Está en la página 1de 5

School PULONG STA.

CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade Level 2


Teacher Learning Area ARALING
PANLIPUNAN
Grades 1-12 June 5, 2017 Quarter 1ST QUARTER
Daily Lesson Log Teaching Date
Checked:
Time NELIA M. TABUYO, Ed.D.
Principal II
I. Layunin LUNES

A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa kinabibilangang komunidad
Malikhaing nakapagpapahayag/nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng
B. Pamantayan sa Pagganap kinabibilangang komunidad.

C. Mga Kasanyan sa Pagkatuto Nasasabi ang payak na kahulugan ng komunidad

Isulat ang code ng bawat kasanayan AP2KOM-Ia-1

II. Nilalaman Aralin 1.1 Ang Komunidad

III. Kagamitang Panturo


A. Sanggunian K to 12 Curriculum -
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro TG p. 4-6
2. Mga pahina sa Kagamitang Pang- LM p. 8-17
Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa Ppt,
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Tv,laptop, lapel

IV. Pamamaraan
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Masdan ang larawan ng mga tao.
pagsisimula ng bagong aralin
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Saan kaya sila namumuhay?
Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na namumuhay at
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
nakikisalamuha sa isat isa at naninirahan sa iisang pook na magkatulad ang
bagong aralin
kapaligiran at kalagayang pisikal.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto at Saan kayo nakatira? Maayos ba kayong namumuhay?
paglalahad ng bagong kasanayan #1

E. Pagtalakay ng bagong konsepto at Bukod sa inyong pamilya, sinu-sino pa ang inyong kasama na namumuhay sa
paglalahad ng bagong kasanayan #2 inyong lugar?
F. Paglinang sa Kabihasaan Iguhit ang larawan ng iyong komunidad na kinabibiangan.
(Tungo sa Formative Assessment)
Sino ang magkapareho ang iginuhit? Ibig sabihin, iisa ang komunidad na inyong
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay kinabibilangan.

Ano ang komunidad?


H. Paglalahat ng Aralin
Punan ng sago tang mga patlang.
I. Pagtataya ng Aralin Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga ____ na sama-samang naninirahan
sa iisang _______na magkatulad ang kapaligiran at kalagayang _________.
J. Karagdagang gawain para sa takdang-
aralin at remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba
pang gawain para sa remediation.
C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong
ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punong guro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho
na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
School PULONG STA. CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade Level 2
Teacher Learning Area ARALING
PANLIPUNAN
Grades 1-12 June 6, 2017 Quarter 1ST QUARTER
Daily Lesson Log Teaching Date
Checked:
Time NELIA M. TABUYO, Ed.D.
Principal II
I. Layunin MARTES

A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa kinabibilangang komunidad
Malikhaing nakapagpapahayag/nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng
B. Pamantayan sa Pagganap kinabibilangang komunidad.

C. Mga Kasanyan sa Pagkatuto Nasasabi ang payak na kahulugan ng komunidad

Isulat ang code ng bawat kasanayan AP2KOM-Ia-1

II. Nilalaman Aralin 1.1 Ang Komunidad

III. Kagamitang Panturo


A. Sanggunian K to 12 Curriculum -
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro TG p. 4-6
2. Mga pahina sa Kagamitang Pang- LM p. 8-17
Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa Downloaded ppt
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Tv,laptop, lapel

IV. Pamamaraan
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Masdan ang larawan .
pagsisimula ng bagong aralin
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Saan matatagpuan ang mga bahay at building na ito?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa Ilahad ang aralin gamit ang susing tanong sa Alamin Mo. Ano ang
bagong aralin komunidad?
D. Pagtalakay ng bagong konsepto at Ano-ano ang makikita sa larawan ng komunidad?
paglalahad ng bagong kasanayan #1
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at Nakikita mo ba ito sa inyong komunidad?
paglalahad ng bagong kasanayan #2
F. Paglinang sa Kabihasaan Pagtambalin ang larawan sa hanay A at ang mga salita sa hanay B.
(Tungo sa Formative Assessment) Hal. simbahan-larawan ng simbahan.
Pangkatang Gawain.
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Iguhit ang larawan ng inyong komunidad.Ipaulat sa bawat pangkat tungkol
sa larawang ng komunidad na iginuhit.
H. Paglalahat ng Aralin Ano ano ang bumubuo sa komuniidad?
Punan ng sagot ang patlang.
Ang komunidad ay binubuo ng mga ______________, _______________,
I. Pagtataya ng Aralin
_____________, ________________
_____________.
J. Karagdagang gawain para sa takdang-
aralin at remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba
pang gawain para sa remediation.
C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong
ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punong guro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho
na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
School PULONG STA. CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade Level 2
Teacher Learning Area ARALING
PANLIPUNAN
Grades 1-12 June 7, 2017 Quarter 1ST QUARTER
Daily Lesson Log Teaching Date
Checked:
Time NELIA M. TABUYO, Ed.D.
Principal II
I. Layunin MIYERKULES

A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa kinabibilangang komunidad
Malikhaing nakapagpapahayag/nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng
B. Pamantayan sa Pagganap kinabibilangang komunidad.

C. Mga Kasanyan sa Pagkatuto Nasasabi ang payak na kahulugan ng komunidad

Isulat ang code ng bawat kasanayan AP2KOM-Ia-1

II. Nilalaman Aralin 1.1 Ang Komunidad

III. Kagamitang Panturo


A. Sanggunian K to 12 Curriculum -
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro TG p. 4-6
2. Mga pahina sa Kagamitang Pang- LM p. 8-17
Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa Ppt,
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Tv,laptop, lapel

IV. Pamamaraan
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Itambal ang hanay A sa hanay B.
pagsisimula ng bagong aralin
Anu- ano ang mga bumubuo sa komunidad?
B. Paghahabi sa layunin ng aralin
Ang mga ito ang halimbawa ng isang komunidad.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin Itambal ang salita sa larawan. Hal. dagat sa larawang dagat.

D. Pagtalakay ng bagong konsepto at Saan-saan matatagpuan ang komunidad?


paglalahad ng bagong kasanayan #1
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at Saan naroroon ang inyong komunidad?
paglalahad ng bagong kasanayan #2
F. Paglinang sa Kabihasaan Pankatang gawain. Iguhit ang lugar kung saan lugar makikita ang iyong komunidad.
(Tungo sa Formative Assessment)
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- Kulayan ang larawan na katulad ng kinaroroonan .
araw na buhay
H. Paglalahat ng Aralin Saan-saan maaaring matagpuan ang komunidad?
Punan ng sagot ang patlang.
I. Pagtataya ng Aralin Ang kinaroroonan ng komunidad ay maaaring sa __________,
____________, __________, ____________, __________, ____________.
J. Karagdagang gawain para sa takdang-
aralin at remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba
pang gawain para sa remediation.
C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong
ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punong guro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho
na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
School PULONG STA. CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade Level 2
Teacher Learning Area ARALING
PANLIPUNAN
Grades 1-12 June 8, 2017 Quarter 1ST QUARTER
Daily Lesson Log Teaching Date
Checked:
Time NELIA M. TABUYO, Ed.D.
Principal II
I. Layunin HUWEBES

A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa kinabibilangang komunidad
Malikhaing nakapagpapahayag/nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng
B. Pamantayan sa Pagganap kinabibilangang komunidad.

C. Mga Kasanyan sa Pagkatuto Nasasabi ang payak na kahulugan ng komunidad

Isulat ang code ng bawat kasanayan AP2KOM-Ia-1

II. Nilalaman Aralin 1.1 Ang Komunidad

III. Kagamitang Panturo


A. Sanggunian K to 12 Curriculum -
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro TG p. 4-6
2. Mga pahina sa Kagamitang Pang- LM p. 8-17
Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa Downloaded ppt
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Tv,laptop, lapel

IV. Pamamaraan
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Ano ang nakikita ninyo sa larawan?
pagsisimula ng bagong aralin
Larawan nga ito ng isang komunidad na magsisilbi ninyong modelo sa
B. Paghahabi sa layunin ng aralin
paggawa ng inyong sariling komunidad.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa Ilabas ang inyong mga kagamitan sa paggawa.
bagong aralin
D. Pagtalakay ng bagong konsepto at Dala ba ninyo ang mga karton, pangguhit at gunting na ating gagamitin?
paglalahad ng bagong kasanayan #1
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at Paano tayo bubuo ng isang komunidad?
paglalahad ng bagong kasanayan #2
Iguhit muna ninyo sa karton ang mga munting bahay, simbahan, paaralan
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
at iba pang bahagi ng komunidad.Pagkatapos ay patayuin ang mga ito gamit
ang pandikit.
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- Pagsasagawa ng mga bata.
araw na buhay
H. Paglalahat ng Aralin Nakabuo ba kayo ng isang komunidad?
Isulat ang T kung tama at M kung mali.
1. Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga taong sama-samang
I. Pagtataya ng Aralin naninirahan sa iisang pook na magkatulad ang kapaligiran at kalagayang
pisikal.
2. Ang komunidad ay binubuo ng paaralan, pamahalaan
J. Karagdagang gawain para sa takdang-
aralin at remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba
pang gawain para sa remediation.
C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong
ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punong guro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho
na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
School PULONG STA. CRUZ ELEMENTARY SCHOOL Grade Level 2
Teacher Learning Area ARALING
PANLIPUNAN
Grades 1-12 June 9, 2017 Quarter 1ST QUARTER
Daily Lesson Log Teaching Date
Checked:
Time NELIA M. TABUYO, Ed.D.
Principal II
I. Layunin BIYERNES

A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa kinabibilangang komunidad
Malikhaing nakapagpapahayag/nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng
B. Pamantayan sa Pagganap kinabibilangang komunidad.

C. Mga Kasanyan sa Pagkatuto Nasasabi ang payak na kahulugan ng komunidad

Isulat ang code ng bawat kasanayan AP2KOM-Ia-1

II. Nilalaman Aralin 1.1 Ang Komunidad

III. Kagamitang Panturo


A. Sanggunian K to 12 Curriculum -
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro TG p. 4-6
2. Mga pahina sa Kagamitang Pang- LM p. 8-17
Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa Downloaded ppt
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Tv,laptop, lapel

IV. Pamamaraan
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Masdan ang larawan.
pagsisimula ng bagong aralin
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Saan mo nais manirahan?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa Nais mo bang tumira sa isang komunidad na malapit sa dagat , kapatagan,
bagong aralin kabundukan at lungsod.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto at Paano natin maipakikita sa malikhaing paraan ang pag-unawa natin sa
paglalahad ng bagong kasanayan #1 komunidad?
Ngayon ay bubuo tayo ng iba-ibang komunidad sa tabing dagat, kapatagan,
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #2
kabundukan at lungsod gamit ang inyong kagamitang pangguhit. Kaya ba
ninyo ito?
F. Paglinang sa Kabihasaan Papangkatin kayo sa apat na grupo upang higit na maging masaya ang
(Tungo sa Formative Assessment) inyong paggawa. Handa na ba kayo?
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- Pangkatang paggawa ng mga bata.
araw na buhay
H. Paglalahat ng Aralin Nakabuo ba kayo ng isang komunidad?
Isulat sa papel kung ano ang tinutukoy.
I. Pagtataya ng Aralin 1.Ito ay binubuo ng pangkat ng mga tao na sama-samang naninirahan sa
iisang pook.
J. Karagdagang gawain para sa takdang-
aralin at remediation
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan
ng iba pang gawain para sa remediation.
C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punong
guro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa ko guro?