Está en la página 1de 1
(1/2) EXEMPLAR PER AL CENTRE/EJVEMPLAR PARA EL CENTRO ANNEX V | ANEXO V GENERA LITAT | sotticmuoomscrincié ren a La Reauitzacio pe Les Proves pracces Prova especiea LX VALENCIANA |. souciruo ne scriecion papa LA REALZACION OF LAS PRUEBAS DE AGCESO S Prueba especiica ; a A |DADES DEL CENTRE / DATOS DEL CENTRO inition C.S.M. "Joaquin Rodrigo" Valencia B |DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES: SS RE RARER WERT PORTA TGIETS ERLE RREN TERT POAT $ RTA RES OTRO TEER TELE via vaccés / via De acceso 7 Baars 1 Brova espectea sense requ at 69510) Malos de 25 anys. Bacnioreo Prueba ebpectica sn vequtos (ar 633 LOE) Mayores ce 23 os D [DECLARACIO RESPONSABLE | VERIFICACIO DE LA IDENTITAT |DECLARACION RESPONSABLE Y VERIFICACION DE LA IDENTIDAD Lapersona so! eter ectara bate a seuaresponsaitat complies requsts 99 per apartpar en es proves de la resent convoca- tera. queca nfomaca gs 'agmnistse peca requei-t en quasevl moment documentclsaredeatva aquest compliment a pereorasoletart declare bao 3uresponsabidedcumpir los reqs exis para Barbar on las pubs dea procentconvoc tora queda nformada de au a admnistracion pears reaver an cualquier momento fa documentacen acredtatva de dete cumpimien Lapersona so! etantattortza que Forgan vai la seua ena amb a norma del Minton responsabla del sistoma do vertieacé ce ages dato {i pereonasoletantoavtorza quo organo valde eu ientifad con a infomacién do Minster resgonsable de sistema de vricactn de dats de dentdoe EJ ESPECIALITATS QUE DESITJA CURSAR (Marque amb una X Tespecialtat a que Topta) ESPECIALIDADES QUE DESEA CURSAR (Margue con una X la especialdad a la gue se opta) Mixa Especattat Mitea Especlond [7 Se adunta fotocopia compulsada del cetificado de nota media del expediente de los estudios LJ profesionales de misica, F |Tipus De MATRICULA/ TIPO DE MATRICULA orca Fama nombrosaeatgora general Famila nombrosacategora especial DO Grane (11 Fait himerosa categoria general A Feinta rameresa catepona expec! Discapactat ovale superior a 2% Eamia monoparental eategora general fama monaparental categoria espoca CO BeepsctisMvaare opener ai 33% C] Famia monoporental categora general [_) Famila monoparenta eategora espace Vieimes actos do vexnea sobre a dona Yieumes de bands amades | alementsteorstes. D1 Viesmas ae acios de valencia sobre fa mur. Vicumas de bandas armadas y eemertos terosias. EET Valencia, de de 2017. meget oe egel el centre docet Solo el conro dacente Fama igre et erate pct eh Sse eee Sen an oceans sions ed 0 se oP ae air ea erie ear Stars rem ors rte eae | Ee Bel Eh Sake Fn ts 3 Cade Pal BS am HE a Ss INSTITUT SUPERIOR D ENSENYAMENTS ARTISTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 09/05/13 INSTITUTO SUPERIOR DE ENSENANZAS ARTISTICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA ‘mP031707, ‘CECD- SDGIT- ISEACV DIN-A4 TA- 18512 -01-E