Está en la página 1de 7

El dia 23 de juny es va publicar el Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de

l’educació primària, que regula el nou currículum.
El currículum s’organitza en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter
complementari, les àrees de coneixement.
En aquest decret s’estableix que els alumnes han de cursar un total de nou àrees que
estan englobades en sis àmbits.
L’àrea d’educació física es troba inclosa dins l’àmbit d’educació física.
Formen part de cada àmbit, i en el cas de l’àmbit d’educació física coincideixen amb l’àrea
d’educació física, els elements següents:
• Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions:
competències vinculades directament a un àmbit, que l’alumne ha d’assolir en acabar
l’etapa i que contribueixen a l’assoliment de les competències bàsiques. S’entén per
competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals en
contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres
components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una
acció eficaç i satisfactòria.
• Els continguts clau de cada dimensió: continguts que contribueixen en major mesura
al desenvolupament de les competències de cada una de les dimensions.
• Els continguts de cada àrea establerts per cicles: objectes d’aprenentatge i sabers,
coneixements, conceptes, procediments i actituds que degudament combinats i
contextualitzats permeten assolir les competències bàsiques. Es presenten agrupats
per blocs de continguts.
• Els criteris d’avaluació de cada àrea establerts per cicles: enunciats que expressen el
tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que hagin obtingut els alumnes en un
moment determinat i que han de ser el referent per les diferents avaluacions.
• Les orientacions metodològiques de cada àmbit: criteris per dissenyar activitats
d’aprenentatge de caràcter competencial. Fan referència a la tipologia d’activitats, a la
temporització, als materials o recursos a utilitzar, a l’organització social de l’aula i a les
mesures personalitzades per atendre la diversitat.
• Les orientacions per a l’avaluació de cada àmbit: indicacions per a l’avaluació del
procés d’ensenyament i aprenentatge que inclouen criteris i instruments que permeten
valorar l’assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit per part de
l’alumne i contribuir a l’autoregulació del seu aprenentatge. Fan referència al caràcter
formatiu de l’avaluació.
L’àrea d’educació física ha de comptar amb un mínim de 385 hores lectives al llarg de
l’etapa primària, el que es tradueix en un mínim de 128 hores per cicle i 64 per curs. Això
suposa pràcticament 2 hores setmanals.
Pel que fa a l’àrea d’educació física, s’ha dividit en quatre dimensions. Cada dimensió
està integrada per dues competències.

Font: www.mouelcos.cat

A cada dimensió se li han associat uns continguts clau:
Aquests són els continguts de l’àrea d’educació física agrupats per cicles. S'ha intentat
establir una seqüenciació al llarg de l’etapa dels continguts dels diferents blocs, agrupats
per cicles, i s'han vinculat amb les competències pròpies de l’àrea i amb els criteris
d’avaluació.

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ

COMPETÈNCIA CONTINGUTS CICLE INICIAL CONTINGUTS CICLE MITJÀ CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competència 1. Resoldre Principals parts del cos. Representació del propi cos i el Principals músculs, ossos i
situacions motrius de forma dels altres articulacions del cos que
eficaç en la pràctica d'activitats intervenen en els diferents
físiques. moviments.
Consciència de la tensió, la Adequacó de la consciència i Domini i control del cos en repòs i
Competència 2 Prendre relaxació i la respiració control del cos en relació amb la en moviment.
consciència dels límits i tensió, relaxació i la respiració Aplicació del control tònic i de la
possibilitats del propi cos en la respiració al control motriu
realització d'activitats físiques. Experimentació del cos en Adequació de la postura a les Adequació de la postura a les
postures corporals diferents diferents necessitats expressives necessitats expressives i motrius
i motrius. de forma econòmica i equlibrada.
Exploració i discriminació de
diferents sensacions
Afirmació de la lateralitat Utilització de la lateralitat Execussió de la lateralitat amb els
referida al propi cos, al dels segments corporals no dominants.
altres i als objectes.
Experimentació de situacions Utilització de l'equilibri estàtic i Equilibri estàtic i dinàmic en
d'equilibri i desequilibri. l'equilibri dinàmic en diferents situacions complexes
situacions
Experimentació de situacions
que ens provoquin la
coordinació de moviments.
Percepció i interacció del propi Resolució de l'estructura de Resolució de l'estructura de l'espai
cos amb l'espai i el temps l'espai i del temps en accions i i del temps en accions i situacions
situacions motrius. motrius complexes.
Descobriment dels elements Reconeixement dels elements
orgànics i funcionals relacionats orgànics i funcionals relacionats
amb el moviment. amb el moviment
Valoració de la pròpia realitat Acceptació de la pròpia realitat
corporal i la dels altres. corporal i la dels altres
CRITERIS CI CRITERIS CM CRITERIS CS
1. Orientar-se a l'espai en 1. Orientar-se a l'espai en relació 1. Ajustar els moviments corporals
relació a un mateix i als altres a la posició de persones i a diferents canvis de les condicions
utilitzant les nocions objectes utilitzant les nocions d'una activitat utilitzant les nocions
topològiques bàsiques. topològiques.. topològiques.
2. Equilibrar el cos adoptant 2. Participar en les activitats 2.Desenvolupar conductes actives
diferents postures, amb control físiques ajustant la pròpia per estimular la condició física,
de la tensió, relaxació i actuació a les possibilitats i ajustant la pròpia actuació a les
respiració limitacions corporals de pròpies possibilitats i limitacions
moviment. corporals.
3. Desplaçar-se, saltar, girar,
llançar, rebre i manejar objectes
de forma diversa, variant les
posicions coporals
ACTIVITAT FÍSICA I SALUT

COMPETÈNCIA CONTINGUTS CICLE INICIAL CONTINGUTS CICLE MITJÀ CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competència 3 Mostrar hàbits Hàbits higiènics, posturals, Aplicació d'hàbits higiènics, Aplicació de manera autònoma
saludables en la pràctica física i corporals i alimentaris, posturals, corporals i alimentaris, d'hàbits higiènics, posturals,
en la vida quotidiana. relacionats amb l'activitat relacionats amb pràtica de corporals i alimentaris, relacionats
física. l'activitat física. amb pràtica de l'activitat física.

Competència 4. Valorar la Relació de l'activitat física amb Valoració de l'activitat física amb Valoració de l'activitat física per al
pràctica habitual de l'activitat la salut i el benestar. la salut i el benestar. manteniment i millora de la salut i
física com a factor beneficiós el benestar reconeixent els
per a la salut. principals hàbits perjudicials per a
la nostra salut.
Utilització dels materials i els Respecte pels materials i els Utilització dels materials i espais
espais d'acord amb unes espais d'acord amb unes amb cura i respectant les normes.
normes. normes.
Mesures bàsiques de seguretat Adopció de mesures bàsiques de
en la pràctica de l'activitat física. seguretat en la pràctica de
l'activitat física.
Varietat d'activitats Prevenció de lesions en l'activitat
d'escalfament prèvies a la física tot valorant l'importància de
realizació d'activitat física. l'escalfament, la dosificació de
Percepció de l'esforç durant la l'esforç i la recuperació.
realització d'activitat física.
Apreciació de l'esforç individual i Apreciació de l'esforç individual i
dels companys. col·lectiu.
Acceptació de la pròpia realitat
corporal i elaboració de
l'autoimatge
CRITERIS CI CRITERIS CM CRITERIS CS
4.Identificar com a accions 4. Incorporar conductes actives 4. Identificar algunes de les
saludables les normes d'acord amb el valor de l'exercici relacions que s'estableixen entre la
d'higiene personals associades físic per a la salut, mostrant correcta i habitual pràctica
a la realització d'activitats interés per la cura del propi cos. d'exercici físic i la millora de la
físiques. salut.
8. Participar de forma activa i 8. Actuar d'acord amb valors com
amb esforç en activitats l'esforç personal i la cooperació en
diverses, individuals i en grup, els jocs i les pràctiques d'activitats
mostrant una actitud
d'acceptació vers els companys. físiques mostrant-se respectuós
amb les normes i els companys
EXPRESSIÓ CORPORAL

COMPETÈNCIA CONTINGUTS CICLE INICIAL CONTINGUTS CICLE MITJÀ CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competència 5 Utilitzar els Exploració i descobriment de Experimentació del cos i el Elaboració, participació i
recursos expressius del propi les possibilitats expressives moviment com a instruments conscienciació de les possibilitats i
cos per comunicar vivències, del cos i del moviment. d'expressió i comunicació. recursos que ofereix el llenguatge
sensacions, emocions i idees. corporal.
Sincronització del moviment Adequació del moviment a Composició individual i col·lectiva
Competència 6. Participar en amb pulsacions rítmiques i estructures espacio-temporals. de moviments a partir d'estímuls
activitats col·lectives de senzilles. rítmics i musicals.
comunicació i expressió corporal Deshinnibició en Expressió d'emocions i Expressió i comunicació de
per afavorir la relació amb els l'exteriorització d'emocions i sentiments a través del cos, el sentiments i emocions individuals i
altres. sentiments a través del cos, el gest i el moviment. compartides a través del cos, el
gest i el moviment. gest i el moviment
Exploració de les possibilitats Utilització d'objectes i materials
expressives amb objectes i com a instruments d'expressió i
materials comunicació.
Exploració de situacions que Interpretació de situacions que Nterpretació i creació de situacions
suposin comunicació corporal suposin comunicació corporal. que suposin comunicació corporal.
Reproducció de balls, danses i Elaboració de balls, danses i Elaboració i creació de balls,
coreografies senzilles. coreografies senzilles. danses i coreografies senzilles.
Identificació de les diferències Reconeixement de les Respecte per les diferents formes
en la manera d'expressar-se diferències en la manera d'expressar-se
d'expressar-se
Valoració dels recursos expressius
i comunicatius del cos.
CRITERIS CI CRITERIS CM CRITERIS CS
5 Sincronitzar els moviments 5. Proposar estructures 5.Construir composicions
corporals davant d'estímuls rítmiques senzilles i reproduir-les col·lectives en interacció amb els
auditius o visuals mitjançant corporalment. companys i companyes utilitzant
estructures rítmiques senzilles. els recursos expressius del cos i
partint d'estímuls músicals, visuals
o verbals.
6. Representar personatges i 6. Representar emocions i 6. Comunicar-se i representar
situacions mitjançant el cos i el històries reals o imaginàries personatges i situacions
moviment amb deshinnibició. utilitzant els recursos expressius complexes utilitzant els recursos
del cos.
expressius del cos.

8. Col·laborar activament en el 8.Participar de forma activa i 8. Actuar d'acord amb els valors
desenvolupament dels jocs amb esforç en activitats diverses com l'esforç personal i la
col·lectius mostrant respecte i individuals i en grup, mostrant cooperació en els jocs i les
responsabilitat. una actitud d'acceptació vers els
companys. pràctiques d'activitats físiques
mostrant-se respectuós amb les
normes i els companys.
EL JOC

COMPETÈNCIA CONTINGUTS CICLE INICIAL CONTINGUTS CICLE MITJÀ CONTINGUTS CICLE SUPERIOR

Competència 7 Participar en el Els jocs tradicionals i populars Els jocs del món com activitat Jocs alternatius i cooperatius.
joc de manera activa mostrant- com a element de la realitat comuna a les diferents cultures.
se respectuós amb les normes i social i cultural. El joc i l'esport com a fenomen
els companys. social i cultural.
Respecte de les normes i les Comprensió i respecte de les Acceptació i respecte per les
Competència 8. Practicar persones que participen en el normes i valoració de les normes i les persones que
l'activitat física vinculada a joc. persones que participen en el participen en el joc
l'entorn com una forma joc. independentment del resultat.
d'ocupació del temps de lleure i Valoració del joc com a mitjà Valoració del joc com a mitjà de Utilització del joc com a mitjà de
organitzar-ne la seva pràctiva de relació amb els altres i de relació, de divertiment i d'ús del relació, de divertiment d'ús del
divertiment. temps de lleure. temps de lleure.
Descobriment i execució de les
estratègies bàsiques del joc
relacionades amb cooperació i
l'oposició.
Utilització d'habilitats bàsiques
d'iniciació esportiva en situacions
variades de joc.
Codis i conductes de joc net.
CRITERIS CI CRITERIS CM CRITERIS CS
7. Participar i gaudir en els 7.Participar i gaudir en els jocs 7. Identificar com a valors
jocs ajustant la pròpia actuació ajustant la pròpia actuació , pel fonamentals dels jocs i les
, pel que fa als aspectes que fa als aspectes motrius i de pràctiques d'activitat física, l'esforç
motrius i de relació amb els relació amb els companys. personal i les relacions que
companys. s'estableixen amb el grup i actuar
d'acord amb ells.
8. Col·laborar activament en el 8. Participar de forma activa i 8. Actuar d'acord amb els valor
desenvolupament dels jocs amb esforç en activitats com l'esforç personal i la
col·lectius, mostrant respecte i diverses, individuals i en grup, cooperació en els jocs i les
responsabilitat. mostrant una actitud
d'acceptació vers els companys. pràctiques d'activitats físiques
mostrant-se respectuós amb les
normes i els companys.

3. Desplaçar-se, saltar, girar,
llançar, rebre i manejar d'objectes
de forma coordinada adaptant-se a
diferents entorns i situacions de
joc.

9. Opinar de forma crítica en
relació a situacions sorgides en la
pràctica de l'activitat física.