Está en la página 1de 52

Revista dinformaci, denncia i crtica social a Ciutat Vella

Dossier: Movimiento Masculinidades Cien aos de


violncia antituristizacin (II) y feminismo resistencia en
immobiliria el Rif
3 20 26 30

MASAL A
1

N74 JUNY 2017

masala s barreja despcies


co st a. P er se gu ir fe n t i repartint
Masala s gratuta per es si te m la vostra ajuda.
as al a n ec
2

els 5.000 exemplars de M


MASAL A

po rt al pr oj ec te , po de u fer una aportaci


Si voleu donar su ES 25 /3 02 5/ 00 01 /1 91 4/ 3344/0873
compte:
econmica al nmero de

Masala s una publicaci sense nim de lucre. Totes les tasques que fan possible la revista i la seva distribuci
es fan de manera militant. Les aportacions serveixen exclusivament per ajudar a pagar les despeses d'impressi.

Masala s barreja despcies


www.masala.cat
Twitter: @masalacv
Facebook: MasalaCiutatVella
Correu electrnic: masala@ravalnet.org
Illustraci de portada: Jos Luis Merino

En aquest nmero han participat: Alberto Lpez Bargados - Ali Lmrabet Nmero 74, tercera poca
- Andrs Antebi - rid - Blanca A. Mat - Caterina Borelli - Daniel Malet Publicaci semestral
- Daniel Pardo - Edith Lasierra - Etiam Gula - Guillem Machado - Horacio 5.000 exemplars gratuts
Espeche - Ibn Ek - Irene Cuesta Mayor - Joan Rodrguez - Jokin Azpiazu
Carballo - Jum - Marc Iglesias - Marc Morell - Maria Pons - Mara Romero Aquest nmero sha tancat
Garca - Mart Cus - Miguel Martn - Miquel V. - Mostra Internacional de el 27/05/2017
Films de Dones - Nomdenoia - Paula Monteiro - Pere Farr - Robert Bonet -
Santi Gonzlez - Snia Rubio - Xavi Mohlaen - Youssef El Maimouni
Podeu consultar lhemeroteca digital a:
Agraments: Albert, Ahmed, Rita, Roni y Rafi, Daniela y Carme, Elisa y Vladi, www.masala.cat/numeros
Horst y Esteve, Jordi, Sara, Sebas y Turismografas
EDITORIAL GRFIC

Fotografia: Robert Bonet


CUERVO INGENUO
Verano de la vergenza

En Barcelona nos llenamos la boca, ufanos, de ser una Ciutat Refugi, mientras vamos
convirtindonos inexorablemente en una Ciutat Frontera. Mucha palabrera institucio-
nal bienintencionada, desmentida por una realidad palpable y cruda. Todas las puertas
abiertas al ruidoso paso de los trolleys de los turistas y a los dudosos dineros de inver-
sores y promotores inmobiliarios que amenazan con la hotelizacin total y la supresin
de la vecindad en los barrios. Todas las puertas cerradas al petate repleto y pol-
voriento de los vagamundos. Ruta a ruta, calle a calle, cuerpo a cuerpo, la frontera se
desplaza como una serpiente sin final, persiguiendo a los migrantes, levantando por
doquier sus vallas multiformes: primero de alambres de espino, despus de leyes dra-
conianas, burocracia, coches policiales, crceles, rumores y desprecios.
En el Port Vell, rumbo a la playa, se alza una de nuestras fronteras ms lustrosas. A
un lado de la valla, transcurre la vie en rose en los megayates de lujo, debidamente pro-
tegidos por cuerpos de seguridad privados. Al otro, la masa paseante y los vendedores
de gafas, bambas y pareos, debidamente vigilados por cuerpos de seguridad pblicos.
Feliz verano de la vergenza.
4
MASAL A

N 74 JUNIO 2017
NDICE

01 14 EL MN AL REVS
EDITORIAL GRFIC FINQUES EN LLUITA 44
Quan lescala de venes 30
esdev subjecte poltic CIEN AOS DE FICCIONS
RESISTENCIA EN EL RIF TH
BARRIS 18
03 SUPERHROES DE 46
DOSSIER: VIOLNCIA BARRIO ARTEFACTES RELECTURES
IMMOBILIRIA CLIVE: CULTURALS CONTRA LOBLIT
Queremos un gobierno DE LA VA LAYETANA
04 sin ningn cabrn espaol 34 A LA RAMBLA DEL
INVERSIONISME ni ningn cabrn cataln PATAFSICAS RAVAL
I VIOLNCIA ACADMICAS
IMMOBILIRIA CIUTATS EN EL RAVAL 48
ORGANITZADA 40 MOTS ENCREUATS
20
MOVIMIENTO MSICA
10 ANTITURISTIZACIN (II) MSICA DE LIBRERA,
ENTREVISTA A DANIEL RESONORIZA TU VIDA
LEYVA,
MK PREMIUM: DEBATS
Nosaltres farem el que 42
ms ens convingui, com 26 CINEMA
qualsevol propietari del MASCULINIDADES Y BARCELONA:
mn FEMINISMO ARXIU OBERT
BARRIS

Dossier:
violncia immobiliria
Textos: Masala | Entrevista: Marc Iglesias | Illustracions: Nomdenoia | Infografies: Maria Pons
Inversionisme i
violncia immobiliria
organitzada
El nou cicle d'inversionisme immobiliari, juntament amb
el creixement aclaparador de la indstria turstica, sha
materialitzat en el centre histric, i ms enll, en un cicle
de violncia (des)encadenada, on noms com MK Premium,
Desokupa o Airbnb simbolitzen diferents capes dun
assetjament estructural que ha convertit en quotidiana
lexpulsi del venat amb diferents mtodes.
En un mes curt, entre el 4 i el 28 de juny ment cotitzen en borsa i que es basen en de la Propietat (venta quita renta, en diuen
del 2016, BMB Investment Management operacions dadquisici massiva dactius amb alegria alguns juristes especialitzats).
es va fer amb quatre edificis sencers a immobiliaris. Per va ser una reforma de Per altra banda, en la mesura que el
Ciutat Vella: Sant Climent 5, Tallers Mariano Rajoy que va entrar en vigor el mercat de nova construcci es va estan-
55, Princesa 19 i Aviny 37 el Palau 2013 la que va provocar el boom i lex- car, la pressa per empnyer i accelerar
Gualbes, que data del segle xiii. La pansi de les SOCIMI com lltim crit un nou cicle dinversionisme especula-
mateixa societat va comprar, en diferents de les societats dinversi collectiva: es tiu multiplicaci de compravendes,
onades entre el juny del 2015 i loctubre redua de 15 a 5 milions deuros el capi- revaloritzaci de propietats i increment
del 2016, una desena de finques a Ciutat tal mnim per a la seva constituci, per, de preus sense lmit troba el seu cam
6

Vella, la majoria al Raval i al Barri Gtic. sobretot, es rebaixava del 19% al 0% el en lexplotaci i la rehabilitaci del parc
Tot i que va ser constituda lany 2007, tipus de lImpost de Societats que havien dedificis i habitatges existents.
MASAL A

BMB funciona actualment com a gestora de tributar. Limpacte daquesta darrera En lnies generals, el perode 2014-
duna altra societat fundada lagost del reforma la resumeix un titular del diari 2017 est marcat pel pacte entre les
2014 sota el nom dOptimum Re Spain El Pas de lagost de 2014: Las SOCI- administracions i la indstria immobi
SOCIMI SA, que al setembre del 2016 MI animan el mercado con ms de 1.600 lirio-financera per crear les condicions
tenia al darrere un capital social de 50 millones en compras. duna nova onada de creixement immo-
milions deuros.1 Desprs que el castell de cartes biliari, objectiu que trobem perfectament
Els principals accionistes daquesta hipotecari fos precisament una de les cr- sintetitzat al document de sortida a borsa
societat sn Anangu Grup, SL, amb el regues que va fer esclatar aquells merave- de lesmentada SOCIMI Optimum Re
14% de laccionariat (representada per llosos anys de la bombolla, la recuperaci Spain: ofrecer una inversin de rentabi-
Marc Sab Richer, director de Fujitsu al lidad con riesgo controlado y un retorno
Regne Unit, i de la que tamb forma part el perode 2014- absoluto derivado de un mercado al alza
lexdirectiu del Bara Alfonso Castro impulsado por la recuperacin econmi-
Sousa), i Body of Knowledge, SL, amb
2017 est marcat pel ca: renta de alquiler y revalorizacin del
el 7% (representada a la SOCIMI per pacte per crear les capital generado a partir de la adquisi-
Joan Plensa, familiar de lescultor Jaume condicions duna nova cin selectiva y gestin activa de las pro-
Plensa que s membre del consell dad- onada de creixement piedades residenciales. En aquest sen-
ministraci de Body of Knowledge). immobiliari tit, un casc histric com el de Barcelona
La data de fundaci i la denominaci ofereix el terreny adobat dun territori
societria no sn secundries, en aquest i la reconversi del mercat immobilia- que les darreres tres dcades ha estat i
cas. Les anomenades SOCIMI (Societat ri sembla que passa, en bona part, per est sotms, amb diferents configuraci-
Cotitzada Annima dInversi al Mercat lampliaci especulativa del mercat de ons, a tres cicles de violncia econmica
Immobiliari) van ser autoritzades per la lloguer com a figura dexplotaci finan- i especulativa: el de la destrucci dhabi-
Llei 11/2009 de 26 doctubre del govern cera. De fet, el juliol del 2013 saprovava tatge, la revaloritzaci del sl i lexpansi
de Rodrguez Zapatero, amb lobjectiu la Llei 4/2013 de Medidas de Flexibiliza- dedificaci nova; el de lespeculaci i la
denfortir i lubricar el mercat de lloguer cin y Fomento del Mercado del Alquiler violncia immobiliria amb lhabitatge
a preu lliure i no regulat ni protegit de Viviendas, que, entre daltres, redua de existent; i el de la inundaci turstica a
incloent-hi, a ms dhabitatges, oficines cinc a tres anys el perode mnim de con- travs dhotels i apartaments turstics.
i locals. Es tracta dentitats financeres tracte i permetia lextinci dels arrendaments El primer, avui en un segon pla per no
especialitzades en aquest mercat, que desprs dun canvi de propietari, quan els desaparegut, i els altres dos en plena
agrupen diferents inversors, que general- contractes no hagin estat inscrits al Registre vigncia.
Urbanisme

Cicle inversionista i simbiosi


immo-turstica a Ciutat Vella
Al Facebook oficial dMK Premium, els germans Daniel
Eduard i Sergio Rodrigo Leyva Ruiz ens ofereixen un repor
tatge fotogrfic de la celebraci del quart aniversari de la seva
empresa, que sintetitza les aliances formals i informals de les
elits dels negocis turstic i immobiliari de la ciutat. En una
terrassa de lhotel Vela W i sota el cartellet MK Premium
private event, els alevins del negoci immobiliari beuen,
mengen i riuen en un esdeveniment exclusiu on la ciutat, de
fons, s noms una imatge o un quadre on tan sols existeixen
els edificis.
Ens trobem davant duna relaci simbitica, amb dos
actors principals, lexpansi de la indstria turstica i un exr-
cit dinversors immobiliaris, la maquinria dextracci de
riquesa dels quals veurem que funciona tant amb el coll blanc

MASAL A
com amb la m de ferro. Les poltiques municipals han jugat
un paper determinant com a accelerador daquest procs, i el
seu impacte i ona expansiva no shan aturat amb les mesures
dels darrers dos anys del govern de Barcelona en Com, com
la moratria hotelera, que amb prou feines s un gra de sorra

7
en el ritme aclaparador del mamut immo-turstic.

En aquest mapa, si les administracions han posat el codi


la reconversi del les lleis i les normatives i els grans, mitjans i fins i tot
mercat immobiliari passa petits inversors han posat el hardware els diners, les fin-
per lampliaci especulativa ques, els matons i lexpulsi de vens, les empreses
del mercat de lloguer com de lloguer turstic shan convertit en la sntesi i el malware
del cicle despeculaci i apropiaci immo-turstica. Si b el
a figura dexplotaci
lloguer turstic en totes les seves formes s noms una part
financera
daquesta maquinria, Airbnb i empreses semblants shan
convertit en el model ms complet dextracci de riquesa
Si en general la poltica de monocultiu al voltant del turis- en el tram final de la cadena especulativa: explota a diferents
me t uns efectes de revaloritzaci especulativa, els efectes escales, des de les economies individuals fins als empresaris
de mesures derivades del Pla dUsos de Ciutat Vella apro- turstics de tota mena; fa de paraigua i tallafoc per despistar
vat per CiU i encara vigent, com les rees de Tractament i saltar-se les normatives que regulen ls turstic; i, el ms
Especfic destinades a lobertura de restaurants sense cap important, t un efecte de transformaci estructural de ls
tipus de limitaci, no noms afavoreixen unes determinades de les finques i de leconomia de la ciutat i dels barris a mesu-
activitats comercials, sin que tamb tenen una repercussi ra que sinfiltra en la trama habitacional.
directa sobre ls i, per tant, sobre el valor de les finques. En tot aquest pla seqncia en qu les decisions polti-
De la mateixa manera, lobertura de comportes a la riuada ques ballen en harmonia amb les necessitats i les expectati-
dhotels i apartaments turstics, va suposar la revaloritzaci ves duna part del mercat immobiliari en fase de resurrecci
directa tant dels solars encara existents com de les finques i renovaci, cal situar en primer terme la destrucci social
plenes de llogaters, vctimes potencials de lnica indstria materialitzada en els 260 desnonaments efectuats entre
en creixement durant la crisi. Loferta dun barri sencer per gener i setembre del 2016 (vegeu Masala 73), dades duna
al negoci turstic, ms que la vella taca doli dels arquitectes violncia econmica i sovint material que dna la seva veri-
de lurbanicidi, va ser la sang que van ensumar per ensima table dimensi a aquest nou esfor publicoprivat dexpansi
vegada els taurons del totxo al centre histric. del capitalisme immobiliari i turstic.
8
MASAL A

Operacions llampec
Si alguna cosa caracteritza una part important del tipus ja sigui pel valor de les rendes dels contractes vigents, o per
doperacions immobiliries que sestan portant a terme s, ambdues coses; i per laltra, la disminuci al mnim pos-
per una banda, ladquisici massiva de propietats sovint a sible dels temps dactuaci. Optimum Re Spain afirma que
un preu inferior a la mitjana, ja sigui per lestat de les finques, bona part del seu negoci consisteix a generar operaciones
www.veusambveu.com

c/ hortes, 10 Feminismes
(poble sec) Gnere
de 9:00
a 1:00 de la nit
Llibre infantil
Men diari de migdia 8,50 de dilluns a divendres no-heteronormalitzat
olla popular 3,50 amb opci vegana i productes ecolgics i de proximitat
berenars populars 1 per les ms petites a, a partir de les 17h
varietat de tapes i entrepans a partir de les 18 h Picalquers 2, cantonada roig (Raval)
de compra a valores por debajo del mercado, obteniendo des- bre es va fundar Spirit Bcn Cdols SL, i el desembre daquest
cuentos de aproximadamente un 20%, adquiriendo edificios any ja era propietria de ledifici Cdols 12.
completos y, tras una inversin para optimizar las vivien A diferents escales, ens trobem amb un modus operandi
das transcurridos 3-4 aos de arrendamiento, vender piso destructures dinversi creades ad hoc, que mitjanant opera-
por piso de manera que el precio de venta se incrementa. cions llampec intenten, en uns casos, reduir al mxim el temps
Menys de dos anys desprs de la seva constituci, aquesta duna operaci concreta i, en uns altres, aconseguir el mxim
societat havia adquirit deu propietats noms a Ciutat Vella.
Segons les dades recopilades pel collectiu Resistim al un casc histric com el de
Gtic a partir dinformaci venal que inclou la resta de barcelona ofereix el terreny
barris de Ciutat Vella, en altres casos els temps dactuaci adobat dun territori que
sn molt ms ajustats pel que fa a les etapes entre la com- les darreres dcades ha estat
pra, lexpulsi i la venda dels edificis. Aix ho mostren les sotms a tres cicles de
actuacions dMK Premium en el cas del carrer Lancaster
violncia econmica
13, on, alhora que comenaven les pressions sobre el venat
daquesta finca, lempresa feia moviments per adquirir les i especulativa
tres finques adjacents. En el decurs de pocs mesos, es van
posar en marxa els mecanismes ofertes de diners mitjan- acaparament de propietats en el menor temps possible. Sovint
ant matons, entre daltres per expulsar els vens del les dues coses. Ho expressa grficament un publireportatge
bloc i llanar un clar missatge als llogaters del conjunt dedi- dedicat a MK Premium publicat a La Vanguardia el juliol del
ficis del mateix carrer, amb lobjectiu evident duna opera- 2016: tancades les darreres 5 operacions del primer semes-
ci dexpulsi i rendibilitzaci massiva i rpida. Lempresa tre del 2016, MK Premium ja ha assolit aquest any el mateix
MK Premium, administrada pels germans Leyva, es consti volum dadquisici dedificis sencers que en tot lany passat.
tueix el juny del 2012 i, desprs dunes modestes compres de Una xifra que acosta la patrimonial dinversi catalana al seu
pisos a lHospitalet, aterra a Ciutat Vella i, el desembre del objectiu: comprar 60 edificis al llarg daquest any.
2013, constitueix la societat Carrer Tigre 12 SL, creada per

MASAL A
a loperaci corresponent a la compra de ledifici que li dna
Baules i esglaons duna violncia
el nom. Daleshores en, MK Premium ha estat propietria
immobiliria organitzada
duna vintena de finques del districte, totes elles venudes en
un curt perode de temps. Entre elles podria figurar la cone- Sota anglicismes societaris com Optimum, Premium, Spirit
guda Can Seixanta del carrer de la Riereta, comprada recent- o Investment es mou una cadena de violncia organitzada

9
ment per lAjuntament de Barcelona al grup alemany Jger & destinada a pressionar els inquilins per aconseguir accelerar
Pachowiak, per que figura a la llista de propietats citades al els objectius de cada operaci. Baixant els esglaons des dels
web dels Leyva. despatxos que decideixen cada operaci amb un correu elec-
Per aquestes intervencions no sn exclusives de grans trnic, una trucada o una reuni, fins a la realitat material de
grups inversors, sin tamb doperadors descala ms peti- les finques, hi ha una cadena on la pulcritud de la primera
ta per que generen situacions igual de greus. Soverino Bcn baula es converteix en guerra bruta a la darrera.
Investments SL, propietat dAlejandro Gonzlez Comte i Enviament de matons de gimns amb ofertes de
installada molt a prop de la seu del Districte de Ciutat Vella diners, que sn amenaces velades als habitants perqu
al 3r del nmero 5 del carrer Bonsuccs, on figuren tamb abandonin el pis, o accions dhostilitat i sabotatge a la
les empreses Sapo Inversions SL i Tactica Property Deve- mateixa finca, sn algunes de les tctiques atribudes a MK
lopment SL, es va constituir el 16 de novembre del 2016 i Premium. Aix ho ha documentat el collectiu Resistim al
el 12 de desembre del mateix any ja era propietria de ledifici Gtic en diversos casos com el de la Jovita i el Carlos, que
Correu Vell 12. Una cosa semblant passa amb Spirit Bcn van haver dabandonar el seu pis de Lancaster 13 desprs
Cdols SL, propietat del promotor immobiliari francs de rebre una indemnitzaci de 1.000 euros.2 A la mateixa
Jean-Philippe Bertojo Mathias: el 13 doctubre del 2016 es va finca, com explica la crnica duna de les darreres accions
constituir a Madrid Spirit Ibrica Reim SL, el 18 de novem- dintimidaci sobre els ltims habitants, el 20 de mar la

www.harlemjazzclub.es
Concerts cada nit des de 1987
Comtessa de Sobradiel, 8 (Barri Gtic)
famlia (la Rita, dona embarassada, el nen de 10 i l'Ahmed) Passivitat policial i judicial,
ha estat despertada per cops destrossant parets interiors insuficincia poltica
de ledifici. Mentre els operaris actuen a cop de mall, els Cal destacar que els cossos policials que shan personat en
matons dSMT posen portes de seguretat als pisos.3 aquestes agressions, tant Mossos dEsquadra com Gurdia
Actuacions que podrien ser susceptibles dencaixar en la Urbana, noms excepcionalment i perqu el venat ho ha
definici del delicte de coaccions associat a lassetjament exigit han demanat la documentaci als matons impli-
immobiliari, tal com el descriu aquesta sentncia que va cats. En casos com el del carrer de la Cera 15, el 28 dagost
condemnar un propietari a tres anys de pres i 18.000 del 2016, o del carrer del Carme 61, el 17 de novembre del
euros dindemnitzaci: la conducta del propietario est mateix any, diversos testimonis van veure el tracte sum-
presidida por el propsito de hacer incmoda la situacin mament cordial dels cossos de seguretat amb el grup de
de los inquilinos, bien para que acepten una serie de con- matons en contrast amb lactitud hostil cap al venat
diciones, como puede ser la subida del alquiler, bien para mobilitzat contra el desallotjament illegal.
provocar que desalojen el inmueble.4 Per altra banda, des de cap jutjat shan iniciat actuacions
Accions semblants shan produt en altres casos, tant dofici per aquests fets, malgrat que les actuacions de mato-
en finques senceres com en pisos allats, per part de diver- nisme shan denunciat com a intents de desallotjament
ses empreses. s el cas del carrer de la Cera 15, el carrer extrajudicial que usurpen les seves funcions jurisdiccionals.
En lactualitat, lnic procs judicial en marxa contra accions
les mesures del govern de mafioses com aquesta s liniciat, i adms a trmit el passat
barcelona en com sn un gra mes de mar, per lObservatori DESC pel desallotjament
illegal de lokupaci de Can Dimoni al barri de Grcia.
de sorra en el ritme aclaparador
Per la seva banda, lAjuntament va anunciar linici dac-
del mamut immo-turstic cions legals el desembre del 2016, per fins ara noms shan
concretat en mesures administratives i no judicials. A Lan-
Carme 61 o la Rambla del Raval 28, noms per citar tres caster 13 es va ordenar el cessament dobres i es va obrir un
casos en els quals ha intervingut Stop Desahucios Raval. expedient sancionador per incompliment del conveni signat
Cal destacar que, en aquests darrers exemples, el requeri- per la propietat anterior en el marc del Pla Dintres; i tamb
ment dels matons era labandonament immediat de la sha ordenat lexecuci de les obres de rehabilitaci (l'incom-
finca sense ms dilaci que el temps de treure els mobles pliment de la qual provocaria sanci) a les finques 7 i 9-11.
10

al carrer. En el cas del Districte de Ciutat Vella, la regidora Gala Pin


Al caliu del nou cicle inversionista ha crescut una es va posicionar pblicament al costat dels vens de Lancas-
MASAL A

estructura de caire i mtodes mafiosos, en la qual Desoku- ter 13 davant les actuacions dMK Premium i es va anunciar
pa ha adquirit cert renom, per on no sn els nics laprovaci de clusules anti-gentrificaci a les ajudes a la
actors. Presentant-se com a especialitzada en la inter- rehabilitaci incloses en el Pla de Barris del Gtic i el Raval
mediaci en immobles ocupats illegalment, en rea- Sud. Per demostrar mscul i deixar clar que se senten legi-
litat a part de la illegalitat de la seva actuaci en timats en les seves accions, els germans Leyva van denun-
les ocupacions amb o sense k bona part de les seves ciar a Pin per injries i calmnies, pel fet d'haver explicat a
intervencions han estat sobre inquilins amb contracte televisi la situaci a la qual havien sotms al venat. En cap
en vigor. Per, ms enll de Desokupa i empreses sem- cas, per, shan elaborat mesures preventives i dintervenci
blants, existeix una xarxa en la qual identifiquem des de immediata per frenar lescalada de violncia quotidiana que
lempresa de portes blindades STM a la multinacio- es viu actualment. Ara per ara, lactuaci municipal es limi-
nal dalarmes i cmeres de seguretat Securitas Direct, ta a escombrar les conseqncies amb mesures palliatives
que configuren un nnxol de negoci difs al voltant de la o defensives, per que arriben quan la situaci ja ha assolit
guerra bruta contra els habitants de les finques. extrems insuportables i sense que shagin establert mecanis-
mes de detecci ms enll de les alarmes venals.
MASAL A
11

1 Documento informativo de incorporacin al Mercado Alternativo Burstil . 3 Aquest vdeo documenta les diferents formes emprades per la
Segmento SOCIMI (MAB SOCIMI) de las acciones de la sociedad, propietat per assetjar la famlia: youtu.be/UbUW8Q62rys.
setembre 2016: bit.ly/2mDKxd5. 4 Sentencia 360/2012 del Juzgado de lo Penal 9 de Barcelona:
2 MK Premium desallotja a Lancaster, 13: bit.ly/2np6CuE. bit.ly/2owCQmj.
Celobert de la finca del carrer Lancaster 13, propietat dMK Premium. Lnica famlia que va rebutjar les ofertes
econmiques de lempresa per a rescindir el seu contracte de lloguer (que finalitza el 2019) segueix vivint a ledifici.
Fotografia: Robert Bonet, maig del 2017
Nosaltres farem el que ms ens convingui,
com qualsevol propietari del mn
Entrevista a Daniel Leyva,
soci i administrador de la immobiliria MK Premium

A diferncia de la tradici del vostre i anar-sen de viatge, comprar-se un Ara s una mica ms complicat perqu
sector de mantenir-se fora dels cotxe o el que sigui, una moto... no s... el preu de mercat est pujant (entre un
focus, vosaltres heu optat per tenir 15 i un 20% anual, els edificis i solars), i
una presncia pblica. Per qu? Quina relaci teniu amb lempresa aleshores s delicat perqu els propieta-
S, bueno... Ms que res, nosaltres par- Desokupa? Creieu que la seva mane- ris, bueno, ho saben, veuen a les notcies
lem amb tots els mitjans, parlo jo per- ra dactuar s correcta? que est pujant i, llavors, quan intentes
sonalment com a soci fundador, perqu Nosaltres no hem contractat mai Desoku- arribar a una negociaci, ells estan una
no tenim res per amagar, no? El nostre pa, per els coneixem molt b perqu en mica ms posicionats... amb expectatives

MASAL A
negoci s totalment legal, lcit. Nosaltres aquest sector ens coneixem tots i tenim ms altes, i llavors, ara, el ms difcil s
comprem edificis, rehabilitem i venem, relaci. Ja et dic, amb el Dani, el propie- comprar. Vendre s molt fcil perqu hi
o comprem, rehabilitem i lloguem, i no tari de lempresa, ens truquem i parlem... ha molta inversi estrangera. Nosaltres
veiem on est el punt conflictiu, no? I, bueno, no et dic ni que em sembli b ni dediquem el 80% dels nostres recursos en

13
Sens acusa destar expulsant els vens que em sembli malament. El que s que personal i econmics a la captaci dedi-
i, bueno, nosaltres el que no renovem em sembla malament s que una persona ficis, perqu s el ms difcil. Desprs,
sn els contractes de lloguer, no? Quan pugui usurpar una propietat privada lliu- una vegada captat aquest edifici, vendre
un contracte de lloguer caduca, perqu rement i quedar-shi un any, no? s molt ms fcil. Actualment, entre el 75
els contractes tenen data de caducitat, i el 80% dels nostres clients sn dIsrael.
nosaltres no els renovem perqu pre- Vosaltres comenceu la vostra activi-
ferim rehabilitar, augmentar el valor de tat el 2012. Era un moment on hi ha-
les finques i vendre-ho a un inversor, que via poca gent disposada a comprar la persona que est
majoritriament sn inversors estran- i magradaria saber quina anlisi feu pagant 250 o 300 euros
gers. Aix s una expulsi de vens? Bue-
del mercat aleshores. haur danar a viure a
no... Evidentment, quan tu rehabilites S, bueno, la veritat s que ho vam deci- un altre barri
una finca i li augmentes el valor, no pots dir dun dia per laltre. Vam comenar
continuar llogant els pisos a 250 o 300 comprant i reformant un pis a lHospi- I aix? s per algun lligam especial?
euros al mes com estaven llogats abans. talet de Llobregat. Vam comenar amb
I... s, aquesta persona que paga tan poc els recursos que tenem al 2012. Vam No, no. No som noms nosaltres. Tots
se nhaur danar a un altre barri a viure. crixer rpidament i vam comprar el els que ens dediquem a edificis, aquest
primer edifici, que va ser a Ciutat Vella, any, els hi estem venent sobretot a ells.
Per vosaltres funcioneu oferint in- i aquesta va ser una molt bona operaci,
centius a la gent que t contractes perqu comprvem molt b de preu en I aix passa a Ciutat Vella o a tot
vigents perqu marxin abans, no? aquell moment perqu els propietaris... Barcelona?
S, s. Aix nosaltres no ho hem negat No hi havia demanda. Nosaltres rem A Barcelona: Ciutat Vella, Eixample,
mai. Nosaltres, moltes vegades, quan hi els nics que estvem comprant, i ales- Grcia. Aquestes zones sn les bones.
ha inquilins amb contracte a termini que hores comprvem el que volem al preu Aquesta segona bombolla que estem
els queda un any o un any i mig, fem un que volem. Va ser una bona poca per vivint jo ja li dic bombolla, tal com
document i els oferim diners. A mi min- aix, justament. est el tema sest focalitzant a zones
teressa per tenir el pis buit i poder-lo molt concretes perqu s una bombolla
reformar i augmentar-li el valor i poder- I com ha evolucionat el panorama que noms s dinversi estrangera. A
lo llogar, i a ells per agafar aquests diners des daleshores? la primera bombolla hi havia inversi
estrangera i local, per la inversi que Quin perfil dempreses est fent les taci quasi mai. En el 70%, ms o menys,
est venint ara s estrangera i amb el xec adquisicions? Lanterior bombolla no fem rehabilitaci.
a la m, amb diners. Es focalitza a barris estava dominada per grans empre-
molt concrets, i Ciutat Vella s un dells. ses, monstres de la construcci. Per vosaltres, a lhora dexplicar
Ara, lescenari s diferent? la vostra activitat, seguiu fent molt
De fet, vosaltres, la meitat de les Bueno, una de les empreses ms conegu- mfasi en la rehabilitaci. Com s
adquisicions que heu fet sn al dis- da del sector s Renta Corporacin, que que, a la prctica, deixeu de fer-ho?
tricte, no? s una empresa molt coneguda. Desprs Perqu les rehabilitacions les has de fer
S. hi ha Palau&Manfredi, que s una que si no ets especialista en la captaci. Si
est comprant bastant, tamb. Jo diria tu no captes finques a bon preu, les has
Aquests inversors dIsrael, per que aix, amb aquest volum, estem nosal- de comprar a preu normal de mercat i
exemple, sn particulars, sn fons tres tres. nhas daugmentar el valor rehabili-
dinversi amb capital israeli... tant-les per treuren un benefici, no?
De tot. Hi ha empreses israelianes que s millor guanyar Nosaltres, com que captem finques que
vnen, hi ha inversors privats i tamb menys diners per que estan per sota del preu del mercat, ens
fons dinversi israelians. Nosaltres, ara podem permetre el luxe de vendre la fin-
loperaci duri tres
mateix, el personal comercial que tenim ca tal com est, perqu el benefici lhem
setmanes i no un any:
parla hebreu, perqu s molt important. tret al comprar. Encara que de vegades,
Fa dos anys, el 2015, finals del 2014, va comprar i vendre diem, fem la rehabilitaci i li traiem ms
ser un any de xinesos noms, perqu, recorregut, no?
amb aix dels 500.000 euros [obtenci I quins capitals estan fent possible
de la nacionalitat espanyola a canvi din- aquestes adquisicions? En el vostre Aleshores, vols dir que els edificis
versi], venien els xinesos a comprar cas, mhas dit que sn propis, per que aneu comprant, en un termini
edificis. Va ser un any que noms vam tamb hi ha qui utilitza capital es- curt, els torneu a vendre?
tranger i altres vies, no?
vendre a xinesos, i tenem personal que S. Nosaltres els anem comprant i en
parlava xins. Ens hem danar adaptant... S, s. Bueno, les altres dos empreses que un termini molt curt es venen i aquests
et deia que estan al mateix nivell que nosal- inversors israelians, o francesos, sn els
Aix de les nacionalitats dels inver- tres no fan servir capital propi. Una est a que fan la rehabilitaci. Nosaltres gua-
14

sors, sn com onades? En un mo- borsa [Renta Corporacin] i laltra est nyem una miqueta menys, per tamb el
ment tamb es parlava molt dels amb un fons finlands. Molts aixequen timing s molt ms rpid.
MASAL A

russos, no? diners de fons; nosaltres preferim treba-


S, tamb. Russos, tamb. A la mateixa llar amb fons propis perqu s ms rpid, Per, aleshores, aquest marge de
poca que els xinesos van vindre molts ms gil, no has de donar explicacions a benefici don surt? Si tu compres la
russos tamb. A vegades sn temes ning i s millor. finca i la vens en el mateix estat, on
poltics. Apugen impostos all, o fan trobes la manera de fer aquesta di-
ferncia de preu?
alguna cosa, i es nota, eh?, es nota. Es Mirant levoluci que heu fet vosal-
nota molt. tres a nivell de facturacions anuals, Amb la compra a preu baix. Si s un edifici
lany 2015 hi ha una embranzida molt d1,5 milions i nosaltres laconseguim per
I vosaltres, aquest clients, que en- forta... 1,2 milions perqu el propietari volia els
tenc que no estan aqu, vosaltres els La pujada gran va ser quan vam agafar diners rpid, s una herncia... Hi ha cir-
busqueu o sn ells, que vnen? dos edificis de Ciutat Vella i els vam cumstncies en qu els propietaris es volen
No, sn ells que vnen. Nosaltres, tal rehabilitar i els vam vendre per pisos. treure les finques rpid, no? Hi ha advocats,
com est el mercat ara mateix, no hem administradors de finques que, quan sado-
de fer res per buscar clients. Et vnen Eren els del carrer del Tigre? nen que algun propietari vol vendre la seva
ells. Vnen a picar a la porta. Sobretot S. Tigre 21 i carrer den Roig, laltre. finca, ja compten amb nosaltres perqu ens
a nosaltres, que ens comencen a coni- Aix va anar molt b, per lincrement coneixen i saben que nosaltres som rpids a
xer. Clients, no ens en falten. Quan real de la facturaci va ser quan vam can- lhora de comprar... Nosaltres donem una
agafem un edifici, podem escollir a qui viar el model de negoci i ja no vam fer soluci rpida al propietari; ara, el nostre
lhi venem. ms rehabilitaci. Ara ja no fem rehabili- preu no s atractiu.
Per aleshores el que compreu i ve- el podrem aconseguir rehabilitant dicions bastant lamentables, que no
neu rpid sn finques amb llogaters i les finques, perqu aix demana ms han tingut cap manteniment durant
tu abans deies que la vostra poltica temps. s millor guanyar menys diners anys, hi ha situacions que sn
s deixar esgotar els contractes. En per que loperaci duri tres setmanes complicades. Qu passa amb aques-
aquestes compravendes que expli- ta gent a nivell hum? El mercat s
i no un any: comprar i vendre. Al final,
ques, quin paper hi juguen els lloga- cru, vosaltres tamb?
ters? En el curt espai de temps que al cap de lany, a nivell de tresoreria, el
sn vostres, els feu les ofertes diner entra i surt, entra i surt, i pots fer Clar. Bueno, nosaltres som els pro
que deies per poder apujar el preu? moltes ms operacions amb els matei- pietaris de limmoble, no? No crec que
Perqu no s el mateix vendre una xos diners. Aquest model s molt bo, siguem els nics que fem aix, no? Al
finca amb gent a dins que buida, no? molt atractiu, dna un percentatge de final, nosaltres no podem estar mirant
No, no. s clar. Respecte al preu, tu rendibilitat brutal, molt ms que la les necessitats de cadasc, no? Nosal-
pots augmentar el valor de la finca amb rehabilitaci, per has de ser un expert tres mirem per les nostres. Aix no
una millora, fent rehabilitaci, i tamb en la captaci. vol dir que no ens spiga greu, per si
es pot fer millorant la situaci arren- a alg li caduca el contracte i nosaltres
datcia. Evidentment. El que dius tu, no volem renovar, indiferentment de les
no? Un edifici buit val ms que un edi- condicions que tingui aquesta persona,
la gent vol venir a
viure aqu. i aquesta
fici amb inquilins. A no ser que siguin nosaltres farem el que ms ens convin-
inquilins que paguin molt, que no s gui, com qualsevol propietari del mn.
el cas, normalment. Nosaltres oferim massa de gent que ve Al final... jo no he vist ning pagant 300
diners per rescindir contractes quan ens pot pagar ms lloguer euros als Champs-lyses o al centre de
les volem quedar i rehabilitar-les nosal- que la senyora sense Londres. Barcelona es transformar en
tres. Quan sn finques per vendre-les recursos del raval que aix, no?
sense fer obra, no fem aquesta prctica. paga 300 euros al mes
Augmentaria el valor, per no ens surt a Creus que Barcelona es pot con-
compte, perqu anem tan rpid que no vertir definitivament en un escena-
podem esperar les respostes dels inqui- O sigui que la clau s la gent que teniu ri, en un parc temtic per a turis-
lins. Avui en dia una finca es ven en una, buscant els propietaris dels edificis... tes com ja ha passat amb Vencia,
per exemple? Creus que existeix
dues, tres setmanes. No arriba al mes. S, bueno, ms que res sn els admi-
aquest risc?

MASAL A
s molt bstia. nistradors de finques, els advocats,
immobiliries, arquitectes... Contactes S.
Ara mateix, MK Premium quantes que hem anat fent... Tenim ja una xar-
finques t en rehabilitaci? xa de gent, amb qui tenim contractes de I creus que es pot aturar?

15
Ara mateix, cap. collaboraci firmats i collaborem cons- No. Jo ho veig impossible. Al febrer,
tantment, que quan sassabenten que hi Ada Colau ens va convocar a MK Pre-
Aquest canvi de la rehabilitaci a la ha una finca en venta ens passen rpid la mium i onze empreses ms. Les immo-
venda sense fer obres, quan el feu? informaci perqu nosaltres puguem fer biliries ms fortes. Nuez i Navarro,
Al 2014, ms o menys. la valoraci. Evidentment, els paguem La Llave de Oro... Ens van citar per dir-
una comissi. nos que estaven preocupats pel tema de
I aix s producte de larribada de laugment del preu dels lloguers i que
ms inversors estrangers i de la fa- Tu deies abans que la gent que paga volien que proposssim idees per can
cilitat de vendre rpid? lloguers de 300 euros no t futur al viar la situaci. Nosaltres ho veiem molt
No, no. Aix va ser perqu nosaltres barri. difcil. El problema s latractiu de Bar-
vam decidir canviar el model de negoci No. celona a nivell mundial: la gent vol venir
per augmentar el percentatge de rendi- a viure aqu. I aquesta massa de gent que
bilitat anual. Per crixer ms. Vam pas- ve pot pagar ms lloguer que la senyora
Quan un veu aix tan clar, ha dobli-
sar de facturar 2,5 milions a facturar 9,5 dar les realitats i les situacions a sense recursos del Raval que paga 300
milions en un any. Lany passat van ser nivell hum? Perqu, sobretot en el euros al mes.
ms de 13 milions i aquest any volem tipus de finca que compreu fin-
arribar als 20. Aquest creixement no ques que acostumen a estar en con-
Finques en lluita
Quan lescala de venes esdev subjecte poltic

Carrer de Lancaster 13. Finca abandonada per la propietat, ment hi va construir un hotel. Trobem un altre cas conegut
runosa per fora i per dins, per plena de venes fins fa pocs a Leiva 37, al barri dHostafrancs, i just davant de la seu de
mesos. El passat mes dagost va ser comprada per MK Pre- la PAH. El 2007 la finca s comprada per Real Estate, que
mium i, des daleshores, sha expulsat les inquilines de 13 fa fallida dos anys ms tard, i aleshores la propietat passa
dels 14 pisos. El venat, amb contractes de lloguer destudi a mans dAnida Operaciones Singulares. Aquesta la ven
i sense cap garantia de poder seguir als pisos al venciment finalment a Vauras Investment, fons que tamb t a la
dels contractes, va anar acceptant quantitats irrisries den- venda els edificis, habitats, de Lleida 38 i Sant Nicolau 11.
tre 1.000 i 2.000 a canvi dabandonar les seves llars abans Dins la finca hi ha 13 habitatges: quatre rendes antigues,
dhora. Ara, les finestres tapiades i els balcons buits de roba cinc contractes temporals i quatre okupacions o recupe-
estesa, en dissonncia amb la resta del carrer, evidencien la racions. Una diversitat que no impedeix la lluita conjunta,
buidor de ledifici, que, malgrat no ser total, es fa servir com a en qu collaboren actualment nou famlies.
reclam publicitari des del gener, quan es va tornar a posar a la El 10 de febrer es van trobar a la porta un guarda de segu-
venda. Actualment noms es resisteix retat anunciant-los que all hi hauria
a marxar la famlia que viu al 2n 2a, alg 24 hores al dia per tal devi-
saben que no ser fcil
vctima constant damenaces i coac- tar okupacions. Dues setmanes ms
cions per part de lempresa. Trucades guanyar la batalla per tard, les famlies amb contracte tem-
constants, denncies per impagament estan decidides a lliurar la poral re - bien la comunicaci de no
de lloguer i, fa poques setmanes, lini- i estan convenudes que el renovaci dels seus contractes. Quan
ci dobres denderrocament denvans seu cas ja s un xit perqu , van demanar el preu de compra, sels
,
16

sense previ avs i sense llicncia. Vio- passi el que passi hauran va respondre que no estaria al seu
lncia immobiliria de la coneguda i creat un precedent abast. El 8 de mar, bona part de la
MASAL A

de la nova, tot en un. No s estrany, comunitat va participar activament en


doncs, que les ms de quaranta resi- la convocatria de la PAH per aturar
dents dels nmeros adjacents, 7 i 9-11, estiguin en alerta el desnonament duna de les venes. Lxit daquell dia va
constant, pressionant lAjuntament sobre qestions jurdi- encendre la flama de la mobilitzaci dins ledifici: moti-
ques perqu exerceixi el dret de tanteig i retracte, perse- vades pel suport rebut des de diferents sectors del barri,
gueixi el mobbing, multi la manca de manteniment, etc. i comencen a reunir-se a casa duna o altra, obren el perfil de
organitzant-se a poc a poc, ja que les seves finques sn de la twitter @SomLeiva37 i es fan visibles. Apareixen en mitjans
mateixa propietat histrica que el nmero 13 i reben cons- de comunicaci, cobreixen els balcons amb pancartes, fan
tantment visites de potencials compradors. una can sobre la seva histria, es fan sentir.
Altres empreses comparteixen la contradicci entre I ara? Saben que no ser fcil guanyar la batalla (aviat, hi
discurs (rehabilitaci integral i millora arrendatcia) haur un nou intent de desnonament de la mateixa vena a la
i prctica (compravenda amb buidat pel mig). Dins del tardor, hi ha dates de finalitzaci de contractes, shan rebut
districte tenim, entre altres, coneguts i desconeguts, els burofaxs comunicant la no renovaci), per estan decidides a
exemples de Sant Bartomeu 6 o Correu Vell 3. En aquest lliurar-la i, per sobre de tot, estan convenudes que el seu cas
ltim, es dna la casualitat que un dels vens ja va ser ja s un xit perqu, passi el que passi, hauran creat un pre-
expulsat anteriorment de casa seva al carrer de Riudare- cedent. Per aix mateix, animen qui es trobi en una situaci
nes, aleshores per una promotora hotelera que posterior- similar a queixar-se, a fer soroll, a lluitar.
MASAL A
17

El passat 26 de maig, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar la intenci d'exercir el dret


de tanteig i retracte sobre la finca de Leiva 37, basant-se en l'article 2 del Decret Llei
1/2015 que permet la compra d'habitatges adquirits en procs d'execuci hipotecria.
No ens faran fora!
Fa temps que existeixen grups de barri
treballant per l'accs a l'habitatge,
per els ltims mesos la pujada
generalitzada de lloguers ha portat a
una proliferaci d'aquests collectius.
En recollim una representaci,
aix com dos exemples de finques
autoorganitzades a partir de situacions
de violncia i assetjament immobiliaris.

A
18

1
2
MASAL A

4
7
3 B
5

1 Grup dHabitatge de 2 Fem Sant Antoni


Sants Espai de confluncia venal per la cohesi
Molt present en la lluita de Leiva 37, fan del barri. Han detectat sis edificis en
trobades obertes per resoldre collecti- venda a la zona. Grficament molt crea-
vament problemes tant daccs com de tives, molt actives a les xarxes i al carrer,
continutat en lhabitatge. han elaborat un manual del llogater, un
Mapa de la vergonya (pisos turstics,
Es reuneixen els diumenges edificis en venda...) i una exposici mbil
a les 18 h, a la plaa del sobre especulaci, fan encartellades
A Finca Leiva 37 #BlocLaBordeta peridiques i ofereixen un servei dasses-
(Joan Corrades)
@SomLeiva37 sorament orientatiu per al venat afectat.
@GHabitatgeSants
B Finca Lancaster Reuni cada dos dimecres a les
7, 9-11, 13 19.30 h a Calbria 66
@Lancaster7911 femsantantoni.wordpress.com
@FemSantAntoni
3 Sindicat de Barri del 6 Comissi dHabitatge de
Poble Sec la Barceloneta
Grup de venes organitzades des del Espai de treball conjunt de lAV de ls-
suport mutu per a la defensa collectiva tia, el Pla Comunitari de la Barceloneta i
del barri, darrerament centrat en habi lAV Barceloneta. Centrades inicialment
tatge: expulsi, pujada de preus, mobbing en desnonaments, ara tracten sobre tot
i compra dedificis sencers (un fons din- problemes de lloguer (no sest reno-
versi israeli ha comprat cinc finques al vant ni un contracte, ens comenten).
barri). Els casos dexpulsi detectats ara Fan acompanyament, mediaci i asses-
sn edificis comprats fa dos anys. Han soria, i deriven a espais ms tcnics. Fa
creat un manifest de cinc punts signat un any i mig aproximadament, comptabi-
per tot el teixit associatiu, des de La Base litzaven 23 edificis buits al barri, rehabili-
fins a la Coordinadora dEntitats. tats o en rehabilitaci.

sindicatdebarri.org Es reuneixen lltim dimecres de


@sindicatdebarri cada mes a les 18 h al Centre Cvic
693 59 41 44 Barceloneta
(esperen tenir local propi aviat)
comissiohabitatge@gmail.com

4 Raval Resistim 7 Al Poblenou Ens Plantem


Campanya contra lespeculaci i a favor Collectiu de venes en perill dextinci,
del dret a lhabitatge endegada des de creat fa prop dun any per plantar cara a
diferents collectius i moviments venals la massificaci turstica i la gentrificaci.
del Raval. Desprs de lxit del grup Han detectat com a mnim cinc edificis
dStop Desnonaments Raval, aquesta venuts o en venda, dos comprats per MK

MASAL A
campanya pretn fer un pas ms oferint Premium i un per Green City, que tamb
a les venes un telfon de contacte i una va desallotjar lHort Indignat 1 del Poble-
seu fixa (al Lokal del Raval; carrer de la nou. Han elaborat un Mapa de la massifi-
Cera 1) per poder avisar amb antelaci en caci turstica i gentrificaci al Poblenou.

19
cas de desnonament o de problemes amb
lhabitatge. stopturismemassiu.cat
@EnsPlantemP9
Telfon demergncies: 608 65 81 49

5 Resistim al Gtic 8 Oficina dHabitatge de


Grup de lluita collectiva contra les Grcia
peculaci i lassetjament immobiliari Moviment a la recerca de solucions
al barri, punt de trobada i suport mutu. collectives, en lluita per un habitatge
Cerca, diagnosi i documentaci; vdeos digne. Visibilitzen lassetjament immo-
de casos per donar-los a conixer, suport biliari, fan front als lloguers abusius,
venal i assessorament jurdic en casos milloren lestat dels edificis, denuncien
particulars. Taller anti-desnonaments, la gentrificaci i la turistitzaci del barri.
embustiada/encartellada. Si en un principi van tenir seu a ledi-
fici de lactual hotel-boutique La Casa
resistimalgotic.wordpress.com del Sol, que aleshores okupaven, ara la
@ResistimalGotic tenen a La Jahnela (Travessera de Gr-
Reuni cada dos dilluns a La Negreta cia 156), okupat tamb per tres famlies
del Gtic amb el seu suport i el de la PAH.
Telfon demergncies: 605 61 39 37
habitatgegracia.wordpress.com
@HabitatgeGracia
Shi reuneixen els dimecres a
les 19.30 h
SUPERHROES DE BARRIO

Es martes, no llueve
ni hace excesivo fro.
Con Clive, que no tiene
telfono, hemos quedado
en la placeta Sant
Francesc, donde cada
martes Crulles se rene
para resistir contra la
desaparicin del barrio
en estos tiempos de
movilidad forzosa. Clive
llega, como no poda ser
de otra manera, con su
sombrero pancarta, en el
que pueden leerse frases
irnicas y originales con
las que arremete contra
la falta de democracia
y la hipocresa que nos
rodea: Ha habido
cambio de gobierno en
Barcelona? De verdad?
Yo no me he enterado y
creo que nadie.

Clive
Queremos un gobierno
sin ningn cabrn espaol
ni ningn cabrn cataln
Texto: Youssef El Maimouni | Ilustracin: Mara Romero Garca
Sentados sobre los taburetes diseados mano o te abra las puertas de sus casas. sigue interesando su arte, en el festival
por las compaeras de Re-cooperar, a Ahora nos hemos vuelto europeos y des- de payasos de Cornell.
Clive no hay que explicarle ni pregun- confiamos del que est sentado a nuestro Ir por libre siempre ha sido mejor
tarle demasiado. Sabe por qu estamos lado en el metro. y en Barcelona era algo factible en aquel
aqu y empieza a relatar su trayectoria momento... hasta que nombraron la
en Barcelona. Comienza con cierta nos- ciudad como sede olmpica. Antes del
talgia, mirando hacia atrs en el tiempo: pasear por las maldito evento, era una urbe ms permi-
Sera muy interesante reunir a la gen- ramblas con mi siva y alegre. Recuerdo que tuve la idea
te de aquella poca y relatar nuestras rebao imaginario de asfaltar mi calle con mil globos. Para
historias comunes, pero quiz tambin y conseguir que la hacerlo bien, llam por telfono al Distri-
sera deprimente, viendo cmo est gente me siguiera sin to y compart mi idea con ellos. Me dije-
ahora la ciudad. ron que era problemtica, porque por all
comprender que ellos
La primera vez que llegu a Barce- pasaba la ruta de un bus urbano. Descon-
eran las ovejas
lona, con la ropa puesta, veinte francos tento con la respuesta, escrib una carta
y una mochila de marinero, coincidi en un peridico de la ciudad, que lleg a
con la legalizacin del PCE y aquellas Clive da clases particulares de manos de algunos locutores de radio que
horribles cargas de los grises contra los ingls y nunca ha querido vivir del la leyeron en sus programas. Para mi sor-
estudiantes y simpatizantes en las Ram- teatro. El segundo ao del festival presa, aquel mismo domingo se presen-
blas. Vena de un pas triste, apagado y de Trrega, fui a conocer el ambiente taron en mi casa que estaba repleta de
gris, y yo era el ms triste, apagado y gris y tambin hice de las mas. Un crtico globos que haba inflado por la noche
de los ingleses; y los ingleses son peores teatral de un peridico de gran tirada decenas de personas entusiasmadas con
que el clima britnico. En Barcelona, escribi que yo era el autntico espritu la idea, que queran ayudarme. Hicimos
encontr un clima radiante, un lugar del festival y a los organizadores se les un tnel con los mil globos por el que
fascinante y a maravillosas personas que ocurri invitarme para formar parte de poda pasar el bus y, cuando pas el lti-
hacan de las Ramblas su centro neurl- la programacin oficial de la siguiente mo, cortamos los hilos y tuvimos nuestra

MASAL A
gico y de encuentro, y que celebraban edicin. No aprend nada de aquella alfombra de colores. Fue una autntica
cada da como si fuera fiesta mayor. Me experiencia ni me sirvi de mucho, tan fiesta y la gente todava la recuerda como
qued dos semanas y retom la idea ori- solo para reafirmarme en que era mejor si fuese ayer.
ginal de seguir conociendo la pennsula ir por libre y que nadie decidiera por m Pero, poco a poco, los polticos y la

21
en autostop; pero, a medio camino, en los momentos en que tena que actuar polica fueron ponindonos ms trabas
direccin a Valencia, not que echaba de o ser creativo. Algo similar me ocurri y lo que fue peor fueron despla-
menos las Ramblas y di media vuelta. en el festival de arte de LHospitalet, la zndonos de las Ramblas, permitiendo
En Barcelona senta que deba recu- nica vez en que he cobrado por actuar. la aparicin de las primeras estatuas
perar el tiempo perdido. Haba hecho Me pareca increble que me pagaran humanas, pero sobre todo de los trile-
mis pinitos en Londres, actuando como por hacer lo que me gusta y decid ros, que antes se ubicaban en la plaza de
Charlot y aqu empec a pintar cuadros Catalua, frente a la comisara, y de los
muy aburridos, de paisajes, de los que
solo consegu vender uno a un turista
antes era as, gente a carteristas, a los que todos conocamos
y la polica toleraba. El Ayuntamiento
la que recin conocas
japons, hasta que me di cuenta de que empez a invitar a periodistas extranje-
se ofreca a darte una
realmente mi vocacin era pintar la ciu- ros para que escribieran maravillas de la
dad, representando a mis personajes ima- mano o te abra las ciudad y de su calle ms famosa, aunque
ginarios; las Ramblas seran mi escenario puertas de sus casas. todos omitan el problema de las drogas,
principal. Pasear por las Ramblas con ahora nos hemos la falta de empleo o la progresiva masifi-
mi rebao imaginario y conseguir que la vuelto europeos cacin turstica.
gente me siguiera sin acabar de compren- Sin abandonar del todo las Ram-
der que ellos eran las ovejas. Fregar las implicarme mucho en la ciudad y el blas, comenc a moverme por otras
Ramblas el da de la primera victoria de festival. Durante un mes seguido, iba plazas como la del Pi, donde cada
Jordi Pujol, tarareando Viva la demo- a todas horas y me inventaba talleres sbado organizbamos un esplai liber-
cracia! Cundo llegar?, con la gente de clown y artes plsticas para todos los tario para los nios del barrio, o la
atnita, sin entender. O el da en que pblicos, y decor el ambiente con poe- plaza de Sant Jaume, donde de vez
conoc a mi mujer, mientras interpretaba sas plasmadas en las paredes. Nadie en cuando hago consultas populares,
a un cachorro recin nacido, y un vecino me controlaba y la organizacin se olvi- como la que coincidi con el 9N y
que vivi el momento nos prest las lla- d de m el da de la clausura, porque en la que gan con mayora absoluta
ves de su casa por si queramos ir all a lo que interesaba eran los artistas que la opcin: Queremos un gobierno
celebrar el amor. Antes era as, gente a la vendan humo. Tambin coincid con sin ningn cabrn espaol ni ningn
que recin conocas se ofreca a darte una Leo Bassi, el nico artista de quien me cabrn cataln.
CIUTATS

Movimiento
antituristizacin (II)
Texto: Andrs Antebi, Caterina Borelli, Daniel Malet y Marc Morell (Turismografas)
Ilustracin: Guillem Machado
Turisme i resistncies

En Baleares, Venecia, Lisboa, Berln y otros destinos europeos


masificados, se consolidan, con ms o menos fuerza, voces
y organizaciones sociales inter-barriales que denuncian los
efectos devastadores del desarrollo de la industria turstica.

Las redes de agitacin reivindicativa del incipiente La imagen de la entrada de los cruceros en la
movimiento antituristizacin van mucho ms all de Laguna, tomada desde alguno de los estrechsimos
Barcelona. Y se extienden como la plvora por el con- canales o callejones de la ciudad, es una metfora
tinente europeo. En las ltimas dcadas, el impacto del impresionante de la situacin. Y es precisamente la
crecimiento exponencial de turismo urbano ha agudi- movilizacin contra estos megacruceros, articulada
zado un sinfn de problemticas ya existentes, ligadas a en torno al colectivo No Grandi Navi, la punta de
la especulacin inmobiliaria y los usos del espacio, que lanza de las protestas. Las acciones de No Grandi
estn poniendo en juego el futuro de barrios enteros en Navi responden, en parte, a un cambio radical en la
las principales capitales receptoras, y amenazan, hoy percepcin sobre los efectos del turismo masivo y a
ms que nunca, con sustituir a sus residentes por pobla- una demanda cada vez mayor de intervencin a unas
cin de ida y vuelta, trolley en mano. administraciones pblicas que, durante dcadas, se
En diferentes ciudades europeas se repite la misma han significado por un laissez faire absoluto en nom-
secuencia que se anticipa turbulenta: la industria turs- bre de la generacin de empleo. Sustentado por gru-

MASAL A
tica crece con afn depredador y busca nuevos encla- pos ambientalistas y entidades vecinales, el colectivo
ves de negocio, el trabajo se precariza an ms, los ha organizado mltiples acciones de protesta y dos
precios de la vivienda se disparan, el entorno vecinal se
vuelve irreconocible y las rentas ms bajas se ven forza- en venecia, los apenas

23
das a emigrar. En paralelo, tras aos de silencio, se suce- 50.000 habitantes que
den las acciones de protesta, emergen aqu y all nue- quedan en el centro
vas organizaciones y proliferan las investigaciones, los
histrico conviven con
encuentros y las campaas de denuncia contra los efec-
tos de la masificacin turstica, ese nuevo rostro, cada
ms de 30 millones de
vez ms hinchado y sonriente, del capitalismo global. turistas anuales

No Grandi Navi en Venecia manifestaciones multitudinarias en plazas, muelles y


aguas de la ciudad, para reclamar la prohibicin de
En Venecia, ejemplo descarnado de ZTA (Zona de estos transatlnticos, basndose en datos contunden-
Turistizacin Avanzada), los ltimos datos apuntan tes sobre la contaminacin que generan y en el papel
a que los apenas 50.000 habitantes que quedan en el crucial que tienen como factor acelerador de la masi-
centro histrico de la ciudad conviven con ms de 30 ficacin turstica en la zona. La ltima manifestacin,
millones de turistas anuales. celebrada en septiembre de 2016, congreg a ms de
Aunque el precio de la vivienda ha subido cerca del 3.000 personas.
30% en los ltimos cinco aos, aqu no se habla dema- El desarrollo de las protestas, en aumento desde
siado de gentrificacin, ya que el principal problema de 2014, y un cuestionamiento social cada vez mayor del
la ciudad es el acelerado despoblamiento, con una pr- modelo en su conjunto ha dejado a Venecia reflejada en
dida sostenida de alrededor de 1.000 habitantes anuales. las aguas de su propio drama: darse cuenta, a la vez, de
Los residentes se desplazan hacia el extrarradio conti- que la turistizacin la est matando y de que no existe
nental, empujados por la escasez de vivienda asequible, una alternativa econmica viable a ese proceso depre-
hastiados por la cantidad de visitantes y en busca de dador. Es cierto que en tiempos recientes han florecido
oportunidades laborales fuera del circuito de los servi- proyectos a contracorriente en mbitos como la artesa-
cios tursticos. Existe un importante mercado asociado a na, la agricultura y los oficios tradicionales vinculados
las segundas residencias, pero estas o bien permanecen al mar, que contribuyen a plantear posibles salidas del
vacas la mayora del tiempo, o son inversiones orienta- atolladero. Sin embargo, su impacto real sobre la econo-
das a su explotacin turstica como alquiler vacacional. ma local es an insignificante.
Baleares planta cara al editor de la revista Tot incls, de periodicidad anual,
consagrada a denunciar danys i conseqncies del
turismo como hecho total turisme a les nostres illes. Una de las ltimas accio-
nes del colectivo ha sido la organizacin de las jornadas
En Baleares, una de las referencias mundiales del modelo Ciutat s de qui lhabita, no de qui la visita, cele-
sol y playa all inclusive, la turistizacin se expande y suma bradas en Palma a finales de 2016, a las que invitaron a
a la oferta en el litoral los atractivos de la urbe. Palma, la diversos colectivos, como por ejemplo la Assemblea de
capital, vive una fortsima presin crucerista con regis- Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) y la PAH, y
tros de desembarcos que alcanzan las 20.000 personas en que fue el germen de la recin nacida asamblea vecinal
un plazo de cuatro horas y elitizadora: en los ltimos Ciutat per a qui l'habita.
cinco aos se han construido 21 nuevos hoteles-boutiques, En paralelo, la Federacin de Asociaciones de Vecinos
establecimientos de alto standing en edificios seoriales de Palma recoge firmas en una campaa que exige la prohi-
restaurados, casi siempre ubicados en el centro histrico. bicin de la comercializacin turstica de las viviendas plu-
La ciudad se est posicionando en los ltimos tiempos rifamiliares del municipio y el recin creado Observatori
como destino de los llamados city breaks viajes de dos de la Gentrificaci pretende explicar qu est ocurriendo a
o tres das para turistas adinerados y ese tipo de alo- partir del conocimiento acadmico y su repercusin en las
jamientos a unos 400 euros la noche funcionan a polticas pblicas. Tambin destaca el trabajo de colecti-
la perfeccin. La gente de a pie ha ido aprendiendo qu vos ambientalistas arraigados como el Grup dOrnitologia
significa la palabra gentrificacin, como consecuencia de Balear i Defensa de la Naturalesa o de algunos ms recien-
la proliferacin de esos establecimientos y tambin de la tes como Terraferida, activo desde 2015 y autor de un
imparable comercializacin turstica de las viviendas. informe que demuestra que los ms de 11.000 alojamien-
Paradjicamente, el problema se ha convertido en tos ofertados por Airbnb en la isla carecen de licencia.
una tenaza y es percibido con cierto temor por mucha
gente: quien no tiene un familiar tiene una amistad palma, la capital,
24

que ha puesto su propiedad en manos de inmobiliarias


vive una fortsima presin
especializadas en dicha comercializacin. Adems, la
crucerista, con registros
MASAL A

ampliacin en marcha del aeropuerto de Son Sant Joan,


que permitir aumentar un 20% el trfico, significar un de desembarcos que alcanzan
importante aumento del transporte low cost y es ms que las 20.000 personas
probable que se alarguen las temporadas, para satisfac- en cuatro horas
cin de los lobbies que apuestan por desestacionalizar el
turismo en aras de una supuesta democratizacin de los En el horizonte, y pese a la movilizacin popular,
beneficios y heterogeneizacin de la oferta. el anteproyecto de ley de la Comercializacin turstica
Hay, sin embargo, cada vez ms voces insatisfechas de Viviendas presentado por el Govern balear apare-
en Palma. Desde 2014, han aparecido diferentes inicia- ce como una herramienta orientada a facilitar que la
tivas que abogan por mapear la situacin y luchar con- especulacin inmobiliaria siga campando a sus anchas.
tra los efectos negativos del turismo masivo. Una de las Los clebres versos de la cantautora mallorquina Maria
primeras en consolidarse, vinculada a la Coordinadora del Mar Bonet, que actualmente celebra sus cincuenta
Llibertria de Mallorca, se ha constituido en el ncleo aos sobre los escenarios, cobran una nueva dimensin
frente al sombro panorama para las rentas ms bajas: en centro de ocio nocturno para los visitantes, estn
Me n'anir de casa, me n'anir d'es camp, ses oliveres siendo literalmente expulsados de sus casas hacia zonas
grises endarrere quedaran.... Tras el verano de 2016, se ms baratas. Como ha ocurrido en otros lugares, las
han registrado tambin por primera vez manifestaciones alianzas pblico-privadas han utilizado la crisis econ-
en Ibiza, convocadas por la recin nacida plataforma ciu- mica para justificar la absoluta desregulacin del merca-
dadana Prou!, conformada, segn sus fundadores, por do, argumentando que la turistizacin es un salvavidas
ibicencos normales y corrientes que estamos hartos de para los ms vulnerables.
lo que pasa en Ibiza. Ah, aparte de la brutal escasez Aun as, los lisboetas han empezado a organizarse
de vivienda a precio asequible, uno de los principales para combatir el sinvivir. Son movimientos tmidos,
motivos de descontento es la discotequizacin de la por ahora muy fragmentarios, ya sea por poder dormir
vida en la isla: Un hotel es una discoteca, un barco es en las zonas de ocio, ya sea contra la circulacin de los
una discoteca y una casa de campo se convierte tambin
en discoteca, afirman.
en las calles de lisboa se oye
cada vez con ms frecuencia
el siguiente comentario:
Lisboa no te ama
queremos acabar como
no
barcelona
En las calles de Lisboa se oye cada vez con ms fre-
cuencia el siguiente comentario: No queremos acabar
como Barcelona. No es de extraar, ya que la capital tuk-tuks, ciclomotores para el transporte de turistas que
portuguesa es desde hace tiempo una de las alumnas han contribuido a aumentar el caos circulatorio en una
aventajadas del modelo BCN. Durante las tres ltimas ciudad cuya red de transporte pblico est destrozada.

MASAL A
dcadas ha habido un boom Lisboa y la ciudad se ha En esa lnea se inscribe la campaa vecinal Lisboa no
situado en el mapa de grandes ciudades tursticas a gol- te ama dedicada a glosar a travs de adhesivos y un
pe de megaevento Capitalidad Europea de la Cultura blog con informacin en varios idiomas los principa-
94, Exposicin Universal 98 y Eurocopa 2004 y de les problemas que est generando el proceso turistiza-

25
mprobos esfuerzos gubernamentales para atraer visi- dor y a ofrecer soluciones punto por punto.
tantes e inversiones inmobiliarias del extranjero: exito- Un primer esfuerzo por unificar las protestas ha
sas campaas de promocin internacional, importantes empezado a articularse a travs del manifiesto Morar
exenciones fiscales e incluso entrega de visados las em Lisboa (Vivir en Lisboa), dirigido a las autoridades
llamadas Visas Gold, a los residentes no europeos que locales e impulsado por ms de treinta organizaciones.
compran inmuebles. En l se subraya que la actividad turstica no puede
Esas polticas han convertido el centro de la ciudad abordarse desde una perspectiva coyuntural, debe ser
en una zona altamente turistizada y muy demandada, planeada desde una visin sostenible e integrada. El ries-
donde la especulacin es la norma y las pocas casas go de una carga turstica no regulada intensa y/o excesiva
disponibles en el mercado de arrendamiento se ofertan y la explotacin intensiva y no planeada de un territorio
como alquiler habitacional para turistas. Los vecinos de son generadores de insostenibilidad y a corto plazo pue-
barrios tradicionales como Bairro Alto, convertido hoy den revelarse destructivos.
Berln vs. Airbnb

En Berln tambin se consolida la contestacin a los efec- establecindose alianzas entre berlineses y colectivos de
tos de la turistizacin, especialmente en la zona de Kreuz- migrantes, como el caso del grupo Bizim Kiez nacido en
berg-Friedrichshain. En estos barrios, depauperados tras la 2015, tras las multitudinarias acciones de apoyo a una
cada del muro y tradicional epicentro de los movimientos familia turca que regentaba un colmado, amenazada con
26

alternativos de la ciudad, los precios de la vivienda han el desahucio por el nuevo propietario del local, que pre-
subido ms del 80% en una dcada y los espacios polticos, tenda construir apartamentos de lujo.
MASAL A

artsticos y culturales que los caracterizan estn convir-


tindose en sights cada vez ms apreciados por los turistas. entre berlineses y migrantes se
Es importante destacar aqu hasta qu punto existe un vn- han establecido alianzas: bizim
culo perverso entre la conversin de movimientos sociales kiez naci tras las acciones
en iniciativas comunitarias ms establecidas y su objetuali- de apoyo a una familia turca
zacin por parte de la mirada turstica. amenazada de desahucio
Conglomerados sociopolticos muy diversos estn cada
vez mejor organizados y se muestran cada vez ms activos Berln es una de las capitales donde el llamado flipping
frente a la presin gentrificadora/elitizadora que amenaza con comprar fincas enteras, echar a sus habitantes, res-
finiquitar decenas y decenas de proyectos, o recontextualizar- taurarlas y revenderlas en un plazo corto de tiempo con
los como un autntico parque temtico underground. grandes beneficios est a la orden del da. La decidida
En los ltimos aos, se han celebrado innumerables accin vecinal, sin embargo, ha empezado ya a dar sus
campaas de protesta, denuncias pblicas y manifestacio- frutos y las autoridades locales han lanzado recientemen-
nes, muchas bajo el lema Nos quedamos. En ese contex- te un paquete de medidas, como limitar los precios del
to, una de las empresas ms sealadas por los movimientos alquiler, prohibir parcialmente los apartamentos tursti-
populares es la intermediaria Airbnb, objeto de diversas cos o incrementar los subsidios para acceder a vivienda
campaas contrapublicitarias en las calles, englobadas bajo social.
la etiqueta #boycottairbnb. En el camino, adems, han ido La partida, aqu y all, va para largo.
MASAL A 27
DEBATS

Masculinidades
y feminismo*
Reformar, transformar o abolir la masculinidad?
Los debates en torno a la masculinidad y a la creacin de grupos de hombres que
han proliferado en la ltima dcada en algunos espacios polticos ms y menos
institucionales han carecido en cierto sentido de una revisin crtica sobre su
verdadero alcance transformador. Podemos pensar la masculinidad desde
la propia masculinidad? Son estas nuevas masculinidades una superacin
de la masculinidad hegemnica o una adaptacin a un sistema de desigualdad
que no cambia en su estructura? Se puede acabar con la desigualdad
sin terminar tambin con la masculinidad?

Texto: Jokin Azpiazu Carballo / Masala | Ilustracin: Blanca A. Mat


Feminismes

Empecemos aceptando que el cambio social es algo que est Entonces, cmo podemos pensar la cuestin del machis-
pasando s, las cosas estn cambiando; viene pasando mo, del patriarcado, desde una mirada que no sea la nuestra
desde hace unas horas, pasa en este mismo instante y seguir propia, la de los hombres?
pasando dentro de una hora. No es posible una sociedad que no
cambie, y es imposible que cualquier identidad de esta sociedad
no est cambiando en cierta medida. Siendo as, quiz lo que 1. Cul es la masculinidad
debemos preguntarnos es cul es la profundidad de estos cam- hegemnica?
bios, cul es la direccin que estn tomando y si estn funcio- Quiz se ha usado el trmino masculinidad hegemnica
nando realmente o se estn quedando en lo esttico. con cierta ligereza para definir o sealar esta masculinidad
Para ello, usamos el feminismo como una teora de la sos- que tiene el poder y establecer, por lo tanto, un modelo en
pecha: cuanto ms sabes, cuanto ms te acercas, ms escuchas, negativo de aquello que no es deseable.
ms piensas, ms vueltas le das ms sospechas se generan La hegemona tiene muchas caractersticas, pero dos de
sobre todo. Esta idea no debera ser ajena al trabajo que se ha ellas son fundamentales para este debate. La primera es que la

MASAL A
venido haciendo sobre las masculinidades. As, Masculinida- hegemona es deseable, es aquello que queremos ser; una clase
des y feminismo parte fundamentalmente de una sospecha que social es hegemnica cuando deseamos formar parte de ella. Y
se elabora a partir de trayectorias polticas y afectivas colecti- la segunda caracterstica es que la hegemona es invisible, pre-
vas y compartidas; al abordar la cuestin del sexismo desde cisamente por esta deseabilidad: cuando te estn obligando a

29
los grupos de hombres y las nuevas masculinidades, quiz no hacer algo, y es evidente que te estn obligando, no hablamos de
estamos planteando el problema como deberamos. hegemona. Cuando decimos que el capitalismo es hegemni-
co, por ejemplo, lo decimos no solo porque estamos obligados a
vivir en l, sino porque queremos tambin consumir, queremos
0. Estamos plantendonos el tema de la estar ah y disfrutar de ello, y entonces es un modelo deseable y,
masculinidad sin conseguir salir del de tan deseable que es, se vuelve invisible.
marco mismo de la masculinidad? Entonces, cuando hablamos de masculinidad hegemni-
Una mirada propia difcilmente permite salir de uno mismo a ca, de qu hablamos? Porque si planteamos que est encar-
la hora de interpretar un problema; es en el momento en que nada en un tipo que se rasca los cojones cada medio minuto,
la mirada viene de otro lugar que el problema se hace visible. que insulta con una misoginia evidente, que utiliza la violen-
Es importante el lugar en el que nos situamos, desde cia sin ningn tipo de reparo... ya no estamos hablando de un
dnde nos miramos, en el problema de la masculinidad,
ya que esta est en nuestro hermano, en nuestro padre, *Este texto es un resumen de las
en nosotros mismos. Tenemos el privilegio masculino, palabras de Jokin Azpiazu Carballo en
que es el de la definicin (decir qu est pasando y cual la presentacin de su libro Masculini-
dades y feminismo (Virus, 2017), que
es la realidad), as que no nos toca liberarnos de nada; tuvo lugar en el Espai Contrabandos
no estamos hablando de mirarnos con otra mirada para el pasado 27 de abril.
poder liberarnos de algo que es externo sino de elaborar
una mirada excntrica. Jokin Azpiazu Carballo (Ermua, 1981)
Se trata de hacer un ejercicio bastante ms complejo y ms es socilogo, activista, msico y pro-
gramador cultural; forma parte de la
serio, y que implica establecer mecanismos con los que poda-
Joxemi Zumalabe Fundazioa y centra
mos realmente asegurarnos de que el diagnstico que estamos su trabajo acadmico en los estudios
haciendo no es nuestro o solo nuestro de los hombres, y de gnero y en el estudio crtico de la
que por lo tanto las medidas que planteamos y las cosas que relacin de los hombres con el femi-
nismo. Entre 2006 y 2008, form par-
queremos hacer no son solo nuestras. Sin embargo, se trata de
te del grupo de hombres antisexistas
responsabilizarnos, escuchar y establecer lazos de comuni- Alcachofa en Barcelona.
cacin, no de esperar a que otras nos digan qu y cmo hacer.
30
MASAL A

modelo de masculinidad hegemnica. En la sociedad actual, No debemos obviar que estamos construyendo este
este modelo, aunque existe, es visible, no pasa desapercibi- modelo en negativo desde un lugar que tiene que ver
do; es un modelo de masculinidad muy negativo y que, ade- mucho con la clase, la raza y el origen. Aquellos peligros
ms, se contrapone a otras masculinidades que no se definen que se visibilizan estn racializados y empobrecidos, y los
por esas formas de actuacin. El modelo hegemnico es otra que se siguen invisibilizando son tan comunes como las
cosa, y tenemos que empezar a pensarlo. Cul es el modelo agresiones diarias en el seno de nuestras parejas hetero-
que es deseable para ser hombre hoy en da, el modelo o sexuales. Se hace muy difcil decir que los hombres que
los modelos que permiten perpetuar la desigualdad? estamos leyendo esto, probablemente, hayamos superado
ms de una vez la barrera del respeto en nuestras relacio-
se trata de responsabilizarnos, nes sexuales.
escuchar y establecer lazos de Tenemos que dejar de racializar este modelo y dejar de
comunicacin, no de esperar relacionarlo tanto con la desviacin y con lo mal que est el
hombre que agrede. Ms bien debemos plantearnos que se
a que otras nos digan
trata de una persona que est cumpliendo con todo lo que
qu y cmo hacer se supone que debe cumplir. Porque el machismo no es una
cosa que podamos colocar en la excepcin; es la regla, y la
2. Nos distanciamos para no regla est cambiando hasta hacerse invisible, y esto es lo que
cuestionarnos? tenemos que abordar.
En este sentido, tenemos que plantearnos cul es el modelo
en negativo y cmo construimos un modelo crtico que nos 3. Ignoramos los indicadores?
permita cuestionarnos. Por lo tanto, hay que pensar no solo en lo que cambia, sino
Si vemos que la hegemona no es lo tradicional, ese tambin en lo que se est manteniendo. Si le echamos un
modelo caricaturizado y negativo que nos permite decir yo ojo a los indicadores nmeros, estadsticas, experiencias e
no soy eso, debemos empezar a pensar en aquello que s incluso vivencias cercanas podemos ver que las relaciones
somos y plantearnos que hoy en da la hegemona se cons- de poder se mantienen en lugares muy similares a los que
truye de otra manera, y que nos implica y atraviesa de una ocupaban hace treinta aos. Los nmeros sealan que las
manera diferente. cosas no estn cambiando tanto.
el machismo no es una cosa que
podamos colocar en la excepcin;
es la regla, y la regla est
cambiando hasta hacerse invisible,
y esto es lo que tenemos que
abordar

Por lo tanto, debemos dejar de utilizar elementos muy solamente cmo nos ha hecho el patriarcado contra nuestra
serios y relevantes, como son la violencia machista y la vio- voluntad, sino cunto hay de nuestra voluntad en mantener
lencia sexual, para sealar a otros sin cuestionarnos, para este sistema. Existe una diferencia muy grande entre que
usarlos siempre y cuando podamos colocarlos fuera de noso- algo nos afecte a todos y que todos seamos vctimas de algo.
tros. La cuestin es seria, as que vamos a dejar de utilizar- Es una diferencia importante.
la alegremente para echar la piedra al tejado de enfrente, y
vamos a pensarlo de otra manera. 5. Qu hay de adaptacin y qu hay
Las violencias machistas, las violencias sexuales, estn de cambio?
dentro. Estn en nuestros movimientos sociales, en la redac- Hay que abrir la puerta a la sospecha de nuevo de que no
cin de nuestro peridico, en nuestro trabajo en la universi- estamos cambiando en trminos siempre positivos y siempre
dad... en donde estemos, estn. Pareciera que hemos pasado liberadores, emancipadores, conscientes, sino que tambin,
casi de un modelo en que la violencia machista no importaba probablemente en muchas situaciones y muchos contextos,
a los hombres a otro modelo en que nos parece muy mal y la nos estamos simplemente adaptando a un patriarcado que ya
condenamos. La condena solo sirve para eso, para decir que no funciona como antes. Y que, obviamente, ya no podemos
los dems estn haciendo algo muy mal, y no para plantear- decir segn qu cosas y en qu lugares, y no podemos hacer
nos qu estamos haciendo nosotros como hombres. Cuidado segn qu cosas y en qu lugares, y lo que aprendemos es

MASAL A
con esta cuestin de posicionarnos muy fuerte y claramente, la frmula para poder seguir de alguna manera llegando al
sin pasar por un trabajo de cuestionamiento interno y plan mismo lugar, pero pasando por otros caminos.
tearnos mecanismos para que esto no suceda. Entonces vamos a empezar a pensar que este todos y
todas que utilizamos, toda esta esttica de la igualdad que
4. Por qu nos victimizamos?

31
los hombres hemos aprendido fcilmente, tiene que estar
Hay que superar el tema de la autovictimizacin de los acompaada, como mnimo, de medidas concretas respecto
hombres como estrategia de cambio. Debemos empezar a a qu vamos a hacer y a qu no vamos a hacer.
plantearnos que, quiz, si nosotros como hombres tambin
somos vctimas del patriarcado, las mujeres son vctimas del 6. Podemos soportar un lugar
patriarcado, las personas que no encajan en el binario son de incomodidad?
vctimas del patriarcado... si todo el mundo es vctima del Por lo tanto, en cuestiones de gnero, el lugar del cambio
patriarcado, quin demonios es el patriarcado? social para los hombres es un sitio incmodo y tiene que ser
No podemos situarnos en un lugar en que todo el mundo un sitio incmodo. No puede ser un sitio tranquilo, un sitio
es vctima de absolutamente todo sin que nadie sea responsa- de aprendizaje y de crecimiento personal; no, no se trata de
ble de nada. Tenemos que empezar a plantearnos tambin no esto. El lugar desde el cual podemos provocar cambios debe
necesariamente provocarnos incomodidad.
No podemos basar nuestro planteamiento poltico sobre
este tema en una especie de buenismo, de voluntad, de exal-
Audre Lorde (escritora, 1934-1992) en su texto tacin de lo positivo, porque no va a ser as. Y, si est siendo
Las herramientas del amo nunca desmontarn la as ser que los hombres nos estamos sumando a las reivindi-
casa del amo, habla del enfado de las feministas caciones feministas que nos parecen cmodas, fciles y que,
negras ante la pregunta constante de las feminis- encima, nos dan un plus.
tas blancas de qu tenemos que hacer nosotras En ese sentido, por ejemplo, la paternidad responsable
para ser mejores feministas, y no ser tan racistas, nos interesa mucho, porque estamos felices con nuestros
y cmo podemos hacer para ayudaros?. Parafra- hijos y nuestras hijas y porque nos aporta algo, pero no
sendola: Todo el tiempo que dedico a explicarte querremos limpiarle el culo a nuestra madre cuando tenga
a ti qu puedes hacer para ayudar, es tiempo que ochenta aos. Esto es una diferencia importante.
no estoy dedicando a liberarme a m misma con mis Si seguimos as, lo que vamos a hacer es reformular la
compaeras. Bscate la vida, crratelo y luego ya masculinidad eternamente sin provocar un cambio en las
vendrs a contarnos. relaciones de poder, y esto puede ser un modo de actualizar-
nos al siglo xxi, pero no la puerta a un cambio que realmente
tenga profundidad.
EL MN AL REVS

Cien aos de
resistencia en el Rif
Texto: Ali Lmrabet | Ilustraciones: Santi Gonzlez
Resistncies

Vuelve otra vez el Rif. Esta regin del


norte de Marruecos histrica, econmica
y polticamente maltratada por el rgimen
marroqu se ha convertido estos ltimos
tiempos en el polvorn que nunca ces de
ser, y no parece que vaya a cambiar algo
en los prximos meses. Qu pasa?

Todo empez con la atroz muerte, el 28 a lo largo de 550 km, el Estado marro- tectorado francs, Mohamed Ufkir, que
de octubre de 2016, de un humilde pes- qu no haba gastado ni un solo drham luego protagonizara un intento de golpe

MASAL A
cador de Alhucemas, Mohcin Fikri, cuyo en construir una nueva carretera en la de Estado en 1972. Entre 1958 y 1959,
cuerpo fue destrozado por un camin de regin. Mientras en otras regiones de el Rif fue bombardeado con napalm, la
basura. Decenas de testigos filmaron la Marruecos se levantaban autopistas, se mayora del grupo de combatientes que
escena y algunos aseguraron haber odo inverta en turismo y se lanzaban gran- se haba levantado para protestar contra

33
a un conocido oficial de polica dicien- des proyectos industriales, en el Rif el la dominacin del hegemnico Partido
do: Destroza a su puta madre!, en tiempo se haba parado. Istiqlal fueron masacrados sin juicio pre-
el momento en que Fikri salt sobre el A este menosprecio haba que sumar vio y decenas de mujeres rifeas fueron
camin para intentar salvar su mercan- el conocido odio y la palabra no es violadas por la milicia real. Esto provo-
ca, considerada ilegal. fuerte que profesaba el rey Hasn II c un sonado exilio de una parte de la
Y as comenz todo. El persistente hacia los habitantes del norte del pas. lite rifea que se afinc en Espaa, en
malestar y las humillaciones cotidia Sois una escoria, y no olvidis lo que Blgica y en los Pases Bajos. Una poca
nas de una regin sumida en la pobre- hice con vosotros al final de los aos cin- turbulenta que puede parecer lejana para
za, desde la independencia de Marrue- cuenta, lleg a vociferar el difunto tira- el observador actual, pero que ha hecho
cos en 1956, recordaron al pueblo rifeo no en un discurso en directo en la televi- mella definitiva en el subconsciente rife-
que tena una historia, que haba sido sin marroqu en 1984. o. Las masacres de 1958 y 1959, y las
fiero y digno, y que sin la coalicin mili- de 1984, durante otra revuelta popular
tar de dos potencias europeas Francia el persistente esta vez en todo Marruecos, han
y Espaa, que atacaron con todo tipo malestar y las creado una conciencia que une a todos
de armas en los aos veinte del pasado humillaciones los rifeos, tanto de lengua bereber como
siglo a la nueva repblica fundada por de lengua rabe, habitantes del mismo
cotidianas
Abdelkrim, hoy el Rif sera diferente de Rif o exiliados, tanto en otras regiones de
lo que es ahora. recordaron al Marruecos como en el extranjero, donde
Parece inverosmil, pero desde siem- pueblo rifeo que existe una importante dispora.
pre los habitantes del Rif proclaman que haba sido fiero y Sin embargo, cuando muri Hasn
fueron mejor tratados en los ltimos digno II, su hijo, el actual monarca Mohamed
aos del protectorado espaol que des- VI, hizo algunos gestos. Efectu un via-
pus de la independencia de Marrue- Hasn II se refera al levantamiento je oficial al Rif para dijeron algunos
cos. No es exactamente cierto, pero de unas tribus del Rif contra el Partido graciosos desmentir la leyenda que
tampoco es totalmente falso. Hasta que Istiqlal, poca que fue ahogada en sangre asegura que todo sultn que pisara sue-
la Unin europea financi la construc- por orden del entonces rey Mohamed V, lo rifeo sera castigado con la muerte,
cin de la famosa Ronda Mediterrnea, su prncipe heredero, el futuro Hasn II, reanima una pequea casta de polticos
que une Tnger con la frontera argelina y por un militar de la ex zona del pro- rifeos, instalndola en el entorno del
consejero ms escuchado del rey, Fuad rey Mohamed V promulg un dahir [decre-
Ali El Himma, y realiz algunas pro- to] que sigue vigente. Como si los rifeos
mesas. Pero los hechos, y solamente los fueran una amenaza permanente para el
hechos, desmintie ron sus intenciones. rgimen. La mayora de los funcionarios
Aunque, efectivamente, al rey no le pas no son originarios de la zona y, en conse-
nada durante su viaje, la casta de pol- cuencia, no hablan el rifeo; las fuerzas del
ticos rifeos que l mismo foment se orden son, como puede comprobarse en
revel tan arribista y tan desconectada
de la realidad como su predecesora. En entre 1958 y 1959, el rif
cuanto a los proyectos que iban a desa- fue bombardeado con
napalm, los combatientes
rrollarse en el Rif, hay que visitar la zona
para darse cuenta de que se quedaron en
nada. Eso s, Mohamed VI sigue pasando
masacrados sin juicio
una parte de sus vacaciones de verano en previo y decenas de
la costa de Alhucemas, en realidad ms mujeres rifeas fueron
para disfrutar de sus bellas playas que violadas
para acercarse a sus habitantes, a quienes
permite, de vez en cuando, que se saquen los centenares de vdeos que circulan en
un selfie con l. Internet, racistas; y no hay industria algu-
Hoy en da, el Rif contina siendo una na que pueda frenar las migraciones de los
zona militar, desde que en 1958 el infame nativos hacia Europa y sus remesas, nica
vlvula de escape que permite que la regin
no caiga en la miseria total.
Es por eso que a nadie tendra que sor-
34

prender lo que pasa actualmente en el Rif.


Esta revuelta no ha surgido de la nada. Y
MASAL A

no hay que confundirla con el Movimien-


to del 20F (M20F), vertiente marroqu
de las revueltas rabes de 2011. Contra-
riamente al M20F, este levantamiento
pacfico tiene reivindicaciones claras el
fin del ostracismo del Rif, un referen-
te moral y poltico Abdelkrim y est
estructurado en torno a un portavoz indis-
cutible Nasser Zafzafi. Las interven-
ciones pblicas de este lder, en la calle, en
Internet y en las redes sociales, se hacen
en tarifit, la variante local del tamazight, y
raras veces en marroqu o en rabe literal.
Esto significa que su activismo est centra-
do en la poblacin rifea de habla bereber,
del interior y del exterior. Un error, segn
varios observadores, ya que una parte de
las tribus del Rif, especialmente las fronte-
rizas con el Pas Gomara o el Pas Yebala,
hablan nicamente el rabe vulgar.
MASAL A
35
Otra cosa que diferencia al Hirak Chaa- Hace unos das, este wali reuni las fuerzas del orden. El wali tambin
bi el nombre de este movimiento contes- a todos los cargos electos del Rif. En autoriz la utilizacin de milicias que
tatario del M20F es el discurso poltico. un primer momento se pens que iba recuerdan a los baltagias egipcios o a los
Mientras los jvenes del M20F evitaban a proponerles soluciones para salir de chebbihas sirios, grupos que atacan a
interpelar directamente al rey Mohamed la crisis, pero no fue as. Durante el los contestatarios. Segn Nasser Zafza-
VI, prefiriendo atacar a sus colaboradores encuentro, el wali El Yaakoubi ame- fi, uno de esos grupos intent asesinar-
ms prximos, los seguidores de Zafzafi y naz sin tapujos a sus interlocutores: le hace unos das, durante una sentada
l mismo no se esconden tras contorsiones Estis con nosotros o contra noso- pacfica. Alguien quiere llevar el Rif al
lingsticas como el antiabsolutismo o tros?, lleg a espetarles. Al final, los caos, denunci en un vdeo.
la reivindicacin de una monarqua parla- oblig a firmar un documento jurando En otro vdeo muy significativo,
mentaria. Sealan con el dedo, y con nom- fidelidad al rgimen. y que fue ampliamente difundido en
bre y apellido, al verdadero responsable de las redes sociales, se ve a un grupo
sus miserias: el rey. Para Nasser Zafzafi, el zafzafi seala con de jvenes manifestantes de la tri-
nombre y apellido, al
soberano y la camarilla que le rodea son los bu de los Beni Bufrah, situada a una
culpables. Y adems del soberano da otros cincuentena de kilmetros de Alhuce-
nombres propios: el principal consejero verdadero responsable mas, amenazados de violacin y agre-
del rey, Fuad Ali El Himma, considerado de sus miserias: el rey didos con una barra por el propio cad
un autntico virrey; el secretario particu- de Beni Bufrah y su colega de la tribu
lar del rey y el encargado de sus negocios, Esta reunin y las amenazas del vecina de los Beni Gmil. El que est
Mohamed Mounir Majidi; y tambin wali significaron para los contestatarios con nosotros lo est, y al que no lo est
el wali una suerte de superdelegado que el Palacio real, y no el Gobierno, lo voy a follar, grita de manera ntida
del Gobierno de la regin Tnger-Te- totalmente ausente, haba llegado a la el cad de los Beni Gmil, apoyado por
tun-Alhucemas, Mohamed El Yaakoubi, conclusin de que haba que emplear una turba amenazante que obliga a los
un alto funcionario cuya longevidad en el la mano dura. Pronto comenzaron a jvenes manifestantes a esconderse en
puesto se debe ms a su proximidad con El llegar camiones repletos de militares, el monte.
Himma que a una supuesta eficacia sobre y en las principales ciudades rifeas las Las rdenes del wali tienen que cum-
el terreno. calles fueron tomadas literalmente por plirse. Aunque el Rif vaya hacia el caos.
ARTEFACTES
CULTURALS

Texto: Alberto Lpez Bargados | Ilustracin: Edith Lasierra


Educaci

Patafsicas
acadmicas
en el Raval
Imagnense una escuela en que se foguea el extico gremio de los
patafsicos, con el fin de cultivar sus virtudes. Sera lo ms parecido
al college de Harry Potter, con bustos parlantes, escobas voladoras
y sabios despistados a la bsqueda de espectros. Es lo que tiene
reunir en un mismo potaje dos ingredientes que combinan mal.
De un lado, esa fbrica disciplinar que es la escuela; del otro, las
fuerzas incontenibles de la imaginacin. El resultado es, en fin,
una especie de oxmoron institucional, en la que la vocacin

MASAL A
reguladora de la escuela se ve continuamente desbordada
por las extravagancias de los alumnos que cobija.
Sera, ni ms ni menos, como poner puertas al campo.

37
En semejante escuela, y pese al celo burocrtico de sus turistas, pareca una temeridad que abocaba el cora
gestores, empeados en neutralizar lo inesperado, las zn de la ciudad a quedar en manos de la impredeci-
cosas esos objetos indefinibles del deseo sucederan ble ira de los estudiantes, hoy solidarios con la ensima
sin ms, se multiplicaran hasta reventar las costuras del huelga sectorial y maana quejosos por los obstculos
orden edificado para prevenir y domesticar su pernicio interpuestos por los gobiernos al advenimiento de la
sa influencia. En su versin ms gore, la escuela de los paz mundial.
patafsicos no podra ser otra cosa que una academia sin Nos equivocbamos. En el terreno de las predic-
currculo, un barco sin rumbo. ciones, como en tantos otros, los patafsicos tampoco
Pues bien, nada de eso parece, ni siquiera remotamen- nos hemos ganado credibilidad alguna. Esa decisin,
te, el austero monolito gris que la Universitat de Barcelona rumiada durante aos, solo se tom de manera defini-
dej caer, all por el 2006, en el Raval Nord, barrio conver- tiva cuando las sospechas de que el movimiento estu-
tido hoy da en un autntico zoco de templos dedicados a diantil se hallaba en una fase de decadencia se hicie-
la cultura y comercios hipsters. Hace aos, cuando cristali- ron evidentes. De ese modo, el traslado desde la zona
z el proyecto, largamente aplazado, de trasladar las facul- universitaria de Diagonal sirvi precisamente para
tades de Geografa e Historia y de Filosofa a Ciutat Vella, catalizar esa degradacin y culminar la obra empezada
los patafsicos enmudecimos de asombro. Algn urbanista aos atrs, cuando el mandato neoliberal dio la orden
haba querido mostrar el genio gentrificador que habita en de asalto a los campus universitarios y comenz el des-
su interior y se haba descolgado con esa idea, digna de piece lento y meticuloso de la universidad pblica. Los
nuestro gremio. En aquel momento, la decisin de ins- urbanistas estaban en lo cierto; una vez los estudiantes
talar las facultades digamos ms subversivas en el fueron neutralizados, convertidos a su pesar en agen-
centro del casco urbano, en pleno parque temtico para tes gentrificadores, la llegada a la tierra prometida del
Raval fue tambin una ocasin de perlas para azotar a dizos de la facultad del Raval, provocando, entre otras
la bestia con el ltigo neoliberal hasta volverla inofen- desgracias, lipoatrofia semicircular, una patologa que
siva. Si el entrismo practicado por los gestores neoli- al parecer perturba las masas de tejido graso de las
berales en la dcada de 1990 se haba llevado a cabo extremidades, y que tendra su origen en la existencia
con cierto sigilo, disfrazados de sociatas reformistas, de campos electromagnticos. En otros casos, no se
hacia 2005, la universidad ya estaba lista para recibir sabe si es la sequedad del ambiente, el empleo masivo
su puntilla: el Proceso de Bolonia. de sistemas de calefaccin y aire acondicionado, las
No me quiero poner conspiranoico, pero no me redes de cableado a cielo abierto o la presin cada vez
negarn que mola observar la coincidencia en el tiem- ms agobiante experimentada por los diversos tra-
po de ambos fenmenos: de un lado, la operacin bajadores de la institucin, pero el caso es que en el
inmobiliaria que condujo con la inestimable ayu- edificio menudean los casos de rinitis, asma, alveolitis
da de la muy catlica Universitat Ramon Llull a la y el sndrome de fatiga crnica. En los cuadros ms
colonizacin masiva de estudiantes en el Raval; del graves, la acumulacin de efectos perniciosos provo-
otro, la vasta reforma neoliberal que se abati sobre cados por las deficiencias estructurales que presenta
las universidades pblicas bajo el pretexto de una con- una arquitectura exhibida en su da como moderna
vergencia europea de titulaciones. Aunque la Declara- y eficiente puede provocar diagnsticos de electro-
cin de Bolonia se remontaba a 1999, la aplicacin en hipersensibilidad, fibromialgia y quin sabe cuntas
el Estado espaol se pospuso en general hasta 2008, otras enfermedades inquietantes. Tal vez alguien
solo dos aos despus de que las hordas gentrificado- piense que estoy describiendo el escenario idneo
ras de estudiantes empezasen a segar la hierba a su para que el joven Peter Parker sea picado por una ara-
paso por el Raval. Sin el apoyo ofrecido por el zeitgeist a radiactiva y se transforme en Spiderman, pero es
neoliberal, es difcil imaginar que los ejecutivos o lo juro la cruda realidad de un edificio flamante,
ejecutores de la universidad pblica se hubieran marcado no obstante por disfunciones estructurales
atrevido a atraer a tantos estudiantes hacia el abismo ante las que los equipos directivos de la Universitat de
de su propia rendicin. Pero, antes de seguir por ese Barcelona hacen ao tras ao la vista gorda, como si
camino, consideremos las posibilidades que ofrece la no fuera con ellos. Solo es cuestin de echar horas en
metfora de una arquitectura que enferma a quienes el interior de ese sepulcro de largos y angostos pasillos
hacen uso de ella. sacados de una estampa carcelaria, para acabar ms
38

De hecho, hablando con precisin, en la facultad pronto o ms tarde padeciendo su perjudicial influjo.
del Raval, lo que est enfermo es el propio edificio. Si no caen enfermos, al menos quedarn hartos de esa
MASAL A

Vanlo con estos ojos: cuando se abre la veda de la arquitectura tediosa. Entindanme: no es que crea que
los atentados a la salud de los usuarios sean una forma
la decisin de instalar las particularmente perversa de neutralizar la discrepan-
facultades ms subversivas en cia y maltratar las fuerzas de la imaginacin, pero los
patafsicos somos gente malpensada, especialmente
pleno parque temtico para
si las sospechas resultan ms turbadoras que la tpica
turistas pareca una temeridad. alusin al cutrero que suelen gastarse las empresas
nos equivocbamos constructoras con el empleo de materiales de dudosa
calidad. Ahora bien: si los cuerpos sufren y se mortifi-
humanizacin de la arquitectura los llamados edi- can entre las grises y no es un tpico paredes de
ficios inteligentes, nunca se sabe hasta dnde puede la academia, imagnense las almas.
llegarse. Un simple requiebro de doctrina patafsica Tal como decamos, el Proceso de Bolonia supu-
nos lleva a concluir que los edificios estn enfermos so la consagracin de un modelo de gestin acadmi-
precisamente porque son inteligentes, pero no descar- ca neoliberal que vena gestndose desde al menos
ten que los edificios francamente estpidos tambin un par de dcadas, la guinda de un pastel amasado
puedan caer presos de dolencias insondables. Sea con el fin de domesticar esos modestos reductos de
como fuere, un misterioso fantasma recorre los pasa- libertad que, hasta entonces, constituan las aulas

Espai Mesclads www.mescladis.org un pont per la ciutadania i


el dileg intercultural

participaci
comproms social
transformaci
info@mescladis.org c/ Comer 42 baixos educaci popular
facebook.com/mescladis info@eicascantic.org acollida i mediaci
c/ carders, 35, BCN 933 19 87 32 932 684 943 www.eicascantic.org
MASAL A
39
una vez los estudiantes
fueron convertidos en agentes
gentrificadores, fue la ocasin
para azotar a la bestia con
el ltigo neoliberal
universitarias. La primera consecuencia que com- tando objetivamente las posibilidades de aquellos que
port la implementacin entonces y ahora, se costeaban los estudios con el propio sudor de su
el eufemismo de moda: en realidad, se trat de una frente. Dira que fue el clima de atontamiento gene-
imposicin sin apenas negociacin en la que se ech ralizado inducido por el nuevo paradigma pedaggico
mano de la va represiva cuando fue menester del el que permiti que la subida de tasas se colara en la
Plan Bolonia fue una verdadera sobrecarga de tareas reforma de Bolonia como un gol por la escuadra en un
que se abati sobre la comunidad universitaria. Ya que libre directo. Ante la indiferencia de la mayor parte
el enemigo ofrece resistencia, vamos a doblegarlo por de sus profesores, algunos estudiantes forcejearon,
agotamiento. Los estudiantes sufrieron una monitori- libraron una batalla intelectual y fsica que puso en
zacin mucho ms exhaustiva de su proceso de apren- evidencia la agenda oculta de los gobiernos cataln y
dizaje, como si la acumulacin de nuevas evidencias espaol, exigieron un dilogo justo y perdieron.
que pudieran ser objeto de evaluacin diera por sen- Ahora bien, esa indiferencia del cuerpo docente
tado que hasta entonces no es un fenmeno banal,
haban estado engaan- se consagr el perfil del sino la actitud natural en
do al personal. Toda esa estudiante a tiempo completo , aquellos profesionales que
voluntad reguladora del limitando las posibilidades de han crecido o permanecido
aprendizaje se cimentaba demasiado tiempo en una
aquellos que se costeaban los
en una flagrante descon- atmsfera neoliberal. Es,
40

estudios con el sudor de


fianza en las habilidades si se quiere, un defecto de
del alumno para construir su frente fbrica o una enfermedad
MASAL A

su propio itinerario inte- crnica. As que si Vds. se


lectual, sometindolo a una infantilizacin sonrojan- encuentran un da por la calle con un profesor universi-
te. Ms que aprendizaje, pareca que se trataba de tario, no se hagan los despistados, acrquense y hablen
instruccin. La cantinela de la evaluacin continua con l o ella. En cuanto le interpelen, abandonar ese
aturdi definitivamente a los estudiantes, embarcados aspecto taciturno que tiene y les relatar la pesadilla de
en una carrera frentica de presentacin de ensayos, las correcciones pendientes, la infamia de una burocra-
exposiciones orales y exmenes parciales que les dej tizacin extenuante que, obsesionada con la adopcin
sin tiempo para reflexionar sobre sus propios hallaz- de criterios de eficiencia, acumula contradicciones
gos intelectuales, y que foment entre ellos una visin funcionales como quien colecciona chapas de cava. Es
instrumental del conocimiento como nica estrategia probable que, si le tocan la fibra, les confiese un tanto
de supervivencia en el agitado mar de las evaluacio- avergonzado que, con el tiempo, ha relegado la docen-
nes. Para colmo, esa multiplicacin de trabajos con- cia a la ltima de sus prioridades. Como hmsteres en
sagr el perfil del estudiante a tiempo completo, limi- una jaula que castiga la docencia con una condena a

LLIBRES DESCATALOGATS I DE SEGONA M


FEM
CULTURA
C/GIRATL EL PELLISSER FEM

(AL COSTAT DEL MERCAT DE SANTA CATERINA) BARRI


quedarse sin pienso, los profesores dan vueltas y vuel- nacionales. Si hay que ensear pechuga, se ensea y
tas a la noria, cada vez ms desesperados, confiando no hay ms que hablar.
en alcanzar esa excelencia investigadora que, como el Ninguno de los males que acabo de enumerar afec-
nirvana, les libre por fin de todo sufrimiento. Por cier- ta de modo particular a la facultad del Raval. Acaso en
to, s que el mantra de la excelencia es para cagarse, ella, levantada hace poco ms de diez aos en el vien-
pero nuevamente les juro que forma parte de la jerga tre de la ciudad, se perciben mejor las heridas que ha
del momento. abierto un modelo de universidad pacificada por las
Bien mirado, sera mejor que fuera nicamente mismas empresas que incumplen una y otra vez esos
un ejercicio de propaganda. Una nueva generacin criterios de excelencia, honestidad y buenas prcticas.
de acadmicos crecidos en peligroso contacto con ese Instalada parcialmente en los antiguos terrenos de la
aire viciado han interiorizado toda esa chchara hasta
crersela a pies juntillas. Como emprendedores en un
mercado en que la competencia por los recursos eco- la primera consecuencia de la
nmicos recuerda a Bruce Lee luchando a brazo parti- imposicin del plan bolonia fue
do en Krate a muerte en Bangkok (1971), buena parte la sobrecarga de tareas. ya que
de los profesionales que se forman en el espacio uni- el enemigo ofrece resistencia,
versitario transnacional hacen gala de una iniciativa vamos a doblegarlo por

MASAL A
individual que raya en el puro egocentrismo, incapa- agotamiento
ces de abordar desde una perspectiva colaborativa la
actividad laboral que se gestiona a travs de los depar-
tamentos. Como un carn de identidad, su carrera Casa de la Misericrdia, un sombro hospital fundado

41
acadmica es personal e intransferible. Forjada en un a finales del siglo xvi para dar acogida a los pobres, que
constante nomadeo de universidad en universidad, al poco tiempo se convirti en refugio de las jvenes
con una beca posdoctoral aqu y un proyecto financia- descarriadas que erraban por las calles de la ciudad y,
do all, les resulta imposible mostrar solidaridad con siglos ms tarde, en simple depositario de hurfanos,
sus compaeros de trabajo o adherirse a los princi- la facultad adiestra como entonces a sus residentes en
pios de una institucin acadmica que, por otra par- las formas de una sociabilidad sumisa y complaciente
te, los acoge como hijos prdigos, alimentados como con las demandas de un mercado precarizado. Acer-
estn con el nctar de la excelencia. La universidad en taron quienes tuvieron la ocurrencia de promover ese
tiempos neoliberales es, en este sentido, tan pragm- xodo de fieles llenos de esperanza y hambrientos de
tica con sus propios principios como el directivo de justicia hacia el corazn de Barcelona: la mejor manera
un canal privado de televisin: hace todo lo que sea de someter a la bestia es convencerla de que todas esas
necesario para mejorar su cach en los rankings inter- pequeas traiciones son por su bien.
Msica de librera,
resonoriza tu vida
Library music, stock music o production music son
las ms conocidas denominaciones en ingls de lo
que en castellano llamamos msica de librera.

Texto: Jum | Ilustraciones: Etiam Gula

El concepto surge de la necesidad de partituras, para que los msicos tocasen popularizacin del vinilo como formato
tener msica enlatada para usos variados en directo las bandas sonoras durante sonoro, con la proliferacin de progra-
o circunstanciales, sobre todo en medios las proyecciones de la pelculas. Ttulos mas de radio y televisin, en las dcadas
de comunicacin radio y TV, pe como The dishonored medal (1914) o El de 1960 y 1970, especialmente en Euro-
lculas, seriales, publicidad o videojue prisionero de Zenda (1922) se beneficiaron pa. Tomando el ejemplo de De Wolfe,
42

gos, y que, adems, sea fcil de licenciar de ello. En la dcada de 1930, con el salto sellos italianos, franceses o alemanes,
para tales cometidos. Un disco de msica al cine sonoro, De Wolfe se adapta al nue- pero sobre todo britnicos, como KPM o
MASAL A

de librera consiste esencialmente en un vo formato y participa en scores de ttulos Bruton Music, tuvieron una febril activi-
lbum instrumental, formado por tracks dad en este campo, publicando una gran
de corta duracin, con un sonido afn lejos del formato cantidad de referencias e inundando el
pero de diferentes intensidades musica- fsico, las libreras del mercado con una variada gama de posibi-
les, y que se mueve normalmente en un siglo xxi son una fuente lidades de ambientacin sonora.
estilo musical concreto, ya sea jazz, funk, casi inacabable de En el momento actual, las libreras
tnica, lounge, vanguardia o pop. Esta melodas musicales musicales siguen teniendo su nicho de
msica podra servir para acompaar un mercado y sus seguidores, en dos amplios
spot publicitario en la radio, de cortinilla como Frankenstein (1931), pero tambin mbitos: el coleccionismo musical y el
musical para la intro de un programa factura msica para los noticiarios que diggin, y el medio digital. Desde estilos
deportivo o para ayudar a ambientar una se proyectan antes de las pelculas y para musicales que usan el sampleo como sea
radionovela o una escena de suspense de producciones de serie B. En los cincuen- de identidad, como el hip hop o la elec-
una pelcula. ta, este sello provee la msica para el pri- trnica, los vinilos de la era clsica de las
Sus orgenes, y los primeros ejemplos mer anuncio en la historia de la TV brit- libreras se han convertido en objetos de
conocidos, se remontan al principio del nica (una marca de dentfrico tuvo ese deseo para DJ y productores, siempre
siglo xx, sorprendentemente asociados a dudoso honor) y tambin para pelculas atentos a la caza de muestreos estimu-
pelculas de cine mudo. El sello britnico educativas y training films. lantes para usar en sus composiciones;
De Wolfe Music empez seleccionando Pero su auge vino de mano del cre- pero tambin se cotizan, a veces a precios
msica de acompaamiento, impresa en cimiento del mundo audiovisual y de la excesivamente elevados, entre cazadores
Msica, relats, cinema | | |

de tesoros sonoros en formato plstico. de librera poseen todos los derechos de propia competencia: grafismos minimalis-
Pero la era Internet no ha acabado con autor asociados a esta y pueden ser licen- tas y reiterativos, en los que simplemente
las libreras, como podra pensarse a prio ciadas sin que el compositor original ten- cambiaba el nmero de la entrega. La sen-
ri, sino que las ha implementado y las ha ga que dar el permiso para su uso, porque cilla, pero efectiva, carpeta verde oliva de
hecho crecer en oferta y diversidad sono- ya lo cedi en el momento de cobrar su las Series 1000 de KPM es el ejemplo ms

MASAL A
ra. Lejos del formato fsico, las libreras trabajo para la librera en cuestin. flagrante de este diseo grfico serializa-
del siglo xxi son una fuente casi inacaba- Pero vayamos a ejemplos flagrantes. do; o, tambin, las series naranja o azul de
ble de melodas musicales, con el mismo En la famosa BBC, series mticas, como Conroy Eurobeat, con su tramado radial.
espritu y funcionalidad que las clsicas, las comedias The Benny Hill Show y De entre los muchos msicos de

43
pero con la ventaja de su accesibilidad y Monty Pythons Flying Circus, o la ciencia alquiler que grabaron estos discos hubo
disponibilidad casi inmediatas. ficcin de Doctor Who, se beneficiaron de de todo, desde annimos destajistas de
Las verdaderas razones que llevan a estos recursos sonoros. Y, en el cine, ttu- estudio hasta artistas clebres que, en oca-
un productor audiovisual a usar msica los como la ertica Emmanuelle (1974), el siones y bajo pseudnimos, usaban estas
de librera son econmicas y prcticas. terror zombi de Dawn of the dead (1978), grabaciones como una vlvula de escape
Una cancin puede tener repartidos sus de George A. Romero, o las artes mar creativo. Creadores como: Alan Parker
derechos de uso y reproduccin entre su ciales made in Hong-Kong, como Return to guitarra colaborador de Serge Gains-
autor, su intrprete, el sello discogrfico the 36th Chamber (1980), deben parte de bourg o David Bowie, Les Baxter
y la distribuidora, con lo que conseguir su xito tambin a la msica de librera. scores para Roger Corman, Ron Geesin
hacerse con su licencia puede acabar En momentos ms recientes, series tele- colaborador de Pink Floyd, Bruno
convirtindose en una aventura legal de visivas de animacin como Bob Esponja o Nicolai scores para Alberto de Martino
incierto resultado y costosa econmi- Ren & Stimpy tambin han utilizado este o Jess Franco, Brian Bennett batera
camente. En cambio, con la msica de tipo de colchn musical. de The Shadows, Rino de Filippi, John
librera todo es mucho ms fcil a efec- Los diseos de las carpetas de los Cameron o el inigualable Ennio Morrico-
tos legales, de costes y, adems, ya est discos de librera han sido su distintivo ne han dejado su saber hacer en algunos
creada con la intencin de que sea usada corporativo, el icono visual que los ha de estos discos, convirtindolos en autn-
en proyectos audiovisuales. Los discos diferenciado de otras grabaciones, o de la ticas joyas de coleccionista.
CINEMA
44

Los Tarantos (1963). Francisco Rovira Veleta


MASAL A

Barcelona: Si alg volgus veure aquesta raresa avui, on hauria


danar...? A la Filmoteca de Catalunya quan es programi, dins
dalguna sessi especial dalguna televisi, amb sort alguns

arxiu obert
dies tamb a la carta... tot molt efmer, tot discrecional.
Tamb estan les mediateques del MACBA, amb mate
rial extret de les seves exposicions en lmbit no institucio
nal, larxiu OVNI que ha acollit i rescatat molts materials
dels espais alternatius, fonamentalment de producci video-
grfica, i larxiu Hamaca, que recull tamb un ampli conjunt
de peces visuals en qu lespai Barcelona hi t un paper
I aquesta nit, el Barcelona i... Acci ens porta important.
Ladrn de guante blanco (1992) dAlain Sarda, pseudnim Per on ms? Doncs, evidentment, tamb Internet
sota el qual samaga Jordi Cadena. El repartiment acull, sovint de manera alegal, una mplia mostra de tot
l'encapalen Anna Lizarn, Herman Bonnin i Pau Riba. tipus de materials.
LArmand s a Barcelona per robar una pea. Un reps, ni que sigui superficial, a la videoteca docu-
Per ell no sap que cont un secret i que la policia li mental sobre la Barcelona dels anys seixanta fins als vuitanta
va al darrere. Una raresa que no veureu enlloc ms. en qu sha convertit la xarxa YouTube, principalment
(Extret del Facebook de BTV l'any 2013) desvetlla linters particular dels activismes dels i les cineas-
tes, vdeo-creadores i cmeres diversos per articular, durant
aquests anys, un corpus iconogrfic que pugui alar la veu
davant les impostades imatges duna Barcelona presidida per
un costumisme, falsament popular, com el que shavia difs
fins a principis dels vuitanta des del NO-DO (iniciat el 1942,
obligatori fins al 1976 i voluntari fins al 1981, a totes les sales
Text: Mostra Internacional de Films de Dones dexhibici del pas).
El programa de BTV Barcelona i Acci tamb ha dut a qual obrir-se a noves mirades, ser re-coneguts, re-visitats,
terme durant molts anys el paper de difusi dun arxiu vi re-llegits, re-anomenats.
sual sobre la ciutat que, tot i que majoritriament ha aple- Parlem del desig dun arxiu com un espai que aculli,
gat films de ficci triats amb criteris generalistes pel que fa ordeni, relacioni segons criteris transversals, que permetin
als formats i als continguts, ha perms una relectura de la deixar obertes noves possibles interseccions entre els mate-
representaci cinematogrfica de Barcelona de primer nivell, rials que el componen i lexperincia de viure la ciutat, ober-
que mereix molta ms difusi i transcendncia de les que tes tamb a totes les noves relacions necessries. Que el seu
t. Demanarem des daqu i com a proposta parcial res- accs sigui facilitador, que no exigeixi necessriament una
pecte a lideal que suposaria tenir obert un accs directe justificaci hiperespecialitzada, i per tant que es pugui con-
una reprogramaci dalgunes de les projeccions ms signi- siderar un arxiu obert. Que les aules dels centres de primria
ficatives i tamb que poguessin ser consultables en alguna o secundria, que els casals de barri o programadores de cen-
plataforma de VOD. s un desig, per creiem que resulta tres culturals als districtes, grups i associacions, entitats en
imprescindible facilitar laccs a la memria cinematogrfica general, tamb a ttol individual, estudiants, futures cineas
de la ciutat de la mateixa manera que ho ha fet el CCCB amb tes, puguin consultar-lo presencialment i/o virtualment i
el seu espai de consulta de larxiu X-cntric. que, si fos el cas, puguin gestionar els drets dexhibici per
La manca dun escenari o escenaris virtual o fsic un s no comercial. s una eina que caldria articular perqu
on trobar-nos amb normalitat amb la histria audiovisual de tant els materials que han tingut com a referent la ciutat com
tamb tot el conjunt de produccions creades pels activismes
s imprescindible un arxiu diversos, des dels diferents territoris i mbits socials, siguin
del cinema i laudiovisual per conservats i exposats tot posant en relleu el seu valor i el seu
facilitar laccs a la memria potencial com a documents testimonials, per sobretot com
cinematogrfica de la ciutat a eines de coneixement imprescindibles per a enriquir els

MASAL A
i trobar elements per a la debats sobre la ciutat. Perqu tenir en compte la histria de
comprensi del present la narrativa audiovisual de la ciutat no significa noms cons-
tatar levoluci despais, modes, tecnologies o docupacions,
Barcelona en totes les seves dimensions histrica, social, usos i trajectes de grups humans, sin tamb poder desxifrar

45
territorial, cultural, central o perifrica, de classe, de proce- els codis utilitzats en lexposici visible que sovint ha actuat
dncia... s una carncia que, des del treball historiogrfic com a justificaci de la planificaci urbanstica desarrollis-
heterogeni, multidisciplinari i indisciplinat es fa cada cop ta, integral o compactada. A travs de la seva representa-
ms necessari. ci audiovisual, sumada a la fotogrfica, el patrimoni audio-
Un arxiu del cinema i laudiovisual que aculli totes les visual ofereix una informaci imprescindible per entendre la
facetes de la producci feta a la ciutat i que sigui de fcil transformaci de les vides urbanes i els seus hbits ds. El
accs, concebut amb lnim de constituir un rusc frtil adre- que aquests materials documenten sobre les tripes i els som-
at a tot tipus de persones i de pblic, on es puguin trobar nis, els deliris i els malsons de la ciutat sn elements dinfor-
referncies, nous elements per a la comprensi del present o maci privilegiada que han de retrobar-se amb la ciutadania,
suggeriments de relectures sobre presents posats en qesti, reinstallar un dileg fructfer, horitzontal, venal, per tal de
sense que per aix calgui crear ms estructures ni incremen- reapropiar-nos de la histria, poder (re)habitar els trajectes
tar el patrimoni pblic sin, ms aviat, generar noves din- representacionals dels quals ha estat objecte la ciutat amb
miques a partir dels fons existents, amb la finalitat que els mirades que puguin comprendre-les, densificar-les i expli-
documents audiovisuals sobre el passat trobin un lloc des del car-les... perqu s a elles a qui, en definitiva, pertanyen.

Amb el teu anunci arribes a


5000 persones en
tota Ciutat Vella
FICCIONS

TH Se convirti en un boom por-


que todo el mundo les tena
muchas ganas. Lo ocupaban todo
a su antojo, no tenan en cuenta a
los habitantes, pagaban sumas astronmicas por
cualquier mierda y hacan que el precio de la vida
se disparara. Vivir era cada vez ms caro, siempre
ms caro, y se seguan construyendo hoteles. Los
eventos culturales eran para ellos. Todo era por
y para ellos, porque ellos traan la pasta. Traan
la pasta, pero eran ignorantes y molestaban y no
tenan curiosidad por comprender de verdad esta
ciudad centrifugadora que era nuestra casa.
Por eso el tourist hunting se convirti en un
boom, porque la gente les tena mucha rabia.
Se estaba inaugurando un hotel en las Ram-
blas, all donde antao haba habido una casa de
colores con ojos en la fachada. Bajbamos con
cabreo y aburrimiento a partes iguales,
porque haca fro, porque no tenamos porros,
porque el padre de A era un cabrn, porque el
mo tambin, porque a S a veces se le giraba la
cabeza y tena problemas en el instituto, por lo
46

que fuera...
Un montn de gente guapa y pija y moderna
MASAL A

llenaba la entrada el hall! del edificio y ocu-


paban tambin la acera, conversando y rindose.
Qu asco!
Ya, ya...
Paramos a curiosear y, cuando me di cuenta, S
estaba empezando a inventarse un mantra:
Es que me voy a cagar en todos vosotros,
me voy a cagar aqu, te lo digo! Te digo que me
voy a cagar en todos vosotros, h ostia!
Va y se pone a caminar entre la gente... y se mete
para adentro... y yo detrs, porque no me fo un pelo
y porque me da la risa, aunque a veces luego haya
que correr, y A tambin le sigue, partindose la caja.

Texto: rid | Ilustracin: Irene Cuesta Mayor


Que me voy a cagar aqu, que sois unos mierdas! puertas de los edificios de apartamentos tursticos e, incluso,
Se baja los pantalones y se pone a apretar, con la cara muy unos frikis se motivaron e inventaron misiones con mapas
seria, el ceo fruncido. A que tambin djala correr se y todo, que luego la gente poda probar, como si de un juego
suma a la fiesta y empieza a gritar: de rol se tratase.
Vuestro fin est cerca, turistas de mierda, ricos de Esto se convirti en lo que la prensa tild de un tema con-
mierda! Invoco a las fuerzas del infierno y a los vivos y a los trovertido o tambin un tema que tiene a todo el pas muy
muertos! Que os persigan y os vomiten en la cerveza! Esta preocupado. Se empez a hablar del #FenmenoTH en la
ciudad os maldice! Guarros! tele y los opinlogos comentaban que claro, la calidad de
Algo as, dijo. Y los miraba con cara de bruja que sabe lo la enseanza y la mala educacin y el malestar social y
que se hace y les enseaba los dientes y bizqueaba. Mientras, el gamberrismo ilustrado.
S, tras mucho apretar, haba dejado un truito de conejo en el Algunas asociaciones de vecinos defendan y celebraban
suelo que daba risa. esta prctica juvenil y, en los balcones de las casas aledaas a
Como siempre que dbamos la nota, yo lo pasaba un poco los hostels, podan leerse pancartas con ingeniosas frases contra
mal, pero bastante bien, y aguantaba el tipo hasta que haba pro- el turismo.
blemas serios, en cuyo caso entraba a defender a mis colegas. Durante un tiempo vimos con sorpresa que descenda,
S se estaba abrochando los pantalones mientras A segua mgica y radicalmente, la cantidad de guiris que pisoteaban
gritando barbaridades apocalpticas cuando apareci el de nuestras calles.
seguridad muy cabreado y nos ech a empujones, aunque ya Pero eso, como todo en esta vida, acab convirtindose en
estbamos medio yndonos. historia, a fuerza de dejar pasar los aos. Algunos an hoy se
A los guiris no se les ocurri otra cosa que grabarlo y sorprenden cuando oyen hablar de aquella poca loca.
colgarlo en Internet, y en unos das se haba vuelto viral. Y, ahora, pues... lo que ya sabes. El tourist hunting se ha con-
No s si era la puesta en escena o qu; es verdad que pareca vertido en una experiencia inolvidable al alcance de los bolsillos

MASAL A
hasta preparado. que pueden permitrselo. En la reserva del hotel de las Ramblas,
que se jacta de ser el origen del mundialmente conocido #Fen-
otra modalidad de th era el menoTH el mismo hotel en el que cag S, est incluido
#tiroalblanco. consista en el uso del SuperCanColorVIP marca registrada para

47
dispararles con pistolas de juguete defenderse de los habitantes ms gruones y malhumorados de
la ciudad.
Otros jvenes empezaron a grabarse boicoteando eventos Desde la sala de juegos del hotel, es posible disparar a los
o molestando a los turistas. Y eso fue llamado Tourist Hun- ciudadanos runner, que se diferencian de los normales por la
ting o TH, de turista y de hunt, que es cazar en ingls. camiseta amarilla y la diadema de luces. Un ciudadano runner
Se puso de moda el #pagaelguiri, que consista en ir a las cobra dos euros la hora por pasear alrededor del hotel y dejarse
terrazas de los bares y beberse las copas de los turistas. Ms disparar.
de uno acab a hostias o en comisara. Los jefes son unos mierdas, pero los compas son gente muy
Otra modalidad de TH era el #tiroalblanco. Consista en maja. Yo me bajo siempre con la Lnea 3 desde la Trini me
dispararles con pistolas de juguete. La gente las llenaba con mud hace cuatro aos ya. En realidad, es un momento.
meados o pintura o leja y sala a cazar grupos de turistas Y esta es la movida.
borrachos o hacan puntera desde los balcones. Marcaban las Entonces qu? Les paso tu contacto, a ver si te pillan?
RELECTURES CONTRA L'OBLIT

De la Va Layetana a
la Rambla del Raval
Texto: Miquel V.

La frase atribuida a Goethe, ms vale una injusti- otros industriales; la entidad bancaria haba pres-
cia que un desorden tiene un enorme y explosivo tado al Gobierno espaol importante dinero para
contenido. El tema viene a propsito de los pro- financiar la fracasada campaa colonial en Cuba.
cesos de construccin de los dos grandes espacios Dirigentes del banco formaban parte del Ayun-
urbanos abiertos en nuestros barrios, Va Layetana tamiento, a la vez que altos funcionarios de este lti-
(1908) y Rambla del Raval (2000). En ambos se mo estaban en la junta del Colonial. En verdad, la
produjo una cascada especulativa de enormes pro- Casa Gran era muy grande y generosa.
porciones, ocultas y silenciadas por el deslumbrante En 1905, el Ayuntamiento y el banco firmaron un
espectculo de un urbanismo fcil y agradecido para convenio por el cual este se hara cargo de las cuen-
los llamados emprendedores; doloroso, y hasta letal, tas del maltrecho consistorio, con el fin de sanear-
para los perdedores, los vencidos. las. Dos aos ms tarde, por delegacin del Ayunta-
Un ao antes del estallido de la Semana Trgi- miento, el banco firmaba con l la construccin de la
ca de 1909, el rey, rodeado de algunos ministros, el flamante Va Layetana: la entidad financiera recibi-
obispo, militares, alcalde y concejales algunos, a ra una comisin de un 12%, ms un 50% adicional,
su vez, consejeros del Banco Hispano Colonial como estmulo sobre los beneficios producidos por
inauguraba las obras del inicio de la Va Layetana. la expropiacin forzosa y posterior venta de los sola-
Para ello, se derribaran 296 fincas o casas, con sus res. El Hispano Colonial, que adems fue eximido
2.190 viviendas y con la consiguiente expulsin de de competir en subasta pblica, gestion las obras y
sus 10.000 moradores. Ochenta calles del entrama- realiz las funciones de contratista.
do histrico barcelons desaparecieron. La opera- Pero qu fue de los 10.000 vecinos arrancados
cin fue calificada como una orga de la destruc- de sus viviendas? Palabras adecuadas seran las de
cin por el arquitecto noucentista Adolfo Florensa. deportados y, en consecuencia, marginados. La mayor
Qued una pista de tierra arrasada de 90 metros de parte de los infortunados inquilinos, sin oferta algu-
anchura por 900 de longitud. La desorbitada ampli- na ni compensacin, tuvieron que buscarse la vida
tud sera para levantar a ambos lados de la moderna donde y como pudieron; algunos fueron pioneros
va una serie de edificios noucentistes, que actuaran en el asentamiento y fundacin del primer chabo-
de pantalla para esconder la Barcelona vieja. lismo de Montjuc; otros se dirigieron a la playa del
El Banco Hispano Colonial fue el gran artfice Somorrostro, sumndose a otros barraquistas que
y beneficiario de esta operacin llamada Reforma ya se les haban anticipado. Se pona en prctica as
Interior. El banco haba sido fundado por un grupo el aforismo inicial: ms vale una injusticia que un
de adinerados ciudadanos y estaba presidido por desorden.
el indiano, esclavista y financiero Antonio Lpez, Pasados sesenta aos, en 1966, los entonces hijos
marqus de Comillas, junto a figuras como las de del Somorrostro seran expulsados nuevamente, al
Manuel Girona ex alcalde de Barcelona, Cami- igual que los de Montjuc, en 1972. Seran dispersa-
lo Fabra el de Can Fabra en Sant Andreu y dos, porque hasta ellos lleg el oleaje de la especula-
Memries| |

cin; fueron a parar a los barrios de Sant Cosme del de la Reforma Interior, treta que de nuevo se usara
Prat, al Pomar de Badalona, a la Mina de Sant Adri, noventa aos despus para desalojar a 420 familias a
el Barrio del Puerto o al Barrio Chino del Raval, don- la hora de construir la Rambla del Raval.
de tenan que escuchar aquella copla de Adems se dir que para bien de todos,
Gent de la Ribera, gent verdadera, es menester que la economa sea dinmica, de lo
gent del Raval, tant se val. contrario no habr trabajo; y, para que lo haya, es
En definitiva, se produjo un movimiento centr- necesario dar apertura a anchas vas que permitan
fugo en el que pasaron, por segunda vez, de la cen- el rpido reparto de mercancas entre el puerto y la
tralidad geogrfica cual diana econmica a su nueva ciudad.
periferia.
El Poder lejos de tener el buen gusto y el sabor la mayor parte de los
de la alcachofa se parece en su aspecto metafrico infortunados inquilinos,
a esta verdura; sus hojas grandes, superpuestas de
tuvieron que buscarse la
manera escalonada, tapan y esconden a otras ms
pequeas. Los hombres de negocios consideraron
vida donde y como pudieron;
que para acabar con las enfermedades de la poca algunos pioneros en la
tuberculosis, sarna, tifus, fiebre amarilla, saram- fundacin del chabolismo
pin, viruela, difteria... era necesario que el aire de montjuc; otros en el
penetrara en Ciutat Vella, este barrio con una cons- somorrostro
truccin tan diferente del nuevo Ensanche. Nada
decan de las condiciones de trabajo de los talleres y Y, como en la alcachofa, esta hoja tapaba los pla-
fbricas ni de los precios de los alimentos. nes y deseos de convertir el espacio en una concen-
Para orearlo y sanearlo, qu mejor que separar tracin de servicios y grandes sedes lucrativas, con
las casas, pero como las casas no podan moverse una arquitectura ms bien parecida, aunque a menor
era necesario derribar algunas. Las viviendas enve- escala, a la de Nueva York o Chicago: Correos y
jecen, hay que ventilarlas tanto por salubridad como Telgrafos, Banco Hispano Colonial, edificio de los
por seguridad, porque resulta difcil controlar al Gell (hoy de los sindicatos), las casas de Camb,
populacho que ratea, se mueve y escabulle por el Casal del Metge, Collegi dEnginyers, La Caixa de
laberinto de callejuelas: Aquellos centros, sobre ser Pensions
malsanos por su estructura, son asimismo un peli- Toda tragedia tiene sus momentos gloriosos; en
gro social, porque se utilizan siempre como baluarte 1936, y durante ms de dos aos, esta va fue rebau-
seguro en cualquier motn, y tambin prestan secre- tizada con el nombre de Va Durruti, militante que
to a los garitos y el crimen. Era el argumento defini- obr convencido de que era mejor la justicia social
tivo de ngel Baixeras, autor principal del proyecto que el desorden de la especulacin.
MOTS ENCREUATS
Horitzontals
A B C D E F G H I J K L
1. Relliscant pel 12 vertical tenim
aquest homnid de ms de 2 mi
1
lions danys.
2. Creu en el pare, el fill i lesperit 2
sant; ja s creure. Ho canten en
els camps de futbol quan han 3
guanyat.
4
3. Espai fsic de carcter religis
relacionat amb el recte. Organit-
5
zaci separatista.
4. Lliga en castell. Verb reflexiu 6
que vol dir lloar-se excessiva-
ment, vanar-se dalguna cosa. 7
Vocal que fa por.
8
5. Grcies a ell surten a la llum
mamuts i rinoceronts llanuts (en
9
angls). La ms corba de les con-
sonants. 10
6. Dona indoeuropea. Estem
exercint resistncia. R. 11
7. Infusi. 3, 2, 1...
12
50

8. Guerrer japons. Al final va ser


que s i les bases dins. Verticals
MASAL A

9. Ungla artificial. Ramifica un tub A. Els borinots a la teranyina, G. A linrevs, s un sistema de


en dos. Ocell de fantstiques plo- els homes a la ciutat, els in- referncia on les lleis del movi-
mes, molt valorat a taula. fants a la guerra. Programa de ment acaten a Newton. On la llu-
recull de gags. na sembla un formatge.
10. Cognom de capital sud-ameri-
cana. Pols mnima. B. Dels ronyons a la bufeta. Posa H. Si en una habitaci de casa
les coses una sobre laltra. teva shi celebra missa, s que en
11. Ens volen fer creure que som
C. Form part de la resistncia tens un. Al seu voltant shi canta,
a lHoloc, per no ens enganya-
contra Roma; ara mata, segresta, shi balla... se celebra.
ran, nosaltres som del... Primera
persona present de saber. tortura. Coneguda batalla (1213) I. Arbre de 3,14 m dalada. Car-
dins la croada albigesa. ta forta. Els ms meditics dels
12. Inseparable de la mel. La mare
D. Explosiva can dAC/DC. Qua marsupials.
de lAndrei ho s. Pluralitza.
drilter carns amb cinc puntes. J. La fina. Quin mal que em fan el
Lltima ara s la primera, les al- genolls, tinc... Anarquia.
tres quatre segueixen igual. K. pare no t nas, pare no t nas,
E. Bon vi, all. Anar a Espanya. Si ta mare s xata. Grup musical dels
tens contracte, hi cotitzes. anys noranta enmig del desert.
F. Aquest gat t molta feina. Per L. Ve de l1 horitzontal. Noms an-
acabar el batxillerat, lhan de fer. glesos.
SOLUCIONS
12 M A T O R U S S A S
11 P L E I S T O C E S E
10 A I R E S P O L S I M
9 P U A T F A I S A
8 S A M U R A I O T A N
7 T I G N I C I O
6 A R I A E E R R
5 P E R M A F R O S T S
4 A T A J A C T A R U
3 R E C T O R I A A N C
2 T R I N I T A R I O E
1 A U S T R A L O P I T H
A B C D E F G H I J K L