Está en la página 1de 2

PRESTAKUNTZA PROGRAMA

MDe
AURKEZPENA ETA HELBURUAK SARBIDEA Master eta Doktorego Eskola
Escuela de Mster y Doctorado
Master and Doctoral School
Mundu klasikoaren eragina oso Gradua edo lizentzia Historian, Filologia Nahitaezkoak: 3 ECTS
garrantzitsua da gure egungo gizartean. Klasikoan, Giza Zientzietan; eta antzekoak Mundu klasikoari buruzko ikerkuntzarako metodologia.
Kulturan erreferente nabarmena da, eta, diren beste titulazio batzuk. Greziar eta erromatar munduaren historiari buruzko iturriak.
duda barik, garai hartan proposatu ziren Arkeologia klasikoa.
garrantzi handiko giza gaiak gaur egun ere Greziar erretorika.
Latindar erretorika.
aintzat hartzen dira. IRTEERA PROFESIONALAK Literatura klasikoaren iraupena mendebaldeko kulturan.
Estatuan, mundu klasikoari buruzko Mundu klasikoari buruzko ikerketak nazioko Hautazkoak: 3 ECTS
prestakuntza osoa eta dibertsifikatua zein nazioarteko zentroetan. Paleohispaniar hizkuntzak.
eskaintzen duen master bakarra da. Irakaskuntza zentro publikoetan zein Hiriak eta hiritargoak erromatar munduan.
Programako irakasgaiak dira, besteak pribatuetan; hizkuntza-industrietan; Geografia eta etnografia iberiar penintsulan.
beste, Greziar Filologia, Latindar Filologia, itzulpengintzan eta edizioan; Erlijioak erromatar munduan.
Antzinaroaren Historia, Indoeuropar kultura-hedapenean; arkeologia-ondarearen Mizenastar mundua.
Hizkuntzalaritza, Arkeologia, Mundu gaineko erakusketen antolakuntzan eta Bizantziar mundua.
Klasikoaren Tradizioa eta Iraupena. musealizazioan; eta Arkeologia Klasikoari Erromaren ideia mundu modernoan.
Mundu Klasikoa unibertsitate- buruzko lanetan. Praktika arkeologikoa.
masterrean prestakuntza zorrotza eta UPV/EHU eta Kantabriako unibertsitateen Ebro garaiko eta erdialdeko asentamentuetako eta lurraldeko arkeologia
kalitate handikoa ematen da, eskaintza arteko Antzinaroko Zientziak lehenengo eta bigarren burdin aroetan.
zabalean antolatuta: batetik, ikasleek doktorego-programan zuzenean sartzea. Mediterraneoko alfabetozko idazkerak.
Hizkuntzalaritza indoeuroparrari buruzko mintegia.
lizentziako edo graduko ikasketetan

Escultura de Irua- Veleia. Fotografa cedida por cortesa del Bibat-Museo de Arqueologa (Vitoria Gasteiz).
eskuratutako ezagutzak osatuko dituzte; Hautazkoak: 4,5 ECTS
eta bestetik, ikasleak mundu klasikoari OINARRIZKO INFORMAZIOA Greziar eta latindar hizkuntzalaritzaren ikerkuntza.
buruzko ikerketa-metodologietan Greziar eta latindar literaturaren ikerkuntza.
trebatzen hasiko dira. Eskolak emateko lekua: Greziar eta latindar poetika.
Letren Fakultatea (Vitoria-Gasteiz). Greziar eta erromatar mitologiari buruzko ikerketa berriak.
Honako hauek dira masterraren helburu Erdi aroari eta latindar humanismoari buruzko ikerketa berriak.
Irakaskuntza mota:
nagusiak: mundu klasikoaren hainbat Jarduera politikoak eta botere-harremanak greziar eta erromatar munduan.
Eskolan bertakoa eta erdi presentziala.
arlori buruzko ezagutzak sakontzea eta
Hizkuntza: Master amaierako lana: 12 ECTS
ikasleak ikerketa-metodologietan
Gaztelania. Masterraren amaierako lana
eraginkortasunez trebatzea, irakasleen
gaztelaniaz ala euskaraz egin daiteke.
ikerketa-lerroetan hasi ahal izateko.
Azkenik, masterrean sustatzen da ikasleek Gutxi gorabeherako prezioa:
beren ikerketa-interesekin zerikusia duten 1.550-1.750 euro.
bilera zientifikoetan parte hartzea. Egutegia:
Irailetik ekainera, arratsaldez. HARREMANETARAKO
Arduraduna: Antonio Dupl Ansuategui Master idazkaria: Guillermo Ibeas
Tel: 945013924 Tel: 945013410
Posta elektronikoa: Posta elektronikoa:
IRAKASTORDUAK / IRAUPENA antonio.dupla@ehu.eus guillermo.ibeas@ehu.eus
60 ECTS / ikasturte 1

Nahitaezko Hautazko Proiektuak /


Guztira
MSTER
EN MUNDO
Gaiak Gaiak Ikerketa-lanak
18 ECTS kreditu 30 ECTS kreditu 12 ECTS kreditu 60 ECTS kreditu

CLSICO
www.ehu.eus
MUNDU KLASIKOA MASTERRA

www.ehu.eus/mastermundoclasico
PRESENTACIN Y OBJETIVOS PERFIL DE INGRESO PROGRAMA FORMATIVO
MDe
Master eta Doktorego Eskola
Escuela de Mster y Doctorado
Master and Doctoral School
La influencia del Mundo Clsico sigue vigente Grado o Licenciatura en Historia, Filologa Obligatorias: 3 ECTS
hoy en da en nuestra sociedad, contina Clsica, Humanidades, y otras titulaciones Metodologa para la investigacin sobre el mundo clsico.
siendo un notable referente cultural y, por afines. Fuentes para la historia del mundo greco-romano.
supuesto, muchos de los grandes temas Arqueologa clsica.
humanos que fueron propuestos en aquella Retrica griega.
poca no han perdido validez en la actualidad. SALIDAS PROFESIONALES Retrica latina.
Pervivencia de la literatura clsica en la cultura occidental.
Este Mster es el nico del mbito estatal que Investigacin relacionada con el Mundo Optativas: 3 ECTS
ofrece una formacin diversificada e integral Clsico, en centros nacionales e Lenguas paleohispnicas.
sobre el Mundo Clsico. El programa incluye internacionales. Ciudades y ciudadanas en el mundo romano.
docencia en Filologa Griega, Filologa Latina, Docencia en centros pblicos y privados; Geografa y etnografa en la pennsula ibrica.
Historia Antigua, Lingstica Indoeuropea, industrias de la lengua: traduccin y edicin; Religiones en el mundo romano.
Arqueologa, Tradicin y pervivencia del divulgacin cultural; exposicin y Mundo micnico.
Mundo Clsico musealizacin del Patrimonio Arqueolgico y Mundo bizantino.
trabajos en Arqueologa Clsica. La idea de Roma en el mundo moderno.
El Mster Universitario en Mundo Clsico Acceso directo al Programa de Doctorado Prctica arqueolgica.
propone una formacin rigurosa y de calidad Interuniversitario en Ciencias de la Arqueologa de los asentamientos y del territorio del alto y medio Valle del Ebro en la
Antigedad (UPV/EHU, Universidad de primera y la segunda edad del hierro.
integrada por una oferta amplia y orientada,
Cantabria). Escrituras alfabticas del Mediterrneo.
por un lado, a complementar los
Seminario de lingstica indoeuropea.
conocimientos adquiridos durante los
estudios de Licenciatura y Grado, y, por otro, a Optativas: 4,5 ECTS
iniciar al alumnado en la investigacin sobre INFORMACIN BSICA Investigacin en lingstica griega y latina.
distintos aspectos relacionados con el Mundo Investigacin en literatura griega y latina.
Clsico. Lugar de imparticin: Potica griega y latina.
Facultad de Letras (Vitoria-Gasteiz). Nuevos estudios sobre mitologa griega y romana.
Los principales objetivos del Mster son Nuevos estudios sobre Edad media y humanismo latino.
Tipo de docencia: Prcticas polticas y relaciones de poder en el mundo grecorromano.
proporcionar un conocimiento avanzado Presencial y semipresencial.

Irua-Veleiako eskultura. Bibat-Arkeologia Museoak (Gasteiz) utzitako argazkia.


sobre diversos mbitos del Mundo Clsico y Trabajo fin de mster: 12 ECTS
Idioma de imparticin:
formar al alumnado de modo eficaz en las
Espaol. El trabajo fin de mster se puede
distintas metodologas de investigacin, de
realizar en espaol o euskera.
modo que pueda incorporarse a las lneas de
investigacin activas entre el profesorado Precio orientativo:
que lo imparte. Finalmente, busca estimular 1.550-1.750 .
la asistencia y participacin en reuniones Calendario: CONTACTO
cientficas relacionadas con sus intereses de De septiembre a junio, en horario de tarde.
Responsable: Antonio Dupl Ansuategui Secretara mster: Guillermo Ibeas
investigacin.
Tfno: 945013924 Tfno: 945013410
Email: antonio.dupla@ehu.eus Email: guillermo.ibeas@ehu.eus

CARGA LECTIVA / DURACIN


60 ECTS / 1 curso acadmico

Materias Materias Proyectos / Trabajos


MUNDU
Obligatorias
18 crditos ECTS
Optativas
30 crditos ECTS
de investigacin
12 crditos ECTS
Total
60 crditos ECTS KLASIKOA
MASTERRA
www.ehu.eus
MSTER EN MUNDO CLSICO

www.ehu.eus/mastermundoclasico