperació, de la què en for-
men part 11 escoles de l'illa.
L'objectiu del projecte és que des de les escoles es fomenti un
coneixement crític de la realitat que ens envolta i que permeti als
infants ser part del canvi social necessari per construir un món
més just .
Tots els centres escolars, tant de Menorca com de Nicaragua,
treballam a partir d’un mateix tema que llavor duim a la pràctica
al llarg del curs escolar amb el nostre alumant. Enguany s’ha
treballat el tema del canvi climàtic a partir de tres grans qües-
tions: què és? Quines conseqüències té? I què hi podem fer
nosaltres?
També s’han elaborat alguns materials per enviar a la nostra
escola agermanada, San Francisco de Paula de Nicaragua,
sobre el tema anual.
El mes de novembre vam rebre cartes dels alumnes de l’escola
nicaragüenca que ens han ajudat més a conèixer quina és la
seva realitat.

31
PROJECTES
PARKING DAY

Dimecres 7 de juny vam celebrar una iniciativa anomenada parking day. La idea és
transformar un espai que habitualment està ocupat per cotxes per donar-li un altre ús.
En aquest espai s'hi han fet activitats diverses: lectura, jocs, conversa... en un ambient
diferent i agradable,

32
PROJECTES
PROJECTE E-TWINNING (AULA D’ANGLÈS)
Dia 26 de setembre es celebrava el dia europeu de les llengües.
Estàvem just a l'inici del nou curs quan teníem al davant del calendari un bon motiu per engrescar
els alumnes amb una activitat comunicativa en anglès. Era l'excusa perfecte per posar en pràctica
la nostra competència comunicativa.
Unes quantes escoles d'arreu d'Europa ens vam posar en contacte a través de la plataforma e-
twinning i vam preparar l'activitat de manera conjunta. Era tan senzilla com enviar-nos postals entre
tots els centres; així els alumnes rebrien postals de molts països. Com ens comunicaríem? En an-
glès, però com que es tractava de celebrar el dia europeu de les llengües també volíem mostrar a
totes les escoles un petit tast del nostre idioma.
Vam començar l'activitat amb una presentació personal que vam escriure tant en anglès com en
català a un document de text; llavors el vam enganxar a una cartolina on hi havíem dibuixat motius
de la nostra terra. Vam preparar els sobres enganxant les adreces de les escoles europees i cap a
Correus. Allà ens van explicar les diferents tarifes segons la mida, pes, destinació i després de pa-
gar ja no havíem de fer res més que esperar. Al cap d'unes setmanes hi va haver un degoteig d'arri-
bades de sobres.
Era una il·lusió obrir el sobre, veure d'on venia i què ens hi trobaríem a dins. Vam rebre postals de
Finlàndia amb fotos de les aurores boreals, d'Anglaterra (Nottinghamshire) amb postals dels boscos
on s'hi amagava en Robin Hood, de Polònia, d'Itàlia, de França, d'Espanya, d'Holanda, Croàcia,
Grècia, Bulgària, Eslovàquia, Dinamarca, Islàndia i Letònia.

Alumnes participants

33
PROJECTES
Amb aquesta activitat els alumnes van haver de conèixer l'estructura d'una postal-carta , vam haver
d'emprar l'ordinador; vam dibuixar i pintar la postal, vam situar els països al mapa, anar a correus i
el que ens agradava més era llegir les postals rebudes, semblaven escrites per al·lots propers: n'hi
havia que explicaven que la seva pel·lícula preferida era “Finding Dori”; un altre escrivia que jugava
a Clash Royale...

Anant a Correus per enviar les
nostres postals

Les postals que hem rebut

34
CURS DE FORMACIÓ
FORMACIÓ DELS I LES MESTRES

Aquest ha estat el nostre segon any de formació al Centre organitzatpel Cep de Me-
norca amb una participació del 75% del claustre. La ponent d’aquests dos anys ha es-
tat na GuidaAllèsPons i l’encarregada del Cep del darrer any na Xisca Allès Camps.
El tema treballat han estat les “Estratègies lectores per millorar la competència de les
llengües”.
Els objectius perseguits durant el primer any:
Dissenyar un Pla lector que reculli totes les accions que durem a terme. Volem
aconseguir una línia comú de Centre que ens identifiqui com a tal.
Conèixer i aplicar les 9 estratègies lectores que ajuden l’alumnat a ser millors lec-
tors.
Aconseguir que l’alumnat adquireixi gust per llegir. Compromís amb la lectura.
Durant el segon any de formació:
Aprofundir i millorar el Pla lector.
Integració dins les àrees de la nova metodologia, acordant horaris i agrupaments.
Acordar una avaluació comú en llengües.
En escriptura, prendre acords en les tipologies textuals que es treballen a cada ci-
cle.
Crear entre tots les/els participants un banc de material i recursos que ens ajudi a
implementar la nova metodologia. En aquest sentit tenim dues mestres, n’Àngels
Pons i na Tónia Mascaró, que dediquen una hora setmanal a organitzar els ma-
terials en un bloc: http://plalector1.blogspot.com.es/
La idea és continuar fent formació perquè entenem que reverteix directament en la mi-
llora educativa de l’alumnat.

35
EQUIP DE SUPORT
QUINA EINA, ELS JOCS DE TAULA!

Des de l’etapa d’infantil els jocs de taula estan presents en el desenvolupament dels fillets i filletes, des
dels més clàssics, els de sempre (cartes, dòminos, parxís, “cuatro en raya”, “lince, “qui és qui”, oca,
escacs, memory,...) com d’altres de més nous i diferents. En aquesta tipologia de jocs intervenen
aspectes tan diversos com:

• L’atzar: En alguns jocs la sort és el principal component dels resultats. Aquest fet oferirà l’opor-
tunitat d’aprendre i d’acceptar els resultats, siguin quins siguin i, per tant, d’acceptar guanyar o per-
dre.
• L’habilitat motriu: En la majoria dels jocs de taula és necessària una cereta habilitat motriu.
• Habilitats cognitives: Estratègia, discriminació visual, memòria...són habilitats necessàries per tot
i que es potencien a través del joc.

Destacarem alguns dels aprenentatges que fem mentre practicam el joc:

Llenguatge verbal:
• Comprendre el missatge comunicatiu on s'expliquen les regles dels jocs.
• Recordar el nom del joc i les seves normes.
• Realitzar ordres senzilles que comportin 1 ó 2 accions.
• Vocabulari propi dels jocs de taula: dau, tauler, torn, perdre, guanyar, trampes, em toca, et passo
el dau...
· Memoritzar i practicar dites i rodolins.
• Relacionar intuïtivament el llenguatge oral amb la imatge del joc.
• Fer suposicions sobre els resultats de les accions realitzades i com-
provar-ho.

Llenguatge matemàtic:
• Utilització el nombre natural per comptar.
• Distingir les nocions espacials de situació i direcció.
• Realitzar classificacions i seriacions.
• Distingir colors, formes geomètriques planes i en 3D...
• Lectura dels daus.
• Planificar les primeres estratègies de joc.

Descoberta d’un mateix:
• Escoltar atentament quan es presenta un joc i s’expliquen les seves normes.
• Apreciar les aportacions i el treball dels altres.
• Mantenir l'atenció i l'esforç necessaris per acabar els jocs començats.
• Relacionar les pròpies emocions, reaccions i estats d'ànim amb els dels companys i les compa-
nyes (guanyar-perdre).
• Manifestar i captar diferents estats emocionals i afectius: enuig, placidesa, alegria,....
• Mostrar col·laboració i responsabilitat en el manteniment i cura dels materials, estris i espais
col·lectius.
• Acceptar a no començar primer el joc.
• Autoafirmar-se mitjançant la capacitat de fer i de ser autònom.
• Interioritzar normes de comportament i respecte.
• Comunicar-se i relacionar-se entre companys de joc.
• Verbalitzar si el joc ha agradat o no i el per què.

Quantes coses practicam i aprenem amb els jocs de taula!

36
APIMA
Informacions de l’APIMA curs 2016-17

Aquest curs hem tingut l’entrada de nous membres dins la junta de l’APIMA, Kike Romero,
Adriana Sintes, Camila Puerta, Mari Angels Andreu i Marc Pons. Aprofitam per dir a tothom que
estigui disposat a ajudar i participar de la junta que s’animi i ens ho faixi saber. Ens agradaria tenir
un representant de cada curs.

L’any va començar continuant amb la iniciativa del nostre programa FEIM ESCOLA, orga-
nitzant alguna activitat cada trimestre. Així el primer trimestre es van organitzar els tallers de na-
dal amb una massiva participació. El segon trimestre es va fer es taller per pares i mares “Educar
en positivo” a càrrec de la psicòloga Camila Puerta i el tercer trimestre com cada any vam com-
partir un dinar i jocs a la platja de Cala Galdana.

Amb aquest programa FEIM ESCOLA els nostres fillets i totes les famílies, que són les
vertaders destinataris d’aquestes iniciatives, poden gaudir d’un meravellós dia de convivència tots
plegats.

Com a novetat aquest curs em contat amb la col·laboració de na Xisca Allès que ens ha
organitzat tres sessions de CLUB DE LECTURA el qual ha tingut molt d´exit i volem agrair sa bo-
na feina feta per na Xisca.

Hem COL·LABORAT I ORGANITZAT en l’arribada del patges reials a l’escola, el dia de la
Festa de Nadal: tallers i portes obertes, en la torrada de sobrassada de Sant Antoni, la ludoteca
de Nadal, l’escola surt al carrer, festa final curs, escola d’estiu...Totes les activitats han resultat
ser un èxit gracies a la participació de tota la comunitat educativa. SENSE VOLTROS NO SERIA
POSSIBLE.

Hem organizat dues xerrades una el febrer de EDUCAR EN POSITIVO, previ als tallers, i
un altre de manera conjunta amb les altres Apimas del poble per rallar de TRES TEMES EDUCA-
TIUS MOLT SERIOSOS TRACTATS AMB HUMOR impartit per n´Ernest Fortuny.

Voldríem també agrair al professorat el seu suport per totes les nostres activitats i agrair a
l’equip directiu de l’escola l’ajuda i col·laboració que sempre ens han prestat.

Només ens queda desitjar-vos un BON ESTIU i fins el setembre.
GRÀCIES A TOTS I TOTES

37
AGRAÏMENTS I MÉS
APIMA
Com ja sabeu, tenim una APIMA molt dinàmica, col·laboradora, participativa, oberta a tot-
hom i que escolta les peticions que des del centre els hi feim arribar.
El primer dimarts de cada mes, l'equip directiu i l'Apima ens trobem per coordinar accions i
activitats que repercuteixin en benefici de TOT l'alumnat.
Aquest any, les principals col·laboracions en el centre han es-
tat:
Tallers de Nadal.
Festa de Sant Antoni.
Arribada dels Patges Reials.
Festa de fi de curs
Subvencionar una sortida/excursió als alumnes socis/es.
Compra de material i jocs per al pati.
Subvencionar als alumnes socis en el programa de
reutilització de llibres.
Contribuir en el manteniment informàtic de l’escola.
Organitzar la xerrada d'Ernest Fortuny.

El claustre de mestre vol mostrar el més sincer recolzament a la vostra feinada, ja que és
d'agrair que mares i pares vulguin destinar part del seu temps lliure a ajudar a l'escola. Mol-
tes gràcies.

FAMÍLIES COL·LABORADORES
Tots els i les mestres volem agrair l'ajuda desin-
teressada de totes les mares, pares, àvies, avis...
que han prestat la seva ajuda en diverses activi-
tats (bunyolada, torrada de sant Antoni, activitats
dins l'aula, voluntariat de lectura, sortides...). És
un gust tenir gent disposada a ajudar.

ACOMIADAMENT ALS ALUMNES DE SISÈ

Des d’aquí volem desitjar molta sort als alumnes
que aquest curs acabau l’etapa de primària.
Esperem que us aneu amb un munt de bons re-
cords del vostre pas per l’escola (amistats, acti-
vitats, sortides, excursions, Mestres….)
I que comenceu la nova etapa a l’institut amb
molta il·lusió !!!

38