Está en la página 1de 7

El dia 23 de juny es va publicar el Decret 119/2015 dordenaci dels ensenyaments de

leducaci primria, que regula el nou currculum.


El currculum sorganitza en mbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu carcter
complementari, les rees de coneixement.
En aquest decret sestableix que els alumnes han de cursar un total de nou rees que
estan englobades en sis mbits.
Lrea deducaci fsica es troba inclosa dins lmbit deducaci fsica.
Formen part de cada mbit, i en el cas de lmbit deducaci fsica coincideixen amb lrea
deducaci fsica, els elements segents:
Les competncies bsiques prpies de cada mbit agrupades en dimensions:
competncies vinculades directament a un mbit, que lalumne ha dassolir en acabar
letapa i que contribueixen a lassoliment de les competncies bsiques. Sentn per
competncia bsica la capacitat duna persona de resoldre problemes reals en
contextos diversos integrant coneixements, habilitats prctiques, actituds i altres
components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una
acci efica i satisfactria.
Els continguts clau de cada dimensi: continguts que contribueixen en major mesura
al desenvolupament de les competncies de cada una de les dimensions.
Els continguts de cada rea establerts per cicles: objectes daprenentatge i sabers,
coneixements, conceptes, procediments i actituds que degudament combinats i
contextualitzats permeten assolir les competncies bsiques. Es presenten agrupats
per blocs de continguts.
Els criteris davaluaci de cada rea establerts per cicles: enunciats que expressen el
tipus i grau daprenentatge que sespera que hagin obtingut els alumnes en un
moment determinat i que han de ser el referent per les diferents avaluacions.
Les orientacions metodolgiques de cada mbit: criteris per dissenyar activitats
daprenentatge de carcter competencial. Fan referncia a la tipologia dactivitats, a la
temporitzaci, als materials o recursos a utilitzar, a lorganitzaci social de laula i a les
mesures personalitzades per atendre la diversitat.
Les orientacions per a lavaluaci de cada mbit: indicacions per a lavaluaci del
procs densenyament i aprenentatge que inclouen criteris i instruments que permeten
valorar lassoliment de les competncies bsiques prpies de cada mbit per part de
lalumne i contribuir a lautoregulaci del seu aprenentatge. Fan referncia al carcter
formatiu de lavaluaci.
Lrea deducaci fsica ha de comptar amb un mnim de 385 hores lectives al llarg de
letapa primria, el que es tradueix en un mnim de 128 hores per cicle i 64 per curs. Aix
suposa prcticament 2 hores setmanals.
Pel que fa a lrea deducaci fsica, sha dividit en quatre dimensions. Cada dimensi
est integrada per dues competncies.

Font: www.mouelcos.cat

A cada dimensi se li han associat uns continguts clau:


Aquests sn els continguts de lrea deducaci fsica agrupats per cicles. S'ha intentat
establir una seqenciaci al llarg de letapa dels continguts dels diferents blocs, agrupats
per cicles, i s'han vinculat amb les competncies prpies de lrea i amb els criteris
davaluaci.

EL COS: IMATGE I PERCEPCI

COMPETNCIA CONTINGUTS CICLE INICIAL CONTINGUTS CICLE MITJ CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competncia 1. Resoldre Principals parts del cos. Representaci del propi cos i el Principals msculs, ossos i
situacions motrius de forma dels altres articulacions del cos que
efica en la prctica d'activitats intervenen en els diferents
fsiques. moviments.
Conscincia de la tensi, la Adequac de la conscincia i Domini i control del cos en reps i
Competncia 2 Prendre relaxaci i la respiraci control del cos en relaci amb la en moviment.
conscincia dels lmits i tensi, relaxaci i la respiraci Aplicaci del control tnic i de la
possibilitats del propi cos en la respiraci al control motriu
realitzaci d'activitats fsiques. Experimentaci del cos en Adequaci de la postura a les Adequaci de la postura a les
postures corporals diferents diferents necessitats expressives necessitats expressives i motrius
i motrius. de forma econmica i equlibrada.
Exploraci i discriminaci de
diferents sensacions
Afirmaci de la lateralitat Utilitzaci de la lateralitat Execussi de la lateralitat amb els
referida al propi cos, al dels segments corporals no dominants.
altres i als objectes.
Experimentaci de situacions Utilitzaci de l'equilibri esttic i Equilibri esttic i dinmic en
d'equilibri i desequilibri. l'equilibri dinmic en diferents situacions complexes
situacions
Experimentaci de situacions
que ens provoquin la
coordinaci de moviments.
Percepci i interacci del propi Resoluci de l'estructura de Resoluci de l'estructura de l'espai
cos amb l'espai i el temps l'espai i del temps en accions i i del temps en accions i situacions
situacions motrius. motrius complexes.
Descobriment dels elements Reconeixement dels elements
orgnics i funcionals relacionats orgnics i funcionals relacionats
amb el moviment. amb el moviment
Valoraci de la prpia realitat Acceptaci de la prpia realitat
corporal i la dels altres. corporal i la dels altres
CRITERIS CI CRITERIS CM CRITERIS CS
1. Orientar-se a l'espai en 1. Orientar-se a l'espai en relaci 1. Ajustar els moviments corporals
relaci a un mateix i als altres a la posici de persones i a diferents canvis de les condicions
utilitzant les nocions objectes utilitzant les nocions d'una activitat utilitzant les nocions
topolgiques bsiques. topolgiques.. topolgiques.
2. Equilibrar el cos adoptant 2. Participar en les activitats 2.Desenvolupar conductes actives
diferents postures, amb control fsiques ajustant la prpia per estimular la condici fsica,
de la tensi, relaxaci i actuaci a les possibilitats i ajustant la prpia actuaci a les
respiraci limitacions corporals de prpies possibilitats i limitacions
moviment. corporals.
3. Desplaar-se, saltar, girar,
llanar, rebre i manejar objectes
de forma diversa, variant les
posicions coporals
ACTIVITAT FSICA I SALUT

COMPETNCIA CONTINGUTS CICLE INICIAL CONTINGUTS CICLE MITJ CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competncia 3 Mostrar hbits Hbits higinics, posturals, Aplicaci d'hbits higinics, Aplicaci de manera autnoma
saludables en la prctica fsica i corporals i alimentaris, posturals, corporals i alimentaris, d'hbits higinics, posturals,
en la vida quotidiana. relacionats amb l'activitat relacionats amb prtica de corporals i alimentaris, relacionats
fsica. l'activitat fsica. amb prtica de l'activitat fsica.

Competncia 4. Valorar la Relaci de l'activitat fsica amb Valoraci de l'activitat fsica amb Valoraci de l'activitat fsica per al
prctica habitual de l'activitat la salut i el benestar. la salut i el benestar. manteniment i millora de la salut i
fsica com a factor beneficis el benestar reconeixent els
per a la salut. principals hbits perjudicials per a
la nostra salut.
Utilitzaci dels materials i els Respecte pels materials i els Utilitzaci dels materials i espais
espais d'acord amb unes espais d'acord amb unes amb cura i respectant les normes.
normes. normes.
Mesures bsiques de seguretat Adopci de mesures bsiques de
en la prctica de l'activitat fsica. seguretat en la prctica de
l'activitat fsica.
Varietat d'activitats Prevenci de lesions en l'activitat
d'escalfament prvies a la fsica tot valorant l'importncia de
realizaci d'activitat fsica. l'escalfament, la dosificaci de
Percepci de l'esfor durant la l'esfor i la recuperaci.
realitzaci d'activitat fsica.
Apreciaci de l'esfor individual i Apreciaci de l'esfor individual i
dels companys. collectiu.
Acceptaci de la prpia realitat
corporal i elaboraci de
l'autoimatge
CRITERIS CI CRITERIS CM CRITERIS CS
4.Identificar com a accions 4. Incorporar conductes actives 4. Identificar algunes de les
saludables les normes d'acord amb el valor de l'exercici relacions que s'estableixen entre la
d'higiene personals associades fsic per a la salut, mostrant correcta i habitual prctica
a la realitzaci d'activitats inters per la cura del propi cos. d'exercici fsic i la millora de la
fsiques. salut.
8. Participar de forma activa i 8. Actuar d'acord amb valors com
amb esfor en activitats l'esfor personal i la cooperaci en
diverses, individuals i en grup, els jocs i les prctiques d'activitats
mostrant una actitud
d'acceptaci vers els companys. fsiques mostrant-se respectus
amb les normes i els companys
EXPRESSI CORPORAL

COMPETNCIA CONTINGUTS CICLE INICIAL CONTINGUTS CICLE MITJ CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competncia 5 Utilitzar els Exploraci i descobriment de Experimentaci del cos i el Elaboraci, participaci i
recursos expressius del propi les possibilitats expressives moviment com a instruments conscienciaci de les possibilitats i
cos per comunicar vivncies, del cos i del moviment. d'expressi i comunicaci. recursos que ofereix el llenguatge
sensacions, emocions i idees. corporal.
Sincronitzaci del moviment Adequaci del moviment a Composici individual i collectiva
Competncia 6. Participar en amb pulsacions rtmiques i estructures espacio-temporals. de moviments a partir d'estmuls
activitats collectives de senzilles. rtmics i musicals.
comunicaci i expressi corporal Deshinnibici en Expressi d'emocions i Expressi i comunicaci de
per afavorir la relaci amb els l'exterioritzaci d'emocions i sentiments a travs del cos, el sentiments i emocions individuals i
altres. sentiments a travs del cos, el gest i el moviment. compartides a travs del cos, el
gest i el moviment. gest i el moviment
Exploraci de les possibilitats Utilitzaci d'objectes i materials
expressives amb objectes i com a instruments d'expressi i
materials comunicaci.
Exploraci de situacions que Interpretaci de situacions que Nterpretaci i creaci de situacions
suposin comunicaci corporal suposin comunicaci corporal. que suposin comunicaci corporal.
Reproducci de balls, danses i Elaboraci de balls, danses i Elaboraci i creaci de balls,
coreografies senzilles. coreografies senzilles. danses i coreografies senzilles.
Identificaci de les diferncies Reconeixement de les Respecte per les diferents formes
en la manera d'expressar-se diferncies en la manera d'expressar-se
d'expressar-se
Valoraci dels recursos expressius
i comunicatius del cos.
CRITERIS CI CRITERIS CM CRITERIS CS
5 Sincronitzar els moviments 5. Proposar estructures 5.Construir composicions
corporals davant d'estmuls rtmiques senzilles i reproduir-les collectives en interacci amb els
auditius o visuals mitjanant corporalment. companys i companyes utilitzant
estructures rtmiques senzilles. els recursos expressius del cos i
partint d'estmuls msicals, visuals
o verbals.
6. Representar personatges i 6. Representar emocions i 6. Comunicar-se i representar
situacions mitjanant el cos i el histries reals o imaginries personatges i situacions
moviment amb deshinnibici. utilitzant els recursos expressius complexes utilitzant els recursos
del cos.
expressius del cos.

8. Collaborar activament en el 8.Participar de forma activa i 8. Actuar d'acord amb els valors
desenvolupament dels jocs amb esfor en activitats diverses com l'esfor personal i la
collectius mostrant respecte i individuals i en grup, mostrant cooperaci en els jocs i les
responsabilitat. una actitud d'acceptaci vers els
companys. prctiques d'activitats fsiques
mostrant-se respectus amb les
normes i els companys.
EL JOC

COMPETNCIA CONTINGUTS CICLE INICIAL CONTINGUTS CICLE MITJ CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competncia 7 Participar en el Els jocs tradicionals i populars Els jocs del mn com activitat Jocs alternatius i cooperatius.
joc de manera activa mostrant- com a element de la realitat comuna a les diferents cultures.
se respectus amb les normes i social i cultural. El joc i l'esport com a fenomen
els companys. social i cultural.
Respecte de les normes i les Comprensi i respecte de les Acceptaci i respecte per les
Competncia 8. Practicar persones que participen en el normes i valoraci de les normes i les persones que
l'activitat fsica vinculada a joc. persones que participen en el participen en el joc
l'entorn com una forma joc. independentment del resultat.
d'ocupaci del temps de lleure i Valoraci del joc com a mitj Valoraci del joc com a mitj de Utilitzaci del joc com a mitj de
organitzar-ne la seva prctiva de relaci amb els altres i de relaci, de divertiment i d's del relaci, de divertiment d's del
divertiment. temps de lleure. temps de lleure.
Descobriment i execuci de les
estratgies bsiques del joc
relacionades amb cooperaci i
l'oposici.
Utilitzaci d'habilitats bsiques
d'iniciaci esportiva en situacions
variades de joc.
Codis i conductes de joc net.
CRITERIS CI CRITERIS CM CRITERIS CS
7. Participar i gaudir en els 7.Participar i gaudir en els jocs 7. Identificar com a valors
jocs ajustant la prpia actuaci ajustant la prpia actuaci , pel fonamentals dels jocs i les
, pel que fa als aspectes que fa als aspectes motrius i de prctiques d'activitat fsica, l'esfor
motrius i de relaci amb els relaci amb els companys. personal i les relacions que
companys. s'estableixen amb el grup i actuar
d'acord amb ells.
8. Collaborar activament en el 8. Participar de forma activa i 8. Actuar d'acord amb els valor
desenvolupament dels jocs amb esfor en activitats com l'esfor personal i la
collectius, mostrant respecte i diverses, individuals i en grup, cooperaci en els jocs i les
responsabilitat. mostrant una actitud
d'acceptaci vers els companys. prctiques d'activitats fsiques
mostrant-se respectus amb les
normes i els companys.

3. Desplaar-se, saltar, girar,


llanar, rebre i manejar d'objectes
de forma coordinada adaptant-se a
diferents entorns i situacions de
joc.

9. Opinar de forma crtica en


relaci a situacions sorgides en la
prctica de l'activitat fsica.