Está en la página 1de 7

El dia 23 de juny es va publicar el Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que regula el nou currículum.

El currículum s’organitza en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement.

En aquest decret s’estableix que els alumnes han de cursar un total de nou àrees que estan englobades en sis àmbits.

L’àrea d’educació física es troba inclosa dins l’àmbit d’educació física.

Formen part de cada àmbit, i en el cas de l’àmbit d’educació física coincideixen amb l’àrea d’educació física, els elements següents:

Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions:

competències vinculades directament a un àmbit, que l’alumne ha d’assolir en acabar l’etapa i que contribueixen a l’assoliment de les competències bàsiques. S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria.

Els continguts clau de cada dimensió: continguts que contribueixen en major mesura al desenvolupament de les competències de cada una de les dimensions.

Els continguts de cada àrea establerts per cicles: objectes d’aprenentatge i sabers, coneixements, conceptes, procediments i actituds que degudament combinats i contextualitzats permeten assolir les competències bàsiques. Es presenten agrupats per blocs de continguts.

Els criteris d’avaluació de cada àrea establerts per cicles: enunciats que expressen el tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que hagin obtingut els alumnes en un moment determinat i que han de ser el referent per les diferents avaluacions.

Les orientacions metodològiques de cada àmbit: criteris per dissenyar activitats d’aprenentatge de caràcter competencial. Fan referència a la tipologia d’activitats, a la temporització, als materials o recursos a utilitzar, a l’organització social de l’aula i a les mesures personalitzades per atendre la diversitat.

Les orientacions per a l’avaluació de cada àmbit: indicacions per a l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge que inclouen criteris i instruments que permeten valorar l’assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit per part de l’alumne i contribuir a l’autoregulació del seu aprenentatge. Fan referència al caràcter formatiu de l’avaluació.

L’àrea d’educació física ha de comptar amb un mínim de 385 hores lectives al llarg de l’etapa primària, el que es tradueix en un mínim de 128 hores per cicle i 64 per curs. Això suposa pràcticament 2 hores setmanals.

Pel que fa a l’àrea d’educació física, s’ha dividit en quatre dimensions. Cada dimensió està integrada per dues competències.

Cada dimensió està integrada per dues competències. Font: www.mouelcos.cat A cada dimensió se li han associat

A cada dimensió se li han associat uns continguts clau:

està integrada per dues competències. Font: www.mouelcos.cat A cada dimensió se li han associat uns continguts

Aquests són els continguts de l’àrea d’educació física agrupats per cicles. S'ha intentat establir una seqüenciació al llarg de l’etapa dels continguts dels diferents blocs, agrupats per cicles, i s'han vinculat amb les competències pròpies de l’àrea i amb els criteris d’avaluació.

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ

COMPETÈNCIA

 

CONTINGUTS CICLE INICIAL

 

CONTINGUTS CICLE MITJÀ

CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competència 1. Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d'activitats físiques.

Principals parts del cos.

Representació del propi cos i el dels altres

Principals músculs, ossos i articulacions del cos que intervenen en els diferents moviments.

Competència 2 Prendre consciència dels límits i possibilitats del propi cos en la realització d'activitats físiques.

Consciència de la tensió, la relaxació i la respiració

Adequacó de la consciència i control del cos en relació amb la tensió, relaxació i la respiració

Domini i control del cos en repòs i en moviment. Aplicació del control tònic i de la respiració al control motriu

Experimentació del cos en postures corporals diferents

Adequació de la postura a les diferents necessitats expressives i motrius.

Adequació de la postura a les necessitats expressives i motrius de forma econòmica i equlibrada.

 

Exploració i discriminació de diferents sensacions

   

Afirmació de la lateralitat

Utilització de la lateralitat referida al propi cos, al dels altres i als objectes.

Execussió de la lateralitat amb els segments corporals no dominants.

Experimentació de situacions d'equilibri i desequilibri.

Utilització de l'equilibri estàtic i l'equilibri dinàmic en diferents situacions

Equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes

Experimentació de situacions que ens provoquin la coordinació de moviments.

   

Percepció i interacció del propi cos amb l'espai i el temps

Resolució de l'estructura de l'espai i del temps en accions i situacions motrius.

Resolució de l'estructura de l'espai i del temps en accions i situacions motrius complexes.

 

Descobriment dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment.

Reconeixement dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment

 

Valoració de la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres

CRITERIS CI

CRITERIS CM

CRITERIS CS

1.

Orientar-se a l'espai en

1.

Orientar-se a l'espai en relació

1. Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions d'una activitat utilitzant les nocions topològiques.

relació a un mateix i als altres utilitzant les nocions topològiques bàsiques.

a la posició de persones i objectes utilitzant les nocions topològiques

2.

Equilibrar el cos adoptant

2.

Participar en les activitats

2.Desenvolupar conductes actives per estimular la condició física, ajustant la pròpia actuació a les pròpies possibilitats i limitacions corporals.

diferents postures, amb control de la tensió, relaxació i respiració

físiques ajustant la pròpia actuació a les possibilitats i limitacions corporals de moviment.

3.

Desplaçar-se, saltar, girar,

   

llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa, variant les posicions coporals

ACTIVITAT FÍSICA I SALUT

COMPETÈNCIA

CONTINGUTS CICLE INICIAL

 

CONTINGUTS CICLE MITJÀ

 

CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competència 3 Mostrar hàbits saludables en la pràctica física i en la vida quotidiana.

Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris, relacionats amb l'activitat física.

Aplicació d'hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris, relacionats amb pràtica de l'activitat física.

Aplicació de manera autònoma d'hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris, relacionats amb pràtica de l'activitat física.

Competència 4. Valorar la pràctica habitual de l'activitat física com a factor beneficiós per a la salut.

Relació de l'activitat física amb la salut i el benestar.

Valoració de l'activitat física amb la salut i el benestar.

Valoració de l'activitat física per al manteniment i millora de la salut i el benestar reconeixent els principals hàbits perjudicials per a la nostra salut.

Utilització dels materials i els espais d'acord amb unes normes.

Respecte pels materials i els espais d'acord amb unes normes.

Utilització dels materials i espais amb cura i respectant les normes.

 

Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l'activitat física.

Adopció de mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l'activitat física.

 

Varietat d'activitats d'escalfament prèvies a la realizació d'activitat física. Percepció de l'esforç durant la realització d'activitat física.

Prevenció de lesions en l'activitat física tot valorant l'importància de l'escalfament, la dosificació de l'esforç i la recuperació.

 

Apreciació de l'esforç individual i dels companys.

Apreciació de l'esforç individual i col·lectiu.

Acceptació de la pròpia realitat corporal i elaboració de l'autoimatge

   

CRITERIS CI

CRITERIS CM

CRITERIS CS

4.Identificar com a accions saludables les normes d'higiene personals associades a la realització d'activitats físiques.

4.

Incorporar conductes actives

4.

Identificar algunes de les

d'acord amb el valor de l'exercici

relacions que s'estableixen entre la

físic per a la salut, mostrant interés per la cura del propi cos.

correcta i habitual pràctica d'exercici físic i la millora de la salut.

 

8.

Participar de forma activa i

8.

Actuar d'acord amb valors com

amb esforç en activitats diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud d'acceptació vers els companys.

l'esforç personal i la cooperació en els jocs i les pràctiques d'activitats físiques mostrant-se respectuós amb les normes i els companys

EXPRESSIÓ CORPORAL

COMPETÈNCIA

 

CONTINGUTS CICLE INICIAL

 

CONTINGUTS CICLE MITJÀ

 

CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competència 5 Utilitzar els recursos expressius del propi cos per comunicar vivències, sensacions, emocions i idees.

Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del moviment.

Experimentació del cos i el moviment com a instruments d'expressió i comunicació.

Elaboració, participació i conscienciació de les possibilitats i recursos que ofereix el llenguatge corporal.

Competència 6. Participar en activitats col·lectives de comunicació i expressió corporal per afavorir la relació amb els altres.

Sincronització del moviment amb pulsacions rítmiques i senzilles.

Adequació del moviment a estructures espacio-temporals.

Composició individual i col·lectiva de moviments a partir d'estímuls rítmics i musicals.

Deshinnibició en l'exteriorització d'emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment.

Expressió d'emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment.

Expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides a través del cos, el gest i el moviment

 

Exploració de les possibilitats expressives amb objectes i materials

Utilització d'objectes i materials com a instruments d'expressió i comunicació.

 

Exploració de situacions que suposin comunicació corporal

Interpretació de situacions que suposin comunicació corporal.

Nterpretació i creació de situacions que suposin comunicació corporal.

Reproducció de balls, danses i coreografies senzilles.

Elaboració de balls, danses i coreografies senzilles.

Elaboració i creació de balls, danses i coreografies senzilles.

Identificació de les diferències en la manera d'expressar-se

Reconeixement de les diferències en la manera d'expressar-se

Respecte per les diferents formes d'expressar-se

   

Valoració dels recursos expressius i comunicatius del cos.

CRITERIS CI

CRITERIS CM

CRITERIS CS

5 Sincronitzar els moviments corporals davant d'estímuls auditius o visuals mitjançant estructures rítmiques senzilles.

5.

Proposar estructures

5.Construir composicions col·lectives en interacció amb els companys i companyes utilitzant els recursos expressius del cos i partint d'estímuls músicals, visuals o verbals.

rítmiques senzilles i reproduir-les

corporalment.

6.

Representar personatges i

6.

Representar emocions i

6.

Comunicar-se i representar

situacions mitjançant el cos i el moviment amb deshinnibició.

històries reals o imaginàries utilitzant els recursos expressius del cos.

personatges i situacions complexes utilitzant els recursos expressius del cos.

8.

Col·laborar activament en el

8.Participar de forma activa i amb esforç en activitats diverses individuals i en grup, mostrant una actitud d'acceptació vers els companys.

8.

Actuar d'acord amb els valors

desenvolupament dels jocs col·lectius mostrant respecte i responsabilitat.

com l'esforç personal i la cooperació en els jocs i les pràctiques d'activitats físiques mostrant-se respectuós amb les normes i els companys.

EL JOC

COMPETÈNCIA

CONTINGUTS CICLE INICIAL

CONTINGUTS CICLE MITJÀ

 

CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competència 7 Participar en el joc de manera activa mostrant- se respectuós amb les normes i els companys.

Els jocs tradicionals i populars com a element de la realitat social i cultural.

Els jocs del món com activitat comuna a les diferents cultures.

Jocs alternatius i cooperatius.

El joc i l'esport com a fenomen social i cultural.

Competència 8. Practicar l'activitat física vinculada a l'entorn com una forma d'ocupació del temps de lleure i organitzar-ne la seva pràctiva

Respecte de les normes i les persones que participen en el joc.

Comprensió i respecte de les normes i valoració de les persones que participen en el joc.

Acceptació i respecte per les normes i les persones que participen en el joc independentment del resultat.

Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.

Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d'ús del temps de lleure.

Utilització del joc com a mitjà de relació, de divertiment d'ús del temps de lleure.

     

Descobriment i execució de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb cooperació i l'oposició.

   

Utilització d'habilitats bàsiques d'iniciació esportiva en situacions variades de joc.

   

Codis i conductes de joc net.

CRITERIS CI

CRITERIS CM

CRITERIS CS

7. Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació , pel que fa als aspectes motrius i de relació amb els companys.

7.Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació , pel que fa als aspectes motrius i de relació amb els companys.

7.

Identificar com a valors

fonamentals dels jocs i les pràctiques d'activitat física, l'esforç personal i les relacions que s'estableixen amb el grup i actuar d'acord amb ells.

8. Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant respecte i responsabilitat.

8. Participar de forma activa i amb esforç en activitats diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud d'acceptació vers els companys.

8.

Actuar d'acord amb els valor

com l'esforç personal i la cooperació en els jocs i les pràctiques d'activitats físiques mostrant-se respectuós amb les normes i els companys.

   

3.

Desplaçar-se, saltar, girar,

llançar, rebre i manejar d'objectes de forma coordinada adaptant-se a diferents entorns i situacions de joc.

   

9.

Opinar de forma crítica en

relació a situacions sorgides en la pràctica de l'activitat física.